MEČÍKY

Transkript

MEČÍKY
1
Evidence českých a slovenských
mečíků
včetně roku 2011
2
PETR MIMRÁNEK
©
2011
Úvod:
Seznam obsahuje kultivary mečíkŧ, které byly vyšlechtěny členy ZSO ČZS
GLADIRIS a slouţí jako pomŧcka šlechtitelŧm, kteří s těmito kultivary dále pracují. Je
to dokument, který je z hlediska šlechtitelské práce dŧleţitý a slouţí k sestavení
rodičovské mapy. Jde o nejkompletnější seznam mečíkŧ, které byly za období
existence organizace ČZS GLADIRIS vyšlechtěny a evidovány a to od konce
šedesátých let minulého století. Je pravda, ţe velká část těchto odrŧd jiţ zanikla.
Zaniklé odrŧdy jsou však nahrazovány odrŧdami novými, ţivotaschopnějšími, coţ je
přirozený šlechtitelský proces. Tento seznam od začátku vedl Petr Mimránek, pověřený
organizací do funkce registrátora. První seznam sestával pouze z názvu odrŧdy a
barevného kodu. Pan Ing Dujnič navrhl v roce 1983, aby seznam byl doplněn i o
rodičovství jednotlivých odrŧd a tyto rodičovství z dostupných materiálŧ do tohoto roku
doplnil. Pak několik let vedl seznam Ing Mičulka z Velehradu, a od roku 1990 znovu
pokračuje na doplňování seznamu P.Mimránek. Pŧvodní,strojem psaný seznam
převedl do počitačové formy v roce 1995 Ing Pavel Talich z Tábora. Seznam obsahuje
také odrŧdy slovenských šlechtitelŧ kteří i po osamostatnění Slovenska zŧstali nadále
členy naší specializované zahrádkářské organizace.
Jsou bohuţel šlechtitelé, kteří nepovaţují za dŧleţité své odrŧdy evidovat. Proto se na
výstavách mečíkŧ setkáváme i s názvy, které zde nenajdete. Je to jen na škodu
šlechtitele samotného .
Tento seznam předkládá 2876 kultivarŧ mečíkŧ. Znát přesný název kultivaru a
jeho kódovaný stručný popis, který vychází z kódŧ Severoamerické mečíkové
společnosti NAGC – the North American Gladiolus Council je dŧleţité při hodnocení
kultivarŧ na výstavách, v rŧzných anketách a také při výměnách. Téţ pomocí seznamu
je moţné zkontrolovat podle barevného a velikostního kodu NAGC pravost odrŧdy.
Tento seznam má téţ za úkol zamezit vzniku duplicitních nebo velmi podobných názvŧ
mečíkŧ. Rodičovství kultivaru mají opodstatněný význam pro šlechtitelskou práci.
Tento seznam je proto cennou pomŧckou pro šlechtitele, pěstitele, ale i další zájemce
o mečíky.
Na prvním místě je trojmístný kód velikosti a barvy květu, případně zkratka
označující voňavost (F), následuje název kultivaru, zkratka jména šlechtitele, rok
uvedení kultivaru na trh, zkratka údaje o ranosti kvetení, a rodičovství. Mateční rostlina
se uvádí jako první, pylová jako druhá. Podrobnou tabulku s vysvětlením tříčíselného
barevného a velikostního kodu najdete na konci seznamu.
3
Název kultivaru je platný při současném uvedení kodu NAGC, jména šlechtitele a
roku uvedení na trh. Podrobné popisy těchto odrŧd najdete ve zpravodajích Gladiris.
ZKRATKY JMEN ŠLECHTITELŮ
Ač- ing. I. Adamovič, Súhvezdná 10, 821 02 Bratislava †
Ax- J. Axman, Pionýrŧ 11, 789 85 Mohelnice
Baj- B. Bajer, Ovocná 1637, 767 01 Kroměříţ †
Bar- Z. Bárta, 675 79 Tasov 235
Bel- Juraj Belička, 038 03, Sklabiňa 144, Slovenská Rep.
Bjr- A. Bajer, Podhradová 37, 040 01 Košice
Bys- Josef Bystrý, 279 14 Dřísy 203
Deus- J. Deus, Zvonařova 959, 410 02 Lovosice
Din- B. Dinter, Na zkratce 2, 747 14 Ludgeřovice
Dob- F. Dobiáš, Hluboký Dŧl, 280 00 Kolín zemřel †
Doč- K. Dočkal, Trstěnice
Dom- ing. V. Domský, Koněvova 40, 400 01 Ústí nad Labem
Du- PhDr. M. Dujnič, Buďoného 48, 851 01 Bratislava
Ehl- Josef Ehl, 518 03 Podbřezí 44
Fur- ing. V. Furdíková, Štefaničova 18, 811 04 Bratislava
Haj- A. Hajduček †
Hrab- J. Hrabovský, Jubilejní 2, 741 01 Nový Jičín
Chm- V. Chmelík, 020 61 Lednické Rovné 221
Jích- F. Jícha, Křivoklátská 527, 190 00 Praha 9 - Letňany
Jin- J. Jindříšek, 5. Heřmanŧv Městec †
Kab- J. Kabilka,
Kad- V. Kadlec, Milotice -zemřel †
Kon- J. Koníček, Švermova 860, 289 12 Sadská
Kor- J. Kordík, Pod lipou 1660, 508 01 Hořice v Podkr.
Kov- J. Kovařík, Lysákova 2, 841 01 Bratislava
Krz- MUDr. J. Kříţ, Komenského 345, 394 68 Ţirovnice
Kř- J. Křivánek, Královice 28, 251 61 Praha 10 – Uhříněves
Le- Peter Lelek, M.R.Štefánika 6, 038 61 Vrútky
Lub- ing. J. Lubojacký, U rybníčku 366, 742 13 Studénka
Luk- L. Lukeštík, Praţská 2804, 407 47 Varnsdorf
†
Mach- J. Machala, 756 21 Ratiboř 55
Maň- B. Maňhal, Školní 498, 431 51 Klášterec nad Ohří
Mc- J. Mikulec, Nivy 713, 687 22 Ostroţská Nová Ves
Mel- V. Melich, Beňovského 8, 841 01 Bratislava –zemřel †
Mič- ing. B. Mičulka, 687 06 Velehrad 225
Mik- A. Mikyska, Voroněţského 605, 764 01 Třebíč †
4
Mim- P. Mimránek, 763 01 Mysločovice 169
Min- ing. V. Minařík, Mlýnská 772, 691 23 Pohořelice †
Mr- B. Mráz, Záhlinická 828, 768 24 Hulín
Mu- ing. L. Muška, Jegorovovo nám 1, 841 05 Bratislava
Nem- J. Nemček, Most pri Bratislave
Nov- V. Novák, Masarykova 1365, 500 06 Hradec Králové
Pav- L. Pavlíček, Smetanova 746/II, 342 01 Sušice
Pol- ing. D. Poláček, Na příkopech 117, 674 01 Třebíč
Pon- Ing. Jaroslav Ponec, Štramberská 1135/46, 742 21 Kopřivnice
Pop- V. Popp, B. Bystrica †
Prach-ing. M. Prachař, 735 53 Dolní Lutyně 715
Rep- PhDr. P. Repčík, Podhorská 18, 900 01 Modra
Rom- J. Roman, Sídlisko Poğana 95, 066 01 Humenné, Slovenská rep.
Rýp- L. Rýpar, Loučky 184, 742 36 Jakubčovice
Rýz- RNDr. L. Rýznar, Záhlinická 827, 768 24 Hulín
Sal- ing. L. Salák, Cihlářská 10, 674 01 Třebíč
Sor- V. Sochor, Peruc †
Šar- I. Šaran, Olomoucká 38, 796 01 Prostějov
Šv- MVDr. O. Švestka, Čsl. tankistov 74, 841 06 Bratislava
Tov- Továrek- organizace Dagla
Vác- ing. J. Václavík, výzk. ústav okras. zahradnictví Prŧhonice
Val- J. Valnohová, Dřevařská 28, 602 00 Brno 2
Vaň- Ing Ján Vaník, 976 62 Brusno, 454, Slovenská rep.
Vla- Karol Vladár, Zvolenská 12, 036 01, Martin Slovenská rep. †
Zor- J. Zorníček, Krátká 11, 080 01 Prešov
KÓDOVÁNÍ MEČÍKŮ
První číslice v trojčíslí udává velikost květu, druhé a třetí číslo pak kód barvy.
Velikost květu (prŧměr nejspodnějšího květu)
Třída 100 - do 6,3 cm
200 - 6,3 aţ 8,9 cm
300 - 8,9 aţ 11,4 cm
400 - 11,4 aţ 14,0 cm
500 - nad 14,0 cm
Barva květu
5
Barva/odstín
bledá
světlá
střední sytá
jiná
bílá
00
-
-
-
-
zelená
-
02
04
-
-
12
14
16
-
+
10 -krémová
ţlutá
10
oranţová
20
22
24
26
-
lososová
30
32
34
36
-
rŧţová (pink)
40
42
44
46
-
červená
50
52
54
56
58
58 - černočervená
vínově rŧţová
60
62
64
66
68
68 - černorŧţová
levandulová (lila) 70
72
74
76
78
78 – purpurová
fialově modrá
80
82
84
86
-
ţlutohnědá
90
-
-
-
98
kouřová
-
92
94
96
-
36 - šarlatová
98 - červenohnědá
Končí-li trojčíslí lichou číslící, barva květu není jednotná, ale květ má oko, jazyk nebo
lemování jiné barvy.
Ranost (od zasazení do začátku kvetení)
VE -velmi raný do 69 dní. E -raný 70 aţ 74 dní, EM - raný aţ středně raný 75 aţ 79 dní
M - středně raný 80 aţ 84 dní , LM - středně raný aţ pozdní 85 aţ 89 dní,
L - pozdní 90 aţ 99 dní,
VL - velmi pozdní více neţ 100 dní
Zkadeření květu R, ruffled
Voskovitost květu: W, wax
R1 - náznak zkadeření
W 1 –nepatrná voskovitost
R2 - slabé zkadeření
W2 – slabá voskovitost
R3 - střední zkadeření
W3 – střední voskovitost
R4 - silné zkadeření
W4 – silná voskovitost
R5 - extrémní zkadeření
W5- maximální voskovitost
Další vysvětlivky:
Sdlg - seedling, zkratka pro semenáč
6
F - fragrance, označuje voňavost kultivaru
Unknown - rodičovství neznámé
Not available - rodičovství šlechtitel neuvedl
Open - volné opylení
42OF "A" ALFA, Ač 82, Sdlg S-4 x MED
442 AABEL, Ač 81, EM, Yangtze x Čarovná Fialka
312 AALSMEERSKÁ KRÁSKA, Du 85, M, SPRING GREEN x BAMBINO
476 AARA, Du 84, EM, POMPEII x "A" ALFA
310 AARON, Ač 82, L, SISTER FORTUNA x CHANTILLY LACE
456 ABRAHÁM, Ač 2003, M, Bordo I.x Ramzes(rus), R3,W3
462 ABRAKADABRA, Muš 86, LM, ARTEMIS x ROSE PINK
435 ABRAXAS, Koň 02, M, Centerpiece x Elán R3,W3
411 ABSOLVENT, Ax 93, M, TREASURE ISLAND x EVA
498 ACAVANGO, Novák 03, LM, Caravan x Letohrad,
454 AĎA, Vladár 2011, M,
535 ADAM I., Ač 76, E, MARA x DREAM STREET
433 ADAM II., Ač 77, APOLLO x ADAM I.
442 ADAM PINK, Ač 79, SISTER FORTUNA x ADAM I.
433 ADAM SEA BREEZE, Ač 76, LM, MEXICANA x ANGEL'S BREATH
432 ADAM, Ač 80, L, SISTER FORTUNA x ADAM I.
435 ADÉLA, Václavík 2010, 435 M , Semenáč č. M 30-534 (428/94 x Giallo Antico),
463-5 ADÉLKA, Domský 2011,M, (Kašpárek x Superlativ)
473 ADIKA, Ač 2003,EM, Shekinah x Rose Surprise, R4,W4
343 ADINA, Mach 93, M, (PIKNIK x PAPOOSE) x AMBICE
401 ADMIRÁL STAR, Ax 90, E, Sdlg x Unknown
485 ADRIA, Ač 77, EM, WINTER SKY x ETERNAL CITY
381 ADRIANA, Vác 89, E, (WHITE FROSTING x PASTORALE) x BLUE FRILLS
400 ADRIANA, Le 90, M.
384 ADRIATIC NIGHT, Ač 86, EM, BLUE FRILLS x (ČIERNE MORE x BIELE NEBO)
452 AERÓN, Kov 95, LM, PINK SLIPPER x POCHODEŇ
379 AFFINITY, Mik 87, M, ATLAS x FROSTY MINT
435 AFRODITA, Ač 85, EM, SUSAN MARGARET x HERITAGE
401 AFRODITÉ, Haj 73, M, SCULPTURED BEAUTY x ALL RUFFLES
465 AGNES Koň 97, M Pochodeň x Miss Minnesota
7
465 AGRIA, Bel 07, M, GENERAL PATTON x sdlg.
313 AGROFERT, Ač 2006, E, Janus x Shirley Temple Black, s.15/99-02
465 AHASVER, Haj 88, M, SIRENE x purple Sdlg
479 ACHILLE LAURO Koníček 99, LM, Regency x Bambino
455 AIDA, Kon 94, M, POCHODEŇ x TRIBUTE
457 AKBAR Václavík 05,LM, s.H181-231/00, R3,W4
299 AKCENT, Rýz 83, M, AMIGO x ZUNI BOY
237 AKOMÍRA, Fur 89, M, SNOW CASTLE x MIRAGE
378 AKUTA, Koníček 04, M, Days End x Minařík Memory
343 AKVAREL, Pon 01, M,Vigo x Dumka
461 AKVAREL, Vla 97, EM, ROYAL BROCADE x LEMON FRESH
370 AĽA, Vladár 2011, M , ( Bambino x Hradec Králové)
312 ALADARI, Rom 92, L, MILLIONAIRE x SHEKINAH
400 ALADIN Šaran 2006, M, Ice Cap x Kytice s. 58/99
401 ALBATROS, Haj 86, LM, HEARTH THROB x (NĚHA x BRIDESMAID)
395 ALBERT, Lub 90, M, PEPŘENKA x COUNTRY MUSIC
414F ALBETA, Ač 85, E, "A" ALFA x "B" BETA
435 ALDEA Koníček 99, LM, Olinka x Tango
311 ALEGORIA, Vla 97, M, LEMON FRESH x ROYAL BROCADE
478 ALEGORIE, Mik/Bar 90, M, GARNETT RUFFLES x VSETÍN '77
533 ALENA, Kab 86, EM, DRIFTED SNOW x PETER PEARS
445 ALENKA, Vla 04, M, MISS BRATISLAVA x open
441 ALEXANDER, Vác 09, EM, (MAYSNOW x ((PARADE TIME x JEROME PINK) x (WIG´S SENSATION x ROSE PINK)) x sem.
462 ALEXIS Šar 97, Climax x Celebrity
325 ALHAMBRA, Kov 94, M, BAMBINO x POCHODEŇ
371 ALICA, Zor 88, M, BAMBINO x STAR SAPPHIRE
510 ALMA MATER, Rýz 85, LM, EVA x SUPREME LACE
310 ALOUETTE CREAM, Mič 82, E, sport of ALOUETTE
425 ALTAIR, Rýp 91, LM, DUO x GLITTERING ORANGE
457 ALTAIR EXOTIC, Václavík 2011, M, (18/99 x 262/00).
473 ALVINA, Mim 95, M, AMY BETH x (PINK ELF x PROMINENT)
336 AMADEUS, Kon 93, M, MILKY WAY x AMY BETH
460 AMÁDEUS, Bel 04, M, BAMBINO x ROYAL BROCADE
454 AMÁLKA, Le 09, M, ANNA LEORAH open
585 AMAZONKA, Doč 87, M, EDITH SCHOEFIELD x STAR SAPPHIRE
437 AMBASSADOR, Šaran 2011, M, (Fall Days x Gladiris)
8
442 AMBRIA, Zor 88, M, FOXY LADY x ČISTOTA
201 AMELIE, Mimránek 2011, M, Brenda J. x Dominick C
478 AMESTIC, Zor 88 E, BAMBINO a STAR SAPPHIRE
445 AMFORA, Haj 87, M, HEART THROB x Sdlg
377 AMIGO, Machala 2005, EM , sdl. X sdl s.11-80-5
435 AMIRAL, Šaran 2004, LM, Yonan Maru x Santov, s.58/98
465 AMIS, Vác 09, M,
435 AMON, Nov 01, M, rod. neznámé
443 AMONREA, Mik 89, E, WINE AND ROSE x BESKYDSKÁ ROMANCE
443 AMOROV ŠÍP, Ač 80, L, HERITAGE x BIELA NEZNÁMA
475 AMULET, Mik/Bar 91, E, DIALOG x MODRÝ DEN
444 ANABELA, Mach 93, M, (PIKNIK x PAPOOSE) x AMBICE
323 ANAJ, Šaran 2005, M, 24 Karat x Poutník, s.31/99
401 ANALBA, Belička 2011, M, Beautiful Angel x Albatros
421 ANANAS, Kor 88, --, SUN VALLEY YELLOW x GREEN ISLE
401 ANDĚLSKÁ TVÁŘ, Novák 06, EM,Homecoming x Melody
300 ANDÍLEK, Novák 06, M, Zelený Démant x The Phantom
302 ANDREA, Mik 85, E, NIPPER x BROWN BEAUTY
A64 ANDREW Ač 2006, M, Papagáj x Red Parade, s.38/86-11
454F ANDROMÉDA, Du 88, EM, DRAMA x FIALKOVÉ ÚDOLIE
316 ANDULKA, Rýz 94, E, Not available
443 ANDULKA, Le 09, EM, ANNA LEORAH x RUMJANYE ŠČOTKY
454 ANETA, Václavík 2011 ,M, (148/90 x 20/95).
472 ANEŢKA, Ač 81, E, BLUE FRILLS x MED
335 ANGELA, Kov 95, LM, TOUCH O'CLASS x PINK SLIPPER
414 ANGELICA, Rýp 91, M, (FROSTY MINT x MUREX) x PIKNIK
427 ANGELIKA, Kov 91, LM, BIG COPPER x BIG LEAGUE
357 ANHINGA Koñíček 01, LM, rodičovství neznámé
254 ANIČKA, Ač 81, E, TARTARIAN x DEEP VELVET
278 ANIČKA, Kov 91, EM, DAVE'S MEMORY x AMY BETH
465 ANILINA, Mim 93, EM, GYPSY ROSE x DIEVČATKO
447 ANITA Šaran 2006, LM, Dick Delight x open, s.40/00
353 ANJA Šaran 99, EM ,Bambino x Antares
456 ANNA, Ač 80, M, TARTARIAN x DEEP VELVET
454 ANNA 2, Ač 00,E, Molodost x Siver Fringe R3 W2
563 ANNAMÁRIA, Bel 04, EM, GAY FESTIVALx open
9
475 ANONYM, Ač 95, LM, CHALLENGER x ORANGE BOUQUET, R4, W4
400 ANTALYA Koň 97, M White Ice x Bombaj
471 ANTARTÍDA, Le 09, LM, FIGARO x SAHARA
445 ANTEA, Kov 92, LM, TOUCH O'CLASS x SUPREME LACE
497 ANTEUS, Kov 93, M, BIG COPPER x ZUNI BRAVE
467 ANTIKA, Bel 07, LM, GENERAL PATTON x sdlg.
355 ANTIOPA Václavík 2005, E, C264-20/95, R3,W3
371 APALUSA Koníček 09, LM,
413 APATÉ, Koníček 06, M, (Centerpiece x L.Meringue) x Raudonasis Koralas
368 APERITIV, Rýz 82, E, VELVET MAROON x BROWN BEAUTY
355 APLAUZ „B“, Bel 02, EM, sem. 73-30-05 x sdlg.
456 APOLLO Rýpar 01, M, Jungle Flower x R 429
467 APOLÓN, Kov 91, LM, COSSACK x POCHODEŇ
433 AQUAREL II., Ač 83, M, SISTER FORTUNA x SWEETIE
543 AQUAREL III., Ač 82, EM, ČAROVNÁ FIALKA x ČIERNE MORE
476 AQUAREL, Ač 80, EM, SISTER FORTUNA x BLUE MONDAY
445 AQUARELOVÝ ŠÍP, Ač 91, EM, MARS x EROICA
443 ARABELA, Rýz 81, LM, SILENT LOVE x L'AMOUR
421 ARACHNE Václavík 2005, LM,C211-670/96, R3,W4,
411 ARAMIS, Novák 2011 ,EM, HALMARK x 3200/48
454 ARDALOS, Rýpar 09, M, BÝČÍ KREV x HEFAISTOS
321 ARENA, Bjr 91, M, MARDI GRAS x CANDYMAN
295 ARGEMA, Mim 89, LM, AMY BETH x Sdlg I-114
445 ARCHITEKT 445, Ač 2006,Little Red Bird x Claret Rose, s.6/99-33
443F ARIANA, Du 82, EM, ANGEL'S BREATH x FAR WEST
440 ARIE, Rýz 83, L, STEPHANIA x CHRISTINE
411 ARIE, Novák 06, EM, Marsianka x Jadran
425 ARIEL, Du 87, EM, LEMON MERINGUE x BIG COPPER
461 ARIEL II Koníček 99,M, Lemon Meringue x Májová Slavnost
454 ARMIDA, Zor 88, M, FOXY LADY x ČISTOTA
455 ARNOŠT, Mim 84, VE, NÁŠ ČESKÝ x ORIENT
426F AROMA, Ač 95, EM, TMAVÝ POMARANČ x RUFFLED FIESTA, R4, W3
352F AROMATIC ROSE, Vaník 2011 ,M , [ROSE FRAGRANCE x AROMA)]
473 ARTIST, Ač 2002, EM, Silver Blue x sedl, R5,W3
433 ASAMA, Novák 06, M, Pusinka x semenáč
367 ASTERIA, Václ.07,LM, rŧţová s lemem! H389-131/99
1
479 ASTERIX, Koníček, 04,M, Pulchritude x(Caravan
x Olinka), R4,W4
0
502 ASTEROID, Du 84, M, PETRKLÍČ x IDAHO MAGIC EXOTIC
543 ASTORIA, Roman 2011, E , / Fancy Frere x Lemon Meringue / x Lemon Meringue
544 ASTÓRIA, Zor 88, LM, FOXY LADY x ČISTOTA
461 ASTRID, Pop 86, M, GAY FESTIVAL x (GREEN LILAC x CHIMÉRA)
485 ASTROMAN Koníček, 01 M, Blue Bayou x Modrá Krev
475 ASTRONOM, Kor 88, --, SILVER TWILIGHT x SHEKINAH
463 ATHENA, Vác 87, E, KLON 617/70 x INNOCENCE
401 ATHOS, Haj 85, M, DARIENKA x (ORIENT x SHELL PINK)
402 ATLANTIS, Mim 84, M, FAN DANCER x BICENTENNIAL
444 ATOL, Ač 90, EM, DIORELLA x BICENTENNIAL
365 ATOL, Lelek 2010, LM, (Samba x open)
437 ATRAKCE, Rýz 88, M, BRONZOVÁ SOCHA x Sdlg. P 60-1-79
463 ATRAKCIA, Ač 2002, EM, Una Fantasia x Shirley T.B. R5,W4
433 ATREOVA POKLADNICE, Mik 89, E, 24-KARAT x BESKYDSKÁ ROMANCE
460F AURA, Du 87, EM, POMPEII x MED
495 AURIS Koníček 01, M, Copper Queen x Magic Night
455 AUSTIN, Bel 07, M, GENERÁL PATTON x sdlg.
442 AVE EVA, Mu 86, LM, (WHITE FROSTING x PETER PEARS) x ROSE PINK
335 AZ-AFRODITKA, Ač 95, E, ČERVENÝ MEDVEĎ x ORANGE EROICA, R3, W3
500 AZ-ARKTÍDA, Ač 95, EM, MAYNELINE x ČISTOTA, R3, W3
460 F AZ-BICOLOR ROSE Ač 01, M, Bambino x Malina R4 W5
582 AZ-BLUE, Ač 94, EM, BLUE FRILLS x BLUE RUFFLES
510 AZ-EASY GROWER, Ač 94, LM, MAYNELINE x ČISTOTA
420 AZ-FRAGRANT, Ač 96, EM ´B´x ´A´
425 AZ-GOLDEN ORANGE, Ač 94, M, MAYNELINE x ŠAŠO
310 AZ-LATE PASTEL Ač 96, L Nymfa x Miss Slovakia
410 AZ-LEMON, Ač 94, M, MAYNELINE x ČISTOTA
294 AZ-MACKO, Ač 2003, LM, Len J.Ellis xSugar Bear, R3,W2,
500 AZ-MARIA Ač 96, L Mayneline x Čistota
442 AZ-PINK, Ač 94, LM, MAYNELINE x ČISTOTA
454 AZ-RED, Ač 2002, E, Molodost x Cardinal Red, R2,W2,
454 AZ-RED PARADE, Ač 2002,EM, Molodosť x Red Parade, R3,W3
404 AZ ŠARM, Kříţ 02, M
520 AZ-SUZAN MARGARET Ač 98, EM Bambino x Tea Party R3 W4
362 AZ-ZDRAVIE, Ač.2006, EM, Pulchritude x Violka, s.2/97-28
420 "B" BETA, Ač 82, LM, MED x INCA CHIEF
1
491 BABIČKINA ČIPKA Mego 01, M, Angelique
x Mama Ama
1
435 BABÍ LÉTO, Rýz 82, LM, CARIOCA x EVA
496 BABINA, Zor 88, LM, SARSAPARILLA x ČISTOTA
243 BÁBINKA, Rep 82, EM, TOKYO x BIELA NEZNÁMA
275 BABY GIRL Koň 98, LM Amy Beth x White Bambino
444 BABYLON, Lelek 2010, E, (Starry Charm x Rum. Ščotki)
467 BACCIO DOLCE,Mu 88,M,(EUROVISION x WHITE FROSTING) x WIG'S SENSATION
499 BAGDÁD, Novák 2011 ,LM, BOMBAJ x OTELLO
392 BAJKA, Rýz 83, M, ZUNI BOY x (TOKYO x SARSAPARILLA)
478 BAKALÁR, Rep 82, LM, BLACK BIRD x RUFFLED BLAZE
373 BALABAN Koníček 05, LM, Olinka x Tango, R3,W3.
375 BALADA, Mik 87, M, BLUE HAWAII x BÍLÁ NEZNÁMÁ
400 BALERINA, Haj 87, M, CHIMÉRA x white Sdlg
443 BALETKA, Pop 84, EM, PRIMÁTOR x BAMBINO
473 BALÓNIK, Rom 89, M, EMBERGLO x SOUMRAK
482 BALT, Ač 83, E, BLUE FRILLS x ČIERNE MORE
260 BAMBINA MIA, Ač 2005, M, Bambino x Ma Belle, s.10/867-15
360 BAMBINO, Ač 79, LM, HERITAGE x BIELA NEZNÁMA
443 BAMBINO‘S BIB‘ Ač 00, M, Clarence‘s Choice x Námraza
335 BAMBOOCHA, Koníček 09, M,
401 BANANA OIL Koníček 07, LM, Snow Bank x French Silk
413 BANÁNOVÉ MLÉKO, Ax 92, M, APOLLO x LEMON ICE
401 BANKET, Kad 89, LM, FLOWER HEAD x BICENTENNIAL
456 BARBAR,Novák 03,M, sem.28/7-3 x Acavango
472 BARBIE, Mel 91, VE, AMY BETH x SILVER WEDDING
435 BARBORA, Vla 00, M, ROYAL BROCADE x LEMON FRESH
301 BARBORKA, Rýpar 08, M, Pulchritude x Extračistota
445 BARBORKA, Rýz 82, M, (SILENT LOVE x L'AMOUR) x JEROME PINK
360 BARDEJOVSKÁ VÍLA, Rom 92, LM, CICERO x BICENTENNIAL
363 BARDEJOVSKĒ DIEVČATKO Roman 99, M, Blaze x Lemon Meringue
345 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, Rom 89, EM, Sdlg Rýz 69-30-01 x BAMBINO
