Trhovosvinenské listy 4/14

Transkript

Trhovosvinenské listy 4/14
TRHOVOSVINENSKÉ 4
Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí
[email protected]
list y
2 014
Ročník XXI
AKTUÁLNÍ TÉMA
Malý přesun
velkého významu
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl dovezen zametací vůz
Dovolila jsem si parodovat slavnou písničku, protože
pro město a jeho zaměstnance údržby města bylo pondělí
31. 3. 2014 opravdu slavným
dnem. Po vlastní ose dorazil
do Trhových Svinů nový samosběrný zametač KOBIT řady
K4 dodávaný na podvozku MB
UNIMOG U 400. Stávající zametací zařízení, které má město
k dispozici, je už na pokraji životnosti a pracovní prostředí
v něm neodpovídá hygienickým
předpisům.
Cesta k získání tohoto stroje
nebyla lehká a trvala více jak tři
roky. V únoru 2011 byla v radě
města vybrána firma, která zajistila zpracování žádosti o dotaci
včetně všech povinných náležitostí. Tato žádost byla podána
do Operačního programu životního prostředí (dále jen OP ŽP).
O přidělení dotace jsme byli informováni teprve na jaře 2013.
Následovalo výběrové řízení
na dodavatele samosběrného
zametače v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek
a v souladu s pravidly poskytovatele dotace (tj. Státní fond
životního prostředí ČR, dále jen
SFŽP), který se vyjadřoval k zadávacím podmínkám. Vítězná
nabídka firmy KOBIT, spol. s r.
o. byla schválena radou města
v září 2013 a následně s ní byla
uzavřena kupní smlouva na dodávku stroje.
Teprve po uzavření kupní
smlouvy mohlo být zahájeno intenzivní jednání se SFŽP o konečném přiznání dotace. Konečné
rozhodnutí o přiznání dotace
bylo městu doručeno v den, kdy
byl dovezen nový zameták.
Celková cena samosběrného
vozu je 6.031.000,- Kč včetně
DPH, dotace z OP ŽP byla přiznána ve výši 4.824.800,- Kč.
Divadelní přehlídka
Svinenští rybáři
Malý přesun
velkého významu
Protože nás v nejbližší době čeká stěhování
Kulturního a informačního centra T. Sviny
(KIC) a Městské policie T. Sviny, ráda bych
vysvětlila důvody a historii tohoto stěhování,
abych předešla dotazům proč a jestli to tak
nebylo možné rovno.
strana 4
Ohlédnutí za divadelní
přehlídkou
V Kulturním domě v Trhových Svinech se
konala ve dnech 11. až 13. dubna Krajská
přehlídka venkovských amatérských divadel.
Na jevišti se vystřídalo celkem šest jihočeských ochotnických souborů. strana 8
Ing. Ivana Božáková
Svinenští rybáři
Proč mají svinenští rybáři tak vysoké
nároky na své členy?
Mnoho lidí (rybářů) si často stěžuje, že místní
organizace v Trhových Svinech klade na své
členy až příliš vysoké pracovní nároky. A mají
pravdu!
strana 15
STRANA 2
Zápis
z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 3. 2014
Omluven: P. Stodolovský
Rada města
jmenuje komisi ve složení: Ing. Kolář, p. Čajan, Ing. Božáková,
Mgr. Věra Korčaková, Ing. Karel Kocina, Ing. Radislav Bušek pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele stavby
„Výstavba komunikace IV. třídy Trhové Sviny – Otěvěk“, které se bude
konat v pátek 28. března 2014, od 8,00 hodin v zasedací místnosti
na radnici v Trhových Svinech. (pro 6)
souhlasí s předloženou smlouvou o užívání (výpůjčce) a umístění
přenosné montované dřevostavby, uzavřenou mezi Městem Trhové
Sviny a TJ Spartak Trhové Sviny a pověřuje starostu jejím podpisem.
(pro 6)
souhlasí s vybudováním automatického zavlažovacího systému
na fotbalovém hřišti – parc. č. 326/1 v k.ú. T.Sviny. (pro 6)
schválila nájemní smlouvu na pronájem pozemků parc. č. 98/3
a parc. č. 98/15 v k.ú. Trhové Sviny, ke kterým má SOU a SOŠ Trhové
Sviny právo hospodaření se svěřeným majetkem, za účelem provedení nezbytně nutných oprav v průběhu výstavby chodníku
v Husově ulici, Trhové Sviny, 2. etapa, jehož investorem bude Město
Trhové Sviny. (pro 6)
z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 31. 3. 2014
Rada města
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 96.000,- Kč. (pro 7)
z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 4. 2014
Rada města
schválila výsledky výběrového řízení na dodavatele akce
„Výstavba místní komunikace IV. Třídy Trhové Sviny – Otěvěk“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, odštěpný závod České
Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice za cenu
2.994.632,- včetně DPH. (pro 7)
souhlasí z důvodu odpojení vodovodní přípojky se zproštěním
platby pana Dudy za vodu za rok 2013 a období od 1. 1. 2014 až 30.
5. 2014. (pro 7)
souhlasí s přidělením uvolněného bytu v DPS v pořadí: J. Márová,
Třebíčko, J. Kříhová T. Sviny, M. Šináklová, Otěvěk. Platí i v případě
uvolnění dalšího bytu. (pro 7)
rozhodla pronajmout pozemek parc.č. st. 1388 o výměře 20 m2,
jehož součástí je budova bez čp/če – garáž v k.ú. TS, panu J.Vretosovi,
Trhové Sviny, za cenu 100,- Kč/měsíc na dobu neurčitou od 1. 5. 2014
s 3 měsíční výpovědní lhůtou. (pro 7)
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory –
bufet, Žižkovo náměstí č. p. 30, dle platné nájemní smlouvy. V případě, že v této tříměsíční výpovědní době bude vybrán nový nájemce
na tyto nebytové prostory, bude smlouva ukončena ke dni uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem. Rada města ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení na nového nájemce. (pro 7)
nesouhlasí s prominutím penále za pozdní platbu nájemného
za nebytové prostory v bufetu, Žižkovo náměstí č. p. 30. (pro 7)
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory –
KD Rejta, č. p. 512, dle platné nájemní smlouvy. V případě, že v této
tříměsíční výpovědní době bude vybrán nový nájemce na tyto nebytové prostory, bude smlouva ukončena ke dni uzavření nájemní
smlouvy s novým nájemce. Rada města ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení na nového nájemce. (pro 7)
na základě zveřejněného záměru souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor v KD Něchov – společenská místnost osady Něchov,
panu Petru Kuzmovi na dobu určitou dvou let s možností prodloužení výpůjčky. (pro 7)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014
INFORMACE Z RADNICE rozhodla uzavřít dodatky ke smlouvám o pronájmu zemědělských
pozemků (sjednocení výše nájemného na 2.200 Kč/ha/rok, dále sjednocení pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, a to
vždy k 1. 10. běžného roku)
- s firmou AGS AGRO České Budějovice na zemědělské pozemky v k.ú
Trhové Sviny a Bukvice u Trhových Svinů
- s Ing. Jiřím Opekarem na zemědělské pozemky v k.ú. Něchov
- s Ing. Jiřím Opekarem na zemědělské pozemky v k.ú. Todně
- s p. Karlem Koryťákem na zemědělské pozemky v k.ú. Pěčín u TS
- s p. Vladimírem Lepšou na zemědělské pozemky v k.ú. TS
- s p. Vladimírem Lepšou na zemědělské pozemky v k.ú. Pěčín u TS
- s p. Františkem Farkou na zemědělské pozemky v k.ú. Březí u TS
- s Petrem a Gabrielou Dostálkovými na zemědělský pozemek v k.ú.
