Foto: J. Polehla - Náměšť nad Oslavou

Transkript

Foto: J. Polehla - Náměšť nad Oslavou
5/2009
Foto:
J. Polehla
informace
nejen z radnice
A/ Informace z RM č. 6/2009, konané dne 23. března 2009
1/ RM projednala žádost paní Jany Sobotkové, bytem Náměšť nad Oslavou, o poskytnutí finanční
pomoci na zakoupení pomůcek pro svého těžce zdravotně postiženého syna Pavla. RM
souhlasila s poskytnutím finanční pomoci paní Sobotkové ve výši 7.000,- Kč.
2/ RM schválila příjem a použití finančních prostředků z obdržených neinvestičních dotací z Kraje
Vysočina určených pro Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou ve výši 45.000,- Kč na
realizaci projektu „Mládež v akci II“ a pro Základní školu Komenského ve výši 28.800,- Kč na
realizaci projektu „Chceme hezčí školu! Uděláme si ji!“.
3/ RM projednala žádost ředitele Základní školy Husova Mgr. Hudečka o finanční příspěvek na
úhradu cestovních náhrad ve výši 3.000,-Kč na reprezentaci města a školy na mistrovství
České republiky týmů v šachu, které se koná v dubnu 2009 ve Štědroníně okres Písek. RM
rozhodla příspěvek na výše uvedenou akci neposkytnout s tím, že doporučila řediteli školy
částku 3.000,- Kč zabezpečit z finančních prostředků školy.
4/ RM projednala žádost místní organizace Tělocvičné jednoty Sokol Náměšť nad Oslavou o
finanční příspěvek na reprezentaci města na sokolském sletu v Americkém Texasu. Této
významné sportovní události se zúčastní výprava z České republiky a město Náměšť nad
Oslavou budou reprezentovat 4 členky místní organizace TJ Sokol. RM schválila finanční
příspěvek ve výši 10.000,-Kč na reprezentaci města na výše uvedené sportovní akci.
5/ Dle schváleného rozpočtu města na rok 2009 RM schválila poskytnutí finančního příspěvku pro
Národní památkový ústav - správě státního zámku Náměšť nad Oslavou ve výši 20.000,-Kč
a dále RM schválila poskytnutí částky 5.000,-Kč z finančních prostředků určených k
rozdělení radou města - tj. poskytnutí celkové částky 25.000,-Kč na podporu 4. ročníku
letního bienále „Setkání – Náměšť nad Oslavou“ – letního mezinárodního setkání
uměleckých kovářů a litců a výstavy plastik v zámeckém areálu.
6/ RM rozhodla o zahájení příprav k zpracování projektu protipovodňových opatření a revitalizaci
řeky Oslavy s tím, že RM pověřila místostarostu zahájením společných jednání s Povodím
Moravy ohledně následného postupu při realizaci protipovodňových opatření.
7/ RM vzala na vědomí stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu v Náměšti nad
Oslavou ohledně kácení stromů – cca 25 ks jabloní po obou stranách vozovky v souvislosti
se žádostí ředitele Autosportu klubu Náměšť nad Oslavou pana Ivana Rybníčka na zajištění
bezpečnosti při automobilových závodech „Zámecký vrch“.
8/ RM schválila uzavření Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě č. 31/2009 s Tepelným hospodářstvím
s.r.o. Náměšť nad Oslavou o dodávce tepelné energie pro Městský úřad Náměšť nad
Oslavou, Masarykovo nám. 104 – hlavní budova, kterým se snižuje kalkulovaná cena 1 GJ
pro období 1.4.-30.6.2009 z ceny 667,70 Kč/GJ na cenu 652,70 Kč/GJ včetně DPH.
9/ RM projednala a souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem místnosti č. 19 v I. podlaží v
Penzionu pro seniory, Husova 947, Náměšť nad Oslavou pro REHABILITACI Náměšť s.r.o.
za účelem zřízení šatny pro personál.
1
10/ RM projednala a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na
Poliklinice, Husova 898 v Náměšti nad Oslavou (prostory v přízemí – ordinace po MUDr.
Soukopové) s MUDr. Danou Syrovou, bytem Budišov, za účelem zřízení stomatologické
ambulance od 1.4.2009 na dobu neurčitou s inflační doložkou za cenu 700,80 Kč/m2/rok.
11/ RM projednala a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
201/6 – trvalý travní porost o výměře 2825 m2 v k.ú. Zňátky paní Markétě Mejzlíkové, bytem
Zňátky, od 1.4.2009 za cenu 600,-Kč/ha s tím, že s panem Františkem Všetečkou, otcem
p. Mejzlíkové, bude ukončena nájemní smlouvy na předmětný pozemek ke dni 31.3.2009.
12/ RM vzala na vědomí vyjádření společnosti ČEGAN, s.r.o., Šlapanice, k rozhodnutí RM 4/2009
ve věci časového omezení pronájmu části parkoviště p.č. 116/2 na ul. Zámek (od 17.00 do
07.00 hodin). Společnost ČEGAN, s.r.o. nemá zájem o časově omezený pronájem
parkoviště a přiklání se k možnosti vybudovat parkoviště na spojovací komunikaci mezi ul.
Zámek a Bítešská.
13/ V souvislosti s investiční akcí „Penzion u zámku“ na pozemku p.č. st. 165/1 a p.č. st. 165/5 v
Náměšti nad Oslavou, RM schválila uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
pozemky p.č. 116/2 a p.č. 1128/3 – ostatní plocha se společností ČEGAN, s.r.o., Šlapanice,
kterými bude vedena plynová přípojka.
14/ RM projednala a souhlasila s žádostí Autosport klubu Náměšť nad Oslavou AČR o povolení
parkování závodních a doprovodných vozidel v době konání Mistrovství ČR v „Závodech do
vrchu“ ve dnech 8.-10. května 2009 a to na Masarykově náměstí a na ul. Žerotínova v
Náměšti nad Oslavou za podmínek, že zůstane zachován průjezd Masarykovým náměstím
a ul. Žerotínovou. Uzavírky a objížďky budou řádně a včas vyznačeny a po ukončení závodu
neprodleně odstraněny. Po ukončení akce pořadatel uvede pozemky města do původního
stavu, případné škody na majetku města budou opraveny na náklady pořadatele.
15/ RM rozhodla oslovit projektanta Ing. Žáka z firmy AS Atelier Pelhřimov na zpracování studie
na zastřešení zimního stadionu s výměnou technologie chlazení včetně protipovodňových
opatření i pro ubytovnu zimního stadionu za finanční odměnu do výše 15.000,- Kč s tím, že
tato studie bude použita pro výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.
V případě, že Ing. Žák odmítne, RM vyhlašuje soutěž o nejvhodnější řešení zastřešení
zimního stadionu s výměnou technologie chlazení včetně protipovodňových opatření i pro
ubytovnu zimního stadionu.
16/ RM rozhodla vybrat jako vhodnou lokalitu „ Pod Křišťálovem“ pro výstavbu „Víceúčelové
sportovní haly“ v Náměšti nad Oslavou a jako náhradní lokalitu „Na Suché louce“.
17/ RM vzala na vědomí informace o projednávaných bodech z Komise pro rozvoj města a životní
prostředí, které se konalo dne 2.3.2009.
18/ Na základě požadavku představitelů Města Náměšť nad Oslavou byl odborem výstavby a
územního rozvoje (ve spolupráci s odborem správy majetku města a obrany a odborem
dopravy) zpracován návrh na úpravu dopravního značení v oblasti sídliště Husova. RM tento
návrh projednala a rozhodla ponechat celou ulici Husova jako hlavní silnici a na ostatních
křižovatkách v celé oblasti sídliště Husova bude platit přednost zprava.
19/ Na základě požadavku představitelů Města Náměšť nad Oslavou byla odborem výstavby a
územního rozvoje (ve spolupráci s odborem správy majetku města a obrany a odborem
dopravy) provedena revize dopravního značení na ulici B. Němcové. Na základě této
kontroly byl zpracován návrh na jeho úpravu. RM předložený návrh projednala a rozhodla
ponechat ulici B. Němcové jako hlavní silnici až po křižovatku Gen. Mrázka x J. Wolkera x
2
Víc. žleb, kde bude před touto křižovatkou umístněna dopravní značka „ Konec hlavní
silnice“ . Na křižovatce ulic J. Wolkera, Víc. Žleb, Gen. Mrázka a B. Němcové bude platit
přednost zprava.
20/ RM jmenovala Ing. Zdeňku Fialovou, trvale bytem Třebíč, do funkce vedoucí odboru výstavby
a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou s účinností k 1.6.2009.
21/ RM projednala a souhlasila se studií – záměrem vybudování „Klubu mládeže“ ve sklepních
prostorách sokolovny v Náměšti nad Oslavou dle předloženého návrhu a souhlasila se
zahájením přípravných prací.
B/ Informace z RM č. 7/2009, konané dne 8. dubna 2009
1/ RM projednala žádost pana Oldřicha Kafky, bytem Náměšť nad Oslavou o pronájmem
nebytových prostor na ul. Ant. Dvořáka 85 v Náměšti nad Oslavou za účelem zřízení skladu.
RM rozhodla s pronájmem výše uvedených nebytových prostor nesouhlasit.
2/ RM vzala na vědomí seznam neplatících nájemníků v pronajatých nebytových prostorách
města.
3/ RM projednala a souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem vstupních prostor (v čekárně
vedle dispečinku v přízemí na ploše cca 1 m2, v páteční dny v dopoledních hodinách) na
Poliklinice, Husova 898, Náměšť nad Oslavu paní Márii Němcové, bytem Náměšť nad
Oslavou a paní Ludmile Mutlové, bytem Stanoviště, za účelem zřízení místa bezplatného
měření tuku v těle člověka.
4/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města odsouhlasení odprodeje pozemků vítězům
losování o pozemky v lokalitě „Pod Křišťálovem“.
RM doporučila zastupitelstvu města v dalších kolech losování o pozemky v lokalitě Pod
Křišťálovem nepokračovat a postupovat v prodeji zbylých pozemků případ od případu (tj. dle
individuálních žádostí žadatelů) a v případě více zájemců o tentýž pozemek postupovat
obálkovou metodou.
5/ V letošním roce byla Skupinou ČEZ za propagaci a reklamu přidělena městu Náměšť nad
Oslavou částka ve výši 600.000,- Kč.
RM schválila předložený návrh plnění vyplývající ze smlouvy o poskytnutí reklamy se
Skupinou ČEZ a schválila nadační příspěvek na projekt Sportovní zařízení pro mládež –
skate park ve výši 200.000,- Kč.
6/ RM rozhodla pronajmout s platností od 1.5.2009 uvolněný byt ul. Kaštanová v Náměšti nad
Oslavou panu Františku Kovaříkovi, trvale bytem Náměšť nad Oslavou, a nájemní smlouvu
se jmenovaným uzavřít v souladu s platnými Pravidly.
7/ RM projednala a souhlasila s provedením změny věřitele a ukončením nájemní smlouvy na byt
v půdní nástavbě na ul. Husova v Náměšti nad Oslavou s panem Janem Steigerem, trvale
bytem Náměšť nad Oslavou, ke dni 30.4.2009.
Dále RM souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy s platností od 1.5.2009 na výše
uvedený byt s paní Helenou Dufkovou, trvale bytem Náměšť nad Oslavou, za předpokladu,
že mezi nimi dojde k vzájemnému vyrovnání, stvrzenému podpisem smlouvy o postoupení
pohledávky.
3
8/ RM vzala na vědomí předložený seznam vybraných žadatelů na uvolněný byt v nástavbě na
Mateřské škole Husova v Náměšti nad Oslavou.
9/ RM projednala a neschválila finanční příspěvek pro společnost International Sports Marketing
s.r.o. na podporu projektu TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2009, který spočívá ve spanilé jízdě 25
historických vozidle Krajem Vysočina, v čele stane prezident projektu pan Karel Loprais
s Tatrou Dakar. Součástí projektu budou doprovodné programy ve významných městech na
trase.
RM rozhodla nabídnout pouze možnost spolupráce při technickém a organizačním
zabezpečení výše uvedeného projektu.
10/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města a doporučila ZM „Dohodu o spolupráci při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“ s Policií ČR schválit.
11/ Na základě oznámení Ing. Fialové, že i nadále setrvá u dosavadního zaměstnavatele, RM
zrušila usnesení RM č. 6/2009 bod č. 12, kterým byla Ing. Zdeňka Fialová jmenována do
funkce vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje na MěÚ v Náměšti nad Oslavou.
Informace o poskytnutí finančního příspěvku
partnerem města Skupinou ČEZ
V současné době se zpracovává projektová dokumentace
pro územní řízení na přístavbu tělocvičny, která by měla vyrůst v
prostoru areálu Základní školy Komenského. Tato bude zvláště
v zimním období využívána především k míčovým hrám jako je
volejbal, basketbal, nohejbal a další. Na zpracování projektové
dokumentace se finančně podílí partner města Skupina ČEZ, za
což jí děkujeme.
Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš
společně s ÚSP Jinošov
srdečně zve na prodejní výstavu
BAREVNÝ ŽIVOT
obrazy, keramika a fotografie vytvořené v rámci
volnočasových aktivit klientů s mentálním postižením,
terá se uskuteční od 28. dubna do 7. května 2009
ve výstavním sálu Klubu kultury ve Velké Bíteši.
Vernisáž se uskuteční v pondělí 27. 4. 2009 v 16:00 hod.
4
Slovo
hejtmana
Zajímavou a podnětnou akcí byla jarní výprava podnikatelů z Vysočiny v doprovodu krajských
radních do Bruselu. Připravili jsme tuto podnikatelskou misi s cílem navázat kontakty s tamními
hospodářskými komorami, státními a regionálními agenturami pro podporu podnikání a zástupci
českých podnikatelských komor v Belgii a při Evropské unii. Během dvoudenního programu se
naši podnikatelé seznámili s různými aktivitami pro podporu podnikání, investic a mezinárodního
obchodu například České podnikatelské reprezentace při EU, Evropské hospodářské komory,
agentury CzechTrade pro Belgii, Velvyslanectví České republiky v Belgii nebo hospodářské
