Základní prvky a principy české Klasifikace procedur

Transkript

Základní prvky a principy české Klasifikace procedur
Základní prvky a principy české Klasifikace procedur
Zasedání expertní rady projektu DRG Restart a zástupců referenční sítě nemocnic ČR 10. 6. 2015
Karolína Baloghová
NCSP
KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY PROCEDUR V EVROPĚ
NCSP
NCSP
NCSP
NCSP
NCSP
ACHI
OPCS‐4
ICD‐9‐CM
ICPM DE
ICD‐10‐PCS
OPS
SZV
ZZV
CCAM
CHOP
LK
ICD‐9‐CM
ICD‐9‐CM
ICD‐9‐CM
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
ACHI
ICPM
SWOT ANALÝZA MOŽNÝCH ŘEŠENÍ NAHRAZENÍ KLASIFIKAČNÍ ČÁSTI SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ
nepodléhá schválení expertní radou
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
SWOT
PŘEVZETÍ ZAHRANIČNÍHO SYSTÉMU VÝVOJ VLASTNÍHO SYSTÉMU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY
‐
Použitelnost klasifikace ověřena praxí
‐
Možnost kombinace různých principů z více zahraničních systémů
‐
Existence podpůrných kódovacích materiálů ověřených praxí
‐
Absence počátečních nepřesností a nejednoznačností spojených s vývojem nového systému
Přesná (autorská) znalost obsahu jednotlivých položek umožňující přesné mapování
‐
Přesná (autorská) znalost struktury systému včetně jeho limitací ‐
Vlastní odpovědnost za aktualizace (z hlediska termínu a obsahu)
‐
Nezávislost na jiných stranách
‐
‐
Předem známá rizika zavedení Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
SWOT
PŘEVZETÍ ZAHRANIČNÍHO SYSTÉMU VÝVOJ VLASTNÍHO SYSTÉMU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ SLABÉ STRÁNKY
‐
Závislost na správnosti překladu z cizího jazyka
‐
Závislost na správnosti provedení mapování na Seznam výkonů
‐
Závislost na správnosti pochopení struktury
‐
Závislost aktualizace na licenčních podmínkách
‐
Neznámé skryté limitace systému
‐
Vysoká časová a personální zátěž
‐
Použitelnost ověřena pouze u jednotlivých principů nikoli u systému jako celku
‐
Závislost na kvalitě provedeného testování
‐
Nedostatek zkušeností s vývojem nového klasifikačního systému
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
SWOT
PŘEVZETÍ ZAHRANIČNÍHO SYSTÉMU VÝVOJ VLASTNÍHO SYSTÉMU VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ PŘÍLEŽITOSTI
‐
Využití navázané spolupráce s druhou stranou v rozvoji systému úhrad i v jiných oblastech ‐
Navázaní úzké spolupráce s odbornou veřejností a její využití i v jiných oblastech
‐
Využití klasifikace pro mezinárodní srovnávání ‐
Formování vlastního know‐how
‐
Mezinárodní výměna zkušeností
‐
Vytvoření silného personálního a informačního zázemí pro kódování Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
SWOT
PŘEVZETÍ ZAHRANIČNÍHO SYSTÉMU VÝVOJ VLASTNÍHO SYSTÉMU VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ HROZBY
‐
Volba sytému nikoliv podle kritérií, ale dle
ochoty druhé strany jednat
‐
Nesprávné
odhadnutí
personálních potřeb
‐
Časově náročné jednání s druhou stranou a
obtížné plánování procesu z hlediska času
‐
Nepřesnosti a nejednoznačnosti spojené
s počáteční fází vývoje systému
‐
Nedostatečně provedený překlad z cizího
jazyka
‐
Nedůvěra odborné veřejnosti vůči systému
vyvinutému de novo
‐
Nesprávně provedené mapování na Seznam
výkonů
‐
Neochota podílet se na testování systému
v praxi
‐
Neochota druhé strany poskytovat podporu
systému v dalším období
‐
Nedodržení časového rámce z důvodu
nepředvídaných komplikací nebo špatného
odhadu časové náročnosti
‐
Omezené možnosti rozšiřitelnosti z důvodu
licenční smlouvy
‐
Neznámá rizika při implementaci
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
časových
a
SWOT analýza ‐ ZÁVĚR
Převzetí zahraničního systému klasifikace procedur přináší výhody v počátku procesu, z dlouhodobého hlediska představuje vývoj vlastní klasifikace stabilnější řešení, zejména co se týče pravidelných aktualizací, možnosti vytvoření národního zázemí kódování a formování národního know‐how.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
ZÁKLADNÍ PRINCIPY ČESKÉ KLASIFIKACE PROCEDUR
ke schválení expertní radou
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
USPOŘÁDÁNÍ KLASIFIKACE
POPIS POLOŽEK
OBSAH POLOŽEK STRUKTURA KLASIFIKACE
OBSAH KLASIFIKACE
POSTAVENÍ V SYSTÉMU ÚHRAD
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POSTAVENÍ V SYSTÉMU ÚHRAD
Princip nezávislosti Klasifikace procedur na systému úhrad zdravotní péče
Princip absence popisu atributů pro charakterizování služeb
OBSAH KLASIFIKACE
Princip úplnosti množiny položek Klasifikace procedur
Princip rozšiřitelnosti množiny položek Klasifikace procedur
STRUKTURA KLASIFIKACE
Princip multidimenzionality Klasifikace procedur
1. Zásada povinných dimenzí 2. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu
3. Zásada konstantního významu hodnot dimenzí OBSAH POLOŽEK Princip integrality obsahu položek Klasifikace procedur
Princip jednotné úrovně granularity položek Klasifikace procedur
Princip disjunkce obsahu položek Klasifikace procedur
POPIS POLOŽEK
Princip unikátnosti názvu položky Klasifikace procedur
Princip jednotné syntaxe názvu položek Klasifikace procedur
Princip jednotnosti používané terminologie
