NL červen 2015 - MKS Náměšť nad Oslavou

Transkript

NL červen 2015 - MKS Náměšť nad Oslavou
Slovo z radnice
Vážení spoluobčané,
před několika málo chvilkami skončilo zasedání rady sdružení ENERGOREGION 2020, které
sdružuje 127 obcí z dvacetikilometrového pásma havarijního plánování, obklopující Jadernou
elektrárnu Dukovany. Na snímku vidíte starosty, kteří se sešli u nás v zasedací síni, aby společně projednali výsledky dvou velmi významných návštěv v posledním víkendu na elektrárně
– ministra financí naší vlády Andreje Babiše a předsedy vlády Bohuslava Sobotky s ministrem
průmyslu Janem Mládkem. Měl jsem tu čest se obou jednání zúčastnit z titulu předsedy našeho sdružení a vězte, že to bylo jednání vskutku významné a našemu regionu dává novou
naději v pokračování činnosti tak významného zaměstnavatele a průmyslového kolosu, jakým
elektrárna je.
Ty pozitivní zprávy jsou ukryty ve sdělení všech tří osobností, že s Dukovany se počítá
pro výstavbu pátého bloku, že dostaly přednost před Temelínem a že pátý blok nahradí blok
první, jehož činnost by měla být zastavena do roku 2035. Tedy pokud úspěšně proběhnou
procedury prodlužování jeho životnosti, protože ta je naplánována do konce letošního roku.
Vláda schválila energetickou koncepci a přípravy výstavby můžou v ČEZu pokračovat. Rádi
jsme tyto zprávy, které byly také řádně okomentovány novým ředitelem Dukovanské elektrárny
Milošem Štěpanovským, přijali. Nutno připomenout, že obrovskou zásluhu na otočení pořadí
výstavby nového bloku z Temelína na Dukovany má sdružení Energetické Třebíčsko v čele
s Vítězslavem Jonášem. Když nám tuto nutnost prioritního nahrazení starého bloku v Dukovanech před třemi lety sděloval a dále prosazoval, mysleli jsme si, že je to boj s větrnými mlýny.
Měl a má pravdu. Co to znamená pro náš region? Především udržení tak významného zaměstnavatele v oblasti a pracovní příležitosti, kterých u nás stále není dostatek. Je to podobné jako
s vojenským letištěm. Dále je to vzdělávání našich dětí pro jednu z nejvyspělejších technologií
v průmyslu a v neposlední řadě také přítomnost významného donátora do rozvoje našich obcí
a společenského, kulturního a sportovního života v nich.
1
Foto: Martin Malý
Květen přinesl několik velmi významných akcí v našem městě. Začalo to oslavami konce druhé světové války a pokračovalo tradičními závody automobilů do vrchu Zámecký vrch, kde se tak
skvěle předvedl svými vítěznými jízdami mistr republiky Marek Rybníček. Z Náměště a okolí pak
stálo na startu dalších šest jezdců v nižší soutěži a zdá se, že zájem o tento druh automobilového sportu roste. Přijelo a přišlo také hodně diváků, i když počasí tomuto víkendu moc nepřálo.
Jen kvalita cesty „závodní dráhy“ je velice špatná a stav této krajské komunikace ohrožuje další
ročníky. Jednáme a budeme jednat, aby se situace zlepšila.
Avšak vraťme se k oslavám osvobození. Rád bych poděkoval veliteli a příslušníkům naší
letecké základny, kteří u příležitosti oslav konce války nastoupili na Masarykově náměstí, přeletěli
vrtulníky a vzdali hold našim padlým a umučeným spoluobčanům. Kulturní středisko pak připravilo moc pěknou výstavu, na kterou zapůjčil historické motocykly Pavel Dvořák ze Zňátek. Byly to
typy, na kterých přijeli první rudoarmějci do Náměště. Bylo na co koukat a kdo zavítal na výstavu
Veteran vehicle clubu z Březníka na náměstí a poté i do vestibulu radnice, jistě nelitoval. Všem
organizátorům veliký dík a zvláště pak pedagogům a dětem ze základní školy Komenského, kteří
přišli s návrhem sběru pamětí na události s tímto výročím spojených. Tradiční a moc pěkná byla
Náměšťská placka, stejně jako soutěžní odpoledne pro rodiny, které pořádal náš Svaz žen společně s Krajem Vysočina. Fotbalový klub i letos uspořádal moc pěkný turnaj „Memoriál Michala
Hošťálka“ za významné podpory pana Holka.
Na radnici v radě města finišujeme s přípravou programu rozvoje města, který je v návrhové
podobě projednáván v komisích a výborech, abychom jej následně předložili zastupitelstvu města
na zasedání 24. června. 1 července pak nad ním budeme besedovat s vámi, kdo přijmete pozvání a přijdete do budovy penzionu na pravidelnou čtvrtletní besedu s představiteli města, která
začne opět v 17.00 hodin. 27. května se pak pokusím s programem rozvoje města ve Sněmovně
Parlamentu získat podporu některých poslanců k tomu, že jako město, které by mělo držet krok
ve svém rozvoji s rozvojem naší základny, potřebujeme i podporu státního rozpočtu. Na vše, co
chceme udělat v našem běžném rozpočtu, peníze nemáme, a tak je potřeba hledat mimořádné
zdroje. S tím trošku souvisí i úspěšné završení hospodaření v loňském roce. Snížili jsme podstatně dluh města - jsme na polovině toho, co jsme měli v roce 2011. Zůstatek peněz v rozpočtu
dosáhl devíti milionů, a jestliže jsme začínali na začátku roku s vyrovnaným rozpočtem, konec
nás zastihl ve výrazně kladných číslech a tak máme něco do počátku k investicím.
Čím déle sedím u klávesnice počítače, tím více zpráv se mi chce pro vás napsat. Není možné
obsáhnout vše a tak dnešní slovo z radnice zakončím opětovným pozváním na besedu v červenci na penzionu. Tam bude daleko více prostoru.
Vladimír Měrka
2
Rekonstrukce ulice Vítězslava Nezvala
V loňském roce probíhala v našem městě výstavba kanalizace a rekonstrukce páteřní
komunikace – průtahu I/23 s tím, že v letošním roce pokračovaly dokončovací práce a terénní
úpravy nad opěrnou zdí včetně hydroosevu, který byl aplikován na konci května.
V těchto dnech také finišují práce na okružní křižovatce u Benziny, aby vše bylo hotovo
do začátku prázdnin.
Kvůli těmto stavbám velmi utrpěly tzv. objízdné trasy vedené ulicemi města. Nejvíce poškozená
je ulice V. Nezvala a částečně také Nádražní (především jízdní pruh podél chodníku). Ulice
Nádražní byla v tomto poškozeném úseku opravena na přelomu měsíce května vyfrézováním
a provedením cca 300 m2 nového povrchu a výškovým přizpůsobením zaježděných dešťových
vpustí.
Vzhledem k výraznému poškození ulice V. Nezvala se na základě jednání s investorem
ŘSD a zhotovitelem stavby I/23 průtah – firmou Firesta, podařilo soustředit finanční prostředky
určené na opravy objízdných tras právě na opravu ulice V. Nezvala. Sdružením těchto prostředků
a zapojením finanční účastí města dojde k celkové rekonstrukci této ulice. Odtěží se zde neúnosná
konstrukční vrstva komunikace, která bude nahrazena novými vrstvami, což bude financováno
z prostředků města, a díky tomu se zpevní celá komunikace. Stávající dožilou šatovskou dlažbu,
která tvoří povrch komunikace, nahradí asfalt a dojte tak i ke snížení hluku projíždějících aut.
Díky zapojení prostředků města bude také v celé délce ulice V. Nezvala předlážděn chodník
novou dlažbou, vznikne navíc 12 podélných parkovacích stání, a to od kavárničky Pohoda až
k hrobce Haugwitzů, a rekonstrukce se dočká 6 stávajících kolmých parkovacích stání.
Následně budou na ulici V. Nezvala vyměněny sloupy veřejného osvětlení, na které budou
instalovány nové úsporné osvětlovací tělesa.
Zahájení celé této rekonstrukce je plánováno v polovině měsíce června a neměla by trvat déle
než měsíc. Objízdná trasa povede ulicí Krátkou a Palackého.
Děkujeme spoluobčanům za pochopení nutných omezení v této lokalitě po dobu výstavby.
Petr Kafka, vedoucí odboru správy majetku města
Informace z RM č. 8/2015, konané dne 27. dubna 2015
1/ RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu prostor ke sňatečním obřadům mezi Národním
památkovým ústavem jako pronajímatelem a Městem Náměšť nad Oslavou jako nájemcem
v předloženém znění.
2/ RM souhlasila s pronájmem společenské místnosti penzionu na ulici Husova 947, Náměšť
nad Oslavou, paní Daně Šrámkové, bytem Třebíč, dne 15. 5. 2015 od 18:00 do 20:00 hodin
za účelem pořádání semináře a prezentace firmy JUST za cenu 200,- Kč/hodinu.
3/ RM svěřila odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Náměšť nad Oslavou
pravomoc vydávání souhlasu obce dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, bez stanovení konkrétních podmínek pro
udělování souhlasu a uložila odboru OSVZ postupovat při udělování souhlasu obce tak, aby
při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
RM uložila OSVZ předložit na jednání RM za I. čtvrtletí průběžnou informaci o naplňování
usnesení.
4/ RM schválila příjem a použití finančních prostředků z KÚ kraje Vysočina z proplacení
8. žádosti o platbu projektu:
- „Život na Vysočině aneb kalendářové putování s Bětkou a Otíkem“, reg. č.
CZ.1.07/1.1.36/02.0017 ve výši 256.888,14 Kč určených pro ZŠ Náměšť nad Oslavou,
Husova 579,
3
- „Co se ve škole naučím, v životě jako když najdu“, reg. č. CZ.1.07/1.1.36/02.0018 ve výši
209.928,19 Kč určených pro ZŠ Náměšť nad Oslavou, Husova 579.
5/ RM schválila uzavření Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního
festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE s Mezinárodním centrem slovanské
hudby Brno, o.p.s. pro roky 2016 – 2019.
6/ RM souhlasila s bezúplatným převodem mobilního telefonu Siemens S55 vč. kamery
v hodnotě 3.996,- Kč z majetku města do majetku Služeb města Náměště nad Oslavou
s. r. o.
7/ RM schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč pro Nemocnici Třebíč,
příspěvkovou organizaci, na zakoupení celotělového ultrazvukového přístroje či
gynekologického operačního stolu.
8/ RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč pro ZUŠ v Náměšti nad
Oslavou na realizaci 12. ročníku benefičního koncertu „Děti dětem“.
9/ RM vzala na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 31. 3. 2015.
10/ RM schválila program jednání ZM č. 4/2015, které se bude konat dne 20. května 2015
od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ.
11/ RM rozhodla prodloužit termín uzavření řádné nájemní smlouvy na prostory sloužící
podnikání v penzionu, Husova 947, Náměšť nad Oslavou pro společnost UROPRO,
Husova 947, Náměšť nad Oslavou, zastoupené jednatelem MUDr. Igorem Šimoníkem
z 1.5.2015 na 1.8.2015 a uzavřít Dodatek č.1ke „Smlouvě o smlouvě budoucí o nájmu
prostoru sloužícího podnikání“ ze dne 1.11.2014.
12/ RM vzala na vědomí seznam neplatičů nájemného a služeb v prostorách města sloužících
podnikání zpracovaný Službami města Náměště nad Oslavou s.r.o.
