Ročníky I-IV - Studia theologica

Transkript

Ročníky I-IV - Studia theologica
114
Souhrnný rejstřík
Souhrnný rejstřík
Studia theologica 1–10, roč. I–IV (1999–2002)
Články a recenze:
ALTRICHTER, Michal: Metafyzika světla jako meta-metafyzika Světla. Je Tón více než tón? ST7
IV:1 (jaro 2002): 30–37
AMBROS, Pavel: Ignaciánská modlitba. ST5 III:3 (podzim 2001): 14–26
Mystagogické prvky služby slova v dnešní pastoraci. ST6 III:4 (zima 2001): 28–35
Pou – stále aktuální pastorační skutečnost? ST8
IV:2 (léto 2002): 54–59
Sociologické a teologické přístupy v pastorální teologii. ST3 III:1 (jaro 2001): 28–35
Teologie v kulturním a historickém kontextu. Příspěvek k definování pastorální teologie. ST4 III:2
(léto 2001): 14–20
Úloha teologie a teologických fakult v poslání soudobé univerzity. ST2 II (2000):1–10
Recenze. La cappella »Redemptoris Mater« del Papa
Giovanni Paolo II. Dono del Collegio Cardinalizio
al Santo Padre in occasione del 50. anniversario
dell’ ordinazione sacerdotale. Ed. M. Apa –
O. Clément – C. Valenziano. Città del Vaticano:
Libreria Editrice Vaticana, 1999. ST2 II (2000):
82–85
Recenze. Dolista, Josef: Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
ST7 IV:1 (jaro 2002): 86–87
Recenze. Dolista, Josef: Perspektivy církve. Vybrané
kapitoly z eklesiologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ST4 III:2 (léto
2001): 91–93
Recenze. Florenskij, Pavel A.: Ikonostas. Přel. Hanuš Nykl. Brno: L. Marek, 2000. ST5 III:3 (podzim 2001): 68–70
Recenze. Kowalská, Faustyna: Deníček. Boží milosrdenství v mé duši. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ST7 IV:1 (jaro 2002):
74–75
Recenze. Macháčková, L. – M. Dojčár: Duchovná
scéna na Slovensku. Bratislava: Ústav pre vzahy
štátu a církvi, 2001. ST5 III:3 (podzim 2001): 70–71
Recenze. Milko, Pavel: Dopis Řehoři Divotvůrci
„Kdy a komu jsou užitečné filosofické nauky
k výkladu Svatých Písem – podle jejich svědectví“.
Úvod, překlad a výklad. Licenciátní práce. Olomouc: CMTF UP, 2001. ST6 III:4 (zima 2001): 91–92
Recenze. Opatrný, Aleš: Pastorace v postmoderní
společnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ST7 IV:1 (jaro 2002): 84–86
Recenze. Opatrný, Aleš: Pastorační program pražského arcibiskupa kardinála Tomáška. Analýza
Oběžníků pražského arcibiskupství z let 1965–1990.
Licenciátní práce. Olomouc: 2000, CMTF UP. ST4
III:2 (léto 2001): 93–94
Recenze. Rahner, Karl: Rozjímání podle exercicií
sv. Ignáce. Velehrad: Refugium, 2001. ST5 III:3
(podzim 2001): 66–68
Recenze. Rupnik, Marko Ivan: O duchovním otcovství a rozlišování. Velehrad: Refugium, 2001. ST7
IV:1 (jaro 2002): 77–78
Recenze. Špidlík, Tomáš: Ignác z Loyoly a spiritualita
Východu. Průvodce knihou Duchovní cvičení
svatého Ignáce z Loyoly. Velehrad: Refugium,
2001. ST7 IV:1 (jaro 2002): 75–76
Recenze. Tomek, Pavol: Ekumenizmus ako pastoračný problém súčasnej katolíckej cirkvi na Slovensku. Ekumenické aspekty pastoračného
programu na základe sociologického prieskumu
postojov diakových študentov katolíckej teológie banskobystrického regiónu. Dizertačná
práca v odboru Praktická teológia so zameraním
na ekumenizmus. Olomouc: CMTF UP, 2000. ST4
III:2 (léto 2001): 94–96
Recenze. Vedral, Antonín: Život a dílo kněze, teologa
a slavisty Vojtěcha Tkadlčíka. Licenciátní práce.
Olomouc: CMTF UP, 2001. ST6 III:4 (zima 2001):
89–91
BALCÁREK, Petr: Recenze. Clément, Olivier: Pohledy
do budoucnosti. Flaminia Morandi a Michelina
Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem
Olivierem Clémentem. Přel. J. Valíček. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1998. ST7 IV:1
(jaro 2002): 81–83
Recenze. Solovjov, Vladimír: Čtení o Boholidství.
Přel. Pavel Hroch. Předmluva Pavel Ambros.
Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2000. ST9
IV:3 (podzim 2002): 74–76
Recenze. Tenace, Michelina: Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova – Vladimír Solovjov: Krása
v Přírodě. Obecný smysl umění. Smysl Lásky.
Přel. z francouzštiny P. Juvenál Valíček
OFMCap, z ruštiny přel. Zdeňka Vychodilová
a Alan Černohous, verše přebásnil Josef Hrdlička. Předmluva Michal Altrichter. Velehrad:
Refugium Velehrad-Roma, 2000. ST9 IV:3 (podzim 2002): 76–78
Recenze. Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Úvodní studie Richard Čemus.
Přel. Petr Vítámvás. Velehrad – Olomouc: Refugium Velehrad-Roma – Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2001. ST7 IV:1 (jaro 2002): 78–81
Recenze. Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského: V. S. Solovjov, V. V. Rozanov,
STUDIA THEOLOGICA, IV, zima 2002
K. N. Leonjev, S. N. Bulgakov, N. A. Berajev,
S. L. Frank, N. O. Losskij. Přel. P. Hroch, V. V.
Rozanova přel. L. Zadražil. Úvodní slovo
T. Špidlík. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma,
2000. ST7 IV:1 (jaro 2002): 83–84
BALÍK, Stanislav: Recenze. Hanuš, Jiří – Jan Stříbrný
(eds.): Stát a církev v roce 1950. Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2000. ST8
IV:2 (léto 2002): 77–78
Recenze. Kaplan, Karel: Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem 1963–1973. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001.