komory v Limburgu a Liege. Podnikatelská mise do Bruselu se uskutečnila v takovém rozsahu
vůbec poprvé a byla naším konkrétním příspěvkem k tomu, jak pomoci podnikatelům z Vysočiny
zprostředkovat nové kontakty a seznámit se s příklady dobré praxe v odlišném podnikatelském
prostředí.
Při odborných referátech připraveného semináře jsme se dozvěděli mnohé zajímavé
možnosti, jak využít finanční zdroje Evropské unie v malém a středním průmyslu nebo taky o
finančních nástrojích EU. Podnikatelé z Vysočiny debatovali i s představiteli hospodářské komory
v Liege ležící ve valonské části Belgie. Pro mne osobně bylo užitečné setkání s ministryní
hospodářství vlámské vlády paní Patricií Ceysens, s níž jsme hovořili o současné ekonomické
krizi v Evropě i jejích konkrétních dopadech do obou regionů. Chceme i v budoucnosti v
podobných cestách pokračovat. Už nyní intenzivně připravujeme cestu vysočinských podnikatelů
do Zakarpatské oblasti Ukrajiny, se kterou má kraj uzavřenu smlouvu o spolupráci.
Nejvýznamnějším dnem uplynulého měsíce byl 17. duben, kdy jsme slavnostně otevřeli
Dolnorakouskou zemskou výstavu. V rakouských městech Hornu a Raabsu a v naší Telči jsme
svědky opravdu ojedinělé události. Výstava představuje v rakouských městech oblast společných
dějin našich národů včetně napravování falešných představ o nich, v Telči máme zase možnost
vidět, jak se navzájem ovlivňovaly a prolínaly naše kulturní dějiny a umění vůbec.
Jen vzájemné poznání bez dobových často politikou ovlivněných předsudků vede k
pochopení podobných osudů lidí ve společném životním prostoru. A v tom vidím možný velký
přínos výstavy. Mladí by mohli pochopit souvislosti dějin našich zemí, ti starší se mohou dostat na
výstavě k novým někdy i překvapivým informacím o česko-rakouské historii.
Výstava je opravdu zajímavá svým obsahem i zpracováním – můžete vidět mnoho
historických dokumentů, ale i konkrétních věcí – svědků událostí. Od původní taktovky Gustava
Mahlera až po kuriozity, jakou je např. svetr Václava Havla, v němž absolvoval větší část
„sametové revoluce“. Což sice trochu zavání fetišismem, ale budiž – připomíná to něco
symptomatického pro ty dějinné chvíle. Na jiném místě výstavy si můžete „zvolit“ svůj osud – stát
se Rakušanem nebo Čechem nebo Židem, mužem nebo ženou. Dostanete „rodný list“ své role a
po projití výstavy obdržíte originální soubor dokumentů, které by vás v té osobě provázely
dvacátým stoletím.
Výstava je jednou z hlavních akcí souvisejících s českým předsednictvím v Evropské unii a je
spojena i s řadou kulturních akcí na obou stranách hranice. Věřím, že si občané Vysočiny
nenechají ujít tento unikátní zážitek a najdou si na vychutnání výstavy čas i s celou rodinou. Anebo
můžete nabídnout nevšední prožitek svým přátelům z jiných koutů Česka. Šanci máte až do
konce října a jsem přesvědčen, že nebudete zklamáni.
Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny
5
VIV. ročník 30. 5. - 27. 6. 2009
„Dámy mají přednost“
Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE
se bude v roce 2009 konat počtrnácté. Tato jedinečná hudební událost
Jihomoravského kraje a Vysočiny se tradičně koná pod záštitou
ministra kultury ČR a hejtmanů obou krajů a svou patronací jej
obohacují také starostové festivalových měst. Festival přispívá k
rozvoji cestovního ruchu v obou regionech a svým významem
překračuje hranice České republiky. Více něž třicet koncertů v průběhu měsíce června
každoročně probíhá v bezmála 20 městech Jižní Moravy a Vysočiny. Festival je unikátní
strukturou své organizace, festivalová města jsou jeho spolupořadateli a intenzivně se podílejí na
jeho přípravě. To umožňuje starostům i kulturním pracovníkům měst pravidelně se setkávat na
komunální úrovni a usnadňuje také jejich spolupráci v dalších oblastech. Festival oživuje
historické památky a nabízí posluchačům možnost poznat oba kraje prostřednictvím prvotřídních
koncertů v inspirativním prostředí zámků, hradů, kostelů, synagog a muzeí půvabných měst.
Dramaturgie - Walter Labhart
Letošní podtitul „Dámy mají přednost“ je možno chápat doslova, každý festivalový koncert
bude totiž zahájen reprezentativním dílem některé skladatelky 19. nebo 20. století. Zřekli jsme se
myšlenky uspořádat festival nabízející výlučně hudbu žen, abychom se vyhnuli příliš
jednostrannému pohledu; na festivalu chceme nicméně co nejšířeji představit mistrovská díla
mezinárodně uznávaných skladatelek a demonstrovat, za co vše vděčí tvůrčím ženám koncertní
repertoár dodnes ovládaný muži.
Dualita ženy a muže se v jednotlivých programech příkladně odráží např. „rivalitou“ sestry a
bratra (Fanny a Felix Mendelssohn Bartholdy) nebo potlačeným postavením žen slavných
skladatelů (Nina Makarova a Aram Chačaturjan, Clara Wieck a Robert Schumann). Zatímco tyto
ženy coby skladatelky stály celý život ve stínu svého manžela, v případě Vítězslavy Kaprálové,
dcery kdysi známého skladatele, je situace jiná. Mnohá vydání jejích děl a nahrávky upomínají na
skladatelku, která zemřela ve 25 letech, zatímco její otec Václav Kaprál, Janáčkův žák, je jako
skladatel dnes téměř zapomenut.
Čekají nás mnohá zajímavá odhalení českých skladatelek, např. Dvořákovy dcery Otilie
Sukové, nebo tak výrazných osobností, jakými jsou Sylvie Bodorová, Ivana Loudová, Jana
Obrovská a Sláva Vorlová. Kdo se nechá svést romantickým kouzlem Clary Wieck nebo
melodickým šarmem Pařížanky Cécile Chaminade, seznámí se u Polky Grazyny Bacewicz s
mužně znějící hudbou plnou drsné neústupnosti. Šlágr Karla Hašlera „Saxofon Suzie“ dal základ
programu soudobé saxofonové hudby žen, která je důkazem, jak osobitě tvořily moderní
skladatelky v úplně jiných oblastech.
Program festivalu bude obohacen o vystoupení současných zajímavých českých osobností,
žen interpretek i autorek, zabývajících se různými žánry. Pozvání přijaly Magdalena Kožená, Iva
Bittová, Zuzana Lapčíková, Monika Načeva, Yvonne Sanchez, Lenka Dusilová, duo Tara Fuki,
Sestry Steinovy a další. Koncerty doprovodí putovní výstava připomínající život a dílo šestnácti
vybraných skladatelek 19. a 20. století a řada přidružených výstav a přidružených akcí
pořádaných jednotlivými festivalovými městy.
Přehled všech koncertů festivalu naleznete v letáku Concentus Moraviae v Informačním
centru, na www.concentus-moraviae.cz a na stránkách města www.namestnosl.cz
Vstupenky jsou k dispozici v Informačním centru, Masarykovo náměstí 100, Náměšť n. O.,
v Brněnském kulturním centru, v síti TICKETPORTAL, v předprodeji KULT a obvyklých předprodejích jednotlivých festivalových měst.
6
Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE
v Náměšti nad Oslavou
2.6. Náměšť nad Oslavou - zámek, knihovna, 19:30 hod.
Art Trio Bohemia
Eva Šilarová - klavír
Tomáš Vejvoda - housle
Vít Petrášek - violoncello
Art Trio BOHEMIA koncertuje na mnoha významných
podiích v Německu, Rakousku, Lucembursku, Španelsku, Itálii,
Slovensku, Velké Británii, Norsku, Kanadě, Tunisu, Spojených
Arabských Emirátech, aj. Je zváno na hudební festivaly jako
London Festival of Music, Prague Jazz Open Festival, Dubai
Music Fest a Tschechische Kulturtage in Dresden, kde bylo Art
Trio Bohemia kritikou označeno za nejlepší ansábl festivalu. V
řijnu 2008 s obrovským ohlasem zahájilo festival ľOctobre
musical de Carthage.
9.6. Náměšť nad Oslavou - zámek, nádvoří, 19:30 hod. (při nepříznivém počasí Jízdárna)
Magdalena Kožená - mezzosoprán
Private Musicke - viola da gamba
Pierre Pitzl - umělecký vedoucí
"Lettere amorose"
Itálie a Španělsko v hudbě 17. století
Magdalena Kožená patří mezi nejuznávanější pěvkyně
současnosti. Je žádaným hostem předních světových operních i koncertních pódií. Pozici jedné z nejvyhledávanějších a
nejvýraznějších mezzosopranistek dokládá jak řada ocenění,
které během své kariéry získala v České republice a v
zahraničí, tak i exkluzivní smlouva s nahrávací společností
Deutsche Grammophon.
Private Musicke - soubor Private Musicke byl
založen v roce 1998 jako ansámbl složený z hráčů
na violu da gamba, který v určitých programech
doplňují kytary a loutny. Nezaměnitelný zvuk
kombinace těchto nástrojů je základem, s nímž
soubor přistupuje k interpretaci hudby především
XVI. a XVII. století.Od svého založení působí
soubor pod vedením Pierra Pitzla, s nímž se
představil na četných evropských festivalech
staré hudby.
7
Kouzelný rok aneb pro každého něco
Byla noc a nebe hvězdami vyzdobené a země přikrytá zbytky sněhovým peřím - a tehdy žlutý
měsíc při procházce oblohou nahlížel do oken. Všude už zhasli a schovali se ještě před zimou do
peřin, jen v jednom domku na zámku v Náměšti se ještě svítilo. Seděla tam u topení švadlenka
Alenka. Skláněla se nad roztřepeným okrajem šatů a jehla s nití se jí kmitala sem a tam.
Švadlenka Alenka měla v koutku srdce jedno veliké přání. Chtěla jednou ušít krásné nové šaty, na
kterých by mohla ukázat, že se poctivě vyučila svému řemeslu. I teď si v duchu představovala, že
drží v ruce místo roztřepených šatů šustící hedvábí, které bude mít na sobě nejkrásnější
královna…
Tato slova zahájila dne 28. 3. 2009 v Dolních Vilémovicích společnou akci, kterou připravila
Okresní rada žen Třebíč se sídlem v Náměšti nad Oslavou, ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem v Náměšti nad Oslavou a se základními organizacemi Českého svazu žen Dolní
Vilémovice, Náměšť nad Oslavou, Studenec, Stařeč a Třebenice.
Na módní přehlídce se představila královna jara, léta, podzimu i zimy.
Jaro ukázalo svoji moc a probudilo všechna zvířátka u babičky na dvorku – kuřátka, slepičku i
kohoutka, kačenky a ovečky s beránkem. O velikonocích přišli krojovaní chlapci na děvčata,
která pro ně měla malovaná vajíčka. Na konec jara přiletěly rozdováděné čarodějnice.
Rozkvetlá louka nás naladila do vůně léta – motýlci, včelky, rozkvetlé kytičky i Ferda
Mravenec. Společně jsme se všichni nadechli.Královna léta nám přinesla nejteplejší období roku.
Mládí 60. let nám zatančilo na hudbu „Starci na chmelu“- byla to čtyři děvčata z oddílu sportovní
gymnastiky ze ZŠ Husova v Náměšti nad Oslavou. Pak jsme si představili, že se nacházíme v
lázeňském městě Luhačovice kolem roku 1960. Před námi byla dlouhá krytá chodba otevřená do
volného prostoru se sloupořadím, určená pro promenádu. V parku hrál orchestr známou melodii a
my jsme byli při tom. A co by to bylo za léto, kdyby chyběl vodník Čepeček a jeho vodnická svatba
a v neposlední řadě promenáda v plavkách. Tyto modely podtrhovaly ženské křivky.
8
A byla přestávka. Návštěvníci mohli shlédnout jarmark, který připravily členky výše
jmenovaných základních organizací. Zdobené perníky, malovaná vajíčka na několik způsobů,
sváteční cukroví, košíčky různých velikostí z pedigu, umění patchworku a další drobnosti, které
byly k zakoupení. Členky z Dolních Vilémovic připravily i malé občerstvení.
Ať si říká kdo chce co chce - podzim je prostě nádherný! A když vyšla královna podzimu mohli
jsme uslyšet, jak listí stromů tiše šelestí ve větru. Dýně, řepa, slunečnice, vrána i pták Ohnivák
nechyběli na jevišti. Veverky hledali lahodné oříšky, malé myšky dovádějí ve spadaném listí,
medvídek dostal chuť na med a krtek celé to barevné hemžení ze své kupky hlíny udiveně
pozoroval. A do této podzimní nálady vstoupil na jeviště národ nespoutaný, národ neustále
kočující, ale národ milující život a veselí - to nebyl nikdo jiný než naši Rómové.
Impulsem k vytvoření modelu pro zimní královnu byl určitě jeden chladný večer.
Zimní královnu doprovodil malý tučňáček a kolem nich poletovaly vločky. A ke správné zimě
patří pohádka Mrazík. …Byl jednou jeden stařík a stařenka a s nimi žily dvě dcery. Nastěnka
staříkova a Marfuška stařenčina… Sním či bdím , je to sen. Totéž ráno, tentýž den, ale teď už jinde
jsme, je to jiná vesnice… Marfuša prostě svoje lízátko nikomu nedala.
Zima je pohádková a tak jsme ještě navštívili pohádkový bál, kde nechyběli šašci, král s
královnou a velká družina dvořanů. A myslíte, že to byl konec? Kdepak, rej čertů a čertic se ještě
ukázal a dva andělé je doprovázeli.
Velké defilé nastalo, když nastoupily, na prkna která znamenají svět, královny celého roku.
Ale Vám co jste tam nebyli musím ještě říci, že o slavnostní zahájení se postaraly děti z Mateřské
školy v Dolních Vilémovicích a celým programem bylo provázáno tématické vystoupení žáků ze
Základní školy v Dolních Vilémovicích. To prostě nemělo chybu.
Tímto všem ještě jednou moc děkujeme za pomoc při organizování. V Dolních Vilémovicích
nám všem bylo dobře. Tak zase někdy nashledanou v kouzelném roce.
