Nemoci z povolani a pracovnelekarska pece

Komentáře

Transkript

Nemoci z povolani a pracovnelekarska pece
Nemoci z povolání a
pracovnělékařská péče
v Plzeňském kraji
MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D.
přednosta kliniky pracovního lékařství
LF UK a FN Plzeň
[email protected]
www.pracovnilekarstvi.eu
Seminář ZČU, ošetřovatelství, aula FN Lochotín 28.11.2011
Veřejné zdravotnictví
Definice
• Věda a umění jak předcházet nemocem,
jak prodloužit život a jak podporovat
zdraví, prostřednictvím organizovaného
úsilí společnosti ( Velká Británie, USA)
• Očekává se spolupráce řady oborů –
nejen zdravotnictví !!!
Pracovní lékařství
• vliv práce a pracovního prostředí na zdraví
člověka
•
•
•
•
Nemoci z povolání
Pracovní úrazy
Nemoci související s prací
Nemoci zhoršované prací
Pracovní lékařství - historie
• Pracovní úrazy při stavbě pyramid
• Otravy olovem u hrnčířů – Hippocrates
• Onemocnění plic – Agricola – 1556
Jáchymov
• Bernardo Ramazzini – De Morbis Artificum
Diatriba – 1 700
5. st. př.n.k.
6. kniha epidemií
Symptomy otravy
olovem
Hippocrates
Otrava olovem
• Italie r. 1700
• Ramazzini
• Malíři, keramici
• Francie r. 1 839
• Tranquerel de
Planches
• Nemocnice Charité
Paříž
• 32 profesí
• „kolika malířů“
• „kolika hrnčířů“
r. 1556 -De re metallica
symptomy karcinomu plic
• Jáchymov
• Georgius Agricola
Nádorová onemocnění
1556 G. Agricola - postižení plic u horníků (Jáchymov,
Schneeberg)
1775 sir P. Pott - Ca kůže scrota u kominíků
1820 Ca kůže (arzen)
1875 Ca kůže (dehet)
1895 Ca močového měchýře při výrobě anilínových barev
1895 Haertig & Hess - Ca plic u horníků (Jáchymov,
Schneeberg)
1906 Ca kůže (mazací oleje)
1922 Ca moč.měchýř (benzidin/2-naftylamin)
1927 Ca nosních dutin (nikl)
1928 Akutní leukémie (benzen)
1963 Ca nosních dutin (dřevařský průmysl)
1960-1970 Mezoteliom pleury, peritonea (azbest)
1974 angiosarkom jater v Louisville USA (vinylchlorid)
19. století
•
•
•
•
•
Rozvoj průmyslu
Rozvoj systému pojištění
Rozvoj bezpečnosti práce
Rozvoj systému zdravotní péče o pracující
Rozvoj oboru pracovní lékařství a nemoci
z povolání
Předchůdci seznamu nemocí z povolání
• 1887 vzniklo úrazové pojištění
• 1888 nemocenské pojištění
• 1889 hornické pojištění
• 28.12.1887 - zákon o úrazovém pojištění
20. století
• I. a II. světová válka
• rozvoj chemie
• rozvoj nových technologií
20.století a chemické látky
• pouze 12 000 chemikálií užívaných bylo
testováno
• Odhaduje se , že dnes používáme 70 000
chemických látek a sloučenin
• Většina účinků chemických látek se ukáže
až při haváriích v průmyslových podnicích
Historie oboru pracovního lékařství
Prof. MUDr. Jaroslav Teisinger, DrSc.
(1902-1985)
• Zakladatel pracovního
lékařství
• 1932 – 1. poradna pro nemoci
z povolání
• 1947 – Klinika nemocí z
povolání
• 1952 – Ústav hygieny práce a
nemocí z povolání
• 1961 – Toxikologické
informační středisko
Pracovní lékařství
posuzuje zdravotní způsobilost k práci a vhodnost
pracovního zařazení
zkoumá a hodnotí pracovní vlivy, které působí na
zdravotní stav pracovníků, hodnotí zdravotní rizika při
práci a navrhuje opatření k jejich minimalizaci
sleduje zdravotní stav, diagnostikuje nemoci
související s prací a podílí se na jejich léčbě a prevenci
posuzuje, uznává, hlásí, eviduje a dispenzarizuje
nemoci z povolání a ohrožení nemocemi z povolání a
podílí se na jejich léčbě a prevenci, rozhoduje o
ukončení nemocí z povolání, popřípadě ohrožení
nemocí z povolání
Pracovnělékařská péče
( dříve závodní preventivní péče)
vychází z těchto zákonů
• Činnosti pro zaměstnavatele a pracovníky spočívají
v poskytování pracovně lékařských služeb, jejichž rozsah je
dán zejména mezinárodní úmluvou ILO č. 161 (Vyhláška MZV
č. 145/1988 Sb.), jež byla Českou republikou ratifikována.
• Zákoníkem práce v platném znění
• Zákonem o ochraně veřejného zdraví v platném znění
• Článek 5 této úmluvy definuje přiměřené a vhodné pracovně
lékařské služby pro zaměstnavatele v 11 bodech:
Článek 5, ILO úmluvy č. 161
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stanovit a vyhodnocovat nebezpečí, která ohrožují zdraví na
pracovištích
Dohlížet na činitele v pracovním prostředí a pracovní zvyklosti, které
