1999 - Nadace Open Society Fund Praha

Transkript

1999 - Nadace Open Society Fund Praha
Nadace
Open Society Fund Praha
V˘roãní zpráva 1999
Motto
Koncept otevfiené spoleãnosti
je zaloÏen na poznání, Ïe v‰ichni jednáme
na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu.
Nadace
Open Society Fund Praha
V˘roãní zpráva 1999
Dûkujeme panu Georgi Sorosovi
a v‰em na‰im spolupracovníkÛm v âeské republice i v zahraniãí
za podporu, která nám umoÏÀuje vykonávat na‰i ãinnost.
TiráÏ
© 2000 Nadace Open Society Fund Praha
Fotografie: Vladimír Goralãík a archiv nadace
Design & Macwork: Ludûk Kubík-ester’s
s pouÏitím písma Dynamo
Tisk: EKON, druÏstvo, Srázná 17, 586 01 Jihlava
V‰echna práva vyhrazena.
Nadace
Open Society Fund Praha
Seifertova 47
130 00 Praha 3
tel.: (2) 627 94 45
fax: (2) 627 94 44
e-mail: [email protected]
http://www.osf.cz
Obsah
1. ÚVOD
1.1 George Soros – zakladatel nadace Open Society Fund Praha. . . . . . 13
1.2 Úvodní slovo fieditelky nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. SPRÁVNÍ RADA A PRACOVNÍCI NADACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A. „EAST EAST“ – PROGRAM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
A1. Akce pofiádané v zahraniãí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
A2. Konference, semináfie, konzultace apod. pofiádané v âR . . . . . . . . . . 28
B. VZDùLÁVACÍ PROGRAMY
B1. PROGRAMY PRO DùTI A MLÁDEÎ
B1.1 „PORYV“ - Projekt podpory vzdûlávání . . . . . . . . .
B1.2 Zaãít spolu – mezinárodní program pro pfied‰kolní
a ‰kolní vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity. .
B1.3 Stipendijní program pro studenty gymnázií . . . . .
B1.4 Debatní program Karla Poppera . . . . . . . . . . . . . .
B1.5 Integrovaná raná péãe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 33
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
B2. PROGRAMY PRO VYSOKÉ ·KOLY, STUDENTY
A ABSOLVENTY ST¤EDNÍCH ·KOL
B2.1 Stipendium George Sorose pro nadané romské studenty . .
B2.2 Central European University / Stfiedoevropská univerzita;
Budape‰È, Var‰ava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2.3 Oxford Colleges Hospitality Scheme / Cambridge Colleges
Hospitality Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2.4 Undergraduate Exchange Program / Virtual University . . . . .
B2.5 V˘chodoevropská stipendia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2.6 Letní ‰koly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2.7 Program na podporu nadan˘ch romsk˘ch studentÛ . . . . . . .
B2.8 âtením a psaním ke kritickému my‰lení . . . . . . . . . . . . . .
B2.9 Program na podporu vydávání kniÏních titulÛ
akademického charakteru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2.10 Ostatní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
34
39
42
43
. . . . . . 47
. . . . . . 49
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
51
53
54
58
61
70
. . . . . . 71
. . . . . . 74
0 9 V˘roãní zpráva 1999
C. PROGRAMY Z OBLASTI UMùNÍ A KULTURY
C1. Cultural Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C2. Program na podporu Performing Arts . . . . . . .
C3. Program podpory kulturních ãasopisÛ . . . . . .
C4. Program na vydávání pfiekladÛ . . . . . . . . . . . .
C5. Program podpory elektronického publikování .
C6. Ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
D. PODPORA ROZVOJE OBâANSKÉ SPOLEâNOSTI
D1. Program na podporu drobn˘ch obãansk˘ch aktivit . . . . . . .
D2. Community Partnership Support Initiative (CPSI) /
Iniciativa na podporu partnerství v komunitách . . . . . . . . .
D3. Podpora komunitních projektÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D4. Program Brána muzea otevfiená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D5. Program na podporu iniciativ mlad˘ch lidí. . . . . . . . . . . . . .
D6. Právní program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D7. Romsk˘ program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D8. Stipendijní program pro uprchlíky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D9. Spoleãnost, muÏi a Ïeny z aspektu Gender . . . . . . . . . . . . .
D10. Child Abuse Program – Násilí na dûtech . . . . . . . . . . . . . . .
D11. Program Street Children / Children In The Street Dûti ulice
D12. Ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E. PROGRAMY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
E1. Salzburg Cornell Seminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E2. Albert Schweitzer Institute Program . . . . . . . . . . . . . .
E3. Thomas Jefferson University /
Open Society Institute Ultrasound Training Program .
E4. Neurochirurgick˘ regionální program / Aitken Institute
E5. Harm Reduction Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E6. Geriatrie / Gerontologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E7. Ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
77
86
91
93
96
99
. . . . . 103
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
108
110
114
118
123
126
133
136
141
142
144
. . . . . . . . . . 149
. . . . . . . . . . 153
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
156
157
158
159
161
F. PROGRAMY ZAMù¤ENÉ NA INTERNET A KNIHOVNY
F1. I*EARN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
F2. Internetov˘ program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
F3. Network Library program / Visiting Fellow program . . . . . . . . . . . . 168
G. FINANâNÍ P¤EHLEDY
G1. Pfiehled grantÛ a programov˘ch nákladÛ v roce 1999 . . . . . . . . . . 171
G2. Pfiehled nákladÛ Nadace Open Society Fund Praha za rok 1999 . . 175
H. ZPRÁVA AUDITORA
H1. Zpráva auditora o v˘sledku ovûfiení správnosti úãetní uzávûrky . . . 179
1. Úvod
1.1 George Soros
– zakladatel Nadace Open Society Fund Praha
1.2 Úvodní slovo fieditelky nadace
1.1 George Soros
– zakladatel Nadace Open Society Fund Praha
George Soros, americk˘ finanãník a filantrop, zakladatel nadace Open
Society Fund New York a sítû nadací v zemích stfiední a v˘chodní Evropy
a v dal‰ích zemích, se narodil v Budape‰ti v roce 1930. Roku 1947 emigroval do Velké Británie, kde vystudoval The London School of Economics. V roce 1956 ode‰el do USA a zaloÏil zde investiãní fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin˘m vlastníkem spoleãnosti Soros Fund Management,
která slouÏí jako hlavní finanãní poradce pro Quantum Group of Funds. The
Quantum Fund N.Y., nejstar‰í a nejvût‰í fond v rámci Quantum Group, je po
dobu své témûfi tfiicetileté existence v‰eobecnû uznáván jako nejúspû‰nûj‰í
investiãní fond na svûtû.
Svoji nadaãní ãinnost zahájil George Soros v roce 1979, kdy v New Yorku
zaloÏil Open Society Fund, Inc. V roce 1980 zaãala tato nadace podporovat
polské hnutí Solidarita a prostfiednictvím Nadace Charty 77 ve Stockholmu
také oponenty komunistického reÏimu v tehdej‰ím âeskoslovensku. První
nadaci ve stfiední Evropû Soros zaloÏil v Budape‰ti roku 1984, v roce 1987
následovala nadace v Moskvû. V souãasné dobû tvofií síÈ Sorosov˘ch nadací
více neÏ tfiicet samostatn˘ch organizací ve stfiední a v˘chodní Evropû a v b˘valém Sovûtském svazu, dal‰í Sorosovy nadace pÛsobí v Jihoafrické republice, v Guatemale a na Haiti. Jejich spoleãn˘m cílem je podporovat rozvoj obãanské spoleãnosti. Vedle toho existuje nûkolik institucí a programÛ, které
pÛsobí v celé síti nadací, napfiíklad Open Society Institute New York a Budape‰È. George Soros také zaloÏil a financuje Stfiedoevropskou univerzitu v Budape‰ti a Var‰avû. Prostfiednictvím nadací roãnû vynakládá na podporu rozvoje otevfiené spoleãnosti zhruba 400 miliónÛ dolarÛ.
George Soros je autorem fiady knih. V ãeském pfiekladu vy‰ly napfi. Alchymie
financí, Smûnka na demokracii a naposledy Soros o Sorosovi z roku 1997. Jeho poslední publikovaná kniha (1998) je The Crisis of Global Capitalism (Open
Society Endangered).
G. Soros je také drÏitelem mnoha ãestn˘ch doktorátÛ a mezinárodních ocenûní, jimiÏ mezinárodní odborná vefiejnost vyjádfiila uznání jeho snahám o rozvoj
otevfiené spoleãnosti. V listopadu 1998 je odmûnila cenou Nadace Charty 77,
v roce 1999 obdrÏel cenu Hannah Arendtové a v kvûtnu roku 2000 získal ve
Var‰avû ocenûní MuÏ roku, kter˘ udûluje deník Gazeta Wyborcza.
1.2
Úvodní slovo fieditelky nadace
Rok 1999 byl pro Nadaci Open Society Fund Praha v urãitém smyslu pfielomov˘. Nadace se po celou dobu své existence v âeské republice vyvíjela, své
programy se vÏdy snaÏila pfiipravovat v souladu se spoleãenskou situací
a snaÏila se také pruÏnû reagovat na její zmûny. V roce 1999 v‰ak probûhly
v programovém zamûfiení nadace nûkteré zásadnûj‰í zmûny.
V roce 1998, po uplynutí pûti let od zaloÏení nadace, jsme se zaãali velmi
systematicky zab˘vat zhodnocením své dosavadní ãinnosti a posouzením
potfiebnosti sv˘ch programÛ v budoucnu. V˘sledek tûchto úvah se zaãal projevovat v programové skladbû nadace jiÏ v roce 1998, ale hlavnû pak v roce
1999. Tato skuteãnost se projevila pfiedev‰ím v tom, Ïe jsme fiadu pfieváÏnû
grantov˘ch programÛ ukonãili a finanãní prostfiedky jsme pfiesunuli do tûch
programov˘ch oblastí, kde doufáme, Ïe prostfiednictvím sv˘ch programÛ iniciujeme systémové zmûny.
V roce 1999 se také projevily v na‰í ãinnosti dal‰í dvû nové tendence: fiada
programÛ, které jsme podporovali dlouhodobû a jejichÏ cílem bylo pfiedstavit v âeské republice nové my‰lenky, nové pfiístupy k fie‰ení urãité problematiky, se v roce 1999 osamostatnily. Mezi nû patfií napfi. vzdûlávací program
Zaãít spolu, program zdravotní v˘chovy, debatní program nebo program podpory souãasného v˘tvarného umûní. Spoleãn˘m rysem tûchto programÛ je
to, Ïe kromû poskytování finanãní podpory pfiinesly do âeské republiky urãité
know-how, vybudovaly si sv˘m pÛsobením dobrou pozici, mají co nabídnout
a jsou tedy schopny postupnû získávat pro svoji ãinnost prostfiedky i z jin˘ch
zdrojÛ. Druhou tendencí, která se v ãinnosti nadace projevuje od roku 1999
silnûji, je snaha o spolupráci s ostatními neziskov˘mi organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy. Domníváme se totiÏ, Ïe nûkteré zmûny, pfiedev‰ím ty, které mohou mít systémov˘ dopad, lze prosazovat pouze tímto zpÛsobem. V neposlední fiadû se nadace zaãala orientovat sv˘mi programy na
podporu smûfiování âeské republiky do Evropské unie.
Nadace Open Society Fund Praha získala v roce 1999 pfiíspûvek z Nadaãního investiãního fondu ve v˘‰i 26,186.000 Kã. V˘nosy z nûj bude nadace
v pfií‰tích letech vyuÏívat na podporu vzdûlávání.
Marie Kopecká
2. Správní rada
a pracovníci nadace
2.1 Správní rada nadace
2.2 Pracovníci nadace
2.1
Správní rada nadace
·imon Pánek
Josef Jafiab
Marie Nûmcová
Ivo ·anc
Petr ·tûpánek
Eva Valentová
Ivan Vesel˘
Martin Hála
pfiedseda správní rady,
ãlenové správní rady
(rezignoval na své ãlenství
ve správní radû k 24.11.1999)
2.2
Pracovníci nadace
Marie Kopecká
Zdenka Almerová
Alexandra Brabcová
Vlasta Hirtová
·árka Chládková
Helena Kocanová
Radek Mifiáck˘
Katefiina Mlãková
Marta Smolíková
Jaroslava ·Èastná
Ondfiej ·tûpánek
Monika Vlková
Zuzana Vránová
Jitka Hlávková
Jana Bohmannová
Václav BroÏ
v˘konná fieditelka
finanãní fieditelka, Grantov˘ program pro mladé lidi,
Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií
Program Brána muzea otevfiená
East-East Program, Stfiedoevropská univerzita, Soros
Supplementary Grants Program, Program
v˘chodoevropsk˘ch stipendií
Podpora komunitních projektÛ, Iniciativa na podporu
partnerství v komunitû ( CPSI )
Romské programy, Program „Child Abuse“
ãásteãn˘ pracovní úvazek, Salzburg Cornell Seminar,
Albert Schweitzer Seminars, International Harm
Reduction Program, Palliative Care Program, Geriatry
and Gerontology Program, Aitken Institute Program
UK Scholarships, Program „Dûti ulice“, Programy
v oblasti vefiejné správy
Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní, Program
Performing Arts, Program podpory vydávání
kulturních ãasopisÛ, Podpora vydávání akademick˘ch
titulÛ, CEU Translation Project, East Translates East
Program „Podpora komunitních projektÛ“, Iniciativa
na podporu partnerství v komunitû ( CPSI )
Program na podporu nadan˘ch romsk˘ch studentÛ,
Program stipendií pro uprchlíky, Program na podporu
drobn˘ch obãansk˘ch aktivit
Právní program, Program „Spoleãnost Ïen a muÏÛ
z aspektu gender“, Program EU
ekonomka
vedoucí sekretariátu
ãásteãn˘ pracovní úvazek, asistentka
civilní sluÏba
Náv‰tûva George Sorose v sídle Nadace Open Society Fund Praha dne 10. fiíjna 1999
A. East East
program mezinárodní spolupráce
A1. Akce pofiádané v zemích stfiední a v˘chodní
Evropy za úãasti ãesk˘ch delegátÛ
A2. Projekty s mezinárodní úãastí
pofiádané v âeské republice
(konference, semináfie, konzultace apod.)
2 3 V˘roãní zpráva 1999
Program East East je zamûfien na podporu vzájemné spolupráce a konstruktivního dialogu mezi zemûmi stfiední a v˘chodní Evropy s cílem pomoci vytvofiit pluralitní a otevfienou spoleãnost. Program East East podporuje mezinárodní akce (semináfie, konference, letní ‰koly a jiná pracovní setkání)
pfiednostnû ve spoleãensko-vûdních oborech. Souãástí programu jsou jednak akce v zemích stfiední a v˘chodní Evropy, na kter˘ch úãastníci z âeské
republiky participují a jednak projekty, které jsou organizovány v âeské republice za úãasti odborníkÛ ze zahraniãí.
A1. Akce pofiádané v zemích stfiední
a v˘chodní Evropy za úãasti ãesk˘ch delegátÛ
Drogová politika v zemích stfiední a v˘chodní Evropy
14.–17. ledna, Riga, Loty‰sko
úãast: Blanka Pospí‰ilová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 199 Kã
Semináfi pro zástupce romsk˘ch médií
4.–7. února, Skopje, Makedonie
úãast: Jarmila BaláÏová, Lenka Badová, Ivan Vesel˘,
MikulበSmoleÀ, Hedviga Poláková. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 815 Kã
Semináfi o spolupráci mezi Radou Evropy a
neziskov˘mi organizacemi ve stfiední a v˘chodní Evropû
16.–21. února, Novosibirsk, Rusko
úãast: Madeleine Kelly, Pavel Tychtl, Ludûk Novák . . . . . . . . . . 78 456 Kã
Regionální konference v rámci programu na zlep‰ení mezietnick˘ch
vztahÛ ve smí‰en˘ch regionech stfiední a v˘chodní Evropy
23.–28. února, Opatia, Chorvatsko
úãast: Antonia Antonucci, Petr Nosál, Eva ·i‰ková,
·árka Wohlmuthová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 425 Kã
âesko-slovenská komise historikÛ
10.–12. bfiezna, Trnava, Slovensko
úãast: Vilém Preãan, Vojtûch âelko, Jan Rychlík, Karel Pichlík,
Miloslava Melanová, Robert Kvaãek, Lenka Bobková, Miroslav Koufiil,
Jindfiich Schulz, Ivo Barteãek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 593 Kã
Podpora rodiny: nové metody pomoci dûtem a rodinám
10.–14. bfiezna, Zlotow, Polsko
úãast: Jana Hradílková, Markéta Havlíková, Vûra Dou‰ová,
Hana ·abatová, Tereza Hradílková, Martina Malíková,
Irena Pavelková, Daan Kristen, Dagmar Krutilová . . . . . . . . . . . 33 180 Kã
2 4 V˘roãní zpráva 1999
Rozvoj dobrovolnick˘ch aktivit mládeÏe
ve stfiední a v˘chodní Evropû
26. bfiezna–1. dubna, Druskininkai, Litva
úãast: Karolína Krátká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 065 Kã
Terapie hudbou zdravotnû postiÏen˘ch dûtí a mládeÏe
5.–8. dubna, Vilnius, Litva
úãast: Jifiina Majerová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 566 Kã
Aktivity dobrovolnického centra pomocí internetu
5.–9. dubna, Var‰ava, Polsko
úãast: Jana Skofiepová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 001 Kã
Dûti ulice
21.–25. dubna, Bukure‰È, Rumunsko
úãast: Katefiina Schmidová, Bedfii‰ka Rousová . . . . . . . . . . . . . 25 766 Kã
Semináfi o podpofie vzdûlávání v oboru Gender
21.–25. dubna, Kyjev, Ukrajina
úãast: Petra Hejnová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 088 Kã
Globalizace a individualizmus
24. dubna–2. kvûtna, Maribor, Slovinsko
úãast: Petr Mainus, Martin UãeÀ, Ilona Víchová,
Hana Nejezchlebová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 762 Kã
Semináfi uãitelÛ a studentÛ religionistiky
10.–13. kvûtna, Pila pfii Modre, Slovensko
úãast: Du‰an LuÏn˘, Lubo‰ Bûlka, Dalibor Papou‰ek, Ondfiej Sládek,
Ivana Li‰ková, Martin Klapetek, Petra Kiselyová, Jana Petricová,
Katefiina Klímová, Jan Krelina, Lucie Hrubá,
Terezie Rotscheinová, Ondfiej Vondru‰ka, Attila Kovacz,
Pavel Tesafi, David Schuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 589 Kã
Paliativní péãe, semináfi pro pokroãilé a praktick˘ trénink
17.–21. kvûtna, PoznaÀ, Polsko
úãast: Marie Svato‰ová, Ondfiej Sláma, Jifií Královec . . . . . . . . . 1 498 Kã
Otázky profylaxe, péãe a léãby na poli boje s HIV/AIDS
26.–31. kvûtna, Kyjev, Ukrajina
úãast: Zdenûk Kurka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 466 Kã
Semináfi mezinárodního projektu PamûÈ Ïen:
hledání identity v mezích socialismu
9.–16. ãervna, Braã, Chorvatsko
úãast: Pavla Fr˘dlová, ·árka Gjuriãová, Miroslava Holubová . . . . 17 451 Kã
Mezinárodní setkání k trvale udrÏitelnému rozvoji
14.–20. ãervna, Bratislava, Slovensko
úãast: Boris Merhaut, Jifií Dlouh˘, Jan Zeman . . . . . . . . . . . . . . 1 772 Kã
2 5 V˘roãní zpráva 1999
Jak plnohodnotnû Ïít s onemocnûním HIV/AIDS?
17.–21. ãervna, Vilnius, Litva
úãast: Vladimír Vízek, Zdenûk Kurka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 554 Kã
Boj s korupcí: monitorování, strategie a dopad
v zemích stfiední a v˘chodní Evropy
18.–21. ãervna, Varna, Bulharsko
úãast: Michal Burian, Petr Pajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 180 Kã
Náv‰tûva ãesk˘ch ÏurnalistÛ v Estonsku
20.–27. ãervna, Talin, Estonsko
úãast: Alena Kobylková, Michaela Fialová, Iva Bláhová,
Jitka Stuchlíková, Lída Raku‰anová, Jana ·mídová, Daniela ¤efiichová,
Romana Velãovská, Libor Ungerman, Vlastimil Hamerník . . . . 108 864 Kã
Baltsk˘ kriminologick˘ semináfi
27. ãervna–1. ãervence, Petrohrad, Rusko
úãast: Martin Cejp, Miroslaw Scheinost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 712 Kã
Tragedie a budoucnost b˘valé Jugoslávie
1.–3. ãervence, Var‰ava, Polsko
úãast: Jan Urban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 102 Kã
Dûti bez domova
9.–17. ãervence, Almaty, Kazachstán
úãast: Petr Syrov˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 038 Kã
Souãasn˘ svût pohledem nové generace, letní ‰kola
18. ãervence–2. srpna, Vadul-lui Voda, Moldavsko
úãast: TomበVa‰ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 053 Kã
Ochrana svobody tisku
9.–15. srpna, Almaty, Kazachstán
úãast: Filip Pospí‰il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 800 Kã
Stát a obãanská spoleãnost: historie, souãasnost a perspektiva
18.–20. srpna, Almaty, Kazachstán
úãast: Zdenûk Uherek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 474 Kã
Historie a kultura evropského Ïidovstva: reflexe na pfielomu století
28. srpna–1. záfií, Kyjev, Ukrajina
úãast: Martin ·mok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 029 Kã
Zvy‰ování moÏn˘ch zdrojÛ neziskov˘ch organizací pomocí internetu
15.–19. záfií, Sofia, Bulharsko
úãast: Zoja Seyãková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 378 Kã
Korupce ve stfiední a v˘chodní Evropû na pfielomu tisíciletí
16.–19. záfií, Ljubljana, Slovinsko
úãast: Katefiina Îìárská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 874 Kã
2 6 V˘roãní zpráva 1999
Historie promlouvá
23.–27. záfií, Kiten, Bulharsko
úãast: Zdenûk Konopásek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 773 Kã
Jak Ïít s HIV/AIDS diagnózou?
23.–27. záfií, Petrohrad, Rusko
úãast: Zuzana Dontová, Zdenûk Kurka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 876 Kã
Nové elity ve stfiední a v˘chodní Evropû
25.–30. záfií, Ljubljana, Slovinsko
úãast: Pavel Machonin, Lumír Gatnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 776 Kã
Dûti ulice
29. záfií–3. fiíjna, Var‰ava, Polsko
úãast: Katefiina Schmidová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 469 Kã
Komunitní ‰koly a rozvoj obãanské spoleãnosti
9.–15. fiíjna, Krasnojarsk, Rusko
úãast: Oldfiich Barták, Hana Plavcová, Josef Pfiíhoda . . . . . . . . 73 081 Kã
Mezinárodní semináfi o druÏstevní legislativû
20.–22. fiíjna, Sofia, Bulharsko
úãast: Franti‰ek Lébl, Ivan pfiikryl, Dana Tillová . . . . . . . . . . . . 63 851 Kã
Polsko 1986-89: pád komunistického reÏimu
20.–24. fiíjna, Var‰ava, Polsko
úãast: Oldfiich TÛma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 799 Kã
Bezdomovectví ve stfiední a v˘chodní Evropû
28.–30. fiíjna, Balatonfoldvar, Maìarsko
úãast: Alice Marková, Pfiemysl Kopeãek, Rudolf Lakato‰,
Petra Lakato‰ová, Pavel Akrman, Michael Stannet . . . . . . . . . . 15 683 Kã
Ekonomick˘ rozvoj, krize a regionální spolupráce pobaltsk˘ch zemí
28. fiíjna–1. listopadu, Petrohrad, Rusko
úãast: Zbynûk Kubeãka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 383 Kã
Prezidentské volby na Ukrajinû: úãast ãesk˘ch ÏurnalistÛ
28. fiíjna–3. listopadu, Kyjev, Ukrajina
úãast: Ivo Dokoupil, Jan Horák, Vladislav Jandjuk, Michal Kubal,
Jan Marian, Pavel Má‰a, Jan Mi‰urec, Filip Pospí‰il, Vít PraÏan,
Jaroslav Spurn˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 767 Kã
Slovník disidentÛ: dokonãení a uplatnûní
29. fiíjna–1. listopadu, Sofia, Bulharsko
úãast: Petr Pospíchal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 018 Kã
Práva obûtí zloãinu
20.–25. listopadu, Almaty, Kazachstán
úãast: Radka Macháãková, Martin ·lechta . . . . . . . . . . . . . . . . 68 686 Kã
2 7 V˘roãní zpráva 1999
Domácí video – trénink pro lep‰í Ïivot rodiny
22.–27. listopadu, Budape‰È, Maìarsko
úãast: Katefiina Beaufortová, Petra Koberská, Lada Chaloupková,
Eva Bidlová, Veronika Kotková, Katefiina Harantová . . . . . . . . . 71 178 Kã
Získávání finanãních zdrojÛ a vytváfiení vnûj‰ích vztahÛ
v rámci propagaãní ãinnosti národních sekcí Evropského hnutí
26.–28. listopadu, Var‰ava, Polsko
úãast: Jakub Cháb, Jana Hniliãková, Blanka Mouralová . . . . . . . 8 046 Kã
Strategické zmûny v místní samosprávû
5.–8. prosince, Dnûpropetrovsk, Ukrajina
úãast: Miroslav Foret, Vûra Foretová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 698 Kã
Îurnalisti a etika
7.–12. prosince, NiÏn˘ Novgorod
úãast: René Koãík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 149 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 372 983 Kã
A2. Projekty s mezinárodní úãastí
pofiádané v âeské republice
(konference, semináfie, konzultace apod.)
StáÏe mlad˘ch lékafiÛ z Moldavska a Ukrajiny
únor–prosinec, PlzeÀ, Praha
Fakultní nemocnice v Plzni a Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 661 Kã
Obãanské iniciativy a stát – v‰estrannû prospû‰né partnerství
26.–27. února, Praha, âesk˘ Krumlov
Informaãní centrum nadací Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 738 Kã
Komunikující mûsto a regionální rozvoj
15.–20. února, Brno, Ostrava, Praha
Mezinárodní institut marketingu,
komunikace a podnikání Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 912 Kã
Studijní stáÏe pro zahraniãní bohemisty
duben–prosinec, Praha
Ústav pro ãeskou literaturu
Akademie vûd âeské republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 678 Kã
Komunikující mûsto – v˘stava a semináfi
21.–22. dubna, Brno
Technická univerzita Brno, fakulta architektury . . . . . . . . . . . 200 000 Kã
Regionální spolupráce ´99
19.–21. kvûtna, Karviná
Slezská univerzita, obchodnû-podnikatelská fakulta . . . . . . . 100 000 Kã
Obãan a radnice – konflikt nebo partnerství?
2.–3. ãervna, PlzeÀ
Západoãeská univerzita v Plzni, právnická fakulta
Ústav správních a regionálních vûd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 150 Kã
Semináfi o principech svobodné spoleãnosti
– letní univerzita liberálních studií
19.–25. ãervna, Zahrádky u âeské Lípy
Liberální institut Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 080 Kã
2 9 V˘roãní zpráva 1999
Liberální fiád: budoucnost sociální spravedlnosti?
6.–12. ãervence, Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci, filozofická fakulta,
katedra politick˘ch vûd a evropsk˘ch studií . . . . . . . . . . . . . . 68 750 Kã
Akademické studium náboÏenství bûhem studené války:
Ideologické a theologické pfiekáÏky
9.–13. srpna, Brno
Masarykova univerzita v Brnû, filozofická fakulta,
Ústav religionistiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 000 Kã
Konference absolventÛ „Letní ‰koly demografie a geodemografie“
22.–24. srpna, Praha
Univerzita Karlova v Praze, pfiírodovûdecká fakulta,
katedra demografie a geodemografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 784 Kã
âesko-slovenské vztahy
23.–24. srpna, Liberec
Technická univerzita v Liberci, pedagogická fakulta,
katedra dûjepisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 330 Kã
Bohemistick˘ semináfi
29. srpna–2. záfií, Praha, Hradec Králové a v˘chodní âechy
Obec spisovatelÛ Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 300 Kã
·kolení vedoucích táborÛ pro zdravotnû postiÏené dûti a mládeÏ
15.–19. záfií, Bfiezejc
Asociace rodiãÛ a pfiátel zdravotnû postiÏen˘ch dûtí v âR . . . . 30 580 Kã
Fenomén holocaust
6.–8. fiíjna, Praha, Terezín
Nadace Patriae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 434 Kã
Síla práva nebo právo síly?
13.–17. fiíjna, Brno
Evropská asociace studentÛ práva Brno. . . . . . . . . . . . . . . . . 139 620 Kã
Demokratická revoluce v âeskoslovensku 1989-90
13.–17. fiíjna, Praha
âeskoslovenské dokumentaãní stfiedisko . . . . . . . . . . . . . . . . 265 530 Kã
Vytváfiení pozitivního obrazu RomÛ v médiích
29.–31. fiíjna, Praha
SdruÏení DÏeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 718 Kã
Zasedání âesko-slovenské komise historikÛ
2.–4. listopadu, Hradec Králové
Ústav pro soudobé dûjiny Akademie vûd âR . . . . . . . . . . . . . . 15 943 Kã
3 0 V˘roãní zpráva 1999
Stfiední Evropa od pádu sovûtského bloku k Evropské unii
25.–27. listopadu, Praha
Francouzské centrum pro v˘zkum v oboru sociálních vûd. . . . 221 188 Kã
Îeny pro Ïeny: semináfi pro Ïeny z Ukrajiny
20.–25. listopadu, Praha, Trutnov
Centrum pro Gender Studies v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 211 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 466 607 Kã
Celkové náklady programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 839 590 Kã
B. Vzdûlávací programy
B1. Programy pro dûti a mládeÏ
B1.1 PORYV – projekt podpory rozvoje vzdûlávání
B1.2 Zaãít spolu – mezinárodní program
pro pfied‰kolní a ‰kolní vûk,
program pro dûti, rodiãe a komunity
B1.3 Stipendijní program pro studenty gymnázií
B1.4 Debatní program Karla Poppera
B1.5 Integrovaná raná péãe
B1.1 PORYV
projekt podpory rozvoje vzdûlávání
Posláním programu PORYV je podporovat procesy, které vedou k systémov˘m zmûnám ve vzdûlávání a vytváfiení funkãní infrastruktury, jeÏ pfiipravuje
otevfiené, kriticky myslící a odpovûdné obãany. PORYV se podílel na realizaci
projektu M·MT Vefiejná diskuze a informaãní kampaÀ k Národnímu programu rozvoje vzdûlávání.
Prioritami ãinnosti jsou: vzdûlávací politika, decentralizace, multikulturální vztahy.
Mezi dal‰í oblasti, které byly v rámci programu PORYV v roce 1999 podporovány, patfiilo komunitní vzdûlávání, tréninky a konzultantská ãinnost
a ãinnost centra Prokopka.
V roce 1999 program PORYV osamostatnil a zaãal pÛsobit v rámci Otevfiené
spoleãnosti o.p.s.
Otevfiená spoleãnost o.p.s.
Grant na zabezpeãení realizace programu . . . . . . . . . . . . . 8 395 262 Kã
Sociální sluÏby mûsta Havífiov
Pokraãování spolupráce z roku 1997 na projektu,
jehoÏ úãelem je podpora integrace lidí s postiÏením . . . . . . . . 64 469 Kã
Agentura Strom
Vydání publikace M. Pol, B. Lazarová: Spolupráce uãitelÛ . . . . 22 797 Kã
·kola hrou
Podpora ãinnosti organizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 502 528 Kã
Ostatní náklady programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 727 Kã
Náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 164 255 Kã
B1.2 Zaãít spolu
mezinárodní program pro pfied‰kolní a ‰kolní
vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity
Vzdûlávací alternativní program realizuje Nadace OSF Praha od roku 1994 ve
spolupráci s Children’s Resources International ve Washingtonu D.C. Program
je adaptací amerického programu „Step by Step“ na ãeské podmínky. Je zamûfien na matefiské ‰koly a první stupeÀ základních ‰kol. V roce 1999 podporoval také transformaci v˘ukového procesu na druhém stupni základních ‰kol.
Postupnû je implementován do v˘uky budoucích pedagogÛ na stfiedních a vy‰‰ích pedagogick˘ch ‰kolách a na pedagogick˘ch fakultách vysok˘ch ‰kol. Program má devût tréninkov˘ch center na matefisk˘ch ‰kolách, dvû v pfiípravn˘ch
roãnících a deset na prvním stupni základních ‰kol. V roce 1999 do‰lo k osamostatnûní programu a jeho zaãlenûní do Otevfiené spoleãnosti o.p.s.
Podpora ‰kolám v rámci programu Zaãít spolu
Tréninková centra
M· Beru‰ka, Nad Lipinou 2318, 738 01 Fr˘dek – Místek . . . . 66 000 Kã
M·, Hranice 2910, 733 00 Karviná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 000 Kã
M· Studánka, Ke Kam˘ku 686, 140 00 Praha 4 . . . . . . . . . . . 152 100 Kã
8. M·, Vítûzná 1578, 274 001 Slan˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 000 Kã
M· Hodonínská 53, 310 02 PlzeÀ - Vinice . . . . . . . . . . . . . . . . 34 000 Kã
M· Heyrovského 11, 635 00 Brno -Bystrc . . . . . . . . . . . . . . . . 62 000 Kã
Z· a M·, U ‰koly 7, 317 06 PlzeÀ - âernice. . . . . . . . . . . . . . . . 33 000 Kã
28. Z· Rodinná 39, 312 03 PlzeÀ - Rodinná . . . . . . . . . . . . . . . 88 000 Kã
Z· DruÏby 1383, 735 06 Karviná – Nové Mûsto . . . . . . . . . . . . 56 000 Kã
1 Z·, Západní 18, 323 26 PlzeÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000 Kã
Z·, Mendelova 2871, 733 01 Karviná – Hranice . . . . . . . . . . . . 12 000 Kã
Masarykova Z·, Slavûtínská 200, 190 14 Praha 9 – Klánovice . . . 18 000 Kã
Z· Petra Bezruãe, T. G. Masaryka 454, 738 00 Fr˘dek – Místek . . 55 000 Kã
3 5 V˘roãní zpráva 1999
Modfianská Z· s roz‰ífien˘m vyuãováním jazykÛ,
Angelovova 3183, 143 00 Praha 4 – Modfiany. . . . . . . . . . . . . . 58 000 Kã
Z· Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Jih . . . . . . . . . . . . . . . . 42 000 Kã
Z·, Eli‰ky Krásnohorské 2254, Fr˘dek – Místek . . . . . . . . . . . . 32 000 Kã
Matefiské ‰koly
M· pfii Z· Velká Ves, Broumov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 500 Kã
M· Rokycany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 000 Kã
Základní ‰koly
Z· Moravská 29/49, 736 01 Havífiov – ·umbark. . . . . . . . . . . . 63 000 Kã
Z· + M· I.stupeÀ, Znojmo – Konice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Kã
Z· Sjednocení, Studénka, 742 13 okr. Nov˘ Jiãín . . . . . . . . . . . 81 000 Kã
Z·, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 000 Kã
Z·, 5. Kvûtna 233, 403 32 Povrly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 000 Kã
Z· Hrádek u Znojma, 671 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 Kã
Z· Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábfieh . . . . . . . . . . . . . 39 000 Kã
Z·, Heyrovského 11, 635 00 Brno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 000 Kã
Z· a M·, Pod Skalkou11, 751 24 Pfierov – Pfiedmostí. . . . . . . . 39 000 Kã
Z·, Mendelova 258 11, 733 01 Karviná – Hranice . . . . . . . . . . 66 000 Kã
Z· Ch˘nov, Gabrielovo námûstí 16, 391 55 Ch˘nov . . . . . . . . . 99 000 Kã
Z· ·afafiíkova 726, 757 01 Val. Mezifiíãí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 000 Kã
Z·, Stará 13/15, 602 00 Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 000 Kã
Z· P. Bezruãe, T. G. Masaryka 454, 738 00 Fr˘dek – Místek . . . . 105 000 Kã
Z·, DruÏby 1383, 735 00 Karviná – Nové Mûsto. . . . . . . . . . . . 55 000 Kã
Z·, Eli‰ky Krásnohorské 2254, 738 00 Fr˘dek – Místek . . . . . . 33 000 Kã
Z·, ·rámkova 4, 747 05 Opava 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 Kã
