Návod k použití - E

Transkript

Návod k použití - E
RDO354A...
RDO374A...
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1.
2.
3.
4.
Návod k použití
MANUAL
MANUAL
5.
Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje.
Při uplatnění záruky je nutné předložit tento záruční list a doklad
o zaplacení.
Podmínkou pro uznání záruky je dodržení technických podmínek výrobce.
Reklamovaná závada nesmí být způsobena neodborným zásahem, nesprávnou obsluhou, použitím výrobku k jiným účelům, než je určen, umístěním
zařízení v nevhodných podmínkách nebo živelnou událostí.
Reklamace vyřizuje Váš prodejce na uvedené adrese.
V3.xx
V3.xx
ZÁRUČNÍ LIST
Datum prodeje:....................
Razítko a podpis prodejce:
DOMOTESTA - RDO354A...
- RDO374A...
11/2005
Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
www.regulus.cz
1
Tel.: 241 762 726
241 764 506
Fax: 241 763 976
e-mail: [email protected]
Regulátor topení s regulací podle venkovní
nebo pokojové teploty pro tepelná čerpadla.
V3.xx
V3.xx
Obsah
1 Všeobecné informace
3
1.1 Regulátor
1.2 Funkce regulátoru
1.3 Příslušenství
3
4
4
2 Bezpečnostní předpisy
5
3 Obsluha regulátoru
7
2.1 Popis
2.2 Použití
2.3 Autorizované osoby
2.4 Specifické nebezpečí
5
5
6
6
3.1 Ovládací prvky
3.2 Displej
3.3 Uživatelská úroveň l : výběr programu
3.4 Uživatelská úroveň ll: nastavení
8
8
11
12
4 Instalace
20
5 Zapojení svorkovnice
27
4.1 Regulátor
4.2 Čidla
4.3 Příslušenství
20
21
25
5.1 Regulátor RDO354A
5.2 Regulátor RDO373A
5.3 Modul RZM510A004
5.4 Popis svorek
27
28
28
29
6 Kontrolní seznam
30
7 Odborná úroveň l : Nastavení parametrů
8 Odborná úroveň ll: Test systému
9 Použité označení
32
62
65
6.1 První zapojení
6.2 Provozní poruchy
6.3 Nouzový režim
30
31
31
EKVITERMNÍ REGULÁTORY
TEPELNÁ ČERPADLA
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TUV
SOLÁRNÍ PANELY
SMĚŠOVACÍ VENTILY
POKOJOVÉ TERMOSTATY
OHEBNÉ NEREZOVÉ TRUBKY
HLINÍKOVÉ RADIÁTORY
ČISTÍCÍ PUMPY A PŘÍPRAVKY PRO ČIŠTĚNÍ
A DALŠÍ KOMPONENTY
2
67
S_akt
:vztažný bod teplotních křivek (je funkcí venkovní teploty)
TAausl
:venkovní teplota ve vztažném bodu
TAged
:tlumená venkovní teplota
TAgeb
:venkovní teplota ovlivněná budovou
Tanl_f
:teplota zamrznutí zařízení
TKmin ;TKmax :minimální teplota zdroje tepla
;maximální teplota zdroje tepla
Tkol
:teplota solárního kolektoru
Tkoldif
:rozdíl teplot pro čerpadlo solárního kolektoru
TKsoll
:požadovaná teplota zdroje tepla
Tksoll_unbergr :neomezená teplota zdroje tepla
TK_Th
:požadovaná teplota zdroje tepla při ohřevu TUVs termostatem v AKU zásobníku
TN
:integrační pásmo (PID - regulátor)
TV
:derivační pásmo (PID - regulátor)
TVausl
:teplota topné vody ve vztažném bodu
TRÜmin :minimální teplota vratné vody
TRsoll
:požadovaná pokojová teplota
TVausl
:teplota topné vody ve vztažném bodu (směšovaný topný okruh)
TVmax ;TVmin :max. teplota topné vody. ;min. teplota topné vody
TVsoll
:požadovaná teplota topné vody
TWWsoll
:požadovaná teplota TUV
TWWüb :převýšení teploty TUV
t_verz
:čas prodlevy
WT
:výměník
WW
:TUV
WWel
:ohřev TUV (pomocí elektrického zařízení)
WWP
:čerpadlo TUV
WW-Th :termostat v zásobníku TUV
1 Všeobecné informace
Tento manuál by měl být uložen v blízkosti regulátoru pro snadné použití
servisním technikem. Regulátor byl navržen pro použití ve velkém množství
rozdílných aplikací. Je možné, že některé popisované funkce nebo zařízení
nejsou vždy v systému vytápění použity.
Tento manuál obsahuje v úvodní části informace pro uživatele o nastavení a
používání ovládacích prvku. Montážní technik nalezne schéma elektrického
zapojení ve střední části manuálu. Poslední část obsahuje popis parametrů
a jejich možnosti nastavení a protokol o nastavení, který vyplní servisní
technik při uvedení regulátoru do provozu.
1.1 Regulátor
DOMOTESTA RDO 3x4A je generace digitálních regulátoru topení, které
jsou navrženy dle požadavku uživatelů a dodavatelsko-montážních firem.
Velký LCD displej umožňuje přehledné zobrazení potřebných údajů. Volba
provozního režimu a úprava požadované teploty prostoru se provádí
otočným přepínačem, další ovládání je pomocí tlačítkové klávesnice.
Tento regulátor je speciálně navržen pro použití v topných systémech
s tepelnými čerpadly a je vhodný pro použití v systémech solanka/voda,
voda/voda, vzduch/voda nebo vzduch/vzduch.
Regulátor RDO3x4 má dvě modifikace.
RDO354A000: Jednostupňové tepelné čerpadlo, 1 směšovaný topný okruh
a ohřev TUV.
RDO374A000: 2-stupňové tepelné čerpadlo nebo klimatizace plus tepelné
čerpadlo. směš. topný okruh a ohřev TUV.
Na dva volitelné nízkonapěťové vstupy lze připojit reléový modul. Volitelné
digitální vstupy zvyšují flexibilitu regulátoru. Totožné připojení u celé typové
řady regulátorů omezuje potřebu měnit zapojení a umožňuje vybrat a připojit
regulátor přímo dle příslušné aplikace!
66
3
9 Použité označení
1.2 Funkce regulátoru
Regulátor sestává v principu ze 3 „nezávislých“ zpětných vazeb.
vytápění
Topný okruh spotřebovává energii. Velikost této energie
je závislá zejména na požadované teplotě v místnosti,
klimatických podmínkách a typu budovy.
příprava TUV
Příprava teplé užitkové vody vyžaduje energii. Množství
této energie je regulováno v závislosti na teplotě vody
zásobníku TUV a dalších vlivech.
výroba energie
Tepelný zdroj, dodává požadovanou energii pro topení
nebo chlazení.
1.3 Příslušenství
Přídavná zařízení připojená pomocí dvoudrátové sběrnice (D-bus):
-· Max. 6 modulů topných okruhu RZM510 (max. 7 topných okruhu)
-· Dálkové ovládání RFB
(max. 1 pro topný okruh)
-· Aktivní teplotní prostorové čidlo
(max. 1 pro topný okruh)
-· Rádiově řízený modul hodin
(max. 1)
Omezení sběrnice zařízení (D-bus):
-· Celková délka vodičů max
-· Celkový počet přídavných zařízení
4
200m
max. 15
Aux.
:externí, pomocný vstup
BA
;TA
:čidlo venkovní teploty ; venkovní teplota
BAG
;TAG
:čidlo teploty spalin ; teplota spalin
BAG (Bps)
:čidlo teploty vratné vody
Bh1
:vstup počítadla provozních hodin 1. stupně
Bh2
:vstup počítadla provozních hodin 2. stupně
BK
;TK
:čidlo teploty zdroje tepla
;teplota zdroje tepla
BR
;TR
:čidlo prostorové teploty
;prostorová teplota
Bp
:čidlo primáru
BRES ;TRES :rezervní teplotní čidlo
;rezerva
Bwpv2
:senzor maximální teploty topné vody TČ2
Bwpv1
:senzor maximální teploty topné vody TČ1
BRÜ
;TRÜ
:čidlo teploty vratné vody
; teplota vratné vody
Bsp
;Tsp
:čidlo teploty akumulační nádrže
;teplota akumulační nádrže
BV
;TV
:čidlo teploty topné vody
;teplota topné vody
BWW ;TWW :čidlo teploty TUV
;teplota TUV
dTR
:odchylka skutečné a požadované prostorové teploty
D-Bus
:sběrnice zařízení
Ext.
:externí
Ez
:vliv prostorové teploty na regulaci
GebArt
:konstrukce budovy: těžká, střední, lehká;
GND
:zem, referenční potenciál pro nízkonapěťové svorky (pouze)
HK
;HKP
:topný okruh
;čerpadlo topného okruhu
HP
:tepelné čerpadlo
I/O
:I/O modul
KK
;KKP
:přímý topný okruh ;čerpadlo kotle
L
:fáze (230VAC)
MK
;MKP
:směšovaný okruh
;čerpadlo směšovaného okruhu
M-HK
:směšovaný topný okruh
N
:nulový vodic (230VAC)
OM
:Opto-modul pro galvanické oddělení
PWM
:výstup (pulzní s modulací)
RFB
:dálkové ovládání (s / bez čidla prostorové teploty)
RM
:reléový modul (externí relé připojené na výstup PWM)
RZM510A
:modul topného okruhu na sběrnici D-Bus.
RZM530A
:modul kotle v kaskádě na sběrnici D-Bus.
S
:strmost (výchozí bod teplotních křivek, S_akt vztažný bod)
SD
:spínací diference
SD1
;SD2
:spínací diference 1. stupně
;stupeň 2
SDWW
:spínací diference TUV
SPP
:čerpadlo akumulační nádrže
standby :hlavní funkce VYP, bezpečnostní funkce ZAP
SW
:software
65
Mazání paměti chyb:
O
+91
+91
0: výběr paměti chyb
1: potvrzení úmyslu mazat paměti
+91
1: zmáčkněte tlačítko
5 vteřin
S-Er : paměti chyb jsou vymazány
ZAČ/KONEC programu pro podlahové topení:
+92
0: výběr parametru +92
+92 50°C: nastavení maximální teploty topení
O
+91
1: zmáčkněte tlačítko
5 vteřin
(přesný popis – viz kap.3.4.7)
Řízení přístupu do úrovně nastavení II a interface:
O1-7
+95
00: číslo přístupu (pole 2)
+95 30.10 : datum posledního přístupu (pole času)
+95 1999 : rok posledního přístupu (pole času)
2 Bezpečnostní předpisy
2.1 Symboly a poznámky
Značky varování, které jsou použity v tomto dokumentu, jsou popsány níže.
Varovná hlášení jsou ve formě symbolu nebo jako text.
Varování! Zanedbání těchto varovných hlášení může znamenat
nebezpečí života nebo zdraví (nebo materiální škody). Je
důležité sledovat tato hlášení.
Nebezpečí! Zanedbání těchto varovných hlášení muže vést k
poškození zařízení nebo k materiální škodě (zařízení,
čidla, budova...). Tato hlášení je nutno sledovat.
Poznámka! Tipy pro práci. Tato hlášení usnadňují práci nebo
podávají uživateli více informací.
2.2 Použití
Výrobek, který jste zakoupili, vyhovuje technickým předpisům, platným v
době výroby a CE standardům.
Výrobek smí být použit jenom v určených zapojeních. Informujte, prosím,
svého servisního technika, jestliže si všimnete nějakých změn. V případě
nesprávné funkce vypněte regulátor (hlavní jistič) a podívejte se do
seznamu „provozní závady“.
Regulátor topení muže být použit v následujících aplikacích:
- výroba energie (olejový / plynový kotel, tepelné čerpadlo, solární kolektor)
- příprava TUV pro jeden zásobník
- provoz kotlového topného okruhu nebo směšovaného topného okruhu
- řízené větrání budovy
Bezpečnostní ochrana specifikovaná národními a mezinárodními předpisy
musí být dodržena v každém případě.
64
5
2.3 Autorizované osoby
Výstupy spojené s topnými okruhy :
Montáž, elektrickou instalaci, nastavení a seřízení zařízení muže být
prováděno pouze vyškolenou osobou, autorizovanou provozovatelem
zařízení.
Oprávněná osoba musí být seznámena s tímto manuálem dříve než
začne provádět změny v nastavení.
Jakékoliv úpravy nebo modifikace tohoto zařízení jsou zakázány. Veškeré
opravy nebo úpravy zařízení provádí výrobce nebo jím pověřený servis.
2-bodové 3-bodové
Par.
svorka:
+65
+66
+67
9
10
11
čerpadlo MK
směšovač OTEV
směšovač UZAV
klávesa:
Výstupy spojené s tepelným zdrojem :
Par.
+70
+73
+75
klávesa:
svorka:
Par.
+84
Dotýkati se přímo svorkovnice nebo připojených a nepřipojených vodičů
vodivými nástroji znamená nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Veškeré připojení svorkovnice regulátoru a vodičů musí být provedeno
bez připojení el. proudu (dle el. schéma zapojení).
