zde

Komentáře

Transkript

zde
Výroční zpráva za rok 2008
(zákonná verze)
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové za rok 2008 je zpracována
v souladu s ust. § 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen ZÚ)
a § 25 zákona číslo 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech (dále jen ZN).
V Praze dne 20. března 2009
Obsah:
I. Informační část (ucelené, vyvážené a komplexní informace)
1.
2.
3.
4.
5.
Informace o vývoji výkonnosti (§ 21, odst. 1 ZÚ)
Informace o vývoji činnosti (§ 21, odst. 1 ZÚ)
Informace o stávajícím hospodářském postavení (§ 21, odst. 1 ZÚ)
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje (§ 21, odst. 2, písm. c) ZÚ)
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztazích (§ 21, odst. 2, písm. d) ZÚ)
6. Informace o existenci organizační složky v zahraničí (§ 21, odst. 2, písm. e) ZÚ)
II. Finanční část (přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení)
1.
2.
3.
4.
Přehled majetku a závazků (§ 25, písm. a) ZN)
Přehled darů nad 10.000,- Kč (§ 25, písm. b) ZN)
Přehled použití majetku – NIF (§ 25, písm. c) ZÚ)
Přehled obdarovaných nadačními příspěvky nad 10.000,- Kč a zhodnocení jejich
použití (§ 25, písm. d) ZN)
5. Zhodnocení dodržení pravidla omezení nákladů dle § 22 ZN (§ 25, , písm. e) ZN)
III. Účetní závěrka a audit (přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení)
1.
2.
3.
4.
5.
Účetní závěrka (§ 21 , odst. 4 ZÚ)
Zhodnocení základních údajů z roční závěrky (§ 25, písm. f) ZN)
Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky (§ 21, odst. 2, písm. a) ZÚ)
Výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora (§ 25, písm. f) ZN)
Zpráva o auditu (§ 21, odst. 4 ZÚ)
IV. Informace o předpokládaném vývoji
(§ 21, odst. 2, písm. b) ZÚ)
I. Informační část
1.
Informace o vývoji výkonnosti
Nadace Terezy Maxové eviduje jako jeden z hlavních výkonnostních parametrů objem získaného
majetku – a to buď formou přijatých darů, veřejných sbírek, dotací, výnosů z vlastních investic, atd..
V roce 2008 činil objem těchto získaných prostředků 32.179 tis. Kč (z toho 215 tis. Kč v podobě
materiální, zbytek ve výši 31.964 tis. Kč v podobě finanční). Kromě výše uvedeného čerpala nadace
zdarma také služby nutné k naplňování poslání a cílů nadace v celkové hodnotě 256 tis Kč.
Získávání zdrojů je samozřejmě pouze nástrojem pro realizaci základního poslaní Nadace, čímž je
řešení problematiky dětí vyrůstajících mimo rámec harmonického prostředí biologické rodiny. Získané
prostředky se snažíme rychle, ale zároveň efektivně využít na podporu takových činností, které by
měly v konečném důsledku pomáhat řešit tuto problematiku. V roce 2008 jsme podpořili více než dvě
stovky subjektů souhrnnou částkou 24.440 tis. Kč.
Základní struktura všech hodnotových přínosů za rok 2008
tržby z prodaných výrobků-Jarmarky
411 240 Kč
úroky z běžných účtů
462 598 Kč
úroky z nadačního jmění
335 533 Kč
výnosy z investovaného nadačního jmění
914 620 Kč
ostatní výnosy
výnosy z veřejných sbírek
přijaté finanční dary účelové
16 001 047 Kč
přijaté finanční dary neúčelové
12 165 153 Kč
přijaté hmotné dary
215 000 Kč
nehmotné dary v podobě zdarma nebo se slevou poskytnutých služeb
255 640 Kč
výnosy z fondů EU
CELKEM
2.
19 Kč
1 258 822 Kč
415 025 Kč
32 434 697 Kč
Informace o vývoji činnosti
Nadace Terezy Maxové pokračovala v roce 2008 ve vytyčené strategii a definovaném poslání, kterým
je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.
3.
Informace o stávajícím hospodářském postavení
Nadace Terezy Maxové je po deseti letech své existence stabilní a finančně silnou nadací. Pravidelné
roční výnosy dárců se pohybují v řádech desítek milionů korun. Za tento úctyhodný objem prostředků
je nadace vděčná stovkám svých dárců z řad občanů a firem. V posledních letech se podařilo navíc
získat i významné zdroje z fondů Evropské unie. Stabilizovanou finanční pozici dokládá i výše
nadačního jmění, která činila k 31.12.2008 celkem 37.986 tis. Kč. Vlastní kapitál se zvýšil oproti
předchozímu roku o více než 400 tis na 69.373 tis. Kč. Z pohledu porovnání provozních nákladů a
výnosů bylo hospodaření Nadace přebytkové. Roční výnosy přesáhly o 814 tis. roční provozní náklady.
Jako v předchozích letech bude roční zisk evidován na účtu nerozděleného zisku a o jeho dalším
použití rozhodne Správní rada.
4.
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Nadace Terezy Maxové definuje i nadále jako jeden z hlavních cílů také podporu výzkumných šetření v
oblasti řešení problematiky dětí vyrůstajících mimo rámec harmonického prostředí biologické rodiny.
Jedná se přitom především o zajištění informativní dostupnosti všech činností, poznatků i aktivit co
nejširšího spektra subjektů angažovaných v této oblasti.
5.
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztazích
a.
aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Grantové řízení Nadace Terezy Maxové je otevřeno také pro žádosti zaměřené na ekologické
vzdělávání a aktivity.
b.
aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Nadace Terezy Maxové zaměstnávala k 31.12.2008 celkem 5 pracovníků na pracovní poměr.
V některých případech byly sjednávány, zejména k plnění krátkodobých pracovních úkolů, dohody o
provedení práce. Vedle těchto pracovníků se na činnosti nadace podílí značné množství dobrovolníků,
stážistů a externích konzultantů.
6. Informace o existenci organizační složky v zahraničí
Nadace Terezy Maxové neměla k 31.12. 2008 nejen žádnou zahraniční složku v zahraničí, nýbrž ani
žádnou pobočku v tuzemsku. Veškerá činnost nadace je soustředěna v jejím sídle.
