vukosil silicon universal a

Transkript

vukosil silicon universal a
BEZPE NOS TNÍ LIST
podle n a íz ení E vr opskéh o par lam entu
a Rad y (ES) . 1970/ 2007 (REACH)
Název výrobku:
PLAS TSE RV IS, a.s.
Zlín
1.
VUKOSIL SILICON
UNIVERSAL A
B 3201
Datum vydání:
2000-05-10
Datum revize:
2007-10-31
Vydání .:
2
Strana: 1/9
Identifikace p ípravku a výrobce
1.1.
Identifikace p ípravku
Název produktu:
VUKOSIL SILICON UNIVERSAL A
Další názvy p ípravku:
SILAX PT 911
HASOFT UNI
1.2.
Použití p ípravku
Lepení a spárování r zných materiál ve vnit ním i vn jším prost edí. Nejsou vhodné pro materiály
alkalické povahy.
1.3.
Identifikace výrobce
Identifikace výrobce
Obchodní jméno: PLASTSERVIS, a.s.
Sídlo:
areál Svit, 96. budova, 762 02 Zlín
Telefon:
+420 577 522 931
Fax:
+420 577 211 968
E-mail:
[email protected]
1.4.
Telefonní íslo pro mimo ádné situace
PLASTSERVIS, a.s., Zlín, tel.: +420 577 522 453, +420 577 438 015
Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.: +420 224 919 293, +420 224
915 402
2.
Identifikace rizik
2.1.
Klasifikace p ípravku
Symbol nebezpe í: P ípravek neobsahuje nebezpe né látky.
R v ty: Nejsou.
2.2.
Nejzávažn jší fyzikáln -chemické ú inky
ípravek není klasifikován jako nebezpe ný chemický p ípravek.
2.3.
Nejzávažn jší ú inky na zdraví
i zpracování a vytvrzování tmel vlivem vzdušné vlhkosti vzniká a odpa uje se kyselina octová,
která p i vyšších koncentracích m že mít dráždivé ú inky na o i, dýchací orgány a k ži.
2.4.
Nejzávažn jší ú inky na životní prost edí
i havárii i požáru se uvol ují zdraví škodlivé páry/plyny, m že dojít k zne išt ní p dy, vody a
ovzduší.
2.5.
Symptomy související s možným nevhodným použitím
Neuvedeno.
3.
Složení nebo informace o složkách
3.1.
Chemická charakteristika p ípravku
ípravek obsahuje sm s založenou na siloxanu, sí ovacím inidle a r zných p ísad.
3.2.
ípravek obsahuje tyto nebezpe né látky a látky se stanovenými nejvyššími
ípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší
Identifika ní ísla
Chemický název látky
CAS:
ES (Einecs):
Index. íslo:
Destiláty (ropné),
hydrogenované, lehké;
Petrolej - nespecifikovaný
64742-47-8
265-149-8
649-422-00-2
Koncentrace
(%)
< 30
Symbol nebezpe í a
R-v ty
Xn
65
BEZPE NOS TNÍ LIST
B 3201
podle n a íz ení E vr opskéh o par lam entu
a Rad y (ES) . 1970/ 2007 (REACH)
Název výrobku:
PLAS TSE RV IS, a.s.
Zlín
Registra ní
íslo REACH:
CAS:
ES (Einecs):
Index. íslo:
Registra ní
íslo REACH:
CAS:
ES (Einecs):
Index. íslo:
Registra ní
íslo REACH:
VUKOSIL SILICON
UNIVERSAL A
Datum vydání:
2000-05-10
Datum revize:
2007-10-31
Vydání .:
2
Strana: 2/9
Neuvedeno
17689-77-9
241-677-4
Ethylsilantriol triacetát
<5
C
34
Neuvedeno
1067-33-0
213-928-8
Bis(acetyloxy)dibutylstannan < 0,1
T, N
25-50
Neuvedeno
Úplné zn ní R v t je uvedeno v bod 16. bezpe nostního listu.
4.
Pokyny pro první pomoc
4.1.
Všeobecné pokyny
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad pochybností, uv domte léka e a poskytn te mu informace
z tohoto bezpe nostního listu. P i bezv domí umíst te postiženého do stabilizované polohy na boku,
s mírn zaklon nou hlavou, a dbejte o pr chodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení.
Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratk .
4.2.
i nadýchání
