Duben - Stará Bělá

Transkript

Duben - Stará Bělá
TAROBÌLSKÝ
ZPRAVODA
OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ! ÈÍSLO 4 ! DUBEN 2010 ! ZDARMA
Play off
se nepovedlo,
ale sezona
to nebyla zlá,
Zmìny ve školním stravování
Školní stravování je školskou
službou, která se poskytuje
za"úplatu. Na školní stravování
má nárok žák pouze v"dobì
pobytu ve škole nebo žák,
který"se pro náhlé onemocnìní
Jaro je tady...
Strana 8
nebo úraz nemohl do školy
dostavit a to pouze první den,
kdy rodièe nemohli pøedem
stravu odhlásit.
Dokonèení na stranì
2
myslí si starobìlský
hokejový kapitán
Konec sezony si urèitì pøedstavovali jinak. V"základní èásti se jim docela daøilo, a tak si
vìøili i pøed play off. TJ Sokol
Stará Bìlá narazil v"prvním
kole vyøazovacích bojù ostravského mìstského pøeboru
na"Bohumín. A pohoøel. Prohrál s"Bohumíòany 2:5 a mohl
pro letošek brusle i hokejky
definitivnì zazimovat. „Mysleli
jsme si, že podáme rovnocenný
výkon, že to bude tahanice,“
vrací se k"poslednímu utkání
kapitán starobìlského A týmu
Karel Stanìk. „Ale po zápase
jsme museli konstatovat,
že"byli lepší. Hádat se kvùli
tomu je zbyteèné. Je to hokej,
sport, musíš umìt prohrávat.
I"když jsme chtìli dokázat víc
a"taky jsme podle mì na víc
mìli.“
Dokonèení na stranì 11
POPRVÉ V NOVÉ STÁJI
Jízdní oddíl ostravské mìstské policie má dva nové konì.
Tøíletí starokladrubští høebci Solo Eureka a Sacramoso Aurelia (na snímku) vyrùstali v jihomoravských Vacenovicích. Od 26.bøezna mají domov ve starobìlské policejní stáji. ÈTÌTE NA STRANÌ 10
Zápis dìtí do Mateøské školy
Ostrava - Stará Bìlá
pøíspìvkové organizace
na školní rok 2010/2011 se uskuteèní
ve dnech 7. a 8. dubna 2010
od 8.00 do 15.00 hodin
v mateøské škole na Blanické ulici ve Staré Bìlé.
Zapsány budou dìti, které dovrší 3 roky vìku v roce do 31.8.2010 a dìti starší.
O"pøijetí k"pøedškolnímu vzdìlávání bude rozhodnuto na základì kritérií.
K zápisu pøineste rodný list dítìte, obèanský prùkaz zákonného zástupce
a"vyplnìnou žádost o pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání potvrzenou dìtským
lékaøem. Tiskopis žádosti lze získát pøedem na obou pracovištích MŠ (na Blanické
i"Mitrovické ulici) nebo na úøední desce www.starabela.cz
Roztoème to
jako za mlada
nìco pro všechny: pokusit se,
aby se v"obou pøípadech leccos
zmìnilo.
a postavme dìtem
nové prùlezky
„Stará Bìlá nemá høištì
pro"dìti, je to ostuda - kolotoè,
houpaèky èi prolézaèky má kdejaká okolní vesnice,“ øíká Martina Hoøínková, èlenka sdružení
a"maminka dvou klukù. „Jediné
høištì je na zahradì katolického
domu, ale tam není nic pro menší dìti, ani to tam není obzvl᚝
bezpeèné. A otevøené jen nìkdy.
Pak se všichni diví, že dìti
šplhají po balvanech v"parku
a"lezou do jezírka,“ øíká trefnì.
Proè vypadají zahrady mateøských školek stále jako
pøed"dvaceti lety a proè nemá
Stará Bìlá žádné vlastní veøejné
høištì pro dìti. To jsou dvì otázky, na nìž hledáme odpovìï.
Je"nám tìsnì po tøicítce, sešli
jsme se v"obèanském sdružení
Dìtský úsmìv, které vzniklo
pøi"zdejší mateøské škole, máme
malé dìti a taky chu udìlat
Dokonèení na stranì
7
Zprávy
z rady
Rada na svém 72., 73.
a 74. zasedání mimo jiné
rozhodla
!o
zadání zakázky na akci:
„Úklid posypového materiálu z"MK v"MOb Stará Bìlá“
firmì Jankostav s.r.o.
!o
zadání zakázky na akci:
„Dodávka a montáž plovoucí
podlahy v"obøadní síni MOb
Zmìny ve školním stravování
Pokraèování z titulní strany
Skuteèná cena stravy nezahrnuje pouze náklady na suroviny
spotøebované na pøípravu jídel
(„poøizovací cena surovin“),
ale"rovnìž ostatní provozní náklady (mzdové náklady, elektøina, voda, dodávka tepla, materiál na opravy, údržba aj.).
Z"výše uvedeného vyplývá,
že"pokud žák ve škole není – nemá právo stravu odebírat a"pokud rodièe øádnì stravu neodhlásí, bude jim èástka za"neodhlášenou stravu úètována v"plné
výši. Vždy na konci mìsíce bude
absence žáka z"tøídní knihy
kontrolována s"neodebranými
obìdy.
Ve vašem vlastním zájmu je tedy vèas odhlásit nepøítomné dítì
ze"školní jídelny.
Od 1. dubna 2010 bude úètována za odbìr neodhlášeného
obìda jeho plná výše.
Žák 7 -10 let 52,- korun
Žák 11-14 let 54,- korun
Žák
15 let 57,- korun
Celková kalkulace 1 obìda podle stravovací normy
Položka
1. Spotøeba potravin podle finanèní normy
2. Osobní náklady
3. Vìcné náklady
Celkem vlastní náklady
ZISK
Cena obìda
K úhradì pøi neodhlášeném obìdì
Žák - 7-10 let
20,00
19,46
12,03
51,49
x
Žák - 11-14 let
22,00
19,46
12,03
53,49
x
Žák - 15 let
25,00
19,46
12,03
56,49
x
52,00
54,00
57,00
Stará Bìlá“ firmì A–TYP Morava s.r.o. za cenu 45"480 Kè.
!o
uzavøení smlouvy s"fir-
Milé maminky, obèanské sdružení Dìtský úsmìv pøi MŠ ve Staré Bìlé pro Vás poøádá
dávku traktoru za cenu
BAZÁREK
1.088.400 Kè pro potøeby
dìtského obleèení, sportovních potøeb a hraèek
MOb Stará Bìlá.
Pokud máte plný dùm vìcí v dobrém stavu, které už u Vás nikdo nevyužije,
pøijïte je prodat, èi vymìnit v rámci našeho bazárku.
mou ALS AGRO a.s. na do-
!o
zaøazení rekonstrukce
ul. Povìtronní do plánu
.
