výroční zpráva 2009

Transkript

výroční zpráva 2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
ANNUAL REPORT
OBSAH
Table of Contents
Základní informace o společnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Basic Data about the Company
Úvodní slovo ředitele společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Introductory Word of General Manager
Řešení společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 4
Solutions of the Company
Dynamika růstu obratu a zisku společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dynamics of Turnover and Profit Growth of the Company
Vedení společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Management of the Company
Organizační struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Organization Chart
Výkaz zisků a ztrát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Profit and Loss Statement
Rozvaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Balance Sheet
Výrok auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Auditor Report
Příloha k roční účetní závěrce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Appendix to Annual Financial Statement
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
Report on Relationships between Master Subject and Controlled Subject for Year 2009
Ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
Verification of Report on Relations between Master Subjects and Controlled Subjects for 2009
Ověření výroční zprávy za rok 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Verification of Annual Report for 2009
2
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Basic Data about the Company
Skupina VF sdružuje tři majetkově, obchodně a
výrobně propojené společnosti, VF, a.s. se sídlem
v České republice, a VF,s.r.o. a VF instruments,
s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice.
Název
The VF group associates three companies, the
VF, a. s. with its registered office in the Czech
Republic, VF, s.r.o. and VF Instruments with
their registered offices in the Slovak Republic,
which are linked each other in their property,
trade and production.
VF, a.s.
VF, s.r.o.
VF instruments, s.r.o.
Právní forma
akciová společnost
spol. s ručením omezeným
spol. s ručením omezeným
Legal Form
Joint Stock Company
Ltd.
Sídlo
Registered office
nám. Míru 50
679 21 Černá Hora, CZ
M.R.Štefánika 9
Žilina, SK
Žilina, SK
IČ
255 32 219
31 442 552
36 745 138
1992
1993
2007
10 000 000 Kč
165 971 EUR
6 639 EUR
100% CHEMCOMEX Praha,
a.s.
96% VF, a.s., 4%
individuální vlastníci
100% VF, a.s.
Name
Ltd.
Bratislavská 27
Organization ID
Rok založení
Established
Základní capital
Equity Capital
Vlastnická
struktura
Owners
Počet pracovníků
96% VF, a.s., 4% individual owners
137
30
1
+420 516 428 611
+421 41 507 24 11
+421 41 507 24 11
+420 516 428 610
+421 41-507 24 10
+421 41 507 24 10
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.vf.cz
www.vf.sk
KB, a.s., Blansko
VUB banka, a.s
Staff
Telefon
Telephone
Fax
Fax
E-mai
E-mail l
Internet
www.vfi.sk
Web Site
Bankovní spojení
Tatra banka
Bank account
Č. Účtu
447948631/0100
267 691 77 58/0200
262 382 359/1100
Account No.
1
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
Introductory Word of General Manager
•
•
•
•
•
•
Vážení obchodní partneři, dámy a pánové,
Dear business friends, ladies and gentlemen,
dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete
souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF za
uplynulý rok 2009 a informace o základních záměrech
společnosti pro rok 2010.
Rok 2009 byl pro společnost rokem úspěšným.
Konsolidace realizovaná v roce 2008 přinesla
výsledky zejména ve stabilizaci pozice firmy VF na
domácích trzích. Získali jsme významné zakázky,
které nám zajistily práci až do konce roku 2011. Mezi
nejvýznamnější zakázky patří:
Inovace zařízení pro monitorování radiace ve
ventilačních komínech (KALINA) pro JE Dukovany
Dodávka systému radiační kontroly do skladu
vyhořelého jaderného paliva pro JE Temelín
Inovace zařízení pro monitorování radiace ve
ventilačním komínu ÚJV Řež
Implementace
systému
elektronické
osobní
dozimetrie (SEOD) pro AE V2 Jaslovské Bohunice
a AE Mochovce
Realizace projektu C10 pro AE V1 Jaslovské
Bohunice: Free Release of Decommissioning
Materials
Realizace projektu C12 pro AE V1 Jaslovské
Bohunice: Refurbishment of the Radiation Protection
Monitoring Equipment
Rovněž na zahraničních trzích jsme byli úspěšní.
Dokončili jsme 2 velké projekty v Bulharsku v JE
Kozloduj a na úložišti v Novém Hanu. Získali jsme
nové zakázky v oblasti dodávek metrologických
laboratoří do Běloruska a Ruska a podepsali jsme
smlouvu na provedení kompletní rekonstrukce
systému osobní dozimetrie a měření na hranici
kontrolovaného pásma v JE Metzamor v Arménii
v rámci projektu TACIS.
Za významnou zakázku považujeme vývoj monitorů
plošné kontaminace pro zákazníky z Velké Británie.
Prokázalo se totiž, že jsme schopni v relativně
krátkém čase vyvinout přístroj na míru za
konkurenceschopnou cenu nejen pro domácí
zákazníky, ale i pro zákazníky ze „západní“ části
světa. Naše přístroje řady PAM se nyní používají
v areálu závodu v Sellafieldu.
V oblasti vývoje nových produktů jsme dokončili
vývoj několika produktů, ze kterých bych rád zmínil
zejména monitor neutronů MDN-01
a přenosné monitory kontaminace řady PAM. V tomto
roce plánujeme dokončit vývoj dalších produktů,
z nichž například monitor radonu pro důlní
společnosti by nám měl otevřít nový obchodní
segment.
Allow me to submit the report in which you will find
the summary data about the results of VF Company
for the previous year 2009 and information on the
basic intentions of the company for the year 2010.
The year 2009 was a successful year for the
company. The consolidation which was realized in
2008 has brought the positive results, especially, the
company position in the domestic market has
stabilized. We have won the significant projects
which will provide the job until 2011. The following
projects belong among the most significant:
Innovation of radiation monitoring facility in
ventilation stacks (KALINA) at the Dukovany NPP
Delivery of radiation monitoring system for the
spent nuclear fuel storage at the Temelín NPP
Innovation of radiation monitoring facility in
ventilation stack at the Nuclear Research Institute in
Řež (ÚJV Řež)
Implementation of Electronic Personal Dosimetry
System (SEOD) for V2 Jaslovské Bohunice NPP and
Mochovce NPP
C10 project realization at V1 Jaslovské Bohunice:
Free Release of Decommissioning Materials
C12 project realization at V1 Jaslovské Bohunice:
Refurbishment of the Radiation Protection Monitoring
Equipment
We have also succeeded at the international markets.