463 BAREVNÝ PŮVAB, Novák 2011, M , PULCHRITUDE x METUJE
472 BAREVNÝ SEN, Rýz 88, M, Sdlg 78-08-02 x Sdlg 76 Ro 60 Rep
465 BARKAROLA, Mach 95, M, DESTINY x OLINKA
411 BAROKO, Mik 87, E, EVA x HEADLIGHT
468 BARON, Kov 90, LM, REGENCY x NIGHT OWL
420 BARONETA Nov 01, EM, Sun Walley Yellow x Cicero
1
443 BARUNKA, Haj 85, M, SEA BREEZE x2Sdlg
355 BATBJAMBA, Rýz 88, LM, POCHODEŇ x DIANA
364 BATOLE, Min 90, LM, BAMBINO x THE QUEEN
365 BAUCIS,Vác 08, M, klon H364-226,R2-3,W2-3
545 BEATA, Ač 77, E, CHRISTINE x ADAM I.
536F BEATRICE, Ač 78, E, ACACIA x CHIQUITA
445 BEAUTY OF HERITAGE, Du 84, LM, sport of WAXY HERITAGE
497 BEDUÍN, Novák 06, M, Karavan x Letohrad
201 BĚLÁSEK, Kříţ 2011 ,M, (Muriel x Bílá krajka)
382 BELÁSOK, Ač 86, E, MODRÁ ROZPRÁVKA x LUXURIOUS BLUE
481 BELASÝ KRÁSAVEC, Ač 87, M, BLUE FRILLS x ČIERNÉ MORE
482 BELASÝ OBZOR, Ač 88, EM, MODRÁ ROZPRÁVKA x BIELE NEBO
320 BELAVÉ BAMBINO, Ač 89, M, BIELE BAMBINO x COMINO
477 BELLEVUE, Rýpar 2011,LM , (Dandy x Pulchritude)
454 BELINDA, Mel 90, M, FRESH AS SPRING x ILJIČOVA LAMPA
460 BELISA, Rom 91, EM, CICERO x BAMBINO
210 BELLA, Šaran 2005, VE, White Ice x White Baby, s.3/96
476 BELLAROSA, Bel 01, M
325 BELLONA, Vác 87, EM, PETER PEARS x LIMELIGHT
400 BĚLOBA, Din 89, M, DRIFTED SNOW x BLUE RUFFLES
444 BELONA, Zor 88, M, CORAL SPIRE x REGENCY
427 BELZEBUB, Novák 06, EM, Acavango x semenáč
365 BENÁTSKÉ ZRKADLO, Rom 91, M, CICERO x BAMBINO
201 BENJAMIN, Koníček 03, M, Lemon Meringue x Amy Beth
458 BENO, Din 89, LM, Sdlg 354 x VILMA
410 BERÁNEK, Pol 89, M, TŘEBÍČ x SHEKINAH
584 BERMUDA Ač 01,EM, Maltian Blue Grotto x Temná Lagúna R3 W2
255 BERUŠKA, Pop 84, E, RED BANTAM x LITTLEST ANGEL
445 BESKYDSKÁ ROMANCE, Haj 73, LM, ENCHANTRESS x DAY DREAM
401 BESTSELLER, Haj 87, M, HEART THROB x Sdlg
452 BETELGEUSE, Du 89, M, DRAMA x FIALKOVÉ ÚDOLIE
343 BETINA, Ač 90, L, STERLING SILVER x LUCKY STAR
371 BETKA, Vla 04, M, ROYAL BROCADE x LEMON FRESH
410 BETTY, Mim 84, LM, NÁŠ ČESKÝ x AMY BETH
460 BETUŠKA, Luk 88, M, BAMBINO x PRIMÁTOR
511 BÉŢOVÝ OBR, Rýz 75, LM, STEPHANIA x WAX MODEL
1
435 BIANCA, Kov 94, M, EMERALD RIPPLE
3 x GREEN ISLE
363 BIBIANA, Bjr 92, M, DRIFTWOOD x SANDLEWOOD
466 BICENTENAIRE, Du 89, M, BLACK PRINCE x SHEKINAH
463 BICOLOR GEM Ač 98, M Una Fantasia x Shirley Temple Black R5 W5
333 BICOLOR ICE CREAM, Ač 92, M, BIELE BAMBINO x SILVER BLUE
423 BICOLOR JACQUELINE Ač 01, M, Una Fantasia x Shirley Temple Black R4 W4
465 BICOLOR PARADE, Ač 95, M, PAPAGÁJ 2. x RED PARADE, R3, W4
343 BICOLOR 2000, Ač 00,EM Una Fantasia x Shirley Temple Black R5 W5
445 BICOLOR 2004, Ač 2005, EM, Az-Pink x Bicolor Gem, s.15/97-05
400 BIELA ČIPKA, Ač 79, EM, CHANTILLY LACE x GLISTENING SNOW
300 BIELA LILA, Ač 85, E, LILA x LEVANDUĜOVÁ ROZPRÁVKA
400 BIELA MISS BRATISLAVA, Ač 95, L, sport of MISS BRATISLAVA, R4, W4
400 BIELA PARÁDA, Ač 91, LM, BIELE BAMBINO x BIELA ČIPKA
500 BIELA RUŢA, Chm 92, LM, sport of DIVA
300 BIELE BAMBINO, Ač 87, M, HERITAGE x BIELA NEZNÁMA
480 BIELE NEBO, Ač 80, M, (WINTER SKY x LOCH LOMOND) x BLUE FRILLS
400 BIELE RÁNO, Rom 06, M, (Rapture x Lila) x Mašlovačka
400 BIELE RIASY, Mel 91, LM, POCHODEŇ x BÍLÁ NEZNÁMÁ
410 BIELE ZLATO, Ač 79, EM, HUMORESQUE x GOLDENES PRISMA
480 BIELOMODRÁ ROZPRÁVKA, Ač 84, M, WINTER SKY x LOCH LOMOND
480 BIELOMODRÁ, Ač 81, EM, BLUE FRILLS x MAJOLICA
400 BIELY KRÉM, Ač79,EM ANGEL'S BR. x(SUSAN MARGARET x EASTER CANDLE)
500 BIELY LUXUS, Ač 80, LM, (HUMORESQUE x GOLDENES PRISMA) x B. NEZNÁMA
500 BIELY OBOR, Ač 79, L, ANGEL'S BREATH x MILK AND HONEY
400 BIELY VOSK, Ač 78, LM, CHANTILLY LACE x GLISTENING SNOW
464 BIG BROTHER, Dom 06, LM, sem. 81A
377 BIJOU DE BOHÉME, Kř 72, LM, SCARLET CHEEKS x TROPIC SEAS
558 BIKAVER, Pop 84, M, BLACK LUSTRE x Unknown
255 BIKAVER, Vla 04, M, MAJA x open
300 BÍLÁ KADEŘ, Kov 89, EM, BAMBINO x LEMON MERINGUE
200 BÍLÁ KRAJKA Kříţ 2008, M, rod. neuvedeno
400 BÍLÁ KRÁLOVNA, Ax 93, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x DRIFTED SNOW
410 BÍLÁ LABUŤ, Nov 01, EM, Coon 83/10 x Lemon Meringue
401 BÍLÁ POLLYANNA, Kov 95, LM, sport of POLLYANNA
400 BÍLÁ VĚŢ, Chm 92, M, sport of HRADEC KRÁLOVÉ
301 BÍLÉ SRDCE, Mim 89, EM, AMY BETH x /F.C.L. x (CORDULA x SEA BREEZE)/
1
486 BILETÁŘKA, Novák 06, Midnight Moon4x Modrá Laguna
400 BÍLÉ VÁNOCE, Kov 94, LM, ČISTOTA x PINK SLIPPER
500 BÍLÝ MEDVĚD, Kříţ 00, M
400 BÍLÝ MOTÝL, Kov 92, LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x PINK FANTASY
400 BÍLÝ MOTÝL, Mim 86, LM, (WONDERLAND x Sdlg SN-5) x ČIPKOVANÝ ČEPIEC
300 BÍLÝ ZÁVOJ, Kov 95, LM, SHEKINAH x SHEKINAH
493 BIMBAŠA, Nov 06, M, The Phantom x Jizera
458 BLACK CROSS, Kříţ 06, M
458 BLACK TRIAGON, Rýz 67, --, BLACK BEAUTY x Sdlg SV
458 BLACK SABATH Koň 2000,LM,Olinka x Černý Kámen 16/3-4-91, 23/10/6p
358 BLACK EYES, Lelek 2010, E, (Black Pearls x Olívia)
400 BLANC, Ač 04, EM, Miss Bratislava x L'adová Kryha
310 BLANKA, Kov 91, M, SHEKINAH x LINDA
400 BLANKET, Din 89, M, DRIFTED SNOW x VILMA
325 BLAŢENA, Bjr 92, LM, MARDI GRAS x FIESTA
381 BLEDÁ OBLOHA, Ax 90, EM, Sdlg. x BLUE NIGHT
301 BLEDÉ OKO, Ax 90, E, Sdlg. x Unknown
412 BLONDÍNKA, DU 83, EM, SHEKINAH x YANGTZE
303 BLUDIČKA, Mič 85, M, BLACK LUSTRE x BICENTENNIAL
435 BLUDISKO, Bel 00, M, ZLATÁ NIKÉ x sem.
485 BLUE BAND, Dom 01, M, sem. 65A-98
485 BLUE CAT, Šaran 2010, E, Semenáč 12/01 (Destera x Modrý program).
485 BLUE FRECKLES, Zor 88, M, ZYTHER x FLAMINGO
385 BLUE ILLUSION, Mim 02, EM,Midnight Moon x(Purple Star x Modrovous)
480 BLUE LAGOON Ač 97, E Blue Frills x Čierne More R3 W3
373 BLUE SURPRISE, Ač 04, E, Pulchritude x Rose Surprise,
465 BOCCA ROSA, Mu 86, M, (WIG'S SENSATION x Sdlg) x ROSE PINK
437 BOGAN, Koníček03, LM,Pulchritude x(Regency x Jarní Probuzení)
477 BOHATIER, Rom 89, LM, BORN FREE x BAMBINO
412 BOHATÝR, Haj 87, M, (ÚPLNĚK x NOCTURNO) x Sdlg
465 BOHÉM, Rýz 83, LM, BLUE FRILLS x JARNÍ PODVEČER
364 BOHEMIA, Kad 82, EM, PLAYMATE x BROWN BEAUTY
464 BOHUMÍN 85, Pol 88, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x PEKING
484 BOKA KOTORSKÁ, Ač 81, E, BLUE FRILLS x ČIERNE MORE
356 BOLERO, Kab 86, M, DIXIELAND x Sdlg 80-14-01
594 BOMBAJ, Pol 85, LM, ROYAL BROCADE x SPIRIT OF '76
421 BON PARI, Ač 91, VL, NYMFA x TIGER CUB
1
446 BON PARI, Kř 84, M, RED LANCE x Sdlg
5 7-77-426
345 BONANZA, Lelek 2010, M, (Samba x New Age)
464 BONAPARTE, Ač 95, M, PAPAGÁJ 2. x RED PARADE, R3, W3
447 BONBÓN, Kov 95, LM, PINK SLIPPER x POCHODEŇ
433 BONNY, Kov 89, M, YANGTZE x ROSE PINK
594 BÓNUS, Bel 04, M, BOMBAJ x sdlg.
496 BORDO Ač 95, Mars x Malina
356 BORDÓ I., Ač 95, LM, SIGNÁL x MALINA, R2, W3
377 BOREÁS, Václ.07, M, F414-490/99
454 BOROVINA, Sor 84, LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x MANKA
395 BORY, Kříţ 07, EM, PLZEŇ x open
496 BOUBÍN, Kad 79, LM, GOOD NEWS x SARSAPARILLA
412 BOY, Ač 78, EM, CHIQUITA x JIMMY BOY
401 BOZKAJ MA!, Fur 87, LM, VICKI LIN x QUEEN OF HEARTS
456 BOŢENA, Ač 77, EM, TARTARIAN x DEEP VELVET
256 BOŢENKA, Kov 93, EM, TYR x DAVE'S MEMORY
510F BRADLO, Ač 92, EM, BAMBINO x GRAND PRIX
446 BRATISLAVA '82, Mim 83, M, DAY DREAM x (HERITAGE x BÍLÁ NEZNÁMÁ)
434 BRATISLAVA, Ač 81, M, THUNDERBIRD x BAKER'S DOZEN
453 BRICKMAKER, Kříţ 99, M
441F BRIDES'GOWN, Du 84, M, PETRKLÍČ x VOŇAVÝ KRÉM
411 BRILANTNÝ JAZYK, Mikulášek Alojz 2011 ,M ,SYRÁKOV x BAMBÍNO ´S BIB.
478 BRILIANT, Kov 90, LM, NIGHT OWL x DESERT SAND
594 BRONZ, Ač 91, EM, CREAMY WAX x (BLUE EYES x SUSAN MARGARET)
323 BRONZ, Zor 88, M, PREŠOV x FLAMINGO
494 BRONZE STAR, Šaran 2005, M, Requiem x Petra, sem. 99/00
494 BRONZOVÁ KRAJKA, Dom 86, EM, COPPER GIGANTEA x BROWN BEAUTY
427 BRONZOVÁ SOCHA, Rýz 84, M, BLAZE x (SARSAPARILLA x Sdlg R19)
326 BRONZOVÝ MEČ, Ax 90, E, Sdlg x RED BANTAM
425F BRONZOVÝ MOTÝL, Ač 91, LM, TMAVÝ POMARANČ x RUFFLED FIESTA
440F BROSKYŇOVÝ KVET, Ač 80, LM, HERITAGE x FRAGRANT BEAUTY
497 BROWN BEAR, Šaran 2010, M, Semenáč č. 32/01 (Requiem x Big Copper), Z 2-3,
W 2-3.
298 BROWN STAR Mim 05, Tiger Eyes x Star Wars, R2,W2
455 BRUNCLÍK, Novák 06, M, Antique Rose x Otello
495 BUDHA,Novák 06, M, Otello x Marsianka
475 BUDOVATEL MÍRU, Minařík 88, M, HIGHT OWL x BÍLÁ NEZNÁMÁ
1
412F BUCHLOV, Mim 84, M, ANGEL'S BREATH
x MED
6
372 BURATINO, Ač 90, LM, BIELE BAMBINO x COMINO
356 BÝČÍ KREV Rýpar 00, EM, Černý Kámen x Regency
453 BYSTRICA, Pop 83, EM, OSCAR x EASTER CANDLE
485 BYSTŘINA, Rýz 94, LM, Not available
377 CABALLERO,Koníček 03, LM, Olinka x Tango
445 CADILAC, Lelek 2010, M, (Dramatik x Pearl Jam)
336 CALIMERO, Kon 95, M, POCHODEŇ x TRIBUTE
401 CALLIANTEA II., Ač 82, L, MILK AND HONEY x Gladiolus callianthus
401 CALLIANTEA, Ač 77, VL, MILK AND HONEY x Gladiolus callianthus
345 CAMERON, Belička 06,M, Angelika x sem.
327 CAMILLA, Kov 94, EM, 24 KARAT x BICENTENNIAL
466 CAMPINO, Pop 86, EM, NIGHT OWL x Sdlg
368 CARAMBA, Kon 94, M, REGENCY x COPPER QUEEN
420 CARAMEL LADY, Ač 80, LM, SUSAN MARGARET x HAPPY BIRTHDAY
454 CARDINAL RED, Ač 92, EM, SIGNAL x SEMAFOR
594 CARMEN, Ač 83, M, HERITAGE x SEA BREEZE
463 CARNEVAL LADY, Rom 09, E, GRAND FINALE x LEMON MERINGUE
300 CASABLANCA Ač 95, Čistota x Shekinah R5 W5
566 CASTOR, Rýp 91, LM, Sdlg R-15 x CANDYMAN
495 CASTOR EXOTIC, Václavík 2011, LM, (18/99 x 231/00).
401 CECILKA, Koníček 2010, LM, Semenáč č. 2/5-25-91 (Amy Beth x Elán),
301 CEDRONKA, Belička 2011, M, Raj Srdce x Figaro
478 CELESTEN, Sor 87, E, BRIDE'S BOUQUET x PLUM TART
459 CENTAUR, Václ 04, LM, Moroccox sem.x After Dark x sem. R3,W3
433 CENTROTEX, Kor 88, --, BUTTERSWEET x CALYPSO
435 CICCIOLINA, Kon 94, M, WHITE ICE x Sdlg 10/4-4-85 Kon
561 CIDLINA, Baj 84, VE, ISLE OF CAPRI x GARGANTUA
397 CIKÁNKA, Mach 93, M, OLINKA x LILAC FRILLS
441 CINDY II. Ač 87, M, (HUMORESQUE x GOLDENES PRISMA) x SISTER FORTUNA
441 CINDY, Ač 80, M, SISTER FORTUNA x LIAHONA
445 CIRKUS, Ač 81, EM, ČAROVNÁ FIALKA x LUCKY CHRISTINE
572 CITADELA, Sor 91, LM, Not available
412 CITRÓN, Ač 80, M, SUSAN MARGARET x CALYPSO
413 CITRONÁDA . Bystrý 07, E, sem 103/99
411 CITRÓNOVÁ DRŤ, Ax 93, EM, TREASURE ISLAND x ESMERALDA
501 CITRÓNOVÝ KRÉM, Ač 77, M, MILK AND HONEY x RUFFLED WAX
1
412 CITRÓNOVÝ LIKÉR, Mik 87, EM, GOTTWALDOV
'76 x HEADLIGHT
7
412F CITRÓNOVÝ MED, Ač, 87, M, YELLOW ROSE x MED
313 CITRÓNOVÝ MIX, Ax 90, E, Sdlg x TREASURE ISLAND
512 CITRÓNOVÝ OBOR, Ač 80, L, SUSAN MARGARET x HAPPY BIRTHDAY
411F CITRUS, Ač 89, E, ČAROVNÁ FIALKA x LUCKY CHRISTINE
475 CITRUS FERNET, Bel 09, LM, GLADIRISx sdlg.
412F CITRUS HONEY Ač 98, M Yellow Rose x Med R3 W2
387 CLARE, Šaran 07 E,
sem.12/00
354 CLARET ROSE Ač 97, EM Signál x Malina R5 W5
344 CLAUDIUS, Pop 86, M, PRIMÁTOR x BAMBINO
325F CLIFF BUELL MEMORY, Ač 2003, Fragrant x Cliffie, R1,W1,
433 CLIO, Vác 96, M
467 CLIPO Koníček 99, M, Biele Bambino x Kardinál
353 COCTAIL, Koníček 2005, M, s.6/1-3-92
339 COFFEE, Lelek 2011 ,M , (Rum. Ščotky x open)
401F COLOGNE, Ač 80, LM, ANGEL'S BREATH x (SUSAN MARGARET x LUCKY STAR)
323 COLORA, Pol 87, EM, ORANŢ x TOUCH AND GLOW
482 COMINO, Ač 89, M, MODRÁ ROZPRÁVKA x LUXURIUOS BLUE
357 CONAN,Koníček 03, LM, rod. neznámé
501 COOL BREEZE, Kon 93, M, AMY BETH x GRAND FINALE
399 CORA, Sor 91, E, ABBIE x ANTARES
435 CORAL EYE, Mim 04, M, Pink Lady x Dick´s Delight
435 CORALLINE, Mu 90, LM, Sdlg 188/76 x ROSE PINK
478 CORGOŇ, Bel 00, EM, PRINCE INDIGO x sdlg.
492 CORONA, Mim 94, ARCTIC LIGHTS x (F.C.L. x /SHELL PINK x SEA BREEZE/)
413 CORRIDA, Haj 79, EM, NANA x (CORAL SEAS x SPITFIRE)
445 COSMIC, Zor 88, M, PINK PIXIE x AARON'S EXOTIC ORCHID
496 COTOPAXI, Sor 82, LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x BLACK PRINCE
469 COTY BAY, Koníček 2010, M, Semenáč č. 14/1-1-98/00 (Whistle Stop x Ihlička)
410 CREAM CAKE, Kon 93, LM, SUNSHINE x TRIBUTE
411 CREAM IDOL, Šaran 2010, LM, Semenáč č. 37/00 (Janina x Gladiris), Z 4, W 4.
311 CREAM JACKET Ač 96, EM (Winter Sky x Loch Lomond) x Treasure Island
410 CREAMY BAMBINO, Ač 92, LM, VENUŠA x BAMBINO
410 CREAMY CROSS, Kříţ 00, M
454 CREDO, Kad 83, M, GOOD NEWS x SARSAPARILLA
435 CTITEL, Mim 95, M, (LIME CHIFFON x PROMINENT) x /F.C.L. x (SHELL P. x PRAHA)/
357 CUBA EXOTIC, Václavík 2011, M, (781/95 x 986/96).
1
341F CUKRÍK - CANDY, Ač 93, E, ČERVENÝ
8 MEDVEĎ x "A" ALFA
111 CURLING ATOLL Koň 96, EM Bicentennial x Olinka
377 CYKLÁMEN ŠÍPY, Maň 91, LM, DARK NIGHT x SPACE
426 ČAMARA, Novák 06, EM, Obsession x Iluze
354 ČANDRIKE, Kon 95, LM, ČERNÝ KÁMEN x BOHATÝR
327 ČARDÁŠ, Kř 74, E, Sdlg 354 x WITCH DOCTOR
468 ČARNICA, Rom 92, E, DRAMA x ČERVENÝ MEDVEĎ
435 ČAROVNÁ EXOTIKA, Roman 2010, EM NASTASJA x LEMON MERINGUE
435F ČAROVNÁ FIALKA, Ač 77, E, ACACIA x ADVENTURE
440 ČAROVNÝ MEČ, Bel 02, EM, ROYAL BROCADE x open
358 ČERNÁ KARTA, Kov 90, M, REGENCY x BLACK PRINCE
358 ČERNÝ BARON, Kov 95, M, REGENCY x SCORPIO
358 ČERNÝ DRAHOKAM, Rýz 88, LM, (NIGHT GALLERY x ANNA) x REGENCY
458 ČERNÝ KÁMEN, Kov 89, EM, NIGHT OWL x REGENCY
458 ČERNÝ JESTŘÁB, Novák 06, M, Ebony Beauty x King of Spades
354 ČERNÝ POKLAD, Kříţ 00, M
368 ČERNÝ ŠÍP, Kov 90, M, REGENCY x SCORPIO
358 ČERNÝ TANEČNÍK Koň 96, M Černý Kámen x Olinka
400 ČERSTVÝ SNEH, Ač 88, LM, BIELY VOSK x MISS SLOVAKIA
341 ČERTÍK, Ač 79, M, (MILK AND HONEY x LUCKY STAR) x TREASURE ISLAND
447 ČERVÁNKOVÁ ZÁŘ, Deus 89, LM, GAY FESTIVAL x HERITAGE
244 ČERVÁNKY, Sor 82, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x FROSTEE PINK
454 ČERVEŇ, Ač 77, M, TARTARIAN x DEEP VELVET
441 ČERVENÁ ČIAPOČKA, Ač 79, M, ANGEL'S BR.x (S. MARGARET x EASTER TIME)
454 ČERVENÁ FANTÁZIA, Ač 91, M, MARS x LILAC SURPRISE
454 ČERVENÁ FONTÁNA, Belička 05,M, Bombay x semenáč
352 ČERVENÁ KARKULKA, Sor 82, LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x BLACK PRINCE
452F ČERVENÁ KOPIJA, Ač 92, EM, SEMAFOR x SIGNÁL
256 ČERVENÁ PERLA, Roman 05, E, Campino x Zlatá Niké,
256 ČERVENÁ PERLIČKA, Kříţ 09, M, TYR x KRÁSNÁ PERLIČKA
466 ČERVENÁ MALINA, Ač 93, E, PURPUROVÝ KRÁĞ x PURPLE NIGHT
355 ČERVENÁ RŮŢE, Kov 90, LM, COSSACK x POCHODEŇ
352 ČERVENÁ SUKNIČKA, Le 09, VE, NEW AGE x OSTROV LÁSKY
354 ČERVENÁ SVIEČKA, Rom 93, M, ANTARES x KOUŘOVÝ SIGNÁL
554 ČERVENÉ ESO, Ač 81, EM, FORTUNA x VILMA
456 ČERVENÉ OPOJENIE, Roman 07, M, Campino x Zlatá Niké
458 ČERVENÝ BARON, Dom 86, LM, JACK OF SPADES x BLACK PRINCE
1
458 ČERVENÝ DRAK, Rom 91, E, DRAMA9x ČERVENÝ MEDVEĎ
554 ČERVENÝ DYM, Ač 75, M, VICKI LIN x DEEP VELVET
554 ČERVENÝ KLÁŠTOR, Ač 82, M, FORTUNA x VILMA
456 ČERVENÝ KRÁĽ, Ač 78, M, TARTARIAN x DEEP VELVET
454 ČERVENÝ KVĚT, Kov 93, M, COSSACK x POCHODEŇ
496 ČERVENÝ MEDVEĎ, Ač 84, E, ČERVENÝ KRÁĞ x KOLIBRÍK
354F ČERVENÝ MRAMOR, Ač 86, E, TOKYO x (Sdlg S-4 x MED)
554 ČERVENÝ OBR, Kov 06, COSSACK x BIG COOPER
436F ČERVENÝ PARAFÍN, Ač 87, EM, ČERVENÝ KLÁŠTOR x SUPER-4
454 ČERVENÝ PRINC Ač 2002, EM, Clar.Choice x Claret Rose
454 ČERVENÝ SAMET, Rýz 84, LM, (STEPHANIA x RED LANCE) x Sdlg Rep 76-V-9
352 ČERVIENKA, Ač 85, E, Sdlg S-4 x ČERVEŇ
425 ČEŘÍNEK, Kříţ 06, M
304 ČESÍLKO, Rýpar 96, M
484 ČIERNE MORE, Ač 77, EM, WINTER SKY x CHINA BLUE
458 ČIERNY JOE, Rom 91, E, DRAMA x ČERVENÝ MEDVEĎ
458 ČIERNY PANTER, Rom 91, E, DRAMA x ČERVENÝ MEDVEĎ
458 ČIERNY PETER, Ač 77, LM, BLACK MAGIC x ACE OF SPADES
445 ČÍNSKÝ DRAK, Mik 84, E, LITTLE MO x LADY CARNEVAL
443 ČIPKOVANÝ ČEPIEC, Rep 81, M, HERITAGE x BLUE FRILLS
400 ČISTOTA, Ač 82, L, HERITAGE x BIELA NEZNÁMA
304 ČOCHTAN, Šaran 2011,M, (Iza x Jarní Louka)
