Český překlad manuálu

Komentáře

Transkript

Český překlad manuálu
Základní manuál pro regulátory MAMBA
VAROVÁNÍ
D. Po dalších několika sekundách se regulátor aktivuje, na
znamení se ozve dvojitý tón. Je možno statovat.
Obsah
Pohonný systém je extrémně výkonný, je nutno dodržovat bezpečnostní
zásady.
Před zkoušením a programováním sejměte z hřídele motoru pastorek. Tak
nemůže dojít k neočekávanému roztočení kol.
Dbejte na to, aby se žádné volné předměty nemohly dostat do převodů:
Vaše vlasy, prsty, domácí zvířata, části oblečení, zahradní výbava atd.
Při roztočení kol se zvětší průměr pneumatik. Když držíte model ve
vzduchu, nikdy nedávejte plný plyn. Roztržená pneumatika může způsobit
vážné poranění. Ujistěte se, že pneumatiky jsou na ráfcích dobře přilepeny.
Po ježdění nezapomeňte fyzicky odpojit baterii od regulátoru. Vypnutí
vypínačem nestačí. Regulátor i po vypnutí odebírá malý proud. Po nějaké
době by došlo hlubokému vybití baterie a k neopravitelnému poškození.
Zapojený regulátor vydává v intervalu 30 sekund zvukový signál na
znamení, že nebyl odpojen.
Když regulátor nedostává z vysílače žádný signál, ozývá se varovný signál
v intervalu 5 sekund.
Stručný úvod
Snadné použití, obrovské možnosti
Regulátory spojují snadné použití s dokonalostí, která umožní zvítězit v
každém závodě.
Seřízení regulátorů je extrémně jednoduché, snadné je i jeho naladění pro
jakoukoliv individuální potřebu. Pro většinu uživatelů postačí pouze zapojit
motor k regulátoru, spojit s vysílačem a baterií a vyrazit na start.
Pokročilí uživatelé mají přístup k neomezeným možnostem ladění
parametrů pohonu pro své vlastní požadavky. K tomuto účelu slouží
propojení a počítačem pomocí propojky Castle Link. Na počítači musí být
instalována aplikace, která je podporována operačním systémem Windows.
Pomocí tohoto systému je možno naprogramovat zcela přesně všechny
funkce regulátoru a poslat do jeho paměti jediným kliknutím. K propojení je
možno použít libovolný kabel s mini-USB konektorem.
Prosíme. abyste si před použitím regulátoru tento manuál důkladně
přečetli.
Poznámka o bateriích a konektorech
1. Na bateriové kablíky regulátoru připájejte dvojici kvalitních konektorů.
2. Na vhodné místo modelu namontujte motor a regulátor.
3. Propojte trojici kablíků regulátoru s trojicí kablíků motoru.
4. Servokabel regulátoru zasuňte do výstupu 2 přijímače.
5. Vypínač regulátoru musí být v poloze vypnuto.
6. Připojte pohonnou baterii.
7. Přesuňte plynovou páku na vysílači do polohy plný plyn, přepněte
vypínač na regulátoru do polohy “zapnuto”.
A. Po několika sekundách uslyšíte opakovaný tón, červená dioda
se rozsvítí.
B. Přesuňte páku do polohy plná brzda. Po několika sekundách
uslyšíte opakovaný tón, rozsvítí se žlutá dioda.
C. Páku přesuňte do neutrálu. Po několika sekundách uslyšíte
opakovaný tón a rozsvítí se všechny diody.
1
Jako u všech vysokovýkonných systémů, i zde hraje zcela zásadní roli
kvalita baterií a konektorů. Použijte ty nejlepší, které existují.
Tip: Hledejte baterie s co nejmenším odporem. Můžete použít i méně
kvalitní baterie, pro dosažení nejlepších výsledků však nejsou možné
kompromisy.
Slabým článkem řetězu pohonu mohou snadno být konektory. Rozhodně
se vyhněte konektorům s bílým plastovým krytem, které jsou často vidět na
různých bateriích. Rozhodně investujte do kvalitních konektorů, které jsou
schopny přenášet vysoké proudy.
Kabeláž
Regulátor má již instalovány konektory pro připojení motoru. Konce kabelů
pro připojení baterie jsou holé. Použijte kvalitní konektory, které snesou
proud 40-100 Ampér. Konektor se připojuje na stranu regulátoru, ze které
