Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Transkript

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní dokument
Vzdělávací program pro základní vzdělávání
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská1, příspěvková organizace
~1~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
1. část:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
Identifikační údaje .....................................................................................................................................................3
Název vzdělávacího programu ...............................................................................................................................3
Předkladatel. ...............................................................................................................................................................3
Zřizovatel školy:............................................................................................................................................................3
Charakteristika školy ..................................................................................................................................................4
Úplnost a velikost školy ..............................................................................................................................................4
Historie školy.................................................................................................................................................................4
Umístění školy...............................................................................................................................................................4
Vybavení školy ............................................................................................................................................................4
Charakteristika pedagogického sboru ..................................................................................................................4
Charakteristika ţáků ...................................................................................................................................................4
Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce ..................................................................................................5
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty ......................................................................................................................5
Sdruţení rodičů a přátel školy...................................................................................................................................5
Školská rada ................................................................................................................................................................5
Školská poradenská zařízení .....................................................................................................................................5
Další partneři školy ......................................................................................................................................................5
Charakteristika školního vzdělávacího programu ................................................................................................6
Zaměření školy.............................................................................................................................................................6
Výchovné a vzdělávací strategie ...........................................................................................................................6
Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
7
3.2.2. Zabezpečení výuky ţáků s lehkým mentálním postiţením
7
3.2.3.
Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných ................................................................................................8
3.3.
Speciálně pedagogická péče ................................................................................................................................8
3.4.
Poradenství v rámci školy ..........................................................................................................................................8
3.4.1.
Výchovné poradenství ..............................................................................................................................................8
3.4.2.
Metodik prevence .....................................................................................................................................................9
3.5.
Zabezpečení průřezových témat ............................................................................................................................8
4.
Učební plán .............................................................................................................................................................. 13
5.
Učební osnovy ......................................................................................................................................................... 14
6.
Hodnocení a autoevaluace školy ....................................................................................................................... 15
6.1.
Pravidla pro hodnocení ţáků ................................................................................................................................ 15
6.2.
Hodnocení a klasifikace......................................................................................................................................... 15
6.3.
Hodnocení a klasifikace ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami ...................................................... 17
6.4.
Celkové hodnocení ................................................................................................................................................ 19
6.4.1.
Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:........................................................................ 19
6.4.2.
Způsob získávání podkladů pro hodnocení ....................................................................................................... 20
6.4.3.
Hodnocení v zájmových útvarech ...................................................................................................................... 18
6.4.4.
Výchovná opatření ................................................................................................................................................. 18
6.4.5.
Pochvaly ................................................................................................................................................................... 19
6.4.6.
Hodnocení práce v zájmových útvarech .......................................................................................................... 21
6.4.7.
Sebehodnocení ....................................................................................................................................................... 21
6.4.8.
Výstupní hodnocení ................................................................................................................................................ 19
6.4.9.
Komisionální přezkoušení ....................................................................................................................................... 19
6.4.10. Opravná zkouška .................................................................................................................................................... 20
6.4.11. Přezkoušení ............................................................................................................................................................... 20
6.4.12 Dodatečná zkouška................................................................................................................................................ 20
6.4.13 Postup do dalšího ročníku...................................................................................................................................... 20
6.5.
Autoevaluace školy ................................................................................................................................................ 20
2. část: Vzdělávací oblasti
~2~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
1.
Identifikační údaje
1.1. Název vzdělávacího programu
Oficiální název:
ŠKOLNÍ VZDĚL ÁVACÍ PROGR AM Z ÁKL ADNÍHO VZDĚL ÁVÁNÍ
1.2. Předkladatel:
Základní škola:
Ulice, č.p., č.o.:
PSČ, město:
Základní škola Brno, Blanenská 1
Blanenská 1
621 00 Brno
Ředitel:
Zástupkyně ředitele:
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Petr Kotyza
PaedDr. Alena Zaplatílková
Mgr. Martin Novák
Kontakty:
e-mail:
www:
č.tel. ředitele: 541227316
[email protected]
[email protected]
www.zsjehnice.cz
Zařazení do sítě škol:
1. 8. 2004
IZO:
IČO:
600108520
70829705
1.3. Zřizovatel školy:
Název:
Adresa:
Kontakty:
e-mail:
www:
Statutární město Brno, Městská část Brno-Jehnice 621 00
Náměstí 3. května 5
č.tel.: 541 237 425
[email protected]
http://www.volny.cz/umcjehnice
Platnost dokumentu od:
1.9. 2007
Verze: č. 2 č. j. ZŠ Jeh/188/2010
Verze: č. 3 č. j. ZŠ Jeh/146/2013 platnost od 1.9.2013
Podpis ředitele školy
Razítko školy
Tato verze byla schválena školskou radou dne
. Za školskou radu :
~3~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Preambule
V 21. století dochází k velkým změnám ve společnosti. Těmto změnám je nutné přizpůsobit i vzdělávání.
Je třeba se naučit nejen hledat nové informace ale hlavně je umět vyuţívat.
2.
Charakteristika školy
2.1. Úplnost a velikost školy
Základní škola Brno, Blanenská 1 je neúplná škola s pěti postupnými ročníky. Kapacita školy je 300 ţáků.
2.2. Historie školy
Počátek historie školní budovy je datován dnem 24. listopadu 1895, kdy byla slavnostně vysvěcena a
předána do uţívání. Avšak první škola v Jehnicích byla vystavěna jiţ v roce 1872. Do té doby chodily
děti do jednotřídní školy v Řečkovicích. Od té doby škola prodělala několik rekonstrukcí, z níţ
nejvýznamnější pro zachování školy, byla rekonstrukce poválečná, kdy budova byla zcela zničena.
Poslední rekonstrukce proběhla mezi lety 1994 - 1999
2.3. Umístění školy
Budova základní školy je situována v klidné části Brna. V oblasti s poměrně dobrou dostupností městské
hromadné dopravy. Škola leţí v lesnaté a kopcovité krajině, vyuţíváme toho k výukovým účelům
v rámci oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví a naplnění obsahu Enviromentální výchovy.
Dostupné je i hřiště Sokolu Ořešín, které škola vyuţívá v letním období k míčovým hrám a dle počasí
v zimě k výcviku bruslení.
2.4. Vybavení školy
V budově školy je výdejna obědů a kuchyně, šatna ţáků, kabinet školních pomůcek, keramická dílna,
keramická pec, sociální zařízení ţactva, sborovna, sociální zařízení pedagogických pracovníků. Škola je
dále vybavena výtahem, coţ umoţňuje vzdělávat i ţáky s tělesným postiţením. Disponujeme
počítačovou učebnou se sedmi počítači, malou a velkou tělocvičnou a víceúčelovým hřištěm.
Materiální vybavenost je na dobré úrovni a vychází z finančních moţností školy. K dispozici je i tzv. English
club, který je vybaven tak, aby poslouţil k výuce anglického jazyka jazykové školy Astra. Ţáci si tu
mohou zapůjčit i knihy a časopisy v anglickém jazyce.
2.5. Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupkyně ředitele, třídní učitelé včetně výchovné poradkyně a 2
vychovatelky školní druţiny. Na škole pracují také asistenti pedagoga, počet je přizpůsoben potřebám
ţáků.
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou svými počítačovými dovednostmi zařazeni minimálně do modulu Z.
Dále jsou všichni pravidelně proškolování v problematice ochrany při mimořádných událostech. Ve
škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a speciální pedagog, který zajišťuje spolu
s výchovným poradcem péči o integrované ţáky.
I přesto, ţe naše škola obsahuje pouze 1. – 5. ročník, snaţíme se ve 3. – 5. ročníku o určitou předmětovou
odbornost. V tomto směru je také zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků, tedy podle
jejich odborné orientace.
2.6.
Charakteristika ţáků
Na škole se vzdělávají ţáci městské části Jehnice a z přilehlých městských částí Mokrá Hora a Ořešín a
také i ţáci z jiných oblastí. Máme zkušenosti také s integrovanými ţáky se specifickými vzdělávacími
potřebami například s poruchami chování, s ţáky s lehkým mentálním postiţením.
~4~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
2.7. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Projekt přihraniční spolupráce dětí a mládeţe Jihomoravského kraje s dětmi a mládeţí Dolního
Rakouska. Nad tímto projektem převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje a garantem je VKS
Univerzita Brno, oddíl atletiky. Základní škola a mateřská škola Brno Jehnice se tohoto projektu aktivně
účastní. Cílem tohoto projektu je navázat vztahy s rakouskými sousedy jak formou výměnných pobytů,
tak formou atletických závodů, které zároveň podporují vztah dětí k pohybovým aktivitám.
Sport Vereinigung Schwechat – Rakousko – sport, výměnné pobyty dětí
Školský spolek Komenský – Wiena - Rakousko
Škola Komenský Wiena – Rakousko
2.7.1. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Jedním z hlavních cílů školy je dobrá spolupráce s rodiči. Rodiče jsou s průběhem vzdělávání a s
výsledky ţáků pravidelně seznamováni formou zápisů do ţákovských kníţek, na třídních schůzkách a
hovorových hodinách. Mohou školu také kdykoli navštívit po vzájemné dohodě s vyučujícím.
Je-li nutné řešit problémy, dochází k osobnímu jednání. Zúčastní se ho rodiče a třídní učitel, u
závaţnějších případů vedení školy a výchovná poradkyně.
Pro úspěšné vzdělávání a výchovu dětí je dobrá spolupráce školy s rodiči nezbytná.
2.7.2. Sdruţení rodičů a přátel školy
Se školou úzce spolupracuje Sdruţení rodičů a přátel školy, které je velmi aktivní a má tu tradici. Během
školního roku pořádají pro ţáky několik akcí, např. karneval, pálení čarodějnic, Martinský lampionový
průvod apod.
2.7.3. Školská rada
Školská rada ZŠ Blanenská 1, Brno, zaloţena v září 2006, se zvolenými zástupci, kterými jsou za pedagogy
dva členové pedagogického sboru, dva členové za rodiče a dva členové za zřizovatele.
2.7.4. Školská poradenská zařízení
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 253/15
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postiţené Brno
2.7.5. Další partneři školy
Městská část Brno – Jehnice – zřizovatel školy
Městská část Brno – Ořešín
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Pedopsychiatrický stacionář Srdíčko – Brno
Sport
Tělovýchovná jednota Sokol Jehnice – volejbal, badminton
Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno – atletika
Házenkářský klub SK KP Brno – házená
Hasiči Jehnice
Kultura
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové
Vzdělávací činnost
Astra – jazyková škola s. r. o.
~5~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Výše zmíněné organizace se ve spolupráci se školou podílejí na akcích:
Ples Základní školy v Jehnicích
Dětský maškarní karneval
Běh o pohár Jehnic
Vánoční atletický mítink pro mentálně postiţené
Sportovní letní a zimní soustředění – volejbal, badminton, atletika
Prázdninové týdny sportu pro děti
Vánoční jarmark
Školní akademie (koncem školního roku)
3.
Charakteristika školního vzdělávacího programu
3.1. Zaměření školy
Základní škola Brno, Blanenská 1 je všeobecně zaměřenou školou. V rámci disponibilních hodin jsme
zvýšili hodinovou dotaci jazyků ve 4. a 5. ročníku.
Z volnočasových aktivit nabízíme krouţek v rámci integrace pro ţáky s výukovými obtíţemi, dále krouţek
českého jazyka a matematiky pro ţáky 5. ročníku, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, jako přípravu
k přijímacím zkouškám. Zároveň se snaţíme uspokojit poptávku po výuce anglického jazyka dle
moţností školy a přání rodičů, pro kaţdý ročník minimálně jedna hodina krouţku anglického jazyka
týdně.
3.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Celá společnost je zahlcena novými informacemi ze všech oblastí vzdělávání. S těmito informacemi si
musí poradit nejen dospělí, ale i děti. Právě děti se s nimi musí naučit pracovat. Cíleným působením
učitelů a ostatních pedagogických pracovníků pomáháme ţákům utvářet základní hodnoty a
dovednosti důleţité pro jejich osobnostní rozvoj, který je charakterizován klíčovými kompetencemi.
Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých
pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého člena společnosti.
Základní vzdělání má ţákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet tyto klíčové kompetence a poskytnout
základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace ze ţivota a na praktické jednání
Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu ţáků je moţno popsat
následujícím způsobem:
Kompetence k učení
- vedeme ţáky k práci s grafy, diagramy, tabulkami
- vedeme ţáky k vyuţívání kalkulátorů pro zjednodušení výpočtů
- vedeme ţáky k chápání logických souvislostí
- vedeme ţáky k účasti v soutěţích a olympiádách
- vedeme ţáky k práci s literaturou při opakování a rozšiřování vědomostí
- vedeme ţáky k poznání smyslu a cíle svých aktivit
- vedeme ţáky k plánování, organizování a řízení vlastní činnosti
- vedeme ţáky k realizaci vlastních nápadů (školní časopis, projekty)
- vedeme ţáky k prezentaci svých schopností na soutěţích
- snaţíme se vytvářet takové situace, při kterých ţáci zaţijí úspěch (motivační hry, soutěţe)
- vedeme ţáky k propojování informací se skutečným ţivotem
- vedeme ţáky k sebehodnocení (ústní)
Kompetence k řešení problémů
- vedeme ţáky k řešení problémů na základě pozorování a srovnávání
- zapojujeme celý kolektiv při řešení problémů (diskuze, třídnické hodiny)
- učíme ţáky pojmenovat problém, poznat jeho příčiny (situační hry)
- vedeme ţáky k řešení problémů formou zadaných úkolů a k vyjádření vlastního názoru
- zdokonalujeme práci s co největším mnoţstvím zdrojů informací při řešení problému (práce s knihou,
internet, praktické pokusy, vlastní výzkum ţáků)
- vedeme ţáky k adekvátní reakci při úrazu spoluţáka
~6~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
- vedeme ţáky k hledání různých způsobů řešení a k obhajování svých názorů
- motivujeme ţáky řešením úloh ze ţivota
Kompetence komunikativní
- vedeme ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky, učiteli a ostatními lidmi
- vedeme ţáky k práci ve dvojicích či skupinách
- vedeme ţáky k získávání nových informací vyhledáváním na internetu a jejich předávání spoluţákům
- vedeme ţáky k osvojení kultivovaného ústního projevu
- vedeme ţáky k tomu, aby reagovali na povely a sami je pouţívali
- vedeme ţáky k účelné komunikaci se spoluţáky, k vyuţívání jimi získaných informací
- vedeme ţáky k naslouchání a přijímání názorů druhých
- vedeme ţáky k argumentaci a obhajobě svého názoru
- vedeme ţáky ke spolupráci formou kooperativního učení
- motivujeme a vedeme ţáky k vlastní četbě
Kompetence sociální a personální
- vedeme ţáky k vzájemné toleranci, vstřícnosti, empatii, naslouchaní druhému (skupinová práce)
- vedeme ţáky při skupinové práci ke spolupráci, účasti na debatě, řešení problémů a k respektování
různých hledisek
- vedeme ţáky k tomu, aby nezesměšňovali a nevysmívali se spoluţákům, váţili si názorů a práce
druhých
- vedeme ţáky k podílení se na vytváření pravidel práce v týmu
- vedeme ţáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichţ formulaci se sami
podílejí
- vedeme ţáky k ochotnému poskytnutí pomoci v případě potřeby nebo jsou-li o ni poţádáni
- vedeme ţáky k odmítání všeho, co narušuje klidnou atmosféru ve třídě, škole
- rozvíjíme v dětech zdravé sebevědomí (prezentace vlastních prací před kolektivem)
- vedeme ţáky k toleranci (rasové, náboţenské rozdíly, handicapovaní a sociálně slabší lidé)
- tuto kompetenci vyvozujeme a vedeme k jejímu naplňování na školách v přírodě, výletech,
soustředěních,exkurzích
- prostřednictvím sportovních her rozvíjíme v dětech schopnost respektovat daná pravidla, coţ přispívá
k vědomému vnímání a dodrţování dalších určených pravidel (např. školní řád).
Kompetence občanské
- učíme ţáky stanovit si sami pravidla chování v třídním kolektivu (třídnické hodiny)
- učíme ţáky orientovat se ve společenském dění (sledování tisku, médií)
- učíme ţáky zodpovědnosti, samostatnosti, flexibilitě
- vedeme ţáky k toleranci k různým kulturám, národům, rasám
- vedeme ţáky k srozumitelnému vyjádření svého postoje k ochraně prostředí
- vedeme ţáky k respektování opačného pohlaví
- vedeme ţáky k respektování názorů ostatních
- vedeme ţáky k vytváření zodpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí
- vedeme ţáky k rozlišování a uplatňování práv a povinností vyplývajících z různých rolí
Kompetence pracovní
- vedeme ţáky k vyhledávání v atlasech a klíčích
- vedeme ţáky k podílení se na organizování svého denního reţimu
- vedeme ţáky k samostatnosti (plánování a organizace práce, příprava pomůcek, úklid pracovního
místa)
- vychováváme k pracovní bezpečnosti, hygieně, zručnosti
- vedeme ţáky k sebehodnocení a k poznání svých schopností
- vedeme ţáky k vyuţívání znalostí a dovedností v běţném ţivotě
- organizujeme praktické exkurze a zapojujeme ţáky do projektů (dlouhodobé, krátkodobé)
- učíme ţáky prezentovat projekty (před spoluţáky, před rodiči)
- vyuţíváme názorné pomůcky (manipulace s demonstračními pomůckami)
3.2.1. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním
znevýhodněním i ţákům talentovaným i ţákům mimořádně nadaným. Škola můţe vzhledem ke svému
vybavení přijmout i tělesně postiţené ţáky s omezenou moţností pohybu.
~7~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Třídní učitel ve spolupráci se speciálním pedagogem a výchovným poradcem zajišťuje vzdělávací
potřeby ţáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě
diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a vyuţívány vhodné metody a organizační postupy výuky.
Ţáci se zdravotním postiţením i ţáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běţných tříd.
V případě doporučení a odborného posudku poradenského pracoviště, je pro ţáka vypracován
individuální vzdělávací program (IVP), ten společně vypracovává speciální pedagog, výchovný
poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci ţáka.
Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu
ţáka a spolupráce se zákonnými zástupci.
3.2.2.
Zabezpečení výuky ţáků s lehkým mentálním postiţením
Ţáci s lehkým mentálním postiţením jsou vzděláváni podle přílohy ke ŠVP, který upravuje vzdělávání a
způsoby hodnocení výsledků těchto ţáků. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště
speciální pedagog, výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se
zákonnými zástupci ţáka, vytváří a realizují IVP. Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna
v případě potřeby, dohodou o formě podílu ţáka a spolupráce se zákonnými zástupci.
3.2.3.
Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných
Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání ţáků. Při zjišťování mimořádného nadání ţáků
spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a
realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní ţáci mohou být přeřazeni do vyššího
ročníku na základě komisionální zkoušky.
V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání ţáka. Pro nadaného
ţáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti
jeho nadání. Nadaní ţáci individuálně nebo skupinově mohou navštěvovat vybrané bloky výuky ve
vyšším ročníku. Případně mohou být vytvářeny skupiny ţáků s talentem pro určitou výukovou oblast
napříč ročníky. Dále zavádíme školní krouţky, případně doporučíme krouţky, které jsou vhodné a
dosaţitelné mimo školu. Nabízíme moţnost uplatnění mimo školu (soutěţe). Dbáme na to, aby u těchto
ţáků nedocházelo k výkyvům v chování, k porušování pravidel a řádů pro ostatní spoluţáky, pěstujeme
u nich toleranci a ochotu pomáhat při spolupráci s ţáky méně nadanými nebo s menším zájmem o
učení.
3.3. Speciálně pedagogická péče
Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog školy ve spolupráci s výchovným poradcem
a s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Podílí se na sestavení individuálního
vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a rodiči. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku
ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická skupinová práce probíhá zpravidla
v rámci krouţku integrace. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště a podmínek školy.
Speciální pedagog podporuje rozvoj ţáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu
učitelům.
U ţáků s potřebou asistence ve výuce škola usiluje o zajištění asistenta učitele, který spolupracuje se
speciálním pedagogem, výchovným poradcem, třídním učitelem a případně s dalšími vyučujícími při
naplňování IVP.
3.4. Poradenství v rámci školy
Poradenské sluţby zajišťuje výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence a vedení školy s
třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.
3.4.1. Výchovné poradenství
Na výchovného poradce školy, stejně jako na třídního učitele, se mohou ţáci kdykoli ve škole obrátit a
poţádat ho o konzultaci a podporu v obtíţných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy
pomáhá s řešením konfliktů mezi ţáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a ţáky
(mediace). Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální
pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi
~8~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s ţákem s potíţemi v učení,
v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech
zajišťujících psychologickou a sociální péči.
Výchovný poradce dále zajišťuje:









Poradenství ţákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům ţáka ve
výchově a vzdělávání,
poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora ţáků ve zlepšení,
prevence neúspěchu,
poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a ţákovi, postupy řešení
ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků,
poradenství v obtíţných ţivotních situacích ţákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
kariérové poradenství (při přestupu ţáka na víceletá gymnázia, při přestupu na druhý stupeň ZŠ)
poradenství při integraci ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně ţáků z odlišného
kulturního prostředí a ţáků se sociálním znevýhodněním,
poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných ţáků,
metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při
pedagogické práci s ţáky,
poskytování informací o dalších sluţbách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími
odbornými institucemi.
Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby ţáků a rodičů.
3.4.2. Metodik prevence
Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní program“ pro
daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Prevence probíhá v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích
oblastí i při realizaci průřezových témat.
Metodik a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením sociálně právní ochrany dětí příslušných
úřadů městských částí a kurátory pro děti a mládeţ a sdruţeními poskytujícími sluţby v této oblasti. Škola
monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný
poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s ţáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje
s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, vyuţívá vybrané programy.
3.5. Zabezpečení průřezových témat
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného
světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání.
Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení
vzdělávacích oborů. Abychom této moţnosti vyuţili co moţná nejlépe, nevytváříme pro průřezová
témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a
realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí ţáci pouţívat znalosti a dovednosti z různých
vzdělávacích oborů.
Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vţdy součástí charakteristiky vzdělávací
oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci
uvádíme ještě přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů.
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
Mediální výchova
Osobnostní a sociální výchova - OSV
~9~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova klade důraz na rozvoj člověka a jeho osobnosti
ve vztahu k ostatním lidem i k sobě samému.
Zaměřuje se na individualitu dítěte, uvědomování si svých moţností vzhledem k ostatním, hledání
vlastního místa ve skupině a na utváření vztahů ke spoluţákům i dospělým.
Prostřednictvím společně stanovených pravidel vytváříme u dětí schopnost převzít
zodpovědnost za své chování a plnění úkolů vyplývajících z práce ve škole.
OSV reflektuje osobnost ţáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Moderními výukovými
metodami vedeme ţáky k návodům, jak řešit obtíţnější ţivotní situace. Specifické pro osobnostní a
sociální výchovu je, ţe ţáci se dovednostem učí sami na sobě, na konkrétní ţákovské skupině. Jejím
smyslem je pomáhat kaţdému ţákovi hledat vlastní cestu k ţivotní spokojenosti zaloţené na dobrých
vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Průřezové téma se prolíná většinou předmětů.
Výchova demokratického občana - VDO
Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V
obecné rovině představuje syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině
pak hlavně rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému
uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.
Výchova demokratického občana má vybavit ţáka základní úrovní občanské gramotnosti.
Občanskou gramotností rozumíme orientaci ve sloţitostech, problémech a konfliktech otevřené,
demokratické a pluralitní společnosti, aby ţáci byli způsobilí konstruktivně řešit problémy, tzn. aby uměli
řešit problémy se svou lidskou důstojností, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, vědomím
svých práv a povinností, svobod a odpovědností, se znalostí a dovedností uplatňovat zásady slušné
komunikace a demokratických způsobů řešení. Průřezové téma se prolíná většinou předmětů.
Tematické okruhy :
Občanská společnost a škola



vytváří demokratickou atmosféru ve třídě
uplatňuje demokratické principy a hodnoty v kaţdodenním ţivotě školy /projekty, práce ve
skupině
aktivně se zapojuje do školní ţákovské rady, třídní samosprávy, podílí se na vytváření a
dodrţování pravidel ve třídě
Občan, občanská společnost a stát





zná svá práva a povinnosti, umí je přiměřeně věku uplatňovat
je odpovědný za své postoje a činy, má zájem o celkové dění v místě bydliště
uvědomuje si základní principy a hodnoty demokratického politického systému
respektuje vztahy k jiným identitám
rozpoznává příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů
Formy participace občanů v politickém ţivotě



vnímá obec jako základní jednotku samosprávy státu
uvědomuje si existenci společenských organizací a hnutí ve své obci
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování



