11 - G IMPULS Praha spol. s ro

Transkript

11 - G IMPULS Praha spol. s ro
Geotechnické problémy líniových stavieb, Bratislava 30.- 31. máj 2011
NEDESTRUKTIVNÍ GEOFYZIKÁLNÍ METODY PRO PRŮZKUMY
DEFEKTŮ NA ŽELEZNIČNÍCH TRATÍCH (VÝSLEDKY
EVROPSKÉHO PROJEKTU INNOTRACK)
NON-DESTRUCTIVE GEOPHYSICAL METHODS FOR INVESTIGATIONS
OF TRACK DEFECTS (RESULTS OF INNOTRACK EUROPEAN
PROJECT).
Jaroslav Bárta 1
Vojtěch Beneš 1
Dušan Dostál 1
Michal Tesař 1
ABSTRAKT
Článek prezentuje možnosti použití vybraných geofyzikálních metod v železničním
stavitelství. Geofyzikální metody jsou použity pro sledování fyzikálních polí. Naměřená data
jsou interpretována s cílem stanovení geotechnických podmínek železničního spodku a jeho
okolí. Geofyzikální metody byly čas od času používány na evropských železničních tratích i
v minulosti. Text uváděný níže vychází zejména z měření prováděných pro projekt
INNOTRACK (6. rámcový projekt EU) na lokalitách v České republice, Francii, Španělsku a
Švédsku. Geofyzikální výzkum ukázal, že geofyzikální metody jsou schopny spolehlivě,
rychle, podrobně a relativně levně informovat o problematických úsecích trati. Efekt použití
geofyzikálních metod může být umocněn dlouhodobým monitoringem poškozených
traťových úseků.
ABSTRACT
The article presents possibilities of application of selected geophysical methods in railway
engineering. Geophysical methods are used to observe a physical field. The measured data are
interpreted in order to provide findings on geotechnical condition of railway substructure and
its surroundings. Geophysical methods have been unsystematically applied on European
railways in the past. The text below is supported mainly by the measurements performed
under the INNOTRACK (6th Frame Project EU) projects at the sites in the Czech Republic,
France, Spain and Sweden. The geophysical testing has proved that the geophysical methods
can reliably, quickly, in detail and at a relatively low cost inform about problematic zones of
the track. The effect of the geophysical application can be enhanced by long-term monitoring
of defective track segments.
1. Úvod
G IMPULS Praha spol. s r.o. dostala příležitost podílet se na rozsáhlém evropském programu
(6. Rámcový program EU), který řešil snížení nákladů na údržbu železničních tratí. V tomto
programu byla i kapitola věnována problematice geotechnických výzkumů. V rámci této
kapitoly pak G IMPULS Praha zodpovídal za problematiku aplikace geofyzikálních metod.
1
G IMPULS Praha spol. s r.o., Přístavní 24, 170 00 Praha 7, [email protected], tel. a fax:+420 26671277
Zmiňovaný projekt má acronym INNOTRACK. V rámci projektu byly provedeny testovací
geofyzikální práce ve čtyřech evropských zemích. Cílem prací bylo jednak prověřit možnosti
geofyzikálních metod jako takových a dále získat poznatky, nakolik lze zobecnit zkušenosti s
aplikací geofyzikálních měření v různých geologických podmínkách a při dodržení
bezpečnostních a organizačních předpisů různých železničních správ.
Geofyzikální metody byly testovány na následujících lokalitách:
Česká republika:
Lipník nad Bečvou,
Polousí,
Běchovice.
Španělsko:
Lleida
Švédsko:
Torp
Dva zkušební úseky u Borlänge
Francie
Montmélian
Geofyzikální metody mají ráz metod nedestruktivních, které nenarušují životní prostředí. Jsou
neinvazivní, tj. nekladou si při průzkumných pracích nároky na zásah do konstrukce
železničního tělesa. Jinými slovy, v principu při měření nedochází k požadavkům na kopné
práce, k přípravě přístupových cest pro dopravu přístrojů na lokalitu a podobně. Geofyzikální
aparatury jsou snadno přenosné vlastní silou geofyzikálních pracovníků. Geofyzikální
průzkum lze organizovat tak, aby nedocházelo k výlukám na železniční trati. Je samozřejmě
výhodou, když je geofyzikální průzkum zorganizován tak, aby byl zařazen do harmonogramu
údržby na trati, které bývají spojeny s dopravními výlukami. V tomto případě je možno
provádět geofyzikální průzkum komplexněji a také bezpečnost provozu je zajištěna s větším
