Plán péče - Správa CHKO Český ráj

Transkript

Plán péče - Správa CHKO Český ráj
Plán péče o
přírodní rezervaci
BAŽANTNÍK
na období 2008 - 2017
Plán péče
o
Přírodní rezervaci
Bažantník
na období
2008 - 2017
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
1. Základní identifikační a popisné údaje
1.1. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN
Kód: 1934
Kategorie: přírodní rezervace
Kategorie IUCN: IV – řízená rezervace:
- území pro management stanovišť / druhů: chráněná území, zřizovaná převážně pro účely ochrany
prováděné cestou managementových zásahů
Definice: Oblast pevniny vystavená aktivním zásahům pro účely managementu s cílem zajistit uchování
stanovišť anebo naplňovat potřeby vybraných druhů.
Cíle managementu:
- zabezpečit a udržovat stanovištní podmínky nezbytné pro ochranu význačných druhů, skupin druhů,
biotických společenstev nebo hmotných přírodních jevů, které vyžadují specifickou lidskou manipulaci pro
zajištění optimální péče;
- umožňovat vědecký výzkum a monitoring přírodního prostředí jako primární činnosti, spojené s trvale
udržitelnou péčí o přírodní zdroje;
- eliminovat a poté zabránit další exploataci nebo jiným způsobům využívání území, jež by byly v rozporu
s cílem vyhlášení;
1.2. Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ
Vyhlášení : Správa CHKO Český ráj – vyhláška 2/1998 ze dne 21.3.1998 s účinností 22.4.1998
1.3. Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a
příslušnost k soustavě Natura 2000
kraj: Liberecký
okres: Semily
obec s rozšířenou působností: Turnov
katastrální území:
Karlovice (kód 66332)
Území je součástí I. zóny CHKO Český ráj se sídlem správy v Turnově. Území není součástí žádné navržené
evropsky významné lokality podle směrnice o stanovištích programu Natura 2000 a podle nařízení vlády
č.132/2005 Sb. ze dne 22.12. 2004, a ani nezasahuje do žádné ptačí oblasti programu Natura 2000.
2
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
1.4. Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
1.4.1. Přehled parcel a vlastníků
Katastrální území: Karlovice (kód 66332)
Číslo
Číslo
Výměra Výměra
Druh
Způsob Číslo
parcely
parcely parcely parcely pozemku využití listu
podle KN podle PK celková v ZCHÚ podle KN pozemku vlastpodle KN
(ha)
podle nictví
(ha)
KN
0,0090 0,0090 zahrada
248
952
0,1590 0,1590 lesní poz
1466
0,0302 0,0302 ost.pl. ost. kom. 952
1467
311
0,7319 0,7319 tr.tr.por
1468
952
1469/1 2,6247 2,6247 lesní poz
1469
952
1469/2 0,3593 0,3593 lesní poz
952
0,3541 0,3541 lesní poz
1471
952
1,5120 1,5120 lesní poz
1472
10002
1,6646 1,6646 tr.tr.por
1473/1
952
3,0968 3,0968 lesní poz
1473/3
952
0,1247 0,1247 vod.pl.
1473/4
952
0,4884 0,4884 lesní poz
1474/1
311
0,0838 0,0838 tr.tr.por
1474/2
593
1476 0,2346 0,2346 tr.tr.por
1476
190
1477 0,2280 0,2280 tr.tr.por
311
0,1862 0,1862 tr.tr.por
1478
494
1482 0,2530
0,253 tr.tr.por
1483/1
522
1483 0,2582 0,2582 tr.tr.por
512
1484 0,2414 0,2414 tr.tr.por
1119
0,2452 0,2452 tr.tr.por
1483/2
602
1479 0,5004 0,5004 tr.tr.por
1483/3
896
1480 0,2438 0,2438 tr.tr.por
952
0,6747 0,6747 lesní poz
1486
Celkem
Vlastník
Z. Krtová, Bellušova 1862/40 155 00 Praha - Stodůlky
ČR: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106(19),Hradec Králové,50168
ČR: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106(19),Hradec Králové,50168
ČR: Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106(19),Hradec Králové,50168
ČR: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106(19),Hradec Králové,50168
ČR: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106(19),Hradec Králové,50168
ČR: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106(19),Hradec Králové,50168
ČR: Pozemkový fond ČR Praha
ČR: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106(19),Hradec Králové,50168
ČR: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106(19),Hradec Králové,50168
ČR: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106(19),Hradec Králové,50168
ČR: Agentura ochrany přírody a krajiny
Vladislav Koutek, Matouškova 186, 512 63 Rovensko pod Troskami
Roman Rákosník , Na Kopečku 1282/1, 180 00 Praha - Libeň
ČR: Správa ochrany přírody Praha
Jarmila Zemánková, Lažany 2, 511 01 Vyskeř
Václav Richtr, 512 64 Vyskeř 55
Bc. Eva Cvrčková, Na Mlýnku 686, 460 01 Liberec – Staré Pavlovice
V. Vlk, Olešnice; M. Dědečková, Mírová p-K.; I. Štastná, Semily
Jaroslav Šenkýř, Vyskeř 29, 512 64
Vlastimil Karásek, Kacanovy 80, 511 01 Kacanovy
ČR: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106(19),Hradec Králové,50168
14,0000
1.4.2. Nedostatky v parcelním vymezení
Dořešit s legislativním odborem MŽP a dalšími specialisty na právo ŽP otázku legitimity „nulového
ochranného pásma“.
1.4.3. Uživatelé a správci
Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové - je správcem a uživatelem
lesních pozemků ve vlastnictví státu a drobných vodních toků a melioračních zařízení nacházejících se na
lesních pozemcích.
Správa ochrany přírody, AOPK ČR, Nuselská 236/39, Praha, Nusle, 140 00 - je správcem některých
pozemků ve vlastnictví státu.
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 - je správcem některých
pozemků ve vlastnictví státu.
3
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
1.5. Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku
ZCHÚ
plocha v ha
OP
plocha v ha
lesní pozemky
9,2088 Ochranné pásmo
vodní plochy
0,1247
trvalé travní porosty
není zřizovacím
dokumentem určeno. zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
-
vodní tok
-
neplodná půda
-
0,0090
0,0302
ostatní způsoby
využití
zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem
ZCHÚ
plocha v ha
4,6273
orná půda
zahrada
ovocný sad
ostatní plochy
Způsob využití
pozemku
0,0302
14,0000
Podle výpisu činí celková plocha: 14,00 ha
1.6. Hlavní předmět ochrany
1.6.1. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu
Předmětem ochrany je fragment staré lipové doubravy a na ni navazující olšiny a mokřadu na břehu
rybníka Bažantník. Zejména pak ochrana biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, kteří se zde
vyskytují.
1.6.2. Hlavní předmět ochrany – současný stav
A. SPOLEČENSTVA
Hlavním předmětem ochrany jsou ekosystémy:
- lipová dubohabřina, lužní jasanová doubrava, lužní jasenina,
- ekosystémy vlhkých luk,
jakožto ojedinělých přirozených biotopů vzácných druhů rostlin, malakofauny, entomofauny a dalších druhů
flóry a fauny.
V lužní doubravě a jasanové olšině s bohatým bylinným a křovinným podrostem a bohatou faunou se
nacházejí nejmohutnější exempláře dubu letního na území CHKO. Přesný výpis a popisy společenstev
z různých pohledů jsou uvedeny v kap. 2.1. a v přílohách
B. DRUHY
Spolu s oběma rybníky hraničícími s PR se jedná o významnou ornitologickou lokalitu.
Předmětem ochrany jsou všechny chráněné a ohrožené druhy uvedené v platných právních předpisech,
nacházející se na území rezervace v daném okamžiku a bez ohledu na to, jsou-li podchyceny v dosavadních
průzkumech či nikoliv.
Předmětem ochrany, vyplývajícím ze statutu PR je veškerá živá složka vymezeného území.
4
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
Poznámky:
V průběhu platnosti plánu péče i v průběhu existence PR může dojít ke změnám v seznamech chráněných a
ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Tato PR slouží především jako biotop a refugium živých organismů v okolní hospodářské krajině,
přičemž biodiverzita je proměnlivá a výskyty většiny druhů kolísají, některé vzácné druhy přibývají, jiné
mohou i přes veškerou péči zmizet.
Přesný výpis a popisy dosud zjištěných druhů z různých pohledů jsou uvedeny v kap. 2.1. a v přílohách.
1.7. Dlouhodobý cíl péče
Základním cílem péče je zachování a ochrana bohaté druhové, věkové, horizontální a vertikální
struktury porostů odpovídajících stanovišti a hlavně ponechání kostry jednotlivých stromů a hloučků po
celé ploše do rozpadu.
Základním cílem je rovněž udržení a zlepšení biodiverzity lučních, mokřadních a lesních
společenstev; udržení a zlepšení stavu chráněných a ohrožených druhů a jejich biotopů.
Ochraně struktury a veškeré živé složky musí být zcela podřízeny všechny zásahy a opatření v
hiearchii priorit podle stupně ochrany a ohrožení.
Udržování a ochrana různorodé struktury přechodů různých biotopů jako optimálního prostředí velké
skupiny ptáků a dalších druhů fauny.
5
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1. Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
PR Bažantník se nachází JJZ od rybníku Bažantník mezi autokempem v Sedmihorkách a spojovací silnicí z
lázní Sedmihorky na silnici I. třídy Turnov - Jičín.
GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE:
VIA-2 Jičínská pahorkatina. Nadmořská výška: 256-269 m n.m.
Jedná se o ploché konkávní území vzniklé především svahovými pohyby a převlhčované výrony vody z báze
kvádrových pískovců. V důsledku slabé propustnosti svrchno turonských slínovců, které tuto lokalitu
především budují, zde dochází ke vzniku půd typu stagnoglejů. Povrchové zamokření je zde dominující.
Následkem přítomnosti expandujících minerálů dochází zde k velkým objemovým změnám v závislosti na
obsahu vody. Předpokládá se alkalická reakce půd (Hofreitr 1997).
Široká údolí potoků byla zanášena mazlavými slíny. Tyto nánosové nížinné aluviální plochy jsou většinou
změněny na louky, jen místy zalesněny, převážně lesy lužního charakteru.
KLIMATICKÉ POMĚRY:
Klimatická oblast: B3 - mírně teplá oblast; okrsek mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový
Podle Quitta (1977) leží území v oblasti MT 10 mírně teplé s dlouhým létem, s teplým a mírně suchým
krátkým přechodným obdobím, s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, s krátkou zimou mírně
teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Průměrná roční teplota: kolem 7°C
Průměrné roční srážky: kolem 650 mm;
FYTOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ: Fytogeografická oblast : Mezofytikum obvod : Českomoravské
mezofytikum okres : Český ráj podokres : Trosecká pahorkatina
Květena oblasti je poměrně jednotvárná, odpovídá vegetačnímu stupni suprakolinnímu, který je srážkově
víceméně nadbytkový. Reliéf krajiny je plochý i svažitý, podklad pískovcový, lesnaté plochy převládají nad
plochami kulturními a dost jsou zastoupeny i plochy rybniční (Hejný, Slavík 1988).
BIOTOPY:
Přehled biotopů podle katalogu biotopů ČR (CHYTRÝ et al. 2001) a vyhl. 166/2005 Sb.
kód
biotopu
L3.1
L2.2A
Název biotopu
Hercynské dubohabřiny
Říční a typické údolní jasanovo-olšové luhy
Plocha
v PR
ha
0,50
(%)
3,57 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0 * Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
42,87 Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – prioritní
stanoviště
13,14 0,72 0,21 0,07 0,07 32,00 0,14 2,14 0,07 5,00 ----100
6,00
L1
K3
T4.2
V4B
X1
X5
X8
X9A
X11
X12
Σ
Mokřadní olšiny
Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
Mezofilní bylinné lemy
Makrofytní vegetace vodních toků
Urbanizovaná území
Kulturní louky
Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
Lesní kultury s nepůvodními dřevinami
Paseky s paseční vegetací
Nálety pionýrských dřevin
-----
Typy přírodních stanovišť v zájmu evropských společenství
podle vyhl. 166/2005 Sb.
1,84
0,10
0,03
0,01
0,01
4,48
0,02
0,30
0,01
0,70
14,00
6
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
SPOLEČENSTVA (VACKOVÁ 1997):
Bažinatá olšina
Na levém břehu rybníka a dále směrem ke kempu se nacházejí olšové porosty, které lze považovat za
bažinaté olšiny na zamokřených půdách svazu Alnion glutinosae MALCUIT 1929. Ze skupiny
diagnostických druhů se zde vyskytují Alnus glutinosa, Calamagrostis canescens, Caltha palustris, Carex
elongata, Carex gracilis, Carex pseudocyperus, Carex vesicaria, Filipendula ulmaria, Glyceria maxima,
Humulus lupulus, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Myosoton aguaticum, Ribes nigrum, Solanum
dulcamara, Symphytum officinale, Typha latifolia.
Rákosina
Společenstva sladkovodních rákosin stojatých vod svazu Phragmition communis KOCH 1926 lemují jižní a
částečně i východní břeh rybníka. Ze skupiny diagnostických druhů lze uvést Equisetum fluviatile, Glyceria
maxima, Galium palustre, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Phragmites australis, Scutellaria
galericulata, Typha latifolia.
Porosty vysokých ostřic
Magnocaricion elatae KOCH 1926 - společenstva vysokých ostřic na pobřeží stojatých vod a v okolí
pramenišť navazují na porosty rákosu na jižním a východním břehu rybníka a přecházejí do podrostu olšiny.
Přítomné diagnostické druhy jsou Carex paniculata, Calamagrostis canescens, Galium palustre, Scutellaria
galericulata.
Lipová doubrava, jasanová doubrava a jasenina
Etážový porost starých dubů (Quercus robur) a podrostem lípy (Tilia cordata), jasanu (Fraxinus excelsior) a
s příměsí smrku (Picea abies), břízy (Betula pendula) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus), keřové patro je
tvořeno převážně střemchou (Padus racemosa), krušinou olšovou (Frangula alnus), ojediněle hlohem
(Crataegus monogyna cf.) a bezem černým (Sambucus nigra) se znaky facielního vývoje. Původní
dubohabrové háje sv. Carpinion ISSLER 1931 ve východní části indikují druhy podrostu Convallaria
majalis, Dactylis polygama, Festuca heterophylla, Primula veris, Sanicula europaea, Stellaria holostea. V
jihozápadní části je patrný mohutný nástup jasanové mlaziny.
Kulturní louky
Luční porosty mezi autokempem Sedmihorky a koupalištěm v Podháji (bývalá požární nádrž) jsou
zmeliorované a dosévané. Dominantním druhem je zde srha říznačka (Dactylis glomerata). Roztroušeně
zůstal zachován výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).
KVĚTENA (VACKOVÁ 1997):
Zvláště chráněné druhy
Scilla vindobonensis - §3, C2
− geofyt , roste v lužních a listnatých lesích
− populace na lokalitě stabilně se vyskytující a prosperující, čítající několik tisíc jedinců
Sparganium minimum - §2, C2, C1
− druh s výraznou subatlantskou tendencí
− jedná se o druh vzácný, na území Českého ráje popsaný v minulosti pouze z několika lokalit vyznačující
se nestálostí výskytu; ohrožení pravděpodobně eutrofizací rybníka – po revitalizaci rybníka lokalita
zanikla i přes skutečnost, že do ní nebylo zasahováno
− břehy tůní, rybníků a jezer, rašeliniště
Dactylorhiza majalis - §3, C3, C3
− výrazný heliofyt, neroste na zastíněných stanovištích; ohrožení populace zastíněním vzrostlým náletem
− dospělá individua jsou jen slabě mykotrofní; možné záchranné přenosy
− na území rezervace zbytky populace na louce mezi kempem v Sedmihorkách a koupalištěm v Podháji,
v roce 2007 výskyt nepotvrzen
Menyanthes trifoliata - §3, C3, C2
− tůně, příkopy, rašelinné a slatinné louky, lužní lesy a břehy rybníků; ohrožení eutrofizace a odvodnění
− mokřadní vegetace na břehu rybníka , pouze několik jedinců (do 5 kusů) – v roce 2007 nepotvrzen
Platanthera bifolia - §3, C3, C3
− výrazný heliosciofyt, nejčastěji ve světlých listnatých lesích v habřinách, dubohabřinách a bučinách, ale i
na loukách, křovinatých stráních a vřesovištích; ohrožen trháním návštěvníky kempu
7
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
− na lokalitě v olšině při západní hranici rezervace, kdysi i na loukách v místech dnešního kempu. Od roku
1997 nezvěstný
Vysvětlivky
1. kód - skupina ohrožení podle vyhlášky MŽP
2. kód - indexy ohrožení podle Červeného seznamu ČR
3. kód - indexy ohrožení podle Červeného seznamu regionu východních Čech
OBRATLOVCI (MRKÁČEK 1997)::
Ptáků uvedených v inventarizaci (1998) bylo u 40 druhů prokázáno hnízdění nebo je pravděpodobné, 12
zbývajících druhů území navštěvuje příležitostně. Uvedené počty nelze považovat za konečné a neměnné.
Ze všech obratlovců patří mezi zvláště chráněné druhy : ptáci - 7, savci- 1. Z těchto zvláště chráněných je
1 v kategorii silně ohrožených druhů a zbývajících 7 v kategorii ohrožených druhů. Ornitologicky a obecně
zoologicky je lokalita Bažantník jednou z nejcennějších v CHKO Český ráj.
a) Stávající příznivé druhové složení převážně listnatých porostů s charakterem lužního lesa odpovídá
většinou daným stanovištním podmínkám. Zvláštní roli v existenci stávajících živých společenstev hrají
nejstarší a již dožívající exempláře dubů. Rozhodující význam mají pro vývoj hmyz (např. nosorožík
kapucínek), jsou místem potravní nabídky, hnízdních a úkrytových příležitostí pro ptáky i savce. Je proto
třeba tyto jedince zachovat.
b) Jde o starý les, kde je hustota živočichů zákonitě vyšší než v mladém porostu.
c) Vlastní lesní porosty mají příznivou polohu. Zčásti jsou obklopeny loukami a součástí lokality je také
rybník s porosty rákosu a dalších mokřadní vegetace. Oba tyto biotopy jsou významné pro získávání
potravy řady druhů ptáků. Svoji roli tu hrají přechodové zóny na rozhraní různých biotopů, kde je obecně
hustota živočichů nejvyšší.
Dosud bylo nalezeno a determinováno 117 druhů brouků, větší část ještě není zpracovaná.
Zajímavým zjištěním je výskyt nosatce Mononychus punctum-album, který žije na kosatci Iris pseudoacorus
a který byl nalezen na lokalitě č.1. Nosatec Tapeinotus sellatus, který žije na vrbině Lysimachia vulgaris,
rovněž nepatří mezi běžné druhy.
MYKOLOGIE (LEPŠOVÁ 2007)
Výskyt druhů makromycetů, které jsou významné z hlediska ochrany přírody:
V PR Bažantník dosud nebyly nalezeny taxony makromycetů, které by byly zvláště chráněné
vyhlášlou 395/1992 zákona 114/1992 v pozdějším znění. Nejsou zde doloženy ani druhy z navržené a dosud
neschválené novelizace.
V území je doložen výskyt 7 druhů makromycetů, které jsou uvedeny v Červeném seznamu (Holec
et Beran 2006):
• V nejvyšší kategorii ohrožení je helmovka dvojvonná, Mycena diosma, která je považována za
ohroženou, EN.
• V katedorii druhů citlivých, VU, je doložen kozák dubový, Leccinum crocipodium.
• Nejpočetněji jsou zastoupeny makromycety v kategorii téměř ohrožených druhů, NT: holubinka
olšinná, Russula pumila, líha páchnoucí, Tephrocybe rancida, trsnatec lupenitý, Grifola frondosa,
a šupinovka tmavošupinná, Pholiota jahnii.
• V kategorii druhů, jejichž výskyt je málo známý a je možno je považovat za ohrožené, DD, je
doložen ryzec nálevkovitý, Lactarius omphaliformis.
Další významné druhy makromycetů, které jsou doloženy v PR Bažantník:
Jedná se o druhy, které se běžně v kulturní krajině s převahou jehličnanů nevyskytují a jsou
charakteristické pro dubové porosty v tepllých oblastech, místy na zamokřené půdě. V PR Bažantník bylo
doloženo 14 takových druhů. V příloze v Tab.:5 jsou uveneny zkratkou „vz“.
8
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti
LESY
Les lužního charakteru u rybníka Bažantník je zajímavý přítomností více než dvěstěletých dubů. Jedná se
jednak o ojedinělý fenomén potočního luhu v Českém ráji, jednak svým věkem a dimenzemi se jedná o
největší duby zřejmě nejen na lesní půdě. Je nepochybné, že díky svému stavu mohou být i zajímavým
zdrojem entomologických poznatků. V tomto ohledu je třeba provést patřičné průzkumy.
Nejstaršími jedinci dřevin jsou duby, které zde zůstaly jako původní solitéry parkové úpravy krajiny v dob
rozkvětu místních lázní. Rozmístění dubů ukazuje na jednotlivý solitérní výskyt a na dřívější liniovou
výsadbu kolem odvodňovacích toků v loukách. Doporučuji historickou studii (LEPŠOVÁ 2007).
Podle současného pozorování v dosud nedatovaném období došlo vlivem změny hospodářského režimu ke
spontánnímu zalesnění dřevinami a vyvinula se současná lesní vegetace. Duby, jejichž zbytková architektura
korun poukazuje na původní vývoj solitér, byly postupně stíněné okolními dřevinami. Nyní u nich probíhá
proces odumírání spodních větví a rozpad korun. Oslabené a zastíněné části dubů byly napadeny ohňovcem
statným (Phellinus robustus), a sírovcem žlutooranžovým (Laetiporus sulphureus), které podpořily
rozlámání korun a kmenů. Několik jedinců dubů již odumřelo. V minulém Plánu péče zmíněné poškozování
tracheomykózami je neopodstatněné. Poškození místních mohutných dubů je výsledkem pro jejich zdravotní
stav negativního vývoje lesního porostu, který vedl k zastínění původně solitérních jedinců a k jejich
postupnému odumírání (LEPŠOVÁ 2007).
Porosty v západní části jsou na značně zamokřeném stanovišti. Meliorační síť není vhodné ani účelné
obnovovat, neboť její vliv na zamokření na rozdíl od výše hladiny rybníka není prokazatelný a hlavně
zamokření není zde nepřirozeným jevem. Jedná se o slinité podsvahové a přirozeně zamokřované stanoviště
potočního a prameništního luhu. Staré dubové porosty jsou postiženy tracheomykózou v kombinaci s
chorošovitými houbami. Přirozená obnova se daří hlavně u jasanu případně u lípy. Dubový nálet končí
zpravidla ve fázi semenáčků. Podle historických materiálů lze předpokládat, že DB zde byl v této bývalé
bažantnici vysázen v 3-6m sponu v podobě velkých odrostků (1-1,5 m).
LOUKY
Louky v západní části rezervace podél zadní cesty od koupaliště ke kempu byly v minulosti pravděpodobně
zmeliorovány (středem louky se táhne meliorační kanál) a druhové složení bylo pozměněno umělým
výsevem. Louky byly pravidelně koseny do roku 1992. Poté byly ponechány ladem a zarůstaly náletem. V
západní části se vyskytoval silný nálet olše. V roce 1995 správa CHKO financovala pokosení louky a
vyřezání náletu z prostředků na management. Od roku 1997 jsou všechny louky (s výjimkou parcely 1473/1)
v PR koseny, péče je hrazena z finančních prostředků státu (PPK).
REKREACE A SPORT
Velké ohrožení území z titulu rekreace se datuje od vybudování kempu Sedmihorky v těsné blízkosti
rezervace: sběr dřeva na táboráčky, odpadky, nadměrný hluk v letní sezóně, stezka přes louky sběr
chráněných rostlin a živočichů, apod.
2.3. Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Tento plán péče navazuje na předchozí plán péče (na období 1998 – 2007), který byl vyhotoven v r.
1997 Správou CHKO Český ráj.
V současnosti je zhotoven nový lesní hospodářský plán pro LHC LČR Hořice (kód 504000)
s platností 2008-2017. Všechny lesní pozemky jsou řešeny platným LHP.
Les na území současné rezervace je zařazen do kategorie lesa zvláštního určení podle § 8 odst. 2 písm.
a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesy v přírodních rezervacích atd.)
9
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti
LESY
Hladinu podzemní vody v lesní části lokality zásadním způsobem ovlivňuje hladina vody v rybníce
Bažantník. Neodvodňovat a zamezit tendencím k větším přiřazovaným těžbám.
DŘEVNÍ HMOTA: I když se podaří důsledně zajistit skupinovitý režim hospodaření s ponecháním
