služby a povrchové úpravy

Transkript

služby a povrchové úpravy
Opracování
cementotřískových desek CETRIS®
www.cetris.cz/pagedata_cz/sluzby-povrchove-upravy.pdf
Velká výhoda cementotřískových desek CETRIS® spočívá v tom, že je lze opracovávat všemi běžnými dřevoobráběcími stroji. Pro profesionální opracování desek CETRIS® by se měly používat jen nástroje opatřené tvrdokovem.
Desky CETRIS® lze řezat, vrtat, frézovat a brousit.
4.1 Dělení
Dělení desek lze provádět přímo ve výrobním závodě podle požadavků zákazníka na speciálním
zařízení. Pokud chce zákazník dělit
desky na vlastním zařízení,
doporučujeme použít běžné nástroje na dělení dřeva, opatřené tvrdokovem
(SK plátky). Kvůli docílení
optimální řezné rychlosti
30 – 60 m/s je vhodné používat stroje
s elektronickou regulací otáček. Desky s povrchovou úpravou (CETRIS® FINISH,
CETRIS® PROFIL FINISH) je nutné řezat zásadně
vždy po rubové (neupravené) straně desky, tak aby
nedošlo k porušení lícové – upravené plochy.
Ihned po opracování desek s povrchovou úpravou
je nutné hranu zbavit prachu a opatřit nátěrem.
Při řezání desek CETRIS® dochází ke vzniku velmi
jemného, prašného odpadu. I když prach neobsahuje
žádné zdravotně závadné látky, doporučujeme jeho
odsávání z důvodů ochrany pracovního prostředí.
Závislost průběhu na řezné rychlosti obráběcího nástroje
4
n = otáčky nástroje)
4.2 Vrtání
4.3 Frézování
4.4 Broušení
Podle zákazníkem předloženého vrtacího plánu je
možné vrtat desky, včetně zahloubení, přímo ve
výrobním závodě.
Cementotřískové desky CETRIS® lze dle požadavků
zákazníka frézovat (např. polopero, pero a drážka,
sražení hran apod.).
Celoplošné strojní broušení cementotřískových
desek CETRIS® se ve výrobním závodě provádí pro zhotovení podlahové broušené desky
CETRIS® PDB z důvodu snížení tloušťkové tolerance na ±0,3 mm.
d
d
min. d = 12 mm
d
d
min. d = 16 mm
45
45
°
°
min. d = 8 mm
2
d
3,
d
Pro vrtání desek CETRIS® lze použít vrtáky na kov
(HSS). Při ručním vrtání je vhodné použít elektrické vrtačky s elektronickou regulací otáček. Desky
s povrchovou úpravou (CETRIS® FINISH, CETRIS®
PROFIL FINISH) se vrtají zásadně směrem z lícové
(upravené) strany, při vrtání z rubové strany by došlo
k poškození lícové plochy.
d
4
Pokud chce zákazník frézovat
desky na vlastním zařízení,
platí stejné zásady jako pro
předcházející způsoby opracování. Při frézování je však
nutno přihlížet k mechanickým vlastnostem (min.
tloušťky) desek CETRIS®.
Doporučená řezná rychlost
se pohybuje v intervalu 25
– 35 m/s.
36
Ruční broušení lze provádět ve styku desek tam, kde
je nutné odstranit nerovnosti v ploše nebo zdrsnit
povrch desky. Používají se elektrické ruční brusky
s brusným papírem zrnitosti 40 – 80. I v tomto případě je vhodné odsávání vzniklého prachu.
Spojování
cementotřískových desek CETRIS®
www.cetris.cz/pagedata_cz/sluzby-povrchove-upravy.pdf
!=KCQ "1/&0h DR= MH=NoGN9L C= CGFKLJMC;]E {JGM:GNVF]E
KHGFCGNVF]E
HGHw]H9<c FˆLGNVF]E -GM‚AL]
Desky
CETRIS® lze upevňovat ke konstrukcím šroubováním popřípadě nýtováním. Použití hřebíků a vrutů do sá[email protected]=:]C„9NJML„<GKV<JGC9JLGFGNˆ;@<=K=CK=F=<GHGJMZMB=3{=;@FQ<[email protected];];@HJGKLw=<C„EMK]:ˆL
h
rokartonových
desek se
nedoporučuje.
Všechny druhy
spojovacích
musí
být CGFKLJMC;A
povrchově D=H=F]E
upravenyF=:G
proti
HwA;@QLAL C
FGKF\
HGNJ;@GNc MHJ9N=FQ
HJGLA
CGJGRA DL=JF9LANFc
DR= <=KCQ
"1/&0prostředků
®
přichytit
k nosné
konstrukci
lepením
pomocí
příchytek. Oba
způsoby
korozi.
Alternativně
lze desky
CETRIS
HGEG;]
Hw];@QL=C ,:9
RH„KG:Q
K= M‚]N9B]
R=BE\F9
HJG
HwA;@Q;=F]
<=K=Cnebo
N KQKL\EM
R9Nc{=Fˆ;@
G<NcLJ9Fˆ;@
se
užívají zejména pro přichycení desek v systému zavěšených odvětraných fasád.
>9KV<qNARC9HALGD9!GHDoCGN\E9L=JAVDQ
5.1 Šroubování
5.1.1 Kotvení v interiéru
09EGw=RFˆNJML "1/&0<GHD=;@M
Samořezný vrut CETRIS do dřeva
Samořezný vrut CETRIS do plechu
d
Při užití běžných vrutů je nutno otvory pro šrouby předvrtat na 1,2 násobek průměru použitého šroubu