Dopravte postiženého na erstvý vzdych a zajist te t lesný i duševní klid. Nenechte jej prochladnout.
etrvává-li drážd ní, vyhledejte léka skou pomoc.
4.3.
i styku s k ží
Okamžit odložte veškeré kontaminované oble ení. Zasažené ásti pokožky umyjte pokud možno
teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte léka skou pomoc.
4.4.
i zasažení o í
Vyjm te kontaktní
ky. P i násiln otev ených ví kách vyplachujte 10 – 15 minut istou pokud
možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
4.5.
i požití
Postiženého umíst te v klidu. Ústa vypláchn te vodou (pouze za p edpokladu, že postižený je p i
domí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodlen vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal
ípravku nebo etiketu.
5.
Opat ení pro hasební zásah
5.1.
Vhodná hasiva
Sn hový, prášková a sn hový hasící p ístroj, t íšt ný proud vody.
5.2.
Hasiva, která z bezpe nostních d vod nelze použít
Nejsou známy.
5.3.
Zvláštní nebezpe í zp sobená expozicí látce nebo p ípravku, produkt m ho ení nebo
vznikajícím plyn m
Nebezpe í tvorby škodlivých (jedovatých) par a pyrolýzních produkt p i ho ení, mj. kyseliny octové,
oxidu k emi itého, oxidu uhelnatého, oxidu uhli itého atd. Zabra te vniknutí do kanalizace.
5.4.
Speciální ochranné prost edky pro hasi e
Izola ní dýchací p ístroj.
5.5.
Další údaje
Zabra te úniku do životního prost edí.
BEZPE NOS TNÍ LIST
podle n a íz ení E vr opskéh o par lam entu
a Rad y (ES) . 1970/ 2007 (REACH)
Název výrobku:
PLAS TSE RV IS, a.s.
Zlín
6.
VUKOSIL SILICON
UNIVERSAL A
B 3201
Datum vydání:
2000-05-10
Datum revize:
2007-10-31
Vydání .:
2
Strana: 3/9
Opat ení v p ípad náhodného úniku
6.1.
Preventivní opat ení pro ochranu osob
Odstra te všechny zdroje zapálení, zajist te dostate né v trání. Používejte osobní ochranné pracovní
prost edky. Postupujte podle pokyn , obsažených v kapitolách 7 a 8.
6.2.
Preventivní opat ení pro ochranu životního prost edí
Zabra te kontaminaci p dy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nep ipus te vniknutí do
kanalizace.
6.3.:
Metody išt ní
ípravek pokryjte vhodným (neho lavým) absorbujícím materiálem (písek, k emelina, zemina a jiné
absorp ní materiály, apod.), shromážd te v dob e uzav ených nádobách a odstra te dle bodu 13.
sebraný materiál zneškod ujte v souladu s místn platnými p edpisy. Odstra te p ípravek nebo jeho
vytvrzené zbytky mechanicky.
6.4.
Další údaje
Po odstran ní p ípravku umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody nebo jiného vhodného
istícího prost edku. Nepoužívejte rozpoušt del.
7.
Zacházení a skladování
7.1.
Zacházení
7.1.1. Preventivní opat ení pro bezpe né zacházení s p ípravkem
Chra te p ed p ímým slune ním zá ením. Používejte osobní ochranné pracovní prost edky podle
kapitoly 8. dbejte na platné právní p edpisy o bezpe nosti a ochran zdraví.
7.1.2. Preventivní opat ení na ochranu životního prost edí
Zabra te úniku p ípravku do životního prost edí. P echovávejte pouze v nádobách, které odpovídají
originálnímu balení. Dbejte pokyn uvedených na etiket p ípravku. Nevystavujte teplotám vyšším
než 50 °C.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k p ípravku
Nejsou.
7.2.
Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpe né skladování