dostatečného množství rozpadající se dřevní hmoty, území bude ohroženo krádežemi – snahou využít dřevo
jako palivo. Toto nebezpečí je dáno dobrou přístupností rezervace v blízkostí kempu a chat a vzrůstající
poptávkou po palivovém dříví.
ZVĚŘ: Likvidace přirozené obnovy i výsadeb zvěří i zde je limitujícím faktorem, charakter obnovy
v lužním lese i ve fragmentu dubohabřiny je také otázkou konkurenčního boje mezi jednotlivými
přirozenými druhy a jejich nároky.
MYSLIVOST: Na ochranu biotopu území má výrazný vliv intenzita využití území jako velmi úživného
prostředí pro zvěř ze širokého okolí bez ohledu na dodržování stavů zvěře v celé rozsáhlé honitbě (min. 500
ha). Při kalkulaci nákladů na ochranu přírody by se mělo na tento fakt přihlížet.
LOUKY A MOKŘADY
Správa CHKO v současnosti zabezpečuje pravidelnou péči o luční porosty – kosení a odstraňování biomasy.
Původné ohrožení za předpokladu, že nedojde opětovně k dlouhodobému přerušení této péče z důvodu
nedostupnosti finančních prostředků tedy nehrozí.
Soustavnou péčí se povedlo stav lučních společenstev částečně zlepšit, louky na mezi kempem a koupalištěm
lze v současnosti považovat za druhově bohaté ovsíkové louky (sv. Arrhenatherion). – Prac. plocha č.1
Louka na parcele č. 1473/1 - prac. plocha č. 2 - v současnosti není kosena a na části je potřeba provést
vyrovnání terénu, který je zde natolik nerovný, že znemožňuje jakoukoliv údržbu ( v podstatě i ruční kosení).
REKREACE A SPORT
Novým ohrožením je plíživé rozšiřování kempu – ve smyslu nepovoleného táboření – stavění stanů a dalších
kempovacích zařízení za hranicemi areálu kempu a tedy přímo na území PR (viz ortofoto). Toto představuje
postupnou ruderalizaci a degradaci stávajících společenstev. Přes část louky vede pěšina z nedaleké
„Hospody u koupaliště“, která také přispívá k výše uvedenému trendu.
Pokračuje sílící tlak na rekreační využití v bezprostřední blízkosti PR.
2.5. Současný stav zvláště chráněného území
2.5.1. Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka
18b – podoblast Český ráj
LHC Hořice (kód 504000)
9,21 ha – les zvláštního určení (§8 odst.2 písm.a) zákona)
2008-2017
LČR s.p. Lesní správa Hořice
revír Hrubá Skála
Přehled výměr a zastoupení lesních typů
Přírodní lesní oblast: 18b – podoblast Český ráj
Lesní
typ
Název LT
Přirozená dřevinná skladba LT (10 %)
Výměra Podíl
(ha)
(%)
DB 2-4, JS 3-5, JL 1-2, JV 1-2, (OL, LP, BK, HB) 1-2, střemcha
2L1 POTOČNÍ LUH pahorkatinný
6,45
2D3 OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA bršlicová DB 5-6, BK 1-2, HB 1-2, LP 1-2, (JV, JL, JS) 1-2
0,92
OL 8, VR 1, JS 1, střemcha
1G2 VRBOVÁ OLŠINA mokřadní
1,84
9,21
∑
Poznámky: Stav lesnické typologie: revize mapování v měřítku 1:5000 MIKESKA 2007 (viz. mapa lesních
K přirozené skladbě LT je třeba připomenout, že prakticky naznačuje možnou skladbu dospělého
10
70
10
20
100
typů).
stadia
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
neovlivňovaného přírodního klimaxového lesa, jehož cyklus u ekosystémů, jejichž horní patro tvoří dub, trvá min 300
let, a vztahuje se na plochu větší než činí minimální areál (cca 20 ha) pro tuto formaci.
Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Současné
zastoupení (ha)
Současné
zastoupení (%)
Přirozené
zastoupení (ha)
Přirozené
zastoupení (%)
smrk ztepilý
0,46
5
0
0
dub letní a zimní
dub červený
buk lesní
olše lepkavá
jasan ztepilý
jilm vaz, horský a habrolistý
lípa srdčitá
bříza bělokorá
vrby (stromové)
habr obecný
javor klen a mléč
třešeň ptačí
topol osika
topol kanadský
1,85
+
0
1,84
1,84
+
1,39
0,92
0,37
0,09
0,18
+
0,18
0,09
Zkratka
Název dřeviny
Jehličnany
SM
Listnáče
DB
DBC
BK
OL
JS
JL
LP
BR
VR
HB
JV + KL
TR
OS
TPX
30
0
5
15
20
4
10
3
3
5
4
?
1
0
Celkem
100
100
9,21
9,21
Přirozená dřevinná skladba vychází z potenciálních přirozených skladeb lesních typů vylišených v daném území při
revizi v r. 2007 (MIKESKA, ÚHÚL pob. Hradec Králové).
20
+
0
20
20
+
15
10
4
1
2
+
2
1
2,76
0
0,46
1,38
1,84
0,37
0,92
0,28
0,28
0,46
0,37
?
0,09
0
Zastoupení stupňů přirozenosti lesních porostů
Stupně přirozenosti
lesních porostů
Skladba
dřevin
1. (%) 2.
0-5 +
1. Les původní
0-5
+
2. Les přírodní
0-10
+
3. Les přírodě blízký
4. Les přírodě vzdálený
5. Les nepůvodní
6. Holina
0-50
-
51-100
-
-
-
Barva v Zastou
mapě pení %
Přípustné způsoby ovlivnění lesních porostů
1. mýtní těžba jednotlivých stromů (toulavá t.) před více než 100 lety,
2. odvoz odumřelého dříví před více než 50 lety,
3. pastva domácích zvířat nebo chov spárkaté zvěře v minulosti, přičemž tyto vlivy na
druhovou skladbu, strukturu a texturu dřevinné složky jsou v současnosti zanedbatelné
1. obnovní (těžba, umělá obnova) a výchovné zásahy sledující hospodářské cíle v minulosti
na méně než 1/4 plochy (v současnosti ne), mýtní těžba s následnou sekundár. sukcesí lesa v
minulosti,
2. zásahy sledující cíle ochrany přírody v minulosti (v současnosti ne),
3. odvoz odumřelého dříví v posledních 50 letech (v současnosti ne)
1. obnovní (těžba, umělá obnova) a výchovné zásahy sledující hospodářské cíle v minulosti
na více než 1/4 plochy (v současnosti ne),
2. v současnosti pouze zásahy sledující cíle ochrany přírody (zásahy managementové),
3. nahodilá těžba živých stromů (BO, SM) nalétnutých kůrovci a odvoz tohoto dříví
v současnosti
Les s velkým zastoupením přirozené dřevinné skladby, ale značně antropicky
pozměněný či hospodářsky využívaný.
Les s významným zastoupením nepůvodní dřevinné skladby a nadále produkčně
hospodářsky využívaný
-
zelená
0
hnědá
0
žlutá
60
modrá
30
červená
10
bílá
-
1. přítomnost stanovištně a geograficky nepůvodních dřevin
2. přítomnost všech hlavních geograficky a stanovištně původních druhů dřevin, tj. druhů s předpokládaným původním
zastoupením více než 20%, v zastoupení nejméně 1%
2.5.2. Základní údaje o tocích a rybnících
VODNÍ TOKY
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí*
Katastr - číslo parcely
Úsek dotčený ochranou
Charakter toku **
Příčné objekty na toku
Severozápadní přítok
(viz mapka KN a hranice PR)
Lososová (pstruhová voda)
-
11
Středový přítok
Karlovice - 1473/4
(viz mapka KN a hranice PR)
Lososová (pstruhová voda)
-
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
Manipulační řád
Správce toku
LČR
Správce rybářského revíru
Rybářský revír
Vegetace
* identifikátor vodního toku podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
** lososové nebo kaprové vody podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
LČR
VODNÍ NÁDRŽE A RYBNÍKY
Název rybníka (nádrže)
Katastr - číslo parcely
Katastrální plocha
Úsek dotčený ochranou
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě *
Manipulační řád **
Hospodářsko provozní řád **
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek znečišťujících
vodu (krmiva, hnojiva) **
Parametry zvláštních povodní (u rybníků
III. kategorie) **
Uživatel
Rybářský revír **
Zarybňovací plán **
Průtočnost – doba zdržení ***
Vegetace
rybník Bažantník
Karlovice - 1470
Podhajský rybník
Karlovice - 1465
hraničí s rezervací - vliv na stav rezervace hraničí s rezervací
2.6. Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a
závěry pro další postup
Výsledky vyřezání náletu a pravidelného kosení na loukách se objeví až po několika letech neboť se
jedná z hlediska biodiverzity velmi zkulturněné a degradované louky.
Lesní kultura porostní skupiny 127D1 je typickým výsledkem šablonovitého holosečného způsobu
bez ponechaných výstavků a nyní se zanedbanou (z hlediska ochrany přírody to není negativní) výchovou.
Vysázený DB ovšem přerůstají ostatní listnáče. Podobně zřejmě se vyvíjela dříve i por.sk. 127D5, kde
převládla BR. Veškeré úsilí by se mělo soustředit na pomístně skupinovitou podporu obnovy DB příp. JL a
na jejich ochranu a uvolňování (ostatní listnáče se obnoví a prosadí sami).
2.7. Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
V tomto území příliš nedochází ke kolizi mezi jednotlivými předměty ochrany.
12
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
3. Plán zásahů a opatření
3.1. Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1. Rámcové zásady opatření v lesních porostech
Motto - citace (MÍCHAL 1998):
Odumřelé dřevo poskytuje potravní zdroje a prostorové niky značnému množství specializovaných organismů: pro bakterie, asi 1500 druhů hub
saprofytických i parazitických, lišejníky, mechy, kapradiny, keře i semenáčky dřevin; pro kroužkovce, členovce (z hmyzu více než 1300 tzv.
xylobiontů – druhů vázaných na staré a odumírající stromy), mravence, pavouky, plže, plazy, obojživelníky, ptáky i savce. Vedle půdy je tak
odumřelé dřevo druhově nejbohatší nikou lesního ekosystému. S ohledem na biologickou rozmanitost lesního ekosystému je významné
rozkládající se hroubí a zejména silně kmeny, v nichž se udržuje ve srovnání se slabými dimenzemi stabilnější teplota a vyrovnaná vlhkost, na
kterou jsou mnozí živočichové postrádající schopnost tepelné autoregulace odkázání. Asi 350 druhů hmyzu existenčně vázaného na rozkládající se
dřevo je nejohroženější ekologickou skupinou lesní fauny. Jejich přežívání se omezuje prakticky jen na některé přírodní rezervace a na náhradní
biotopy, jakými jsou obory, hrázové prostory rybníků nebo historické parky. Z asi 9000 druhů brouků střední Evropy má každý pátý až šestý vazbu
na odumřelé dřevo, jež v lesním ekosystému vytváří heterogenní niku pro vývoj a přežívání hmyzu, v závislosti na dimenzi kmene, fází rozkladu,
napadení houbami, vlhkostí apod. Z těchto tzv. hmyzích xylobiontů je zhruba polovina ohrožena vyhynutím, zatímco potenciálních lesních škůdců
je mezi nimi velmi málo.
Výzkumy dokazují (AMMER 1991), že už při 5 – 10 m3/ha odumřelého dřeva v porostu dochází k významnému zlepšení životních podmínek hmyzích
xylobiontů a také ptáků a netopýrů – dutinových hnízdičů za podmínky, že odumřelá hmota zůstává alespoň z poloviny na stojatě. Pro druhovou
rozmanitost ptactva je důležitější členitá porostní struktura s výskytem „světelných šachet“, oteplujících pomístně porostní nitro nežli počet stojících
souší.
Požadavky takto zaměřené druhové ochrany s ohledem na kvalitu vznikajících ekologických nik se soustřeďují na odumřelé dřevo „temperované“
(teplotně nadlepšované) a stojící, tedy souše: a) v korunové úrovni vyspělých porostů, b) na plochách kalamitního rozpadu, c) ve středních lesích,
d) v lesních okrajích.
3.1.1.1. Způsob a intenzita hospodaření v lese
Způsob a intenzita hospodaření zde musí být plně podřízena požadavku na mimoprodukční funkci
lesa, což v daném případě znamená produkčně nehospodaření, a zpravidla jen podporu obnovy a
přirozeného vývoje. Z pohledu současných velkoplošných a velkoodběratelských režimů při hospodaření
v lesích a za pokračující preference SM může být tento les nerentabilní. Určitým navrhovaným
kompromisem vyplývajícím z ekologických nároků hlavní dřeviny dubu na dostatek světla a od faktu okusu
přirozené obnovy zvěří jsou skupinové seče (= vytváření nepřiřazovaných a tedy nedotýkajících se
kruhových světlin) o velikosti 0,08 - 0,15 s výsadbou DB (JL,KL) - (lze použít historicky i zde
používanou metodu výsadby vyspělých odrostků (1-1,5m) ve sponu 2-6 m v plůtkových dřevěných
/drátěných/ individuálních ochranách, viz foto12), ostatní dřeviny se obnoví samy, byť třeba jen z výmladků.
Vedle DB lze doporučit výsadbu jilmu (především v luhu 2L - zde nejlépe jilm vaz a habrolistý), a to
především proto, že na těchto stanovištích je v počátečním stadiu nejrychleji rostoucí dřevinou (dokonce
rychlejší než JS).
Těžbu neprovádět v hnízdním období (15.3. - 30.8.)
Určitým problémem rezervace do budoucna může spočívat v tom, jak zastoupení ubývajícího a
stárnoucího DB letního obnovovat tak, aby nevznikaly větší stejnověké plochy (viz kultura 127D1), ale aby
bylo zabezpečeno určité zastoupení více věkových stadií včetně stadia rozpadu a příliš se nezasahovalo do
přirozeného vývoje. Expanze JS sama o sobě není problémem. Při dodržení níže uvedených principů, jejímž
zásadním motivem je zachování celoplošné skupinovité kostry mateřského porostu a tím vznik skupinovité
struktury porostu, lze ve výběrné podpoře obnovy pokračovat nepřetržitě.
- Zcela nutné je ponechávání nejstaršího DB patra na dožití, odumřelých souší a padlých
kmenů, neboť na staré, doupné a odumřelé dřevo je v lesním biotopu vázána většina ptáků, hmyzu,
hub a mikroorganismů.
- Je logické a zároveň nejefektivnější, že je třeba využít přirozenou obnovu, nicméně za současného
přezvěření lokality a s ohledem na nároky DB na světlo i vzhledem k vitalitě JS se bez umělé obnovy
neobejdeme; v případě umělé obnovy půjde pouze o výsadbu velkých odrostků DB letního a JL(vaz,
habrolistý) ve sponu cca 2-3m do individuálních plůtkových (drátěných) ochran. Ostatní dřeviny nalétnou
samy nebo se obnoví z výmladků. Viz podrobný plán podle porostních skupin.
3.1.1.2. Zabezpečení starých stromů v PR
Na základě zkušeností se způsobem provádění výběrných, probírkových a jiných těžeb v rezervaci
lze doporučit zabezpečení vybraných a starých stromů dubu letního, jilmů či jiných tak, aby bylo jasné, které
konkrétní stromy a skupiny mají zůstat v každém případě do rozpadu. Způsob označení a jejich výběr by
13
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
mohl být předmětem samostatného terénního jednání za účasti ornitologa, entomologa, státní správy a
správce lesa současně s umístěním skupinových sečí. V každém případě je nezbytné zajistit kostru horního
stromového patra do rozpadu. Bude nutno uvolnit některé staré DB od LP, které vrůstají do korun.
3.1.1.3. Geograficky a stanovištně nepůvodní dřeviny
Na území rezervace se nacházejí vedle stanovištně nepůvodních SM a BO jen ojediněle vtroušeny
geograficky nepůvodní dřeviny: pámelník bílý, tavolník vrbolistý, topol kanadský, jírovec maďal, dub
červený, modřín evropský. Postupně je třeba všechny tyto dřeviny z rezervace odstranit. Keře
tavolníku a pámelníku je nutno opakovaně vyřezávat za současné podpory náletu především dubu
letního.
Jakékoli šíření geograficky nepůvodních dřevin na území PR je zcela nepřípustné a odporuje to
základnímu poslání rezervace, ale i zákonu o ochraně přírody.
3.1.1.4. Péče o porostní okraje
Je zapotřebí věnovat pozornost udržování a vytváření takových porostních okrajů, které by
umožňovaly co nejplynulejší přechod z lesního do nelesního prostředí. Takový přiměřeně široký okraj
snižuje náhlost změny podmínek mezi lesem a bezlesím („snižování ekologického gradientu“) a umožňuje i
existenci druhů, které by jinak obtížně hledaly útočiště v otevřené krajině nebo v lese. Těchto funkcí se
dosahuje utvářením a ochranou lesních okrajů, které mohou mít za různých podmínek různé uspořádání – od
bylinného lemu po několikaetážový přechodový útvar (patro stromové ze semene i výmladků různého věku,
keřové a bylinné).
Je nezbytně nutné při jakýchkoli případných těžbách ponechávat ekotonový (stromový a
keřový) okraj lesa na dožití, neboť se v něm kumuluje díky optimálním podmínkám diverzita
živočišných a rostlinných druhů.
3.1.1.5 Zásady opatření v lesích z pohledu zoologického a mykologického
Zkušenosti s výskytem drtivé většiny různých skupin živočichů a hub, a to především entomofauny
ukazují, že problémem není samotný fakt hospodaření v lesích, ale způsob hospodaření, kdy vznikají
stejnověké a stejnorodé porosty, v nichž se důkladně odstraňují staré a suché stromy. Rozhodujícím
biotopem většiny entomofauny, ale i avifauny, jsou řídké osluněné staré porostní skupiny se starými
rozpadajícími se stromy a nedotěžené zbytky starých porostních skupin a hloučky DB. To platí v podobné
míře i pro výskyt saprofytických i parazitických hub.
Ptáci, netopýři: Právě vzrostlé až přestárlé stromy obsahují velké množství přirozených dutin, které jsou
vyhledávány k hnízdění specifickými druhy ptáků a netopýrů, a v množství, v jakém se vyskytují v PR dnes
již v okolní krajině neexistují. Pro jejich ochranu obecně platí zachování věkově rozrůzněných přirozených
lesních porostů se starými doupnými stromy.
Vodní malakofauna, obojživelníci, plazi, vážky: Pro tyto skupiny živočichů jsou přímo zásadním faktorem
zavodněné příkopy a sníženiny, tůňky a vůbec alespoň dočasné vodní plošky. Tedy úplný opak odvodnění
lesních ploch.
3.1.1.6 Zásady opatření v lesích z pohledu botanického
Udržovat prosvětlený porost, který umožní existenci bylinného patra, vytvoření jarní kvetoucí
fenofáze.
14
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
ad 3.1.1.) Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Číslo směrnice
18
Kategorie lesa
les zvláštního
určení §8/2a
Soubory lesních typů
2L, 2D, 1G
Orientační druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa podle SLT
SLT
Doporučené podíly dřevin při obnově
meliorační a zpevňující dřeviny
DB 30-50, JS 30-50, (OL, JV, JL, HB, LP) 5-10, JD+
DB 50-60, HB 10, LP 10-20, (JV, JL, JS) 10-30, JD+
OL 90, JS 5, VR 5, JL+
2L
2D
1G
A) Porostní typ
DUBOVÝ(SMÍŠENÝ)
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba
∞
∞
Hospodářský způsob
Kombinovaný – skupinovité formy
s výběrnými prvky + bezzásahový
režim
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
podpora obnovy a horizontálně a
vertikálně členěné struktury +
bezzásahový režim; likvidace DBČ
LP,JV,KL,JL,HB,BB,DB
DB,DBZ,BK,LP,HB,JV,KL,JS,JL,JD,TŘ, BB
OL,VR
B) Porostní typ
SMRKOVÝ
C) Porostní typ
JASANOVÝ(OLŠOVÝ)
Obmýtí
Obnovní doba
Obmýtí
Obnovní doba
80
20
-
-
Hospodářský způsob
Hospodářský způsob
násečný
Skupinovité formy s výběrnými
prvky + bezzásahový režim
postupné vytěžení
zpravidla bez zásahu – zajištění
obnovy
Kombinovaný - změna druhové
skladby na DB - odrostky
Skupinovité formy (max. 0,15 ha)
s výběrnými prvky + bezzásahový
režim
Péče o nálety, nárosty a kultury
podpora DB
podpora DB
zpravidla bez zásahu
Výchova porostů
podpora DB
redukce
zpravidla bez zásahu
Způsob obnovy a obnovní postup
Kombinovaný – skupinovité formy
(max. 0,15 ha) s výběrnými prvky –
zpravidla nutnost umělé výsadby
odrostků + bezzásahový režim
Opatření ochrany lesa
-
-
Provádění nahodilých těžeb
Ponechávat stát i souše. (likvidace šíření
tracheomykozy kácením nemá podle
současných poznatků význam – druhotný
všudypřítomný patogen i na suchých
větvích a šířený velkou skupinou hmyzu)
kůrovec
zpravidla bez zásahu
Poznámka
Při tak malé ploše by měl každý zásah vyznačit pracovník CHKO a obnovu pravděpodobně zajistit z vlastních zdrojů
CHKO
15
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
3.1.2. Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v lesní části území
127D
17a/7/2
17a 0,31 2L1 60
19A
7 0,39 2D3 30
1G2 10
2 0,15
127D
17 0,35 2L1 100 19A
17/10b
10b 1,38
2L1 100 19A
127D11
11 1,45
2L1 100 19A
127D10a
10a 0,26
127D10
2D3 85 19A
poznámka
100 222 horní etáž
98 70 střední
1
1
+
+
+
+
+
90 5-20 spodní etáž decimovaná
5
okusem zvěře;
5
DB
JS
OL
DB
SM
BR
HB
VR
JL
JS
OL
LP
100 222
43 95 střední
20
15
10
10
1
1
+
80 5-15 ojed. spodní etáž decimovaná
10
okusem zvěře;
10
DB
BR
DB
LP
JS
ponechat do rozpadu včetně padlých kmenů
uvolnit nejvíce zarůstající staré DB od vrůstající
LP; jinak neprovádět žádnou, ani nahodilou těžbu
bez schválení orgánu ochrany přírody
v keřovém patře
hojně líska obecná
horní etáž
ponechat do rozpadu včetně padlých kmenů
- 3
-
- 3
pouze podpora obnovní fáze - podle zákresu
2
v mapě opatření vytvořit – (vyčistit od keřového
patra, buřeně a vybrat SM) oválné světliny do 0,15
ha s ponecháním nejstarší etáže a vysadit řídce
(spon 3-6 m) odrostky DB (1-1,5 m) s ochranou
proti zvěři – těžbu nutno vyznačit za přítomnosti
orgánu ochrany přírody, či pověřené osoby;
ve zbytku por. skup. možno vybrat SM;
jinak neprovádět žádnou, ani nahodilou těžbu bez
schválení orgánu ochrany přírody
v keřovém patře
hojně bez a krušina
výstavky
ponechat do rozpadu včetně padlých kmenů
DB 100 222
DB 60 105 střední etáž;
podrost LP, JS,
OL 18
bezu, lísky,
SM 10
krušiny
DBČ 4
BR
4
JS
3
LP
1
JL
+
DB
doporučený zásah
naléhavost
stupeň
přirozenosti
věk
DB
LP
JS
BR
JV
HB
BB
JL
DB
LP
JS
JV
OL
SM
JS
DB
LP
BR
10 0,33 2L1 15
zast. dřevin %
dřeviny
LT
výmě
ra LT (%)
(ha)
rám. směr.
por. typ
označení
porostní
skupiny
(nové)
etáž
Popis lesních porostů a výčet navrhovaných zásahů a opatření v nich
pouze podpora obnovní fáze - podle zákresu
v mapě opatření vytvořit (vyčistit od keřového
patra, buřeně, vytěžit DBČ a SM) oválné světliny
do 0,15 ha s ponecháním nejstarší etáže a vysadit
řídce (spon 3-6 m) odrostky DB (1-1,5 m) s
ochranou proti zvěři – těžbu nutno vyznačit za
přítomnosti orgánu ochrany přírody, či pověřené
osoby;
ve zbytku por. skup. vytěžit SM jinak neprovádět
žádnou, ani nahodilou těžbu bez schválení orgánu
ochrany přírody
ponechat do rozpadu včetně padlých kmenů
- 32 4
100 222
83 95
10
5
2
+
+
ojeď. výstavky
100 222
50 100
44
5
1
ojeď. výstavky
pouze podpora obnovní fáze - podle zákresu
2
v mapě opatření vytvořit (vyčistit od keřového
patra, buřeně a vytěžit SM) oválné světliny do 0,15
ha s ponecháním nejstarší etáže a vysadit řídce
(spon 3-6 m) odrostky DB (1-1,5 m) s ochranou
proti zvěři – těžbu nutno vyznačit za přítomnosti
orgánu ochrany přírody, či pověřené osoby;
ve zbytku por. skup. neprovádět žádnou, ani
nahodilou těžbu bez schválení orgánu ochrany
přírody
ponechat do rozpadu včetně padlých kmenů
- 3
střední etáž;
podrost bezu,
lísky, LP
neprovádět žádnou, ani nahodilou těžbu bez
schválení orgánu ochrany přírody
střední etáž;
podrost JS, bezu,
lísky, krušiny
16
- 4
-
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
SM
127D9
2D3 80 19B
9 0,50 1G2 20
127D6a
6a 0,22 2L1 100 19C
127D6
6 0,68 1G2 100 19C
127D5
5 0,10 2D3 100 19C
2L1 100 19C
127D4
4 1,01
127D3a
2L1 70 19C
3a 0,86 2D3 15
1G2 15
127D3
127D1
3 0,12 2D3 100 19C
1 0,28 2L1 100 19A
127D105
105 0,28 2L1 100 19C
127D909
909 0,31 1G2 100 19C
DB
SM
BR
OS
OL
DB
VR
LP
OL
+
100 222 ojeď. výstavky
50 90 střední etáž;
podrost bezu,
15
lísky, JS, LP;
15
vývraty SM
10
5
3
2
100 51 vzrostlý nálet na
prameništi podél
potoka
OL
BR
JS
VR
85
5
4
4
TPC
2
BR
OS
DB
JS
90
8
2
+
ponechat do rozpadu včetně padlých kmenů
postupně vybrat SM a dosazovat odrostky DB,
BK;
ponechat okraj porostu směrem ke kempu
- 5
2
bez zásahu
-
60
4
3-4
mokřadní olšina
navazující na
litorál rybníka
bez zásahu
-
45
3
skupinka na okraji
bez zásahu
v rohu
DB 100 222 ojeď. výstavky
JS
80 37 hustý sukcesní
porost nyní se
OL 13
značně
BR
1
prosychajícím JS
OS
1
DB 100 222 ojeď. výstavky
OL 75 23 hustý věkově
rozrůzněný
JS
15
sukcesní porost na
BR
5
dvou rozdílných
OS
4
částech
TPC 1
OL 45 25
DB 40
VR 10
skupinka v rohu
