Trhovosvinenské listy 7/14

Transkript

Trhovosvinenské listy 7/14
TRHOVOSVINENSKÉ 7
Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí
[email protected]
V záchraně stromů jsme nejlepší !
P r o j e k t
Zachraň strom
p o ř á d a l a
Základní škola v Trhových
Svinech poprvé
5. května 2010.
Žáci,
rodiče
a prarodiče nosili k naší škole
starý papír, abychom ho pak výhodně prodali
a za získané peníze si koupili zajímavé věci, které zkvalitní výuku
nebo které vhodně vyplní volný
čas našich žáků. Zároveň jsme
také chtěli zjistit, kolik zachráníme stromů právě tím, že sbíráme
starý papír. Od té doby jsme projekt zopakovali devětkrát.
Celkem se nám podařilo nasbírat 199 536,14 kg starého papíru. Získali jsme tak 285 516 Kč
a zachránili 2 660 stromů.
Koupili jsme si pomůcky na vyučování, venkovní basketbalové
koše, klouzačku a houpačku pro
žáky 1. stupně, venkovní pingpongový stůl, židle do učebny
pracovních činností, vnitřní pingpongový stůl, knížky do školní knihovny a hračky do školní
družiny. Část peněz jsme věnovali
Základní škole Ostrava Přívoz,
která byla v roce 2010 poškozena povodněmi. V současné době
ukládáme peníze ze sběru na účet
a chtěli bychom si pořídit nějakou
větší, kvalitní a potřebnou věc
do naší základní školy.
Velmi zajímavý byl projekt
Zachraň strom v
letošním
školním roce. Získali jsme kontakt na firmu, která by náš papír nejen odvezla a zaplatila
nám za něj, ale která dokonce
pořádá soutěž mezi základními školami ve sběru starého papíru. První cena nás
velice lákala. Konkurence však
byla veliká. Soupeřili jsme s 93
základními školami. Nebylo to
jednoduché, avšak naše snaha
se vyplatila. Dnes už víme, že
se nám v letošním školním roce
podařilo shromáždit 75 540 kg
starého papíru, a právě proto
jsme se umístili na prvním
místě. Odměna za vítězství
list y
2 014
Ročník XXI
AKTUÁLNÍ TÉMA
„Po myslivecku“
může být i sobota
Plamen se deštěm
zdolat nenechal
Kuželkářský
turnaj
„Po myslivecku“
může být i sobota
Cílem bylo ukázat dětem něco, co se na běžných dětských dnech nevidí a dát jim možnost nahlédnout do zajímavého mysliveckého prostředí.
strana 11
Plamen se deštěm
zdolat nenechal
Druhé kolo soutěže mladých hasičů s názvem
Jarní kolo hry Plamen, které opět pořádal
Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny, se
uskutečnilo 3. května 2014 na fotbalovém
hřišti SK Rejta.
strana 15
Kuželkářský turnaj
Zhodnocení IV. ročníku Trhovosvinenského
turnaje v kuželkách. Ve dnech 13. 6. -18. 6. 2014
se uskutečnil již IV. ročník Trhovosvinenského
turnaje v kuželkách, který pořádal oddíl kuželek TJ Spartak Trhové Sviny.
strana 16
je vynikající. Získali jsme šek
v hodnotě 100 000 Kč, za který si v září u firmy Santal koupíme školní nábytek. To jsou
stoly a židle do tříd. Zároveň
rozdělíme mezi naše nejlepší
sběrače 32 PC her a 10 MP3
přehrávačů.
Víme, že bez pomoci rodičů
a prarodičů bychom takového
úspěchu nedosáhli. Vážíme si
toho a děkujeme všem, kteří se
našeho projektu zúčastnili.
Text a foto
Mgr. Jana Matoušková
STRANA 2
Zápis
ze 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 16. 6. 2014
Omluven: Ing. Natálie Holý Bustová
Rada města
rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce o umístění stavby – montované restaurační zahrádky na části pozemku parc. č. 71/2 v k.ú. Trhové
Sviny se SOU a SOŠ Trhové Sviny, Školní 709, 371 19 Trhové Sviny a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 6)
rozhodla schválit smlouvu o dílo se společností ČEVAK a.s., České
Budějovice, jejímž předmětem jsou zemní práce dle nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu č.1 o celkové ceně 249 000,- Kč bez DPH. (pro 6)
z 18. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 6. 2014
Hosté: Ing. Marek Rojdl (k bodu č.1)
Rada města
vzala na vědomí návrh zprávy o uplatňování územního plánu
Trhové Sviny a doporučuje ZM ke schválení. (pro 7)
vzala na vědomí připravované výběrové řízení na opravu dřevěného mostu přes Stropnici v osadě Veselka. (pro 7)
rozhodla, na základě výběrového řízení, uzavřít smlouvu na výkon TDI + zajištění BOZP na stavbu rekonstrukce budovy Telecom
na Městský úřad v Trhových Svinech a v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace z ROP JZ s firmou GPL-INVEST s.r.o.,
Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice za cenu 294 030,Kč včetně DPH. (pro 5, proti 1, zdržel 1)
rozhodla, na základě výběrového řízení, uzavřít smlouvu na výkon
TDI + zajištění BOZP na zateplení Základní školy v Trhových Svinech
a v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace z OP ŽP
s firmou GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České
Budějovice za cenu 214 170,- Kč včetně DPH. (pro 5, proti 1, zdržel 1)
schválila přijetí daru od ČEZ, a. s. na podporu projektu „Obnova
drobné sakrální architektury v krajině: kaple na parc. č. 1552 a kříže
na parc. č. 1534 v k.ú. Pěčín“ ve výši 49 500,- Kč a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy. (pro 7)
jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém
řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce budova TKB na městský
úřad v Trhových Svinech: Ing. Ivana Božáková (náhradník Ing. František
Kolář), Radka Baštýřová (náhradník Ing. Vítězslav Král), Zástupce firmy
GPL-INVEST s.r.o., Mgr. Věra Korčaková (náhradník Ing. Radislav Bušek),
Ing. Karel Kocina (náhradník Mgr. František Slípka). (pro 7)
rozhodla, po dohodě se spoluvlastníkem pozemku - Obcí
Besednice, nepronajmout ideální 65/100 pozemku parc. č. 1326/1 o výměře 20 758 m2 v k.ú. Dluhoště. (pro 7)
souhlasí s prodejem části pozemku a doporučuje ZM prodat část
pozemku parc. č. 3426/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Trhové sviny, společnosti E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem v místě a čase obvyklém. Náklady spojené s převodem ponese kupující. Rada města ukládá žadateli dodat geometrický
plán, který bude předložen do jednání ZM. (pro 7)
souhlasí s prodejem části pozemku a doporučuje ZM prodat část
pozemku parc. č. 158/2 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Rankov u Trhových
Svinů, společnosti KORAN spol. s.r.o., Rankov 152, 374 01 Trhové Sviny,
za cenu schválenou ZM v Jedovarech, tj. 150,- Kč/m2. Rada města ukládá žadatelům dodat geometrický plán, který bude předložen do jednání ZM. (pro 7)
schvaluje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku - projektové dokumentace na výstavbu tlakové kanalizace v místní části Rejta.
(pro 7)
vzala na vědomí žádost paní Hudákové a ukládá SÚMM projednat
další možnosti řešení vzniklé situace. (pro 7)
souhlasí s námitkami proti trase D42/8d schválené Zastupitelstvem
Jihočeského kraje dne 24. 4. 2014. (pro 7) – viz TSL č. 6
byla informována o jednáních s VZP ČR týkajících se zajištění
zdravotní péče pro pojištěnce VZP ČR ve Zdravotním zařízení polikliniky města Trhové Sviny v oborech ortopedie a otorinolaryngologie.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014
INFORMACE Z RADNICE (Jednání probíhají s VZP ČR, ale zajištění zdravotní péče se týká i pacientů ostatních zdravotních pojišťoven.)
schvaluje Smlouvu o spolupráci a výpůjčce nebytových prostor pro
poskytování služeb komunitního týmu FOKUS o.s. a pověřuje starostu
jejím podpisem. (pro 7)
nesouhlasí s nabídkou firmy Daruma s.r.o. na prezentaci města
Trhové Sviny na multifunkčních informačních panelech informačního
a orientačního systému v Českých Budějovicích. (pro 7)
schvaluje návrh aktualizace priorit města Trhové Sviny pro ISRU
(Integrovaná strategie rozvoje území) mikroregionu Sdružení Růže
a pro CLLD MAS Sdružení Růže pro období 2014-2020. (pro 7)
rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu
o dílo na dodavatele stavby zateplení ZŠ v Trhových Svinech s firmou
Binter spol. s r. o., Husova 1821/4, 370 01 České Budějovice, IČ:
25187627, za cenu 8.280.482,- Kč bez DPH. (pro 7)
doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem nově zaměřeného pozemku parc. č. 1272/6 o výměře 787 m2 v k.ú. Trhové Sviny
od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 – Nové Město. (pro 7)
rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízní věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem
„Trhové Sviny, K 88/4, Kuraliová – NN“ za úplatu 10 000,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. K.N. 3846/7 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 7)
vzala na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v MŠ Trhové Sviny. (pro 7)
rozhodla o výši vstupného na festival dechových hudeb Karel
Valdauf 2014 takto:
 sobota………………………….70,- Kč
 neděle………………………….100,- Kč
 sobota + neděle (dvoudenní)......150,- Kč
(tzn. ve stejné výši jako v minulých ročnících) - (pro 7)
souhlasí s úhradou částky 56.860,- Kč, která odpovídá nájemnému
za 2 roky užívání pozemku dle znaleckého posudku č. 1269-01/2014
vypracovaného Zdeňkem Sihelníkem, a to za podmínky, že bude uzavřena písemná dohoda o narovnání, kde budou upraveny práva a povinnosti obou stran a specifikován závazek a úhrada. RM nesouhlasí
s vyklizením pozemku dle požadavku JUDr. Bohuslava Petra a odkazuje se na § 24 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví. (pro 7)
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014 a předkládá ZM na vědomí.
Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 626.736,- Kč. (pro 7)
schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Trhové Sviny, řediteli
Základní školy Trhové Sviny, řediteli MěKS, tajemníkovi MěÚ a uvedeným pracovníkům MěÚ. (pro 7)
z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 7. 2014
Omluven: Mgr. Slípka, p. Randa
Rada města
revokuje usnesení č. RM 181/2014 ze dne 30. 6. 2014. (Na základě
omluvného dopisu firmy Euroforum, ve kterém oznamuje, že v důsledku jejich chyby byla špatně vyhodnocena vítězná nabídka na dodavatele stavby zateplení ZŠ.) – (pro 4, zdržel 1)
ukládá MěÚ prověřit možnost uplatnění sankcí dle mandátní smlouvy uzavřené s firmou Eurofoum za chybné vyhodnocení veřejné zakázky a následně informovat všechny členy rady města. (pro 5)
rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele stavby zateplení ZŠ v Trhových Svinech s firmou CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice, za cenu
8.214.628,- Kč bez DPH. (pro 5)
vzala na vědomí dopis GPN GmbH Trhové Sviny, ze dne 3. 7. 2014
k podání námitek proti 1. návrhu aktualizace ZUR Jihočeského kraje.
z 20. jednání rady města, které se konalo v pátek 11. 7. 2014
Rada města
souhlasí s doplněním námitek schválených Usnesením RM 176/2014
proti trase D42/8d schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne
24. 4. 2014. (pro 7) – viz:
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014STRANA 3
1) Tato varianta neřeší problémy s pravidelnou autobusovou dopravou. Autobusové nádraží je zcela mimo navrhovanou trasu a nijak neřeší problematické nájezdy autobusů k nádraží. Pro představu jen spojení
s Českými Budějovicemi znamená denně 40 spojů.
Z diskuse, kterou jsme vedli s představiteli Jihotransu při řešení rekonstrukce Nového města, vyplynulo, že pro autobusy je problematické odbočování z Žižkova náměstí na nádraží. I když jedou autobusy od Českých
Budějovic, neodbočují na křižovatce s Bezručovou ulicí (tedy na začátku
Žižkova náměstí), ale projíždí náměstím. Přestože jde odbočení vpravo,
musí autobus počkat, až bude mít volno nejen v protisměru, aby si mohl
najet, ale čeká také na volno v Bezručově ulici, protože při odbočení musí
najet i do protisměru v této ulici. Pokud takto zůstane autobus stát a čeká
na volno, velmi rychle se za ním vytvoří řada aut stojících až do zatáčky
v ulici Trocnovská a dochází tak k velmi nebezpečné situaci. Proto autobusy raději projedou náměstím a odbočují až v ulici Branka, kde také musí počkat na volno v protisměru, ale už ne na volno v ulici Branka, protože tato
ulice je jednosměrná. Jednosměrnost je daná tím, že tato ulice je úzká, především v místě křížení s náměstím, a tomu odpovídá i zúžení chodníku. Pro
chodce tu vzniká velmi nebezpečné místo právě při odbočování autobusu
nebo jiného většího vozidla. Podobně, když autobus vyjíždí Bezručovou
ulicí z autobusového nádraží směrem na Nové Hrady, musí vjet na náměstí do protisměru a opět čekání na volno prodlužuje čas projetí autobusu
i za ním jedoucích vozidel.
