Regulace Vytápění Voda

Transkript

Regulace Vytápění Voda
Regulace
Výběr z ceníku 2014
Vytápění
Voda
Novinky
Novinka Alwa Comfort
Možnost individuálního øízení až 8 zón
• Automatický vyvažovací ventil pro podlažní rozvody
cirkulace TUV
2
• Pevné pøednastavení na 57°C
• Vestavìný termoregulátor umožòuje pøesnou regulaci s
minimální tlakovou ztrátou
3
• Ventil umožòuje i provádìní termodezinfekce
• Detailní informace naleznete na stranì 12-52
4
5
6
7
8
9
10
Novinka vzorkovací ventil Alwa Sampling
• Ventil vyvinutý speciálnì pro odbìr vzorkù pro
hygienické zkoušky vody v otopných i chladicích
soustavách, v bazénech i u systémù rozvodù teplé
a studené vody
• Vyhovuje i normì ÈSN 75 5409
11
• Odolný proti dezinfekci plamenem, která je vyžadovaná
normou pøed odbìrem vzorkù
• Výstupní trubka z nerezové oceli
• Tìleso z èerveného bronzu
12
• Detailní informace naleznete na stranì 12-57
13
14
0-1
Novinky
Programovatelná elektronická termostatická hlavice HR90EE
Hlavní výhody hlavice HR90EE:
• Nastavitelný displej pro pohodlné odeèítání
2
• Podsvícený displej – vše zøetelnì èitelné
• Snadné programování
• Ochrana proti zamrznutí – pøi poklesu teploty pod 5°C
hlavice otevírá, dokud nedosáhne teplota 6°C
3
• Dìtský zámek
• Úsporný Eco režim
4
• Funkce „otevøené okno“ a dodateèné provozní režimy
(Zvláštní den, Dovolená)
• Bližší informace naleznete na stranì 4-2
5
6
7
Kompletní øada mìøièù spotøeby energií i vodomìrù
8
9
10
11
12
13
14
Naleznete od stránky 20-2
0-2
www.honeywell.cz/acs
Pøíloha:
Oddìlení "Malá regulace, vytápìní a voda"
Pozice / Jméno:
E-mail:
Telefon:
Øeditel divize
Environmental Controls
Ing. Ivan Androník
[email protected]
242 442 215
602 210 092
Obchodní manažer - Oblast I,
vedoucí sekce Velkoobchody
Mgr. Jacek Wawrzyn
[email protected]
583 211 404
602 572 340
Obchodní manažer - Oblast II
Miloš Hoff, PhD.
[email protected]
242 44 2166
730 194 825
Obchodní manažer - Oblast III
Miroslav Blažek
[email protected]
242 442 274
777 888 310
Technická podpora I
Ing. Milan Vítovský
[email protected]
242 442 231
602 561 358
Technická podpora II
Ing. Václav Matz, Ph.D.
[email protected]
242 442 312
724 938 990
Zpracování objednávek
Karla Farkašová
[email protected]
[email protected]
242 442 214
602 210 071
Zpracování objednávek a reklamací
Renata Tomášiková
[email protected]
[email protected]
242 442 213
602 210 071
Zpracování objednávek
Miroslava Hudeèková
[email protected]
[email protected]
242 442 301
602 210 072
Regulaèní systémy budov –
vedoucí sekce Velké regulace
Ing.Vladimír Žaludek
[email protected]
242 442 302
602 306 086
Výrobky Chlazení
Petr Kraus
[email protected]
242 442 243
602 541 946
Adresa:
Honeywell s.r.o.
V Parku 2326/18
148 00, Praha 4
Tel.: 242 442 111
Kanceláø Morava:
Jiøího z Podìbrad 29
787 01, Šumperk
Tel./Fax: 583 211 404
Fax: 242 442 282
www.honeywell.cz
0-3
Pøevody jednotek a základní informace
Prùtok
1 kg/min
1 l/s
1 l/s
1 m3/h
1 m3/s
1 kg/h
2
=
=
=
=
=
=
0,0166 l/s
0,001 m3/h
3,6 m3/h
0,278 l/s
1,000 l/s
0,001 m3/h
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0,00001 bar
100 kPa
100 Pa
0,1 kPa
0,01 mbar
10 bar
0,1 Mpa
0,01 bar
1 bar
Tlak
3
1 Pa
1 bar
1 mbar
1 mbar
1 Pa
1 MPa
1 bar
1 kPa
10 m H2O
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0-4
www.honeywell.cz/acs
Pøevody jednotek a základní informace
Prùtoèná kapacity ventilu
Pøepoèet kv na jiná média
V aplikacích , kde jsou použity smìsi glykolu s vodou, je nutný pøepoèet pro rozdíly
v hustotì. Tyto smìsi bývají používány pro zamezení zamrznutí systému pøi teplotách
pod nulou.
(kg/dm3)
a) Hustota smìsi propylenglykol / voda
teplota
-20°C
-10°C
0°C
10°C
20°C
30°C
16%
1.0184
1.0168
1.0149
1.0111
25%
1.0323
1.0302
1.0275
1.0241
1.0200
Obsah glykolu L v %
38%
1.0500
1.0472
1.0438
1.0400
1.0357
1.0305
47%
1.0618
1.0582
1.0538
1.0487
1.0431
1.0369
100%
1.0766
1.0710
1.0647
1.0576
1.0500
1.0421
Obsah glykolu L v %
39%
1.0820
1.0790
1.0755
1.0715
1.0670
1.0620
52%
1.1045
1.1010
1.0970
1.0920
1.0870
1.0815
100%
1.1695
1.1630
1.1560
1.1495
1.1425
1.1360
b) Hustota smìsi etylenglykol / voda
teplota
-20°C
-10°C
0°C
10°C
20°C
30°C
20%
1.0400
1.0385
1.0360
1.0330
1.0290
27%
1.0570
1.0545
1.0510
1.0475
1.0430
0-5
0-6
www.honeywell.cz/acs
1
Termostaty
2
Zónové regulaèní systémy evohome
3
Detektory a alarmy
4
Termostatické hlavice a pohony
5
Tìlesa termostatických ventilù
6
Regulaèní a uzavírací šroubení
7
Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN
8
Vyvažovací ventily a regulátory diferenèního tlaku
9
Zónové a rozdìlovací ventily
Napouštìcí, dopouštìcí a smìšovací armatury
pro vytápìní a TUV
Pojistné a speciální armatury
Vodní armatury
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Ekvitermní regulátory
10
11
12
13
14
0-8
www.honeywell.cz/acs
15
Rotaèní smìšovací ventily a pohony
16
Malé lineární ventily a pohony - zdvih 6,5 mm
17
Velké lineární ventily a pohony - zdvih 20/38 mm
18
Klapkové pohony
19
Frekvenèní mìnièe
20
Systémy pro mìøení spotøeb
7
8
9
10
11
12
13
14
0-10
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
#
0903403
0903750
0903850
2102B0510
2102B0511
2102B0514
677
920
837
16-11
13-9, 13-10, 13-11, 13-12, 13-13
12-58
3 266
4 404
4 404
3-2
3-2
3-2
A
Objednací èísla
Cena
Strana
BA295-11/4B
BA295-1B
BA295-2A
BA295-3/4A
BA295C-1/2A
14 422
10 537
21 831
8 397
8 024
12-34
12-34
12-34
12-34
12-36
BA295C-11/2A
BA295C-11/4B
BA295C-1B
BA295C-2A
BA295C-3/4A
20 930
14 543
10 658
21 951
8 518
12-36
12-36
12-36
12-36
12-36
BA295I-1/2A
BA295I-11/2A
BA295I-11/4A
BA295I-1A
BA295I-2A
40 629
70 478
57 210
48 091
79 598
12-35
12-35
12-35
12-35
12-35
AA76-1/2A
AD300-1/2
AF11DS-1/2A
273
912
3 260
12-27
10-6, 12-60
12-23, 12-25
AF11DS-1A
AF11S-1/2A
AF11S-11/2A
AF11S-11/2B
AF11S-11/2C
3 598
2 926
2 769
3 695
2 769
12-23, 12-25
12-23, 12-25
12-23, 12-25, 12-27
12-23, 12-25, 12-27
12-23, 12-25, 12-27
BA295I-3/4A
BA295STN-3/4A
BA298I-100FA
BA298I-150FA
BA298I-65FA
44 773
4 578
213 021
335 978
205 156
12-35
12-37
12-42
12-42
12-42
AF11S-11/2D
AF11S-11/2E
AF11S-11/2F
AF11S-1A
AF11S-1B
3 213
4 012
4 012
2 070
2 569
12-23, 12-25, 12-27
12-23, 12-25, 12-27
12-23, 12-25, 12-27
12-23, 12-25, 12-27
12-27
BA298I-80FA
BA300-100A
BA300-150A
BA300-200A
BA300-65A
207 072
123 854
167 034
285 186
65 999
12-42
12-41
12-41
12-41
12-41
AF11S-1C
AF11S-1D
AF11S-1E
AF11S-1F
AF20
2 070
2 287
2 844
2 844
760
12-27
12-27
12-27
12-27
14-3, 14-5, 14-7
BA300-80A
BDR91A1000
BV300-100A
BV300-150A
BV300-200A
69 258
2 190
59 223
116 290
174 299
12-41
1-10, 1-13, 1-15, 2-3, 2-5, 2-8
13-2
13-2
13-2
AF76S-065A
AF76S-065C
AF76S-065D
AF76S-080A
AF76S-080C
25 112
25 112
25 112
27 714
27 714
12-29
12-29
12-29
12-29
12-29
BV300-250A
BV300-300A
BV300-350A
BV300-400A
BV300-450A
292 898
429 110
625 209
1 018 582
1 510 002
13-2
13-2
13-2
13-2
13-2
AF76S-080D
AF76S-100A
AF76S-100C
AF76S-100D
AS06-1/2A
27 714
32 218
32 202
32 202
1 261
12-29
12-29
12-29
12-29
12-17
BV300-50A
BV300-65A
BV300-80A
38 087
43 959
55 113
13-2
13-2
13-2
AS06-1A
ATC928G1026
ATF100
ATF300
ATF400
1 348
5 990
1 770
1 100
590
12-17
2-2
2-2
2-2
2-2
C
CA295-1/2A
CA295-3/4A
CMT507A1007/U
1 791
1 856
845
12-33
12-33
1-11
ATP921G1052
ATP924G1018
7 280
12 380
2-2
2-2
CMT707A1011
CMT727D1016
CMT907A1074
CMT927A1072
COMP230-1P1-20
1 949
2 999
2 313
4 199
8 261
1-12
1-13
1-14
1-15
19-2
COMP230-1P5-20
COMP230-2P2-20
COMP230-P37-20
COMP230-P75-20
COMP400-1P1-20
9 254
10 932
6 078
7 358
10 451
19-2
19-2
19-2
19-2
19-2
B
BA195-3/8E
BA295-1/2A
BA295-11/2A
4 514
7 903
20 810
12-32
12-34
12-34
0-11
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
Cena
Strana
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
COMP400-1P5-20
COMP400-2P2-20
COMP400-3P0-20
COMP400-4P0-20
COMP400-5P5-20
11 814
14 086
15 847
17 892
22 095
19-2
19-2
19-2
19-2
19-2
D15P-150A
D15P-200A
D15P-50A
D15S-100A
D15S-65A
118 055
422 755
22 811
55 297
28 017
12-12
12-12
12-12
12-11, 12-29
12-11, 12-29
COMP400-P55-20
COMP400-P75-20
CR11006
8 576
9 373
3 645
19-2
19-2
1-16
D15S-80A
D16-15A
D16-20A
D16-25A
D16-32A
36 478
14 455
16 845
21 398
26 461
12-11, 12-29
12-13
12-13
12-13
12-13
28 311
21 015
23 807
30 921
39 348
12-13
12-14
12-14
12-14
12-14
D
4
Objednací èísla
D04FS-1/2A
D04FS-3/4A
D04FS-3/8A
894
1 156
865
12-2
12-2
12-2
D16-40A
D16N-15A
D16N-20A
D16N-25A
D16N-32A
D06F-1/2A
D06F-1/2B
D06F-11/2A
D06F-11/2B
D06F-11/4A
2 055
2 357
6 530
7 013
3 786
12-3
12-3
12-3
12-3
12-3
D16N-40A
D17P-100B
D17P-150B
D17P-200B
D17P-50B
43 526
97 482
221 038
593 188
35 158
12-14
12-15
12-15
12-15
12-15
D06F-11/4B
D06F-1A
D06F-1B
D06F-2A
D06F-2B
4 183
2 829
3 226
7 440
7 928
12-3
12-3
12-3
12-3
12-3, 12-34
D17P-65B
D17P-80B
D22-1/2A
D22-1/4A
D22-11/2A
49 147
62 140
2 111
1 742
10 295
12-15
12-15
12-10
12-10
12-10
D06F-3/4A
D06F-3/4B
D06FA-1/2
D06FA-11/2
D06FA-1A
2 119
2 424
586
1 206
873
12-3
12-3
10-5, 11-11, 12-25
12-25
11-11, 12-25
D22-11/4A
D22-1A
D22-2A
D22-3/4A
D22-3/8A
6 863
4 922
11 760
3 095
1 742
12-10
12-10
12-10
12-10
12-10
D06FH-1/2B
D06FH-11/2B
D06FH-11/4B
D06FH-1B
D06FH-2B
3 066
11 452
5 979
3 965
11 850
12-6
12-6
12-6
12-6
12-6
DA74C-11/4A
DA74C-1A
DA74C-3/4A
DA74CS-1/2A
DDS76-1
1 717
1 328
1 067
1 826
14 120
12-20, 12-21
12-20, 12-21
12-20, 12-21
12-20, 12-21
12-23, 12-29, 12-31
D06FH-3/4B
D06FI-1/2A
D06FI-1/2B
D06FI-11/2A
D06FI-11/2B
3 537
6 139
7 063
15 139
18 439
12-6
12-5
12-5
12-5
12-5
DDS76-1/2
DDS76-11/2
DH300-100A
DH300-150A
DH300-200A
14 120
14 120
71 987
132 742
194 007
12-23, 12-31
12-23, 12-31
13-3
13-3
13-3
D06FI-11/4A
D06FI-11/4B
D06FI-1A
D06FI-1B
D06FI-2A
13 036
13 036
8 747
10 514
19 765
12-5
12-5
12-5
12-5
12-5
DH300-250A
DH300-300A
DH300-350A
DH300-400A
DH300-450A
326 747
449 277
653 493
1 041 504
1 541 836
13-3
13-3
13-3
13-3
13-3
D06FI-2B
D06FI-3/4A
D06FI-3/4B
D06FN-1/2B
D06FN-11/2B
24 390
6 981
8 075
5 235
17 835
12-5
12-5
12-5
12-8
12-8
DH300-50A
DH300-65A
DH300-80A
DR100GFLA
DR125GFLA
50 545
57 181
66 370
10 148
20 608
13-3
13-3
13-3
15-2
15-2
D06FN-11/4B
D06FN-1B
D06FN-2B
D06FN-3/4B
D15P-125A
11 408
7 038
20 880
5 859
84 099
12-8
12-8
12-8
12-8
12-12
DR150GFLA
DR15GMLA
DR20GFLA
DR20GMLA
DR25GFLA
27 449
2 414
2 763
2 237
2 992
15-2
15-2
15-2
15-2
15-2
0-12
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
DR25GMLA
DR300-100A
DR300-150A
DR300-200A
DR300-250A
2 281
74 581
124 340
183 794
306 325
15-2
13-4
13-4
13-4
13-4
EW1301BF2000
EW1301BF3600
EW1301BF4600
EW1301BM1200
EW1301BM2000
8 444
17 669
23 679
3 614
7 180
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
DR300-300A
DR300-350A
DR300-400A
DR300-450A
DR300-50A
459 487
653 493
1 031 295
1 521 413
49 868
13-4
13-4
13-4
13-4
13-4
EW1301BM3600
EW1301BM4600
EW147P1101
EW147P1201
EW147P2001
16 404
22 413
1 786
1 138
1 297
20-3
20-3
20-2
20-2
20-2
DR300-65A
DR300-80A
DR32GFLA
DR32GMLA
DR40GFLA
56 366
67 220
3 225
2 367
3 234
13-4
13-4
15-2
15-2
15-2
EW148P1101
EW148P1201
EW148P2001
EW1700AA5000
EW1700AA5600
1 867
1 952
2 117
15 433
17 140
20-2
20-2
20-2
20-4
20-4
DR40GMLA
DR50GFLA
DR65GFLA
DR80GFLA
DT90A1008
2 697
3 730
4 701
8 668
1 051
15-2
15-2
15-2
15-2
1-9
EW1700AA6500
EW1700AA7300
EW1700AA8100
EW1700BM5000
EW1700BM5600
19 355
23 402
27 324
23 592
25 300
20-4
20-4
20-4
20-5
20-5
DT90E1012
DT92A1004
DT92E1000
DTS92A1011
DTS92E1020
1 257
3 157
3 283
1 366
1 586
1-9
1-10, 2-5
1-10, 2-5
2-3, 2-5
2-3, 2-5
EW1700BM6500
EW1700BM7300
EW1700BM8100
EW1701AA5000
EW1701AA5600
27 513
31 562
35 483
15 433
17 140
20-5
20-5
20-5
20-5
20-5
21 095
13 387
95
14-8
14-8
11-11, 12-4, 12-5, 12-7, 12-9
EW1701AA6500
EW1701AA7300
EW1701AA8100
EW1701BM5000
EW1701BM5600
19 355
23 402
27 324
23 592
25 300
20-5
20-5
20-5
20-5
20-5
ES06F-11/2A
ES06F-1A
ES76S-065A
ES76S-065C
ES76S-065D
230
173
9 280
9 280
9 280
12-4, 12-5, 12-7, 12-9
12-7, 12-9
12-29
12-29
12-29
EW1701BM6500
EW1701BM7300
EW1701BM8100
EW7730A1200
EW7730A2000
27 513
31 562
35 483
10 125
11 800
20-5
20-5
20-5
20-6
20-6
ES76S-065F
ES76S-080A
ES76S-080C
ES76S-080D
ES76S-080F
9 280
10 260
10 464
10 464
10 464
12-29
12-29
12-29
12-29
12-29
EW7730A3600
EW7730A4000
EW7730A4800
EW7730A5200
EW7730A6000
20 063
26 824
34 376
36 698
48 948
20-6
20-6
20-6
20-6
20-6
ES76S-100A
ES76S-100C
ES76S-100D
ES76S-100F
EVA1-DANFOSS
12 558
12 558
10 874
10 874
267
12-29
12-29
12-29
12-29
2-7
EW7730A7000
EW7730A7800
EW7730K1200
EW7730K2000
EW7730M1200
56 918
80 525
12 482
12 801
11 481
20-6
20-6
20-7
20-7
20-6
EVA1-Danfoss
EW1300BF1200
EW1300BF2000
EW1300BF3600
EW1300BF4600
267
4 067
8 444
17 669
23 679
4-15, 16-9
20-3
20-3
20-3
20-3
EW7730M2000
EW7731A1200
EW7731A2000
EW7731A3600
EW7731A4000
11 800
11 528
13 200
21 465
28 185
20-6
20-7
20-7
20-7
20-7
EW1300BM1200
EW1300BM2000
EW1300BM3600
EW1300BM4600
EW1301BF1200
3 614
7 180
16 404
22 413
4 067
20-3
20-3
20-3
20-3
20-3
EW7731A4800
EW7731A5200
EW7731A6000
EW7731A7000
EW7731A7800
37 408
39 730
51 979
59 950
82 601
20-7
20-7
20-7
20-7
20-7
E
E.Y5100HG-T_U1
E.Y5112ZN-T_U1
ES06F-1/2A
Objednací èísla
Cena
Strana
0-13
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
Cena
Strana
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
EW7731M1200
EW7731M2000
EW7731M3600
EW7731M4000
EW7731M4800
12 881
13 200
22 820
32 257
38 803
20-7
20-7
20-7
20-7
20-7
F76S-80FB
F76S-80FC
F76S-80FD
F76S-80FF
FD300-100A
99 999
87 670
87 670
87 670
120 489
12-28
12-28
12-28
12-29
13-5
EW7731M5200
EW7731M6000
EW7731M7000
EW7731M7800
41 124
53 374
61 344
83 626
20-7
20-7
20-7
20-7
FD300-150A
FD300-200A
FD300-250A
FD300-300A
FD300-350A
178 690
236 892
356 357
490 120
689 230
13-5
13-5
13-5
13-5
13-5
FD300-400A
FD300-450A
FD300-50A
FD300-65A
FD300-80A
1 082 348
1 582 678
100 066
106 194
112 320
13-5
13-5
13-5
13-5
13-5
F
4
Objednací èísla
F42010971 001
F42010972 001
F42010977 001
521
1 040
88
1-14
1-14
1-14
F74CS-1/2AA
F74CS-1/2AC
F74CS-1/2AD
F74CS-11/4AA
F74CS-11/4AC
5 114
5 114
5 114
5 780
5 780
12-19
12-19
12-19
12-19
12-19
FF06-1/2AA
FF06-1/2AAM
FF06-1/2EA
FF06-11/4AA
FF06-11/4AAM
1 580
2 985
1 483
2 731
4 120
12-17
12-17
12-17
12-17
12-17
F74CS-11/4AD
F74CS-1AA
F74CS-1AC
F74CS-1AD
F74CS-3/4AA
5 780
5 534
5 534
5 534
5 280
12-19
12-19
12-19
12-19
12-19
FF06-1AA
FF06-1AAM
FF06-1EA
FF06-3/4AA
FF06-3/4AAM
2 076
3 933
1 910
1 724
3 388
12-17
12-17
12-17
12-17
12-17
F74CS-3/4AC
F74CS-3/4AD
F76S-1/2AA
F76S-1/2AAM
F76S-100FA
5 280
5 280
9 495
11 736
101 922
12-19
12-19
12-22
12-22
12-28
FF06-3/4EA
FK06-1/2AA
FK06-1/2AAM
FK06-11/4AA
FK06-11/4AAM
1 614
2 731
3 984
4 246
6 134
12-17
12-18
12-18
12-18
12-18
F76S-100FB
F76S-100FC
F76S-100FD
F76S-100FF
F76S-11/2AA
127 179
101 922
101 922
101 922
17 339
12-28
12-28
12-28
12-29
12-22
FK06-1AA
FK06-1AAM
FK06-3/4AA
FK06-3/4AAM
FK74CS-1/2AA
3 359
5 634
3 056
4 410
5 509
12-18
12-18
12-18
12-18
12-21
F76S-11/2AAM
F76S-11/2EA
F76S-11/4AA
F76S-11/4AAM
F76S-11/4EA
21 737
16 674
10 950
13 830
10 625
12-22
12-23
12-22
12-22
12-23
FK74CS-1/2AC
FK74CS-1/2AD
FK74CS-11/4AA
FK74CS-11/4AC
FK74CS-11/4AD
5 509
5 509
6 770
6 770
6 770
12-21
12-21
12-21
12-21
12-21
F76S-1AA
F76S-1AAM
F76S-1EA
F76S-2AA
F76S-2AAM
10 690
13 571
10 498
19 166
23 566
12-22
12-22
12-23
12-22
12-22
FK74CS-1AA
FK74CS-1AC
FK74CS-1AD
FK74CS-3/4AA
FK74CS-3/4AC
6 291
6 291
6 291
5 733
5 733
12-21
12-21
12-21
12-21
12-21
F76S-2EA
F76S-3/4AA
F76S-3/4AAM
F76S-3/4EA
F76S-65FA
18 240
8 569
10 810
8 430
79 428
12-23
12-22
12-22
12-23
12-28
FK74CS-3/4AD
FN09S-1/2A
FN09S-1/2AM
FN09S-11/2A
FN09S-11/2AM
5 733
6 726
8 880
14 847
19 080
12-21
12-26
12-26
12-26
12-26
F76S-65FB
F76S-65FC
F76S-65FD
F76S-65FF
F76S-80FA
90 207
79 428
79 428
79 428
87 670
12-28
12-28
12-28
12-29
12-28
FN09S-1A
FN09S-1AM
FN09S-1AMN
FN09S-1AN
FR124-3/4A
8 180
10 947
10 947
7 874
1 247
12-26
12-26
12-27
12-26
11-7
0-14
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
FT09RS-11/2A
FT09RS-1A
FV300-100A
FV300-150A
FV300-200A
7 618
5 186
65 273
126 957
180 349
FV300-250A
FV300-300A
FV300-350A
FV300-400A
FV300-450A
FV300-50A
FV300-65A
FV300-80A
Strana
Objednací èísla
Cena
12-27
12-27
13-6
13-6
13-6
HVAC400-160-21
HVAC400-160-54
HVAC400-18P-21
HVAC400-18P-54
HVAC400-1P1-21
416 354
471 666
54 297
62 430
14 662
19-4
19-4
19-4
19-4
19-4
298 948
438 223
634 322
1 027 694
1 519 116
13-6
13-6
13-6
13-6
13-6
HVAC400-1P1-54
HVAC400-1P5-21
HVAC400-1P5-54
HVAC400-22P-21
HVAC400-22P-54
17 125
16 553
19 760
62 430
73 484
19-4
19-4
19-4
19-4
19-4
42 095
47 966
59 122
13-6
13-6
13-6
HVAC400-2P2-21
HVAC400-2P2-54
HVAC400-30P-21
HVAC400-30P-54
HVAC400-37P-21
18 385
21 879
73 770
82 075
93 358
19-4
19-4
19-4
19-4
19-4
102 523
20 447
24 571
112 832
126 979
19-4
19-4
19-4
19-4
19-4
H
Strana
H2109B0181SECS
HB85
HCA1VEL
1 395
4 600
170
3-2
2-3
2-7, 4-15, 16-9
HVAC400-37P-54
HVAC400-3P0-21
HVAC400-3P0-54
HVAC400-45P-21
HVAC400-45P-54
HCC80
HCC80R
HCE80
HCE80R
HCF82
8 200
8 700
6 900
7 400
1 960
2-3, 2-4
2-3, 2-4
2-3, 2-4
2-3, 2-4
2-3, 2-6
HVAC400-4P0-21
HVAC400-4P0-54
HVAC400-55P-21
HVAC400-55P-54
HVAC400-5P5-21
24 113
27 377
141 068
157 392
25 545
19-4
19-4
19-4
19-4
19-4
HCS80
HCW82
HF500LPG-EN
HF500NG-EN
HM80
2 400
2 580
3 869
4 834
5 760
2-3, 2-4
2-3, 2-6
3-3
3-3
2-3, 2-8
HVAC400-5P5-54
HVAC400-75P-21
HVAC400-75P-54
HVAC400-7P5-21
HVAC400-7P5-54
29 841
171 940
194 850
28 351
33 793
19-4
19-4
19-4
19-4
19-4
HR80
HR90EE
HRA80
HS10S-1/2AA
HS10S-1/2AAM
1 490
1 390
1 490
12 217
14 455
2-3, 2-7
4-2
2-3, 2-4
12-24
12-25
HVAC400-90P-21
HVAC400-90P-54
HVS80
203 384
230 475
607
19-4
19-4
2-7
HS10S-11/2AA
HS10S-11/2AAM
HS10S-11/4AA
HS10S-11/4AAM
HS10S-1AA
29 159
32 901
19 639
22 078
16 418
12-24
12-25
12-24
12-25
12-24
K
KB191-3/4
KF06-1/2A
KF06-1A
673
1 129
1 209
10-7, 10-8, 10-9
12-17
12-17
HS10S-1AAM
HS10S-2AA
HS10S-2AAM
HS10S-3/4AA
HS10S-3/4AAM
19 298
31 324
35 722
12 399
14 639
12-25
12-24
12-25
12-24
12-25
KF11S-11/2A
KF11S-1A
KF74CS-1A
KH11S-1A
KTF20
5 662
3 645
4 493
759
455
12-27
12-27
12-20, 12-21
12-27
14-3, 14-5, 14-7
HU01
HU02
HVAC400-110-21
HVAC400-110-54
HVAC400-11P-21
571
539
239 868
271 770
36 484
2-7
2-7
19-4
19-4
19-4
L
L6188A2002U
L6188A2036U
L6188A2044U
1 168
1 221
1 415
1-17
1-17
1-17
HVAC400-11P-54
HVAC400-132-21
HVAC400-132-54
HVAC400-15P-21
HVAC400-15P-54
43 529
347 543
393 696
46 508
54 011
19-4
19-4
19-4
19-4
19-4
L6188A2085U
L6188A2093U
L641A1039
L641B1004
L641B1012
993
812
401
496
496
1-17
1-17
1-18
1-18
1-18
0-15
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
M
Objednací èísla
Cena
Strana
2 487
2 144
740
740
925
4-16
4-16
4-15
4-15
4-15
925
740
740
858
858
4-15
2-3, 2-4, 4-15
2-3, 2-4, 4-15
4-15
4-15
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-230-NC
MT8-230-NO
MT8-230S-NC
845
867
845
845
1 033
16-9
16-9
4-15, 16-9
4-15, 16-9
4-15, 16-9
M07M-A10
226
11-9, 11-11, 12-4, 12-5, 12-7,
12-9, 12-11, 12-12, 12-15, 12-18,
12-39
MT010-3MN
MT010-N
MT4-024-NC
MT4-024-NO
MT4-024S-NC
M07M-A16
226
3
M07M-A25
226
M07M-A4
226
11-9, 11-11, 12-4, 12-5, 12-7,
12-9, 12-18, 12-39, 13-3
11-9, 11-11, 12-4, 12-5, 12-7,
12-9, 12-39
10-5, 11-9, 11-11, 12-4, 12-5,
MT4-024S-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NO
MT4-230S-NC
MT4-230S-NO
4
M38K-A10
M38K-A16
M38K-A25
M38K-A4
261
261
261
261
12-7, 12-9, 12-18, 12-39
12-10, 12-13, 12-14, 12-25
12-10, 12-13, 12-14, 12-25
12-10, 12-13, 12-14, 12-25
12-10, 12-13, 12-14
5
M39M-A10
M39M-A16
M5410C1001
M5410L1001
M6061A1013
176
176
1 149
1 388
6 236
12-12
12-11, 12-12
16-10
16-10
15-7
MT8-230S-NO
MT-ADAPT-HP
MT-ADAPT-HW
MT-CABLE-1.5M
MT-CABLE-10M
1 033
1 542
1 542
1 542
4 116
4-15, 16-9
4-15, 16-9
4-15, 16-9
4-15, 16-9
4-15, 16-9
M6061L1019
M6063A1003
M6063A4007
M6063L1009
M6063L4003
5 807
2 881
3 130
2 881
3 130
15-7
15-7
15-7
15-7
15-7
MT-CABLE-2.5M
MT-CABLE-5M
MT-CLIP
MV300-100A
MV300-150A
2 058
2 573
2 162
71 477
127 635
4-15, 16-9
4-15, 16-9
4-15, 16-9
13-7
13-7
M6410L2023
M6410L2031
M6410L4029
M6410L4037
M7061E1012
2 496
3 085
3 474
4 063
8 573
16-10
16-10
16-10
16-10
15-7
MV300-200A
MV300-250A
MV300-300A
MV300-350A
MV300-400A
194 007
301 220
439 066
653 493
1 051 715
13-7
13-7
13-7
13-7
13-7
M7410A1001
M7410A1001-3M
M7410C1007
M7410C1007-10M
M7410C1015
1 868
1 961
1 927
2 367
2 018
4-16
4-16
16-10
16-10
16-10
MV300-450A
MV300-50A
MV300-65A
MV300-80A
1 552 046
51 259
57 181
65 350
13-7
13-7
13-7
13-7
M7410E1002
M7410E1028
M7410E4022
M7410E4030
M76K-A16
4 052
4 137
5 434
5 575
587
16-11
16-11
16-11
16-11
12-23, 12-29
N05010
N05010-SW2
N05230-2POS
3 390
4 086
2 327
18-2
18-2
18-2
MF126-A4
ML6420A3015
ML6420A3031
ML6421A3013
ML6421B3012
469
7 416
7 706
12 102
12 102
10-3, 10-4
17-20
17-20
17-22
17-22
N0524
N0524-SW2
N10010
N10010-SW2
N10230-2POS
2 327
2 806
4 350
5 149
2 891
18-2
18-2
18-2
18-2
18-2
ML6425A3014
ML6435B1008
ML6435B1016
ML7420A6009
ML7420A6017
12 263
4 633
4 633
9 736
10 107
17-20
16-12
16-12
17-21
17-21
N1024
N1024-SW2
N20010
N20010-SW2
N20230
2 820
3 488
5 139
5 873
3 451
18-2
18-2
18-3
18-3
18-3
ML7421A3004
ML7421B3003
ML7425A6008
ML7430E1005
ML7435E1004
14 023
15 617
14 790
5 096
5 957
17-22
17-22
17-21
16-11
16-11
N20230-SW2
N2024
N2024-SW2
N34010
N34230
4 142
3 406
3 859
7 475
6 113
18-3
18-3
18-3
18-3
18-3
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0-16
www.honeywell.cz/acs
N
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
N3424
NK295C-1/2A
NK300-1/2A
NK300SOFT-1/2A
NK300T-1/2A
5 773
4 516
6 764
17 434
16 443
18-3
10-4
10-5
10-5
10-2
R295-1/2D
R295-11/2A
R295-11/2B
R295-11/2C
R295-11/2D
12 700
38 288
38 288
38 288
38 288
12-39
12-38
12-38
12-38
12-39
NK300T-1/2ABA
NK300T-1/2ACA
17 572
16 863
10-2
10-2
R295-11/4A
R295-11/4B
R295-11/4C
R295-11/4D
R295-1A
29 833
29 833
29 833
29 833
19 781
12-38
12-38
12-38
12-39
12-38
R295-1B
R295-1C
R295-1D
R295-2A
R295-2B
19 781
19 781
19 781
46 421
46 421
12-38
12-38
12-39
12-38
12-38
R295-2C
R295-2D
R295-3/4A
R295-3/4B
R295-3/4C
46 421
46 421
15 794
16 111
16 111
12-38
12-39
12-38
12-38
12-38
R295-3/4D
R295H-1/2A
R295H-11/2A
R295H-11/4A
R295H-1A
16 111
35 721
70 951
59 589
44 397
12-39
12-39
12-39
12-39
12-39
O
OT112M-3/4F
OT112M-3/4H
OT113M-3/4F
162
162
151
6-6, 6-7
6-6, 6-7
6-6, 6-7
OT113M-3/4H
OT114M-3/4E
151
120
6-6, 6-7
6-6, 6-7
P
P300-L
P300-S
PC300-100A
5 088
2 193
139 685
10-6, 12-60
10-6, 12-60
13-8
PC300-150A
PC300-200A
PC300-250A
PC300-300A
PC300-350A
200 439
258 438
377 087
516 362
712 409
13-8
13-8
13-8
13-8
13-8
R295H-2A
R295H-3/4A
R295HP-100FA
R295HP-125FA
R295HP-150FA
82 158
39 491
334 725
446 152
557 461
12-39
12-39
12-44
12-44
12-44
PC300-400A
PC300-450A
PC300-65A
PC300-80A
PS300-100A
1 105 832
1 597 279
126 104
134 273
116 404
13-8
13-8
13-8
13-8
13-9
R295HP-200FA
R295HP-65FA
R295HP-80FA
R295P-100FA
R295P-100FB
1 117 247
220 494
269 941
277 056
277 056
12-44
12-44
12-44
12-43
12-43
PS300-150A
PS300-200A
PS300-250A
PS300-300A
PS300-350A
176 648
234 849
367 591
500 331
694 336
13-9
13-9
13-9
13-9
13-9
R295P-100FC
R295P-125FA
R295P-125FB
R295P-150FA
R295P-150FB
277 056
373 529
373 529
468 735
459 544
12-43
12-43
12-43
12-43
12-43
PS300-400A
PS300-450A
PS300-50A
PS300-65A
PS300-80A
1 092 559
1 582 678
88 835
99 045
107 215
13-9
13-9
13-9
13-9
13-9
R295P-200FA
R295P-200FB
R295P-65FA
R295P-65FB
R295P-65FC
965 195
965 195
178 576
178 576
178 576
12-43
12-43
12-43
12-43
12-43
19 900
40 931
43 681
12-58
12-59
12-59
R295P-80FA
R295P-80FB
R295P-80FC
R295SA-1/2A
R295SA-1/2B
220 602
220 602
220 602
30 029
29 440
12-43
12-43
12-43
12-40
12-40
R295SA-1/2C
R295SA-1/2D
R295SA-11/2A
R295SA-11/2B
R295SA-11/2C
30 029
30 029
62 140
60 922
62 140
12-40
12-41
12-40
12-40
12-40
PW17-75BVP
PW60-A
PW60-B
R
R295-1/2A
R295-1/2B
R295-1/2C
12 700
12 700
12 700
12-38
12-38
12-38
0-17
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
R295SA-11/2D
R295SA-11/4A
R295SA-11/4B
R295SA-11/4C
R295SA-11/4D
62 140
52 651
52 651
52 651
52 651
12-41
12-40
12-40
12-40
12-41
RV281-2B
RV281-3/4A
RV281-3/4B
RV283P-100A
RV283P-125A
5 968
2 027
2 027
33 684
45 892
12-48
12-48
12-48
12-29, 12-50
12-50
R295SA-1A
R295SA-1B
R295SA-1C
R295SA-1D
R295SA-2A
37 251
37 995
37 995
37 251
72 872
12-40
12-40
12-40
12-41
12-40
RV283P-150A
RV283P-200A
RV283P-250A
RV283P-250B
RV283P-300A
56 456
108 017
167 731
167 731
253 162
12-50
12-50
12-50
12-50
12-50
R295SA-2B
R295SA-2C
R295SA-2D
R295SA-3/4A
R295SA-3/4B
72 872
72 872
72 872
33 513
33 513
12-40
12-40
12-41
12-40
12-40
RV283P-40A
RV283P-50A
RV283P-65A
RV283P-80A
RV284-1/2A
14 259
17 442
18 974
26 199
525
12-50
12-50
12-29, 12-50
12-29, 12-50
12-49
R295SA-3/4C
R295SA-3/4D
R295SP-100FA
R295SP-100FB
R295SP-100FC
33 513
33 513
285 143
285 143
285 143
12-40
12-41
12-45
12-45
12-45
RV284-1A
RV284-3/4A
769
626
12-49
12-49
R295SP-125FA
R295SP-125FB
R295SP-150FA
R295SP-150FB
R295SP-200FA
389 785
389 785
484 990
484 990
491 969
12-45
12-45
12-45
12-45
12-45
S
S06K-1/4
S10010
S10010-SW2
109
5 427
6 367
10-5
18-4
18-4
R295SP-200FB
R295SP-65FA
R295SP-65FB
R295SP-65FC
R295SP-80FA
491 969
186 585
186 585
178 576
228 690
12-45
12-45
12-45
12-45
12-45
S1024-2POS
S1024-2POS-SW2
S20010
S20010-SW2
S2024-2POS
4 486
5 210
7 822
8 667
5 826
18-4
18-4
18-4
18-4
18-4
R295SP-80FB
R295SP-80FC
R6660D1009
RF20
RV277-1/2A
228 690
228 690
2 658
907
1 141
12-45
12-45
2-3
14-3
12-46
S2024-2POS-SW2
SCS-12
SDC12-31N
SDC3-10N
SDC3-40N
6 641
3 122
16 148
9 471
9 471
18-4
14-3, 14-5, 14-7
14-2
14-2
14-2
RV277-11/2A
RV277-11/4A
RV277-1A
RV277-2A
RV277-3/4A
2 426
1 536
1 302
4 053
1 182
12-46
12-46
12-46
12-46
12-46
SDC7-21N
SDC9-21N
SDW10EE
SDW30N
SG160S-1/2AA
12 810
13 924
3 971
7 238
2 650
14-2
14-2, 14-5, 14-7
14-3, 14-5, 14-7
14-3, 14-5, 14-7
11-9
RV280-1/2A
RV280-11/2A
RV280-11/4A
RV280-1A
RV280-2A
1 575
3 755
3 123
2 348
5 686
12-47
12-47
12-47
12-47
12-47
SG160S-1/2AB
SG160S-1/2AC
SG160S-3/4AA
SG160S-3/4AB
SG160S-3/4AC
2 650
2 650
3 203
3 203
3 203
11-9
11-9
11-9
11-9
11-9
RV280-3/4A
RV281-1/2A
RV281-1/2B
RV281-11/2A
RV281-11/2B
1 931
1 653
1 653
3 942
3 942
12-47
12-48
12-48
12-48
12-48
SG160SD-1/2AA
SG160SD-1/2AB
SG160SD-1/2AC
SG160SD-1AA
SG160SD-1AB
4 674
4 674
4 674
6 720
6 720
11-10
11-10
11-10
11-10
11-10
RV281-11/4A
RV281-11/4B
RV281-1A
RV281-1B
RV281-2A
3 277
3 277
2 463
2 463
5 968
12-48
12-48
12-48
12-48
12-48
SG160SD-1AC
SG160SD-3/4AA
SG160SD-3/4AB
SG160SD-3/4AC
SG162-1/2A
6 720
5 459
5 459
5 459
2 777
11-10
11-10
11-10
11-10
11-11
0-18
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
Strana
1 038
1 038
358
358
358
11-6
11-6
11-4
11-4
11-4
SM180-1/2A4.0
SM180-1/2A6.0
SM180-1/2A8.0
SM180-1/2ZA10.0
SM180-1/2ZA2.5
358
358
358
358
358
11-4
11-4
11-4
11-4
11-4
11-2
11-2
11-2
11-2
11-2
SM180-1/2ZA3.0
SM180-1/2ZA4.0
SM180-1/2ZA6.0
SM180-1/2ZA8.0
SM180-3/4A10.0
358
358
358
358
428
11-4
11-4
11-4
11-4
11-5
339
339
339
339
339
11-2
11-2
11-2
11-2
11-2
SM180-3/4A2.5
SM180-3/4A3.0
SM180-3/4A4.0
SM180-3/4A6.0
SM180-3/4A8.0
428
428
428
428
428
11-5
11-5
11-5
11-5
11-5
SM110-3/4ZA3.0
SM120-1/2A
SM120-1/2B
SM120-11/4A
SM120-11/4B
339
507
507
2 650
2 650
11-2
11-5
11-5
11-5
11-5
SM180-3/4ZA10.0
SM180-3/4ZA2.5
SM180-3/4ZA3.0
SM180-3/4ZA4.0
SM180-3/4ZA6.0
428
428
428
428
428
11-4
11-4
11-4
11-4
11-4
SM120-1A
SM120-1B
SM120-3/4A
SM120-3/4B
SM150-1/2A
1 322
1 322
795
795
276
11-5
11-5
11-5
11-5
11-3
SM180-3/4ZA8.0
SV300-100A
SV300-150A
SV300-200A
SV300-250A
428
80 655
139 277
197 376
308 827
11-4
13-10
13-10
13-10
13-10
SM150-1/2B
SM150-1/2C
SM150-1/2F
SM150-1/2ZA
SM150-1/2ZB
276
276
517
276
276
11-3
11-3
11-3
11-3
11-3
SV300-300A
SV300-350A
SV300-400A
SV300-450A
SV300-50A
445 039
651 349
1 044 721
1 536 144
61 164
13-10
13-10
13-10
13-10
13-10
SM150-1/2ZC
SM150-1/2ZF
SM150-3/4A
SM150-3/4B
SM150-3/4C
276
517
375
375
375
11-3
11-3
11-3
11-3
11-3
SV300-65A
SV300-80A
SW2
SWS-12
67 034
75 254
945
4 233
13-10
13-10
18-3, 18-4
14-3, 14-5, 14-7
SM150-3/4F
SM150-3/4ZA
SM150-3/4ZB
SM150-3/4ZC
SM150-3/4ZF
1 074
375
375
375
1 074
11-3
11-3
11-3
11-3
11-3
T
T100M-264F
T100M-364F
T100MZ-2512
193
332
1 873
4-10
4-10
4-12
SM152-1/2AA
SM152-1/2AB
SM152-1/2AC
SM152-11/4AA
SM152-11/4AB
904
904
904
2 410
2 410
11-6
11-6
11-6
11-6
11-6
T100MZ-2515
T100R-AA
T100R-AB
T100RS-DA
T100RS-DB
1 873
2 239
2 239
2 951
3 585
4-12
4-10
4-10
4-11
4-11
SM152-11/4AC
SM152-1AA
SM152-1AB
SM152-1AC
SM152-3/4AA
2 410
1 710
1 710
1 710
1 038
11-6
11-6
11-6
11-6
11-6
T100VM-101
T100VM-241
T2001
T2001W0
T2021
740
740
405
405
457
4-11
4-11
4-4
4-4
4-4
SG162-1/2C
SG162D-1/2A
SG162D-1/2C
SI06T-1
SK06TG-1/2
2 777
4 112
4 112
2 473
170
11-11
11-12
11-12
12-5
11-11
SM06T-1B
SM110-1/2A1.5
SM110-1/2A2.0
SM110-1/2A2.5
SM110-1/2A3.0
713
252
252
252
252
12-7, 12-9
11-2
11-2
11-2
11-2
SM110-1/2A4.0
SM110-1/2A6.0
SM110-1/2AA1.5
SM110-1/2ZA2.5
SM110-1/2ZA3.0
252
252
252
252
252
SM110-3/4A1.5
SM110-3/4A2.5
SM110-3/4A3.0
SM110-3/4A4.0
SM110-3/4ZA2.5
SM152-3/4AB
SM152-3/4AC
SM180-1/2A10.0
SM180-1/2A2.5
SM180-1/2A3.0
Cena
0-19
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
T2021W0
T3001
T300120
T300120W0
T3001W0
457
292
863
863
369
4-4
4-3
4-3
4-3
4-3
TC300-200A
TC300-250A
TC300-300A
TC300-350A
TC300-400A
236 713
360 009
499 284
695 383
1 088 756
13-11
13-11
13-11
13-11
13-11
T4021
T4021V1
T4111
T4221
T4321
579
768
750
870
643
4-7, 7-2
4-7, 7-2
4-7, 7-2
4-7, 7-2
4-7, 7-2
TC300-450A
TC300-50A
TC300-65A
TC300-80A
TH07K
1 580 178
90 825
96 697
104 918
301
13-11
13-11
13-11
13-11
12-51
T4360A1009
T4360B1007
T4360B1031
T4360D1003
T4360D1011
631
578
650
677
744
1-2
1-3
1-3
1-4
1-4
TK295
TKA295
TM200-3/4A
TM200-3/4B
TM300-3/4H
152 316
57 341
2 728
2 728
4 162
10-5
10-5, 12-32, 12-34, 12-35, 12-36
10-8
10-8
10-9
T600120
T600120DA
T600120W0
T6001C
T6102
966
966
966
376
545
4-5
4-5
4-5
4-5
4-14
TM300SOLAR-3/4A
TM3400.912
TM3400.914
TM3400.916
TM3400.922
3 984
10 799
12 852
10 799
15 552
10-9
10-10
10-10
10-10
10-10
T6102AUB15
T6102RUB15
T6360A1012
T6360B1002
T6360B1010
2 785
2 809
638
578
659
4-14
4-14
1-5
1-5
1-5
TM3400.924
TM3400.926
TM3400.932
TM3400.934
TM3400.936
16 753
15 552
16 604
17 551
16 604
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
T6370A1010
T6371A1019
T6371B1017
T6371C1015
T6590A1000
622
965
1 109
965
1 871
1-8
1-8
1-8
1-8
1-7
TM3400.942
TM3400.944
TM3400.946
TM3400.952
TM3400.954
16 500
16 500
16 500
28 726
28 726
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
T6590B1000
T7001
T700120
T7001W0
T7414C1012
2 093
443
973
443
608
1-7
4-8
4-8
4-8
2-8, 14-3
TM3400.956
TM3400.962
TM3400.964
TM3400.966
TM3410.605
28 726
34 102
38 559
34 102
88 914
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
T7425B1011
T750120
T8360A1000
T850V24
T9001
1 729
825
649
1 840
405
14-7
4-13
1-6
4-9
4-6
TM3410.606
TM3410.608
TM3410.805
TM3410.806
TM3410.808
88 914
88 914
99 561
99 561
129 009
10-10
10-10
10-10
10-10
10-10
T900120
T900120W0
T9001W0
T950120W0
T950150W0
966
966
405
2 500
3 163
4-6
4-6
4-6
4-9
4-9
TM50-1/2E
TS131-3/4A
TS131-3/4B
TS131-3/4ZA100
TS131-3/4ZA110
1 705
1 695
3 144
4 027
4 094
10-7
11-8
11-8
11-8
11-8
98
193
211
239
87
4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-14
4-5, 4-14
4-3, 4-4, 4-5, 4-8
4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8
4-8
TS131-3/4ZA50
TS131IP-3/4
3 374
1 118
11-8
11-8
37
88
682
117 950
178 704
4-3, 4-4
4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-14
14-3
13-11
13-11
1 716
1 888
2 416
12-51
12-51
12-51
TA1000A001
TA1000B001
TA1010DA01
TA1010HZ01
TA2080A001
TA3000C002
TA6900A001
TBS-smile-1kit
TC300-100A
TC300-150A
0-20
www.honeywell.cz/acs
V
V1810Y0015
V1810Y0020
V1810Y0025
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
V1810Y0032
V1810Y0040
V1840Y0015
V1850Y0015
V1860Y0015
3 536
3 875
1 890
1 950
1 990
12-51
12-51
12-52
12-52
12-52
V2020DVS20
V2020EBB10
V2020EBB15
V2020EBB20
V2020ESL10
499
273
289
362
302
5-3
5-5
5-5
5-5
5-2
V2000ABB10
V2000ABB15
V2000AUB15
V2000AVS10
V2000AVS15
356
287
295
376
407
5-5
5-5
5-7
5-4
5-4
V2020ESL15
V2020ESL20
V2020EUB10
V2020EUB15
V2020EUB20
331
376
295
316
364
5-2
5-2
5-6
5-6
5-6
V2000BBB15
V2000DBB15
V2000DSL15
V2000DSL20
V2000DUB10
552
256
358
405
294
5-5
5-4
5-2
5-2
5-6
V2020EVS10
V2020EVS15
V2020EVS20
V2050DH015
V2050DH020
362
402
499
733
809
5-3
5-3
5-3
5-7
5-7
V2000DUB15
V2000DUB20
V2000DUB25
V2000DVS10
V2000DVS15
316
359
925
362
402
5-6
5-6
5-6
5-3
5-3
V2050EH015
V2050EH020
V2050HH015
V2081DSL15
V2081ESL15
733
809
686
878
878
5-7
5-7
5-7
7-3
7-3
V2000DVS20
V2000EBB15
V2000ESL15
V2000ESL20
V2000EUB10
499
229
358
405
295
5-3
5-4
5-2
5-2
5-6
V2081LSL15
V2081RSL15
V2082DSL15
V2082ESL15
V2082LSL15
936
936
936
936
1 076
7-3
7-3
7-3
7-3
7-3
V2000EUB15
V2000EUB20
V2000EUB25
V2000EVS10
V2000EVS15
263
327
925
362
402
5-6
5-6
5-6
5-3
5-3
V2082RSL15
V2400D0010
V2400D0015
V2400D0020
V2400E0010
1 076
271
292
372
271
7-3
6-2
6-2
6-2
6-2
V2000EVS20
V2000HBB15
V2000IBB15
V2000LBB10
V2000LBB15
499
387
387
520
509
5-3
5-5
5-5
5-5
5-5
V2400E0015
V2400E0020
V2420D0010
V2420D0015
V2420D0020
292
372
209
218
278
6-2
6-2
6-3
6-3
6-3
V2000LUB10
V2000LUB15
V2000LVS10
V2000LVS15
V2000RBB10
523
373
518
518
520
5-7
5-7
5-4
5-4
5-5
V2420E0010
V2420E0015
V2420E0020
V2440D0015
V2440D0020
209
218
278
862
983
6-3
6-3
6-3
6-4
6-4
V2000RBB15
V2000RUB10
V2000RUB15
V2000RVS10
V2000RVS15
509
523
523
518
518
5-5
5-7
5-7
5-4
5-4
V2440E0015
V2440E0020
V2474DX020
V2474DY015
V2474EX020
811
909
967
1 017
967
6-4
6-4
5-9
5-9
5-9
V2020DBB10
V2020DBB15
V2020DSL10
V2020DSL15
V2020DSL20
273
289
302
331
376
5-5
5-5
5-2
5-2
5-2
V2474EY015
V2476DX020
V2476DY015
V2476EX020
V2476EY015
1 017
361
383
361
383
5-9
6-7
6-7
6-7
6-7
V2020DUB10
V2020DUB15
V2020DUB20
V2020DVS10
V2020DVS15
294
316
362
362
402
5-6
5-6
5-6
5-3
5-3
V2481D0015
V2481E0015
V2481L0015
V2481R0015
V2482D0015
1 020
1 020
1 076
1 076
1 048
7-5
7-5
7-5
7-5
7-5
0-21
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
Cena
Strana
1 048
1 189
1 189
274
287
7-5
7-5
7-5
6-6
6-6
V4020XX032
V4020XX040
V4020XX050
V4020XX065
V4020XX080
2 018
2 122
2 880
8 343
14 426
12-54
12-54
12-54
12-54
12-54
V2495EX020A
V2495EY015A
V2605D0010
V2605D0015
V2605D0020
351
379
341
352
403
6-6
6-6
5-10
5-10
5-10
V4020YY015
V4020YY020
V4020YY025
V4020YY032
V4020YY040
786
867
1 158
1 685
2 137
12-54
12-54
12-54
12-54
12-54
V2605E0010
V2605E0015
V2605E0020
V2652D0010
V2652D0015
310
318
378
302
317
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
V4020YY050
V4043C1255/U
V4043C1263/U
V4043C1271/U
V4044F1000/U
2 825
2 195
2 122
3 150
3 586
12-54
9-2
9-2
9-2
9-2
V2652E0010
V2652E0015
V2652E0020
V2881DSL15
V2881LSL15
271
295
376
1 895
1 895
5-10
5-10
5-10
7-6
7-6
V4044F1034/U
V4119YX015
V4119YX020
V4120FF015
V4120FF020
3 581
1 742
2 075
4 634
5 025
9-2
12-56
12-56
12-56
12-56
V2881RSL15
V2882DSL15
V2882LSL15
V2882RSL15
V300DBB10
1 895
2 273
2 273
2 273
269
7-6
7-6
7-6
7-6
5-11
V4120FF025
V4120FF032
V4120FF040
V4120FF050
V4120FF065
5 579
7 335
8 040
12 856
13 987
12-56
12-56
12-56
12-56
12-56
V300DBB15
V300EBB10
V300EBB15
V305DSLGB10
V305DSLGB15
281
257
257
269
281
5-11
5-11
5-11
5-8
5-8
V4120FF080
V4120FF100
V4120KK015
V4120KK020
V4120KK025
21 658
86 397
1 210
1 309
1 609
12-56
12-56
12-56
12-56
12-56
V305ESLGB10
V305ESLGB15
V310DBB10
V310DBB15
V310EBB10
257
257
271
285
261
5-8
5-8
5-11
5-11
5-11
V4120KK032
V4120KK040
V4120KK050
V4120XX015
V4120XX020
2 357
2 581
3 418
1 171
1 277
12-56
12-56
12-56
12-55
12-55
V310EBB15
V310RBB15
V320DSLGB10
V320DSLGB15
V320ESLGB10
261
352
191
218
191
5-11
5-11
5-8
5-8
5-8
V4120XX025
V4120XX032
V4120XX040
V4120XX050
V4120XX065
1 603
2 212
3 677
3 427
17 140
12-55
12-55
12-55
12-55
12-55
V320ESLGB15
V320RSLGB15
V330D010
V330D015
V330E010
218
317
180
180
174
5-8
5-8
6-5
6-5
6-5
V4120XX080
V4120YX015
V4120YX020
V4120YX025
V4120YX032
20 420
1 174
1 304
1 559
2 221
12-55
12-55
12-55
12-55
12-55
V330E015
V340D010
V340D015
V340E010
V340E015
174
177
190
177
190
6-5
6-5
6-5
6-5
6-5
V4120YX040
V4120YX050
V4120YY015
V4120YY020
V4120YY025
2 469
3 485
1 380
1 412
1 922
12-55
12-55
12-55
12-55
12-55
1 452
2 106
962
1 128
1 356
12-54
12-54
12-54
12-54
12-54
V4120YY032
V4120YY040
V4120YY050
V4220FF015
V4220FF020
2 264
2 697
3 297
4 130
4 481
12-55
12-55
12-55
12-57
12-57
V2482E0015
V2482L0015
V2482R0015
V2495DX020
V2495DY015
V4019YX015
V4019YX020
V4020XX015
V4020XX020
V4020XX025
0-22
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
V4220FF025
V4220FF032
V4220FF040
V4220FF050
V4220XX015
4 916
6 552
7 411
13 499
762
12-57
12-57
12-57
12-57
12-57
V5001PY1020
V5001PY1025
V5001PY1032
V5001PY1040
V5001PY1050
2 147
2 249
4 304
5 186
5 986
8-4
8-4
8-4
8-4
8-4
V4220XX020
V4220XX025
V4220XX032
V4220XX040
V4220XX050
820
988
1 530
2 002
2 712
12-57
12-57
12-57
12-57
12-57
V5001PY2015
V5001PY2020
V5001PY2025
V5001PY2032
V5001PY2040
2 028
2 147
2 249
4 304
5 186
8-4
8-4
8-4
8-4
8-4
V4220YY015
V4220YY020
V4220YY025
V4220YY032
V4220YY040
1 289
1 350
1 391
1 578
1 981
12-56
12-56
12-56
12-56
12-56
V5001PY2050
V5001SY2015
V5001SY2020
V5001SY2025
V5001SY2032
5 986
740
817
948
1 696
8-4
8-5
8-5
8-5
8-5
V4220YY050
V4250A008H
V4250A010H
V4600S0015
V4600S0018
3 200
1 270
1 456
1 365
1 412
12-56
12-57
12-57
12-53
12-53
V5001SY2040
V5001SY2050
V5003FY10150412
V5003FY10150609
V5003FY10150825
2 038
3 177
2 418
2 418
2 418
8-5
8-5
8-9
8-9
8-9
V4600S0020
V4600S0025
V4600S0032
V4600Y0015
V4600Y0020
1 637
2 290
3 313
1 437
1 708
12-53
12-53
12-53
12-53
12-53
V5003FY10200412
V5003FY10200609
V5003FY10200825
V5003FY10250412
V5003FY10250609
2 647
2 647
2 647
3 178
3 178
8-9
8-9
8-9
8-9
8-9
V4600Y0025
V4600Y0032
V4606Y0015
V4606Y0018
V4606Y0020
2 334
3 406
2 906
2 945
3 133
12-53
12-53
12-53
12-53
12-53
V5003FY10250825
V5003FY10265020
V5003FY10325020
V5003FY10401610
V5003FY10501610
3 178
4 741
4 884
10 005
11 058
8-9
8-9
8-9
8-9
8-9
V4606Y0025
V4606Y0032
V4607Y0015
V4607Y0018
V4607Y0020
4 055
5 566
2 048
2 048
2 186
12-53
12-53
12-53
12-53
12-53
V5003FY20150615
V5003FY20150896
V5003FY20151270
V5003FY20200615
V5003FY20200896
2 418
2 418
2 418
2 647
2 647
8-9
8-9
8-9
8-9
8-9
V4607Y0025
V4607Y0032
V4700Y0015
V4700Y0020
V4706Y0015
3 033
4 535
1 702
1 919
3 258
12-53
12-53
12-53
12-53
12-53
V5003FY20201270
V5003FY20250615
V5003FY20250896
V5003FY20251270
V5010Y0010
2 647
3 178
3 178
3 178
925
8-9
8-9
8-9
8-9
8-7
V4706Y0018
V4706Y0020
V4707Y0015
V4707Y0018
V4707Y0020
3 300
3 488
2 352
2 402
2 523
12-53
12-53
12-53
12-53
12-53
V5010Y0015
V5010Y0020
V5010Y0025
V5010Y0032
V5010Y0040
953
1 094
1 146
2 294
2 483
8-7
8-7
8-7
8-7
8-7
V5000Y0010
V5000Y0015
V5000Y0020
V5000Y0025
V5000Y0032
756
780
902
946
1 911
8-6
8-6
8-6
8-6
8-6
V5010Y0050
V5010Y0065
V5010Y0080
V5011R1000
V5011R1018
4 157
7 566
12 123
2 782
2 782
8-7
8-7
8-7
17-2
17-2
V5000Y0040
V5000Y0050
V5000Y0065
V5000Y0080
V5001PY1015
2 079
4 011
6 736
11 689
2 028
8-6
8-6
8-6
8-6
8-4
V5011R1026
V5011R1034
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
2 782
2 782
2 782
2 932
3 131
17-2
17-2
17-2
17-2
17-2
0-23
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
V5011R1075
V5011R1083
V5011R1091
V5012C0103
V5012C0306
3 728
4 522
5 865
1 615
2 302
17-2
17-2
17-2
8-3, 8-8
8-3, 8-8
V5049A1425
V5049A1433
V5049A1441
V5049A1458
V5049A1508
18 590
18 590
18 590
18 590
19 224
17-10
17-10
17-10
17-10
17-10
V5013R1032
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
2 834
2 834
2 988
3 190
3 797
17-12
17-12
17-12
17-12
17-12
V5049A1565
V5049A1573
V5049A1581
V5049A1599
V5049A1607
20 393
23 664
29 520
32 984
39 131
17-10
17-10
17-10
17-10
17-10
V5013R1081
V5013R1099
V5015A1151
V5015A1169
V5015A1177
4 607
5 974
24 494
33 763
47 522
17-12
17-12
17-14
17-14
17-14
V5049A1615
V5049A1623
V5049A2027
V5049A2035
V5049A2043
65 819
82 945
18 590
18 590
18 590
17-10
17-10
17-10
17-10
17-10
V5016A1010
V5016A1028
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
8 701
8 701
8 701
8 701
8 701
17-6
17-6
17-6
17-6
17-6
V5050A1090
V5050A1108
V5050A1116
V5050A1124
V5050A1132
44 546
67 186
74 893
26 251
26 251
17-16
17-16
17-16
17-18
17-18
V5016A1069
V5016A1077
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
8 701
8 701
8 701
10 759
14 500
17-6
17-6
17-6
17-6
17-6
V5050A1140
V5050A1157
V5050A1165
V5050A1173
V5050A1181
26 251
26 251
30 250
38 399
46 108
17-18
17-18
17-18
17-18
17-18
V5016A1119
V5016A1127
V5016A1135
V5016A1143
V5016A1150
16 839
20 582
29 003
32 744
50 051
17-6
17-6
17-6
17-6
17-6
V5050A1199
V5050A1207
V5050A1215
V5328A1005
V5328A1013
46 548
82 897
117 732
6 597
6 597
17-18
17-18
17-18
17-4
17-4
V5016A1168
V5025A1019
V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
53 794
10 292
10 292
10 292
10 292
17-6
17-8
17-8
17-8
17-8
V5328A1021
V5328A1039
V5328A1047
V5328A1054
V5328A1062
6 597
6 597
6 597
6 597
6 597
17-4
17-4
17-4
17-4
17-4
V5025A1050
V5025A1068
V5025A1076
V5025A1084
V5025A1092
10 292
10 292
11 227
12 163
13 098
17-8
17-8
17-8
17-8
17-8
V5328A1070
V5328A1088
V5328A1096
V5328A1104
V5328A1112
8 100
9 904
12 246
14 393
21 272
17-4
17-4
17-4
17-4
17-4
V5025A1100
V5025A1118
V5025A1126
V5025A1134
V5025A1142
16 839
17 776
21 518
29 003
32 744
17-8
17-8
17-8
17-8
17-8
V5328A1138
V5328A1146
V5328A1153
V5328A1195
V5329A1004
6 597
6 597
6 597
28 394
8 051
17-4
17-4
17-4
17-4
17-16
V5025A1159
V5025A1167
V5032Y0015A
V5032Y0020A
V5032Y0025A
50 051
53 794
1 289
1 339
1 407
17-8
17-8
8-2
8-2
8-2
V5329A1012
V5329A1020
V5329A1038
V5329A1046
V5329A1053
8 051
8 051
8 051
9 710
12 295
17-16
17-16
17-16
17-16
17-16
V5032Y0032A
V5032Y0040A
V5032Y0050A
V5032Y0065A
V5032Y0080A
2 363
2 528
3 734
6 476
11 212
8-2
8-2
8-2
8-2
8-2
V5329A1061
V5329A1079
V5329A1087
V5329C1000
V5329C1018
14 686
18 128
25 114
7 333
7 333
17-16
17-16
17-16
17-14
17-14
0-24
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
Strana
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
V5329C1026
V5329C1034
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
7 333
7 333
8 002
8 782
9 904
17-14
17-14
17-14
17-14
17-14
V5833A3017
V5833A4007
V5833A4015
V6000D0015A
V6000D0020A
1 820
765
1 049
4 238
4 642
16-6
16-6
16-6
8-11
8-11
V5329C1075
V5329C1083
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
11 565
14 929
1 052
1 224
1 242
17-14
17-14
15-4
15-4
15-4
V6000D0025A
V6000D0032A
V6000D0040A
V6000D0050A
V6000D0065A
5 219
6 140
6 889
7 350
8 417
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
V5433A1072
V5442A1022
1 290
1 458
1 560
2 560
1 081
15-4
15-4
15-4
15-4
15-6
V6000D0080A
V6000D0100A
V6000D0125A
V6000D0150A
V6000D0200A
13 086
17 872
26 231
37 760
85 149
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
V5442A1030
V5442A1048
V5442A1055
V5825B1001
V5825B1019
1 081
1 145
1 365
3 275
3 275
15-6
15-6
15-6
16-5
16-5
V6000D0250A
V6000D0300A
V6000D0350A
V6000D0400A
V9406DX015
155 020
209 557
270 780
496 306
952
8-11
8-11
8-11
8-11
8-9
V5825B1027
V5825B1035
V5825B1043
V5825B1050
V5825B1068
3 275
3 275
3 275
3 743
3 743
16-5
16-5
16-5
16-5
16-5
VA2200C001
VA2200C002
VA2200D001
VA2201D012
VA2201D014
1 160
1 409
81
34
34
7-4, 7-7
7-4, 7-7
5-2, 5-4, 5-5, 5-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
V5825B1076
V5825B1084
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
4 678
5 612
715
715
715
16-5
16-5
16-2
16-2
16-2
VA2201D015
VA2201D016
VA2201D018
VA2201D020
VA2201E012
34
34
34
34
64
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
715
715
715
1 170
1 170
16-2
16-2
16-2
16-2
16-2
VA2201E014
VA2201E015
VA2201E016
VA2201E018
VA2201E020
64
64
64
64
64
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
V5832A4008
V5832A4016
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
405
725
2 761
2 761
2 761
16-2
16-2
16-4
16-4
16-4
VA2400A002
VA2500A001
VA2501A010
VA2501A032
VA2510C015
482
589
196
296
238
12-51
8-8
8-6, 8-8
8-6, 8-8
8-6, 8-8
V5832B2109
V5832B2117
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
3 667
4 859
1 130
1 130
1 130
16-4
16-4
16-6
16-6
16-6
VA2510C020
VA2510C025
VA2510C032
VA2510C040
VA2510C050
264
359
418
478
596
8-6, 8-8
8-6, 8-8
8-6, 8-8
8-6, 8-8
8-6, 8-8
V5833A1037
V5833A1045
V5833A1052
V5833A1060
V5833A2076
1 130
1 130
1 554
1 820
2 619
16-6
16-6
16-6
16-6
16-8
VA3400A001
VA3401A008
VA3500A001
VA3502A001
VA620A1012
450
137
411
1 120
26
8-3, 12-51
8-4
8-6, 8-8
8-6
5-12, 8-10
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
V5833A3009
2 619
2 619
3 177
4 355
1 554
16-8
16-8
16-8
16-8
16-6
VA620A1515
VA620A2018
VA621A1012
VA621A1515
VA621A2018
26
26
85
85
121
5-12, 8-10
5-12, 8-10
5-12
5-12
5-12
0-25
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
VA622B1514
VA622B1516
VA720C1200
VA720C1400
VA720C1500
233
233
161
161
161
5-12
5-12
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
VR170-21/2A
VR170-2A
VR170-3/4A
VR300-100A
VR300-150A
13 513
7 542
2 821
93 941
154 185
13-14
13-14
13-14
13-12
13-12
VA720C1600
VA721C1211
VA721C1420
VA721C1615
VA721C1620
161
166
166
166
166
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
VR300-200A
VR300-250A
VR300-300A
VR300-350A
VR300-400A
214 428
331 852
469 699
663 703
1 067 031
13-12
13-12
13-12
13-12
13-12
VA721C1820
VA722C1420
VA722C1620
VA722C1820
VA722C2020
166
190
190
190
190
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
7-4, 7-5, 7-7
VR300-450A
VR300-50A
VR300-65A
VR300-80A
VRM20
1 562 257
73 518
79 645
87 814
9 344
13-12
13-12
13-12
13-12
15-8
VA7401A015
VA7401A020
VA7401A025
VA7405A015
VA7405A020
132
169
301
296
356
12-57
12-57
12-57
12-57
12-57
209
188
188
744
744
7-3, 7-7
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
VA8201FV02
VA8210A001
133
217
VST06-11/4A
VST06-11/4B
VST06-1A
VST06-1B
VST06-2A
419
419
293
293
1 089
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9
VS1200SLGB01
VST06-1/2A
VST06-1/2B
VST06-11/2A
VST06-11/2B
VA8300A001
VC2010ZZ00/U
382
1 200
5-4
4-3, 4-4, 4-5, 4-8, 5-2,
5-5, 5-7
5-9, 6-2, 6-3, 6-4
9-3
VC2611ZZ00/U
VC4012ZZ00/U
VC51-A
VC6012ZZ00/U
VC8010ZZ00/U
1 494
2 065
1 348
1 220
1 789
9-3
9-3
12-59
9-3
9-3
VST06-2B
VST06-3/4A
VST06-3/4B
VST06I-1/2A
VST06I-11/2A
1 089
230
230
2 580
7 178
12-4, 12-7, 12-9
12-4, 12-7, 12-9, 12-23
12-4, 12-7, 12-9
12-5
12-5
VC8611ZZ00/U
VCZAJ1000/U
VCZAP1000/U
VCZMH6000/U
VCZMP6000/U
1 621
1 050
1 125
1 082
1 226
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
VST06I-11/4A
VST06I-1A
VST06I-2A
VST06I-3/4A
VV300-100A
6 370
5 564
15 725
3 144
90 877
12-5
12-5
12-5
12-5
13-13
VE300-1/2A
VF04-1/2E
VF06-1/2A
VF06-1/2B
VF20A
5 646
985
1 552
1 552
822
10-6, 12-60
10-3
10-4
10-4
14-3, 14-5, 14-7
VV300-150A
VV300-200A
VV300-250A
VV300-300A
VV300-350A
142 952
202 175
316 536
458 466
653 493
13-13
13-13
13-13
13-13
13-13
VF20L
VF20L
VF20LN
VF20T
VM242A0101
1 294
1 365
1 632
1 137
40 710
14-7
14-3
14-5, 14-7
14-3, 14-5, 14-7
8-3, 8-4, 8-5, 8-6
VV300-400A
VV300-450A
VV300-50A
VV300-65A
VV300-80A
1 049 673
1 552 046
61 469
70 455
80 667
13-13
13-13
13-13
13-13
13-13
VMM20
VMM20-24
VMM30
VMM30-24
VMM40
7 122
8 029
8 460
8 913
8 868
15-8
15-8
15-8
15-8
15-8
W
1 433
10-5
VMM40-24
VR170-1/2A
VR170-11/2A
VR170-11/4A
VR170-1A
9 480
2 635
6 103
5 467
3 099
15-8
13-14
13-14
13-14
13-14
Z
9 013
9 013
9 013
12-30
12-30
12-29, 12-30
0-26
www.honeywell.cz/acs
WS300NK
Z11AS-1/2A
Z11AS-1/2B
Z11AS-1A
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla
Cena
Strana
Objednací èísla
Cena
Strana
Z11AS-1B
Z11S-A
Z11S-B
Z171T-1/2A
Z171T-11/4A
9 013
8 054
8 054
1 516
2 483
12-29, 12-30
12-23, 12-25, 12-27, 12-31
12-23, 12-25, 12-27, 12-31
13-14
13-14
ZR125FA
ZR150FA
ZR15MA
ZR200FA
ZR20MA
24 982
26 260
2 464
31 888
2 327
15-5
15-5
15-5
15-5
15-5
Z74S-AN
ZN170-1/2A
ZN170-11/2A
ZN170-11/4A
ZN170-1A
4 415
2 292
3 876
2 854
2 660
12-20, 12-21, 12-30
13-14
13-14
13-14
13-14
ZR25FA
ZR25MA
ZR32FA
ZR32MA
ZR40FA
2 993
2 528
3 293
2 610
3 412
15-5
15-5
15-5
15-5
15-5
ZN170-21/2A
ZN170-2A
ZN170-3/4A
ZN170-3A
ZPFL1
6 318
5 393
2 348
7 078
1 105
13-14
13-14
13-14
13-14
3-3
ZR40MA
ZR50FA
ZR65FA
ZR80FA
2 898
4 258
5 168
9 566
15-5
15-5
15-5
15-5
ZR06F
ZR06K
ZR100FA
ZR10K-1
ZR10K-11/2
228
228
12 029
292
345
12-17
10-5, 11-11, 12-18
15-5
12-27
12-27
0-27
0-28
www.honeywell.cz/acs
Termostaty
Mechanické prostorové termostaty
Prostorové termostaty pro FCU
Digitální prostorové termostaty
Kapilárové a pøíložné termostaty
Strana
1-2
1-5
1-7
1-14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mechanické prostorové termostaty
Mechanické prostorové termostaty
1
T4360A - Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany se
spínacími kontakty
Mechanický prostorový termostat protimrazové ochrany.
Používá se pro protimrazovou ochranu budov, vnitøního vybavení a venkovního potrubí.
2
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Vhodné pro
protimrazovou ochranu
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 20 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ne
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
10(3) A
Kryt proti nedovolené
manipulaci
ano
Jazyk specifikace
angliètina
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
Pro protimrazovou ochranu potrubí je nutné pøipojit pøíložný termostat
na potrubí L641B1004. T4360A reguluje vytápìní v závislosti na
snížené teplotì a L641B vypne vytápìní, když se potrubí ohøeje.
Objednací èísla
T4360A1009
8
9
10
11
12
13
14
1-2
www.honeywell.cz/acs
Cena
631
Mechanické prostorové termostaty
1
T4360BCEF - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní se spínacími kontakty
Mechanický prostorový termostat.
Pro regulaci prostorové teploty v otopných systémech s plynovým ventilem, zónovým ventilem,
obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd.
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Vhodné pro
elektrické vytápìní
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ne
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
16 A
2
3
4
5
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu vytápìní.
Funkce indikátoru
–
vytápìní sepnuto
6
Objednací èísla
T4360B1007
T4360B1031
Cena
578
650
7
8
9
10
11
12
13
14
1-3
Mechanické prostorové termostaty
1
T4360D - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní/chlazení, 230Vac,
spínací SPST kontakty
Mechanický prostorový termostat.
Pro regulaci prostorové teploty v systémech s manuálním pøepínaèem vytápìní/chlazení.
2
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Vhodné pro
náhrady
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ne
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Režim ruèního ovládání
vytápìní/chlazení
vytápìní/chlazení
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
6(2) A
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
kontrolku lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných
funkcí.
Funkce indikátoru
–
závislé na pøipojení
8
9
10
11
12
13
14
1-4
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
T4360D1003
T4360D1011
Cena
677
744
Mechanické prostorové termostaty
T6360 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní nebo chlazení s
pøepínacími kontakty
1
Mechanický prostorový termostat.
Pro regulaci prostorové teploty v otopných a chladících systémech s plynovým ventilem, zónovým
ventilem, obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd.
2
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací SPDT kontakty, 230 Vac, vytápìní 10 A (odporová zátìž),
3 A (induktivní zátìž); chlazení 6 A (odporová zátìž), 2 A (induktiní
zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
3
4
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
5
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo jiných
funkcí.
Topné tìlísko
–
•
•
Funkce indikátoru
závislé na pøipojení
–
závislé na pøipojení
Objednací èísla
T6360A1012
T6360B1002
T6360B1010
Cena
638
578
659
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1-5
Mechanické prostorové termostaty
1
T8360 - Mechanický prostorový termostat pro vytápìní a spínacími kontakty
Mechanický prostorový termostat s pozlacenými spínacími kontakty a vestavìným 18 ohmovým
odporem.
Pro nízkonapì¤ovou regulaci v otopných systémech se zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem,
kotlem atd.
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Spínací SPST kontakty, 24Vac, 88..127 mA pøi zapojené
odporové zátìži
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ano
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
10..500 mA v pøípadì nepøipojené odporové zátìže v sérii na
svorku 1.
7
Objednací èísla
T8360A1000
8
9
10
11
12
13
14
1-6
www.honeywell.cz/acs
Cena
649
Prostorové termostaty pro FCU
Prostorové termostaty pro FCU
1
T6590 - Digitální prostorové termostaty pro FCU
Digitální termostat s displejem pro øízení fan-coilových jednotek.
Digitální prostorové termostaty øady T6590 jsou vhodné pro dvoubodovou P+I regulaci ventilu
pøípadnì ventilu a ventilátoru ve fan-coilových a malých klimatizaèních jednotkách.
Moderní, atraktivní a komplexní nastavení modelu T6590 jsou vhodné pro široký okruh aplikací.
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací kontakty, 230 Vac, 3 A (odporová zátìž),
1 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 32 oC
Výstupní signál
Zap/Vyp P+I, 230Vac
Teplotní snímaè
NTC20k
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
98 mm; 147 mm; 30 mm
2
3
4
5
Napájení
230 Vac; 3 VA
Umístìní èidla
vestavìné
Další popis
Obsahuje následující funkce:
• Servisní režim pro detailní nastavení mnoha parametrù
• Energeticky úsporný režim aktivovatelný externím vstupem
• Nastavitelné mrtvé pásmo pro souèasné ovládání vytápìní i
chlazení
• Nastavitelné omezení min. a max. žádané teploty
• Nastavitelná minimální doba rozepnutí relé (vytápìní nebo
chlazení) napø. pro ochranu kompresoru proti èastému spínání
• V pøípadì ztráty napájení se nakonfigurované hodnoty trvale
uchovají v pamìti EEPROM
• Možnost pøipojení vzdáleného snímaèe referenèní teploty
(nìkteré modely)
Provedení
Pro 2-trubkové systémy
Pro 4-trubkové systémy
Objednací èísla
T6590A1000
T6590B1000
6
7
8
Cena
1 871
2 093
9
10
11
12
13
14
1-7
Prostorové termostaty pro FCU
1
T6370/T6371 - Mechanický termostat pro FCU, 230Vac, 2-trubkové jednotky,
pouze ovládání rychlosti ventilátoru
2
Mechanický termostat pro FCU.
Pouze pro regulaci rychlosti ventilátoru v soustavách s fan-coilovými jednotkami a malými VZT
jednotkami.
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací kontakty, 230Vac, 4 A (odporová zátìž),
2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ano
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
130 mm; 85 mm; 40 mm
Další popis
Pro automatické pøepínání mezi vytápìním a chlazením v závislosti
na teplotì pøívodní topné vody do FCU je nutné k T6371C pøipojit
pøíložný termostat L641B1004.
Vytápìní /
chlazení
vytápìní
nebo chlazení
vytápìní
nebo chlazení
vytápìní a
chlazení
vytápìní a
chlazení
8
9
Funkce
ruèního
ovládání
–
Pøepínaè
ventilátoru
pøepínaè
zap/vyp
pøepínaè
zap/vyp
pøepínaè
zap/vyp
1/2/3
–
1/2/3
1/2/3
10
11
12
13
14
1-8
www.honeywell.cz/acs
–
Režim ruèního
Automatické
ovládání
pøepínání
vytápìní/chlazení vytápìní/chlazení
–
–
Objednací èísla
Cena
T6370A1010
622
–
T6371A1019
965
vytápìní/chlazení
–
T6371B1017
1 109
–
externí termostat
T6371C1015
965
Digitální prostorové termostaty
Digitální prostorové termostaty
1
Digitální prostorový termostat DT90
Digitální prostorový termostat vybavený velkým LCD displejem umožòuje jednoduché a pøehledné
ovládání.
Pro regulaci prostorové teploty ve vytápìcích systémech s kotlem, zónovým ventilem, obìhovým
èerpadlem atd.
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 8 A (odporová zátìž),
2 A (induktivní zátìž)
Pevná hystereze
0,6 K
Zdroj napájení
bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie
Životnost baterií
minimálnì 1 rok
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35
2
3
4
oC
Výstupní signál
zap/vyp
Teplotní snímaè
NTC10k
Umístìní èidla
vestavìné
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
5
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
88 mm; 83 mm; 32 mm
Další popis
Další vlastnosti:
• atraktivní moderní design, který neruší v žádném interiéru
• jednoduchá obsluha
• nastavování požadované teploty eliminuje nechtìné zadání teploty
a její nechtìnou zmìnu
• v pøípadì vypnutí termostatu se aktivuje funkce protimrazové
ochrany
Provedení
Digitální termostat
Digitální termostat s ECO módem
6
Objednací èísla
DT90A1008
DT90E1012
Cena
1 051
1 257
7
8
9
10
11
12
13
14
1-9
Digitální prostorové termostaty
1
Bezdrátový prostorový termostat DT92
Termostat DT92 se skládá z termostatu a reléové jednotky, které mezi sebou obousmìrnì bezdrátovì
komunikují. Tento termostat není programovatelný, obsahuje velký LCD displej a je možno ho ovládat
pomocí tøí tlaèítek.
Pro ovládání kotlù, zónových ventilù, èerpadel, termoelektrických pohonù
a FCU jednotek.
• termostat obsahuje samouèící se TPI Fuzzy logiku
• nastavitelné pásmo proporcionality
• nastavitelný èas sepnutí/vypnutí
• protimrazová ochrana
• teplotní omezení
• instalaèní mód
• kontrola síly signálu
2
3
4
5
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
jednotka relé s SPDT-kontaktem 24..230 Vac, zátìž 5 A odporová,
3 A induktivní; bezpotenciálový kontakt
Zdroj napájení
6
• jednotka relé: 230 V, 1 VA
• napájení termostatu: baterie 2 x 1,5 V AA alkalické
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Výstupní signál
zap/vyp
Funkce ruèního ovládání
-vyp/standby, -nastavení, -ECO
7
Zobrazované funkce
8
termostat:
• prostorový termostat, nastavení, mód vyp/standby, stav relé,
RF komunikace, mód ECO a èasovaè
• protimrazová ochrana, vnitøní chyba, indikace baterií, indikace
ztráty komunikace
Indikace LED
jednotka relé:
• zelená LED pro zobrazení stavu relé zap/vyp, test pøenosu
• èervená LED pro indikaci stavu pøi párování s jednotkou relé,
ztráta komunikace
9
Ochrana proti úrazu elektrický
proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