komfortem. V zásadě však, na rozdíl od jiných geotechnických zkoušek a testů, zastavení
provozu geofyzika nevyžaduje. Geofyzikální metody sledují různá fyzikální pole a získané
výsledky měření mohou být interpretovány tak, aby poskytly informace o geologické stavbě
území, popřípadě aby poskytly poznání o geotechnických vlastnostech zkoumaného místa.
Prakticky na všech proměřovaných lokalitách byla aplikována metoda refrakční seismiky,
seismické tomografie, odporové tomografie a gravimetrie. Měření bylo vesměs uspořádáno
tak, že byly vytýčeny dva základní podélné profily po stranách železniční trati. Na těchto
profilech byly aplikovány všechny výše zmíněné geofyzikální metody. Pro zjištění situace v
místech kolejnic byla použita metoda seismické tomografie. Ta byla prováděna tak, že na
jednom z dvojice základních profilů byly situovány seismické geofony a na druhém profilu
byly buzeny seismické rozruchy. Tím bylo dosaženo, že byly získány informace o
seismických rychlostech i z míst, kam nebylo možno z bezpečnostních důvodů během
dopravního provozu vstupovat. Pokud mohla být provedena i traťová uzávěra, byl situován
také jeden geofyzikální profil přímo v ose kolejiště. Na tomto profilu bylo měřeno metodou
gravimetrickou a seismickou (hlavně seismická refrakce).
Na obr. 1 uvádíme charakteristický obrázek činnosti geofyzikální skupiny při měření na
železniční trati.
Obr. 1. Montmélian, Francie. Kladivová seismika (aparatura Terraloc Mk-6) měřená na
profilu podél trati. Vpředu vlevo mikrogravimetr CG-5.
Měření byla realizována moderními geofyzikálními aparaturami, viz následující přehled:
seismická aparatura Terraloc Mk 6, v. 2.1, verze 48 kanálů (ABEM, Švédsko),
multielektrodová odporová aparatura ARS-200E (GF Instruments, Česká republika),
gravimetr CG-5 (Scintrex, Kanada).
Zpracování naměřených dat proběhlo zejména s využitím následujícího softwaru, který se pro
dané úkoly plně osvědčil:
Reflex W (Sandmeier, Německo – zpracování seismických dat),
Res 2DInv (Locke, USA – zpracování odporových dat),
MAG (Geofyzika a.s., Česká Republika - zpracování gravimetrie),
Excel (správa databází),
Surfer 9 (grafická zpracování),
Grapher 7 (grafická zpracování).
2. Příklady dosažených výsledků
2.1 Běchovice – monitoring seismických rychlostí.
Na lokalitě Běchovice byla využita příležitost, že při rekonstrukci železničního koridoru bylo
možno vložit přímo do konstrukční vrstvy fortikované 3% vápna seismické snímače
(geofony) a sondy pro měření permitivity prostředí. Měřící čidla byla později zakryta dalšími
konstrukčními vrstvami včetně položení kolejového lože. V současné době je možno
průběžně monitorovat, nakolik se charakter konstrukční vrstvy s vápnem mění. Na začátku
sledování je zřetelná výrazná změna v rychlostech v době ukončování základních chemických
procesů. V průběhu dalšího období jsou však sledovatelné i drobnější lokální změny (projev
pronikání vlhkosti do konstrukční vrstvy ?!). Závěr z našeho monitoringu je ten, že
konstrukční vrstvy fortifikované vápnem nemusí udržet plánované geomechanické vlastnosti,
pokud do nich může pronikat voda. Výsledky měření jsou uvedeny na obr. 2.
2.2 Lleida – Španělsko. Průzkum železničního náspu v havarijním stavu.
Na lokalitě nedaleko města Lleida ve Španělsku byla úspěšně použita metoda odporové
tomografie při studiu železničního náspu, který se dostal do havarijního stavu. Násep byl
později sanován. Jednou z příčin komplikací se stabilitou náspu je intenzivní zavlažování
hospodářské půdy v těsném sousedství železničního tělesa. Zemědělská činnost se projevuje
střídáním úrovně hladiny podzemní vody. Podzemní těsnící clona, která má za úkol oddělit
základy železničního tělesa od okolí, již zřejmě neplní dobře svou úlohu. Na následujícím obr.
3 jsou příklady odporových řezů, které přítomnost těsnící clony detekují, stav clony se však s
místem mění.
2.3 Lipník nad Bečvou – Česká republika. Traťový úsek s deformacemi kolejnic.
Na lokalitě Lipník nad Bečvou (Česká Republika) vznikají deformace (vlnění) kolejnic, a to