V sobotu 24.dubna 2010 9.00 - 12.00 v sále Katolického domu ve Staré Bìlé
oprav místních komunikací.
! o zadání zakázky na akci:
„Dodávka bezdrátového hlásièe pro MOb Stará Bìlá“
firmì Miroslav Jakubek
za"cenu 20"000 Kè.
! o zakoupení 10 ks publikace s"názvem OstravskoOpavská operace 1945 v pamìti èeských veteránù za"cenu 1990 Kè.
!o
zabezpeèení objektu
v"I."poschodí budovy zdravotního støediska instalováním møíže na schodišti.
Gratulace
jubilantùm
Paní Drahomíøe Dostálové
Hodnì zdraví k"narozeninám
pøejí sousedi a známí
ze"„Sovince“.
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
STRANA 2
ÈÍSLO 4 ! DUBEN 2010
Volný pokoj
Kam v dubnu
Odbor sociální péèe oznamuje, že v"domì s"peèovatelskou
službou se uvolnil v"1. poschodí pokoj. Žádosti je možno podávat do 21.4.2010 na"ÚMOb
Stará Bìlá. Bližší informace
na"tel.è. 599"424"107 paní
Richterová.
4.4.2010
Starobìlský
velikonoèní
košt vína
Poøádá jednota Orla.
Bližší informace
na www.orelstarabela.cz
Volný byt
V nástavbì zdravotního støediska se uvolnil byt 1+1 o celkové ploše cca 39 m2. Nájemné
50,24 Kè/m2. Byt je tzv. startovací – doba nájmu je jeden rok
s"možností prodloužení o další
rok. Zájemci mohou zasílat své
žádosti do 19. 4. 2010 na adresu: Úøad mìstského obvodu
Stará Bìlá Junácká 127 724"00
Ostrava. Odbor financí a správy majetku
Majitelùm
psù
9.4.2010""
Zkoušky základního
výcviku jezdcù
ŽENY MÌLY SVÁTEK a zazpívat jim k"nìmu pøišly dìti
z"1.B základní školy ve Staré Bìlé. „Pøipravili jsme si pár
jarních písnièek a básnièek,“ uvedla jejich paní uèitelka Pavla
Gavlová, která pøivedla svou tøídu 9.bøezna do starobìlského
klubu dùchodcù.
„To je partyja,“ chválila je po starobìlsku jedna z"pøicházejících žen. A dìti mìly u dùchodcù velký úspìch: „Bylo to
perfektní. Zpívala mi tu i vnuèka Petra,“ radovala se Margit
Plašková. „My ten svátek slavíme rády, stále nás oslovuje.
Syn"mi dokonce k"MDŽ poslal básnièku,“ pochlubila se
Jarmila Minkovièová. A její kolegynì Drahomíra Prokopová
dodala: „Mnì manžel donesl kytku, tradiènì karafiát. Je velmi
pozorný, vždycky pøinese. Už spolu budeme 55 let.“ (jb)
Do 31. bøezna byl splatný
místní poplatek ze psa na rok
2010. Zapomnìtlivci, kteøí tento poplatek dosud nezaplatili,
mají ještì možnost nápravy,
a"to do 30. 4. 2010. Po tomto
datu je výše poplatku dvojnásobná.
Složenku na zaplacení zašleme jen na vyžádání - na"tel. è.
599"424"105 a 599"424106.
V"pøípadì, že již psa nemáte,
oznamte tuto skuteènost na výše uvedená telefonní èísla.
Jezdecký klub Baník Ostrava
17.- 18.4.2010
Moravský šampionát
mladých koní, 1. kolo
Jezdecký klub Baník Ostrava
9.4.2010
Starobìlský horal
první výlet
Poøádá jednota Orla.
Bližší informace
na www.orelstarabela.cz
24.4.2010
Bazárek
dìtských vìcí
9-13 hod v"Katolickém domì
Obèanské sdružení
Dìtský úsmìv
24.4.2010
Roztoème to
jako za mlada
oldies diskotéka
Odbor financí a správy majetku
od"20"hod v"Katolickém domì
Obèanské sdružení
Dìtský úsmìv
Pozvání
25.4.2010
obèanù a mládeže Staré Bìlé
k"úèasti na pietním aktu u památníku obìtem druhé svìtové
války Na zámèiskách, který se
koná v"pátek 30. dubna 2010
v"17.00 hodin, u pøíležitosti
65."výroèí osvobození Èeskoslovenska Rudou armádou
a"spojeneckými armádami protifašistické koalice.
Položením kytice uctíme
i"starobìlské obèany a rudoarmìjce, kteøí položili své životy v"prùbìhu 2. svìtové války
i"vlastním osvobozovaní Staré
Bìlé i mìsta Ostravy.
Starobìlská
Zámèiska
turistický pochod
po Staré Bìlé a okolí
TJ Sokol Stará bìlá - ASPV
30.4.2010
Slet èarodìjnic,
spoleèenská zábavní akce
pro dìti i dospìlé. 8-12 školy
po obìdì veøejnost
Místo konání:
prostor za školní družinou
Poøádá kulturní komise
MOb Stará - Bìlá
k úèasti zve
základní organizace KSÈM
ve Staré Bìlé.
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
STRANA 3
ÈÍSLO 4 ! DUBEN 2010
Lyžaøský kurz
se povedl
V"lednu se žáci sedmých roèníkù zúèastnili týdenního lyžaøského výcviku, který se konal ve Velkých Karlovicích
v"Penzionu Na Pluskovci.
Dìti bydlely v"pokojích dìlených na patro, dole se"dvìma
lùžky a v"patøe se"tøemi místy
na spaní. Pokoje mìly sociální
vybavení. Starší chlapci bydleli
v"chatce, která patøila penzionu.
O hladký prùbìh pobytu se
staraly p. uèitelky Chrástecká –
vedoucí LVK, Javorková – starostlivá zdravotnice, Janíèková, Zrníková - instruktorky. Paní Delongová hlídala pøes noc
klidný spánek všech úèastníkù
LVK.
Dìti využívaly za úhradu hotelový bazén. Samotný lyžaøský výcvik probíhal v"lyžaøském støedisku Kyèerka, které
má mnoho možností pro výuku
lyžování. Jsou tam svahy
pro"úplné zaèáteèníky i pro zkušené lyžaøe.
Vydaøené
akce
Sdružení rodièù pøi ZŠ Stará
Bìlá v"letošním školním roce
uspoøádalo zatím ètyøi akce,
které se nejen vydaøily, ale a to
je hlavní úèel tìchto akcí,
vydìlaly i nemalé finanèní prostøedky pro naše dìti v"ZŠ.