2) Ve studii IKP Consulting Engineers, s.r.o, v multikriteriálním porovnání
jedenácti navržených variant je v kritériu "Přínosy stavby - obsluha území"
varianta S1 vyhodnocena jako devátá nejhorší a varianta S2 jako desátá
nejhorší (varianta S3, která vznikla kombinací těchto dvou variant zde není
hodnocena). Při posuzování kritéria "Snížení intenzity dopravy na Žižkově
náměstí (emise, hluk, vibrace)" a kritéria "Odstranění tranzitní dopravy
z centrální části náměstí (emise, hluk, vibrace z nákladní dopravy)" vyšly
varianty S1 a S2 v obou kritériích jako nejhorší, tedy nejméně účinné. Z tohoto jasně vyplývá, že je výběr varianty S3 naprosto nesmyslný, protože
nesplňuje základní cíle řešení intenzity dopravy v Trhových Svinech.
Mgr. V. Korčaková
Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech,
které se konalo 16. června 2014 v zasedací místnosti Městského
úřadu v Trhových Svinech
Přítomno: 21 zastupitelů
Omluveni: Václav Růžička, Ing. Pavel Kratochvíl,
dřívější odchod p. Nepraše
Zastupitelstvo města
schvaluje závěrečný účet města za rok 2013 spolu se zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. (pro 21)
schvaluje účetní závěrku města sestavenou k 31.12.2013 a pověřuje
starostu podpisem protokolu o schválení. (pro 21)
vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2014: Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 96 000,00 Kč. (pro 20, 1 nepřítomen)
vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2014: Změny v příjmech o celkovou částku 5 631 800,00 Kč, změny ve výdajích o celkovou částku 17 138 247,00 Kč, změny ve financování – příjmy o celkovou
částku 11 506 447,00 Kč. (pro 20, 1 nepřítomen)
vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2014: Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 12 994 561,00 Kč. (pro 21)
vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 8/2014: Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 615 169,00 Kč. (pro 21)
rozhodlo směnit pozemky parc.č. 3912/77 o výměře 42 m2, parc.č.
3912/85 o výměře 22 m2, parc.č. 3912/88 o výměře 35 m2 v majetku
M. Steinbauera, Rejta, a parc.č. 3912/111 o výměře 48 m2 a parc.č.
3912/131 o výměře 165 m2 v majetku J. Steinbauera,. Rejta, za pozemek parc.č. 2597 o výměře 11.937 m2 v majetku Města Trhové
Sviny, vše v k.ú. Trhové Sviny. Pozemek parc.č. 2597 v majetku města
bude na základě dohody bratrů Steinbauerových převeden na M.
Steinbauera, Rejta, s tím, že Miroslav Steinbauer doplatí městu
50.000,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 20, zdržel 1)
rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 21/2014 a rozhodlo přijmout
dar – pozemek parc.č. 1895/13 o výměře 12 m2 a dále nově zaměřené
pozemky parc.č. 1895/14 o výměře 447 m2, parc.č.1895/16 o výměře
14 m2 v k.ú. Trhové Sviny od Remonst Development, a.s., Rudolfovská
460/93, 37001 České Budějovice. Náklady spojené s převodem uhradí
město. (změny čísel parcel) – (pro 21)
nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 3426/1 v k.ú. Trhové
Sviny. (pro 19, zdržel 2)
souhlasí se Smlouvu o smlouvě budoucí kupní týkající se budoucího prodeje pozemků parc.č. 1888/7, 479/3 a části pozemků parc.č.
479/4, 520/2 a 520/3 v k.ú. Březí u T.Svinů, Lesům ČR s.p., potřebných
k realizaci stavby – PPO Todeňský potok 0,0-0,500 ř.km a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 21)
rozhodlo směnit pozemky v k.ú Trhové Sviny - pozemek parc.č.
1542/20 o výměře 1901 m2 v majetku Města Trhové Sviny za pozemek
parc.č. 1542/41 o výměře 697 m2 v majetku PhDr. P. Mikeše, Praha, s tím,
že PhDr. Mikeš doplatí Městu rozdíl ve výměrách pozemků v ceně 50,Kč/m2, tj. 60.200,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 20, zdržel 1)
rozhodlo koupit pozemky parc.č. 1497/4 o výměře 245 m2, parc.č.
1498/4 o výměře 479 m2 a parc.č. 1542/32 o výměře 718 m2 v k.ú. Trhové
Sviny od Ing. J. Papouška a M. Papouškové, Kaplice, za cenu 100,- Kč/
m2. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 20, zdržel 1)
rozhodlo směnit pozemky parc.č. 445 o výměře 1.721 m2, parc.č.
620/3 o výměře 1.048 m2, parc.č. 990 o výměře 596 m2 a nově zaměřený pozemek parc.č. 982/1 o výměře 2.180 m2 v k.ú. Todně a parc.č. 264
o výměře 985 m2, parc.č. 968/1 o výměře 1.150 m2 a parc.č. 968/2 o výměře 119 m2 v k.ú. Něchov v majetku města za pozemky parc.č. 767/2
o výměře 128 m2, parc.č. 801/10 o výměře 198 m2, parc.č. 801/14 o výměře 179 m2, parc.č. 801/15 o výměře 220 m2, parc.č. 841/2 o výměře 29
m2, parc.č. 842/4 o výměře 12 m2, parc.č. 853/4 o výměře 27 m2, parc.č.
853/6 o výměře 7 m2, parc.č. 890/2 o výměře 175 m2, v k.ú. Todně v majetku SJM Bc. H. Opekarové a Ing. J. Opekara, Todně, a dále za pozemky
parc.č. 772 o výměře 305 m2 a parc.č. 775 o výměře 130 m2 v k.ú. Todně
v majetku Ing. J. Opekara, Todně, s tím, že manželé Opekarovi doplatí
městu rozdíl v hodnotě pozemků a ½ nákladů spojených s převodem
v celkové ceně 668,- Kč. (pro 18, zdržel 3)
rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc.č. 2025/15 o výměře
55 m2 v k.ú. Trhové Sviny, manželům Síkorovým, Trhové Sviny, za cenu
schválenou ZM v Trhových Svinech, tj. 120,- Kč/m2. Náklady spojené
s převodem uhradí žadatel. (pro 21)
rozhodlo trvat na závěrech posudku pořadové číslo 1269-01/2014
zpracovaného Zdeňkem Sihelníkem a za těchto podmínek souhlasí s koupí pozemku parc.č. 3671/8 v k.ú Trhové Sviny od Ing. Z.
Steinbauera, Dobrá Voda u Č. Budějovic. (pro 17, zdržel 4)
rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc.č. 2106/7 o výměře
74 m2 v k.ú. Jedovary manželům Zavázalovým Č. Budějovice, za cenu
schválenou ZM v Jedovarech, tj. 50,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. (pro 21)
rozhodlo darovat ideální ½ k pozemku parc.č. 3235/4 o výměře 46
m2 v k.ú. Číkrajice, Obci Čížkrajice, Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny.
Náklady spojené s převodem uhradí Obec Čížkrajice. (pro 21)
rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí: Škola v Pěčíně - budova čp. 35 na pozemku parc.č. st. 53, nově zaměřený pozemek parc.č.
st. 53 o výměře 619 m2, na kterém se nachází budova čp. 35, nově zaměřený pozemek parc.č. 530/3 o výměře 167 m2, parc.č. 527 o výměře 626
m2, parc.č. 528/2 o výměře 3.516 m2, parc.č. 529/2 o výměře 1.137 m2,
parc.č. 531 o výměře 152 m2, vše v katastrálním území Pěčín u Trhových
Svinů – minimální
rozhodlo o základních prodejních cenách pozemků v majetku města Trhové Sviny platných u žádostí podaných po 16.6.2014 takto:
Trhové Sviny - 220,-/ m2
Rejta - 180,-/ m2
Otěvěk, Rankov, Bukvice, Něchov, Todně - 150,-/ m2
Čeřejov, Třebíčko, Svatá Trojice, Březí, Něžetice,
Hrádek, Jedovary, Pěčín - 100,-/m2
Šírků mlýn, Želízků mlýn - 200,-/m2
(pro 12, zdržel 9)
doporučuje zařadit do rozpočtu na rok 2015 částku 1 261 183,- Kč,
tj. vlastní podíl ve výši 50 % z celkových nákladů v rámci dotace z MV
(Pokračování na další straně)
STRANA 4
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014
ČR na rok 2015, na rekonstrukci vozidla CAS 32-T 815 v redukovaném
provedení pro jednotku SDH Trhové Sviny. (pro 20, nepřítomen 1)
projednalo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023. Výše nájemného, které by odpovídalo aktualizovanému Plánu obnovy financování obnovy vodovodů a kanalizací
a dopad tohoto nájemného do ceny vodného a stočného budou projednány současně se stanovením ceny vodného a stočného pro rok
2015. (pro 18, zdržel 3)
6 zastupitelů opustilo jednání (1 předem omluvil dřívější odchod)
souhlasí se záměrem Krajského úřadu Jihočeského kraje schváleným zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 24.4.2014 řešit dopravu
tzv. severním obchvatem D42/8d. (proti 14 zdržel 1) Usnesení nebylo
přijato.
souhlasí se zasláním připomínek k navržené variantě D42/8d v rámci veřejného projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje v předloženém znění. (viz TSL č. 6) – (pro 13, zdržel 2)
požaduje, aby Krajský úřad Jihočeského kraje převzal do Zásad
územního rozvoje kraje dopravní řešení uvedené ve schváleném
územním plánu Města Trhové Sviny. (pro 12, proti 3)
vzalo na vědomí informace z Valné hromady Lesů obcí Trhové Sviny
a Besednice a informace z Valné hromady Tepelného hospodářství
Města Trhové Sviny. (pro 15)
schválilo pravidla pro výplatu příspěvku, jako náhrady ošatného
pro zastupitele města, kteří zajišťují občanské obřady, a výši příspěvku
na jeden den konání obřadů 500,- Kč/obřad a den. (pro 15)
schválilo název ulice „Za Pilou“, pro místní komunikaci, která bude
sloužit k dopravní obslužnosti nového obytného domu – REMONST
Development a.s. (pro 15)
rozhodlo o vymezení ulice Lesní v obci Trhové Sviny na pozemcích
parc. č. 322/126, 322/118, 322/353, 322/354 a 322/274 v k.ú. Trhové
Sviny dle grafické přílohy. (pro 15)
schválilo přijetí nadačního příspěvku v rámci projektu – Přístřešek
a rampa pro tělesně postižené, automatické dveře hlavní vchod budova B, v grantovém řízení Podpora regionů v částce 700 000,- Kč.
Příjemcem nadačního příspěvku ČEZ ve výši 700 000,- Kč bude příspěvková organizace zřízená městem Trhové Sviny – Zdravotní zařízení poliklinika Trhové Sviny, Nábřeží Svatopluka Čecha č.p. 664, 374 01 Trhové
sviny, IČO 62535706. ( pro 15)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA Schválení Závěrečného účtu města Noví občánkové města byli
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 16.června
2014 Závěrečný účet města za rok 2013. Tento obsáhlý dokument,
uvítáni ve čtvrtek 12. června
který obsahuje všechny podstatné údaje o hospodaření města, každým rokem povinně završuje celý proces vyúčtování a kontroly
hospodaření.
Jako první informace se v Závěrečném účtu uvádí hospodaření
města a jeho organizací. V roce 2013 skončilo hospodaření města
s přebytkem, to znamená, že rozpočtové příjmy byly o 10 mil.
Kč vyšší než rozpočtové výdaje. Po započtení mimorozpočtových příjmů a výdajů, především splátek jistin úvěrů a půjček, byl
ke konci roku zůstatek na účtech města ve výši více než 3 mil.
Kč. Tato částka byla převedena k použití v roce 2014. Tento pozitivní
výsledek hospodaření je ještě podtržen tím, že v roce 2013 došlo
ke splacení úvěrů a půjček ve výši 10 mil. Kč.
Příspěvkové organizace města hospodařily s celkovým
přebytkem 334 tis. Kč, pouze Mateřská škola skončila ve ztrátě.
Ze založených obchodních společností Lesy obcí Trhové Sviny
a Besednice s.r.o. vytvořila zisk 810 tis. Kč a Tepelné hospodářství
města Trhové Sviny s.r.o. vykázalo ztrátu 2,9 mil. Kč. Tuto ztrátu
představují především tzv. účetní odpisy ve výši 2,6 mil. Kč, jejichž
smyslem je tvořit rezervu na obnovu zařízení.
Další částí Závěrečného účtu jsou účetní výkazy města a jeho
organizací a rozbor hospodaření města, který obsahuje podrobné
porovnání příjmů a výdajů města za poslední tři roky.
Velmi důležitou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013. Toto přezkoumání každoročně provádí
krajský úřad a tento rok opět skončilo výrokem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření, nebyla zjištěna rizika
a kontrolované ukazatele jsou v pořádku.
Součástí Závěrečného účtu je i tzv. Hodnotící zpráva za město
Trhové Sviny, která slouží k vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu. Tato zpráva obsahuje podrobné porovnání příjmů a výdajů za sledovaný a minulý rok, shrnuje provedená
rozpočtová opatření, sleduje stav závazků a čerpání dotací a grantů.
Poslední součástí Závěrečného účtu je přehled všech dotací
a příspěvků poskytnutých městem příspěvkovým organizacím, zájmovým a profesním sdružením, neziskovým a podobným organizacím.
