Trhovosvinenské listy 8/13

Komentáře

Transkript

Trhovosvinenské listy 8/13
TRHOVOSVINENSKÉ 8
Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí
[email protected]
list y
Oprava věžních hodin
Sbírky na opravu věžních hodin
našeho kostela byly ukončeny.
Vybralo se 253.030 Kč z potřebných 202.000 Kč. Veřejný účet
vyhrazený pouze tomuto účelu
byl zrušen a sbírka bude v souladu se zákonem vyúčtována
a dokladována Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, který ji povolil a kontroloval. Přebytek bude
použit na opravu vnitřního vybavení chrámu. V příštím čísle TSL
budeme podrobněji informovat
o nových hodinách, pozadí sbírky
a událostech, které ji doprovázely.
Svěcení a spuštění nových
hodin je naplánováno na začátek poutní mše svaté (Slavnost
Nanebevzetí
Panny
Marie)
18.8.2013 od 8:50.
Věž má teď nový hodinový
stroj. Každého, kdo k tomu jakkoliv přispěl, srdečně zveme
do kostela na mši svatou v pátek 30. 8. 2013 od 17:00, která
bude obětována za spásu jeho
duše.
Děkujeme, ŘKF TS
www.farnost-trhovesviny.cz
Foto: F. Hacker
2 013
Ročník XXIII
AKTUÁLNÍ TÉMA
dobré zprávy z domova pro seniory
Pozvánka na bezplatnou exkurzi
Oblíbené výlety
Dobré zprávy z domova
pro seniory Chvalkov
Společnost A. Schmied s.r.o. nám darovala
polohovací křeslo Elysee
Společnost A. Schmied, s.r.o. se sídlem
v Trhových Svinech darovala našemu domovu
u příležitosti dokončení výstavby nových
výrobních hal polohovací křeslo Elysse.
strana 3
Pozvánka na
bezplatnou exkurzi
„Konkrétní příklady úspor energie a nízkoenergetického stavění“
Poradenské středisko Energy Centre České
Budějovice Vás srdečně zve na jednodenní
exkurzi do Horního Rakouska.
strana 3-4
Oblíbené (cyklo)výlety
s KIC proběhnou i v září
Na svátek Proměnění Páně byl do věže nainstalován nový hodinový stroj. Jeho ručičky budou po 70 letech znovu ukazovat správný čas. Zleva: Petra Malíková - hlavní výběrčí příspěvků
na opravu stroje, Marcin Żelazny - farář, Hana Kocinová - autorka vítězného návrhu tvaru ručiček, dole: František Hacker - organizátor opravy hodin (2013)
Další akcí, na kterou Vás chci pozvat, je 2.
ročník cykloakce, který se bude konat v sobotu
14. září. Start bude mezi 9 a 10 hod. na Buškově
hamru a v cíli budete odměněni prohlídkou
muzea historických vozidel v Trhových
Svinech. Startovné je 50 Kč. strana 13 - 14
STRANA 2
Zápis
z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 5. 8. 2013
Omluveni: Ing. R. Bušek, Ing. N. Bustová, Z.Valut
Hosté: Ing. F. Kolář
Rada města
rozhodla na základě výsledku výběrového řízení uzavřít Smlouvu
o pronájmu nebytových prostor – restaurace v přístavbě Kulturního
domu v Trhových Svinech s Jiřím a Zdeňkou Vretosových, Trhové Sviny,
a pověřuje starostu, v případě jeho nepřítomnosti paní místostarostku, jejím podpisem. ( pro 5)
byla informována o návrhu pana Mgr. Františka Švepeše podaného
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým se domáhá zrušení části Opatření obecné povahy „Územní plán Města Trhové Sviny“
schváleného Zastupitelstvem města T. Sviny usnesením ZM 40/2010 ze
dne 28. 6. 2010.
vzala na vědomí vyjádření paní M. Hronkové k požadované ceně
za pozemky v k.ú. Bukvice a doporučuje ZM nesouhlasit s koupí pozemků parc. č. 368/9, 1211/6 a 1214/5 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů
od paní M. Hronkové za požadovanou cenu 100,- Kč/m2. ( pro 5)
souhlasí s majetkoprávním vypořádání pozemků v k.ú. Otěvěk dle
současného oplocení a doporučuje ZM schválit směnu pozemků
a ukládá žadatelům dodat geometrický plán, který bude předložen
do jednání ZM. ( pro 5)
souhlasí s nabídkou pozemků k prodeji a doporučuje ZM schválit
koupi pozemku parc. č. 368/4 o výměře 235 m2 a nově zaměřeného
pozemku parc. č. st. 48 o výměře 18 m2 v k.ú. Bukvice u TS od paní
D. Petrášové, České Budějovice, za cenu stanovenou zastupitelstvem
města v Bukvici, tj. 50,- Kč/m2. ( pro 5)
pověřuje městskou policii monitorovat dopravní situaci a provádět častější kontroly v ulici Dobrovského v Trhových Svinech a ukládá SÚMM zajistit projektovou dokumentaci k řešení dopravní situace
v předmětné ulici. ( pro 5)
souhlasí a doporučuje ZM prodat část pozemku parc.č. 1130/2
v k.ú. Otěvěk manželům Seidlerovým, České Budějovice, za cenu stanovenou ZM v Otěvěku – tj. 80,- Kč/m2. Rada města ukládá žadatelům
dodat GP, který bude předložen do jednání ZM. ( pro 5)
byla informována o technickém popisu Napojení stávajících objektů č.p. 804, 805, 911, 912, 913 v Budovatelské ulici na stávající tepelný
přivaděč vedený ze stávající centrální kotelny – Trhové Sviny, včetně
předpokládaných nákladů. Možnost realizace bude projednána v rámci sestavování rozpočtu Města Trhové Sviny na rok 2014 s ohledem
na výsledek hospodaření Tepelného hospodářství T.Sviny.
schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2013 a předkládá ZM na vědomí.
Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 459 585,00 Kč. ( pro 5)
byla informována o stížnosti k nedodržování nájemní smlouvy
na byt č. 11 v č. p. 805 a o výsledku místního šetření a ukládá SÚMM
provést opakovanou kontrolu dodržování nájemních podmínek. V případě jejich porušení bude s nájemníkem nájemní smlouva okamžitě
ukončena. ( pro 5)
souhlasí se splátkovým kalendářem – vyúčtování záloh za služby
za rok 2012 na byt v č.p. 30, dle dohodnutého splátkového kalendáře.
( pro 5)
souhlasí se splátkovým kalendářem – vyúčtování záloh za služby
za rok 2012 na byt v č.p. 804, dle dohodnutého splátkového kalendáře.
( pro 5)
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s p. P. Bendulou na nebytové prostory v drobné provozovně s tříměsíční výpovědní dobou dle
smlouvy o nájmu. ( pro 5)
schválila výsledky výběrového řízení na obnovu serverovny MěÚ
T.Sviny a pověřuje starostu, v případě jeho nepřítomnosti paní místostarostku, podpisem Smlouvy s firmou TranSoft a.s., Vrbenská 2082,
370 21 České Budějovice, za cenu 708 709,- Kč včetně DPH ( zakázka
bude splácena v měsíčních splátkách 59 000,- po dobu jednoho roku).
(pro 5)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013
Informace z radnice souhlasí s Dohodou o ručení za nezaplacenou daň dle zákona
o dani z přidané hodnoty, uzavřenou mezi Městem Trhové Sviny a společností Marius Pedersen a.s. a pověřuje starostu, v případě jeho nepřítomnosti paní místostarostku, jejím podpisem. Tato povinnost vychází
ze zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. ( pro 5)
vzala na vědomí, že v rámci stavby „Rekonstrukce mostu event. č.
155-009 za Římovem“ bude přes město Trhové Sviny vedena objízdná
trasa pro nákladní dopravu a souhlasí s vedením této trasy přes město
Trhové Sviny. Termín trvání objízdné trasy 08/2013 – 11/2013. ( pro 5)
revokuje usnesení RM č. 409/01 a souhlasí s propagací kamenických
prací a pohřebních služeb v areálu hřbitova pouze na desce, která je součástí vývěsní skříňky na hřbitově a v kapli, formou letáků velikosti A4,
za cenu nájmu plochy 1 200,- Kč/rok. Nejkratší doba nájmu je 6 měsíců.
Vylepení a obnovení letáku si zajistí nájemce. Inzerce prodeje nebo koupě věcí ve vztahu ke hřbitovu je dle sazebníku MěÚ Trhové Sviny. ( pro 5)
vzala na vědomí žádost pana Mgr. Jindřicha Dlouhého o koupi části
pozemku parc.č. 1552/1 v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů a ukládá SÚMM
svolat místní šetření za účasti žadatele, zástupce samosprávy a případně stavebního úřadu. ( pro 5)
vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2012 od České maltézské pomoci, Č. Budějovice.
schválila výsledky výběrového řízení na opravu střechy sportovní haly
v Trhových Svinech a pověřuje starostu, v případě jeho nepřítomnosti paní
místostarostku, podpisem Smlouvy o dílo s firmou Milan Cibulka, Budovatelská
1005, 374 01 Trhové Sviny, za cenu 521 529,- Kč včetně DPH. ( pro 5)
schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2013 a předkládá ZM na vědomí.
Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 176 611,00 Kč. ( pro 5)
schválila odměnu pro p. F. Herbsta ředitele MěKS, pana Zdeňka
Valuta tajemníka MěÚ T.Sviny a pro pana Václava Heidingera vedoucího odboru vnitřních věcí MěÚ T.Sviny. (pro 5)
ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení na nákup sekačky na trávu
pro sportovní areál a stanovuje komisi pro výběr ve složení: Ing. Kolář,
p. Karba, členové rady města. ( pro 5)
ze 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 12. 8. 2013
Omluveni: Ing. R. Bušek, Ing. N. Bustová
Rada města
schválila výsledky výběrového řízení na opravu lesní cesty Jedličky
a pověřuje pana Rostislava Vacíka - jednatele společnosti Lesy obcí
Trhové Sviny a Besednice podpisem Smlouvy s firmou Pokrývka spol.
s.r.o., Benešov nad Černou, za cenu 831 027,- Kč bez DPH. ( Na opravu
byla získána dotace ze SZIF ve výši 50% uznatelných nákladů.) - ( pro 5)
V. Korčaková
NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY
Hrůzová, Barbora: Dlouhé stíny
Klíma, Ivan: Jak se nestat vrahem
Černá, Jaroslava: Johana z Rožmitálu
Roberts, Nora: Pohanský kámen
Lyle, D.P.: Posel spravedlnosti
Hart, John: Poslední dítě
Fielding, Joy: Potok stínů
Zachardová, Magdalena: Stopy bohů
Sparks, Nicholas: To nejlepší z nás
Chase, Loretta Lynda: Večerní skandál
Miles, Elizabeth: Závist
Bauer, Jan: Ženy z rodu Lucemburků
Marcela Dudová
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013STRANA 3
Aktuálně
Dobré zprávy z domova pro seniory Chvalkov
Obyvatelé domova pro seniory Chvalkov zažili nevšední akci
Na návštěvu do našeho domova přijela jednoho červencového dne
posádka profesionálních hasičů z Požární stanice Trhové Sviny. Všichni
jsme tak měli možnost seznámit se s náročnou prací každého hasiče.
Mimo jiné jsme si během besedy mohli prohlédnout hasičskou výstroj
a vybavení zásahového vozu. Hasiči nám také vyprávěli příhody ze svého profesního života, což nás všechny velmi zaujalo.
Tímto chceme „našim“ trhosvinenským hasičům poděkovat, že si
na nás udělali čas, zavítali k nám a připravili pro nás zajímavou besedu.
vážíme! Prostřednictvím jejich daru můžeme naše služby opět zkvalitnit a umožnit tak většímu počtu našich klientů prožít příjemné chvíle
nejen při procházkách po okolí, ale i při účastni na volnočasových aktivitách, již by se bez křesla Elysse zúčastnit nemohli. Děkujeme!
Bc. Dana Červonyjová
Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městu Trhové Sviny
a Odboru správy a údržby městského majetku za realizaci a dovybudování chybějícího chodníku v dolní části ulice Ke Střelnici
a propojení tak chodníku v této ulici s chodníkem v Trocnovské
ulici. V tomto místě část chodníku doposud, dá se říct až nelogicky, chyběla a chodci, maminky s kočárky a další museli vstupovat
do vozovky přímo v křižovatce ulice Ke Střelnici s Trocnovskou ulicí,
což bylo za zvýšeného provozu vozidel zvláště při střelbách na brokové střelnici, ale i při běžném provozu poměrně nebezpečné.
Odstranění této "dopravní závady" byl velmi vstřícný krok ze strany
