Zpravodaj č. 4

Komentáře

Transkript

Zpravodaj č. 4
870 let
Ročník: XXV.
Číslo: 4
Kláštera
Vydáno dne: 1. 11. 2015
Plasy
Cena: 5,- Kč
MK ČR E 12300
ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
rok 2015 se nám pomalu a jistě
blíží ke svému závěru, proto mi
dovolte, abych poděkoval všem,
kteří se podíleli na rozvoji a
zvelebování našeho města a
přidružených obcí.
Děkuji všem členům osadních
výborů,
všem
občanům,
zaměstnancům městského úřadu,
zastupitelům města, členům výborů
a komisí za vykonanou práci.
Zvlášť děkuji vedoucímu a všem
zaměstnancům Technických služeb
s.r.o. za příkladný a obětavý přístup v plnění si svých povinností.
V roce 2015 se nám podařilo dokončit akci „Cesty klášterem - stezky poznání“, vybudovat
novou kotelnu pro MŠ včetně přípojky, dokončit revitalizaci Parku Osvobození, opravit
komunikace K Máji a Pod Tratí, vybudovat novou kanalizaci v ulici Pod Nádražím, provést
výměnu oken a zateplení u prvního patra v DPS a hlavně zahájit a do konce roku snad dokončit
akci „I/27 Plasy – průtah“ včetně všech inženýrských sítí. V Žebnici proběhlo rozšíření rozhlasu a
oprava komunikací. V Babiné proběhlo rozšíření rozhlasu, vybudování nové pergoly, oprava
pomníku a kanalizace na Roudu. V Horním Hradišti bylo dokončeno dětské hřiště, opraven
obecní dům a provedena výměna nádrží u vodovodu. V Nebřezinech bylo dokončeno dětské
hřiště a oprava kapličky.
Byl odveden velký kus práce, a proto ještě jednou děkuji všem a přeji pěkné podzimní počasí,
o vánočních svátcích hodně rodinné pohody a do roku 2016 hodně zdraví a štěstí, mnoho
pracovních úspěchů, osobní spokojenost a co nejvíce dobrých zpráv.
Zdeněk Hanzlíček, starosta města Plasy
1
Zprávy z radnice
To nejdůležitější z jednání Rady města
č. 17/15 ze dne 27.7.2015 – schvaluje
- žádost Českého kynologického svazu, ZKO č. 064 o souhlas s umístěním sídla na adrese: Městský úřad
Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy. Souhlas se vydává pouze pro potřebu zápisu sídla spolku do
spolkového rejstříku.
- příkazní smlouvu – odpojení plynárenského zařízení uzavřenou mezi Městem Plasy a RWE GasNet s.r.o.
Ústí nad Labem, Klišská 940. Jedná se o odpojení přípojky od budovy čp. 41 Plasy kino v celkové délce
17 m
č. 18/15 ze dne 12.8.2015 – schvaluje
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Plasy a Českým svazem včelařů, o.s. Výše
příspěvku činí 10.000 Kč, který bude vyplacen do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Vyúčtování
neinvestiční dotace bude provedeno do 30.11.2015. Zároveň se ruší usn.č. 203-15 ze dne 13.5.2015
- možnost zřízení veřejné knihovny v autobusové zastávce Lomany OS Přeskopec. Funkčnost zastávky
nebude omezena. Město neručí za případnou ztrátu knih
- přijetí finančního příspěvku ve výši 340.379 Kč od Plzeňského kraje, odbor školství jako neinvestiční
dotaci v oblasti podpory 1.1 zvyšování kvality ve vzdělání a převedení tohoto příspěvku ve stejné výši na
účet ZŠ Plasy (0728045359/0800)
- uzavření smlouvy o nájmu prostor nesloužících k podnikání mezi Městem Plasy a Národním technickým
muzeem Praha, Kostelní 42 na umístění knihovny v nových prostorách bývalého hospodářského dvora.
Celková výměra užívaných prostor činí 748,6 m2 a smlouva by byla uzavřena od 1.10.2015 do 30.9.2020.
Výše nájemného činí 7.000 Kč za měsíc (provozní náklady)
- výstavbu přístřešku pro posypový materiál v areálu TS v celkové hodnotě do 500.000 Kč bez DPH
firmou Technické služby Města Plasy, s.r.o.
- zakoupení nové nástavby sypače pro M26 v celkové hodnotě do 230.000 Kč bez DPH firmou Technické
služby Města Plasy, s.r.o.
- ukončení nájemní smlouvy na pronájem 2 místností v čp. 41 v Plasích mezi Městem Plasy a paní E.
Jedličkovou, Nebřeziny k 30.9.2015
- ukončení nájemní smlouvy na pronájem 2 místností v čp. 41 v Plasích mezi Městem Plasy a Prof.RNDr.
P. Anzenbachrem, DrSc. k 30.11.2015
- smlouvu o zajištění komplexních bankovních služeb mezi Českou spořitelnou a.s. a Městem Plasy
v předloženém znění
č. 19/15 ze dne 2.9.2015 – schvaluje
- žádost Mysliveckého sdružení Horní Hradiště – Žebnice o umístění sídla organizace na adrese Žebnice
čp. 57, stp. č. 104/1 v k.ú. Žebnice (hospoda U Hasiče, která je ve vlastnictví města Plasy).
- realizaci instalace zesilovače pro posílení přenosu do obcí Babina a Žebnice s tím, že v případě instalace
bezdrátového rozhlasu v ostatních obcích bude využit pro posílení signálu i v těchto obcích. Úhrada
města bude do 20.000 Kč včetně DPH a zbývající část realizace uhradí firma Sovt Radio Vodňany
- doporučení k zařazení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích do PZAD pro rok 2016
- uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Plasy a Petrem Hlousem, Hvozd 29 na opravu střechy kapličky
v Nebřezinech na stp. č. 352/1 za cenu 104.641 Kč bez DPH tj. 126.615 Kč s DPH
- realizaci investiční akce LB Minerals – Malá vodní elektrárna Plasy dle předložené projektové
dokumentace pro územní řízení.
- smlouvu o právu provedení stavby mezi Městem Plasy a Vodárenskou a kanalizační a.s., Nerudova 25,
Plzeň. Jedná se o souhlas s vybudováním zhlaví vrtu v rámci stavby „Plasy – vodní zdroj u Mozolínského
mlýna“.
2
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí o odběru vody mezi Městem Plasy a Kralovickou zemědělskou a.s.
Tyršova 560, Kralovice. Smlouva řeší vzájemné vztahy smluvních stran při provozování vodovodu v obci
Žebnice.
č. 20/15 ze dne 23.9.2015 – schvaluje
- smlouvu o podnájmu prostor nesloužících k podnikání mezi Městem Plasy a Městskou knihovnou v
Plasích. Smlouva řeší pronájem prostor pro MěK v prostorách NTM Praha upravených v rámci II. etapy
projektu CSD realizovaných NTM Praha. Nájemné je stanoveno ve výši úhrady provozních nákladů tak,
aby nedošlo k porušení pravidel veřejné podpory. Celkové pronajaté prostory činí 748,6 m2 a výše
nájemného činí 7.000 Kč za měsíc. Smlouva bude uzavřena od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020. Nájemné
nezahrnuje úhradu energií – elektřina, plyn a spotřebované vody (čtvrtletní zálohy dle skutečného
odběru).
- přijetí daru od LČR s.p. ve výši 40.000 Kč na tisk publikace „Od baroka k Metternichovi“ v rámci edice
Tillia Plassensis. Po obdržení daru bude darovaná částka převedena v celé výši na účet MěK v Plasích
formou rozpočtového opatření
- žádost firmy Pragoprojekt a.s. Praha o povolení vstupu na pozemky p.č. 454/1 a 851, obě v k.ú. Plasy,
za účelem provedení geotechnického a hydrologického průzkumu v plánované trase I/27 Plasy - obchvat.
Jedná se o vrty hluboké 15 m o průměru 256 mm.
- realizaci výměny oken a vchodových dveří u bytu v čp. 64 v Babiné (hostinec) firmou LD stav za cenu
do 80.000 Kč včetně DPH.
- uzavření smlouvy mezi Městem Plasy a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. , divize 03
Praha na zpracování studie na vyřešení hlavních existujících problémů vyplývajících ze stávajícího
způsobu odvádění odpadních vod v obci Nebřeziny. Nabídka obsahuje shromáždění a prověření
dostupných podkladů, zpracování variant decentralizovaného odkanalizování a čištění odpadních vod
podle platných právních předpisů (varianty), doporučení dalšího postupu přípravy PD a vyhodnocení
možných dotačních zdrojů za cenu 86.000 Kč bez DPH, tj. 104.060 Kč včetně DPH.
- nákup 14 ks informačních vitrín od firmy Enrom za cenu do 140.000 Kč včetně DPH. 10 vitrín bude
umístěno u OD Severka a 4 u radnice.
- uplatnit návrh na úhradu škody v odhadované výši 4.000 Kč v rámci přestupkového řízení poškození
autobusové zastávky Žebnice – Sokolka.
č. 21/15 ze dne 7.10.2015 – schvaluje
- nabídku Ing. R. Horáka – projektová a inženýrská činnost staveb, Železničářská 25, Plzeň na výkon
technického dozoru investora akce Plasy – kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů I. etapa část „B“ za
cenu 32.850 Kč (konečná cena).
- nabídku Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň
na výkon záchranného
archeologického výzkumu akce Plasy – kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů I. etapa část „B“ za
cenu 9.922 Kč včetně DPH (jedná se o cenu maximální).
To nejdůležitější z jednání Zastupitelstva města
č.5/15 ze dne 9. 9. 2015 schvaluje:
- navýšení fin. prostředků, neinvestičního příspěvku zřizovatele - na zajištění provozu MŠ z důvodu
prodloužení provozní doby. Jedná se o fin. prostředky pro období od 1.9. 2015 do 31.12.2015 ve výši
43.000 Kč. Navýšení příspěvku je součástí předloženého návrhu RO č. 12 – viz. bod 7.
- dodatek č. 3 ke zřizovací listině MěK v Plasích. Jedná se o možnost výkonu činnosti účetních poradců,
vedení účetnictví a vedení daňové evidence.
- zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby in-line dráha v areálu Velká louka tak, aby
mohlo být požádáno o dotaci v případě, že bude dotační titul vyhlášen.
- navýšení rozpočtu pitné vody o 130.000 Kč na nákup nádrží a čerpadla v souvislosti s opravou
vodovodu H.Hradiště s tím, že tyto náklady by byly rozloženy do nákladů – ceny vody v H.Hradišti do 5
3
let (odpis 26.000 Kč za rok). Celkové náklady budou činit max. 130.000 Kč včetně DPH. Navýšení je
součásti předloženého návrhu RO č. 12 – viz. bod 7.
- záměr prodeje pavilonu 1 ZŠ Plasy s tím, že zároveň bude požádáno Zastupitelstvo PK o odkoupení
budovy B Gymnázia a SOŠ Plasy. Kupní a prodejní ceny byly stanoveny na základě zpracovaných
znaleckých posudků objednaných Plzeňským krajem a odsouhlasených městem
- záměr prodeje budovy bez č.p. na p.č. 1/2 v k.ú. Plasy (zámecká pivnice), případně dlouhodobý
pronájem. Důvodem žádosti je připravovaná revitalizace areálu kláštera v rámci dotace z IOP EU.
