Dobroučské noviny č. 1/2010.

Komentáře

Transkript

Dobroučské noviny č. 1/2010.
IČO: 278742, MK ČR E 12735
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
úvodník
aktuality
Milí spoluobčané,
vypadá to, že letošní pohádková zima je
už skutečně za námi. Od teď už bude letošní
rok v Dobrouči ve znamení stavebních prací,
úprav a nekonečného úklidu. Mám samozřejmě na mysli především stavbu kanalizace a
„čističky”. Viditelné budou ovšem i další rozjeté projekty. Ostatně i během zimních měsíců se práce nezastavily. Velkým tématem
tohoto vydání Dobroučských novin je proto
zcela logicky kanalizace. Naleznete zde velice důležité a praktické informace, stejně jako
shrnutí již uváděných faktů. Velká pozornost
je věnována také letošnímu rozpočtu, který
se rovněž díky stavbě kanalizace a čističky
pohybuje ve zcela jiných sumách, než tomu
bývalo zvykem.
V kulturní rubrice se budete mít možnost plně
ponořit do jarní atmosféry a naplánovat si
svůj program. Mimo jiné nás čeká tradiční
stavění máje a také silně obsazený program
Dobroučského hudebního jara.
Čeká nás zajímavý rok. Tak ať je také Vaše
jaro šťavnatě zelené a plné optimismu.
Leto‰ní Tfiíkrálová sbírka pfiekonala rok 2009.
Více na stranû 16.
Bohaté Dobrouãské hudební jaro 2010
Kateřina Kadlecová
redakční rada
Rozpoãet obce
na rok 2010
byl schválen
Rozpočet obce na rok 2010 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10. února 2010.
Plné znění rozpočtu naleznete na straně č. 3. Pro
vysvětlení podstatných položek a vaši lepší orientaci v rozpočtupřipravil místostarosta obce komentář, který naleznete předtabulkous rozpočtem.
Aktuální rozpočet obce je také umístěn spolu
s předcházejícími rozpočty na webových stránkách
obce v rubrice samospráva.
- red -
Stavba âOV a kanalizace
Stavba ČOVa kanalizace Dolní Dobrouč I. etapa
i přes poměrně tuhou zimu, která nás letos
postihla, zdárně pokračuje dle plánu.
Užitečné informace včetně napojení objektů naleznete na straně 8 v rubrice projekty.
- red -
I pro letošní jaro je pro Vás připravený
bohatý hudební program v rámci
Dobroučského hudebního jara 2010. Letos
poprvé odstartujeme ještě před oslavami
Prvního máje koncertem Dechové harmonie
z Letohradu, která vystoupí 16. dubna
v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči.
Hudební jaro bude pokračovat ojedinělým
koncertem vokálně-experimentálního souboruAffetto v pátek 7. května 2010 od 20.00
hodin taktéž v kostele. V druhé polovině
května do Dobrouče zavítá komorní orchestr
pardubické konzervatoře Orchestra d´archi
soubor Affetto
Pardubice a vy budete moci zhlédnout nové
hudební naděje. Dobroučské hudební jaro
zakončí již tradiční Dobroučské hudební
slavnosti na hřišti na Šejvě v sobotu
12. 6. 2010. Letos vystoupí výhradně ti,
kdo mají vazbu na Dobrouč. Mimo tento program Vás samozřejmě čeká spousta dalších
kulturních akcí, které pro Vás připravují dobroučské spolky. Přesné termíny akcí naleznete v Dobroučském roce 2010 a na stránkách obce www.dolnidobrouc.cz.
- red -
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.2
aktuality
Provoz
sportovní haly
Jistě Vám neuniklo, jak naše víceúčelová
sportovní hala žije. Naplno se rozjely jak
Fitness tak i hlavní hala. Obsazení haly není
jen ve všedních dnech, ale také o velké části
víkendů, kdy probíhají turnaje či ligová utkání zejména florbalových mužstev. Pro Vaši
představu uvedu, že např. v měsíci lednu navštívilo a využívalo halu ke sportu přes 2 500
sportovců!
Díky patří také sponzorům (viz. seznam)
z řad firem z naší obce, kteří umístili své reklamy v hale, a obec tím získala na provoz částku
270 000,- Kč.
Za velký úspěch považuji to, že ač se jedná
o první sezónu, hospodaření haly vykazuje
plusové hodnoty! Což je jistě nejlepší odpověď těm, kteří tento projekt, který naši obec
a život v ní posunul o notný kus vpřed, neustále zpochybňovali.
Ing. Petr Kolář
starosta
Seznam sponzorů víceúčelové sportovní haly
v Dolní Dobrouči:
Diamantový partner:
Contipro Group s r. o., Dolní Dobrouč
Dlouhý a spol., spol. s r. o., Lanškroun
USSPA s r. o., Dolní Dobrouč
Zlatý partner:
SEMO Výtahy s r. o., Dolní Dobrouč
Vzduchotechnika – Šlapal spol. s r. o.,
Horní Dobrouč
Bronzový partner:
ADOR CZ s r. o., Lanškroun
Optima Lanškroun s r. o., Lanškroun
Silyba a. s., Dolní Dobrouč
Nûkolik vût k fámám
Při několika setkáních jsem se dozvěděl, že
někteří „znalci“ v obci šíří různé fámy, které se
údajně týkají mých aktivit. Jednou z těchto „zaručených zpráv“ je ta, která říká, že naši víceúčelovou halu jsem si nechal postavit, abych si ji nyní
mohl koupit. Nejdříve jsem si říkal, že tak hloupou věcí se nebudu vůbec zabývat, ale protože
jsem tyto zaručené zprávy slyšel hned z několika
míst najednou, rozhodl jsem se napsat toto krátké
sdělení. Pro všechny, kteří tuto nehoráznou hloupost trousí po obci: Je to holý nesmysl, který je
veden snad jen zlým úmyslem mě poškodit
v očích ostatních občanů.
Když jsem přemýšlel, proč tyto nesmyslné
fámy vznikají, došel jsem k jedné asi základní
věci. Mnoho těchto „chytrolínků“ nejspíš stále
nemůže pochopit to, že jsem se ujal funkce starosty a zřekl jsem se jakýchkoliv finančních náhrad
(což ve volebním období představuje úsporu pro
obec ve výši kolem 2 mil. Kč!) Dumají, co asi za
tím je, co si asi za to chci zajistit, či vydělat. Na to
vše mohu těmto lidem odpovědět: nic. Možná, že
se Vám zdá argumentace o morální zodpovědnosti,
poctivosti, snaze pomoci a nechat i pro budoucnost po sobě dobrý odkaz jako něco nepodstatného. Pro mne a mou rodinu jsou tyto morální hodnoty zásadní.
Ing. Petr Kolář
starosta
Komentáfi k rozpoãtu obce na rok 2010
Rozpoãet je sestaven reálnû na základû podloÏen˘ch údajÛ o pfiíjmech z daní, získan˘ch dotací, úvûrÛ a plánovan˘ch akcí. Oproti
minul˘m rokÛm je cca trojnásobn˘ vzhledem k velk˘m investiãním akcím v˘znamn˘m pro obec.
Příjmová strana rozpočtu je tvořena standardně daňovými příjmy 18,9 mil. Kč. Částka
vychází z podkladů Pardubického kraje
z predikce vývoje výběru daní dle Ministerstva
financí ČR. Vzhledem k opatrnosti jsme celkový objem financí ještě ponížili o 2%.
Nejvýznamnější položkou příjmů je jednorázová dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie
a Státního fondu životního prostředí na výstavbu Kanalizace a ČOV Dolní Dobrouč I. etapa
v částce 75,0 mil. Kč, kterou se nám podařilo
získat a pokryje cca 75% celkových investičních výdajů stavby.
Velmi významnou položkou v příjmech je
vrácení nadměrného odpočtu DPH. Tato částka
vznikla díky našemu rozhodnutí převést obec
do statutu plátce DPH. Důsledkem je, že na rozdíl od minulých období nezůstává obcí zaplacené DPH, zejména z investičních akcí, státu, ale
jeho velká část je vrácena do rozpočtu obce.
Tímto krokem se podařilo získat zpět ze státního rozpočtu v r. 2009 částku 4,57 mil. Kč
a v letošním roce předpokládáme částku
17,6 mil. Kč.
Dalšími položkami příjmů je oblast nájmů
z bytů a nebytových prostor vč. služeb v částce
Příjmy
2,2 mil. Kč, dotace na zajištění chodu státní
správy, matriky, stavebního úřadu, ZŠ a MŠ
v částce 1,5 mil. Kč.
Další kapitolou jsou poplatky - tzn. poplatek za odpady, ze psů, znečištění ovzduší,
správní poplatky, poplatky ze vstupného atd.
v částce 1,4 mil. Kč
Nově se objevuje v rozpočtu příjem
z pronájmu víceúčelové sportovní haly
a fitness včetně příjmu z reklamní plochy celkem 750 tis. Kč.
V oblasti kapitálových příjmů je položka
prodeje prvních stavebních parcel Havlův
palouk v částce 900 tis. Kč, což je zatím jen
malá část celkově připravených parcel. Větší
část bude příjmem v dalších letech. Další
položkou je prodej plynofikace Havlova palouku společnosti RWE v částce 840 tis. Kč.
Pravidelnou každoroční položkou příjmů je
stočné 300 tis. Kč a prodej dřeva z obecních
lesů snížený o náklady na pěstební činnost,
služby a odměnu obecního hajného, takže saldo
čistého příjmu činí cca 210 tis. Kč.
Příjmy doplňuje dotace od úřadu práce
v částce 292 tis. Kč na veřejně prospěšné
práce, v nichž je zahrnuta i odměna správce
sportovní haly a aktuálně dotace na pečovatel-
skou službu ve výši 210 tis. Kč, kterou jsme
získali až po odsouhlasení rozpočtu a není tedy
součástí jeho příjmů.
Celkově činí příjmy rozpočtu 105,9 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu jsou rozloženy do jednotlivých kapitol dle účelu a obsahu.
V letošním roce dominuje kapitola odpadní
voda a kanalizace vzhledem k probíhající
výstavbě nové ČOV a kanalizace částkou
97,2 mil. Kč.
Další neméně významnou investicí je
výstavba technické infrastruktury pro 35 parcel na Havlově palouku v částce 10,2 mil. Kč
pro r. 2010, která vyřeší možnost individuální
bytové výstavby. Tato investice je z 85% hrazena z rozpočtu obce, zbývající část je zaplacena ze získané dotace ve výši 1,75 mil. Kč od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Probíhá investice „Chodník nad hřištěm“,
která bude stát 1,5 mil. Kč. Součástí je chodník
ze zámkové dlažby od ZŠ až ke sportovní hale,
osvětlení, tribuna na fotbalovém stadionu
a střídačky pro hráče.
Pro letošní rok se plánuje větší rozsah oprav
místních komunikací včetně vyasfaltování
Výdaje
komunikace ke sportovní hale a bytovce, asfaltová plocha na hřišti Šejv a další úseky
v objemu cca 1,9 mil. Kč.
Jako každoročně bude financován z rozpočtu
provoz ZŠ a MŠ v částce 3,4 mil. Kč.
V oblasti bytového a nebytového hospodářství bude v letošním roce hlavní úsilí věnováno napojení objektů na novou kanalizaci,
výstavbě nových kůlen u čp. 371, vybudování
chybějících komínových lávek a digitalizaci
příjmu TV v obecních bytech. V předcházejících
3 letech jsme provedli kompletní rekonstrukci
6 - ti bytových jednotek. Letos chceme vyřešit
nově vstup u domu služeb čp. 391, což je uvedeno v kapitole nebytového hospodářství.
V kapitole veřejného osvětlení plánujeme
rekonstrukci osvětlení na „Malé straně“ u firmy
SEMO, dále vybudování nového úseku na
Švábově kopci u nových rodinných domů
a nasvětlení kostela v Horní Dobrouči.
Rozpočet obsahuje obvyklé zajištění provozu kina, knihoven, zajištění kulturních akcí
v rozsahu jako v minulých letech.
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
V letošním roce je vyšší rozpočet
u pečovatelské služby s ohledem na plánovanou investici výtahové plošiny v DPS pro
ulehčení života jeho obyvatelům.
Obec finančně přispívá místním spolkům
(hasiči, TJ Sokol, Junák, Orel, ČČK, myslivci,
ZUŠ Letohrad, výtvarný kroužek) na jejich činnost. V letošním roce jsou příspěvky navýšeny
o úhrady za využívání sportovní haly, takže
v konečném důsledku mají místní spolky možnost užívat halu zdarma.
V letošním roce plánujeme přispět na opravu
hodin na kostele v Horní Dobrouči, opravu
oken a žaluzií věže kostela v Dolní Dobrouči.
V Lanšperku plánujeme dokončení rekonstrukce kříže u hřbitova a nátěr věže kaple
Nanebevzetí Panny Marie.
Samozřejmostí je zajištění chodu správy
obecního úřadu a technické čety obce, kde plánujeme dokončení intenzifikace sběrného
místa a zázemí technické čety.
Celkové výdaje činí 118,8 mil. Kč.
str.3
Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 12,8 mil. Kč
je plně kryt bankovním úvěrem od České spořitelny na akci Kanalizace a ČOV.
Hospodaření obce je plně v souladu
s pravidly o řádné správě svěřeného majetku.
Investiční výdaje jsou dofinancovány úvěry
a jejich splácení nebude mít vliv na chod obce.
Výsledkem hospodaření obce by měla
vzniknout k 31. 12. 2010 rezerva ve výši
14,1 mil. Kč pro další roky, což je příznivý
výsledek vzhledem ke skutečnosti, že jsme
v r. 2009 obdrželi na daňových příjmech
o 4 mil. Kč méně v důsledku ekonomické krize.
Zastupitelstvo obce v loňském roce schválilo námi vypracovaný rozpočtový výhled na
roky 2010 – 2013, který obsahuje předpokládané příjmy a výdaje včetně splácení úvěrů
a výdaje na další investice a zajištění řádného
fungování obce s kladným výsledkem (přebytkovým rozpočtem).
Detailní znění rozpočtu je uvedeno níže.