Dodržujte všeobecné pokyny pro nakládání s chemikáliemi. Pracujte s p ípravkem v dob e v traných
prostorách. P i vytvrzování tmel vlivem vzdušné vlhkosti vzniká a odpa uje t kavá látka, která p i
vyšších koncentracích m že mít škodlivé ú inky na lidský organizmus.
Materiál obalu HDPE (vysokohustotní lineární polyethylen) (Plasty)
7.2.2. Množstevní limit p i daných skladovacích podmínkách
Neuvedeno.
7.2.3. Specifické (specifická) použití
Neuvedeno.
8.
Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
8.1.
Expozi ní limity
Chemický název látky
Koncentrace
(%)
Kyselina octová
-
íslo CAS
64-19-7
Nejvyšší p ípustná koncentrace v ovzduší
(mg/m3)
PEL
NPK-P
25
35
BEZPE NOS TNÍ LIST
podle n a íz ení E vr opskéh o par lam entu
a Rad y (ES) . 1970/ 2007 (REACH)
Název výrobku:
PLAS TSE RV IS, a.s.
Zlín
Destiláty (ropné),
hydrogenované, lehké;
Petrolej nespecifikovaný
< 30
VUKOSIL SILICON
UNIVERSAL A
64742-47-8
400
B 3201
Datum vydání:
2000-05-10
Datum revize:
2007-10-31
Vydání .:
2
Strana: 4/9
1000
8.2.
Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovník
Dbejte obvyklých opat ení na ochranu zdraví p i práci a zejména na dobré v trání. Toho lze dosáhnout
pouze místním odsáváním nebo ú inným celkovým v tráním. Jestliže tak není možno dodržet NPK-P,
musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Omezte p ímý kontakt s p ípravkem.
8.2.1.1. Ochrana dýchacích orgán
Dýchací p ístroj s filtrem DIN 3181 AX.
8.2.1.2. Ochrana rukou
Ochranné rukavice (podle charakteru vykonávané práce). P i delším nebo opakovaném styku
používejte vhodné ochranné krémy na pokožku p icházející do p ímého styku s p ípravkem. Dbejte
dalších doporu ení výrobce. Materiál rukavic:butylkau uk, Viton, nitrilkau uk.
8.2.1.3. Ochrana o í
Ochranné brýle nebo obli ejový štít (podle charakteru vykonávané práce).
8.2.1.4. Ochrana k že
Ochranný antistatický od v z p írodních vláken (bavlna) nebo syntetických vláken, odolávajících
zvýšeným teplotám. P i zne išt ní pokožky ji d kladn omýt.
8.2.2. Omezování expozice životního prost edí
Dbejte obvyklých opat ení na ochranu životního prost edí, viz bod 6.2.
9.
Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Obecné informace
Vzhled (skupenství): Pasta.
Barva:
Podle typu tmelu.
Zápach:
Kyselý.
9.2.
ležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí
Hodnota pH: (10 g / l H2O):
Nestanovuje se.
Bod varu / rozmezí bod varu:
Nestanovuje se.
°C
Teplota vznícení (bod samozápalu):
Nestanovuje se.
°C
Bod vzplanutí:
Nestanovuje se.
°C
Ho lavost (pevné látky, plyny):
Není ho lavá látka.
Meze výbušnosti – horní mez :
Nestanovuje se.
% objemových
– dolní mez :
Nestanovuje se.
% objemových
Oxida ní vlastnosti:
Nejsou.
Tlak par (tenze):
1,5 (kyselina octová)
kPa
Relativní hustota (20 °C):
0,98 – 1,5
kg/m3
Rozpustnost:
Nestanovuje se.
Rozpustnost ve vod :
Nerozpustná.
Rozd lovací koeficient (n-oktanol/voda):
Nestanovuje se.
Viskozita:
Nestanovuje se.
Pa.s
Hustota par (101,3 kPa / vzduch = 1)
Nestanovuje se.
g/m3
Rychlost odpa ování:
Nestanovuje se.
BEZPE NOS TNÍ LIST
podle n a íz ení E vr opskéh o par lam entu
a Rad y (ES) . 1970/ 2007 (REACH)
Název výrobku:
PLAS TSE RV IS, a.s.
Zlín
VUKOSIL SILICON
UNIVERSAL A
Povrchové nap tí:
Stálost v organických rozpoušt dlech:
Disocia ní konstanta:
9.3.
Další údaje