II. Finanční část
1. Přehled majetku a závazků
STRUKTURA AKTIV A PASIV
2006
2007
2008
AKTIVA
70 275 293 Kč
74 501 128 Kč
74 092 125 Kč
STÁLÁ AKTIVA
37 162 232 Kč
37 073 932 Kč
37 154 190 Kč
dlouhodobý hmotný majetek
792 353 Kč
674 956 Kč
430 838 Kč
dlouhodobý finanční majetek
36 369 879 Kč
36 398 977 Kč
36 723 352 Kč
OBĚŽNÁ AKTIVA
32 801 083 Kč
37 291 468 Kč
36 934 911 Kč
42 637 Kč
0 Kč
0 Kč
2 778 877 Kč
2 430 454 Kč
1 879 576 Kč
ostatní pohledávky
257 429 Kč
203 662 Kč
176 841 Kč
poskytnuté zálohy
408 548 Kč
789 692 Kč
434 771 Kč
finanční hotovost
384 571 Kč
92 187 Kč
297 429 Kč
28 929 021 Kč
33 775 473 Kč
34 146 295 Kč
PŘECHODNÉ ÚČTY
311 979 Kč
135 728 Kč
3 024 Kč
příjmy příštích období
307 802 Kč
132 704 Kč
0 Kč
4 177 Kč
3 024 Kč
3 024 Kč
PASIVA
70 275 293 Kč
74 501 128 Kč
74 092 125 Kč
VLASTNÍ KAPITÁL
63 142 379 Kč
68 964 016 Kč
69 373 390 Kč
nadační jmění
37 986 000 Kč
20 184 612 Kč
37 986 000 Kč
37 986 000 Kč
25 870 226 Kč
25 465 414 Kč
4 971 767 Kč
5 107 790 Kč
5 921 975 Kč
Zásoby
nároky na dotace
peníze na bankovních účtech
náklady příštích období
fondy z přijatých darů
fondy ze zisku
CIZÍ ZDROJE
závazky k dodavatelům
přijaté zálohy
závazky k zaměstnancům
daňové závazky (včetně soc. a zdr.
pojištění)
7 132 914 Kč
5 537 113 Kč
4 718 735 Kč
279 476 Kč
503 176 Kč
216 048 Kč
4 060 807 Kč
4 060 807 Kč
4 060 807 Kč
149 995 Kč
240 371 Kč
260 594 Kč
181 160 Kč
137 645 Kč
232 632 Kč
2 500 000 Kč
500 000 Kč
0 Kč
4 991 Kč
127 Kč
127 Kč
PŘECHODNÉ ÚČTY
0 Kč
0 Kč
0 Kč
dohadné účty pasivní
0 Kč
0 Kč
0 Kč
přijaté půjčky
ostatní závazky
2. Přehled darů nad 10.000,- Kč
Celková výše finančních darů od právnických osob činila 24.910.036,27 Kč.
Celková výše finančních darů od fyzických osob činila 4.514.985,77 Kč.
Celková výše nefinančních darů od právnických osob činila 470.640,- Kč
Celková výše finančních darů od právnických a fyzických osob činila
29.425.022,04 Kč.
a) výčet darů právnických osob (uvedeny jsou všechny dary bez omezení jejich výše)
1.Vojenská družstevní záložna
4bambini, s.r.o.
4kids s.r.o.
ABEL - Computer s.r.o.
Accenture Central Europe B.V.,
organizační složka
Agentura KRUPIČKA
1 200,00 Jan Eisler - FRAGMENT
17 530,00 JCJ ATLAS s.r.o.
30 000,00
425,00 Kajman a Krokodýl, s.r.o.
6 000,00
1 668 367,00 KOBIT, s.r.o.
35 000,00 KVADOS, a.s.
323 661,40 LABYRINT CZ s.r.o.
AMJ TRADE spol. s r.o.
50 000,00 MATTEL Children´s Foundation
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol.
129 000,00 s r.o.
ART ANIMATION STUDIO
10 000,00 Merlot Grands Vins, a.s.
Aukro s.r.o.
17 947,00 MIR, STAVEBNI BYTOVE
AutoCont CZ a.s.
BALIC s.r.o.
120 000,00 Miss Marketing s.r.o.
MiTTaG spol. s r.o. pozemní a
150 480,00 průmyslové stavit
MORAVIAPRESS - DISTRIBUCE
2 000,00 s.r.o.
BARVY TEBAS s.r.o.
200 000,00 MR. FRENKEL Aaron - DONATION
BAUER MEDIA v.o.s.
198 975,00 MS PRAHA, s.r.o.
Backaldrin s.r.o.
C-FILTER FILTRY, s.r.o.
COX spol. s r.o.
CTP Invest, a.s.
Czech Property Investments, a.s.
27 500,00 MŠ MAGIC HILL
4 000,00 Nadace Děti-kultura-sport
100 000,00 Nadace Naše dítě
500 000,00 Nadace Penta
České aerolinie a.s.
2 100 000,00 NESS Czech s.r.o.
ČSOB, a.s.
1 420 000,00 NODIS - MIP s.r.o.
DATART International, a.s.
DHL Information Services (Europe) s.r.o.
Dino Elementary School
9 759,00
150 000,00 JEROME TRAVEL, s.r.o.
Ahrend Profesionální interiéry s.r.o.
Art 4 Promotion, s.r.o.
408,00
91 000,00 NROS
100 000,00 NUSELSKÁ MLÉKÁRNA, s.r.o.
Dorint Hotels and Resorts
12 450,00 Obecní dům, a.s.
ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol.
35 000,00 s r.o.
Double H spol. s r.o.
50 000,00 OS Duha - Zámeček
2 400,00
60 800,00
10 000,00
478 226,60
3 000,00
6 000,00
944,00
400 000,00
50 000,00
20 000,00
1 000 000,00
10 000,00
7 230,00
100 000,00
200 000,00
2 500 000,00
10 000,00
5 000,00
-3 404,17
40 000,00
15 762,00
1 086 946,00
20 753,50
ECONOMIA a.s.
3 400,00 PASSERINVEST GROUP, a.s.
20 000,00
EXUPERY, s.r.o.
10 000,00 PERSO INTERNATIONAL, s.r.o.
1 000,00
FAYN.CZ, s.r.o.
2 750,00 Petre Management, s.r.o.
Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s.
7 500,00 Polyconsult, s.r.o.
FILMBRIGADE s.r.o.
FK Mladá Boleslav, a.s.
61 500,00 PPM CZECH, s.r.o.
PSK_Průmyslové stavby a konstrukce,
240 000,00 a.s.
5 000,00
15 000,00
6 000,00
20 000,00
FORMA PRAHA s.r.o.
FORTUNA sázková kancelář, a.s.
2 000,00 Puma Czech Republic s.r.o.
Reckitt Benckiser (Czech Republic)
2 400 000,00 spol. s r.o.
FTV Prima, spol. s r.o.
200 000,00 RENOMIA a.s.
G4S Security Services (CZ), a.s.
230 000,00 RESPEKT, o.p.s.
HAKKINEN
HC Mountfield České Budějovice
76 515,84 ROCKWOOL, a.s.
SPAR Česká obchodní společnost
21 000,00 s.r.o.
HP TRONIC Zlín, s.r.o.
20 000,00 STEF RECYCLING a.s.
HSBC Private Bank (Monaco) SA
502 900,00 SYNOT LOTTO, a.s.
120 000,00
394 134,00
550 000,00
1 700,00
6 700,00
1 000 000,00
210 000,00
3 400 000,00
IMOS group s.r.o.
20 000,00 THE BAXTER INT. FOUNDATION
118 198,07
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
20 000,00 The Bryan Adams Foundation
The Ridgefield Foundation, Inc. & The
15 000,00 Leir Foundation, Inc.
307 286,71
INDAL C&EE, s.r.o.
Industry CZ, s.r.o.
2 000,00 TIPSPORT a.s.
INEL-MARKET, s.r.o.
1 274,00 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
ING Bank N.V., organizační složka
INST POSTGRAD VZDEL
IPSOS TAMBOR, s.r.o.
Italfashion, spol. s r.o.
J + H STAVEBNÍ FIRMA
525 000,00 UNIVERSAL MCCANN s.r.o.
143,00 UNTRACO, v.o.s.
3 350,00 VELKOOBCHOD VRŠINSKÝ, s.r.o.
50 603,32 ZŠ MAGIC HILL
47 472,00
550 000,00
57 118,00
7 000,00
30 000,00
30 000,00
11 531,00
2 600,00
b) výčet darů fyzických osob (uvedeny jsou všechny dary bez omezení jejich výše)
ADÁMKOVÁ Lenka
1 000,00 LIPINA Miroslav
ALEXI Marek
100,00 LIŠKOVÁ Gabriela
ANTONÍN Dalibor
720,00 LORENC Václav Ing.
ANTOŠOVÁ Veronika
220,00 MACAKOVÁ Šárka
8 300,00
1 450,00
10 000,00
500,00
ARADSZKI Jan
1 500,00 MACHO Michal
609,36
BAJNAR Bohumil
1 780,00 MACHOVÁ Helena
800,00
BALON Martin
1 200,00 MAKOVEC Vlastimil
BARTOŇ Daniel
2 400,00 MALÁ Eliška
BARTOŇ Martin
1 200,00 MALUS Martin
BASE Ladislav
5 000,00 MAREČEK Lukáš
2 400,00
BAŤKOVÁ Iva
4 080,00 MARŠÍK Petr
2 200,00
1 000,00
250,00
2 000,00
BECK Patrik
2 400,00 MARTINKOVÁ Lenka
500,00
BEDNARIK Jiří
1 000,00 MARUNOVÁ Jindřiška
430,00
BEJČKOVÁ Radka
1 200,00 MATEJKOVÁ Kateřina Ing.
3 600,00
BENDA Břetislav
2 400,00 MECHL Jan
6 120,00
BENEŠ Jiří
BENEŠOVÁ Jarmila
BENEŠOVÁ Romana
BERKA Kamil
BERKOVÁ Jiřina
BERNARD Matěj
BEROUARD Geraldine
BEZUCHA Petr
360,00 MERHOUTOVÁ Renata
2 040,00 MERTA Viktor
360,00 MERXBAUEROVÁ Eva
2 000,00 MIARTUŠ Eduard
4 500,00
10 000,00
20 000,00
600,00 MIKULCOVÁ Veronika
1 000,00
300,00 MIKULOVÁ Eva
2 000,00
39 000,00 MIKYNA Jan Ing.
600,00 MISECH Michal
BITTNEROVÁ Gabriela
2 290,30 MOLNÁR Richard
BLAŽEJOVÁ Iveta
1 200,00 MORAVEC Petr Ing.
BLAŽKOVÁ Petra
1 200,00
500,00 Mr. Gérard Cohen
3 000,00
1 000,00
135,11
4 800,00
626 500,00
BLIM Emanuel
2 008,00 MURCKO Jan
360,00
BLODIG Martin
5 000,00 NEDOMA Petr
30 000,00
BOHACEK Milan
5 000,00 NEJEDLÁ Veronika
400,00
BOJČUKOVÁ Blanka
2 000,00 nejmenovaný dárce
14 000,00
900,00 NĚMEČEK Vojtěch
1 000,00
BRABCOVÁ Lenka
BRAUN Jiří
BROŽOVÁ Lenka Ing.
500,00 NESPĚCHAL Radek
1 000,00 neznámý dárce
2 000,00
18 253,23
BRŮNA Zdeněk
2 400,00 neznámý dárce - soukromá sbírka
BRUŠOVÁ Eva
1 000,00 NOGUCHI SOICHI
1 500,00
14 300,00 NOVÁK Pavel Mgr.
3 000,00
BUBENÍK Jan
BUDIL Vojtěch
360,00 NOVÁKOVÁ Věra
209 625,00
4 080,00
BUKOVSKI Petr
1 900,00 NYKODYM Jaroslav
1 000,00
BUKOVSKI Petr Ing.
2 000,00 OLEJAR Dušan Ing.
5 000,00
BURESOVÁ Svatava
430,00 ONDRÁŠKOVÁ
1 200,00
BUREŠOVÁ Michaela
1 200,00 OPLT Tomáš
300,00
BURIVALOVÁ Michaela
2 500,00 OTRADOVCOVÁ Lenka
600,00
BURKOTOVÁ Martin
200,00 PALAN Martin
3 000,00
BUZIUROVAI Markéta
1 520,00 PAUSCHEK Roman
CABAJ Patrik
2 500,00 PAVLAS Martin
1 200,00
400,00 PAVLÍČEK Jiří
30 000,00
CALETKOVÁ Ludmila Ing.