Pavel Šisler
Shrnutí
Schválen˘ rozpoãet na rok 2010
PŘÍJMY
r.2010
DPFO - závislá činnost
3 355 600
DPPO
4 593 400
DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální)
DPFO - kapitálové příjmy
DPH
Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší
Poplatek za odpady
Poplatek ze psa
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za výherní hrací přístroje
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,ZŠ,MŠ
Dotace Úřadu práce na VPP
Lesy-prodej dřevní hmoty
Sběr a zpracování druhotných surovin
Stočné
Kino - tržba
Knihovny-půjčovné
Kultura-vstupné
Příjem z pronájmu fitness
Příjem z reklamy VSH
Příjmy z pronájmu VSH
Fond rozvoje bydlení-úroky z půjček
585 200
313 200
8 649 900
PŘÍJMY
Bytové hospodářství-zálohy na služby-DPS
Bytové hospodářství-nájemné
Bytové hospodářství-vyúčt. služeb za 2009
Nebytové hospodářství-nájemné
r.2010
20 000
1 880 000
20 000
200 000
Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb jednorázové
100 000
48 000
VČP Net - prodej plynofikace Havlův palouk
840 000
20 000
Prodeje pozemků
11 900
1 175 000
8 000
5 000
29 000
90 000
1 400 000
1 523 400
291 600
750 000
5 000
300 000
130 000
2 500
30 000
80 000
192 000
480 000
4 800
Nebytové hospodářství - služby Česká pošta
Hřbitovní poplatky
Pronájmy pozemků
Technická četa-příjmy za služby
Prodej stavebních parcel Havlův palouk
Komunální odpady-příjmy za třídění
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Poplatky za využívání pečovatelské služby
Správa-příjmy ze služeb
Odvody příspěvkových organizací
DPH za 4.Q 2009
Úroky
Fond rozvoje bydlení-splátky půjček jistina
Sociální fond-tvorba
Sociální fond-splátky půjček
20 000
32 500
30 000
50 000
40 000
900 000
80 000
90 000
50 000
14 000
332 604
1 874 550
40 000
70 700
161 100
25 000
Dotace Kanalizace a ČOV - FS
70 826 400
PŘÍJMY CELKEM :
105 936 612
Dotace Kanalizace a ČOV -SFŽP
4 166 258
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.4
aktuality
VÝDAJE
r.2010
ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE
Umístění psů v útulku
5 000
5 000
LESY
Ostatní osobní výdaje
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Materiál - pěstební činnost
Služby - pěstební činnost
SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN
Odvoz želez. šrotu
540 200
30 000
7 500
2 700
110 000
390 000
3 000
3 000
SILNICE
Dopravní značky
Posypový materiál
Služby,úklid sněhu
Opravy místních komunikací
Havlův palouk - komunikace
6 480 000
40 000
100 000
80 000
1 680 000
4 580 000
ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY
Chodníky-materiál na opravy
Chodník nad hřištěm k VSH vč.oplocení
Havlův palouk - chodníky
Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika
Invest.dotace-ROT-aktivní turistika
2 639 800
190 000
900 000
1 430 000
62 100
57 700
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
Autobusové čekárny-materiál na údržbu
PITNÁ VODA
Havlův palouk - vodovod
5 000
5 000
1 513 000
1 513 000
ODPADNÍ VODY-KANALIZACE
97 207 950
Platy zaměstnanců
155 000
Sociální pojištění
38 750
Zdravotní pojištění
13 950
Materiál na opravy
60 000
Elektrická energie
200 000
Služby
300 000
ČOV a kanalizace-realizace, dozor investora, úroky z úvěru 96 440 250
ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
Čištění potoka
6 000
6 000
MATEŘSKÁ ŠKOLA
1 180 450
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
2 241 750
KINO
Ostatní osobní výdaje
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Běžný materiál
Voda
Plyn
Elektrická energie
Služby pošt
Nájemné
Půjčovné, revize
Opravy a udržování
499 200
105 000
26 250
9 450
5 000
1 500
115 000
65 000
12 000
30 000
120 000
10 000
KNIHOVNY
Ostatní osobní výdaje
Sociální pojištění
112 780
42 000
10 500
VÝDAJE
Zdravotní pojištění
Materiál
Příspěvek - střediskový systém
Elektrická energie
Telefony
KULTURA
Campanula-příspěvek na činnost
Dechovka-příspěvek na činnost
Lucrezia-příspěvek na činnost
Sdružení CORONA-příspěvek na činnost
Ochotníci-příspěvek na činnost
Kultura - obec
Hudební slavnosti
Kultura-obec-pohoštění
Kultura - kalendář
Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje
Propagační materiál
Dobroučské vánoce
Materiál - kroniky a kultura
POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ
A OBNOVA HODNOT KULTUR. POVĚDOMÍ
Opravy - Lanšperk kaple, socha u hřbitova, nátěr věže
r.2010
3 780
2 000
25 000
22 000
7 500
368 000
10 000
16 000
3 000
3 000
6 000
120 000
20 000
10 000
50 000
50 000
30 000
30 000
20 000
60 000
60 000
ČINNOSTI REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ
Farnost - příspěvek na oprava hodin kostel Horní Dobrouč
Farnost - příspěvek na okna a žaluzie
190 000
120 000
70 000
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje
Dobroučské noviny-poštovné
SMS hlášení
Opravy
Materiál
Dobroučské noviny-tisk
126 000
7 000
8 000
20 000
4 000
2 000
85 000
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY
Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků
SPOZ-ostatní osobní výdaje
SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby
SPOZ-cestovné
SPOZ - občerstvení účinkujících-děti MŠ
ČČK - akce pro důchodce
Rovereto
148 500
5 000
15 000
60 000
500
8 000
10 000
50 000
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE
Voda
Plyn
Materiál
VSH - DDHM inventář, vybavení
VSH - služby, revize
VSH - realizace odhlučnění
VSH - úroky z úvěru
VSH - platy zaměstnanců
VSH - sociální pojištění
VSH - zdravotní pojištění
VSH - vybavení - investice
Telefony
Elektrická energie
Opravy a udržování
Střídačky fotbalové - “Chodník nad hřištěm”
Šejv - asfaltová plocha skatepark
Projekt zavlažování hřiště
Tribuna centrální stadion - "Chodník nad hřištěm"
2 530 600
35 000
120 000
60 000
100 000
140 000
200 000
495 000
240 000
60 000
21 600
250 000
9 000
120 000
80 000
120 000
150 000
30 000
300 000
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
VÝDAJE
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST
Hasiči Dolní Dobrouč
Hasiči Horní Dobrouč
Hasiči Lanšperk
Orel
SRPDŠ
Sokol
Junák
Hasiči Lanšperk - soutěž
Hasiči Dolní Dobrouč - soutěž
ZÁJMOVÁ ČINNOST
Výtvarný kroužek
ZUŠ Letohrad
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST
Koupaliště-projekt obnovy-Česká plovárna
Materiál
ČČK-příspěvek na relax.centrum
Mysliveské sdružení Dolní Dobrouč+Lanšperk
-příspěvek na činnost
ČČK
Elektrická energie-koupaliště
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Materiál
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby pošt
Nákup služeb,revize
Vyúčtování záloh 2009
Opravy
Technol.posudek čp.371
STA příjem digi signálu pro všechny domy
Komínové lávky
Napojení domů na kanalizaci
Rekonstrukce čp. 371 kolny
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Nákup materiálu
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby,revize
Opravy a udržování
Napojení domů na kanalizaci
Čp. 391-rekonstrukce vstupu
r.2010
415 655
51 100
17 500
9 800
83 800
15 405
188 950
33 100
8 000
8 000
26 300
6 300
20 000
268 750
250 000
100
1 200
7 500
5 950
4 000
1 046 600
50 000
15 000
3 000
40 000
6 000
30 000
42 600
100 000
10 000
100 000
100 000
250 000
300 000
650 000
5 000
10 000
130 000
10 000
45 000
100 000
200 000
150 000
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Služby
Opravy a udržování
Elektrická energie
Havlův palouk - VO
VO-přechod u nádraží ČD
VO - rozšíření o nové úseky
VO - chodník nad hřištěm
2 069 000
60 000
150 000
235 000
989 000
100 000
295 000
240 000
HŘBITOVY
Materiál
Elektrická energie
Voda
Školení
Opravy a udržování
Hřbitov Lanšperk - cestičky
180 500
30 000
4 000
5 000
1 500
10 000
100 000
VÝDAJE
Odvoz odpadu
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ
Parcelace pozemků
Havlův palouk-plynofikace
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Změna ÚP č.3 a 4
Architekt-konzultační, poradenské služby
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
Platy zaměstnanců
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Platy - VPP
Sociální pojištění - VPP
Zdravotní pojištění - VPP
Potraviny
Pracovní oděv
Ochranné pomůcky
Materiál
Nájemné-ČD Lanšperk, cihelna TČ
Elektrická energie
Pohonné hmoty
Telefony
Školení
Služby,revize
Opravy a udržování
Cestovné
Leasing-traktor+sypač
Majetek obce-voda
Majetek obce-Kaple Lanšperk-zabezpečení
Majetek obce-Kaple Lanšperk-el. energie
Majetek obce-geometr.plány
Majetek obce+vánoční výzdoba
Majetek-elektrická energie-HD čp. 90
Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství
Výkupy pozemků
Ostatní osobní výdaje
Daně a poplatky
Sběrné místo - intenzifikace
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nebezpečný odpad-poštovné
Nebezpečný odpad
Odpady PDO
Odpady PDO
VEŘEJNÁ ZELEŇ
Materiál
Pohonné hmoty
Služby
Opravy
DPS
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje - úklid
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Oděv, ochranné pomůcky
Tisk
Materiál
Voda
Elektrická energie
str.5
r.2010
30 000
1 688 000
10 000
1 678 000
130 000
50 000
80 000
2 524 480
635 000
158 750
57 150
187 000
46 750
16 830
2 000
6 000
5 000
70 000
29 000
80 000
200 000
20 000
10 000
15 000
100 000
4 000
325 000
1 000
5 000
10 000
60 000
30 000
45 000
51 000
50 000
5 000
30 000
270 000
71 000
1 000
70 000
1 400 000
1 400 000
146 500
30 000
25 000
90 000
1 500
1 343 500
395 000
30 000
106 250
38 250
3 000
4 000
3 000
3 500
70 000
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.6
aktuality
VÝDAJE
r.2010
Pohonné hmoty
Telefony
Školení
Služby,revize
Opravy a údržba
Výtah
DDHM - přístřešek na kola
Občerstvení - výročí 20 let
Cestovné
35 000
30 000
8 000
6 000
70 500
500 000
25 000
15 000
1 000
ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
722 200
557 400
114 600
50 200
SPRÁVA OBCE
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Pojištění pracovních úrazů
Zákony, tisk
DDHM
Materiál
Voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty
Poštovné
Telefon+internet
Konzultační,právní služby
Školení
Služby
Běžné opravy, údržba
Programové vybavení
Cestovné
Občerstvení
Rezerva rady
Pronájem kopírky
Neinvest.transfery obcím-VPS ÚO-přestupky
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ
Služby peněžních ústavů KB,IPB,SF
Úroky z úvěru ČS - VSH
Úroky z úvěrů - ČMSS
Úroky z úvěrů - ČMSS
REZERVA ROZPOČTU
Rezerva rozpočtu z minulých let
Úvěr - ČOV kanalizace I.etapa
Celkem čerpání úvěrů
Splátka SF ŽP/tepelná čerpadla v ZŠ
Splátka úvěru ze stavebního spoření I. (plyn)
Splátka úvěru ze stavebního spoření II. (plyn)
Splátka úvěru ČS hala
Splátky úvěrů a půjček - jistiny
Financování celkem
4 357 300
1 560 000
385 000
486 250
175 050
18 000
30 000
40 000
60 000
5 000
100 000
65 000
25 000
70 000
140 000
100 000
30 000
500 000
150 000
100 000
15 000
15 000
200 000
48 000
40 000
525 500
27 000
475 000
3 500
20 000
r. 2010
9 130 141
20 000 000
20 000 000
-117 000
-278 725
-212 984
-1 583 000
-2 191 709
12 820 643
VÝDAJE
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ
Pojištění majetku obce
PŘEVODY
Tvorba SF
DPH nadměrný odpočet
HASIČI
Dolní Dobrouč - jednotka
Pohonné hmoty
Služby
Školení JSDHO
Opravy
Požadavky
Dolní Dobrouč - budova
Ostatní osobní výdaje
Materiál
Elektrická energie
Telefony
Voda2 000
Horní Dobrouč - jednotka
Pohonné hmoty
Materiál - barva nastříkání podvozku
Požadavky
Horní Dobrouč - budova
Voda1 000
Materiál - údržba
Materiál - sklad na techniku
Výročí sboru 125 let
Elektrická energie
Lanšperk - jednotka
Pohonné hmoty
Běžné opravy,údržba
Požadavky: AVIA pořízení
Služby
r.2010
300 000
300 000
161 100
161 100
-15 765 500
385 040
141 000
25 000
10 000
3 000
59 000
44 000
150 000
8 000
15 000
110 000
15 000
6 500
2 000
1 000
3 500
19 040
3 040
5 000
5 000
5 000
48 000
3 000
20 000
20 000
5 000
Lanšperk - budova
Elektrická energie
Voda500
20 500
20 000
Výdaje mezisoučet
118 503 155
SF-příspěvky
VÝDAJE CELKEM
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
254 100
118 757 255
105 936 612
118 757 255
-12 820 643
Použití rezervy minulých let
-4 987 648
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu
14 117 789
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
Zimní údrÏba
Zimní údržba v letošních zimních měsících
v obci byla, stejně jako i v jiných městech
a obcích, velice náročná. Příděly sněhu byly
velmi intenzivní, ale i přesto se údržba komunikací v obci stihla v souladu s plánem zimní
údržby. V době, kdy ostatní města a obce
vyhlašovaly kalamitní stav, se v Dobrouči
podařilo udržet všechny komunikace sjízdné.
Plánem zimní údržby, který byl po celou
zimu vyvěšen na úřední desce obce
k nahlédnutí, byly komunikace rozděleny do
několika úseků. Údržbu úseku Horní Dobrouč
zajišťovala za úplatu firma Silyba a. s. se svou
technikou. O všechny ostatní úseky se postarala technická četa obce. Na posyp se spotře-
bovalo cca 45 tun štěrku a 5 tun technické
soli. Celkové náklady na údržbu činily cca
400 tis. Kč.
V letošní zimě byla poprvé zákonem stanovena pro obce povinnost udržovat chodníky.
Na tuto práci byli obcí přijati v rámci programu veřejně prospěšných prací uchazeči
o zaměstnání vedení na úřadu práce. Na tyto
pracovníky obec získala dotaci od úřadu práce.
Pomocí sněhové frézy, která byla zakoupena
na podzim loňského roku, se udržovaly chodníky po obou stranách hlavní komunikace po
celé délce obce, které byly díky tomu neustále
v celém rozsahu schůdné.
- red -
str.7
Volné byty v Domû
s peãovatelskou sluÏbou
V tuto chvíli jsou v Domě s pečovatelskou
službou volné dva byty o velikosti 1 + kk
s příslušenstvím. O byty bohužel není zájem
z řad vhodných žadatelů evidovaných
v seznamu. Obec by tyto byty ráda obsadila
potřebnými lidmi, kteří svým věkem
a sociální situací spadají do koncepce pečovatelského domu.
Byt lze přidělit i zájemcům, kteří doposud
nejsou evidováni v seznamu žadatelů o byt
v pečovatelském domě. Pečovatelský dům
však není vhodný pro osoby, které pro svůj
zdravotní stav vyžadují lékařskou péči.
Pečovatelská služby v domě pobývá a své služby poskytuje pouze ve všední dny.
Pokud máte zájem o přidělení bytu v DPS
nebo o bližší informace kontaktujte obecní
úřad Kristýnu Skalickou:
tel.: 465 543 111, 724 791 436
e-mail: [email protected]
- red -
usnesení
Usnesení z XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã,
které se konalo dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti radnice v Dolní Dobrouãi.
Pfiítomn˘ch: 12 zastupitelÛ od usnesení ã. 2 13 zastupitelÛ. Hlasování: ano – ne – zdrÏel se
1. ZO schvaluje práci rady za období od
24. 10. 2009 do 16. 12. 2009. 12 – 0 – 0
2. ZO schvaluje záměr prodeje bytu č. 4 v čp.
226 včetně podílu na společných částech
domu čp. 226 o velikosti 1529/10 000, na
2
stavební parcele č. 364 o výměře 376 m
o velikosti 1529/10 000 a na pozemkové
parcele p. č. 800/1 o výměře 115 m2
o velikosti 1529/10 000, včetně vybavení
bytu a venkovních úprav dle směrnice
č. 1/2006 obce Dolní Dobrouč o prodeji
bytů a bytových domů a dle zákona
72/1994 Sb.
13 – 0 – 0
3. ZO schvaluje podmínky pro prodej bytu č. 4
v čp. 226 včetně podílu na společných částech domu čp. 226 o velikosti 1529/10
000, na stavební parcele č. 364 o výměře
376 m2 o velikosti 1529/10 000 a na
pozemkové parcele p. č. 800/1 o výměře
115 m2 o velikosti 1529/10 000, včetně
vybavení bytu a venkovních úprav. Prodej
proběhne veřejným výběrovým řízením
obálkovou metodou s min. prodejní cenou
589 640,- Kč. Při nabídce se bude skládat
jistina v hodnotě 30 000,-Kč. Nabídky po
zaplacení jistiny bude možno podávat
do 1. 2. 2010 do 10,00 hodin. Obálky
s nabídkami bude otevírat rada obce na
svém zasedání 1. 2. 2010 v 16.00 hodin.
Otevírání bude přístupné veřejnosti.
Případný prodej bytu schválí ZO na svém
zasedání 10. 2. 2010.
13 – 0 – 0
4. ZO schvaluje plnění rozpočtu
k 30. 11. 2009.
13 – 0 – 0
5. ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 7.
13 – 0 – 0
6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 240
Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne
10. 12. 2009.
13 – 0 – 0
7. ZO zplnomocnilo radu obce ke schválení
poslední rozpočtové změny roku 2009
s tím, že změnu projedná a doporučí finanční výbor ke schválení. Rada obce tuto rozpočtovou změnu předloží zastupitelstvu
obce na prvním zasedání zastupitelstva
v roce 2010.
13 – 0 – 0
8. ZO schválilo rozpočtové provizorium na
I. čtvrtletí roku 2010 ve výši max. 3/12
provozní výdajové části rozpočtu roku
2009. Rozpracované investiční akce budou
pokračovat dle původních harmonogramů.
Rozpočtové provizorium skončí schválením rozpočtu na rok 2010.
13 – 0 – 0
9. ZO schvaluje termínovník jednání rady
a zastupitelstva obce na rok 2010. 13 – 0 – 0
10. ZO vzalo na vědomí Výroční zprávu
Základní školy Dolní Dobrouč za školní
rok 2008-2009.
13 – 0 – 0
11. ZO vydává v souladu s ustanovením § 6
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 3
12.
13.
14.
15.
územního plánu obce Dolní Dobrouč
formou opatření obecné povahy, dle přiloženého návrhu.