Záměrem je vybudování moderního prostorného návštěvnického centra pro umístění pokladen a prodeje
suvenýrů. Součástí by bylo i veřejné WC. Zároveň budou projednány podmínky realizace prodeje, tzn.
termín dokončení přestavby, nájemné aj. Bude předloženo na příští jednání ZM
- zařazení termínu 15. 2. do návrhu pravidel pro rozdělování finančních prostředků neziskovým
organizacím formou veřejnoprávních smluv jako termínu pro odevzdávání individuálních žádostí
- zařazení finančního příspěvku do návrhu rozpočtu města neziskovým organizacím pro rok 2016 ve výši
600.000 Kč.
Veřejné setkání 5.11.2015
Jak bude nebo by mohlo město Plasy
vypadat za 10 let? ….a za 15 let?
O tom se rozhoduje právě nyní – při
přípravě Programu rozvoje města Plasy.
A obyvatelé Plas k tomu mohou říct svůj
názor.
V květnu letošního roku již proběhlo
dotazníkové šetření a 11.6.2015 veřejné
setkání, kde jeho účastníci uvedli, co se
jim v Plasích líbí a co naopak považují za
problém.
Chcete vyjádřit svůj názor na budoucnost
Plas? Máte nějaký nápad, podnět, který by neměl v plánech města chybět?
Přijďte na příští setkání 5.11.2015 od 17:00 hodin do Centra stavitelského dědictví v areálu
Plaského kláštera.
Zde bude představen návrh Programu rozvoje města a oblasti, na které by se město mělo prioritně
zaměřit. Svůj názor a připomínky mohou občané vyjádřit právě na tomto setkání.
Pro zájemce je následně připravena krátká prohlídka Centra stavitelského dědictví.
Jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás.
Setkání je organizováno Městem Plasy ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a Centrem
pro komunitní práci západní Čechy
Ing. Jiří Prantner
radní odpovědný za rozvojové projekty a dotace
předseda Finančního výboru
4
Nadace ČEZ - Grantový program – STROMY
Městu Plasy byl Nadací ČEZ poskytnut nadační příspěvek ve výši 9 350,- Kč na pořízení
a výsadbu zeleně ve schváleném projektu grantového programu „STROMY“. Pod názvem projektu
„Nebřeziny výsadba dřevin – podzim 2015“ bude v obci Nebřeziny obnovena jabloňová liniová alej
v úseku od mostu směrem do centra obce k Pomníku padlým ve svět. válkách. V druhé části projektu,
v severní části dětského hřiště, bude provedena výsadba nízkých domácích keřů.
Tímto chceme Nadaci ČEZ poděkovat za přispění k výsadbě zeleně. Akce bude realizována ve dnech
10. - 11. 11. 2015 za účasti regionálních zástupců Nadace ČEZ, Města Plasy a zastoupení OV Nebřeziny.
Finanční dary
Městu Plasy byly poskytnuty finanční dary od:
ČEZ a.s.
- v hodnotě 200.000 Kč na činnost Domu dětí a mládeže Kopretina při Základní škole v Plasích
- v hodnotě 133.000 Kč na činnost Pečovatelské služby v Plasích
Lesy České republiky, s.p. v hodnotě 40.000 Kč na významné kulturní projekty doporučené Ministerstvem
kultury na projekt Edice Tilia Plassensis – knihovnictví v Plasích na vydání publikace v rámci projektu „Od baroka
k Metternichovi“
Vodárenská a kanalizační a.s. v hodnotě 905.000 Kč na přeložku vody v části ul.Plzeňská
LB Minerals s.r.o. - písek a kamenivo v hodnotě 40.000 Kč bez DPH
Ministerstvo práce a sociálních věcí – přístrojové vybavení SW v hodnotě 188.206 Kč
Dotace
Město Plasy v roce 2015 čerpalo finanční prostředky z několika vyhlášených programů v dotačních titulech EU.
Z Krajského Úřadu Plzeňského kraje:
- na výkon regionálních funkcí knihoven 718.487 Kč
- na bezdrátový rozhlas v obcích Žebnice a Babina 100.000 Kč v programu Stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2015
- na pomník padlým ve 2. světové válce 100.000 Kč v parku u kláštera z programu Havarijní stavy a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského kraje 2015
- na poskytování služeb obecního hospodářského zájmu 508.000 Kč dotace na provoz Pečovatelské služby
- na zvýšení kvality ve vzdělávání pro Základní školu Plasy 340.379 Kč z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost
- Městské knihovně v Plasích 60.000 Kč na projekt „Od Baroka k Metternichovi“
5
Z Ministerstva pro místní rozvoj :
- Na obnovu drobných sakrálních staveb v obcích Babina a Nebřeziny v hodnotě 127.000 Kč na opravu
kapličky v Nebřezinech a v obci Babina na opravu Pomníku padlým ve světových válkách a obnovu dvou
pamětních křížků
Z Ministerstva kultury České republiky:
- Na obnovu národní kulturní památky v hodnotě 250.000 Kč - oprava hřbitovního kostela sv.Václava
s hrobkou Metternichů
Z regionálního operačního programu:
- Na projekt Plasy Cesty klášterem - stezky k poznání 11.769.309 Kč
Petra Chmelířová, referent dotací
Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané, v dnešním Slovu zastupitele bych chtěl věnovat pár řádků “AKCI I /27“, která se
nás vážným způsobem dotýká posledního půl roku a když Bůh dá a firmy začnou konečně naplno
pracovat, skončí v listopadu tohoto roku. Ironie je na místě, protože celá tato “AKCE“ má už od projektu
až po do dnes prováděné práce pachuť diletantismu.
Už při vytváření projektu se obec snažila o jeho změnu z důvodu absence parkovacích míst před
poštou. Tato změna byla zamítnuta Krajským ředitelstvím Policie – odborem dopravy z důvodu porušení
norem. Už tehdy nás mohlo napadnout, že to nebude jen tak a při realizaci projektu se to začíná
projevovat. Začalo to sloupem veřejného osvětlení před radnicí. Vedení města se od počátku snažilo
sloup přeložit buď vedle radnice, anebo naproti, což vyšlo i jako nejlepší řešení. Když měla Rada města
tuto změnu schválit, při hlasování o změně vyhráli ti, kterým se evidentně sloup před radnicí líbí, a tudíž
bude na radnici i lépe vidět. Nuže posviťme si na ně. Chápu, že někteří radní jsou rádi, když za nimi
zůstávají pomníky. Tak Rado města, zde jeden máte, jen doufám, že jich takových nebude více.
A další projekční nedomyšlenost – projektantovi se opravdu povedla tzv. pěší zóna s parkovacími místy
pro zásobování, v kterých jsou ještě navíc umístěny sloupy veřejného osvětlení. Ty jsou také umístěny
i v některých částech chodníku výše. Když se chodec nevyhýbá sloupům veřejného osvětlení, vyhýbá se
parkujícím autům a naopak. Ten kdo tohle vymyslel a navrhl, je jednička, a ten, kdo to schválil, tak ten
je podtržená s hvězdičkou.
Práce firem na stavbě je kapitolou sama pro sebe. Na vlastní kůži teď zažíváme dlouhodobý trend
staveb v naší republice a to pomalost, nákladnost a nekvalitnost. Tato stavba není bohužel výjimkou, a
jelikož na ni navazuje další, a to kanalizace a celková rekonstrukce ulice Pod nádražím, bude určitě pro
obyvatele této ulice špatnou zprávou, že celková rekonstrukce proběhne s největší pravděpodobností až
na jaře roku 2016 (kanalizace by měla být ukončena včetně přípojek do konce listopadu 2015).
Důvodem je pracovní zpoždění (cca 2měsíce) firem ze stavby I/27. Aby nezůstalo jen u negativ, chtěl
bych vyzdvihnout pracovní nasazení a úsilí stavebního technika p. Petra Kováříka a p. starosty Zdeňka
Hanzlíčka, kteří se snaží eliminovat negativní dopady stavby na chod města, celou stavbu si hlídají a
operativně řeší její nedostatky. Tímto jim děkuji.
Na konci článku jen pár slov k naší Základní škole. Velmi mě potěšilo hezké zakončení školního roku
2014/15 v prostorách NTM, pořádané Základní školou. Chtěl bych veřejně poděkovat paní učitelce
Houškové, která předala svoji pátou třídu z části na druhý stupeň a z části na víceleté gymnázium, za její
více než profesionální přístup ke vzdělávání našich ratolestí. Moji synové chodí do školy rádi. Je to právě
o přístupu učitele k žákovi a kvalitě výuky, jež je z mého pohledu na I. stupni na velmi dobré úrovni,
právě díky takovýmto učitelům.
Příděl myšlenek pro tento článek jsem již vyčerpal, a proto se s Vámi loučím s přáním krásného prožití
svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2016. Těším se na další Vaše náměty, připomínky a
spolupráci.
Váš zastupitel Milan Dudek
6
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme, pevné zdraví a dobrou životní pohodu přejeme všem, kteří oslavili
ve dnech od 1. srpna 2015 do 30. října 2015 svá životní jubilea.
Krásné jubileum – 90té narozeniny – oslavili paní Marie Pašková, pan Bohumil Brettl a pan
Jaromír Křížek z Plas, paní Anna Antošová z Babiny. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a radosti v kruhu jejich blízkých.
60 let
Jiřina Kováříková, Alena Vlachová, Alexandra Hessler a Jaroslav Král z Plas,
Bohuslav Plos a Jiří Sinkule z Babiny, Jiří Kučera a Jaroslav Blecha z Nebřezin
65 let
Alena Gerhátová, Blanka Mourová, Marie Růžičková, Marie Braunová, Marie
Hanzlíčková, Milena Martiniaková, Libuše Vojtová, Vlasta Hulešová, Miloslav Rybák,
Václav Náhlovský, Josef Hlaváč a Josef Preisinger z Plas, Václav Koudele z Babiny,
František Klokočík z Horního Hradiště a Milan Molcar ze Žebnice
70 let
Ludmila Tafatová, Vlasta Pecáková, Jan Sadílek, Miroslav Zítek, Ladislav Burda a
Josef Mařík z Plas, Helena Hánová z Babiny, Marie Vaňourková z Horního Hradiště,
Otakar Kuruc z Nebřezin, Jana Grossová a Marie Kočová ze Žebnice
75 let
Marie Janečková, Jiřina Šišková a Václav Cejthamr z Plas, Josef Juha z Babiny,
Jiřina Slachová a Milada Engelová z Horního Hradiště a Vlasta Vodáková ze
Žebnice
80 let
Helena Vojáčková a Václav Jaroš z Plas a Bohuslav Šimera z Lomničky
82 let
Marie Zemanová ze Žebnice
83 let
Helena Palmová, Jarmila Rottová, Eva Štětková, Zdeněk Štercl a Václav Hlinovský
z Plas
84 let
Ladislav Černý z Plas a Ludvík Soukup z Horního Hradiště
85 let
Blanka Šambergerová a Marie Ryšicová z Plas a Růžena Molcarová z Babiny
86 let
Vladimír Palma, Miroslav Vadlejch a Jaromír Bouda z Plas a Věra Hřebcová z
Nebřezin
88 let
Lubor Petrlík z Plas, Květuše Švábová z Lomničky a Anna Urbanová ze Žebnice
90 let
Marie Pašková, Bohumil Brettl a Jaromír Křížek z Plas a Anna Antošová z Babiny
91 let
Karolina Machová z Plas
Rozloučili jsme se
s paní Michaelou Košťálovou z Plas a s paní Annou Slachovou z Horního Hradiště.
