Little Bugs 2 - Macmillan Education

Komentáře

Transkript

Little Bugs 2 - Macmillan Education
Tento slovníček je určen pouze pro
potřeby učitele nebo rodičů!
Děti by se neměly učit slovíčka pomocí překladu.
Je pro ně naopak výhodnější neznat přesný překlad
anglického slova, proto jsou učebnice nakladatelství
Macmillan vytvořeny tak, že děti se učí všechna slovíčka v
hodině bez pomoci češtiny. Dětem nevadí, pokud neznají
přesný překlad slova. Důležité je, že znají jeho význam a
jak jej použít.
Pro učitele je důležité, aby si pečlivě prostudoval
metodickou příručku a v hodině postupoval podle jejích
instrukcí.
Pokud nejste s touto metodou výuky obeznámeni, vyžádejte
si uspořádání semináře u vás ve škole, kde se seznámíte se
základními principy výuky malých děti.
Macmillan Education
Ondřej Matuška
Šumavská 15
602 00 Brno
tel: 541 592 335
[email protected]
www.macmillan.cz
Little Bugs 2
strana 1 z 3
Little Bugs 2
Unit 1 Lucy’s new pencil case
pencil case
pencil
crayons
rubber
pencil sharpener
scissors
glue
I've got a…
fantastic
brilliant
Can I borrow
your…?
…, sorry!
Here's your…!
How are you?
penál; pouzdro na tužky
tužka
pastelky; voskovky
guma; kaučuk
ořezávátko
nůžky
lepidlo
Já mám…
fantastický; úžasný
vynikající; báječný; velmi
nadaný
Lâ]å=~f=DÄflê]r=à]L= Můžu si půjčit tvůj…?
LéÉåëä=âÉfëL=
LéÉåëäL=
LâêÉf]åòL=
Lê¾Ä]L=
LéÉåëä=p^Wé]å]L=
Lëfò]òL=
LÖäìWL=
L~fî=Öflí=]L=
LÑôåDíôëífâL=
LÄêfäf]åíL=
L IDëflêáL=
LÜf]ò=à]L=
LÜ~r=^W=àìL=
…, promiň!
Tady je tvůj…
Jak se máš/máte?
Unit 2 Let’s play, Tanya!
I want to…,
Me too!
play football
play cards
play a board
game
play a computer
game
watch TV
listen to music
Great idea!
Not now!
pink
black
white
click
Press enter.
screen
L~f=ïflåí=í]L=
(Já) chci… (něco dělat)
LãáW=íìWL=
Já taky!
LéäÉf=ÑríÄlWäL=
hrát fotbal
LéäÉf=â^WÇòL=
hrát karty
LéäÉf=]=ÄlWÇ=ÖÉfãL=hrát deskové hry
mouse
Lã~rëL=
LéäÉf=]=â]ãDéàìWí]=hrát počítačové hry
ÖÉfãL=
Lïflíp=íáWîáWL=
dívat se na televizi
Läfëå=í]=ãàìWòfâL= poslouchat hudbu
LÖêÉfí=~fDÇf]L=
Skvělý nápad!
Låflí=å~rL=
Ne teď!
LéfÏâL=
růžová
LÄäôâL=
černý
Lï~fíL=
bílý
LâäfâL=
kliknout
LéêÉë=DÉåí]L=
Zmáčkni enter.
LëâêáWåL=
paraván; zástěna;
obrazovka
myš
Unit 3 The moon is in the river
Where are you
going?
I'm going to…
Can I come with
you,…?
sheep
duck
cow
horse
hen
cat
farm
LïÉ]ê=^W=à]=
DÖ]rfÏL=
L~fã=DÖ]rfÏ=í]L=
Lâ]å=~f=â¾ã=ïfa=
àrWL=
LpáWéL=
LǾâL=
Lâ~rL=
LÜlWëL=
LÜÉåL=
LâôíL=
LÑ^WãL=
boat
river
row
get
there's a…
moon
LÄ]ríL=
Lêfî]L=
Lê]rL=
LÖÉíL=
LaÉ]ò=]L=
LãìWåL=
www.macmillan.cz/slovnicky
Kam jdeš?
Jdu…
Můžu si hrát s tebou…?
ovce
kachna
kráva
kůň
slepice
kočka
farma; zemědělská
usedlost
člun; loď(ka)
řeka
řada
dostat (se)
Tam je…
měsíc
star
poor
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
Lëí^WL=
LélWL=
LfDäÉî]åL=
LíïÉäîL=
Lq‰WDíáWåL=
LÑlWDíáWåL=
LÑfÑDíáWåL=
LëfâëDíáWåL=
LëÉî]åDíáWåL=
LÉfDíáWåL=
Lå~fåDíáWåL=
LíïÉåíáL=
hvězda