443 ČOČOSAN, Haj 87, M, SHELL PINK x Sdlg
494 ČOKOLÁDA, Ač 92, E, BAMBINO x PURPUROVÝ KRÁĞ
499 ČOKOLADOVÝ KOKTAIL, Roman 2010, E, GRAND FINALE x MARICA
495 ČOKOLÁDOVÝ KOKTEJL, Dom 01, E, sem. 14A/98
464 ČOKOLÁDOVÝ PUDING, Ač 93, M, BAMBINO x PURPUROVÝ KRÁĞ
493 ČOKO-MILKA , Ač 2005, Šokoladnica x Fudge, R2, W1
494 ČOKO-RIFLE, Ač 04, M, Šokoladnica x Fudge
400 ČUMULANGMA, Sor 83, LM, SUPER STAR x BÍlÁ NEZNÁMÁ
478 ĎÁBLÍK, Min 90, M, JIZERA x BÍLÁ NEZNÁMÁ
381 D'AMORE, Lelek 2010, M, (Stará krajka x Zana)
455 DÁCIA, Zor 88, E, CORAL SPIRE x REGENCY
340 DAFNIS, Vác 87, M, klon 1/72 x EASTER CANDLE
358 DAGHER, Vác 09, LM
300 DAGMAR, Lub 92, EM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x POPOCATEPETL
327 DAGMAR, Bystrý 07, EM, sem.100/99
2
433 DACHOVA, Kor 91, LM, BRONZOVÁ SOCHA
x TOUCH O'CLASS
0
513 DAIDALOS, Rýpar 09, M,
553 DAJANA, Jin 87, M, TRADERHORN x Sdlg 26/70
415 DALIBOR, Du 84, M, SUNDOWN x APOLLO
466 DALILA, Kov 95, LM, HERITAGE x POCHODEŇ
465 DALILA, Pop 87, EM, NIGHT OWL x Sdlg
595 DALISA, Le 90, M, Rŧţový kaštan x open
343 DANA, Kov 90, LM, BAMBINO x BAMBINO
377 DANDY, Rýpar 10, LM, REGENCY x SESTRA ŠTĚSTÍ
423 DANICA, Ač 88, M, TOKYO x KOLIBRÍK
445 DANIELA, Kov 95, M, GLISTENNING SNOW x RED LANCE
427 DANTE, Šaran 09, LM, ((ICE CAP x TRIBUTE) x (ELEN x RED ALERT))
441 DARINA, Ač 88, EM, HERITAGE x BIELA NEZNÁMA
235 DARJA, Rýz 77, M, MINT JULEP x GREEN GODDES
345 DARJENKA, Haj 81, M, ORIENT x (CORAL SEAS x SPITFIRE)
451 DÁŠA, Mik 90, EM, JADE RUFFLES x BLUE FRILLS
378 DAVID'S CHILD, Rýz 67, M, KING DAVID x Open
476 DÁVNOTA, Du 89, LM, VICTORIA x JARNÍ PODVEČER
473 DEBUTANT, Lub 90, EM, KYTICE x JIZERA
443 DECORATION, Ač 2003, EM, Una Fantasia x Shirley Temple B. R5,W5
378 DEEP PURPLE, Ač 92, LM, NIGHT OWL x (FORTUNA x VILMA)
444F DEEPER CALLIA, Ač 95, L, CALLIANTEA 2. x ŠAŠO, R2, W3
455 DEKORA, Zor 88, M, SISTER FORTUNA x GILLIAN
332 DEKORA, Vaník 2001, EM, Trump x Jo Ann R4,
435 DELILAH Šaran 99, Miss Bratislava x Golden Morn
435 DELIRIUM,Václ 05, LM, H-425-825/99, R5 W5,
459 DELISSA,Koníček 03,M,(Centerpiece x Č.Kámen) x Minařík Memory R4,W4
411F DELTA, Du 84, M, PETRKLÍČ x VOŇAVÝ KRÉM
473 DEMETER, Vác 94, Not available
494 DÉMON, Pop 84, M, FESTUS x LADY CARNEVAL
399 DENEB EXOTIC, Václavík 2010, M, Semenáč č. P 157-346 (18/89 x 19/89)
313 DENISA, Haj 86, LM, PETRKLÍČ x HEARTH THROB
484 DENISA, Le 91, M, VIOLETTA x BIELA NEZNÁMA
467 DENISA, Vla 98, M, BORN FREE x ROYAL BROCADE
437 DERBY, Pon 01, EM Dusty Miller x Prominent
443 DESANA Ač 01, M, Mayneline x Ladová Kryha R3 W4
455 DESDEMON Mimránek 01, ML, Pulchritude x Reqiuem
2
466 DESDEMONA, Sor 86, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ
1 x BLACK PRINCE
365 DESIGN, Pon 01, M Bambino x Vigo
483 DESTERA, Le 96, EM
362 DETSKÝ SEN Mego 99,M, Bambino x Orchid Ruffles
473 DETVAN, Rom 91, EM, SAGE x Sdlg Ač 33/73/6
500 DETVAN, Zor 88, E, ADAM I. x MOONSHINE
265 DĚVČÁTKO, Kov 94, EM, INSPIRATION x BICENTENNIAL
497 DEVÍN, Du 83, EM, BIG COPPER x BOHEMIA
401 DIADÉM, Rýz 82, LM, (STEPHANIA x RED LANCE) x JEROME PINK
475 DIALOG, Rýz 81, L, SKYLARK x BÍLÁ NEZNÁMÁ
445 DIAMANTOVÁ PERLA, Roman 2010, M, HURON DARKNESS x MONET
422 DIAMANTOVÉ ÚDOLIE Mego 99, LM, Tribute x ((Aabbaa x Bambino)xRuffled Petticoat)
475 DIAMONDSGURU, Lelek 2011,M , (Pulchritude x Harlequin)
401 DIANA, Haj 75, L, LADY BOUNTIFUL x open
343 DIANA, Rýz 82, M, JEROME PINK x EVA
364 DIANA, Le 91, M, VIOLETTA x BIELA NAZNÁMA
435 DIDO Václ 05, M, C264-202/96, R3,W3
442 DIEVČATKO, Ač 79, LM, CHANTILLY LACE x SISTER FORTUNA
443 DILEMA, Haj 86, LM, UKOLÉBAVKA x Unknown
362 DION Šaran 2006,M, Dick´s Delight x Open, s. 33/01
464F DIORELLA, Ač 83, EM, Sdlg S-4 x MED
457 DIRIGENT, Rýz 88, LM, POCHODEŇ x MAN O'WAR
445 DISCOVERY Koníček 99, LM, Regency x Jungle Flower
473 DITA, Mel 91, M, MUREX x BÍLÁ NEZNÁMÁ
415 DLOUHÉ BIDLO, Rýpar 98, M
437 DOBRÁ TREFA Koníček 01, LM, (Morning Jewel x Charmer) x (Caravan x Olinka)
314 DOLINA, Mach 91, EM, PIKNIK x Sdlg
400 DOLLY, Le 91, M,
410 DOLORES, Rýz 68, M, (WAX MODEL x TOPAZ) x PINK PROSPECTOR
400 DÓM, Ač 80, M, CHANTILLY LACE x BLUE MONDAY
545 DOMAŠA, Rom 89, L, GEORGEOUS x NYMFA
201 DOMINICK C. Mimránek 00, E, Pulchritude x Volně opyleno
476 DOMINIK T., Ač 90, EM, BIELE BAMBINO x PURPUROVÝ KRÁĞ
465 DOMINÁTOR, Mim 05, M, Pulchritude x(Olinka x Plzeňský Šampion),R2,W3
497 DOMINO, Kor 88, --, GILLIAN x D'ARTAGNAN
425 DOMOV, Pol 84, EM, CINDY BLIZZARD x SEA BREEZE
301 DONALD DUCK Ač 95 a 01, M, Biele Bambino x Purpurový Král R3 W4
2
414 DONNA GIALLIA, Mu 88, M, SUPER RUFFLES
x WIG'S SENSATION
2
443 DORIEN, Mim 89, M, BRATISLAVA '82 x Sdlg I-104 C
423 DORIN Šaran 2006,EM, Requiem x Figaro, s.21/99
445 DOSTAVENÍČKO Nov 01, EM, Exploze x volně opyleno
460 DOTYK ANJELA, Belička 2011, M, Víla Dudinka x Amádeus
343 DOUBLE BEAUTY, Ač 2003, M, Clarenceś Choice x Blanc, poloplnokvětý
383 DOUBLE VIOLET, Šar 07, EM, Fiona x Destera
410 DOUBLED LACE (Plnokvetá čipka) Ač 96, M Shekinah x Sedl. Václavík
355 DOUBRAVA, Kor 91, LM, SUN VALLEY YELLOW x F.C.L.
443 DOUBRAVKA, Baj 84, EM, KROMĚŘÍŢ '78 x NEON LIGHT
384 DOVER NIGHT, Ač 89, L, MODRÁ ROZPRÁVKA x LUXURIOUS BLUE
342 DR.DANA ADAMOVIČ, Ač 00 EM, Bambino x Ma Belle R4 W5
466 DR. ŠTEFAN ADAMOVIČ, Ač 94, LM, BIELE BAMBINO x SILVER VIOLET
465 DR.VLADO MEČIAR, Ač 2002, LM, Bambino x Purple Night, R4,W3
495 DRAČICA, Belička 06, M, Stará Krajka x sem.
457 DRAČÍ OKO, Novák 06, M, Hallmark x Desert Flower
355 DRAGON'S TONGUE, Mim 92, E, SLAVKOVSKÉ POLE x Sdlg of F.C.L.
434 DRAHANA, Zor 88, E, ROSE MARIE x PREŠOV
455 DRAMATIK, Šar 94, M, RED LANCE x DRAMA
258 DROBČEK, Lelek 2011,M, (Olívia x Black Pearls)
443 DROGA, Novák 03,LM, Kismet x sem.
405 DRUŢBA, Kad 81, --, SILENT LOVE x HUMORESQUE
400 DRUŢIČKA, Ač 79, M, CHANTILLY LACE x GLISTENING SNOW
410 DUBROVNÍK, Ač 94, M, VENUŠA x BAMBINO
321 DUHOVÁ VÍLA Koníček 99, LM Olinka x Bicentennial
427 DUHOVÝ SEN, Dom 93, LM,
220 DUKÁT, Mach 91, LM, CARIOCA x Sdlg
554 DUKLA, Doč 87, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x RED BIRD
423 DUMKA, Haj 87, M, JITŘENKA x (JITŘENKA x Sdlg)
483 DUNAJSKÉ ZÁTIŠIE, Le, 1990, M, Biela neznáma x Modrý Program
413 DUO, Rýz 81, L, CARIOCA x EVA
458 DURANGO, Koň 02, LM, Černý Kámen x Caravan, R4,W4
426 DVE KYTICE Ač 96, M Čistota x Šarlatový Motýğ
364 DVORAN, Ač 90, EM, BAMBINO x SEMAFOR
400 DÝM, Ač 80, M,
493 DÝMOVÁ CLONA, Novák 2011 , LM , ŠOKOLADNICA x RED CLOUD
2
496 E. T. EXTRATERRESTRIAL, Du 85, M,3BIG COPPER x RED LANCE
342 EARLY BAMBINO Ač 96, E Biele Bambino x Ma Belle
510 EASY GROWER, Ač 93, M, MAYNELINE x ČISTOTA
444F EAU SAUVAGE, Ač 85, EM, DREAM STREET x LUCKY STAR
496 EBEN, Mim 81, LM, ROYAL BROCADE x SARSAPARILLA
354 ELÁN, Mel 91, M, AMY BETH x MAJÁK
500 EL DIVINO, Kříž 2010, M, Kamínek x Divinity
545 ELEGANTNÁ DÁMA, Roman 07, LM, Elegance x Monet
362 ELEGÁN, Min 90, LM, BAMBINO x THE QUEEN
435 ELEGANCIA, Roman 2011, LM, ELEGANCE x BAMBINO.
313 ELEGANT, Le 09, LM, SAMBA x RUMJANYJE ŠČOTKY
483 ELEGANT STAR, Ax 93, EM, EDITH SHOEFIELD x SOFT SPOT
365 ELEKTRA, Vác 85, E
473 ELEKTRYON, Václ 05, C264-332/96, R3,W3
445 ELEN, Kov 93, LM, BAMBINO x POCHODEŇ
447 ELIS, Belička 2011, M, Víla Dudinka x Clarence´s Choice
362 ELIŠKA, Prachař 2011, M, (Olinka x Bílá Neznámá),
301 ELIŠKA REJČKA, Mim 84, LM, ADAGIO x ORIENT
542 ELITA, Ač 93, LM, MAYNELINE x ČISTOTA
374 ELIXÍR, Mim 86, M, BLAZE x SNĚHURKA
442 ELIZA, Ač 81, M, ČAROVNÁ FIALKA x MISS SLOVAKIA
343 ELIZABETH, Kov 09, M, PINK LADY x TRIBUTE
482 ELOISE, Ehl/Lelek 2010, VE, (parentage unknown)
468 ELVÍRA, Zor 88, M, STAR SAPPHIRE x ČISTOTA
204 EMERALD SPRING Koň 96, M Iceland x Greenland
378 EMILKA, Mik 88, M, MUREX x BLUE FRILLS
496 EMIL ZÁTOPEK, Koníček 02, LM, Purpurový Samet x Krásná Perlička
478 EMINENCE, Maň 91, M, DARK NIGHT x SPACE
315 EMINENT, Kad 87, VE, (SILENT LOVE x SCARLET CHECKS) x NANA
445 EMPÍR, Novák 06, M, Desert Flower x Samuraj
434 ENETRI Šaran 2006, M, Parade x Delilah , s. 92/99
367 ENRIQUE, Koníček 03, M, Radyně x Olinka R3,W3
477 ENTAGLED, Koníček 2011, M, (Bestseller x Montezuma).
392 ENTENTÝNY, Haj 72, M, APOLLO x (CORAL SEAS x SPITFIRE)
496 ERIDAN, Sor 82, LM, HAPPY BIRTHDAY x TUXEDO
325 ERIKA, Kov 90, M, LEMON MERINGUE x 24-KARAT
323 ERIS, Václ.07,M, H143-90/99
2
493 EROICA, Ač 81, L, ANGEL'S BREATH 4x PLEATED LACE
427 ERUPCE, Novák 2011,EM , PURPUROVÝ SAMET x TÁBORÁK
237 ERUPCIA, Du 85, M, PAULINE JOHNSON x TYR
485 ERVÍN, Lub 90, EM, KOSMICKÝ PROSTOR x GOOD NEWS
433 ESEX,Belička 06, LM, Violetta x sem.
204 ESMERALDA, Vaník 2001, EM, The Fairy x Green Isle X Amy Beth, R4,W4
415 ESPIRIT, Duj 86, EM, VOSKOVÁ MAJOLIKA x LEMON MERINGUE
315 ESTER, Rýpar 10, E, LONG BEACH x JESTER+
578 ETAMIN, Rýp 91, M, CANDYMAN x Sdlg R-33
233 ETIKETA, Mim 09, E, TANTASTIC x GOLDEN MORN
443 ETIÓPIA, Ač 81, E, CHANTILLY LACE x (PURPLE BURMA x LUCKY STAR)
454 ETNA, Ač 94, EM, SEMAFOR x ČERVENÝ MEDVEĎ
545 ETUDA, Haj 88, M, NĚHA x Sdlg of BRIDESMAID
435 EUGÉNIA, Ač 79, L, HERITAGE x FRAGRANT BEAUTY
441 EUODIE, Václavík 2011,M, (Sofia x 422/1).
468 EURÉKA, Zor 88, M, CORAL SPIRE x REGENCY
345 EURYDIKA, Vác 87, E, PETER PEARS x POMPEI
454 EVA F., Ač 2005, E, Little Redbird x Claret Rose, R2,W2
413 EVA I., Ač 76, EM, JUNIOR PROM x LUCKY STAR
540 EVA M., Ač 82, EM, (HUMORESQUE x GOLDENES PRISMA) x SEA BREEZE
312 EVA, Rýz 77, M, (DOLORES x PINK PROSPECTOR) x DRIFTED SNOW
301 EVELYNE, Le 09, LM, HARLEQUIN x RUMJANYJE ŠČOTKY
411 EVIČKA, Kov 90, L, VICKI LIN x GLITTERING ORANGE
401 EVIČKA, Kov 05, M, CHANDELLE x MORAVSKÁ KRAJKA
461 EVITA, Bel 03, M, BAMBINO x ROYAL BROCADE
342 EVKA, Lub 92, M, MĚSÍČNÍ SVIT x KING COLE
478 EVKA, Dom 04, EM, sem. 15/01
411 EVUŠKA, Mik 84, E, BIRD OF PARADISE x FROSTY MINT
445 EXCELL, Šaran 2005, Flamenco x Ice Cap, s.69/99
467 EXCOMET, Mim 04, M,Tantastic x 32/2-7-90 Koň
337 EXOTIC COLOR, Maň 89, M, somatická mutace of JADE
371 EXOTIC LILA, Ač 87, M, LILA x VIERA
474F EXOTIC STAR, Ač 87, VE, Acacia x (AARON'S EX. OR. x VOSKOVÁ MAJOLICA)
435 EXOTIC TOWER, Roman 07, M, Černý Kámen x Lemon Meringue
445 EXOTICKÁ LADY, Roman 04, EM, Campino x Zlatá Niké, R5,W5,
444 EXOTICKÁ PARADE Roman 2001, M, Athos x Zlatá Niké,
2
355 EXPLÓZIA, Ač 79, M, SISTER FORTUNA
5 x SWEETIE
465 EXTÁZE, Novák 2011 ,M ,MODERNA x MARSIANKA
300 EXTRAČISTOTA Rýpar 00, E, R 459 x Brides Bouquet
424 FABLE Ač 00, E, Clarence‘s Choice x Claret Rose R4 W5
462 FACE UP ROSE, Ač 94, LM, BIELE BAMBINO x RED PARADE
472 FACE UP GEM Ač 97, M Jiří Voskovec x Lilac Surprise R4 W4
481 FAJANSA, Ač 81, EM, BLUE FRILLS x MAJOLICA
478 FAKÍR, Rýz 89, LM, Sdlg 78-88-02 x REGENCY
485 FALERON, Václavík 06, M, klon F370-460/99
412 FANDA, Mik 84, E, RED BANTAM x WHITE ORCHID
335 FANN, Šaran 07, M, Clarence's Choice x Gladiris
325 FANTASY BARBIE, Kov 93, LM, TOUCH O'CLASS x SISTER FORTUNA
411 FANTAZIE, Haj 78, M, SCARLET CHEEKS x Open
299 FANTOM, Mim 81, LM, TOKYO x ZUNI BOY
413 FARAO, Haj 71, EM, QUEEN OF HEARTS x SPRING SONG
497 FARAON, Kov 93, LM, TOLTEC x ZUNI BRAVE
461 FAREBNÁ DÚHA, Bel 04, M, ROYAL BROCADE x open
451 FAREBNÁ ERIKA, Bel 05, M, Bombay x semenáč
373 FAREBNÁ PARÁDA, Belička 2011, M, Beautiful Angel x Marsianka
496 FARONA, Zor 88, M, SARSAPARILLA x ČISTOTA
465 FATIMA, Václavík 2011,LM , (Tout a Toi x 238/00).
455 FAUN, Haj 88, M, HAPPINES x red Sdlg
499 FAUSTUS, Pop 82, M, Not available
375 FAVORIT, Doč 87, LM, SMARTY x SHADY LADY
433F FELICIA, Ač 76, E, ACACIA x ADVENTURE
563 FENIX, Deus 89, LM, GAY FESTIVAL x POPOCATEPETL
443 FESTIVALOVÁ PARÁDA, Rom 91, EM, GAY FESTIVAL x DIEVČATKO
326 FEŠÁK, Dom 01, M, sem. 71A/98
301 FEŠANDA, Belička 2011,M, (Raj Srdce x Athos)
386 FIALKA, Zor 88, M, BAMBINO x STAR SAPPHIRE
444 FIALKOVÁ PRINCEZNA, Heicl 04, EM, Jimmy Boy x Fialkový Med
456F FIALKOVÉ ÚDOLIE, Du 83, M, CORDULA x "A" ALFA
445F FIALKOVÝ MED, Maň 91, EM, somatická mutace 68 x MED
301 FIALOVÝ VENČEK, Mego 2000, M, Angelique x Radyně
471 FIDORKA, Bel 08, M, SUPER HIGH BROW x sdlg.
400 FIGARO Šar 97, M, Ice Cap x Celebrity
2
495 FIGARO A, Ač 2005, E, Šokoladnica x6 AZ-Macko, R3, R3
400 FILEMON,Václavík 08,LM, klon L140-629, R3 W3-4
412 FINIDI Koníček 99, Wasath Yellow x Divinity
384 FIONA Mim/Šar 2000, EM Violetta x White Ice
294F FIRE GIRL, Ač 87, EM, TOKYO x "A" ALFA
526 FIREBALL SUPER, Ač 78, M, MEXICANA x PURPLE BURMA
373 FLAME EYE, Mim 05, EM, Esperanto x(Pulchr.x(Olinka x Plz.Šampion))R4,W3
475 FLAMENDR, Novák 06, M, Marsianka x 3200/H8 Summerville
442 FLAMINGO, Le 94, M
382 FLIRT, Lelek 2010, LM, (Anna Leorah x Pulchritude)
477 FLITR Novák 03, EM, Orlice x (Violetta x Kosmický prostor)
365 FLORA, Vác 88, M, klon 4/68 x HAPPINESS
302 FLORENCIA, Du 84, EM, PINK ELF x FIESTA
486 FLORENTINA, Mel 94, EM, JIZERA x HOMECOMING
371 FLORENTSKÁ ČIPKA, Rom 93, M, RAPTURE x LILA
512 FLORIDOR, Sor 87, EM, ADAGIO x HAPPY BIRTHDAY
444 FONDÁN, Ač 79, M, ACACIA x SISTER FORTUNA
435 FONTANA DI TREVI, Mu 86, M, PINK PARASOL x WHITE ORCHID
414 FONTÁNA, Rýz 85, LM, 24 KARAT x EVA
399 FORKÝS, Václ 07,LM, klon H353-104/99
453 FORTUNA, Ač 77, E, ACACIA x SISTER FORTUNA
444 FORTUNATA, Ač 83, LM, MED x MARTA
312 FÓRUM, Ač 91, M, BIELE BAMBINO x RUFFLED FIESTA
399 FÓRUM, Sor 90, M, GLISTENING SUNSET x PEKING
460F FRAGRANT FAVORITE, Ač 94, M, MISS BRATISLAVA x RED PARADE
432F FRAGRANT FORTUNA, Ač 77, E, ACACIA x SISTER FORTUNA
454F FRAGRANT RED Ač 96, EM Signál x Semafor
410F FRAGRANT STAR, Ač 79, E, LUCKY STAR x BOUQUET
412F FRAGRANT, Ač 95, E, SIGNÁL x "A"ALFA, R2, W1
466 FRANTIŠKA, Bjr 93, EM, CANDYMAN x MAJESTIC CREATION
412 FRAŠKA, Mik/Bar 91, EM, FROSTY MINT x BRONZE BEAUTY
412 FRESKA, Mim 89, M, BAMBINO x TŘEBÍČ
427 FRESH FIRE, Ač 04, M, Len James Ellis x Anonym
462 FRIEND DICK, Šaran 2005, Parade x Kytice, s.71/00
342 FRIZZLED LACE, Ač 82, L, CHANTILLY LACE a ADAM I.
443 F „G“ GAMA Ač 97, LM, Miss Bratislava x Beta R3 W3
497 GABRIELA, Kad 83, EM, CAMELTONE x COLORAMA
2
485 GAIA,Václ 08, LM, klon N79-506,R3-4, 7W3-4
461 GALÁNEČKA M., Mik/Bar 93, M, VSETÍN '77 x BESKYDSKÁ ROMANCE
512 GALAXIA, Du 87, LM, DRAMA x SVATEBČAN
435 GALILEO, Du 82, LM, PARADE x SUN VALLEY YELLOW
444 GANTULGA, Rýz 91, EM, BATBJAMBA x BOHÉM
523 GARGANTUA, Ač 76, M, HUMORESQUE x GOLDENES PRISMA
461 GEBI, Nov 88, LM, BLUE HAWAII x VOSKOVÁ FANTÁZIA
473 GEMINI, Vác 90, M
514 GEMMA, Rýp 91, M, ZELENÁ HORA x MOON MIRAGE
475 GENERAL LAUDON, Pol 83, EM, CINDY BLIZZARD x BLUE FRILLS
557 GENERÁL PATTON Koň 96, LM Černý Kámen x Kytice
443F GEORGE A. WEBSTER, Ač 93, M, JIŘÍ VOSKOVEC x MALTIAN FIESTA
464F GEORGE GERSHWIN, Ač 95, LM, ČERVENÝ KLÁŠTOR x DIORELLA, R3, W5
500 GERLACH, Ač 77, LM, ANGEL'S BREATH x MILK AND HONEY
481 GERSHWIN BLUE, Du 88, M, SOFT SPOT x MODRÝ PROGRAM
533 GIGANTEA, Zor 88, LM, FLAMINGO x PREŠOV
545 GIRLANDA, Rom 93, M, FESTIVAL x ANILINA
463 GIULIETTA, Du 85, LM, POMPEII x JACQUELINE
441F GLADANTERA I., Ač 76, EM, LUCKY STAR x BOUQUET
456 GLADIÁTOR, Ač 93 a 99, EM, MARS x ČERVENÝ MEDVEĎ R3 W3
433 GLADIRIS Šar 97,M, unknown parentage
465 GLAUKE, Václ 05,M, sem.C264-98/95, R3 W3
454 GLOWING GEM Ač 97, M Signál x Semafor R4 W5
301 GORAZD, Mim 06, EM, Brenda J x Dominick C
454 GRACE Šaran 2005, M, Yonan Maru x Flamenco, s. 85/00
455 GOBELÍN, Kor 91, M, CINDY BLIZZARD x SHEKINAH
412 GOLDEN BALL, Ač 92, M, RUFFLED FIESTA x SUPER ORANŢ
414 GOLDEN CROSS, Kříţ 97, EM
416 GOLDEN FANTASY, Šaran 2006,EM, Fall Days x Zuberská Krajka, s. 13/02
414 GOLDHAIRS (Zlaté vlasy) Koníček 01, LM, Lemon Meringue x Barevný Sen
510 GOLEM, Ač 80, L, ANGEL'S BREATH x MILK AND HONEY
542 GOLIÁŠ Ač 98, M Clarence´s Choice x ( Malinka x Filled Rose) R3 W2
497 GOLIÁŠ, Maň 91, E, SPACE x somatická mutace 14 A
401 GONG, Rep 81, LM, CHANTILLY LACE x POLKA PARTY
524 GOOD MORNING Ač 01, EM, Challenger x Orange Bouuquet
420 GOOD TIMES Koň 2000,M Biele Bambino x Olinka
2
301 GORAZD Mim 06, EM, Brenda J x Dominick.C
8
492 GOTIKA, Du 85, M, SMOKEY LADY x RED LANCE
412 GOTTWALDOV '76, Rýz 77, M, (DOLORES x PINK PROSP.) x DRIFTED SNOW
311 GOGGLE; Vaník 2010, LM; [SPACE x REVERIE X FIALOVÝ VENČEK]
542 GOOD MORNING Ač 95, Challenger x Orange Bouquet
354 GRÁCIA, Kov 92, EM, TYR x POCHODEŇ
410 GRAND, Mik 92, E, BLUE FRILLS x MUREX
556 GRAND OSCAR, Le 91, M, OSCAR x open
465 GRATULANT, Rýz 91, LM, Not available
312 GRAVITÁCIA, Du 88, M, HAPPY HARVEST x LEMON MERINGUE
402 GREEN GREEN, Ehl/Lelek 2010, EM, (Gorazd x Anetka)
402 GREEN MEADOW, Rom 07, EM, Gillian x Zlatá Niké
504 GREEN PASTEL, Lelek 2010, VE, (Green Meadows x Greenland)
402 GREEN SPIRIT, Kon 94, EM, GREENLAND x JARNÍ PROBUZENÍ
493F GRIZZLY, Ač 95, Tokyo x ´A´
423 GROSSE DURST, Koníček 08,M, klon 8/1-6-91,R4-5,W4
352 GROTESKA, Rýz 83, LM, CARIOCA x CHINESSE LANTERN
445 GUNS ROSES Koň 00,LM Biele Bambino x Vicki Moran
358 GYPSY KING, Kov 94, LM, REGENCY x SCORPIO
276 GYPSY ROOTS, Vaník 09, EM, (AMY BETH x ČERNÝ KÁMEN) x ÚSVIT MOJ
525 HABŘINA, Baj 85, LM, ISLE OF CAPRI x GARGANTUA
301 HÁDANKA, Haj 87, M, JITŘENKA x Sdlg of BRIDESMAID
410 HAIDEÉ Novák 03, M, Acavango x 38/7-5
404 HAJNÝ, Ax 90, EM, Sdlg x EMERALD RIPPLE
300 HAKINA, Rýz 75, E, MARJORIE ANN x DRIFTED SNOW
300 HALLEYOVA KOMÉTA, Du 84, M, KRÁSA x (ANGEL'S BREATH x FAR WEST)
478 HAMLET II, Ač 79, EM, TARTARIAN x BLACK MAGIC
578 HAMLET, Ač 76, M, PURPLE BURMA x ACE OF SPADES
413 HANA VÍTOVÁ, Rýz 94, LM, Not available
400 HANIČKA, Rýz 81, LM, EVA x BÍLÁ NEZNÁMÁ
362 HANKA, Rýz 93, M, SNĚŢKA x STŘÍBRNÝ VÍTR
236 HANKA, Mach 02, M, Gantulga x Pavlík R4,W4
401 HARETH, Vác 09, M
463 HARLEKÝN, Pop 87, M, FESTUS x LADY CARNEVAL
377 HARLEQUIN, Madeson/ Šaran 2006, M, unknown, s. 97-H-101.
443 HARMONIE, Haj 87, M, BARUNKA x Sdlg of BRIDESMAID
375 HATTRICK, Rýpar 2011,M ,(Malá čarodějka x open)
2
499 HAVAJČAN, Vladár 06, M, Fudge x open
9
472 HAVAJKA, Bel 07, EM, GENERÁL PATTON x sdlg.
498 HAVAJSKÁ MELODIE, Rýz 83, L, JEROME PINK x (SARSAPARILLA x Sdlg R-19)
401 HEART OF QUEEN Ač 00, E, Mackie Messer x Ihlička R3 W4
461 HEART OF ROSE, Ač 2002, M, Mac.Messer x Ihlička X Marsijanka, R3,W4
401 HEARTS´QUEEN, Ač 2002, E, Malinka x Izabel, R3,W3
454 HEFAISTOS, Rýp04, M, Drama x Sem. R735
447 HEIDI, Šaran 07, M, Pink Lady x Clarence's Choice
302 HEKATÉ, Haj 86, EM, GREEN WOOD x CHIMÉRA
254 HELADA, Zor 88, LM, MEXICALI ROSE x PREŠOV
401 HELENA K., Kř 70, EM, Unknown
465 HELENA, Ač 81, LM, SISTER FORUNA x BLUE MONDAY
401 HELENA, Le 91, M,
445 HELENKA B., Bjr 92, LM, LADY KARNEVAL x DRIFTWOOD
315 HERA, Vác 87, M, SPASSVOGEL x LIMELIGHT
411 HÉRA, Nov 88, M, PRISCILLA x BRONZE YELLOW
458 HERAKLES,Václ 05, LM, C 156-697/96 R3,W3
478 HERKULES, Rom 89, EM, BORN FREE x BAMBINO
435 HERĽANY, Bjr 91, EM, ADONIS x ZARJA
343 HERMÍNA, Haj 73, M, APOLLO x DRESDEN DOLL
400 HERMINE, Koníček 04, LM, Snow Bank x French Silk, R3,W3.
436 HERMIONA, Vaník 08, LM, Syrákov x Bombaj
457 HESTIA, Václavík 06, M, klon H199-124/99
363F HIGH FRAGRANT, Ač 2006,EM, Perfume x Med II, s.32/95-02
421 HILLARY´S WEEK Ač 98, VE Malinka ( Rus. ) x IZABEL R2 W2
479 HINODÉ, Koň 08,M,klon 7/3-13-93/96,R5,W5
453 HIROŠIMA, Ač 90, M, ČERVENÝ KLÁŠTOR x SUPER-4
498 HLUBOKÝ DŮL, Kov 95, M, TOLTEC x MOUŘENÍN
597 HNĚDÉ KOUZLO, Kov 93, M, BIG COPPER x ZUNI BRAVE
595 HNĚDÝ AJAX, Kor 88, --, DRIFTED SNOW x FANCYFUL
498 HNĚDÝ PETR, Mim 83, M, VELVET MAROON x SARSAPARILLA
398 HNĚDÝ ŠPERK, Kov 94, EM, NIGHT OWL x DESERT SAND
477 HOBO Koň 98, M Pochodeň x Tribute
345 HOLKA OKATÁ, Rýz 81, LM, INNOCENT BABY x SISTER FORTUNA
320F HONEY, Ač 2005, E, Fragrant x Fragrant Red, s.6/95-08
420 HONEY STAR, Ač 82, EM, MED x FRAGRANT STAR
3
473 HONORÉ, Pop 82, EM, WINTER SNOW
0 x DRIFTED SNOW
371/16 HONZÍKOVA ORCHIDEJ, Axman 02,M,Jarní Rozbřesk x Capri,R4,W4
441 HOREČKA, Novák 2011 ,EM ,HOMECOMING x MELODY
464 HORIZONT, Pol 89, LM, ROSE ROYCE x TOUCH O'CLASS
401 HORKÝ DEN, Novák 06, M, 32/008 Summerville x Polka
385 HORSKÁ BYSTŘINA, Ax 90, EM, Sdlg of BLUE NIGHT
100 HORSKÝ KVET, Du 85, EM, IRIS x IRIS
465 HORÚCI DYCH, Rom 92, M, NIGHT AND DAY x BICENTENNIAL
327 HOŘICKÁ POCHOUTKA, Kor 88, --, CHINESE LANTERN x TIGER KITTEN
467/16 HOŘÍCÍ SLUNCE, Axman 02, M, Black Ace x Fun Time,R2,W2
472 HRADEC KRÁLOVÉ, Sor 82, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x BLUE FRILLS
571 HRADIŠŤAN, Rýz 82, M, BLUE FRILLS x (WINTER SKY x DRIFTED SNOW)
445 HRANIČÁŘ, Doč 87, L, HERITAGE x Sdlg
464 HRDINA Ač 98, EM Bambino x Purple Night R3 W4
461 HRIEŠNY TANEC, Bel 04, M, BOMBAJ x sdlg.
364 HUMENČANKA, Rom 91, M, CICERO x BAMBINO
363 HUMENSKÁ KRÁSKA, Rom 00, M, Gay Festival x Dievčatko
216 HÚSATKO, Rýz 84, M, GOLDEN DREAM x Open
461F HVĚZDA JIHU, Heicl 07, EM, Destiny x Jantarnaja Baltika
533 HVIEZDICA, Ač 81, M, BLACK MAGIC x QUEEN OF THE NIGHT
481 HVIEZDNA BRÁNA, Bel 06, E, VIOLETTA x sdlg.
456 HVIEZDNÝ KAMEŇ, Rep 89, LM, POCHODEŇ x Sdlg Roberts
459 HYPNOS, Vác 98, LM
410 CHALLENGER A., Ač 89, E, BIELE BAMBINO x CREAMY WAX
562 CHAMPION, Sor 92, M, HRADEC KRÁLOVÉ x ROSE PINK
413 CHANSON, Vác 94, --, Not available
453 CHARLESTON, Nov 88, M, PACAHONTAS x HILLBILLY
452 CHARLIE, Pop 84, LM, MILLIONAIRE x RUFFLED BLAZE
465 CHARMANT, Ač 89, E, MARS x LILAC SURPRISE
371 CHARMANT BABY, Ač 04, Modrá Rozprávka x Bambino
310 CHARTREUSE, Ač 82, LM, SUSAN MARGARET x CALYPSO
401 CHÉR, Mu 90, LM, SILVER HEAVEN x SISTER FORTUNA
354 CHETITE, Mik 89, E, RED BANTAM x Sdlg Kad 37-XXIX-74
403 CHI-CHA-KO Koníček 01, M, Centerpiece x Lemon Meringue
413 CHIMÉRA, Haj 74, M, LIAHONA x (CORAL x SPITFIRE)
487 CHLEM, Vác 09, LM
3
220 CHROBÁČIK, Rýz 88, LM, KOKTEJL x1MINARET
400 CHRONOS, Václ.07, M, klon L 154-422
473 CHRUDIM, Pol 87, EM, BLUE FRILLS x WHITE ENCHANTRESS
437 CHUMBAWAMBA Koň 98, M Krásná Perlička x Lemon Meringue
451 IBIZA, Bel 00, M, ZLATÁ NIKÉ x open
500 ICEBERG, Ač 94, L, MAYNELINE x(RUFFLED FIESTA x ORANŢÁDA)
400 IDEÁL, Zor 88, M, BLUE FRILLS x ČISTOTA
423F IGOR'S ORANGE FAVORITE, Ač 94, M, BAMB.x (ANGEL'S BR. x FAR WEST)