ST8 IV:2 (léto 2002): 78–79
BALUN, Bartolomej: Recenze. Vasi, Cyril: Kánonické
pramene byzantsko-slovanskej katolíckej církvi
v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní
s Kódexom kánonov východných cirkví. Trnava:
Dobrá kniha, 2000. ST5 III:3 (podzim 2001):
71–72
BENEŠ, Josef: Pohled do morální teologie sv. Alfonse
z Liguori. ST2 II (2000): 58–62
Pojem ctnosti ve Starém zákoně. ST7 IV:1 (jaro
2002): 13–18
Vztah pozitivního a přirozeného mravního
zákona na pozadí problematiky legalizace
„fakticky existujících soužití“. ST9 IV:3 (podzim
2002): 37–41
BUBEN, Milan M.: Recenze. Weis, Martin: Minutěnky
vzpomínek na pastýře lidu svého. Praha: Panevropa Praha, 1999. ST10 IV:4 (zima 2002): 111
BUGEL, Walerian: Charakteristické prvky dílčích unií
16.–18. století. ST2 II (2000): 40–50
„Nespolieha sa na staré vzory otcov, ktoré už
dnes nemajú význam“. ST5 III:3 (podzim
2001): 58–65
„Různorodost ritů nemůže být ke škodě katolické
církve.“ Reakce Lvovského stavropigijského
institutu na bulu Ea semper Pia X. ST4 III:2 (léto
2001): 36–44
Recenze. Belejkanič, Imrich: Unionizmus ako ekleziologický problém. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej Univerzity, 1999.
ST3 III:1 (jaro 2001): 74–79
Recenze. Czerski, Ks. Janusz: Boska liturgia św.
Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do liturgii eucharystycznej Kościoła
wschodniego. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 1998. ST9 IV:3 (podzim
2002): 71–74
Recenze. Dohnal, E. A., OSBM: Epikléze. Duch
Svatý v Byzantské liturgii. Humenné: Centrum
ochrany proti sektám, 2000. ST8 IV:2 (léto
2002): 72–75
Recenze. Kormaník, Peter: Pravoslávna liturgia I.
Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pre-
115
šovskej univerzity, 1999. ST5 III:3 (podzim 2001):
72–76
Recenze. Kryštof, biskup olomoucko-brněnský:
Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. Byzantologie I. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká
fakulta, 1995. ST10 IV:4 (zima 2002): 107–111
Recenze. Prešovské biskupstvo. Text J. Hric a P. Šturák,
red. D. Dugas. Prešov: Dino, 1998. ST3 III:1
(jaro 2001): 71–74
Recenze. Šturák, Peter: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi
v rokoch 1945–1989. Prešov: Náboženské vydávatestvo Petra, 1999. ST9 IV:3 (podzim 2002):
80–84
Recenze. Zikmund, Martin T.: Ne zrušit, ale naplnit.
Ekumenické úvahy. Středokluky: Zdeněk Susa,
2000. ST3 III:1 (jaro 2001): 70–71
CSONTOS, Ladislav: Niekoko návrhov k inovácii
študijného programu odboru teológia. ST2 II
(2000): 63–67
Recenze. Hirschberger, Johannes: Krátke dejiny filozofie. Trnava: Dobrá kniha, 1999. ST4 III:2 (léto
2001): 96–97
Recenze. Stríženec, Michal: Súčasná psychológia
náboženstva. Bratislava: IRIS, 2001. ST7 IV:1 (jaro
2002): 87–88
ČERNUŠÁK, Radim T.: Vztah diecézního kléru a dominikánů v českých zemích ve středověku (do
r. 1419). ST1 I (1999): 50–53
ČERNUŠKA, Pavel (Veronika ČERNUŠKOVÁ a Jana PLÁTOVÁ): Recenze. Tichý, Ladislav: Slovník novozákonní řečtiny. Olomouc: Nakladatelství Burget,
2001. ST10 IV:4 (zima 2002): 102–103
ČERNUŠKOVÁ, Veronika (Pavel ČERNUŠKA a Jana PLÁTOVÁ): Recenze. Tichý, Ladislav: Slovník novozákonní řečtiny. Olomouc: Nakladatelství Burget,
2001. ST10 IV:4 (zima 2002): 102–103
DEGRO, Imrich: Tomistická koncepcia človeka. ST9
IV:3 (podzim 2002): 1–10
DEMEL, Zdeněk: Po stopách jednoho smutného výročí: K zrušení diecézních bohosloveckých učiliš a seminářů v roce 1950. ST3 III:1 (jaro 2001):
61–65
Recenze. Misál na každý den liturgického roku.
Kostelní Vydří – Praha: Karmelitánské nakladatelství – Liturgický institut, 2000. ST4 III:2 (léto
2001): 97–98
DOLINSKÝ, Juraj: Európska antiklerikálna tlač 19.
a 20. storočia. ST7 IV:1 (jaro 2002): 61–64
Katolícke tradície v luteranizme. ST10 IV:4 (zima
2002): 70–75
Recenze. Read, Piers Paul: Templáři. Praha: BB
Art, 2001. ST9 IV:3 (podzim 2002): 84–86
DOLISTA, Josef: Misijní práce jako aktuální výzva
všem křesanům. ST2 II (2000): 51–57
Původ a podstata církve. ST1 I (1999): 3–10
116
Spása a náboženství pohanů. ST3 III:1 (jaro 2001):
19–27
Recenze. Ambros, Pavel: Křesan a život ve světě.
Odkaz předkoncilní diskuse teologie „laikátu“
a Druhého vatikánského koncilu dnešní praxi
církve. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998. ST2 II (2000): 80–81
Recenze. Pospíšil, Ctirad Václav: Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. Brno:
L. Marek, 2002. ST10 IV:4 (zima 2002): 103–105
DŘÍMAL, Ludvík: Dimenze zkušenosti v katechezi
Církve po 2. vatikánském sněmu. ST10 IV:4
(zima 2002): 58–62
DUFFEROVÁ, Dominika Alžběta: Akej farby je zrkadlo
alebo aký je Boh. Esej o jednoduchosti Boha.