Před započetím jakékoliv práce musí být vypnuty všechny části topného
systému (např.regulátor a/nebo hořák, čerpadla, spínače, omezovače,
čidla, atd.). Všechny hlavní pojistky musí být vypnuty.
svorka:
15 čerpadlo TUV
klávesa:
-/+
-/+
14 zdroj tepla stupeň 1
8 čerpadlo topení
9 čerpadlo směšovače MK 1
Výstupy spojené s okruhy TUV:
2.4 Specifická nebezpečí
-/+
VYP / ZAP
VYP / ZAP
VYP / ZAP
¦ VYP / ZAP ¦
blokováno
¦ ZAP / VYP ¦
VYP / ZAP
VYP / ZAP
VYP / ZAP
Par.116: 1,…10
-/+
VYP / ZAP
(VYP / ZAP) WWZ
Základní nastavení regulátoru:
+90
0: nastavení čísla aplikace (viz níže)
O
+90
x: zmáčkněte tlačítko
5 vteřin
Seznam aplikací
1: TČ Solanka/voda, bez akumulace, přímý topný okruh, ohřev TUV
2: TČ Solanka/voda, s akumulací, přímý topný okruh, ohřev TUV před akumulací
3: TČ Vzduch/voda, bez akumulace, přímý topný okruh, ohřev TUV
4: TČ Vzduch/voda, s akumulací, přímý topný okruh, ohřev TUV před akumulací
5: TČ Voda/voda, bez akumulace, přímý topný okruh, ohřev TUV
6: TČ Voda/voda, s akumulací, přímý topný okruh, ohřev TUV před akumulací
7: TČ Vzduch/voda-kombi, bez akumulace
8: TČ Vzduch/voda-kombi, s akumulací
11: TČ Vzduch/voda, funkce odmrazování s řízením dT, bez akumulace
12: TČ Vzduch/voda, funkce odmrazování s řízením dT, s akumulací
20: Řízení větrání: topení-chlazení, TČ voda/voda
21: Řízení větrání: topení, TČ voda/voda
22: Řízení větrání: topení-chlazení, TČ vzduch/voda
23: TČ Vzduch/voda: topení-chlazení
24: TČ Voda/voda: topení-chlazení
30: Řízení větrání: topení-chlazení, TČ voda/voda, regulace tepl.místností
40: TČ Vzduch/voda, bez akumulace, elektrický ohřev TUV, nouzové topení
Seznam není úplný a podléhá změnám. Aplikace je možné objednat.
Pozn.: Regulátor je dodáván s parametrem +90=0
6
13,14,17
-/+
63
8 Odborná úroveň ll: test systému
3 Obsluha
V této úrovni je možno provést test funkce všech výstupů a zároveň kontrolovat
zobrazování činnosti regulátoru na displeji.
Některá relé mohou být aktivována současně, nezávisle na jejich funkci. Pro
zamezení poškození částí systému (např. pohony směšovačů) si prohlédněte
elektrické schéma zapojení před aktivací relé.
Během normálního provozu zobrazuje LCD displej informace o zvoleném
programu a případných chybových hlášeních.
Funkce reléových výstupů:
Během aktivace těchto testu je přerušena veškerá regulace.
Některé funkce nemohou být aktivovány současně, jestliže je relé blokováno
použitím jiného relé. Tyto funkce jsou označeny v ¦ závorkách ¦.
Vstup do odborné úrovně II:
Vstup do odborné úrovně II je stejným způsobem, jako do odborné úrovně I.
Použitím postupu, popsaném v kapitole 7 se dostanete z odborné úrovně I do
odborné úrovně II.
Test reléových výstupů:
Výstupy, které nejsou vyčleněny pro okruhy .
svorka
Par.
+50
14
relé tepelného čerpadla 1 samostatné
+51
6
relé Q6 samostatné
+52
7
relé Q7 samostatné
+53
8
relé čerpadla kotle samostatné
+54
15
relé čerpadla ohřevu TUV samostatné
+55
9
relé čerpadla smeš. okruhu 1 samostatné
+56
10
relé směš. ventilu OTEV samostatné
+57
11
relé směš. ventilu UZAV samostatné
+58
24
PWM1 výstup
(čerpadlo akumulační nádrže)
+59
23
PWM2 výstup
(TUV elektricky, TČ 1.stupeň)
+5A
44
relé Q44 (TUV elektricky, TČ 2.stupeň)
+5b
42
relé Q42 (TČ 2.stupeň)
+5c
41
relé Q41
Pomocné vstupy
Den
Vstup
Svorka
Označení
Funkce
+52
digitální vstup
+58
digitální vstup
+59
digitální vstup
1
*
35
ext.1
ext.1
2.1
8.1
9.1
2
*
34
ext.2
ext.2
2.2
8.2
9.2
3
*
33
Bag
Ext.3
2.3
8.3
9.3
62
4
*
32
Bww
WW-Th
2.4
8.4
9.4
5
6
7
*
*
*
31
3
4
Bres
Bh1
Bh2
Ext.5
Bh1
Bh2
I/O modul svorka 34
I/O modul svorka 28
I/O modul svorka 27
Obsluha regulátoru je rozdělena do několika uživatelských úrovní. Toto rozdělení
zabraňuje nechtěnému přednastavení nekvalifikovanou osobou.
Stisk jakékoliv klávesy zapne osvětlení displeje. Další funkce jsou popsány
dále. Osvětlení displeje se opět automaticky vypne, jestliže nebude určitou dobu
používána klávesnice.
Rozdělení uživatelských úrovní:
Uživatelská úroveň I:
Základní obsluha regulátoru
S uzavřenými dvířky regulátoru jsou přístupné pouze přepínač provozních režimu
(vyp., ohřev TUV, automatika topení ...) a nastavení požadované prostorové teploty.
Uživatelská úroveň II: Rozšířená obsluha regulátoru
S otevřeným čelním krytem je možno upravovat nastavení všech časových
programů vytápění a ohřevu TUV včetně natavování požadovaných teplot.Mohou
být též kontrolovány další údaje o teplotách skutečných a požadovaných.
Odborná úročen I:
Nastavení parametrů
Pomocí stisknutí kombinace kláves (z uživatelské úrovně II) se regulátor přepne
do režimu nastavování základních parametrů.
Odborná úroveň II:
Test funkce systému
Pomocí stisknutí kombinace kláves (ze servisní úrovně I) je možno testovat funkci
všech reléových výstupů a k nim připojených zařízení.
Poznámka! Postup obsluhy je dále popisován obvykle takto:
Klávesnice:
Pomocí O a klávesy označené symbolem (např. . ) na regulátoru...
Zobrazení displeje:
Zobrazený symbol (např.: ) na displeji, topného okruhu
nebo ukazatele výběru pro den nebo funkci (◄) nebo pro
číslo a hodnotu (např..: 2 30.01)pro parametr..
Další informace o obsluze a nastavení pro uživatelskou úroveň I a II jsou v
základním manuálu v čelním panelu regulátoru.
7
3.1
3.2
Ovládací prvky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Přepínač režimů
Nastavení požadované teploty
Interface pro připojení PC
-tl. : ohřev TUV
-tl. : zvýšení hodnoty
-tl. : snížení hodnoty
-tl. : výběr parametru
1-7 -tl. : výběr dne v týdnu
"K" -tl. : výběr okruhu
-tl. : volba funkce
Displej (LCD)
Montážní šrouby
Základní manuál
Par 1L7 Výstup pro otáčky ventilátoru - stupeň 1 ventilátoru
Seznam parametrů Par.118
Par 1L8 Výstup pro otáčky ventilátoru - stupeň 2 ventilátoru
Seznam parametrů Par.118
Par 1L9 Výstup pro otáčky ventilátoru - stupeň 3 ventilátoru
Seznam parametrů Par.118
Par 1LA Výstup pro „odmrazování/chlazení“ (stupeň 2)
Seznam parametrů Par.118
Par 1LB Výstup pro „nezávislé větrání“
Seznam parametrů Par.118
Displej
Zobrazení teploty:
: Venkovní teplota
: Teplota kotle
: Teplota TUV
: Prostorová teplota (pokojová)
Indikace nastavené teploty:
pokoj:
TUV:
: "protimraz." "protimraz."
: "snížená"
"snížená"
: "normální"
"normální"
bliká :
"proti-legionelle"
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
: Pole 1 (teplota 1)
: Pole 2 (teplota 2)
: Zobrazení činnosti (aktivované výstupy)
: okruh topení /
:okruh TUV
: Informační symboly
: Časový program (zobrazovány jsou segmenty ZAP.)
: Aktuální čas
)
: Stávající požadovaná teplota - režim (
: Aktivována servisní funkce ( )
: Ukazatel dne v týdnu (▲)
: Automatika topení ( aktivace letního provozu)
: Výběr funkce (◄)
8
61
Par 1JC Typ chlazení
0
chlazení s TČ, čerpadlo okruhu běží
1
chlazení bez TČ, s primárním čerpadlem, čerp. okruhu VYP (systém voda/voda)
2
chlazení bez TČ, s primárním čerpadlem a čerp. okruhu VYP (systém voda/voda)
3
jen ventilace
3.2.1 Zobrazení speciálních režimů
Speciální režimy mohou být zvoleny pomocí tlačítek klávesnice nebo
dálkového ovládání nebo aktivací externích vstupů. Tímto mohou být
aktivovány různé požadované teploty.
Speciální režimy provozu (blikající symboly):
: Topný okruh
: Okruh ohřevu TUV
Speciální režim (displej 1 a 2):
EC 6h : Úsporný režim: nebo
aktivován po zobrazený čas na displeji.
PA 3h : Party režim:
aktivován po zobrazený čas na displeji.
HO15.02 : Prázdninový režim: nastavení
aktivní. Topení bude spuštěno
opět v zobrazený den ráno.
3.2.2 Zobrazení stavu systému
Následující symboly zobrazují činnosti systému. Zobrazí se vždy, když je příslušné
zařízení (relé výstupu) aktivováno.
↓výstup Q7 aktivní , ↑ výstup Q6 aktivní
tepelný zdroj stup.1
tepelný zdroj stup.2
výstup PWM 1 aktivní
Konfigurace řízení větrání
výstup PWM 2 aktivní
Par 1L0 Posloupnost větrání
0
bez větrání
1
TČ2, základní zatížení při topení
2
TČ1, TČ2 řízeno teplotou místnosti
3
Nezávislé větrání
Par 1L1 Přerušované větrání [min/h]
0
ventilátor VYP
1..60
ventilátor ZAP [min/h]
čerpadlo 1 (přímý topný okruh)
čerpadlo 2 (ohřev TUV)
čerpadlo solárního okruhu
čerpadlo MK (směšovací topný okruh)
symbol směšovacího ventilu
povely pro směšovací ventil ( ↓uzavřít, ↑otevřít)
Par 1L2 Nepřímé větrání „léto“ [K]
-10..10
nepřímé větrání proti teplotě topné vody při chlazení
Par 1L4 Nezávislé větrání [K]
0
VYP
0,1..5
rozdíl teplot mezi venkovní a teplotou v místnosti (nezávislé větrání)
60
9
3.2.3 Zobrazení poruch
Jestliže regulátor vyhodnotí nějakou závadu, uloží kód poruchy do paměti a
zobrazí jej na blikajícím displeji 1 a 2. Zobrazení kódu poruchy na displeji je
pouze po dobu trvání poruchy. (vážné poruchy musí být nejdříve potvrzeny
stiskem klávesnice). Do paměti je uloženo posledních 10 známých kódů poruch.
Nejstarší jsou postupně přemazávány. Kód poruchy je zaznamenán pouze
jednou. (viz uživatelská úroveň II: ”Zobrazení servisních údajů” funkce “Servis”:
parametry 90..99).
Zobrazované kódy poruch funkcí “Servis”:
Er
1 : Teplotní čidlo TUV 1 je vadné (boiler)
Er
2 : Teplotní čidlo TUV 2 je vadné (boiler)
Er x10 : Vadné čidlo venkovní teploty (RZM)
Er
11 : Vadné čidlo venkovní teploty 2 (BA2)
Er x12 : Vadné čidlo pokojové teploty
Er x14 : Vadné čidlo teploty topné vody
Er x20 : Vadné čidlo teploty vratné vody
Er
21 : Vadné čidlo teploty teplotního zdroje
Er
24 : Vadné čidlo 1 akumulační nádrže
Er
25 : Vadné čidlo 2 akumulační nádrže
Er
28 : Vadné čidlo teploty solárního kolektoru
Er
30 : Vadné čidlo teploty topné vody tepelného čerpadla
Er
31 : Porucha všech zdrojů tepla
Er 32/36 : Porucha zdroje tepla 2 nebo 1 (vysoký tlak)
Er 33/37 : Porucha zdroje tepla 2 nebo 1 (nízký tlak)
Er 34/38 : Porucha zdroje tepla 2 nebo 1 (další jistící prvek)
Er 35/39 : Porucha zdroje tepla 2 nebo 1 (tlak solanky, průtok)
Er
40 : Překročena maximální teplota solárního kolektoru
Er
41 : Překročen výkonový limit solárního kolektoru
Er
46 : Vadné čidlo sání plynu tepelného čerpadla
Er
47 : Porucha odmrazování (po třech odmrazeních bez dosažení výsledku)
Er
48 : Vadné čidlo výparníku tepelného čerpadla
Er
49 : Vadné čidlo teploty tepelného čerpadla (primární okruh)
Er
5y : Porucha regulátoru
Er x6y : Konflikt zařízení na sběrnici při instalaci nebo provozu
Er
7y : Chyba sběrnice při instalaci nebo provozu
Er
8y : Chyba interface
x: 1...7=topný okruh 1…7
y: 1... = číslo zařízení
10
Konfigurace chlazení
Par 1J0
0
1
2
Chlazení
vypnuto
chlazení bez 2. zdroje
chlazení se 2. zdrojem současně
(2. zdroj zapnutý na „léto“)
Par 1J1
0,4..3,0
Spínací rozdíl ovládaní teploty místnosti [K]
rozdíl nastavené teploty a žádané teploty místnosti
Par 1J2
0,4..5,0
Spínací rozdíl ovládaní teploty místnosti stupeň 2 [K]
rozdíl nastavené teploty a žádané teploty místnosti
Par 1J3
0..10
Automatické letní přepnutí na chlazení [K]
zapnutí chlazení při vyšší venkovní teplotě
Par 1J4
10..30
Pevný bod nastavení teploty místnosti při chlazení, při 20°C [°C]
Pevný bod nastavení teploty místnosti při vyšší venkovní teplotě
Par 1J5
0,0..5
Nastavení sklonu křivky teploty v místnosti v létě (koeficient)
sklon křivky při nastavení vyšší teploty v místnosti při vyšších venkovních teplotách
Par 1J6
0..40
Nastavení 2.stupně do funkce „léto“ [°C]
venkovní teplota pro zapnutí 2.stupně chlazení
Par 1J7
0..99
Minimální výpočtová teplota topné vody TČ v režimu chlazení, při 20°C [°C]
výpočtový bod pro řízení teploty topné vody TČ při chlazení
Par 1J8
0..99
Výpočtová teplota topné vody TČ v režimu chlazení, při 40°C [°C]
výpočtový bod pro řízení teploty topné vody TČ při chlazení
Par 1J9
0..99
Faktická minimální teplota topné vody TČ v režimu chlazení [°C]
omezení teploty topné vody TČ při chlazení
Par 1JA Typ nastavení chlazení
0
nastavuje se teplota topné vody
1
nastavuje se teplota zpátečky
Par 1JB Zapnutí chlazení
0
automatické
1
s pomocí RFB511 (dálkové ovládání je nastaveno na „topení“,
„chlazení“ a „automatika“)
59
Konfigurace přídavného vytápění stupně 3
(elektrické topení, hořák, atd.)
