Prosinec - Obec Rosice

Transkript

Prosinec - Obec Rosice
ZPRAVODAJ
OBCE
ROSICE
Prosinec 2012, ročník 7, vydání 6
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak jsou tu Vánoce - chvíle nadějného očekávání, krásné dětské radosti a spokojeného hodování, ať už
jen materiálního nebo i kulturního. Den se pozvolna začne prodlužovat a hned budeme mít víc chuti do práce.
Ještě než začnu popisovat, co nás čeká v příštím roce, krátce zhodnotím uplynulý rok. V obecním
pohledu byl úspěšný. Podařilo se dokončit další kanalizační přípojky na veřejné části, na jaro nám zbývají jen
dvě, celkem jich bylo vybudováno více než 150. Kanalizace funguje bez problémů, zima bude opět řádnou
prověrkou. Stavbu protipovodňových opatření přerušil nedokončený soudní spor, který jsme u okresního soudu
zcela vyhráli, ale žalovaná strana se proti rozsudku odvolala ke krajskému soudu. Do léta bude vše rozhodnuto,
a potom stavbu dokončíme (stačí tři týdny). Proběhla i kontrola dodržování podmínek dotace, kterou provedly
pracovnice Státního fondu životního prostředí. Prošli jsme bez závady. Komunikace k Nezbedovým je
dokončená, dotace vyúčtovaná. Ordinace praktického lékaře je téměř dokončená a musíme doufat, že nám
kompetentní orgány schválí i lékaře. Fungující Rosické trhy (mimochodem desetileté) jsou stále naší chloubou,
galerie Fantazie umění s muzeem může návštěvností konkurovat kinu v okresním městě. Vánoční koncert
v našem kostele byl úžasný, přišlo se podívat asi 160 posluchačů. Rosické listy vycházejí již sedm let.
Protože se nám podařilo prodat tři byty v cihelně, mohli jsme část peněz použít na nákup mechanizace
na údržbu a úklid obce. Jedná se o motorovou jednotku s mulčovačem a sněhovou radličkou na chodníky a
vysavač na listí. Stroje už pracovaly a osvědčily se. Příští rok budeme moci nabídnout práce s těmito stroji i
veřejnosti.
Co nás čeká příští rok? Vyberu jen to nejdůležitější. Velmi důležitá je příprava nového územního plánu
obce. K tomuto dokumentu je třeba přistupovat s plnou odpovědností, protože bude po dlouhá léta ovlivňovat
možnosti rozvoje naší obce. Je více než nutné vše řádně prodiskutovat, a proto vás všechny vyzývám k účasti na
projednávání.
Další je projektová dokumentace na kanalizaci v Seslávkách a v Brčekolech. Rok 2015 se neúprosně
blíží. Pokud chceme naše spoluobčany ušetřit velkým problémům a nákladům s individuálním řešením jejich
povinnosti likvidace odpadních vod, je nejvyšší čas začít projektovat.
I zástavba RD na bývalém nádraží si zaslouží naši pozornost. Podle rozhodnutí zastupitelstva obce bude
v této lokalitě stát pět rodinných domů. Nejdříve však budeme muset provést geodetické zaměření a následně
odprodej zastavěných a zaplocených pozemků. Téměř ke každému domu byla připlocena (zabrána) část
obecního pozemku. Není to však žádná výjimečná skutečnost. Na pozemky se před revolucí vyloženě kašlalo, a
ani stát při nedávné digitalizaci nenechal provést skutečné zaměření a nepořádek tím prohloubil. I když se nám
podařilo během uplynulých let vyřešit desítky i stovky smluv, konec, a tudíž pořádek je v nedohlednu.
V příštím roce musíme provést i zateplení, výměnu oken a vytápění v základní škole, dokončit
protipovodňovku, dokončit cyklostezku kolem mlýna, zrušit dezolátní autobusové čekárny a nahradit je novými.
Na závěr chci poděkovat Vám všem za celoroční práci. Popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti nejen
o vánočních svátcích, ale po celý nový rok. Co nejméně srážek s lidskou hloupostí, chamtivostí a závistí.
Luboš Netolický, starosta obce
1
ZO schvaluje nákup poz. parc. č. 324 v k.ú. Rosice u Chrasti
z vlastnictví pí V.K., Rosice do vlastnictví obce Rosice. Obec uhradí
veškeré náklady spojené s převodem.