S úplným obsahem Závěrečného účtu města se občané mohou seznámit vždy již nejméně 15 dnů před jeho schvalováním,
a to na klasické nebo i elektronické úřední desce a současně
i na ekonomickém odboru, kde také mohou pokládat případné dotazy k hospodaření města.
Ing. Emil Kunz
zleva na fotografii:
Vojtěch Farka, Kristýna Kaštánková, Anežka Dvořáková, Lukáš Bartoň,
Michal Erbert, Viktorie Halajová, Ester Bromová
zleva na fotografii:
Matyáš Pokorný, Bára Řeháčková, Kristýna Vávrová, Jakub Mašek,
Tomáš Princ, Jan Kišík, Monika Pelechová, Matyáš Przbyla
Foto: J. Jandová
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014STRANA 5
Veřejné projednání ZÚR na krajském úřadě
Dne 8. 7. 2014 jsem se s panem starostou zúčastnila veřejného
projednání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Pan starosta
Ing. Bušek z celé řady námitek, které schválilo zastupitelstvo a rada
města, v krátkém časovém prostoru, který byl pro jednotlivé řečníky
z řad měst a veřejnosti vymezen, připomněl ty nejdůležitější, zdůraznil,
že pro krajem navrhovanou variantu na
Zastupitelstvu města T. Sviny nehlasoval ani jeden ze zastupitelů,
že schválení této varianty znamená zastavení možnosti rozvíjet se,
a zopakoval, že kraj by měl podporovat zaměstnanost v regionu, ne
naopak.
K možným úpravám trasy jsme se od p. Ing. D. Řežábkové dozvěděli toto:
1) Aby mohla být aktualizace schválena v podzimním termínu,
nelze v této fázi změnit trasu v Otěvěku. Uznává, že v příští aktualizaci ZÚR by v této části trasy mělo dojít ke změně – severní
obchvat by měl začínat již před zastavěnou plochou.
Co toto vyjádření znamená? Aktualizace ZÚR probíhá jednou za čtyři
roky. Do té doby bude platit stavební uzávěra na všechny domy, které
jsou v navrženém 100m koridoru. Nejenže zde nelze provádět jakékoli
stavební úpravy, které by byly v rozporu s budoucí dopravní stavbou,
ale tyto stavby ztrácejí na své hodnotě, což by jejich majitelům způsobilo problém, pokud by se tyto nemovitosti staly součástí např. dědického nebo rozvodového řízení, ale i v případě žádosti o hypotéku atd.
Navíc je město povinno uvést územní plán města do souladu se
ZÚR – jako perličku uvádím to, že právě řešíme nutnost zahájit změnu
územního plánu města tak, aby byl uveden do souladu se stávající
ZÚR. Jedná se o případy, kdy bychom měli do našeho územního plánu
zahrnout prvky, které jsou při podzimní aktualizaci ZÚR navrženy k vypuštění (např. rezerva pro elektrické vedení).
S takovýmto provizorním řešením nesouhlasíme, nikdo nemůže odhadnout, jaká bude situace za čtyři roky, zda bude skutečně na krajském úřadě zájem o tuto změnu. A bude se připravovat projekt, jehož
zpracováním by se alespoň přiblížila realizace obchvatu, když by se
měla trasa v budoucnu měnit? Jsou to další čtyři roky „k dobru“, kdy se
nebude nic řešit?
2) Není jiná možnost než vést trasu „před hřbitovem“. Podle
Ing. D. Řežábkové je rozdíl „před“ a „za“ hřbitovem jedna miliarda korun, tzn. že trasa „za hřbitovem“ je nereálná.
K upozornění na to, že od konce pozemku posledního postaveného
domu ke hřbitovní zdi je vzdálenost pouze 40m, uvedla, že toto ZÚR
neřeší, že to může budoucí projekt řešit nějakým protihlukovým
opatřením.
3) Je možné změnit oblouk trasy tak, aby neprocházel nově postavenou halou firmy A. Schmied. Nelze však trasu měnit tak, aby
zde byl zachován prostor pro další možné rozšíření této firmy.
Zástupci firmy A. Schmied konstatovali, že toto řešení je pro ně naprosto nedostatečné.
4) Žádné další úpravy navržené trasy se nezvažují.
Prohlášení vedení města k účasti na jednáních
ohledně řešení dopravní situace v Trhových Svinech
Poslední měsíce nás a naše občany zaměstnává spor o variantu tzv.
severního obchvatu, kterou Jihočeský kraj navrhuje ke schválení v rámci 1. aktualizace ZÚR. Protože o vedení města bylo opakovaně řečeno,
že se neúčastnilo schůzek k tomuto tématu, že nevznášelo námitky,
popř. jednání bojkotovalo, vydáváme toto prohlášení:
Na náš dotaz ohledně výroků, podle kterých jsme se neúčastnili
jednání na krajském úřadě (např. při projednání v dopravním výboru) ve věci řešení dopravní situace v Trhových Svinech nám p. Ing. D.
Řežábková, vedoucí Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - oddělení územního plánování, potvrdila, že jsme na žádná jednání nebyli pozváni s tímto vysvětlením:
„Pokud se týká povinnosti oslovit město v rámci zpracování návrhu ZÚR
(tj. v průběhu projektových prací, před odevzdáním konečného návrhu pro
jednotlivé fáze pořízení aktualizace), tak ta skutečně z platných právních
předpisů nevyplývá. Ostatně, pokud by tomu tak bylo, musel by pořizovatel projednávat rozpracovaný návrh se všemi obcemi na území kraje, nejen
s městem Trhové Sviny, což z časového hlediska není možné. Ve všech fázích pořízení aktualizace, kdy to ukládá zákon, tj. v rámci projednání zprávy o uplatňování, při společném jednání i při veřejném projednání bylo
město v souladu se stavebním zákonem obesláno a mělo možnost uplatnit
požadavky, připomínky či námitky.“
Dodává však, že:
„Zástupci města byli zváni na všechny výrobní výbory v průběhu pořízení studie a měli možnost k navrhovaným trasám obchvatu uplatnit své
připomínky a upozornit na problémy jednotlivých variant. Zástupci města
tuto možnost nevyužili a při zpracování studie neupozornili na žádný problém v navrhovaných trasách obchvatu.“
Oproti tomu výroku se co nejdůrazněji ohrazujeme, požádali jsme
firmu IKP o vyjádření k této dezinformaci a p. Ing. Řežábkové jsme zaslali tuto zprávu:
Firma IKP Consulting Engineers nás kontaktovala na začátku své práce na studii s tím, zda bychom respektovali to, že zástupci samosprávy nebudou zváni na pracovní schůzky. Jako důvod uvedli to, že bychom se tím v budoucnosti vyhnuli pochybnostem, že studie byla
ze strany samosprávy Trhových Svinů ovlivněna. Domluvili jsme
AKTUÁLNĚ Mgr. V. Korčaková
se tedy, že se schůzek budou účastnit zástupci státní správy. Ti pak
konstatovali, že ze schůzek nemají dobrý pocit, že jsou tázání na jejich
názory, kudy trasu vést, místo toho, aby se vyjadřovali ke vhodnosti určitých lokalit, a že se toto neslučuje s náplní práce pracovníka státní
správy. Respektovali jsme to, a proto se dalších jednání jako zástupce
města účastnil tajemník městského úřadu p. Zdeněk Valut, který zástupcům IKP předával všechny potřebné informace, které vyplývaly ze
znalosti místních poměrů. Tzn. že zástupci IKP byli seznámeni s tím,
kde jsou rozvojové plochy, kde je zájem o stavby, kde se vydávají
stavební povolení, kde už se staví atd. Nikdy se nikdo ze strany
IKP nevyjádřil v tom smyslu, že nemá dostatečné informace!
Jako zástupci samosprávy jsme se s autory studie setkali po „prvním kole studie“, kdy nás seznámili se šesti novými jižními variantami
a dvěma novými severními. Také nám sdělili, že vzdálenější jižní varianty jsou natolik finančně nákladné, že se jimi ve své další práci nebudou zabývat. Při této schůzce nás velice překvapilo, že severní trasy
jsou navrženy přes oblasti, ve kterých je zájem o výstavbu a ve kterých dokonce už probíhá řízení o vydání stavebních povolení, a toto
jsme také zástupcům IKP sdělili. Ti oponovali s tím, že o tomto vědí,
ale pokud má být nějaká z variant srovnatelná s tzv. přeložkou,
musí jít co nejblíže městu – pokud by se od města vzdalovala, výrazně porostou finanční náklady na její stavbu a zároveň se bude snižovat počet vozidel, který by ji využíval. Za nejvhodnější označili variantu J4, která navazuje na přeložku (ta vyšla ve studii nejlépe, a to jak
z hlediska, tak z hlediska odvedení dopravy z problematických míst).
Zástupcům IKP jsme sdělili, že ani tuto variantu nemůžeme podporovat, protože vede v těsné blízkosti domu s pečovatelskou
službou, kolem nově stavěných domů a přes lokalitu Padělky,
pro kterou již v té době měl soukromý investor zpracovánu studii
pro individuální bytovou výstavbu, jejíž nedostatečná nabídka omezuje rozvoj Trhových Svinů. U severních variant jsme také uvedli
lokality, kde se začíná s individuální výstavbou i s výhledem
na možnost rozšíření firem podnikajících v Trhových Svinech.
Také si vzpomínám, že jsme uváděli to, že lidé určitě budou proti
(Pokračování na další straně)
STRANA 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014
tomu, aby nějaká komunikace křížila trasu na hřbitov a na Velký
rybník. Severní varianty nebyly ze strany IKP brány jako prioritní a to vzhledem k tomu, že i když budou co nejtěsněji přimknuty
k městu a dokonce by znamenaly i demolici již postavených objektů,
frekvence dopravy, kterou by odvedly z nebezpečných míst, je
podstatně nižší než varianty jižní.
V souvislosti s Vašimi výroky jsme v minulém týdnu oslovili i firmu
IKP Consulting Engineers, aby se vyjádřila k tomuto nařčení z údajného nezájmu o spolupráci ze strany města Trhové Sviny. Nejde o to, že
jsme neposkytovali informace, ale že jsme již v průběhu studie
jasně formulovali, že žádnou z nových variant nebudeme podporovat z výše uvedených důvodů, tzn. že všechny prochází lokalitami, které jsou pro rozvoj města klíčové.
Myslím si, že však daleko důležitější v tuto chvíli je to, co pro město Trhové Sviny schválení této varianty znamená. Jednatelé firmy A.
Schmied se na společné schůzce s námi jasně vyjádřili, že pokud
bude tato varianta schválena, firma z České republiky do tří let
odchází, přesune výrobu do Indie. Je pro ně naprosto nepochopitelné, že s nimi nikdo nejednal, neupozornil je na situaci, která by mohla
nastat. Z naší strany k tomu mohu říci
jen to, že z výsledků studie nic nenasvědčovalo tomu, že by mohla být
vybrána právě tato varianta a že by
nebylo vzato do úvahy rozhodnutí
Zastupitelstva města Trhové Sviny
UPOZORNĚNÍ
(ze dne 23. dubna 2012), které se
svým rozhodnutím, že trvá na reVážení čtenáři,
spektování svého územního plánu,
z důvodu velkého
postavilo proti všem nově navržemnožství aktuálních
ným variantám.
informací se románu
Jednatelé firmy A. Schmied nám
na pokračování
dále sdělili, že i jen to, že vůbec došlo
Těžák
k situaci, že by mohlo být něco takodočkáte až v příštím
vého schváleno, narušuje jejich důčísle.
Za pochopení děkuje
věru v možnost podnikat v ČR. Další
redakce.
velmi zásadní informací je i to, že
jsou s nimi v kontaktu i další dvě zahraniční firmy, které jsou největšími
Městský úřad Trhové Sviny
Vyjádření
Vzhledem k dotazům týkajících se správnosti vydání stavebních povolení na parcelách, přes které
vede varianta tzv. severního obchvatu, navržená
ke schválení v ZÚR (zásady územního rozvoje)
Jihočeského kraje, považuji za nutné se k tomuto
vyjádřit.
Studie proveditelnosti přeložky silnice II/156, podle které
byla vybrána jedna z variant pro aktualizaci ZÚR Jihočeského kraje,
není dokument, jež by ovlivňoval jakákoli opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu vydaná podle stavebního zákona č.
183/2006 Sb..
Až v momentě schválení a vydání aktualizace ZÚR, jež by obsahoval koridor pro některou z variant obchvatu, by bylo nutno postupovat podle § 54 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tzn.:
„…nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou
v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou
krajem ….“.
Toto na veřejném projednávání ZÚR na krajském úřadě dne 8. 7.
2014 potvrdila i Ing. D. Řežábková, vedoucí odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - oddělení
územního plánování.
Vyjádření Stavebního úřadu Trhové Sviny
Ing. Luděk Klein
vedoucí Stavebního úřadu
Mě Ú Trhové Sviny
zaměstnavateli v Trhových Svinech, a že i pro ně je nastalá situace také
velice nepříjemná a její řešení ovlivní jejich rozhodnutí, zda své podnikání v Trhových Svinech dále rozvíjet. Jistě nemusím zdůrazňovat,
že zaměstnanost je pro rozvoj každého města věcí zásadní.