Vánoèní jarmark: Spoleènì
s"výrobky dìtí ze ZŠ jsme ve
dvou stáncích u Øímskokatolického kostela prodávali
obèerstvení. Mìlo to úžasnou
atmosféru, jelikož ten den
mrzlo a snìžilo. Musím øíct,
že"nejhezèí na tom všem bylo,
jak lidé se svaøáèkem a medovinkou v"ruce postávali
pøed"kostelem, poklábosili nebo jen tak nasávali pøedvánoè-
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
Tento rok jsme opìt spolupracovali s"Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity
a"u"našich dìtí praktikovali
studenti 1. roèníku magisterského studia oboru Tìlesná
výchova a výchova ke zdraví
pod"vedením Mgr. Marie Valové a PhDr. Petra Kutáèe.
Všichni naši žáci se díky
velmi dobrému metodickému
vedení ze strany studentù nauèili základùm sjezdového lyžování a ti, co již lyžování
na"rùzných stupních ovládali,
se zdokonalili. Nauèili se používat rùzné typy lyžaøských
vlekù. Každé družstvo prošlo
pùldenním výcvikem na bìžkách ve velmi kvalitním terénu
s"pøipravenými bìžeckými stopami. Sjezdový výcvik žáci
zakonèili závodem z"lyžaøské
dovednosti a závodem ve slalomu.
o údržbì lyží, lyžaøské výstroji a
výzbroji, historii lyžování.
Pøipravili si hry na dva spoleèenské veèery.
Spolupráce s"fakultou byla
výborná, naše dìti si výcvik
pod vedením instruktorù velmi
pochvalovaly a na konci LVK se
smutnì louèily s"mladými a velmi ochotnými praktikanty,
se"kterými si vytvoøily kamarádský vztah.
Dìkujeme Sdružení rodièù,
které pøispìlo èástkou 4 200,-
Kè. Z"této sumy se uhradilo
èásteènì jízdné a zakoupily se
odmìny pro vítìze soutìží.
se nám podaøí domluvit termínek i na pøíští rok a v"této
úspìšné akci pokraèovat.
lování. Tím vás srdeènì s"dìtmi
i bez nich zveme.
Díky dlouhodobé spolupráci
s"panem Mikytou si mohlo
16"žákù zapùjèit za velmi výhodnou cenu sjezdové lyže
a"boty, které byly kvalitnì pøipraveny a pøispìly k"dobrému
výcviku zaèáteèníkù. Lyžaøský
kurz se vydaøil, mìli jsme
dostatek snìhu a pravé zimní
poèasí.
Eliška Chrástecká
Studenti také vedli aktivní
odpoèinkové odpoledne bez lyží – pøipravili pro dìti rùzné
soutìživé hry na"snìhu.
Dále mìli studenti pøipraveny pøednášky o pravidlech
pro"bezpeèný pobyt na horách,
ní atmosféru. Oslovili jsme
i"naše mateøské školky, ty se
k"nám pøidaly a také prodávaly
vánoèní výrobky svých dìtièek.
Myslím, že do budoucna by se
to mohlo stát milou pøedvánoèní tradicí.
Rockový ples: Tento ples
vlastnì vznikl jako z"nouze
ctnost, jelikož nám zbyl volný
veèer v"KD po maškarním
plese. Vùbec jsme netušili, jak
to dopadne, ale k"naší radosti
dopadl nad oèekávání velmi
dobøe. K"výborné náladì pøispìla i pøespolní skupina HEC
s"èeskými hity, takže sál nejenže tanèil, ale i zpíval. Nejvíc nás
tìší, že se lidé ptají, zda to
budeme opakovat. Mnohým totiž vyhovovalo jít na ples jen tak
v"džínách, což vlastnì bylo
motto plesu. No uvidíme, zda
Školní a maškarní ples: Naše
již tradièní akce, které si našly
své fanoušky a k"naší velké radosti je jich èím dál víc. K"tomu
všemu musíme podìkovat
i"sponzorùm, bez kterých by
nebyla tak úžasná tombola,
která jak se zdá vùbec nebyla
ovlivnìna hospodáøskou krizí,
což nás tìší dvojnásob. Oba
tyto plesy budou i v"pøíštím
školním roce a to 26.2.1011.
Maškarní bude s"Hopsalínem
a"školní ples s"kapelou Sága.
Èeká nás ještì jedna akce
a"to 5.6.2010 Dìtský den
ve"starobìlské myslivnì. Dìti
se mohou tìšit na divadelní
pøedstavení, rùzné hry a samozøejmì obèerstvení vèetnì gri-
Podìkování patøí i všem èlenùm sdružení, kteøí tyto akce
zabezpeèují ve svém volném
èase a èasto i za své finanèní
prostøedky bez náhrady. Dìkujeme i škole, a už kantorùm,
žákùm, jmenovitì p. sekretáøce
Zuzce a p. Strakošové, kteøí
nám vždy vyjdou vstøíc a pomohou. Moc dìkujeme všem
jmenovaným za výbornou
spolupráci.
Za sdružení rodièù
Simona Holaòová
SPONZOØI ŠKOLNÍHO PLESU
A – TYP
Petr Oblouk - GAKO
Stolaøství Holaò
MUDr. Pika
MUDr. Komínková
Lékárna u Sv. Jana
Rehabilitace St. Bìlá
Jan Stanìk
KROHNE
Pekaøství Lochmanová
ŠÉ – masná výroba
STRANA 4
SKI Miky
Rostislav Krayzel
Dita Girgašová
Kadeønictví Romis
Masérna od hlavy k patì
Masná výroba Prantl
Manželé Matìjovi
Drogerie textil St. Bìlá
Tenisová škola – Jiøí Priesol
Libor Václavík – LIBROS
RADIOKOM – FUNK MAYER
Obecní úøad Stará Bìlá
Dìti ze ZŠ Stará Bìlá
ABL, a.s.
Petr Vávra
Krbová kamna.com
Tornado shop
Ekotom Bohemia
OKDC
Šárka Chmelová
P. Havlínová
Textil
ÈÍSLO 4 ! DUBEN 2010
Péèe o žáky
se speciálními potøebami
plynoucí ze specifických poruch uèení a chování
Základní škola, Ostrava - Výškovice, s.r.o. pod záštitou øeditelky Mgr. Kateøiny Karpíškové se stala øešitelem projektu Inovace vzdìlávacího
programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami uèení a chování pro"plánované období 26.11.200931.10.2011.
Naše škola ZŠ Ostrava-Stará
Bìlá je partnerem v"tomto projektu a bude moci využít nemalé finanèní prostøedky pøímo
pro své žáky a také velmi úzce
spolupracovat se školou
ve"Výškovicích na specifických
programech pro žáky s"poruchami uèení a chování.
Tento projekt s"oznaèením
CZ.1.07/1.2.10/02.0047 spadá
pod prioritní osu 1. Poèáteèní
vzdìlávání 1. Rovné pøíležitosti dìtí a žákù, vèetnì dìtí a žákù se speciálními vzdìlávacími
potøebami v"rámci operaèního
programu Vzdìlání pro konkurenceschopnost financovaného strukturálním fondem EU
(85%) a státním rozpoètem ÈR
(15%).