ST1 I (1999): 1–2
Kultúrno-spoločenská integrácia alebo to, čo najvlastnejším spôsobom prislúcha Európe či Západu. Štúdia o viere a rozume poda Tomáša
Akvinského. ST4 III:2 (léto 2001): 53–62
Skúsenos Boha v osobnej modlitbe – jej pä
aspektov. ST8 IV:2 (léto 2002): 45–53
DVOŘÁK, Petr: Esencialismus v teorii možných světů.
ST3 III:1 (jaro 2001): 36–44
Recenze. Ondok, Josef P.: Přírodní vědy a teologie.
Brno: Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2001. ST8 IV:2 (léto 2002): 70–72
ĎAČOK, Ján: „Genómová revolúcia“, génové technológie a klonovanie z pohadu kresanskej
antropológie a etiky. ST9 IV:3 (podzim 2002):
42–49
ĎURICA, Ján: Túžba po Bohu a smä po živote. ST9
IV:3 (podzim 2002): 19–23
HALAS, František X.: Národní komise pro uchování
a obohacení kultovních památek ve Francii. ST3
III:1 (jaro 2001): 66–67
HOLUB, Štěpán: Recenze. Hanuš, Jiří (ed.): Lidská
práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní
diferenciace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. ST6 III:4 (zima 2001):
86–87
HRDINOVÁ, Eva: Příspěvek k diskusi o jazyku pravoslaví. ST10 IV:4 (zima 2002): 83–86
CHABADA, Michal: Recenze. Coreth, Emerich: Základy
metafyziky. Přel. Ondřej Petrželka. Svitavy:
Trinitas, 2000. ST3 III:1 (jaro 2001): 79–80
CHALUPA, Petr: Význam židovských interpretačních
tradic pro současnou exegezi. ST7 IV:1 (jaro
2002): 1–12
Recenze. Heller, Jan – Jiří Beneš: Poutní písně.
Výklad žalmů 120–134. Praha: Advent-Orion
pro Centrum biblických studií, 2001. ST7 IV:1
(jaro 2002): 70–71
Recenze. Oeming, Manfred: Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu. Přel. Filip
Souhrnný rejstřík
Čapek. Praha: Vyšehrad, 2001. ST9 IV:3 (podzim
2002): 65–67
JINDRÁČEK, Efrém David: Princip individuace v Tomášově traktátu De ente et essentia. ST4 III:2
(léto 2001): 21–35
KALANIN, Peter (a Aurel ŠTEFKO): Pohad na udskú
dôstojnos. ST7 IV:1 (jaro 2002): 47–51
KAPLÁNEK, Michal: Fenomén individualizace a jeho
vztah k individuálnímu rozhodnutí víry. ST4
III:2 (léto 2001): 69–74
KARFÍKOVÁ, Lenka: Universum svobody a Bůh jako
přírodní zákon. Jan Eriugena, De predestinatione. ST1 I (1999): 11–29
KAŠNÝ, Jiří: Pavlovské privilegium. ST6 III:4 (zima
2001): 36–43
KRUMPOLC, Eduard: Vztah mezi vědou a náboženstvím a jeho dějinné proměny. ST8 IV:2 (léto
2002): 35–44
KŘIVOHLAVÝ, Jaro: Psychologické aspekty duchovní
hudby. ST5 III:3 (podzim 2001): 53–57
Recenze. Zsok, Otto: Logotherapie und Glaubensfragen. Das Geheimnis des Lebens erspüren.
München: Profil Verlag, 1999. ST4 III:2 (léto
2001): 103–105
KULISZ, Józef: Recenze. Bartnik, Ks. Czesław Stanisław: Dogmatyka katolicka. Díl 1. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, 1999. ST7 IV:1 (jaro 2002): 71–73
Recenze. Seweryniak, Ks. Henryk: Tajemnica Jezusa. Warszawa: Biblioteka „Więzi“, 2001. ST6 III:4
(zima 2001): 81–83
LETZ, Ján: Boh v evolučnej ontológii. Príspevok
k tvorbe kreačno-evolučnej ontológie. ST2 II
(2000): 26–39
Evolúcia a kreácia z pohadu kresanskej filozofie. ST10 IV:4 (zima 2002): 1–30
Tolerancia a pravda. ST1 I (1999): 54–57
LOBKOWICZ, Mikuláš: O původním smyslu metafyziky. ST5 III:3 (podzim 2001): 1–13
MACHULA, Tomáš: Filosofie Davida Huma jako výzva
pro teologii. ST3 III:1 (jaro 2001): 45–54
(a Martina PAVELKOVÁ): Patří život a myšlení
k transcendentálním pojmům? ST9 IV:3 (podzim 2002): 11–18
Recenze. Klapetek, Milan (ed.): Evropa mezi vědou
a vírou. Hledání nové konfigurace. Brno: VUT –
Centrum vzdělávání a poradenství, 2001. ST6
III:4 (zima 2001): 84–85
MAJDA, Tomáš: Recenze. Čemus, Richard: Spotkać
Chrystusa dziś. Prel. Cezary Cyryl Mizia MIC.
Warszawa: Wydawnictwo Księžy Marianów,
1998. ST2 II (2000): 87–89
STUDIA THEOLOGICA, IV, zima 2002
MALÝ, Radomír: Nad životopisem Konrada von
Preyssinga. Recenze. Knauft, Wolfgang: Konrad
von Preyssing – Anwalt des Rechts. Berlin: Thomas
Morus Verlag, 2001. ST5 III:3 (podzim 2001):
76–80
Nově o Velké francouzské revoluci. Recenze. Nowak, Jerzy Robert: Kościól i Rewolucja Francuska.
Toruň: Nasza Przyszlość, 2000. ST5 III:3 (podzim 2001): 80–81
O mariánské úctě biblicky a církevně. Recenze.