OrŽ Náměšť n. Osl.
9
Pátek 15. 5. 2009
Václav Koubek
a host
Václav Koubek (narozen 1955)
Vystudoval vysokou školu strojní v Liberci. Pracoval pro televizi, jako asistent střihu, u filmu jako asistent
režie, prošel řadou divadel a zůstal u svobodného povolání. Jako herec se objevil i v Národním divadle
(Zvony) a ve filmu (Keď hviezdy boli červené, Zvířata ve městě, Cesta pustým lesem, Mikola a Mikolko,
Co chytneš v žitě, Čert ví proč, Na stojáka aj.). Momentálně vše sloučil do Vesnického klubu Chotěmice,
odkud své písně, povídky, pohádky a připravované filmy rozesílá do klubů celé republiky. Hostem Václava
Koubka bude v Náměšti klávesistka a harmonikářka Tereza Palková.
Alba
!Obrazy (1992)
Knihy
!Šaty šupáka (1993)
Teď je to čistý (1990)
!Bezvětří (1996)
Hospodské, Vesnické a Karí povídky (1996 – 2000)
!Lítám (1999)
Zpěvník 100 písní (2003]
!Já a můj táta (2002)
!Každej pes (2004)
!Výběr (2005)
!Všem se nalejvá (2007) s irskou skupinou The Hogs
Divadlo
!Amatérské divadlo A Studio, Adadas, Amba (1970 – 1980) scénárista, herec, režisér
!Hanácké divadlo Prostějov (1980 – 1983) herec
!Ústřední loutkové divadlo Praha (1984 – 1988) scénárista, autor hudby, herec – Paleček (cena literárního fondu)
!Divadelní pouť Střelecký ostrov (1985 – 1994) dramaturg, herec, režisér, scénárista
!Loutkové divadlo Opava (1998) scénárista, režisér
!Koňmo (1995 – 1999) scénárista, režisér, autor hudby
!Minor (1997) herec
!Kabaret (od 1998) režisér, herec, autor hudby
!Baráčnická rychta (1999 – 2000) hudební a pohádkové pořady
!Pohádka o Palečkovi (2002 – 2003)
!Národní divadlo Praha – Zvony (2006)
!Vesnický klub – divadelní dílny
Film
!Mikola a Mikolko (1987) herec
Nepodepsaný knoflík (2002) herec
!Zvířata ve městě (1988 ) hlavní role
Eden (Zlatá karta) – televize (2005)
!Keď hviezdy boli červené (1991) hlavní role, autor hudby
Na Stojáka – HBO (2005)
!Šaty šupáka (1992) herec, scénárista, autor hudby
Dokumenty a televize
!Čarodějka (1994) herec, scénárista
Velká cesta do Afriky (1990)
!Povídky od krbu (1995) scénárista, režisér
Hovory s Janem Burianem (1997)
!Šakalí léta (1996) herec
Na scénu (2002)
!Cesta pustým lesem (1996) hlavní role
Banánové rybičky (2003)
!Bakaláři – Povídka „Okno“ (1997) herec
Krásný ztráty (2005)
!Co chytneš v žitě (1998) herec, autor hudby
Na Plovárně (2005)
!Čert ví proč (2002) herec
10
JSOU ALEJE V OHROŽENÍ?
Tak zní titulek dobře napsaného obsáhlého textu Jana Uhra v Horáckých novinách v pátek
20. března. Autor zdůrazňuje, že se jedná o živou aktuální otázku, na kterou existuje různost
názorů. Podle něho silničáři s dopravní policií „horují“ pro kácení stromořadí kolem silnic, neboť
stromy mají na svědomí mnoho lidských životů. Hodně lidí však považuje každý strom za
krajinotvorný prvek a jsou přesvědčeni, že nikdo nemá právo ochuzovat krajinu o živý strom.
Řekněme k tomu něco i my z nejstarší žijící generace, kteří pro srovnání mají před očima
současnou krajinu s dosud existujícími alejemi stromů.
Před šedesáti lety jsem poprvé vstoupil do zdejší krajiny a viděl jsem ji v jiné podobě než v
dnešní. V prvním zářijovém slunečním dni jsem šel z Náměště k Jinošovu, už ve vlaku mě zaujala
tvářnost krajiny v doteku lesa, polí a luk, všímal jsem si názvů zastávek a blízkých vesnic. Při cestě
do jinošovského Šenvaldu jsem kráčel kolem sklizených polí ještě vydechující slabou vůni chleba.
Přeletěl pták, čiřikalo malé hejno koroptví a odběhlo o kus dál.
Tehdy jsem nemohl ani tušit, že touto krajinou ticha topolové aleje počátkem září 1887 tudy
také poprvé šel k Jinošovu mladičký 19ti letý výpomocný učitel Václav Jebavý, a také básník,
který svým ročním působením v dosud neznámé vesnici ji učinil známou v kulturních dějinách
našeho národa.
Můžeme také říci, že každý z nás projížděl řadou zachovalých alejí lip, jasanů, kaštanů,
buků, bříz a též neošetřovaných ovocných stromoví, jejichž plody se nedají k ničemu použít, leží v
příkopech otrávené zplodinami motorismu a trpělivě čekající, co s tím příroda se svými
pomocníky, ptáky, zvěří a hmyzem učiní sama.
V paměti jsem si zachoval obraz poprvé spatřené krajiny, kterou jsem viděl kolem sebe a učil
se jí rozumět. Ledaco jsem o ní slyšel z její minulosti a jsem si jist, že všemi svými póry dýchala
zdravým rytmem života a práce k využití jejich darů a neocenitelného plodinového bohatství. Byla
to krajina zděděná po předcích, kteří ji skrápěli svým potem a mozolnatýma rukama prací
vzdělávali pole tulící se k sobě jako spřízněné duše, na svazích oddělených mezemi, tou příčinou
sousedských nesvárů a podezírání, často osazovanými ovocnými stromy po celé délce parcely
přinášející úrodné dary pro rodinu i kolemjdoucí. Žil u nás ve vsi pan Hort, který vysázel dlouhou
mez ovocnými stromy, staral se o ně, ošetřoval, a když jednou na jabloni uviděl zlomenou
větévku, zavěsil na to místo ceduli s výhružným nápisem: VRAHU STROMOVÍ, USTAŇ! Krajina
se podobala pestrému koberci střídajících plodin a nade vší zemí rozklenuté a nedozírné
modravé slunečné nebe, někdy ukazující i zachmuřenou tvář, zemi bičovanou prudkými dešti,
krajinu kvetoucí v přirozené kráse stále udržovanou pečlivou prací hospodářů a úsporné koňské
techniky neubližující plodivosti země.
V padesátých letech minulého století vznikem a činností JZD (jednotných zemědělských
družstev) a THÚP (technicko hospodářská úprava polí) se naše dosavadní krajina podstatně
změnila k horšímu. Zmizely meze, staleté úvozy, polní cesty, za oběť padly i Hortovy stromy,
vytrhané z kořenů. Víme, že v tomto směru není návratu a každý tzv. civilizační technický pokrok
něco nového přináší a něco musí ustoupit, zanikat, a člověka o něco ochuzuje zvláště v duchovní
oblasti.
Samotné vysazování alejí kolem dálkových „císařských silnic“ a jiných cest je staletá
záležitost z doby tereziánské a josefínské 18. století. Už tehdy je vláda doporučovala pro stín
pochodujícího vojska, užitek a okrasu přírody. V čase sněhu ukazovaly cestu zavátou krajinou, v
čase větrů bránily zdivočilým vichrům a že se staly stejně jako meze s keři domovem ptactva, ví
každé dítě. Ve zmíněné době byla vysázená i topolová alej z Náměště do Jinošova a lipová z
Jinošova k lesu cesty bítešské. Dnes už nežije nikdo, kdo by si topolovou alej pamatoval v její
mohutnosti a kráse. Jen náměšťský Ondřej Knoll nám i budoucím ji zachytil na fotografii před jejím
úplným zánikem v roce 1925, kdy její vlastník náměšťský velkostatek a hrabě Jindřich prodávali
staré topoly zájemcům na palivo. Dlouho po nich zůstaly pařezy a jejich živé kořeny někdy daly
růst i ratolestem přísady k věrnosti místa svého zrození.
11
Kolik jen alejí vzalo za své zvláště v době parcelace ve dvacátých letech minulého století! Ujal
se blud, že neovocný strom u silnice svým stínem a dlouhými kořeny škodí polím a nahrazovaly je
třešně, jabloně, švestky. Od jinošovského kostela Petra a Pavla k vrcholu kopce, jemuž se
odevždy říká Křib, se díváme na zbytek staré aleje mohutných lip a javorů. Nad silnicí se jejich
koruny splétaly v nádhernou gotickou klenbu chrámu přírody. Není to dlouho, co správa silnic až
do výšky zutínala jejich větvoví a zničila jejich krásu. Gotická klenba padla za oběť civilizačnímu
„pokroku“. Stromy stojí jako lidé bez rukou a bez života, napůl mrtví. Kdo je vinen? Tragické
zrcadlo doby!
Napsal moudřejší: „Jest souvislost mezi stromem a člověkem jako mezi životem (člověka) a
životem (stromu) a chápe ji jenom ten, kdo není duchovně mrtev. Kdo miluje strom, ten miluje i
žulový balvan, zvíře, dítě, ženu, starce, umění, národ, zemi a život, a právě v tom je ta
vzájemnost…“ Kolik jen až bolestných vzpomínek je vlastní člověku na stromy jako
neoddělitelnou součást života rodného kraje a pohledu z dálky třeba v písni Stojí hruška v širém
poli…, Svatopluk Čech dává znít sousedskému rozhovoru Ve stínu lípy, Otokar Březina se
připomene obrazem Jsem jako strom v květu… Strom provází člověka od dřevěné kolébky až do
hrobu. Příroda bez stromů je smutná. Místo nich dnes rozlehlé lány křižují dráty a sloupy
elektrického vedení.
Náš kraj zrodil básníka, který miloval a trpěl pro stromy. Ve své obraznosti se zahleděl do
jejich kořenů sajících z prsů země sílu k růstu a tvorbě krásy. Slyšel rytmus jejich neustálé tiché
práce za slunečního svitu i tmavých nocí, naslouchal jejich písni v šumění a hlasu korun. Miloval
je, dítky přírody, spatřoval v nich jinou podobu života, pravdu země, uctíval v nich tvořivou sílu a
dílnu krásy. Do jejich větvoví usedají ptáci, aby svým zpěvem chválili dílo Stvořitele. Viděl pod
kůru stromů, uměl naslouchat jejich hlasu radosti z tepla slunečních paprsků, osvěžujícího deště i
nářku a sténání v zuřivém vichru, cítil jejich bolest v umírání v doteku lidské bezohlednosti a
hamižnosti, která mu rozdírala srdce. Za stromy modlil se k Bohu veršem nad pokácenými břízami
v rodném Tasově:
„Měj slitování s hořem mým!
Za ty stromy Tě prosím,
Aby mě nebyly vzaty.
Jsou v mých prsou, Ty to víš, můj Bože,
Já to s Tebou vím,
Zrovna tak čerstvě jest moje hoře
Pro ty stromy, které se rozvětvují
V mé hrudi, žadoníce: Neleň
Potěšiti nás takovou chválou, jež by mohla žíti
Viditelně, i když větry sdují
Naše lupeny, na tvůj hrob
Se zcela zapomene…“
Slovem básníka vzdával chválu všem stromům, trpěl pro jejich zkázu, kterou nemohl odvrátit.
Protestoval hlasem hněvu, nářku a bolesti nad osudem jinošovské topolové aleje, kterou si
pamatoval ze svého dětství a později důvěrně poznal za trvalého pobytu v Jinošově v letech 1914
– 18, kdy v létě 1918 šel s Otokarem Březinou, který ji viděl znovu po třiceti letech, a některé už
skácené, pravil: „I kdyby opravdu jim na polích škodil stín těch stromů, anebo hmyz, jenž v nich
sídlí, jaká mnohem větší škoda vzejde na duších, že byla zničena tato krása.“
Jakub Deml do své zahrady v Bosně (okrajová část Tasova) vsadil tři topoly dvakrát v roce
prudce vonící. Byl ochoten živit je třeba vlastní krví, aby si vydobyly co nejvíce místa nad zemí,
rozmlouval s nimi a toužil se do nich vtělit, neboť ony budou růst a on se bude umenšovat až se
rozpadne jako zřícenina, i kdyby v jeho slově čněly katedrály, ale ony každým jarem vypučí znova
ve chválách skřivanů, v zurčení potoků, ve slávě slunce, v šepotu housátek a dětí, kterým už i jeho
jméno bude směšné a cizí, ačkoli je tak miloval…
12
V protestu Památkového úřadu v Brně v roce 1925 s lítostí a hněvem píše: „S hrůzou se
dovídám, že velkostatek náměšťský prodal sedlákům pomátnou topolovou alej, která lemuje
silnici z Náměště k Jinošovu, a sedláci že topoly začínají káceti. Ta alej je tak krásná a pro celou
naši krajinu tak charakteristická, že její vymýcení bude nenahraditelnou škodou…!
Jeho protest a návrh nové výsadby topolové aleje se setkal u lidí praktického rázu s
nepochopením. Nebylo a není ani dnes dostatek zájmu na zachování a pěstování krásy, kterou už
snad vidí a chápou jen básníci.
A na závěr našeho povídání připomeňme si poznovu slova Dostojevského, že člověk může žít
třeba i bez chleba, ale ne bez krásy, která má být korunou královskou skutečně lidského života!
Jako vždy, čtenářům Náměšťských listů pozdravení a pozvání na 31. JINOŠOVSKÉ
STUDÁNKY v sobotu 16. května s přáním přátelského setkání na známém místě dalekého
rozhledu po našem milovaném kraji.
Josef Pěnčík
žijí
mezi námi
HUDEBNÍ SLAVNOSTI V MYSLIBOŘICÍCH.
Festival Hudební slavnosti pořádá každoročně Mirka Strejčková ze Žďáru nad Sázavou.
Letos se konalo zahájení v nejmenší festivalové obci – Myslibořice. Ve zdejším kulturním domě se
dne 3. 4. 2009 sešli sponzoři, politici, účinkující a diváci. Vystoupila skupina Fleret s Jarmilou
Šulákovou, děti z MŠ a ZŠ Myslibořice. Pořadem provázel známý komentátor pan Jan Vala.
Generálním partnerem festivalu je Jaderná elektrárna Dukovany -Skupina ČEZ, sponzoři
INFRAM, AKAB, mediální partneři MLADÁ FRONTA DNES a rádio Blaník. Hudební festival dále
pokračuje v Letovicích, Rosicích, Brně, Jemnici, Přibyslavi, Hrotovicích, Oslavanech, Jaroměřicích nad Rokytnou a Moravském Krumlově v různých termínech až do konce května. Letošní
výtěžek z dobrovolného vstupného v Myslibořicích - 9.260,--Kč byl věnován Ústavu sociální péče
Jinošov. Výtěžek použijeme na týdenní cykloturistický pobyt několika klientů v Jižních Čechách.
Děkuji starostovi z Myslibořic panu Milanu Palátovi za kvalitní kulturní zážitek a za to, že si vybral
právě naše zařízení, kterému byl výtěžek věnován.
Ředitelka ÚSP Jinošov: Bc.Alena Brožková
13
DDM
„RADOST“
DDM „RADOST“ Náměšť nad Oslavou Vás zve