vystupují 2 kablíky. Červený kablík je PLUS, černý MINUS. Podle potřeby
2
zkraťte kablíky vystupující z baterie. Z konců silových kabelů baterie
odstraňte izolaci a propojte pomocí kvalitních konektorů. Červené kablíky
jsou VŽDY PLUS, černé VŽDY MINUS. Nesprávné připojení má za
následek zničení regulátoru a není kryto zárukou.
raději odpájejte.
Kablíky v trojici nejsou polarizované, mohou být zapojeny v libovolném
pořadí. Po prohození libovolné dvojice konektorů se motor točí na
opačnou stranu.
Zapojení motoru s kartáčky (obr. 2)
Zapojení
Zapojení, které umožňuje reverzování smyslu otáčení
Zapojení “střídavého” motoru (obr. 1)
Motor je s regulátorem propojen trojicí kabelů, polarita je důležitá pouze pro
správný smysl otáček motoru. Bílý, červený a černý kabel spojte s
příslušnými kontakty motoru. Když máte jiný motor než CM36, bude asi
nutné na kabely motoru připájet vhodné konektory nebo kabely motoru a
regulátoru propojit přímým spájením. Kabely motorů CM36 a Monster
mohou být mírně zkráceny. Kabely motorů jiných značek zásadně
nezkracujte. Ve většině případů jsou kabely upraveny tak, že konektory je
možno kvalitně připájet jen na jejich konce. Zkrácením kabelů může dojít k
tomu, že připájení konektorů bude nekvalitní což ovlivní správnou funkci
motoru – pokud bude vůbec fungovat. Když musíte použít jiné konektory
než dodávané na kabeláži motoru, konektory neodstřihujte ale konektory
3
Zapojte v případě, že chcete používat reverzování. K propojení motoru
použijte pouze červený a černý kabel. Bílý není zapojen. U většiny aplikací
propojte červený kablík s plusovým kontaktem motoru, černý s minusovým.
Bílý kablík není zapojen. Po kalibraci (dále) bude možné změnit smysl
otáčení prohozením černého a červeného kablíku.
4
Zapojení motoru s kartáčky pro vysoký výkon (obr. 3)
možnosti:
1. signál – oranžová, kladný pól - červená, záporný – hnědá
2. signál – bílá, kladný pól – červená, záporný – černá
Když na přijímači není polarizace vyznačena, podívejte se do jeho
dokumentace.
Nastavení regulátoru
Kalibrování regulátory s RC systémem
Provedení vysílačů různých výrobců není jednotné, signály pro neutrál,
plyn a brzdu se mohou lišit. Z tohoto důvodu je nutné, aby v prvním kroku
nastavení se regulátor dozvěděl, jaký signál dostane pro neutrál, pro plný
plyn a pro plnou brzdu. To se provede kalibrováním. Správné kalibrování
umožní uživateli dokonale využít plný rozsah pohybu páky plynu a brzdy.
Kalibrování se musí opakovat, když použijete jiný vysílač, jiný kanál atd.
Kalibrování je také nutné po zavedení nového software do regulátoru
(propojkou Castle Link).
Když používáte vysílač Futaba nebo Futaba DEM, bude nutné reverzovat
řízení plynu. Na vysílači je buďto přepínač, nebo se smysl ovládání kanálu
plynu přepne v programu vysílače.
Kalibrování regulátoru
.
Všechny tři kabely, které vycházejí z regulátoru na straně motoru, jsou
spojeny a svazek je připojen k zápornému pólu motoru. Kladný pól baterie
je propojen s červeným (kladným) pólem regulátoru na straně baterie a
současně také s kladným pólem motoru.
Poznámka: Verze zapojení musí souhlasit s naprogramováním
regulátoru – viz parametr číslo 9. Jinak hrozí poškození dílů sady.
Před kalibrováním:
- Nastavte do neutrálu všechny trimy, které najdete.
- Zatím nepřipojujte k regulátoru baterii!!! Znovu ověřte správnou polaritu
připojení baterie.
- Překontrolujte, že vypínač regulátoru je v pozici „vypnuto“.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme sejmout z motoru
pastorek.
KROK 1: Vysílač je zapnutý, regulátor vypnutý, baterie není připojena
KROK 2: K regulátoru připojte baterii.
Spojení s přijímačem
Třížilový servokabel regulátoru se zapojí do vašeho přijímače, do kanálu