13/ RM rozhodla vyhovět žádosti paní Ireny Vlkové, bytem Sedlec o pronájem veřejného
prostranství před prodejnou Potřeby pro chovatele a zahrádkáře na ul. Husova o výměře
3 m2 a pronajmout uvedený prostor za poplatek 100,- Kč/ m2/rok za podmínky, že zboží
před prodejnou bude umístěno v regálech.
Dále RM uložila odboru SMM písemně upozornit prodejce (podnikatele), kteří mají
pronajatý veřejný prostor před svými prodejnami na Masarykově náměstí, aby dodržovali
nájemní smlouvu a své zboží umístnili do vzhledných regálů nebo stojanů.
14/ RM rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, České Budějovice Smlouvu
na umístění a zřízení věcného břemene na provoz distribuční soustavy - Kabel NN, VN
smyčková skříň SS300 na pozemku p.č. 780/83 v k.ú. Náměšť nad Oslavou za cenu
3.000,- Kč bez DPH.
15/ RM udělila výjimku ze směrnice č. 5/2013 a rozhodla zadat zakázku: „Náměšť nad
Oslavou, ulice P. Křičky, pokládka kabelů VO“ firmě ZMES, s.r.o.,Třebíč. RM rozhodla
s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo.
16/ RM rozhodla vyhovět žádosti JUDr. Miloslava Gregora a pana Vlastimila Brabce, oba bytem
Náměšť nad Oslavou o smýcení 2 ks borovic na pozemku parc. č. 997/1 v k.ú. Náměšť
nad Oslavou, (v blízkosti jejich nemovitostí), a to na náklady města popř. Společnosti obcí
pro lesní hospodaření, s.r.o.
17/ RM rozhodla ponechat v platnosti smlouvu mezi městem a Službami města Náměšť nad
Oslavou s.r.o. o výpůjčce hasičského vozidla automobilu Avia 21,1F .
18/ RM souhlasila, aby se stal hrob majora Šandery jedním z pietních míst města.
Informace z RM č. 9/2015, konané dne 11. května 2015
1/ RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „KONSOLIDACE ICT
PROSTŘEDKŮ MěÚ NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – ČÁST 2“ a to firmu GORDIC spol. s r.o.,
se sídlem v Jihlavě.
4
2/ RM souhlasila se zvýšením ceny obědů ve školní jídelně Scolarestu – zařízení školního
stravování spol. s r.o. od školního roku 2015/2016 u strávníků kategorie 7 – 10 let na 22,- Kč, kategorie 11 - 14 let na 24,- Kč, kategorie 15 a více let na 26,- Kč, pro cizí strávníky
na 53,- Kč.
3/ RM schválila příjem a použití finančních prostředků z obdržené dotace z Kraje Vysočina
ve výši 1,020.000,- Kč určené pro Městské kulturní středisko na realizaci projektu Folkové
prázdniny.
4/ RM souhlasila s přijetím peněžitého daru ve výši 6.000,- Kč příspěvkovou organizací DDM
Náměšť na zajištění šachového turnaje.
5/ RM vzala na vědomí zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok
2014 a plán kontrol na rok 2015 a postoupila na jednání zastupitelstva města.
6/ RM nařídila provedení inventarizace majetku a závazků Města Náměšť nad Oslavou
a schválila jmenování dílčích inventarizačních komisí, ústřední inventarizační komise
a komise likvidační.
7/ RM schválila uzavření Podlicenční smlouvy „Typologie území ČR“ pro potřeby strategického
a územního plánování mezi městem Náměšť nad Oslavou a Krajem Vysočina.
8/ RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí
ČR ze dne 31.10.201, týkající se rozšíření projektových aktivit zaměřených na prohloubení
meziobecní spolupráce ve svém územním obvodu, vyplývající z dotazníkového šetření,
které proběhlo v souvislosti s průřezovým tématem meziobecní spolupráce – Administrativní
podpora malých obcí.
9/ RM projednala zápis z jednání komise sociální, zdravotní a bytové č. 5/2015 a rozhodla
o jednotlivých bytových záležitostech.
10/ RM rozhodla vyhovět žádosti firmy SYNEX Group, s.r.o. na umístění stánku o výměře cca
11 m² k prodeji ovoce a zeleniny na parkovišti u silnice I/23 směrem na Třebíč od 15. 5. 2015
do 31. 8. 2015 s tím, že bude účtován poplatek za UVP dle obecně závazné vyhlášky města
Náměšť nad Oslavou č. 6/2010.
11/ RM rozhodla vyhovět žádosti sdružení PRO/OKO, zastoupeném Barborou Masaříkovou,
o podporu při konání III. ročníku Sochařského sympozia, které se bude konat od 29. 6.
do 5. 7. 2015 a souhlasila s poskytnutím zatravněné plochy v prostoru mezi Starou radnicí
a Sýpkou v termínu 29. 6. – 5. 7. 2015 jako místa pro realizaci plastik a veřejného promítání,
s možností vystavení vzniklých plastik v těchto prostorách po celé letní prázdniny, s realizací
promítání ve večerních hodinách až za setmění do 24.00 hodin, s umístěním pojízdného
retro stánku drobného občerstvení pro účastníky sympozia, napojení na el. energii zdarma.
RM souhlasila s možností nouzového přenocování účastníků v počtu cca. 15 osob (dle roku
2014) ve Špitálku včetně přístupu k elektřině a WC.
RM souhlasila s tiskovou a rozhlasovou propagací s tím, že umístění propagačních materiálů
na výlepových plochách města bude umožněno prostřednictvím MěKS a umístění bannerů
a propagačních stojanů bude řešeno s příslušným odborem městského úřadu.
RM souhlasila s možností poskytnout sprchy u tělocvičny ZŠ Husova prostřednictvím vedení
školy a souhlasu ředitele Mgr. Hudečka.
12/ RM rozhodla vyhovět žádosti MUDr. Drahomíry Novotné na snížení nájemného na jeden den
– úterý od 1. 7. 2015 v prostorách polikliniky, Husova 898, Náměšť nad Oslavou a uzavřít
dodatek č. 5 k nájemní smlouvě.
RM rozhodla vyvěsit záměr na pronájem prostoru v objektu polikliniky, ul. Husova 898,
Náměšť nad Oslavou, který je součástí pozemku parc.č.st. 1347 v obci a k.ú. Náměšť nad
Oslavou, zapsaných na LV 1001: ordinace a příslušenství, III. NP o výměře 9,94 m² (poměrná
část na jeden den) - čtvrtek.
13/ RM vzala na vědomí odstoupení manželů Rudolfa Drozda a Mgr. Jany Drozdové, oba bytem
Náměšť nad Oslavou, od odkoupení pozemku p.č. 1002/60 – orná půda (stavební pozemek)
o výměře 268 m2 v lokalitě „Pod Křišťálovem“ v k.ú. Náměšť nad Oslavou.
5
14/ RM nesouhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemky p.č. 664/5, 675/8, 675/9, 675/10, 675/13, 675/21, 675/35, 675/36, 675/37,
727/1, 1117/2, 1278/1 v k.ú. Náměšť nad Oslavou se společností E.ON Distribuce, a. s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370/49 České Budějovice s tím, že RM požaduje předložit nový návrh
smlouvy, který bude řešit využití pozemku – pojízdný chodník u okružní křižovatky Třebíčská,
Ocmanická v souvislosti se stavbou okružní křižovatky a „Horní Třebíčské“ pro uložení
kabelu venkovní sítě NN. Nový návrh smlouvy bude předložen na příští jednání RM.
15/ RM schválila bezplatný převod majetku na Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou, p.o.
v celkové hodnotě 36.310,- Kč, na Služby města Náměšť nad Oslavou, s.r.o., v hodnotě
5.004,- Kč, na ZŠ Komenského p.o., v hodnotě 500,- Kč a na Městské kulturní středisko
Náměšť nad Oslavou, p.o., v hodnotě 17.085,- Kč. Majetek uložený ve skladu v celkové
hodnotě 15.345,- Kč bude nabídnut k odprodeji zájemcům.
RM schválila vyřazení majetku z evidence a pověřila provedením konečné likvidace majetku
likvidační komisi.
16/ RM schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Mašíček Dalešice s.r.o., na výměnu střešní
krytiny na krámkách za starou radnicí za cenu 233.376,- Kč včetně DPH.
POZOR NA POLOPŘEVODY!!!!!!
HROZÍ VÁM ZÁNIK VOZIDLA!!!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím
provozovatelem, máte ze zákona povinnost podat na místně příslušný úřad do 30. června 2015
žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte,
vozidlo zanikne ze zákona a již nelze později přihlásit.
Podrobnější informace lze získat na odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, tel.: 568 619 127, 568 619 121.
MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, MASARYKOVO NÁM. 104,
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
nabízí k pronájmu manželským nebo jiným dvojicím
VOLNÝ BYT O VELIKOSTI 3+1, V DPS–PENZIONU PRO
DŮCHODCE, na ulici Husova č.p. 947 v Náměšti nad Oslavou.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU:
- STAROBNÍ DŮCHOD NEBO INVALIDNÍ DŮCHOD TŘETÍHO STUPNĚ
- DOPORUČENÍ OBVODNÍHO LÉKAŘE K PŘIJETÍ DO DPS
VZHLEDEM K VĚKU A ZDRAVOTNÍMU STAVU
- BEZDLUŽNOST VŮČI MĚSTU NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Tyto podmínky stanovují Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Náměště
nad Oslavou a musí je splňovat každý z dvojice případných zájemců.
Bližší informace k podmínkám pronájmu budou sděleny osobně na MěÚ Náměšť
nad Oslavou, odbor správní a školství – p. Dana Valová, případně telefonicky na čísle
568619132–3 nebo e-mailem: [email protected] .
6
Máme za sebou půl roku fungování nových zastupitelstev měst a obcí. Mnohde pokračují
ve své práci dosavadní starostové a zastupitelé, jinde začali realizovat díky vůli občanů své
volební programy i nově zvolení představitelé.
Důležité je, že pokračuje dobrá spolupráce městských a obecních úřadů s naším krajským
úřadem. Chci vědět o jejich starostech a problémech z přímé zkušenosti, proto pravidelně
navštěvuji i menší města a obce. V první polovině letošního roku to byly například Batelov,
Hodice, Kněžice a Kostelec na Jihlavsku a v jiném regionu Jimramov, Svratka, Okrouhlice
nebo Leština u Světlé. V obcích se setkávám většinou s obdobnými problémy. Dílčí možnosti
pomoci máme na našem úřadě, jiné problémy obcí se snažím přenášet na úroveň ústředních
státních orgánů. Mou výhodou je, že se mohu jako poslanec obracet přímo na jednotlivé
ministry. Přiznávám, že někdy je to boj s větrnými mlýny. Častěji se ale podaří dosáhnout
alespoň částečných výsledků.
Těch problémů je spousta. Neustálé rostoucí jsou požadavky administrativy ze strany
státu na obecní úřady. Obce trápí také mimo jiné čištění odpadních vod, protože současné
přísné limity na vypouštění odpadních vod znamenají pro malé obce neufinancovatelné
investice do ČOV a následné vysoké provozní náklady. Shodujeme se, že existují alternativní
možnosti přírodních čistíren odpadních vod s nižší investicí i menšími náklady na provoz
– samozřejmě nemají takovou účinnost, ale jsou dostupnější a není lepší čistit trochu,
než vůbec? Kraj se snaží pomoci alespoň prostřednictvím Fondu Vysočiny uvolnit finance
na zpracování dokumentací, ale samotné investice jsou mimo možnosti rozpočtu kraje.