nebo vrutu a doporučujeme také vytvořit zahloubení pro zápustné hlavy. K profesionálnímu šroubování
doporučujeme pneumatické nebo elektrické šroubováky s regulovatelnými otáčkami. Tento způsob je
platný i v exteriéru pouze v případě, kdy je deska CETRIS® použita jako podklad pod kontaktní zateplovací
systém a ve fasádním překládaném systému PLANK.
38
[email protected]@S A6BADG BDAF; [email protected] HDGFG
=A>?A=DAH;@W67E=K
7CM{=:F]E=LG<9
X0+"+
#
[email protected]
"1/&0
PEE
Hw=<NJLVF]GLNGJM
N<=K;=GHJ„EcJM
EE
F>67E=K6
EE
EE
EE
d
09EGw=RFˆNJML "1/&0<G<w=N9EE
'6BADBDAF;[email protected]
[email protected]=AHR67E=K,*!+[
<
5.1.1.2 Šroubování do plechu
Pro přichycení desek CETRIS® na plechové profily je
určen samořezný vrut CETRIS 4,2 × 25 mm (tento
vrut je opatřen závitem až po hlavu), nebo vruty
4,2 × 35, 45, 55 mm (závit do cca 2/3 délky). Jako
nosná konstrukce se používají nejčastěji pozinkované profily CW a UW. Vodorovné profily UW se kotví
přes zvuko-izolační podložky do konstrukce stropu
(podlahy). Do profilů UW se vkládají svislé profily
CW, které by měly být o cca 15 mm kratší, než je
výška místnosti. Deska CETRIS® tvořící opláštění
stěn se přichycuje zásadně pouze k svislým profilům
(stojkám – CW). Při kotvení na plechové profily by
měl vrut přesahovat minimálně 10 mm přes tloušťku
desky. Desku CETRIS® doporučujeme předvrtat.
V místě styku – svislé spáry na svislém CW profilu
se nejprve kotví deska CETRIS® orientovaná blíže
k stojině CW profilu. Při opačném postupu (kotvení
na měkkou část CW profilu) nebezpečí zdeformování
profilu a následné deformace opláštění!
min. 10 mm
5.1.1.1 Šroubování do dřeva
Pro správné připevnění desek CETRIS® ke konstrukcím je nezbytné dodržovat maximální rozteč nosné
konstrukce a připevňujících prvků.
Nejvhodnější pro přichycení desek CETRIS® jsou
samořezné vruty s dvojchodým závitem, tvrzeným
hrotem a zápustnou hlavou opatřenou břity pro zahloubení. Jako doplňkový materiál je možno dodat
tento typ vrutů s obchodním označením CETRIS,
průměr 4,2 mm, délka 35, 45, 55 mm pro spojování
dvou desek CETRIS® v systému plovoucích podlah,
nebo pro připevnění desek na vodorovné a svislé
dřevěné konstrukce (podlahy, příčky, podhledy,
apod.). Při kotvení by vrut do dřevěné konstrukce
měl zasahovat minimálně ze 2/3 své délky, pro přichycení podlahových desek postačí užít vrut, jehož
délka přesahuje o 20 mm tloušťku desky.
2/3d
5
A6BAD
+
+
+
[email protected]@SA6BADGBDAF;[email protected]
[email protected]@WEDAH;@AG67E=K
7CM{=:F]E=LG<9
X0+"+
[email protected]
"1/&0
PEE
Hw=<NJLVF]GLNGJM
N<=K;=GHJ„EcJM
EE
F>67E=K6
EE
A6BAD
+
([email protected]?=3&F>GJE9LANF]@G<FGLQ
Spojování
cementotřískových desek CETRIS
www.cetris.cz/pagedata_cz/sluzby-povrchove-upravy.pdf
5
®
5.1.2 Kotvení v exteriéru
Pro připevnění desek CETRIS® v systému VARIO
(přiznané spáry) se používají nerezové, popř. galvanicky ošetřené vruty s půlkulatou nebo šestihrannou
hlavou s přítlačnou vodotěsnou podložkou. Tyto
podložky mají spodní stranu opatřenou vrstvou na-
vulkanizovaného elastomeru EPDM, který zaručuje
vodotěsné a pružné spojení materiálů. Typ vrutu
závisí také na typu podkladu – použitého nosného
roštu. Při kotvení do pozinkované (hliníkové) konstrukce je možné použít i nýty. Typy vrutů a nýtů
jsou popsány v kapitole 8.7.7 Doplňkové materiály.
V této kapitole najdete i informace o lepení desek
CETRIS® na nosnou konstrukci lepícím systémem
SikaTack® Panel.
5.1.3 Vzdálenosti podpor, odstupy vrutů (šroubů)
c1
<
<
<
<
<
<
200
250
250
300
350
400
420
500
625
670
670
670
c2
(mm)
a
<
<
<
<
<
<
c1
(mm)
a
b
(mm)
c1
> 25 < 50
> 50
< 100
a
8
10
12, 14
16, 18, 20
22, 24, 26, 28, 30
32, 34, 36, 38, 40
a
(mm)
b
a
Tloušťka desky
(mm)
b
c2
Stěna vnitřní – bez požadavku na požární odolnost
(popřípadě venkovní opláštění pod zateplovací kontaktní systémy)
Stěna vnitřní s požadavkem na požární odolnost
(popřípadě venkovní opláštění pod zateplovaní systémy) – podrobněji viz kapitola 9.2