CALTA Ondřej
CAPKOVÁ Daniela
CECH Pavel
CERMAK Marek
1 000,00 PČOVINSKÁ Lucie
800,00 PEČENKOVÁ Alena
10 000,00 PECHÁČEK Libor Ing.
400,00 PECHR Jiří
600,00
1 080,00
1 200,00
100,00
1 200,00
CERNÁ Gabriela
1 000,00 PELANEK Lukáš
2 000,00
CERNY Jan Ing.
20 000,00 PELCOVÁ Lenka
800,00
CIBULKA Petr Ing.
3 000,00 PERINOVÁ Drahomira
CIBULKOVÁ Hana Ing.
4 080,00 PERTLÍKOVÁ Jana
CICVAREK Filip
2 000,00 PESKA Jan
CIGÁNEK David
CIPRA Tomáš
COUFALIKOVÁ Anna
CUDOVÁ Petra
200,00 PETERKOVÁ Radka
400,00 PEŤOVSKÁ Alena
100,00
2 292,00
300,00 PETRIK Jan
2 040,00 PETROUŠKOVÁ Hana
CYMOREK Karel
1 200,00 PETROVÁ Michaela
ČECH Aleš
6 000,00 PETRŮ Eva
38,00 PILAROVÁ Martina
ČÍŽKOVÁ Klára
600,00 PINKOVÁ Blanka MUDr.
DAVID Tomáš
600,00 PLETICHOVÁ Lenka
DEDEK Jaroslav
500,00
1 500,00
8 000,00 PETRÁSEK Radek
CURTISOVÁ Magda
ČÍŽEK Petr
300,00
1 800,00
1 200,00 PODZIMKOVÁ Veronika
DLOUHÝ Michal
17 000,00 POKORNÁ Petra
DOHNAL Antonín
4 080,00 POPKOVÁ Ilona
DOMONKOSOVÁ Kateřina
350,00 PORUPKA Tomáš
DOULÍKOVÁ Kateřina
600,00 POSOLDA Kamil
3 555,00
1 200,00
750,00
1 200,00
4 000,00
2 200,00
35,00
1 500,00
420,00
1 300,00
10 000,00
500,00
DRAPAL Zbyněk Ing.
1 000,00 POSSELTOVÁ Jana Ing.
DRBOHLAV Michal
2 250,00 POSTOLKA Jiří
6 000,00
DRIETOMSKÁ Eva
1 000,00 PRAGL Vladimír
5 000,00
DUBOVSKY Daniel
ĎUĎA Jozef
10 000,00
100,00 PROCHÁZKA Lukáš
200,00
1,83 PROCHÁZKA Radek
14 000,00
DUDYOVÁ Helena
200,00 PROCHÁZKA Tomáš
5 000,00
DUCHEČEK Josef
4 500,00 PROCHÁZKOVÁ Petra
DVOŘÁČKOVÁ Radka Bc.
1 800,00 PŘIBYL Milan Mgr.
DVOŘÁKOVÁ Linda
ERQUELINNESOVÁ D.
500,00 PŘÍVORA Jindřich Ing.
15 000,00 PŠENČÍK Jakub
FESSL Ondřej
6 000,00 PŠENIČKA Radek
FIALOVÁ Monika
4 080,00 PYŠNÁ Petra
FILIP Jaroslav
2 300,00 RADOVÁ Vlasta
FIŠER Jiří
100,00 REHUREK Lubomír
500,00
3 900,00
600,00
1 200,00
1 200,00
600,00
1 500,00
500,00
FIŠER Petr
600,00 RENDA Michal Mgr.
FIŠEROVÁ Eva
500,00 RIDDER Peter
6 000,00
FOLAUF Tomáš
6 000,00 RUSŇÁK David
6 216,00
FOŘT František Ing.
2 400,00 RŮŽIČKA Aleš
20 000,00
100 000,00
FRANCÍREK František
430,00 RŮŽIČKOVÁ Jana
FUCHSOVÁ Lucie
600,00 RYBAKOVÁ Dagmar
50 000,00
3 500,00 RYDVANOVÁ Martina
2 400,00
GANAJ Marian
420,00
GEISLEROVÁ Anna
268 000,00 RYNTOVÁ Marcela
200,00
GEMPERLE František
5 000,00 RZYMAN Michal
10 000,00
GILAROVÁ Simona Mgr.
4 000,00 ŘEZÁČ Jiří Ing.
2 200,00
GOGELOVÁ Lenka
GOLDMANN Horst Ing.
GRABCOVÁ Markéta
GRATZEROVÁ Irena
600,00 ŘEZKA Petr
3 000,00
1 000,00 SAFR Tomáš
1 000,00
420,00 SAMARKOVÁ Petra
1 000,00 SAVAGE KALINOVÁ Gabriela
GREGOROVÁ Martina
360,00 SEBESTIAN Jan
GRGURICOVÁ Šárka
4 080,00 SEDLACEK Tomáš
200,00
1 500,00
600,00
1 200,00
HABA Jiří
500,00 SCHLEUTER Wolfram
HABALA Ladislav
720,00 SCHREIBOVÁ Yvona
HADAMEK Petr
600,00 SICHROVSKÝ Matyáš
2 400,00
360,00 SIROTKOVÁ Alice
1 800,00
HÁJEK Michal
HÁJKOVÁ Gabriela
1 000,00 SKALKA Luboš
23 500,00
600,00
3 000,00
HALLA Izabella
100,00 SKOKANEK Martin
HAMPL Roman
1 200,00 SKŘIVAN Aleš Ing.
120,00
HAMR Jan
2 500,00 SLADEK Martin
500,00
HANÁKOVÁ Marie
430,00 SLEZAKOVÁ Zuzana
1 000,00
250,00
HANCLOVÁ Hana
1 000,00 SLUKA Miloslav
1 200,00
HANUSOVÁ Věra Ing.
3 000,00 SLUNECKO Petr Ing.
2 000,00
HASKOVÁ Jitka
360,00 SMALCOVÁ Jana MUDr.