pod Podhájským
JS
3
rybníkem
TR
2
BR
+
JIV
+
DB 60 8
JS
25
zarostlá kultura
KL 10
OL
5
LP
+
VR 45 60 mokřad pod
Podhájským
OL 45
rybníkem
KR 10
OL 100 10 mokřad na okraji
ponechat do rozpadu včetně padlých kmenů
- 4
-
bez zásahu
ponechat do rozpadu včetně padlých kmenů
4
-
bez zásahu
- 4
bez zásahu
1 4
provézt prořezávku s podporou DB
- 4
bez zásahu
litorálu rybníka –
bez zásahu
rákosina
s ojeďinělou OL
-
-
Poznámka: Označení odd., dílců, por. skupin a etáží včetně porostní obrysové mapy odpovídá současnému
LHP 2008-2017. Popis porostů - etáží současnému LHP úplně neodpovídá.
3.1.3. Rámcové zásady opatření v loukách
Pro kulturní luční porosty v JZ části rezervace se doporučuje alespoň minimální regulační management, tj.
kosení jednou ročně v měsíci srpnu a dle potřeby vyřezání náletu. Pokosená biomasa musí být z louky
odstraněna nejlépe kompostována v křovinách u jižní hranice rezervace. Udržení lučního porostu je žádoucí
jak z hlediska ekologických nároků zvláště chráněného druhu prstnatce májového, tak z hlediska zachování
krajinného rázu.
17
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
Louky nemají vlastníci zájem udržovat, ale souhlasí s údržbou za předpokladu financování ze státního
rozpočtu. Kosení je nutné zajistit z prostředků na management nebo programů péče o krajinu MŽP ČR.
Prac. plocha č. 1
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky
kosení
2x ročně
1x ročně
lehká mechanizace
15.červenec/ konec srpna
Prac. plocha č. 2
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky
kosení
2x ročně
1x ročně
lehká mechanizace
červen /srpen
Prac. plocha č. 3
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky
kosení
2x ročně
1x ročně
lehká mechanizace
červen/srpen
3.1.4. Rámcové zásady opatření z hlediska vodního hospodářství
Z důvodu ochrany litorálu a navazujících pozemků trvale uržovat hladinu rybníku Bažantník na stálé
úrovni a především v době ledového příkrovu nezvyšovat hladinu. Věnovat pozornost manipulačnímu řádu a
jej případně připomínkovat a sledovat jeho dodržování.
V žádném případě neodvodňovat, neboť hladinu podzemní vody ve spodní části lesů lokality
zásadním způsobem ovlivňuje hladina vody v rybníce Bažantník a výše přirozená prameniště ve slínovcovité
svahovině. Obnovy DB lze dosáhnout i bez odvodňování.
3.2. Zaměření a vyznačení území v terénu
Značení je opakovaně likvidováno návštěvníky kempu a blízkých lázní na Podhájí, kteří si ho
odnášejí jako suvenýr, nebo demolují v opilosti.
Standardní značení používané v ochraně přírody a předepsané vyhláškou má zde životnost max. 1
rok.
3.3. Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
18
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
3.3.1. Řešení kolizí mezi zájmy ochrany přírody a ostatními zájmy
Je nezbytné zajistit, aby plochy patřící státu byly spravovány státní organizací schopnou zajišťovat
náležitou, odborně podloženou péčí o území. V případě postoupení některých práv jiným subjektům, např.
formou pronájmu, je nutno stanovit takové podmínky, aby ekonomické či jiné zájmy těchto subjektů
nemohly vést k poškození dochovaného přírodního prostředí.
3.4. Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Vyloučení místních negativních vlivů, zejména rostoucího rekreačního ruchu. Lze doporučit oplotit
část PR ze strany kempu. Nepřipustit další výstavbu rekreačních objektů v okolí ZCHÚ.
3.5. Návrhy na vzdělávací využití území
V současné době nejsou umístěny žádné informační tabule. Lze doporučit instalaci informačních
tabulí.
3.6. Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
Ukazuje se, že pravidelný a specializovaný inventarizační průzkum všech složek fauny a flóry
umožňuje efektivněji nasměrovat opatření v péči o území a stanovit lépe priority ochrany. Detailní průzkumy
dávají také více informací a podkladů pro dostatečnou argumentaci k cílům a zásahům a především ke
konkrétnímu omezení či vyloučení hospodářského či mysliveckého využívání.
V daném území je třeba doplnit inventarizační průzkumy z hlediska podrobnosti do srovnatelné
úrovně a data uložit jednotným způsobem do „digitální rezervační knihy“, včetně jednotné formy
identifikace v terénu, aby následný monitoring byl dostatečně efektivní.
Zoologický inventarizační průzkum
Zoologické inventarizační průzkumy (včetně měkkýšů) je třeba provádět 1x za období platnosti
plánu péče s min. 2-letým předstihem před vyhotovením dalšího plánu péče.
Botanické inventarizační průzkumy
Botanické inventarizační průzkumy je třeba provádět 1x za období platnosti plánu péče s min. 1letým předstihem před vyhotovením dalšího. Vedle obligátně prováděných průzkumů cévnatých rostlin a
jejich společenstev se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost i rostlinám bezcévným.
Fytocenologické plochy
Jednou za cca 10 let je vhodné provést fytocenologické snímkování vybraných trvalých ploch, které
je třeba co nejdříve založit a stabilizovat v lesních porostech.
Typologické zkusné plochy
V území se nenachází žádná typologická zkusná plocha. Bude vhodné ji zde založit.
3.7. Způsoby dokumentace jednotlivých zásahů a vyhodnocení jejich účinků
U všech zásahů je nutno vést záznamy o charakteru, datu, kvalitě, ceně provedení a dodavateli v
každém roce. Vyhodnocení účinků bude prováděno na základě monitorování vývoje vegetace na již
existujících fytocelonogických a lesnických plochách (popř. na plochách, které budou nově založeny) a
inventarizačních průzkumů. Veškeré údaje, evidenci, náklady, monitoring a průzkumy včetně vyhodnocení
je třeba archivovat v rezervační knize a ukládat do digitální rezervační knihy, aby se mohla sledovat
efektivita, vývoj, změny apod..
19
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
20
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
4. Závěrečné údaje
4.1. Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. Orientační
plochy)
náklady za rok
(Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy
terénní úpravy na parcele č. 1473/1
Výsadba odrostků DB a ochrana
Uvolnění starých DB od vrůstající LP (0,10 ha)
likvidace tavolníku
C e l k e m (Kč)
Orientační
náklady za období
platnosti plánu
péče (Kč)
----------------------------------------------
30 000,40 000,2 000,2 000,-
Úprava druhové skladby redukcí SM (0,40 ha)
13 000,21 000,21 000,1 000,-
130 000,210 000,210 000,5 000
C e l k e m (Kč)
56 000,-
555 000,-
Opakované zásahy
kosení dílčí plochy č.1 1x ročně
kosení dílčí plochy č.2 1x ročně
kosení dílčí plochy č. 3 1x ročně
a) Jedná se o lesy v majetku ČR spravované státním podnikem Lesy ČR s.p., nicméně věcné
břemeno vyplývající z předpisů o ochraně přírody a tedy i z hospodaření v lesích zvláštního určení z titulu
ochrany přírody, není doposud na takto spravovaných lesních pozemcích uspokojivě vyřešeno.
b) Certifikace lesů PEFC vlastníka a správce zavazuje plnit i kriteria, která se týkají ochrany
diverzity certifikovaného lesa PEFC:
c) Vzhledem k zaměření lesního provozu na velkoplošné hospodaření prostřednictvím firem, lze
doporučit, aby péči v rezervaci zajišťovala a realizovala orgánem ochrany pověřená odborně lesnicky
způsobilá osoba.
d) Náhrada za ztížení lesního hospodaření se řeší podle § 58 zákona č. 114/1992 v úplném znění č.
460/2004 a podle prováděcí vyhlášky 335/2006 Sb. (doslovná citace):
„Pokud vlastníku lesního pozemku vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího z ochrany
přírody ve ZCHÚ újma, má nárok na její finanční náhradu. Finanční náhradu poskytne z prostředků státního
rozpočtu příslušný orgán ochrany přírody na základě písemného uplatnění nároku vlastníka lesního
pozemku, jestliže je nárok na finanční náhradu a její výše prokázán doklady a podklady potřebnými pro
posouzení nároku. Nárok na finanční náhradu zaniká, pokud uplatnění nároku nebylo příslušnému orgánu
ochrany přírody doručeno do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala“.
Pro toto MZCHU je příslušným orgánem ochrany přírody řešícím finanční náhradu podle §58 Správa
CHKO Český ráj
4.2. Použité podklady a zdroje informací
MÍCHAL, I., PETŘÍČEK, V. A KOL.(1999): Péče o chráněná území II - Lesní společenstva, AOPK Praha,
714 s..
VRŠKA T., HORT L. (2003): Základní kriteria a parametry pro hodnocení “přirozenosti” lesních porostů. –
Metodika AOPK ČR, Brno.
21
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
KOLEKTIV (1997): Plán péče o PR Bažantník 1998-2007. Správa CHKO Český ráj.
LESPROJEKT HK (1998): Lesní hospodářský plán LČR LHC Hořice 1998 – 2007.
LESPROJEKT HK (2008): Lesní hospodářský plán LČR LHC Hořice 2008-2017
KOLEKTIV (2001): Oblastní plán rozvoje lesů PLO 18 Severočeská pískovcová plošina a Český ráj. ÚHÚL
pob. Jablonec n. N.
Regionální certifikace lesů PEFC– kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích (2005) - internet.
Materiály soustavy Natura 2000 – AOPK
Vlastní šetření 2007 a odborné konzultace.
4.3. Seznam mapových listů
a) Katastrální mapa (1:2880):
b) Státní mapa odvozená 1:5000:
c) Základní mapa České republiky 1:10 000:
d) Základní mapa České republiky 1:50 000:
e) Čtverec síťového mapování:
X – 8 – 20, X-9-4
Turnov 2-9
03-34-03, 03-34-04
03-34
545-774
4.4. Seznam používaných zkratek
AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, KÚ - krajský úřad, ORP - obec s rozšířenou
působností, OP - ochranné pásmo, LHC - lesní hospodářský celek, LHP - lesní hospodářský plán, LHO lesní hospodářská osnova, LHPO - lesní hospodářský plán a lesní hospodářská osnova, KN – katastr
nemovitostí, LS – lesní správa, LČR – Lesy České republiky s.p., MZD – meliorační a zpevňující dřeviny
(příloha č. 4 vyhl. 83/1996 Sb), ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, ZCHÚ – zvláště chráněné
území, OkÚ – okresní úřad, MZe – ministerstvo zemědělství; zkratky dřevin a půd - viz samostatná příloha
vysvětlivek
4.5. Plán péče zpracoval
Ing. Miroslav MIKESKA Ph.D. - zpracování PP z průzkumů, lesnictví a pedologie, mapy a GIS, fotodokumentace;
a pracovníci správy CHKO Český ráj
datum: 24.1.2008
22
Přírodní rezervace Bažantník
Plán péče na období 2008 - 2017
5. Přílohy, tabulky, mapy
Přílohy:
1. Přehled taxonů cévnatých rostlin (souhrn všech nálezů k r. 2007) – (VACKOVÁ 2007)
2. Zoologický průzkum – obratlovci (MRKÁČEK 1997)
3. Mykologický průzkum – (LEPŠOVÁ 2007)
4. Zkratky dřevin a půd
5. Výtah z LHP (2008-2017) LHC LČR LS Hořice
6. Výtah z LHP (1998-2007) LHC LČR LS Hořice
7. Entomol. průzkum - brouci - průběžná zpráva (ČTVRTEČKA 2007)
Mapy v textu:
1. Mapa parcelního vymezení PR Bažantník (na podkladě LHP 1998 a 2008)
2. Mapa lesních typů v PR Bažantník (na podkladě ZM a LHP)
3. Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů v PR Bažantník
4. Mapa zásahů a opatření na lesní půdě v PR Bažantník
5. Mapa zásahů a opatření mimo les v PR Bažantník
Fotodokumentace:
Je provedena v digitální podobě a je součástí digitální verze celého plánu péče.
23
PR Bažantník 2008
TopoL 26.2.2008
1 :4000
PR Bažantník
Bažantník [1]
alsko [1]
TopoL 20.8.2007
1 :4000
PR. E|aŽar.ttník
2oo8
PR Bažantník 2008
2L1
2V3
6
2D3
NE
1G2
2V3
2L1
3S1
2D3
3K1
3V9
3S8
3B2
3D6
3S8
3U1
2D3
3O6
3V9
3D7
3V1
3L2
V1
3U1
3S1
3K1
3D7
3M9
3K3
3O6
TopoL 26.2.2008
1 :4000
PR Bažantník 2008
2L1
2V3
2D3
NE
1G2
2V3
2L1
3S1
2D3
3K1
3V9
3S8
3B2
3D6
3S8
3U1
2D3
3O6
3V9
3D7
3V1
3L2
1
3S1
3U1
3K1
3D7
3M9
3K3
3O6
TopoL 26.2.2008
1 :4000
PR. Bažantník
Eb
\
i
{
2ooa
.Te
'.
Z\
--r-\
.;
rY >
,50.,
,
'rA\
{',c
,a
a
a
a'
a
Ir
a
a
.J1
a
I
!
t
a
"
'i.
*,: ;\
.a'\\
. r!
ť;
.t'
"t... t^
'\i
,j
.
!
*.,é
.jb...
,lu
"r t///
a
W
b ů ; r l n | rl t k
_....*h-
l.,l
t\
-'- li
Ť!i
*''r1,::'-t'
Í'
,"!\a .;"
''.Í.1,íi*..,-.j.'..
eoapiťííirl
I
,
{
I
I
t
,
,
{
I
Sedmih orsk
I :4(X)O
o
PR Bažantník 2008
1
2
3
1:4000
LOKALITA - BAŽANTNÍK
ELEV - 260 m
CHKO Český ráj, okres Semily, k.ú. Karlovice
Lipová doubrava, mokř. olšina a mokř. vegetace na břehu rybníka Bažantník
SPECIES
DRUH
VEROH
POKRYVNOST
DATUMOD POZNAMKA
Acer pseudoplatanus
javor klen
3R
19950000 příměs v doubravě
Achillea millefolium
řebříček obecný
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3 MČ
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
3H
19950000 ekoton les-louka, lesní světliny
Agrostis canina
psineček psí
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
Agrostis sp.
psineček
3H
19950000 lesní světliny
Ajuga reptans
zběhovec plazivý
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
3 MČ
19950000 v podrostu
Alchemilla monticola
kontryhel pastvinný
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Alchemilla sp.
kontryhel
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 MČ
19950000 ekoton les-louka, lesní světliny
Alisma plantago-aquatica
žabník jitrocelový
3R
19970000 břeh rybníka v SZ části
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3R
19950000 břeh rybníka v sz části
Alliaria petiolata
česnáček lékařský
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
0 nesp.
20070612 okraj louky u silnice do lázní
Allium schoenoprasum
pažitka pobřežní
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
Allium vineale
česnek viničný
3 nesp.
20070413 lokalita s ladoňkou - mladá jasenina za kempem
Alnus glutinosa
olše lepkavá
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
0 nesp.
20070608 spodní louka u "koupaliště"
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
3 nesp.
20070607 les za kempem
3H
19950000 olšina JZ rybníka
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
Alnus incana
olše šedá
3H
19950000 olšina JZ rybníka
Alopecurus aequalis
psárka plavá
3 nesp.
20070607 podél kanálu ze kempem
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
9 MČ
19970000 litorální vegetace v SV části rybníka
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3 MČ
19950000 litorální vegetace v SV části rybníka
Alopecurus pratensis
psárka luční
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
3 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3R
19950000 lesní světliny
Anemone nemorosa
sasanka hajní
2 nesp.
19930000 nesp.
3H
19950000 v podrostu doubravy
3 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
Anemone ranunculoides
sasanka pryskyřníkovitá
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
Angelica sylvestris
děhel lesní
3H
19950000 porosty vysokých ostřic, břeh potoka, ekoton louka-les
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
3 nesp.
19890000 nesp.
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
0 nesp.
20070608 spodní louka u "koupaliště"
3 nesp.
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
Anthoxanthum odoratum
tomka vonná
3R
19950000 okraj lesa, lesní světliny
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
19890000 nesp.
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Anthriscus sylvestris
kerblík lesní
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
Arrhenatherum elatius
ovsík vyvýšený
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Artemisia vulgaris
pelyněk černobýl
0 nesp.
20070612 okraj louky u silnice do lázní
Asarum europaeum
kopytník evropský
3 nesp.
20070413 les vzadu za kempem
3 MČ
19950000 v podrostu doubravy
1
POZ_TAXOCHROŽENÍ
JMENO
E3, E2
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
Šoltysová Lenka
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
Vacková Daniela
E1
Rydlo Jaroslav
E1
Vacková Daniela
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E1-nálet
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E3,2
Vacková Daniela
E3,2
Vacková Daniela
E1-3
Vacková Daniela
E3,2
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Rydlo Jaroslav
E1
Vacková Daniela
Šoltysová Lenka
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
Vacková Daniela
E1,
Mrkáček Zdeněk
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Faltysová Helena
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Faltysová Helena
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
LOKALITA - BAŽANTNÍK
ELEV - 260 m
CHKO Český ráj, okres Semily, k.ú. Karlovice
Lipová doubrava, mokř. olšina a mokř. vegetace na břehu rybníka Bažantník
SPECIES
DRUH
VEROH
POKRYVNOST
DATUMOD POZNAMKA
POZ_TAXOCHROŽENÍ
JMENO
Athyrium filix-femina
papratka samičí
3+
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
E1
Vacková Daniela
3 MČ
19950000 nesp.
E1
Vacková Daniela
Avenella flexuosa
metlička křivolaká
3 nesp.
20070607 les za kempem
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
E1,
Vacková Daniela
3R
19950000 nesp.
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
E1,
Vacková Daniela
Avenula pubescens
ovsíř pýřitý
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
Betonica officinalis
bukvice lékařská
3R
19950000 břehy rybníka, okraj kempu
E1
Šoltysová Lenka
2R
19950000 břehy rybníka, okraj kempu
E1,
Rieger Miroslav
Betula pendula
bříza bělokorá
3R
19950000 příměs na okrajích doubravy
E3
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 les za kempem
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
E1-3
Vacková Daniela
Betula pubescens
bříza pýřitá
1 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
E1
Vacková Daniela
3O
19950000 bažinatá olšina
E3
Šoltysová Lenka
Bidens cernua
dvouzubec nicí
9R
19970000 litorál rybníka
E1
Rydlo Jaroslav
Bistorta major
rdesno hadí kořen
3 MČ
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
E1
Vacková Daniela
3R
19950000 mokřad a ekoton louka-les
E1
Vacková Daniela
Brachypodium sylvaticum
válečka lesní
3 nesp.
20070607 les za kempem
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
3H
19950000 v podrostu na přechodu olšiny a doubravy
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
E1
Vacková Daniela
Calamagrostis canescens
třtina šedavá
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
E1
Vacková Daniela
3
19950000 nesp.
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
E1
Vacková Daniela
Calamagrostis epigejos
třtina křovištní
3 MČ
19950000 ekoton mezi mokřadem a doubravou
E1
Vacková Daniela
Callitriche cophocarpa
hvězdoš mnohotvarý
9 nesp.
19970000 litorál rybníka
E1
Rydlo Jaroslav
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
E1
Vacková Daniela
Callitriche sp.
hvězdoš
3O
19950000 na JV břehu rybníka
E1
Vacková Daniela
Caltha palustris
blatouch bahenní
3 nesp.
20070607 část lesa za společenskou budovou v kempu
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 les vzadu za kempem
E1
Vacková Daniela
3R
19970000 v příkopu uprostřed louky
E1
Vacková Daniela
3R
19950000 břehy rybníka a potůčku
E1
Vacková Daniela
Campanula patula
zvonek rozkladitý
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
19890000 nesp.
E1
Faltysová Helena
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
E1
Vacková Daniela
Cardamine amara
řeřišnice hořká
3 nesp.
20070607 část lesa za společenskou budovou v kempu
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 les vzadu za kempem
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
E1
Vacková Daniela
3H
19950000 mokřad na břehu rybníka, podmáčené terénní deprese vE1
doubrav
Vacková Daniela
Cardamine impatiens
řeřišnice nedůtklivá
3 nesp.
19890000 nesp.
E1
Faltysová Helena
Cardamine pratensis
řeřišnice luční
3 MČ
19950000 ekoton louka-les, mokřad na břehu rybníka
E1
Vacková Daniela
3 MČ
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
E1
Vacková Daniela
Carex acuta
ostřice štíhlá
9H
19970000 mokřad na břehu rybníka
E1
Rydlo Jaroslav
3H
19950000 mokřad na břehu rybníka
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
19890000 nesp.
E1
Faltysová Helena
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
E1,
Vacková Daniela
Carex acutiformis
ostřice ostrá
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
35
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
E1
Vacková Daniela
9 nesp.
19970000 litorál rybníka
E1
Rydlo Jaroslav
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
E1
Vacková Daniela
Carex canescens
ostřice šedavá
3 MČ
19950000 mokřad
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
19890000 nesp.
E1
Faltysová Helena
Carex cespitosa
ostřice trsnatá
3 MČ
19950000 mokřad na břehu rybníka
E1
Vacková Daniela
Carex contigua
ostřice klasnatá
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
E1
Vacková Daniela
Carex disticha
ostřice dvouřadá
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
E1
Vacková Daniela
Carex elongata
ostřice prodloužená
9 MČ
19970000 mokřad
E1,
Rydlo Jaroslav
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
E1
Vacková Daniela
3 MČ
19950000 mokřad
E1
Vacková Daniela
Carex hirta
ostřice srstnatá
3R
19950000 podrost doubravy
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
E1
Vacková Daniela
3 MČ
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
E1
Vacková Daniela
Carex nigra
ostřice obecná
3H
19950000 mokřad
E1
Vacková Daniela
Carex pallescens
ostřice bledavá
3H
19950000 mokřad
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070608 spodní louka u "koupaliště"
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
E1
Vacková Daniela
Carex paniculata
ostřice latnatá
3H
19950000 mokřad a olšina
E1
Vacková Daniela
9H
19970000 mokřad a olšina
E1,
Rydlo Jaroslav
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
E1
Vacková Daniela
Carex pseudocyperus
ostřice nedošáchor
9R
19970000 litorál rybníka
E1
Rydlo Jaroslav
3 nesp.
19890000 nesp.
E1
Faltysová Helena
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
E1
Vacková Daniela
Carex remota
ostřice řídkoklasá
3 nesp.
20070607 les za kempem
E1
Vacková Daniela
2
LOKALITA - BAŽANTNÍK
ELEV - 260 m
CHKO Český ráj, okres Semily, k.ú. Karlovice
Lipová doubrava, mokř. olšina a mokř. vegetace na břehu rybníka Bažantník
SPECIES
DRUH
VEROH
POKRYVNOST
DATUMOD POZNAMKA
3 nesp.
20070607 část lesa za společenskou budovou v kempu
3H
19950000 v podrostu olšiny
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
Carex riparia
ostřice pobřežní
9 nesp.
19970000 litorál rybníka
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
Carex rostrata
ostřice zobánkatá
9 MČ
19970000 mokřad
3 MČ
19950000 mokřad
Carex sylvatica
ostřice lesní
3H
19950000 ekoton mokřad-doubrava
2H
19950000 ekoton mokřad-doubrava
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
Carex vesicaria
ostřice měchýřkatá
3H
19950000 mokřad
Carpinus betulus
habr obecný
3 nesp.
20070413 lokalita s ladoňkou - mladá jasenina za kempem
Centaurea jacea
chrpa luční
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Cerastium holosteoides
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3 MČ
19950000 lesní světliny
Chaerophyllum aromaticum krabilice zápašná