vnímá rozdíl demokracie, zná její principy / spravedlnost, právo, morálka /
chápe význam Ústavy jako základního zákona země
snaţí se demokraticky řešit konflikty ve třídě i v osobním ţivotě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VGS
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve
vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Je to
princip prostupující celým základním vzděláním. Podstatnou součástí evropské dimenze v základním
vzdělávání je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v
dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i při rozhodování o svém
budoucím osobním ţivotě.
~ 10 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Toto téma rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá ţákům širší
horizonty poznání a perspektivy ţivota v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s
moţnostmi, které jim tento prostor poskytuje.
Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a
umoţňuje uplatnit dovednosti, které si ţáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve
vědomí a jednání ţáků tradiční evropské hodnoty, k nimţ patří humanismus, svobodná lidská vůle,
morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvaţováním, kritickým myšlením
a tvořivostí.Průřezové téma se prolíná většinou předmětů.
Multikulturní výchova - MKV
Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umoţňuje ţákům seznamovat
se s rozmanitostí různých kultur - tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak budou moci
ţáci lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturu, tradice a hodnoty.
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění
odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování
neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a
současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky
ostatních národností ţijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet společné body
pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci.
Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a ţáky, mezi
ţáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němţ se
setkávají ţáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se
budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i ţáci minorit a ţáci majority
budou poznávat kulturu svých spoluţáků – příslušníků minorit. Takové klima přispěje ke vzájemnému
poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči
„nepoznanému“.
Enviromentální výchova - EV
Průřezové téma Enviromentální výchova vychází z komplexního pojímání vztahu člověka k
ţivotnímu prostředí, za něţ je povaţováno vše – od nejbliţšího okolí po biosféru planety. Propojuje tak
hlediska přírodovědná, sociální, technicko – ekonomická i estetická.
Enviromentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka a
ţivotního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti
a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i kaţdého jedince. Umoţňuje sledovat a
uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání
aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských,
hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a
globálními problémy), i moţnosti různých variant řešení enviromentálních problémů. Vede jedince k
aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udrţitelnosti rozvoje lidské civilizace
ţivotní styl a hodnotovou orientaci ţáků. Průřezové téma se prolíná většinou předmětů.
Cílem je vychovat občana, dodrţujícího zákony a který současně ví, jak se v přírodě pohybovat
a objevovat její krásu či zajímavosti.
Mediální výchova - MDV
V základním vzdělávání průřezové téma Mediální výchova nabízí základní poznatky a
dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Mediální výchova není naukou o tvorbě
mediálního obsahu, je naukou o tom, jak obsahu správně rozumět. Mediální výchova má vazbu na
vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace a Informační a komunikační
technologie. Průřezové téma se prolíná většinou předmětů.
~ 11 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova
Tématické okruhy
Rozvoj schopností
poznávání
1.
2.
3.
4.
5.
Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
Výchova
demokratického
občana
Kreativita
I Aj
I Aj
I IT
I Aj
Poznávání lidí
I Aj
I Aj
I Aj
Mezilidské vztahy
I Aj
I Aj
I Aj
Komunikace
I Aj
I Aj
I IT
I Aj
I Aj
I Prv
I Tv
I Vv
I Aj
I IT
I Vl
I Čj
I Aj
Kooperace a
kompetice
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje,
praktická etika
Občasnská společnost
a škola
I Čj
IM
I Prv
I Tv
I Vv
I Pč
Občan, občanská
společnost a stát
Výchova k myšlení v
evropských a glob.
souvislostech
Formy participace
občanů v politickém
ţivotě
Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Evropa a svět nás
zajímá
IM
I Prv
I Tv
I Vv
I Pč
I Prv
I IT
I Vl
I Vl
I Hv
I Vv
I Vv
Objevujeme Evropu a
svět
I Aj
I Hv
I Vv
I Pč
I Aj
I Aj
I Vl
I Pč
IM
I Aj
I Aj
I Aj
Jsme Evropané
Multikulturní výchova
I Vl
Kulturní diference
I Hv
Lidské vztahy
I Hv
~ 12 ~
I Čj
I Aj
I Čj
I Prv
I Tv
I Čj
I Aj
I Tv
I Pč
I Čj
I Aj
I Vl
I Vv
I Čj
I Aj
I Vl
I IT
I Čj
I Aj
I Vl
I Vv
I Aj
I Vl
I Tv
I Pč
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
I Hv
I Tv
I Pč
Environmentální
výchova
Mediální výchova
Etnický původ
I Čj
I Vl
I Pč
Multikulturalita
I Aj
I Aj
I IT
I Aj
Princip sociálního smíru
a solidarity
I Aj
I Prv
I Aj
I Vl
I Aj
I Prv
I Vv
I Prv
I Př
I Vv
I Př
I Vv
Ekosystémy
I Vv
Základní podmínky
ţivota
I Hv
Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí
I Čj
I Prv
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv médii
ve společnosti
Tvorba mediálního
sdělení
I Čj
IM
I Prv
I Tv
I Vv
I Vv
I Prv
I Vv
I Prv
I Pč
I Prv
IM
I Prv
I Tv
I Vv
I Čj
I Vv
IM
I Aj
I Prv
I Vv
I Pč
I Vv
I Př
IM
I Tv
I Pč
IM
I Př
I Tv
I Pč
I Čj
I IT
I Hv
I Vv
I Vv
I Čj
I Hv
I Čj
I Hv
I Tv
Práce v realizačním
týmu
Vysvětlivky symbolů:
I
Čj
M
Aj
IT
Prv
Př
Vl
Tv
Hv
Vv
Pč
integrace tématického okruhu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu
český jazyk
matematika
anglický jazyk
informační a komunikační technologie
prvouka
přírodověda
vlastivěda
tělesná výchova
hudební výchova
výtvarná výchova
pracovní činnost
~ 13 ~
I Čj
I Tv
I Čj
I Aj
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
4.
Učební plán
Tabulka učebního plánu
1. ročník
Oblasti
Předmět
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a jeho
svět
Umění a kultura
Člověk a svět
práce
Člověk a zdraví
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
1. – 5.
hodin/
hodin/
hodin/
hodin/
hodin/
ročník
disponibiln disponibiln disponibiln disponibiln disponibiln
í hodiny
í hodiny
í hodiny
í hodiny
í hodiny
9/2
10/3
8/1
7/0
7/0
41
1. – 5.
ročník
disponi
bilní
hodiny
6
Cizí jazyk
0
0
3/0
4/1
4/1
11
2
Matematika
4
5/1
5/1
5/1
5/1
24
4
1/0
0
1
0
Informační a
komunikační
technologie
Prvouka
0
0
0
2/0
2/0
3/1
0
0
7
1
Přírodověda
0
0
0
2/0
2/0
4
0
Vlastivěda
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Praktické
činnosti
Tělesná výchova
0
0
0
1/0
2/1
3
1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
5
0
1/0
1/0
1/0
2/0
2/0
7
0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
5
0
2
2
2
2
2
10
0
20/2
22/4
24/3
26/3
26/2
118
14
Časová dotace
Poznámky k učebnímu plánu
V l. - 3. ročníku ZŠ lze vyučovat předmětům v blocích, v menších časových celcích neţ je 1 vyučovací
hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní časové
dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.
Český jazyk - V 1. ročníku ZŠ má předmět komplexní charakter. Ve 2. - 5. ročníku ZŠ je předmět
rozčleněn na Jazykovou výchovu, Komunikační a slohovou výchovu a Literární výchovu. O časové
dotaci jednotlivých sloţek rozhodne vyučující. Ve 2. - 5. ročníku ZŠ se psaní vyučuje v týdnu zpravidla v
menších časových celcích, neţ je celá vyučovací hodina.
Cizí jazyk - Ve 3. - 5. ročníku ZŠ škola organizuje výuku anglického jazyka.
Přírodověda, Vlastivěda
Ve 4. a 5. ročníku ZŠ o časové dotaci jednotlivých předmětů a o organizaci výuky rozhodne ředitel školy
po dohodě s vyučujícím tak, aby se vyučovalo oběma předmětům učebního plánu v daném ročníku.
V rámci dané časové dotace se vyučuje i učivu z oblasti výchovy ke zdraví v rozsahu 40 hodin celkem
za 4. a 5. ročník.
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Praktické činnosti
Ve 4. a 5. ročníku ZŠ o časové dotaci jednotlivých předmětů a o organizaci výuky rozhodne ředitel školy
po dohodě s vyučujícím tak, aby se vyučovalo všem předmětům učebního plánu v daném ročníku.
Praktické činnosti
V 1. – 5. ročníku ZŠ o výběru jednotlivých témat učiva a organizaci výuky v rámci podmínek školy
rozhodne ředitel školy. V některých vyučovacích hodinách, podle charakteru prováděné činnosti, můţe
být třída dělena na skupiny tak, aby byla zajištěna bezpečnost ţáka a ochrana jeho zdraví.
~ 14 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Tělesná výchova
Plavecký výcvik se uskutečňuje na ZŠ Herčíkova a to jedno pololetí v 2. ročníku a jedno pololetí ve 3.
ročníku po dohodě ředitele školy a třídních učitelů. K tomuto účelu je upraven i rozvrh, kvůli přepravě
jsou obě hodiny TV v rozvrhu za sebou, tzn. ţe ţáci absolvují 1 hodinu plaveckého výcviku týdně.
Nepovinné předměty
Od 1. ročníku ZŠ mohou být zavedeny nepovinné předměty, které se zařazují nad rámec týdenní
časové dotace povinných předmětů. Ředitel školy můţe koncipovat nepovinné předměty po dohodě
s vyučujícím podle podmínek školy a podle zájmu ţáků. Výběr a počet nepovinných předmětů není pro
ţáka omezen.
5.
Učební osnovy
viz samostatný soubor
6.
Hodnocení a autoevaluace školy
6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků
Pravidla pro hodnocení jsou zpracována podle vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., O základním vzdělávání
Obecné zásady:









při hodnocení, průběţné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický
takt vůči ţákovi
učitel pouţívá stupnice 1 – 5, případně slovního hodnocení
vyuţíváme individuálně vztahovou normu – hodnotíme individuální pokrok kaţdého ţáka
při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáků, k tomu, ţe ţák mohl v průběhu
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici
podklady pro klasifikaci učitel získává:
o soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování
o zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy
písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou ţáci psát
v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující ţákům předem (nejméně jeden týden)
a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy
na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé
klasifikační období – přihlíţí se k systematičnosti v práci a snaha ţáka, stupeň prospěchu se neurčuje
na základě průměru z klasifikace za příslušné období
v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní
učitelé po vzájemné dohodě
u ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami učitel uplatňuje individuální přístup i v hodnocení, a
to na základě ţákových potřeb vyplývajících z informací a doporučení příslušného poradenského
zařízení.
Zaznamenávání průběţné klasifikace
V 1. a 2. ročníku se známky z výchovných předmětů, ústního zkoušení a čtení zaznamenávají do
deníčků, kde mají ţáci tabulku na klasifikaci pro kaţdý měsíc, která je upravena podle potřeb kaţdého
vyučujícího po dohodě s třídním učitelem. Známky zapsané v sešitech a pracovních učebnicích se do
deníčků psát nemusí.
V 3. – 5. ročníku se všechny známky, ze kterých se vychází při konečném hodnocení ţáka,
zaznamenávají do ţákovské knihy.
6.2. Hodnocení a klasifikace
a) V předmětech naukové povahy
Stupeň 1 (výborný)

samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti

myslí logicky správně
~ 15 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program





ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe
vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstiţný, účinně se zapojuje do diskuze
je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí
plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je
velmi přínosné
téměř vţdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
Stupeň 2 (chvalitebný)

s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti

myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost

ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně
a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí.

ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti

kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků

zapojuje se do diskuse

je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí

respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho
působení je přínosné

je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
Stupeň 3 (dobrý)

v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností se dopouští chyb

uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele

má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků,
faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí

podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat

jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby

částečně se zapojuje do diskuze

je schopen studovat podle návodu učitele

občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je
přínosné v menší míře

je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 4 (dostatečný)

v uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závaţné chyby

při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný

v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků má závaţné mezery,
chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí

v logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé

jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti, málo se
zapojuje do diskuze

závaţné chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit

při samostatném studiu má velké těţkosti

demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní, jeho působení není
příliš přínosné. sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy
Stupeň 5 (nedostatečný)

v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závaţné chyby

při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty
učitele

poţadované poznatky si neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí

neprojevuje samostatnost v myšlení

v ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstiţnosti

nezapojuje se do diskuze

chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele

vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým

svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné

správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.
~ 16 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
b) Ve vyučovacích předmětech výchovné povahy
Stupeň 1 (výborný)

v činnostech velmi aktivní

pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí

vţdy pouţívá bezpečně a účinně materiály,nástroje a vybavení

jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný

osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě

aktivně se zajímá o umění a estetiku

jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň
Stupeň 2 (chvalitebný)

v činnostech je aktivní, převáţně samostatný, vyuţívá své osobní předpoklady, které úspěšně
rozvíjí

pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení

jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky

osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě

má zájem o umění a estetiku

je tělesně zdatný
Stupeň 3 (dobrý)

v činnostech je méně aktivní, samostatný a pohotový

nevyuţívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu

materiály, nástroje a vybavení pouţívá bezpečně a účinně pouze někdy

jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb

jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele

nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4 (dostatečný)

v činnostech je málo aktivní i tvořivý

rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé

materiály, nástroje a vybavení většinou nepouţívá bezpečně a účinně

úkoly řeší s častými chybami

vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele

projevuje velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)

v činnostech je převáţně pasivní

rozvoj jeho schopností je neuspokojivý

materiály, nástroje a vybavení nepouţívá téměř nikdy bezpečně a účinně

jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu

minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat

neprojevuje zájem o práci.
6.3. Hodnocení a klasifikace ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami
a) V předmětech naukové povahy
Stupeň 1 (výborný)

ovládá bezpečně poţadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky

myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně

je schopen samostatně studovat vhodné texty

pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné

je schopen téměř vţdy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

vyjadřuje se výstiţně a poměrně přesně

umí a pouţívá kompenzační pomůcky

pracuje spolehlivě s upraveným textem

po zadání práce pracuje samostatně
~ 17 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Stupeň 2 (chvalitebný)

v podstatě uceleně ovládá poţadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky

myslí logicky správně

je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty

pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné

je schopen téměř vţdy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

vyjadřuje se méně výstiţně, ale poměrně přesně

umí a dovede pouţít kompenzační pomůcky

pracuje spolehlivě s upraveným textem

po zadání práce učitelem pracuje s jistotou
Stupeň 3 (dobrý)

má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poţadovaných faktů, pojmů, definic
a poznatků

myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby

je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele

pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné

je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele

vyjadřuje se obtíţně a nepřesně

dovede pouţít kompenzační pomůcky s návodem učitele

pracuje spolehlivě s upraveným textem

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat
Stupeň 4 (dostatečný)

má závaţné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poţadovaných faktů, pojmů, definic a
poznatků

v myšlení se vyskytují závaţné chyby

nesamostatný v práci s vhodnými texty

práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné

málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti

kompenzační pomůcky pouţívá s návodem učitele obtíţně a s chybami

má velké obtíţe při práci s upraveným textem

závaţné chyby dovede s pomocí učitele opravit
Stupeň 5 (nedostatečný)

poţadované poznatky si neosvojil

samostatnost v myšlení neprojevuje

je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele

nepracuje pro tým

správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen

jeho ústní a písemný projev má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti

kompenzační pomůcky nedovede pouţít ani s návodem učitele

s upraveným textem nedovede pracovat

chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele
b) V předmětech výchovné povahy
Stupeň 1 (výborný)

v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně vyuţívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí

jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný

osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě
Stupeň 2 (chvalitebný)

v činnostech aktivní, převáţně samostatný

úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady

projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky

osvojené dovednosti , vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku,
tělesnou zdatnost
~ 18 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Stupeň 3 (dobrý)

v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní

nevyuţívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu

jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb

jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele

nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost
Stupeň 4 (dostatečný)

v činnostech je málo tvořivý, často pasivní

rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé

úkoly řeší s častými chybami

dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele

projevuje velmi malý zájem a snahu
Stupeň 5 (nedostatečný)

v činnostech je skoro vţdy pasivní

rozvoj schopností je neuspokojivý

jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu

minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat

neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemoţňuje
6.4. Celkové hodnocení
6.4.1. Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
- prospěl(a) s vyznamenáním
Ţák prospěl s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ chvalitebný, průměr stupňů
prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší neţ
1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré v případě pouţití slovního hodnocení nebo
kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení ţáků podle § 14
odst. 1 písm. e)
- prospěl(a)
Ţák prospěl, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním
hodnocením.
- neprospěl(a)
Ţák neprospěl, je -li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním
hodnocením.
6.4.2. Slovní hodnocení
Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě
pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání ţáka, které dosáhl zejména
ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku ţáka. Slovní
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jejich vývoji, ohodnocení píle ţáka a jeho
přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka.
Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak
je překonávat. Slovní hodnocení je vypracováváno na základě doporuční pedagogicko-psychologické
poradny a ţádosti rodiče.
Průběţné slovní hodnocení neprobíhá. V individuálních případech jsou pokroky ţáka konzultovány
přímo s rodičem.
~ 19 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
6.4.3. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v průběhu
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým
pozorováním ţáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek
(písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové...) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků
různých činností ţáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a
zdravotnickými pracovníky.
Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a
nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se
nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu ţáka
mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje
známky ţáka, které škola sdělí škola při instituci, kde byl ţák umístěn, ţák se znovu nepřezkušuje.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí
kvalita práce a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se
neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
Případy zaostávání ţáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.
Zákonné zástupce ţáka informuje o prospěchu a chování ţáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých
předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliţe o to zákonní zástupci
ţáka poţádají.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu ţáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a
prokazatelným způsobem.
Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které
mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace ţáka a způsobů získávání podkladů.
6.4.4. Výchovná opatření
Závaţná porušení školního řádu budou projednávána pedagogickou radou a výchovné opatření bude
uděleno podle závaţnosti situace.
Za drobná porušení školního řádu, kázně nebo za neplnění povinností během jednoho pololetí bude
ţákovi udělen konkrétní záznam do ţákovské knihy bez klasifikačního stupně. K udělení výchovného
opatření se přistupuje podle následující stupnice:
~ 20 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
NAPOMENUTÍ
POZVÁNÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE KE KONZULTACI
DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE
UPOZORNĚNÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE V ŢK
(DENÍČKU)
DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY
UPOZORNĚNÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE V ŢK
(DENÍČKU)
SNÍŢENÍ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ
10 záznamů v ţákovské knize (ŢK), deníčku
15 záznamů v ŢK, deníčku
20 záznamů v ŢK, deníčku
25 záznamů v ŢK, deníčku
30 záznamů v ŢK, deníčku
35 záznamů v ŢK, deníčku
40 záznamů v ŢK, deníčku
6.4.5. Pochvala
Pochvaly zapisované na vysvědčení se udělují za významné činy a reprezentaci školy v celostátním
měřítku.
Pochvalný list je motivační prostředek, který vychází také z pochvalných záznamů v ţákovské knize
symbolem  za jedno pololetí.
POCHVALNÝ LIST TŘÍDNÍHO UČITELE
POCHVALNÝ LIST ŘEDITELE ŠKOLY
POCHV. LIST TŘ. UČ. + HODNOTNÝ DAR
POCHV. LIST ŘED. ŠKOLY + HODNOTNÝ DAR
10 záznamů v ţákovské knize (ŢK), deníčku
15 záznamů v ŢK, deníčku
20 záznamů v ŢK, deníčku
25 záznamů v ŢK, deníčku
6.4.6. Hodnocení práce v zájmových útvarech
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě pouţití klasifikace hodnotí
na vysvědčení stupni:
- pracoval(a) úspěšně
- pracoval(a)
6.4.7. Sebehodnocení
Ţák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu,
sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění.
Vyučující vytváří vhodné prostředí a příleţitosti, aby ţák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a
svoji práci. Oba názory jsou průběţně konfrontovány.
Učitel a ţák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů ţáka tak, aby se shodli na
výsledné známce.
Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele.
Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro ţáka motivační do dalšího období.
6.4.8. Výstupní hodnocení
Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosaţené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře
vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Výstupní hodnocení ţáka obsahuje vyjádření o

moţnostech ţáka a jeho nadání

předpokladech pro další vzdělávání ţáka

chování ţáka v průběhu povinné školní docházky

dalších významných skutečnostech ve vzdělávání ţáka
Výstupní hodnocení vydá škola ţákovi na konci prvního pololetí v pátém ročníku, jestliţe se hlásí ke
vzdělávání na střední škole a jestliţe o něj poţádá.
6.4.9. Komisionální přezkoušení
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu
ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
~ 21 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, ţe
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,

zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popřípadě
jiný vyučující daného předmětu,

přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví
komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo
stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným
způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy
Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze
závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín
přezkoušení.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem.
Vykonáním přezkoušení není dotčena moţnost vykonat opravnou zkoušku.

6.4.10. Opravna zkouška
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel
školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Ţák koná opravnou zkoušku v případě, ţe byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm
nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech
Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se
ţák v tomto termínu z váţných důvodů nemůţe k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání
opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby ţák navštěvuje podmínečně nejbliţší vyšší ročník.
Ţák můţe v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku
O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Ţák, který se bez
váţných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je
klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.
6.4.11. Přezkoušení
Má-li zástupce ţáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního
nebo druhého pololetí, můţe do tří dnů ode dne, kdy bylo ţákovi vydáno vysvědčení, poţádat ředitele
školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, můţe zástupce ţáka
poţádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi
školní inspektor. Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další
přezkoušení ţáka je nepřípustné.
6.4.12. Dodatečná zkouška
Dodatečnou zkoušku koná ţák:
který nemohl být klasifikován pro závaţné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné
zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po
skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí.
který nemohl být klasifikován pro závaţné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín
dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného
školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby ţák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Ţák, který
z váţných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník.
který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání
s ostatními ţáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada
na návrh vyučujícího daného předmětu.
~ 22 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
6.4.13. Postup do dalšího ročníku
Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů
stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených
rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí ţák
prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník a to bez ohledu na
prospěch tohoto ţáka.
6.5. Autoevaluace školy:
Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy
ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a §12 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.
15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy.
~ 23 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Oblasti autoevaluace
Průběh vzdělávání
Kritéria autoevaluace
Mapování realizace ŠVP
Úspěšnost v podávání
grantů
Komunikace mezi
zaměstnanci školy a
mezi vedením školy a
zaměstnanci
Spolupráce
Řízení školy, kvalita
personální práce, kvalita zaměstnanců a vedení
školy
DVPP
Řešení problémů
Zajišťování bezpečnosti
Vyuţitelnost vědomostí a
dovedností získaných
v rámci DVPP v praxi
školy
Prostorové a materiální
podmínky
Zajištění odpovídajících
Podmínky ke vzdělávání
personálních podmínek
pro chod školy
Pozitivní klima školy
Vztah rodičů ke škole
Podpora školy ţákům a
studentům, spolupráce
s rodiči, vliv vzájemných
vztahů školy, ţáků,
rodičů a dalších osob na
vzdělávání
Úroveň výsledků práce
školy zejména vzhledem
k podmínkám
vzdělávání a
ekonomickým zdrojům
Výsledky vzdělávání
(ţák)
Integrace ţáků s SVP a
ţáků mimořádně
nadaných
Uplatňování
individuálního přístupu k
ţákům
Realizace konzultačních
hodin a třídních schůzek
Podávání informací
rodičům
Řešení problémů
Spolupráce s PPP
Smysluplné nakládání
s rozpočtem školy
Podávání grantů
Smysluplné zapojení
školy do projektů
Dosahování dílčích
výstupů vyučovacích
předmětů
Dosahování
očekávaných výstupů
z RVP ZV
Naplňování klíčových
kompetencí
Nástroje autoevaluace
Pozorování, evidence
pozorovaných jevů,
ankety, hospitace
Časové rozvrţení
Průběţně dle
harmonogramu
Diskuze – pedagogické
rady, provozní porady
V období
pedagogických a
provozních porad
Pozorování,anketa se
zaměstnanci školy a se
ţáky; řízená diskuze
v rámci komunitního
kruhu
Říjen, květen
Ankety, diskuze se
školskou radou,
evaluační třídní schůzky
se ţáky i rodiči
V období
pedagogických rad; 1x
do školního roku
Hospitace, anketa,
řízený rozhovor v rámci
pedagogického sboru,
evaluační třídní schůzky
Konec školního roku
(květen – červen)
Vyhodnocování
společných projektů,
diskuze
Rozhovor, hospitace,
Listopad, leden, duben,
rozbor ţákovských prací,
červen
anketa se ţáky, testy
~ 24 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
~ 25 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
v 1. ročníku – 9 hodin týdně
ve 2. ročníku – 10 hodin týdně
ve 3. ročníku - 8 hodin týdně
v 4. - 5. ročníku – 7 hodin týdně
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura:



směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností
vede k vyuţívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování
znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty.
V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova - OSV,
Výchova demokratického občana VDO , Multikulturní výchova MKV, Enviromentální výchova EV,
Mediální výchova MDV.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení




učitel vede ţáky ke stálému zdokonalování čtení
učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
ţáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
Kompetence k řešení problémů



ţáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry
ţáci si vzájemně radí a pomáhají
učitel hodnotí práci ţáků způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní


učitel vede ţáky k výstiţnému a kultivovanému projevu
ţáci dokáţí prezentovat své myšlenky a názory
Kompetence sociální a personální




učitel organizuje práci ve skupinách, aby ţáci spolupracovali při řešení problémů
učitel vede ţáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu
učitel vytváří příleţitosti pro relevantní komunikaci mezi ţáky
ţáci respektují pokyny pedagogů
Kompetence občanské



učitel vyuţívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k ţivotnímu prostředí
ţáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích
pro ţáky s postiţením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
~ 26 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Kompetence pracovní



učitel vede ţáky k organizování a plánování učení
učitel se zajímá, jak ţákům vyhovuje jeho způsob výuky
učitel poţaduje dodrţování dohodnuté kvality, postupů, termín
~ 27 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
1. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Poznámky
Očekávané výstupy
zná jednotlivá písmena: tiskací a psací, malá a velká
umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a
napsat
umí skládat slabiky a slova, čte slabiky a slova,
tvoří jednoduché věty, hlasitě čte jednoduché věty se správnou
intonací
rozumí přečtené větě, dokáţe ji opakovat
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
písmena a
hlásky
čtení
umí správně sedět při psaní, rozlišuje psací a tiskací písmena
umí napsat psací písmena velké a malé abecedy, umí napsat
slabiky, jednoduchá slova a věty, dokáţe přepsat tiskací písmo
do psané podoby, dokáţe psát diktát jednotlivých slov a
jednoduchých vět
psaní
umí tvořit smysluplné věty, dokáţe dramatizovat jednoduchý
text
dokáţe vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy
naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše), dokáţe básničku
recitovat
vyjadřovací
schopnosti
VDO
občanská společnost a
škola
výchova k samostatnosti, k
odpovědnosti
tabule,
magnetická
skupinová práce
tabule, nástěnné
samostatná práce
tabule, obrazy a
sluchová analýza a
obrázky, textilní
EV - Lidské aktivity a
syntéza, rozhovor,
písmena, bzučák,
problémy ţivotního
vyprávění,
kartičky se
prostředí, vztah člověka k
manipulace s
slabikami a se
prostředí-výchova k
písmeny a
slovy, obrázková
ţivotnímu prostředí
slabikami,
abeceda, krychle
zapojování všech
s písmeny
MDV - Interpretace vztahu smyslů, individuální
Skládací abeceda
mediálních sdělení a
přístup,
Počítačové
reality, vést ţáky k výběru
Návštěva knihovny
výuk.programy
kvalitních pořadů, literatury
a tisku,
Vv – doplnění textu
obrázkem
~ 28 ~
Integrovaná
tématická výuka:
Březen – měsíc
knihy (1 den)
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
2. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Poznámky
Výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu,
dbá na správnou intonaci, umí naslouchat přednesu,rozlišuje
poezii a prózu, dokáţe přečtený text vyprávět
zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis
jednoduchých textů
umí abecedu, umí řadit slova podle abecedy
rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné
souhlásky, zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek
umí rozdělit slova na slabiky, umí rozdělit slovo na konci řádku,
rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě,
vě, mě
umí ze slov tvořit smysluplné věty, rozlišuje vlastní jména osob a
zvířat, pozná párové souhlásky - spodobu na konci slov
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Tabule,
magnetické
tabule, učebnice
Pracovní sešity
Sešity
Karty
Jazykové hry
Nástěnné tabule
Tabulky
Knihy
Počítačové
výuk.programy
Pravidla českého
pravopisu
DIPO
Integrovaná
tématická výuka:
Březen – měsíc
knihy (1 den)
Čtení
psaní
abeceda
hlásky
slabiky
Slova
pozná konec věty a začátek věty následující, věty začíná
velkým písmenem, rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací,
rozkazovací, přací zná a správně pouţívá interpunkční
znaménka, umí seřadit věty v textu
věty
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, umí se spisovně vyjadřovat
ve větách, je schopen vyjádřit svůj názor, pocity, podle
obrázkové osnovy vypráví děj, umí naslouchat druhému, pozná
slovní druhy – podstatná jm., slovesa, předloţky
vyjadřovací
schopnosti
MDV – Vnímání autora
mediálních sdělení
(uplatnění výrazových
prostředků)
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení (vliv
medií ve společnosti)
MKV - lidské vztahy, princip
slušného chování,
tolerance, empatie a vţití
se do role druhého
VV – ilustrace textu
~ 29 ~
Didaktické hry
Samostatné čtení
Párové čtení
Skupinové čtení
Samostatná práce
Skupinová práce
Práce ve dvojicích
Práce v lavici
Individuální přístup
Poslech
Rozhovor
Dramatizace
Vyprávění
Návštěva knihovny
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
3. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Poznámky
Očekávané výstupy
zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení, umí číst potichu i
předčítat nahlas, orientuje se v textu, vyuţívá četbu jako zdroj
poznatků, čte s porozuměním, umí reprodukovat text, vede si
čtenářský deník
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
psaní
dbá na úpravu v sešitě
vyjmenovaná
slova
rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova
osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek
znělé a
neznělé
souhlásky
určí slovní druhy - předloţky a spojky, pozná předloţky a umí je
napsat s podstatnými jmény
pozná podstatné jméno, umí určit rod, číslo, pád podstatného
jména
rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše
slovní druhy
podstatná
jména
slovesa
pozná sloveso, umí určit osobu, číslo a čas sloves
zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je pouţít
ve větě
slova
souznačná a
protikladná
orientuje se textu slyšeném i čteném, je schopen vypravovat
podle osnovy, umí věrohodně popsat předmět, umí telefonovat
umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici
vyjadřovací
schopnosti
Pomůcky, nástroje
Poznámky
magnetická tabule
čtenářský denník
kartičky i,í/y,ý
obrázky
s vyjmenovanými
slovy
nástěnné obrazy vyjmenovaná
slova, slovní druhy
Počítačové
výuk.programy
Pravidla českého
pravopisu
DIPO
Integrovaná
tématická výuka:
Březen – měsíc
knihy (1 den)
Práce ve třídě
V lavicích
Skupinová práce
Práce ve dvojicích
Výklad
Čtení
zná obojetné souhlásky, zná vyjmenovaná slova a jejich
pravopis
Metody, formy
MDV - kritické čtení - vliv
médií ve společnosti
MKV - lidské vztahy, princip
slušného chování,
tolerance, empatie a vţití
se do role druhého
- kult.diference - vlastní
kultur. zakotvení,
spisovatelé, básníci
Přepis
Diktát
Opis
Nápodoba
Doplňování na
tabuli
Návštěvy
divadelních a
představení
Dramatizace
Samostatné čtení
Skupinové čtení
Poslech
Rozhovor
Vyprávění
Návštěva knihovny
~ 30 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
4. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Poznámky
Výstup
seznámí se jazykem jako s prostředkem komunikace
rozliší větu jednoduchou a souvětí, určí základní skladebné
dvojice ve větě jednoduché, seznámí se s pravidlem shody
přísudku s podmětem, z vět jednoduchých vytvoří souvětí
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
zná všechny slovní druhy
zná vzory podstatných jmen, umí určit rod, číslo, pád a vzor
umí skloňovat podstatná jména podle vzorů,
píše správně zeměpisné názvy,
rozlišuje předpony a předloţky a správně je píše
pozná zvratná slovesa, neurčitek, umí určit osobu, číslo, čas
umí časovat slovesa v času přítomném, minulém, budoucím
umí vyhledávat v abecedním seznamu (rejstřík, slovník,
telefonní seznam)
Poznámky
Encyklopedie
Nástěnné tabule
Magnetická tabule
Sešity
Pracovní sešity
Pracovní listy
Učebnice
Knihy
Dětské knihy
DIPO
Integrovaná
tématická výuka:
Březen – měsíc
knihy (1 den)
Skupinová práce
Práce na PC
Výklad
Práce ve dvojicích
Samostatné čtení
Skupinové čtení
věta, souvětí
stavba slova
správně píše skupiny bě – bje, pě, vě – vje, umí uvést příklady
uţití ve větách
Pomůcky, nástroje
mateřský jazyk
rozlišuje předpony a předloţky a správně je píše, určí slovní
základ (předpona, kořen, přípona)
rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma,
antonyma, slova citově zabarvená, umí uţívat slova spisovná,
výstiţná, slova citově zabarvená, rozlišuje slova ohebná a
neohebná
Metody, formy
význam slova
skupiny bě –
bje, pě, vě –
vje,
MKV-etnický původrovnocennost všech
etnických skupin a kultur,
odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost
slovní druhy
Přepis
Autodiktát
Diktát
Opis
Návštěvy
divadelních a
filmových
představení
Dramatizace
Poslech
Beseda
Rozhovor
podstatná
jména
slovesa
Návštěva knihovny
abeceda
~ 31 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
4. ročník
Poznámky
Výstup
umí vypravovat podle osnovy, umí popsat jednoduchou věc
při vypravování a popisu uţívá slova výstiţná, spisovná, citově
zabarvená, synonyma
umí se vyjádřit v běţných situacích, zvládne jednoduchou
grafickou úpravu textu
čte nahlas i potichu, rozumí přiměřeně náročnému textu a umí
ho reprodukovat, odliší podstatné a okrajové informace
dokáţe si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat zápis do
čtenářského deníku, vede si čtenářský deník
seznámí se s některými autory dětských knih například:
spisovatelé a básníci - B. Němcová, K. J. Erben, J. Seifert, J.
Skácelem, H. Ch. Andersen, A. Lindgrenová
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Čtení
MKV-kulturní diference
poznávání
Vlastního kulturního
zakotvení
-lidské vztahyuplatňování principu
slušného chování,
tolerance, solidarita,
empatie
literární
výchova
MDV-kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení-reklama
vyjadřovací
schopnosti
MKV-lidské vztahy- vztahy
mezi kulturami
~ 32 ~
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Pexesaabeceda,opozita
Karty se vzory
podstatných jmen
Slovník SSČ pro
školu a veřejnost
Pravidla českého
pravopisu
zeměpisná mapa
Integrovaná
tématická výuka:
Březen – měsíc
knihy (1 den)
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
5. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Poznámky
Výstup
čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu,
rozpozná umělecké vybrané ţánry – báseň, pohádka, pověst,
bajka, dobrodruţná četba, comics, zná význam pojmů rým,
verš, sloka, pranostika, lidové rčení, hádanka, vede si čtenářský
deník
Učivo
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Skupinová práce
čtení
Vv – ilustrace
Lit. dram. výchova
volně reprodukuje text, vytvoří zkrácený zápis textu, recituje
básně (přiměřené věku), dokáţe zdramatizovat vhodný text,
vyjadřovací
sestaví osnovu k popisu a vyprávění, podle osnovy se jasně a
schopnosti
srozumitelně vyjadřuje, zachovává posloupnost děje a hlavní linii
příběhu, napíše dopis, příspěvek do časopisu
umí určit všechny slovní druhy,
u podstatných jmen určí: rod, číslo, pád, vzor, podst. jm. skloňuje
podle vzorů
určí druhy příd. jmen, zná gramatiku měkkých a tvrdých příd.
jmen
pozná základní druhy zájmen a číslovek a jejich skloňování
časuje slovesa ve všech časech v ozn. způsobu, pozná všechny
slovesné způsoby, pozná zvratné sloveso, rozlišuje jednoduché a
sloţené slovesné tvary, zná pojem příčestí minulé a umí ho
vytvořit
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
slovní druhy,
podstatná
jména
přídavná
jména
zájmena,číslo
vky
slovesa
VDO-občanská společnost
a škola
-občan, občanská
společnost a stát
MDV-tvorba mediálního
sdělení
Přepis
Autodiktát
Diktát
Opis
Návštěvy
divadelních a
filmových
představení
Dramatizace
Výklad
MKV-kulturní diference
Práce ve dvojicích
-lidské vztahy
Na stanovišti
Samostatné čtení
Párové čtení
MDV-fungování a vliv médií
Skupinové čtení
ve společnosti
Poslech
Beseda
Rozhovor
Návštěva knihovny
~ 33 ~
Encyklopedie
Nástěnné tabule
Magnetická tabule
Sešity
Pracovní sešity
Pracovní listy
Učebnice
Knihy
Pravidla českého
pravopisu
DIPO
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
5. ročník
Poznámky
Výstup
Učivo
rozpozná přímou řeč a větu uvozovací, umí uţít přímou řeč ve
vypravování
pozná podmět a přísudek, rozlišuje podmět holý, rozvitý,
několikanásobný, všeobecný
uţívá shodu přísudku s podmětem
pozná spojky (spojovací výrazy) v souvětí
přímá řeč
skladba
souvětí
Ví jak psát víceslovné názvy států, měst a jejich občanů
správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů
vlastní jména,
názvy, velká
písmena
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Vlastivěda – státy,
národnosti
~ 34 ~
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
ANGLICKÝ JAZYK - charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Učebnice i pracovní sešity jsou koncipovány pro stávající časovou dotaci tří vyučovacích hodin
týdně ve 3. ročníku a čtyři hodiny týdně ve 4. a 5. ročníku. Učebnice obsahují nejen přehledy gramatiky
a slovník, ale i řadu textů a obrazového materiálu z různých oblastí ţivota dětí daného věku a
seznamuje je s ţivotem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků.
Ve 3. ročníku se pouţívá učebnice
Ve 4. ročníku se pouţívá učebnice
Ve 5. ročníku se pouţívá učebnice
Chit Chat 1
Chit Chat 2
Project 1
Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk
Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový
základ pro komunikaci ţáků v Evropě i ve světě.
Jeho postupné osvojování pomáhá ţáku sniţovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility ţáka
jak v jeho osobním ţivotě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umoţňuje ţákovi
poznávat odlišnosti ve způsobu ţivota lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje ţákovo
vědomí závaţnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance.
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové
podoby angličtiny a na gramatiku. Ţáci pracují s obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním
sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Jsou
vyuţívány jednoduché říkánky, písně, pohádky, nacvičování dialogů a konverzace.
Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká do kaţdodenního ţivota
dětí. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboţí v obchodech, v populární
hudbě, ve filmu i při práci s počítačem.
Formy realizace:
Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce
textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci ţáků, práci se slovníkem a jiné
vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěţe, recitace, zpěv, výukové programy na PC .
Dramatizace příběhů, pohádek.
Místo realizace: v učebnách, v učebnách výpočetní techniky, English Club
Dělení klasické: na skupiny v rámci ročníku
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení



pochopit důleţitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický ţivot
samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině
stručně vyjádřovat své poznatky, názory a pocity v cizím jazyce
Kompetence k řešení problémů




řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
obhájit svůj způsob řešení
naučit se vyjádřit obsah myšlenky, pokud chybí příslušná slovní zásoba
nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem
Kompetence komunikativní
~ 35 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program





porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyku
umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky
rozumět mluvenému slovu i přiměřenému textu v anglickém jazyku
vyuţívat dovednosti osvojené v anglickém jazyku k navázání kontaktu či vztahu
vést ţáky k týmové práci, ke komunikaci se spoluţáky a učiteli
Kompetence sociální a personální



umět si v jednoduchých situacích vyţádat a poskytnout pomoc či radu
dodrţovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování
upevňovat dobré mezilidské vztahy
Kompetence občanské



získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi
respektovat druhé
vzájemně si naslouchat
Kompetence pracovní


samostatně pracovat se slovníkem
vyuţívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí
Průřezová témata:
Výchova demokratického občana VDO, Multikulturní výchova MKV, Výchova k myšlení v Evropských
a globálních souvislostech EGS, Enviromentální výchova EV, Osobnostní a sociální výchova OSV.
Mediální výchova MDV.
~ 36 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
3. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Poznámky
Očekávané výstupy


rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně či
neverbálně
zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, se kterými
se v průběhu výuky setkal
Učivo
Slovesa: „to be“, „to have got“
„to like“
How many…
There is…, there are…
Seznámení s:
Členy: a/an
Přivlastňovací pád
Tématické okruhy:





rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného
textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí
obsahu
jednoduchého
krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu,
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má
k dispozici vizuální oporu
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhoţ slova či
slovního spojení
Domov
Rodina
Škola
Lidské tělo
Jídlo
Dny v týdnu
Zvířata
Oblékání
Nákupy
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
OSV – Kreativita,
Komunikace,
Poznávání lidí,
Mezilidské vztahy
MKV –
Multikulturalita –
Význam uţívání
cizího jazyka jako
nástroje dorozumění.
Lidské vztahy.
Kulturní diference.
Princip sociálního
smíru a solidarity.
EGS - Evropa a svět
nás zajímá
( zvyky a tradice
angl. mluvících
národů)
Seznámení s:
Abeceda
píše slova a krátké věty na základě textové a
Svátky
vizuální předlohy
Měsíce
pouţívá slovesný tvar „to have got", „to be“
Jsou tolerovány elementární
chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění
~ 37 ~
EV – Vztah člověka
k prostředí.
Český jazyk,
Hv, Vv – výroba
pomůcek,
Matematika,
Prvouka
Metody, formy
Opakování
slyšeného slova,
říkanky,
básničky,
písničky, audio
nahrávky,
řízené/
doplňování dle
vzoru/ i neřízené
dialogy
hraní scének,
jazykové hrypexeso,domino,
kvarteta
Pomůcky, nástroje
obrazový materiál,
kartičky, slovníkypokud moţno i
obrázkové
pexeso, domino,
kvarteta, CD, PC
program,
Flash cards
Poznámky
Školní anglická
knihovna
Projekty
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
4. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Poznámky
Očekávané výstupy



Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Základní výslovnostní
návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou
porobovou slov
práce se slovníkem
sloveso " to be" a " to have
got", „can“
zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí
there is…/there are…
se
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající
zájmena osobní a
se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
ukazovací
osvojovaných témat
číslovky 10-100,
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
předloţky
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
uţívání členů (the, an, a)
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
seznámení s:
přítomný čas prostý
minulý čas prostý – had,
was, were
OSV – Kreativita,
Komunikace,
Poznácání lidí,
Mezilidské vztahy
MKV –
Multikulturalita –
Význam uţívání
cizího jazyka jako
nástroje
dorozumění.
Lidské vztahy.
Kulturní diference.
Princip sociálního
smíru a solidarity.
EGS - Evropa a svět
nás zajímá
( zvyky a tradice
angl. mluvících
národů)
Pomůcky,
nástroje
Poznámky
Jazykové
prostředky:
vyplývají z
obsahu pouţité
učebnice
práce
samostatná, ve
skupině
práce
s učebnicí
rozhovor
práce
individuální
Český jazyk,
Hv, Vv – výroba
pomůcek,
Matematika,
Přírodověda,
Vlastivěda
~ 38 ~
Metody, formy
kartičky, hry,
obrazový
materiál,
názorné
pomůcky,
magnetické
Školní anglická
tabule, audio
knihovna
technika,
Projekty
počítače, mapy,
kopírovaný
materiál, CD, PC
program,
pexesa, Flash
cards
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program


Tématické okruhy:
Domov
Rodina
Škola
Volný čas
Bydliště, město
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který
Dopravní prostředky
se vztahuje k osvojovaným tématům
Zdraví
rozumí jednoduchým krátkým textům z běţného ţivota,
Počasí
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
Svátky
Zvířata
Data
Měsíce
Seznámení s:
Roční období

napíše krátký text s pouţitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti Jsou tolerovány
svých zájmů a kaţdodenního ţivota
elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a
porozumění
~ 39 ~
OSV – Kreativita,
Komunikace,
Poznácání lidí,
Mezilidské vztahy
MKV –
Multikulturalita –
Význam uţívání
cizího jazyka jako
nástroje
dorozumění.
Lidské vztahy.
Kulturní diference.
Princip sociálního
smíru a solidarity.
EGS - Evropa a svět
nás zajímá
( zvyky a tradice
angl. mluvících
národů)
Český jazyk,
Hv, Vv – výroba
pomůcek,
Matematika,
Přírodověda,
Vlastivěda
Jazykové
prostředky:
kartičky, hry,
vyplývají z
obrazový
obsahu pouţité
materiál,
učebnice
názorné
pomůcky,
práce
magnetické
Školní anglická
samostatná, ve
tabule, audio
knihovna
skupině
technika,
Projekty
práce
počítače, mapy,
s učebnicí
kopírovaný
rozhovor
materiál, CD, PC
program,
pexesa, Flash
cards
práce
individuální
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
5. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Poznámky
Očekávané výstupy





Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
opakování a
procvičování probraného
učiva,
základní gramatické
struktury a typy vět
Fonetické znaky
(pasivně)
přítomný čas prostý a
průběhový
slovesa "to be", "have
got", modální sloveso
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který „can“
there is…/there are…
se vztahuje k osvojovaným tématům
rozumí jednoduchým krátkým textům z běţného ţivota, jednotné/mnoţné číslo
přivlastňovací zájmena
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
~ 40 ~
OSV – Kreativita,
Komunikace,
Poznácání lidí,
Mezilidské vztahy
MKV –
Multikulturalita –
Význam uţívání
cizího jazyka jako
nástroje
dorozumění. Lidské
vztahy. Kulturní
diference. Princip
sociálního smíru a
solidarity.
Metody, formy
Jazykové
prostředky:
vyplývají z
obsahu pouţité
učebnice
práce
samostatná, ve
skupině
práce s učebnicí
rozhovor
práce
individuální
Pomůcky,
nástroje
Poznámky
kartičky, hry,
obrazový
materiál,
názorné
pomůcky,
magnetické
Školní anglická
tabule, audio
knihovna
technika,
Projekty
počítače, mapy,
kopírovaný
materiál, CD, PC
program,
pexesa, Flash
cards
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program


Tématické okruhy:
Domov
Rodina
Škola
Bydliště, město
Povolání
Číslovky 1-100
Roční období
Měsíce
Datum
napíše krátký text s pouţitím jednoduchých vět a slovních
Svátky
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti
Abeceda
svých zájmů a kaţdodenního ţivota
Čas
vyplní osobní údaje do formuláře
Volný čas
Lidské tělo
Oblečení
Jsou tolerovány
elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a
porozumění
~ 41 ~
EGS - Evropa a svět
nás zajímá
( zvyky a tradice
angl. mluvících
národů)
MV – Tvorba
mediálního sdělení.
Práce v realizačním
týmu (školní
časopis)
English across the
curriculum
Český jazyk,
Hv, Vv – výroba
pomůcek,
Občanská
výchova,
Matematika
Přírodověda,
Vlastivěda –
získávání nových
informací
z anglického jazyka
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast
Matematika a její aplikace
~ 42 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE- charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém ţivotě a
umoţňuje získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a
vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Časové vymezení:
v 1. ročníku jsou 4 hodiny týdně
ve 2. aţ 5. ročníku je 5 hodin týdně
Obsahové vymezení:
Vzdělávací obsah je rozdělen na tematické okruhy :
Čísla a početní operace:
-dovednost provádět operaci
-algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloţeným postupem)
-významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací)
-učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním
Závislosti, vztahy a práce s daty
-rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů
Geometrie v rovině a prostoru
-určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů
-učí se porovnávat, odhadovat a měřit délku, obvod, obsah
-řešení úloh z běţného ţivota
-zdokonalování svého grafického projevu
Organizační vymezení:
Ţáci z kaţdého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně a vyuţívají k učení různé
formy práce a prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, počítače a výukové programy). Učitel a ţáci pouţívají
všechny dostupné vyučovací pomůcky, coţ umoţňuje pracovat v matematice i ţákům, kteří mají nějaké nedostatky
v numerickém počítání a konstrukčních úlohách.
Průřezová témata
Obsah průřezových témat prochází napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňuje propojení jednotlivých předmětů.
Přispívají tak ke komplexnosti vzdělávání ţáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků
Výchova demokratického občana
Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině
představuje syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak hlavně rozvoj kritického
myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým
způsobům řešení konfliktů a problémů.
Výchova demokratického občana má vybavit ţáka základní úrovní občanské gramotnosti. Občanskou gramotností
rozumíme orientaci ve sloţitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti, aby ţáci
byli způsobilí konstruktivně řešit problémy, tzn. aby uměli řešit problémy se svou lidskou důstojností, respektem k druhým,
ohledem na zájem celku, vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, se znalostí a dovedností
uplatňovat zásady slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. Průřezové téma se prolíná většinou předmětů.
~ 43 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Tematické okruhy :
Občanská společnost a škola
 vytváří demokratickou atmosféru ve třídě
 uplatňuje demokratické principy a hodnoty v kaţdodenním ţivotě školy /projekty, práce ve skupině
 aktivně se zapojuje do školní ţákovské rady, třídní samosprávy, podílí se na vytváření a dodrţování
pravidel ve třídě
Občan, občanská společnost a stát
 zná svá práva a povinnosti, umí je přiměřeně věku uplatňovat
 je odpovědný za své postoje a činy, má zájem o celkové dění v místě bydliště
 uvědomuje si základní principy a hodnoty demokratického politického systému
 respektuje vztahy k jiným identitám
 rozpoznává příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů
Formy participace občanů v politickém ţivotě
 vnímá obec jako základní jednotku samosprávy státu
 uvědomuje si existenci společenských organizací a hnutí ve své obci
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
 vnímá rozdíl demokracie, zná její principy / spravedlnost, právo, morálka /
 chápe význam Ústavy jako základního zákona země
 snaţí se demokraticky řešit konflikty ve třídě i v osobním ţivotě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou
dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Je to princip prostupující celým základním
vzděláním. Podstatnou součástí evropské dimenze v základním vzdělávání je výchova budoucích evropských občanů
jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i při
rozhodování o svém budoucím osobním ţivotě.
Toto téma rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá ţákům širší horizonty poznání a
perspektivy ţivota v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s moţnostmi, které jim tento prostor poskytuje.
Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umoţňuje uplatnit dovednosti,
které si ţáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání ţáků tradiční evropské
hodnoty, k nimţ patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s
racionálním uvaţováním, kritickým myšlením a tvořivostí.Průřezové téma se prolíná většinou předmětů.
Multikulturní výchova
Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umoţňuje ţákům seznamovat se s rozmanitostí různých
kultur - tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak budou moci ţáci lépe uvědomovat i svoji vlastní
kulturu, tradice a hodnoty.
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí
smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní
rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní
většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností ţijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá
nacházet společné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci.
Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a ţáky, mezi ţáky navzájem, mezi
školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němţ se setkávají ţáci z nejrůznějšího sociálního
a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní
kultuře úspěšní i ţáci minorit a ţáci majority budou poznávat kulturu svých spoluţáků – příslušníků minorit. Takové klima
přispěje ke vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči
„nepoznanému“.
Environmentální výchova
Průřezové téma Environmentální výchova vychází z komplexního pojímání vztahu člověka k ţivotnímu prostředí, za něţ je
povaţováno vše – od nejbliţšího okolí po biosféru planety. Propojuje tak hlediska přírodovědná, sociální, technicko –
ekonomická i estetická.
Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka a ţivotního prostředí, tj. k
pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za
jednání společnosti i kaţdého jedince. Umoţňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi
~ 44 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických,
politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními,
regionálními a globálními problémy), i moţnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k
aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udrţitelnosti rozvoje lidské civilizace ţivotní styl a
hodnotovou orientaci ţáků. Průřezové téma se prolíná většinou předmětů.
Cílem je vychovat občana, dodrţujícího zákony a který současně ví, jak se v přírodě pohybovat a objevovat její krásu či
zajímavosti.
Mediální výchova
V základním vzdělávání průřezové téma Mediální výchova nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se mediální
komunikace a práce s médii. Mediální výchova není naukou o tvorbě mediálního obsahu, je naukou o tom, jak obsahu
správně rozumět. Mediální výchova má vazbu na vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace
a Informační a komunikační technologie. Průřezové téma se prolíná většinou předmětů.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení

Učitel vybaví ţáka vhodnými učebnicemi

Učitel vede ţáka ke čtení matematického textu s porozuměním

Učitel ţákovi stanoví jasný cíl činnosti, pouţívá vhodné otázky

Učitel rozvíjí u ţáka schopnost zhodnotit správnost řešení, schopnost spolupráce s učitelem i spoluţáky

Učitel individuálním přístupem nabízí moţnost proţít úspěch kaţdému ţáku, coţ motivuje k dalšímu učení

Ţák vyuţívá vhodné učebnice

Ţák čte matematický text s porozuměním

Ţák při stanovení jasného cíle odpovídá podle navádějících otázek

Ţák je schopen zhodnotit správnost řešení, najít a opravit vlastní chyby

Ţák se učí přesnému a stručnému vyjadřování uţíváním matematického jazyka a symboliky
 Ţák zdokonaluje svůj grafický projev
Kompetence k řešení problémů

Učitel klade otevřené otázky a vybízí ţáky k pojmenování cíle činnosti

Učitel vede ţáky k plánování úkolů a postupů

Učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami ţáci

Učitel podle potřeby ţákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou ţáka jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke
správnému řešení

Učitel dodává ţákům sebedůvěru

Ţák se učí rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a moţnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti,
vytrvalosti a přesnosti

Ţák se učí provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků

Ţák se učí zvolit správný postup

Ţák se učí vyhodnotit správnost výsledků
Kompetence komunikativní

Učitel zadává úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů

Učitel vede ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky

Učitel vede ţáky k výstiţnému, souvislému a kultivovanému projevu

Učitel nabízí ţákům dostatek prostoru pro slovní vyjádření a vysvětlení svých matematických úvah



ţák se učí přesnému a stručnému vyjadřování uţíváním matematického jazyka včetně symboliky
ţák naslouchá prezentaci řešení druhých
ţák vyuţívá názory a zkušenosti ostatních spoluţáků
Kompetence sociální a personální

Učitel umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch

Učitel hodnotí ţáky způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok.

Učitel vede ţáky k respektování společně dohodnutých pravidel při práci

Učitel zařazuje skupinovou práci

Ţák je veden ke kolegiální radě a pomoci

Ţák se učí pracovat v týmu

Ţák je veden k věcné argumentaci
~ 45 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Kompetence občanská

Učitel vede ţáky k ohleduplnosti a taktu

Učitel podle potřeby ţákům v činnostech pomáhá

Učitel umoţňuje ţákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

Ţák se učí hodnotit svoji práci a práci ostatních

Ţák se učí vnímat sloţitosti světa
Kompetence pracovní

Učitel dbá na důsledné dodrţování pravidel-jde sám příkladem

Učitel vyţaduje správný způsob uţití techniky a vybavení

Učitel hodnocením vede ţáka k přesnosti při zpracování úkolů a k zodpovědnosti za výsledek vlastní práce

Ţák vyuţívá materiálů a techniky předloţené učitelem

Ţák je zodpovědný za výsledek své vlastní práce
~ 46 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět :
1. ročník
Matematika a její aplikace
Matematika
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Metody, formy
Mezipředmětové vztahy
-zná číslice 1 aţ 20,
(umí je napsat a přečíst, zná význam méně,
více, první, poslední)
-umí seřadit čísla podle velikosti
-umí zakreslit čísla do 20 na číselnou osu
- zná a pouţívá matem. symboly +, - , = , < , >
-umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítání
a odčítání do dvaceti bez přechodu přes
desítku
-provádí rozklad na desítky a jednotky
-řeší jednoduché slovní úlohy
- přirozená čísla 1 aţ 5 – numerace
- rozklady čísel
- porovnávání počtu věcí
- sčítání a odčítání přirozených čísel do 5
- slovní úlohy doplněné příkladem do 5
- přirozená čísla 1 aţ 10 – numerace
- rozklady přirozených čísel do 10
- sčítání a odčítání přirozených čísel
v oboru do 10
- jednoduché slovní úlohy ze ţivota
- automatizace spojů sčítání a odčítání
do 10
- porovnávání počtu věcí, porovnávání
čísel
- přirozená čísla do 20 – numerace
- sčítání a odčítání v 2.desítce
- sčítání a odčítání přirozených čísel do
20 s přechodem přes desítku
- vztahy o několik více, o několik méně
- slovní úlohy ze ţivota (obor do 20)
~ 47 ~
Při vyučování
pouţíváme tyto
metody a formy
práce: frontální
výuka, samostatná
práce ţáků,
skupinová práce,
Mediální výchova
práce s učebnicí, s
matematickými
Výchova
modely,
demokratického
demonstrační
občana
ukázky, pracovní
listy, aktivizační
Environmentální
metoda, četba
výchova
matematického
textu s
Multikulturní výchova
porozuměním,
doplňování, práce s
chybou, práce na
PC, formulace
Vyuţíváme
matematických
mezipředmětové vztahy
úloh, matematické
s předměty Prvouka,
Pomůcky, nástroje
Výchova k myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech
Ţáci pracují během
vyučovací hodiny ve třídě
nebo v počítačové učebně
a vyuţívají k učení různé
formy práce a prostředky
výpočetní techniky. Učitel a
ţáci pouţívají všechny
dostupné vyučovací
pomůcky, coţ umoţňuje
pracovat v matematice i
ţákům, kteří mají nějaké
nedostatky v numerickém
počítání a konstrukčních
úlohách
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
-umí pojmenovat jednoduché geometrické
útvary (čtverec, obdelník, trojúhelník, kruh),
-pozná geometrická tělesa (krychle, kvádr,
válec, koule)
-geometrické útvary třídí podle tvaru, velikosti,
barev
-orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před,
za apod.
zná značku pro litr, kilogram, metr, korunu
- orientace v prostoru (před, za, vedle,
vpravo, vlevo, dole, nahoře)
- poznávání geometrických tvarů,
rovinných obrazců a těles
~ 48 ~
Člověk a jeho svět,
Člověk a svět práce a
pracujeme se
zkušenostmi a poznatky
soutěţe a hry.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět :
2. ročník
Matematika a její aplikace
Matematika
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
- opakování učiva z 1. ročníku
▪ numerace do 20
-umí zapsat a vyřešit příklady na sčítání a
▪ rozklady čísel
odčítání do 20 s přechodem přes
▪ porovnávání čísel
dvacítku
▪ jednoduché slovní úlohy spojené
-umí zapsat a přečíst čísla do sta
s názorem
-umí zakreslit čísla do sta na číselnou osu
- přirozená čísla do 100
-porovnává čísla do sta, umí je seřadit
▪ posloupnost přirozených čísel
vzestupně i sestupně
▪ čtení a zápis čísel; číselná osa
-sčítá a odčítá čísla do sta
▪ zaokrouhlování čísel na desítky
-zná význam závorek, počítá příklady se
- sčítání a odčítání v oboru do 100:
závorkami
▪ sčítání a odčítání bez přechodu i
-umí provést zápis slovní úlohy, řeší slovní
s přechodem přes desítku
úlohy s výpočty do sta
▪ vytváření jednoduchých slovních
-seznámí se s principem násobilky v oboru
úloh
do 50
▪ porovnávání čísel v oboru do 100
-zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami
- operace násobení a dělení:
-zná mince a bankovky v hodnotě do sta
▪ znázorňování na číselné ose
korun
▪ komutativnost násobení (3 * 2, 2 *
-počítá s mincemi a bankovkami
3)
v hodnotě do sta korun
▪ pamětné osvojení násobilky 1 – 5
▪ počítání se závorkami
~ 49 ~
Metody, formy
Při vyučování
Výchova k myšlení v
pouţíváme tyto
evropských a
globálních souvislostech metody a formy
práce: frontální
výuka, samostatná
Mediální výchova
práce ţáků,
skupinová práce,
Výchova
práce s učebnicí, s
demokratického občana matematickými
modely,
Environmentální výchova demonstrační
ukázky, pracovní
Multikulturní výchova
listy, aktivizační
metoda, četba
matematického
textu s
Vyuţíváme
porozuměním,
mezipředmětové vztahy doplňování, práce s
s předměty Prvouka,
chybou, práce na
Člověk a jeho svět,
PC, formulace
Člověk a svět práce a
matematických
pracujeme se
úloh, matematické
zkušenostmi a poznatky
soutěţe a hry.
Pomůcky, nástroje
Ţáci pracují během
vyučovací hodiny ve třídě
nebo v počítačové učebně
a vyuţívají k učení různé
formy práce a prostředky
výpočetní techniky. Učitel a
ţáci pouţívají všechny
dostupné vyučovací
pomůcky, coţ umoţňuje
pracovat v matematice i
ţákům, kteří mají nějaké
nedostatky v numerickém
počítání a konstrukčních
úlohách.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
-umí si připravit pomůcky na rýsování
-zná pojem bod, přímka, úsečka
-narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku
dané délky
-porovná úsečky podle velikosti
-umí změřit úsečku
-rozezná čáru lomenou a křivou
-pozná geometrická tělesa krychli, kvádr,
kouli, válec
- geometrické tvary rovinné a prostorové
- lomená a křivá čára
- úsečka, bod; rýsování podle pravítka
- porovnávání úseček; střed úsečky
- praktické měření délek; jednotky délky: m,
cm, dm, mm
- měření času
~ 50 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět :
3. ročník
Matematika a její aplikace
Matematika
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
-zná symboly pro násoben í a dělení
-násobí a dělí v oboru malé násobilky
-řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky
-umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla
zpaměti (typ příkladů 34+25, 67-56)
-umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla
písemně
-řeší slovní úlohy v oboru do sta
-umí zapsat a přečíst čísla do tisíce
-umí porovnávat, setřídit vzestupně a
sestupně čísla do tisíce
-umí zakreslit čísla do tisíce na číselné ose
-umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně
-řeší slovní úlohy v oboru do tisíce
-umí zaokrouhlovat na desítky a stovky
- zaokrouhlování čísel na desítky
- písemné sčítání a odčítání dvojciferných
čísel:
▪ bez přechodu přes základ 10
▪ s přechodem přes základ 10
- slovní úlohy s aplikací probraného učiva
- dělení se zbytkem
- násobení a dělení dvojciferných čísel
jednociferným
▪ pamětné násobení mimo obor
násobilek (rozkladem)
▪ slovní úlohy
- přirozená čísla do 1000
▪ posloupnost přirozených čísel
▪ čtení a zápis čísel
▪ práce s číselnou osou
▪ porovnávání čísel
▪ zaokrouhlování čísel na stovky,
desítky
- sčítání a odčítání v oboru do 1000:
▪ sčítání a odčítání zpaměti
▪ písemné sčítání a odčítání do
1000
- slovní úlohy
- seznámení s prováděním odhadu
výsledku řešení
- sčítání a odčítání do 10 000 – rozšiřující
učivo
~ 51 ~
Metody, formy
Při vyučování
Výchova k myšlení v
pouţíváme tyto
evropských a
metody a formy
globálních souvislostech
práce: frontální
výuka, samostatná
práce ţáků,
Mediální výchova
skupinová práce,
práce s učebnicí, s
Výchova
demokratického občana matematickými
modely,
demonstrační
Environmentální výchova
ukázky, uţívání jiných
knih neţ učebnic,
Multikulturní výchova
pracovní listy,
aktivizační metoda,
četba
matematického
Vyuţíváme
textu s
mezipředmětové vztahy
porozuměním,
s předměty Prvouka,
doplňování, práce s
Člověk a jeho svět,
chybou, práce na
Člověk a svět práce a
PC, formulace
pracujeme se
matematických
zkušenostmi a poznatky
úloh, matematické
soutěţe a hry.
Pomůcky, nástroje
Ţáci pracují během
vyučovací hodiny ve třídě
nebo v počítačové učebně
a vyuţívají k učení různé
formy práce a prostředky
výpočetní techniky
(kalkulátory, počítače a
výukové programy). Učitel a
ţáci pouţívají všechny
dostupné vyučovací
pomůcky, coţ umoţňuje
pracovat v matematice i
ţákům, kteří mají nějaké
nedostatky v numerickém
počítání a konstrukčních
úlohách.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
-zná jednotky délky mm, cm, dm, m
-umí pouţívat jednotky délky k měření
-umí změřit rozměry geom. útvarů
(úsečka, čtverec, obdélník apod.)
-umí narýsovat a označit bod,
přímku,polopřímku, úsečku, obecný
trojúhelník, obdélník, čtverec
-zná pojem polopřímka
-zná rozdíl mezi kruţnicí a kruhem
-zná význam pojmu průsečík a umí ho
určit
-pozná krychli, kvádr, válec, kouli, jehlan
a kuţel
- rýsování přímek
- vzájemná poloha (rovnoběţky,
různoběţky)
- průsečík přímek
- bod leţící na přímce a mimo přímku
- jednotky délky, převody
- jednotky času, převody,
- rozvoj prostorové představivosti (stavby
z krychlí na vrstvy),
- mnohoúhelníky –uzavřená lomená čára
- kruh, kruţnice
- konstrukce trojúhelníka (věta SSS)
- osová souměrnost
~ 52 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět :
4. ročník
Matematika a její aplikace
Matematika
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
-umí zapsat a přečíst čísla do 10 000
-umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně
do 10 000
-umí zaokrouhlovat na desítky, stovky a
tisíce
-umí se orientovat na číselné ose do
10 000
-ovládá pamětné dělení se zbytkem v
oboru malé násobilky
-umí násobit písemně jednociferným a
dvouciferným činitelem
-umí písemně dělit jednociferným
dělitelem
-umí sčítat, odčítat, násobit a dělit na
kalkulátoru
-zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a
času
-umí převádět jednotky hmotnosti a
délky, času
-umí řešit jednoduché a sloţené slovní
úlohy
-umí provést zkrácený zápis
-opakování a prohlubování učiva v oboru do tisíce a nad tisíc
-písemné dělení jednociferným
dělitelem
-početní operace do milionu
-násobení a dělení 10, 100,1000
-písemné násobení víceciferným
činitelem
-násobení a dělení číslem 10, 100, 1000
-zlomky
-římské číslice
-rovnice a nerovnice
~ 53 ~
Metody, formy
Při vyučování
Výchova k myšlení v
pouţíváme tyto
evropských a
globálních souvislostech metody a formy
práce: frontální
výuka, samostatná
Mediální výchova
práce ţáků,
skupinová práce,
Výchova
práce s učebnicí, s
demokratického občana matematickými
modely,
Environmentální výchova demonstrační
ukázky, uţívání jiných
Multikulturní výchova
knih neţ učebnic,
pracovní listy,
aktivizační metoda,
četba
Vyuţíváme
matematického
mezipředmětové vztahy textu s
s předměty Prvouka,
porozuměním,
Člověk a jeho svět,
doplňování, práce s
Člověk a svět práce a
chybou, práce na
pracujeme se
PC, formulace
zkušenostmi a poznatky
matematických
Pomůcky, nástroje
Ţáci pracují během
vyučovací hodiny ve třídě
nebo v počítačové učebně
a vyuţívají k učení různé
formy práce a prostředky
výpočetní techniky
(kalkulátory, počítače a
výukové programy). Učitel a
ţáci pouţívají všechny
dostupné vyučovací
pomůcky, coţ umoţňuje
pracovat v matematice i
ţákům, kteří mají nějaké
nedostatky v numerickém
počítání a konstrukčních
úlohách.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
-umí pracovat s kruţítkem
-umí narýsovat trojúhelník, čtverec,
obdélník, kruţnici
-umí sestrojit trojúhelník ze tří stran
-pozná a umí narýsovat pravoúhlý
trojúhelník
-umí narýsovat kolmici, rovnoběţky,
různoběţky,
-dokáţe určit vzájemnou polohu přímek
v rovině
-umí určit souřadnice bodu ve čtvercové
síti
-umí číst hodnoty z diagramu
-základní geometrické útvary
-vzájemná poloha dvou přímek
-matematické symboly
-rovnoběţníky
-obvod čtverce a obdélníku
-obsah čtverce a obdélníku, jednotky
obsahu
-trojúhelník, obvod trojúhelníku
-kruţnice a kruh
-tělesa
-kvádr a krychle
-tabulky, grafy, diagramy
~ 54 ~
úloh, matematické
soutěţe a hry.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět :
5. ročník
Matematika a její aplikace
Matematika
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
-umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000
-orientuje se na číselné ose v oboru do
milionu
-umí sčítat a odčítat do milionu
-umí násobit deseti, stem, tisícem,
-umí zaokrouhlovat na tisíce, desetitisíce
a statisíce
-násobí písemně aţ trojciferným činitelem
-dělí jednociferným i dvouciferným
dělitelem
-řeší slovní úlohy v oboru do milionu
-převádí jednotky času a objemu
-umí řešit slovní úlohy s časovými údaji
-zná římské číslice I aţ XX, zná symboly L,
C, D, M
-zná pojem zlomek (porovnává podle
velikosti, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem)
-porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo
vyznačí na číselné ose
opakování a prohlubování učiva
v oboru přirozených čísel do miliónu
písemné dělení dvojciferným dělitelem
zlomky
desetinná čísla
slovní úlohy
znázornění čísla na číselné ose,
teploměru a modelu
~ 55 ~
Metody, formy
Výchova k myšlení v
Při vyučování
evropských a
pouţíváme tyto
globálních souvislostech metody a formy
práce: frontální
výuka, samostatná
Mediální výchova
práce ţáků,
skupinová práce,
Výchova
práce s učebnicí, s
demokratického občana
matematickými
Environmentální výchova modely,
demonstrační
ukázky, uţívání jiných
Multikulturní výchova
knih neţ učebnic,
pracovní listy,
aktivizační metoda,
četba
Vyuţíváme
mezipředmětové vztahy matematického
textu s
s předměty Prvouka,
porozuměním,
Člověk a jeho svět,
doplňování, práce s
Člověk a svět práce a
chybou, práce na
pracujeme se
PC, formulace
zkušenostmi a poznatky
Pomůcky, nástroje
Ţáci pracují během
vyučovací hodiny ve třídě
nebo v počítačové učebně
a vyuţívají k učení různé
formy práce a prostředky
výpočetní techniky
(kalkulátory, počítače a
výukové programy). Učitel a
ţáci pouţívají všechny
dostupné vyučovací
pomůcky, coţ umoţňuje
pracovat v matematice i
ţákům, kteří mají nějaké
nedostatky v numerickém
počítání a konstrukčních
úlohách.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
-zná pojmy rovina, trojúhelník obecný,
pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný,
-umí sestrojit obecný, pravoúhlý,
rovnoramenný, rovnostranný trojúhelník
-umí sestrojit čtverec, obdélník,
-snaţí se o přesnost a čistotu rýsování
-umí změřit a vypočítat obvod
trojúhelníku a čtyřúhelníku
-umí zapsat, pouţít data z grafu ve
čtvercové síti
-vypočítá obsah čtverce a obdélníka
základní geometrické útvary
vzájemná poloha dvou přímek
matematické symboly
rovnoběţníky
obvod čtverce a obdélníku
obsah čtverce a obdélníku, jednotky
obsahu
úhly
trojúhelník, obvod trojúhelníku, druhy
trojúhelníku
kruţnice a kruh
tělesa
kvádr a krychle
tabulky, grafy, diagramy
~ 56 ~
matematických
úloh, matematické
soutěţe a hry.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast
Informační a komunikační technologie
~ 57 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení








realizován ve 4. ročníku po jedné hodině týdně
ţáci ve 4. ročníku získají základy práce na počítači (poskytuje rozšířené moţnosti získávání
informací do všech předmětů - referáty, úkoly, materiály,..)
ţáci mohou být v hodině děleni do dvou skupin
učební osnovy jsou tedy zpracovány jednotně pro obě skupiny ve 4. ročníku pro úroveň
začátečníků
ţáci jsou vedeni k chápání a správnému uţívání pojmů z oblasti hardware, software a práce
v síti.
dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem,
všechny tyto nástroje se ţáci učí pouţívat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na
Internetu.
pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí pouţívat elektronickou poštu.
Nejdůleţitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální
výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení


zadávanými úkoly jsou ţáci vedeni k samostatnému objevování moţností vyuţití informačních
a komunikačních technologií v praktickém ţivotě, pro toto poznávání vyuţívají zkušeností s jiným
SW, spolupráci s ostatními ţáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod.
tím, ţe ţáci mohou vyuţívat svých poznámek při praktických úkolech, se ţáci učí pořizovat si
takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou
Kompetence k řešení problémů

ţáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat,
ţe v ţivotě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat
s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale ţe způsobů řešení je více

vyučující v roli konzultanta - ţáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho
praktickému provedení a dotaţení do konce
Kompetence komunikativní


ţáci se také učí pro komunikaci na dálku vyuţívat vhodné technologie – některé práce
odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty
při komunikaci se učí dodrţovat vţité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou
technologii, náleţitosti apod.)
Kompetence sociální a personální


při práci jsou ţáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat
v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
ţáci jsou přizváni k hodnocení prací - ţák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci jsou ţáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, ţe kaţdý člověk je
různě chápavý a zručný
Kompetence občanské


ţáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský
zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, ţe je musí dodrţovat (citace
pouţitého pramene, ve škole není ţádný nelegální SW, ţáci si chrání své heslo ...)
při zpracovávání informací jsou ţáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým
se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami
~ 58 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Kompetence pracovní