mohou ovlivňovat zdraví pracovníků, včetně hygienických zařízení,
závodních jídelen a ubytoven, pokud tato zařízení obstarává
zaměstnavatel
Poskytovat poradenství o plánování a organizování práce, včetně
uspořádání pracovišť, o výběru, údržbě a stavu strojů a jiného
zařízení a o látkách, jichž se užívá při práci
Účastnit se na vypracování programů zlepšování pracovní činnosti a
vyhodnocování nových zařízení ze zdravotního hlediska
Poskytovat poradenství o zdraví, bezpečnosti a hygieně při práci a
ergonomii a individuálních
a hromadných ochranných prostředcích
Dohlížet na zdraví pracovníků v souvislosti s prací
Podporovat přizpůsobování práce pracovníkům
Účastnit se na opatřeních pracovní rehabilitace
Spolupracovat při poskytování informací, výcviku a výchovy v oblasti
zdraví a hygieny při práci a ergonomie
Organizovat první pomoc a ošetření v případě nutnosti
Účast na rozborech pracovní úrazovosti a nemocí z povolání
Pracovnělékařské pracoviště
(závodní lékař)
• Je smluvně vázán s firmou, které poskytuje péči
• Dle rizikové kategorie platí péči firma ( kat. 1,2)
nebo zdravotní pojišťovna ( kat. 2R-4)
• Před podpisem smlouvy by měl mít lékař od
firmy k dispozici:
• Kategorizaci pracovišť
• Bezpečnostní listy látek, které se ve firmě
používají ( ale i pro čistící prostředky)
Bezpečnostní listy
Definice nemocí z povolání
• Jde o nemoci vznikající nepříznivým působením
chemických, fyzikálních nebo jiných škodlivých
vlivů.
• Jde o akutní otravy vznikající nepříznivým
působením chemických látek.
• Onemocnění musí být uvedeno v Seznamu
nemocí z povolání.
Historie seznamu nemocí z povolání
• Červen 1925 - VII. mezínárodní konference práce v Ženevě - návrh
1.úmluvy týkající se odškodnění nemocí z povolání
•
25.7.1925 návrh podepsal předseda konference dr. E.Beneš a
ředitel Mezinárodního úřadu práce Albert Thomas.
• 1926 ratifikovala úmluvu Velká Británie
• 1927 ratifikovala úmluvu Jugoslávie
• až 19.9.1932 ratifikovala úmluvu Československá republika jako 21.
země Společnosti národů
První seznam nemocí z povolání
• Zákon č. 99/1932 Sb ze dne 1.6.1932
• doplněný seznam nemocí z povolání z r. 1938 zákon č. 36/1938
Sb. ze dne 25.2.1938
• po 2. světové válce zákon č. 46/1947 Sb - rozšířen seznam
chemických látek, rakovina kůže již nebyla nazývána
„
těžko zhojitelný ekcém“
Další seznamy nemocí z povolání
• Zákon č. 55/1956 Sb - základ všech pozdějších seznamů nemocí z
povolání u nás - nově zařazeny tropické nemoci přenosné a
parazitární
• příloha k vyhlášce č. 102/1964 Sb.
• příloha k vyhlášce č. 128/1975 Sb. - nově zařazeno onemocnění z
dlouhodobého jednostranného nadměrného zatížení
• příloha vyhlášky č. 149/1988 Sb.
Seznam nemocí z povolání
příloha k NV 290/1995 Sb.
• Platný od 1.1. 1996 do června 2011
• při jeho tvorbě již byl brán zřetel na právní normy platné v
Evropské unii
•
•
•
•
rozdělen na 6 kapitol:
nzp způsobené chemickými látkami
nzp způsobené fyzikálními faktory
nzp týkající se dýchacích cest, pohrudnice a
pobřisnice
• nzp kožní
• nzp přenosné a parazitární
• nzp způsobené ostatními faktory a činiteli
Seznam nemocí z povolání
NV 114/2011 Sb
• Platný od 1.7.2011
•
•
•
•
rozdělen na 6 kapitol:
nzp způsobené chemickými látkami
nzp způsobené fyzikálními faktory
nzp týkající se dýchacích cest, pohrudnice a
pobřisnice
• nzp kožní
• nzp přenosné a parazitární
• nzp způsobené ostatními faktory a činiteli
Hlášení a odškodňování nemocí z povolání
•
vyjmuto ze svobodné volby lékaře
•
•
postup dle vyhlášky 342/1997 Sb.v platném znění
hlásicí centra = střediska nemocí z povolání
•
odškodňování nemocí z povolání dle vyhlášky č.440/2001 Sb.
•
odškodnění nemocí z povolání je hrazeno ze zákonného pojištění proti
úrazu a nemoci z povolání dle vyhlášky č.125/1993 Sb. – jde o komerční
pojištění, zajišťuje jej Česká pojišťovna a Kooperativa
•
hlášení i odškodnění nemocí z povolání podléhá regresnímu řízení
•
•
PN pro nemoc z povolání
Lázeňská péče pro nemoc z povolání
• Nároky pozůstalých u úmrtí na nemoc z povolání
Seznam nemocí z povolání
NV 114/2011 Sb.
•
•
•
•
rozdělen na 6 kapitol:
nzp způsobené chemickými látkami
nzp způsobené fyzikálními faktory