Masarykova Z·. Slavûtínská 200, 190 14 Praha 9 – Klánovice . . . 39 000 Kã
1 Z·, Západní 18, 323 26 PlzeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 000 Kã
Modfianská Z· s roz‰ífien˘m vyuãováním jazykÛ,
Angelovova 3183, 143 00 Praha 4 – Modfiany. . . . . . . . . . . . . 108 000 Kã
Z·, U Hfii‰tû 4, 747 06 Opava – Kyle‰ovice . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000 Kã
3 6 V˘roãní zpráva 1999
Z·, ·kolská 432, 734 01 Karviná – Ráj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 000 Kã
Zv·, Karasova 6, 709 00 Ostrava - Mar. Hory . . . . . . . . . . . . . . 54 806 Kã
Z· Chot˘‰any 49, 257 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 453 Kã
Vysoké vy‰‰í a stfiední pedagogické ‰koly
Pedagogická fakulta (PF) Technické University v Liberci,
Sokolská 8, 461 17 Liberec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Gymnázium a SPg· âáslav, Masarykova 248, 286 26 âáslav . . . . 55 000 Kã
Stfiední pedagogická ‰kola Pfierov, Denisova 3, 751 52 Pfierov . . . 59 900 Kã
PF Ostravské University, Dvofiákova 7, 701 03 Ostrava 1. . . . . 90 000 Kã
PF Západoãeské University, Universitní 8, 306 14 PlzeÀ . . . . . 89 500 Kã
VO·PS, SPg· a Gymnázium Praha,
Evropská 33, 166 33 Praha 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 00 Kã
UK v Praze - PF, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 . . . . . . . . 120 000 Kã
VO·SP, SPg· a OA MOST, Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most . . . . 62 000 Kã
SPg· Boskovice, Komenského 5, 680 01 Boskovice . . . . . . . . . 36 500 Kã
PF Jihoãeské University v âesk˘ch Budûjovicích,
Jeron˘mova 10, 371 15, âeské Budûjovice . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 Kã
SPg· pro sluchovû postiÏené, ·tefánikova 549,
500 11 Hradec Králové. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 000 Kã
SPg· a Gymn. Karlovy Vary, Lidická 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 Kã
VO· a SPg· Krnov, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
VO·PS a SPg· KromûfiíÏ, 1. máje 5, 767 59 KromûfiíÏ . . . . . . . 60 000 Kã
Gymnázium a SPg· Liberec,
Jeron˘mova 27, 460 07 Liberec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 000 Kã
SPg· J. H. Pestalozziho a R· Litomûfiice,
Komenského 3, 412 01 Litomûfiice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 000 Kã
VO·P Svatojánská kolej,
Svat˘ Jan pod Skalou 1, 266 01 Beroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
SPg· a Gymn. Znojmo, Pontasievsská 3/5, 669 02 Znojmo . . . . 69 000 Kã
PF University Palackého v Olomouci, ÎiÏkovo nám.5,
771 40 Olomouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
PF University Jana Evangelisty Purkynû,
âeské mládeÏe 8, 400 96 Ústí nad Labem . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Kã
3 7 V˘roãní zpráva 1999
V· Pedagogická Hradec Králové,
katedra pedagogiky a psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 Kã
V· Pedagogická Hradec Králové, katedra chemie . . . . . . . . . . . 80 000 Kã
PF Masarykovy University Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Individuální granty (úãast na tréninku)
Ilona Ferková,
M· âechova 147, 337 01 Rokycany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 500 Kã
Eva GiÀová,
Z· âechova 152, 337 01 Rokycany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 Kã
Lenka Durajová, Zv·, Karasova 6, 709 00 Ostrava - Mar. Hory . . . 1 310 Kã
Longitudinální v˘zkum (cestovní náklady)
PhDr. Eduard Heyduk, sídli‰tû DruÏby 1, 312 04 PlzeÀ
Psychologická diagnostika a terapie,
Poliklinika Bory, âechova 44, 320 28 PlzeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 803 Kã
PhDr. NadûÏda Kozová, sídli‰tû DruÏby 1, 312 04 PlzeÀ
Psychologická diagnostika a terapie,
Poliklinika Bory, âechova 44, 320 28 PlzeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 538 Kã
Ostatní
Farní charita Roudnice, Romsk˘ klub
– stacionáfi pro pfied‰kolní a ‰kolní dûti,
Masarykova 1492, 413 01 Roudnice nad Labem . . . . . . . . . . 150 000 Kã
Labyrint Kladno, Arbesova 1187, 278 01 Kladno . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Pfied‰kolní zafiízení Broumov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 000 Kã
Otevfiená spoleãnost o.p.s.
– Grant na realizaci tréninkové ãásti programu
Zaãít spolu od 1.4.1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 328 869 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 674 279 Kã
Náklady na tréninky
V období leden–bfiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 297 285 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 873 Kã
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 369 437 Kã
3 8 V˘roãní zpráva 1999
Experimentální ovûfiování programu Zaãít spolu
na speciálních a zvlá‰tních ‰kolách
V roce 1999 bylo zahájeno experimentální ovûfiování programu Zaãít spolu
na zvlá‰tních a speciálních ‰kolách. V rámci mezinárodního experimentu
spolupracují na tomto programu ‰koly pûti zemí stfiední a v˘chodní Evropy.
Otevfiená spoleãnost o.p.s.
Grant na zabezpeãení realizace programu v âR . . . . . . . . . 1 427 501 Kã
Podpora speciálním ‰kolám zapojen˘m v mezinárodním experimentu:
Speciální ‰kola pro mentálnû postiÏenou mládeÏ,
Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem . . . . . . . . . . . . . . . 104 570 Kã
Zv· Brno, Sekaninova 1, 614 00 Brno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 970 Kã
Zv·, Boleslavova 1/250, 140 00 Praha 4 – Nusle . . . . . . . . . . 104 570 Kã
Zv·, Karasova 6, 709 00 Ostrava – Mar. Hory . . . . . . . . . . . . . . 95 000 Kã
Zv·, Masarykova 103 / 18, 272 01 Kladno . . . . . . . . . . . . . . . 119 550 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 962 161 Kã
B1.3
Stipendijní program pro studenty gymnázií
Program umoÏÀuje talentovan˘m studentÛm 2. roãníkÛ gymnázií získat v rámci konkurzu stipendium na roãní studium ve Velké Británii ãi ve Spojen˘ch státech nebo moÏnost úãasti letních ‰kolách v USA a v Olomouci.
Do 6. roãníku konkurzu se pfiihlásilo celkem 297 studentÛ z nichÏ 24 bylo
vybráno pro konkrétní program.
Roãní stipendia na studium v USA :
I. Program ASSIST (American Secondary Schools for International Students
and Teachers) desetimûsíãní pobyt na prestiÏních soukrom˘ch ‰kolách na
celém území Spojen˘ch státÛ.
Eva Janãová, gymnázium Ostrava – Poruba
– White Mountain School, New Hampshire
Michal Jefiábek, gymnázium Olomouc – Hejãín
– St. Mark’s School of Texas, Texas
Tereza LuÏná, gymnázium Olomouc – Hejãín
– Willinstone Northampton School Massachusetts
Nicole Mader‰iãová, gymnázium Nad Alejí Praha
– Kents Hill School, Maine
Martin Ralbovsk˘, gymnázium Lesní ãtvrÈ Zlín
– Mercersburg Academy, Pennsylvania
Kristina Petráková, gymnázium âeská Lípa
– Trinity School, Florida
Martin ·ihovec, gymnázium âesk˘ Krumlov
– Verde Valley School, Arizona
Jana Stoklasová, gymnázium Olomouc – Hejãín
– North Shore Country Day School, Illinois
Jan Vlasat˘, gymnázium Olomouc – Hejãín
– Middlessex School Concord, Massachusetts
4 0 V˘roãní zpráva 1999
Eva Zlámalová, gymnázium Olomouc – Hejãín
– The Hill School, Pennsylvania
II. ROTARY: Regionální kluby zprostfiedkovávají umístûní studentÛ na vefiejn˘ch ‰kolách. Studenti jsou ubytováni v rodinách.
Iva Rezková, gymnázium Lesní ãtvrÈ Zlín
– California
Roãní stipendia na studium ve Velké Británii
Program zaji‰Èuje roãní studijní pobyt na soukrom˘ch ‰kolách ve Velké Británii. Pobyt zprostfiedkovává Headmasters´Conference. Na akademick˘ rok
1999–2000 získalo stipendium 5 studentÛ ve Velké Británii a 1 studentka
na anglickou ‰kolu ve ·v˘carsku.
Lenka Hlochová, gymnázium Jakuba ·kody Pfierov
– Woodbridge School
Michal Koláfi, gymnázium Nad Alejí Praha
– Barnard Castle School
Petra Lhotáková, gymnázium Vla‰im
– Aiglon College, ·v˘carsko
Jana Samková, gymnázium Praha
– St. Leonard´s School
Josef ·idák, gymnázium F.X. ·aldy Liberec
– King’s School
Jindfiich Zítek, gymnázium Tábor
– Strathalian School
Letní pobyty v USA
Intenzivní akademické programy pro nadané a talentované studenty. Studenti jsou ubytováni na studentsk˘ch internátech a nav‰tûvují kurzy, které
nabízí ‰irokou ‰kálu tradiãních a netradiãních pfiedmûtÛ z nejrÛznûj‰ích oblastí spoleãensk˘ch, politick˘ch, pfiírodních a jin˘ch vûd.
Jan Horáãek, gymnázium Mnichovo Hradi‰tû
– Choate Rosemary Hall, Wallingford, Connecticut
Emma Hradecká, gymnázium Olomouc – Hejãín
– Legacy Internation’s Global Youth Village, Bedford, Virginia
Adéla Kotasková, gymnázium Turnov
– West Chester University, Pennsylvania
4 1 V˘roãní zpráva 1999
Jifií Kautsk˘, gymnázium Votice
– West Chester University, Pennsylvania
MikolበTyc, gymnázium Ohradní
– Syracuse University, New York
Martin ·tich, gymnázium Arabská Praha
– Legacy Internation’s Global Youth Village, Bedford, Virginia
Jan ·imral, gymnázium Teplice
– Legacy Internation’s Global Youth Village, Bedford, Virginia
Olomoucká letní ‰kola
Olomoucká letní ‰kola poskytuje studentÛm moÏnost roz‰ifiovat si své komunikaãní dovednosti a vyjadfiovat se k aktuálním problémÛm dne‰ka a zároveÀ se seznámit se systémem vysoko‰kolského studia s oborem, kter˘ by
mûli zájem studovat.
Milada Kurtosiová, gymnázium Jince
Katefiina Klímová, gymnázium Lesní âtvrÈ Zlín
Granty celkem (kapesné, letenky). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 819 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 USD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 GBP
Ostatní náklady programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 933 Kã
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 752 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 USD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 GBP
Nadace OSF Praha hradila ve‰keré náklady spojené s konkurzním fiízením,
nákupem letenek a kapesného na cestu. Náklady související s pobytem –
‰kolné, ubytování, kapesné a poji‰Èûní – jsou hrazeny OSI New York a zahraniãními ‰kolami.
B1.4
Debatní program Karla Poppera
Debatní program Karla Poppera byl pojmenován podle rakouského filozofa
Karla Poppera, na jehoÏ my‰lenky zakladatel nadace George Soros navazoval.
V âeské republice byl program pfiedstaven v roce 1994 a byl souãástí programÛ Nadace Open Society Fund Praha. V lednu 1999 byl Debatní program
Karla Poppera pfiedán novû zaloÏené Asociaci debatních klubÛ, která sdruÏuje debatní kluby a organizaãnû, technicky a metodicky fiídí a zaji‰Èuje jejich
ãinnost. Debatní kluby pracují pfii stfiedních a vysok˘ch ‰kolách ãi pfii jin˘ch
dûtsk˘ch a mládeÏnick˘ch organizacích nebo jako zcela samostatné subjekty.
Cíle ãinnosti ADK se shodují s cíli, které pfii své ãinnosti uskuteãÀoval Debatní program Karla Poppera v rámci Nadace OSF Praha a OSI New York.
Asociace debatních klubÛ
Grant na zabezpeãení realizace programu. . . . . . . . . . . . . . . 1 505 514 Kã
Ostatní náklady programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 904 Kã
Náklady programu celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 890 418 Kã
B1.5
Integrovaná raná péãe
Program Integrovaná raná péãe je urãen pro zafiízení a odborníky, jeÏ zlep‰ují péãi o zdrav˘ biologick˘, psychick˘ a sociální v˘voj dûtí s postiÏením i dûtí
z rizikov˘ch skupin populace, a podporují integritu rodin tûchto dûtí. V roce
1999 byl program pfiedán Otevfiené spoleãnosti o.p.s.
Otevfiená spoleãnost o.p.s., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 848 Kã
Grant na realizaci programu
Obãanské sdruÏení Futurum Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 750 Kã
Spoleãnost pro ranou péãi Liberec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 Kã
Slezská diakonie Krnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 Kã
Slezská diakonie âesk˘ Tû‰ín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 Kã
Stfiedisko rané péãe Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 500 Kã
Speciální pedagogické centrum pro tûlesnû postiÏené . . . . . . . 7 500 Kã
Centrum zdravého v˘voje mal˘ch dûtí a rodiny . . . . . . . . . . . . . 7 500 Kã
Spoleãnost pro ranou péãi Ostrava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 250 Kã
SdruÏení pro komplexní péãi pfii dûtské mozkové obrnû . . . . . . 6 500 Kã
Obãanské sdruÏení Autist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 250 Kã
Stfiedisko rané péãe Praha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Kã
Asociace rodiãÛ a pfiátel zdravotnû postiÏen˘ch dûtí . . . . . . . . . 6 000 Kã
Denní stacionáfi Akord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 750 Kã
SPC Dítû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 750 Kã
Dûtské centrum Paprsek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 500 Kã
SdruÏení rodiãÛ a pfiátel stfiediska Dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 250 Kã
Stfiedisko rané péãe Olomouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 250 Kã
Stfiedisko rané péãe âeské Budûjovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 750 Kã
4 4 V˘roãní zpráva 1999
Klub maminek Balónek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 250 Kã
SdruÏení za dûtsk˘ Ïivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 Kã
Nazari Henrieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 000 Kã
Grant na poskytování tréninkÛ
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 098 Kã
Ostatní náklady programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 624 Kã
Náklady programu celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 722 Kã
B. Vzdûlávací programy
B2. Programy pro vysoké ‰koly,
studenty a absolventy stfiedních ‰kol
B2.1 Stipendium George Sorose
pro nadané romské studenty
B2.2 Central European University / Stfiedoevropská
univerzita – Budape‰È, Var‰ava
B2.3 Oxford Colleges Hospitality Scheme
/ Cambridge Colleges Hospitality Scheme
B2.4 Undergraduate Exchange Program
/ Virtual University
B2.5 V˘chodoevropská stipendia
B2.6 Letní ‰koly
B2.7 Program podporující nadané romské studenty
B2.8 âtením a psaním ke kritickému my‰lení
B2.9 Program na podporu vydávání
kniÏních titulÛ akademického charakteru
B2.10 Ostatní vzdûlávací programy
B2.1
Stipendium George Sorose
pro nadané romské studenty
Program je urãen˘ pro romské studenty stfiedních a vysok˘ch ‰kol v fiádném
denním studiu ve vûku alespoÀ 17 let a umoÏnil ocenûn˘m studentÛm úãast
na velmi kvalitní jazykové ‰kole v zahraniãí v letních mûsících (ãervenec, srpen nebo záfií) roku 1999. Student musí prokázat v˘borné akademické v˘sledky, slu‰nou znalost vybraného jazyka a zájem o problematiku romské komunity v âR. Cílem programu je umoÏnit nadan˘m studentÛm v˘razné
zlep‰ení jiÏ získan˘ch jazykov˘ch znalostí, moÏnost studovat jazyk pfiímo
v dané zemi a roz‰ífiit si tak moÏnost pozdûj‰ího pfiijetí ke studiu v zahraniãí.
Toto stipendium není urãeno pro zaãáteãníky, ale pro pokroãilé studenty.
V˘bûr je moÏn˘ z následujících jazykÛ:
angliãtina (Velká Británie, Spojené Státy nebo Kanada)
nûmãina (Nûmecko)
francouz‰tina (Francie, Kanada)
‰panûl‰tina (·panûlsko)
Z do‰l˘ch pfiihlá‰ek, obsahujících v‰echny poÏadované náleÏitosti byli na základû konkursního fiízení udûleny tyto ceny:
1. cena:
Anna âerveÀáková
Hluboká n. Vltavou
4 t˘denní kurz
– International Law Institute, Washington D.C., USA . . . . . . . . 179 985 Kã
Martina Pokutová
Klá‰terec n. Ohfií
4 t˘denní intenzivní jazykov˘ kurz – San Francisco, USA . . . . . 153 256 Kã
2. cena:
Artu‰ Herák
Trutnov
3 t˘denní kurs v Lond˘nû, Velká Británie. . . . . . . . . . . . . . . . . 114 376 Kã
4 8 V˘roãní zpráva 1999
David ·varc
Beroun
3 t˘denní kurs v Bonnu, SRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 970 Kã
mimofiádná cena:
Pavla Danielová
Zlín
Jazykov˘ kurs v Praze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 587 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 288 Kã
Náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 875 Kã
B2.2 Central European University
/ Stfiedoevropská univerzita – Budape‰È, Var‰ava
Central European University (CEU) nabízí roãní postgraduální studium zájemcÛm ze stfiední a v˘chodní Evropy v následujících oborech: ekonomie, vûda
o Ïivotním prostfiedí, historie, mezinárodní vztahy, právo, dûjiny stfiedovûku,
politické vûdy, sociologie, studia o spoleãenském rodu („gender studies“), sociální teorie, balkánská studia, studia nacionalismu, lidská práva.
Studenti z v˘chodoevropsk˘ch (postkomunistick˘ch) zemí mají plnû hrazeno
‰kolné a pobírají mûsíãní stipendium. Tyto náklady jsou hrazeny z prostfiedkÛ
Stfiedoevropské univerzity. Nadace OSF Praha zprostfiedkovává nabídku programu a podílí se na jeho organizaci. StudentÛm hradí náklady spojené s pfiijímacím fiízením a pfiijat˘m studentÛm pak cestovní náklady.
Na základû v˘bûrového fiízení bylo ve ‰kolním roce 1999/2000 ze 133 pfiihlá‰en˘ch z âeské republiky pfiijato ke studiu 27 uchazeãÛ, následujících
25 studium nastoupilo:
Ekonomie
Vûra Chumová
Michal Straka
Petra ·tûpánková
Ondfiej Vychodil
Historie
Marie Crhová
David Macháãek
Jaroslav Miller
Petr Roubal
Mezinárodní vztahy
Katefiina Borutová
Alexander Braun
Tereza Vajdová
5 0 V˘roãní zpráva 1999
Právo
Hana DoleÏalová
Jan Hart
TomበLangá‰ek
Andûla Loubková
Czeslaw Walek
Dûjiny stfiedovûku
Katefiina Horníãková
Antonín Kalous
Politické vûdy
Lenka Bu‰tíková
Ondfiej Císafi
David Ondráãka
Michal ·tiãka
Îivotní prostfiedí
Ondfiej ·tefek
Gender Studies
Tereza Kodíãková
Balkánská studia
Igor Procházka
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 798 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 467 Kã
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 265 Kã
B2.3 Oxford Colleges Hospitality Scheme
/Cambridge Colleges Hospitality Scheme
Program krátkodob˘ch studijních pobytÛ pro vysoko‰kolské pedagogy a vûdecké pracovníky v˘zkumn˘ch ústavÛ v knihovnách univerzit v Oxfordu
a v Cambridgi. Nadace OSF Praha zprostfiedkovává nabídku programu a podílí se na jeho organizaci; stipendia jsou poskytována z OSI Budape‰È.
Na pobyt v Oxfordu byli v roce 1999 na základû konkurzu vybráni dva stipendisté:
Petr Kopeãek
Univerzita Palackého Olomouc, Lékafiská fakulta
Pavel Mader
âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Agronomická fakulta
Na pobyt v Cambridgi získali stipendium tfii kandidáti:
Václav Such˘
Akademie vûd, Geologick˘ ústav
Milan ·tefánik
Masarykova Univerzita Brno, Pfiírodovûdecká fakulta
Jifií ·ubrt
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 670 Kã
OSI/ Foreign and Commonwealth Office Chevening
Scholarship
Tento regionální program umoÏÀuje dvousemestrální studijní pobyt na univerzitû v Oxfordu pro postgraduální studenty v‰ech oborÛ a jedno místo na
univerzitû v Yorku v oboru politologie. Nadace OSF Praha zprostfiedkovává
nabídku programu a podílí se na jeho organizaci; stipendia poskytují OSI Budape‰È a Foreign and Commonwealth Office.
5 2 V˘roãní zpráva 1999
Pro akademick˘ rok 1999/2000 byli na základû konkurzu vybráni dva stipendisté pro pobyt v Oxfordu:
Jifií Ellinger
Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta
Jana Paleãková
Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta
Náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 525 Kã
B2.4 Undergraduate Exchange Program
/Virtual University
Roãní studijní pobyt na americk˘ch univerzitách pro studenty 2. roãníkÛ vysok˘ch ‰kol vybran˘ch humanitních a spoleãenskovûdních oborÛ. Nadace OSF Praha zprostfiedkovává nabídku programu a podílí se na jeho organizaci; finanãní
podporu poskytují OSI New York a participující univerzity.
Na základû konkurzu byli v roce 1999 vybráni ãtyfii studenti:
Petra Erbanová
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta
Slippery Rock University, Pennsylvania
Kry‰tof Kozák
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních vûd
Bard College, Annandale-on-Hudson, N.Y.
Petra Melicharová
Masarykova Univerzita Brno, Filosofická fakulta/
Roosevelt University, Chicago, Ilinois
Hana Vy‰ovanová
Masarykova Univerzita Brno, Filosofická fakulta
Ithaca College, N.Y.
Náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 392 Kã
B2.5
V˘chodoevropská stipendia
Program v˘chodoevropsk˘ch stipendií je urãen pro studenty vysok˘ch ‰kol
a postgraduanty. Stipendia pokr˘vají ãást nákladÛ spojen˘ch s jejich studijním pobytem na univerzitách a dal‰ích vzdûlávacích institucích v zemích
stfiední a v˘chodní Evropy.
Jsou poskytována ve dvou kategoriích:
I. pro ãeské studenty (jednotlivce) v zahraniãí
II. na v˘mûnné pobyty skupin ãesk˘ch a v˘chodoevropsk˘ch studentÛ
V roce 1999 bylo podáno 40 Ïádostí jednotlivcÛ a 6 Ïádostí na v˘mûnné pobyty.
Nadace OSF Praha poskytla finanãní pfiíspûvky následujícím 30 studentÛm
a 4 skupinám:
I. Stipendia pro ãeské studenty (jednotlivce)
v zahraniãí:
Jifií Banot
– konzultace a sbûr materiálu k diplomové práci v oboru politologie
Institut politick˘ch vûd,
Jagelonská univerzita v Krakovû, Polsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 Kã
Georgi Beãev
– studijní stáÏ v oboru bulharistika
Sofijská státní univerzita,
Fakulta slovanské filologie, Bulharsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 000 Kã
Hana Beãková
– studijní stáÏ v oboru bulharistika
Sofijská státní univerzita,
Fakulta slovanské filologie, Bulharsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 000 Kã
Pavlína Brzáková
– studijní pobyt v oboru etnologie
Oblast NiÏní Tunguzky na Sibifii, Rusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 Kã
5 5 V˘roãní zpráva 1999
Iveta Citronová
– studijní pobyt v oboru rusk˘ jazyk a reálie Ruska
Státní institut ruského jazyka A.S. Pu‰kina, Moskva, Rusko . . . .8 000 Kã
Lubomír Gombos
– sbûr materiálu k diplomové práci v oboru politologie
Státní archiv v Minsku, Bûlorusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 Kã
TomበHála
– konzultace a sbûr materiálu k diplomové práci v oboru filmová vûda
Ejzen‰tejnovskij centr issledovanij kinokultury, Moskva, Rusko
a Muzeum S. ParadÏanova, Jerevan, Arménie . . . . . . . . . . . . . .34 340 Kã
Lenka Hradilová
– studijní pobyt v oboru biologie a geologie
Pfiírodovûdecká fakulta, Univerzita Ljubjlana, Slovinsko . . . . . .20 000 Kã
LukበJelínek
– studium evropského práva a mezinárodních vztahÛ
College of Europe, Var‰ava, Polsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Edita Johnová
– studijní stáÏ v oboru mongolistika
Mongolská státní univerzita, Ulánbátar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 000 Kã
Petr Kokaisl
– konzultace a sbûr materiálu k diplomové práci v oboru etnologie
Kyrgyzská Státní Univerzita v Bi‰keku, Kyrgyzstán . . . . . . . . . .25 000 Kã
Michal Kopeãek
– sbûr materiálu k diplomové práci v oboru v˘chodoevropská studia
Ústav politick˘ch studií Var‰ava, Polsko a
Stfiedoevropská univerzita Budape‰È, Maìarsko . . . . . . . . . . . .15 000 Kã
Vratislav Ko‰Èál
– sbûr materiálÛ k diplomové práci v oboru mezinárodní vztahy
Státní univerzita v Talinu, Estonsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 000 Kã
Pavel Markvart
– sbûr materiálu k doktorandské práci v oboru ruská literatura
Státní univerzita v Moskvû, Rusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 Kã
Veronika Matysová
– sbûr materiálÛ k bakaláfiské práci v oboru mezinárodní teritoriální studia
Fakulta politick˘ch vûd,
Sarajevská univerzita, Bosna a Hercegovina . . . . . . . . . . . . . . .12 000 Kã
Alena Oberfalzerová
– sbûr materiálu a odborné konzultace v oboru mongolistika,
Mongolská státní univerzita v Ulánbátaru . . . . . . . . . . . . . . . . .34 000 Kã
5 6 V˘roãní zpráva 1999
Krist˘na Píchová
– konzultace v oboru etnologie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavû . . . . . . .5 600 Kã
Vladimír Piskáãek
– studijní stáÏ v oboru publicistika
Tisková agentura Epicentrum Moskva, Rusko . . . . . . . . . . . . . .20 000 Kã
Zuzana Ramajzlová
– sbûr materiálÛ k diplomové práci v oboru vefiejná a sociální politika
Stfiedoevropská univerzita Budape‰È, Maìarsko . . . . . . . . . . . .12 000 Kã
Erik Siegl
– studijní pobyt v oboru historie – etnologie
Státní univerzita v Záhfiebu, Chorvatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 Kã
Barbora Smolíková
– studijní pobyt v oboru biologie a geologie
Pfiírodovûdecká fakulta, Univerzita Ljubljana, Slovinsko . . . . . .20 000 Kã
TomበSobotka
– sbûr materiálÛ a dat dokumentujících demografick˘ v˘voj
Moldavská státní univerzita, Ki‰inûv, Moldavsko . . . . . . . . . . . .12 000 Kã
Simona Stoligová
– studijní pobyt v oboru biologie a geologie
Pfiírodovûdecká fakulta, Univerzita Ljubljana, Slovinsko . . . . . .20 000 Kã
Veronika Straková
– sbûr materiálÛ k diplomové práci v oboru bulharistika
Sofijská státní univerzita, fakulta slovanské filologie,
Sofie, Bulharsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 000 Kã
Petr Szczepanik
– studijní pobyt v oboru teorie filmu a audiovizuálních médií
Jagelonská univerzita, Krakov, Polsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 200 Kã
Jan ·ír
– sbûr materiálÛ k diplomové práci v oboru v˘chodoevropská studia
Moskevská státní univerzita M.V. Lomonosova, Rusko . . . . . . . .15 000 Kã
Jana Ustohlavová
– studijní stáÏ v oboru publicistika
Tisková agentura Epicentrum Moskva, Rusko . . . . . . . . . . . . . .20 000 Kã
Iivi Zájedová
– sbûr materiálÛ k doktorandské práci v oboru politologie
Akademie vûd v Estonsku, Litvû a Loty‰sku . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 Kã
5 7 V˘roãní zpráva 1999
Kry‰tof Zeman
– sbûr materiálÛ a dat dokumentujících demografick˘ v˘voj
Moldavská státní univerzita, Ki‰inûv, Moldavsko . . . . . . . . . . . .12 000 Kã
Radim Zlesák
– sbûr materiálÛ k diplomové práci v oboru rusistika
Moskevská státní univerzita V. M. Lomonosova, Rusko . . . . . . .20 000 Kã
II. Stipendia na v˘mûnné pobyty skupin ãesk˘ch
a v˘chodoevropsk˘ch studentÛ
3 studenti Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
3 studenti Moskevské státní lingvistické univerzity, Rusko
– v˘mûnn˘ studijní pobyt
v oboru pfiekladatelství a tlumoãnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 000 Kã
5 studentÛ Pedagogické fakulty Západoãeské univerzity v Plzni
5 studentÛ Fakulty vizuální v˘chovy v LodÏi, Polsko
– v˘mûnn˘ studijní pobyt v oboru umûní ve v˘chovû . . . . . . . .13 200 Kã
4 studenti Pedagogické fakulty Západoãeské univerzity v Plzni
4 studenti Filologické fakulty Státní univerzity ve Vilniusu, Litva
– v˘mûnn˘ studijní pobyt v oboru bohemistika . . . . . . . . . . . .54 400 Kã
40 studentÛ Pfiírodovûdecké fakulty Masarykovy univerzity v Brnû
12 studentÛ pfiírodovûdecké fakulty v Ljubljani, Slovinsko
– v˘mûnné geologické praktikum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 740 Kã
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 740 Kã
B2.6
Letní ‰koly
Nadace OSF Praha nabízí vysoko‰kolsk˘m studentÛm a mlad‰ím pedagogÛm
vysok˘ch a stfiedních ‰kol úãast na mezinárodních letních ‰kolách v západní
a v˘chodní Evropû.
V roce 1999 na Letních ‰kolách prostfiednictvím Nadace OSF Praha
participovali následující úãastníci:
I. Letní ‰koly v západní Evropû
Summer Institute in Transnational Law
4.ãervence –3.srpna, Duke University, University of Geneva, ·v˘carsko
úãast:
Eva Danová, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Petra Lustigová, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 923 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 750 USD
II. Letní ‰koly ve v˘chodní Evropû
Mezinárodní letní jazyková ‰kola
11.–30. ãervence, Západoãeská univerzita PlzeÀ
– organizátofii Letní ‰koly nabídli úãast zájemcÛm ze zemí stfiední a v˘chodní
Evropy a Nadace OSF Praha uhradila Západoãeské univerzitû za vybran˘ch
22 úãastníkÛ úãastnick˘ poplatek ve v˘‰i 700 USD za osobu.
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 265 Kã
5 9 V˘roãní zpráva 1999
Letní ‰kola „Democracy and Diversity“
11. – 31. ãervence, Krakov, Polsko
– Nadace OSF Praha na základû v˘bûrového fiízení uhradila úãastnick˘ poplatek dvûma úãastnicím:
Iva ·mídová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 USD
Michaela Prokopová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 USD
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 USD
Letní ‰kola „CEU Summer University“
(intenzivní dvou aÏ tfiít˘denní kurzy ve spoleãensko-vûdních oborech)
ãervenec – srpen, Budape‰È, Maìarsko
– organizátofii Letní ‰koly (CEU Budape‰È) vybrali následující úãastníky, kter˘m Nadace OSF Praha hradila cestovní náklady:
Milena Alinãová, Pfielouã
Pavel Bar‰a, Brno
Andrea Bar‰ová, Praha
Ondfiej Císafi, Brno
Marie Crhová, Opava
Eleonora Hamarová, Brno
Jan Kerner, Louny
Radek Khol, Praha
Blanka Kolegarová, Brno
Zdenûk Kuhn, Milovice
Petr Mach, Teplice
Jifií Novotn˘, Praha
Irena Raichová, Brno
Ludûk S˘kora, Praha
Hana Syslová, Praha
Jifií Trávníãek, Brno
Robert Jahoda, Bfieclav
NadûÏda KaÀáková, Fr˘dlant
Úãastnick˘ poplatek vãetnû pobytov˘ch nákladÛ byl úãastníkÛm uhrazen pfiímo z rozpoãtu Central European University Budapest.
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 742 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 300 Kã
6 0 V˘roãní zpráva 1999
Curriculum Resource Center Program
(t˘denní program pro univerzitní uãitele pofiádá Central European University
Budapest)
– Nadace OSF Praha uhradila úãastníkovi cestovní náklady, úãastnick˘ poplatek byl uhrazen organizátorem.
úãastník:
Ludûk S˘kora, Pfiírodovûdecká fakulta Univerzity Karlovy,
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Grant celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 868 Kã
III. Letní ‰kola angliãtiny pro nadané romské studenty
Prostfiednictvím tohoto programu získali nadaní rom‰tí studenti (stfiedo‰koláci, vysoko‰koláci, studenti pomaturitního studia a dálkového studia a také
dospûlí) podporu, která jim umoÏnila úãast na Mezinárodní letní jazykové
‰kole v Plzni v ãervenci 1999.
Z rozpoãtu Nadace Open Society Fund Praha bylo vybran˘m úãastníkÛm poskytnuto stipendium ve v˘‰i 11 000 Kã na osobu.
Programu Letní ‰kola angliãtiny pro nadané romské studenty se zúãastnili tito studenti:
Batyiová Darina
Blecha Petr
âerveÀák Vladimír
âerveÀáková Elena
âerveÀáková Katefiina
âerveÀáková Michaela
Demeterová Katefiina
Kalejová SoÀa
Lipus Jan
Pechová Drahomíra
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 000 Kã
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 098 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 550 USD
B2.7 Program na podporu
nadan˘ch romsk˘ch studentÛ
Program je zamûfien˘ na podporu romsk˘ch studentÛ vysok˘ch ‰kol, vy‰‰ích
odborn˘ch ‰kol (pomaturitní studium), stfiedních ‰kol a uãebních oborÛ s maturitou, ktefií mají pfiedpoklady k ukonãení pfiíslu‰ného vzdûlávacího stupnû
a k postupu na vy‰‰í stupeÀ nebo tûch, ktefií se pfiipravují k pfiijetí na uvedené
typy ‰kol. Cílem programu je motivovat nadané romské studenty, aby neukonãovali pfiedãasnû studium a dosahovali nejvy‰‰ího moÏného vzdûlání.
V roce 1999 bylo podáno celkem 191 Ïádostí. Udûleno bylo 144 stipendií.
Radek BadÏo, Most
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . . . . .20 000 Kã
Îaneta Baková, Louãovice
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 Kã
Jan BaláÏ, Adamov
Morava - Rodinná ‰kola, Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 000 Kã
Marie BaláÏová, Ústí nad Labem
Soukromá obchodní akademie, Ústí nad Labem . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
RÛÏena Bandyová, Milevsko
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 000 Kã
Darina Batyiová, Praha
Gymnázium Na Zatlance, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 Kã
David BeÀák, Bílina
Vy‰‰í odborná ‰kola sociálnû právní, Most . . . . . . . . . . . . . . . .14 300 Kã
·tefan Bendig, Slan˘
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 Kã