We have finished two big projects in Bulgaria at
Kozloduy NPP and at Novi Han repository. We have
won the new projects of metrological laboratories in
Belorussia and Russia, and we signed the contract for
the project of the complete refurbishment of the
personal dosimetry and the project of measurement
at the border of the controlled area at the Metzamor
NPP in Armenia in the framework of the TACIS
project.
The project of developing the surface contamination
monitor for the customers in the Great Britain is
considered as the very important project. It has been
proved that we are able to develop the turn-key
devices for a competitive price in a relatively short
time not only for the Eastern customers, but also for
the Western customers. Our PAM series devices are
now used in the plant in Sellafield.
We have completed the development of a couple of
products, for example, MDN-01 neutron monitor and
portable PAM series contamination monitors. In this
year, we plan completing the development of other
products, for example, we can enter into a new
business market with the new radon monitor for the
mining companies.
V roce 2009 vytvořili společnosti VF zisk
před
zdaněním ve výši:
VF, a.s. (Česká republika) ……………… .16,4 mil. Kč
VF, s.r.o. (Slovensko)..................
0,94 mil. EUR
VF instruments, s.r.o. (Slovensko)……… 0,4 mil. EUR
•
•
•
•
•
•
In 2009, the VF Company made profit before taxation
at a rate of:
VF, a.s. (Czech Republic)................ 16,4 mil. CZK
VF, s.r.o. (Slovakia) .....................
0,94 mil. EUR
VF instruments, s.r.o. (Slovakia)... .
0.4 mil. EUR
2
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
Introductory Word of the General Manager
Pro rok 2010 si opět klademe náročné cíle, a to
zejména v oblasti zvýšení spokojenosti našich
zákazníků a vývoje nových produktů. Vzhledem k
obchodním výsledkům z loňského roku se na tyto cíle
můžeme plně soustředit.
In the year 2010, we set the demanding targets,
especially to increase the satisfaction of our
customers and to develop the new products. Thanks
to our business results in the last year, we can fully
concentrate on such targets.
S úctou
Ing. Jiří Malysák
Yours
Generání ředitel a místopředseda představenstva VF,
a.s.
General Manager and Vice Chairman of Board of
Directors VF, a.s.
Jiří Malysák
3
ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI
Solutions of the Company
Jaderná energetika a průmysl
Nabízíme kompletní řešení pro rekonstrukce
i výstavbu nových bloků jaderných elektráren,
pro výzkumné ústavy s výzkumnými reaktory,
závody
na
přepracování
paliva,
úložiště
radioaktivních odpadů pro další zákazníky.
Zaměřujeme se na široký sortiment produktů pro
systémy radiační kontroly a ochrany pro oblasti:
• monitorování pracovního prostředí a stavu
technologie,
• monitorování plynných a kapalných výpustí,
• monitorování pevných odpadů,
• monitorování osobních dávek a kontaminace
na hranicích kontrolovaných pásem,
• monitorování okolního životního prostředí,
• přenosných přístrojů a laboratorních přístrojů
pro měření vzorků,
• kompletních měřicích, řídicích a informačních
systémů.
Nuclear Power and Industry
We offer complete solutions for the refurbishment
of old or the development of new nuclear power
facilities, for research companies using R&D
reactors, for nuclear fuel reprocessing plants,
radioactive waste repositories and other clients as
well. This includes a large spectrum of products
for Radiation Protection and Monitoring in the
following areas:
•
Monitoring of work areas and technological
conditions
•
Monitoring of gaseous and liquid releases
•
Monitoring of solid waste
•
Monitoring
of
personal
doses
and
contamination received in controlled areas
•
Monitoring of surrounding environments
•
Handheld and laboratory instruments for
measuring samples
•
Complete measurement, control
Radioaktivní odpady a zdroje ionizujícího
záření
V důsledku vyřazování dožívajících starších
jaderných zařízení se dostává do popředí zájmu
monitorování radioaktivních odpadů a jejich
uvolňování do životního prostředí. Oblast
radioaktivních
odpadů
a
likvidace
zdrojů
ionizujícího záření se tak stává stále významnějším
segmentem služeb a řešení. Společnost VF nabízí
pro tuto oblast řadu produktů zaměřených
zejména na:
Radioactive Waste Management
Due to the decommissioning and dismantling of
older nuclear facilities, there is an increasing
interest in the monitoring of radioactive waste and
their free release into the environment. The field
of radioactive waste management and the safe
disposal of ionizing radiation sources is becoming
more of an important role for our porducts and
solutions. We offer a range of products and
solutions for this field, mainly focusing on:
• Monitoring systems for the free release of
radioactive waste into the environment
• Systems for the characterization of radioactive
waste, and the evaluation of activity position
and distribution
• Information systems and databases of
radioactive waste, measurement results,
calculations and limitations of stored activities,
tracking the movement of containers with
radioactive waste
• Design and construction of hot cells for work
with high-level activities up to 2000 TBq (Co60)
• Supply, replacement, handling and safe
disposal
•
•
•
•
•
monitorovací
systémy
pro
uvolňování
radioaktivních odpadů do životního prostředí,
systémy pro radionuklidovou charakterizaci
radioaktivních
odpadů
a
stanovení
prostorového rozložení aktivity,
informační systémy a databáze radioaktivních
odpadů, výsledků měření, výpočty a limitování
uložené aktivity, sledování pohybu kontejnerů
s radioaktivními odpady,
projektování a výstavba horkých komor pro
práci s vysokými aktivitami do 2000 TBq (Co60),
dodávky, výměny, manipulace a likvidace
zdrojů ionizujícího záření.
Životní prostředí
Monitorování přítomnosti radioaktivních látek
v životním prostředí má v portfoliu společnosti
nezastupitelné místo. Nabízíme především:
•
•
automatické monitorovací stanice pro sledování
dávkových
příkonů
a
koncentrace
radioaktivních látek v ovzduší či vodách,
systémy předávání dat a informační systémy
pro národní centra sledující úroveň radiace
v životním prostředí.
Environmental Monitoring
The monitoring of radioactive materials present in
the environment plays an important role in the VF
porfolio. Of all the products and solutions that we
offer, the most important are the following:
• Automatic monitoring stations for the
monitoring of dose rates and concentration of
radioactive materials in the atmosphere of in
water sources
• Data transfer systems and information systems
for national centres that monitor radiation
levels in the environment
4
ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI
Solutions of the Company
Zdravotnictví
Zdravotnictví využívá zdroje ionizujícího záření
pro nejrůznější diagnostické a léčebné účely.