USPOŘÁDÁNÍ KLASIFIKACE
Princip nadstavbového uspořádání Klasifikace procedur
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POSTAVENÍ V SYSTÉMU ÚHRAD
Princip nezávislosti Klasifikace procedur na systému úhrad zdravotní péče
Princip absence popisu atributů pro charakterizování služeb
OBSAH KLASIFIKACE
Princip úplnosti množiny položek Klasifikace procedur
Princip rozšiřitelnosti množiny položek Klasifikace procedur
STRUKTURA KLASIFIKACE
Princip multidimenzionality Klasifikace procedur
1. Zásada povinných dimenzí 2. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu
3. Zásada konstantního významu hodnot dimenzí OBSAH POLOŽEK Princip integrality obsahu položek Klasifikace procedur
Princip jednotné úrovně granularity položek Klasifikace procedur
Princip disjunkce obsahu položek Klasifikace procedur
POPIS POLOŽEK
Princip unikátnosti názvu položky Klasifikace procedur
Princip jednotné syntaxe názvu položek Klasifikace procedur
Princip jednotnosti používané terminologie
USPOŘÁDÁNÍ KLASIFIKACE
Princip nadstavbového uspořádání Klasifikace procedur
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POSTAVENÍ V SYSTÉMU ÚHRAD
Princip nezávislosti
Klasifikace procedur na systému úhrad
V současné době platí, že pokud je výkon uvedený v Seznamu zdravotních výkonů, je hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zařazení nového výkonu často brzdí nebo zcela znemožňuje diskuse nad výší a podmínkami úhrady. Klasifikace procedur je ovšem v první řadě určena k popisu zdravotní péče Klasifikace procedur je
a) na systému úhrad zdravotní péče nezávislá b) vytvořením položky pro novou intervenci nevzniká automaticky nárok na její úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. KLASIFIKACE PROCEDUR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
SYSTÉM ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE
POSTAVENÍ V SYSTÉMU ÚHRAD
Princip absence popisu atributů pro charakterizování služeb
Klasifikace procedur neobsahuje popis atributů, typických pro charakterizování služeb.
Atributy pro charakterizování služeb jsou například:
• odbornost
• omezení místem • omezení maximální frekvencí • omezení počtu provedení daného výkonu • nejnižší přípustný stupeň erudice zdravotního pracovníka, který daný výkon smí provádět • počet bodů • délka výkonu v minutách
KLASIFIKACE PROCEDUR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
…tedy pravidla týkající se poskytování, vykazování a úhrady zdravotní péče
SYSTÉM ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE
POSTAVENÍ V SYSTÉMU ÚHRAD
Princip nezávislosti Klasifikace procedur na systému úhrad zdravotní péče
Princip absence popisu atributů pro charakterizování služeb
OBSAH KLASIFIKACE
Princip úplnosti množiny položek Klasifikace procedur
Princip rozšiřitelnosti množiny položek Klasifikace procedur
STRUKTURA KLASIFIKACE
Princip multidimenzionality Klasifikace procedur
1. Zásada povinných dimenzí 2. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu
3. Zásada konstantního významu hodnot dimenzí OBSAH POLOŽEK Princip integrality obsahu položek Klasifikace procedur
Princip jednotné úrovně granularity položek Klasifikace procedur
Princip disjunkce obsahu položek Klasifikace procedur
POPIS POLOŽEK
Princip unikátnosti názvu položky Klasifikace procedur
Princip jednotné syntaxe názvu položek Klasifikace procedur
Princip jednotnosti používané terminologie
USPOŘÁDÁNÍ KLASIFIKACE
Princip nadstavbového uspořádání Klasifikace procedur
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
OBSAH KLASIFIKACE Princip úplnosti množiny položek Klasifikace procedur
Klasifikace představuje úplný výčet všech procedur, které jsou nebo mohou být vykonávány ke dni počátku platnosti příslušné verze, v souladu se správnou lékařskou praxí České republiky, a to bez ohledu na jejich četnost, resp. frekvenci. Obsah Klasifikace procedur je v pravidelných intervalech aktualizován v souladu s novými poznatky. Pravidelná aktualizace brání:
a) potenciální stagnaci rozvoje zdravotní péče
b) potenciální deformaci klinických dat
SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI SPOLEČNOSTMI
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POSUZOVÁNÍ DŮKAZŮ KLINICKÉHO PŘÍNOSU OBSAH KLASIFIKACE Princip rozšiřitelnosti množiny položek Klasifikace procedur
Struktura Klasifikace procedur je navržena v souladu s potřebou její pravidelné aktualizace tak, aby na základě předem známých, veřejně přístupných a stálých pravidel, a v souladu s principem úplnosti množiny položek, bylo možné i nadále přidávat nové položky klasifikace a) transparentním způsobem
b) bez zásahu do struktury a principů klasifikace Princip minimalizuje míru nejasností prováděných změn.
PRAVIDLA
TRANSPARENTNOST
PŘEDVIDATELNOST
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
MINIM. NEJASNOSTÍ
POSTAVENÍ V SYSTÉMU ÚHRAD
Princip nezávislosti Klasifikace procedur na systému úhrad zdravotní péče
Princip absence popisu atributů pro charakterizování služeb
OBSAH KLASIFIKACE
Princip úplnosti množiny položek Klasifikace procedur
Princip rozšiřitelnosti množiny položek Klasifikace procedur