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Pondělí 4. května od 16.00 hod. v sokolovně, dospělí od 18.30 hod.
Zveme Vás na turnaj stolního tenisu. Turnaj je určen pro všechny kluky a holky ze ZŠ i dospělé
a bude odehrán ve třech kategoriích: 1.-5. tř. ZŠ , 6.-9. tř. ZŠ a dospělí. Body získané z
jednotlivých turnajů se započítávají do celkového pořadí.
Startovné: 10,- Kč, dospělí 20,-Kč

TURNAJ V ŠIPKÁCH
Přijďte si vyzkoušet své umění v této hře.

VÝLET DO LANOVÉHO CENTRA PROUD BRNO Pátek 15. května
2 hodiny napínavého programu během něhož se od nízkých lanových překážek a nácviku
jištění na trenažéru dostaneme na překážky vysoké. Zpočátku po jednom, později ve dvojici
se vydáme na dobrodružnou procházku po lanech ve výšce 8,5 až 10 m. Budeme bojovat s
rovnováhou, výškou, důvěrou v kamarády, ale i sebe sama. Pro nejodvážnější jsou
připraveny opravdové výzvy: Tarzaní skok, kmen pro čtyři a velký zhup.
Sraz v 13.30 hod. na vlakovém nádraží v Náměšti.
Návrat v 19.40 hod. Cena: 150,-Kč.
Přihlášky v DDM do 4. května 2009.

NÁMĚŠŤSKÝ TROJBOJ 2009
22. - 24. května
12. ročník otevřeného závodu pro všechny příznivce sportu ve 12. kategoriích.
Pátek 22. 5
PLAVÁNÍ 19.00 hod.
Bazén LAGUNA Třebíč
Sobota 23. 5. KOLO
10.00 hod.
Kulturní dům ve Zňátkách
Neděle 24. 5. BĚH
13.00 hod.
Kamenný most v Náměšti n. Osl.
Výsledky každého závodu budou vyhlašovány zvlášť, lze se účastnit libovolného počtu
závodů. Startovné na každý závod 10,-Kč. Informace v DDM a na plakátech.

TURNAJ V PETANQUE
Středa 27. května od 16.00 hod. v DDM
Zveme všechny školou povinné příznivce na odpolední soutěž v petanque.
Vybavení zapůjčíme, hru naučíme. Těšíme se na Vás.

VÝLET DO ZOO ZLÍN
Sobota 30. května
Zveme Vás do jedné z nejoblíbenějších zahrad v republice. Rozlehlé přírodní expozice se
společným chovem více druhů zvířat, nová tropická hala Yucatan, průchozí expozice
a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park - to je prostředí zcela ojedinělé zoo i v Evropě.
Odjezd:8.00 hod. z autobusového nádraží v Náměšti n. Osl.
Návrat: 17.00 hod. na autobusové nádraží
Cena:
Děti do 3. let bez nároku na vlastní sedadlo v autobuse zdarma
Děti 3 – 15 let 270,-Kč Starší 15. let
290,-Kč
Pro děti od 1. tříd ZŠ zajištěn pedagogický dozor. Přihlášky do 15. května v DDM.
Informace o všech chystaných akcích, kroužcích… Vám rádi sdělíme v
DDM RADOST, NOVÁ 535, NÁMĚŠŤ N. OSL., TEL.: 568 620 039, 731 418 207
www.namestddm.cz, [email protected]
Středa 13. května od 16.00 hod. v DDM
14
PŘEDSTAVUJEME KROUŽEK DDM
BROUČCI
Zájmový útvar BROUČCI je určen
zejména dětem předškolního věku.
Děti se v kroužku po celý rok
seznamují s přírodou ( vycházky,
poznávání přírodnin, ekologické hry
atd. ). Za nepříznivého počasí jsou
schůzky v klubovně. Zde kromě
nejrůznějších her vyrábíme s dětmi
výrobky z různých materiálů.
Jedním z cílů kroužku je najít si nové
kamarády, získat nové dovednosti a
zkušenosti.
Kroužek se koná v DDM každé
pondělí od 15.00 hod. a kdykoli se za
námi můžete přijít podívat.
ZPRÁVY Z DDM

V březnu se v DDM uskutečnil kurz tkaní. Účastnice kurzu se naučily pracovat s tkalcovským
stavem a odnesly si domů vlastnoručně utkané koberečky.
Další podobný kurz proběhne v příštím školním roce.

28.3 se v DDM uskutečnil sraz talentované mládeže v šachu. V rámci srazu šachistů z celého
kraje Vysočina byl odehrán krajský přebor družstev. Náměští šachisté v něm obsadili 2. místo.

Výsledky turnaje ve florbale 28.3. konaném v tělocvičně ZŠ Husova:
Mladší:
1. RED EANGLS ( L.Bartes, Š. Joura, F. Joura, T. Strnad )
2. HC MOUKY ( P. Sedlák, L. Sedlák, V. Široký, T. Košut )
Starší:
1. AMATÉŘI ( M.Kopuletý, R. Čikl, P. Hort, T. Nováček, M. Němec )
2. ŽABAŘI ( M. Veselý, B. Černý, M. Homola, A. Štýs, A. Mitchell )
3. ERIKOVCI ( E. Vidlák, J. Ďebnár, D. Štipský, F. Sedlák, J. Oršula )

Výsledky turnaje ve stolním fotbálku 1. 4. :
Mladší: 1. MÉĎA BÉĎA ( T. Košut, M. Nováček )
2. ŠTÉŇÁTKA ( M. Morochovič, V. Havránek )
3. DRACI ( J. Choutka, P. Čumplík )
Starší:
1. D.Krys, 2. A. Váňa, 3. I. Paukovičová, 4. J. Ďebnár

Výsledky turnaje středoškoláků a dospělých ve florbale 4.4. :
1. Yashica Třebíč, 2. Nevim Náměšť n. Osl., 3. Haluzáři Zbraslav, 4. Drátovna Náměšť n. Osl.,
5. Bordeláři Náměšť n. Osl., 6. Hrozen Zbýšov
15

Výsledky turnaje v šachu „ O velikonočního beránka “ ze dne 9.4.:
Celkové pořadí: 1. T. Košut ( DDM Náměšť n.O. )
2. J. Vaverka ( Sokol Zastávka )
3. P. Walek ( TJ Spartak Třebíč )
Kategorie H 16: 1. P. Just ( SVČ Ivančice )
2. M. Sýkora ( TJ Žďár n.S. )
3. R. Pazderka ( Spartak Pelhřimov )
Kategorie H 14: 1. T. Košut ( DDM Náměšť n.O. )
2. J. Vaverka ( Sokol Zastávka )
3. P. Walek ( TJ Spartak Třebíč )
Kategorie H 12: 1. V. Zadina ( ZŠ Humpolec )
2. R. Krupica ( Sokol Zastávka u Brna )
3. O. Novotný ( Sokol Bedřichov )
Kategorie H 10: 1. B. Hofírek ( ZŠ Brno )
2. D. Daněk ( Duras Brno )
3. V. Kříž ( ZŠ Humpolec )
Kategorie dívky:1. J. Kolínková ( DDM Náměšť n. O. )
2. L. Katrincová ( Sokol Bedřichov )
3. N. Richterová ( Durex Brno )
Děkujeme panu Štefanu Paulendovi za pomoc a vykonání funkce rozhodčího turnaje.

Během měsíce dubna jsme navštívili devět ZŠ v působnosti obce Náměšť n. Osl. a proškolili
170 žáků čtvrtých a pátých tříd v dopravní výchově.

Vítězem soutěže ve střelbě z luku 15. 4. se stal Tomáš Borský před druhým Markem Širokým
a třetí Míšou Halovou.

