09.11.13 - Sbor církve adventistů Frýdek

Transkript

09.11.13 - Sbor církve adventistů Frýdek
Blahopřejeme těm, kteří od 9. 11. do 15. 11. oslaví své narozeniny 10. 11. Cheryl Polehňová Přidáváme biblický text: (5.Moj. 5,16) Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nakladatelství Advent Orion • Dětská kniha Alík a jezevec je druhou publikací v sérii p ř í b ě h ů v o l n ě i n s p i r o v a n ý c h J e ž í š o v ý m i podobenstvími. První kniha Kocourek se vrací (podobenství o marnotratném synu) je v současnosti nejprodávanější knihou nakladatelství Advent-­‐Orion. V knize Alík a jeze-­‐ vec je podobenství o milosrdném Samařanu podáno tak, aby mu mohl porozumět i dětský čtenář. Autorem textu je Oldřich Brož, ilustrovala Dominika Matis. • Autor knihy Strom přes mou cestu Larry Yeagley, bývalý kazatel a nemocniční kaplan, nám v laskavé knize připomíná, že někdy mohou být drobné životní události víc než jen pouhé náhody. • Sedmý sešit z edice Znamení doby: Co o tom říká Bible má velmi praktické téma, které se týká každého z nás: Peníze a dluhy. Sešity této edice jsou velmi vhodné pro práci s přáteli. • Připravujeme k vydání knihu básní Samuela Martaska s názvem Betlémská hvězda. Autor do této sbírky vybral básně, které jsou motivovány Boží láskou projevenou příchodem Božího Syna na tuto zemi. Knihu můžete objednat v traktátu. • Celý příští rok nás budou v Jitřence provázet texty z Matoušova evangelia s názvem “…dobrá zpráva pro každý den”. Denní zamyšlení pro rok 2014 přinášejí nový pohled na první novozákonní knihu Bible. Výklad je doprovázen příběhy z autorova života, které ukazují vliv Ježíšových slov a činů na současného člověka žijícího v našem světě. Autorem Jitřenky je Vlastimil Fürst.
Informace z DC ADRA Frýdek-­‐Místek Dobrovolnické centrum ADRA realizuje několik programů pro dobrovolníky. Ti docházejí do nemocnic, domovů pro seniory, dětských domovů, k mentálně postiženým a do dalších zařízení. Neméně významný program je sociální šatník a charitativní obchůdky. Sociální šatník slouží pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, jako např. lidé bez domova, osoby propuštěné z výkonu trestu, či dlouhodobě nezaměstnaní. V minulém roce si do šatníku pro materiální pomoc přišlo 317 osob. Charitativní obchůdek slouží každému, kdo chce nákupem za symbolickou cenu podpořit rozvoj dobrovolnictví v našem městě a okolí. Pokud by měl někdo zájem pomáhat jako dobrovolník právě v této oblasti, budeme rádi. Můžete nás kontaktovat na emailové adrese [email protected], nebo na tel.č. 558 436 261. V současnosti máme sice v š e c h n y p o z i c e p r o d o b r o v o l n í k y p o k r y t é , potřebujeme však mít v databázi další zájemce, jako rezervu pro případné změny z důvodu nemoci, mimořádných událostí a podobně. Děkuji všem ochotným . Za DC ADRAAnna Fedorková – adrák sboru Frýdek Benefiční koncert pro ADRU Srdečně Vás zveme na koncert, který pořádá Frýdecký sbor pro ADRU, pro rozvoj dobrovolnictví v našem městě. Sobota 16. 11. v 17:00 hodin v sále našeho sboru. Uslyšíte nejen o činnosti ADRY, ale také hudební příspěvky, sóla, dua, tria, děti, mládež i celá tělesa frýdeckého sboru. Srdečně jste vítáni a těšíme se na Vás. Zkoušky na koncert 9. 11. po dopolední bohoslužbě, po sborovém zpěvu 15. 11. v pátek v 17:00 hodin 16. 11. v 15:00 hodin dle potřeby Děti cvičí zvlášť, ale ty větší z “C” se mohou zařadit s ostatními. Z P R A V O D A J S B O R U 9.
C A S D F R Ý D E K -­‐ M Í S T E K L I S T O P A D U 2 0 1 3 Z S 1 3 3 5
Program sobotní bohoslužby: 9:00 -­‐ 10:20 Sobotní škola vede br. Milan Činčala •
•
•
•
•
•
Společná píseň č. 134 Modlitba Studium Bible ve skupinkách Misijní chvíle a sbírka pro misijní projekty CASD Společná píseň č. 144 Modlitba 10:20 -­‐ 10:30 Přestávka 10:30 -­‐ 11:45 Bohoslužba modlitebního týdne vede br. Radek Špinka •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Společná píseň č. 160 Oznámení sboru Tichá modlitba Čtení z Bible, Žalm 34, 9-­‐10 Společná píseň č. 19 Modlitba Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru Píseň s. Karin Maďová Cdtení modlitební přednášky, (dětí ve třídách SŠ) Modlitební přednáška -­‐ br. Aleš Maďa Společná píseň č. 156 Modlitební chvíle Společná píseň č. 152 Sečtení darů modlitebního týdne Píseň č. 280 Modlitba
Slovo kazatele sboru bratra V lastíka Fürsta
Oznámení sboru 1. Dnes dopoledne budeme číst poslední přednášku modlitebního týdne. 2. Po dopolední bohoslužbě bude cvičení sborového zpěvu a poté nácvik písní na benefiční koncert. 3. V pondělí 11. 11. v 18:00 hodin se sejde výbor sboru ke svému pravidelnému jednání. 4. Modlitební setkání • úterý 12. 11. v 13:45 ve sboru • úterý 12. 11. v 18:15 u Fürstů • středa 12. 11. v 15:00 u Baťhů 5. V sobotu 16. 11. nám bude z Božího slova sloužit br. Kamil Majer. 6. Příští sobotu 16.11 v 17:00 hodin jste srdečně zváni na benefiční koncert, který pořádá náš sbor na podporu ADRY v našem městě. !