Evergreenem stesků obcí je stav silnic. Kraj dělá v rámci svých možností, co se dá,
povedlo se nám leccos prosadit, věnujeme na komunikace z krajského rozpočtu nemalé
investice. Ale rozsáhlá síť a její vnitřní dluh jsou tak rozsáhlé, že nelze napravit vše
v krátkodobém horizontu. Díky mimořádné podpoře Státního fondu dopravní infrastruktury
letos čeká motoristy i na Vysočině řada omezení, ale trpělivost přinese komfortnější cestování
po opravených silnicích.
Především v menších obcích jsou významnou součástí jejich fungování sbory dobrovolných
hasičů. Mimo výpomoc profesionálnímu sboru jsou i aktivním prvkem sportovního a kulturního
života. Kraj je podporuje vybavením novou technikou, případně pomáhá s jejím repasováním.
Vnímám nelehkou práci zastupitelů v městech a obcích a budu se snažit i nadále jim
v rámci svých možností pomáhat. V zájmu našich občanů je nutné spolupráci mezi krajem
a obcemi rozvíjet a podporovat. Jsem rád, že drtivá většina zástupců našich obcí si to
uvědomuje a pracuje ve všeobecný prospěch.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
7
Chovatelská přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou
Jubilejní 10. ročník oblastní chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře uspořádal ve dnech
25.-28.4.2015 Městský úřad Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s Okresním mysliveckým
spolkem v Třebíči a Lesy České republiky, s.p. Přehlídka trofejí zvěře ulovené v honitbách
správního obvodu obce s rozšířenou působností, proběhla tradičně v obřadní síni státního
zámku v Náměšti nad Oslavou. Na přípravě přehlídky se mimo zaměstnanců městského
úřadu, odboru životního prostředí a živnostenského, podíleli i myslivci z jednotlivých
mysliveckých sdružení a finančně přispěly Lesy České republiky, s.p.
Přehlídka byla slavnostně zahájena fanfárami Babylonských trubačů v sobotu 25.4.2015
na nádvoří zámku. Úvodní slovo pronesli Ing. Tomáš Sedláček, vedoucí odboru životního
prostředí a živnostenského Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou a Vladimír Měrka,
starosta města.
Na přehlídku trofejí bylo v letošním roce předloženo celkem 175 trofejí srnčí zvěře, pět
trofejí zvěře jelení, tři trofeje zvěře mufloní, 25 ks zvěře daňčí, jedny zbraně z kňoura, šest
lebek lišek a jedna jezevce. Nejvíce na přehlídce zaujaly trofeje daňčí, jelení a mufloní zvěře.
Několik z nich dosáhlo medailových hodnot. U jelení zvěře dosáhla jedna trofej stříbrné
medaile (205,64 bodů CIC) a jedna bronzové (187,03 bodů CIC). Z trofejí daňčí zvěře
byly předloženy 2 trofeje zlaté (193,07 a 191,09 bodů CIC), 2 stříbrné a jedna bronzová
trofej. Ze tří trofejí mufloní zvěře dosáhla jedna na zlatou medaili (232,40 bodů CIC) a jedna
na stříbrnou (201,20 bodů CIC). Všechny medailové trofeje pocházely od zvěře ulovené
v Oboře Kralice. Naopak u zvěře srnčí ani u zvěře daňčí z volnosti nebyla předložena žádná
trofej, která by dosáhla hodnot pro udělení medaile. Dlouhodobě tak stagnuje kvalita zvěře
chované ve volnosti, srnčí medailové trofeje se objeví spíše náhodou. U daňčí zvěře jsme
se 15 let nedočkali žádné medailové trofeje, přestože v 90. letech byli v bývalé daňčí oblasti
medailoví daňci loveni. Obnovení oblasti chovu daňčí zvěře, při přizvání uživatelů honiteb,
které s oblastí sousedí, by mohlo částečně pomoci ve zvýšení kvality zvěře. Ale obnovení
oblasti je závislé na vůli držitelů honiteb a ti tomu zatím nejsou nakloněni. Pokud si ale bude
každý hospodařit po svém, dobrého daňka na přehlídce těžko uvidíme.
MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, zpracoval k přehlídce
katalog, v němž byl zhodnocen chov a lov zvěře v hospodářském roce 2014.
K přehlídce byl opět připraven bohatý doprovodný program. Součástí přehlídky byla
výstava o lesním hospodářství v České republice a životě stromu od semínka až po jeho
těžbu. K tématu byla připravena soutěž pro žáky základních škol. Nejúspěšnější řešitelé byli
odměněni věcnými dary.
Své nádherné malby vystavovala paní Alena Lukešová, která zároveň malovala děti
na obličej. Svými loveckými noži se pochlubil pan Jiří Čurda. Malí návštěvníci si vyzkoušeli
střelbu z loveckého luku a střelbu na laserové střelnici. Ukázkou lovecké hudby se ještě
v zámeckém parku prezentovali Babylonští trubači.
V neděli byl ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. uspořádán výlet do Obory Kralice.
Tato akce se každý rok těší velkému zájmu a v letošním roce se jí zúčastnilo 120 lidí.
Procházka trvala 2,5 hod, návštěvnici se dozvěděli o historii výskytu a chovu daňčí zvěře
na Náměšťsku, o historii obory, chovu zvěře, lesnickém hospodaření v oboře a významných
stavbách sloužících myslivosti, které byly v oboře postaveny. Viděli několik desítek ks zvěře
a prohlédli si lovecký zámeček zvaný Lusthaus. Po návratu na zámecké nádvoří si mnozí
dopřáli zvěřinový guláš, který byl o víkendu pro zájemce připraven.
Text: Ing. Tomáš Sedláček, MěÚ Náměšť nad Oslavou
Foto: Jiří Polehla
8
9
Rizika na sociálních sítích
V současné době je facebook a další sociální sítě již běžnou součástí života velké většiny
populace. Jejich vznik přinesl řadu pozitiv, ale sociální sítě s sebou přinesly také množství negativ
a rizik, zejména pro mládež. Ačkoli v této oblasti již existuje velmi dobrá prevence zaměřená
právě na děti a mládež, kteří jsou informováni a varováni před nebezpečími, přesto se policisté
stále setkávají s případy, kdy se uživatel sociální sítě stal obětí protiprávního jednání.
K rizikům je tak nutné se stále vracet a o skrytých nebezpečích informovat. Jedna z oblastí
rizik na sociálních sítích je v souvislosti s pořizováním obrazových materiálů zachycujících intimní
partie těla, vyzývavé a erotické pózy nebo jakékoli jiné fotografie či videa se sexuální tématikou
a jejich následným zveřejňováním nebo zasíláním jiným osobám.
Mnoho dopívajících a mladých lidí se prostřednictvím sociálních sítí seznamuje s osobami
opačného pohlaví. Této situace využívají pachatelé, kteří si vytvoří falešnou identitu, oslovují
mladé lidi a navazují s nimi “přátelství“. (V této chvíli je nutné podotknout, že veškeré údaje,
které k sobě pachatel uvede, jsou smyšlené a většinou diametrálně odlišné od skutečnosti.)
Po vytrvané komunikaci, jejímž cílem je získat si důvěru a která může trvat i poměrně dlouhou
dobu, pachatel zcela cíleně láká od protějšku intimní fotografie nebo videa. Pokud tak ale oběť
učiní, stane se poté obvykle terčem vydírání. Pachatel začne hrozit zveřejněním, veřejnou
ostudou a požaduje zaslání dalších odvážnějších fotografií či videí nebo v horším případě osobní
schůzku. Oběť se tak postupně dostává do situace, která je extrémně psychický náročná, a ze
které nemá velké šance dostat se sama. V této oblasti existuje velmi jednoduché opatření jak se
do rizikové situace nedostat, a to intimní fotografie a videa nikomu neposílat a v lepším případě
je vůbec nepořizovat. Je také nutné zmínit, že i když si osoba pořídí svoji intimní fotografii nebo
video, a zašle ji pouze tomu, koho osobně zná, může i v tomto případě nastat riziko zveřejnění,
a to buď záměrně (nejčastěji jako pomsta při rozchodu) nebo neúmyslně například při odcizení
výpočetní techniky nebo mobilního telefonu, kde je fotografie nebo video uložené.
Další oblastí rizik na sociálních sítích je zveřejňování fotografií, na kterých se mladí lidé
zachycují spoře oblečeni, ve vyzývavých nebo erotických pózách. Při zveřejňování takových
fotografií je nutné mít na paměti, že si ji může kdokoli stáhnout a dále použít. Fotografie se pak
může objevit s velmi hanlivým komentářem, na nelichotivých internetových stránkách nebo jinde,
kde by vyfotografovaná osoba určitě být nechtěla.
Mylnou představou je, že obětí na sociálních sítích se stávají jen dívky a ženy. Pachatelé se
zaměřují také na chlapce, ze kterých lákají intimní fotografie. Přičemž “přátelství“ může být v tomto
případě navázáno přes oblast počítačových her a na rozdíl od dívek může být jako protislužba
nabídnuto například dobití kreditu na mobilním telefonu. Pro názornou ukázku jeden případ
z poslední doby, mladý muž se prostřednictvím facebooku seznámil s dívkou, se kterou navázal
“přátelství“. Následně se při spojení prostřednictvím webkamery dívka obnažila a požadovala to
i po mladíkovi, který tak učinil, poté však dívka mladému muži oznámila, že jeho jednání nahrála
a záznam zveřejní, pokud nezaplatí požadovanou částku.
Na závěr je důležité uvést, že pokud už se někdo stane obětí pachatele, je nutné případ
oznámit policii. Mezi policisty jsou specialisté, kteří se zabývají počítačovou kriminalitou, dokáží
účinně zasáhnout a oběti pomoci. Pomoc je možné rovněž vyhledat u svých blízkých, kteří by se
ale také potom měli obrátit na policii. Každopádně je důležité nesetrvávat pod vlivem pachatele
a nezůstávat na problém sám.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina , por. Bc. Jana Kroutilová
10
Přijměte pozvání do Náměště nad Oslavou, kde se ve dnech 11.
– 14. 6. uskuteční 9. ročník křesťanského festivalu Náměšťfest.
Více informací naleznete na stránkách www.namestfest.cz.
Náměšťfest 2015 – program festivalu
Čtvrtek 11.6. - Jízdárna
19:00
Zahájení festivalu
Cimbal Classic
Pátek 12.6. – Kostel sv. Jana Křtitele
17:00 (Špýchar)
Vernisáž výstavy obrázků dětí z děkanství
Mše svatá
18:00 (kostel)
19:00 (fara, nebo kostel)
Beseda s promítáním – Duch a architektura
Neratova
s hudebním doprovodem Vl. Langera „Aladina“
Sobota 13.6. – zahrada (sokolovna)
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
19:00
Rocková mše svatá – Dry Bones
Talk show Strašák-Czendlik
Divadlo SPLAV – Zvukomalby
Bohumilové – christian folk
NaNoc – folk, rock, blues
RESET – christian rock
Neděle 14.6. – zahrada (kostel)
9:00 – Kostel sv. Jana Křtitele
14:00 – zahrada ( při dešti kostel )
14:30
15:30
16:30
18:00
19:00
Mše svatá
Svatojánští broučci a Kamínky z Mor.Bud.
Gospel LET´S GO!
Jan Špilar – slovo + pantomima
Láďa Křížek – Svědectví + koncert
Muzikál - Gedeon - Luděk Strašák
Zakončení festivalu
11
Náměšťfest 2015 - písní i slovem
Ve dnech 11. – 14. 6. 2015 se v Náměšti nad Oslavou
uskuteční již 9. ročník multižánrového festivalu NÁMĚŠŤFEST.