K bodu č. 5b
ZO schvaluje nákup poz. parc. č. 139/32 v k.ú. Rosice u Chrasti
z vlastnictví pí I.Č., Rosice a p. Z.Č., 537 05 Chrudim do vlastnictví
obce Rosice. Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
K bodu č. 5c
ZO schvaluje směnu části poz. parc. č. 197/1 a 1531/1 ve vlastnictví
manž. P.H. a pí L.H., Rosice za část obecního poz. parc. č. 197/2, vše
v k.ú. Rosice u Chrasti. Rozdíl ve výměře bude vyrovnán cenou 35,Kč/m2. Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
K bodu č. 5d
ZO schvaluje směnu části poz. parc. č. 205/1 ve vlastnictví Ing. V.V.,
Rosice za část obecního poz. parc. č. 1642/1, vše v k.ú. Rosice u
Chrasti. Rozdíl ve výměře bude vyrovnán cenou 35,- Kč/m2. Obec
uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
K bodu č. 5e
ZO schvaluje prodej nově vzniklé poz. parc. č. 1508/26 v k.ú. Rosice
u Chrasti podle geoplánu č. 510-112/2012 manželům L.B. a V.B.,
Rosice za cenu 35,- Kč/m2. Manželé B. uhradí veškeré náklady
spojené s převodem.
K bodu č. 6
ZO schvaluje uplatnění bezúplatného převodu poz. parc. č. 182/19
v k.ú. Rosice u Chrasti z majetku České republiky do majetku obce
Rosice.
K bodu č. 7
ZO schvaluje nákup poz. parcel č. 1575 a 1639 obě v k.ú. Rosice u
Chrasti z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Rosice za cenu do 30 tis.
Kč.
K bodu č. 8
ZO schvaluje uzavření smluv o věcných břemenech v cenách
obvyklých s vlastníky pozemků, ve kterých je uložena obecní
kanalizace.
K bodu č. 9a
ZO schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele
Územního plánu Rosic v předloženém znění.
K bodu č. 9b
ZO schvaluje seznam firem – projektantů, kterým budou zaslány
nabídky k účasti ve veřejné soutěži o zhotovitele Územního plánu
Rosic.
K bodu č. 9c
ZO schvaluje, že otevření obálek a výběr uchazeče na zhotovení
Územního plánu Rosic provede zastupitelstvo obce Rosice na svém
zasedání dne 25. února 2013 od 17.00 hod.
K bodu č. 10
ZO schvaluje variantu B3 na projekt zástavby u bývalého nádraží
podle studie, kterou vypracovala Ing. J.M., Rosice.
K bodu č. 11
ZO neschvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské
služby s městem Chrast vzhledem k tomu, že Dodatek č. 2 je
v rozporu s původní smlouvou.
K bodu č. 12a
ZO schvaluje místní poplatek za TKO pro rok 2013 ve výši 490,Kč/osobu/rok.
K bodu č. 12b
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.
K bodu č. 12c
ZO schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě č. O-0044/2009 s TS Hlinsko,
s.r.o. v předloženém znění.
K bodu č. 13
ZO schvaluje cenu pro stočné od 1. ledna 2013 ve výši 34,85 Kč/m3
včetně DPH.
K bodu č. 14
ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2013, a to že
do doby než bude schválen rozpočet obce na rok 2013 výdaje za 1
měsíc nepřekročí 1/12 skutečných výdajů roku 2012. Dále ZO
pověřuje RO k projednání a schválení závěrečných rozpočtových
změn za rok 2012.
K bodu č. 15
ZO bere na vědomí informace k zajištění inventarizace obecního
majetku k 31.12.2012.
RADA OBCE
Výpis usnesení
ze schůze Rady obce Rosice ze dne 19.11.2012
K bodu č. 1
RO schvaluje zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO.
K bodu č. 2
RO schvaluje zveřejnění záměru prodat nebo směnit části obecních
poz. parc. č. 197/2, 1530/2 a 1642/1 v k.ú. Rosice u Chrasti.
K bodu č. 3
RO pověřuje starostu obce p. Luboše Netolického předložit záměr
koupě p. p. č. 324, 139/32, 1575 a 1639, vše v k.ú. Rosice u Chrasti
k projednání na příštím zasedání ZO.