Tloušťka desky
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c1
(mm)
10, 12, 14, 16, 18
< 200
< 625
> 25 < 50
c2
(mm)
> 50
< 100
Podhled vnitřní + venkovní s požadavkem na požární odolnost – podrobněji viz kapitola 9.3
Tloušťka desky
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c1
(mm)
12
< 200
< 420
> 25 < 50
c2
(mm)
> 50
< 100
Podhled vnitřní + venkovní bez požadavku na požární odolnost – podrobněji viz kapitola 8.10
Tloušťka desky
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c1
(mm)
8
10
12, 14
< 200
< 250
< 300
< 420
< 500
< 625
> 25 < 50
c2
(mm)
> 50
c1
c1
(mm)
c2
(mm)
a
> 25 < 50
50
≤ 400
Dle zátěžových
tabulek,
max. 621 mm
c1
a
Horní vrstva desky předvrtána,
max. 300 mm
≤ 300
b
c2
b
(mm)
c2
Desky CETRIS® tl. 12 mm
v systému plovoucí podlahy
CETRIS® PD (PDB)
16,18, 20, 22, 24 mm
CETRIS® PD (PDB)
16,18, 20, 22, 24 mm
a
(mm)
b
c2
Podlahové konstrukce – podrobněji viz kapitola 7.5 a 7.6
Tloušťka desky
(mm)
< 100
c1
c1
39
Spojování
cementotřískových desek CETRIS®
www.cetris.cz/pagedata_cz/sluzby-povrchove-upravy.pdf
Připevnění cementotřískových desek CETRIS® v exteriéru
Fasádní obklad s přiznanou vodorovnou i svislou spárou – systém VARIO – podrobněji viz kapitola 8.3
Pro připevnění desek CETRIS® v systému VARIO Typy vrutů a nýtů
(přiznané spáry) se používají nerezové vruty s půl- Podrobné informace viz kapitola 8.7.7 Doplňkové
kulatou nebo šestihrannou hlavou s přítlačnou vodo- materiály.
těsnou podložkou. Tyto podložky mají spodní stranu
opatřenou vrstvou navulkanizovaného elastomeru
EPDM, který zaručuje vodotěsné a pružné spojení
materiálů. Typ vrutu závisí také na typu podkladu –
použitého nosného roštu.*
c1 c1
c2
c2
SFS
S
Předvrtání desek:
Desky CETRIS® je nutno předvrtat:
• ø 8 mm při délce desky do 1 600 mm
• ø 10 mm při délce desky nad 1 600 mm
(platí pro průměr vrutu/nýtu do 5 mm)
Pro stabilizaci polohy je vždy nutný min. jeden pevný
bod (ø 5 mm). Dilatace mezi deskami 5 – 10 mm.
5 – 10
SFS
S
TLOUŠŤKA DESKY
(mm)
ODSTUP VRUTŮ
a (mm)
ROZTEČ PODPOR
b (mm)
8
10
12
14
16
<400
<550
<500
<550
<550
<420
<500
<625
<625
<700
VZDÁLENOST VRUTU
OD VODOROVNÉ HRANY
c2 (mm)
VZDÁLENOST VRUTU
OD SVISLÉ HRANY c1 (mm)
dřevo
pozink
hliník
>25 <50
>30 <50
>50 <70*
>50 <70
>70
<100
* Platí při kladení desek CETRIS® podélně (šířka >1 875 mm)
Připevnění cementotřískových desek CETRIS® v exteriéru
Fasádní obklad s přeloženou spárou – systém PLANK – podrobněji viz kapitola 8.4
Doporučené vruty pro desku CETRIS® tl. 10 (12) mm,
nosná konstrukce EuroFox:
5 – 10
Upozornění: Doporučená maximální délka desky
CETRIS® pro systém PLANK je rovna trojnásobku
rozpětí pomocných svislých profilů (latí) – tj. při
tloušťce desky 10 mm je max. 1 500 mm a při
tloušťce desky 12 mm činí 1 875 mm.
c1
c1
b
Typ vrutů:
TLOUŠŤKA DESKY
(mm)
ODSTUP VRUTŮ
a (mm)
ROZTEČ PODPOR
b (mm)
8
10
12
14
16
<400
<450
<350
<500
<500
<420
<500
<625
<625
<700
40
Tmel
c2
Doporučené vruty pro desku CETRIS® tl. 10 (12) mm,
nosná konstrukce dřevěná:
• Vrut PZ 4,2×45 mm
• EJOT šroub Climadur-Dabo TKR – 4,8 × 35 mm
Předvrtání desek:
• 1,2× průměr vrutu (nejčastěji 6 mm) – platí pro
průměr vrutu do 5 mm
Dilatace mezi deskami 5 – 10 mm.
50
Pro připevnění desek CETRIS® v systému PLANK
(překládaný sytém) se používají galvanicky ošetřené,
popř. nerezové vruty s hlavou s rovnou dosedací
plochou.
Desku je nutno předvrtat:
• Krajní – Ø 8 mm
• Vnitřní – 1,2 násobek průměru vrutu
a
5
VZDÁLENOST VRUTU
OD SVISLÉ HRANY c1 (mm)
dřevo
pozink
>35 <50
hliník
VZDÁLENOST VRUTU
OD VODOROVNÉ HRANY
c2 (mm)
MAXIMÁLNÍ DÉLKA
DESKY
(mm)
40
1 260
1 500
1 875
1 875
2 100
6
Povrchové úpravy
cementotřískových desek CETRIS®
www.cetris.cz/pagedata_cz/sluzby-povrchove-upravy.pdf
® h
Při
aplikaci povrchových úprav na cementotřískové desky CETRIS
je nutno dbát těchto zásad:
-wA9HDAC9;AHGNJ;@GNˆ;@aHJ9NF9;=E=FLGLw]KCGN\<=KCQ
"1/&0
B=FMLFG<:VLLc;@LGRVK9<
• všechny použité materiály musí být stabilní v alkalickém prostředí