ţáci dodrţují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
ţáci mohou vyuţít ICT pro hledání informací důleţitých pro svůj další profesní růst
~ 59 ~
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
4. ročník
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Poznámky
Očekávané výstupy
Umí korektně zapnout a vypnout stanici a
přihlásit se do a odhlásit ze sítě.
Vysvětlí význam pojmu HARDWARE,
pojmenuje a zařadí nejběţnější součásti a
zařízení počítače.
Vysvětlí význam pojmu SOFTWARE
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a
odhlášení ze sítě
HW - HARDWARE
Skříň (základní jednotka
Periferie – klávesnice, myš, monitor, tiskárna,
skenner, reproduktory,
SW – SOFTWARE = programy
VDO – SW pirátství
Orientuje se na klávesnici, zná funkce
nejdůleţitějších kláves (Enter, Esc, Delete,
Shift …) S myší ovládá základní operace:
klik - výběr, taţení se stisknutým levým
tlačítkem, dvojklik, klik pravým tlačítkem –
místní menu.
S pouţitím nástrojů dokáţe nakreslit
obrázek a uloţit jej, příp. otevřít pro změny
a změněný znovu uloţit.
Orientuje se ve struktuře sloţek, rozlišuje
místní a síťové disky.
Dokáţe vytvořit sloţku nebo prázdný
soubor, přejmenovat je, zkopírovat či
přesunout, případně je odstranit.
Práce s klávesnicí a myší
• části klávesnice
• pojmy: klik, dvojklik, uchopení a taţení
Grafika
• programy na tvorbu obrázků
• uloţení vytvořeného obrázku nebo změn,
otevření obrázku
• základní nástroje a moţnosti nastavení (tvary
štětce, barvy, základní tvary …)
Práce se sloţkami a soubory:
• nejznámější manaţery (M602, Správce souborů,
Tento počítač, Průzkumník, …)
• pojmy:disk (logický), sloţka (adresář), soubor
• postupy vytvoření, přejmenování, kopírování,
přesunu a odstranění sloţky či souboru
~ 60 ~
Matematika –
plošné objekty.
OSV – kreativita
Metody, formy
Samostatná,
skupinová
práce
Internet
Výukové
programy
Pomůcky, nástroje
Ukázka vnitřních
součástí základní
jednotky – skříně.
Procvičení práce s
myší.
Příklady výukových
programů pro
různé předměty.
Poznámky
Skříň
(základní
jednotka) –
procesor,
pevný disk
(HDD),
operační
paměť
(RAM),
základní
deska,
zdroj,
mechaniky
(disketová,
CD, DVD)
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Poznámky
Očekávané výstupy
Ve Wordu dokáţe napsat krátký text
včetně dodrţení základních
typografických pravidel, otevřít existující
soubor, upravit vlastnosti písma a
odstavce, příp. vloţit obrázek, změnit jeho
vlastnosti a umístit jej v textu.Dokáţe uloţit
změny na stejné místo nebo jinam, příp.
pod jiným názvem.
Nezaměňuje pojmy Internet a web.
Dokáţe napsat zprávu, přečíst si došlou
zprávu, smazat zprávu.
Na webu dokáţe vyhledat stránku o
určitém tématu. Z webovské stránky
dokáţe uloţit obrázek.
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Textové editory• pojem: textové editory
(příklady: T602, NotePad, Write, Word …)•
uloţení, otevření souboru• pohyb v dokumentu
(klávesnice, myš)• označení části textu do
bloku• psaní, oprava textu (vel. pís. s
diakritikou, další znaky)• základní typografická
pravidla (psaní mezer za interpunkčními a
dalšími znaky)• písmo – typ, velikost, tučné,
kurzíva, podtrţené, barva (panel nástrojů)•
zarovnání odstavce (panel nástrojů)• vloţení
obrázku - WordArt, klipart – formát obrázku
(velikost, barvy a čáry - výplň a ohraničení)
MDV – kritický přístup
k informacím,
ověřování zdrojů
EGS – vyhledávání a
komunikace
informací o světě
MKV – komunikace s
lidmi z růz. kultur
OSV – pravidla
komunikace
Vyhledávání
webovských stránek
o tématech z různých
Internet:
předmětů.
• co to je, kdy vznikl, sluţby Internetu
VDO – svoboda slova
El. pošta = e-mail - vztah k Internetu
• pojem: poštovní programy (příklady: Pegasus (i jeho nebezpečí),
pluralita názorů
Mail, MS Outlook, MS Outlook Express)
• spuštění poštovního programu, odeslání
Vlastivěda,
zprávy, čtení došlých zpráv a mazání zpráv
Přírodověda, Anglický
WWW = world wide web = web:• vztah k
Internetu• pohyb po webu:- přes hypertextové jazyk, Matematika,
Český jazyk ((referáty,
odkazy- známá adresa- jednoduché
výukové programy,..)
vyhledávání• ukládání z webu:- obrázek
~ 61 ~
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Navazuje
na:
• HW
(pevný
disk,
paměťová
média –
CD,
disketa …)
• ukládání
souborů
(obrázky,
texty) v
editorech
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
~ 62 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
PRVOUKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Časové vymezení:
v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně
ve 3. ročníku 3 hodiny týdně
Obsahové vymezení:
pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí
utváří se prvotní ucelený obraz světa
poznávání sebe i nejbliţšího okolí
seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy
vnímání lidí a vztahů mezi nimi
všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů
porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti
porozumění soudobému způsobu ţivota, jeho přednostem i problémům
chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti
Organizační vymezení:
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:





Místo, kde ţijeme –důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a
regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností ţáků
Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se
základními právy a povinnostmi
Lidé a čas – orientace v dějích a čase
Rozmanitost přírody – poznávání proměnlivosti a rozmanitosti ţivé i neţivé přírody
Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první
pomoci a o bezpečném chování různých ţivotních situací. Poznávání sebe na základě
poznávání člověka jako ţivé bytosti.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
Ţáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět.
poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
upevňování preventivního chování
orientace ve světě informací
časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
učitel motivuje ţáky pro celoţivotní učení
Kompetence k řešení problémů
Ţáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohroţení vlastního zdraví a
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
poznávají a ovlivňují svou jedinečnost
učitel pomáhá ţákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
učitel učí ţáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., vyuţívají různých informačních
zdrojů
~ 63 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Kompetence komunikativní
Ţáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech
jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a
bezkonfliktní komunikaci
pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
učitel podporuje u ţáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému
naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si
Kompetence sociální a personální
Ţáci pracují ve skupině
efektivně spolupracují na řešení problémů
učí se respektovat názory druhých
přispívají k diskusi
učitel učí věcně argumentovat
učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské
učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
učitel motivuje ţáky hledat moţnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
učitel vede ţáky k respektování pravidel
Kompetence pracovní
Ţáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
učitel učí ţáky pouţívat různé materiály, nástroje a vybavení
učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje
V Prvouce budou realizována tato průřezová témata:
Environmentální výchova EV , Výchova demokratického občana VDO, Multikulturní výchova MKV
~ 64 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
1. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
zná cestu do školy a zpět, zná název školy, zná jméno třídní
učitelky a ředitele školy,
chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáţe rozlišit
neţádoucí formy chování
umí si připravit pomůcky do školy, udrţuje pořádek ve svých
věcech, ve školní aktovce, umí si uspořádat pracovní místo,
rozlišuje čas k práci a odpočinku
zná vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr, sestra,
teta apod.),
dovede pojmenovat lidskou činnost, zná zaměstnání svých
rodičů, podle obrázku pozná a pojmenuje lidskou činnost (
zaměstnání, povolání dospělých)
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spoluţáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům
umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí – les, pole,
potok apod.,
zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat
zná a pozná základní rostliny , rozlišuje pojmy strom a rostlina,
umí je popsat,
umí popsat změny v přírodě podle ročního období
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Škola
Domov
Chování lidí
Souţití lidí
Práce dospělých
Osobní bezpečí
Obec, místní krajina
Příroda, roční období
Ţivočichové
Rostliny
~ 65 ~
VDO – Občanská
společnost a škola výchova dem. občana v
rámci třídního kolektivu
Výchova k samostatnosti, k
seberealizaci, ke smyslu
pro spravedlnost,
odpovědnost a
ohleduplnost
OSV – mezilidské vztahy
EV – Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí , Vztah člověka k
prostředí -výchova k
ţivotnímu prostředí
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Vycházky
Forma:
frontální,
skupinová
výuka,
samostatná
práce
beseda
Jednoduché
pokusy
Práce s atlasy
ÚMČ BrnoJehnice-
Programy
speciálních
ekologických
center
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
1. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
dodrţuje základní hygienické návyky,
zná základy správné ţivotosprávy – výţiva, vitamíny,
odpočinek, spánek, pitný reţim apod., zná zásady správného
chování u lékaře
umí pojmenovat části lidského těla, zná názvy běţných
onemocnění,
ví, co dělat v případě úrazu a ţivelných událostí
orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, hodina, umí
vyjmenovat dny v týdnu, zná čtvero ročních období a umí je
charakterizovat,
umí vyjmenovat měsíce jednotlivých ročních období
umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce, zná některé
vánoční a velikonoční zvyky a tradice
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Péče o zdraví, zdravá
výţiva
Lidské tělo
Osobní bezpečí
Orientace v čase a
časový řád
Současnost a minulost v
našem ţivotě
Kultura
~ 66 ~
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Ukázky
zdravé a
nezdravé
svačiny
projekt
EV – Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí , Vztah člověka k
prostředí -výchova k
ţivotnímu prostředí
OSV – mezilidské
vztahy,respektování
různých druhů náb.vyznání
Dramatizace
Dramatizace
návštěva u
lékaře
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
2. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
zná vztahy rodina – příbuzní (sestřenice, bratranec apod.)
zná zaměstnání rodičů
zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve společnosti
umí slušně poţádat o pomoc a poděkovat,
umí vysvětlit, v čem spočívají některá povolání (lékař, učitel, řidič
apod.),
ví, čemu slouţí, pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů a
zařízení v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.), váţí si
práce a jejích výsledků
zná a dodrţuje základní pravidla pro chodce, umí správně
přecházet vozovku, zná vybrané dopravní značky (stop, hlavní
silnice apod.), rozlišuje dopravní prostředky – auto, vlak apod.
předvídá, co můţe být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se
snaţí vyhýbat, orientuje se v síti obchodů a sluţeb v nejbliţším
okolí, je schopen komunikovat s prodavačem, umí zacházet s
přidělenými penězi, zná běţně uţívané výrobky,
dodrţuje základní hygienické návyky,
zná základy správné ţivotosprávy – výţiva, vitamíny, odpočinek,
spánek, pitný reţim apod.,
umí pojmenovat části lidského těla, zná názvy běţných
onemocnění,
ví, co dělat v případě úrazu a ţivelných událostí
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Rodina
Chování lidí
Souţití lidí
Práce dospělých
Obec, místní krajina
Osobní bezpečí
Chování lidí
Vlastnictví
~ 67 ~
MKV – Lidské vztahy
(harmonické vtahy v
rodině)
Kulturní diference
(vlastní kulturní
zakotvení)
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Písně o
přírodě,
rostlinách,
zvířatech…
Vycházky
Forma:
frontální,
skupinová
výuka,
samostatná
práce
Beseda
Jednoduché
pokusy
VDO – Občanská
společnost a škola
(demokratické vztahy
ve třídě – tvorba
třídního řádu)
Dramatizace
Občan,
občanská
společnost
a
stát
(odpovědnost za své
činy, seznámení se se Práce s atlasy
základními
lidskými
právy, principy souţití s
minoritami)
Poznámky
ÚMČ BrnoJehnice
Nástěnné obrazy,
knihy, koutek ţivé
přírody ve třídě.
Návštěva
obchodu
v Jehnicích
Ukázky
zdravé a
nezdravé
svačiny
Dramatizace
návštěva u
lékaře
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
2. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost, orientuje se v čase kalendářní rok, školní rok, týdny, dny, hodiny, minuty
denní reţim dětí, práce a odpočinek
pozná významné památky Brna a památky v okolí Brna ( zná
některé pověsti a mýty vztahující se k památkám ve svém okolí)
umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce, zná některé vánoční a
velikonoční zvyky a tradice
popíše proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, zná
charakteristické znaky: les, park, louka, zahrada, pole, potok, řeka
...
má povědomí o významu ţivotního prostředí pro člověka,
zná některé pokojové rostliny a péči o ně
(zalévání, světlo, ...)
rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté, zná a umí pojmenovat běţně
se vyskytující stromy, keře, byliny a zemědělské plodiny, zná a umí
pojmenovat některá hospodářská zvířata, ţivočichy chované pro
radost a ví jak o ně pečovat (krmení, čistota ...) zná vybrané
volně ţijící ţivočichy a ptáky
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Metody, formy
Orientace v čase a
časový řád
Volný čas a jeho
vyuţití
Současnost a minulost
v našem ţivotě
Regionální památky
Kultura
Voda, Vzduch, Půda,
Rostliny, houby,
ţivočichové
Ţivotní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k
přírodě a ochrana
přírody
~ 68 ~
EV – Základní podmínky
ţivota
Ekosystémy (les, louka,
pole, rybník)
Vztah člověka k
projekt
prostředí (ochrana
ţivotního prostředí,
třídění odpadu, ţivotní
styl)
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Kompasy, mapy,
encyklopedie
Knihy
Programy na PC
Programy
speciálních
ekologických
center
Stezka
zdraví –
Mokrá
Hora Lelekovice
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
3. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě a silnici
(chodec, cyklista)
rozezná nebezpečí různého charakteru, vyuţívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času
dodrţuje základní hygienické návyky, zná základy správné
ţivotosprávy – výţiva, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný reţim …
umí pojmenovat části lidského těla – stavba kostry, vnitřní ústrojí,
svaly, zná názvy běţných onemocnění, ví, co dělat v případě
úrazu, ví jak se zachovat v případě ţivelných událostí
ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině
zná základní údaje z historie a současnosti obce
zná některé regionální kulturní památky, přírodní útvary ...
zná některé lidové a místní zvyky a tradice
orientuje se v plánku obce – Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín,
Brno - ví, kde je muzeum, divadlo, radnice, nádraţí apod.
určí hlavní a vedlejší světové strany
v přírodě se umí orientovat podle světových strany
zná vztahy v rodině – rodina základní + příbuzní
(sestřenice, bratranec apod.)
zná zaměstnání rodičů
umí si váţit práce dospělých
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Hv - lidové písně
Bezpečné chování
Člověk a zdraví
Člověk a lidské tělo
Ţivelné situace
Obec, město
Typy krajiny
Kultura,
Současnost a
minulost v našem
ţivotě
okolní krajina
Domov , Rodina,
Škola
Práce dospělých
~ 69 ~
VDO - Občan,
občanská spol. a stát
- práva a povinnosti,
odpovědnost za své
činy
EV - vztah člověka k
prostředí - naše obec,
ţiv. styl
VDO - Občanská spol. a
škola - vytváření pravidel
chování, pravidla
týmové spolupráce
MKV - Princip soc. smíru
a solidarity - základní lid.
práva, odstranění
předsudků vůči etnic.
skup
vycházky
jednoduché
pokusy
Rodinné fotografie
projekt
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
3. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti a změny
látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod.
uţívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas, hmotnost, objem,
teplotu
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Vlastnosti a změny
látek
Voda a vzduch
Nerosty a horniny,
půda
Váţení a měření
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
M- zápis a měření
jednotek
EV – Základní podmínky
ţivota - voda, ovzduší,
půda, energie, přírodní
zdroje
rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny
Ţivá a neţivá příroda
zná základní rozdělení ţivočichů – savci, ptáci, obojţivelníci, ryby,
Ţivotní podmínky
hmyz
rozlišuje domácí a hospodářská zvířata , zná vybraná zvířata volně
Ţivočichové
ţijící v určitých přírodních společenstvích (pole, louky, les apod.)
Ţivotní podmínky
umí vybrané ţivočichy zařadit do příslušného přírodního
společenství
EV - Ekosystémy - les,
pole, vodní zdroje,
město, vesnice, kulturní
krajina
Hv - písničky o
rostlinách, o zvířatech
vycházky
herbář
pokusy
referáty
soutěţe
umí pojmenovat části rostlin
umí popsat projevy ţivota rostlin
zná vybrané druhy plodů a semen , zná význam semen
zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny (na
zahrádkách, loukách, v lese)
zná vybrané hospodářské a léčivé rostliny
pozná běţně se vyskytující jedlé a jedovaté houby a umí je
pojmenovat
umí uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu těla,
ví, čím se liší rozmnoţování jednotlivých skupin,
má povědomí o významu ţivotního prostředí
Rostliny
Ţivotní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování
k přírodě
Ochrana přírody
~ 70 ~
EV - Lidské akt. a
problémy ŢP hospodaření s odpady
CD- hlasy ptáků,
Atlas ţivočichů,
Sbírky přírodnin
Nástěnné obrazy
Atlas rostlin
Nástěnné obrazy,
obrázky
Programy
speciálních
ekologických
center
Programy na PC
besedy
(CHKO)
Biotop
vodní Ořešín
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
PŘÍRODOVĚDA - Charakteristika vyučovacího předmětu
Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických
okruhů:
Časové vymezení a organizační vymezení
Ve 4. ročníku - 2 hodina týdně
V 5. ročníku - 2 hodiny týdně
Obsahové vymezení
Místo, kde ţijeme
okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a ţivočichů, působení lidí
na krajinu a ţivotní prostředí, dopravní výchova
Lidé kolem nás
základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie
základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí, svět
financí
Lidé a čas
orientace v čase - kalendáře, letopočet, reţim dne
současnost a minulost v našem ţivotě
Rozmanitost přírody
Země jako planeta sluneční soustavy
rozmanitost i proměnlivost ţivé i neţivé přírody, rostliny, houby, ţivočichové, znaky ţivota, ţivotní potřeby
a podmínky
rovnováha v přírodě
vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a ţivotního prostředí, likvidace odpadů, ţivelné pohromy,
ekologické katastrofy
Člověk a jeho zdraví
lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce
partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
péče o zdraví, první pomoc
odpovědnost člověka za své zdraví
situace hromadného ohroţení
Potřebné vědomosti a dovednosti získávají ţáci především tím, ţe pozorují názorné pomůcky, přírodu,
činnost lidí, hrají určené role, řeší modelové situace apod. Součástí výuky je exkurze do planetária.
Průřezová témata: Enviromentální výchova EV, Osobnostní a sociální výchova OSV
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení


učitel umoţňuje ţákům pouţívat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
ţáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky
svého pozorování
Kompetence k řešení problémů


učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům ţáci sami
ţáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat
informace vhodné k řešení problémů.
~ 71 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Kompetence komunikativní



učitel vede ţáky k pouţívání správné terminologie
ţáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
ţáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a
podněty jiných
Kompetence sociální a personální



učitel zadává úkoly, při kterých ţáci mohou pracovat společně
ţáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují
názory a zkušenosti druhých
učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti ţáků
Kompetence občanské




učitel buduje u ţáků ohleduplný vztah k přírodě
učitel vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování
ţáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohroţení vlastního zdraví i zdraví
a bezpečnosti druhých
učitel umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch
Kompetence pracovní





učitel umoţňuje ţákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
vede ţáky ke správným způsobům uţití pomůcek, vybavení, techniky
vede ţáky k dodrţování obecných pravidel bezpečnosti
ţáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti
dodrţují vymezená pravidla
~ 72 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
4. ročník
Člověk a jeho svět
Přírodověda
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Ţivá příroda
V lese – jehličnaté a listnaté
stromy,
Ţivočichové
U lidských obydlí – rostliny,
ví a umí vysvětlit, co jsou rostlinná patra
stromy, ţivočichové
ví, jak se máme v lese chovat, zná běţné zemědělské plodiny,
Na poli – rostliny,
jejich význam a pouţití, zná běţné druhy zeleniny a ovoce
ţivočichové
umí charakterizovat některá společenstva – les, louka, voda, u
Na louce – rostliny,
lidských obydlí apod.
ţivočichové
zná a umí pojmenovat běţně se vyskytující ţivočichy v Ve vodě a jejím okolí –
jednotlivých společenstvech , umí popsat stavbu jejich těla, zná rostliny a ţivočichové
jejich způsob ţivota,
Neţivá příroda
umí pojmenovat běţně se vyskytující rostliny a houby v
Vlastnosti vzduchu, vody,
jednotlivých společenstvech, umí rostliny správně zařadit do
vlastnosti hornin, nerostů a
jednotlivých společenstev
půdy
Slunce - Země
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
ví, čím se liší rostliny od ţivočichů, seznámí se s tříděním rostlin, hub
a ţivočichů, orientuje se v pojmech – ekologie, potravní řetězec,
půda, seznámí se s příklady potravních pyramid
~ 73 ~
EV-ekosystémy-les,
pole, vodní zdroje
-základní
podmínky ţivotareferáty
voda, půda,
ochrana
biologických
druhů
Obrazy,
atlasy zvířat, rostlin
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
4. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti a změny
látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod.
uţívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas, hmotnost, objem,
teplotu
ví, co je to kompas a buzola a k čemu se pouţívají
zná tel. čísla tísňového volání (pro přivolání první pomoci,hasičů a
policie), zná a řídí se zásadami péče o zdraví, zná význam
sportování, správné výţivy,
vysvětlí, co je evakuace obyvatel
ví, co je terorismus a anonymní oznámení
vnímá dopravní situace, vyhodnotí a vyvodí správné závěry jako
chodec a cyklista
rozpozná ţivot ohroţující zranění
orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině
zná základní údaje z historie a současnosti obce, riziková místa a
situace
zná některé regionální kulturní památky, přírodní útvary ...
zná některé lidové a místní zvyky a tradice
orientuje se v plánku obce – Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín,
Brno - ví, kde je muzeum, divadlo, radnice, nádraţí apod.
určí hlavní a vedlejší světové strany
v přírodě se umí orientovat podle světových strany
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Vlastnosti látek – měření
vlastnosti látek, jiné
vlastnosti – magnetická síla,
kompas
Výchova ke zdraví
Zdraví a jeho ochrana,
výţiva a zdraví,
Základy rodinné výchovy,
prevence zneuţívání
návykových látek
Kyberšikana a nebezpečí
komunikace
prostřednictvím
elektronických médií
Místo, kde ţijeme-okolní
krajina- rozšíření rostlinstva
a ţivočichů, přírodní
zajímavosti v okolí domu
~ 74 ~
EV-lidské aktivity a
problémy
ţivotního prostředí
Exkurze do
planetária,
OSV-vztah
člověka k
prostředí-prostředí
a zdraví
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
5. ročník
Člověk a jeho svět
Přírodověda
Poznámky
Očekávané výstupy
dokáţe pozorovat ţivočichy a rostliny, zformulovat a zapsat
výsledek pozorování, umí určit a zařadit některé ţivočichy a
rostliny do biolog. systému
umí na příkladu vysvětlit pojem potravní řetězec a pyramida
ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky jejího
porušení, zná význam zdravého ţivotního prostředí pro člověka,
zná hlavní znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd., zná pojem
recyklace, zná a umí vysvětlit význam čističek odpadní vod, zná
pravidla chování v CHKO a v přírodě, uvědomuje si prospěšnost a
škodlivost zásahů člověka do přírody a krajiny a umí uvést příklad
zná důleţité nerosty a horniny, umí vysvětlit proces zvětrávání
hornin, zná vyuţití některých nerostů
zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými přírodními zdroji,
umí zná význam půdy, její vyuţití a princip ochrany
dokáţe vysvětlit, jak vznikají různé materiály,
stručně popíše princip jednoduchých strojů
stručně charakterizuje přír. jevy a z nich vyplývající rizika,
mimořádné situace, v modelové situaci prokáţe schopnost se
účinně chránit
zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, druţice,zem. přitaţlivost,
Slunce, umí vyjmenovat planety Sluneční soustavy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Různé podmínky ţivota na
Zemi(teplo, světlo, vzduch,
voda, potrava ..),
podmínky pro ţivot člověka
Třídění organismů
Rostliny – semenné,
výtrusové
Ţivočichové
Klimatické podmínky,
podnebné pásy, počasí a
podnebí
Oceány
Rozmanitost přírodních
podmínek na Zemi
nerosty a horniny, půda,
zvětrávání,
výrobní procesy,
jednoduché stroje.
Rizika v přírodě a
mimořádné události a
ochrana před nimi.
Vesmír a Země
~ 75 ~
EV-ekosystémy
-základní
podmínky ţivota
Práce
-lidské aktivity a
s atlasem,
problémy ţivotního
prostředí
Vycházky
OSV vztah člověka Exkurze:
k prostředí
jeskyně, …
Nástěnné obrazy
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
5. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového centra a zná pravidla
telefonování na tyto instituce, zná význam pojmů terorismus,
rasismus
je si vědom nutnosti kázně a dodrţování pokynů v případě
obecného ohroţení (poţár, únik jedovatých látek apod.), zná
zásady bezpečného chování v různém prostředí – škola, domov,
styk s cizími osobami, silniční provoz, a řídí se jimi, armáda ČR
zná pojmy korupce, rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti,
banka apod.
obhájí a odůvodní své názory
orientuje se v základních formách vlastnictví, pouţívá peníze
v běţných situacích
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, spoření,
dluhy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Lidé kolem nás
problémy konzumní
společnosti, principy
demokracie, nesnášenlivost
mezi lidmi
- situace hromadného
ohroţení - osobní bezpečí
Ohleduplnost, etické zásady,
předcházení konfliktům
Rozpočet, příjmy, výdaje
domácnosti
Partnerství, manţelství
Člověk a jeho ţivotní
podmínky, vztah k prostředí
zná a dovede jednat podle zásad první pomoci, uvědomuje si
škodlivost kouření, uţívání drog a alkoholu, gamblerství, ví, jaké
má postavení v rodině a ve společnosti, zná svoje základní práva
a povinnosti – týrání, zneuţívání, šikana
zná původ člověka jako druhu, zná způsob rozmnoţování a umí
charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka, zná části lidského
těla, důleţité orgány a jejich funkci, smyslová ústrojí
Lidské tělo, kostra,
svaly, kůţe, oběhová
soustava, krev, srdce, cévy,
dýchací soustava, dýchací
cesty, plíce
trávicí soustava
Močová soustava
Rozmnoţovací soustava
Nervová soustava
Smyslové ústrojí ( zrak, sluch,
Čich, Chuť Hmat)
Zdravý ţivotní styl
~ 76 ~
Metody,
formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
VLASTIVĚDA- charakteristika vyučovacího předmětu
Vlastivěda je realizována ve čtvrtém a pátém ročníku ve třídě nebo v terénu (okolí školy, muzea,
výstavy, exkurze) s vyuţitím skupinové práce.
Vlastivěda seznamuje s důleţitými historickými událostmi, významnými osobnostmi regionálních i
národních dějin, formuje vědomí příslušnosti k vlastnímu národu. Informuje o způsobu ţivota lidí
v sousedních zemích Evropy. Rozvíjí schopnost pozorovat, analyzovat, srovnávat, pojmenovávat jevy a
děje a vyprávět o nich. Učí pouţívat získané vědomosti v praktických činnostech.
Ve vyučovací oblasti Člověk a jeho svět vyuţíváme výchovné a vzdělávací strategie, které ţákům
umoţňují vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
Časové vymezení
Vlastivěda je realizována
Ve 4. ročníku - 1 hod. týdně
V 5. ročníku - 2 hod. týdně
Obsahové vymezení
Vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět - vzdělávací obsah je rozdělen na pět
tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme (část zeměpisná) se ţáci učí na základě poznávání nejbliţšího
okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci ţivota v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti.
Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na
utváření přímých zkušeností ţáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v
ţácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás (část zeměpisná) si ţáci postupně osvojují a upevňují základy
vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity
mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení muţů a ţen. Poznávají, jak se lidé sdruţují,
baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které
provázejí souţití lidí, celou společnost nebo i svět.
V tematickém okruhu Lidé a čas (část dějepisná) se ţáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak
a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se
ţivot a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od
nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůleţitějším okamţikům v historii naší
země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u ţáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i
celé země.
Organizační vymezení:
Ţáci pracují ve třídě nebo v přírodě s výuţíváním různých forem práce a dostupných vyučovacích
pomůcek.
Výuku vlastivědy vhodně doplňují návštěvy muzeí, výstav, významných historických míst a památek.
Podle místních podmínek je dobře vyuţívat vztahu významných historických událostí k místu, kde ţáci ţijí.
Představu ţivota v minulosti ţákům velmi dobře přibliţují vlastivědná muzea.
Nezapomínáme ani na vyuţívání zkušeností ţáků z výletů po vlasti, ţákům dáváme prostor, aby mohli o
svých záţitcích vyprávět a svá vyprávění doplnit fotografiemi, videonahrávkami, ukázkami pohlednic a
suvenýrů.
Učivo týkající se podnebí a dalších vlastivědných témat např. Půda a zemědělství, Nerostné bohatství,
Ochrana přírody, propojujeme s učivem přírodovědy. Tím se pro ně stane učivo jasným a srozumitelným.
Průřezová témata
Obsah průřezových témat prochází napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňuje propojení jednotlivých
předmětů. Přispívají tak ke komplexnosti vzdělávání ţáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí ţáků
~ 77 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Výchova demokratického občana



Občan, občanská společnost a stát – občan jako zodpovědný člen společnosti (jeho práva a
povinnosti).
Formy účasti občanů v politickém ţivotě – volební systémy, demokratické volby a politika; obec
jako základní jednotka samosprávy státu.
Principy demokracie – základní kategorie fungování demokracie – spravedlnost, řád, zákon,
právo, morálka; význam Ústavy jako základního zákona země; demokratické řešení konfliktů a
problémů v osobním ţivotě i ve společnosti.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Evropa a svět nás zajímá –rodinné příběhy, záţitky a zkušenosti z Evropy a světa; naši sousedé
v Evropě; ţivot dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy.
Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa; evropské krajiny; ţivot Evropanů.
Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie;
Evropská unie – základní informace.
Multikulturní výchova
Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a ţáky, mezi
ţáky navzájem, mezi školou a rodinou. Škola jako prostředí, ve kterém se setkávají ţáci z nejrůznějšího
sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit
rovnoprávně.