zejména v místech, kde trať probíhá zářezem. Geofyzikální měření metodou odporové
tomografie upozornilo zejména na skutečnost, že trať prochází územím se spraší (nízké
odpory kolem 10 ohmm). Spraše se vyznačují nízkými měrnými odpory, jsou namrzavé a
objemově nestálé. Vlastní svahy zářezů byly zřejmě v minulosti postupně dobudovávány
cizorodými zeminami (navážkami), což se projevuje přítomností vyšších měrných odporů.
Svahy zářezů jsou místy náchylné ke svahovým pohybům. Situaci dokumentují dva odporové
řezy (profily byly vedeny příčně po svahu a kolmo k trati) zobrazené na obr. 4.
2.4 Montmélian-Francie. Seismická tomografie.
Na obr. 5 je uvedena ukázka aplikace seismické tomografie mezi dvěma rovnoběžnými
profily. Profily byly vedeny po levém a pravém okraji kolejiště. Měření uspořádané tímto
způsobem dovoluje provádět průzkum i tam, kde projíždějí vlaky. Tímto uspořádáním lze
tedy měřit i v místech, kde není možné přerušení dopravy. Měření proběhlo na lokalitě
Montmélian ve Francii. Linie geofonů a seismických rozruchů jsou umístěny po levé a pravé
straně kolejiště. Místa zvýšených rychlostí představují oblasti s vyšším zhutněním podloží.
Oblasti snížených rychlosti jsou méně zhutněné.
Obr. 2: Monitorování seismických rychlostí konstrukční vrstvy v podloží kolejové trati.
Běchovice.
Obr. 3 : Charakteristické odporové řezy z lokality Lleida (Španělsko).
Obr. 4: Charakteristické odporové řezy z lokality Lipník nad Bečvou (Česká republika).
Nejtmavší tony v hlubších částech ilustrací odpovídají spraším. Další pásma odpovídají
vyšším odporům. Na patách svahů se projevují náznaky smykových ploch (válcovité tvary
rozhraní).
Obr. 5: Příklad seismické tomografie. Železniční trať u města Montmélian ve Francii.
2.5 Lipník nad Bečvou – Česká republika. Mikrogravimetrické měření.
Výzkumy v rámci projektu Innotrack prokázaly použitelnost měření metodou gravimetrickou
(přesněji mikrogravimetrií). Tíhová měření jsou schopna zejména vymezit místa s
nedostatkem hmot, tj. například náspy se zvýšenou porózitou nebo přítomností dutin. Na obr.
6 je uvedena mapa izolinií residuálních Bouguerových anomálií z lokality Lipník nad Bečvou.
Oblasti s negativními anomáliemi se většinou shodují s místy, kde jsou zaznamenány
problémy s deformacemi kolejnic. Měření zjistilo, mimo jiné, zejména výraznou anomálii
v okolí souřadnic x=400 a y=8. Toto místo se shoduje s místem, kde dochází k časté opravě
podloží (podbíjení kolejnicového lože.). Odporový řez vedený v tomto místě zaznamenal také
indicie sesuvných pohybů ve svahu zářezu
Obr. 6: Příklad mikrogravimetrického měření. Lokalita Lipník na Bečvou. Drobné tečky
v poli izolinií jsou místa observačních bodů.
2.6 Geotechnická interpretace seismických dat
Důležitým výsledkem výzkumných prací v rámci projektu Innotrack byl závěr, že i v praxi lze
využít přímý vztah mezi velikostí šíření seismické vlny a modulem pružnosti. Tento vztah
vychází ze skutečnosti, že rychlost seismické vlny je funkcí modulu pružnosti, objemové
hmotnosti a Poissonova čísla. Na obr. 7 je uveden příklad přepočtového grafu mezi rychlostí
podélné seismické vlny a modulem pružnosti. Při aplikaci výše jmenovaného vztahu si je
nutno uvědomit, že zkoumané prostředí se chová poněkud rozdílně při malých, resp. velkých
deformacích. To znamená, že při malých energiích způsobujících deformaci horninového
prostředí (např. seismická metoda) získáme větší hodnotu modulu, než jak je tomu u aplikaci
velkých energií (například test s velkou zatěžovací deskou). Tento fakt není závadou pro
aplikaci seismické metody. Zjištěná závislost platí pro všechny typy testovacích metod.
Například je známý rozdíl mezi normou pro železniční a silniční stavitelství v České
republice, protože podmínky zatěžovacích zkoušek jsou v těchto normách popsány rozdílně.
Pro praktickou aplikaci výsledků seismických měření lze použít korekční vzorec (Masudův
vzorec), který moduly stanovené seismickou cestou koriguje na absolutní hodnoty