f N{=;@FQ
HGM‚AL\ E9L=JAVDQ EMK] :ˆL KL9:ADF]
• N9DC9DA;C\EHJGKLw=<]
před nanášením nátěrových, lepících nebo štěrkových hmot na desky CETRIS® je třeba desky opatřit
f Hw=<F9FV{=F]EFVLcJGNˆ;@
D=H];];@F=:GKLcJ
základovým
nátěrem pro savé
h
CGNˆ;@@EGLF9<=KCQ
"1/&0povrchy
B=Lw=:9<=KCQ
GH9LwALRVCD9<GNˆEFVLcJ=EHJGK9N\HGNJ;@Q
• nanášení materiálu musí být provedeno na suchý
®
povrch desek
CETRISEMK]
podle
f F9FV{=F]
E9L=JAVDM
:ˆLtechnologických
HJGN=<=FG F9
postupů
jejich
výrobců
KM;@ˆ HGNJ;@ <=K=C "1/&0h HG<D= L=;@FGDG
• ?A;Cˆ;@HGKLMH„B=BA;@NˆJG:;„
není vhodné pro povrchové úpravy volit, tzv. tvrdé
materiály,
ale trvale
materiály
f F=F]
[email protected]<F\
HJG pružné
HGNJ;@GN\
aHJ9NQ NGDAL
• dilatační spáry mezi deskami lze opatřit lištami
nebo zatmelit trvale pružnými tmely (akrylátof <AD9L9ZF]KHVJQE=RA<=KC9EADR=GH9LwALDA{L9EA
vými, polyuretanovými)
F=:GR9LE=DALLJN9D=HJM‚FˆEALE=DQ9CJQDVLG
• NˆEA
HGDQMJ=L9FGNˆEA
povrchové úpravy a tmelení je možné provádět
po aklimatizaci desek v zabudovaném stavu
LRNLNJ<\E9L=JAVDQ
9D=LJN9D=HJM‚F\E9L=JAVDQ
3QHDoGNVF]KHVJLJN9D=HJM‚FˆEALE=DQ
EAFEE
-wAM‚AL]<=K=C "1/&0h HJGGHDV{LcF]KLcF
Hw]Z=C
9HG<@D=<„B=FMLFG<=KCM<AD9LGN9LqHwARF9LKHVJM
G EAFAEVDF] {]w;= EE 0HVJM B= EG‚FG R9CJˆL
DA{LGM
NDG‚AL<w=NcFˆ
HD9KLGNˆF=:GHD=;@GNˆHJG>AD
F=:GR9LE=DALLJN9D=HJM‚FˆELE=D=E!GHGJMZ=F\
LE=DQBKGMF9:VRA9CJQDVLGNˆ;@HJQKCQwA;
HGDQM
J=L9F„ 0ADACGFGN\ LE=DQ DR= 9HDACGN9L F9 @MLF\
E9L=JAVDQ K CQK=DˆE H%
;G‚ HJG <=KCM "1/&0h
F=HD9L]-GCM<B=FMLFGKADACGFGNˆLE=DM‚]L
EMK]
:ˆLKLQZF\HDG;@QMHJ9N=FQH=F=LJ9;]
EAFEE
%D9NF]RVK9<GMHJGKHJVNFGM>MFCZFGKL<AD9L9ZF]
KHVJQB=NQDGMZ=F]Lw]KLJ9FF\@GHwADFML]N=KHVw=
CL=J\ B= Hw]ZAFGM F=JGNFGEcJF\@G [email protected]]
HJM‚F\ NˆHDFc 9 HGKD\R= [email protected] G<[email protected]] G<
:GC„KHVJQ1GEMK=<VR9:JVFALNDG‚=F]ECDMRF\
NDG‚CQ q HGDQ=LQD=FGN\ HVKCQ
HJGN9R;= 3ˆKD=<
C=E B=HwADFML]HJM‚F\@[email protected]ˆ;@
KLJ9FV;@ @J9FV;@ <=K=C "1/&0h 9 L]E JGNFG
EcJF\[email protected]]NˆHDFcqz‚NˆC9ZCGNˆ=>=CLr
[email protected]?7>KBDAHKB>^[email protected]
(AB;E
.>[email protected];
(AGl;FS
([email protected]
.rDA457
=DK>OFAHr8>7J;4;>@SF?7>
+,
'=<FGKDG‚CGNˆLcKF];]
KHVJGN9;]LE=D3QLNVw]
LJN9D=H=NFˆ
=D9KLA;CˆKHGB
3QKGCVHwADF9NGKL
Hw=L]J9L=DFˆ9CJQDVLGNˆEA
9<AKH=JRF]EA:9JN9EA
-GNQLNJR=F]G<GDFˆN„ZA
HGNcLJFGKLF]ENDAN„ENZ=LFc
23RVw=F]*9PAEVDF]HG
NGD=FV<=>GJE9;=
1E=D=F]KHVJG:NG<GNˆ;@
HDV{L„
;=E=FLGLw]KCGNˆ;@
<=K=C "1/&0h K={]wCGM
KHVJQqEE
-GNJ;@EMK]:ˆLZAKLˆ
KM;@ˆ
H=NFˆ
:=RE9KLFGL9GD=B„
-G<CD9<<GHGJMZMB=E=
GH9LwALH=F=LJ9;]qw=<cFˆE
LE=D=E01w=<cF]
KNG<GMNHGEcJM
&*.&
,?7>+AG638>7J$%
'=<FGKDG‚CGNˆ=D9KLA;Cˆ
F]RCGEG<MDGNˆLE=DF9
:VRAHGDQMJ=L9FM
-GNQRJVF]LJN9D==D9KLA;Cˆ
E9P<GNGD=FV<=>GJE9;=
-wAHw=L]JVF]:c‚FˆEA
GPA<9ZF]EA:9JN9EAE„‚=
<GB]LCRHGE9D=F]HJ„:[email protected]
K;@FML]FVLcJM
1E=D=F]KHVJKN=DCˆE
[email protected]:=EF9CGFL9CLM
x]wC9KHVJQqEE
-GNJ;@EMK]:ˆLZAKLˆ
KM;@ˆ
H=NFˆ
:=RE9KLFGL9GD=B„
-G<CD9<<GHGJMZMB=E=
GH9LwALH=F=LJ9;]q-JAE=J
+'-$
%($0
'=<FGKDG‚CGNVKHVJGN9;]
@EGL9F9:VRA9CJQDVLG
Nˆ;@HJQKCQwA;
3G<GLcKFV9NR<M;@GLcKFV
LJN9D=HJM‚FVKHVJGN9;]
@EGL9
3ˆHDoKHGB„KEG‚FˆEHG
@Q:=EE9PAEVDFcq
x]wC9KHVJQqEE
-GNJ;@EMK]:ˆLZAKLˆ
KM;@ˆ
H=NFˆ
:=RE9KLFGL9GD=B„
%(!
',,
'=<FGKDG‚CGNˆ
9CJQDGNˆLE=D
,<GDFˆHGNcLJFGKLF]E
NDAN„E
NQKGCVL9‚FGKL
EG‚FGHw=:9JNAL
(MLcKFcF]KHVJ9F9HGB=F]
CGFKLJMCZF];@<=K=C
-GNJ;@EMK]:ˆLZAKLˆ
H=NFˆ
:=RHJ9;@MGD=B=9E9KLFGL
',%&,
42
Povrchové úpravy
cementotřískových desek CETRIS
®
www.cetris.cz/pagedata_cz/sluzby-povrchove-upravy.pdf
Vlastnosti
Použití
Pracovní postup
Výrobce
SCHÖNOX S 20
Trvale elastický jednosložkový
spárovací tmel na bázi
MS polymerů
Vysoká přilnavost, odolný proti
vodě, povětrnosti a UV záření,
přetíratelný akrylátovými
a disperzními barvami.
Max. povolená deformace 25 %.
Tmelení spár obvodových plášťů,
balkonů, dilatačních spar mezi
konstrukčními deskami a v keramické dlažbě. Pro spáry 5 – 20 mm.
Povrch musí být pevný, suchý, bez
prachu, mastnost a jiných nečistot.
Podklad doporučujeme penetrovat