Petr Berky, Kladno
Soukromá stfiední odborná ‰kola Veso, Kladno
. . . . . . . . . . . .11 000 Kã
Petr Bikar, Brno
Gymnázium Lí‰eÀ, Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 Kã
6 2 V˘roãní zpráva 1999
Vûra Bledá, Vûtfiní
Stfiední zdravotnická ‰kola, âesk˘ Krumlov . . . . . . . . . . . . . . . . .9 040 Kã
Robert Bled˘, Vûtfiní
Zemûdûlská fakulta, Jihoãeská Univerzita, âeské Budûjovice . .14 000 Kã
Marcel Cich˘, Trmice
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . . . . .16 790 Kã
Martin Cich˘, Trmice
Pedagogická fakulta, Univerzita J.E. Purkynû, Ústí nad Labem . . .11 000 Kã
Petr Cína, âimelice
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
David Cisár, Náchod
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 530 Kã
Erika Coufalová, Ústí nad Labem
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 400 Kã
Petra âermáková, Vla‰im
Základní umûlecká ‰kola, Vla‰im . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 Kã
Katefiina âerná, Vla‰im
Stfiední prÛmyslová ‰kola, Vla‰im . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 000 Kã
Marta âerná, âesk˘ Krumlov
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Milan âerveÀák, Vla‰im
Stfiední odborné uãili‰tû strojírenské, Vla‰im . . . . . . . . . . . . . . . .5 400 Kã
Vladimír âerveÀák, Vla‰im
Gymnázium, Vla‰im . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 300 Kã
Anna âerveÀáková, PlzeÀ
Právnická fakulta, Západoãeská univerzita, PlzeÀ . . . . . . . . . . .23 561 Kã
Eva âerveÀáková, Mladá Boleslav
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 100 Kã
Katefiina âerveÀáková, Vla‰im
Gymnázium, Vla‰im . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 800 Kã
Michaela âerveÀáková, Jirkov
Stfiední soukromá odborná ‰kola specializaãní, Chomutov . . . .10 000 Kã
Josef âiãák, Jihlava
Soukromé gymnázium, Jihlava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 300 Kã
Nikola âiãáková, Jihlava
Soukromé gymnázium, Jihlava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 300 Kã
6 3 V˘roãní zpráva 1999
Jan âonka, Sokolov
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 100 Kã
Denisa âonková, Ústí nad Labem
Soukromá obchodní akademie, Ústí nad Labem . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Emilie âonková, Ostrava
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Laila âonková, Kolín
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Lenka âonková, Krásné Bfiezno
Trivis Soukromá vefiejnopávní akademie, Ústí nad Labem . . . . . .5 000 Kã
Lenka âonková, Písek
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Lucie âonková, Ústí nad Labem
Soukromá obchodní akademie, Ústí nad Labem . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Renata âonková, Ústí nad Labem
Stfiední odborné uãili‰tû Industria II, Ústí nad Labem . . . . . . . .10 000 Kã
Îaneta âurejová, Bakov nad Jizerou
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Jifií Daniel, Olomouãany 120
Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno . . . . . . . .6 500 Kã
Viliam Daniel, âeská Tfiebová
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Pavla Danielová, Zlín
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . . . .14 000 Kã
Marie Dani‰ová, Jihlava
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Edita Demeterová, Olomouc
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 000 Kã
Katefiina Demeterová, Praha
Obchodní akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 420 Kã
Pavel DeÀo, Mikulá‰ovice
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 Kã
Dana Dubjelová, Praha 4 – Nusle
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 Kã
David Dudá‰, Star˘ Plzenec
Pravoslavn˘ teologick˘ semináfi, Neamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 860 Kã
6 4 V˘roãní zpráva 1999
Jan Dudy, Praha
Obchodní akademie ·kola 2000, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
David Duna, Pardubice
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Milu‰e Farbarová, Krásné Bfiezno
Trivis Soukromá vefiejnoprávní akademie, Ústí nad Labem . . . . .5 000 Kã
Gabriela Farka‰ová, Náchod
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 860 Kã
Simon Ferenc, Nová Ves Teplice
Trivis Soukromá vefiejnoprávní akademie, Ústí nad Labem . . . . .5 000 Kã
Gabriela Filová, Brmo
Vefiejno-právní akademie-Vy‰‰í odborná ‰kola, Brno . . . . . . . . . .1 700 Kã
Marcela Friedrichová, Bakov n.Jizerou
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 Kã
Lucie Gabãová, Libãice nad Vltavou
Stfiední odborné uãili‰tû chemické, Kralupy nad Vltavou . . . . .13 550 Kã
TáÀa Gabãová, Libãice nad Vltavou
Stfiední odborné uãili‰tû chemické, Kralupy nad Vltavou . . . . .10 000 Kã
Tibor Gábor, Bohumín
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 830 Kã
Vûra GiÀová, Litvínov
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Jana Goru‰ková, Mû‰ice, Tábor
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Miroslav Grajcar, Praha
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 100 Kã
Erika Grundzová, Praha 4
Stfiední odborná ‰kola, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Emil Hanko, Bíl˘ Potok pod Smrkem
Technická Univerzita, Liberec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 Kã
Monika Hanková, Louny
Vy‰‰í odborná ‰kola padagogická a sociální, Praha . . . . . . . . . .16 000 Kã
Marie Harãárová, Lene‰ice
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 050 Kã
Jana Hejduková, Praha 10
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 Kã
6 5 V˘roãní zpráva 1999
Jana Hejkrlíková, Pfiíbram
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 500 Kã
Marek Herák, Bfieclav
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Jaroslav Hoffmann, Pardubice
Soukromá stfiední podikatelská ‰kola, Kolín . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
·tefan Holub, Ostrava
Cyrilometodûjská stfiední pedagogická ‰kola
a gymnázium, Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Jolana Holubová, Ostrava
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 780 Kã
Pavlína Holubová, KadaÀ
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 100 Kã
Emilie Horáãková, MimoÀ
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 Kã
Josef Horvát, Vla‰im
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 000 Kã
Jan Horváth, Ostrava
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Ladislav Horváth, Ústí nad Labem
Trivis Soukromá vefiejnoprávní akademie, Ústí nad Labem . . . .10 000 Kã
Milan Horváth, Tachov
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 300 Kã
Roman Horváth, Nové Mûsto na Moravû
Stfiední pedagogická ‰kola, Pfierov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Anna Horváthová, Suché Lazce
Gymnázium, Opava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Martina Horváthová, Brno
Obchodní akademie, Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 180 Kã
Jan Husák, Teplice
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 315 Kã
Ladislav Husák, Benátky nad Jizerou
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 060 Kã
Ladislav Husák, Mladá Boleslav
Stfiední prÛmyslová ‰kola stavební, Mûlník . . . . . . . . . . . . . . . .11 600 Kã
Anna Chválová, Sokolov
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 540 Kã
6 6 V˘roãní zpráva 1999
Renata Ikriová, Beãváry
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Zdenûk Juda, okr. Îìár nad Sázavou
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Simona Junghausová, Dûãín
Obchodní akademie, Dûãín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
SoÀa Kalejová, Louny
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 Kã
Natálie Kallaiová, âeská Skalice
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 700 Kã
Vlasta Karvaiová, Náchod - Bûloves
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 860 Kã
Ondfiej Kocúr, Mezibofií u Litvínova
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 250 Kã
Ladislav Koky, Ostrava
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 000 Kã
Maro‰ Kotlár, Bene‰ov u Semil
Filozofická fakulta, Masarykova universita, Brno . . . . . . . . . . .20 680 Kã
Vûra Kotlárová, Vûtfiní
Fakulta v˘tvarn˘ch umûní, Vysoké uãení technické, Brno . . . . .22 666 Kã
Milan Kováã, Chválkovice
Soukromá vy‰‰í ‰kola obchodnû právní, Ostrava . . . . . . . . . . . .17 000 Kã
Katefiina Kováãová, Chválkovice
Vy‰‰í odborná ‰kola pedagogická a sociální, KromûfiíÏ . . . . . . .13 500 Kã
Hana KoÏuriková, Libãice nad Cidlinou
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 500 Kã
Jarmila Kuchárová, Chomutov
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 500 Kã
Emilie Kurejová, KrálÛv DvÛr
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 596 Kã
Zoltán Kuru, Náchod
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 860 Kã
Klement Kuzma, Moravské Budûjovice
Stredná umelecká ‰kola, Ko‰ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 000 Kã
Margita Lakato‰ová, Praha
Filozofická univerzita, Univerzita Karlova, Praha . . . . . . . . . . . . .9 300 Kã
6 7 V˘roãní zpráva 1999
Markéta Lipusová, Olomouc
Townshend International School, Hluboká . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Martina Loudová, Louny
Stfiední zdravotnická ‰kola, Chomutov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Igor Malík, Karviná – Hranice
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 900 Kã
Hana Malíková, Zlín
Vy‰‰í odborná ‰kola, KromûfiíÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Juraj Markoviã, âeské Budûjovice
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 500 Kã
Miriam Miková, Kojetín
Vy‰‰í odborná ‰kola pedagogická a sociální, KromûfiíÏi . . . . . . .12 400 Kã
Mario Murko, Havífiov
Vy‰‰í odborná ‰kola, Havífiov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Lubomíra Oláhová, Olomouc
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 320 Kã
Lucie Paleãková, âesk˘ Krumlov
Integrovaná stfiední ‰kola obchodu, sluÏeb a podnikání,
âeské Budûjovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 000 Kã
Denisa Pechová, Kolín
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 000 Kã
AlÏbûta Piekielnická, Fr˘dek - Místek
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Martina Pokutová, Klá‰terec nad Ohfií
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
. . . . . . . . . . . .21 420 Kã
Erik PraÏienka, Praha
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 Kã
Marie Prejzková, Most
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 500 Kã
Agáta Przywalová, Ústí nad Labem
Právnická fakulta,Univerzita Olomouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 560 Kã
Helena Rafaelová, PlzeÀ
Fakulta humanitních studií, Západoãeská Univerzita PlzeÀ . . . . .5 500 Kã
·tefanie Raka‰ová, Vla‰im
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 000 Kã
6 8 V˘roãní zpráva 1999
Eva Ridajová, Nové Stra‰ecí
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 400 Kã
Jitka Ro‰tíková, Vla‰im
Obchodní akademie, Vla‰im . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 800 Kã
Aneta Samková, Lutín
Stfiední odborná ‰kola, Olomouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 000 Kã
Vojtûch Sendrej, Buãovice
Integrovaná stfiední ‰kola, Blansko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 000 Kã
SoÀa Stoni‰ová, Fr˘dek-Místek
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 400 Kã
Vladislav Suchánek, Praha
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 500 Kã
Hana Suchánková, Praha
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 500 Kã
Jaroslav Such˘, Praha
Soukromá stfiední odborná ‰kola Ole‰ská, Praha . . . . . . . . . . . .19 000 Kã
Ivan ·aray, Praha
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 Kã
Jan ·ipo‰, Chomutov
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Nikola ·tefan, Praha
Fakulta tûlesné v˘chovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha . . . .1 200 Kã
Josef Tamá‰, Litvínov
Stfiední ‰kola Educhema, Mezibofií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Zdenûk Tanco‰, Jirkov
Soukromá stfiední odborná ‰kola specializaãní, Chomutov . . . . .9 000 Kã
Vûra Tanco‰ová, Kladno
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 100 Kã
Grundzová Tereza, Praha
Soukromé stfiední odborné uãili‰tû hotelového provozu, Praha .5 500 Kã
Josef Ti‰er, PlzeÀ
Stfiední odborná ‰kola, PlzeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 500 Kã
Martin Torák, Liberec
Soukromé stfiední odborné uãili‰tû a uãili‰tû tradiãních fiemesel,
Dlouhá Lhota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
6 9 V˘roãní zpráva 1999
Ladislav Trnãík, Orlová – Lutynû
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . . . . .25 354 Kã
·tefan Va‰ek, Veselí nad Moravou
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 500 Kã
Helena Vavfiinová, Nové Stra‰ecí
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 400 Kã
Olga Vedralová, Klá‰terec nad Ohfií
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 Kã
Ivana Vilhemová, Mikulov
Stfiední a vy‰‰í zdravotnická ‰kola, Znojmo . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Emil Voráã, Nejdek
Evangelická akademie, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 Kã
Petra Zajdová, Brno
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Terezie Zajdová, Brno
Obchodní akademie, Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 500 Kã
Petr Îiga, Nové Mûsto na Moravû
Romská stfiední ‰kola sociální, Kolín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Kã
Emilie Îigová, MimoÀ
Evangelická akademie, Praha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 445 032 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 124 Kã
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 477 156 Kã
B2.8
âtením a psaním ke kritickému my‰lení
Cílem programu je vy‰kolit stfiedo‰kolské a vysoko‰kolské pedagogy v âeské
republice v metodách, které rozvíjejí schopnost kriticky myslet a samostatnû
a aktivnû se uãit a zakládají potfiebu celoÏivotnû se vzdûlávat.
Program byl zahájen v roce 1997 v Nadaci OSF Praha a v roce 1999 byl
pfiedán organizaci PAU ( Pfiátelé angaÏovaného uãení). PAU pokraãuje v implementaci programu do ãeského prostfiedí tak, aby pfiiná‰el do ‰kol systém
metod rozvíjejících samostatné, kritické my‰lení.
PAU (Pfiátelé angaÏovaného uãení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 045 184 Kã
grant na realizaci programu
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 045 184 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 616 Kã
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 305 800 Kã
B2.9 Program na podporu vydávání
kniÏních titulÛ akademického charakteru
Program má za úkol podporovat vydávání titulÛ akademického charakteru.
Bûhem roku bylo v rámci dvou grantov˘ch kol projednáno celkem 133 Ïádostí z nichÏ 31 kniÏních titulÛ bylo podpofieno granty.
PÛvodní ãeské tituly
Milena Bartlová: âeské deskové malífiství 1400–1460
Nakladatelství Argo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Eva Davidová, Milena Hübschmannová, Peter Stojka,
editor Karel Holub: Dúrav me avilem – Zdálky jsem pfii‰el
Nakladatelství Karel Holub – Ars Bohemica . . . . . . . . . . . . . . 120 000 Kã
Inge Fialová: Nûkolik kapitol o nûmeckém, rakouském
a praÏském literárním expresionismu
Nakladatelství Votobia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Robin Hefiman, Dita Nymburská, Zdenka ·varcová,
Jan S˘kora: Slovník japonské kultury
Nakladatelství Aurora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 Kã
Hofman, JeÏek, Tomek: Regionální a mûstsk˘ management a marketing
Management Press . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Franti‰ek Kupka: Tvofiení v umûní v˘tvarném
Nakladatelství Brody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Michal Mare‰: Pamûti
Nakladatelství Prostor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Zdenûk Mathauser: Estetika racionálního zfiení
Nakladatelství Carolinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 000 Kã
Ctibor Neãas: Holocaust ãesk˘ch RomÛ
Nakladatelství Prostor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 970 Kã
M.Vanûk, M.Otáhal: Sto studentsk˘ch revolucí
Nakladatelství Lidové noviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 Kã
7 2 V˘roãní zpráva 1999
L.K.ÎiÏka: Pamûti knihkupcovy
Jan Kanzelsberger, nakladatelství a vydavatelství . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Pfiekladové tituly
Meyer Howard Abrams: Zrcadlo a lampa
Triáda Publishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Italo Calvino: Americké pfiedná‰ky
Nakladatelství Prostor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
David D.Friedman: Why Is Law (An Economist’s View of the Elephant)
MegaPrint Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000 Kã
Brigitte Hamannová: Hitlerova VídeÀ
Nakladatelství Prostor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 Kã
Gustav René Hocke: Svût jako labyrint/Man˘rismus v literatufie
Triáda Publishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Kã
Wassily Kandinsky: Bod, linie, plocha
Triáda Publishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
D.Kendrick, G.Puxon: Gypsies under the Swastika
Vydavatelství UP Olomouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Paul Klee: Pedagogick˘ skicáfi
Triáda Publishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Igor Luke‰: âeskoslovensko mezi Hitlerem a Stalinem
Nakladatelství Prostor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Kã
Jean Francois Lyotard a dal‰í autofii z jeho okruhu: Lyotard: Acinema
Nakladatelství Herrmann a synové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Jerry Mander: âtyfii dÛvody pro odstranûní televize
Jan ·abata, nakladatelství Doplnûk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Josef Müller: Dûjiny nûmecké literatury
Nakladatelství Aula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Lazlo Moholy Nagy: Od materiálu k architektufie
Triáda Publishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Bruno Netl a kol.: V˘lety za hudbou svûta
Academia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
E.F.Schumacher: Malé je milé
Jan ·abata, nakladatelství Doplnûk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Gordon Skilling: Pamûti
Nakladatelství Prostor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
7 3 V˘roãní zpráva 1999
Oswald Spengler: Zánik Západu
Nakladatelství Periplum, Olomouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Kã
Tzvetan Todorov: Poetika prózy, co je strukturalismus
Triáda Publishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Christa Wichterich: Die Globalisierte Frau
Profem o.p.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Sborník Zírající do slunce
Nakladatelství Bystrov a synové s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 739 970 Kã
B2.10
Ostatní vzdûlávací programy
Vzdûlávací nadace Jana Husa
– realizace spoleãného projektu Nadace OSF Praha a VNJH
Akademické informaãní centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .826 360 Kã
realizace grantového programu podpory
vysoko‰kolského vzdûlávání HESP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 848 202 Kã
Nadace Charty 77
– podpora vzdûlávacího projektu zamûfieného
na talentované mladé fyziky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 Kã
Zdrav˘ Ïivotní styl
– realizace projektu Program v˘chovy ke zdravému
Ïivotnímu stylu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 940 Kã
Business Leaders Forum
– program na realizaci manaÏersk˘ch stáÏí . . . . . . . . . . . . . . . .67 716 Kã
GRANTY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 488 218 Kã
C. Programy
z oblasti umûní a kultury
C1. Cultural Link
C2. Program na podporu Performing Arts
C3. Program podpory kulturních ãasopisÛ
C4. Program na vydávání pfiekladÛ
C5. Program podpory elektronického publikování
C6. Ostatní
C1.
Cultural Link
Open Society Cultural Link Program (zkrácenû Cultural Link, CL) je urãen pro
spolupráci v oblasti kultury a umûní mezi zemûmi stfiední a v˘chodní Evropy
a stfiední Asie, resp. zemûmi, kde pÛsobí Sorosovy nadace. Jednotlivé projekty
jsou vyhla‰ovány z iniciativy hostitelské nadace, v jejíÏ zemi se projekt koná,
do zemí, z nichÏ je pfiedpokládána úãast. KaÏd˘ projekt projednává mezinárodní evaluaãní t˘m a program je koordinován v OSI New York.
V prÛbûhu roku 1999 bylo v rámci programu vyhlá‰eno témûfi 400 projektÛ. Nadace OSF Praha se podílena na 72 z nich, pfiiãemÏ 26 projektÛ se
konalo v âeské republice.
Náklady na jednotlivé projekty jsou rozdûleny mezi hostitelskou nadaci, jeÏ
zpravidla hradí ubytování a stravování, popfi. i ãásteãnû organizaãní náklady
spojené s realizací projektu, a nadaci participující, jeÏ hradí cestovné a pobytové stipendium. âástky uvedené u grantÛ v tomto pfiehledu proto pfiedstavují pouze ãásteãnou podporu projektu ze strany Nadace OSF Praha. Udûlené
granty zahrnují pfiímé náklady jednotliv˘ch projektÛ pofiádan˘ch v âeské republice, vynaloÏené na úãastníky ze zemí stfiední a v˘chodní Evropy a stfiední
Asie, a cestovní náklady ãesk˘ch umûlcÛ, teoretikÛ ãi skupin, ktefií se zúãastnili projektÛ pofiádan˘ch za podpory Sorosov˘ch nadací v regionu.
Divadlo:
Nadace OSF Praha hostila následující projekty
Setkání 99, IX. mezinárodní festival divadelních ‰kol
9.–13. února, Brno
Organizátor: Janáãkova akademie múzick˘ch umûní
Úãast: Slovinsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 Kã
Stoka na Moravû
14.–17. dubna, Uherské Hradi‰tû, Zlín, Olomouc Kopfiivnice
Organizátor: SCCA Bratislava
Úãast: Slovensko (divadlo Stoka ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 300 Kã
7 8 V˘roãní zpráva 1999
V˘chodní sklizeÀ, pracovní setkání a festival
9.–15. srpna, Fofit u Vrchlabí
Organizátor: Obãanské sdruÏení Faun
Úãast: Petrohrad, Ukrajina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 Kã
Z druhé strany, divadelní festival
2.– 31. fiíjen, Praha, Palác Akropolis
Organizátor: ÎiÏkovská divadelní a hudební agentura
Úãast: Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 499 Kã
Nadace OSF Praha se podílela na následujících projektech
Oberiu renesance v Evropû
Moskva, 21.–26. dubna
Úãast: Ha Divadlo (30 osob) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 934 Kã
3 bienale divadla Eugena Ionesca
Ki‰inûv, 25. kvûtna.–2. ãervna
Úãast: Halka Tfie‰náková, Petr Kru‰elnick˘, Jifií Hol˘,
David Vrbík, Radek Auer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 067 Kã
Mezinárodní festival Divadlo v kufru
Sofie a Burgas, 26. kvûtna – 10. ãervna
Úãast: Teatr Novogo Fronta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 055 Kã
Exodus, 5. Festival souãasného umûní a setkaní mlad˘ch kritikÛ
LublaÀ, 28.kvûtna – 6. ãervna
Úãast: Ondfiej Huãín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 035 Kã
Ka‰par 99
2.–7. ãervna, Ko‰ice, RoÏÀava, Vranov nad Toplou,
Pre‰ov, Humenné
Úãast: Divadelní spolek Ka‰par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 000 Kã
Mezinárodní festival Caravan 99
Sv. Petrohrad, 4.–6. ãervna
Úãast: Irina Andrejeva, Vít Louck˘, Milan Kipry, Ale‰ Janák . . .28 980 Kã
Mezinárodní loutkov˘ festival Lutke 99
LublaÀ, 26.–29. srpna
Úãast: Buchty a Loutky (4 osoby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 852 Kã
Radvan 99, loutkov˘ festival
Bratislava, 8.–10. záfií
Úãast: Vûra ¤íãafiová, Franti‰ek Vítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 517 Kã
Homo Novus 99, mezinárodní festival
Riga, 25.–31. fiíjna
Úãast: Divadlo Archa (Vûra ¤íãafiová, Franti‰ek Vítek) . . . . . . .16 465 Kã
7 9 V˘roãní zpráva 1999
Nové evropské divadlo, Mezinárodní divadelní festival
pfiedstavující novou generaci divadelníkÛ
Moskva, 9.–17. listopadu
Úãast: Lenka Jungmannová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 039 Kã
Mezinárodní divadelní festival The Crash
Var‰ava, 25.–29. listopadu
Úãast: Dejvické divadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 980 Kã
Hudba
Nadace OSF Praha hostila následující projekty
Khamoro 99, Mezinárodní romsk˘ festival
14.–16. kvûtna, Praha, klub Roxy, divadlo Komedie, Jazz Club Îelezná
Organizátor: Studio Production Saga
Úãast: Jugoslávie, Slovensko, Makedonie, Rusko, Maìarsko . . . .320 000 Kã
Respect 99, II. festival etnické a svûtové hudby
17.–20. ãervna, Praha, Terasa jízdárny PraÏského hradu
Organizátor: R Presse s.r.o.
Úãast: Slovensko, Rumunsko, Maìarsko, Polsko . . . . . . . . . . .142 000 Kã
Forfest 99 KromûfiíÏ, Mezinárodní festival
souãasného duchovního umûní
19.–28. ãervna, KromûfiíÏ
Organizátor: Umûlecká iniciativa KromûfiíÏ, Václav a Eva Vaculoviãovi
Úãast: Slovensko, Polsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 000 Kã
Letní jazzové setkání v Praze 99
10.–17. ãervence, Praha
Organizátor: âeská jazzová spoleãnost
Úãast: Polsko, Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 000 Kã
První evropské sanatorium, hudební a divadelní festival Limbo II.
18.–21. ãervence, Plasy, Klá‰ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 Kã
Organizátor: Centrum pro metamedia
Úãast: Polsko
4. mezinárodní skladatelsk˘ kurs v âeském Krumlovû
22.–29. srpna, âesk˘ Krumlov
Organizátor: Atelier 90, Spoleãnost skladatelÛ, hudebníkÛ
a hudebních teoretikÛ
Úãast: Loty‰sko, Chorvatsko, ÁzerbajdÏán, Bûlorusko a Slovensko . . . .0 Kã
New Music Maraton
19.–21. listopadu, Praha, Divadlo Archa
Organizátor: Spoleãnost pro novou hudbu
Úãast: Moskva, ÁzerbajdÏán, Loty‰sko . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 000 Kã
8 0 V˘roãní zpráva 1999
Dorde Bala‰evic v Praze
27.–28. listopadu, Praha, Kino Evald a Lucerna Music Bar
Organizátor: Obãanské sdruÏení Slovo 21
Úãast: Jugoslávie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 000 Kã
Nadace OSF Praha se podílela na následujících projektech
Baroque Passion Music
Var‰ava, 10.–14. bfiezna.
Úãast: Marek ·tryncl a Musica Florea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 225 Kã
Trans Sib Inter Jazz (Duke Ellington’ Memorial)
Novosibirsk, 26.–29. dubna
Úãast: Yvonne Sanchez, Petr Zelenka, Petr Dvorsk˘ . . . . . . . . .98 234 Kã
Roaring Hoofs, Mezinárodní festival souãasné hudby
Ulanbátar, 7.–14. ãervna
Úãast: Miroslav Pudlák, Mondshein: Kamil DoleÏal,
Radomír ·irc, Hanu‰ BartoÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 007 Kã
Mezinárodní festival Kukart
Sv Petrohrad, 18.–25. ãervna
Úãast: TomበOndrÛ‰ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 860 Kã
Pohoda a Barbakan
Bratislava, Banská Bystrica, 16.–17. ãervence . . . . . . . . . . . . .20 000 Kã
Mezinárodní festival etnick˘ch umûní “Water of Life”
Novosibirsk, 19.–22. srpna
Úãast: Petr Hrube‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 524 Kã
Varhaní konzervatofi v Legnici
Var‰ava, 13.–17. záfií
Úãast: Michal Novenko, LukበVendl, Jifií Houdek . . . . . . . . . . .1 080 Kã
Koncerty barokní a klasické hudby
Var‰ava, 13.–19.fiíjna a 3.–9. listopadu
Úãast: Gabriela Eibenová, Eleonora Machová,
Lydie Ladová, Jifiina Doubravská, Petr ·tefl . . . . . . . . . . . . . . . .4 852 Kã
Sarajevsk˘ mezinárodní hudební festival
Sarajevo, 20.–25. prosince
Úãast: Ivan Îenat˘, Czech Modern Quartet (Martin Válek,
Vladimír Klánsk˘, Vladimír Kroupa, Vít Petrá‰ek) . . . . . . . . . . .57 783 Kã
Mezinárodní hudební festival Musica Humana
Kyjev/ZáporoÏ, 24.–30. ledna 2000
Úãast: Kamil DoleÏal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 532 Kã
8 1 V˘roãní zpráva 1999
Tanec
Nadace OSF Praha hostila následující projekty
Anka Sedláãková v Brnû, pfiedstavení a workshop
26.–28. listopadu, Brno, Divadlo Barka
Organizátor: Taneãní scéna – Asociace pro alternativní tance . . .10 000 Kã
Úãast: Slovensko
Nadace OSF Praha se podílela na následujících projektech
Mezinárodní letní festival Trnfest 99
LublaÀ, 27.–29. ãervence
Úãast: Deja Donné Production (8 osob) . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 743 Kã
Festival souãasného tance Central Station
Budape‰t, 11.–16. fiíjna
Úãast: TáÀa Langá‰ková, Nina Vangeli, Petr Tyc,
Deja Donné Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 196 Kã
Ural Tanz Závod, taneãní festival
Jekatûrinburg, 17.–22. prosince
Úãast: Lenka Flory, Krist˘na Lhotáková,
Ladislav Soukup, Jan DaÀhel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 348 Kã
Transart, mezinárodní festival
Almaty, 20.–23. ledna 2000
Úãast: Zuzana Vitou‰ová, Lenka BartÛÀková,
Jana Hudeãková, Martin ·mejkal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 769 Kã
V˘tvarné umûní
Nadace OSF Praha hostila následující projekty
Dorota Sadovska, v˘stava
2.–28. února, Praha, ·pálova galerie
Organizátor: Obãasné sdruÏení na podporu Galerie Václava ·pály
Úãast: Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 Kã
Kniha jako umûleck˘ projekt
4.–11. dubna, Praha, Galerie Grapheion
Organizátor: Nadace Inter Kontakt Grafik
Úãast:Moskva, NiÏnyj Novgorod, Ukrajina . . . . . . . . . . . . . . .190 000 Kã
Portrét umûlce jako mladého muÏe
11.–15. dubna, Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly
Organizátor: Lidé v˘tvarnému umûní, v˘tvarné umûní lidem o.p.s.
Úãast: Slovensko, Maìarsko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko . . .28 900 Kã
8 2 V˘roãní zpráva 1999
Rezidenãní centrum âimelice
ãerven – záfií, âimelice, zámek
Organizátor: Nadace a centrum pro souãasné umûní Praha
Üãast: Loty‰sko, Rusko, Chorvatsko, Polsko,
Makedonie, Jugoslávie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 235 Kã
Laboratofi, v˘stava
22. srpna.– 29. záfií, Vlkov u Brna, Galerie S˘pka
Organizátor: DÛm umûní mûsta Brna
Úãast: Slovensko, Polsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 Kã
Public District, v˘stava a konference
26. záfií – 9. fiíjna, Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly
Organizátor: Lidé v˘tvarnému umûní, v˘tvarné umûní lidem o.p.s.
Úãast: Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Jugoslávie . . . .290 000 Kã
Vzdálené vztahy, v˘stava a panelová diskuze
8.–14. fiíjna, Praha, NG VeletrÏní palác
Organizátor: Jifií ·evãík
Úãast: Polsko, Moskva, Slovinsko, Slovensko . . . . . . . . . . . . .166 800 Kã
Nadace OSF Praha se podílela na následujících projektech
V˘stava laureátÛ ceny Jindfiicha Chalupeckého
Bukure‰È, 22.–28. února
Úãast: Martin Dostál, Radek VáÀa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 652 Kã
Break 21, 3. mezinárodní festival mlad˘ch nezávisl˘ch umûlcÛ
LublaÀ, 3.–5. kvûtna
Úãast: Robert Novák, Pavel ·torek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 086 Kã
Fauna, mezinárodní v˘stava u pfiíleÏitosti kongresu AICA
Var‰ava, 11. kvûtna.– 7. ãervence
Úãast: Jifií âernick˘, Jifií ·evãík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 655 Kã
Centre/Edge, Elite/Average, symposium a v˘stava
Bratislava,Trnava, 21.–22. kvûtna
Úãast: Martin Adamec, René Rohan, Juraj Dudá‰,
Slávka Subotiãová, Milan Mikulá‰tík, Marius Chrom˘ . . . . . . . . .3 133 Kã
XXI. Spring/Proljece, multimediální festival
Záhfieb/Dubrovník, Split, ãerven,
Úãast: Jifií SurÛvka, René Rohan, Monika Adamcová . . . . . . . .10 416 Kã
Environment on the eve of the 3rd millenium
within Perejasvl Summer Academy
Moskva/Perejasvl, 15.– 30. ãervna
Úãast: Martin Zet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 674 Kã
8 3 V˘roãní zpráva 1999
Letní ‰kola fotografie
Poprad, 3.–11. ãervence
Úãast: Kamil Varga, Pavel BaÀka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 078 Kã
Without the Wall, v˘stava fotografie a videa
Sv. Petrohrad, 4.–10. ãervence
Úãast: Veronika Bromová, Markéta Othová,
LukበJasansk˘, Martin Polák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 243 Kã