300,00
HAUER Robert
4 080,00 SOBOCIK Roman
6 000,00
HAVLÍK Richard
3 000,00 SOHROVÁ Hana
2 000,00
HEJDUK David
600,00 SOKOLOVÁ Jana
HELEŠIC Luděk
430,00 SOLDÁN Jan
HERSALKOVÁ Tereza
HES Patrik
500,00 SOMKA Olena
40 000,00 SOUCKOVÁ Martin
200,00
1 200,00
0,85
500,00
HLAVATÝ Michal
1 800,00 SOUKAL Jaroslav Ing.
360,00
HOLAN, HOLANOVÁ
1 100,00 SOUKALOVÁ Lenka
420,00
HOLESOVSKÝ Michael
HONZU Pavlína
HORKÁ Ivana
HRABÁLEK Tomáš
HRACHOVÁ Jarmila
HRACHOVEC Petr
800,00 SOUKUP Tomáš
600,00
1 000,00 SOUŠEK Roman
50,00
400,00 SRBA David Ing.
20 000,00
2 400,00 STANISLAV Josef Ing.
5 000,00
331 904,00 STAŇKOVÁ Zuzana
10 000,00
600,00 STAROSTIK Daniel
500,00
HRAŠKA Marek
2 800,00 STEHLÍKOVÁ Jitka
600,00
HRDLIČKA Jakub
1 200,00 STIBOROVÁ Ivana
1 000,00
HRDLIČKOVÁ Lenka
HRUDKOVÁ Michaela
600,00 STOPPEN Tomas
400,00
2 040,00 STRNADOVÁ Dagmar Ing.
550,00
HRUŠKA Tomáš
8 500,00 STUDENTI z VŠE v Praze
5 851,00
HUBACKOVÁ Karla Ing.
2 000,00 STYBLO Marek
HUDEC Michal
HURTÍKOVÁ Anna
HUŘÍKOVÁ Tereza
CHADZIVASILIS Vasilis
CHMELA Jan
CHUDOMEL Jan
300,00 SUDEK Igor Mgr.
2 000,00 SULC Petr
10 000,00 SVAROVÁ Petra
100,00
500,00
5 000,00
500,00
900,00 SVITÁK Ludvík
3 000,00
10 000,00 SVOBODA Roman
1 500,00
1 200,00 SVOBODOVÁ Miroslava
INGELI Gabriela
300,00 SVOZILOVÁ Marie
JAKLOVSKÁ Iva
600,00 SÝKORA Petr
1 000,00
720,00
90 000,00
JAKUBÍK Michael
1 200,00 ŠAMÁRKOVÁ Petra
JAKUBIK Radek
3 000,00 ŠANDOVÁ Ingrid
200,00
JAKUBÍKOVÁ Simona
3 000,00 ŠEBKOVÁ Alena
600,00
JANČA Šimon
1 200,00 ŠEFL Petr
500,00
16,34
JANDOS Zdeněk
2 000,00 ŠIMANDL Pavel
JANÍK Michal
2 000,00 ŠIMÁNEK Lubomír
50 000,00
4 850,00
JANOTOVÁ Lucie
1 200,00 ŠIROKÝ Jan Ing.
20 000,00
JANOUŠEK Libor MUDr.
6 000,00 ŠKVRNĚ Patricie
360,00
JANYS Daniel MUDr.
2 000,00 ŠLAPÁK Michal
550,00
JÁRA Karel
3 900,00 ŠNAJDER Jakub Mgr. Ing.
19 070,00
JAROS Miroslav
100,00 ŠPELINOVÁ Jiřina
13 500,00
JASKA Lukáš
100,00 ŠPERKOVÁ Eliška
600,00
JAUKER Josef Ing.
4 080,00 TALIK Martin
JELÍNKOVÁ Veronika
1 200,00 TARANZA Josef
JENÍČEK Ladislav MUDr.
5 000,00 TÁTOVSKÝ Adam
JÍLEK Michal
3 000,00 TICHÁ Kateřina
JINDRA Petr
JIRASKOVÁ Martina
JIROVSKÝ Lukáš
500,00 TOMÁNEK Tomáš
1 000,00 TOMÁŠEK Pavel Ing.
250,00 TOMEČEK Pavel Ing.
5 000,00
720,00
100,00
1 000,00
770,00
1 350,00
75,00
JURANKOVÁ Zdenka RNDr.
2 200,00 TOMSU Pavlína
KADANÍK Daniel
2 000,00 TOŠOVSKÁ Petra
KADLEC Tomáš
6 300,00 TOTZAUEROVÁ Lucie
1 200,00
KAFKA Jaroslav
1 200,00 TUMA Pavel
2 040,00
KARALOVÁ Eva
2 500,00 TŮMA Pavel Ing.
2 000,00
KARBUS Petr
1 200,00 TUPAČKOVÁ Petra
KASSL Viktor
1 000,00 TVRDY Martin
KASSL Viktor Mgr.
1 000,00 TVRDÝ Zdeněk Ing.
1 000,00
200,00 TYŠLER Jaroslav
2 000,00
KEJVAL Roman
KIBUK Oleg
KLEČKOVÁ Gabriela Mgr.
KLIMAN Matěj
KLUSAČKOVÁ Pavlína
KNOPPOVÁ Kamila
KOCHOVÁ Markéta
254,35 UHRÁKOVÁ Světla
1 800,00 URBANOVÁ Hana Ing.
600,00 URICA Bronislav
2 000,00 ÚŘEDNÍČEK Martin
200,00 VAGENKNECHTOVÁ Jana
4 080,00 VAGNER Gabriela
KOIŠ Milan
7 500,00 VÁGNEROVÁ Jana
KOLÁŘ Aleš JUDr.
6 000,00 VÁCHA Petr Ing.
KOLÁŘOVÁ Kateřina
1 200,00 VÁLKOVÁ Alena Ing.
KOLOMPÁR Tibor
KOMRSKA Richard
KONCELOVÁ Šárka
152,44 VÁŇA Josef Ing.
2 500,00 VANDROVEC David
250,00 VANÍČKOVÁ Michaela
1 200,00
300,00
600,00
2 000,00
840,00
3 000,00
1 777,00
400,00
200,00
4 000,00
2 040,00
22 000,00
2 040,00
3 000,00
3 150,00
250,00
KONECNY Petr
2 000,00 VAŇKOVÁ Petra
4 080,00
KOPAL Tomáš
700,00 VAŠÍČEK Petr
2 120,00
KORDOVSKÁ Romana
500,00 VÁVRA Ondřej
KOŘÍNEK Filip Mgr.