Weis, Martin: Mariánské zrcadlo. Praha: Katolický
týdeník, 2002. ST10 IV:4 (zima 2002): 112–113
Recenze. Weis, Martin: Jihočeské Ave. Praha, Arista,
2001. ST6 III:4 (zima 2001): 83–84
MAREČEK, Petr: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích
světa“. ST9 IV:3 (podzim 2002): 24–30
Ježíš píše prstem po zemi (Jan 8,6b.8). ST8 IV:2
(léto 2002): 11–15
O připravenosti k bezmeznému odpuštění (Mt
18,21–22). ST4 III:2 (léto 2001): 45–52
Obraz Ježíšovy osoby v Matoušově evangeliu.
ST10 IV:4 (zima 2002): 31–44
Struktura Matoušova evangelia. ST6 III:4 (zima
2001): 1–7
MARTINEK, Michael: Recenze. Polarizace české katolické
církve? Kolektiv autorů. Olomouc: Centrum
Aletti, 2000. ST6 III:4 (zima 2001): 88
MÍČEK, Libor: Zážitky transcendence a jejich význam
pro duchovní vývoj. ST10 IV:4 (zima 2002):
63–69
MIZIA, Cezary: Metoda a východiska teologie agapé
Josefa Zvěřiny. ST8 IV:2 (léto 2002): 19–28
MUCHOVÁ, Ludmila: Hledat smysl. Hlubinně psychologický přínos teorii symbolu v náboženské
pedagogice. ST6 III:4 (zima 2001): 57–69
Je výuka náboženství totéž co katecheze? ST1 I
(1999): 58–62
Logoterapeutická výzva náboženské pedagogice.
ST4 III:2 (léto 2001): 75–86
Vzdělanost učitelek a učitelů v českobudějovické
diecézi: problém současnosti – cíl budoucnosti.
ST2 II (2000): 68–72
NOVOTNÝ, Jiří: Recenze. Solovjov, Vladimir: Čtení
o boholidství. Přel. Pavel Hroch. Předmluva
Pavel Ambros. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2000. ST6 III:4 (zima 2001): 89
ONDOK, Josef P.: Středověký nominalismus a současná analytická filosofie. ST1 I (1999): 30–38
ONDRUŠ, Rajmund: Recenze. Dolinský, Juraj: Aspekty
potridentskej reformy. Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2001. ST9 IV:3 (podzim 2002): 79–80
Recenze. Dolinský, Juraj: Problematika vyučovania
náboženstva na Slovensku v rokoch 1945–1973. Trnava:
Dobrá kniha, 2001. ST8 IV:2 (léto 2002): 75–76
117
PASTUSZAK, Jaroslaw: Recenze. Lacroix, Michel: Co
hlásá New Age. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2000. 110 s. Marcello de Carvalho Azevedo SJ: Inkulturace a požadavky modernosti. –
Pavel Ambros: Inkulturace víry. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2000. ST2 II (2000): 86–87
PATTERMANOVÁ, Kamila: Recenze. McPartlan, Paul:
Sacrament of Salvation. An Introduction to Eucharistic Ecclesiology. Edinburgh: T&T Clark, 1995.
ST9 IV:3 (podzim 2002): 69–70
PAVELKOVÁ, Martina (a Tomáš MACHULA): Patří život
a myšlení k transcendentálním pojmům? ST9 IV:3
(podzim 2002): 11–18
Recenze. Říha, Karel: Identita a relevance. Svitavy:
Trinitas, 2002. ST9 IV:3 (podzim 2002): 63–65
PAVLIČÍKOVÁ, Helena (a Miroslav SAPÍK): Alfred North
Whitehead – člověk 20. století (1861–1947). ST5
III:3 (podzim 2001): 41–47
PLÁTOVÁ, Jana (Pavel ČERNUŠKA a Veronika ČERNUŠKOVÁ): Recenze. Tichý, Ladislav: Slovník novozákonní řečtiny. Olomouc: Nakladatelství
Burget, 2001. ST10 IV:4 (zima 2002): 102–103
POLIVKA, Jan: Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje. Recenze. Renöckl, Helmut – Miklós Blanckenstein: Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje.
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,
2000. ST4 III:2 (léto 2001): 105–106
Psychosekty. Recenze. Nordhausen, Frank – Liane
von Billerbeck: Psychosekten. Die Praktiken der
Seelenanfänger. Berlin: Ch. Links, 1997. ST4 III:2
(léto 2001): 106–107
Spletité cesty psychologie náboženství. Recenze.
Utsch, Michael: Religionspsychologie. Voraussetzungen, Grundlagen, Forschungsüberblick.
Stuttgart: Kohlhammer, 1998. ST2 II (2000):
81–82
POSPÍŠIL, Ctirad Václav: Dialog s trinitologií profesora
Zdeňka Kučery. ST3 III:1 (jaro 2001): 1–18
Fides et ratio a sapientia crucis Bonaventury
z Bagnoregia. ST6 III:4 (zima 2001): 16–27
Struktura Bonaventurovy soteriologie. ST1 I
(1999): 39–49
Trojice a svátosti. ST8 IV:2 (léto 2002): 29–34
Recenze. Ventura, Václav: Jan Evangelista Urban –
Život a dílo. Sonda do dějin české teologie
a spirituality. Brno: CDK, 2000. ST4 III:2 (léto
2001): 87–90
ŘÍHA, Karel: Malá reflexe nad metodou transcendentální metafyziky. Recenze. Coreth, Emerich:
Základy metafyziky. Přel. Ondřej Petrželka. Svitavy: Trinitas, 2000. ST10 IV:4 (zima 2002): 97–100
SAPÍK, Miroslav (a Helena PAVLIČÍKOVÁ): Alfred North
Whitehead – člověk 20. století (1861–1947). ST5
III:3 (podzim 2001): 41–47
118
SKALICKÝ, Karel: Lidská práva ve společenském kontextu jako hermeneutický problém. ST4 III:2
(léto 2001): 63–68
TGM ve třech stoletích. Recenze. Smolík, Josef –
Jan Štěpán (eds.): T. G. Masaryk ve třech stoletích.
