zápis č. 6/2015

Transkript

zápis č. 6/2015
Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Svinčany
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:30 hodin
starostou obce Bc. Antonínem Kratochvílem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 8 členů zastupitelstva
a to: Zdeněk Černík, Michal Dvořáček, Ludmila Fišarová, Petr Kožený DiS., Bc. Antonín
Kratochvíl, Bc. Zdeněk Kubín, Zdeněk Stejskal, Ing. Michaela Sukdoláková, což je 88,88%
z celkového počtu všech členů zastupitelstva.
Omluven: Ing. Petr Blažek
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti: 0
Hosté: 0
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana
Michala Dvořáčka a pana Zdeňka Kubína.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou
a ověřovateli zápisu pana Michala Dvořáčka a pana Zdeňka Kubína.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+
Bla
O
Kub
+
Suk
+
Fiš
+
Čer Stej
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 1/6/2015 bylo schváleno.
Kož
+
Zdržel se: 0
1.2 Schválení programu
Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s návrhem programu a vyzval je k jeho
případnému doplnění a schválení.
Navržený program zasedání:
1) Zahájení
2) Zpráva o hospodaření obce
3) Rozpočtové opatření č. 4/2015
1
4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje – evidenční číslo smlouvy
OKŘ/15/23279
5) Revokace usnesení č.18/2/2015
6) Rámcová dohoda se Sborem dobrovolných hasičů Svinčany
7) Smlouvy o právu provést stavbu – rekonstrukce rybníku Beranka
8) Schválení výběru dodavatelů na plánované stavby
9) Žádosti
10) Informace z jednání
11) Zprávy komisí
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje program zasedání.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+
Bla
O
Kub
+
Suk
+
Fiš
+
Čer Stej
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 2/6/2015 bylo schváleno.
Kož
+
Zdržel se: 0
2. Zpráva o hospodaření obce
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Michaela Sukdoláková.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 23. 09. 2015
Na účtu vedeném u ČNB k 23. 09. 2015
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 23. 09. 2015
Pokladna k 23. 09. 2015
Celkem k 23. 09. 2015:
Plnění rozpočtu:
Daňové příjmy:
3 421 685,41 Kč
69,06 %
Nedaňové příjmy:
703 861,94 Kč
64,92 %
Kapitálové příjmy: 965 889,00 Kč
71,66 %
Přijaté dotace:
462 574,00 Kč
77,19 %
Příjmy celkem:
5 554 010,35 Kč
69,55 %
Běžné výdaje:
2 401 890,51 Kč
55,53 %
Kapitálové výdaje: 414 368,74 Kč
9,86 %
Výdaje celkem:
2 816 259,25 Kč
33,02 %
4 041 432,60 Kč
1 435 042,03 Kč
230,84 Kč
49 018 Kč
5 525 723,47 Kč
Uhrazeno:
-
token pro Czech point 1 259 Kč
poháry memoriál 2 370 Kč
registrace na stránkách Obec účtuje 1 450 Kč (poradenství)
telefonní poplatky + internet 1950,53 Kč
certifikát pro Czech point 674,38 Kč
sběratelská pohlednice rozhledna Barborka 1 900 Kč
svoz odpadů 41 000 Kč
barvy, rukavice, štětce 7 803 Kč
2
Zbývá uhradit:
-
odborná prohlídka výtahu 3 376 Kč
licence antivir pro knihovnu 1 218 Kč
kontrola a oprava místního rozhlasu (výměna 3 ks reproduktorů, oprava
zesilovače) 13 824 Kč
Uhrazené zálohy na energie:
- elektrická energie 11 330 Kč
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 4/2015
Předsedkyně finančního výboru tímto předkládá rozpočtové opatření č. 4/2015:
Paragraf Položka
4122
4116
4116
4116
4116
3341
5171
3639
5011
3639
5011
3639
5031
3639
5031
3639
5032
3639
5032
3639
5011
3639
5011
3639
5031
3639
5031
3639
5032
3639
5032
3639
5424
3639
5424
8115
ÚZ
33513234
33113234
104513013
104113013
33513234
33113234
33513234
33113234
33513234
33113234
104513013
104113013
104513013
104113013
104513013
104113013
104513013
104113013
Popis
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR – 85 % EU
Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR – 15 % SR
Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR – 85 % EU
Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR – 15 % SR
Rozhlas – oprava
Platy zaměstnanců – 85 % EU
Platy zaměstnanců – 15 % SR
Povinné pojistné na soc.zabezpečení- 85 % EU
Povinné pojistné na soc.zabezpečení- 15 % SR
Povinné pojistné na zdrav.poj. – 85 % EU
Povinné pojistné na zdrav.poj. – 15 % SR
Platy zaměstnanců – 85 % EU
Platy zaměstnanců – 15 % SR
Povinné pojistné na soc.zabezpečení- 85 % EU
Povinné pojistné na soc.zabezpečení- 15 % SR
Povinné pojistné na zdrav.poj. – 85 % EU
Povinné pojistné na zdrav.poj. – 15 % SR
Náhrady mezd v době nemoci – 85 % EU
Náhrady mezd v době nemoci – 15 % SR
Změna stavu krátk.prostředků na bankovních
účtech
Diskuse: bez diskuse
3
Příjmy
Výdaje
15 000,00
-203 619,20
-35 932,80
203 619,20
35 932,80
2 300,00
-123 695,05
-21 828,45
-30 923,40
-5 457,15
-11 132,40
-1 964,55
123 695,05
21 828,45
30 923,40
5 457,15
11 132,40
1 964,55
2 000,00
1 000,00
9 700,00
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+
Bla
O
Kub