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
3R
19950000 nesp.
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Chaerophyllum hirsutum
krabilice chlupatá
3 MČ
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3
19950000 nesp.
3 nesp.
20070607 část lesa za společenskou budovou v kempu
Chelidonium majus
vlaštovičník větší
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3
19950000 nesp.
Circaea lutetiana
čarovník pařížský
3
19950000 nesp.
Cirsium arvense
pcháč rolní
3 nesp.
20070607 les za kempem
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3R
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3R
19950000 na celém území PP
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Cirsium canum
pcháč šedý
3R
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Cirsium oleraceum
pcháč zelinný
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
0 nesp.
20070608 spodní louka u "koupaliště"
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
3 nesp.
20070607 les za kempem
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3 MČ
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3H
19950000 břeh potoka
Cirsium palustre
pcháč bahenní
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
0 nesp.
20070608 spodní louka u "koupaliště"
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
3 nesp.
19890000 nesp.
3 MČ
19950000 mokřad
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
Colchicum autumnale
ocún jesenní
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
2 nesp.
19930000 nesp.
3 nesp.
20070607 les za kempem
3H
19950000 olšina
Convallaria majalis
konvalinka vonná
3
19950000 nesp.
Convolvulus arvensis
svlačec rolní
0 nesp.
20070612 okraj louky u silnice do lázní
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070607 podél kanálu ze kempem
Crataegus sp.
hloh
3 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 MČ
19950000 světliny v doubravě
Crepis biennis
škarda dvouletá
0 nesp.
20070612 okraj louky u silnice do lázní
Crepis paludosa
škarda bahenní
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
3 MČ
19950000 mokřad
Dactylis glomerata
srha laločnatá
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
3 MČ
19950000 okraj lesa
Dactylis polygama
srha hajní
1 MČ
19950000 v podrostu doubravy
Dactylorhiza majalis
prstnatec májový
3O
19960000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3
POZ_TAXOCHROŽENÍ
JMENO
E1
Vacková Daniela
E1
Šoltysová Lenka
E1
Vacková Daniela
E1
Rydlo Jaroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Rydlo Jaroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Rieger Miroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Faltysová Helena
E1
Šoltysová Lenka
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Mrkáček Zdeněk
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1, §3 §3 Tomsa Tomáš
LOKALITA - BAŽANTNÍK
ELEV - 260 m
CHKO Český ráj, okres Semily, k.ú. Karlovice
Lipová doubrava, mokř. olšina a mokř. vegetace na břehu rybníka Bažantník
SPECIES
DRUH
VEROH
POKRYVNOST
DATUMOD POZNAMKA
POZ_TAXOCHROŽENÍ
JMENO
Daucus carota
mrkev obecná
3 MČ
19950000 ekoton louka-les
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
E1
Vacková Daniela
Deschampsia cespitosa
metlice trsnatá
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
E1
Vacková Daniela
3
19950000 nesp.
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 les za kempem
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
Dryopteris carthusiana
kapraď osténkatá
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
E1
Vacková Daniela
3R
19950000 v podrostu olšiny i doubravy
E1
Vacková Daniela
31
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
E1
Vacková Daniela
Dryopteris filix-mas
kapraď samec
3R
19950000 v místech výskytu Picea abies
E1
Vacková Daniela
E1, Dryopteris deweveri
Vacková Daniela
Dryopteris sp.
kapraď
3 nesp.
20070413 les vzadu za kempem
Eleocharis acicularis
bahnička jehlovitá
9 nesp.
19970000 litorál rybníka
E1
Rydlo Jaroslav
2O
19950000 břeh rybníka
E1
Vacková Daniela
Eleocharis sp.
bahnička
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
E1
Vacková Daniela
Elytrigia repens
pýr plazivý
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
Epilobium angustifolium
vrbovka úzkolistá
3 nesp.
20070607 les za kempem
E1,
Vacková Daniela
Epilobium sp.
vrbovka
3 MČ
19950000 břeh potoka, mokřad
E1
Vacková Daniela
Equisetum arvense
přeslička rolní
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
19890000 nesp.
E1
Faltysová Helena
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
3R
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
E1
Vacková Daniela
3 MČ
19950000 ekoton louka-les
E1
Vacková Daniela
Equisetum fluviatile
přeslička poříční
0 nesp.
20070608 spodní louka u "koupaliště"
E1
Vacková Daniela
3 MČ
19950000 mokřad
E1
Vacková Daniela
9 MČ
19970000 mokřad
E1
Rydlo Jaroslav
3H
19970000 mokřiny pod koupalištěm v Podhájí
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 podél kanálu ze kempem
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
E1
Vacková Daniela
Equisetum palustre
přeslička bahenní
3 MČ
19950000 mokřad
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
E1
Vacková Daniela
Equisetum sylvaticum
přeslička lesní
3H
19950000 břeh potoka
E1
Vacková Daniela
Fagus sylvatica
buk lesní
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
E1
Vacková Daniela
Festuca gigantea
kostřava obrovská
3 nesp.
20070413 les vzadu za kempem
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
E1
Vacková Daniela
3 MČ
19950000 v podrostu doubravy
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
19890000 nesp.
E1
Faltysová Helena
Festuca pratensis
kostřava luční
0 nesp.
20070612 okraj louky u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
E1
Vacková Daniela
Festuca rubra
kostřava červená
3 MČ
19950000 lesní světliny
E1
Šoltysová Lenka
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
E1
Vacková Daniela
Ficaria verna
orsej jarní
3 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
3H
19950000 v podrostu doubravy
E1
Vacková Daniela
Filipendula ulmaria
tužebník jilmový
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 les vzadu za kempem
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
E1
Vacková Daniela
3 MČ
19950000 mokřad
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
E1
Vacková Daniela
3R
19970000 v příkopu uprostřed louky mezi kempem a koupalištěm vE1,
Podhájí
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
E1,
Vacková Daniela
Fragaria moschata
jahodník truskavec
3 MČ
19950000 březový hájek na Z okraji doubravy
E1
Vacková Daniela
Fragaria sp.
jahodník
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
E1
Vacková Daniela
Fragaria vesca
jahodník obecný
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
E1,
Vacková Daniela
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 les za kempem
E1
Vacková Daniela
Frangula alnus
krušina olšová
3H
19950000 keřové patro v doubravě
E2
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 les za kempem
E2
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
E1-2
Vacková Daniela
Fraxinus excelsior
jasan ztepilý
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
E2
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
E1-3
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 les za kempem
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
E1 nálet
Vacková Daniela
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
E3
Vacková Daniela
3H
19950000 nálet v JZ části louky mezi kempem a koupalištěm na Podháji
E2
Vacková Daniela
Gagea lutea
křivatec žlutý
2 nesp.
19930000 nesp.
E1,
Mrkáček Zdeněk
2 nesp.
19950000 nesp.
E1
Vacková Daniela
Galeopsis sp.
konopice
3 MČ
19970000 mokřiny pod koupalištěm v Podhájí
E1
Vacková Daniela
Galium aparine
svízel přítula
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
E1
Vacková Daniela
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
E1
Vacková Daniela
4
LOKALITA - BAŽANTNÍK
ELEV - 260 m
CHKO Český ráj, okres Semily, k.ú. Karlovice
Lipová doubrava, mokř. olšina a mokř. vegetace na břehu rybníka Bažantník
SPECIES
DRUH
VEROH
POKRYVNOST
DATUMOD POZNAMKA
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
Galium elongatum
svízel prodloužený
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3+
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
Galium mollugo
svízel povázka
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
Galium palustre
svízel bahenní
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3 MČ
19950000 mokřad
Galium uliginosum
svízel močálový
3R
19950000 mokřad
Galium wirtgenii
svízel Wirtgenův
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Geranium pratense
kakost luční
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Geranium robertianum
kakost smrdutý
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
Geum rivale
kuklík potoční
3O
19950000 břeh potoka
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070413 les vzadu za kempem
3 nesp.
20070607 část lesa za společenskou budovou v kempu
Geum urbanum
kuklík městský
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
19950000 nesp.
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Glechoma hederacea
popenec obecný
3R
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
19950000 nesp.
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3 nesp.
20070413 les vzadu za kempem
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
Glyceria fluitans
zblochan vzplývavý
3 nesp.
20070607 část lesa za společenskou budovou v kempu
3 MČ
19950000 břeh rybníka
3H
19970000 mokřiny pod koupalištěm v Podhájí
Glyceria maxima
zblochan vodní
0 nesp.
20070608 spodní louka u "koupaliště"
3 MČ
19950000 břeh rybníka
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
9 MČ
19970000 břeh rybníka
3 nesp.
20070413 les vzadu za kempem
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
Heracleum sphondylium
bolševník obecný
3 nesp.
19950000 nesp.
3R
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
Hieracium murorum
jestřábník zední
3 MČ
19950000 lesní světliny
Holcus lanatus
medyněk vlnatý
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3 MČ
19950000 ekoton louka-les
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Humulus lupulus
chmel otáčivý
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
Hypericum maculatum
třezalka skvrnitá
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
Hypericum perforatum
třezalka tečkovaná
3 nesp.
19950000 nesp.
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
Hypericum sp.
třezalka
3 nesp.
20070413 les vzadu za kempem
Hypericum tetrapterum
třezalka čtyřkřídlá
3 nesp.
19950000 nesp.
2 nesp.
19950000 nesp.
Impatiens noli-tangere
netýkavka nedůtklivá
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
32
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
Impatiens parviflora
netýkavka malokvětá
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
19950000 nesp.
Iris pseudacorus
kosatec žlutý
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
9 MČ
19970000 mokřad
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3 nesp.
19890000 nesp.
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
3 MČ
19950000 mokřad
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
Juncus effusus
sítina rozkladitá
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
19890000 nesp.
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
5
POZ_TAXOCHROŽENÍ
JMENO
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Šoltysová Lenka
E1,
Vacková Daniela
E1
Rydlo Jaroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Rieger Miroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
nepůvodní
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Rydlo Jaroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Faltysová Helena
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Faltysová Helena
E1,
Vacková Daniela
LOKALITA - BAŽANTNÍK
ELEV - 260 m
CHKO Český ráj, okres Semily, k.ú. Karlovice
Lipová doubrava, mokř. olšina a mokř. vegetace na břehu rybníka Bažantník
SPECIES
DRUH
VEROH
POKRYVNOST
DATUMOD POZNAMKA
3 nesp.
20070607 podél kanálu za kempem
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3H
19970000 mokřiny pod koupalištěm v Podhájí
3 MČ
19950000 mokřad
0 nesp.
20070608 spodní louka u "koupaliště"
Juncus filiformis
sítina niťovitá
3R
19950000 mokřad
Juncus inflexus
sítina sivá
0 nesp.
20070608 spodní louka u "koupaliště"
Lathyrus pratensis
hrachor luční
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3 MČ
19950000 ekoton louka-les
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Leersia oryzoides
tajnička rýžovitá
9 nesp.
19970000 litorál rybníka
Lemna minor
okřehek menší
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3 MČ
19950000 rybník Bažantník
9 MČ
19970000 rybník Bažantník
Lemna trisulca
okřehek trojbrázdý
3R
19970000 mokřiny pod koupalištěm v Podhájí
Leontodon autumnalis
máchelka podzimní
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
Leucanthemum ircutianum
kopretina irkutská
3O
19950000 ekoton doubrava-mokřad
Leucanthemum vulgare
kopretina bílá
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Ligustrum vulgare
ptačí zob obecný
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
Listera ovata
bradáček vejčitý
2 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
3 nesp.
19950000 nesp.
Lolium perenne
jílek vytrvalý
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Lonicera nigra
zimolez černý
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
Lotus corniculatus
štírovník růžkatý
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Lotus uliginosus
štírovník bažinný
3 MČ
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
Luzula campestris
bika ladní
3 nesp.
19950000 nesp.
Luzula luzuloides
bika bělavá
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
3 nesp.
20070607 les za kempem
Luzula multiflora
bika mnohokvětá
3 nesp.
19950000 nesp.
Luzula pilosa
bika chlupatá
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
19950000 nesp.
Lychnis flos-cuculi
kohoutek luční
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3R
19950000 lesní světlin av doubravě
Lycopus europaeus
karbinec evropský
0 nesp.
20070608 spodní louka u "koupaliště"
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3H
19950000 mokřad
3 nesp.
19890000 nesp.
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
Lysimachia nummularia
vrbina penízková
3 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 MČ
19950000 doubrava i mokřad
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
3 nesp.
20070607 les za kempem
Lysimachia vulgaris
vrbina obecná
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
31
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
Lythrum salicaria
kyprej vrbice
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3 MČ
19970000 mokřiny pod koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
Maianthemum bifolium
pstroček dvoulistý
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
Melampyrum pratense
černýš luční
3 nesp.
19950000 nesp.
Mentha aquatica
máta vodní
3H
19970000 mokřiny pod koupalištěm v Podhájí
3R
19950000 břeh potoka
Menyanthes trifoliata
vachta trojlistá
3O
19950000 mokřad
Mercurialis perennis
bažanka vytrvalá
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
3 nesp.
20070607 les za kempem
2 nesp.
19930000 nesp.
Moehringia trinervia
mateřka trojžilná
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
Mycelis muralis
mléčka zední
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
19950000 nesp.
Myosotis palustris subsp. laxiflora
pomněnka bahenní volnokv 3 rr
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
3 nesp.
20070607 část lesa za společenskou budovou v kempu
3H
19950000 břeh potoka
6
POZ_TAXOCHROŽENÍ
JMENO
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Rydlo Jaroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Rydlo Jaroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Šoltysová Lenka
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
VC4 Rieger Miroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Šoltysová Lenka
E1,
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Faltysová Helena
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Šoltysová Lenka
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
§3 Šoltysová Lenka
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Mrkáček Zdeněk
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
LOKALITA - BAŽANTNÍK
ELEV - 260 m
CHKO Český ráj, okres Semily, k.ú. Karlovice
Lipová doubrava, mokř. olšina a mokř. vegetace na břehu rybníka Bažantník
SPECIES
DRUH
VEROH
POKRYVNOST
DATUMOD POZNAMKA
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
Myosoton aquaticum
křehkýš vodní
3 MČ
19950000 břeh potoka
Oenanthe aquatica
halucha vodní
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3O
19950000 mokřad
9O
19970000 mokřad
Oxalis acetosella
šťavel kyselý
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
3 nesp.
20070607 les za kempem
2 nesp.
19930000 nesp.
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
3 nesp.
19950000 nesp.
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
Phalaris arundinacea
chrastice rákosovitá
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
3O
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
3 nesp.
20070607 podél kanálu ze kempem
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
Phleum pratense
bojínek luční
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Phragmites australis
rákos obecný
3 MČ
19970000 mokřiny pod koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3H
19950000 mokřad
Picea abies
smrk ztepilý
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
3R
19950000 ve střední až JZ části
Pimpinella major
bedrník větší
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Plantago lanceolata
jitrocel kopinatý
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Plantago major
jitrocel větší
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3 MČ
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
19950000 nesp.
Platanthera bifolia
vemeník dvoulistý
3 nesp.
19890000 nesp.
3 MČ
19950000 na okraji olšiny u areálu kempu
2 nesp.
19930000 nesp.
Poa annua
lipnice roční
0 nesp.
20070612 okraj louky u silnice do lázní
Poa nemoralis
lipnice hajní
3 nesp.
19890000 nesp.
3H
19950000 v podrostu doubravy
Poa palustris
lipnice bahenní
3 MČ
19950000 mokřad
Poa pratensis
lipnice luční
3H
19950000 ekoton louka-les
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
Poa trivialis
lipnice obecná
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
3 MČ
19950000 nesp.
Polygonatum multiflorum
kokořík mnohokvětý
2O
19950000 nesp.
Populus tremula
topol osika
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 MČ
19950000 nesp.
Potentilla erecta
mochna nátržník
3R
19950000 mokřad
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
Potentilla reptans
mochna plazivá
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Primula elatior
prvosenka vyšší
3R
19950000 v podrostu doubravy
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
2 nesp.
19930000 nesp.
Primula veris
prvosenka jarní
3R
19950000 v podrostu doubravy
2 nesp.
19930000 nesp.
3 nesp.
20070413 lokalita s ladoňku - mladá jasenina za kempem
3 MČ
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
Prunus avium
třešeň ptačí
3H
19950000 v doubravě
2H
19950000 v doubravě
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
Prunus padus
střemcha obecná
3 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
7
POZ_TAXOCHROŽENÍ
JMENO
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Šoltysová Lenka
E1
Rydlo Jaroslav
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1,
Mrkáček Zdeněk
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E2-3
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1, §3
§3 Faltysová Helena
E1,§3
§3 Rieger Miroslav
E1,
§3 Mrkáček Zdeněk
E1
Vacková Daniela
E1,
Faltysová Helena
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Šoltysová Lenka
E1
Rieger Miroslav
E3
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Mrkáček Zdeněk
E1
Vacková Daniela
E1,
Mrkáček Zdeněk
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E2
Rieger Miroslav
E3
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E1-3
Vacková Daniela
E1- nálet
Vacková Daniela
LOKALITA - BAŽANTNÍK
ELEV - 260 m
CHKO Český ráj, okres Semily, k.ú. Karlovice
Lipová doubrava, mokř. olšina a mokř. vegetace na břehu rybníka Bažantník
SPECIES
DRUH
VEROH
POKRYVNOST
DATUMOD POZNAMKA
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070607 les za kempem
Pulmonaria obscura
plicník tmavý
3 nesp.
19890000 nesp.
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
3R
19950000 v podrostu doubravy
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
Pyrus communis
hrušeň obecná
3 nesp.
20070607 les za kempem
Quercus petraea
dub zimní
3 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
3 nesp.
20070607 les za kempem
Quercus robur
dub letní
3 nesp.
20070607 les za kempem
3H
19950000 lipová doubrava
3 nesp.
19890000 nesp.
3 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
Quercus rubra
dub červený
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
Ranunculus acris
pryskyřník prudký
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
19950000 nesp.
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Ranunculus auricomus
pryskyřník zlatožlutý
3 nesp.
19950000 nesp.
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
2 nesp.
19950000 nesp.
Ranunculus repens
pryskyřník plazivý
3 nesp.
19950000 nesp.
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3 nesp.
20070607 les za kempem
0 nesp.
20070608 spodní louka u "koupaliště"
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Ranunculus sceleratus
pryskyřník lítý
3R
19950000 břeh potoka, litorál rybníka
9R
19970000 břeh potoka, litorál rybníka
Ribes sp.
3O
19950000 ekoton mezi mokřadem a doubravou
Ribes uva-crispa
srstka angrešt
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
3 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
3O
19950000 nesp.
Rorippa palustris
rukev bažinná
9 nesp.
19970000 mokřad na břehu rybníka
Rosa canina
růže šípková
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
Rubus caesius
ostružiník ježiník
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
20070607 les za kempem
Rubus idaeus
ostružiník maliník