Tak jako v loňském roce se mohou návštěvníci těšit nejen na
kvalitní hudbu, ale i na rozšířenou složku divadelní a podíl
mluveného slova. Zpestřením by pak měla být výstava obrázků
dětí, při které je možné si prohlédnout prostory tzv. Špýcharu“
místní fary.
Otvíracím koncertem bude vystoupení skupiny CIMBAL
CLASSIC ve čtvrtek od 19. hodin v zámecké jízdárně. Brněnská
nadžánrová kapela Katky a Dalibora Štruncových (mj.
houslistka a cimbalista skupiny Javory) patří více než dvacet let
mezi stálice české folkové a alternativní scény. Na koncertě
zazní výběr posluchačsky nejúspěšnějších písní, které se v
průběhu času nastřádaly na jejich deseti albech. Máte-li rádi čisté melodie, lyrické a přemýšlivé texty s
přirozeným zpěvem a nadprůměrným muzikantským řemeslem, pak Vás Cimbal Classic určitě nezklame.
V pátek se uskuteční ve farním špýcharu
v 17:00 „Vernisáž dětských obrázků
sakrálních památek Třebíčska“ a po mši
svaté v kostele sv. Jana Křtitele se od 19
hodin v sousední faře bude promítat
dokument o Spojení původní a moderní
architektury při obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
v Orlických Horách. Přednáší student KG Třebíč Přemysl Zhoř a hudbou ho doprovodí Laďa Aladin Langer.
Sobotní a nedělní program proběhne ve farní zahradě (nebo v kostele-bude-li hodně pršet) a začíná
rockovou mší s doprovodem skupiny DRY BONES ve
14 hodin, kterou vede R. D. Mgr. Roman Kubín. Po
ní od 15 hodin následuje talk show s populárním
knězem ZBIGNIEWEM CZENDLIKEM s názvem
Kostel, hospoda, kostel. Následuje divadelní skeč
Zvukomalby v podání společnosti SPLAV. Od 16:30
následuje blok hudební, při kterém vystoupí folkoví
BOHUMILOVÉ z Bíteše, country skupina NANOC z Brna a
rocková skupina RESET z Třanovic.
12
Nedělní program zahájí opět mše svatá ráno od 9 hodin a výstava
obrázků ve špýcharu. Odpolední program v přírodním amfiteátru
„Farní zahrada“ otevřou ve 14 hodin naši nejmenší dětské scholy
Broučci a Kamínky z Moravských Budějovic. Od 14:30 se rozezní
americké spirituály v podání vokálního souboru LET´S GO !
Všichni zpěváci jsou celoživotně plně oddáni tomuto žánru a šíří
jej po celém světě, nedávno například vystupovali ve Vídni a
Londýně. Bude to skutečně výjimečný zážitek – nenechte si ujít !
Od 15:30 přijede se svým příspěvkem „Slovem i beze slov“ kadeřník, mim a jáhen Jan
Špilar. Jako stylista maskoval herce v Amadeovi, jako kadeřník získal ocenění v Pařížia
založil v Brně studio „Střihoruký Edward“, jako mim studoval konzervatoř a stáž u Mina
Tanaky a v neposlední řadě jako magistr teologie pořádá duchovní cvičení. Po slově a
divadle přijde na řadu velmi známý zpěvák LÁĎA KŘÍŽEK. Skladatel a výtečný zpěvák
mnoha rockových formací se podělí za doprovodu kytary nejen se svými písněmi, ale i se
svým
nevšedním
životním
příběhem.
Závěr festivalu bude patřit opět muzikálu z dílny
Luďka Strašáka, tentokrát s názvem GEDEON.
Starozákonní příběh o hrdinství, které ani hrdinstvím
není, o odvaze ve které je skrytý strach, o jasném
rozhodnutí, které je pod nánosem nerozhodnosti, ale
především o důvěře, která vše přemůže.
Festivalová představení jsou kromě úvodního koncertu skupiny Cimbal
Classic jako vždy se vstupným dobrovolným, přičemž svými prostředky
pomůžete jednak festival zrealizovat, ale také přispějete na opravu farní
budovy. Vstupenky na zahajovací koncert si můžete koupit v IC za
zvýhodněnou cenu 100 Kč, na místě pak budou za 120,-Kč. V sobotu a
v neděli bude připraven pro děti ve farní zahradě skákací hrad a trampolína, různé soutěže a dílničky. Ve
farní zahradě je také po dohodě možno o tomto víkendu přenocovat ve vlastních stanech. Občerstvení a
přátelská atmosféra jsou zajištěny, dobrou náladu si vezměte pro jistotu s sebou… Těšíme se na vás !
Pořádající : farnost sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou
13
Partnery festivalu jsou:
14
XLV. NÁMĚŠŤSKÁ PLACKA
Sobota 23. května 2015 opět patřila Náměšťské placce. Z původně přihlášených jedenácti
soutěžících nakonec přijelo pouze osm – Pavel Pokorný z Třebíče, Otisk z Nového Rychnova,
Hráč de El Pado z Vladislavy, Duet z Čebína, T. K. Duha také z Čebína, Choroši ze Slaného,
Periferie z Vladislavy a loňský vítěz Špunt z Přerova. Bohužel ze zdravotních důvodů letos
nepřijel dlouholetý moderátor Zdeněk Schwagger, zdatně jej ale zastoupil Lubomír Stráník
ze skupiny Stráníci, která vystoupila na Placce jako host. Dle hlasování diváků třetí místo
obsadila skupina Špunt, druhé T. K. Duha a první místo si vyzpívali a vyhráli Choroši. Cenu
pořadatele získala skupina Otisk. Také T. K. Duha obdarovávala a to Trampským Oskarem
skupinu Špunt a pořadatele Náměšťské placky za dlouholetou propagaci trampské muziky.
za pořadatele
Lucie Koutková
Vítězní Choroši
Otisk Nový Rychnov
15
Den pro rodinu
U příležitosti Týdne pro rodinu pořádal Český svaz žen v neděli 24. 5. 2015 „Den pro rodinu“,
jehož součástí byla třígenerační rodinná soutěž pod názvem „Krásy každé generace“. Akce
byla financována v rámci projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných
opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné
politiky kraje“. Nedělní odpoledne bylo plné hudby a soutěží pro přihlášené rodinné kolektivy.
Nechyběli ani přátelé, kteří vydatně podporovali své rodinné týmy. Ženy připravily také
receptář dobrých nápadů a ukázku ručních prací. Do akce se zapojily i děti z Dětského
domova Náměšť n. Osl. I když na konci bylo bodové vyhodnocení každé rodiny, stejně vyhráli
všichni, kteří soutěžili a všichni, kteří přišli.
Příjemně strávený den
16
Blíží se čas prázdnin, dny bez školních povinností, které je možno využít pro zábavu
a odpočinek. Mnoho dětí tráví čas na letních táborech a ani děti z našeho dětského domova
nejsou výjimkou. V letošním roce se nám podařilo získat finanční podporu od Nadačního
fondu Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM pro projekt
„Splněná letní přání“, který umožní dětem výběr letního pobytu podle jejich individuálních
zájmů a přání.
Z hlediska termínu a možnosti individuálního výběru jsme zvolili letní tábory Outdoor
Aliance s.r.o., které probíhají v RS Březová. Děti vybíraly podle internetové nabídky, děvčata
se rozhodla pro taneční zaměření, chlapci volili mezi sportovní, historickou a army nabídkou.
Nejmenší děti nadchl pohádkově laděný tábor. Aby děti nejely do neznámého, rozhodli
jsme se strávit jeden den v RS Březová, kde pro nás připravili program plný adrenalinu
a zábavy. Vyzkoušeli jsme si odvahu, bojovnost a překonání sebe sama na vysokolanovém
centru, raftech, lezecké stěně a při airsoftu. Děti byly nadšené a odjížděly s natěšením
na letní tábory.
Mgr. Sylva Hedbávná, DD Náměšť nad Oslavou
17
OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM DOMOVA BEZ ZÁMKU
Projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením, jehož realizace
probíhala od února 2014 do června 2015, byl financovaný z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR a to prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Celý projekt byl zaměřen na zlepšení možnosti pracovního a společenského uplatnění lidí
s mentálním a kombinovaným postižením, kteří využívají dvou ambulantních sociálních služeb
Domova bez zámku - denního stacionáře a sociálně terapeutické dílny.
V rámci jeho realizace proběhly různé vzdělávací aktivity zaměřené na posílení sociálních
dovedností našich uživatelů.
Mezi ty hlavní, klíčové, patřily tyto:
Motivační kurzy - jejich cílem bylo motivovat účastníky kurzu k hledání zaměstnání, potažmo
k práci na sobě, naučit je objektivně hodnotit svoje schopnosti, stanovovat si reálné cíle, orientovat
se na trhu práce, hledat vhodné pracovní příležitosti, komunikovat s budoucím zaměstnavatelem
nebo umět si zorganizovat osobní život s pracovním. Kurzy pro nás zrealizovala obecně prospěšná
společnost Barevný svět z Třebíče. V rámci kurzů byla poskytnuta podpora šesti klientům sociálně
terapeutické dílny a osmi klientům denního stacionáře. Po zvládnutí motivačního kurzu v rozsahu
třiceti šesti hodin, uživatelé získali nejen Osvědčení o absolvování kurzu, ale především řadu
schopností, které budou moci ve svém životě uplatnit.
Kurz sociálních dovedností - byl realizován na zakázku obecně prospěšnou společností
Barevný svět z Třebíče. V rámci čtyřiceti hodinového kurzu byla poskytnuta podpora dvaceti
klientům denního stacionáře, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Realizace kurzu trvala čtyři
měsíce. Úspěšní absolventi získali Osvědčení o absolvování
kurzu. Jeho cílem bylo získání
a rozvoj sociálních dovedností účastníků projektu
vedoucích k osobnostnímu rozvoji, rozšíření osobních
kompetencí v běžném životě a zvýšení sebedůvěry.
Obsahem kurzu byla například znalost pravidel a zvyklostí
chování ve společnosti, orientace ve vztazích, schopnost
rozhodování a sebeprosazení (základy asertivního jednání),
schopnost rozpoznání a řešení rizikových situací nebo
konfliktů, předcházení stresu a schopnost relaxace.
Individuální poradenství pomáhalo uživatelům
překonávat překážky, které mohly ohrozit jejich další účast
v projektu, odbourávat stres a nepříjemné pocity, motivovat
k další práci na zlepšení svých schopností, řešit případné
konflikty a problémové situace, atd. Individuální poradenství
a podporu uživatelů po dobu trvání projektu zajišťoval
psycholog, dále pak všichni pracovníci dílen a sociální
pracovník.
18
Mentální trénink - probíhal jedenkrát měsíčně, v rozsahu osmi hodin, po celou dobu realizace
projektu. V rámci aktivity byli podpořeni všichni účastníci projektu z denního stacionáře. Lektorské
služby a zapůjčení přístrojů pro mentální trénink byly zajištěny firmou Biofeedback institut, s.r.o.
Mentální trénink lektorovala speciální pedagožka s asistentem.
Cílem této aktivity bylo rozvíjet rozumové schopnosti účastníků projektu a motivovat je
k sebevzdělávání. V rámci aktivity byla použita metoda biofeedbacku, která se v zahraničí
využívá mimo jiné i v sociálních službách. Účastníci se pomocí tréninkových her a s využitím
speciálních přístrojů a softwaru pro trénink mozku učili pracovat se svojí koncentrací, trénovat
paměť, prostorovou orientaci nebo logické a verbální myšlení. Tyto základní kognitivní schopnosti
jsou předpokladem pro sociální komunikaci, navazování vztahů v pracovním prostředí a usnadňují
tak začlenění uživatelů do běžného života.