Hlavním cílem je vytvoøení
flexibilního vzdìlávacího
centra umožòujícího všestrannì rozvíjet osobnostní a technické dovednosti a schopnosti
žákù se speciálními uèebními
potøebami.
Projekt je cílen na odstraòování bariér bránících rovnému pøístupu všech jedincù
ke"vzdìlávání a"podpoøe zájmu
žákù o technické a pøírodovìdné obory.
Specifickými cíli jsou:
1. Vytvoøení vzdìlávacího programu skládajícího se z oblastí: Osobnostní rozvoj, Technické dovednosti, Èlovìk a pøíroda a Informatika.
2. Tvorba vzdìlávacích modulù
pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù zamìøených na oblast speciální pedagogiky a informatiky, kde získají nové poznatky a dovednosti, které budou moci plnì
uplatnit pøi zkvalitnìní výuky
žákù s poruchami uèení a vytvoøit jim tak lepší vzdìlávací
podmínky.
3. Implementace moderních
výukových metod do vzdìlávání žákù se speciálními vzdìlá-
Podíl Evropské unie na projektu
Zavádìní ICT a multimediálního vybavení
do výuky ZŠ a modernizace høištì ve!Staré Bìlé.
Mìstský obvod Stará Bìlá
získal z"evropských fondù dotaci na projekt Zavádìní ICT
a multimediálního vybavení
do výuky ZŠ a modernizace
høištì.
Cíle projektu
1. Modernizace souèasného
vybavení školy novými, interaktivními školními pomùckami, jejichž použitím dojde
ke"zlepšení výukových metod
nejen pro žáky, ale také pro pedagogy jak z praktického,
tak"i"teoretického hlediska.
Požadované nové vybavení je
na úrovni souèasného vývojového trendu a odpovídá úrovni
technického vývoje. Použitím
tìchto moderních vyuèovacích
metod má pedagog možnost
pøiblížit žákùm danou látku
efektivnìjším a zajímavìjším
zpùsobem.
Modernizace uèeben školy
zajistí možnost využívat nových zpùsobù výuky za použití
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
moderní a multimediální výpoèetní techniky, kterých lze
za"souèasného stavu používat
pouze v omezené míøe. Pozvedne se tak i úroveò a image školy
v mìstském, krajském i republikovém mìøítku. Pedagogové
naší školy budou moci využívat
souèasných trendù edukace
a"žáci si odnesou lepší vìdomosti a pøipravenost k práci
s"ICT na støední školy.
Výuka pomocí multimediálního zaøízení a diaprojektoru je
pro žáky poutavá a názorná.
Kromì pokusù pøedvádìných
uèitelem mohou sledovat videa
doplòující probíranou tématiku, mohou využívat výukový
software, pøípadnì získávat
informace pomocí internetu.
Uèitelé si pøipravují pro vyuèování prezentace plné obrázkù
a"pøehledných informací,
které doplòují jejich výklad
a"umožòují procvièování probírané látky pøi zapojení všech
žákù. V tìchto multimediálních
uèebnách lze také rychle probranou látku otestovat pomocí
rùznì vytvoøených testovacích
programù, což umožní vyzkoušet vìtší množství žákù najednou a vidìt okamžitì jejich
výsledky.
2. Modernizací školního høištì
(hernì i zdravotnì nevyhovujícího) chce škola zlepšit úroveò
hodin TV, v rozsahu nutném
pro kvalitní a moderní výuku
a"druhotným faktorem je podpoøení aktivního využívání volného èasu dìtí a mládeže
pøi"školských zaøízení.
Jedná se rekonstrukci stávajícího školního høištì. Celková
plocha rekonstruovaného høištì (vèetnì bìžeckého oválu)
je"2650 m2. V"rámci rekonstrukce høištì bude provedena
skrývka stávající zeminy, polo-
STRANA 5
vacími potøebami.
4. Usnadnìní pøechodu žáka
do dalšího vzdìlávacího stupnì
èi zamìstnání (spolupráce
s"praxí). Jedná se o zajištìní exkurzí do prùmyslových podnikù v Moravskoslezském regionu, jejichž úèelem je bližší
seznámení žákù s možnostmi
další profesní kariéry v prùmyslové oblasti.
5. Proškolení cílových skupin:
žáci a uèitelé.
6. Dalším specifickým cílem
bude vytvoøení moderních
uèebních opor v rozsahu text,
digitální podoba s prvky e-learningu, videa a animace.
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a"státním rozpoètem Èeské
republiky.“
žen nový systém drenáže a bude zrealizována úprava pøedepsaných podpovrchových vrstev pro osazení z"èásti umìlého a z"èásti pøírodního trávníku.
U bìžeckého oválu je navržena rekonstrukce asfaltového
povrchu, na který bude položen nový, pružný tartanový
povrch.
Opraveno bude také doskoèištì. Bude provedena nová
izolace a vymìnìn písek v doskoèišti, betonové obruby budou nahrazeny novými z bezpeèného materiálu.
Modernizované høištì bude
obsahovat bìžecký ovál
se"ètyømi drahami o délce
200"m, høištì pro odbíjenou
a"tenis, na zbývající èásti bude
malé fotbalové høištì.
Realizace projektu je plánována na období 02/2010 –
05/2010.
Celkové náklady projektu
jsou 8.614.000,- Kè, z"toho dotace Evropské unie obsahuje
èástku 7"616"089,- Kè.
ÈÍSLO 4 ! DUBEN 2010
Letitý dub
kdysi a dnes
Odborníci hádali, že je tomuhle stromu 600-700 let.
„Pod"tímto dubem si podle
povìsti kdysi odpoèinul i jeden
z husitských hejtmanù,“ vypráví Marie Šedìnková, v"jejíž
zahradì se mohykán po staletí
tyèil a rozhlížel po kraji.
Byl to kolos, jaký se jen tak
nevidí: ve výšce 1,3 metru
nad"zemí mìl obvod kmene neuvìøitelných 680 cm. Vysoký
byl 29 metrù. „V korunì sídlili
i"velcí ptáci. Vìtve byly mohutné, jako jsou jinde jednotlivé
stromy,“ popisuje.
„Chodily se sem dívat dìti
ze"školy, byl to èastý cíl jejich
pøírodovìdných výprav. A pamatuji se jako dnes, že když
jsem ještì byla dìcko a když
byl vítr èi bouøka a vìtve
padaly na støechu, byla døina je
odklidit, jak byly mohutné.“
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
STRANA 6
Jenže do letitého, krásného
a"urostlého stromu zaèalo
zatékat – kmen zahníval a vevnitø trouchnivìl. A tak pøišel
v"roce 1993 zásah odborníkù,
kteøí ztrouchnivìlou èást vprostøed kmene vysekali a ošetøili.