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
3 nesp.
20070607 les za kempem
Rubus sp.
ostružiník
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 MČ
19950000 v podrostu doubravy
Rumex acetosa
šťovík kyselý
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
3R
19950000 ekoton les-louka
3 MČ
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Rumex obtusifolius
šťovík tupolistý
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
3 nesp.
19950000 nesp.
Salix caprea
vrba jíva
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3 MČ
19950000 břeh rybníka a mokřad
Salix cinerea
vrba popelavá
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3R
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 MČ
19950000 břeh rybníka a mokřad
Salix viminalis
vrba košíkářská
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Sambucus nigra
bez černý
3 nesp.
20070413 les vzadu za kempem
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
19950000 nesp.
Sambucus racemosa
bez červený
3 nesp.
19950000 nesp.
Sanguisorba officinalis
krvavec toten
3 MČ
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
Sanicula europaea
žindava evropská
3 nesp.
20070607 les za kempem
2 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
19890000 nesp.
8
POZ_TAXOCHROŽENÍ
JMENO
E1
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Faltysová Helena
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E3-1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E3 - mohutné staré
Vacková
solitérní
Daniela
výsadby - p
E3
Vacková Daniela
E3
Faltysová Helena
E3-1
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
nepůvodní
Vacková Daniela
E1
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1-3
Vacková Daniela
E1
Rieger Miroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Rydlo Jaroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Rydlo Jaroslav
E2
Vacková Daniela
E3
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1, Rubus fruticosus
Vacková
agg.Daniela
E1- Rubus fruticosus
Vacková
agg.Daniela
E1, Rubus fruticosus
Vacková
agg.Daniela
E1
Vacková Daniela
E1, Rubus fruticosus
Vacková
agg.Daniela
E1,
Vacková Daniela
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Šoltysová Lenka
E1-nálet
Vacková Daniela
E3
Šoltysová Lenka
E2
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E1-2
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Rieger Miroslav
E1
Faltysová Helena
LOKALITA - BAŽANTNÍK
ELEV - 260 m
CHKO Český ráj, okres Semily, k.ú. Karlovice
Lipová doubrava, mokř. olšina a mokř. vegetace na břehu rybníka Bažantník
SPECIES
DRUH
VEROH
POKRYVNOST
DATUMOD POZNAMKA
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
Scilla sp.
ladoňka
2 nesp.
19930000 nesp.
3H
19970000 na přechodu doubravy v jasanovou tyčkovinu v JZ části
Scilla vindobonensis
ladoňka vídeňská
0 nesp.
20070612 JZ okraj lesa za kempem
3 nesp.
20070413 mladá jasenina za kempem
Scirpus sylvaticus
skřípina lesní
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
3R
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
20070413 bažina za rybníkem
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3 MČ
19950000 mokřad a doubrava
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
Scrophularia nodosa
krtičník hlíznatý
3 nesp.
19950000 nesp.
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Scutellaria galericulata
šišák vroubkovaný
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
3 MČ
19950000 mokřad
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
Securigera varia
čičorka pestrá
0 nesp.
20070612 okraj louky u silnice do lázní
Selinum carvifolia
olešník kmínolistý
3 nesp.
19890000 nesp.
3R
19950000 ekoton louka-les
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Senecio ovatus
starček vejčitý
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
3 MČ
19950000 nesp.
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
3 nesp.
19890000 nesp.
Solanum dulcamara
lilek potměchuť
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3R
19950000 mokřad
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
3 nesp.
20070607 část lesa za společenskou budovou v kempu
Solidago sp.
zlatobýl
3O
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
Sorbus aucuparia
jeřáb ptačí
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
19950000 nesp.
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
Sparganium natans
zevar nejmenší
9O
19970000 n a JZ břehu rybníka
Spiraea salicifolia
tavolník vrbolistý
0 nesp.
20070612 porost mezi mokř. olšinou a lipovou doubravou
Spiraea sp.
tavolník
3O
19950000 mezi doubravou a mokřadem
Stachys sylvatica
čistec lesní
3 MČ
19950000 v podrostu doubravy
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
3 nesp.
20070607 les za kempem
Stellaria graminea
ptačinec trávovitý
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
3R
19950000 mokřad
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Stellaria holostea
ptačinec velkokvětý
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
3H
19950000 podrost doubravy
Stellaria media
ptačinec prostoední
3 nesp.
19950000 nesp.
Stellaria palustris
ptačinec bahenní
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
Stellaria uliginosa
ptačinec mokoadní
3R
19950000 mokřad
Succisa pratensis
čertkus luční
3R
19950000 lesní světlina
Symphoricarpos albus
pámelník bílý
3 nesp.
20070607 les za kempem
Symphytum officinale
kostival lékařský
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
3 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3 nesp.
20070607 olšina as. Carici acutiformis-Alnetum v SZ části
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Tanacetum vulgare
vratič obecný
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Taraxacum sp.
pampeliška
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
3 nesp.
19950000 nesp.
0 nesp.
20070612 okraj louky u silnice do lázní
Tilia cordata
lípa malolistá
3 MČ
19950000 příměs v doubravě
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
19890000 nesp.
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
Tragopogon orientalis
kozí brada východní
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Trifolium pratense
jetel luční
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Trifolium repens
jetel plazivý
0 nesp.
20070612 okraj louky u silnice do lázní
Tussilago farfara
podběl lékařský
3 nesp.
19950000 nesp.
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
Typha latifolia
orobinec širolistý
3 MČ
19950000 litorál rabníka
Urtica dioica
kopřiva dvoudomá
3H
19950000 nesp.
3 nesp.
20070607 litorál rybníka v JV části
9
POZ_TAXOCHROŽENÍ
JMENO
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1, Scilla bifolia
§2 Mrkáček
§2
Zdeněk
E1- Scilla bifolia,
§2 Vacková
§2
Daniela
E1, §3
§3 Vacková Daniela
E1 - §3 §3 Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Faltysová Helena
E1
Šoltysová Lenka
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Faltysová Helena
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E2
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1, Herb. -§2
Museum
RydloHK,
Jaroslav
§2
E2, nepůvodní,
nepůvodní
Vacková
pravd
Daniela
E2, zplaněnepůvodní
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Šoltysová Lenka
E1
Vacková Daniela
E1 - zplaněnepůvodní
Vacková Daniela
E1
Šoltysová Lenka
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1, Taraxacum Vacková
officinale Daniela
agg.
E1 - TaraxacumVacková
officinaleDaniela
agg. sekce ruderali
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E3,2
Vacková Daniela
E1-3
Vacková Daniela
E3-1
Vacková Daniela
E3,2
Faltysová Helena
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Šoltysová Lenka
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
LOKALITA - BAŽANTNÍK
ELEV - 260 m
CHKO Český ráj, okres Semily, k.ú. Karlovice
Lipová doubrava, mokř. olšina a mokř. vegetace na břehu rybníka Bažantník
SPECIES
DRUH
VEROH
POKRYVNOST
DATUMOD POZNAMKA
3 nesp.
20070607 laguna za rybníkem
3 nesp.
20070607 les za kempem
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 nesp.
20070607 lesní světlina u laguny za rybníkem
3 nesp.
20070607 olšina u silnice do kempu
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Utricularia australis
bublinatka jižní
3O
19970000 litorál rybníka
Vaccinium myrtillus
borůvka
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
Veronica beccabunga
rozrazil potoční
3 nesp.
20070607 olšina podél meandrjícího přítoku
3 nesp.
20070607 podél kanálu za kempem
3 MČ
19950000 břeh potoka
3 nesp.
20070413 mladá jasenina u "koupaliště" v Podhájí
Veronica chamaedrys
rozrazil rezekvítek
3H
19970000 louka mezi kempem a koupalištěm v Podhájí
3 nesp.
19890000 nesp.
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
3 nesp.
19950000 nesp.
3 nesp.
20070607 les za kempem
0 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
Veronica officinalis
rozrazil lékařský
3 nesp.
20070607 les za kempem
3 nesp.
19890000 nesp.
Veronica scutellata
rozrazil štítkovitý
9 nesp.
19970000 mokřad na břehu rybníka
Vicia cracca
vikev ptačí
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
0 nesp.
20070608 spodní louka u koupaliště
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
Vicia dumetorum
vikev křovištní
0 nesp.
20070612 louka sv. Arrhenatherion u silnice do lázní
0 nesp.
20070608 louka sv. Arrhenatherion v JZ části
Viola palustris
violka bahenní
3R
19950000 mokřad
Viola reichenbachiana
violka lesní
3 nesp.
20070413 skupina smrků za ladoňkou
3 nesp.
20070413 v centru lipové doubravy
3 nesp.
20070413 Lipová doubrava od silnice do lázní Sedmihorky
3 MČ
19950000 v podrostu doubravy
Viola reichenbachiana
violka lesní
3 nesp.
20070607 les za kempem
Viola riviniana
violka Rivinova
3 nesp.
20070413 skupina bříz na okraji louky u silnice do lázní
3H
19950000 v podrostu doubravy
10
POZ_TAXOCHROŽENÍ
JMENO
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
VC4 Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Faltysová Helena
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Faltysová Helena
E1,
Rydlo Jaroslav
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1,
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
E1
Vacková Daniela
Zoologická inventarizace PR Bažantník
Český název
Latinský název
Bezobratlí
Nosorožík kapucínek
Ohrožení Rok/ Autor
Oryctes nasicornis
1997
Bombina bombina
Bufo bufo
Rana temporaria
Rana dalmatina
1997
Phasianus colchicus
Sitta europaea
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Erithacus rubecula
Carduelis spinus
Coccothraustes coccothraustes
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Columba palumbus
Pyrrhula pyrrhula
Accipiter gentilis
Delichon urbica
Anas platyrhynchos
Buteo buteo
Corvus monedula
Motacilla cinerea
Turdus merula
Accipiter nisus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Cuculus canorus
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Muscicapa striata
Fulica atra
Aegithalos caudatus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Fringilla coelebs
Prunella modularis
Aythya fuligula
Falco tinnunculus
Strix aluco
Acrocephalus scirpaceus
Apus apus
1997
Obojživelníci
Kuňka ohnivá
Ropucha obecná
Skokan hnědý
Skokan štíhlý
Ptáci
Bažant obecný
Brhlík lesní
Budníček menší
Budníček větší
Červenka obecná
Čížek lesní
Dlask tlustozobý
Drozd brávník
Drozd zpěvný
Holub hřivnáč
Hýl obecný
Jestřáb lesní
Jiřička obecná
Kachna divoká
Káně lesní
Kavka obecná
Konipas horský
Kos černý
Krahujec obecný
Králíček obecný
Králíček ohnivý
Kukačka obecná
Lejsek bělokrký
Lejsek černohlavý
Lejsek šedý
Lyska černá
Mlynařík dlouhoocasý
Pěnice černohlavá
Pěnice slavíková
Pěnkava obecná
Pěvuška modrá
Polák chocholačka
Poštolka obecná
Puštík obecný
Rákosník obecný
Rorýs obecný
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
Zoologická inventarizace PR Bažantník
Český název
Latinský název
Sluka lesní
Sojka obecná
Strakapoud malý
Strakapoud prostřední
Strakapoud velký
Střízlík obecný
Sýkora babka
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Sýkora uhelníček
Šoupálek dlouhoprstý
Špaček obecný
Vlaštovka obecná
Vrabec polní
Zvonek zelený
Žluna zelená
Savci
Krtek obecný
Kuna skalní
Liška obecná
Myšice lesní
Norník rudý
Prase divoké
Srnec evropský
Veverka obecná
Zajíc polní
Ohrožení Rok/ Autor
Scolopax rusticola
Garrulus glandarius
Dendrocopus minor
Dendrocopus medius
Dendrocopus major
Troglodytes troglodytes
Parus palustris
Parus major
Parus coeruleus
Parus ater
Certhia familiaris
Sturnus vulgaris
Hirundo rustica
Passer montanus
Carduelis chloris
Picus viridis
1997
Talpa europaea
Martes foina
Vulpes vulpes
Apodemus flavicollis
Clethrionomys glareolus
Sus scrofa
Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris
Lepus europaeus
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
Mykologický IP v PR Bažantník
Zadavatel:
AOPK České republiky
Kališnická 2-6
Praha 3
Zastupující:
Zhotovitel:
Anna Lepšová
Výzkum, znalecké posudky a lektorství
mykologie, fytopatologie dřevin a ekologie lesa
tel.: 386321199
Pěčín 16
Trhové Sviny GSM: 724026229
374 01
V Pěčíně u Trhových Svinů, dne 11. 12. 2007
1
Tab. 1 Charakteristika sledovaného území
VSTUPNÍ ÚDAJE
1. Přesné zadání
Inventarizační průzkum mykoflóry makromycetů v území PR Bažantník v
CHKO Český ráj – podklady pro Plán péče o území
2. Rozloha
Kód rezervace 1934. Rozloha ZCHÚ je 14 ha, rozloha ochranného pásma není
uvedena.
zkoumaného
území a
vyhlášeného
ochranného
pásma
3. Zdroj použité
nomenklatury
4. Metody
5. Způsob
preparace a
místo uložení
sběrů
Vyhlášení : SCHKO Český ráj, Vyhl. 2/1998, 21.3.1998
Založeno: 14.10. 2002:
Sjednocující literatura:
Horak E., 2005: Rohrlinge und Blatterpilze in Europa.
Ryvarden L. et R.L. Gilbertson, 1993: European polypores.
Nordic Macromycetes - Ascomycetes
Eriksson et al., 1973-1984: The Corticiaceae of North Europe, Vol. 2 - 7.
Další studie jsou uvedeny v seznamu literatury.
Rámcově použita metodika Holec (2003) a revidovaná metodika Lepšová
(2005).
Inventarizace byla provedena pouze v části rezervace a jejího ochranného pásma
vymezené oplocením. Důvodem jsou nesrovnalosti ve specifikaci ochranného
pásma (viz výše).
V terénu zaznamenány mizivé znaky na plodnicích, pak plodnice v terénu
uloženy do hliníkové fólie spolu s etiketou sběrového kódu. V laboratoři
provedeny případné makrochemické zkoušky, podrobnější popis, dle potřeby
zjištění výtrusného prachu. Pak plodnice sušeny buď celé anebo podélně
rozkrojené v sušárně proudem teplého vzduchu do 40 °C. Usušené plodnice s
průvodními etiketami a s dodatečnými popisy uloženy do PE sáčků opatřených
zipem. Všechny exsikáty uloženy v mé soukromé sbírce a jsou k dispozici pro
předání do muzejních sbírek. Způsob dokumentace odpovídá I. stupni muzejní
evidence.
6. Externí
Informace o nalezených taxonech, datech nálezů, jejich ekologii, početnosti,
bioinformatická identifikačním kódu dokladové položky jsou uloženy v souboru programu Excel
MS Office, verze 2000.
databáze
2
7. Stručná
Geologie: Svahové sedimenty s výrony vody z báze kvádrových
charakteristika pískovců. Slabá propustnost svrchno turonských slínovců způsobuje
přírodních
povrchové zamokření a vývoj glejových půd. Předpokládá se alkalická
poměrů
půdní reakce (Hofreitr 1997).
zkoumaného
Klima: MT 10, mírně teplé a dlouhé léto, teplé, mírně suché přechodné
území
období, mírně teplé jaro i podzim, krátká, mírně teplá a velmi suchá zima
s krátkým trváním sněhové pokrývky (Quitt 1977).
Fytocenologické poměry:
Bažinaté olšiny na zamokřených půdách svazu Alnion glutinosae
Sladkovodní rákosiny stojatých vod svazu Phragmition communis
Porosty vysokých ostřic Magnocaricion elateae
Lipová doubrava smrku, břízy a javoru, vývojová fáze sv. Carpinion
Kulturní louka
Lesní typy:
Nejsou specifikovány
Přirozeně se vyskytující dřeviny:
Quercus robur, asi 200 let staré exempláře
Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Betula pendula,
Fraxinus excelsior
Frangula alnus, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Padus racemosa
Dřeviny, které jsou uměle zavedené, pro oblast nepřirozené:
Picea abies
Stáří porostů:
Nejstaršími jedinci dřevin jsou duby, které zde pozůstaly jako původní
solitéry parkové úpravy krajiny v dob rozkvětu místních lázní.
Rozmístění dubů ukazuje na jednotlivý solitérní výskyt na na dřívější
liniovou výsadbu kolem odvodňovacích toků. Doporučuji historickou
studii.
Podle současného pozorování v dosud nedatovaném období době došlo
vlivem změny hospodářského režimu ke spontánnímu zalesnění
dřevinami a vyvinula se současná lesní vegetace. Duby, jejichž zbytková
architektura korun poukazuje na původní vývoj solitér, byly postupně
stíněné okolními dřevinami. Nyní u nich probíhá proces odumírání
spodních větví a rozpad korun. Oslabené a zastíněné části dubů byly
napadeny ohňovcem statným, Phellinus robustus, a sírovcem
žlutooranžovým, Laetiporus sulphureus, které podpořily rozlámání korun
a kmenů. Několik jedinců dubů již odumřelo. V minulém Plánu péče
zmíněné poškozování tracheomykózami je neopodstatněné. Poškození
místních mohutných dubů je výsledkem pro jejich zdravotní stav
negativního vývoje lesního porostu, který vedl k zastínění původně
solitérních jedinců a k jejich postupnému odumírání
Administrativní
příslušnost
Semily, Liberecký kraj
Poloha
Loc: 50°33'25.048"N, 15°11'23.452"E
Sedmihorky u Turnova, lesní porosty a přilehlé kulturní louky JZ a J od
rybníka Bažantník, cca 600 m JZ od vlakové zastávky Karlovice
3
Sedmihorky
Nadmořská
výška
260 m n.m.
4
Cíle mykologického IP v PR Bažantník v roce 2007
1. Zhodnotit mykologický průzkum, který probíhal během let 2004 a 2007
2. Vyhodnotit výskyt nalezených druhů hub z hlediska jejich ochrany a indikačních
vlastností
3. Zhodnotit zdravotní stav dominantních dubů v PR a související skutečnosti
4. Formulovat doporučení pro plán ochrany v území
Metodika
Trvání výzkumu
Mykologický průzkum jsem uskutečnila podle metodiky (Holec 2003). Sledovala jsem
výskyt „velkých hub“ – makromycetů. Výskyt jsem určovala podle nalezených plodnic, které
rostly na zemi, v opadu, na tlejícím dřevě nebo na jiných houbách. Z vřeckovýtrusných jsem
zaznamenala pouze druhy s nápadnými plodnicemi, druhy s drobnými plodnicemi (pod 1 cm)
na rostlinném opadu a dřevě jsem nezkoumala. Nezkoumala jsem ani slizovky
(Myxomycetes), podzemní houby a obligátní parazity na rostlinách (např. padlí, rzi).
Vlastní mykologický průzkum v PR Bažantník jsem uskutečnila postupně v letech
2004 a 2006. Termíny jednotlivých návštěv jsou uvedeny v Tab. 2.
Tab. 2 Termíny návštěv v letech 2004-2005
Rok
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
2004
2007
12.
31.
3.
Sledované území
Při výzkumu jsem se soustředila na ty části PR, které byly přístupny běžné pochůzce.
V terénu jsem identifikovala porosty olšin na zamokřených půdách, porost lípy a dubu na
sušší půdě a poroaty směsi různých druhů dřevin a stáří. Při okraji porostů v sousedství
s loukou jsem zaznamenala velmi mladý porost, tvořený většinou jasanem. Pracovala jsem
v porostech:
Bažinaté olšiny na zamokřených půdách svazu Alnion glutinosae
Lipová doubrava smrku, břízy a javoru, vývojová fáze sv. Carpinion
V porostech vysokých ostřic, rákosin a na přilehlých kulturních loukách jsem nepracovala
5
Ekologické skupiny hub
Lignikolní – Lig - využívají dřevo odumřelých stromů, některé z nich se vyskytují již
na živých dřevinách jako tzv. saproparaziti. Po odumření stromu pokračují v rozkladu dřeva.
Za lignikolní považuji houby, které rostou na zbytcích dřeva (větvích a kmenech) o průměru 3
cm výše. Jsou obvykle indikátorem dlouhého trvání a zachovalosti lesního porostu na lokalitě.
Tlející dřevo je významný substrát pro vzácné druhy hub. Jeho nedostatek v kulturních
porostech je hlavní příčinou ochuzení druhového spektra hub. Houby jsou obvykle
specializované na určité druhy dřevin. V pralesních oblastech se ve Střední Evropě vyskytuje
50-60% druhů hub, které jsou vázány na dřevo. Porušení přirozené kumulace dřevní hmoty
odumřelých stromů negativně ovlivňuje vývoj a kvalitu půdy, na svazích chybí protierozní a
půdoochranná funkce tlejícího dřeva. V některých typech lesních porostů je na tlející dřevo
vázána i přirozená obnova (v horských smrčinách), v nižších polohách kmeny a větve na zemi
znesnadňují průchodnost porostu pro srnčí zvěř, takže brání do určité míry poškozování
mladých stromků okusem a oděrem. Množství a kvalita tlejícího dřeva také podporuje
přítomnost xylofágního hmyzu a je tak živným substrátem i útočištěm pro velké množství
často i vzácných druhů.
Saprofytické - Sap - rozkládají různý bylinný opad, opad listí stromů a drobné
větévky, šišky, odkvetlé jehnědy, číšky bukvic a žaludů, žaludy, bukvice, nadložní humus
půdy. Růst saprofytních hub je značně ovlivněn srážkami. Mnoho druhů je specializováno na
určité substráty.
Mykorhizní (ektomykorhizní) – ECM - žijí v mutualistické symbiose se dřevinami.
Ektomykorhizní houby jsou svou existencí závislé na rostlinách, v lesních porostech
především na dřevinách. Ektomykorhizní houby jsou obvykle specializované na určitý druh
dřeviny. Počet ektomykorhizních druhů se relativně snižuje s vyzráváním porostu.
V sukcesně mladších porostech se vyskytuje vyšší podíl ektomykorhizních hub než
v vyzrálém lesním porostu. Narušení porostu a půdy těžkou technikou při těžbě a při leních
komunikacíxh se projevuje častějším výskytem ektomykorhizních druhů. Přítomnost
ektomykorhizy podmiňuje existenci dominantních dřevin v porostu. Zdruhů přítomných
dřevin jsou v PR Bažantník ektomykorhizní především dub, lípa, bříza, olše, osika a smrk,
méně vrba a javor. Jasan a krušina nepatří mezi ektomykotrofní dřeviny, vrba a javor kromě
ektomykorhiz hostí také arbuskulární endomykorhizy, které netvoří plodnice.
Parazitické: Do této skupiny jsou zařazeny druhy biotrofních parazitů, zejména na
hmyzu nebo houbách, které tvoří plodnice. V PR Bažantník dosud takové druhy nebyly
nalezeny.
Postup sledování, dokumentace, určování a konzervace makromycetů
Při nálezu plodnic hub jsem zaznamenala polohu sběru, vazbu na substrát a určila
nejblíže rostoucí dřeviny. Neznámé, kritické a vzácné taxony hub jsem fotografovala a sebrala
jako doklad pro vytvoření herbářové položky. Sběry jsem začala popisovat již přímo při
nálezu houby v terénu (vůni, chuť, barvy, struktury viditelné lupou – zvětšení 15x), další
vlastnosti (rozměry, výtrusný prach) po návratu z terénu. Dokladový materiál plodnic hub
jsem sušila v elektrické sušárně. Usušené plodnice hub jsou uloženy v polyetylénových