města z hlediska zvýšení bezpečnosti chodců a dalších účastníků
silničního provozu.
Foto: archiv Dps
Společnost A. Schmied s.r.o. nám darovala polohovací křeslo Elysee
Společnost A. Schmied, s.r.o. se sídlem v Trhových Svinech darovala
našemu domovu u příležitosti dokončení výstavby nových výrobních
hal polohovací křeslo Elysse.
Polohovací křeslo Elysse využíváme v našem domově zejména
v rámci volnočasových aktivit a aktivního trávení volného času našich imobilních klientů, kteří jsou plně odkázáni na péči personálu.
Prostřednictvím tohoto křesla se i oni v doprovodu našeho personálu
či své rodiny mohou vypravit na procházku mimo areál domova.
Křeslo Elysse na Dni otevřených dveří společnosti A. Schmied, s.r.o.
slavnostně převzala naše paní ředitelka Ludmila Hoffelnerová a její
zástupkyně Eva Chaloupecká od jednatelů společnosti Mgr. Klause
Schmieda a Ing. Waltera Stütze. Slavnostního předání byl též přítomen
starosta města Trhové Sviny Ing. Radislav Bušek a vedoucí výroby společnosti A. Schmied, s.r.o. pan Lubomír Landkammer. Tlumočení zajistila vedoucí personálního a finančního útvaru společnosti A. Schmied,
s.r.o. paní Jaroslava Sýkorová.
Křeslo Elysse je pro nás neocenitelným pomocníkem v péči o naše
klienty. Společnosti A. Schmied, s.r.o. děkujeme a jejich daru si velmi
Foto: autor příspěvku
Ještě jednou tedy děkujeme coby rodiče malých dětí a myslíme
si, že i ostatní obyvatelé této ulice, chodci, maminky s dětmi, starší
občané, turisté, ale i příležitostní návštěvníci této ulice tento krok
dnes či později jistě ocení.
Rojdlovi, T. Sviny
POJEĎTE SE S NÁMI PODÍVAT
DO HORNÍHO RAKOUSKA
POZVÁNKA NA BEZPLATNOU EXKURZI
„Konkrétní příklady úspor energie a nízkoenergetického stavění“
Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice Vás srdečně
zve na jednodenní exkurzi do Horního Rakouska. Zajímáte se o nízkoenergetické stavění, ekologické vytápění domů a obnovitelné zdroje?
Chcete poznat, jak a jaké domy se v sousedním Rakousku staví a jak se
v nich bydlí? Můžete se přihlásit na exkurzi, která je pořádána v rámci
Foto: J. Jandová
(Pokračování na další straně)
STRANA 4
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013
projektu EU „Energie-Obce-Gem“ a je pro účastníky bezplatná. Z důvodu omezené kapacity autobusu je ale zapotřebí zaslat přihlášku co
nejdříve.
Exkurze se koná v pátek 20. září 2013. Je určená zájemcům z řad
široké veřejnosti. Tlumočení zajištěno.
Program exkurze:
7:30 hod. odjezd z Českých Budějovic
9:30 – 16:00 hod.
 Haslach - prohlídka malé vodní elektrárny
 Berg bei Rohrbach – uvítání starostou obce a poslankyní zemského sněmu Ulrike Schwarz, informace o zapojení obce do programu „Energeticky úsporná obec“, prohlídka zařízení na využití
solární energie
 Klaffer am Hochficht - naučná stezka na téma obnovitelné zdroje
energie
 Julbach - prohlídka nízkoenergetického rodinného domu se solárními kolektory pro ohřev vody a přitápění, kotlem na pelety, akumulační nádrží a fotovoltaikou, informace o nízkoenergetickém
bydlení a stavění v Horním Rakousku
18:30 hod. plánovaný návrat do Českých Budějovic
Bližší informace a přihlášku naleznete na www.eccb.cz nebo Vám ji
na vyžádání zašleme poštou.
Kontakt pro případné dotazy: Energy Centre České Budějovice,
Náměstí Přem. Otakara II. 87/25, České Budějovice, tel: 387 312 580,
mobil: 773 512 580, email: [email protected], www.eccb.cz.
pár řádek pro zdravý život
VYVÁŽENÉ STRAVOVÁNÍ – dopřejte
si zdravou přesnídávku 5x denně.
Dnes se zamyslíme nad významem pravidelného dodávání živin našemu tělu.
Konzumace pěti malých, pravidelných jídel v průběhu dne podporuje udržení
hladiny energie v rovnováze. Organismus pravidelně dostává novou zásobu energie a nemá proto potřebu konzumovat nezdravé potraviny a sladkosti. Vybírejte
přesnídávky s obsahem bílkovin a vlákniny, která dodá pocit plnosti na delší dobu
a přesnídávky, které obsahují rozmanité vitamíny a minerály. Ovoce, zelenina,
ořechy a semena nebo sójový jogurt jsou vhodnými přesnídávkami.
VYVÁŽENÉ STRAVOVÁNÍ - nejnovější vědecké poznatky.
Mnoho z nás se tradičně stravuje metodou „jídlo 3x denně“. To je skvělý způsob
pro ty, kteří mají vysokou úroveň sebekontroly a dokážou se vyvarovat nezdravých svačin. Často, když jíme tři větší jídla denně, stoupne po každém z nich hladina cukru (energie) a organismus tak získá okamžitý příval energie. Avšak krátce
po jídle hladina energie opět klesá, někdy dokonce níže, než byla před jídlem!
Výsledkem toho často bývá touha po svačinách mezi dvěma hlavními jídly, kdy
se typicky uchylujeme k praktickým, pohodlným pokrmům s obsahem cukru
a pak může být obtížné vyvarovat se přejídání. Pět menších jídel denně pomáhá udržet vyrovnanou hladinu energie, udržet chuťové buňky na uzdě a díky
tomu snížit pravděpodobnost konzumace či touhy po sladkostech a nezdravých
svačinách.
Přesvědčte se, že každé „menší“ jídlo je nutričně vyvážené!
• Zvyšte konzumaci ovoce a zeleniny: 4-5 kusů denně.
• Zvyšte konzumaci vlákniny: celozrnné obiloviny, např. celozrnná pšenice, ovesná kaše, luštěniny a další obiloviny.
• Zvyšte konzumaci omega-3 mastných kyselin: grilované, nebo opečené tučné
ryby 2-3krát týdně, fazole, avokádo.
• Vyvážené množství bílkovin: zařaďte bílkoviny do každého jídla, pomohou
vám udržet pocit plnosti po delší dobu.
Luboš Salcer
Pozvání k mlsání
i za poznáním: štrůdlování
a moštování
Vedle exkurze, která se uskuteční v polovině října,
MAS Sdružení Růže zve na dnes již tradiční Kojákovické
štrůdlování, které se bude konat letos už 14. září ve venkovském muzeu v bývalé kojákovické škole. Jako každoročně zde Společnost Rožmberk představí širokou škálu
tradičních i méně tradičních receptur štrůdlů – sladkých
i slaných. Místo vstupného můžete přinést vlastní závin.
MAS rozšíří akci o ukázky moštování, ochutnávky moštu
a předvedení solární sušárny ovoce. Akce se koná v sobotu 14. září od 13.00 – 17.00.
Novou akcí, která by mohla dát vznik nové borovanské
tradici, bude Borovanské moštování, které se uskuteční
21. září taktéž od 13.00 do 17.00. Během akce představíme veřejnosti mobilní moštovač a solární sušárnu ovoce,
bude možno čerstvý mošt ochutnat, popřípadě i sušená
jablíčka. Akce bude spojená se slavnostním otevřením
malé naučné stezky (expozice dřevin krajových ovocných odrůd) v památkově chráněné zahradě borovanského kláštera a malou výstavkou zde rostoucího ovoce.
Stezkou bude provázet odborný lektor - D. Kindlmanová,
autorka textů informační tabule ke stezce.
K ochutnání budou i místní ovocné dobroty, štrůdly,
koláče a další.
Obě akce jsou podpořeny z projektu spolupráce
“Venkovské tradice v krajině” podpořeného dotací
z Programu rozvoje venkova, v rámci opatření IV.2.1.
MAS Sdružení Růže
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013STRANA 5
z historie Nevážné literární záliby mladého juristy aneb počátky Kiplinga v Čechách
vycházel v sešitech na pokračování. Vydavatelem byl F.
Topič.
Ve všech portrétech, knihách a příručkách věnovaných E. Háchovi se většinou
informaci, že překlad knihy
vydal nakladatel F. Topič, dozvíte. O tom v jaké formě ji
zprostředkoval
čtenářům,
nepíše ale nikdo. Člověk podvědomě čeká knihu, takže
sešitové vydání bylo menším
překvapením.
V databázi Národní knihovny v Praze jsou ale uvedeny
u Topičova vydání z roku 1902
dva záznamy. U jednoho je
uvedena „edice Paleček, III“,
což je výše zmíněné sešitoTitulní stránka z roku 1902 s vě- vé vydání (podle databáze
nováním překladatelů. Národní knihovna nevlastní
žádný exemplář). V záznamu
Ještě jednou Tři muži ve člunu
Před rokem jsem zde (TSL č. 6, je mylně místo II. ročníku uveden
2012) v souvislosti s kulatým vý- ročník III. Druhý záznam obsahuročím narození JUDr. Emila Háchy je pouze rok vydání, nakladatele,
psal o prvním českém překladu počet stran a signaturu (I 076015).
dnes už světoznámé humoristic- V tomto případě NK vlastní poké knihy Jeroma Klapky Jeroma dle databáze v dílčím Národním
„Tři muži ve člunu“. Bratři Theodor konzervačním fondu jeden jediný
a Emil Háchové, kteří tento první archívní exemplář. Zde se bezepřeklad na počátku minulého sporu jedná o knihu. Ovíněn bastoletí provedli, projevili výběrem datelským zájmem jsem ji samoKlapkovy knihy velice dobrý liter- zřejmě začal shánět.
ní vkus. Článek k tomuto tématu
V letošním roce jsem pak při
jsem mohl napsat zejména z toho šmejdění po českých antikvariádůvodu, že se mi tehdy podařilo tech měl neuvěřitelnou sběrateltento překlad vydaný v roce 1902 skou kliku (dochovaných výtisků
konečně získat. Respektive získal je pravděpodobně už velmi málo).
jsem jednu podobu, kterou se Do rukou mi totiž padly hned dva
Tři muži ve člunu dostali ke čte- exempláře knihy. Jeden výtisk má
nářům: literární přílohu humoris- originální modrou vazbu Topičova
tického časopisu Švanda Dudák, nakladatelství i s jeho plasticnazývanou Paleček, v níž román kým znakem na zadních deskách.
Původní Topičova pevná (vlevo) a měkká vazba (vpravo) knihy Tři muži ve člunu z roku 1902
Druhý výtisk byl vydán původně Klausovou. Theodor Hácha se pak
jako sešit (dnes bychom asi řekli v roce 1912 oženil se Šittlerovou
brožované vydání) a jeho majitel si sestrou Marií. Zde je tedy důvod
jej nechal později svázat do pevné onoho osobního přípisu.
vazby. Odpověď na otázku, v jaké
Věnování „Vysoce důstojnéformě vydal Topič v roce 1902 mu pánu p. Dru Jos. Tumpachovi
první překlad Tří mužů ve člunu, v hluboké úctě oddaní překladaje tedy jasná: v příloze časopisu telé“, které napsal jeden z bratrů,
na pokračování a jako knihu v pev- svědčí také o tom, v jakém okruhu
né i měkké vazbě. Pravděpodobně přátel a známých se tehdy rodina
po příznivých ohlasech čtená- Háchových pohybovala.
řů Palečka se F. Topič odhodlal
i ke knižnímu vydání.
Rudyard Kipling dobývá Čechy
Jeden z výtisků skrýval na tiStejně dobrý literární čich jako
tulní straně i zajímavé bibliofilské v případě Jeroma Klapky Jeroma
překvapení. Totiž vlastnoruční projevil mladý jurista Emil Hácha
věnování překladatelů (tedy bra- v případě anglického spisovatele
tří Háchů) majiteli knihy. Oním Rudyarda Kiplinga (1865-1936),
majitelem byl jistý doktor teolo- když v roce 1903 vydal u nakladagie a profesor církevního práva tele J. Otty pod názvem „Povídky
a křesťanské sociologie University
Karlovy
Msgre.
Josef Tumpach (20.
12. 1862, Osek-20.
11. 1916). Nebyl
to jen tak někdo.
Mimo jiné byl papežským prelátem,
kanovníkem kapituly u sv. Víta v Praze,
studentským mece„Vysoce důstojnému pánu p. Dru Jos. Tumpachovi
nášem, místopředv hluboké úctě oddaní překladatelé.“
sedou Křesťanské
akademie a redigoval také řadu z Indie“ svůj překlad Kiplingova
let Časopis katolického ducho- povídkového souboru „In Black
venstva. Naskýtá se samozřejmě and White“, vydaného v roce
otázka, jak se dostal do kontaktu 1888. Kipling začal psát na kons rodinou Háchových. Odpověď ci 80. let 19. století a na přelomu
není kupodivu až tak složitá.