Star of Medhermeneutik Russian Art of 90s, v˘stava a kulat˘ stÛl
Novosibirsk/Krasnojarsk, 28. záfií – 4. fiíjna
Úãast: TomበGlanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 016 Kã
Design Symposium Form Forum 99
Bukure‰t/Bra‰ov, 19.–21. listopadu
Úãast: Jan Nûmeãek, Michal Fronûk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 072 Kã
Video Art, Sourses and Secrets, v˘stava a workshop
Alma–Ata, 22.–27. listopadu
Úãast: Keiko Sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 723 Kã
Ground for Disccussion, Star of Medhermeneutik
Russian Art of the 90s, v˘stava a kulat˘ stÛl
Novosibirsk/Kemerovo 14.–18. ledna 2000
Úãast: Pavlína Morganová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Film
Nadace OSF Praha hostila následující projekty
Finále PlzeÀ, 12. festival ãesk˘ch filmÛ
12.–18. dubna, PlzeÀ
Organizátor: Finále PlzeÀ o.p.s.
Úãast: Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 000 Kã
Zlatá Praha, mezinárodní televizní festival
1.–6. kvûtna, Praha, Îofín
Organizátor: Festival Zlatá Praha
Úãast: Albánie, Bûlorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Estonsko, Rusko, Chorvatsko, Litva, Slovensko, Kazachstán . . . .120 000 Kã
On the Road
2.–6. kvûtna, Praha, Experimentální prostor Roxy
Organizátor: What.ever! produkce
Úãast: Bosna a Hercegovina/Banja Luka . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000 Kã
Retrospektiva filmÛ Emira Kusturici
20.–26. kvûtna, Praha, kino Kvûten
Organizátor: Asociace Horizont
Úãast: Makedonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 Kã
8 4 V˘roãní zpráva 1999
Mezinárodní filmov˘ festival o lidsk˘ch právech Jeden svût
26.kvûtna – 11. ãervna, Praha, Mûstská knihovna,
Francouzsk˘ institut, Kino Evald
Organizátor: Nadace pfii âTV âlovûk v tísni
Úãast: TadÏikistán, Mongolsko, Kazachstán,
Bûlorusko, Slovensko, Bosna a Hercegovina . . . . . . . . . . . . . .275 071 Kã
Zamûfieno na Kazachstán, zvlá‰tní sekce mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary
6.–11. ãervence, Karlovy Vary,
Organizátor: Film servis festivalu Karlovy Vary a.s.
Úãast: Kazachstán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 080 Kã
Nadace OSF Praha se podílela na následujících projektech
Zimní ‰kola interpretace
Bratislava, 29.–31. ledna
Úãast: Michal Bregant, Petra Dominková,
Petr Sczepanik, Pavel Skopal, Václav KofroÀ . . . . . . . . . . . . . . . .1 700 Kã
IX. mezinárodní filmov˘ festival „Message to a Man”
Sv. Petrohrad, 17.–24. ãervna
Úãast: Drahomíra Králová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 354 Kã
VII. mezinárodní filmov˘ „Festival festivalÛ“
Sv. Petrohrad, 23.–29. ãervna
Úãast: Richard Nûmec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 221 Kã
V. Sarajevsk˘ filmov˘ festival
Sarajevo, 20.–28. srpna
Úãast: Katefiina Kaãerovská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 799 Kã
Prostor ve filmu 99, semináfi
Bratislava, 18.–24. fiíjna
Úãast: Tereza Dvofiáková, Radovan Suk,
Vít Janeãek, Helena Bendová, Jifií Horníãek . . . . . . . . . . . . . . . .4 418 Kã
V˘chodoevropské panorama, filmov˘ festival Molodist
Kyjev, 23.–31. fiíjna
Úãast: Jifií Králík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 366 Kã
Inter Doc Workshop o dokumentárním filmu
Ulánbátár, 15.–17. února 2000
Úãast: Igor Chaun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 750 Kã
8 5 V˘roãní zpráva 1999
Literatura
Nadace OSF Praha se podílela na následujících projektech
Pu‰kin po Pu‰kinovi
Samara, 22.–25. dubna, Muzeum literatury, dÛm A.N. Tolstého
Úãast: Miroslav Havel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 191 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 888 509 Kã
C2.
Program na podporu Performing Arts
Tento grantov˘ program je zamûfien pfiedev‰ím na podporu novátorsk˘ch
a experimentálních projektÛ nekomerãního charakteru ãi projektÛ vzdûlávacích z oblasti jevi‰tního umûní divadla, tance a souãasné hudby (performing
arts). Pfiednost mají nezávisle vzniklé projekty.
V rámci programu bylo celkem bûhem dvou grantov˘ch kol projednáno
143 Ïádostí, z nich 55 projektÛ bylo podpofieno granty.
Taneãní projekty
Taneãní soubor Domino – Lenka Ottová
Láska jak se fiíká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 Kã
Cena útûchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 000 Kã
Tanec Praha
Monika Rebcová, Jowie, please, help me!. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Antonie Svobodová
D˘chá?, autorské pfiedstavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Petr Tyc
autorské pfiedstavení, Pierrot Lunaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Barbora Látalová
autorské pfiedstavení, Non Liquet
aneb zahradniãení s panem Voltairem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000 Kã
Claudia Nasliová
Jan Kodet, Brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Kã
Taneãní sdruÏení VSB-TU Ostrava
Lenka Dfiímalová, taneãní divadlo Zóna . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Performance
Michaela Hofiej‰í
Autorská performance, Maska rudé smrti . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
8 7 V˘roãní zpráva 1999
Eva Krájenská
Autorská performance MÛj Ïivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 Kã
Michal Caban
Baletní jednotka Kfieã, Corpus sex MachiÀa,
estetická industriální banalita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Ludûk Svoboda
âekání – CtoI, v˘tvarnû pohybové OP-ART pfiedstavení . . . . . . 25 000 Kã
Nora Sopková
Tûlo jako obraz, v˘tvarnû pohybové pfiedstavení . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Obãanské sdruÏení VaÀkovka
René Sviderski, Den Poezie, poetick˘ happening . . . . . . . . . . . . 5 000 Kã
Divadelní pfiedstavení
Rozko‰ bez rizika, Hana Malinová
„nic“, nastudování romské pohádky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Klub pfiátel umûní v âR, obãanské sdruÏení
Morodochium (Blázinec na koleãkách), alibistické divadlo . . . 30 000 Kã
Nadaãní fond U Slunce a Luny
Jaroslav Du‰ek, âistá radost nedaleko hradu . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Letokruh
Skrytá tvÛrãí jednotka K’d, Îivot Fanta Zije . . . . . . . . . . . . . . . 21 000 Kã
Ondfiej Lipovsk˘
Autorské pfiedstavení, Spad tam,
vizuálnû – pohybové divadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Kã
LukበNovotn˘
Divadlo M.U.T. Central Shot, veãery inscenovaného ãtení . . . . 32 400 Kã
Hudební projekty
Vladimír Hirsch
Symphony No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 Kã
Spoleãnost pro novou hudbu
Agon Orchestra, Mûstsk˘ Ïivot/City Life,
souãasná experimentální váÏná hudba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Miroslav Pudlák, Okfiídlená kreatura,
souãasná váÏná hudba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Jazz Club Îelezná, Petr Hrube‰
Recyklace tónÛ, hudební performance
v industriálním prostfiedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 000 Kã
8 8 V˘roãní zpráva 1999
Festivaly a pfiehlídky
Studio Citadela
Odli‰nost, tolerance, setkání 99,
divadelní festival Mnichovo Hradi‰tû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Akram Stanûk
MB (apostrof) 99, 1.mezinárodní festival
amatérsk˘ch divadel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Obãanské sdruÏení Divadlo AHA!
Divadelní ãerven, festival netradiãních
amatérsk˘ch divadelních souborÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Taneãní centrum Praha – Konzervatofi o.p.s
Mezinárodní t˘den tance 2000, semináfie a pfiedstavení . . . . . 60 000 Kã
Unijazz, sdruÏení pro podporu kulturních aktivit
Boskovice 99, multiÏánrov˘ festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 Kã
Bohnice 99, divadelní a hudební pfiehlídka . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Malá Alternativa, pfiehlídka mlad˘ch hudebních souborÛ . . . . 35 000 Kã
Obãanské sdruÏení Regika, Dana Chládková
Letní dny tance s mezinárodní úãastí
v Ústí nad Labem – 1.roãník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Miroslav Samek
Divadelní festiválek Jsem spokojenej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 000 Kã
Obãanské sdruÏení divadlo Alfred
Burza komorních divadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 000 Kã
PraÏské komorní divadlo
Ostrostfielci II.a III., pfiehlídka reÏijních pfiístupÛ
ke krátk˘m dramatick˘m útvarÛm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Ostatní
Ale‰ Kudela, Eva van de Rakt
Filmov˘ taneãnû hudební projekt Tváfií v tváfi . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Obãanské sdruÏení Ateliér S˘pka
V˘stava pro zvífiata, sympozium
Vizuální umûní a performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 Kã
Obãanské sdruÏení Klá‰ter
Adventní doba konce tisíciletí,
intermediální site specific projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
8 9 V˘roãní zpráva 1999
Workshopy a semináfie
Marie Kinsky
âesko-francouzské semináfie souãasného tance . . . . . . . . . . . 150 000 Kã
Obãanské sdruÏení Mamapapa
Lightlab – fáze I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 Kã
Jifií Stivín
Centrum pro imporovizaci v umûní, hudební dílny . . . . . . . . . 60 000 Kã
Pavla Dombrovská
V˘tvarnû-dramatické dílny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 000 Kã
Spoleãnost pro rozvoj kultury, estetiky a morálky – Vitendes
Dílny kjógen japonského mistra ·igejamy ·ime . . . . . . . . . . . . 58 000 Kã
Projekty podpofiené ve spolupráci s OSI Budapest
Spoleãnost perkusionistÛ âR
Percussion Workshop Trstûnice 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 000 Kã
Mamapapa o.s.
Demolice, sympozijní pobyt, site specific akce . . . . . . . . . . . 138 000 Kã
Vladimír Gut
Dílna pohybového divadla pro rok 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 Kã
Linhartova Nadace
Workshopy – ·kolská 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Jana Bejvlová
StáÏ: GITIS, Moskevská divadelní akademie, Rusko . . . . . . . . . 25 000 Kã
Leo‰ Juráãek
StáÏ: Státní akademie múzick˘ch umûní
v Petrohradû, Rusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Luisa Rzymanová
StáÏ: les Baines Connective, Teynde, Regen Bogen Fabrik,
Brusel, Belgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Pavel Kohout
Úãast: Mezinárodní letní workshop M.K. âiurlionise,
Vilnius, Litva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Petra Havelková
Úãast: Mezinárodní divadelní akademie Ruhr,
Nûmecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 USD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (42 668 Kã)
9 0 V˘roãní zpráva 1999
Jana Koucká, Martin Sedlák, Lucie HÛlová, Dana Klimánková,
Marie Dvorská, Petr Nûmeãek, Michaela Valentová, Jifií Nûmeãek,
·tûpán JeÏek, Jitka Hosprová, LukበPolák, Jan JÛza, Miroslav Sekera,
·tûpán Kos
Úãast: Mezinárodní letní akademie,
Praha, VídeÀ, Budape‰t, Rakousko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 350 ATS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (111 211 Kã)
Jaroslav Rau‰er
Úãast: Establishing and Runnning an Independent Venue in Central
and Eastern Europe, Budape‰È, Maìarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 983 Kã
LukበMatásek, Jana Horãiãková
Úãast: Mobile Theatre Network Workshop,
Ljubljana, Slovinsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 756 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 903 018 Kã
C3.
Program podpory kulturních ãasopisÛ
Grantov˘ program na podporu vydávání kvalitních nekomerãních ãasopisÛ je
urãen pro periodika zamûfiená na literaturu, divadlo, hudbu a v˘tvarné umûní a na kulturu v‰eobecnû. Vzhledem k tomu, Ïe smyslem podpory je zv˘‰it
kvalitu ãasopisu a jeho distribuci, jsou granty urãeny pfiedev‰ím na tzv. nepfiímou dotaci, napfiíklad formou pfiíspûvkÛ na pfiedplatné pro knihovny, ‰koly a dal‰í neziskové vzdûlávací instituce nebo na technické vybavení redakcí.
Alternativa, dvoumûsíãník pro ekologii,
trvalou udrÏitelnost a nekomerãní kulturu
Klub Alternativa pfii sdruÏení Dûti zemû . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Aluze, ãtvrtletník pro literaturu, filosofii aj.
Katedra bohemistiky Filozofické fakulty
Univerzity Palackého. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Analogon, kulturnû-umûlecká a literární revue
SdruÏení Analogonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 000 Kã
Ateliér, ãtrnáctideník souãasného v˘tvarného umûní
Spoleãnost ãasopisu Ateliér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Babylon, kulturnû-spoleãensk˘ mûsíãník
Studentsk˘ spolek Babylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Grapheion, ãtvrtletník pro umûní volné grafiky, autorské knihy,
kniÏní grafiky autorského papíru a tisku
Galerie und Verlag Mitteleuropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Kritick˘ sborník, ãtvrtletník pro reflexe v oborech literatura
– jazyk – filozofie
SdruÏení na podporu vydávání ãasopisÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Labyrint revue, kulturní revue pro soudobou literaturu,
v˘tvarné umûní hudbu a film
Joachim Dvofiák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 Kã
Literární noviny, t˘deník
Spoleãnost pro literární noviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 000 Kã
9 2 V˘roãní zpráva 1999
Proglas, ãasopis pro kulturu, filozofii, politologii a politiku
Centrum pro studium demokracie a kultury . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Prostor, ãtvrtletník se zamûfiením na spoleãnost, politiku, kulturu a umûní
SdruÏení pro vydávání revue Prostor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Revolver Revue a Kritická pfiíloha, umûní, kultura
a ‰ir‰í spoleãenské souvislosti
SdruÏení na podporu vydávání ãasopisÛ . . . . . . . . . . . . . . . . 180 000 Kã
Souvislosti, revue pro kfiesÈanství a kulturu, literaturu,
teologii, sociologii a historii
SdruÏení na podporu vydávání ãasopisÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Stfiední Evropa, revue pro stfiedoevropskou kulturu a politiku
Institut pro stfiedoevropskou kulturu a politiku . . . . . . . . . . . . 36 000 Kã
Svût a divadlo, divadelní dvoumûsíãník
Divadelní obec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Taneãní listy, mûsíãník o umûní pohybu
SdruÏení pro vydávání ãasopisu Taneãní listy . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Umûlec, ãasopis pro souãasné v˘tvarné umûní
Ivan Meãl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
UNI – kulturní magazín, mûsíãník zamûfien˘ v‰eobecnû na kulturu
s dÛrazem na hudbu
Unijazz, sdruÏení na podporu kulturních aktivit . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Zlat˘ fiez, ãtvrtletník pro architekturu, design, umûní
Obãanské sdruÏení Zlat˘ fiez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 359 000 Kã
C4.
Program na vydávání pfiekladÛ
CEU Translation Project a East Translates East
CEU Translation Project je urãen na podporu vydávání ãesk˘ch pfiekladÛ
z angliãtiny, nûmãiny a francouz‰tiny. Jedná se o klíãová díla z oblasti ekonomie, historie, mezinárodních vztahÛ, práva, filozofie, politick˘ch vûd, sociologie, antropologie a kulturologie. Nadace OSF Praha tento projekt zahájila za podpory Center for Publishing Development se sídlem v OSI Budapest
v roce 1996. Ze seznamu pfiibliÏnû 300 titulÛ, které byly vybrány ve spolupráci s Central European University, bylo Nadací OSF Praha dosud podpofieno vydání necel˘ch padesáti titulÛ. Granty jsou urãeny na tzv. ztrátové náklady spojené s vydáním titulu, a to zpravidla na pfieklad. V roce 1999 byl
zahájen nov˘ program East Translates East, kter˘ je urãen na podporu vydávání pfiekladÛ kniÏních titulÛ ze zemí v˘chodní Evropy. Vzhledem k tomu, Ïe
se ãasto jedná o pfiekladovû nároãné práce, jsou tituly podpofiené v r. 1999
uvedeny na kniÏní trh v následujících letech. Nadace jednotlivé pfieklady superviduje a dokonãuje grantová fiízení z let pfiede‰l˘ch.
CEU Translation Project
Jean Baudrillard, Dokonal˘ zloãin
Nakladatelství Periplum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 Kã
Ken Booth, Steve Smith, International Relations Theory
Barrister & Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 000 Kã
Ernest Gellner, Nacionalismus
Centrum pro studium demokracie a kultury . . . . . . . . . . . . . .66 000 Kã
Carlo Ginzburg, Il Formaggioe I Vermi
Nakladatelství Argo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 Kã
Gordon Graham, Filozofie umûní
Barrister & Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 000 Kã
Germaine Greer, The Female Eunuch
Marie Chfiibková, Nakladatelství
a vydavatelství One Woman Press . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 Kã
9 4 V˘roãní zpráva 1999
Stefano Guzzini, Realism in International Relations
Barrister & Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 000 Kã
Raul Hilberg, The Jewish catastrophe, 1933–1945
Nakladatelství Argo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 Kã
Albert A. Hirschman, The Passions and the Interests
Centrum pro studium demokracie a kultury . . . . . . . . . . . . . .88 000 Kã
Hannah Arendt, Between Past and Future
Centrum pro studium demokracie a kultury . . . . . . . . . . . . . .70 000 Kã
Thomas Hobbes, Leviathan
East Publishing, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 000 Kã
Martin Hollis, Steve Smith, Explaining
and Understanding International Relations
Centrum pro studium demokracie a kultury . . . . . . . . . . . . .112 000 Kã
Jan Willem Honig, Srebrenica. Zpráva o váleãném zloãinu
Nakladatelství Mladá fronta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 Kã
Eric Mc Luhan, âlovûk, média a elektronická kultura
Nakladatelství Jota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 000 Kã
Douglass C. North, Institutions, Institutional Change
and Economic Performance
V·E, Katedra ekonomie a hospodáfiské politiky,
Fakulta managementu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 500 Kã
Krzysztof Pomian, L’ Europe et ses nations
Nakladatelství Mladá fronta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 Kã
Charles Taylor, The Ethics of Authenticity
Filosofia, vydavatelství Filozofického ústavu AV âR . . . . . . . . .29 000 Kã
Tzvetan Todorov, Tváfií v tváfi krajnosti
Nakladatelství Mladá fronta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 Kã
Arnold J.Toynbee, Lidstvo a matka Zemû. Pfiíbûh dûjin svûta
Institut pro stfiedoevropskou kutluru a politiku . . . . . . . . . . . .70 000 Kã
Eric Wolf, Europe and the People without History
Nakladatelství Doplnûk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 000 Kã
East Translates East
Svetlana Broz, Dobfií lidé v ãase zla
Studio production Saga s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 000 Kã
Milan HodÏa, Federácia v Strednej Európe
Nakladatelství Bystrov a synové s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 Kã
9 5 V˘roãní zpráva 1999
Ivan Lovrenoviã, I., Bosna a Hercegovina
Institut pro stfiedoevropskou kutluru a politiku . . . . . . . . . . . .40 000 Kã
Trpimir Macan, Dûjiny ChorvatÛ
Institut pro stfiedoevropskou kutluru a politiku . . . . . . . . . . . .35 000 Kã
JoÏe Pirjevec, Jugoslavija 1981 - 1992
Nakladatelství Argo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 620 500 Kã
C5.
Program podpory elektronického publikování
Grantov˘ program je urãen pfiedev‰ím k podpofie publikování titulÛ, projektÛ a databází ze spoleãensk˘ch a humanitních oborÛ a kulturních ãasopisÛ,
které jsou v souladu s hlavním posláním nadace, coÏ je podpora rozvoje
otevfiené obãanské spoleãnosti. Granty jsou poskytovány nakladatelÛm, vydavatelÛm nebo autorÛm a mohou b˘t pouÏity na pokrytí nákladÛ nebo jejich ãásti do maximální v˘‰e pfiedpokládané ztráty.
V roce 1999 bylo projednáno celkem 54 Ïádostí, z nich bylo k finanãní podpofie vybráno 28 projektÛ:
Akademie múzick˘ch umûní v Praze
Zvefiejnûní kreativní a badatelské ãinnosti . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Ale‰ Mokren
Pardubice
Folklór na internetu (www.folklor.cz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Bona, o.p.s.
Prezentace organizace a chránûného bydlení na www . . . . . . 10 000 Kã
Brontosaufií ekocentrum Zelen˘ klub
EkoList po drátû (www.ekolist.cz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Centrum pro podporu obãanÛ – Dûti Zemû
Projekt zvefiejnûní únikÛ vybran˘ch
‰kodliv˘ch látek do prostfiedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Dûti Zemû – sekce „Za zachování pfiírody na Zemi“
âesk˘ kras na Internetu (www.ceskykras.cz) . . . . . . . . . . . . . . 17 600 Kã
Divadelní ústav
On-line dynamick˘ www server a databáze Arena
(www.divadlo.cz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 000 Kã
Dokumentaãní stfiedisko pro lidská práva
Elektronická publikace – Jak bránit lidská práva . . . . . . . . . . . 22 500 Kã
9 7 V˘roãní zpráva 1999
Drop in
Tvorba www stránek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Eurotopia, o.p.s.
Îivot do ãeského pohraniãí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Greenpeace âR
Solární informaãní systém (www.greenpeace.cz) . . . . . . . . . . . 26 000 Kã
Hudební informaãní stfiedisko, o.p.s.
Databáze dûl ãesk˘ch skladatelÛ na internetu
(www.musica.cz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
I-net Centrum
K – Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Intimate Arts s.r.o.
Internetov˘ ãasopis Bazar (www.intimate.cz/bazar). . . . . . . . 114 000 Kã
Katedra filosofie MU Brno
Provozování webového filozofického ãasopisu . . . . . . . . . . . . . 18 000 Kã
Katedra geografie ZâU PlzeÀ
Geografick˘ informaãní systém – západní âechy . . . . . . . . . . . 33 000 Kã
Manus, obãanské sdruÏení
CD „ReportáÏe“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 000 Kã
Mírové centrum
Balkánská sluneãnice na web (www.ecn.cz/Slunecnice). . . . . . . 9 000 Kã
Nadûje
Deset let nadûje v Nadûji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 000 Kã
New Breed, s.r.o.
Virtuální server (www.drugs.cz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Pavel Vanãát
Praha
Internetov˘ projekt âeská fotografie (www.czphoto.cz) . . . . . . 48 000 Kã
Slavonická renesanãní spoleãnost
Prezentace „Îivot na Trojmezí“ (www.slavonice.cz) . . . . . . . . . 35 000 Kã
Josef Sm˘kal
Brno
Pedagogické publikace pro nevidomé
(www.ecn.cz/smykal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Spolek Juristic
Elektronická knihovna Juristic (www.juristic.cz) . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
9 8 V˘roãní zpráva 1999
Státní vûdecká knihovna v Ústí nad Labem
Vydání báze Severoãesk˘ kraj v tisku 1991–1999 na CD . . . . . 16 000 Kã
Stfiedoevropská kolonie souãasného umûní – M.E.C.C.A.
Databáze souãasného umûní M.E.C.C. Net . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 Kã
Virtuální institut – Internetové centrum pro sociální studia, o.p.s.
Elektronické publikování – souãást vzdûlávání a v˘zkumu
(www). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Yorick, obãanské sdruÏení
Internetov˘ ãasopis Yorick (www.divadlo.cz/yorick) . . . . . . . . . 15 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 013 100 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 286 Kã
Náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 021 386 Kã
C6.
Ostatní
Nadace a centrum souãasného umûní Praha
Nadace a centrum souãasného umûní vznikly jako nástupnické organizace
Sorosova centra souãasného umûní, které bylo od roku 1993 souãástí Nadace Open Society Fund Praha. Cílem ãinnosti Nadace a centra souãasného
umûní je podpora rozvoje souãasného v˘tvarného umûní jako dÛleÏité souãásti harmonicky se rozvíjející obãanské spoleãnosti.
Grant celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 266 USD
D. Podpora rozvoje
obãanské spoleãnosti
D1. Program na podporu drobn˘ch obãansk˘ch aktivit
D2. Community Partnership Support Initiative (CPSI)
Iniciativa na podporu partnerství v komunitách
D3. Podpora komunitních projektÛ
D4. Program Brána muzea otevfiená
D5. Program na podporu iniciativ mlad˘ch lidí
D6. Právní program
D7. Romsk˘ program
D.8 Stipendijní program pro uprchlíky
D9. Spoleãnost, muÏi a Ïeny z aspektu Gender
D10. Child Abuse Program – Násilí na dûtech
D11. Program Street Children / Children In The Street
Dûti ulice
D12. Ostatní granty
D1. Program
na podporu drobn˘ch obãansk˘ch aktivit
Cílem programu je podpofiit kolektivní aktivity a spoleãné projekty zamûfiené
na rozvoj obãanské spoleãnosti. Do programu mohou b˘t zafiazeny projekty
jednotlivcÛ ãi skupin obãanÛ star‰ích 18 let, ktefií spoleãnû hodlají uspofiádat
akci nebo projekt pfiedloÏen˘ v zájmu rozvoje místní komunity. KaÏd˘ z navrhovan˘ch projektÛ by mûl doloÏit spolupráci i s jin˘mi organizacemi ãi jednotlivci v rámci dané komunity nebo regionu. Podporovány jsou projekty urãené
spí‰e ‰ir‰ímu poãtu lidí neÏ jen úzkému zájmovému okruhu, napomáhající vzniku vztahÛ napfi. mezi obyvateli sídli‰È, mûstsk˘ch ãástí, ãi obcí, star‰í a mlad‰í
generací, projekty zamûfiené na vytváfiení spoleãn˘ch zámûrÛ a koncepcí apod.
V roce 1999 bylo podáno celkem 262 Ïádostí. Udûleno bylo 69 grantÛ.
Obãanské sdruÏení Collegium pro arte antiqua, Brno
Procesí na obnovené historické RoÏmitálské cestû . . . . . . . . . 12 000 Kã
Obãanské sdruÏení Dûti Zemû Brno, Brno
V˘stava a beseda k vefiejné dopravû v Brnû . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Dítû a kÛÀ – sdruÏení pro hipoterapii, Kutná Hora
Potkáváme se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Obãanské sdruÏení EKOLA, Praha
Podpora vydávání a distribuce propagaãního materiálu
50 000 Kã
Farní sbor âeskobratrské církve evangelické, Horní Dubenky
Parrésia aneb Ráj srdce a labyrint svûta . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Obãanské sdruÏení Green Doors, Praha
Klub u star‰í dámy v kavárnû Na pÛl cesty . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Hornická matice slezsko-moravsko-ãeská, Praha
Mathesiovi a Agricolovi Ïáci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Institut Jana Pernera, o.p.s., âeská Tfiebová
Univerzita tfietího vûku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 Kã
Klub Na Rampû, Jablonec nad Nisou
Svûcení Nisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
1 0 4 V˘roãní zpráva 1999
Knihovna Bedfiicha Bene‰e Buchlovana Uherské Hradi‰tû, Uherské Hradi‰tû
Kalendárium regionálních osobností
okresu Uhererské Hradi‰tû 2 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Kã
Obãanské sdruÏení Komunita Noe, PlzeÀ
Dny pro komunitu –- Holostfievy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 500 Kã
Konzultaãní a poradenské centrum pro místní správu a podnikatele
Brno, DÛm pro DÛm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Mûstské kulturní stfiedisko, Nov˘ Jiãín
Divadelní dílna v lese III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 500 Kã
Mûstské muzeum âáslav, âáslav
Muzejní biografické slovníãky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Muzeum a galerie Litomy‰l, Litomy‰l
Litomy‰l 1900-2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 Kã
Muzeum Beskyd, Fr˘dek Místek
Seniorgymnázium, Seniorklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Yvetta Ellerová, Ostrava
Svat˘ Václav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 500 Kã
Libor Ko‰Èál, Hradec Králové
Moudrost je pro ducha, co zdraví pro tûlo . . . . . . . . . . . . . . . 13 800 Kã
Petr Vesel˘, Brno
Souãasnost a milénium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Obãanské sdruÏení Slunce umûní s Manali TV, Praha
Putovní kino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Obãanské sdruÏení PlzeÀ-mûsto pro lidi, PlzeÀ
Zlep‰ení podmínek pro chodce ve mûstû Plzni . . . . . . . . . . . . 22 000 Kã
Obãanské sdruÏení Blatka, Veselí nad LuÏnicí
Budování vztahu k obci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kã
Obãanské sdruÏení Pomoc, T˘n nad Vltavou
Stfietávání generací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Obãanské sdruÏení Sansa plus, Otrokovice
Îlutavské kuchafiení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 Kã
Obãanské sdruÏení Spoleãnost pro studia ãlovûka, Brno
Mûsíc kultury pro VaÀkovku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Obãanské sdruÏení Vûtrné ml˘ny v Hubojedech, Mladûjov v âechách
Kravín pln˘ kravin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
1 0 5 V˘roãní zpráva 1999
Obãanské sdruÏení Zelen˘ bod Ostrava – ekologické informaãní centrum,
Moravská Ostrava
Ach, ty odpady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Obãanské sdruÏení Troja, základní organizace
ãeského svazu ochráncÛ pfiírody, Praha
B˘val˘ Hole‰ovick˘ ostrov – publikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Obãanské sdruÏení pfii Tfiebechovickém muzeu betlémÛ, Tfiebechovice
Spoleãná pfiíprava oslav 150.v˘roãí narození J. Probo‰ta . . . . 10 600 Kã
Obec Holovousy, Hofiice
Publikace Holovousy – dûjiny obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Obec Stra‰ín, Su‰ice
Vzpomínkov˘ den na ‰umavského knûze
a básníka P. Fr. Mertha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Obec Zahrádky, Strmilov
Domek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 Kã
Obecnû prospû‰ná spoleãnost Mile‰ovka, Îalany
Nejkrásnûj‰í rozhled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Obecní úfiad âejkovice – Kulturní komise, âejkovice
Léto na zámku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 000 Kã
Obecní úfiad Svijansk˘ Újezd, Svijansk˘ Újezd
Kronika obce Svijansk˘ Újezd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 000 Kã
Obecní úfiad Tfii Studnû, Fry‰ava
Otvírání studánek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 Kã
Okresní muzeum v Klatovech, Klatovy
Obnova a oÏivení tradiãních fiemesel ãeského venkova . . . . . . 15 000 Kã
Obãanské sdruÏení Optim – eko, Praha
Ochrana Ïivotního prostfiedí JV okraje Prahy . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Osvûtová beseda, âs. Orel – organizace Bluãina, Bluãina
Odborné vzdûlávání v divadelních
a loutkáfisk˘ch dovednostech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Obãanské sdruÏení OÏivení, Praha
ChraÀte na‰e dûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 000 Kã
Pfiátelé Podolí a okolí, Praha
Zelen˘ pruh – obnova parku I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 000 Kã
Obãanské sdruÏení Pfiátelé Pfiírody, Ústí nad Labem
Bobr v Ústí nad Labem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
1 0 6 V˘roãní zpráva 1999
Salónní orchestr obãanského sdruÏení pfii Domovû dÛchodcÛ, Praha
Koncertní ãinnost amatérského Salónního orchestru . . . . . . . 50 000 Kã
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ, Jevi‰ovice
Rok v obci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 900 Kã
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Podolí, Îelátovice
Oblastní doÏínkové slavnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kã
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Radobytce, âimelice
Kniha o obci Radobytce II.díl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kã
SdruÏení pro ochranu botanické zahrady Tábor, Tábor
Îivá historie – co bylo pfied nástupem chemie . . . . . . . . . . . . 27 000 Kã
Sphagnum, ekologická spoleãnost, Îìár nad Sázavou
„Drosera“ – informaãní a metodick˘ bulletin . . . . . . . . . . . . . 18 000 Kã
Metodika „Posuzování dfievin rostoucích mimo les“ . . . . . . . . 12 000 Kã
Obãanské sdruÏení Spoleãnost pro ochranu Prokopského
a Dalejského údolí, Praha
Vánoãní setkání v Prokopském údolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kã
Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ Ïivot – regionální poboãka
Bílé Karpaty, Uherské Hradi‰tû