Rankov u TS(pro 7)
souhlasí s darováním pozemku a doporučuje ZM darovat ideální ½ k pozemku parc. č. 3235/4 o výměře 46 m2 v k.ú. Čížkrajice, obci
Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny. (pro 7)
nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 45/1 v k. ú. Trhové
Sviny. (pro 7)
rozhodla na základě výsledků výběrového řízení uzavřít příkazní
smlouvu na zajištění výběrové řízení na dodavatele stavby rekonstrukce budovy Telecom na městský úřad v Trhových Svinech ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu se Smlouvou o podmínkách
poskytnutí dotace z ROP JZ s firmou GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská
2632, 370 04 České Budějovice za cenu 42.350,- Kč včetně DPH. (pro 7)
schválila přijetí dotace na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 24. 3. 2014 (identifikační číslo EDS: 115D212001122; identifikační číslo EIS: reg.č. IS SFZP 12108792)
na realizaci akce CZ.1.02/2.1.00/11.13178 Eliminace prašnosti na území
města Trhové Sviny včetně Podmínek poskytnutí dotace a Technické
finanční přílohy. (pro 7)
projednala Akční plán k energetické koncepci města Trhové Sviny.
(pro 7)
projednala plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 (pro 7)
rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem „T. Sviny Tovární par
3800/2“, za úplatu 10 000,- Kč. Věcné břemeno je zřízeno za účelem
umístění distribuční soustavy – kabel NN a za účelem jeho provozování. (pro 7)
doporučuje ZM schválit aktualizaci základních prodejních cen pozemku takto:
o
Trhové Sviny 220,-/ m2
o
Rejta (plynovod, vodovod) 180,-/ m2
o
Otěvěk, Rankov, Bukvice, Něchov, Todně (vodovod) 150,-/m2
o
Čeřejov, Třebíčko, Svatá Trojice, Březí, Něžetice, Hrádek,
Jedovary, Pěčín 100,-/ m2
o
Šírků mlýn, Želízků mlýn (chatová oblast) 200,-/m2(pro 7)
vzala na vědomí dopis s poděkováním za finanční příspěvek
od České maltézské pomoci.
vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy na základě žádosti
MUDr. Řehouška – Ortopedie k 30. 6. 2014 dle platné nájemní smlouvy. Ukládá Zdravotnímu zařízení Poliklinika Města Trhové Sviny jednat
s VZP a Jihočeským krajem o možnosti obsazení ordinace novým specialistou v oboru ortopedie. (pro 7)
vzala na vědomí výpověď smlouvy uzavřené s firmou StiBus s.r.o.
ve věci technické pomoci při odstraňování vozidel.
souhlasí s Upřesněním průběhu programu na podporu kulturních
památek pro rok 2014. (pro 7)
vzala na vědomí žádost MŠ o úpravu rozpočtu letošního roku
na energie a plyn s tím, že bude projednáno v II. pololetí roku 2014 dle
hospodaření MŠ.
byla informována o kritériích pro přijímání dětí do mateřské školy
v Trhových Svinech.
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 a předkládá ZM na vědomí.
Změny v příjmech o celkovou částku 5.631.800,- Kč. Změny ve výdajích
o celkovou částku17.138.247,- Kč. Změny ve financování - příjmy o celk.
částku 11.506.447,- Kč. (pro 7)
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014STRANA 3
rozhodla podat žádost o poskytnutí finančních prostředků
na "Konsolidaci IT a nové služby TC ORP Trhové Sviny" a schválila cenovou nabídku firmy EUNICE CONSULTING a.s., se sídlem Belgická 642/15,
120 00 Praha 2 a korespondenční adresou Zarámí 4077, 760 01 Zlín,
na zpracování žádosti včetně všech povinných příloh ve výši 50.000,Kč bez DPH. (pro 7)
vzala na vědomí informaci o získání dotace z OP ŽP na zateplení ZŠ
ve výši 85 % z uznatelných nákladů a o připravovaném VŘ na dodavatele stavby tohoto zateplení ZŠ.
z XIX. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech
Přítomno: 20 zastupitelů
Omluveni: R. Tomášek, V. Růžička, Ing. P. Kratochvíl, Mgr. F.
Švepeš v průběhu jednání
Zastupitelstvo města
vydává Změnu č. 2 územního plánu Trhové Sviny včetně odůvodnění formou opatření obecné povahy, včetně rozhodnutí o námitkách
a vyhodnocení připomínek. (pro 20)
vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2014: Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 968 480,00 Kč. (pro 20)
vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 3/2014: Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 6 146 534,20 Kč. (pro 20)
schválilo Směrnici ke schvalování účetní závěrky Města Trhové
Sviny. (pro 19, zdržel 1)
rozhodlo prodat pozemky parc.č. 2225/7 o výměře 91 m2, parc.č.
2225/8 o výměře 8 m2, parc.č. 2225/9 o výměře 54 m2 a parc.č. 4233
o výměře 359 m2 v k.ú. TS p. F. Noskovi, České Budějovice, za cenu stanovenou ZM na Rejtech – tj. 80,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem
uhradí žadatel. (pro 17, zdržel 2, 1 nehlasoval)
rozhodlo koupit pozemky parc.č. St. 1518 o výměře 37 m2, parc.č. St.
1519 o výměře 10 m2 a parc.č. 246/6 o výměře 342 m2 v k.ú. TS, od manželů
Poppových, Trhové Sviny, za cenu schválenou ZM v Trhových Svinech, tj.
120,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 18, zdržel 2)
rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 92/2008 ze dne 23.6.2008. (pro
13, proti 5, zdržel 2) – usnesení o (smlouva o smlouvě budoucí o směně
pozemků mezi Mgr. L. Bustovou a Městem TS)
rozhodlo směnit nově zaměřený pozemek parc.č. 756/6 o výměře 1.118
m2 v k.ú. Otěvěk v majetku Města Trhové Sviny, za pozemky parc.č. 1851/8
o výměře 1.075 m2 a parc.č. 1852/10 o výměře 384 m2 v k.ú. Trhové Sviny
v majetku Mgr. L. Bustové, Trhové Sviny. Náklady spojené s převodem budou
hrazeny rovným dílem. (pro 11, proti 5, zdržel 4 – usnesení nebylo přijato)
rozhodlo směnit nově zaměřený pozemek parc.č. 1552/4 o výměře
197 m2 v majetku Města Trhové Sviny za nově zaměřené pozemky parc.č. 919/4 o výměře 8 m2 a parc.č. 919/3 o výměře 23 m2 v majetku pana
Mgr. J. Dlouhého, Hrádek, s tím, že pan Mgr. Dlouhý doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků a ½ nákladů spojených s převodem, v celkové
ceně 8.800,- Kč. (pro 18, zdržel 2)
nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 2274 v k.ú. Otěvěk
Ing. J. Rosecké, Najdek, Hamry nad Sázavou. (pro 18, zdržel 1)
rozhodlo prodat garáž č. 6 v lokalitě U Jatek - pozemek parc.č. st.