Obsah net kavých látek - sušiny:
Obsah celkového organického uhlíku
(TOC):
Obsah organických rozpoušt del:
Obsah t kavého organického uhlíku (VOC).
10.
B 3201
Datum vydání:
2000-05-10
Datum revize:
2007-10-31
Vydání .:
2
Strana: 5/9
Nestanovuje se.
Nestanovuje se.
Nestanovuje se.
N/m
Nestanovuje se.
Nestanovuje se.
%
kg/kg produktu
Nestanovuje
0,10
kg/kg produktu
kg/kg produktu
Stálost a reaktivita
10.1.
Stabilita
Za normálního zp sobu použití je p ípravek stabilní, k rozkladu nedochází.
10.2.
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat
sobením vlhkosti p ípravek sí uje a tvo í se kyselina octová.
10.3.
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí p ijít do styku
Nevytvrzené (skladované) p ípravky nesmí p ijít do styku s vodou a silnými oxida ními inidly.
10.4.
Nebezpe né rozkladné produkty a produkty ho ení
Vytvrzené p ípravky jsou za podmínek použití chemicky stabilní. P i reakci nevytvrzených p ípravk s
vodou nebo se vzdušnou vlhkostí vzniká kyselina octová. P i ho ení vznikají oxid uhelnatý, oxid
uhli itý, oxid k emi itý. P i termickém rozkladu nad 150 °C vznikají jedovaté a dráždivé plyny/páry,
mj. malé množství formaldehydu.
11.
Toxikologické vlastnosti p ípravku
11.1.
Akutní toxicita
Pro p ípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. Vzhledem toxikologickým studiím velmi
podobného p ípravku jsou uvedeny tyto hodnoty.
Kyselina octová
LD50 (oráln , potkan)
mg/kg
LD50 (dermáln , potkan)
mg/kg
(CAS:64-19-7,
ES: 200-580-7)
LC50 (inhala , myš, plyny, 1h)
14
mg/l
11.2.
Subakutní toxicita (po opakovaných dávkách)
Pro p ípravek nestanovena.
11.3.
Subchronická toxicita (po opakovaných dávkách)
Pro p ípravek nestanovena, komponenty p ípravku nezp sobují chronickou toxicitu.
11.4.
Dráždivost
Kyselina octová, která vzniká p i reakci nevytvrzeného p ípravku s vodou nebo se vzdušnou vlhkostí
dráždí o i, dýchací cesty a k ži. P i vysoké koncentraci a dlouhodobé inhalaci m že zp sobit
zdravotní potíže.
11.5.
Žíravost
Pro p ípravek nestanovena.
11.6.
Senzibilizace k že
i dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu s pokožkou nebo sliznicí možná senzibilizace u zvlášt
citlivých osob.
11.7.
Karcinogenita
Pro p ípravek nestanovena.
11.8.
Mutagenita
Pro p ípravek nestanovena.
BEZPE NOS TNÍ LIST
podle n a íz ení E vr opskéh o par lam entu
a Rad y (ES) . 1970/ 2007 (REACH)
Název výrobku:
PLAS TSE RV IS, a.s.
Zlín
VUKOSIL SILICON
UNIVERSAL A
B 3201
Datum vydání:
2000-05-10
Datum revize:
2007-10-31
Vydání .:
2
Strana: 6/9
11.9.
Toxicita pro reprodukci
Pro p ípravek nestanovena, komponenty p ípravku nejsou toxické pro reprodukci.
11.10.
Toxikokinetika
Pro p ípravek nestanovena.
11.11.
Vliv na lidské zdraví
11.11.1. Dýchací soustava
Dráždí dýchací cesty.
11.11.2. Zažívací ústrojí
Neuvedeno.
11.11.3. Styk s k ží
Dlouhodobý nebo opakovaný styk s p ípravkem m že zp sobit vysušování pokožky u
zvlášt citlivých osob.
11.11.4. Zasažení o í
Zasažení oka m že vyvolat podrážd ní.
11.11.5. Vliv na celé t lo
Neuvedeno.
11.11.6. Alergická reakce
Neuvedeno.
11.11.7. Chronická toxicita
Pro p ípravek nestanovena, komponenty p ípravku nezp sobují chronickou toxicitu.
11.12.
Další údaje
Neuvedeno.
12. Ekologické informace
Všeobecné informace: ípravek m že kontaminovat vodu. P ípravek je prakticky nerozpustný ve