STRUKTURA KLASIFIKACE
Princip multidimenzionality Klasifikace procedur
1. Zásada povinných dimenzí 2. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu
3. Zásada konstantního významu hodnot dimenzí OBSAH POLOŽEK Princip integrality obsahu položek Klasifikace procedur
Princip jednotné úrovně granularity položek Klasifikace procedur
Princip disjunkce obsahu položek Klasifikace procedur
POPIS POLOŽEK
Princip unikátnosti názvu položky Klasifikace procedur
Princip jednotné syntaxe názvu položek Klasifikace procedur
Princip jednotnosti používané terminologie
USPOŘÁDÁNÍ KLASIFIKACE
Princip nadstavbového uspořádání Klasifikace procedur
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
STRUKTURA KLASIFIKACE Princip multidimenzionality Klasifikace procedur
Obraz fungování multidimenzionálního klasifikačního systému je tvořen třemi zásadami, které jsou vzájemně neoddělitelné:
A. Zásada povinných dimenzí B. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu
C. Zásada konstantního významu hodnot dimenzí klasifikace
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
STRUKTURA KLASIFIKACE A. Zásada povinných dimenzí – část 1
Aktuální verze Seznamu výkonů využívá pro třídění jednotlivých položek pouze jednu dimenzi,
kterou je autorská odbornost daného výkonu.
Nevýhody:
a) Autorská odbornost nepředstavuje atribut specifický pro výkon.
b) Monodimenzionální uspořádání klasifikace neumožňuje nahlížet na jednotlivé položky
více pohledy a vytvářet obsahově konzistentní podtřídy pro analytické účely.
Příklad
Při hodnocení vývoje pozdních komplikací diabetu je potřebné identifikovat pacienty,
u kterých byla provedena amputace na dolní končetině.
Pro výběr relevantních výkonů musíme – při kódování pomocí Seznamu výkonů – vybrat
jednotlivě všechny výkony, které představují amputaci na dolní končetině. Žádnou vlastnost kódu
výkonů ani klasifikační uspořádání Seznamu výkonů nemůžeme využít.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
STRUKTURA KLASIFIKACE A. Zásada povinných dimenzí – část 2
Jednotlivé procedury jsou v rámci klasifikace tříděny podle omezeného počtu předem
stanovených dimenzí, které reprezentují jejich vlastnosti.
Povinnými dimenzemi české Klasifikace procedur jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
kategorie procedur orgánová soustava cílový orgán
cíl procedury přístup Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
STRUKTURA KLASIFIKACE B. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu – část 1
Znaky kódu stabilně nabývají hodnot určitých dimenzí, jejichž význam je dán
jednotlivými číselníky dimenzí.
Příklad č. 1 ‐ struktura kódu francouzské CCAM:
1
ORGÁNOVÁ SOUSTAVA
2
ORGÁN 3
4
.
TYP ZÁKROKU
PŘÍSTUP
.
5
6
7
SUBKLASIFIKAČNÍ INFORMACE
Příklad č. 2 ‐ struktura kódu americké ICD‐10‐PCS:
1
2
3
4
5
6
7
SEKCE ORGÁNOVÁ SOUSTAVA
KLÍČOVÝ VÝKON
CÍLOVÝ ORGÁN
PŘÍSTUP
MATERIÁL / ZAŘÍZENÍ
KVALIFIKÁTOR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
STRUKTURA KLASIFIKACE B. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu – část 2
Příklad z francouzské CCAM:
Příklad č. 1
„Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie“ (kód výkonu GFFA013)
Struktura francouzského kódu:
Xxxx.999 – Orgánová soustava
XXxx.999 – Orgán
xxXx.999 – Typ zákroku
xxxX.999 ‐ Přístup
Význam hodnot dimenzí:
Pokud jsou pozice dimenzí (a jejich hodnoty) známé a neměnné, z kódu čteme:
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
G = Dýchací systém
(G)F = Plíce
F = Resekce
A = otevřený přístup
STRUKTURA KLASIFIKACE B. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu – část 3
Příklad z francouzské CCAM:
Příklad č. 2
„Énucléation de nodule de la glande thyroïde, par cervicotomie“ (kód výkonu KCGA001)
Struktura francouzského kódu:
Xxxx.999 – Orgánová soustava
XXxx.999 – Orgán
xxXx.999 – Typ zákroku
xxxX.999 ‐ Přístup
Význam hodnot dimenzí:
Pokud jsou pozice dimenzí (a jejich hodnoty) známé a neměnné, z kódu čteme:
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
K = Endokrinní systém
(K)C = Štítná žláza
G = odebrat/ extrahovat
A = otevřený přístup
STRUKTURA KLASIFIKACE B. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu – část 4
Příklad z americké ICD‐10‐PCS
Příklad č. 2
„Resection of Right Upper Lung Lobe, Open Approach“(kód procedury 0BTC0ZZ)
Struktura amerického kódu:
Význam hodnot dimenzí:
Xxxxxxx – Sekce výkonu
0 = Sekce konzerv. a chir. výkonů
xXxxxxx – Orgánová soustava
xxXxxxx – Klíčový zákrok
xxxXxxx – Orgán
xxxxXxx – Přístup
Pokud jsou pozice dimenzí (a jejich hodnoty) známé a neměnné, z kódu čteme:
B = Dýchací soustava
T = Resekce
C = Pravý horní plicní lalok
0 = Otevřený přístup
xxxxxXx – Přístroj, Materiál
Z = Žádný materiál či přístroj
xxxxxxX – Jiný kvalifikátor
Z = Žádný jiný kvalifikátor
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
STRUKTURA KLASIFIKACE C. Zásada konstantního významu hodnot dimenzí klasifikace – část 1
1) Dimenze Klasifikace procedur reprezentují významné vlastnosti procedur, podle kterých probíhá jejich třídění. 2) Hodnoty jednotlivých dimenzí jsou spravovány pomocí číselníků, které jsou vzájemně semi‐nezávislé a volně kombinovatelné. 3) Význam hodnot jednotlivých dimenzí je na hodnotách jiných dimenzí nezávislý