století už byl vycházející světoTumpach totiž spolupraco- vou literární hvězdou. V roce 1907
val s pražským světícím bisku- získal jako první anglický spisopem dr. Antonínem Podlahou vatel a zároveň nejmladší nosina vydání čtyřsvazkových „Dějin tel Nobelovu cenu za literaturu.
a bibliografie české katolické li- Švédská akademie mu ji tehdy
teratury náboženské od roku udělila „… s ohledem na pozo1828 až do nynější doby“ (1. díl rovací talent, originální představyšel v roce 1912) a také na tvor- vivost jakož i mužnou sílu ideí
bě Českého slovníku bohoslo- a umění kresby.“
veckého. Biskup A. Podlaha zase
Emil Hácha sice nemá jako
úzce spolupracoval s bratran- v případě Tří mužů ve člunu přecem bratří Háchů z otcovy strany kladatelský primát, byl však mezi
ThDr. Eduardem Šittlerem (1864- prvními, kdož si povšimli kvality
1932), kanovníkem na Vyšehradě. Kiplingovy tvorby. Kiplingův start
Ten se zabýval historií a archeo- v českém prostředí byl téměř ralogií a s A. Podlahou vydali spo- ketový. Vždyť v letech 1896-1903
lečně mimo jiné zejména mno- se do jeho textů pustilo hned pět
hosvazkový „Soupis uměleckých překladatelů (pátým v pořadí byl
a historických památek v králov- právě E. Hácha), což svědčí o příství Českém“. Šittler byl průkopní- znivém čtenářském ohlasu. Český
kem církevní památkové péče, ale čtenář se tu najednou v poutahlavně byl jedním z nejbližších ro- vých příbězích dostával do jemu
dinných přátel rodiny Háchových. vzdáleného exotického prostředí.
V roce 1902 např. oddal svého
(Pokračování na další straně)
bratrance Emila Háchu s Marií
STRANA 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013
Povídky z Indie vyšly v měkké vazbě. Původní obálka (vlevo) a titulní list (vpravo).
To samozřejmě muselo upoutat
i pozornost nakladatelů.
První překlad vůbec vytvořil
v roce 1896 Josef Václav Sládek –
povídkový soubor „Indian Tales“
(1890) vydal tehdy pod Sládkovým
českým názvem „Obrázky z Indie“
nakladatel F. Šimáček.
Ještě
v témže roce vydal nakladatel J.
Otto pod názvem „Zhaslé světlo“ román „The Light That Failed“
(1890). V roce 1899 pak následovalo „Několik povídek“ (nakladatel J. Otto, překlad J. Bartoš)
a slavná „Kniha džunglí“ (The
Jungle Book, 1894 – nakl. Edvard
Beaufort, překl. Pavla Moudrá),
po níž hned vzápětí v roce 1901
následovala „Druhá kniha džunglí“ (The Second Jungle Book,
1895 – opět nakl. E.Beaufort a překl. P.Moudrá). Český čtenář tak jen
chvíli po vydání anglického originálu znal Mauglího, medvěda
Balú, hada Ká, tygra Šér Chána
i pardála Baghíru! Ještě v roce
1901 byla pod českým názvem
„Za kouzlem drahokamů“ vydána kniha „The Naulahka“ (překl.
Alois H. Šmíd).
Kipling patřil v té době bezesporu k Háchovým oblíbeným
autorům. V Poznámce překladatelově se zmiňuje i o knihách,
které tehdy česky ještě nevyšly
(Soldiers Three – 1888, BarrackRoom Ballads – 1892) a pochvalně se zmiňuje i o románu „Kim“,
který Kipling vydal teprve v roce
1901. Musel tedy číst přinejmenším anglické recenze, případně
i anglické originály.
Povídkový soubor, který E.
Hácha nazval „Povídky z Indie“
obsahuje osm povídek a úvod,
v němž si negramotný sluha
Kadir Bakš přisuzuje zásluhy
na vzniku knihy, protože pracně
skládal sahibovy popsané papíry
tak, že šly „stránky pěkně po pořádku“. Některé povídky vypráví
autor, jiné – a to jsou ty čtivější
– vypráví sahibovi jeho literární
hrdinové. Některé náměty jsou
vážné (láska, pomsta, náboženský konflikt, hamižnost), jiné
úsměvné (povídka „Dungarův
soud“ o marné snaze německého
misionáře obrátit nahaté domorodce ke křesťanství) či satirické
(povídka „Poslání“ o naivitě anglických sahibů, věřících v různé
podvodné náboženské kulty).
Kiplingovy postavy i příběhy jsou
velmi životné a Háchův překlad
– přes jazyk a styl počátku minulého století – těmto přednostem
kupodivu nic neubírá.
A proč si E. Hácha vybral k překladu právě tento povídkový soubor
„In Black and White“? Dejme slovo
přímo jemu. V Poznámce překladatelově to shrnuje takto: „Povídky
tyto nenáležejí sice k nejznámějším pracím Kiplingovým, jsou však
význačným bodem na vzestupné
linii jeho tvorby, vrcholící na ten čas
v románu Kim … Povídkám v tomto svazku obsaženým neschází
ničeho, co charakterizuje mladistvé umění Kiplingovo: ani svěžest
a temperament, ani bezprostřednost slova a obrazu, životnost scény, fioritura formy – jak praví Henry
James – ani sklon k imperialistickému patriotismu, ani lokální barvy
a familiární znalost Indie, ani onen
vyslovený smysl pro nižší sociální
prostředí, jež autor rád vyhledává
ať již ve společnosti svobodníka
Mulvaneyho v kasárnách anglických pluků, ať již mezi prostými
domorodci. Některá čísla knihy této
kladou se dokonce mezi nejcennější práce Kiplingovy, ostatní však nelze klásti hluboko pod ony.“
Hácha ve své poznámce vysvětluje i důvod, proč zvolil vcelku
neutrální název „Povídky z Indie“
a nikoli doslovný překlad originálního názvu (tedy „Černé na bílém“): „Je lépe vůbec nepřekládati,
když překlad nemůže vystihnouti
několikerého významu v názvu
In Black and White obsaženého.“
Povídky vyšly totiž poprvé v týdeníku Black and White. Titul také
naznačuje téma „bílých a černých
lidí“ – tedy Angličanů a Hindů,
kteří v povídkách vystupují.
„Povídky z Indie“ vydal nakladatel J. Otto jako 30. svazek „Knihovny Zlaté Prahy“,
což byla nepravidelná sešitová
příloha Ottova časopisu Zlatá
Praha. Tato příloha vycházela
od roku 1893. Do roku 1918 v ní
vyšlo na osmdesát knih světových autorů. Čeští čtenáři se tak
mohli seznámit například s díly
Marka Twaina, Stefana Zweiga,
V. Azova, Williama Blacka, Knuta
Hamsuna, Guy de Maupassanta,
R. M. Rilkeho, Pierra Lotiho, A.
P. Čechova, Thomase Manna –
a také Rudyarda Kiplinga. V obecném kontextu tedy i Emil Hácha
přispěl k lepšímu rozhledu českého čtenářstva po světové literatuře. V tomto ohledu tedy
Rakousko-Uhersko a české země
nebyly zásluhou svých nakladatelů a překladatelů vůbec zatuchlé, ale měly se čile k světu.
Text i foto: Mgr. F.Slípka
počítačový koutek
Co všechno můžete nosit na svém zápěstí (I. část)
V následujících 3 dílech PC koutku se podíváme na různé elektronické hračky, které mohou nejen
zdobit vaše zápěstí, ale ještě vám
budou ukazovat vaši denní a noční aktivitu. Ať už sportovní nebo
nesportovní.Chytré telefony jsou
stále chytřejší, a proto k nim různí
výrobci začali vyrábět různá chytrá příslušenství.
Prvním z nich je náramek s názvem Jawbone Up (čti džóbón
ap). Je vyroben z hypoalergeního
matného plastu, na ruce je příjemný a za pár dní si na něj ruka tak
zvykne, že o něm ani neví. Uvnitř
ovšem skrývá chytrou elektroniku, ke které patří pohybový senzor
pro snímání pohybu, vibrační motorek pro různé typy upozornění
a smart alarm, baterii, synchronizační konektor s krytkou, ovládací tlačítko a informační diodu,
která informuje, jestli je přepnutý
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013STRANA 7
režim den nebo noc.
Náramek je voděodolný,
lze se s ním i sprchovat.
Na jedno nabití vydrží 10
dní plně fungovat. Jak
jsem psal již na začátku,
Jawbone Up náramek je
doplňkovým příslušenstvím k chytrému telefonu iPhone, ke kterému
ho lze připojit konektorem. Náramek po připojení předá svá nahraná
data do telefonu, kde
si je ve velmi zdařilém
prográmku
pohodlně
prohlédnete. Nyní tedy
to nejdůležitější, k čemu
náramek slouží.
Jawbone Up slouží k aktivnímu
a zdravému životnímu stylu. Před
prvním použitím je nutno připojit náramek k telefonu a v aplikaci
zadat své údaje: věk, váhu a výšku.
Následně vám aplikace vypočte,
kolik byste měli každý den ujít kroků-kilometrů a zároveň se budou
do paměti náramku ukládat spálené kalorie. Jasně, jedná se o poměrové údaje, ale za pár dní zjistíte, že jsou téměř skutečně přesné.
Vroubkované tlačítko na boku náramku slouží k přepínání režimů
noc-den. Náramek totiž umí změřit
i spánkovou aktivitu, dobu spánku
a doby lehkého a tvrdého spaní.
Například naprosto přesně zaznamená, kdy jste se probudili a v kolik hodin a kolikrát jste byli v noci
na WC. Přes den vám naopak počítá kroky, převádí je na kilometry
a zároveň zobrazí spálené kalorie.
V aplikaci lze i zadávat snězené potraviny včetně kalorických hodnot,
podle kterých je spočítáno, jestli se
víc hýbáte nebo víc jíte. Vše je znázorněno barevnými grafy. Pokud si
tedy dáte záležet na pohybu spojeným s příjmem a výdejem kalorií,
lze krásně sledovat, jestli je pohyb
dostatečný nebo bude zapotřebí
se začít hýbat více.
Náramek má ještě další pokročilé funkce, ale to bychom se příliš
rozepisovali. Na obrázku je znázorněno, co vše lze z náramku vyčíst. Není to ale zdaleka všechno.
Jaroslav Salcer
kultura
Program kina od 1. do 30. září 2013
DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program kina naleznete na internetových stránkách: http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz
Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: [email protected] Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie
1. 9. neděle v 19.30 hod.
2. 9. pondělí v 19.30 hod.
7. 9. sobota v 19.30 hod.
14. 9. sobota v 17.00 hod.
MILLEROVI NA TRIPU Premiéra
jOBS UNIVERZITA
PRO PŘÍŠERKY Repríza
Americká barevná komedie (111 min.)
Kdyby se někdo ptal…
Hrají: Jennifer Aniston, Ed Helms, Jason Sudeikis a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 90,- Kč
3. 9. úterý v 8.15 hod.
CROODSOVI
Filmové představení pro I. st. žáků ZŠ a ZvŠ (90 min.)
Americká barevná animovaná komedie v českém znění
Vstupné: 50,- Kč
3. 9. úterý v 10.15 hod.
JÁ PADOUCH 2
Filmové představení pro II. st. žáků ZŠ a ZvŠ (95 min.)
Americká barevná animovaná komedie v českém znění
Vstupné: 60,- Kč
21. 9. sobota v 17.00 hod.
Premiéra
Americký barevný životopisný film (122 min.)
Někteří vidí možnosti. On možnosti změnil. Steve
Jobs – vizionář, génius, manipulátor a egocentrik.
Hrají: Ashton Kutcher, Dermot Murloney, Josh Gad
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 100,- Kč
8. 9. neděle v 19.30 hod.
9. 9. pondělí v 19.30 hod.
KICK ASS 2 Premiéra
Americká barevná akční komedie (113 min.)
Vlastní osud neporazíš
Hrají: Chloë Grace Moretz, Aaron Taylor-Johnson,
Jim Carrey a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 110,- Kč
5. 9. čtvrtek v 17.00 hod. a v 19.30 hod.
6. 9. pátek v 17.00 hod. a v 19.30 hod.
12. 9. čtvrtek v 19.30 hod.
13. 9. pátek v 19.30 hod.
LÍBÁNKY ELYSIUM Premiéra
Premiéra
České barevné drama režiséra Jana Hřebejka (98
min.)
Líbánky se odehrávají v čase tří dnů svatební
oslavy. Některá tajemství by prostě neměla být prozrazena!
Hrají: Aňa Gaislerová, Stanislav Majer, Kristýna
Fuitová, Jiří Černý, Jiří Šesták, David Máj a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 120,- Kč
7. 9. sobota v 17.00 hod.
LETADLA Premiéra
Americký barevný animovaný komediálně-dobrodružný film v českém znění (92 min.)´
Z oblačných výšin světa filmu Auta přilétají Letadla.
Mládeži přístupno
Vstupné: 145,- Kč
8. 9. neděle v 17.00 hod.
LETADLA Premiéra