454 IGOR'S RED, Ač 2006, EM, Venec x Claret Rose, s.5/99-06
313 IHLIČKA, Ač 95, M, SOPKA x VENUŠA, R4, W4
422 IKAROS, Vác 88, M, ( AUTUMN ROSE x (PETER PEARS x LIMELIGHT))
425 IKARUS, Haj 74, M, APOLLO x SPITFIRE
375 IKKA Šaran 2006,EM, Tara x White Baby, s.31/97
437 ILONA, Mik 84, E, FIESTA x BLAZE
467 ILUZE Nov 01, M, Whimsical x Hera
300 IMACULATA, Chm 92, M, SILVER WEDDING x BIELE BAMBINO
552 IMPERÁTOR, Nem 89, M, (HAPPY BIRTHDAY x DYNAMO) x ANTARES
396 IMPERIÁL, Zor 88, LM, STAR SAPPHIRE x ČISTOTA
455 INCA GOLD Ač 96, E Červený Medvěd x Signál
426 INCA KING, Ač 95, EM, SHEKINAH x ORANGE BOUQUET, R4, W5
456 INDIÁN, Ač 77, M, TARTARIAN x DEEP VELVET
454 INDIÁNSKÉ LÉTO, Vác 09, E, (((EUROVISION x ENCHANTRESS) x SHELL PINK sdlg.) x (RED BANTAM x MERKUR))
484 INDIGO BLUE, Ač 76, EM, WINTER SKY x MOOD INDIGO
467 INICIÁLA, Novák 06, M, Whipped Cream x Marsianka
410 INIS,Šaran 07, LM, Ice Cap x Delilah
400 INSPIRACE, Haj 87, M, white Sdlg of SHEKINAH x white Sdlg of BICENTENNIAL
473 INTERMEZZO, Rýz 86, LM, (F.C.L. x BLUE RUFFLES) x HRADIŠŤAN
401 IRENKA, Pol 81, M, CINDY BLIZZARD x BLUE FRILLS
366 ISABELLA Šar 97, EM Climax x Zenith
465 ISIDA, Mik/Bar 91, EM, Sdlg 37-XXIX-74-Ka x GAY FESTIVAL
482 ISTROPOLITANA, Du 82, M, INSPIRATOR x BLUE FRILLS
301 ITALIA Ač 95, Biele Bambino x Rose Magnifique
427 ITALIANA, Du 88, M, PINK ELF x FIESTA
301 ITALIAN LACE, Ač 2006,M, Biele Bambino x Rose Magnifique, s.29/86-14
344 IVANA, Kov 95, M, AAA-BAA x BAMBINO
443 IVANKA, Mik 89, M, FIESTA x THUNDERCLOUD
3
463 IVETA, Kov 90, LM, ZELENÁ KADEŘ x2BICENTENNIAL
466 IVO, Vladár 06, M, Víťo x Cardinál
410 IVORY QUEEN, Šaran 04, LM, Ice Cap x Fresh Snow
304 IZA, Šaran 07, EM, Jade x Mountain Meadow
441 IZABEL, Ač 91, M, HERITAGE x TREASURE ISLAND
463 IZIS, Vladár 2011 ,EM, Alegória x Denisa
444 JABLKO SVÁRU, Kříţ 00, EM
332 JACINTA, Ač 84, M, HERITAGE x SEA BREEZE
422 JACQUELINE KENNEDY, Ač 94, M, SISTER FORTUNA x JIMMY BOY
422 JACQUELINE, Ač 81, M, SISTER FORTUNA x JIMMY BOY
483 JADRAN, Mel 95, M, JIZERA x HOMECOMING
463 JADRANKA, Belička 05, LM, Gay Festival x semenáč
433 JAHODNA, Bjr 91, EM, ADONIS x ZARJA
436 JAHODOVÁ PĚNA, Kov 95, LM, CONQUEST x AAA-BAA
398 JAKARTA, Kon 95, M, COPPER QUENN x MAGIC NIGHT
466 JAKUB DEML, Sor 94, M, Unknown
422 JALTA, Zor 88, M, BAMBINO x SARSAPARILLA
490 JAMAJKA, Novák 03,M, sem.38/7-3 x Acavango
441 JAMBALA,Koníček 03, M, Pulchritude x(Charmer x(Pochodeň xTribute))
433 JAMELIA, Bel 09, M, ZLATÁ NIKÉ x sdlg.
356 JAN PELAR, Mach 88, M, COUNTRY LILAC x F.C.L.
373 JANA M., Mim 92, M, DIANA Rýz x AMY BETH
474 JANA, Ač 79, LM, CHANTILLY LACE x LIAHONA
475 JANA, Rýz 94, LM, Not available
215 JANIČKA, Mim 83, LM, SMARTY x Open
300 JANINA Šaran 2006, LM, Ice Cap x Tribute, s. 8/92
321 JANINKA, Mach 05, EM, Topaz x Sem.
445 JANÍČKO Ač 01,M, Med x Fortuna R3 W4
285 JANKA, Zor 88, VE, ROSE MARIE x PREŠOV
301 JANŠTEJN, Kříţ 2011 ,M,
454 JANULA, Vla 03, M, MAJÁK x HRADEC KRÁLOVÉ
455 JARMARK Nov 01, E, Caravan x Letohrad
455 JARMILA, Václavík 2011,M , (781/95 x 20/95).
442 JARNÁ PIESEŇ, Rep 81, M, HERITAGE x KROMĚŘÍŢ'78
344 JARNÍ ČERVÁNKY, Sor 82 LM,
404 JARNÍ LOUKA, Rýz 88, EM, GRENN ISLE x Sdlg Mim
341 JARNÍ OBLEVA, Rýpar 03, M
3
3
480 JARNÍ OBLOHA, Rýz 84, M, ROYAL BLUE x BLUE FRILLS
404 JARNÍ PALOUK, Kov 93, M, EMERALD RIPPLE x LEMON MERINGUE
463 JARNÍ PÍSEŇ, Haj 80, M, LIAHONA x Open
496 JARNÍ PODVEČER, Rýz 81, L, STEPHANIA x RED LANCE
433 JARNÍ POSELSTVÍ, Ax 90, E, Sdlg of TREASURE ISLAND
402 JARNÍ PROBUZENÍ, Kov 92, E, AMY BETH x LEMON MERINGUE
333 JARNÍ ROZBŘESK, Ax 90, E, Sdlg of APOLLO
203 JARNÍ SNĚNÍ, Maň 89, EM, somatická mutace of NIPPER
401 JARNÍ SNÍH, Vác 09, M, 622/93 x ORLANDO
461 JARNÍ TÁNÍ Koň 96, LM Olinka x Kytice
411 JARO, Sor 82, LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x ROYAL BLUE
478 JAROMÍR, Mik/Bar 90, LM, GARNET RUFFLES x VSETÍN '77
464 JAROSLAVA, Ač 79, EM, CHANTILLY LACE x (PURPLE BURMA x LUCKY STAR)
401 JASENKA, Mach 95, M, HOMECOMING x (WHITE ORCHID x AMY BETH)
435 JASENNÁ, Kov 90, LM, TOUCH O'CLASS x SUPREME LACE
301/60 JASNÝ DEN, Axman 02, EM, January x Coral Seas, R2,W2
483 JASON, Václ 05, LM, F369-549/99,R2,W2
205 JAŠTERICA, Fur 89, M, SNOW CASTLE x ZELENÉ JEZERO
466 JAVAJKA, Rýp 94, M, Sdlg R-15 x OLD MEPHISTO
479 JAVOŘICE, Maň 89, E, SPACE x MED
301 JAVOŘICE, Kříţ 06, M
425 JAY BEE M., Mim 92, M, OHNIVÁ ZÁŘ x PARADE TIME
452 JAYDEE, Kov 94, LM, COSSACK x RUFFLED SMOKE
437 JEANNA Šaran 07, LM, Parade x Delilah
441 JEDNA PLUS, Nov 88, EM, PRISCILLA x BOY
498 JEHNĚDA, Rýp 06, M, Caravan x Fudge
563 JEMNÁ MELODIA, Rom 09, E, GRAND FINALE x MARICA
291 JESENNÝ LIST, Rep 81, EM, FIRE DANCE x ZUNI BOY
290 JESENNÝ POZDRAV, Rep 82, EM, FIRE DANCE x ZUNI BOY
315 JESTER+, Rýpar 02, E
415 JESTERA,Rýpar 08,E, Vanessa x Zlatá horečka
400 JEŠTĚD, Rýz 81, M, EVA x BÍLÁ NEZNÁMÁ
471 JEZEBEL,Koň 05, LM, Májová Slavnost x Purpurový Samet, R2,W3
369 JEZINKA, Mič 85, EM, SILVER LINNING x SCULPTURED BEAUTY
437 JIHLAVA, Kříţ 07, M, ORANGE BOUQUET x INCA KING
3
463 JIHLAVKA, Sor 90, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ4 x BLACK PRINCE
410E JIMMY, Ač 80, L, HERITAGE x JIMMY BOY
473 JINDŘICHŮV HRADEC, Kříţ 05, LM
473 JINDŘIŠKA, Nov 86, L, BLUE HAWAII x VOSKOVÁ FANTÁZIA
465 JINOCH, Kor 91, M, CINDY BLIZZARD x FRESH AS SPRING
300 JIŘÍ NĚMEČEK, Vác 88, E, (WHITE FROSTING x TOULOUSE LANTNEC) x ENCHANTRES
499 JIŘÍ VÁCLAVÍK, Vác 09, LM, ( H230-19 x H196-67)
475 JIŘÍ VOSKOVEC, Kříţ 01, EM
401 JISKRA, Haj 86, M, HEARTH THROB x white Sdlg
404 JITKA, Sor 85, M, GREEN PASTURES x GREEN ISLE
372 JITRO, Sor 84, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x AARON'S EXOTIC ORCHID
401 JITŘENKA, Haj 83, M, CHIMÉRA x MAHULENA
401 JITŘNÍ PÍSEŇ, Haj 84, M, ORIENT x ORIENT
441 JITUŠKA, Kor 88, --, GREAT NORTHERN x CINDY BLIZZARD
384 JIZERA, Rýz 82, M, BLUE ISLE x BLUE FRILLS
414 JIŢNÍ SLUNCE, Hrab 95, E, 24-KARAT x BATSHEBA
354 JOLANKA, Zor 88, L, CORAL SEAS x CANDYMAN
343 JOLLY JOKER, Ax 90, VE, Sdlg of TREASURE ISLAND
468 JOSEF CINK, Mik 84, E, SENECA CHIEF x FRESH SNOW
552 JOSEFÍNA, Ač 77, LM, TARTARIAN x PONTIAC
414 JOSEPHINE, Šaran 07, M, Fall Days x Gladiris
343 JUBILANT, Kov 89, M, JEANIE x LINDA
442 JULIE, Sor 82, LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x SISTER FORTUNA
442 JULIETA, Sor 89, M, JULIE x JULIE
425 JULLY, Šaran 07, M, Kiri x open
479 JUMANJI Koníček 01, LM, Biele Bambino x Kardinál
420 F JUMBO CALLIA Ač 01, L, Callianthea Ii x Šašo R2 W2
542 JUNGLE TREE, Ač 95, Miss Bratislava x Shekinah
441 JUNO, Haj 82, M, CARIOCA x ORIENT
478 JURA, Luk 88, EM, BAMBINO x ČIERNY PETER
555 JURAJ JÁNOŠÍK, Rep 89, M, MUSTANG x POCHODEŇ
367 JUSTINE, Šaran 07, EM, Pulchritude x open
414 KAČATKO,Koníček 03, M, Lemon Meringue x Wasath Yellow
462 KÁJA, Rýz 94, M, Not available
394 KAKAOVÁ LADY, Rom 93, EM, ANTARES x KOUŘOVÝ SIGNÁL
321 KAMEJ, Mach 91, LM, CARIOCA x Sdlg
3
496 KAMÉLIE, Kov 94, M, BIG COPPER x BICENTENNIAL
5
425 KAMI, Šaran 07, M, Ice Cap x Delilah
441 KAMILA Koň 97, LM, Biele Bambino x White Ice
400 KAMÍNEK, Kříţ 06, M
475 KANKÁN, Kříţ 2008, Valčík x Hradec Králové
414 KAPELNÍK, Rýz 86, LM, 24-KARAT x MINARET
487 KAPITÁN NEMO, Kř 72, VL, TROPIC SEAS x PAUL PFITTZER'S MEMORY
442 KAPRÁL Ač 98, M B. Bambino x Shekinah R4 W3
582 KAPITÁN, Ač 90, E, MALTIAN BLUE GROTTO x TEMNÁ LAGUNA
354 KARAFIÁT, Martvoň 2000, M, Bambino x Regency, R5 W3
477 KARDINÁL, Maň 91, EM, ARISTOKRAT x LEVANDULOVÁ DÁMA
468 KARDINÁL, Pop 86, M, NIGHT OWL x Sdlg
413 KAREL KECK, Prach 93, LM, OLINKA x DUO
498 KARIBU, Novák 03,LM, sem.28/7-3 x Acavango
463 KARIN, Roman 2005, E, Fancy Free x Lemon Meringue X Lemon Meringue
435 KARIOKA,Rýpar 04, M, Duo x Meditace,
396 KARKULKA, Haj 78, M, NANA x (CORAL SEAS x SPITFIRE)
473F KARKULKA 007', Heicl 07, M, Destiny x Jantarnaja Baltika
485 KARLA, Václavík 2011, M, (Blues x 464/99).
335 KARNEVAL, Rýpar 96, VE
427 KARNEVAL, Dom 02, LM, sem.262/97
378 KAROL, Rep 81, EM, BLACK BIRD x DEEP VELVET
364 KAROLINKA,Mach 05, M, sem. x sem.
496 KARTÁGO, Vaník 08, LM, Syrákov x Bombaj
437 KASKADÉR, Mik/Bar 91, M, Sdlg Rýz 73-42-02 x PEKING
355 KASKADÉRKA, Rom 93, LM, BLAZE x DIEVČATKO
365 KAŠMÍR, Mel 90, M, MUREX x BÍLÁ NEZNÁMÁ
354 KAŠPÁREK A., Ax 92, M, HONOR GUARD x Open
465 KAŠPÁREK, Dom 86, EM, SEWENTH HEAVEN x WINE AND ROSES
417 KATAMARAN, Novák 03,M, Adagio x Viva
501 KATARÍNA, Ač 79, M, CHANTILLY LACE x LIAHONA
436 KATEDRÁLA, Rom 91, LM, CICERO x BAMBINO
445 KATEŘINA EMMONS, Kříţ 09, M, JO ANN x RŦŢOVÝ SEN
425 KATKA, Bjr 92, M, MARDI GRASS x FIESTA
463 KATKA, Bel 04, M, GAY FESTIVAL x open
415 KATYNKA, Kad 89, M, (SIRENE x FASCINATION) x PREŠOV
3
437 KAVALÍR, Rýz 83, L, (PLEATED LACE x6MINT YELLOW) x VERMILLION BEAUTY
401 KAVÁRENSKÝ POVALEČ, Mimránek 08, LM, Múza x Millenium
490 KEČUP, Novák 03, M, Lemon Meringue x Mahogany
510 KEJDA, Mikulášek Alojz 2011, M, CLARENCE Ś CHOICE x FIGARO
415 KHAMORO,Koníček 04, M,Gold Struck X Morning Jewell x Kytice, R4,W5
252 KIMONO, Pop 86, E, RED BANTAM x LITTLES ANGEL
436 KIRI Šar 97, M Jungle Flower x Bílá Neznámá
404 KIWI DRINK, Ax 90, M, Sdlg of EMERALD RIPPLE
310 KIWI JUICE, Ač 94, M, SHEKINAH x (SNĚNURKA x GLITTERS)
462 KLASIC, Pop 86, M, Sdlg Přidal 71-41 x Open
456 KLÁŠTORNÉ TAJOMSTVO, Ač 80, LM, (ACE OF SPADES x BLACK MAGIC) x RUFFLED BLAZE
435 KLENOT ZÁHRADY II., Ač 80, M, SISTER FORTUNA x JIMMY BOY
432 KLENOT ZÁHRADY, Ač 79, M, SISTER FORTUNA x JIMMY BOY
477 KLENOV, Mach 93, EM, DESTINY x KOSMICKÝ PROSTOR
466 KLEOPATRA, Sor 88, EM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x EDGE OF NIGHT
358 KLIATBA, Rom 92, LM, DRAMA x ČERVENÝ MEDVEĎ
478 KNIEŢA MOJMÍR, Ač 77, EM, VERONIKA x SHEDDAN
478 KNIEŢA RASTISLAV, Ač 77 M, VERONIKA x SHEDDAN
401 KOIA,Václavík 08, M,klon L35-12,R1-2,W1-2,
478 KOCHEVAR, Koch/Koníček, 03, L, rodiče neuvedeni, R4,W4
420 KOKTEJL, Rýz 81, M, SUNDOWN x EVA
477 KONKURS, Nov 88, M, POCAHONTAS x LEVANDUĞOVÁ ROZPRÁVKA
513 KONTESA, Rom 09, EM, NEVESTA x ZLATÁ NIKÉ
453 KOLIBRÍK, Ač 89, L, FRAGRANT STAR x ČAROVNÁ FIALKA
343 KOLOB, Mim 92, LM, MAN O'WAR x PARADE TIME
365 KOLOMBÍNA, Mik 92, EM, RUBÍNOVÁ ZÁŘ x (Sdlg Rýz 73-42-02 x PEKING)
371 KOLOMBINA, Koň 04, M,Snow Bank x (Amy Beth x Bohatýr)
443 KOLONÁDA, Rom 04,EM, Grand Finale x Lemon Meringue R3,W4
453 KOLORATURA, Rom 91, EM, GAY FESTIVAL x DIEVČATKO
458 KOMINÍK, Dom 06, E, sem. 58A
342 KONCERT, Rýz 82, M, (TOKYO x SARSAPARILLA) x CHINESE LANTERN
456 KONTRAST Ač 96, M Mayneline x Lilino
436 KORÁL, Dom 02, E, sem.262/97
335/12 KORÁLOVÁ KRAVATA, Axman 02, EM, Treasure Island X Chin.Lantern x Sarsaparilla
435 KORÁLOVÝ OSTROV, Rom 06, M, (Fancy Free x Lemon Meringue)x L.Meringue
373 KORÁLOVÝ ÚTES, Kov 89, M, F.C.L. x PREŠOV
3
410 KORENEC, Mikulášek Alojz 2011 ,M , 7CLARENCE Ś CHOICE x FIGARO
473 KORNET Machala 00, M, sem. z Isle of Capri x Olinka
456 KORSÁR, Sor 88, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x TUXEDO
257 KORUNNÍ PRINC, Doč 87, EM, SMARTY x RED BANTAM
466 KORZÁR K., Kov 92, M, DEEP RIVER x Open
375 KOSMICKÁ LOĎ, Kor 88, --, JIZERA x JEROME PINK
485 KOSMICKÝ PROSTOR, Rýz 81, E, BLUE FRILLS x BLUE BARON
401 KOSTELECKÁ POLKA, Václ/Bystrý 08, C211-670/96
412 KOŠICKÉ DIEVČATKO, Bjr 91, EM, ADONIS x ZARJA
345 KOŠICKÝ POKLAD, Bjr 91, EM, ADONIS x ZARJA
437 KOTTOS,Václ.07, M, klon H 90-259/00
494 KOUŘOVÁ BRIDESMAID, Pol 88, EM, CINDY BLIZZARD x BRIDESMAID
394 KOUŘOVÝ DÉMON, Dom 86, E, COPPER GIGANTEA x CAMELTONE
394 KOUŘOVÝ SIGNÁL, Mim 83, EM, BONFIRE x ZUNI BOY
412 KOUZELNÁ VARIACE, Mik 87, M, ULYBKA GAGARINA x EVA
396 KOUZLO VALAŠSKA, Kov 95, LM, BROWNSTONE x BICENTENNIAL
400 KOUZLO VÁNOC Koň 98, LM Bombaj x White Ice
433 KOZMETIČKA, Bel 09, M, DRAMATIK x GLADIRIS
491 KOŢENÝ TALISMAN, Ax 92, M, HAPPINESS x DESERT SAND
395 KRAJINA VETERNÝCH MLYNOV, Du 85, EM, RIVER STYX x RIVER STYX
354 KRAKATAU, Rýz 94, LM, Not available
317 KRAKATIT, Kř 83, EM, CINDY BLIZZARD x RED LANCE
458 KRAKATOA, Vác 09, M,
533 KRAKONOŠ, Baj 84, M, ISLE OF CAPRI x GARGANTUA
461 KRALEVIC, Novák 2011 ,LM ,TANGO x SINDIBÁD
302 KRÁLOVNÁ VÍĽ, Rep 89, M, Sdlg Rýz 73-36-01 x Sdlg Rýz 73-24-01
472 KRÁL TRHU, Ač 2006, EM, AZ-Pink x Bicolor Gem, s.15/97-02
473 KRÁSA, Ač 79, M, CHANTILLY LACE x BLUE MONDAY
400 KRASAVA, Zor 88, M, ČISTOTA x SISTER FORTUNA
320F KRASAVEC, Min 90, VE, "A" ALFA x BICENTENNIAL
373 KRASAVICE, Ax 90, E, Sdlg of TREASURE ISLAND
575 KRASLICA, Bjr 92, LM, CANDYMAN x BLACK STALLION
236 KRÁSNÁ PERLIČKA, Kov 90, M, TYR x POCHODEŇ
363 KRÁSNÝ DEN, Kov 94, M, ČISTOTA x TOUCH O'CLASS
466 KRÉDO, Dom 86, LM, KING OF SPADES x BLACK PRINCE
411 KRÉMOVÁ KOPIJA, Ač 78, LM, MILK AND HONEY x RUFFLED WAX
3
471 KRÉMOVÁ LILA, Ač 88, L, LILA x VIERA
8
410 KRÉMOVÁ MISS, Ax 93, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x DRIFTED SNOW
310 KRÉMOVÉ ČARO, Kov 94, M, 24 KARAT x SHEKINAH
410 KRÉMOVÝ DECH, Kov 90, LM, JEANIE x MĚSÍČNÍ SONÁTA
412 KRÉMOVÝ MAJESTÁT, Rýz 89, LM, Sdlg 77-249-01 x Sdlg 77-121-01
510 KRÉMOVÝ MOTÝĽ, Ač 94, L, MAYNELINE x RUFFLED FIESTA
410 KREMROLE, Rýp 06, EM, Extračistota x Zlatíčko
472 KRINOLINA, Sor 82, LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x ULTIMA
411 KRISTIÁN, Novák 2010, M, Hallmark x Polka
341 KRISTÝNKA, Haj 87, M, PRIMABALERINA x Sdlg
401 KRKONOŠSKÁ POHÁDKA, Mik 87, M, VSETÍN '77 x SPIRIT OF '76
400 KROMĚŘÍŢ'78, Rýz 79, M, (DOLORES x PINK PROSPECTOR) x DRIFTED SNOW
412 KRYSTAL, Doč 87, LM, Sdlg x CHIMÉRA
435 KUBA a ANČÍ, Šaran 2011,LM, (Pulchritude open).
434 KUDLOVČANKA, Rom 93, LM, ANTARES x LEMON MERINGUE
303 KUDRNATÁ KAČA, Sor 89, M, EMERALD RIPPLE x ESMERALDA
411 KUDRNATÁ KAČA, Kříţ 00, M
401 KUKUČ, Haj 72, M, QUEEN OF HEARTS x SCULPTURED BEAUTY
435 KÚPELNÁ KRÁSKA, Bel 98, LM, Mutant cv. BABÍ LÉTO
414 KURIATKO, Rýz 72, LM, SILENT LOVE x MINT YELLOW
427 KVAPÍK, Rýz 83, LM, Unknown
362 KVET PRE ANDREU, Du 87, LM, INSPIRATION x CHANTILLY LACE
362 KVETINÁRKA, Ač 94, M, BIELE BAMBINO x MODRÝ PORCELÁN
470 KVETOSLAVA, Rom 90, EM, CICERO x BICENTENNIAL
376 KYČERA, Mach 88, E, WHITE ORCHID x AMY BETH
497 KYKLOP, Novák 03, M, Viva x Driftwood
325 KYŠPERK, Mimránek 08, 529/88 x Angelika
564 KYTICA, Ač 88, EM, KNIEŢA MOJMÍR x (FORTUNA x VILMA)
472 KYTICE, Rýz 83, LM, (STEPHANIA x CHRISTINE) x JEROME PINK
413 LA BAMBA, Mimránek 2010, M, Semenáč BSR-Z (Musa x Millennium)
470 LA FINESSE, Ač 2003, M, Modrá Rozprávka x Oltárna Svíeca, R3,W2
473 LA FONTAINE, Mik/Bar 91, EM, ULTIMA x VOSKOVÁ FANTÁZIA
461 LA PALOMA, Lelek 2010, EM, (Pulchritude x Polárna Žiara)
478 LABAKAN, Mik/Bar 90, EM, GARNET RUFFLES x VSETÍN '77
454 LABYRINT, Nem 89, M, LEMON MERINGUE x ANTARES
415 LACRIMAE, Mu 86, M, WORLD PEACH x WHITE ORCHID
445 LADA, Sor 90, EM, HRADEC KRÁLOVÉ x ANTARES
3
410 ĽADOVÁ KRYHA, Ač 88, M, BIELY VOSK
9 x VOSKOVÁ FANTÁZIA
300 ĽADOVÁ PRINCEZNA, Roman 2005, M, Athos x Zlatá Niké
401 ĽADOVÁ SOCHA Mego 01, Anna Leorah x (Big Copper x Zuni Brave) M
410 ĽADOVEC, Du 85, EM, GREEN ISLE x SHEKINAH
410 ĽADOVÝ KRÉM, Ač 88, EM, GOLEM x SUPER ORANŢ
400 LADY, Ač 79, M, SILVER ANNIVERSARY x (PINK CURLS x LUCKY STAR)
443 LADY ALICE, Ač 80, LM, CHANTILLY LACE x ADAM I.
443 LADY BRATISLAVA, Ač 2005, LM, Clarenceś Choice x Blanc
345 LADY CARNEVAL, Haj 75, M, NANA x (CORAL SEAS x SPITFIRE)
445 LADY JANE, Kon 93, M, WHITE ICE x WHITE ICE
485 LAGUNA, Rýpar 2011, M ,(Okoboji Belle x Modrovous)
441 LAHÔDKA Ač 97, EM Malinovka x Venuša R3 W4
254 LAMPÁŠIK, Fur 89, M, SNOW CASTLE x BABÍ LÉTO
415 LANDORA, Mach 93, M, CARIOCA x Sdlg
440F LARGE BAMBINO, Ač 94, E, MALINOVKA x BAMBINO
457 LÁSKA, Kab 86, E, EVA x BLACK PRINCE
325 LASTURA H, Haj 88, M, TAMARA x Sdlg of BRIDESMAID
371 LASTÚRA, Nem 88, LM, GAY FESTIVAL x BIELA NEZNÁMA
475 LAVANDA, Ač 04, M, Miss Bratislava x Lila Extra
474 LAVANROSE,Ač 2002, LM, Papagáj II x Red Parade,
578 LAVENDER GIANT, Roman 2010, sem. 5-86-11 x sem. 44-85-2
473 LAVENDER MASTER Ač 97, LM Miss Bratislava x Lilac Surprise R3 W4
475 LAVENDER STAR, Roman 07, M, (Fancy Free x L.Meringue) x L.Meringue
465 LAVENDER TOWER,Václavík 02, LM, 581/91 V x 27/85 V, R5,W5, C260-844/95
379 LÁZEŇSKÝ KAVALÍR, Kon 90, EM, BAKALÁŘ x GREEN ISLE
404 LEA, Bel 07, LM, SIRAEL x sdlg.
443 LEA, Kov 09, LM, INCOMPARABLE x ČISTOTA
400 LEDOPÁD, Rýpar 10, E, NAJÁDA x ZLATÍČKO
400 LEDOVÉ KVĚTY Rýpar 00, L, Superlativ x R 459
411 LEDOVÉ RÁNO, Koň 98, M Lemon Meringue x Shangri-La
400 LEDOVÝ GEJZÍR, Rýz 85, L, BRIDE'S BOUQUET x (EVA x BÍLÁ NEZNÁMÁ)
405 LEGENDA, Nov 01, EM, Caravan x Letohrad
313 LEILA, Le 09, LM, MÁJOVÝ KVĚT x STARRY CHARM
443 LEJLA, Haj 85, EM, ORIENT x UKOLÉBAVKA
493 LEMBERK, Dob 76, EM, Not available
401 LEMON BLOSSOM Ač 00. M, Shekinaah x Rose Surprise R5 W3
404 LEMONETA, Du 89, EM, GREEN ISLE x CALYPSO
4
367 LENIČKA, Kab 87, EM, BLACK PRINCE
0 x BLACK BEAUTY
213 LEN JAMES ELLIS Ač 00, M, rod neznámé R0 W1
441 LENKA B., Bjr 93, M, MARDI GRASS x MEDULIENKA
341 LENKA, Kov 93, M, TOUCH O'CLASS x SISTER FORTUNA
443 LENKA Le 90,M, Sea Shell xVioletta
412 LENOČKA, Vla 00, M, MOON MIRAGE x 24 KARAT
435 LEON, Lelek 2010, E, (Rumjanyje Ščotki x open)
373 LEPŠIA BETKA, Fur 87, M, AMY BETH x EVA
310 LESANA, Haj 76, M, LADY BOUNTIFUL x Open
462 LESNÍ VÍLA, Rýz 81, L, STEPHANIA x CHRISTINE
564 LESNÍ VŘES, Sor 86, LM, BRIDES BOUQUET x ZENITH
404 LESNÍ ZÁMEK, Kor 88, --, SUN VALLEY YELLOW x EMERALD RIPPLE
335 LETNÁ BÚRKA Mego 01, M, Angelique x Faraon
443 LETNÁ ROMANCA,Rom 06, EM, Festivalová Paráda x Lemon Meringue
325 LETNÍ SLUNCE, Kov 90, M, JEANIE x LINDA
433 LETNÍ VÁNEK, Kad 83, LM, LADIES CHOICE x LITTLE JADE GREEN
314 LETNÝ DEŇ, Rep 82, EM, FIRE DANCE x (CHINESE LANTERN x Sdlg R-19)
404 LETOHRAD, Nov 01, M, Lemon Meringue x Green Isle
465 LETOHRAD 700 LET, Mim 09, M, MUSA x MILLENNIUM
497 LET'S DANCE, Kov. 07,M, Jungle Flower x Tribute
474 LEVANDUĜA, Ač 77, EM, MARA x SHEDDAN
573 LEVANDULOVÁ DÁMA, Maň 89, E, SPACE x MED
375 LEVANDULOVÁ MACEŠKA, Ax 02, EM, sem.x Soft Spot, R2,W2
474 LEVANDULOVÁ MADAM, Mel 89, LM, CONQUEST x HRADIŠŤAN
472 LEVANDULOVÁ RAPSODIA, Rom 93 a 99, M, RAPTURE x LILA
373 LEVANDULOVÁ RAPSODIA II, Roman 2010, VE, CREAM DE MINT x PULCHRITUDE
374 LEVANDUĜOVÁ ROZPRÁVKA, Ač 80, EM, BLUE FRILLS x MED
475/12 LEVANDULOVÝ MOTIV,Ax 02,M, Admiral Star x Fun Time R3,W3
573 LEVANDULOVÝ OBR, Ax 90, E, Sdlg of EMERALD RIPPLE
473 LEVANDULOVÝ TERČ, Pol 89, EM, WINE AND ROSE x BLUE NIGHT
475 LEVANDULOVÝ VOSK, Ač 87, M, LILA x LEVANDUĜOVÁ ROZPRÁVKA
475 LEVANDULOVÝ ZÁVOJ, Dom 86, E, ULTIMA x BLUE FRILLS
423 LEVÍ KRÁĜ, (LION KING) Ač 97, M, Mayneline x Lilino R3 W3
400 LEVOČSKÁ BIELA PANI, Du 82, LM, INSPIRATION x CHANTILLY LACE
391 LEXANA, Haj 86, LM, SUNBURST x BRIDESMAID
331 LIANA, Le 09, EM, MÁJOVÝ KVĚT open
400 LIBĚNA, Rýz 83, M, EVA x BÍLÁ NEZNÁMÁ
4
441 LIBRETO, Kad 89, LM, ULYBKA GAGARINA
x PREŠOV
1
415 LIBUŠE, Pol 85, LM, ZELENÉ JEZERO x JADE RUFFLES
464 LIDICE, Kř 72, LM, BRONZE BEAUTY x SPITFIRE
411 LIDUNA ,Mach 2005,EM, Jo Ann x sem.
413 LIDUŠKA, Mimránek 2011, M, Sveet Lullaby x (Olinka x Bicentennial ) X Výběr
471F LILA COMBI, Ač 87, E, VOSKOVÁ MAJOLICA x (Sdlg S-4 x MED)
475 LILA EXTRA, Ač 89, M, LILA x LEVANDUĞOVÁ ROZPRÁVKA
475 LILA, Ač 79, EM, CHANTILLY LACE x BLUE MONDAY
473 LILAC BAMBINO II, Ač 94, M, MISS BRATISLAVA x LILAC BAMBINO
473 LILAC BAMBINO, Ač 88, LM, BIELE BAMBINO x COMINO
474 LILAC BOUQUET, Mim 94, M, HRADEC KRÁLOVÉ x F.C.L.
475 LILAC CROSS, Kříţ 02, M
470 LILAC FRILLS, Sor 84, EM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x BLUE FRILLS
475 LILAC PARADE, Ač 88, E, LILA x LEVANDUĞOVÁ ROZPRÁVKA
473 LILAC ROSE, Ač 2002, M, Venuša x Lila Extra, R4,W4,
474 LILAC SURPRISE, Ač 88, EM, LILA x LEVANDUĞOVÁ ROZPRÁVKA
472 LILAFANT, Ač 92, LM, LILA x VIERA
572 LILÁK, Ač 77, EM, MARA x SHEDDAN
472 LILANA, Din 89, M, SANDSTORM x BLUE RUFFLES
473 LILANELLA, Mim 86, EM, RASCAL x SNĚŢKA
472 LILAPERLEŤ, Kov 95, LM, BAMBINO x POCHODEŇ
475 LILAVÁ POÉZIA, Du 85, M, PINK SLIPPER x BIELA NEZNÁMA
475 LILAVAN, Zor 88, M, BERMUDA WATERS x CITRÓN
372 LILIANA, Pav 82, M, Not available
372 LILINO, Ač 95, M, BAMBINO x PURPLE NIGHT, R5, W5
471 LILLY Šaran 2006, LM, Ice Cap x Kytice s.159/00
373 LIMBORA, Mindár 02, M,Jizera x Bambino,
311 LIMONÁDA, Ač 77, EM, SUSAN MARGARET x EASTER CANDLE
469 LIMPOPO, Koníček 07, LM, Olinka x Ebony Beauty
412 LINDA, Mach 95, M, MOUREK x AUTUMN
483 LIPNO, Sor 90, M, Not available
304 LIPTÁL, Mach 91, M, (PIKNIK x PAPOOSE) x (CINDY BLIZZARD x Sdlg)
465 LISETTE, Šaran 2011,M , ([Jambo Jet x Pulchritude] x Royal Spire)
427 LISTOPAD, Nov 06, EM, Desert Flower x Hallmark
275 LITTLE AMY, Kříţ 01, EM
294 LITTLE BEAR, Ač 2005, M, Len J.Ellis x Sugar Bear,R3,W4
4
233 LITTLE RAINBOW, Kon 94, LM, ANNABEL
x BONNIE
2
473 LÍVIA, Rep 82, EM, ADVENTURE x BLUE FRILLS
475 LÍVIA, Belička 2011,M, Sem. 207/105
473 LÍZÁTKO,Domský 2011,EM, (Pulchritude x Měsíční třpyt).
415 LONG BEACH Rýpar 99, M, Superlativ x Angelica
437 LORIENTA, Mach 93, M, (COUNTRY LILAC x STARTLER) x BAMBINO
435 LOSOS, Ač 77, M, APOLLO x ADAM I.
435 LOSOSOVÁ HAPPINESS, Ač 77, EM, HUMORESQUE x GOLDENES PRISMA
434 LOSOSOVÁ HVIEZDA, Rep 89, LM, KLONDIKE x Sdlg Rýz
437 LOSOSOVÁ KASKÁDA, Ax 93, E, TREASURE ISLAND x Sdlg
335 LOSOSOVÁ KRÁSKA, Kříž 2010, M, Orange Bouquet x Inca King
333 LOSOSOVÝ KARNEVAL, Ax 93, E, TREASURE ISLAND x Sdlg
401 LOVE STORY, Lelek 2010, M, (Rumjanyje Ščotki x Harlequin)
472 ĽUBA Ač 2005, M, AZ-Pink x Bicolor Gem, R3, W2,
363 ĽUBOSLAVA, Roman 2011,EM, Cream De Mint x Pulchcritude.