základ. nátěrem Casco Primer 12.
SCHÖNOX
Henkel - Stavební akrylát
disperzní těsnicí tmel
Neobsahuje rozpouštědla,
přetíratelný, bez zápachu, odolává
UV záření.
Uzavření spojovacích spár se šířkou
od 5 do 30 mm.
Povrch musí být čistý, suchý,
pevný bez prachu, oleje a mastnot.
Podklad doporučujeme před
aplikací lehce navlhčit.
HENKEL
Tmel Dexaflamm – R
Jednosložkový elastický tmel.
PROTIPOŽÁRNÍ APLIKACE.
Po vyzrání trvale elastický,
max. dovolená deformace 15 %.
Tmelení spár z deskových
materiálů, protipožární odolnost.
Šířka spáry 5 – 20 mm.
Povrch musí být čistý, suchý,
pevný, bez mastnot a olejů.
Hrany je doporučeno opatřit
penetrací – naředěným tmelem
Dexaflamm R.
TORA
Den Braven Pyrocryl
Jednosložkový těsnící
tmel na bázi akrylátové
disperze.
PROTIPOŽÁRNÍ APLIKACE.
Vysoká přilnavost, deformace
12,5 %, zadržuje oheň (při teplotě
nad 200 °C napěňuje), po vytvrzení
přetiratelný.
Tmelení spár mezi deskami
v interiéru, šířka spáry 4 – 25 mm.
Povrch musí být čistý, pevný
bez prachu, oleje a mastnot.
DEN BRAVEN
SIKA firesil
Trvale elastický
1-komponentní těsnící
tmel na silikonové bázi.
PROTIPOŽÁRNÍ APLIKACE.
Vysoká přilnavost, požárně odolný,
odolný proti vodě.
Tmelení spár mezi deskami,
maximální šířka spáry 15 mm.
Povrch musí být čistý, pevný
bez prachu oleje a mastnot.
SIKA
SIKAFLEX 11 FC
Trvale elastický jednosložkový
spárovací tmel na bázi
polyuteranu.
Vysoká přilnavost, odolný proti
vodě, povětrnosti a UV záření,
přetíratelný, překlenuje deformace
15 %.
Tmelení spár obvodových plášťů,
balkonů, keramické dlažby,
dilatačních spar.
Povrch musí být pevný, suchý,
bez prachu a mastnot. Pro
zvýšení přilnavosti doporučujeme
penetrovat základním nátěrem
Sika Primer 3N.
SIKA
Popis
6.2 Nátěry
Nátěr desky CETRIS® je nejjednodušší povrchová
úprava. Při aplikaci povrchových úprav na cementotřískové desky CETRIS® je nutno dodržovat tyto
zásady:
• desku CETRIS® je nutné upravit základním nátěrem (stabilizace povrchu, snížení nasákavosti,
sjednocení podkladu)
• pro vrchní nátěr je nutné použít barvy doporučené
výrobci pro cementový podklad
• ve skladbě produktů je třeba užít ucelený systém
a dodržet předepsaný technologický postup (způsob nanášení, technologické přestávky)
• nátěrové hmoty musí obsahovat pigmenty stabilní
v alkalickém prostředí. Nestabilní pigmenty mohou vést ke změnám barevných odstínů
• povrch desek CETRIS® musí být suchý, čistý, bez
mastnot a olejů
• nevhodné jsou vápenné nátěry
• pokud je spára desky CETRIS® přiznaná, musí být
ošetřena stejnou skladbou nátěrů i hrana desky.
5
Pro zajištění rovnoměrné povrchové úpravy je nutno i rubovou stranu opatřit ochranným základním
nátěrem.
Z estetického hlediska je možné použít
desky CETRIS® se sraženou hranou.
Poznámka: Při obnově starších nátěrů
na CTD CETRIS® je nutno zohlednit stav
stávajícího nátěru a typ užité barvy (složení). Povrch je vhodné před přetřením
zdrsnit, očistit, pro přetření je doporučeno užít barvu stejného složení jako
původní nátěr.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
cementotřísková deska CETRIS®
základový nátěr
finální nátěr
trvale pružný spárovací tmel
dilatační spára
43
6
6
Povrchové úpravy
cementotřískových desek CETRIS®
www.cetris.cz/pagedata_cz/sluzby-povrchove-upravy.pdf
Doporučené nátěrové hmoty pro barevnou povrchovou úpravu desek CETRIS®
ZÁKLADNÍ NÁTĚR
VRCHNÍ NÁTĚR
VÝROBCE
FORTE Penetral
Mikromolekulární penetrační prostředek.
ETERNAL
Univerzální disperzní nátěrová hmota.
AUSTIS
ACRYL EMULZE
Vodou ředitelná základová barva.
ACRYL COLOR
Vodou ředitelná akrylátová vrchní barva.
JUB
HC-4
Vodou ředitelná základová barva.
GAMADEKOR (F, FS, FS1, SIL, SA)
Vodou ředitelné nátěrové vrchní barvy.
STOMIX
EkoPEN
Hloubkový penetrační prostředek.
EkoFAS (EkoFAS Extra)
Hladká akrylátová fasádní barva.
EKOLAK
Quarzgrund
Pryskyřičný plněný podklad.
TEX Egalisationsfarbe
Vodoodpudivá vysoce prodyšná fasádní barva.
TEX COLOR
Sto Prim Concentrat
Penetrační koncentrát.