7 000,00 VELACH Filip
KOZANTOVÁ Alena
1 200,00 veřejná sbírka-ostatní dárci
5 000,00
73 605,00
756 293,46
KOZLOVÁ Lenka
600,00 VESELÁ Anna
KRÁLOVÁ Klára
2 040,00 VESELÝ Dominik
1 200,00
KRAPKOVÁ Marta
3 300,00 VESELÝ Vítězslav Ing.
4 080,00
KRASNICAN Jaroslav
2 700,00 VILHELMOVÁ Hana
1 200,00
430,00 VILÍMEK Květoslav
2 400,00
KREJČÍK Jaroslav
KREMZER Václav
KRIST Vladimír
KRIZ Miloš
2 200,00 VINŠ Jan
800,00 VIOCHNA David
5 000,00 VÍŠKOVÁ Věra
KRIZ Stepan
100,00 VLASÁKOVÁ Zuzana
KRUMP Vojtěch
500,00 VOBOŘILOVÁ Tereza
KŘESTAN Michal
3 000,00 VODEHNALOVÁ Markéta
KŘÍŽOVÁ Marie
2 040,00 VODICKA Patrik
KUBEŠOVÁ Martina
4 400,00 VODIČKOVÁ Hana
KUBICKOVÁ Hana
500,00 VOKACOVA Tatana
KUBÍČKOVÁ Vanda
2 040,00 VONDRÁČEK Martin
500,00
9 600,00
1 000,00
3 663,00
600,00
1 800,00
250,00
600,00
2 600,00
500,00
1 500,00
KUČABOVÁ Jitka
500,00 VRÁNOVÁ Jaroslava
KUČEROVÁ Eva
100,00 VYCHODIL Ondřej
2 000,00
600,00
KUKLOVÁ Veronika
300,00 WAGNER Karel
4 080,00
KULA Eugeniusz
500,00 WEISS Martin
2 400,00
KŮLA Martin Ing.
2 000,00 WILCZEK Wojciech
KUNES Jan
2 500,00 ZACPAL Jiří Mgr.
5 000,00
500,00
KUNSTLEROVÁ Monika
1 000,00 ZACHAR Jan Ing.
2 300,00
KŮRKOVÁ Jana
6 000,00 ZACHARIÁŠOVÁ Lenka
KURZOVÁ Lucie
4 350,00 ZAJÍČEK Jiří
KUT Karel
1 500,00 ZAJÍČKOVÁ Petra
KUTALEK Jiří
2 500,00 zaměstnanci ACCENTURE
700,00 zaměstnanci ING Wholesale Banking
KUŽNÍKOVÁ Dora
KYSELA Jaroslav
1 200,00 zaměstnanci MZV ČR
LACKO Ivan
1 000,00 ZAPLETALOVÁ Petra
LANDOVÁ Zuzana
430,00 ZEMANOVÁ HLOMOVÁ Petra JUDr.
300 000,00 ZEZULKOVÁ Gabriela
LEHEČKA Marek
LEŠČÁK Martin
500,00 ZITOVÁ Petra
LHOTOVÁ Gabriela
200,00 ZUMROVÁ Olga
LICHTNEGER Jan
2 400,00 ŽÁČKOVÁ Martina
600,00 ŽALMANOVÁ Lucie
LINHARTOVÁ Petra
282,50
1 080,00
700,00
254 527,00
199 815,00
8 000,00
10,00
5 000,00
1 100,00
1 500,00
500,00
600,00
6 000,00
Celková výše nefinančních darů činila 470.640,- Kč.
AAA Auto a.s.
70 000,00 Ostatní dárci
Blue & Green Catering Production, spol. s r.o.
7 140,00 Procházka Randl Kubr
Channel Crossings-Mgr. Lenka Pavilková
215 000,00
119 000,00
59 500,00
3. Přehled o použití majetku – NIF
Využití výnosů z Nadačního investičního fondu realizovaných v roce 2007
100% výnosů za rok 2007
199 540,- Kč
20% výnosů (použito na náklady)
39 908,- Kč
80% výnosů (použito na nadační příspěvky)
z toho:
159 632,- Kč
Dětské krizové centrum, o.s.
159 632,- Kč
4. Přehled obdarovaných nadačními příspěvky nad 10.000,- Kč a zhodnocení
jejich použití (uvedeny jsou všechny příspěvky bez omezení jejich výše)
Hodnocení nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2008 (a ve stejném období obdarovanými
realizovaných a zdokumentovaných) probíhalo dle standardních pravidel nadační evaluace – tedy vždy
bylo posuzováno skutečné a konkrétní naplnění projektových záměrů a cílů, které obdarovaní
deklarovali ve svých žádostech. Z obdržených materiálů dokumentujících použití nadačních příspěvků
obdarovanými nebylo zjištěno žádné jejich zneužití ani pochybení obdarovaných při jejich správě a
nakládání s nimi.
Celková výše nadačních příspěvků finančních činila 24.232.185,94 Kč.
Aktivity mládeže o.s.
150 280,00 Jezdecký klub Ranč Loučka
Amalthea, občanské sdružení
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
o.p.s.
569 153,50 JURÁSKOVÁ Iva
BIEL Zdeněk
Centrum J.J: Pestalooziho o.p.s.
75 000,00 KACOVSKÁ Petra
3 750,00 KADLECOVÁ Malgorzata
72 770,00 Klub Dětem, o.s.
241 009,90
21 050,00
10 200,00
9 250,00
128 276,00
Centrum Mateřídouška o.s.
Centrum pro rodinu Náruč,o.s.
Centrum pro rodinu Terezín, o.s.
Centrum pro rozvoj rodiny a zdr.živ.stylu
o.s.
Člověk hledá člověka, o.s.
Člověk v tísni, společnost při ČT,o.p.s.