Vítáme s velkou radostí narozené děti :
Ellu Nešvárovou, Leu Vavřínkovou, Sofii Kantorovou, Elizabeth Hejlkovou, Jana Maška, Adama
Hlaváčka a Davida Košťála z Plas, Nellu Seifert z Babiny, Lucase Ráce z Lomničky, Adélu
Soutnerovou z Nebřezin a Davida Bártu ze Žebnice.
Ve společenské kronice neuvádíme tituly, neboť to nejsou údaje povinné pro registr evidence obyvatel. Pokud si nepřejete být
uveřejněni ve společenské kronice, sdělte toto na MěÚ pí. Sadílkové.
7
Přehled kulturních akcí – PLASY 2015
Datum
Název akce
Pořadatel
Místo konání
Doba konání
7.11.
Světlušky
NOS
Nebřeziny sraz
u hospody
14.11.
Domácí péče - film
MěK Plasy
Kino Střela
17:00 a 19:30
Vánoční výstava – Keramika
Plasy
Keramika Jitka
Beránková
Klášter Plasy
10:00-18:00
22.11.
Putování za Vánoční hvězdou divadlo Kapsa
MěK Plasy
Kino Střela
15:00
25.11.
Keramický seminář pro dospělé DDM Kopretina
DDM
Kopretina
17:00
16:00
20. – 22. 11.
17:00
27.11.
Den pro dětskou knihu
MěK Plasy
MěK Plasy
28.11.
Rozsvícení vánočního
stromečku a vánoční jarmark
ZŠ Plasy
před klášterem
28.11.
Adventní koncert – Žihelský
pěvecký sbor
MěK Plasy,
Město Plasy,
Klášter Plasy
Ambit kláštera
Výstava betlémů s besedami o
adventních nedělích
OS Přeskopec
Hájovna
Lipovka
Lomany
29.11.
Rozsvícení vánočního
stromečku
NOS
Nebřeziny
náves
17:00
4.12.
Mikulášská nadílka a diskotéka
pro děti
DDM Kopretina
Korunovační
sál
16:00
6.12.
Mikulášská nadílka
NOS
9.12.
Vánoční setkání se seniory
DDM Kopretina
12.12.
Malý pán – pohádka pro děti
MěK Plasy
Kino Střela
17:00 a 19:30
16.12.
Rozsvícení vánočního
stromečku a vánoční jarmark
MŠ Plasy
MŠ Plasy
zahrada
16:00
19.12.
Živý betlém ze Starého Plzence
MěK Plasy,
Město Plasy
Prostor před
hospodářským
dvorem
16:30
21.12.
Vánoční koncert ZUŠ
ZŠ Plasy, ZUŠ
Plasy
ZŠ Plasy
Aeroklub Plasy
směr Odlezly –
konec v
pivovaře
29.11. – 6.1.
26.12.
Tradiční pochod
8
Nebřeziny
pohostinství
DDM
Kopretina
19:30
16:30
14:00
9:00
23.1.
Rybářský ples
ČRS
23.1.
Letecký ples
Aeroklub Plasy
27.1.
Keramický seminář pro dospělé DDM Kopretina
KD Hadačka
Korunovační
sál
DDM
Kopretina
28.1.
Zápis do 1. třídy
ZŠ Plasy
ZŠ Plasy
29.1.
Pololetní prázdniny – akce pro
děti
DDM Kopretina
DDM
Kopretina
1.2.
Výlet do Techmánie
DDM Kopretina
2.2.
Kreativní vyrábění - enkaustika
DDM Kopretina
24.2.
Keramický seminář pro dospělé DDM Kopretina
MěK Plasy,
V. Ples Města
Město Plasy
27.2.
20:00
20:00
17:00
9:00-12:00
9:00-15:00
DDM
Kopretina
DDM
Kopretina
Korunovační
sál Rudolfa II.
9:00-12:00
17:00
20:00
Přehled kulturních akcí – Mikroregion Dolní Střela 2015
Datum
Pořadatel
Název akce
8.11.
Divadelní představení pro děti
20.11.
Kozojedská pětka
28.11.
Kreativní odpoledne
KD Kozojedy
Kozojedy
KD Kozojedy
19:00
Kozojedy
KD Kozojedy
14:00
Robčice
17:00
Robčice – rozsvícení stromečku
Kozojedy
Adventní koncert
Doba konání
Kozojedy
19.12.
19.12.
Místo konání
Kostel Sv.
Mikuláše
Kamenictví „U
Bartoloměje“
19. -26. 12.
Výstava betlémů
1.1.
Novoroční ohňostroj
9.1.
Myslivecký ples
16.1.
Myslivecký ples hraje V. Žákovec
16.1.
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
KD Kozojedy
MS Dobříč
KD Dobříč
SDH Čivice
Valná hromada
16.1.
SDH Pláně
Okrskový Ples P.S.
9
0:00
20:00
18:00
KD Pláně
20:00
30.1.
Myslivecký ples
Myslivecký spolek
Střela
KD Pláně
20:00
Sokol
KD Dobříč
20:00
20.(27)2.
Ples sportovců
Z farnosti
Návštěva z Tanzánie
V září nás navštívila opět Marie Ludmila Šindelková,
která působí už čtyři roky v Tanzánii v nově vzniklém
sirotčinci. Měla přednášky nejen v rámci farností, ale i
ve školách. Zvlášť podařená byla setkání na plaském
gymnáziu a v Základní škole v Nečtinech. I díky darům
z naší
farnosti
se
sirotčinec,
jehož
byla
spoluzakladatelkou a ve kterém teď pracuje, opravdu
šťastně rozvíjí. V současné době je v něm 17 dětí.
Jménem Ludmily všem děkujeme za příspěvky.
V rámci benefiční akce v kostele sv. Barbory
v Manětíně, kterým P. Martin také děkoval za 50 let
života, se pro sirotčinec vybralo přes 17 tisíc korun.
Opravdu děkujeme.
Misijní neděle v Plasích
V neděli 18. října se v Plasích u příležitosti
Světového dne misií konalo již tradiční Misijní
štrúdlování. Po eucharistické slavnosti věnované
zvláště rodinám s dětmi z Manětínska i Plaska se
v oblátské komunitě sešlo asi čtyřicet lidí,
dospělých i dětí, aby vydražili napečené dobroty.
Výtěžek půjde jako každý rok na konkrétní
projekty
Papežských
misijních
děl.
Napečených štrúdlů, bábovek, koláčů, rolád,
buchet, ale i slaných šneků a jiných
nejroztodivnějších
pekařských
výrobků
se
tentokrát sešlo takřka na třicet kusů. Dražba byla
místy velmi emotivní. Licitace nakonec vynesla
přes patnáct tisíc korun. Radost ze setkání jsme
měli opravdu všichni, včetně naší věrné diecézní
ředitelky PMD Miriam Svobodové. Většina sladkostí
pak zmizela již během setkání u kávy nebo čaje.
Nejen náboženství na faře
V Plasích na faře opět probíhají pondělní setkávání
dětí, kde se děti dozví nejen něco o víře, ale také
zažijí radost a legraci. V 15:15 hodin se sejde
kolem 20ti dětí, které se pak rozdělí podle věku do
skupin. Maminky, které čekají na své ratolesti, pak
často vytvoří svojí často nemalou velmi zajímavou
skupinku. Srdečně zveme děti i maminky.
10
KLÁŠTER PLASY
Podzim v klášteře
Tradiční zářijové noční prohlídky jsme věnovali
rakouskému kancléři knížeti Metternichovi a jeho
politickým úspěchům, čímž jsme oslavili 200leté
výročí od Vídeňského kongresu. Návštěvníci se
v pátek a v sobotu 4. – 5. září 2015 stali
reportéry a ve hře „ … Na slovíčko, pane kníže“,
jež nazkoušeli ochotníci ze sboru Tyl Čistá,
odhalovali zajímavé životní okamžiky tohoto
významného rakouského politika.
Týden na to, v pátek 11. září, měli návštěvníci
možnost nahlédnout do Studijního depozitáře
mobiliárních fondů umístěného ve druhém patře budovy konventu. Speciální prohlídka s názvem
„Otevřený depozitář, aneb práce v bílých rukavičkách“ se snažila zájemcům odpovědět na otázky, co je
studijní depozitář, jak vznikl, ale také například co obnáší práce správce depozitáře.
Následně jsme 19. září zakončili cyklus prohlídek zvaný Monastýrování. Tentokrát se tematické prohlídky
věnovaly klášternímu životu. Návštěvníci se mohli dozvědět více o denním režimu mnichů, jejich
spiritualitě nebo o fungování cisterciácké mnišské komunity. Prohlídky se staly součástí oslav
připomínajících 870. výročí od založení Plas. Vyvrcholením těchto oslav byla konference „Proměny
plaského kláštera (1145 – 2015)“, která se konala ve dnech 8. – 9. října 2015 v prostorách nově
opravených hospodářských budov. Zde byly shrnuty nejnovější poznatky o archeologickém a historickém
vývoji kláštera a naznačeny další postupy bádání.
Můžete se těšit …
Přestože se dveře Kláštera v Plasích uzavírají návštěvníkům s koncem října, neznamená to, že se za nimi
nic nechystá. Už v listopadu se uskuteční tradiční vánoční výstava, která proběhne od pátku do neděle
20. – 22. 11.
Kdy pro vás dámy Jitka Beránková a Stáňa Vaňková chystají v prostorách zimního
refektáře plaského kláštera prodejní výstavu vánočních dekorací, adventních věnců, ozdob, dárků a
dalších vánočních doplňků. V těchto třech dnech můžete v době od 10. do 18. hod. sbírat inspiraci na
vánoční výzdobu.
Veronika Plachá
ŠKOLY
MŠ Plasy
Pestrobarevný podzim
Po prázdninách na děti ve všech třídách
mateřské školy čekaly nové hračky,
pomůcky i hrací koutky, šatny u Zelánků a
Žluťásků byly vybaveny novým nábytkem. A
v neposlední řadě se děti sešly se svými
kamarády, s kterými podnikají v podzimních
měsících nového školního roku vycházky do
přírody, zapojují se do sběru kaštanů.
Podzim se také objevuje v nových hrách,
písních nebo v obrázcích vytvářených
různými výtvarnými technikami.
11
Děti mají také velmi rády nejrůznější pohádky – čtené, vyprávěné i v divadelním zpracování. Do
školky již přijelo divadlo Kos s pohádkou „Jak se Madla naučila poslouchat“, s další pohádkou se
představilo divadélko Nána. A protože děti mají velmi rády různé knížky, nenechaly bez povšimnutí akci
za účelem přestěhování místní knihovny. Modrásci, Červánci a Bělásci se společně se žáky základní školy
11.9. zapojili do „živého řetězu“ mezi budovami staré a nové knihovny. Ze zámku do hospodářského
dvora přepravil „ ekologický dopravník“ velké množství knih z dětského oddělení.