402 ĽÚBOSŤ, Du 85, LM, JACK OF HEARTS x BAMBINO
466 ĽUBKA, Vla 09, M, VIŤO x KARDINÁL
412 LUCERNA, Rýz 81, M, MINARET x FORTY NINER
335 LUCIE, Kov 90, M, CHRISTINE x LINDA
497 LUCIFER, Ač 89, E, ČERVENÝ KRÁĞ x KOLIBRÍK
435 LUCINDA, Mim 02, LM, Pulchritude x 29/84 Václ,R3,W2
410 LUCINKA, Rýp 91, M, DUO x (FROSTY MINT x DIALOG)
542 LUCKA, Lub 92, M, DEEP VELVET x VOSKOVÁ FANTÁZIA
477 LUCKA, Kovařík 06, LM, Bicentennial x Pochodeň
443F LUCKY CHRISTINE, Ač 78, EM, CHRISTINE x LUCKY STAR
341 LUCKY LIPS, Lelek 2010, LM, (Harlequine x Sixi)
434 LUCY Šar 97, EM Vicki Lin x Supreme Lace
443F LÚČNICA A., Ač 88, M, HERITAGE x FRAGRANT BEAUTY
443 LÚČNICA, Du 84, M, SPRING GREEN x FROSTY MINT + BAMBINO
442 ĽUDOVÝ KROJ, Rep 82, EM, HERITAGE x KROMĚŘÍŢ '78
443 LUDVA, Kovařík 2010, EM,
478 LUDVÍK, Mik 87, M, BLUE FRILLS x MUREX
400 LUHAČOVICE, Šar 92, LM, ČISTOTA x SUPREME LACE
456 LUJZA, Ač 77, EM, TARTARIAN x DEEP VELVET
434 LUKRÉCIA, Bel 09, M, ZLATÁ NIKÉ x open
467 LUMIX, Bel 07, M, GENERÁL PATTON x sdlg.
475 LUNA, Mel 91, EM, AMY BETH x TYR
4
455 LUNAPARK, Mik/Bar 93, M, KROMĚŘÍŢ
3 '78 x DIALOG
425 LUXOR, Zor 88, M, REDEEM x FLAMINGO
384 LUXURIOUS BLUE, Ač 82, M, BLUE FRILLS x (WINTER SKY x LOCH LOMOND)
512 LUXUS, Ač 90, M, GARGANTUA x SEA BREEZE
343 LUXUSNÍ KRAJKA, Kovařík 2011,M,(Bicentennial x Zuni Brave)
322 LUXUSNÝ VOSK, Ač 79, M, (HUMORESQUE x GOLDENES PRISMA) x SISTER FORTUNA
303 LUŢNÍ LES, Rýz 93, M, GREEN ISLE x Sdlg
400 LÝDIA, Ač 91, M, BIELY VOSK x BICENTENNIAL
436 LÝDIE, Rýpar 08, M, R830, rod. Neuvedeno
401 LYRA II, Vác 96, M
460 MA BELLE, Ač 87, M, MISS SLOVAKIA x BICENTENNIAL
345 MÁ VLAST, Doč 87, LM, (HERITAGE x ENCHANTRESS) x FORMAL
341 MACKIE MESSER, Ač 80, M, HERITAGE x TREASURE ISLAND
472 MACRAME, Mu 86, M, (EUROVISION x WHITE FROSTING) x ROSE PINK
324 MADLENKA Machala 99, M, se. z Isle of Capri x (Con Brio x F.C.L.)
432 MAFIÁN, Mič 85, M, WIG'S SENSATION x SCULPTURED BEAUTY
378 MÁG, Rýz 82, M, BLUE LOU x DRIFTED SNOW
335 MAGDA, Bystrý 07, E,
468 MAGDALENA, Mik 84, M, SENECA CHIEF x FRESH SNOW
483 MAGDALÉNA, Václavík 2010, M, Semenáč č. P 317-523 (Blues x 549/99),
473 MAGGIO, Mu 86, LM, LILAC PERFECTION x ROSE PINK
435 MAGIC LADY, Domský 2011,LM, (Lady Lucilee x Zlatíčko).
458 MAGIC NIGHT, Kov 90, LM, REGENCY x BLACK PRINCE
454 MAGMA, Nem 88, LM, ROMANETA x Sdlg S-2
468 MAGNIFICENCE, Roman 2010, EM, ANNA LEORAH x (CAMPINO x ZLATÁ NIKÉ)
456 MAHAGON, Haj 86, EM, VATRA x red Sdlg
401 MAHULENA, Haj 74, EM, Unknown
254 MAJA, Vla 95, EM
454 MAJÁK, Rep 84, LM, ANNA x BICENTENNIAL
325 MAJÁLES, Kř 82, EM, ČARDÁŠ x TREASURE ISLAND
454 MAJKA, Rýz 91, M, Not available
344 MÁJKA, Tov 77, --, Not available
301 MAJOLIKA, Vác 09, EM, ALBENGA x ORLANDO
475 MÁJOVÁ SLAVNOST, Rýz 88, LM, Sdlg 76 Ro 60 Rep x BICENTENNIAL
402 MÁJOVÝ KVĚT, Kov 91, M, LEMON MERINGUE x GREEN SPIRE
302 MÁJOVÝ PASIENOK, Rep 82, M, VIRIDIS x GREEN GODDES
363 MALÁ ČARODĚJKA, Rýp 93, M, (FROSTY MINT x MUREX) x REGENCY
4
245 MALÁ GAYTIME, Ač 77, EM, MILK AND
4 HONEY x GAYTIME (Zeller)
311 MALÁ MEXICANA, Ač 76, EM, MEXICANA x ANGEL'S BREATH
254 MALÁ MIMA, Vladár 2011, M, ( Bikaver x Januğa)
342 MALÁ MISS, Ač 80, M, CHANTILLY LACE x SISTER FORTUNA
271 MALÁ ŠÁRKA Koň 98, M Amy Beth x Bohatýr
321 MALAGUENA, Du 88, LM, PETRKLÍČ x IDAHO MAGIC EXOTIC
441 MAĜBA ( viz Painture)Ač 97, E ( Mackie M. x Ihlička) x Marsianka
395 MALCAO, Ax 90, M, PETER PEARS x SARSAPARILLA
466 MALINA, Ač 88, EM, ČERVENÝ KLÁŠTOR x DIORELLA
464F MALINOVKA, Ač 86, E, (ACACIA x AARON'S EXOTIC ORCHID) x (Sdlg S-4 x MED)
463 MALINOVÝ PUDING, Ač 87, M, MED x ETERNITY
594 MALINOVÝ PURPUR, Ač 87, E, ČERVENÝ KRÁĞ x DIORELLA
477 MALLORCA EXOTIC, Václavík 2011,LM , (611/93 x19/99)
345 MALOVANKA, Rom 92, M, Sdlg Rýz 69-30-01 x BAMBINO
484 MALTIAN BLUE GROTTO, Ač 87, EM, BLUE FRILLS x ČIERNE MORE
455F MALTIAN FIESTA, Ač 95, M, MALINA x SIGNÁL, R4, W3
483 MALTIAN RESCATOR, Ač 92, LM, COMINO x TEMNÁ LAGUNA
474 MALVÍNA, Mel 89, LM, CONQUEST x Sdlg.
366 MALÝ CANDYMAN, Dom 01, E
474 MAMA AMA, Nem 86, LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ verze YETTI x REGENCY
420 MAMĚNKA, Mach 88, M, WHITE LIGHTNING x TIJUANA
466 MAMMA MIA Koň 98, M Černý Kámen x Krémový Majestát
474 MAMZELLE NITOUCHE, Sor 85, M, LILAC FRILLS x Sdlg Sor 77-1-99
426 MANDARIN Machala 99,M, sem. z Isle of Capri x Olinka
425 MANDARÍNKA, Ač 81, EM, MED x INCA CHIEF
323 MANDARINKA, Ač 2003, EM, Biele Bambino x Ruffled Fiesta, R2, W3,
227 MANDARINKOVÝ HÁJ, Du 89, M, HAPPY HARVEST x LEMON MERINGUE
427 MANGO DAIQUIRI, Bystrý 09, EM
478 MANHATTAN, Pop 83, M, NIGHT OWL x (WHITE LILAC x CHIMÉRA)
454 MANKA, Sor 82, L, BÍLÁ NEZNÁMÁ x BLACK PRINCE
443 MANON LESCAUT, Sor 91, M, Not available
446 MANON, Haj 79, M, ENCHANTRESS x DAY DREAM
436 MANUELA, Kov 94, M, GLISTENNING SNOW x RED LANCE
535 MAŇULA, Kab 86, EM, LITTLE JADE GREEN x OSCAR
454 MARCELA, Mik 89, M, RED LANCE x LADY CARNEVAL
455 MARCELA, Rýz 91, LM, Not available
4
301 MARCO POLO, Le 09, M, DICK DELIGHT
5 x HARLEQUINE
470 MARGARET THATCHER, Ač 93, LM, MODRÁ ROZPRÁVKA x BAMBINO
443 MARGARETA, Bjr 93, LM, ULYBKA GAGARINA x PRACHOVSKÁ SKÁLA
456 MARGARITA, Lelek 2010, VE, (Dick's Delight x New Age)
411 MARGOT, Kříţ 95, M
542 MÁRIA, Le 91, M,
476 MARIÁNA K., Kov 89, LM, REGENCY x BIELY KLENOT
457 MARIANKA Mego 2000, M, Angelique x Plzeňský Šampion
466 MARICA Roman 03,E, Černý Kámen x L.Meringue
301 MARIE, Mik 85, M, HONOR x PRIMABALERINA
410 MARIELLA, Du 88, LM, SUPREME LACE x ICE CAP
412 MARIENKA, Rýz 84, LM, PETRKLÍČ x SUPREME LACE
473 MARIKA VÍTKOVÁ, Sor 84, EM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x BLUE FRILLS
301 MARIKA, Haj 84, --, ORIENT x FANDANGO
421 MARIN Koň 98, M Lemon Meringue x Olinka
482F MARINA DI PISA,Ač 92, E, MALT.BLUE GROTTO x (SKAL. PLESO x ESPERANZA)
544 MARÍNA, Kov 91, LM, CONQUEST x AAA-BAA
573 MARÍNA, Zor 88, M, FOXY LADY x ČISTOTA
552 MÁRINKA, Rýz 94, L, Not available
327 MARION, Kov 91, EM, TYR x LEMON MERINGUE
474 MARION, Rom 89, M, CICERO x BAMBINO
401 MARION LEE, Koníček 02, LM, Joyful x Krémové Čaro
420 MARIONETA, Du 84, LM, PETRKLÍČ x IDAHO MAGIC EXOTIC
423 MARIŠKA, Bjr 93, M, MARDI GRAS x FIESTA
443 MARKETING Ač 2006, EM, Blanc x Clarenceś Choice, s.11/93-06
447 MARKÉTA, Haj 85, LM, SEA BREEZE x (MAHULENA x VICKI LIN)
465 MARKÝZA, Nov 88, EM, PRISCILLA x MUREX
454F MARS '88, Ač 89, LM, ČERVENÝ KLÁŠTOR x KOLIBRÍK
401 MARSYAS, Mim 95, LM, POCHOD. x /AUTUMN ROSE x (PINK PAR. x PASTORALE)/
465 MARSYAS, Václavík 07, M, klon H 389-238/00
454 MARŠAL MALINOVSKIJ, Mimránek 2011,LM, (Tara x Clarence 's Choice) x Petra,
442 MARTA, Ač 77, LM, SUSAN MARGARET x VICKI LIN
481 MARTIN-A, Ax 02,M, Admiral Star x sem. R3,W3
356 MARTIN JCB, Mim 92, EM, SLAVKOVSKÉ POLE x POCHODEŇ
461 MARTINA, Zor 88, EM, ŠARIŠ x (HAPPY BIRTHDAY x EXCALIBUR)
404 MARTINSKÉ HOLE, Pol 86, M, ZELENÉ JEZERO x JADE RUFFLES
363 MARUNKA, Mach 01, M Ambiance x sem X Jungle Flower x sem.
4
475 MARUŠKA, Kov 89, LM, REGENCY x BIELY
KLENOT
6
375 MARY, Haj 85, M, ORIENT x PÍSEŇ LÁSKY
461 MARYČKA MAGDONOVÁ, Haj 76, LM, DRESDEN DOLL x SEA BREEZE
433 MASKOVANÁ JUDITA, Bel 99, EM, ZLATÁ NIKÉ x tmavý semenáč
311 MASLO A MED, Ač 77, M, ANGEL'S BREATH x MILK AND HONEY
443 MAŠKARNÝ BÁL, Rom 91, M, Sdlg Rýz 69-30-01 x BAMBINO
485 MAŠLIČKA, Pol 88, E, BLUE ICE x IRENKA
310 MAŠLOVAČKA, Rom 91, EM, CICERO x BICENTENNIAL
597 MATA HARI, Dob 80, E, unknown
456 MATADOR; Vaník 2010, LM; [GENERÁL PATTON X BRONZOVÁ SOCHA],
426 MATICA SLOVENSKÁ, Pop 84, LM, (WHITE LILAC x CHIMÉRA) x FLORIDA FLAME
444 MATINATA, Zor 88, M, FOXY LADY x ČISTOTA
360 MATINÉ, Ač 90, LM, BIELE BAMBINO x COMINO
400 MATTERHORN, Sor 82, LM, SUPER STAR x BÍLÁ NEZNÁMÁ
415 MATYLDA, Bjr 93, M, MARDI GRAS x FIESTA
455 MAZNÁČIK, Bel 01, M
312F MAX SCENT, Ač 2003, EM, Fragrant x Med II, rŧţová vŧně
320F MAX SCENT 2006, Ač 2006, EM Perfume x Med II, s.32/95-08
402 MAX RUF, Ač 95, EM, SHEKINAH x Sdlg Vác, R5, W4
513 MAXI CITRÓN, Bel 04, M, GAY FESTIVAL x open
475 MAXIMA, Zor 88, M, MEXICALI ROSE x PREŠOV
420F MED, Ač 77, E, ACACIA x CHIQUITA
412F MED I., Ač 87, EM, "B" BETA x "A" ALFA
420F MED II., Ač 89, E, "B" BETA x "A" ALFA
254 MEDEA, Vla 04, M, MAJA x open
477 MÉDEA, Vác 92, M
522F MEDOVÁ PARÁDA, Ač 2003, EM, Perfume x Voňavý Citrón,
498 MĚDĚNÝ ŠPERK, Rýz 84, LM, BLAZE x (SARSAPARILLA x Sdlg R-19)
434 MEDITACE, Rýp 95, M, JO ANN x PLZEŇ
444 MEDITACE+, Rýpar 03, EM
420F MEDOVINA, Ač 79, M, MED x (LUCKY STAR x BOUQUET)
520 MEDOVINA, Ač 95, M, MAYNELINE x "B"BETA, R3, W3
422F MEDOVNÍČEK, Du 83, M, MED x "A" ALFA
437 MEDOVÝ KOLÁČ, Kor 88, --, BUTTERSWEET x F.C.L.
445 MEDOVÝ PERNÍK, Rýpar 03, E
423F MEDULIENKA, Du 82 EM, MED x "A" ALFA
4
496 MEDVEĎ, Ač 94, M, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ
POVSTANIE x ČERVENÉ ESO
7
495 MEDVĚD BRUČOUN, Dom 01, M, sem. 76A/98
456 MEDVEDÍ KOŢUCH, Ač 90, LM, ČERVENÝ KRÁĞ x KOLIBRÍK
398 MEDVEDICA, Ač 88, E, BROWN BEAUTY x (FORTUNA x VILMA)
466 MEFISTO, Sor 82, --, unknown
366 MELINA, Roman 03, EM, Černý Kámen x Lemon Meringue
445 MELÓDIA, Ač 79, M, MED x CHANTILLY LACE
447 MELODIE KVĚTU, Deus 89, LM, GAY FESTIVAL x HERITAGE
553 MELODRAMA Rýpar 01, EM, Drama x Zlatá Horečka
456 MEMENTO, Rýz 94, LM, unknown
375 MENÁDA, Rýp 07, M, Modrá Řeka x Modrovous
465 MENEL, Vác 09, LM
402F MENTOL, Ač 87, M, GARGANTUA x BIELA NEZNÁMA
313 MENUET, Rýz 84, LM, CARIOCA x CHINESE LANTERN
447 MENUET, Václavík 02, M, 13/88 Václ x Olinka, R5,W5 B135-774/94
411 MERCEDES, Novák 03,M, MŦZA x ACAVANGO
443 MERCY Šaran 2005, M, Ice Cap x (B.Neznámá x Kytice), s. 18/98
433 MERKÚR, Zor 88, LM, FOXY LADY x ČISTOTA
463 MEROPE EXOTIC, Václavík 2011,M , (18/99 x 262/00)
400 MERRY CHRISTMAS, Kov 93, M, ČISTOTA x BAMBINO
423 MERUŇKOVÝ SEN, Pol 86, EM, ORANŢ x DEBBIE T
301 MERYLIN, Le 09, EM, SAMBA x RUMJANYJE ŠČOTKY
312 MESAČNÁ KRÁSAVICA Roman 01, LM, Lemon Fresh x Lemon Meringue
412 MESAČNÁ LUNA, Roman 00,LM, Lemon Fresh x Lemon Meringue R4,W3
363 MESAČNÝ SEN, Rom 91, EM, Sdlg Rýz 69-30-01 x BAMBINO
413 MĚSÍČNÍ MLHA, Kov 94, INCOMPARABLE x NYNFA
412 MĚSÍČNÍ SONÁTA, Rýz 82, LM, CARIOCA x EVA
413 MĚSÍČNÍ SVIT, Rýz 80, M, KURIATKO x DRIFTED SNOV
472 MĚSÍČNÍ TŘPYT, Dom 02, E
412F MĚSTECKÝ VONNÝ, Jin 86, M, Sdlg x Acidanthera
453 METÁL, Nov 01, EM, červený exot x červený sem. Coon
400 METELICE, Rýz 84, LM, JEROME PINK x DRIFTED SNOW
425 MÉTYS,Václavík 07,M, klon H 144-119/99
364 MEXICKÁ RŮŢE, Mim 86, LM, MEXICALI ROSE x (DAGLA x SARSAPARILLA)
464 MEXICKÁ RǙŢE Rýpar 00, M, Červený Král x R 33
443 MEXICKÝ KVĚT, Ač 76, E, MEXICANA x ANGEL'S BREATH
466 MIA Šaran 99, Zenith x Cyndyman
4
8
466 MIDAS, Václ 08,LM, klon H391-247,R3-4,W3-4
370 MICHAELA, Du 83, M, BLUE FRILLS x (SUSAN MARGARET x CALYPSO)
462 MICHELLE, Ač 89, M, JANA x MISS SLOVAKIA
433 MILÁČIK, Ač 79, EM, SISTER FORTUNA x JIMMY BOY
441 MILADA, Kříž 2010, M, Roma x Pink Cross.
410 MILADY, Rom 00, M, Blaze x Lemon Meringue R4,W4
466 MILAN R. ŠTEFÁNIK, Ač 94, M, BIELE BAMBINO x SILVER VIOLET
437 MILENA, Kříţ 88, LM
445 MILENA, Bjr 92, M, DRIFTWOOD x SANDLEWOOD
333 MILENKA, Rýp 93, LM, DUO x DRAMA
445 MILINA, Zor 88, E, MEXICALI ROSE x PREŠOV
454 MILINKO BERNÝ, Vác 88, M, BLAZE x EUROVISION
425 MILKA, Bjr 92, LM, MARDI GRAS x FIESTA
343 MILKA, Kov 93, M, TOUCH O'CLASS x TOUCH O'CLASS
537 MILUNKA, Kříţ 2011,LM, Inca King X OPEN.
410 MIMINO, Sor 82, LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x SISTER FORTUNA
335 MIMOSA, Rom 93, M, BLAZE x KOUŘOVÝ SIGNÁL
300 MINARET, Ač 79, EM, (HUMORESQUE x GOLDENES PRISMA) x BIELA NEZNÁMA
412 MINARET, Rýz 82, EM, KURIATKO x DRIFTED SNOW
479 MINAŘÍK‘S MEMORY Koň /Min 2000, LM, rodiče neznámí
454 MINDANAO, Sor 84, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x GAIL ARDEN
466 MINEA, Mik/Bar 90, E, SEA BREEZE x GAY FESTIVAL
354 MINEHAVA, Sor 89, E, GLISTENING SUNSET x PEKING
262 MINI ROSE, Ač 90, M, BAMBINO x PURPUROVÝ KRÁĞ
200 MINI SNOW Ač 95, Biele Bambino x Ma Belle R4 W5
222 MINOR, Ač 04, E, Len James Ellis x Sugar Bear
478 MINOS, Václ 02,M 265/90 Václ x Černý Kámen, R4,W3, C153-758/99
483 MIRAMARE, Kř 84, EM, NEPTUN x BLUE FRILLS
512 MIREILLE MATHIEU, Du 81, LM, MOON MIRAGE x SUN YELLOW
366 MIRIAM, Kov 89, M, NIGHT OWL x DESERT SAND
453 MIRKA, Vladár 06, M, Firabel x Maják
375 MÍROVÉ ZNOJEMSKO, Pol 89, M, AMY BETH x BÍLÁ NEZNÁMÁ
400 MÍROVÝ ŢIVOT, Min 88, EM, BAMBINO x HALLMARK
444 MISS BRATISLAVA, Ač 83, L, HERITAGE x BIELA NEZNÁMA
395 MISS ČECHIA, Kad 81, LM, DAMASCUS x TROOPER
343F MISS DIOR, Du 84, EM, KRÁSA x (ANGEL'S BREATH x FAR WEST)