nzp týkající se dýchacích cest, pohrudnice a
pobřisnice
• nzp kožní
• nzp přenosné a parazitární
• nzp způsobené ostatními faktory a činiteli
KAPITOLA I. - Nemoci z povolání
způsobené chemickými látkami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
nemoc z olova nebo jeho sloučenin
nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin
nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin
nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin
nemoc z berylia nebo jeho sloučenin
nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin
nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin
nemoc z manganu nebo jeho sloučenin
nemoc z niklu nebo jeho sloučenin
nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin
nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin
nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin
nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin
nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin
nemoc z mědi nebo jejích sloučenin
nemoc z oxidu uhelnatého
nemoc z oxidů dusíku
nemoc z oxidů síry
nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů
nemoc z izokyanátů
nemoc z fosgénu
nemoc z boranů
nemoc ze sirouhlíku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
nemoc ze sirovodíku a sulfidů
nemoc z amoniaku
nemoc z halogenovaných uhlovodíků
nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků
nemoc z alkoholů 1.30
nemoc z glykolů
nemoc z éterů a ketonů
nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů
nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů
nemoc z alifatických nitroderivátů
nemoc z benzenu
nemoc z homologů benzenu
•
•
•
•
1.37
1.38
1.39
•
•
1.40
1.41
•
•
•
•
•
•
•
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
nemoc z naftalenu nebo jeho homologů
nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu
nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich
halogenovaných derivátů
nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin
nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a
dibenzofuranů
nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků
nemoc ze syntetických pyretroidů
nemoc z dipyridilů
nemoc z karbamátů
nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny
nemoc z thalia nebo jeho sloučenin
nemoc z barya nebo jeho sloučenin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
nemoc ze sloučenin cínu
nemoc ze sloučenin selenu a teluru
nemoc z uranu nebo jeho sloučenin
nemoc z esterů kyseliny dusičné
nemoc z anorganických kyselin
nemoc z etylenoxidu a jeho oxiranů
nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlórmetyleter)
nemoc z organických kyselin
nemoc z louhů
nemoc z dalších chemických látek nebo směsí
KAPITOLA II. - Nemoci z povolání
způsobené fyzikálními faktory
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.1
nemoc způsobená ionizujícím zářením :
2.1.a
poškození krvetvorby z ionizujícího záření
2.1.b
radio a rtg dermatitida
2.1.c
rakovina kůže z ionizujícího záření
2.1.d
katarakta z ionizujícího záření
2.1.e
leukémie
2.2 nemoc způsobená elektromagnetickým zářením
2.3 zákal čočky způsobený tepelným zářením
2.4 porucha sluchu způsobená hlukem
2.5 nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem
2.6 nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
2.7 nemoci periferních nervů HK charakteru ischemických a úžinových neuropatií
při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
2.8 nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími
nástroji a zařízeními.
2.9 nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů
končetin z JNDZ
2.10 nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového sy z JNDZ
2.11 nemoci tíhových váčků z tlaku
2.12 poškození menisku
KAPITOLA III. - Nemoci z povolání
týkající se dýchacích cest, plic,
pohrudnice a pobřišnice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.1 pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem krystalického oxidu
křemičitého
3.1.1
silikóza s přihlédnutím k dynamice
3.1.2
silikóza s typickými rtg znaky
3.1.3
silikóza komplikovaná
3.1.4
silikotbc
3.1.5
pneumokonióza uhlokopů s přihlédnutím k dynamice
3.1.6