13 – 0 – 0
ZO bere na vědomí informaci starosty obce
o postupu výstavby akce „Kanalizace
a ČOV v Dolní Dobrouč I.“ etapa. 13 – 0 – 0
ZO bere na vědomí Rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí ČR,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, vydané pod
ev.č. 1151120036, č.j. SFZP 022068/2007
dne 3.12.2009, o poskytnutí dotace v rámci
Operačního programu Životního prostředí
(prioritní osy 1, oblast podpory 1.1
a podoblast 1.1.1) na akci „Kanalizace
a ČOV Dolní Dobrouč I. etapa“ v celkové
výši 74 992 658,82 Kč (z toho dotace ze
SFŽP činí 4.166.258,82 Kč, z Evropského
fondu, Fondu soudržnosti činí
70 826 400,00Kč).
13 – 0 – 0
ZO pověřuje radu obce k provedení opatření
na znovu zprovoznění bankomatu
s celkovým limitem maximálně 60 000,- Kč.
8–3–2
ZO schvaluje použití prostředků z Fondu
rozvoje bydlení pro financování technické
infrastruktury v lokalitě Havlův palouk I. etapa.
13 – 0 – 0
Zapsala: Kristýna Skalická
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.8
usnesení
Usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã,
které se konalo dne 10. února 2010 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi.
Pfiítomn˘ch: 15 zastupitelÛ. Hlasování: ano – ne – zdrÏel se
1. ZO schvaluje práci rady obce za období od
17. 12. 2009 do 10. 2. 2010. 14 – 0 - 1
2. ZO schvaluje výkup církevních pozemků
u základní školy čp. 423 a v prostoru sportovního areálu za kostelem, od Římskokatolické farnosti Dolní Dobrouč, oddělené
geometrickým plánem č. 1300-357/2009,
a to: pozemkové parcely parcelní číslo
693/2 lesní pozemek (bez porostu)
o výměře 60m2, p.č.693/3 lesní pozemek
(bez porostu) o výměře 136 m2, p.č. 694/5
ostatní plocha ostatní komunikace
o výměře 236 m2, p.č. 694/6 ostatní plocha
ostatní komunikace o výměře 74 m2,
p.č.694/7 ostatní plocha jiná plocha
o výměře 78 m2 a p.č.3317/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 2345 m2, vše
o celkové výměře 2929 m2, v katastrálním
území Dolní Dobrouč, za dohodnutou kupní
cenu 5,- Kč/m2, tj. celkem za 14.645,- Kč.
Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí (geometrický plán, poplatek za
návrh na vklad, příp. znalecký posudek)
hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí
hradí prodávající.
15 – 0 – 0
3. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely
parcelní číslo 102 o výměře 755 m2,
v katastrálním území Dolní Dobrouč, manželům P. a S. V., za kupní cenu 60,- Kč/m2
a za splnění všech pravidel obce o prodeji
pozemků.
15 – 0 – 0
4. ZO vzalo na vědomí stav prodeje bytu č. 4
v čp. 226 včetně podílu na společných
částech domu čp. 226 o velikosti
1529/10 000, na stavební parcele č. 364
o výměře 376 m2 o velikosti 1529/10 000
a na pozemkové parcele p. č. 800/1
o výměře 115 m2 o velikosti 1529/10 000,
včetně vybavení bytu a venkovních úprav
čp. 226 a rozhodlo snížit cenu bytu o 50 %
z ceny znaleckého posudku na cenu
368.525,- Kč.
15 – 0 – 0
5. ZO schvaluje úpravu podmínek prodeje bytu
č. 4 v čp. 226 včetně podílu na společných
částech domu čp. 226 o velikosti 1529/10
000, na stavební parcele č. 364 o výměře
376 m2 o velikosti 1529/10 000 a na
pozemkové parcele p. č. 800/1 o výměře
115 m2 o velikosti 1529/10 000
v předloženém znění. Prodej proběhne veřejným výběrovým řízením obálkovou metodou
s min. prodejní cenou 368.525,-Kč. Při
nabídce se bude skládat jistina v hodnotě
20.000,-Kč. Nabídky po zaplacení jistiny
bude možno podávat do 9. 6. 2010 do
10,00 hodin. Obálky s nabídkami bude otevírat rada obce na svém zasedání 9. 6. 2010
v 16.00 hodin. Otevírání bude přístupné
veřejnosti. Případný prodej bytu schválí ZO
na svém zasedání 30. 6. 2010. 15 – 0 – 0
6. ZO schválilo podmínky prodeje čp. 2 v k. ú.
Lanšperk, st. p. č. 15/3 a p. p. č. 53 v k. ú.
Lanšperk se zřízením věcného břemene užívání prostor knihovny včetně umístění
ústředny místního rozhlasu, klubovny
Sboru pro záchranu hradu Lanšperka, skládku nářadí v suterénu budovy včetně umístění
rozvodné skříně veřejného osvětlení na
plášti budovy a přístupu k těmto prostorám
a zařízením v předloženém znění. Prodej
proběhne veřejným výběrovým řízením
obálkovou metodou s min. prodejní cenou
2.051.670,- Kč. Při nabídce se bude skládat
jistina v hodnotě 50 000,- Kč. Nabídky po
zaplacení jistiny bude možno podávat do
12. 5. 2010 do 10,00 hodin. Obálky
s nabídkami bude otevírat rada obce na
svém zasedání 12. 5. 2010 v 16.00 hodin.
Otevírání bude přístupné veřejnosti.
Případný prodej nemovitosti schválí ZO na
svém zasedání 26. 5. 2010.
14 – 0 – 1
7. ZO schvaluje dodatek č. 7 k odpisovému
plánu Mateřské školy Dolní Dobrouč.
15 – 0 – 0
8. ZO schvaluje dodatek č. 8 k odpisovému
plánu Základní školy Dolní Dobrouč.
15 – 0 – 0
9. ZO schvaluje stanovení finančních vztahů
mezi zřizovatelem Obcí Dolní Dobrouč
a příspěvkovou organizací Mateřskou školou Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí,
IČ: 75016290.
15 – 0 – 0
10. ZO schvaluje stanovení finančních vztahů
mezi zřizovatelem Obcí Dolní Dobrouč
a příspěvkovou organizací Základní školou
Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí,
IČ: 75016214.
15 – 0 – 0
11. ZO schvaluje plnění rozpočtu
k 31. 12. 2009.
15 – 0 – 0
12. ZO schvaluje rozpočtovou změnu
č. 8/2009.
15 – 0 – 0
13. ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2010.
15 – 0 – 0
14. ZO schvaluje návrh na vyřazení majetku
obce v předloženém znění.
15 – 0 – 0
15. ZO vzalo na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené řádné inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2009. 15 – 0 – 0
16. ZO vyslechlo informaci místostarosty
k možnosti napojení obce Hnátnice na ČOV
Dolní Dobrouč, které je momentálně neprůchodné s ohledem na dotační pravidla.
Zapsala: Marcela Skalická
Pfií‰tí zasedání zastupitelstva obce se
koná 24. bfiezna 2010 od 18.00 hodin
v hasiãské zbrojnici.
Jednání zastupitelstva obce jsou vefiejná, máte – li zájem pfiijít, jste vítáni.
-red-
projekty
DÛleÏité informace k napojení na kanalizaci
V druhé polovině letošního roku bude
v Dolní Dobrouči dokončena výstavba první
etapy páteřní kanalizace s propojením stávajících kanalizačních stok do nové čistírny
odpadních vod.
Jak jsme Vás již informovali v Dobroučských
novinách, první etapa výstavby kanalizace
umožní napojení 1300 počtu osob v daném
místě. Tento počet osob představuje přibližně
380 domů, z toho 100 domů bude napojeno na
novou páteřní kanalizaci a 280 se bude přímo
propojovat na stávající kanalizační sítě (tzn.,
odpojí / vyřadí stávající čistící zařízení).
Tímto chceme v současné době vlastníky
nemovitostí (domů), které budou připojeny do
kanalizačního systému v první etapě, informovat o povinnostech plynoucích v souladu se
zákonem číslo 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích a nabídnout příklady možného
řešení připojení.
Přepojení objektů v první etapě může být provedeno těmito možnými způsoby:
1) Nemovitosti dnes již napojené na stávající
veřejnou kanalizaci, kde odpadní vody jsou
předčišťovány v septicích nebo domovních
ČOV a vlastníci těchto nemovitostí mají
s obcí uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod- zde je nutné zajistit přímé propojení odvádění odpadních vod z objektu do
veřejné kanalizace, tzn. ponechání stavby
septiku nebo nádrže domovní ČOV v terénu,
odpojení (vyřazení) čistícího zařízení
z provozu (vyčerpáním a zasypáním), propojení do veřejné kanalizace:
a) Přímo ve vyřazeném čistícím zařízení (obrázek č. 4)
b) nebo obejdutí vyřazeného čistícího zařízení
tzv. bypass (obrázek č. 5).
Tyto práce svým rozsahem nevyžadují žádné
povolení stavebního úřadu.
V tomto případě upozorňujeme, že stávající
veřejná kanalizace v obci je kanalizací jednotnou, takže je možné přivádět i vody dešťové,
kdy na síti budou v rámci přepojování stávajících stok vybudovány dešťové odlehčovací
komory. Možnosti řešení přímého odvedení
dešťových vod do vodního toku nebo zasakování na vlastním pozemku jsou samozřejmě vhodnější.
2) Nemovitosti, které budou nově napojeny na
novou páteřní gravitační kanalizaci a mají
svůj kanalizační systém odvádění odpadních
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
vod- zde je rovněž nutné zajistit přímé propojení odvádění odpadních vod z objektu do
veřejné kanalizace, tzn. ponechání stavby
septiku nebo nádrže domovní ČOV v terénu
a odpojení (vyřazení) čistícího zařízení
z provozu (vyčerpáním a zasypáním).
Propojení do veřejné kanalizace je možné
těmito způsoby:
a) propojení kanalizačního potrubí ve vyřazeném čistícím zařízení do předem určené
revizní šachty (obrázek 2),
b) vybudování nové kanalizační přípojky
přímo z objektu (nebo ze stávající domovní
přípojky) do předem určené revizní šachty
(obrázek 1 a 3).
c) Pokud u napojovaného objektu je žumpa,
nesmí být přípojka vyvedena ze žumpy, ale
str.9
musí navazovat na odpad z objektu. Žumpa
se odpojí a vyřadí z provozu (vysátím
a zasypáním) a provede se nové propojení
stávající domovní přípojky do předem určené revizní šachty (obrázek 1).
V těchto případech u nemovitostí, kde bude
zřizováno nové přípojné místo, půjde o stavbu
nové splaškové kanalizační přípojky, jejíž
rozsah prací je třeba projednat se stavebním
úřadem v Dolní Dobrouči, který podle řešeného
případu vydá územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Do této splaškové kanalizační přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží,
přepady ze studen a odvodňování sklepních
prostor, vypouštěny vody z bazénů apod..
- red -
Pfiípady pfiepojování nemovitostí
v první etapû v˘stavby kanalizace
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
TERMÍNY PŘEPOJOVÁNÍ
JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
V PRVNÍ ETAPĚ
Od března letošního roku bude dodavatel stavby (Zlínstav a.s.) projednávat s vlastníky
objektů v zájmovém území nové páteřní kanalizace (viz způsoby řešení v bodě 2) místo napojení soukromých domovních kanalizačních přípojek. Napojovacím bodem se rozumí revizní
šachta, kterou umístí dodavatel stavby Zlínstav
a.s. na hranici vlastníka pozemku. Pověřený
zástupce dodavatele stavby Zlínstav a.s. (pan
Jaroslav Lacuška – 724 232 241, pan Marián
Dodulík - 724773658) vyřeší s vlastníkem
nemovitosti místo napojení domovní přípojky
na hlavní řad, určí umístění revizní šachty, stanoví technické požadavky pro připojení.
O tomto vyhotoví protokol a do pasportizačního listu objektu vlastníka (tj. k číslu popisnému) zakreslí navrženou trasu připojení.
Dokument bude následně oběma stranami podepsán a kopie předána Ing. Plodkovi (technický
dozor investora) ke schválení.
Vlastníkům objektů napojených na stávající
veřejnou kanalizační stoku (viz způsob řešení
v bodě 1), kterých se v první etapě přepojování
a zrušení svých stávajících čistících zařízení
týká, bude ještě zasláno písemné sdělení.
V návaznosti na postupu prací na stavbě předpokládáme, že přepojování objektů v první
etapě výstavby na novou a stávající kanalizaci
nastane v období od 1. 7. do 31. 8. letošního
roku. V tomto období musí být zrušena všechna
stávající čistící zařízení (septiky, žumpy,
domovní čistírny odpadních vod, trativody)
a domovní kanalizační přípojky propojeny
přímo do veřejné kanalizační sítě zaústěné do
centrální čistírny odpadních vod. Termín zahájení přepojování bude vlastníkům jednotlivých
nemovitostí v dostatečném předstihu sdělen.
Předpoklad zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod podle harmonogramu prací
ZKUŠEBNÍ PROVOZ ĆISTIČKY
je stanoven na začátek července letošního roku.
Pro zabezpečení co nejúčinnějšího čištění je
z hlediska biologických procesů v čistírně
odpadních vod nutné zajistit přivedení surových
odpadních vod (bez předčištění).
Doporučujeme vlastníkům nemovitostí, aby
včas zahájili přípravné práce tak, aby nebyli
zaskočeni
výzvou dodavatele stavby
k přepojení. Seznam lokalit, kterých se napojení na novou kanalizaci (příp. přepojení na stávající kanalizaci) domovních kanalizačních
přípojek v první etapě týká, je zveřejněn na
úřední desce obce a webových stránkách obce.
DOPORUČUJEME…
CO JE DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJKA
Domovní kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka (do 50m) není
vodním dílem (§3, zákon 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích). Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační přípojka. Výjimečně lze se
souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu zřídit jednu přípojku pro více
nemovitostí, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody, nebo více domovních přípojek pro jednu nemovitost, jde-li o rozsáhlou
nemovitost. Vlastníkem přípojky je ten, kdo na
své náklady kanalizační přípojku zřídil, zpravidla vlastník připojené nemovitosti na veřejnou
kanalizační síť.
− Povinnost přepojit se na veřejnou kanalizaci
ukončenou centrální čistírnou odpadních vod
v případech, kdy je to technicky možné
vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích, ve znění
pozdějších předpisů.
− Vlastník nemovitosti vyzve bezodkladně
DALŠÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
str.10
pověřeného pracovníka provozovatele
(obec), před zásypem místa přepojení soukromé části domovní kanalizační přípojky,
k přejímce. O provedené kontrole bude vyhotoven zápis.
− Povinnost napojit se na kanalizaci mají
i objekty, které dnes vypouštějí předčištěné
odpadní vody samostatně do vodního toku.
Pojem uvedený v zákoně o vodovodech
a kanalizacích „v případech kdy je to technicky možné“ v praxi to znamená i napojení
např. tlakovou kanalizační přípojkou.
Vlastník nemovitosti nově připojené na
veřejnou kanalizaci je povinen tuto skutečnost
nahlásit na Obecním úřadu v Dolní Dobrouči,
kde vyplní dotazník, uzavře s provozovatelem
kanalizace tj. Obcí Dolní Dobrouč smlouvu
o odvádění odpadních vod z objektu a dále je
povinen platit provozovateli kanalizace stočné.
První etapa výstavby kanalizačních stok
(gravitační a tlakové kanalizace) umožní napojení těchto lokalit „Šejv, Vyšehrad, Havlův
palouk, Doliny, Švábův kopec, Šutrovník“, od
čp. 234 (Vorlovi) u hlavní silnice II/313 do
centra obce, podél páteřní kanalizace, která
povede od čistírny odpadních vod v dolní části
obce přes Fišerovy louky v souběhu se silnicí
II/313 k 3 x 6 b.j., s přechodem pod potokem
u čp. 246 (Maixnerovi), podél potoka
Dobroučky po „malé straně“, k domu
s pečovatelskou službou, ke kostelu, od čp. 374
(„špitál“), u víceúčelové sportovní haly, podél
hřiště, k základní škole, v centru obce, dále
v úseku od čp. 3 (Šilarovi) podél potoka k čp.
304 (Vítkovi).
- red -
TRASA KANALIZACE
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
Potfiebujete informace?
Poradenství kolem problematiky v˘stavby kanalizace pro obãany Dolní Dobrouãe
bude opût poskytovat od dubna technick˘ a stavební dozor,
Ing. ·tûpán Plodek (602 316 536, [email protected])
a stavbyvedoucí p. Jaroslav Lacu‰ka (tel.: 724 232 241),
v prostorách obecního úfiadu kaÏdé pondûlí od 14.00 do 16.00 hodin.
VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., Albertova 1393, Žamberk
Tel./fax: 465/ 612 010, 613 126, 613 518 E-mail:[email protected]
Naše firma má bohaté zkušenosti se zhotovením kanalizačních přípojek s následným
vyřazením stávajících septiků včetně jejich ekologické likvidace u RD i velkých bytových
domů v Žamberku a přilehlých obcích.