Termostat s reléovou jednotkou
10
Provedení
základní
s tlaèítkem ECO
11
Objednací èísla
DT92A1004
DT92E1000
Cena
3 157
3 283
BDR91A1000
2 190
Náhradní díly
Reléová jednotka bezdrátovì ovládaná, 5(3)A 230V AC
(pro systém EvoHome, bezdrátové termostaty)
12
13
14
1-10
www.honeywell.cz/acs
Digitální prostorové termostaty
Sedmidenní konfigurovatelný prostorový termostat CM507
1
Termostat CM507 je urèen k èasovì a teplotnì øízené regulaci otopných systémù domù a bytù. Lze jej
využít ve spojení s plynovými, olejovými a kombinovanými kotli. Termostat CM507 má velký LCD
displej a jednoduché rozmístìní ovládacích prvkù umožòující snadnou instalaci a obsluhu. Zaøízení je
vhodné pro uživatele, kteøí touží po pøesné a spolehlivé regulaci teploty s možností programování a
jednoduchého ovládání.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles v otopných systémech.
2
Zdroj napájení
Bateriové napájìní, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie - souèástí dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Spínací SPST kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A (odporová
zátìž), 0,5..2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
4
5
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
88,5 mm; 133 mm; 26 mm
Standardní èasový
formát displeje
24 h
Dovolená
ano
6
7
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Provedení
7-denní programovatelný termostat CM507
Další popis
3
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Servisní režim pro nastavení
8
Prostorový termostat
Objednací èísla
CMT507A1007/U
Cena
845
9
10
11
12
13
14
1-11
Digitální prostorové termostaty
1
7-denní konfigurovatelný prostorový termostat CM707
Termostat CM707 je konfigurovatelný prostorový termostat s týdenním programem.
Termostat se vyznaèuje snadnou instalací, pøehledným LCD displejem a jednoduchou obsluhou.
Nastavení termostatu umožòuje 4 teplotní zmìny bìhem jednoho dne.
Termostat se používá k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových
èerpadel, termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles v otopných
systémech.
2
3
4
5
6
7
Zdroj napájení
Bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie - souèástí dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A
(odporová zátìž), 0,5..2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
88,5 mm; 133 mm; 26 mm
Standardní èasový
formát displeje
24 h
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Další popis
8
• Èasový program je uložen v pamìti EEPROM
• Servisní režim pro detailní nastavení
Prostorový termostat
Objednací èísla
CMT707A1011
9
10
11
12
13
14
1-12
www.honeywell.cz/acs
Cena
1 949
Digitální prostorové termostaty
1
Bezdrátový 7-denní konfigurovatelný prostorový termostat CM727RF
Termostat CM727 je bezdrátový konfigurovatelný prostorový termostat s týdenním programem.
Termostat se vyznaèuje snadnou instalací, pøehledným LCD displejem a jednoduchou obsluhou.
Nastavení termostatu umožòuje 4 teplotní zmìny bìhem jednoho dne. Provedení regulátoru umožòuje
bezdrátovou komunikaci mezi termostatem a reléovou jednotkou, která je souèástí balení.
Používá se k ovládání kombinovaných plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles (<10A).
Zdroj napájení
Pokojová jednotka CM727: bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické
baterie jsou souèástí dodávky; reléová jednotka: sí¤ové napájení 230
V, 50 Hz
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 10 A odporovì, 3 A induktivnì
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30 (pokojová i reléová jednotka)
Frekvence rádiové
komunikace
868 ... 868,6 MHz
Odolnost proti blokování
Tøída pøijímaèe 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 35 oC
Øídící funkce
Fuzzy logika
Teplotní nastavení pro den
6
5
6
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Dovolená
ano
Optimalizace
ne
Standardní èasový
formát displeje
24 h
7
8
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Provedení
Bezdrátový 7-denní programovatelný termostat se spec. módy
CM727
Další popis
Možnost nastavení až 4 nezávislých teplotních zmìn bìhem jednoho
dne
• Každá pokojová jednotka mùže být navázána na nìkolik reléových
jednotek (napø. pro regulaci nìkolik a topných panelù)
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Pøednastavená bezdrátová RF komunikace mezi pokojovou
jednotkou a reléovou jednotkou
• Servisní režim pro detailní nastavení
9
Prostorový termostat
Objednací èísla
CMT727D1016
10
11
12
Cena
2 999
13
Reléová jednotka BDR91
Reléová jednotka s možností manuálního vypnutí
3
4
Rozlišení nastavení èasu
Prostorový termostat s reléovou jednotkou
2
BDR91A1000
2 190
14
1-13
Digitální prostorové termostaty
1
Sedmidenní konfigurovatelný prostorový termostat CM907
CM907 je moderní programovatelný prostorový termostat založený na osvìdèené jednoduché filozofii
použité u CM67. Extrémnì velký dynamický LCD displej s podsvícením, rozmístìní tlaèítek a novì
instalované tlaèítko ‘OK’ usnadòují instalaci a následnou obsluhu.
Termostat se používá k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových
èerpadel, termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles nebo pro
vzduchotechnické jednotky.
2
3
4
5
6
7
8
9
Zdroj napájení
Bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA, alkalické baterie jsou souèástí
dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..8 A (odporová
zátìž), 0,5..3 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Teplotní nastavení pro den
6 nezávislých teplotních nastavení
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
89 mm; 133 mm; 26 mm
Dovolená
ano
Optimalizace
ano
Standardní èasový
formát displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Popis výrobku
Programovatelný prostorový termostat CM907
Provedení
7-denní programovatelný termostat se spec. módy s podsvíceným
displejem CM907
Další popis
10
11
• Podsvícený LCD displej
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Èasový program je uložen v EEPROM
• Vstup pro pøipojení oddìleného teplotního èidla nebo èidla
venkovní teploty
• Vstup pro pøipojení telefonního terminálu
• Servisní režim pro detailní nastavení
Prostorový termostat
12
Objednací èísla
CMT907A1074
Cena
2 313
Oddìlené teplotní èidlo pro CM907
F42010972 001
1 040
Èidlo venkovní teploty pro CM907
F42010971 001
521
Svorkovnice pro pøipojení telefonního terminálu k CM907
F42010977 001
88
Pøíslušenství
13
14
1-14
www.honeywell.cz/acs
Digitální prostorové termostaty
Bezdrátový 7-denní konfigurovatelný prostorový termostat CM927RF
1
Termostat CM927 je bezdrátový konfigurovatelný prostorový termostat s týdenním programem.
Termostat se vyznaèuje snadnou instalací, pøehledným a podsvíceným LCD displejem a jednoduchou
obsluhou. Nastavení termostatu umožòuje 6 teplotních zmìn bìhem jednoho dne. Provedení
regulátoru umožòuje bezdrátovou komunikaci mezi termostatem a reléovou jednotkou, která je
souèástí balení.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles nebo pro
vzduchotechnické jednotky.
2
Zdroj napájení
Pokojová jednotka CMT927B: bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA
Alkalické baterie jsou souèástí dodávky; Reléová jednotka: sí¤ové
napájení 230 V, 50 Hz
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 10 A odporovì, 3 A induktivnì
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30 (pokojová i reléová jednotka)
Frekvence rádiové
komunikace
868 ... 868,6 MHz
Odolnost proti blokování
Tøída pøijímaèe 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
0 ... 35 oC
Øídící funkce
Fuzzy logika
Teplotní nastavení pro den
6
6
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
ano
Optimalizace
ano
Standardní èasový
formát displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Displej
Èesky/Slovensky/Polsky
Další popis
4
5
Rozlišení nastavení èasu
Dovolená
3
7
8
9
10
• Podsvícený LCD displej
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Pøednastavená bezdrátová RF komunikace mezi pokojovou
jednotkou a reléovou jednotkou
• Servisní režim pro detailní nastavení
11
Prostorový termostat
Prostorový termostat s reléovou jednotkou
Objednací èísla
CMT927A1072
Cena
4 199
12
BDR91A1000
2 190
13
Reléová jednotka BDR91
Reléová jednotka s možností manuálního sepnutí
14
1-15
Digitální prostorové termostaty
1
Digitální konfigurovatelný OpenTherm regulátor CR04
Pokojové jednotky série CR04 pøedstavují novou generaci digitálních pokojových jednotek s
konfigurovatelným pokojovým regulátorem teploty využívající komunikaèní protokol OpenTherm.
Tyto jednotky mohou být použity jako hlavní souèást systému a nebo jako pøíslušenství k systémùm,
vybavených odpovídajícím rozhraním pro komunikaci s tímto typem jednotek.
Používá se k ovládání kotlù využívající komunikaèní protokol OpenTherm.
2
3
Zdroj napájení
Regulátor je napájen z kotle.
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Øídící funkce
4
5
6
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Standardní èasový
formát displeje
24 h
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk na ovládacím panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Provedení
Digitální programovatelný openTherm regulator CR04
Další popis
7-denní vytápìcí program, 7-denní program pro ohøev TUV
• zobrazení provozních stavù kotle
• 3 nastavitelné teplotní úrovnì, diagnostika poruch
• 5 základních topných programù pøednastavených z výroby
• možnost okamžité zmìny teploty
• automatický a ruèní provoz a režim vypnutí s protimrazovou
ochranou
• dálková kontrola a programování parametrù kotle, napájení
regulátoru z kotle
• dvouvodièové propojení s kotlem bez polarity
• ekvitermní funkce, optimalizace startu kotle
7
8
Regulátor OpenTherm
Objednací èísla
CR11006
9
10
11
12
13
14
1-16
www.honeywell.cz/acs
Cena
3 645
Kapilárové a pøíložné termostaty
Kapilárové a pøíložné termostaty
1
Universální termostat s kapilárou a SPDT kontaktem, L6188
Termostat pro omezení a øízení teploty topné vody v hydronických systémech pro vytápìní.
Elektrické nastavení
• 10A pøi 250Vac, odporová zátìž
• 2,5A pøi 250Vac, induktivní zátìž
• 15A pøi 250Vac, rotor
• 2A pøi 24Vac, induinduktivní zátìž
2
Teplota prostøedí
0..70 oC
Svorky
6.3 mm rychlé pøipojení, vhodné pro 1/4"
Kontakt
SPDT
Montáž
imersní
Rozdílová teplota
4..10 oC
4
Kryt
ano
Znaèka na koleèku
ano
Druh svorkovnice
rychlé pøipojení + šrouby
Teplotní
rozsah
25..95 oC
70..140 oC
40..110 oC
25..95 oC
25..95 oC
Délka
kapiláry
mm
22
22
22
22
1500
3
Montážní
konzola
Omezení
Kapilára
Zatlaèit
konektor
–
–
–
–
•
–
–
nízké + vysoké
–
–
•
•
–
•
–
–
–
•
–
–
Objednací èísla
Cena
L6188A2002U
L6188A2036U
L6188A2044U
L6188A2085U
L6188A2093U
1 168
1 221
1 415
993
812
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1-17
Kapilárové a pøíložné termostaty
1
Pøíložný termostat s pøepínacími kontakty, L641
Termostat L641 je urèen pro povrchovou montáž na zásobnících TUV nebo na potrubí.
Termostat L641B je možné instalovat pøímo na potrubí pro sledování maximální teploty, minimální
teploty nebo jako protimrazová ochrana otopného systému. Možné použití pro automatické pøepínání
vytápìní/chlazení v kombinaci s mechanickými termostaty.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 230Vac, 4 A (odporová zátìž), 2 A
(induktivní zátìž)
Pøipojení vodièù
Svorky (x3)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Pevná hystereze
10 oC
Teplota média
0 ... 95 oC
Okolní teplota
0 ... 70 oC
Teplotní snímaè
bimetal
Rozmìry (VxŠxH)
79 mm; 44 mm; 54 mm
Další popis
Termostaty jsou dodávány vèetnì montážního lanka (L641A) nebo
montážních spon na potrubí (L641B).
• Nastavení teploty šroubovákem s možností použití dodávaného
nastavovacího knoflíku (L641A).
• Krytka stupnice (L641B).
6
Vhodné pro
7
Pøíložný termostat
Pøíložný termostat
pro nízké teploty
Pøíložný termostat
pro vyšší teploty
8
9
10
11
12
13
14
1-18
www.honeywell.cz/acs
Rozsah teplotního
nastavení
oC
40 ... 80
2 ... 40
50 ... 95
Montáž Kryt proti nedovolené
zaøízení
manipulaci
na nádrž
pøipáskování
k trubce
pøipáskování
k trubce
Objednací èísla
Cena
–
podporován
L641A1039
L641B1004
401
496
podporován
L641B1012
496
Zónové regulaèní systémy evohome
Strana
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
2-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátový zónový systém EvoHome
Centrální øídící jednotka evotouch je navržena pro centrální zónovou regulaci domù, bytù,
penzionù, kanceláøí apod. Jednotka evotouch bezdrátovì komunikuje ve frekvenèním pásmu
868MHz. Tím je zajištìna komunikace se všemi prvky pro regulaci vytápìní (napø. HR80 a HCE80)
a dále se všemi ostatními komponenty systému evohome. Øídící jednotka evotouch ovládá i èeský
jazyk. Díky modernímu designu a modulové architektuøe mùže být evotouch konfigurovatelný a
aktualizovatelný pro individuální požadavky zákazníka. V jednotce je možné nastavení nezávislých
èasových programù pro vytápìní až 8 zón (místností). Veškerá nastavení jsou možná
prostøednictvím bezdotykového displeje. Centrální jednotka umožòuje i vytvoøení speciálních
nestandardních èasových programù. Je možná instalace na stùl i na zeï.
Možnost využití jednotky pro vytápìní otopnými tìlesy, pro podlahové vytápìní, pøímotopná
tìlesa, ovládání smìšovacího ventilu, kotle a tepelného èerpadla.
• Regulace teploty každé místnosti (až 8 místností) podle individuálního èasového programu
• Lokalizace do èeského jazyka, intuitivní ovládání a pøehledná struktura uživatelských menu
• Velký dotykový displej, snadno èitelný - nastavitelný kontrast a úroveò podsvícení
• Moderní design, vymìnitelné rámeèky (lesklý bílý, broušená ocel nebo leštìná èerná barva)
• Snadné párování prvkù - rychlá instalace pøi minimálních nákladech
• Osvìdèená bezdrátová komunikace (žádné zásahy do interiéru, ideální pro stávající domy)
• USB port pro aktualizaci firmware
• Optimální regulace vytápìní, úspora nákladù
• Øídící jednotka EvoTouch je napájená 230 VAC, v dodávce jsou 2 záložní dobíjecí baterie AA
1,2V NiMH
2
3
4
5
Více informací
6
http://www.evohome.info
Provedení pro ÈR
Popis výrobku
sada evohome (øídící jednotka, bílý rámeèek, sada pro umístìní na stùl +
spínací jednotka BDR91 + 4x hlavice HR80)
sada evohome (øídící jednotka, bílý rámeèek, sada pro umístìní na stùl +
spínací jednotka BDR91)
øídící jednotka evotouch - bílý rámeèek
7
8
Objednací èísla
ATP924G1018
Cena
12 380
ATP921G1052
7 280
ATC928G1026
5 990
evotouch - pøíslušenství
9
Stojánek na stùl vèetnì napájecího adaptéru
ATF100
1 770
Sada pro montáž na zeï vèetnì napájecího adaptéru
ATF300
1 100
Sada 3 plastových rámeèkù (lesklý bílý, broušená ocel, leštìná èerná)
ATF400
590
10
11
12
13
14
2-2
www.honeywell.cz/acs
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
evohome - prvky systému
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, analogové ovládání kotle
(nutná anténa HRA80)
HCE80
6 900
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, reléové ovládání kotle
(nutná anténa HRA80)
HCE80R
7 400
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, analogové ovládání kotle
(integrovaná anténa)
HCC80
8 200
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, reléové ovládání kotle
(integrovaná anténa)
HCC80R
8 700
Anténa pro HCE80/HCE80R
HRA80
1 490
Rozšiøující modul pro HCC/HCE - pøidání dalších 3 zón
HCS80
2 400
Pokojový snímaè teploty
HCF82
1 960
Pokojový snímaè teploty s ovládacím koleèkem
HCW82
2 580
Digitální prostorový termostat
DTS92A1011
1 366
Digitální prostorový termostat s ECO tlaèítkem
DTS92E1020
1 586
Regulátor smìšovacího ventilu
HM80
5 760
Hlavice pro otopná tìlesa (bezdrátová)
HR80
1 490
Reléová spínací jednotka 5A
BDR91A1000
2 190
Reléová spínací jednotka 10A
R6660D1009
2 658
Snímaè venkovní teploty
HB85
4 600
Termopohony
Termopohon 230VAC, bez napìtí otevírá
MT4-230-NO
740
Termopohon 230VAC, bez napìtí zavírá
MT4-230-NC
740
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2-3
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Zónový regulátor pro systém evohome HCE80, HCC80, HCE80R, HCC80R
Zónový regulátor pro ovládání termoelektrických pohonù podlahového vytápìní. Tento regulátor
je urèený pro bezdrátový systém evohome a v základní verzi je schopen ovládat 5 zón. Pomocí
rozšiøujícího modulu HCS80 lze ovládat celkem 8 zón podlahového vytápìní. Pro snímání
prostorové teploty je možné využít bezdrátové nástìnné moduly HCF82, HCW82 a DT92.
• Dvoutlaèítkové ovládání
• Pøepínaè pro pohony bez napìtí otevøené/uzavøené
• Kontrolní LED stavu jednotlivých zón
• Kontrolní LED stavu otevøení ventilu
• Stálá kontrola bezdrátové RF komunikace
• Možné sbìrnicové propojení až 3 zónových regulátorù, pro tento systém staèí pouze jedna
integrovaná nebo externí anténa
2
3
Nastavení
4
Fyzické vstupy
• Pøipojení externí antény HRA80
• Vstup pro pøepínaè vytápìní/chlazení
Fyzické výstupy
• 15 konektorù pro pøipojení pohonù MT4-230 (jinak do max.
proudové zátìže)
• Výstup pro èerpadlové relé
• Analogová zpìtná vazba na zdroj tepla u zónových regulátorù
HCE80, HCC80, pøipojení do MCR, Panther, Tiger, Smile, Excel
• Reléová zpìtná vazba u zónových regulátorù HCE80R,
HCC80R(beznapì¤ový kontakt max. 42 V)
5
6
Montáž
7
Algoritmus regulace založený na fuzzy logice
Na DIN lištu nebo na zeï
Svorkovnice
Konektory s klipem
Napájení
230 Vac, 50Hz, 1750 VA s možností pøipojení èerpadla (max. 6 A)
Více informací
http://ufh.ecc.emea.honeywell.com
Analogová zpìtná vazba
Popis výrobku
Regulátor pro podlahové vytápìní (nutná externí anténa HRA80)
Regulátor pro podlahové vytápìní s externí anténou
8
Objednací èísla
HCE80
HCC80
Cena
6 900
8 200
Objednací èísla
HCE80R
Cena
7 400
HCC80R
8 700
Objednací èísla
HCS80
HRA80
Cena
2 400
1 490
Reléová zpìtná vazba
9
Popis výrobku
Zónový regulátor pro 5 zón, bez antény, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, evotouch, HCW82 a HCF82, reléový výstup
Zónový regulátor pro 5 zón, integrovaná anténa, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, evotouch, HCW82 a HCF82, reléový výstup
10
Pøíslušenství
Popis výrobku
Rozšiøující modul - zvýší u HCC80 a HCE80 poèet zón na 8
Externí anténa - pro zónový regulátor HCE80
11
12
Pohony
13
Termoelektrický pohon SmartT, 230V/50Hz, bez proudu otevøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.
MT4-230-NO
740
Termoelektrický pohon SmartT, 230V/50Hz, bez proudu uzavøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.
MT4-230-NC
740
14
2-4
www.honeywell.cz/acs
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátový prostorový termostat DT92
Termostat DT92 se skládá z termostatu a reléové jednotky, které mezi sebou obousmìrnì
bezdrátovì komunikují. Tento termostat není programovatelný, obsahuje velký LCD displej a je
možno ho ovládat pomocí tøí tlaèítek.
Pro ovládání kotlù, zónových ventilù, èerpadel, termoelektrických pohonù a FCU jednotek.
• termostat obsahuje samouèící se TPI Fuzzy logiku
• nastavitelné pásmo proporcionality
• nastavitelný èas sepnutí/vypnutí
• protimrazová ochrana
• teplotní omezení
• instalaèní mód
• kontrola síly signálu
2
3
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a zatížitelnost
kontaktù spínaèe
jednotka relé s SPDT-kontaktem 24..230 Vac, zátìž 5 A odporová,
3 A induktivní; bezpotenciálový kontakt
Zdroj napájení
4
• jednotka relé: 230 V, 1 VA
• napájení termostatu: baterie 2 x 1,5 V AA alkalické
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Výstupní signál
zap/vyp
Funkce ruèního ovládání
-vyp/standby, -nastavení, -ECO
Zobrazované funkce
termostat:
• prostorový termostat, nastavení, mód vyp/standby, stav relé,
RF komunikace, mód ECO a èasovaè
• protimrazová ochrana, vnitøní chyba, indikace baterií, indikace
ztráty komunikace
5
6
Indikace LED
jednotka relé:
• zelená LED pro zobrazení stavu relé zap/vyp, test pøenosu
• èervená LED pro indikaci stavu pøi párování s jednotkou relé,
ztráta komunikace
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
7
8
9
Termostat s reléovou jednotkou
Provedení
základní
s tlaèítkem ECO
Objednací èísla
DT92A1004
DT92E1000
Cena
3 157
3 283
Bezdrátový digitální pokojový termostat, bez releové jednotky,
komunikace se systémem EvoHome
DTS92A1011
1 366
Bezdrátový digitální pokojový termostat, bez releové jednotky,
EKO tlaèítko, komunikace se systémem EvoHome
DTS92E1020
1 586
Reléová jednotka bezdrátovì ovládaná, 5(3)A 230V AC
(pro systém EvoHome, bezdrátové termostaty)
BDR91A1000
2 190
Náhradní díly
10
11
12
13
14
2-5
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátový prostorový snímaè HCF82
Prostorový snímaè HCF82 je urèen pro mìøení prostorové teploty, která je bezdrátovì pøenášena
do nadøazeného øídicího systému (Hometronic nebo evotouch).
Pro snímání prostorové teploty
• Montáž na zeï
2
3
4
5
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Zdroj napájení
Alkalické baterie 2x AAA
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Indikace LED
Požadavek vytápìní
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
Provedení
standard
Prostorový snímaè
Objednací èísla
HCF82
6
Cena
1 960
Bezdrátový prostorový snímaè s korekcí HCW82
7
Prostorový snímaè HCW82 je urèen pro mìøení prostorové teploty, která je bezdrátovì pøenášena
do nadøazeného øídicího systému (evotouch). Prostorový snímaè obsahuje koleèko pro nastavení
požadované teploty.
Pro snímání prostorové teploty a nastavení korekce
• Montáž na zeï
8
9
10
11
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Zdroj napájení
Alkalické baterie 2x AAA
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 35 oC
Indikace LED
Požadavek vytápìní
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
Provedení
standard
Prostorový snímaè s korekcí
Objednací èísla
HCW82
12
13
14
2-6
www.honeywell.cz/acs
Cena
2 580
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátová hlavice HR80
Bezdrátová termostatická hlavice, komunikace se systémem evohome a termostatem CM927.
Bezdrátovou hlavici HR80 je možno nasadit ma bìžnì používané otopné systémy typu Honeywell,
Braukmann, MNG, Heimeier, Danfoss RA atd...
Øídící funkce
Øízení prostorové teploty, úspora energie, monitorovací funkce a
protimrazová ochrana
Rozsah teplotního nastavení
8 ... 28 oC
Teplotní snímaè
NTC20k
Umístìní èidla
vestavìné
Teplota protimrazové ochrany 5
2
3
oC
Baterie
obsahuje 2 x AA
Rozmìry (VxŠxH)
80 mm; 50 mm; 105 mm
4
Objednací èísla
HR80
Cena
1 490
5
Pøíslušenství
HVS80
607
Vaillant
HCA1VEL
170
Oventrop
HU01
571
Herz HR
HU02
539
Danfoss RAV/RAVL/RA
EVA1-DANFOSS
267
Ochranný kryt pro hlavici HR80
6
Adaptéry pro HR80
7
8
9
10
11
12
13
14
2-7
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Regulátor pro ovládání smìšovacích ventilù HM80
Bezdrátový regulátor urèený pro ovládání smìšovacích ventilù instalovaných v systémech
pro chlazení nebo vytápìní. Regulátor pøijímá øídicí signály požadavku vytápìní bezdrátovì
(RF 868,3 MHz) ze systému evohome.
2
Výstupní signál
3
Øídící funkce
4
5
6
• 2x 230 V (3 A) ne kontaktech relé pro otevøení nebo uzavøení
smìšovacího ventilu (ne bezpotenciálový kontakt!)
• 230 V (3 A) na kontaktech relé pro sepnutí nebo vypnutí èerpadla
(ne bezpotenciálový kontakt!)
øízení prostorové teploty; øízení teploty vody (volitelné)
Funkce ruèního ovládání
tlaèítko pro zapnutí/vypnutí pohonu
Indikace LED
funkce smìšování zap./vyp.: èervená/zelená; sepnutí èerpadla:
zelená; a nìkolik chybných hlášení: èervená
Napájení
230 V;50Hz; max. 1380 VA
Vzdálenost pro radiovou
komunikaci
30 m
Odolnost proti blokování
Pøijímaè tøídy 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Krytí
IP54
Montáž
na DIN lištu nebo na zeï
Rozmìry (VxŠxH)
161,5 mm; 121 mm; 46 mm
Popis výrobku
Regulátor pro smìšovací ventily
Regulátor
Objednací èísla
HM80
7
Cena
5 760
Dodateèné výrobky pro HM80
T7414C1012
Teplotní snímaè (volitelný)
608
8
Reléová jednotka bezdrátovì ovládaná BDR91
Reléová jednotka BDR91 je urèená pro spínání zdrojù tepla. V pøípadì, že systém evotouch vyšle
požadavek na sepnutí zdroje tepla, je signál bezdrátovì pøenesen do reléové jednotky, která zdroj
tepla sepne.
• Úspora èasu: Jednoduchá instalace díky bezdrátové RF komunikaci
9
Informace
10
11
Napájení 230 Vac, 50 Hz
• Pøepínací kontakt, 24...230 Vac, 5 A odporovì, 3 A induktivnì
Jazyk specifikace
Èesky
Zahrnuje
1x BDR91
Další popis
Certifikace CE. Dosah bezdrátové RF komunikace 30 m v obytné
budovì, frekvence RF komunikace je 868 MHz.
Objednací èísla
BDR91A1000
12
13
14
2-8
www.honeywell.cz/acs
Cena
2 190
Detektory a alarmy
Detektory a alarmy
Strana
3-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Detektory a alarmy
Detektory a alarmy
Detektor oxidu uhelnatého H450
Detektor úniku oxidu uhelnatého umožòuje zjistit pøítomnost oxidu uhelnatého ve vzduchu.
Detektor umožòuje zjistit obsah oxidu uhelnatého od hodnoty 50 ppm.
Detektor zjiš¤uje obsah oxidu uhelnatého ve vzduchu. Pøístroj se instaluje v místnostech, které
obsahují spotøebiè paliva. Pøístroj musí být ve vzdálenosti 1 - 3 m od možného zdroje CO. Detektor
obsahuje zvukovou i vizuální indikaci obsahu CO.
2
Certifikace výrobku
CE certifikát
Další popis
Princip detekce: Elektrochemická komùrka
• Úrovnì alarmu: 50 ppm po dobu 60 až 90 minut, 100 ppm po dobu
10 až 40 minut, 300 ppm ménì než 3 minuty
• Napájení bateriemi
• Životnost 6,5 roku
3
4
Objednací èísla
H2109B0181SECS
5
Cena
1 395
Detektor oxidu uhelnatého s kontaktem SF340
Detektor úniku oxidu uhelnatého umožòuje zjistit pøítomnost oxidu uhelnatého ve vzduchu.
Detektor umožòuje zjistit obsah oxidu uhelnatého od hodnoty 50 ppm.
Detektor zjiš¤uje obsah oxidu uhelnatého ve vzduchu. Pøístroj se instaluje v místnostech, které
obsahují spotøebiè paliva. Pøístroj musí být ve vzdálenosti 1 - 3 m od možného zdroje CO. Detektor
obsahuje zvukovou i vizuální indikaci obsahu CO.
6
7
Certifikace výrobku
CE certifikát
Další popis
Princip detekce: Elektrochemnická komùrka
• Úrovnì alarmu: 50 ppm po dobu 60 až 90 minut, 100 ppm po dobu
10 až 40 minut, 300 ppm ménì než 3 minuty
• Napájení bateriemi
• Životnost 6,5 roku
8
Popis výrobku
CO ALARM SF340E - napájení 230VAC, záložní baterie, výmìnný snímací element
CO ALARM SF340F - napájení 230VAC, záložní baterie, výstupní relé,
možnost vzájemného propojení nìkolika detektorù, výmìnný snímací element
CO ALARM SF340F - napájení 12/24VAC, záložní baterie, výstupní relé,
možnost vzájemného propojení nìkolika detektorù, výmìnný snímací element
9
10
11
12
13
14
3-2
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
2102B0510
2102B0511
Cena
3 266
4 404
2102B0514
4 404
Detektory a alarmy
Detektor hoølavých plynù ZPFL
Detektor úniku hoølavých plynù umožòuje urèit rozsah a místo hoølavých plynù: zemního plynu,
metanu, propanu, butanu, LPG a LNG. Detektor je vybaven optickou a akustickou signalizací.
Alarm je urèen k použití v samostatných bytových jednotkách. Mùže být použit v bytech, domech,
ale nesmí být instalován ve venkovních prostorách.
Certifikace výrobku
CE certifikát
Další popis
Provedení do ruky
• Lehký, skladný, cenovì dostupný
• Jednoduché ovìøení provozuschopnosti
Objednací èísla
ZPFL1
2
3
Cena
1 105
5
Detektory úniku hoølavých plynù HF500
Detektory HF500 jsou navrženy jako kompletní øešení pro detekci zemního plynu/metanu a LPG
(propan-butan) pro domácnosti. K dispozici jsou dvì varianty: HF500NG pro detekci zemního
plynu a HF500LPG pro detekci LPG. Detektory se vyznaèují vysokou spolehlivostí, jednoduchou
instalací a snadným ovládáním. Detektory jsou vybaveny viditelnými stavovými LED diodami a
hlasitým poplachem indikují únik hoølavých plynù.
Detektory HF500 lze použít buï jako samostatná zaøízení, nebo mohou být využity jejich výstupní
relé pro ovládání elektromagnetického ventilu nebo k signalizaci na ovládacím panelu/poplašném
systému.
Další popis
Provedení
Detektor úniku zemního plynu
Detektor úniku LPG
4
6
7
• Detektor obsahuje katalytický senzor hoølavých plynù
• Obsahuje hlasitný i vizuální indikátor
• Integrované poplašné relé s pøepínacím kontaktem
• Implementovaná funkce vlastní kontroly
• Napájení 110 - 230 V stø., 50/60 Hz
• Životnost 5 let
Objednací èísla
HF500NG-EN
HF500LPG-EN
8
Cena
4 834
3 869
9
10
11
12
13
14
3-3
3-4
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice a pohony
Programovatelné termostatické hlavice
Termostatické hlavice
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
Speciální termostatické hlavice
Omezovaèe teploty vratné vody
Termoelektrické pohony, servopohony
Strana
4-2
4-3
4-8
4-9
4-14
4-15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Programovatelné termostatické hlavice
Programovatelné termostatické hlavice
Elektronická termostatická hlavice TheraPro HR90
Termostatická hlavice Honeywell TheraPro HR90 je elektronický regulátor vynikající moderním
provedením a funkcemi, které pøispívají k energetickým úsporám. Tato elektronická hlavice se používá
jako samostatné zaøízení, která se nasazuje na termostatické ventily a slouží pro lokální regulaci
vytápìní prostøednictvím otopných tìles. Hlavice se vyznaèuje velikým výklopným podsvíceným
displejem a jednoduchým ovládáním.
Díky jednoduchému uzamykajícímu mechanismu je možné hlavici jednoduše a rychle nainstalovat na
termostatický ventil. Implementovaný princip regulace umožòuje nastavení až 3 èasových programù.
Ihned po instalaci hlavice HR90 je aktivován pøednastavený program.
Na hlavici mohou být nastaveny rùzné provozní režimy a funkce:
• Režim automatický, ECO a manuální
• Prázdniny, párty a den volna (speciální program pro jeden volný den)
Úsporné funkce:
• Funkce otevøeného okna - uzavøení ventilu pøi otevøeném oknì.
• V ECO režimu dochází k poklesu prostorové teploty o 3oC
• Optimalizované øízení prostorové teploty - hlavice vypoèítává kdy má být ventil otevøen a uzavøen tak,
aby bylo dosaženo požadované prostorové teploty.
2
3
4
5
6
Funkce hodin
Èasový program mùže být individuálnì zmìnìn pro každý den.
Celkem mùže být nastaveno až 6 teplotní zmìn (dle èasu) se 3
rùznými teplotami. Èasový program a teploty jsou volnì nastavitelné.
Certifikace výrobku
Splòuje CE certifikaci
Rozsah teplotního nastavení
5 ... 30 oC
Teplota protimrazové ochrany 5 oC
7
8
Napájení
2 baterie 1,5V: LR6, AA, AM3, Litium nebo 2 nabíjecí baterie 1,2V
NiMH
Rozmìry (VxŠxH)
60 mm; 54 mm; 96 mm
Materiály
Polykarbonát
Krytí
IP30
Okolní teplota
0 ... 50 oC
Relativní vlhkost
10 ... 90 %rh
Zahrnuje
Adaptéry: Danfoss RA, Comap/Herz M28x1,5mm
Ovládací panel - jazyk
Polsky, Èesky, Maïarsky, Rumunsky, Slovensky
Další popis
9
• Vestavìný teplotní snímaè NTC
• Pøipojení M30x1,5
Odkazy:
10
11
Video (Anglicky)
http://hr90.ecc.emea.honeywell.com/env/video.avi
Video (Nìmecky)
http://hr90.ecc.emea.honeywell.com/gev/video.avi
Animace (Nìmecky)
http://hr90.ecc.emea.honeywell.com/gea/INSTALLATION.mp4
Animace (Nìmecky)
http://hr90.ecc.emea.honeywell.com/gea/
COMFORTFUNCTION.mp4
Animace (Nìmecky)
http://hr90.ecc.emea.honeywell.com/gea/PROGRAMMING.mp4
Sada obsahuje: Elektronická hlavice, podložku displeje, baterie, šrouby, adaptéry
Objednací èísla
HR90EE
12
13
14
4-2
www.honeywell.cz/acs
Cena
1 390
Termostatické hlavice
Termostatické hlavice
Thera-4 (T3000 ) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Honeywell Thera-4 Classic jsou teplotnì øízené proporcionální regulátory bez
pomocné energie. Termostatická hlavice v kombinaci s termostatickým ventilem (TRV) regulují
pokojovou teplotu prostøednictvím regulace vtoku vytápìcí vody do otopného zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných zaøízení.
• Pokud jsou hlavice použity s urèitými typy tìl Honeywell TRV, odpovídají evropským standardùm
EN215.
• Termostatické hlavice Thera-4 Classic jsou vhodné pro všechna tìla TRV a vstupy otopných tìles s
pøipojovacím závitem M30  1,5 a 11,5 mm.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
Certifikace výrobku
• Hlavice odpovídají evropským standardùm EN215
Blokování nastavené hodnoty
2
3
4
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Barva
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Certifikace dle EN215
ano
Další popis
5
6
• Moderní ergonomický design
• Kompaktní provedení
• Jednoduché omezení rozsahu
7
Thera-4 s pøipojením M30 x 1,5
Snímací
element
vnitøní
vnitøní
Délka
kapiláry
m
–
–
Rozsah teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 28
Nulová
poloha
Certifikace
dle TELL "A"
–
•
•
•
Objednací èísla
T3001
T3001W0
Cena
292
369
8
Thera-4 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Snímací
element
oddìlený
oddìlený
Délka
kapiláry
m
2
2
Rozsah teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 28
Nulová
poloha
Certifikace
dle TELL "A"
–
•
–
–
Objednací èísla
Cena
T300120
T300120W0
863
863
9
10
Pøíslušenství
Kolíèky k blokování rozsahu (bílé 20 kusù)
TA3000C002
37
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
88
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 pair, 20 pieces
TA1000A001
98
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
239
DA-adaptér pro pøipojení Danfoss RA k závitovému pøipojení M30 x 1,5
TA1010DA01
211
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
217
11
12
13
14
4-3
Termostatické hlavice
Thera-4 Design (T2000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Thera-4 Design se instalují na tìla ventilù (TRV). Termostatická hlavice v
kombinaci s TRV regulují pokojovou teplotu prostøednictvím regulace toku otopné vody do otopného
zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných zaøízení.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøipojovacím závitem M30  1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
TRV a vstupy otopného tìlesa s pøipojovacím závitem M30  1,5 a 11,5 mm ovládacím trnem.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
2
3
Certifikace výrobku
• Hlavice odpovídají evropským standardùm EN215
Blokování nastavené hodnoty
4
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Snímací element
5
6
vnitøní
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Provedení
ano
Certifikace dle EN215
ano
Certifikace dle TELL "A"
ano
Další popis
7
• Dodáváno s vestavìným kapalinovým èidlem
• Moderní design
• Kompaktní provedení
• Jednoduché omezení rozsahu
Thera-4 Design s pøipojením M30 x 1,5
Barva
8
bílá
bílá
bílá / chrom
bílá / chrom
9
Rozsah teplotního nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 28
6 ... 28
1 ... 28
Nulová poloha
–
•
–
•
Objednací èísla
T2001
T2001W0
T2021
T2021W0
Cena
405
405
457
457
Pøíslušenství
10
11
Kolíèky k blokování (20 kusù, bílý, RAL9016)
TA3000C002
37
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
88
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
98
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
239
DA-adaptér pro pøipojení Danfoss RA k závitovému pøipojení M30 x 1,5
TA1010DA01
211
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
217
12
13
14
4-4
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice
Thera-3 (T6000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Thera-3 se instalují na tìlesa ventilù (TRV). Termostatická hlavice v kombinaci s
TRV regulují pokojovou teplotu prostøednictvím regulace toku otopné vody do otopného zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných systémù.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøipojovacím závitem M30  1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
TRV a radiátorové vstupy s pøipojovacím závitem M30  1,5 a 11,5 mm ovládacím trnem.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìlesa TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
• Termostatické hlavice s pøipojením Herz (Hz) jsou vhodná pro tìla TRV s pøipojením M28  1,5 a
9,5 mm ovládacím trnem.
Certifikace výrobku
• Hlavice odpovídají evropským standardùm EN215
Blokování nastavené hodnoty
2
3
4
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Barva
bílá
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
5
6
Thera-3 s pøipojením M30 x 1,5
Typ
pøipojení
Snímací
element
Délka
kapiláry
M30 x 1,5
vnitøní
m
–
Rozsah
teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
Nulová
poloha
Krytka
Certifikace
dle EN215
Certifikace
dle TELL "A"
–
žádný
•
•
Objednací èísla
T6001C
Cena
7
376
8
Thera-3 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Typ
pøipojení
Snímací
element
Délka
kapiláry
M30 x 1,5
M30 x 1,5
oddìlený
oddìlený
m
2
2
Rozsah
teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 28
Nulová
poloha
Krytka
Certifikace
dle EN215
Certifikace
dle TELL "A"
–
•
Honeywell
Honeywell
•
•
–
–
Certifikace
dle EN215
Certifikace
dle TELL "A"
–
–
Objednací èísla
T600120
T600120W0
Cena
966
966
9
10
Thera-3-DA s pøipojením Danfoss RA s oddìleným teplotním snímaèem
Typ
pøipojení
Snímací
element
Délka
kapiláry
typ RA
oddìlený
m
2
Rozsah
teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
Nulová
poloha
Krytka
–
Honeywell
Objednací èísla
Cena
11
T600120DA
966
12
Pøíslušenství
Dekoraèní kroužek pro pøevleèné matice, bílý (RAL9016); 10 párù,
20 kusù
TA1000A001
98
Dekoraèní kroužek, bílý
TA1000B001
193
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
88
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
217
DA-adaptér pro pøipojení Danfoss RA k závitovému pøipojení M30 x 1,5
TA1010DA01
211
HZ-adaptér pro závitová pøipojení M28 x 1,5 a vzdáleností dosedací
plochy ventilu od ovládacího trnu hlavice 9.5 mm k závitovému
pøipojení M30 x 1.5
TA1010HZ01
239
4-5
13
14
Termostatické hlavice
Thera-2 (T9000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Honeywell Thera-2 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (TRV).
V kombinaci s tìlesy TRV regulují prostorovou teplotu pomocí nastavení prùtoku otopné vody do
otopných systémù.
• TRV se montují do otopných vodních soustav na vstup nebo (ménì èasto) na výstup u otopných tìles
nebo jiných otopných systémù.
• Regulátory tohoto typu odpovídají evropské normì ÈSN EN215, pokud jsou použity s urèitými druhy
tìl TRV.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøípojným šroubením M30  1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
Honeywell TRV a vstupy otopných tìles, všechny ventily Honeywell øady M a také pro všechna
ostatní tìla TRV a vstupy otopných tìles s pøípojným šroubením M30  1,5 a stoupáním 11,5 mm.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
Pro otopné systémy
• Thera-2 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-2 je vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Odpovídá evropské normì ÈSN EN215
Blokování nastavené hodnoty
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
6
Barva
7
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Krytka
Honeywell
Certifikace dle EN215
ano
Další popis
• Vybaveno èidlem s kapalinovou nebo voskovou náplní
• Zasunutím dvou kovových kolíkù do otvorù v otoèné èásti hlavice
mùže být blokován, omezen nebo zúžen regulaèní rozsah
• Ergonomický design
8
Thera-2 s pøipojením M30 x 1,5
9
Snímací
element
vnitøní
vnitøní
10
Délka
kapiláry
mm
–
–
Rozsah teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 26
Nulová
poloha
Certifikace
dle TELL "A"
–
•
•
•
Objednací èísla
T9001
T9001W0
Cena
405
405
Thera-2 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Snímací
element
11
oddìlený
oddìlený
12
Délka
kapiláry
mm
2000
2000
Rozsah teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 26
Nulová
poloha
Certifikace
dle TELL "A"
–
•
–
–
Objednací èísla
T900120
T900120W0
Cena
966
966
Pøíslušenství
13
14
4-6
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
98
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz z
pøipojení M28 x 1.5 se zdvihem 9.5 mm na pøipojení M30 x 1.5
se zdvihem 11.5 mm
TA1010HZ01
239
Kroužek k zajištìní proti krádeži (bílý)
TA6900A001
88
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice
T4000 Design Termostatická hlavice
Termostatická hlavice Honeywell Thera-chrom Design jsou proporcionálnì teplotnì øízené regulátory
bez pomocné energie. Termostatická hlavice Thera-chrom Design nabízí významné úspory ze dvou
dùvodù: a) jednotlivé místnosti mohou být vytápìny na rùznou teplotu dle zpùsobu svého užívání,
b) termostatická hlavice Thera-chrom Design reaguje na další zdroje tepla, napø. sluneèní svit,
pøítomnost osob v místnosti, vyzaøování domácími spotøebièi, osvìtlením atd. pøivíráním
termostatického ventilu.
• Termostatická hlavice Thera-chrom Design je dodávána s vestavìným kapalinovým èidlem
teploty. Thera-chrom Design standartnì s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou ovládacího
trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• Thera-chrom Design vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier,
Danfoss, Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-chrom Design vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria,
Buderus, Korado, Kermi, Vogel-Not, Purmo)
Certifikace výrobku
Thera-chrom Design s regulaèní charakteristikou odpovídající normì
ÈSN EN 215.
Blokování nastavené hodnoty
ne
2
3
4
5
Omezení regulaèního rozsahu ne
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Umístìní èidla
vestavìné
Rozsah teplotního nastavení
11 ... 27 oC
Stupnice
1 až 6
Nulová poloha
ne
Barva
bílá / chrom
antracit
chrom / chrom
matná / matná
chrom / chrom
6
7
Objednací èísla
T4021
T4321
T4221
T4111
T4021V1
Cena
579
643
870
750
768
8
9
10
11
12
13
14
4-7
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
2080 (T7000) Termostatická hlavice
Termostatická hlavice se instaluje na termostatický ventil TRV. Kombinací termostatického ventilu a
termostatické hlavice dochází k úèinné regulaci teploty v prostoru. Teplota v prostoru je regulována
výmìnnou tepla pøes otopné tìleso.
• Termostatické ventily jsou instalovány v otopných systémech nejèastìji s otopnými tìlesy.
• Termostatická hlavice tohoto typu splòuje všechny evropské požadavky dle standardu EN 215.
• Termostatické hlavice 2080 jsou standartnì dodávány s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou
ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• 2080 vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss, Siemens,
Comap, Ivar, Herz)
• 2080 vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Splòuje požadavky na pøipojení se závitem M30 x 1.5 dle evropského
standardu EN 215
Blokování nastavené hodnoty
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Velikost uzavøení
6
7
11,5 mm
Barva
bílá
Robustní provedení
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
kapalinové
Certifikace dle EN215
ano
2080 s vestavìným teplotním èidlem
Snímací
element
8
vnitøní
vnitøní
Délka
kapiláry
m
–
–
Rozsah teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 28
Nulová
poloha
Rozsah teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
Nulová
poloha
–
•
Objednací èísla
T7001
T7001W0
Cena
443
443
2080 s oddìleným teplotním èidlem
9
Snímací
element
oddìlený
Délka
kapiláry
m
2
–
Objednací èísla
T700120
Cena
973
10
Pøíslušenství
11
12
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
98
DA-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Danfoss RA
TA1010DA01
211
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
239
Kroužek k zajištìní proti krádeži, šrouby pro imbusový klíè SW3
TA2080A001
87
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
217
13
14
4-8
www.honeywell.cz/acs
Speciální termostatické hlavice
Speciální termostatické hlavice
T9500 - Termostatická hlavice s oddìleným ovládáním
Termostatická hlavice s oddìleným ovládáním. Možnost omezení a blokování rozsahu. Vhodné pro
• všechny termostatické ventily a vložky ventilù Honeywell a
• všechny Honeywell ventily série M, a
• všechny termostatické ventily a kompaktní vložky ventilù s pøipojením M30 x 1,5 a zdvihem 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• na termostatické ventily
• na kompaktní vložky ventilù.
2
Blokování nastavené hodnoty
3
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
Velikost uzavøení
11,5 mm
Snímací element
oddìlená jednotka
Barva
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
kapalinové
Rozsah teplotního nastavení
8 ... 28 oC
Nulová poloha
ano
4
5
Délka kapiláry
m
2
5
Objednací èísla
Cena
T950120W0
T950150W0
2 500
3 163
6
7
Termostatická hlavice Thera-EL (T850) s vestavìným topným tìlískem, s možností
dálkového snížení teploty v místnosti
Termostatická hlavice Honeywell-MNG Thera-EL je proporcionálnì teplotnì øízený regulátor.
Termostatická hlavice Thera-EL nabízí významné úspory. Díky vestavìnému topnému tìlísku lze
pøipojením napìtí 8 až 24 V dálkovì snížit teplotu v místnosti o 2 až 13 C pod nastavenou hodnotu.
Žádaná teplota v místnosti mùže být nastavena v rozsahu 6 až 28 C. Zasunutím dvou kovových kolíkù
do otvorù v otoèné èásti hlavice mùže být blokován, omezen nebo zúžen regulaèní rozsah.
• Možná montáž na všechny termostatické ventily Honeywell a
• Všechny Honeywell ventily typu M, a
• S pøipojovacím závitem M30 x 1,5 a vzdáleností dosedací plochy ventilu od ovládacího trnu hlavice
11,5 mm2
Pro otopné systémy a
• Pro tìlesa termostatických ventilù, nebo
• Pro ventilové vložky otopných tìles.
Blokování nastavené hodnoty
9
10
ano
11
Omezení regulaèního rozsahu ano
Velikost uzavøení
8
11,5 mm
Vstupní napìtí
8-24 V AC/DC, pro teplotní pokles o 2-13 C
Délka kabelu
1,5 m
Snímací element
vnitøní
Barva
bílá
24V topný element
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
voskové
Rozsah teplotního nastavení
6 ... 28 oC
Nulová poloha
ne
12
13
14
Objednací èísla
T850V24
Cena
1 840
4-9
Speciální termostatické hlavice
T100 M - Termostatická hlavice s ekonomickým tlaèítkem
Termostatická hlavice se instaluje na termostatické ventily (TRV). Kombinací termostatického ventilu a
termostatické hlavice dochází k úèinné regulaci teploty v prostoru. Teplota v prostoru je regulována
výmìnnou tepla pøes otopné tìleso.
• Termostatické ventily jsou instalovány v otopných systémech nejèastìji s otopnými tìlesy.
• Termostatické hlavice T100 jsou standartnì dodávány s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou
ovládacího trnu 11,5 mm.
2
Blokování nastavené hodnoty
3
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
4
5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Snímací element
vnitøní
Barva
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
kapalinové
Krytka
Honeywell
T100M
Rozsah teplotního nastavení
oC
7 ... 27
1 ... 27
6
Nulová poloha
–
•
Objednací èísla
T100M-264F
T100M-364F
Cena
193
332
7
T100R / T100RS Termostatický regulátor s oddìleným èidlem pro vodu
8
Termostatické hlavice T100R Design se instalují na tìla ventilù (TRV). Termostatická hlavice v
kombinaci s TRV regulují pokojovou teplotu prostøednictvím regulace toku otopné vody do otopného
zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných zaøízení.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøipojovacím závitem M30  1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
TRV a vstupy otopného tìlesa s pøipojovacím závitem M30  1,5 a 11,5 mm ovládacím trnem.
9
Blokování nastavené hodnoty
ne
Omezení regulaèního rozsahu ne
10
11
Velikost uzavøení
11,5 mm
Barva
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Délka kapiláry
2m
Teplotní snímaè
kapalinové
T100 R s oddìleným èidlem v ponorné jímce
Rozsah teplotního nastavení
oC
10 ... 50
30 ... 70
12
13
14
4-10
www.honeywell.cz/acs
Snímací element
oddìlené, imersní provedení
oddìlené, imersní provedení
Objednací èísla
Cena
T100R-AA
T100R-AB
2 239
2 239
Speciální termostatické hlavice
T100 RS s oddìleným èidlem pro pøímé zabudování do potrubí nebo výmìníku
Rozsah teplotního nastavení
o
C
10 ... 50
30 ... 70
Snímací element
oddìlené, sensor se závitem
oddìlené, sensor se závitem
Objednací èísla
Cena
T100RS-DA
T100RS-DB
2 951
3 585
2
3
4
T100V/T100VM - Termostatická hlavice se zajištìním proti sejmutí
Termostatická hlavice tohoto typu je vyrobena z odolného materiálu a svým provedením je vhodná pro
instalace do veøejných prostor.
• Termostatická hlavice se instaluje na termostatický ventil TRV. Kombinací termostatického ventilu a
termostatické hlavice dochází k úèinné regulaci teploty v prostoru. Teplota v prostoru je regulována
výmìnnou tepla pøes otopné tìleso.
• Termostatické hlavice 2080 jsou standartnì dodávány s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou
ovládacího trnu 11,5 mm.
Termostatická hlavice s extrémní odolností
• Termostatická hlavice mùže být odejmuta pouze pomocí speciálního nástroje
• Nastavení pomocí nastavovacích pozic
• Nastavení pomocí klíèe (T100V-101 a T100VM-101)
• Uzamykací kroužek proti zmìnì nastavení (T100V-101 a T100VM-101)
• Spolehlivý voskový snímací element
Blokování nastavené hodnoty
ne
Velikost uzavøení
11,5 mm
Snímací element
vnitøní
Barva
bílá
Robustní provedení
ano
Ochrana proti krádeži
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
5
6
7
8
9
10
Teplotní snímaè
voskové
Nulová poloha
ne
Vhodné pro
V2000
Další popis
Termostatická hlavice mùže být odejmuta pouze za použití
speciálního klíèe (WT100V).
11
Pevnì nastavený teplotní rozsah
Rozsah teplotního nastavení
oC
6 ... 26
Omezení regulaèního rozsahu
•
Objednací èísla
T100VM-101
Cena
12
740
Volitelný teplotní rozsah
Rozsah teplotního nastavení
o
C
6 ... 20
Omezení regulaèního rozsahu
–
Objednací èísla
T100VM-241
Cena
13
740
14
4-11
Speciální termostatické hlavice
T100 MZ termostatická hlavice s dálkovým ovládáním
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním jsou proporcionálnì teplotnì øízené regulátory bez
pomocné energie. Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním nabízí významné úspory ze dvou
dùvodù: - Jednotlivé místnosti mohou být vytápìny na rùznou teplotu dle zpùsobu svého užívání. Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním reaguje na další zdroje tepla, napø. sluneèní svit,
pøítomnost osob v místnosti, vyzaøování domácími spotøebièi, osvìtlením atd. pøivíráním
termostatického ventilu.
• Teplotnì øízené proporcionální regulátory bez pomocné energie pro ventilová tìlesa. Jsou použitelné
také pro otopná tìlesa typu ventil kompakt.
• Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním standartnì s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 mm s
délkou ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• T100MZ vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• T100MZ vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
Blokování nastavené hodnoty
5
ne
Omezení regulaèního rozsahu ne
Velikost uzavøení
6
7
11,5 mm
Snímací element
oddìlená jednotka
Barva
bílá
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
kapalinové
Rozsah teplotního nastavení
16 ... 24 oC
Nulová poloha
ne
Krytka
Honeywell
8
Délka kapiláry
m
2
5
9
10
11
12
13
14
4-12
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
T100MZ-2512
T100MZ-2515
1 873
1 873
Speciální termostatické hlavice
2080 WL (T7500) Termostatický regulátor s oddìleným èidlem pro vodu nebo vzduch
Termostatický regulátor 2080WL pro vodu nebo vzduch je proporcionální regulátor bez pomocné
energie, urèený pro regulaci teploty ohøívaèù vzduchu, ohøívaèù teplé vody, tepelných výmìníkù atd.
Jímka èidla z mìdi je v pøímém kontaktu s médiem. Alternativnì je možno dodat jako pøíslušenství i
ponornou jímku.
• Termostatický regulátor 2080 wl je dodáván s vestavìným kapalinovým èidlem teploty
• Vhodný pro všechny termostatické ventily s pøipojením M30 x 1,5 a zdvihem 11,5 mm
Pro otopné systémy, ohøívaèe a tepelné výmìníky
• Pro regulaci podlahového vytápìní
• Pro ohøívaèe vzduchu
• Pro pøípravu teplé vody, pro výmìníky tepla a plavecké bazény
Blokování nastavené hodnoty
2
3
ano
4
Omezení regulaèního rozsahu ano
Velikost uzavøení
11,5 mm
Barva
bílá
Snímací element
oddìlený, voda/vzduch
Robustní provedení
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Délka kapiláry
2m
Teplotní snímaè
kapalinové
Rozsah teplotního nastavení
20 ... 70 oC
Nulová poloha
ne
5
6
Objednací èísla
T750120
Cena
825
7
8
9
10
11
12
13
14
4-13
Omezovaèe teploty vratné vody
Omezovaèe teploty vratné vody
Thera-RTL (T6102) Omezovaè teploty vratné vody
Thera-RTL omezuje teplotu vratné vody z otopných tìles nebo v pøípadì kombinace otopných tìles a
podlahového vytápìní omezuje teplotu vratné vody okruhu podlahového vytápìní.
Regulátor Thera-RTL je vhodný pro tìlesa termostatických ventilù Honeywell s regulaèní kuželkou BB,
KV nebo UBG. Nelze jej použít pro tìlesa ventilù SL nebo V, protože pøednastavitelná regulaèní kuželka
zabraòuje pøenosu tepla do teplotního èidla regulátoru.
2
Blokování nastavené hodnoty
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
3
4
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Umístìní èidla
vestavìné
Teplotní snímaè
voskové
Barva
bílá dle RAL9016
Rozsah teplotního nastavení
20 ... 50 oC
5
Objednací èísla
T6102
Cena
545
Pøíslušenství
6
7
Dekoraèní kroužek k zakrytí matice
TA1000A001
98
Dekoraèní kroužek
TA1000B001
193
Kroužek k zajištìní proti krádeži
TA6900A001
88
Omezovaè teploty vratné vody (set) pro ovládání podlahového vytápìní (T6101, T6102)
Thera - RTL (set) omezuje teplotu vratné vody z otopných tìles nebo v pøípadì kombinace otopných
tìles a podlahového vytápìní omezuje teplotu vratné vody okruhu podlahového topení. Thera RTL (set)
omezovací sada teploty vratné vody pro podlahové topení, pøipojené k radiátoru/otopné soustavì.
Omezovací sada je nastavitelná v rozsahu 20C až 50C. K dispozici jsou dva druhy omezovacích sad.
Jedna sada má odkryté ovládání a druhá zakryté ovládání. Thera RTL (set) se zakrytým ovládáním je
pøi montáži skøínky nastaven a zakryt dvíøky. Pro pøenastavení se musí dvíøka sejmout povolením dvou
šroubù a po otoèení ovládací hlavice zmìníme teplotu. Thera RTL (set) s odkrytým ovládáním
umožòuje mìnit teplotu podlahy jednoduše, protože hlavice vystupuje z dvíøek ven. Øízení teploty
podlahy probíhá pøes regulaèní ventil, který je ovládán RTL-hlavicí která omezuje prùtok skrz podlahu.
Thera - RTL (Set) se instaluje na zpìtné potrubí otopného tìlesa nebo smyèky podlahového vytápìní.
Pokud teplota vratné vody stoupne nad nastavenou hodnotu, termostatický ventil se uzavøe a prùtok
daným otopným okruhem se pøeruší. Jakmile teplota vratné vody poklesne, otevøe se termostatický
ventil a dojde ke zvýšení prùtoku otopné vody.
8
9
10
Blokování nastavené hodnoty
ano
Omezení regulaèního rozsahu ano
11
12
Médium
voda nebo voda-glykol
Maximální pracovní tlak
10 bar
Max. delta P
1 bar
Barva
bílá dle RAL9016
Rozsah teplotního nastavení
20 ... 50 oC
Další popis
Provedení se zakrytým i odkrytým ovládáním
Popis výrobku
Nastavení 1 - Omezovaè teploty s viditelným termostatem
Nastavení 2 - Omezovaè teploty se zakrytým termostatem
13
14
4-14
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty Kvs
1
1,7
Objednací èísla
T6102RUB15
T6102AUB15
Cena
2 809
2 785
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrický pohon pro 2-polohovou regulaci, Smart-T
Termoelektrický pohon otevøeno/zavøeno a ovládání PWM s regulátory XL10/12. Vhodný pro ventily
øady V58xxA/C (DN15/20), V90/V100 a VS.
Modely MT4 jsou dále vhodné pro termostatické ventily V30xx, V20xx, Therafix V2464, V2474 a
vyvažovací ventily V5010, V5032 (v kombinaci s adaptérem VA2500A001).
Krytí
2
IP44
Indikace polohy
Èervený indikátor
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty, 5(3) A; pøi napájení sepnutý kontakt
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Délka kabelu
1m
Další popis
Pohon je dodávan vèetnì montážního klipu (MT-CLIP) a montážního
adaptéru M30 x 1,5 (MT-ADAPT-HW).
• Další adaptéry na vyžádání.
• Speciální délka kabelù nebo speciální konektory na vyžádání.
• 24 Vac modely jsou použitelné i pro 24 Vdc.
• Efektivní zdvih pøi použití ventilù Honeywell je 2,5/6,5 mm;
maximální zdvih 4/8 mm.
3
4
5
2,5 mm; 90 N
Napájení
Vac; VA
24; 2
24; 2
24; 2
24; 2
230; 2
230; 2
230; 2
230; 2
Výpadek
napájení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
Koncové
spínaèe
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
–
1
–
1
–
1
–
1
Doba
chodu
min
4
4
4
4
4
4
4
4
Poèáteèní
proud
A
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
Objednací èísla
Doba
chodu
min
6,5
6,5
6,5
6,5
Poèáteèní
proud
A
0,4
0,4
0,4
0,4
Objednací èísla
Cena
MT8-230-NO
MT8-230S-NO
MT8-230-NC
MT8-230S-NC
845
1 033
845
1 033
MT4-024-NO
MT4-024S-NO
MT4-024-NC
MT4-024S-NC
MT4-230-NO
MT4-230S-NO
MT4-230-NC
MT4-230S-NC
Cena
740
925
740
925
740
858
740
858
6,5 mm; 90 N
Napájení
Vac; VA
230; 2
230; 2
230; 2
230; 2
Výpadek
napájení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
Koncové
spínaèe
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
–
1
–
1
7
8
9
10
11
Pøíslušenství
MT-CLIP
2 162
Kabel 1,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-1.5M
1 542
Kabel 2,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-2.5M
2 058
Kabel 5 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-5M
2 573
Kabel 10 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-10M
4 116
Extra montážní adaptér M30 x 1,5; 10 kusù
MT-ADAPT-HW
1 542
Montážní adaptér pro ventily Herz; 10 kusù
MT-ADAPT-HP
1 542
Montážní adaptér pro ventily Danfoss-RA
EVA1-Danfoss
267
Montážní adaptér pro ventily Velta -Compact Manifold
HCA1VEL
170
Extra montážní klip; 10 kusù
6
Pøipojovací kabely (ne pro modely s koncový spínaèi)
12
13
Montážní adaptéry
4-15
14
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrický pohon pro plynulou regulaci, MT010