Americký barevný animovaný komediálně-dobrodružný film v českém znění (92 min.)
Z oblačných výšin světa filmu Auta přilétají Letadla.
Mládeži přístupno
Vstupné: 110,- Kč
Americký barevný akční sci-fi thriller (109 min.)
Od režiséra filmu „District 9“
Hrají: Matt Damon, Jodie Foster, Diego Luna,
William Fichtnera další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč
14. 9. sobota v 19.30 hod.
15. 9. neděle v 19.30 hod.
Americká barevná animovaná komedie v českém
znění (109 min.)
Všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí
z Univerzity pro příšerky.
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč
15. 9. neděle v 17.00 hod.
UNIVERZITA
PRO PŘÍŠERKY Repríza
Americká barevná animovaná komedie v českém
znění (109 min.)
Všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí
z Univerzity pro příšerky.
Mládeži přístupno
Vstupné: 80,- Kč
16. 9. pondělí v 19.30 hod.
MORTAL INSTRUMENTS:
MĚSTO Z KOSTÍ Premiéra
Americký barevný thriller (108 min.)
"Všechno, co jste slyšeli o nestvůrách, o nočních
běsech, legendy, které se šeptají u letních ohňů . . . všechny
ty historky jsou pravdivé."
Hrají: Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert
Sheehan a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 100,- Kč
ONE DIRECTION 3D:
THIS IS US Premiéra
19. 9. čtvrtek v 19.30 hod.
20. 9. pátek v 19.30 hod.
Americký barevný hudební film (92 min.)
Filmovou událostí se pro mnohé stane film o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině One
Direction, který natočil Morgan Spurlock - tvůrce kultovního
dokumentu Super Size Me.
Hrají: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis
Tomlinson a Liam Payne
Mládeži přístupno
Vstupné: 150,- Kč
COLLETE Premiéra
České barevné drama režiséra Milana Cieslara
(126 min.)
Strhující příběh o lásce silnější než smrt. Film podle
stejnojmenné novely Arnošta Lustiga.
Hrají: Jiří Mádl, Clémence Thioly, Eric Bouwer, Andy
Hryc, Zuzana Mauréry, Ondřej Vetchý, Petr Vaněk,
Michal Dlouhý, Kristina Svarinská a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
JUSTIN:
JAK SE STÁT RYTÍŘEM Premiéra
Španělský barevný animovaný dobrodružný film
v českém znění (96 min)
I krokodýlové ve středověku měli své touhy.
Jeden z nich, Gustav, se třeba rozhodl být drakem.
Mládeži přístupno
Vstupné: 150,- Kč
22. 9. neděle v 17.00 hod.
JUSTIN:
JAK SE STÁT RYTÍŘEM Premiéra
Španělský barevný animovaný dobrodružný film
v českém znění (96 min.)
I krokodýlové ve středověku měli své touhy.
Jeden z nich, Gustav, se třeba rozhodl být drakem.
Mládeži přístupno
Vstupné: 100,- Kč
21. 9. sobota v 19.30 hod.
22. 9. neděle v 19.30 hod.
DIANA Premiéra
Britské barevné životopisné drama v českém znění
(92 min.)
Legenda je vždy jen část pravdy. Film se zaměřuje
na poslední roky života Lady Diany
Hrají: Naomi Watts, Lee Asquith-Coe, Naveen
Andrews
Mládeži přístupno
Vstupné: 110,- Kč
23. 9. pondělí v 13.30 hod.
ZAMBEZIA
Filmové představení nejen pro děti ZŠ (83 min.)
Americký barevný animovaný dobrodružný film
v českém znění
Vstupné: 50,- Kč
23. 9. pondělí v 19.30 hod.
RIDDICK Premiéra
Americký barevný akční sci-fi thriller (119 min.)
Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti
na pusté planetě.
Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 100,- Kč
(Pokračování na další straně)
STRANA 8
VE ČTVRTEK 26. 9.
KINO NEPROmÍTÁ dIVAdELNÍ
PřEdSTAVENÍ –
mANdARINKOVÝ POKOJ
27. 9. pátek v 17.00 hod. a v 19.30 hod.
28. 9. sobota v 17.00 hod. a v 19.30 hod.
UVÁdÍmE V PREmIÉROVÉm VÍKENdU
dONŠAJNI
Premiéra
Česká barevná komedie režiséra Jiřího Menzela (105 min.)
Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém
milování a o lidech…
Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba,
Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková, Emma Smetana,
Václav Kopta, Eva Josefíková, Anna Klamo, Jiří
Hájek, Lucie Juránková, Jan Hnyk a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013
29. 9. neděle v 19.30 hod.
30. 9. pondělí v 19.30 hod.
NEJVYŠŠÍ NABÍdKA
Premiéra
Americké barevné romantické drama (124 min.)
Láska ke kráse může být zničující
Hrají: Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Sutherland, Sylvia Hoeks a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
30. 9. pondělí v 9.45 hod.
ZA KAmARÁdY
Z TELEVIZE VII.
Filmové představení nejen pro děti MŠ (62 min.)
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 20,- Kč
KONCERTY
Kostel Svatá Trojice T. Sviny
PřEdNÁŠKY A BESEdY
Klubovna Kd TRHOVÉ SVINY
7. 9. sobota od 10.00 do 17.00 hod.
SEmINÁř ZdENKY BLECHOVÉ
TÉmA OdSTRANĚNÍ BLOKŮ ROdINNÉHO ZATÍŽENÍ.
Všichni jednáme tak, jak naši předci, opakujeme chyby, které se táhnou již několik generací. Během semináře
budeme pracovat na odstranění bloků v našem myšlení a jednání tak, abychom mohli positivně ovlivňovat nejen náš život, ale
i životy další generace.
Přihlášky : na tel. 603847278 , cena 990 Kč platná do 23. 8. 2013, poté 1200 Kč.
více info na www.zdenkablechova.cz, [email protected]
Koncertní provedení operety Proso
ve světové premiéře po 120 letech
Kino Trhové Sviny se zařadilo mezi 54 českých a moravských kin,
která uvedla v přímém přenosu první a jediné koncertní provedení
slavných melodií odcizených z operetní fresky Proso Járy Cimrmana.
15. 9. neděle od 17.00 hod.
ŠTĚPÁN RAK
Sólový koncert kytarového virtuosa, skladatele a profesora pražské AMU
Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu Kostela Nejsvětější Trojice
Vstupné: v předprodeji 200,- Kč před koncertem 250,- Kč
Taneční sál Kd T. Sviny
4. 9. středa od 20.00 hod.
SERgENT PÉPÈRE
Francouzští Sergent Pépère, kteří jsou často přirovnáváni k východním dechovým kapelám, za sebou mají
bohaté koncertní zkušenosti z hraní na festivalech a v klubech, a také jako mobilní pouliční divadelněhudební ansámbl. Kapela
hraje působivou směsici balkánské, cikánské a orientální hudby s prvky jazzu, latiny a ska. Kromě nápaditých aranžmá, instrumentální sehranosti a živelné radosti ze hry vyniká skupina především neodolatelnou pódiovou prezentací své hudby, která má
často divadelní, někdy až cirkusovou podobu.
Nestor Pizzaiolo – akordeon, zpěv; Archie Sec – saxofon, zpěv; Stanislas Slakouldous – pozoun, trubka; Lino
Van Tuyo – tuba, trubka; Le Grand Saphir – perkuse; Patrick Touca - bicí.
Vstupné: 180,- Kč
POdZImNÍ JAZZOVÉ
VEČERY
Koncert v podání Českého národního symfonického orchestru
pod vedením vynikajícího dirigenta a nedávného jubilanta Libora
Peška proběhl v sobotu 13. července od 20 hodin v rámci hudebního festivalu Prague Proms. Návštěvníci našeho kina měli možnost
se zaposlouchat společně s diváky v Obecním domě v Praze do slavných melodií z Cimrmanova rozkradeného Prosa, které se proslavily
v operetách jiných autorů (Lehár, Strauss, Nedbal). Notoricky známé árie z operet zazněly ve špičkovém podání sopranistky Adriany
Kohútkové a tenora Tomáše Černého. Několik známých skladeb slyšeli diváci také v podání cimrmanologa Miloně Čepelky, a že jeho
pěvecký výkon byl vskutku úctyhodný, o tom svědčily reakce spokojených návštěvníků kina.
V průběhu koncertu nechyběly tradiční cimrmanovské semináře,
tentokrát věnované výlučně vzniku a rozboru zapomenuté operetní fresky, jejíž fragmenty již dříve Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
představilo v oblíbené hře Hospoda Na Mýtince. Rozbor jednotlivých složek díla a výklad o jeho pohnutém osudu, podaný s vtipem
cimrmanologům vlastním, diváky potěšil a hlavně pobavil.
27. 9. pátek od 19.30 hod.
AdRIANO TRINdAdE & LOS QUEmAdOS (BRAZÍLIE)
Adriano Trindade pochází z brazilského města Porto Alegre a je jeden z nejuznávanějších současných interpretů moderní samby. Adriano se účastnil významných festivalů v Evropě a hrál v renomovaných jazzových klubech. Instrumentální
zdatnost, energie a celková sehranost kapely je na opravdu vysoké úrovni.
Adriano Trindade – zpěv, kytara; Jakub Doležal - tenor saxofon; Jan Bálek - klávesy; Filip Spálený - baskytara;
Ondřej Pomajsl – bicí.
Vstupné: 150,- Kč
dIVAdLO
Sál Kd T. Sviny
26. 9. čtvrtek od 19.00 hod.
Teatro Wüstenrot – Bratislavské hudobné divadlo
mANdARINKOVÝ POKOJ
Autor: Robert Thomas
Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných, krátkých jednoaktovkách s překvapivým, někdy přímo detektivním závěrem. Čtyři herci se v nich převtělují do různých postav a osudů. Všechny sa
odohrávají v malém pařížském hotýlku a v záhadném pokoji, zvaném mandarinkový, který má svůj vlastní příběh. Mandarinkový pokoj dává prostor režisérovi i hercům vrátit se k schopnosti využít divadelní řemeslo v nejlepším slova smyslu. Každý herec
v něm má mnoho převleků, např. Maroš Kramár jich má v průběhu 2 hodin až osm... Herecky náročné dílko, které je podané
s lehkostí a s humorem.
Hrají: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková
Režie: Ľubomír Vajdička
Pro mládež do 15 let nevhodné Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč
Předprodej:
Infocentrum
Žižkovo nám. T. Sviny tel. 380 120 515
Kulturní dům T. Sviny tel. 386 322 930
Ten, kdo si našel cestu na tento netradiční koncert, nemusel litovat vynaložených prostředků, byla to opravdu skvělá zábava.
F. Herbst
O trpělivosti
„A co se týče tý trpělivosti, to je moc hezká věc. Vemte si ty závody v chůzi, jakmile někdo přestane bejt trpělivej a začne utíkat, hned
je diskvalifikovanej. Jó, je hezký, když člověk jde večer spát a může si
říct: Dneska jsem byl zase trpělivej.“ Ano, ja vím, Jaroslav Hašek mluvil
ústy Rudolfa Hrušínského původně o poctivosti, ale doba se změnila.
Myslím si, že pro dobré spaní je dneska potřeba vládnout kromě poctivosti i trpělivostí.
Říká se, že jakmile počítači trvá něco déle než tři vteřiny, začíná být
uživatel nervozní, pak už záleží na individuální kondici, kdy nervozita
přejde v nějakou formu vzteku. V tu chvíli musí přijít na řadu lekce trpělivosti. Pak už nás nemůže rozházet proměnlivá rychlost internetového
připojení, nedostatek paměti nebo celý Microsoft Word, který stejně ví
lépe než vy, jak text naformátovat.
Dospěl jsem k závěru, abych si mohl udržet duševní rovnováhu, nezbývá, než se stát trpělivějším. Musím být trpělivý, abych mohl letos
přemlouvat ještě více slimáků, že u sousedů jsou taky dobrá rajčata.
Abych při natrhání hrsti borůvek netrpěl tím, že musím prohledat
dvacet metrů čtverečních borůvčí. Abych v klidu doposlouchal jakoukoliv nekonekonečnou písničku Lucky Vondráčkové. Abych přežil setkání s dalším inteleguánem, který si nebere servírky a prohlašuje, že
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013STRANA 9
nejlepší kniha na světě je Hitlerova Moje Hlava –
v originále Mein Kopf.
Až se tohle všechno naučím, ještě jednou si
jen tak pro legraci složím puzzle o patnáctistech
kouscích, na kterém je vyfocená poušť – díky
Milane. Budu na zahradě pořádat závody želv se
šnekama na deset metrů a ve finále i takový nákup v Ternu 31. prosince dopoledne se pro mě
stane příjemnou kratochvílí.