Sto Color Royal
Matná fasádní barva na akrylátové bázi.
STO
Mistral Primer
Mistral Univerzal
Vodou ředitelný emailový nátěr.
MISTRAL
FANO
Fasádní napouštědlo.
RENOFAS J
Jemnozrnná fasádní barva.
CHEMOLAK
KEIM Silangrund
Hydrofobizační penetrace na bázi silanu.
KEIM Granital
Homogenizovaná barva na silikátové bázi.
KEIM FARBEN
BILEP P
Disperzní akrylátový napouštěcí přípravek.
ETERfiX BI
Disperzní akrylátová matná vrchní barva.
BIOPOL PAINTS
Funcosil Hydro-Tiefengrund
Vodou ředitelná penetrace s hlubokým průnikem.
Funcosil Betonacryl
Protikarbonační akrylový nátěr betonových povrchů.
REMMERS
PEN-fiX
Vodou ředitelná penetrační nátěrová hmota, slabě bílá.
ELASTACRYL SATIN
Vodou ředitelná fasádní nátěrová hmota, matná.
TOLLENS
REMCOLOR Imprégnation
Základní barva.
REMCOLOR Nátěr střešních krytin
Vodou ředitelná disperzní barva pro vnější užití.
deREM
Ceresit CT 17
Hloubkový základ bez rozpouštědel.
Ceresit CT 44
Akrylátová barva.
HENKEL
Baumit univerzální základ
Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu.
Baumit Nanopor barva
Vysoce odolný paropropustný nátěr na silikátové bázi pro exteriér, odolný
vůči znečištění.
BAUMIT
Penad (H, BC-650)
Penetrační koncentrát.
Actin (F, SDF, DF, THERMO, H, I, L)
Vodou ředitelné povrchové úpravy.
POLYTEX
Doporučené nátěrové hmoty pro transparentní úpravu desek CETRIS®
NÁTĚROVÁ HMOTA
VÝROBCE
IMESTA IN 290
Přípravek nepropouštějící vodu na bázi silikonového oleje.
IMESTA
TOLLENS Hydrofuge Incolore
Hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek.
TOLLENS
SIKAGARD 700S
Hydrofobizační, jednosložkový roztok na bázi siloxanové pryskyřice.
SIKA
Herbol-Fassaden-Imprägnierung Hydrophob
Bezbarvý, rozpouštědlový impregnační prostředek na vytvoření vodoodpudivých nátěrů na všechny minerální podklady
Herbol Akzo Nobel
Deco
ACTIN LI
Vodou ředitelný bezbarvý lak na vnitřní stěny.
POLYTEX
44
Povrchové úpravy
cementotřískových desek CETRIS
®
www.cetris.cz/pagedata_cz/sluzby-povrchove-upravy.pdf
6
6.3 Omítky v interiérech
Aplikací omítek vznikne povrchová úprava s nepřiznanou spárou.
Desky CETRIS® se musí nejprve opatřit penetrací,
spáry musí být zatmeleny trvale pružným tmelem.
Následně se celoplošně aplikuje stěrková hmota, do
které se vtlačuje bandážovací tkanina se skelným
vláknem. Po vyrovnávací vrstvě provedené opět
aplikací stěrkové hmoty se nanese konečná povrchová úprava. Doporučujeme vždy použít ucelený
systém jednoho výrobce povrchových úprav a při
aplikaci dodržovat technologické postupy výrobce
daného systému.
7
Rubová strana desky CETRIS® musí být
ošetřena minimálně jednou vrstvou
nátěru (například penetrační – základní
barva nebo nátěr s vyšším difuzním
odporem) tak, aby při provádění povrchových úprav z lícové strany nedocházelo k prohnutí desky.
1
2
3
4
3
5
1 cementotřísková deska CETRIS®
2 základový nátěr
3 stěrková hmota
4 bandážovací tkanina
5 omítka
6 dilatační spára
7 trvale pružný spárovací tmel
8
6.4 Omítky v exteriérech
Aplikací omítek rozumíme povrchové úpravy s nepřiznanou spárou. Vlivem vlhkostních dilatací desek
CETRIS® dochází k neustálému smršťování a roztahování materiálu. Aby tyto změny neporušily fasádní
omítkovou vrstvu vlasovými trhlinami, je nutno na
desku CETRIS® nalepit izolační desku (polystyren,
minerální vlna) o minimální tl. 30 mm, popřípadě
mechanicky přikotvit. Při použití cementotřískových
desek CETRIS® formátu max. 1 250 × 1 250 mm postačí tloušťka izolační desky 20 mm. Izolant vytváří
separační vrstvu, na kterou se aplikují další vrstvy
jako u kontaktních zateplovacích systémů – stěrka,
bandáž, ušlechtilá omítka.
Cementotřískové desky CETRIS® postačí opatřit
penetrací, spáry není třeba v tomto případě tmelit.
Polystyren a minerální vlna se lepí cementovým
lepidlem nebo nízkoexpanzní pěnou, tak aby byly
překryty spáry mezi cementotřískovými deskami
2
CETRIS®. Následně se celoplošně aplikuje stěrková
hmota, do které se vtlačuje bandážovací tkanina se