1389 o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž paní
Pavle Plematlové, Žižkova tř. 222/11, 370 01 České Budějovice, za cenu
120.000,- Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 19)
bylo informováno o přijetí daru vodovodu, splaškové kanalizace,
dešťové kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení. (pro 19)
rozhodlo přijmout dar – pozemek parc.č. 1895/13 o výměře 12 m2
a dále nově zaměřený pozemek parc.č.1895/14 o výměře 461 m2 v k.ú.
Trhové Sviny od Remonst Development, a.s., Rudolfovská 460/93, 37001
České Budějovice. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 19)
rozhodlo koupit pozemky parc.č. st. 1190 o výměře 214 m2, parc.č.
st. 1193 o výměře 84 m2 a parc.č. 4241 o výměře 9 m2, vše v k.ú. Trhové
Sviny od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, za celkovou cenu 66.700,- Kč. (pro 17, zdržel 2)
souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.č. st. 111 o výměře
13 m2 v k.ú. Otěvěk od Jihočeského kraje, České Budějovice. Náklady
spojené s převodem uhradí město. (pro 19)
rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc.č. 993/17 o výměře 12 m2 v k.ú. Todně, panu J. Paškovi, Todně, za cenu schválenou ZM
v Todni, tj. 50,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel.
(pro 17, zdržel 2)
souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí, která řeší darování inženýrských sítí, vybudovaných panem Františkem Zmeškalem, městu Trhové
Sviny a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 17, proti 2)
vzalo na vědomí informaci o koeficientech obcí k dani z nemovitostí.
(pro 19)
schválilo finanční příspěvek Občanskému sdružení PREVENT z.s.,
Heydukova349, 386 01 Strakonice, ve výši 25 000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku. (pro 17, zdržel 2)
schválilo rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Města Trhové Sviny pro rok 2014 takto: TJ Spartak T.Sviny 390 tis. Kč,
MC Človíček NEBOJSA 44 tis. Kč, Domeček TS – ARCHA 44 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem smluv. (pro 15, proti 2, zdržel 2)
rozhodlo uzavřít úvěrovou smlouvu ve výši 12.000.000 Kč na rekonstrukci TKB na městský úřad v Trhových Svinech s Komerční bankou a.s.,
sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsanou
do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.,
vložka 1360, čímž město dodrží termíny a podmínky pro poskytnutí dotaci v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad Budějovice. (pro 16, zdržel 3)
rozhodlo uzavřít úvěrovou smlouvu ve výši 5.000.000 Kč na výstavbu místní komunikace IV. třídy Trhové Sviny - Otěvěk s Komerční bankou
a.s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsanou do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B., vložka 1360, čímž město dodrží termíny a podmínky pro poskytnutí dotaci v rámci 26. výzvy ROP NUTS II Jihozápad Budějovice.
(pro 18, zdržel 1)
souhlasí se zajištěním dluhů města z úvěrů ve výši 12.000.000 Kč na rekonstrukci TKB na městský úřad v Trhových Svinech a ve výši 5.000.000 Kč
na výstavbu místní komunikace IV. třídy Trhové Sviny - Otěvěk zástavním
právem k nemovitosti v/p věřitele Komerční banky a.s., sídlo: Praha 1,
Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsanou do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360,
k pozemku parc. č. st. 131/1 s budovou městského úřadu v Trhových
Svinech. (pro 16, zdržel 3)
schválilo Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad – v 6. kole výzvy na realizaci
projektu „Rekonstrukce TKB na městský úřad v Trhových Svinech“, reg. Č.
CZ.1.14/2.3.00/06.2118. (pro 19)
schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2014. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 166 000,00 Kč. (pro 19)
Vlajka pro Tibet
Mgr. V. Korčaková
Trhové Sviny se letos již po dvanácté připojily k akci Vlajka pro
Tibet a 10. března byla na trhovosvinenské radnici vyvěšena tibetská vlajka.
Tato akce se v České republice poprvé uskutečnila v roce 2006,
kdy tibetská vlajka zavlála na prvních čtyřech radnicích, v roce 2003
(kdy se přidaly i Trhové Sviny) byla vlajka vyvěšena na 187 radnicích
a v letošním roce už na 599 radnicích.
Je jistě důležité a povzbudivé, že počet měst, která se připojují ke
snaze upozornit na situaci v Tibetu přibývá, ale je potřeba se i zastavit, nevyvěsit vlajku jen tak „ z tradice“, ale zamyslet se nad smyslem
této akce.
Armáda Čínské lidové republiky obsadila Tibet v roce 1950 a oficiálním důvodem bylo: „zachránit tři miliony Tibeťanů před imperialistickým útlakem a zabezpečit ochranu západní čínské hranice“. Ve
Lhase, hlavním městě Tibetu, 10. března 1959 vypuklo povstání proti
této okupaci. Během několika dnů však bylo krvavě potlačeno, bylo
zabito 80 000 Tibeťanů!
V Tibetu jsou dodnes porušována základní lidská práva, včetně
systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Jsou jim odpírána práva
na vzdělání, zdravotní péči, používání mateřského jazyka aj. Dochází
k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni,
zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces.
Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných
příslušníků. Každým rokem se na protest proti této okupaci sebeupálí desítky Tibeťanů.
(Pokračování na další straně)
STRANA 4
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014
Zdá se Vám to dávno a daleko? Dnes se srovnává celá řada historických událostí s událostmi na Ukrajině. Náš rok 1968, obsazení Sudet,
Kosovo, fašismus, stalinismus atd.
Lhasa je od Prahy asi 6600 km, Kyjev 1100 km; časový posun ve
Lhase je +7 hodin, v Kyjevě + 1 hodina; 80 tis. mrtvých ve Lhase, 80
mrtvých na Majdanu; před 55 lety, současnost. Ve zmíněných událostech najdeme spoustu rozdílů, ale i podobnosti a shody.
Nejsem odborník na mezinárodní politiku, nevím, jaké možnosti
a „páky“ má mezinárodní diplomacie. Věřím ale, že se nemá mlčet a
zapomínat, i když mlčení a zapomínání bývá bezpečné a ekonomicky
výhodné. Příště - a ne poprvé - to může být o nás.
A tak jsme i letos vyvěšením vlajky se sluncem a lvy dali najevo, že
jsme nezapomněli a nemlčíme.
Mgr. V. Korčaková
AKTUÁLNĚ
Malý přesun velkého významu
Protože nás v nejbližší době čeká stěhování Kulturního a informačního centra T. Sviny (KIC) a Městské policie T. Sviny, ráda bych vysvětlila důvody a historii tohoto stěhování, abych předešla dotazům proč
a jestli to tak nebylo možné rovnou.