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
STRUKTURA KLASIFIKACE C. Zásada konstantního významu hodnot dimenzí klasifikace – část 2
Příklad z francouzské CCAM:
Příklad č. 1
„Échoendoscopie duodénale sans biopsie“ (kód procedury HGQJ002)
Příklad č. 2
„Dilatation d'une sténose iléale, par iléoscopie“ (kód procedury HGAE001)
„Résection segmentaire multiple de l'intestin grêle, par laparotomie“ (kód
Příklad č. 3
procedury HGFA004)
Ve francouzském systému klasifikace procedur má znak H dimenze „orgánová soustava“ v kombinaci se znakem G dimenze „orgán“ význam TENKÉ STŘEVO. Bez ohledu na cíl výkonu (endoskopie, dilatace, resekce), zůstává význam hodnot těchto dimenzí neměnný. Jedná se o důsledek nezávislosti číselníků „orgánová soustava“ a „orgán“ na číselníku „cíl výkonu“.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
STRUKTURA KLASIFIKACE C. Zásada konstantního významu hodnot dimenzí klasifikace – část 3
Příklad z americké ICD‐10‐PCS:
Příklad č. 1
„Resection of Right Lung, Open Approach“ (kód procedury 0BTK0ZZ)
Příklad č. 2
„Resection of Transverse Colon, Open Approach“ (kód procedury 0DTL0ZZ)
„Resection of Gallbladder, Percutaneous Endoscopic Approach“ (kód procedury
Příklad č. 3
0FT44ZZ)
V americkém systému klasifikace procedur má znak T dimenze „klíčový výkon“ hodnotu RESEKCE.
Bez ohledu na cílový orgán (plíce, tlusté střevo, žlučník) nebo přístup (otevřený, laparoskopický) zůstává význam hodnoty této dimenze neměnný. Jedná se o důsledek nezávislosti číselníku cíle intervence a číselníků cílového orgánu a přístupu. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
STRUKTURA KLASIFIKACE Princip multidimenzionality klasifikace ‐ shrnutí
SHRNUTÍ:
Princip multidimenzionality klasifikace je tvořen:
Povinnými dimenzemi, které reprezentují vlastnosti procedur a jsou vždy vyjádřeny na stejné pozici kódu. Každá dimenze nabývá hodnot, jejichž význam je neměnný a neovlivněný hodnotami jiných dimenzí. Multidimenzionální klasifikační systém
a) zvyšuje rychlost a přesnost kódování
b) umožňuje využití klasifikace pro různé analytické účely
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POSTAVENÍ V SYSTÉMU ÚHRAD
OBSAH KLASIFIKACE
STRUKTURA KLASIFIKACE
Princip nezávislosti Klasifikace procedur na systému úhrad zdravotní péče
Princip absence popisu atributů pro charakterizování služeb
Princip úplnosti množiny položek Klasifikace procedur
Princip rozšiřitelnosti množiny položek Klasifikace procedur
Princip multidimenzionality Klasifikace procedur
1. Zásada povinných dimenzí 2. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu
3. Zásada konstantního významu hodnot dimenzí OBSAH POLOŽEK Princip integrality obsahu položek Klasifikace procedur
Princip jednotné úrovně granularity položek Klasifikace procedur
Princip disjunkce obsahu položek Klasifikace procedur
POPIS POLOŽEK
Princip unikátnosti názvu položky Klasifikace procedur
Princip jednotné syntaxe názvu položek Klasifikace procedur
Princip jednotnosti používané terminologie
USPOŘÁDÁNÍ KLASIFIKACE
Princip nadstavbového uspořádání Klasifikace procedur
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
OBSAH POLOŽEK
Princip integrality obsahu položek Klasifikace procedur – část 1
Princip integrality má přinést odpověď na otázku: Co je obsahem jedné procedury?
Co je zahrnuto v jedné položce klasifikace?
Co má být kódováno jedním kódem?
DEFINICE ZÁKLADNÍ ENTITY KLASIFIKACE
Stávající vymezení hranic výkonů je uvedeno v jejich obecných pravidlech pro vykazování, které stanovují:
„Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykázaného výkonu“
Hranice jednoho výkonu tedy končí tam, kde začíná hranice jiného výkonu.
ALE… Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
OBSAH POLOŽEK
Princip integrality obsahu položek Klasifikace procedur – část 2
Příklad ze Seznamu zdravotních výkonů:
Příklad č. 1 "Nasoepifaryngoskopie rigidní optikou" (kód výkonu 71317)
Popis výkonů: „Včetně lokální anestezie“
Příklad č. 2 „Cystouretroskopie" (kód výkonu 76531)
Popis výkonů: „Diagnostická cystouretroskopie. Bez lokální anestezie.“ Příklad č. 3 "Resekce boltce s primární suturou" (kód výkonu 71519)
Popis výkonu: 0
Za jakých okolností je lokální anestezie považována za samostatný výkon a je kódována zvlášť?
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
OBSAH POLOŽEK
Princip integrality obsahu položek Klasifikace procedur – část 3
Základní entitou Klasifikace procedur je zdravotní intervence, provedená s jedním cílem. Automatickou součástí obsahu každé položky jsou všechny dílčí výkony, které k ní dle lege artis patří a které byly provedeny za účelem dosažení cíle hlavního zákroku. 1 CÍL
1 PROCEDURA
Řešení v Klasifikaci procedur:
Příklad
Zrušení srůstů v břišní dutině není kódováno zvlášť, pokud je nutnou (z okolností vyplývající) součástí výkonu resekce tenkého střeva. Naopak, zvlášť je výkon kódován za předpokladu, že srůsty způsobují snížení průchodnosti tenkého střeva a primárním cílem výkonu je jejich odstranění za účelem obnovy činnosti trávicího traktu. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