pneumokonióza uhlokopů s typickými rtg znaky
3.1.7
pneumokonióza uhlokopů komplikovaná
3.1.8
pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tbc
3.2 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem
3.2.a
azbestóza
3.2.b
hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí
3.2.c
mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice
3.2.d
ca plic nebo ca hrtanu s azbestózou nebo hyalinózou pleury
KAPITOLA III. - Nemoci z povolání
týkající se dýchacích cest, plic,
pohrudnice a pobřišnice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.3
3.4
3.5
pneumokonióza způs. prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů
pneumokonióza ze svařování
nemoci dých. cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu gama
oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého
3.6
ca plic z radioaktivních látek
3.7
ca dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny
3.8
ca sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních (prach dřeva)
3.9
exogenní alergická alveolitida
3.10 astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích
3.10.1
asthma bronchiale
3.10.2
jiná alergická onemocnění dýchacích cest
3.10.3
kombinace asthma bronchiale a jiného alergického onemocnění
dýchacích cest
3.11 bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu,
3.12 rakovina plic ve spojení s pneumkoniózou způsobenou prachem s obsahem
volného krystalického oxidu křemičitého s typickýmiprašnými změnami od četnosti znaků
p3/3, q2/2, r2/2 dle ILO
3.13 chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50%
referenčních hodnot nebo méně ( CHOPN stádium III.) a RV 140% referenčních hodnot
nebo více
KAPITOLA IV. - Nemoci z povolání kožní
4.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory
prof. dermatózy z alkálií
prof. dermatózy z cementu
prof. dermatózy z kyselin anorg. i organických
prof. dermatózy z čisticích prostředků
prof. dermatózy z organ. rozpustidel
prof. dermatózy z ropných výrobků
prof. dermatózy z chrómu a jeho sloučenin
prof. dermatózy z niklu a jeho slitin
prof. dermatózy z kovů, metaloidů a jejich sloučenin
prof. dermatózy z plastických hmot
prof. dermatózy z pryže, gumárenských chemikálií
prof. dermatózy z dehtu a jeho derivátů
prof. dermatózy z organických barviv
prof. dermatózy z léčiv
prof. dermatózy z desinfekčních prostředků
prof. dermatózy z insekticidních látek a agrochem.
prof. dermatózy z ostatních organických chemikálií
prof. dermatózy z rostlin, potraviny
prof.dermatózy z jiných biologických látek
prof.dermatózy z fyzik. faktorů (mimo ionizující záření)
Kapitola V. - Nemoci z povolání
přenosné a parazitární
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.1
nemoci přenosné a parazitární
infekční hepatitidy
tbc
infekční mononukleóza a jiné EB virózy
varicella
morbilli
salmonelóza
rubeola
scabies
parotitida
erysipel
herpes zoster
yersenióza
scarlatina
dysentérie
angína
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pyodermie, impetigo, impetiginizace ekzému
viróza s komplikacemi
tyfus
keratokonjunktivitidy
legionelóza
lamblióza
CMV, cytomegalovirová hepatitida
kampilobakterióza
oxyuriáza
tinea
infekce způsobená virem herpes simplex (s komplikacemi)
jiné bakteriální gastroenterokolitidy
aspergilóza
parvoviróza
meningokoková infekce
jiné virové střevní infekce
pertussis
pediculóza
jiné mykobakteriózy
5.2 nemoci přenosné ze zvířat na
člověka buď přímo nebo prostřednictvím
přenašečů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
trichofycie
erysipeloid
toxoplazmóza
tularémie
leptospiróza
ornitóza
mykobovis
lamblióza
toxokaróza
salmonelóza
Lymeská borelióza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
klíšťová meningoencefalitida
listerióza
flegmóna
horečka Q a jiné rickettsiózy
erythema
dermatitis z roztočů
tubera mulgentium
scabies bovina
pneumonie chlamydiového
původu
• tenióza
5.3 tropické nemoci přenosné a
parazitární
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
infekční hepatitidy
giardióza (lamblióza)
chilemastixióza
amoebiaza
malárie
leishmanióza
meningopolyradikuloneuritida
askarióza
arboviróza, M.Dengue
brucelóza
ankylostomióza
dysentérie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