K bodu č. 4
RO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemky ve
správě Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, zastavěné
stavbou kanalizace, za cenu obvyklou.
K bodu č. 5
RO schvaluje uzavření smluv o věcném břemeni na pozemky
zastavěné stavbou kanalizace ve vlastnictví fyzických i právnických
osob za cenu jednorázovou v obvyklé výši.
K bodu č. 6
RO schvaluje zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2012 –
složení komisí a plán inventur na rok 2012 v předloženém znění.
K bodu č. 7
RO schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene uzavřenou mezi obcí Rosice a společností České
dráhy, a.s. Praha v předloženém znění.
K bodu č. 8
RO pověřuje starostu obce p. Luboše Netolického k projednání
zapojení obce Rosice prostřednictvím mikroregionu Košumbersko
v místní akční skupině (MAS), která vzniká ve spolupráci
Košumberska, Skutče, Chrasti a dalších obcí v okolí.
K bodu č. 9
RO pověřuje starostu obce p. Luboše Netolického předložit
zastupitelstvu obce k projednání dodatek smlouvy s TS Hlinsko na
svoz TKO. RO doporučuje v OZV pro rok 2013 zachovat cenu svozu
pro jednotlivé občany ve stejné výši jako v letošním roce.
K bodu č. 10
RO pověřuje starostu k předložení seznamu uchazečů o zpracování
nového Územního plánu Rosice v počtu vybraných nejméně 5 firem.
Dále pověřuje starostu k projednání všech dalších dokumentů
souvisejících s výběrem zpracovatele nového územ. plánu.
K bodu č. 11
RO neschvaluje výměnu hlavy válců z hasičské stříkačky PS 16,
kterou vlastní obec Rosice.
ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis usnesení ze 14. zasedání
Zastupitelstva obce Rosice ze dne 10.12.2012
K bodu č. 1a
ZO schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru.
K bodu č. 1b
ZO schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru.
K bodu č. 2
ZO schvaluje žádost ZŠ Rosice o povolení čerpání finančních
prostředků z rezervního fondu.
K bodu č. 3a
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2012 v předloženém znění
v celkové výši 687.800,- Kč.
K bodu č. 3b
ZO schvaluje žádost o navýšení finančních prostředků ZŠ Rosice o
částku ve výši 29.463,- Kč a MŠ Rosice o částku ve výši 32.462,-Kč
z rozpočtu obce v souvislosti se zpoplatněním stočného, v souladu se
smlouvou o odvádění odpadních vod.
K bodu č. 4
ZO bere na vědomí odvolání se manž. Ing. V. a Ing. V. proti
rozsudku Okres. soudu V Chrudimi ze dne 7.9.2012 (viz. příloha
zápisu).
K bodu č. 5a
2
Do roku 2013 je tedy naším přáním, abychom měli školu a školní
akce naplněné lidmi, kterým není zatěžko podpořit vzdělávání svých
dětí účastí na jejich aktivitách, lidmi, kteří přicházejí s náměty a
konstruktivními připomínkami k činnosti školy, lidmi, kteří jsou
ochotni s námi spolupracovat.
Všem pak přejeme hodně zdraví, pohody, co nejméně starostí a co
nejvíce krásných zážitků v roce 2013.
Za pracovníky základní školy
Mgr. Dana Brdíčková
K bodu č. 16a
ZO schvaluje členství obce Rosice v MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, o.s. a souhlasí s jejím působením na území obce Rosice
K bodu č. 16b
ZO schvaluje přípravu integrované strategie území MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, o.s. na svém území.
K bodu č. 16c
ZO schvaluje stanovy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko,
o.s.
K bodu č. 16d
ZO deleguje starostu obce p. Luboše Netolického k zastupování obce
Rosice na valných hromadách MAS Skutečsko, Košumbersko a
Chrastecko, o.s.
K bodu č. 17a
ZO schvaluje podporu Poříčské výzvy za zachování poštovní sítě
Pardubického kraje.
K bodu č. 17b
ZO schvaluje navýšení závazného ukazatele pro ZŠ Rosice na rok
2012 v částce 29.463,- Kč. Celkový závazný ukazatel pro ZŠ na rok
2012 je ve výši 1,719.280,- Kč.
K bodu č. 17c
ZO schvaluje navýšení závazného ukazatele pro MŠ Rosice na rok
2012 v částce 32.462,- Kč. Celkový závazný ukazatel pro MŠ na rok
2012 je ve výši 699.934,- Kč.