OBSAH POLOŽEK
Princip integrality obsahu položek Klasifikace procedur – část 4
1) Princip integrality je v rámci systému klasifikace uplatněn plošně a automaticky.
2) Klasifikace procedur nepracuje s tzv. registračními listy.
3) Pro upřesnění kódování je její součástí systém doplňkových informací, které po
vzoru Mezinárodní klasifikace nemocí budou poskytovat informace typu "patří
sem", "nepatří sem" i s odkazy na správné kódování
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
OBSAH POLOŽEK
Princip jednotné úrovně granularity obsahu položek Klasifikace procedur Klasifikace procedur zachovává jednotnou úroveň granularity obsahu položek, tedy jednotlivé procedury popisují zdravotní péči v obdobné úrovni detailu, ovšem vždy s ohledem na princip integrality procedur
Příklad odlišné granularity ze Seznam zdravotních výkonů:
Příklad č. 1
1 Odstranění tumoru hypofýzy transsfenoidálním přístupem (kód výkonu
56175)
1
Příklad č. 2 Kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu nebo 2 operace intrakraniálního aneurysmatu nebo 3 operace píštěle 4
karotidokavernosní intrakraniálně nebo hemisferektomie nebo 5
exstirpace korové jizvy nebo lobektomie pro epilepsii nebo rekonstrukční operace pro encefalokelu či 6 dekomprese zadní jámy (kód výkonu 56177)
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
OBSAH POLOŽEK
Princip disjunkce obsahu položek Klasifikace procedur V Klasifikaci procedur je minimalizován jakýkoliv obsahový překryv jednotlivých položek tak, aby nenastala situace, kdy by jeden zákrok s jedním cílem bylo, dle pravidel kódování procedur, možné kódovat dvěma odlišnými kódy.
Příklad obsahového překryvu výkonů ze Seznamu zdravotních výkonů:
Příklad č. 1
Příklad č. 2
Složitá operační artroskopie (kód výkonu 66039)
Rekonstrukční artroskopie složitá (kód výkonu 66041)
Operační artroskopie
Rekonstrukční artroskopie
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POSTAVENÍ V SYSTÉMU ÚHRAD
OBSAH KLASIFIKACE
STRUKTURA KLASIFIKACE
Princip nezávislosti Klasifikace procedur na systému úhrad zdravotní péče
Princip absence popisu atributů pro charakterizování služeb
Princip úplnosti množiny položek Klasifikace procedur
Princip rozšiřitelnosti množiny položek Klasifikace procedur
Princip multidimenzionality Klasifikace procedur
1. Zásada povinných dimenzí 2. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu
3. Zásada konstantního významu hodnot dimenzí OBSAH POLOŽEK Princip integrality obsahu položek Klasifikace procedur
Princip jednotné úrovně granularity položek Klasifikace procedur
Princip disjunkce obsahu položek Klasifikace procedur
POPIS POLOŽEK
Princip unikátnosti názvu položky Klasifikace procedur
Princip jednotné syntaxe názvu položek Klasifikace procedur
Princip jednotnosti používané terminologie
USPOŘÁDÁNÍ KLASIFIKACE
Princip nadstavbového uspořádání Klasifikace procedur
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POPIS POLOŽEK
Princip unikátnosti názvu položek Klasifikace procedur V Klasifikaci procedur neexistují žádné dva různé kódy procedur, jejichž název by byl shodný. Tedy nenastane situace, kdy by podle názvu procedury nebylo možné jednoznačně určit její kód. Příklad identického názvu ze Seznamu zdravotních výkonů:
Zobrazení cysty pomocí kontrastní látky
Příklad č. 1 Cystografie (kód výkonu 65931) ‐ orální a maxilofaciální chirurgie
Příklad č. 2 Cystografie (kód výkonu 89167) ‐ radiologie a zobrazovací metody
Vyšetření močového měchýře
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POPIS POLOŽEK
Princip jednotné syntaxe názvu položek Klasifikace procedur – část 1
V Klasifikaci procedur je v maximální možné míře využíván jednotný princip syntaxe názvů jednotlivých procedur, a to s ohledem na její srozumitelnost a jednoznačnost v praxi. Syntaxe zahrnuje:
a) pořadí pojmů
b) využívání logických operátorů, jako jsou pojmy "A", "NEBO" nebo znaky jako středník či čárka za slovem.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POPIS POLOŽEK
Princip jednotné syntaxe názvu položek Klasifikace procedur – část 2
Příklad nedodržení obsahu a pořadí informací v Seznamu zdravotních výkonů:
Příklad č. 1
Odstranění tumoru hypofýzy transsfenoidálním přístupem (kód výkonu 56175)
Příklad č. 2
Perkutánní výkon na Gasser. gangliu nebo kořene (kód výkonu 56171)
Příklad č. 3
Návrt a evakuace pro spontánní intracerebrální krvácení (kód výkonu 56161)
legenda barevného označení:
CÍL VÝKONU
CÍLOVÝ ORGÁN
PŘÍSTUP
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POPIS POLOŽEK
Princip jednotné syntaxe názvu položek Klasifikace procedur – část 3
Příklad neznámého významu logických operátorů v Seznamu zdravotních výkonů:
Příklad č. 1
„Kraniotomie a
((resekce), (případně
lobektomie pro tumor či metastázu)) nebo
operace intrakraniálního aneurysmatu nebo operace píštěle karotidokavernosní
intrakraniálně nebo hemisferektomie nebo exstirpace korové jizvy nebo lobektomie