Par 1F0 Hydraulika stupeň 3
0
vypnuto
1
pouze na topení
2
pouze pro ohřev TUV
3
pro topení nebo ohřev TUV
5
pouze na topení, bez podmínek
6
pouze pro ohřev TUV, bez podmínek
7
pro topení nebo ohřev TUV, bez podmínek
POZN.: Par.1F0=1,2 nebo 3: Při poruše TČ pro topení bude nastaveno na „snížená“
Par.1F0=5,6 nebo 7: Při poruše TČ pro topení bude nastaveno na „normál“
Par 1F1 Výstup stupeň 3
Seznam parametrů jako Par.118
Par 1F2 Zapojení jako 3-tí zdroj (stupeň 3)
0
bez zapojení jako zdroj tepla
1
„paralelní“ zapojení (stupeň 3 pracuje současně se stupněm 1, popř. stupněm 2)
21
„alternativní“ zapojení (stupeň 3 pracuje místo stupně 1, popř. stupně 2)
31
„paralelně/alternativní“ zapojení (stupeň 3 pracuje nejdříve se stupněm
1, a dále po zapnutí stupně 2 společně s tímto stupněm)
Par 1F3 Zdroj řízení spínání stupně 3
-30..20
venkovní teplota, při které se odblokuje použití stupně 3
Par 1F4 Spínací diference stupně 3
2..20
Spínací diference stupně 3
Par 1F5 Minimální zpoždění zapnutí stupně 3
2..20
minimální čas zpoždění zapnutí, závislý na zatížení
( jakási SD3 – zapínací čas)
Par 1F6 Zdroj řízení spínání stupně 2 pro stupeň 3
-30..20
venkovní teplota pro zastavení stupně 1 resp. 2 při „paralelně/alternativní“ zapojení
3.3 Uživatelská úroveň l: Základní nastavování
3.3.1 Přepínač režimů 1:
polohy otočného knoflíku mají tyto funkce.
Ruční provoz: Zdroj tepla VYP, cirkulace (čerpadlo) topné vody ZAP. Směšovací
ventil není ovládán, ohřev TUV je umožněn nebo elektricky (nouzový provoz).
Standby režim: Topení, čerpadla a ohřev TUV VYP., protimrazová ochrana aktivována.
Letní provoz:Topení VYP (protimrazová ochrana aktivní). Příprava TUV je
umožněna dle nastaveného časového programu.
Automatický režim ( normální /protimrazová o.) dle nastaveného
časového programu. Během čas. bloku VYP je aktivována protimrazová
ochrana. Ohřev TUV dle nastaveného programu.
Automatický režim ( normální / snížená tepl.) dle nastaveného programu
(úsporný režim při časovém bloku VYP). Příprava TUV je umožněna dle
nastaveného časového programu.
Trvalý provoz s požadovanou teplotou normální. Časový program pro topení není
aktivní. Příprava TUV je umožněna dle nastaveného časového programu.
Trvalý provoz s požadovanou teplotou sníženou. Časový program pro topení
není aktivní. Příprava TUV je umožněna dle nastaveného časového programu.
3.3.2 Nastavení požadované prostorové teploty
Tento otočný knoflík upravuje nastavení požadované teploty
normální a snížené . Stávající hodnota muže být posunuta
o +/- 3K. V případě připojeného dálkového ovládání se hodnoty
obou knoflíků sčítají.
58
11
3.3.3 Okamžitý ohřev TUV
Ohřev TUV může být prováděn nezávisle na nastavení časového programu. Jestliže
není požadavek na ohřev TUV, např.. při dosažení požad. teploty, tato funkce se
automaticky vypne.
: Spuštění ohřevu TUV; blikající symbol
: Vypnutí funkce
Metoda odmrazování založená na hlídání rozdílu mezi
venkovní teplotou a teplotou výparníku (Par.1Eb=2)
Podobně jako předešlá metoda, jen je srovnávána vnější teplota (primární teplota TČ
(Par.12x=33) a teplota povrchu výparníku (Par.12x=35). Pokud není nastaveno čidlo
primáru, jeho funkci přebírá čidlo venkovní teploty.
3.3.4 Klávesa: No.
Metoda odmrazování založená na hlídání rozdílu mezi venkovní
teplotou a teplotou sání (nebo tlaku sání) kompresoru (Par.1Eb=3)
3.3.5 Klávesa okruhu: „K“
Popis metody je podobný jako v předchozích případech. Rozdíl teplot je měřen mezi vnější
teplotou (Par.12x=33) a teplotou sání (Par.12x=34 resp. 37).
3.4 Uživatelská úroveň ll: Rozšířené nastavování
Metoda odmrazování založená na rozdílu tlaků
(Par.12x=131,133) a teploty výparníku (Par 12x=33),(Par.1Eb=4)
Při stisknutí této klávesy při základním zobrazení se na displeji objeví číslo verze
SW (programového vybavení).
Při stisknutí této klávesy při základním zobrazení se na displeji objeví údaje
o dalším okruhu topení, kotle nebo TUV.
3.4.1 Funkce uživatelské úrovně ll
Uživatelská úroveň II je aktivována stiskem klávesy .
Kurzor ◄ se zobrazuje a posunuje na nižší pozici při každém stisku klávesy.
Uživatelská úroveň II je aktivní po dobu zobrazení kurzoru.
Funkce, které mohou být vybrány pomocí klávesy
:
: Čas, datum, rok
: Prázdninový program
: Časový program
: topné okruhy
: Časový program : TUV (& volný kanál hodin)
: Požadované teploty topných okruhů
: Požadované teploty okruhů TUV
: Úprava nastavení topné křivky
: Zobrazení teplot a servisních údajů
Klávesa okruhu
K
2
2
3
Klávesa No.
1 20.30
Zjišťování námrazy na výparníku je zahájeno podle pevně nastaveného tlakového spínače
a prodlevy (parametr Par.1ED: ).
Odmrazování se ukončí, když teplota výparníku přesáhne hodnotu danou parametrem
Par.1EJ nebo po čase daném parametrem Par.1E2.
Metoda odmrazování založená na použití presostatu nízkého tlaku
Při sepnutí nízkotlakého presostatu bude na základě vnější teploty vypočítána prodleva
v odmrazování. (Par.1E0 pro –1°C a Par.1E1 pro –10°C) Pokud zůstane presostat zapnutý,
bude při každém zapnutí tepelného čerpadla jeho doba běhu připočítávána k vypočítané
prodlevě. Po uplynutí prodlevy se zahájí odmrazování. Pokud se presostat vypne nebo
uběhne maximální čas odmrazování (Par.1E2), pak se odmrazování ukončí
: Výběr a zobrazení okruhu
: Číslo topného okruhu
: Číslo okruhu TUV
: Číslo okruhu tepelného zdroje - kotle
: Výběr parametru; (pole 1 např.:"20.30")
12
57
Funkce odmrazování
Klávesa mínus /plus
Volba metody, podle které se provádí odmrazování se nastavuje parametrem 1Eb.
Odmrazování začíná a končí podle rozdílných kritérií.
Při použití metod 1 až 4 se zjišťuje námraza na výparníku, jestliže venkovní teplota klesne
pod úroveň nastavenou parametrem Par.1Eh.
O -/+
1 20.30
:Změna hodnoty; (pole 2 např.“20.30“)
Mohou být změněny pouze blikající údaje
Metoda odmrazování založená na hlídání rozdílu dT mezi
teplotou výparníku a teplotou sání (Par.1Eb=1)
Tato metoda je založena na hlídání rozdílu teploty výparníku (Par.12x=35) a teploty sání
(Par.12x=37). Měření teploty sání může být uskutečněno buď teplotním, nebo tlakovým
čidlem (Par.12x=34). Při použití tlakového čidla je tlak přepočítán na odpovídající teplotu.
Po přechodu na stav měření, tedy po čase nastaveném parametrem Par.1ED, je změřen
rozdíl teplot - „referenční rozdíl“ dT. Odmrazování se zahájí poté, co aktuální rozdíl teplot
stoupne nad součet hodnoty „referenční rozdíl“ a hodnoty nastavené parametrem Par.1EL.
(viz graf níže).
Odmrazování je ukončeno, když teplota výparníku překročí hodnotu nastavenou
parametrem Par.1EJ, nebo když odmrazování překročí maximální čas odmrazování
(nastavený parametrem Par.1E2). Nové měření referenčního rozdílu dT se provede jen
pokud nebylo přerušeno dosažením maximálního času odmrazování.
3.4.2 Nastavení času a datumu
Nastavení času a datumu je důležté pro správnou funkci regulátoru .
Dat. ◄ :Výběr funkce
/
: Výběr dalšího parametru
: Nastavení hodnoty
Číslo parametru a hodnota:
1 20.30
: Čas (hh.mm)
2 20.01
: Datum (dd.MM)
3 1998
: Rok (yyyy)
3.4.3 Prázdninový program
6 různých datumů lze nastavit pro tuto funkci. Parametry (1, 3, 5..) znamenají začátky
prázdninových programu, (požadovaná teplota „protimrazová ochrana“) a parametry (2,
4, 6..) znamenají datum ukončení funkce (požadovaná teplota „normální“). Jestliže jsou
topné okruhy v režimu protimrazové ochrany, ohřev TUV je vypnut.
Pozn.: Jestliže je třeba zabránit přílišnému ochlazení prostoru, je možno zvýšit
požadovanou teplotu protimrazové ochrany .
: Výběr funkce
: Výběr topného okruhu
Aktivace prázdninového programu:
: Výběr nepoužitého bloku (lichá čísla)
: Zadejte první den nepřítomnosti
: Výběr konce bloku (sudé číslo)
: Zadejte datum ukončení funkce
: V případě potřeby vyberte další blok
Deaktivace samostatného bloku:
: Vyberte datum ukončení funkce (sudé číslo)
: Stiskněte klávesu "-" dokud se blok nevymaže
Vymazání všech bloků:
: Stiskněte klávesu " " na 5 sekund
: Prázdninový program je vymazán
56
13
3.4.4
Nastavení časového programu
Den v týdnu, indikovaný kurzorem "▲"
Provozní režim v zobrazený čas
(např.:
normální)
Časový úsek " /
Časový úsek "
" pro úsporný režim
" pro normální režim
vybraný okruh (jeho časový program)
(např.:
2=topný okruh č. 2)
Čas přepnutí
Bod přepnutí č. 1
6 různých časů přepnutí je možno naprogramovat pro každý den.Liché parametry
(1, 3, 5) znamenají začátek cyklu, (požadovaná teplota
normální) a sudé parametry (2, 4, 6) znamenají konec cyklu (požadovaná teplota snížená nebo
protimrazová ochrana).