trichocefalóza
tbc
tyfus
kokcidioidomykóza
schistosomóza Mansoni
plicní histoplasmóza
Haantan viróza
toxoplasmóza
střevní parazitóza
enterocolitida
salmonelóza
KAPITOLA VI. - Nemoci z povolání
způsobené ostatními faktory a činiteli
• těžká hyperkinetická dysfonie
• uzlíky na hlasivkách
• těžká nedomykavost hlasivek
• těžká fonasthenie
Klinika pracovního lékařství LF UK
a FN Plzeň
• Středisko nemocí z povolání pro Plzeňský a Karlovarský
kraj ( dle vyhlášky 347/1997 Sb.
• Posuzuje a dispenzarizuje nemoci z povolání
• Vystavuje bodové ohodnocení bolesti a ztížení
společenského uplatnění pro nemoc z povolání
• Vyjadřuje se k dalším náhradám u osob s nemocí z
povolání dle zákoníku práce
• Vyhláška 386/2007 Sb. o dispenzární péči určuje
prohlídky 1x ročně
Registr nemocí z povolání
• SZÚ Praha
• Eurostat
• www.szu.cz → téma Zdraví a bezpečnost →
Pracovní prostředí a zdraví→ Nemoci z povolání
→ Registr nemocí z povolání → Nemoci z
povolání v České republice
• http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-zpovolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceskerepublice
ČR 1996 - 2009
Profesionání onemocnění
3000
2541
2500
2376
2111
1886
počty
2000
1751 1677
1600 1558
1500
1388 1400
1216 1291
1403 1313
Řada1
1000
500
Nemoci a pacienti
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3000
14
roky
2500
2000
1500
Počty osob
1000
3000
2483
2500
500
2326
2081
1863
počty
2000
1713 1661
1567 1506
1500
0
1316 1317
1
1122 1062 1115 1107
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
roky
8
9
10
11
12
13
14
Řada1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
ČR a KPL 1996 -2009
Profesionání onemocnění
3000
2541
2500
2376
2111
1886
počty
2000
1751 1677
1600 1558
1500
1388 1400
1216 1291
1403 1313
Řada1
ČR a KPL
1000
3000
500
2500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2000
počty
roky
Řada1
1500
Řada2
1000
500
Profesionální onemocnění KPL
0
250
226
1
217
3
4
5
6
7
8
roky
200
171
173
168
152
150
počty
2
162
148
150
125
118
114
106
100
65
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
roky
9
10
11
12
13
14
Řada1
9
10
11
12
13
14
KPL 1996 - 2009
Profesionální onemocnění KPL
250
226
217
200
171
počty
173
168
152
150
162
148
150
125
118
114
106
Řada1
100
65
• Nemoc z povolání
onemocnění splňuje kritéria klinická i
hygienická
náhrady hradí komerční pojišťovna
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
• Ohrožení nemocí z povolání
onemocnění splňuje mírnější kritéria
klinická a splňuje zcela kritéria
hygienická
náhrady hradí zaměstnavatel
14
roky
Nemoci z povolání
250
215 211
počty
200
169
150
167
150
146
168
153
142
250
121
117
102
101
Řada1
100
64
200
50
150
0
Řada1
1
2
3
4
5
6
7
8
roky
9
10
11
12
13
14
Řada2
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nemoci dle kapitol 2009
1.
2 7
229
způsobené chemickými
látkami
1
2. způsobené fyzikálními faktory
2
593
175
3
4
5
6
3. týkající se dýchacích cest,
pohrudnice a
pobřišnice
239
4. kožní
0% 1%
18%
1
5. přenosné a parazitární
2
48%
14%
3
4
5
6
19%
6. způsobené ostatními faktory a
činiteli
Nemoci z povolání dle seznamu nemocí z
povolání 2003
Podíl nemocí z povolání v jednotlivých
krajích ČR
Kapitola I.
• 1 onemocnění
• Onemocnění z chrómu
Adenokarcinom laryngu
53-letý galvanizér
Doba expozice Cr 15 let
Kapitola II.
• Onemocnění u 44 osob
• 62 onemocnění
• Nejčastější
sy KT 27x, noxa DNJZ 14, vibrace
13
Onemocnění periferních cév z
vibrací 15
KT - profese
vibrace
DNJZ
Brusič
Dělnice ve výrobě
Svářeč
Dojička krav
Stavební dělník
Pomocná kuchařka
Lesní dělník
Kovář
Onemocnění periferních cév - profese
Brusič kovů
Nástrojař, brusič nástrojů, zámečník
Šamotář
Raynodův sy
Syndrom karpálního tunelu
Syndrom karpálního tunelu
Kapitola II.
Léze n. ulnaris 2
Epikondylitis radialis humeri 2 ( DNJZ)
Polex saltans 2, digitus saltans 1 (DNJZ)
Artróza distálních interfalageálních kloubů 2
(vibrace)
Sy rotátorové manžety 2 ( DNJZ)
Subacromiální bursitida 2 ( DNJZ)
Rhizartróza 1 ( DNJZ)
M.deQuervain 1 ( DNJZ)
Kapitola III. - 28
• Astma bronchiale 15
• Noxa isokyanáty 13x obsažené v lepidlech
• Exogenní alergická alveolitida 7
• Noxa isokyanáty 6x