O vzniku samostatného KIC se rozhodlo na počátku roku 2011, a to
v souvislosti s uvolněním prostor, které do té doby město pronajímalo
v přízemí domu č.p. 92 (pro některé „stará pošta“). Už v této době jsme
zvažovali, zda sem přestěhovat městskou policii, aby byla na náměstí,
tzn. blízko centra dění a také lépe přístupná občanům, nebo zda zde zřídit samostatné KIC. Bylo rozhodnuto, že vyřešení absence KIC je
pro město zásadnější.
O rok a půl později, kdy byla část ZUŠ T. Sviny (po jednání mezi městem, ZUŠ a Středním odborným učilištěm TS) přesunuta do budovy
SOU, jsme opět zvažovali přesunutí městské policie do nově uvolněných prostor (Atrium). Rozhodli jsme se však pokusit se nejprve tyto
prostory opět pronajmout a až v případě, že by o ně nebyl zájem, využít je pro potřeby města.
Provoz KIC ale ukázal, že by si zasloužilo větší prostory, např. pro pořádání výstav, které tu plynule na sebe navazují a o které je stálý zájem,
jak u návštěvníků, tak u vystavujících. Také proto jsme se v minulém
roce rozhodli připravit přesunutí KIC do Atria a městské policie do stávajících prostor KIC.
Zpráva, která na začátku letošního roku přinesla možnost získat dotaci na opravu tzv. TKB (bývalý Telecom), nás tedy nezastihla nepřipravené nad otázkou, kam přestěhovat městskou policii.
Tímto bych Vás také chtěla poprosit o trpělivost s problémy, které
každé stěhování přináší; budeme se snažit, aby byly co nejmenší a naopak, aby nové prostory přinesli lepší a dostupnější služby našim občanům i turistům.
Mgr. V. Korčaková
Volby do Evropského parlamentu
V letošním roce nás čekají dvoje volby. Pravděpodobně v první
polovině října volby do městského zastupitelstva a 23. a 24. května
do Evropského parlamentu. Ty jsou v mnohém odlišné od ostatních
voleb a to jak technicky, tak i z hlediska voliče.
Odlišnosti jsou hlavně v tom, že se nevolí zastupitelský orgán
České republiky, ale celoevropský. Z toho vyplývá i většinou velmi
malá účast, protože „Brusel“ se zdá voličům příliš daleko a vliv českých europoslanců na jeho chod příliš malý. To je samozřejmě věc
názoru každého voliče. Další odlišností je, že je jen jeden volební
obvod, který tvoří celé území České republiky a tedy jen jedna celostátní kandidátka a ne jak jsme zvyklí z ostatních voleb kandidátka místní, senátního obvodu, nebo krajová. Další rozdíl je v tom, že
u nás mohou volit i občané jiného členského státu Evropské unie,
kteří projeví vůli hlasovat.
Samotná organizace voleb je v podstatě stejná, jako u všech
ostatních typů voleb. Volby proběhnou v pátek 23. května 2014
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00
hod. Volební okrsky jsou stejné jako ve všech dosavadních volbách.
Právo volit mají všichni občané ČR, kteří nejpozději druhý den voleb
dosáhnou věku 18 let a nevznikla u nich překážka volebního práva.
Je možno volit i na voličský průkaz, který voliče opravňuje volit v jakémkoli volebním okrsku na území ČR. Žádat o voličský průkaz lze
osobně na MěÚ Trhové Sviny, nebo poštou, avšak v tomto případě
musí být podpis voliče na žádosti úředně ověřený. Žádost je možné
zaslat i v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče. Žádost o vydání musí být podána nebo doručena nejpozději ve čtvrtek 8. května 2014. Hlasovací lístky budou
voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb prostřednictvím České pošty. V případě jejich poškození nebo ztráty může volič
požádat ve volební místnosti o vydání nové sady hlasovacích lístků.
Veškeré další informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz (informační servis – volby).
To ostatní, hlavně účast a výsledek, je už jen na voličích samotných.
Zdeněk Valut, tajemník MěÚ
AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA
Program KIC na 30. dubna a květen:
středa 30. dubna „Průlet
čarodějek městem“ Srdečně
zveme všechny na 1. ročník
sletu čarodějek v maskách
v Trhových Svinech. Sraz
maskovaných účastníků v 18
hod. v parku u tenisových
kurtů. Společně projdeme
trasu kolem potoka, přes
náměstí k Velkému rybníku.
Zde se budou konat různé
soutěže, např. slalom na košnejvìtší hora na západì Novohradských hor.
těti, hod netopýrem a vy12 km dlouhý výlet zahrnuje panoramatickou trasu
hlášení nejkrásnější masky. z Malont s dalekými výhledy na Šumavu, Zakázanou cestu,
zaniklé vesnice Jednoty a Ludvické Hory
Každý maskovaný účastník
a skalní kaplièku na Velkém Vìtráku.
Pokusíme se zajistit i prohlídku kostela sv. Bartolomìje.
dostane letecký průkaz
Prùvodce
na koště. Na místě bude moža pes Jonáš
no si opéct různé pikantnosti z vlastních zásob. Lektvary
9.00 odjezd autobusu od staré radnice
Pøedpokládaný návrat 19.30
a jiné kouzelné nápoje jsou
Dospìlí 200 Kè, dùchodci a studenti 150 Kè, dìti zdarma
po celou dobu akce povoleny. Přijďte!!! Konečně můžete
odkrýt svou pravou tvář!
čtvrtek 1. května - trh na Žižkově náměstí od 9 do 12 hod.
středa 7. května - Lampionový průvod, sraz účastníků ve 20:15
u základní školy.
sobota 10. května - Výlet na Doppler, druhý letošní výlet
do Novohradských hor s panem Milanem Koželuhem. Odjezd od budovy staré radnice v 9 hod., předpokládaný návrat okolo 19 hod.. Cena
200 Kč, senioři a studenti 150 Kč, děti do 15 let zdarma.
sobota 24. května - Výlet na Šumavu; navštívíme Čeňkovu pilu
a vydáme se údolím řeky Vydry s jejími "obřími hrnci" k Turnerově
chatě, projdeme šumavskou krajinou k zanikající vesničce Hrádky. Své
putování završíme v obci Srní a neopomeneme se podívat na nedalekou tzv. Klostermannovu chalupu, známou z filmů Za trnkovým keřem a Pod Jezevčí skálou. Během naší cesty se seznámíme s historií
a současností navštívených míst, energií krajiny, místy opředenými
pověstmi a nevysvětlitelnými jevy a potěšíme se překrásnými výhled
... Odjezd autobusu od budovy staré radnice v 8 hod., předpokládaný
návrat ve večerních hodinách. Po domluvě lze přistoupit na trase (T.
S., Borovany, Strážkovice, Č. Budějovice...). Průvodce Jitka Bartyzalová.
Přihlášky v KIC na Žižkově nám. 92, [email protected] , tel.: 734 793 434.
Cena výletu 400 Kč, senioři a studenti 300 Kč, děti do 15 let 200 Kč.