Závěrem ještě jednou zopakuji to, že se pan starosta, já i pan tajemník cítíme neoprávněně obviněni z toho, že jsme s firmou
IKP nespolupracovali. Zároveň však ani tato údajná „nespolupráce“
není argumentem pro ty, kdo by tuto variantu schválili ve chvíli, kdy
jsou všeobecně známy fatální důsledky, které tato varianta přinese pro rozvoj města Trhové Sviny, a kdy na posledním jednání
Zastupitelstva města Trhové Sviny pro tuto variantu nehlasoval
ani jeden ze zastupitelů města.
Ing. R. Bušek – starosta,
Mgr. V. Korčaková – místostarostka, Z. Valut - tajemník
Vyjádření p. Zdeňka Valuta
ke spolupráci s firmou IKP
Consulting Engeeners:
Prohlašuji, že jsem se jako zástupce státní správy v Trhových
Svinech aktivně účastnil pracovních schůzek při zpracování studie
dopravního řešení v Trhových Svinech, že jsem firmě poskytl veškeré požadované informace, včetně místní znalosti. Firmu jsem
upozornil na rozvojové plochy, které jsou strategicky důležité pro
rozvoj města, a to jak v Trhových Svinech, tak i v místní části Otěvěk.
Zástupci firmy byli také upozorněni na nevhodnost přetnutí cesty
na hřbitov a na Velký rybník, což jsou velmi frekventované pěší trasy. Ze strany firmy IKP nikdy nezazněla stížnost na nespolupráci ze
strany města Trhové Sviny či na nedostatek informací.
Hospodaření Lesů obcí Trhové
Sviny a Besednice s.r.o. v roce 2013
V roce 2013 končila platnost Lesního hospodářského plánu, který je
zpracováván na období deseti let. Důležité je, že byly plněny jednotlivé
úkoly v oblasti obnovy a ochrany lesa. Nemalá práce byla udělána také
na opravě a údržbě lesních cest. Plánované úkoly v těžbě byly překročeny vlivem vichřice Kiril v roce 2007. Celkem bylo za toto období vytěženo 123.609 m3 dřeva, z čehož 41% činila nahodilá těžba (kůrovec,
polomy, souše, důsledky vichřice Kiril). Na ploše 430,02 ha byly provedeny výchovné zásahy - prořezávky a probírky. Výsadba byla provedena na 104,22 ha.
Ve finančním hospodaření byly výnosy 165.857 tis. Kč, náklady
161.174 tis. Kč. Je třeba zdůraznit, že lesy jsou značným přínosem pro
město Trhové Sviny a městys Besednice, které jsou vlastníky lesů
a společnost jim platí nájem. Za toto desetileté období bylo vyplaceno
53.100 tis. Kč Podíl obou vlastníků se v průběhu desetiletého období
měnil vlivem získávání nových lesních ploch. Město Trhové Sviny z výše
uvedené částky získalo cca 40 milionů korun. Podstatné je, že v minulém desetiletém období lesy nebyly nadměrně přetěžovány. Podle nového Lesního plánu, kterým se bude řídit hospodaření do roku 2024, je
plánována oproti minulému období vyšší těžba.
Výsledky hospodaření v roce 2013 navazují na dobré výsledky
za celé období, kdy naše lesy spravuje společnost Lesy obcí Trhové
Sviny a Besednice s.r.o. Na těchto výsledcích se značně podílí dobrá
obchodní politika společnosti a minimální náklady v těžební činnosti, obnově a ochraně lesa. Za období roku 2013 bylo vytěženo 9.214
m3 dřevní hmoty, z toho 92 % činila mýtní těžba. Zalesnění bylo provedeno na 15,9 ha. Hodně bylo také učiněno v oblasti úklidu klestu,
chemické ochrany, ožínání a ostatních činností důležitých pro to, aby
les plnil svoji funkci. V odbytu bylo prodáno 9.453 m3 dřevní hmoty
a pro Tepelné hospodářství Trhové Sviny bylo dodáno 880 plm štěpky.
Průměrná cena za prodanou dřevní hmotu byla 1773 Kč/m3. Celkové
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014STRANA 7
výnosy činily 17.747.513 Kč, z toho za prodej dřeva 16.768.058 Kč
Příjem z rekreačních objektů Myslivna Kohout a Hájovna Besednice
byl 408.031 Kč. Částku 571.424 Kč pak představovaly tržby z ostatních
služeb a činností prováděných společností.
V nákladové části finančního hospodaření bylo vynaloženo
16.937.328 Kč, z toho náklady na těžbu činily 2.869.679 Kč, pěstební
náklady 1.502.421 Kč, na údržbu lesních cest, provoz školek a vytýčení hranic pozemků se vynaložilo celkem 256.035 Kč. Na mzdách bylo
vyplaceno 1.790.797 Kč. Na opravu a provoz rekreačních zařízení se
vynaložilo 583.071 Kč, což ale stále představuje ztrátu z těchto zařízení. Nájemné obcím činí 8.000.000 Kč, z toho část bude vyplacena
v letošním roce. Provozní náklady byly 1.029.793 Kč. Ostatní náklady
představuje sociální a zdravotní pojištění, ostatní nájemné a příspěvek
na stravování.
Hospodaření rekreačních zařízení je stále ztrátové. Maximální snahou vedení společnosti samozřejmě je, aby objekty byly plně obsazeny
a bylo dosaženo co největších tržeb. Náklady na provoz jsou ale stále
vyšší než tržby. Z rozhodujících nákladů jde o odpisy 105.168 Kč, spotřebu elektřiny 48.657 Kč, oprava hromosvodu na myslivně 79.557 Kč
a čerpadlo v bazénu 16.700 Kč. Ostatní provozní náklady představují
332.986 Kč. Jde o náklady, bez kterých nelze zařízení provozovat.
Výsledky hospodaření lze hodnotit velmi dobře, což ukazuje na dobrou práci vedení společnosti i ostatních pracovníků. Společným úsilím
vedení města a společnosti Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o.
musí být provedena výstavba, případná rekonstrukce některého objektu v majetku města, a to jako provozního objektu pro sklady, dílny
pro opravy a administrativní zázemí.
Hospodaření společnosti bylo schváleno valnou hromadou dne
26.března 2014,včetně použití hospodářského výsledku-zisku. Po naplnění zákonných fondů činí nerozdělený zisk 552.784,07 Kč.
kogenerační jednotky. Nikdo ovšem nepředpokládal, že cena paliva se
zvýší více jak třikrát. Dnes toto zařízení máme, a abychom zajistili vytápění objektů ve městě, je třeba jej provozovat. Nezbývá než hledat
další cesty ke zlepšení hospodaření. Je nutné zejména získat další místa
pro odběr tepla – např. usilovat o získání dotací na nové investice jako
je napojení mateřské školky ve Školní ulici nebo domu s pečovatelskou
službou, hledat dodávky paliva za nižší a stabilní ceny, zajistit minimální prostoje a co nejkratší údržbu.
Vedení společnosti i všichni pracovníci se snaží o co nejhospodárnější provoz, ale faktory jako jsou počasí či cena paliva, ovlivnit nemohou.
Ing. Karel Kocina
Komunální volby 2014
Ve dnech 10. – 11. října letošního roku čekají další volby, tentokrát komunální, v nichž budeme volit zastupitelstvo města.
Trhovosvinenské listy ke komunálním volbám pravidelně připravují volební přílohu, proto v předstihu oslovujeme strany a sdružení, které se voleb účastní, aby se na stránkách našich novin prezentovaly, a to v TSL č. 9 (září).
Všichni zúčastnění by měli své příspěvky zaslat do 30. srpna,
velikost textu v originále by neměla přesáhnout 1 A4 (písmo Arial
velikost 9 bodů). Redakce si také vyhrazuje právo do textů nijak nezasahovat, a to ani jazykově.
Do volební přílohy zasílejte seznam a představení Vašich kandidátů (pro případné fotografie prosíme o formát jpg s rozlišením
alespoň 800 x 600 pixelů) společně s Vaším volebních programem, s nímž půjdete usilovat o místa v zastupitelstvu města.
Děkujeme! Redakce TSL
Ing. Karel Kocina
Hospodaření společnosti
Tepelné hospodářství města
Trhové Sviny s.r.o. v roce 2013
Rok 2013 se celkově projevil na hospodaření společnosti velmi příznivými klimatickými podmínkami. Jarní měsíce byly oproti roku 2012
chladnější než závěr roku, který vlivem oteplení představoval nižší prodej tepla cca o 25 %.
Na hospodaření má značný vliv cena dřevní hmoty, která se každým
rokem zvyšuje. Dodávkou lesní štěpky, která má nižší výhřevnost, dochází ke spalování většího množství paliva. I když cena lesní štěpky je
oproti materiálu z pilařské a truhlářské výroby nižší, srovnáme-li kalorickou hodnotu – výhřevnost, a porovnáme-li ukazatele výhřevnosti,
jsme na stejné ceně. Tím, že spalujeme větší množství, zvyšují se náklady na manipulaci apod. Abychom zajistili dostatek paliva pro kotelnu,
nemáme ale jiné možnosti.
V roce 2013 bylo prodáno odběratelům 28.204 GJ tepla. Toto množství je o 1.584 GJ větší oproti roku 2012. Na zvýšení odběru tepla se podílela nová odběrná místa - např. bytové jednotky v Třebízského ulici,
nová hala firmy Schmied a prodejna LIDL. Výroba a prodej elektřiny
činila 2.906.612 kWh, což bylo o 274.733 kWh méně oproti minulému
roku. Spotřeba paliva (dřevní hmoty) byla 55.295 plm (plnometrů), což
je o 8.637 plm více oproti roku 2012.
V ekonomických ukazatelích byly celkové tržby 29.120.784,06 Kč.
V minulém roce byly vyšší o 1.457.118 Kč. Naproti tomu v nákladové části došlo k podstatnému zvýšení. Celkové náklady činily 32.045.311 Kč,
což je o 2.579.263 Kč více než v roce 2012. Hlavním důvodem je spotřeba paliva a jeho cena. V ostatních nákladových ukazatelích nedochází
k podstatným rozdílům, což je důkazem toho, že vedení společnosti se
ve všech oblastech, které může ovlivnit, chová hospodárně.
Porovnáme-li tržby a náklady, činila ztráta společnosti v minulém
roce 2.924.527 Kč. Součástí nákladů jsou i odpisy v částce 2.567.824 Kč,
které proběhnou pouze v účetní závěrce, nikoliv finančně. Ve finančním hospodaření je rozdíl 356.703 Kč.
Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že hospodaření kotelny nedosahuje takových výsledků, které byly kalkulovány před výstavbou
 Z NAŠICH ŠKOL
Základní umělecká škola F.
Pišingera Trhové Sviny
Sokolská 1052, 374 01 Trhové Sviny
tel. 380 120 540, tel., fax. 380 120 534, e-mail [email protected]
Vážení přátelé,
jsme velice rádi, že se neustále zvyšuje zájem dětí o studium v naší
Základní umělecké škole F. Pišingera v Trhových Svinech. Zároveň jsme
však limitováni kapacitou školy, která činí 545 žáků a žádost o její navýšení nám byla zamítnuta. Proto jsme jako vedlejší činnost pro nové
zájemce o umělecké vzdělání připravili nabídku KURZŮ TVOŘIVÉ
VÝCHOVY, a to v oblasti taneční, výtvarné, dramatické a sborového
zpěvu. Cílem kurzů je rozvíjet v dětech jejich umělecký potenciál, seznámit je se základy práce v jednotlivých uměleckých oborech a připravit je k dalšímu studiu na umělecké škole. Přihláška do kurzu je totožná s přihláškou do ZUŠ, naleznete ji na www.zustsviny.cz . Do kurzů
jsou zařazováni noví žáci, které bychom jinak nemohli přijmout. V dalším období budou pak do ZUŠ přijímáni přednostně.
Název kurzu
věková skupina
hodinová dotace
kurzovné za pololetí
A - taneční kurz
4 – 6 let
2 hodiny týdně
1200,-
B - výtvarný kurz
5 – 7 let
2 hodiny týdně
1350,-
8 let a více
3 hodiny týdně
1500,-
C - dramatický kurz
neomezeno
2 hodiny týdně
1200,-
D - kurz sborového
zpěvu /pro zájemce
o výuku v hudebním
oboru ZUŠ/
neomezeno
1 hodina týdně
500,-
STRANA 8
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014
 Z NAŠICH ŠKOL
Ach ten čas tak rychle letí, už jste vážně velké děti…
26. června 2014 se předškoláci z Mateřské školy Trhové Sviny v obřadní síni městského úřadu slavnostně rozloučili s mateřskou školou.
Slavnostní obřad již tradičně zahájila paní místostarostka. Pronesla
k dětem dojemnou řeč, kterou mimo jiné poukázala na důležitost
vzdělávání pro každé z dětí.
Děti převzaly z rukou paní místostarostky a paní učitelek květinu,
šerpy, medaile, pamětní listinu a knihu.
Na závěr obřadu si předškoláci spolu s paní učitelkami připravili krátké pásmo básniček a písniček.
V letošním školním roce odchází do základní školy z trhosvinenské
školky 45 dětí.
Ano, zdá se nám to nedávno, kdy nastoupily do mateřské školy.
Čas však uplynul jako voda a z těch maličkých dětiček se stali velcí
předškoláci.
Slavnostní předání výučních listů
A zase skončil další školní rok. V pondělí 23. 6. 2014 se v obřadní
síni radnice v Trhových Svinech již podruhé shromáždili noví absolventi SOŠ a SOU T. Sviny. Na naší škole se připravovali na své budoucí
povolání v oborech: Kuchař – číšník, Elektrikář – silnoproud, Truhlář,
Malíř a lakýrník, Zemědělec – farmář, Stravovací a ubytovací služby
a Opravářské práce.