chudý; chudobný; nuzný
jedenáct
dvanáct
třináct
čtrnáct
patnáct
šestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet
Unit 4 The old house
Is…in the…?
old
house
bedroom
bathroom
kitchen
living room
garden
garage
…scared!
This is my…
grandma
grandpa
hamster
rabbit
turtle
guinea pig
LfòKKfå=a] L=
L]räÇL=
LÜ~rëL=
LÄÉÇêìWãL=
LÄ^WqêìWãL=
Lâfíp]åL=
LäfîfÏ=êìWãL=
LÖ^WÇåL=
LÖôê^WwL=
L ëâÉ]ÇL=
Lafë=fò==ã~f L=
LÖêôåã^WL=
LÖêôåé^WL=
LÜôãëí]L=
LêôÄfíL=
Lí‰WíäL=
LÖfåf=DéfÖL=
Je…v…?
starý
dům
ložnice
koupelna
kuchyně
obývací pokoj
zahrada
garáž; (auto)servis
…vylekaný!
Toto je můj…
babička
dědeček
křeček
králík
želva
morče
Unit 5 Crocodile tears
What's the
matter?
head
tooth
back
neck
tummy
…ache
legs
arms
crocodile
monkey
frog
clever
smile
Lïflíë=a]=Dãôí]L= Co je? Co se děje?
LÜÉÇL=
LíìWqL=
LÄôâL=
LåÉâL=
Lí¾ãáL=
L ÉfâL=
LäÉÖòL=
L^WãòL=
Lâêflâ]Ç~fäL=
Lã¾åâfL=
LÑêflÖL=
LâäÉî]L=
Lëã~fäL=
hlava
zub
záda
krk; hrdlo; šíje
břicho; bříško
…bolest
nohy
ruce (paže)
krokodýl
opice
žába
chytrý; bystrý
usmívat se; usmát se
Unit 6 The princess and the frog
What' s for
Lïflíë=Ñ]=
breakfast?
DÄêÉâÑ]ëíL=
What's for lunch? Lïflíë=Ñ]=ä¾åípL=
What's for dinner? Lïflíë=Ñ]=Çáå]L=
toast
Lí]rëíL=
cereal
LëáWêf]äL=
pizza
LéáWíë]L=
ice cream
L~fë=âêáWãL=
bread
LÄêÉÇL=
Co je k snídani?
Co je k obědu?
Co je k večeři?
toust
cereálie
pizza
zmrzlina
chléb
pro učitele: doplňkové materiály zdarma na www.macmillanenglish.com/primary
Little Bugs 2
strana 2 z 3
soup
best friend
beautiful
croak
princess
palace
pond
I don't like…
LëìWéL=
LÄÉëí=DÑêÉåÇL=
LÄàìWífÑäL=
Lâê]râL=
LéêfåDëÉëL=
LéôäfëL=
LéflåÇL=
L~f=Ç]råí=ä~fâ L=
You're…
LàlWL=
polévka
nejlepší přítel
krásný
kvákat
princezna
palác
rybník
Nemám rád…/Nelíbí se
mi…
Ty jsi…
LÜôä]rDáWåL=
LïfípL=
LÜ~rëL=
LÜôíL=
LÄ^WqêìWãL=
LâôíL=
Lfå=] L=
LäfîòL=
LÜ]ò=Öflí=] L=
Lïfa=] L=
Halloween
čarodějnice; ježibaba
dům; domek
klobouk; pokrývka hlavy
koupelna
kočka
V…
žije; bydlí
má…
s…
LíêáWL=
Lä¾îäáL=
LÄê^WåípfòL=
LÄlWäL=
Lâ^WÇL=
LÄÉäL=
Lëí^WL=
strom
půvabný; příjemný
větve
míč; balón
pohled; karta
zvon(ek)
hvězda
Halloween
Halloween
witch
house
hat
bathroom
cat
In a…
lives
has got a…
with a…
Christmas
tree
lovely
branches
ball
card
bell
star
Receptive Language Unit 1
It's time for
school.
teacher
new
What's your
name?
Lfíë=í~fã=Ñ]=ëâìWä= Je čas jít do školy.
swim
fly
friends
bugs
legs
wings
insect
centipede
spider
worm
How many?
LëïfãL=
LÑä~fL=
LÑêÉåÇòL=
LľÖòL=
LäÉÖòL=
LïfÏòL=
LfåëÉâíL=
LëÉåíféáWÇL=
Lëé~fÇ]L=
Lï‰WãL=
LÜ~r=ãÉåfL=
LíáWíp]L=
učitel/ka
LåàìWL=
nový
Lïflíë=àlW=åÉfãL= Jak se
jmenješ/jmenujete? (dosl.
Jaké je tvoje/vaše
jméno?)
plavat
letět; létat
přátelé; kamarádi
broučci
nohy
křídla
hmyz
stonožka
pavouk
červ
Kolik?
Receptive Language Unit 2
Later…
LäÉfí]L=
So…
Lë]rL=
Your score is ten. Là]=ëâlW=fò=íÉåL=
Game over.
Exit now.
It's time to go
home!
Alright.
Později…
Takže…
Tvůj výsledek/skóre je
deset.
LÖÉfã=]rî]L=