odpovídající například zkoušce se standardní zatěžovací deskou danou příslušným předpisem
železniční společnosti.
Obr. 7: Příklad přepočtu rychlosti šíření seismické podélné vlny prostředím na modul
pružnosti.
3. Závěr
Výsledkem prací na projektu Innotrack bylo zjištění, že použití geofyziky pro železniční
stavitelství je úspěšné a že lze geofyziku standardně využívat v komplexu průzkumných
metod. Geofyzikální průzkum nenaráží v zásadě ani na problémy spojené s rozdílnými
pravidly řízení provozu železničních tratí v různých státech EU. V důsledku těchto závěrů
byla vypracována směrnice vysvětlující, jak s geofyzikálním měřením nakládat, v jakých
případech ho používat a jaké nároky na odbornost geofyzikální skupiny jsou kladeny. V tomto
směru odkazujeme na link:
http://www.innotrack.net/results.html
Na této elektronické adrese jsou k dispozici všechny informace o výzkumném projektu
Innotrack a je zde ke stažení i realizační výstup (směrnice):
D2.15 GL Methodology of geophysical investigation of railway trac defects.
Poznamenáváme, že předobrazem pro evropskou verzi směrnice byly již dříve vydané
Pokyny pro použití nedestruktivních geofyzikálních metod v diagnostice a průzkumu tělesa
železničního spodku.
(Účinnost od 1. 1. 2006. Schváleno náměstkem GŘ pro dopravní cestu Správy železniční
dopravní cesty s. o. dne 8. 12. 2005 pod č.j. 5612/05-OP. Schváleno náměstkem pro dopravní
cestu GŘ Českých drah a. s. dne 2. 11. 2005 pod č.j. 60 975/2005.)
Tyto české pokyny byly vypracovány v zásadě stejným geofyzikálním týmem, jaký se podílel
na práci v rámci EU, a to na základě výzkumného úkolu, který probíhal v letech 2001 až 2003
a byl financován Ministerstvem dopravy ČR.
Poznamenáváme, že v rámci projektu Innotrac nebyla řešena problematika spojená
s radarovým měřením na železničních tratích. Radarový průzkum byl řešen v jiných
projektech, např. SAFE RAIL Project (EC FP6 Contact No TST3-CT-2003-506218); 2008).
Podle zkušeností autorů zde předkládaného článku mají radarová měření zejména význam pro
rychlé proměření a následné monitorování delších traťových úseků a pro studium mělkých
povrchových vrstev (konstrukční vrstvy uložené pod kolejovým ložem).
Doporučená literatura k tématu článku:
1. Barton N, editor. Rock quality, seismic velocity, attenuation and anisotropy.
London: Taylor & Francis Group; 2007.
2. Bárta J, Beneš V. Geophysical measurement for railway engineering. 7th Meeting of
environmental and engineering geophysics, Birmingham; 2001
3. Bárta J. et al. Utilization of geophysical measurements for testing of condition of
railway lines of the Czech Railways. Project CE 803130122. Funded by the Ministry
of Transport of the Czech Republic; 2003. Available from:
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=CE803130122
4. Bláha P, Müller K. Geophysical monitoring as an information source of rock massif
behaviour. Acta Montanistica Slovaca. 2008
5. Butler DK, editor. Near-Surface Geophysics.Tulsa, Oklahoma:SEG; 2005
6. Boganik GN, Gurvic II. Seismorazvedka. Russia,Tver AIS; 2006.
7. Kelly WE, Mareš S, Karous M. Applied geophysics in hydrogeological and
engineering practice. Developments in Natural Science 44. Netherlands: Elsevier
Science Publishers B.V. ; 1993.
8. Mareš S, editor. Introduction to applied geophysics. Kluwer Academic Publishers;
1984.
9. Selig T, Smith SS, Olhoeft GR. Ground Penetrating Radar for Railway Substructure
Condition Assessment. Bentley System, Incorporated. 2006, Avallable from:
http://www.iricen.gov.in/documents/shared/S2098854/ground_penetrating_radar_rail_
civil_whitepaper_eng_lores_106.pdf
10. Sussmann TR., Selig ET., Hyslip JP. Railway track conditions indicators from ground
penetrating radar. International Conference Railway Engineering No. 3; London.;
2003.
11. Telford WM., Geldart LP., Sheriff RE. Applied geophysics. Cambridge University
Press, Second edition; 1984.
12. SAFE RAIL Project (EC FP6 Contact No TST3-CT-2003-506218); 2008). Available
from: http://www.saferail-project.eu/index.html