K bodu č. 17d
ZO pověřuje RO k jednání s dodavateli silové el. energie za účelem
úspor.
KOMUNITNÍ ŠKOLA
Tisková zpráva č. 1
projektu „Pojďme se učit v naší komunitní škole“,
který jako partner realizuje Komunitní škola Rosice, o. s.
Komunitní škola Rosice, o. s. realizuje jako partner projekt
„Pojďme se učit v naší komunitní škole“, který je podpořen dotací z
Evropského
sociálního
fondu
z
OP
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost. Nositelem tohoto projektu je Národní síť
venkovských komunitních škol se sídlem v Borech (kraj Vysočina).
Partnery projektu, kde se projekt také realizuje, jsou venkovské
komunitní školy z Borů, Kněžic (obě kraj Vysočina), Švihova
(Plzeňský kraj), Starého Jičína (Moravskoslezský kraj), Újezdu
(Zlínský kraj) a Rosic.
V rámci tohoto projektu se ve dnech 13. 11., 15. 11 a 19.
11. konal v Rosicích v základní škole prezenční kurz „Moje jedinečná
obec“, který byl zaměřen na historii naší obce. Kurzu se zúčastnilo 12
občanů z Rosic a dva z blízké Luže. Jednotliví účastníci kurzu se
aktivně zapojili jak do přípravy náplně kurzu, tak i do hledání řešení
otázek jak zviditelnit obce a jejich historii. Někteří účastníci přispěli
k obohacení kurzu ukázkami dobových dokumentů, předmětů a
fotografií.
Ve svých samostatných
pracích se občané zaměřili především
na historii svých obcí a na pověsti a
legendy, které se k obcím váží.
Pan Zdeněk Volejník, 31letý učitel,
který celý kurz lektoroval, prokázal
velmi hluboké znalosti o historii své
obce a svým vyprávěním nadchnul
všechny
účastníky
kurzu,
jak
vyplynulo ze závěrečného hodnocení.
Účastníci kurzu se shodli na prioritách
propagovat historii a zajímavosti obce
formou prezentace na akcích obce a
v regionálních novinách.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zamyšlení na konec roku
Rok 2012 je u konce, je čas hodnocení a nových plánů. Rosická škola,
ač navenek již po léta neměnná, prochází stálými vnitřními změnami.
Modernizují se pomůcky i učebnice, přichází, ale i odchází různé
nové i staronové učební metody a postupy, pedagogové se stále musí
seznamovat s novými pojetími ve vzdělávání a zároveň s láskou a
úctou vzpomínají na kolegy věkem již starší, ale duchem mnohdy
mladší, než jsme my v aktivní službě. Leckdo si postěžuje, jaké ty
dnešní děti jsou, ale nakonec dojdeme k tomu, že to je vlastně vývoj
doby, tedy mění se vše, nejen děti.
Snažíme se ve škole držet krok s tímto vývojem. Učíme
s interaktivními tabulemi, na počítačích, pořizujeme nové učebnice,
vytváříme projekty, pořádáme exkurze a zájezdy, lyžujeme, plaveme,
v rámci komunitky nabízíme kroužky za velmi mírné ceny…
I přesto, že se každoročně zvyšují ceny energií a další provozní
náklady, hospodaříme několik let s přibližně stále stejným rozpočtem.
20. listopadu. 2012
Ludmila Kociánová, vedoucí aktivit projektu
POZVÁNKA
na prezenční kurz
„Buďme zdraví i po padesátce“,
Snažíme se v rámci možností vytvářet ve škole jedno z příjemných
center dění v obci. Těžko se nám to ale bude dařit, pokud na to
budeme sami – žáci, učitelé a zaměstnanci školy. Při škole funguje
bezvadná parta v rámci sdružení rodičů ROSA I, ale je jich málo
(máme i třídu, kde není ani jeden ochotný rodič pro zástupování třídy
v ROSE), při škole funguje sdružení TÝM (škola, komunitní škola,
MŠ, další složky a veřejnost), kam může přijít každý a říci své návrhy
a připomínky, v budově školy funguje Komunitní škola Rosice (která
pořádá letos a příští rok ZDARMA různé kurzy pro veřejnost), ale
přihlášených je málo, pořádáme školní akce (jarmarky, akademie,
masopust...), ale nepřijdou ani rodiče mnoha žáků, aby své děti
podpořili.