âasopis Bílé – Biele Karpaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Obãanské sdruÏení Spoleãnost pfiátel zámku Jánsk˘ Vrch, Javorník
Komunitní programy mládeÏe a dospûl˘ch pro vefiejnost . . . . 30 000 Kã
Spoleãenstvo „Pfiátelé Tichého Dotyku“, Zruã nad Sázavou
Pát˘ veãer kultury na ledeãském hradû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 500 Kã
Spoleãnost malífie Václava BroÏíka, Tfiemo‰ná u Plznû
Fr. X. Bucha Rod a dûtství Václava BroÏíka na plzeÀsku . . . . . 40 000 Kã
Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ Ïivot, Praha
Ozvûny Ekofilmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Spoleãnost pfiátel mûsta Duchcova, Duchcov
Záchrana zámku Jezefií znamená záchranu krajiny
severních âech – publikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Zapojení vefiejnosti do obnovy
zdevastovaného kostela u zámku – koncert . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Spoleãnost pfiátel Poodfií, Ostrava
Vodní ml˘ny v Poodfií – regionální publikace . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Spoleãnost pfiátel staré techniky, Kladno
Region 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
1 0 7 V˘roãní zpráva 1999
Spolek pro kulturní Ïivot Pot‰tejÀáãek, Pot‰tejn
Pot‰tejÀáãek-Spolek pro kulturní Ïivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Kã
Spolek pfiátel hradu Lukova, Lukov
Hrad Lukov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Stfiedisko mûstské kultury Láznû Bûlohrad, Láznû Bûlohrad
Oslava 140.v˘roãí narození K.V.Raise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 800 Kã
·kola vesnice – informaãní a metodické centrum, obec Modrá, Velehrad
Metodická pfiíruãka obnovy venkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Obãanské sdruÏení Vita, Ostrava
Sídli‰tû Fifejdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 500 Kã
V˘chodoãeská galerie, Pardubice
Odborná publikace k v˘stavû V.Vokolka . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Vzdûlávací a informaãní stfiedisko Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou
Vydávání ãasopisu moravsko-slovenského pomezí
Bílé Krapaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 000 Kã
Základní organizace zdravotnû postiÏen˘ch v Dubnici, Dubnice
Dubnická dílna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Základní kynologická organizace Horní Bfiíza, Horní Bfiíza
VyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Základní ‰kola Lí‰nice, Mní‰ek pod Brdy
Nûco z Lucerny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 549 600 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 820 Kã
Celkové náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 551 420 Kã
D2. Community
Partnership Support Initiative (CPSI)
Iniciativa na podporu partnerství v komunitách
Program vznikl jako asistenãní program na pomoc projektÛm, zamûfien˘m na
rozvoj obce, mûsta a mikroregionu jako celku ãi na jednotlivá odvûtví Ïivota komunity, jako je napfi. kultura, sociální oblast, vzdûlávání nebo ochrana Ïivotního prostfiedí. Na tomto úsilí se podílejí jak nevládní organizace, tak i pfiedstavitelé obcí, státu a ekonomického sektoru. Na financování programu CPSI, kter˘
je plánován na období kvûten 1998 – duben 2001, se podílejí Nadace OSF Praha a C.S. Mott Foundation, na jeho odborné realizaci kromû Nadace OSF Praha
i Nadace VIA, Nadace Partnerství a Komunitní nadace Ústí nad Labem.
Na základû v˘bûrového fiízení bylo vybráno 12 modelov˘ch projektÛ reprezentující rÛzné typy komunitních aktivit. Dále bylo vybrána skupina dal‰ích
18 projektÛ, se kter˘mi program volnû spolupracuje a nabízí vybrané prvky
asistence.
Kromû programu pro tyto vybrané projekty jsou pfiipravovány aktivity pro ‰ir‰í skupinu projektÛ komunitního charakteru. V rámci programu je moÏné získat následující konkrétní pomoc: zpracování anal˘zy potfieb a moÏností vybrané
organizace, úãast na semináfiích zamûfien˘ch na zvy‰ování odborn˘ch znalostí,
tréninkové materiály, konzultace v místû, speciální workshop pro projekty z prÛmyslov˘ch center âeské republiky procházející prÛmyslovou transformací ve
spolupráci s British Know How Fund, v˘mûnné stáÏe mezi organizacemi, grant
do v˘‰e 160 000 Kã pro vybrané organizace, pomoc pfii získávání publicity a propagace v místû, zapojení do vefiejné diskuse a do internetové konference, konference o rozvoji projektÛ jednou roãnû se ‰irokou úãastí nevládních organizací
s prezentací úspû‰n˘ch projektÛ, asistence hodnotitele programu CPSI a stanovování dal‰ích postupÛ. Souãástí programu jsou rovnûÏ semináfie pro konzultanty a ‰kolitele pÛsobící v oblasti komunitního rozvoje. V rámci programu dochází ke zpracování a hodnocení získan˘ch údajÛ o rozvoji komunitních
projektÛ v âeské republice a stavu komunitnû zamûfien˘ch organizací.
V roce 1999 bylo na realizaci projektÛ rozhodnuto o udûlení grantÛ níÏe
vyjmenovan˘m organizacím.
Centrum komunitní práce, Ústí nad Labem
Projekt rozvoje sociálních sluÏeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
1 0 9 V˘roãní zpráva 1999
âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody Veronika, Brno
Zapojení obãansk˘ch iniciativ do Strategie pro Brno . . . . . . . 160 000 Kã
âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody Vla‰im, Vla‰im
Koalice neziskov˘ch organizací Vla‰imska . . . . . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
Dítû a kÛÀ, Kutná Hora
Podpora místního rozvoje v okrese Kutná Hora . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
Informaãní stfiedisko pro rozvoj Moravsk˘ch Kopanic, Star˘ Hrozenkov
Roz‰ífiení aktivit informaãního stfiediska . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
Klub Hurá kamarád, Pardubice
Komunitní koalice v Pardubicích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
Moravskoslezská regionální nadace, Karviná
Iniciativy na podporu partnerství v komunitû . . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
Nadace Euronisa, Liberec
Rozvoj komunitní ãinnosti v ãeské ãásti Euroregionu Nisa. . . . 160 000 Kã
Nadace KfiiÏovatka, Brno
Talent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
Obãanské sdruÏení Remedium, Praha
Komunitní pfiístup ve zdravotnû-sociálních sluÏbách
na Praze 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
Regionální sdruÏení Kfiivoklátsko, Lhota
Obnova kfiivoklátského venkova
a rozvoj obãanské spoleãnosti regionu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
VITA - sdruÏení pro ekologickou v˘chovu a poradenství, Ostrava
Místo k Ïivotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
Na zabezpeãení odborné spolupráce pfii realizaci programu CPSI
byly udûleny granty partnersk˘m nadacím – Nadaci VIA,
Nadaci Partnerství, Komunitní nadaci Ústí nad Labem
v celkové hodnotû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 533 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 690 533 Kã
Ostatní náklady programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 189 338 Kã
Náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 879 871 Kã
D3.
Podpora komunitních projektÛ
Hlavním cílem grantového programu je podpofiit místní a mikroregionální
projekty, které vznikají z iniciativy místního nevládního neziskového sektoru
a reagují na potfieby místního spoleãenství. Projekty mohou b˘t z oblasti sociálnû-zdravotní, vzdûlávání, tvorby a ochrany Ïivotního prostfiedí, kultury,
posilování místní demokracie a efektivnûj‰ího vyuÏívání zdrojÛ v komunitû.
Pfiednostnû jsou zvaÏovány místní projekty, které v daném místû upevÀují
roli nevládního neziskového sektoru, které jsou vytváfieny na základû úzké
a perspektivní spolupráce co nej‰ir‰ího okruhu lidí z rÛzn˘ch profesních
a sociálních skupin a sektorÛ v daném místû a jsou financovány z více zdrojÛ. Finanãní podpora ze strany Nadace OSF Praha je obvykle stanovena do
v˘‰e 100.000 Kã. V roce 1999 bylo ve tfiech grantov˘ch kolech podáno 202
Ïádostí a rozhodnuto o udûlení celkem 42 grantÛ.
Akademické t˘dny, Nové Mûsto nad Metují
Akademické t˘dny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 500 Kã
Ekologické centrum ToulcÛv dvÛr, Praha 10
Centrum ekologické v˘chovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 000 Kã
Hnutí Duha, Olomouc
Tereziánská pevnÛstka jako centrum komunitních aktivit . . . . 75 000 Kã
Spoleãnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Praha
Konstruktivní spolupráce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000 Kã
Klub Hurá kamarád, Pardubice
Koncepce komunální politiky zamûfiená
na mezietnické vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Obãanské sdruÏení Koník, KfiemÏe
Komunitní péãe o lidi s postiÏením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 000 Kã
KV – BIO, Karlovy Vary
Projekt místního rozvoje Kraslicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 000 Kã
KV - BIO, Karlovy Vary
Projekt místního rozvoje v mikroregionu Vladafi . . . . . . . . . . . 67 000 Kã
1 1 1 V˘roãní zpráva 1999
Nadace KfiiÏovatka, Brno
Uãící se mûsto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 900 Kã
Nov˘ prostor, Praha
Zavedení projektu Street Papers
pro pomoc sociálnû potfiebn˘m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 500 Kã
Tatrmani, Sudomûfiice u Bechynû
Doteky – komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 000 Kã
Omega, Liberec
Regionální stfiedisko rozvoje neziskov˘ch organizací . . . . . . . . 50 000 Kã
Komunitní nadace Ústí nad Labem
Rozvoj programÛ komunitní nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 000 Kã
Otevfien˘ svût, Litvínov
Otevfien˘ svût . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000 Kã
Spoleãnost pro Jizerské hory, Liberec
Smûdá – na‰e fieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 000 Kã
PlzeÀská ekologická nadace, PlzeÀ
Koalice pro udrÏiteln˘ rozvoj PlzeÀska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Spolek Ofiech, Ofiech
Cyklus vzdûlávacích pfiedná‰ek a drobn˘ch v˘stav. . . . . . . . . . 22 500 Kã
Nadace VIA, Praha
Semináfi o komunitním rozvoji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
âSOP TILIA, Ústí nad Labem
Akãní plán – Agenda 21 v Ústí nad Labem. . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 Kã
Dûti Zemû, PlzeÀ
PlzeÀ pro cyklisty – cyklisté pro PlzeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 500 Kã
Ecce Homo, ·ternberk
Zelená stezka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 Kã
Ekologické informaãní centrum Zelen˘ bod Ostrava, Ostrava
A tak tu Ïijem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 000 Kã
Dûti Zemû, Dûãín
ChraÀ svÛj domov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Klub Dûtí Zemû, Bohumilice
Obnova obecního Ïivota v Bohumilicích . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 500 Kã
Ateliér pro Ïivotní prostfiedí, Praha
Obãané za Ïivotní prostfiedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
JAKA, Zdimûfiice
Komunitní projekt obce Jesenice u Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . 84 500 Kã
1 1 2 V˘roãní zpráva 1999
Lunaria, Jindfiichovice
Kulturní a sociální obnova obce Jindfiichovice . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
OÏivení, Praha
Mediální zázemí komunitní koalice
obãanského sdruÏení SOS Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 400 Kã
SdruÏení vinafisk˘ch obcí jiÏní Moravy, Zajeãí
Komunitní iniciativa pro rozvoj venkovské turistiky
v okrese Bfieclav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 Kã
Slavonická renesanãní spoleãnost, Slavonice
Îivot na trojmezí – âechy, Morava, Rakousko . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Spolek pfiátel místních drah, PlzeÀ
Iniciativa pro záchranu
regionální trati Rakovník – Mladotice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 000 Kã
Spolek pro omezení deficitu ekologick˘ch kapacit, Praha
Zapojení místních obyvatel a studentÛ âZU do prací na zlep‰ení
Ïivotního prostfiední . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 000 Kã
ZO âSOP Veronika, Brno
Zapojení obãansk˘ch iniciativ do Strategie pro Brno . . . . . . . . 99 900 Kã
ZO âSOP Klub OchráncÛ SPR Habrov, Chrudim
Chrudim – na‰e mûsto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
VITA, Ostrava
Park Fifejdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Vlastivûdná spoleãnost Regio, Klatovy
Ekologická v˘chova ve ‰kolách okresu Klatovy roãník 2000. . . . 50 000 Kã
Nadace Partnerství, Brno
Plánovací víkendy – metodick˘ materiál . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Remedium Praha, o.s., Praha
Aktivizaãní programy a zapojení seniorÛ Prahy 3. . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Stafií ochránci Jizersk˘ch hor, Liberec
Zapojení vefiejnosti do obnovy Jizersk˘ch hor . . . . . . . . . . . . . 48 000 Kã
Obãanské sdruÏení VaÀkovka, Brno
Dûdictví VaÀkovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 000 Kã
ZO âSOP Kosenka, Vala‰ské Klobouky
Komunitní projekty ZO âSOP Kosenka jako prostfiedek rozvoje
mûsta Vala‰ské Klobouky a mikroregionu JiÏní Vala‰sko . . . . . 50 000 Kã
Regionální sdruÏení Kfiivoklátsko, Lhota
Aktivní obãan – dal‰í krok k úspûchu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
1 1 3 V˘roãní zpráva 1999
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 717 200 Kã
Ostatní náklady programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 381 Kã
Náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 836 581 Kã
D4.
Program Brána muzea otevfiená
Název programu úmyslnû pfiipomíná odkaz v˘znamného ãeského filosofa
a pedagoga J.A. Komenského, jehoÏ dílo o nûkolik století pfiedbûhlo souãasné vzdûlávací koncepce – vãetnû vyuÏití muzea jako prostfiedí vhodného
pro uãení.
V prÛbûhu prvních dvou let programu byla muzejní komunitou pfiirozenû
definována potfieba zamûfiit jej na problematiku vzdûlávání v muzeu, která
je v souladu s jeho dlouhodobou orientací na vztah muzea a vefiejnosti a stala se jeho prioritou. K tomuto úãelu pokraãoval v roce 1999 program celoroãního vzdûlávacího semináfie pro 40 muzejníkÛ, ktefií ve sv˘ch institucích
zaãínají pracovat s vefiejností a potfiebují k tomu základní teoretické zázemí
i pochopení mechanismÛ fungování otevfiené spoleãnosti.
ÚãastníkÛm vzdûlávacího programu byla na poãátku roku 1999 nabídnuta
moÏnost zpracovat pilotní strategie vztahu jejich muzea k vefiejnosti a propojit tyto strategie s pfiedkládan˘mi projekty, které se ucházejí o podporu
v rámci grantového fiízení programu Brána muzea otevfiená. Tohoto projektu
se zúãastnila zejména men‰í a stfiední muzea z rÛzn˘ch oblastí âeské republiky: Vlastivûdné muzeum Jesenicka Javorník, Okresní muzeum a galerie Jiãín, Muzeum skla a biÏuterie v Jablonci nad Nisou, Stfiedoãeské muzeum Roztoky, Muzeum Beskyd Fr˘dek-Místek, Mûstské muzeum âáslav, Národní
muzeum v Praze – poboãka zámek Vrchotovy Janovice, Muzeum Boskovicka,
Tfiebechovické muzeum betlémÛ, Muzeum a galerie Litomy‰l a UmûleckoprÛmyslové muzeum v Praze. Zámûrem bylo nauãit muzejní pracovníky si samostatnû promyslet své plány ve stfiednûdobém rozsahu, uvûdomit si jejich souvislosti a podmínky k realizaci a zformulovat je do strategie tak, aby si
vytvofiili základní nástroj pro komunikaci a získání podpory. Ale také pomoci
jim si uvûdomit aktuální poslání svého muzea a jeho v˘znam pro místní komunitu, region a v ‰ir‰ích souvislostech. Dal‰ím zámûrem je dosáhnout toho,
aby se tento nástroj rozhodování a fiízení dostal pfies program Brána muzea
otevfiená do muzejní sítû i struktur vefiejné správy.
V grantovém fiízení programu se v roce 1999 ucházelo o podporu 44 projektÛ, z nichÏ 36 bylo vyhovûno.
V roce 1999 byl dal‰í z projektÛ programu – Laureáti Chalupeckého ceny
– Edice TAKITAK , podpofien˘ grantem, ocenûn prvním místem v soutûÏi
o Nejkrásnûj‰í knihu roku 1999 – cenou Ministerstva kultury âR.
1 1 5 V˘roãní zpráva 1999
Ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií pokraãoval druh˘ rok tfiíletého
spoleãného projektu AMG a Nizozemské asociace muzeí Muzejnictví a spoleãnost, financovaného holandsk˘m vládním programem MATRA.
V roce 1999 byly pfiidûleny granty tûmto institucím:
Asociace ãesk˘ch a moravskoslezsk˘ch muzeí a galerií Praha
MATRA – projekt spolupráce mezi holandskou
a ãeskou asociací muzeí Muzejnictví a spoleãnost. . . . . . . . . 126 000 Kã
Asociace uãitelÛ dûjepisu âR Praha
Brána muzea ‰kole otevfiená – vyuÏití muzejních sbírek
pro v˘uku dûjepisu ve ‰kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
Katedra dûjin a didaktiky dûjepisu Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy Praha
Uãitel dûjepisu v muzeu – didaktick˘ program
k v˘stavû Sláva Barokní âechie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 700 Kã
Katedra kulturní a sociální antropologie Západoãeská Univerzita PlzeÀ
Interaktivní programy a monitoring vztahu ‰kola-muzeum
– modelov˘ projekt spolupráce V·, základních a stfiedních ‰kol,
Náprstkova muzea a Západoãeské galerie . . . . . . . . . . . . . . . 230 000 Kã
Katedra obãanské v˘chovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha
Aktivní práce ÏákÛ v muzeích – monitoring moÏností spolupráce
mezi regionálním muzeem a ‰kolou
pro v˘uku obãanské v˘chovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Kruh pfiátel Domu dûtí a mládeÏe v Poliãce
I. Setkání mlad˘ch v˘tvarníkÛ v Poliãce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Mûstské muzeum a galerie v Daãicích
Svût muzea ‰kole: V˘tvarn˘ svût – dílna technik,
Zapomenuté dûjiny – semináfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 Kã
Mûstské muzeum âáslav
Strategie Mûstského muzea v âáslavi
ve vztahu k vefiejnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Moravská galerie v Brnû
Od gotiky k renesanci – cyklus doprovodn˘ch programÛ
pro dûti k v˘stavû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 Kã
Muzeum a galerie Litomy‰l
OÏivená fiemesla II.
– Hrnãífii – dílna star˘ch fiemesel pro ‰koly . . . . . . . . . . . . . . . 17 300 Kã
Strategie Muzea a galerie Litomy‰l ve vztahu k vefiejnosti . . . . . 99 073 Kã
1 1 6 V˘roãní zpráva 1999
Muzeum Beskyd Fr˘dek Místek
Strategie Muzea Beskyd ve vztahu k vefiejnosti . . . . . . . . . . . . 75 000 Kã
Muzeum Boskovicka Boskovice
Strategie Muzea Boskovicka ve vztahu k vefiejnosti . . . . . . . 100 000 Kã
Muzeum Luhaãovického Zálesí Luhaãovice
Cestiãka k muzeu – interaktivní program pro dûti . . . . . . . . . . 14 500 Kã
Muzeum skla a biÏuterie v Jablonci nad Nisou
Strategie Muzea skla a biÏuterie v Jablonci nad Nisou
ve vztahu k vefiejnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 000 Kã
Muzeum umûní Olomouc
Olomouc gotická – cyklus doprovodn˘ch programÛ
pro dûti k v˘stavû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 000 Kã
Náprstkovo muzeum Praha
Interpretace v muzeu
aneb Den bez divochÛ a prÛvodcÛ – publikace . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Národní muzeum v Praze
Strategie zámku Vrchotovy Janovice ve vztahu k vefiejnosti . . . 112 000 Kã
Okresní muzeum a galerie Jiãín
Strategie Okresního muzea a galerie Jiãín
ve vztahu k vefiejnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 000 Kã
Okresní muzeum âeského ráje Turnov
Muzejní laboratofi – interaktivní programy pro dûti . . . . . . . . . 30 000 Kã
Okresní muzeum Klatovy
Historie Klatovska – pracovní listy
pro ‰koly ke stálé expozici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 000 Kã
Okresní muzeum Mûlník
Prázdná místa – cyklus programÛ
k dûjinám ÎidÛ v âeské republice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Ostravské muzeum
Rostliny v hudbû – program pro dûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 000 Kã
Okresní vlastivûdné muzeum Vsetín
Dny evropského dûdictví v muzeu Vala‰ské Mezifiíãí
– fotografická soutûÏ pro dûti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 Kã
Podje‰tûdské gymnázium Liberec
Socha ve mûstû – akce pro dûti ve spolupráci
s Oblastní galerií umûní Liberec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Sananim Olomouc
Vûci z druhého bfiehu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 300 Kã
1 1 7 V˘roãní zpráva 1999
SdruÏení Hapestetika Praha
Konzultaãní a poradenská ãinnost pro dotykové v˘stavy . . . . . 95 000 Kã
Konzultaãní ãinnost k hmatov˘m projektÛm muzeí . . . . . . . . . 12 975 Kã
Spoleãnost pfiátel zámku Jánsk˘ Vrch Javorník
V˘pravy potomkÛ za dávn˘mi pfiedky – program pro ‰koly . . . . 23 500 Kã
Strategie zámku Jánsk˘ vrch ke vztahu k vefiejnosti . . . . . . . 103 000 Kã
Spoleãenství Zaãít spolu PlzeÀ
Stfiedovûká fiemesla vlastníma rukama – program pro dûti
matefisk˘ch ‰kol ve spolupráci s muzeem . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Stfiedoãeské muzeum Roztoky
Strategie programového oddûlení Stfiedoãeského muzea
ve vztahu k vefiejnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Tfiebechovické muzeum betlémÛ Tfiebechovice p. Orebem
Strategie Tfiebechovického muzea betlémÛ
ve vztahu k vefiejnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 000 Kã
UmûleckoprÛmyslové muzeum v Praze
V˘chovnû vzdûlávací strategie
UmûleckoprÛmyslového muzea v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 700 Kã
Základní ‰kola J.A.Komenského Pfierov – Pfiedmostí
Nauãná stezka, Lovci mamutÛ v Pfiedmostí
– program pro dûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Základní umûlecká ‰kola Uniãov
Uniãov – na‰e mûsto, na‰e místo – program pro dûti . . . . . . . 30 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 743 048 Kã
Ostatní náklady programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 788 Kã
NÁKLADY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 116 836 Kã
D5.
Program na podporu iniciativ mlad˘ch lidí
Grantov˘ program pro mladé lidi se zamûfiuje na vûkovou skupinu od 12 do
18 let. Jeho cílem je podpora aktivit, které v rámci mimo‰kolní ãinnosti rozvíjejí samostatné my‰lení, zodpovûdnost a dal‰í vlastnosti potfiebné v otevfiené demokratické spoleãnosti
V rámci programu byly podpofieny vybrané projekty zamûfiené na oblast
kultury, ekologie, historie, a dále vydávání ‰kolních novin a ãasopisÛ. Ve
dvou kolech grantového fiízení bylo podpofieno 56 projektÛ z celkovû pfiedloÏen˘ch 183 Ïádostí.
Milan Báãa
Vydávání ‰kolních studentsk˘ch novin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 Kã
Jakub Balcárek
Nov˘ les v kontextu místa, ãasu a prostoru . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Petra Bene‰ová
Studentsk˘ ãasopis Tlacha Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 240 Kã
Marcela Benoniová
PraÏské zahrady na prahu tfietího tisíciletí . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Eli‰ka Bittnerová
ÚdrÏba maloplo‰ného chránûného území
v CHKO Bílé Karpaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Michal Bulánek
Studentsk˘ ãasopis Tlacha Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 700 Kã
Ludmila BystroÀová
·kolní ãasopis Na‰e vûc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 150 Kã
Michal DaÀhel
Studentsk˘ ãasopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 Kã
Divadlo Komedie
Divadelní dílny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 Kã
Lucie Dubínová, Zlín
Zdrav˘ Ïivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Kã
1 1 9 V˘roãní zpráva 1999
Josef Dufek
Oprava dûtského hfii‰tû v Miloko‰ti za úãasti mládeÏe. . . . . . . 25 000 Kã
Jifií Ernest
Genius Santiniho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kã
Petra Feãková
Hlubina 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Vratislav Hlásek
Centrum dûtské televize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Jaromír Hfiib
Permakulturní design ZW· Semily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Lenka Hfiibová
Animace v galerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 000 Kã
Miloslav Hurt
Regionální studentsk˘ ãasopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 200 Kã
Miroslav Klofáã
âasopis Brontík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Pavel Knap
Amphibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 000 Kã
Marek Krejãí
MaÀáskové divadlo Vimperk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 Kã
Milu‰e Kudliãková
Divadel. studio Dialog 99 – 2.ãást, Stra‰pyt˘lek. . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Milu‰e Kudliãková
Divadelní studio Dialog 1999/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Marek Lauermann
Divadelní pfiedstavení Hledání stromu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 500 Kã
Petr Lelek
Obnova vodního jefiábu na Ïelez. zastávce Klokoãov . . . . . . . . 28 000 Kã
Jifií Mach
Projekt centra ekologické v˘chovy ve Svitavách . . . . . . . . . . . . 28 000 Kã
Eva Matûjková
Bûlá – Jezová 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 Kã
LukበMilota, Su‰ice I.
S.O.M.R.Á.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Michal Nûmec
ZaloÏení místa pro pfiírodu v Dalovicích . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 800 Kã
1 2 0 V˘roãní zpráva 1999
Martin Novák, Dûãín 9
Koncert skupiny „Lupy“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 Kã
Osamu Okamura
Projekt na oÏivení b˘valé jezuitské koleje. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Jana Píchová
‰kolní ãasopis Cenzura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Elena Plesková
Brejl 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Elena Plesková
Albrecht 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Kã
Mojmír Poláãek
Zapadl˘mi cestami minulosti
aneb obnova kulturního dûditctví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Miroslav Procházka
·kolní ãasopis New Fun – ≈ufan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000 Kã
·tûpánka Prokopová
Keramická mozaika (8,5 x 3 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Josef Pfiíhoda
Úprava parku pro studenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Pfiemysl Reibl
Boskovick˘ gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Alexandra Reptová
Ekologické aktivity na Z· Komenského, Odry . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
TomበRolínek
Historie základního ‰kolství na Nov˘ch hradech . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Ondfiej RÛÏiãka
Studentské noviny ·kolák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Katefiina Sachrová
Sanace zámeckého parku v Chanovicích . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 Kã
Radek Sárközi
Studentsk˘ ãasopis ·pitál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 000 Kã
Zuzana StaÀková
Studentsk˘ ãasopis Gaudeamus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Alois ·ild
OÏivení místních tradic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 200 Kã
1 2 1 V˘roãní zpráva 1999
Hana ·noblová
V˘pravy potomkÛ za dávn˘mi pfiedky – 2000 let kfiesÈanství . . . 30 000 Kã
Adam ·Ûra
Pfiehlídka klubov˘ch pofiadÛ studentÛ gymnázií . . . . . . . . . . . 18 000 Kã
Veronika ·varcová
Zikmund – ‰kolní ãasopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
TomበTrsek
Zelen˘ víkend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 920 Kã
Ondfiej Zátka
POR Gazeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Pravomil Vokfiínek
Promûny Landeku a hornického muzea oãima dûtí a mládeÏe . . . 30 000 Kã
Petr ·tûpánek
Zelen˘ koridor Litavka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Vladislav Podrack˘
Evropská informaãní kanceláfi Horní Slavkov . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Centrum Franze Kafky
5.roãník Ceny Maxe Broda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 603 Kã
6.roãník Ceny Maxe Broda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Centrum nezávislé Ïurnalistiky Praha
·kola Ïurnalistiky pro stfiedo‰kolské studenty – v˘roãní setkání
Novináfisk˘ kurz pro stfiedo‰kolské studenty,
Kurz mediální v˘chovy a Ïurnalistiky
pro stfiedo‰kolské uãitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 720 Kã
V rámci programu nadace spolu s partnersk˘mi
organizacemi podpofiila následující spoleãné projekty:
1. Dialogue for the Future
Konference evropské mládeÏe: Dialogue for the Future se uskuteãnil v Berlínû a ve V˘maru od 20.4. do 26.4. 1999. Cílem konference bylo umoÏnit mlad˘m lidem z Evropy v˘mûnu názorÛ na téma tolerance, minority, demokracie a solidarita a tím dopomoci k odstraÀování pfiekáÏek evropské integrace.
Konferenci pofiádal Deutsche Kinder und Jugendstiftung v Berlínû.
Náklady na projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 005 Kã
1 2 2 V˘roãní zpráva 1999
2. Letní ‰kola Ïurnalistiky
Ve spolupráci s Centrem nezávislé Ïurnalistiky se v Praze ve dnech 1. – 10.
ãervence uskuteãnila 2. Letní ‰kola Ïurnalistiky pro studenty stfiedních ‰kol
a ve dnech 14.–23. ãervence Letní kurz Ïurnalistiky pro uãitele stfiedních
‰kol. Nadace OSF Praha hradila náklady na pfieklad a ubytování a stravování
úãastníkÛ.
Náklady na projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 202 Kã
Náklady na granty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 249 533 Kã
Náklady na spoleãné projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 207 Kã
Ostatní náklady programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 005 Kã
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 961 745 Kã
D6.
Právní program
Cílem právního programu, jenÏ vznikl ve spolupráci Nadace OSF Praha a Institutu pro ústavu a právo (COLPI) v Budape‰ti v bfieznu 1999, je pfiispût
k rozvoji obãanské spoleãnosti podporou právních reforem a vznikem a rozvojem moderních demokratick˘ch institutÛ.
Vymezením ãtyfi hlavních oblastí v nichÏ bude pfiedev‰ím pÛsobit si klade
za cíl systematicky pokr˘vat nedostatky v právním systému, jejichÏ náprava
je nutn˘m krokem k dosaÏení základních atributÛ demokratické spoleãnosti.
Hlavní oblasti pro rok 1999 jsou:
trestní justice / reforma vûzeÀství
pfiístup ke spravedlnosti
reforma policie / antikorupce
reforma soudnictví.
Trestní justice / reforma vûzeÀství
SdruÏení pro rozvoj sociální práce v trestní justici
Informaãní centrum komunitních sankcí . . . . . . . . . . . . . . . . 155 000 Kã
Kvalifikaãní vzdûlávací program pro úfiedníky
a asistenty probaãní a mediaãní sluÏby . . . . . . . . . . . . . . . 1 402 300 Kã
Lubomír Bajcura
Informaãní bulletiny pro obvinûné a odsouzené ve v˘konu trestu
odnûtí svobody, tisk, distribuce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 000 Kã
Pfiístup ke spravedlnosti
Asociace obãansk˘ch poraden
Bezplatná právní pomoc
v rámci obãansk˘ch poraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 600 Kã
Ekologick˘ právní servis
Bezplatná právní pomoc
v pfiípadech ochrany vefiejného zájmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 000 Kã
1 2 4 V˘roãní zpráva 1999
Organizace pro pomoc uprchlíkÛm
Bezplatné právní kliniky pro upchlíky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 060 Kã
Tolerance a obãanská spoleãnost
První krok: Projekt k posílení práv romské men‰iny. . . . . . . . 848 300 Kã
Reforma policie / antikorupce
âesk˘ Helsinsk˘ V˘bor
Lidská práva (základní práva a svobody) a policie âR . . . . . . 478 000 Kã
Transparency International Czech Republic
Projekt v˘zkumu korupce v fiadách policie. . . . . . . . . . . . . . . 533 820 Kã
Úãast na regionálních programech
V rámci právního programu byla rovnûÏ podpofiena úãast jednotlivcÛ na
konferencích a setkáních pofiádan˘ch v rámci regionálních programÛ
Olga Gallová
Úãast na konferenci „Effectivness, Strategy and Organization
of Judicial Training“
22.–23.4. Riga, Loty‰sko
cestovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 400 Kã
kapesné, ubytování a strava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 576 Kã