pro epilepsii nebo rekonstrukční operace pro encefalokelu či dekomprese zadní jámy“
(kód výkonu 56177)
a) resekce provedená z jakéhokoliv důvodu nebo lobektomie provedená z důvodu onkologického
onemocnění
b) resekce nebo lobektomie, obě provedené z důvodu tumorózního ložiska.
Důsledkem dvou odlišných výkladů kódování je nepřesnost klinických dat, kdy jeden kód může
reprezentovat dvě podskupiny pacientů, přičemž možnosti jejich přesné identifikace z datové věty
jsou omezeny.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POPIS POLOŽEK
Princip jednotnosti používané terminologie V případě odborných pojmů je v Klasifikaci procedur využívaná jednotná terminologie, a pokud je potřeba, jsou uvedeny příslušné definice a zdrojová literatura. Příklad nejednotné terminologie v Seznamu zdravotních výkonů:
Příklad č. 1
"Zavřená repozice fraktury kůstek nosních" (kód výkonu 71653)
Příklad č. 2
"Otevřená repozice zlomeniny nosních kůstek" (kód výkonu 71655)
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
POSTAVENÍ V SYSTÉMU ÚHRAD
OBSAH KLASIFIKACE
STRUKTURA KLASIFIKACE
Princip nezávislosti Klasifikace procedur na systému úhrad zdravotní péče
Princip absence popisu atributů pro charakterizování služeb
Princip úplnosti množiny položek Klasifikace procedur
Princip rozšiřitelnosti množiny položek Klasifikace procedur
Princip multidimenzionality Klasifikace procedur
1. Zásada povinných dimenzí 2. Zásada konstantního významu jednotlivých pozic kódu
3. Zásada konstantního významu hodnot dimenzí OBSAH POLOŽEK Princip integrality obsahu položek Klasifikace procedur
Princip jednotné úrovně granularity položek Klasifikace procedur
Princip disjunkce obsahu položek Klasifikace procedur
POPIS POLOŽEK
Princip unikátnosti názvu položky Klasifikace procedur
Princip jednotné syntaxe názvu položek Klasifikace procedur
Princip jednotnosti používané terminologie
USPOŘÁDÁNÍ KLASIFIKACE
Princip nadstavbového uspořádání Klasifikace procedur
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
USPOŘÁDÁNÍ KLASIFIKACE
Princip nadstavbového systému uspořádání Klasifikace procedur – část 1
Příklad z francouzského CCAM:
Příklad č. 1
Příklad č. 2
Příklad č. 3
„Entérostomie cutanée, par laparotomie“ (kód procedury HGCA008)
„Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie“
(kód procedury HGLA001)
„Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct“ (kód procedury HGSA001)
Uspořádání podle hodnoty kódu: HGCA008
(…)
HGLA001
(…)
HGSA001
Abecední uspořádání: Entérostomie
(…)
Pose d'une sonde
(…)
Fermeture d'entérostomie
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
USPOŘÁDÁNÍ KLASIFIKACE
Princip nadstavbového systému uspořádání Klasifikace procedur – část 2
Nadstavbového uspořádání předchozího příkladu ve francouzském CCAM:
7. APPAREIL DIGESTIF (ZAŽÍVACÍ TRAKT)
7.3. ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE TUBE DIGESTIF (TERAPEUTICKÝ VÝKON NA STŘEVĚ)
7.3.4. ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'INTESTIN GRÊLE (TERAPEUTICKÝ VÝKON NA TENKÉM STŘEVĚ)
7.3.4.5. ENTÉROSTOMIE (ENTEROSTOMIE)
‐
HGCA008 ‐ Entérostomie cutanée, par laparotomie
‐
HGCC026 ‐ Entérostomie cutanée, par coelioscopie
‐
HGCH001 ‐ Jéjunostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique
‐
HGLA001 ‐ Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie
‐
HGMA001 ‐ Confection secondaire d'une iléostomie continente de Koch, par laparotomie
‐
HGSA001 ‐ Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ USPOŘÁDÁNÍ
ČESKÉ KLASIFIKACE PROCEDUR
nepodléhá schválení expertní radou
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Povinné dimenze české Klasifikace procedur
Při výběru reprezentativních vlastností procedur, dimenzí klasifikace, je kladen důraz
zejména na jejich:
a) univerzálnost – tj. možnost jejich uplatnění v co nejširším spektru procedur, včetně
těch, které budou v budoucnu do lékařské praxe zavedeny
b) specifičnost ‐ tj. schopnost prostřednictvím jednotlivých dimenzí vyjádřit
charakteristické vlastnosti procedur.
Návrh povinných dimenzí:
•
•
•
•
•
Kategorie Orgánová soustava Cílový orgán
Cíl procedury
Přístup
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Dimenze „orgánová soustava“ a „cílový orgán“
Jednotlivé hodnoty znaků jsou
přidělovány oblastem nebo tělním
strukturám v kaudálním směru, resp.
v aborálním směru v případě trávicí
trubice a ve směru distálním v případě
končetin. Pokud jedna procedura
zahrnuje více orgánů nebo struktur, je
jako hlavní kódována ta, která je
umístěna
kraniálněji
nebo
proximálněji. V případě párových
orgánů je v dimenzi „cílový orgán“
zohledněna jejich lateralita.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ
Dimenze „orgánová soustava“ a „cílový orgán“
Příklad hodnot znaků a jejich významů v dimenzích „orgánová soustava“ a „cílový orgán“
SOUSTAVA
_KOD
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
…
SOUSTAVA_POPIS
Centrální nervový systém
Periferní nervový systém Oko
Ucho
Dýchací systém
Trávicí systém
Srdce a velké cévy
Periferní cévy
Endokrinní systém
Urogenitální systém
Kosti a klouby horní končetiny
Měkké tkáně horní končetiny
Kosti a klouby dolní končetiny