Kurz finanční gramotnosti – byl realizován členem realizačního týmu – pedagogem po dobu tří
měsíců, v celkovém rozsahu třiceti šesti hodin. Podpořeno bylo deset klientů denního stacionáře.
Cílem kurzu bylo zvýšit schopnosti účastníků projektu hospodařit s penězi a orientovat se
ve finanční oblasti. Obsahem kurzu zejména seznámení s mincemi a bankovkami, funkcí
a hodnotou peněz, početními úlohami, hospodařením s penězi (příjmy, výdaje, tvoření osobního
rozpočtu), právy spotřebitele (reklamace, schopnost bránit se nekalým obchodním praktikám).
Součástí byl také nácvik různých modelových situací (nakupování, reklamace vadného zboží
atd.).
Podpora při hledání práce - cílem této aktivity bylo podpořit vybrané účastníky projektu při
hledání uplatnění na volném trhu práce. V rámci aktivity došlo k vytvoření letáku pro zaměstnavatele,
který informuje zejména o výhodách a potřebnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
Potencionální zaměstnavatelé byli osloveni účastníky s podporou pracovníka. Součástí aktivity
bylo také hledání zaměstnání na internetu a úřadu práce.
Finanční prostředky získané z projektu také pomohly s vybavením prostor denního stacionáře
čtyřmi počítači a tiskárnou. Pro zavedení a rozšíření alternativní a augmentativní komunikace byl
pořízen speciální počítačový program, mluvící fotoalba a dotyková obrazovka.
Cílem celého projektu bylo posílit sociální integraci lidí s mentálním a kombinovaným
postižením pomocí pracovně sociální aktivizace a umožnit jim tak získání dovedností potřebných
k uplatnění na trhu práce.
V rámci projektu bylo podpořeno celkem třicet šest osob, uživatelů Domova bez zámku.
Bc. Michaela Vravniková
projektový manažer
19
20
ITW PRONOVIA, s.r.o.
Vlkovská 595
595 01 Velká Bíteš
Česká republika
21
Tel: +420 566 788 820
E-mail: [email protected]
www.itwpronovia.cz
www.itw.com
22
23
24
Informace z Okresní hospodářské komory Třebíč
Na zasedání představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč,
které se konalo 20. dubna 2015, bylo přijato pět nových členů. S celkovým
počtem 218 členů se třebíčská hospodářská komora řadí mezi největší
okresní hospodářské komory v ČR. Po zasedání představenstva
následovalo Shromáždění delegátů OHK Třebíč.
Účastníci byli informováni o činnosti komory v loňském roce a o plánech
na rok letošní, kterými jsou:
•
Reprezentační ples OHK Třebíč
•
Společenská setkání členů OHKT (červen, září)
•
FORTEL – Veletrh firem a práce v regionu – 26.-27. června 2015
•
Veletrh vzdělávání Didacta 2015 – 15. října 2015
•
Adventní setkání členů OHKT
V průběhu shromáždění byla schválena účetní závěrka za rok 2014 a plán rozpočtu
na rok 2015. Zároveň zde byli voleni delegáti na Valnou hromadu Krajské hospodářské
komory Kraje Vysočina a na XXVII. Sněm HK ČR.
Okresní hospodářská komora Třebíč pro Vás připravila následující semináře (podrobné
informace naleznete na www.ohktrebic.cz/seminare):
•
9. června 2015 – Jednání se zákazníkem – Mgr. Lenka Přívětivá
•
11. června 2015 – Cestovní náhrady v roce 2015 – Květoslava Novotná
DDM „RADOST“ Náměšť nad Oslavou Vás zve:
•
BOWLINGOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE:
Úterý 2. června od 15:00 hod. v Penzionu nad Hájkem
Turnaj pořádáme ve spolupráci s Penzionem Nad Hájkem a jsou pro vás připraveny hodnotné
ceny i malé občerstvení. Soutěž je vypsána pro žáky II. stupně ZŠ.
•
MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU:
Pátek 5. června od 15:00 hod. u DDM
Tradiční velké malování na chodníku technikou křídy pro všechny malíře bez rozdílu věku.
Přijďte si namalovat svůj obrázek na velkou plochu. Vstup zdarma.
•
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY:
Sobota 6. června od 6.30 hod. u hráze přehrady ve Žlebě
Společně s MO MRS o.s. Náměšť nad Oslavou Vás zveme na rybářské závody o hodnotné
ceny a rybářské medaile. Soutěžit se bude opět v několika kategoriích. Podmínkou pro soutěžící
je platná povolenka k rybolovu.
•
O POHÁR MAGDALÉNKY:
Sobota 6. června od 8.00 hod. na hřišti ZŠ Komenského
Zveme všechny příznivce volejbalu na XII. ročník turnaje smíšených družstev „O pohár
25
Magdalénky “. Družstvo tvoří 4 muži a 2 ženy. Jsou vypsány dvě kategorie: registrovaní hráči
a rekreační hráči. Více informací a přihlášky v DDM. Startovné 600,-Kč / družstvo.
•
OSLAVIÁDA – PLAVBA NETRADIČNÍCH PLAVIDEL PO ŘECE OSLAVĚ:
Neděle 7. června od 14.02 hod. u kamenného mostu v Náměšti n.Osl.
Ve spolupráci s MěKS zveme všechny nadšence, vodáky, nebo i ty co si chtějí užít srandu
a o nedělním odpoledni se prostě jen tak pobavit.
Pro ty, co by si chtěli postavit vlastní plavidlo, bude v týdnu předem
1. - 5. 6. 2015 otevřen v Sokolovně Oslaviáda-servis. Zde budou také „odborníci“, kteří mají
se stavbou bohaté zkušenosti a případné plavidlo Vám pomohou postavit. Nebojte se přijít.
Materiál kompletně zajištěn – vlastní samozřejmě vítán! Více informací na speciálních plakátech
a v hlášení. Vstup zdarma.
•
DEN DESKOVÝCH HER:
Sobota 13. června od 14.00 hod. v DDM
Přijďte si zahrát různé deskové hry, včetně těch neobvyklých (Africká vesnice). Nebojte se
připojit k našemu kroužku FANTASY HRY, který akci pořádá. Akce končí cca v 19.00 hod. Vstup
zdarma.
•
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM:
Neděle 21. června od 14.00 hod. v zámeckém parku
Opět se tato oblíbená akce pro děti uskuteční v zámeckém parku. Znovu je připraveno velké
množství stanovišť, kde se nejen děti utkají o razítka s pohádkovými bytostmi.
Hlavním pořadatelem akce Český svaz žen.
Informace o všech chystaných akcích, kroužcích… Vám rádi sdělíme v
DDM RADOST, NOVÁ 535, NÁMĚŠŤ N. OSL., TEL.: 568 620 039, 731 418 207
www.namestddm.cz, [email protected]
Zprávy z DDM:
Čarodějnice
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 proběhla tradiční velkolepá oslava pálení čarodějnic. Opět nechyběl
průvod
Náměští,
vystoupení
kroužků
DDM a sportovních či
tanečních skupin, volba
miss čarodějnice. Děti
si vyzkoušely spoustu
netradičních
soutěží,
proběhlo
slavnostní
zapálení ohně. Během
celého večera hrála
kapela a všichni se
náramně bavili. Akci
jsme pořádali jako
tradičně
s MěKS.
Děkujeme všem, kteří
s akcí pomohli!
26
Sportovně vědomostní soutěž Labyrint
V měsíci dubnu uspořádal DDM základní kola sportovně vědomostní soutěže Labyrint. Jedná
se o soutěž pro žáky 4. – 5. tříd regionálních ZŠ. Vítězná družstva základních škol poté postupují
do kola finálového.
Finálové kolo uspořádal tento rok DDM Náměšť v prostorách fotbalového hřiště Mohelno.
Letošní ročník byl kompletně zaměřen na téma „Pohádky“. Finálového kola se zúčastnilo
8 družstev. Viděli jsme velmi napínavý průběh soutěže a o celkovém pořadí na 1. – 7. místě
v podstatě rozhodovala poslední soutěž.
Pro žáky bylo připraveno 5 soutěží: vědomostní test, překážková dráha, puzzle, rukodělná
činnost, překážková dráha a křížovka. Konečné pořadí dopadlo následovně: 1. ZŠ Komenského,
2. ZŠ Kralice, 3. ZŠ Husova, 4. ZŠ Mohelno, 5. ZŠ Březník, 6. ZŠ Hartvíkovice, 7. ZŠ Vícenice,
8. ZŠ Studenec.
Děkujeme všem za účast a ZŠ Mohelno za drobné občerstvení pro soutěžící a za zajištění
fotbalového hřiště pro finálové kolo.
Náměšťský FLORBAL opět slaví úspěchy
V sobotu 16. května 2015 se florbalisti DDM + TJ Sokol Náměšť nad Oslavou stali mistry
České republiky - oblast západ ve florbale v kategorii mladší žáci (2002-2004). Celým turnajem
prošli bez jediné porážky. Boje v play-off byly ale velmi vyrovnané a nervydrásající. Kluci si tento
úspěch vybojovali v Praze ve sportovní hale Sokol Královské Vinohrady. Na závěrečný turnaj
postoupili jako vítězové Župní florbalové ligy plk.Švece.
Tento skvělý úspěch jen korunoval fantastickou sezónu všech našich florbalistů. Děkujeme
za podporu všem trenérům, rodičům i příznivcům florbalu v našem městě.
Hráči: Tomáš Franěk, Jiří Kryštof, Matyáš Stojaník, Daniel Vala, Martin Vadovič, Dominik
Šťáva, Martin Kuráň, Vojtěch Šimončič, Filip Dvořák, Michal Baron, Tadeáš Švec.
Trenéři: Honza Kotačka a Jéňa Marek.
Fotky z turnaje lze nalézt na webových stránkách www.namestddm.cz
Náměšťská pinecová liga
V pondělí 18. května 2015 se uskutečnil závěrečný 4. turnaj Náměšťské pinecové ligy v místní
sokolovně. Zúčastnilo se celkem 28 hráčů a hráček.
27
Turnaj byl rozdělen do tří kategorií (1. - 5. tř. ZŠ, 6. - 9. tř. ZŠ, SŠ + dospělí). Všichni si
odnesli sladkou odměnu a odcházeli domů spokojeni s pěkně stráveným podvečerem. Výsledky
se započítávají do soutěže „O zlatou sošku DDM“, která se pravidelně hraje celou sezónu.
Příští sezónu budeme opět zahajovat v měsíci listopadu 2015 úvodním turnajem. Děkuji všem
účastníkům i pomocníkům s organizací.
Výsledky závěrečného turnaje: 1. - 5. třída: 1. Jakub Dvořáček, 2. Jan Kříž, 3. Adam Všetečka
6. - 9. třída: 1. Tomáš Všetečka, 2. Daniel Vala, 3. Radim Král
Dospělí: 1. Josef Šmarda, 2. Zdeněk Nováček, 3. Miloš Vala
Vítězi zlatých sošek jsou Jakub Dvořáček, Daniel Vala a Miloš Vala.