Zobrazení nastavených časů přepnutí:
1 07:00
K
1-7
1234567
1 06.00
2 22.00
3 - -.- -
Úprava času přepnutí:
/
2 22.00
2 13.30
Přidání času přepnutí:
/
/
Vymazání cyklu:
◄
3
3
4
4
- -.- 16.00
16.15
22.00
4 22.00
3 - -.- -
2
: Funkce: "
" topný okruh nebo "
" TUV
(nezávislý kanál hodin "
", zobrazení okruhu: 9)
: Výběr okruhu topení nebo TUV [ ]
: Výběr dne v týdnu; 1=Pondělí .. 7=Neděle (kurzor)
: Výběr času přepnutí; (liché: " =normální")
: Příští čas přepnutí; (sudé: " =snížené")
: Další čas přepnutí (nepoužito)
: Vyberte požadovaný bod
: Upravte na požadovaný čas
: Vyberte nepoužitý bod "- -.- -"
: Nastavte požadov. čas; např.: 16.00h " =normální"
: Vyberte následující bod
: Nastavte požadov. čas; např.: 22.00h " =snížená"
Par 1Ea Výstup pro čerpadlo zásobníku AKU
Seznam parametrů jako Par.118
Par 1Eb Metoda odmrazování
0
bez odmrazování
1
rozdíl mezi teplotou výparníku a teplotou sání
2
rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou výparníku
3
rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou sání
4
tlakovým snímačem ve výparníku
5
podtlakovým spínačem
Par 1Ec Výstup pro topení, stupeň 2
Seznam parametrů jako Par.118
Par 1Ed Výstup pro primární čerpadlo TČ, ventilátor
Seznam parametrů jako Par.118
Par 1EE Výstup pro primární čerpadlo TČ 2
Seznam parametrů jako Par.118
Par 1EF Výstup pro odmrazování/chlazení
Seznam parametrů jako Par.118
Par 1Eh Teplota uvolnění odmrazování [°C]
5..40
Venkovní teplota pro uvolnění funkce odmrazování
Par 1EJ Teplota ukončení odmrazování [°C]
2..50
Teplota výparníku, při které se ukončí odmrazování
Par 1EL Spínací rozdíl SD [K]
2..10
Hodnota, která se přidá k referenčnímu rozdílu dT a tím se zahájí odmrazování
Podmínka zač.odmraz.: reference dT + Par.1EL
Par 1En Minimální teplota výparníku [°C]
-50..10
Minimální teplota výparníku při odmrazování (se snímáním dT)
Par 1EP Maximální rozdíl teplot při odmrazování [K]
2..50
maximální rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou výparníku
: Vyberte sudý bod spínacího cyklu
: Stiskněte klávesu "-" dokud není cyklus vymazán
14
55
Kopírování spínacího cyklu dne v týdnu:
Par 1b7 Otáčky ventilátoru ve funkci „ruční“ a „standby“ [%]
0..99
otáčky ventilátoru
1-7
1-7
Nastavení tepelného čerpadla
1-7
Par 1E0 Zpoždění odmrazování 1 [min]
0..99
podle odmrazovací metody 1 až 3 (viz.Par.1Eb)
čekací čas po zapnutí aby bylo možno provést měření
podle odmrazovací metody 4
zpoždění odmrazování
podle odmrazovací metody 5
zpoždění odmrazování při venkovní teplotě Ta = -1°C
COPY
▲
▲ ▲
▲
Nahrání standardního programu:
◄
Standardní program:
Pole:
Displej:
-----------------------------------------
2
2
9
Par 1E2 Maximální čas odmrazování [min]
0..99
maximální čas odmrazování (aktivní výstup odmrazování, ventilátor VYP)
Par 1E4 Maximální teplota čidla 1 topné vody TČ [°C]
0..99
dosažení maximální hranice: TČ VYP
Par 1E5 Maximální teplota čidla 2 topné vody TČ [°C]
0..99
maximální hranice teploty TČ2
Par 1E6 Teplota protimrazové ochrany TČ [°C]
-20..20
minimální hranice teploty TČ (skok po 0.5 °C)
POZN.: TČ voda/voda : senzor primáru, TČ vzduch/voda: čidlo topné vody
Par 1E7 Maximální teplota TUV – nastavení teploty „normální“ [°C]
0..99
maximální nastavitelná hranice teploty TUV při „normálním“ nastavení
Par 1E8 Teplota protimrazové ochrany TČ 2 [°C]
-20..20
Teplota protimrazové ochrany TČ, stupeň 2
3.4.5
(výrobní nastavení)
¦ 1-5 (MO-FR)
¦-----------------------------
¦ 6-7 (SA-SO)
¦-----------------------------
¦
¦
¦ 7.00h -23.00h ¦ 8.00h -23.00h ¦(topný okruh)
¦ 6.30h -20.00h ¦ 7.30h -21.00h ¦(okruh TUV)
¦ 6.30h -20.00h ¦ 7.30h -21.00h ¦(volný kanál hodin)
Nastavení požadovaných teplot
◄
K
/
: Výběr funkce "
" okruh topení nebo "
2 : Výběr příslušného okruhu [ ]
: Volba parametru
: Úprava požadované teploty
" TUV
Standardní prostorové teploty:
1 10.0°C
2 15.0°C
3 20.0°C
: "Protimrazová ochrana" (minimální teplota 5°C)
: "Snížená"
: "Normální"
Standardní teploty TUV :
1
2
3
4
5°C
5°C
55°C
65°C
: "Protimrazová ochrana" (minimální teplota 5°C)
: "Snížená"
: "Normální"
: "Proti-Legionellová"( symbol bliká - nutno
povolit tuto ochranu v nastavení parametrů)
Par 1E9 Filtr pro čidlo tlaku sání [s]
0..120
čas snímání čidla tlaku sání
54
(výrobní nastavení)
: Výběr funkce: "
" nebo "
"
2 : Výběr okruhu topení nebo TUV [ ]
COPY
: Stiskněte klávesu " " 5 sekund; zobrazí se "COPY"
Za 5 sekund se zobrazí jedna z možností:
2 : Funkce "
": Nahrán standardní program
2
S-UH
S-Ub
2 : Funkce "
": Nahrán standardní program 2
S-UF
9 : Funkce "
": Standardní program volného kanálu
K
Par 1E1 Zpoždění odmrazování 2 [min]
0..99
podle odmrazovací metody 1 až 4 (viz.Par.1Eb)
znemožnění odmrazování (v tomto čase nemůže odmrazovat)
podle odmrazovací metody 5
zpoždění odmrazování při venkovní teplotě Ta = -10°C
Par 1E3 Čas zastavení odmrazování [min]
0..99
čas zastavení po odmrazení ( aby odkapala voda z výparníku)
: Vyberte kurzorem den v týdnu (zdroj) ke kopírování
: Kopírování programu; "COPY" je zobrazeno
: Vyberte den v týdnu (cílový):kurzor bliká
: Kopírování programu do zvoleného dne
: Vyberte další den (cílový), atd.
: Ukončení funkce kopírování
15
3.4.6 Korekce odchylky pokojové teploty
Jestliže po několika hodinách provozu se liší pokojová teplota skutečná od
požadované, je možno upravit topnou křivku následujícím způsobem:
±
◄
1 20.3°C
/
1 19.8°C
:Výběr funkce
: Požadovaná teplota je zobrazena
2 : Vyberte topný okruh
: Zadejte naměřenou teplotu
Nahrání standardní topné křivky:
1 19.8°C
S----H
:Stiskněte klávesu
na cca. 5 sekund
: Standardní topná křivka byla nahrána
Upozornění:
Tato adaptace by mela být provedena jednou při nízké a podruhé při vysoké
venkovní teplotě. Takto se adaptace topné křivky provede správně. Tato
funkce je přístupná nejdříve po 4 hodinách nepřerušeného vytápění v režimu
požadované teploty „ =normální“.
3.4.7 Zobrazení servisních údajů
K
1-7
Teploty
20
21
24
25
28
25
29
2A
2b
45°C
60°C
75°C
75°C
163°C
◄ : Výběr funkce
: Výběr parametru
: Výběr okruhu topení nebo TUV [ ]
nebo tepelného zdroje (kotle) [ ]
: Zobrazení bodů
: TUV teplota 1 *
: TUV teplota 2 *
: Venkovní teplota
: Venkovní teplota 2
: Pokojová teplota
: Teplota topné vody *
: Teplota vratné vody
: Teplota zdroje tepla *
: Teplota akumulační nádrže 1 / tepl.vratné vody tepel.čerpadla *
: Teplota akumulační nádrže 2 *
: Teplota solárního kolektoru (* rozdílová hodnota)
: Teplota akumulační nádrže 2 *
: Teplota topné vody tep.čerp. 1 (#max tepl. topné vody 1)
: Teplota topné vody tep.čerp. 2 (#max tepl. topné vody 2)
: Teplota primárního okruhu tep.čerp.
16
Par 1A9
0..13
12
Výstup čerpadla solárního kolektoru
seznam parametrů jako u Par 118
Pozn.: Použijte reléový výstup pro oběžné čerpadlo. Ovládání čerpadla pouze
povely ZAP a VYP.
Par 1AA
0..13
Výstup. signál při překročení kapacity akumulace energie
seznam parametrů jako u Par 118
0
bez výstupu
Pozn.: Signál při překročení max. teplot kolektoru nebo akumulační nádrže.
Par 1Ab
0..2000 300
Výkon čerpadla solárního kolektoru [l/h]
průtokové množství čerpadla při 100% rychlosti (max. výkonu)
Par 1Ac
3.50..4.50 3.80
Specifická tepelná kapacita [kJ/l*K]
specifická tepelná kapacita náplně sol. kolektoru
Par 1Ad
0..100 100
Účinnost kolektoru [%]
ideální přenos energie
Par 1AF
Plocha absorbéru solárního kolektoru [m2]
0..99.99 10
plocha absorbéru
Pozn.: Max. výkon kolektoru je 0.8 kW na m2.
Konfigurace výstupu PWM
Par 1b0 Doba periody PWM signálu [0.1s]
0.1..60 0.2
perioda PWM signálu pro řízení otáček čerpadla
Par 1b1 Minimální délka PWM signálu [%]
0..100 40
minimální délka PWM signálu na výstupu PWM
Par 1b2 Maximální délka PWM signálu [%]
0..100 100
Maximální délka PWM signálu na výstupu PWM
Par 1b4 Teplota při minimální délce PWM signálu [°C]
0..99
10
teplota, do které je použita minimální délka PWM signálu
Par 1b5 Teplota při maximální délce PWM signálu [°C]
0..99
20
teplota, od které je použita maximální délka PWM signálu
Par 1b6 Pásmo proporcionality ventilace [K]
1..5
pásmo proporcionality PWM signálu pro ventilátor
53
Par 19n Zpoždění elektrického ohřevu TUV [min]
-20..20
zpoždění je zapojeno podle parametru Par.19J
Konfigurace solárního kolektoru
Par 1A1
4..20
6
Par 1A2
0..16
2
Par 1A3
Teplota pro sepnutí čerpadla solárního kolektoru [K]
teplotní diference pro sepnutí čerpadla solárního kolektoru
Čerpadlo v okruhu soláru ZAP: Tkoldiff>Par.1A1
Pozn.: Též pro čerpadlo s regulací otáček.
Teplota pro vypnutí čerpadla solárního kolektoru [K]
teplotní diference pro vypnutí čerpadla solárního kolektoru
Čerpadlo v okruhu soláru VYP: Tkoldiff>Par.1A2
Pozn.: Minimální spínací diference v Par 1A2 <Par 1A1- 3K
0
1
2
Reakce při překročení maximální teploty kolektoru
žádná
čerpadlo kolektoru na max. rychlost, ohřev akumulační nádrže
ukončení ohřevu akumul. nádrže (pára v kolektoru)
Par 1A4
0..240 240
Maximální teplota solárního kolektoru [°C]
maximální teplota solárního kolektoru
Pozn.: Spínací diference 20%.
Par 1A5
Reakce při překročení maximální teploty akumul. nádrže
žádná
zpětné noční vychlazování do solárního kolektoru
čerpadlo kolektoru VYP
Bezpečnostní funkce:Par.1A6 a Par.1A7 fungují podle Tsp1
0
1
3
Par 1A6
0..99
80
Maximální teplota akumulační nádrže [°C]
maximální teplota akumulační nádrže
Par 1A7
5..30
20
Spínací diference při maximální teplotě akumul. nádrže [K]
pokles teploty pro ukončení reakce nastavené v Par 1A5
funkce parametru Par.1A5 VYP: Tsp2 < Par.1A6 – Par.1A7
Par 1A8
-40..3
-20
Protimrazová ochrana solárního kolektoru [°C]
čerpadlo kolektoru na max. rychlost při poklesu teploty kol. pod nastavení
Tkol < Par.1A8
Pozn.: Spínací diference 5K.
52
2c
2d
2E
2F
: Teplota výparníku tep.čerp.
: Aktuální rozdíl teplot / referenční rozdíl teplot
: Teplota primárního okruhu tep.čerp. 2
: Teplota sání tep.čerp. (# tlak sání tep.čerp.)
* # 1-7 hodnota nastavovan8 na displeji * resp. alternativní hodnota #
Tepelný zdroj, provozní hodiny, atd.:
30
31
34
35
36
1675
347
2535
12.20
1590
: Tepelný zdroj, stupeň 1, celkový čas provozu [hodiny]
: Tepelný zdroj, stupeň 2, celkový čas provozu [hodiny]
: Čerpadlo solárního kol., celkový čas provozu [hodiny]
: Výkon solárního kolektoru [kW]
: Energie solárního kolektoru [kWh]
Počet sepnutí tepelného zdroje: (* zobrazení bodu)
40
41
45
630
150
50
: Tepelný zdroj, stupeň 1 (hodnota x 10)
: Tepelný zdroj, stupeň 2 (hodnota x 10)
: Aktuální výkon tepelného zdroje [%]
Doplňující údaje:
81 63.00
1130
82 93.00
0245
83 xx.yy
85
50
A0 01
: Počitadlo 1: údaj 1 x faktor 1 (rozdělené: nižší hodnota)
: vyšší hodnota: (na hodinách) [celkem: 113063.00]
: Počitadlo 2: údaj 2 x faktor 2 (rozdělené: nižší hodnota)
: vyšší hodnota: [celkem = 24593.00]
: Provozní stav tep.čerp.*
: Rychlost čerpadla solárního kolektoru [%]
: Aplikace číslo
* význam čísla „xx“ (tep.čerp. stupeň1) resp.. „yy“ (tep.čerp. stupeň 2)
00: TČ VYP
01: Aktivní protimrazová ochrana
02: Překročení max hodnoty teploty topné vody TČ
03: TČ blokováno nastavením (přepínačem režimu)
04: Překročena dolní hranice teploty topné vody TČ
05: TČ blokováno funkcí „free cooling“
06: TČ blokováno minimální teplotou odpařování
07: Probíhá prodlení zapnutí 2.stupně TČ
09: Mrazení bez TČ
10: TČ ZAP
17
11: Porucha x.1 (alarm vysoký tlak)
12: Porucha x.2 (alarm nízký tlak)
13: Porucha x.3 (další jistící prvek)
14: Porucha x.4 ( tlak solanky, průtok nebo alarm ventilátoru)
15: Aktivována 30 sec prodleva
16: Aktivní prodleva restartu
17: Blokování při vysokém tarifu el.energie, blokování tepelného zdroje
18: Primární čerpadlo TČ: běh dopravy
19: Primární čerpadlo TČ: pokračovací čas
20: Odmrazování – detekce rozdílu teplot
21: Odmrazování - prodleva
22: Funkce odmrazování
23: Doba vypnutého odmrazování
25: Odmrazování – blokovací čas
30: Chlazení tepelným čerpadlem
Seznam chyb:
Chybové kódy viz kapitola: 3.2.3 „zobrazení poruch“.
V seznamu je uloženo posledních 10 známých kódu poruch. Nejstarší záznamy jsou
postupně promazávány. Každý kód je uložen pouze jednou i při několikanásobném
opakování.