• Ca plic z ionizujícího záření 4x
• Hyalinóza pleury s poruchou plicních funkcí 1x –
azbest ( Cemberit, Šumperk)
• Silikóza prostá 1x – cidič odlitků
Kapitola IV. - 14
•
•
•
•
•
•
Epoxidové pryskyřice 6x
Mazací emulze ve strojírenství 2x
Masážní krém
Cement ( obsahuje Cr)
Desinfekční prostředky ( Incidin, Medicarin)
Čisticí prostředky ( HIT jablko, Chloracetamid)
Kapitola V.- 13
• Hepatitida typu B. 1x
• Svrab 8x
• Tinea 3x ( ošetřovatelé zvířat)
• Erysipeloid 1x
• Tropické nemoci 0
Listopad – prosinec 2009
• Onemocnění pandemickou chřipkou typu A1(
H1N1) – 4 osoby
• Kontakt s nemocným pacientem v těžkém stavu
• Odpovídající klinický průběh,pozitivní serologie
• Požádali o posouzení profesionality na KPL
• Onemocnění posouzeno jako profesionální v
lednu 2010 ( po potvrzení pracovní zátěže
epidemiologem a hygienikem práce)
Nemoci z povolání v r. 2010
Česká republika
Roky
2008
2009
2010
Počet pacientů celkem
1 115
1 107
1050
Nemoci z povolání
1 327
1 245
1 236
76
68
56
Profesionální onemocnění celkem
1 403
1 313
1 292
Incidence na 100 tisíc pojištěnců
30,7
28,7
30,0
Ohrožení nemocí z povolání
Česká republika – místo vzniku
•
•
•
•
•
•
•
Ostrava
Jihočeský kraj
Olomouc
Střední Čechy
Plzeňský kraj
………
Karlovy Vary
350 27%
154 12%
136 11%
133 10%
104
8%
10
Česká republika – OKEČ ( NACE)
•
•
•
•
•
Zdravotní a sociální péče
180
Těžba a dobývání nerostů
176
Výroba motorových vozidel
134
Výroba kovových konstrukcí
126
Výroba základních kovů, slévárenství 112
Příloha k NV 290/1995 Sb., kap. I.
Nemoc z arzénu
5
Nemoc z chlorovodíku
1
Nemoc z oxidu dusíku
1
Nemoc z oxidu síry
1
Nemoc z kyanovodíku
1
Nemoc z halogenovaných uhlovodíku
1
Nemoc z benzenu – akutní monoblastová leukémie
1
Nemoc z polychlorovaných dibenzodioxinů – ca ledvin
1
Nemoc z PAU – ca jícnu
1
Celkem
13
Příloha k NV 290/1995 Sb., kap. II.
Kapitola II.
ČR
KPL
Nemoc způsobená ionizujícím
zářením
5
0
Porucha sluchu způsobená
hlukem
16
3
Nemoci cév rukou při práci s
vibrujícími nástroji
49
2
Nemoci periferních nervů z práce
s vibrujícími nástroji
170
11
Nemoci kostí a kloubů z práce s
vibrujícímí nástroji
11
0
Nemoci šlach, šlachových pochev,
úponů, svalů a kloubů z
přetěžování končetin
164
20
Nemoci periferních nervů z
přetěžování končetin nebo z tlaku,
tahu a torze
237
26
Nemoci tíhových váčků z tlaku
5
2
celkem
657
64
Příloha k NV 290/1995 Sb., kap. III.
Kapitola III.
ČR
KPL
Silikóza, pneumokonióza uhlokopů (21,78)
99
2
Azbestóza
4
0
Hyalinóza pleury s poruchou plicních funkcí
27
0
Mezoteliom pleury
9
2
Rakovina plic z azbestu
4
1
Svářečská plíce
2
0
Rakovina plic z radioaktivních látek
15
4
Exogenní alergická alveolitida
6
3
Astma bronchiale
55
22
Alergická rhinitida
25
0
Celkem
246
34
Silikóza prostá
Pneumokonióza
uhlokopa prostá
• Úpravář surovin na
rotační sušárně – Skalná
u Chebu
• Rubač na ražbách –
OKD Kladno
• Exponován 2 roky v
letech 1982 – 1984
• Exponován 23 let v
letech 1974 – 1997
• Věk v době zjištění
nemoci z povolání 71 let
• Věk v době zjištění
nemoci z povolání 54 let
Mesoteliom pleury – 2
Rakovina plic ve spojení s
azbestózou - 1
• Beroun, Cemberit CZ a.s.
(Berounské azbestové
závody)
• dělník ve výrobě
azbestocementových výrobků
• Kovohutě Rokycany a.s.
• Muž věk 57 let
Exponován 2 roky,
1972 - 1974
• Žena věk 62 let
Exponovaná 2 roky,
1967 - 1969
• hutník neželezných kovů
• Muž věk 65 let
• Exponován 30 let, 1962 1992
Rakovina plic z radioaktivních látek - 4
•
•
•
•
•
UD Jáchymov, Zadní Chodov
Lamač, záchranář
Exponován 15 let
1955 – 1969
Věk 77 let
• UD Jáchymov
•
•
•
•
Horník
Exponován 2 roky
1957 -1959
Věk 75 let
•
•
•
•
•
UD Jáchymov
Pomocný zámečník, strojník
Exponován 4 roky
1947 – 1951
Věk 79
• UD Jáchymov, GP
Horažďovice
• Lamač, důlní kontrolor, vrtař
• Exponován 11 let
• 1952 -1963
• Věk 80 let
Příloha k NV 290/1995 Sb., kap. IV.
Nemoci kožní
ČR
KPL
170
10
Nejčastější noxy
• Plastické hmoty
• Pryž a gumárenské chemikálie
• Ropné výrobky
• Desinfekční prostředky
• Nikl a jeho slitiny
Příloha k NV 290/1995 Sb., kap. V.
180 nemocí ( KPL 8)
ČR
KPL
Svrab
87
1
Chřipka typu A H1N1
19
4
Virové hepatitidy
10
1
Keratokonjuktivitidy
6
Tuberkulóza
5
Plané neštovice
5
Trichofycie
10