pro plyn. Obvykle se jedná o kanál č. 2. Prostřednictvím tohoto kabelu
regulátor současně poskytuje napájení přijímače a serva pro řízení směru
jízdy.
Servokabel regulátoru je možno zapojit do libovolného přijímače, pro
správnou funkci je třeba dodržet polaritu. Podle typu jsou v zásadě dvě
5
KROK 3: Páku řízení plynu přestavte do polohy „plný plyn“ a stále držte.
Vypínač regulátoru přestavte do polohy „zapnuto“. Když jsou všechna
spojení správná, uslyšíte trylek (zvuk vydává motor na základě signálu
z regulátoru).
KROK 4: Po jedné nebo dvou sekundách začne rychle blikat zelená dioda
na regulátoru a motor 4x pípne. Tak se potvrdí, že regulátor uložil pro
6
danou polohu plynové páky „plný plyn“. Následně začne blikat červená
dioda. Regulátor nyní očekává kalibrování plné brzdy.
KROK 5: Ovladač brzdy přesuňte do polohy „plná brzda“. Po několika
sekundách bude červená dioda blikat rychle a motor 4x pípne. Regulátor si
uložil nastavení „plná brzda“.
KROK 6: Nyní začne blikat žlutá dioda. Uvolněte plyn a brzdu, resp.
přesuňte do neutrální polohy. Motor 4x pípne a žlutá dioda rychle bliká pro
potvrzení polohy „neutrál“.
Na znamení ukončení kalibrování nyní blikají současně všechny diody.
Motor pípne dvakrát.
Regulátor je nyní aktivně (fyzicky a softwarově) propojen s motorem a je
schopen přijímat a zpracovat povely z vysílače.
Po úspěšném provedení kalibrace funguje signalizace při zapínání
následovně:
Připojte baterii a vypínačem zapněte regulátor. Uslyšíte trylek, který
potvrzuje fyzické připojení baterie. Zelená dioda bliká. Po jedné nebo dvou
sekundách zazní trylek znovu na znamení, že regulátor je připojen i
softwarově a je plně aktivní. Když máte naprogramován režim „Auto LiPo“,
mezi dvěma trylky se ozvě další tón, která se opakuje tolikrát, kolik má
baterie článků.
Při problémech s kalibrací prostudujte text „odstraňování problémů“ dále
v tomto manuálu.
Před první testovací jízdou proveďte ještě poslední kontrolu: namontujte
pastorek a mírně přidejte plyn pro překontrolování smyslu otáčení kol. Když
se kola točí v opačně, jednoduše prohoďte dva kabely napájení motoru. Po
testovací jízdě můžete přikročit k programování regulátoru.
Propojka Castle Link
Pro programování se musí regulátor spojit s počítačem propojkou Castle
Link.
Regulátory Mamba Max již tuto propojku ve své konstrukci obsahují, stačí
obstarat běžný USB kabel a spojit s počítačem.
Ostatní regulátory se mohou propojit s počítačem propojku Castle Link a
kabelem.
Propojení s počítačem otevírá úplně nový svět možností programování
regulátorů. Můžete zcela libovolně naprogramovat křivku plynu a brzdy,
nastavit intenzitu brzdění, nastavit velmi užitečný parametr, určující
7
velikost adheze, který udrží přední kola auta stále v kontaktu s dráhou i při
rychlém přidání plynu atd.
Jakékoliv zlepšení software, které v budoucnu vymyslí inženýři firmy
Castle, je možno bezplatně a okamžitě po vydání zavést do paměti
regulátoru.
Použití propojky Castle Link
Uživatelům regulátorů Mamba Max stačí opatřit pouze běžný USB kabel a
stáhnout ze stránek firmy Castle program. Větší konektor kabelu zasuňte
do počítače, menší do konektoru na regulátoru a můžete začít
programovat.
Ostatní regulátory požadují propojku Castle Link a USB kabel.
Propojka Castle Link se spojí se servokablem regulátoru.
Regulátor je možno naprogramovat „ručně“, pomocí vysílače a přijímače.
Je nutno počítat s tím, že všechny funkce nejsou tímto způsobem
dostupné. Ruční programování je zdlouhavější.
„Ruční“ programování
Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme sejmout z motoru
pastorek.