Kromě těchto akcí uspořádal DDM ještě mnohé další. Např. soustředění tanečních kroužků,
turnaj ve střelbě, vystoupení souboru Křemínek, maminky s dětmi v DDM, keramické dílny pro
ZŠ, Kantor Jedov – vzdělávací seminář pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ZŠ, MŠ,
ZUŠ, keramická dílna v DDM, Sportovní den na FC pro děti MŠ, taneční maraton…
28
Z ČINNOSTI MŠ HUSOVA
Měsíc nám při jarním počasí uplynul jako voda a my zase posíláme střípky z toho, co jsme
za tu dobu prožili.
• Navštívila nás v MŠ p. Křížová ze společnosti ZERA, aby nám ukázala, jak správně třídit
odpad, kam jej ukládáme atd. Při tom jsme si složili puzzle a ještě každý dostal obrázek. Bylo to
pro nás zajímavé. Děkujeme.
• Jako každoročně, tak i letos „přiletěli“ čarodějnice do MŠ. Každá měla svůj originální kostým
s různými doplňky. Moc jsme se pobavili a taky zařádili. Na závěr jsme se trochu prolétli i po školní
zahradě.
• Z návštěvy u hasičů jsme odcházeli plni zážitků a dojmů. Dozvěděli jsme se něco o jejich
práci, všechno jsme si pozorně prohlédli a trochu jsme si i vyzkoušeli manipulaci s hadicí.
Děkujeme za pěkné dopoledne.
• Předškoláky byla vyfotit p. Žáčková, budou potřebovat fotky na tablo.
• Hudební vystoupení p. Vojkůvky nás potěšilo pohádkovými písničkami, které jsme si
společně zazpívali a zatancovali.
• V sokolovně jsme se zúčastnili divadelního vystoupení „Zvířátka a loupežníci“.
• Děti z budovy E. F. Buriana byly na výletě na Čarodějnickém dvoře v Biskoupkách. Velice
se nám tam všem líbilo – klidné, útulné prostředí, krásná příroda a plno zajímavých zvířátek –
dikobraz, psouni, medvídek mýval, želvy a mnoho dalších.
29
Zprávičky z MŠ Třebíčská
Že si květen říká podle kvítí, jak zpíváme v písničce, nikdo popřít nemůže. Kvete zkrátka
všechno kolem nás. A to nás baví. Využíváme velkých prostor zahrady k rozmanitým
činnostem. Umožňuje nám v bezpečí pozorovat proměny přírody ve všech ročních podobách,
poznávat rostliny a pozorovat hmyz, ptáčky i jiná zatoulaná zvířátka. Holčičky si vyzkoušely
zaplétat věnečky z pampelišek. V teplém počasí se zahrada stává velkým sportovním hřištěm.
Děti hrávají fotbal, florbal, softenis, házejí do koše a procvičují obratnost na průlezkách, vaří
a pečou dobroty z písku nebo jen tak odpočívají na houpačkách a relaxují.
Začátkem května děti vyráběly dárečky pro maše milované maminky. Navštívili jsme
divadelní představení v Sokolovně s názvem Zvířátka a loupežníci. S panem Vojkůvkou jsme
se proplétali notičkami a prožívali krásné chvíle s hudbou. Předškolní děti pilně trénovaly
na školní Akademii, kde se s pásmem Jaro na dvorečku, slavnostně rozloučili se školkou
a školka s předškoláčky. Přejeme jim mnoho radostných chvil na ZŠ. Na památku jsme se
společně vyfotili na velké tablo.
Podívejte se, jaké krásné čarodějnice přiletěly na slet.
Co se děje v ZŠ Komenského
McDonalds Cup
V úterý 5. května se vybraní hoši prvního stupně zúčastnili okrskového kola fotbalového
turnaje McDonalds Cup v Třebíči. Kluci v obou kategoriích bojovali, bohužel na postup
do okresního kola to nestačilo. Starším fotbalistům postup utekl o vlásek, když vyhráli svoji
skupinu a v semifinále podlehli ZŠ Benešova Třebíč. Všichni společně jsme si užili pěkný
den, zakončený zmrzlinovou odměnou a s chutí budeme trénovat na příští ročník.
Návštěva kolegů učitelů v naší škole
7. května navštívila naši školu Základní škola Zachar z Kroměříže. Viděli několik vyučovacích
hodin, provedli jsme je naší školou i zahradou, proběhla beseda o tom, co se nám ve škole daří,
kde jsou silná místa školy a i o tom, co nás trápí. Naši učitelé navštívili tuto školu o týden dříve,
takže jsme již znali prostředí svých kolegů i to, jak je u nich vedena výuka, jak je naplňován
projekt Zdravá škola atd. Vždy je čím se inspirovat, vybrat si to, co by šlo realizovat a ne vše
naopak je nutné aplikovat ve všech školách. Naše učitele uchvátila nejvíce výtvarná výzdoba
30
školy
v Kroměříži
a velké
vzdušné
prostory školy. Co
uchvátilo
kolegy
z Kroměříže, vystihuje
e-mail paní ředitelky,
který z části cituji:
Dobrý den paní
ředitelko,
říkala jsem si, že
Vám
ještě
jednou
poděkuji za pěkné
přivítání a Váš čas,
který jste nám dala při
naší návštěvě u Vás.
Prosím,
poděkujte
i vyučujícím, opravdu
jste po dlouhé době škola, kde se nám velice líbilo a kde jsme se v mnohých věcech mohli
inspirovat. Kromě „opečovávané“ barevné školy máte pedagogy, kteří mají viditelně přívětivý
vztah k žákům. To není běžné. Opravdu jsem přijela domů s novými nápady. Děkuji. Ať se
Vám i celému sboru do budoucna velmi daří. Pěkné jarní dny.
Petra Fečková
Poděkování Domu dětí Radost
Jménem všech učitelů naší školy
(a myslím, že i jménem ostatních
učitelů z okolních škol) děkuji
pedagogům DDM pod vedením Petra
Krátkého za organizaci setkání učitelů
regionu Kantor Jedov 2015. Setkání
bylo inspirací i relaxací i možností, jak
se v regionu potkat a více se poznat.
Děkujeme.
Hana Rousková
Labyrint
V úterý 12.5 jsme se zúčastnili
okrskového kola soutěže Labyrint,
která se konala na fotbalovém hřišti
v Mohelně. Soutěže se zúčastnilo
osm družstev po čtyřech soutěžících.
Nejprve jsme museli hádat jednu
možnost ze tří. Tématem byly
pohádky. Po soutěžní otázce vždy
následovala jedna
mezisoutěž,
ve které nám pustili asi na pět sekund
kousek písničky z nějaké pohádky
a my jsme ji museli uhodnout. Pak
následovala soutěž skládání obrázků,
u které jeden z družstva běžel vzít
jednu část, na které byl znak skupiny
Základní škola Náměšť n. Osl., Komenského 53
ve spolupráci se Státním zámkem v Náměšti n.Osl.
pořádá akci
 11.-14. června – žáci 9.ročníku v roli průvodců
Přijďte se podívat a povzbudit deváťáky
v jejich nelehkém úkolu
31
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, KOMENSKÉHO 53
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA AKCI
START A CÍL na historickém kamenném mostě
ve čtvrtek 25. června 2015
od 8,30 do 12,00 hodin
Netradiční veřejná sbírka spojená s aktivním pohybem a
humanitární akcí na podporu výzkumu rakoviny.
Přijďte i vy udělat něco pro své zdraví a přispět drobným
finančním příspěvkem na podporu prevence
onemocnění civilizačními chorobami,
zejména rakovinou
Sedm principů Běhu duhové naděje
1. Běh duhové naděje je dobrovolná humanitární akce spojená s veřejnou sbírkou
2. Všechny prostředky získané od účastníků akce jako dar v rámci veřejné sbírky pod
názvem „Běh duhové naděje“ jsou věnovány na výzkum rakoviny
3. Běh duhové naděje má dva hlavní cíle: - získat prostředky na výzkum rakoviny,
iniciovat solidaritu zdravých s nemocnými a současně apelovat na zdravý životní styl
a prevenci onemocnění především mezi mladou generací. Pravidelný pohyb
podstatnou měrou přispívá k prevenci rakovinných onemocnění. Zdraví každého z
nás je z velké části především v našich rukou
4. Náklady spojené s organizací akce musí být kryty z jiných prostředků než z
výtěžku sbírky
5. Běh duhové naděje je během nesoutěžním
6. Trať je možno absolvovat jakýmkoli způsobem - chůzí, během, joggingem, na
invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem…
7. Běhu se může zúčastnit každý bez omezení - občané všech věkových kategorií,
od seniorů po novorozence
32
(např. kroužek). Zbytek družstva skládal obrázek. Jako další soutěžní úkol byl slalom
na koloběžkách. Předposledním úkolem bylo navlékání korálků v časovém limitu tři minuty
a my jsme navlékli 52 centimetrů. Na závěr jsme vyluštili křížovku. V celé soutěži jsme se
umístili na 1. místě. Jako odměnu jsme dostali oplatek, medaili, diplom a fotbalový míč.
Ondra Schell, 5.tř.
Konverzační kurz TalkTalk
V týdnu od 11. – 15. května 2015 jsme se zapojili do jednotýdenního konverzačního kurzu
TalkTalk. Po počátečních rozpacích, kdy se do mluvení pustili jen ti nejodvážnější, podporováni
těmi druhými slovy „Řekni ….“, se nakonec v pátek rozmluvila většina z více než čtyřiceti
účastníků. Je ale škoda, že nabízenou možnost plně nevyužili všichni přihlášení a zůstali tak
jen u náslechu. Lektoři Christina i Noah, kteří do Čech přijeli z USA, se totiž mnoha aktivitami
snažili rozmluvit opravdu každého. Na druhou stranu - po šesti hodinách intenzivního obklopení
angličtinou - byla na některých znát pochopitelná únava. Příjemným překvapením ovšem bylo,
že zejména starší žáci se (možná z legrace) spolu domlouvali anglicky i o přestávkách. Kéž by
jim to vydrželo co nejdéle.
Závěrečná hodina, kdy žáci obdrželi certifikáty, se neobešla bez focení, včetně „selfíček“
s lektory, ale i dojemného loučení a dotazů, jestli příští rok přijedou zase. Jak bylo vidět, děti
si s lektory „padly do noty“ a na výsledku to bylo znát. Důkazem, že se i lektorům u nás líbilo,
jsou společná fota i fotografie z Náměště, které hned v pátek večer Christina na svém profilu
uveřejnila, a také následné komentáře.
Protože akci můžeme hodnotit z pohledu dětí jako úspěšnou, budeme se těšit příští rok opět
na shledání.
-jkÚspěchy našich žáků
Mezinárodní soutěž Matematický Klokan, kategorie Cvrček – 1. místo – Lucie Macková, 3.B
Matematický oříšek – okresní kolo – 3. místo – Dan Vala, 4. místo – Lucie Chadimová – oba
z 5. třídy
Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda – 3. místo - Dan Vala, 5. místo – Lucie
Chadimová – oba z 5. třídy
Okrskové kolo soutěže Labyrint – 1. místo – 5. ročník
Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo – 1. místo – 6. -9. ročník, 4. místo – 4. – 5.
ročník
Stavíme s Merkurem – postup do finále
Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů – pěvecký sbor Ámosek –bronzové pásmo
Krajské kolo zeměpisné olympiády – kategorie A – 11. místo – Artur Staňek – 6. ročník
Konverzační soutěž z AJ - kategorie I. A – 5. - 6. místo – Karolína Bauerová – 6. ročník
Konverzační soutěž z AJ - kategorie II. A – 7. - 8. místo – Kateřina Baronová – 9. ročník
ZPRÁVIČKY ZE ZŠ HUSOVA
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA PÓDIOVÝCH SKLADEB
V sobotu 11. dubna se gymnastky z Gym Clubu Jolly a tanečnice ECD z naší školy zúčastnily
Okresní přehlídky pódiových skladeb SPV v Třebíči.