+
Suk
+
Fiš
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Usnesení č. 3/6/2015 bylo schváleno.
Čer Stej
+
+
Kož
+
Zdržel se: 0
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje – evidenční číslo
smlouvy OKŘ/15/23279
Obci Svinčany byla přidělena účelová dotace č. OKŘ/15/23279 z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na období 2013 – 2016. Účelová dotace
poskytnuta na nákup elektrocentrály s příslušenstvím. Dotace se poskytuje ve výši 70% ze
skutečných celkových nákladů, maximálně však 15 000 Kč. Poskytovatel ji uhradí na účet
příjemce do 30 dnů po odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování. Povinností
příjemce je předložit poskytovateli prostřednictvím oddělení krizového řízení krajského úřadu
nejpozději do 4. prosince 2015 písemné vyúčtování včetně kopií faktur, výpisu z účtu.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje přijetí účelové dotace v částce 15 000 Kč
z rozpočtu Pardubického kraje na elektrocentrálu s příslušenstvím, smlouva
č. OKŘ/15/23279.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
O
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/6/2015 bylo schváleno.
5. Revokace usnesení č. 18/2/2015
Na základě protokolu kontrolního výboru ze dne 21. 8. 2015 byla v usnesení č. 18/2/2015
zjištěna administrativní chyba. Rámcová dohoda měla být uzavřena mezi Sborem
dobrovolných hasičů Svinčany a obcí Svinčany, nikoli mezi jednotkou Sboru dobrovolných
hasičů obce Svinčany. Z těchto důvodů navrhuje kontrolní výbor revokaci usnesení č.
18/2/2015 ze dne 29. 04. 2015.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany ruší usnesení č. 18/2/2015 ze dne 29. 04. 2015.
4
Hlasování:
Kra Dvo
+
+
Bla
O
Kub
+
Suk
+
Fiš
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej
+
+
Kož
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/6/2015 bylo schváleno.
6. Rámcová dohoda se Sborem dobrovolných hasičů Svinčany
Došlo k upřesnění názvů smluvních stran Rámcové dohody.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Rámcovou dohodu mezi Sborem dobrovolných
hasičů Svinčany a obcí Svinčany.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+
Bla
O
Kub
+
Suk
+
Fiš
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej
+
+
Kož
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/6/2015 bylo schváleno.
7. Smlouvy o právu provést stavbu – rekonstrukce rybníku Beranka
Zastupitelům obce byla předložena Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. č. GP
181/3 v katastrálním území Svinčany, evidovaný v katastru nemovitostí Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice na LV č. 452, který je
v majetku P. J. a K. J.a L.L. a I. L. Výše uvedený pozemek je dotčenen stavbou
Rekonstrukce rybníku Beranka a pro vydání stavebního povolení je nutné uzavřít dohodu
s vlastníky tohoto pozemku.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
„Rekonstrukce rybníku Beranka“ na pozemku p. č. GP 181/3 v katastrálním území
Svinčany.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
O
Z
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Čer Stej Kož
+
+
+
Zdržel se: 1
Usnesení č. 7/6/2015 bylo schváleno.
5
Zastupitelům obce byla předložena Smlouva o právu provést stavbu na pozemku KN
181/12 v katastrálním území Svinčany, evidovaný v katastru nemovitostí Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice na LV č. 281, který je
v majetku P. B. Výše uvedený pozemek je dotčen stavbou „Rekonstrukce rybníku Beranka“
a pro vydání stavebního povolení je nutné uzavřít dohodu s vlastníkem tohoto pozemku.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
„Rekonstrukce rybníku Beranka“ na pozemku p. č. KN 181/12 v katastrálním území
Svinčany.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
O
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej Kož
+
+
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/6/2015 bylo schváleno.
8. Schválení výběru dodavatelů na plánované stavby
Dne 17. 9. 2015 proběhlo výběrové řízení na 2 podané výzvy.
1) Úprava hřbitova
a. Vybrána firma Zoubek, silniční konstrukce viz protokol o výběrovém řízení.
b. Povrch komunikace bude proveden tzv tryskovou metodou.
c. Nabídky jednotlivých firem byly:
Sostaf – 1 040 600 Kč (povrch komunikace asfalt tzv.„obalovačka“)
AZ stavební 475 093 Kč (zámková dlažba), záruka 60 měsíců
Opravy komunikací Zoubek (povrch komunikace - trysková metoda) 426 955,76
Kč, záruka 36 měsíců
Komise doporučila firmu Oprava komunikací Zoubek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zhotovitele akce „Úprava okolí hřbitova“ firmu
Oprava komunikací Zoubek, s. r. o. Cena díla stanovena na pevnou částku 426 955,76.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
O
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej Kož
+
+
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/6/2015 bylo schváleno.
6