Areál bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích po náročné adaptaci využilo pro své projekty Národní
technické
muzeum.
V hospodářském
dvoře sídlí knihovna, do prostor bývalého
pivovaru umístilo NTM projekt „Centrum
stavitelského
dědictví“,
který
návštěvníkům představuje historický vývoj
stavebních prvků, materiálů a konstrukcí.
Děti z mateřinky si tuto expozici prohlédly
se svými učitelkami 13. a 14.10.
V mateřské škole je vyhlášena pro rodiče
a děti soutěž s názvem „ S tátou mámou
stavíme a při tom se bavíme“. Kdo doma
společně postaví trojrozměrnou stavbu ze
stavebnice nebo různého materiálu, bude
soutěžit o ceny. Všechny výrobky budou
vystaveny v halách obou pavilonů MŠ.
Zora Kurcová
Divadlo Nána nám přivezlo ve středu 21. 10. 2015 Ovčí pohádku.
Základní škola Plasy
Jazykový kurz v Brightonu
s návštěvou Londýna
Dvacet žáků Základní školy Plasy ve dnech 13.
– 18. 9. 2015 absolvovalo v rámci projektu
Školní
cestování
(projekt
financovaný
z evropských
fondů
v rámci
operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
poznávací zájezd do Velké Británie spojený
s výukou angličtiny pod vedením anglických
lektorů. První den byl věnovaný Londýnu a jeho
nejvýznamnějším památkám. Žáci se plavili ze
čtvrti Greenwich po Temži až k mostu Tower
Bridge, prohlédli si korunovační klenoty a jiné
pamětihodnosti tohoto města. Největší atrakcí
byla jízda na London Eye. Večer je čekalo
ubytování v anglických rodinách, ve kterých
trávili i následující noci. Nedílnou součástí
projektu byla dopolední výuka v místní škole.
Odpolední program byl zaměřen na poznávání
významných míst britské historie – Battle Abbey,
Bodiam Castle, Portsmouth, bitevní loď admirála
Nelsona HMS Victory, Royal Pavilion v Brightonu
a na závěr i akvárium Sea Life Centre. Celá akce
měla u žáků příznivý ohlas. Britská historie
i anglický jazyk byly hlavní náplní tohoto
12
projektu a získané vědomosti, dovednosti i zkušenosti zajisté najdou uplatnění v dalším osobním i
profesním životě našich žáků.
Mgr. Václava Korcová
Gymnázium a SOŠ
Studenti plaského gymnázia
v jazykové laboratoři.
při
práci
Plaské gymnázium uvedlo od nového školního roku do
provozu novou učebnu angličtiny. Interaktivní tabuli
podporuje audio zařízení instalované na každém
pracovním místě. Hlavním přínosem takové učebny
pro studenty je efektivní nácvik mluvení i poslechu,
pro učitele snadné monitorování a moderování
průběhu výuky. Letos oživil výuku i program blended
learning z 57. výzvy OP VK.
Mgr. Markéta Cejthamrová
Studenti zvládli za tři hodiny 9 000 knih.
Ze starých prostor do nových přestěhovali
studenti plaského gymnázia během středečního
dopoledne kolem 9.000 odborných publikací ze
staré plaské knihovny. Ta nová se nachází
v areálu Centra stavitelského dědictví, které
bylo pro veřejnost slavnostně otevřeno v sobotu
26. 9. 2015. Dne 29. 9. 2015 navštívily tento
areál i známé osobnosti politického i kulturního
života. Při této akci studentky a studenti
Obchodní akademie SOŠ Plasy zastávali role
hostesek
a
průvodců.
Krása
těchto
zrekonstruovaných objektů přinutí mnohé
návštěvníky vracet se do těchto míst znovu.
Doufáme, že i v budoucnu využijeme toto
Centrum stavitelského dědictví pro výuku i kulturní vyžití.
Mgr. Petra Poláková - zástupkyně ředitelky školy
Zpráva z ITEPu
V kalendáři se psal poslední zářijový den a naše třída se
vydala na již 11. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského
kraje ITEP 2015 do haly TJ Lokomotiva na Slovanech.
Na akci jsme si mohli prohlédnout mnoho zajímavých tipů na
výlet, zjistit plno informací o nejbližších místech, dozvědět se
o nastávajících společenských akcích v našem okolí, nebo si
dokonce prohlídnout expozici plzeňské ZOO, ve které nechyběl
živý had nebo suchozemské želvy.
Tuto akci jsme jako třída nenavštívili poprvé, jelikož už ve 2.
ročníku to byla jedna
z našich exkurzí. Tento rok jsme však přijeli nejen z důvodu
exkurze, ale čekal na nás stánek města Plasy, stovky různých
letáčků s místy, které mohou návštěvníci veletrhu navštívit a
obrovské množství dychtivých účastníků veletrhu, pomáhali
jsme podávat informace. Ve stánku jsme se střídali po 4
hodinách, ve dvojicích, a to i v pátek a sobotu. Velitelský čas
naší dvojice byl od 10.00 do 14.00 hodin. 3. října 2015, tedy v
13
sobotu. Mile nás překvapilo, kolik lidí se u stánku zastavilo a prohlíželo si tištěné brožury o památkách
města či různých poutavých místech z okolí řeky Střely. Až na výjimky nám lidé řekli, že Plasy znají a
několikrát je již navštívili. Často se u stánku zastavily děti, s jiskrou v očích si vzaly letáček o plaském
Fantasy golfu a běžely za rodiči se slovy: "Mami, mami, tady jsme byli!" Starší generace měla zase zájem
o různé cyklistické nebo turistické mapy v okolí a několikrát přímo u stánku vedla řeč o všem známém
díle Santiniho. Lidí neubývalo, za to času ano, než jsme se nadáli, bylo chvilku před druhou hodinou a
naše mise na ITEPu 2015 skončila. A myslím, že ji jménem celé naší třídy mohu prohlásit za úspěšnou.
Jitka Hlousová, 3. OA Plasy
Studenti SOŠ Plasy pracovali v Portugalsku
Osm studentů oboru veterinářství a dva
agropodnikatelé ze Střední odborné školy
v Plasích se zúčastnili v termínu od 18. 9. do 3.
10. 2015 odborné praxe v Portugalsku v rámci
programu Erasmus plus ,,Na zkušenou do
Evropy‘‘. Byla jsem jednou z nich. Odlétali
jsme v pátek ve 20:40 z Letiště Václava Havla
v Praze a do Porta jsme přiletěli o 3 hodiny
později. Na letišti nás vyzvedli pracovníci
asociace MobilityFriends Portugal a odvezli nás
na kampus do 55 kilometrů vzdáleného města
Barcelos,
hlavního
města
naší
praxe.
MobilityFriends zaštiťují průběh celé praxe a
pro studenty také připravují o víkendech
společenské a kulturní programy v podobě
prohlídek historických měst či jiných zajímavých
míst v Portugalsku.
Hned druhý den po příletu jsme byli s rumunskými studenty, kteří se účastnili obdobné praxe, ve
městě Valença, a jelikož bylo Španělsko takzvaně za humny, jeli jsme tam na oběd. Pak jsme se byli
podívat u Atlantiku, což pro nás byl velmi silný zážitek.
Další den jsme navštívili město Moledo a Vila Praia de Âncora. Poté jsme byli v přístavním městě Porto,
kde jsme degustovali portské víno značky Offley a po procházce centrem jsme absolvovali i plavbu lodí
po řece Douro a opět jsme zavítali k oceánu, kde se někteří naši otužilí spolužáci koupali. Mezi další
města, která jsme během pobytu navštívili, patří například Braga, Ponte de Lima, Viana do Castelo nebo
Guimarães. Následující den v pondělí jsme se byli podívat na místní střední škole. Portugalský
středoškolský systém se trochu liší od českého. Jejich střední školy nejsou odborně zaměřené, jsou spíše
všeobecné. Až v průběhu studia si studenti vybírají, zda chtějí jít do práce či dál studovat. Podle toho si
také volí specializované předměty, které by jim usnadnily uplatnění v budoucím životě.
V úterý jsme si byli prohlédnout naše pracoviště. Nejprve jsme byli na farmě, kde pak agropodnikatelé
trhali kukuřičné klasy, a dokonce i pomeranče. Studenti veterinářství pracovali u veterinárního lékaře na
klinice a u obvodního veterináře, který jezdil převážně ke skotu. Jelikož byla k dispozici dvě pracoviště a
nás praktikantů bylo osm, rozdělili jsme se na dvě skupiny po čtyřech. Jedna skupina byla na klinice,
kde se střídaly dopolední a odpolední směny, takže se chodilo po dvojicích, kdežto skupina u obvodního
veterináře byla dohromady a chodila jen na odpolední směnu. Po čtyřech dnech jsme se vyměnili a
působili jsme na druhém pracovišti. Ze zajímavých případů mohu zmínit přetočení posledního
předžaludku a vlastního žaludku u skotu. Žaludky byly uloženy na pravé straně místo na levé. Problém se
řešil operativně a zákrok trval asi hodinu. Na veterinární klinice byli dva lékaři a sestřička. Kliniku měli
skromněji vybavenou než je ta v naší škole. Vybavení zahrnovalo rentgen, sono, operační sál a
hospitalizaci pro malá zvířata. Leželo tam například štěně špice s pneumonií. Každé ráno se položilo do
kyslíkové komory, kde zůstalo 10-15 minut.
14
Kromě praxe a zajímavých výletů jsme se na
radnici města Barcelos setkali se starostkou
města, která nás uvítala a předala nám drobné
dárečky v podobě malých kohoutků, které byli
původně symbolem města Barcelos a pak se stal
národním symbolem Portugalska. Na závěr praxe
jsme
od
samotného
ředitele
asociace
Mobilityfriends
Portugal
dostali
certifikáty
potvrzující naši účast na praxi v Portugalsku.
Viděli jsme jiný přístup ke zvířatům a jejich
léčení, než jsme zvyklí u nás. Na rozdíl od České
republiky je veterinární péče o skot podle mého
názoru lepší, operují se tam i případy, které by se
v Česku řešily nutnou porážkou. V Portugalsku je
nutná porážka až krajní řešení. Velmi se nám líbil
přístup veterinářů na klinice ke zvířecím
pacientům i k jejich majitelům. Chovali se k nim
individuálně a měli k nim celkově ohromně hezký,
přátelský přístup.
Vynikající bylo i to, že jsme se seznámili s lidmi
z různých koutů Evropy - z Rumunska, Polska,
Ukrajiny a Itálie, navázali jsme nová přátelství a
zjistili jsme, že jsme s nimi schopni komunikovat
v anglickém jazyce.
Jsme velmi vděční, že nám škola umožnila tuto
jedinečnou zkušenost a že díky ní můžeme
v rámci praxe cestovat do zemí Evropské unie.