Do programovacího režimu se vstoupí následujícím způsobem:
KROK 1: Vysílač je zapnutý, regulátor vypnutý, baterie není připojena.
KROK 2: K regulátoru připojte baterii. Páku řízení plynu přestavte do
polohy „plný plyn“ a stále držte. Vypínač regulátoru přestavte do polohy
„zapnuto“. Po jedné nebo dvou sekundách motor 4x pípne. Tak se potvrdí,
že regulátor je kalibrován na plný plyn. Stále držte na vysílači plný plyn. Po
chvíli motor znovu 4x pípne. Páku plynu přesuňte do neutrální polohy.
Regulátor je v režimu programování, což je signalizováno opakovaným
dvojím pípnutím.
KROK 3: Regulátor nabízí možnosti programování krok za krokem. Nabízí
postupně jednotlivé parametry a v jejich rámci nastavení velikosti
parametru. První sekvence pípání definuje parametr, druhá sekvence
velikost parametru. Na takto formulované dotazy je třeba odpovědět „ano“
nebo „ne“.
8
Sekvence dotazů je tedy ohlašována takto:
1. parametr 1. volba
1. parametr 2. volba
1. parametr 3. volba
2. parametr 1. volba
2. parametr 2. volba atd …
Odpověď „ano“ se provede přestavením páky na plný plyn s podržením,
odpověď „ne“ přestavením na plnou brzdu s přidržením. Přijetí odpovědi je
ohlášeno rychlým pípáním. Když je odpověď „ne“, regulátor nabídne další
volbu velikosti parametru. Když je odpověď „ano“, regulátor považuje daný
parametr za naprogramovaný a přesune se na nabídku dalšího parametru.
Nastavení - reference
Regulátor je mimořádně přizpůsobivý požadavkům uživatele a může být
naladěn podobně, jako ostatní součásti auta.
Reference programování
1. parametr: Typ brzdy a typ reverzování
1. volba: zámek reverzování (*)
2. volba: zákaz reverzování
3. volba: neomezená možnost reverzování
2. parametr: Nastavení brzdy
1. volba: 25%
2. volba: 50% (*)
3. volba: 75%
4. volba: 100%
3. parametr: Nastavení intenzity přípusti reverzního plynu
1. volba: 25%
2. volba: 50% (*)
3. volba: 75%
4. volba: 100%
4. parametr: Nastavení adheze
1. volba: vysoká
2. volba: střední
3. volba: nízká
4. volba: velmi nízká
5. volba: nulová (*)
1. volba: nulová (*)
2. volba: 10%
3. volba: 20%
4. volba: 30%
5. volba: 40%
6. parametr: Citlivost odezvy plynu
1. volba: vysoká – 0,1500 ms
2. volba: normální – 0,1000 ms (*)
3. volba: nízká – 0,0750 ms
4. volba: velmi nízká – 0,0500 ms
5. volba: nejnižší – 0,025 ms
7. parametr: Vypínací napětí
1. volba: bez omezení
2. volba: Auto LiPo (*)
3. volba: 5V
4. volba: 6V
5. volba: 9V
6. volba: 12V
8. parametr: Časování
1. volba: nejnižší
2. volba: střední (*)
3. volba: nejvyšší
9. parametr: Typ motoru
1. volba: „střídavý“ motor (*)
2. volba: kartáčkový, s reverzováním
3. volba: kartáčkový, vysoký výkon
(*) … výrobní nastavení
Dovoz a distribuce:
Hořejší model s.r.o.
Teslova 7
301 00 Plzeň
tel 377 429 869 fax 377 421 361
[email protected],
www.horejsi.cz
5. parametr: Intenzita brzdění při přesunu plynové páky do neutrálu
9
10

Podobné dokumenty

Návod k údržbě a opravě

Návod k údržbě a opravě C ga : C gk = C 6 : C 5 . Vyvážení můstku se provádí kondenzátorem C5 dle Obr.3→ Obě triodové soustavy elektronky E1 jsou elektricky shodné a pro stejnosměrný proud jsou zapojeny do série, na každé...

Více

Lineární snímač polohy Temposonics EP2

Lineární snímač polohy Temposonics EP2 Magnetostrikční princip měření Absolutní, lineární snímače MTS využívají firmou vyvinutou magnetostrikční technologii Temposonics pro spolehlivé a přesné měření polohy. Robustně konstruovaný sníma...

Více

Manuál - Hořejší

Manuál - Hořejší proud 5A nepostačuje, doporučujeme použít náš regulátor CC BEC PRO, který je schopen dodat proud až 20A ze zdroje s napětím až 12S. Poznámka: Kdyţ hodláte pouţít pro napájení dílů palubní RC soupra...

Více