2) Altán u domu s chráněnými byty
Osloveny 4 firmy, nabídky od 2 firem.
Nabídky: Tornasol, s. r. o. – cena 94 280 Kč.
Josef Novotný, OSVČ - cena 95 145 Kč.
Diskuze:
Obě nabídky jsou finančně náročné. Zastupitelstvo obce rozhodlo nevyužít nabídek firem a
vypíše nové výběrové řízení ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015.
Dále bude prověřena možnost nákupu typizovaného altánu nebo výrobku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zhotovitele akce „Altán u domu s chráněnými“
byty firmu Tornasol, s. r. o.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
O
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 8
Čer Stej Kož
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/6/2015 nebylo přijato.
3) Úprava návsi v Dolních Raškovicích včetně úpravy vodní nádrže
Písemně bylo vyzváno 9 firem k podání cenové nabídky , plánovaný finanční objem dle
projektové dokumentace byl 1 700 000 Kč.
Nabídku podalo 5 firem viz protokol o výběrovém řízení.
Komise doporučila firmu Agrostav Pardubice s cenovou nabídkou 1 330 058,97 Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zhotovitele akce „Úprava návsi v Dolních
Raškovicích včetně úpravy vodní nádrže“ firmu Agrostav Pardubice v ceně 1 330 058,97
Kč a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
O
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej Kož
+
+
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/6/2015 bylo schváleno.
9. Žádosti
Dodatek č. 4/2015 k smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu
Tímto dodatkem se stanovuje cena za svoz vytříděných odpadů (kovy – 200140) na 300
Kč/výsyp bez DPH. Četnost svozu je 4 x ročně.
Diskuse: bez diskuse
7
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Dodatek č. 4/2015 k smlouvě č. 87/02 o odvozu
odpadu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
O
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej Kož
+
+
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/6/2015 bylo schváleno.
Smlouva o bezúplatném převodu majetku
Svazek obcí Podhůří Železných hor převádí bezúplatně na Obec Svinčany 130 ks plastových
popelnic – nádoba 120 l na bioodpad v ceně 98 051,20 Kč (vstupní cena 754,24/1ks).
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku –
130 ks plastových popelnic na bioodpad v ceně 98 051,20 Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
O
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej Kož
+
+
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/6/2015 bylo schváleno.
Žádost E.T., o rezervaci pozemku p. č. 102/12 v k. ú. Svinčany
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rezervaci pozemku p. č. 102/12 v k. ú. Svinčany
paní Evě Tiché.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+
Bla
O
Kub
+
Suk
+
Fiš
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej
+
+
Kož
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/6/2015 bylo schváleno.
Žádost Sboru dobrovolných hasičů Svinčany na zapůjčení KD
SDH Svinčany pořádá ukončení Ligy pardubického okresu 7. 11. 2015 od 18 hodin a dne
21. 11. 2015 výroční členskou schůzi.
8
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu Sboru dobrovolných
hasičů Svinčany dne 7. 11. 2015 a 21. 11. 2015, a to bezplatně.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+
Bla
O
Kub
+
Suk
+
Fiš
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej
+
+
Kož
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/6/2015 bylo schváleno.
Žádost O. S. – možnost tréninku stolního tenisu v sále
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu na možnost tréninku
stolního tenisu za částku 200 Kč /hodinu. Rezervované termíny jsou pondělky od 19
hodin.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
O
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/6/2015 bylo schváleno.
Žádost V. J. o nájem bytu v domě s chráněnými byty – doplnění stanoviska ošetřujícího
lékaře
Žádost V. J. byla doplněna o stanovisko ošetřujícího lékaře.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost V. J., o nájem bytu v domě s chráněnými
byty ve Svinčanech a pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 17 na
jeden rok. Dále bude žadatelka upozorněna na pravidla přijetí do domu s chráněnými
byty.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+
Bla
O
Kub
+
Suk
+
Fiš
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej
+
+
Kož
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/6/2015 bylo schváleno.
9
Žádost J. B. a J.K. k povolení připojení RD stojící na pozemku p.č. 48/2 v k. ú. Svinčany na
veřejnou kanalizaci
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost J. B. a J. K., k povolení připojení RD
stojící na pozemku p. č. 48/2 v k. ú. Svinčany na veřejnou kanalizaci
Hlasování:
Kra Dvo
+
+
Bla
O
Kub
+
Suk
+
Fiš
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej
+
+
Kož