Brno: L. Marek, 2000. ST10 IV:4 (zima 2002):
87–93
SLAVKOVSKÝ, Reginald Adrián: Problém personálnosti
absolútna v kontexte medzináboženského dialógu. ST2 II (2000): 11–25
SMOLÍK, Josef: Recenze. Pospíšil, Ctirad Václav: Ježíš
z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal, 2000.
ST2 II (2000): 78–80
SÝKORA, Jaroslav: Genové inženýrství a Starý zákon.
ST5 III:3 (podzim 2001): 48–52
Logos interior termínu vmm. ST8 IV:2 (léto 2002):
16–18
Starý zákon v Markově evangeliu. ST6 III:4 (zima
2001): 8–15
Pomozte Židům. Recenze. Messadié, Gerald: Obecné dějiny antisemitismu. Od starověku po dvacáté století. Praha: Práh, 2000. ST4 III:2 (léto
2001): 100–102
Průvodce po středovýchodním fundamentalismu.
Recenze. Mendel, Miloš: Náboženství v boji
o Palestinu. Brno: Atlantis, 2000. ST9 IV:3 (podzim
2002): 86–87
Židovský komentář Tóry. Recenze. Die Tora in
jüdischer Auslegung. 2 díly. Gütersloh: Chr. Kaiser, 1999. ST4 III:2 (léto 2001): 99–100
ŠIPR, Květoslav: Eutanazie jako aktuální problém.
ST6 III:4 (zima 2001): 70–78
ŠRAJER, Jindřich: Etické dimenze (ne)rovnosti muže
a ženy. ST10 IV:4 (zima 2002): 53–57
Význam plodnosti v manželství Nového zákona.
ST9 IV:3 (podzim 2002): 31–36
ŠTEFKO, Aurel (a Peter KALANIN): Pohad na udskú
dôstojnos. ST7 IV:1 (jaro 2002): 47–51
ŠTĚCH, František: Recenze. Horyna, Břetislav – Helena Pavlincová: Dějiny religionistiky. Antologie.
Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ST10
IV:4 (zima 2002): 105–107
TICHÝ, Ladislav: Blahoslavenství Matoušova horského kázání. ST4 III:2 (léto 2001): 1–13
K otázce kauzálního významu předložky eivj v novozákonní řečtině. ST3 III:1 (jaro 2001): 55–60
Kauzální význam předložky eivj v Novém zákoně
podruhé (a naposled). ST10 IV:4 (zima 2002):
45–52
Pojem „apoštol“ v Novém zákoně. ST8 IV:2 (léto
2002): 1–10
Znamení Syna člověka. ST5 III:3 (podzim 2001):
37–40
Recenze. Farkaš, Pavol: Ježišova reč na vrchu. Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bo-
Souhrnný rejstřík
hoslovecká fakulta UK, 2001. ST9 IV:3 (podzim
2002): 67–69
Recenze. Fitzmyer, Joseph A.: The Acts of the Apostles. A new translation with introduction and
commentary. Anchor Bible 31. New York:
Doubleday, 1998. ST3 III:1 (jaro 2001): 68–70
Recenze. Hesemann, Michael: Die Jesus-Tafel. Die
Entdeckung der Kreuz-Inschrift. Freiburg: Herder, 1999. ST2 II (2000): 76–78
Recenze. Lexikon für Theologie und Kirche. Vyd. W.
Kasper aj. 11 sv. 3. vyd. Freiburg i. Br.: Herder,
1993–2001. ST8 IV:2 (léto 2002): 67–70
Recenze. Das Neue Testament und frühchristliche
Schriften. Übersetzt und kommentiert von Klaus
Berger und Christiane Nord. 1999. 4. vyd. Frankfurt am Main und Lepzig: Insel Verlag, 2000.
ST6 III:4 (zima 2001): 79–81
Recenze. Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I. Uspoř. J. A. Dus a P. Pokorný. Praha:
Vyšehrad, 2001. ST7 IV:1 (jaro 2002): 65–70
VENTURA, Václav: První pokusy o sebereflexi mnišského fenoménu. ST7 IV:1 (jaro 2002): 19–29
VLKOVÁ, Gabriela Ivana: Recenze. Prudký, Martin
a kol.: The Old Testament as Inspiration in Culture.
Mlýn: Třebenice, 2001. ST10 IV:4 (zima 2002):
100–102
VOJTAŠŠÁK, Ivan: Recenze. Dufferová, Dominika Alžbeta: Nomos Európy poda Carla Schmitta. Trnava:
Dobrá kniha, 1999. ST10 IV:4 (zima 2002): 94–97
WEIS, Martin: Mistr Jan z Borotína. ST2 II (2000):
73–75
Osudy katolické církve na jihu Čech v období Protektorátu Čechy a Morava. ST1 I (1999): 63–70
Osudy katolické církve na jihu Čech v poválečných
letech. ST5 III:3 (podzim 2001): 27–36
Osudy katolické církve na jihu Čech v padesátých
letech 20. století. ST6 III:4 (zima 2001): 44–56
Osudy katolické církve na jihu Čech – akce „H“.