Děvčata předvedla velmi pěkné výkony. Cenu za nejlepší choreografii získala skladba Just
Dance, kterou zatančily Eliška Fabíková (7.B), Věra Blažková (8.A), Simona Chládková a Kamila
Pelikánová (8.B), Anna Borůvková (9.A) a Jana Brüstlová, Kristýna Fraňková a Hana Potěšilová
(9.B).
Gymnastkám i tanečnicím přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.
33
ŠTAFETOVÝ POHÁR
V úterý 21. dubna proběhlo v Třebíči okresní kolo Štafetového poháru. Patronkou soutěže je
mistryně světa Ludmila Formanová. Šestnáctičlenná družstva základních škol soutěžila ve štafetě
8x 100m žáků 1. – 3. tříd, ve štafetě 8x 100m žáků 4. – 5. tříd a ve smíšené štafetě 8x 200m. Naše
družstvo si vedlo velmi dobře a vybojovalo si celkové 2. místo a přímý postup do krajského kola.
Ve středu 6. května proběhlo v Třebíči krajské kolo štafetového poháru. Naši školu
reprezentovalo šestnáctičlenné družstvo složené ze žáků 2. -5. ročníků. Žáci 2. – 3. ročníků
zaběhli štafetu 8x100m v čase 2:26,4, žáci 4. – 5. ročníků zaběhli stejnou štafetu v čase 2:09,2.
Finálovou štafetu 8x200m zaběhli naši žáci v čase 4:43,7. S celkovým součtem časů v hodnotě
9:19,4 se sice zlepšili oproti okresnímu kolu o 0:06,0, celkově jim však tento čas stačil až na 5.
místo. Současně se štafetovým pohárem proběhla i soutěž v atletickém trojboji. Zde si nejlépe
vedla Tereza Holubíková ze 3. A, která obsadila celkové 2. místo. Děkujeme všem za vzornou
reprezentaci školy.
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA PÓDIOVÝCH SKLADEB
V sobotu 25. dubna reprezentovali tanečníci skupiny ECD naši školu na Krajské přehlídce
pódiových skladeb v Počátkách. Žáci předvedli velmi pěkné výkony. Kladně bylo hodnoceno
zejména vystoupení párového tance, protože naši kluci byli jedinými zástupci mužského pohlaví
v kategorii starší žáci, což ve svém závěrečném projevu nezapomněli vyzdvihnout i zástupci
představenstva SPV. Děkujeme žákům za reprezentaci školy.
BESIP
V úterý 28. dubna proběhla na školním hřišti dopravní soutěž BESIP. Za naši školu soutěžilo
družstvo ve složení Jiří Hutárek, Tomáš Mucha, Veronika Trunečková a Lucie Paukovičová.
Tito žáci se umístili ve své kategorii na krásném 1. místě. Družstvo starších ve složení Lukáš
Rajtmajer, Dominik Šťáva, Kateřina Kazatelová a Jana Mikulášková se umístilo na 2. místě své
kategorie. Žáci plnili úkoly ze zdravovědy, dopravní testy, jízdu zaměřenou na dodržování pravidel
silničního provozu a jízdu zručnosti. V úterý 12. Května proběhlo v Třebíči okresní kolo dopravní
soutěže BESIP. Do okresního kola postoupili žáci z 6.a – Jiří Hutárek, Tomáš Mucha, Veronika
Trunečková, Lucie Paukovičová. V náročné konkurenci obsadili 3. Místo a vybojovali si tak postup
do finále soutěže „Cyklista Vysočiny.“
34
BĚHEJ, HÁZEJ, SKÁKEJ
V úterý 5. května se děti z atletické přípravky zúčastnily soutěže Běhej, házej, skákej.
Poměřily své síly s ostatními malými sportovci v hodu raketkou, slalomu, překážkovém běhu
a skoku z místa. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – dívky (ročník 2004 a mladší) a chlapci (ročník
2004 a mladší). Obě kategorie byly hojně zastoupeny. V kategorii chlapců změřilo své síly 42
sportovců, v kategorii dívek dokonce 45 děvčat. Nejlépe si vedla Barbora Pechová, která kategorii
dívek vyhrála a Natálie Krupičková, která obsadila 2. místo. Z chlapců si nejlépe vedl Samuel
Budín, který obsadil 11. místo. Všem účastníkům se započítaly body do celoroční soutěže, která
bude pokračovat na podzim letošního roku.
ČESKO SE HÝBE
Ve čtvrtek 7. května reprezentovala naši školu děvčata z oddílu sportovní gymnastiky
a tanečnice ECD na soutěži pohybových skladeb v Brně. Letošní zájem o vystoupení překvapil
i pořadatele – téměř 1000 dětí v 62 skladbách! Naše děvčata se snažila, jejich vystoupení
byla zdařilá a zaslouží si pochvalu. Do republikového finále, které bude pořádat město Most,
postupují skladby Fantom opery (3. místo) a Together forever (4. místo), ve kterých vystupují
Žaneta Svobodová, Eliška Fabíková, Veronika Špačková, Nikola Káfuňková, Nikol Houšková,
Erika Sládková, Martina Křížová, Natálie Krupičková, Tereza Sázavská, Michaela Vamberová,
Karolína Krumpholzová, Andrea Špačková, Nela Vildomcová a Eva Hošková. Přejeme jim mnoho
úspěchu!
POHÁR ROZHLASU
Dne 12. a 13. května se na stadionu TJ Spartak Třebíč konala atletická soutěž mladších
a starších žáků Pohár rozhlasu. V obou kategoriích byla za naši školu zastoupena chlapecká
i dívčí družstva. Mladší žáci se celkově umístili na krásném druhém místě, mladší žákyně pak
obsadily sedmé místo. K úspěchu mladších žáků nejvíce přispěl Tomáš Franěk druhým místem
v běhu na 1000 metrů, Filip Mička výborným výkonem na stejné trati, Patrik Křapa vítězstvím
v hodu kriketovým míčkem, Lukáš Raitmajer dobrým výkonem ve skoku dalekém a Ladislav
Sobotka ve sprinterských disciplínách. V neposlední řadě k tomuto výsledku přispěla i rychlá
35
štafeta ve složení Franěk, Křapa, Raitmajer, Sobotka. Dívčí družstvo podržela zejména Kristýna
Všetečková (1. místo, 600m), děvčata ve skoku vysokém (Nekudová, Všetečková), Kateřina
Kazatelová (4. místo, 60m) a štafeta 4x60m ve složení Všetečková, Kazatelová, Rybníčková,
Šťavíková. V kategorii starších žáků, kteří se celkově umístili na třetím místě, si výborně vedl
Tomáš Kříž (1. místo, 1500m), Nikolas Budín (2. místo, 1500m), Vojtěch Botur (2. místo, skok
vysoký), Antonín Horčička (4. místo, dálka) a Sebastian Okruhlica s Jakubem Balvínem, bez
jejichž výkonů z vrhu koulí by se tento skvělý výsledek nepovedl. V kategorii starších žákyň
nejlépe závodila Žaneta Svobodová (800m), Klára Vildomcová (skok vysoký), Anna Borůvková
s Janou Brüstlovou (vrh koulí) a Jitka Rousková (60m). Celkově se dívky umístily na sedmém
místě. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
V pátek 15. května se v Třebíči uskutečnila soutěž OVOV. Naše osmičlenné družstvo, které
bylo složeno ze čtyř chlapců a ze čtyř dívek skončilo na celkovém čtvrtém místě.
Z jednotlivců se pak zúčastnil Tomáš Kříž, Petr Klíma a Sebastian Okruhlica. Individuálně
si nejlépe vedl Tomáš Franěk, který svoji kategorii jasně ovládl, Filip Mička skončil na druhém
místě a Kristýna Všetečková byla třetí.
Tomáš
Franěk
a Filip Mička tak
úspěšně
postoupili
na krajské kolo, které
se koná 8. 6. 2015
v Humpolci.
Děkujeme a těšíme
se na další úspěchy
v krajském kole.
36
DĚTI DĚTEM
ZUŠ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci se sdružením KIDS FOR
KIDS společně uspořádala Benefiční koncert pro dětské oddělení
třebíčské nemocnice. V pátek 15. května se v zámecké knihovně
sešli žáci německé hudební školy J. S. Bacha z Köthenu a žáci
naší ZUŠ, kteří náměšťskému publiku připravili nádherný program
těch nejrozmanitějších hudebních kousků. Hned v úvodu vystoupil
soubor dětí, které hrály a zpívaly lidové písně, ke kterým tančili žáci pana učitele P. Zenkla.
Kytarový orchestr köthenské hudebky přednesl pět skladeb různých žánrů, dětem se však
nejvíce zavděčil skladbou z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Za bezvadný výkon je publikum
odměnilo bouřlivým potleskem. Po té vystoupili žáci obou škol v různých seskupeních
i sólově, v závěru pak všichni společně zahráli a zazpívali tři skladby: znělka Eurovize,
německá píseň Die Gedanken sind frei a zazněla také píseň Včelka Mája. Překvapením
pro publikum i vedení německé školy asi bylo, že dětský pěvecký sbor zpíval text v němčině
i češtině! Byla to velká podívaná a musím podotknout, že zámecká knihovna tak hojnou účast
publika již dlouho nezažila!
Patronkou celého koncertu byla paní Magda Vašáryová, poslankyně Národní Rady
Slovenska, která v závěru koncertu promluvila pár slov, a bylo vidět, že si celý koncert velice
užila. Největší odměnou bylo, že přislíbila účast na příštím ročníku Děti dětem v Náměšti
a dokonce slíbila, že nám také zahraje na klavír! Příští rok se tedy máme opravdu na co těšit!
V publiku samozřejmě nechyběl starosta města pan Vladimír Měrka, předseda sdružení
Kids for Kids pan Frank Spekhorst, pozvání přijala také poslankyně parlamentu paní Nina
Nováková, radní za kraj Vysočina paní Marie Kružíková a primářka třebíčské nemocnice paní
Alena Holubová. Výtěžek z koncertu byl věnován na pořízení přístrojů dětskému oddělení
nemocnice Třebíč. Očnímu oddělení byl pořízen digitální optotyp Vista Vision Wide s LCD
obrazovkou, rehabilitačnímu oddělení Vojtův rehabilitační stůl a cvičební pomůcky, a dále
pomůcky pro respirační rehabilitaci.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, bez kterých by uskutečnění celé této akce vůbec
nebylo možné. Sponzoři: Město Náměšť nad Oslavou, Národní památkový ústav – Zámek
Náměšť nad Oslavou, Kraj vysočina, ČEZ, BVIK, Outulný, VH Mont-Stav s.r.o., Habitat, Auto
Dvořák, 3P světelné reklamy, Hapal hudební nástroje, Papírnictví Lotos, Řeznictví a uzenářství
Jan Pavlíček, Řeznictví a uzenářství U Stloukalů, Cukrárna U Ráčků, Haspol s.r.o., paní
B. Mičuková a všichni, kdo finančně přispěli přímo na koncertě.
37
38
Soutěžní přehlídka v Poličce
Dne 7. května 2015 se
v Tylově domě v Poličce konala
soutěžní přehlídka Mládí a B.