Kdo ze čtenářů má pocit, že již základy trpělivosti zvládá, takovéto situace ho nemůžou rozklížit a chtěl by si vyzkoušet pokročilejší lekci, ať
zkusí náledující. Počkejte, až bude pěkný sluneční
den, nejlépe víkend. Vezměte si automobil, čím
větší, tím lépe a vyrazte na trasu Trhové Sviny,
Chlum u Třeboně, Staňkov a hlavně Třeboň. Až
potkáte tisíc cyklistů, což zvládnete tak do šedesáti minut a budete mít tepovou frekvenci nižší
než sto úderů za minutu, úspěšně jste zvládli
Maturitu z trpělivosti.
TIP NA VÝLET
S dětmi na Stezku korunami stromů Lipno
Přemýšlíte, kam vyrazit s dětmi na výlet? Za pozornost určitě stojí jihočeské Lipno, kterému se také občas přezdívá šumavské moře. Loni nad ním byla postavena první Stezka
korunami stromů Lipno v České republice. Jedná se o unikátní projekt, který nabízí mnoho zajímavých zážitků nejen dospělým, ale především dětem. Ze stezky lze pozorovat
přírodu z dosud nezvyklého úhlu pohledu nebo zábavnou formou poznat život v lese.
Samotnou stezku najdete na vrcholku Kramolína, který se vypíná nad Lipnem a kam se
dostanete buď pomocí lanové dráhy, mikrobusem nebo po pěší značené stezce z centrálního parkoviště v Lipně nad Vltavou.
Masivní dřevěná konstrukce Stezky korunami stromů měří 675 metrů a je podepřena
75 sloupy. Zakončena je čtyřicetimetrovou vyhlídkovou věží, ze které je nepřekonatelný výhled. Než se na vyhlídku dostanete, můžete absolvovat naučné didaktické stanice,
které uvítají zejména děti. Zábavnou formou se zde dozvědí mnoho informací o tom,
jaký je život v lese, jak se živočichové chovají nebo jak vypadají plody či semena stromů.
Kromě naučných zastávek je na trase jedenáct doslova adrenalinových prvků, které společně překonávají děti i dospělí. Celá trasa na stezce je velmi bezpečná a je vhodná i pro
rodiny s malými dětmi v kočárku nebo pro handicapované. Můžete
Adam Zluky
si vyzkoušet, jaké to je projít se po lanovém mostě ve 24 metrech
nad zemí nebo překonat dráhu tvořenou z řetízků. Všude je ochranná transparentní síť, která zajišťuje maximální bezpečnost a zároveň
umožňuje nerušený výhled i těm nejmenším.
Při postupném stoupání tak budete míjet informační tabule
Herci Divadla Otty Schwarzmüllera z Trhových Svinů připravili dětem
o místní fauně a flóře, dřevěné sošky ptáků a zvířat nebo překonávat
na poslední letoššní prázdninovou sobotu – 31. srpna od 14 hodin - opět
své vlastní já na lanových překážkách. Za své odhodlání budete odtradiční Pohádkovou stezku. Tak jako v minulých letech i tentokrát začíměněni pohledem, který se naskýtá na vyhlídkové věži. Při jasném
ná trasa u kostela Svaté Trojice a vede po naučné stezce na Buškův hamr,
počasí dohlédnete až na Alpy. A aby toho nebylo málo, zpáteční
kde účastníky pohádkového kvízu čeká diplom a malá sladká odměna.
cestu si můžete zpříjemnit sjezdem nejdelšího suchého toboganu
ve střední Evropě, který měří 52 metrů. Obsluha, která zabezpečuje
P. Vicková
plynulý provoz, vám nahoře připraví podložku a už nezbývá než vyrazit dolů. Pokud se na sjezd necítíte, můžete si vyhlídku prodloužit
a vrátit se stejnou trasou zpět.
Děti Stezku korunami stromů doslova milují. Nejen pro tobogan,
herní prvky, na kterých se mohou vyřádit, ale také proto, že nahoru
na Kramolín nejčastěji jezdí lanovou dráhou. Dolů pak pěšky nebo
ti odvážnější na terénních koloběžkách, které se půjčují u horní
stanice lanové dráhy a u dolní se vrací zpět. Nejenom děti, ale také
rodiče potěší dětský park u vstupu na Stezku. Mezitím, co si starší
děti budou užívat jízdu na tobogánu, maminky s menšími dětmi či
kočárkem mohou počkat právě u dětského parku, který jim zkrátí
čekání a děti spolehlivě zabaví.
Marcela Haladejová
Tip:
Každou sobotu v červenci a srpnu lze navštívit Stezku korunami
stromů kdykoliv od 9:30 až do 24:00. Prodloužená otevírací doba
láká k romantické procházce. Stezka je totiž v nočních hodinách
osvětlena speciálními světly, která průběžně mění barvu a tak
umocňují jedinečnou atmosféru. Aby byl zážitek ještě silnější, jsou
na tyto prodloužené prohlídky připraveny koncerty.
Pohádková stezka ukončí prázdniny
STRANA 10
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013
Inzerce
Zemní a výkopové práce minibagrem
Nebankovní půjčky
do 24 hod.
Nebankovní půjčky
do 24 hod.
602 968 773
777 944 121
 kopání zákládů staveb a přípojek
inženýrských sítí
 výkopy drenážních rýh
 výkopy a hloubení bazénů, jímek, vodáren,
čističek, tepelných čerpadel apod.
 terénní úpravy
 čištění koryt potoků, strouh a příkopů
 vrtání sloupků apod.
 odkopání zeminy okolo budov odizolování
 zahradní úpravy a výkopy, hloubení děr na
sázení stromů a keřů
 další výkopové a zemní práce po domluvě
tel.:
607 815 153
email:
[email protected]
1 - plakát Novohradské slavnosti.indd 1
11.7.2013 8:13:43
(Pokračování na straně 13)
64
„Táto, kdy přijede ten pán ze Svinů? Jakub pro něj jel?“ zeptal se synek.
„Pojď Jeníku, teple se oblečeme a půjdeme se podívat ke zvoničce. Tam je pěkně
vidět do údolí. Myslím, že brzy přijedou, uvidíme, jak se bude Jakub vracet.
Mezitím čeledín minul Slavči a přijížděl k Mohuřicům, když zahlédl staršího
člověka, jak rázným krokem vychází od vesnice. V ruce měl hůl a na zádech batoh.
To je jistě on, řekl si a pobídl koně, aby byl brzy u něho.
„Tak kampak, tatíku? Nejste mistr Česák?“
„Ano, to jsem já,“ přisvědčil muž.
„Já vám jedu naproti, posílá mne Těžák. Sedněte vedle mě, obrátím saně
a za chvíli jsme na kopci. Už vás tam čekají.“
Hospodář s lítostí přiznal, že prodal svou nejmilejší Rezku. Václav se tomu nejdříve podivil, ale pak uznal, že jednal správně. Jelikož musel domů, v rychlosti se
rozloučil a slíbil, že rodičům poví o všem, co se dozvěděl.
Když hospodář zazvonil klekání, zašel k Jakubovi. „Ráno po krmení připrav
saně s košatinou, pojedeš naproti mistru Česákovi. Půjde pěšky přes Mohuřice
na Slavči a Dobrkov. Jistě ho poznáš, byls přece jednou u něho.“
„Myslím, že ho poznám. A mám hubu, optám se pocestných.“
„Je to starý muž šedivých vlasů, šedivých vousů, střední silné postavy. Rechlu
zbytečně nežeň, je už hodně březí, aby si neublížila. Až pojedeš zpátky, zastav se
v Dobrkově u našich a zeptej se, kdy máš pro ně přijet. Rozuměls, Jakube?“
„Rozuměl a udělám vše, jak mi bylo nařízeno.“
Těžák poplácal Jakuba po rameni a spokojeně se usmál, protože věděl, že bude
vše dobře vyřízeno. „A až přijedeš, budeš mít volno, abys mohl k muzikám.“
Jan obešel hospodářství a vrátil se do kuchyně. Ženské měly napilno. Vařily,
uklízely, Kačka zrovna drhla podlahu.
„To se děje, jako byste strojily svatbu. Všude čisto a jak to tu voní! Nu, přijdou
koledníci, to tu podlahu ani nepoznáte.“
Katka na to, že je to jedno, hlavně že bude veselo. Pak to zase uklidí.
Ráno šel každý po své práci, Jakub byl připraven k odjezdu. Požádal Jana o kožich, protože byl velký mráz.
„Vezmi si jej, je v přístěnku. A dobře se zabal! A nezapomeň zavěsit zvonky
na chomout.“
„Jakub si hřebici pěkně vystrojil, ocas i hřívu jí spletl jako nevěstě. Zapřáhl, zabalil se do kožichu a usedl do saní s opratěmi v ruce.
Zavolal sbohem směrem ke stavení a že chvátat nebude.
„Až zůstaneš stát, přehoď houni přes koně!“ volal za ním Jan.
„I to já přeci vím, hospodáři! Jen se nebojte, šťastně se vrátím!“ A vyjel jako
nějaká vrchnost.
Mladý hospodář měl z Jakuba radost, věděl, že je na něj spolehnutí.
61
Na statku šel život beze změn dál. Sníh se pomalu ztrácel, ale kam slunce nemohlo, bylo jej ještě dost. Začátkem masopustu povídá Těžák: „Dostaneme návštěvu, přijde mistr Česák. Už se na něj těším. Zase si pěkně popovídáme.“
„Já si ho také ráda poslechnu. Jen aby přinesl dobré zprávy.“
„To víš, že přinese. Je vždy plný naděje. Na masopustní pondělek přijdou soběnovští koledníci, ještě nás nikdy nevynechali. Musíme něco připravit. Porazím
čuníka, pěkně jsi ho vykrmila. Uděláme jitrnice, jelita, huspeninu. Maso při čase
stáhneme, vyškrábeme a naložíme, tomu sama nejlépe rozumíš.“
„Je to hodné a dobré zvíře, u stáda svou povinnost vykoná. Budete-li si jí trochu
hledět, tak vám vše vynahradí.“
„Děkujeme za ochotu. A co vám za ni dáme?“
„Za každé zachované štěně dostávám dvě jehňata.“
„Tak nám to také říkal starý Vránek. My s tím souhlasíme, ale až zjara. Zatím
vám dám zálohu, abyste nebyl zkrácený.“
„To nejni potřeba tolik. Věřím ti.“
„Strýčku Havle, víte co? Vy byste mě mohl o Velikonocích navštívit. Udělal byste
mi velikou radost. Představil bych vás své ženě, budete srdečně vítán a do té doby
jehňata budou.“
„Dobře, dobře. Když mě tolik zveš, přijdu. Přes Popelice, to nejni tak daleko.“
„Ruku na to, budeme velice rádi.“
„Slibu dostojím. Rád se k vám podívám a už se těším.“
„Prosím vás, tu fenku nám chytněte. Snad nám neuteče a zvykne si na nás.“
„I neuteče. Chce jen dobré slovo a pohladit.“ Podal ji Jakubovi a do ruky vtiskl
vdolek, aby jí vždy kousek dal. Pomohl jim na saně a pak se rozloučili. Jakub tisknul stulené zvíře a Těžák popustil hřebici opratě, aby svižněji uháněla k domovu.
Rozárka už je čekala. To bylo radosti, když pustili fenku do kuchyně, než vypřáhli
koně a odzvonili klekání.
Druhý den po práci začal Jakub vyrábět boudu pro Sylvu, která s ním nocovala
v komůrce. Postavil ji teplou a bytelnou, hned vedle ovčína. Malý Jan přinesl fence
něco dobrého, Jakub si liboval, že nebude muset sám tolik hlídat.
Těžák měl dobrou náladu, všechno ženě vyprávěl. Měl radost, že Havla poznal
a pozval na statek.
„Však mně slíbil, že o svátcích přijde. Chce tě poznat a rád by viděl naše hospodářství. Vyprávěl mu o nás Šedivý z Popelic.“
Mladá hospodyně se divila, že ač tu žijí na samotě, znají je i na druhé straně
hory.
„Rozárko, takových vlastenců bychom potřebovali víc. Havel mi připomněl
strýčka Jirkalů. Až bude po jaru, tak se tam spolu podíváme, abys viděla tu krajinu.“
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013STRANA 11
„Nedělej si starosti, Jene. Když jsem byla doma, nechávala mě tuto práci dělat
matka a vždy byla se mnou spokojená.“
V pondělí se vstalo dřív, byl velký mráz. Počasí bylo příznivé. Voda se vařila,
Jakub připravil troky, šráky, řetězy a smůlu. Když bylo vše připraveno, vypustili
čuníka na dvůr a hospodář jej porazil. Hned jej spařili a pověsili na šráky.
Hospodyně uřízla kus laloku na ovar. Potom přinesla křen a pozvala všechny
do kuchyně. Tak to bylo zvykem.
V poledne začal popadávat sníh, proto raději vše uklidili do komory, Jakub svázal a uschoval štětiny. Za těch časů obcházel kartáčník Homolka ze Svinů jednou
za rok vesnice a jednoty. Sbíral štětiny, žíně a ocasy ostříhané hovězímu dobytku.
Podle odevzdaného množství odměnil hospodáře vždy nějakým kartáčem.
Zima zase přitáhla, sněhu přibylo, takže sanice dobře šla. K Těžákům na kopec
přijel koník, za ním nízké sáně s košatinou a v ní v houni zabalený nějaký muž.
Když Jakub uslyšel zvonky, rozběhl se do statku a hned hlásil, že mají návštěvu
a že už je na dvoře! Hospodář si nasadil čapku a vyšel na práh. Proti němu stál
