AquaGen® AquaGen® AquaGen® AquaGen® AquaGen

Komentáře

Transkript

AquaGen® AquaGen® AquaGen® AquaGen® AquaGen
AquaGen
AquaGen
®
®
®
premium.top
premium.top
premium.top
Rekombinationssystem
für
stationäre
Batterien
Rekombinační
systém profür
staniční
baterieBatterien
Rekombinationssystem
Rekombinationssystem
fürstationäre
stationäre
Batterien
Produkteigenschaften
Vlastnosti
výrobku
Produkteigenschaften
Produkteigenschaften
Kundenvorteile
Výhody
pro zákazníka
Kundenvorteile
Kundenvorteile
• Integrierter Katalysator
• Integrovaný
katalyzátor
•
Integrierter
• Integrierter
Katalysator der Wassernachfüll=
ExtremeKatalysator
Verlängerung
==extrémní
prodloužení
intervalů
doplňování
=
Extreme
Extreme
Verlängerung
Verlängerung
der
der
WassernachfüllWassernachfüllintervalle bis
zur Wartungsfreiheit
baterií
destilovanou
vodou až k provozu
intervalle
intervalle
bis
bis
zur
zur
Wartungsfreiheit
Wartungsfreiheit
= Reduzierung der Lüftungsanforderungen und
žádnou
údržbu
=nevyžadujícímu
=
Reduzierung
Reduzierung
der
der
Lüftungsanforderungen
Lüftungsanforderungen
und
und
somit
Kostenreduzierung
der Raumlufttechnik
= minimální
požadavky na větrání
a nižší náklady
somit
somit
Kostenreduzierung
Kostenreduzierung
der
der
Raumlufttechnik
Raumlufttechnik
• Integriertes
bidirektionales
Ventil
na vzduchotechniku
místností
• Integriertes
• Integriertes
bidirektionales
bidirektionales
Ventil
Ventil
=
Maximierung
des
Wirkungsgrades
der Rekombi• Integrovaný
obousměrný
ventil
==
Maximierung
Maximierung
des
des
Wirkungsgrades
Wirkungsgrades
der
der
RekombiRekombination auf das Niveau verschlossener
Batterien
= maximální
účinnost
rekombinace
nation
nation
auf
auf
das
das
Niveau
Niveau
verschlossener
verschlossener
Batterien
Batterien
= Kein
Austritt
von Gasuzavřených
oder Aerosolen
gleichúrovni
hermeticky
baterií
=na
=
Kein
Kein
Austritt
Austritt
von
von
Gas
Gas
oder
oder
Aerosolen
Aerosolen
gleichgleichwertig
zu
verschlossen
Batterien
= žádný
únik
plynu
nebo aerosolů
rovnocenný
wertig
wertig
zuzu
verschlossen
verschlossen
Batterien
Batterien
• s hermeticky
Integrierte Flammensperre
uzavřenými bateriemi
• Integrierte
• Integrierte
Flammensperre
Flammensperre
=
Reduzierung
des Batterie bedingten
• Integrovaný
ventildes
proti
zpětnému
šlehnutí plamene
==
Reduzierung
Reduzierung
des
Batterie
Batterie
bedingten
bedingten
Explosionsrisikos
Explosionsrisikos
Explosionsrisikos
= snížené
riziko výbuchu podmíněné činností
• Integrierter
baterie Absorber
• Integrierter
• Integrierter
Absorber
Absorber
=
Funktionsfähig
über eine gesamte
• Integrovaný
absorbér
==
Funktionsfähig
Funktionsfähig
über
über
eine
eine
gesamte
gesamte
Batterielebensdauer
= provozuschopný
po celou dobu životnosti baterie
Batterielebensdauer
Batterielebensdauer
Hauptanwendungen:
Hauptanwendungen:
Hauptanwendungen:
Hlavní
použití:
Für alle HOPPECKE Blei-Säure-
Systém
je
použitelný
pro
všechny
Für
Für
alle
alle
HOPPECKE
HOPPECKE
Blei-SäureBlei-Säureund
HOPPECKE
NiCd-Batterien
olovněné
a nikl-kadmiové
baterie
und
und
HOPPECKE
HOPPECKE
NiCd-Batterien
NiCd-Batterien
einsetzbar
einsetzbar
einsetzbar
Hoppecke
®
Das
einzigartige
Rekombinationssystem
Jedinečný
rekombinační
systém
Funktionsbeschreibung
Provozní charakteristika
ert
ntip
ate
ateentovaná
ová
Neue pN
e
gi
lo
o
n
Tech technologie
Aufgrund
der Rekombination
der jsou
entstehenden
Díky
rekombinaci
vzniklých plynů
podstatně Gase
nižší
kann
die
Lüftungsanforderung
požadavky na odvětrání podle normy ENentsprechend
50272-2 / DIN
EN 50272-2
VDE
0510 část /2.DIN VDE 0510 Teil 2 deutlich reduziert
werden.
Beim
Einsatz des
AquaGen® premium.top
Při použití
rekombinačního
systému RekombinaAquaGen®
tionssystems
werden
die
während
der Wasserzersetzung
premium.top se plyny jako vodík a kyslík,
které vznikain
der Batterie
entstehenden
Gase do
Wasserstoff
und
jí v baterii
při rozkladu
vody,
odvádí
tzv. AquaGen®
®
Sauerstoff
in
den
AquaGen
-Stopfen
geleitet.
zátky.
Wartungsfreiheit ohne Einschränkungen
Bezúdržbový
provoz bez jakýchkoliv
Die Rekombination von Wasserstoff und Sauerstoff ist
omezení
ein exothermer Vorgang bei dem Wärme freigesetzt wird.
Mittels
eines
integrierten Edelmetallkatalysators
Tyto plyny
se rekombinují
pomocí integrovanéhowerden
katalydiese
Gase
rekombiniert,
wobei
Wasserdampf
entsteht.
zátoru z ušlechtilého kovu, přičemž
vznikají vodní
páry.
Der
Wasserdampf
kondensiert
an den Wänden
des
Tyto páry
kondenzují
na
stěnách
AquaGen®
zátky.
AquaGen®-Stopfens.
Vysrážené kapky vody stékají dolů a přivádějí se zpět do
Die
sich bildenden Wassertropfen fließen nach unten
baterie.
und werden in die Batterie zurückgeführt.
Účinnost této rekombinace činí až 99 %.
Der Wirkungsgrad dieser Rekombination beträgt bis
Díky
efektivnosti tohoto systému se plně snižují náklazu
99%.
dy na doplňování vody v baterii až k jejímu provozu bez
Durch
potřebydiese
údržby.Effizienz wird der Aufwand für das
Nachfüllen von Wasser drastisch reduziert, bis hin zur
Wartungsfreiheit.
Rekombinace vodíku a kyslíku exotermický pochod, při
Bei verschlossenen Batterien erfolgt diese Rekombinaněmž se uvolňuje teplo.
tion im Inneren an den negativen Elektroden. Die
Temperaturerhöhung
im Inneren
verschlossenen
U
uzavřených baterií dochází
k tétoder
rekombinaci
uvnitř
Batterien führtnainzáporných
der Folge elektrodách.
zu Lebensdauer
reduzierenakumulátoru
Zvýšení
teploty
den Effekten
insbesondere
den Elektroden.
Um die
uvnitř
zavřených
baterií má an
za následek
kratší životnost
negativen Nebeneffekte
zu se
minimieren
wird der
Betrieb
především
u elektrod. Aby
minimalizovaly
negativní
von verschlossenen
durch
vedlejší
efekty je provozBatterien
uzavřených
bateriíverschiedene
určován růzEinschränkungen
nými
omezeními. bestimmt.
®
premium.top
erfolgt nedie
Beim
Einsatz
des systému
AquaGenAquaGen®
Při
použití
nového
premium.top
Rekombination
nicht an
den aktiven
Bauteilen
(Elekdochází
k rekombinaci
na aktivních
součástech
(elektrotroden)
und baterie.
nicht innerhalb der Batterie.
dy)
a uvnitř
premium.top-Rekombinator
wird als
Der AquaGen®AquaGen®
Rekombinátor
premium.top je namontován
externes
auf
der Batterie
installiert.
Dadurch wird
na
bateriiBauteil
jako její
externí
součást.
Tím je zabráněno
náein Temperaturanstieg
in derOddělení
Batterie rekombinace
ausgeschlossen.
růstu
teploty uvnitř baterie.
od
Die Trennung
derbaterie
Rekombination
von den její
aktiven
aktivních
součástí
umožňuje prakticky
bezBauteilen provoz
der Batterie
die Maximierung
údržbový
stejněermöglicht
jako u uzavřených
baterií, a der
to
Wartungsfreiheit
analog
zu verschlossenen
Batterien,
bez
negativního vlivu
na životnost
baterie a bez
jakéhoohne omezení
Reduzierung
der Gebrauchsdauererwartung
und
koliv
provozních
podmínek.
ohne Einschränkung der Betriebsbedingungen.
HOPPECKE AquaGen® premium.top V
Rekombinationsprinzip
Rekombinační
princip
AquaGen®AquaGen®
premium.top
systému
premium.top
HOPPECKE AquaGen® premium.top H
fi
Gas
fi