90
YYXX
:Poruchy a jejich kódy
zobrazují se na místo datumu v místě hodin
Y = 1.. 7 Topné okruhy (1..7)
XX = Kód poruchy viz kap.3.2.3
99
YYXX
:Nejstarší záznam
Chybové stavy teplotních čidel:
: čidlo č xx je ve zkratu
: čidlo č xx je přerušeno
2
Ext. WWel a regulátor ve funkci léto
3
Ext. WWel nebo regulátor ve funkci léto
10
nízká teplota akumulační nádrže
11
nízká teplota akumulační nádrže a regulátor ve funkci léto
100
jako 0, a aktivní funkce anti-legionella
101
jako 1, a aktivní funkce anti-legionella
102
jako 2, a aktivní funkce anti-legionella
103
jako 3, a aktivní funkce anti-legionella
104
pouze jestliže je aktivní funkce anti-legionella
110
jako 10, a aktivní funkce anti-legionella
111
jako 11, a aktivní funkce anti-legionella
120
manuální (normálně), funkce anti-legionella (legionella), porucha TČ (snížený výkon)
121
jako 120, v případě poruchy TČ „normálně“
204
jako 104, ale Tww>WW normální
220
jako 120, ale Tww>WW normální
221
jako 121, ale Tww>WW normální
Pozn.: Výstup je aktivován, jestliže je požadován ohřev TUV
pomocí elektrického zařízení, připojeného dle Par. 10E
Ext. WWel je aktivován vstupním signálem dle Par 12x
Par 199 Nucený ohřev TUV
0
bez nuceného ohřevu TUV
1
nucený ohřev TUV každý den při prvním sepnutí
Par 19A Tepl. diference pro umožnění elektroohřevu TUV [K]
-20..20 0
teplotní diference požad. teploty TUV a akumulační nádrže
Pozn.: Elektroohřev TUV je umožněn, jakmile teplotní diference
mezi TUV a akumulační nádrží překročí hodnotu,
nastavenou v tomto parametru.
Par 19B
OK
Přiřazení modulu TUV k topnému okruhu
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
0
bez přiřazení
1
vnitřní okruh TUV
2..4
Ext. moduly TUV (adresy 2..4)
Pozn.: Moduly TUV jsou VYP, když příslušné top. okruhy jsou v režimu standby.
Par 19J Funkce podle které je řízeno spínání ohřevu TUV elektřinou
0
spínání není použito
1
použito spínání (podle teploty v primárním okruhu)
2
použito spínání (podle venkovní teploty)
Par 19L Zdroj řízení spínání elektrického ohřevu TUV (WW-electrical)
-20..20
venkovní teplota, podle které se sepne elektrický ohřev TUV (WW-electrical)
18
51
Automatika čerpadel:
„Automatika čerpadel“ zajišťuje provoz čerpadel v závislosti na potřebě. Tato automatická
funkce je ovlivňována: automatickým vypínáním topení, časem doběhu čerpadel, funkcí
protimrazové ochrany, odlehčením startu kotle, ochranou vychlazování zásobníku TUV a
mezními teplotami.
Konfigurace ohřevu TUV
Par 190 Maximální nastavitelná teplota TUV [°C]
5..99
65
maximální nastavitelná teplota TUV (pouze s čidlem teploty v zásobníku)
Par 191 Spínací diference TUV (SDDHW) [K]
2..10
6
spínací diference pro ohřev TUV (pouze s čidlem teploty v zásobníku)
Par 192
0
1..7
8
Proti legionellová ochrana TUV
funkce je blokována
ohřev TUV na teplotu proti-legion. ochrany 1 x týdne(1=pondělí .. 7=neděle)
denní ohřev TUV na teplotu proti-legionellové ochrany
Par 193 Převýšení teploty kotle nad požadovanou teplotu TUV [K]
2..60
20
převýšení teploty při ohřevu TUV (pouze s čidlem teploty v zásobníku)
Par 194 Ext. požadovaná teplota kotle při ohřevu TUV [°C]
0..99
80
požadovaná teplota kotle pro ohřev TUV (pouze s čidlem teploty v zásob.)
Par 195 Předvolba výkonu pro ohřev TUV
0
v závislosti na požadavku
1
malý výkon zdroje tepla (stupeň 1 nebo 2)
2
velký výkon zdroje tepla (stupeň 1 nebo 2)
3
ohřev TUV pouze stupněm 1
4
ohřev TUV pouze stupněm 2
3.4.8 Start odmrazování
Odmrazování je možné jen u tepelného čerpadla vzduch-voda
83 xx.xx
83 xx.xx
83 22.22
: výběr
funkce odmrazování
: volba parametru 83
: tiskni
5 sec.
: odmrazování probíhá
3.4.9 Vysoušecí program pro podlahové topení
průběh programu:
- 6 dnů: Teplota podlahy bude postupně stoupat od Par.160 do teploty dle
Par.+92
- 3 dny: Teplota podle Par.+92
- 6 dnů: Teplota podlahy postupně klesá od hodnoty Par+92 do teploty
podle Par.160, poté se program ukončí a topení přejde do normálního
stavu
pozn. Při běhu programu bliká symbol
Současně je zobrazována teplota
topné vody v podlaze a čas běhu programu. Program je funkční pro všechny
okruhy. Ohřev TUV umožněn. Pomocí programu „RDO history import“ můžou být
sledovaná data převedena do počítače.
Par 196 Přednost ohřevu TUV
0
bez přednosti, topení a ohřev TUV nejsou ovlivňovány
1
částečná přednost, zbytek výkonu jde na topení
2
úplná přednost, topné okruhy jsou uzavřeny
Par 197 Čas doběhu čerpadla ohřevu TUV [min]
0..10
2
čas doběhu čerpadla TUV
Par 198
0
1
Umožnění elektroohřevu TUV (WWel.)
externí ohřev zásobníku TUV elektrickou vložkou (WWel) (čerpadlo TUV VYP)
Ext. WWel (čerpadlo TUV ZAP, jestliže WWel ZAP)
50
19
4 Instalace
Par 183 Vliv prostorové teploty [%] (Ez)
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
0
bez vlivu
0..150 25
vliv zpětné vazby pro eliminaci odchylek od požadovaných teplot
4.1 Regulátor
4.1.1 Rozměry
Par 185 Ochrana čerpadel během letního provozu
0
VYP
1
ZAP : aktivace čerpadel a ventilů denně v 16 hod. při režimu „léto“
16:00 čerpadlo primáru ZAP, čerpadlo topení ZAP, čerpadlo akum.ZAP
(5 sec.každé)
16:01 čerpadlo směšovaného okruhu ZAP (5 sec.), poté směšovač
OTEVŘ po dobu 30 sec.
Par 186 Čas doběhu čerpadel topných okruhu [min]
OK
1:
2:
3:
4:
5:
0..30
2
čas doběhu čerpadla topného okruhu
6:
7:
Par 187 Teplota protimrazové ochrany [°C]
-15..20 1
protimrazová ochrana čerpadel (požadováno prostorové teplot. čidlo)
Par 188 Čas doběhu čerpadla zdroje tepla [min]
0..30
2
čas doběhu čerpadla zdroje tepla
4.1.2 Montáž
Vestavěná montáž:
Zasuňte zařízení do otvoru v celním panelu a zajistěte jej šrouby. Připojte
vodice pomocí konektoru AMP RZB500A a RZB501A, svorkovnicí RZB510A a
RZB511A (nebo RZB520A s RZB511A).
Montáž na zeď:
Připevněte základní desku RZB520A a zapojte vodice. Zasuňte zařízení a
zajistěte jej. (RDO383A potřebuje navíc konektor RZB5x1A)
Montáž na DIN lištu:
Připevněte lištové držáky RZB106A pro DIN lištu 35mm na základní desku
RZB520A. Připevněte základní desku na DIN lištu a připojte vodice. Zasuňte
zařízení a zajistěte pomocí šroubku.
20
Par 18A Čas předběhu primárního čerpadla TČ [min]
0..100
čas předběhu primárního čerpadla TČ
Par 18b Čas doběhu primárního čerpadla TČ [min]
0..30
čas doběhu primárního čerpadla TČ
Par 18c Funkce externího časového spínače
0..46
seznam parametrů jako Par.12c
Funkce protimrazové ochrany:
Ochrana čerpadel: Čerpadla topných okruhu ZAP, jestliže bude venkovní teplota nižší než
nastavená teplota protimrazové ochrany (hystereze +0.25°C). Tato funkce je aktivní
pouze při zapnutém režimu Vytápění..
Protimrazová ochrana budovy: Ochrana pomocí krátkodobého zapnutí Vytápění..
Protimrazová ochrana TUV: Pouze při použití teplotního čidla TUV a jestliže je dosažena
nastavená teplota protimrazové ochrany (hystereze +0.5*Par.191).
Protimrazová ochrana kotle: Jestliže teplota kotle klesne pod 5°C, potom je sepnut kotel
a jeho teplota je udržována na 5 °C.
49
Par 173 Max. doba posunutí začátku topení příslušného okruhu [min]
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
0..180 120
topení začíná dříve, než je naprogramovaný čas zapnutí
Par 174
OK
0..120 60
Max. doba posunutí konce topení příslušného okruhu [min]
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
ukončení topení dříve, než je naprogramovaný čas vypnutí
Par 175
Optimalizace spínacích času ohřevu TUV
ohřev TUV umožněn dle nastavených spínacích času
ohřev TUV umožněn 1 hodinu před začátkem topení
ohřev TUV je stále možný (bez možnosti nastavení časového programu)
0
1
2
Základní deska a rozšíření svorkovnice:
RZB520A: Základní deska se
dvěma bočnicemi (též pro ucpávky
4xPG9) s konektory RZB510A.
RZB521A: Montážní příslušenství
pro rozšíření základní desky
RZB520A nahoře nebo dole s otvory
pro ucpávky 6xPG9 a 5xPG11.
Konfigurace speciálních režimu provozu
Par 180 Automatika krátkodobého vypínání vytápění
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Toto je krátkodobá ekonomická funkce, která vypíná vytápění, jestliže je
diference mezi požadovanou prostorovou teplotou a venkovní teplotou cca. 3K.
0
VYP
1
ZAP : automatika je povolena
Pozn.: Přepínač režimu provozu musí být v poloze provozu topení.
Tato funkce počítá s kalkulovanou teplotou topné vody.
Par 181
OK
Automatické letní / zimní teploty vytápění [K]
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Toto je střednědobá ekonomická funkce, která přepíná režim topných okruhu na „léto“,
jakmile diference mezi požadovanou prostorovou teplotou „normální“ a
venkovní teplotou ( časová konstanta ~ 21 h) dosáhne menší hodnoty, než je
nastavena níže.
0.0
VYP
0.5..10.0 3.0
hodnota pro přepínání režimu „léto / zima“.
Pozn.: Přepínač režimu provozu musí být v poloze automatického provozu
topení. Při aktivaci této funkce se zobrazí symbol slunečník.
Par 182 Prostorové teplotní čidlo s dálkovým ovládáním
OK
1:
2:
3:
4:
5:
0
nepoužito
1
v provozu
48
6:
4.2 Čidla
4.2.1 Aktivní pokojové čidlo, dálkové ovládání
Umístění v obývacím pokoji na vnitrní zdi, mimo osvětlení sluncem nebo
ovlivnění jinými tepelnými zdroji (komín, radiátory, průvan, televize, žárovky
a pod.). Nezakrývat nábytkem nebo záclonami, čidlo namontovat přibližně
1.2 - 1.5m od podlahy. Je důležité zajistit utěsnění též instalačních potrubí
(lišt) proti případnému průvanu. Nastavení adresy dálkového ovládání musí
souhlasit s adresou příslušného topného okruhu (výrobní nastavení: Adresa
= 1). Maximální délka sběrnice je 200m.Vodic 2x1mm2, nestíněný, oddělený
od silových vodičů. Minimalizujte množství montážních krabic a svorkovnic.
7:
21
Pokojové teplotní čidlo RFT410A:
Pasivní teplotní čidlo bez ovládacích prvku.
Pokojové teplotní čidlo RFT510A:
Aktivní teplotní čidlo bez ovládacích prvku.
Dálkové ovládání RFB510A:
Dálkové ovládání s teplotním čidlem: Výběr programu posuvným přepínačem,
nastavování požadované teploty, signalizace stavu pomocí LED
Dálkové ovládání RFB520A:
Aktivní dálkové ovládání s teplotním čidlem: přepínač programu (tlačítko: 4
polohy), korekce pokojové teploty, zobrazení činnosti pomocí LED
Dálkové ovládání RFB540A:
Aktivní dálkové ovládání s teplotním čidlem: přepínač programu, zobrazení
činnosti pomocí LCD displeje
Par 167 Přizpůsobení (adaptace) topné křivky
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
0
VYP: bez adaptace
1
ZAP : manuální; automatická, jestliže je připojeno čidlo prostorové tepl.
2
ZAP : manuální; možno korigovat
Par 168
OK
0..30
8
Převýšení teploty kotle nad požadov. teplotu topné vody [K]
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
převýšení teploty tepelného zdroje (kotle) nad požadovanou teplotu
topné vody směšovaného topného okruhu.
Par 169
OK
Přirazení venkovního čidla k topnému okruhu
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
čidlo venkovní teploty není použito (regulace dle prostorové teploty).
čidlo venkovní teploty 1 (BA1)
čidlo venkovní teploty 2 (BA2)
průměr hodnot čidel venkovních teplot 1+2 (BA1+BA2)
čidlo venkovní teploty na modulu topného okruhu RZM510
čidlo venkovní teploty na sběrnici BCB
0
1
2
3
4
5
Konfigurace a optimalizace
Par 170 Tepelná setrvačnost budovy
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
0
bez vlivu (pouze pro zkušební účely)
1
lehké stavby (lehké tlumení změn venkovní teploty)
2
normální stavby (střední tlumení změn venkovní teploty)
3
těžké stavby (velké tlumení změn venkovní teploty)
Par 171 Přechodná požadovaná teplota při rychlém zatápění
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
0
ekonomická : podlahové topení a radiátory (TRsoll - 0.75°C)
1
normální : pouze radiátory (TRsoll - 0.25°C)
Par 172 Optimalizace spínacích času topných okruhu
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Pozn.: Spínací časy viz. Par. 173, Par. 174
0
VYP :začátek a konec topení dle nastavených času pro topný okruh
1
ZAP :dřívější začátek a konec oproti nastaveným spínacím časům pro
příslušný topný okruh
22
47
Směšovaný topný okruh
(přímý topný okruh Par.168)
Přímý a směšovaný topný okruh
ve stejném pásmu (zóně)
4.2.2 Pasivní teplotní čidla
Použijte splétaný vodic 2x1mm2, nestíněný, oddělený od silových
vodičů. Max. délka vodičů je 100 m. Minimalizujte množství montážních
krabic a svorkovnic.
délka připojení: do 25m průřez: 0.25mm2
délka připojení: do 50m průřez: 0.5 mm2
délka připojení: do 100m průřez: 1.0 mm2
TKsoll: požadovaná teplota zdroje tepla
Par 160
OK
10..40 20
Pevný, výchozí bod topné křivky (TVfix) [°C]
1:
2:
3:
4:
5:
6:
teplota topné vody při venkovní teplotě Ta=20°C
7:
Par 161 Venkovní teplota ve vztažném bodu (TAausl) [°C]
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
-30..0 -10
venkovní teplota ve vztažném bodu
7:
Par 162 Teplota topné vody ve vztažném bodu (TVausl) [°C]
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
20..99 60
teplota topné vody ve vztažném bodu
7:
Par 163 Teplota okruhu zdroje tepla ve vztažném bodu (TKausl) [°C]
20..99 70
teplota zdroje tepla ve vztažném bodu (TKausl)
Pozn.: nastavte Par 110 na 2.