vysoký hubený muž v kožichu.
„Dej Pán Bůh dobrý odpočinutí, Těžáku.“
„Dejž to Pán Bůh. Co tě k nám vede?“
„Vy mě asi neznáte, jsem Gustav Strážský, řezník ze Svinů. Jánal je můj švagr.
Říkal mně o Vánocích, že budete mít k jaru starého koně na prodej. Byl jsem
ve Slavči a tak jsem k vám zajel, abychom se spolu domluvili.“
Ta slova hospodáře zaskočila, vzpomněl na svou milovanou Rezku. Pozval hosta
dál, Jakub zatím přehodil deku přes koníka. Strážský hřmotně pozdravil.
„Pojďte, sedněte a ohřejte se u nás,“ přivítala jej Rozárka.
„Zima mě nejni, jsem teple oblečen, nebudu vás zdržovat. Přišel jsem se vás zeptat, prodáte-li toho starého koně. Rád bych ho viděl.“
„Rezku vám ukážu, ale prodám ji až koncem dubna. Do té doby má u nás své
poslání, až je splní, pak ji musím dát pryč.“
Těžák zavedl hosta do stáje. Rezka na ně smutně pohlédla, jakoby tušila oč se
jedná. Řezník k ní chtěl přistoupit, ale nepustila jej k sobě. Zůstal stát. Měl s koňmi
své zkušenosti, proto byl opatrný.
„Je vidět, že má doslouženo, na nohy je odbytá.“
„Já vím i dušná je. Jinak bych ji nedal za nic na světě.“
„To vám věřím, ale co platno, už má doslouženo. Co vám za ni dám? Nemám
ve zvyku smlouvat.“
„Věřte, že nevím. Je to můj první kůň, kterého musím prodat. Vy jste obchodník, dejte, aby to bylo na obě strany dobře.“
„Tak víte co? Vzhledem k vašemu dobrému přátelství se švagrem vám nabízím
padesát zlatých. Víc dát nemůžu. A to mně ho musíte přivést. V dubnu, podle vašeho přání. Jste spokojen?“
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013
62
STRANA 12
„Souhlasím, ale Jakubovi dáte ještě dvě zlatky. Zaslouží si je, bude dobře krmit.“
„Tak platí,“ plácli si, „ať je podle vašeho.“
Řezník vyndal tašku, dal deset zlatých, zbytek až dostane koně. Potom podal
Jakubovi jeden zlatý: „Hleď, aby se nespad. Druhý dostaneš potom.“
Jakub přijal peníz s radostí, řekl zaplať Pán bůh, a aby byl Strážský bez starosti,
že mu přihledí. Něco pojedli, popovídali a pak se se Strážským rozloučili.
„Tak Rezka už je prodaná,“ posmutněl hospodář.
„Nu, nemyslela jsem, že se tak rychle rozhodneš.“
„Já také ne. Ale nějak na mne ten člověk zapůsobil. Muselo se to stát.“
Malý Jan se rozbrečel, bylo mu Rezky líto. Vždycky měl radost, když ho na ní
táta vozil. Otec Jeníka pohladil: „Neplač, brzy budeme mít hříbátko a to tě bude
taky vozit.“ Malý se utišil.
Od té doby, co byla Rezka prodaná, chodil Těžák často do stáje a rozmlouval
s ní. Jakubovi nařídil, aby Rezce přilepšoval, aby vydržela cestu do Svinů.
„Já si Rezku odvedu sám,“ řekl Jakubovi. „Mám ji rád. A o tu zlatku se neboj, tu
dostaneš.“
Blížil se masopust. Hospodyně s Kačenkou napekly bílé vdolky, chléb, koblihy
i ze zabíjačky měly všechno dobře uložené a připravené.
V sobotu zavítal k Těžákům Rozárčin starší bratr se vzkazem od mistra Česáka,
že přijde v neděli k polednímu, jestli nenapadne více sněhu.
„Pozdravuje vás a těší se k vám. Já u něj byl ve středu na míru, tak jsem vám to
měl vyřídit.“
„To jsme rádi, počítali jsme s tím. Slíbil nám to o svaté Barboře. Pošlu mu naproti Jakuba se saňma, Rechla se potřebuje proběhnout. Posaď se Václave a vypravuj,
co je u vás nového. Jste všichni zdrávi?“
„Zaplať Pánu Bohu, jsme. Naši se k vám chystají na masopust.“
„Tak doma vyřiď pěkné pozdravy. Až pojede Jakub pro Česáka, zastaví se
v Dobrkově. Budeme se těšit.“
Hospodyně si sedla vedle bratra a vyptávala se, jak je doma. Václav ji ujistil, že si
určitě všechno s rodiči poví, až přijedou.
„A co vy jste pořád dělali?“ zeptal se.
„Zimu jsme ve zdraví přestali. Já s Katkou jsme předly, Jakub s drotarem pletli
košíky a Jan nám předčítal zajímavé spisy o Husovi a Žižkovi… A tak to pěkně
uteklo. Také chodil líčit na škodnou a měl štěstí, budeš překvapen, až ti ukáže
kůže, co má připravené k vydělání. Přibylo nám několik jehňat a telátka.“
Malý Jeník přiběhl a zapasoval se strýčkovi na klín. „To budeš koukat strejdo,
co všecko máme! Ještě psa Sylvu. Moc pěknýho. A má novou boudu!“ Václav se
nemohl vynadivit všem těm novinkám. Měl radost, že je sestra šťastná a že se
hospodářství vede.
63
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013
STRANA 13
Inzerce
aktuálnězInfocentra
Oblíbené (cyklo)výlety s KIC proběhnou i v září
Krátce se vrátím k výletu
na Cetviny, Svatý Kámen a malši.
Výlet měl komorní atmosféru
a i počasí přispělo k jeho dokonalosti. Noční vydatný déšť zchaldil
rozpálenou krajinu. Nejprve jsme
se zastavili v Rychnově na Malši,
kde nám pan Koželuh nastínil
neuvěřitelnou a rozmanitou historii obce, která se přes nepřízeň
osudu a několikeré zničení jak
válkami i požáry zachovala dodnes. Stará gotická lesní cesta
nás dovedla k pomníku a kapličce
ukryté v lese. Při zpáteční cestě
jsme mohli obdivovat krásný výhled na obec a cestou okolo čtyř
zrestaurovaných historických kašen jsme došli k objektu bývalé
školy, kde jsme si mohli prohlédnout výstavu dobových fotografií. Pokračovali jsme pěšky okolo
kostela a křížové cesty na Svatý
Kámen. Na Svatém Kameni jsme
si prohlédli kapličku se zázračným pramenem, kostel a okolí
a pokračovali jsme autobusem
do Cetvin. V kostele v Cetvinách
byla jako každou druhou sobotu
v srpnu od 14 hod. českoněmecká
mše, a protože jsme dorazili ve 12
hodin, mohli jsme si kostel v klidu
prohlédnout. Právě probíhající
zkouška pěveckého sboru dodala
kostelu neuvěřitelnou atmosféru.
Ve čtrnáct hodin jsme se rozdělili
a kdo chtěl, zůstal na mši, ostatní
jsme pokračovali na druhou křížovou cestu, která byla citlivě zrekonstruována díky Lesům České
republiky. Vedla nás loukami i lesem k hranici s Rakouskem, odtud
jsme pokračovali po břehu Malše
zpět do Cetvin. Prošli jsme okolo hřbitova ke kapličce Svatého
Šebestiána a opět jsme se vrátili
do Cetvin. Ani se nám nechtělo
domů.
Další výlet, který nás čeká v sobotu 7. září, nás zavede na druhý
nejvyšší vrchol Novohradských
hor, a to na Myslivnu (1040 m.
n. m.).
Cesta nás povede
z Leopoldova přes Uhlištskou nádrž na vrchol Myslivny. Odtud budeme pokračovat na Lovčí hřbet
a přes Čertovu stěnu k Jiřické nádrži. Celý výlet zakončíme večeří
v restauraci na Baronově mostě,
kde už jsme se několikrát zastavili, a musím na tomto místě pochválit vynikající místní kuchyni,
která nás zatím nikdy nezklamala.
Na své si přišli jak milovníci zvěřinových specialit, tak klasické i minutkové kuchyně. A jako tradičně
nás cestou provede a zajímavým
výkladem o historii i současnosti
míst doplní pan Milan Koželuh,
znalec, fotograf a autor publikací
o Novohradských horách. Odjezd
bude od budovy staré radnice v 9
hod. předpokládaný návrat okolo 19 hod.. Cena výletu - dospělí
200 Kč, senioři a studenti 150 Kč,
děti zdarma.
Další akcí, na kterou Vás chci
pozvat, je 2. ročník cykloakce,
který se bude konat v sobotu 14.
září - „Zříceniny hradů na Malši
a Černé“. Letošním tématem
budou, jak už název napovídá,
zříceniny hradů na řekách Malše
a Černá. Trasa nás povede nejprve na zříceninu hradu Velešín.
První zmínky o hradu pocházejí
z r. 1266. Byl majetkem mnoha
pánů, např. Čéče z Budivojic,
Beneše Pyšného, předka pánů
z Michalovic nebo Oldřicha
z Rožmberka. Po roce 1487 byl
hrad zřejmě opuštěn. Od roku
1976, po napuštění Římovské
přehrady, byl oficiálně veřejnosti
nepřístupný. První kroky k jeho
(Pokračování na další straně)
STRANA 14
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013
záchraně a zpřístupnění byly
občanským sdružením Hrady
na Malši podniknuty v roce 2004
a v roce 2007 byl znovu oficiálně
zpřístupněn.
Odtud budeme pokračovat
na zříceninu hradu Pořešín. Ten byl
založen jako správní centrum rodu
pánů Bavorů ze Strakonic a první
písemné zmínky o něm jsou z roku
1312. Poté přešel do majetku pánů
z Vitějovic, později do majetku Oldřicha z Rožmberka, který
z obavy, aby nebyl zabrán husity,
nechal hrad zbořit.
Dále nás trasa zavede na zříceninu hradu Sokolčí. Sokolčí
patří k nejtajemnějším hradům
v Čechách a písemných zmínek
o něm je málo. Odhaduje se že
byl založen Jindřichem z Velešína
po roce 1358. Několikrát se ho
na základě padělaných smluv
pokusil do svého majetku získat
Oldřich z Rožmberka. V současnosti se připravuje projektová
dokumentace na konzervaci hradu Sokolčí, hotov je stavebně historický průzkum a polohopisné
a výškopisné zaměření. Více informací o výše zmíněných hradech
můžete získat na www.hradynamalsi.cz, odkud jsem i já čerpala
své informace.
Zpět do Trhových Svin budeme
pokračovat přes Klení a Slavči.
Celá trasa je vedena romantickou
a rozmanitou krajinou, částečně
po silnicích nižší třídy, po polních cestách a cestách s nezpevněným povrchem. Najdete ji
na http://www.cykloserver.cz/f/
ed68122490. Proto je na každém
účastníkoví, aby zvážil své schopnosti, kondici a vybavení, než se
vydá na cestu. Podrobnější informace můžete zjistit v KIC Trhové
Sviny. Start bude mezi 9 a 10 hod.
na Buškově hamru a v cíli budete odměněni prohlídkou muzea
historických vozidel v Trhových
Svinech. Startovné je 50 Kč.
sport
V sobotu 7. září přibližně v 10,00 proběhne v T. Svinech
start 3. etapy mezinárodního etapového závodu.
PŘIJĎTE MEZI NÁS
VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
SE ZAMĚŘENÍM NA GYMNASTIKU
PŘIJÍMÁME
DĚVČATA I CHLAPCE
ROČNÍKU NAROZENÍ 2006 AŽ 2009
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 16 DO 18 HODIN
V PRŮBĚHU ZÁŘÍ, popř. ŘÍJNA 2013
V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
CVIČEBNÍ ÚBOR S SEBOU
šf
program KIC na září:
7. září - výlet s Milanem
Koželuhem na Novohradské
hory, tentokrát na Myslivnu; odjezd od budovy staré radnice v 9
hod. ráno, návrat okolo 19 hod.
Dospělí 200 Kč, senioři, studenti
150 Kč, děti zdarma.
14. září - Zříceniny hradů
na Malši a Černé, cyklovýlet
po zříceninách hradů Velešín,
Pořešín a Sokolčí. Start mezi
9 – 10 hod. na Buškově hamru
návrat odpoledne do Trhových
Svinů. Délka trasy cca 55 km.
Trasu najdete na : http://www.cykloserver.cz/f/ed68122490 . Bližší
informace v KIC Trhové Sviny.
Startovné 50 Kč.
Od 3. září v 19: 45 každé úterý Krav Maga s Lukášem Peštou.
Kurz sebeobrany pro začátečníky a mírně pokročilé, nábor nových členů. Bližší informace v KIC
Trhové Sviny.
Výstavy:
1. - 30. září Oldřich Tripes Příroda má láska
Výstava (v KIC) ilustrací do knih
a časopisů výtvarníka, ilustrátora,
tvůrce myslivecké grafiky a odznaků, autora povídek s mysliveckou
tematikou. Ilustroval více než tři desítky knih, jak s mysliveckou a kynologickou tematikou, tak knihy pro
děti i historickou a hobby literaturu.
Výstava hub v klubovně Kd
(2. ročníky výstavy hub), Sídliště
710, Trhové Sviny
- v sobotu 14. září donáška hub,
od 14 hod. určování jednotlivých
druhů hub mykolegy Mgr. M.
Beranem a R. Maškem
- neděle 15. září od 9 do 18 hod.
výstava
- pondělí 16. září od 8 hod
do 18. hod. výstava, dopoledne
pro zájemce odborný výklad
přednáší Mgr. Miroslav Beran
z Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích, bližší informace
v KIC Trhové Sviny, Žižkovo nám.
