Éť:r`.` 9 - Okrádaná Praha 1

Transkript

Éť:r`.` 9 - Okrádaná Praha 1
i'liĚíisxÁ Čnst pRRHR
ÚŘnn tlĚsixÉ Čnsrt
l
p
-!
t
ot-lA:
/tl
tl
,
Rada Městské části Praha
l
Y Praze dne 17.08.2015
ZPRAC.:
l,
l5 68 Praha l Vodičkova l8
oddělení oVo
Valíčková Vladimíra Bc., vedouci
Věc: DoPlSY RADĚ: Návrh na vvužití ztrývaiící části pozemku ve vnitrobloku domů Na Poříčí38 a 3ó
evidovaného na katastru spo|ečně s domem l934138 pod p. č. 2l5. (cca 250 m2) - DODATEK
Dne27.01 .20l5 byl zaslán na adresu Gordany Zafranoyič dopis radního Macháčka, zabývající se výŠeuvedenou
problematikou (příloha UMCPl 09083 l/20l5). BohuŽel z důvodu dovolené byl doručen aŽ nyní. Dovolte,
abychom se k němu vyjádřili.
Je nám známo, Že na dvoře tiskárny Česká typografie v likvidaci stála v inkriminované době auta, jak dokazuje
přiloŽená fotografie. Dodnesjsou na fasádě cedule sejmény. Jména Kakoun, Dandár (čechošvýcaři) atd.
patřila movitým zájemcům o byt v centru, kteří skládali do rukou Správce miliónové kauce. Tyto slouŽily
k financování zmíněnérekonstrukce domu 36 a byly postupně ,,odbydlovány".
DalŠítvrzení jsou opět nepřesná: vedení MČtl (rada; nestanovilo podmínky, za kterých bude souhlasit se
stavbou-to pouze Správce ve spolupráci s ing. Tomíčkovouvyhlásili poŽadavek na parkovací stání pro Správce
po dobu stavby a po ní, prostřednictvím smlouvy o spolupráci kterou nechali podepsat panu starostovi ing.
Lomeckému. Rada městské části rozhodně touto smlouvou vázána není a také o ní nerozhodovala.
Zmiňované stavebtrí povolení, podle kterého majístavebnípráce probíhat, je zřejmě stavební povolerrí na
PROJEKT FLORENC pro stavebníka RHP- Development s'r.o. Připojený CERTlFlKÁT se o předrnětném
pozemku č. 215 zmiňuje pouze v odstavci objekt So.()3'03 - Sadclvé a Íerénníúpravy severní dvůr. Nu
-
plochupřipozenlkuč.2I5.....ienavrženúbetonovázutruvňovucídtužbg, TojevŠe-oparkoviŠtiani slovo.
Namísto zatravněné betonové d|aŽby stavebník poloŽil zámkovou dlaŽbu k nelibosti památkářů'
YáŽená radoo váženíradní máte tedy na Stole dva návrhy - nአna sadovou a terénníúpravu nádvc'lří
navazujicí harmonicky na severní dvorek sousedního Florentina a korrbckonců i na zahradní hospodu, kterou
jste pod názvem zahrádka 1iŽ schválili. Proti němu stojí záměr Správce zaŠtítěnýoTMS a dnes prosazovaný
TornáŠem Macháčkem - parkoviště průjezdem otrytného, památkově chráněného domu 1934/38 pro
potřeby Správce k navýšení jeho bezdůvodného obohacování na úkor městské části Praha
občanů.
i
l a jejích
Pokud se rozhodnete rozejít se s občany, svými voliči, ve prospěch offshorové firmy, jak naznačuje zmíněné
vyjádření radního Macháčka, a prosadit silou proti jej ich vůli nadzemní parkoviŠtě v místě, kcle podle
CERTIFIKÁTU je k dispozicijenom ve Florentinu cca
602 míst v podzemí, učiňte tak alespoň právoplatně
prostřednictvím standardního stavebníhoÍízení,tak, aby se k němu mohli vŠichnizúČastněnívyjádřit. Vřele
doporučujeme radním, aby si sami na místě ověřili o Čern je řeč. je to.jen tři Stanice tramvajÍod budovy
ÚvČpt.
ďM1
VLASTNI
BYDLENI
gffii
Pavel Vandas, předseda Spolku VBP
t
ac
.V
l
'
Na PoříčíI934l38
-:ETár5Jů,l.
Éť:r'.'
9
ffi
řf$',ÍÉ,?tii?lnTt'
PlD
T
VáŽená paní
Gordana Rusnov Zafranovič
Na Poříčí38
1l"0
Č;
Váš dtlpis zn.
UM€p1 o9o831l2o15
00 Praha
1
Vyřizuje / linka
Datum
,Ť ? ''.tl{
Vážená paní Zafranovič,
dovoluji si reagovat na Váš dopis a k uvedenému Vám sděluji následujicí.
Jak je patrno z fotografie - parkovací místa ve dvoře vašeho domu tam by|y vždy' Minimálně od doby
rekonstrukce domu Na Poříčí36'V průběhu projednávání výstavby Florentina a dopadů na okolnístavby by|o
vedením MČ Praha ]' stanoveno několik podmínek, za ktených bude MČ Praha 1 souhiasit s toutg stavbou' Jednou
z podmínek bylo i zajištěnípřÍstupu do dvora dom{ Na Poříčí.Úřad MČ Praha 1 je touto dohodou vázán a
postupně ji s investorem stavby Florentina plní"
Při projednáváni souhlasu se stavbou jsme se snažili využíti suterénní prostory pod dvorem u domu Na Poříčí36,
38. Toto však ani ze statíckéhoani z polohového hlediska nebylo moŽné' Založenísuterénních podlažíFlorentina
bylo řešeno v jiné výškovéúrovni než sklepy Na Poříčí.Varianta výtahu z povrchu dvora byla ekonomicky
nevýhodná' NavÍc by se pod zern umístilo pouze o 4 parkovací místa více. Tato varianta by také musela být
samostatně projektována a projednávána.Předpokládané náklady byly cca 30 mil Kč
'
Průjezd domem Na Poříčí38splňuje veškerénormy a technické požadavky" Veškeré stavební práce budou
probíhat v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy na základě vydaného stavebního povolení'
Průjezd
domem bude zajíštěndle platných bezpečnostních norem výstražným světelným i zvukovým signálem. Rychlost v
/
průjezdu domu je omezena na 5 kmlhod, což je rychlost chůze'
Průjezdy domy do dvorních traktů nejsou níčímvýjimečným a jsou takto užívána ve většině domů se dvorem.
Jsou využív{"q,!ilpkq":yišímísta a nebyly zaznamenány žádnéproblémy'
't!'
t"
I
Uřad lněstské části Praha
Vodičkova l8' cz_l
tel.: +420
2Zl 097
l
15 68
lll
[email protected] Lcz. wwu,.praha
I
-cz
IČ: 000634l0' DlČ: cZ000ó34l0