„Pod tíhou koruny kmen nahoøe praskl, prasklo i vázání,
které strom drželo pohromadì.
23.10.1995 musela koruna
dolù,“ líèí paní Šedìnková.
„Nevím, co si od toho slibovali,
dub totiž nenasadí novou korunu, jako to dìlají nìkteré jiné
stromy. Až to èlovìka bolelo,
když pak chodil kolem. Musela
jsem pahýl dlouho obcházet
obloukem.“
A tak jí zbyl vedle domu
majestátní totem, jak mohutnému holému kmeni, který zùstal, mile pøezdívá. „Ani on tu
nebude na vìky, èas se na nìm
podepisuje, trouchniví, odpadá
kùra. Ale sundáme jej, až to
bude nutné. Do"té doby tady
bude stát.“ (jb)
ÈÍSLO 4 ! DUBEN 2010
Roztoème to
jako za mlada
a postavme dìtem
nové prùlezky
O nic lépe na tom podle našeho soudu nejsou ani zahrady
pøi"mateøské škole. A tak jsme
se rozhodli, že se s"tím pokusíme udìlat, co pùjde: „Uspoøádáme velkou oldies party, kdo pøijde, mùže se pøipojit, dát najevo,
že s"námi souhlasí. Rádi bychom, aby obec vidìla, že je nás
víc,“ øíká trojnásobná maminka
Laïka Zezulková. „A nemyslete
si – nejde jen o nás, rodièe. Jsou
tady i prarodièe, kteøí by rádi
s"dìtmi nìkam zašli, a ti mladší,
než jsme my, jednou taky budou
mít dìti.“
A tak chystáme jménem obèanského sdružení akci, jaká
podle nás nemá v"novodobé historii Staré Bìlé obdoby: „Bude
se to jmenovat Roztoème to
jako za mlada a pùjde o velkou
benefici za høištì. Kdo pøijde,
mùže tím vyjádøit, že s"námi
souhlasí. Že je taky pro høištì,“
zve další z"rodièù, Jan Kutáè.
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
Pùjde o retro diskotéku, oldies
party, kde se budou hrát staré
dobré pecky. Èeské i ty svìtové.
„60., 70., 80. a 90. léta.
Rozhodnì zazní tøeba Elvis,
Beatles, Abba, Karel Gott èi
Michal David,“ vyjmenovává
David Tobiasz zvaný Tobi,
kterého možná znáte z"poøadu
Èeské televize Sabotáž a který
bude na akci pouštìt muziku.
Rádi bychom, aby se celý veèer nesl v"retro stylu, a tak bude
na pozvánkách také výzva,
aby"si lidé oblékli nìco, co se
v"onìch letech nosilo. Na party
budou k"prodeji i speciální trièka: „Bude to limitovaná edice
s"logem akce. Za rozumnou cenu, pro dìti i dospìlé. Výtìžek
z"prodeje i z"celé akce pùjde
samozøejmì na podporu výstavby høištì,“ dodává Pavel Hoøínek, další z"tatínkù, kteøí akci
pøipravují.
Pøijïte! 24.dubna od 20:00
do"Katolického domu ve Staré
Bìlé.
Tìšíme se na vás.
Za Obèanské sdružení Dìtský úsmìv
Jana Bohušová, Martina Hoøínková,
Laïka Zezulková, Jan Kutáè
STRANA 7
ÈÍSLO 4 ! DUBEN 2010
Jaro je tady:
pneu v!poli
a psí výkaly
v!parku
Jaro si rozhodnì pøedstavuju
jinak – má vonìt, høát, lákat
ven. To letošní starobìlské zaèalo ponìkud kostrbatì: dvìma èernými skládkami – o té
první to platí doslova, ta druhá
se s"trochou nadsázky dá takhle nazvat taky. Ale pojïme
postupnì:
kládal kola.“
Èerná skládka pokraèuje dole v lesíku, kam se další dvì desítky starých gum zøejmì rozkutálely. Teï je na obci, aby to
nechala uklidit. Za èí peníze
asi: „Musíme si z"firmy OZO
objednat velkoobjemový kontejner, jen se bojím, že se to do
je to, každopádnì. Zajímalo by
mì, jestli se aspoò trochu
stydìl, když to sypal,“ ptá se
tajemník.
V!parku pozor pod nohy
Autor pneu-skládky podle všeho navštívil místo èinu jednou.
Vysypal a odjel. Což se o autorovi èi autorech druhé skládky
Drahomír Lyèka z pracovní
èety, která se snaží udržovat
Starou Bìlou v"èistotì. „Nìkteré byly hodnì velké – zøejmì
tam pravidelnì chodí nìjaký
velký pes.“
Mnozí lidé podle nìj ještì nepostøehli, že volnì pobíhající
psi nemají v"parku co dìlat:
Bøezen - pneu vyvezem
Poèátkem bøezna, jen co se
po dvou mìsících ukázala poprvé znovu tráva a kde koho to
táhlo ven, se vydal na výlet
i"nìkdo, kdo pøírodu oèividnì
moc rád nemá. Naložil plný
náklaïák starých pneumatik
a"šoupnul je do pole ke kraji
remízku v"lokalitì Pasièky.
To"je tam, kde Bìlá sousedí
pøes pole s"Výškovicemi.
„Oznámil mi to jeden ze sousedù, šel kolem se psem a všiml
si toho,“ vypráví starobìlský
tajemník Ladislav Dlouhý, zatímco mi ukazuje to nadìlení
v"poli.
Nevìøím svým oèím, že si nìkdo dá tu práci, že to nìkdo
riskne a vyklopí tuhle hromadu
ojetých pneu lidem na oèích.
„Nikdo nikoho nevidìl,“ vyvádí
mì z"omylu tajemník. „A to tady s"tím náklaïákem asi ještì
nemohl vyjet, protože si pod-
Tajemník Ladislav Dlouhý se nestaèil divit. A nebyl sám.
jednoho nevejde. Urèitì to bude stát nìkolik tisíc, tipuji tak
pìt,“ øíká Dlouhý.
Taky si myslí, že to tam nevysypal nikdo až tak cizí. Spíš
nìkdo, kdo vìdìl, že tam tohle
místeèko je. „Sprosté jednání
øíct nedá. Ti byli na místì oèividnì opakovanì: v"parèíku
u"jezírka za zdravotním støediskem vyrostla bìhem zimy
slušná skládka psích výkalù.
„Když sníh slezl, nasbírali
jsme jich dvì koleèka,“ øíká
Psí pány usmìròují cedule. Ne všichni je respektují.
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
STRANA 8
„Nìkteøí páníèkové je tu klidnì
pouštìjí, psi se tu vyprázdní,
a"pak se ještì proženou jezírkem a okoupou se v"nìm,“ popisuje.