Společnost VF nabízí zdravotnickým zařízením
služby a řešení v oblasti radiační kontroly a
ochrany, jako jsou:
• dodávky monitorovacích systémů radiační
kontroly pro PET centra,
• dodávky ozařovačů pro lékařské účely,
• kompletní legislativní a technická podpory
na pracovištích se zdroji ionizujícího záření
(radiodiagnostická
pracoviště,
radioterapeutická
pracoviště
a
oddělení
nukleární medicíny),
• metodickou podporu při tvorbě místních
radiologických
standardů
a
nastavení
diagnostických referenčních úrovní.
Medical Industry
The Medical Industry uses sources of ionizing
radiation for many different diagnostic and
treatment purposes. VF offers medical centres and
facilities a wide range of products and complex
solutions in the field of radiation protection and
monitoring, for example:
• Supply of monitoring systems for radiation
protection in PET centres
• Supply of irradiators for medical use
• Complete legislative and technical support for
places of work with ionizing radiation sources
(radiodiagnostic workplaces, radiotherapeutic
workplaces and nuclear medicine departments)
• Methodical support for the design and
development of local radiological standards
and the set-up of diagnostic referential levels
Metrologie
Produkty a služby jsou dlouhodobě ověřené nejen
provozem vlastní akreditované laboratoře, ale i
zkušenostmi s realizací obdobných pracovišť v
České republice i zahraničí. Zaměřujeme se na
následující produkty a služby:
Metrology and Calibration
Our products and solutions are verified long term
in our own accredited loboratory, but more
impotantly they are verified through experience
with the realization of similar workplaces
worldwide. We specialize on:
• Complete supply of calibration laboratories for
metrological institutes, nuclear power facilities,
both military and civil defence, which include
irradiators,
calibration
benches,
control
systems and realted technologies
• Systems
for
the
measurement
and
standardization of radionuclide activities, suited
for the establishment of national activity
standards
•
•
kompletní dodávky kalibračních laboratoří
pro metrologické instituty, jaderné elektrárny,
armádu a civilní ochranu, jejichž součástí jsou
ozařovače, kalibrační lavice, řídící systémy a
související technologie
systémy pro měření a standardizaci aktivity
radionuklidů, vhodné pro zavedení národních
standardů aktivity.
5
DYNAMIKA RŮSTU OBRATU A POČTU ZAMĚSTNANCŮ
Turnover Growth Dynamics and Increase of the Number of Employees
Dynamika růstu obratu a počtu zaměstnanců VF
Turnover Growth Dynamics and Increase of the Number of
Employees
400 000
200
180
350 000
160
300 000
140
250 000
120
200 000
100
80
150 000
60
100 000
40
50 000
20
0
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Obrat
[1.000 CZK]
Počet
zaměstnanců
6
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Management of the Company
Statutární a dozorčí orgány VF, a.s.
Statutory and Supervisory Bodies
Představenstvo společnosti
Miroslav Mrtvý – předseda
Board of Directors
Miroslav Mrtvý – Chairman
Ing. Jiří Malysák – místopředseda
Jiří Malysák – Vice Chairman
Ing. Jozef Virdzek – člen
Jozef Virdzek – Member
Dozorčí rada
Supervisory Board
Ing. Vladimir Kilián - předseda
Vladimír Kilián - Chairman
Ing. Ivan Srník - člen
Ivan Srník - Member
Mgr. Petr Borek - člen
Petr Borek – Member
Výkonné vedení společnosti VF, a.s.
Executive Management of VF, a.s.
Ing. Jiří Malysák – generální ředitel
Jiří Malysák – General Manager
Mgr. Petr Borek – obchodní ředitel
Petr Borek – Commercial Manager
Ing. Martin Šimek – technický ředitel
Martin Šimek – Technical Manager
Ing. Pavel Prášek – ředitel Radiační ochrany
Pavel Prášek – Manager Radiation Protection
Ing. Jan Surý – ředitel Technologického centra
Jan Surý – Manager of Technological Centre
Ing. Vladimír Kilián – finanční ředitel
Vladimír Kilián – Accounting Manager
Výkonné vedení společnosti VF, s.r.o.
Executive Management of VF, s.r.o.
Ing. Petr Okruhlica – ředitel
Petr Okruhlica – Executive Manager
Ing. Jozef Virdzek – obchodní ředitel
Jozef Virdzek – Commercial Manager
Milan Pelc – technický ředitel
Milan Pelc – Technical Manager
Ing. Miroslav Madliak – ředitel Technologického
centra
Miroslav Madliak – Manager of Technological Centre
7
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organization Chart
8
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Profit and Loss Statement
Údaje v tisících Kč
Thousands of CZK
31/12/2007
31/12/2008
Tržby za prodej zboží
12 051
24 303
13 194
Merchandise revenue
Náklady na vynaložené zboží
7 563
15 075
11 559
Cost expended on goods
sold
Výkony
174 510
200 513
227 111
Revenues
Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb
165 168
180 160
217 545
Sales of own products
and services
Změna stavu vnitrop. zásob
vlast. výroby
8 220
20 240
2 470
Own production stock
state change
Aktivace
1 122
113
7 096
Activation
Výkonová spotřeba
106 114
164 786
132 224
Production
consumption
Přidaná hodnota
72 884
44 955
96 522
Value added
Osobní náklady
61 796
75 192
78 220
Staff costs
Daně a poplatky
268
214
178
Taxes and fees
Odpisy hmotného a
nehmotného majetku
7 173
8 410
9 373
Depreciation of tangible
and intangible assets
Ostatní provozní výnosy
49 961
61 209
23 303
Other operating earnings
Ostatní provozní náklady
1 880
893
5 929
Other operating costs
Provozní hospodářský
výsledek
51 728
21 455
26 125
Operating profit / loss
Ostatní finanční výnosy
10 453
16 063
4 263
Other financial earnings
Ostatní finanční náklady
7 268
12 294
13 923
Other financial costs
Hospodářský výsledek
z finančních operací
3 185
3 769
-9 660
Profit/loss from
financial transactions
Daň z příjmů za běžnou
činnost
13 144
4 837
3 546
Income tax on current
activities
Hospodářský výsledek za
běžnou činnost
41 769
20 387
12 919
Profit/loss of current
activities
Mimořádné výnosy
-
-
-
Extraordinary earnings
Mimořádné náklady
-
-
-
Extraordinary costs