Kulturní rozdíly – jedinečnost kaţdého člověka a jeho individuální zvláštnosti; respektování
zvláštností různých etnik – zejména cizinců nebo příslušníků etnik ţijících v místě školy.
Lidské vztahy – právo všech lidí ţít společně a podílet se na spolupráci; vztahy mezi kulturami;
význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti: tolerance, umění vţít se do
role druhého, lidská solidarita, osobní přispění k zapojení ţáků z odlišného kulturního prostředí do
kolektivu třídy.
Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; základní informace o různých
etnických a kulturních skupinách ţijících v české a evropské společnosti; různé způsoby ţivota,
odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznání a důvody
vzniku.
Princip sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění kaţdého jedince za odstranění
diskriminace a předsudků vůči lidem z jiných etnických skupin.
Environmentální výchova

Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí – zemědělství a ţivotní prostředí, ekologické
zemědělství; doprava a ţivotní prostředí; průmysl a ţivotní prostředí; odpady a hospodaření
s odpady; ochrana přírody a kulturních památek; změny v krajině.
Mediální výchova



Čtení mediálních sdělení , hledání důleţitých informací, vnímání rozdílu mezi informativním a
reklamním sdělením.
Hledání informací z různých zdrojů.
Vliv médií na kaţdodenní ţivot, společnost, politický ţivot a kulturu, na postoje a chování.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení






učitel vybaví ţáka vhodnými učebnicemi
učitel vede ţáka ke čtení vlastivědného textu s porozuměním
učitel ţákovi stanoví jasný cíl činnosti, pouţívá vhodné otázky
učitel rozvíjí u ţáka schopnost spolupráce s učitelem i spoluţáky
učitel nechává ţáky individuálně s názornými pomůckami manipulovat
učitel klade na ţáky v učivu přiměřené nároky, vede je k dobrému zvládnutí základního učiva
~ 78 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program





učitel podporuje sebedůvěru ţáků ve vlastní schopnosti
učitel upozorňuje na konkrétní vyuţití vědomostí a dovedností v ţivotě
učitel vede ţáka k sebehodnocení a pochopení, proč se danému učivu učí
učitel vede ţáka k získávání poznatků i z jiných zdrojů, neţ jsou školní materiály
učitel individuálním přístupem nabízí moţnost proţít úspěch kaţdému ţáku, coţ motivuje
k dalšímu učení









ţák vyuţívá vhodné učebnice
ţák čte vlastivědný text s porozuměním
ţák při stanovení jasného cíle odpovídá podle navádějících otázek
ţák se učí přesnému a stručnému vyjadřování
ţák zdokonaluje svůj písemný i ústní projev
ţák vyhledává potřebné informace (encyklopedie, internet…)
ţák při učení pouţívá pomůcky, manipuluje s nimi
ţák kombinuje poznatky z různých zdrojů
ţák vyuţívá zkušenosti, vyvozuje závěry
Kompetence k řešení problémů






učitel vede ţáky k plánování úkolů a postupů
učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům sami ţáci
učitel podle potřeby ţákům v činnostech pomáhá
učitel dodává ţákům sebedůvěru
učitel umoţňuje ţákům vyhledávání nových informací, jejich třídění i propojování s učivem
učitel vede ţáky k jednoduchému zaznamenávání svých pozorování a objevů



ţák se učí rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti, systematičnosti a pečlivosti
ţák se učí provádět plánu řešení
ţák se učí zvolit správný postup
Kompetence komunikativní







učitel vede ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky
učitel vede ţáky k výstiţnému, souvislému a kultivovanému projevu
učitel nabízí ţákům dostatek prostoru pro slovní vyjádření a vysvětlení svých úvah
učitel vede ţáky ke vhodné komunikaci
učitel umoţňuje ţákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich ţivota
učitel dává ţákům prostor k vyjádření vlastního názoru
učitel učí ţáky naslouchat zajímavým poznatkům spoluţáků, diskutovat, respektovat se
navzájem





ţák naslouchá prezentaci druhých
ţák vyuţívá názory a zkušenosti ostatních spoluţáků
ţák hovoří o poznaných souvislostech a zkušenostech ze svého ţivota
ţák respektuje jiný názor, přiměřeně reaguje na konkrétní sdělení, dodrţuje pravidla dialogu
ţák písemně zaznamenává své myšlenky
Kompetence sociální a personální







učitel umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch
učitel hodnotí ţáky způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok
učitel vede ţáky k respektování společně dohodnutých pravidel při práci
učitel zařazuje skupinovou práci
učitel vede ţáka k tomu, aby v případě potřeby dokázal poţádat o pomoc a sám byl ochoten
pomoci ostatním podle svých moţností
učitel vede ţáka k tomu, aby vzájemná komunikace byla vedena v příjemné atmosféře, tomu
mimo jiné napomáhá i vhodné oslovování ţáků mezi sebou
ţák je veden ke kolegiální radě a pomoci
~ 79 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program





ţák se učí pracovat v týmu
ţák je veden k věcné argumentaci
ţák se podílí na stanovení pravidel pro práci a tato pravidla respektuje
ţák dokáţe poţádat o radu a pomoc, sám je ochoten pomoc poskytnout podle svých
moţností
ţák se nepodceňuje, umí se sebehodnotit
Kompetence občanská




učitel vede ţáky k ohleduplnosti a taktu
učitel vede ţáky k toleranci přirozených odlišností lidské společnosti
učitel umoţňuje ţákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
učitel vede ţáky k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí, ke snaze si mezi sebou
pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých







ţák se chová slušně, bez hrubostí a násilí
ţák má snahu pomáhat, uznávat a oceňovat nápady a názory druhých
ţák plní co nejlépe povinnosti a uvědomuje si vlastní práva
ţák je schopen si utvořit vlastní názor a podle potřeby jej opravit
ţák se aktivně podílí na bezpečném prostředí třídy
ţák vyjadřuje své pocity a postoje
ţák poznává specifika jiných národů, stává se tolerantním k jiným kulturám
Kompetence pracovní



učitel dbá na důsledné dodrţování pravidel-jde sám příkladem
učitel vyţaduje správný způsob uţití techniky a vybavení
učitel hodnocením vede ţáka k přesnosti při zpracování úkolů a k zodpovědnosti za výsledek
vlastní práce
učitel vede ţáky k plánování úkolů a postupů
učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti ţáků
učitel vede ţáky k udrţování pořádku na pracovním místě





ţák vyuţívá materiálů a techniky předloţené učitelem
ţák je zodpovědný za výsledek své vlastní práce
ţák udrţuje pořádek na pracovním místě
ţák pracuje podle slovních instrukcí
ţák si samostatně připravuje jednoduché pomůcky pro výuku



~ 80 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
4. ročník
Člověk a jeho svět
Vlastivěda
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
-určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a
státu
-určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě
-rozlišuje náčrty, plány a mapy, vyhledává v nich
jednoduché údaje
Místo,kde ţijeme
-naše vlast
-světové strany
-ČR :povrch, podnebí a počasí,
zemědělství, průmysl
-Brno
-vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi
lidmi, dodrţuje pravidla pro souţití ve škole i mimo ni
-rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhajuje svoje
názory, dohodne se na společném řešení
-orientuje se v základních formách vlastnictví, pouţívá
peníze v běţných situacích
Lidé kolem nás
-rodina a škola
-obchod a obchodování
-národnostní menšiny v ČR,
souţití
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Výchova k myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech
-pracuje s časovými údaji a vyuţívá zjištěných údajů
k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
-rozeznává minulé a současné, orientuje se v hlavních
událostech minulosti a současnosti naší vlasti
~ 81 ~
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Mediální výchova
Výchova
demokratického
občana
Environmentální
výchova
Multikulturní výchova
Lidé a čas
-Pravěk
-Slované
-Velkomoravská říše
-Přemyslovci
-Lucemburkové
-Habsburkové
Metody, formy
Vyuţíváme
mezipředmětové
vztahy s předměty
Prvouka, Přírodověda,
Člověk a svět práce a
pracujeme se
zkušenostmi a
poznatky z praxe.
Při vyučování
pouţíváme tyto
metody a formy
práce: frontální
výuka, samostatná
práce ţáků,
skupinová práce,
práce s učebnicí,
s vlastivědnými
modely, pracovní
listy, aktivizační
metoda, četba
vlastivědného textu s
porozuměním, práce
na PC, soutěţe a hry.
Ţáci pracují během
vyučovací hodiny ve
třídě, v přírodě nebo
v počítačové učebně
a vyuţívají k učení
různé formy práce a
prostředky. Učitel a
ţáci pouţívají všechny
dostupné vyučovací
pomůcky, coţ
umoţňuje pracovat
ve vlastivědě i ţákům.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
5. ročník
Člověk a jeho svět
Vlastivěda
Poznámky
Očekávané výstupy
-rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce,
symboly našeho státu
-zprostředkuje ostatním zkušenosti, záţitky zajímavosti
z vlastních cest
-porovnává způsob ţivota a přírody v naší vlasti a v jiných
zemích Evropy
-rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se uţ
nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva
nebo demokratické principy
-vnímá změny a problémy ţivotního prostředí, navrhuje
moţná řešení, uvědomuje si závaţnost současné situace
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Místo,kde ţijeme
-naše vlast-vodstvo pohoří níţiny
-kraje ČR
-tradice a zvyklosti
-Evropa- povrch, vodstvo, státy a
jejich hlavní města
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Výchova k myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech
Mediální výchova
Lidé kolem nás
-souţití národů a národností
-národnostní menšiny
-ţivotní prostředí
-chráněné krajinné oblasti
Výchova
demokratického
občana
Environmentální
výchova
Multikulturní výchova
-srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob ţivota
a práce předků na našem území v minulosti se současným
ţivotem
-vyuţívá archivů, knihoven, muzeí, galerií a internetu jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti
- orientuje se v hlavních událostech minulosti a současnosti
naší vlasti
Metody, formy
Lidé a čas
-národní obrození
-první světová válka
-druhá světová válka
-vznik Československa
-obnovení demokracie aţ po
současnost
~ 82 ~
Vyuţíváme
mezipředmětové
vztahy s předměty
Prvouka, Přírodověda,
Člověk a svět práce a
pracujeme se
zkušenostmi a
poznatky z praxe.
Při vyučování
pouţíváme tyto
metody a formy
práce: frontální
výuka, samostatná
práce ţáků,
skupinová práce,
práce s učebnicí,
s vlastivědnými
modely, pracovní
listy, aktivizační
metoda, četba
vlastivědného textu s
porozuměním, práce
na PC, soutěţe a hry.
Ţáci pracují během
vyučovací hodiny ve
třídě, v přírodě nebo
v počítačové učebně
a vyuţívají k učení
různé formy práce a
prostředky. Učitel a
ţáci pouţívají všechny
dostupné vyučovací
pomůcky, coţ
umoţňuje pracovat
ve vlastivědě i ţákům.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast
Umění a kultura
~ 83 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
HUDEBNÍ VÝCHOVA - charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni
Obsahové, časové a organizační vymezení
je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyřech oblastí
Vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu
Instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich vyuţití při reprodukci a produkci
Hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
Poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání ţánrů, stylů a podob
Organizace - ţáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s vyuţíváním audiovizuální techniky, za
pomoci různých forem s vyuţitím dostupných vyučovacích pomůcek.
Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována Výchova k myšlení v Evropských a globálních
souvislostech EGS, Multikulturní výchova MKV, Enviromentální výchova EV, Mediální výchova MDV,
Multikulturní výchova MKV
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
 ţák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 učitel vede ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky
 učitel umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch
Kompetence k řešení problémů
 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny
 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální
 učitel sleduje při hodině pokrok všech ţáků
 učitel vede ţáky k vzájemnému naslouchání
Kompetence komunikativní




ţák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
reaguje pohybem na znějící hudbu, tempo, dynamiku, směr melodie
učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti ţáků
učitel vytváří příleţitosti pro relevantní komunikaci mezi ţáky
Kompetence sociální a personální
 ţáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování ţánrů a stylů hudby
 učitel vede ţáky k vzájemnému naslouchání
 učitel vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé
Kompetence občanská
 ţák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl
 učitel umoţňuje ţákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní
 vyuţívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební
náladu
 učitel sleduje při hodině pokrok všech ţáků
 učitel vede ţáky k pouţívání obecně známých termínů, znaků a symbolů
 učitel vede ţáky k uţívání různých nástrojů
~ 84 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
1. ročník
Umění a kultura
Hudební výchova
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Dbá na správné dýchání a drţení těla, provádí
hlasová a dechová cvičení, zřetelně vyslovuje
zná druhy not a pomlk, ví, co je notová osnova
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní
umí vytleskat rytmus podle vzoru,
rozlišuje krátké a dlouhé tóny.
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4
taktu)
Učí se pouţívat dětské hudební nástroje k
rytmických cvičením a hudebnímu doprovodu
Pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu,
ozvučná dřívka, triangl, bubínek, prstové
činely.
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí nástrojů)-rytmizace, hudební
hry(ozvěna)
Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem
vyjadřuje tempo, dynamiku.
Hraje na tělo 2/4 a 3 /4 takt.
Provádí hudebně pohybovou činnost (drţení
těla, chůze, jednoduché taneční hry, pochod).
Pozná a naučí se vybrané vánoční koledy,
pozná vybrané hudební nástroje (viz hudební
nástroje) podle zvuku, seznámí se s varhanní
hudbou.
Seznámí se s hymnou ČR.
Vzdělávací oblast:
Hudebně pohybové činnosti
-pohybové vyjádření hudby (pohybová
improvizace), pamětné uchování a
reprodukce pohybů prováděných při
tanci či pohybových hrách
-písně spojené z pohybem, rytmické a
taneční hry
-říkadla
Poslechové činnosti - kvality tónů
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
-hudební styly(hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, …)
Umění a kultura
~ 85 ~
EGS – Evropa a svět nás
zajímá -poznávání
evropské hudby
MKV-Kulturní diference,
Lidské vztahy - hudba
etnických skupin
EV – Základní podmínky
ţivota - výchova k
ţivotnímu prostředí –
hudba – rámus
MDV – vnímání autora
mediálních sdělení výběr kvalitní hudby
hudba provází výuku ČJ,
M (Jedna, dvě ..) i Prv
(Prší, prší)
Metody,
formy
Pomůcky, nástroje
Orffův instrumentář
zobcové
flétny
Nabídka
poslechových
skladeb: Hymna
ČR, ukolébavky,
vánoční koledy a
písničky, A. Vivaldi:
Čtvero ročních
období.
I. Hurník
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vyučovací předmět: Hudební výchova
2. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
Rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii
vzestupnou a sestupnou, dynamiku a dynam.
znaménka.
Umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní
zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč,
taktová čára
rozlišuje noty, pomlky, spočítá takty.
Umí zazpívat vybrané ván. koledy.
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky
odlišný zpěv, rozšiřování hlasového
rozsahu)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a
3/4 taktu)
-dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)
Vv – ilustrace, vánoce
Tv – pochod, taneční
krok
Instrumentální činnosti
Čj – říkadla
Pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku – -hra na hudební nástroje (reprodukce
Pč – vánoční výzdoba
klavír, trubka, housle, pikola.
motivů, témat, jednoduchých skladbiček, Čj – vypravování
Umí uţívat hudební nástroje - Orffova škola.
rytmizace, hudební hry (otázka –
Prv – lidové zvyky a
odpověď), hudební improvizace
tradice
Umí se pohybovat podle daného rytmu, při
Hudebně pohybové činnosti
MDV – Vnímání autora
tanci tleskat a do pochodu bubnovat.
-taktování, pohybový doprovod znějící
mediálních sdělení
Pohybové vyjadřuje stoupání a klesání melodie
hudby (2/4 takt)
(uplatnění výrazových
a její ukončenost, tempo, dynamiku a
-pohybové vyjádření hudby (pohybová
prostředků v hudbě a
emocionální záţitek z hudby.
improvizace)
tanci)
Rozlišuje umělou a lidovou píseň.
Seznámí se s vybranými skladbami klasiků.
V proudu znějící hudby rozpozná některé
hudební nástroje, výrazné tempové a
dynamické změny.
Poslechové činnosti
-kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
-hudební výrazové prostředky, hudební
prvky (pohyb melodie, rytmus)
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
-hudební styly (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, …)
~ 86 ~
MKV – Lidské vztahy
(mezilidské vztahy v
lidové písni
Metody,
formy
Pomůcky, nástroje
Orffeova škola,
zobcové
flétny
Nabídka pro
poslechové
skladby: I. Hurník –
Nedokončená
pohádka,
Kukačka,
B. Smetana –
Pochod
komediantů, V.
Trojan – Ţabák, P. I.
Čajkovskij –
Skřivánek
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
3. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
Umí vytleskat a taktovat dvoučtvrťový a
tříčtvrťový takt, umí pojmenovat notovou
osnovu.
Rozliší a přečte z notového zápisu takt
dvoučtvrťový, tříčtvrťový, , rozlišuje a umí napsat
notu celou, půlovou, čtvrťovou. Podle zápisu
not pozná stoupavou a klesavou melodii.
Rozumí některým hudebním pojmům. Seznámí
se s hymnou ČR. Naučí se zpívat vybrané písně,
dbá na správné dýchání.
Rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, ţesťové
a umí uvést příklad.
Umí doprovázet na rytmické nástroje. Vyuţívá
rytmické doprovody ve 2/4 a 3 /4 taktu.
Vyuţívá dvoudobé chůze a tance -přísunný
krok. Umí základní krok mazurkový. Dokáţe
pohybově vyjádřit hudbu.
Seznámí se s dílem B. Smetanu a A. Dvořáka.
Poslechem rozezná některé hudební nástroje,
odliší hudbu vokálním instrumentální vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj.
Poslouchá váţnou hudbu, zábavnou,
slavnostní.
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky
odlišný zpěv, rozšiřování hlasového
rozsahu)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a
3/4 taktu)
- orchestr, dirigent, taktovka, sólo, sbor,
notový záznam, nota - celá, půlová,
čtvrťová, notová osnova, takt – 2/4, 3 /4
-dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře,
zobcových fléten), rytmizace, hudební
hry (otázka – odpověď)
-hudebně improvizuje.
Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící
hudby (2/4 takt) - mazurka ( měla
babka) - taneček
-písně spojené s pohybem, rytmické a
taneční hry
Poslechové činnosti
-hudební výrazové prostředky, hudební prvky
(pohyb melodie, rytmus), hudba vokální,
instrumentální, vokálně instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
-rozlišuje hud. nástroje podle vzhledu i podle
tónu.
-hudební styly (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka, hudba určená ke slavnostním
příleţitostem, populární, …)
~ 87 ~
Vv - ilustrace
Tv – pochod
taneční krok
Vv – Vánoce
Pč – vánoční výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a
tradice
EGS - Evropa a svět nás
zajímá
Metody,
formy
Pomůcky, nástroje
Nabídka pro
poslechové
skladby: W. A.
Mozart – Menuet, I.
Hurník – U ohníčku,
B. Smetana –
Luisina polka, Má
vlast (Vltava), A.
Dvořák –
Humoreska,
Slovanský tanec č.
7, Korsakov – Let
čmeláka, varhanní
hudba,Orffův
instrumentář,
xylofon,
Poznámky
zpěv
s tancem:
základní
krok
přísunný,
mazurka,
vánoční
koledy a
další
nácvik
hymny ČR
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
4. ročník
Umění a kultura
Hudební výchova
Poznámky
Očekávané výstupy
Reprodukuje nové písně, upevňuje si správné
dýchání při zpěvu.
Zná pojmy repetice, houslový klíč, prima volta,
seconda volta, , b.
Umí napsat houslový klíč, rozlišuje délky not a
umí je zapsat.
Pozná dynamická znaménka p, mf, f,
crescendo, decrescendo a umí je v písní
pouţít.
Zná stupnici C dur (názvy not). Přenáší slyšené
vysoké a hluboké tóny do své hlasové polohy.
Zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase.
Rozlišuje nástroje dechové, strunné, bicí,
smyčcové.
Doprovází lidové písně na Orffovy hudebních
nástrojích.
Rytmizace říkadel.
Umí pohybově vyjádřit hudbu.
Vyjadřuje charakter poslouchané hudby a
emocionálního záţitku pohybem, procvičuje
kroky se zhoupnutím – ¾ takt. Taktuje na dvě,
tři a čtyři doby. Umí základní valčíkový a
polkový krok.
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu),
(písně ve 3/4 a 4/4 taktu)
-dvojhlas a vícehlas (kánon ), (rozvíjení činností z
1. období) , prodleva
-grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis
rytmického schématu písně, orientace v
notovém záznamu).
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček
-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace, (tvorba hudebního doprovodu,
hudební hry),
Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby
(3/4 a 4/4 takt, valčík, polka)
-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a
pohybová improvizace)
-orientace v prostoru (pamětné uchování
tanečních pohybů)
~ 88 ~
Metody,
formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Vv - ilustrace
Tv – pochod
taneční krok
Vv – Vánoce
Pč – vánoční
výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky
a tradice
MKV-lidské vztahyvzájemné
obohacování
různých kultur
-kulturní diference-poznávání
vlastního kulturního
zakotvení,respekto
vání zvláštností
různých etnik
Orffeova škola
instrumentáře,
zobcové flétny
xylofon
Zpěv
s tancem:
krok
přísunný,
taneční,
základní
krok
polkový,
valčíkový.
Taneční
hry – př.
sousedská
…
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Poznámky
Očekávané výstupy
Pamatuje si nejdůleţitější údaje o B. Smetanovi
zná jména oper B. Smetany.
Zná názvy symfonických básní cyklu Má vlast
seznámí se s ţivotem a dílem A. Dvořáka a L.
Janáčka.
Poslouchá vybrané skladby.
Pozná písně ve dvoučtvrťovém a tříčtvrťovém
taktu
Pozná opakující se téma v poslouchané
skladbě.
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Poslechové činnosti
-kvality tónů, vztahy mezi tóny
-hudební výrazové prostředky a hudební prvky
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1. období)
-hudební styly a ţánry (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, …)
-hudební formy (malá a velká písňová, rondo,
variace), interpretace hudby (slovní vyjádření)
~ 89 ~
Metody,
formy
Pomůcky, nástroje
Poslechové
skladby:
B. Smetana – Proč
bychom se netěšili,
Luisina polka,
Vltava, Vyšehrad /
B. Martinů / L.
Janáček – Pilky /
W. A. Mozart –
Menuet, Malá
noční hudba
vánoční hudba /
valčíky (J. Strauss
aj,)
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
5. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena)
Pozná smyčcové nástroje – housle, violoncello,
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu),
violu, kontrabas,
(realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu)
dechové nástroje – trubka, pozoun, lesní roh.
-dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas),
strunné nástroje – kytara, harfa, cimbál, nástroje
(prodleva, dvojhlasé písně)
bicí – buben, bubínek,…
-intonace a vokální improvizace (durové a
Seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém
mollové tóniny)
orchestru.
-grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis
rytmického schématu písně, orientace v
notovém záznamu)
Zná pojmy stupnice durové, mollové, repetice,
zesílení, zeslabení.
Pozná basový klíč.
Čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči,
noty s kříţky, béčky, odráţka.
Seznámí se s krajovými lidovými tanci, zná
původ státní hymny.
Umí taktovat všechny takty.
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových
fléten)
- rytmické cítění – hra na tělo.
- hudební doprovod – Orffovy nástroje,
improvizace, melodizace, stylizace.
~ 90 ~
Vv - ilustrace
Tv – pochod
taneční krok
Vv – Vánoce
Pč – vánoční
výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky
a tradice
Metody,
formy
Pomůcky, nástroje
B. Smetana –
Libuše (vybrané
árie), Prodaná
nevěsta (vybrané
árie), Má vlast
W. A. Mozart – Don
Giovanni (ukázka),
Dramatizace.
Menuet, Händel –
Vodní hudba
J. J. Ryba – Česká
mše vánoční
(ukázka) – koncert.
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Umí pohybově vyjádřit nálady
seznámí se s relaxací .
Umí jednoduché dvojhlasé písně
naučí se vybrané písně J. Uhlíře a Z, Svěráka
dbá na správné dýchání.
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby
(3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a
pohybová improvizace)
-orientace v prostoru (pamětné uchování
tanečních pohybů) .
Doprovodí písně na rytmické a melodické
hudební nástroje
Poslouchá vybrané skladby. Poslechem pozná
vybrané smyčcové a dechové, strunné a bicí
nástroje.
Pozná varhanní hudbu.
Pozná vánoční hudbu a vánoční koledy. Pozná
trampské písně . Zná původ státní hymny a umí
ji správně zazpívat.
Metody,
formy
Nabídka
poslechových
skladeb:
L.
koncert
MDV-kritické čtení
Janáček – Říkadla,
vánoční
a vnímání
Lašské tance , A.
hudby
mediálních sdělení
Dvořák – Slovanské
EGS-Evropa a
-vnímání autora
tance, Symfonie
svět nás
mediálních sdělení
Z nového světa
zajímá
MKV-lidské
vztahy
-etnický
původ
Poslechové činnosti
-hudební výrazové prostředky a hudební prvky
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1. období)
-hudební styly a ţánry (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, …)
-hudební formy (malá a velká písňová, rondo,
variace)
-interpretace hudby (slovní vyjádření)
~ 91 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
VÝTVARNÁ VÝCHOVA- charakteristika vyučovacího předmětu
Výtvarná výchova je podstatnou částí základního vzdělávání ţáků. Jejím cílem je rozvíjet vkus ţáků,
jejich cit pro umění, jejich dovednost výtvarně se vyjadřovat a objevovat talentované ţáky.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o
výtvarné umění, vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově, seznamuje se základními
zákonitostmi při pouţívání různých výtvarných technik, učí chápat umělecký proces jako způsob
poznání a komunikace a učí uţívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého
vnímání, cítění poznávání
Časové vymezení:
V 1. - 3. ročníku je 1 hodina týdně.
Ve 4. - 5. ročníku jsou 2 hodiny týdně.
Obsahové vymezení:





Vzdělávací obsah je rozdělen do těchto oblastí:
Malba
Kresba
Techniky plastického vyjádření
Ostatní techniky
Organizační vymezení:
Ţáci z kaţdého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v přírodě a vyuţívají k činnosti
různé formy práce a nejrůznější dostupné pomůcky a nástroje.
Průřezová témata
Obsah průřezových témat prochází napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňuje propojení jednotlivých
předmětů. Přispívají tak ke komplexnosti vzdělávání ţáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí ţáků
Osobnostní a sociální rozvoj
1. Osobnostní rozvoj
 Rozvoj schopností poznávání, pozornosti a soustředění; řešení problémů.
 Sebepoznání a sebepojetí ,moje tělo, moje psychika.
 Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – řízení vlastního
jednání, organizace vlastního času.
 Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému.
 Tvořivost – cvičení pro rozvoj základních rysů tvořivosti.
2. Sociální rozvoj
 Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
 Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy mezi spoluţáky; respektování, podpora,
pomoc.
 Dorozumívání –informování, odmítnutí, omluva, prosba, pozdrav, přesvědčování, řešení
konfliktů, vysvětlování, ţádost.
 Schopnost spolupráce – rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci. Schopnost
rozumného rozhovoru zaloţeného na faktech, dovednost vyslechnutí jiného názoru
spoluţáka a v klidu na něj reagovat, schopnost změnit svůj názor, avšak také pomocí
zřejmých faktů prosadit svůj názor.
3. Morální rozvoj


Dovednost pro řešení problémů (mezilidské vztahy, seberegulace).
Schopnost rozboru postojů a projevů chování vlastních a cizích lidí (zodpovědnost,
spravedlivost, respektování).
~ 92 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Výchova demokratického občana


Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství.
Demokratické řešení konfliktů a problémů v osobním ţivotě i ve společnosti.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, záţitky a zkušenosti z Evropy a světa.
Multikulturní výchova
Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a ţáky, mezi
ţáky navzájem, mezi školou a rodinou. Škola jako prostředí, ve kterém se setkávají ţáci z nejrůznějšího
sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit
rovnoprávně.



Kulturní rozdíly – jedinečnost kaţdého člověka a jeho individuální zvláštnosti; respektování
zvláštností různých etnik – zejména cizinců nebo příslušníků etnik ţijících v místě školy.
Lidské vztahy – právo všech lidí ţít společně a podílet se na spolupráci; význam kvality
mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti: tolerance, umění vţít se do role
druhého, lidská solidarita, osobní přispění k zapojení ţáků z odlišného kulturního prostředí do
kolektivu třídy.
Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; základní informace o
různých etnických a kulturních skupinách ţijících v české a evropské společnosti; různé
způsoby ţivota, odlišné myšlení a vnímání světa.
Environmentální výchova




Ekosystémy - les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales; lidské sídlo – město –
vesnice, kulturní krajina.
Základní podmínky ţivota – voda, ovzduší půda, ekosystémy – různorodost všech ţijících
organismů.
Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí – doprava a ţivotní prostředí; průmysl a ţivotní
prostředí; odpady a hospodaření s odpady; ochrana přírody a kulturních památek; (Den
Země, Den zvířat, Den ţivotního prostředí).
Vztah člověka k prostředí – naše obec, náš ţivotní styl, prostředí a zdraví.
Mediální výchova



Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a
reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a
pravidel.
Vysvětlení vztahu mediálních sdělení a reality - rozdíl mezi reklamou a zprávou. Stavba
mediálních sdělní – příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve
zpravodajství.
Fungování a vliv medií ve společnosti – vliv médií na kaţdodenní ţivot, společnost, role
médií v kaţdodenním ţivotě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na postoje a
chování; vliv médií na kulturu.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
 učitel nabízí řady výtvarných technik, které ţáka zaujmou a podnítí
 učitel vede ţáka k vytváření komplexnějšího pohledu na společenské a kulturní jevy
 učitel umoţní ţákovi samostatně pozorovat a experimentovat s barvami, porovnávat a kriticky
posuzovat výsledek, důraz na vlastní originální postupy a kreativní přístup k práci
 učitel hodnotí vytvořené práce a diskutuje s ţákem o ní
 učitel vede ţáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření




ţáci vyuţívají poznatky v dalších výtvarných činnostech
ţáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření
ţáci jsou vedení ke samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů
ţák samostatně pozoruje a experimentuje s barvami, porovnává a kriticky posuzuje výsledek,
~ 93 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
klade důraz na vlastní originální postupy a kreativní přístup k práci
 ţák vybírá z nabídky výtvarných technik, které ho zaujmou
Kompetence k řešení problémů
 učitel vede ţáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
 učitel vede ţáka k rozpoznání a pochopení nesrovnalosti, promyšlení si způsobu řešení dle
vlastního úsudku
 učitel vede ţáka k odhalení problému, neodrazení nezdarem
 učitel vede ţáka ke sledování pokroku při zdokonalování dovedností
 ţák rozpoznává a chápe nesrovnalosti, promýšlí způsob řešení dle vlastního úsudku
 ţák odhaluje problém, nenechá se odradit nezdarem
 ţák sleduje pokrok při zdokonalování dovedností
 ţáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosaţení obrazných vyjádření
 ţáci vyuţívají získaná poznání při vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní
 ţáci se zapojují do diskuse
 ţáci respektují názory jiných
 ţáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná
vyjádření




učitel vede ţáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti
učitel vede ţáka k výtvarnému vyjádření své myšlenky v logickém sledu
učitel vede ţáka k účinnému zapojení do diskuse před započetím práce
učitel vede ţáka k tvořivému vyuţívání komunikačních prostředků a technologií postupu
Kompetence sociální a personální




ţáci umí tvořivě pracovat ve skupině
ţáci respektují různorodost obrazného vyjádření, moţnost alternativního přístupu
ţák se podílí na přípravě a úklidu pracovního místa v týmu
ţák se podřizuje při práci většině, respektuje názory druhých
 učitel vede ţáky ke kolegiální pomoci
 učitel vede ţáka k podílení se na přípravě a úklidu pracovního místa v týmu, poskytnutí pomoci
 učitel vede ţáka k podřízení se při práci většině, respektování názorů druhých
Kompetence pracovní





ţáci uţívají samostatně vizuálně obrazné techniky
ţáci dodrţují hygienická a bezpečnostní pravidla
ţák bezpečně a účinně pouţívá materiály, nástroje a jiné vybavení při práci
ţák ochraňuje své zdraví i zdraví jiných, chrání ţivotní prostředí
ţák se snaţí odvést co nejlepší práci úměrnou schopnostem a věku
 učitel vede ţáky k vyuţívání návyků a znalostí v další praxi
 učitel vede ţáka k bezpečnému a účinnému pouţívání materiálů, nástrojů a jiného vybavení při
práci
 učitel vede ţáka k ochraně svého zdraví i zdraví jiných, ochrana ţivotního prostředí
 učitel vede ţáka ke snaze odvést co nejlepší práci úměrnou schopnostem a věku
Kompetence občanské
 ţáci chápou a respektují estetické poţadavky na ţivotní prostředí
 učitel pomáhá ţákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům
 učitel ţáka vede k ocenění estetického prostředí ve škole, podílení se na něm a neničení práce
druhých
~ 94 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
1. – 3. ročník
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Výchova
demokratického občana
Enviromentální výchova
-zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami,
suchým pastelem, voskovkami, umí míchat barvy, -dovede
pouţívat různé druhy štětců dle potřeby
-zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev, -rozliší
teplé a studené barvy
-zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí),
měkkou tuţkou, uhlem
-modeluje
-tvaruje papír
-zvládne koláţ, frotáţ,
-umí výtvarně zpracovat přírodní materiál - nalepování,
dotváření, tisk, otisk apod.
-rozlišuje známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H.
Zmatlíkové apod
malba - rozvíjení smyslové citlivosti,
teorie barvy - barvy základní a
doplňkové, teplé a studené barvy a
jejich výrazové vlastnosti, kombinace
barev,
kresba –rozvíjení smyslové citlivosti,
výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich
kombinace v ploše, uspořádání
objektu do celků, vnímání velikosti
techniky plastického vyjádření –
reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly –
hmatové, pohybové podněty
další výtvarné techniky, motivace
zaloţené na fantazii a smyslového
vnímání
prostorová tvorba – formování,
deformování materiálů, pokus o
plastické komponování
prostorové činnosti s dostupnými
stavebními prvky (papírové krabičky)
kombinace prvků moderní techniky,
návrhy, plány
ilustrátoři dětské knihy-seznámí se se
známými ilustrátory dětských knih
~ 95 ~
Mediální výchova (MDV)
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
Osobnostní a sociální
rozvoj
V předmětu se kromě
vlastního vzdělávacího
obsahu okrajově realizují
části vzdělávacích
obsahů průřezových
témat. Průřezová témata
rozvíjená ve výtvarné
výchově pomáhají
ţákům ujasnit si, co je pro
ně hodnotné a ţádoucí,
pomáhají hledat
estetickou krásu
v blízkém okolí i v přírodě.
Vyučovací předmět
výtvarná výchova je
úzce spjat s ostatními
předměty všech
vzdělávacích oblastí.
Při vyučování
pouţíváme tyto
metody a formy
práce: frontální
výuka, samostatná
práce ţáků,
skupinová práce.
K prohloubení
estetického vnímání
navštěvujeme
výstavy výtvarných
děl a galerie. Díky
tomu, ţe naše škola
se nachází v lokalitě
plné zeleně,
můţeme chodit na
výtvarnou výchovu i
do přírody.
Ve výtvarné výchově
ţáci střídají různé
výtvarné techniky,
poznávají různé
materiály a jejich
vlastnosti, podněcující
jejich fantazii. Velmi
důleţitá je organizace
práce, odpovídající
formátu a technice,
pouţití nejrůznějších
pomůcek a nástrojů.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
4. – 5. ročník
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy
Poznámky
Průřezová témata
Metody, formy
Mezipředmětové vztahy
Výchova
demokratického občana
Učivo
Malba – hra s barvou, emocionální
malba, míchání barev. Ověřování
komunikačních účinků
-prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období
- proměny komunikačního obsahu
-zvládne kombinaci různých technik
záměry tvorby a
-umí barevně vyjádřit své pocity a nálady pojmenovává
proměny obsahu
a porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty a
vlastních děl
proporční vztahy
prvky obrazného vyjádření, na
-komunikuje o obsahu svých děl
uspořádání objektů do celků, odraz
-prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období
skutečnosti v lidském vědomí,
-dokáţe kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu
působení uměleckých děl na ţáky
-zvládne obtíţnější práce s linií, uţívá a kombinuje prvky
vyjádření osobních nálad,
obrazného vyjádření v plošném vyjádření linie
zkušeností a představ
-zaměřuje se vědomě na projevení vlastních ţivotních
rozvíjení fantazie ţáků
zkušeností v návaznosti na komunikaci
-rozeznává grafické techniky
Kresba
–
výrazové
vlastnosti linie,
- zobrazuje svoji fantazii a ţivotní zkušenosti
kompozice
v
ploše,
kresba různým
-hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na
základě smyslového vnímání,které uplatňuje pro vyjádření materiálem. Kresba dle
skutečnosti.
nových proţitků
prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro prostorové
ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem, umí
výtvarně zpracovat přírodní materiály - nalepování,
dotváření apod.
-rozlišuje ilustrace známých českých ilustrátorů (např. J.
Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z.
Milera, A. Borna, R. Pilaře a další)
Grafické techniky – tisk z koláţe, ze
šablon, otisk, vosková technika
Techniky plastického vyjadřování –
modelování
Další techniky – koláţ, frotáţ
Ilustrátoři dětských knih
~ 96 ~
Pomůcky, nástroje
Enviromentální výchova
Mediální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
Osobnostní a sociální
rozvoj
Při vyučování pouţíváme
tyto metody a formy
práce: frontální výuka,
samostatná práce ţáků,
skupinová práce.
K prohloubení
estetického vnímání
V předmětu se kromě
navštěvujeme výstavy
vlastního vzdělávacího
výtvarných děl a galerie.
obsahu okrajově realizují
Díky tomu, ţe naše škola
části vzdělávacích
se nachází v lokalitě plné
obsahů průřezových
zeleně, můţeme chodit
témat. Průřezová témata
na výtvarnou výchovu i
rozvíjená ve výtvarné
do přírody.
výchově pomáhají
ţákům ujasnit si, co je pro
ně hodnotné a ţádoucí,
pomáhají hledat
estetickou krásu
v blízkém okolí i v přírodě.
Vyučovací předmět
výtvarná výchova je
úzce spjat s ostatními
předměty všech
vzdělávacích oblastí.
Ve výtvarné výchově
ţáci střídají různé
výtvarné techniky,
poznávají různé
materiály a jejich
vlastnosti, podněcující
jejich fantazii. Velmi
důleţitá je organizace
práce, odpovídající
formátu a technice,
pouţití nejrůznějších
pomůcek a nástrojů.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast
Člověk a svět práce
~ 97 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti - charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět pracovní výchova se vyučuje v 1. aţ 5. ročníku jednu hodinu týdně.
Ţáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí
se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.
Pracovní výchova patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do
čtyř tematických okruhů:
Práce s drobným materiálem
- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů
- funkce a vyuţití pracovních pomůcek a materiálů
- jednoduché pracovní postupy a organizace práce
- lidové zvyky, tradice a řemesla
Konstrukční činnosti
- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční)
- sestavování modelů
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstitelské práce
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- péče o nenáročné rostliny
- pěstování rostlin ze semen
- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování
Příprava pokrmů
- pravidla správného stolování
- příprava tabule pro jednoduché stolování
Ve všech tematických okruzích jsou ţáci soustavně vedeni k dodrţování zásad bezpečnosti a hygieny
při práci.
Předmětem prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického
občana, Enviromentální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení



ţáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se
pouţívat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běţném ţivotě
učitel umoţňuje ţákům pouţívat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
učitel pozoruje pokrok u všech ţáků
Kompetence k řešení problémů



učitel zadává úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů
ţáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů
učitel se snaţí rozvíjet u ţáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů
Kompetence komunikativní


ţáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat
postup práce
učitel vede ţáky k uţívání správné terminologie
~ 98 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Kompetence sociální a personální


učitel vede ţáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
ţáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a
respektovat nápady druhých, společně se snaţí o dosaţení kvalitního výsledku
Kompetence občanské



učitel vytváří u ţáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i
společných výsledků práce
učitel umoţňuje ţákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
učitel umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch
Kompetence pracovní




učitel vede ţáky k dodrţování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně pouţívání
ochranných pracovních prostředků
učitel vede ţáky ke správným způsobům uţití materiálu a pracovních nástrojů
učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých ţáků a podle potřeby ţákům
v činnostech pomáhá
ţáci správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami
~ 99 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
1. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat
papír,vlastnosti papíru – tenký,tlustý
vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
práce s drobným
materiálem - přírodniny
umí stříhat textil a nalepit textilii
práce s drobným
materiálem - textil
zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání.
zná základy správného stolování a společenského chování
Pomůcky, nástroje
Poznámky
práce s drobným
materiálem - papír
dovede navlékat, aranţovat, třídit při sběru přírodní materiál
pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
dovede sestavovat stavebnicové prvky
umí montovat a demontovat stavebnici
modelování-vytvářet jednoduché útvary
Metody, formy
konstrukční činnosti
práce s modelovací
hmotou
pěstitelské činnosti
příprava pokrmů
~ 100 ~
Dodrţuje zásady
hygieny a
bezpečnosti
práce,poskytne
nebo zajistí první
pomoc při úrazu
(dle svých
schopností a
moţností)- VDO,
EV
kolektivní práce
práce ve
skupinách
Dodrţuje
zásady
bezpečnos
Ve třídě,
ti práce
v koutku
Poskytne
přírody, školní
první
pozemek,
pomoc při
Různé druhy papíru
úraze – ví
Lepidlo
Kolektivní práce
jakým
Nůţky
Samostatná
způsobem
Dřívka
práce
se
Přírodniny
Práce ve
zachovat
Nádobí
skupinách
Prostírání
RozmnoţoStavebnice, puzzle
Návod
vání rostlinInstruktáţ
moţnosti
Recept
Správné
stolování
při svačině
a obědě
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
2. ročník
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
Poznámky
Očekávané výstupy
umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat
papír
umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru
dovede navlékat, aranţovat, dotvářet, opracovávat a třídit při
sběru přírodní materiál
pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil
naučí se zadní steh
umí přišít knoflíky
umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek
zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání,
kypření,
umí zasít semena
provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování
chová se vhodně při stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování
připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně)
dovede sestavovat stavebnicové prvky
umí montovat a demontovat stavebnici
modelování-prostorové tvary – válec,koule,kuţel
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
práce s drobným materiálem papír, karton
práce s drobným materiálem přírodniny
VDO - Občanská
práce s drobným materiálem - společnost a škola textil
dodrţuje zásady hygieny
a bezpečnosti
práce,poskytne nebo
zajistí první pomoc při
úrazu (dle svých
schopností a moţností)
pěstitelské práce
EV - Základní podmínky
ţivota
příprava pokrmů
konstrukční činnosti
modelovací hmota
~ 101 ~
Metody, formy
Pomůcky,
nástroje
Poznámky
nácvik
zadního
stehu na
čtvrtce
textilní koláţ
Ve třídě, v koutku
přírody, školní
pozemek,
Kolektivní práce
Samostatná
práce
Práce ve
skupinách
Návod
Instruktáţ
Recept
Různé druhy
papíru
Lepidlo
Nůţky
Dřívka
Přírodniny
Nádobí
Prostírání
Stavebnice,
puzzle
kolektivní
práce
zasetí
velikonočníh
o osení
Rozmnoţování rostlinmoţnosti
vánoční
posezení
práce ve
skupinách
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
3. ročník
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
Poznámky
Očekávané výstupy
umí mačkat, trhat, lepit,polepovat, stříhat, vystřihovat,
překládat a skládat papír
umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru
dovede navlékat, aranţovat, dotvářet, opracovávat a třídit při
sběru přírodní materiál
pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil
naučí se zadní steh
umí přišít knoflíky
umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek
dovede sestavovat stavebnicové prvky
umí montovat a demontovat stavebnici,modelování sloţitějších
tvarů-vystihnout tvar i proporce známých předmětů
zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání,
kypření,
umí zasít semena
provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování
orientuje se v základním vybavení kuchyně
chová se vhodně při stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování
připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně)
udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Práce s drobným materiálem vlastnosti materiálů, funkce a
vyuţití pracovních pomůcek
a nástrojů, jednoduché
pracovní postupy, vyuţití
tradic a lidových zvyků
MKV - lidské vztahy
- etnický
původ
přírodniny
textil
Konstrukční činnosti - práce se
stavebnicemi,modelovací
hmota
Pěstitelské práce - základní
podmínky pro pěstování rostlin
( i pokojových), pěstování ze
semen v místnosti.
Příprava pokrmů - základní
vybavení kuchyně, výběr a
nákup potravin, jednoduchá
úprava stolu, pravidla
správného stolování
~ 102 ~
Vv , prvouka
EV - vztah člověka k ŢP
EGS - Evropa a svět nás
zajímá
Metody, formy
Ve třídě, v koutku
přírody, školní
pozemek,
Kolektivní práce
Samostatná
práce
Práce ve
skupinách
Návod
Instruktáţ
Recept
Pomůcky,
nástroje
Různé druhy
papíru
Lepidlo
Nůţky
Dřívka
Přírodniny
Nádobí
Prostírání
Stavebnice,
puzzle
Poznámky
udrţuje
pořádek na
pracovním
místě,
dodrţuje
zásady
hygieny a
bezpečnosti
práce,
poskytne
první pomoc
při úraze
kolektivní
práce
zasetí
velikonočníh
o osení
mnoţení
rostlin
vánoční
besídka
práce ve
skupinách
Správné
stolování při
svačině a
obědě
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
4. ročník
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
Poznámky
Očekávané výstupy
dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat
vytváří prostorové konstrukce, úkoly se snaţí plnit s větší
samostatností a přesností
seznámí se se základy aranţování a vyuţití samorostů
seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových
tradic
udrţuje pořádek na pracovním místě
zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, ozdobný, udrţuje
pořádek na svém pracovním místě, zásady hygieny a
bezpečnosti práce,poskytne první pomoc při úraze
zná základy péče o pokojové květiny
zná rozdíl mezi setím a sázením
zná mnoţení rostlin odnoţemi a řízkováním
umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky,nástroje a nářadí
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první
pomoc při úraze
montuje a demontuje stavebnici
dovede sestavovat sloţitější stavebnicové prvky-pracuje podle
slovního návodu,předlohy
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první
pomoc při úraze
orientuje se v základním vybavení kuchyně
seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně
zná pravidla správného stolování a společenského chování
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první
pomoc při úraze
udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Práce s drobným materiálemvlastnosti materiálu,funkce a
vyuţití pracovních pomůcek a
nástrojů,jednoduché pracovní
postupy,vyuţití tradic a lidových
zvyků
papír a karton,přírodniny
textil
Pěstitelské činnosti
základní podmínky pro
pěstování rostlin,pěstování
pokojových rostlin,pěstování
rostlin ze semen v místnosti
Metody, formy
Pomůcky,
nástroje
Poznámky
Různé druhy
papíru
Lepidlo
Nůţky
Dřívka
Přírodniny
Nádobí
Prostírání
Stavebnice,
puzzle
Dodrţuje
zásady
bezpečnosti
práce
Poskytne
první pomoc
při úraze – ví
jakým
způsobem
se zachovat
kolektivní práce
MKV-lidské vztahy
-etnický původ
Vv,přírodověda
EV-vztah člověka k
prostředí
Ve třídě, v koutku
přírody, školní
pozemek,
Kolektivní práce
Samostatná
práce
Práce ve
skupinách
Návod
Instruktáţ
Recept
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemiplošnými,konstrukčními,prostoro
vými
práce s návodem
Příprava pokrmů –základní
vybavení kuchyně, výběr a
nákup potravin, jednoduchá
úprava stolu, pravidla
správného stolování
~ 103 ~
Správné
stolování při
svačině a
obědě
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
5. ročník
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
Poznámky
Očekávané výstupy
dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat
vytváří prostorové konstrukce
seznámí se se základy aranţování a vyuţití samorostů
seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových
tradic
zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, ozdobný
seznámí se s látáním a tkaním
zná rozdíl mezi osnovou a útkem, umí háčkovat
udrţuje pořádek na pracovním místě, dodrţuje zásady hygieny
a bezpečnosti práce,poskytne první pomoc při úraze
montuje a demontuje stavebnici
dovede sestavovat sloţitější stavebnicové prvky
umí pracovat podle slovního návodu,předlohy nebo
jednoduchého schématu
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první
pomoc při úraze
zná základy péče o pokojové květiny
zná rozdíl mezi setím a sázením
zná mnoţení rostlin odnoţemi a řízkováním
seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako drogy,
alergiemi
vede pěstitelské pokusy a pozorování
umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky,nástroje a nářadí
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první
pomoc při úraze
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Práce s drobným materiálemkolektivní práce
vlastnosti materiálu,funkce a
vyuţití pracovních pomůcek a
nástrojů,jednoduché pracovní
postupy,vyuţití tradic a
MKV-lidské vztahy
lidových zvyků
-etnický původ
-práce s papírem a kartonem
-práce s přírodninami
-práce s textilem
Konstrukční činnosti
-práce se stavebnicí
(plošnými,konstrukčními,prostor
EV-vztah člověka k
ovými)
prostředí
-práce s návodem
-dodrţuje zásady
-práce s předlohou a
hygieny a bezpečnosti
s jednoduchým náčrtem
práce,poskytne první
pomoc při úrazu (dle
svých schopností a
Pěstitelské činnosti
moţností)
-základní podmínky pro
Vv
pěstování rostlin,pěstování
pokojových rostlin,pěstování
rostlin ze semen v místnosti
~ 104 ~
Metody, formy
Ve třídě, v koutku
přírody, školní
pozemek,
Kolektivní práce
Samostatná
práce
Práce ve
skupinách
Návod
Instruktáţ
Recept
Pomůcky,
nástroje
Poznámky
Různé druhy
papíru
Lepidlo
Nůţky
Dřívka
Přírodniny
Nádobí
Prostírání
Stavebnice,
puzzle
Dodrţuje
zásady
bezpečnosti
práce
Poskytne
první pomoc
při úraze – ví
jakým
způsobem
se zachovat
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Poznámky
Očekávané výstupy
orientuje se v základním vybavení kuchyně
seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené i teplé
kuchyně
zná pravidla správného stolování a společenského chování
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první
pomoc při úraze
udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Příprava pokrmů
–základní vybavení
kuchyně, výběr a nákup
potravin, jednoduchá úprava
stolu, pravidla správného
stolování
~ 105 ~
EGS-Evropa a svět nás
zajímá
Metody, formy
Pomůcky,
nástroje
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast
Člověk a zdraví
~ 106 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
TĚLESNÁ VÝCHOVA - Charakteristika vyučovacího předmětu
-
je realizována v 1. - 5. ročníku - v kaţdém ročníku jsou 2 hodiny týdně
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:

činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví,příprava organismu,zdravotně zaměřené
činnosti, rozvoj různých forem rychlosti,vytrvalosti,síly,pohyblivosti,koordinace pohybu,hygiena při
TV,bezpečnost při pohybových činnostech

činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry,základy gymnastiky,rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti,průpravné úpoly,základy atletiky,základy sportovních her,turistika a
pobyt v přírodě,plavání,lyţování a bruslení,další pohybové činnosti

činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV,organizace při TV,zásady jednání a
chování,pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností,měření a posuzování
pohybových dovedností,zdroje informací o pohybových činnostech
Organizace - ţáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě
nebo v plaveckém bazénu.V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní
části hodiny danému typu sportování.Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Ţáci cvičí ve
vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách vyuţívá různé metody a formy práce.
V tělesné výchově je dbáno na motivační hodnocení ţáků, které vychází ze somatotypu ţáka a je
postaveno na posuzování osobních výkonů kaţdého jednotlivce a jejich zlepšování, bez paušálního
porovnávání ţáků, s důrazem na růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav.
Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována : Multikulturní výchova MKV, Enviromentální
výchova EV, Mediální výchova MDV a Výchova demokratického občana VDO
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
-
ţáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, učí se cvičit podle jednoduchého
nákresu nebo popisu cvičení, změří základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími, orientují
se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích
Učitel umoţňuje ţákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky
Kompetence k řešení problémů
-
uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu
spoluţáka,řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a
nevhodným sportovním náčiním a nářadím
Učitel dodává ţákům sebedůvěru, podle potřeby ţákům v činnostech pomáhá
Kompetence komunikativní
-
ţáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích, učí
se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají, zorganizují jednoduché pohybové
soutěţe, činnosti a jejich varianty
Učitel vede ţáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých,vytváří příleţitosti pro
relevantní komunikaci
Kompetence sociální a personální
-
ţáci jsou vedeni k jednání v duchu fair - play - dodrţují pravidla,označí přestupky, respektují opačné
pohlaví, zvládají pohybové činnosti ve skupině
Učitel zadává úkoly při kterých ţáci mohou spolupracovat,umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch
~ 107 ~
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Kompetence občanská
-
-
podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního
pohybového reţimu korektivní cvičení, jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení,učí se být
ohleduplní a taktní
Učitel ţákům umoţňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní
-
ţáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech v běţném ţivotě, učí se uţívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní
~ 108 ~
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
1. ročník
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Poznámky
Očekávané výstupy
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost
se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti
dbá na správné drţení těla při různých činnostech i provádění
cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu
zná a uţívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových
činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí
dodrţuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
učí se respektovat zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
příprava ke sportovnímu
výkonu – příprava
organismu, zdravotně
zaměřené činnosti
cvičení během dne,
rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti –
jednoduché tanečky,
základy
estetického pohybu
tělocvičné pojmykomunikace v TV
bezpečnost při sportování
vztah ke sportu – zásady
jednání a chování – fair
play
~ 109 ~
VDO –Občanská
společnost a školarozvíjíme smysl pro
spravedlnost a
odpovědnost
EV- Vztah člověka
k prostředí
Prv – komunikace lidí
význam pravidel
Metody, formy
Formy:
 činnosti v
tělocvičně
 na hřišti
 v přírodě
Metody:
 pozorování
 instruktáţ
 praktická
ukázka
 metody
vytváření
týmu
 stanovení
zákl. pravidel
 aktivní
předávání
poznatků
 praktická
činnost první
pomoci
Pomůcky, nástroje
Ţíněnky
Koberec
Míče basketbal
Míče volejbal
Kriket. míček
Štafety
Stopky
Lavičky
Ţebřiny
Švihadlo
Molit.míčky
Skákadla
Molit.raketky
Průlezky
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
1. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech a soutěţích
jedná v duchu fair-play
zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
zná a dodrţuje základní pravidla her
je schopen soutěţit v druţstvu
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i druţstvo
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná nízký start
zná princip štafetového běhu
nacvičí skok do dálky
účastní se atletických závodů
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Metody, formy
základy sportovních hermíčové hry a pohybové
hry, pohybová tvořivost a
vyuţití netradičního náčiní
při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednoduš.
osvojovaných pohybových
činností – her a soutěţí,
zásady jednání a chování
 činnost
základy atletiky - rychlý
běh, skok do dálky, hod
míčkem, rozvoj různých
forem rychlosti, vytrvalosti,
síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu





M – měření délky
bodové hodnocení


ve
skupinách
stanovení zákl.
pravidel
aktivní
předávání
poznatků
testy zdatnosti
soutěţe
druţstev
soutěţe
jednotlivců a
skupin
sportovní
soutěţe
morálně volní
vlastnosti
 překonávání
zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod.
jednoduchá cvičení na ţebřinách
umí skákat přes švihadlo
dokáţe podbíhat dlouhé lano
provádí cvičení na lavičkách
základy gymnastiky cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti,
průpravná cvičení
překáţek
 samostatnost
 spolupráce
s ostatními í
 poučení
učitele
~ 110 ~
Pomůcky, nástroje
Kriket. míček
Štafety
Stopky
Lavičky
Ţebřiny
Švihadlo
Basketbal.míče
Sálová kopaná
Míč
Molit.míčky
Teeball
Překáţky molit.
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
2. ročník
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Poznámky
Očekávané výstupy
zná a uţívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových
činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí, dodrţuje pravidla
bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, zná
a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci
činnosti
pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohyb.
činnostech a soutěţích, jedná v duchu fair play
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se
zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti
dbá na správné drţení těla při různých činnostech i provádění
cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
tělocvičné pojmykomunikace v TV
bezpečnost při sportování
příprava ke sportovnímu
výkonu – příprava
organismu, zdravotně
zaměřené činnosti
cvičení během dne,
rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti –
jednoduché tanečky,
základy
estetického pohybu
základy atletiky- rychlý běh,
skok do dálky, hod míčkem,
rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a koordinace
pohybu
~ 111 ~
EV – Vztah člověka
k prostředí (ţivotní
styl, prostředí a
zdraví)
VDO – Občanská
společnost a škola
(dodrţování
pravidel, smysl pro
čistou a
bezkonfliktní hru)
MKV – Lidské vztahy
(ohleduplnost,
spolupráce
Metody, formy
Formy:
 činnosti
v
tělocvičně
 na hřišti
 v přírodě
Metody:
 pozorování
 instruktáţ
 praktická
ukázka
 metody
vytváření
týmu
 stanovení
zákl. pravidel
 aktivní
předávání
poznatků
 praktická
činnost první
pomoci
Pomůcky, nástroje
Ţíněnky
Koberec
Míče basketbal
Míče volejbal
Kriket. míček
Štafety
Stopky
Lavičky
Ţebřiny
Švihadlo
Teeball
Molit.raketky
Medic. 1 kg
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
2. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
zná a dodrţuje základní pravidla her
je schopen soutěţit v druţstvu, je si vědom porušení pravidel a
následků pro sebe druţstvo
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná nízký start, zná princip štafetového běhu
nacvičí skok do dálky
účastní se atletických závodů
zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod.
jednoduchá cvičení na ţebřinách
umí skákat přes švihadlo
dokáţe podbíhat dlouhé lano
provádí cvičení na lavičkách
provádí přetahy a přetlaky
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
učí se respektovat zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví zvládne techniku jednoho
plaveckého stylu
provádí skoky do vody ví, ţe plavání je jednou z nejzdravějších
pohybových aktivit
otuţování, osobní hygiena
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
základy sportovních hermíčové a pohybové hry,
pohybová tvořivost a při
cvičení, organizace při TV,
pravidla zjednoduš.
osvojovaných pohybových
činností – her a soutěţí,
zásady jednání a chování
základy gymnastiky -cvičení
na nářadí a s náčiním
odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení
vztah ke sportu – zásady
jednání a chován- fair play
základní plavecká výukazákladní plavecké
dovednosti, hygiena,
plavání a adaptace na
vodní prostředí
dopravní výchova – dop.
hřiště
Metody, formy
Pomůcky,
nástroje
 sebehodnocení
 testy zdatnosti
 vyhodnocování
aktivit
 soutěţe druţstev
 soutěţe
Prv komunikace
lidí
význam pravidel
jednotlivců
skupin
 sportovní
soutěţe

M – měření délky
bodové
hodnocení



a Ţíněnky
Koberec
Míče basketbal
Míče volejbal
morálně
volní Kriket. míček
vlastnosti
Štafety
Stopky
Lavičky
překonávání
Ţebřiny
překáţek
Švihadlo
samostatnost
spolupráce
s ostatními
sebehodnocení
 poučení učitele
~ 112 ~
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
3. ročník
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Poznámky
Očekávané výstupy
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se
zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti
dbá na správné drţení těla při různých činnostech i provádění
cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny
zná a uţívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových
činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí, rozumí povelům
pořadových cvičení a správně na ně reaguje
dodrţuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na
hřišti, v přírodě, ve vodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech a soutěţích
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
příprava ke sportovnímu
výkonu – příprava organismu
,zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické
a kondiční formy cvičení pro
děti – jednoduché tanečky,
základy
estetického pohybu
VDO - obč. spol. a
stát - respekt k
identitám, zdroje
konfliktů
MKV - Lidské
vztahy
Prv – drţení těla
Čj – přesné
vyjadřování
tělocvičné pojmykomunikace v TV
Prv – bezpečnost,
komunikace lidí
význam pravidel
bezpečnost při sportování
M – měření délky
bod. hodnocení
~ 113 ~
Metody, formy
Formy:
 činnosti
v
tělocvičně
 na hřišti
 v přírodě
Metody:
 pozorování
 instruktáţ
 praktická
ukázka
 metody
vytváření
týmu
 stanovení
zákl. pravidel
 aktivní
předávání
poznatků
 praktická
činnost první
pomoci
Pomůcky, nástroje
Ţíněnky
Koberec
Míče basketbal
Míče volejbal
Kriket. míček
Štafety
Stopky
Tyč- šplh
Lavičky
Ţebřiny
Švihadlo
Míč sálová kopaná
Molit.míč
Teeball
Florball
Terčíky
Molit.překáţky
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
3. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink
rozlišují míč na basketbal a volejbal
učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
nacvičuje střelbu na koš
nacvičuje přehazovanou
zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
je schopen soutěţit v druţstvu
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice
druţstva a dodrţovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe druţstvo
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně
na ně reaguje
zná techniku hodu kriketovým míčkem
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
základy sportovních hermíčové hry a pohybové hry,
pohybová tvořivost a vyuţití
netradičního náčiní při
cvičení, organizace při TV,
pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
činností –her a soutěţí,
zásady jednání a chování
základy atletiky- rychlý
běh,skok do dálky,hod
míčkem, rozvoj různých
forem rychlosti, vytrvalosti,
síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu
Metody, formy
 aktivní
sebehodnocení
 testy zdatnosti
 vyhodnocování


Vv – sport. nářadí,
činnosti
Prv – zdraví
Hv – rytmus,
melodie
Prv – bezpečnost


aktivit
soutěţe druţstev
soutěţe jednotlivců
a skupin
sportovní soutěţe
morálně
volní
vlastnosti
 překonávání
překáţek
zná princip štafetového běhu
uběhne 60 m
zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu terénem s
překáţkami
umí skákat do dálky
nacvičí správnou techniku skoku z místa
účastní se atletických závodů
základy gymnastiky -cvičení
na nářadí a s náčiním
odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení
vztah ke sportu – zásady
jednání a chování – fair play
~ 114 ~
Pomůcky,
nástroje
 samostatnost
 spolupráce
s ostatními
sebehodnocení
 poučení učitele
Ţíněnky
Koberec
Míče
basketbal
Míče volejbal
Kriket. míček
Štafety
Stopky
Tyč- šplh
Lavičky
Ţebřiny
Švihadlo
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
3. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
umí šplhat na tyči
zvládne cvičení na ţíněnce – napojované kotouly, stoj na
hlavě apod.
provádí přitahování do výše čela na hrazdě
naučí se správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na
koze
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
respektuje zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
zvládne základní kroky některých lidových tanců
seznámení se s dětským aerobikem
seznámení se s kondičním cvičením s hudbou
zvládne techniku 2 plaveckých stylů – prsa a kraul, osvojí si
techniku dalšího plaveckého stylu
provádí skoky do vody
ví, ţe plavání je jednou z nejzdravějších pohybových aktivit
otuţování, osobní hygiena
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
vztah ke sportu – zásady
jednání a chování – fair play
základní plavecká výukazákladní plavecké
dovednosti, jeden plavecký
způsob,hygiena plavání a
adaptace na vodní prostředí
dopravní výchova –
dopravní hřiště
~ 115 ~
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Ţíněnky
Koberec
Míče basketbal
Míče volejbal
Kriket. míček
Štafety
Stopky
Tyč- šplh
Lavičky
Ţebřiny
Švihadlo
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět :
4. ročník
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Poznámky
Očekávané výstupy
pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou,
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu
zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení, především
v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním svalovým
oslabením
zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s dětským
aerobikem a kondičním cvičením s hudbou
dbá na správné drţení těla při různých činnostech i provádění
cviků,projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
úrovně své zdatnosti
dbá na správné dýchání, zná kompenzační a relaxační cviky,
uplatňuje zásady pohybové hygieny
zná a uţívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových
činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje
dodrţuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na
hřišti, v přírodě, ve vodě
adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
příprava ke sportovnímu
výkonu – příprava
organismu, zdravotně
zaměřené činnosti
cvičení během dne,
rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti – tanečky,
základy estetického
pohybu
tělocvičné pojmykomunikace v TV
bezpečnost při sportování
základy atletiky- rychlý běh,
skok do dálky, hod
míčkem, rozvoj různých
forem rychlosti, vytrvalosti,
síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu
vztah ke sportu – zásady
jednání a chování – fair
play
~ 116 ~
MKV - lidské vztahy
EV - vztah člověka k
prostředí
MDV - fungování a
vliv médií ve
společnosti
Metody, formy
Formy:
 činnosti
v
tělocvičně
 na hřišti
 v přírodě
Metody:
 pozorování
 instruktáţ
 praktická
ukázka
 metody
vytváření
týmu
 stanovení
zákl. pravidel
 aktivní
předávání
poznatků
 praktická
činnost první
pomoci
Pomůcky, nástroje
Ţíněnky
Koberec
Míče basketbal
Míče volejbal
Kriket. míček
Štafety
Stopky
Tyč- šplh
Lavičky
Ţebřiny
Švihadlo
Teeball
Florbal
Medicimbal 2kg
Molit.překáţky
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
4. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových
činnostech a soutěţích,vytváří varianty osvojených
pohybových her,zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spoluţáka
a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink
rozlišují míč na basketbal a volejbal.
učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
nacvičuje střelbu na koš, nacvičuje přehazovanou
zná pravidla přehazované,malé kopané, florbalu a řídí se jimi
základy sportovních herzná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
míčové hry a pohybové
je schopen soutěţit v druţstvu
hry, pohybová tvořivost a
vyuţití netradičního náčiní
při cvičení, organizace při
HV - rytmus
TV,pravidla
- melodie
zjednodušených
osvojovaných
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice
pohybových činností –her
druţstva a dodrţovat ji
a soutěţí, zásady jednání
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe druţstvo
a chování
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně
na ně reaguje
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná princip štafetového běhu, uběhne 300 m
zná taktiku při běhu –k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, při
běhu terénem s překáţkami
umí skákat do dálky, nacvičí správnou techniku skoku z místa ,
účastní se atletických závodů
~ 117 ~
Metody, formy
Pomůcky,
nástroje
 aktivní
sebehodnocení
 testy zdatnosti
 vyhodnocování




aktivit
soutěţe druţstev
soutěţe jednotlivců
a skupin
sportovní soutěţe
morálně
volní
vlastnosti
 překonávání
překáţek
 samostatnost
 spolupráce
s ostatními
sebehodnocení
Ţíněnky
Koberec
Míče basketbal
Míče volejbal
Kriket. míček
Štafety
Stopky
Tyč- šplh
Lavičky
Ţebřiny
Švihadlo
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
4. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
umí šplhat na tyči
zvládne cvičení na ţíněnce – napojované kotouly, stoj na
hlavě apod.
provádí přitahování do výše čela na hrazdě
umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na
koze,roznoţku,výskok do kleku a dřepu
provádí cvičení na švédské bedně
zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
respektuje zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
dovede získat informace o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště
dokáţe objektivně zhodnotit svůj výkon,porovnat ho
s předchozími výsledky
zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti,zná jednoduchá
pravidla silničního provozu
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
základy gymnastiky –
cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti,
průpravná cvičení
výchova cyklisty-dopravní
hřiště
~ 118 ~
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět :
5. ročník
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Poznámky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
tělocvičné pojmykomunikace v TV
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
zná a uţívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností,
tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje
cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu
zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení,především v souvislosti
s jednostrannou zátěţí nebo vlastním svalovým oslabením
zvládne základní kroky lidových tanců,seznámí se s dětským aerobikem a
kondičním cvičením s hudbou
dbá na správné drţení těla při různých činnostech i provádění
cviků,projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny
bezpečnost při
sportování
příprava ke
sportovnímu
výkonu – příprava
organismu
,zdravotně
zaměřené činnosti
cvičení během
dne, rytmické a
kondiční formy
cvičení pro děti –
tanečky, základy
estetického
pohybu
~ 119 ~
MKV-lidské vztahy
-multikulturalita
EV-vztah člověka
k prostředí (prostředí
a zdraví)
MDV-fungování a
vliv médií ve
společnosti
Metody, formy
Formy:
 činnosti
v
tělocvičně
 na hřišti
 v přírodě
Metody:
 pozorování
 instruktáţ
 praktická
ukázka
 metody
vytváření týmu
 stanovení zákl.
pravidel
 aktivní
předávání
poznatků
 praktická
činnost
první
pomoci
Pomůcky, nástroje
Poznámky
Ţíněnky
Koberec
Míče basketbal
Míče volejbal
Kriket. míček
Štafety
Stopky
Tyč- šplh
Lavičky
Ţebřiny
Švihadlo
Branky malé
Teeball
Florbal
Molit.překáţky
Oštěpy 4OOg
Medic.2kg
.
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
5. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
dodrţuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě, ve vodě
adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti
pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play
respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a
soutěţích,vytváří varianty osvojených pohybových her, zorganizuje
nenáročné pohybové činnosti a soutěţe na úrovni třídy, zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti
umí přihrávky jednoruč a obouruč,driblink
rozlišují míč na basketbal a volejbal.
učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
nacvičuje střelbu na koš, nacvičuje přehazovanou
zná pravidla přehazované,malé kopané, florbalu a řídí se jimi
Učivo
základy sportovních
her-míčové hry a
pohybové hry,
pohybová tvořivost a
vyuţití netradičního
náčiní při cvičení,
organizace při TV,
pravidla zjednoduš.
osvojovaných
pohybových
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Metody, formy
 aktivní
sebehodnocení
 testy zdatnosti
 vyhodnocování
aktivit
 soutěţe
druţstev
 soutěţe
jednotlivců
a
skupin
 sportovní
soutěţe
 morálně
volní
vlastnosti
 překonávání
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu
a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti
respektuje zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích
ve škole i v místě bydliště
dokáţe objektivně zhodnotit svůj výkon,porovnat ho s předchozími
výsledky
překáţek
vztah ke sportu –
zásady jednání a
chování – fair play
dopravní výchova –
dopravní hřiště
~ 120 ~
Pomůcky,
nástroje
 samostatnost
spolupráce
s ostatními
sebehodnocení
Ţíněnky
Koberec
Míče basketbal
Míče volejbal
Kriket. míček
Štafety
Stopky
Tyč- šplh
Lavičky
Ţebřiny
Švihadlo
Poznámky
Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 621 00 Brno
Školní vzdělávací program
5. ročník
Poznámky
Očekávané výstupy
zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti
je schopen soutěţit v druţstvu
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice druţstva a
dodrţovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe druţstvo
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná princip štafetového běhu
uběhne 400 m a 800 m
zná taktiku při běhu –k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, při běhu
terénem s překáţkami
umí skákat do dálky
nacvičí správnou techniku skoku z místa
účastní se atletických závodů.
umí šplhat na tyči
zvládne cvičení na ţíněnce – napojované kotouly, kotouly vpřed
s různým zakončením, stoj na hlavě apod.
provádí přitahování do výše čela na hrazdě,výmyk
umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze,
roznoţku,výskok do kleku a dřepu,
provádí cvičení na švédské bedně
zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí – ţebřiny, lavičky apod.
provádí kondiční cvičení s plnými míči
Učivo
základy atletiky- rychlý
běh, skok do dálky, hod
míčkem, rozvoj různých
forem rychlosti,
vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a
koordinace pohybu
základy gymnastiky cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající
velikosti a
hmotnosti,průpravná
cvičení a úpoly činností
–her a soutěţí, zásady
jednání a chování
~ 121 ~
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Metody, formy
Pomůcky, nástroje
Poznámky

Podobné dokumenty