Jan Pelikán
Úãast na konferenci „Training for Trainers“
15.–19.9. Budape‰È, Maìarsko
cestovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 857 Kã
Tereza ·ípková
Úãast na konferenci „Law Student Street Law Conference“
30. –6.10. Petrohrad, Rusko
kapesné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 Kã
cestovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 378 Kã
Pavel Franc
Úãast na konferencí „Law Student Street Law Conference“
30.9–6.10. Petrohrad, Rusko
kapesné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Kã
cestovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 688 Kã
Jana ChrÏová
Úãast na konferernci „Law Program Srategy Session“
3.–5.10 Budape‰È, Maìarsko
cestovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 212 Kã
kapesné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 Kã
1 2 5 V˘roãní zpráva 1999
Ostatní programy
âeské centrum pro vyjednávání a fie‰ení konfliktÛ
realizace programu Street Law v âeské republice . . . . . . . . . 331 230 Kã
Transparency International âR
podpora ãinnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 344 592 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 450 308 Kã
Otatní náklady programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 748 Kã
NÁKLADY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 463 056 Kã
D7.
Romsk˘ program
V rámci tohoto grantového programu Nadace OSF Praha podporuje iniciativu
jednotlivcÛ i organizací, která mÛÏe napomoci rozvoji romské národnostní
men‰iny v oblastech v˘chovy, vzdûlávání, kultury a lidsk˘ch práv, resp. pfiispût k lep‰ímu pochopení této men‰iny ze strany majoritní spoleãnosti.
Podporovány jsou zejména projekty zamûfiené na vytvofiení a fungování
komunitních center zab˘vajících se systematickou prací s dûtmi, mládeÏí
i dospûl˘mi a na vzdûlávání jejich pracovníkÛ, na rozvoj sítû romsk˘ch regionálních a informaãních center, na vzdûlávání sociálních asistentÛ a poradcÛ
a na ochranu lidsk˘ch práv. Pfiedkladateli projektÛ a pfiíjemci grantÛ jsou jak
sami Romové, tak pfiíslu‰níci majoritní spoleãnosti.
V r. 1999 byly udûleny granty na podporu tûchto projektÛ:
1. FC Roma Klatovy, Klatovy
1. FC Roma Klatovy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
5.Z· Most – Rudolice, Most
Volnoãasové aktivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 Kã
Arcidiecézní Charita Olomouc, Olomouc
Malé komunitní centrum Olomouc – stfied . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 Kã
Athinganoi, o.s., Praha
Setkávání romsk˘ch studentÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 150 Kã
Beroma, sdruÏení romsk˘ch Ïen, Beroun
Volnoãasové aktivity pro romské dûti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Centrum nezávislé Ïurnalistiky, Praha
Mediální vzdûlávací program pro romské studenty . . . . . . . . 370 000 Kã
âeská katolická charita, Praha
Romské komunitní centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 100 Kã
âeská katolická charita, Oblastní charita Vy‰kov, Vy‰kov – Dûdice
Charitní centrum sblíÏení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
1 2 7 V˘roãní zpráva 1999
âesk˘ Helsinsk˘ v˘bor, Praha
Vyfiizování obãanství âR pro romské Ïadatele . . . . . . . . . . . . 144 000 Kã
âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody, Praha
Putování s králem Miroslavem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 000 Kã
Demokratická aliance RomÛ âR, Vala‰ské Mezifiíãí
Aktivity mládeÏe – voln˘ ãas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Denní centrum pro dûti, Îìár nad Sázavou
Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 Kã
Dítû a kÛÀ, SdruÏení pro hipoterapii, Kutná Hora
Romano suno (Romsk˘ sen) – hipoterapie pro romské dûti . . . . 91 670 Kã
Drom, romské stfiedisko, Brno
Kabinet romistiky a romského jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Druhá ‰ance – sdruÏení romské i neromské mládeÏe Chomutov, Chomutov
Vzdûlávací a kulturnû spoleãenské centrum. . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Evangelická akademie, Praha
Supervizni podpora romsk˘ch studentÛ . . . . . . . . . . . . . . . . 320 000 Kã
Facia, obãanské sdruÏení, Praha
Posílení romsko-ãesk˘ch vztahÛ kooperativním fie‰ením . . . . . 16 000 Kã
Studio Popbalet v Chanovû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 700 Kã
Farní Charita v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
Spolu s Romy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Domov pro matky s dûtmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 000 Kã
Farní charita Vala‰ské Mezifiíãí, Vala‰ské Mezifiíãí
Zeferino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 000 Kã
Charita Olomouc, Olomouc
Charitní matefiská ‰kola Khamoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 000 Kã
Malé komunitní centrum Olomouc – stfied . . . . . . . . . . . . . . . 66 000 Kã
Charita ·ternberk, ·ternberk
Jiloro – nult˘ pfiípravn˘ roãník pro romské dûti . . . . . . . . . . . 55 000 Kã
Indigo Dûãín, Romské obãanské sdruÏení, Jílové u Dûãína
Tolerance 99–2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Klub romsk˘ch dûtí a mládeÏe pfii Farním sboru âeskobratrské církve
evangelické v Tfiebechovicích pod Orebem, Tfiebechovice pod Orebem
Stfiedisko volného ãasu pro dûti a mládeÏ . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Mûsto Liberec – Romské komunitní centrum Liberec, Liberec 6
Volnoãasové aktivity formou zájmov˘ch krouÏkÛ. . . . . . . . . . . 73 000 Kã
1 2 8 V˘roãní zpráva 1999
Milena Hübschmannová, Praha
Obnovení ãinnosti romského nakladatelství . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Kã
Jan âervenka, Praha
Podpora v˘uky rom‰tiny a romistiky na FF UK v Praze . . . . . . 77 000 Kã
Jifií Halber‰tát, Tû‰ovice
V‰echny dûti jsou na‰e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 000 Kã
Zdena Horáãková, Praha
Grantov˘ program pro dûti a mládeÏ
– podpora mimo‰kolních aktivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 Kã
Ladislav Husák, Benátky nad Jizerou
Romské dûti a voln˘ ãas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 300 Kã
Oldfiich Kusovsk˘, Sadská
Dûtsk˘ romsk˘ folklorní soubor „Khosnoro – ‰áteãek“ . . . . . . 34 000 Kã
Lubomíra Oláhová, Olomouc
„Nejen“ Romská kuchafika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 780 Kã
Eva ·otolová, Praha
Romsk˘ jazyk a romistika na PeF UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 300 Kã
Program podpory nadan˘ch romsk˘ch ÏákÛ . . . . . . . . . . . . . . 40 500 Kã
David Zeman, Litomy‰l
Katalog v˘tvarn˘ch prací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 000 Kã
Nadace Arbor Vitae, Praha
Soupis díla Rudolfa Dzurka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Romské pohádky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 000 Kã
Nadace Dr. Rajka Djuriãe, Praha
Romsk˘ informaãní bulletin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 000 Kã
Tematické semináfie – romsk˘ jazyk, historie, kultura . . . . . . . 56 000 Kã
Nadace KfiiÏovatka, Brno
Spoleãnû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 Kã
Nadace Tolerance, Praha
âeská zemû pestrá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 000 Kã
Nadaãní fond Dobr˘ soused, Praha
Amare Roma – Na‰i Romové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 400 Kã
Nová ‰kola, o.p.s., Praha
Romano suno 2000 – literární soutûÏ v rom‰tinû pro dûti . . . . . 30 000 Kã
Diecézní charita Litomûfiice, Litomûfiice
Projekt romsk˘ch komunitních center . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 900 Kã
1 2 9 V˘roãní zpráva 1999
Obãanské sdruÏení Romano jilo, Chomutov
Experimentální monitoring romské komunity v okrese . . . . . . 72 500 Kã
Obãanské sdruÏení SdruÏení pfiátel romské kultury, Praha
Dûtsk˘ romsk˘ soubor âILIKLORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Obãanské sdruÏení Velká Ohrada, Praha
Projekt stfiediska volného ãasu pro romské dûti pfied‰kolního vûku
a jejich rodiãe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Obãanské sdruÏení Sedm paprskÛ, Praha
Spoleãn˘ prostor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 400 Kã
Obãanské sdruÏení Pomozme ola‰sk˘m RomÛm, Praha
PRO 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 000 Kã
Obãanské sdruÏení DRAK, SdruÏení pro primární prevenci infekce HIV,
Ústí nad Labem
Dívãí klub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 200 Kã
Obãanské sdruÏení Kale Jakha – RoÏnovsk˘ svaz RomÛ,
RoÏnov pod Radho‰tûm
Mimo‰kolní aktivity romsk˘ch dûtí a mládeÏe
v RoÏnovû pod Radho‰tûm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 000 Kã
Obãanské sdruÏení Klub hurá kamarád, Pardubice
Zapojení mlad˘ch RomÛ do profesní práce
ve sdûlovacích prostfiedcích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 000 Kã
Obãanské sdruÏení Káãho lav, Karviná
Poradenské stfiedisko pro Romy v Karviné . . . . . . . . . . . . . . . . 108 000 Kã
Obãanské sdruÏení SdruÏení Andro, Praha
Romská rodina a orální historie
v kontextu historické antropologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 Kã
Obãanské sdruÏení âhavorikani Luma, Neratovice
Dûtsk˘ svût – âhavorikani Luma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 000 Kã
Svût romsk˘ch dûtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Obãanské sdruÏení dûtí a mládeÏe Zaãít spolu, Broumov
Volnoãasové aktivity dûtí, mládeÏe a rodiãÛ . . . . . . . . . . . . . . 55 000 Kã
Obãanské sdruÏení Drom – Cesta, âesk˘ Krumlov, âesk˘ Krumlov
Voln˘ ãas romsk˘ch dûtí a mládeÏe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Obãanské sdruÏení Lunaria, Jindfiichovice 82
V‰echny na‰e dûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Obãanské sdruÏení Manu‰, Mladá Boleslav
Otevfiete nám dvefie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
1 3 0 V˘roãní zpráva 1999
Obãanské sdruÏení Vzájemné souÏití, Moravská Ostrava
Komunitní práce na Li‰ãinû a na Zárubku . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Kã
Oblastní charita Jihlava, Jihlava
Klubovna-nízkoprahové centrum pro romské dûti a mládeÏ . . . . 22 100 Kã
Oblastní charita Jihlava, Jihlava
Dugo drom – vydávání romského ãasopisu . . . . . . . . . . . . . . . 52 772 Kã
Oblastní charita Kutná Hora, Kutná Hora
Komunitní edukaãní centrum Maják – Kutná Hora . . . . . . . . . 79 500 Kã
Oblastní charita Opava, Opava
Pracovat spolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Kã
Oblastní charita Pfierov, Pfierov
Romské komunitní centrum Laão Jilo – Dobré srdce . . . . . . . . 30 000 Kã
Palaestra, obãanské sdruÏení, Praha
Sportovní klub pro dûti a mládeÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Poradna pro obãanství âHV, Praha
Administrace právní pomoci pro romské obãany . . . . . . . . . 310 000 Kã
Prázdninová ‰kola Lipnice, Praha
Budování romské intelektuální elity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 780 Kã
Regirom – regionální sdruÏení pro romskou kulturu, obãanské sdruÏení,
Pardubice
Podpora mimo‰kolních aktivit a profesní pfiípravy romské
mládeÏe v regionech Pardubice – Ústí n. Orlicí . . . . . . . . . . . 166 200 Kã
Romano jasnica, obãanské sdruÏení, Trmice
Estetická v˘chova romsk˘ch dûtí,
v˘chova v globálním pojetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Romské obãanské sdruÏení, Hofiice v Podkrkono‰í
ROS – klub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 230 Kã
Romské sdruÏení âR, místní organizace Chotûbofi, Chotûbofi
Romsk˘ soubor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Salesiánské stfiedisko dûtí a mládeÏe, Ostrava
Program vzájemné spolupráce se ‰kolami . . . . . . . . . . . . . . . . 61 200 Kã
Savore ·umperk, obãanské sdruÏení, ·umperk
Savore-kulturní, sociálnû-vzdûlávací základna . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
SdruÏení DÏeno, Roudnice nad Labem
Ligová soutûÏ v kopané a alternativní vyuÏití volného ãasu . . 30 000 Kã
SdruÏení pro mimo‰kolní aktivity a sport, Praha
Sportovní sdruÏení pro dûti a mládeÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
1 3 1 V˘roãní zpráva 1999
SdruÏení pfiátel Romské stfiední ‰koly sociální, Kolín
Mimo‰kolní aktivity pro mladé studenty . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 000 Kã
SdruÏení RomÛ Severní Morava, Karviná
Alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 000 Kã
SdruÏení rozvoje romské mládeÏe, âeská Lípa
Aktivní vyuÏití volného ãasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
SdruÏení zdravotnû postiÏené mládeÏe a jejich pfiátel, Ostrava
Integraãní plavání zdravotnû postiÏen˘ch osob
a romsk˘ch dûtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000 Kã
Spoleãnost odborníkÛ a pfiátel Muzea romské kultury
– obãanské sdruÏení, Brno
Odpoledne v muzeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 Kã
Dokumentaãní a vzdûlávací
centrum studia souãasnosti RomÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 000 Kã
Spoleãenství Zaãít spolu, obãanské sdruÏení, PlzeÀ
Klubíãko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 Kã
Spoleãenství RomÛ na Moravû, Brno
Romano Hangos / Romsk˘ hlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 000 Kã
Spoleãenství RomÛ na Moravû, Ostrava
Phuterdo Jilo – Otevfiené srdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 Kã
Spoleãnost pfiátel ãasopisu Romano dÏaniben,obãanské sdruÏení, Praha
Vydávání ãasopisu „Romano dÏaniben“ . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 Kã
Stfiep, o.s., Stfiedisko pomoci dûtem a rodinám, Praha
Sociálnû pedagogické posilování romsk˘ch rodin . . . . . . . . . . 26 500 Kã
Triáda publishing, s.r.o., Praha
Romové o válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kã
Trialog, o.s., Brno
V˘cvikov˘ kurz smí‰en˘ch pracovních t˘mÛ
asistenãního servisu NROS
a Nadace OSF Praha (1. fáze kurzu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 150 Kã
Vudud, o.p.s., Praha
Podpora komunitního centra v romské komunitû
Matiãní ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000 Kã
Kurz romského jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 000 Kã
Sedm dní romské historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 600 Kã
V˘bor pro od‰kodnûní romského holocaustu v âR, Hofiice v Podkrk.
Genocida RomÛ vãera a dnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 000 Kã
1 3 2 V˘roãní zpráva 1999
Zaãít spolu – obãanské sdruÏení dûtí a mládeÏe, Broumov
Volnoãasové aktivity dûtí, mládeÏe a rodiãÛ . . . . . . . . . . . . . 103 500 Kã
Komunitní centrum Broumov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kã
Základní ‰kola, Praha 5 – Smíchov, Praha
Jarmark (jako souãást velké oslavy
na ‰kole ke Dni matek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Zdrav˘ RoÏnov, o.s., RoÏnov pod Radho‰tûm
Integrace romsk˘ch dûtí do obãanské spoleãnosti . . . . . . . . . 30 000 Kã
Zvlá‰tní ‰kola Chomutov, Chomutov
Otevfiená ‰kola – rozvoj volnoãasov˘ch aktivit dûtí . . . . . . . . . 64 000 Kã
Obãanské sdruÏení Kulturní svaz Jekhetane, Ústí nad Labem
Systematická v˘chova dûtí romské populace . . . . . . . . . . . . . 65 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 389 432 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 065 Kã
NÁKLADY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 428 497 Kã
D.8
Stipendijní program pro uprchlíky
Program je urãen pro osoby bez ohledu na zemi pÛvodu, kter˘m bylo v âeské republice pfiiznáno postavení uprchlíka, pfiípadnû udûlena jiná forma azylu. Cílem programu je usnadnit integraci tûchto osob do ãeské spoleãnosti
a jejich zapojení do bûÏného Ïivota tím, Ïe jim bude ulehãen pfiístup ke
vzdûlání. Stipendia je moÏné získat na stfiedo‰kolské a vy‰‰í vzdûlání (vãetnû krat‰ích – rekvalifikaãních kurzÛ) formou pfiíspûvku na úhradu ‰kolného,
uãebnic a uãebních pomÛcek i na úhradu Ïivotních nákladÛ (zejména ubytování na kolejích ãi internátech, stravování ve ‰kolních jídelnách apod.).
V roce 1999 se do programu pfiihlásilo celkem 49 uprchlíkÛ. Pfiidûleno bylo
39 stipendií.
José Tomás António
Fakulta sociálních vûd, Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Nega Asnake Bekele
Institut tropického a subtropického vzdûlávání
âeská Zemûdûlská Universita Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 000 Kã
Nune Babayan
Státní jazyková ‰kola v Brnû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 Kã
Mája Dangalová
Stfiední soukromá umûlecká ‰kola grafická, Jihlava . . . . . . . . 32 000 Kã
Alena Filipoviã
Vysoká ‰kola ekonomická v Praze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 Kã
Giorgi Gugunava
Stfiední prÛmyslová ‰kola kamenická a sochafiská, Hofiice . . . . 15 000 Kã
Masuma Hakimi
Lékafiská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci . . . . . . . . . 30 000 Kã
Majbor Soltany Hamida
1. Lékafiská fakulta, Univerzita Karlova Praha. . . . . . . . . . . . . . 34 000 Kã
Mirza Karajica
âeské vysoké uãení technické v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 000 Kã
1 3 4 V˘roãní zpráva 1999
Nabi Jakub Khdir
1. Lékafiská fakulta, Univerzita Karlova Praha. . . . . . . . . . . . . . 28 000 Kã
Arutjun Kirakosjan
Fakulta sociálních vûd, Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Yelena Kokhradze
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Slavko Kovaãeviã
Státní jazyková ‰kola v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 Kã
Zorka Kovaãeviã
Státní jazyková ‰kola v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 Kã
Tanja Labat
Soukromá stfiední odborná ‰kola umûní
a managementu, Praha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Mircea – Mihai Lechaciu
Integrovaná stfiední ‰kola, Mladá Boleslav . . . . . . . . . . . . . . . . 18 500 Kã
Petru – Eugeniu Lechaciu
Centrum odborné pfiípravy Nymburk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 500 Kã
Willy Makualla
Ústav jazykové a odborné pfiípravy,
Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Vladimir Matelenok
Ústav jazykové a odborné pfiípravy,
Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Sothearith Men
Vysoká ‰kola ekonomická v Praze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 000 Kã
Azer Sadajogli Nazarov
Vysoká ‰kola chemicko-technologická, Praha . . . . . . . . . . . . . . 27 000 Kã
El‰an S. Nazarov
1. Lékafiská fakulta, Univerzita Karlova Praha. . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Rov‰an Sadajogli Nazarov
Vysoká ‰kola chemicko-technologická, Praha . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Abdul Qadeer Negahban
Lékafiská fakulta, Masarykova univerzita, Brno. . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Ngoc Tuan Nguyen
Fakulta informatiky a statistiky,
Vysoká ‰kola ekonomická v Praze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Tú Nguyenová
Právní akademie a vy‰‰í odborná ‰kola právní v Liberci . . . . . 18 000 Kã
1 3 5 V˘roãní zpráva 1999
Mohamed Badri Osama
Ústav jazykové a odborné pfiípravy, Podûbrady . . . . . . . . . . . . 23 000 Kã
Daria Podboj
Vysoká ‰kola umûleckoprÛmyslová v Praze . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kã
Sanja Popoviã
Fakulta sociálních vûd, Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . 13 000 Kã
Jurij Puzikov
Ústav jazykové a odborné pfiípravy, Univerzita Karlova Praha . . . . 7 500 Kã
Marko Radmiloviã
Vy‰‰í Odborná ·kola cestovního ruchu a hotelnictví, Praha . . . . 10 000 Kã
·utkoviã Sabahudin
Soukromá stfiední odborná ‰kola a SOU, Tfiebíã . . . . . . . . . . . . 20 940 Kã
Jesus Natal Sebastiao
Fak. Sociálních vûd, Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Sok Sophet
âeská zemûdûlská univerzita, Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 000 Kã
Theodor Bogdan Stancu
Spoleãnost pro právní vzdûlávání, Praha
Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova Praha . . . . . . . 30 000 Kã
Aigbe Uyi
Ústav jazykové a odborné pfiípravy,
Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Akopjan Vage
Stfiední prÛmyslová ‰kola strojnická, PlzeÀ . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 Kã
Isar Abdul Wahed
Fak. Sociálních vûd, Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Georgij Îorau
Ústav jazykové a odborné pfiípravy,
Univerzita Karlova Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 440 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Kã
Celkové náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 767 Kã
D9.
Spoleãnost, muÏi a Ïeny z aspektu Gender
Cílem programu je zv˘‰it informovanost o spoleãenskovûdním oboru gender
(spoleãensk˘ rod), a tím prohloubit vnímavost muÏÛ a Ïen k rozdílÛm v jejich pfiístupu ke spoleãnosti, rodinû, vzdûlání, Ïivotnímu prostfiedí, v˘chovû
dûtí a zamûstnání.
Souãástí program jsou následující aktivity:
grantov˘ program
vzdûlávací aktivity
úãast na regionálních programech a na projektech mezinárodní sítû OSI
Network of Women Programs
pfiípravná fáze novû vznikajícího programu „Zdravé rodiãovství“
Grantov˘ program
Granty jsou udûlovány ve tfiech kategoriích:
Projekty podávané jednotlivci nebo organizacemi, zamûfiené na vzdûlávání v oblasti problematiky gender, maximální v˘‰e grantu je 20 000 Kã
Projekty podávané neziskov˘mi organizacemi, zab˘vajícími se odbornou ãinností související s problematikou gender, maximální v˘‰e grantu je 90 000Kã
Projekty jednotlivcÛ – pedagogÛ, ktefií absolvovali vzdûlávací cyklus Nadace OSF Praha „Spoleãnost Ïen a muÏÛ z aspektu gender“, zamûfiené na vzdûlávání v oblasti problematiky gender, maximální v˘‰e grantu je 20 000Kã
V roce 1999 bylo ve dvou kolech pfiedloÏeno 73 Ïádostí o grant, podpora
byla udûlena 24 projektÛm:
Acorus, obãanské sdruÏení,
„Psychosociální centrum“, pomoc Ïenám a dûtem. . . . . . . . . . 60 000 Kã
Centrum pomoci Ïenám zneuÏit˘m v dûtství,
– podpora ãinnosti organizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 Kã
Centrum studií rodu: Gender Studies,
„Studijní plán Centra studií rodu: Gender Studies“
– vzdûlávací akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
1 3 7 V˘roãní zpráva 1999
Gender Studies, o.p.s.,
„Role a vztahy muÏÛ a Ïen v romské komunitû a jejich odli‰nosti
od vztahÛ a rolí v ãeské spoleãnosti“
– série moderovan˘ch kolokvií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Gymnázium v Dûãínû,
– cyklus pfiedná‰ek na téma gender
pro studenty gymnázia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Informaãní centrum pfii zvlá‰tní ‰kole v Pfiíbofie,
„Promûna rolí muÏe a Ïeny v rodinû“
cyklus pfiedná‰ek v problematice gender . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 700 Kã
Institut rodinné terapie, o. s.
– vzdûlávací cyklus „Gender a psychologie“ . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Jantar, obãanské sdruÏení pro Ïeny po ablaci prsu,
– semináfi na téma: Îeny a muÏi
a problematika sociálních vztahÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Magdalenium, o. s. Liberec
„Prevence nebezpeãí rizikového chování“,
psychosociální a zdravotní prevence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 Kã
Most k Ïivotu o.p.s., Trutnov
vzdûlávací akce na téma: „Násilí na Ïenách“, „Nezamûstnanost Ïen
a rovnoprávnost Ïen ve spoleãnosti“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Petr Kubánek
– sociologick˘ v˘zkum „Pfiíãiny vysoké nezamûstnanosti
v pfiíhraniãním vala‰skoklobouckém regionu“ . . . . . . . . . . . . . 19 500 Kã
Klára Kubíãková
– cyklus pfiedná‰ek na téma gender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
ZdeÀka Machálková
– v˘zkum na téma „Îena v nov˘ch náboÏensk˘ch hnutích“. . . . 20 000 Kã
Gabriela Nejezchlebová
– soubor pfiedná‰ek pro studenty gymnázia na téma:
„Postavení muÏe a Ïeny ve spoleãnosti“. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 Kã
Nadace proFem,
– vzdûlávací a informaãní materiál:
„Kabelky pln˘ prachÛ – prÛvodce fondy pro Ïenské projekty
v neziskovém sektoru“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kã
Nadace pfiátel gymnazia
„KdyÏ Eva sila a Adam ryl, kdopak to vlastnû pánem byl?“
– cyklus pfiedná‰ek zamûfien˘ch na problematiku gender . . . . 15 000 Kã
1 3 8 V˘roãní zpráva 1999
Nakladatelství Portál, s.r.o.,
– vydání knihy Carol Gilliganové „Jin˘m hlasem“ . . . . . . . . . . . 39 000 Kã
– vydání knihy Ann Oakleyové
„Pohlaví, gender a spoleãnost“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 Kã
Hnutí za aktivní porod, o.s.
– vzdûlávací a informaãní akce
„NechÈ se porod znovu narodí“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Organizace pro pomoc uprchlíkÛm
– poradna pro Ïeny v krizi (v uprchlick˘ch táborech) . . . . . . . 90 000 Kã
Nadace proFem o.p.s
– mediální sociální kampaÀ k násilí na Ïenách . . . . . . . . . . . . 90 000 Kã
ROSA – centrum pro t˘rané a osamûlé Ïeny
– pomoc obûtem domácího násilí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 Kã
Rozko‰ bez rizika
– „Krabiãka poslední záchrany“
– prevence obchodu se Ïenami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 340 Kã
Stfiedisko sluÏeb ‰kolám Vsetín,
– semináfi pro uãitele základních a stfiedních ‰kol
na téma gender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 540 Kã
Vzdûlávací programy
V Praze a v Brnû probûhly kurzy urãené stfiedo‰kolsk˘m uãitelkám a uãitelÛm humanitních oborÛ:
základní cyklus ãtyfi celodenních semináfiÛ s tematick˘mi okruhy: úvod do
problematiky spoleãenského rodu, kultura, umûní, masmédia, Ïeny a muÏi
na trhu práce, gender v rodinû, sexualita, sociální aspekty, náboÏenství, kulturní antropologie aj.
návazn˘ cyklus ãtyfi celodenních semináfiÛ v podzimním semestru, které
se formou workshopÛ vûnovaly prohloubení tematiky základního cyklu
a prezentaci seminárních prací úãastníkÛ
Cyklus absolvovalo 91 vyuãujících ze stfiedních ‰kol celé âeské republiky.
V souvislosti se vzdûlávacími cykly byly udûleny tyto granty:
Zuzana Kovafiíková
Práce na pfiípravû a organizaci
vzdûlávacího cyklu v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 000 Kã
1 3 9 V˘roãní zpráva 1999
Iva ·mídová
Práce na pfiípravû a organizaci
vzdûlávacího cyklu v Brnû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 000 Kã
Lucie Ryntová
Práce na pfiípravû vzdûlávacích cyklÛ a programu
„Gender a vzdûlávání“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 832 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 832 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 076 Kã
Úãast na regionálních programech a projektech
mezinárodní sítû OSI Network of Women Programs
Petra Ledvinková
úãast na v˘cviku Human Rights Advanced Leadership Training for Women
cestovné, stipendium, ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 341 Kã
Darina Li‰uchová
úãast na v˘cviku Human Rights Advanced Leadership Training for Women
cestovné, stipendium, ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 205 Kã
Zuzana Kovafiíková
úãast na semináfii „Empowering education“
21.–25.4., Kyjev, Ukrajina
cestovné, kapesné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 086 Kã
Petra Lojková-Chlapcová
úãast na konferenci „Schweitzer Nursing Conference“
10.–12.10., Budape‰È, Maìarsko
cestovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 198 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 830 Kã
Pfiípravná fáze novû vznikajícího programu Zdravé
rodiãovství
V ãervenci 1999 zaãala pfiípravná fáze programu Zdravé rodiãovství, zamûfieného na podporu zmûn v oblasti porodnictví, rodiãovství a rané péãe a to
jak zmûn legislativních tak také zmûn v postoji vefiejnosti.
1 4 0 V˘roãní zpráva 1999
Byly udûleny tyto granty:
Porodnice Fr˘dlant, Pavel âern˘
– v˘ukov˘ program v oblasti porodnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kã
Centrum aktivního porodu, Ivana Konigsmarková
úãast na mezinárodní konferenci o porodech v domácnosti,
Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 Kã
Zuzana ·tromerová
– pfieklad knihy Partner u porodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 200 Kã
SZ – redakce ãasopisu Rodiãe
- publikace profesního ãasopisu „Porodní asistentka“ . . . . . . . 40 000 Kã
Eva Labusová
– pfiíprava koncepce programu „Zdravé rodiãovství“
a práce na programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 800 Kã
Lucie Ryntová
– organizaãní práce a pfiíprava programu
„Zdravé rodiãovství“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 000 Kã
Ostatní náklady programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 593 Kã
NÁKLADY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 929 871 Kã
D10.
Child Abuse Program – Násilí na dûtech
Program je zamûfien na multidisciplinární pfiístup k problematice t˘ran˘ch a
zneuÏívan˘ch dûtí. Komplexní pfiístup k dítûti v této sloÏité situaci nevyluãuje úãast Ïádného z odborníkÛ (psycholog, psychiatr, dûtsk˘ lékafi, sociální
pedagog, právník, sociální pracovník, zástupce policie nebo soudu), kter˘
by se mohl podílet na zlep‰ení, pfiípadnû fie‰ení problému násilí nebo zanedbávání v rodinû. Tím se zvy‰uje pravdûpodobnost, Ïe bude rozhodnuto
v zájmu dítûte a budou zváÏeny v‰echny dostupné moÏnosti a fie‰ení.
V r. 1999 byla udûlena podpora následujícím projektÛm:
Obãanské sdruÏení Stfiep (Stfiedisko pomoci dûtem a rodinám), Praha
Doprovázení rodin – alternativa k umisÈování dûtí
mimo domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 USD
Dejme ‰anci ‰anci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 USD
Granty na úãast na konferencích
spolupracujícího t˘mu celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 456 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 456 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 500 USD
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 636 Kã
NÁKLADY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 102 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 500 USD
D11. Program Street Children
/ Children In The Street Dûti ulice
Program Dûti ulice je spoleãn˘m programem belgické nadace King Baudouin
Foundation a Sorosov˘ch nadací v deseti zemích stfiední a v˘chodní Evropy.
Cílem programu je podpofiit pracovníky nestátních organizací zab˘vajících se
touto problematikou, umoÏnit dobrou spolupráci mezi nimi a vytvofiit prostor pro porozumûní a spoleãenské vûdomí o problému dûtí ulice.
Program se skládá z tûchto ãástí:
Grantov˘ program: z tfiiceti pfiedloÏen˘ch projektÛ bylo podpofieno 8 následujících:
SdruÏení Ulita, âapkova 10, Blansko
Milan Danûk, Ale‰ Herzog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 940 USD
Oblastní charita Blansko, Komenského 15, Blansko
Ladislav Muller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 550 USD
Caduceus, Karafiátová 1, Olomouc
Milo‰ KfiíÏek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 415 USD
Klub hurá kamarád, Pichlova l339, Pardubice
David Mat˘sek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 045 USD
STREET, Hou‰kova 11, PlzeÀ
Jan Drnek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 219 USD
Rozko‰ bez rizika, Bolzanova 1, Praha 1
Martina Zikmundová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 928 USD
VIA COMMODA, Panská 79, Rychnov nad KnûÏnou
Libor Tich˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 USD
Cheiron T, o.p.s, Dûkanská 302, Tábor
Jifiina Svobodová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 023 USD
Vytvofiení informaãního centra:
– Poskytuje zázemí pro organizace pracující s dûtmi na ulicích
– ShromaÏìuje literaturu, periodika, ãlánky, v˘roãní zprávy, diplomové práce
1 4 3 V˘roãní zpráva 1999
– Sestavuje a nabízí adresáfi organizací pracujících s dûtmi ulice
– Podporuje komunikaci, v˘mûnu informací a publikuje vlastní materiály
Ratolest Brno, Milady Horákové19, Brno
Bedfii‰ka Rousová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 246 USD