vod a sedimentuje.
12.1.
Ekotoxicita
Kyselina octová
LC50 (Pimephales promelas, 96 hodin)
88
mg/l
(CAS:64-19-7,
EC50 ( asy, 72 hodin)
Nestanoveno.
mg/l
ES: 200-580-7)
EC50 (Daphnie magna, 24 hodin)
150
mg/l
Neuvedeno.
12.11.1. Inhibice mikroorganizm
12.2.
Mobilita
Distribuce do složek ŽP Zesí ované i nevytvrzené p ípravky jsou vzhledem ke své konzistenci
prakticky imobilní.
Absorpce nebo desorpce Neuvedeno.
12.3.
Persistence a rozložitelnost
ípravky nejsou krátkodob degradabilní.
12.4.
Bioakumula ní potenciál
Bioakumula ní faktor (BCF):
Neuvedeno.
12.5.
Výsledky posouzená PBT
Neuvedeno.
12.6.
Jiné nep íznivé ú inky
Neuvedeno.
13.
Pokyny pro odstra ování p ípravku
13.1.
Zneškod ování produktu
BEZPE NOS TNÍ LIST
podle n a íz ení E vr opskéh o par lam entu
a Rad y (ES) . 1970/ 2007 (REACH)
Název výrobku:
PLAS TSE RV IS, a.s.
Zlín
VUKOSIL SILICON
UNIVERSAL A
B 3201
Datum vydání:
2000-05-10
Datum revize:
2007-10-31
Vydání .:
2
Strana: 7/9
Nebezpe í kontaminace životního prost edí, postupujte podle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech a
podle provád cích p edpis o zneškod ování odpad .
Katalogové íslo odpadu (produkt): 08 04 10
Kód odpadu: O
13.2.
Zneškod ování obalových materiál
Postupujte podle p edpis o zneškod ování zvláštních odpad na zajišt né skládce pro tyto dopady
nebo ve spalovacím za ízení pro nebezpe né odpady. (Zákon . 185/2001 Sb.)
Katalogové íslo odpadu (zne išt ný obal):
15 01 02
13.3.
Právní p edpisy o odpadech
Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a zákon . 188/2004 Sb., kterým se dopl uje zákon . 185/2001 Sb.
14.
Informace pro p epravu p ípravku
ípravek není nebezpe ným zbožím ve smyslu p edpis pro p epravu nebezpe ného zboží.
14.1.
Speciální preventivní opat ení pro p epravu
Neuvedeno.
14.2.
epravní klasifikace
14.2.1.
Název pro ú ely p epravy (Proper Shipping Name)
Neuvedeno.
14.2.2.
Pozemní p eprava: ADR / RID
íslo UN:
Klasifika ní kód:
ída nebezpe nosti:
Obalová skupina:
Kemlerovo íslo:
Štítky:
14.2.3.
Vnitrozemská vodní p eprava: ADN / ADNR
íslo UN:
Klasifika ní kód:
ída nebezpe nosti:
Obalová skupina:
Kemlerovo íslo:
Štítky:
14.2.4.
Námo ní p eprava: IMDG
íslo UN:
ída nebezpe nosti:
Kemlerovo íslo:
Látka zne is ující mo e:
14.2.5.
Letecká p eprava: ICAO / IATA
íslo UN:
ída nebezpe nosti:
Kemlerovo íslo:
15.
15.1.
Klasifika ní kód:
Obalová skupina:
Štítky:
Klasifika ní kód:
Obalová skupina:
Štítky:
Informace o právních p edpisech vztahujících se k p ípravku
Posouzení chemické bezpe nosti (informace, které musí být podle zákona uvedeny na
obale)
ípravek je ve smyslu zákona . 356/2003 Sb. v platném zn ní ( . 434/2005 Sb.), o chemických
látkách a chemických p ípravcích a o zm
n kterých zákon , a p edpis jej provád jících, na obale,
etiket apod. takto klasifikován a ozna en:
Obal musí být opat en hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.
Symbol nebezpe í:
Nejsou.
BEZPE NOS TNÍ LIST
podle n a íz ení E vr opskéh o par lam entu
a Rad y (ES) . 1970/ 2007 (REACH)
Název výrobku:
PLAS TSE RV IS, a.s.
Zlín
VUKOSIL SILICON
UNIVERSAL A
B 3201
Datum vydání:
2000-05-10
Datum revize:
2007-10-31
Vydání .:
2
Strana: 8/9
Nebezpe né látky
Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej – nespecifikovaný (CAS: 64742-47-8, ES: 265-1498)