který se koná ve dnech
23. února od 9.00 – 14.00 hod.
a 2. března od 9.00 – 14.00 hod.
v Základní škole Rosice
Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí udržet dobrou
kondici a stravovat se podle zásad zdravé výživy
Lektorovat bude Lada Aldini a Mirka Sochorová
Kurz je zdarma
Akce se koná v rámci projektu OPVK č. CZ.1.07/3.1.00/37.0093
„Pojďme se učit v naší komunitní škole“
3
POZVÁNKA
náboženských povinností, zejména návštěv bohoslužeb v neděli a ve
svátky a přijímáním svátostí. Nekatolíky stihla za paní hraběnky další
a tentokrát poslední rána – v roce 1627 se musely všechny osoby
nekatolického vyznání buď obrátit ke katolictví nebo se z panství
vystěhovat. Lidé, kteří se nevzdali své víry a nepřešli na katolictví se
s domovinou loučili na „paště“ (obecní pastouška) v Řestokách. V
řestockém kostele jim dal na rozloučenou kázání poslední
evangelický farář ze Skutče. Spolu s ním snad odešla část rosických a
rychmburských do Slezska. Z jiných přikázání Mandátu jmenujme
jako příklad alespoň pravděpodobně nejstarší zmínku o požární
ochraně v naší obci. Jakmile u někoho vypukl požár, měl první, kdo
ho zpozoroval ztropit pokřik. Pakliže by toto nařízení zanedbal, bylo
na něj nahlíženo jako by sám oheň úmyslně založil. Mohlo se stát
stejně jako dnes, že začalo hořet i v jiné, sousední, vesnici. Lidé se
pak měli seběhnout k rychtáři a ten určil, kdo poběží do vsi na pomoc.
Museli se ale „vystříhat“ krádeží při panice a hašení stavení. Každá
obec měla mít své obecní žebříky a háky uložené na přístupném místě.
Stejně tak byl povinen každý hospodář mít dlouhý žebřík přistavený
ke střeše. Kromě toho bylo nařízeno, aby před každým domem byl
„košík neb soudek vody plný vždycky, pokudž by nemrzlo, aby nejen
sobě, nýbrž i sousedům pomáhati mohl. Kdož v tom neposlušným
bude, ztrestán pokutou.“
V roce 1639 za jejího panování byla poprvé vypálena rosická tvrz.
Podruhé se tak stalo za jejího syna Matyáše v roce 1644. Oba dva
požáry měla na svědomí švédská vojska, tou dobou ubytovaná
v Chrudimi. Matyáš zemřel velice brzy a nastal dlouholetý spor o
vlastnická práva. Na šest let tak spravoval Rosice hrabě Friedrich
Rudolf Fürstenberg. V roce 1650 se ale Rosic ujímá jedna
z nejvýznamnějších postav historie naší obce - Bohuslav Ferdinand
Leopold Berka z Dubé a Lipé a na Meziříčí. V letech 1650 – 1653
nechal přestavět původní tvrz na pozdně renesanční zámek (dnešní
pekárna). Zmíním se o jedné zajímavosti z dob Bohuslava Berky v Rosicích se tehdy vypilo 225 sudů piva. Známe to proto, že se
z každého sudu odváděla daň. Jaké by bylo asi srovnání se současnou
spotřebou, když víme, že v Rosicích tehdy nežila ani třetina dnešního
počtu obyvatel Rosic? Po jeho smrti převzal Rosice – opět po deset
let trvajích sporech svědčících o významu Rosic – František Antonín
Berka z Dubé. Nechal přestavět zámek a vybudovat zámecké zahrady
zámeckou jízdárnu – dnešní výrobní halu VPS. Dodnes můžeme
vidět erby Berků na hale i nad vchodem do pekárny. V roce 1664
byla v Rosicích zrušena fara, resp. přenesena do mnohem církevně
atraktivnější Chrasti, kde si zřídil sídlo královehradecký biskup.
Posledním majitelem Rosic z rodiny Berků byla po pět let Františka
Božena Rosalie Kinská, rozená Berková. Jejím dědicem byl nevlastní
bratr Václav Albrecht hrabě z Vrbna a Bruntálu. V roce 1714 ale
prodal Rosice svému strýci hraběti Václavu Norbertu Oktaviánu
Kinskému za nemalou finanční částku.