Doppler
šf
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014STRANA 5
 Z NAŠICH ŠKOL
Zábavné dopoledne s vážnou hudbou
Dva dny před odjezdem
na vzdělávací koncert z cyklu
Čtyři kroky do nového světa, kde
se tentokrát hrála Čajkovského 6.
symfonie zvaná Patetická, nám
přišel od autora pořadů Petra
Kadlece e-mail. Žádal nás v něm,
abychom s sebou do pražského
Rudolfina přivezli příklady toho,
co považujeme za patetické.
Ukázalo se, že většina studentů
vlastně neví, co to slovo přesně
znamená. Teprve když si ve slovníku českých synonym přečetli,
že je to citově vypjatý, vzrušený
nebo dokonce vášnivý projev,
nebyla už o příklady nouze. Krom
toho jsme se začali těšit, až uslyšíme, jak vášnivý dokázal být sám
Petr Iljič.
Výklad začal nácvikem „emotikonů“ – objevil-li se na promítacím plátně např. smajlík v podobě rozesmátého šibala, mohli
posluchači hlasitě vzdychat. Při
plačícím smajlíkovi dokonce i dojemně štkát (používání kapesníků
bylo povoleno) a citově indiferentní poker faces nám šly také
dobře. Netečné obličeje máme
přeci jenom poctivě natrénované
z výuky. Pak Studentský orchestr
několikrát, pokaždé jinak, zahrál
hlavní téma 1. věty Patetické
symfonie. My jsme projevovali emoce podle toho,
jak jsme slyšeli hudbu,
respektive jak byla krátká
část symfonie interpretována. Nešlo o žádný emocionální striptýz, všichni
se výborně bavili. A to
ještě netušili, co všechno se během jednoho
koncertu dozví – např. že
typickým znakem romantické hudby jsou výkyvy
temp. Orchestr zrychloval a vzápětí zpomaloval,
dynamika se pohybovala
od pianissima až k forte
fortissimu. V jednu chvíli
zněla hudba zuřivě a vzápětí sladce tanečně. Byli jsme
ubezpečeni, že hudebníci skladbu pokaždé znovu opravdu prožívají. Slyšeli jsme také valčík na 5
dob a poslouchali „programní“
symfonii bez programu.
Zajímavosti ze života skladatele už bereme jako samozřejmost, ale být jedni z prvních,
kdo uslyší nedávno nalezenou
zvukovou nahrávku samotného
P. I. Čajkovského, to nás naplnilo
hrdostí. Thomas Alva Edison totiž kdysi poslal slavnému skladateli a jeho přátelům do carského
Virtuální kolega v knihovně
Výukový web www.virtualnikolega.cz je zaměřený na praktické
počítačové dovednosti. Od začátku března dochází k jeho postupnému zpřístupňování pro zaměstnance a návštěvníky knihoven,
a to zcela zdarma. Kurzy jsou určené pro začátečníky a mírně pokročilé, nicméně i ti, kteří používají počítač zcela běžně, se s Virtuálním
kolegou mohou naučit ledacos nového. Základem výuky jsou názorné videoukázky komentované zkušenými lektory, které jsou srozumitelné i úplným začátečníkům. Takže nemusí čekat na pomoc
někoho jiného, zvládnou to zcela sami. Pro pokročilejší je určená
řada tipů a triků, které mohou významně usnadnit práci na počítači. Součástí jednotlivých lekcí jsou cvičení nebo interaktivní kvízy, na kterých si uživatel ověří, co se naučil. Virtuálního kolegu lze
studovat systematicky kurz po kurzu, výklad je koncipován tak, aby
na sebe navazoval a postupovalo se od nejlehčí látky po tu nejsložitější. V případě, že student potřebuje nalézt rychle konkrétní odpověď na daný problém, může využít vyhledávání podle klíčových
slov.
Každý návštěvník se může v knihovně naučit nejen jak napsat
dopis ve Wordu, odeslat ho emailem, vyhledávat informace na internetu, telefonovat pomocí služby Skype, založit si účet na facebooku, ale i jak upravit fotku nebo obrázek pomocí grafických programů zdarma, jak si založit webové stránky, nebo prezentovat svoji
firmu. Pokud ho zaujme nějaká lekce a chtěl by ji studovat i doma,
stačí, když na úvodní stránce zadá svoji emailovou adresu a my mu
odešleme voucher v hodnotě 1500 Kč.
Marcela Dudová
V aule Rudolfina
Petrohradu jeden ze svých fonografů a požádal je, aby na něj zaznamenali své hlasy. My jsme tedy
zaslechli skladatelovy poznámky
k pěveckým výkonům svých přátel a nakonec i jeho pískání.
Jako odměnu za naše pravidelné návštěvy pořadů cyklu Čtyř
kroků a také za poctivé vyplňování anketních lístků po předcházejících koncertech, jsme
po doznění posledních tónů
Patetické symfonie absolvovali prohlídku Rudolfina s panem
Kam s nimi?
Petrem Kadlecem. Navštívili jsme
vše - od prezidentského salónku
až po vzduchotechniku ve sklepení této velkoryse vystavěné
budovy, která za první republiky
sloužila jako sídlo Poslanecké sněmovny Národního shromáždění,
a kde byl také 30. listopadu 1938
zvolen třetím česko-slovenským
prezidentem svinenský rodák
JUDr. Emil Hácha..
Text a foto: Mgr. Marie Poláková
Gymnázium Trhové Sviny
Odpady se stále více stávají důležitou otázkou, kterou je člověk nucen
se zabývat. Jak nezatěžovat stále více naši Zemi těžko rozložitelnými odpady? Například ohryzek od jablka je v přírodě rozložen přibližně za 16
dní. Žvýkačce to trvá přibližně 50 let. Pet lahvi pak nejméně 100 let ...
Jak recyklace ovlivňuje čerpání nerostných surovin na Zemi? Jak recyklace ovlivňuje množství CO₂ vypuštěného do ovzduší? Jaký vliv má recyklace na množství spotřebované energie, ráz krajiny a kvalitu života vůbec?
Na tyto a jiné otázky začátkem března měli možnost se zeptat a dostat odpovědi žáci 6. -9. tříd ZŠ praktické. Do školy jim je přijela zodpovědět lektorka projektu Recyklohraní v besedě „Ukliďme svět“. Žáci pak
(Pokračování na další straně)
STRANA 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014
měli možnost vidět i výrobky z opětovné recyklace, například starých
ledniček, pet lahví, mobilů a drobných elektrospotřebičů. Dozvěděli se
třeba, že na výrobu mikiny je třeba zrecyklovat 50 pet lahví, z izolace
ze starých lednic se vyrábí PUR pěna, z mobilů se získávají drahé kovy.
Ano, třídění odpadů má smysl. Odevzdáním spotřebičů nevznikají nahodilé skládky, pomáháme životnímu prostředí a tudíž především sami sobě.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Mgr. A. Veselá
Sportovní úspěch mladých gymnazistů
Zaslouženého úspěchu dosáhli mladí žáci gymnázia, tentokrát překvapivě na poli sportovním. Nejprve na konci února zvítězili v okresním kole soutěže škol ve stolním tenise (kategorie chlapci – IV) a 27.