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/6/2015 bylo schváleno.
Bylo provedeno místní šetření v k. ú. Raškovice u Přelouče, pozemek byl geodeticky zaměřen
a obec souhlasí s odprodejem pozemku. Vstup do areálu Barborka není nijak ohrožen ani
omezen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje záměr odprodat pozemek p. č. 387/1 a p. č.
387/2, oba v k. ú. Raškovice u Přelouče.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+
Bla
O
Kub
+
Suk
+
Fiš
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Čer Stej
+
+
Kož
+
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/6/2015 bylo schváleno.
Žádost M. D., o pronájem KD v termínu říjen až prosinec 2015, každou neděli od 15,30 hod
do 18, 00 hodin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost M. D., o pronájem KD v termínu říjen až
prosinec 2015, každou neděli od 15,30 hod do 18,00 hodin, a to bezplatně.
Hlasování:
Kra Dvo
+
Z
Bla
O
Kub
+
Suk
+
Fiš
+
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Čer Stej
+
+
Kož
+
Zdržel se: 1
Usnesení č. 20/6/2015 bylo schváleno.
10
10. Informace z jednání
Pojišťovna Kooperativa zaslala vyjádření o pojistném plnění za škodu způsobenou na
obecním majetku motorovým vozidlem. Dle vyjádření pojišťovny zaslaný rozpočet na
opravu zámkové dlažby a obrubníků neodpovídá poškození a je nadhodnocen. Související
práce jsou v tomto rozpočtu poměrově kráceny 1/3 dle rozsahu poškozen dle zápisu technika.
Dotazem na firmu, která sestavila rozpočet oprav, bylo sděleno, že je zpracován dle ceníku
stavebních prací. Nadále bude řešeno se zástupcem pojišťovny pro naši obec.
Pojišťovna ČSOB zaslala oznámení o registraci pojistné události – poškození vývěsky a
plakátovací plochy v Dolních Raškovicích.
Oznámení o konané kontrole 22. 10. 2015 v 8:00 hod. Kontrola bude provádět HZS
Pardubice. Předmětem kontroly je dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení. Zástupce za obec – Michal Dvořáček.
16. 9. od 16,00 hod ve Valech se konalo zasedání starostů obcí mikroregionu „Podhůří
Železných hor. Jednalo se o cyklostezkách v mikroregionech.
Ondřej Kušička podal informaci o výměně 4 plechů poškozeného zastřešení do 15. 11. 2015.
Panu Kušičkovi bude písemně oznámeno, že stavba je pozastavena a bude posouzeno
soudním znalcem, který doporučí způsob odstranění zjištěných vad.
Oznámení o přezkoumání hospodaření dne 11. 11. 2015.
Vypsán dotační titul ze SFŽP na nákup techniky a příslušenství. Ve středu 30. 9. od 17,00
hodin bude svolána schůzka s firmou KONCEDO s. r. o, která by tento nákup a žádost
o dotaci zprostředkovala.
Pozvánka na 690 let města Heřmanův Městec.
Zaměstnanci u obecního úřadu budou vykonávat práci do 30. 10. 2015.
11. Zprávy komisí
Starosta – p. Kratochvíl
SDH Svinčany na akci TŽR měli spotřebu elektrické energii za cca 500 Kč, bude jim
proplaceno.
Místostarosta – p. Dvořáček
Pracovníci u OÚ by měli vysekat náletové křoviny na silnici „na Antoňáku.“
Při akcích na Barborce, kdy je třeba přivést vodu od hydrantu přes silnici, by bylo vhodné
uložit chráničku či trubku do země.
Komise pro rozvoj a správu místních částí – pí. Fišarová
V Dolních Raškovicích žádají o úpravu čekárny, bude upraveno pracovníky u OÚ.
11
Komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport – p. Kubín
Jsou ušity závěsy do KD, budou zakoupeny žabky a bude pověšeno. Ale musí se opravit
háčky v sádrokartonu.
10. 10. 2015 – nohejbalový turnaj
Drakiáda dle povětrnostních podmínek
28. 10. 2015 uctění památky vzniku ČSR
Pořádání hasičských závodů ligy Pardubice, ale podmínkou, aby soutěž proběhla, bude
potřeba mít toalety na sportovišti. Lze zajistit například dodavatelsky (mobilní toalety).
Stavební komise – p. Stejskal
Topení OÚ – bude realizováno v roce 2015? Zatím nedořešeno.
Problém usychání líp v Horních Raškovicích, potřeba předejít hrozbě polomu na straně
u návsi. Lípy je potřeba prořezat. Ústně řešeno s P. Koženým, že by HZS uspořádal cvičení a
při té příležitosti by byly lípy prořezány.
Finanční výbor – pí. Sukdoláková
Ozvěny budou předělány a vyjdou v příštím týdnu.
Komise životního prostředí – p. Kožený
Prvky na rozhlednu, zažádáno o cenové nabídky. Bude rozposláno zastupitelstvu obce.
31. 10. 2015 ukončení turistické sezóny na rozhledně Barborka od 15,00 hodin.
Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti
Zasedání bylo ukončeno v 20, 57 hodin starostou obce.
Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti
Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 9. 2015
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková
Ověřovatelé: Michal Dvořáček: ................................................
dne ………………………
Zdeněk Kubín:................................................ dne ………………………
Starosta:
Bc. Antonín Kratochvíl: …..................................
Vysvětlivky hlasování:
„+“ pro
„-“ proti
„z“ zdržel se
„0“ omluven
12
dne ………………………