4
442 MISS ELLIE, Mik/Bar 93, M, GAY FESTIVAL
x SHADY LADY
9
442 MISS FLORA, Ač 91, M, MISS BRATISLAVA x VENUŠA
363 MISS ROMANA, Rom 93, M, BLAZE x LEMON MERINGUE
442 MISS SLOVAKIA, Ač 81, LM, SUSAN MARGARET x VICKI LIN
442 MISS SLOVAKIA 2000 Ač 00, LM, Clarence‘s Choice x Blanc R5 W5
300 MISS VIHORLATU, Rom 92, M, CICERO x BAMBINO
421 MIXED ICE CREAM Ač 95, Čistota x Orange Bouguet
463 MODEL M, Mik 92, M, MUREX x BOY
435 MODEL TWIGGI, Deus 89, LM, HERITAGE x CALYPSO
400 MODEL, Kad 89, M, ETERNITY x PREŠOV
487 MODERNA, Le 94, M
384 MODRÁ FANTÁZIA, Ač 89, LM, (VRBICKÉ PLESO x BLUE FR.) x LUXURIOUS BLUE
483 MODRÁ HVĚZDA, Mik/Bar 90, M, SEA BREEZE x GAY FESTIVAL
485 MODRÁ KREV, Rýz 82, LM, BLUE FRILLS x Sdlg SV-30
485 MODRÁ LAGUNA, Bystrý 08, EM, sem:143/99
485 MODRÁ LAGÚNA, Mego 99, M, Silver Blue x Blue Bayou
375 MODRÁ LUCERNA, Pol 85, EM, LAVENDER BUTTERFLY x IRENKA
484 MODRÁ OBLOHA, Ač 76, M, WINTER SKY x LOCH LOMOND
482 MODRÁ PARÁDA, Ač 76, M, WINTER SKY x LOCH LOMOND
482 MODRÁ ROZPRÁVKA I., Ač 80, LM, (WINT. SKY x LOCH Lomond) x BLUE FRILLS
482 MODRÁ ROZPRÁVKA II., Ač 79, M, (WINT.SKY x LOCH LOMOND) x BLUE FRILLS
482 MODRÁ ROZPRÁVKA, Ač 77, M, (WINTER SKY x LOCH LOMOND) x BLUE FRILLS
582 MODRÁ ROZPRÁVKA, Ač 89, LM, BLUE FRILLS x BLUE RUFFLES
486 MODRÁ ŘEKA, Dom 86, M, BLUE ISLE x BLUE FRILLS
382 MODRÁ VRBA, Ač 77, WINTER SKY x LOCH LOMOND
470 MODRÁSOK, Ač 88, EM, LILA x /(WINTER SKY x LOCH LOMOND) x BLUE FRILLS/
485 MODRÉ ESO, Pol 86, M, NAUTILUS x BLUE FRILLS
482 MODRÉ HORIZONTY, Rýz 88, LM, BLUE NIGHT x BLUE FRILLS
385 MODRÉ SRDCE, Bel 00, M, PRINCE INDIGO x open
482 MODRÉ ZAMYSLENIE, Du 89, M, SOFT SPOT x BÍLÁ NEZNÁMÁ
385 MODROTISK, Ax 90, M, Sdlg of BLUE NIGHT
386 MODROVOUS, Rýp 91, LM, MODRÁ KREV x MODRÉ ESO
583 MODRÝ DEN, Mim 81, M, SILENT NIGHT x BLUE FRILLS
387 MODRÝ ELEGÁN, Ax 93, M, Unknown
483 MODRÝ KVĚT, Min 90, VE, BLUE BIRD x KOSMICKÝ PROSTOR
485 MODRÝ NIL, Rýz 85, LM, BLUE FRILLS x SKYLARK
5
483 MODRÝ OBOR, Ač 2006, M, Maltian Blue
0 Grotto x Temna Lagúna, s.25/85-46
481 MODRÝ PORCELÁN, Ač 92, LM, MAJOLICA x BLUE FRILLS
483 MODRÝ PRACH, Du 83, M, WINTER SKY x BLUE FRILLS
483 MODRÝ PROGRAM, Rýz 81, E, BLUE FRILLS x BLUE NIGHT
483 MODRÝ VÁNOK, Šv 79, EM, BLUE FRILLS x blue Sdlg Griesbach
486 MODRÝ ZÁLIV Mego 2000, M, Blue Bayou x(Jizera x Silver Blue)
484 MODRÝ ZÁVOJ, Rýz 84, LM, LINDA RUTH x BLUE FRILLS
443 MONACO, Le 09, M, MODERNA X FIREBAL
475 MONARCHA Nov 01, M, Reverie x Mazlíček
436 MONIKA K, Kov 94, EM, COSSACK x POCHODEŇ
365 MONIKA, Bjr 92, S, DRIFTWOOD x SANDLEWOOD
400 MONT BLANC, Ač 95, LM, MISS BRATISLAVA x SHEKINAH, R5, W5
413 MONTE CHRISTO, Deus 89, LM, GAY FESTIVAL x MĚSÍČNÍ SONÁTA
475 MONTEZUMA, Kon 94, M, REGENCY x JARNÍ PROBUZENÍ
341 MORAVA, Kov 92, EM, SHEKINAH x LINDA
423 MORÁVIA, Kov 91, M, TYR x LEMON MERINGUE
412 MORAVSKÁ KRAJKA, Kov 93, LM, AAA-BAA x INCOMPARABLE
345 MORAVSKÁ PÍSEŇ, Kov 95, LM, VEGA x BICENTENNIAL
300 MORAVSKÁ VLOČKA, Kov 95, EM, sport of F.C.L.
322 MORAVSKÉ SNĚNÍ, Kov 95, EM, BROWNSTONE x BICENTENNIAL
501 MORENA, Roman 03, EM, Lemon Fresh xL.Meringue) x L.Meringue
435 MORFEUS, Václavík 06, M, klon H 90-204/00
484 MORSKÉ OKO, Ač 79, WINTER SKY x LOCH LOMOND
402 MORSKÉ RIASY, Ač 89, M, GREEN GODDESS x SUPREME LACE
447 MOSSEL BAY, Mim 06, M, Pink Lady x Anna Leorah
520 MOTÝĜ JUNIOR, Ač 76, --, JUNIOR PROM x LUCKY STAR
412 MOTÝĜ, Ač 82, M, VELVETEEN x SEA BREEZE
404 MOUNTAIN MEADOW, Kon 95, EM, GREENLAND x LEMON MERINGUE
392 MOUREK, Mach 91, E, 24-KARAT x MANDARIN
498 MOUŘENÍN, Pol 84, M, LEMON RUFFLES x CINDY BLIZZARD
401 MRAKODRAP, Ač 77, L, ANGEL'S BREATH x MILK AND HONEY
454 MULETA, Kov 95, M, AAA-BAA x POCHODEŇ
421 MULTICOLOR #1 Ač 00, EM, Una Fantasia x Shirley Temple Black R3 W5
499 MUSTANG, Rýz 82, M, (STEPHANIA x RED LANCE) x Sdlg Rep 76 V 9
353 MUŠKETIER Ač 99, M, Čistota x Šarlátový Motýlˇ R3 W4
413 MUŠKETÝR, Mič 85, M, D'ARTAGNAN x Unknown
5
441 MUŠLE, Mik 89, E, VSETÍN'77 x ATLAS
1
365 MÚZA, Zor 88, E, BAMBINO x STAR SAPPHIRE
312 MÚZA Nov 01, EM, Lemon Meringue xc Safari
443 MUZIKA LINDA, Vác 09, M, ORLANDO x sem z TREAUREISLAND, KORDULA, RUFFLED BLAZE, FORTUNA
422 MY FAIR LADY, Ač 94, EM, ČERVENÝ PARAFÍN x (SNĚHURKA x GLITTERS)
257 MY RED LOVE, Maň 89, E, somatická mutace
356 MYSTERIOUS GIRL, Kon 93, EM, ANTARES x COPPER QUEEN
313 MYSTERIUM, Haj 86, EM, CHIMÉRA x (NĚHA x BRIDESMAID)
256 NACHOVÝ RUMĚNEC, Rýp 06, EM, Apollo R x Regency
400 NAJÁDA, Vác 95, M
400 NAJÁDA, Rýp 07, EM, Zlatá Horečka x Extračistota
432 NÁDEJ, Mel 91, LM, PEERLES x EVA
445 NADĚJE, Mim 89, LM, Sdlg Rýz 77-215-01 x Sdlg P9-1-79
478 NACHOVÁ PRINCEZNA, Novák 02, LM, Plum Smoke x sem 14/1 Koníček,
212 NÁMESAČNÁ, Rom 91, EM, Sdlg Rýz 69-30-01 x BAMBINO
400 NÁMRAZA Ač 96, EM Biele Bambino x Shekinah
273 NAMYSLENÁ, Vaník 09, EM, AMY BETH x NICHOLAS
421 NANA, Haj 73, LM, LIAHONA x (Sdlg x SPITFIRE)
458 NAOMI, Nov 06, M, Ebony Beauty x(King iof Spades x Ebony Beauty)
457 NAROG, Vác 09, M
462 NASTĚNKA, Dom 01, M, sem. 1A/00
461 NÁŠ ČESKÝ, Dob 76, M, Not available
465 NATÁLKA, Rom 06,M, (Fancy Free x L.Meringue)x Mašlovačka
444 NATHALIE, Ač 79, L, MILK AND HONEY x SISTER FORTUNA
384 NAUTILUS, Kř 74, M, NEPTUN x BLUE NIGHT
493 NEAPOLSKÁ SPOMIENKA, Du 84, LM, POMPEII x SHEKINAH
400 NEBESKÁ BRÁNA Koníček 01, LM, WHITE ICE x BIELE BAMBINO
468 NEGRINA Machala 99, M, Černý Kámen x Stará Krajka
441 NEHA, Ač 81, M, SISTER FORTUNA x MED
445 NĚHA, Haj 85, M, SEA BREEZE x CHIMÉRA
417 NEMESIS, Václavík 07,M, klon H 164-162/99
357 NEÓN, Ač 77, M, TARTARIAN x DEEP VELVET
367 NEÓN 2 Ač 97, E Purple Night x Červený Kráĝ R2 W2
466 NEONA, Sor 91, LM, BRIDES BOUQUET x ZENITH
331 NEÓNOVÁ REKLAMA, Ax 90, M, Sdlg of CHINESSE LANTERN
371 NEONOVÉ SVĚTLO, Dom 03, EM, sem.50A/99
5
482 NEPTUN, Kř 72, M, WINTER SKY x GEM
2
583 NERED, Vác 09, M
401 NESKORÁ LÁSKA Mego 99, L, Fire & Ice x ((Aabaa x Bambino)x(Cossack x Ruffled Smoke)
300 NEVESTA II., Ač 80, EM, CHANTILLY LACE x GLISTENING SNOW
300 NEVESTA, Ač 79, M, SUSAN MARGARET x VICKI LIN
400 NEVESTA HOL, Le 90, Bíela Neznáma x open
300 NEVESTIN ZÁVOJ Mego 01, M, Ruffled Petticoat x Anna Leorah
200 NEVINNOSŤ, Fur 89, M, SNOW CASTLE x Open
411 NEW MINISTER, Mim 92, LM, PARADE TIME x PROMINENT
355 NEW AGE, Šaran 2005, VE, Dickś Delight x Petra s.1/00
470 NEŢNOSŤ, Ač 93, EM, MAYNELINE x LILINO
440 NĔŢNỲ BARBAR Rýpar 01, LM, Superlativ x Angelica
478 NIGHT HAWK Koníček 01, LM, Olinka x Černý Kámen
387 NIGHT STORM, Kon 95, M, ASTRO x JIZERA
463 NIKOLKA, Roman 05, E, Fancy Free x Lemon Meringue X Mašlovačka
364 NIKOLKA, Ehl/Lelek 2010, E, (Superstar x Monika)
444 NITRA '80, Ač 80, L, HERITAGE x SISTER FORTUNA
478 NITRIANSKÁ PERLA Mego 01, M Radyně x Černý Kámen
466 NITRIANSKÉ KNIEŢA Mego 2000,M, Ruffled Petticoat x Plzeňský Šampion
423 NO DRESSING, Ač 2005, EM, Šokoladnica x Az-Macko, R3,W3
326 NOCTURNO, Haj 85, M, SUNBURST x (BÍLÁ NEZNÁMÁ x Sdlg)
396 NOCTURNO, Rom 92, LM, ANTARES x BAMBINO
378 NOCTURNO, Rýpar 04,M,Regency x Sirius,
499 NOČNÍ MŮRA, Novák 2010, M, Temnota x Silver Hyacinth.
356 NOE Šar 98, E unknown parentage
345 NORIDA BEACH, Koň 02, M, Amy Beth x Centerpiece, R4,W4
363 NOSTALGIE, Mim.08,M, Pulchr. x (Olinka x Plz.Šampion)
458 NOTOS Koníček 06, M, Olinka x Ebony Beauty
464 NOVÁ ALPENROSE, Ač 77, M, VERONIKA x SHEDDAN
253 NOVÁ DOLLY, Maň 89, E, somatická mutace of DOLY
443 NOVINA, Mikulášek Alojz 2011,M , BRYANNE NICOLE x MAMA AMA,
463 NOVOHRAD, Ač 91, EM, SIGNÁL x MALINA
343 NOVÝ JIČÍN, Mim 89, EM, (MISS AMERICA x BICENTENNIAL) x (F.C.L. x BÍLÁ NEZ.)
456 NOVÝ OSCAR, Ač 77, EM, TARTARIAN x DEEP VELVET
312 NUANCE, Mim 92, EM, GREAT DAY x POCHODEŇ
354 NUMERO UNO, Ač 2006, VE, Little Redbird x Claret Rose ,s.6/99-02
444 NYMFA, Ač 82, LM, SUSAN MARGARET x CALYPSO
5
475 O. TOVÁREK MEMORY, Ax 93, EM, APOLLO
x Open
3
253 OÁZA, Mik 89, E, 24 KARÁT x RED BANTAM
326 OBELISK, Haj 85, M, VARTA x SUNBURST
420 OBJATIE, Du 85, LM, PETRKLÍČ x IDAHO MAGIC EXOTIC
485 OCEÁN, Hrab 87, LM, BLUE FRILLS x BLUE RUFFLES
413 OČARENIE, Bel 02, M, ZLATÁ NIKÉ x sdlg.
483 OČNÍ STÍNY, Nov 06, EM, Silver Hyacint x Jizera
364 ÓDA NA RADOSŤ, Rom 92, M, CICERO x BICENTENNIAL
378 ODYSSEUS, Vác 89, M, klon 249/69 x INNOCENCE
498 OHEŇ, Ač 88, EM, TOKYO x "A" ALFA
454 OHNÍČEK, Dom 06, EM, sem. 74A
552 OHNIVÁ ČIPKA, Ač 76, EM, PURPLE BURMA x OSCAR
354 OHNIVÁ KREV, Ax 92, EM, TREASURE ISLAND x Sdlg
326 OHNIVÁ ZÁŘ, Rýz 82, EM, (TOKYO x SARSAPARILLA) x CHINESE LANTERN
336 OHNIVÉ LÉTO, Ax 90, E, Sdlg of EMERALD RIPPLE
215 OHNIVÝ MÍČ, Kor 88, --, CHINESE LANTERN x BLARNEY STONE
354 OHNIVÝ POHLED, Rýz 84, M, GLOWING EMBERS x DRUMMER BOY
454 OHNIVÝ ŠARLÁT, Ač 90, M, REDEEM x KOLIBRÍK
455 OHŇOSTROJ, Haj 87, M, VATRA x Sdlg
458 OIDIPUS, Václavík 02, M, 265/90 Václ x Vietim´s Memory , C165-545/94
255 OKÁLIK, Fur 89, M, SNOW CASTLE x DAVE'S MEMORY
333 OKATÁ PARÁDNICA, Belička 2011, M, Raj Srdce x Letná Búrka
335 OKOUZLENÍ Mim 08, Pulchritude x (Olinka x Plz. Šampion)
463 OĽA, Vladár 2011 , M,
Františka x open
466 OLD MEPHISTO, Sor 82, L, Not available
576 OLDŘICHŮV DUB, Sor 92, LM, Sdlg Do 44 A x HRADEC KRÁLOVÉ
372 OĽGA, Ač 79, EM, CHANTILLY LACE x LIAHONA
363 OLINKA, Pra 86, M, KNIGHT SCARLET x IDAHO MAGIC EXOTIC
299 OLIVIA Mim 95, LM (Sl. Pole x Antares) x Red Bantam
320 OLOMOUC '74, Rýz 75, M, L'AMOUR x Sdlg R-17
400 OLŠAVA, Mim 81, LM, TOKYO x SUMMER SNOW
400 OLTÁRNA SVIECA, Ač 90, L, SILVER ANNIVERSARY x MOONSHINE
425 OLYMPIA, Václ 05, LM, Poutník x sem. H 104-194/99 R4,W4
411F OMEGA CENTAURI, Du 85, M, PETRKLÍČ x VOŇAVÝ KRÉM
400 ONE BEST WHITE, Ač 04,M, Clarence's Choice x Blanc
420 OPOJENÍ Nov 01, M, sem. Nejedlo 91 x sem.
5
524 ORANGE BOUQUET, Ač 90, EM, ČERVENÝ
KLÁŠTOR x KOLIBRÍK
4
327 ORANGE RASCAL, Maň 89, M, DARK NIGHT x SPACE
424F ORANGE ROSE, Ač 89, M, YELLOW ROSE x INCA CHIEF
223 ORANGE STAR, Ač 01, M, Una Fantasia x Shirley Temple Black R5 W5
424 ORANGELA, Pav 82, EM, Not available
412 ORANŢ MIX, Kor 88, --, SUN VALLEY YELLOW x GREEN ISLE
426 ORANŢ, Pol 84, EM, TOKYO x JADE RUFFLES
433 ORANŢÁDA A., Ač 87, LM, NYMFA x SEQOIA
325 ORANŢÁDA, Mič 85, M, PETER PEARS x CHINESE LANTERN
322 ORANŢÁDA, Rom 93, L, Not available
425 ORANŢOVÁ ČIPKA, Rom 89, EM, GEORGEOUS x LEVANDUĞOVÁ ROZPRÁVKA
427 ORANŢOVÁ HVĚZDA, Kovařík 07,LM, Touch o' Class x Pochodeň
425 ORANŢOVÁ ODYSEA, Kov 90, M, BAMBINO x PURISSIMA
424 ORANŢOVÝ KVĚT, Dom 86, M, INCA CHIEF x SAXONY
326 ORANŢOVÝ PŮVAB Nov 01, M, Merlin x sem.
497 ORANŢOVÝ SEN, Kov 95, M, BIG COPPER x BICENTENNIAL
490 OREB, Dob 77, --, Not available
467 ORELLANA Koníček 99, LM, Dapper Dan x Purpurový Samet
457 ORESTES, Václavík 08, M, sem: M43-510
469 ORFEUS, Zor 88, E, VIOLETTA x SHELL PINK
474 ORGOVÁNOVÁ LILA, Ač 84, EM, LILA x (CHANTILLY LACE x LIAHONA)
471 ORGOVÁNOVÝ KRÉM, Ač 88, LM, LILA x VIERA
574 ORCHID BEAUTY, Haj 73, M, LIAHONA x SCULPTURED BEAUTY
473 ORCHIDEA, Ač 81, LM, CHANTILLY LACE x LIAHONA
443 ORCHIDEA PRO MAMINKU, Jích 94, LM, BIG GREEN x WHITE ORCHID
471 ORCHIDEA Z ORIENTU Mego 01, Radyně x Pulchritude
M
457 ORESTES,Václavík 08,M, klon:M-43-510,R3-4,W3-4
423 ORIENT, Haj 78, VE, NANA x Sdlg
297 ORIENTAL LANTERN, Kon 93, EM, VIGO x MARKÉTA
475 ORIENTÁLNÍ MOTÝL, Bystrý 07, EM, 407/99
401 ORION, Vác 92, M
498 ORION, Rýpar 97, LM
455 ORION, Vác 09, M,
443 ORNELLA, Kov 94, M, ROSE PINK x BIELA NEZNÁMA
395 OSAKA, Pol 88, EM, HERITAGE x TOKYO
400 OSCAR JOHNSON MEMO, Ač 95, M, MISS BRATISLAVA x SHEKINAH, R4, W4
5
476 OSCAR LEVANT, Ač 88, M, LILA x (VELVET
ROSETTE x VELVETEEN)
5
556 OSCAROV POMNÍK, Ač 90, M, VERNOSŤ x SEMAFOR
497 OSIRIS, Koň 03, M, Pulchritude x(Caravan x Olinka) R4,W3
490 OSPALEC, Novák 2010, M, Gavalia x Jizera
437 OSTROV LÁSKY, Bel 00, M, ZLATÁ NIKÉ x open
367 OSTRUŢINOVÝ PUNČ, Ax 90, EM, Sdlg of TREASURE ISLAND
321 OTAKÁREK, Dom 86, VE, TREASURE ISLAND x JESTER
599 OTHELO, Vladár 2011 ,M , Fudge open
454 OTYLKA, Václavík 2011, M, (611/93 x 150/99).
597 OUTSIDER, Nov 88, LM, PRINCE INDIGO x FUTURA
399 OVACE, Sor 91, M, GLISTENING SUNSET x PEKING
353 OVIDIUS, Mik 92, M, MUREX x BOY
475 OZVENA, Zor 88, M, BERMUDA WATERS x CITRÓN
435 PACAYA Koníček 99, M, Tango x Freedom
441 PAINTURE Ač97, E, MACKIE M.x IHLIčKA X Marsijanka R2 W3
420 PÁLAVA, Kad 83, EM, LIME LIGHT x NANA
475 PAMELA, Mik 92, EM, MUREX x BLUE FRILLS
433 PAMELLA Koň 98, M Centerpiece x / White Ice x ( Gay Festival x Mouřenín)/
400 PAMJATKA JOZEFA PSOTKU, Duj 86, LM, PINK ELF x ČISTOTA
300 PANI LUCIA, Du 85, M, PINK ELF x ČISTOTA
366 PANÍ MARIE, Rýz 88, EM, RUŢOVÝ OBLAK x POCHODEŇ
501 PANI ŠTEFANIA, Bjr 91, M, LEJLA x LETNÍ VÁNEK
522 PANÍ VALÉRIE, Rýz 83, LM, (CHINESE LANTERN x Sdlg R-19) x HAKINA
462 PANÍ VĚRA, Rýz 94, LM, Not available
400 PANNA II., Ač 80, EM, CHANTILLY LACE x GLISTENING SNOW
310 PANNA, Ač 79, EM, CHANTILLY LACE x GLISTENING SNOW
466 PANOŠ, Ač 90, EM, BAMBINO x PURPUROVÝ KRÁĞ
445 PAPAGÁJ, Ač 81, M, SISTER FORTUNA x MED
340 PÁPEROVÝ VANKÚŠIK, Ač 92, M, BAMBINO x MA BELLE
365 PAPILÁRY, Kř 79, M, PARTY PINK x NAUTILUS
304 PAPRADIE, Vaník 2001, M, Green Isle x Jarní Probuzerní, R4,W4
441 PAPRSEK, Nov 01, E, Ruffled Yellow x Philiis M
313 PAPRSEK, Mik 89, E, 24-KARÁT x BESKYDSKÁ ROMANCE
300 PAR EXCELLENCE, Haj 87, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x (SHEKINAH x white Sdlg)
435 PARADOX, Rýpar 10, EM, SUPERLATÍV x R 769
320 PARAFÍN Ač 01,E, Una Fantasia x Shirley Temple Black R4 W5
464 PARADISO, Lelek 2010, LM, (Pearl Jam x open)
5
471 PARÁDNICE, Ax 90, M, Sdlg of TREASURE
ISLAND
6
411 PARIS, Vác 90, LM
373 PARKOVÁ LILA, Ač 89, M, LILA x LEVANDUĞOVÁ ROZPRÁVKA
472 PARKOVÝ LILAFANT, Ač 95, M, BIELE BAMBINO x LILAC SURPRISE, R5, W4
355 PARTYZÁN JAREK Ax 02, Jarní Rozbřesk x Maják,R2,W2
435 PÁRTY, Novák 03, M, Fantasy x volně op.
552 PASTEL ROUGE, Sor 82, LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x COPPER GIGANTEA
412 PASTEL, Ač 81, L, SUSAN MARGARET x CALYPSO
425 PASTORALE, Haj 87, M, NOCTURNO x Sdlg of BRIDESMAID
497 PATRICIA, Luk 88, LM, BAMBINO x PRIMÁTOR
476-66 PATRÍCIA M Mego 99,EM,Angelique x Mama Ama, 2/92-21,R4,W4,130/60cm, 20/10/4p