3. 2014 na tento úspěch navázali vítězstvím v kole krajském, které se
konalo v Jindřichově Hradci. Vítězné družstvo stolních tenistů tvořili
Václav Adam z kvarty a Martin Fesl a Filip Návara z tercie. Soutěž pořádala Asociace školních sportovních klubů.
Text i foto: Mgr. F. Slípka
Vítání občánků se konalo ve čtvrtek
27. března
Nově narození zleva:
Stella Štojdlová, Zoja Benešová, Jiří Šafránek, Zbyněk
Janeček, Nicol Pišingerová, Samuel Mako, Filip
Krauskopf, Anna Pardamcová, Tomáš Sremaňák.
První občánek Trhových Svinů roku 2014
- Zoja Benešová, nar. 5. ledna 2014. 
Foto: J. Jandová
KULTURA
PROGRAM KINA 1. - 31. KVĚTNA 2014 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program kina naleznete na internetových stránkách: http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz
Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: [email protected] Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie
1. 5. čtvrtek v 17.00 hod.
2. 5. pátek v 17.00 hod.
3. 5. sobota v 19.30 hod.
4. 5. neděle v 19.30 hod.
8. 5. čtvrtek v 19.30 hod.
9. 5. pátek v 19.30 hod.
NOE NEKONEČNÁ LÁSKA Premiéra
JEDNA ZA VŠECHNY Premiéra
Americký barevný romantický film (104 min.)
Rozluč se s nevinností. Podle slavného stejnojmenného románu Scotta Spencera.
Hrají: Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Bruce
Greenwood a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
Americká barevná komedie (109 min.)
Všechny proti jednomu.
Hrají: Cameron Diaz, Kate Upton, Leslie Mann,
Nikolaj Coster-Waldau a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 110,- Kč
Repríza
Americký barevný dobrodružný film v českém znění
(138 min.)
Konec světa právě začíná
Hrají: Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer
Connelly, Emma Watson a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 130,- Kč
Vstupné: 100,- Kč
5. 5. pondělí v 19.30 hod.
1. 5. čtvrtek v 19.30 hod.
2. 5. pátek v 19.30 hod.
10 PRAVIDEL
JAK SBALIT HOLKU Repríza
LÁSKA SOUDRUHU! Premiéra
Finsko-česká barevná komedie v původním znění
s českými titulky (105 min.)
Opojná směsice horkých srpnových nocí, hudby
a tance oproti mrazivému ovzduší éry železné opony.
Hrají: Kati Outinen, Miroslav Etzler, Kryštof Hádek,
Laura Birn a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 100,- Kč
Česká barevná kemedie režiséra Karla Janáka (100 min.)
Když se to nepovede, tak se nezbláznit…
Hrají: Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub
Prachař, Kristína Svarinská, Tereza Nvotová, Jan
Dolanský, Petr Buchta a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 80,- Kč
3. 5. sobota v 17.00 hod.
4. 5. neděle v 17.00 hod.
THE AMAZING
SPIDE-MAN 2 Premiéra
ZVONILKA A PIRÁTI Repríza
Americká barevná animovaná pohádka v českém
znění (78 min.)
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek
Zvonilka a piráti
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč
Vstupné: 80,- Kč
Americké barevné akční sci-fi v českém znění (142 min.)
Peter Parker zjišťuje, že před ním stojí ještě náročnější bitva.
Hrají: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč | Děti: 100,- Kč
Vstupné: 155,- Kč | Děti: 135,- Kč
8. 5. čtvrtek v 17.00 hod.
9. 5. pátek v 17.00 hod.
10. 5. sobota v 17.00 hod.
11. 5. neděle v 17.00 hod.
LEGO PŘÍBĚH Repríza
Americká barevná animovaná komedie v českém
znění (100 min.)
Zaskočený antihrdina je povolán do týmu, jenž se
postaví hrozícímu tyranovi
Mládeži přístupno
Vstupné: 80,- Kč
Vstupné: 60,- Kč
10. 5. sobota v 19.30 hod.
11. 5. neděle v 19.30 hod.
HANY Premiéra
Česká barevná černá komedie (90 min.)
Dnes v noci je vše dovoleno…
Hrají: Jiří Kocman, Hana Vagnerová, Tereza Vítů,
Ondřej Malý, Pavla Tomicová, Jitka Schneiderová
a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 100,- Kč
12. 5. pondělí v 19.30 hod.
JUSTIN BIEBER´S
BELIEVE Premiéra
Americký barevný hudební dokument (92 min.)
Jedinečný film, který nám poskytne intimní pohled
na Justinovo vyprodané celosvětové turné ,,BELIEVE".
Mládeži přístupno
Vstupné: 100,- Kč
15. 5. čtvrtek v 19.30 hod.
16. 5. pátek v 19.30 hod.
DIVERGENCE Premiéra
Americké barevné akční sci-fi (139 min.)
Natočeno podle stejnojmenného světového Bestseleru
Hrají: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
17. 5. sobota v 17.00 hod.
18. 5. neděle v 17.00 hod.
HURÁ DO PRAVĚKU! Premiéra
Americká barevná animovaná, dobrodružná
komedie v českém znění (82min)
Příběh tří dětí, které se náhodou dostanou k zvláštnímu stroji času tvarovanému jako vejce a v něm cestují,
cestují do minulosti.
Mládeži přístupno
Vstupné: 100,- Kč
(Pokračování na další straně)
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014STRANA 7
17. 5. sobota v 19.30 hod.
18. 5. neděle v 19.30 hod.
24. 5. sobota v 19.30 hod.
25. 5. neděle v 19.30 hod.
GODZILLA BONY A KLID II. Premiéra
Premiéra
Americké barevné akční sci-fi (119 min.)
Nejznámější impozantní monstrum na světě se
ve filmu postaví proti zlým nestvůrám
Hrají: Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Aaron
Taylor-Johnson, Juliette Binoche a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 140,- Kč
Vstupné: 110,- Kč
České barevné drama režiséra Víta Olmera (100 min.)
Pokračování filmového hitu Bony a klid.
Hrají: Jan Potměšil, Veronika Jeníková, Roman
Skamene, Jakub Prachař, František Švihlík, Josef
Nedorost, Gabriela Kratochvílová, Simona Chytrová
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
19. 5. pondělí v 9.45 hod.
26. 5. pondělí v 19.30 hod.
ZA KAMARÁDY
Z TELEVIZE 9.
RANHOJIČ Premiéra
Německé barevné dobrodružné drama (150 min.)
Historický velkofilm podle extrémně populárního
románu Noaha Gordona
Hrají: Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgard,
Olivier Martinez a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 100,- Kč
Filmové představení nejen pro děti MŠ (64 min.)
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 20,- Kč
19. 5. pondělí ve 13.30 hod.
VELKÁ
OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ (85
min.)
Americká barevná animovaná komedie v českém
znění
Vstupné: 50,- Kč
19. 5. pondělí v 19.30 hod.
3 DNY NA ZABITÍ Premiéra
Americký barevný thriller (117 min.)
Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru jako
umírající agent tajné služby.