·kolení a tréninky pro pracovníky zab˘vající se touto problematikou
Vzdûlávání probíhá pod odbornou garancí âeské asociace streetworku. Jedná se o obsahovû kontinuální kurzy pro terénní pracovníky dle dosavadních
zku‰eností. Jsou pfiipraveny dvû formy:
A) tréninky pro zaãínající streetworkery
B) supervize pro streetworkery, ktefií jiÏ alespoÀ rok pracují v této oblasti
Realizátor: Sociálnû právní institut, s.r.o., Fibichova 2778, Most
Jan Rytina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 500 Kã
V rámci programu byla na základû dotazníkové metody vypracována zpráva,
informující o problému dûtí ulice v âeské republice. Dále bylo podpofieno:
Éthum (bulletin sdruÏení pro sociální prevenci a sociální pedagogiku)
Rybná 3/650, Praha 1
Petr Klíma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 984 Kã
manuál „Sociální práce na ulici – streetwork“
Zdena Bednáfiová, Lubo‰ Pelech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 000 Kã
pfieklad publikace „Young people and substance use: a manual“
Stfiedisko pro mládeÏ Klíãov
– krizové oddûlení Most, âakovická 51, Praha 9
Dana Pûtivoká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 Kã
Finanãní náklady programu jsou hrazeny Nadací OSF Praha a King Baudouin
Foundation, Belgie.
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 866 USD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 484 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 609 Kã
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 866 USD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 093 Kã
D12.
Ostatní granty
Centrum pro demokracii a svobodné podnikání
– pfiíspûvek na pfiípravu projektu „Project P.E.R.K.,
program podporující etnické usmífiení v Kosovu . . . . . . . . . . 525 000 Kã
– pfiíspûvek na dopravu akademick˘ch titulÛ z USA
(spolupráce s americkou nadací Sabre Foundation) . . . . . . . 150 000 Kã
Rada pro mezinárodní vztahy
– pfiíspûvek na zabezpeãení provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000 Kã
âlovûk v tísni
– pfiíspûvek na zabezpeãení humanitární pomoci Kosovu . . . . 100 000 Kã
Fórum dárcÛ
– pfiíspûvek na realizaci projektu Role Fóra dárcÛ v rozvíjení
neziskového sektoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 USD
Spiralis, o.s.
– zabezpeãení organizace v˘znamn˘ch mezinárodních a celonárodních
akcí – Setkávání v rámci PR kampanû
„30 dní pro neziskov˘ sektor“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 Kã
Impuls 99
– podpora pravideln˘ch diskusních fór
a aktivit s nimi spojen˘ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 963 Kã
Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání
– pfiíspûvek na realizaci projektu Komunikující mûsto . . . . . . . 20 000 USD
âesk˘ helsinsk˘ v˘bor, Poradna pro uprchlíky
– podpora projektu V˘chova k obãanství
na základû kursÛ ãe‰tiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000 Kã
Multikulturní centrum Praha o.s.*
– zabezpeãení realizace programu
Multikulturní centrum Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 000 USD
HESTIA – sdruÏení pro rodinu*
– pfiíspûvek na realizaci programu Pût P . . . . . . . . . . . . . . . 1 549 800 Kã
1 4 5 V˘roãní zpráva 1999
– Dobrovolnické centrum Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 USD
– realizace programu Mladí nezamûstnaní dobrovolníci . . . . . 96 150 Kã
– realizace programu Dobrovolnictví v nemocnicích . . . . . . . . 10 000 USD
– pokrytí cestovních nákladÛ na semináfi Volunteer Development
Program v Budape‰ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 980 USD
– pokrytí cestovních nákladÛ na semináfi Volunteer Development
Program v GdaÀsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 USD
– podpora vzniku dokumentárního filmu „I Am No Longer Alone“
o dobrovolnících v âeské republice, na Slovensku
a v Polsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000 USD
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 841 913 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 931 USD
*Pozn.: organizace, oznaãené hvûzdiãkou, tedy Multikulturní centrum Praha,
o.s. a HESTIA – sdruÏení pro rodinu, realizují programy nadace jako její implementující partner.
E. Programy
z oblasti zdravotnictví
E1. Salzburg Cornell Seminar
E2. Albert Schweitzer Institute Program
E3. Thomas Jefferson University / Open Society
Institute Ultrasound Training Program
E4. Neurochirurgick˘ regionální program
Aitken Istitute
E5. Harm Reduction Program
E6. Geriatrie / Gerontologie
E7. Ostatní
E1.
Salzburg Cornell Seminar
Tento postgraduální program je vyhla‰ován nadací OSI New York a rakouskou
nadací American –Austrian Foundation, která se ve spolupráci s americk˘mi
univerzitami a odborn˘mi pracovi‰ti zamûfiuje na postgraduální vzdûlávání lékafiÛ a dal‰ích pracovníkÛ ve zdravotnictví.
V roce 1999 se pro lékafie ve vypsan˘ch oborech uskuteãnila série t˘denních
semináfiÛ v Salzburgu. Semináfie organizovala American-Austrian Foundation
a úãastníci byli touto organizací vybíráni na základû konkurzu.
Náklady spojené s pobytem zúãastnûn˘ch lékafiÛ spoleãnû hradili American-Austrian Foundation, OSI New York a dal‰í partnefii. Nadace OSF Praha hradila
administrativní náklady.
Semináfie byly vypsány pro následující obory:
V‰eobecná pediatrie
TBC ve v˘chodní Evropû
Kardiologie
Pneumologie
Porodnictví – gynekologie
Urologie
Úrazová chirurgie
Ortopedie
Onkologie
Hematologie
Neurologie
Psychiatrie
Pediatrie
ORL
Anesteziologie
Intenzivní péãe
1 5 0 V˘roãní zpráva 1999
Semináfie v Salzburgu se zúãastnili tito lékafii:
V‰eobecná pediatrie
(10.–21.1.)
Ivana Röschlová
Nemocnice Fr˘dek-Místek
TBC ve v˘chodní Evropû
(16–21.1)
Vladimír Pfiíkazsk˘
V‰eobecná fakultní nemocnice 3. LF UK, Praha
Kardiologie
(14.–20.2.)
Jan ·kvafiil
Kardiologie Na Bulovce, Praha
Libor Maxa
Nemocnice Klatovy
Hana Bartáková
Interní klinika 3.LF UK, Praha
Katefiina Linhartová
Fakultní nemocnice, PlzeÀ
Porodnictví – gynekologie
(20.–26.2.)
David Pavli‰ta
V‰eobecná fakultní nemocnice 1. LF UK, Praha
Ortopedie
(7.–13.3.)
Bohu‰ ·vagr
Ortopedická klinika 3. LF UK, Praha
Radek Hart
Fakultní nemocnice sv. Anny, Brno
Pavel ·poner
Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Ivana Bajdová
Fakultní nemocnice, Olomouc
1 5 1 V˘roãní zpráva 1999
Onkologie
(13.–19.3.)
Jindfiich Kotrba
V‰obecná fakultní nemocnice, Praha
TomበSvoboda
Fakultní nemocnice, PlzeÀ
Roman ·efr
Bake‰ova nemocnice, Brno
Hematologie
(13.–19.3.)
Hana FraÀková
MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno
Neurologie
(24.–30.7.)
Roman Herzig
Fakultní nemocnice, Olomouc
Václav Dostál
Nemocnice Pardubice
Psychiatrie
(24.–30.7.)
LukበPropper
Fakultní nemocnice Motol, Praha
Pediatrie
(11.–17.9.)
Jana Kalousová
Fakultní nemocnice Motol, Praha
ORL
(24.–30.10)
Richard Lenert
Nemocnice Fr˘dek-Místek
1 5 2 V˘roãní zpráva 1999
Intenzivní péãe
(30.10.–5.11.)
Martin Sádlo
V‰eobecná fakultní nemocnice, Praha
Pavel Tomek
Thomayerova fakultní nemocnice, Praha
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 633 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 545 Kã
NÁKLADY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 178 Kã
E2.
Albert Schweitzer Institute Program
Tento program, na nûmÏ Nadace OSF Praha spolupracuje s organizací Albert
Schweitzer Institute for Humanities, USA, je koncipován se zfietelem na problematiku zdravotnictví v zemích stfiední a v˘chodní Evropy a v zemích b˘valého Sovûtského svazu. Jeho cílem je v˘mûna akademick˘ch znalostí a zku‰eností mezi lékafisk˘mi instituty Spojen˘ch státÛ a zúãastnûné zemû, a to
pfiedev‰ím v oblasti primární péãe, prevence, vzdûlávání ve sféfie vefiejného
zdravotnictví a managementu a právních aspektÛ ve sféfie zdravotní péãe.
Tomuto cíli jsou vûnovány semináfie, na nichÏ pfiedná‰í odborníci z dan˘ch
oblastí jak z USA ãi Velké Británie, tak z hostitelské zemû.
V rámci tohoto programu se v Praze ve dnech 1. –3. prosince 1999 uskuteãnil semináfi vûnovan˘ fenoménu ‰patného zacházení se seniory, nazvan˘
Elder Abuse Seminar. Ve‰keré náklady spojené s jeho organizací byly hrazeny
Nadací OSF Praha a OSI New York.
Semináfie se zúãastnili:
Pfiedná‰ející:
Jan Barret
National Institute for Social Work, Velká Británie
Iva Holmerová
Gerontocentrum, Praha
Sally Balch Hurme
AARP, Columbia, USA
Zdenûk Kalvach
3. interní klinika 1.LF UK, Praha
·tefan Koval
Klinika gerontologie a geriatrie, Ko‰ice, Slovenská republika
Nikki Lindberg
Reprezentant Albert Schweitzer Istitute, Connecticut, USA
1 5 4 V˘roãní zpráva 1999
Pamela B. Teaster
Center for Gerontology, Virginia, USA
Úãastníci:
Eva BlaÏková
LDN, Lomnice nad Popelkou
Jitka BroÏová
Praha 9
Andrea Hajdúchová
Katedra Ïurnalistiky, FF UK, Praha
Olga Hanselová
Asociácia seniorov, Bratislava, Slovenská republika
Josef Heller
Hospic sv. Lazara, Praha
Vladimír Hu‰ka
Nemocnice Strahov, Praha
Hana Janeãková
Institut postgraduálního vzdûlávání ve zdravotnictví, Praha
Vladislava KlvaÀová
DD Chlumec nad Cidlinou
Alena Korandová
DDP Samop‰e
Adéla Kvasniãková
Katedra sociologie, FF UK, Praha
Veronika Ma‰talífiová
DDP Samop‰e
Gabriela Moravcová
NsP, Doln˘ Kubín, Slovenská republika
Katarína Ninisová
NsP, Doln˘ Kubín, Slovenská republika
Slavomír Pap‰o
NsP Prievidza, Slovenská republika
Jifií Pauli
Hospic sv. Lazara
Kamila Rezková
LDN Lomnice nad Popelkou
1 5 5 V˘roãní zpráva 1999
Renata Roninová
MúMâ, Praha
Jarmila Stojanová
âesk˘ helsinksk˘ v˘bor, Praha
Zuzana ·achlová
Nemocnice Milosrdn˘ch sester, Praha
Daniela Tlachaãová
Domov sv. Karla Boromejského, Praha
Tamara To‰nerová
Ambulance pro poruchu pamûti 3.LF, Praha
Petr Valeta
âALS Praha
L˘die Veselá
SKP Diakonie âCE, Praha
Sylvie VoÏehová
LF PlzeÀ
Hana Vrbová
3. interní klinika 1.LF UK, Praha
Hana Zavázalová
LF PlzeÀ
Kvûtu‰e Zikmundová
LF PlzeÀ
NÁKLADY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 926 Kã
E3. Thomas Jefferson University / Open
Society Institute Ultrasound Training Program
Cílem tohoto programu je zlep‰it zdravotní péãi v oblasti ultrazvukové diagnostiky ve stfiední a v˘chodní Evropû. Rok 1999 byl druh˘m, posledním rokem tohoto tréninkového programu.
V leto‰ním roce se uskuteãnila druhá, pokraãovací stáÏ na Thomas Jefferson
University ve Philadelphii. Náklady spojené s úãastí na stáÏi hradili spoleãnû
OSI New York a Thomas Jefferson University, Nadace OSF Praha hradila administrativní náklady.
Dana Kautznerová
(7.–25. kvûtna)
Ústav klinické a experimentální medicíny Praha
Granty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 577 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Kã
NÁKLADY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 977 Kã
E4. Neurochirurgick˘
regionální program Aitken Institute
Tento program si klade za cíl vytvofiení první mezinárodní databáze pfiípadÛ
zranûní hlavy a zavedení nového systému péãe o pacienty s tímto poranûním
ve stfiední a v˘chodní Evropû. Podle zvlá‰tní verze smûrnic Aitken Institute
pod zá‰titou Americké asociace neurochirurgÛ a V˘boru pro nervová traumata WHO jsou za‰kolováni pracovníci pohotovostní lékafiské sluÏby, anesteziologÛ, neurochirurgÛ a zdravotních sester.
V rámci programu, kter˘ je koncipován na pût let, byly vybrány v roce 1998
dvû nemocnice, v nichÏ budou smûrnice zavádûny. Tyto nemocnice budou po
dobu trvání programu podporovány finanãnû a zúãastnûn˘m odborníkÛm
bude poskytnuto potfiebné za‰kolování ze strany Aitken Institute. Vybrané
nemocnice by se mûly posléze stát centry pro zavádûní dan˘ch smûrnic pro
ostatní odborná pracovi‰tû pfiijímající pacienty s tûÏk˘mi úrazy hlavy.
Finanãní náklady spojené s realizací projektu hradí spoleãnû OSI New York,
Nadace OSF Praha a Aitken Neuroscience Center.
V âeské republice jsou do tohoto programu jiÏ od roku 1998 zapojeny dvû
nemocnice:
Fakultní nemocnice PlzeÀ, klinika neurochirurgie
(odpovûdn˘ lékafi: Jakub ·rogl)
Úrazová nemocnice Brno
(odpovûdn˘ lékafi: Peter Wendsche)
Granty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 669 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 860 Kã
NÁKLADY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 529 Kã
E5.
Harm Reduction Program
Tento grantov˘ program je pofiádán ve spolupráci mezi Nadací OSF Praha
a Lindesmith Center v New Yorku – organizací finanãnû podporovanou OSI
New York, která se zab˘vá problematikou drogov˘ch závislostí.
Program je zamûfien na oblast terciální prevence drogové závislosti, zejména
na programy typu „harm reduction“ (sniÏování rizik a následkÛ u populace
pot˘kající se s drogovou závislostí). Velk˘ dÛraz klade na program v˘mûny injekãních stfiíkaãek a jehel jako prevenci AIDS a hepatitidy a na substituãní
programy (napfi. methadonovou substituci). Zahrnuje rovnûÏ vzdûlávání pracovníkÛ organizací, které se danou problematikou zab˘vají, a podporu vydávání publikací.
V roce 1999 byly podpofieny tyto projekty:
Sananim o.s.,Praha
– projekt v˘mûny injekãních stfiíkaãek a jehel . . . . . . . . . . . . . .15 000 USD
Drug out club o.s., Ústí nad Labem
– projekt v˘mûny injekãních stfiíkaãek a jehel . . . . . . . . . . . . . . .6 000 USD
Drop in, o.p.s, Praha
– projekt v˘mûny injekãních stfiíkaãek a jehel . . . . . . . . . . . . . .10 000 USD
SdruÏení Podané ruce, Praha
– projekt v˘mûny injekãních stfiíkaãek a jehel . . . . . . . . . . . . . .10 065 USD
Granty na úãast na mezinárodních konferencích
(Pavel Bém, Petr Hrdina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 050 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 065 USD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 050 Kã
E6.
Geriatrie / Gerontologie
Tento program si klade za cíl zlep‰it zdravotní a sociální péãi pro seniory na
komunitní úrovni a podporovat schopnosti seniorÛ Ïít nezávisle – a pokud
je to moÏné, v jejich domácím prostfiedí – a nabídnout asistenci a podporu
rodinám, které o své blízké a pfiíbuzné peãují. Program je vytvofien tak, aby
mohl fungovat na interdisciplinární úrovni a zahrnoval lékafie, zdravotní sestry, terapeuty, sociální pracovníky a dal‰í peãující osoby.
V roce 1999 byl udûlen grant tûmto projektÛm:
Diakonie âeskobratrské církve evangelické, Praha
– Zmapování kvality péãe v âR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 145 USD
Domov sv. Karla Boromejského, Praha
– Péãe o seniory, dlouhodobû nemocné a umírající . . . . . . . . . .11 500 USD
SdruÏení Sue Ryder, Praha
– Denní stacionáfi Sue Ryder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 100 USD
SKP Diakonie âCE, Praha
– Zpût do komunity – aktivity v centru Praha – ëáblice . . . . . .11 253 USD
Geriatrie/Gerontologie (konference)
18.–22. listopadu, Cluj Napoca, Rumunsko
úãast: Romana Vlãková
cestovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 098 Kã
Paliativní péãe (semináfi)
21.–27. záfií Îeneva, ·v˘carsko
úãast: Marie Svato‰ová, Jifií Královec
kapesné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 USD
cestovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 828 Kã
1 6 0 V˘roãní zpráva 1999
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 598 USD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 926 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 720 Kã
NÁKLADY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 598 USD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 646 Kã
E7.
Ostatní
V˘bor dobré vÛle – Nadace Olgy Havlové
– pfiíspûvek na III. celorepublikovou oborovou konferenci
NNO z oblasti sociální a zdravotnû sociální . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 Kã
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kã
F. Programy zamûfiené
na Internet a knihovny
F1. I*EARN
F2. Internetov˘ program
F3. Network Library program
/Visiting Fellow program
F1.
I*EARN
Program I*EARN vznikl ve spolupráci mezinárodní neziskové organizace
I*EARN New York a OSI New York a podílejí se na nûm jednotlivé nadace ze
sítû Sorosov˘ch nadací. Cílem programu je podpora studentsk˘ch projektÛ,
které vyuÏívají zejména moÏnosti Internetu. Projekty, do kter˘ch studenti posílají pfiíspûvky, jsou mezinárodní a komunikaãním jazykem je angliãtina. âeské ‰koly pfiipravily i nûkolik vlastních projektÛ, které se uskuteãnily v ãe‰tinû.
V prÛbûhu roku 1999 se studenti spoleãnû s uãiteli zúãastnili v rámci programu I*EARN nûkolika národních i mezinárodních setkání.
V prÛbûhu roku 1999 byl program pfiedán Otevfiené spoleãnosti, o. p. s.,
koncem roku 1999 vznikl pfiípravn˘ v˘bor sdruÏení I*EARN, kter˘ vypracoval
stanovy a zafiizoval v‰echny ostatní administrativní kroky související se zaloÏením obãanského sdruÏení, které bylo 17. prosince 1999 MV âR pod názvem Obãanské sdruÏení I*EARN zaregistrováno. Toto sdruÏení bude nadále
program I*EARN realizovat.
V roce 1999 studenti pfiipravili 13 ãesk˘ch projektÛ a participovali na 22
mezinárodních projektech.
Mezi nejaktivnûj‰í ‰koly, které se podílely v roce 1999 na programu I*EARN
patfií gymnázia v âeském Krumlovû, Teplicích, Mikulovû a âeské Tfiebové, dále obchodní akademie v Brnû, Svitavách a Jiãínû, základní ‰koly Borek
a O.Nedbala âeské Budûjovice a SI·O âeské Budûjovice.
Granty ‰kolám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 811 Kã
Grant Otevfiené spoleãnosti, o. p. s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 028 073 Kã
Ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 511 Kã
NÁKLADY PROGRAMU CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 190 395 Kã
F2.
Internetov˘ program
Posláním Internetového programu je podporovat vyuÏívání poãítaãové komunikaãní technologie v neziskovém sektoru. S tímto cílem program provozuje
Internetové centrum (uãebnu a grafické studio), kde pofiádá nízko-prahová
‰kolení v práci s poãítaãem a poãítaãov˘mi komunikaãními technologiemi,
tematicky zamûfiené dílny a semináfie, nabízí prostor pro vlastní prezentace,
ve spolupráci s dal‰ími organizacemi zpracovává samostatné projekty a pÛsobí také jako odborn˘ konzultant.
V roce 1999 se v prostorách Internetového centra konalo kolem 100 odborn˘ch kurzÛ ve 200 tfií aÏ pûti hodinov˘ch termínech. Zájem uÏivatelÛ se
pfiesouvá k sloÏitûj‰ím a aplikovan˘m ‰kolením, zvlá‰tû ke kurzÛm specializovan˘m na prezentaci organizací na www a tvorbu internetov˘ch projektÛ.
Internetov˘ program také zaji‰Èuje pro Nadaci Open Society Fund Praha pfiipojení k internetu, uÏivatelskou podporu, správu www serveru, v˘voj a správu
grantové databáze a odborné sluÏby pro dal‰í projekty a programy nadace.
V roce 1999 zahájil Internetov˘ program spolupráci s fiadou dal‰ích organizací na jejich vlastních projektech. Spolupracoval s ãeskou sekcí obãanského
sdruÏení INSEA na víkendov˘ch kurzech poãítaãové grafiky pro dûti z umûleck˘ch ‰kol, s Institutem základÛ vzdûlanosti Univerzity Karlovy na celoroãních
pravideln˘ch kurzech grafick˘ch editorÛ a s organizací S Dimension na víkendovém kurzu „Dal‰í vzdûlávání v˘tvarn˘ch pedagogÛ I.“ Pro Stfiední ‰kolu reklamní tvorby a pracovníky âeské katolické charity pfiipravil speciální ‰kolení
a pro redaktory studentského ãasopisu gymnázia ·pitálská uspofiádal semináfi o poãítaãové grafice. Pro vefiejnost, v rámci akce „Bfiezen – mûsíc internetu“, uspofiádal semináfi „MoÏnosti elektronické komunikace na Internetu“
a pro romské koordinátory projektu „VymûÀme si pfiíbûhy“ EastWest Institutu semináfi „Internet jako komunikaãní médium“.
Ve spolupráci se zástupci pracovní skupiny OKAMRK vznikl projekt metainformaãního zdroje dat na www serveru k problematice regionálních a oborov˘ch rozvojov˘ch koncepcí a k úãasti vefiejnosti na jejich pfiípravû a realizaci.
V rámci tohoto projektu vznikla www prezentace a program ‰kolení regionálních spolupracovníkÛ. Pfied koncem roku byly zahájeny ve spolupráci s obãansk˘m sdruÏením Actio in distans práce na projektu www prezentace „Právo na informace“, kde budou shromaÏìovány dokumenty o aplikování
zákona 106/1999 Sb. o svobodném pfiístupu k informacím.
1 6 7 V˘roãní zpráva 1999
Grafické studio Internetového centra vyuÏívaly v prÛbûhu celého roku: obãanské sdruÏení Nov˘ prostor pro realizaci projektu „Street Papers“, spoleãnost Barbora pro tvorbu www stránek o star˘ch dÛlních dílech, Ústav informaãních studií a knihovnictví FF UK pro v˘bûrov˘ semináfi „Virtuální
komunita Kocourkoff“ a program CPSI Nadace Open Society Fund Praha pro
tvorbu sv˘ch www stránek. Pro men‰í práce studio vyuÏívají programy PORYV
a Zaãít spolu Otevfiené spoleãnosti, program Pût P obãanského sdruÏení Hestia a je vyuÏíváno pro pfiedtiskovou pfiípravu Bulletinu Nadace OSF Praha
Internetov˘ program pracuje jako konzultant projektÛ a grantov˘ch Ïádostí
dal‰ích organizací v oblasti elektronického publikování, pro nákup poãítaãové
techniky a pro softwarová fie‰ení. Pro spoleãn˘ projekt s programem PORYV
a Romsk˘m programem Nadace OSF Praha (www.romove.osf.cz) zabezpeãujeme technické konzultace.
Pro své vlastní aktivity vyuÏili uãebnu Internetového centra pracovníci Linky dÛvûry, âeská inspekce Ïivotního prostfiedí a Fulbrightova komise. V ãervenci se v centru uskuteãnila dvû kola Letního kurzu Ïurnalistiky pro stfiedo‰kolské studenty a profesory organizovan˘ Centrem nezávislé Ïurnalistiky.
Mimo tyto aktivity poskytujeme v Internetovém centru kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 14:00 – 19:00 voln˘ pfiístup na internet, kter˘ formou „internetové kavárny“ umoÏÀuje ‰irokému okruhu zájemcÛ snaz‰í pfiístup k informacím na
internetu a k e–mailu. Za rok 1999 této nabídky vyuÏilo kolem 1500 zájemcÛ.
Celkem v roce 1999 nav‰tívilo Internetové centrum kolem 3000 uÏivatelÛ.
V prÛbûhu roku 1999 byl Internetov˘ program pfieveden do novû zaloÏené
samostatné organizace Otevfiená spoleãnost, o.p.s.
Náklady programu (leden–bfiezen 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 788 Kã
grant Otevfiená spoleãnost, o.p.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 246 063 Kã
Pfiíjmy ze ‰kolení (leden–bfiezen 1999). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 052 Kã
NÁKLADY PROGRAMU CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 687 799 Kã
F3. Network Library program /
Visiting Fellow program
V rámci Network Library Program Nadace OSF Praha zprostfiedkovala nabídku
Visiting Fellow Program s moÏností získat stipendium urãené pro knihovníky
a informaãní pracovníky.
V roce 1999 byla v rámci programu udûlena 3 stipendia:
– Edita Lichtenbergová, Národní knihovna âeské republiky
Bodleian Library, Oxfordská Univerzita, Velká Británie (17.4. – 17.7.)
– Zuzana ¤epi‰ová, Ústav v˘poãetní techniky, Masarykova Univerzita Brno
IFLA UDT, Národní knihovna, Kanada (1.4. – 3.7.)
– Lenka Suková, Mezinárodní baptistick˘ teologick˘ semináfi, Praha
The Library of Congress, U.S.A. (1.3. – 1.6.)
Finanãní náklady byly hrazeny Open Society Institute Budapest.
Granty celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 536 Kã
G. Finanãní pfiehledy
G1. Pfiehled grantÛ a programov˘ch nákladÛ
v roce 1999
G2. Pfiehled nákladÛ Nadace Open Society Fund
Praha dle úãetní uzávûrky za rok 1999
G1. Pfiehled grantÛ
a programov˘ch nákladÛ v roce 1999
A. „EAST EAST“ – PROGRAM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
A1. Akce pofiádané v zahraniãí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 372 983 Kã
A2. Konference, semináfie,
konzultace apod. pofiádané v âR. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 466 607 Kã
EAST EAST PROGRAMU CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 839 590 Kã
B. VZDùLÁVACÍ PROGRAMY
B1. PROGRAMY PRO DùTI A MLÁDEÎ
B1.1 „PORYV“ - Projekt podpory vzdûlávání . . . . . . . . . . . . 9 164 255
B1.2 Zaãít spolu – mezinárodní program pro pfied‰kolní
a ‰kolní vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity . . . 13 369 437
Experimentální ovûfiování programu Zaãít spolu
na speciálních a zvlá‰tních ‰kolách . . . . . . . . . . . . . . 1 962 161
B1.3 Stipendijní program pro studenty gymnázií . . . . . . . . . 547 752
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
B1.4 Debatní program Karla Poppera . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 890 418
B1.5 Integrovaná raná péãe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 722
B2. PROGRAMY PRO VYSOKÉ ·KOLY, STUDENTY
A ABSOLVENTY ST¤EDNÍCH ·KOL
B2.1 Stipendium George Sorose
pro nadané romské studenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
B2.2 Central European University / Stfiedoevropská univerzita;
Budape‰È, Var‰ava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
B2.3 Oxford Colleges Hospitality Scheme / Cambridge Colleges
Hospitality Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OSI / Foreign and Commonwealth Office
Chevening Scholarship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
B2.4 Undergraduate Exchange Program / Virtual University . . . 47
B2.5 V˘chodoevropská stipendia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
B2.6 Letní ‰koly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
..............................................6
Kã
Kã
Kã
Kã
USD
GBP
Kã
Kã
875 Kã
265 Kã
670 Kã
525
392
740
098
550
Kã
Kã
Kã
Kã
USD
1 7 2 V˘roãní zpráva 1999
B2.7 Program na podporu nadan˘ch romsk˘ch studentÛ .
B2.8 âtením a psaním ke kritickému my‰lení . . . . . . . .
B2.9 Program na podporu vydávání kniÏních titulÛ
akademického charakteru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2.10 Ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1 477 156 Kã
. . 1 305 800 Kã
. . 1 739 970 Kã
. . 4 488 218 Kã
VZDùLÁVACÍ PROGRAMY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 116 453 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 010 USD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 GBP
C. PROGRAMY Z OBLASTI UMùNÍ A KULTURY
C1. Cultural Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C2. Program na podporu Performing Arts . . . . . . . . . . . . . . 2
C3. Program podpory kulturních ãasopisÛ . . . . . . . . . . . . . 1
C4. Program na vydávání pfiekladÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C5. Program podpory elektronického publikování . . . . . . . 1
C6. Ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
888
903
359
620
021
198
509
018
000
500
386
266
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
USD
PROGRAMY Z OBLASTI UMùNÍ A KULTURY CELKEM . . . . . . 10 792 413 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 266 USD
D. PODPORA ROZVOJE OBâANSKÉ SPOLEâNOSTI
D1. Program na podporu drobn˘ch obãansk˘ch aktivit . . 1 551
D2. Community Partnership Support Initiative (CPSI) /
Iniciativa na podporu partnerství v komunitách . . . . . 3 879
D3. Podpora komunitních projektÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 836
D4. Program Brána muzea otevfiená . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 116
D5. Program na podporu iniciativ mlad˘ch lidí . . . . . . . . . 1 961
D6. Právní program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 463
D7. Romsk˘ program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 428
D8. Stipendijní program pro uprchlíky . . . . . . . . . . . . . . . . . 804
D9. Spoleãnost, muÏi a Ïeny z aspektu Gender . . . . . . . . . 1 929
D10. Child Abuse Program – Násilí na dûtech . . . . . . . . . . . . 271
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
D11. Program Street Children / Children In The Street
Dûti ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
D12. Ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 841
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
420 Kã
871
581
836
745
056
497
767
871
102
500
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
USD
093
866
923
931
Kã
USD
Kã
USD
PODPORA ROZVOJE OBâANSKÉ SPOLEâNOSTI CELKEM. . . 36 510 752 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 297 USD
1 7 3 V˘roãní zpráva 1999
E. PROGRAMY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
E1. Salzburg Cornell Seminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
E2. Albert Schweitzer Institute Program . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
E3. Thomas Jefferson University /
Open Society Institute Ultrasound Training Program . . . . . 19
E4. Neurochirurgick˘ regionální program / Aitken Institute. . . 550
E5. Harm Reduction Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
E6. Geriatrie / Gerontologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
E7. Ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
178 Kã
926 Kã
977
529
050
065
646
598
000
Kã
Kã
Kã
USD
Kã
USD
Kã
PROGRAMY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM . . . . . . . . . . 890 306 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 663 USD
F. PROGRAMY ZAMù¤ENÉ NA INTERNET A KNIHOVNY
F1. I*EARN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 190 395 Kã
F2. Internetov˘ program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 687 799 Kã
F3. Network Library program / Visiting Fellow program. . . . . . 57 536 Kã
PROGRAMY ZAMù¤ENÉ NA INTERNET
A KNIHOVNY CELKEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 935 730 Kã
GRANTY A PROGRAMOVÉ NÁKLADY CELKEM. . . . . . . . . . . . 95 085 244 Kã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 236 USD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 GBP
Granty uvedené v této v˘roãní zprávû byly udûleny rozhodnutím správní rady
nadace v roce 1999, i kdyÏ v nûkter˘ch pfiípadech jsou skuteãnû vyplaceny v letech následujících. Rozhodující pro jejich uvedení ve v˘roãní zprávû 1999 je
datum rozhodnutí správní rady nadace, nikoli datum jejich vyplacení.
Granty a ostatní náklady jsou ve v˘roãní zprávû uvádûny v té mûnû, na kterou
byla podepsána grantová smlouva.
1 7 4 V˘roãní zpráva 1999
A. EAST EAST PROGRAM
3 839 590 Kã
B. VZDùLÁVACÍ PROGRAMY
39 362 299 Kã
C. PROGRAMY Z OBLASTI
UMùNÍ A KULTURY
17 652 416 Kã
D. PODPORA ROZVOJE
OBâANSKÉ SPOLEâNOSTI
44 721 228 Kã
E. PROGRAMY Z OBLASTI
ZDRAVOTNICTVÍ 3 715 846 Kã
F. PROGRAMY ZAMù¤ENÉ
NA INTERNET A KNIHOVNY
3 935 730 Kã
Administrativní náklady
8 486 926 Kã
V ROCE 1999 CELKEM 121 714 036 Kã
50000000 Kã
40000000 Kã
30000000 Kã
20000000 Kã
10000000 Kã
0 Kã
Pro pfiepoãty v grafu pouÏit smûn˘ kurz 34,6 Kã/USD a 55 Kã/GBP
G2. Pfiehled nákladÛ Nadace Open Society
Fund Praha dle úãetní uzávûrky za rok 1999
GRANTY VYPLACENÉ V ROCE 1999
granty právnick˘m osobám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 088 207,11 Kã
granty soukrom˘m osobám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 884 288,55 Kã
ostatní náklady související s granty . . . . . . . . . . . . . . . 10 035 694,30 Kã
CELKEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 008 189,96 Kã
NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE
spotfieba materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sluÏby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
mzdové náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
odpisy majetku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
kurzové ztráty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
656
702
172
468
001
484,29
522,31
197,75
223,31
767,70
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 925,36 Kã
Náklady na správu nadace ãinily
z nadaãního jmûní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,25 %
z grantÛ vyplacen˘ch právnick˘m a fyzick˘m osobám . . . . 10,00 %
NADAâNÍ JMùNÍ
budova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 763 000,00 Kã
podílové listy Balancovaného fondu nadací. . . . . . . . . 26 186 000,00 Kã
CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 949 000,00 Kã
H. Zpráva auditora
H1. Zpráva auditora o v˘sledku ovûfiení správnosti
úãetní uzávûrky
1 7 9 V˘roãní zpráva 1999
1 8 0 V˘roãní zpráva 1999
1 8 1 V˘roãní zpráva 1999
1 8 2 V˘roãní zpráva 1999
1 8 3 V˘roãní zpráva 1999