Podobné dokumenty

Čtyřhodinový pracovní týden – T. Ferriss 1

Čtyřhodinový pracovní týden – T. Ferriss 1 Charity Navigator (www.charitynavigator.org) Firstgiving (www.firstgiving.com) http://www.justgiving.com Network for Good (www.networkforgood.org) erge Magazine (www.vergemagazine.com) Hands on Dis...

Více

217 gravimetrická mapa české republiky

217 gravimetrická mapa české republiky První ucelené gravimetrické mapování našeho státního území proběhlo v letech 1953 až 1961. Výsledkem těchto prací bylo sestavení Gravimet-

Více

Analýza rizik skládka odpadu „Za garážemi“ v k. ú. Mimoň

Analýza rizik skládka odpadu „Za garážemi“ v k. ú. Mimoň Společnost AECOM CZ předkládá výsledky geologicko-průzkumných prací realizovaných v prostoru skládky „Za garážemi“ v k. ú. Mimoň. Práce se uskutečnily na základě smlouvy o dílo 24085-1139 ze dne 22...

Více

Analýza rizik staré skládky odpadů „Za garážemi“ Město Mimoň

Analýza rizik staré skládky odpadů „Za garážemi“ Město Mimoň Společnost AECOM CZ předkládá výsledky geologicko-průzkumných prací realizovaných v prostoru skládky „Za garážemi“ v k. ú. Mimoň. Práce se uskutečnily na základě smlouvy o dílo 24085-1139 ze dne 22...

Více

HE02_M01-Geofyzika a geodynamika

HE02_M01-Geofyzika a geodynamika Teprve až o n kolik století pozd ji up esnil jeho p vodní p edstavu významn ji italský fyzik G. Galileii, který p i svých pokusech, zabývajících se problematikou volného pádu (díky jeho dost nep es...

Více