Dále hrají: Hailee Steinfeld, Amber Heard, Connie
Nielsen a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 100,- Kč
22. 5. čtvrtek v 19.30 hod.
23. 5. pátek v 19.30 hod.
STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYSKOČIL Z OKNA
A ZMIZEL Premiéra
Švédská barevná dobrodružná komedie (114 min.)
„Věci jsou tak, jak jsou a budou tak, jak budou.“
Podle bestselleru Jonase Jonassona
Hrají: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David
Wiberg a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 110,- Kč
29. 5. čtvrtek v 19.30 hod.
30. 5. pátek v 19.30 hod.
X-MEN:
BUDOUCÍ MINULOST Premiéra
Americké barevné akční sci-fi v původním znění
s titulky (119 min.)
Kompletní sestava X-Men ve válce o přežití svého
druhu.
Hrají: Hugh Jackman, Michael Fassbender, Jennifer
Lawrence, Ian McKellen a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 150,- Kč | Děti: 130,- Kč
Vstupné: 120,- Kč | Děti: 100,- Kč
31. 5. sobota 17.00 hod.
RIO 2 Repríza
Americká barevná animovaná komedie v českém
znění (101 min)
Vítejte v džungli!
Mládeži přístupno
Vstupné: 140,- Kč | Děti: 120,- Kč
DIVADLA
Sál KD Trhové Sviny
13. 5. úterý od 19.00 hod.
Divadelní spolek Frída
KOLEGA MELA GIBSONA
je komorní příběh jednoho herce. Začíná ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla,
zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií. Během necelé hodiny a půl nám povypráví svůj příběh, během něhož se
dozvíme nejen o jeho pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem
Gibsonem a to jej zasáhlo na celý život.
Hlavní role - One man show komedie – Martin Trnavský
Scénář: Tomasz Jachymek
Překlad a úprava: Martin Trnavský
Režie: Jakub Nvota
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
28. 5. středaod 19.30 hod.!!!
Divadlo Sklep Praha
BESÍDKA 2014
Besídka je tradiční forma představení Divadla Sklep, pestrý sled scének, skečů, písní a tanců, které je každoročně obměňováno těmi nejlepšími nápady v podání jejich autorů, kterými jsou:
D. Vávra, event. T. Hanák, J. Burda, M. Šteindler, T. Kučerová, J. Hanáková, L. Vychodilová, F. Váša a další
Kapela Divadla Sklep: V. Marinová, D. Noll, J. Podzimek, H. Navarová, R. Fojtíček, V. Vytiska
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč
Předprodej:
Kulturní dům T. Sviny
Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny Informační centrum Borovany tel. 386 322 930
tel. 380 120 515
tel. 387 001 351
SPOLEČENSKÉ
A ZÁBAVNÉ POŘADY
Sál KD Trhové Sviny
7. 5. středa v 15.30 hod.
23. 5. pátek v 15.30 hod.
31. 5. sobota v 19.30 hod.
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K SVÁTKU MATEK
SOUSEDI Besídka dětí MŠ T. Sviny
Premiéra
Americká barevná komedie (96 min.)
Bitva o ulici může začít...
Hrají: Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne, Dave
Franco a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 110,- Kč
8. 5. čtvrtek v 19.00 hod.
KOMICI S.R.O.
Komediální stand up vystoupení, které můžete znát třeba z pořadu Na stojáka.
Účinkují: Miloš Knor, Ruda z Ostravy a Josef Polášek
Vstupné: 190,- Kč
24. 3. sobota v 17.00 hod.
25. 3. neděle v 17.00 hod.
DOBRODRUŽSTVÍ PANA
PEABODYHO A SHERMANA Repríza
Americká barevná animovaná komedie v českém
znění (96 min.)
Dějiny jsou jim v patách!
Mládeži přístupno
Vstupné: 140,- Kč | Děti: 120,- Kč
Vstupné: 110,- Kč | Děti: 90,- Kč
Náměstí v Trhových Svinech
1. 5. čtvrtek dopoledne
PRVOMÁJOVÝ JARMARK
7. 5. středa
SLAVNOSTNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
S OHŇOSTROJEM V TRHOVÝCH SVINECH
Sraz účastníků před ZŠ Trhové Sviny ve 20.15 hod.
Otázka pro...
...MUDr. Terezu Seidenglanzovou, novou obvodní lékařku
v Trhových Svinech:
Paní doktorko, převzala jste automaticky všechny pacienty
po MUDr. Humpovi nebo k Vám musejí pacienti znovu k registraci,
příp. na nějakou vstupní prohlídku?
Ano, převzala jsem všechny pacienty po MUDr. Humpovi, ale je
nutná osobní opětovná registrace – tímto bych apelovala na všechny,
kteří se ještě nedostavili k přeregistrování.
Při té příležitosti je domluvena případná preventivní prohlídka.
Přijímám také nové pacienty, provádím závodně - preventivní péči.
Nově také bude v ordinaci možnost EKG, TK holter, statimových vyšetření CRP, INR. V pondělí, ve středu a v pátek vždy od 7 do 10,15
hodin provádí sestřička odběry přímo v ordinaci.
Ordinační doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Ordinace Trhové Sviny
7:30 – 13:00
10:00 – 13:00
7:30 – 13:00
12:00 -18:00
8:00 – 11:00
Ordinace Ločenice
7:30 – 9:30
Děkuji za informace.
P. Vicková
STRANA 8
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014
Ohlédnutí za divadelní přehlídkou
V Kulturním domě v Trhových
Svinech se konala ve dnech 11. až
13. dubna Krajská přehlídka venkovských amatérských divadel.
Na jevišti se vystřídalo celkem šest
jihočeských ochotnických souborů.
Divadelní
spolek
Podkova
z Kovářova odehrál pohádku Jak
dostal Kuba Marjánku za ženu,
ŽAS Homole hru Naše lucerna,
Suchdolské divadlo uvedlo hru
Edudant a Francimor, Fikar Nadějkov
pohádku
Kouzelné
rukavice,
Ražický hravý spolek bláznivou komedii Na správné adrese a Divadelní
soubor Rolnička z Hořic na Šumavě
do třetice uvedl pohádku Ženich
pro čertici aneb Sedmimílové boty.
Představení hodnotila tříčlenná
odborná porota ve složení: režisér René Vápeník, ředitelka a produkční Divadla Mlejn BcA. Dagmar
Roubalová a absolventka divadelní vědy na Filozofické fakultě
UK Praha Mgr. Sandra Milčinská.
Porota po každém představení
udělala společně s účinkujícími rozbor a upozornila na chyby, kterých
by se měly soubory do budoucna
vyvarovat. Od poroty nebyla slyšet
jen kritika, ale také uznání. Svědčí
o tom udělená ocenění některých
hereckých výkonů a inscenací.
Ražický hravý spolek
ŽAS Homole
KULTURA
Fikar Nadějkov
Cenu za herecký výkon v roli ředitelky
ve hře Edudant a Francimor získala
Iveta Čuháková.
Cenu za herecký výkon v roli nájemníka
ve hře Na správné adrese získal Miloš
Semrád.