Wasserdampf
plyn
 Wasser
vodní pára
…….
voda
HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
Postfach 1140 · D-59914 Brilon
Bontkirchener Straße 1 · D-59929 Brilon-Hoppecke
Telefon: + 49 (0) 29 63 61-0
Fax:
+ 49 (0) 29 63 61-2 70
Email: [email protected]
Internet: www.hoppecke.com
Für Kapazitätensystém
bis 340
Ah
Rekombinační
Aquasowie premium.top
für Anwendungen
mit
Gen®
H je vhodabmessungsbedingten
ný
pro kapacity baterií do Ein340
schränkungen
Höhe in
Ah
a pro použití(wie
v podmínkách
auf die BatterieaufstelsBezug
prostorovými
omezeními
lung sowie
Tiefe
in sBezug
auf
(jako
je např.
výška
ohledem
dasustavení
Zellenmaß)
ist die
Ausfühna
baterie
a hloubka
®
premium.top
H
AquaGen
srung
ohledem
na rozměr
článků).
verfügbar.
Pro
vyšší kapacity doporučujeme použití AquaGen® premium.top V.
Zastoupení v ČR:
STAND BY ENERGY s.r.o.
Purkyňova 22, 301 00 PLZEŇ
Tel.: +420 777 720 400
E-mail: [email protected]
URL: www.standbyenergy.cz
Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigem Stand der Technik. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung, deshalb behalten wir uns Änderungen vor.
AquaGen®
premium.top
AquaGen premium.top
premium.top
Form AquaGen® premium.top D/11.06/5 K
AquaGen
®

Podobné dokumenty