Měkké tkáně dolní končetiny
ORGAN
_KOD (G)A
(G)B
(G)C
(G)D
(G)E
(G)F
(G)G
(G)H
(G)J
(G)K
(G)L
(G)M
(G)N
(G)P
…
ORGAN_POPIS
Perikard
Myokard
Srdeční chlopně, srdeční septum a endokard
Srdeční převodní systém Pravá síň Pravá komora
Levá síň
Levá komora
Koronární arterie
Aorta
Plicní cévy
Horní dutá žíla
Dolní dutá žíla
Srdce, NS
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ
Dimenze „cíl procedury“
Znak dimenze „cíl procedury“ kóduje hlavní záměr provedené procedury.
Příklad hodnot znaků a jejich významů v dimenzi „cíl procedury“:
CIL_KÓD CIL_POPIS
A
naříznutí nebo rozdělení části těla bez následného vyjmutí B
odstranění části těla pomocí řezu bez následné náhrady
zničení části těla různým způsobem bez následného C
odstranění …
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
CIL_PŘÍPUSTNÉ_POJMY
incize, ‐tomie
resekce, excize, ablace, ‐ektomie
fragmentace, destrukce
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ
Dimenze „přístup“
Příklad hodnot znaků a jejich významů v dimenzi „přístup“:
PRISTUP_
KOD
A
B
C
D
E
F
G
H
…
PRISTUP_POPIS
přirozeným otvorem nebo umělým ústím přirozeným otvorem nebo umělým ústím endoskopicky
perkutánně
perkutánně endoskopicky
transparietálně otevřenou cestou
transparietálně endoskopicky transparietálně otevřenou cestou s endoskopickou asistenci
transparietálně otevřenou cestou s následnou endoskopii
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ
Dimenze „kategorie procedur“
Účelem dimenze „kategorie procedur“ je vyčlenění podskupin procedur, ve kterých není
možné uplatnit předchozí třídění bez omezení. Toto řešení zároveň umožňuje
systematicky odlišit diagnostické výkony od terapeutických vytvořením samostatné
kategorie.
Příklad hodnot znaků a jejich významů v dimenzi „kategorie procedur“:
KATEGORIE_KOD
1
2
3
4
5
6
…
KATEGORIE_POPIS
konzervativní a chirurgické procedury terapeutické (vyjma dále jmenovaných)
konzervativní a chirurgické procedury diagnostické (vyjma dále jmenovaných)
terapeutické použití zobrazovacích metod diagnostické použití zobrazovacích metod
procedury nukleární medicíny
procedury anesteziologicko‐resuscitační Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ
Popis struktury kódu
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ
Syntaxe názvu položky
CÍL VÝKONU ‐> CÍLOVÝ ORGÁN ‐> PŘÍSTUP
Příklad „Resekce jater, transparietálně otevřenou cestou“
Výjimky:
a) vyjádření cíle výkonu pomocí přípony Příklad „Cholecystektomie, transparietálně endoskopicky“
b) využití dodatečného členění s cílem zvýšení granularity položky Příklad č. 1
Příklad č. 2
„Resekce tenkého střeva v úrovni ileocékálního ohbí zakončena anastomózou, transparietálně otevřenou cestou“
„Resekce tenkého střeva v úrovni ileocékálního ohbí zakončena stomií, transparietálně otevřenou cestou“
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ
Použití logických operátorů
OPERATOR
OPERATOR_VYZNAM
A a B
přítomný je znak A a zároveň znak B
A nebo B
přítomný je buď znak A nebo znak B, nikoliv oba současně
A a/nebo B
přítomný je buď znak A nebo znak B, nebo oba současně
A s B
A bez B
přítomný je znak A a zároveň znak B, nahrazuje spojku „a“ tam, kde je to jazykově vhodnější
přítomný je znak A a zároveň není přítomný znak B. Používá se tam, kde byla použita spojka „a“ nebo „s“.
„čárka“, za kterou nenásleduje operátor (vyjma oddělení nahrazuje operátor „a“
přístupu)
„čárka“, za kterou následuje bez významu, nemění význam operátora
operátor
…
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ
Terminologie a sémantika
Pro Klasifikaci procedur bude vypracován systém pravidel týkající se například:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
výběru používaného výrazu v případě synonym výběru používaného výrazu v případě existence nečeského původu slova
výběru používaného významu v případě polysémie
respektování anatomické terminologie
respektování zažité odborné terminologie
používání eponym Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ
Poznámky ke kódování
POZNAMKA
patří sem nepatří sem zahrnuje
nezahrnuje
POZNAMKA_POPIS
poskytuje seznam příkladů, které mají být kódovány daným kódem. Nejedná se o konečný seznam
poskytuje seznam příkladů, které nemají být kódovány daným kódem, byť by se mohl zdát opak, a zároveň uvádí správný kód pro jejich kódování
poskytuje seznam výkonů, pro něž existuje samostatný kód, ale které nemají být kódovány zvlášť, pokud byly součástí provedené procedury
poskytuje seznam výkonů, které mají být kódovány zvlášť, pokud byly provedeny společně s procedurou
…
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
HARMONOGRAM
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
2015
2016
2017
KLASIFIKACE PROCEDUR
• formulace principů, tvorba struktury, hierarchie, vnitřních číselníků
• tvorba klasifikace procedur, mapování na Sazebník výkonů, pilotní testování
• proces implementace a sběru dat, školení referenčních nemocnic
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015
DĚKUJI ZA POZORNOST
[email protected]
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Karolína Baloghová, 10. 6. 2015