ST7 IV:1 (jaro 2002): 52–60
Osudy katolické církve na jihu Čech – diecéze bez
pastýře. ST8 IV:2 (léto 2002): 60–66
Osudy katolické církve na jihu Čech – náboženská
výuka. ST9 IV:3 (podzim 2002): 59–62
Osudy katolické církve na jihu Čech – diecéze
v období správy kapitulním vikářem Antonínem Titmanem. ST10 IV:4 (zima 2002): 76–82
Recenze. Malý, Radomír: Církevní dějiny. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. ST9 IV:3
(podzim 2002): 78–79
ZIMOŃ, Henryk: Posvátnost země u lidu Konkomba
v severní Ghaně. ST7 IV:1 (jaro 2002): 38–46
Dialog křesanství s tradičními náboženstvími
Afriky. ST9 IV:3 (podzim 2002): 50–58
STUDIA THEOLOGICA, IV, zima 2002
Recenzované knihy:
AMBROS, Pavel: Křesan a život ve světě. Odkaz
předkoncilní diskuse teologie „laikátu“ a Druhého vatikánského koncilu dnešní praxi církve.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
1998. Josef Dolista. ST2 II (2000): 80–81
BARTNIK, Ks. Czesław Stanisław: Dogmatyka katolicka. Díl 1. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. Józef
Kulisz. ST7 IV:1 (jaro 2002): 71–73
BELEJKANIČ, Imrich: Unionizmus ako ekleziologický problém. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovskej Univerzity, 1999. Walerian Bugel. ST3
III:1 (jaro 2001): 74–79
La cappella „Redemptoris Mater“ del Papa Giovanni
Paolo II. Dono del Collegio Cardinalizio al Santo
Padre in occasione del 50. anniversario dell’
ordinazione sacerdotale. Ed. M. Apa – O. Clément – C. Valenziano. Cittŕ del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999. Pavel Ambros. ST2 II
(2000): 82–85
CARVALHO AZEVEDO SJ, Marcello de: Inkulturace a požadavky modernosti. – Pavel AMBROS: Inkulturace
víry. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2000.
Jaroslaw Pastuszak. ST2 II (2000): 86–87
CLÉMENT, Olivier: Pohledy do budoucnosti. Flaminia
Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem.
Přel. J. Valíček. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1998. Petr Balcárek. ST7 IV:1 (jaro 2002):
81–83
CORETH, Emerich: Základy metafyziky. Přel. Ondřej
Petrželka. Svitavy: Trinitas, 2000. Michal Chabada. ST3 III:1 (jaro 2001): 79–80
–––––. Karel Říha. ST10 IV:4 (zima 2002): 97–100
CZERSKI, Ks. Janusz: Boska liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do
liturgii eucharystycznej Kościoła wschodniego.
Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Opolskiego, 1998. Walerian Bugel. ST9 IV:3
(podzim 2002): 71–74
ČEMUS, Richard: Spotkać Chrystusa dziś. Prel. Cezary
Cyryl Mizia MIC. Warszawa: Wydawnictwo Księžy Marianów, 1998. Tomáš Majda. ST2 II (2000):
87–89
DOHNAL, E. A., OSBM: Epikléze. Duch Svatý v Byzantské liturgii. Humenné: Centrum ochrany
proti sektám, 2000. Walerian Bugel. ST8 IV:2
(léto 2002): 72–75
DOLINSKÝ, Juraj: Aspekty potridentskej reformy. Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity,
2001. Rajmund Ondruš. ST9 IV:3 (podzim 2002):
79–80
–––––. Problematika vyučovania náboženstva na Slovensku v rokoch 1945–1973. Trnava: Dobrá kniha,
119
2001. Rajmund Ondruš. ST8 IV:2 (léto 2002):
75–76
DOLISTA, Josef: Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2001. Pavel Ambros. ST7 IV:1 (jaro 2002): 86–87
–––––. Perspektivy církve. Vybrané kapitoly z eklesiologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. Pavel Ambros. ST4 III:2 (léto
2001): 91–93
DUFFEROVÁ, Dominika Alžbeta: Nomos Európy poda
Carla Schmitta. Trnava: Dobrá kniha, 1999. Ivan
Vojtaššák. ST10 IV:4 (zima 2002): 94–97
FARKAŠ, Pavol: Ježišova reč na vrchu. Bratislava:
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta UK, 2001. Ladislav Tichý. ST9 IV:3 (podzim 2002): 67–69
FITZMYER, Joseph A.: The Acts of the Apostles. A new
translation with introduction and commentary.
Anchor Bible 31. New York: Doubleday, 1998.
Ladislav Tichý. ST3 III:1 (jaro 2001): 68–70
FLORENSKIJ, Pavel A.: Ikonostas. Přel. Hanuš Nykl.
Brno: L. Marek, 2000. Pavel Ambros. ST5 III:3
(podzim 2001): 68–70
HANUŠ, Jiří (ed.): Lidská práva. Nárok na obecnou
platnost a kulturní diferenciace. Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2001. Štěpán
Holub. ST6 III:4 (zima 2001): 86–87
HANUŠ, Jiří – Jan STŘÍBRNÝ (eds.): Stát a církev v roce
1950. Brno: Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2000. Stanislav Balík. ST8 IV:2 (léto
2002): 77–78
HELLER, Jan – Jiří BENEŠ: Poutní písně. Výklad žalmů
120–134. Praha: Advent-Orion pro Centrum
biblických studií, 2001. Petr Chalupa. ST7 IV:1
(jaro 2002): 70–71
HESEMANN, Michael: Die Jesus-Tafel. Die Entdeckung
der Kreuz-Inschrift. Freiburg: Herder, 1999.
Ladislav Tichý. ST2 II (2000): 76–78
HIRSCHBERGER, Johannes: Krátke dejiny filozofie. Trnava: Dobrá kniha, 1999. Ladislav Csontos. ST4
III:2 (léto 2001): 96–97
HORYNA, Břetislav – Helena PAVLINCOVÁ: Dějiny
religionistiky. Antologie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. František Štěch. ST10 IV:4
(zima 2002): 105–107
KAPLAN, Karel: Těžká cesta. Spor Československa
s Vatikánem 1963–1973. Brno: Centrum pro
studium demokracie a kultury, 2001. Stanislav
Balík. ST8 IV:2 (léto 2002): 78–79
KLAPETEK, Milan (ed.): Evropa mezi vědou a vírou.
Hledání nové konfigurace. Brno: VUT – Centrum
vzdělávání a poradenství, 2001. Tomáš Machula.
ST6 III:4 (zima 2001): 84–85
KNAUFT, Wolfgang: Konrad von Preyssing – Anwalt
des Rechts. Berlin: Thomas Morus Verlag, 2001.