Par 164 Adaptovaná teplota top. vody ve výchoz. bodu (pouze indikace) [°C]
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
10..40 20
adaptovaná teplota top. vody ve vých. bodu (TA=20°C)
Par 165
OK
0..99
60
Adapt. teplota topné vody ve vztažném bodu (indikace) [°C]
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Adapt. teplota topné vody ve vztažném bodu (TAausl)
Par 166 Adapt. teplota kotle ve vztažném bodu (indikace) [°C]
0..99
70
adaptovaná teplota kotle ve vztažném bodu (TAausl)
46
Venkovní čidlo FT12A:
(NTC 10k�;při 25°C)
Instalujte ve 2/3 výšky budovy, ne nad oknem nebo pod střechou
(min. vzdálenost 2m), upřednostněte severní nebo severozápadní stranu.
Zamezte ovlivnění čidla slunečním zářením (pomocí clony RZB139A).
Připojení : 2-pólová svorkovnice (standardní typ: PG9)
Třída ochrany : IP40 měřící rozsah : -30..40°C
23
Příložné čidlo FT1A:
(PTC 1k�; při 25°C)
Umístěte toto čidlo těsně za čerpadlo, nebo je-li čerpadlo ve vratné větvi, tak
přibližně 1.5m za směšovací ventil.
Instalace : pomocí pásky ZB126A na cistou trubku. Není nutné používat
tepelně vodivé pasty.
Připojení : 2-pólová svorkovnice (standardní typ: PG9)
Třída ochrany : IP40 měřící rozsah : -30..120°C
Čidlo s jímkou FT2A:
(PTC 1k�; při 25°C)
Umístěte toto čidlo těsně za čerpadlo, nebo je-li čerpadlo ve vratné větvi, tak
přibližně 1.5m za směšovací ventil.
Instalace: umístěte v ohybu potrubí, proti směru proudění topného média.
Připojení : 2-pólová svorkovnice (standardní typ: PG9)
Jímka : 100 mm pro PN 10
Třída ochrany : IP40 měřící rozsah : -30..120°C
Par 155 Minimální teplota vratné vody (TRÜmin) [°C]
0
minimální teplota vratné vody VYP
1..99
minimální teplota vratné vody (čidlo TRÜ musí být připojeno)
Par 158 Ext. minimální požadovaná teplota zdroje tepla (TKmin_ext) [°C]
0
VYP
1..125
minimální požadovaná teplota zdroje tepla (aktivovaná externím vstupem)
Par 159
OK
1..125
0
Ext. min. požadovaná teplota topné vody (TVmin_ext) [°C]
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
VYP
min. požadovaná teplota topné vody (aktivovaná externím vstupem)
Par 15A Ext. min. požadovaná teplota akumulační nádrže [°C]
0
VYP
1..99
minimální požadovaná teplota akumulační nádrže (aktivovaná externím vstupem)
Čidlo s kabelem RFT113B:
(NTC 10k�; při 25°C)
Čidlo s kabelem RFT203B:
(PTC 1k�; při 25°C)
RFT 113B pro měření primární teploty (Br).
Instalace: do jímky (montážní hloubka min. 51mm).
RFT113B20 : L = 2m měřící rozsah: -30..105°C (Br)
RFT203B40 : L = 4m měřící rozsah: -30..105°C
Třída ochrany : IP54
Par 15b Převýšení teploty zdroje tepla nad požad. teplotu akumul. nádrže [K]
0..20
převýšení teploty tepel. zdroje nad požad. teplotu akumulační nádrže
Čidlo s kabelem RFT204B30:
(PTC 1k�; při 25°C)
Pro měření teploty výparníku. (Be)
Instalace: do jímky (montážní hloubka min. 51mm).
Připojení : L = 3m
Třída ochrany : IP65 měřící rozsah: -30..105°C
Pro regulaci konstantní teploty:
Čidlo s kabelem RFT303A:
(PT 1000�; při 0°C)
Pro měření teploty solárního kolektoru.
Instalace: do jímky (montážní hloubka min. 51mm).
Připojení : L = 2m nebo 5m
Třída ochrany : IP54 měřící rozsah: -30..240°C
TKsoll: požadovaná teplota zdroje tepla
24
Konfigurace topné křivky
Poznámka:
Požadovaná teplota zdroje tepla muže být
upravena pomocí kláves „+,-“ při základním
zobrazení. Při použití venkovního teplotního
čidla je zvýšení provedeno automaticky
dle nastavené topné křivky.
45
Par 141
OK
2..20
Spínací diference (SD2) [K]
1:
2:
3:
4:
spínací diference 2. stupně hořáku
4.3 Příslušenství
Modul topného okruhu
RZM510A004:
Pro přidání dalšího topného okruhu, připojení pres sběrnici regulátoru.
Par 142 Čas zpoždění startu 2. stupně [min]
OK
1:
2:
3:
4:
0..60
čas zpoždění
(sepnutí je závislé na SD2)
Modul radiem řízených hodin
RZM550A000:
Pro přidání dalších rádiem řízených hodin, připojení pres sběrnici
regulátoru.
Par 143
OK
0..30
Externí reléový modul (RM)
SVR362:
Relé pro bezpotenciálové připojení, použij zásuvku ZGE005.
Minimální čas provozu horáku [min]
1:
2:
3:
4:
minimální čas provozu horáku (min. čas před vypnutím)
Par 14h Zpoždění po restartu stupeň 1 [min]
0..60
Zpoždění po restartu zdroje tepla stupeň 1
Par 14J Zpoždění po restartu stupeň 2 [min]
0..60
20
Zpoždění po restartu zdroje tepla stupeň 2
Par 14L Zdroj tepla, doba chodu po nabití zásobníku TUV [min]
0..10
0
Doba chodu zdroje tepla poté, co je dosažena žádaná hodnota, nebo
byla snížena
Konfigurace omezení a ochrany zdroje tepla
Par 150 Minimální teplota zdroje tepla (TKmin) [°C]
0..99
minimální teplota zdroje tepla
Par 151 Maximální teplota zdroje tepla (TKmax) [°C]
0..125
maximální teplota zdroje tepla
Par 152 Maximální teplota zdroje tepla (při vytápění) [°C]
0..125
maximální teplota zdroje tepla při provozu vytápění (čidlo zdroje tepla)
Par 153 Minimální teplota topné vody (TVmin) [°C]
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
0..99
minimální teplota topné vody směšovaného topného okruhu
Par 154 Maximální teplota topné vody (TVmax) [°C]
OK
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
0..125
maximální teplota topné vody směšovaného topného okruhu
44
Opto-modul (OM)
ke galvanickému oddělení vstupu:
230VAC konektory :
1 Červený (L)
nízkonapěťové kon.:
3 šedý (5V)
RZB001A:
2 Černý (N)
4 Černý (GND)
Modul vstupu/výstupu
RZB540A:
připojení až čtyřech vstupních digitálních signálu (230VAC) do jednoho
analogového vstupu pro PTC nebo NTC čidla na RDO. Umožňuje řídit
další
reléový výstup pomocí PWM výstupu regulátoru RDO.
Interface s kabelem
RZB008A:
Kabel k připojení servisního rozhraní (zepředu) k PC.
Interface pro sběrnici
RZB565A000
Zasouvá se do zadního otvoru regulátoru (pouze pro RDO3xxA):
RS232C : Připojení k PC (master) sériovým kabelem (modemový), max.
15m. (software RDOcom pro nastavování a monitorování
připojených regulátoru)
RSC
: Připojení max. 10 regulátoru (slave) pomocí 2 žilového
vodice, stíněného, max. délka 1000m, do 500m: 0.5mm2, do
1000m: 1.0mm2. (přepínač interface přepnout do polohy C
na obou koncových regulátorech. Regulátory spolu navzájem
NEKOMUNIKUJÍ).
25
Par 136
0..5.12 0
Automatické přepnutí letního času (čas -1h)
bez automatického přepínání času
5.10 poslední neděle v říjnu
Pozn.: změna v neděli ráno z 02.59h na 02.00h
formát: N.MM (N: neděle měsíce 1..5, MM: měsíc roku 1..12)
Par 137 Servisní komunikace s PC
9600
rychlost (nastavitelné: 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 9200=19200)
Par 138 Adresa regulátoru
1..200 adresa regulátoru pro rozhraní RS232
Lze připojit Max. 10 RSC-rozhraní.
Par 139
Rozhraní sběrnice
RZB568A000
Zásuvný modul do zadní stěny regulátoru (jen pro RDO3xxA):
RS485: Připojení max. 63 regulátoru (slave) k REN sběrnici 2 žilovým
vodičem, stíněným, max. délka 1200m, do 500m: 0.5mm2, do 1200m:
1.0mm2. Přepínač TER je na koncových regulátorech v pozici ON.
Mezi regulátory není žádná komunikace (sdílení dat). Nastavování
a monitorování všech připojených zařízení pomocí softwarového
vybavení.
Par 13A
OK
0
1
2
1
2
3
4
5
6
7
Dálkové nastavení provozního režimu
dálkové nastavení zakázáno
dálkové nastavení povoleno
dálkové nastavení povoleno, změna parametru zakázána
Pozn.: Prováděno pres rozhraní RS232. Místní nastavení „manuál, VYP“ nebo
„standby“ nahrazuje dálkové nastavení
Dálkové nastavení režimu topného okruhu
1:
2:
3:
4:
5:
6:
režim „ručně“
režim „Standby“
režim pouze nabíjení TUV
automatický režim „normální / protimrazová“;
automatický režim „normální / snížená“;
trvale „normální“;
trvale „snížená“
Pozn.: Funkce jako na příslušném přepínači režimu
Par 13E Měřící faktor 1
0...99.99
faktor počítadla 1 (pouze výstup 35)
Par 13F Měřící faktor 2
0...99.99
faktor počítadla 2 (pouze výstup 34)
Konfigurace tepelného zdroje
Par 140 Spínací diference (SD1) [K]
OK
1:
2:
3:
4:
2..20
spínací diference 1. stupně hořáku
Protokoly: REN nebo Modus
26
43
7:
51
52
60
62
64
70
71
74
75
78
79
81
83
85
120
121
122
123
124
125
170
172
teplota TUV požadovaná
teplota TUV 2 požadovaná
venkovní teplota (ovlivněná budovou) (TAgeb)
pokojová teplota požadovaná
teplota topné vody požadovaná
teplota vratné vody požadovaná
teplota tepelného zdroje (kotel) požadovaná
teplota akumulační nádrže 1 (vrchní) / Teplota vratné vody TČ požadovaná
teplota akumulační nádrže 2 (spodní) požadovaná
teplotní diference solárního kolektoru (Tkoldiff)
maximální teplota vratné vody tepelného čerpadla 1
rok (dvě číslice)
zobrazení stavu tepelného čerpadla
výstupní signál PWM1 [%]požadovaná
teplota vratné vody TČ2
teplota primární TČ1
teplota výparníku TČ
rozdíl teplot dT (odmrazování)
teplota primární TČ2
teplota sání TČ
maximální teplota vratné vody tepelného čerpadla 2
referenční teplota dT (odmrazování)
Par 131 Základní zobrazení, pole 2 (formát: -999...9999)
seznam parametrů jako u Par 130 + následující:
82
datum (formát: dd.MM)
5 Zapojení svorek
Připojení vodičů dle aplikačního schématu nebo dle celkového projektu
topení. Instalaci provede odborník podle platných předpisu.
Svorky 1 až 15 jsou vysokonapěťové 230 V. Elektronika regulátoru a
releové výstupy nejsou chráněny proti zkratu! Veškeré zkoušky funkcí
připojených zařízení se provádějí bez instalovaného regulátoru.
Při použití vysokoindukčních zařízení (solenoidové ventily, a pod.) jsou
potřeba paralelní RC moduly (např.: RIFA RC modul 250VAC, 0.1uF
(X2), 47ohm).
Svorky 21 až 35 jsou pro nízkonapěťové okruhy. Pro externí vstupy
svorek 26..35 používejte pouze pozlacené bezpotenciálové kontakty.
Poznámka!
- Funkce digitálních vstupů Ext.1 - Ext.5, Ext.9 jsou nastavitelné!
- Pouze 1 master (RDO3xxA) a max. 15 slave zařízení je možno připojit
na sběrnici regulátoru D-bus. Dvoudrátové připojení je zaměnitelné.