Mimořádný hospodářský
výsledek
-
-
-
Extraordinary
profit/loss
Hospodářský výsledek za
účetní období
41 769
20 387
12 919
Current year
profit/loss
Hospodářský výsledek
před zdaněním
54 913
25 224
16 465
Pretax profit/loss
31/12/2009
9
ROZVAHA
Balance Sheet
Údaje v tisících Kč
Thousands of CZK
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2009
AKTIVA CELKEM
250 804
299 165
306 953
TOTAL ASSETS
Dlouhodobý majetek
100 645
95 177
88 630
Fixed assets
Dlouhodobý nehmotný
majetek
1 172
2 876
2 812
Intangibles
Dlouhodobý hmotný majetek
97 730
90 558
84 075
Tangibles
Dlouhodobý finanční majetek
1 743
1 743
1 743
Financial investments
Oběžná aktiva
129 936
147 379
164 694
Current assets
Zásoby
61 351
82 164
87 528
Supplies
Dlouhodobé pohledávky
93
82
82
Long-term receivables
Krátkodobé pohledávky
56 872
59 879
47 114
Short-term receivables
Krátkodobý finanční majetek
11 620
5 254
29 970
Financial assets
Ostatní aktiva
20 223
56 609
53 629
Other assets
PASIVA CELKEM
250 804
299 165
306 953
EQUITY AND
LIABILITIES
Vlastní kapitál
137 675
158 063
170 982
Equity
Základní kapitál
10 000
10 000
10 000
Equity Capital
Kapitálové fondy
1 300
1 300
1 300
Stocks of capital
Fondy ze zisku
2 000
2 000
2 000
Funds of profit
82 606
124 376
144 763
41 769
20 387
12 919
Cizí zdroje
113 016
140 997
133 721
Liabilities
Rezervy
10 454
10 722
10 573
Reserves
Dlouhodobé závazky
3 263
3 780
4 002
Long-term liabilities
Krátkodobé závazky
45 032
54 688
82 234
Short-term liabilities
Bankovní úvěry a výpomoci
54 267
71 807
36 912
Bank credits and loans
Ostatní pasiva
113
105
2 250
Other liabilities
Výsledek hospodaření
minulých let
Výsledek hospodaření
běžného účetního období
Retained profit of
previous years
Current year profit /
loss
10
VÝROK AUDITORA
Auditor Report
V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech
a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou
auditorů ČR jsme provedli audit řádné roční účetní
závěrky účetní jednotky
In accordance with the Act No. 93/2009 Coll. on
auditors and in accordance with the auditor
directives issued by Auditor Chamber of the Czech
Republic, we have performed the audit of the
regular annual financial statement of the
accounting unit
VF, a. s., se sídlem náměstí Míru 50,
679 21 Černá Hora, IČ: 255 32 219
VF, a. s. náměstí Míru 50,
679 21 Černá Hora, Org. ID: 255 32 219
Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili žádné
skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní
záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka
sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné
ve všech významných souvislostech.
By auditing the financial statement we have not
found any facts that would indicate that account
records, on which the financial statement was set
together, would be incomplete, not evident or not
correct in all relevant aspects.
Podle našeho
názoru
účetní závěrka
ve všech významných souvislostech věrně a
poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní
kapitál a finanční situaci společnosti VF, a.s.
k 31.12. 2009 a výsledky jejího hospodaření
za rok 2009.
In our opinion, the financial statement in all
relevant aspects truly and faithfully depicts
the property, liabilities, equity capital and
financial situation of the VF, a.s. by 31st
December 2009 and its economic results in
2009.
V Blansku 30. června 2010
Blansko, 30 June 2010
Ověření účetní závěrky provedl:
EKI AUDIT, s. r.o.
Fügnerova 6, Blansko
Licence č. 203
The auditing was performed by:
EKI AUDIT, s. r.o.
Fügnerova 6, Blansko
Licence No. 203
Auditor: Ing. Marcela Štěpánková
Osvědčení KA ČR č. 413
Auditor: Marcela Štěpánková
Auditor´s decree KA CR No. 413
11
PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období 01.01.-31.12.2009
Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/2009
1. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ
ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ
Způsob oceňování
• zásoby nakupované - v pořizovacích cenách
• vlastní výrobky – v přímých nákladech +
výrobní režie
• cenné papíry a majetkové účasti - cenou
pořízení
Reprodukční pořizovací ceny nebylo v průběhu
roku 2009 použito.
Vedlejší náklady pořízení, pokud jsou součástí
faktury, se zahrnují do pořizovací ceny (jsou to
např. přirážky, clo, doprava, poštovné, balné atd.).
Vedlejší náklady pořízení, které jsou samostatně
fakturovány a z náplně je jednoznačné k čemu
tento náklad patří, se účtují přímo na příslušné
účty třídy 5, a to na tytéž účty, na které byl
zaúčtován výdej zásoby, ke které se tyto vedlejší
náklady vztahují. Vedlejší náklady pořízení, které
se nedají jednoznačně přiřadit, se účtují
na syntetické účty 112 nebo 132, podle toho zda
jde o materiál nebo zboží.
Změny ve způsobu oceňování v roce 2009 nebyly.
Odpisy
Pro stanovení daňových odpisů byla využita
metoda zrychleného odepisování. U majetku
pořízeného do roku 1999 účetní jednotka
pokračuje v odepisování započatém původním
vlastníkem, účetní odpisy jsou shodné s daňovými
odpisy. U majetku pořízeného od 1.1.2000 se
účtuje i o odpisech účetních, pro jejichž stanovení
se využívá metoda rovnoměrného odepisování.
Účetní odpisy se účtují měsíčně.
V důsledku poskytnutí dotace na podnikatelskou
činnost od Ministerstva průmyslu a obchodu došlo
od 1.1.2004 ke změně metodiky odepisování
drobného hmotného a nehmotného majetku
s dobou použitelnosti delší než 1 rok – viz. dále
„Změny v postupech účtování”.
U nového hmotného majetku pořízeného v roce
2008 a zatříděného v odpisových skupinách 1 až 3
byl odpis zvýšen o 10% vstupní ceny tohoto
majetku – dle §32 odst.2 písmeno a).
1.GENERAL ACCOUNTING METHODS AND
POLICY, METHODS OF APPRAISEMENT
USED IN VF, a.s. COMPANY
Method of appraisement
• Purchased stock - as purchase prices
• Own production - as direct costs + production
overheads
• Securities and capital participation – as
purchase price
The reproduction purchase prices were not applied
during the year 2009.