sáčcích opatřených zipem. Jsou označeny datem a číslem nálezu, je vyznačen substrát, na
kterém se vyskytovaly, je přiložen popis spolu s odkazem na fotografii.
Při determinaci jsem využívala vlastních popisů čerstvých plodnic. V případě potřeby
jsem položky mikroskopovala a určovala tvar a velikost mikroznaků (10x100, imerzní
objektiv, Karl-Zeiss, Jena). Neurčené a kritické taxony jsou uloženy pro další determinaci a
konzultaci se specialisty.
Dokladové položky spolu s dokumentací jsou zatím uloženy v mém pracovním
herbáři.
6
Seznam použité determinační literatury
Bon M., 1987: The mushrooms and toadstools of Britain and North-Western Europe. 352 pp.
Breitenbach J. and F. Kranzlin, 1984 – 2005: Fungi of Switzerland. Vol. 1 – 6. Verlag Mykologia, Lucerne.
Courtecuisse R. and B. Duhem, 2000: Guide des champignons de France et d´Europe. 476 pp.
Dennis R.W.G., 1981: British Ascomycetes. J.Kramer, Vaduz.
(Ericsson J., K. Hjorstam et L. Ryvarden), 1973-1984 : Corticiaceae of North Europe. Vol. I-VIII. Oslo.
Hansen L. and H. Knudsen, 1997, eds.: Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes.
In: Nordic Macromycetes, vol. 3. 444 pp.
Heilmann-Clausen J., 2000: The genus Lactarius. Fungi of Northern Europe. Vol. 2. Danish Mycol. Soc.,
Oddense, 286 pp.
Horak E. 1995: Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. Elsevier.
Jullich W., 1984: Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. In: Gams H., ed.: Kleine Kryptogamenflora.
Bd.II b/1. G. Fischer Verlag, Jena.
Michael E., B. Hennig and H. Kreisel: 1975: Handbuch für Pilzfreunde. Band 1-6. G. Fisher Verlag Jena.
Moser M., 1983: Röhrlinge und Blätterpilze. In: Gams H., ed.: Kleine Kryptogamenflora. Bd.II b/2. G. Fischer
Verlag, Jena.
Ryvarden L. et R.L. Gilbertson, 1993: European polypores. Part 1 and 2. Fungiflora, Oslo.
Stangl J., 1989: Die Gattung Inocybe in Bayern. Hoppea, Regensburg.
Hagara L. 1987: Atla húb. Vydavatelstvo Osveta, Martin.
Romagnesi H. 1996: Les Russules d´Europe et d´Afrique du Nord. A.R.G. Cantner, Vaduz.
Ryvarden L. et R.L. Gilbertson, 1993, 1994: European polypores. Part 1 and 2. Fungiflora, Oslo.
Sarnari M., 2007: Monografia illustrata del genere Russula in Europa. Vol. I et II., Assoc. Micol. Bresadola,
Trento, Italy, 1567 pp.
Stangl J., 1989: Die Gattung Inocybe in Bayern. Hoppea, Regensburg.
Svrček M. et al. 1984: Holubinky. Academia, Praha.
Vesterholt J. 2005: The genus Hebeloma. Fungi of Northern Europe. Vol. 3. Narayana press, Gylling,
Dennmark.
Fenologické poznámky
•
•
•
Plodnice mykorhizních hub v nižších polohách se objevují ve dvou vlnách. Obvykle
se začínají objevovat během letního monzunového období v červnu (v závislosti na
nadmořské výšce), v podhorských polohách obvykle od července, v době letního
sucha jejich růst ustává a začíná v závislosti na srážkách během září a při dobrém
zásobení vodou trvá až do října nebo listopadu.
Plodnice lignikolních druhů hub se objevují především během letního monzunu, ale
dominují až napodzim po ochlazení a při dostatečné vzdušné vlhkosti. Některé druhy
vyrůstají i v mírném zimním období nebo i po odtátí sněhu.
Plodnice saprofytních hub se objevují podobně jako druhy lignikolní, především
v závislosti na srážkách a později na podzim v souvislosti se zvýšenou vzdušnou
vlhkostí. V bezmrazém období vyrůstají některé specifické druhy i během zimy.
7
Frekvence výskytu
Frekvence výskytu je ovykle posuzována podle počtů nálezů ve sledovaném území.
V PR Bažaník jsem se věnovala pouze rozsáhlejším porostům. Pro kvantitativní hodnocení
výskytu hub používám semikvantitativní stupnici hodnocení nálezů hub, která je doporučena
v univerzální metodice (Holec 2003).
velmi hojně – přes 10 nálezů v PR
hojně – 5 až 10 nálezů v PR
roztroušeně - 2 až 4 nálezy v PR
vzácně – 1 nález v PR
8
Podklady pro hodnocení významu nalezených druhů
Vyhláška 395/92 zákona 114/92 v platném znění uvádí 40 druhů zvláště chráněných
hub. Pro novelu vyhlášky byl v roce 2006 vypracován rozšířený seznam druhů hub, který
zahrnuje 95 druhů hub ve třech kategoriích ohrožení. Podle tohoto nového seznamu současné
výsledky hodnotím.
Aktuálním zdrojem informací o ohrožených druzích makromycetů v ČR je Červený
seznam hub (Holec et Beran 2006). Obsahuje přes 900 taxonů makromycetů, jejichž ochrana
je doporučena předními mykology v ČR.
Území PR Bažantník pravděpodobně nebylo dosud mykologem navštíveno. Není
vyloučeno, že by tato lokalita byla navštívena mykologem MUDr. Herinkem z Mnichova
Hradiště. Jeho mykologická pozůstalost je uložena v Národním mmuyeu v Praze a není dosud
přístupná.
Výsledky mykologického IP v PR Bažantník
Výsledky inventarizace makromycetů ze 3 návštěv v PR Bažantník (Příloha 1,
souhrnně Tab. 3). Dosud bylo zaznamenáno 121 taxonů, především stopkovýtrusných hub.
Významně byly zastoupeny druhy holubinkotvarých, Russulales, a pečárkotvarých,
Agaricales.
Mezi ekologickými skupinami výrazně převažjí ektomykorhizní druhy hub, naopak
lignikolních druhů bylo zaznamenáno poměrně málo. Největší počet lignikolních druhů je
vázán na duby a jejich tlející zbytky (Tab. 4). Další dřeviny jsou výrazně mladší a až na malé
výjimky nedospěly do stádia rozkladu.
Množství saprofytických druhů není jistě úplné, chbějí výsledky z jarního, časně
letního a pozdního podzimu.
9
Tab. 3 Zastoupení makromycetů v ekologických a taxonomických
skupinách v PR Bažantník
Mykorhizní
druhy
Ascomycetes
Boletales
Agaricales
Aphyllophorales
Russulales
Gasterales
Dacrymycetales
Počet druhů
celkem
Relativní
zastoupení (%)
PR Bučiny u
Rakous, relativn
zastoupení (%)
6
19
2
23
1
Lignikoloní
druhy
2
Saprofytické
druhy
1
Celkem
14
16
33
3
51
1
34
36
66
18
23
3
1
120
50
28
22
100
40
36
24
100
2
Tab. 4 Vazba lignikolních druhů na dřeviny přítomné v PR Bažantník
Alnus
glutinosa
Počet taxonů
lignikolních
makromycetů
Prunus
padus
Picea abies
3
3
Quercus
robur
1
Různé
listnáče
16
9
10
Tab. 5 Seznam nalezených taxonů v PR Bažantník a stupeň ohrožení
druhů dle Červeného seznamu makromycetů ČR (Holec et Beran 2006)
Řád/český
Třída název
Euascomycetes
Basidiomycetes
Boletales
kozák dubový
Agaricales
vědecký název taxonu
Bulgaria inguinans Fr.
Scutellinia sp. 1
Otidea onotica (Pers.) Fuckel
Boletus edulis Bull.: Fr.
Leccinum crocipodium (Letellier) Watling
Leccinum quercinum Pilát: Pilát
Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr.
Xerocomus chrysentron (Bull.) Quél.
Xerocomus truncatus Sing., Snell et Dick
Alnicola melinoides (Bull.: Fr.) Kühn.
Amanita citrina (Schaeff.) Pers.
Amanita fulva (Schaeff.) Sing.
Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. f. muscaria
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S.F.Gray
Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Quél.
Armillaria borealis Marxmüller et Korhonen
Armillaria lutea Gillet
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
Clitocybe brumalis (Bull.: Fr.) P. Kummer
Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) Kummer
Clitocybe dealbata (Sowerby: Fr.) P.
Kummer
Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) P. Kummer
Clitocybe nebularis (Batsch.: Fr.) P. Kumm.
Clitocybe odora (Bull.: Fr.) P. Kummer
Cortinarius anomalus (Fr.: Fr.) Fr.
Cortinarius delibutus Fr.
Cortinarius diasemospermus Lamoure var.
diasemospermus
Cortinarius triumphans Fr.
Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon
Entoloma conferendum (Britz.) Noordel.
Entoloma politum (Pers.: Fr.) Donk
Entoloma sinuatum (Bull.: Fr.) P. Kumm.
Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murril
Gymnopus dryophilus (Bull.: Fr.) Murrill
Gymnopus peronatus (Bolton: Fr.) Antonín,
Halling et Noordel.
Hebeloma crustuliniforme aff.
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P. Kumm
Hypholoma sublatericium (Fr.) Quél.
Inocybe geophylla (Sowerby: Fr.) P.
Kummer var. geophylla
Inocybe geophylla (Sowerby: Fr.) P.
Kummer var. lilacina Gillet
Inocybe obsoleta Romagn., aff.
Stupeň
ohhrožení/Červený
seznam
Ekologická 2006/významné
skupina
druhy (vz)
Lig
vz
Lig
Sap
vz
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
Lig
Lig
Lig
Sap
Sap
VU
vz
vz
Sap
Sap
Sap
Sap
ECM
ECM
ECM
ECM
Sap
Sap
Sap
Sap
Lig
Sap
vz
Sap
ECM
Lig
Lig
ECM
ECM
ECM
11
Helmovka
dvojvonná
šupinovka
tmavošupinná
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.: Fr.)
Singer et A.H. Smith
Laccaria amethystea (Bull.) Murr.
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. et Br.
Lacrymaria lacrymaribunda (Bull.: Fr.) Pat.
Lepiota clypeolaria (Bull.: Fr.) P. Kummer
Lepiota ignipes Locq.: Bon
Lepista inversa (Scop.: Fr.) Pat.
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke
Macrocystidia cucumis (Pers.: Fr.) Joss.
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer
Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Fr.
Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. et
Pouzar
Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.
KReisel
Mycena diosma Krieglsteiner et
Schwöbel
Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Gray
Mycena inclinata (Fr.) Quél.
Mycena polygramma (Bull.: Fr.) Gray
Mycena pura (Pers.: Fr.) Kummer
Mycena rosea (Bull.) Gramberg
Mycena sanguinolenta (Alb. et Schw.: Fr.)
Kumm.
Mycena speirea (Fr.) Gill.
Mycena vitilis (Fr.) Quél.
Mycena zephyrus (Fr.: Fr.) Kummer
Panellus stypticus (Bull.: Fr.) P. Karst.
Pholiota jahnii Tjall. et Bas
Pluteus cervinus (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) Orton
Rhodocollybia butyracea (Bull.: Fr.) Lennox
f. asema (Fr.) Antonín et Noordel
líha páchnoucí Tephrocybe rancida (Fr.) Donk
Tricholoma fulvum (DC.: Fr.) Sacc.
Tricholoma stiparophyllum (Lund.) Karsten
Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) P.
Kummer
Tubaria conspersa (Pers.: Fr.) Fayod
Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet
Aphyllophorales Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst
Cantharellus cibarius Fr.
Clavulina cristata (Fr.) Schroeter
Coniophora sp.
Daedalea quercina L.: Fr.
Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) J.
Schröt.
Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat.
Gloeophyllum odoratum (Wulf.: Fr.) Imazeki
trsnatec
lupenitý
Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S.F.Gray
Hapalopilus nidulans (Pers.: Fr.) P. Karst.
Inonotus radiatus (Fr.) Karst.
Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill
Lig
ECM
ECM
Sap
Sap
Sap
Sap
Sap
Sap
Sap
Sap
vz
vz
Lig
Sap
vz
Sap
Lig
Lig
Lig
Sap
Sap
EN
vz
vz
Sap
Sap
Sap
Sap
Lig
Lig
Lig
lig
Sap
Sap
ECM
ECM
NT
NT
ECM
Sap
Sap
Lig
ECM
ECM
Lig
Lig
Lig
Lig
Lig
Lig
Lig
Lig
Lig
NT
12
Russulales
Pachykytospora tuberculosa (Fr.) Kotl. Et
Pouzar
Phellinus robustus (Karst.) Bourd. Et Galz.
Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone et
Burds.
Postia caesia (Schrad.: Fr.) P. Karst.
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray
Stereum subtomentosum Pouzar
Lactarius deterrimus Gröger
Lactarius fulvissimus Romagn.
Lactarius glyciosmus (Fr.: Fr.) Fr.
Lactarius mitissimus (Fr.) Fr.
ryzec
kalichovkovitý Lactarius omphaliformis Romagn.
Lactarius pubescens Fr.
Lactarius quietus Fr.
Lactarius serifluus (DC.: Fr.) Fr.
Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Gray
Lactarius turpis (Weinm.) Fr.
Russula amoena Quél.
Russula atropurpurea (Krbh.) Britz
Russula cyanoxantha Schaeff.: Fr.
Russula delica Fr.
Russula farinipes Romell
Russula fragilis (Pers.: Fr.) Fr.
Russula nigricans (Bull.) Fr.
Russula ochroleuca (Pers.) Fr.
Russula pectinatoides Peck
Russula pseudointegra Arnould et Goris
holubinka
olšinná
Russula pumila Rouzeau et F. Massart
Russula sp.
Russula vesca Fr.
Gasterales
Lycoperdon perlatum Pers.: Pers.
Phallus impudicus L.: Pers.
Scleroderma areolatum Ehrenb.
Dacrymycetales Calocera cornea (Batsc: Fr.) Fr.
Lig
Lig
Lig
Lig
Lig
Lig
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
Sap
Sap
ECM
Lig
vz
vz
DD
vz
vz
NT
13
Výskyt druhů makromycetů, které jsou významné z hlediska ochrany
přírody
V PR Bažantník dosud nebyly nalezeny taxony makromycetů, které by byly zvláště chráněné
vyhlášlou 395/1992 zákona 114/1992 v pozdějším znění. Nejsou zde doloženy ani druhy
z navržené a dosud neschválené novelizace.
V území je doložen výskyt 7 druhů makromycetů, které jsou uvedeny v Červeném seznamu
(Holec et Beran 2006):
• V nejvyšší kategorii ohrožení je helmovka dvojvonná, Mycena diosma, která je
považována za ohroženou, EN.
• V katedorii druhů citlivých, VU, je doložen kozák dubový, Leccinum crocipodium.
• Nejpočetněji jsou zastoupeny makromycety v kategorii téměř ohrožených druhů, NT:
holubinka olšinná, Russula pumila, líha páchnoucí, Tephrocybe rancida, trsnatec
lupenitý, Grifola frondosa, a šupinovka tmavošupinná, Pholiota jahnii.
• V kategorii druhů, jejichž výskyt je málo známý a je možno je považovat za ohrožené,
DD, je doložen ryzec nálevkovitý, Lactarius omphaliformis.
Další významné druhy makromycetů, které jsou doloženy v PR Bažantník
Jedná se o druhy, které se běžně v kulturní krajině s převahou jehličnanů nevyskytují a
jsou charakteristické pro dubové porosty v tepllých oblastech, místy na zamokřené půdě.
V PR Bažantník bylo doloženo 14 takových druhů. V Tab.:5 jsou uveneny zkratkou „vz“.
14
Diskuze, závěr a doporučení pro plán péče o území
Podle charakteru porostu s mohutnými duby, podle způsobu jejich větvení a jejich
současného rozpadů soudím, že lokalita byla v minulosti parkového charakteru, kde byly
vysázeny ve skupinách duby letní, které se dlouhou dobu vyvíjely jako solitéry nebo skupiny.
V určité době byl změněn režim péče o území a postupně zde došlo k nalétávání dalších druhů
dřevin, které postupně začaly duby zastiňovat. Obecně světlomilné duby postupně reagovaly
odumíráním spodních kmenových větví, do kterých se tak dostala infekce dřevokaznými
houbami, především velmi častým ohňovcem statným, Phellinus robustus, a sírovec
žlutooranžový, Laetiporus sulphureus. Vlivem rozkladné činnosti hub došlo již v mnoha
případech k odumření celého stromu a jeho postupnému rozkladu. Na tlející dřevo dubů zde
mohou být vázány vzícné druhy brouků.
V současném zmlazení dřevin převládá jasan ztepilý, který nepodporuje výskyt
ektomykorhizních druhů hub.
Pro uvedenou hypotézu vzniku porostu PR Bažantník druhotně na území původního
(anglického) parku svědčí také poměrně vysoké zastoupení ektomykorhizních druhů hub.
Doporučuji nalézt doklady o chrarakteru území v archivním materiálu a datovat
jednotlivé pásy zarůstání stomovitou vegetací na okrajích PR. Také by bylo vhodné nalézt
data, která by dokumentovala rozsah zamokření území a případně rozsah olšiny.
Při mykologickém průzkumu PR Bažantník jsem determinovala 121 druhů
makromycetů z materiálu nalezeného během 3 návštěv v roce 2004 a 2007. V území
nevylučuji nárůst počtu nově nalezených a determinovaných druhů o 50 a více druhů.
Z údajů v litearatuře je zřejmé, že v oblasti Sedmihorek příležitostně mykologicky
bádal MUDr. J.Herink (např. v letech 1958 a 1962 jsou v literatuře zmíněny nálezy dubovnice
střevovité z území, Kotlaba 1984, p. 61). V současné době jsou sběry MUDr. Herinka uloženy
v Národním muzeu v Praze a jsou postupně zpracovávány.
Z nalezených druhů není žádný v kategorii zvláště chráněných druhů (vyhláška 395/92
zák. 114/92 ve smyslu pozdějších znění).
Podle Červeného seznamu makromycetů ČR se na území PR Bažantník vyskytuje
v kategorii:
CR kriticky ohrožený druh 0 druhů
EN orožený druh 1 druh
Helmovka dvouvonná, Mycena diosma
NT téměř ohrožený druh 4 druhy
Holubinka olšinná, Russula pumila
Líha zápašná, Tephrocybe rancida
Trsnatec lupenitý, Grifola frondosa
Šupinovka tmavošupinná, Pholiota jahnii
VU zranitelný druh 1 druh
Kozák dubový, Leccinum crocipodium
DD data deficient – o druhu je málo známo, ale je vzácný 1 druh
Razec kalichovkovitý, Lactarius omphaliformis
V území se vyskytuje mnoho druhů, které jsou charakteristické pro listnaté, především
dubové porosty na vlhkých půdách. Některé druhy jsou přímo vázány na staré duby: trsnatec
15
lupenitý, Grifola frondosa, helmovka nahloučená , Mycena inclinata, choroš dubovnice
střevovitá, Pachykytospora tuberculosa.
Ze současné znalosti druhové skladby a ekologie nalezených druhů makromycetů
vyplývají závažné poznatky pro plány péče o území:
1. Území je z hledisla druhové skladby hub velmi zajímavé, je vhodný další průzkum.
V území Turnovska je výjimečné výskytem mohutných stárnoucích dubů, které jsou
zajímavým substrátem pro lignikolní druhy hub.
2. Území představuje svou skladbou makromycetů výběžek oblasti teplomilné květeny
na vlhčím podkladu. Jsou zde zastoupeny významné druhy makromycetů, které
v okolním území chybějí.
3. Pro vzácné druhy hub, které jsou vázány na dub, ať jde o houby mykorhizní nebo
lignikolní, je nutné v území zachovat kontinuitu jeho výskytu ve všech vývojových
fázích i ve fázích rozkladu. Z toho důvodu nedoporučuji, aby byly duby káceny a
jejich padlé dřevo z území PR odváženo.
4. Spolu s botanikem fytocenologem, dendrologem a fytopatologem dřevin je třeba
doplnit poznatky o historickém vývoji vegetace na území PR Bažantník a zvážit a
rozhodnout, jakými prostředky posílit významné „předměty ochrany“, mohutné
jedince dubu letního, které jsou již dlouho a stále ohrožovány zástinem ostatních
náletových dřevin. Rozhodování nebude jednoduché a určitě nemůže být plošné,
protože v některých částech PR jsou vyvinuty další cenné porosty jiných dřevin
(především olšiny).
5. Pro druhovou bohatost lignikolních makromycetů je nutné ponechávat v území
veškerou dřevní hmotu, netěžit ji a neodvážet ji. Nejenže se stane substrátem pro
specifickou sukcesi hub, ale obohatí diverzitu xylofágního hmyzu a dalších
organismů, které jsou na tlející dřevo vázány. Zbytky zetlelého dřeva jsou posléze
významnou složkou nadložního humusu půdy a stávají se humusovou složkou
minerálních horizontů půdního profilu. Tlející dřevo také brání erozi půdy na
prudkých svazích, znesnadňuje prostupnost terénu pro srnčí zvěř a chrání přirozené
zmlazení žádoucích dřevin.
Literatura
Holec J., 2003: Metodika mykologického inventarizačního průzkumu. In: Janáčková H. et
Štorkánová A. (eds.): Metodika inventarizačních průzkumů zvláště chráněných území,
kapitola 9., Projekt VaV 620/2/03 „Inventarizace národních kategorií maloplošných zvláště
chráněných území
Holec J. et M. Beran, eds.: 2006: Červený seznam hub (makromycetů) České republiky.
Příroda, AOPK Praha, 24:1-280.
Kotlaba F., 1984: Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů /Polyporales s.l./
v Československu. Akademia, Praha. 194 p., 123 mapových příloh.
Pilát A., 1969: Houby Československa ve svém životním prostředí. Academia, Praha. 268 pp.
16
Příloha 1
Tabulka MS EXCEL – seznam nálezů
Na přiloženém CD
17
VĚDECKÉ A ČESKÉ NÁZVY K POUŽITÝM ZKRATKÁM DŘEVIN V OPRL
podle přílohy č. 4 vyhl. 83/96 sb.
Zkratka dřeviny
Český název
Vědecký název
JD
JDO
BB
JV
(OL)
BŘ
BŘP
BŘK
HB
TŘ
BK
JS
JSÚ
OŘČ
MD
SM
KOS
BOČ
BO
VJ
BL
TP
OS
DG
DB
DBP
DBČ
VR
JŘ
MK
BŘK
TS
LP
JL
OLL
OLS
Jedle bělokorá
obrovská
Javor babyka
mléč
klen
Olše lepkavá
šedá
Bříza bělokorá
pýřitá
karpatská
Habr obecný
Třešeň ptačí
Buk lesní
Jasan ztepilý
úzkolistý
Ořešák černý
Modřín opadavý
Smrk ztepilý
Borovice kleč, kosodřevina
černá
lesní
vejmutovka
blatka
Topol bílý
kanadský
černý
osika
Douglaska tisolistá
Dub zimní
letní
pýřitý
červený
Vrba bílá, křehká + ostatní
Jeřáb ptačí
muk
břek
Tis červený
Lípa velkolistá
srdčitá (malolistá)
Jilm horský
habrolistý
vaz
Abies alba Mill.
grandis Lindl.
Acer campestre L.
platanoides L.
pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
incana (L.) Moench
Betula pendula Roth.
pubescens Ehth.
carpatica
Carpinus betulus L.
Cerasus avium (L.) Moench
Fagus silvatica L.
Fraxinus excelsior L
angustifolia Vahl.
Juglans nigra L.
Larix decidua Mill.
Picea abies (L.) Karsten
Pinus mugo Turra
x)
nigra Amold
sylvestris L.
strobus L.
rotundata Link.
Populus alba I.
canadensis Moench
nigra L.
tremula L.
Pseudotsuga menziesii Franco
Quercus petraea Liebl.
robur L.
pubescens Willd
rubra L.
Salix alba L., fragilis L.
Sorbus aucuparia L.
aria (L.) Crantz
torminalis (L.) Crantz
Taxus baccata L.
Tilia platyphyllos Scop.
cordata Mill.
Ulmus glabra Hudson
minor Mill.
laevis Pallas
x) Kříženec Pinus mugo Turra x Pinus rotundata Link.=Pinus pseudopumilio (kleč.forma) KLEČ
ČÍSELNÉ OZNAČENÍ, NÁZVY A ZKRATKY DŘEVIN V LHP A LHO
podle přílohy č. 4 vyhl. 84/96 Sb.
ZKRATKA
SM
SMP
SMC
SMS
SMO
SME
SMX
JD
JDO
JDJ
JDK
JDV
JDX
DG
BO
BOC
BKS
VJ
LMB
BOP
BOX
KOS
BL
MD
MDX
TS
JAL
JX
DB
DBS
DBZ
DBC
DBP
DBB
DBX
CER
BK
HB
JV
KL
BB
JVJ
JVX
JS
JSA
JSU
JL
JLH
JLV
AK
BR
BRP
JR
BRK
MK
OR
TR
STR
HR
JB
LTX
LP
LPV
LPS
OL
OLS
OLZ
OS
TP
TPC
TPX
TPS
JIV
VR
KS
KJ
PJ
LMX
KR
ĆESKÝ NÁZEV
smrk ztepilý
smrk pichlavý
smrk černý
smrk sivý
smrk omorika
smrk Engelmannův
smrky ostatní
jedle bělokorá
jedle obrovská
jedle ojíněná
jedle kavkazská
jedle vznešená
jedle ostatní
douglaska tisolistá
borovice lesní
borovice černá
borovice Banksova (banksovka)
borovice vejmutovka
borovice limba
borovice pokroucená
borovice ostatní
borovice kleč, kosodřevina
borovice blatka (b. bažinná)
modřín opadavý (m. evropský)
modříny ostatní
tis červený
jalovec obecný
ostatní jehličnaté
dub letní
dub letní slavonský
dub zimní
dub červený
dub pýřitý (šipák)
dub bahenní
duby ostatní
dub cer
buk lesní
habr obecný
javor mléč
javor klen (horský)
javor babyka
javor jasanolistý
javory ostatní
jasan ztepilý
jasan americký
jasan úzkolistý
jilm habrolistý
jilm horský (drsný)
jilm vaz
trnovník akát
bříza bělokorá (b.bradavičnatá)
bříza pýřitá
jeřáb ptačí
jařáb břek, břek
jeřáb muk, muk
ořešák královský
třešeň ptačí
střemcha obecná
hrušeň planá
jabloň lesní
ostatní listnaté tvrdé
lípa malolistá (lípa srdčitá)
lípa velkolistá
lípa stříbrná (lípa plstnatá)
olše lepkavá
olše šedá
křestice zelená, olše zelená
topol osika, osika obecná
topol bílý (linda)
topol černý
ostatní topoly nešlechtěné
topoly šlechtěné
vrba jíva
vrba bílá, vrba křehká
jírovec maďal
kaštanovník jedlý
pajasan žláznatý
ostatní listnaté měkké
keře
VÉDECKÝ NÁZEV
Picea abies (L.) Karsten
Picea pungens Engelm.
Picea mariana (Müller) B.S.et P.
Picea glauca (Moench) Voss
Picea omorica (Pančič) Purkyně
Picea engelmannii Engelm.
Abies alba Mill.
Abies grandis (Douglas) Lindl.
Abies concolor (Gord.) Hildebr.
Abies nordmanniana (Staven) Spach.
Abies procera Rehder
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco
Pinus sylvestris L.
Pinus nigra Arnold
Pinus banksiana Lamb.
Pinus strobus L.
Pinus cembra L.
Pinus contorta Loudon
Pinus mugo Turra