Termoelektrický pohon urèený pro ventily øady: V58xxA/C (DN15-20), V90, V100, V300, V2000, V2464,
V2474, VSO.
Pro termostatické ventily s pøipojením: M30 x 1,5
2
3
Krytí
IP54
Síla na døíku
90 N
Napájení
24 Vac; 2 VA
Vstupní signál
0 až 10 V DC
Zdvih
2,5 mm
Výpadek napájení
prodloužení
Doba chodu
75 s
4
Poèáteèní proud
0,25 A
Další popis
Optimální zdvih pro ventily Honeywell 2,5 mm; maximální zdvih
3,5 mm.
5
2,5 mm; 90 N
Délka kabelu
m
1
3
6
Objednací èísla
Cena
MT010-N
MT010-3MN
2 144
2 487
Malý servopohon, 3-polohová regulace, zdvih 2,5 mm 90 N, M7410A
7
Elektrický servopohon s 3-polohovou regulací pro ventily øady: V135, V136, V58..A4, V58..C4, VSO.
Krytí
8
9
IP43
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Síla na døíku
90 N
Napájení
24 Vac; 0,7 VA
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
2,5 mm
Doba chodu
57 s
Další popis
IRVA1 mechanicky odolné provedení pro veøejné prostory
2,5 mm; 90 N
10
Délka kabelu
m
0,9
3
11
12
13
14
4-16
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
M7410A1001
M7410A1001-3M
1 868
1 961
Tìlesa termostatických ventilù
Termostatické ventily
Strana
5-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Termostatické ventily
Termostatické ventily
SL - Termostatický ventil s pøednastavením (V2000SL)
Termostatický ventil s nastavením zdvihu regulaèní kuželky s širokým rozsahem použití, max. 10 bar,
max. diferenèní tlak 1 bar, pro horkou vodu do 130 C, hodnota pH 8 až 9,5. Výmìnu regulaèní kuželky
lze provést i za provozu, bez vypouštìní otopné soustavy. Bílá ochranná krytka. Ventil je vhodný pro
všechny termostatické hlavice a termoelektrické pohony Honeywell.
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
2
3
4
5
6
Materiály
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN10 až DN20 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
SL - Termostatický ventil s pøednastavením dle normy ÈSN EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
1 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
omezením zdvihu
Barva ochranné krytky
bílá
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní a vnìjší závit
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
TRV tìlo, typ SL dle EN215 (D)
7
Tvar tìla
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
8
9
Svìtlost
DN
mm
15
20
15
20
Hodnoty
Kvs
1,85
1,95
1,85
1,95
Pøipojení potrubí
"
1/2
3/4
1/2
3/4
Pøipojení tìleso
"
1/2
3/4
1/2
3/4
Certifikace
dle EN215
Pøipojení tìleso
"
3/8
Certifikace
dle EN215
•
V2020ESL10
302
•
•
•
•
Objednací èísla
V2000ESL15
V2000ESL20
V2000DSL15
V2000DSL20
Cena
358
405
358
405
TRV tìlo, typ SL dle EN215 (F)
Tvar tìla
10
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
pøímé k NF
11
12
Svìtlost
DN
mm
10
Hodnoty
Kvs
1,7
Pøipojení potrubí
"
3/8
Objednací èísla
Cena
15
1,85
1/2
1/2
•
V2020ESL15
331
20
1,95
3/4
3/4
–
V2020ESL20
376
10
15
20
1,7
1,85
1,95
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
•
•
–
V2020DSL10
V2020DSL15
V2020DSL20
302
331
376
Pøíslušenství
13
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
81
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
217
14
5-2
www.honeywell.cz/acs
Termostatické ventily
VS - Termostatický ventil s pøednastavením (V2000VS)
Plynule pøednastavitelný termostatický ventil, max 10 bar, max. diferenèní tlak 2 bar, pro horkou vodu
do 130 C, hodnota pH 8 až 9,5. Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i za provozu, bez
vypouštìní otopné soustavy. Krémová ochranná krytka.Ventil je vhodný pro všechny termostatické
hlavice a termoelektrické pohony Honeywell
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
Materiály
2
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN10 až DN20 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
VS - Termostatický ventil s pøednastavením dle normy ÈSN EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
2 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
ano
Barva ochranné krytky
béžová
Umístìní ventilu
na pøívodu
Hodnoty Kvs
0,72
Pøipojení
vnitøní závit
3
4
5
6
VS - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN
Tvar tìla
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
Svìtlost
DN
mm
10
15
20
10
15
20
Pøipojení potrubí
"
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Pøipojení tìleso
"
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Certifikace
dle EN215
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
V2000EVS10
V2000EVS15
V2000EVS20
V2000DVS10
V2000DVS15
V2000DVS20
Cena
362
402
499
362
402
499
7
8
9
VS - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN - poniklované šroubení
Tvar tìla
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
pøímé k NF
Svìtlost
DN
mm
10
15
20
10
15
20
Pøipojení potrubí
"
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Pøipojení tìleso
"
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Certifikace
dle EN215
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
V2020EVS10
V2020EVS15
V2020EVS20
V2020DVS10
V2020DVS15
V2020DVS20
Cena
362
402
499
362
402
499
10
11
12
13
14
5-3
Termostatické ventily
VS - Termostatický ventil - axiální a úhlový
Tvar tìla
axiální
axiální
úhlové levé
úhlové levé
úhlové pravé
úhlové pravé
2
3
Svìtlost
DN
mm
10
15
10
15
10
15
Pøipojení potrubí
"
3/8
1/2
3/8
1/2
3/8
1/2
Pøipojení tìleso
"
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Certifikace
dle EN215
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
V2000AVS10
V2000AVS15
V2000LVS10
V2000LVS15
V2000RVS10
V2000RVS15
Cena
376
407
518
518
518
518
Pøíslušenství
4
5
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
81
Jednoduchý klíè k pøednastavení termostatických ventilù VS, V, FS a k
nastavení prùtoku pøípravkem Verafix-Mess
VA8201FV02
133
BB - Termostatický ventil s pevnou hodnotou kv (V2000BB)
Termostatický ventil s kuželkou BB s širokým rozsahem použití, max. 10 bar, max. diferenèní tlak 1 bar,
pro horkou vodu do 130C, hodnota pH 8 až 9,5.Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i
za provozu, bez vypouštìní otopné soustavy. Èerná ochranná krytka. Ventil je vhodný pro všechny
termostatické hlavice a termoelektrické pohony Honeywell.
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
6
7
8
9
10
Materiály
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN10 až DN20 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
BB - Termostatický ventil s pevnou hodnotou kv dle normy ÈSN
EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
1 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Barva ochranné krytky
èerná
Hodnoty Kvs
0,62
Pøipojení
vnitøní závit
BB - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN
11
12
Tvar tìla
Umístìní
ventilu
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
na pøívodu
na pøívodu
13
14
5-4
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost Pøipojení - Pøipojení DN
potrubí
tìleso
mm
"
"
15
1/2
1/2
15
1/2
1/2
Certifikace
dle EN215
•
•
Objednací èísla
V2000EBB15
V2000DBB15
Cena
229
256
Termostatické ventily
BB - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN - poniklované šroubení
Tvar tìla
Umístìní
ventilu
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
na pøívodu
Svìtlost
DN
mm
10
Pøipojení - Pøipojení potrubí
tìleso
"
"
3/8
3/8
na pøívodu
15
1/2
na pøívodu
20
na pøívodu
na pøívodu
10
15
Certifikace
dle EN215
Objednací èísla
Cena
•
V2020EBB10
273
1/2
•
V2020EBB15
289
3/4
3/4
–
V2020EBB20
362
3/8
1/2
3/8
1/2
•
•
V2020DBB10
V2020DBB15
273
289
Umístìní
ventilu
axiální
axiální
úhlové levé
úhlové levé
úhlové pravé
úhlové pravé
obloukový
nátrubek
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
Svìtlost
DN
mm
10
15
10
15
10
15
15
Pøipojení - Pøipojení potrubí
tìleso
"
"
3/8
3/8
1/2
1/2
3/8
1/2
1/2
1/2
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Certifikace
dle EN215
–
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
V2000ABB10
V2000ABB15
V2000LBB10
V2000LBB15
V2000RBB10
V2000RBB15
V2000BBB15
Cena
356
287
520
509
520
509
552
Umístìní
ventilu
axiální na vratném
potrubí
pøímé na vratném
potrubí
Svìtlost
DN
mm
15
15
Pøipojení - Pøipojení potrubí
tìleso
"
"
1/2
1/2
1/2
Certifikace
dle EN215
1/2
5
6
7
BB - Termostatický ventil s obráceným smìrem prùtoku
Tvar tìla
3
4
BB - Termostatický ventil - axiální, úhlový a s obloukovým nátrubkem
Tvar tìla
2
Objednací èísla
Cena
–
V2000HBB15
387
–
V2000IBB15
387
8
9
Pøíslušenství
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
81
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
217
10
11
12
13
14
5-5
Termostatické ventily
UBG - Termostatický ventil s pevnou hodnotou kv (V2000UB)
Termostatický ventil s plochou kuželkou UBG, max. 10 bar, max. diferenèní tlak 1 bar, pro horkou vodu
do 130 C, hodnota pH 8 až 9,5. Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i za provozu, bez
vypouštìní otopné soustavy. Bílá ochranná krytka. Ventil je vhodný pro všechny termostatické hlavice
a termoelektrické pohony Honeywell
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
2
3
4
5
6
Materiály
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN10 až DN20 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
UBG - Termostatický ventil s pevnou hodnotou kv dle normy ÈSN EN
215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
1 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Barva ochranné krytky
bílá
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní závit
UBG - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN
Tvar tìla
7
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
8
9
Svìtlost
DN
mm
10
15
20
25
10
15
20
25
Hodnoty Pøipojení - Pøipojení Kvs
potrubí
tìleso
"
"
1,7
3/8
3/8
1,85
1/2
1/2
1,95
3/4
3/4
2,2
1
1
1,7
3/8
3/8
1,85
1/2
1/2
1,95
3/4
3/4
2,2
1
1
Certifikace
dle EN215
•
•
•
–
•
•
•
–
Objednací èísla
V2000EUB10
V2000EUB15
V2000EUB20
V2000EUB25
V2000DUB10
V2000DUB15
V2000DUB20
V2000DUB25
Cena
295
263
327
925
294
316
359
925
UBG - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN - poniklované šroubení
10
Tvar tìla
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
krátké rohové
dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
pøímé k NF
11
12
Svìtlost
DN
mm
10
13
14
5-6
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty Pøipojení - Pøipojení Kvs
potrubí
tìleso
"
"
1,8
3/8
3/8
Certifikace
dle EN215
Objednací èísla
Cena
•
V2020EUB10
295
15
1,8
1/2
1/2
•
V2020EUB15
316
20
1,95
3/4
3/4
–
V2020EUB20
364
10
15
20
0,8
1,1
1,95
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
•
•
–
V2020DUB10
V2020DUB15
V2020DUB20
294
316
362
Termostatické ventily
UBG - Termostatický ventil - axiální, úhlový a s obloukovým nátrubkem
Tvar tìla
axiální
úhlové levé
úhlové levé
úhlové pravé
úhlové pravé
Svìtlost
DN
mm
15
10
15
10
15
Hodnoty
Kvs
1,2
1
1
1
1
Pøipojení - Pøipojení potrubí
tìleso
"
"
1/2
1/2
3/8
1/2
1/2
1/2
3/8
1/2
1/2
1/2
Certifikace
dle EN215
–
–
–
–
–
Objednací èísla
Cena
V2000AUB15
V2000LUB10
V2000LUB15
V2000RUB10
V2000RUB15
295
523
373
523
523
2
3
H - Termostatický ventil pro vysoké prùtoky (V2050)
4
Termostatický ventil s plochou kuželkou, max. 10 bar, max. diferenèní tlak 0,3 bar (axiální ventil na
pøívodu 0,01 bar), DN25 s odlehèenou kuželkou. Pro horkou vodu do 130C, hodnota pH 8 až 9,5.
Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i za provozu, bez vypouštìní otopné soustavy.
Bílá ochranná krytka. Ventil je vhodný pro všechny termostatické hlavice a termoelektrické pohony
Honeywell
Pro otopné soustavy
5
Materiály
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN 15 až DN 25 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
H - Termostatický ventil pro vysoké prùtoky dle normy ÈSN EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130
Jmenovitý tlak
PN10
6
oC
7
Max. delta P
0,3 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,9 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Barva ochranné krytky
bílá
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
8
9
H - Termostatický ventil
Tvar
tìla
Umístìní
ventilu
rohové
rohové
pøímé
pøímé
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
Svìtlost
DN
mm
15
20
15
20
Hodnoty
Kvs
5
7
3,5
5
Pøipojení potrubí
"
1/2
3/4
1/2
3/4
Pøipojení tìleso
"
1/2
3/4
1/2
3/4
Objednací èísla
Pøipojení potrubí
"
1/2
Pøipojení tìleso
"
1/2
Objednací èísla
V2050EH015
V2050EH020
V2050DH015
V2050DH020
Cena
733
809
733
809
H - Termostatický ventil - axiální
Tvar
tìla
Umístìní
ventilu
axiální
na pøívodu nebo
na vratném
potrubí
Svìtlost
DN
mm
15
Hodnoty
Kvs
5
10
11
Cena
V2050HH015
686
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
81
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
217
12
13
Pøíslušenství
14
5-7
Termostatické ventily
MARS Serie V305 - termostatický ventil s omezeným zdvihem dodávaný s ochranou
krytkou.
Term ostatický ventil s omezeným zdvihem, dodávaný s ochranou krytkou.
Pro otopné systémy.
2
3
4
5
Materiály
Tìleso ventilu je vyrobené z poniklované mosazi. Vložka ventilu z
mosazi s tìsnícími kroužky vyrobenými z EPDM. Ochranná krytka
vyrobena z bílého plastu. Montážní šroub vyroben z poniklované
mosazi s O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
ano
Certifikace dle EN215
ano
Objednací èísla
Tvar tìla
6
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Svìtlost DN
mm
10
15
10
15
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
"
1,7
3/8
1,85
1/2
1,7
3/8
1,85
1/2
Objednací èísla
V305ESLGB10
V305ESLGB15
V305DSLGB10
V305DSLGB15
Cena
257
257
269
281
7
VENUS Serie V320 - Termostatický ventil
Termostatický ventil s omezeným zdvihem dodávaný s ochrannou krytkou.
Pro otopné systémy.
8
9
10
11
Materiály
Tìleso ventilu vyrobeno z poniklované mosazi. Vložka ventilu
vyrobeny z mosazi s tìsnícími O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Ochranný kryt vyroben z plastu. Krycí matice vyrobena z poniklované
mosazi s O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
0,2 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
omezením zdvihu
Umístìní ventilu
na pøívodu
Objednací èísla
Tvar tìla
12
rohové
rohové
pøímé
pøímé
axiální
13
14
5-8
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost
DN
mm
10
15
10
15
15
Hodnoty
Kvs
1,7
1,85
1,7
1,85
1,85
Pøipojení potrubí
"
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
Certifikace
dle EN215
•
•
•
•
–
Objednací èísla
V320ESLGB10
V320ESLGB15
V320DSLGB10
V320DSLGB15
V320RSLGB15
Cena
191
218
191
218
317
Termostatické ventily
Therafix (V2464, V2474) H-Blok s TRV vložkou
Therafix se užívá k pøipojení bìžných, kompaktních èi univerzálních (6 - bodových) otopných tìles s 50
mm rozteèí pøipojovacího potrubí, které lze použít jak pro jednotrubkové, tak pro dvoutrubkové otopné
systémy. Radiátory pøipojené pomocí systému Therafix mohou být vypouštìny nebo plnìny za chodu.
Systém Therafix je vybaven TRV vložkou na vstupu, vložkou šroubení na výstupu a pøipojením na
termostatickou hlavici M30 x 1,5. Systém therafix je kompatibilní se všemi termostatickými hlavicemi
Honeywell s pøipojením M30 x 1,5.
Pro otopné soustavy
Materiály
Tìleso ventilu z matnì poniklované mosazi. Vložka ventilu z mosazi,
O-kroužky a mìkké tìsnìníz EPDM. Matice pro pøipojení k otopnému
tìlesu z mosazi. Ochranná krytka z poniklované mosazi
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ne
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
2 ... 130
Jmenovitý tlak
PN16
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
5
oC
6
Svìtlost DN
15 mm
Hodnoty Kvs
0,6
Pøipojení - potrubí
3/4 "
Pøipojení
vnìjší závit
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
7
8
Pro dvoutrubkový systém (V2474)
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Pøipojení - tìleso
"
3/4
1/2
3/4
1/2
Objednací èísla
Cena
V2474EX020
V2474EY015
V2474DX020
V2474DY015
967
1 017
967
1 017
VA8300A001
382
Pøíslušenství
Speciální klíè
3
4
Umístìní ventilu
Teplota média
2
9
10
11
12
13
14
5-9
Termostatické ventily
Mira-3 (V2605) Ruèní ventil s funkcí termostatické hlavice
Pøednastavitelný ruèní ventil pro otopná tìlesa instalovaný na pøívod do radiátorù a do výmìníkù tepla.
Teplota místnosti je regulována ruèním otevíráním nebo zavíráním ventilu.
Pro otopné systémy.
2
Materiály
3
4
5
Tìleso ventilu vyrobeno z poniklovaného èerveného bronzu. Vložka
ventilu z mosazi obsahující O-kroužky vyrobené z EPDM. Ruèní ventil
vyroben z bílého plastu. Závitové pøipojení vyrobeno z poniklované
mosazi.
Umístìní ventilu
na pøívodu
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
ano
Další popis
Možnosti pøipojení, viz 'Pøipojení pro ventily'.
V2605 Mira-3 s poniklovaným pøipojením
Tvar tìla
6
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
7
8
Svìtlost DN
mm
10
15
20
10
15
20
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
"
1,5
R 3/8
1,95
R 1/2
2,45
R 3/4
1,3
R 3/8
1,7
R 1/2
2,2
R 3/4
Objednací èísla
V2605E0010
V2605E0015
V2605E0020
V2605D0010
V2605D0015
V2605D0020
Cena
310
318
378
341
352
403
Optimal-plus (V2652) ruèní termostatický ventil
Ruèní termostatický ventil, vykonávající funkci termostatické hlavice
Pro jednotrubkové nebo dvoutrubkové otopné systémy
9
Materiály
10
11
12
Tìleso ventilu vyrobené z poniklovaného èerveného bronzu. Vložka
ventilu je vyrobena z mosazi obsahující O-kroužky vyrobené z EPDM.
Ruèní hlavice je vyrobena z bílého plastu. Závitové pøipojení je
vyrobeno z poniklované mosazi.
Umístìní ventilu
na pøívodu
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 90 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
ne
Tvar tìla
rohové
rohové
rohové
pøímé
pøímé
13
14
5-10
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
10
15
20
10
15
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
"
2,1
R 3/8
2,3
R 1/2
2,7
R 3/4
1,7
R 3/8
1,8
R 1/2
Objednací èísla
V2652E0010
V2652E0015
V2652E0020
V2652D0010
V2652D0015
Cena
271
295
376
302
317
Termostatické ventily
MARS Serie Premium V300 - Ruèní ventil
Termostatický ventil s omezeným zdvihem dodávaný s ochranou krytkou.
Pro otopné systémy.
Materiály
Tìleso ventilu je vyrobené z poniklované mosazi. Vložka ventilu z
mosazi s tìsnícími kroužky vyrobenými z EPDM. Ochranná krytka
vyrobena z bílého plastu. Montážní šroub vyroben z poniklované
mosazi s O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
2
3
4
Objednací èísla
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Svìtlost DN
mm
10
15
10
15
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
"
1,62
3/8
1,62
1/2
1,47
3/8
1,47
1/2
Objednací èísla
Cena
V300EBB10
V300EBB15
V300DBB10
V300DBB15
257
257
269
281
5
6
VENUS Serie Premium V310 - Ruèní ventil
7
Ruèní ventil nahrazující funkci termostatické hlavice.
Pro otopné systémy.
Materiály
Tìleso ventilu je vyrobené z poniklované mosazi. Vložka ventilu z
mosazi s tìsnícími kroužky vyrobenými z EPDM. Ochranná krytka
vyrobena z bílého plastu. Montážní šroub vyroben z poniklované
mosazi s O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Hodnoty Kvs
0,59
8
9
10
Objednací èísla
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
axiální
Svìtlost DN
mm
10
15
10
15
15
Pøipojení - potrubí
"
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
Objednací èísla
V310EBB10
V310EBB15
V310DBB10
V310DBB15
V310RBB15
Cena
261
261
271
285
352
11
12
13
14
5-11
Termostatické ventily
Pøipojovací šroubení pro otopná tìlesa
Šroubení, pøevleèné matice, tìsnìní pro
• ventily s vnitøním závitem: všechny V2000 a V2050 termostatické ventily, V26xx
(Mira-3 a Optimal-plus), V24xx (Therafix, Verafix a Veramax);
• ventily s vnìjším závitem: všechny V2000 Series termostatické ventily, V22xx, V24xx;
• ventily s vnìjším závitem, ploché tìsnìní: V2075, 77 a 78.
Potrubní šroubení pro vnitøní závit
2
Pøíslušenství
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 14 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5-12
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
VA620A1012
VA620A1515
VA620A2018
VA621A1012
VA621A1515
VA621A2018
VA622B1514
VA622B1516
Cena
26
26
26
85
85
121
233
233
Regulaèní a uzavírací šroubení
Regulaèní a uzavírací šroubení
Strana
6-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Regulaèní a uzavírací šroubení
Regulaèní a uzavírací šroubení
Verafix (V2400) Plynule pøednastavitelná šroubení pro otopná tìlesa
Verafix jsou regulaèní a uzavírací šroubení s dìlenou regulaèní kuželkou pro otopná tìlesa typu klasik.
Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání prùtoku topné
vody otopnými tìlesy. Jednotlivá tìlesa mohou být pomocí speciálního adaptéru (viz. pøíslušenství)
vypouštìna nebo napouštìna za provozu soustavy.
Pro otopné soustavy
2
Materiály
Tìlo šroubení z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z mosazi.
Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k otopnému
tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z poniklované mosazi
s NBR tìsnìním.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
3
4
5
6
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
• Instalace na pøívodní potrubí je také možná. Funkce napouštìní a
vypouštìní systému nejsou podporovány!
Verafix s poniklovaným šroubením
7
Tvar tìla
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
8
9
Svìtlost DN
mm
10
15
20
10
15
20
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
"
1,7
3/8
1,7
1/2
1,7
3/4
1,4
3/8
1,45
1/2
1,5
3/4
Objednací èísla
Cena
V2400E0010
V2400E0015
V2400E0020
V2400D0010
V2400D0015
V2400D0020
271
292
372
271
292
372
VA8300A001
382
Pøíslušenství
Speciální klíè
10
11
12
13
14
6-2
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní a uzavírací šroubení
Verafix-E (V2420) Plynule pøednastavitelná šroubení pro otopná tìlesa
Verafix-E jsou regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu klasik. Používají se pro
dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání prùtoku topné vody otopnými
tìlesy. Jednotlivá tìlesa mohou být pomocí speciálního adaptéru (viz. pøíslušenství) vypouštìna nebo
napouštìna za provozu soustavy.
Pro otopné soustavy
Materiály
Tìlo šroubení z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z mosazi.
Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k otopnému
tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z poniklované mosazi
s NBR tìsnìním.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
3
4
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
2
5
• Instalace na pøívodním potrubí je také možná, funkce vypouštìní a
napouštìní není podporována.
6
Verafix-E s poniklovaným šroubením
Tvar tìla
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
Svìtlost DN
mm
10
15
20
10
15
20
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
"
1,7
3/8
1,7
1/2
1,7
3/4
1,4
3/8
1,45
1/2
1,5
3/4
Objednací èísla
Cena
V2420E0010
V2420E0015
V2420E0020
V2420D0010
V2420D0015
V2420D0020
209
218
278
209
218
278
VA8300A001
382
Pøíslušenství
Speciální klíè
7
8
9
10
11
12
13
14
6-3
Regulaèní a uzavírací šroubení
Veramax (V2430, V2440) Regulaèní šroubení
Regulaèní šroubení Veramax byla vyvinuta speciálnì pro jednotrubkové nebo samotížné dvoutrubkové
soustavy s vysokým prùtokem topné vody. Díky pøíznivému tvaru prùtoèného prùøezu a tìsnicích ploch
sedla byla významnì snížena hluènost šroubení.
Pro otopné soustavy
2
3
4
5
6
Materiály
Robustní konstrukce, vyjímeènì tichý provoz, velmi dobré prùtokové
charakteristiky, tìleso z bronzu Rg5.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ne
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Instalace na pøívodní potrubí je také možná, ovšem funkce
vypouštìní/napouštìní není podporována!
Veramax s poniklovaným šroubením
Tvar tìla
7
rohové
rohové
pøímé
pøímé
8
Svìtlost DN
mm
15
20
15
20
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
"
7
1/2
7
3/4
5
1/2
5
3/4
Objednací èísla
Cena
V2440E0015
V2440E0020
V2440D0015
V2440D0020
811
909
862
983
VA8300A001
382
Pøíslušenství
Speciální klíè
9
10
11
12
13
14
6-4
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní a uzavírací šroubení
MARS SerieV330 - Uzavírací šroubení
Uzavírací šroubení.
Pro otopné systémy.
Materiály
Tìleso ventilu vyrobeno z poniklované mosazi. Vložka ventilu
vyrobeny z mosazi s tìsnícími O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Ochranný kryt vyroben z šedého plastu. Krycí matice vyrobena z
poniklované mosazi s O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Možnost vypínání
ano
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
2
3
4
Objednací èísla
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Svìtlost DN
mm
10
15
10
15
Pøipojení - potrubí
"
3/8
1/2
3/8
1/2
Objednací èísla
V330E010
V330E015
V330D010
V330D015
Cena
174
174
180
180
5
6
VENUS Serie V340 - Uzavírací šroubení
7
Uzavírací šroubení
Pro otopné systémy.
Materiály
Tìleso ventilu vyrobeno z poniklované mosazi. Vložka ventilu
vyrobeny z mosazi s tìsnícími O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Ochranný kryt vyroben z šedého plastu. Krycí matice vyrobena z
poniklované mosazi s O-kroužky vyrobenými z EPDM.
Možnost vypínání
ano
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
8
9
10
Objednací èísla
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Svìtlost DN
mm
10
15
10
15
Pøipojení - potrubí
"
3/8
1/2
3/8
1/2
Objednací èísla
V340E010
V340E015
V340D010
V340D015
Cena
177
190
177
190
11
12
13
14
6-5
Regulaèní a uzavírací šroubení
Verafix-V Uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt
Uzavírací šroubení Verafix-V je šroubení pro tìlesa typu ventil-kompakt s pøipojením 50 mm. Šroubení
se používá pro dvoutrubkové systémy, které mají integrované ventily s možností uzavírání otopných
tìles.
Pro otopné soustavy
2
3
4
5
Materiály
Tìlo ventilu vyrobené z kované mosazi, vložka ventilu z mosazi s
tìsnìním z EPDM nebo PTFE.
Možnost vypínání
ano
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení - potrubí
3/4 "
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
Verafix-V Uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt
6
7
Tvar tìla
Hodnoty Kvs
Pøipojení
rohové
rohové
pøímé
pøímé
1,8
1,8
3,5
3,5
vnìjší závit
vnitøní závit
vnìjší závit
vnitøní závit
Pøipojení - tìleso
"
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
Cena
V2495EX020A
V2495EY015A
V2495DX020
V2495DY015
351
379
274
287
Pøipojení pro mìdìné nebo mìkké ocelové trubky (2 kusy);3/4"x15mm
OT114M-3/4E
120
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
OT112M-3/4F
162
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
OT112M-3/4H
162
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
OT113M-3/4F
151
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
OT113M-3/4H
151
Pøíslušenství
8
9
10
11
12
13
14
6-6
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní a uzavírací šroubení
V2476 Verafix-VKE, regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu
ventil-kompakt
Verafix-VKE je regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil - kompakt s rozteèí
pøipojovacího potrubí 50 mm. Používají se pro dvoutrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání
prùtoku topné vody jednotlivými otopnými tìlesy.
Pro otopné soustavy
Materiály
2
Tìlo ventilu z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z mosazi.
Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k otopnému
tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z poniklované mosazi
s NBR tìsnìním
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ne
Umožòuje mìøení
ne
3
4
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
Hodnoty Kvs
1,5
Pøipojení - potrubí
3/4 "
Pøipojení
vnìjší závit
5
6
7
Verafix-VKE regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Pøipojení - tìleso
"
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
Cena
V2476EX020
V2476EY015
V2476DX020
V2476DY015
361
383
361
383
Pøipojení pro mìdìné nebo mìkké ocelové trubky (2 kusy);3/4"x15mm
OT114M-3/4E
120
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
OT112M-3/4F
162
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
OT112M-3/4H
162
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
OT113M-3/4F
151
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
OT113M-3/4H
151
8
9
Pøíslušenství
10
11
12
13
14
6-7
6-8
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice,
ventily a šroubení DESIGN
Design
Strana
7-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Design
Design
T4000 Design Termostatická hlavice
Termostatická hlavice Honeywell Thera-chrom Design jsou proporcionálnì teplotnì øízené regulátory
bez pomocné energie. Termostatická hlavice Thera-chrom Design nabízí významné úspory ze dvou
dùvodù: a) jednotlivé místnosti mohou být vytápìny na rùznou teplotu dle zpùsobu svého užívání, b)
termostatická hlavice Thera-chrom Design reaguje na další zdroje tepla, napø. sluneèní svit, pøítomnost
osob v místnosti, vyzaøování domácími spotøebièi, osvìtlením atd. pøivíráním termostatického ventilu.
• Termostatická hlavice Thera-chrom Design je dodávána s vestavìným kapalinovým èidlem teploty.
Thera-chrom Design standartnì s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• Thera-chrom Design vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier,
Danfoss, Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-chrom Design vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria,
Buderus, Korado, Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Thera-chrom Design s regulaèní charakteristikou odpovídající normì
ÈSN EN 215.
Blokování nastavené hodnoty
ne
Omezení regulaèního rozsahu ne
6
7
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Umístìní èidla
vestavìné
Rozsah teplotního nastavení
11 ... 27 oC
Stupnice
1 až 6
Nulová poloha
ne
Barva
bílá / chrom
antracit
chrom / chrom
matná / matná
chrom / chrom
8
9
10
11
12
13
14
7-2
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
T4021
T4321
T4221
T4111
T4021V1
Cena
579
643
870
750
768
Design
Termostatické ventily edice Thera Design
Nové termostatické ventily Thera Design Edition jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy prostøedí.
• Termostatické ventily jsou urèeny k distribuci otopného média do otopných tìles. Termostatické
ventily se mohou instalovat na pøívodním nebo na zpìtném pøipojení do potrubí. Spoleènì s
termostatickou hlavicí, napøíklad Thera-4, kontrolují prostorovou teplotu a regulují prùtok teplé vody
otopným tìlesem. K úspoøe energie dochází díky individuální regulaci rozdílných teplot v
místnostech.
• TRV tìla tohoto typu mají tichý chod a jsou urèeny k distribuci otopného média do otopných tìles
prostøednictvím dvoutrubkových systémù se støedním prùtokem.
Voda nebo smìs voda glykol, kvalita dle VDI2035
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s
O-kroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli,
ochranná krytka je vyrobena z plastu, spojovací matice a koncový
díl z pochromované mosazi s O-kroužkem z EPDM
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
ano
Provedení
ano
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení - tìleso
1/2 "
2
3
4
5
6
7
Design v bílé
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
Barva
bílá
bílá
bílá
bílá
Objednací èísla
V2081ESL15
V2081DSL15
V2081RSL15
V2081LSL15
Cena
878
878
936
936
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
Barva
chrom
chrom
chrom
chrom
Objednací èísla
V2082ESL15
V2082DSL15
V2082RSL15
V2082LSL15
Cena
936
936
1 076
1 076
8
9
Design chromové
11
Náhradní díly
Kuželka ventilu
10
VS1200SLGB01
209
12
13
14
7-3
Design
Pøíslušenství
2
3
4
5
Ruèní koleèko, bílé (RAL9016)
VA2200C001
1 160
Ruèní koleèko, chromové
VA2200C002
1 409
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
34
Rùžice na stìnu, chromová ; 40 x 12mm
VA2201E012
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
64
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
161
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
161
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
161
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
161
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
166
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
190
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
190
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
190
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
190
Pøíslušenství - pøipojení
6
7
8
9
Thera Design Edition - regulaèní a uzavírací šroubení
Nové regulaèní a uzavírací šroubení Verafix Design jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy prostøedí.
• Uzavírací šroubení Verafix Design se používají pro pøipojení otopných tìles k otopným systémùm.
Instalují se na vratné potrubí a umožòují uzavøení prùtoku média pøes otopné tìleso.
Pro vodovodní otopné systémy.
10
11
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s Okroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli, ochranná
krytka je vyrobená z mosazi s pochromovaným nebo bílým povrchem
(RAL9016), spojovací matice a koncový díl z pochromované mosazi s
O-kroužkem z EPDM
Možnost vypínání
ano
12
13
14
7-4
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
www.honeywell.cz/acs
Design
Jmenovitý tlak
PN10
Provedení
ano
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení
vnìjší závit
Pøipojení - tìleso
1/2 "
2
Design v bílé
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
Barva
bílá
bílá
bílá
bílá
Objednací èísla
V2481E0015
V2481D0015
V2481R0015
V2481L0015
Cena
1 020
1 020
1 076
1 076
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
Barva
chrom
chrom
chrom
chrom
Objednací èísla
V2482E0015
V2482D0015
V2482R0015
V2482L0015
Cena
1 048
1 048
1 189
1 189
Design chromové
Pøíslušenství
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
34
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 12mm
VA2201E012
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
64
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
161
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
161
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
161
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
161
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
166
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
190
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
190
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
190
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
190
3
4
5
6
7
8
9
Pøíslušenství - pøipojení
10
11
12
13
14
7-5
Design
Therafix Design - H-blok s termostatickým ventilem
Nové termostatické ventily Thera Design Edition jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa se støedovým pøipojením. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy
prostøedí.
• Termostatický ventil Therafix Design je urèený pro montáž na otopná tìlesa se støedovým pøipojením
s pøipojovací vzdáleností 50 mm. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány vèetnì
pøednastavitelné TRV kuželky na pøívodu a vestavìným regulaèním a uzavíracím šroubením na
výstupu. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány s pøipojením M30  1,5. Tyto ventily
jsou kompatibilní se všemi ventily vyrábìné spoleèností Honeywell.
Pro vodovodní otopné systémy.
2
3
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s
O-kroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli,
ochranná krytka je vyrobena z plastu, spojovací matice a koncový
díl z pochromované mosazi s O-kroužkem z EPDM
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
4
5
6
7
Umístìní ventilu
na pøívodu
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení
vnìjší závit
Pøipojení - tìleso
1/2 "
Design v bílé
8
Tvar tìla
pravý rohový
levý rohový
pøímý
9
Objednací èísla
V2881RSL15
V2881LSL15
V2881DSL15
Cena
1 895
1 895
1 895
Objednací èísla
V2882RSL15
V2882LSL15
V2882DSL15
Cena
2 273
2 273
2 273
Design chromový
Tvar tìla
pravý rohový
levý rohový
pøímý
10
11
12
13
14
7-6
www.honeywell.cz/acs
Design
Pøíslušenství
Ruèní koleèko, bílé (RAL9016)
VA2200C001
1 160
Ruèní koleèko, chromové
VA2200C002
1 409
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
34
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
34
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 12mm
VA2201E012
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
64
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
64
3
4
5
Pøíslušenství - pøipojení
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
161
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
161
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
161
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
161
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
166
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
166
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
190
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
190
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
190
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
190
6
7
8
9
Náhradní díly
Kuželka ventilu
2
VS1200SLGB01
209
10
11
12
13
14
7-7
7-8
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily a
regulátory diferenèního tlaku
Vyvažovací ventily
Strana
8-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vyvažovací ventily
Vyvažovací ventily
V5032A Dvouregulaèní vyvažovací ventily Kombi-2-plus s mìøicími konektory
SafeCon
Hydraulické vyvážení je základním požadavkem pro spolehlivou funkci teplovodní otopné nebo
chladicí soustavy. U nevyvážené soustavy mùže docházet k pøetápìní/nedotápìní jednotlivých
otopných tìles nebo topných okruhù. Nezávisle na výbìru otopných tìles je v nìkterých pøípadech
vyžadována (napø. dle DIN 18 380, VOB èást C) individuální regulace jednotlivých topných okruhù.
• Toho lze dosáhnout napøíklad dvouregulaèními vyvažovacími a uzavíracími ventily Kombi-2-Plus.
• Ventily Kombi-2-Plus s variabilní aperturou nabízí tyto doplòkové funkce: uzavírání, napouštìní,
vypouštìní.
• Dodateènou instalací membránového regulátoru V5012 Kombi-DP lze ventil rozšíøit na automatický
vyvažovací ventil, a to i za provozu, v natlakovaném systému.
Pro teplovodní otopné a chladicí systémy.
2
3
4
Materiály
Tìlesa ventilu z èerveného bronzu RG5 dle DIN 1705 s mosaznými
konektory pro mìøení tlaku, vložka ventilu z mosazi s EPDM
O-kroužky a PTFE tìsnìním sedla ventilu, ovládací koleèko z
modrého odolného plastu.
5
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Zobrazení hodnot pøednastavení.
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
6
7
8
Pøipojení pøíslušenství
vøetenem / boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
9
• Lze použít i jako regulátor diferenèního tlaku po pøipojení
membránového regulátoru V5012 Kombi-DP.
Typ regulace
prùtok
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
Typy a dimenze
10
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
11
12
13
14
8-2
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty Kvs
2,8
5,8
6,9
20,1
20,2
45,3
45,3
73
Velikost pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
Objednací èísla
V5032Y0015A
V5032Y0020A
V5032Y0025A
V5032Y0032A
V5032Y0040A
V5032Y0050A
V5032Y0065A
V5032Y0080A
Cena
1 289
1 339
1 407
2 363
2 528
3 734
6 476
11 212
Vyvažovací ventily
Pøíslušenství
V5012 Kombi-DP membránový regulátor pro ventily DN15...DN40.
Rozsah nastavení: diferenèní tlak 0.1...0.3 bar
V5012C0103
1 615
V5012 Kombi-DP membránový regulátor pro ventily DN15...DN40.
Rozsah nastavení: diferenèní tlak 0.3...0.6 bar
V5012C0306
2 302
Vypouštìcí adaptér
VA3400A001
450
Elektronický mìøicí poèítaè pro vyvažování "BasicMes-2" vèetnì
pøíslušenství (kuføík)
VM242A0101
40 710
2
3
V5001P Automatický vyvažovací ventil Kombi-Auto
Automatický vyvažovací ventil V5001P Kombi-Auto se používá pro zajištìní hydraulické vyváženosti v
otopných i chladících soustavách v komerèních a obytných budovách. Je konstruován pro montáž do
zpáteèky. Používá se v systémech s promìnným prùtokem, napøíklad ve dvoutrubkových soustavách.
Princip vyvažování je založen na udržování tlakové diference na konstantní, pøedem nastavené
hodnotì, a to i v pøípadì mìnících se prùtoèných množství, napøíklad ve stavech èásteèného zatížení
soustavy. Hydraulické vyvážení je dùležitým požadavkem pro efektivní provoz otopných a chladících
soustav. V nevyvážených systémech mùže docházet k nadmìrné nebo nedostateèné dodávce média
do jednotlivých okruhù nebo spotøebièù. Kromì výbìru vhodných termostatických ventilù radiátorù je
nutná regulace jednotlivých okruhù, která je v nìkterých zemích vyžadována národními normami nebo
pøedpisy. Ventil Kombi-Auto nejen zajiš¤uje regulaci tlakové diference mezi pøívodem a zpáteèkou, ale
umožòuje i uzavøení okruhu. Odbìr tlaku na pøívodu je realizován prostøednictvím uzavíracího ventilu
Kombi-S. Kompaktní konstrukce tìla ventilu usnadòuje jeho instalaci i v omezených prostorových
podmínkách.
• Pevná, robustní konstrukce
• Široké rozsahy prùtokù
• Izolaèní kryt a impulzní potrubí souèástí dodávky
• Široký rozsah pøednastavení pro snadný výbìr
• Snadné pøednastavení s plynulou stupnicí delta p bez potøeby jakýchkoliv speciálních nástrojù
• Snadné a blokovatelné nastavení s pomocí externího ruèního koleèka
• Pøíprava pro mìøení prùtoku pomocí odbìrných ventilù Honeywell SafeConTM
Materiály
Tìlo ventilu z èerveného bronzu, obsah olova <3%; Záslepky z
mosazi; Vložka ventilu vyrobena z mosazi a korozivzdorné oceli;
otoèné koleèko vyrobené z plastu a z mosazi; Tlakový ventil vyroben
z mosazi
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
4
5
6
7
8
9
oC
Teplota média
-20 ... 130
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Èíselný ukazatel pøednastavených hodnot
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Pøipojení pøíslušenství
boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
Typ regulace
diferenèní tlak
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
10
11
12
13
14
8-3
Vyvažovací ventily
Rozsah pøednastavení tlakové diference 5..35 kPa
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
2
3
Hodnoty
Kvs
Delta-P
Objednací èísla
Cena
kPa
5 ... 35
5 ... 35
5 ... 35
5 ... 35
5 ... 35
5 ... 35
V5001PY1015
V5001PY1020
V5001PY1025
V5001PY1032
V5001PY1040
V5001PY1050
2 028
2 147
2 249
4 304
5 186
5 986
Delta-P
Objednací èísla
Cena
kPa
30 ... 60
30 ... 60
30 ... 60
30 ... 60
30 ... 60
30 ... 60
V5001PY2015
V5001PY2020
V5001PY2025
V5001PY2032
V5001PY2040
V5001PY2050
2 028
2 147
2 249
4 304
5 186
5 986
VM242A BasicMes-2 elektronický mìøící poèítaè
VM242A0101
40 710
Vypouštìcí ventil
VA3401A008
137
3,6
5,8
7,1
15,4
22
35,8
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Minimální
prùtok (qi)
l/h
40
60
100
150
200
450
Maximální
prùtok (qs)
l/h
1700
2600
3000
6500
9000
19000
Rozsah pøednastavení tlakové diference 30..60 kPa
4
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
5
6
Hodnoty
Kvs
3,6
5,8
7,1
15,4
22
35,8
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Minimální
prùtok (qi)
l/h
50
50
100
200
250
500
Maximální
prùtok (qs)
l/h
1900
3000
3500
10000
13000
20000
Pøíslušenství a doplòky
7
8
9
10
11
12
13
14
8-4
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
V5001S Uzavírací a mìøicí ventil Kombi-S
Uzavírací a mìøicí ventil V5001S Kombi-S se používá pro uzavírání potrubí v otopných nebo chladících
soustavách, a to v bytových, komerèních nebo prùmyslových objektech. Lze jej instalovat jak do
pøívodního, tak do vratného potrubí. Pokud je ventil nainstalován do pøívodu, lze jej použít také pro
pøipojení impulsního potrubí (kapiláry) automatického vyvažovacího ventilu V5001P Kombi-Auto.
• Pevná, robustní konstrukce
• Široké rozsahy prùtokù
• Izolaèní kryt souèástí dodávky
• Pøíprava pro mìøení prùtoku pomocí odbìrných ventilù Honeywell SafeConTM
• Dva mìøící odbìry, jeden pro standardní prùtok, jeden pro nízké prùtoky
Materiály
Tìlo ventilu z èerveného bronzu, obsah olova <3%; Horní krytka z
odolného plastu; dolní krytka z mosazi; vložka ventilu z mosazi;
ploché tìsnìní z pryže; ruèní koleèko z odolného plastu
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
-20 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení pøíslušenství
boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní závit
2
3
4
5
Typ regulace
prùtok
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
6
S vnitøím závitem dle ISO 7 (DIN 2999)
Svìtlost DN (mm)
15
20
25
32
40
50
Hodnoty Kvs
4,7
8,1
10,7
23,3
35,3
48,8
Velikost pøipojení (")
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Objednací èísla
V5001SY2015
V5001SY2020
V5001SY2025
V5001SY2032
V5001SY2040
V5001SY2050
Cena
740
817
948
1 696
2 038
3 177
Elektronický mìøící poèítaè VM242A BasicMes-2
Pro všechny velikosti ventilù, poèítaè je dodáván v pøenosném kuføíku
s pøíslušenstvím
VM242A0101
40 710
7
8
9
10
11
12
13
14
8-5
Vyvažovací ventily
Kombi-3-plus ÈERVENÝ - Univerzální stoupaèkový ventil
Uzavírací ventil s možností mìøení. Ventil se používá v kombinaci s ventilem V5010 Kombi-3-plus,
který se instaluje na vratné potrubí.
• Hydraulické vyvážení je základním požadavkem pro spolehlivou funkci otopné soustavy.
U nevyvážené soustavy mùže docházet k pøetápìní jednotlivých otopných tìles nebo topných
okruhù. Nezávisle na výbìru otopných tìles je v nìkterých pøípadech vyžadována (napø. dle DIN 18
380, VOB èást C) individuální regulace jednotlivých topných okruhù. Toho lze dosáhnout napøíklad
vyvažovacími a uzavíracími ventily Kombi-3-Plus.
• Kombi-3-Plus s modrou krytkou v kombinaci s Kombi- 3-Plus s èervenou krytkou umožòuje mìøení
na pøivodním potrubí a pøednastavování na vratném potrubí zároveò. Uzavírání, mìøení prùtoku,
napouštìní a vypouštìní, pøipojení tlakového signálu pro membránový regulátor.
Pro otopné nebo chladící soustavy
2
3
4
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Stoupaèkové ventily pro pøívodní potrubí, vyrobeny z bronzu Rg 5,
vhodné pro horkou vodu do 130C, pro pH hodnoty 8 až 9,5,
maximální provzní tlak 16 bar.
5
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ano
Pøipojení pøíslušenství
vøetenem
6
7
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
8
• Metoda správného mìøení a zaregulování je popsána v pøíruèce:
"Vždy v rovnováze aneb vyvažování armaturami Honeywell"
Typ regulace
statický tlak
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
Kombi-3-plus ÈERVENÝ s vnitøními pøipojovacími závity
9
Svìtlost DN (mm)
10
15
20
25
32
40
50
65
80
10
11
Hodnoty Kvs
1,5
2,5
4,5
6,5
13
20
35
42
68
Velikost pøipojení (")
Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
Objednací èísla
V5000Y0010
V5000Y0015
V5000Y0020
V5000Y0025
V5000Y0032
V5000Y0040
V5000Y0050
V5000Y0065
V5000Y0080
Cena
756
780
902
946
1 911
2 079
4 011
6 736
11 689
Pøíslušenství
12
13
14
8-6
Izolaèní kryt pro ventil DN 10 a DN 15
VA2510C015
238
Izolaèní kryt pro ventil DN 20
VA2510C020
264
Izolaèní kryt pro ventil DN 25
VA2510C025
359
Izolaèní kryt pro ventil DN 32
VA2510C032
418
Izolaèní kryt pro ventil DN 40
VA2510C040
478
Izolaèní kryt pro ventil DN 50
VA2510C050
596
Vypouštìcí a napouštìcí adaptér
VA3500A001
411
Kryt proti nedovolené manipulaci, pro ventily DN15...DN25
VA2501A010
196
Kryt proti nedovolené manipulaci, pro ventily DN32...DN50
VA2501A032
296
VA3502A Sada pro mìøení tlaku
VA3502A001
1 120
Elektronický mìøící poèítaè VM242A BasicMes-2
VM242A0101
40 710
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
Kombi-3-plus MODRÝ Univerzální stoupaèkový ventil
Uzavírací a regulaèní ventily Kombi-3-Plus slouží v otopných, ventilaèních a chladicích soustavách
na vratném potrubí k hydraulickému vyvážení. Ventily mají bezúdržbové utìsnìní vøetene dvojitým
O-kroužkem. Ventil mùže být bez pøerušení provozu otopné soustavy rozšíøen o další funkce:
napouštìní a vypouštìní nebo automatická regulace diferenèního tlaku (pro DN15 až DN40) pomocí
membránového regulátoru. Vzorek tlakového signálu pro membránový regulátor lze získat buï pomocí
ventilu Kombi-3-Plus s èervenou nebo prostým pøipojením na pøívodní potrubí.
• Kombi-3-Plus s modrou krytkou v kombinaci s Kombi- 3-Plus s èervenou krytkou umožòuje mìøení
na pøivodním potrubí a pøednastavování na vratném potrubí zároveò
Pro otopné nebo chladící soustavy
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Stoupaèkové ventily pro pøívodní potrubí, vyrobeny z bronzu Rg 5,
vhodné pro horkou vodu do 130C, pro pH hodnoty 8 až 9,5,
maximální provozní tlak 16 bar.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Zobrazení pøednastavené hodnoty.
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Pøipojení pøíslušenství
vøetenem
3
4
5
6
7
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
2
• Mùže být upraven na automatický vyvažovací ventil doplnìním
membrány V5012 Kombi-DP (viz 'Pøíslušenství').
• Pøipojení viz 'Pøipojení pro vyvažovací a potrubní ventily'.
Typ regulace
statický tlak
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
8
9
Kombi-3-plus MODRÝ s vnitøními pøipojovacími závity
Svìtlost DN
mm
10
15
20
25
32
40
50
65
80
Hodnoty Kvs
2,4
2,7
6,4
6,8
21
22
38
47,7
71
Velikost pøipojení
"
Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
Objednací èísla
V5010Y0010
V5010Y0015
V5010Y0020
V5010Y0025
V5010Y0032
V5010Y0040
V5010Y0050
V5010Y0065
V5010Y0080
Cena
925
953
1 094
1 146
2 294
2 483
4 157
7 566
12 123
10
11
12
13
14
8-7
Vyvažovací ventily
Pøíslušenství
2
3
4
5
Adaptér pro montáž termoelektrického pohonu s pøipojením M30 x 1,5
VA2500A001
589
Kryt proti nedovolené manipulaci, pro ventily DN15...DN25
VA2501A010
196
Kryt proti nedovolené manipulaci, pro ventily DN32...DN50
VA2501A032
296
Izolaèní kryt pro ventil DN 10 a DN 15
VA2510C015
238
Izolaèní kryt pro ventil DN 20
VA2510C020
264
Izolaèní kryt pro ventil DN 25
VA2510C025
359
Izolaèní kryt pro ventil DN 32
VA2510C032
418
Izolaèní kryt pro ventil DN 40
VA2510C040
478
Izolaèní kryt pro ventil DN 50
VA2510C050
596
Vypouštìcí a napouštìcí adaptér
VA3500A001
411
V5012C Kombi-membránová jednotka; Rozsah nastavení 10...30
kPa(1.45...4.35 psi) diferenèní tlak; pro ventily V5010 Kombi-3-plus
BLUE DN10...DN40
V5012C0103
1 615
V5012C Kombi-membránová jednotka; Rozsah nastavení 30...60 kPa
(4.35...8.7 psi) diferenèní tlak; pro ventily V5010 Kombi-3-plus BLUE
DN10...DN40
V5012C0306
2 302
V5003F Kombi-VX Regulátor prùtoku s možností pøednastavení
6
Ventil V5003F Kombi-VX je automatický vyvažovací ventil. Tento ventil je speciálnì vytvoøen pro
vyvážení otopných nebo chladících soustav. Ventil reguluje prùtok média na konstantní hodnotu, i když
se mìní tlak v soustavì. Hodnota prùtoku mùže být jednoduše nastavena pomocí pøednastavení.
Pro otopné nebo chladící vodní soustavy.
7
8
9
10
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z mosazi CuZn40Pb2; vložka ventilu je
vyrobena z mosazi, korozivzdorné oceli a plastu s gumovou
membránou a kroužku z EPDM
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
-20 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Digitální zobrazení pøednastavené hodnoty.
Umožòuje mìøení
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Umístìní ventilu
na pøívodu nebo na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
11
12
13
Typ regulace
prùtok
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
14
8-8
• Kompaktní provedení tìla ventilu a vložky ventilu
• Dostupné v rùzných verzích ventilu pro rùzné rozsahy prùtokù a
diferenèních tlakù
• Vložka ventilu s jasným zobrazením pøednastavené hodnoty
• Vložka ventilu s možností výmìny a vyjmutí pro pøípad proplachu
• Jednoduché mìøení s použitím testovacího zaøízení Honeywell
SafeConTM
• Konektory pro mìøení diferenèního tlaku na stejné stranì jako je
pøednastavení
• Robustní provedení chránící ventil proti neèistotám, usazeninám a
agresivním kapalinám
• Bezúdržbové provedení
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
Svìtlost DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
32
40
50
Minimální prùtok (qi)
l/h
100
157
276
138
238
406
100
157
276
138
238
406
100
157
276
138
238
406
535
535
3180
3180
Maximální prùtok (qs)
l/h
412
609
825
615
896
1270
412
609
825
615
896
1270
412
609
825
615
896
1270
5830
5830
16100
16100
Delta-P
kPa
17 ... 210
17 ... 210
17 ... 200
35 ... 400
35 ... 400
35 ... 400
17 ... 210
17 ... 210
17 ... 200
35 ... 400
35 ... 400
35 ... 400
17 ... 210
17 ... 210
17 ... 200
35 ... 400
35 ... 400
35 ... 400
17 ... 400
17 ... 400
20 ... 400
20 ... 400
Objednací èísla
V5003FY10150412
V5003FY10150609
V5003FY10150825
V5003FY20150615
V5003FY20150896
V5003FY20151270
V5003FY10200412
V5003FY10200609
V5003FY10200825
V5003FY20200615
V5003FY20200896
V5003FY20201270
V5003FY10250412
V5003FY10250609
V5003FY10250825
V5003FY20250615
V5003FY20250896
V5003FY20251270
V5003FY10265020
V5003FY10325020
V5003FY10401610
V5003FY10501610
Cena
2 418
2 418
2 418
2 418
2 418
2 418
2 647
2 647
2 647
2 647
2 647
2 647
3 178
3 178
3 178
3 178
3 178
3 178
4 741
4 884
10 005
11 058
2
3
4
5
6
7
Verafix-Cool - Kombinovaný regulaèní a mìøící ventil s možností vypouštìní
Verafix-Cool regulaèní a mìøící ventily jsou instalovány na vratné potrubí napø. teplotních výmìníkù,
fan-coil jednotek a sálavých stropních panelù. Øídí teplotu v místnosti kontrolováním prùtoku pøi
pøipojení vhodného pohonu.
S Verafix-Cool je možno souèasnì nastavovat prùtok pøes armaturu dle prùtokového diagramu a
souèasnì pøipojit mìøící pøístroj pro mìøení prùtoku.
Materiály
Poloha vøetene pøi otevøeném
ventilu
9
Otevøeno v normálním stavu
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Charakteristika prùtoku
lineární
Zdvih
3 mm
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Barva ochranné krytky
bílá
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení - potrubí
G 3/4 "
Hodnoty Kvs
2,5
8
10
11
12
13
Verafix-Cool Kombinovaný regulaèní a mìøící ventil s možností vypouštìní
Objednací èísla
V9406DX015
Cena
952
14
8-9
Vyvažovací ventily
Šroubení pro vyvažovací a potrubní ventily
2
• Ventily s vnitøními závity jsou V5000Y, V5010Y, V5020, V5032, V5040, V5100Y, V9010, VB550,
VB551, VB560 a VB561.
• Ventily s vnìjšími závity jsou V5000X, V5010X, V5015, V5016 a V5100X.
Svìrné šroubení, matice pro ventily s vnitøním závitem
3
Pøíslušenství
3/8 x 12 mm
1/2 x 15 mm
3/4 x 18 mm
4
Objednací èísla
VA620A1012
VA620A1515
VA620A2018
Cena
26
26
26
Kombi-F-II Pøírubový vyvažovací ventil
Hydraulické vyvážení je základním pøedpokladem pro spolehlivou funkci otopné nebo chladicí
soustavy. U nevyvážené soustavy mùže docházet k pøetápìní èi nedotápìní jednotlivých tìles nebo
celých o topných okruhù. Nezávisle na výbìru termostatických ventilù je v nìkterých pøípadech
vyžadována (napø. dle DIN 18 380, VOB èást C) individuální regulace jednotlivých topných okruhù.
Toho lze dosáhnout napøíklad regulaèními a uzavíracími ventily Kombi-F-II. Ventily Kombi-F-II nabízejí
tyto funkce: uzavírání, pøed-nastavení prùtoku, mìøení prùtoku.
Pro vodovodní systémy s topnou nebo chladicí kapalinou.
• Pøednastavení prùtoku omezením zdvihu regulaèní kuželky s èíselným zobrazením
• Dvì hrdla pro mìøení diferenèního tlaku
• Vøeteno dvojitì tìsnìno systémem EDD
• Hodnota pøednastavení se neztrácí pøi otáèení ovládacího koleèka
• Šroub pøednastavení chránìn plastovou krytkou
• Tìsnìní sedla z PTFE
• Regulaèní kuželka a vøeteno z nerezové oceli
• Tìleso ventilu z litiny GG25, opatøeno modrým nátìrem
• Dostupné v dimenzích až do DN400
5
6
7
8
Materiály
Tìleso ventilu z litiny GG25, opatøeno modrým nátìrem; Regulaèní
kuželka a vøeteno z nerezové oceli s tìsnìním vyrobeným z PTFE;
Mosazná mìøicí hrdla pro mìøení tlaku; DN15-50: ruèní koleèko z
èerného plastu, DN65 a vyšší: ruèní koleèko vyrobené z oceli, èernì
natøené
9
Tvar tìla
pøímé
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
-10 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
10
11
12
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Èíselné zobrazení pøednastavení. Hodnota se zmìní pøi otoèení
koleèka.
Umožòuje mìøení
ano
Pøipojení pøíslušenství
boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
pøíruby
Typ regulace
statický tlak
Více informací
http://www.hydronic-balancing.info/home-en.html
13
14
8-10
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
Kombi-F-II
Svìtlost DN (mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
Hodnoty Kvs
4,5
6,6
9,8
15,1
24,9
48,5
74,4
111
165
242
372
704
Objednací èísla
V6000D0015A
V6000D0020A
V6000D0025A
V6000D0032A
V6000D0040A
V6000D0050A
V6000D0065A
V6000D0080A
V6000D0100A
V6000D0125A
V6000D0150A
V6000D0200A
Cena
4 238
4 642
5 219
6 140
6 889
7 350
8 417
13 086
17 872
26 231
37 760
85 149
Svìtlost DN (mm)
250
300
350
400
Hodnoty Kvs
812
1380
1651
2389
Objednací èísla
V6000D0250A
V6000D0300A
V6000D0350A
V6000D0400A
Cena
155 020
209 557
270 780
496 306
2
3
4
Kombi-F
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8-11
8-12
www.honeywell.cz/acs
Zónové a rozdìlovací ventily
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou
pružinou V4043 a V4044
Zónové a rozdìlovací ventily VC
Strana
9-2
9-3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4043 a V4044
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4043 a V4044
Trojcestné rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4044
Trojcestné rozdìlovací ventily s vestavìným elektrickým pohonem a vratnou pružinou.
Dvouvodièové pøipojení. Maximální tlak 8,6 bar.
5 ... 93 oC
Teplota média
2
3
4
Napájení
230 Vac; 8 VA
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Výpadek napájení