Trepešová Anna, 4.V
Jazykové šablony - Salzburg
Aby pro nás nebyl začátek nového
školního roku takový šok, vyrazila hrstka
nás vybraných hned druhý školní týden do
Rakouska. Zde na nás čekal nabitý
program včetně výuky v salcburském
jazykovém studiu. Myslím, že budu mluvit
za všechny, když řeknu, že to byla
opravdová bomba. Viděli jsme neblaze
proslulé Orlí hnízdo (Kehlsteinhaus), projeli
se lodičkami po jezeře Königsee, prošli se
zahradami zámku Hellbrunn, poznali krásy
Salcburku,
ochutnali
proslulé
pravé
Mozartovy koule, pokochali se téměř
neuvěřitelnými výhledy na alpské vrcholy
či
vyzkoušeli
skluzavky
a
vláček
halštatských solných dolů. A výuka? Škola hrou. Nikdo se nenudil a myslím, že velké části
studentů se povedlo prolomit bariéry a začít šprechtit ostošest. Celých pět dní bylo výbornou
zkušeností, na kterou budeme určitě všichni rádi vzpomínat, a školní rok pro nás začal nejlépe,
jak jen mohl :-)
Veronika Peterková, 3. ročník, Gymnázium Plasy
15
Slavnostní otevření Městské knihovny v Plasích v nových prostorách
V sobotu 26. 9. 2015 se naše MěK dočkala nového znovuotevření. Návštěvníci dne otevřených dveří si
mohli prohlédnout nové, reprezentativní prostory půjčovny, dětského oddělení i zázemí - kanceláře a
depozit. Nejvíce oceňovali prostor mezonetu s dětským oddělením, ve kterém jsou regály ve tvaru domů
s motivy různých architektonických slohů a otevřený průhled na krov nad výpůjčním pultem. Realizace
interiéru knihovny byla zhotovena podle návrhu architekta J. Svěrka z ateliéru Masák&Partner. Stěhování
knihovny z prelatury do nových prostor se podařilo v daném termínu a všem, kteří pomáhali, patří velké
poděkování. Zejména všem knihovnicím, pomocníkovi Davidovi a Pavlovi a žákům ZŠ a MŠ, studentům
gymnázia, kteří stěhovali knihy formou živého řetězu.
Zveme všechny naše věrné i nové čtenáře, aby knihovnu navštívili a využili našich služeb.
Bc. Věra Soutnerová
DDM Kopretina Plasy
Dům dětí a mládeže, ZŠ Plasy, Stará cesta 363, Plasy, 331 01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Zájmový útvar
Aj 1.- 2.třída
Aj 3.- 5.třída
PC technologie od 1.třídy
Keramika pokročilí
Taekwon – do
Zdravotní cvičení ženy II
Mladý novinář od 7.třídy
Latinsko-amer. tance
Latinsko-amer. tance
Stolní tenis
Škola vaření I.
Cvičení na míčích - ženy
Klub maminek a dětí
Míčové a poh.hry 1.-3.třída
Florbal
Dramatický
Mimiklub
Mladý novinář
Aj předškoláci v MŠ
Florbal 2. stupeň žáci
Míčové a poh.hry 4.-6.tř.
Keramický – začátečníci
Keramický – mírně pokroč.
Letecký modelář
Cvičení rodičů a dětí
Zdravověda – Ještěrky
Fotografie žáci
Břišní tance žáci – pokroč.
Břišní tance pokročilé ženy
Břišní tance a fl. ženy-zač.
Fotoklub dospělí
Vedoucí ZÚ
Katarína Nikolová
Katarína Nikolová
Bc. Jan Janák
Mgr. Šárka Růžková
Pavel Kučera
Marcela Drozda
Mgr. Lenka Belblová
Mgr. Hana Tegiová
Mgr. Hana Tegiová
Mgr. A. Hrabovská
Mgr. Šárka Růžková
Mgr. J. Domabylová
Martina Malásková
Mgr. L. Brejníková
Anna Josífková
Mgr. V. Beštová
Mgr. V. Beštová
Mgr. L. Belblová
Katarína Nikolová
Mgr. L. Brejníková
Mgr. L. Brejníková
Mgr. Šárka Růžková
Mgr. Šárka Růžková
Ing. Ivo Kornatovský
Martina Malásková
Kateřina Lešková
Ing. Ivo Kornatovský
Barbora Kůsová
Michaela Javůrková
Michaela Javůrková
Ing. Ivo Kornatovský
Den
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Středa
Středa
Středa
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Čas
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
14:00 – 15:00
16:00 – 17:30
17:00 – 18:30
18:00 – 19:00
12:45 – 13:15
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:30
18:30 – 19:30
9:30 – 11:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
16:15 – 17:15
9:30 – 11:00
12:45 – 13:15
14:00 – 14:45
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
17:00 – 18:00
15:30 – 16:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
17:00 – 19:00
Příležitostná činnost DDM Kopretina 2015 /2016
LISTOPAD
25. 11. Keramický seminář pro dospělé, od 17 hodin, dílna DDM
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu
16
Místo konání
Učebna č. 46 v ZŠ
Učebna č. 46 v ZŠ
Učebna PC v ZŠ
Keramická dílna
Tělocvična ZŠ
Tělocvična DDM
Učebna PC v ZŠ
Tělocvična ZŠ
Tělocvična ZŠ
Tělocvična DDM
Kuchyně DDM
Tělocvična DDM
Prostory DDM
Tělocvična ZŠ
Tělocvična ZŠ
Tělocvična DDM
Klubovna DDM
Učebna PC v ZŠ
Třída v MŠ
Tělocvična ZŠ
Tělocvična ZŠ
Dílna DDM
Dílna DDM
Klubovna v DDM
Tělocvična DDM
Prostory DDM
Učebna ZŠ
Tělocvična ZŠ
Tělocvična ZŠ
Tělocvična ZŠ
Prostory DDM
Cena
400/800
400/800
400/800
500/1000
300/600
600/1200
100/200
300/600
300/600
300/600
400/800
600/1200
400/800
300/600
400/800
400/800
200/400
100/200
400/800
300/600
300/600
400/800
450/900
450/900
300/600
400/800
300/600
450/900
700/1400
700/1400
PROSINEC
4. 12. Mikulášská nadílka a diskotéka pro děti, Korunovační sál – restaurace U Rudolfa,
od 16 hodin
9. 12. Vánoční setkání se seniory, od 14 hodin, klubovna DDM
LEDEN
27. 1. Keramický seminář pro mládež a dospělé, od 17 hodin
29. 1. Pololetní prázdniny, dopolední akce pro děti od 1. třídy, Valentýnské dárečky, 40,- Kč,
od 9 do 12 hodin, přihlášky do 26. 1.
ÚNOR
1. 2. Jarní prázdniny – výlet pro děti do Techmánie v Plzni
2. 2. Jarní prázdniny – kreativní vyrábění v DDM - enkaustika
24. 2. Keramický seminář pro mládež a dospělé, od 17 hodin
BŘEZEN
5. 3. Maškarní bál pro děti, Korunovační sál – restaurace U Rudolfa, od 14,00
16. 3. Velikonoční setkání se seniory, od 14 hodin
24. 3. Velikonoční prázdniny: Zelený čtvrtek – kreativní výroba
25. 3. Velikonoční prázdniny: Velký pátek – velikonoční vaření a pečení
30. 3. Keramický seminář pro mládež a dospělé, od 17 hodin
DUBEN
27. 4. Keramický seminář pro mládež a dospělé, od 17 hodin
29. 4. Čarodějné odpoledne pro děti, ve spolupráci s městskou knihovnou v Plasích, soutěže a opékání
buřtů, od 16 hodin start v Zámecké zahradě
KVĚTEN
14. 5. Vystoupení kroužků, kino Plasy, ukázky z činnosti DDM, od 14,00, výstava výrobků, vstupné 15,- a
30,- Kč
25. 5. Keramický seminář pro mládež a dospělé, od 17 hodin
ČERVEN
4. 6. Den dětí
ČERVENEC
15. – 24. 7. Letní tábor pro děti, Soseň u Jesenice
Podrobné informace k jednotlivým činnostem budou upřesněny na letáčcích, webových stránkách a
v rozhlase.
Informace: 605 247 135, 736 635 717, 373 322 255, www.zsplasy.zc, [email protected]
Hájovna Lipovka v Lomanech, o. s. Přeskopec
Ohlédnutí
Pozdní babí léto kloboukové
V sobotu 6. září jsme otevírali veřejnou knihovnu
v čekárně autobusové zastávky Lomany. K dobré
náladě hosty vítala kapela III. MÍZA, tradičně už
šestým rokem nás milým hlasem potěšila slečna
Andrea Pekarovičová. Vystoupení s kloboučky
dvou slečen z MŠ Dolní Bělá bylo příjemným
překvapením. Nabytý program ukončila Mladá
sada představením Romeo a Julie. Jejich
představení bylo na profesionální úrovni.
Především mužskou část zaujala výstava
dvoutaktů z muzea v Lobzích pana Pavla Křováka.
V sobotu 19. 9. byla hájovna Lipovka poctěna
vystoupením světoznámého virtuóza houslisty
Alexandra Shonerta s doprovodem klavíru Natálie Shonertové, k velké spokojenosti všech přítomných.
17
Tradiční svatováclavská pouť se konala na hájovně Lipovka. Přítomné přivítal Oblát Otec Gunter
promluvou, která apelovala na pochopení a vzájemnou lásku mezi lidmi, úchvatným přednesem
Svatováclavského chorálu překvapil přítomné Tomáš Ondřich ze Dřevce. K dobré pohodě vyhrávala
muzika Honzy Kubíka.
Připomínali jsme si historické události, které se
staly před 600 lety, odchod m. J. Husa do
Kostnice, loučení s národem a jeho upálení. Opět
byla nabídka koláčů z pěti pekáren, placky
zelňačky, koblihy a další bohaté občerstvení,
omluvil se i sv. Václav, který se svojí družinou
zabloudil v lomanských lesích, sice přijel, ale bylo
už po slavnosti.
19. září jsme si v Kozojedech připomínali slavného
nebřezinského rodáka sochaře Václava Levého.
Přes 50 účastníků si se zájmem poslechlo
vyprávění Jany Čihákové doplněné o fotografie Ivo
Kornatovského.
Státní svátek 28. října vznik Československa, si
připomínají v Lomničce již po osmé lampionovým
průvodem a poděkováním legionářům.
Co připravujeme
Výstava betlémů bude zahájena první adventní neděli 29.listopadu v 10 hodin dopoledne. Každou
adventní neděli bude v podvečer setkání zájemců o poznání i vzpomínání na prožívání adventní doby i
času Vánoc. Ukončena bude na Tři krále 6. ledna 2016. Podrobnosti budou na plakátech.
Vážně jednáme o adventním, ev. vánočním koncertu, informace budou včas oznámeny.
Plzeňské divadlo Alfa připravuje 11.listopadu pořad pro děti s plzeňskou výtvarnicí Danou Raunerovou,
tuto aktivitu podporují členové občanského sdružení s přáteli přírody z NaPaLo
Informace, kde se dozvíte o naší práci více : www. osPřeskopec.cz, MěÚ Plasy oficiální stránky,
organizace – Přeskopec o.s., nástěnka na budově kina každý měsíc informuje o nových akcích
Děkujeme příznivcům za návštěvu našich akcí a budeme se těšit i příští rok.
Jana Čiháková
Vlastně Ještě jsem něco slíbila členům kulturní komise.
Jak jsem se potkala s princeznou Titi.
Bylo podzimní ráno, z lesa od lomanského rybníka přijíždí k hájovně kočár. Vystupuje můj dědeček, otáčí
se a nabízí ruku vzácnému hostu, kterého doprovázel na ranní projížďce - princezna. Na louce u hájovny
si hrají se štěňátky dvě holčičky, maminka je hlídá. Princezna se usmívá a chce říci něco hezkého: „Frau
Chelen, fi mít tak hezký kluci“. Ta příhoda se v naší rodině vypráví často.