Podobné dokumenty

Scan - Augustin

Scan - Augustin ví, dlouhodobě se univerzita soustředí na využití svého rozvojového areáIu v lukrativní oblasti širšiho centra Hradce Krá{ové. V areálu Soutok nyní existují dva objekty, z nichž jeden sloužívšem so...

Více

DED 2011

DED 2011 tenr, kde"s* ,,kde br$. i F.#,,npog*g &ftfrrlo na prafuu dosp$le$ti hif$1o'lifoii, kde lgrti *dd*v$ni, ri&"*ttiili se itruch. wiho frrEotn n *dhrd byli 4rpr*vazeni i o* uvd pqeledaf 'ssg.$S.'ffi,,$...

Více

Spojené územní a stavební řízení přístavba hosp

Spojené územní a stavební řízení přístavba hosp Žaďatel zajistí,aby informace o jeho ziáměrua o tom, žepodal žádosto vydání územníhorozhodnutí,byla bezodkladněpoté'co bylo nařízenoveřejnéústníjednání, vyvěšenana místěurčenémstavebnímúřadem nebo ...

Více

Atest

Atest Analýické skúšaniobo]o q*onané v akÍed]lovaných sk!šobných]abolatóÍiách'

Více

Cv02 – Zatížení dopravou

Cv02 – Zatížení dopravou pro rovnomeme zatizenl (UDL) modelu zatizeni 1(LM1) pro mosty previldejiei silnou nepretriitou dopravu. ') Kombinaeni hodnota zatizeni od ehodeu a eyklistu je redukovana hodnota. Soucinitele I"'J a...

Více