Podobné dokumenty

2001 - Nadace Open Society Fund Praha

2001 - Nadace Open Society Fund Praha kde vystudoval the London School of Economics. V roce 1956 ode‰el do USA a zaloÏil zde investiãní fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin˘m vlastníkem spoleãnosti Soros Fund Management, která s...

Více

hudební festival - CZECHTALENT ZLÍN 2012

hudební festival - CZECHTALENT ZLÍN 2012 hlavní dramaturg České televize

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor skonãila âSR a zaãala âSSR, zkus si vzpomenout, dokdy byl Václav Havel prezidentem truchlivé âSSR a odkdy zaãal vykonávat svÛj úfiad v nadûjnûj‰í republice, jejíÏ název a zkratku si v‰ak musí‰ domys...

Více

1997 - Nadace Open Society Fund Praha

1997 - Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha oslavila v roce 1997 páté v˘roãí své existence v âeské Republice – George Soros zaloÏil samostatnou nadaci v Praze roku 1992. Zdaleka to v‰ak neznamenalo poãátek jeho...

Více

1998 - Nadace Open Society Fund Praha

1998 - Nadace Open Society Fund Praha emigroval do Velké Británie, kde vystudoval The London School of Economics. V roce 1956 ode‰el do USA a zaloÏil zde investiãní fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin˘m vlastníkem spoleãnosti S...

Více

Tapety v historick˘ch interiérech

Tapety v historick˘ch interiérech pfiipevÀovaly na stûny. Posléze – rÛznû opracované – dostaly název kordovan, podle ‰panûlského mûsta Cordóby, kde se pouÏívaly po vzoru maurské tradice jiÏ od 12. století. OttÛv slovník nauãn˘ v roc...

Více

Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Tel.: (02) 57 27 11 11 Fax: (02) 57

Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Tel.: (02) 57 27 11 11 Fax: (02) 57 Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Tel.: (02) 57 27 11 11 Fax: (02) 57 21 06 89 E-mail: [email protected] www.homolka.cz

Více

nadace Open Society Fund praha v˘roăní zpráva 2000

nadace Open Society Fund praha v˘roăní zpráva 2000 fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin˘m vlastníkem spoleãnosti Soros Fund Management, která slouÏí jako hlavní finanãní poradce pro Quantum Group of Funds. The Quantum Fund N.Y., nejstar‰í a ...

Více

Výroční zpráva 2003 - Nadace Partnerství

Výroční zpráva 2003 - Nadace Partnerství problémy vyfie‰íme odstranûním jinak sm˘‰lejícího obãana z rozhodování, je ale myln˘ a dlouhodobû pfiinese krize místo fie‰ení. Nadace Partnerství má uÏ ve svém názvu zakomponovánu spolupráci. I v roc...

Více