Radomír Malý. ST5 III:3 (podzim 2001): 76–80
120
KORMANÍK, Peter: Pravoslávna liturgia I. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 1999. Walerian Bugel. ST5 III:3 (podzim
2001): 72–76
KOWALSKÁ, Faustyna: Deníček. Boží milosrdenství
v mé duši. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. Pavel Ambros. ST7 IV:1 (jaro
2002): 74–75
KRYŠTOF, biskup olomoucko-brněnský: Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. Byzantologie I.
Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 1995.
Walerian Bugel. ST10 IV:4 (zima 2002): 107–111
KŘIVOHLAVÝ, Jaro: Pastorální péče. Praha: Oliva, 2000.
–red–. ST4 III:2 (léto 2001): 102–103
LACROIX, Michel: Co hlásá New Age. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2000. 110 s. Jaroslaw
Pastuszak. ST2 II (2000): 86–87
Lexikon für Theologie und Kirche. Vyd. W. Kasper aj.
11 sv. 3. vyd. Freiburg i. Br.: Herder, 1993–2001.
Ladislav Tichý. ST8 IV:2 (léto 2002): 67–70
MACHÁČKOVÁ, L. – M. DOJČÁR: Duchovná scéna na
Slovensku. Bratislava: Ústav pre vzahy štátu
a církvi, 2001. Pavel Ambros. ST5 III:3 (podzim
2001): 70–71
MALÝ, Radomír: Církevní dějiny. Olomouc: Matice
cyrilometodějská, 2001. Martin Weis. ST9 IV:3
(podzim 2002): 78–79
MCPARTLAN, Paul: Sacrament of Salvation. An Introduction to Eucharistic Ecclesiology. Edinburgh:
T&T Clark, 1995. Kamila Pattermanová. ST9
IV:3 (podzim 2002): 69–70
MENDEL, Miloš: Náboženství v boji o Palestinu. Brno:
Atlantis, 2000. Jaroslav Sýkora. ST9 IV:3 (podzim
2002): 86–87
MESSADIÉ, Gerald: Obecné dějiny antisemitismu. Od
starověku po dvacáté století. Praha: Práh, 2000.
Jaroslav Sýkora. ST4 III:2 (léto 2001): 100–102
MILKO, Pavel: Dopis Řehoři Divotvůrci „Kdy a komu
jsou užitečné filosofické nauky k výkladu Svatých
Písem – podle jejich svědectví“. Úvod, překlad
a výklad. Licenciátní práce. Olomouc: CMTF UP,
2001. Pavel Ambros. ST6 III:4 (zima 2001): 91–92
Misál na každý den liturgického roku. Kostelní Vydří –
Praha: Karmelitánské nakladatelství – Liturgický
institut, 2000. Zdeněk Demel. ST4 III:2 (léto
2001): 97–98
Das Neue Testament und frühchristliche Schriften.
Übersetzt und kommentiert von Klaus Berger
und Christiane Nord. 1999. 4. vyd. Frankfurt
am Main und Lepzig: Insel Verlag, 2000. Ladislav Tichý. ST6 III:4 (zima 2001): 79–81
Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I. Uspoř.
J. A. Dus a P. Pokorný. Praha: Vyšehrad, 2001.
Ladislav Tichý. ST7 IV:1 (jaro 2002): 65–70
NORDHAUSEN, Frank – Liane von BILLERBECK: Psychosekten. Die Praktiken der Seelenanfänger. Berlin:
Souhrnný rejstřík
Ch. Links, 1997. Jan Polivka. ST4 III:2 (léto 2001):
106–107
NOWAK, Jerzy Robert: Kościól i Rewolucja Francuska.
Toruň: Nasza Przyszlość, 2000. Radomír Malý.
ST5 III:3 (podzim 2001): 80–81
OEMING, Manfred: Úvod do biblické hermeneutiky.
Cesty k pochopení textu. Přel. Filip Čapek. Praha: Vyšehrad, 2001. Petr Chalupa. ST9 IV:3
(podzim 2002): 65–67
ONDOK, Josef P.: Přírodní vědy a teologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001.
Petr Dvořák. ST8 IV:2 (léto 2002): 70–72
OPATRNÝ, Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti.
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,
2001. Pavel Ambros. ST7 IV:1 (jaro 2002): 84–86
–––––. Pastorační program pražského arcibiskupa kardinála Tomáška. Analýza Oběžníků pražského
arcibiskupství z let 1965–1990. Licenciátní práce.
Olomouc: CMTF UP, 2000. Pavel Ambros. ST4 III:2
(léto 2001): 93–94
Polarizace české katolické církve? Kolektiv autorů.
Olomouc: Centrum Aletti, 2000. Michael Martinek. ST6 III:4 (zima 2001): 88
POSPÍŠIL, Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel.
Praha: Krystal, 2000. Josef Smolík. ST2 II (2000):
78–80
–––––. Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. Brno: L. Marek, 2002. Josef Dolista.
ST10 IV:4 (zima 2002): 103–105
Prešovské biskupstvo. Text J. Hric a P. Šturák, red.
D. Dugas. Prešov: Dino, 1998. Walerian Bugel
ST3 III:1 (jaro 2001): 71–74
PRUDKÝ, Martin a kol.: The Old Testament as Inspiration
in Culture. Mlýn: Třebenice, 2001. Gabriela
Ivana Vlková. ST10 IV:4 (zima 2002): 100–102
RAHNER, Karl: Rozjímání podle exercicií sv. Ignáce.
Velehrad: Refugium, 2001. Pavel Ambros. ST5
III:3 (podzim 2001): 66–68
READ, Piers Paul: Templáři. Praha: BB Art, 2001. Juraj
Dolinský. ST9 IV:3 (podzim 2002): 84–86
RENÖCKL, Helmut – Miklós BLANCKENSTEIN: Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2000. Jan Polivka.