5.1 Regulátor RDO354A
Par 132 Signalizace funkce při základním zobrazení
0
signalizace vypnuta
1
ZAP pouze v pozici „ručně“ nebo „servis“
2
trvale ZAP
Par 133 Řízení spínacích hodin
0
hodiny regulátoru
1
modul rádiového řízení hodin na sběrnici
2
jiný modul hodin na sběrnici
Par 135
Automatické přepnutí letního času (čas +1h)
0...5.12 0
bez automatického přepínání času
5.03 poslední neděle v březnu
Pozn.: změna v neděli ráno z 01.59h na 03.00h
formát: N.MM (N: neděle měsíce 1..5, MM: měsíc roku 1..12)
42
27
5.2 Regulátor RDO374A
Par 12d Vstup násobiče vstupu čidel Ext. 9.2: (22kOhm na svorce 27)
seznam parametrů jako u Par 12c
Par 12E Vstup násobiče vstupu čidel Ext. 9.3: (47kOhm na svorce 27)
seznam parametrů jako u Par 12c
Par 12F Vstup násobiče vstupu čidel Ext. 9.4: (100kOhm na svorce 27)
seznam parametrů jako u Par 12c
Par 12h Vstup senzoru generátoru tepla (Bk) (svorka 28)
seznam parametrů jako Par 127 + následující
121
modul 8.x: aktivována porucha TČ, stupeň 1
121
modul 8.x: aktivována porucha TČ, stupeň 2
122
modul 8.x: aktivována porucha TČ, stupeň 1 a 2
123
modul 8.x: aktivována porucha TČ, stupeň 1, aktivován E.4 stupně 1 a 2
Par 12J
5.3 Modul směšovaného topného okruhu RZM510A004
master – regulátor
sběrnice (D-bus)
2 žilová, zaměnitelná
S1:
1=
S2:
1=
externí vstup, funkce Standby
topení VYP, protimrazov.ochrana aktivní
externí vstup, požadovaná tepl.topné vody
Min. teplota topné vody (automatické řízení maximální teploty
topné vody je v provozu)
28
Vstup Bh1: provozní hodiny (svorka 3)
seznam parametrů jako u Par 126
Konfigurace regulátoru
Par 130
0
1
2
3
10
12
14
20
21
24
25
28
29
30
31
34
35
36
40
41
45
Základní zobrazení, pole 1 (formát: -99...199)
žádné zobrazení
teplota TUV (čidlo BWW, vrchní)
teplota TUV 2 (čidlo Bxxx, spodní)
teplota TUV - směšovacího ventilu 1 (čidlo)
venkovní teplota (čidlo Ba)
pokojová teplota (čidlo)
teplota topné vody (čidlo BV)
teplota vratné vody (čidlo BRÜ)
teplota tepelného zdroje (kotel) (čidlo Bag)
teplota akumulační nádrže 1 (vrchní) (čidlo Bag)
teplota akumulační nádrže 2 (spodní) (čidlo Ext.2)
teplota solárního kolektoru 1 (čidlo)
teplota TČ 1(čidlo BRÜ)
provozní čas 1. stupně tepelného zdroje
provozní čas 2. stupně tepelného zdroje
provozní čas čerpadla solárního kolektoru
výkon solárního kolektoru [0.01kW]
celková energie solárních kolektoru [kWh]
počet sepnutí 1. stupně tepel. zdroje (údaj x 10)
počet sepnutí 2. stupně tepel. zdroje (údaj x 10)
aktuální výkon kotle [%]
41
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
55
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
131
132
133
151
152
153
154
161
162
163
164
171
172
173
174
vstup čidla tlaku sání
vstup čidla teploty výparníku
vstup čidla teploty primárního okruhu TČ2
čidlo teploty sání
funkce Standby topného okruhu 2
funkce léto pro topný okruh 2
aktivace minimální teploty topné vody topného okruhu 2
aktivace požadované pokojové teploty normální pro topný okruh 2
aktivace požadované pokojové teploty snížené pro topný okruh 2
externí zdroj spínacího bodu pro elektrický ohřev TUV
externí zdroj spínacího bodu 2, stupeň 3
externí zdroj spínacího bodu léto
externí zdroj spínacího bodu party (ventilátor stupeň 3)
externí znemožnění chlazení (vypnuto = znemožnění topení)
aktivace TUV „standby“
aktivace požadované teploty TUV „snížená“
aktivace požadované teploty TUV „normální“
aktivace požadované teploty TUV „legionela“
zastavení funkce, stupeň 1 VYP
zastavení funkce, stupeň 2 VYP
zastavení funkce, stupeň 1 a 2 VYP
zastavení funkce, stupeň 1,2 a 3 a TUV elektricky VYP
aktivace odmrazování stupně 1
aktivace odmrazování stupně 2
aktivace odmrazování stupně 1 a 2
zastavení funkce, stupeň 3
zastavení funkce, TUV elektricky
zastavení funkce, větrání
zastavení funkce, stupeň 1 a ventilátor
aktivace odmrazování (spínač rozdílu tlaků) stupeň1
aktivace odmrazování (spínač rozdílu tlaků) stupeň2
aktivace odmrazování (spínač rozdílu tlaků) stupeň1 a 2
TČ porucha 1, stupeň 1
TČ porucha 2, stupeň 1
TČ porucha 3, stupeň 1
TČ porucha 4, stupeň 1
TČ porucha 1, stupeň 2
TČ porucha 2, stupeň 2
TČ porucha 3, stupeň 2
TČ porucha 4, stupeň 2
TČ porucha 1, stupeň 1 a 2
TČ porucha 2, stupeň 1 a 2
TČ porucha 3, stupeň 1 a 2
TČ porucha 4, stupeň 1 a 2
40
5.4 Popis svorek
Svorka Symbolické
číslo
označení
A:
1
N (N_)
2,5,12,13 L, L2, L3, L1
3
Bh1
4
Bh2
6
Q6
Popis
230 VAC: Vstupy a výstupy
8
9
10
11
14
15
Nula
Fáze (230VAC)
Čítač provozních hodin
Rozmrazování nebo protimrazová ochrana (230VAC)
Další zdroj tepla (stupeň 3)
ovládání větrání
ventilátor stupeň 2
Q7
TČ se solankou
primární čerpadlo
TČ voda/voda
primární čerpadlo
ovládání větrání
ventilátor stupeň 1
HK
čerpadlo přímého topného okruhu
MK1
čerpadlo směšovaného topného okruhu
MK1
Směšovač 1 OTEVŘ.:
povel „tepleji“
MK1 Směšovač 1 ZAVŘ.:
povel „chladněji“
St. 1 on
Tepelný zdroj, stupeň 1 ZAP
WW
čerpadlo TUV
43,45
44
L
Q44
42
41
Q42
Q41
7
B:
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
pouze pro RDO 374A
fáze
TUV elektricky
ovládání větrání
ventilátor stupeň 3
Tepelný zdroj, stupeň 2 ZAP
Ventilátor 2
Nízké napětí: Vstupy a výstupy
D-Bus
D-Bus
PWM2
PWM1
GND
BA1
Br (Bp)
BK
BV
BRÜ (Bwpv1)
BRES (Bwpv2)
BWW
BAG (Bps)
Ext.2
Ext 1
Sběrnice (dálkové ovládání, přídavné moduly a
další zařízení) pólově zaměnitelné dvoudrátové připojení
Reléový modul, TUV elektricky (TČ 1. stupeň) nebo reverz.ventil
Akumulační nádrž čerpadlo nebo reverzní ventil
Zemnění
Čidlo venkovní teploty
FT12A
Čidlo primární teploty
RFT113B
I/O modul (digitální vstup 8.x)
RZB540A
Čidlo teploty topné vody
FT1A (FT2A)
TČ 1 Čidlo teploty topné vody
RFT203B (FT2A)
TČ 2 Čidlo teploty topné vody
RFT203B (FT2A)
Teplotní čidlo TUV
RFT203B (FT2A)
Čidlo teploty akumulační nádrže
RFT203B (FT2A)
I/O modul (digitální vstup 2.x)
RZB540A
Vstup 1 nastavitelný (externí pohotovostní regulátor)
29
34
35
36
I/O modul
Ext x.1
Ext x.2
Ext x.3
Ext x.4
porucha vysoký tlak
porucha nízký tlak
další čidlo poruch (překročení teploty plynu nebo porucha motoru
porucha vysoký tlak solanky (u TČ se solankou)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Par 129
Výstup nezávislého kanálu hodin
seznam parametrů jako pro Par 118
Par 12b Výstup hlášení chyb
seznam parametrů jako pro Par 118
6.1 První zapojení
−
Par 128 Vstup čidla teploty vratné vody (svorka 30) BRÜ
seznam parametrů jako pro Par 127
Par 12A Výstup spínacího bodu (Par.10d)
seznam parametrů jako pro Par 118
6 Kontrolní seznam
−
−
vstup čidla tlaku sání
vstup čidla teploty výparníku
vstup čidla 2 teploty primárního okruhu TČ
Vypněte napájení (odpojte hlavní pojistky, jističe).
Před připojením regulátoru do základní desky nebo svorkovnice
AMP zkontrolujte připojení zařízení (čerpadla, čidla, hořák, směšovací
vent., atd.) dle schéma elektrického zapojení.
Zkontrolujte instalaci a funkci všech bezpečnostních prvků (havarijní
termostaty, tepel. pojistky, atd.) dle schéma elektrického zapojení.
Zapojte konektor 21..35 (nízkonapěťový) a poté konektor 1..15 (napájení)
nebo zasuňte regulátor do základní desky.
Přepněte přepínač režimu do polohy Standby.
Zapněte napájení (pojistky, jističe).
Zkontrolujte LCD displej, na pár sekund se zobrazí všechny symboly.
Zkontrolujte typ regulátoru a verzi SW stiskem klávesy No (při základním
zobrazení, pokud nejsou zobrazovány žádné kódy poruch).
Nastavte správný čas, datum a rok (viz.: Nastavení času).
Zkontrolujte hodnoty všech čidel (viz.: Zobrazení servis. údajů).
Nastavte požadované parametry - Odb. úroveň II
Nastavte parametry od čísla 90
Nastavte požadované parametry (Odb.úroveň I.).
Zkontrolujte funkci systému pomocí testu reléových výstupů
(viz.Odb.úroveň II).
Zkontrolujte funkci systému v různých provozních režimech.
Nastavte provozní režim (Auto „normální/snížená“ nebo Auto „normální/
protimrazová ochrana“).
Nastavte požadované teploty a časový program spínacích hodin
(viz.Uživatelská úroveň II).
30
Par 12c Vstup násobiče vstupu čidel XT. 9.1: (10kOhm na svorce 27)
0
bez funkce
1
funkce Standby celého systému
2
funkce léto pro všechny topné okruhy
3
umožnění elektroohřevu TUV
4
provoz na tuhá paliva
5
aktivace minimální teploty tepelného zdroje
6
aktivace minimální teploty topné vody
7
aktivace požadované pokojové teploty normální pro topný okruh 1
8
aktivace požadované pokojové teploty snížené pro topný okruh 1
9
signál: tepelný zdroj vypnut (ne signalizace poruchy)
11
signál: porucha tepelného zdroje (jen indikace Er31)
12
aktivace minimální požadované teploty akumulační nádrže
13
aktivace spínacího bodu pro 2. stupeň (Par.10d)
15
nucený ohřev TUV
15
funkce Standby topného okruhu 1
16
funkce léto pro topný okruh 1
17
vstup impulsu počítadla 1 (pouze svorka 35)
19
aktivace spínacího bodu pro 3. stupeň (Par.1F3)
22
vstup čidla teploty TUV 2 (spodní)
23
vstup čidla teploty topné vody 1 (směšovaný topný okruh)
24
vstup čidla teploty vratné vody 1
25
vstup čidla teploty akumulační nádrže 1
26
vstup čidla teploty akumulační nádrže 2 (spodní)
28
vstup čidla teploty solárního kolektoru 1
29
vstup čidla teploty tepelného zdroje
31
vstup čidla teploty topné vody – max, pro TČ1
33
vstup čidla teploty topné vody – max, pro TČ2
33
vstup čidla teploty primárního okruhu TČ
39
Par 126 Vstup Bh2: doba provozu stupně 2 (svorka 4, 230V)
0
počítadlo provozních hodin 2. stupně horáku
1
signál: porucha tepelného zdroje
2
termostat TUV
3
umožnění elektroohřevu TUV
107
zastavení funkce, stupeň 1 VYP
108
zastavení funkce, stupeň 2 VYP
109
zastavení funkce, stupeň 1 a 2 VYP
110
zastavení funkce, stupeň 1,2 a 3 a TUV elektricky VYP
111
aktivace odmrazování stupně 1
112
aktivace odmrazování stupně 2
113
aktivace odmrazování stupně 1 a 2
115
zastavení funkce, stupeň 3
116
zastavení funkce, TUV elektricky
117
zastavení funkce, větrání
118
zastavení funkce, stupeň 1 a ventilátor
131
aktivace odmrazování (spínač rozdílu tlaků) stupeň1
132
aktivace odmrazování (spínač rozdílu tlaků) stupeň2
133
aktivace odmrazování (spínač rozdílu tlaků) stupeň1 a 2
151
TČ porucha 1, stupeň 1
152
TČ porucha 2, stupeň 1
153
TČ porucha 3, stupeň 1
154
TČ porucha 4, stupeň 1
161
TČ porucha 1, stupeň 2
162
TČ porucha 2, stupeň 2
163
TČ porucha 3, stupeň 2
164
TČ porucha 4, stupeň 2
171
TČ porucha 1, stupeň 1 a 2
172
TČ porucha 2, stupeň 1 a 2
173
TČ porucha 3, stupeň 1 a 2
174
TČ porucha 4, stupeň 1 a 2
6.2 Provozní poruchy
Zkontrolujte následující seznam dříve, než budete volat servisního technika:
−
jestliže je zobrazena porucha symbolem „Er xxxx“ porovnejte 3.2.3:
„Zobrazení poruch“. Stiskněte klávesu No pro reset. Jestliže se
porucha i nadále objevuje, kontaktujte svého servisního technika.
−
Je přepínač režimu v poloze (Auto /
)?
−
Jsou čas a datum nastaveny správně?
−
Pracuje regulátor ve správném režimu?
Aktuální režim je indikován symboly
.Jestliže bliká některý
z následujících symbolu / , dochází k překrytí časových programu
(viz Zobrazení speciálních funkcí).
−
Automatické řízení vytápění muže být přerušeno vlivem zvýšení
venkovní teploty (zobrazí se symbol slunečníku).