Borelióza
5
Hrboly dojičů
5
Klíšťová meningoencefalitida
2
Girardiróza
3
Malárie
2
2
KPL Plzeň 2010
kapitola
položka
Dg.
celkem
mužů
žen
III.
10
Astma bronchiale
22
5
17
II.
10
Nemoci periferních nervů z přetěžování končetin nebo z tlaku, tahu a torze
26
10
16
II.
7
Nemoci periferních nervů z práce s vibrujícími nástroji
11
11
0
• AB - nejčastější noxa výpary z lepidel
• Neuropatie – nejčastější dg.
syndrom karpálního tunelu
syndrom kubitálního tunelu
Nemoc z povolání
• Onemocnění ze Seznamu nemocí z povolání
• Vyšetření ze spádu lze použít ( např. EMG, rtg
apod.)
• Pracovní zátěž posuzuje hygienik práce
• Pro nemoc z povolání musí být splněno kritérium
klinické i hygienické
• Posuzovat musí pracoviště dle vyhlášky
342/1997 Sb. v platném znění
• Pacient i zástupce zaměstnavatele se může
odvolat
Neprokázání nemoci z povolání
• Na 1 nově zjištěnou nemoc z povolání připadá
15 nepřiznaných.
• Důvody – nesplněna klinická podmínka
(odpovídající dg., klinický stupeň onemocnění)
- nesplněna hygienická podmínka
(neprokázán rizikový faktor v odpovídajícím
stupni)
• I proti posudku o nezjištění nemoci z povolání se
může pacient odvolat.
Závěr
• Pracovní anamnéza je
nedílnou součástí vyšetření
• Nemoci z povolání
nevznikají pouze při těžké
fyzické práci v nepříznivých
podmínkách
• Alergická onemocnění
• Onemocnění z dlouhodobé
nadměrné jednostranné
zátěže
Závěr
• Pracovnělékařská péče by měla pomáhat
předcházet nemocem z povolání
- posuzování způsobilosti k práci
- posuzování podmínek na pracovišti, ale i návrhy
opatření k snížení či vyloučení rizika
- práce s Pb a nedodržování zákl. hygieny
- práce s třepačkou v laboratoři a přidržování
zkumavky při protřepávání ( tj. technické
opatření)
Závěr
• Pokud již dojde k poškození zdraví a mohlo by jít
o nemoc z povolání, je vhodné odeslat co
nejdříve pacienta na KPL.
• Akutní otravy jsou nemocemi z povolání, tj.
pokud byl zaměstnanec ošetřen, popřípadě
hospitalizován, lze i z těchto dokladů vycházet.
• Nemoc z povolání zakládá pacientovi nárok na
náhrady, u některých dg. jde i o nároky pro
pozůstalé
Klinika pracovního lékařství FN a LF UK Plzeň, přednosta as.MUDr.Vendulka Machartová,Ph.D.
Alej svobody 80, 304 06 Plzeň, telefon sekretariát kliniky 377 103 604
Vedeno pod značkou:
V Plzni dne:
Lékařský posudek o uznání nemoci z povolání
vypracovaný dle Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanovuje
Seznam nemocí z povolání.
Jméno a příjmení posuzovaného:
Datum narození:
Bydliště:
Rodné číslo:
Zaměstnavatel, u kterého nemoc z povolání vznikla:
IČ zaměstnavatele:
Druh práce, při jejímž výkonu nemoc vznikla:
Klinická diagnosa slovně i písemně( klasifikace dle platné MKN, 10. revize):
Datum zjištění nemoci z povolání:
Fakultní nemocnice v Plzni, klinika pracovního lékařství, příslušná k rozhodování podle
vyhlášky č. 342/1997 Sb. a vyhlášky 38/2005 Sb., kterými se stanoví postup při uznávání
nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve
znění pozdějších předpisů na základě posouzení zdravotního stavu posuzované osoby
uznává zjištěné onemocnění jako nemoc z povolání dle Seznamu
nemocí z povolání, který tvoří přílohu Nařízení vlády č. 290/1995 Sb.
kapitola
položka
písmeno
Odůvodnění:
Na základě zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění, výsledku lékařských
vyšetření a na základě ověření podmínek vzniku onemocnění bylo zjištěno, že jsou splněny
všechny podmínky pro uznání nemoci z povolání podle přílohy nařízení vlády č. 290/1995 Sb.
Proti tomuto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů
ode dne, kdy byl oprávněné osobě doručen. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického
zařízení, které posudek vydalo.
razítko střediska nemocí z povolání
Bankovní spojení : GE Money Bank, a.s., Plzeň, číslo účtu 509 464/0600
as.MUDr.Vendulka Machartová,Ph.D.
přednosta kliniky
IČO 00669806, DIČ CZ00669806
Klinika pracovního lékařství
• FN Lochotín – vchod F, ambulance 8.patro
• FN Bory – ambulance pavilon č. 7 v bývalé VN
• FN Bory – lůžka, pavilon č. 7 ( vedle pav.22), 1.
patro
Kontakt
Kancelář kliniky tel. 377 103 604
E-mail [email protected]
[email protected]
Děkuji za pozornost!