364 PATRÍCIA , Le 90, L, CLIMAX x VIOLETTA
443 PAVLA, Zor 88, L, ROSE MARIE x PREŠOV
227 PAVLÍK, Mach 91, EM, PIKNIK x PAPOOSE
312 PAVLÍNKA Machala 00, M, Maměnka x sem.
402 PAVLÍNKA, Mik 82, EM, rod. Neznámí
414 PAVLÍNKA L, Ax 02,M, Adventure x Sarsaparilla, R3,W3
400 PAX Václavík 02, M, 575/85 Václ x 255/89 Václ, R4W4, B117-622/93
343 PEARL JAM Koníček 99, M, Olinka x Bicentennial
376 PEGY, Vaník 09, M, (AMY BETH x ČERNÝ KÁMEN) x ÚSVIT MOJ
278 PEGGY, Šaran 2010, EM Semenáč č. 12/04 (Pulchritude x open), Z 3-4, W 3.
497 PEKELNÁ VÁŠEŇ, Koníček 03, M, Jungle Flower x Muriel
458 PEKELNÍK, Novák 06 M, Ebony Beauty x (Black Magic x King of Spades)
356 PEKINGSKÝ RIKŠIAR, Rep 85, --, POCHODEŇ x PEKING
473 PELHŘIMOV, Kříţ 2011 ,M, (Valčík x Hradec Králové)
437 PELOPS,Václavík 08, LM, klon M22-516,R4,W3-4
442 PENA, Pop 86, M, PRIMÁTOR x BAMBINO
356 PENDOLÍNO, Belička 2011 , M, (Xixi x Červený Kráğ)
472 PENELOPA, Vác 87, LM, LAVANESQUE x BEN TROVATO
341 PENNY LANE, Koníček 2010, M, Semenáč č. 32/2-22-90 (Amy Beth x Bohatýr)
465 PEPŘENKA, Mim 83, EM, OWL SOUP x (SILENT NIGHT x HUMORESQUE)
443 F PERFUME Ač 01,LM, Signál x (Gingerbread x Kolibrík X“A“) R3 W2
200 PERLA, Kov 90, EM, TRANQUILITY x TOUCH AND GLOW
460 PERLA, Pop 86, M, PRIMÁTOR x BAMBINO
440 PERLEŤ, Ač 79, M, CHANTILLY LACE x ADAM I.
512 PERUC, Sor 94, LM, Unknown
400 PEŘEJE, Rýz 85, LM, BRIDE'S BOUQUET x (EVA x BÍLÁ NEZNÁMÁ)
5
311 PESTRÝ MOTÝĜ, Ač 87, M, TOKYO x KOLIBRÍK
7
412 PETER J., Mim 92, LM, PROMINENT x PARADE TIME
327 PETRA Mim/Šar.01, ML Elen x Red Alert
443 PETR M., Mim 92, LM, PINK ELF x PARADE TIME
314 PETRKLÍČ, Rýz 76, M, PLEATED LACE x CHINESE LANTERN
441 PETRUŠKA, Mik 90, E, ROYAL BROCADE x BLUE FRILLS
454 PETŘÍK, Din 89, LM, Sdlg 354 x VILMA
414 PEŤO, Vla 03, M, MOON MIRAGE x 24 KARAT
437 PHYLLIS, Mu 89, LM, CIAO x BIELA NEZNÁMA
477 PICABO Koň 97, LM Kardinál x Biele Bambino
545 PIESEŇ, Rep 82, LM, HERITAGE x KROMĚŘÍŢ '78
535 PIEŠŤANY, Ač 84, LM, SISTER FORTUNA x ADAM I.
415 PIKNIK, Rýz 82, LM, CARIOCA x EVA
460 PIKNIK,Ač 01, LM, Bambino x Tea Party
325 PINEAPPLE ORANGE, Rýz 71, --, GREEN WOODPECKER x DOLORES
543F PINK CALLIA, Ač 94, LM, CALLIANTHEA x ORANGE BOUQUET
461 PINK CLOUDET, Koň 02, LM, Bouquet x Olinka R5,W5
444 PINK CORAL, Mel 91, M, POCHODEŇ x SESTRA POHODY
444 PINK CROSS, Krz 94, LM, PINK FANTASY x Open
445 PINK DREAM, Rýpar 98, EM
447 PINK LIGHT Šaran 2005, E, Dickś Delight x sdl. s. 17/00
346 PINK PINK, Ač 94, M, BAMBINO x MALINA
443 PINK SMILE, Šar 01 M Ice Cap x Tribute
345 PÍSEŇ LÁSKY, Haj 84, M, Sdlg x BRIDESMAID
500 PÍSEŇ SEVERU, Sor 92, M, BRIDES BOUQUET x PURISSIMA
435-54 PLAMENE Mego 01, M, Tribute x (Aabbaa x Pochodeň) X Bronzová Socha
335 PLAMENIAK, Belička 2011 ,LM, Raj Srdce x Letná Búrka
395 PLAMIENKY LÁSKY, Rom 89, EM, SAGE x Sdlg Ač 33/73-6
413 PLAMÍNEK, Mik/Bar 91, M, 24-KARAT x BESKYDSKÁ ROMANCE
400 PLANÉTA MIERU, Du 89, LM, PAMIATKA JOZEFA PSOTKU x SHEKINAH
312 PLAVOVLÁSKA, Mel 94, M, BOMBAJ x LEMON MERINGUE
494 PLISSÉ, Ač 92, EM, ČERVENÝ MEDVEĎ x ORANGE EROTICA
410 PLNOKVETÁ ČIPKA (Doubled Lace) Ač 96 M. Shekinah x sdl. Václ 9/87-1 R5 W5
434 PLZEŇ 84, Pol 86, M, ROSE ROYCE x SISTER FORTUNA
478 PLZEŇSKÝ ŠAMPIÓN, Kov 89, LM, REGENCY x MĚSÍČNÍ SONÁTA
423 F POCTA IGOROVI; Vaník 2010, M; [BETA x PERFUME],
5
535 PODYJÍ, Kab 86, M, DRIFTED SNOW 8
x PETER PEARS
575 POEM, Haj 75, M, LIAHONA x Open
442 POEMA MLÁDÍ, Sor 84, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x COPPER GIGANTEA
437 POETICA, Pop 84, EM, (OSCAR x SCARLET CHEEKS) x RUFFLED BLAZE
479 POETIK, Nov 88, M, POCAHONTAS x LEVANDUĞOVÁ ROZPRÁVKA
461 POHÁDKA MLÁDÍ, Mik 90, LM, VSETÍN '77 x SPIRIT OF '76
432 POHLADENIE, Duj 86, LM, POMPEII x SHEKINAH
366 POHLED MEDUZY,Rýpar 05, M, R600 x Sirius
312 POHODA, Rýz 81, M, MINARET x EVA
454 POCHODEŇ, Rep 83, LM, ANNA x BICENTENNIAL
259 POKER, Lelek 2011, LM, (Olívia x Black Pearls)
435F POKROK, Ač 79, LM, HERITAGE x ANGEL'S BREATH
463 POLABAN, Václavík 02, M, 575/85 Václ x open R4,W5, B285-98/94
412 POĽANA Roman 01, M, Lemon Fresh x Lemon Meringue
453 POLANKA, Mik 89, M, GARNET RUFFLES x ORIENT
335 POLANKA, Machala 02, M, Olinka x Lilac Frills,
400 POLARIS, Rýp 05,M, Praděd x Brides Bouquet,
400 POLÁRKA, Zor 88, L, BLUE FRILLS x ČISTOTA
564 POLÁRNA ŢIARA, Bel 99, LM, STEPPING OUT x open
301 POLÁRNÍ DEN Koň 97, M Muriel x Incomparable
458 POLIBEK UPÍRA, Novák 2011 ,M ,BLACK SABATH x KING OF SPADE+EBONY BEAUTY
401 POLKA, Vác 90, M
454 POLKA, Kříţ 00, EM
399 POLLUX EXOTIC, Václavík 2011,LM, (19/99 x 18/99)
443 POLLYANNA, Rýz 82, LM, JEROME PINK x HOLKA OKATÁ
400 POLOMINA, Mik 89, M, ULTIMA x VOSKOVÁ FANTAZIA
465 POLONÉZA, Rýz 85, LM, (SILENT NIGHT x L'AMOUR) x JEROME PINK
425 POMARANČ, Ač 80, EM, ČAROVNÁ FIALKA x INCA CHIEF
325 POMERANČOVÝ DESERT, Ax 92, EM, TREASURE ISLAND x Sdlg
335 POMERANČOVÝ KOKTEJL, Ax 90, EM, Sdlg of TREASURE ISLAND
396 POPELÁŘ, Mič 84, --, TATOO x Unknown
442F POPELKA, Heicl 06, E, Destiny x Jantarnaja Baltika, sem.98/02/08
443 POPELUŠKA, Haj 86, EM, NĚHA x (Sdlg x BRIDESMAID)
400 POPOCATEPETL, Rýz 80, EM, EVA x BÍLÁ NEZNÁMÁ
460 PORCELAIN PUPPET, Ač 88, EM, LILA x LEVANDUĞOVÁ ROZPRÁVKA
582 PORCELÁN, Ač 77, EM, MARA x WINTER SKY
5
456 PORTÁŠ Machala 99, M, Gantulga x sem
9 z Jungle Flower
453 PORTRÉT, Sor 92, LM, GLISTENING SUNSET x ERIDIAN
401 PORTOS, Šaran 2004, M, Athos x Open, s.38/99
485 POSEIDON,Václ 05, M, F371-136/98, R2,W2,
582 POSOL JESENE, Ač 80, VL, MOONSHINE x BLUE RUFFLES
474 POUŠOVÁK, Min 90, M, NIGHT OWL x BICENTENNIAL
293 POUŠOVSKÝ RARÁŠEK, Mik 84, E, NIPPER x BROWN BEAUTY
424 POUTNÍK, Pol 91, LM, KLONDIKE x TŘEBÍČ
465 PÔVABNÁ LADY, Rom 92, LM, Sdlg Rýz 69-30-01 x BAMBINO
464 POZDNÍ RŮŢE, Kovařík, 08, LM Orange Fancy x 3200H8 z Tribute
475 POZLÁTENÁ ROZPRÁVKA, Ač 95, LM, MODRÁ ROZPRÁVKA x VENUŠA, R3, W3
312 POZLÁTENÝ ŠÍP, Ač 84, E, YANGTZE x AARON'S EXOTIC ORCHID
400 PRADĚD, Rýp 93, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x JO ANN
533 PRACHOVSKÁ KRÁSKA, Baj 85, L, ISLE OF CAPRI x GARGANTUA
498 PRALINKA, Novák 06, M, Temnota x Sindibád
564 PRASKITA, Sor 94, M, HAPPY BIRTHDAY x DIALOG
410 PRAVÁ SLONOVINA Ač 97, E Shekinah x Sem. R4 W5
421 PRAŢSKÉ JARO, Kř 82, M, ČARDÁŠ x TREASURE ISLAND
204 PREBUDENIE, Du 89, M, SKYSCRAPER x (LIME CHIFFON x BRIDESMAID)
354 PREDÁTOR, Belička 2011, M, (Víla Dudinka x Zlatá Horečka)
411 PŘEHLÍDKA, Nov 06, M, Hallmark x 3200/H8 Summerville
412 PRELUDE, Lelek 2010, LM, (Stará krajka x open)
522 PREMIANT, Rýz 83, L, SPELLBINDER x KROMĚŘÍŢ '78
401 PREMIERA, Haj 87, M, SIRENE x Sdlg of BRIDESMAID
300 PREMIUM, Rýpar 2011,M , (Extračistota x Polaris)
464 PRÉRIA LÁSKY Mego 99, M, (Aabaa x Pochodeň)x Lavender Ruffles
415 PRÉRIE, Kad 90, LM, Not available
400 PREŠOV, Zor 82, M, Not available
320 PRETTY GIRL, Kov 88, M, SHEKINAH x LINDA
462 PRIMA, Pop 86, M, NIGHT OWL x Sdlg
401 PRIMABALERINA, Haj 74, M, QUEEN OF HEARTS x Unknowm
466 PRIMADONNA, Roman 03, EM, Černý Kámen x Lemon Meringue
474 PRIMÁTOR, Ač 80, M, SISTER FORTUNA x BLUE MONDAY
499 PRIMÁTOR, Dob 75, EM, Not available
543 PRIMAVERA BELLA, Mu 88, M, (EUROVISION x WH. FROSTING) x BICENTENNIAL
401 PRINC BAJAJA, Rýz 84, LM, (JUNIOR PROM x DOLORES) x YANGTZE
443 PRINCESS ALICE Ač 01, LM, Blanc x Clarence‘s Choice R3 W3
6
443 PRINCEZNA, Le 09, M, DESTERA x RUMJANYJE
ŠČOTKY
0
443 PRINCEZNA II., Lelek 2010, E, (Destera x Rumjanyje Ščotki)
412 PRINCEZNA PAMPELIŠKA, Rýz 91, EM, Not available
364F PRINCEZNIČKA A., Ač 88, EM, TOKYO x KOLIBRÍK
233 PRINCEZNIČKA, Mik 87, M, AMY BETH x LITTLE MO
378 PRIOR, Ač 80, E, (ACE OF SPADES x BL. MAGIC) x (WINT. SKY x LOCH LOMOND)
373 PROCYON EXOTIC, Vác 09, M,
366 PROFIL, Nem 87, LM, BIELA NEZNÁMA x REGENCY
373F PROKURÁTOR, Ač 89, E, (ACACIA x AARON'S EX. OR.) x VOSKOVÁ MAJOLICA
412 PROMINENT, Rýz 84, LM, PETRKLÍČ x SNĚŢKA
463 PRVNÍ RADOST, Vác 09, VE, 1/95 x 208/99
445 PRVNÍ TANEČNÍ, Rýz 86, LM, JEROME PINK x DRIFTED SNOW
414 PŘÍPITEK, Rýz 89, M, GREEN ISLE x Sdlg Mim P2-2-78
445 PŘÍTEL NYKL, Rýpar 91, E
411/12 PŘÍTEL V.KADLEC Ax 02, M, Bílá Neznámá x Drifted Snow, R3,W3
325 PŠENIČNÝ LÁN, Bjr 91, LM, ADONIS x ZARJA
478 PULNOČNÍ SONG Koň 98, LM Black Prince x Magic Night
353 PŮLSTOLETÍ FLORY, Mim 09, M, ESPERANTO x (PULCHRITUDE x /OLINKA x PLZEŇSKÝ ŠAMPION/)
401 PUMBA,Koníček 05, M, Snow Bank x French Silk,R3,W3
423 PUNČ, Ač 78, LM, HUMORESQUE x GOLDENES PRISMA
351 PUPA, Pop 86, EM, FESTUS x LADY CARNEVAL
400 PURISSIMA, Sor 84, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x BLUE FRILLS
376 PURPLE BAMBINO, Ač 90, M, BAMBINO x PURPLE NIGHT
464 PURPLE BEAUTY, Ač 04, EM, Bambino x Purple Night
478 PURPLE FLOWER, Kříž 2010, M, Jungle Flower x Marianna.
368 PURPLE NIGHT, Ač 92, EM, NIGHT OWL x HAMLET SUPER
355 PURPLE PARADOX, Mim04, EM, Purple Star x Modrovous X P562/505 Vác.
476 PURPLE ROSE, Ač 91, M, BAMBINO x PURPLE NIGNT
478 PURPLE RUFFLES, Kř 81, EM, KING OF SPADES x Open
117 PURPLE STAR II Koň 96, LM Olinka x Astro
379 PURPUROVÁ KRÁSKA, Maň 91, M, DARK NIGHT x SPACE
375 PURPUROVÁ MISS Roman 98, M, Rapture x Lila
375 PURPUROVÉ OKO, Ax 92, EM, EMERALD RIPPLE x DESERT SAND
378 PURPUROVÉ SNY, Rom 93, M, RAPTURE x LILA
401 PURPUROVÉ SRDCE, Vác 09, EM,
478 PURPUROVÝ KRÁĽ, Ač 88, EM, KNIEŢA MOJMÍR x NIGHT OWL
401 PURPUROVÝ PRSTEN, Nov 06, M, Crinoline x Jean K.
6
378 PURPUROVÝ SAMET, Kov 91, M, MUREX
1 x NIGHT OWL
471 PURPUROVÝ VÁNEK Koníček 99, Attraction x Biele Bambino
411 PUSINKA Nov 01, M Viva x Ruby Lips
392 PÚŠTNÝ VIETOR, Du 84, M, BIG COPPER x BOHEMIA
372 PYŠNÁ PRINCEZNÁ, Ač 84, LM, LILA x (CHANTILLY LACE x LIAHONA)
231 QUEEN ATHENE, Mim 92, M, PARADE TIME x AMY BETH
556 QUEEN OF SABA, Le 92, M
411 QUENDOLINA, Nov 06, EM,
3200/H8 x Polka
355 QUETEZAL, Kon 94, M, VIGO x MARKÉTA
494 RADEGAST, Haj 76, M, APOLLO x Sdlg
400 RADHOŠŤ, Rýz 70, LM, DOLORES x MOUNT EVEREST
363 RADONA, Zor 88, M, CHINESSE SARA PEI x BLUE FRILLS
363 RADYNĚ, Min 90, M, IRENKA x IRENKA
437 RÁCHEL, Kov 93, M, BIG COPPER x BABÍ LÉTO
256 RAISA, Duj 86, EM, ROYAL CANADIAN x SHEKINAH
341 RAJATHOS, Belička 2011 , M, (Raj Srdce x Athos)
457 RAJSKÉ TÓNY, Rýp 06, M, Superlativ x Regency
401 RÁJ SRDCE, Mim 06, LM, Pulchritude x Cream De Mint
520 RÁKOSNÍČEK, Heicl 06, E, Destiny x Jantarnaja ¨Baltika
303 RÁKOSNÍČEK, Dom 06, EM, sem. 18A
367 RAMÓN, Mach 01, M, Jungle Flower x (Hradec Králové x Olinka)
430 RANGE, Pop 86, LM, CANDLE GLOW x RUFFLED BLAZE
344 RANNÍ ČERVÁNKY, Sor 82, LM, Not available
325 RAPSÓDIA, Rep 85, M, CHINESE LANTERN x (TOKYO x SARSAPARILLA)
312 RARÁŠEK, Haj 84, M, CARIOCA x ORIENT
465 RASMUNDA, Haj 81, EM,
300 REBEKA Mego 01, M, Ruffled Petticoat x Tribute
377 REDAVID, Belička 2011, EM, Xixi x Destera
455 RED ARCHITECT,Ač 2002, Clar. Choice x Claret Rose, R4,W5
452 RED ARTIST, Ač 81, L, OSCAR x EXQUISITE PINK
454 RED ARTIST, Ač 2005, M, Bordo x Ramzes, s.14/97-15, R2,W3
454 RED BEAUTY, 01, šlechtitel ani rod. neznámé M
258 RED CORADO, Roman 04,EM, Campino x Zlatá Niké, R4,W4
454 RED CROSS, Kříţ 96, EM
454 RED FANCY, Roman 07, M, Peerless x L.Meringue
454 RED FORTUNATA, Rom 93, M, ANTARES x GEORGEOUS RUFFLES
6
454 RED KING Ač 2002,EM, Molodosť x Red
2 Parade, R3,W3
454 RED LASSER, Lelek 2010, E, (Voila x open)
554 RED PARADE, Ač 89, M, ČERVENÝ KRÁĞ x KOLIBRÍK
454 RED PARADE 06´, Ač 2006, EM, Venec x Claret Rose, s. 1/99-06
478 RED PURPLE, Ač 87, E, ČERVENÝ KRÁĞ x DIORELLA
454F RED-RED, Ač 89, E, SEMAFOR x SIGNÁL
454 RED RIBBON, Ač 2002, L, Bambino x Malina, R3,W4
454 RED RUFFLES A, Ač 2002, EM, Molodosť x Silver Fringe, R4,W4
464 RED SURPRISE, Ač 04, EM, Clarence's Choice x Claret Rose
345 REDUTA B, Ač 76, E, ACACIA x SISTER FORTUNA
442F REDUTA, Ač 77, E, ACACIA x SISTER FORTUNA
443 REFRÉN, Mik/Bar 90, E, VSETÍN '77 x SPIRIT OF '76
478 REGALIA, Rýz 81, L, BLUE SMOKE x orange Sdlg R-17
456 REGENT, Ač 80, LM, (ACE OF SPADES x BLACK MAGIC) x RUFFLED BLAZE
566 REGIA, Pop 83, --, BLACK LUSTRE x Sdlg.
375 REGINA, Le 90,M, VIOLETTA x PLUM TART
456 REGÍNA, Václavík 2010, M, Semenáč č. P 29-519 (148/90 x 407/1), Z 2, W 2-3.
368 REGULUS, Rýp 91, EM, MANKA x KING OF SPADES
427 REGULUS EXOTIC, Václavík 2011,LM, (611/93 x 150/99).
467 REMUS,Václ 05, LM, Samba x Milinko Berný,R4,W4
460 RENA, Mič 84, LM, Unknown
483 RENÁTA, Le 91, M, VIOLETTA x BIELA NEZNÁMA
454 REQUIEM Šar 97, M Bambino x Antares
255 REVUE, Mim 81, E, HANKY PANKY x BRAVO
456 REXONA, Rom 93, M, ANTARES x KOUŘOVÝ SIGNÁL
471 RHEY, Vác 09, M
454 RIA, Rýz 75, LM, STEPHANIA x RED LANCE
479 RIGEL EXOTIC, Vác 09, LM
468 RICHELIEU, Ač 79,EM, (ACE OF SPADES x BLACK MAGIC) x (W. SKY x LOCH LOM.)
463 F RITA; Vaník 2010 M; [RADYNĚ X (JARNÍ PROBUZENÍ x ROSE FRAGRANCE X AZ-FRAGEANCE)],
454 RITUAL, Haj 86, EM, VATRA x Unknown
472 RIVALDINO, Novák 06, M, Silver Hyacint x Temnota
468 ROBIN, Mach 01, E, (Country Lilac x Startler) x Charmant
412 RODEO, Haj 86, EM, ORIENT x (JITŘENKA x ORIENT)
473 ROKOKO, Ač 90, EM, MODRÁ ROZPRÁVKA x BIELE NEBO
442 ROKOKO, Rýz 85, EM, CRESCENT RED x WHITE ENCHANTRESS
203 ROKYTKA Machala 00, M, Green Isle x Stará Krajka
6
457 ROMANA, Mik 84, E, SENECA CHIEF 3
x FRESH SNOW
545 ROMANKA, Václavík 2010, M, Semenáč č. P 276-118 (Amsterdam x 422/1),
536 ROMANETA, Du 84, M, BEAUMONDE x CHANTILLY LACE
465 ROMANTICKÝ PODVEČER, Domský 2011,M ,(Lady Lucille x Regency)
325 ROMANTIK, Rýz 84, LM, CARIOCA x CHINESE LANTERN
445 ROMANTIK, Lelek 2010, E, (Stará krajka x Rumjanyje Ščotki)
473 ROMEO, Sor 82 LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x DEEP TONE
357 RONDO, Haj 88, M, red Sdlg x Sdlg of BRIDESMAID
265 ROSALI, Šaran 2004, EM, Shawna x Open, s. 23/99
466 ROSALINDA, Roman 06, M, (Fancy Free x L. Meringue )x L.Meringue
460 ROSALINDA, Vaník 2002, EM, Charmer x Bratislava, R3,W3
465 ROSAMUNDA, Haj 81, EM, RUSANA x HAPPINESS
342 ROSANA, Mič 85, L, ABIQUA x SCULPTURED BEAUTY
362 ROSE BAMBINO, Ač 2005, E, Biele Bambino x Rose Magnifique, R4,W4
364 ROSE FIRE, Šaran 2005, M, Dickś Delight x Kytice s. 37/99
362F ROSE FRAGRANCE Ač 95, ´A´ x Diorella
364F ROSE MAGNIFIQUE, Ač 89, E, MARS x LILAC SURPRISE
465 ROSE MARIA, Mel 95, LM, WALDORF x BAMBINO
463 ROSE PARADE Ač 95, Papagaj 2 x Red Parade
472 ROSE SURPRISE, Ač 89, LM, MARS x LILAC SURPISE
472 ROSELLA, Ač 94, E, BIELE BAMBINO x LILAC SURPRISE
468 ROSELLA, Zor 88, E, ORCHID FROST x ORIENTAL BEAUTY
264F ROSETTE A., Ač 91, E, BAMBINO x SEMAFOR
441 ROSEWATER, Ač 2005, EM, Len J.Ellis x Námraza, R4,W4
462 ROSINANTA, Sor 86, L, BÍLÁ NEZNÁMÁ x MAN O'WAR
301 ROSNIČKA, Le 09, M, MÁJOVÝ KVĚT x RUMJANYJE ŠČOTKY
423 ROŠTEJN, Kříž 2010, M, Inca King x Donna Maria.
463 ROUCHO, Mik/Bar 91, M, AMY BETH x FROSTY MINT
477 ROXANA Koníček 99, LM, Centerpiece x Černý Kámen
562 ROZÁLIA, Rýz 81, L, GRACIOUS LADY x ARTIST'S DREAM
462 ROZÁRKA, Mič 81, M, SILVER LINNING x MODRÝ VÁNOK
371 ROZKOŠNÁ KRÁSKA, Roman 2010, EM, CREAM DE MINT x PULCHRITUDE
477 ROZKOŠNÝ, Maň 91, M, SPACE x DARK NIGHT
425 ROZKVĚT, Pol 90, M, KLONDIKE x TŘEBÍČ
435 ROZKVET, Pop 87, M, FESTUS x LADY CARNEVAL
443 ROZMARNÉ LÉTO, Mik 91, M, GARNET RUFFLES x ORIENT
443 RTĚNKA, Pol 84, E, CINDY BLIZZARD x BLUE FRIILLS
356 RUBÍN, Rýz 84, M, NIGHT GALERY x Unknown
6
458 RUBÍNOVÁ HVIEZDA Mego 01, M, Stromboli
x Černý Kámen
4
454 RUBÍNOVÁ ZÁŘ, Mik 87, M, GAY FESTIVAL x ČERVENÝ KRÁĞ
456 RUDÁ KRAJKA, Kříţ 09, M, ROSE MAGNIFIQUE x RED CROSS
454 RUDÝ BRATR, Rýpar 02, M
327 RUFFLED FIESTA, Ač 88, LM, GINGERBREAD x KOLIBRÍK
335 RUFFLED SUNBURST, Ax 90, EM, Sdlg of TREASURE ISLAND
315 RUMBA, Haj 87, M, ATHOS x RARÁŠEK
478 RUMBURAK, Sor 86, M, Sdlg So 77-1-1 x RUFFLED EBONY II
355 RUMĚLKA, Mič 85, LM, SILVER LINNING x CHINA BLUE
335 RUSALKA, Rom 90, M, Sdlg Rýz 69-30-01 x BAMBINO
472 RUSANA, Haj 74, L, LIAHONA x Sdlg
485 RUSAVA, Rýz 82, M, BLUE FRILLS x BLUE BARON
498 RUSOVLÁSKA, Novák 06, M, Temnota x Otello
400 RUWENZORI, Sor 82, LM, SUPER STAR x BÍLÁ NEZNÁMÁ
476 RUŢA Z MARTINA, Bel 01, M, ZLATÁ NIKÉ x VIŤO
365 RŮŢALKA, Sal 93, M, BENEFIT x MEXICALI ROSE
432 RŮŢENKA, Mič 84, L, ABIQUA x SCULPTURED BEAUTY
456 RUŢÍN, Zor 88, E, MEXICALI ROSE x PREŠOV
543 RUŢOVÁ DEVA, Bjr 91, LM, BESKYDSKÁ ROMANCE x BARUNKA
464 RUŢOVÁ FANTÁZIA, Rom 90, M, CICERO x BAMBINO
344 RŮŢOVÁ KADEŘ, Mim 84, M, MISS AMERICA x BICENTENNIAL
445 RŮŢOVÁ KRINOLINA, Rýz 83, L, GILLIAN x CRESCEND RED
466 RUŢOVÁ LASTÚRA, Rom 91, EM, CICERO x BAMBINO
465 RŮŢOVÁ OÁZA, Ax 92, M, HAPPINES x OWL SOUP
468 RUŢOVÁ PANTOMÍNA, Roman 04, E, Černý Kámen x Lemon Meringue, R4,W4
464 RUŢOVÁ PERLA, Rom 92, EM, CICERO x BICENTENNIAL
363 RŮŢOVÁ ROMANCE, Kov 89, LM, REGENCY x MĚSÍČNÍ SONÁTA
467 RUŢOVÁ ROZPRÁVKA, Rom 09, E, GRAND FINALE x MARICA
544 RŮŢOVÁ SISSI, Mel 88, E, CONQUEST x HRADIŠŤAN
465 RŮŢOVÁ SONÁTA, Mim. 07, M, Pulchritude x(Olinka x Plz.Šampion)
443 RUŢOVÁ VÝŠIVKA, Ač 80, M, SIST. FORTUNA x (PURPLE BURMA x LUCKY STAR)
443 RUŢOVÁ ŢIARA, Ač 80, M, HERITAGE x TREASURE ISLAND porovnat
445 RUŢOVÁ ŢIARA, Ač 89, LM, HERITAGE x TREASURE ISLAND porovnat
363 RŮŢOVÉ BABY, Maň 89, E, Sdlg 48 x DARK NIGHT
401 RŮŢOVÉ BRÝLE, Novák 06, M, Marsianka x Jadran
545 RŮŢOVÉ OKO, Dom 04, M, sem. 45A
6
442 RŮŢOVÉ OPOJENÍ, Kov 88, M, BAMBINO
5 x S. WAYNE FERRIS
475 RŮŢOVÉ RÁNO, Mach 91, M, (HRADEC KRÁLOVÉ x MILKY WAY) x Sdlg
364 RUŢOVÉ TÓNY, Ač 80, E, (WINTER SKY x LOCH LOMOND) x TREASURE ISLAND
466 RUŢOVÉ VZRUŠENIE, Roman 07, EM, Campino x Zlatá Niké
460 RŮŢOVKA, Rýp 04, LM, Brides Bouquet x Přítel Nykl
463 RUŢOVÝ BROKÁT, Vla 97, EM, ROYAL BROCADE x LEMON FRESH
453 RŮŢOVÝ DÉŠŤ, Novák, 2011 ,M , TANGO x SINDIBÁD
492 RUŢOVÝ DYM, Ač 79, LM, SUSAN MARGARET x HAPPY BIRTHDAY
495 RŮŢOVÝ KAŠTAN, Pol 84, EM, CINDY BLIZZARD x DRIFTED SNOW
462 RUŢOVÝ KLENOT, Rep 84, LM, POCHODEŇ x SNĚHURKA
441 RŮŢOVÝ KRÉM, Kov 89, M, SHEKINAH x GLITTERING ORANGE
464F RUŢOVÝ MRAMOR, Ač 93, EM, ČERVENÝ PARAFÍN x (SNEHULKA x GLITTERS)
440 RUŢOVÝ OBLAK, Rep 84, M, HERITAGE x KROMĚŘÍŢ '78
442 RUŢOVÝ PANTER, Ač 90, LM, BIELE BAMBINO x COMINO
444 RŮŢOVÝ PLAMEN, Lub 90, EM, CHEERFULNESS x BÍLÁ NEZNÁMÁ
545 RŮŢOVÝ PŘÍBOJ, Pol 82, EM, Unknown
560 RŮŢOVÝ SAD, Rýpar 03, M
442 RŮŢOVÝ SEN, Lub 90, EM, KYTICE x MEXICALI ROSE
443 RŮŢOVÝ SEN, Kříţ 01, M
466 RUŢOVÝ ŠPERK, Rom 91, EM, CICERO x BICENTENNIAL
463 RUŢOVÝ VEJÁR, Rom 04, E, (L.Fresh xL.Meringue)x L.Meringue, R4,W5
454 RYBANA, Mel 91, EM, AMY BETH x TYR
571 RYBNIK, Lelek 2010, LM, Pulchritude x Pink Light)
435 RYE WHISKY Koň,2000,M,Tango x Olinka
376 RYTIER, Ač 93, EM, BAMBINO x PURPLE NIGHT
466 RYTMUS, Doč 87, M, RICHELIEU x CICERO
453 SABINA, Kov 94, M, COSSACK x TŘEBÍČ
447 SABRINA, Bel 00, M, ZLATÁ NIKÉ x open
491 SAFARI, Nov 88, LM, (BLUE HAWAII x MEXICANA) x Sdlg
320 SAHARA, Ač 80, M, SUSAN MARGARET x CALYPSO
456 SALAMANDER, Kon 95, M, REGENCY x JUNGLE FLOWER
463 SALAMBO, Mu 86, LM, (Sdlg x BLUE LILAC) x BICENTENNIAL
378 SALLY, Koníček 01, M, Amy Beth x Černý Kámen, R5,W5
532 SALMON ARTIST, Ač 77, M, OSCAR x EXQUISITE PINK
434 SALMON CROSS, Kříţ 09, EM, JO ANN x open
427 SALMON DREAM, Dom 09, LM
432 SALMON LADY, Ač 80, LM, SUSAN MARGARET x HAPPY BIRTHDAY
6
332 SALMON FRINGE, Ač 94, LM, MISS BRATISLAVA
x ORANGE BOUQUET
6
433 SALMON WAX, Ač 76, LM, HUMORESQUE x GOLDENES PRISMA
467 SALOME, Vác 98, M
475 SALOMÉ, Haj 87, LM, PRISCILLA x MARY
413 SALOMÉ, Zor 88, M, MOONSHINE x CARIOCA
425 SALVÁTOR, Zor 88, M, ZYTHER x FLAMINGO
520 SAMANTHA, Kov 88, M, WESTERN MISS x ZUZANKA
437 SAMBA, Vác 98, LM
445 SAMSON Šaran 99,M Ice Cap x Patty Gay
468 SANDEMAN, Ač 77, LM, ACE OF SPADES x BLACK MAGIC
494 SANDOKAN, Sor 90, LM, Not available
443 SANDRA, Kov 90, M, JEANIE x LINDA
401 SANDY LAGON, Ač 94, M, MISS BRATISLAVA x ŠAŠO
445 SANTA LUCIA Koň 96, EM Aida x Charmer
472 SANYA, Šaran 2005, EM, Dickś Delight x Kytice s.29/99
514 SAPA INKA, Sor 88, EM, ADAGIO x HAPPY BIRTHDAY
445 SAPHO, Mu 90, LM, Sdlg 188/76 x WHITE ORCHID
385 SÁRA, Václavík 2010, M, Semenáč č. N 63-4 (Blues x 464/99), Z 2, W 2-3.
467 SARAH, Koníček 04, M, Regency x Tribute, R3,W3
398 SARSAPARILLA - MUTANT, Ax 90, M, APOLLO x SARSAPARILLA
445 SASKIJA, Haj 72, EM, SEA BREEZE x DAYDREAM
357 SATAN, Haj 86, EM, VATRA x red Sdlg
456 SATANÁŠ, Novák EM, Černý Kámen x King of Spades
327 SATELIT, Novák, 03, LM, Tango x Caravan
315 SATURNIN, Min 90, LM, GONG x GLAD HEART
468 SATYR, Nov 88, M, SHEKINAH x ČIERNY PETER
393 SAVANA, Mim 84, EM, (ROYAL BROCADE x SARSAPARILLA) x ZUNI BOY
478 SAXANA, Rýz 91, M, MAJÁK x ČERNÝ DRAHOKAM
437 SCARLET Koň 97, M (Gay festival x Mouřenín) x Jungle Flower
446 SCARLET PINK Ač 97, M Bambino x Semafor R4 W4
342F SCENTED MULTIPETAL, Ač 2003, EM, Broskyňový Kvet x Med II, plnokv, voň.
443 SECESNÍ KLOBOUK, Bystrý 07, EM, 356/97
470 SEDLIAČKA, Bjr 91, EM, OWL SOUP x KING OF SPADES
471 SEDMDESÁTNÍCI Ax 02, M, Admiral Star x Blue Heaven, R3,W4
437 SELÉNÉ, Václavík 07, LM, Princess M.Rose x 866/94
435 SELKA, Pop 82, EM, sport of PRAHA x EASTER CANDLE
456 SEMAFOR, Ač 88, EM, ČERVENÝ KLÁŠTOR x SUPER-4
6
535 SEMETRIČKA, Kab 88, EM, DRIFTED 7SNOW x PETER PEARS
566 SEMEX, Ač 82, M, OSCAR x KING DAVID
427 SEN, Mik 87, E, SCARLETA x EVA
470 SENTIMENTAL, Ač 90, EM, MODRÁ ROZPRÁVKA x OLTÁRNA SVIECA
460 SEPTEMBER SONG A, Ač 2002, L, Shekinah x sdl. R5,W4
475 SESTRA ŠTĚSTÍ, Rýpar 2005, M, Olinka x Meditace
443 SESTRIČKA, Ač 88, EM, SISTER FORTUNA x MED
412 SEVERKA, Kov 90, M, JEANIE x MĚSÍČNÍ SONÁTA
411 SEVERKA, Mik 85, M, GLISTENING SNOW x CINDY BLIZZARD
343 SHIRLEY TEMPLE BLACK, Ač 93, EM, SHEKINAH x MALTIAN FIESTA
512 SILENT FRIEND, Kov 94, LM, AUGUST SUN x INCOMPARABLE
478 SILVA, Mik 88, M, MUREX x BOY
456 SILVER BLOOD Ač 97, M Signál x Malina R3 W3
484 SILVER BLUE, Ač 89, LM, (VRBICKÉ PLESO x BLUE FRILLS ) x LUXURIOUS BLUE
495 SILVER FLAME, Lelek 2011 ,M , (New Age x Bombaj)
456 SILVER FRINGE, Ač 92, EM, MARS x ČERVENÝ MEDVEĎ
485 SILVER HYACINT, Ač 93, EM, MALTIAN BLUE GROTTO x TEMNÁ LAGUNA
372 SILVER LILAC, Ač 89, LM, BIELE BAMBINO x COMINO
472 SILVER LAVENDER, Ač 2002, M, Miss Brat x Lilac Bambino, R4,W4
395 SILVER RAYS, Maň 89, EM, Sdlg 48 x Sdlg Sm 14 A
464 SILVER RED, Ač 92, E, MARS x LILAC SURPRISE
400 SILVER SURF Mimránek 01, LM, Pulchritude x Najada
457 SILVIE, Kab 86, EM, PRAHA x RUSAVA
525 SIMONA, Václavík 2011,LM, (1/95 x 90/99).
442 SIMPLY -BEAUTY, Ač 2002, M, Clarenceś Choice x Blanc, R3,W3
494 SINDIBÁD, Nov 03, M, sem. x Acavango
493 SINGAPUR, Pol 89, M, ROYAL BROCADE x SPIRIT OF'76
395 SINUHETA, Mik 89, M, Sdlg Rýz 73-42-02 x PEKING
497 SIRAEL Koň 96, M Grand Finale x Caravan
478 SIRIUS, Rýp 91, EM, MUREX x Unknown
441 SISA, Belička 06, EM, Gay Festival x sem.
402 SIVA, Sor 89, M, EMERALD RIPPLE x GREEN ISLE
441 SIXTEEN, Mel 94, M, KOKTEJL x Sdlg
484 SKALNATÉ PLESO, Ač 80, EM, WINTER SKY x LOCH LOMOND
453 SKORÁ RUŢA, Ač 91, E, MARS x LILAC SURPRISE
411 SKOŘICOVÁ KAŠE, Novák 2011 ,LM ,SLADKÁ MICHAELA x MARSIANKA
6
458 SKORÝ ČERNOCH, Ač 89, E, (PAMJAŤ 8LUMUMBI x BLACK MAGIC) x ACE OF SPADES
225 SKŘÍTEK, Rýz 85, LM, (FIRE DANCE x SARSAP.) x (CHINESE LANTERN x Sdlg R-19)
444 SKRYTÁ VÁŠEŇ Belička 05, M, Sirael x semenáč
310 SKULPTÚRA .Ač 2003, EM, Shekinah x Maltian Fiesta R4,W4
327 SLADKÁ JARMILA, Mik 85, LM, LITTLE MO x CINDY BLIZZARD
345 SLADKÁ MICHAELA, Mel 94, M, WERNER FISCHER x BIELA NEZNÁMA
401 SLAĎÁČIK, Le 09, M, SAMBA x RUMJANYJE SČOTKY
302 SLATINA, Zor 88, M, ROSE MARIE x PREŠOV
511 SLÁVA, Kov 90, EM, EVENING GLOW x BICENTENNIAL
454 SLAVKOVSKÉ POLE, Mim 83, LM, PLUM TART x RED BANTAM
341 SLEZOVÁ RŮŢE, Ax 93, EM, TREASURE ISLAND x SOFT SPOT
243 SLIM BEAUTY, Ač 2002, EM, Biele Bambino x Silver Blue, R3,W4
484 SĽŇAVA, Ač 77, M, WINTER SKY x LOCH LOMOND
423 SLNEČNÁ RUŢA, Rom 00, Lemon Fresh x Lemon Meringue R4,W3
455 SLNEČNÝ KVET,Lelek 2011,M , (New Age x A.Leorah)
577 SLNKO VO VÍNE, Ač 76, M, PURPLE BURMA x KING DAVID
400 SLONOVINA, Ač 04, EM, Nymfa x Miss Slovakia
445 SLOVÁCKO, Mc 78, PINK PARASOL x CHANTILLY LACE
413 SLOVÁCKÝ FOLKLÓR, Kad 89, M, (SCARLET SHEEKS x NANA) x BICENTENNIAL
556 SLOWAKIA, Le 94, VE
454 SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE, Ač 77, M, TARTARIAN x DEEP VELVET
302 SLOVENSKÝ RAJ, Du 84, LM, GREEN ISLE x CALYPSO
452 SLOVNAFT, Ač 77, EM, TARTARIAN x DEEP VELVET
401 SLUNCE, Mim 86, M, MOON MIST x LEMON MERINGUE
315 SLUNEČNÍ ERUPCE, Ax 92, EM, TREASURE ISLAND x ESMERALDA
414 SLUNEČNÍ ERUPCE, Rýp 95, EM, /(FROSTY MINT x MUREX) x ÚPLNĚK/ x DEBBY T
313 SLUNEČNÍ KRÁTER, Ax 92, M, TREASURE ISLAND x ESMERALDA
414 SLUNOVRAT, Rýz 91, M, KAPELNÍK x yellow Sdlg Haj
412 SLZA, Zor 88, M, BAMBINO x STAR SAPPHIRE
454 SMARAGD, Zor 88, M, CORAL SPIRE x REGENCY
412F SMELL OF LEMON, Ač 2003, Eau Sauvage x Vońavý Citron, citrusová vŧně
310 SMETANOVÝ KRÉM, Rýz 82, M, SNĚŢKA x EVA
301 SMETANOVÝ VOSK, Maň 89, VE, Sdlg 48 x DARK NIGHT
399 SMOKIE, Bystrý 08, sem.44/116
475 SMUTNÁ PRINCEZNA, Mik 85, EM, MUREX x BLUE FRILLS
341 SMUTNÝ ACANT, Mim 07, EM, Esperanto x /Pulchr. x(Olinka x Plz.Šampion)/
6
400 SNEH, Ač 80, M, CHANTILLY LACE x GLISTENING
SNOW
9
400 SNĚHOVÁ BOUŘE, Kov 90, LM, ČISTOTA x HANIČKA
200 SNEHOVÁ VLOČKA, Rep 81, M, TOKYO x BIELA NEZNÁMA
400 SNEHOVÁ ZÁVĚJ, Sor 85, LM, SUPER STAR x BÍLÁ NEZNÁMÁ
300 SNEHULIENKA, Ač 80, LM, CHANTILLY LACE x SISTER FORTUNA
400 SNEHULIENKA, Le 94, M
300 SNEHUĽKA, Ač 88, EM, BIELE BAMBINO x COMINO
400 SNĚHURKA, Rýz 81, EM, EVA x BÍLÁ NEZNÁMÁ
360 SNĚNÍ, Sor 84, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x BLUE FRILLS
400 SNĚŢKA, Rýz 76, LM, DOLORES x SPELLBINDER
454 SNINSKÝ KAMEŇ, Roman 04, EM, Peerless x L.Meringue, R4,W4
443 SNÍLEK, Haj 87, M, SHELL PINK x pink Sdlg
454 SOBRANA, Zor 88, M, CORAL SPIRE x REGENCY
445 SOLE MIO, Haj 88, M, Sdlg of BRIDESMAID x Sdlg of BRIDESMAID
495 SOLFERNUS, Kon 93, LM, GAY FESTIVAL x POCHODEŇ
300 SOLISKO, Ač 77, L, ANGEL'S BREATH x MILK AND HONEY
435 SOLITUDO, Mu 89, LM, KRÁSA x ČERVENÁ ČIPKA
441 SMUTNÉ PSANÍ Koň 2000,M,Amy Beth x Bohatýr
341 SMUTNÝ ACANT Mim 07, EM, Esperanto x (Pulchritude x/Olinka x Plz. Šampion/)
343 SONÁTA PRE ELIŠKU, Rom 89, M, Sdlg Rýz 69-30-01 x BAMBINO
441 SONÁTKA, Haj 86, EM, HEARTH THROB x NĚHA
225 SONESTA, Du 87, LM, PINK ELF x MINI MITTE
477 SONG, Mel 94, LM, REGENCY x HANIČKA
343 SOPKA, Ač 80, EM, HERITAGE x TREASURE ISLAND
466 SOUMRAK, Rýz 80, EM, TOKYO x BLUE FRILLS
356 SPARTAKUS, Rýz 93, EM, MAJÁK x ČERNÝ DRAHOKAM
445 SPICA, Rýp 91, LM, MANKA x SPIRIT OF'76
475 SPIRIT WORLD Mego 01, LM, Angelique x Mama Ama
498 SPIRITUÁL, Domský 09, M,
423 SPOMIENKA,Vladár 06, M,Divinity x Tirnávia
545 SPOMIENKA NA CAPRI, Du 89, M, HERITAGE x PINK SLIPPER
445 SPRÁVNA SUSAN, Belička 05, M, Gay Festival x semenáč
463 SRPNOVÁ NEDĚLE, Mik 92, M, (GAY FESTIVAL x ČERVENÝ KRÁĞ) x CREDO
323 STÁŇA, Vác 92, E
312 STARÁ KRAJKA, Mach 93, EM, (PIKNIK x PAPOOSE) x JO ANN
435 STARÁ LÁSKA, Belička 2011,M , Xixi x Zlatá Horečka
7
437 STARFIGHTER, Kon 95, M, REGENCY0 x DONNA MARIA
445 STARRY CHARM Šaran 2006, E, Dickś Delight x Janina s.3/00
443 STEPHANIA, Rýz 70, LM, PARTY RUFFLES x LANDMARK
397 STMÍVÁNÍ, Domský 2011 , M, (Caravan x Býčí krev).
513 STRABON, Václ 2005, M,s.H145-91/99, R2,W2,
454 STRIEBRISTÝ LEM, Ač 89, M, ČERVENÉ ESO x (ACACIA x INCA CHIEF)
254 STŘÍBRNÝ LEM, Kov 90, M, AMY BETH x TYR
427 STŘÍBRNÝ LOSOS, Novák 2011 ,M , MARSIANKA x DAFNE
377 STŘÍBRNÝ MÁG, Val 90, M, mutace of MÁG
365 STŘÍBRNÝ VÍTR, Rýz 91, LM, Not available
312 STRMILOV, Kříţ 05, M
412 SULEJMAN, Mel 91, LM, Unknown
476 SULTÁN, Ač 83, LM, VICKI LIN x DEEP VELVET
423 SUMMERTIME Ač 01, M, Clarence‘s Choice x Igors Orange Favorite R4 W4
325 SUNNY DAY, Šaran 2005, Jubilee x Topaz, s.61/00
414 SUNNY FUTURE Koň 2000,M ,Lemon Meringue x Sapa Inka
323 SUNSHINE REGE, Vaník 2011,M, [LEN J. ELLIS x DEKORA x FIRE DANCE]
561 SUPERLATIV, Rýp 94, LM, GAY FESTIVAL x DIVINITY
442 SUPERNOVA, Ač 79, LM, CHANTILLY LACE x LIAHONA
411 SUSAN MILK, Ač 77, LM, SUSAN MARGARET x MILK AND HONEY
423 SUSANNE, Kov 94, EM, 24-KARAT x LEMON MERINGUE
482 SUTOMORE, Ač 82, EM, (WINTER SKY x LOCH LOMOND) x BLUE FRILLS
361 SV. MARTIN, Le 94, E
413 SVATAVA, Tov 78, LM, Unknown
422 SVATBA SNOV, Belička 05, M, Víťo x semenáč
361 SVATEBČAN, Pol 85, M, LIME CHIFFON x BRIDESMAID
485 SVĚDOMÍ, Novák, 2011 ,M , MODERNA x BLUE BAYOU
413 SVĚTLONOŠ, Rýz 84, LM, KURIATKO x SNĚŢKA
554 SVIETIVÝ OSCAR, Ač 90, E, VERNOSŤ x SEMAFOR
463F SVIEŢA MALINA, Ač 2002, EM, Malinka x Rose Surprise, R4,W3,
241 SVIEŢI VÁNOK, Rep 83, LM, FIRE DANCE x ZUNI BOY
400F SVIEŢOSŤ, Ač 77, E, BOUQUET x LUCKY STAR
412 SVITANIE, Rom 92, L, Sdlg Rýz 69-30-01 x BAMBINO
484 SWALLOW, Ač 91, M, MALTIAN BLUE GROTTO x TEMNÁ LAGUNA
492 SWEET TALKING WOMAN, Du 83, M, POMPEII x SHEKINAH
466 SWING, Mik 87, M, MUREX x SEA BREAZE
7
497 SYLVIE, Kov 93, LM, BIG COPPER x BICENTENNIAL
1
382 SYN DÁVIDA, Ač-Du 83, LM, ANGEL'S BREATH x DAVID
526 SYRÁKOV, Kov 93, LM, Unknown
465 ŠAMAN, Nov 88, LM, (BLUE HAWAII x MEXICANA) x Sdlg
364 ŠANSON, Kov 89, LM, REGENCY x LINDA
461 ŠARÁDA, Novák 03, Mŧza x sem.
313 ŠARÁDA, Rýp 07, EM, Jester plus x Hallmark
401 ŠARIŠ, Zor 84, EM, CORAL SEAS x BIELY KLENOT
452 ŠARLATÁN Rýpar 99, LM, R 406 x R 506
452 ŠARLATOVÁ KRÁSA, Ač 79, L, CRESCEND RED x ČERVENÝ KRÁĞ
397 ŠARLATOVÝ JAZÝČEK, Kov 89, EM, --, FOXY LADY x SISTER FORTUNA
434 ŠARLÁTOVÝ OBOR, Ač 89, L, NYMFA x SEQUOIA
452 ŠARLOTA, Vaník 08, M, Regalaire x (Olympijskij Ogoň x sem.)