Ze zkušenosti víme, že vypracování korektní cenové nabídky u takto rozsáhlé zakázky
jednou částkou za dílo nebo za 1bm je velice zavádějící a neprofesionální. Každá kanalizační přípojka vyžaduje:
str.11
Nabídka materiálu
– kanalizaãní pfiípojky
Společnost Midas International, spol.s r.o.
nabízí zájemcům, kteří si sami realizují
kanalizační přípojku kompletní sortiment
materiálu za výhodné ceny s koupí přímo
v Dolní Dobrouči v garáži domuslužeb čp. 391.
Kontakt: Martin Pachl, tel.: 605 219 165,
[email protected]
Jaroslav Kyral OBSTAS o. f.
âelakovského 901
563 01 Lan‰kroun
tel.: 777 790 172
tel.: 777 790 179
tel.: 777 790 173
• zaměření výšky odtoku a hloubky zaústění s určením max. možného podélného spádu
s ohledem na křížící IS a následný provoz
• volba vhodné trasy po dohodě s vlastníky objektů
• na kanalizační přípojce je nutné osadit kanalizační šachtu, její umístění zaleží na konkrétních podmínkách (pokud je to možné zajištění přístupu pro strojní čištění) popř. využití
stávajících šachet pokud budou v dobrém technickém stavu
• vysátí obsahu stávajících septiků a jejich následná ekologická likvidace (např. ČOV Žamberk - 250 Kč/m3 bez dopravy)
• destrukce stropu septiku s jeho následným zavežením vhodným materiálem nebo zachování septiku jako akumulační nádrže na DV dle konkrétní situace
• kanalizační systém v obci je jednotný, proto je vhodné zaústění 1 ks deštového svodu do
kan. přípojky pro zajištění následného proplachu
• terénní úpravy (zajistí zhotovitel nebo objednavatel)
Na‰e firma nabízí Vám, obãanÛm,
provedení prací spojen˘ch
s pfiepojováním
na vefiejnou kanalizaci.
Tyto všechny body se promítají do celkového řešení a ceny. V případě vašeho zájmu Vám rádi
navrhneme optimální řešení, zpracujeme NC a popřípadě zrealizujeme.
Ve Va‰í obci na‰e firma
jiÏ nûkolik akcí provádûla.
Jsme firmou, která je pro tyto práce
dostateãnû technicky, materiálnû
i kapacitnû vybavena. Tyto práce bûÏnû
provádíme. V pfiípadû Va‰eho zájmu bude
provedena vlastní prohlídka
u jednotliv˘ch zájemcÛ a bude
pfiedloÏena pfiedbûÏná kalkulace
za provedení prací, vãetnû harmonogramÛ
provádûní a termínu pfiedání díla.
upozornûní
Kontaktní místo RWE v Ústí nad Orlicí zru‰eno
ROK 2009
v ãíslech
• prostřednictvím NONSTOP zákaznické linky 840 11 33 55, vždy za cenu místního hovoru
• prostřednictvím bezplatné aplikace RWE ONLINE SERVIS na stránkách
http://www.setrimenergii.cz/logindex.php?kampId=1839&odkazId=11057&userId=586&red
irect=http%3A%2F%2Fwww.rwe.cz
• e-mailem na adresu [email protected]
• prostřednictvím aplikace Skype - callcentrumrwe
K 31.12.2009 měla naše obec celkem 2550
obyvatel, což je o 11 více než ke konci roku
předcházejícího.
V části obce Dolní Dobrouč žilo 2173 obyvatel, z toho 1090 mužů a 1083 žen, v Horní
Dobrouči žilo 260 obyvatel, z toho 143 mužů a
117 žen, a v Lanšperku 117 obyvatel, z toho 61
mužů a 56 žen.
V loňském roce se narodilo 38 dětí (19 děvčat a 19 chlapců), zemřelo 24 občanů.
Přistěhovalo se 36 osob, odhlásilo se 39 osob.
Zlatou svatbu oslavily čtyři manželské páry
a svatbu stříbrnou čtrnáct manželských párů.
Marcela Skalická
Z provozních důvodů a s cílem zjednodušení komunikace se zákazníky bylo smluvní kontaktní místo RWE v Ústí nad Orlicí k 31. 1. 2010 ZRUŠENO.
Většinu záležitostí spojených se zemním plynem již ale můžete vyřídit pohodlně z domova:
Více informací o možnostech komunikace a kontaktních místech RWE získáte na
http://www.setrimenergii.cz/logindex.php?kampId=1839&odkazId=11057&userId=586&redir
ect=http%3A%2F%2Fwww.rwe.cz.
Za případné komplikace se upřímně omlouváme.
Děkujeme Vám.
Eva Rainišová
vedoucí prodeje domácnostem, RWE.cz
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.12
upozornûní
Omluva!!!
V předvánočním čísle Dobroučských
novin jsme při poděkování dobrovolnicím,
které upekly cukroví, bohužel neuvedli paní
Věru Vorlovou. Její jméno, které bylo na
konci abecedního seznamu, při grafické
úpravě vypadlo. Tímto se jí velice omlouváme a dodatečně děkujeme za upečené cukroví, jehož prodejem přispěla Mateřskému
centru U Krtečka.
Kristýna Skalická
!!!!!!!!!!!!!!!!!
NezapomeÀte, Ïe ...
• Poplatek za odpady na rok 2010
je splatný do 31. března 2010.
• Poplatek ze psa na rok 2010 je
splatný do 30. dubna 2010.
• Stočné za IV. Q 2009 je splatné
do 31. března 2010.
Marcela Skalická
Upozornûní pro
vlastníky psÛ
Z důvodu přibývajících případů, kdy pobíhají psi volně po obci, žádáme jejich vlastníky
o nahlášení telefonického spojení a aktualizaci
karty v evidenci psů. Při jakékoli změně –
nový pes, úmrtí psa nebo ho již z jiného důvodu nemáte – je třeba tuto změnu nahlásit. Každý
pes má mít známku od Obce Dolní Dobrouč
s číslem, kterou obdržíte při nahlášení psa do
evidence. Při ztrátě nebo zničení Vám zdarma
vydáme novou, číslo známky je evidováno na
kartě.
Marcela Skalická
Prodej bytu ã. 4 o velikosti 2+1 v ã.p. 226
• Byt o velikosti 84,84 m2 sestává z kuchyně a dvou pokojů, předsíně,
koupelny, WC, spíže, balkónu, půdních prostor a sklepa.
• Byt je nabízen k prodeji volný.
• K bytu bude prodán podíl na stavební parcele č. 364.
• O dům a jeho správu se stará Společenství vlastníků jednotek domu
čp. 226.
Podmínky pro prodej tohoto bytu schválilo zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 10. 2. 2010 usnesením č. 7. Prodej bytu se řídí směrnicí č. 1/2006 a zákonem o obcích.
Způsob prodeje: obálková metoda - nejvyšší nabídka.
Termín pro podání nabídek včetně připsání jistiny na účet obce je stanoven do 9. 6. 2010 do 10.00 hod.
Minimální prodejní cena je stanovena na 368 525,- Kč.
Obálky budou zalepené s výrazným označením
“PRODEJ BYTU - NEOTVÍRAT”.
Podání musí obsahovat:
• nabídkovou cenu
• jméno a adresu zájemce, vhodné je uvést také telefonické spojení
• čestné prohlášení o schopnosti zajištění finančních prostředků na koupi
bytu a o tom, že vůči obci nemá žadatel žádné závazky
Nabídky neobsahující výše uvedené informace budou vyřazeny.
Prohlídka bytu: individuální, na základě telefonické dohody.
Zájemce o koupi bytu musí složit jistinu ve výši 20 000,- Kč na účet
obce č. 3226-611/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol
sdělí na požádání účetní p. Vašátková, tel. 465 543 111.
Jistinu je možné složit také v pokladně obecního úřadu. S jistinou se
bude zacházet v souladu se směrnicí č.1/2006 k prodeji bytových jednotek (k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na internetových stránkách
obce). Žadatelům, kteří ve výběrovém řízení neuspějí, bude jistina vrácena v plné výši do 15 dnů od rozhodnutí o prodeji konkrétnímu zájemci. V případě sporu o zaplacení jistiny je povinen prokázat zaplacení jistiny zájemce - kupující, a to nejpozději při otevírání obálek.
Otevírání obálek proběhne na zasedání rady obce dne 9. 6. 2010
v 16.00 hod. v místnosti starosty na obecním úřadě. Otevírání obálek
bude přístupné veřejnosti. V případě shody ve výši nabízené ceny ve
více obálkách bude mezi těmito zájemci rozhodnuto losem, pokud se
zájemci nedohodnou jinak.
Schválení prodeje proběhne na zasedání zastupitelstva obce
dne 30. 6. 2010.
Bližší informace vám podá na obecním úřadě Kristýna Skalická,
tel. 465 543 111, 724 791 436, e-mail: [email protected]
Podmínky prodeje schválilo zastupitelstvo obce dne 10. 2. 2010
usnesením č. 7.
Kristýna Skalická
Prodej budovy ãp. 2 v Lan‰perku
• budova občanské vybavenosti čp. 2 v Lanšperku na st. p. č. 15/3
o výměře 233 m2 v k. ú. Lanšperk včetně zařízení, viz inventární seznam
– pohostinství, obchod
• k budově náleží p. p. č. 53 o výměře 145 m2 v k. ú. Lanšperk
• na budově bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch Obce Dolní
Dobrouč - užívání prostor knihovny včetně umístění ústředny místního
rozhlasu, klubovny Sboru pro záchranu hradu Lanšperka, skládku
nářadí v suterénu budovy včetně umístění rozvodné skříně veřejného
osvětlení na plášti budovy a přístupu k těmto prostorám a zařízením
• podmínkou prodeje je, že kupující bude nadále v nemovitosti provozovat pohostinství
• v kupní smlouvě bude stanoveno předkupní právo pro případ, že by
kupující nechtěl v nemovitosti již pohostinství provozovat, anebo by
chtěl převést nemovitost na třetí osobu
• správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
Způsob prodeje: obálková metoda - nejvyšší nabídka.
Termín pro podání nabídek včetně připsání jistiny na účet obce je stanoven do 12. 5. 2010 do 10.00 hod.
Minimální prodejní cena je stanovena na 2 051 670,- Kč.
Obálky budou zalepené s výrazným označením
“PRODEJ ČP. 2 V LANŠPERKU - NEOTVÍRAT”.
Podání musí obsahovat:
• nabídkovou cenu
• jméno a adresu zájemce, vhodné je uvést také telefonické spojení
• prohlášení o schopnosti zajištění finančních prostředků na koupi nemovitosti
a o tom, že vůči obci nemá žadatel žádné závazky
• prohlášení, že budova bude kupujícím užívána také k provozu pohostinství
• doklad o vlastnictví živnostenského oprávnění k provozu pohostinství
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
Nabídky neobsahující výše uvedené informace budou vyřazeny.
Pro hl í dka nemo v i to s ti : individuální, na základě telefonické dohody
Zájemce o koupi nemovitosti musí složit jistinu ve výši 50 000,- Kč
na účet obce č. 3226-611/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol sdělí na požádání účetní p. Vašátková, tel. 465 543 111.
Jistinu je možno složit také v pokladně obecního úřadu. Jistina
v případě nezaplacení kupní ceny v termínu daném kupní smlouvou propadne ve prospěch obce, což bude v kupní smlouvě zakotveno jako
smluvní pokuta. Zaplacení jistiny je povinen prokázat žadatel. Při nezaplacení jistiny se na žádost pohlíží, jako kdyby nebyla podána.
O případném navrácení jistiny před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí může na základě žádosti zájemce rozhodnout rada obce, přičemž zohlední všechny dosavadní náklady vzniklé
s přípravou prodeje. Žadatelům, kteří ve výběrovém řízení neuspějí, bude
jistina vrácena v plné výši do 15 dnů od rozhodnutí o prodeji konkrétnímu zájemci. V případě sporu o zaplacení jistiny je povinen prokázat
str.13
zaplacení jistiny zájemce - kupující, a to nejpozději při otevírání obálek.
Jistina může být započtena oproti kupní ceně, nebo v plné výši po uhrazení plné kupní ceny navrácena kupujícímu.
Otevírání obálek proběhne na zasedání rady obce dne 12. 5. 2010
v 16.00 hod. v místnosti starosty na obecním úřadě. Otevírání obálek
bude přístupné veřejnosti. V případě shody ve výši nabízené ceny ve více
obálkách bude mezi těmito zájemci rozhodnuto losem, pokud se zájemci
nedohodnou jinak.
Schválení prodeje proběhne na zasedání zastupitelstva obce
dne 26. 5. 2010.
Bližší informace vám podá na obecním úřadě Kristýna Skalická, tel.
465 543 111, 724 791 436, e-mail: [email protected]
Podmínky pro prodej nemovitosti schválilo zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 10. 2. 2010 usnesením č. 8. Prodej nemovitosti je
v souladu se zákonem o obcích.
Kristýna Skalická
Svozy a sbûrné místo
svozová místa bioodpadu ve středu:
Svozy popelnic, plastů a bioodpadu
svozy popelnic:
svozy plastů a tetrapaků:
3.
3.
4.
4.
5.
5.
2010
2010
2010
2010
2010
2010
svoz skla:
26. 3. 2010
21. 5. 2010
18. 6. 2010
svoz bioodpadu:
středa
7. 4.
čtvrtek
8. 4.
středa
5. 5.
čtvrtek
6. 5.
středa
2. 6.
čtvrtek
3. 6.
2010
2010
2010
2010
2010
2010
18. 3. 2010
25. 3. 2010
POZOR
od dubna svoz
1x za čtrnáct dní!!!
1. 4. 2010
15. 4. 2010
29. 4. 2010
13. 5. 2010
27. 5. 2010
středa
úterý
středa
úterý
středa
úterý
10.
23.
7.
20.
5.
18.
Pokud chcete uložit bioodpad, je nutné dojít
na zastávku svozu dle rozpisu uvedeného výše
a bioodpad uložit přímo na vůz. Není možné jej
tam ponechat před svozem. Pracovníci technické
čety nejsou povinni tento odpad naložit, pokud
není přítomen původce odpadu a s jeho naložením na vůz nepomůže.
15.00
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
Lanšperk před hospodou
na Šejvě u prodejny
u Vackovy hospody
pod Vyšehradem (za Prokopcovými)
Malá strana (u mostu za Vorlovými)
u Kolomých
Doliny - křižovatka
za restaurací Lidový dům
svozová místa bioodpadu ve čtvrtek:
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
Horní Dobrouč - šestibytovka čp. 70
Horní Dobrouč - u Váhy
Horní Dobrouč - u hřbitova
Horní Dobrouč - křižovatka
u Duškových čp. 216
u lékaře čp. 372
naproti dílnám Silyby
pod lipami u kostela
Švábův kopec - křižovatka u čp. 455
na „petrovské“ silnici
pod Matyášovými čp. 588
Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR 2010
Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhnou v ČR volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
V obci budou zachovány volební okrsky a jejich sídla tak, jak tomu bylo i v letech
minulých a to:
Volební okrsek č. 1 – Lanšperk, budova čp. 2
Volební okrsek č. 2 – Dolní Dobrouč, hasičská zbrojnice čp. 291
Volební okrsek č. 3 – Dolní Dobrouč, budova základní školy čp. 423
Volební okrsek č. 4 – Horní Dobrouč, budova OV čp. 90
Další důležité informace o konání voleb, vydávání voličských průkazů a podobně
budou průběžně umísťovány na webové stránky a úřední desku obce
Marcela Skalická
Provozní doba sběrného místa
9. 3. 2010
16. 3. 2010
23. 3. 2010
30. 3. 2010
3. 4. 2010
6. 4. 2010
13. 4. 2010
20. 4. 2010
27. 4. 2010
4. 5. 2010
11. 5. 2010
18. 5. 2010
25. 5. 2010
7.00 – 18.00 hodin
7.00 – 18.00 hodin
7.00 – 18.00 hodin
7.00 – 18.00 hodin
8.00 – 11.00 hodin
7.00 – 18.00 hodin
7.00 – 18.00 hodin
7.00 – 18.00 hodin
7.00 – 18.00 hodin
8.00 – 11.00 hodin
7.00 – 18.00 hodin
7.00 – 18.00 hodin
7.00 – 18.00 hodin
Do sběrného místa je zakázáno ukládat
nebezpečný odpad!!!
(chladičky, televizory, sklo z obrazovek, baterie
a akumulátory, vyřazená elektrická a elektronická
zařízení, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje,
zbytky ředidel, fotochemikálie, plechovky od barev,
pneumatiky apod.)
- red -
komentáfie
Děkujeme panu Kuchtovi, novému majiteli
bývalého „Malova statku“, za obětavou
pomoc paní Marii Duškové při úraze na zledovatělé cestě.