Ve čtvrtek 16. 4. jsme ve Vícenicích uspořádali finálové kolo vědomostní a sportovní soutěže
pro žáky 4. a 5. tříd Labyrint. V bouřlivé atmosféře přesvědčivě zvítězilo družstvo z Březníka,
které získalo 47 bodů ze 48.
Pořadí: 1. ZŠ Březník, 2. ZŠ Náměšť – Komenského, 3. ZŠ Mohelno, 4. ZŠ Vícenice, 5. ZŠ
Náměšť – Husova, 6. ZŠ Hartvíkovice, 7. ZŠ Studenec, 8. družstvo složené z diváků.
16
ze škol
a školiček
Zprávy z MŠ Třebíčská
Konečně jsme se dočkali JARA a prvních
jarních květin, které se učíme poznávat v okolních
zahradách i na obrázcích.
Povídáme si také o EKOLOGII. Důležitosti
třídění odpadů a o jarním úklidu. Třída našich
nejmenších už zná také kontejnery a seznamuje se
s jejich používáním.
V rámci EKOLOGIE jsme navštívili Technické
služby města Náměště n. Osl. Zde jsme si prohlédli
stroje používané k údržbě čistoty našeho města.
Předškoláci se zúčastnili Dne otevřených dveří
v ZUŠ – obor taneční a výtvarný. Do školky se
vraceli plni nových dojmů.
17
Je to i naše zásluha, že je
pěkné slunečné počasí. A víte
proč? Zazpívali jsme sluníčku
všechny písně, které o něm
známe, a tak jsme po dlouhé
zimě mohli otevřít náš prolézací hrad první jízdou na
klouzačce.
Pozor jedu!
Mějte se hezky! A kdyby
pršelo, všechno spraví dobrá
nálada. Podívejte se na nás.
Prší, a nám to nevadí!
18
Z ČINNOSTI MŠ HUSOVA
 Paprsky jarního sluníčka, na které jsme
se všichni tolik těšili, nás stále více lákají ven do
přírody, kde ani nestačíme pozorovat, jak vše
rychle raší, kvete a roste. Ale kromě toho jsme
stihli za ten měsíc mnoho zajímavého,
především v oblasti kultury.
 Děti z obou budov se vypravily na
návštěvu do knihovny. Paní Klímová nám
připravila krásné povídání o medvídcích a jaru s
prohlížením knih. Moc se nám tam líbilo.
 Navštívili jsme Den otevřených dveří v
ZUŠ, viděli jsme, jak se děti učí tančit, hrát na
hudební nástroje, zpívat, malovat.
 Jako každý rok na jaře, tak i letos, jsme
navštívili obyvatele Domova důchodců. Jejich
tváře se rozjasnily při jarních písničkách a
básničkách, a o to lépe se nám potom pracovalo
při vytváření jarních kytiček, které jsme „zasadili“
do naklíčeného osení.
 Se zimou jsme se rozloučili tradičně –
vhozením Moreny do řeky Oslavy.
 Představení V MŠ HUDBA PRO RADOST nás zaujalo a pěkně pobavilo.
 Na Velikonoce jsme se pilně připravovali
malováním vajíček a výzdobou všech tříd. Také
jsme se byli podívat na výstavu ČSŽ o jaru ve
Staré radnici.
19
CO SE DĚJE NA ZŠ KOMENSKÉHO
Oblastní turnaj
v přehazované
V pátek 27. března se 5. a 7. ročníky
zúčastnily oblastního turnaje v
přehazované v Moravských Budějovicích. Žáci a žákyně 5.B se umístili na krásném 3. místě a děvčata 7.
ročníků vybojovala výborné 2. místo.
Družstvo 5.A a chlapci 7. tříd skončili
těsně pod stupni vítězů na 4. místě.
Všem žákům děkujeme za vzornou
reprezentaci.
R.M.
Okresní kolo přehlídky divadelních souborů
Dne 31. března se dramatický kroužek Píďalky zúčastnil okresního kola přehlídky dětských
divadelních souborů. V konkurenci čtrnácti souborů se jim podařilo probojovat do krajského kola,
které se bude konat 22. dubna v Třebíči.
Poděkování patří: Anežce Vávrové a Romaně Hlavizňové ze 6. třídy, Markétě a Katce Chytkovým
z 5.B, Kristýně Fantové z 5.A, Filipu Junáškovi, Petru Brychtovi, Jardovi Stejskalovi, Jirkovi
Dardovi, Lucce Augustové, Ondřeji Staňkovi, Kamile Hlavizňové a Veronice Kočí ze 4.B třídy.
S.M.
Dějepravné soutěžení
V pondělí 6. dubna si žáci tříd 8. a 9.A vyzkoušeli své znalosti z historie v soutěži nazvané
Dějepravné soutěžení. Vše se odehrálo v areálu a blízkém okolí třebíčského zámku. Za hlavní
motiv soutěže pořadatelé vybrali následující téma: České země v době knížecí (10. – 12. století).
Naše dvě šestičlenná družstva pracovala samostatně a jako podklad dostala mapu umístění
stanovišť, která musela v časovém limitu absolvovat. Tato cesta do minulosti žáky sice trochu
vyčerpala, ale zároveň navnadila ku bližšímu poznání českých dějin. Všem zúčastněným
děkujeme za reprezentaci školy a Městskému kulturnímu středisku za zapůjčení kostýmů.
H.M.
Den řemesel
V nedávné době si ještě žáci devátých tříd naší školy pohrávali s myšlenkou, jakému že „řemeslu“
se budou ve svém budoucím životě věnovat, když se rozhodovali, na jakou školu či obor si podat
přihlášku.
Nyní si ale žáci druhého stupně ZŠ Komenského v Náměšti nad Oslavou některá z řemesel měli
možnost vyzkoušet na vlastní kůži. Naše škola totiž zorganizovala ve středu 15. dubna 2009 Den
řemesel, kdy se každý žák měl možnost zapojit do některé z nabídnutých činností a projevit tak
svůj vztah k práci, ale i k umění.
Chlapci šesté a sedmých tříd dostali za úkol podílet se na zvelebení okolí školy. Pracovali na
školní zahradě, vyhrabovali listí na školním pozemku, ryli a připravovali záhony. Žáci osmého a
devátých ročníků vyklízeli ze školní půdy starý nábytek. Děvčata se věnovala zhotovování
výrobků, které poslouží k výzdobě interiéru školy. Dívky si mohly vybrat z několika dílniček.
Věnovaly se malování na sklo a na hedvábí, keramice, kresbě a malbě.
20
Nás, vyučující, naši žáci příjemně překvapili
svým nasazením, elánem, ochotou a chutí
pracovat. Bylo milé, když ze zaprášených
obličejů našich chlapců z vyšších tříd, kteří
uklízeli na půdě, vesele vykukovalo bělmo
jejich očí, což možná některým z nás
připomnělo v našich podmínkách již téměř
zapomenuté hornické povolání, nebo když jiný
chlapec z nižšího ročníku nechtěl být při rytí na
školním pozemku vůbec vystřídán.
Část středečního dopoledne jsme tedy strávili
netradičně. Všichni pracovití žáci, kteří se
usilovně podíleli na vylepšování prostor školy a
jejího okolí, si zaslouží velkou pochvalu.
Nyní je před námi Den Země, kdy v započatých
aktivitách mnozí z nás budou jistě s chutí
pokračovat.
S.V.
MÁME RÁDI SVOJE MĚSTO, ŽIJEME V NĚM A S NÍM….
ANEB ZÁMEK PATŘÍ DĚTEM
Nově vzniklé vzdělávací programy škol mají za úkol kromě učiva rozvíjet u žáků i mnoho dalších
dovedností v několika hlavních tématech, která se dotýkají života člověka.
Téma s názvem Výchova demokratického občana se ZŠ Komenského rozhodla rozvíjet koncem
května propojením výuky s životem svého města:
provázení deváťáků v místním zámku (čtvrtek 21.5.- neděle 24.5.)v neděli 24.5. vystoupení
dramatického kroužku na spodním nádvoří zámku (11.15, 14.15, 16.15)
výstava žákovských projektů a výtvarných prací na Staré radnici (15.5. – 24.5.)
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 15.5. ve 13. 00 hodin
Cílem je zvýšit zájem žáků i veřejnosti o svoje město, památky, o dění ve škole, ukázat dovednosti
žáků 9. ročníků a část roční práce ostatních žáků formou výstavy prací a také se pochlubit
kulturním vystoupením žáků, kteří se se svým programem probojovali až do krajského kola
přehlídky dramatických souborů.
21
Celá akce vznikla ve spolupráci základní školy, pana kastelána Buše a MěKS. Odměnou
deváťákům bude (kromě vaší velké návštěvnosti) bezplatný pronájem zámecké knihovny při
závěrečném slavnostním vyřazení a předávání vysvědčení 26.6. v 16.00. Tato slavnost bude ve
znamení spolupráce s ZUŠ, protože při ní vystoupí pěvecký sbor těch nejmenších dětí, které ZUŠ
má. Symbolicky tak žáci devátých tříd „předají“ školu dětem, které do ní možná v budoucnu
nastoupí.
H.R.
Coca-cola Školský pohár 2009
V úterý 21.4. proběhlo na hřišti FC v Náměšti 1. kolo Coca-cola Školského poháru 2009. Naši
borci se postupně utkali se Základní školou Husova, kterou v napínavém utkání porazili brankou
Martina Křivánka ze 7. třídy těsně 1 : 0. Dalším a zároveň posledním soupeřem bylo Katolické
gymnázium Třebíč, které hoši přehráli vysoko 12:1. Při tomto utkání se kluci gólově vyřádili – Hort
M. 4x, Svoboda R. 3x, Křivánek M. 2x, Heto J. 2x a Macháček L. 1x. Základní škola kpt. Jaroše z
Třebíče bez omluvy nepřijela a tak naše družstvo získalo bez námahy další body do tabulky.
Jelikož ani jednou neprohrálo, stalo se zaslouženě vítězi a tím pádem i postupujícím do dalšího
kola. Klukům i jejich trenérovi – p. uč. Hodáňovi gratulujeme a do dalšího kola přejeme hodně sil a
fotbalového štěstí. FC Náměšť děkujeme za zapůjčení hřiště a panu místostarostovi Matouškovi
patří dík za objektivní rozhodování všech zápasů.
J.H.
Oznámení
Základní škola Náměšť nad Oslavou, Komenského přijme od 1. 9. 2009:
učitele/učitelku matematiky (+ nejlépe Fyziky)
vychovatelku školní družiny
Další informace podá ředitelka školy na telefonu 568620808 nebo osobně při návštěvě školy.
22
23
ZPRÁVIČKY ZE ZŠ HUSOVA
Zdravotníci
V průběhu měsíce března proběhlo
zdravotnické školení pro žáky 8. tříd.
Podílela se na něm Vyšší zdravotní
škola v Třebíči i zdravotní záchranáři z
praxe.
Všichni se seznámili se základy 1.
pomoci a ošetření různých zranění si
vyzkoušeli i prakticky. Přijeli i hasiči,
kteří nás seznámili se svou prací a
požární prevencí. Žáci se tak naučili
spoustu nových věcí, které jim mohou
být užitečné v praktickém životě.
Z světa
matematických soutěží
V úterý 17. března proběhlo v
Třebíči okresní kolo matematické
olympiády pro 4. ročník a matematické
pythagoriády pro 5. ročník. Matematické olympiády se zúčastnilo 55 žáků, z
toho bylo 45 úspěšných řešitelů
okresního kola.
Naši školu reprezentovali Petr
Bednář a Daniel
Ivánek (na snímku). Daniel patří
mezi řešitele
úspěšné, a to dokonce ty nejlepší, poněvadž obsadil
krásné 1. místo.
Matematické pythagoriády se
zúčastnilo 257 žáků, z toho bylo 140
žáků úspěšnými řešiteli okresního kola.
Mezi úspěšné řešitele se z naší školy
probojovali Jan Hruškovič (8.místo),
Pavel Dvořák, Jakub Horký (oba 9.
místo), Michal Slanina (12. místo),
David Mičulka (14. místo), David
Benda, Jaroslav Koblížek (oba 16.
místo), Michal Morochovič a Theodor
Tiller (oba 19. místo).
24
Školní kolo
Superstar
Ve středu 25. března se v hudebně
ZŠ Husova sešlo 11 možná „budoucích“
zpěváků na každoročně pořádané
pěvecké soutěži o školní Superstar.
Začínající umělci si vybrali jednu lidovou a
jednu současnou píseň, kterou předvedli
ve svých originálních úpravách. V
kategorii sólový zpěv 6. - 9. ročník si
vyzpívala 1. místo svým čistým a
třpytivým sopránem žákyně 8. třídy
Veronika Suchá. Příjemně překvapil
jediný mužský zástupce – žák 7. třídy Jiří
Stuchlík. Získal 2. místo. Na 3. místě
skončila Kateřina Bourová, žákyně 8.
třídy.
V soutěži skupin zvítězilo trio