Martinů. Naše žákyně Iveta
Pršalová z klavírní třídy paní
učitelky Radky Hajšelové se
na tuto soutěžní přehlídku
pilně připravovala a také se jí
úspěšně zúčastnila. Mezi 36
účinkujícími v Ivetčině věkové
kategorii se však vůbec nebylo
lehké prosadit. Iveta na stupínky
vítězů sice nedosáhla, ale naši
školu reprezentovala s plným
nasazením. Nakonec získala
diplom za účast. Gratulujeme!
Dvořákův Lipník
V pátek 15. května 2015 (ve stejný den byl Benefiční koncert Děti dětem) se v ZUŠ
Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou konala nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua.
Naši školu zde reprezentovaly žákyně Alexandra Daněčková a Kristýna Zejdová, z klavírních
tříd Radky Hajšelové a Marcely Šťávové. Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!
ZUŠ v celostátním kole soutěže v Liberci
Velkého úspěchu dosáhly dvě žákyně náměšťské ZUŠ v ústředním kole soutěže ve hře
na zobcovou flétnu. V Liberci, dne 21. května 2015, zahrálo celkem 67 nejúspěšnějších
soutěžících z celé republiky.
Magdaléna Klímová
a Klára Janatová ze třídy
pana ředitele M. Beneše
nás
reprezentovaly
na vysoké
úrovni
a v těžké konkurenci
se nakonec obě dívky
umístily na skvělém
druhém
místě.
K tomuto úspěchu také
přispěla
perfektním
klavírním doprovodem
paní učitelka Marcela
Šťávová. K tomuto
ocenění všem velice
gratulujeme a děkujeme
za zviditelnění naší
ZUŠ!
39
40
Plánované akce ZUŠ
7.6.2015 v 17 hodin: Absolventský koncert žáků ZUŠ v zámecké knihovně
8.6.2015 v 16 hodin: Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ ve výstavní síni
Staré radnice
13.6.2015 v 17 hodin: Závěrečný koncert tanečního oboru v Sokolovně, vystoupí žáci
p. uč. P. Zenkla a žáci hudebního oboru.
19.6.2015 v 17 hodin: Závěrečná akademie ZUŠ v Sokolovně, vystoupí žáci tanečního
oboru p. uč. K. Dvořáka a pěvecký sbor
Přijímací a talentové zkoušky do ZUŠ
pro školní rok 2015/2016
Hudební obor:
Talentové zkoušky se konají v pondělí 1. a 15. června 2015 vždy od 14:00 do 17:00 hodin
v ředitelně ZUŠ.
Výtvarný a taneční obor:
Přihlášky do těchto oborů budou přijímány na ředitelství školy během měsíce června
2015.
Do přípravného studia všech oborů přijímáme děti od 5 let.
Do základního studia všech oborů přijímáme děti od 7 let a starší.
Tel.: 568 620 456, E-mail: [email protected]
TJ Náměšť nad Oslavou oddíl MINIGOLFU
Milí příznivci minigolfu, stále přijímáme nové členy všech věkových kategorií. V případě
zájmu nás kontaktujte na e-mailu [email protected] nebo telefonním čísle 734 447 616.
V měsíci červnu bude náš oddíl organizovat první sportovní klání pod záštitou Českého
minigolfového svazu, a to soutěž jednotlivců 5. OPEN, na který Vás srdečně zveme.
Bude to v neděli 14. 6. 2015 od 9:45 na minigolfovém hřišti v Náměšti nad Oslavou, ulice
Bítešská 13, areál Restaurace Na statku. Nenechte si ujít možnost podívat se na zkušené
hráče minigolfu a jejich hru.
S tímto turnajem je spojen trénink soutěžících, který proběhne v sobotu 13. 6. 2015 od
9:00 do 18:00 hodin s vyloučením veřejnosti. V tento den bude hřiště pro veřejnost uzavřeno.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Petra Samková, předsedkyně oddílu
41
TJ Sokol Náměšť nad Oslavou – oddíl Bikeklub Sokolisti zve na IV.ročník MTB
orientačního bodovacího závodu dvojic
NÁMĚŠŤSKÝ BLOUDIL 2015
Místo konání 27.6.2015 Sokolovna, Náměšť nad Oslavou
Poslední červnový víkend se kvapem blíží a pro cyklistické nadšence a závodníky to
znamená jediné: najít parťáka či parťačku, napucovat bajka a přihlásit se k účasti na závodu
ve kterém využijete nejen svoji fyzickou vytrvalost a zdatnost ale také schopnost orientace
v mapě a terénu a rychlé rozhodování.
Orientační MTB závod se uskuteční opět v duchu bodovacích závodů. Úkolem závodních
týmů je vyhledávání vyznačených kontrolních stanovišť pomocí mapy a svých vlastních
orientačních smyslů. Každé kontrolní stanoviště má svoji předem určenou bodovou hodnotu.
Hlavním cílem závodníků je nasbírat, v časovém limitu, co nejvíce bodů a vrátit se zpět na
místo START/CÍL. Trať, pořadí návštěv a množství navštívených kontrolních stanovišť si
závodní dvojice volí samy dle vlastní strategie (více info o závodu a podrobná pravidla na
http://bloudil.sokolisti.org).
PREZENTACE - START - CÍL
Sokolovna Náměšť nad Oslavou
GPS souřadnice: 49°12´16.147“ N, 16°9´20.130“ E
Prezentace závodníků:
- v den závodu - 27.6.2015 v čase od 08:00 do 09:15 hod
Vyhlášené kategorie:
- dvojice muži - dvojice ženy - dvojice smíšené
Start závodu:
- 27.6.2015 v 9:30 hod
Startovné pro závodní dvojici:
zaplacené do 25.6.2015 na účet - 200 Kč
zaplacené v den závodu
- 280 Kč
Registrace do závodu již nyní na adrese:
http://bloudil.sokolisti.org/prihlaska/
Partneři závodu:
42
Městské kulturní středisko
Náměšť nad Oslavou
KULTURNÍ PŘEHLED ČERVEN 2015
6. 6. – 30. 9.
I. zámecké
nádvoří
Výstava: Po stopách Žerotínů
5. 6., 19.30 h.
zámecká
knihovna
Concentus Moraviae
Dominique Visse / kontratenor, basová kytara. Bruno Helstroffer / elektrická
theorba. Jean-Louis Matinier / akordeon. Předprodej lístků v informačním centru na Masarykově nám. 100 v Náměšti nad Oslavou. Vstupné: 250Kč/200Kč.
6. – 7. 6.
zámek
Žerotínský víkend
Žerotínským víkendem bude slavnostně otevřen cyklus oslav k výročí 450 let
od zahájení výstavby zámku v roce 1565. Pod záštitou ministra kultury ČR
pana Daniela Hermana. Více informací na www.zamek-namest.cz.
od 7. 6.
zámek
Stolování na zámku, nová expozice v části zámku.
Od 7. června letošního roku byde veřejnosti představená změněná podoba
prohlídkové trasy Reprezentační prostory zámku. V části této trasy bude instalována nová expozice představující historii stolování na náměšťském zámku.
Více na www.zamek-namest.cz.
7. 6.,
od 14.00 h.
u kamenného
mostu a po proudu dále
OSLAVIÁDA aneb plavba netradičních plavidel po řece Oslavě
Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, JéTé Pádlo, Dům dětí
a mládeže, Drátovna, ČSŽ v Náměšti a Okrašlovací náměšťský spolek
pořádají po třech letech opět plavbu netradičních plavidel po řece Oslavě.
Prezentace plavců a plavidel od 13:00 hod. Od 1. - 5. 6. OSLAVIÁDA servis
v sokolovně - materiál, poradenství a vše potřebné ke stavbě plavidel denně
od 15:00 hod. - 20:00 hod. Více informací na www.namestddm.cz,
www.namestnosl.cz.
7. 6., 17.00 h.
zámecká
knihovna
Koncert žáků ZUŠ Náměšť nad Oslavou
Koncert pořádaný Základní uměleckou školou v Náměšti nad Oslavou. Bližší
informace k programu naleznete na stránkách www.zusnamestno.cz.
8. – 19. 6.
výstavní síň
Staré radnice
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Vernisáž se uskuteční 8. 6. v 16.00 hod. ve výstavní síni Staré radnice.
11. - 14. 6.
farní zahrada
v Náměšti n.
Osl., kostel sv.
Jana Křtitele
Náměšťfest
Více informací na www.namestfest.cz a v těchto Náměšťských listech.
12. 6.
dětský domov
Den otevřených dveří v Dětském domově v Náměšti n. O.
Více informací na www.ddno.cz.
43
13. 6., 17.00 h.
sokolovna
Závěrečný koncert tanečního oboru
Vystoupí žáci pana učitele Zenkla a žáci hudebního oboru.
15. 6., 19.30 h.
zámecká
knihovna
Concentus Moraviae
Lisa Rydberg / housle. Gunnar Idenstam / harmonium. Předprodej lístků v informačním centru na Masarykově nám. 100 v Náměšti nad Oslavou. Vstupné:
200Kč/100Kč.
18. 6., 17.30 h.
vestibul Městského úřadu
MSN: II. světová válka v paměti Náměště
Beseda se uskuteční v prostorách vestibulu Městského úřadu, kde je umístěna také stejnojmenná výstava.
19. 6., 17.00 h.
sokolovna
Závěrečná akademie ZUŠ
Vystoupí žáci tanečního oboru pana učitele Dvořáka a pěvecký sbor.
21. 6., 14.00 h.
zámecký park
Cesta pohádkovým lesem
Tradiční procházka pohádkovým lesem pro děti s plněním netradičních úkolů
v zámeckém parku pořádaná Českým svazem žen v Náměšti nad Oslavou.
21. 6., 17.00 h.
Husův sbor
Charitativní koncert pro Patrika
Pořádá ZŠ Husova, účinkují komorní smyčcový orchestr Cantorum a sólisté.
26. 6. – 21. 8.
Galerie 12
Výstava: Jasan Zoubek / reliéfy, sochy
27. 6.
sokolovna
Náměšťský bloudil 2015
Více informací k závodu naleznete v těchto Náměšťských listech nebo
na www.sokollisti.org.
27. 6. – 23. 8.
zámecký park
Setkání 7 a Výstava Setkání 7
Již posedmé se o letošních prázdninách uskutečňuje Mezinárodní setkání
výtvarníků spojené s výstavou plastik v areálu zámku. Pořadateli jsou správa zámku v Náměšti nad Oslavou a Umělecké kovářství Pavla Tasovského
v Náměšti nad Oslavou. Akce je zařazena do oslav výročí 450 let od zahájení
výstavby zámku a koná se pod záštitou ministra kultury ČR pana Daniela Hermana. Více informací na http://www.zamek-namest.cz.
28. 6.
kostel sv. Jana
Křtitele, areál
farní zahrady
Pouť ke sv. Janu a farní den
Více informací naleznete na www.farnostnamest.cz.
10. – 12. 7.
na Masarykově
náměstí
Kinematograf Bratří Čadíků
Hrát budememe filmy v tomto pořadí: Tři bratři, Hodinový manžel, Fotograf.
Vstupné bude věnováno na dobročinné účely.
Náměšťské listy 6/2015
Měsíčník, vydává Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo n. 104, IČ: 00289965.
Místo a datum vydání: Náměšť nad Oslavou, 2. 6. 2015, reg. MK ČR E 11634.
Redakce: MěKS, Masarykovo n. 100, tel.: 568 620 493,
odpovědná redaktorka Mgr. Věra Szemlová.
44
Café Zappé a Kavárny
na pěší zóně
KAŠPAŘI
– divadýlko a hry
pro děti od
13.30 hodin
fp150520_01
20����� ����2015���5��0�

Podobné dokumenty