Konec hry.
LÉâëfí=å~rL=
Ukonči (počítačovou) hru.
Lfíë=í~fã=í]=Ö]r= Je čas jít domů!
Ü]rãL=
LlWäê~fíL=
www.macmillan.cz/slovnicky
V pořádku.
Just for a minute. LÇw¾ëí=Ñ]ê=]=
Jen na chvilku.
ãfåfíL=
What colour is it? Lïflí=â¾ä]ê=fò=fíL= Jakou to má barvu?
Touch.
Open.
Close.
book
window
door
eyes
Lí¾ípL=
L]ré]åL=
Lâä]ròL=
LÄrâL=
LïfåÇ]rL=
LÇlWL=
L~fòL=
(dosl. Jaké barvy to je?)
Dotkni se.
Otevři.
Zavři.
kniha
okno
dveře
oči
Receptive Language Unit 3
rescue
LêÉëâàìWL=
zachránit; záchrana
sky
Lëâ~fL=
obloha; nebe
earth
L‰WqL=
země; zeměkoule
All the animals getLlWä=aá=ôåfãäò=ÖÉí=Všechna zvířátka
into the boat.
fåí]=a]=Ä]ríL=
nastoupí do člunu.
All the animals fall LlWä=aá=ôåfãäò=ÑlWä=Všechna zvířádka
into the river.
fåí]=êfî]L==
spadnou do vody.
hot
LÜflíL=
horký; horko
cold
Lâ]räÇL=
chladno; zima (ráz
počasí); studený
sunny
Lë¾åáL=
slunečno
cloudy
Lâä~rÇáL=
zamračený
LêÉfåáÏL=
prší
raining
coat
Lâ]ríL=
kabát
hat
LÜôíL=
klobouk; pokrývka hlavy
jumper
LÇw¾ãé]L=
lehký svetřík
gloves
LÖä¾îòL=
prstové rukavice
Receptive Language Unit 4
Who's in…?
has got…
maybe
windy
lost
teeth
meat
vegetables
classroom
playground
dining room
play
eat
work
LÜìWò=fåL=
LÜ]ò=ÖflíL=
LãÉfÄáWL=
LïfåÇáL=
LäflëíL=
LíáWqL=
LãáWíL=
LîÉÇwí]ÄäòL=
Lâä^WëêìWãL=
LéäÉfÖê~råÇL=
LÇ~fåfÏ=êìWãL=
LéäÉfL=
LáWíL=
Lï‰WâL=
Kdo je v…?
má…
možná; snad
větrno
ztracený; zabloudilý
zuby (j.č. tooth)
maso
zelenina
třída
(dětské) hřiště
jídelna (v bytě)
hrát
jíst
pracovat
Receptive Language Unit 5
breakfast
tickle
…goes near
…goes "snap"
all the animals
appear
baby
child
teenager
adult
grow
centimetres
thumb
Monday
Tuesday
Wednesday
LÄêÉâÑ]ëíL=
LífâäL=
LÖ]rò=åf]L=
LÖ]rò=ëåôéL=
LlWä=aá=ôåfãäò=
]Déá]L=
LÄÉfÄáL=
Líp~fäÇL=
LíáWåÉfÇw]L=
LôǾäíL=
LÖê]rL=
LëÉåífãáWí]òL=
Lq¾ãL=
Lã¾åÇÉfL=
LíàìWòÇÉfL=
LïÉåòÇÉfL=
snídaně
lechtat
…jde blízko
…udělá "cvak"
všechna zvířátka se
objeví
dítě, batole
dítě; potomek
teenager; - náctiletý/á
dospělí
růst
centimetry
palec (u ruky)
pondělí
úterý
středa
pro učitele: doplňkové materiály zdarma na www.macmillanenglish.com/primary
Little Bugs 2
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
strana 3 z 3
Lq‰WòÇÉfL=
LÑê~fÇÉfL=
Lëôí]ÇÉfL=
Lë¾åÇÉfL=
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
Receptive Language Unit 6
…is playing…
…is having…
…falls in…
…suddenly
appears
…you must be…
tadpole
tail
Lfò=éäÉffÏL=
Lfò=ÜôîfÏL=
LÑlWäò=fåL=
Lë¾Çåäá=]Déf]òL=
…hraje…
…má…
…padá do…
…najednou se objeví
LàìW=ã¾ëí=ÄáWL=
LíôÇé]räL=
LíÉfäL=
…ty musíš být…
pulec
ocas
Receptive Language Halloween
Where's the…?
disguise
party
LïÉ]ò=a]L=
LÇfëDÖ~fòL=
Lé^WíáL=
Kde je…?
zamaskovat; ukrýt
večírek; oslava
Receptive Language Christmas
Put the…on the… Lérí=a]=flå=a]L= Polož…na…
The Christmas
La]=Dâêfëã]ë=íêáWò= Na vánočním stromečku
tree's got…
ÖflíL=
je…
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové materiály zdarma na www.macmillanenglish.com/primary