zpěvaček z 8. a 9. třídy ve složení Nikola
Hálová, Michaela Králová a Veronika
Suchá. Výkony našich mladých zpěváků
byly odměněny potleskem. Za nevšední
kulturní zážitek všem účinkujícím děkujeme.
Velký úspěch
Ve středu 25. března se v Pardubicích
konal již VI. ročník soutěže v recitaci a
zpěvu v anglickém jazyce s názvem „O
bílého havrana E. A. Poea“. Vzhledem k
tomu, že v našem regionu se podobná
soutěž nekoná, rozhodli jsme se vydat do
těchto vzdálených končin. Naši školu jela
do Pardubic reprezentovat Kateřina Surá
z IX. A (na snímku).
Připravi
-la si dramatický monolog hrdinky Elizabeth z
knihy Pýcha
a předsudek od Jane Austenové. Porotu složenou z divadelního
herce a režiséra, kytaristy a hudebního skladatele, učitelů, ředitelů
základních a středních škol Katčin výstup velmi zaujal, proto
nešetřila slovy chvály a obdivu.
Za do té doby nevídaný výkon „divadla jednoho herce“ dostala
Katka zvláštní cenu poroty. Pokud jste na její výkon zvědavi, přijďte
se podívat na naši školní akademii.
25
Volejbalový turnaj
Ve čtvrtek 26. března se naše škola zúčastnila volejbalového turnaje v Hrotovicích za účasti
13 družstev, které byly rozlosovány do tří skupin. Náš tým ve složení Bednářová Lucie, Halová
Michaela, Špelina David, Coufal David, Tomek Filip, Brüstl Pavel a Ďebnár Jiří narazil ve své
skupině postupně na týmy z Hrotovic "A" 0:2 na sety, Myslibořic"A" 2:0 a týmu Želetavy 0:2. Ve
skupině se umístil na 3. místě.
Do čtvrtfinále postupovaly vždy dva první týmy a dva nejlepší týmy ze třetích míst. Naše
družstvo postoupilo jako první ze třetího místa. Ve čtvrtfinále, které bylo již pro náš tým víc než
splněný cíl, jsme narazili na velmi silný a sebevědomý tým ze Znojma ( mimochodem družstvo
složené ze sportovní volejbalové třídy).
V prvním setu kladl náš tým tuhý odpor a sebevědomí "Znojmáci" naše družstvo porazili po
velkém boji. Druhý set měl již hladký průběh ve prospěch soupeře a naše družstvo bylo z dalších
bojů vyřazeno. Celkově se náš tým, díky lepším poměrům bodů v jednotlivých setech, umístil v
silné konkurenci na výborném pátém místě.
Pasování
na čtenáře
Ve čtvrtek 26. března
proběhlo na naší škole
malé slavnostní odpoledne. Středem pozornosti
se stali naši nejmenší
školáci – tedy prvňáci, pro
které byl připraven ceremoniál „pasování na
čtenáře“.
Program zahájily děti z
dramatického kroužku,
které velmi procítěně přednesly dvě básničky. Poté
za zvuku královské fam-
26
fáry přišel „král Pavel I.“ spolu se „zástupcem měšťanů“. Preceptoři v podobě třídních učitelek
představily své „družiny pážat“. Každé páže bylo po předvedení čtenářských dovedností
pasováno na malého čtenáře.
Regionální kolo v přehazované
Žáci naší školy se v pátek 27. března zúčastnili soutěže v přehazované v Moravských
Budějovicích. V kategorii mladších i starších žáků jsme měli vždy dvojité zastoupení.
V obou kategoriích naše družstva obsadila 2. místo. (mladší žactvo - Bednář, Dolejší, Dvořák,
Minh duch, Horký, Ryšavý, Sedlák, starší žactvo - Repáň, Šimončič, Košut, Kopuletý, Vavřina,
Sítek, Kazatel, Oršula). Poháry za 2. místo tak rozšířily naši sbírku ve vstupních prostorech
školy.
Úspěch dramatického kroužku Kašpárek
Dne 31. března se dramatické kroužky ZŠ Husova zúčastnily okresního kola soutěžní
přehlídky dětského divadla. Se svými vystoupeními Tulák stůl, Tety a O dvanácti měsíčkách
sklidily samou chválu.
Divadelní soubor Kašpárek složený z šestnácti žáků 3.A postoupil do krajského kola. Za své
vystoupení získali Kašpárci krásný dort a diplom. K jejich úspěchu jim patří velký potlesk, neboť
konkurence byla v letošním roce opravdu značná.
Přejeme jim další herecké a recitační úspěchy na prknech co znamenají svět…
Dějepravné soutěžení
V pondělí 6.dubna pořádalo Muzeum Vysočiny v Třebíči už šestý ročník Dějepravného
soutěžení s názvem „Čechy v době knížecí“.
Z naší školy se do soutěže přihlásilo pětičlenné družstvo žáků ve složení Kateřina Surá a
Dušan Benda z 9.A, Lucie Matúšková a Jan Koblížek z 9.B a Kateřina Bourová z 8.A. Dějepisné
klání probíhalo letos za velmi pěkného počasí. Úkoly, které jsme plnili, byly pestré a mnohdy velmi
zapeklité.
O tom, že je soutěž vždy zajímavě připravená, svědčila účast 26 družstev. Netušili jsme, že
nejkrásnějším okamžikem celé soutěže se pro nás stanou závěrečné minuty. ZVÍTĚZILI JSME.
Odvezli jsme si nejenom pěkné knihy, diplomy a trička, ale i neopakovatelné zážitky a možnost
podílet se na pořádání soutěže v příštím roce. Naše poděkování patří i maminkám, které nám
pomohly vytvořit dobové oblečení pro soutěž.
Okresní kolo matematické olympiády
Ve středu 8. dubna proběhlo v Třebíči okresní kolo matematické olympiády 6. ročníků. Ze ZŠ
Husova se do něj probojovali čtyři žáci. V této velmi náročné soutěži mladých matematiků naši
žáci skvěle uspěli. Michal Šimončič a Petr Lainka dokonce shodným počtem bodů obsadili 3.
místo a dokázali tak porazit nejen své vrstevníky z ostatních ZŠ, ale i studenty víceletých
gymnázií a škol se specializací na matematiku. Velmi dobře si vedla i Kateřina Fabíková, která
obsadila 4. místo.
Burza
Dne 8. dubna proběhla na naší škole charitativní burza hraček, knížek, her… Získané
finanční prostředky budou použity na vzdělání námi adoptovaného Patrika Amukoro z Keni. Děti
vzaly svůj úkol zodpovědně a prostory dílny překypovaly darovanými věcmi. Chceme všem
dětem naší školy poděkovat za projev lidskosti.
27
Ohlédnutí
Teď, když toto čtete, je nejspíš už květen. To už budeme mít všichni jasno, kam půjdeme na
střední školu. Ale co všechno tomu předcházelo? Už od 8.třídy neustále sledujeme, jak bude
probíhat přijímací řízení, až se budeme hlásit my. Nakonec to dopadlo tak, že jsme mohli podat až
3 přihlášky.
Bylo plno rozhodování, kam si přihlášku dát. Museli jsme vybírat nejen podle toho, jaké máme
zájmy (což je samozřejmost), ale také podle známek. Většina z nás si tedy nevyzkouší stres z
přijímaček, jen bude čekat na dopis, kde se dozví, jestli je přijat nebo ne. Některé školy však
přijímačky dělají - jsou to hlavně gymnázia.
A proto se příprava nesmí podcenit. Tímto bychom chtěli poděkovat p. uč. Zeithamlové, která
nás učila matematiku a každý pátek od 7 se s námi připravovala na zkoušky, dále p. uč .Slané,
která nám ve středu ráno diktovala diktáty a pomáhala s rozbory z jazyka českého a v neposlední
řadě p.uč.třídní Janě Němcové, která nám pomohla s vyplňováním přihlášek a vším ostatním, co
bylo potřeba. Za to vám patří náš velký dík!
9.A.
ZŠ HUSOVA
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA VIII.
ŠKOLNÍ AKADEMII,
KTERÁ SE KONÁ
VE ČTVRTEK
14. KVĚTNA 2009
OD 17.00 HODIN
V SOKOLOVNĚ.
28
29
Pozvánka na akce žáků
Základní umělecké školy v Náměšti nad Oslavou
15. 5.
- koncert žáků z pobočky v Mohelně v 18.00 hod.
v místním kostele
27. 5.
- I. koncert absolventů hudebního oboru
- elektrické klávesové nástroje v 16.00 hod.
v hudebním sálku na Staré radnici
29. 5.
- II. koncert absolventů hudebního oboru
- ostatní nástroje v 16.00 hod.
v hudebním sálku na Staré radnici
.
7. 6.
- závěrečné vystoupení žáků z pobočky v Budišově v 16.00 hod.
8. 6.
- vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru v 16.00 hod.
ve výstavní síni na Staré radnici
12. 6.
- závěrečná hudební akademie v 17. 00 hod. v sokolovně
14. 6.
- závěrečná taneční akademie v 17.00 hod. v sokolovně
15. 6.
- vernisáž výstavy SALON 2009 v 17.00 hod.
ve vestibulu městského úřadu
19. 6.
- závěrečné vystoupení v Mohelně v 16.00 hod. v aule ZŠ
21. 6.
- koncert žáků ke „ Dni hudby“ v 17. hod.
v zámecké knihovně
22. 6.
- vernisáž výstavy „Podobizny“ v 16.00 hod.
v Domově důchodců
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ V SOUTĚŽÍCH
Letos se opět žáci naší školy zúčastnili národní soutěže základních uměleckých škol, kterou
vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce to byly soutěže v sólovém
zpěvu a ve hře na dechové nástroje.
12. 2. 2009 se konalo okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu v ZUŠ v Třebíči. V 5. kategorii
zde získala Kateřina Švarcová 2. místo a v 6. kategorii Veronika Suchá získala 1. místo. Obě
žákyně jsou ze třídy paní učitelky Mgr. Evy Horké.
16. 2. 2009 se konalo okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje také v ZUŠ v Třebíči.
Ve 2. kategorii hry na zobcovou flétnu se Pavlína Nekudová ze třídy pana učitele Martina Beneše
umístila na 1. místě.
30
6. 4. 2009 proběhla regionální přehlídka pěveckých sborů v Národním domě v Třebíči. Náš
pěvecký sbor „OSLAVA“ pod vedením paní učitelky Marcely Fryaufové zde byl oceněn „Stříbrným
pásmem“.
Všem našim úspěšným soutěžícím blahopřejeme!
Přijímací řízení v ZuŠ pro školní rok 2009 - 2010
HUDEBNÍ OBOR
- talentové zkoušky se konají 18., 22., 25. a 29. 5. 2009
vždy od 14.30 hod. do 17.00 hod.
v ředitelně ZUŠ na Masarykově nám. 51
VÝTVARNÝ A TANEČNÍ OBOR
- přihlášky do těchto oborů budou přijímány na ředitelství
školy během měsíce května a června 2009
Do přípravného studia všech oborů přijímáme děti od 5 let.
Do základního studia všech oborů přijímáme děti od 7 let a starší.
Bližší informace najdete na internetových stránkách www.zusnamestno.cz nebo se můžete
obracet na ředitelku ZUŠ Mgr. Jarmilu Bikárovou,
tel. 568 620 456, e-mail: [email protected]
31
32
sport
Tělovýchovná jednota TURISTA
a Klub českých turistů Náměšť nad Oslavou
uskuteční turistický pochod
Nejen PRAHA – PRČICE, také
NÁMĚŠŤ – ČUČICE
34. ročník – v sobotu 30. května 2009
Trasy: na 5, 10, 20, 25, 30, 33, 35, 40 a 50km, celkem 12 tras
+ vlastní.
Start, cíl: SOKOLOVNA v Náměšti nad Oslavou
Hodina: start
6 – 7 hod. 40 a 50 km
7 – 10 hod. 5, 10, 20, 25, 30, 33 a 35 km
příchod do cíle do 18 hod
do 16 hod.
Startovné: Pořadatel nevybírá od členů KČT, KST, TJT a od rakouských turistů po předložení
členského průkazu – startovné ZDARMA!!! Vedoucí kolektivu nad 40 startujících členů (zájezd)
obdrží po zapsání členských průkazů na startu 100,- Kč. Dospělí 20,- Kč, děti v doprovodu rodičů
10,- Kč
Odměna: DIPLOM – zhotovený speciálně k tomuto pochodu. Odměnou jsou i pěkné zážitky z
pochodu, setkání s přáteli turistiky a životního optimismu, razítka do vandrbuchu, pamětní razítko.
Ubytování: na tel. číslech 568 620 036 (Zimní stadion) a 724 860 669 (ubytovna FC).
Pořadatel ubytování nezajišťuje.
Občerstvení: Každý z vlastních zásob. V cíli zdravotní osvěžující nápoj (ZON) zdarma,