Rosice byly za Berků jistě významným centrem. V okolí, směrem na
Dobrkov, se rozkládala rozlehlá vinice, pro potřeby pivovaru
fungovala chmelnice. Najít jste zde mohli i palírnu, tři velké rybníky,
bažantnici, jezdeckou školu, dva mlýny, olejnu a
ovčín a samozřejmě hned několik hospod. Poslední
zajímavost - v roce 1623 se v Rosicích vyrobilo 10
tun másla! (přiznané množství , za které se platila
daň).
na prezenční kurz
„Využívejme místní produkty“,
který se koná ve dnech
6. 4. 2013 - sobota od 10.00 – 15.00 hodin – 5 hodin
a 13. 4. 201 - sobota od 10.00 – 15.00 hodin – 5 hodin
na statku v Lozicích
Kurz je určen všem zájemcům, kteří rádi podpoří
místní farmáře a podnikatele a chtějí
nahlédnout do tajů výroby sýra a chleba
Lektorovat bude Vladimír Lechnýř
Kurz je zdarma
Akce se koná v rámci projektu OPVK č. CZ.1.07/3.1.00/37.0093
„Pojďme se učit v naší komunitní škole“
KULTURNÍ KLUB SKUTEČ
Divadelní abonentka vánočním dárkem
Kulturní klub Skuteč otevře v roce 2013 již jedenácté divadelní
abonmá. Za tu dobu se na pódiu KKS vystřídala spousta známých
tváří a jmen, za všechny jmenujme Elišku Balzerovou, Simonou
Stašovou, Ondřeje Vetchého, Báru Hrzánovou, Hana Maciuchovou či
nedávno zesnulého Radoslava Brzobohatého.
Také připravované jarní abonmá přináší skvělé divadelní zážitky.
Jihlavské Horácké divadlo zahájí divadelní sezónu ve Skutči ve
čtvrtek 4. dubna hrou českého klasika J. K.
Tyla Naši furianti. Divadlo A. Dvořáka
z Příbrami
vystoupí
7.
května
s představením
francouzského
autora
Alexandra Dumase Dáma s kaméliemi.
V hlavní roli se představí oblíbená herečka
Sabina Laurinová. Jarní divadelní abonmá
bude uzavřeno 5. června inscenací
Městského divadla Mladá Boleslav
Scapinova šibalství, v níž hlavní roli
ztělesní Matouš Ruml.
Celé divadelní abonmá můžete zakoupit od
7. 12. 2012 za zvýhodněnou cenu 600,- Kč na
http://vstupenky.skutec.cz/ nebo osobně na odboru kultury a školství
MěÚ Skuteč.
Potěšte své blízké nebo i sami sebe krásným vánočním dárkem, který
vám zajistí příjemně strávené chvíle v sedadlech nově
zrekonstruovaného kulturního klubu.
Více informací na www.skutec.cz nebo na tel. 469 623 486/7, 731
557 422/477.
Z HISTORIE OBCE
Majitelé Rosic a jejich erby – díl 4. BERKOVÉ z DUBÉ
(1611 – 1714)
Erb Berků - dvě skřížené ostrve.
V Rosicích ho můžeme v trochu jiné podobě vidět na
dvou místech.
V roce 1611 prodal Jindřich Talacko z Ještětic Rosice a Seslávky Lvu
Burianovi Berkovi z Dubé a na Rychmburce. Ten stál věrně při císaři
Ferdinandovi II. a za to se mu dostalo odměny. Nejen, že byl v roce
1623 povýšen do hraběcího stavu, ale navíc získal i konfiskovaný
majetek. V našem regionu se tímto způsobem stal například pánem
Řestok, nebo Synčan, které získal po Václavu Šťastném Talackovi
z Ještětic. Pan Berka byl nejvyšším zemským sudím a hofmistrem.
Brzy po nabytí Rosic ovšem zemřel (1625) a rozsáhlý majetek
spravovala vdova Franziska Hyppolita Eusebie Berková. Byla to žena
velmi energická a vládla pevnou rukou katolického panstva. Vydala
dokonce Mandát pro poddané, ve kterém bylo popsáno, jak se mají
místní obyvatelé chovat ve vztazích k vrchnosti, mezi sebou a ve
věcech víry. V té byla neoblomná a trvala na pouze katolickém
vyznání.