314 ŠARM, Haj 87, M, OBELISK x Sdlg
423 ŠAŠO, Ač 90, EM, ZLATISTÁ HVIEZDA x (VICKI LIN x Gladiolus lewisiae)
462 ŠATY BARBIE, Ač 94, M, BAMBINO x PURPUROVÝ KRÁĞ
440 ŠEPOT, Ač 79, M, (LUCKY STAR x BOUQUET) x CHANTILLY LACE
465 ŠEPOT, Novák 06, M, Sladká Michaela x Marsianka
466 ŠERÁK, Rýp 91, LM, REGENCY x BAMBINO
476 ŠEŘÍKOVÁ ORCHIDEA, Kov 89, LM, REGENCY x BIELY KLENOT
475 ŠEŘÍKOVÝ KVĚT, Rýz 82, EM, BLUE FRILLS x DRIFTED SNOW
442 ŠÍPKOVÁ RŮŢENKA, Rýz 82, LM, ENCHANTRESS x JEROME PINK
365 ŠÍRAVA, Roman 07, M, Campino x Zlatá Niké
474F ŠKORICA, Ač 86, E, (VOSk.MAJ. x ČAR. FIALKA) x (SUSAN MAR. x LUCKY STAR)
300 ŠLAHAČKA Ač 00, M, Bambino x Ma Belle R5 W3
300 ŠLAHAČKA M Mego 01, M Ruffled Petticoat x Anna Leorah
477 ŠOHAJ, Mim 81, LM, (ELEGIE x ABU HASAN) x Sdlg Kad
481 ŠŤASTNÉ OČI, Rýz 82, M, CHINA BLUE x BLUE FRILLS
483 ŠTRBSKÉ PLESO, Ač 77, M, ANGEL'S BREATH x MILK AND HONEY
496 ŠUMAVA, Pav 82, E, Not available
445 ŠVARNÁ DEVA, Rýz 82, M, SHOWPIECE x ARTIST'S DREAM
325 TÁBORÁK, Nov 88, LM, HAPPY HARVEST x Sdlg
597 TABU, Kř 83, LM, BLACK MAGIC x FAR WEST
400 TÁDŢ MAHÁL, Vác 09, M
543 TAHIŤANKA, Haj 87, VE, ATHOS x (CORRIDA x Sdlg)
499 TAJEMNÉ SVĚTLO, Mim 83, M, PURPLE GIANT x SARSAPARILLA
7
478 TAJEMSTVÍ, Mik 90, M, GOTTWALDOV
2 '76 x MUREX
493 TAJNÁ LÁSKA, Mik 89, M, GARNET RUFFLES x ORIENT
566 TALÁR, Ač 76, M, PURPLE BURMA x OSCAR
427 TÁLIA, Zor 88, E, REDEEM x FLAMINGO
436 TAMANGO, Mik 87, M, EVA x HEADLIGHT
426 TAMARA, Haj 86, LM, SUNBURST x CHIMÉRA
456 TAMARA, Bel 02, M, PLZEŇSKÝ ŠAMPIÓN x sdlg.
327 TANGO, Rýz 82, LM, KLONDIKE x CINDY BLIZZARD
444 TANISTRA, Zor 88, M, PINK PIXIE x ORCHID FROST
311 TARA Šar 97, LM Amy Beth x Sněhová Vločka
433 TASOV, Mik/Bar 91, M, GOTTWALDOW '76 x HEADLIGHT
435 TATRANKA, Bjr 92, M, MARDI GRAS x GILLIAN
436-56 TATRANSKÝ OROLˇ Mego 01, LM, Brianne Nicole x(Aabbaa x Pochodeň)
401 TATRY, Ač 77, M, ANGEL'S BREATH x MILK AND HONEY
421F TEA PARTY, Ač 88, M, CITRÓN x "A" ALFA
463 TEA PEARTY II, Ač 94, EM, BAMBINO x TEA PARTY
442 TELČ, Kříţ 00, LM
442 TELEVISION, Ač 93, M, BIELE BAMBINO x SILVER BLUE
476 TEMNÝ RUBÍN, Ač 88, LM, NIGHT OWL x SULTÁN
342 TENDER BEAUTY Ač 01, E, Clarence‘s Choice x Blanc R4 W3
362 TENDERLY, Ač 2002,M, Blanc x( Malinka X B.Bambino x Rose Magnifique)
494 TENZING, Du 87, LM, SABRE x BIG COPPER
499 TERACOTTA, Bystrý 07, E, sem 99/96
444 TEREZKA, Le 90, M, SEA SHELL x open
323 TERRACOTA, Ač 04, EM, Len James Ellis x Mini Wax Ruff
416 TEXAS GOLD, Kříţ 02, M
344 THEBAI, Mik 88, E, RED BANTAM x Sdlg Kad 37-XXIX-74
341 THEIA Koníček 06, LM, Brianne Nicole x Krémové Čaro
496 THRILLER, Novák 03, LM, Plum Smoke x Purpurový Samet
427 TIGRINA, Zor 88, M, RED BIRD x PREŠOV
400 TICHÝ PŘÍSTAV, Koň 2000, Biele Bambino x Grand Finale
300 TIMON, Koň 07, LM, Dana x White Ice
345 TIRNÁVIA, Kov 90, LM, INCOMPARABLE x INCOMPARABLE
575 TITAN, Pol 84, M, HERITAGE x BLUE NIGHT
462 TMAVÝ POMARANČ, Ač 92, M, "A" ALFA x (ACACIA x INCA CHIEF)
412 TODAY LADY, Koníček 01, LM, Morning Jewel x Charmer, R3,W3
7
358 TOGO, Šaran 2011, M, (Fire Frenzy x Ebony
Beauty)
3
443 TOLEDO, Ač 77, M, APOLLO x ADAM I.
454 TOMÁŠEK, Mik/Bar 93, M, RUBÍNOVÁ ZÁŘ x (Sdlg Rýz 73-42-02 x PEKING)
454 TONÍK, Machala 00, M, Startler x se. z Červený Medvedˇ
416 TOPAZ, Mach 95, M, MOUREK x AUTUMN
554 TOREADOR, Mel 90, EM, POCHODEŇ x RENEGADE
427 TORERO, Deus 89, EM, TREASURE ISLAND x BÍLÁ NEZNÁMÁ
465 TORI,Šaran 2006 ,LM, Dickś Delight x Ice Cap s.47/00
355 TORNADO LU, Koň 2000, M, Centerpiece x Elán
464 TORYSA, Zor 82, VE, Not available
433 TOSCA, Bel 09, M, ZLATÁ NIKÉ x sdlg.
425 TOTEM, Ač 97, L Ruffeld Fiesta x Oranţáda R3 W4
442 TOTTO BELLO, Mu 86, LM, (WIG'S SENSATION x Sdlg) x BICENTENNIAL
435 TOUHA, Mik 92, M, SCARLETTA x EVA
431 TRADICIONAL, Mik/Bar 90, E, EXCALIBUR x BANANA SPLIT
303 TRÁVNICA, Du 84, M, SPRING GREEN x FROSTY MINT + BAMBINO
233 TRENT, Du 87, EM, TYR x ROYAL CANADIAN
471 TRHÁK, Bel 03, EM, ROYAL BROCADE x sdlg.
456 TRHOVÝ ČERVEŇ Ač 98, Molodosť x Silver Fringe R3 W3
473 TRIÁDA, Koň 08,LM, klon 8/5-1-94/97, R4-5, W5.
312 TRIANGEL Ač 00,M,Una Fantasia x Shirley Temple Black R5 W3
323 TRIANGEL IN COLOR, Ač 2002,M, Una Fantasia x Shirley T.B. R4,W5
247 TRICOLOR UNIQUE, Ač 2002, M, Blanc x Claret Rose
463 TRIDENT, Ač 92, M, MARS x MALINA I.
362 TRIPLEX BEAUTY, Ač 2002, EM, Tea Party 2 x Claret Rose, R5,W5
355 TRIPOLIS, Bystrý 07, M, sem 5/90
456 TRIUMF, Mik/Bar 93, M, REGENCY x EVA
535 TROFEJ, Rýz 83, LM, CARIOCA x ECSTASY
345 TROJFAREBNÁ, Ač 79, M, SISTER FORTUNA x SWEETIE
291 TRPASLÍK, Mik 84, --, LITTLE MOO x LADY CARNEVAL
456 TRUTNOV, Kříţ 07, LM, JUNGLE FLOWER x open
425 TŘEBÍČ, Pol 84, LM, TOKYO x JADE RUFFLES
477 TULÁCKÝ RÁNO, Koníček 05, LM, Olinka x Tango R3,W3
475 TURČIANSKE TEPLICE, Bel 04, M, VIKTORIA x open
466 TUTANCHAMON, Sor 85, LM, BÍLÁ NEZNÁMÁ x BLACK PRINCE
475 TWIST Belička 05, LM, Gay Festival x semenáč
7
422 TYANNA, Šar. 2006, M, Parade x Gladiris
4 s. 66/99
457 TYFÓN, Václavík 07, M, klon F 477-90/98, 401/90 x Černý Drahokam
485 ÚDOLÍ FIALEK, Rýpar 98, M
345 ÚDOLÍ LÁSKY, Kov 90, LM, TOUCH O'CLASS x SISTER FORTUNA
443 UKOLÉBAVKA, Haj 84, M, Sdlg x BRIDESMAID
463 UNA FANTASIA, Ač 93, E, ČERVENÝ PARAFÍN x ROSE SURPRISE
547 UNIKÁT, Kov 88, LM, REGENCY x MĚSÍČNÍ SONÁTA
433 UNITA, Zor 88, EM, FLAMINGO x PREŠOV
414 ÚPLNĚK, Rýz 82, LM, FROSTY MINT x KURIATKO
225 URAL, Du 84, EM, HAPPY HARVEST x MINI MITTE
413 URANIA, Vác 92, M
371 ÚSMEV, Le 09, LM, HARLEQUIN x RUMJANYJE SČOTKY
443 ÚSMĚV PODZIMU, Mik 85, M, VSETÍN '77 x SPIRIT OF '76
454 VÁCLAV SOCHOR, Sor 94, M, BOROVINA x MAJÁK
236 VALAŠSKÁ DCEREČKA, Kov 92, M, TYR x POCHODEŇ
578 VALAŠSKO, Kov 90, LM, REGENCY x NIGHT OWL
447 VALAŠSKÝ KROJ, Kov 93, LM, TOUCH O'CLASS x SUPREME LACE
475 VALČÍK, Rýz 84, E, SKYLARK x (BLUE RUFFLES x DRIFTED SNOW)
499 VALKÝRA, Novák 06, M, Kanak x The Phantom
410 VALLETTA, Ač 91, M, VENUŠA x BAMBINO
461 VAMBERSKÁ KRAJKA Koň 2000 ,LM White Ice x Šeříková Orchidea
466 VANDA, Bjr 92, LM, CANDYMAN x BLACK STALLION
440 VÁNEK, Rýz 84, EM, JEROME PINK x DRIFTED SNOW
411 VANESSA, Kon 93, LM, WHITE ICE x (GAY FESTIVAL x MOUŘENÍN)
400 VÁNICE, Mik/Bar 91, M, VSETÍN '77 x BLUE FRILLS
200 VÁNOČNÍ VLOČKA, Kov 92, EM, AAROWS x SUPREME RUFFLES
475 VARIÁCIE, Zor 88, M, ORIENTAL BEAUTY x PREŠOV
455 VARIETÉ, Rýz 93, EM, SNĚŢKA x POCHODEŇ
393 VATRA, Haj 80, M, DRESDEN DOLL x BLUE SMOKE
494 VEČERNICA, Rom 89, E, BORN FREE x BAMBINO
478 VEČÍREK, Rýz 89, LM, Sdlg 76 Ro 60 Rep x BICENTENNIAL
434 VEGA, Rýp 91, M, BÍLÁ NEZNÁMÁ x JO ANN
465 VELEHRAD, Mim 05, M, Sundoro x(Pulchritude x Najada)
500 VEĽKÁ FATRA, Ač 94, LM, MAYNELINE x SHEKINAH
474 VEĽKÁ LILA II., Ač 82, M, SISTER FORTUNA x BLUE MONDAY
475 VEĽKÁ LILA, Ač 80, LM, SISTER FORTUNA x BLUE MONDAY
7
441 VENČEK, Rep 82, M, HERITAGE x KROMĚŘÍŢ
'78
5
331 VENDETA, Ač 80, EM, HERITAGE x TREASURE ISLAND
466 VENDUSCH, Vla 04, M, VIŤO x CAMPINO
424-46 VENUS MESSAGE (Venušin odkaz) Ač 96, LM Venuša x Červená Fantázia
545 VENUŠA, Ač 83, L, SUSAN MARGARET x MILK AND HONEY
474 VĚRA, Šar 94, LM, CHIEF SITTING BULL x BICENTENNIAL
378 VEREŠ, Kab 87, E, LITTLE JADE GREEN x OSCAR
342 VĚRKA, Lub 92, M, /BLUE FRILLS x (BLUE FRILLS x MILLIONAIRE)/ x Open
315 VERONIKA, Rýz 82, LM, CARIOCA x CHINESE LANTERN
444 VERUNKA, Kříţ 00, LM
473 VESELÁ HVIEZDA, Ač 2005, E, Pulchritude x Rose Surprise, R2, W3.
443 VESELÁ TURČIANKA, Bel 01, M, ZALATÁ NIKÉ x sdlg.
324 VESELOSŤ, Ač 95, M, SIGNÁL x SEMAFOR, R2, W3
435 VESETA, Mik/Bar 91, EM, GARNET RUFFLES x ORIENT
385 VESMÍRNÁ SONÁTA, Du 85, --, BLUE ICE x SKYLARK
304 VESNA, Du 84, LM, SPRING GREEN x FROSTY MINT + BAMBINO
327 VÉVODA, Mik/Bar 91, EM, TOKYO x ENCHANTMENT
442 VICKI SUSAN, Ač 77, --, SUSAN MARGARET x VICKI LIN
343 VIDINA, Haj 88, EM, PÍSEŇ LÁSKY x Sdlg
412 VIDINA, Mik/Bar 91, M, MUREX x BOY
354 VIGO, Sor 86, E, BÍLÁ NEZNÁMÁ x BROWN BEAUTY
302 VIHORLATSKÁ ROMANCA Roman 01, LM, Lemon Fresh x Fancy Free
463 VIHORLATSKÁ SONÁTA, Rom 92, M, MAŤ x DEVÍN
424 VIHORLATSKÉ DIEVČATKO Roman 01, M, Blaze x Lemon Meringue
435 VIKTORY Šaran 08, EM, (Celebrity x Ice Cap)
556 VIKTÓRIA, Le 91, M,
437 VÍLA DUDINKA, Belička 06, M, Lady Jane x sem.
456 VILMA, Ač 77, M, TARTARIAN x DEEP VELVET
413 VINCENTKA, Bjr 91, M, ADONIS x ZARJA
467 VÍNOVÁ KRAJKA, Mego/Slošiar 2011, M, Babičkina Čipka x (Caravan x (Aabbaa x Bambino))
468 VÍNOVÉ KOUZLO Koň 96, M Bohatýr x Černý Kámen
465 VÍNOVÉ SRDCE, Pol 84, M, TOKYO x TOREADOR
443 VIOLA, Haj 72, M, LIAHONA x Open
485 VIOLINA, Mič 82, M, SILVER LINNING x MODRÝ VÁNOK
474 VIOLKA, Ač 94, E, ČISTOTA x SILVER VIOLET
460 VIRGO, Ač 94, EM, SHEKINAH x ROSE SURPRISE
7
444 VIRTUOS, Rýz 91, LM, PLZEŇ '84 x DIANA
6
324 VÍTĚZNÁ PÍSEŇ, Rýz 84, LM, CARIOCA x CHINESE LANTERN
326 VITI LEVU, Rýp 94, LM, PARADE TIME x PLZEŇ'84
301 VIVA ITALIA, Kříţ 07, EM, mutace cv. ITÁLIA
472 VIVIENNE Mego 2000,EM, Modrý Květ x Pulchritude
453 VLADĚNA, Mik 85, LM, ORIENTAL BEAUTY x SEA BREEZE
401 VLADĚNA, Václavík 2010, M, Semenáč č. L 136-634 (127/94 x 299/99)
465 VLADIMÍR M., Ač 95, LM, BAMBINO x PURPLE NIGHT, R3, W3
464 VLADIMÍR, Ač 77, --, TARTARIAN x DEEP VELVET
421 VLASTA, Bjr 93, EM, MARDI GRAS x FIESTA
465 VLASTA, Mik 89, M, ZELENÁ KADEŘ x ROSE DELIGHT
400 VLOČKA, Sor 82, LM, SUPER STAR x BÍLÁ NEZNÁMÁ
400 VLOČKA, Zor 88, E, BLUE FRILLS x ČISTOTA
483 VODÁCKÝ ERB, Ax 90, EM, Sdlg of BLUE NIGHT
402 VODNÍK, Kab 87, E, PETER PEARS x DRIFTED SNOW
365 VOLYNĚ, Kříţ 05, EM
443F VOŇAVÁ BUTTERFLY, Ač 77, E, CHRISTINE x LUCKY STAR
465F VOŇAVÁ HAPPINESS, Ač 81, EM, ČAROVNÁ FIALKA x BEATRICE
466 VOŇAVÁ RUŢA, Rom 91, E, CICERO x BICENTENNIAL X Fialkové Údolie
433F VOŇAVKA I., Ač 76, EM, LUCKY STAR x BOUQUET
500F VOŇAVKA, Ač 77, E, LUCKY STAR x BOUQUET
512F VOŇAVÝ CITRÓN Ač 96, E Alfa x (Yellow Rose x Miss Slovakia)
412F VOŇAVÝ ČAJ Ač 97, LM ´A´ x´B´ R2 W1
420 VOŇAVÝ KARAMEL, Ač 92, EM, "B" BETA x "A" ALFA
411F VOŇAVÝ KRÉM, Ač 79, LM, HERITAGE x JIMMY BOY
420F VOŇAVÝ KRÉM I, Ač 89, E, TOKYO x SUPER-4
400F VOŇAVÝ MOONSHINE, Ač 80, L, ANGEL'S BREATH x MOONSHINE
432F VOŇAVÝ PUNČ, Ač 86, M, "B" BETA x "A" ALFA
360F VOŇAVÝ SEN, Heicl 05, E, Smetanový Vosk x Ruţová voňa, s.92/04/02
400F VOŇAVÝ ŠTÍT, Ač 77, LM, ANGEL'S BREATH x MILK AND HONEY
410 VOSKOVÁ ČIPKA, Ač 77, EM, CHRISTINE x ADAM I.
412 VOSKOVÁ FANTÁZIA, Ač 79, LM, SUSAN MARGARET x BIELA NEZNÁMA
401F VOSKOVÁ GLADANTERA, Ač 77, EM, VERONIKA Sok x LUCKY STAR
481 VOSKOVÁ MAJOLIKA, Ač 80, E, MAJOLICA x BLUE FRILLS
564 VOSKOVÁ RUŢA, Ač 80, M, CHANTILLY LACE x BLUE MONDAY
510 VOSKOVÁ SVÍCE Rýpar 99, E, Angelica x Lucinka
7
435 VOSKOVÝ MOTÝĽ, Ač 79, LM, (HUMORESQUE
x GOLDENES PRISMA) x SEA
7
BREEZE
573 VOSKOVÝ TERČ, Kov 88, LM, MUREX x JARNÍ PODVEČER
384 VRBICKÉ PLESO, Ač 77, LM, WINTER SKY x LOCH LOMOND
373 VRÚCNE ŢELANIE, Du 85, LM, APOLLO x SUSAN MARGARET
356 VSACAN Machala 00, M, Černý Drahokam x Stará Krajka
405 VSETÍN '77, Kad 79, LM, Unknown
454 VTÁK OHNIVÁK, Ač 86, M, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE x ČERVENÉ ESO
426 VÝCHOD SLUNCE, Dom 06, M
446 VYCHODNIARKA, Rom 92, L, CICERO x BAMBINO
410 VYSOČAN, Pol 90, M, TŘEBÍČ x SHEKINAH
335 VYSOČINA, Kříţ 05, EM
423 VYSVĚDČENÍ, Nov 03, LM, Polanka x Hera
301 VÝŠIVKA II., Ač 82, M, CHANTILLY LACE x LIAHONA
461 VÝŠIVKA, Ač 80, L, SISTER FORTUNA x LIAHONA
410 VYZNANIE, Du 88, LM, PETRKLÍČ x SHEKINAH
475 VYZÝVATEL, Pol 86, M, LAVANROSE x (BLUE SKY x DRIFTED SNOW)
375 VZPOMÍNKA RODIČŮM, Ax 90, E, Sdlg of RED BANTAM
413 VZPOMÍNKA, Rýz 88, LM, KURIATKO x SNĚŢKA
445F VZRUŠENIE D., Ač 88, LM, SUPER-4 x ČERVEŇ
454 VZRUŠENIE, Du 87, M, SABRE x BIG COPPER
475 WALTZ, Kříţ 09, M, VALČÍK x open
442 WAXY HERITAGE II., Ač 84, LM, HERITAGE x BIELA NEZNÁMA
442 WAXY HERITAGE, Ač 83, L, HERITAGE x SISTER FORTUNA
440 WAXY MANEKÝN, Mel 95, M, BAMBINO x LEMON MERINGUE
364F WAXY ROSETTE, Ač 04, LM, Bambino x Malina
410F WAXY STAR, Ač 78, E, SILENT LOVE x LUCKY STAR
327 WAXY TOUCH, Šaran 2005, M, Requiem x Petra, s.98/00
354 WERNER FISCHER, Rep 85, LM, (ADVENTURE x SHIRLEY) x POCHODEŇ
200 WHITE BABY Šar 96, M Amy Beth x Sněhová Vločka
400 WHITE CROSS, Kříţ 92, EM
401 WHITE LINE, Rom 09, E, DRAMA x LEMON MERINGUE
400 WHITE ROSE Šar 01, M Elen x Ice Cap
500 WHITE TATRAS Ač 95, Miss Slovakia x Shekinah
300 WHITE WEDDING, Mel 91, EM, AMY BETH x SILVER WEDDING
472 WIND RESISTANT GEM Ač 00,M, Biele Bambino x Lilac Surprise R4 W4
379 WINNIE, Šaran 2010, LM, Semenáč č. 8/05 ([Jambo Jet x Pulchritude] x Royal Spire)
7
554 WINNETOU, Ač 87, M, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ
POVSTANIE x ČERVENÉ ESO
8
493 XANADU, Lelek 2010, LM, (Royal Spire x Bronze Star)
473 XANTI, Šaran 09, EM, TARA x MODRÝ PROGRAM
478 XANTIPA, Mik 84, EM, SENECA CHIEF x FRESH SNOW
278 XIXI, Madeson/Šaran 07, M, sem: 97/311
474 YAYA, Křečková 2011, M, (Violetta x open),
414 YELLOW ARROW, Rom 07, EM, Athos x Lemon Meringue
415 YELLOW ROSE II.Ač 79 M, YELLOW ROSE x (SUSAN MARG. x EASTER CANDLE)
437 YONAN MARU Koň 96, M Pochodeň x Grand Finale
311 ZÁLUŢIANKA, Mego/Slošiar 2011, L,(Zlatovláska x Sulejman) x Babičkina Čipka
454 ZAMAT, FOXY LADY x ČISTOTA, Zor 88,
456 ZAMATOVÝ KRÁĽ, Ač 87, E, ČERVENÝ KRÁĞ x ČERVENÝ KLÁŠTOR
467 ZÁMECKÁ RŮŢE, Ax 90, E, Sdlg of EMERALD RIPPLE
373 ZANA Koníček 99, M, Kytice x Olinka
456 ZÁPADNÍ ČECHY, Min 88, EM, LORILEE x BÍLÁ NEZNÁMÁ
477 ZÁPAD SLNKA Mego 99, M, Wasath Yellow x (Lady‘s Night x Šeříková Orchidea)
525 ZÁPAD SLNKA „B“, Bel 95, LM, CONQUEST x TŘEBÍČ
421 ZARJA, Haj 86, EM, SUNBURST x ORIENT
314 ZÁRUŢLIE, Du 85, EM, PINK ELF x FIESTA
387 ZÁŘE, Maň 91, EM, DARK NIGHT x SPACE
401 ZÁŘENÍ, Mik/Bar 93, M, MUREX x BOY
447 ZÁŘIVÉ SVĚTLO, Kov 91, LM, BIG COPPER x BIG LEAGUE
400 ZÁVEJE, Ač 84, M, BIELY VOSK x VOSKOVÁ FANTÁZIA
478 ZDENKA, Rýz 89, LM, POCHODEŇ x MAN O'WAR
481 ZEFIRA, Koníček 09, EM
302 ZELENÁ FONTÁNA, Hrab 95, EM, ZELENÁ ROMANCE x FONTÁNA
404 ZELENÁ HORA, Pol 86, EM, ZELENÉ JEZERO x JADE RUFFLES
402 ZELENÁ KADEŘ, Haj 79, LM, MARJORIE ANN x Open
404 ZELENÁ KREACE, Nov 06, M, Kantylena x Emerald Spring
204 ZELENÁ LÚKA, Vladár 06, M, Green Isle x open.
402 ZELENÁ ORCHIDEA, Rom 93, M, EMERALD RIPLE x LEMON MERINGUE
402 ZELENÁ ROMANCA, Rep 81, LM, ADVENTURE x KROMĚŘÍŢ '78
302 ZELENÁ STUHA, Kov 94, EM, EMERALD RIPPLE x LEMON MERINGUE
402 ZELENÉ JABĽČKO, Du 85, LM, SPRING GREEN x FROSTY MINT + BAMBINO
405 ZELENÉ JEZERO, Rýz 75, LM, GREEN WOODPECKER x SPITFIRE
301 ZELENÉ OKO, Kř 73, --, TROPIC SEAS x SCARLET CHEEKS
403 ZELENÉ SLNCE, Du 84, LM, SPRING GREEN x FROSTY MINT + BAMBINO
7
435 ZELENÉ SVÍTÁNÍ, Kov 91, EM, GERONIMO
x LEMON MERINGUE
9
301 ZELENÉ ZÁTIŠÍ, Ax 92, M, HAPPINESS x OWL SOUP
402 ZELENKAVÝ ZÁVOJ, Pol 91, LM, TŘEBÍČ x SHEKINAH
404 ZELENÝ DÉMANT, Nov 01, M, Green Emerald x Kantyléna
302 ZELENÝ HÁJ, Le 09, E, MÁJOVÝ KVĚT x EVEREGREEN
302 ZELENÝ KVET, Du 83, EM, SPRING GREEN x FROSTY MINT + BAMBINO
402 ZELENÝ MOTÝL, Lub 90, E, GREEN BERET x DRIFTED SNOW
304 ZELENÝ PALOUK, Min 90, LM, GREEN SPIRE x BÍLÁ NEZNÁMÁ
413 ZELENÝ RUBÍN, Pol 84, M, TREASURE ISLAND x MINT JULEP
404 ZELENÝ ŠÍP, Kor 88, --, SUN VALLEY YELLOW x EMERALD RIPPLE
402 ZELENÝ VEJAR, Bjr 91, EM, ADONIS x ZARJA
202 ZELENÝ VENČEK, Vaník2002, EM, The Fairy x Green Isle X Amy Beth, R4,W4
302 ZELIENKA Ač 01, EM, Zelenáč x Rose Surprise R3 W2
542 ZEMPLÍN, Rom 90, L, STEPHANIA x CHRISTINE
336 ZEMPLINSKÁ ČIPKA, Rom 92, M, KRAKATOA x DIEVČIATKO
466 ZEMPLINSKÉ PEREJE, Rom 91, EM, CICERO x BICENTENNIAL
370 ZEMPLINSKÉ PEŘEJE R., Rom 92, LM, CICERO x BICENTENNIAL
500 ZIMNÍ KRÁL, Domský 2011,M , (Pax x Kremrole)
441 ZIMNÍ RŮŢE, Novák 02, Whimsical x sem Coon,
300 ZIMNÝ SLNOVRAT, Du 87, LM, PAMIATKA J. PSOTKU x (J. PINK x DRIFTED SNOW)
465 ZITA, Václavík 2010, LM, Semenáč č. N 39-78 (Tout a Toi x 131/99), Z 2, W 2-3.
552 ZITUNA, Mik 88, M, OSCAR x BEATA
447 ZLATÁ ČELENKA, Doč 87, EM, FIRE DANCE x WAHOO
312 ZLATÁ ČIPKA, Du 87, LM, PETRKLÍČ x SHEKINAH
514 ZLATÁ HOREČKA, Rýpar 96, E
412 ZLATÁ HVĚZDA, Kov 89, LM, JEANNIE x MĚSÍČNÍ SONATA
314 ZLATÁ KRÁSKA, Bjr 91, LM, ADONIS x ZARJA
473 ZLATÁ LILA I., Ač 87, M, LILA x (VELVET ROSETTE x VELVETEEN)
463 ZLATÁ LILA, Ač 88, M, LILA x (VELVET ROSETTE x VELVETEEN)
422 F ZLATÁ NIKÉ Roman 99, M, Alfa x Lemon Meringue
312 ZLATÁ RUŢA, Du 88, LM, YANGTZE x CITRÓN
414 ZLATAVA, Šaran 2011,LM, (Stará Krajka x Gladiris)
412 ZLATÉ OPOJENIE, Ač 93, EM, BAMBINO x (ANGEL'S BREATH x FAR WEST)
514 ZLATÍČKO Rýpar 00,VE, R443 x Zlatá Horečka
401 ZLATKA, Bjr 91, LM, SIRENE x MARDI GRAS
415 ZLATO A JANTAR, Rýz 88, LM, Sdlg 77-249-01 x Sdlg 77-121-01
414 ZLATO, Ač 81, LM, (HUMORESQUE x GOLDENES PRISMA) x SEA BREEZE
8
416 ZLATOVLÁSKA, Kov 92, LM, 24-KARAT
0 x MĚSÍČNÍ SONÁTA
304 ZLATOVLÁSKA, Lelek 2010, VE, (Jarní louka x Stará krajka)
414 ZLATÝ DUKÁT, Pol 86, M, CHIMÉRA x GOLDEN DREAM
414 ZLATÝ KLAS, Sor 87, E, ADAGIO x HAPPY BIRTHDAY
433 ZLATÝ LOSOS, Ač 77, M, APOLLO x ADAM I.
373 ZLATÝ POKLAD, Ač 92, M, VENUŠA x LILA EXTRA
413 ZLATÝ ŠPERK, Ač 2002, E, Creamy Wax x sdl. R4,W5
462 ZNOJMIA, Doč 87, M, SMARTY x SHADY LADY
437 ZNOJMIA, Minařík/Ţufan 02, EM,
357 ZNU, Mik 90, LM, MAN O'WAR x NIPPER
562 ZOBOR ,Mego 2000,L, (Aaabaa x Pocodeň)x Lavender Ruffles
443 ZORA, Rýz 82, LM, JEROME PINK x EVA
425 ZPĚV MÍRU, Pol 90, LM, TŘEBÍČ x MONTEREY
421 ZRCADLO, Novák 02, M, rod neuvedeni
413 ZRKADLENIE, Ač 2003, EM, Malinka(rus) x Izabel, R3,W4
465 ZRKADLOVÝ LÚČ, Belička 05, E, Gay Festival x semenáč
412 ZUBERSKÁ KRAJKA Machala 99, EM, Dolina x Stará Krajka
461 ZULICA Koníček 01, LM, Joyful x ( Sunshine x Tribute)
437 ZULIKA, Mik 90, E, SEA BREEZE x GAY FESTIVAL
315 ZUZANA, Duj 86, LM, APOLLO x SUSAN MARGARET
574 ZUZANA, Le 91, M,
442 ZUZANKA, Ač 82, EM, SUSAN MARGARET x EASTER CANDLE
461 ZUZKA, Zor 88, M, ČISTOTA x SISTER FORTUNA
263 ZUZKA, Ač 01, EM, Len James Ellis x Rosette A. R4 W4
452 ZVODNÁ ZUZANA, Belička 05, EM, Víťo x semenáč
465 ZVODNÉ OČI, Lelek 2011 ,M , (Pulchritude x Anna Leorah)
475 ŢANETA, Kon 94, M, REGENCY x TRIBUTE
463 ŢANETA, Zor 88, VE, ORCHID FROST x ORIENTAL BEAUTY
225 ŢATEVNÁ NÁLADA, Du 85, EM, HAPPY HARVEST x MINI MITTE
401 ŢIARA, Ač 80, L, HERITAGE x TREASURE ISLAND
431 ŢIARIVÁ JADRANKA, Belička 2011,M, Raj Srdce x Athos
435 ŢIARIVÝ FÉNIX, Belička 2011,M, (Víla Dudinka x Ostrov Lásky)
452F ŢIARIVKA, Ač 87, E, SUPER-4 x ČERVEŇ
473 ŢILINA, Pol 88, EM, ROSE ROYCE x (WHITE SPLA x TOKYO)
423 ŢIROVNIČAN, Kříţ 97, LM
400 ŢITNÝ OSTROV, Ač 77, L, ANGEL'S BREATH x MILK AND HONEY
212 ŢĽNA, Fur 89, M, SNOW CASTLE x Open
8
412 ŢLTÉ ČARO, Roman 06, EM, (Fancy Free
1 x L.Meringue) x L.Meringue
312 ŢLTÝ ELIXÍR, Vaník 2001, M, sem x Elixír, R5,W4
412 ŢLTÝ ŠÍP, Ač 83, E, YELLOW ROSE x MISS SLOVAKIA
410 ŢLUTOHNĚDÝ, Mr 79, LM, Unknown
313 ŢLUTÝ AKVAREL, Ax 02,M, Admiral star x Blue heaven, R2,W2
411 ŢLUTÝ LUPEN, Kovařík 08, EM, rod. neznámé
513 ŢLUTÝ OBR, Pol 85, L, SCARLET CHEEKS x VOSKOVÁ ČIAPKA
468 ŢRIEDLO, Zor 88, M, CORAL SPIRE x REGENCY
LITERATURA
GLADIRIS – Zpravodaje SZO ČZS Gladiris Nový Jičín
Katalog československých mečíkŧ - Novošlechtění do roku 1991 - SZO ČZS Nový Jičín
Československé gladioly - Marián Dujnič, Bratislava 1985
© Petr Mimránek
Veškerá práva vyhrazena. Ţádná část této publikace nesmí být reprodukována bez
předchozí dohody a písemného svolení autora.

Podobné dokumenty

Evidence českých a slovenských mečíků včetně roku 2010

Evidence českých a slovenských mečíků včetně roku 2010 Nem- J. Nemček, Most pri Bratislave Nov- V. Novák, Masarykova 1365, 500 06 Hradec Králové Pav- L. Pavlíček, Smetanova 746/II, 342 01 Sušice Pol- ing. D. Poláček, Na příkopech 117, 674 01 Třebíč Pon...

Více

Život farností Znojma č. 6/2011

Život farností Znojma č. 6/2011 ţe z našeho duchovního horizontu odejdou také skutečnosti naší víry, jako jsou: „Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má ţivot věčný… (Jn 5, 24). Nebo ţe těm, co milují Boha, všecko nap...

Více

Aktuální nabídka ve formátu PDF

Aktuální nabídka ve formátu PDF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Více

Grand Prix Czech republic

Grand Prix Czech republic men -67 kg Kamhaug Tommy

Více