ventil otevøen
Doba chodu
10 s
Délka kabelu
1m
Funkce spínaèe polohy
SPDT 230V, 2A
Pøipojení
vnitøní závit
Velikost
pøipojení
"
3/4
1
5
6
Hodnoty
Kvs
6
8,1
Maximální diferenèní
tlak pro uzavøení
kPa
68
55
Objednací èísla
Cena
V4044F1000/U
V4044F1034/U
3 586
3 581
V4043 Dvoucestné zónové ventily s vratnou pružinou
Dvoucestné zónové ventily s vestavìným elektrickým pohonem a vratnou pružinou.
Dvouvodièové pøipojení. Max. tlak 8,6 bar.
7
8
9
Teplota média
5 ... 93 oC
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Výpadek napájení
ventil uzavøen
Koncové spínaèe
1
Doba chodu
10 s
Délka kabelu
1m
Funkce spínaèe polohy
SPDT 230V, 2A
Pøipojení
vnitøní závit
Napájení
10
Vac; VA
230; 8
230; 8
230; 8
11
12
13
14
9-2
www.honeywell.cz/acs
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
Hodnoty
Kvs
3
6,9
8,6
Maximální diferenèní
tlak pro uzavøení
kPa
138
55
55
Objednací èísla
Cena
V4043C1255/U
V4043C1263/U
V4043C1271/U
2 195
2 122
3 150
Zónové a rozdìlovací ventily VC
Zónové a rozdìlovací ventily VC
Dvoucestné a trojcestné ventily VC
Dvoucestné a trojcestné ventily øady VC
• Vhodné pohony jsou popsány v sekci 'Pohony k VC ventilùm'
Dvoucestné ventily øady VC jsou použitelné v bìžných domácích a malých prùmyslových zaøízeních
k regulaci a øízení smìru prùtoku otopné a chladící vody. Ventily jsou složeny z elektricky ovládaného
pohonu, tìla ventilu a rozdìlovacího elementu.
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z bronzu, kryt pohonu je vyroben z plastu s
vøetem z nerez oceli
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
1 ... 95 oC
Maximální pracovní tlak
20 bar
Maximální diferenèní tlak pro
uzavøení
4 bar
Pøipojení
vnitøní závit
3
4
VC ventily (dvoucestné)
Typ ventilu
2-cestný / 3/4"
2-cestný / 1"
2
Hodnoty Kvs
6,8
7,7
Objednací èísla
VCZAJ1000/U
VCZAP1000/U
Cena
1 050
1 125
5
6
VC ventily (trojcestné)
Typ ventilu
3-cestný obrác. / 3/4"
3-cestný obrác. / 1"
Hodnoty Kvs
6,8
7,7
Objednací èísla
VCZMH6000/U
VCZMP6000/U
Cena
1 082
1 226
Samostatný pohon VC ventilu, 24V/50Hz, pomocný spínaè
koncové polohy, 3 vodièe (pro pøepínací kontakty), kabel 1m
VC2611ZZ00/U
1 494
Samostatný pohon VC ventilu, 24V/50Hz, pomocný spínaè
koncové polohy, 2+1 vodièe (pro spínací kontakty), kabel 1m
VC8611ZZ00/U
1 621
7
Pohony k VC ventilùm
8
Dvoucestné a trojcestné ventily VC
9
Samostatné pohony VC ventilù
• Vhodné ventily jsou zobrazeny ve skupinì VC ventily
Ventily øady VC dvoucestné ventily používané v domácích a malých prùmyslových otopných
systémech pro regulaci prùtoku teplé a studené vody.
10
Materiály
Kryt pohonu vyroben z plastu
Okolní teplota
... 65 oC
Délka kabelu
1m
11
Pohony VC ventilu
Napájení
24V, 50-60Hz
230V, 50-60Hz
230V, 50-60Hz
24V, 50-60Hz
Vstupní signál
SPDT
SPST
SPDT
SPST
Objednací èísla
VC2010ZZ00/U
VC4012ZZ00/U
VC6012ZZ00/U
VC8010ZZ00/U
Cena
1 200
2 065
1 220
1 789
12
13
14
9-3
9-4
www.honeywell.cz/acs
Napouštìcí, dopouštìcí a smìšovací
armatury pro vytápìní a TUV
Napouštìcí ventily a stanice
Termostatické smìšovací ventily
Strana
10-2
10-7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Napouštìcí ventily a stanice
Napouštìcí ventily a stanice
Elektronická dopouštìcí sestava s havarijní pojistkou proti vyplavení, NK300T
Dopuštìcí sestava NK300T prùbìžnì monitoruje tlak v systému, napø. topném okruhu, a automaticky
udržuje tlak na požadované úrovni.
Dopouštìcí sestavy tohoto typu umožòují trvalé pøipojení uzavøeného topného systému k rozvodu
pitné vody. S potrubním oddìlovaèem odpovídají nromì ÈSN EN1717. Øídící jednotka, vodomìr a
tlaková regulace jsou intergrovány v jednom zaøízení. Sepnutí indikace poruchy spustí výstražný signál
v systému hlášení poruch nebo centrálním systému øízení budovy.
2
3
4
5
Médium
Pitná voda
Teplota média
5 ... 65 oC
Krytí
IP 54 dle EN 60529 (zajištìná pouze øádnì pøipojeným kabelem,
správnì instalovanými prvky izolaèního pouzdra a ve vodorovné
poloze)
Maximální teplota okolí
50 oC
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Montážní poloha
vodorovná
Maximální prùtok (qs)
0,8 m3/h
Pøipojení - potrubí
1/2 "
Další popis
6
7
8
• Plnì automatické, elektronicky øízené dopouštìní vody do topného
systému
• Jednoduché ovládání klávesnicí s tøemi tlaèítky a displejem
• Monitorování a zaznamenávání proteklého množství
• Elektronické monitorování tlaku a havarijní uzávìr v pøípadì úniku
vody
• Interní a externí alarm pøi výskytu poruchy
• Uživatelsky pøívìtivé, èasovì optimalizované poèáteèní
napouštìní
• Velmi flexibilní použití díky modulární konstrukci (možnost
potrubního oddìlovaèe typu CA a BA, jednotka VE na zmìkèování
vody)
Elektronická dopouštìcí sestava
9
Objednací èísla
NK300T-1/2A
Cena
16 443
Objednací èísla
NK300T-1/2ABA
Cena
17 572
Objednací èísla
NK300T-1/2ACA
Cena
16 863
Elektronická dopouštìcí sestava s potrubním oddìlovaèem BA
10
Elektronická dopouštìcí sestava s potrubním oddìlovaèem CA
11
12
13
14
10-2
www.honeywell.cz/acs
Napouštìcí ventily a stanice
Napouštìcí ventil s regulací tlaku pro uzavøené otopné soustavy, VF04
Napouštìcí armatura VF 04 s regulací tlaku umožòuje jednoduché a bezpeèné napouštìní nebo
doplòování uzavøených otopných soustav.Tìlo napouštìcí armatury obsahuje redukèní, zpìtný a
uzavírací ventil. Obsažený redukèní ventil usnadòuje proces napouštìní a odvzdušòování otopného
systému. Bìhem postupného odvzdušòování jednotlivých úsekù topného systému nebo radiátoru v
otopném systému kolísá tlak. Pøi klasickém dopouštìní je stále tøeba kontrolovat tlak v systému.
Armatura VF 04 drží nastavený tlak automaticky a vy se mùžete plnì vìnovat odvzdušnìní a systém
se bude dopouštìt na nastavený tlak automaticky. Z výroby je armatura VF 04 nastavena na tlak 1,5
bar, výstupní tlak je nastavitelný v rozsahu 1,5 až 6,0 bar. Díky regulaci tlaku máte jistotu, že nedojde
k poškození nìjakého komponentu otopného systému vysokým tlakem. Ke kontrole tlaku v otopném
systému mùžete na armaturu namontovat manometr (lze objednat zvlᚤ jako volitelné pøíslušenství).
Doporuèujeme po ukonèení napouštìní systému napouštìcí armaturu uzavøít a odpojit pøívodní hadici.
Pokud to neudìláte, napouštìcí armatura sice zavøe automaticky pøi dosažení nastaveného tlaku, ale
pøi netìsnosti nebo poruše otopného systému bude trvale dopouštìt a z netìsnosti bude stále unikat
voda.
Pro uzavøené otopné soustavy podle DIN 4751:
• na rozdìlovací potrubí otopné soustavy
• v kombinaci s pøívodním potrubí vody
• na kotel pomocí doplòovací hadice, na pøívod nebo pøímo na kotel,
• Jako napouštìcí sada pro bezpeèné dopouštìní soustavy.
Certifikace výrobku
Zpìtný ventil schválený podle DIN/DVGW
Materiály
Mosaz odolná dezinfekci, vysoce kvalitní syntetický materiál pro kryt
pružiny, membrána z vlákny vyztuženého NBR a tìsnìní z NBR
Médium
Voda
Maximální teplota média
70
2
3
4
5
6
oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Popis výrobku
S vnitøním a vnìjším závitem
7
Objednací èísla
VF04-1/2E
Cena
985
8
469
9
Pøíslušenství
Manometr, rozsah 0-4 bar,1/4" závit na zadní stranì
MF126-A4
10
11
12
13
14
10-3
Napouštìcí ventily a stanice
Napouštìcí ventil pro uzavøené otopné soustavy, VF06
Ventil VF 06 umožòuje jednoduché a bezpeèné napouštìní nebo doplòování uzavøených otopných
soustav. V jednom tìlese jsou obsaženy redukèní, zpìtný a uzavírací ventil. Aby bylo možné provést
pøesnou kontrolu tlaku v systému po jeho naplnìní je na tìlese ventilu hrdlo pro pøipojení manometru
(lze objednat zvlᚤ jako volitelné pøíslušenství).
Pro uzavøené otopné systémy DIN 4751:
• na pøívodní rozdìlovaè otopné soustavy,
• v kombinaci s pøívodním potrubím
• na kotel pomocí dopouštìcí hadice, na pøívod nebo pøímo do kotle,
• jako napouštìcí sestava pro prvotní bezpeèné napouštìní systému.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Zpìtný ventil schválený podle DIN/DVGW
Materiály
Tìleso z mosazi,kryt pružiny a vložka ventilu z plastu, membrána z
vlákny vyztuženého NBR, tìsnìní z NBR
Médium
voda
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
0,5 ... 3 bar
Pøipojení
vnìjší závit
6
Popis výrobku
s hadicovým nátrubkem
se závitovým nátrubkerm
7
Pøíslušenství:
Objednací èísla
VF06-1/2A
VF06-1/2B
MF126-A4
Manometr, rozsah 0-4 bar
Cena
1 552
1 552
469
8
Dopouštìcí sestava pro automatické doplòování vody pro uzavøené systémy, vèetnì
izolace, NK295S
9
Zaøízení pro kombinované dopouštìní NK 295 slouží k automatickému naplòování a doplòování
centrálních teplovodních otopných soustav. Je to zaøízení, které je pevnì pøipojené k rozvodu pitné
vody. Zaøízení je integrované zabezpeèovací zaøízení CA 295 "Zábrana proti zpìtnému prùtoku s
nekontrolovatelným støedním tlakovým pásmem", redukèní ventil, uzavírací ventil a manometr.
Toto zaøízení pro dopouštìní otopných soustav je v souladu s normou ÈSN EN 1717.
10
11
12
13
Certifikace výrobku
Schváleno dle DIN/DVGW
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z mosazi, vypouštìní z ventilu , vložka ventilu,
zpìtný ventil a víèko pružiny je vyrobeno ze syntetického materiálu,
membrána je vyrobena z NBR, nastavitelná pružina z oceli, tìsnìní z
NBR a EPDM, izolaèní kryt z EPP.
Médium
Voda bez inhibitorù
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Popis výrobku
s 1/2" závitový pøipojením
Pøipojení
vnìjší závit
Standardní verze
Objednací èísla
NK295C-1/2A
14
10-4
www.honeywell.cz/acs
Cena
4 516
Napouštìcí ventily a stanice
Napouštìcí sestava, NK300
Napouštìcí sestava zajiš¤uje napouštìní a dopouštìní uzavøených otopných soustav podle DIN EN
12828:2003. Napouštìcí sestava mùže být pøipojena podle DIN EN 1717 permanentnì na vodovodní
potrubí. Napouštìcí sestava kombinuje potrubní oddìlovaè, redukèní ventil a kulové ventily v jednom
zaøízení. Soustava obsahuje všechny armatury pro dopouštìní otopných soustav podle standardních
požadavkù.
Materiály
Tìleso z èerveného bronzu nebo dezinfekci odolné mosazi, vysoce
kvalitní syntetický materiál vypouštìcího hrdla, vložky ventilu, krytu
pružiny, jímky, kulové ventily z dezinfekci odolné mosazi, membrána
z vlákny tvrzeného NBR,tìsnìní z NBR a EPDM, nastavovací pružina
a sítko filtru z korozivzdorné oceli.
Médium
voda
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 4 bar
Pøipojení
vnìjší závit
2
3
4
5
Standardní verze se závitovým pøipojením R1/2"
Popis výrobku
Zaøízení pro automatické doplòování vody pro uzavøené systémy v rozsahu
1,5 - 6 bar, pøipojení 1/2"
Zaøízení pro automatické doplòování vody se zmìkèováním, pro uzavøené systémy
v rozsahu 1,5 - 4 bar, PN10, DN 1/2"
Objednací èísla
NK300-1/2A
NK300SOFT-1/2A
Cena
6 764
6
17 434
7
Pøíslušenství:
Testovací sada. Electronická tlaková mìøící jednotka s digitálním
indikátorem, bateriový provoz vèetnì kufru a pøíslušenství.
Ideální pro revizi a údržbu potrubních oddìlovaèù BA.
TK295
152 316
Testovací sada. Analogová tlaková mìøící jednotka s displejem
diferenèního tlaku. Ideální pro revizi a údržbu potrubních
oddìlovaèù BA.
TKA295
57 341
Dvoustranný klíè pro montáž krytu pružiny a jímky sítka ventilù
ZR06K
Údržbová sada pro použití s TK295 resp. TKA295.
WS300NK
8
228
1 433
9
Náhradní díly:
Výmìnná vložka redukèního ventilu(neobsahuje filtr)
D06FA-1/2
586
Víèko otvoru pro manometr ze syntetického materiálu s O-kroužkem
(sada 5ks)
S06K-1/4
109
Manometr, rozsah 0-4 bar,1/4" závit na zadní stranì
M07M-A4
226
10
11
12
13
14
10-5
Napouštìcí ventily a stanice
Úpravna vody VE300 pro zmìkèení vody urèená do otopných systémù
Jednotka VE300 je urèená pro zmìkèení vody v systémech vytápìní. Díky této jednotce dochází
odstranìní usazování vápníku v otopných systémech. Tato jednotka je vhodná v kombinaci s
napouštìcí soustavou NK300.
Vápník rozpuštìný ve vodì je užiteèný minerál, ale pokud se voda zahøeje, mùže zpùsobit závažné
problémy v domácích soustavách. Vytvoøí se pevná vrstva vodního kamene, zejména na povrchu s
vyšší teplotou. Tento vodní kámen snižuje tepelnou výkonnost soustavy a životnost drahých zažízení.
Jednotka VE300 zabraòuje usazování vápníku a tím vzniku vodního kamene v otopných soustavách.
2
3
Pøipojení - potrubí
15 mm
Maximální teplota okolí
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Další popis
Jednotka obsahuje integrovaný mìøiè spotøeby vody
• Zabraòuje tvorbì vodního kamene v otopných soustavách
• Zvyšuje výkonnost vybavení a ochraòuje zaøízení
• Jednotka je vhodná v kombinaci s napouštìcí soustavou NK300
4
Jednotka pro zmìkèení vody
5
Objednací èísla
VE300-1/2A
Cena
5 646
P300-S
2 193
P300-L
5 088
Nádobka 0,75l
6
Nádobka 0,75l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
Nádobka 3,5l
7
Nádobka 3,5l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
Adaptér
Adaptér pro pøipojení jednotky VE300 k potrubí 3/4"
8
9
10
11
12
13
14
10-6
www.honeywell.cz/acs
AD300-1/2
912
Termostatické smìšovací ventily
Termostatické smìšovací ventily
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM50
TM 50 Termostatický smìšovací ventil umožòující regulaci teploty vody na požadovanou hodnotu
teploty s použitím: - pro centrální nebo zónovou regulaci teploty TUV v odbìrných místech nebo pro
pøípravu TUV v kombinaci se solárním ohøevem - pro podlahové vytápìní nebo pro omezení teploty
vratné vody kotle - v systémech s cirkulací TUV musí být do obvodu vložen zpìtný ventil KB191 (viz
pøíslušenství) pro zamezení zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na výstupu z ventilu
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
90 oC
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
3
• Vysoce citlivé èidlo s výbornou vodivostí i pøi malých prùtoèných
množstvích
• Snadné nastavení požadované teploty vody
• Ochrana proti opaøení - vstup teplé vody je automaticky uzavøen v
pøípadì poruchy pøívodu studené vody a to tak, že pøívod teplé
vody je alespoò 10K vyšší než nastavení teploty smìšované vody
• Pøívod studené vody je automaticky uzavírán v pøípadì poruchy na
pøívodu teplé vody
• Možnosti s integrovaným zpìtným ventilem pro teplou a studenou
vodu
• Vnitøní èásti jsou odolné proti tvorbì usazenin
Objednací èísla
TM50-1/2E
Cena
1 705
Pøíslušenství:
Zpìtný ventil pro systémy, které obsahují okruh cirkulace teplé vody,
pro zabránìní zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na
výtoku
2
KB191-3/4
4
5
6
7
673
8
9
10
11
12
13
14
10-7
Termostatické smìšovací ventily
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM200
TM200 Termostatický smìšovací ventil umožòující regulaci teploty vody na požadovanou hodnotu
teploty s použitím: - pro centrální nebo zónovou regulaci teploty TUV v odbìrných místech nebo pro
pøípravu TUV v kombinaci se solárním ohøevem - pro podlahové vytápìní nebo pro omezení teploty
vratné vody kotle - v systémech s cirkulací TUV musí být do obvodu vložena brzda zpìtného toku
KB191 (viz pøíslušenství) pro zamezení zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na
výstupu z ventilu
2
3
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Maximální teplota média
90 oC
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
4
5
6
• Vysoce citlivé èidlo s výbornou vodivostí i pøi malých prùtoèných
množstvích
• Snadné nastavení požadované teploty vody
• Ochrana proti opaøení - vstup teplé vody je automaticky uzavøen v
pøípadì poruchy na pøívodu studené vody a to tak, že pøívod teplé
vody je alespoò 10K vyšší než nastavení teploty smìšované vody
• Pøívod studené vody je automaticky uzavírán v pøípadì poruchy na
pøívodu teplé vody
• Vnitøní èásti jsou odolné proti tvorbì usazenin
S vnìjším závitovým pøipojením 3/4"
Pøipojení
vnìjší závit
7
Objednací èísla
TM200-3/4A
Cena
2 728
Objednací èísla
TM200-3/4B
Cena
2 728
S 22 mm pájeným pøipojením
Pøipojení
pájecí
8
Pøíslušenství
Brzda zpìtného toku studené vody pro zabudování do cirkulaèního
okruhu TUV øízeného termostatickým ventilem.
9
10
11
12
13
14
10-8
www.honeywell.cz/acs
KB191-3/4
673
Termostatické smìšovací ventily
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM300
TM300 Termostatický smìšovací ventil umožòující regulaci teploty vody na požadovanou hodnotu
teploty s použitím: - pro centrální nebo zónovou regulaci teploty TUV v odbìrných místech nebo pro
pøípravu TUV v kombinaci se solárním ohøevem - pro podlahové vytápìní nebo pro omezení teploty
vratné vody kotle - v systémech s cirkulací TUV musí být do obvodu vøazena brzda toku studené vody
KB191 (viz pøíslušenství) pro zamezení zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na
výstupu z ventilu
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
svorné šroubení
Maximální teplota média
90 oC
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
2
3
• Vysoce citlivé èidlo s výbornou vodivostí i pøi malých prùtoèných
množstvích
• Snadné nastavení požadované teploty vody
• Ochrana proti opaøení - vstup teplé vody je automaticky uzavøen v
pøípadì poruchy na pøívodu studené vody a to tak, že pøívod teplé
vody je alespoò 10K vyšší než nastavení teploty smìšované vody
• Pøívod studené vody je automaticky uzavírán v pøípadì poruchy na
pøívodu teplé vody
• Vnitøní èásti jsou odolné proti tvorbì usazenin
• Zpìtný ventil na vstupní stranì
4
5
6
Se 22 mm svorným spojením schváleno TMV 2
Objednací èísla
TM300-3/4H
Cena
4 162
7
Pøíslušenství:
Brzda toku studené vody pro zabudování do cirkulaèního okruhu TUV
øízeného termostatickým ventilem.
KB191-3/4
673
8
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM300SOLAR
Termostatické smìšovací ventily tohoto typu jsou používány pro hlavní regulaci teploty vody v
solárních bivalentních ohøívaèích.
V systémech s cirkulací teplé vody musí být do obvodu zaøazen zpìtný ventil pro zamezení zpìtného
proudìní studené vody.
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Povrchová úprava tìla
poniklovaný
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
110 oC
Rozsah teplotního nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
9
10
11
• Vysoce citlivé teplotní èidlo s rozpoznáváním teploty vody i za
nízkého prùtoku
• Jednoduché nastavení požadované teploty výstupní vody
• Ochrana proti opaøení - pøívod horké vody je automaticky
pøerušen, jestliže je pøerušen pøívod studené vody a pokud je
teplota horké vody na vstupu nejménì o 10K vyšší než nastavení
výstupní teploty
• Pøívod studené vody je automaticky pøerušen, pokud je pøerušen
pøívod horké vody
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
• Vnitøní èásti jsou odolné proti usazování vodního kamene
12
13
14
Ventil se závitovými nátrubky
Objednací èísla
TM300SOLAR-3/4A
Cena
3 984
10-9
Termostatické smìšovací ventily
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM3400/TM3410
Termostatické smìšovací ventily série TM3400/TM3410 se primárnì používají v systémech s teplou
užitkovou vodou.
Tyto ventily udržují konstantní teplotu smìšované vody i v pøípadì, kdy teplota vstupní vody v
zásobníku kolísá. Termostatické smìšovací ventily se také používají v systémech s podlahovým
vytápìním a pøípadnì i v systémech solárního vytápìní.
2
3
Médium
Voda
Materiál tìla
bronz RG5
Další popis
4
• Pokrývá široký rozsah prùtokù
• Vysoký stupeò pøesnosti nastavení
• Ochrana proti opaøení
• Pracují zcela samostatnì
• Pøímé napojení na cirkulaèní okruh (kromì 1/2")
• Vèetnì šroubení s vnitøním závitem
Rozsah nastavení 30...45 C, z výroby nastaveno 40 C
Rozsah teplotního nastavení
oC
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
5
6
7
Pøipojení - potrubí
"
1/2"
3/4"
1
11/4"
11/2"
2
DN65
DN80
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
pøíruby
pøíruby
Objednací èísla
TM3400.912
TM3400.922
TM3400.932
TM3400.942
TM3400.952
TM3400.962
TM3410.605
TM3410.805
Cena
10 799
15 552
16 604
16 500
28 726
34 102
88 914
99 561
Rozsah nastavení 36...53 C, z výroby nastaveno 48 C
Rozsah teplotního nastavení
oC
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
8
9
10
Pøipojení - potrubí
"
1/2"
3/4"
1
11/4"
11/2"
2
DN65
DN80
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
pøíruby
pøíruby
Objednací èísla
TM3400.914
TM3400.924
TM3400.934
TM3400.944
TM3400.954
TM3400.964
TM3410.606
TM3410.806
Cena
12 852
16 753
17 551
16 500
28 726
38 559
88 914
99 561
Rozsah nastavení 45...65 C, z výroby nastaveno 55 C
Rozsah teplotního nastavení
oC
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
11
12
13
14
10-10
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení - potrubí
"
1/2"
3/4"
1
11/4"
11/2"
2
DN65
DN80
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
pøíruby
pøíruby
Objednací èísla
TM3400.916
TM3400.926
TM3400.936
TM3400.946
TM3400.956
TM3400.966
TM3410.608
TM3410.808
Cena
10 799
15 552
16 604
16 500
28 726
34 102
88 914
129 009
Pojistné a speciální armatury
Pojistné a speciální armatury
Strana
11-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pojistné a speciální armatury
Pojistné a speciální armatury
Pojistný membránový ventil pro uzavøené otopné systémy, SM110
Pojistný membránový ventil tohoto typu je urèen pro ochranu uzavøených otopných systémù dle normy
EN 12828.
Podle platných požadavkù je membránový pojistný ventil nastaven na požadovanou hodnotu
výrobcem a zajištìn ochranným krytem s vyznaèeným nastaveného tlaku a symbolem testování pro
zabránìní nepovolané manipulace s nastavením. Následné zmìny nastavení nejsou možné bez znièení
ochranného krytu. Hodnota nastaveného tlaku je vytlaèena do ochranného krytu.
2
Certifikace výrobku
3
Médium
• Voda nebo glykolová smìs, dle normy VDI 2035
• Tekutiny tø. 1 a 2 (dle pokynù tlakového zaøízení, bod 9), které
nemají vliv na použitý materiál.
Materiály
4
5
Mosazné tìleso; pružina - pérová ocel; bezpeènostní zátka - vysoce
kvalitní syntetický materiál; membrána a tìsnící disk z elastomeru
odolného horké vodì
Montážní poloha
vodorovná
Maximální teplota média
120 oC
Další popis
6
certifikováno pro tlaková zaøízení podle Smìrnice 97/23/EC,
Referenèní èíslo CE 0036
• Nastavitelné otvírací tlaky ventilu 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 nebo 6.0 bar
• Standardizované výstupní pøipojení
• S odvzdušòovacím zaøízením
• Chránìno proti následné zmìnì výchozího nastavení
s 1/2" vnitøním vstupním a výstupním závitem
Nastavený tlak (bar)
2,5
3
7
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
Objednací èísla
SM110-1/2ZA2.5
SM110-1/2ZA3.0
Cena
252
252
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Objednací èísla
SM110-1/2A1.5
SM110-1/2A2.0
SM110-1/2A2.5
SM110-1/2A3.0
SM110-1/2A4.0
SM110-1/2A6.0
Cena
252
252
252
252
252
252
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
Objednací èísla
SM110-3/4ZA2.5
SM110-3/4ZA3.0
Cena
339
339
Objednací èísla
SM110-3/4A1.5
SM110-3/4A2.5
SM110-3/4A3.0
SM110-3/4A4.0
Cena
339
339
339
339
Objednací èísla
SM110-1/2AA1.5
Cena
252
s 1/2" vnitøním vstupním závitem a 3/4" vnitøním výstupním závitem
Nastavený tlak (bar)
1,5
2
2,5
3
4
6
8
9
s 3/4" vnitøním vstupním a výstupním závitem
10
Nastavený tlak (bar)
2,5
3
11
s 3/4" vnitøním vstupním závitem a 1" vnitøním výstupním závitem
Nastavený tlak (bar)
1,5
2,5
3
4
12
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
s 1/2" vnìjším vstupním závitem a 3/4" vnitøním výstupním závitem
13
Nastavený tlak (bar)
1,5
14
11-2
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení
vnitøní a vnìjší závit
Pojistné a speciální armatury
Pojistný membránový ventil pro uzavøené systémy ohøevu pitné vody, SM150
Pojistné membránové ventily tohoto typu se používají pro ochranu uzavøených systémù ohøevu pitné
vody dle požadavkù DIN 1988 a DIN 4753-1.
Podle platných požadavkù je membránový pojistný ventil nastaven na požadovanou hodnotu
výrobcem a zajištìn ochranným krytem s vyznaèením nastaveného tlaku a symbolem testování pro
zabránìní nepovolané manipulace s nastavením. Následné zmìny nastavení nejsou možné bez znièení
ochraného krytu. Hodnota nastaveného tlaku je vytlaèena do ochranného krytu.
Certifikace výrobku
certifikováno pro tlaková zaøízení podle Smìrnice 97/23/EC,
Referenèní èíslo CE 0036
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
3
Médium
Pojistný membránový ventil je vhodný pouze k vypouštìní pitné vody
z uzavøených systémù ohøevu pitné vody splòující normu DIN 1988 a
DIN 4753-1 pro ochranu proti pøekroèení nastaveného tlaku
• voda
Materiály
Mosazné tìleso; nastavovací pružina - ocel; bezpeènostní zátka z
vysoce kvalitního syntetického materiálu; membrána z elastomeru
odolného horké vodì
Montážní poloha
vodorovná
Maximální teplota média
95 oC
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
2
4
5
• Tovární nastavení otvíracího tlaku 6.0, 7.0, 8.0 nebo 10.0 bar
• Normalizované výpustní hrdlo
• Snadné odvzdušnìní
• Ochrana proti následným zmìnám výchozího nastavení
6
1/2" pøipojení s vnitøním závitem
Nastavený tlak (bar)
6
7
8
10
Objednací èísla
SM150-1/2ZA
SM150-1/2ZF
SM150-1/2ZB
SM150-1/2ZC
Cena
276
517
276
276
7
8
1/2" vstupní pøipojení s vnitøním závitem a 3/4" výstupní pøipojení s vnitøním závitem
Nastavený tlak (bar)
6
7
8
10
Objednací èísla
SM150-1/2A
SM150-1/2F
SM150-1/2B
SM150-1/2C
Cena
276
517
276
276
Nastavený tlak (bar)
6
7
8
10
Objednací èísla
SM150-3/4ZA
SM150-3/4ZF
SM150-3/4ZB
SM150-3/4ZC
Cena
375
1 074
375
375
9
10
3/4" pøipojení s vnitøním závitem
12
3/4" vstupní pøipojení s vnitøním závitem a 1" výstupní pøipojení s vnitøním závitem
Nastavený tlak (bar)
6
7
8
10
Objednací èísla
SM150-3/4A
SM150-3/4F
SM150-3/4B
SM150-3/4C
11
Cena
375
1 074
375
375
13
14
11-3
Pojistné a speciální armatury
Pojistný membránový ventil pro solární systémy, SM180
Pojistné membránové ventily tohoto typu jsou urèeny jako poslední ochrana solárních systémù když
selže regulace a ostatní bezpeènostní zaøízení. Proto musí mít takovou kapacitu, aby byl schopen
vypustit celý teplotní obsah kotle a to i ve formì páry.
Podle platných požadavkù je membránový pojistný ventil nastaven na požadovanou hodnotu
výrobcem a zajištìn ochranným krytem s vyznaèením nastaveného tlaku a symbolem testování pro
zabránìní nepovolané manipulace s nastavením. Následné zmìny nastavení nejsou možné bez znièení
ochranného krytu. Hodnota nastaveného tlaku je vytlaèena do ochranného krytu.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
certifikováno pro tlaková zaøízení podle Smìrnice 97/23/EC,
Referenèní èíslo CE 0036
Médium
• Voda nebo glykolová smìs, splòující normu VDI 2035
• Tekutiny skupiny 1 a 2 (pokyny pro tlaková zaøízení, bod 9), která
nemají vliv na použité materiály.
Materiály
Mosazné tìlo; nastavovací pružina - ocel; ochraný kryt z vysoce
kvalitního syntetického materiálu; membrána z elastomeru odolného
horké vodì
Montážní poloha
vodorovná
Maximální teplota média
160 oC
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
6
• Tovární nastavení otvíracího tlaku 2.5, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 nabo 10.0
bar
• Normalizované výpustní hrdlo
• Snadné odvzdušnìní
• Ochrana proti následným zmìnám výchozího nastavení
1/2" vnitøní závit na vstupu i výstupu
7
Nastavený tlak (bar)
2,5
3
4
6
8
10
8
9
Objednací èísla
SM180-1/2ZA2.5
SM180-1/2ZA3.0
SM180-1/2ZA4.0
SM180-1/2ZA6.0
SM180-1/2ZA8.0
SM180-1/2ZA10.0
Cena
358
358
358
358
358
358
Nastavený tlak (bar)
2,5
3
4
6
8
10
Objednací èísla
SM180-1/2A2.5
SM180-1/2A3.0
SM180-1/2A4.0
SM180-1/2A6.0
SM180-1/2A8.0
SM180-1/2A10.0
Cena
358
358
358
358
358
358
Nastavený tlak (bar)
2,5
3
4
6
8
10
Objednací èísla
SM180-3/4ZA2.5
SM180-3/4ZA3.0
SM180-3/4ZA4.0
SM180-3/4ZA6.0
SM180-3/4ZA8.0
SM180-3/4ZA10.0
Cena
428
428
428
428
428
428
1/2" vnitøní vstupní závit a 3/4" vnitøní výstupní závit
10
11
3/4" vnitøní závit na vstupu i výstupu
12
13
14
11-4
www.honeywell.cz/acs
Pojistné a speciální armatury
3/4" vnitøní vstupní závit a 1" výstupní vnitøní závit
Nastavený tlak (bar)
2,5
3
4
6
8
10
Objednací èísla
SM180-3/4A2.5
SM180-3/4A3.0
SM180-3/4A4.0
SM180-3/4A6.0
SM180-3/4A8.0
SM180-3/4A10.0
Cena
428
428
428
428
428
428
2
3
Membránový pojistný ventil pro uzavøení otopné a solární soustavy, SM120
Membránový pojistný ventil SM 120 je posledním bezpeènostním zaøízením v pøípadì, že regulace
termostaty a ostatní pojistná zaøízení otopné soustavy selžou. Proto musí mít takovou kapacitu, aby
byl schopen vypustit celý teplotní obsah kotle a to i ve formì páry. Za normálních pracovních podmínek
není pojistný ventil v èinnosti.
Pro otopné soustavy podle DIN 4751.
5
Certifikace výrobku
Testován podle TRD 721
Materiály
Mosazné tìlo a kryt pružiny,menbrána a tìsnící disk z elastomeru
odolného horké vodì, odvzdušòovací zátka z vysoce kvalitního plastu
Médium
voda
Maximální teplota média
120 oC
Pøipojení
vnitøní závit
6
SM120 s 2,5 bar nastaveným tlakem pro uzavøené systémy
Výstup pro pøídavná zaøízení
50 kW (45.000 kcal/h)
100 kW (90.000 kcal/h)
200 kW (175.000 kcal/h)
350 kW (300.000 kcal/h)
4
Objednací èísla
SM120-1/2A
SM120-3/4A
SM120-1A
SM120-11/4A
Cena
507
795
1 322
2 650
Objednací èísla
SM120-1/2B
SM120-3/4B
SM120-1B
SM120-11/4B
Cena
507
795
1 322
2 650
7
8
SM120 s 3,0 bar nastaveným tlakem pro uzavøené systémy
Výstup pro pøídavná zaøízení
50 kW (45.000 kcal/h)
100 kW (90.000 kcal/h)
200 kW (175.000 kcal/h)
350 kW (300.000 kcal/h)
9
10
11
12
13
14
11-5
Pojistné a speciální armatury
Pojistný membránový ventil pro uzavøené ohøívaèe vody, SM152
Membránový pojistné ventily SM152 jsou používané pro ochranu tlakových systémù ohøevu teplé vody
podle požadavkù DIN 4753,Èást 1 a DIN 1988. Podle platných požadavkù je membránový pojistný
ventil nastaven na požadovanou hodnotu výrobcem a zajištìn ochraným krytem s vyznaèeným
nastaveného tlaku a symbolem testování pro zabránìní nepovolané manipulace s nastavením.
Následné zmìny nastavení nejsou možné bez znièení ochraného krytu. Hodnota nastaveného tlaku je
vytlaèena do ochranného krytu.
2
3
4
Certifikace výrobku
Schváleno TÜV, certifikováno pro tlaková zaøízení podle Smìrnice 97/
23/EG, Referenèní èíslo CE 0035
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
95 oC
Další popis
Velikost ventilu je definována velikosti vstupního pøipojení. Pro
uzavøené systémy ohøevu v souladu s DIN 4753 Èást 1 a EN
1717.Testováno podle TRD 721 pro rozmezí tlaku od 1.0 baru do 10.0
barù.
• Testováno podle TRD 721
• Snadné odvzdušnìní
• Výmìnná vložka pro snažší servis
• Normalizované výpustní hrdlo
5
6
Bez pochromování, nastavený tlak 6,0 barù
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
7
8
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Nastavený tlak
bar
6
6
6
6
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AA
SM152-3/4AA
SM152-1AA
SM152-11/4AA
904
1 038
1 710
2 410
Nastavený tlak
bar
8
8
8
8
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AB
SM152-3/4AB
SM152-1AB
SM152-11/4AB
904
1 038
1 710
2 410
Nastavený tlak
bar
10
10
10
10
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AC
SM152-3/4AC
SM152-1AC
SM152-11/4AC
904
1 038
1 710
2 410
Bez pochromování, nastavený tlak 8,0 barù
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
9
10
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Bez pochromování, nastavený tlak 10,0 bar
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
11
12
13
14
11-6
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Pojistné a speciální armatury
Regulátor tahu pro kotle na pevná paliva, FR124
Regulátor tahu FR124 otevírá/uzavírá vstup vzduchu do topeništì kotlù na tuhá paliva v závislosti na
teplotì výstupní vody z kotle.
Pro kotle na tuhá paliva a topné systémy dle DIN EN12828
Certifikace výrobku
Konstrukce ovìøená podle DIN EN14597 (zk.è. FR108709) a DIN3440
(zk.è. FR108701)
Materiály
Tìlo ventilu a nastavovací šroub z vysoce jakostního plastu,
tìlo teplotního snímaèe z mosazi.
Médium
voda nebo voda-glykol
Maximální teplota média
115 oC
Popis výrobku
Pøipojení G 3/4", délka øetìzu 1,2 m
Další popis
Rozsah nastavení od 30 C do 90 C
2
3
4
Standardní verze se zátìží øetìzu 100...600g
Objednací èísla
FR124-3/4A
Cena
1 247
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11-7
Pojistné a speciální armatury
Odpouštìcí ventil se zdvojeným teplotním èidlem, TS131
Teplotní odpouštìcí ventil TS 131 je urèen pro otopné soustavy dle EN 12828. Jedná se o pøímoèinný
regulátor, který je øízen teplotou výstupní vody ze zdroje tepla. Pøi teplotì média 95C otevírá a
odpouští vodu z výmìníku tepla nebo zásobníku TUV a tím jej chrání pøed pøekroèením maximální
teploty.
Pro kotle na tuhá paliva s integrovaným ohøívaèem nebo chladící smyèkou v uzavøených otopných
systémech dle EN12828
2
3
4
Certifikace výrobku
Konstrukce testována dle EN14597
Materiály
Tìleso ventilu, kryt pružiny a jímka teplotního èidla z mosazi; teplotní
èidlo z mìdi; kapilára z mìdi; ventilová kuželka z mosazi; tesnìní
sedla ventilu z elastomeru odolného horké vodì
Maximální teplota média
95 oC
Pøipojení - potrubí
Rp 3/4" mm
Další popis
5
• Oddìlené dvojité teplotní èidlo s kapilárou
• Kapilára chránìná ohebnou pancéøovou trubkou
• Ponorná jímka s vnìjším závitem
• Snadná obsluha
• Tlakovì vyvážená kuželka
Popis výrobku
Otevírací teplota 95 C, kapilára 1300mm, schválená konstrukce
Otevírací teplota 95 C, kapilára 4000mm
Otevírací teplota 50 C, kapilára 1300mm, schválená konstrukce
Otevírací teplota 100 C, kapilára 1300mm, schválená konstrukce
Otevírací teplota 110 C, kapilára 1300mm, schválená konstrukce
6
7
Objednací èísla
TS131-3/4A
TS131-3/4B
TS131-3/4ZA50
TS131-3/4ZA100
TS131-3/4ZA110
Cena
1 695
3 144
3 374
4 027
4 094
TS131IP-3/4
1 118
Pøíslušenství
Jímka pro TS131
8
9
10
11
12
13
14
11-8
www.honeywell.cz/acs
Pojistné a speciální armatury
Kombinovaná bezpeènostní armatura s výmìnným pojistným membránovým
ventilem, SG160S
Pojistné skupiny SG160S se používají k ochranì tlakových ohøívaèù vody podle požadavkù normy
DIN4753, Èást 1, DIN1988 a DIN EN 1488. Jedná se o kompaktní jednotky, které v jednom tìlese
obsahují všechny nezbytné pojistné armatury jako zpìtný ventil, uzavírací ventily, mìøící hrdlo a
membránový pojiš¤ovací ventil. Automaticky se uzavírající pojiš¤ovací ventil chrání další prvky systému,
pøedevším pak ohøívaèe horké vody. Zpìtný ventil brání zpìtnému nasátí, obrácenému tlaku a prùtoku
a pøípadnému sifónovému efektu kontaminované vody.
2
3
Certifikace výrobku
Certifikováno dle DIN/DVGW
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
4
Další popis
Pro uzavøené oøívaèe podle DIN 4753, Èást 1 a EN 1717. Testováno
podle TRD 721 pro rozmezí tlakù od 1.0 baru do 10.0 barù.
• Plné schválení na úroveò hluku podle skupiny 1
• Bezpeènostní ventil testován na TRD 721 pro rozmezí tlakù od
1.0 do 10.0 barù
• Snadné odvzdušnìní
• Vyhovuje požadavkùm KTW
5
6
S vnìjším závitovým pøipojením, nastavený tlak 6,0 barù
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
Svìtlost DN
mm
15
20
Nastavený tlak
bar
6
6
Objednací èísla
Cena
SG160S-1/2AA
SG160S-3/4AA
2 650
3 203
7
Objednací èísla
Cena
8
SG160S-1/2AB
SG160S-3/4AB
2 650
3 203
S vnìjším závitovým pøipojením, nastavený tlak 8,0 bar
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
Svìtlost DN
mm
15
20
Nastavený tlak
bar
8
8
9
S vnìjším závitovým pøipojením, nastavený tlak 10,0 bar
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
Svìtlost DN
mm
15
20
Nastavený tlak
bar
10
10
Objednací èísla
Cena
SG160S-1/2AC
SG160S-3/4AC
2 650
3 203
10
Pøíslušenství
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
226
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
226
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
226
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
226
11
12
13
14
11-9
Pojistné a speciální armatury
Kombinovaná bezpeènostní armatura s výmìnným pojistným membránovým
ventilem a redukèním ventilem, SG160SD
Bezpeènostní armatura SG160SD je urèena pro zásobníkové ohøívaèe TUV, odpovídá požadavkùm
normy DIN 4753, èást 1 a DIN 1988. Jedná se o zaøízení, které v jedné armatuøe sluèuje všechny
nezbytné bezpeènostní funkce jako je zpìtná klapka, uzavírací ventil, membránový pojistný ventil a
navíc ještì redukèní ventil. Automatické otevírání a uzavírání pojistného ventilu chrání zaøízení
pøipojené za ohøívaèem TUV pøed nadmìrným tlakový namáháním. Zpìtná klapka brání zpìtnému toku
kontaminované vody do rozvodu. Na vstupní stranì armatury je pro øízení tlaku na požadovanou
hodnotu pøipojen redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou.
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
Certifikováno dle DIN/DVGW
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Prùhledná jímka filtru
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
Pro uzavøené ohøívaèe podle DIN 4753, Èást 1 a EN 1717.
Testováni TRD 721 pro rozsah tlakù 1.0 bar až 10.0 barù.
• Plnì schváleno pro úroveò hluku Skupina 1
• Pojistný ventil testovaný TRD 721 pro rozsah tlakù 1,0 až 10.0 barù
• Vyvážená kuželka redukèního ventilu - zmìny vstupního tlaku
nemají vliv na výstupní tlak
• Snadné odvzdušòování
• V souladu s požadavky KTW
7
8
Se závitovým pøipojením, nastavený tlak 6,0 bar
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
9
Svìtlost DN
mm
15
20
25
Nastavený tlak
bar
6
6
6
Objednací èísla
Cena
SG160SD-1/2AA
SG160SD-3/4AA
SG160SD-1AA
4 674
5 459
6 720
Nastavený tlak
bar
8
8
8
Objednací èísla
Cena
SG160SD-1/2AB
SG160SD-3/4AB
SG160SD-1AB
4 674
5 459
6 720
Nastavený tlak
bar
10
10
10
Objednací èísla
Cena
SG160SD-1/2AC
SG160SD-3/4AC
SG160SD-1AC
4 674
5 459
6 720
Se závitovým pøipojením, nastavený tlak 8,0 bar
10
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
11
Svìtlost DN
mm
15
20
25
Se závitovým pøipojením, nastavený tlak 10,0 bar
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
12
13
14
11-10
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
Pojistné a speciální armatury
Pøíslušenství
Manometr o prùmìru 63 mm, závitové pøipojení G1/4", rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
226
Manometr o prùmìru 63 mm, závitové pøipojení G1/4", rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
226
Manometr o prùmìru 63 mm, závitové pøipojení G1/4", rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
226
Manometr o prùmìru 63 mm, závitové pøipojení G1/4", rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
226
Dvojitý klíè
ZR06K
228
Kompletní vložka (bez filtru) pro redukèní ventil
D06FA-1/2
586
Kompletní vložka (bez filtru) pro redukèní ventil
D06FA-1A
873
Výmìnná vložka pro redukèní ventil
ES06F-1/2A
95
Prùhledná jímka s O-kroužkem
SK06TG-1/2
170
2
Náhradní díly
3
4
SECURA- Pojistná skupina pro tlakové ohøívaèe TUV do 200 litrù, SG162
SG 162 jsou pojistné skupiny dle DIN 4751 a EN 1717 pro tlakové ohøívaèe do 200 litrù. Jedná se o
zaøízení, které v jedné armatuøe sluèuje všechny bezpeènostní funkce jako je zpìtná klapka, pojistný
ventil, uzavírací ventil, testovací bod a odtokový trychtýøek. Pojistný ventil chrání tlakové ohøívaèe TUV
pøed vysokým tlakem. Zpìtná klapka chrání pøed zpìtným tokem. Pojistnou skupinu Honeywell lze
servisovat bez vyjmutí celé skupiny z potrubí.
Certifikace výrobku
TUEV schváleno, certifikováno podle Smìrnice 97/23/EG, Referenèní
èíslo CE 0035.
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
5
6
7
Povrchová úprava tìla
chromovaný
Velikost pøipojení
1/2 "
Svìtlost DN
15 mm
Maximální teplota média
70 oC
Další popis
Pro uzavøené nádoby do 200 litrù podle DIN 4753 Èást 1 a EN 1717.
Testováno TRD 721 pro rozsah tlakù 1.0 až 10.0 barù.
• Odvzdušòovací jednotka je snadno servisovatelná
• Možné pøipojit napravo i nalevo
• Tìlo i pøipojovací šroubení jsou pochromované
• Redukèní ventil mùže být opìt pøipojen
8
9
Otevírací tlak pojistného ventilu 6,0 bar
Nastavený tlak
bar
6
Objednací èísla
Cena
SG162-1/2A
2 777
Nastavený tlak
bar
10
Objednací èísla
Cena
SG162-1/2C
2 777
Otevírací tlak pojistného ventilu 10,0 bar
10
11
12
13
14
11-11
Pojistné a speciální armatury
Pojistná skupina pro tlakové ohøívaèe TUV do 200 litrù, SG162D
SG 162 jsou pojistné skupiny dle DIN 4751 a EN 1717 pro tlakové ohøívaèe do 200 litrù. Jedná se o
zaøízení, které v jedné armatuøe sluèuje všechny bezpeènostní funkce jako je zpìtná klapka, pojistný
ventil, uzavírací ventil, redukèní ventil, testovací bod a odtokový trychtýøek.Automatické otevírání a
uzavírání pojistného ventilu chrání zaøízení pøipojená za ohøívaèem TUV pøed nadmìrným tlakovým
namáháním. Zpìtná klapka brání zpìtnému toku kontaminované vody do rozvodu. Na vstupní stranì
armatury je pro udržení tlaku na stálé hodnotì pøipojen redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou.
Pojistnou skupinu Honeywell lze servisovat bez vyjmutí celé skupiny z potrubí.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
TÜV schváleno, certifikováno podle Smìrnice 97/23/EG, Referenèní
èíslo CE 0035.
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Povrchová úprava tìla
chromovaný
Velikost pøipojení
1/2 "
Svìtlost DN
15 mm
Maximální teplota média
70 oC
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
Pro uzavøené zásobníky teplé vody do 200 litrù podle DIN 4753 Èást
1 a EN 1717. Testováno TRD 721 pro rozsahy tlakù 1.0 do 10.0 barù.
• Odvzdušòovací jednotka je velmi snadno servisovatelná
• Možno pøipojit nalevo a napravo
• Tìleso a pøipojovací šroubení jsou ošetøeny pochromováním
• Redukèní ventil mùže být znovu pøipojen
• Redukèní ventil stabilizuje výstupní tlak - kolísání vstupního tlaku
nemá vliv na hodnotu tlaku na výstupu
6
7
Pojistná skupina, otevírací tlak 6,0 bar
8
Nastavený tlak
bar
6
Objednací èísla
Cena
SG162D-1/2A
4 112
Nastavený tlak
bar
10
Objednací èísla
Cena
SG162D-1/2C
4 112
Pojistná skupina, otevírací tlak 10,0 bar
9
10
11
12
13
14
11-12
www.honeywell.cz/acs
Vodní armatury
Redukèní ventily
Filtry pro pitnou vodu
Potrubní oddìlovaèe
Zpìtné ventily
Regulaèní ventily Alwa
Úpravny vody
Strana
12-2
12-16
12-32
12-46
12-51
12-58
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Redukèní ventily
Redukèní ventily
Redukèní ventil, D04FS
Redukèní ventily chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní aplikace. Montáž
redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeném vysokým tlakem a navíc sníží spotøebu vody.
Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní ne-závisle na kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního
tlaku a jeho udržení na konstantní hodnotì zajistí nízkou hluènost vodovodní instalace.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
DVGW
Typ média
voda
Médium
voda
Max. provozní teplota
40 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
vnìjší závit
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Další popis
6
• Kompaktní provedení
• Nastavitelná pružina není v kontaktu s vodou
• Nastavitelný výstupní tlak prost zeleným koleèkem (z výroby
nastaven na hodnotu 3 bar)
• Zmìny vstupního tlaku neovlivòují výstupní tlak
Standardní provedení
Velikost pøipojení
"
3/8
1/2
3/4
7
8
9
10
11
12
13
14
12-2
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
10
15
20
Kapacita prùtoku Kvs
2,5
2,7
2,9
Objednací èísla
Cena
D04FS-3/8A
D04FS-1/2A
D04FS-3/4A
865
894
1 156
Redukèní ventily
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou a se stupnicí nastavení, D06F
Redukèní ventily D06F chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
Certifikace výrobku
• DVGW
• Schváleno WRAS dle BSEN1567
• Nízká hluènost, tøída 1.
Typ média
3
voda
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
pøip. sada, vnìjší závit
Vestavìný filtr
0,16 mm
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Další popis
4
5
6
• Výstupní tlak pøednastaven na 3 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
• V aplikacích s UV vyzaøováním použijte vložku SM06T!
7
8
Vnìjší závit, plastová prùhledna jímka
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Jímka
filtru
Max. provozní teplota
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
40 oC
40 oC
40 oC
40 oC
40 oC
40 oC
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Jímka
filtru
Max. provozní teplota
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
mosazná
mosazná
mosazná
mosazná
mosazná
mosazná
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
Objednací èísla
Cena
D06F-1/2A
D06F-3/4A
D06F-1A
D06F-11/4A
D06F-11/2A
D06F-2A
2 055
2 119
2 829
3 786
6 530
7 440
Objednací èísla
Cena
D06F-1/2B
D06F-3/4B
D06F-1B
D06F-11/4B
D06F-11/2B
D06F-2B
2 357
2 424
3 226
4 183
7 013
7 928
Vnìjší závit, mosazná jímka
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
2
9
10
11
12
13
14
12-3
Redukèní ventily
Pøíslušenství
2
3
4
5
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
226
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøípojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
226
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
226
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
226
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
188
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
230
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
293
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
419
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
188
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
230
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
293
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
419
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
744
1 089
744
1 089
Náhradní díly
6
7
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
95
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
230
Redukèní ventil z nerez oceli s vyváženou regulaèní kuželkou, D06FI
Redukèní ventily D06FI chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
8
Certifikace výrobku
9
10
11
12
Typ média
voda
Médium
Voda, stlaèený vzduch* a dusík* v souladu s platným standardy (podle
DIN EN 12502)
Materiál tìla
korozivzdorná ocel
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
pøip. sada, vnìjší závit
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
13
14
12-4
DVGW
• Do velikosti 1 1/4" schváleno pro nízkou hluènost, Tøída 1 bez
omezení
www.honeywell.cz/acs
• Výstupní tlak pøednastaven na 3 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením regulaèního koleèka
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a lze ji nahradit za novou
• Vestavìné nerezové sítko
• Konstrukce z nerez oceli
• Zmìny vstupního tlaku neovlivòují výstupní tlak
• Nízká hmotnost
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
Redukèní ventily
Se závitovými nátrubky, plastová prùhledná jímka
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Jímka
filtru
Max. provozní teplota
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
prùhledná
40 oC
40 oC
40 oC
40 oC
40 oC
40 oC
Objednací èísla
D06FI-1/2A
D06FI-3/4A
D06FI-1A
D06FI-11/4A
D06FI-11/2A
D06FI-2A
Cena
6 139
6 981
8 747
13 036
15 139
19 765
2
3
Se závitovými nátrubky, nerezová jímka
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Jímka
filtru
Max. provozní teplota
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
ocelová
ocelová
ocelová
ocelová
ocelová
ocelová
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
Objednací èísla
D06FI-1/2B
D06FI-3/4B
D06FI-1B
D06FI-11/4B
D06FI-11/2B
D06FI-2B
Cena
7 063
8 075
10 514
13 036
18 439
24 390
4
5
6
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
226
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení63 mm, G 1/4,
rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
226
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
226
Manmetr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
226
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06I-1/2A
2 580
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06I-3/4A
3 144
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06I-1A
5 564
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06I-11/4A
6 370
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06I-11/2A
7 178
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06I-2A
7
8
9
15 725
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
95
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
230
Jímka z nerez oceli s O-kroužkem pro R 1 + R 1 1/4
SI06T-1
10
2 473
11
12
13
14
12-5
Redukèní ventily
Redukèní ventil pro vysoký tlak s vyváženou regulaèní kuželkou, D06FH
Redukèní ventily D06FH chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
6
DVGW
Typ média
voda
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, (podle DIN EN 12502)
Max. provozní teplota
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
pøip. sada, vnìjší závit
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 12 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Jímka filtru
mosazná
Další popis
7
8
• Výstupní tlak pøednastaven na 5 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
Se závitovými nátrubky, mosazna jímka
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
9
10
11
12
13
14
12-6
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
2,4
3,1
7,6
9,1
12,6
12
Objednací èísla
D06FH-1/2B
D06FH-3/4B
D06FH-1B
D06FH-11/4B
D06FH-11/2B
D06FH-2B
Cena
3 066
3 537
3 965
5 979
11 452
11 850
Redukèní ventily
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
226
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
226
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
226
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
226
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
188
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
230
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
293
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
419
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
188
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
230
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
293
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
419
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
2
3
744
1 089
744
4
5
1 089
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
Náhradní sítko pro R 1 + R 1 1/4
ES06F-1A
173
95
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
230
Mosazná jímka s O-kroužkem pro R 1 + R 1 1/4
SM06T-1B
713
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-7
Redukèní ventily
Redukèní ventil pro nízký tlak s vyváženou regulaèní kuželkou, D06FN
Redukèní ventily D06FN chrání vodovodní potrubí pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
DVGW
Typ média
voda
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík (podle DIN
EN 12502)
Max. provozní teplota
60 oC (70 oC s max. tlakem do 10bar)
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
pøip. sada, vnìjší závit
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
0,5 ... 2 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Jímka filtru
mosazná
Další popis
7
8
• Výstupní tlak pøednastaven na 1.5 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
Se zavitovými nátrubky, mosazna jímka
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
9
10
11
12
13
14
12-8
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
2,4
3,1
7,6
9,1
12,6
12
Objednací èísla
D06FN-1/2B
D06FN-3/4B
D06FN-1B
D06FN-11/4B
D06FN-11/2B
D06FN-2B
Cena
5 235
5 859
7 038
11 408
17 835
20 880
Redukèní ventily
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
226
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
226
Manometr, prùmìr 63 mm, zadni pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
226
Manometr, prùmìr 63 mm, rear connection thread G 1/4,
range 0 - 25 bar
M07M-A25
226
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
188
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
230
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
293
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
419
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
744
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
1 089
188
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
230
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
293
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
419
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
744
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
2
3
4
5
1 089
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
95
Náhradní sítko pro R 1 + R 1 1/4
ES06F-1A
173
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 2
ES06F-11/2A
230
Mosazná jímkas O-kroužkem pro R 1 + R 1 1/4
SM06T-1B
713
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-9
Redukèní ventily
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou, standardní provedení pro
kompresorové jednotky, D22
Redukèní ventily D22 chrání potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní aplikace. Montáž
redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým namáháním. Nastavený
výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
Certifkovány podle smìrnice 97/23/EC, Referenèní èíslo CE 0035
Typ média
vzduch
Médium
Stlaèený vzduch, netoxické a nehoølavé plyny
Max. provozní teplota
70 oC
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení Vstup/Výstup
vnitøní závit
Jmenovitý tlak
PN40
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1 ... 10 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
• Šroub pro nastavení tlaku
• Pružina není v kontaktu s médiem
• Vyvážení vstupního tlaku - kolísání vstupního tlaku nemá vliv na
nastavený výstupní tlak
• Kompaktní konstrukce
• Malá vestavná délka
• Nízká hmotnost
6
7
Normální provedení
Velikost pøipojení
"
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
8
9
10
Svìtlost DN
mm
8
10
15
20
25
32
40
50
Objednací èísla
D22-1/4A
D22-3/8A
D22-1/2A
D22-3/4A
D22-1A
D22-11/4A
D22-11/2A
D22-2A
Cena
1 742
1 742
2 111
3 095
4 922
6 863
10 295
11 760
Pøíslušenství
11
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 4 bar
M38K-A4
261
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 10 bar
M38K-A10
261
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 16 bar
M38K-A16
261
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 25 bar
M38K-A25
261
12
13
14
12-10
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily
Membránový redukèní ventil, D15S
Redukèní ventily D15S chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace.
Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým namáháním a navíc
sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou hluènost vodovodní
instalace.
Typ média
pitná voda
Materiál tìla
tvárná litina
Materiál vratné pružiny
tvárná litina
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6,5 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
3
4
5
• Patentované øešení vložky umožòuje snadnou montáž a údržbu
• Jeden rozmìr ventilové vložky pro všechny nominální svìtlosti
ventilu
• Splòuje všechny požadavky normy DIN EN 1567
• Žádný z použitých materiálù nepøekraèuje pøípustné meze obsahu
olova, stanovené normou DIN 50930, èást 6
• Funkce a výkonnost byla potvrzena zrychleným testem životnosti
na více než 400.000 cyklech (požadavek dle DIN EN 1567 je
200.000 cyklù)
Pøírubové pøipojení PN 16
Svìtlost DN
mm
65
80
100
2
Kapacita prùtoku Kvs
47
70
110
Objednací èísla
Cena
D15S-65A
D15S-80A
D15S-100A
28 017
36 478
55 297
Manometr, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
226
Manometr, rozsah 0 - 16 bar
M39M-A16
176
6
7
8
9
Náhradní díly
10
11
12
13
14
12-11
Redukèní ventily
Redukèní ventily s vyváženou regulaèní kuželkou, D15P
Redukèní ventily D15P chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace.Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní istalace.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
DVGW
Typ média
voda/vzduch
Médium
Voda, stlaèený vzduch zbavený oleje nebo dusík (podle DIN EN
12502)
Materiál tìla
litina GG25
Materiál vratné pružiny
kov
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
6
• Nestoupající šroub pro nastavení výstupního tlaku s indikací
polohy (mimo DN200)
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• S manometry vstupního a výstupního tlaku pro (DN 80 - DN 150)
anebo výstupního tlaku pro (DN 50, DN 65, DN 200)
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì. Použitý
materiál je fyziologicky i toxikologicky
7
Pøírubové pøipojení, PN 16
8
Svìtlost DN
Kapacita prùtoku Kvs
mm
50
125
150
200
28
180
250
380
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
bar
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 6
Objednací èísla
Cena
D15P-50A
D15P-125A
D15P-150A
D15P-200A
22 811
84 099
118 055
422 755
Manometr,(pouze pro DN 200), 0 - 10 bar
M07M-A10
226
Manometr, 0 - 10 bar
M39M-A10
176
Manometr, 0 - 16 bar
M39M-A16
176
9
Pøíslušenství
10
11
12
13
14
12-12
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou, D16
Redukèní ventily D16 chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní aplikace. Montáž
redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým namáháním a navíc sníží
spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou hluènost vodovodní
instalace.
Certifikace výrobku
2
DVGW
Typ média
voda/vzduch
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík
Materiál tìla
èervená bronz RG5
Materiál vratné pružiny
kov
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,5 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 12 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
3
4
5
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Vestavìné nerezové sítko
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
Pøírubové provedení, PN25
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