Jak dodává, jsou však i slušnì
vychovaní lidé a psi: „Nìkteøí
chovatelé si vezmou sáèek
do"kapsy, a když pes udìlá hromádku, jednoduše ji seberou
a"vyhodí. V"parku máme i speciální koš na psí exkrementy,
máme i speciální sáèky, jenže
problém je v"tom, že když je
dáme k"dispozici, do druhého
dne nám je dìti naházejí do"jezírka,“ líèí Drahomír Lyèka.
A starobìlský tajemník Ladislav Dlouhý jej doplòuje: „Nechceme po nikom, aby to sbíral, když se pes zastaví nìkde
v"poli. Ale v trávì uprostøed
obce? Je snad slušnost to
po"nìm sebrat,“ míní. „A když
se to nìkomu pøíèí, a psa
nemá.“
(jb)
ÈÍSLO 4 ! DUBEN 2010
Tak se nám blíží volby
Ne, nemám na mysli ty parlamentní, ale komunální. Zhruba
za šest mìsícù, pravdìpodobnì v polovinì øíjna tohoto
roku, budeme volit obecní zastupitelstva. V"našem pøípadì,
kromì Zastupitelstva mìsta
Ostravy, Zastupitelstvo mìstského obvodu Stará Bìlá.
Starobìlské politické strany
už pøipravují své kandidátky
a"mnohé z"vás jistì osloví.
Ale"je tady hodnì obèanù,
kteøí"nebudou osloveni žádnou
z"politických stran. A to je velká škoda, protože právì mnozí
z nich všechno vìdí, všechno
znají a jakýkoli problém by vyøešili snadno a rychle. Daleko
líp, než ti staøí líní dìdci
na úøadì, kteøí nejsou schopni
udìlat nic pro dìti, seniory,
sportovce, vìøící, nevìøící
a"další a další skupiny obèanù.
Vy, kteøí máte tyto schopnosti, nepromarnìte je. Pøekonejte svou vrozenou skromnost,
opuste významné diskusní
Sportem opravdu ku zdraví?
kluby, jako jsou restaurace
èi"jiná spoleèenská setkání
a"jdìte do voleb. Pokud nevíte
za kterou volební stranu, vytvoøte si vlastní. Pokud byste
èistì náhodou nevìdìli jak
na"to, obrate se na mnì, rád
vám poradím.
A ti, pro které jsou dosud jediným zdrojem informací o"èinnosti obecních úøadù Blesk,
Nova èi jiná podobná media,
by"si mohli doplnit své odborné
vzdìlání o této problematice
pøeètením takových publikací
jako je zákon o obcích, zákon
o"volbách do obecních zastupitelstev, zákon o hospodaøení
obcí, školský zákon, zákon
o"ochranì životního prostøedí
a spousty dalších „bestsellerù“, které vyšly v"edici Sbírka
zákonù. Rovnìž èetba Statutu
mìsta Ostravy vám dodá spoustu nových poznatkù.
Tak neváhejte.
Miloslav Hoøínek
Koneènì jaro, sluníèko,
modrá obloha, a tudíž hromady
endorfinù, které nám vylepšují
náladu. To umí i sport, a tak
na"starobìlské høištì a kurty
Zajistí to spíš dopravní znaèení
Obytná zóna èi Pìší zóna,
kde"øidiè nesmí pøekroèit dvacetikilometrovou rychlost?
Budou lepší zárukou dopravní
Zabrzdí, nezabrzdí...
opìt míøí pohybumilovní nadšenci. Nìkteøí se zøejmì nemùžou doèkat, protože se ulicí
Nad"rybníkem s pøikázanou
tøicetikilometrovou rychlostí
øítí i dvakrát rychleji.
Pravda, ještì jsem tu nevidìla hlídku dopravní policie,
která by to pøesnì zmìøila,
ale"mám malé dìti, které ještì
nerozumí tomu, že ze zahrady
vstupují pøímo do vozovky.
Nebo snad by se mìlo øíct,
že"øidièi používají pro jízdu
chodník? Každopádnì by se tu
chodci mìli cítit bezpeènì.
hlídky a hrozící pokuty? Nebo
budou jediným opravdu úèinným øešením retardéry.
Taky"je nemám ráda, ale"budu
pøes nì jezdit dobrovolnì každý den, pokud pøispìjí k"bezpeènosti v naší ulici. Zatím tu
nejsou, takže: bezohlední øidièi, možná zrovna vaše dítì tady
netrénuje a nemusíte se o nì
bát. Ale zkuste si pøíštì se sešlápnutým plynem pøedstavit,
že v zatáèce se najednou objeví
tøeba váš synovec anebo dítì
vašeho souseda. Ubrzdíte to?
Radana Kuèerová
V!Ostravì-Proskovicích u mlýna prodáváme:
! ovocné a okrasné døeviny
! provádíme projekci a realizaci zahrad
! zboží Vám také zajistíme
nebo pomùžeme vybrat ze sousedních školek
(Stará Ves, Pøíbor, Ostrava-Nová Ves, Raduò, Opava apod.)
! zajistíme substráty, hnojiva, postøiky, kùru,
keramiku a další zboží dle katalogu z!a.s Abex.
V!rámci spolupráce s!pojišovnou Allianz a.s.
máme vyjednanou marketingovou akci
10% slevu na odbìr služeb a zboží
(také z"a.s. Abex a dalších výše jmenovaných provozoven).
Je urèená pro klienty, kteøí si u nás sjednají životní pojištìní Rytmus, Pastelka,
penzijní pøipojištìní, povinné ruèení, pojištìní obytných budov a domácností apod.
K"penzijnímu pøipojištìní dáváme úrazové pojištìní na"dva roky zdarma!
Jsme také úèastni marketingové akce MINIFLOTILA, kde"jsme schopni
Vám dát na povinné ruèení vozidel a!havarijní pojištìní
bezkonkurenèní slevy.
Více informací naleznete:
tel. è. 605!783 045
www.tvorba-zahrady.webnode.cz
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
STRANA 9
ÈÍSLO 4 ! DUBEN 2010
Strážníci si pøivezli nováèky,
teï je èeká kus práce
Ostravská jízdní policie má
dvì nové posily: jsou silní, statní, tmaví od høívy až po kopyta,
mají tøi roky a dobrý pùvod.
Starokladrubští høebci Solo
Eureka a Sacramoso Aurelia.
Od pátku 26.bøezna mají
své"místo vedle dalších deseti
policejních koní ve starobìlské
stáji.
„Nakládání byla trošku kovbojka, nikdy nevidìli vozík a taky se jim nechtìlo od stáda,“
popisuje velitel ostravských
jízdních policistù Miroslav Holý. Ale cestu, která trvala tøi
a"pùl hodiny, prý konì zvládli
skvìle: „Ani jsme nevìdìli,
že"je vezeme. Když jsme je
pøivezli, ostatní ve stáji øehtali.
Vítali se.“
Eureka a Aurelia žili doposud mezi sedmdesáti dalšími
starokladrubáky ve Vacenovicích na jižní Moravì. Právì tam
padli do oka veliteli Holému.