Podobné dokumenty

Základní prvky a principy Klasifikace procedur

Základní prvky a principy Klasifikace procedur Čtvrtá  kapitola  je  zaměřena  na  jednoduchou  SWOT  analýzu  dvou  variant  řešení  nahrazení klasifikační části Seznamu zdravotních výkonů a poskytuje odpověď na  otázku,  proč  byla  opuštěna ...

Více

Další pravidla

Další pravidla Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, bylli naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další ...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Žadate|ajisti' aby infoanee ojeho áněru a o ton, Že pod!| ádost o v.wdániúzemnihÓÍozhodnulí,byla bezodk]adněpolé,co by|o 'ařizeno v9iej'é úsE jední'i. qaěše|a na misléU enén Šavebíjň úřadom nebÓ n....

Více

Indikace k PRENATÁLNÍMU vyšetření SNP array

Indikace k PRENATÁLNÍMU vyšetření SNP array Kostelní 292/ 9, 170 00, Praha 7 Tel: 222 313 000, 222 313 118

Více

Ročník 20 - 2014 - číslo 2 - Česká Neonatologická Společnost

Ročník 20 - 2014 - číslo 2 - Česká Neonatologická Společnost a kapilárního úniku tekutin do tkání u novorozenců a kojenců a snáze zvládnout období pooperační adaptace. Do terapeutických možností patří v jinak nezvládnutelných situacích také krátkodobá i dlou...

Více

Bc. Martin Hanus, Bc. Petr Prikryl

Bc. Martin Hanus, Bc. Petr Prikryl Y =  ABC  .  ABC  .  ABC  .  ABC  (1.2) Oba tyto způsoby zápisu logického výrazu z pravdivostní tabulky jsou ekvivalentní. V praxi se ale častěji využívá způsobu součtu součinů.

Více

Mezinarodni klasifikace funkcnich schopnosti OZP

Mezinarodni klasifikace funkcnich schopnosti OZP encounter barriers in the environment). Výše uvedená definice vyhovuje jedné ze zásadních norem, přijaté i ČR, tj. „Standard-ním pravidlům pro vyrovnávaní příležitostí osob se zdravotním postižením...

Více

Návod pro sehrávání dat v programu AMICUS

Návod pro sehrávání dat v programu AMICUS Uživatelé, kteří chtějí používat sehrávání dat, musí mít zakoupenou licenci nadstavbového modulu Komunikace, který se používá i pro načítání výsledků z laboratoře. Výměnné medium může být jakékoliv...

Více