Kapacita prùtoku Kvs
3
3,3
8,5
10,1
13,5
Objednací èísla
Cena
D16-15A
D16-20A
D16-25A
D16-32A
D16-40A
14 455
16 845
21 398
26 461
28 311
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M38K-A4
261
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M38K-A10
261
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M38K-A16
261
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M38K-A25
261
6
7
8
9
10
Pøíslušenství
11
12
13
14
12-13
Redukèní ventily
Redukèní ventil pro nízký tlak s vyváženou regulaèní kuželkou, D16N
Redukèní ventily D16N chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
6
DVGW
Typ média
voda/vzduch
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík
Materiál tìla
èervená bronz RG5
Materiál vratné pružiny
kov
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,5 mm
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
0,5 ... 2 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Vestavìné nerezové sítko
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze nahradit
novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
7
Pøírubové pøipojení, PN 25
8
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
9
10
Kapacita prùtoku Kvs
3
3,3
8,5
10,1
13,5
Objednací èísla
D16N-15A
D16N-20A
D16N-25A
D16N-32A
D16N-40A
Cena
21 015
23 807
30 921
39 348
43 526
Pøíslušenství
11
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M38K-A4
261
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M38K-A10
261
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M38K-A16
261
Manometr, prùmìr 50 mm, pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M38K-A25
261
12
13
14
12-14
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou, D17P
Redukèní ventily D17P chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
Certifikace výrobku
2
DVGW
Typ média
voda/vzduch
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík (podle DIN
EN 12502)
Materiál tìla
sperulitická litina GGG40
Materiál vratné pružiny
kov
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
3
4
5
• Nestoupající šroub pro nastavení výstupního tlaku s indikací
polohy (mimo DN200)
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Závit pro pøipojení manometru výstupního tlaku
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì. Použitý
materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
6
7
Pøírubové provedení, PN 25
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
Kapacita prùtoku Kvs
28
47
70
110
250
380
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
bar
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 6
Objednací èísla
Cena
8
D17P-50B
D17P-65B
D17P-80B
D17P-100B
D17P-150B
D17P-200B
35 158
49 147
62 140
97 482
221 038
593 188
M07M-A10
226
10
Pøíslušenství
Manometr, 0 - 10 bar
9
11
12
13
14
12-15
Filtry pro pitnou vodu
Filtry pro pitnou vodu
Proplachovatelný filtr, MiniPlus-FF06
Proplachovatelné filtry FF06 mini plus zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemný filtr
redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných
zrnek. Filtry FF06 lze použít v systémech se zaøazeným redukèním ventilem nebo bez nìho. Neèistoty,
usazené na dnì filtraèní nádoby, lze snadno odstranit.
2
Certifikace výrobku
3
4
Typ filtru
proplachový
Typ média
voda
Materiál tìla
mosaz
Vestavìný filtr
100 m
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-16
Velikost pøipojení 1/2" a 3/4", certifikováno dle DIN/DVGW
www.honeywell.cz/acs
• Jednoduchá instalace
• Filtraèní jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje
snadno kontrolovat zneèištìní filtru
• FF06-...AAM verze s mosaznou jímkou - vhodné pro vodu s
vysokou teplotou
• Snadná údržba nebo výmìna filtraèního sítka
• Tìleso filtru je opatøeno vnìjšími i vnitøními pøipojovacími závity
• Vyhovuje požadavkùm KTW
Filtry pro pitnou vodu
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 m
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
o
mm
C
15
40
20
40
25
40
32
40
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
4
5,8
10,4
10,4
•
•
•
•
Objednací èísla
Cena
FF06-1/2AA
FF06-3/4AA
FF06-1AA
FF06-11/4AA
1 580
1 724
2 076
2 731
3
Závitové pøipojení, jímka vyrobená z mosazi, jemnost sítka 100 m
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
Svìtlost DN
Objednací èísla
Cena
FF06-1/2AAM
FF06-3/4AAM
FF06-1AAM
FF06-11/4AAM
2 985
3 388
3 933
4 120
Objednací èísla
Cena
FF06-1/2EA
FF06-3/4EA
FF06-1EA
1 483
1 614
1 910
Náhradní sítko pro velikosti R 1/2 + R 3/4 - sada 5 kusù
AS06-1/2A
1 261
Náhradní sítko pro velikosti R 1 + R 1 1/4 - sada 5 kusù
AS06-1A
1 348
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù,
pro velikosti R 1/2
KF06-1/2A
1 129
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù,
pro velikosti R 3/4 - R 1 1/4
KF06-1A
1 209
Servisní klíè pro odejmutí jímky
ZR06F
mm
15
20
25
32
2
Maximální
teplota média
oC
70
70
70
70
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN25
PN25
PN25
PN25
4
5,8
10,4
10,4
–
–
–
–
Maximální
teplota média
oC
40
40
40
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
4
5,8
10,4
•
•
•
4
5
Bez pøipojení, velikost sítka 100 m
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
Svìtlost DN
mm
15
20
25
6
7
Náhradní díly
228
8
9
10
11
12
13
14
12-17
Filtry pro pitnou vodu
Jemný proplachovatelný filtr s vestavìným redukèním ventilem, MiniPlus-FK06
Jemné proplachovatelné filtry FK06 zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemný filtr redukuje
množství cizích èástic ve vodì,napøíklad úlomkù rzi,konopných vláken nebo píseèných zrnek.
Neèistoty,usazené na dnì filtraèní nádoby,lze snadno odstranit. Vestavìný redukèní ventil chrání
vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým namáháním a navíc sníží
spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou hluènost vodovodní
instalace.
2
3
4
5
6
Typ filtru
proplachový
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Vestavìný filtr
100 m
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Jednoduché nastavení požadovaného výstupního tlaku
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Nepøerušená dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
• Kolísání vstupního tlaku neovlivòuje výstupní tlak
• Snadná údržba nebo výmìna filtraèního sítka
7
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 m
8
Velikost pøipojení
Svìtlost DN
9
"
1/2
3/4
1
1 1/4
mm
15
20
25
32
Kapacita prùtoku
Kvs
Prùhledná jímka
filtru
Objednací èísla
Cena
2,5
2,9
6
6,2
•
•
•
•
FK06-1/2AA
FK06-3/4AA
FK06-1AA
FK06-11/4AA
2 731
3 056
3 359
4 246
Kapacita prùtoku
Kvs
Prùhledná jímka
filtru
Objednací èísla
Cena
2,5
2,9
6
6,2
–
–
–
–
FK06-1/2AAM
FK06-3/4AAM
FK06-1AAM
FK06-11/4AAM
3 984
4 410
5 634
6 134
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 m
10
11
12
Velikost pøipojení
Svìtlost DN
"
1/2
3/4
1
1 1/4
mm
15
20
25
32
Pøíslušenství
13
Montážní klíè pro demontáž krytu pružiny a jímky sítka ventilu
ZR06K
228
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
226
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
226
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
226
14
12-18
www.honeywell.cz/acs
Filtry pro pitnou vodu
Jemný filtr se zpìtným proplachem F74CS PrimusPlus
Filtry se zpìtným proplachem PrimusPlus F74CS zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemné
filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo
píseèných zrnek. Filtry F74CS PrimusPlus mohou být osazeny automatickou jednotkou zpìtného
proplachu Z74S-AN, zajiš¤ující propláchnutí filtraèního sítka v pøedem nastaveném intervalu.
Certifikace výrobku
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
30
3
oC
Jmenovitý tlak
PN16
Prùhledná jímka filtru
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
4
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
• Nárazuvzdorná èirá transparentní jímka filtru umožòuje snadnou
kontrolu zneèištìní sítka
• Integrovaný manometr
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 m
Velikost pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
Svìtlost DN Kapacita prùtoku Kvs
mm
15
5,1
20
7,7
25
8,5
32
9
Svìtlost DN Kapacita prùtoku Kvs
mm
15
5,1
20
7,7
25
8,5
32
9
Objednací èísla
Cena
F74CS-1/2AA
F74CS-3/4AA
F74CS-1AA
F74CS-11/4AA
5 114
5 280
5 534
5 780
Svìtlost DN Kapacita prùtoku Kvs
mm
15
5,1
20
7,7
25
8,5
32
9
6
8
9
Vestavìný filtr
m
50
50
50
50
Objednací èísla
Cena
F74CS-1/2AC
F74CS-3/4AC
F74CS-1AC
F74CS-11/4AC
5 114
5 280
5 534
5 780
10
11
Závitové pøipojení, jemnost sítka 200 m
Velikost pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
5
7
Vestavìný filtr
m
100
100
100
100
Závitové pøipojení, jemnost sítka 50 m
Velikost pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
2
Certifikováno DIN/DVGW
Vestavìný filtr
m
200
200
200
200
Objednací èísla
Cena
F74CS-1/2AD
F74CS-3/4AD
F74CS-1AD
F74CS-11/4AD
5 114
5 280
5 534
5 780
12
13
14
12-19
Filtry pro pitnou vodu
Pøíslušenství
2
3
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 32, 1 1/4"
DA74C-11/4A
1 717
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 25, 1"
DA74C-1A
1 328
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 20, 3/4"
DA74C-3/4A
1 067
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 15, 1/2"
DA74CS-1/2A
1 826
Elektronická automatika pro odkalování filtrù PrimusPlus F74CS a
FK74CS, pro DN 1/2" až DN 1 1/4", napájení 3x baterie AA - 1,5V
Z74S-AN
4 415
KF74CS-1A
4 493
Náhradní díly
4
Prùhledná jímka filtru pro filtry PrimusPlus F74CS a FK74CS,
pro R 1/2" - 1 1/4"
5
Jemný filtr se zpìtným proplachem a vestavìným redukèním ventilem FK74CS
Filtry se zpìtným proplachem PrimusPlus FK74CS zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Tyto
filtry obsahují filtr se zpìtným proplachem a regulátor tlaku integrované v jedné armatuøe. Jemné
filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo
píseèných zrnek. Filtry FK74CS PrimusPlus mohou být osazeny automatickou jednotkou zpìtného
proplachu Z74S-AN, zajiš¤ující propláchnutí filtraèního sítka v pøedem nastaveném intervalu.
6
7
8
9
Certifikace výrobku
Certifikováno DIN/DVGW
Médium
Voda
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Materiál tìla
syntetické materiály
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
30 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Prùhledná jímka filtru
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Filtr obsahuje integrovaný redukèní ventil
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
• Nárazuvzdorná èirá transparentní jímka filtru umožòuje snadnou
kontrolu zneèištìní sítka
• Integrovaný manometr
10
11
12
13
14
12-20
www.honeywell.cz/acs
Filtry pro pitnou vodu
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 m
Velikost pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
Svìtlost DN Kapacita prùtoku Kvs
mm
15
4,2
20
5,5
25
5,9
32
6,2
Vestavìný filtr
m
100
100
100
100
Objednací èísla
Cena
FK74CS-1/2AA
FK74CS-3/4AA
FK74CS-1AA
FK74CS-11/4AA
5 509
5 733
6 291
6 770
Vestavìný filtr
m
50
50
50
50
Objednací èísla
Cena
FK74CS-1/2AC
FK74CS-3/4AC
FK74CS-1AC
FK74CS-11/4AC
5 509
5 733
6 291
6 770
Závitové pøipojení, jemnost sítka 50 m
Velikost pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
Svìtlost DN Kapacita prùtoku Kvs
mm
15
4,2
20
5,5
25
5,9
32
6,2
3
Svìtlost DN Kapacita prùtoku Kvs
mm
15
4,2
20
5,5
25
5,9
32
6,2
4
5
Závitové pøipojení, jemnost sítka 200 m
Velikost pøipojení
"
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
2
Vestavìný filtr
m
200
200
200
200
Objednací èísla
Cena
FK74CS-1/2AD
FK74CS-3/4AD
FK74CS-1AD
FK74CS-11/4AD
5 509
5 733
6 291
6 770
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 32, 1 1/4"
DA74C-11/4A
1 717
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 25, 1"
DA74C-1A
1 328
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 20, 3/4"
DA74C-3/4A
1 067
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 15, 1/2"
DA74CS-1/2A
1 826
Elektronická automatika pro odkalování filtrù PrimusPlus F74CS a
FK74CS, pro DN 1/2" až DN 1 1/4", napájení 3x baterie AA - 1,5V
Z74S-AN
4 415
KF74CS-1A
4 493
6
7
Pøíslušenství
8
9
Náhradní díly
Prùhledná jímka filtru pro filtry PrimusPlus F74CS a FK74CS,
pro R 1/2" - 1 1/4"
10
11
12
13
14
12-21
Filtry pro pitnou vodu
Filtr se zpìtným proplachem F76S
Filtry se zpìtným proplachem F76S zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemné filtraèní sítko
redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi nebo píseèných zrnek. Filtry F76S jsou
osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaruèující bezproblémový chod a
maximalizijící úèinnost pøi zpìtném proplachu.
2
3
4
Certifikace výrobku
Certifikováno dle DIN/DVGW
Typ filtru
zpìtný proplach
Typ média
voda
Materiál tìla
mosaz
Vestavìný filtr
100 m
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
5
6
• Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2"
do 11/4".
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
sítka
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 m
7
8
9
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
40
20
40
25
40
32
40
40
40
50
40
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
4,8
7,2
9,8
10,7
21
22
•
•
•
•
•
•
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
4,8
7,2
9,8
10,7
21
22
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
F76S-1/2AA
F76S-3/4AA
F76S-1AA
F76S-11/4AA
F76S-11/2AA
F76S-2AA
Cena
9 495
8 569
10 690
10 950
17 339
19 166
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 m, bronzová jímka
Pøipojení
10
11
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
70
20
70
25
70
32
70
40
70
50
70
12
13
14
12-22
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
F76S-1/2AAM
F76S-3/4AAM
F76S-1AAM
F76S-11/4AAM
F76S-11/2AAM
F76S-2AAM
11 736
10 810
13 571
13 830
21 737
23 566
Filtry pro pitnou vodu
Bez závitù, jemnost sítka 100 m, DN je is závislá na velikosti dílu
Pøipojení
–
–
–
–
–
Velikost
pøipojení
"
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
o
mm
C
20
40
25
40
32
40
40
40
50
40
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
7,2
9,8
10,7
21
22
•
•
•
•
•
Objednací èísla
F76S-3/4EA
F76S-1EA
F76S-11/4EA
F76S-11/2EA
F76S-2EA
Cena
8 430
10 498
10 625
16 674
18 240
2
3
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem.
Z11S-A
8 054
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru.
Z11S-B
8 054
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1/2 + R 3/4.
DDS76-1/2
14 120
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 + R 1 1/4.
DDS76-1
14 120
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 1/2 + R 2.
DDS76-11/2
14 120
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
velikost jemnost sítka 20m, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2B
3 695
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
velikost ok 50m, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2C
2 769
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
jemnost sítka 200m, R 11/2" - 2".
AF11S-11/2D
3 213
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
velikost jemnost sítka 300m, R 11/2" - 2".
AF11S-11/2E
4 012
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S, HS10S,
velikost ok 500m, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2F
4 012
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4A
230
4
5
6
7
8
Náhradní díly
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M76K-A16
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 m, pro velikosti
R 1/2 - R 3/4
AF11S-1/2A
2 926
587
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 m, pro velikosti
R 1 - R 1 1/4
AF11S-1A
2 070
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 m, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2A
2 769
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 m, pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11DS-1/2A
3 260
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 m, pro velikosti R 1 - R 1 1/4
AF11DS-1A
3 598
9
10
11
12
13
14
12-23
Filtry pro pitnou vodu
Domovní vodovodní filtraèní stanice HS10S
Kombinované jednotky HS10S obsahují zpìtný ventil, filtr se zpìtným proplachem, redukèní ventil a
uzavírací kulový kohout v jedné armatuøe. Zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody i bìhem
procesu èištìní filtru. Jemný filtr redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi,
konopných vláken nebo píseèných zrnek. Zpìtný ventil chrání pøed proniknutím zdraví nebezpeèných
kapalin do veøejných rozvodù. Redukèní ventil chrání potrubí a k nìmu pøipojené spotøebièe proti
poškození nadmìrným tlakem a výraznì snižuje spotøebu vody. Filtraèní stanice HS10S jsou osazené
novou patentovanou technologií "double spin" zaruèující bezproblémový chod a maximalizijící
úèinnost pøi zpìtném proplachu.
2
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
Certifikováno dle DIN/DVGW
Médium
Voda
• Filtr je konstruován pro použití na pitnou vodu. V pøípadì jiné
aplikace je nutné ovìøit vhodnot použití individuálnì.
Typ filtru
zpìtný proplach
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Vestavìný filtr
100 m
Rozsah nastavení spínacího
tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Vestavìná zpìtná klapka
ano
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
8
9
10
• Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2"
do 11/4".
• Kompaktní provedení obsahující zpìtný ventil, filtr se zpìtným
proplachem, redukèní ventil a uzavírací kulový kohout v jedné
armatuøe.
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
sítka
• Patentovaný systém zpìtného proplachu, rychlé a kvalitní èištìní
filtru s malou spotøebou vody
• Jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje snadno
zkontrolovat zneèištìní
• Bajonetové uchycení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 m
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
11
12
13
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Maximální
teplota média
oC
40
40
40
40
40
40
14
12-24
www.honeywell.cz/acs
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
2,7
3,2
7,6
8,9
12,6
13
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
Cena
HS10S-1/2AA
HS10S-3/4AA
HS10S-1AA
HS10S-11/4AA
HS10S-11/2AA
HS10S-2AA
12 217
12 399
16 418
19 639
29 159
31 324
Filtry pro pitnou vodu
Jímka z èerveného bronzu, závitové pøipojení, jemnost sítka 100 m
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Maximální
teplota média
o
C
70
70
70
70
70
70
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
Objednací èísla
Cena
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
2,7
3,2
7,6
8,9
12,6
13
–
–
–
–
–
–
HS10S-1/2AAM
HS10S-3/4AAM
HS10S-1AAM
HS10S-11/4AAM
HS10S-11/2AAM
HS10S-2AAM
14 455
14 639
19 298
22 078
32 901
35 722
2
4
3
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
8 054
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru
Z11S-B
8 054
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 m, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2B
3 695
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 m, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2C
2 769
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 m, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2D
3 213
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 m, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2E
4 012
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 m, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2F
4 012
5
6
Náhradní díly
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M38K-A25
261
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M38K-A16
261
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M38K-A10
261
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1/2 + R 3/4
D06FA-1/2
586
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1 + R 1 1/4
D06FA-1A
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1 1/2 + R 2
D06FA-11/2
1 206
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 m, pro velikosti
R 1/2 - R 3/4
AF11S-1/2A
2 926
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 m, pro velikosti
R 1 - R 1 1/4
AF11S-1A
2 070
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 m, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2A
2 769
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 m, pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11DS-1/2A
3 260
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 m, pro velikosti R 1 - R 1 1/4
AF11DS-1A
3 598
873
7
8
9
10
11
12
13
14
12-25
Filtry pro pitnou vodu
Sada pro rozšíøení regulátoru D06F na filtr se zpìtným proplachem FN09S
Sada FN09S je urèena pro pøemìnu redukèních ventilù øady D06F na plnohodnotný filtr se zpìtným
proplachem. Takto upravený ventil D06F pak nabízí stejné funkce jako ostatní filtry se zpìtným
proplachem s vestavìným redukèním ventilem. Tato armatura zajiš¤uje nepøetržitou dodávku filtrované
vody i bìhem procesu èištìní filtru. Jemné filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì,
napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných zrnek. Sada FN09S mùže být osazena
automatickou jednotkou zpìtného proplachu Z11S nebo Z74A zajiš¤ující samoèinné èištìní filtraèního
sítka v pøedem nastavených èasových intervalech.
2
3
4
Médium
Voda
• Filtr je konstruován pro použití na pitnou vodu. V pøípadì jiné
aplikace je nutné ovìøit vhodnot použití individuálnì.
Vestavìný filtr
100 m
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
1/2" pøipojení pro redukèní ventil D06F 1/2" a 3/4", 1" pøipojení pro
redukèní ventil D06F 1" a 1 1/4", 1 1/2" pøipojení pro redukèní filtr
D06F 1 1/2" a 2". Adapter made of dezincification resistant brass,
filter bowl made of synthetic material or red-bronze.
• Jednoduché pøipojení ke stávajícímu redukènímu ventilu
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
sítka
• Patentovaný systém zpìtného proplachu, rychlé a kvalitní èištìní
filtru s malou spotøebou vody
• Jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje snadno
zkontrolovat zneèištìní
• Bajonetové uchycení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
5
6
7
Filtr s jemností sítka 100 m, prùmìr pøipojení 1" pro redukèní ventil D06F DN velikosti
25 mm, pouze pro výrobky vyrobené v letech 1977 - 1991 a D06F DN velikosti 40 mm
vyrobené v letech 1977 - 1996.
8
Velikost
pøipojení
"
1/2
1
1 1/2
9
Svìtlost
DN
mm
15
25
40
Maximální
teplota média
oC
40
40
40
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
•
•
•
Objednací èísla
FN09S-1/2A
FN09S-1A
FN09S-11/2A
Cena
6 726
8 180
14 847
Jímka filtru z èerveného bronzu, jemnost sítka 100 m. Pøipojení 1" pro redukèní ventily
D06F DN velikosti 25 mm pouze pro výrobky vyrobené v letech v 1977 - 1991 a pro redukèní
ventily D06F DN velikosti 40 mm pouze pro výrobky vyrobené v letech 1977 - 1996.
10
Velikost
pøipojení
"
1/2
1
1 1/2
11
12
Svìtlost
DN
mm
15
25
40
Maximální
teplota média
oC
70
70
70
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
Objednací èísla
Cena
PN25
PN25
PN25
–
–
–
FN09S-1/2AM
FN09S-1AM
FN09S-11/2AM
8 880
10 947
19 080
Filtr s jemností sítka 100 m. Pro pøipojení k redukènímu filtru D06F DN velikosti 25 mm
pouze pro výrobky vyrobené v letech 1991 a dále pro redukèní ventily D06F DN velikosti
40 mm pouze pro vvýrobky vyrobené v letech 1996 a dále.
13
Velikost
pøipojení
"
1
14
12-26
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost
DN
mm
25
Maximální
teplota média
oC
40
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
PN16
•
Objednací èísla
Cena
FN09S-1AN
7 874
Filtry pro pitnou vodu
Jímka filtru z èerveného bronzu, jemnost sítka 100 m. Pøipojení pro redukèní ventily
D06F DN velikosti 25 mm pouze pro výrobky vyrobené v roce 1991 a dále a pro D06F DN
velikosti 40 mm pouze pro výrobky vyrobené v letech 1996 a dále.
Velikost
pøipojení
"
1
Svìtlost
DN
mm
25
Maximální
teplota média
o
C
70
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
PN25
–
Objednací èísla
Cena
2
FN09S-1AMN
10 947
Pøíslušenství
3
Klíè pro monáž jímky filtru pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
ZR10K-1
292
Klíè pro monáž jímky filtru pro velikosti R 1 1/2 + R 2
ZR10K-11/2
345
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
8 054
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru
Z11S-B
8 054
Kovová jímka filtru z èerveného bronzu pro teploty do 70 oC,
pracovní tlak do 25 bar, pro velikost pøipojení R 1/2 - R 1 1/4
FT09RS-1A
5 186
Kovová jímka filtru pro teploty do 70 oC, pracovní tlak do 25 bar,
pro velikost pøipojení R 1 1/2 + R 2
FT09RS-11/2A
7 618
5
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 m, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1A
2 070
6
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 m, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1B
2 569
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 m, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1C
2 070
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 m, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1D
2 287
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 m, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1E
2 844
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 m, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1F
2 844
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 m, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2A
2 769
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 m, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2B
3 695
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 m, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2C
2 769
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 m, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2D
3 213
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 m, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2E
4 012
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 m, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2F
4 012
Prùhledná jímka filtru pro F76S, F76C, FK76, FK76C,
HS10S pro R 1/2" - 1 1/4"
KF11S-1A
3 645
Prùhledná jímka filtru pro F76S, F76C, FK76, FK76C,
HS10S pro R 1 1/2" - 2"
KF11S-11/2A
5 662
Odkalovací kulový kohout
KH11S-1A
759
Výtoková hubice
AA76-1/2A
273
4
Náhradní díly
7
8
9
10
11
12
13
14
12-27
Filtry pro pitnou vodu
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem F76S-F
Pøírubové filtry se zpìtným proplachem F76S jsou vhodné pro aplikace s vysokým prùtokem vody.
Mohou být použity pro velké obytné èi veøejné budovy nebo pro prùmyslové aplikace. Jsou vybaveny
stejným vysoce úèinným mechanismem zpìtného proplachu jako filtry pro domovní aplikace.
Pøírubové filtry F76S mohou být osazeny automatickou jednotkou zpìtného proplachu Z11AS
doplnìnou pøípadnì o diferenèní tlakový spínaè DDS76 umožòující spouštìní proplachu na základì
zvý- šené tlakové ztráty vlivem zneèištìní filtraèního sítka. Pøírubové filtry F76S zajiš¤ují nepøetržitou
dodávku filtrované vody i bìhem procesu èištìní filtru.Jemné filt- raèní sítko redukuje množství cizích
èástic ve vodì, na- pøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných zrnek.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Certifikováno DIN/DVGW
Typ filtru
zpìtný proplach
Typ média
voda
Materiál tìla
bronz RG5
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Zpìtný proplach sítka filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje rychlé
a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Automatický proplach filtru použitím jednotky automatického
proplachu Z11AS
• Možnost pøipojení diferenèního tlakového spínaèe
• Nepøerušená dodávka filtrované vody i bìhem proplachování sítka
• Jímka z bronzu poskytuje velkou odolnost proti korozi
6
7
Jemnost sítka 100 m
Svìtlost DN
mm
65
80
100
8
9
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr
m
100
100
100
Objednací èísla
Vestavìný filtr
m
20
20
20
Objednací èísla
Vestavìný filtr
m
50
50
50
Objednací èísla
Vestavìný filtr
m
200
200
200
Objednací èísla
F76S-65FA
F76S-80FA
F76S-100FA
Cena
79 428
87 670
101 922
Jemnost sítka 20 m
Svìtlost DN
mm
65
80
100
10
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
F76S-65FB
F76S-80FB
F76S-100FB
Cena
90 207
99 999
127 179
Jemnost sítka 50 m
11
Svìtlost DN
mm
65
80
100
12
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
F76S-65FC
F76S-80FC
F76S-100FC
Cena
79 428
87 670
101 922
Jemnost sítka 200 m
13
Svìtlost DN
mm
65
80
100
14
12-28
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
F76S-65FD
F76S-80FD
F76S-100FD
Cena
79 428
87 670
101 922
Filtry pro pitnou vodu
Jemnost sítka 500 m
Svìtlost DN
mm
65
80
100
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr
m
500
500
500
Objednací èísla
F76S-65FF
F76S-80FF
F76S-100FF
Cena
79 428
87 670
101 922
2
3
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11AS-1A
9 013
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru
Z11AS-1B
9 013
Diferenèní tlakový spínaè pro velikosti DN 65 - DN 100
DDS76-1
14 120
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70C, tìsnìní z EPDM do
140C, PN 16, DN 65
RV283P-65A
18 974
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70C, tìsnìní z EPDM do
140C, PN 16, DN 80
RV283P-80A
26 199
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70C, tìsnìní z EPDM do
140C, PN 16, DN 100
RV283P-100A
33 684
Redukèní ventil pøírubový, dimenze DN 65
D15S-65A
28 017
Redukèní ventil pøírubový, dimenze DN 80
D15S-80A
36 478
Redukèní ventil pøírubový, dimenze DN 100
D15S-100A
55 297
4
5
6
7
Náhradní díly
Manometr, prùmìr 63 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M76K-A16
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 100 m, pro velikosti DN 65
ES76S-065A
9 280
587
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 100 m, pro velikosti DN 80
ES76S-080A
10 260
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 100 m, pro velikosti DN 100
ES76S-100A
12 558
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 200 m, pro velikosti DN 65
ES76S-065D
9 280
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 200 m, pro velikosti DN 80
ES76S-080D
10 464
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 200 m, pro velikosti DN 100
ES76S-100D
10 874
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 50 m, pro velikosti DN 65
ES76S-065C
9 280
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 50 m, pro velikosti DN 80
ES76S-080C
10 464
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 50 m, pro velikosti DN 100
ES76S-100C
12 558
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 500 m, pro velikosti DN 65
ES76S-065F
9 280
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 500 m, pro velikosti DN 80
ES76S-080F
10 464
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 500 m, pro velikosti DN 100
ES76S-100F
10 874
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 m, pro velikosti DN 65
AF76S-065A
25 112
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 m, pro velikosti DN 80
AF76S-080A
27 714
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 m, pro velikosti DN 100
AF76S-100A
32 218
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 m, pro velikosti DN 65
AF76S-065D
25 112
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 m, pro velikosti DN 80
AF76S-080D
27 714
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 m, pro velikosti DN 100
AF76S-100D
32 202
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 m, pro velikosti DN 65
AF76S-065C
25 112
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 m, pro velikosti DN 80
AF76S-080C
27 714
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 m, pro velikosti DN 100
AF76S-100C
32 202
8
9
10
11
12
13
14
12-29
Filtry pro pitnou vodu
Automatická jednotka zpìtného proplachu pro filtry Honeywell F74CS, FN74CS,
FK74CS a FKN74CS
Automatická jednotka zpìtného proplachu Z74S-AN nabízí automatické èištìní filtrù Honeywell
F74CS, FN74CS a filtrù s redukèním ventilem FK74CS, FKN74CS. Bajonetová pøípojka umožòuje
instalaci Z74S-AN bez použití nástrojù.
Interval zpìtného proplachu lze nastavit na 8 rùzných hodnot.
2
Certifikace výrobku
3
CE
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Maximální teplota média
30 oC
Popis výrobku
Automatický proplach mùže být nastaven na 1hod / 1den / 6dnù /
15dnù / 30dnù / 45dnù / 2mìsíce / 3mìsíce
4
Další popis
5
S bajonetovým pøipojením
• Bajonetová pøípojka umožòuje instalaci bez nástrojù
• 8 intervalù zpìtného proplachu
• Provoz i na baterie
• Vyrobeno s vestavìným omezením hluku
Objednací èísla
Z74S-AN
6
Cena
4 415
Automatická jednotka zpìtného proplachu pro vodovodní filtry Z11AS
7
Jednotka zpìtného proplachu Z11AS umožòuje automatické spuštìní zpìtného proplachu pro
všechny filtry Honeywell obsahující tuto funkci. Jednotka umožòuje nastavení spuštìní zpìtného
proplachu v 16 èasových intervalech v rozsahu 4 minut až 3 mìsícù. Jednotka Z11AS obsahuje
bezpìènostní funkci pøi výpadku napájení (pouze s pøipojenými bateriemi) a umožòuje ruèní spuštìní
zpìtného proplachu. K jednotce je možné pøivést kabely se signály z diferenèního tlakového spínaèe,
zvdáleného ovládání nebo monitorování.
Pro filtry a filtraèní stanice se zpìtným proplachem.
8
Certifikace výrobku
9
10
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Maximální teplota média
70 oC
Životnost baterií
cca 3 roky
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ètyøi alkalické baterie LR6-1.5 V-Mignon/AA (baterie nejsou
standardnì dodávané), možnost nastavení proplachu od 4 minut do
3 mìsícù
• Tlaèítko pro jednoduché nastavení intervalù zpìtného proplachu
• Samostatné tlaèítko pro ruèní spuštìní zpìtného proplachu
• LED indikace poètu provedených cyklù
• LED displej pro zobrazení nastaveného intervalu
• Pøi výpadku napájení je proplach automaticky dokonèen díky
pomocným bateriím
11
12
CE
Pro filtry a filtraèní stanice HS10, F76C, FK76C, FKN76C, FN76C, FN09 (do roku 1996)
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
13
Objednací èísla
Z11AS-1/2A
Z11AS-1/2B
Cena
9 013
9 013
Objednací èísla
Z11AS-1A
Z11AS-1B
Cena
9 013
9 013
Pro pøírubové filtry F76-F a F76S-F
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
14
12-30
www.honeywell.cz/acs
Filtry pro pitnou vodu
Automatická jednotka zpìtného proplachu pro vodovodní filtry Z11S
Jednotka zpìtného proplachu Z11AS umožòuje automatické spuštìní zpìtného proplachu pro
všechny filtry Honeywell obsahující tuto funkci. Jednotka umožòuje nastavení spuštìní zpìtného
proplachu v 16 èasových intervalech v rozsahu 4 minut až 3 mìsícù. Jednotka Z11AS obsahuje
bezpìènostní funkci pøi výpadku napájení (pouze s pøipojenými bateriemi) a umožòuje ruèní spuštìní
zpìtného proplachu. K jednotce je možné pøivést kabely se signály z diferenèního tlakového spínaèe,
zvdáleného ovládání nebo monitorování.
Pro filtry a filtraèní stanice se zpìtným proplachem.
Certifikace výrobku
CE
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Maximální teplota média
70 oC
3
4
Životnost baterií
cca 3 roky
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ètyøi alkalické baterie typu LR6-1.5 V-Mignon/AA (baterie nejsou
standardnì dodávané), možnost nastavení proplachu od 4 minut do
3 mìsícù
• Tlaèítko pro jednoduché nastavení intervalù zpìtného proplachu
• Samostatné tlaèítko pro ruèní spuštìní zpìtného proplachu
• LED indikace poètu provedených cyklù
• LED displej pro zobrazení nastaveného intervalu
• Pøi výpadku napájení je proplach automaticky dokonèen díky
pomocným bateriím
Pro filtry a filtraèní stanice HS10S, F76CS, FK76CS, FKN76CS, FN76CS, F74C, FK74C, FKN74C,
FN74C a FN09S
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
2
Objednací èísla
Z11S-A
Z11S-B
Cena
8 054
8 054
5
6
7
8
Diferenèní tlakový spínaè DDS76
Diferenèní tlakový spínaè DDS76 slouží ke spouštìní jednotky automatického proplachu Z11S, Z11AS
nebo Z74A vodních filtrù øady F76S v závitovém nebo pøírubovém provedení. Tyto jednotky jsou
spínány vnitøními kontakty diferenèního spínaèe pùsobením zvýšeného rozdílu tlaku pøed a za filtrem
vlivem zneèištìní sítka
Spínaè DDS76 je vhodný pro filtry: F76 s jednotkou automatického proplachu Z11A nebo Z11AS; F76S
v závitovém provedení s jednotkou automatického proplachu Z11S; F76S v pøírubovém provedení s
jednotkou automatického proplachu Z11AS
Pro filtry a filtraèní stanice HS10S, F76CS, FK76CS, FKN76CS, FN76CS, F74C, FK74C, FKN74C,
FN74C a FN09S
Popis výrobku
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1/2 + R 3/4
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 + R 1 1/4
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 1/2 + R 2
Objednací èísla
DDS76-1/2
DDS76-1
DDS76-11/2
Cena
14 120
14 120
14 120
9
10
11
12
13
14
12-31
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè, BA195 miniBA
Potrubní oddìlovaè BA195 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Univerzální aplikace v prùmyslovém a
obchodním provozu v rozsahu jeho technických parametrù. Potrubní oddìlovaè BA195 mùže být
použit pro ochranu až do rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
mosaz, odolné proti odzinkování
Pøipojení
vnìjší závit
Velikost pøipojení
3/8 "
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
6
7
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované filtraèni sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Optimalizované provedení chrání pøed stagnací vody
• Kompaktní konstrukce
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
Závitové provedení
8
Objednací èísla
BA195-3/8E
Cena
4 514
Pøíslušenství
9
Analogové testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA.
10
11
12
13
14
12-32
www.honeywell.cz/acs
TKA295
57 341
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè s nekontrolovatelnými tlakovými pásmy, CA295
Potrubní oddìlovaè CA295 je vhodný pro ochranu rozvodu pitné vody pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Mùže být použit pro ochranu do rizikové
tøídy 3 dle ÈSN EN 1717. CA295 odpovídá konstrukèním požadavkùm typu 2 dle normy ÈSN EN 1717.
Certifikace výrobku
DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 3
Materiál tìla
mosaz, odolné proti odzinkování
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
3
4
• Integrované sítko
• Kompaktní konstrukce
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují potrubní oddìlovaè do tøí komor
5
6
Závitové provedení
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
2
Svìtlost DN
mm
15
20
Objednací èísla
Cena
CA295-1/2A
CA295-3/4A
1 791
1 856
7
8
9
10
11
12
13
14
12-33
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s kontrolovatelným tlakovým pásmem, BA295
Potrubní oddìlovaè BA295 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem a nebo zpìtným nasátím. Potrubní oddìlovaè BA295 mùže být
použit pro ochranu až do rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717. Potrubní oddìlovaèe tohoto typu jsou
nejvhodnìjší pro ochranu rozvodu pitné vody bytové výstavby, obchodních nebo prùmyslových
provozù v rozsahu jeho technických parametrù.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
èervená bronz RG5
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
6
7
8
• DIN/DVGW pro pøipojení 1/2" - 2"
• Schváleno dle NF pro velikosti 1/2" - 11/4"
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované filtraèni sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Necitlivý na kolísání tlaku - z vypouštìcího ventilu nevytéká
• Kompaktní konstrukce
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Nízká úroveò hluku - tøída 2
• Splòuje KTW doporuèení pro pitnou vodu
Závitové provedení
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
9
10
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
3
3,5
4
8,7
11,2
15
Objednací èísla
BA295-1/2A
BA295-3/4A
BA295-1B
BA295-11/4B
BA295-11/2A
BA295-2A
Cena
7 903
8 397
10 537
14 422
20 810
21 831
Pøíslušenství
11
Redukèní ventil s ochranou proti hluku a nastavovací stupnicí.
Pro velikost pøipojení 2"
D06F-2B
7 928
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
TKA295
57 341
12
13
14
12-34
www.honeywell.cz/acs
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè z nerez oceli se tøemi zónami s kontrolovatelným redukovaným
tlakovým pásmem, BA295I
Potrubní oddìlovaè BA295I je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce BA295I odpovídá
požadavkùm typu 2 dle normy DIN 1988. Potrubní oddìlovaè BA295I mùže být použit v bytové
výstavbì nebo v prùmyslovém a obchodním provozu v rozsahu jeho technických parametrù až do
rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717.
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
ocel
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
2
3
4
• Konstrukce z nerez oceli
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované sítko na pøívodu
• Integrovaný vstupní zpìtný ventil a vypouštìcí ventil
• Jednoduchý servis: vymìnitelná vložka ventilu
• Speciální provedení zabraòuje "stání" vody
• Snadný pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Nízká úroveò hluku - tøída 2
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
5
6
7
8
Standardní verze
Velikost pøipojení
"
1
1
1
2
2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Objednací èísla
Cena
BA295I-1/2A
BA295I-3/4A
BA295I-1A
BA295I-11/4A
BA295I-11/2A
BA295I-2A
40 629
44 773
48 091
57 210
70 478
79 598
TKA295
57 341
9
10
Pøíslušenství
Analogové testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA.
11
12
13
14
12-35
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s kontrolovatelným redukovaným tlakovým
pásmem, BA295C kompakt
Potrubní oddìlovaè BA295C je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Potrubní oddìlovaè BA295C mùže být
použit v bytové výstavbì nebo v prùmyslovém a obchodním provozu v rozsahu jeho technických
parametrù až do rizikové tøídy 4 dle ÈSN EN 1717.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
DIN/DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
èervená bronz RG5
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
6
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Bez mrtvých míst, kde mùže "stát" voda
Závitové provedení, 2-kulové ventily
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
7
8
9
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Objednací èísla
Cena
BA295C-1/2A
BA295C-3/4A
BA295C-1B
BA295C-11/4B
BA295C-11/2A
BA295C-2A
8 024
8 518
10 658
14 543
20 930
21 951
TKA295
57 341
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
10
11
12
13
14
12-36
www.honeywell.cz/acs
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè pro nadzemní hydranty, BA295STN
Potrubní oddìlovaè tohoto typu je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci
zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Chráni doèasné vodovodní
pøipojky potrubí pro dodavku pitné vody na staveniští v rozsahu jeho technických parametrù. Potrubní
oddìlovaè BA295STN mùže být použit pro ochranu až do rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717.
Certifikace výrobku
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
mosaz, odolné proti odzinkování
Pøipojení
vnìjší závit
Velikost pøipojení
1"
Svìtlost DN
20 mm
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vertikální
Další popis
2
DVGW
3
4
5
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované filtraèni sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Speciální provedení zabraòuje stání vody
• Kompaktní konstrukce
• Snadný pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
• Snadná a rychlá instalace
• Každá odboèka oddìlenì chránìna
• Manžeta pro zaplombovaní chraní pøed manipulací
• Snadna údržba
6
7
8
9
Závitové provedení
Objednací èísla
BA295STN-3/4A
Cena
4 578
10
11
12
13
14
12-37
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè se závitovým pøipojením, R295
Potrubní oddìlovaè R295 je vhodný pro ochranu pitné vody dle požadavku ÈSN EN 1717 a odpovídá
DIN1988 díl 4 konstrukce typu 1. Hlavním úèelem potrubního oddìlovaèe je ochrana rozvodu pitné
vody pøed zpìtným proudìním a zpìtným nasátím. Potrubní oddìlovaè mùže být použit pro ochranu
do rizikové tøídy 3 (GA) a proto nabízí lepší ochranu než zpìtné ventily.
2
Certifikace výrobku
3
4
Médium
voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 3
Materiál tìla
èervená bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
5
DVGW
• Nízká tlaková ztráta a vysoký prùtok
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny, objeví se zelená barva pod prùhledným krytem
• Kompaktní konstrukce
6
Závitové pøipojení, otevírací tlak 0,5 bar
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
7
8
9
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Minimální
vstupní tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2A
R295-3/4A
R295-1A
R295-11/4A
R295-11/2A
R295-2A
Cena
12 700
15 794
19 781
29 833
38 288
46 421
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,0 bar
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
10
11
12
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1
1
1
1
1
1
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2B
R295-3/4B
R295-1B
R295-11/4B
R295-11/2B
R295-2B
Cena
12 700
16 111
19 781
29 833
38 288
46 421
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,5 bar
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
13
14
12-38
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2C
R295-3/4C
R295-1C
R295-11/4C
R295-11/2C
R295-2C
Cena
12 700
16 111
19 781
29 833
38 288
46 421
Potrubní oddìlovaèe
Závitové pøipojení, otevírací tlak 2,0 bar
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Minimální
vstupní tlak
bar
3
3
3
3
3
3
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2D
R295-3/4D
R295-1D
R295-11/4D
R295-11/2D
R295-2D
Cena
12 700
16 111
19 781
29 833
38 288
46 421
2
4
3
Náhradní díly
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
226
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
226
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
226
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
226
5
Potrubní oddìlovaè se závitovým pøipojením,s plnì automatickou regulací
diferenciálního tlaku, R295H
Potrubní oddìlovaè R295H je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295H mùže
být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem
nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295H odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být
použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
Certifikace výrobku
DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
èervená bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
6
7
8
9
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny, objeví se zelená barva pod prùhledným krytem
• Kompaktní konstrukce
• Standartizované odtokové pøipojení
10
11
Závitové pøipojení, diferenèní tlak 0,5 bar, automatické nastavení
Velikost pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
2,5
3,5
4
10
14
16
Objednací èísla
R295H-1/2A
R295H-3/4A
R295H-1A
R295H-11/4A
R295H-11/2A
R295H-2A
Cena
35 721
39 491
44 397
59 589
70 951
82 158
12
13
14
12-39
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè se závitovým pøipojením, elektricky ovládaný, R295SA
Potrubní oddìlovaè R295SA je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295SA
mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295SA odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a
muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
2
Certifikace výrobku
3
4
5
DVGW
Médium
voda
Napájecí zdroj
230V 50Hz
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
èervená bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny, objeví se zelená barva pod prùhledným krytem
• Kompaktní konstrukce
• Standartizované odtokové pøipojení
6
Závitové pøipojení, otevírací tlak 0,5 bar
7
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
8
9
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Minimální
vstupní tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
Cena
R295SA-1/2A
R295SA-3/4A
R295SA-1A
R295SA-11/4A
R295SA-11/2A
R295SA-2A
30 029
33 513
37 251
52 651
62 140
72 872
Objednací èísla
Cena
R295SA-1/2B
R295SA-3/4B
R295SA-1B
R295SA-11/4B
R295SA-11/2B
R295SA-2B
29 440
33 513
37 995
52 651
60 922
72 872
Objednací èísla
Cena
R295SA-1/2C
R295SA-3/4C
R295SA-1C
R295SA-11/4C
R295SA-11/2C
R295SA-2C
30 029
33 513
37 995
52 651
62 140
72 872
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,0 bar
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
10
11
12
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1
1
1
1
1
1
4,5
6
8
13
18
27
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,5 bar
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
13
14
12-40
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4,5
6
8
13
18
27
Potrubní oddìlovaèe
Závitové pøipojení, otevírací tlak 2,0 bar
Velikost
pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Minimální
vstupní tlak
bar
3
3
3
3
3
3
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
Cena
R295SA-1/2D
R295SA-3/4D
R295SA-1D
R295SA-11/4D
R295SA-11/2D
R295SA-2D
30 029
33 513
37 251
52 651
62 140
72 872
Potrubní oddìlovaè je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím.
Ochrana platí pro tekutiny do rizikové tøídy 4 podle DIN EN1717 vèetnì. Oddìlovaè je možné použít
pro obytné domy, prùmyslové nebo komerèní úèely, v rozsahu jeho technických parametrù. Tìleso z
tvárné litiny, ošetøené práškovým lakem, zajiš¤uje zvýšenou ochranu proti korozi.
5
DVGW a NF certifikace pro všechny velikosti pøipojení, SVGW a WRC
certifikace je momentálnì pøipravována
Médium
voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
tvárná litina
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Montážní poloha
vodorovná
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Další popis
3
4
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, BA300
Certifikace výrobku
2
6
7
• optimální ochrana rozvodù pitné vody
• snadná pøístupnost vnitøních dílù
• vyšší ochrana proti korozi díky povrchové úpravì práškovým
lakem
• jednoduchá údržba díky optimalizované konstrukci
• trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden vypouštìcí
ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí zón
• malý poèet náhradních dílù
• nízká hmotnost
• normalizované pøipojení vypouštìcí èásti
• jsou dodržena doporuèení KTW pro pitnou vodu
8
9
10
Standardní verze s pøírubami PN 10
Svìtlost DN
mm
65
80
100
150
200
Kapacita prùtoku Kvs
35,8
54,3
108
190,9
339,3
Objednací èísla
BA300-65A
BA300-80A
BA300-100A
BA300-150A
BA300-200A
Cena
11
65 999
69 258
123 854
167 034
285 186
12
13
14
12-41
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s redukovaným tlakem, pøírubové pøipojení prùmyslové provedení, BA298I-F
Potrubní oddìlovaè BA298I-F se tøemi zónami s postupnì redukovaným tlakem je vhodný pro ochranu
rozvodù pitné vody dle požadavku DIN 1988, èást 4 a odpovídá konstrukci typu 2 dle tìchto
požadavkù. Hlavní úèel potrubního oddìlovaèe je ochrana rozvodu pitné vody pøed zpìtným
proudìním nebo pøed zpìtným nasáváním nepitné vody z pracovního okruhu zpìt do veøejné sítì
rozvodu pitné vody. Potrubní oddìlovaè BA298I-F mùže být použit pro ochranu tekutin až do rizikové
tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717. Potrubní oddìlovaè tohoto typu je nejvhodnìjèí pro ochranu napájení
obchodních nebo prùmyslových provozù v rozsahu jeho technických parametrù. Všechny kovové
komponenty jsou z nerezové oceli 1.4305. Tím se potrubní oddìlovaè BA298I-F stává velmi vhodným
pro aplikace s vysokou korozí a pro aplikace, kde nekovové díly jsou nepøípustné.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
DVGW,
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
ocel
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
6
Další popis
7
Pøírubový, PN 10
• Evropské certifikáty pro všechny dimenze
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Jednoduchá údržba
Svìtlost DN
mm
65
80
100
150
8
9
10
11
12
13
14
12-42
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
45
54
85
191
Objednací èísla
BA298I-65FA
BA298I-80FA
BA298I-100FA
BA298I-150FA
Cena
205 156
207 072
213 021
335 978
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, typ GA dle EN 1717/ typ 1 dle DIN1988
èást 4, R295P-F
Potrubní oddìlovaè R295P-F je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295P-F
mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295P-F odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a
mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 3(GA).
Certifikace výrobku
DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 3
Materiál tìla
litina GG25
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
40 oC
3
4
Jmenovitý tlak
PN10
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì.
Použitý materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
• Nízká tlaková ztráta a vysoký prùtok
Nastavený
tlak
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5
6
7
Pøírubový, otevírací tlak 0,5 bar
Svìtlost
DN
mm
65
80
100
125
150
200
2
Minimální
vstupní tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Kapacita
prùtoku Kvs
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
R295P-65FA
R295P-80FA
R295P-100FA
R295P-125FA
R295P-150FA
R295P-200FA
Cena
178 576
220 602
277 056
373 529
468 735
965 195
8
9
Pøírubový, otevírací tlak 1,0 bar
Svìtlost
DN
mm
65
80
100
125
150
200
Nastavený
tlak
bar
1
1
1
1
1
1
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
R295P-65FB
R295P-80FB
R295P-100FB
R295P-125FB
R295P-150FB
R295P-200FB
Cena
178 576
220 602
277 056
373 529
459 544
965 195
10
11
12
Pøírubový, otevírací tlak 1,5 bar, (pouze DN 65 - DN 100 )
Svìtlost
DN
mm
65
80
100
Nastavený
tlak
bar
1,5
1,5
1,5
Minimální
vstupní tlak
bar
2,5
2,5
2,5
Kapacita
prùtoku Kvs
50
62
125
Objednací èísla
R295P-65FC
R295P-80FC
R295P-100FC
Cena
178 576
220 602
277 056
12-43
13
14
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, s plnì automatickou regulací
diferenciálního tlaku, R295HP-F
Potrubní oddìlovaè R295HP-F je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295HPF mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295HP-F odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717
a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
2
Certifikace výrobku
3
4
5
DVGW
Médium
voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
litina GG25
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
6
• Optimální ochrana pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému prùtoku, zpìtnému tlaku a
zpìtnému nasátí
• Indikátor uzavøení ventilu
• Nízká tlaková ztráta
Pøírubový, diferenèní tlak 0,5 bar, automatická regulace
7
Svìtlost DN
mm
65
80
100
125
150
200
8
9
10
11
12
13
14
12-44
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
Objednací èísla
Cena
24
35
50
100
150
248
R295HP-65FA
R295HP-80FA
R295HP-100FA
R295HP-125FA
R295HP-150FA
R295HP-200FA
220 494
269 941
334 725
446 152
557 461
1 117 247
Potrubní oddìlovaèe
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, elektricky ovládaný, R295SP-F
Potrubní oddìlovaè R295SP-F je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295SPF mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295SP-F odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717
a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
Certifikace výrobku
Médium
voda
Napájecí zdroj
230V 50Hz
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 4
Materiál tìla
litina GG25
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
3
4
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì.
Použitý materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
• Nízká tlaková ztráta
Nastavený
tlak
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5
6
7
Pøírubový, otevírací tlak 0,5 bar
Svìtlost
DN
mm
65
80
100
125
150
200
2
DVGW
Minimální
vstupní tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita
prùtoku Kvs
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
R295SP-65FA
R295SP-80FA
R295SP-100FA
R295SP-125FA
R295SP-150FA
R295SP-200FA
Cena
186 585
228 690
285 143
389 785
484 990
491 969
8
9
Pøírubový, otevírací tlak 1,0 bar (Standard pattern)
Svìtlost
DN
mm
65
80
100
125
150
200
Nastavený
tlak
bar
1
1
1
1
1
1
Minimální
vstupní tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2,5
2,5
2,5
Kapacita
prùtoku Kvs
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
R295SP-65FB
R295SP-80FB
R295SP-100FB
R295SP-125FB
R295SP-150FB
R295SP-200FB
Cena
186 585
228 690
285 143
389 785
484 990
491 969
10
11
12
Pøírubový, otevírací tlak 1,5 bar
Svìtlost
DN
mm
65
80
100
Nastavený
tlak
bar
1,5
1,5
1,5
50
62
125
Objednací èísla
R295SP-65FC
R295SP-80FC
R295SP-100FC
Cena
178 576
228 690
285 143
12-45
13
14
Zpìtné ventily
Zpìtné ventily
Zpìtný ventil RV277, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV277 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV277
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV277 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech, instalovány pøímo za vodomìrem.
2
Certifikace výrobku
3
4
DVGW
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 2
Maximální teplota média
65/90 oC
Materiál tìla
mosaz
Jmenovitý tlak
PN25
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
5
• Univerzální aplikace
• Jednoduchá instalace
• Tichý provoz
• Splñuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
• Vodorovná nebo svislá montažní poloha
• Nízká tlaková ztráta
Základní provedení - vnìjší závit 1/2" - 2" a vnitøní závit 1" - 2 1/2".
6
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
7
8
9
10
11
12
13
14
12-46
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
6
10
15
28
41
70
Objednací èísla
Cena
RV277-1/2A
RV277-3/4A
RV277-1A
RV277-11/4A
RV277-11/2A
RV277-2A
1 141
1 182
1 302
1 536
2 426
4 053
Zpìtné ventily
Zpìtný ventil RV280, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV280 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV284
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV280 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech instalovány pøímo za vodomìrem.
Certifikace výrobku
Médium
Voda, stlaèený vzduch, petrolej a nitrogen v rámci platných standardù
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 2
Maximální teplota média
60/65/90 oC
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnitøní závit
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
2
DVGW
3
4
• Jednoduchá instalace
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
• Nízká tlaková ztráta
5
Standardní provedení
Velikost pøipojení
"
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
4,5
9,1
17
28
38
60
Objednací èísla
Cena
RV280-1/2A
RV280-3/4A
RV280-1A
RV280-11/4A
RV280-11/2A
RV280-2A
1 575
1 931
2 348
3 123
3 755
5 686
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-47
Zpìtné ventily
Zpìtný ventil RV281, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV281 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV281
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV281 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím.
2
Certifikace výrobku
3
4
5
• DVGW
• Tøída hluèností 1
Médium
Voda, stlaèený vzduch, støední a lehké palivové oleje, živoèišné a
rostlinné oleje, kerosen, palivo s ménì než 15 % aromatického
obsahu.
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 2
Maximální teplota média
60/65/90 oC
Materiál tìla
mosaz
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Provozní teplota dle DIN EN 13959: voda do 65C
(krátkodobì do 90C). Stlaèený vzduch a ostatní média do 60C
• Univerzální aplikace
• Vodorovná nebo svislá montažní poloha
• Nízká tlaková ztráta
• Jednoduchá instalace
• Dlouhá životnost
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
6
Hexagonální pøipojení s interním závitem
7
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
8
9
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
4,5
9,1
17
28
38
60
Objednací èísla
Cena
RV281-1/2A
RV281-3/4A
RV281-1A
RV281-11/4A
RV281-11/2A
RV281-2A
1 653
2 027
2 463
3 277
3 942
5 968
Objednací èísla
Cena
RV281-1/2B
RV281-3/4B
RV281-1B
RV281-11/4B
RV281-11/2B
RV281-2B
1 653
2 027
2 463
3 277
3 942
5 968
Pájení
Pøipojení
10
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
11
12
13
14
12-48
www.honeywell.cz/acs
4,5
9,1
17
28
38
60
Zpìtné ventily
Zpìtný ventil RV284, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV284 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV284
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV284 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím.
Certifikace výrobku
Médium
Voda
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 2
Maximální teplota média
70 oC
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnitøní závit
Jmenovitý tlak
PN25
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
3
4
• Univerzální aplikace
• Jednoduchá instalace
• Nízká tlaková ztráta
• Tichý provoz
• Tìsnost pøi 3 cm zpìtného sloupce vody
5
Vnitøní závit
Velikost pøipojení
"
1/2
3/4
1
2
DIN/DVGW
Svìtlost DN
mm
15
20
25
Kapacita prùtoku Kvs
1,6
3,4
6,4
Objednací èísla
RV284-1/2A
RV284-3/4A
RV284-1A
Cena
6
525
626
769
7
8
9
10
11
12
13
14
12-49
Zpìtné ventily
Zpìtný ventil RV283P, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV283P je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce
RV283P odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy
2(EA). Zpìtný ventil RV281 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím.
2
3
4
Certifikace výrobku
DVGW
Médium
Voda, stlaèený vzduch a nitrogen v rámci platných standardù (napø.
DIN EN 12502)
Tøída tekutin (EN1717)
tøída 2
Maximální teplota média
70 oC
Materiál tìla
litina GG25
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Univerzální aplikace
• Nízká tlaková ztráta
• Tichý provoz
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì. Použitý
materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
• Disk, pružina a tìsnìní jsou vymìnitelné
5
6
Pøírubové provedení, PN 16, tìsnìní EPDM
Svìtlost DN
mm
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
7
8
9
Jmenovitý tlak
Kapacita prùtoku Kvs
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
39
62
110
170
240
420
760
1400
2100
3000
Objednací èísla
RV283P-40A
RV283P-50A
RV283P-65A
RV283P-80A
RV283P-100A
RV283P-125A
RV283P-150A
RV283P-200A
RV283P-250A
RV283P-300A
Cena
14 259
17 442
18 974
26 199
33 684
45 892
56 456
108 017
167 731
253 162
Pøírubové provedení, PN 10, tìsnìní EPDM
10
Svìtlost DN
mm
250
11
12
13
14
12-50
www.honeywell.cz/acs
Jmenovitý tlak
Kapacita prùtoku Kvs
PN10
2100
Objednací èísla
RV283P-250B
Cena
167 731
Regulaèní ventily Alwa
Regulaèní ventily Alwa
Alwa-Kombi-4, Regulaèní ventil pro obìh teplé vody (V1810)
Regulaèní a uzavírací ventil Alwa-Kombi-4 pro potrubí s obìhem pitné vody do 130oC, DN 16,
zkoušený DVGW, odpovídá doporuèením KTW. Pro seøizévání podle pracovního listu
DVGWArbeitsblatt W 551 a W552. Pouzdro a díly pøicházející do styku s médiem jsou z èerveného
bronzu Rg 5 podle normy DIN 1705. Vypouští se pomocí adaptéru prostøednictvím horního dílu. Je
možné dodateèné automatické øízení teploty termickým regulaèním nástavcem montovaným na horní
díl jako alwa-therm.
pro obìhové systémy s teplou vodou
Certifikace výrobku
DVGW, odpovídá doporuèením KTW.
Materiály
Díly, které pøicházejí do styku s médiem, jsou z èerveného bronzu,
který odolává korozi.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Viditelná èíselná indikace pøednastavení se zakrytým
pøednastavovacím prstencem.
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Vestavìná zpìtná klapka
ne
Maximální teplota média
130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Vhodné propojení viz "Pøipojení pro alwa-ventily".
3
4
5
6
7
Alwa-Kombi-4, vnitøní závit
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
2
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
Hodnoty Kvs
Objednací èísla
Cena
V1810Y0015
V1810Y0020
V1810Y0025
V1810Y0032
V1810Y0040
1 716
1 888
2 416
3 536
3 875
Termostatický regulaèní nástavec, teplotní rozsah 50 - 60 C,
podle DVGW, W551 a W552
VA2400A002
482
Vypouštìcí adaptér
VA3400A001
450
Teplomìr
TH07K
301
2,7
6,4
6,8
16
16
8
9
Pøíslušenství
10
11
12
13
14
12-51
Regulaèní ventily Alwa
V18xx Alwa-Comfort, škrticí ventil pro patrové cirkulaèní okruhy teplé vody
Alwa-Comfort se používá jako samoregulaèní škrticí ventil pro hydraulické vyvážení v cirkulaèních
okruzích teplé vody. Díky minimálnímu objemovému prùtoku < 0.1 m3/h, ventily Alwa-Comfort lze
použít v patrových horizontálních a dalších menších cirkulaèních okruzích. Tyto aplikace se zejména
vyskytují tam, kde jsou vyžadovány pøísné hygienické standardy z dùvodù vysokého komfortu, a kde
teplá voda musí téci ihned po otevøení kohoutku. Aby byla zajištìna hydraulická vyváženost, ventily
jsou pøednastaveny na fixní teplotu. Škrticí ventil otevírá a uzavírá samoèinnì, a tak reguluje prùtok v
závislosti na teplotì vody v cirkulaèním potrubí. Podle specifikace DVGW (pracovní list W554) AlwaComfort podporuje teplotní dezinfekci teplotami nad 70 C.
Pro hydraulické vyvážení cirkulaèních systémù teplé vody
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
DVGW certifikát dle W554
Materiály
Tìlo ventilu a vnitøní souèástky z èerveného bronzu, regulaèní kuželka
z Fortronu, pružiny z pružinové oceli, O- kroužky z EPDM, kulové
kohouty z ušlechtilé oceli
Tvar tìla
pøímé
Indikace polohy
Vizuální digitální displej pøednastavení se skrytým pøednstavovacím
kroužkem
Maximální teplota média
90 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Svìtlost DN
15 mm
Velikost pøipojení
Rp1/2 "
Pøipojení
vnitøní závit
Pøednastavení
ano
Další popis
7
8
9
• Veškeré materiály ve styku s vodou v souladu se smìrnicemi EU
• Pro regulaci v souladu s DVGW, pracovními listy W551 a W553
• Pøesná regulace objemového prùtoku patentovanou obchvatovou
funkcí
• Tìlo ventilu a všechny souèástky ve styku s vodou jsou vyrobeny
z korozivzdorného èerveného bronzu
• Kavitace eliminována prostøednictvím plastové ventilové vložky
• Malá stavební velikost díky pøímé konstrukci armatury
• Vysoká regulaèní pøesnost díky poloze termoskopu v médiu
• Hydraulické vyvažování probíha i bìhem tepelné dezinfekce
• Uzavírací prvek je umístìn vnì ventilu
• Robustní kompaktní konstrukce
Verze pro montáž na omítku, pøednastavená na 57 C
Objednací èísla
V1840Y0015
10
Cena
1 890
Verze pro montáž na omítku, s kulovým kohoutem, pøednastavená na 57 C
Objednací èísla
V1850Y0015
11
Cena
1 950
Verze pro montáž pod omítku, s kulovým kohoutem, pøednastavená na 57 C
Objednací èísla
V1860Y0015
12
13
14
12-52
www.honeywell.cz/acs
Cena
1 990
Regulaèní ventily Alwa
Alwa-UP, Podomítkový uzavírací ventil (V4600)
Podomítkový pøednastavitelný uzavírací ventil pro domácí rozvod pitné vody.Velmi tichý a testovaný
podle DVGW.vhodný pro hloubku instalace do 100mm, s nastavovací sadou (Pøíslušenství) do 220mm.
Závit ovládací hlavice oddìlen od protékajícího média, ochrana pøed úsadky vodního kamene. Lze
dodat rùzná provedení:
• jako Alwa-Up standardní verze
• jako Alwa-UP-KFR s integrovaným potrubním oddìlovaèem(otevírací tlak 10 mbar)
• jako Alwa-UP bez vložky ventilu pro instalaci vodomìru
Pro domácí rozvody vody
Materiály
pøímé
Pøednastavení
ano
Maximální teplota média
130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
10 mbar
4
5
• Vhodná pøipojení viz.'Pøipojení pro Alwa-Ventily'.
• Ovládací hlavice a krytka mohou být objednány zvlᚤ.
Alwa-UP standardní provedení
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
15
20
20
25
32
15
20
20
25
32
15
15
20
25
32
Velikost
pøipojení
"
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pøipojení potrubí
mm
–
–
–
–
15
18
22
28
35
15
18
22
28
35
15
18
22
28
35
Pøipojení
Hodnoty
Kvs
Vestavìná
zpìtná klapka
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
šroubení Mapress
šroubení Mapress
šroubení Mapress
šroubení Mapress
šroubení Mapress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
3,35
4,6
8
14,8
3,35
4,6
4,6
8
14,8
3,35
4,6
4,6
8
14,8
3,35
3,35
4,6
8
14,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pøipojení
Hodnoty
Kvs
Vestavìná
zpìtná klapka
vnitøní závit
vnitøní závit
šroubení Mapress
šroubení Mapress
šroubení Mapress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
šroubení Sanpress
3,35
4,6
3,35
4,6
4,6
3,35
4,6
4,6
•
•
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
Cena
V4600Y0015
V4600Y0020
V4600Y0025
V4600Y0032
V4606Y0015
V4606Y0018
V4606Y0020
V4606Y0025
V4606Y0032
V4607Y0015
V4607Y0018
V4607Y0020
V4607Y0025
V4607Y0032
V4600S0015
V4600S0018
V4600S0020
V4600S0025
V4600S0032
1 437
1 708
2 334
3 406
2 906
2 945
3 133
4 055
5 566
2 048
2 048
2 186
3 033
4 535
1 365
1 412
1 637
2 290
3 313
Objednací èísla
Cena
V4700Y0015
V4700Y0020
V4706Y0015
V4706Y0018
V4706Y0020
V4707Y0015
V4707Y0018
V4707Y0020
1 702
1 919
3 258
3 300
3 488
2 352
2 402
2 523
Alwa-UP-KFR s integrovaným potrubním oddìlovaèem
Svìtlost
DN
mm
15
20
15
20
20
15
20
20
Velikost
pøipojení
"
R1/2
R3/4
–
–
–
–
–
–
Pøipojení potrubí
mm
–
–
15
18
22
15
18
22
3
Tìlo ventilu a všechny èásti pøicházející s vodou jsou z
koroziovzdorných materiálù èervený bronz, nerezocel a kompozit.
Tvar tìla
Další popis
2
12-53
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Regulaèní ventily Alwa
Uzavírací ventil Alwa (V4020)
Uzavírací ventil Alwa se používá jako ventil v systémech s rozvodem pitné vody. Prùtok vody je
pøerušen uzavøením ruèního koleèka ventilu Alwa. Vložka ventilu je dostupná jako náhradní èást a je
urèená pro všechny uzavírací ventily s dimenzemi dle DVGW. Ventily Alwa mají bohaté pøíslušenství a
je možné je nainstalovat do potrubí s rùzným pøipojením. Ventily umožòují vypouštìní potrubí bez
nutnosti demontáže potrubí a ventilu.
Pro systémy s rozvody pitné vody.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Ventily Alwa jsou certifikovány dle normy DVGW pod registraèním
èíslem NW-6130AS2115.
Materiály
Všechny èásti, které pøicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z
èerveného bronzu
Tvar tìla
ve tvaru Y
Vestavìná zpìtná klapka
ne
Maximální teplota média
130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Další popis
Další pøíslušenství je uvedeno v èásti 'Pøipojení pro ventily Alwa'.
Ventil Alwa s vnitøním závitem
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
6
7
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
6,3
14,4
23
43,4
54,4
81
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
6,3
13,4
21,6
37
51,6
81
132
193
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
6,3
14,4
Objednací èísla
Cena
V4020YY015
V4020YY020
V4020YY025
V4020YY032
V4020YY040
V4020YY050
786
867
1 158
1 685
2 137
2 825
Objednací èísla
Cena
Ventil Alwa s vnìjšími závity
8
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
9
10
Velikost pøipojení
"
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G1 3/4
G2 3/8
G3
G3 1/2
V4020XX015
V4020XX020
V4020XX025
V4020XX032
V4020XX040
V4020XX050
V4020XX065
V4020XX080
962
1 128
1 356
2 018
2 122
2 880
8 343
14 426
Vypouštìcí ventil Alwa
11
Svìtlost DN
mm
15
20
12
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
13
14
12-54
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
V4019YX015
V4019YX020
1 452
2 106
Regulaèní ventily Alwa
Alwa-KFR, Uzavírací ventil s integrovaným zpìtným ventilem (V4120)
Ventil Alwa-KFR se používá jako uzavíratelný ventil, který má integrovaný zpìtný ventil. Prùtok média
skrze ventil se uzavírá otoèením ruèního koleèka. Integrovaný zpìtný ventil s otevíracím tlakem <=10
mbar slouží k ochranì rozvodu vody. Ventily Alwa-KFR jsou dostupné v rùzných provedeních pro
pøipojení. Ventily Alwa-K-KFR jsou dodávané s vìtšími vnìjšími závity, které jsou vhodné pro pro
potrubní pøipojení. Ventil spoleènì s vypouštìcím adaptérem je vhodný pro vypuštìní systému.
Pro pitnou vodu.
Certifikace výrobku
Alwa-KFR jsou certifikovány dle DVGW pod registraèním oznaèením
NW-6130AS2114.
Materiály
Všechny souèásti, které pøicházejí do styku s vodou jsou vyrobeny z
èerveného bronzu, korozivzdorné oceli nebo plastu.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Vestavìná zpìtná klapka
ano
Maximální teplota média
90 oC
PN16
Další popis
Vhodná doporuèení viz. 'Pøipojení pro ventily Alwa'.
5
Alwa-KFR s vnitøním závitem
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
3
4
Jmenovitý tlak
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
2
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
88,5
129
Objednací èísla
Cena
V4120YY015
V4120YY020
V4120YY025
V4120YY032
V4120YY040
V4120YY050
1 380
1 412
1 922
2 264
2 697
3 297
Objednací èísla
Cena
6
7
Alwa-KFR s vnìjším závitem
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
Velikost pøipojení
"
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G1 3/4
G2 3/8
G3
G3 1/2
V4120XX015
V4120XX020
V4120XX025
V4120XX032
V4120XX040
V4120XX050
V4120XX065
V4120XX080
1 171
1 277
1 603
2 212
3 677
3 427
17 140
20 420
8
9
10
Alwa-KFR s vnitøním závitem na vstupu a vnìjším závitem na výstupu
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Velikost pøipojení
"
R1/2+G3/4
R3/4+G1
R1+G1 1/4
R1 1/4+G1 1/2
R1 1/2+G1 3/4
R2+G2 3/8
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Objednací èísla
Cena
V4120YX015
V4120YX020
V4120YX025
V4120YX032
V4120YX040
V4120YX050
1 174
1 304
1 559
2 221
2 469
3 485
11
12
13
14
12-55
Regulaèní ventily Alwa
Alwa-KFR s vypouštìním
Svìtlost DN
mm
15
20
2
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
5,1
10,6
Objednací èísla
Cena
V4119YX015
V4119YX020
1 742
2 075
Objednací èísla
Cena
V4120KK015
V4120KK020
V4120KK025
V4120KK032
V4120KK040
V4120KK050
1 210
1 309
1 609
2 357
2 581
3 418
Alwa-K-KFR s vnìjším závitem na pro plastové potrubí
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
3
4
Velikost pøipojení
"
G1
G1 1/4
G1 1/2
G2
G2 1/4
G2 3/4
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Alwa-F-KFR s pøírubami, DN15 to DN80 se záslepkou, DN100 s uzavøeným tìlesem
5
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
100
6
7
8
Velikost pøipojení
"
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pøipojení
Hodnoty Kvs
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
132
193
251
Objednací èísla
V4120FF015
V4120FF020
V4120FF025
V4120FF032
V4120FF040
V4120FF050
V4120FF065
V4120FF080
V4120FF100
Cena
4 634
5 025
5 579
7 335
8 040
12 856
13 987
21 658
86 397
Potrubní oddìlovaè Alwa-R (V4220)
9
Ventily Alwa-R se používají jako potrubní oddìlovaèe v systémech rozvodù s pitnou vodou. Potrubní
oddìlovaè s otevíracím tlakem <=10 mbar uzavøe zpìtný prùtok vody pøes ventil. Vložky ventilu jsou
dostupné jako náhradní díly a jsou vhodné pro všechny ventily dle DVGW. Ventily Alwa-R jsou vhodné
pro rùzné potrubní systémy. Ventily Alwa-K-R jsou osazeny velkými vnìjšími závity speciálnì urèené
por plastové potrubní systémy. Ventily s vypouštìcím adaptérem umožòují vypouštìní systém bez
nutnosti demontáže ventilu a potrubí.
Pro systémy s rozvody pitné vody.
10
11
12
Certifikace výrobku
Ventily Alwa-R jsou certifikovány dle DVGW pod registraèním èíslem
NW-6130AS2113.
Materiály
Všechny èásti, které pøicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z
èerveného bronzu, korozivzdorné oceli nebo plastu
Tvar tìla
ve tvaru Y
Vestavìná zpìtná klapka
ano
Maximální teplota média
90 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Ventily Alwa-R s vnitøními závity
13
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
14
12-56
www.honeywell.cz/acs
Velikost pøipojení
"
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Objednací èísla
Cena
V4220YY015
V4220YY020
V4220YY025
V4220YY032
V4220YY040
V4220YY050
1 289
1 350
1 391
1 578
1 981
3 200
Regulaèní ventily Alwa
Ventily Alwa-R s vnìjšími závity
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Velikost pøipojení
"
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G1 3/4
G2 3/8
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Pøipojení
Hodnoty Kvs
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Objednací èísla
Cena
V4220XX015
V4220XX020
V4220XX025
V4220XX032
V4220XX040
V4220XX050
762
820
988
1 530
2 002
2 712
Objednací èísla
Cena
2
3
Ventily Alwa-F-R s pøírubami
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Velikost pøipojení
"
–
–
–
–
–
–
V4220FF015
V4220FF020
V4220FF025
V4220FF032
V4220FF040
V4220FF050
4 130
4 481
4 916
6 552
7 411
13 499
5
6
Vzorkovací ventil Alwa, V4250H
Vzorkovací ventil urèený k odbìru vzorkù pitné a bazénové vody pro chemickou a mikrobiologickou
analýzu.
Materiály
Tìlo z èerveného bronzu, kuželka z èerveného bronzu, korozivzdorná
mosazná matice, korozivzdorné mosazné pouzdro matice, plastové
ruèní koleèko, plastová ochranná krytka, nerezové výstupní potrubí,
tìsnìní EPDM
Maximální teplota média
90 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Další popis
Dodavatelé pitné vody urèené pro veøejné využití musí provádìt
pravidelnou roèní kontrolu vody za úèelem prevence pøed výskytem
Legionely. Místa odbìru pro kontrolu pøípadné kontaminace vody
jsou urèena normou.
Svìtlost DN
mm
6
10
4
7
8
Velikost pøipojení
"
G1/4
G3/8
Objednací èísla
Cena
V4250A008H
V4250A010H
1 270
1 456
9
10
11
Pøipojení pro Alwa-Ventily
Pøevleèná matice, tìsnící závitový nátrubek z èerveného bronzu pro vnìjší závity
Pøíslušenství
DN15
DN20
DN25
Objednací èísla
VA7401A015
VA7401A020
VA7401A025
Cena
132
169
301
13
Pøevleèná matice, tìsnící nátrubek z èerveného bronzu pro vnitøní závity
Pøíslušenství
DN15
DN20
Objednací èísla
VA7405A015
VA7405A020
12
Cena
296
356
12-57
14
Úpravny vody
Úpravny vody
PW17 Úpravna vody
Úpravna vody PW17 slouží pro zmìkèení vstupní pitné nebo užitkové vody. Použitím úpravny vody tak
dojde k zamezení tvorby vodního kamene v potrubí a ostatních zaøízeních používaných v
domácnostech.
Primární využití úpravny vody je v domácnostech pro zmìkèení vstupní vody.
2
3
4
Rozmìry (VxŠxH)
940 mm; 324 mm; 432 mm
Materiály
Skøíòka z kvalitního plastu
Pøipojení - potrubí
25 mm
Teplota média
4 ... 49 oC
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Další popis
5
• Vynikající úèinnost proti usazování vodního kamene
• Jednoduchý provoz
• Poslední generace úpraven vody: využitelné na pøívodu studené
vody do bojleru nebo na rozvod pitné vody v domácnosti
• Snížení tvrdosti vody
Úpravna vody PW17
Objednací èísla
PW17-75BVP
6
Cena
19 900
Pøíslušenství
7
Testovací sada pro mìøení tvrdosti vody
8
9
10
11
12
13
14
12-58
www.honeywell.cz/acs
0903850
837
Úpravny vody
KaltecCool PW60, Úpravna vody
Úpravna vody KaltecCool PW60 spolehlivì zabraòuje tvorbì vodního kamene a navíc zvyšuje pomìr
zdraví prospìšného hoøèíku ve vodì a tak zlepšuje úroveò bydlení. Ochranu proti korozi zajiš¤ují
stabilní ochranné vrstvy uvnitø trubek.
Tvrdost vody zùstává nezmìnìna a nežádoucí zvýšený obsah draslíku a sodíku jsou vìcí minulosti.
Zaøízení KaltecCool PW60 lze použít bez omezení na udržování v celém rozsahu tvrdosti vody. Ve volnì
nastavitelném režimu ozdravení (sanace) lze odstranit staré usazeniny bez nebezpeèí následující
koroze. Dokonce ani pokovené trubky nevyžadují fosfátový dávkovaè. Regenerace je dosažena
šetrným a prostøedky úsporným pøístupem, což výraznì pomáhá k ochranì životního prostøedí.
Rozmìry (VxŠxH)
660 mm; 310 mm; 425 mm
Materiály
Skøíòka z kvalitního plastu
Pøipojení - potrubí
25 mm
Teplota média
5 ... 30 oC
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Jmenovitý tlak
PN10
Další popis
2
3
4
5
• Vynikající úèinnost proti usazování vodního kamene
• Jednoduchý provoz
• Poslední generace úpraven vody: využitelné na pøívodu studené
vody do bojleru nebo na rozvod pitné vody v domácnosti
• Zlepšení kvality života - díky vyššímu obsahu zdraví prospìšnému
hoøèíku ve vodì
• Nedojde ke zvýšení koncentrace sodíku a draslíku
• Konstantní tvrdost vody
Pro rodinný dùm
Objednací èísla
PW60-A
Cena
40 931
Objednací èísla
PW60-B
Cena
43 681
Pro rodinné domy se dvìma až tøemi byty
6
7
8
9
Pøíslušenství
Doplòovací balení: Hoøèík pro KaltecCool PW60A/B (2 tašky po 25 kg)
VC51-A
1 348
10
11
12
13
14
12-59
Úpravny vody
Úpravna vody VE300 pro zmìkèení vody urèená do otopných systémù
Jednotka VE300 je urèená pro zmìkèení vody v systémech vytápìní. Díky této jednotce dochází
odstranìní usazování vápníku v otopných systémech. Tato jednotka je vhodná v kombinaci s
napouštìcí soustavou NK300.
Vápník rozpuštìný ve vodì je užiteèný minerál, ale pokud se voda zahøeje, mùže zpùsobit závažné
problémy v domácích soustavách. Vytvoøí se pevná vrstva vodního kamene, zejména na povrchu s
vyšší teplotou. Tento vodní kámen snižuje tepelnou výkonnost soustavy a životnost drahých zažízení.
Jednotka VE300 zabraòuje usazování vápníku a tím vzniku vodního kamene v otopných soustavách.
2
3
Pøipojení - potrubí
15 mm
Maximální teplota okolí
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Další popis
Jednotka obsahuje integrovaný mìøiè spotøeby vody
• Zabraòuje tvorbì vodního kamene v otopných soustavách
• Zvyšuje výkonnost vybavení a ochraòuje zaøízení
• Jednotka je vhodná v kombinaci s napouštìcí soustavou NK300
4
Jednotka pro zmìkèení vody
5
Objednací èísla
VE300-1/2A
Cena
5 646
P300-S
2 193
P300-L
5 088
Nádobka 0,75l
6
Nádobka 0,75l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
Nádobka 3,5l
7
Nádobka 3,5l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
Adaptér
Adaptér pro pøipojení jednotky VE300 k potrubí 3/4"
8
9
10
11
12
13
14
12-60
www.honeywell.cz/acs
AD300-1/2
912
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Strana
13-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Základní ventil, BV300
Základní ventily se používají pøedevším jako uzavírací ventily.Øízení mùže být zajištìno pomocí
protékajícího média nebo externím signálem.Jako øídící mohou být použity ruèní,elektromagnetické
nebo plovákové ventily. Pro své kompaktní provedení jsou vhodné pro použití napø. v armaturních
komorách. V rámci specifikace mohou být použity v komerèních i prùmyslových zaøízeních.
2
3
4
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
5
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká váha a kompaktní provedení
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný.
Pøíruby, PN 16, ISO 2084; PN 25, ISO 2441 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13-2
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
BV300-50A
BV300-65A
BV300-80A
BV300-100A
BV300-150A
BV300-200A
BV300-250A
BV300-300A
BV300-350A
BV300-400A
BV300-450A
Cena
38 087
43 959
55 113
59 223
116 290
174 299
292 898
429 110
625 209
1 018 582
1 510 002
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Ventil pro udržování tlaku, DH300
Ventily pro udržování tlaku DH300 jsou regulátory, které jsou ovládány od tlaku na vstupní stranì.
Jsou používány kdekoliv je nutné udržet vstupní tlak na specifické hodnotì, napøíklad omezení tlaku
na vstupní èásti potrubní sítì, nebo omezení tlaku mezi potrubní sítí a rozvodnými místy.Pro své
kompaktní provedení jsou vhodné zejména pro umístìní v armaturních komorách. V rámci své
specifikace jsou vhodné pro prùmyslové a vodohospodáøské aplikace.
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1 ... 12 bar
Další popis
2
3
4
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
• Vymìnitelné sedlo ventilu
5
6
Pøíruby, PN 16, ISO 2084; PN 25, ISO 2441 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
DH300-50A
DH300-65A
DH300-80A
DH300-100A
DH300-150A
DH300-200A
DH300-250A
DH300-300A
DH300-350A
DH300-400A
DH300-450A
Cena
50 545
57 181
66 370
71 987
132 742
194 007
326 747
449 277
653 493
1 041 504
1 541 836
Náhradní díly:
Manometr
M07M-A16
7
8
9
10
226
11
12
13
14
13-3
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Regulátor tlaku, DR300
Regulátory tlaku DR300 chrání zaøízení, která jsou umístìná v systémech za nimi proti pøíliš vysokému
tlaku. Používají se v pøípadech, kdy kapacity pøímoèinných regulátorù není dostateèná.Pro své
kompaktní provedení jsou vhodné pro použití v omezených prostorech napø. v armaturních komorách.
Použitím regulátoru tlaku je zabránìno pøípadným škodám od navýšení tlaku a snížena spotøeba vody.
Hodnota nastaveného tlaku zùstává konstantní i pøi kolísání vstupního tlaku. Snížení provozního tlaku
a udržení na konstantní úrovni snižuje hladinu hluku v instalaci.
2
3
4
5
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1 ... 12 bar
Další popis
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
• Není nutný externí zdroj energie
6
Pøíruby, PN 16, ISO 2084
7
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
8
9
10
11
12
13
14
13-4
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
DR300-50A
DR300-65A
DR300-80A
DR300-100A
DR300-150A
DR300-200A
DR300-250A
DR300-300A
DR300-350A
DR300-400A
DR300-450A
Cena
49 868
56 366
67 220
74 581
124 340
183 794
306 325
459 487
653 493
1 031 295
1 521 413
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Øídící ventil napouštìní, FD300
Øídící ventil napouštìní FD300 reguluje hladinu vody v nádržích, vodojemech a cisterenách bez použití
plováku nebo jiného pomocného zaøízení.Vysoce citlivý regulaèní (pilotní) ventil a ventil samotný jsou
osazeny vnì zásobníku, pøièemž regulaèní ventil snímá hydrostatický tlak vody v zásobníku. Ventil se
uzavírá jakmile je dosaženo maximálního nastaveného tlaku a opìt otevírá pokud hodnota tlaku
poklesne na nejnižší nastavenou hodnotu. Speciální provedení umožòuje plnìní i vypouštìní nádrže.
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
3
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
Rozsah nastavení 0.5 - 5 m vodního sloupce (Standardní verze)
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
4
Pøírubové provedení, PN 16; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
2
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
FD300-50A
FD300-65A
FD300-80A
FD300-100A
FD300-150A
FD300-200A
FD300-250A
FD300-300A
FD300-350A
FD300-400A
FD300-450A
Cena
100 066
106 194
112 320
120 489
178 690
236 892
356 357
490 120
689 230
1 082 348
1 582 678
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13-5
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Napouštìcí ventil, FV300
Napouštìcí ventil FV300 mùže být používán v rozvodech vody v prùmyslových i jiných aplikacích pøi
napouštìní nádrží, vodojemù a cisteren.Plnìní je øízeno dopravovaným médiem pomocí plovákového
ventilu a impulzního potrubí.FV300 je øízen regulaèním (pilotním) ventilem, na kterém mùžeme nastavit
rùzné hodnoty úrovnì napouštìné vody pro otevøení a uzavøení ventilu.
2
3
4
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Další popis
Rozdíl hladin pro spínání 5 - 160 cm s regulaèním (pilotním) ventilem
70-550 nebo 5 - 40 cm s regulaèním (pilotním) ventilem 70-610.
regulaèní (pilotní ventil se objednávají samostatnì. Minimální vstupní
tlak 0.7 bar + tlak od geodetické výšky impulzního potrubí.
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
5
6
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
7
8
9
10
11
12
13
14
13-6
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
FV300-50A
FV300-65A
FV300-80A
FV300-100A
FV300-150A
FV300-200A
FV300-250A
FV300-300A
FV300-350A
FV300-400A
FV300-450A
Cena
42 095
47 966
59 122
65 273
126 957
180 349
298 948
438 223
634 322
1 027 694
1 519 116
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Magnetický solenoidový ventil, MV300
Magnetické solenoidové ventily MV300 jsou pøevážnì používany jako uzavírací. Jsou ovládány
integrovaným magmetickým solenoidovým ventilem. Pro své kompaktní provedení jsou vhodné pro
umístìní v omezených prostorech napø. armaturních komorách. V rámci své specifikace mohou být
použity pro prùmyslová a vodohodpodáøská zaøízení.
Médium
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80
3
oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
2
Voda
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Není nutné další pøipojení impulsního potrubí
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì. Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný.
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
Pøíruby, PN 16, ISO 2084, Magnetický solenoidový regulaèní (pilotní) ventil 230 V/50 Hz bez proudu
uzavøen; PN 25, ISO 2441 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
MV300-50A
MV300-65A
MV300-80A
MV300-100A
MV300-150A
MV300-200A
MV300-250A
MV300-300A
MV300-350A
MV300-400A
MV300-450A
Cena
51 259
57 181
65 350
71 477
127 635
194 007
301 220
439 066
653 493
1 051 715
1 552 046
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13-7
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Protipulzaèní ventil, PC300
Protipulzaèní ventil PC300 je používán jako ochrana dlouhých potrubí obsahujících èerpací jednotku.
Je používán jako preventivní opatøení proti podtlaku a vodního rázu pøi náhlém odstavení èerpadla
(napøíklad pøi výpadku napájení).
2
3
4
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
5
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13-8
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
PC300-65A
PC300-80A
PC300-100A
PC300-150A
PC300-200A
PC300-250A
PC300-300A
PC300-350A
PC300-400A
PC300-450A
Cena
126 104
134 273
139 685
200 439
258 438
377 087
516 362
712 409
1 105 832
1 597 279
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Øídící ventil èerpadla, PS300
Ventil PS300 je používán jako ochranný ventil sytémech zvyšování tlaku pro zajištìní bezrázového
zapínání a vypínání èerpadel.
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
2
3
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
5
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
PS300-50A
PS300-65A
PS300-80A
PS300-100A
PS300-150A
PS300-200A
PS300-250A
PS300-300A
PS300-350A
PS300-400A
PS300-450A
Cena
88 835
99 045
107 215
116 404
176 648
234 849
367 591
500 331
694 336
1 092 559
1 582 678
6
7
8
9
Náhradní díly:
Sada tìsnìní pro DN 50
4
0903750
920
10
11
12
13
14
13-9
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Pojistný ventil, SV300
Pojistný ventil SV300 je ovládán médiem protékajícím regulaèním (pilotním) ventilem Je pøedevším
instalován v pøívodní èásti potrubní sítì, kde chrání komponenty za sebou pøed extrémním navýšením
tlaku, které mùže být zpùsobeno napøíklad èerpadlem.Pokud vstupní tlak ventilu vzroste k nastavené
hodnotì, ventil okamžitì otevírá do maximální polohy. Pokud tlak klesá k nastavené hodnotì, ventil
pomalu uzavírá, aby zamezil dalším vodnímu rázu.
2
3
4
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
Otevírací tlak nastavitelný 1 - 12 barù.
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
5
6
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
7
8
9
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
SV300-50A
SV300-65A
SV300-80A
SV300-100A
SV300-150A
SV300-200A
SV300-250A
SV300-300A
SV300-350A
SV300-400A
SV300-450A
Cena
61 164
67 034
75 254
80 655
139 277
197 376
308 827
445 039
651 349
1 044 721
1 536 144
Náhradní díly
10
Sada tìsnìní pro DN 50
11
12
13
14
13-10
www.honeywell.cz/acs
0903750
920
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Ochranný ventil pro ponorná èerpadla, TC300
Ventil TC300 se používá pro ochranu ponorných èerpadel proti vodnímu rázu pøi jejich zapínání a
vypínání.
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
2
3
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
5
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
TC300-50A
TC300-65A
TC300-80A
TC300-100A
TC300-150A
TC300-200A
TC300-250A
TC300-300A
TC300-350A
TC300-400A
TC300-450A
Cena
90 825
96 697
104 918
117 950
178 704
236 713
360 009
499 284
695 383
1 088 756
1 580 178
6
7
8
9
Náhradní díly:
Sada tìsnìní pro DN 50
4
0903750
920
10
11
12
13
14
13-11
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Regulátor prùtoku, VR300
Regulátor prùtoku VR300 (nazývaný také ventil omezující prùtok) udržuje konstantní prùtoèné množství
nezávisle na kolísání vstupního tlaku a nárùstu prùtoku. Chrání napøíklad èerpadla proti pøetížení nebo
reguluje celkový provozní stav potrubní sítì.
2
3
4
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
5
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
6
7
8
9
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
VR300-50A
VR300-65A
VR300-80A
VR300-100A
VR300-150A
VR300-200A
VR300-250A
VR300-300A
VR300-350A
VR300-400A
VR300-450A
Cena
73 518
79 645
87 814
93 941
154 185
214 428
331 852
469 699
663 703
1 067 031
1 562 257
Náhradní díly:
Sada tìsnìní pro DN 50
10
11
12
13
14
13-12
www.honeywell.cz/acs
0903750
920
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Ventil zajiš¤ující prioritu, VV300
Ventily VV300 jsou kombinací mezi regulátory tlaku DR300 a ventily pro udržování tlaku DH300.
Používají s pro zajištìní nadøazenosti pøívodu vody k dùležitým odbìrným místùm. Ménì dùležitá
odbìrná místa jsou zásobována pouze v pøípadì dostatku vody. Navíc jsou všechny èásti systému za
ventilem chránìny proti navýšení tlaku. Pro své kompaktní provedení jsou vhodné pro umístìní v
omezených prostorech napø. armaturních komorách. použitím ventile VV300 se pøedchází vzniku škod
zpùsobených navýšením tlaku. Nastavený tlak zùstává konstantní pøes to, že vstupní tlak znaènì
kolísá.
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
2
3
4
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
Otevírací tlak, regulaèní (pilotní) ventil CX-PS 1 - 12 bar. Výstupní tlak
, regulaèní (pilotní) ventil CX-PR 1 - 12 bar.
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i vnìjší
stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
5
6
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
VV300-50A
VV300-65A
VV300-80A
VV300-100A
VV300-150A
VV300-200A
VV300-250A
VV300-300A
VV300-350A
VV300-400A
VV300-450A
Cena
61 469
70 455
80 667
90 877
142 952
202 175
316 536
458 466
653 493
1 049 673
1 552 046
7
8
9
10
Náhradní díly:
Sada tìsnìní pro DN 50
0903750
920
11
12
13
14
13-13
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Plovákový ventil, VR 170
Plovákový ventil VR 170 reguluje hladinu v otevøených nádržích a cisternách nebo mùže být používán
jako napouštìcí ventil.Je urèen pro prùmyslové a jiné aplikace a pro veøejné vodovodní systémy.
Mìkké sedlo ventilu zajiš¤uje pozitivní uzavírání ventilu i pøi kolísání vstupního tlaku.
2
Médium
Voda a neutrální média
Další popis
• Možno dodat s plastovým nebo nerezovým plovákem
• Mùže být umístìn vertikálnì nebo horizontálnì
• Otevøená konstrukce
• Sedlo a píst ventilu jsou vymìnitelné
• Rameno mùže být zkráceno, pokud je hladina vody nižší
3
Standardní verze
4
5
6
Materiál
tìla
Pøipojení
mosaz
mosaz
mosaz
mosaz
mosaz
mosaz
bronz RG5
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
Velikost
pøipojení
"
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
Maximální
teplota média
oC
–
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
Velikost
pøipojení
"
–
–
–
–
–
–
–
–
Maximální
teplota média
oC
90
90
90
90
90
90
90
90
Objednací èísla
Cena
ZN170-1/2A
ZN170-3/4A
ZN170-1A
ZN170-11/4A
ZN170-11/2A
ZN170-2A
ZN170-21/2A
ZN170-3A
2 292
2 348
2 660
2 854
3 876
5 393
6 318
7 078
Velikost
pøipojení
"
–
–
Maximální
teplota média
oC
65
65
Objednací èísla
Cena
Z171T-1/2A
Z171T-11/4A
1 516
2 483
VR170-1/2A
VR170-3/4A
VR170-1A
VR170-11/4A
VR170-11/2A
VR170-2A
VR170-21/2A
Cena
2 635
2 821
3 099
5 467
6 103
7 542
13 513
Plovák z nerezoceli pro VR 170
7
8
9
Materiál
tìla
Pøipojení
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
korozivzdorná ocel
–
–
–
–
–
–
–
–
Plovák z plastu pro VR 170
10
11
Materiál
tìla
Pøipojení
syntetické materiály
syntetické materiály
–
–
12
13
14
13-14
www.honeywell.cz/acs
Ekvitermní regulátory
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Strana
14-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Ekvitermní regulátor SMILE pro vytápìní a výmìníkové stanice
Ekvitermní regulátor SMILE je konfigurovatelný regulátor s mikroprocesorem a velkým podsvíceným
displejem. Regulátor SMILE se konfiguruje prostøednictvím parametrù, které jsou pøímo pøístupné v
menu regulátoru.
Regulátor SMILE je vhodný pro všechny aplikace lokálního a dálkového vytápìní, které obsahují:
• pøímý topný okruh a/nebo smìšovací topné okruhy
• libovolnými kotli (podpora komunikace OpenTherm)
• ohøevem teplé vody (TUV)
• ventilem na výmìníkové stanici
2
3
4
5
Nastavení
Nastavení regulátoru pro zvolené aplikace je možné zadáním èísla
hydraulického schématu nebo bez zadání èíselného kódu pouze
úpravou parametrù.
Režimy èinnosti
Vytápìní s èasovým programem a bez èasového programu, útlumový
režim, letní provoz, manuální režim, režim automatického ovládání
Funkce hodin
Vytápìní s vlastním týdenním èasovým programem, ohøev teplé vody
s týdenním èasovým programem, 15 prázdninových period
Krytí
IP30
Maximální teplota okolí
50 oC
Napájení
230 Vac; 5,8 VA
Baterie
obsahuje 3VLi
Popis sbìrnicového systému
6
• Honeywell sbìrnicový systém s max. 5 SMILE regulátory a
3 pokojovými jednotkami pro nastavení žádané teploty na každý
regulátor; max. délka sbìrnice 100 m; regulátor lze využívat
autonomnì.
• OpenTherm pro všechny modely, kromì SDC3-40..
7
Fyzické výstupy
8
Reléové SPST spínací výstupy s max. zatížením 2A, 250V
• Standardní reléové výstupy jsou vhodné pro ovládání èerpadel a
pohonù smìšovacích ventilù. Pohony smìšovacích ventilù
vyžadují 2 výstupy.
• Funkce volitelných výstupù je závislá na nastavení parametrù
Typy pøipojitelných snímaèù
NTC 20 kohm
Další popis
Jeden vstup na regulátoru mùže být použit jako impulsní. Tímto
zpùsobem mùže být napø. zaznamenáván poèet provozních hodin.
9
10
11
12
Montáž do panelu, VxŠxH = 96x144x75 mm; Jazykové verze a dokumentace:
Rumunština, Ruština, Polština, Maïarština, Èeština, Tureètina, Angliètina
Výstup kotle
Topný okruh Teplá užitková voda
jednostupòový
èerpadlo
nabíjecí èerpadlo
– 1x: smìšovací ventil +
–
èerpadlo
jedno/ 1x: smìšovací ventil +
nabíjecí èerpadlo
dvoustupòový
èerpadlo; èerpadlo
jedno/ 1x: smìšovací ventil +
nabíjecí èerpadlo
dvoustupòový
èerpadlo; èerpadlo
jedno/
2x: smìš. ventil +
nabíjecí èerpadlo
dvoustupòový
èerpadlo; èerpadlo
13
14
14-2
www.honeywell.cz/acs
Pøídavný výstup
–
–
Fyzické vstupy
4 (1 var.)
4 (1 var.)
Objednací èísla
SDC3-10N
SDC3-40N
Cena
9 471
9 471
–
6 (SDC 1v DHC 3v)
SDC7-21N
12 810
2 variabilní
11 (3 var.)
SDC9-21N
13 924
2 variabilní
12 (3 var.)
SDC12-31N
16 148
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Snímaèe teploty
Snímaè venkovní teploty, NTC20k, rozsah -40 až 60C, IP30
AF20
760
Pøíložný / venkovní snímaè teploty NTC20k
T7414C1012
608
Pøíložný snímaè teploty, NTC20k, rozsah 0 až 110C, IP30
VF20A
822
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 135mm, NTC20k, -25...130C
VF20T
1 137
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 300mm, NTC20k, -25...130C
VF20L
1 365
Kotlový snímaè teploty vody NTC20k, rozsah -20..100C, IP62
KTF20
455
Prostorový snímaè teploty, NTC20k, rozsah 10..35C, IP30,
montáž na zeï
RF20
907
2
3
Prostorová jednotka s teplotním snímaèem, noèní, denní a auto spínaè
Prostorová jednotka pro východní Evropu
SDW10EE
3 971
4
5
Digitální prostorová jednotka, teplotní snímaè, pøístup k funkcím regulátoru
Digitální prostorová jednotka pro východní Evropu
SDW30N
7 238
6
7
Pøíslušenství pro montáž
Pøipojovací modul SMILE pro montáž na stìnu
SWS-12
4 233
Pøipojovací modul SMILE pro montáž do panelu
SCS-12
3 122
Svorkovnice pro jeden regulátor Smile (N-Verze)
TBS-smile-1kit
8
682
9
10
11
12
13
14
14-3
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Zdroj vytápìní (kotel), pøímý a smìšovaný okruh, TUV
• Ekvitermní regulace - venkovní teplotou øízené vytápìní pomocí zdroje tepla. Teplo je distribuováno
do smìšovaného okruhu obsahující otopná tìlesa, konvektory, nebo podlahové vytápìní.
• Regulátor SMILE mùže být použit jako nezávislý regulátor nebo ve spojení s dalšími regulátory
SMILE.
• Ovládání hoøáku kotle
2
3
4
5
6
7
8
Nesmìšované vytápìní
1 okruh
Smìšované vytápìní
1 okruh
Teplá voda (TUV)
1 èerpadlo
Kotel
1-stupòový
Funkce
• Základní funkce ovládání jsou obsaženy v regulátoru SMILE.
• Všechny parametry jsou pøeddefinovány a pokud je to nutné,
lze u nich zmìnit hodnoty. Pøipojení PC není požadováno.
• Všechny výstupní relé mohou být otestovány manuálnì.
Ovládání kotle
• Jednostupòový hoøák
• Ovládání vytápìní na základì teploty vratné vody
Topný okruh
• Èasový program pro každý topný okruh
• Možnost optimalizace
• Protimrazová ochrana
• Ekvitermní regulace, možnost instalace prostorové jednotky
• Nastavení min./max. hodnoty teplé vody, ovládání na základì
teploty vratné vody
Ovládání TUV
• Èasový program
• Možnost ochrany proti legionele
• Priorita ohøevu teplé vody TUV
9
10
11
Kombinace
12
Komunikace
13
Chybové zprávy
14
14-4
www.honeywell.cz/acs
Možnost kombinace až s pìti regulátory SMILE
• Komunikace je zprostøedkována prostøednictvím komunikaèní
sbìrnice
• Délka (max. 100 m)
• Všechna potøebná data jsou automaticky pøenášena
• Možnost pøipojení nástìnné jednotky pomocí komunikaèní
sbìrnice
Regulátor zobrazuje na displeji všechny chyby související se
systémem (nedosažená teplota, pøerušený snímaè, atd.)
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Regulátor SMILE
Regulátor s pøíslušenstvím pro montáž na zeï
Objednací èísla
SDC9-21N
Cena
13 924
Regulátor s instalací do panelu
SDC9-21N
13 924
Snímaèe
Snímaè venkovní teploty, NTC20k, rozsah -40 až 60 C, IP30
AF20
760
Pøíložný snímaè teploty, NTC20k, 0...110C, IP30
VF20A
822
Kotlový snímaè teploty vody NTC20k, rozsah -20..100C, IP62
KTF20
455
2
3
Doporuèováno
SDW10EE
3 971
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 135mm, NTC20k, -25...130C
VF20T
1 137
Jímkový snímaè teploty, NTC20k, -25...150C, ponor 300 mm, s
nerezovou jímkou R 1/2"
VF20LN
1 632
Digitální prostorová jednotka pro východní Evropualong with
temperature sensor/selector (instead of SDW10) (2)
SDW30N
7 238
Pøíložný snímaè teploty pro vratné potrubí, NTC20k, 0...110C, IP30
VF20A
Pøipojovací modul SMILE pro montáž do panelu
SCS-12
3 122
Pøipojovací modul SMILE pro montáž na stìnu
SWS-12
4 233
Prostorový snímaè s korekcí
4
Volitelné
822
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14-5
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Zdroj vytápìní, zásobník teplé vody, smìšovaný okruh, TUV, solární vytápìní
• Ekvitermní regulace - venkovní teplotou øízené vytápìní pomocí zdroje tepla. Teplo je distribuováno
do smìšovaného okruhu obsahující otopná tìlesa, konvektory, nebo podlahové vytápìní. Øízení
ohøevu teplé vody. Integrováno ovládání pøepínacího ventilu pro ukládání teplé vody do akumulaèní
nádrže. Øízení solárního ohøevu. Ovládání hoøáku kotle. Rùzné možnosti priority ohøevu teplé vody.
• Poznámka: Systém è. 403 znamená, že nìkteré parametry musejí být donastaveny.
2
3
4
5
6
7
8
9
Smìšované vytápìní
1 okruh
Teplá voda (TUV)
1 èerpadlo
Kotel
1-stupòový
Solar
pro TUV a vytápìní
Zásobník
bez nabíjení
Funkce
10
Ovládání kotle
Topný okruh
11
12
13
14
14-6
www.honeywell.cz/acs
• Základní funkce ovládání jsou obsaženy v regulátoru SMILE.
• Všechny parametry jsou pøeddefinovány a pokud je to nutné,
lze u nich zmìnit hodnoty. Pøipojení PC není požadováno.
• Všechna výstupní relé mohou být otestovány manuálnì.
Jednostupòový hoøák
• Èasový program pro každý topný okruh
• Optimalizace
• Protimrazová ochrana
• Ekvitermní regulace, možnost instalace prostorové jednotky
• Nastavení min./max. hodnoty teplé vody, ovládání na základì
teploty vratné vody
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Ovládání TUV
• Èasový program
• Možnost ochrany proti legionele
• Priorita ohøevu teplé vody TUV
Solární vytápìní
• Teplota solárního panelu (KVLF) a teplota zásobníku (VE2) jsou
srovnávány. Regulátor spíná èerpadlo pokud teplota v
solárním panelu je vyšší než teplota v zásobníku.
• Energie ze solárních panelù je použitá pro ohøev vody
shromažïované v zásobníku TUV a akumulaèní nádrži.
Kombinace
Komunikace
Chybové zprávy
2
Možnost kombinace až s pìti regulátory SMILE
3
• Komunikace je zprostøedkována prostøednictvím komunikaèní
sbìrnice
• Délka (max. 100 m)
• Všechna potøebná data jsou automaticky pøenášena
• Možnost pøipojení nástìnné jednotky pomocí komunikaèní
sbìrnice
4
Regulátor zobrazuje na displeji všechny chyby související se
systémem (nedosažená teplota, pøerušený snímaè, atd.)
5
Regulátor SMILE
Regulátor s pøíslušenstvím pro montáž na zeï
Objednací èísla
SDC9-21N
Cena
13 924
Regulátor s instalací do panelu
SDC9-21N
13 924
6
Snímaèe
Snímaè venkovní teploty, NTC20k, rozsah -40 až 60 C, IP30
AF20
760
Pøíložný snímaè teploty, NTC20k, 0...110C, IP30
VF20A
822
Kotlový snímaè teploty vody NTC20k, rozsah -20..100C, IP62
KTF20
455
Rychlý snímaè teploty Pt1000, ponor 75 mm, -20..300C
T7425B1011
1 824
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 300mm, NTC20k, -25...130C
VF20L
1 365
SDW10EE
3 971
Doporuèováno
Prostorový snímaè s korekcí
7
8
9
Volitelné
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 135mm, NTC20k, -25...130C
VF20T
1 137
Jímkový snímaè teploty, NTC20k, -25...150C, ponor 300 mm, s
nerezovou jímkou R 1/2"
VF20LN
1 632
Digitální prostorová jednotka pro východní Evropu
SDW30N
7 238
Pøíložný snímaè teploty, NTC20k, 0...110C, IP30
VF20A
Pøipojovací modul SMILE pro montáž do panelu
SCS-12
3 122
Pøipojovací modul SMILE pro montáž na stìnu
SWS-12
4 233
10
822
11
12
13
14
14-7
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Ekvitermní regulátor a kaskádový øadiè kotlù AX
Øada ekvitermních regulátorù AX je vhodná pro regulaci malých a støedních kotelen èinžovních domù,
komerèních budov a výrobních prostor, s možností pružného rozšiøování systému o další zdroje tepla
a topné okruhy. Regulátor umožòuje využití mnoha speciálních funkcí a nastavení, které zvyšují
komfort, hospodárnost a spolehlivost øízení otopných soustav. Možnost dálkového monitorování
celého systému øeší bez kompromisù øízení bezobslužných kotelen. Archivace provozních údajù
umožní servisním organizacím velmi snadnou diagnostiku pøípadných poruch v kotelnì. Regulátor
AX5100HG mùže být použit pro regulaci kaskády kotlù, pøímého topného okruhu, smìšovaného
okruhu, cirkulaèního èerpadla a ohøevu teplé vody (TUV).
Hlavní rysy:
• Jednoduché ovládání pomocí 4 tlaèítek a dvouøádkového podsvíceného LCD displeje
• Jednoduchá a intuitivní struktura menu
• 6 výstupních relé (beznapì¤ové kontakty)
• 8 vstupù (analogové i digitální)
• Ukládání individuálních funkcí
• Použitelné samostatnì i jako souèást soustavy (XIB bus sbìrnice)
• LED indikátor stavu relé (otevøeno / uzavøeno)
• Dálkové øízení (modem)
• Informace o poruchách (fax spojený s PC)
2
3
4
5
6
7
8
Maximální teplota okolí
40 oC
Napájení
230 Vac; 6 VA
Popis sbìrnicového systému
XIB Bus
Fyzické výstupy
6
Typy pøipojitelných snímaèù
NTC 10kOhm
Certifikace výrobku
CE
Rozmìry (VxŠxH)
165 mm; 205 mm; 55 mm
Montáž
Nástìnné provedení
Hmotnost
700 g
Ekvitermní regulátor AX
Popis výrobku
Kaskádový øadiè AX5100HG (kompletní sada vèetnì èidel)
Zónový regulátor AX5112ZN (kompletní sada vèetnì èidel)
9
10
11
12
13
14
14-8
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
E.Y5100HG-T_U1
E.Y5112ZN-T_U1
Cena
21 095
13 387
Rotaèní smìšovací ventily a pohony
Rotaèní smìšovací ventily
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
Strana
15-2
15-7
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Rotaèní smìšovací ventily
Rotaèní smìšovací ventily
15
DR - Trojcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035;
pro smìs voda/glykol 50%.
16
17
18
Série ventilù
DRG
Typ ventilu
3-cestné rotaèní smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso ventilu: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Redukované delta P
40 kPa
Závitové provedení
19
20
21
Svìtlost
DN
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
15
20
25
32
40
4
6,3
10
16
25
kPa
100
100
100
100
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
10
10
10
10
20
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
10
10
10
10
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Objednací èísla
Cena
DR15GMLA
DR20GMLA
DR25GMLA
DR32GMLA
DR40GMLA
2 414
2 237
2 281
2 367
2 697
Objednací èísla
Cena
DR20GFLA
2 763
DR25GFLA
2 992
DR32GFLA
3 225
DR40GFLA
3 234
DR50GFLA
3 730
DR65GFLA
4 701
DR80GFLA
8 668
DR100GFLA
10 148
DR125GFLA
20 608
DR150GFLA
27 449
Pøírubové provedení
Svìtlost
DN
22
23
24
25
26
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
20
6,3
kPa
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
10
25
10
100
10
10
32
16
100
10
10
40
25
100
20
10
50
40
100
20
20
65
63
100
20
20
80
100
100
30
20
100
160
100
40
30
125
250
70
40
30
150
630
50
40
40
27
28
15-2
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
M6061L1019
M7061E1012
VMM20
VMM20-24
VMM30
VMM30-24
10
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
10
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
10
24; 2,4
0/2 až 10 V DC
20
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
20
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
30
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
30
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
15
VRM20
M6061A1013
Rotaèní smìšovací ventily
Krouticí moment [Nm]
20
Napájení [Vac; VA]
24; 2,4
0/2 až 10 V DC Vstupní signál
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
DR15GMLA
DR20GMLA
DR25GMLA
DR32GMLA
DR40GMLA
DR20GFLA
DR25GFLA
DR32GFLA
DR40GFLA
DR50GFLA
DR65GFLA
DR80GFLA
DR100GFLA
DR125GFLA
DR150GFLA
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
15-3
Rotaèní smìšovací ventily
15
V5433A - Trojcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035;
pro smìs voda/glykol 50%.
Série ventilù
16
17
18
19
V5433A
Typ ventilu
3-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment
pro max. delta P
7 Nm
Svìtlost DN
mm
20
20
20
25
32
40
50
20
21
1 052
1 224
1 242
1 290
1 458
1 560
2 560
M6063L4003
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
V5433A1072
M6063L1009
Cena
M6063A4007
2,5
4
6,3
10
16
25
40
Objednací èísla
M6063A1003
22
Hodnoty Kvs
23
7
24; 3
Tøípolohová regulace
7
24; 3
Tøípolohová regulace
7
230; 3
Tøípolohová regulace
7
230; 3
Tøípolohová regulace
24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
26
27
28
15-4
www.honeywell.cz/acs
Krouticí moment [Nm]
Napájení [Vac; VA]
Vstupní signál
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
V5433A1072
Rotaèní smìšovací ventily
15
ZR - Ètyøcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035;
pro smìs voda/glykol 50%.
Série ventilù
ZR
Typ ventilu
4-cestné rotaèní smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Jmenovitý tlak
PN6
16
17
Závitové provedení
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
40
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
4
6,3
10
16
25
kPa
100
100
100
100
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
20
20
20
20
20
Redukované
delta P
Redukované
delta P
kPa
80
80
80
80
70
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
10
10
10
10
Teplota
média
Pøipojení
Cena
ZR15MA
ZR20MA
ZR25MA
ZR32MA
ZR40MA
2 464
2 327
2 528
2 610
2 898
Objednací èísla
Cena
21
ZR25FA
2 993
22
ZR32FA
3 293
ZR40FA
3 412
ZR50FA
4 258
ZR65FA
5 168
ZR80FA
9 566
ZR100FA
12 029
ZR125FA
24 982
ZR150FA
26 260
ZR200FA
31 888
oC
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
2 ... 130
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Teplota
média
Pøipojení
18
Objednací èísla
19
20
Pøírubové provedení
Svìtlost
DN
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
25
10
kPa
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
20
kPa
80
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
2 ... 130
32
16
100
20
80
10
2 ... 130
40
25
100
20
70
10
2 ... 130
50
40
100
20
100
20
2 ... 130
65
63
100
20
100
20
2 ... 130
80
100
100
30
100
30
2 ... 130
100
160
80
30
80
30
2 ... 130
125
250
50
30
50
30
2 ... 130
150
400
40
30
40
30
2 ... 130
200
630
30
30
30
30
2 ... 110
oC
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
23
24
25
26
27
28
15-5
20
VMM30-24
VMM40
VMM40-24
10
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
10
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
10
24; 2,4
0/2 až 10 V
DC
20
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
20
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
30
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
30
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
40
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
40
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
VRM20
VMM30
19
VMM20-24
18
VMM20
17
M7061E1012
16
M6061L1019
15
M6061A1013
Rotaèní smìšovací ventily
Krouticí moment [Nm]
20
24; 2,4 Napájení [Vac; VA]
0/2 až 10 V Vstupní signál
DC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
ZR15MA
ZR20MA
ZR25MA
ZR32MA
ZR40MA
ZR25FA
ZR32FA
ZR40FA
ZR50FA
ZR65FA
ZR80FA
ZR100FA
ZR125FA
ZR150FA
ZR200FA
V5442A - Ètyøcestný rotaèní ventil PN6
Pro regulaci pøívodní vody ve vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035;
pro smìs voda/glykol 50%.
21
Série ventilù
22
23
24
V5442A
Typ ventilu
4-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment pro max.
delta P
7 Nm
Svìtlost DN
mm
20
20
25
32
25
15-6
1 081
1 081
1 145
1 365
M6063L4003
V5442A1022
V5442A1030
V5442A1048
V5442A1055
M6063L1009
28
Cena
M6063A4007
27
4
6,3
10
16
Objednací èísla
M6063A1003
26
Hodnoty Kvs
24; 3
Tøípolohová regulace
24; 3
Tøípolohová regulace
230; 3
Tøípolohová regulace
230; 3
Tøípolohová regulace
Napájení [Vac; VA]
Vstupní signál
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V5442A1022
V5442A1030
V5442A1048
V5442A1055
www.honeywell.cz/acs
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
15
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily Corona V5433/42A
Elektrický servopohon pro rotaèní smìšovací ventily CORONA V5433A/G, V5442A/G.
Krytí
IP44
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty; 1A induktivnì, 3 A odporovì
Krouticí moment
7 Nm
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Doba chodu
100 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Možnost ruèního ovládání
16
17
Napájení
Vac; VA
24; 3
24; 3
230; 3
230; 3
18
Koncové spínaèe
–
2
–
2
Objednací èísla
Cena
M6063A1003
M6063A4007
M6063L1009
M6063L4003
2 881
3 130
2 881
3 130
19
20
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily Centra ZR, DR, DRU a DRR. Vhodné nasazení
v otopných soustavách.
Krytí
IP54
Indikace polohy
Stupnice natoèení pohonu
Krouticí moment
10 Nm
Úhel natoèení
90 o
21
22
Ruèní ovládání
ano
Doba chodu
1,5 min
Další popis
Odblokovací tlaèítko pro manuální provoz
23
Tøípolohová regulace