„Vešli jsme do ohrady, kde bìhalo celé stádo, a tihle dva byli
celí zvìdaví, co se dìje, proè
tam jsme. Pøišli se na nás podívat, to byl první impulz,“ popisuje. „Pøesnì takovou povahu má policejní kùò mít, musí
být zvìdavý, a ne stát nìkde
v"koutì nebo se bát. Pak jsme
hodnotili exteriér – kùò musí
mít klidné oko, ne vyplašené.
A"být zdravý.“
Velitel Holý bude sedlat
Aurelia, Eureku má jezdit jeho
kolega, strážník Dan Ševèík:
„Nejprve jsem jej vidìl na fotce, exteriérovì se mi líbil,“ popisuje první dojmy z"nového
konì. „Pak jsme pro konì jeli,
a"to se mi zalíbil i povahovì –
nakládání i cestu snášel v"pohodì, pøitom nikdy nic podobného nezažil,“ vypráví. Pro svého nového paráka už má i jméno – namísto dlouhého Solo
Eureka mu bude øíkat Euron.
Holý svému koni Aurelián.
pak dávat sedlo, potom na nì
sedat. To potrvá možná mìsíc,“ plánuje šéf ostravských
jízdních policistù. Teprve pak
se budou høebci uèit další vìci,
které má dobrý policejní kùò
zvládnout. Nebát se nièeho,
pomáhat strážníkùm pøi"práci.
Do služby pùjdou nejdøíve
za"rok.
Každý z"høebcù stál 100 tisíc
korun a koupit je od soukromníka vyšlo policii o desetitisíce levnìji, než kdyby si
pro"konì jela do Národního
høebèína v"Kladrubech. Ovšem
– nekupovala u žádného amatéra, Ladislav Dobrovský, který stádo ve Vacenovicích chová, se na starokladrubské plemeno specializuje, v"høebèínì
v Kladrubech je odborným
poradcem.
Oba policejní nováèky teï èeká kus práce – ještì na nich
nikdy nikdo nesedìl, a tak
bude tøeba je pomalu nauèit
všemu, co musí policejní kùò
zvládnout. Nejprve základùm
jezdecké práce, aby na nich
bylo bezpeèno. A potom i práci
policejní. „Nejprve je budeme
pomalu obsedat – brát na lonž,
než se z"toho kùò vzpamatuje,
byli pak tvrdší na pøiježïování.
Teï si je pøipravíme, jak my
potøebujeme,“ tìší se velitel.
Eureka a Aurelius jsou høebci a pokud to pùjde, taky jimi
zùstanou. „Ve stáji máme osm
høebcù a dva valachy, kastrujeme jen v"nejnutnìjším pøípa-
Strážník Dan Ševèík dostal jednoho z trojroèkù na starosti.
Bude jej obsedat a už ví, jak na nìj bude volat
– místo složitìjšího Solo Eureka mu bude øíkat Euron.
Pro strážníky je to navíc
poprvé, kdy si budou své konì
vychovávat sami. „Všichni naši
konì už za sebou nìco mìli,
vìtšinou i práci ve voze,
protože v"Kladrubech to tak
bývá zvykem – zauèují konì
pod sedlo i k"tahání. A to nám
nevyhovovalo, ono pak trvá,
dì - jsou-li jako høebci moc
nebezpeèní, kastrace je zklidní,“ vysvìtluje Miroslav Holý.
„Høebec je temperamentnìjší,
rád se pøedvádí, poøehtává,
podupává, pøešlapuje. Na fotbale z"nich jde mnohem vìtší
respekt. A to nám pasuje.“
(jb)
Výsledky volejbalových družstev
TJ Sokol Stará Bìlá po zimní èásti soutìže
Dne 27.03.2010 se uskuteènil v tìlocviènì TJ Sokol Stará
Bìlá za úèasti 6 družstev turnaj smíšených trojic
ve"volejbalu. Zvítìzilo družstvo ve složení: Ing. Aleš Broda,
Sylvie Králová, Pavel Meca ml.
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
STRANA 10
ÈÍSLO 4 ! DUBEN 2010
Play off
se nepovedlo,
ale sezona
to nebyla zlá,
myslí si starobìlský
hokejový kapitán
Co tedy rozhodlo, že jste si
v!play off zahráli jediné
utkání?
Naše chyby, které soupeø potrestal. A když už èlovìk prohrává, hùø se dotahuje, než
když èlovìk vede a je o krok
napøed. Hodnì nám chybìl
zdravý hec a taky chybìl trenér, který s"námi zrovna
pøi"tomto zápase nemohl ze
zdravotních dùvodù být. Chtìlo to dát høe øád, udat fazonu,
stáhnout hru tøeba jen na dva
útoky a postavit na led jen ty
nejlepší z nás.
Byl to váš nejhorší výkon
v!sezonì?
Snad ne, i když mi to tak pøipadalo. Netuším, co na to øíkali
diváci. Bohužel, play off je
o"jednom zápase. Získáš buï
všechno, nebo nic.
Jak hodnotíš sezonu celkovì?
Byla docela dobrá. V"naší
skupinì, která byla jedna
ze"dvou, jsme skonèili po základní èásti druzí. I v"play off
jsme papírovì mìli uspìt,
ale"bohužel.
Teï už tedy máte volno?
Ano, další sezona nám zaène
koncem srpna, to budou první
tréninky na ledu. Od záøí zaèneme pravidelnì jednou
týdnì chodit na led. Soutìž se
hraje od øíjna do bøezna.
Pøedstav nám starobìlský
hokejový tým.
TJ Sokol Stará Bìlá má dvì
mužstva – nás a starou gardu.
Dá se øíct, že v"našem týmu
jsme od nìjakých 20 do 50 let,
a ve starých pardech chlapi
od"padesátky nahoru. Existují
ale samozøejmì výjimky. Je to
podle fyzièky, chuti.
Kdo tedy za vaše mladší
družstvo hraje? Samí Starobìlané?
Na soupisce je 17 lidí. Ze Staré Bìlé, okolí. Trénuje nás
Milan Šebesta. Naším nejmladším hráèem byl letos Daniel Hoøínek, roèník narození
1991. A nejstarším gólman
Lumír Fikáèek, to je roèník
1962.
Z!èeho váš klub funguje?
Dostáváte nìjaké dotace?
V"dnešní dobì to není nic
lehkého získat peníze. Vìtšinu
si hradíme sami, vždy hokej je
koníèek. Nìjakou èást nám
pøispívá obec a my se jí za to
revanšujeme tím, že každoroènì zdarma udìláme nìjakou
brigádu, èímž se zároveò zviditelníme na veøejnosti. Našlo se
i pár sponzorù, ale není jich
Dennì èerstvé domácí zákusky
Mnoho druhù kávy a èaje
Zmrzlina, mražené výrobky
Toèené plzeòské pivo, alkoholické
i nealkoholické nápoje
! Posezení u krbu, letní terasa
! Dìtský koutek
! Poøádání oslav a akcí
Provozuje: Jana Franczyková
Kavárnièka pod Hùrkou – Proskovice
Na Smyèce 3 (vedle pošty)
otevøeno dennì od 13.00 do 20.00 h
v pøípadì zájmu i déle.