Ethylsilantriol triacetát (CAS: 17689-77-9, ES: 241-677-4)
R-v ty (úplné zn ní)
Nejsou
S-v ty (úplné zn ní)
S2
Uchovávejte mimo dosah d tí
S 23
Nevdechujte plyny/páry
S 24
Zamezte styku s k ží
S 46
i požití okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení
S 62
i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal
nebo ozna ení
Ozna ení specifického nebezpe í (podle vyhlášky . 232/2004 Sb. v platném zn ní)
Neuvedeno.
Ozna ení pro aerosolová balení
Žádné.
15.2.
Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prost edí na úrovni
Evropských spole enství
Neuvedeno.
15.3.
Právní p edpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo
životního prost edí
Zdravotnické p edpisy
Na ízení vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc p i práci
v platném zn ní. Zákon . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu v platném zn ní. Zákon . 258/2000 Sb., o
ochran ve ejného zdraví v platném zn ní. Sm rnice MZD SR . 49/1967 Sb., o posuzování
zdravotnické zp sobilosti v práci. Vyhláška . 56/1997 Sb., obsluha asového rozmezí preventivních
prohlídek v platném zn ní.
edpisy na ochranu ovzduší
Vyhláška . 355/2002 Sb. v platném zn ní ( . 509/2005 Sb.), o emisních limitech.
Požární p edpisy
Zákon NR . 135/1985 Sb., ve zn ní platných p edpis . SN 65 0201 – Ho lavé kapaliny, provozy a
sklady. Vyhláška . 246/2001 Sb., o požární prevenci.
16.
Další informace vztahující se k p ípravku
16.1.
Seznam všech R a S v t použitých v bodu 2 a 3
R 14/15 Prudce reaguje s vodou za uvol ování extrémn ho lavých plyn
R 25
Toxický p i požití
R 34
Zp sobuje poleptání
R 50
Vysoce toxický pro vodní organismy
R 65
Zdraví škodlivý: p i požití m že vyvolat poškození plic
R 66
Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že
16.2.
Další informace d ležité z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví lov ka
Výrobek nesmí být – bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce – používán k jinému ú elu, než je
uvedeno v kapitole 1. uživatel je odpov dný za dodržování všech souvisejících p edpis na ochranu
zdraví.
16.3.
Pokyny pro školení
BEZPE NOS TNÍ LIST
podle n a íz ení E vr opskéh o par lam entu
a Rad y (ES) . 1970/ 2007 (REACH)
Název výrobku:
PLAS TSE RV IS, a.s.
Zlín
VUKOSIL SILICON
UNIVERSAL A
B 3201
Datum vydání:
2000-05-10
Datum revize:
2007-10-31
Vydání .:
2
Strana: 9/9
Seznámit pracovníky s odporu eným zp sobem použití, povinnými ochrannými prost edky, první
pomocí a zakázanými manipulacemi s p ípravkem.
16.4.
Doporu ená omezení použití
Neuvedeno.
16.5.
Informace o zdrojích údaj použitých p i sestavování bezpe nostního listu
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH), sm rnice 67/548/EHS ve zn ní
pozd jších p edpis a 1999/45/ES, seznam závazn klasifikovaných látek dle vyhlášky . 232/2004
Sb. v platném zn ní, údaje spole nosti, databáze nebezpe ných látek.
Prohlášení
16.6.
Bezpe nostní list obsahuje údaje pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a ochrany
životního prost edí. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu v domostí a zkušeností a jsou
v souladu s platnými právními p edpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti
výrobku pro konkrétní aplikaci.