The secondary costs of purchase, if included in the
invoice, were incorporated into the purchase
prices (e.g. additional fees, customs duties,
transport fees, postage, packing charges, etc.).
The secondary costs of purchase that were
invoiced individually, and their specification was
definite, were directly accounted in the related
accounts in the category no. 5, i.e. in the stock
delivery accounts. The secondary costs of
purchase which could not be assigned
unambiguously were accounted in the synthetic
accounts 112 or 132 depending upon if it was
material or goods.
In the year 2009, we did not perform any changes
in the form of appraisement.
Depreciation
Intangibles and tangibles are depreciated by the
accelerated depreciation method. For the assets
purchased up to the year 1999, the accounting
unit continued in the depreciation method started
by the original owner, and the accounting
depreciation was the same as the tax reduction.
For the assets purchased from 1/1/2000, the
accounting depreciation was used which applies
the uniform depreciation method. The accounting
depreciation was accounted monthly.
Due to the grant received from the Ministry of
Industry and Trade for the business activities, the
depreciation methods of small-scale tangible and
intangible assets with the usable time longer than
1 year have been changed since 1/1/2004, see
below „Changes in Accounting Methods“.
For new tangible assets purchased in 2008 and
classified in the depreciation groups 1 to 3, the
depreciation has been increased by 10 percent of
the input price of the tangible assets – according
to Section 32, paragraph 2, letter a).
12
PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období 01.01.-31.12.2009
Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/2009
Přepočty cizí měny
K přepočtům cizí měny na českou korunu se
používá denních kurzů vyhlašovaných Českou
národní bankou. K přepočtu aktiv a pasiv k
31.12.2009 byl použit kurz ČNB platný 31.12.2009.
Změny v postupech účtování
V důsledku poskytnutí dotace na podnikatelskou
činnost od Ministerstva průmyslu a obchodu došlo
od 1.1.2004 ke změně metodiky odepisování
drobného hmotného a nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pro stanovení
účetních odpisů se používá metoda rovnoměrného
odpisování, přičemž stanovená doba odpisování
tohoto majetku činí 3 roky. Daňové odpisy
u tohoto specificky definovaného majetku se
rovnají účetním.
Exchange rates
The exchange rates to CZK announced daily by the
ČNB were used. The official ČNB exchange rate
valid on 31/12/2009 was applied for assets and
liabilities recalculation.
Changes in accounting methods
Due to the grant received from the Ministry of
Industry and Trade for the business activities, the
depreciation methods of small-scale tangible and
intangible assets with the usable time longer than
1 year have been changed since 1/1/2004. To
determine the accounting depreciation, the
straight-line method of depreciation has been
applied while the depreciation period of this
property is 3 years. The tax reduction for this
specifically defined property is identical to that of
the accounting depreciation.
2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A
K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
Významné položky
• dotace na provozní účely ve výši 20 816 tis.
Kč
• kontokorentní úvěr do výše 40 000 tis. Kč
• revolvingový úvěr do výše 33 000 tis. Kč
na financování akce „Dodání zařízení pro
monitoring
materiálů
uvolňovaných
do
životního prostředí pro State Enterprise
Ignalina Nuclear Power Plant v Litvě
• revolvingový úvěru do výše 30 000 tis. Kč na
financování
akce
„Dodání zařízení do
ventilačních komínů na 1. a 4. bloku JE
Kozloduy“ pro JE Kozloduy v Bulharsku
• investiční úvěr do výše 40 000 tis. Kč
na financování investiční akce „Výstavba
Technologického centra”
• investiční úvěr do výše 20 000 tis. Kč
na financování investiční akce “Výstavba
Školícího střediska”
• úvěr na investiční a provozní potřeby ve výši
4 000 tis. Kč na financování nákupu osobních
dozimetrů a zřízení internetového portálu pro
archivaci a prezentaci dávek
• vytvořená rezerva na záruční opravy ve výši
346 tis. Kč
• revolvingový úvěr ve výši 30 000 tisíc Kč, na
financování zakázky Kalina-EDU a SVJP-ETE
2. SUPPLEMENTARY
DATA
FOR
THE
BALANCE SHEET AND FOR THE PROFIT
AND LOSS STATEMENT
Important items
• Provided grants for operational purposes at a rate
of 20 816 thousand CZK
• Current/continued account at a rate of 40 000
thousand CZK
• Revolving credit up to 33 000 thousand CZK for
financing “Delivery of
Free Release Monitor
Facility” for State Enterprise Ignalina Nuclear
Power Plant in Lithuania
• Current/continued account up to 30 000
thousand CZK for “Delivery of Equipment
Installed in Stacks at 1st and 4th units at Kozloduy
NPP” project in Kozloduy NPP in Bulgaria
• Investment credit up to 40 000 thousand CZK for
financing “Technological Centre Building”
• Investment credit up to 20 000 thousand CZK for
financing the investment of “Training Centre
Construction”
• Credit for investments and operation at a rate of
4000 thousand CZK for purchase of personal
dosimeters and internet portal establishment to
archive and present the doses
• Reserve for warranty repairs at a rate of 307
thousand CZK)
• Current/continued account at a rate of 30 000
thousand CZK for Kalina - Dukovany NPP project
and for the spent nuclear fuel storage project at
the Temelín NPP
Dlouhodobý
hmotný
majetek
kromě
pohledávek
Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 84 075
tis. Kč tvoří:
• pozemky v hodnotě 932 tis. Kč
• budovy a haly v hodnotě 63 643 tis. Kč (dva
firemní byty, místní podzemní vedení, budova
Technologického centra a parkoviště)
• samostatné movité věci a soubory movitých
věcí v hodnotě 18 120 tis. Kč (zejména
počítače, měřicí přístroje)
• oceňovací rozdíl k nabytému majetku 946 tis. Kč
Long-term tangible assets except for the
receivables
Long-term tangibles amounting to 84 075
thousand CZK are:
• Lands amounting to 932 thousand CZK
• Buildings and halls amounting to 63 643
thousand CZK (2 apartments owned by the
company and local underground conduit,
Technological Centre building and parking
area)
• Independent tangibles and sets of tangibles
amounting to 18 120 thousands CZK
(especially PCs, measuring instruments)
• Adjustment to acquired assets amounting to 946
thousand CZK.