Bylo hrozeno ochráncům evangelíků, nedovoleno
vykonávat živnost nekatolíkům, poručeno rychtářům, radním a
konšelům, aby šli poddaným dobrým příkladem u vykonávání
Z. Volejník ml.
________________________________________________________
Krásné, klidné a spokojené
vánoce a hodně zdraví a štěstí
v novém roce Vám všem přeje
Redakční rada
4
pozemku, ať se přesvědčí, zda právě jeho auto nestojí na hydrantu
nebo třeba na uzávěru.“Čert vem nějakou kontrolu, horší by bylo
NEUMOŽNĚNÍ VČASNÉHO ZÁSAHU.“
A věřte nebo ne, i na takovéto situace pamatují naše zákony a
předpisy. Já osobně doufám, že hydranty k zásahu potřebovat nikdy
nebudeme. Ale co když jednou... zrovna ten, na kterém stojí auto ???
VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Milí přátelé, vážení občané,
prožíváme Rok víry, který vyhlásil papež Benedikt XVI. od letošního
11. října do 24. listopadu příštího roku. Myslím si, že právě v tomto
roce nám Vánoce, které budeme zanedlouho prožívat, mohou pomoci
v zamyšlení se nad tím, co to znamená věřit v Boha. Velmi často
studentům na gymnáziu připomínám, jak je důležité položit si otázku,
co to pro mě znamená, že Bůh je. Nebo jestliže nejsem věřící, tak co
by to pro mě znamenalo, kdybych připustil, že Bůh je. Člověk má
v sobě složku fyzickou i duchovní. Na tu fyzickou ještě občas tak
trochu dbáme (sportujeme, chodíme k lékaři, snažíme se dodržovat
životosprávu), ale tu duchovní nejen zanedbáváme, spíše ji úplně
vypouštíme.
Vánoce jsou duchovní záležitostí. Připomínají nám, že Boží
Syn – Ježíš, se stal jedním z nás. Když čteme evangelium o jeho
dětství, je tam také konkrétní zpráva o pojmenování dítěte, které se
narodí. Anděl říká Marii: „Dáš mu jméno Ježíš.“ Troufnu si říci, že to
je jméno, které od lidí slyšíme nejčastěji. Bohužel však ve většině
případů spíše jako urážku než chválu Božího Syna. V Roce víry
máme příležitost znovu uvažovat o jménu Ježíš a o tom, co jeho
narození, učení a trvalá existence přináší. Jméno Ježíš pochází
z hebrejského slova Ješua, což znamená „Bůh zachraňuje“. Připadá
mi, že dnešní svět tápe a marně hledá záchranu. Nenajdeme ji
v politice, v ekonomice. Najdeme ji v Někom jiném. Blahoslavená
Matka Tereza z Kalkaty se starala o velmi chudé, sbírala po ulicích
jen tak hozená novorozeňata, pomáhala umírajícím. Na tento projev
lásky nalezla sílu právě u Ježíše. Ano, říkali jí, že to je jenom kapka
v moři utrpení, ale na to ona odpovídala: „Přidejte se ke mně a
budeme už dvě kapky, tři kapky.“ Přijmout Ježíše opravdově a
správně člověku velmi pomáhá. Možná, že se někdo z nás nachází
v nějaké situaci, ze které hledá záchranu. Zkusme to o letošních
Vánocích svěřit tomu, jehož narození si připomínáme, tomu, který
tady žil a který žije na věky věků. Třeba v určitou chvíli zažijeme, jak
velikou sílu má jméno našeho Pána a Spasitele.
Připojme se k pastýřům, kteří šli do Betléma. Duchovně se
zadívejme na dítě v jeslích a doufejme, že i v našem srdci
zaslechneme radostná slova: „To je Ježíš, ten, který tě přišel
zachránit.“
Přeji Vám požehnané Vánoce a srdečně Vás zvu na vánoční
bohoslužby, jejichž program naleznete na internetových stránkách
www.chrast.farnost.cz.
P. Jan Paseka
Prskavka vietnamská nějak divně prská. Dívám se na stromek, k
zemi se klátí, na dveře hasiči zoufale mlátí. Tak tu máme po roce
zase pěkné Vánoce!