ST4 III:2 (léto 2001): 105–106
RUPNIK, Marko Ivan: O duchovním otcovství a rozlišování. Velehrad: Refugium, 2001. Pavel Ambros. ST7 IV:1 (jaro 2002): 77–78
ŘÍHA, Karel: Identita a relevance. Svitavy: Trinitas,
2002. Martina Pavelková. ST9 IV:3 (podzim
2002): 63–65
SEWERYNIAK, Ks. Henryk: Tajemnica Jezusa. Warszawa:
Biblioteka «Więzi», 2001. Józef Kulisz. ST6 III:4
(zima 2001): 81–83
SMOLÍK, Josef – Jan ŠTĚPÁN (eds.): T. G. Masaryk ve
třech stoletích. Brno: L. Marek, 2000. Karel Skalický. ST10 IV:4 (zima 2002): 87–93
STUDIA THEOLOGICA, IV, zima 2002
SOLOVJOV, Vladimir: Čtení o boholidství. Přel. Pavel
Hroch. Předmluva Pavel Ambros. Velehrad:
Refugium Velehrad-Roma, 2000. Jiří Novotný.
ST6 III:4 (zima 2001): 89
–––––. Petr Balcárek. ST9 IV:3 (podzim 2002): 74–76
STRÍŽENEC, Michal: Súčasná psychológia náboženstva.
Bratislava: IRIS, 2001. Ladislav Csontos. ST7
IV:1 (jaro 2002): 87–88
ŠPIDLÍK, Tomáš: Ignác z Loyoly a spiritualita Východu.
Průvodce knihou Duchovní cvičení svatého
Ignáce z Loyoly. Velehrad: Refugium, 2001. Pavel
Ambros. ST7 IV:1 (jaro 2002): 75–76
ŠTURÁK, Peter: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v rokoch
1945–1989. Prešov: Náboženské vydávatestvo
Petra, 1999. Walerian Bugel. ST9 IV:3 (podzim
2002): 80–84
TENACE, Michelina: Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova – Vladimír Solovjov: Krása v Přírodě.
Obecný smysl umění. Smysl Lásky. Přel. z francouzštiny P. Juvenál Valíček OFMCap, z ruštiny
přel. Zdeňka Vychodilová a Alan Černohous,
verše přebásnil Josef Hrdlička. Předmluva
Michal Altrichter. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2000. Petr Balcárek. ST9 IV:3 (podzim
2002): 76–78
TICHÝ, Ladislav: Slovník novozákonní řečtiny. Olomouc: Nakladatelství Burget, 2001. Jana Plátová,
Veronika Černušková a Pavel Černuška. ST10
IV:4 (zima 2002): 102–103
TOMEK, Pavol: Ekumenizmus ako pastoračný problém
súčasnej katolíckej cirkvi na Slovensku. Ekumenické aspekty pastoračného programu na základe
sociologického prieskumu postojov diakových
študentov katolíckej teológie banskobystrického
regiónu. Dizertačná práca v odboru Praktická
teológia so zameraním na ekumenizmus. Olomouc: CMTF UP, 2000. Pavel Ambros. ST4 III:2
(léto 2001): 94–96
Die Tora in jüdischer Auslegung. 2 díly. Gütersloh:
Chr. Kaiser, 1999. Jaroslav Sýkora. ST4 III:2 (léto
2001): 99–100
Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci.
Úvodní studie Richard Čemus. Přel. Petr Ví-
121
támvás. Velehrad – Olomouc: Refugium Velehrad-Roma – Centrum Aletti Velehrad-Roma,
2001. Petr Balcárek. ST7 IV:1 (jaro 2002): 78–81
UTSCH, Michael: Religionspsychologie. Voraussetzungen, Grundlagen, Forschungsüberblick. Stuttgart: Kohlhammer, 1998. Jan Polivka. ST2 II
(2000): 81–82
VASI, Cyril: Kánonické pramene byzantsko-slovanskej
katolíckej církvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii
v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví.
Trnava: Dobrá kniha, 2000. Bartolomej Balun.
ST5 III:3 (podzim 2001): 71–72
VEDRAL, Antonín: Život a dílo kněze, teologa a slavisty
Vojtěcha Tkadlčíka. Licenciátní práce. Olomouc:
CMTF UP, 2001. Pavel Ambros. ST6 III:4 (zima
2001): 89–91
Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského:
V. S. Solovjov, V. V. Rozanov, K. N. Leonjev,
S. N. Bulgakov, N. A. Berajev, S. L. Frank, N. O.
Losskij. Přel. P. Hroch, V. V. Rozanova přel.
L. Zadražil. Úvodní slovo T. Špidlík. Velehrad:
Refugium Velehrad-Roma, 2000. Petr Balcárek.
ST7 IV:1 (jaro 2002): 83–84
VENTURA, Václav: Jan Evangelista Urban – Život a dílo.
Sonda do dějin české teologie a spirituality.
Brno: CDK, 2000. Ctirad Václav Pospíšil. ST4
III:2 (léto 2001): 87–90
WEIS, Martin: Jihočeské Ave. Praha, Arista, 2001.
Radomír Malý. ST6 III:4 (zima 2001): 83–84
–––––. Mariánské zrcadlo. Praha: Katolický týdeník,
2002. Radomír Malý. ST10 IV:4 (zima 2002):
112–113
–––––. Minutěnky vzpomínek na pastýře lidu svého.
Praha: Panevropa Praha, 1999. Milan M. Buben.
ST10 IV:4 (zima 2002): 111
ZIKMUND, Martin T.: Ne zrušit, ale naplnit. Ekumenické
úvahy. Středokluky: Zdeněk Susa, 2000. Walerian Bugel. ST3 III:1 (jaro 2001): 70–71
ZSOK, Otto: Logotherapie und Glaubensfragen. Das
Geheimnis des Lebens erspüren. München:
Profil Verlag, 1999. Jaro Křivohlavý. ST4 III:2
(léto 2001): 103–105

Podobné dokumenty

dodatek k diplomu ° diploma supplement

dodatek k diplomu ° diploma supplement Principy poéitaéfi a operaéru’ch syste'ml'r 0 Princiles ofComuters and Oera~ ; S ems Telesna' vychova O

Více

Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria

Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria Denaux, Tomislav Ivaniševič, Leonard Santedi Kinkupu, Jerzy Szymik, ctihodná sestra Sara Butler M.S.B.T., prof. dr. Thomas Söding. Obecné diskuse nad daným tématem se odehrály na četných setkáních ...

Více