V tento slavnostní den jim přišla pogratulovat a předat upomínku na učňovská léta v našem městě paní místostarostka Mgr. Věra
Korčaková, ředitel školy Ing. Tomáš Kalena, zástupce školy Ing. Vladislav
Trsek, třídní učitelé a nechyběli ani rodiče, prarodiče, další rodinní příslušníci a kamarádi čerstvých absolventů.
Mgr. Ilona Němcová
Foto: J. Jandová
Za ty tři či čtyři roky, které ve školce strávili, vyrostli a vyspěli. Poznali
hodně kamarádů, zažili společně legraci i vážné chvíle. Naučili se
spoustu důležitých věcí potřebných pro život.
Teď už si ale nemohou jen hrát. Čeká je důležitý životní krok. Vstup
do základní školy.
Ráda bych jménem všech dětí a paní učitelek popřála našim předškoláčkům, aby se jim ve škole líbilo, aby byli ve školních lavicích úspěšní, našli si nové kamarády. Aby si školu prostě zamilovali.
„Držíme Vám pěsti!
A nezapomeňte, co jste se ve školce naučili.“
Zuzana Kojanová
Foto: J. Jandová
KULTURA
Podzimní jazzové večery
pátek 12. 9. od 20.00 hod – 180,- Kč
MARTA TÖPFEROVÁ & TROVA
Marta, dcera českých herců, vyrostla v zákulisí divadla. V jedenácti letech emigrovala do USA s matkou a sestrou. Během dospívání v novém prostředí Marta začala cítit velkou spřízněnost se španělským jazykem a hlubokou náklonnost k latinskoamerické
hudbě a kultuře. Naučila se plynně španělsky, což je její třetí jazyk po češtině a angličtině.
Její náklonnost k latinskoamerické hudbě ji nakonec dovedla k intenzivnímu studiu latinskoamerických písní. Začala studovat
techniku zpěvu a hlasu, hru na kytaru, navštěvovala taneční lekce a studovala hudbu i tanec přímo ve Španělsku. Po příjezdu
do New Yorku v roce 1996 se Martina hudba rychle vyvinula v mimořádnou směs latinskoamerického folklóru s nespornými
náznaky jejího východoevropského dědictví.
BBC Martu popsalo jako "přední světlo dnešního hnutí nueva canción (nových písní)," a její elegantní, hluboký a podmanivý hlas
okouzluje posluchače po celém světě již více než deset let.
Zpěvačka Marta Tőpferová je rovněž nadaná jako skladatelka a textařka. Napsala více než sedmdesát skladeb a produkovala
sedm alb. V roce 2004 zahájila svá mezinárodní turné a začala se objevovat na pódiích a festivalech po celém světě, čímž získala
za své jedinečné umění zasloužené uznání.
Marta oceňuje všechny tři kultury, které ovlivnily její život - českou, americkou a hispánskou - a připouští, že přidělení identity
může být obtížné. "Cítím se velmi smíšeně," říká, "Myslím, že díky mému osudu jsem tyto různé kultury učinila součástí mého
života a mám tedy možnost nadále objevovat jejich bohatství."
Marta Tőpferová - zpěv, cuatro; Alejandro Soto Lacoste (Chile / Německo) - kytara, akordeón, klavír; Cristian
Carvacho (Chile / Německo) - charango & perkuse; Tomáš Liška - kontrabas
pondělí 29. 9. od 20.00 hod – 120,- Kč
BEATA PATER QUARTET
Jedna z nejinovativnějších jazzových vokalistek na současné kalifornské scéně. Beata Pater není ale jen objevně improvizující
a velmi dobře scatující zpěvačkou, ale i aranžérkou, skladatelkou a dokonce i příležitostnou houslistkou. Ať už jde o její originální
tvorbu či časem prověřené jazzové standardy, Beata je prostě nepřeslechnutelná. Beata Pater se narodila a vyrůstala v Polsku.
Od šesti let chodila do hudební školy a zároveň poslouchala otcovu sbírku jazzových a popových desek. Její profesorka si všimla
silného hlasu a nasměrovala Beatu v osmi letech od houslí ke zpěvu. Ve čtrnácti založila svou první kapelu, v osmnácti odešla
v rámci výměnného programu do Anglie, kde učila zpěv a kdykoli měla možnost, zpívala s místními jazzovými skupinami. Poté
Beata tvořila 10 let v Japonsku. Během této dekády Beata natáčela reklamy, zpívala ve filmech a učila zpěv v hudební škole
Yamaha. Pravidelně též vystupovala v japonských jazzových klubech, kde hrála vedle talentovaných místních hudebníků s takovými jazzovými veličinami, jako jsou pianista Walter Bishop Jr. a bubeník Jimmy Smith. S nimi procestovala Asii, ti ji také přivedli
jak k akustickému jazzu, tak do legendárního klubu Birdland na Manhattanu. V roce 1993 Beata natočila debutové album, jež
zachytilo její energické jazzové vokalizace ve studiu i na pódiu. Po návratu do San Franciska natočila dalších 6 alb.
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014STRANA 9
Letošní opus se jmenuje „Golden Lady“ a má zatím fantastické recenze i prodeje. Beata stále chce vyrážet dvakrát ročně na turné
po Evropě a Asii a vytvářet další projekty. „Mám vždy zájem o účast v kapelách a hudebních situacích, které jsou pro mne
jedinečné a obohacující. A přesně to letos čekám od spolupráce s českými a slovenskými muzikanty," objasňuje své celoživotní
umělecké krédo.
Beata Pater (USA) – zpěv; Tomáš Jochmann (SK) – piano; Lukáš Kytnar – kontrabas; Tomáš Hobzek – bicí
pátek 17. 10. od 20.00 hod – 120,- Kč
MARC BERNSTEIN QUARTET
Projekt vedený newyorským saxofonistou Marcem Bernsteinem. Pro jeho hudbu je typická živelnost, melodičnost a pevná
zakořeněnost v židovské tradici.
Marc Bernstein (USA)
Saxofonista, skladatel, producent a pedagog Marc Kibrick Bernstein se narodil v roce 1961 v židovské části Brooklynu. Po zaslechnutí nahrávky Bennyho Goodmana začal chodit jako mladíček a začínající hráč na klarinet do Village Vanguard a dalších jazzových
klubů, kde mohl pravidelně slýchat jazzové legendy. Posléze si přidal jako další nástroj saxofon. Po absolutoriu na bostonské
Berklee College of Music se Bernstein vrátil do New Yorku a hrával a nahrával především s Billy Hartem. Později Bernstein
odstartoval svůj „Electric Quartet“. V letech 1991-1994 se prezentoval Marc s vlastními skupinami či jako spoluhráč na nesčetných
místech v New Yorku a jeho okolí, nejvíce v legendárním klubu Blue Note. Krátce po svém příjezdu do Dánska, kde střídavě žije
se svojí dánskou manželkou, Marc vystupoval s Klüvers Big Band. Po odchodu z Klüvers Big Band Marc vydal postupně osm CD
pod svým jménem. Vedle všech těchto hudebních aktivit je Marc v současné době vedoucím rytmického oddělení dánské státní
konzervatoře, kde se učí podle postupů popsaných v jeho knize „Výstavba rytmických bloků - od Bacha k Jamesi Brownowi".
Vít Křišťan (CZ)
Klavírista Vít Křišťan je jedním z čelních představitelů současné mladé jazzové generace, spojujících vrcholným způsobem
autentickou činnost kompoziční a interpretační; po studiu na konzervatoři Jaroslava Ježka absolvoval Jazzovou akademii
v polských Katowicích a poté studoval, žil a vystupoval v Dánsku v Odense; vedle vlastního tria a „domovské““ kapely Inner
Spaces vystupuje Křišťan jako člen různých sestav s domácími i zahraničními hudebníky, spolupracuje též s věhlasným dánským
kontrabasistou Bo Stiefem.
Marc Bernstein (USA) – saxofony; Vít Křišťan (CZ) – piano; Rastislav Uhrik (SK) – kontrabas; Niclas Campagnol
(Itálie) – bicí
středa 5. 11. od 20:00 hod – 120,- Kč
Předplatné
Při objednání předplatného na všechny koncerty získáte slevu 30%
a zaplatíte tedy pouze 462,- Kč místo 660,- Kč. Také je možnost zakoupit předplatné kromě koncertu Marty Töpferové, a to za 336,- Kč místo
480,- Kč. Na všechny koncerty Podzimních jazzových večerů se také
vztahuje sleva pro držitele předplatného na II. polovinu roku 2014 v KD
Trhové Sviny. Tedy pro předplatitele skupiny „A“ 30%, skupiny „B“ 20%
a skupiny „C“ 20%.
Všechny koncerty začínají ve 20.00!
Marta Töpferová Beata Pater Marc Bernstein Quartet Džezvica
Sarah and the Adams
– pátek 12. 9.
– pondělí 29. 9.
– pátek 17. 10.
– středa 5. 11.
– pátek 28.11.
Předplatné na všechny koncerty – 462,- Kč!
Předplatné na všechny koncerty bez Marty Töpferové – 336,- Kč!
Více informací naleznete na http://knihovna.tsviny.cz, na našem Facebooku, Google+ nebo telefonu 386 322 930.
DŽEZVICA
Džezvica je mladá pražská kapela, která se ve své hudbě inspiruje rytmy a melodiemi z Balkánského poloostrova a jeho okolí.
K typické představě balkánské dechovky má ovšem Džezvica daleko – čerpá z ní část inspirace, ale hraje svým, odlišným stylem.
Přispívá k tomu i nástrojové obsazení kapely – tvoří ji akordeon, kytara, cajon, violoncello, viola, klarinet a příčná flétna.
V jejích aranžích uslyšíte písně z Makedonie, Bulharska, Srbska, Chorvatska, ale třeba i Maďarska, Rumunska a Řecka, které se
snaží interpretovat vlastním způsobem. Každý z členů kapely pochází z jiného hudebního prostředí – od klasické hudby přes
world music, swing, gospel či folklor – a svoje zkušenosti využívají k tvorbě v Džezvici.
Repertoár kapely sahá od teskných balad až po svižné a rytmické skladby. Mezi oblíbené žánry Džezvici patří například bulharské a makedonské lidové písně, bosenský sevdah a iláhie či romská hudba. Charakteristický zvuk tvoří charismatický ženský
trojhlas využívající fúze evropské a orientální hudby a dynamické liché rytmy.
Agnieszka Kapuścinska – zpěv; Kateřina Sequensová – zpěv; Alena Libánská – zpěv, příčná flétna; Adéla
Bryan – viola; Honza Václ – kytara, klarinet, zpěv; Vojta Nejedlý – violoncello, zpěv; Alina Shupikova – cajon,
darbuka; Pepe Prexl – akordeon
Městské kulturní středisko Trhové Sviny, Sídliště 710, 374 01
Trhové Sviny
pátek 28. 11. od 20.00 hod – 120,- Kč
20. 9. sobota od 19.00 hod.
SARAH AND THE ADAMS
Divadlo Viola
Šárka Adámková je pianistka, zpěvačka a písničkářka. Již v 17-ti letech, i když bez jakéhokoliv vyššího hudebního vzdělání,
začala po vzoru svého otce, výborného muzikanta, cestovat po Evropě s různými hudebními skupinami a sbírat cenné zážitky
a dojmy. O několik let později strávila dlouhou řadu měsíců ve Skandinávii, kde vystupovala sólově v pianobarech a klubech pod
uměleckým jménem Sarah Adams. Toto období ji velmi ovlivnilo, takže se později vracela zpět domů s láskou k americkému
country, bluesovému pianu, vintage zvuku a písničkářství Carol King nebo Norah Jones.
To vše je asi hudebním zdrojem písniček, které vyprodukovali společně s kytaristou Michalem Gregorem na debutovém albu My
place. Při jeho nahrávání oslovili skvělé muzikanty a kamarády, bubeníka Daniela Šoltise a kontrabasistu Rastislava Uhrika, kteří
již patří mezi špičky české jazzové scény. V druhé fázi studiové práce se k nim přidal ještě vynikající kytarista Josef Štěpánek, který obohatil nahrávku o zvuky pedal steel kytary, rezofonické kytary, banja a mandolíny. Díky nim se do jednoduchých písniček
dostala zajímavá atmosféra s lehkým nádechem jazzu a country. V neposlední řadě vše doplňuje zajímavý zpěvák a stálý host
David Schaffer, který stál u zrodu projektu Sarah & The Adams již od samého počátku a spolupracuje s Michalem Gregorem
a Šárkou Adámkovou již řadu let.
Šárka Adámková - zpěv, piano, wurlitzer; Michal Gregor - elektrická a akustická kytara; Daniel Šoltis - bicí;
Rastislav Uhrik - kontrabas, baskytara; Josef Štěpánek - pedal steel kytara, rezofonická kytara, banjo, mandolína; David Schaffer - zpěv, stálý host
Možnost dozvědět se více o kapelách a poslechnout si ukázky
jejich tvorby máte na stránkách Městského kulturního střediska
Trhové Sviny http://knihovna.tsviny.cz.
NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO
DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ A KONCERTŮ
KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY
II. pololetí 2014
JAKO ZÁZRAKEM / JAK DĚLAT PODOBIZNU PTÁKA
Jacques Prévert - slavný francouzský básník, scénárista filmů Děti ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansónů Edith Piaf
slaví ve světě svůj velký návrat.