Aby svátky byly šťastné a příjemné
Jsme v době adventu, který je spojován se zapalováním svící a
adventních věnců. Je tedy nasnadě připomenout rizika, která jsou
s používáním otevřeného ohně. Domovy jsou dnes přeplněny vysoce
hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony, dřevené podlahy,
to vše je snadno hořlavé. V prosinci loňského roku hasiči zaevidovali
1598 požárů. V mnoha případech za těmito požáry stojí pálení svíček
na adventních věncích. Hořící svíčka je otevřený oheň, a jak je známo,
takovýto oheň nesmí zůstat bez dozoru. Proto mějme na paměti, když
už svíčku zapálíme, aby svíčka byla bezpečně připevněna na
nehořlavém materiálu a vždy byla dostatečně daleko od okolních
snadno hořlavých věcí. I jedna svíčka za pár korun dokáže napáchat
nejen milionové škody, ale i připravit o život nevinné lidi.
Blíží se nám ty nejkrásnější svátky v roce, a tak mi dovolte, abych
popřál Vám všem, kteří máte dobré srdce, zdravý rozum a dokážete
přát dobré i jiným než sami sobě, ať jste obklopeni přáteli, na které se
můžete spolehnou. Dále Vám přeji pevné zdraví na každém kroku a
spoustu štěstí, které vás neopustí.
Děkuji panu starostovi obce, radě obce a zastupitelstvu za podporu
SDH a doufám, že se takovéto podpoře budeme moci těšit i celý příští
rok. Proto přeji, ať nový rok je pro obec štědřejší a plný správných
rozhodnutí.
Všem kolegům hasičům a sborům přeji mnoho sportovních úspěchů,
ať se těší dobré fyzické kondici na následující sezonu. Nadále ať
nezapomínají na prevenci (které není nikdy dost) a přípravu hasičů.
Vážení spoluobčané, jménem SDH Rosice Vám přeji krásné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2013,
ať nás v tom novém roce po stránce výjezdové vidíte co možná
nejméně. Po stránce společenské co možná nejvíce.
Petr Hejduk, SDH Rosice
SDH SYNČANY
K závěru roku bychom Vás chtěli informovat o aktivitách a
činnostech sboru.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na opravě hasičské
zbrojnice, ať už obci, dobrovolníkům z našich řad, tak i přespolním,
kteří svou pílí proměnili hasičskou zbrojnici v objekt, za který se
nemusíme stydět. Dále bychom chtěli poděkovat za účast všem
přímým účastníkům, sponzorům i hostům naší letní soutěže v PS8.
Doufáme, že příští rok se nám podaří uspořádat minimálně tak jako
ten letošní. Poslední věcí, kterou máme na srdci, je přání klidu a
pohody v nadcházejícím čase vánočních svátků a oslav nového roku a
všem přejeme jen samé úspěchy v roce 2013.
Petr Rychtařík, SDH Synčany
KULTURA V ROSICÍCH
V pátek 30. listopadu 2012 se v Hospodě
Na Křižovatce uskutečnilo Vánoční
rozjímání s paní Gabrielou Vránovou.
Podmanivé povídání Gabriely Vránové si
s velkým zaujetím poslechlo celkem 8
našich spoluobčanů. I přes velký nezájem
o její vystoupení u nás v Rosicích paní
Vránová dala do představení všechno.
Nejprve vzpomínala na svoje herecké
začátky, na svoji rodinu a přátele, přidala
k dobrému „veselé zážitky z natáčení“ a
nakonec jsme si popovídali všichni
společně. Určitě jsme si s paní Vránovou
užili příjemný večer.
N.
SDH ROSICE
Dne 26. listopadu jsem spolu s pracovníkem vodovodů a kanalizací
provedl kontrolu hydrantů v naší obci. Skoro všechny hydranty jsou
plně funkční. Některé jsme, ale bohužel, vyzkoušet nemohli. A světe
div se proč!? Na několika z nich byla zaparkovaná auta našich
spoluobčanů. A mně nezbývá nic jiného, než na jaře zavolat na VaK
a žádat o odzkoušení těchto hydrantů. Jenže, než o to budu žádat,
musím zajistit, že hydranty budou přístupné a situace se nebude
opakovat. Proto žádám každého řidiče, který parkuje na obecním
5
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
přeje MŠ Rosice
Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou.
Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E 16611. Náklad 500 kusů.
Uzávěrka příštího čísla 16. února 2013 Neprodejné.
6

Podobné dokumenty