ostatní nápoje za hotové. Pochodníci na 40 a 50 km obdrží v čučické hospůdce občerstvení
zdarma.
Informace: Mirek Svoboda, Nad Příhořím 666, 675 71 Náměšť n. Osl., tel.: 606 952 121
Ostatní: Pochod se uskuteční za každého počasí. Trasy jsou vedeny krásným přírodním
prostředím místy v chráněném území, a proto je nutné dodržovat trasy, neodhazovat odpadky,
chovat se tiše a dbát na protipožární opatření. Pojištěni jsou pouzce členové TJT a KČT.
Na startu obdrží každý účastník podrobný popis tras s plánkem. Na trasy 5 a 33 km si
vyžádejte zvláštní plánek. Trasy vedou do Kralic po řece Chvojnici.
Závěrem: Pochod není závod, nejde se na čas, zvítězí každý, kdo dojde do cíle po svých.
LENIVĚT ZNAMENÁ REZIVĚT!
Na shledanou v Náměšti nad Oslavou a v Čučicích se těší pořadatelé.
33
AUTO DUDA
Náměšť nad Oslavou
34
Rozpis soutěžních utkání FC Náměšť-Vícenice
Rozpis ut ká ní A muži - jaro 2009
K o lo
Da t um
Ča s
Soupeři
14. S O 28.3. 2009
15:00
FC - T řeš
15. NE 5.4.2009
15:30
S t.Říše - FC
16. S O 11.4.2009
15:30
15:30 V .M eziříčí - FC(um .tráva)
18. NE 26.4.2009
16:00
FC - Rapotice
19. NE 3.5.2009
16:30
Budišov - FC
20. S O 9.5. 2009
16:30
FC - Herálec
21. NE 17.5.2009
16:30
FC - Křižanov
22. NE 24.5.2009
16:30
Kouty - FC
16:30
FC - Š ebkovice
24. S O 6.6. 2009
13:30
FC - Čáslavice
17. NE 19.4. 2009
23. NE 31.5.2009
Rozpis ut ká ní B muži - jaro 2009
o d je z d
16:30
Rantířov - FC
25. NE 14.6. 2009
16:30
FC - Přibyslavice
26. NE 21.6.2009
16:30
Bohdalov- FC
14:00
auta
14:45
14:15
14:15
K o lo
Da t um
Ča s
Soupeři
o d je z d
14. NE 29.3.2009
15:00
Chlístov - FC
13:15
15. S O 4.4.2009
15:30
FC - Blatnice
16. NE 12.4.2009
15:30
Dukovany - FC
17. S O 18.4.2009
16:00
FC - V ladislav
18. S O 25.4.2009
16:00
Rokytnice - FC
19. S O 2.5.2009
16:30
FC - Okříšky "B"
20. NE 10.5.2009
16:30
Želetava- FC
21. S O 16.5.2009
16:30
M .Budějovice "B" - FC
22. S O 23.5.2009
16:30
FC - S tařeč
23. S O 30.5.2009
16:30
Hartvíkovice "B" - FC
Da t um
Ča s
Soupeři
14. S O 28.3. 2009
12:30
FC - Bystřice
15. S O 4.4.2009
12:30
M .Budějovice - FC
16. S O 11.4.2009
13:00
FC - Hrotovice
17. S O 18.4. 2009
15:00 Jem nicko- FC (V ratěnín)
18. NE 26.4.2009
13:30
19. NE 3.5.2009
13:30
Budišov - FC
20. S O 9.5. 2009
14:00
FC - Jarom ěřice
21. NE 17.5.2009
14:00
FC - N.S yrovice
22. S O 23.5. 2009
16:30
T řebelovice - FC
23. NE 31.5.2009
14:00
FC - Nová V es
24. NE 7.6.2009
14:00
S vratka - FC
25. S O 13.6.2009
14:00
FC - Radostín
26. NE 21.6.2009
14:00
T elč - FC
14:30
14:30
24. NE 7.6.2009
10:30
FC - Borovina Opatov "B"
25. S O 13.6.2009
16:30
Přibyslavice "B" - FC
26. S O 20.6.2009
16:30
FC - T řebenice
14:45
15:15
15:00
Rozpis ut ká ní žáků - jaro 2009
Rozpis utkání dorostu - jaro 2009
K o lo
14:00
o d je z d
K o lo
Da t um
Ča s
10.
10:45
12:45
FC - Nedvědice
12:15
13:45s žá k y
Soupeři
o d je z d
volno
11. S O 18.4.2009
9:00/10:30
12. S O 25.4.2009
9:00/10:45
FC - V .Bíteš
m l./st.
Jarom ěřice - FC
13. S O 2.5. 2009
9:00/10:30
FC - T řešť
14. S O 9.5. 2009
9:00/10:45
Okříšky - FC
st./m l.
7:30
m l./st.
st./m l.
15. S O 16.5.2009
9:00/10:30
FC - Luka
16. S O 23.5.2009
15:00/16:30
Hrotovice - FC
17. NE 31.5. 2009
12:45/14:30
V .M eziříčí "B"- FC
18. S O 6.6.2009
9:00/10:30
FC - Radostín
7:30
m l./st.
m l./st.
m l./st.
13:45
11:30
m l./st.
12:00
12:15
Vítězem NHL 2008/2009 se stalo
mužstvo Náměšť 1
Dohrávanými zápasy skončil dne 28.2.2009 letošní ročník náměšťské hokejové ligy. Již dříve
bylo rozhodnuto, že vítězem sezóny se stalo s náskokem osmi bodů mužstvo Náměšť 1, druha
skončila Náměšť 2 a třetí tým Hluboké.
240 odehraných zápasů, účast 16 týmů, čtyři měsíce litých bojů. Přes veškeré připomínky a
někdy zvláštní názory se jedná o dobrou a zajímavou soutěž, s možností zimní zábavy pro více
než tři sta aktivních hráčů, a spoustu fanoušků .
Již z prostého výčtu pořadí v tabulce je zřejmý složitý osud nováčků soutěže. Až úplně na
chvostu se umístili týmy HC Pyšel a Drátovny, nejlepší z nich pak HC Naloučany na desáté pozici.
Přes jejich maximální snahu je zvláště z počátku patrná jejich nezkušenost a zvláště jistá naivita,
ale to se postupně s přibývajícími zápasy jistotně změní.
Musím konstatovat, že jsme měli obavu z množství plánovaných utkání při systému
dvojkolově každý s každým, nicméně realita a ohlasy jsou většinou kladné, týmy si pochvalují dva
zápasy týdně a dá se to zvládnout časově i organizačně. Případné úpravy systému, pravidel,
soupisek, výstroje, například tolikrát přetřásanou problematiku košíků, možnosti kdo bude soutěž
hrát a další, necháme na schůzku zástupců mužstev, kterou plánujeme na pátek 11.9.2009.
Snahou bude zachovat co nejvíce amatérský status bezkontaktního rybníkářského hokeje a
znovu apeluji proti snahám přizpůsobit tuto soutěž k okresnímu přeboru. Tato liga má být
protichůdnou alternativou registrovaného hokeje.
http://www.volny.cz/nhlcup
35
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Konečné pořadí NHL 2008 - 2009
mužstvo
zápasy výhry remízy pr ohry
Náměšť 1
30
29
0
1
Náměšť 2
30
24
2
4
Hluboké
30
22
2
6
Dukovany
30
20
2
8
Jinošov
30
20
1
9
Studenec
30
19
2
9
Březník
30
16
3
11
HC Berušky
30
16
0
14
Vladislav
30
13
2
15
HC Naloučany
30
12
1
17
Moravský Krumlov
30
12
1
17
Rakšice
30
8
4
18
Vysoké Popovice
30
5
2
23
Mohelno
30
6
0
24
HC Pyšel
30
3
2
25
Drátovna
30
1
4
25
36
skóre
232 : 77
223 : 97
139 : 71
210 : 121
177 : 97
163 : 87
124 : 108
104 : 122
123 : 126
136 : 122
100 : 129
83 : 129
81 : 179
92 : 212
86: 258
61 : 201
body
58
50
46
42
41
40
35
32
28
25
25
20
12
12
8
5
Krajský přebor I. třídy – ženy
(konečná tabulka soutěže ročníku 2008/2009)
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
družstvo
ŠSK Demlova Jihlava A
TJ Jiskra Humpolec A
TJ OA Třebíč A
TJ Spartak Pelhřimov A
TJ Žďár nad Sázavou A
TJ Slavoj Polná A
TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou A
TJ Sokol Přibyslav A
TJ Náměšť nad Oslavou A
SK Dekora Ždírec nad Doubravou A
utkání
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
V
34
31
27
22
21
16
14
6
5
4
P
2
5
9
14
15
20
22
30
31
32
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sety
103:15
96:26
88:42
76:57
73:57
66:66
48:82
30:100
33:99
31:100
míče
2897:2206
2883:2215
3001:2645
2933:2680
2881:2659
2815:2826
2593:2875
2340:3030
2390:3063
2499:3033
body
70
67
63
58
57
52
50
42
41
40
Ženy TJ Náměšť zůstanou
v nejvyšší krajské soutěži
Potěšitelná zpráva pro naše příznivce volejbalu přišla z Krajského volejbalového svazu, který
(podle předpokladu) vyhověl odvolání ŠSK Demlova Jihlava proti dvojnásobné kontumaci
původně suverénně vyhraného dovjutkání se Ždírcem.
37
Toto rozhodnutí pomohlo i našemu týmu, který se tak dostal na 9. příčku soutěže a i pro příští
ročník by měl v této soutěži právo startovat.
Pro příští sezonu by mohl náš tým konečně již bojovat i o lepší umístění než na chvostu
nejvyšší krajské soutěže. Má k tomu docela slušný kádr hráček, který Náměšť neměla od let 1998
- 1999, kdy družstvo žen v nejvyšší krajskou soutěži (tehdy ještě Jm kraje) obsadilo konečnou
7. příčku. Z tohoto kádru máme v družstvu žen nyní – Ing. Ospalou-Nečasovou a Bc. Evu
Soldánovou.
Pro příští sezonu můžeme (pravděpodobně) počítat s těmito hráčkami:
nahrávačky:
Eva Křečková (po zranění ruky), Lucie Kašková (po zranění kotníku),
Blanka Vafková,
smečařky:
Ing. Šárka Wimmerová, Tereza Potočková, Helena Dobrovolná, Pavla Uhlířová,
blokařky:
Ing. Olga Ospalá-Nečasová, Bc. Eva Soldánová, Michaela Potočková,
Bc. Veronika Dedková a Míša Křečková.
Počítat můžeme i s několika hráčkami týmu kadetek.
Poslední zprávy z volejbalu:- ženy ŠSK Demlova Jihlava skončily v kvalifikaci o 2. NL na
prvním místě a postupují tak do této soutěže - muži Sokola Hrotovice skončily v kvalifikaci o 2. NL
také na 1. místě, navíc bez ztráty setu! a postupují.
Předseda oddílu: Ing. Pavel Obr
ZŠ Husova šestá na MČR škol v šachu
Na MČR škol 6.-9.tř. ve Štědroníně u Orlické přehrady hrála z každého kraje nejlepší dvě
družstva. Žáci ZŠ Husova z Náměště nad Oslavou v sestavě David Mičulka, Tomáš Košut, Jitka
Košutová a Martin Homola dosáhli výborného výsledku, když vybojovali celkové 6.místo. Jitka
Košutová získala na 3.šachovnici 6,5 bodu. Další postupující z Vysočiny, 3.ZŠ Pelhřimov,
obsadila 27.místo.
Podrobnosti na webu pořadatele http://www.chess-svetla.cz/index.php?cid=28
(MiČ)
38
CHARITATIVNÍ
SBÍRKA
OBNOŠENÉHO ŠATSTVA
se koná v měsíci květnu
každou sobotu
od 9,00 – 12,00 hod.
na ulici V. Nezvala 115,
Náměšť nad Oslavou
(budova bývalého městského úřadu).
39
Náměšťský mariáš
Dne 21. 3. 2009 se uskutečnil v restauraci u Cafourků sedmý ročník Náměšťského mariáše,
kterého se zúčastnilo 28 hráčů z Náměště a blízkého okolí. Turnaj se hrál na pět kol (doba
každého kola byla 50 minut. Hlavním rozhodčím byl pan Bílý Michal, který turnaj rozhodoval
sčítáním bodů po každém odehraném kole a posléze po všech odehraných kolech. Po sečtení
všech výsledků se na prvním místě se stejným počtem bodů umístili pan Cafourek z Náměště a
pan Hort ze Sedlece.
Na druhém místě se umístil pan Rudolecký ze Sedlece. Na třetím místě pan Štoček starší z
Náměště. Další umístění čtvrtý Kazda, pátý Kopeček, šestý Široký. sedmý Baláž, osmý Illek.
devátý Nedvěd a desáté místo obsadil pan Doležal.
Všem účastníkům děkujeme za vzorný přístup k turnaji.
Tentokrát neuspěli někteří favorité, například loňský vítěz pan Pulkrábek, který skončil až na
dvacátém čtvrtém místě. Ovšem největším zklamáním bylo sedmé místo pana Baláže, který letos
vyhrál dva turnaje v Kladerubech a Vícenicích. Naopak velkým překvapením bylo čtvrté místo
pana Kazdy.
P.S.: Tímto bych chtěl poděkovat panu Bílému za vzorné vedení turnaje, všem sponzorům,
kteří se podíleli na cenách turnaje, zaměstnancům restaurace Cafourek za vzornou obsluhu
a výbornou svačinu. Těšíme se na další ročník Náměšťského mariáše, který se uskuteční
za rok.
PŠ
Od 1. května 2009
je kniha
"Náměšť nad Oslavou
- historie
a současnost"
zlevněna
z 440,- Kč
na 260,- Kč.
40
JéTé Pádlo, DDM Náměšť a Městské kulturní středisko pořádá
aneb
plavba netradičních plavidel
po řece Oslavě v Náměšti nad Oslavou
Neděle 7.června 2009
O
S
L
A
V
I
Á
D
A
s
e
r
v
i
s
začátek kolem 14.00 hod.
zápis plavců a plavidel od 13.00 hod.
start u historického mostu,
Pokud nevíte, nebo jste již
zapomněli, co je netradiční