Josef Somr - velký herec recituje básně věhlasného francouzského literáta prostě, civilně a neokázale, z jeho přednesu vystupuje
bohatý vnitřní život a neomylný vkus. Při zdánlivě nejobyčejnějších momentech tohoto inscenovaného čtení vyvolávají Somrův
témbr, dikce i dávkování pauz mrazení v zádech.
Vidět a slyšet Josefa Somra — takové příležitosti kromě občasných vystoupení v Divadle Viola „naživo" prakticky neexistují.
David Novotný, nenápadný mladý muž, je s poezií opravdu zadobře, prévertovský humor či ironii interpretuje opravdu citlivě.
Ozdobou tohoto tria je křehká, pevná, suverénní i plachá Bára Poláková, uplatňující i nádhernou francouzštinu a zpěv. Krásná
slečna v černém může být erotickým idolem stejně jako hravou holčičkou nebo nenávratně zmizelou neznámou Barbarou.
Buďte spolu s Josefem Somrem, Davidem Novotným a Barborou Polákovou při tom.
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč
23. 9. úterý od 19.00 hod.
MICHAL HORÁČEK – MEZI NÁMI
Mezi námi je hudebním recitálem jedné z nejvýraznějších postav české hudební scény Dr. Michala Horáčka, patří mezi nejúspěšnější tour roku 2013 u nás a je koncertní verzí k platinové desce Český kalendář.
Účinkující: Dr.Michal Horáček, Lenka Nová, František Segrado, Ondřej Ruml a kvartet Mateje Benka
SKUPINA – A; B
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
14. 10. úterý od 19.00 hod.
Marta Tőpferová
Divadlo Malé(h)ry
BIOSTORY
Kdo hledá, najde…
Komedie o tom, jak se, na jedné straně viditelně prospěsná idea, může v rukou “nepravých” stát pastí pro ty slabší, hledající.
Reflexe dnešní společnosti, našich představ a snů… Děj je zasazen do prostředí fiktivního Bio-kurzu, kde se setkávají tři ženy.
Výživová poradkyně na mateřské dovolené, zubní hygienistka a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra Dušana Hunky
se snaží nalézt samy sebe a být BIO. ..BIO totiž nemusí označovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat i něco
jiného. Dříve člověk hledal uznání ve vnějším světě, dnes chce “poznat sám sebe.” Obojí může být dobrý byznys!
Co je to BIO? Být In Okamžitě nebo Bohužel I Okraden? A jak to vidíte vy? … metoda Mr.Duch. Dušana Hunky vám pomůže otevřít oči!
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
21. 10. úterý od 19.00 hod.
Umělecká Agentura Aleše Trdly
JAKUB SMOLÍK
J. Smolík má na kontě více než 20 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou. Jeho koncerty doprovázeny jeho doprovodnou skupinou a vokalistkami jsou obohaceny nejedním zážitkem, humorem i jevištní zábavou, čímž
umocňuje divácký zážitek a potvrzuje skutečnost, že jeho představení není jen běžný koncert, avšak i zábavné show.
SKUPINA – A; B
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
(Pokračování na další straně)
STRANA 10
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014
listopad od 19.00 hod.
9. 12. úterý od 19.00 hod.
Divadlo Kalich
Vánoční koncert
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
JAROSLAV SVĚCENÝ
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii!
Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak
se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem.
Číňané nezklamou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou kariéru, bude novým
Vladimírem Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je
bláhová. Ale není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž Pepa drží dietu…?
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka v komedii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to
možná jednou může být pravda!
Osoby a obsazení: Jiřina ... Jiří Lábus; Hanka ...Oldřich Kaiser; Pepa ...Jiří Lábus; Kája ...Oldřich Kaiser
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
Vynikající houslový virtuos vystoupí na vánočním koncertě tentokrát
za doprovodu harfy.
2. 12. úterý od 19.00 hod.
Divadelní společnost HáTa
VZTAHY NA ÚROVNI
Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů
sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.
Osoby a obsazení: ir Clive Parteridge - Lukáš Vaculík; Lady Gillian Parteridge - Ivana Andrlová, Olga Želenská, Vlasta
Žehrová; Simon Prout - Viktor Limr; Ernest Kibble - Martin Sobotka, Martin Zounar; Astrid - Monika Absolonová,
Kateřina Hrachovcová; Luise Muller - Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová; Jacques Berri - Pavel
Nečas, Zbyšek Pantůček; autor - Edward Taylor; překlad - Helena Fahrnetová; režie - Antonín Procházka
SKUPINA – A; B; C
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
SKUPINA – A; C
Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč
Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme
v Kulturním domě Trhové Sviny ve II. pololetí roku 2014. Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si
můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu.
Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky s místy k sezení.
Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazky nejsou vystaveny na jméno
a jsou přenosné na další osoby.
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „A“ je CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „B“ je
CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU „C“ je 1 099,- Kč = 30% SLEVA
1 032,- Kč = 20% SLEVA
872,- Kč = 20% SLEVA
Zájemci o předplatné se mohou přihlásit
v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny.
Přihlášky přijímáme do 5. září 2014.
tel.: 386 322 930 | e-mail: [email protected]
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi.
PROGRAM KINA 1. - 31. SRPNA 2014 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program kina naleznete na internetových stránkách: http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz
Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: [email protected] Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie
1. 8. pátek ve 20.15 hod.
2. 8. sobota ve 20.15 hod.
7. 8. čtvrtek ve 20.15 hod.
8. 8. pátek ve 20.15 hod.
14. 8. čtvrtek v 18.00 hod. a ve 20.15 hod.
15. 8. pátek v 18.00 hod. a ve 20.15 hod.
ZEJTRA NAPOŘÁD Premiéra
LUCY STRÁŽCI GALAXIE Premiéra
Česká barevná komedie (98 min.)
Každou noc milióny lidí usínají s tím, že změní svůj
život.
Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Jiří
Lábus, Jan Přeučil, Klára Issová, Michal Kavalčík
(Ruda z Ostravy) a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 120,- Kč
Premiéra
Americké barevné akční sci-fi režiséra Luca Bessona
(124 min.)
Průměrný člověk využívá 10% své mozkové kapacity. Ona se dnes dostane na 100%
Hrají: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Amr
Waked a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč
2. 8. sobota v 18.00 hod.
3. 8. neděle v 18.00 hod.
9. 8. sobota v 18.00 hod.
10. 8. neděle v 18.00 hod.
16. 8. sobota v 18.00 hod. a ve 20.15 hod.
17. 8. neděle v 18.00 hod. a ve 20.15 hod.
LETADLA 2:
HASIČI A ZÁCHRANÁŘI Premiéra
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Repríza
Americký barevný animovaný dobrodružný film
v českém znění (105 min.)
Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové bojovali
s draky. Pak však snílek Škyťák vycvičil draka, spřátelil se
s ním a všem vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii.
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč Děti: 120,- Kč
Vstupné: 110,- Kč Děti: 90,- Kč
TŘI BRATŘI Premiéra
Česká barevná pohádka Zdeňka Svěráka v režii Jana
Svěráka (86 min.)
Pohádka nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru.
Hrají: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula,
Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, Ivana
Chýlková, Oldřich Kaiser, Miroslav Táborský, Zdeněk
Svěrák, Bolek Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav
Hanuš, Oldřich Vlach a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč
Americká barevná animovaná dobrodružná komedie v českém znění (84 min.)
Létají tam, kam se jiní neodváží.
Mládeži přístupno
Vstupné: 155,- Kč Děti: 135,- Kč
Vstupné: 120,- Kč Děti: 100,- Kč
3. 8. neděle ve 20.15 hod.
JEDNA ZA VŠECHNY Repríza
Americká barevná komedie (109 min.)
Všechny proti jednomu.
Hrají: Cameron Diaz, Kate Upton, Leslie Mann,
Nikolaj Coster-Waldau a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 90,- Kč
6. 8. středa ve 20.15 hod.
VŠIVÁCI Repríza
České barevné drama režiséra Romana Kašparovského (98 min.)
Každý se někdy musel zachovat jako Všivák.
Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek,
Jiří Langmajer, Ondřej Malý, Ondřej Vetchý, Iva
Janžurová, Marek Taclík a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 90,- Kč
Předprodej:
Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny
Kulturní dům T. Sviny 9. 8. sobota ve 20.15 hod.
10. 8. neděle ve 20.15 hod.
V OKU TORNÁDA Premiéra
Americký barevný akční film (90 min.)
Žádný klid před bouří neexistuje
Hrají: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies,
Jeremy Sumpter a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
13. 8. středa ve 20.15 hod.
OČISTA: ANARCHIE Premiéra
Americký barevný thriller (98 min.)
Pravá americká tradice
Hrají: Frank Grillo, Michael K. Williams, Zach Gilford
a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 110,- Kč
tel.: 380 120 515
tel.:386 322 930
Americké barevné akční sci-fi v českém znění (124
min.)
Každý hrdina musí nějak začít
Od tvůrců filmu Avengers
Hrají: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin
Diesel a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 155,- Kč Děti: 135,- Kč
Vstupné: 120,- Kč Děti: 100,- Kč
20. 8. středa ve 20.15 hod.
21. 8. čtvrtek ve 20.15 hod.
EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 3 Premiéra
Americký barevný akční fthriller (126 min.)
Oblíbená akční série Expendables přináší ve třetím
díle další výbušnou porci zábavy
Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li,
Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford,
Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Antonio Banderas
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
22. 8. pátek v 18.00 hod.
MONTY PYTHON ŽIVĚ
(PŘEVÁŽNĚ)
Záznam kultovního představení (196 min.)
Záznam společného vystoupení pěti žijících členů
skupiny Monty Python z letošního 20. července, jejich první
od roku 1982 a údajně poslední vůbec. Poslední show bude
obsahovat trochu humoru, hodně patosu, hudbu a špetku
starověkého sexu. Na pódiu se znovu sejdou členové
legendární komediální skupiny Monty Python. V souhrnném
věku pouhých 358 let se John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle,
Terry Jones a Michael Palinov chystají znovu zahrát některé
ze svých nejlepších skečů, a to s moderním, aktuálním,
Pythonovským švihem.
Mládeži přístupno
Vstupné: 200,- Kč
23. 8. sobota v 18.00 hod. a ve 20.15 hod.
24. 8. neděle v 18.00 hod. a ve 20.15 hod.
ŽELVY NINJA Premiéra
Americké barevné akční sci-fi v českém znění (98
min.)
Populární Želvy Ninja se vracejí na filmové plátno,
kam je doprovází slavný akční režisér Michael Bay
Hrají: Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner,
Whoopi Goldberg a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 150,- Kč
Vstupné: 120,- Kč
27. 7. středa ve 20.15 hod.
KOUZLO
MĚSÍČNÍHO SVITU Premiéra
Americká barevná komedie režiséra Woody Allena
(109 min)
Děj se odehrává ve 20-tých letech minulého století
ve Francii. Mladý Angličan přijde do oblasti Cote d'Azur
odhalit podvodníky. Do cesty se mu připlete tajemná
a krásná podvodnice…
Hrají: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay Harden,
Jacki Weaver a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 100,- Kč
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014STRANA 11
KONCERTY
28. 8. čtvrtek ve 20.15 hod.
29. 8. pátek ve 20.15 hod.
FAKJŮ PANE UČITELI Premiéra
Německá barevná komedie v českém znění (118 min.)
Jak vypadá výuka, když se lupič stane učitelem.
Hrají: Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Katja
Riemann a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč
30. 8. sobota v 17.00 hod. !!!
31. 8. neděle v 17.00 hod. !!!
TRANSFORMERS: ZÁNIK Repríza
Americké barevné akční sci-fi v českém znění (140 min.)
Nehrozí nám válka, hrozí nám zánik.
Hrají: Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Stanley Tucci
a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč
Vstupné: 110,-
30. 8. sobota ve 20.15 hod.
31. 8. neděle ve 20.15 hod.
LET´S DANCE: ALL IN Premiéra
Americký barevný taneční romantický film (112
min.)
Let's Dance s osudovým podtitulem „All In“ ukáže
tanec jako nikdy před tím.
Hrají: Ryan Guzman, Briana Evigan, Adam G. Sevani
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
Kostel Svatá Trojice T. Sviny
10. 8. neděle od 18.00 hod.
Římsko-katolická farnost Trhové Sviny pořádá
ŠTĚPÁN RAK
Sólový koncert kytarového virtuosa, skladatele a profesora pražské AMU
Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu kostela Nejsvětější Trojice
Vstupné: v předprodeji 200,- Kč
před koncertem 250,- Kč
AKCE NEJEN PRO DĚTI
Buškův hamr T. Sviny
30. 8. sobota od 14.00 hod.
POHÁDKOVÁ LESNÍ STEZKA
VÝSTAVY
Trasa pohádkové stezky vede z Trhových Svinů přes Svatou Trojici a Valchu na Buškův hamr po naučné stezce.
Pořádá pro děti Divadlo Otty Schwarzmüllera
T. Sviny na ukončení prázdnin
Vstupné: zdarma
Foyer KD Trhové Sviny
DIVADLA
od 28. 6. do 31. 8.
MALOVANÉ ORIGINÁLNÍ OBRAZY JIŘINKY INKY DANIELOVÉ
Výstava obrazů JIŘINY DANIELOVÉ
Buškův hamr T. Sviny
MěKS Trhové Sviny pořádá tradiční
KURZ TANCEA SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
8. 8. pátek od 20.30 hod.