Podobné dokumenty

Nádorová onemocnění vznikající v souvislosti s prací, rozdělení dle

Nádorová onemocnění vznikající v souvislosti s prací, rozdělení dle Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

PŘEHLED DIAGNOSTIKY A TERAPIE STŘEVNÍCH PARAZITÓZ

PŘEHLED DIAGNOSTIKY A TERAPIE STŘEVNÍCH PARAZITÓZ Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy, IPVZ Praha, 4Ústav mikrobiologie 3. LF UK Praha V následujícím přehledu uvádíme stručný přehled možností diagnostiky a terapie vybraných střevní...

Více

komunikace - Benepal, as

komunikace - Benepal, as i obočí hrají v neverbální komunikaci velice výraznou roli a vypovídají o člověku nejvíce. Jen skutečný profesionál dokáže ovládat výraz očí a jejich pohyb tak, že nic nevyzradí o svých pocitech. V...

Více

Přenosné a parazitární nemoci z povolání u zdravotnických

Přenosné a parazitární nemoci z povolání u zdravotnických MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Více

Příspěvky k chemii vzácnějších prvků (XVIII) O chloroctanech skandia

Příspěvky k chemii vzácnějších prvků (XVIII) O chloroctanech skandia použito spektrografu Q-24 Zeiss, Jena. Štěrbina byla 0,04 mm, expozice 15 vteřin při 8 A trvalého, střídavého oblouku, získaného generátorem ABR 3 na uhlíkových elektro­ dách SV 302 a protielektrod...

Více