Kolik vás stojí sezona?
Letos jsme dali za pronájem
ledové plochy, registraci v"soutìži a gáži rozhodèím asi osmdesát tisíc korun. Naším domovským stadionem je ÈEZ
multifunkèní hala ve Vítkovicích vedle ÈEZ Arény. Hráváme i na stadionu v"Porubì, to
když hostujeme u soupeøe.
Vìtšina z"nás jsme typiètí
rybníkoví hráèi – s"partou kamarádù jsme zaèínali jako kluci na rybníku a teï jsme si øekli,
že bychom zase mohli hrávat.
Ale je pravda, že"v"mìstských
soutìžích, jako je ta naše, je
v"posledních letech velký pøetlak mladých hokejistù-juniorù, kteøí skuteènì hrají hokej, ale neuplatní se v"extralize
èi druhé lize – a chtìjí si dál
obèas zahrát. I my jsme museli
posílit. Teï už je nás tak pùl
na"pùl.
Kavárnièka pod Hùrkou
!
!
!
!
moc. A samozøejmì nemùžeme
zapomenout na ples, který pokrývá velkou èást výdajù a dává lidem ze Staré Bìlé vìdìt,
že se u nás hokej hraje.
PROSKOVICE
CÍL VAŠICH
ROMANTICKÝCH
TOULEK.
na!play off zápase proti
Bohumínu bylo v!hale pár
desítek divákù. Kdo vám
chodí fandit?
Rodinní pøíslušníci, kamarádi, chlapi ze staré gardy. Výhodou je, že nejezdíme na zápasy
nikam daleko, takže mohou
s"námi. A my jim za to moc
dìkujeme.
Sezona skonèila, míváte
i!nìjakou pøípravu na!suchu?
Døív jsme chodívali v"létì
Byly to nervy – i na støídaèce.
A výbavu? Hokejky, puky,
brusle, dresy – platí klub,
nebo si každý sám?
To si každý platí a zaøizuje sám.
Jen dresy jsme si nechali
hromadnì za klubové peníze
asi pøed tøemi lety ušít. Máme
dvì sady – èervené a oranžové.
Vìøte, není to nic levného.
hrát fotbal, ale to nás bylo ještì
podstatnì víc a bylo i víc èasu.
Teï pøípravu øeší každý sám.
Máte i vlastní fanoušky,
Jana Bohušová
A plány na!pøíští sezonu?
Uvidíme, co na nás svaz hokeje pøichystá za novinky. Každopádnì chceme opìt sestavit
tým, který bude s chutí hrát
a"reprezentovat obec.
Výlet na kole – jízda krajinou
"" TJ SOKOL Proskovice spoleènì s"Klubem èeských velocipedistù Stará Bìlá poøádají
v"sobotu 8. kvìtna 2010 „Jízdu
krajinou – jízdu úcty a podìkování“. Uskuteèní se v"rámci
vzpomínek na 65. výroèí
ukonèení 2. svìtové války.
"" Cyklisté budou smìøovat
do"Výškovic, odkud spoleènì
odjedou v"15.00 hodin ke"Korýtku - k"místu, odkud 1. Ès. sa-
mostatná tanková brigáda
po"pøekroèení Odry zaèala
osvobozovat" Ostravu.
Od Korýtka se pojede k"táboráku, kde úèastníci stráví
májový podveèer.
"" Na spoleènou Jízdu krajinou
zvou
Eva Palièková
starostka TJ Sokol Proskovice
a Oldøich Dlouhý
pøedseda KÈV Stará Bìlá.
Tel: 722 434 265
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
STRANA 11
ÈÍSLO 4 ! DUBEN 2010
Hokejisté TJ Sokol Stará Bìlá pøed posledním zápasem sezony.
STAROBÌLSKÁ ZÁMÈISKA
po 39., ale jinak
Letošní 39. roèník turistického pochodu Starobìlská
Zámèiska, který se uskuteèní
v"nedìli 25. dubna, bude trochu jiný než ten loòský. Startovné, obèerstvení, diplomy,
místo a èas zaèátku èi konce
zùstanou stejné. Jiná bude
trasa. Ne zcela, ale dochází
k"nìkolika podstatným zmìnám.
Malý starobìlský okruh,
oznaèený modrou znaèkou,
vede z"èásti po jiné trase a"skuteèná délka je nyní 9 km.
Podstatnìjší zmìna je na èerveném okruhu. Ten se rozdìlil
na Velký starobìlský okruh
o"délce 13 km a zùstala mu pùvodní èervená znaèka a Proskovický okruh o délce 4 km,
který je novì pøeznaèen místním znaèením zeleným.
Tyto zmìny umožòují vybrat
si z"více variant tras pochodu.
Nejkratší je trasa 9 km
po"modré znaèce.
O nìco delší je trasa èerveného okruhu, tj. 13 km.
Když si k"nìmu pøidáte zelený okruh projdete trasu o délce
17 km.
Další možností je projít si
èervený a po nìm modrý okruh
a budete mít v"nohách 22 km.
Ti nejzdatnìjší si projdou
všechny okruhy v"poøadí první
èást èerveného, zelený, druhá
èást èerveného, modrý a budou
mít za sebou 26 km.
Takže nezapomeòte pøijít poslední dubnovou nedìli k"Sokolovnì ve Staré Bìlé mezi
7:30 a 9:30 na zaèátek pochodu. Když dorazíte do cíle,
který"je rovnìž u Sokolovny,
do"15:00, obdržíte zasloužený
pamìtní list.
Na všechny se tìší organizátoøi z"odboru Asociace sportu
pro všechny TJ Sokol Stará
Bìlá.
TAROBÌLSKÝ
ZPRAVODAJ
Miloslav Hoøínek
vychází jednou mìsíènì lVydává ÚMOb Ostrava Stará Bìlá ! www.starabela.cz
Redakce si vyhrazuje právo na redakèní úpravu pøíspìvkù. lNeprošlo jazykovou úpravou.
Adresa redakce, sbìr inzerce: ÚMOb Stará Bìlá, Junácká 127, p. Staòková, tel.: 599 424 101, fax: 596 769 199
Redakèní rada: Ladislav Dlouhý, Renata Staòková, Miloslav Hoøínek
Redaktorka:!Jana"Bohušová
Sazba: Pavel Hoøínek, tel.: 603 891 247 Tisk: Tiskárna v Dubí Uzávìrka pøíštího èísla: 10.4.2010

Podobné dokumenty