9. 8. sobota od 20.30 hod.
Přihlášky přijímáme v kanceláři Kulturního domu Trhové Sviny
Předpokládaný začátek kurzu – 4. září 2014
Taneční sál KD Trhové Sviny
Bližší informace na tel. 386 322 930
Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí hru Aloise Jiráska
LUCERNA
Vstupné: 100,- Kč
„Po myslivecku“ může být i sobota
V Trhových Svinech se myslivci rozhodli uspořádat soutěž
ve sběru lesních plodů, která proběhla na podzim loňského roku.
Byla to velmi úspěšná akce, která přinesla nejenom užitek zvěři
při zimním přikrmování, ale také
i radost malým sběračům, kteří
byli odměněni věcnými cenami.
Protože ale pilných sběračů bylo
mnoho a podělit jsme mohli pouze několik nejlepších, rozhodli
jsme se uspořádat jakýsi dětský
den, aby z toho také něco měli ti
ostatní, byť se třeba na sběru lesních plodů podíleli méně, nebo
vůbec. Cílem bylo ukázat dětem
něco, co se na běžných dětských
dnech nevidí a dát jim možnost
nahlédnout do zajímavého mysliveckého prostředí. Po nezbytných organizačních záležitostech
bylo rozhodnuto o datu 7. 6. 2014,
které nabídlo celé své odpoledne našim nejenom nejmenším
na myslivecké střelnici.
Dětský den zahájil místopředseda sdružení JUDr. Jaroslav
Novák, který vyzval všechny přítomné k zábavě, občerstvení, ale
hlavně také k dodržování bezpečnostních pokynů. Hned na začátku areálu střelnice bylo možné si
osvěžit své biologické znalosti.
Bylo opravdu z čeho vybírat. K vidění byly vystavené preparované
exponáty zvěře, lovecké trofeje,
vývojové řady paroží, kožešiny,
několik druhů dřevin, ale i video
prezentace mysliveckých tradic,
včetně patnácti svazků kronik trhovosvinenských myslivců, které
čítají padesát roků činnosti zdejší
organizace. Dále proběhla ukázka
brokové střelby na asfaltové terče,
nebo ukázka koňského rodea či
kynologického výcviku loveckých
psů. Děti si za předpokladu dodržení zákona o zbraních a střelivu
měly možnost vystřelit z brokovnice a také na ně čekala vzduchovková střelba. Velikému zájmu
se těšila jízda na koni, na kterém
byla možnost se svést v doprovodu jeho vlastníka Honzy Veselého.
Lákadlem pro děti byla živá liščata, či fretka. Za své znalosti či
dovednosti byly děti odměněny
různými drobnostmi a špekáčkem, který si mohly za doprovodu kytary u táboráku opéct. Ani
dospělí nezůstali bez povšimnutí,
neboť zde bylo zajištěno občerstvení, kde nemohlo chybět dobře
vychlazené pivo a něco drobného
na zub či k pití.
Dva týdny před samotnou akcí
jsme připravili reklamní kampaň,
kde se o dětském dni bylo možno dozvědět v infocentru, z tisku,
městského rozhlasu a internetu.
Nakonec se přišlo podívat asi padesát dětí s mnohačetným doprovodem, což udělalo radost především nám myslivcům. Zájem
dospělých byl potěšující - vzhledem k otázkám, které pokládali,
bylo zřejmé, že myslivost vnímají
jako běžnou organizaci, která má
v našem městě místo stejně, jako
kterákoliv jiná organizace, či klub
nebo spolek. S potěšením mohu
napsat, že mnohé děti měly lepší
znalosti než dospělí, ale na druhou stranu některé základní
znalosti, či spíše neznalosti mě
kolikrát velice překvapily, až zarazily. Ale nikdy není pozdě přijít
do přírody a osvěžit si základy
fauny a flóry. Zrovna tak lze každý
pátek v odpoledních hodinách
navštívit naši mysliveckou střelnici a využít tak možnosti trénovat
v místech, která se stala pro mnohé nově objevenými prostory.
Bude-li to možné, rádi bychom
na podzim opět zapojili děti
do programu sběru lesních plodů a odměnou by jim opět mohl
být dětský den s myslivci, kde je
to vždy trochu jiné, než na tradičních dětských dnech. Fotografie
z dětského dne jsou k nahlédnutí
na www.strelnicetsviny.cz
Děkujeme všem přítomným
za účast a jejich zájem.
Jan Špilauer
Myslivecké sdružení Trhové Sviny
Foto: V. Špilauerová
STRANA 12
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014
INZERCE
Sběratel
koupí jawa čz a jiné motocykly jawa
Motoristické katalogy a jakékoliv veterány a díly
na veterány a cokoliv ohledně starých aut a motocyklů plakety motoristické cedule obrazy a jiné.
• Podlahy ( včetně pokládky )
- pvc
- koberce
- vinyl
- dřevo
- lamino, korek …
výroba: • Kuchyně
• Vestavěné skříně
• Schodiště
• Dveře, okna
VZORKOVÁ PRODEJNA
volejte kdykoliv 734 260 330 vše dobře zaplatím.
Dobrovského 72, Trhové Sviny
v budově restaurace u Čáhů
otevírací doba : Po - Pá 12.00-17.00hod.
tel. +420 606 955 625
ZDAJÍ SE VÁM SLUŽBY
VAŠÍ BANKY PŘÍZEMNÍ?
PŘEJDĚTE
O PATRO VÝŠ
U NÁS VÁM NABÍDNEME STANDARDNĚ SLUŽBY, KTERÉ JSOU
JINDE ZA PŘÍPLATEK
nastavení služeb na míru
možnost vedení běžného účtu bez poplatku
péči osobního bankéře
PŘIJĎTE A POROVNEJTE SI PODMÍNKY SVÉHO STÁVAJÍCÍHO ÚČTU
S TĚMI NAŠIMI.
Petr Tisoň, ředitel pobočky, 955 581 490, [email protected]
Marie Kocinová, bankovní poradce, 955 581 492, [email protected]
Komerční banka, a.s., pobočka Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 92, 374 01 Trhové Sviny
641430_KB_inzerce_trhovesviny_190X135.indd 1
14.07.14 14:45
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014STRANA 13
Dětský den
u GPN
Většina z Vás si jistě pamatuje
loňské oslavy 20. výročí existence
firmy GPN (dříve Greiner) v našem
městě, kdy byl k této významné
události připraven den otevřených dveří pro širokou veřejnost
a zároveň byl pro děti uspořádán
dětský den. Večer se pak pro zaměstnance a jejich partnery konal
každoroční večírek s hudbou, rautem a slavnostním ohňostrojem.
Vzhledem k velmi pozitivním
ohlasům z loňska jsme se rozhodli
na úspěch z minulého roku navázat a dětský den zopakovat, tentokrát ale již jen pro děti našich
zaměstnanců. Počasí nám přálo
a na své si přišly nejen děti, pro
které byl připraven bohatý program, ale i dospělí, zkrátka všechny věkové kategorie.
Nejmenší děti se zabavily v nafukovacím skákacím centru se
skluzavkou a starší (včetně dospělých) měli možnost vyřádit se
na velkém skákacím hradě, zahrát
si stolní tenis apod. Veliký úspěch
mělo i malování na obličej, kdy některé malůvky byly vskutku velmi
originální. Pro všechny, bez rozdílu věku, byly uspořádány soutěže,
jako např. skákání v pytlích nebo
kuželky. Po celou dobu se mohli
všichni návštěvníci dětského dne
občerstvit různými nápoji, pikadorem, zákuskem či zmrzlinou.
Škoda jen, že jsme museli dětský den s nástupem večera ukončit. Děti byly sice k neutahání, ale
na programu byla další akce – tradiční večírek pro zaměstnance firmy a jejich partnery. „Děti“ přesto
provázely nadcházející večer dál
Firma Phillips Medisize se zabývá zejména vývojem a výrobou jednorázových prostředků pro farmaceutický a zdravotní
průmysl. V současné době vyrábíme ve výrobních závodech s tzv. čistými a bílými výrobními prostory v Nizozemí, Finsku,
Irsku, Švýcarsku a v České republice. V českém výrobním závodě Medisize CZ v Trhových Svinech vyrábí 130 zaměstnanců
zdravotní prostředky v kontrolovaném prostředí tzv. „čistých a bílých výrobních prostorech“. Výroba se skládá ze dvou
hlavních oblastí: vstřikování plastových komponentů a montáž/balení ve dvousměnném a třísměnném provozu.
V současnosti hledáme kandidáty na pozici
Montážní dělník/dělnice
Náplň práce:
-
Kompletace/ montáž plastových komponentů určených do zdravotnictví
-
Lepení, balení, testování výrobků
Medisize požaduje:
-
zkušenosti s manuální montáží výhodou
ochotu práce na směny
min. SOU vzdělání
flexibilitu, manuální zručnost, pečlivost
Medisize nabízí:
-
zázemí rostoucí stabilní organizace
přátelský kolektiv
odpovídající plat a nepeněžní ohodnocení
příspěvek na stravování (Gastrotour)
práce na hlavní pracovní poměr, navýšení mzdy po
zkušební době
Zaujal Vás tento inzerát?
Prosím, odpovězte spolu s Vaším životopisem v ČJ,
případně zavolejte, rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.
a to konkrétně velké i malé slečny
(a jeden malý gentleman), kteří
obohatili večerní „dospěláckou“
akci o svá taneční vystoupení. Touto cestou mi dovolte poděkovat tanečnímu
oddělení Základní
umělecké
školy
v Trhových Svinech
a dívčí taneční skupině ze Svatého Jana
nad Malší za jejich
vystoupení,
které
se všem přítomným
moc líbilo.
Věříme, že se dětský den opět mimořádně vydařil a že se
přibližně stovka dětí
MEDISIZE CZ s.r.o,
Tovární 560, CZ-374 15 Trhové Sviny
Kontaktní osoba: Lenka Hauptmanová
e-mail: [email protected]
už teď těší na případné další kratochvíle ve firmě GPN.
A. Vydra, personalista GPN
Foto: archiv firmy GPN
Pan 165 cm vysoký,
středoškolák, hledá
přítelkyni ve věku
kolem 50 let.
Telefon 728 847 705.
STRANA 14
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014
Letošní „Kdo má rád…“
počasí nezkazilo
Na Martinském mlýně proběhl v sobotu 14. 6. 2014 již 4. ročník dětského dne a benefičního
koncertu "Kdo má rád...". Počasí
nám přálo a tak i účast byla vyšší než v minulých ročnících. Davy
dětí i dospělých šly klikatou cestou dolů do malebného údolí
k Martinskému mlýnu. V 11.00
hodin odstartoval dětský den,
kdy se to kolem mlejna, rybníka
a v přilehlém lese hemžilo pohádkovými bytostmi a děti začaly plnit své úkoly. Kromě připravených
úkolů a dárečků za jejich plnění
zde byly připraveny i další atrakce - trampolína, malování na tvář,
nafukovací balonky, dětská diskotéka, vyřezávání pohádkových
postav do melounů, skládání
hlavolamů ad. Kdo zrovna nesoutěžil, tak se mohl občerstvit
sladkostmi, perníkem, uzeninami
či pečeným selátkem. Radost dětí
ze setkání s pohádkovými bytostmi, čertem, vodníkem, čarodějnicí, princeznami, komtesou a dalšími postavičkami byla opravdu
veliká, stejně jako radost z dárků.
Jak se začal blížit večer, tak se
začali sjíždět i jednotliví interpreti na večerní koncert. Lehce
po 18.00 hodině vystoupil na pódium Martin France s moderátorkou večera Markétou Mayerovou,
která svou nedávnou zrzavou hřívu
opět obarvila na blond a společně se zástupci Jihočeského kraje
paní Ivanou Stráskou a Jaromírem
Slívou, místostarostkou města
Trhové Sviny Věrou Korčakovou
a starostou města Prachatice
Martinem Malým přivítali více jak
300 návštěvníků a společně pomocí stuhy otevřeli truhlu s dvaceti
holuby, kteří ihned vzlétli, čímž byl
odstartován hudební večer. Ten
zahájila svým vystoupením největší hvězda, slovenský zpěvák Vašo
Patejdl, který naživo rozezpíval
publikum svými hity včetně písně
"Voda, čo ma drží nad vodou" a pak
již spěchal na svůj večerní koncert do Bratislavy. Celým večerem
vtipně provázela diváky i účinkující Markéta Mayerová, která postupně pozvala na pódium další
zpěváky a zpěvačky. Diváky rozezpívali a roztleskali mimo jiné Jana
Paulová, která si střihla dvě šansonové písně, Jana Kociánová zazpívala své největší hity, Martinovi
Francemu se dokonce při písničkách z Pomády podařilo zvednout
ze židlí všechny přítomné diváky, kteří mu aplaudovali ve stoje,
vousatý Roman Vojtek dorazil
s celou rodinou a velmi vtipně se
ujal moderace křtu novinkového
CD blonďaté zpěvačky Gabriely
Goldové, operní zpěvačka Andrea
Kalivodová zazpívala muzikálový
hit „Knížka snů“, Hana Křížková
vystřihla
svého
oblíbeného
„Harlekýna“, Martin Harich okouzlil zpěvem a kytarou hlavně mladé
dívčí publikum, Kamila Nývltová,
která po vystoupení musela hned
odjet směr Praha, se svým obřím
hlasem všechny nadchla, dále vystoupili Zuzana Nová, muzikálová
zpěvačka Markéta Zehrerová, či semaforská herečka Dáša Zázvůrková
nebo Pavel Houfek. Jako překvapení večera, o kterém diváci nevěděli, bylo vystoupení sympatického
AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Program KIC na srpen:
1. - 31. srpna výstava obrazů Jakuba Štarka, mladého, talentovaného výtvarníka z Českých Budějovic.