92
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013STRANA 15
Zapojte se do projektu
Vážení přátelé,
Získat praxi a potažmo lepší uplatnění na trhu práce už nemusí být problém. Jihočeský kraj se aktivně zapojuje do největšího
vzdělávacího projektu svého druhu, který se soustředí na zprostředkovávání stáží ve firmách.
Aktuálně probíhá v tomto kraji více než 109 stáží a téměř
204 zaregistrovaných poskytovatelů stáž dalším zájemcům
z Jihočeského kraje nabízí.
Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí realizuje Fond dalšího
vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jak vyplývá ze statistik, celkově se
v rámci projektu rozběhlo již více než 3 000 stáží po celé České republice.
Zájem o účast na projektu projevilo v Jihočeském kraji celkově již
1263 uchazečů.
Projekt je určen přednostně pro osoby znevýhodněné na trhu práce,
jako např. absolventy, nezaměstnané, osoby vracející se na trh práce
(např. rodič na/po rodičovské dovolené) a zájemce o další vzdělávání.
Projekt má za cíl zvyšovat konkurenceschopnost na trhu práce a umožnit stážistům získat praxi a nové dovednosti. Výstupem bude Národní
katalog stáží a databáze poskytovatelů stáží.
Díky této inovativní formě vzdělávání už 1 137 stážistů úspěšně dokončilo stáž a odneslo si certifikát dokládající jejich praktické
dovednosti. Několika desítkám z nich pak bylo díky stáži nabídnuto
zaměstnání.
Největší zájem o poskytování stáží je ze strany poskytovatelů se sídlem na Moravě, především pak v kraji Jihomoravském
a Moravskoslezském, a v Praze.
„Velký zájem o stáže ve firmách nás samozřejmě těší. Chceme docílit
ukotvení stáží v české legislativě jako uznávané formy vzdělávání. To je
motivace, která udává směr naší práci,“ komentuje situaci Ing. Radek
Rinn, hlavní manažer projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.
Bližší informace na www.stazevefirmach.cz nebo www.facebook.
com/stazevefirmach.
K dispozici je též bezplatná infolinka 800 779 977 v pracovní dny od 9
do 16 hodin.
rádi bychom prostřednictvím Vašeho listu informovali občany
Vašeho města, že už rok si mohou naladit jedinečný televizní program regionalnitelevize.cz, který se specializuje na regionální zpravodajství z moravských, českých a slezských regionů a jejich propagaci v cestovním ruchu. Jedná se o unikátní projekt propojující
a propagující české regiony mezi sebou, dávající prostor všem městům a obcím v ČR. V programu nechybí ani regionální dokumenty či
tipy na výlety. Jak nás občané naladí?
1. Na satelitu Astra 23,5°východně, na frekvenci 12 168 MHz, polarizace vertikální, Symbol rate 27 500, FEC 3/4. Program není kódován a je možné jej sledovat i bez karty Skylink či Cs link.
2. V kabelových sítích vč. UPC a v sítích IPTV (tam, kde nemají náš program zařazen, jej rádi na základě podnětů zákazníků zařadí, neboť
je zdarma)
3. Ve vybraných regionech vysíláme v rámci digitálního pozemního
vysílání (České Budějovice, Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec n.
Nisou, Praha a střední Čechy)
4. Jako jedinou českou televizi nás můžete sledovat i na platformě
YouTube live
Sylva Sulaimanová
EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT „OVČANEM“
Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte chuť se někam
zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká?
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme
možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím,
vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se na
veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, „ovčanem“.
Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se
na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla
v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva,
rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě.
Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání
jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206
financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, který s ústředním mottem
„Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se do občanského
života účinně zapojit.
Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili
celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění,
Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístupu k životnímu
prostředí a Odpovědný přístupu k financím. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a
srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční
kurzy ve větších krajských městech, ale vzdělávat se můžete také přes internet, a to ve formě
online seminářů a e-learningových kurzů.
O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových stránkách projektu
www.nebudovcan.cz.
Ing. Eva Stejskalová, v.r.
ředitelka
Regionální televize CZ s.r.o.
TZ02_070113
Služby pro lidi s duševním onemocněním byly podpořeny dotací z ESF.
FOKUS Tábor ve spolupráci s FOKUSEM České Budějovice začal letos v lednu realizovat projekt, který zajistí další rozvoj
Komunitních služeb (Case managementu) pro lidi s duševním onemocněním na území zasahujícím dvě třetiny Jihočeského kraje.
Do poloviny roku 2015 tak budou moci lidé s duševním onemocněním využívat služeb Case managerů – pracovníků komunitních týmů,
kteří je budou podporovat při hledání práce, řešení problémů spojených s bydlením, financemi a hlavně nabídnou emoční podporu jim
a v případě potřeby i jejich blízkým. Kromě toho si lidé s duševním onemocněním budou moci vybrat ze čtyř plánovaných kurzů: TRÉNINK
KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ (Individuální program zaměřený na zlepšení
kognitivních funkcí oslabených nemocí např. paměť, pozornost, strategie myšlení, plánování, rozhodování. Cílem programu je posílení těchto
funkcí a zlepšení fungování v běžných životních situacích např. jednat
s rozmyslem, krokovat, najít si strategie na zapamatování věcí apod.),
PROGRAM PRO DOBRÉ ZDRAVÍ (Náplní jsou informace o zdravé stravě a o významu pohybu v životě každého z nás.), PROGRAM ROZVOJE
(Program je zaměřený na rozvoj nebo obnovení dovedností, které člověk potřebuje při návratu na trh práce, např. jak napsat životopis, kde
si hledat práci, jak říct zaměstnavateli a kolegům o své nemoci apod.)
a PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (Program obsahuje základní informace o finančním hospodaření, podmínkách půjček, úvěrů apod.).
Komunitní tým v rámci projektu postupně začne pracovat na území
Obcí s rozšířenou působností Tábor a České Budějovice a Český Krumlov
(zejména v menších obcích), dále v Jindřichově Hradci, Soběslavi,
Dačicích, Týně nad Vltavou, Kaplici, Trhových Svinech a Třeboni.
Projekt Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Kontakt:
Iva Černá
Projektová manažerka
Email: [email protected]
Tel: 777 798 325
STRANA 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2013
Fotbalový podzim začíná !
Datum
17.8.
24.8.
25.8.
25.8.
25.8.
28.8.
31.8.
31.8.
31.8.
31.8.
1.9.
7.9.
8.9.
Den
So
So
Ne
Ne
Ne
St
So
So
So
So
Ne
So
Ne
7.9.
6.9.
14.9.
14.9.
15.9.
14.9.
So
Pá
So
So
Ne
So
18.9.
22.9.
21.9.
21.9.
22.9.
22.9.
28.9.
28.9.
29.9.
St
Ne
So
So
Ne
Ne
So
So
Ne
29.9.
5.10.
6.10.
6.10.
5.10.
6.10.
Datum
12.10.
12.10.
13.10.
12.X
13.10.
19.10.
20.10.
20.10.
20.10.
Ne
So
Ne
Ne
So
Ne
Den
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
26.10.
So
27.10.
27.10.
Ne
Ne
28.10.
2.11.
Po
So
3.11.
2.11.
Ne
So
9.11.
So
9.11.
10.11.
So
Ne
16.11.
So
16.11.
So
Kdo
muži A
Muži A
Muži B
dorost
žáci
žáci
Muži A
Muži B
dorost
žáci
přípr.
muži A
muži B
dorost
žáci
přípr.
muži A
muži B
dorost
žáci
NT
muži A
muži B
dorost
žáci
přípr.
muži A
muži B
dorost
žáci
přípr.
muži A
muži B
dorost
žáci
přípr.
Kdo
muži A
muži B
dorost
žáci
přípr.
muži A
muži B
dorost
žáci
přípr.
muži A
muži B
dorost
žáci
přípr.
dorost
muži A
muži B
dorost
žáci
přípr.
muži A
muži B
dorost
žáci
přípr.
muži A
muži B
dorost
žáci
přípr.
Kolo
13.
1.
1.
1.
1.
13.
2.
2.
2.
2.
2
3.
3.
Jak
OA
OA
3.
1.
4.
4.
4.
4.
S kým
Vacov - TS A
Vimperk - TS A
TS B - Ledenice B
Bor/TS - Mladé
Blatná - TS/HS
TS/HS - Strakonice
TS A - D. Voda
Kamenná - TS B
N. Hrady - TS/HS
TS/HS - SKP ČB
hř. Č.Krumlov - 9:00 Č. Krumlov, 11:00 SKP
Borovany - TS A
TS B - Ševětín B
volno
Milevsko - TS/HS
hř. T.Sviny - Loko 15:00, Třeboň 18:00
TS A - Čt. Dvory
N. Hodějovice B - TS B
Bor/TS - Kaplice
TS/HS - Slavie ČB
5.
5.
5.
5.
3
6.
6.
6.
6.
4.
7.
7.
7.
7.
5.
Kolo
8.
8.
8.
8.
6.
9.
9.
9.
9.
Roudné B - TS A
TS B - Zborov
H. Stropnice - Bor/TS
Čt. Dvory - TS/HS
hř. Dynamo - Prachatice, Dynamo B
TS A - Netolice
Včelná - TS B
Bor/TS - Dříteň
Chotoviny - TS/HS
hř. T.Sviny - Č. Krumlov 10:00, SKP ČB 13:00
Slavie ČB - TS A
TS B - Lipí
Lišov - Bor/TS
TS/HS - Břil/Třeb
hř. Loko - Loko, Třeboň
S kým
TS A - N.Ves/Brloh
Černý Dub - TS B
Bor/TS - Hrdějovice
Loko ČB - TS/HS
hř. Prachatice - PT,
Loko ČB - TS A
TS B - D.Bukovsko B
Oleš/Hlub - Bor/TS
TS/HS - Táborsko B
OA
10.
TS A - Hrdějovice
14:30
DOMA
10.
10.
Bor/TS - Suchdol
Met. Tábor - TS/HS
Borovany
VA
10:00
9:30
7:15
13.
11.
Borek - Bor/TS
Velešín - TSA
MA
OA
10:00
14:00
8:15
12:30
11.
11.
Větřní - TS/HS
TS/HS - Č. Krumlov
10:00
9:30
8:00
12.
TS A - Kaplice
14:00
12.
12.
Bor/TS - K. Újezd
Roudné - TS/HS
14
TS A - Vimperk
13:30
DOMA
14.
14.
Mladé - Bor/TS
TS/HS - Blatná
9:30
DOMA
VA
OA
MA
OA
VA
OA
VA
OA
Výkop
Odjezd
17:00
16:00
10:00
10:00
16:00
17:00
17:00
10:00
9:30
14:30
DOMA
Borovany
7:15
DOMA
DOMA
16.00
8:30
DOMA
17:00
16:00
15:45
10:00
7:30
17:00
17:00
10:00
9:30
16:30
15:00
10:00
13:00
16:30
16.30
10:00
Pozn.
Výsledky
přípravných
zápasů – muži A
(již pod vedením nového trenéra):
T. Sviny – Kaplice B 6:2
T. Sviny – Suchdol nad Lužnicí0:3
DOMA
T. Sviny - Kamenný Újezd 6:1
T. Sviny - Jankov B 8:0
DOMA
15.45
T.Sviny
DOMA
15:00
DOMA
8:30
11:30
DOMA
15.15
Borovany
VA
OA
Jak
OA
VA
OA
VA
16:00
15:00
14:00
9:30
14:30
12:30
Výkop Odjezd
16:00
16:00
14:45
10:00
10:00
8:30
Dynamo B
X.15
8:45
15:00
14:30
12:45
9:30
10:00
9:00
DOMA
DOMA
Pozn.
DOMA
T.Sviny
DOMA
Olešník
DOMA
DOMA
DOMA
Své náměty, připomínky, informace,
které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na email [email protected]
Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně
(na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený email v MS
Word, fotografie a obrázky ve formátech
JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce
osobně na podatelně Městského úřadu
v Trhových Svinech nebo na email:
[email protected], tel.: 386 301 411
Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci.
Borovany
7:30
Zpravodaj občanů
města Trhových Svinů a okolí
Zpravodaj občanů města Trhové
Sviny a okolí • Vydává Městský úřad
Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 374 12
Trhové Sviny. • IČ: 245551 • Ev. šč. MKČR
E10896 • Vychází 12x ročně • Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy
Mgr. Hana Halešová • DTP a tisk: FIBOX,
s.r.o. Třebíč • www.fibox.cz • Náklad 700 ks
_____ Cena tohoto výtisku: 5,- Kč _____