Pinus rotundata Link.
Larix decidua Mill.
Taxus baccata L.
Juniperus communis L.
Quercus robur L.
Quercus robur L.f. slavonica Gayer
Quercus petraea (Mattyschka) Liebl.
Quercus rubra L.
Quercus pubescens Willd.
Quercus palustris Muenchh.
Quercus cerris L.
Fagus silvatica L.
Carpinus betulus L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer campestre L.
Acer negundo L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus americana L.
Fraxinus angustifolia Vahl
Ulmus minor Mill.
Ulmus glabra Hudson
Ulmus laevis Pallas
Robinia pseudacacia L.
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Sorbus aria (L.) Crantz
Juglans regia L.
Cerasus avium (L.) Moench
Padus avium ill.
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
Malus sylvestris Mill.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia tomentosa Moench
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Alnus incana (L.) Moench
Duschekia alnobetula (Ehr.) Pouzar
Populus tremula L.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Salix caprea L.
Salix alba, Salix fragilis L.
Aesculus hippocastanum L.
Castanea sativa Mill.
Ailantus altissima (Miller) Swingle
Číselník
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
16
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
33
35
39
40
41
42
43
44
45
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
TAXONOMICKÝ KLASIFIKAČNÍ SYSTÉM PŮD ČR
(Němeček a kol. 2001)
LI – LITOZEM
m – modální
RG – REGOZEM
m – modální
g – olejená
q – glejová
c – karbonátová
v – vyluhovaná
d – dystrická
y – psefitická
r – arenická
p – pelická
FL – FLUVIZEM
m – modální
i – stratifikovaná
k – kambická
g – oglejená
q – glejová
c – karbonátová
y – psefitická
r – arenická
p – pelická
KA – KAMBIZEM
m – modální
l – luvická
a – melanická
u – umbrická
b – andická
j – rubifikovaná
g – oglejená
q – glejová
f – fluvická
v – vyluhovaná
c' - karbonátová
d – dystrická
z' - podzolovaná
t – litická
r – arenická
p – pelická
y – psefitická
s – rankerová
SK – SOLONČAK
m – modální
SC – SLANEC
m – modální
RN – RANKER
m – modální
u - umbrický
a - melanický
k – kambický
z – podzolový
d – dystrický
t – litický
s – suťový
RZ – RENDZINA
m – modální
a – melanická
k – kambická
j – rubifikovaná
v – vyluhovaná
t. – litická
s – suťová
SM – SMONICE
m – modální
KO – KOLUVIZEM
m – modální
g – oglejená
c – karbonátová
r – arenická
p – pelická
SE – ŠEDOZEM
m – modální
l – luvická
g – oglejená
CC – ČERNICE
m – modální
f – fluvická
q – glejová
r – arenická
p – pelická
HN - HNĚDOZEM
m – modální
l – luvická
j – rubifikovaná
g – oglejená
p – pelická
PE – PELOZEM
m – modální
a – melanická
g – oglejená
v – vyluhovaná
AD – ANDOZEM
m – modální
PG – PSEUDOGLEJ
m – modální
l – luvický
k – kambický
q – glejový
w – hydroeluviovaný
v – vyluhovaný
p – pelický
pl – planický
d – dystrický
OR – ORGANOZEM
f – fibrická
m – mesická
s – saprická
h – humolitová
y – sulfidická
q – glejová
t – litická
PZ – PODZOL
m – modální
g – oglejený
q – glejový
t – litický
r – arenický
h – humusový
s – rankerový
o – histický
SG – STAGNOGLEJ
m – modální
o – histický
p – pelický
pl – planický
KU – KULTIZEM
h – hortická
k – kypřená
r – rigolovaná
AN – ANTROPOZEM
h – humózní
hh – hlubokohumózní
i – překrytá
e – terasovaná
u – urbická
p – pelická
a – arenická
r – redukovaná
t – thionická
k – kontaminovaná
x – intoxikovaná
g – oglejená
s – skeletovitá
q – glejová
PR – PARARENDZINA
m – modální
a – melanická
k – kambická
j – rubifikovaná
g – oglejená
v – vyluhovaná
t – litická
s – suťová
r – arenická
p – pelická
CE – ČERNOZEM
m – modální
l – luvická
x – černická
r – arenická
p – pelická
b – vertická
LU – LUVIZEM
m – modální
j – rubifikovaná
g – oglejená
d – dystrická
r – arenická
KP – KRYPTOPODZOL
m – modální
g – oglejený
q – glejový
t – litický
r – arenický
s – rankerový
GL – GLEJ
m – modální
f – fluvický
w – hydroeluviální
e – povrchový
k – kambický
q – akvický
o – histický
p – pelický
pl – planický
r – arenický
y – sulfidický
LO:
Kategorie/překryv:
32a
Severočes. pískov.
LHC:
18 plošina a Čes.Ráj
21 ÚSES - regionální
Zvl.St.:
Pásmo ohrož:
1254
D
Platnost:
LS(LZ):
1.1.2008-31.12.2017
Hořice
Strana:
Revír:
1
Hrubá Skála
Plocha:
Plocha:
Oddělení:
32,21
8,39
Dílec:
127
D
Popis dílce:
PR Bažantník. I. zóna CHKO Český ráj. RBC Hruboskalsko. Různověké listnaté porosty na vlhkém stanovišti. Hospodařit pouze
jednotlivým výběrem a dosadbou dřevin z přirozené druhové skladby.
Por.skupina:
1
Plocha por.skup.:
0,28
Les.typ:
2L1
ORP :
5109 - Turnov Kód KÚ:
Popis por.skup:
listnatá oplocenka, prořezávka s úpravou druhové skladby
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
Por.sk.celkem:
Por.skupina:
3
7
4
5
28
30
26
24
1
1
3
2
Poškození
Fenot.
třída
Objem
střed.
kmene
m3 b.k.
Bon.rel.
295/95Sb
65
20
10
5
m
Výška
Výč.
tloušťka
Zastoupení
Dřevina
Zakmenění
8 10 DBZ
JS
KL
OL
cm
Bonita
abs.
4406
Věk
Hosp.
soubor
Kód majetku:
%
Druh
%
14
Na 1
ha
Souše
Obmýtí / Obn.doba:
Těžba výchovná
Celkem
Naléhavost
Plocha
ha
Karlovice
Objem
m3
Plocha
ha
Objem
m3
0,12
Les.typ:
3S8
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
ORP :
5109 - Turnov Kód KÚ:
Kód majetku:
45
40
10
3
2
15
15
11
16
12
16
14
10
16
10
0,26
0,11
0,11
0,14
0,05
28
30
22
30
28
2
1
9
1
2
100
57
54
3
4
2
120
14
7
6
% mel. a zpevň.dřevin:
Prořezávky
Naléhavost
1
Plocha por.skup.:
drobný remíz u odvozní cesty, probírka
4407 25 10 OL
DB
VR
JS
TR
120/40
Těžba obnovní
100
3
Popis por.skup:
Por.sk.celkem:
Model.těž.%:
Zásoba v m3 b.k.
Imise
663328 Název KÚ:
Plocha
ha
Zalesnění
Druh
Dřevina
Obmýtí / Obn.doba:
Plocha
ha
0,28
663328 Název KÚ:
Model.těž.%:
Zast
v%
Karlovice
90/20
% mel. a zpevň.dřevin:
1
1
1
14
1
0,12
2
TopolPro OR
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz
LO:
Kategorie/překryv:
32a
Por.skupina:
Severočes. pískov.
LHC:
18 plošina a Čes.Ráj
21 ÚSES - regionální
Zvl.St.:
3a
Plocha por.skup.:
Pásmo ohrož:
0,86
Les.typ:
2L1
1254
D
Platnost:
LS(LZ):
ORP :
1.1.2008-31.12.2017
Hořice
5109 - Turnov Kód KÚ:
růstově diferencovaný porost ze dvou částí v podmáčeném terénu, redukce osiky, další SLT 2D,1G
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
Por.sk.celkem:
Por.skupina:
0,20
0,07
0,21
0,68
28
30
30
30
2
1
1
1
Poškození
Fenot.
třída
Bon.rel.
295/95Sb
15
15
18
21
Bonita
abs.
13
12
18
23
m3 b.k.
Objem
střed.
kmene
80
10
5
5
m
Výška
Výč.
tloušťka
9 OL
JS
BR
OS
Zastoupení
4407 23
Dřevina
Zakmenění
Věk
Hosp.
soubor
Kód majetku:
cm
Druh
%
100
4
Plocha por.skup.:
1,01
Les.typ:
Popis por.skup:
plně zapojená tyčkovina, výstavky DB
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
2L1
14
Imise
Na 1
ha
Por.sk.celkem:
Por.skupina:
95
5
14
15
17
15
0,11 28
0,25 24
2
3
100
5
Plocha por.skup.:
0,10
Les.typ:
2D3
105
90
březový porost v okraji lesa, zdravotní a tvarový výběr
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
130
5
14
131
6
135
Por.sk.celkem:
9 BR
OS
DB
90
8
2
20
24
26
22
20
17
0,32 28
0,70 26
0,45 24
1
1
4
C
C
100
Plocha
ha
137
186
12
3
201
14
18
1
19
Plocha:
Oddělení:
32,21
8,39
Dílec:
90/20
Těžba obnovní
Objem
m3
Plocha
ha
127
D
% mel. a zpevň.dřevin:
Prořezávky
Objem
m3
Naléhavost
Plocha
ha
Zalesnění
Druh
Dřevina
Zast
v%
Plocha
ha
3
2
3
1
0,86
8
663328 Název KÚ:
Model.těž.%:
Obmýtí / Obn.doba:
Karlovice
120/40
% mel. a zpevň.dřevin:
28
1
1
1,01
5109 - Turnov Kód KÚ:
Kód majetku:
4407 45
Naléhavost
5109 - Turnov Kód KÚ:
ORP :
Popis por.skup:
Celkem
68
9
6
7
ORP :
C
Souše
Plocha:
Karlovice
Obmýtí / Obn.doba:
Těžba výchovná
79
10
7
9
Kód majetku:
4406 37 10 JS
OL
Model.těž.%:
Zásoba v m3 b.k.
2
Hrubá Skála
663328 Název KÚ:
Popis por.skup:
%
Strana:
Revír:
29
663328 Název KÚ:
Model.těž.%:
Obmýtí / Obn.doba:
Karlovice
90/20
% mel. a zpevň.dřevin:
3
1
0
0,10
4
TopolPro OR
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz
LO:
Kategorie/překryv:
32a
Por.skupina:
Severočes. pískov.
LHC:
18 plošina a Čes.Ráj
21 ÚSES - regionální
Zvl.St.:
6
Plocha por.skup.:
1254
D
Pásmo ohrož:
0,68
Les.typ:
1G2
Popis por.skup:
olšina v podmáčeném terénu, VR+, bez zásahu
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
Platnost:
LS(LZ):
ORP :
1.1.2008-31.12.2017
Hořice
5109 - Turnov Kód KÚ:
Por.sk.celkem:
Por.skupina:
Fenot.
třída
Poškození
Bon.rel.
295/95Sb
19
Bonita
abs.
m3 b.k.
Objem
střed.
kmene
m
Výška
Výč.
tloušťka
18
Dřevina
Zastoupení
4407 60
cm
7 OL 100
Zakmenění
Věk
Hosp.
soubor
Kód majetku:
%
4
C
0,41 22
Druh
%
100
6a
Plocha por.skup.:
0,22
Les.typ:
2L1
Imise
Na 1
ha
výmladková olšina podél odvodňovacího kanálu, probírka
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
9 OL 100
Por.sk.celkem:
Por.skupina:
21
23
0,63 26
2
C
100
9
Plocha por.skup.:
0,50
Les.typ:
2D3
Celkem
82
120
82
Naléhavost
Plocha
ha
11
45
206
45
ORP :
90/20
Těžba obnovní
Objem
m3
5109 - Turnov Kód KÚ:
206
Plocha:
Plocha:
Oddělení:
32,21
8,39
Dílec:
Plocha
ha
% mel. a zpevň.dřevin:
Prořezávky
Objem
m3
Naléhavost
Plocha
ha
Zalesnění
Druh
Dřevina
663328 Název KÚ:
Model.těž.%:
Obmýtí / Obn.doba:
Zast
v%
Plocha
ha
Karlovice
90/20
% mel. a zpevň.dřevin:
3
0
0,22
5109 - Turnov Kód KÚ:
3
663328 Název KÚ:
Karlovice
Popis por.skup:
růstově diferencovaný porost v okraji lesa na méně zamokřeném stanovišti, další SLT 1G, VR+,LP+, v mezerách podsadba BK,DB, pouze mírná probírka s redukcí osiky
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
Kód majetku:
4401 90
Por.sk.celkem:
8 SM
OS
BR
OL
DB
50
15
15
10
10
33
23
27
30
26
26
22
24
25
20
1,03
0,71
0,63
1,25
0,53
26
22
24
26
20
4
2
1
2
6
C
C
C
C
C
100
202
25
33
21
19
14
101
13
17
10
10
300
151
127
D
Karlovice
Obmýtí / Obn.doba:
Těžba výchovná
120
Kód majetku:
4407 60
Souše
3
Hrubá Skála
663328 Název KÚ:
Model.těž.%:
Zásoba v m3 b.k.
ORP :
Popis por.skup:
14
Strana:
Revír:
Model.těž.%:
4%
Obmýtí / Obn.doba:
110/30
% mel. a zpevň.dřevin:
20%
5
3
1
0
0,50
9
TopolPro OR
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz
LO:
Kategorie/překryv:
32a
Por.skupina:
Severočes. pískov.
LHC:
18 plošina a Čes.Ráj
21 ÚSES - regionální
Zvl.St.:
10
Plocha por.skup.:
Pásmo ohrož:
0,33
Les.typ:
2D3
Popis por.skup:
podrost LP, uvolnit DB
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
1254
D
Platnost:
LS(LZ):
ORP :
1.1.2008-31.12.2017
Hořice
5109 - Turnov Kód KÚ:
Por.sk.celkem:
Por.skupina:
Fenot.
třída
Poškození
Bon.rel.
295/95Sb
26
24
Bonita
abs.
32
46
m3 b.k.
Objem
střed.
kmene
55
45
m
Výška
Výč.
tloušťka
9 BR
DB
cm
Zastoupení
4407 100
Dřevina
Zakmenění
Věk
Hosp.
soubor
Kód majetku:
%
1
4
C
C
0,95 26
2,13 24
Druh
%
Imise
100
10a
Plocha por.skup.:
0,26
Les.typ:
2L1
14
Na 1
ha
Souše
157
144
52
48
301
100
ORP :
Popis por.skup:
místy rozvolněná olšina v podmáčeném terénu, DB+,BR+,LP+, další SLT 1G, redukce smrku
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
4407 95
8 OL
SM
Por.sk.celkem:
Por.skupina:
98
2
24
35
23
26
0,79 24
1,14 26
3
4
C
C
100
11
Plocha por.skup.:
1,45
Les.typ:
2L1
Naléhavost
Plocha
ha
181
8
14
47
2
189
49
ORP :
Plocha:
Plocha:
Oddělení:
32,21
8,39
Dílec:
Karlovice
Obmýtí / Obn.doba:
90/20
Těžba obnovní
Objem
m3
Plocha
ha
127
D
% mel. a zpevň.dřevin:
Prořezávky
Objem
m3
Naléhavost
Plocha
ha
20%
Zalesnění
Druh
Dřevina
Zast
v%
Plocha
ha
22
22
5109 - Turnov Kód KÚ:
Kód majetku:
100%
Těžba výchovná
Celkem
4
Hrubá Skála
663328 Název KÚ:
Model.těž.%:
Zásoba v m3 b.k.
Strana:
Revír:
Model.těž.%:
663328 Název KÚ:
100%
Karlovice
Obmýtí / Obn.doba:
90/20
% mel. a zpevň.dřevin:
15%
2
2
5109 - Turnov Kód KÚ:
663328 Název KÚ:
Karlovice
Popis por.skup:
rozvolněná kmenovina v podmáčeném terénu, další SLT 1G, podrost keřů a zmlazujících se listnáčů, dosadba poloodrostků DB do rozvolněných míst v kmenovině, redukce
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
SM
Kód majetku:
4406 105
Por.sk.celkem:
7 DB
OL
SM
DBC
BR
65
15
10
5
5
46
30
38
66
29
29
25
32
31
27
2,53
1,25
1,66
5,83
0,82
28
24
32
30
26
2
3
2
1
1
C
C
C
C
C
100
0/1
210
27
48
20
11
14
305
39
70
29
17
316
460
Model.těž.%:
29%
Obmýtí / Obn.doba:
120/40
% mel. a zpevň.dřevin:
DB 100
15%
0,10
100
0,10
7
4
11
5
TopolPro OR
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz
LO:
Kategorie/překryv:
Por.skupina:
32a
Severočes. pískov.
LHC:
18 plošina a Čes.Ráj
21 ÚSES - regionální
Zvl.St.:
17 /10b
Plocha por.skup.:
Pásmo ohrož:
1,73
Les.typ:
2L1
1254
D
Platnost:
LS(LZ):
ORP :
1.1.2008-31.12.2017
Hořice
5109 - Turnov Kód KÚ:
Strana:
Revír:
5
Hrubá Skála
Plocha:
Plocha:
Oddělení:
32,21
8,39
Dílec:
663328 Název KÚ:
127
D
Karlovice
Popis por.skup:
víceetážový porost v podmáčeném terénu, v horní etáži přestárlé odumírající duby - ponechat do rozpadu, v hlavním porostu jednotlivým výběrem a redukcí smrku a
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
zmlazujícího se jasanu vytvořit prostor pro podsadbu poloodrostků dubu
Etáž celkem:
Etáž:
4406 220
Etáž celkem:
0,87
0,86
1,84
1,42
0,89
0,44
2,21
1,73
Kód majetku:
Poškození
Fenot.
třída
29
25
24
29
26
22
24
Skut.plocha etáže:
Bon.rel.
295/95Sb
27
24
43
37
31
24
43
Výška
45
18
15
10
10
1
1
m
Bonita
abs.
m3 b.k.
cm
Objem
střed.
kmene
1,38
%
Výč.
tloušťka
8 JS
OL
DB
SM
BR
HB
VR
Parc.plocha etáže:
Zastoupení
4406 95
Dřevina
Zakmenění
10b
Věk
Hosp.
soubor
Etáž:
30
26
24
30
26
22
24
1
2
4
2
1
2
9
C
C
C
C
C
C
C
100
17 Parc.plocha etáže:
0,35 Skut.plocha etáže:
2 DBZ 100 99
30 13,73 28
2
C
Druh
%
1,73
100
Por.sk.celkem:
14
Zásoba v m3 b.k.
Imise
Na 1
ha
0/1
117
37
42
47
25
3
2
202
64
73
83
43
3
3
273
117
471
14
202
117
390
202
673
Kód majetku:
Souše
Celkem
Model.těž.%:
12%
Obmýtí / Obn.doba:
Těžba výchovná
Naléhavost
Plocha
ha
120/40
Těžba obnovní
Objem
m3
Plocha
ha
% mel. a zpevň.dřevin:
Prořezávky
Objem
m3
Naléhavost
Plocha
ha
15%
Zalesnění
Druh
2
Dřevina
Zast
v%
Plocha
ha
DB 100
0,08
100
0,08
30%
9
3
Model.těž.%:
100%
Obmýtí / Obn.doba:
14
120/40
5
% mel. a zpevň.dřevin:
TopolPro OR
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz
LO:
Kategorie/překryv:
Por.skupina:
32a
Severočes. pískov.
LHC:
18 plošina a Čes.Ráj
21 ÚSES - regionální
Zvl.St.:
17a/ 7 / 2
Plocha por.skup.:
0,85
Pásmo ohrož:
Les.typ:
2L1
1254
D
Platnost:
LS(LZ):
ORP :
1.1.2008-31.12.2017
Hořice
5109 - Turnov Kód KÚ:
Strana:
Revír:
6
Hrubá Skála
Plocha:
Plocha:
Oddělení:
32,21
8,39
Dílec:
663328 Název KÚ:
Karlovice
Popis por.skup:
víceetážový listnatý porost, horní etáž bez zásahu, další SLT 2H, jednotlivým výběrem upravit vertikální a horizontální zápoj porostu pro udržení rozrůzněnosti
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: 63-Český ráj 1.zóna
Přírodní rezervace: 1934-Bažantník
4406 70
Etáž celkem:
Etáž:
4406 205
Etáž celkem:
4
Skut.plocha etáže:
24
4
0,85
Kód majetku:
Poškození
Fenot.
třída
Bon.rel.
295/95Sb
m
Výška
Výč.
tloušťka
cm
Objem
střed.
kmene
m3 b.k.
Zastoupení
0,15
%
2 LP 100
Etáž celkem:
Etáž:
Parc.plocha etáže:
Bonita
abs.
4406 12
Dřevina
Zakmenění
2
Věk
Hosp.
soubor
Etáž:
Druh
%
14
Model.těž.%:
Zásoba v m3 b.k.
Imise
Na 1
ha
Souše
Celkem
Obmýtí / Obn.doba:
Těžba výchovná
Naléhavost
Plocha
ha
120/40
Těžba obnovní
Objem
m3
Plocha
ha
127
D
% mel. a zpevň.dřevin:
Prořezávky
Objem
m3
Naléhavost
Plocha
ha
Zalesnění
Druh
Dřevina
Zast
v%
Plocha
ha
100
7
5 LP
BR
Parc.plocha etáže:
99
1
19
28
21
26
0,39 Skut.plocha etáže:
0,29 24
5
C
0,74 28
1
C
100
17a Parc.plocha etáže:
0,31 Skut.plocha etáže:
4 DBZ 100 87
30 10,33 28
2
C
0,85
Kód majetku:
127
2
129
0,85
100
Por.sk.celkem:
14
108
2
232
110
14
197
232
361
197
307
Kód majetku:
Model.těž.%:
Obmýtí / Obn.doba:
120/40
% mel. a zpevň.dřevin:
120/40
% mel. a zpevň.dřevin:
5
0
0,85
100%
Model.těž.%:
5
Obmýtí / Obn.doba:
15%
Topol Pro
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz
Průběžná zpráva o plnění inventarizačního průzkumu fauny
brouků v PR Bažantník
Sběr brouků byl zatím uskutečněn na těchto biotopech:
1.
2.
3.
4.
nezastíněná periodická vodní plocha u východního okraje PR
dubový les uvnitř PR
jižní okraje lesa s listnatými dřevinami
vlhké louky na jižní straně PR
Dosud byly provedeny exkurze ve dnech 30.3.07, 21.4.07, 22.5.07, 15.6.07, 26.7.07 a byly
zjištěny následující druhy brouků:
Čeleď
Druh
Carabidae
Abax ovalis (Duftchmid, 1812)
Abax parallelepipedus parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)
Badister sodalis (Duftschmid, 1812)
Bembidion lampros (Herbst, 1784)
Bembidion mannerheimii C.R.Sahlberg, 1827
Carabus glabratus glabratus Paykull, 1790
Carabus granulatus granulatus Linné, 1758
Carabus intricatus intricatus Linné, 1761
Carabus hortensis hortensis Linné, 1758
Carabus violaceus violaceus Linné, 1758
Cychrus caraboides Linné, 1758
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812
Leistus terminatus (Panzer, 1793)
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
Notiophilus palustris (Duftchmid, 1812)
Patrobus atrorufus (Strøm, 1768)
Platynus assimilis (Paykull, 1790)
Poecilus cupreus cupreus (Linné, 1758)
Pterostichus anthracinus anthracinus (Illiger, 1798)
Pterostichus melanarius melanarius (Iliger, 1798)
Pterostichus minor minor (Gyllenhal, 1827)
Pterostichus niger niger (Shaller, 1783)
Pterostichus oblongopunctatus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)
Pterostichus strenuus (Panzer, 1796)
Scirtes hemisphaericus (Linnaeus, 1767)
Anoplotrupes stercorosus (Hartmann in Scriba, 1791)
Liocola lugubris (Herbst, 1786)
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)
Trachys minutus (Linnaeus, 1758)
Adrastus pallens (Fabricius, 1792)
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
Athous subfuscus (O.F.Müller, 1767)
Athous vittatus (Fabricius, 1792)
Scirtidae
Geotrupidae
Scarabaeidae
Buprestidae
Elateridae
Lycidae
Cantharidae
Ptinidae
Dasytidae
Malachiidae
lymexylonidae
Kateretidae
Nitidulidae
Phalacridae
Byturidae
Coccinellidae
Oedemeridae
Pyrochroidae
Scraptiidae
Lagriidae
Cerambycidae
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)
Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)
Haplotarsus incanus (Gyllenhal, 1827)
Prosternon tesselatum (Linnaeus, 1758)
Platycis minutus (Fabricius, 1787)
Cantharis figurata Mannerheim, 1843
Cantharis fulvicollis fulvicollis Fabricius, 1792
Cantharis fusca Linnaeus, 1758
Cantharis nigricans (O.F.Müller, 1767)
Cantharis pellucida Fabricius, 1792
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
Rhagonycha lignosa (O.F.Müller, 1764)
Rhagonycha limbata C.G.Thomson, 1864
Rhagonycha testacea (Linnaeus, 1758)
Ptinus rufipes Oliver, 1790
Dasytes plumbeus (O.F.Müller, 1776)
Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)
Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1761)
Kateretes rufilabris (Latreille, 1807)
Brachypterus urticae (Fabricius, 1792)
Epuraea marseuli Reitter, 1892
Epuraea unicolor (Olivier, 1790)
Meligethes aeneus (Fabricius, 1775)
Pityophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761)
Olibrus aeneus (Fabricius, 1792)
Byturus ochraceus (L.G.Scriba, 1790)
Byturus tomentosus (De Geer, 1774)
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)
Anatis ocellata (Linnaeus, 1758)
Brumus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)
Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)
Coccidula rufa (Herbst, 1783)
Coccinela septempunctata septempunctata Linnaeus, 1758
Propylaea quatuordecimpunctata Linnaeus, 1758
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
Scymnus nigrinus Kugelann, 1794
Oedemera virescens (Linnaeus, 1758)
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761)
Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758)
Anaspis rufilabris (Gyllenhal, 1827)
Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758)
Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Corymbia rubra rubra (Linnaeus, 1758)
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Chrysomelidae
Anthribidae
Curculionidae
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758)
Agelastica alni (Linnaeus, 1758)
Cassida viridis Linnaeus, 1758
Crepidocera aurata aurata (Marsham, 1802)
Crepidocera aurea (Geoffroy, 1785)
Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus hypochoeridis (Linnaeus, 1758)
Gastrophysa viridula (De Geer, 1775)
Gonioctena quinquepunctata (Fabricius, 1787)
Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758)
Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758)
Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758)
Oulema gallaeciana (Heyden, 1870)
Phratora vitellinae (Linnaeus, 1758)
Plateumaris consimilis (Schrank, 1781)
Brachytarsus nebulosus (Forster, 1771)
Anthonomus rubi (Herbst, 1795)
Archarius crux (Fabricius, 1776)
Curculio glandium Marsham, 1802
Furcipus rectirostris (Linnaeus, 1758)
Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)
Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)
Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
Otiorhynchus niger (Fabricius, 1775)
Otiorhynchus scaber (Linnaeus, 1758)
Phyllobius calcaratus (Fabricius, 1793)
Polydrusus formosus (Mayer, 1779)
Polydrusus undatus (Fabricius, 1781)
Rhynchaenus stigma (Germar, 1821)
Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798)
Stereonychus fraxini (De Geer, 1775)
Strophosoma capitatum (De Geer, 1775)
Strophosoma melanogrammum (Forster, 1771)
Tapeinotus sellatus (Fabricius, 1794)
Dosud bylo nalezeno a determinováno 117 druhů brouků, větší část ještě není zpracovaná.
Zajímavým zjištěním je výskyt nosatce Mononychus punctum-album, který žije na kosatci
Iris pseudoacorus a který byl nalezen na lokalitě č.1. Nosatec Tapeinotus sellatus, který žije
na vrbině Lysimachia vulgaris, rovněž nepatří mezi běžné druhy.
Foto 1: Vstupní pěšina od silnice na Sedmihorky
Foto 2: Rákosina rybníka Bažantník zakliňující se do lužního lesa
Foto 3: Výstavky DB se střední etáží lípy srdčité (127D17a/7/2)
Foto 4: Výstavky DB se střední a spodní etáží lípy srdčité (127D17a/7/2)
Foto 5: Smrková skupinka s DBČ (127D11) by se měla odstranit a doplnit velkými odrostky
(1m) DB v 3-6 m sponu s ochranou proti zvěři (viz foto 12)
Foto 6: I tato smrková skupinka (127D10a) by se měla odstranit a doplnit velkými odrostky
(1m) DB v 3-6 m sponu s ochranou proti zvěři (viz foto 12)
Foto 7: Některé větší světliny (127D17/10b) by se měly doplnit velkými odrostky (1m) DB
v 3-6 m sponu s ochranou proti zvěři (viz foto 12 )
Foto 8: Spadlá torsa DB jsou cenným biotopem a studijním materiálem (127D17/10b).
Foto 9: Spadlá torsa DB jsou cenným biotopem a studijním materiálem (127D17/10b).
Foto 10: Potok tekoucí z Podhajského rybníka do Bažantníku (127D11-6a).
Foto 11: Podhajský rybník v ochranném pásmu nad PR bažantník (127D105).
Foto 12: Ukázka úspěšné dosadby velkými odrostky (1-1,5m) DB s plůtkovou ochranou proti
zvěři na jiném podobném podmáčeném stanovišti