skelným vláknem. Po vyrovnávací vrstvě provedené aplikací stěrkové hmoty se nanese konečná
povrchová úprava.
3
4
Mechanické kotvení izolačních desek k desce
CETRIS® se provádí pomocí hmoždinkových talířků
(samovrtný vrut s talířovou hlavou z vysokojakostního polyetylenu). Počet kotevních prvků udávají
výrobci izolačních desek, event. výrobce talířků,
min. počet je 4 ks/m2.
5
4
6
7
Doporučené produkty:
• EJOT SBH-T 65/25, průměr vrutu
4,8 mm, kotevní délka 20 – 40 mm.
Používá se v kombinaci se samovrtnými
šrouby EJOT® Climadur-Dabo SW 8 R.
19H=LQ
3AFL=JA\J=;@DR=HGNJ;@GNGMaHJ9NMKF=HwARF9
FˆEAKHVJ9EANQLNGwALNQL9H=LGNVF]ENAFQDGNˆEA
L9H=L9EA F=:G L9H=L9EA K= KC=DFˆE NDVCF=E
+=DR=HGM‚]N9LH9H]JGN\L9H=LQ
3 Lc;@LG Hw]H9<=;@ K= ;=E=FLGLw]KCGN\ <=KCQ
"1/&0h F9H=F=LJMB]
KHVJQ K= R9LE=D] LJN9D=
HJM‚FˆE LE=D=E 9 L9H=LQ K= F9D=H] D=HA<D=E
MJZ=FˆE C L9H=LGNVF] +9 L9H=LQ K= KC=DFˆE
NDVCF=EDR=F9FV{=L<9D{]FVLcJQ3AFQDGN\L9H=LQ
BKGM MJZ=FQ C HGNJ;@GNˆE aHJ9NVE K NQ{{]EA
FVJGCQ F9 =KL=LA;C\ HG‚9<9NCQ
GEQN9L=DFGKL
9GLcJMNR<GJFGKL
1
1 cementotřísková deska
CETRIS®
2 základový nátěr
3 izolační deska
4 stěrková hmota
5 bandážovací tkanina
6 penetrace
7 omítka
8 dilatační spára
6
5
-wA D=H=F] NAFQDGNˆ;@ L9H=L 9 L9H=L K=
KC=DFˆENDVCF=EB=Lw=:9Hw=KFc<G<J
‚GN9L L=;@FGDG?A;C\ HGKLMHQ <GHGJM
ZGN9F\NˆJG:;A
1
2
3
4
[email protected]=AHO67E=3,*!+
LO=>[email protected]
>7B;6>[email protected]
F3B7F3
EBODAH35SF?7>_FDH3>[email protected]
6;>[email protected]
[
45
6
6
Povrchové úpravy
cementotřískových desek CETRIS®
www.cetris.cz/pagedata_cz/sluzby-povrchove-upravy.pdf
(=J9EA;C\G:CD9<QNAFL=JA\JM
-wA HJGNV<cF] G:CD9<„ B= N[email protected]<F\ HJG KHVJGNVF]
;=E=FLGLw]KCGNˆ;@ <=K=C "1/&0h A HJG ND9KLF]
D=H=F]G:CD9<„HGM‚]LLJN9D=HJM‚F\LE=DQ)=H];]
LE=DB=Lw=:9F9FV{=L;=DGHDG{Fc
F=B=F:G<GNc
!AD9L9ZF]KHVJQE=RA<[email protected]<F\HwARF9L:M^
NG:CD9<MF=:GG:CD9<9ZCME=RA<=KC9EAF9D=HAL
B=FCB=<F\<=K;= "1/&0h 9NE]KLcHw=CJQL]KHVJQ
<=K=C "1/&0h BAF=;@9L:=RD=H];]@GLE=DM1GLG
w={=F]B=MJZ=FGHJGHJGKLGJQ:c‚FcR9Lc‚GN9F\
NG<GM3=DACGKLG:CD9<ME9PPEE
[email protected]=AHO67E=3,*!+[
[email protected]
>7BS5SF?7>
=7D3?;5=rA4=>36
EBODAH35SF?7>
FDH3>[email protected]?7>
6;>[email protected]
Prostory běžně zatěžované
Skladba systému
Systém MAPEI
Systém SCHÖNOX
Systém BOTAMENT
Systém BASF
Systém CERESIT
Systém SIKA
Penetrace
nepožaduje se
Schönox KH,
ředěn s vodou 1 : 3
Botact D 11
PCI-Gisogrund
Ceresit CT 17
nepožaduje se
Lepící tmel
ULTRAMASTIC
III
Schönox PFK resp.
Schönox PFK WHITE
Botact M 21
PCI-Nanolight
Ceresit CM 16 – menší zátěže
Ceresit CM 17 – vyšší zátěže
Sika Ceram 203
Spárovací tmel
(výplň dilatací)
ULTRACOLOR
(MAPESIL AC)
Schönox WD FLEX
(Schönox ES
resp. Schönox SMP)
Botact M 32/Botact
S5
PCI-Flexfug
Ceresit CE 40
(Ceresit CS 25)
Sik Fuga
!G F=NcLJ9Fˆ;@ KG;AVDF];@ HJGKLGJ
KHJ;@GNˆ;@
CGML„9HJGKLGJKNcL{][email protected]][email protected]]E
B=FMLFG;=E=FLGLw]KCGN\<=KCQ "1/&0h GH9LwAL
@Q<JGARGD9ZF]EFVLcJ=E
[email protected]=AHO67E=3,*!+[
[email protected]
:K6DA;LA>[email protected]=3
>7BS5SF?7>
=7D3?;5=rA4=>36
EBODAH35SF?7>
FDH3>[email protected]?7>
6;>[email protected]
Prostory namáhané vlhkostí
Skladba
systému
Systém MAPEI
Systém SCHÖNOX
Schönox KH
ředěn s vodou 1 : 3
Schönox HA (Schönox
ST-IC, resp. ST-EA) –
splňuje požadavky normy
ETAG 022
Systém
BOTAMENT
Systém BASF
Systém CERESIT
Systém SIKA
Botact D 11
PCI-Gisogrund
Ceresit CT 17
nepožaduje se
Botact
DF 9/AB 78
– páska
PCI-Lastogum
PCI-Dichtband Objekt
Ceresit CL 51
(Ceresit CL 52)
Sika Top 109
Elastocem,
Sika Tape Seal S
Penetrace
nepožaduje se
Hydroizolace
(bandáž rohů,
dilatací)
KERALASTIC
(tl. 1 mm)
(MAPEBAND)
Lepící tmel
KERALASTIC
Schönox PF,
resp. Schönox Q9
Botact M 21
PCI-Nanolight
Ceresit CM 16 – menší zátěž
Ceresit CM 17 – vyšší zátěž
Sika Ceram 203
Spárovací tmel
(výplň dilatací)
ULTRACOLOR
(MAPESIL AC)
Schönox SU, resp.
Schönox UF PREMIUM
(Schönox ES, resp. SMP)
Botact M 32/
Botact S 5
PCI-Flexfug
Ceresit CE 40
(Ceresit CS 25)
Sika Fuga
46