13
PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období 01.01.-31.12.2009
Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/2009
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě
2 812 tis. Kč tvoří:
• software v hodnotě 2 812 tis. Kč (školící
programy, SW pro účetnictví, pro řízení
obchodních případů,...)
Pronajatý majetek
Nájem nebytových prostor
• budova Radnice Městyse Černá Hora, doba
nájmu 20 let, počátek nájmu – rok 1994.
Pronajatý majetek na leasing
Leasingový majetek společnosti VF, a.s. v roce
2009 představuje:
• 24 automobilů zn. Škoda (10 os. automobilů
Škoda
Octavia, 10 os. automobilů Škoda
Fabia, 1 automobil Škoda Roomster, 2 os.
automobil Škoda SuperB a 1 automobil zn.
Yeti)
The
• 2 automobily zn. Volkswagen
• 2 automobily zn. Volvo
Leasingové smlouvy uzavřené do 31.12.2007 jsou
na 36 měsíců. Leasingové smlouvy uzavřenéThe
od 1.1.2008 jsou na 60 měsíců.
Součet měsíčních splátek za celou dobu pronájmu
8 554 tis. Kč, z toho:
• uhrazené splátky k 31.12.2009
2 350 tis. Kč
• splatné splátky do 1 roku
2 467 tis. Kč
• splatné splátky po 1 roce
4 339 tis. Kč
Majetek neuvedený v rozvaze
• drobný hmotný majetek v hodnotě 2 547 tis.
Kč
• drobný nehmotný majetek v hodnotě 572 tis.
Kč
Pohledávky VF, a.s. k 31.12.2009
Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku
činila 43 949 tis. Kč, z toho pohledávky do lhůty
splatnosti 30 710 tis. Kč.
Pohledávky po lhůtě splatnosti:
• do 30 dnů:
10 399 tis. Kč
• 30-90 dnů:
940 tis. Kč
• 90-180 dnů:
179 tis. Kč
• 180-360 dnů:
769 tis. Kč
• nad 360 dnů:
952 tis. Kč
Pohledávky kryté zástavním právem nemáme.
Pohledávky ve skupině činily 19 606 tis. Kč, z toho
642 tis. Kč je po lhůtě splatnosti.
Long-term intangible assets
Long-term intangible assets in the value of 2 812
thousand CZK are formed by:
• Software amounting to 2 812 thousand CZK
(training software, accounting software for
business case management)
Leasehold assets
Leasing of the non-residential areas
• The office in Černá Hora, leasing period of 20
years, leasing started in the year 1994.
Leasing receivables
The leasing receivables of VF, a.s. in 2009
represent:
• 24 Škoda cars (10 Škoda Octavia cars, 10
Škoda Fabia cars, 1 Škoda Roomster car, 2
Skoda SuperB car and 1 Yeti-Skoda car)
• 2 Volkswagen cars
• 2 Volvo cars
Lasing contracts signed before 31st December
2007 are valid for 36 months. The leasing
contracts signed after 1st January 2008 are valid
for 60 months.
Sum of monthly instalments for the complete
leasing period is 8 554 thousand CZK.
• Paid instalments till 31/12/2009 2 350
thousand CZK
• Instalments for 1 year
2 467 thousand
CZK
• Instalments after 1 year
4 339 thousand
CZK
Assets not introduced in the balance sheet
• Small-scale tangible assets amounting to 2 547
thousand CZK
• Small-scale intangible assets amounting to 572
thousand CZK
VF, a.s. receivables by 31/12/2009
Total of the receivables from business activities
amounted to 43 949 thousand CZK, of which the
receivables within the date of maturity were 30
710 thousand CZK
Receivables after the date of maturity:
• within 30 days:
10 399 thousand CZK
• from 30 to 90 days:
940 thousand CZK
• from 90 to 180 days:
179 thousand CZK
• from 180 to 360 days:
769 thousand CZK
• over 360 days:
952 thousand CZK
We have no receivables covered by the lien.
Receivables in the group amounted to 19 606
thousand CZK of those 642 thousand CZK is after
the date of maturity.
14
PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období 01.01.-31.12.2009
Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/2009
Závazky VF a.s. k 31.12.2009
Souhrnná výše závazků z obchodního styku činila
18 257 tis. Kč, z toho krátkodobé závazky do lhůty
splatnosti 10 223 tis. Kč, po lhůtě splatnosti:
• do 30 dnů:
6 738 tis. Kč
• 30-90 dnů
0 tis. Kč
• 90-180 dnů
1 533 tis. Kč
• 180-360 dnů
195 tis Kč
• nad 360 dnů
1 735 tis. Kč
Závazky kryté zástavním právem nemáme.
VF, a.s. liabilities within 31/12/2009
Total liabilities from business activities amounted
to 18 257 thousand CZK, of which the short-term
liabilities within the date of maturity amounted to
10 223 thousand CZK, and after the date of
maturity:
• within 30 days:
6 738 thousand CZK
• from 30 to 90 days:
0 thousand CZK
• from 90 to 180 days:
1 533 thousand CZK
• from 180 to 360 days:
195 thousand CZK
• over 360 days:
1 735 thousand CZK
We have no liabilities covered by the lien.
Závazky ve skupině činily 4 059 tis. Kč, z toho
1 725 tis. Kč je po lhůtě splatnosti.
Liabilities in the group amounted to 4 059
thousand CZK of those 1 725 thousand CZK is
after the date of maturity.
Členění výnosů z běžné činnosti
Tržby za vlastní výrobky činily
15 670 tis. Kč,
z toho:
• tuzemsko
8 730 tis. Kč
• zahraničí
6 939 tis. Kč
Revenues of current activities
Returns for own products sold amounted to
15 670 thousand CZK, of which:
• Domestic:
8 730 thousand CZK
• Foreign:
6 939 thousand CZK
Tržby z prodeje služeb činily
z toho:
• tuzemsko
• zahraničí
201 875 tis. Kč,
Returns for services sold amounted to
201 875
thousand CZK, of which:
• Domestic:
72 125 thousand CZK
• Foreign:
129 749 thousand CZK
Tržby z prodeje zboží činily
z toho:
• tuzemsko
• zahraničí
13 194 tis. Kč,
72 126 tis. Kč
129 749 tis. Kč
11 757 tis. Kč
1 437 tis. Kč
Celkové výdaje vynaložené na výzkum a
vývoj
Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj
v hodnotě 43 775 tis. Kč tvoří:
• Mzdy v celkové hodnotě:
13 765 tis. Kč
• Jiné náklady v celkové hodnotě 30 010 tis. Kč
(materiál, služby, atd.)