Podobné dokumenty

Plán péče - Správa CHKO Český ráj

Plán péče - Správa CHKO Český ráj Cíle managementu: - zabezpečit a udržovat stanovištní podmínky nezbytné pro ochranu význačných druhů, skupin druhů, biotických společenstev nebo hmotných přírodních jevů, které vyžadují specifickou...

Více

HAMERSKÝ POTOK o

HAMERSKÝ POTOK o vrbový porost: spadlá, mírně zakleslá větev Betula sp. (naspodu) vrbový porost: tlející fragment dřeva Salix sp. řídká tráva; řídká tráva; nálet Betula sp., na stařině mezi travinami; mezi travinam...

Více

Sborník ze semináře o certifikaci zpracovatelského řetězce FSC

Sborník ze semináře o certifikaci zpracovatelského řetězce FSC společností. V praxi to znamená hledání a ověřování tzv. přírodě blízkých, nepasečných způsobů obhospodařování lesa, kde významnou součástí výsledného hospodářského výnosu je přiměřeně únosná minim...

Více

Plný text uèebnice ()

Plný text uèebnice () publikace k nižším verzím jsou využitelné již jen z části, publikace věnované verzi 7 (95) jsou z většiny platné i nadále. Vyšlo také několik rozsáhlých publikací k tomuto programu, často jako přek...

Více

Ceník pěstící kosmetiky SOTHYS-Paris Odličovací přípravky a mycí

Ceník pěstící kosmetiky SOTHYS-Paris Odličovací přípravky a mycí 830.Opal.mléko na tělo SPF 20 1100.Proti vrásková péče obličeje SPF 210 950.Třpitivý opalovací gel SPF 8 950.PO OPALOVÁNÍ Regenerační krém 950.Svěží fluid

Více