Rodina Duškova
Osadní výbor v Horní Dobrouči děkuje Obci
Dolní Dobrouči a firmě Silyba a.s. za dobrou
zimní údržbu cest při letošní bohaté sněhové
nadílce. Mnohem méně jsme spokojeni se silničáři z Lanškrouna, kteří udržují naši hlavní
vozovku, trvale na kole téměř nesjízdnou.
Rovněž jsme uvítali, že máme nového
nájemce obchodu potravin. Teď i my nakupujeme za přijatelnější ceny.
Osadní výbor Horní Dobrouč
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.14
Reakce na ãlánek v deníku MF Dnes
Jako zaměstnanci společnosti USSPA, s.r.o.
považujeme za nutné reagovat na článek MF
Dnes, který informuje o údajném porušování
stavebního zákona firmou USSPA, s.r.o. Článek vznikl na základě tiskové zprávy
Veřejného ochránce práv Otakara Motejla.
Podnětem pro šetření ombudsmana byla stížnost rodiny Čadových z Dolní Dobrouče, kteří
svým domem sousedí s továrním areálem firmy
USSPA, s.r.o.
Společnost USSPA, s.r.o. funguje v továrním
areálu v Dolní Dobrouči od roku 1998. Veškeré
činnosti chodu firmy jsou certifikovány
a pravidelně monitorovány podle norem ISO
9001, ISO 14001 a TÜV.
Ze strany rodiny Čadových dochází ke stíž-
nostem na chod firmy od roku 2006, kdy po
volbách do Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč
došlo k následným personálním změnám na
obecním úřadě.
Z počátku se stížnosti týkaly kvality ovzduší v okolí továrního areálu. Veškerá šetření
České inspekce životního prostředí však opakovaně prokazují, že ze strany společnosti
USSPA, s.r.o. nedochází k žádnému porušování
právních norem a předpisů.
Po neúspěchu těchto stížností pokračuje
osočování firmy USSPA, s.r.o. ze strany Čadových zpochybňováním stavebního řízení
z roku 2005. Pro připomenutí uvádíme, že ve
zmíněném roce byl starostou obce pan
Neumeister a paní Čadová zastávala pracovní
pozici na obecním úřadě. Podnět ombudsmanovi (viz. Tisková zpráva Veřejného ochránce
práv ze dne 5. 3. 2010 a článek v MF Dnes ze
dne 6. 3. 2010) byl podán mimo jiné na základě petice ze dne 8. 7. 2008 pod názvem
„Stížnost na zápach“, kterou podepsali
i někteří z Vás, občanů Dolní Dobrouče.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že rodině
Čadových nejde o veřejný zájem. Při řešení
osobních sporů podnikají systematické kroky
k omezení činnosti společnosti USSPA, s.r.o.,
což existenčně ohrožuje rodiny desítek zaměstnanců této firmy.
zaměstnanci USSPA, s.r.o.
My, níÏe podepsaní zamûstnanci firmy USSPA, s.r.o., nesouhlasíme s jednáním rodiny âadov˘ch a jejich neopodstatnûn˘mi útoky
na firmu USSPA, s.r.o. Tento nevhodn˘ zpÛsob fie‰ení sporÛ a jejich osobní zá‰ti povaÏujeme v dne‰ní ekonomické situaci
za krajnû nezodpovûdn˘ s nedomy‰len˘mi dÛsledky.
Milan Pokorný, Marek Kraj, Tomáš Marek,
Pavla Luzarová, Alena Langrová, Marie
Kalousová, Marcela Prokešová, Petra
Wregerová, Miroslav Divecký, Zdeňka
Chotěnovská, Lukáš Krejčí, Stanislav Vavřín,
Ladislav Kubíček, Jitka Chejnovská, David
Matějíček, Jiří Maixner, Tomáš Pecháček, Petr
Dušek, Miloš Doležal, Milena Divecká, Libor
Macan, Pavel Vacek, Martin Grund, Marcel
Slezák, Martin Marek, Pavel Svoreň, Luděk
Michna, Michal Kalous, Pavel Křivohlávek,
Alexandr Vaňukov, Miroslav Jirout, Martin
Dušek, Michal Luzar, Michal Vacek, David Šisler, Aleš Marek, Miroslava Skalická, Miroslav
Čípa, Jiří Žalman, Hana Dušková, Jiří Vávra,
Petr Pecháček, Jana Kapounová, Petr Slanina,
Josef Ludvíček, Lukáš Pecháček, Josef
Ludvíček, Vladimír Nič, Tomáš Doležal,
Ondřej Votava, Martin Matějíček, Kamil
Boháč, Matouš Petráněk, Jaroslav Vágner,
Jana Mlynářová, Lukáš Hovad a Petra
Smoláková.
instituce
Kraj uvádí v Ïivot nov˘ systém pohotovostních sluÏeb
Pardubick˘ kraj zmûnil systém lékafiské sluÏby první pomoci,
a to pfii zachování stávajícího rozsahu a dostupnosti lékafiské péãe.
Tzv. pohotovostní ambulantní služby nahradily v krajských nemocnicích současný způsob
poskytování lékařské služby první pomoci
(LSPP). K úpravě současného systému vedly
kraj dlouho diskutovaná nejednotnost, finanč-
ní náročnost a nedostatečné personální zajištění.
Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve
spolupráci se sdruženími praktických lékařů
pro dospělé a pro děti a dorost. Na přechodné
období je služba zajištěna také ve třech ambu-
lancích v odlehlých či horských oblastech
kraje (Červená Voda, Hlinsko a Polička), kde se
na jejím financování podílejí místní samosprávy. V Pardubicích je nadále v činnosti ordinace
pohotovosti pro dospělé na sídlišti Dubina.
Pardubický kraj zároveň postupně posiluje
zdravotní záchrannou službu, hodlá rozšířit
počet stanovišť a posádek v odlehlých částech
a současnou síť doplní, případně upraví tak,
aby byla akutní přednemocniční péče zajištěna
v celém kraji.
Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí
jsou dlouhodobé personální problémy se zajištěním pohotovostní služby, o čemž nakonec
svědčí dosud neúspěšná jednání ředitele
Litomyšlské nemocnice s praktickými lékaři.
„Systém LSPP se přežil. Cílem nového řešení je sjednocení financování, kvalitnější a bezpečnější péče pohotovostních ambulantních
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
služeb,“ vysvětluje radní pro zdravotnictví
Markéta Tauberová. „Pacienti již budou mít
zcela jasnou představu, na koho se v případě
náhlého zhoršení zdravotního stavu obrátit.
Pohotovostní ambulantní služby v nemocnicích disponují potřebnou kapacitou vyšetřovacích zařízení a metod, odborným zázemím příslušného oddělení a v dosahu jsou také ústavní
lékárny,“ dodává.
Podle hejtmana Pardubického kraje Radko
Martínka jsou změny přínosem především z
hlediska komplexní péče o pacienty. Nové
řešení zajistí rychlé a důkladné vyšetření pacienta a spolu s posílením rychlé záchranné služ-
str.15
by tvoří základ budoucí zdravotní péče typu
Emergency. Krajská samospráva si přístupu
praktických lékařů, kteří poskytují pohotovostní služby, velice váží a vyslovuje jim i
touto cestou poděkování.
Uvedené změny v systému pohotovostních
ambulantních služeb v Pardubickém kraji podpořili i zástupci České lékařské komory.
Přehled PAS v jednotlivých městech našeho
kraje včetně ordinační doby najdete na webových stránkách Pardubického kraje.
Ivan Hudeček,
oddělení komunikace, kancelář hejtmana Pk
Lékafiská sluÏba první pomoci
ve stomatologii
Pohotovost
v lékárnách
oblast Vysoké Mýto • Choceň • Česká Třebová • Ústí n. O.
6. – 7. 3.
MUDr. Jiří Richter, Dolní Libchavy 278, tel. 465 582 058
13. – 14. 3.
MUDr. Jana Smrčková, Choceň, Dolní 443, tel. 465 471 560
20. – 21. 3.
MUDr. Jiří Pirkl, Česká Třebová, Litomyšlská 590, tel. 606 704 599
27. – 28. 3.
MUDr. Karel Šefrna, Česká Třebová, Habrmanova 306, tel. 465 534 835
3. – 4. 4.
MUDr. Božena Šiklová, Choceň, Pernerova 1573, tel. 465 471 692
5. 4.
MUDr. Zdeněk Škorpil, Vysoké Mýto, Štefánkova 396, tel. 465 423 824
Dnem 1. 1. 2010 došlo rozhodnutím
Pardubického kraje ke změně poskytování
oblast Lanškroun • Letohrad • Králíky • Žamberk
6. – 7. 3.
MUDr. Karel Milota, Lanškroun, Svobody 356, tel. 465 322 787
13. – 14. 3.
MUDr. Helena Krčálová, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel. 465 676 824
20. – 21. 3.
MUDr. Blanka Strnadová, Žamberk, Raisova 814, tel. 465 613 441
27. – 28. 3.
MUDr. Marie Strnadová, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, tel. 465 642 765
3. – 4. 4.
MUDr. Jan Špička, Králíky 414, tel. 465 631 154
5. 4.
MUDr. Marie Špičková, Králíky 414, tel. 465 631 274
LÉKÁRENSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY.
Tato služba je zajišťována jen v neděli a ve
svátky nemocniční lékárnou v Orlickoústecké
nemocnici v čase od 8.00 do 12.00 hodin telefon 465 521 007, v sobotu dopoledne je
možné využít běžné otevírací doby mnoha
lékáren v okrese.
V˘bûr z rozpisu pohotovostí
na území Pardubického kraje:
město region
místo
druh LSPP
dospělí
přízemí neurologického
pouze Pá
nemocnice
So,Ne,sv.
pavilónu nemocnice
Ústí nad Orlicí děti a dorost ambulance na dětském oddělení
lékárna
V.Mýto
Choceň
Č.Třebová
Ústí n.O.
zubní
Lanškroun
Letohrad
Králíky
Žamberk
zubní
dny
střídá se 8 lékáren z UO a ČT
podle rozpisu
So,Ne,sv.
Po-Pá
Po-Pá
So,Ne,sv.
dle rozpisu v jednotlivých
So,Ne,sv.
dle rozpisu v jednotlivých
So,Ne,sv.
zubních ordinacích regionu
zubních ordinacích regionu
hodiny
ordinační doba
zajišťuje
17.00 - 21.00
9.00 - 18.00
x
8.00 - 18.00
18.00 - 20.00
8.00 - 12.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
Orlickoústecká
nemocnice, a.s.
Zdravotnická záchranná
služba Pk
Oblastní stomatologická
komora se sídlem v
Litomyšli
Oblastní stomatologická komora se sídlem v
Litomyšli
odpovídá
Orlickoústecká
nemocnice, a.s.
Zdravotnická
záchranná služba Pk
Zdravotnická
záchranná služba Pk
Zdravotnická
záchranná služba Pk
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.16
Letos se konal jubilejní desát˘ roãník Tfiíkrálové sbírky.
Koledování v Dolní Dobrouči zajišťovalo 15
skupinek, znamená to tedy 45 dětských a 15
dospělých dobrovolníků. Celkem se letos
v Dolní Dobrouči vybralo 72 034,00 Kč.
Občané Dolní Dobrouče opět dokázali, že umí
být štědří a není jim lhostejný osud lidí, kteří
se ocitli v nouzi. Srdečné díky patří všem dárcům, ale především koledníkům, kteří opustili
teplo svých domovů a vydali se na cestu zasněženou a promrzlou Dobroučí. Vážíme si vaší
ochoty, kéž je vám vaše vstřícnost oplacena.
Výtěžek sbírky bude (kromě původních
záměrů, které byly představeny v minulém čísle
Dobroučských novin) věnován také na zahraniční humanitární pomoc, konkrétně na Haiti
a na postižené povodněmi v Indii. Oblastní
charita na tyto účely pošle 10%.
Podrobnější informace o vykoledovaných
finančních prostředcích naleznete na
http://uo.caritas.cz
Přehled výsledků sbírky v Dolní Dobrouči
za celou dobu jejího trvaní.
2001 - 75 183,20
2002 - 62 680,30
2003 - 58 005,50
2004 - 57 540,50
2005 - 73 971,50
2006 - 64 634,00
2007 - 65 570,50
2008 - 70 120,50
2009 - 69 040,00
2010 - 72 034,00
Marie Kapounová
Karneval v M·
Jedno únorové úterý byla naše školka plná princů a princezen, byla
zde i Karkulka, Křemílek, kouzelnice. Karneval byl totiž letos pohádkový. Nechyběla přehlídka masek, občerstvení, soutěže, pak také
spousta tance, úsměvů a radosti. Už teď se všichni těšíme na další.
Renata Reslerová
Olympiáda v M·
Zimní olympijské hry zasáhly i do života v naší mateřské školce.
Disciplíny byly sice trochu odlišné, ale nasazení dětských sportovců
stejné jako u dospělců. Vítězství nebylo důležité, diplom a medaili si
zasloužili všichni.
Renata Reslerová
Mateřská škola zve rodiče k zápisu
do MŠ na školní rok 2010/2011.
Zápis se koná ve čtvrtek 15. dubna od 14.00-16.00 hodin ve III. oddělení MŠ.
Zapsané budou všechny děti, které dovrší k 31. 8. 2010 tří let nebo děti, které nastoupí
do MŠ až během školního roku, kdy také dovrší tří let.
Děti, které nebudou zapsány, nebudou ve školním roce přijaty.
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
Zápis do 1. tfiídy
str.17
Zápis do školy je pro děti a jejich rodiče (doufáme) příjemnou záležitostí, na kterou budou
rádi vzpomínat.
Dne 5. února 2010 se na naší škole uskutečnil zápis do 1. třídy. Školní budova se pro
budoucí žáky otevřela ve 14 hodin. Děti a jejich
rodiče přivítaly bytosti z pohádkové říše, které
je doprovázely při jejich prvním školním
putování. Při plnění jednotlivých úkolů se
dětem věnoval pan učitel nebo paní učitelka.
Děti poznávaly barvy, geometrické tvary,
počítaly do pěti. V dalších třídách zarecitovaly
připravenou básničku, na které se ověřovala
správná výslovnost, také si zazpívaly písničku. Na jiném pohádkovém stanovišti zjišťovala paní učitelka úroveň jejich motorických
dovedností a správné držení tužky. Děti byly
velmi šikovné a na památku si odnesly pamětní list a drobné dárečky.
Na budoucí prvňáčky se velmi těšíme a přejeme jim mnoho úspěchů při nástupu do první
třídy.
Mgr. Dana Benešová
MS 1. stupně ZŠ
Zvolená Miss základní ‰koly 2009/2010
28. ledna 2010 žáci naší školy dostávali
nejen pololetní vysvědčení. Čekalo je setkání
v kinosále a volba Miss 1. stupně Základní
školy v Dolní Dobrouči.
Program byl tentokrát zpestřen novou pěveckou soutěží nazvanou „Veselá notička“. Do
soutěže byli vybráni dva zástupci z každé třídy,
kteří se prezentovali písní dle vlastního výběru. Povinnou částí pro zpěváky byla také
píseň, kterou si vylosovali.
Volba Miss probíhala v tradičním duchu. Dívky
se prezentovaly vizitkou, volným programem
a povinným úkolem (tentokrát vypravováním
známé pohádky podle obrázkové osnovy)
a promenádou. Celým programem nápaditě
a vtipně provázel pan učitel Roman Cach.
Porota měla plné ruce práce a rozhodla takto:
Miss Veronika Doležalová 5. třída
1.Vicemiss Tereza Floderová 3. třída
2. Vicemiss Tereza Peřinová 1. třída
Nejlepší zpěváci:
1. Tereza Jakubcová 5. třída
2. Štěpánka Nováková 4. třída
3. Aneta Svobodová 2. třída
4. Jana Macková 4. třída
5. Marie Hartlová 3. třída
Děkujeme našim sponzorům:
kosmetika Jana Šplíchalová
firma USSPA s. r. o.
Rozmarýnek Šárka Pokorná
kadeřnictví Ivana Janďourková, Eva Filipová,
Lucie Paclová
masáže Hana Kulihová
Mgr. Dana Benešová
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.18
sport
Víceúãelová sportovní hala Dolní Dobrouã
Rezervovat hodiny je nutné u správce haly
Pavla Čejky, tel: 724 192 506 nebo na obecním úřadě u Kristýny Skalické, tel: 724 791
436, 465 543 111.
Využití sportoviště: florbal • tenis • volejbal
• házená • basketbal • sálový fotbal a další
halové sporty.
Cena jednorázového využití je 600,- Kč / hodina.
Místní sportovní kluby a spolky dostávají od
obce na využití haly plnou finanční dotaci.