DD "Země dětí" a školní jídelna Česká
Kamenice
124 000,01 KÖLBL Jan
Kolpingova rodina Praha 8, občanské
47 721,10 sdružení
Kolpingova rodina Smečno, občanské
574 229,25 sdružení
11 250,00
257 070,60
25 000,00 Kontakt bB, OS pro studium a sport
10 000,00
22 773,90
2 816 063,71 KOPECKÁ Marie
5 000,00
216 775,00 KOPECKÝ Jan
1 500,00
36 471,00 KOPECKÝ Vojtěch
7 000,00
DD a SMŠ Broumov
10 000,00 KOPPOVÁ Dana
1 500,00
DD a ŠJ Tachov
10 000,00 KOVÁČOVÁ Libuše
13 500,00
DD a školní jídelna Aš
DD a školní jídelna Budišov nad
Budišovkou
20 000,00 KRAUSOVÁ Lenka
11 250,00
DD a Školní jídelna Čeladná
DD a Školní jídelna Frýdek-Místek,
Bruzovská 328, p.o.
DD a školní jídelna Hora Sv.Kateřiny
DD a Školní jídelna Kašperské Hory
20 000,00 KRICKLOVÁ Dobroslava
8 250,00
20 000,00 KŘÍŽ Jaroslav
12 000,00
20 000,00 KÚ Dvůr Králové Nad Labem
33 000,00
3 000,00 KÚ Krč
25 000,00
DD a školní jídelna Krásná Lípa
99 625,00 KÚ s DD Opava
LATA-Studentské sdruž. pro pomoc rizik.
20 000,00 mládeži
267 880,50
DD a Školní jídelna Kroměříž
30 000,00 Liga lidských práv o.s.
151 875,00
DD a školní jídelna Lichnov
20 000,00 MARKOVÁ Naděžda
DD a školní jídelna Litoměřice
37 200,00 Masarykova univerzita
DD a školní jídelna Melč
34 320,00 MIHALOVÁ Jarmila
DD a školní jídelna Most
10 000,00 Modré z nebe dětem , o.p.s.
DD a Školní jídelna Ostrava-Hrabová
28 750,00 Mosty - sociálně psychologické centrum
DD a školní jídelna Planá
25 760,00 Nadace Bezpečná Olomouc
200 000,00
DD a Školní jídelna Plumlov
20 000,00 Nadační fond Dětský úsměv
163 257,40
DD a Školní jídelna Potštejn
20 000,00 NADĚJE, o.s.
79 375,00
DD a Školní jídelna Sedloňov
10 000,00 neformální skupina Čia Čekija
39 000,00
DD a školní jídelna Staňkov
25 040,00 NGUYEN Miloš
55 000,00
DD a Školní jídelna Tisá
10 000,00 Občanské sdružení MANIA
80 000,00
DD a Školní jídelna Uherské Hradiště
70 500,00 občanské sdružení MIKÁDO
129 873,30
DD a Školní jídelna Ústí nad Labem
15 625,00 občanské sdružení Natama
460 163,25
DD a Školní jídelna Vizovice
86 750,00 Občanské sdružení Rozum a Cit
828 402,41
DD a Školní jídelnaTuchlov
108 234,00
DD Boskovice
20 000,00 občanské sdružení STŘED
Občanské sdružení Totem – regionální
10 000,00 dobrovolnické centrum
DD Dagmar
10 000,00 občanské sdružení Vzájemné soužití
271 124,50
DD Dlažkovice
DD Domino a školní jídelna
4 320,00 Open Family, o.p.s.
20 000,00 OPS Dlaň životu
DD Dubá - Deštná
16 400,00 OPS při Nadaci Terezy Maxové
DD Frýdlant
81 808,75 OS Duha - Zámeček
DD Hodonín
3 555,00 OS Kosíř při ZŠ a DD Prostějov
25 050,00
17 500,00
568 977,40
7 500,00
200 000,00
5 671,75
323 992,50
258 531,00
103 500,00
2 714 290,77
350 737,80
20 000,00
DD Humpolec
10 000,00 OS LETNÍ DUM
167 235,25
DD Janovice u Rýmařova
51 750,00 OS Malíček
169 050,00
DD Kladno
15 000,00 OS Malý princ
DD Lipová u Šluknova
10 000,00 OS Múzy dětem
DD Mikulov
10 000,00 OS Provázek
DD Moravská Třebová
10 000,00 OS Přátelé DD Chomutov
35 850,00
DD Náměšť nad Oslavou
20 000,00 OS Úsměv krušnohorských dětí
18 750,00
DD Nepomuk
20 000,00 PAVELKA Vratislav
DD Nový Jičín
20 000,00 P-centrum
DD Sázava
12 000,00 Pěstounské rodiny kraje Vysočina o.s.
DD se školou, ZŠ a ŠJ Býchory
DD se školou, ZŠ a ŠJ Měcholupy
25 000,00 PETRÁSKOVÁ Běla
Poradna pro občanství,obč.a lidská
10 000,00 práva
DD se školou, ZŠ a ŠJ Veselíčko
30 000,00 RADOST - dětský domov o.p.s.
DD Štíty
DD Tišnov
5 760,00 RODINA SV.ZDISLAVY
10 000,00 Rodinné a mateřské centrum Vsetín,
6 109,00
1 129 807,70
225 000,00
3 750,00
115 038,00
50 954,28
1 260,00
422 730,00
20 000,00
167 062,50
75 000,00
občanské sdružení
DD Ústí nad Labem
16 360,00 Rozmarýna o.p.s.
DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně
DD,MŠ,ZŠ,PŠ,ŠJ,ŠD,ŠK a Přípravný
stupeň ZŠ Písek
20 000,00 RÝGLOVÁ Jovanka
33 995,00
13 750,00
DD,ZŠ a MŠ Krompach
10 000,00 SALAMONOVÁ Silvie
SDRUŽENÍ GENERACÍ, občanské
13 193,00 sdružení
DD,ZŠ,PrŠ a ŠJ Žatec
20 000,00 Sdružení pěstounských rodin
359 162,30
DDŠ,SVP,ZŠ a ŠJ VLO Přestavlky
DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc, odl.
pracoviště SVP Kelč
20 000,00 Sdružení přátel dětí
145 125,00
DĚDA Dalibor a DĚDOVÁ Marcela
10 000,00 Sdružení při dětském domovu Jarní
Sdružení rodičů a přátel diabetických
200 000,00 dětí ČR, o.s.,
děti zařazené do projektu Šance
610 038,90 SES, SEbe-Spolu
Dětské centrum Veská
65 225,00 SKARKOVÁ Renata
SKP-CENTRUM, o.s., zařízení
296 337,50 Přechodné zaměstnání
Dětské krizové centrum, o.s.