Podobné dokumenty

Footprints 1 - Macmillan.cz

Footprints 1 - Macmillan.cz fly fur give goat guinea pig hamster home important keep kind little live long medium mouse pet pony rabbit shiny small short tail take for walk troll turtle water whiskers

Více

Hot Spot 2 - Macmillan.cz

Hot Spot 2 - Macmillan.cz LÄ^WëâfíÄlWäL= LÄ]räfÏL=

Více

Straightforward Pre-Intermediate - Macmillan Education

Straightforward Pre-Intermediate - Macmillan Education Léê~fã]êá=ëâìWäL= základní škola pro žáky od do let (GB) Léê~áã=Dãfåfëí]L= předseda vlády; premiér

Více

Straightforward Elementary

Straightforward Elementary Lq‰WDíáWåL= LÑlWDíáWåL= LÑfÑDíáWåL= LëfâëDíáWåL= LëÉî]åDíáWåL= LÉfDíáWåL= Lå~fåDíáWåL= LíïÉåíáL= Lq‰WíáL= LÑlWíáL= LÑfÑíáL= LëfâëíáL= LëÉî]åíáL= LÉfíáL= Lå~fåíáL= Lï¾å=ܾåÇê]ÇL=

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate LëÉäÑ=fãDélWí]åíL= domýšlivý; přehnaně

Více

Straightforward Advanced

Straightforward Advanced pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward

Více