Spolky a organizace si mohou sjednat dlouhodobé pronájmy u Kristýny Skalické na obecním úřadě. Smlouvy budou sepsány vždy na
konkrétní školní rok a na začátku dalšího se
bude sestavovat rozpis nový.
Upozorňujeme sportovce, že stejně jako
v jakékoliv jiné tělocvičně je podmínkou pro
vstup na hrací plochu haly čistá sportovní
obuv, v tomto případě sálová!
-red-
Fitness Dolní Dobrouã
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Čt 16.00 - 20.30
Pá
16.00 - 20.00
Ne
14.00 - 18.00
Obsazení haly
lich˘ t˘den
hodina
pondûlí
úter˘
1100
stfieda
ãtvrtek
pátek
Z·
Z·
1200
1300
Z·
Z·
1500
Tenis Baby
Fotbal pfiípravka
Tenis Baby
Fotbal pfiípravka
Tenis Baby
1600
Tenis ml. Ïáci
Volejbal Ïáci
Tenis ml. Ïáci
SDH D. D.
Tenis ml. Ïáci
Orel florball
Fotbal Ïáci
SDH Lan‰perk
USSPA
Z·
1400
00
17
SDH D. D.
1800
1900
2000
Fotbal muÏi
Volejbal
Contipro
FBK Orlicko
Tfiebovsko
FBK Orlicko
Tfiebovsko
Contipro
21
00
Orel
florball
2200
sud˘ t˘den
hodina
pondûlí
úter˘
1100
Kontakt: Mgr.Štěpán Kraj, tel.: 737478035,
Bc.Pavel Motl, tel.: 777296457
[email protected], [email protected]
REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽE
VE FITNESS V DOLNÍ DOBROUČI
Út
18.00 - 20.30
Čt
18.00 - 20.30
Ne
15.00 - 18.00
Kontakt: Jan Berger, tel: 728518851,
[email protected]orlice.cz
• možná domluva individuálního termínu!!
• přijímáme objednávky na výše uvedených
kontaktech
-red-
stfieda
ãtvrtek
Z·
pátek
Z·
00
12
1300
Z·
Z·
1500
Tenis Baby
Fotbal pfiípravka
Tenis Baby
Fotbal pfiípravka
Tenis Baby
1600
Tenis ml. Ïáci
Volejbal Ïáci
Tenis ml. Ïáci
SDH D. D.
Tenis ml. Ïáci
Orel florball
Fotbal Ïáci
Contipro
SDH D. D.
Z·
1400
1700
SDH D. D.
1800
1900
2000
FBK Orlicko
Tfiebovsko
Fotbal muÏi
Volejbal
FBK Orlicko
Tfiebovsko
USSPA
Orel florball
2100
00
22
spolky
Co nám vyzvoní Campanula o roku 2009?
PÛsobení v loÀském roce 2009 ãlenÛm místního smí‰eného pûveckého sboru Campanula zaãalo pomûrnû brzy. Hned 3. ledna zpûváci pfii‰li
potû‰it manÏele Stejskalovy na oslavu jejich úctyhodné zlaté svatby. O tfii dny pozdûji jsme si spoleãnû se zpûváky z Cecilské jednoty Ústí nad
Orlicí a pûveckého sboru Îerotín Brand˘s nad Orlicí pfiipomnûli svátek Tfií králÛ v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Zde zaznûla vánoãní m‰e J. J. Ryby a v˘tûÏek z koncertu byl pouÏit na Tfiíkrálovou sbírku.
Následovaly dlouhé zimní večery, které členové Campanuly vždy v pondělí od 19.15 hodin
tráví společně a pilně pilují svůj repertoár.
Jarní sezonu jsme zahájili radostně. Našim
zpěváckým kolegům Stránským se narodila dcera
Viktorka a také se uskutečnilo celodenní soustředění v Horní Dobrouči.
S plody našeho snažení jsme se jeli pochlubit
20. dubna za hosty Rehabilitační léčebny
v Brandýse nad Orlicí, kam jezdíme již tradičně
a velmi rádi.
O týden později 26. dubna jsme přijali milé
pozvání chrámového sboru Familia Cantorum
Letohrad a společným zpíváním jsme oslavili
25. výročí založení jejich sboru.
Další vystoupení na sebe nedalo dlouho čekat.
29. dubna jsme si zazpívali v Husově domě
v Pardubicích jako hosté komorního sboru
Orfeus. Zde jsme v zákulisí slavili i jedno malé
vítězství v soutěži ,,basáků“ – kdo zazpívá hlubší tón. Náš Pavel Stránský byl esem v rukávu.
Ke konci školního roku - 20. června jsme si již
podruhé zazpívali v zámecké kapli a to na IX. ročníku Svátků dřeva v Žamberku.
Z prázdninového odpočinku nás mile vyrušila
srpnová událost. To tu ještě nebylo, aby dvojice
z Campanuly uzavřela manželství. Pavlínce
a Petrovi jsme zazpívali, vedle sboru Familia
Cantorum, na obřadu v kostele v Dolní Dobrouči.
Odpoledne jsme je ještě přepadli proměněni
v bandu loupežníků a věnovali jsme jim veškerý
bohatý lup.
Podzim nám začal zcela neplánovanou akcí
v kostele Matki Božej Róžańcowej v Klodzku.
10. října jsme se zúčastnili přehlídky chrámové
hudby v rámci realizace česko-polského projektu
,,U přátel jako doma“. Campanula vyrazila poprvé do světa, nálada byla výborná a krásně se nám
zpívalo. Příjemný průvodce nám připomněl, že
v Klodsku prožil své dětství Arnošt z Pardubic, že
znak města je shodný se znakem Čech, neboť
dříve patřilo polské Klodzko k českému království. Ve chvíli volna jsme zhlédli i místní památky. Na přátelskou a pohodovou atmosféru budeme
dlouho vzpomínat.
O týden později jsme zopakovali program
ještě v Knapovci na posvícení a 11. listopadu
jsme přispěli k oslavě další zlaté svatby – tentokrát manželům Duškovým z Lanšperka.
Podzim jsme uzavřeli ještě jedním soustředěním,
na kterém jsme se připravovali na advent
a Vánoce.
Hned 27. listopadu jsme se připojili
k navození vánoční atmosféry u nás v Dolní
Dobrouči u rozsvěcení stromu a první adventní
neděle nám začala zpíváním v Praze na
Staroměstském náměstí. Campanula se předvedla
u rozsvíceného stromu půlhodinovým vystoupením v rámci mezinárodní přehlídky pěveckých
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
sborů. Díky příbuzenským a přátelským vztahům
se mezi asi 150 diváky vytvořila malá dolnodobroučská sekce. Nikdo se nám ve stověžaté matičce Praze neztratil a cesta vlakem domů nám
s písničkou uběhla docela rychle.
14. prosince jsme vánočním zpěvem potěšili
seniory v domě s pečovatelskou službou v Ústí
nad Orlicí a po dva víkendy jsme vypomáhali při
zpěvu vánoční mše J. J. Ryby. Spolu s pěveckým
sborem Alou vivat a Studentským orchestrem
Decapoda ZUŠ Ústí nadOrlicí jsme zavítali do vesniček jako Heroltice, Skrovnice či Němčí. Sice
mrzlo, až praštělo, ale nás přesto u srdce hřálo.
str.19
Poslední, již devatenáctou akcí roku 2009 byl
vánoční koncert v Dolní Dobrouči. Kromě
Campanuly se na něm také podílel místní pěvecký sbor Č. A. S. a již zmíněný komorní sbor
Orfeus z Pardubic. Věřte, že seskupení tolika zpěváků a muzikantů v přísálí stálo za to a byla to,
myslíme, ta nejlepší tečka za rokem 2009.
Tímto bychom ještě chtěli vám všem popřát
hezký rok 2010, a když vám bude smutno, zkuste
si zazpívat. Třeba s námi!
Váš zvonek ☺
V Dolní Dobrouãi byl zaloÏen odbor Klubu ãesk˘ch turistÛ.
Mohl si i poměrně nepozorný čtenář přečíst
v Orlickém deníku v pátek 22. ledna 2010. To, že
této aktuální události byla v okresním tisku
věnována téměř polovina strany a že nás pan
redaktor Karel Pokorný kontaktoval bezprostředně po události, dokazuje, že se jedná
o výjimečnou a historickou událost, která si
zaslouží pozornost. Odbor KČT byl zaregistrován dne 3. 12. 2009 na ústředí KČT v Praze.
Ustavující schůze proběhla 16. 1. 2010
v salonku restaurace Lidového domu v Dolní
Dobrouči. Na programu byla celá řada formálních
činností, jak tomu na ustavujících schůzích
bývá. Chtěl bych zde pouze zmínit, že předsedou
odboru KČT byl ve volbách potvrzen Ing. Miloš
Pecháček, byl zvolen sedmičlenný výbor“ odboru KČT Dolní Dobrouč 2009 a členské průkazy se
slevovou kartou Eurobeds si převzalo dvacet
zakládajících členů. O významu události vypovídá i to, že na schůzi přijal pozvání předseda
oblastního výboru KČT se sídlem v Pardubicích
Ing. Zeman. Ve svém diskusním příspěvku,
mimo jiné, seznámil přítomné členy s organizací
a aktivitami turistů v Pardubickém kraji.
V diskusi se pochopitelně hovořilo také
o programu na letošní rok.Hlavním tématem byl
dálkový pochod „Přes kopce a dolíky“,na jehož
tradici z počátku osmdesátých let minulého století chceme navázat a pořádat jej v trasách 5,15
a 30 km tak, aby byl přístupný i pro méně zdatné
chodce
a třeba i maminky s kočárky.
Předpokládané datum konání dálkového pochodu
bylo stanoveno na dvanáctého června.
Podrobnosti z příprav pochodu, případně zájezdů
můžete sledovat na našich webových stránkách
http://kctdobrouc.webnode.cz, které nám vyrobil a spravuje Martin Hovad. Na stránkách samozřejmě najdete i ostatní odkazy, na které jste zvyklí. Budeme velmi rádi, když v diskusi budete reagovat na naše podněty,nápady a pozvání na akce
a výlety,které zamýšlíme i pro vás pořádat.
Věříme, že se o naši činnost budete zajímat,budou
přibývat další členové a že nově vzniklý odbor
Klubu českých turistů bude přínosem pro kulturní
a společenský život v obci.
KČT
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.20
spolky
ZRODILA SE NOVÁ TRADICE?
Pamatujete si je‰tû, co jste dûlali na Silvestra? Je to uÏ dlouho, ale tûm, ktefií zareagovali na pozvánku místních
zahrádkáfiÛ a silvestrovské odpoledne strávili na spoleãné procházce, se urãitû vzpomínka vybaví.
Nápad zorganizovat tuhle akci vznikl ve
výboru ČZS zcela spontánně. Jen jsme řešili
otázku kam jít a co pro účastníky připravit.
A nedělali jsme si velké iluze: záleželo na
počasí i chuti vytáhnout po obědě paty z tepla
domova. Zkrátka – kolik lidí přijde, tolik přijde. A přišlo! Z místa srazu od kostela vyrazilo
53 účastníků, dokonce nejen zahrádkářů! Když
vezmeme v úvahu, že celé dopoledne pršelo,
tak to bylo skoro neuvěřitelné!
Každý dostal na krk místo medaile stužku
s jablíčkem, prý abychom se neztratili, a naše
putování mohlo začít. Cesta vedla k Hartlovu
kříži a lípě, dále kolem staveniště u Silyby,
k soše Panny Marie u Duškova statku
a konečnému cíli – Horákově kapli. Dověděli
jsme se zajímavé informace o výstavbě
Bioplynové stanice a jejím plánovaném využití, připomněli si historii dobroučských památek i krásu okolní přírody, u „štátulky“ jsme si
podle zvyku omyli oči „kapelskou vodou“,
napili z pramene a podívali se do restaurované
kapličky. V altánku na nás čekalo milé překvapení – šálek horké medoviny pro každého jako
odměna! Nechybělo ani vánoční cukroví, chuťovky a pro zpestření také trochu „poezie“.
Bylo vám s námi příjemně? Tak přijďte příště zase! Na setkání při dalších akcích se těší
zahrádkáři.
SILVESTROVSKÁ PROCHÁZKA
Silvestr je heslo dneška,
to ví každé mrně!
Zaváhá, kdo akci zmešká ke kapli jdem hrdě!
Chůzí utužíš své zdraví,
to je výrok známý.
Kdo má o ně zájem pravý,
ten je tady s námi.
Počasí nás nerozhází,
krása možná zmokne!
Co nám taky cestou schází?
Ani dobrý mok ne!
Nevadí nám léta, kila,
křečáky a plotny.
Snaha – ta by tady byla,
aťsi v čem chce, kotví.
Tu nás bolí, tu nás píchá,
s dechem jakž takž stačíme.
Někdo na život si stýská,
my však o něj stojíme.
S náladou se všechno zvládne práce, sport i všední řád.
V zahrádkářské partě mládne
každý, kdo se umí smát!
Zahrádkáfisk˘ ples 27. 2. 2010
Před čtyřmi lety místní zahrádkáři obnovili
přerušenou tradici „Zahrádkářských plesů“.
Poslední letošní ples sezóny, určitě nebyl
poslední v pomyslném hodnocení, které se
týkalo výzdoby sálu, dobré organizace, kvalitní hudby i bohaté tomboly. Za tímto výsledkem se však skrývá velká obětavost a pracovní
úsilí skupiny nadšenců, především předsedy
Ladislava Ryšavého a aranžérky Libuše
Vávrové, kteří připravili perfektní výzdobu za
podpory členů výboru ZO. Velký zájem
o vstupenky i velká účast hostů z okolí svědčí
o potřebě lidí kvalitně se pobavit v příjemném
prostředí. Jistě souhlasíte s místními zahrádkáři, že je potřeba, aby kulturních akcí na
vysoké úrovni v Dobrouči přibývalo. Proto
organizátoři „Zahrádkářského plesu“ děkují
příznivcům i sponzorům za podporu a pomoc,
bez které by šlo jen stěží podobné akce pořádat.
ZAHRÁDKÁŘI
ZAHRÁDKÁŘI
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.21
TJ Sokol Lí‰nice pofiádá v sobotu 17. 4. 2010
turistick˘ pochod Lí‰nick˘ puch˘fi
IX. roãník: Vzpomínka na pochod "Pfies pût vesnic a jednu pfiehradu"
Trasy: 8-16-32 km pû‰ky i na kolech, 64 km asfalt-kolka
Start: sokolovna Lí‰nice 8.00-10.00
Cíl: tamtéÏ do 19.00, startovné 30 Kã
Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
každým rokem jinudy.
Svého času v Nekoři
hezký pochod pořádali,
rádi o něm hovoří
lidé, co ho chodívali.
KaÏd˘ úãastník obdrÏí oplatek a ãaj na trase
U sokolovny bude pfiipraveno posezení s moÏností obãerstvení
Na malé i velké turisty se tû‰í pofiadatelé!
Informace na: www.pochody.cz www.obeclisnice.cz
II. roãník festivalu filmÛ s leteckou tematikou „Mít kfiídla“
Ve dnech 26. a 27. února se v prostorách kina
odehrál II. ročník festivalu filmů s leteckou tematikou „Mít křídla “. Akce začala v pátek poutavým vyprávěním českého reprezentanta
v paraglidingu Jana Škrabálka o závodu Red Bull
X-Alps.Trasa závodu vede z rakouského
Salzburgu (starší ročníky startovaly na
Dachsteinu) přes několik otočných bodů až do
cíle v Monaku. Jediným povoleným dopravním
prostředkem pilota je jen jeho paraglidingové
křídlo a jeho nohy. Ve dnech s využitelným počasím pro létání se snaží uletět za pomocí vzdušných proudů co největší vzdálenost, ve dnech,
kdy počasí létání nepřeje, je odkázaný jen na
dlouhý a úmorný pochod. Vyprávění bylo doprovázeno množstvím krásných snímků alpské přírody i ze zákulisí samotného závodu. (Velmi se
tímto omlouváme za narušení zkoušky sborového zpěvu probíhající v přísálí.)
pohled do sálu
V sobotu se před samotnou soutěží promítalo
několik snímků z archivu pořádajícího Spolku
přátel vzduchoplavby. Soutěžní klání pak vypuklo v 15 hodin přivítáním hojného počtu diváků
a představením poroty – v jejím čele stanula
známá dokumentaristka Olga Špátová, dalšími
členy pak byl Ing. Petr Šilar, radní Pardubického
kraje, který akci poskytl záštitu; studentka
JAMU Tereza Adámková, pilot Karel Faltus a Jan
Škrabálek. Takovéto spektrum porotců se ukázalo být velmi šťastným, neboťumožnilo posoudit
film ze všech hledisek – odborného filmařského,
leteckého i lidsky pocitového. O přízeň poroty
v hlavní soutěži a publika v souběžně probíhající “Ceně diváka” soutěžilo celkem 15 snímků různých žánrů, kvality, délky, země původu
i zpracování, všechny je ale spojovala radost
z létání. Samotná produkce trvala déle než tři
předsedkyně poroty Olga Špátová
hodiny a byla zpestřena “divadelním” vystoupením místních hasičů, kteří předvedli svoje verze
některých reklam, tak jak je známe-neznáme
představení poroty
z televize. Diváci se dobře bavili, autoři soutěžních snímků získali cenné rady do další tvorby.