Dětský domov a Školní jídelna Frýdek
Místek
206 390,00
7 500,00
29 375,00
2 475,00
145 079,50
18 750,00
134 333,20
20 000,00 Soukromý dětský domov Markéta,o.p.s.
8 550,00
Dětský domov a školní jídelna Plesná
11 640,00 Společné soužití Litvínov o.s.
79 705,00
Dětský domov Kamenice nad Lipou
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Diakonie ČCE – středisko v Ostravě,
církevní právnická osoba
Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech,
Centrum podpory rodiny
37 467,00 Spondea při ČČK Brno, o.p.s.
150 000,00
Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi
Diecézní charita Brno - oblastní charita
Znojmo
Diecézní charita Brno , Oblastní charita
Blansko
303 876,00 Střední zdravotnická škola
STŘEP, o.s.-České centrum pro sanaci
172 158,30 rodiny
2 100,00
50 000,00
372 487,50 SVOJANOVSKÁ Lenka
6 500,00
145 406,70 SYSALA Ivo
15 000,00
341 595,00 ŠTĚPANOVSKÝ Alexandr
1 425,00
150 750,00 ŠVESTKOVÁ Lenka
Diecézní charita Litoměřice
65 812,50 TĚTHALOVÁ Ludmila
Domů! o.s.
46 939,35 TRIADA - Poradenské centrum, o.s.
19 280,00
12 692,16
112 500,00
DOSTÁLOVÁ Nikola
DÚ, DD se školou,SVP,ZŠ a ŠJ
Dobřichovice
3 500,00 TRIALOG o.s.
28 503,90
718 266,00 TRNKA Josef
5 440,00
Dům tří přání, o.s.
417 477,85 VACULÍKOVÁ Antonie
Ekocentrum Podhoubí
15 000,00
Farní charita Česká Lípa
46 500,00 VINKLÁRKOVÁ Zdenka
VÚ,DDŠ,ZŠ,SŠ a ŠJ Kostomlaty pod
130 500,00 Milešovkou
Farní charita Rumburk
150 000,00 VYHŇÁKOVÁ Dana
20 462,50
Federace DD České republiky
Fond ohrožených dětí
GREGOR Martin
Help-in, o.p.s. Bruntál
HORSÁKOVÁ Eva
HoSt Home-Start Česká republika, o. s.
Husitský DD s chráněným bydlením v
Dubenci
Charita sv. Anežky Otrokovice
ISIS - sdružení pro pomoc náhradním
rodinám
Jekhetani Luma - Společný Svět, o. s.
-7 750,00 Výchovný ústav,DD, ZŠ a ŠJ Králíky
4 500,00 ZÁRUBOVÁ Jitka
50 875,00 Zařízení pro výkon pěstounské péče
6 750,00
10 000,00
10 000,00
21 500,00
5 062,50
187 500,00 ZEMČÍKOVÁ Hana
1 875,00
13 000,00 ZŠ a DD Prostějov
3 753,70
338 218,45 ZŠ specialní a PŠ pri DD Zlín
15 587,00
179 272,10 ZŠ, DD, PřSZŠS a ŠJ Sedlec-Prčice
10 000,00
48 750,00 ZŠ, PŠ, DD a Školní jídelna Ledce
ZŠ,MSŠ,DD,Školní družina,Školní
19 000,00 jídelna Nymburk
ZŠ,SŠ,DD,Školní jídelna a internát Velké
574 377,00 Heraltice
1 500,00
20 000,00
10 000,00
Celková výše nadačních příspěvků nefinančních činila 207.500,- Kč.
DD a Školní jídelna Kašperské Hory
30 000,00 OS Múzy dětem
22 500,00
Občanské sdružení Rozum a Cit
40 000,00 OS Přátelé DD Chomutov
30 000,00
OPS při Nadaci Terezy Maxové
18 000,00 Sdružení pěstounských rodin
44 500,00
OS LETNÍ DUM
22 500,00
5. Zhodnocení dodržení pravidla omezení nákladů dle § 22 ZN
Definice nákladového pravidla dle čl. V. Náklady na správu nadace Statutu nadace: „Celkové roční náklady
na správu nadace nesmí převýšit 30% hodnoty nadačního jmění k 31.12. téhož roku.“
Kalkulace plnění nákladového pravidla
Výše nadačního jmění k 31.12.2008
37 986 000,- Kč
Výše celkových nákladů nadace za rok 2008
6 405 699,- Kč
Poměr celkových nákladů k nadačnímu jmění v roce 2008
16,86%
Zhodnocení dodržení nákladového pravidla:
Celkové roční náklady nadace související se správou nadace dosáhly v roce 2008 16,86% hodnoty
nadačního jmění k 31.12.2008 čímž bylo dodrženo výše stanovené nákladové pravidlo nadace.
III. Účetní závěrka a audit (přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení)
1. Základní údaje z roční účetní závěrky
V roce 2008 nedošlo k podstatné změně základních finančních ukazatelů. Bilanční suma Nadace Terezy
Maxové činí v současné době 74.092 tis. Kč má v současné době nadační jmění ve výši 37.986 tis. Kč. Tyto
prostředky jsou investovány do bezpečných finančních instrumentů. Nová investiční strategie, která byla
odstartována v roce 2008 zajistila i přes nepříznivý vývoj finančních trhů výnos ve výši 914 tis., obdobný
výnos lze předpokládat i v dalších letech. Částka 25.465 tis. Kč tvoří prostředky určené k přerozdělení
v následujících grantových řízeních. Nerozdělený zisk minulých let, resp. kumulovaná úspora skutečných
nákladů oproti nákladům plánovaným činí 5.922 tis. Kč. Cizí zdroje činí ke konci roku 2008 4.719 tis. Kč a
jedná se zejména o přijaté zálohy a půjčky na přechodné financování projektu Equal.
2. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
Začátkem roku 2009 došlo k ukončení dosavadního patronátu paní Terezy Maxové, která své dosavadní
charitativní angažmá přenesla do jí nově založené nadace.
IV. Informace o předpokládaném vývoji
Třináctý rok existence nadace je velkou příležitostí pro skutečné dosažení již dva roky plánované
významné změny – realizace nové orientace a strategie nadační práce především na podporu náhradní
rodinné péče.

Podobné dokumenty