Napájení
Vac; VA
24; 3,5
230; 3,5
Vstupní signál
Zpìtná vazba
Koncové spínaèe
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
–
–
volitelné
volitelné
Vstupní signál
Zpìtná vazba
Koncové spínaèe
0/2 až 10 V DC
volitelná
–
Objednací èísla
Cena
M6061A1013
M6061L1019
6 236
5 807
Objednací èísla
Cena
M7061E1012
8 573
Plynulé øízení
Napájení
Vac; VA
24; 2,4
24
25
26
27
28
15-7
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
15
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR.
16
17
Krytí
IP54
Indikace polohy
Stupnice natoèení pohonu
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Koncové spínaèe
volitelné
Další popis
Odblokovací tlaèítko pro manuální provoz
Tøípolohová regulace
Krouticí
moment
Nm
20
20
30
30
40
40
18
19
20
Napájení
Vac; VA
24; 3,5
230; 3,5
24; 3,5
230; 3,5
24; 3,5
230; 3,5
Vstupní
signál
Zpìtná
vazba
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
–
–
–
volitelná
–
–
Vstupní
signál
Zpìtná
vazba
0/2 až 10 V DC
volitelná
Doba
chodu
min
1,6
1,6
2,3
2,3
3,5
3,5
Objednací èísla
Cena
VMM20-24
VMM20
VMM30-24
VMM30
VMM40-24
VMM40
8 029
7 122
8 913
8 460
9 480
8 868
Doba
chodu
min
3,0
Objednací èísla
Cena
VRM20
9 344
Spojitá regulace
Krouticí
moment
Nm
20
21
22
23
24
25
26
27
28
15-8
www.honeywell.cz/acs
Napájení
Vac; VA
24; 2,4
Malé lineární ventily a pohony zdvih 6,5 mm
Strana
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
16-2
16-9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
16
V5832A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20
Pro IRC systémy, fan coil jednotky a malé vzduchotechnické jednotky;
pro horkou/studenou vodu (max. 50% glykol), pro vodu dle VDI2035.
Série ventilù
16
17
18
V5832A
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda
Materiály
Tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s nastavovací krytkou
(neplatí pro provedení otevøeno/zavøeno).
2,5 mm
19
20
Svìtlost Pøipojení DN
potrubí
mm
"
15
G1/2
20
G3/4
Hodnoty
Kvs
1,6
2,5
Uzavírací tlak s
pohonem 90 N
kPa
180
50
Uzavírací tlak s
pohonem 180 N
kPa
–
–
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 90 N
kPa
600
600
600
600
180
180
50
50
Uzavírací tlak s
pohonem 180 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1200
1200
400
400
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
V5832A4008
V5832A4016
Cena
405
725
6,5 mm
21
22
23
Svìtlost Pøipojení DN
potrubí
mm
"
15
G1/2
15
G1/2
15
G1/2
15
G1/2
15
G1/2
15
G1/2
20
G3/4
20
G3/4
Hodnoty
Kvs
0,16
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
24
25
26
27
28
16-2
www.honeywell.cz/acs
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
Cena
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
715
715
715
715
715
715
1 170
1 170
MT010-N
MT4-024-NC
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
MT8-230S-NC
MT8-230S-NO
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT010-3MN
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-230-NO
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
M7410E4022
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-230-NC
M7410E1002
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-024-NO-2.5M
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
M7410C1007-10M
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-024-NO
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
M7410C1007
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
MT4-230S-NO
M7410A1001-3M
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
MT4-230S-NC
MT4-024S-NO
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
M7410A1001
MT4-024S-NC
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-230-NO
M6410L2023
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
M6410L4029
M5410L1001
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-230-NC
M5410C1001
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-024-NO
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
16
V5832A4008
V5832A4016
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
17
18
19
V5832A4008
V5832A4016
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-3
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
16
V5832B - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN25-40
Regulaèní ventil s tlakovì vyváženou ragulaèní kuželkou
Pro FCu jednotky a malé ohøívaèe/vìtráky; teplá nebo studená voda (max. 50% glykolu), dle
VDI2035.
16
17
18
19
Série ventilù
V5832B2
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda
Materiály
Tìleso z mosazi, døík z oceli, èep z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
lineární
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí.
6,5 mm
Svìtlost
DN
mm
25
25
25
32
40
20
21
22
23
Pohony
Vstupní
signál
6,5 mm; 300 N
24
25
6,5 mm; 400 N
26
27
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Pøipojení potrubí
"
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2 1/4
4
6,3
10
16
25
Napájení Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Uzavírací tlak s
pohonem 300 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
Uzavírací tlak s
pohonem 400 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Cena
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
V5832B2109
V5832B2117
2 761
2 761
2 761
3 667
4 859
Objednací èísla
Cena
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
m
1,5
–
M7410E1028
4 137
Vac; VA
24; 1,8
–
–
–
s
150
24; 1,8
–
•
2
150
1,5
–
M7410E4030
5 575
24; 0,7
–
–
–
150
1,5
–
M7410C1015
2 018
230; 7
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
3 085
230; 7
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
4 063
24; 5
–
•
–
15
–
–
ML7430E1005
5 096
24; 10
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
–
–
60
–
•
ML7435E1004
5 957
–
–
60
–
•
ML6435B1008
4 633
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 633
24; 10
230; 10
28
16-4
Hodnoty
Kvs
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5825B - Kompaktní dvoucestný regulaèní ventil PN25, tlakovì vyvážená kuželka,
DN15-32
Kompaktní dvoucestný regulaèní ventil s širokým rozsahem aplikací.
Pro TUV a vytápìní; teplá/studená voda (max. 50% glykol) dle požadavkù VDI2035.
Série ventilù
V5825B
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z èerveného bronzu (DIN1705), døík z oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Uzavírací tlak s pohonem
300 N
1600 kPa
Uzavírací tlak s pohonem
400 N
2500 kPa
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
16
17
18
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
19
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Schváleno dle DIN EN 14597, pohony ML7435E/ML6435B.
20
6,5 mm
Svìtlost DN
mm
15
15
15
15
15
20
20
25
32
Pohony
6,5 mm; 300 N
6,5 mm; 400 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Napájení Výpadek
napájení
Pøipojení - potrubí
"
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G1
G1
G1 1/4
G1 1/2
Ruèní
ovládání
Hodnoty Kvs
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Cena
V5825B1001
V5825B1019
V5825B1027
V5825B1035
V5825B1043
V5825B1050
V5825B1068
V5825B1076
V5825B1084
3 275
3 275
3 275
3 275
3 275
3 743
3 743
4 678
5 612
Objednací èísla
Cena
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
m
1,5
–
M7410E1028
4 137
–
–
–
s
150
24; 1,8
–
•
2
150
1,5
–
M7410E4030
5 575
24; 0,7
–
–
–
150
1,5
–
M7410C1015
2 018
230; 7
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
3 085
230; 7
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
4 063
24; 5
–
•
–
15
–
–
ML7430E1005
5 096
24; 10
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
–
–
60
–
•
ML7435E1004
5 957
–
–
60
–
•
ML6435B1008
4 633
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 633
230; 10
22
23
24
Vac; VA
24; 1,8
24; 10
21
16-5
25
26
27
28
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
16
V5833A - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20
Pro IRC systémy, FCU jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro teplotu/studenou vodu
(max. 50% glykol) dle VDI2035.
Série ventilù
16
17
18
19
20
V5833A
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; kuželka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s nastavovací krytkou (neplatí pro OTV/ZAV
provedení). Hlavní cesta A-AB má ekviprocentní charakteristiku,
B-AB má lineární.
2,5 mm
Svìtlost Pøipojení DN
potrubí
mm
"
15
G1/2
20
G3/4
Hodnoty
Kvs
1,6
2,5
Uzavírací tlak s
pohonem 90 N
kPa
150
50
Uzavírací tlak s
pohonem 180 N
kPa
–
–
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 90 N
kPa
500
500
500
150
150
–
50
–
50
Uzavírací tlak s
pohonem 180 N
kPa
800
800
800
250
250
240
100
240
100
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
Cena
V5833A4007
V5833A4015
765
1 049
Objednací èísla
Cena
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
V5833A3009
V5833A1052
V5833A3017
V5833A1060
1 130
1 130
1 130
1 130
1 130
1 554
1 554
1 820
1 820
6,5 mm
21
22
23
24
Svìtlost Pøipojení DN
potrubí
mm
"
15
G1/2
15
G1/2
15
G1/2
15
G1/2
15
G1/2
20
G3/4
20
G3/4
20
G3/4
20
G3/4
Hodnoty
Kvs
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
2,5
4
4
25
26
27
28
16-6
www.honeywell.cz/acs
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
MT4-024-NC
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MT8-230S-NO
MT010-N
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MT8-230S-NC
MT010-3MN
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MT8-230-NO
M7410E4022
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-230-NC
M7410E1002
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-024-NO-2.5M
M7410C1007-10M
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT8-024-NO
M7410C1007
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-230S-NO
M7410A1001-3M
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MT4-230S-NC
M7410A1001
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MT4-230-NO
M6410L4029
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-230-NC
M6410L2023
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MT4-024S-NO
M5410L1001
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
MT4-024S-NC
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
MT4-024-NO
M5410C1001
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
–
–
•
•
•
•
•
–
•
–
•
16
V5833A4007
V5833A4015
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
V5833A3009
V5833A1052
V5833A3017
V5833A1060
17
18
19
20
V5833A4007
V5833A4015
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
V5833A3009
V5833A1052
V5833A3017
V5833A1060
21
22
23
24
25
26
27
28
16-7
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
16
V5833A - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu DN25 až DN40
Regulaèní ventil s tlakovì vyváženou regulaèní kuželkou.
Pro FCU jednotky a malé ohøívaèe/vìtráky; teplá nebo studená voda (max. 50% glykolu), dle
VDI2035.
16
17
18
19
Série ventilù
V5833A2
Typ ventilu
3-cestný smìš. tl. vyváž.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli, kuželka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
lineární
Další popis
Ventily se dodávají s nastavovací krytkou.
6,5 mm
Svìtlost
DN
mm
25
25
25
32
40
20
21
22
23
Pohony
Vstupní
signál
6,5 mm; 300 N
24
25
6,5 mm; 400 N
26
27
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Pøipojení potrubí
"
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2 1/4
4
6,3
10
16
25
Napájení Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Uzavírací tlak s
pohonem 300 N
kPa
600
600
600
300
–
Uzavírací tlak s
pohonem 400 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Cena
V5833A2076
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
2 619
2 619
2 619
3 177
4 355
Objednací èísla
Cena
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
m
1,5
–
M7410E1028
4 137
Vac; VA
24; 1,8
–
–
–
s
150
24; 1,8
–
•
2
150
1,5
–
M7410E4030
5 575
24; 0,7
–
–
–
150
1,5
–
M7410C1015
2 018
230; 7
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
3 085
230; 7
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
4 063
24; 5
–
•
–
15
–
–
ML7430E1005
5 096
24; 10
A-AB
uzavøen
A-AB
uzavøen
A-AB
uzavøen
–
–
60
–
•
ML7435E1004
5 957
–
–
60
–
•
ML6435B1008
4 633
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 633
24; 10
230; 10
28
16-8
Hodnoty
Kvs
www.honeywell.cz/acs
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Termoelektrický pohon pro 2-polohovou regulaci, Smart-T
Termoelektrický pohon otevøeno/zavøeno a ovládání PWM s regulátory XL10/12. Vhodný pro
ventily øady V58xxA/C (DN15/20), V90/V100 a VS.
Modely MT4 jsou dále vhodné pro termostatické ventily V30xx, V20xx, Therafix V2464, V2474 a
vyvažovací ventily V5010, V5032 (v kombinaci s adaptérem VA2500A001).
Krytí
16
IP44
Indikace polohy
Èervený indikátor
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty, 5(3) A; pøi napájení sepnutý kontakt
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Další popis
Pohon je dodávan vèetnì montážního klipu (MT-CLIP) a
montážního adaptéru M30 x 1,5 (MT-ADAPT-HW).
• Další adaptéry na vyžádání.
• Speciální délka kabelù nebo speciální konektory na vyžádání.
• 24 Vac modely jsou použitelné i pro 24 Vdc.
• Efektivní zdvih pøi použití ventilù Honeywell je 2,5/6,5 mm;
maximální zdvih 4/8 mm.
17
18
19
6,5 mm; 90 N
Napájení
Vac; VA
24; 2
24; 2
230; 2
230; 2
230; 2
230; 2
Výpadek
napájení
Koncové
spínaèe
zkrácení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
–
–
–
1
–
1
Doba
chodu
min
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
Poèáteèní
proud
A
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
Délka
kabelu
m
1
2,5
1
1
1
1
Objednací èísla
Cena
MT8-024-NO
MT8-024-NO-2.5M
MT8-230-NO
MT8-230S-NO
MT8-230-NC
MT8-230S-NC
845
867
845
1 033
845
1 033
MT-CLIP
2 162
20
21
22
Pøíslušenství
Extra montážní klip; 10 kusù
23
Pøipojovací kabely (ne pro modely s koncový spínaèi)
Kabel 1,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-1.5M
1 542
Kabel 2,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-2.5M
2 058
Kabel 5 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-5M
2 573
Kabel 10 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-10M
4 116
Extra montážní adaptér M30 x 1,5; 10 kusù
MT-ADAPT-HW
1 542
Montážní adaptér pro ventily Herz; 10 kusù
MT-ADAPT-HP
1 542
Montážní adaptér pro ventily Danfoss-RA
EVA1-Danfoss
267
Montážní adaptér pro ventily Velta -Compact Manifold
HCA1VEL
170
Montážní adaptéry
24
25
26
27
28
16-9
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
16
Rychlý servopohon, 2-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 90 N, M5410
Elektrický pohon pro 2-polohové øízení, vhodné pro ventily øad VS, V58.. DN15/20 a V100/V2000
TRV-série.
Krytí
16
17
18
IP54
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Výpadek napájení
zkrácení
Doba chodu
3,6/16 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ruèní ovládání v krytu ventilu.
6,5 mm; 90 N
Napájení
Vac; VA
24; 8
230; 15
19
20
Objednací èísla
Cena
M5410C1001
M5410L1001
1 149
1 388
Malý servopohon, 3-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410
Elektrický pohon s tøípolohovým øízením.
21
22
Krytí
IP43/IP42
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt; proud: 1 A induktivní, 5 A odporová zátìž
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Doba chodu
150 s
Další popis
Pro ruèní ovládání lze použít ochrannou krytku ventilu (platí pro
pohony M7410). U provedení se dvìma spínaèi koncové polohy je
druhý spínaè nastavitelný.
23
6,5 mm; 180 N; pro ventily série: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
24
25
Síla na døíku
Napájení
N
180
180
180
180
Vac; VA
24; 0,7
24; 0,7
230; 7
230; 7
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
–
–
•
•
–
–
–
2
Délka kabelu
m
1,5
10
1,5
1,5
Objednací èísla
Cena
M7410C1007
M7410C1007-10M
M6410L2023
M6410L4029
1 927
2 367
2 496
3 474
Objednací èísla
Cena
M7410C1015
M6410L2031
M6410L4037
2 018
3 085
4 063
6,5 mm; 300 N; pro ventily série: V5825B, V5832B2, V5833A2
26
27
Síla na døíku
Napájení
N
300
300
300
Vac; VA
24; 0,7
230; 7
230; 7
28
16-10
www.honeywell.cz/acs
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
–
•
•
–
–
2
Délka kabelu
m
1,5
1,5
1,5
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Pohon 0/2..10V pro zónovou regulaci, 6,5 mm 180/300 N, M7410E
Elektrický pohon s tøípolohovým ovládáním.
Krytí
IP42
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt, proud: 1A induktivní, 5A odporová zátìž
Napájení
24 Vac; 1,8 VA
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Doba chodu
150 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
U provedení se dvìma spínaèi koncové polohy je druhý spínaè
nastavitelný.
16
17
18
6,5 mm; 180 N; pro ventily série: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Síla na døíku
N
180
180
Zdvih
mm
6,5
6,5
Ruèní ovládání
Koncové spínaèe
–
•
–
2
Objednací èísla
Cena
M7410E1002
M7410E4022
4 052
5 434
Objednací èísla
Cena
M7410E1028
M7410E4030
4 137
5 575
6,5 mm; 300 N; pro ventily série: V5825B, V5832B2, V5833A2
Síla na døíku
N
300
300
Zdvih
mm
6,5
6,5
Ruèní ovládání
Koncové spínaèe
–
•
–
2
19
20
21
Pøíslušenství
0903403
Adaptér pro ventily V5077B/V5078B
677
22
Lineární servopohon, plynulá regulace 0/2..10V, 6,5 mm 400 N, ML7430/ML7435
Elektrický lineární servopohon pro plynulou regulaci vhodný pro ventily øad V5825B, V5832B/
V5833A (DN25..40).
Krytí
IP54
Síla na døíku
400 N
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Zdvih
6,5 mm
Další popis
Pro ML7435E1004: schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s
V5825B.
23
24
25
6,5 mm; 400 N
Napájení
Vac; VA
24; 5
24; 10
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
–
zkrácení
•
–
Doba
chodu
s
15
60
Návrat pomocí
pružiny
–
•
Objednací èísla
Cena
ML7430E1005
ML7435E1004
5 096
5 957
26
27
28
16-11
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
16
Lineární pohon s vratnou pružinou, 3-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 400 N, ML6435
Elektrický lineární pohon s vratnou pružinou pro 3-polohovou regulaci, pro ventily øad V5825B,
V5832B/V5833A (DN25..40).
16
17
18
Krytí
IP54
Síla na døíku
400 N
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Výpadek napájení
zkrácení
Doba chodu
60 s
Návrat pomocí pružiny
ano
Další popis
Schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s V5825B.
6,5 mm; 400 N
Napájení
Vac; VA
24; 10
230; 10
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-12
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
ML6435B1008
ML6435B1016
4 633
4 633
Velké lineární ventily a pohony zdvih 20/38 mm
Regulaèní ventily
Servopohony pro ventily
Strana
17-2
17-20
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Regulaèní ventily
Regulaèní ventily
16
V5011R - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až 50
Pro aplikace ve vytápìní, ventilaci a klimatizaci; horká/studená voda dle VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5011R/S
Typ ventilu
2-cestný
Materiály
tìleso z mosazi, døík z nerezové oceli; kuželka z mosazi
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Zdvih
20 mm
Teplota média
2 ... 170 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit dle ISO228-1
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Médium
voda
20 mm, mosazné pøipojení
19
20
21
22
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
23
24
25
26
27
28
17-2
www.honeywell.cz/acs
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1000
700
460
260
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
–
1600
1600
1500
850
Objednací èísla
Cena
V5011R1000
V5011R1018
V5011R1026
V5011R1034
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
V5011R1075
V5011R1083
V5011R1091
2 782
2 782
2 782
2 782
2 782
2 932
3 131
3 728
4 522
5 865
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 107
ML7420A6009
9 736
ML7425A6008
14 790
ML6420A3031
7 706
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
–
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 416
230; 12
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 263
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 023
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 102
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-3
Regulaèní ventily
16
V5328A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, pøírubové provedení DN15-150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5328A
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..50 jsou schválené dle DIN EN 14597 (do
teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N pohonem 1800 N
mm
kPa
kPa
15
0,25
1600
–
15
0,4
1600
–
15
0,63
1600
–
15
1
1600
–
15
1,6
1600
–
15
2,5
1000
1600
15
4
1000
1600
20
4
1000
1600
20
6,3
1000
1600
25
10
1000
1600
32
16
600
1600
40
25
350
1300
50
40
200
750
65
63
120
470
80
100
50
230
19
20
21
22
23
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
oC
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Objednací èísla
Teplota
média
oC
2 ... 200
Objednací èísla
V5328A1138
V5328A1146
V5328A1153
V5328A1005
V5328A1013
V5328A1021
V5328A1039
V5328A1047
V5328A1054
V5328A1062
V5328A1070
V5328A1088
V5328A1096
V5328A1104
V5328A1112
Cena
6 597
6 597
6 597
6 597
6 597
6 597
6 597
6 597
6 597
6 597
8 100
9 904
12 246
14 393
21 272
38 mm
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N pohonem 1800 N
mm
kPa
kPa
100
160
–
230
24
25
26
27
28
17-4
www.honeywell.cz/acs
Zdvih
mm
38
V5328A1195
Cena
28 394
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 107
ML7420A6009
9 736
ML7425A6008
14 790
ML6420A3031
7 706
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
–
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 416
230; 12
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 263
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 023
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 102
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 617
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
12 102
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-5
Regulaèní ventily
16
V5016A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tlakovì vyvážená kuželka DN15-150
Ventil s tlakovì vyváženou kuželkou urèený pro uzavøené systémy.
Teplá/studená voda (max. 50% glykol) dle požadavkù VDI2035; nebo pára.
16
17
18
19
Série ventilù
V5016A
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z litiny GGG40.3, døík z nerez oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 180 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..80 jsou schválené dle DIN EN 14597 (do
teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
80
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
100
125
150
160
250
360
20
21
22
23
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
Zdvih
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
–
1600
–
1600
–
1600
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5016A1010
V5016A1028
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
V5016A1069
V5016A1077
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
V5016A1119
V5016A1127
V5016A1135
Cena
8 701
8 701
8 701
8 701
8 701
8 701
8 701
8 701
10 759
14 500
16 839
20 582
29 003
38 mm
24
25
26
27
28
17-6
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
Objednací èísla
V5016A1143
V5016A1150
V5016A1168
Cena
32 744
50 051
53 794
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 107
ML7420A6009
9 736
ML7425A6008
14 790
ML6420A3031
7 706
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
–
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 416
230; 12
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 263
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 617
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
12 102
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-7
Regulaèní ventily
16
V5025A - Dvoucestný regulaèní ventil PN25, tlakovì vyvážená kuželka DN15-150
Ventil s tlakovì vyváženou kuželkou urèený pro uzavøené systémy.
Pro systémy vytápìní; teplá nebo studená voda (max. 50% glykol); voda nebo pára
16
17
18
19
Série ventilù
V5025A
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z litiny GGG40.3, døík z nerez oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 200 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..80 jsou schválené dle DIN EN 14597 (do
teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
80
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
100
125
150
160
250
360
20
21
22
23
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
2500
–
Zdvih
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
–
2500
–
2500
–
2500
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5025A1019
V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
V5025A1050
V5025A1068
V5025A1076
V5025A1084
V5025A1092
V5025A1100
V5025A1118
V5025A1126
V5025A1134
Cena
10 292
10 292
10 292
10 292
10 292
10 292
11 227
12 163
13 098
16 839
17 776
21 518
29 003
38 mm
24
25
26
27
28
17-8
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
Objednací èísla
V5025A1142
V5025A1159
V5025A1167
Cena
32 744
50 051
53 794
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 107
ML7420A6009
9 736
ML7425A6008
14 790
ML6420A3031
7 706
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
–
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 416
230; 12
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 263
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 617
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
12 102
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-9
Regulaèní ventily
16
V5049A - Dvoucestný regulaèní ventil PN40, pøírubové provedení DN15-100
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5049
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda / pára
Materiály
Tìleso: ocelolitinal GS-C25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 220 oC
Jmenovitý tlak
PN40
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Ventily v dimenzích DN15..65 jsou schválené dle DIN EN 14597 (do
teploty 130 oC), s pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
19
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
80
100
100
160
20
21
22
23
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1600
–
1000
2500
1000
2500
1000
2500
1000
2500
600
2000
350
1300
200
750
120
500
Zdvih
Uzavírací tlak s
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N pohonem 1800 N
kPa
kPa
–
230
–
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5049A2027
V5049A2035
V5049A2043
V5049A1425
V5049A1433
V5049A1441
V5049A1458
V5049A1508
V5049A1565
V5049A1573
V5049A1581
V5049A1599
V5049A1607
Cena
18 590
18 590
18 590
18 590
18 590
18 590
18 590
19 224
20 393
23 664
29 520
32 984
39 131
38 mm
24
25
26
27
28
17-10
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
Objednací èísla
V5049A1615
V5049A1623
Cena
65 819
82 945
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 107
ML7420A6009
9 736
ML7425A6008
14 790
ML6420A3031
7 706
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
–
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 416
230; 12
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 263
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 023
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 102
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 617
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
12 102
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-11
Regulaèní ventily
16
V5013R - Trojcestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až 50
Pro vytápìní, ventilaci a klimatizaci, otevøené okruhy; teplá/studená voda dle požadavkù VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5013R
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
20 mm
Teplota média
2 ... 170 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit dle ISO228-1
Reg. charakteristika
ekviprocentní
20 mm
19
20
21
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
20
25
32
40
50
2,5
4
6,3
10
16
25
40
22
23
24
25
26
27
28
17-12
www.honeywell.cz/acs
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1000
700
460
260
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
1600
1600
1500
850
Objednací èísla
Cena
V5013R1032
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
V5013R1099
2 834
2 834
2 988
3 190
3 797
4 607
5 974
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 107
ML7420A6009
9 736
ML7425A6008
14 790
ML6420A3031
7 706
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
–
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 416
230; 12
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 263
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 023
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 102
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-13
Regulaèní ventily
16
V5329C/V5015A - Trojcestný smìšovací ventil PN6,
pøírubové pøipojení DN15 až DN150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5329C/V5015
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso ventilu: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
20 mm
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N
mm
kPa
15
2,5
600
15
4
600
20
6,3
600
25
10
600
32
16
600
40
25
480
50
40
260
65
63
160
80
100
100
19
20
21
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
600
600
600
400
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
150
120
80
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
oC
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Objednací èísla
Teplota
média
oC
2 ... 120
2 ... 120
2 ... 120
Objednací èísla
V5329C1000
V5329C1018
V5329C1026
V5329C1034
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
V5329C1075
V5329C1083
Cena
7 333
7 333
7 333
7 333
8 002
8 782
9 904
11 565
14 929
38 mm
22
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N
mm
kPa
100
140
–
125
220
–
150
310
–
23
24
25
26
27
28
17-14
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
V5015A1151
V5015A1169
V5015A1177
Cena
24 494
33 763
47 522
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 107
ML7420A6009
9 736
ML7425A6008
14 790
ML6420A3031
7 706
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
–
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 416
230; 12
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 263
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 023
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 102
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 617
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až 10
V DC
–
ML6421B3012
12 102
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-15
Regulaèní ventily
16
V5329A/V5050A,B - Trojcestný regulaèní ventil PN16,
pøírubové pøipojení DN15 až DN150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
16
17
Série ventilù
V5329A/V5050
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Typ ventilu
3-cestný smìš.
18
20 mm
19
20
21
22
23
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
25
32
40
50
65
80
Hodnoty
Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1000
1000
1000
1000
790
480
260
160
100
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
1000
1000
1000
650
400
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
90
90
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
oC
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Reg.
charakteristika
Teplota
média
oC
2 ... 220
2 ... 220
2 ... 220
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5329A1004
V5329A1012
V5329A1020
V5329A1038
V5329A1046
V5329A1053
V5329A1061
V5329A1079
V5329A1087
Cena
8 051
8 051
8 051
8 051
9 710
12 295
14 686
18 128
25 114
38 mm, smìšovací
Svìtlost
DN
mm
100
125
150
Hodnoty
Kvs
160
250
360
24
25
26
27
28
17-16
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
lineární
lineární
lineární
Objednací èísla
V5050A1090
V5050A1108
V5050A1116
Cena
44 546
67 186
74 893
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 107
ML7420A6009
9 736
ML7425A6008
14 790
ML6420A3031
7 706
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
–
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 416
230; 12
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 263
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 023
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 102
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 617
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
12 102
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-17
Regulaèní ventily
16
V5050A/B - Trojcestný smìšovací ventil PN25/40, pøírubové pøipojení DN15-100
Ventil urèený pro uzavøené topné systémy, kvalita teplé vody dle VDI2035.
16
17
18
Série ventilù
V5050
Médium
voda
Materiály
tìleso: ocelolitina GS-C25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 220 oC
Jmenovitý tlak
PN25/40
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
lineární
Typ ventilu
3-cestný smìš.
20 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
25
32
40
50
65
80
19
20
21
Hodnoty
Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1000
1000
1000
1000
600
350
200
120
50
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
2500
2500
2500
2500
2000
1300
750
500
230
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5050A1124
V5050A1132
V5050A1140
V5050A1157
V5050A1165
V5050A1173
V5050A1181
V5050A1199
V5050A1207
Cena
26 251
26 251
26 251
26 251
30 250
38 399
46 108
46 548
82 897
38 mm,smìšovací
22
Svìtlost
DN
mm
100
23
Hodnoty
Kvs
24
25
26
27
28
17-18
www.honeywell.cz/acs
160
mm
38
Objednací èísla
V5050A1215
Cena
117 732
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
Objednací èísla
Cena
–
ML7420A6017
10 107
ML7420A6009
9 736
ML7425A6008
14 790
ML6420A3031
7 706
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
–
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
7 416
230; 12
–
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
12 263
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
14 023
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
12 102
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
15 617
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
12 102
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-19
Servopohony pro ventily
Servopohony pro ventily
16
Elektrický lineární pohon pro 3-polohovou regulaci, zdvih 20 mm 600 N,
ML6420/ML6425
Elektrický lineární pohon pro ventily série: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328,
V5329.
16
Krytí
17
18
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Zpìtná vazba
volitelná
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
600 N
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
20 mm
Další popis
Pro modely ML6425: schváleno dle DIN EN 14597 (do teploty 130 oC)
v kombinaci s V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
20 mm; 600 N
19
Napájení
Vac; VA
230; 6,5
230; 6,5
20
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
–
–
•
•
Doba
chodu
min
1,0
0,5
Návrat pomocí
pružiny
Doba
chodu
min
1,8
Návrat pomocí
pružiny
–
–
Objednací èísla
Cena
ML6420A3015
ML6420A3031
7 416
7 706
Objednací èísla
Cena
20 mm; 600 N, vratná pružina
Napájení
21
Vac; VA
230; 12
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
prodloužení
–
22
23
24
25
26
27
28
17-20
www.honeywell.cz/acs
•
ML6425A3014
12 263
Servopohony pro ventily
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci 0/2..10V, zdvih 20 mm 600 N,
ML7420/ML7425
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci, pro ventily série: V5011, V5013, V5016A, V5025,
V5049, V5050, V5328, V5329.
Krytí
16
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Poloha regulaèního šoupátka
pøi výpadku øídicího signálu
Nastavitelné
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
600 N
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Zdvih
20 mm
Zpìtná vazba
2 až 10 V DC
Další popis
Systém ovládání je revezrní. Pro modely ML7425:
schváleno dle DIN EN 14597 (až do teploty 130 oC)
v kombinaci s V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
17
18
19
20 mm; 600 N
Napájení
Vac; VA
24; 5
24; 7
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
–
–
•
•
Doba
chodu
min
1,0
0,5
Návrat pomocí
pružiny
Doba
chodu
min
1,8
Návrat pomocí
pružiny
–
–
Objednací èísla
Cena
20
ML7420A6009
ML7420A6017
9 736
10 107
21
20 mm; 600 N, vratná pružina
Napájení
Vac; VA
24; 12
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
prodloužení
–
•
Objednací èísla
ML7425A6008
Cena
14 790
22
23
24
25
26
27
28
17-21
Servopohony pro ventily
16
Elektrický lineární pohon pro 3-polohovou regulaci, zdvih 20/38 mm 1800 N, ML6421
Elektrický lineární pohon pro ventily série: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328,
V5329.
Krytí
16
17
18
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí na tømenu pohonu
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
1800 N
Napájení
230 Vac; 11 VA
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Ruèní ovládání
ano
20 mm; 1800 N
19
Zdvih
mm
20
Doba chodu
min
1,9
Objednací èísla
Zdvih
mm
38
Doba chodu
min
3,5
Objednací èísla
ML6421A3013
Cena
12 102
38 mm; 1800 N
20
ML6421B3012
Cena
12 102
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci 0/2..10V, 20/38 mm 1800 N, ML7421
21
Elektrický lineární motor pro plynulou regulaci pro série ventilù: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025,
V5049, V5050, V5328, V5329.
22
23
24
Krytí
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Poloha regulaèního šoupátka
pøi výpadku øídicího signálu
Nastavitelná: uzavøen, otevøen na 50%, otevøen úplnì
Zpìtná vazba
2 až 10 V DC
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
1800 N
Napájení
24 Vac; 12 VA
Vstupní signál
0/2..10V=; 0/4..20mA
Ruèní ovládání
ano
20 mm; 1800 N
25
Zdvih
mm
20
Doba chodu
min
1,9
Objednací èísla
Zdvih
mm
38
Doba chodu
min
3,5
Objednací èísla
ML7421A3004
Cena
14 023
38 mm; 1800 N
26
27
28
17-22
www.honeywell.cz/acs
ML7421B3003
Cena
15 617
Klapkové pohony
Klapkové pohony SmartAct
Strana
18-2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Klapkové pohony SmartAct
Klapkové pohony SmartAct
16
Klapkové pohony SmartAct 5/10 Nm
Klapkový pohon pro vzduchové klapky, klimatizaèní jednotky, žaluzie a vzduchotechnické jednotky.
16
17
Krytí
IP54
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt 230 V, 5(3) A pro modely s koncovými spínaèi
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 8..16 mm a ètvercovou høídel 6..13 mm
Vestavìný omezovaè úhlu
natoèení
ano
Ruèní ovládání
ano
Další popis
• Odnímatelný konektor pro pøímé pøipojení k øídící jednotce
• Smìr otáèení závislý na spínaèi
• Nastavitelné mechanické omezení
• Modely 24 Vac vhodné také pro 24 Vdc
18
Pro klapky do 1 ètvereèního metru
Napájení
19
Vac; VA
24; 6
24; 6
230; 6
20
24; 6
24; 6
21
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
–
2
–
Doba
chodu
s;50Hz
110
110
max. 110
Krouticí
moment
Nm
5
5
5
Klapková
plocha
m2
1
1
1
2/3-pol
2/3-pol
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;
2/3-pt
0/2..10V=;
2/3-pt
Objednací èísla
Cena
N0524
N0524-SW2
N05230-2POS
2 327
2 806
2 327
–
90/110
5
1
N05010
3 390
2
90/110
5
1
N05010-SW2
4 086
Krouticí
moment
Nm
10
10
10
Klapková
plocha
m2
2
2
2
Objednací èísla
Cena
N1024
N1024-SW2
N10230-2POS
2 820
3 488
2 891
Pro klapky do 2 ètvereèních metrù
Napájení
22
Vac; VA
24; 6
24; 6
230; 6
23
24; 6
24
24; 6
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
2/3-pol
2/3-pol
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;
2/3-pt
0/2..10V=;
2/3-pt
–
2
–
Doba
chodu
s;50Hz
110
110
max. 140
–
90/110
10
2
N10010
4 350
2
90/110
10
2
N10010-SW2
5 149
25
26
27
28
18-2
www.honeywell.cz/acs
Klapkové pohony SmartAct
Klapkový pohon SmartAct 20/34 Nm
Bezpružinové klapkové pohony pro vzduchové klapky, klimatizaèní jednotky, žaluzie a VAV jednotky.
Krytí
IP54
Indikace polohy
Otoèná èást o 0..90o, 90..0o
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakty 230V, 5 (3) A pro modely s koncovými
spínaèi
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 10..27 mm a ètvercovou høídel 10..18 mm
Ruèní ovládání
ano
Další popis
16
• Spojka umožòující manuální nastavení
• Mechanické nastavení koncových poloh
• Odnímatelný kryt pro pøímé zapojení
• Možnost instalace v libovolné poloze
• Pro modulaèní øídící modely: Øídící vstupní signál mùže být
proudový nebo napì¤ový
• Modely s plynulou regulací: Pomocí vnitøních spínaèù lze nastavit,
že celý rozsah øídícího signálu bude použit pro zvolený rotaèní úhel
pohonu.
17
18
19
Pro klapky do 4 ètvereèních metrù
Napájení
Vstupní
signál
Vestavìný
omezovaè
úhlu natoèení
Vac; VA
24; 6
2/3-pol
24; 6
2/3-pol
230; 6
2/3-pol
230; 6
2/3-pol
24; 6 0/2 až 10 V DC
24; 6 0/2 až 10 V DC
•
•
•
•
•
•
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
volitelné
–
2
–
volitelné
–
2
–
volitelné 0/2..10V=
2 0/2..10V=
Doba
chodu
Krouticí
moment
Klapková
plocha
s
110
110
110
110
95
95
Nm
20
20
20
20
20
20
m2
Doba
chodu
Krouticí
moment
Klapková
plocha
Nm
34
34
34
m2
4
4
4
4
4
4
Objednací èísla
Cena
20
N2024
N2024-SW2
N20230
N20230-SW2
N20010
N20010-SW2
3 406
3 859
3 451
4 142
5 139
5 873
Objednací èísla
Cena
21
22
Pro klapky do 6 ètvereèních metrù
Napájení
Vstupní
signál
Vac; VA
24; 7
2/3-pol
230; 7
2/3-pol
24; 8 0/2 až 10 V DC
Vestavìný
omezovaè
úhlu natoèení
–
–
–
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
volitelné
–
volitelné
–
volitelné 0/2..10V=
s
110
110
95
6
6
6
23
N3424
N34230
N34010
5 773
6 113
7 475
24
945
25
Volitelné pøíslušenství
Koncové spínaèe se dvìma pøepínacími SPDT kontakty
SW2
26
27
28
18-3
Klapkové pohony SmartAct
16
Klapkový pohon 10/20 Nm, SmartAct s vratnou pružinou, 24V
Klapkové pohony s adaptértem pro automatické vycentrování na na høídely klapky.
Pro ochranné aplikace vyžadující jako ochranu vratnou pružinu (napø. protimrazová ochrana).
16
17
18
Krytí
IP54
Indikace polohy
Otoèná èást o 0..90o, 90..0o
Funkce spínaèe polohy
Modely se dvìmi pøepínacími SPDT kontakty 250 V, 3 (1,5) A;
pøednastaveno na 7o a 85o
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 10..27 mm a ètvercovou høídel 13..19 mm
Návrat pomocí pružiny
ano
Ruèní ovládání
ano
Doba zpìtného chodu
(pružinou)
20 s
• Smìr otáèení je volitelný pøetoèením pohonu o 180o ve vertikální
ose.
• Pohon dodáván s kompletní sadou montážních èástí.
• Automaticky nastavitelný spínaè. Pomocí této funkce odpovídá
rozpìtí øídícího signálu použito pro postupné otoèení klapkového
pohonu.
• Pohon dodáván s odnímatelným konektorem.
• Pohon mùže být zablokovaný a ruènì nastavitelný.
Další popis
19
20
21
Napájení
Vac; VA
24; 8/30
24; 8/30
22
24; 5/14
24; 5/14
Vstupní
signál
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
–
Doba
chodu
s;50Hz
45
Krouticí
moment
Nm
10
Klapková
plocha
m2
1,5
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;3-pt
0/2..10V=;3-pt
volitelné
2
–
45
10
volitelné
2
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
90
90
Vstupní
signál
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;3-pt
0/2..10V=;3-pt
volitelné
Napájení
23
24
Vac; VA
24; 8/40
24; 8/40
24; 5/16
24; 5/16
25
Objednací èísla
Cena
S1024-2POS
4 486
1,5
S1024-2POS-SW2
5 210
10
10
1,5
1,5
S10010
S10010-SW2
5 427
6 367
Krouticí
moment
Nm
20
Klapková
plocha
m2
4,6
Objednací èísla
Cena
–
Doba
chodu
s;50Hz
45
S2024-2POS
5 826
2
–
45
20
4,6
S2024-2POS-SW2
6 641
volitelné
2
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
90
90
20
20
4,6
4,6
S20010
S20010-SW2
7 822
8 667
Volitelné pøíslušenství
Koncové spínaèe se dvìma pøepínacími SPDT kontakty
26
27
28
18-4
www.honeywell.cz/acs
SW2
945
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe
Strana
19-2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe
16
SmartDrive Compact - Frekvenèní mìnièe 0,37..5,5kW, IP20
Frekvenèní mìnièe pro indukèní motory s vestavìným RFI filtrem. Splòuje všechny požadavky EMC a
LVD.
Frekvenèní mìnièe SmartDrive Compact jsou mìnièe kompaktní velikosti s jednoduchým ovládáním.
Výrobek mùže být použit v rùzných aplikacích vyžadující jednoduchý software urèený jednak pro
promìnný moment (aplikace HVAC) a konstatní moment (motory v prùmyslových prostøedích).
16
Hlavní rysy
17
18
19
20
21
22
24
Série
SmartDrive Compact
RFI-filtr
integrované
Výstupní frekvence
0 ... 320 Hz
Frekvenèní rozlišení
0,01 Hz
Sériová komunikace
Modbus RTU
Odolnost
Splòuje všechny EMC požadavky
Vyzaøování
EN61800-3 (kategorie C2), C-Tick
Bezpeènost
EN61800-5, CE, UL, cUL
Stupeò krytí
IP20
208..240V, 1 fáze
Napìtí
23
• Pøíruèka pro rychlý start
• Integrovaný RFI filtr
• Flexibilní montáž pomocí šroubù nebo na DIN lištu
• Kompaktní velikost
• Software je pøizpùsobený pro typické HVAC aplikace
• Maximální okolní teplota 50 oC; (40 oC pro COMP230-2P2-20 a
COMP400-5P5-20)
• Jednoduchý software
• Uložení parametrù i v pøípadì, že frekvenèní mìniè není napájený,
pomocí pøíslušenství COMP-LOADER
• Konfigurovatelné vstupy a výstupy
• Vstupy/Výstupy: 2 analogové vstupy (1 napì¤ový + 1 proudový), 6
digitálních vstupù, 3 digitální výstupy (2 relé + 1 otevøený kolektor),
1 analogový výstup (mA) a Modbus RTU
230V
230V
230V
230V
230V
Nízká zátìž Nízkozátìž Velká zátìž Velkozátìž
(Ventilátory/èerpadla) ový proud I
(motory) ový proud I
kW
A
kW
A
0,37
2,4
0,37
2,4
0,75
3,7
0,75
3,7
1,1
4,8
1,1
4,8
1,5
7
1,5
7
2,2
9,6
2,2
9,6
Brzdový 1 fázový 3 fázový
støídaè
vstup
vstup
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
Objednací èísla
COMP230-P37-20
COMP230-P75-20
COMP230-1P1-20
COMP230-1P5-20
COMP230-2P2-20
Cena
6 078
7 358
8 261
9 254
10 932
380..480V, 3 fáze
25
26
27
Napìtí
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
Nízká zátìž Nízkozátìž Velká zátìž Velkozátìž
(Ventilátory/èerpadla) ový proud I
(motory) ový proud I
kW
A
kW
A
0,55
1,9
0,55
1,9
0,75
2,4
0,75
2,4
1,1
3,3
1,1
3,3
1,5
4,3
1,5
4,3
2,2
5,6
2,2
5,6
3
7,6
3
7,6
4
9
4
9
5,5
12
5,5
12
28
19-2
www.honeywell.cz/acs
Brzdový 1 fázový 3 fázový
støídaè
vstup
vstup
–
–
–
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
COMP400-P55-20
COMP400-P75-20
COMP400-1P1-20
COMP400-1P5-20
COMP400-2P2-20
COMP400-3P0-20
COMP400-4P0-20
COMP400-5P5-20
Cena
8 576
9 373
10 451
11 814
14 086
15 847
17 892
22 095
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe 1,1..160kW, IP21/IP54, SmartDrive HVAC
Frekvenèní mìniè pro indukèní motory a motory s permanentním magnetem. Mìniè má integrované
RFI filtry a splòuje nároky dle EMC a LVD.
Frekvenèní mìnièe SmartDrive HVAC jsou speciálnì vytvoøeny pro aplikace vytápìní, chlazení,
vzduchotechniky a ventilace.
Hlavní rysy
• Odnímatelný vícejazyèný HMI textový displej jako standard
• Kompaktní velikost
• Integrované 360o uzemnìní stínìní napájecího kabelu uvnitø
pøístroje, není potøeba kabelové vývodky
• Lakované plošné spoje jako standard
• Hodiny reálného èasu
• Vstupy/Výstupy: 2 analogové vstupy (mA/V), 6 digitálních vstupù,
2 relé (NO/NC), 1 termistor (PTC), 1 analogový výstup (mA/V),
Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
• Flexibilní I/O konfigurace: 2 sloty pro rozšiøující karty
• Start Up wizard - pro rychlé uvedení do provozu pro èerpadla a
ventilátory
• Mini wizardy pro pokroèilé aplikace: PID a kaskádové øízení
• Inteligentní automatické funkce: optimalizátor èasu, pøehøátí,
pøepìtí apod.
• PID regulátor s pokroèilými funkcemi
• U/f a vektorové øízení
SmartDrive HVAC
RFI-filtr
integrované
Napìtí
400V
Výstupní frekvence
0 ... 320 Hz
Frekvenèní rozlišení
0,01 Hz
Sériová komunikace
Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU,
N2. Volitelné: LonWorks
Odolnost
Splòuje požadavky na EMC
EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fázový vstup
ne
3 fázový vstup
ano
18
19
21
22
• EN61800-3, kategorie C2
• EN61800-3, kategorie C1 s volitelnými filtry. Typ: RFI.. (viz
Pøíslušenství)
• EN61000-3-12
Bezpeènost
17
20
Série
Vyzaøování
16
23
Volitelné funkce
24
25
26
27
28
19-3
Frekvenèní mìnièe
IP21
16
Stupeò krytí
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
16
17
18
19
20
21
Nízká zátìž
(Ventilátory/èerpadla)
kW
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
Nízkozátìžový
proud I
A
3,4
4,8
5,6
8
9,6
12
16
23
31
38
46
61
72
87
105
140
170
205
261
310
Velikost
Nízká zátìž (Ventilátory/
èerpadla)
kW
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
Nízkozátìžový
proud I
A
3,4
4,8
5,6
8
9,6
12
16
23
31
38
46
61
72
87
105
140
170
205
261
310
Velikost
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
Objednací èísla
HVAC400-1P1-21
HVAC400-1P5-21
HVAC400-2P2-21
HVAC400-3P0-21
HVAC400-4P0-21
HVAC400-5P5-21
HVAC400-7P5-21
HVAC400-11P-21
HVAC400-15P-21
HVAC400-18P-21
HVAC400-22P-21
HVAC400-30P-21
HVAC400-37P-21
HVAC400-45P-21
HVAC400-55P-21
HVAC400-75P-21
HVAC400-90P-21
HVAC400-110-21
HVAC400-132-21
HVAC400-160-21
Cena
14 662
16 553
18 385
20 447
24 113
25 545
28 351
36 484
46 508
54 297
62 430
73 770
93 358
112 832
141 068
171 940
203 384
239 868
347 543
416 354
IP54
Stupeò krytí
22
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
23
24
25
26
27
28
19-4
www.honeywell.cz/acs
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
Objednací èísla
HVAC400-1P1-54
HVAC400-1P5-54
HVAC400-2P2-54
HVAC400-3P0-54
HVAC400-4P0-54
HVAC400-5P5-54
HVAC400-7P5-54
HVAC400-11P-54
HVAC400-15P-54
HVAC400-18P-54
HVAC400-22P-54
HVAC400-30P-54
HVAC400-37P-54
HVAC400-45P-54
HVAC400-55P-54
HVAC400-75P-54
HVAC400-90P-54
HVAC400-110-54
HVAC400-132-54
HVAC400-160-54
Cena
17 125
19 760
21 879
24 571
27 377
29 841
33 793
43 529
54 011
62 430
73 484
82 075
102 523
126 979
157 392
194 850
230 475
271 770
393 696
471 666
Systémy pro mìøení spotøeb
Mìøièe spotøeby vody
Strana
20-2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mìøièe spotøeby vody
Mìøièe spotøeby vody
16
Mìøièe spotøeby vody, série EW147 a EW148
Mìøiè prùtoku studené a teplé vody do teploty 90 C. Dostupné s pulsním výstupem.
Série EW147 a EW148 se používají pro mìøení prùtoku vody v potrubních systémech se studenou nebo
teplou vodou. Mìøièe jsou vhodné pro instalaci do vertikálního nebo horizontálního potrubí.
16
Certifikace výrobku
Maximální pracovní tlak
17
Materiály
10 bar
• Tìlo vyrobené z mosazi
• Turbínka a poèítadlo vyrobené z plastu
Mìøicí metoda
18
• EC schválení EO6: D98-6.131.09 (studená voda = EW147); D986.331.93 (teplá voda = EW148)
• Metrologická tøída: A BH (A - jakákoliv pozice, B - horizontální)
jednoduchá
Dynamický rozsah
1:50
Rozhraní
puls
Série EW147 - mìøiè spotøeby pro studenou vodu
Kód EAN
19
20
Médium
4029289069078 studená užit. voda
4029289057792 studená užit. voda
4029289057815 studená užit. voda
Nominální
prùtok
m3/h
1,5
1,5
2,5
Teplota
média
oC
... 30
... 30
... 30
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
Délka
Pøipojení
mm
80
110
130
G 3/4 B
G 3/4 B
G1B
Teplota
média
oC
... 90
... 90
... 90
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
Délka
Pøipojení
mm
80
110
130
G 3/4 B
G 3/4 B
G1B
Objednací èísla
Cena
EW147P1101
EW147P1201
EW147P2001
1 786
1 138
1 297
Objednací èísla
Cena
EW148P1101
EW148P1201
EW148P2001
1 867
1 952
2 117
Série EW148 - mìøiè spotøeby pro teplou vodu
21
22
Kód EAN
Médium
4029289069085
4029289057853
4029289057877
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
Nominální
prùtok
m3/h
1,5
1,5
2,5
Prùtokomìry pro vodu, série EW130
23
Prùtokomìry Honeywell série EW130 se používají pro mìøení prùtoku teplé a studené vody.
Prùtokomìry jsou dostupné v dimenzích DN15 až DN40 a obsahují elektornický mìøicí systém s
optickým rozhraním, M-Bus komunikací nebo RF výstupem. Prùtokomìry EW1300 jsou vhodné pro
mìøení prùtoku studené vody do teploty až 30C. Prùtokomìry EW1301 jsou vhodné pro mìøení
prùtoku teplé vody do teploty až 90C.
Mìøení prùtoku studené nebo teplé vody.
24
Certifikace výrobku
Hlavní rysy
25
26
• Dostupné ve verzi s M-Bus nebo RF
• Elektronický snímaè pro záznam prùtoku
• Optické rozhraní jako standard
• Nastavitelný datum pro fakturování
• Otoèný displej
Mìøicí metoda
násobná
Zobrazované funkce
LCD, 7-digitù
Zdroj napájení
Lithiové baterie (životnost 10 let)
27
28
20-2
MID
www.honeywell.cz/acs
Mìøièe spotøeby vody
Série EW130 s rozhraním M-Bus pro mìøení prùtoku studené vody
Kód EAN
4029289071071
4029289071088
4029289071095
4029289071118
Médium Nominální Svìtlost
prùtok
DN
studená
užit. voda
studená
užit. voda
studená
užit. voda
studená
užit. voda
Délka
Pøipojení
m3/h
2,5
mm
15
mm
110
G 3/4 B
Maximální
pracovní
tlak
bar
10
Teplota
média
Rozhraní
Objednací èísla
Cena
C
0 ... 30
M-Bus
EW1300BM1200
3 614
4
20
130
G1B
16
0 ... 30
M-Bus
EW1300BM2000
7 180
6,3
25
260
G 1 1/4 B
16
0 ... 30
M-Bus
EW1300BM3600
16 404
10
40
300
G2B
16
0 ... 30
M-Bus
EW1300BM4600
22 413
o
4029289071125
4029289071132
4029289071149
4029289071163
Médium Nominální Svìtlost
prùtok
DN
horká
užit. voda
horká
užit. voda
horká
užit. voda
horká
užit. voda
Délka
Pøipojení
17
18
Série EW130 s rozhraním M-Bus pro mìøení prùtoku teplé vody
Kód EAN
16
m3/h
2,5
mm
15
mm
110
G 3/4 B
Maximální
pracovní
tlak
bar
10
Teplota
média
Rozhraní
Objednací èísla
Cena
0 ... 90
M-Bus
EW1301BM1200
3 614
4
20
130
G1B
16
0 ... 90
M-Bus
EW1301BM2000
7 180
6,3
25
260
G 1 1/4 B
16
0 ... 90
M-Bus
EW1301BM3600
16 404
10
40
300
G2B
16
0 ... 90
M-Bus
EW1301BM4600
22 413
21
Teplota
média
Rozhraní
Objednací èísla
Cena
22
Radio
(RF)
Radio
(RF)
Radio
(RF)
Radio
(RF)
EW1300BF1200
4 067
EW1300BF2000
8 444
EW1300BF3600
17 669
EW1300BF4600
23 679
Rozhraní
Objednací èísla
Cena
Radio
(RF)
Radio
(RF)
Radio
(RF)
Radio
(RF)
EW1301BF1200
4 067
EW1301BF2000
8 444
EW1301BF3600
17 669
EW1301BF4600
23 679
19
oC
20
Série EW130 s RF rozhraním pro mìøení prùtoku studené vody
Kód EAN
4029289071712
4029289071729
4029289071736
4029289071750
Médium Nominální Svìtlost
prùtok
DN
studená
užit. voda
studená
užit. voda
studená
užit. voda
studená
užit. voda
Délka
Pøipojení
m3/h
2,5
mm
15
mm
110
G 3/4 B
Maximální
pracovní
tlak
bar
10
4
20
130
G1B
16
0 ... 30
6,3
25
260
G 1 1/4 B
16
0 ... 30
10
40
300
G2B
16
0 ... 30
Teplota
média
oC
0 ... 30
Série EW130 s RF rozhraním M-Bus pro mìøení prùtoku teplé vody
Kód EAN
4029289071767
4029289071774
4029289071781
4029289071804
Médium Nominální Svìtlost
prùtok
DN
horká
užit. voda
horká
užit. voda
horká
užit. voda
horká
užit. voda
Délka
Pøipojení
m3/h
2,5
mm
15
mm
110
G 3/4 B
Maximální
pracovní
tlak
bar
10
4
20
130
G1B
16
0 ... 90
6,3
25
260
G 1 1/4 B
16
0 ... 90
10
40
300
G2B
16
0 ... 90
oC
0 ... 90
23
24
25
26
27
28
20-3
Mìøièe spotøeby vody
16
Mìøièe objemového prùtoku, Série EW170 Woltman
Mìøièe Honeywell EW170 se používají pro mìøení prùtoku studené nebo teplé vody ve vodovodních
systémech. Mìøièe EW170xA (napø. EW1700A a EW1701A) mají mechanické poèítadlo a mohou mít
až dva jazýèkové spínaèe pro pulsní výstup. Mìøièe EW170xB (napø. EW1700B a EW1701B) mají
elektronický systém mìøení a M-Bus a ZVEI optický výstup.
Mìøení prùtoku teplé nebo studené vody.
16
17
18
Certifikace výrobku
• EW1700A: Schválení dle EC
• EW1700B: Národní schválení
Hlavní rysy
• Vhodné pro instalaci do horizontálního nebo vertikálního potrubí
• Kalibrovaná mìøící vložka
• Nízká tlaková ztráta
• Robusní provedení zajiš¤ující dlouhodobou pøesnost
• Integrované výstupy ve standardu
Mìøicí metoda
prùtoková
Zobrazované funkce
Zdroj napájení
19
20
Lithiová baterie (životnost 10 let, pouze EW170xB)
Pøipojení
Pøíruby PN16
Maximální pracovní tlak
16 bar
Série EW170 s mechanickým poèítadlem pro studenou vodu
Kód EAN
Médium
4029289071170
4029289071187
4029289071194
4029289071200
4029289071316
studená užit. voda
studená užit. voda
studená užit. voda
studená užit. voda
studená užit. voda
21
22
• EW1700A: mechanický èítaè
• EW1700B: LCD, 7-digitù
Nominální
prùtok
m3/h
15
25
40
60
100
23
24
25
26
27
28
20-4
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost
DN
mm
50
65
80
100
125
Délka
mm
200
200
200
250
250
Teplota
média
oC
0 ... 30
0 ... 30
0 ... 30
0 ... 30
0 ... 30
Rozhraní
Objednací èísla
Cena
není (lze dodat)
není (lze dodat)
není (lze dodat)
není (lze dodat)
není (lze dodat)
EW1700AA5000
EW1700AA5600
EW1700AA6500
EW1700AA7300
EW1700AA8100
15 433
17 140
19 355
23 402
27 324
Mìøièe spotøeby vody
Série EW170 s mechanickým poèítadlem pro teplou vodu
Kód EAN
Médium
4029289071224
4029289071231
4029289071248
4029289071255
4029289071262
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
Nominální
prùtok
m3/h
15
25
40
60
100
Svìtlost
DN
mm
50
65
80
100
125
Délka
mm
200
200
200
250
250
Teplota
média
o
C
0 ... 90
0 ... 90
0 ... 90
0 ... 90
0 ... 90
Rozhraní
Objednací èísla
Cena
není (lze dodat)
není (lze dodat)
není (lze dodat)
není (lze dodat)
není (lze dodat)
EW1701AA5000
EW1701AA5600
EW1701AA6500
EW1701AA7300
EW1701AA8100
15 433
17 140
19 355
23 402
27 324
Objednací èísla
Cena
16
17
Série EW170 s elektronickým poèítadlem a M-Bus modulem pro studenou vodu
Kód EAN
4029289071279
4029289071286
4029289071293
4029289071309
4029289071217
Médium
studená užit. voda
studená užit. voda
studená užit. voda
studená užit. voda
studená užit. voda
Nominální
prùtok
m3/h
15
25
40
60
100
Svìtlost
DN
mm
50
65
80
100
125
Délka
mm
200
200
200
250
250
Teplota
média
oC
0 ... 30
0 ... 30
0 ... 30
0 ... 30
0 ... 30
Rozhraní
18
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
EW1700BM5000
EW1700BM5600
EW1700BM6500
EW1700BM7300
EW1700BM8100
23 592
25 300
27 513
31 562
35 483
20
Série EW170 s elektronickým poèítadlem a M-Bus modulem pro teplou vodu
Kód EAN
Médium
4029289071323
4029289071330
4029289071347
4029289071354
4029289071361
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