Podobné dokumenty

vukotex 3 n - Plastservis as

vukotex 3 n - Plastservis as Nejsou. R-v ty (úplné zn ní) Nejsou. S-v ty (úplné zn ní) Nejsou. Ozna ení specifického nebezpe í (podle vyhlášky . 232/2004 Sb. v platném zn ní) Neuvedeno. Ozna ení pro aerosolová balení

Více

bezpečnostní list bonaria deobarquette peche

bezpečnostní list bonaria deobarquette peche zdraví lidu v platném zn ní. Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví v platném zn ní. Vyhláška . 56/1997 Sb., obsluha asového rozmezí preventivních prohlídek v platném zn ní. Vyhláška . 355...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Evropské agentury pro chemické látky, vyhláška . 232/2004 Sb. v platném zn ní, kterou se provád jí n která ustanovení zákona o chemických látkách a chemických p ípravcích týkající se klasifikace a ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list vlastnosti látek, které jsou klasifikovány v Annexu I Direktivy 67/548/EEC, ale i látek, u kterých tato klasifikace chybí. Pro dopl ující údaje byla použita také chemická databáze spole nosti Merck...

Více

BL 3266, Aqua FG-401 Füllgrund

BL 3266, Aqua FG-401 Füllgrund nat ete vhodným repara ním prost edkem. Nevdechujte páry/plyny/aerosoly.

Více

Pokud máte zájem přečíst si celý článek

Pokud máte zájem přečíst si celý článek se dají shrnout do následujícího: vyloučení oslnění z rozptýleného světla, zvýšení kontrastu, zlepšení adaptace, ochrana před potenciál‑ ně nebezpečným modrým světlem. Doporučení hranových filtrů j...

Více

Zde

Zde Když mìla být svatba v úterý, pøišel až ve støedu. Když mìla být v pátek, pøišel v sobotu. A tak svatba nikdy nebyla. A tak svatba prostì nebyla. Poslyš, Bramboro, ta tvoje pohádka je velmi rozèilu...

Více

Bezpečnostní list složka A

Bezpečnostní list složka A Ekotoxikologická a toxikologická data byla získána ze systému ESIS (European Chemical Substances Information System), konkrétn z databáze IUCLID (International Uniform Chemical Information Data Bas...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Nemusí být na obalu umíst na v p ípad , že p ípravek bude ur en k prodeji spot ebiteli (dle zákona . 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele, ve zn ní pozd jších p edpis ). Ozna ení p ípravku dle p ílo...

Více