Podobné dokumenty

Zápis č. 3/2016Í

Zápis č. 3/2016Í ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2016, maximálně však ve výši 100 000 Kč. Poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 90 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Příjemce př...

Více

classic obklady a dlažby

classic obklady a dlažby Síntesis 25x40 Síntesis 25x60 Studio System Toscana Tornasol Velite Via Emilia

Více

zpravodaj 6 - Bohuslavice

zpravodaj 6 - Bohuslavice kterých byla hodnotitelskou komisí vybrána firma G-MONT CR s.r.o. Chrudim s vysoutěženou částkou 15.118.204,- Kč bez DPH. Další výběrové řízení bylo vypsáno na TDI, které obeslaly čtyři firmy, ze k...

Více

Classic Line 2016

Classic Line 2016 obklad: Street Perla | dekor: Avenue Mosaic Gris, Street Decor Cold | dlažba: Phare Anthracite

Více

obklad / dlažba matná

obklad / dlažba matná obklad: Leeds Cobre, Blanco | dekor: Leeds Concept Cobre | dlažba: Leeds Cobre

Více

Daino Real - koupelnymelnik.cz

Daino Real - koupelnymelnik.cz 1290 Kč/ks 1390 Kč/ks ASPER

Více

Deštné v Orlických horách

Deštné v Orlických horách dvoře za hasičskou zbojnicí od 9.35 do 10 hodin. LZ

Více