Podobné dokumenty

fasády - Cetris

fasády - Cetris FINISH, CETRIS® DEKOR, CETRIS® LASUR) doporučujeme řezat zásadně vždy po rubové (upravené) straně desky, tak aby nedošlo k porušení lícové – upravené plochy. Ihned po opracování desek s povrchovou ...

Více

dopravní stavby

dopravní stavby Použití desek CETRIS inženýrských a dopravních stavbách  -GM‚AL]<=K=C "1/&0®hvNAF‚=FˆJKCˆ;@9AGfi=Ke6`67E7=,*!+[ !D= N=DACGKLA R9L]‚=F]  CL=J\ <=KC...

Více

Povrchové úpravy cementotřískových desek CETRIS

Povrchové úpravy cementotřískových desek CETRIS bez prachu, mastnost a jiných nečistot. Podklad doporučujeme penetrovat základním nátěrem Casco Primer 12. Povrch musí být čistý, suchý, pevný bez prachu, oleje a mastnot. Podklad doporučujeme před...

Více

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ Používané základní normy : ČSN 44 1400 Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv ČSN 44 1402 Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv ČSN 44 1304 Tuhá paliva, metody odběr...

Více

Kontakty

Kontakty Kontakty na technické a prodejní oddělení divize CETRIS 11.3

Více

BEZPEĆNOSTNÍ LIST Trax

BEZPEĆNOSTNÍ LIST Trax 6 :!8 ?$#8;&!"!5!'A$# ?J!8!"'A$;5? 8 ?!"> &") !&$'=5?!> &#! B8"# ! #;;8"!!" 8%";8B...

Více