Nominální
prùtok
m3/h
15
25
40
60
100
Svìtlost
DN
mm
50
65
80
100
125
Délka
mm
200
200
200
250
250
Teplota
média
oC
0 ... 90
0 ... 90
0 ... 90
0 ... 90
0 ... 90
19
Rozhraní
Objednací èísla
Cena
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
EW1701BM5000
EW1701BM5600
EW1701BM6500
EW1701BM7300
EW1701BM8100
23 592
25 300
27 513
31 562
35 483
21
22
23
24
25
26
27
28
20-5
Mìøièe spotøeby vody
16
Ultrazvukové mìøièe tepla a chladu, série EW773
Statický kompaktní mìøiè spotøeby tepla/chladu s integrovaným elektronickým mìøicím systémem
založeném na ultrazvukovém principu. Mìøiè se skládá ze systému pro mìøení energie, ultrazvukového
prùtokomìru a teplotních snímaèù.
Mìøení spotøeby tepla a/nebo chladu je založeno na mìøení objemu a teploty pøívodní a vratné vody.
16
17
Certifikace výrobku
• Schváleno pro ultrazvuková mìøení s dynamickým rozsahem
1:250 (qi:qp) ve tøídì 2
• Schváleno dle MID ve tøídì 2 a 3 a PTB K 7.2 (chlazení)
Hlavní rysy
• Vylepšená úèinnost
• Dlouhodobá stabilita, testováno a ovìøeno pomocí nezávislého
AGFW testu
• Odolný proti neèistotám
• Univerzální napájení
• Volitelnì s integrovaným RF, otevøený standard pro mìøení,
868MHz
• Možnost vzdáleného odeèítání (AMR) prostøednictvím pøídavných
modulù
18
19
Médium
voda
Mìøicí metoda
ultrazvuková
Zobrazované funkce
LCD, 8-digitù
Zdroj napájení
20
• Standard: 3.6V A-cell lithiová baterie (životnost 11 let)
• Volitelné: 3.6V D-cell lithiová baterie (životnost 16), hlavní jednotka
230Vac nebo 24Vac
Dynamický rozsah
21
EW7730A Ultrazvukový mìøiè tepla
Kód EAN
22
23
24
25
26
1:250
Médium
4029289053664
topná voda
Nominální
prùtok
m3/h
1,5
Teplota
média
5 ... 130
Svìtlost
DN
mm
15
4029289053671
topná voda
2,5
5 ... 130
20
130
G1B
16
4029289053701
topná voda
6
5 ... 150
25
260 G 1 1/4 B
16
4029289053718
topná voda
6
5 ... 150
32
260
25
4029289053725
topná voda
10
5 ... 150
40
300
4029289053732
topná voda
15
5 ... 150
50
270
4029289053749
topná voda
25
5 ... 150
65
300
4029289053756
topná voda
40
5 ... 150
80
300
4029289053763
topná voda
60
5 ... 150
100
360
oC
Délka Pøipojení
mm
110
Maximální
pracovní
tlak
bar
G 3/4 B
16
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
25
25
25
25
25
Rozhraní
Funkce
Objednací èísla
Cena
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
Rozhraní
Funkce
Objednací èísla
Cena
M-Bus
EW7730M1200
11 481
M-Bus
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
EW7730M2000
11 800
EW7730A1200
10 125
EW7730A2000
11 800
EW7730A3600
20 063
EW7730A4000
26 824
EW7730A4800
34 376
EW7730A5200
36 698
EW7730A6000
48 948
EW7730A7000
56 918
EW7730A7800
80 525
EW7730M Ultrazvukový mìøiè tepla pro aplikace vytápìní, s M-Bus modulem
27
28
Kód EAN
4029289051516
topná voda
Nominální
prùtok
m3/h
1,5
4029289051523
topná voda
2,5
20-6
Médium
Teplota
média
5 ... 130
Svìtlost
DN
mm
15
5 ... 130
20
oC
www.honeywell.cz/acs
Délka Pøipojení
mm
110
G 3/4 B
Maximální
pracovní
tlak
bar
16
130
G1B
16
Mìøièe spotøeby vody
EW7730K Ultrazvukový mìøiè tepla; s M-Bus a pulsním vstupem
Kód EAN
Médium
4029289051578
topná voda
Nominální
prùtok
m3/h
1,5
4029289051585
topná voda
2,5
Teplota
média
C
5 ... 130
Svìtlost
DN
mm
15
5 ... 130
20
o
Délka Pøipojení Maximální
pracovní
tlak
mm
bar
110 G 3/4 B
16
130
G1B
16
Rozhraní
Funkce
Objednací èísla
Cena
M-Bus
pulsní
vstup (2)
pulsní
vstup (2)
EW7730K1200
12 482
EW7730K2000
12 801
Funkce
Objednací èísla
M-Bus
17
EW7731A Ultrazvukový mìøiè tepla a chladu
Kód EAN
4029289053794
4029289053800
4029289053831
4029289053848
4029289053855
4029289053862
4029289053879
4029289053886
4029289053893
Médium
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
Nominální
prùtok
m3/h
1,5
Teplota
média
5 ... 105
Svìtlost
DN
mm
15
2,5
5 ... 105
20
130
G1B
16
6
5 ... 105
25
260 G 1 1/4 B
16
6
5 ... 105
32
260
25
10
5 ... 105
40
300
15
5 ... 105
50
270
25
5 ... 105
65
300
40
5 ... 105
80
300
60
5 ... 105
100
360
oC
Délka Pøipojení Maximální
pracovní
tlak
mm
bar
110 G 3/4 B
16
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
25
25
25
25
25
Rozhraní
Cena
18
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
EW7731A1200
11 528
EW7731A2000
13 200
EW7731A3600
21 465
EW7731A4000
28 185
EW7731A4800
37 408
EW7731A5200
39 730
EW7731A6000
51 979
EW7731A7000
59 950
EW7731A7800
82 601
Rozhraní
Funkce
Objednací èísla
Cena
4029289052032
4029289052049
4029289052063
4029289052261
4029289052339
4029289052346
4029289052353
4029289052360
4029289052377
Médium
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
topná nebo
chladicí voda
Teplota
média
M-Bus
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
EW7731M1200
12 881
EW7731M2000
13 200
EW7731M3600
22 820
EW7731M4000
32 257
EW7731M4800
38 803
EW7731M5200
41 124
EW7731M6000
53 374
EW7731M7000
61 344
EW7731M7800
83 626
Nominální
prùtok
m3/h
1,5
C
5 ... 105
Svìtlost
DN
mm
15
2,5
5 ... 105
20
130
G1B
16
M-Bus
6
5 ... 105
25
260 G 1 1/4 B
16
M-Bus
6
5 ... 105
32
260
25
M-Bus
10
5 ... 105
40
300
25
M-Bus
15
5 ... 105
50
270
25
M-Bus
25
5 ... 105
65
300
25
M-Bus
40
5 ... 105
80
300
25
M-Bus
60
5 ... 105
100
360
25
M-Bus
o
Délka Pøipojení Maximální
pracovní
tlak
mm
bar
110 G 3/4 B
16
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
19
20
21
22
23
EW7731M Ultrazvukový mìøiè tepla a chladu; s M-Bus modulem
Kód EAN
16
20-7
24
25
26
27
28
Vybrané výrobky øízení spalování
2
3
4
5
Objednací èíslo
02601U
02602U
0432005U
0620220U
129464M/U
129464N/U
18813U
45900406-004U
45900406-008U
75310
C6065A1028B
C6097A2110
C6097A2210
C6097A2310
C6097A2410
C7027A1049/U
C7035A1049/U
6
7
C7061A1020/U
Q370A 1014
S4560A 1008B
S4560B 1006B
S4565A 2019B
S4565A 2035B
8
S4565A 2050B
S4565BF1112B
9
S4565CD1005V01B
S4565CF1052U
10
11
12
13
14
V4336A2212U
V4600C 1086U
V4600C 1102U
VK4100A1002B
VK4100C1000B
VK4100Q2003B
VK4105A1001B
VK4105C1009B
VK4105G1005B
VK4105N2013B
VK4105P2003B
VK4105Q2002B
VK4105Q2010B
VR4605C1029U
VR4605DB1008B
VR4605NA2031B
20-8
Popis
Hoøáková automatika TFI 812.2 Mod.5 m. VZ (Honeywell-Satronic)
Hoøáková automatika TFI 812.2 Mod.10 m. VZ (Honeywell-Satronic)
DKG 972-N Mod.05 - hoøáková automatika Honeywell-Satronic EN298:2003 (náhrada za 0332005U)
MMI 810.1 Mod.33- hoøáková automatika Honeywell-Satronic
náhradní UV trubice pro detektory C7061, C7035 (od -15°C teploty okolního prostøedí)
náhradní UV trubice pro detektory C7061, C7035 (od -40°C teploty okolního prostøedí)
UVZ 780 (èervený) UV detektor plamene Honeywell-Satronic
Cívka pro bezpeènostní (prvníú ventil ventilù VR (støední azvýšena kapacita), spodní elektrické pøipojení
Cívka pro bezpeènostní ventil VR (støední azvýšena kapacita), horní elektrické pøipojení
S98 12 svorek - svorkovnice pro hoøákové automatiky Honeywell-Satronic
Vzduchový diferenční tlakový spínač, pracovní rozsah 39-98Pa (0,39-0,98mbar, pracovní diference
15 Pa (0,15 mbar), připojení mikrospínače- ploché konektory 6,3mm (baleno po 50ks)
Manostat plynu 1,0 .. 10 mbar, samostatná montáž
Manostat plynu 2,5 .. 50 mbar, samostatná montáž
Manostat plynu 30 .. 150 mbar, samostatná montáž
Manostat plynu 100 .. 500 mbar, samostatná montáž
UV detektor plamene, délka kabelu 1,8m, rozsah provozních teplot -18°C..+102°C,
nevýměnná UV trubice, možnost uchycení kabelové chráničky
UV detektor plamene, délka kabelu 1,8m, rozsah provozních teplot -18°C..+121°C,
výmìnná UV trubice
UV detektor plamene se samokontrolou, IP667, DIN schválení, 110V nebo 230V
Univerzální termoèlánek, 900mm, 30s odezva
Zapalovací automatika atmosferická, Ts 10s
Zapalovací automatika atmosferická, Ts 10s, relé signalizace plameme
(lze použít pro druhý výkonový stupeò)
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, pøímé zapalování hlavního hoøáku,
Ts 10s, dálkový reset i alarm, jiskøení proti zemi
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, pøímé zapalování hlavního hoøáku,
Ts 10s, vnitøní reset i alarm, jiskøení proti zemi
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, pøímé zapalování hlavního hoøáku,
Ts 5s, dálkový i vnitøní reset a alarm, jiskøení proti zemi
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, zapalování pomocí automat. pilot. hoøáèku,
Ts 55s, dálkový i vnitøní reset a alarm, jiskøení proti zemi
Zapalovací automatika CVI, ventilátorová, Ts 10s, pøíprava pro IPx4, 2s prodloužené jiskøení,
dálkový reset a alarm, jiskøení proti druhé elektrodì, nové provedení krytu
Zapalovací automatika CVI, ventilátorová, pøímé zapalování hlavního hoøáku, doba provìtrání daná reakcí
manostatu vzduchu, Ts 10s, dálkový reset a alarm, jiskøení proti zemi, EMC filtr, pøíprava pro vyšší krytí
Samostatná cívka dvojúrovňového řízení výkonu (High/Low) pro ventily sérií V, VR, VK, 4-37mbar
Plynový ventil s vìèným plamínkem, pomalé otevøení, 1/2"x1/2", 2-20mbar
Plynový ventil s pomalým otevøením, 3/4xdia23mm, 2-20mbar
Plynový ventil CVI s výstupem na zapalovací hoøáèek, rychlý nábìh, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar
Plynový ventil CVI s výstupem na zapalovací hoøáèek, pomalý nábìh, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar
Plynový ventil CVI s výstupem na zapalovací hoøáèek, pomalý nábìh,
dvoustupòová Hi/Lo cívka, dia18,6xdia18,6, 3-20mbar
Plynový ventil CVI, DBI, rychleotevírací, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar, balení 12ks
Plynový ventil CVI, DBI, pomalé otevírání, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar, balení 12ks
Plynový ventil, modulace CVI-M, pøipojení pomocí pøírub, 2-37mbar,
použití pouze se automatikami CVI-M (S4565xM)
Plynový ventil CVI s modulaèní cívkou, dia18,6xdia18,6 , 3-37mbar
Plynový ventil CVI, DBI, rychleotevírací, dvoustupòová Hi/lo cívka, dia18,6xdia18,6, 3-20mbar
Plynový ventil CVI, DBI, pomalé otevírání, dvoustupòová Hi/lo cívka, dia18,6xdia18,6, 3-20mbar
Plynový ventil CVI, DBI, pomalé otevírání, dvoustupòová Hi/lo cívka, dia18,6xdia18,6, 4-37mbar
Plynový ventil, pomalu otevírací, 1/2"x1/2", 2-20mbar
Plynový ventil vysokokapacitní s pomalým otevíráním (10 mbar), pøipojení dia23x23 pomocí pøírub,
bez reguace tlaku
Plynový ventil nízkokapacitní s pomalým otevíráním a modulaèní cívkou, dia18,6x1/2, 3-37mbar
www.honeywell.cz/acs
Cena
2 402 Kè
2 402 Kè
2 832 Kè
7 198 Kè
5 258 Kè
5 258 Kè
5 373 Kè
383 Kè
464 Kè
525 Kè
828 Kè
1 926 Kè
1 744 Kè
1 803 Kè
1 926 Kè
4 544 Kè
5 737 Kè
23 706 Kè
445 Kè
2 316 Kè
2 471 Kè
2 163 Kè
2 244
Kè
2 301 Kè
2 600 Kè
2 555 Kè
5 246 Kè
2 232 Kè
2 859 Kè
2 886 Kè
2 043 Kè
2 139 Kè
3 353 Kè
2 022 Kè
2 119 Kè
2 464 Kè
2 865 Kè
3 236 Kè
3 333 Kè
3 333 Kè
4 107 Kè
3 560 Kè
3 652 Kè
Ekonomické sady - Zónové a rozdìlovací ventily VC
Ekonomické sady rozdìlovacích a zónových ventilù.
VC ventily jsou používané v domácích a malých prùmyslových otopných systémech pro regulaci
prùtoku teplé a studené vody. Baleno po 1ks.
Materiály
Tìleso ventilu je vyrobeno z bronzu, kryt pohonu je vyroben z plastu
s vøetenem z nerez oceli.
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 95 oC
Maximální pracovní tlak
20 barù
Maximální diferenèní tlak
4 bary
Pøipojení
Závit
Délka kabelu
1m
Typ ventilu
3-cestný
3-cestný
2-cestný
2-cestný
Pøipojení
1“ vnitøní
1“ vnìjší
1“ vnitøní
3/4“ vnitøní
Hodnoty Kvs
7,7
7,7
7,7
6,8
Vstupní signál
SPDT
SPDT
SPDT
SPDT
Vodièe
3
3
2+1
2+1
Napájení
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
Objednací èísla
VC6013MP6000/U
VC6013MQ6000/U
VC4613AP6000/U
VC4613AJ6000/U
Cena
2 445
2 445
2 795
2 658
Vzorové schéma zapojení VC ventilu pro ohøev teplé vody:
20-9
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Praha
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Praha 3
VIHAMIJ s.r.o.
222718800,
602468078
222711727
[email protected]
Vlkova 38
130 00
www.vihamij.cz
Praha 4
ARMEX Plzeò - provozovna
Praha
241717461
241717461
[email protected]
Vídeòská 744/2
140 00
www.armex.cz
Praha 4
KREINER, s.r.o.
227157278,
724344766
227157279
[email protected]
Štúrova 1701/55
140 00
www.kreiner.cz
Praha 4
Richter + Frenzel, s.r.o.
244466289,
725397340
[email protected]
Mezi Vodami 33
143 00
www.richter-frenzel.cz
Praha 4
VIKO
272103207,
602203583
244463089
[email protected]
Jeremenkova 88
140 00
www.viko-praha.cz
Praha 4
Wrme spol. s r.o.
244094302
244094304
[email protected]
Magistrù 13
141 00
www.warme.eu
Praha 5
ŠABATA s.r.o.
739389321
[email protected]
Jeremiášova 947
155 00
www.sabata.cz
Praha 6
INMES s.r.o.
233326817
602251 088
233336833
[email protected]
Slezanù 7/2298
169 00
www.inmes.cz
Praha 6
Richter + Frenzel, s.r.o.
296836170
724370326
235302083
[email protected]
Výtvarná 1025/6
161 00
www.richter-frenzel.cz
Praha 6
VIHAMIJ s.r.o.
235318339
606634212
235316935
[email protected]
Netøebská 7
161 00
www.vihamij.cz
Praha 7
Hariso, spol. s.r.o.
266710855
602335569
266710855
[email protected]
Pøístavní 13
170 00
www.hariso-praha.cz
Praha 7
VIHAMIJ s.r.o.
266712412
606634210
266712413
[email protected]
Dìlnická 13
170 04
www.vihamij.cz
Praha 7 - Holešovice PTÁÈEK a.s.
220912125
220912432
[email protected]
Pøívozní 1054/2
170 00
www.ptacek.cz
Praha 8 - Dolní
Chabry
737254552
[email protected]
Dopravákù 749/3
184 00
www.gcskupina.cz
GIENGER Centron s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
Praha 9
Heckl spol. s.r.o.
281923290
[email protected]
Libuòská 3
193 00
www.heckl.cz
Praha 9
Irimon, spol. s.r.o.
281862206
281868181
281860228
[email protected]
Rožmberská 1272
198 00
www.irimon.cz
Praha 9
MLS PRAHA a.s.
241443514
724319667
241440639
[email protected]
Manželù Dostálových
1436
198 00
www.mlspraha.cz
Praha 9
MOOPEX velkoobchod, s.r.o. 266199646
266199640
[email protected]
Podìbradská 46/538
190 00
www.moopex.cz
Praha 9
PECHASAN, s.r.o.
284688768
246013164
[email protected]
K Žižkovu 9/640
190 81
www.pechasan.cz
Praha 9
Richter + Frenzel, s.r.o.
220301301
602593220
220301901
[email protected]
U Technoplynu 1572/1
198 00
www.richter-frenzel.cz
Praha 9
THERMOQUELL CZ
286853990
607285312
286850585
[email protected]
K Cihelnì 425
190 00
www.thermoquell.cz
Praha 9 - Vysoèany PTÁÈEK a.s.
281021770
281045140
[email protected]
U Elektry 650
198 00
www.ptacek.cz
Praha 10
272191111
272700618
[email protected]
Prùmyslová 372/1
102 00
www.buderus.cz
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
Praha 10
DE Servis s.r.o.
272774257
272774256
[email protected]
U Plynárny 70
101 00
Praha 10
Expos Heating, a.s.
272706201
272706231
[email protected]
Dolnomìcholupská
209/17
102 00
www.expos.cz
Praha 10
GIENGER Centron s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
272704456
272704456
[email protected] Dolínecká 2
100 00
www.gcskupina.cz
Praha 10
K.T.O. International s.r.o.
274817786
274817820
[email protected]
Služeb 609/6
108 52
www.kto.cz
Praha 10
KREINER, s.r.o.
267711848
606713018
267711887
[email protected]
Kašperská 965
104 00
www.kreiner.cz
Praha 10
PUMPA a.s.
272011613
602552661
272011616
[email protected]
U Pekáren 2
102 00
www.pumpa.cz
Praha 10 - Bohdalec PTÁÈEK a.s.
272651954
272651617
[email protected]
U Plynárny 1290/99
101 00
www.ptacek.cz
Praha - Jinoèany
PTÁÈEK a.s.
257192100,
111
257192257
[email protected]
Severní 275
252 19
www.ptacek.cz
Praha - Uhøínìves
PTÁÈEK a.s.
267314800
267314606
[email protected]
Beèovská 939
104 00
www.ptacek.cz
13
14
20-10
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Støedoèeský kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
Benešov
PTÁÈEK a.s.
317700667
317711555
[email protected]
Èervené Vršky 2299 256 01
Benešov
Richter + Frenzel, s.r.o.
317721251
317726757
[email protected]
Køižíkova 2107
256 01
www.richter-frenzel.cz
Beroun
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
311612206
311514306
[email protected]
Plzeòská 305
266 01
www.gcskupina.cz
Beroun - Králùv Dvùr PTÁÈEK a.s.
311573469
311573469
[email protected]
Fuèíkova 332
267 01
www.ptacek.cz
Brandýs nad Labem GIENGER Centron s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
605228181
[email protected]
Strojírenská 1792
250 01
www.gcskupina.cz
Èeský Brod
V+T MAT s.r.o
321620963
605033508
[email protected]
Jana Kouly 445
282 01
www.vtmat.cz
Dobøíš
VIHAMIJ s.r.o.
318523894
318523894
[email protected]
Pøíbramská 1628
263 01
www.vihamij.cz
Kladno
GIENGER Centron s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
312267374
312261605
[email protected]
Doberská 37
272 04
www.gcskupina.cz
Kladno
KREINER, s.r.o.
312521747
724949565
312521983
[email protected]
Wolkerova 2766
272 01
www.kreiner.cz
321620964
PSÈ
Internet
www.ptacek.cz
Kladno
PTÁÈEK a.s.
312524593
312524594
[email protected]
Libušina 248
272 03
www.ptacek.cz
Kolín
GIENGER Centron s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
321768154
321768154
[email protected]
Tøídvorská 1401
280 02
www.gcskupina.cz
Kolín
PTÁÈEK a.s.
321611011
321611013
[email protected]
Havlíèkova 835
280 02
www.ptacek.cz
Kolín
Vlachovský Josef V + H
321714445
602309530
321714445
[email protected]
Sadová 852
280 02
www.vhkolin.cz
Kolín
MARO s.r.o.
321716565
321716664
[email protected]
Tøídvorská 710
280 02
www.maro.cz
Kostelec nad
Èernými Lesy
V+T MAT s.r.o
321679338
603764049
321679338
[email protected]
Námìstí
Smiøických 31
281 63
www.vtmat.cz
Kralupy nad Vltavou Heckl spol. s.r.o.
313034352
[email protected]
Pøemyslova 143
278 01
www.heckl.cz
Kutná Hora
PTÁÈEK a.s.
327512767
327515360
[email protected]
Èáslavská 222
284 01
www.ptacek.cz
Mìlník
PTÁÈEK a.s.
315626403
315626403
[email protected]
Krauzovna 379
277 41
www.ptacek.cz
Mìlník
Richter + Frenzel, s.r.o.
315622016
602262056
315621223
[email protected]
Nùsaøská 2908
276 01
www.richter-frenzel.cz
Mladá Boleslav
ELGAS-MB, s.r.o.
326715050
326715051
[email protected]
Jaselská 167
293 01
www.elgas-mb.cz
Mladá Boleslav
INSTAL RENÈ s.r.o.
326724964
326721184
[email protected]
Dukelská 1310
293 01
www.instal-renc.cz
Mladá Boleslav
PTÁÈEK a.s.
326780444
326780445
[email protected]
Nádražní 308
293 01
www.ptacek.cz
Mladá Boleslav
V+T MAT s.r.o
326338864
326338864
Valy 8
293 01
www.vtmat.cz
Nymburk
INSTAL RENÈ s.r.o.
325623000
325623011
[email protected]
Podìbradská 483
288 02
www.instal-renc.cz
Praha 4 - Kunratice GIENGER Centron s.r.o.
Logistické centrum
244118211
244118299
[email protected]
U Rakovky 1254/20 148 00
www.gcskupina.cz
Pøíbram
318581373
318581656
[email protected]
V Lukách 334
www.gcskupina.cz
318633336
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
Pøíbram
PTÁÈEK a.s.
318599366
Pøíbram
Šabata, s.r.o.
606777772
Rakovník
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
313512920
Rynholec
Richter + Frenzel, s.r.o.
Slaný
261 01
[email protected]
Dìlostøelecká 333
261 01
www.ptacek.cz
[email protected]
Husova 366
261 01
www.sabata.cz
313513214
[email protected]
Sportovní 99
269 01
www.gcskupina.cz
313502005
602592269
313502357
[email protected]
Obchod. a
prùm. areál.,
Rynholec 196
270 62
www.richter-frenzel.cz
Èerpadla Slaný s.r.o.
312521093
602296496
312521093
[email protected]
Pražská 1316
274 01
www.cerpadla-slany.cz
Slaný
VIHAMIJ s.r.o.
312520809
724639116
312521667
[email protected]
Pražská 1847
274 01
www.vihamij.cz
Tehovec
V+T MAT s.r.o
323661731
605033508
323661734
[email protected]
U Mototechny 88
251 62
www.vtmat.cz
Unhoš¤
PTÁÈEK a.s.
312677777
312677722
[email protected]
Lidická 1010
273 51
www.ptacek.cz
20-11
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Plzeòský kraj
2
3
4
5
6
7
8
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Chrást u Plznì
ARMEX Plzeò, s. r. o.
377945319
602437883
377945319
[email protected]
Benátská 517
330 03
www.armex.cz
Domažlice
Šabata s.r.o.
379776511
379776511
[email protected]
Prokopa Velikého
570
344 01
www.sabata.cz
Ejpovice
ŠABATA s.r.o.
371725128
737215815
371726378
[email protected]
Zemská 213
337 01
www.sabata.cz
Klatovy
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
376387742
376387743
[email protected]
Dr. Sedláka 763/III 339 01
Klatovy
PTÁÈEK a.s.
376383270
376395216
[email protected]
Dragounská
7567/IV
339 01
www.ptacek.cz
Plzeò
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
377535938
377532796
[email protected]
Koterovská 177
326 00
www.buderus.cz
Plzeò
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
377260460
377260312
[email protected]
U Seøadištì 223
326 00
www.gcskupina.cz
Plzeò
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Obchodní středisko
377350010
377350013
[email protected]
Domažlická 138
318 00
www.gcskupina.cz
Plzeò
KREINER, s.r.o.
377220991
377226770
[email protected]
Tylova 49
301 24
www.kreiner.cz
Plzeò
LIKOST s.r.o.
377259433
603429771
377259433
[email protected]
Pálenická 2
323 00
www.likost.cz
www.gcskupina.cz
Plzeò
PTÁÈEK a.s.
377665111
377665112
[email protected]
Høbitovní 954/17
312 00
www.ptacek.cz
Plzeò
Richter + Frenzel, s.r.o.
377446968
602478725
377447939
[email protected]
Slovanská alej 24
317 05
www.richter-frenzel.cz
Plzeò
VIHAMIJ s.r.o.
377236734
724805860
377236734
[email protected]
Úslavská 32
301 33
www.vihamij.cz
Plzeò
Wrme spol. s r.o.
377460021
377460021
[email protected]
Družby 19 Doubravka
312 00
www.warme.eu
Plzeò II
PTÁÈEK a.s.
377225035
377226270
[email protected]
Domažlická
1123/194
318 00
www.ptacek.cz
Rokycany
ŠABATA s.r.o.
371720285
371724688
[email protected]
J. Knihy
337 01
www.sabata.cz
Tachov
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
374791269
374791270
[email protected]
Plánská 2029
347 01
www.gcskupina.cz
Tachov
ŠABATA s.r.o.
374728721
737260224
374728721
[email protected]
Sokolská 2001
347 01
www.sabata.cz
Vejprnice u Plznì
KREINER, s.r.o.
377830115
377226770
[email protected]
Tyršova 686
330 27
www.kreiner.cz
9
10
11
12
13
14
20-12
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Karlovarský kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Aš
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
354593367
354593369
[email protected]
Východní 39
352 01
www.gcskupina.cz
Cheb
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
354431717
354431532
[email protected]
Karlova 36
350 02
www.gcskupina.cz
Cheb
ŠABATA s.r.o.
354431747
737260221
354431747
[email protected]
Dyleòská
355/6
350 02
www.sabata.cz
Františkovy Láznì
LIKOST s.r.o.
354543561
608956205
354543561
[email protected]
Družstevní 9
351 01
www.likost.cz
Karlovy Vary
KREINER, s.r.o.
353233011
602252026
353233007
[email protected];
Jáchymovská 96
360 04
www.kreiner.cz
Karlovy Vary
LIKOST s.r.o.
353560944
605859526
353560944
[email protected]
Poèernická 120
362 32
www.likost.cz
Karlovy Vary
PTÁÈEK a.s.
353114333
353114399
[email protected]
Plynárenská
2098/2
360 01
www.ptacek.cz
Karlovy Vary
Richter + Frenzel, s.r.o.
353230140
602191123
353230142
[email protected]
Stará
Kysibelská 583
360 09
www.richter-frenzel.cz
Mariánské Láznì
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
354599740
354599421
[email protected]nger-bohemia.cz
Nákladní 105
353 01
www.gcskupina.cz
Otovice-Karlovy Vary GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Správa a logistické centrum
353339000
353339001
[email protected]
Mostecká 157
362 32
www.gcskupina.cz
Sokolov
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
352600872
352600392
[email protected]
Chebská 2096
356 71
www.gcskupina.cz
Sokolov
KREINER, s.r.o.
352605842
724700612
352605073
[email protected]
Lipová 2049
356 01
www.kreiner.cz
Sokolov
LIKOST s.r.o.
352625246
777877070
352604460
[email protected]
Stará Ovèárna
2174
356 01
www.likost.cz
20-13
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Jihoèeský kraj
2
3
4
5
6
7
8
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Èeské Budìjovice
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
387311865
387311864
[email protected]
Okružní 7
370 03
www.gcskupina.cz
Èeské Budìjovice
LATOP s.r.o.
387311876
387311876
[email protected]
Nemanická 5
370 10
www.latop.cz
Èeské Budìjovice
PECHASAN, s.r.o.
387200725
387201702
[email protected]
Vøesová 518/9,
Nové Vráto
370 15
www.pechasan.cz
Èeské Budìjovice
PTÁÈEK a.s.
387789711
387789718
[email protected]
Hlinská 2
370 01
www.ptacek.cz
Èeské Budìjovice
Richter + Frenzel, s.r.o.
387221291
387222783
[email protected]
Vrbenská 25/1
370 01
www.richter-frenzel.cz
387314332
Èeské Budìjovice
ŠTROB s.r.o.
387314334
Èeský Krumlov
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
733610961
380727455
[email protected]
U Voríškova Dvora 2 370 04
www.strob.cz
[email protected]
U Porákù 511
(Horní Brána)
381 01
www.gcskupina.cz
www.ptacek.cz
Èeský Krumlov
PTÁÈEK a.s.
380727198
[email protected]
Nádražní 3
381 01
Èeský Krumlov
Wrme spol. s r.o.
380731368
[email protected]
Za Jitonou 19
381 01
www.warme.eu
Jindøichùv Hradec
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
547425156
[email protected]
Na Kopeèku
3 - Radouòka
377 01
www.gcskupina.cz
Jindøichùv Hradec
PTÁÈEK a.s.
384391799
384391796
[email protected]
Jarošovská 1162
377 01
www.ptacek.cz
Jindøichùv Hradec
VIHAMIJ s.r.o.
384320511
384320512
[email protected]
Otín è.p. 179
377 01
www.vihamij.cz
Písek
GIENGER Tábor spol.s .r.o.
Expresssamoobslužný sklad
382211547
382221098
[email protected]
Samoty 2124
397 01
www.gcskupina.cz
382211965
Písek
PTÁÈEK a.s.
382210215
Prachatice
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
733610992
Strakonice
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
383321242
383321242
Strakonice
PECHASAN, s.r.o.
383411511
226013077
[email protected]
Písecká 1115
386 01
www.pechasan.cz
Strakonice
PTÁÈEK a.s.
383390307
383390332
[email protected]
Katovická 1268
386 01
www.ptacek.cz
Sušice
GIENGER Tábor spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
376391330
577110699
[email protected]
Pražská 1194
342 01
www.gienger.cz
Tábor
GIENGER Tábor spol.s .r.o.
Logistické centrum
381251946
381251946
[email protected]
Vožická 2604
390 02
www.gcskupina.cz
Tábor
LATOP s.r.o.
381257598
381257598
[email protected]
U Èápova
dvora 2762
390 05
www.latop.cz
Tábor
PTÁÈEK a.s.
381211975
381211969
[email protected]
Mešická ul
390 01
www.ptacek.cz
Tøeboò
PECHASAN, s.r.o.
739531067
246013167
[email protected]
Novohradská 226
379 01
www.pechasan.cz
9
10
11
12
13
14
20-14
www.honeywell.cz/acs
[email protected]
Táborská 2656
397 01
www.ptacek.cz
prachatic[email protected]
Žernovická 1270
383 01
www.gcskupina.cz
[email protected]
Øepice 138
386 01
www.gcskupina.cz
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Ústecký kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Chomutov
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
474624912
474624901
[email protected]
Kosmonautù
4063
430 01
www.gcskupina.cz
Chomutov
KREINER, s.r.o.
474332293
724208480
474332294
[email protected]
Lipská 5333
430 01
www.kreiner.cz
Chomutov
PTÁÈEK a.s.
474334384
474334385
[email protected]
Dolní 3868
430 01
www.ptacek.cz
Dìèín
ARMEX INSTALATÉR
CENTRUM s.r.o.
412512762
724281761
412512762
[email protected]
Námìstí
5.kvìtna 46/1
405 02
www.armex.cz
Dìèín
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
412535097
412535169
[email protected]
Dìlnická 208
405 02
www.gcskupina.cz
Dìèín
PTÁÈEK a.s.
412511055
412510071
[email protected]
Ústecká 93
405 02
www.ptacek.cz
Litomìøice-Terezín
PTÁÈEK a.s.
416539331
416539332
[email protected]
Litomìøická
Kotlina 383
411 55
www.ptacek.cz
Louny
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
415654143
415654157
[email protected]
5.kvìtna 2910
440 01
www.gcskupina.cz
Louny
PTÁÈEK a.s.
415652800
415652788
[email protected]
Øíèní 756
440 01
Lovosice
MORAFIS SEVER s.r.o.
416531073
723030522
416531192
[email protected]
Osvoboditelù 1035 410 02
www.morafis-sever.cz
Most
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
476104499
476100863
[email protected]
Obchodní 35
434 01
www.gcskupina.cz
Most
KREINER, s.r.o.
476202967
724834694
476202968
[email protected]
Dìlnická 16
434 01
www.kreiner.cz
476000260
[email protected]
Obchodní 23
434 01
www.ptacek.cz
[email protected]
Støelecká 798/8
408 01
[email protected]
Lipová 1135
408 01
www.morafis-sever.cz
Most
PTÁÈEK a.s.
476000258
Rumburk
JS Stavby s.r.o.
608051712
Rumburk
MORAFIS SEVER s.r.o.
412332480
602372776
412335486
www.ptacek.cz
Teplice
Expos Heating, a.s.
417579669
417579669
[email protected]
Øetenická 133
415 01
www.expos.cz
Teplice
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
417530436
417530435
[email protected]
Pøítkovská 1565
415 01
www.gcskupina.cz
Teplice
Wrme spol. s r.o.
417539711
417534788
[email protected]
Tyršova 1008
415 01
www.warme.eu
Ústí nad Labem
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
475208574
475208575
[email protected]
Pøístavní 432/8
400 07
www.buderus.cz
Ústí nad Labem
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Obchodní středisko
475205003
475209442
[email protected]
Drážïanská 83A
400 07
www.gcskupina.cz
Ústí nad Labem
MORAFIS SEVER s.r.o.
475603374
602450013
475603498
[email protected]
Tovární 31
400 01
www.morafis-sever.cz
Ústí nad Labem
PTÁÈEK a.s.
475246726-29 475246730
[email protected]
Hostovická 19A
400 01
www.ptacek.cz
Varnsdorf
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
412333888
412333275
[email protected]
Nymburská 535
407 47
www.gcskupina.cz
Varnsdorf
Richter + Frenzel, s.r.o.
412372327
728396797
412375400
[email protected]
Legií 2165
407 47
www.richter-frenzel.cz
Žatec
Šabata s.r.o.
415240246
[email protected]
Jana Herbena 1653 438 01
www.sabata.cz
20-15
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Liberecký kraj
2
3
4
5
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Èeská Lípa
PTÁÈEK a.s.
487834003
487834357
[email protected]
Poøíèní 3011
470 01
www.ptacek.cz
Jablonec nad Nisou PTÁÈEK a.s.
483311585
483311371
[email protected]
Ladova 4345/26a
466 05
www.ptacek.cz
Jablonec nad Nisou TEP JABLONEC s.r.o.
483313773
602452011
483318564
[email protected]
Pivovarská 17
466 01
www.tep-jbc.cz
Jilemnice
PTÁÈEK a.s.
481543360
[email protected]
K bøízkám 474
514 01
www.ptacek.cz
Liberec
Expos Heating, a.s.
482713790
482713793
[email protected]
Rychtáøská 1129/10 460 14
www.expos.cz
Liberec
GIENGER Centron s.r.o.
Obchodní středisko
482737299
482737292
[email protected]
Josefínino
údolí 145
460 01
www.gcskupina.cz
Liberec
PTÁÈEK a.s.
485110626
485103893
[email protected]
Doubská 820
460 06
www.ptacek.cz
Liberec
PTÁÈEK a.s.
485246781
485246788
[email protected]
Mrštíkova 399/2a
460 01
www.ptacek.cz
Liberec
Richter + Frenzel, s.r.o.
485104976
[email protected]
Švermova 21
460 10
www.richter-frenzel.cz
Liberec 23
SANITOP-Ing.
Stanislava Èechová
482317567
777201258
[email protected];
[email protected]
Èeské mládeže 519 460 08
www.sanitoplib.cz
Liberec 7
UNIMaR CZ s.r.o.
603277630
[email protected]
Karolíny
Svìtlé 99/37
460 07
www.unimarcz.cz
482736255
Semily
VM TOP s.r.o.
481621521
481621521
[email protected]
Brodská 79
513 01
www.vmtop.cz
Slaná u Semil
K.T.O. International s.r.o.
481624167
481621265
[email protected]
Slaná 74
512 01
www.kto.cz
6
7
8
9
10
11
12
13
14
20-16
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Královohradecký kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Batòovice
Expos Heating, a.s.
499881330
499781317
[email protected]
Batòovice 182
542 37
www.expos.cz
Chrudim
MLS PRAHA a.s.
469625889
469625889
[email protected]
Pardubická 326
537 01
www.mlspraha.cz
Dubenec
Díly na kotle, s.r.o.
499694999
[email protected]
Dubenec 134
544 55
www.dilynakotle.cz
Hradec Králové
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
495544182
495544612
[email protected]
Bratøí Štefanù 499
500 03
www.buderus.cz
Hradec Králové
GIENGER Centron s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
495532178
495532178
[email protected]
Dvorská ul. 232
503 11
www.gcskupina.cz
Hradec Králové
MARO s.r.o.
495407028
495407028
[email protected]
Stavební 999
503 41
www.maro.cz
Hradec Králové
Matep, s.r.o.
495535525
495535483
[email protected]
Pražská tøída 184
500 04
www.matep.cz
Hradec Králové
PECHASAN, s.r.o.
495407112
246013160
[email protected]
Døevaøská 906
500 03
www.pechasan.cz
Hradec Králové
PTÁÈEK a.s.
495401536
495408718
[email protected]
Bieblova 38
500 03
www.ptacek.cz
Hradec Králové
Richter + Frenzel, s.r.o.
495705262
495406152
[email protected]
Stavební 1066
500 03
www.richter-frenzel.cz
Hradec Králové
VM TOP s.r.o.
495423011
495423011
[email protected]
Škroupova 631
500 02
www.vmtop.cz
Jièín
MARO s.r.o.
493523678
493523681
[email protected]
Hradecká 983
506 01
Jièín
PTÁÈEK a.s.
493520004
493720037
[email protected]
Konecchlumského 506 01
1146
www.ptacek.cz
www.maro.cz
Náchod
INSTAL s.r.o.
491424983
491424233
[email protected]
V Námìrkách 104
547 01
www.instal.cz
Náchod
PTÁÈEK a.s.
491422001
491422006
[email protected]
Kladská 207
547 01
www.ptacek.cz
Tøebechovice pod
Orebem
K.T.O. International s.r.o.
495592153
495592170
[email protected]
Orlická 245
503 46
www.kto.cz
Trutnov
PROFI - UNION,
spol. s r.o.
499828500
773552266
499429045
[email protected]
Petøíkovická 186
541 03
www.profi-union.cz
Trutnov
PTÁÈEK a.s.
499421772
499421773
[email protected]
Pražského
povstání 543
541 02
www.ptacek.cz
Týništì nad Orlicí
Heckl spol. s.r.o.
494371041
[email protected]
V. Opatrného 542
517 21
www.heckl.cz
Vrchlabí
GIENGER Centron s.r.o.
Expresssamoobslužný sklad
605201305
[email protected]
Nádražní 472
543 01
www.gcskupina.cz
Vrchlabí
Richter + Frenzel, s.r.o.
499429645
[email protected]
Lánov u
Vrchlabí 295
543 41
www.richter-frenzel.cz
499429644
20-17
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Pardubický kraj
2
3
4
5
6
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Chrudim
INSTAL s.r.o.
469638815
469637641
[email protected]
Obce Ležákù 770
537 01
www.instal.cz
Chrudim
PTÁÈEK a.s.
469687443
469687476
Hlinsko
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
547425146
Lanškroun
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
547425161
Opatovice
nad Labem
ARPOKO s.r.o.
466944234
777659375
[email protected]
Pardubická 178
537 01
www.ptacek.cz
[email protected]
Nádražní 1659
539 01
www.gcskupina.cz
465320446
[email protected]
Opletalova 92
(areál PACO)
563 01
www.gcskupina.cz
466944234
[email protected]
Opatovice nad
Labem è.130
533 45
www.arpoko.cz
www.expos.cz
Pardubice
Expos Heating, a.s.
466435895
466435896
[email protected]
Fáblovka 406
533 52
Pardubice
INSTAL s.r.o.
466304818
466330314
[email protected]
Prùmyslová 710
533 01
www.instal.cz
Pardubice
INSTAL s.r.o.
466310264
[email protected]
V Ráji 575
530 02
www.instal.cz
Pardubice
MARO s.r.o.
466310714
466310003
[email protected]
Chrudimská 2811
530 02
www.maro.cz
Pardubice
OBZAHO
466304133
466636784
[email protected]
Gorkého 1577
530 02
www.obzaho.com
Pardubice
Richter + Frenzel, s.r.o.
602261374
466303021
[email protected]
Fáblovka 402
533 52
www.richter-frenzel.cz
Pardubice
VIHAMIJ s.r.o.
466335317
466330839
[email protected]
Hlaváèova
2820/207
530 02
www.vihamij.cz
Pardubice Staré Hradištì
PTÁÈEK a.s.
466046211
466046220
[email protected]
Staré Hradištì 176 533 52
www.ptacek.cz
PardubicePardubièky
GIENGER Centron spol. s r.o 731124427
Expresssamoobslužný sklad
[email protected]
Holandská
530 03
www.gcskupina.cz
Svitavy
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
[email protected]
Tovární 2126/1
568 02
www.gcskupina.cz
461310143
461310451
Svitavy
PTÁÈEK a.s.
461313715
461313730
[email protected]
Prùmyslová 2
568 11
www.ptacek.cz
Svitavy
Wrme spol. s r.o.
461535152
461533350
[email protected]
Purkyòova 57
568 02
www.warme.eu
Ústí nad Orlicí
PTÁÈEK a.s.
465520565
465520566
[email protected]
Na Ostrovì 1165
562 23
www.ptacek.cz
7
8
9
10
11
12
13
14
20-18
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Vysoèina
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Havlíèkùv Brod
PECHASAN, s.r.o.
569432053
569432054
[email protected]
Havlíèkova 2569
580 01
www.pechasan.cz
Havlíèkùv Brod
PTÁÈEK a.s.
569435546
569435590
[email protected]
Pražská 2752
580 01
www.ptacek.cz
Jihlava
GIENGER spol. s .r.o.
Obchodní støedisko
567210075
567210262
[email protected]
U Rybníka 10
586 01
www.gcskupina.cz
Jihlava
HTP Moravia s.r.o.
567216901
[email protected]
Znojemská 84
586 01
www.htpmoravia.cz
Jihlava
PTÁÈEK a.s.
567306416
567308636
[email protected]
Rantíøovská 284
586 05
www.ptacek.cz
Jihlava
VIHAMIJ s.r.o.
567303262
567770501
[email protected]
Rantíøovská 13
586 05
www.vihamij.cz
Pelhøimov
GIENGER Tábor spol. s r.o
Expresssamoobslužný sklad
547425157
[email protected]
Smetanova 1314
393 01
www.gcskupina.cz
Pelhøimov
LATOP s.r.o.
565324411
[email protected]
K Silu 1154
393 01
www.latop.cz
Pelhøimov
Richter + Frenzel, s.r.o.
565332123
565332111
[email protected]
Pražská 981
393 01
www.richter-frenzel.cz
Svratka
Richter + Frenzel, s.r.o.
566662650
566662651
[email protected]
Partyzánská 354
592 02
www.richter-frenzel.cz
Tøebíè
GIENGER spol. s r.o
Expresssamoobslužný sklad
547424162
568840861
[email protected]
Hrotovická 1184
674 01
www.gcskupina.cz
Tøebíè
HTP Moravia s.r.o.
568846023
568846023
[email protected]
Vltavínská ulice
674 01
www.htpmoravia.cz
Tøebíè
PTÁÈEK a.s.
568422081
568421083
[email protected]
Cyrilometodìjská
43/20
674 01
www.ptacek.cz
Tøebíè
Richter + Frenzel, s.r.o.
568408423
568408428
[email protected]
Rafaelova 602
674 01
www.richter-frenzel.cz
Velké Meziøíèí
MARO s.r.o.
777466548
[email protected]
Tøebíèská 443
594 01
www.maro.cz
Velké Meziøíèí
PECHASAN, s.r.o.
566523762
[email protected]
Jihlavská 231
594 01
www.pechasan.cz
Žïár nad Sázavou
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
731425868
[email protected]
Jamská 2486/8
591 01
www.gcskupina.cz
Žïár nad Sázavou
MARO s.r.o.
777466547
[email protected]
Brnìnská 1146/30 591 01
www.maro.cz
Žïár nad Sázavou
PECHASAN, s.r.o.
566620460
566620460
[email protected]
Nádražní 53
591 01
www.pechasan.cz
Žïár nad Sázavou
PTÁÈEK a.s.
566686318
566686315
[email protected]
Brnìnská 758/26
591 01
www.ptacek.cz
246013162
20-19
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Jihomoravský kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Blansko
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
547425164
516410385
[email protected]
Svitavská 500/7
678 01
www.gcskupina.cz
Blansko
PTÁÈEK a.s.
516419582
602547498
516410604
[email protected]
Pražská 7
678 01
www.ptacek.cz
Blansko
Wärme, spol.s.r.o.
516416414
606080920
[email protected]
Svitavská 23
678 01
www.warme.eu
Bøeclav
A-TECHNOLOGY spol.s r.o.
731655950
226013107
[email protected]
Bratislavská 2808
690 02
www.a-technology.cz
Bøeclav
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
733610973
547424519
[email protected]
Za Bankou 2
690 02
www.gcskupina.cz
Bøeclav
PTÁÈEK a.s.
519323766
519324749
[email protected]
Husova 3016
690 02
www.ptacek.cz
Bøeclav
Richter + Frenzel, s.r.o.
606777741
[email protected]
Národních
hrdinù 22
690 02
www.richter-frenzel.cz
Brno
ARMEX Brno, s.r.o.
548226239
[email protected]
Hviezdoslavova 55 627 00
www.armex.cz
Brno
CESARO, spol. s r.o.
543545410
[email protected]
Pražákova 36a/661 619 00
www.cesaro.cz
Brno
HTP Moravia s.r.o.
548211908
606676107
548213718
[email protected]
Mlýnská 446/45
www.htpmoravia.cz
Brno
K.T.O. International s.r.o.
545233626
777164040
545233869
[email protected]
Nové sady 601/37 602 00
www.kto.cz
Brno
NEUMAN group s.r.o.
532194215
532194235
[email protected]
Masná 180/7b
602 00
www.neuman.cz
Brno
NEUMAN group s.r.o.
532194220
777703220
532194221
[email protected]
Slovinská 52
612 00
www.neuman.cz
Brno
PUMPA, a.s.
548422611
548422612
[email protected]
U Svitavy 1
618 00
www.pumpa.cz
Brno
Richter + Frenzel, s.r.o.
541633256
724062842
541233697
[email protected]
Køižíkova 70
612 00
www.richter-frenzel.cz
Brno
Wrme spol. s r.o.
543423108
543423100
[email protected]
Grmelova 1
639 00
www.warme.eu
Brno - Brnìnské
Ivanovice
Richter + Frenzel, s.r.o.
545232396
724062842
[email protected]
Kaštanová 467/125 620 00
www.richter-frenzel.cz
Brno-Královo Pole
PTÁÈEK a.s.
541211111
602476870
[email protected]
Královopolská 139 612 00
www.ptacek.cz
Brno-Lesná
T.Z.B. G-Systém
545523940
545222549
[email protected]
Dusíkova 900/3c
638 00
Brno-Modøice
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
547425160
549211892
[email protected]
Masarykova 118
664 42
www.gcskupina.cz
Brno-Modøice
PTÁÈEK a.s.
547101407
602761592
547101555
[email protected]
Tyršova 647
664 42
www.ptacek.cz
Brno-Moravany
AQUA product trade s.r.o.
543235105
602737339
543210264
[email protected]
Modřická 205, 664 603 00
48 Moravany u Brna
www.aquaproduct.cz
Brno-Slatina
GIENGER spol. s r.o.
Logistické centrum
547424512
547424519
[email protected]
Tuøanka 115
627 00
(areál Slatina, a.s.)
www.gcskupina.cz
Brno-Zábrdovice
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
547425165
545216172
[email protected]
Zábrdovická 2
www.gcskupina.cz
548531612
541211149
602 00
602 00
Brno-Židenice
PTÁÈEK a.s.
545211987
545212763
[email protected]
Kulkova 14
614 00
www.ptacek.cz
Hodonín
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
547425163
518321084
[email protected]
Brnìnská 59/B
695 03
www.gcskupina.cz
Hodonín
PTÁÈEK a.s.
518325174
518325205
[email protected]
Velkomoravská
3916
695 01
www.ptacek.cz
Kyjov
Ing. Kamil Valenta
518626296
602647811
[email protected]
Žeravice 26
696 47
www.valentavtp.cz
Vyškov
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
547425167
[email protected]
Hybešova 732
682 01
www.gcskupina.cz
www.ptacek.cz
517331073
Vyškov
PTÁÈEK a.s.
517333094
517333134
[email protected]
Brnìnská 39
682 01
Vyškov
TRASKO, a.s.
517343999
517343994
[email protected]
Na Nouzce 487/8
682 01
www.trasko.cz
Židlochovice
Richter + Frenzel, s.r.o.
724370704
[email protected]
Nádražní 92,
Areál Avion
667 12
www.richter-frenzel.cz
Znojmo
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
547425166
515240171
[email protected]
Dobšická 17
669 02
www.gcskupina.cz
Znojmo
HTP Moravia s.r.o.
515265097
606676103
515265097
[email protected]
Pøímìtice 312
669 04
www.htpmoravia.cz
Znojmo
PTÁÈEK a.s.
515222110
515221793
[email protected]
Kotkova 3582//19
669 02
www.ptacek.cz
Znojmo
Richter + Frenzel, s.r.o.
606777763
[email protected]
Dobšická 17
670 21
www.richter-frenzel.cz
20-20
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Olomoucký kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Hranice
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
577110649
581602971
[email protected]
Potštátská 613
(areál Synergies
Log)
753 01
www.gcskupina.cz
Olomouc
K.T.O. International s.r.o.
585246552
603521161
585225773
[email protected]
Lazecká 70a
772 00
www.kto.cz
Olomouc
PTÁÈEK a.s.
585315922
585311545
[email protected]
Sladkovského 40
783 71
www.ptacek.cz
Olomouc
PUMPA, a.s.
585226892
585229180
[email protected]
Støední
779 00
Novosadská 10/18
www.pumpa.cz
Olomouc
Richter + Frenzel, s.r.o.
585221755
725705804
585221637
[email protected]
Babíèkova 6
www.richter-frenzel.cz
Olomouc
T.Z.B.
772 00
733747957
585412804
[email protected]
Stoupkova 978
779 00
Olomouc-Hodolany GIENGER spol. s r.o.
Obchodní středisko
585316641
585316644
[email protected]
Holická 49a
772 00
www.gcskupina.cz
Pøerov
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
577110645
581735345
[email protected]
Polní ulice 2818/7
750 00
www.gcskupina.cz
Pøerov
Richter + Frenzel, s.r.o.
602571953
[email protected]
9.kvìtna 2452
750 31
www.richter-frenzel.cz
Prostìjov
GAS CENTRUM spol. s r.o.
582341481
582334781
[email protected]
Újezd 9A
796 01
www.gascentrum.cz
Prostìjov
GIENGER spol. s r.o.
577110647
Expresssamoobslužný sklad
582332496
[email protected]
Vrahovická 57
796 24
www.gcskupina.cz
Prostìjov
PTÁÈEK a.s.
582336180
582336182
[email protected]
Brnìnská 4498/67 796 01
Prostìjov
T.Z.B.
739531068
582334652
[email protected]
Olomouká
4488/109a
796 01
Prostìjov - Kralice na BOSCH TERMOTECHNIKA
Hané
s.r.o.
582302911
582302930
[email protected]
Háj 327
798 12
www.buderus.cz
Šternberk
KVART-CZ s.r.o.
585387269
585387269
[email protected]
Dvorská 25
785 01
www.kvart-cz.eu
Šternberk
SELM Morava s.r.o.
585012030
585004872
585004868
[email protected]
Olomoucka 203
785 01
www.selm-morava.cz
Šumperk
GIENGER spol. s r.o
Expresssamoobslužný sklad
547425169
583285008
[email protected]
Nám. Jana Zajíce 12 787 01
www.gcskupina.cz
Šumperk
MAREGS spol. s r.o.
583215359
583215359
[email protected]
Jiøího z
Podìbrad 29
787 01
www.maregs.cz
583285049
Šumperk
PTÁÈEK a.s.
583285047
Šumperk
Richter + Frenzel, s.r.o.
602302095
Šumperk
Tespo-Topenaøské
centrum s.r.o.
583215540
Unièov
UNI-THERM Bìhùnek s.r.o.
585002447
773569749
www.ptacek.cz
[email protected]
Jeremenkova 13
787 01
www.ptacek.cz
[email protected]
Blanická 10
787 01
www.richter-frenzel.cz
583280885
[email protected]
8. kvìtna 2952/24
787 01
www.tespo-su.cz
585054447
[email protected]
Šternberská 503
783 91
www.uni-therm.com
20-21
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Zlínský kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Bøeznice u Zlína
PTÁÈEK a.s.
577991393
577991000
[email protected]
Marušky 550
760 01
www.ptacek.cz
Hulín
KTO Haná, spol. s r.o.
573351302
573351606
[email protected]
Sv. Anny 931
768 24
www.kto-hulin.cz
Kromìøíž
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
577110644,
573333875
[email protected]
Hulínská 2342
767 60
www.gcskupina.cz
Kromìøíž
KTO Haná, spol. s r.o.
573344805
573345780
[email protected]
Husovo
nám. 271/11
767 01
www.kto-hulin.cz
Kromìøíž
PTÁÈEK a.s.
573339250
573339252
[email protected]
Jožky Silného 2684 767 01
www.ptacek.cz
Napajedla
GIENGER spol. s r.o.
Správa a logistické centrum
577110611
577110659
[email protected]
Kvítkovická 1633
763 61
www.gcskupina.cz
Rožnov p.
Radhoštem
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
595245049
577110693
[email protected]
Pivovarská 30
756 61
www.gcskupina.cz
Slavièín
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
577110639
577001424
[email protected]
Družstevní
763 21
www.gcskupina.cz
Uherské Hradištì
PTÁÈEK a.s.
572508414
572508408
[email protected]@ptacek.cz
Průmyslová 1152
(areál TRADECO)
686 01
www.ptacek.cz
Uherské Hradištì
Wärme, spol.s.r.o.
572542122
739389401
[email protected]
Sady Malinovského 686 01
378
www.warme.eu
Uherské Hradištì Jarošov
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
577110641
572553852
[email protected]
Pivovarská 514
686 11
www.gcskupina.cz
Uherský Brod
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
577110646
572631078
[email protected]
U Koreènice 2518
688 01
www.gcskupina.cz
Uherský Brod
Richter + Frenzel, s.r.o.
604251656
[email protected]
Vlènovská 2512
688 01
www.richter-frenzel.cz
Uherský Ostroh
PTÁÈEK a.s.
572591185
572591185
[email protected]
Veselská 724
687 24
www.ptacek.cz
Valašské Meziøíèí
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
577110642
571616811
[email protected]
Mikoláše Alše 845
757 01
www.gcskupina.cz
Valašské Meziøíèí
PTÁÈEK a.s.
571612007
571612025
[email protected]
40. pluku 1379
757 01
www.ptacek.cz
[email protected]
Hutník 1048
698 01
www.gcskupina.cz
571410184
[email protected]
Rokytnice 462
755 01
www.gcskupina.cz
571412037
571412255
571412255
[email protected]
Rokytnice 332
755 01
www.richter-frenzel.cz
VTP servis
576777223
576777223
[email protected]
nám. T.G. Masaryka 761 36
1281
www.suntoc.cz
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
577110643
577101039
[email protected]
Cecilka 228
www.gcskupina.cz
Veselí nad Moravou GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
577110656
Vsetín
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
577110648
Vsetín
Richter + Frenzel, s.r.o.
Zlín
Zlín-Pøíluky
10
11
12
13
14
20-22
Internet
www.honeywell.cz/acs
760 01
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Moravskoslezský kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Bohumín
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
595245058
596011965
[email protected]
Ès. Armády 360
735 81
www.gcskupina.cz
Bruntál
GIENGER spol. s r.o
Expresssamoobslužný sklad
547425165
577110694
[email protected]
Tø. Práce 1198/11
792 01
www.gcskupina.cz
Bruntál
Richter + Frenzel, s.r.o.
554793012
554793013
554793011
[email protected]
Žlutý kopec 23
792 01
www.richter-frenzel.cz
Èeský Tìšín
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
595245059
558712286
[email protected]
Továrni 1030/41
737 01
www.gcskupina.cz
Èeský Tìšín
M9 spol. s r.o.
558711145
736764676
558713875
Tovární 1949/11
737 01
www.m9.cz
Frýdek-Místek
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
595245053
558622906
[email protected]
Pøiborská 1585/12 738 01
www.gcskupina.cz
Frýdek-Místek
PTÁÈEK a.s.
558404011
558404015
[email protected]
Pionýrù 839
(areál SELIKO)
738 01
www.ptacek.cz
Havíøov-Bludovice
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
595245056
596881322
[email protected]
Na Statku 1
736 01
www.gcskupina.cz
[email protected] , [email protected]
Havíøov-Mìsto
DaSt Inpo group s.r.o.
734230771
[email protected]
Palackého 689/2
736 01
www.dastinpo.cz
Jablunkov
M9 spol. s r.o.
733641468
[email protected]
Návsí (areál KB
Stavebniny)
739 91
www.m9.cz
Karviná
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
595245057
596314301
[email protected]
Bohumínská 404/14 735 06
www.gcskupina.cz
Karviná
INPO Trading, spol. s r.o.
596312684
596314914
596311245
[email protected]
Nádražní 916/11
www.inpotrading.cz
733 01
Karviná
PTÁÈEK a.s.
596321675
596321676
[email protected]
Lešetínská 958/47 733 01
www.ptacek.cz
Krnov
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
595245055
554625335
[email protected]
Petrovická 363/61
ww.gcskupina.cz
Nový Jièín
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
595245054
556756294
[email protected]
Sv. Èecha 2088/13 742 42
www.gcskupina.cz
Opava
Elektrofirma Pavelek spol.
s r.o.
553794316
608482002
553794492
[email protected]
Ostravská 54
www.pavelek.cz
Opava
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
595245050
553610790
[email protected]
Krnovská 159/110 746 01
Opava
PTÁÈEK a.s.
553759621
553759631
[email protected]
Jiráskova 4
Ostrava
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
702003598
[email protected]
Novináøská 1254/7 709 00
www.buderus.cz
Ostrava
PTÁÈEK a.s.
595690011
590690090
[email protected]
Nad Porubkou
2278/31A
www.ptacek.cz
Ostrava
Richter + Frenzel, s.r.o.
596632070
606713665
596617985
[email protected]
Slovenská 1085/1a 702 00
www.richter-frenzel.cz
Ostrava
Wrme spol. s r.o.
596718925
774714718
596721147
[email protected]
Krmelinská 40
720 00
www.warme.eu
Ostrava
VIATHERM spol. s r.o.
555120055
602530228
[email protected]
Varšavská 570/40
709 00
www.viatherm.cz
Ostrava-Kunèièky
GIENGER spol. s r.o.
Logistické centrum
596229071
596229079
[email protected]
Rajnochova 655/
186
718 00
www.gcskupina.cz
Ostrava-Kunèièky
K.T.O. International s.r.o.
596117612
603841217
596110176
[email protected]
Vratimovská 624/11 718 00
www.kto.cz
Ostrava-Zábøeh
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
595245052
596710123
[email protected]
Øíèní 15
700 30
www.gcskupina.cz
Tøinec
GIENGER spol. s r.o.
Expresssamoobslužný sklad
595245051
558339781
[email protected]
1. máje 123
739 61
www.gcskupina.cz
Tøinec
PTÁÈEK a.s.
558339550
558320166
[email protected]
Oldøichovice 867
739 61
www.ptacek.cz
794 01
747 70
746 01
708 00
www.gcskupina.cz
www.ptacek.cz
N
20-23
Reklamaèní øád
1. Všeobecné ustanovení a vymezení pojmù
Tento reklamaèní øád je zpracován dle zákona è. 89/2012 Sb., Obèanského zákoníku v
úèinném znìní a upravuje zpùsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnìní
nároku ze záruky.
Prodávající: Honeywell, spol. s r.o., V Parku 2236/18, 148 00 Praha 4, IÈ: 18627757
Kupující: je subjekt, který má s prodávajícím uzavøenou Rámcovou kupní smlouvu
nebo jinou formu smluvního vztahu.
2
2. Délka záruky
3
Záruèní doba zaèíná dnem pøevzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuøe.
Faktura zároveò slouží jako záruèní list na všechno zboží u nás zakoupené. Záruèní doba
je stanovena na 24 mìsícù. Vyjímku mùže tvoøit zboží prodávané ve speciálních akcích.
4
3. Odpovìdnost za jakost a zákonná práva z vad
Záruka za jakost
Pokud má pøevzaté zboží nedostatky (napø. nemá sjednané nebo oprávnìnì
oèekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému úèelu, není kompletní,
neodpovídá jeho množství nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i
pøedsmluvním parametrùm), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující mùže u prodávajícího uplatnit bìhem záruèní doby podle svého požadavku
nárok na bezplatné odstranìní vady nebo na pøimìøenou slevu z ceny; není-li to povaze
vady neúmìrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbyteèného odkladu), lze uplatnit
požadavek na dodání nové vìci bez vad nebo nové souèásti bez vad, týká-li se vada
pouze této souèásti.
Není-li oprava nebo výmìna zboží možná, na základì odstoupení od smlouvy mùže
kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Bìhem šesti mìsícù od pøevzetí zboží
se pøedpokládá, že vada zboží existovala již pøi pøevzetí zboží.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míøe dosavadního
používání nebo opotøebení. U vìcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za
vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výmìnu má kupující v tìchto
pøípadech právo na pøimìøenou slevu.
5
6
7
8
Zákonná práva z vad
V této lhùtì mùže kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady,
která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou èi neodstranitelnou):
9
• odstranìní vady dodáním nové vìci bez vady nebo dodáním chybìjící vìci;
• bezplatné odstranìní vady opravou;
• pøimìøenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základì odstoupení od smlouvy.
10
Podstatné je takové porušení smlouvy, o nìmž strana porušující smlouvu již pøi uzavøení
smlouvy vìdìla nebo musela vìdìt, že by druhá strana smlouvu neuzavøela, pokud by
toto porušení pøedvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou èi neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranìní vady anebo
pøimìøenou slevu z kupní ceny.
11
12
13
14
20-24
www.honeywell.cz/acs
Reklamaèní øád
Záruku nelze uplatnit v následujících pøípadech:
• vypršela u reklamovaného zboží záruèní doba pøede dnem uplatnìní
• vada vznikla nedodržením pokynù stanovených výrobcem
• vada vznikla provedením neoprávnìného zásahu do zboží èi jiných úprav bez svolení výrobce
• vada vznikla zapojením do elektrické sítì neodpovídající pøíslušné normì
• zboží bylo poškozeno živly
• u položek, které jsou dodávány se zbožím nebo softwarem jako preventivní ochranné prostøedky
nebo které jsou aplikované èi nainstalované pro ochranné úèely
• opotøebení zboží pøimìøené dobì a zpùsobu jeho používání
• pøipojení nebo užívání zboží nebo softwaru s jakýmkoli nekompatibilním zbožím, softwarem
• èi pøídavnými zaøízeními
4. Vyøízení reklamace
Místem uplatnìní reklamace je urèená provozovna prodávajícího. Pøi zasílání výrobku k
reklamaci poštou nebo pøepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby
zboží bylo zabaleno do vhodného a dostateènì chránícího obalového materiálu,
vyhovujícího nárokùm pøepravy. K reklamovanému výrobku je nutno pøiložit vyplnìný
reklamaèní protokol se všemi náležitostmi. Tento reklamaèní protokol je dostupný na
našich internetových stránkách www.honeywell.cz/home/. Bez tohoto øádnì
vyplnìného protokolu bude zboží vráceno zpìt na náklady kupujícího. Reklamace bude
vyøízena bez zbyteèného odkladu do 30-ti kalendáøních dnù ode dne doruèení
reklamace. Prodávající vydá spotøebiteli písemné potvrzení o provedení opravy,
pøípadnì o výmìnì vadného zboží za nový výrobek. Pro pøípad zamítnuté reklamace
prodávající spotøebiteli vydá písemné zdùvodnìní tohoto zamítnutí.
5. Závìreèné ustanovení
Tento reklamaèní øád nabývá úèinnosti dnem 1. 1. 2014. Zmìny reklamaèního øádu
vyhrazeny. Na ostatní blíže nespecifikované události se vztahují Všeobecné obchodní
podmínky spoleènosti Honeywell s.r.o., které jsou vystaveny na internetových stránkách
http://www.honeywell.cz/home/Odb.clanky/CZ_VOP.pdf/.
20-25
20-26
www.honeywell.cz/acs
‡ Technické informace
‡ Návod na montáž a
obsluhu
‡ CAD-výkresy
‡ Texty specifikací
‡ Fotografie výrobků
‡ Výběrové program
www. honeywell.cz
sídlo firmy:
Honeywell s.r.o.
Environmental Controls
V Parku 2326/18
148 00, Praha 4, Česká Republika
Tel.: +420 242 442 111
Fax.: +420 242 442 282
Kancelář Morava:
Jiřího z Poděbrad 29, Šumperk 787 01
Tel./fax: +420 583 211 404
www.honeywell.cz

Podobné dokumenty

Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN

Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN vedoucí sekce Velké regulace Ing.Vladimír Žaludek

Více

Ceník 2015 - Honeywell CZ

Ceník 2015 - Honeywell CZ 1 mbar 1 mbar 1 Pa 1 MPa 1 bar 1 kPa 10 m H2O

Více

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro Ceny jsou kalkulovány pøi devizovém kurzu stanoveného ke dni 1. 1. 2012. Dojde-li v prùbìhu roku ke zmìnì kurzu o více jak 5%, nebo ke zmìnám výrobních cen, firma

Více

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro Více informací naleznete na internetových stránkách: www.honeywell.cz/combush/

Více

Výběr z ceníku divize Environmental Controls pro

Výběr z ceníku divize Environmental Controls pro • Øídicí jednotka obsahuje velký pøehledný dotekový displej

Více

Servis CD FELICIA

Servis CD FELICIA .P~ehled.do_~at~ù Dllenska

Více

Novinky - Honeywell CZ

Novinky - Honeywell CZ Ing. Miloš Hoff, PhD.

Více