Sobota 9. srpna výlet do Cetvin. Potřetí a přesto poprvé se podíváme do Cetvin. Tentokrát navštívíme neznámý kraj řeky Malše
ukryté v hlubokých lesích a roklích Novohradských hor. Navštívíme
zaniklý mlýn a dojdeme ke korytu Divoké Malše. Tam se výprava
rozdělí. Ti, kteří mají zájem o mši, budou pokračovat po přímé pohodlné cestě do Cetvin. Mše začíná ve 14: 00 hodin.
Ostatní zůstanou u Malše a při hezkém počasí si mohou užívat
koupání a pikniku na jejím břehu. V případě horšího počasí prozkoumáme další koryto řeky a vystoupáme na horu Nad Malší
(855 m n.m.). Po mši se všichni sejdeme v Cetvinách. Trasa je lehká,
cca 8 – 12 km dle varianty, ale místy obtížným terénem. Vodu a repelenty s sebou.
Sraz účastníků je před starou radnicí v Trhových Svinech v 9 hod.,
předpokládaný návrat je v 19 hod.. Průvodcem nám bude pan Milan
Koželuh. Cena výletu je 250 Kč, senioři a studenti 200 Kč, děti do 15
let zdarma.
šf
akrobatického dua „Dea Men“, při
kterém se z jejich akrobatických
kousků lidem tajil dech a sklidili tak
frenetický potlesk.. Všichni účinkující se rozloučili s diváky písničkou
„Není nutno“.
Nechyběla ani bublifuková
show, kterou ocenili hlavně nejmenší diváci.
Na závěr koncertu došlo k losování 3 hlavních cen pro diváky
i ke slavnostnímu předání výtěžku ze vstupného a dalších darů
od účastníků i návštěvníků benefičního večera. Ředitel prachatické nemocnice Ing. Michal Čarvaš
společně s primářem dětského
a novorozeneckého oddělení
MUDr. Janem Kyliánem a 1. náměstkyní hejtmana Jihočeského
kraje Mgr. Ivanou Stráskou převzali šek s konečnou částkou
ve výši 50 tisíc korun a srdečně
poděkovali za tento finanční
přínos. Peníze budou použity
na nákup nových polohovatelných dětských postýlek pro malé
novorozence.
Producent celého večera zpěvák Martin France poděkoval
všem sponzorům i vystupujícím
a pozval diváky na půlkulatý, již 5.
ročník benefičního koncertu „Kdo
má rád ...", který se uskuteční v sobotu 13.6.2015.
A pak se už všichni účinkující
vrátili do Martinského mlýna, kde
na ně čekal až do ranních hodin
opravdu špičkový raut Top Hotelu
Praha, včetně vtipných čokoládových pralinek, na kterých byly
fotky zúčastněných interpretů
od společnosti Top Bonbony.
(tisková zpráva z letošního
4. ročníku „Kdo má rád…“)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014
STRANA 15
Plamen se deštěm zdolat nenechal
Na podzim loňského roku jsem
Vás v Trhovosvinenských listech
informovali o Podzimním kole
hry Plamen, které poprvé pořádal
Sbor dobrovolných hasičů Trhové
Sviny.
Druhé kolo této soutěže mladých hasičů s názvem Jarní kolo
hry Plamen, které opět pořádal
Sbor dobrovolných hasičů Trhové
Sviny, se uskutečnilo 3. května
2014 na fotbalovém hřišti SK
Rejta, kterému tímto a především
manželům Zmeškalovým srdečně
děkujeme. Stejně jako Podzimní
kolo hry Plamen se i Jarní kolo této
soutěže uskutečnilo za finanční
podpory Města Trhové Sviny,
jemuž taktéž patří naše velké poděkování. Soutěže se zúčastnilo
celkem 12 soutěžních družstev
z Trhových Svinů, Nových Hradů,
Horní Stropnice, Jílovic, Třebče
a Žára, které byly podle věkových
kategorií rozděleny na mladší
a starší žáky. V celé soutěži se tak
mezi sebou utkalo celkem 106
mladých soutěžících. Na tom, aby
celá soutěž proběhla dle pravidel
požárního sportu a byla zajištěna
veškerá bezpečnost a pohodlí našich mladých hasičů, se podílelo
na 60 dobrovolných hasičů, kterým tímto také děkujeme.
I přes velkou nepřízeň počasí
vládla po dobu celé soutěže optimistická soutěžní atmosféra.
Okolo desáté hodiny proběhlo
tradiční zahájení soutěže. Hlavní
vedoucí trhovosvinenských mladých hasičů Milan Krajčírik nejprve seznámil všechna soutěžní
družstva s pravidly soutěžních
disciplín, poté následovalo slovo starosty
města Ing. Radislava
Buška. Svou podporu vyjádřil mladým
hasičům také starosta SDH Trhové Sviny
Ing. Karel Polák
a v neposlední řadě
vedoucí celého závodu
Miroslava
Kusáková,
která
celou jarní soutěž
odstartovala.
Mladší i starší družstva soutěžila celkem
ve čtyřech disciplínách, které se skládaly
ze štafety CTIF, štafety
požárních dvojic, požárního útoku a štafety 4x60 m. Okolo druhé
hodiny odpoledne se celá soutěž
pomalu chýlila ke zdárnému konci.
Sečetly se výsledky ze všech soutěžních disciplín a na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků.
Z mladších hasičů se na prvním
místě umístilo družstvo Nové Hrady
III., stříbrná medaile patřila družstvu
Trhové Sviny II., z bronzové medaile
se radovala Horní Stropnice II., následovalo družstvo Jílovice a Trhové
Sviny III. Za starší hasiče putovala
zlatá medaile Novým Hradům I.,
na druhé příčce se umístilo soutěžní družstvo Třebeč, bronz zůstal
na domácí půdě týmu Trhové Sviny
I. Následovalo družstvo Žár, Horní
Stropnice I., Nové Hrady II. a Jílovice.
Všem družstvům tímto gratulujeme
a přejeme jim mnoho další soutěžních i nesoutěžních úspěchů.
K závěru tohoto článku nesmíme opomenout zmínit
doprovodných program
celé soutěže, o který se
v pauze na oběd postarali profesionální hasiči
společně se záchrannou
Whitton, Hana: Anežka Česká
službou Trhové Sviny.
Boček, Evžen: Aristokratka ve varu
Ukázka
vyprošťování
osoby z havarovaného
Buchanan,Cathy Marie: Dívky z Montmartru
vozu byla pro všechny
Patterson, James: Dvanácté zlo
opravdu
jedinečným
Tomek, Jiří: Královna Zenobie
zážitkem,
za
nějž jim
Bauer, Jan: Milenec rudé komisařky
mnohokrát děkujeme.
Sparks, Nicholas: Nejdelší jízda
Poděkování patří i Vám
Horáková, Naďa: Brněnské Židovky
divákům a rodičům, bez
Boček, Evžen: Poslední aristokratka
jejichž podpory by mlaRyan, Cornelius: Poslední bitva
dí hasiči neměli zdaleka
Robb, J. D.: Riskovat se musí
tolik energie bojovat.
Počasí bylo opravdu
Vondruška, Vlastimil: Smrt ve Vratislavi
chladné a plnit takto
Neumann, Jiří: Šumavské střípky
složité disciplíny v téměř
Deveraux, Jude: Vzpomínka
nepřetržitém dešti bylo
Lutz, John: Zvrat
pro soutěžící velice náM. Dudová ročné. Hlavní díky ale
opět paří vedoucím
Novinky ve fondu
knihovny
mladých hasičů Trhové Sviny –
jmenovitě Milanu Krajčírikovi,
Martině a Františku Jandovým,
Martině
Tůmové,
Václavu
Tůmovi, ale i ostatním členům sboru, kteří se na tom, aby mladí hasiči
v Trhových Svinech mohli fungovat,
stále více podílejí. Velkou odměnou
všem vedoucím jsou za jejich práci bezpochyby šťastné tváře dětí
po každém jejich velkém i menším
soutěžním úspěchu.
Nesmíme opomenout i další
činnost našeho sboru, který 21.
června pořádal hasičkou soutěž
dětských i dospělých družstev
v Trhových Svinech a o jejímž
průběhu Vás budeme informovat
v dalším vydání těchto listů.
Za SDH Trhové Sviny
Mgr. Lenka Cimlová Ostrá
Foto: archiv SDH
SPORT
Velký rybník opět ožil triatlonem
V neděli 15. 6. 2014 se uskutečnil již 22. ročník Trhosvinenského triatlonu v rámci Jihočeského poháru v triatlonu. Za podpory města, Policie
ČR a pořádajícího oddílu se na plaveckou část 700 m na Velkém rybníku, cyklistiku 26 km Trhové Sviny – Údolí u Nových Hradů a běh Velký
rybník – Hrádek vydali závodníci takřka z celé České republiky.
Pohár starosty města Trhových Svinů pro nejlepšího závodníka
Trhosvinenska získal Jan Steinbauer.
1. Hron Jan
ŠuTri Prachatice
1981
01:04:16
2. Valter Matěj
TRIVA Praha
1977
01:04:35
3. Toul Filip
ŠuTri Prachatice
1980
01:05:12
7. Steinbauer Jan
Resolution Team
1974
01:08:19
M. Brožka
STRANA 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014
Zhodnocení IV. ročníku Trhovosvinenského turnaje v kuželkách
Ve dnech 13. 6. -18. 6. 2014
se uskutečnil již IV. ročník
Trhovosvinenského turnaje v kuželkách, který pořádal oddíl kuželek TJ Spartak Trhové Sviny.
Soutěžilo se, stejně jako loni,
v kategorii jednotlivců na 100
hodů sdružených, registrovaní hráči. Celkem se turnaje zúčastnilo 59 hráčů a hráček, což
je poměrně pěkné číslo (v roce
2013 to bylo 61), aby poměřili
své „síly“ v mimosoutěžním kuželkářském období. Potěšující
bylo to, že opět přijeli i hráči
z poměrně velkých dálek, např.
družstvo z Prahy, Strakonic nebo
např. Nové Bystřice. Je vidět, že
turnaj získává prestiž i za hranicemi našeho kraje. Jako tradičně
nechyběli ani družstva z okolních
kuželen, převahu mělo plně zastoupené družstvo ze sousedních
Borovan, naopak úplnou absenci
mělo družstvo z Nových Hradů
a Soběnova.. Díky sponzorským
darům byli oceněni, a hodnotné
ceny si „odnesli“ soutěžící až do 5.
míst z kategorie mužů a z kategorie žen a dále byla udělena
tradiční cena za nejlepší „dorážku“ a „plné“ a cena pro celkového
vítěze.
No a teď něco málo k dosaženým výsledkům: v kategorii
mužů 1. místo obsadil P. Gondek
(Borovany) s náhozem 465 kuželek, 2. místo obsadil Z. Kamiš (Č.
Budějovice) s náhozem 452 kuželek a 3. místo obsadil M. Pýcha
(Nová Bystřice) s náhozem 443
kuželek. V kategorii žen 1. místo
obsadila naše hráčka D. Pavlíková
(Trhové Sviny) s náhozem 433 kuželek, 2. místo A. Sailerová (Praha)
s náhozem 426 kuželek a 3. místo R. Budošová (Nová Bystřice)
s náhozem 410 kuželek. Našim
domácím hráčům se sice moc nedařilo, přesto bych zmínil hráče
s nejlepšími výkony, kteří pokořili
hranici „400“ kuželek. Byla to D.
Pavlíková s náhozem 433 kuželek
(1. místo „ženy“), J. Vychodil - 430
kuželek (6. místo „muži“), F. Vávra
- 413 kuželek (12. místo „muži“),
P. Stodolovský - 408 kuželek (13.
místo „muži“) a J. Švepeš - 403 kuželek (16. místo „muži“).
Velké poděkování patří sponzorům turnaje: Město TRHOVÉ
SVINY, ELEKTRO STRÁSKÝ, TRUSTTS, spol. s r.o., SAS TECHNIK s.r.o.
Borovany, MO ČRS Trhové Sviny
a INTERCOM Bohemia spol s r.o.,
kteří věnovali hodnotné ceny.
Rovněž velký dík patří pořadatelům a členům oddílu kuželek,
kteří se aktivně podíleli
na organizaci a bezproblémovém
průběhu
turnaje a poděkování
samozřejmě patří všem
zúčastněným hráčům
a hráčkám za jejich sportovní výkony. Nezbývá,
než se už jen těšit na další ročník tohoto turnaje.
Hodu zdar !
Ing. M. Rojdl, předseda
oddílu kuželek T. Sviny

Podobné dokumenty

Trhovosvinenské listy 6/14

Trhovosvinenské listy 6/14 Rada města schvaluje smlouvu č. OS201420000317 ze dne 24.3.2014 se společností EKO – Kom a pověřuje starostu jejím podpisem. ( původní smlouva uvedena do souladu s novým občanským zákoníkem) – ( pr...

Více