Nebřezinské občanské
sdružení
Hurá do školy
Na závěr prázdnin proběhla akce Hurá do školy v
duchu „Indiánského léta“ v Nebřezinech u řeky
Střely.
Naší snahou bylo seznámit nebřezinské děti se
světem indiánů. Na stanovištích byly děti
seznámeny s životem indiánů, tzn. se sběrem
plodů, lovu bizonů, umění - kultury. Na závěr jsme
18
si upekli na ohništi brambory a později jsme spokojeně odešli do svých vyhřátých domovů.
Děkujeme všem za účast, zejména velké DÍK Šárce Ježkové, která vyrobila velmi zajímavé rekvizity.
Pouťové posezení
V pátek před plaskou poutí dne 14.8.2015
proběhlo pouťové posezení pod vedením
hudební skupiny III.mízy. Potěšila nás vysoká
účast nebřezinských i přespolních občanů všech
věkových generací. Děkujeme za účast a těšíme
se na některé z dalších setkání …...
Výlet na Rabštejn nad Střelou
12. září 2015 jsme si příjemně užili krásný
slunečný den na Rabštejně nad Střelou /z
němčiny překlad Rabštejna - Havraní kámen/.
Pan Ondřej Fábera, předseda osadního výboru
města Rabštejn nad Střelou, naše nebřezinské
sdružení velmi zaujal poutavým vyprávěním o
době minulé i současné.
Dozvěděli jsme se, že Rabštejn je nejmenší
historické město ČR s aspirací na nejmenší
historické město světa /cca 25 stálých obyvatel/
a současně má šanci stát se oficiálně
nejmenším historickým městem světa. Rabštejn
nad Střelou zvažuje, že se bude ucházet i o
zápis do Guinessovy knihy rekordů.
V současné době žijeme ve velmi hektické a
uspěchané době a nevnímáme dění v okolním
světě. Zapomeňte na chvíli na své problémy tak
jako naše nebřezinské sdružení - a prožijte
úžasný den v městečku Rabštejn nad Střelou,
které je chráněno jako městská památková
zóna,
určitě
navštivte
klášterní
kostel
Sedmibolestné Panny Marie - dominantu
městečka, roubené, zděné a hrázděné chalupy
(lidová architektura převážně z 19 století), kamenný most přes řeku Střelu - usuzuje se, že mohl být
postaven už ve 14. Století, tzn. dokonce starší než Karlův most, barokní zámek a zříceniny 2 hradů,
židovský hřbitov z 18.století, smírčí kříž z roku 1583, barokní kapličky a sochy a současně se nechte
unést půvabnou krajinou na skalním ostrohu nad řekou Střelou v srdci přírodního parku Horní Střela.
Naše poděkování patří Vám všem, kteří jste se zúčastnili zájezdu a zejména panu Ondřeji Fáberovi z
Rabštejna nad Střelou
Iveta Mannová
Mykologická vycházka
Před letošním houbařským výbojem našeho sdružení do okolí Nebřezin byly velké obavy, zda po horkém
létě bez dešťů nebude naše vycházka zbytečná. Ale mykolog pan Martin Bartůšek umí a na vycházce 26.
9. 2015 dokázal, že rostou. Každý, kdo dorazil, si odnášel slušný houbařský úlovek do kuchyně. Ale
kromě hub jedlých se účastníci mohli seznámit i s mnoha druhy hub nejedlých, či dokonce jedovatých.
Motivací pro hledání byla vypsaná premie v podobě publikace "Vzácné houby Plzeňského kraje".
Samozřejmě, že jejích několik výtisků získali ti nejmenší, kteří les doslova pročesávali. Pro ostatní i další
zájemce o tuto publikaci přidáváme informaci, že jeden výtisk je k dispozici v místní knihovně. Na závěr
příjemně stráveného odpoledne se při loučení všichni shodli, že příští rok se k cestě za dalším
poznáváním našich hub sejdeme opět.
19
Plánujeme:
- Světlušky; 7.11. 2015 v 17.00 hod., sraz u hospody
- Rozsvícení vánočního stromu; 29.11. 2015 v 17.00 hod., na návsi
- Mikulášská nadílka; 6.12. 2015 v 16.30 hod. v pohostinství
Ing. František Zídek
Využití kostela sv. Jakuba v Žebnici po rozsáhlých opravách a restaurátorských zásazích.
Dotace projektu: Sv. Jakub v Žebnici – informace o udržitelnosti projektu.
Oblast podpory: Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu.
Datum dokončení projektu: 20.10.2010
Po dokončení projektu slouží kostel zejména
k pravidelným církevním obřadům a také ke
kulturním vystoupením, přednáškám a
koncertům. O těchto akcích město Plasy
informuje na svých internetových stránkách
a v tomto Zpravodaji.
Od dokončení projektu jsou na přístupech ke
kostelu
umístěny
pamětní
cedule
s informacemi o projektu a o přispívatelích,
kteří se zasloužili po finanční stránce o
celkovou
opravu
kostela
v hodnotě
přesahující deset milionů korun v období let
2005 – 2013.
Kostel je také zapojen do evropské tzv.
Svatojakubské cesty nebo také Cesty
svatého Jakuba. Je to název historické sítě
dvanácti poutních cest, které vedou ke
hrobu svatého Jakuba Většího v katedrále
v Santiagu de Compostela ve Španělské
Galicii. Od roku 1993 je Svatojakubská cesta
zapsána na seznam světového dědictví
UNESCO. Nás se týká čtvrtá cesta, která má
větve ze Ženevy, Kostnice a z Prahy. Tzv.
severní větev vede od zbraslavského
kláštera v Praze přes Karlštejn, Plasy
(Žebnice), Stříbro a Kladruby k hraničnímu
přechodu Železná a dále na Norimberk a
Rottenburg, kde navazuje Francká Svatojakubská cesta. Kostel v Žebnici tak navštěvují turisté z naší
vlasti, ale převážně němečtí ve skupinách 5 – 30. Z napojení kostela v Žebnici na linii svatojakubských
cest profituje též širší návštěvnický okruh regionu.
Partneři projektu Svatý Jakub v Žebnici jsou Město Plasy, Národní památkový ústav, Muzeum a galerie
severního Plzeňska a Občanské sdružení Jakub Větší v Žebnici. Vzájemná podpora a provázanost,
historicky podmíněná jako součást objektů duchovní správy regionu severního Plzeňska na území
někdejšího plaského kláštera, je trvalým východiskem, z něhož vychází badatelská, vědecká a odborná
činnost v oblasti archeologie, dějin umění a obecně kulturních dějin. Postupné dokumentování a
objevování společných kořenů památek se odráží v propagaci poznání historie Žebnice a okolí a má
pozitivní vliv na posílení regionální identity.
Město Plasy
20
Velký požár v Horním Hradišti
V odpoledních hodinách 10. srpna 2015
došlo v katastru obce Horní Hradiště a
Mladotice k rozsáhlému požáru. Požár
vznikl při sklizni jarního ječmene, kterou
prováděla Kralovická zemědělská a.s., kdy
vlivem cizího předmětu (zřejmě kamene)
v žací liště kombajnu CLAAS Lexion 550
došlo k mechanické jiskře, která zapálila
slámu. V té době foukal silný vítr, který
směřoval na severozápad. Požár se šířil
vysokou rychlostí po 50 hektarovém poli ke
vsi a také do sousedního lesa. Zemědělci
se snažili oborat plochu zasaženou
požárem, na hranici pole s lesem to však
nestačili a požár se rozšířil do lesního
porostu, kde došlo na několika místech
dokonce ke korunovému požáru. V místě
požáru bylo velké zakouření a vysoká
prašnost
z vyschlého
povrchu
pole.
Včasným zásahem hasičů se podařilo
zastavit šíření požáru směrem k obci a přes
komunikaci vedoucí do Mladotic, která byla
prioritní pro kyvadlovou dopravu vody.
Prvotní
zásah
provedl
Hasičský
záchranný sbor Plzeňského kraje, resp.
příslušníci ze stanice Plasy a postupně
přijížděly jednotky Sborů dobrovolných
hasičů z Manětína, Žihle, Mladotic, Kralovic,
Kaznějova a mnoho dalších. Celkem se na
likvidaci požáru podílelo 49 jednotek
požární ochrany a 410 hasičů. Na poli u
okraje lesa bylo zřízeno velitelské stanoviště, odkud byla koordinována veškerá činnost jednotek. Přísun
vody pro hašení byl prováděn kyvadlovou dopravou cisternami z čerpacích stanovišť u rybníka v Horním
Hradišti a u koupaliště v Mladoticích, kde bylo také záložní stanoviště s velkokapacitním čerpadlem u
rybníka Asuán. Pro vytvoření zásobovací trasy a hladký průjezd cisteren byla Policií ČR zcela uzavřena
komunikace Horní Hradiště – Mladotice. Kvůli eliminaci nebezpečí při hašení bylo také zajištěno vypnutí
vedení vysokého napětí 22 kV, které procházelo přímo úsekem, který byl zasažen požárem. Velitel
zásahu průběžně prováděl přeskupení jednotek a veškeré hasební postupy konzultoval s odborníky
přizvanými na místo. Požár pronikal do vysokokmenného smíšeného lesního porostu, především pak do
obtížně přístupných míst. Z toho důvodu si velitel zásahu vyžádal leteckou podporu - policejní vrtulník
z Prahy, který byl po zjištění drobné závady nahrazen vrtulníkem Armády České republiky z Kbel. Po
jejich příletu bylo prováděno kromě vzdušného monitoringu především hašení pomocí bambivaků
(závěsné vaky naplněné 900 litry vody), ze kterých byla voda vypouštěna na ohniska požáru
v nepřístupném terénu a likvidováno korunové hoření. Takto bylo provedeno celkem 76 shozů.
Ve večerních hodinách se podařilo dostat požár pod kontrolu a hlavní úsilí bylo vynaloženo na likvidaci
skrytých ohnisek, doutnající lesní hrabanky a starých pařezů. K vyhledávání těchto ohnisek byly použity
tři termokamery. Hašení až do úplné likvidace trvalo téměř čtyři dny. Požár zasáhl 30 hektarů pole a 11,5
ha lesa. Škody vzniklé požárem jsou vyčísleny na 3.181.000,- Kč, přičemž uchráněn byl majetek
v hodnotě 5 mil. Kč. Z rybníka v Horním Hradišti bylo vyčerpáno 1 445 m3 vody k naplnění 199 cisteren.
Tím došlo k velkému poklesu hladiny vody, a proto byla zřízena dálková doprava vody z řeky Střely.
Během jedné hodiny vytvořilo devět jednotek v součinnosti se Záchranným útvarem Hasičského
21
záchranného sboru ČR ze Zbirohu dvě větve hadicového vedení o délce 1 500 metrů s převýšením 100 m
a přes noc opět rybník naplnily. Čtvrtý den 13. 8. 2015 v ranních hodinách byla ukončena likvidace
požáru. Velitel zásahu prošel s revírníkem Lesů České republiky a technikem Lesní správy zasažené
území a předal místo zásahu. Bylo určeno zajistit dohled po dobu 96 hodin. Tím byla pověřena naše
jednotka požární ochrany.