Nejvíce se líbil hraný snímek “ Alles Gute“
Martina Marka (ten dokonce obhájil loňské
vítězství), divákům se pak v jejich soutěži nejvíce líbil dokument pana Jožky Káčera “Neváhej
a leť”. Vítězné snímky obdržely hodnotné věcné
i sladké ceny, kromě jiného též keramické džbánky s logem festivalu z keramické dílny rodiny
Zamazalových z Letohradu.
Pořádající Spolek přátel vzduchoplavby velmi
děkuje Obci Dolní Dobrouč za nezištné poskytnutí krásného zázemí - prostor kina, hlavnímu
sponzoru akce firmě Contipro, dále
Pardubickému kraji, firmě USSPAa firmě Corona
i dobrovolným hasičům za velkou podporu,
která umožnila vytvořit festival na vysoké úrovni převyšující standard podobných amatérských
přehlídek.
Za SPV Marek Šnajdar
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
inzerce
dvou generací vašich předků narozených v období před r.1910, původem z D.Dobrouče Základním údajem k vyhledání je jméno a příjmení některé osoby hledaných rodin a přibližný datum narození, přpadně místo (č.domu) narození. Žádost o vyhledání je možné zaslat na adresu : Jaroslav Jansa , 561 02 Dolní Dobrouč 460, nebo
na E-mail: [email protected] Telef.: 465 543 597, mobil: 720 290 082
Vyhledám zdarma rodopisné údaje
Harmonogram pojízdné prodejny masa a uzenin
Dolní Dobrouč
pravidelně každé úterý
Dolní Dobrouč - centrum 19.00 – 19.30 hod.
Dolní Dobrouč – hostinec u Vacků 19.35 – 20.00 hod.
pravidelně každou středu
Dolní Dobrouč - naproti Contipru, parkoviště na Šejvě 19.30 – 20.00 hod.
Moto: Od výrobce přímo ke spotřebiteli.
Naše uzenina je vhodná také k opékání a grilování.
Pojízdná prodejna je evidovaná a kontrolovaná Státní zemědělskou potravinářskou inspekcí.
Možnost tel.objednávky alespoň jeden den předem – tel.: 465 621 587
Zveme Vás srdečně do naší kamenné prodejny masa a uzenin v Letohradě
(na křižovatce - pod městem)
Otevírací doba prodejny:
Po: 7.00-16.00 hod.
Út: 7.00-16.00 hod.
St: 7.00-17.00 hod.
Čt: 7.00-18.00 hod.
Pá: 7.00-18.00 hod.
So: 7.00-11.00 hod.
Ne: zavřeno
POJEëTE S NÁMI
DO CHORVATSKA
ubytování v apartmánech
doprava autokarem z Ústí nad Orlicí,ČT a Lanškrouna
termín 2. 7. - 11. 7. 2010
cena Kč 5 250,-/os
v ceně:7x ubytování, doprava, pobytová taxa,delegát
TROGIR
ubytování v penzionu s polopenzí
doprava autokarem z Ústí nad Orlicí,ČT a Lanškrouna
termín: 20. 8. - 29. 8. 2010
cena Kč 7 680,-/os.
v ceně: 7x ubytování s polopenzí,doprava,pobytová taxa,delegát
BIOGRAD NA MORU
Cestovní agentura CKM
M.R. Štefánika 234
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.:465 527 696 mobil:606 748 616
e-mail:[email protected]
www.ckm-tour.cz
str.22
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.23
spoleãnost
Îivotní jubilea oslavili:
70 let
75 let
80 let
85 let
90 let
František Šparlinek
Marta Ryšavá
Bohumil Skalický
Zdeněk Ryšavý
Miloslav Kubový
Alois Maixner
Jana Kulhavá
Jaroslava Kratochvílová
Ivanka Veselá
Julius Wagner
Petr Špinler
Karel Kulhavý
Božena Kubíčková
Jaroslava Moravcová
Jindřich Chládek
Marie Maixnerová
Růžena Bártová
Dalibor Knejfl
Věra Píčová
Františka Hotmarová
Vítejte do života
od posledního vydání novin se narodily
tyto děti:
Aneta Halbrštátová
Stanislav Vágner
Eliška Štěpánková
Adam Krejsa
Sofie Matějíčková
Tereza Šlapalová
Šimon Kubíček
Dominik Beneš
Adam Bělský
Gita Daňková
Poslední rozloučení
Rozloučili jsme se:
s panem Janem Daňkem
Janem Zastoupilem
Karlem Jansou
a s paní Marií Kubíčkovou
Annou Skalickou
Marcela Skalická
První obãánek
obce Dolní Dobrouã
se narodil
dne 2. ledna 2010
a jmenuje se
Tereza ·lapalová.
Vítání obãánkÛ
6. bfiezna 2010
Aneta Halbrštátová, Markéta Vacková, Stanislav Vágner
Klára Křivohlávková, Lucie Ryšavá, Terezie Kapounová,
Jana Matějíčková
Eliška Štěpánková, Tereza Šlapalová
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.24
ãlánky
Vûra Luxová: K etické v˘chovû na ‰kolách
V pátek 8. ledna 2010 probûhl v Poslanecké snûmovnû âR semináfi "Etická v˘chova ve vzdûlávacím
systému", kter˘ seznamoval úãastníky s moÏností v˘uky etické v˘chovy.
Dne 9. prosince 2009 ministryně školství
Kopicová podepsala Opatření, kterým se mění
Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání a mezi doplňující obory patří od 1.
ledna 2010 nový doplňující vzdělávací obor
s názvem Etická výchova. Nepochybně jde
o završení dlouholeté práce, kde na začátku
bylo nadšení a hluboké přesvědčení zkušených
pedagogů o nutnosti tohoto oboru.
Prosazování etické výchovy si vzalo jako
svoji prioritu Etické fórum České republiky
a Nadační fond Josefa Luxe, který od roku 2001
vyhlašuje Program podpory etické výchovy na
základních a středních školách. Hodinová dotace se předpokládá 1 - 2 hodiny týdně od prvního ročníku.
Co se vlastně v Etické výchově bude učit?
Základem je metodika prosociálního chování, jejímž autorem je Roberto Roche-Olivar,
a dá se shrnout do několika základních témat.
1. Komunikace a mezilidské vztahy
2. Pozitivní sebepojetí a důstojnost lidské
osoby
3. Pozitivní hodnocení druhého
4. Tvořivost- řešení problémů a úkolů, přijetí
vlastního a společného rozhodnutí
5. Komunikace
6. Empatie- vcítění se
kultura
7. Asertivita-zvládnutí agresivity
a soutěživosti, sebeovládání
8. Reálné a zobrazené vzory
9. Elementární prosociálnost- pomoc, dělení
se, spolupráce, přátelství
10. Komplexní prosociálnost- sociální problémy, solidarita, kooperativnost
U dětí, které se v hodnotách a pravidlech
slušného chování neorientují, nabízí etická
výchova pomoc při utváření charakteru mladého člověka a je i účinným způsobem prevence
stále narůstající agresivity. Etickou výchovu
budou učit aprobovaní pedagogové, kteří tento
obor mohou studovat na pedagogických fakultách v Hradci Králové a Olomouci. Jistě i další
vysoké školy budou mít nyní novou motivaci
k otvírání tohoto studijního oboru. Také Etické
fórum ČR nabízí pedagogům vzdělávání formou
akreditovaných kurzů. Učitel, který projde
tímto kurzem, získává posilu, lepší orientaci
a výbavu pro zvládání výchovně náročných
situací a krizí ve třídě. Dobře vedená etická
výchova má pozitivní vliv i na kvalitu vzdělávání v širším slova smyslu.
Z každoročních setkání při vyhodnocování
škol věnujících se této výuce vím, že její efekty jsou okamžité. Kromě toho, že se mění chování dětí, dochází i k pozitivnímu ovlivnění
atmosféry na školách.
Názor studentky:
"Osobně si myslím, že má etika za úkol pomoci
studentům z různých životních podmínek, prostředí a názorů růst v nikoliv poslušné členy společnosti, kteří slepě půjdou za vedoucím, nýbrž
v originální osobnosti, které samy dokážou zvážit
situaci, vytvořit si na ni názor a zaujmout k ní
postoj založený na zvnitřnělých morálních hodnotách. Největší hodnotu má však etika pro mě
v tom, že pomáhá lidem nalézt sebe a pracovat na
sobě." (Hanka 19 let)
Schválené opatření vytváří prostor
k zavedení etické výchovy jako samostatného
předmětu na základních a středních školách. To
je pak již jen otázkou priorit při tvorbě rámcově vzdělávacích programů dané školy. Přála
bych si, aby se tato výuka rozšířila do všech
škol, získala podporu učitelů, rodičů, ale
i starostů - zřizovatelů škol. Nejedná se v ní
o kázání morálky, jak se někteří obávají, ale
o vedení žáků k osvojení si užitečných kompetencí - tedy dovedností formou zážitkové metody. Možná bychom mohli s určitou nadsázkou
hovořit o kultivaci jedince, kultivaci mezilidských vztahů a následně života celé naší společnosti.
Věra Luxová
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.25
Stavění máje
Obec Dolní Dobrouč Vás srdečně zve na
Kdy: neděle 25. 4. 2010 od 16:00 hodin
Kde: park u Konzumu
v Dolní Dobrouči
Přijďte si užít
jarní tradici…
K poslechu zahraje Dechová hudba Dolní Dobrouč,
již tradičně se zpěvem.
Jaro přivítají svým vystoupením děti z MŠ a ZUŠ.
Čeká na Vás příjemné posezení s hudbou a občerstvením –
točené pivo, nealko nápoje, grilované dobroty, sladkosti.
Program:
16.00 zahájení – jarní pásmo dětí z MŠ a ZUŠ
16.10 stavění máje – starosta, místostarosta, další hosté
16.15 Dechová hudba Dolní Dobrouč i se zpěvem
Pálení čarodějnic
pátek 23. dubna 2010
Pálení čarodějnic na Šejvském hřišti – pořádá SHŠ Lucrezia
pátek 30. dubna 2010
Pálení čarodějnic na hřišti v centru obce – pořádá TJ Sokol
pátek 30. dubna 2010
Pálení čarodějnic v u hasičské zbrojnice v Horní Dobrouči –
pořádá SDH Horní Dobrouč
pátek 30. dubna 2010
Pálení čarodějnic na Lanšperku – pořádá SDH Lanšperk
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
Dobroučské hudební jaro 2010
16. 4. 2010
Dechová harmonie Letohrad
20.00 hodin
kostel sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči
Repertoár dechového souboru je tvořen velmi širokým žánrovým spektrem
- vážná/ symfonická/ dechová hudba, swing, populární hudba, transkripce rockové hudby,
chrámová hudba, pochody, fanfáry, apod.
V programu zazní například Ave Maria, Rondo, Malá serenáda,
Alžbětinská serenáda, West side story, Nabuco a mnoho dalších.
7. 5. 2010
Affetto – vokální mužský soubor
20.00 hodin
kostel sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči
Koncert vokálně – experimentálního souboru s širokým repertoárem od české
a evropské renesance přes soudobou klasiku až po úpravy spirituálů,
písní Beatles a např. i Slávka Janouška.
28. 5. 2010
Orchestra d’archi Pardubice
20.00 hodin
kinosál na Rychtě v Dolní Dobrouči
Koncert komorního orchestru pardubické konzervatoře
12. 6. 2010
Dobroučské hudební slavnosti
14.00 hodin
hřiště na Šejvě
Vystoupí hudební tělesa a soubory s vazbou na Dolní Dobrouč.
str.26
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.27
Obec Dolní Dobrouč Vás zve na koncert
Dechové harmonie Letohrad
v pátek 16. dubna 2010 od 20.00 hodin
v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči.
Vznik kapely v Kyšperku - dnes Letohradě je datován do roku
1920 a jejím zakladatelem byl pan Vratislav Reinelt, který se po
1. světové válce vrátil od vojenské hudby z Pětikostelí
v Maďarsku. Do kapely získal muzikanty z Kyšperka i ze širokého okolí.
Po roce 1948, kdy byly zrušeny všechny živnosti, i ta jeho
kapelnická, přešel s kapelou pod závodní klub Hedva. V té době
se kapela zúčastňovala okresních soutěží a v roce 1950 postoupila do krajského kola v Ratibořicích, kde se umístila na 3.
místě ze sedmi hudeb. Kapelník Reinelt vedl kapelu až do roku
1950.
Po panu Reineltovi převzal pomyslnou taktovku Jaroslav
Ploc, který stál v čele kapely do roku 1971, kdy byl vystřídán
Jaroslavem Věchetem.
V roce 1972 převzala organizačně dechovou hudbu Traťová
distance ČSD Letohrad. Dirigentem byl v té době Jindřich Fohl,
hudební skladatel z Ústí nad Orlicí, který se významně podílel na
úspěších dosažených v těchto letech.
Jaroslava Věcheta a Jindřicha Fola vystřídali ve vedení postupně Jiří Kohoutek do roku 1989 a následně Antonín Faltus. Na
podzim roku 1996 si dala kapela název „Podhoranka Letohrad“.
V roce 1999 začal s orchestrem spolupracovat dirigent Ing. Josef
Pilný z Lanškrouna. Pod jeho uměleckým vedením začal orchestr hrát náročnější skladby a podstatně změnil svůj repertoár.
Kromě skladeb typických pro dechové orchestry začal hrát především muzikálové, operetní a slavné filmové melodie a také
hudbu starých mistrů, swing i současnou populární hudbu.
Od tohoto období působnost orchestru přesahuje hranice regionu
jak okruhem svého působení, tak i zájmem hudebníků hrát
v tomto orchestru.
Rok od roku je potvrzována dobrá a stoupající kvalita – např.
1999 - 22. festival Pravečkův Lanškroun/ 2000 vystoupení na 5.
mezinárodním soutěžním festivalu dechových hudeb PRAHA
2000, kde obsadil stříbrné pásmo ve střední třídě a dostal cenu za
nejlépe provedenou povinnou skladbu/ srpen 2000 návštěva
orchestru ve švýcarském městě Hausen am Albis, kde měl dva
úspěšné koncerty.
Významným mezníkem v historii orchestru je jeho registrace
jako občanského sdružení s názvem AF BRASS BAND Letohrad
v roce 2001.
Rozsáhlá činnost dechového orchestru/ harmonie je od té doby
zajišťována demokraticky volenou radou sdružení.
V řadě významných úspěchů poslední doby se patří vzpomenout
zisk zlatého pásma v kategorii velkých dechových orchestrů na
Mezinárodní soutěži Ostrava 2007 anebo natočení pořadu „…
a tuhle znáte?“ pro Českou televizi na sklonku roku 2008.
Josef Mařík
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.28
Obec Dolní Dobrouč Vás zve na koncert
souboru Affetto
Pátek 7. května 2010 ve 20.00 hodin
v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči.
Affetto se definuje jako „vokálně-experimentální soubor“. Jeho koncerty jsou
pozvánkou k účasti na programovém, zvukovém a prostorovém experimentu, jehož
obsahem je široký repertoár od české
a evropské renesance přes soudobou klasiku
až po úpravy spirituálů, písní Beatles
a např. Slávka Janouška, využívání barevných možností mužského čtyřhlasu, kterému vévodí vysoký kontratenor, spojení
pěveckého mistrovství s tradičními i méně
obvyklými nástroji – klavír, varhany, cimbál, tabla, didžeridu. Součástí koncertů je
prostorová hra se zvukem v chrámovém
i světském prostředí a vždy především intenzívní prožití momentální nálady: „Patří
k jakési nepsané ctižádosti hudebníků nabízet svému publiku nová překvapení, vracet
se k praktikám běžným v minulosti
a využívat současné výrazové prostředky.
Vznik souboru Affetto vyplynul z našeho
společného zájmu o hledání nových cest
a možností komorní vokální interpretace.
Jsme přesvědčeni, že zpěv jako nejpřirozenější hudební projev nabízí nevyčerpatelné
možnosti jemného vystižení nálad a pocitů,
které do svých skladeb ukryli autoři všech
historických epoch a žánrů.“
Členy Affetta jsou: Aleš Procházka (bas),
Vladimír Richter a Marek Olbrzymek
(tenor), Jan Mikušek (kontratenor).