Podobné dokumenty

Zpravodaj Obce Černousy

Zpravodaj Obce Černousy komunikace p.p.č 567/1 a 566/3 v k.ú. Černousy, byli seznámeni se záměrem výstavby větrné elektrárny v k.u. Ves a mnoho dalšího. Záměr výstavby větrné elektrárny se setkal s velkou nevolí většiny p...

Více

Trhovosvinenské listy 5/14

Trhovosvinenské listy 5/14 tis., tzn. celkově 3,6 tis. vozidel. To je o 850 vozidel více než v severních směrech (o téměř 25 % víc!) a dokonce o tisíc vozidel víc než směrem na Nové Hrady. Pokud někdo stále tvrdí, že dopravu...

Více

Trhovosvinenské listy 1/14

Trhovosvinenské listy 1/14 rozhodla podat žádost o dotaci ze SFDI na výstavbu cyklostezky za pilou a souhlasí s úhradou vlastního podílu ve výši 15% skutečných nákladů. ( pro 7) rozhodla zachovat pojištění vozidel u ČSOB. ( ...

Více

Trhovosvinenské listy 4/13

Trhovosvinenské listy 4/13 nesouhlasí s příspěvkem 500 Kč/m2 na vybudování nového chodníku Ing. J. Benešovi, Trhové Sviny u parcely KN496/1 (ulice Ke Střelnici) v rozsahu cca 40 m2. ( pro 4, zdržel 2) byla informována o návr...

Více

Téma Daniel Řehák, Filip Šlapal Toulky Žižkovem

Téma Daniel Řehák, Filip Šlapal Toulky Žižkovem překvapení, na které nejradši vzpomínám, byla má první práce s Billem Frisellem. V roce 1995 mě pár lidí doporučilo na jeho nahrávku „Nashville“. Než jsem se dostal do studia, nic z jeho tvorby jse...

Více

Naším vstupem do EU se změnilo hodnocení a - PSNV

Naším vstupem do EU se změnilo hodnocení a - PSNV a severní části, které jsou chráněny díky Země patří mezi významné producenty vysokým horám. Přísná pravidla regu- ropy a zemního plynu, nezaměstnalují možnost kočování mezi jednotlivými nost je ní...

Více