Díky obětavé práci hasičů a všech, kteří přijeli na pomoc, bylo zabráněno nedozírným následkům,
které mohl požár způsobit – zasažení obce Horní Hradiště, rozsáhlého lesního masivu, plynové stanice u
Mladotic a dalších objektů. Členové jednotky požární ochrany Plasy – Horní Hradiště, členové Sboru
dobrovolných hasičů a občané obce Horní Hradiště v počtu 31 osob pracovali nepřetržitě 66 hodin na
čerpacím stanovišti u rybníka a z týlového stanoviště zabezpečovali výdej jídla a pití zasahujícím
hasičům. Několik z nich zasahovalo přímo v ohnisku požáru. Ze strany vedoucích příslušníků Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje bylo vynaloženo maximální úsilí k likvidaci požáru a jejich
profesionální přístup dopomohl ke snadnější organizaci velmi složitého zásahu. Efektivním využitím osob
a věcných prostředků se podařilo požár včas uhasit a snížit tak následky a vzniklé škody na nejnižší
možnou míru.
Kronikář obce Horní Hradiště Ing. Václav Mour
Velitel JPO Plasy - Horní Hradiště Bc. Tomáš Kouba
Stará cesta z.s.
Stará cesta zapsaný spolek
Od poloviny letošního roku je občanské sdružení
Stará cesta Plasy přeregistrováno dle pravidel nového
Občanského zákoníku na Stará cesta zapsaný spolek
Plasy. Tato administrativní změna neměla vliv na
činnost spolku, která byla v roce 2015 bohatá.
Aktivita byla především zaměřena na přípravu a
realizaci projektu 9 týdnů baroka. Komponovaný
program proběhl ve dnech 10. a 11. srpna ve
spolupráci s o.p.s. Plzeň 2015, NPÚ Plasy, spolkem
Plasy sobě a městem Plasy. Již v červnu spolek
připravil výstavu k výročí 870 let od příchodu
cisterciáků do Plas a k 200. výročí od konání
Vídeňského kongresu. Výstava byla představena i na
konferenci odborníků konané k těmto výročím 8. a 9.
října. Všechny programy navštívilo 400 zájemců a
spolek pro ně připravil i pamětní listy s přítiskem jako
filatelistickou zajímavost. Zájemci si mohou zakoupit
tyto listy za 50 Kč u pana Miloše Hezkého z Plas.
Velmi dobrá je i zpráva, že se po realizaci obnovy
staré poutní cesty z Plas ke sv. Janu a vybudování
naučné stezky podařilo obci Výrov získat dotaci na
výsadbu aleje lip. Alej bude vysazena na trase od
Sechutického dvora k Zelenému kříži. Tento projekt
za 302 tis. Kč podporoval i náš spolek a výsadba
proběhne od října do listopadu letošního roku. Tím se
postupně plní dlouhodobý plán rehabilitace Staré
cesty z Plas do Mariánské Týnice.
Mgr. Miloslav Hurt
22
Bobr na řece Střele
Jako kronikář plaských rybářů se s touto
zprávou
setkávám
vůbec
poprvé.
Nepotvrzené údaje však říkají, že před
dvěma roky byl bobr viděn na Střele u obce
Dolní Hradiště. Údaje o jeho výskytu
v blízkosti obce Nebřeziny, podal letos
hospodáři MO Plasy občan Nebřezin p. Petr
Sklenář. Ten stanoviště bobra objevil při
pochůzce kolem řeky. Zatím velkou škodu
nenadělal. Kolem svého stanoviště kácí
slabší stromy, zvláště vrby a to po obou
stranách řeky. Sám jsem se o tom na místě
přesvědčil. Na Střele bude bobr nyní
sledován a podstatné věci z jeho působení u
Nebřezin
budu
zaznamenávat
v naší
rybářské kronice (2. díl).
Bobr evropský – bližší údaje:
Tento vodní savec obýval v minulosti
téměř celou Evropu. Pro svoji cennou
kožešinu byl velmi pronásledován a
v mnoha
zemích
téměř
vyhuben.
V současné době je možné se s ním setkat
ve střední, severní a severovýchodní
Evropě. Obývá břehy tekoucích vod a
rybníků, kde si z větví jím poražených
stromů a trávy staví hráze. Žije v párech a
samice vrhá koncem dubna 2-7 mláďat.
Za potravu, jako jsou různé rostlinky,
výhonky a větvičky vychází v noci a v té
době také kácí pomocí svých hlodáků
menší stromy. Jejich větve pak okusuje.
Bobr se od dalších vodních savců jako
jsou nutrie říční a vydra říční výrazně odlišuje svým plochým ocasem. Bobři, na rozdíl od rybožravých
kormoránů neškodí přímo rybám, ale stále něco budují, přehrazují toky a do hrází rybníků budují svoje
chodby. Tím narušují stabilitu hráze, které pak hrozí protržení. S tímto chováním bobrů má v současné
době problém Klatovské rybářství. V této oblasti se totiž populačně velmi rozmohl a škody, jím
způsobené, jsou již neúnosné. Píše o tom podrobně také Plzeňský deník ze dne 22. 8. 2015. Už se také
vyskytly první požadavky na jeho částečný odstřel! Ale bobr evropský je chráněným zvířetem a o jeho
odchytu, odstřelu, nebo i pouhém zbourání jeho hrází rozhoduje krajský úřad. Ten bude nyní řešit
situaci, kdy se dostává do konfliktu zájem na ochranu bobra s veřejným zájmem tj. ochrana majetku,
veřejné infrastruktury a také ohrožení obyvatel. To může nastat povodní po protržení hráze rybníka,
kterou bobři svými chodbami rozvrtali. Vedení Plzeňského kraje už chystá opatření. Přejme si, aby bylo
stejně úspěšné a účinné jako tehdy přijatá úprava zákona z roku 2013, která se týkala přemnoženého
kormorána. Zde se pak situace zlepšila.
Závěrem chci poznamenat, že tohle téma nemusí zajímat pouze rybáře. Jsem přesvědčen, že s článkem
o bobru evropském a jeho přítomností v blízkosti našeho města se ráda seznámí i veřejnost v tomto čísle
Zpravodaje.
Kronikář MO ČRS Plasy: Josef Palma
23
Jamky Riders z.s.
Plaská lávka
11. července se odehrál na koupališti druhý ročník Plaské lávky. Přibližně 30 metrovou překážku se
snažilo zdolat asi 60 jezdců a jen několika se to opravdu povedlo. Nebyla nouze o nadějné pokusy a
vtipné pády. Naštěstí celou akci podpořilo i krásné počasí. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravách, sponzorům, kteří pomohli tuto akci uskutečnit a všem návštěvníkům. Snad se nám povedlo
přesvědčit nové odvážlivce, kteří zkusí další léto lávku také překonat!
Jamky King
V předsváteční neděli 27. září se
uskutečnil v lesích nad městem
Plasy 2. ročník závodu ve sjezdu
horských kol Jamky King. 33
závodníků a závodnic se potýkalo
s nesnadným
terénem,
překážkami a časem hned na dvou
rozličných tratích Jamky trailu.
Závodní
klání
se
neslo
v příjemném duchu panujícího
babího léta a diváci si při
zasloužené úlevě z vyšlápnutého
kopce užívali atletických výkonů
závodníků.
Nesmělo
chybět
vyhlášení
výsledků, kde se nejrychlejším
závodníkem stal Michal Pokštefl,
který obhájil svůj loňský triumf a opět si odnesl hlavní cenu - korunu krále Jamek. Celá akce se obešla
bez zranění a komplikací, její úspěch je dobrou motivací pro pořádání dalších ročníků.
Za Jamky Riders z.s. Martin Radoš
24
Společnost Plasy sobě připravuje
aneb další výběr z našich šuplíků
Společnost Plasy sobě ve spolupráci s NKP Klášter Plasy zakončila další ročník výstav „z našich šuplíků“
s přednáškami na zajímavá témata z historie, z Plas a okolí a v současné době již pracuje na dalších
výstavách pro příští rok. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem za podporu v naší činnosti,
vystavujícím autorům za aktivní přístup k prezentaci svých „šuplíků“ a všem návštěvníkům za podporu,
kterou vyjadřují svojí hojnou návštěvností všech našich akcí.
Společnost byla založena z důvodu zmapování aktivního potenciálu občanů Plas a blízkého okolí
Společnost chce představit přitažlivou formou všem občanům fotografické archivy, historii spojenou
s městem a okolím, uměleckou tvorbu a dovednosti našich občanů. Seriál „z našich šuplíků“ otevírá
tvůrčí, archivní a dovednostní plaské šuplíky
Kontakt : [email protected]
Ivo Kornatovský
Nové pohádky přednosty Drahoráda navíc i formou audioknihy
Zcela netradičně, nekonvenčním železničářským
kvízem pro nejmenší, začal 5. října přesně dle
jízdního řádu, v 17:17 hodin, v prezidentském
salonku slovutného Wilsonova nádraží v Praze
křest a autogramiáda pohádek přednosty
Drahoráda – tedy emeritního výpravčího,
inspektora bezpečnosti, přednosty, či také
instruktora v preventivním vlaku ČD Roberta
Drozdy. Třetí díl knihy nazvaný Pohádkové
prázdniny u přednosty Drahoráda vydalo
nakladatelství NOVELA BOHEMICA. Jsou v ní
jedinečné ilustrace akademického malíře Jiřího
Boudy, bohužel se tu nachází i ten úplně
poslední Boudův obrázek, protože známý malíř
a ilustrátor letos v létě nečekaně zemřel. Křest
knihy pokračoval křtem audioknih druhého a
třetího dílu laskavých pohádek, které jedinečným
stylem namluvil herec Josef Somr (nezapřel své
železničářské geny) a režíroval herec, hudebník,
písničkář, divadelní pedagog, producent a
kulturní publicista Jan Jiráň. CD vydala
společnost AUDIOBERG. Jednu zajímavost
nakonec: Josef Somr je herec, jehož proslavily
mimo jiné Oskarové „Ostře sledované vlaky“.
Bohužel se nemohl křtu zúčastnit a tak aspoň
Robert Drozda připomněl jeho lví podíl na zrodu
audioknih historkou o tom, jak mu narychlo
tisknul pohádky v odpovídající velikostí písma a
předával mu je prostřednictvím jeho oblíbené
trafiky. Pan Somr je totiž odpůrcem jakýchkoli
moderních komunikačních technologií (telegraf již
ČD zrušily), ale je poctivým profesionálem a na namluvení se pečlivě připravoval.
Ivo Kornatovský
25
Orchestr z Plas roztleskal Thansüβ
10. říjen byl pro děti a studenty dětského
dechového sboru slavnostním dnem. Orchestr
vede pan učitel Milan Kůsa od roku 2007.
Třicetšest současných i bývalých studentů má
za sebou několik koncertů a ocenění.
Orchestru se v tento podzimní den povedlo
nadchnout a roztleskat bavorské posluchače.
Studenti tak oplatili návštěvu německým
přátelům, kteří vystoupili na jaře v Potvorově
v románském kostele. Spolupráce měst je
v oblasti hudební ale i v oblasti vzdělávací.
SOŠ v Plasích dlouhodobě spolupracuje při
výměnných praxích studentů agropodnikání,
veterinářství i obchodní akademie.