Společnými znaky všech pěvců je profesionální hudební vzdělání získané na středních
a vysokých hudebních školách, sólistická
erudice, znalost autentické interpretace staré
hudby, bohaté zkušenosti s provozováním
hudby soudobé. Affetto pravidelně a rádo
spolupracuje s významným a taktéž experi-
mentujícím varhaníkem, improvizátorem
a skladatelem Martinem Jakubíčkem
a dalšímu hudebníky - např. Tomášem
Reindlem, který virtuózně ovládá nepřeberné množství nástrojů etnického původu.
S kytaristou Janem Tuláčkem, hrajícím na
kopie dobových nástrojů, připravilo Affetto
v roce 2008 program z hudby českého
a německého raného romantismu.
Affetto zpívalo v srpnu 2006 účastníkům
Světového astronomického kongresu, který
zpečetil osud planety Pluto.
Řada soudobých autorů (Michal Košut,
Miloš Štědroň, Jan Meisl, Remberto
Herbas – bolivijský skladatel žijící
v Lucembursku) napsala pro Affetto skladby, které se setkaly s velkým úspěchem
např. na Pražských premiérách, ale i na festivalech v zahraničí.
Live nahrávku koncertu Affetta na
Haydnových hudebních slavnostech 2006
pro Český rozhlas 3 Vltava přejaly ze satelitní sítě Evropské vysílací unie (EBU)
v roce 2007 rozhlasové stanice v Srbsku,
Španělsku,
Nizozemí,
Rakousku,
Chorvatsku a Slovinsku.
Nahrávka vokálního cyklu PASEJAMÁ
Miloše Orsona Štědroně (premiéra v září
2004 v Berlíně) pořízená souborem Affetto
ve studiu Českého rozhlasu v Brně v září
2005 byla vybrána do pařížského finále soutěže Mezinárodní tribuna mladých skladatelů Evropské vysílací unie (EBU) a obsadila
jedno z předních míst.
V sezóně 2007/2008 spolupracovalo
Affetto s divadlem Husa na Provázku
v představení Sauna vzpomínek Miloše
Štědroně v režii Vladimíra Morávka.
Z tisku:
„…. Pěvci si během koncertu s velkým
umem pohrávali s ozvěnou kopule.
Vyčleňovali ji, vyzývali na souboj nebo jí
přenechávali poslední tón. Využití této čtvrté dimenze umocnilo atmosféru a svědčilo
o kompetentním a vědomém zacházení
s tóny tak, že vznikaly variované zvukové
formace. Říkají si Affetto – vokálně experimentální soubor a dělali svému jménu jen
čest. Vybrali si literaturu od 14. do 20. století a dokázali jejich jednotlivé charakteristiky tak krásně interpretovat, že jedno století podávalo ruku druhému…“
Badische Zeitung, 15.8.2006
„…Vrcholem koncertu bylo jednoznačně
provedení meditativního De Profundis
estonského skladatele Arvo Pärta, jehož
vokální dílo interpretuje na vynikající úrovni anglický The Hilliard Ensmble. Affetto
právě v Pärtovi dokázalo, že snese
i takovéto srovnání...“
MF Dnes 9.9. 2003
„…Máme dostatek interpretů, kteří se soudobé hudby nebojí a jsou schopni ji provést
tak, že zaujme publikum. To je bezpochyby
případ pěveckého kvarteta Affetto, které
zkušenost se starou hudbou dokáže zúročit
v hudbě nové a navrch přidává herecký
talent….“
3/2005 HIS VOICE
Affetto
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
Retro zábava ve stylu 70 - 80 let
17. 4. 2010 v hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči, od 20.00hodin
Občerstvení zajištěno, netradiční tombola,
pro stylově oblečené malé překvapení.
Srdečně zve a těší se na Vás SRPDŠ.
Kultura v obci
20. 3. 2010 Výroční členská schůze s taneční zábavou pro veřejnost v sále Lidového domu
MO ČZS Dolní Dobrouč
3. – 5. 4. 2010 Výstava obrazů Ing. Miloslava Beneše
přísálí kina Dolní Dobrouč
17. 4. 2010 Zabíjačkové posezení
od 11.00 hodin, hasičská zbrojnice Lanšperk, SDH Lanšperk
8. 5. 2010 Společenský večer u příležitosti Dne matek
hasičská zbrojnice Dolní Dobrouč – SDH Dolní Dobrouč
5. 6. 2010 Běh dobroučským krajem
fotbalové hřiště, Orel Dolní Dobrouč
5. 6. 2010 Vítání léta – zábavné odpoledne
hasičská zbrojnice Dolní Dobrouč – SDH Dolní Dobrouč
6. 6. 2010 pouť v Dolní Dobrouči
Kultura v okolí
Ústí nad Orlicí
20. – 21. 3. 2010 ZLOM VAZ PO X.
Místo konání: Roškotovo divadlo. Začátek: 13:00 hodin.
Pořádá: OSDO
Zveme Vás na postupovou přehlídku amatérského divadla v Pardubickém krajiZLOM VAZ PO X.
13.00 hodin – J. Brdečka: Limonádový Joe, Divadlo EXIL Pardubice (RD – ÚO)
20.00 hodin – J. Břehovský: Sborovna, DS TYL Králíky, (RD – ÚO),
Neděle 21. března 11.00 hodin – Vyhlášení výsledků a ukončení přehlídky – Malá scéna Ústí n.O.
27. 3. 2010 Dětský karneval
Pořádá: RC Srdíčko
Můžete se těšit na zpívání, tancování, soutěže a velké karnevalové veselí. V místě je možné
zakoupit občerstvení. Každé dítě dostane malý dáreček, vstupenky jsou slosovatelné.
Spoluorganizátory karnevalu je Hit rádio Magic.
Vstupné: 1 dítě - 45 Kč, 1 dospělý - 35 Kč.
str.29
Kape pro Vás připravilo:
Přednášky konající se v ZŠ Dolní Dobrouč,
učebna č. 8 (vedle ředitelny).
25. 3. 2010 v 17 hodin přednáška na téma:
• Su- Jok je naprosto bezpečná, jednoduchá, bezléková léčebná metoda a snadno osvojitelná varianta akupresury, která
umožňuje řešit široké spektrum zdravotních potíží.
• Předností této terapie je vysoká efektivnost, protože při správném použití se efekt projeví již za několik minut (v některých
případech dochází k citelnému zlepšení téměř okamžitě).
• Zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci
stavu a zlepšení při nemocech s chronickým průběhem.
• Se Su-Jok terapií se může seznámit každý člověk a naučit se
pomáhat sobě i svým blízkým. Dokáže díky němu zlepšit tělesné i duševní zdraví, čímž dosáhne výrazného posunu kvality
života směrem ke spokojenosti a harmonii.
• Při této metodě působíme na ruce a nohy, které jsou jako
zvláštní řídící pulty, vytvořené proto, aby člověk mohl sám
udržovat své zdraví.
• Působením jednoduchými prostředky, např. sirkou, špičkou
tužky nebo speciální diagnostickou hůlkou se při chorobném
stavu orgánu určí, které body jsou bolestivé a ty se potom stimulují řadou způsobů, např. hůlkou, masáží, nahříváním,
pomocí semen atd.. Působením na ně dochází k harmonizaci
orgánu a tím i celého organismu.
Základní seznámení s terapií Su-Jok
Přednáší:
Bc. Miloš Ulrich – držitel certifikátů mezinárodní asociace terapie Su-Jok, 16 let pracuje ve
zdravotnictví.
22. 4. 2010 v 17 hodin přednáška na téma:
• Čakry a jejich funkce
• Pročišťování čaker pomocí krystalů,
aromaterapie a barev
• Jak čakry ovlivňují zdraví a psychiku člověka
• Techniky k samopročišťování čaker
• Proč a čím jsou pro nás čakry důležité
• Srovnání filozofie východní medicíny se západní
• Kruh života, orgánové hodiny
• Návaznost párových orgánů a diagnostikace nemocí
Povídání o čakrách a čínské medicíně
Přednáší:
Ivana Arnoldová – čištění čaker pomocí krystalů,
energetické léčení, čištění aury, pomoc při psychických a fyzických potížích
Ilona Chromcová - 4 roky se zabývá čínskou
medicínou, stáž v Indonesii a v Číně.
19. 5. 2010 v 17. 30 hodin přednáška na téma:
Typologie osobnosti a komunikace
s různými typy lidí
• Základy typologie osobnosti
• Jungova typologie osobnosti
– a další koncepty vývoje osobnosti
Sebezkušenost - vlastní typologie osobnosti
• Komunikace s člověkem: nespolupracujícím, agresivním,
náročným, ustrašeným, nárokujícím, neurotickým
• Budeme pracovat s konkrétní zkušeností účastníků semináře.
24. 4. 2010 Drozdovská pila
22. ročník – cykloakce
Přednáší:
PhDr. Jana Mervartová
pracuje jako klinický psycholog,
25 let praxe v práci s dětmi a rodinami
Letohrad
Vstupné: 80,- Kč na všechny přednášky.
Předběžný zájem hlaste na tel. 604 928, 340 nebo
728 015 449
e-mail: [email protected]
5. – 8. května Kociánova houslová soutěž– KOCIANOVO ÚSTÍ - 52. ročník
mezinárodní soutěže mladých houslistů
20. 3. 2010 Divadlo: Teátr Víti Marčíka - Moravské pašije
Místo konání: kostel, Letohrad-Orlice. Začátek: 18.00 hodin.
21. 3. - 31. 3. 2010 Velikonoční výstava
Místo konání: Evangelický kostel. Doba konání: 13.00 - 17.30 hod.
26. 3. 2010 Módní přehlídka: Moderní žena
Místo konání: Dům kultury. Začátek: 19.30 hodin.
15. – 16. 5. 2010 Kopečková pouť
Dechové a spinální cvičení
každé úterý 18.00 - 19.00 v tělocvičně
ZŠ Dolní Dobrouč
Cvičením docílíte zlepšení ve všech oblastech tělesného
i duševního zdraví pomocí vlastního dechu.
Vhodné cvičení pro dospělé a děti s pocity dušnosti.
Cvičení vede:
Mgr. Dagmar Dvořáčková – vedoucí rehabilitace
v Žamberku
č í s l o 1 • ro č n í k 2 010
str.30
Zveme do kina
v Dolní Dobrouãi
Vstupné do kina jen 25,- Kč.
14. 3. 2010 od 19.30 hodin
3 SEZÓNY V PEKLE
drama, ČR/Něm./SR, 2009
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti,
extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi, je právě devatenáct. Utíká z
domova, aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké ideály.
Režie: Tomáš Mašín
Herci: Kryštof Hádek, Karolina Gruszkaová,
Martin Huba, Jan Kraus, Tomasz Tyndyk
21. 3. 2010 od 19.30 hodin
AVATAR
akční, sci – fi, USA, 2009
Největší filmová událost roku! Oscarový
režisér James Cameron začal pracovat na
tomto unikátním 3D projektu před mnoha lety,
kdy většinu jeho vizí ještě nebylo možno díky
nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvořit. Cesta do fantastického světa planety
Pandora čekala na svou filmovou premiéru
téměř 10 let! Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací.
Režie: James Cameron
Herci: Sam Worthington, Zoe Saldanaová,
Sigourney Weaverová, Stephen Lang, Joel
Moore
28. 3. 2010 od 19.30 hodin
ZOMBIELAND
komedie, USA, 2009
Akční komedie Zombieland společnosti
Columbia Pictures vypráví příběh dvou mužů,
kteří se snaží přežít ve světě ovládaném zombies. Columbus je obrovský zbabělec - ale jak se
ukazuje, pokud máte hrůzu z toho, že vás sežerou zombies, dokáže vás strach udržet naživu.
Režie: Ruben Fleischer
Herci: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson,
Emma Stoneová, Abigail Breslinová, Amber
Heardová
POZOR ZMĚNA ZAČÁTKU PROMÍTÁNÍ –
OD 20. 00 HODIN!!!
4. 4. 2010 od 20.00 hodin
TRABLE V RÁJI
komedie, USA, 2009
Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako
lék na manželskou krizi? Proč ne. Jenže když
váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit v peklo na Zemi. V tomhle nezáviděníhodném aranžmá se naštěstí ocitají skvělí američtí komici v čele s Vincem Vaughnem, takže
lze očekávat, že si jejich utrpení budete náležitě užívat. Čtyři vztahy v různé fázi partnerské
spokojenosti.
Režie: Peter Billingsley
Herci: Vince Vaughn, Jason Bateman, Faizon
Love, Jon Favreau, Malin Akermanová
11. 4. 2010 od 16.30 a 20.00 hodin
PRINCEZNA A ŽABÁK
animovaný, USA, 2009
Všichni známe pohádku, ve které spanilá
princezna políbí nevzhledného žabáka, ten se
promění v krásného prince, s princeznou se
ožení a pak spolu žijí šťastně až do smrti. Ve
filmu Princezna a žabák k polibku mezi princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je
dosti odlišný, a to je pouze první z celé řády
překvapení, kterými tato třaskavá směs rozverného humoru, napětí, hudby a citu oplývá.
Láska si ale nakonec vždycky cestu najde - ať
už mezi princem a princeznou... nebo mezi
žabákem a žábou... či mezi svatojánkem a jeho
milou.
Režie: Ron Clements, John Musker
Herci: Anika Noni Roseová, Bruno Campos,
Keith David, Michael-Leon Wooley, Jennifer
Cody
18. 4. 2010 od 16.30 a 20,00 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
animovaný, USA, 2009
V roce 2007 vstoupil do kin formou celovečerního filmu komiksový fenomén mnoha generací Alvin a Chipmunkové. V okurkové sezóně
se hudebnímu skladateli Daveovi Sevillemu
podařilo ze zpívajících chipmunků Alvina,
Simona a Teodora udělat filmovou senzaci a to
i přesto, že toto nekontrolovatelné trio zdevastovalo svému kamarádovi Daveovi dům, ohrozilo kariéru a převrátilo život vzhůru nohama.
Než jste stihli říct “Alvinnnnneee!!!”, začalo se
mluvit o dalším pokračování filmu.
Režie: Betty Thomasová
Herci: Anna Farisová, Justin Long, Matthew
Gray Gubler, Jason Lee, Christina
Applegateová
25. 4. 2010 od 20.00 hodin
MORGANOVI
animovaný, USA, 2009
Komedie Morganovi vypráví příběh velice
úspěšného manželského páru z Manhattanu,
Paula a Meryl Morganových, jejichž dokonalý
život má jen jedinou chybičku - rozpadá se jim
manželství. Problémy v lásce ale nejsou ničím
ve srovnání s tím, co na ně osud chystá vzápětí: jsou svědky vraždy a stanou se středem
zájmu nájemného zabijáka. FBI se je jakožto
svědky snaží ochránit a pošle proto Morganovy
z jejich milovaného New Yorku do malého městečka ve Wyomingu, kde je partnerský vztah,
který narážel na jistá úskalí, nucen čelit
Skalistým horám... leda by se Morganovým v
jejich novém životě oproštěném od BlackBerry
podařilo trochu zpomalit a znovu probudit vzájemnou vášeň.
Režie: Marc Lawrence
Herci: Hugh Grant, Sarah Jessica Parkerová,
Natalia Klimas, Vincenzo Amato, Vincenzo
Amato
Vydává:
Adresa:
Uzávěrka tohoto
čísla: 12. 02. 2010
Uzávěrka příštího
čísla: 30. 4. 2010
Náklad: 890
Obec Dolní Dobrouč
Obec Dolní Dobrouč
čp. 380, 561 02
Tel.: 465 543 311; 465 543 111
Fax: 465 543 426
www.dolnidobrouc.cz
Redakční rada:
Ing. Kateřina Kadlecová
Pavel Šisler
Kristýna Skalická
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Jazyková korektura:
Mgr. Blažena Čejková
Grafická úprava:
Mgr. Libor Bartoš
Tisk:
Grantis, s.r.o., Ústí nad Orlicí
Tel.:
465 525 741

Podobné dokumenty

kanka do pohádky

kanka do pohádky Komedie V hlavní roli já patří k filmům, u kterých se královsky bavíte, nicméně v hloubi duše se za to stydíte, protože v ní opravdu nic není k smíchu. Představitel jedné z hlavních rolí Dylan Mora...

Více

Schválen rozpoãet obce na rok 2011

Schválen rozpoãet obce na rok 2011 Letošní rok bude rokem stabilizace po velkých investičních akcích minulých let a rokem příprav nových projektů. Rozpočet obce byl sestaven opatrně. V oblasti příjmů jsou pouze položky, které jsou d...

Více

stavy a užitkovost drůbeže v čr v roce 2015

stavy a užitkovost drůbeže v čr v roce 2015 ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. 170 41 Praha 7, U Topíren 2

Více