cíl pod jezem u železničního mostu.
plavidlo, uvolněte uzdu své
fantazii. Stejně jako kdysi.
Vzpomeňte všech těch skvělých lokomotiv, křesel pro hosty, letadel, pádloletů, cigaret,
párků, talířů, zápalkových krabiček, hasičských vozidel, tajemných hradů, WC, postelí,
balonů, vzducholodí, bojových lodí, hostinců, raket, boxerských ringů, závodních
formulí, klasických necek, bezejmenných plavidel...
Hledejte inspiraci na starých půdách, smetištích, ale i v běžném životě.
Nechte se odvázat pohádkami, televizními seriály, reklamami, vidinami...Hledejte
nápady ve škole, v práci, v dopravních prostředcích, doma...
Pokud máte nápad, ale nedokážete si s realizaci svého nápadu poradit nebo máte jiné
problémy, je zde pro vás OSLAVIÁDA - SERVIS.
Od pondělí 1. 6. do pátku 5. 6., vždy v době od 15.00 - 20.00 hod. jsou v Sokolovně
připraveni “odborníci” na netradiční plavidla, kteří vám pomohou váš zajisté skvělý
nápad realizovat. Bylo by však dobré, kdybyste měli svou představu alespoň trochu
tvarově promyšlenou, dobré je si ji zkusit namalovat. Půjde to pak mnohem snadněji.
Konstrukčně to pak spojenými silami zvládneme.
K dispozici bude omezený počet gumových duší, papundeklu, lepidel, barev, drátu,
dalšího pomocného materiálu.... Vlastní materiál vítán.
Skladování, ostraha rozestavěných i dokončených plavidel,
převoz plavidel ze sokolovny k mostu budou zajištěny.
44
Tímto Vás srdečně zveme na první ročník oslav osvobození od fašismu v květnu 1945, které se konají
v sobotu, 30. května 2009 v Náměšti nad Oslavou pod názvem Osvobození 1945. Náměstí bude
uzavřeno od 11.00 do 16:30 hod. Klub vojenské historie Elbe Vrchlabí ve spolupráci s veterán klubem
Třebíč a Březník pro Vás připravuje rekonstrukci bitvy o moravské město, výstavu historických
civilních a bojových vozidel a prohlídku dobového vojenského tábora.
Co uvidíte:
Od 11.00 hod. od rána si je možné prohlédnout dobový německý tábor jednotek SS a Wehrmachtu a
dobový tábor Rudé armády, umístěné vedle marketu Plus (Penny). V těchto táborech naleznete
skutečně vše, co vojáci potřebovali k polnímu životu v průběhu druhé světové války. Tábor byl dáván
dohromady partou nadšenců po několik let, výsledkem je vskutku zajímavá podívaná na originální a
dobové věci, ze kterých je tábor složen. Uvidíte plně vybaven radio vůz, kompletní polní kuchyň,
originální zbraně, stany a mnoho a mnoho dalšího příslušenství tábora. Pevně věřím, že převážná
většina z Vás něco takového ještě neviděla. Po celý den bude možno vidět spoustu vojáků SS,
Wehrmachtu a Rudé armády v dobových uniformách včetně originálních pušek, samopalů a kulometů.
Doporučujeme:
Nezapomeňte si dobře prohlédnout dobový tábor, dále pak na uzavřeném náměstí přehlídku
historických civilních a válečných vozidel, jako jsou mimo jiné i německý transportér Sdkfz 222, dělo
PAK 40, zahlédnete všude přítomný Kübelwagen KDF82, nákladní auta, motorky a spoustu dalšího.
Dále pak samozřejmě bojovou ukázku.
Bojový prostor:
V bojovém prostoru (pod městským úřadem směrem k baroknímu mostu, lemovaný červeno-bílou
páskou) pro Vás organizátoři vytvořili atmosféru němci okupovaného města v posledních dnech druhé
světové války, bude hrát historická hudba, všude budou vyvěšeny prapory Třetí říše, názvy ulic budou
změněny. Uvidíte bojové přípravy německé armády na svůj poslední boj s postupující Rudou
armádou.
Bojová ukázka:
Vrcholem oslav bude kolem 14.30 hod. bojová ukázka. Na hodinu a půl se tento prostor promění v lítý
boj fanatických jednotek SS s osvoboditeli. Velitelé jednotek SS a Wehrmachtu se nehodlají smířit s
faktem, že vůdce padl a druhá světová válka je u konce. Věrni odkazu svého vůdce svedou svůj
poslední a zbytečný boj s postupující Rudou armádou. Na obranu svých pozic němci použijí všechny
dostupné prostředky včetně děla, kulometů a minometů. Za cenu obrovských ztrát se Rudá armáda
krok po kroku blíží ke svému cíli. Němcům dochází munice a zbytek přeživších se uchýlí do hlavního
stanu SS, kde budou Rudou armádou zlikvidováni. V průběhu ukázky jsou používány pyrotechnické
efekty, střílí se z děla PAK 40 a všech možných pušek a kulometů, jak na straně němců, tak na straně
Rudé armády. Scénář je skvěle vypracován. Slabším povahám doporučujeme zůstat doma a dětem i
dospělým použít špunty do uší.
Po skončení bojové ukázky následuje pocta Rudé armádě za osvobození města a nastoupení obou
armád před diváky.
Po celý den je pro Vás připraveno ve třech výčepních stanech Starobrno dostatek piva a nealka, kdo
bude mít hlad má možnost kousnout do vynikajících klobás a dalších masných dobrot. Ve spoustě
jiných stánků najdete k prodeji také věci s vojenskou tematikou.
Vstupné je 70 Kč dospělý, 50 Kč děti do 15let a důchodci, rodinné vstupné (dva dospělí a dvě
děti) je 200Kč. Děti do 5 let mají vstup zdarma.
45
Soutěž trampských
skupin
XXXIX. ročník
Květen na zámku v Náměšti nad Oslavou
ZÁMEK V AKCI PRO RODINY
Mimořádnou akci pro rodiny s dětmi vyhlašuje na měsíc květen 2009
státní zámek v Náměšti nad Oslavou.
V době od 1. do 31. května budou mít rodiny s dětmi možnost
mimořádné slevy rodinného vstupného.
Rodinné vstupné 150,-Kč (2 dospělí + max. 3 děti do 15ti let)
Běžná cena rodinného vstupného je 230,-Kč.
V květnu ušetříte 80,-Kč
Využijte této nabídky a přijeďte s dětmi do Náměště.
Nabízíme prohlídku krásného zámku, rozkvetlých zahrad a parků,
možnost pěších i cyklistických výletů po okolí.
Hlasujte pro náš pohádkový zámek na www.npu.cz
Individuální vstupné na prohlídku zámku se nemění.
Plné vstupné: 80,-Kč, snížené vstupné 50,-Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
46
Přehled kulturních, sportovních
a společenských akcí - květen 2009
28.4 - 22. 5. Galerie 12: MONIKA VOSYKOVÁ skleněné objekty
JAN DOČEKAL kresby a obrazy
Galerie 12, zámek
Dovolujeme si Vás i Vaše přátele pozvat na výstavu Strany dvou mincí. Otevřeno je
pravidelně úterý - neděle / 13 - 17 hod.
1. - 10. 5.
Výstava: "Barevný svět dětí"
výstavní síň
Výstava dětí základní školy Husova. Pořadatel: MěKS.
7. 5.
Folkovkové setkání
špitálek sv. Anny 17:30 hod.
Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou zve všechny přátele a příznivce
Folkových prázdnin na setkání, na jehož programu budou hudební vzpomínky na loňské
Folkové prázdniny a dramaturgie Folkových prázdnin s hudebními ukázkami na rok letošní.
Programem bude provázet dramaturg festivalu Michal Schmidt. Vstupné zdarma.
9. - 10. 5.
XXVIII. ZÁMECKÝ VRCH MANN FILTER 2009
Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR pořádá Mistrovství ČR v závodech současných
a historických automobilů do vrchu a vložený mezinárodní závod KW BERG-TROPHY.
Start tréninkových jízd od 08:00 hod., start první závodní jízdy od 12:30 hod.
14. 5.
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ Husova
15. - 24. 5.
Výstava: "Ze života školy"
sokolovna 17 hod.
výstavní síň
Výstava dětí základní školy Komenského. Slavnostní vernisáž proběhne 15. května
2009 ve 13:00 hod. Pořadatel: MěKS.
15. a .16. 5
Šapitó 2009 - Multižánrový festival na cestách
ulice Sadová
Z TECHNICKÝCH DŮVODU ZRUŠENO.
15. 5.
HUDEBNÍ SKEPY: Václav Koubek
kaple sv. Anny 19 hod.
Muzikantem posledních Hudebních sklepů bude Václav Koubek, který si přizval na pomoc
Terezu Palkovou - harmonika, klávesy. Vstupné 80,- Kč. Pořadatel: MěKS.
16. 5.
JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY
Tradiční turistický pochod na 12 km okolo jinošovských studánek. Start od 8:00 - 10:00 hod.
na návsi v Jinošově.
47
23. 5.
NÁMĚŠŤSKÁ PLACKA
zámecká jízdárna 18 hod.
XXXIX. ročník soutěže trampských skupin. Host: Tempo di vlak. Účinkují: Careta, Deset
pohledů, Ondra Herzán, Jaromír Janata, Jir-Ka, Kati, Láďa Langer, Pocity, Pavel Pokorný,
Špunt, Láďa Zítka, Červen 29 a další. Vstupné: 80,- Kč. Pořadatel: MěKS.
23. 5.
30. 5.
OLDIES DISKOTÉKA ag. Music Production
sokolovna 21 hod.
Dálkový pochod NÁMĚŠŤ - ČUČICE
Zápis od 6:00 hod. u Sokolovny v Náměšti, trasy 5, 10, 20, 25, 30, 33, 35, 40, a 50 km.
Pořadatel: Odbor Klubu českých turistů Náměšť nad Oslavou, p. Mirek Svoboda, tel.: 606
952 121.
30. 5.
Historická bitva - osvobození 1945
Rekonstrukce bitvy z II. světové války za účasti vojenské dobové techniky a vojáků v
dobových uniformách (německých a ruských), výstava historických civilních a vojenských
vozidel a prohlídka dobového vojenského tábora z II. světové války.
PŘIPRAVUJEME
2. 6.
XIV. Mezinárodní hudební festival 13 měst zámek, knihovna 19:30 hod.
CONCENTUS MORAVIAE
Art Trio BOHEMIA koncertuje na mnoha významných podiích v Německu, Rakousku,
Lucembursku, Španelsku, Itálii, Slovensku, Velké Británii, Norsku, Kanadě, Tunisu,
Spojených Arabských Emirátech, aj. Program: F. Hensel-Mendelssohn: Klavírní trio d moll
op. 11, F. Hensel-Mendelssohn: Rok pro klavír, výběr, F. M. Bartholdy: Klavírní trio č. 1 d
moll, op. 49. Vstupné: 140,- / studenti a důchodci 90,- Kč.
7. 6.
OSLAVIÁDA
u kamenného mostu od 14 hod., 7. 6.
aneb plavba netradičních plavidel po řece Oslavě
JéTé Pádlo, Dům dětí a mládeže a Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou pořádá
po několikaleté přestávce plavbu netradičních plavidel po řece Oslavě. Prezentace plavců a
plavidel od 13:00 hod. Od 1. 6. - 5. 6. OSLAVIA servis v sokolovně - materiál, poradenství
a vše potřebné ke stavbě plavidel denně od 15:00 hod. - 20:00 hod. Více informací na
www.namestddm.cz, www.namestnosl.cz.
XIV. Mezinárodní hudební festival 13 měst zámek, knihovna 19:30 hod
CONCENTUS MORAVIAE
Hlavním hostem večera bude Magdalena Kožená - mezzosoprán, Private Musicke - viola da
gamba, Pierre Pitzl - umělecký vedoucí /Lettere amorose/.
Vstupné 800,- Kč / studenti a důchodci 600,- Kč
9. 6.
Náměšťské listy 5/2009
Měsíčník, vydává Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo n. 108, IČ: 00289965
Místo a datum vydání: Náměšť nad Oslavou, 4. 5. 2009, reg. MK ČR E 11634
redakce: MěKS, Masarykovo n. 100, tel.: 568 620 493
odpovědná redaktorka Mgr. Věra Szemlová
EČEŘA
Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice
V
YDAVATELSTVÍ
48
XIV. Mezinárodní
hudební festival
13 měst
w w w. c o n c e n t u s - m o r a v i a e . c z
Dámy
mají přednost
také ve Vašem městě
30. 5. – 27. 6. 2009
za finan č ní podpory
generální partner
hlavní partner
oficiální partneři
výhradní dodavatel
klavírů

Podobné dokumenty