−
Jsou správně nastaveny ovládací prvky na RFB?
−
Pracuje správně tepelný zdroj? (stiskněte restartovací tlačítko
tepelného zdroje)
−
Jsou všechna příslušná zařízení zapnuta?
−
Jsou v pořádku všechny jističe a pojistky?
Jestliže se nepodařilo problém odstranit, kontaktujte servisního technika!
6.3 Nouzový provoz
Jestliže tepelný zdroj a čerpadlo jsou v provozu, přepněte režim na ruční
ovládání . Nastavte termostat na požadovanou teplotu topné vody.
Otevřete ručně směšovací ventil dle potřeby. Nastavte směšovač na režim
„manuálně“.
Par 127 Vstup čidla teploty topné vody 1 (svorka 29) Bv
0
bez funkce
22
vstup čidla teploty TUV 2 (spodní)
23
vstup čidla teploty topné vody 1
24
vstup čidla teploty vratné vody 1
25
vstup čidla teploty akumulační nádrže 1 / čidlo teploty vratné vody TČ
26
vstup čidla teploty akumulační nádrže 2 (spodní)
28
vstup čidla teploty solárního kolektoru 1
29
vstup čidla teploty tepelného zdroje
31
vstup čidla 1 teploty topné vody TČ
32
vstup čidla 2 teploty topné vody TČ
33
vstup pro čidlo primárního okruhu TČ
38
31
7 Odborná úroveň l: Nastavení parametrů
133
151
152
153
154
161
162
163
164
171
172
173
174
Do této odborné úrovně by měla vstupovat pouze autorizovaná osoba,
vyškolená na servis tohoto zařízení. Nesprávné přednastavení parametrů
muže způsobit nefunkčnost celého systému nebo špatnou funkcí dojde
k poškození jednotlivých částí systému a regulátoru.
Přístup do odborné úrovně I:
Aktivujte funkci „Service“ pomocí klávesnice. (uživatelská úroveň II)
Držte stisknutou klávesu „No „, stiskněte též „ + „ na cca. 5 sekund.
Parametry od čísla 100 a výše lze upravovat.
Funkce klávesnice jsou shodné jako „Uživatelská úroveň II“
Funkce klávesnice:
: Výběr parametru
: Výběr topného okruhu , 2, - zdroje 2 nebo okruhu TUV
: Upravovaná hodnota (pouze pokud bliká)
: Přechod na další dekádu parametrů:
Držte stisknutou klávesu „No“, zároveň stiskněte „+ „
: Přechod na předcházející dekádu parametrů:
Držte stisknutou klávesu „No“, zároveň stiskněte „- „
Návrat do uživatelské úrovně II:
Stiskněte a držte „No „, poté stiskněte „- „ na cca. 5 sekund.
Návrat na základní zobrazení:
Stiskněte klávesu „ „.
Popis a význam parametrů:
než
Par 121 Externí vstup Ext.2 (svorka 34) S2
seznam parametrů jako Par 120 (mimo #17) + následující
18
vstup impulsu počítadla 1 (pouze svorka 34)
120
modul 2.x: aktivována porucha TČ, stupeň 1
121
modul 2.x: aktivována porucha TČ, stupeň 2
122
modul 2.x: aktivována porucha TČ, stupeň 1 a 2
123
modul 2.x: aktivována porucha TČ, stupeň 1, aktivován E.4 stupně 1 a 2
Par 122 Externí vstup Ext.3 (svorka 33) Bag
seznam parametrů jako Par 120 (mimo #17)
Par 123 Externí vstup Ext.5 (svorka 31) Bres
seznam parametrů jako Par 120 (mimo #17)
Par 124 Analogový vstup čidla venkovní teploty (svorka 26) Ba
0
bez funkce
1
vstup čidla venkovní teploty 1
2
vstup čidla venkovní teploty 2
3
vstup čidla pokojové teploty 1
4
vstup čidla pokojové teploty 2
Par 125
Z popsaného seznamu parametrů se zobrazí pouze ty parametry, které odpovídají
volbám pro příslušnou aplikaci. Jestli je parametr přístupný nebo ne, závisí na
nastavení nadřazených parametrů.
32
aktivace odmrazování (spínač rozdílu tlaků) stupeň1 a 2
TČ porucha 1, stupeň 1
TČ porucha 2, stupeň 1
TČ porucha 3, stupeň 1
TČ porucha 4, stupeň 1
TČ porucha 1, stupeň 2
TČ porucha 2, stupeň 2
TČ porucha 3, stupeň 2
TČ porucha 4, stupeň 2
TČ porucha 1, stupeň 1 a 2
TČ porucha 2, stupeň 1 a 2
TČ porucha 3, stupeň 1 a 2
TČ porucha 4, stupeň 1 a 2
0
1
2
3
4
33
34
36
101
Analogový vstup čidla prostorové teploty (svorka 27) BR
bez funkce
vstup čidla venkovní teploty 1
vstup čidla venkovní teploty 2
vstup čidla pokojové teploty 1
vstup čidla pokojové teploty 2
vstup pro čidlo primárního okruhu TČ
čidlo tlaku sání
vstup pro čidlo primárního okruhu TČ 2
vstup násobiče vstupu teplotních čidel (I/O modul)
37
16
17
19
22
23
24
25
26
28
29
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
131
132
funkce léto pro topný okruh 1
vstup impulsu počítadla 1 (pouze svorka 35)
aktivace spínacího bodu pro 3. stupeň (Par.1F3)
vstup čidla teploty TUV 2 (spodní)
vstup čidla teploty topné vody 1 (směšovaný topný okruh)
vstup čidla teploty vratné vody 1
vstup čidla teploty akumulační nádrže 1
vstup čidla teploty akumulační nádrže 2 (spodní)
vstup čidla teploty solárního kolektoru 1
vstup čidla teploty tepelného zdroje
vstup čidla teploty topné vody – max, pro TČ1
vstup čidla teploty topné vody – max, pro TČ2
vstup čidla teploty primárního okruhu TČ
vstup čidla tlaku sání
vstup čidla teploty výparníku
vstup čidla teploty primárního okruhu TČ2
čidlo teploty sání
funkce Standby topného okruhu 2
funkce léto pro topný okruh 2
aktivace minimální teploty topné vody topného okruhu 2
aktivace požadované pokojové teploty normální pro topný okruh 2
aktivace požadované pokojové teploty snížené pro topný okruh 2
externí zdroj spínacího bodu pro elektrický ohřev TUV (Par.19L)
externí zdroj spínacího bodu 2, stupeň 3
externí zdroj spínacího bodu léto
externí zdroj spínacího bodu party (ventilátor stupeň 3)
externí znemožnění chlazení
externí znemožnění chlazení (vypnuto = znemožnění topení)
aktivace TUV „standby“
aktivace požadované teploty TUV „snížená“
aktivace požadované teploty TUV „normální“
aktivace požadované teploty TUV „legionela“
zastavení funkce, stupeň 1 VYP
zastavení funkce, stupeň 2 VYP
zastavení funkce, stupeň 1 a 2 VYP
zastavení funkce, stupeň 1,2 a 3 a TUV elektricky VYP
aktivace odmrazování stupně 1
aktivace odmrazování stupně 2
aktivace odmrazování stupně 1 a 2
zastavení funkce, stupeň 3
zastavení funkce, TUV elektricky
zastavení funkce, větrání
zastavení funkce, stupeň 1 a ventilátor
aktivace odmrazování (spínač rozdílu tlaků) stupeň1
aktivace odmrazování (spínač rozdílu tlaků) stupeň2
36
Konfigurace výroby energie/ hydraulika
Par 100 Energie
0
50
51
52
53
60
62
Par 102
0
1
2
bez tepelného zdroje
TČ solanka/voda
TČ voda/voda
TČ vzduch/voda
TČ vzduch/voda kombinovaný
TČ vzduch/vzduch kombinovaný s TČ voda/voda
TČ vzduch/vzduch kombinovaný s TČ vzduch/voda
Tepelný zdroj
bez tepelného zdroje
tepelný zdroj jednostupňový
tepelný zdroj dvoustupňový
Par 108 Strategie zdrojů (stupeň 1-2)
0
Přepínání zdrojů nepoužito (nezávislé umožnění spínání dalšího stupně)
1
Umožněno spínání obou tepelných zdrojů současně
11
Změna spouštěcího pořadí při každém startu
21
Střídavé spouštění (automatická změna)
Pozn.: souvisí s Par.10d
Par 10d Spínací bod stupně 2 [°C]
-20...20 5
venkovní teplota pro umožnění sepnutí 2. stupně
Par 10F Typ akumulační nádrže
0
bez akumulační nádrže
1
1 čidlo v akumulační nádrži
11
2 čidla v akumulační nádrži, ohřev při pomocném vstupním signálu
12
jako 11, ohřev stále umožněn
13
jako 11, ohřev stále umožněn mimo času ohřevu TUV
Pozn.: vstupy jsou definovány Par.12x (Par..12x=24,25)
Par 10J Solární kolektor, hydraulika
0
bez solárního kolektoru
1
čerpadlo solárního kolektoru do akumulační nádrže
2
čerpadlo solárního kolektoru do boileru TUV
3
čerpadlo solárního kolektoru nejdříve do akumulační nádrže, pak do TUV
4
čerpadlo solárního kolektoru nejdříve do boileru TUV pak do akumulační nádrže
Pozn.:Ve všech nádržích je možno umístit jen dva senzory (akumulační a/nebo TUV)
33
0
1..6
Moduly topných okruhu (RZM510) na sběrnici D-bus
bez přídavných modulu topných okruhu (RZM51xA).
počet přídavných modulu topných okruhu
Par 118 Výstup pro elektrický ohřev zásobníku TUV
0
bez funkce
1
svorka 24
externí relé
PWM1
2
svorka 23
externí relé
PWM2
3
svorka 15
čerpadlo TUV
4
svorka 8
čerpadlo topné vody
5
svorka 9
čerpadlo směšovaného okruhu 1
6
svorka 10
směšovací ventil1 OTEV
7
svorka 11
směšovací ventil1 UZAV
8
svorka 44
výstup relé Q44
9
svorka 42
výstup relé Q42
10
svorka 41
výstup relé Q41
11
svorka 14
tepelný zdroj stupeň 1
12
svorka 6
výstup relé Q6
13
svorka 7
výstup relé Q7
2
3
Ovládání směšovacího ventilu (charakteristika)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
2-polohová regulace (relé směšovacího ventilu OTEV)
3-polohová regulace
Par 11b PWM1 výstup
0
PWM výstup nepoužit
1
regulace otáček čerpadla solárního kolektoru
2
regulace otáček ventilátoru (řízení větrání)
Doba chodu servopohonu [min]
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
doba chodu servopohonu směšovače (pouze 3-polohová regulace)
Par 11c Čerpadla při nastavení režimu „ruční provoz“
0
čerpadla ZAP (nastavení kromě aplikace č.030)
1
čerpadla VYP (aktivní protimrazová ochrana)
Par 10L Solární kolektor, hydraulika
0
seznam parametrů – viz. Par 118
Konfigurace rozvodu energie / hydraulika
Par 110 Hydraulické zapojení systému
0
pouze přímý topný okruh
1
1 směšovaný topný okruh
2
přímý a směšovaný topný okruh pro 1 pásmo (1 časový program)
3
přímý a směšovaný topný okruh pro 2 pásma (2 různé časové programy)
Par 111
Par 112
OK
Par 113
OK
1...30 2
Par 114 Čerpadlo topného okruhu 1
0
standardně ZAP / VYP
1
regulace otáček 2 stupňová (ext. relé připojené na svorku 24)
Par 116 Ohřev TUV, hydraulické zapojení
0
bez okruhu TUV
1
ohřev s 1 čerpadlem TUV (v tepelném zdroji)
2
přepínací ventil (za čerpadlem boileru)
3
ohřev s čerpadlem od rozdělovače (HK- čerpadlo před rozdělovačem)
5
ohřev s čerpadlem (před akumulační nádrží)
6
přepínací ventil (před akumulační nádrží)
7
jen elektrický ohřev TUV (WWel)
Par 117 Vybavení zásobníku TUV
0
termostat připojený na vstup Bww, Bh1, Bh2
1
čidlo teploty TUV připojené na Bww
2
2 teplotní čidla, vrstvené nabíjení zásobníku (Bww, Par.12x=22)
34
Konfigurace elektrických vstupů a výstupů
Par 120 Externí vstup Ext.1 (svorka 35) S1
0
bez funkce
1
funkce systému Standby
2
funkce léto pro všechny topné okruhy
3
umožnění elektrického ohřevu TUV
4
provoz na tuhá paliva
5
aktivace minimální teploty kotle
6
aktivace minimální teploty topné vody
7
aktivace požadované pokojové teploty normální pro topný okruh 1
8
aktivace požadované pokojové teploty snížené pro topný okruh 1
9
signál: tepelný zdroj vypnut (ne signalizace poruchy)
11
signál: porucha tepelného zdroje (jen indikace Er31)
12
aktivace minimální požadované teploty akumulační nádrže
13
aktivace spínacího bodu pro 2. stupeň (Par.10d)
14
nucený ohřev TUV
15
funkce Standby topného okruhu 1
35

Podobné dokumenty

Plný text ke stažení - Cizinci v České republice

Plný text ke stažení - Cizinci v České republice F 4 H-4 <- AC D4 1 <- F 4 >C D4 HG C 4 B- A< 1

Více

Diagnostická příručka, Alarmy - Industry Online Support

Diagnostická příručka, Alarmy - Industry Online Support Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržovat z důvodu své osobní bezpečnosti a zamezení materiálním škodám. Upozornění ohledně Vaší osobní bezpečnosti jsou zvýrazněny výstražným trojúhelní...

Více

16 Výbava

16 Výbava předmětu + 2. Pokud by daná věc měla například dostupnost 4, činilo by cílové číslo 6. Základní čas odpovídá základnímu času pro obstarání předmětu, dělenému počtem úspěchů v testu etikety. Cena za...

Více