!
!
!
!
!
!
Prosíme všechny o vypnutí mobilních telefonů během bohoslužby
Informace o sbírce minulou sobotu • Sbírka pro misijní projekty CASD 1 110,-­‐ Kč • Sbírka pro potřeby našeho sboru 2 512,-­‐ Kč Dej mi poznat své slitování David prožívá období, během kterého má pocit, že ztrácí půdu pod nohama. Cítí se jako člověk topící v bažině. Tak začíná 40. žalm. Volá proto k Bohu a výsledkem jeho modlitby je konstatování "můj krok je opět jistý". Tím to ale nekončí. Přestože je král, lidé s ním jednají jako s někým, koho si neváží. Bojuje s pocitem méněcennosti (který tak často doprovází naše hříšné jednání). Díky Božímu přiznání znovu objevuje svou hodnotu a zdravé sebevědomí. Jeho sebepojetí vychází z toho, jak s ním jedná jeho Bůh. David o tom zpívá: "A tak jsem řekl: Teď ke mně mluvíš, jako bych byl králem, kteréhos v Písmu dávno zaslíbil." (Žalm 40,8) Byl to Bůh, kdo si vybral Davida za krále nad Izraelem. David nemusel svrhnout Saula, který kraloval před ním. I když to několikrát mohl udělat, nikdy se tak nestalo. David nechtěl získat izraelskou korunu za pomocí intrik a násilí. Uvěřil proroku Samuelovi, který mu oznámil, že bude příštím vládcem Izraele. Cesta na trůn nebyla snadná. Stejně, jako není snadné se na něm udržet. Nepřátel bylo mnoho. Nejen za hranicemi Izraele, ale i mezi jeho obyvateli. David to nemá snadné. Musí poctivě pracovat na budování své autority. Přitom poznává, jakou roli v této snaze hraje poctivost a ochota žít podle Boží vůle: "Tak, jako on, já tvou jdu plnit vůli, tvým zákonem mé srdce přetéká." (Žalm 40,9) Krásné rozhodnutí. Zvláště, když si uvědomíme, kdo tato slova vyslovuje. Král by přece měl prosazovat svou vůli. Jeho slovo by mělo být to poslední. Z Davidových slov je patrná jeho pokora. Nechce prosazovat své představy, chce kralovat tak, aby se Izrael naučil respektovat Boží přikázání a řády. Proto vyznává: "Nic z jeho příkazů jsem lidem nezatajil, jediný z nich jsem, jak víš, nesmlčel. Tvé řády jsem si neponechal pro sebe, tvé milosrdenství i pravdu hlásal zástupům." .
(Žalm 40,10-­‐11) V těchto slovech je odhaleno jedno nebezpečí, které hrozí všem křesťanům. Tím nebezpečím je selektivní čtení Bible. Čtení, při kterém z ní vyzobávám jen to, co se mi hodí. Ve Starém Zákoně je popis obřadu, který připravil Hospodin pro Židy při vstupu do zaslíbené země. V Šekemu nechává postavit památník z obrovských kamenných kvádrů a do nich je vytesán opis Mojžíšova zákona. Pak Jozue čte. Když dojde k požehnáním, po každém z nich zazní se všech izraelských úst sborové "Amen". Pak předčítá zlořečenství, která dopadnou na toho, kdo poruší smlouvu s Hospodinem. Po každém z nich se znovu ozývá "Amen". David seznamuje Židy s požehnáním, které je čeká v době jejich věrnosti zásadám Božího království. Nezatají ani zlořečenství, která na ně dopadnou, pokud se rozhodnou Boží zákon ignorovat. V tom má čisté svědomí. Přesto prosí: "Také mně dej poznat slitování, tvá milost i tvá pravda ať mne střeží." (Žalm 40,12) David dobře ví, že není dokonalý. Uvědomuje si své hříchy i svou nedokonalost. Ví, že udělal vše, čeho byl jako člověk schopen. Nyní se dovolává Božího slitování. Je mu jasné, že bez Boží milosti je ztracen, protože své hříchy nemůže nikdy odčinit. To je důvod, proč tak touží po důkazu Božího odpuštění. !!

Podobné dokumenty

03.11.2012

03.11.2012 • Misijní  chvíle  a  sbírka  pro  misijní  projekty  CASD • Společná  píseň  č.  140 • Modlitba                                         ...

Více

10.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek

10.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek Ivana,   Kloda   Roman,   Koloničný   Pavel,   Loder   Jiří,   Maďa   Aleš,   Nowak   Jan,   Polehňa   Vladimír,   Skrlová   Martina,   Strouhal  Karel,  Šanta  ...

Více

10.11.2012 - Sbor církve adventistů Frýdek

10.11.2012 - Sbor církve adventistů Frýdek 4. Příští sobotu 17. 11. dopoledne nám bude sloužit Božím slovem br. David Stebel ze sboru Vojkovice. 5. V sobotu 17.11. v 17:00 hodin jste srdečně zváni na koncert – folkový recitál Rostislava Hes...

Více

24.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek

24.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek Společná  píseň  č.  113   Oznámení  sboru   Tichá  modlitba   Čtení  z  Bible  -­‐  Izaijáš  41,  8-­‐10   Společná  píseň  č.  77   Modlitba   Příběh  pr...

Více