Odložená daň
Odložený daňový závazek v roce 2009 činí
4 002 tis. Kč.
Merchandise revenues amounted to 13 194
thousand CZK, of which:
• Domestic:
11 757 thousand CZK
• Foreign:
1 437 thousand CZK
Total expenses spent in research and
development
Total expenses in research and development
amounted to 43 775 thousand CZ:
• Salaries: 13 765 thousand CZK
• Other expenses: 30 010 thousand CZK
(material, services, etc.)
Deferred tax
The deferred tax amounted to 4 002 thousand
CZK in 2009.
15
PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období 01.01.-31.12.2009
Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/2009
3.PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO
KAPITÁLU ZA ROK 2009
3. OVERVIEW OF EQUITY CAPITAL
CHANGES IN 2009
Základní kapitál
• počáteční stav:
• konečný stav:
10 000 tis. Kč
10 000 tis. Kč
Equity capital:
• Initial status:
• Final status:
10 000 thousand CZK
10 000 thousand CZK
Rezervní fond
• počáteční stav:
• konečný stav:
2 000 tis. Kč
2 000 tis. Kč
Reserve fund:
• Initial status:
• Final status:
2 000 thousand CZK
2 000 thousand CZK
Kapitálový fond
• počáteční stav:
• konečný stav:
1 300 tis. Kč
1 300 tis. Kč
Capital fund:
• Initial status:
• Final status:
1 300 thousand CZK
1 300 thousand CZK
Zisk účetních období
• počáteční stav:
• zvýšení:
• konečný stav:
124 376 tis. Kč
20 387 tis. Kč
144 763 tis. Kč
Profit within the accounting period
• Initial status:
124 376 thousand CZK
• Increase:
20 387 thousand CZK
• Final status:
144 763 thousand CZK
Zisk za účetní období
(čistý)
12 919 tis. Kč
Profit within the accounting period
(net profit)
17 242 thousand CZK
Rozdělení zisku
Na jednání valné hromady v červnu 2009 bylo
rozhodnuto o převedení zisku z roku 2008
na nerozdělený zisk roku 2009 ve výši 20 387 tis.
Kč.
Profit division
At the General Meeting in June 2009, it was
decided about the profit transfer from 2008 to an
undivided profit in 2009 in the amount of 20 387
thousand CZK.
Ing. Jiří Malysák
Generální ředitel a místopředseda představenstva
VF, a.s.
Ing. Jiří Malysák
General Manager and Vice Chairman of the Board
of Directors VF, a.s
16
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
(§66a, odst. 9-11 obch. zákoníku)
Report on Relationships between Master Subjects and Controlled Subjects for Year 2009
(section 66 a, paragraphs 9 to 11 of Commercial Code)
Master subject:
CHEMCOMEX Praha, a.s.,
Registered office: Pražská 16, 102 21 Praha 10
Organization ID (IČ): 25076451
Osoba ovládající:
CHEMCOMEX Praha, a.s.,
se sídlem Pražská 16, 102 21 Praha 10,
IČ 25076451
Osoba ovládaná:
Controlled subject:
VF, a.s.,
se sídlem nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora,
IČ 25532219
VF, a.s.,
Registered office: nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora,
Organization ID (IČ): 25532219
Dceřinná společnost:
Subsidiary company:
VF, s.r.o.,
se sídlem M.R. Štefánika 9, 010 02 Žilina, SR
IČ 31442552
VF, s.r.o.,
Registered office: M.R. Štefánika 9, 010 02 Žilina,
Slovakia
Organization ID(IČ): 31442552
Dceřinná společnost:
Subsidiary company:
VF instruments, s.r.o.,
se sídlem Bratislavská 27, 010 01 Žilina, SR
IČ 36745138
VF instruments, s.r.o.,
Registered office: Bratislavská 27, 010 01 Žilina,
Slovakia
Organization ID(IČ): 36745138
Sesterská společnost:
Affiliated company
UJP Praha, a.s.,
se sídlem Nad Kamínkou 1345, 156 10 PrahaZbraslav
IČ 60193247
UJP Praha, a.s.,
Registered office: Nad Kamínkou 1345, 156 10
Praha-Zbraslav
Organization ID(IČ): 60193247
Propojené
osoby
se
zabývají
převážně
poskytováním obdobných služeb, přičemž se svými
činnostmi vzájemně doplňují.
The master and controlled subjects are mainly
interested in offering small-scale services while
they complement each other in their activities.
Vztahy mezi propojenými osobami spočívaly
v průběhu roku 2009 výhradně ve vzájemných
dodávkách výrobků a služeb na základě
uzavřených písemných smluv nebo objednávek.
Dokumentace k těmto obchodům je uložena
v technické knihovně společnosti.
In 2009, the relationships between the master and
controlled subjects consisted exclusively in their
mutual supplies of products and services based on
written contracts or orders. Documentation related
to such deals is stored in the technical archives of
the VF Business Department.
Vzájemná fakturace dosáhla v roce 2009
těchto objemů:
The mutual invoicing reached the following
volumes in the year 2009:
•
Dodavatel CHEMCOMEX Praha, a.s. – odběratel
VF, a.s.:
Celková částka 15.759.084,10 Kč, saldo
k 31.12. 2009 1.580.837,- Kč
Dodavatel VF, a.s. – odběratel CHEMCOMEX
Praha, a.s.:
Celková částka 4.668.170,76 Kč, saldo k 31.12.