Orchestr byl velmi mile přijat, jak jinak než
hudbou a chutným občerstvením. Došlo i na
vřelé proslovy a předání darů.
Pak všechny čekal malý výlet, který podnikly oba sbory. Zážitkem byl výstup na rozhlednu Rödlas na
Rödlasbergu, která leží v nadmořské výšce 570 m. n.m. a na nejvyšší plošinu vede 158 schodů. Odtud je
vidět vrchol Schwarzenberg a za dobrých podmínek i 100km vzdálený Velký Javor. Rozhlednu využívají
turisté a také slouží pro mobilní komunikaci a vysokorychlostní technologie.
Zaujala i naučná stezka v okolí hornofalckého Massenrichtu. Stezka je zaměřená na hornictví v okolí
městečka Freihung. Naučné tabule poskytovaly mnoho informací o těžbě pískovce, který se v minulosti
využíval na výrobu mlýnských kamenů. Ceněn byl pro svou odolnost. Mimo pískovce se zde ještě těžily
olovnaté rudy. Například sulfid olovnatý /galenit/. Hornictví se zde rozvíjelo od založení 1. hornické
osady v roce 1529. Jelikož zde bylo po dobu čtyř let osvobození od daní, tak se do této oblasti horníci
stěhovali.
Ale postupem let faktory jako těžká práce, problémy s vodou, třicetiletá válka a požáry utlumily těžbu.
Dnes se zde těží křemičitý písek a sedimenty. Odborníci z této oblasti spolupracují na česko-bavorském
projektu, kdy zkoumají rizikové kontaminanty v životním prostředí v ČR i v Bavorsku.
Tato hornická oblast se nachází hned vedle oblasti, kde cvičilo vojsko prince Leopolda a dnes je tam
výcvikový prostor mnohem větší.
Při procházce městečkem bylo možné obdivovat místní architekturu, upravené zahrádky, zemědělskou
techniku a zahlédli jsme i spokojený místní skot a koně.
Zatímco se orchestr připravoval na vystoupení, došlo k setkání v rodině pana Müllera, který se podílí
na vzájemné výměně studentů ve spolupráci
s profesory německého jazyka ze SOŠ a
Gymnázia v Plasích.
Hostitelé připravili pestrou večeři a to byl
prostor pro další vzájemné konverzace a sdílení
slavnostního času.
Po večeři se zaplnil místní kostel sv. Kateřiny,
o kterém je první zmínka v roce 1528. Kostel
byl zaplněný a hudba rozezvučela městečko.
V krásných prostorách se nesly náročné skladby
a zpěv, ale i skladby moderní, kdy se posluchači
rytmicky či zpěvem zapojili, jelikož byli
nádhernou atmosférou vtaženi do tohoto
hudebního dění. Koncert se orchestru velmi
vydařil. Odměnou byl výrazný, opakovaný a
dlouhý potlesk. Po koncertu bylo děkování,
26
předávání kytic a publikací měst Thansüβ a darů z radnice z Plas. Dojati byli všichni. Velký potlesk
získalo i předávání plaského piva Metternich.
Poděkování tedy patří všem návštěvníkům za překrásnou atmosféru, dětem a studentům v orchestru
za jejich přípravu a umělecký výkon, panu dirigentovi Kůsovi za jeho pedagogický a hudební vliv, panu
profesorovi Mgr. P. Bulínovi za organizaci tohoto zájezdu. Poděkování patří paní ředitelce
Mgr. M. Lorenzové, H. Müllerovi a Mgr. B. Nové za to, že udržují vzájemnou studentskou spolupráci,
rodinám hudebníků, kteří je podporují v tomto hudebním zájmu, tlumočnicím a hostitelům za vřelé
přijetí.
Celému orchestru moc gratulujeme a víme, že je tento úspěch pro ně dalším motivem do dalších let a
důkazem toho, že umějí. Děkujeme za znamenitou reprezentaci v zahraničí.
dr. Ludmila Mašková
FOTOKLUB PLASY
PLASKÁ LÍPA 2015 - 7.ročník
Fotoklub Plasy ve spolupráci s MěÚ Plasy a NKP Klášter Plasy a generálním partnerem Energoslužby,
s.r.o. a pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu pana
Jiřího Stručka
na téma: Člověče, co to děláš ?
Propozice fotosoutěže:
Jan Werich : Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být
to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
Člověk a jeho činnosti jako ústřední téma. Vztah člověka k druhému člověku, zábava,
práce, povinnosti, aktivní odpočinek, toto vše má zobrazovat proč vlastně člověk na světě
je a co dělá aby byl.
Hodnocení snímků :
Hodnocení snímků soutěže provedla odborná porota,
vedená Doc. Mgr. Václavem Podestátem, pedagogem ITF Opava, dále ve složení Martin Uhlíř, fotograf,
Zdeněk Hanzlíček, starosta města Plasy a Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje.
Hodnotícím kritériem byla výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
Barevná fotografie (27autorů/134fotografií) :
Miroslav Pilát – Zanzibar – I.-III. – 1.cena
Josef Teršl – Myšlenky v zrcadle času – 2.cena
Helena Horáčková – A tolik věcí skončilo – 3.místo
Ivo Kornatovský – Bludiště ala Richard Serra – čestné ocenění
Ján Zahornacký – Komunikace – čestné ocenění
Ján Zahornacký – Živý mezi mrtvými – čestné ocenění
Ján Zahornacký – Windsurfing I.-IV. – čestné ocenění
Jaroslav Olič – Paličkování, Řezbář – čestné ocenění
Josef Teršl – Láska trvalá – čestné ocenění
Jaromír Nový, Luděk Brabec, Daniela Brabcová, Ludmila Trávníčková, Ida Brabcová, Martina Duchková,
Ondřej Brabec, Kateřina Jonášová, Josef Teršl, Václav Řežábek, Pavel Bejček, Ivo Kornatovský, Pavel John, Jiří
Měchura, Marek Velebný, Jiří Durdík, Miroslav Pilát, Jan Bureš, Helena Horáčková, Ján Zahornacký, Jindřich Richtr,
Jaroslav Olič, Pavel Najman, Pavel Moravszkí, Václav Hvězda, Jan Lukáš
Černobílá fotografie (15autorů/57fotografií):
Helena Horáčková – Edisonovy pokusy – 1.cena
Kateřina Jonášová – Život na dlani – 2.cena
Ivo Kornatovský – Autoportrét kuřáka dýmky – 3.cena
Jan Lukáš – Reklama – čestné ocenění
Jaromír Nový, Daniela Brabcová, Ludmila Trávníčková, Ida Brabcová, Kateřina Jonášová, Josef Teršl,
27
Václav Řežábek, Pavel Bejček, Renata Jílková, Jiří Durdík, Ivo Kornatovský, Helena Horáčková,
Ján Zahornacký, Václav Hvězda, Jan Lukáš
Cena starosty města Plasy pana Zdeňka Hanzlíčka : Pavel Moravszkí – Na plný plyn
Cena náměstka hejtmana pana Jiřího Stručka : Martina Duchková – K metám nejvyšším
Soutěž se uskutečnila za podpory : Město Plasy, Klášter Plasy, Národní technické muzeum Praha,
Jednota spotřební družstvo Plasy, Pekárna a pečivo Plasy s.r.o., Energoslužby s.r.o., Becker Bohemia
s.r.o., Nadace ČEZ
Ivo Kornatovský
Plzeňská filharmonie opět v Plasích
Tradiční podzimní koncert Plzeňské filharmonie,
který se po roční pauze uskutečnil 27. 9. 2015
v Zámeckém sále, byl opět vyprodán. Zazněly
skladby: G. F. Händel - Juda Makabejský, J. S.
Bach - Koncert č. 2 E dur pro housle a
smyčcový orchestr, G. F. Händel - Vodní
hudba, Suita č. 1 F dur pod vedením dirigenta
Tomáše Braunera. Koncert se uskutečnil za
finanční podpory Plzeňského kraje.
Veronika Kalivodová
Od baroka k Metternichovi
V sobotu 26. 9. 2015 proběhl den oslav projektu Od baroka k Metternichovi s Rádiem Blaník. Program
začal ve 14 hodin slavnostními projevy starosty města Zdeňka Hanzlíčka, generálního ředitele NTM Karla
Ksandra a ředitelky knihovny Věry Soutnerové. Následovalo vystoupení Orchestru ZUŠ Plasy, folklórního
souboru Střelička, zazpívala Petra Černocká, menší diváky pobavil svým vystoupením kouzelník Pavel
Kožíšek a v závěru vystoupil Jakub Smolík. Během odpoledne mohli návštěvníci shlédnout představení
kaznějovského souboru Štace - Obrazy ze života Metternichů. Diváci se přenesli do dob minulých a
“kníže Metternich“ si byl tak podobný, jako by vystoupil ze svého vlastního portrétu. Celý program večer
zakončil videomaping. Součástí oslav byl Den otevřených dveří CSD a Městské knihovny v Plasích.
Veronika Kalivodová
28
29
NTM - Centrum stavitelského dědictví Plasy 29. 9. 2015 - slavnostní
otevření
30
31
Plaský
MK ČR E 12300
ZPRAVODAJ č.4/2015
Vydává MěÚ Plasy – Plzeňská 285, 331 01 Plasy, www.plasy.cz
Redakční rada:
Zdeněk Hanzlíček, Ing. Josef Domabyl, Ing. Ivo Kornatovský
Grafická úprava: Ivo Kornatovský
Do tohoto čísla přispěli: Zdeněk Hanzlíček, Ing. Josef Domabyl, Ing. Jiří Prantner, Jindra Sadílková, Petra
Chmelířová, Milan Dudek, Veronika Plachá, P. Martin Sedloň OMI, Mgr. Jana Čiháková, Zora Kurcová, Iveta
Mannová, Ing. František Zídek, Ing. Václav Mour, Bc. Tomáš Kouba, Mgr. Václava Korcová, Veronika Peterková,
Anna Trepešová, Jitka Hlousová, Mgr. Petra Poláková, Mgr. Markéta Cejthamrová, Mgr. Šárka Růžková, Bc. Věra
Soutnerová, Veronika Kalivodová, Mgr. Miloslav Hurt, dr. Ludmila Mašková, Josef Palma, Martin Radoš, Ing. Ivo
Kornatovský
Fotografie: z archivů ZŠ, DDM, MěK, NOS, LM, JP, NaPaLo, HH, IK
Uzávěrka čísla 1/2016 je 17.1. 2016
32

Podobné dokumenty

Zprávy z radnice

Zprávy z radnice rezervy na biologickou rekultivaci v dobývacím prostoru Lomnička na ploše 110143 m2. Celková finanční částka na provedení biologické rekultivace bude činit po dobu 3 let 1.216.013 Kč bez DPH. Rekul...

Více

Říjen - Hodkovice nad Mohelkou

Říjen - Hodkovice nad Mohelkou - R ada města projednala žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013590/01. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro u...

Více

4. Populace

4. Populace 2.4.) a je vlastní většině organismů. Druhy, které si nevyvinuly schopnost šířit se, jsou znevýhodněny ve srovnání s druhy dobře se šířícími a jsou proto vzácnější. Dobrým důvodem pro šíření je riz...

Více