2009 48.404,20 Kč
•
CHEMCOMEX Praha, a.s. Company as supplier VF, a.s. as Customer
Total sum of 15.759.084,10 CZK, balance of
1.580.837 CZK on 31st December 2009
VF, a.s. Company as supplier – CHEMCOMEX
Praha, a.s. as Customer
Total sum of 4.668.170,76 CZK,
balance of
48.404,2 CZK on 31st December 2009
17
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
(§66a, odst. 9-11 obch. zákoníku)
Report on Relationships between Master Subjects and Controlled Subjects for Year 2009
(section 66 a, paragraphs 9 to 11 of Commercial Code)
•
•
Dodavatel VF instruments, s.r.o. – odběratel
VF, a.s.:
Celková částka 0,- Kč
Dodavatel VF, a.s. – odběratel VF instruments,
s.r.o.:
Celková částka 0,- Kč, saldo k 31.12. 2009
0,- Kč
Dodavatel UJP Praha, a.s. – odběratel VF, a.s.:
Celková částka 1.974.619,- Kč,
saldo
k 31.12. 2009 0,- Kč
Dodavatel VF,a .s. – odběratel UJP Praha, a.s.:
Celková částka 10.486.551,56 Kč,
saldo
k 31.12. 2009 1.564.850,- Kč
•
Dodavatel VF, s.r.o. – odběratel VF, a.s.:
Celková částka 7.563.029,26,- Kč,
saldo
k 31.12. 2009 2.477.758,79,- Kč
Dodavatel VF,a.s. – odběratel VF,s.r.o.:
Celková částka 37.348.430,76 Kč,
saldo
k 31.12.2009 14.411.644,16 Kč
•
VF Instrument, s.r.o. Company as supplier – VF,
a.s. as Customer
Total sum: 0 CZK
VF, a.s. as supplier – VF Instruments, s.r.o. as
Customer
Total sum of 0,- CZK, balance of
0.0 CZK on 31st December 2009
•
UJP Praha, a.s. Company as supplier – VF, a.s. as
Customer
Total sum of 1.974.619,- CZK, balance of 0.0 CZK
on 31st December 2009
VF, a.s. as supplier – UJP Praha, a.s. Company as
Customer
Total sum of 10.486.551,56 CZK, balance of
1.564.850 CZK on 31st December 2009
•
VF, s.r.o. as supplier – VF, a.s. as customer:
Total amount of 7 563 029.26 CZK, balance of
2 477 758.79 CZK on 31st December 2009
VF, a.s. as supplier – VF, s.r.o. as customer:
Total amount of 37 348 430.76 CZK, balance
of 14 411 644.16 CZK on 31st December 2009
V průběhu účetního období roku 2009 nevznikla
osobě ovládané ze strany osoby ovládající žádná
újma.
No detriment and/or damage were caused by the
controlled subject to the master subject in the
course of the accounting period in the year 2009.
Miroslav Mrtvý
Předseda představenstva VF, a.s.
Miroslav Mrtvý
Chairman of Boards of Directors VF, a.s.
18
OVĚŘENÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
ZA ROK
2009
Verification of Report on the Relations for 2009
Účetní jednotka:
VF, a. s.
nám. Míru 50,
679 21 Černá Hora
Accounting unit:
255 32 219
ID organization:
IČ:
Ověřoval:
EKI-AUDIT, s. r. o.
Licence KAČR č. 203
Odpovědný auditor: Ing. Marcela Štěpánková
Dekret KAČR č. 413
Verified by:
Responsible auditor:
VF, a.s.
nám. Míru 50,
679 21 Černá Hora
255 32 219
EKI-AIDIT, s.r.o
Licence KAČR No. 203
Ing. Marcela Štěpánková
Decree KAČR No. 413
V souladu s Mezinárodními auditorskými standardy
vztahujícími se k prověrce a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky jsme ověřili věcnou správnost údajů
uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami.
In accordance with the international auditor
standards related to the audit and the appropriate
application clauses of Auditor Chamber in the
Czech Republic, we have verified the data
correctness given in Report on Relations among
Persons Involved
Za sestavení zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami je zodpovědné vedení společnosti. Naším
úkolem je vydat na základě výše uvedených
standardů a provedeného ověření výrok.
The management is responsible for the
compilation of Report on Relations among Persons
Involved. Based upon the above mentioned
standards and verification performed, our task is
to declare the statement.
Konstatujeme, že jsme ověřili věcnou
správnost údajů uvedených ve zprávě
o vztazích mezi propojenými osobami
zpracovanou společností VF, a.s., nám. Míru
50, 679 21 Černá Hora za rok 2009 a
nezjistili jsme významné nesrovnalosti.
“We state that we have verified the factual
correctness in Report on Relations among
Persons Involved processed by VF, a.s. nám.
Míru 50, 679 21 Černá Hora in 2009 and we
have not found any significant differences”
V Blansku dne 15. června 2010
In Blansko, 15 June 2010
EKI AUDIT, s.r.o.
Licence č. 203
EKI AUDIT, s.r.o.
Licence No. 203
Auditor: Ing. Marcela Štěpánková
Dekret č. 413
Auditor: Marcela Štěpánková
Decree No. 413
19
OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK
2009
Verification of Annual Report for 2009
Účetní jednotka:
VF, a. s.
nám. Míru 50,
679 21 Černá Hora
Accounting unit:
VF, a.s.
nám. Míru 50,
679 21 Černá Hora
255 32 219
Organization ID:
255 32 219
IČ:
Ověřoval:
EKI-AUDIT, s. r. o.
Licence KAČR č. 203
Audited by:
EKI-AUDIT, s. r. o
Licence KAČR No. 203
Odpovědný auditor: Ing. Marcela Štěpánková
Dekret KAČR č. 413
Responsible auditor: Ing. Marcela Štěpánková
Decree KAČR No. 413
V souladu s Mezinárodními auditorskými standardy
vztahujícími se k prověrce a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky jsme provedli ověření souladu údajů
výroční zprávy společnosti VF, a.s, náměstí Míru
50, 679 21 Černá Hora za rok 2009 s účetní
závěrkou.
In accordance with the international auditor
standards related to the audit and the appropriate
application clauses of Auditor Chamber in the
Czech Republic, we have verified the data
correctness given in the Annual Report of VF, a.s.,
nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora in the year 2009
with the finance statement.
Za sestavení výroční zprávy je zodpovědné vedení
společnosti. Naším úkolem je vydat na základě
výše uvedených standardů a provedeného ověření
výrok.
The management is responsible for the
compilation of Annual Report. Based upon the
above mentioned standards and verification
performed, our task is to declare the statement.
Konstatujeme, že údaje uvedené v této
výroční zprávě jsou ve všech významných
ohledech v souladu s údaji roční účetní
závěrky sestavené k datu 31.12.2009, která
byla auditorsky ověřena s výrokem bez
výhrad dne 30. června 2010.
“We state that the data given in this Annual
Report are in coincidence in all significant
respects with the annual statement of
finance dated 31/12/2009 which was
verified by the auditor on 30/6/2010
without any reserves”
V Blansku dne 7. července 2010
EKI AUDIT, s.r.o.
Licence č. 203
Auditor: Ing. Marcela Štěpánková
Dekret č. 413
In Blansko, 7 July 2010
EKI AUDIT, s.r.o.
Licence No. 203
Auditor: Marcela Štěpánková
Decree No. 413
20

Podobné dokumenty