Cenu za inscenaci hry Na správné adrese získal Ražický hravý spolek.
Cenu za výtvarné zpracování hry Naše
lucerna získal ŽAS Homole.
Cenu za autorský přínos v inscenaci Naše
lucerna získala Stanislava Kočvarová.
Dále
porota
nominovala
Ražický hravý spolek s inscenací Na správné adrese na národní
divadelní přehlídku Krakonošův
divadelní podzim do Vysokého
nad Jizerou a k postupu ještě
doporučila dva soubory, ŽAS
Homole s inscenací Naše lucerna a Suchdolské divadlo s hrou
Edudant a Francimor.
Držme nominovaným souborům na národní přehlídce palce
a těšme se na příští ročník divadelní přehlídky v našem městě.
F. Herbst
Suchdolské divadlo
Necháte se nalákat?
V období čekání na první letošní společný výlet my turisti zastřešení KIC
v Trhových Svinech aspoň plánujeme, vzpomínáme a přemýšlíme. Náš
„guru“ pan Milan Koželuh z Nových Hradů pro širokou veřejnost připravil
přednášku nazvanou „Opuštěná krajina“. Jedná se vlastně o cyklus besed se
společným tématem „Genius loci Novohradských hor“. Přednáška se konala
dne 13. března 2013 v Trhových Svinech a veřejnost se dostavila spíš užší,
tedy nechci nikomu křivdit, ale většinu zúčastněných je vidět právě na výletech pod vedením pana Koželuha. Škoda, myslím, že zamyšlení nad krajinou
lidmi (i bohem?) opuštěnou je zajímavé pro nás všechny.
Podtitulek přednášky zněl: „Od zániku osídlení přes železnou oponu k vylidněné krajině dneška aneb Co se stalo s krajinou a námi“. A přesně o to šlo.
Mluvenou řeč samozřejmě doprovázela prezentace fotografií umocňujících celkový dojem, protože slova někdy nestačí… Vzhledem k tomu, že
přednáška měla být pojata i jako beseda, čekalo se od nás posluchačů, že
po přednášce se budeme vyptávat, případně odporovat nebo vyjadřovat
své názory. Nikdo se moc neptal; nevím, jak ostatní, ale já nějak neměla slov.
I člověk, který krajinu zná, má ji prochozenou a miluje ji, může zjistit, že
mu uniká spousta souvislostí, že nad něčím se nikdy nezamýšlel. Nikdy ho
nemuselo napadnout podumat o propojení lidí a krajiny. Pokud jde o krajinu, doba je taková. Než bychom udělali krok pěšky nebo osedlali bicykl,
radši si pořídíme domů rotoped nebo „běhnu“ (přejato z reklamy, snad mě
nebudou žalovat), případně si pomučíme tělíčka v posilovně, v lepším případě si zaplatíme dovolenou v nějaké propagované destinaci. Co máme přímo
pod nosem, to je tak samozřejmé, že to ani nevnímáme. To je ale jen jedna
stránka věci.
V podstatě, i kdybychom prochodili hory a krajinu, která nás obklopuje,
křížem krážem, horem dolem, tak bez ohledu na to, bez ohledu na počet
turistů, kteří sem zamíří, krajina zůstane opuštěná, protože lidé v ní nežijí,
jen procházejí. Tak jsem to aspoň pochopila já. A je mi z toho trochu smutno, a proto se na nic neptám, a zřejmě tak i ostatní. Slova nepadla na půdu
neúrodnou, ale potřebujeme trochu času, abychom to mohli prohnat mozkovými závity.
A protože rozhýbat mozkové závity nikdy neškodí, jsme rádi, že jsme se
nechali nalákat. Až bude další přednáška, nechte se nalákat i vy.
Jana Nyklová
www.uhloterm.cz
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014STRANA 9
INZERCE r.
SKLAD BOROVANY
JARNÍ SLEVY do 31.5. 2014
Nabízíme Vám uhlí
¡
hnedé
èerné
koks
brikety
¡
štípané palivové drevo
¡
¡
drevené brikety
Nad 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem
¡
PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU
okrasných kaèírku, mulèovací kury
zeminy pro trávníky
387 981 235, 602 409 422
Otevírací doba a rozvoz
Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.
www.uhloterm.cz
internethome_105x148_sviny.eps
1
09.04.14
11:51
více na www.internethome.cz
C
M
Y
CM
Ten nejchytřejší
z Trhovek
u Vás doma!
za 299 Kč
MY
CY
CMY
K
Spolehlivý internet
800 330 073 zdarma
Profesionální servis
Stabilita
více na www.internethome.cz
r.
BORŠOV NAD VLTAVO
Nabízíme Vám uhlí
¡
hnedé
èerné
koks
brikety
¡
štípané palivové drevo
¡
¡
drevené
brikety
Nad 20 qROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem
¡
PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU
okrasných kaèírku, mulèovací kury
zeminy pro trávníky
387 250 500, 602 409 423
Otevírací doba a rozvoz
Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.
www.uhloterm.cz
STRANA 10
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014
Průlet čarodějek městem
KIC TRHOVÉ SVINY POŘÁDÁ
ZA PŘÍRODOU, HISTORIÍ,
A ENERGIÍ ŠUMAVY
Srdečně všechny zveme na první ročník
sobota 24. května
8:00 odjezd autobusu od staré radnice
předpokládaný návrat ve večerních hodinách
délka trasy cca 7 km s nižší náročností
po domluvě lze přistoupit na trase autobusu
(T. Sviny, Borovany, Strážkovice, Č. Budějovice...)
Pobočka Trhové Sviny
sletu čarodějek v maskách v Trhových Svinech.
Koná se ve středu 30. dubna 2014 od 18 hod.
Sraz maskovaných účastníků v parku u tenisových kurtů. Projdeme
trasu kolem potoka, přes náměstí k Velkému rybníku. Zde se budou
konat soutěže, např. slalom s koštětem, hod netopýrem a vyhlášení
nejkrásnější masky. Každý maskovaný účastník dostane letecký průkaz na koště. Možno si na místě opéct různé pikantnosti (např. špekáček) z vlastních zásob.
- kompletní sortiment náhradních dílů
na tuzemské i zahraniční vozy
- kompletní sortiment náhradních dílů
na motocykly zn. JAWA, Pionýr, ČZ, Babeta,
Simson, Stadion a další
Cena výletu: 400 Kč, senioři a studenti 300 Kč,
děti do 15 let 200 Kč
závazné přihlášky na KIC Žižkovo nám. 92
[email protected], 734 793 434
PRŮVODCE JITKA BARTYZALOVÁ
Navštívíme Čeňkovu pilu a vydáme se údolím řeky Vydry s jejími „obřími
hrnci" k Turnerově chatě. Projdeme šumavskou krajinou k zanikající
vesničce Hrádky, kterou miloval spisovatel Šumavy Karel Klostermann.
Tato místa se stala dějištěm mnoha jeho děl. Své putování završíme v obci
Srní a neopomeneme se podívat na nedalekou tzv. Klostermannovu
chalupu, známou z filmů Za trnkovým keřem a Pod Jezevčí skálou. Během
naší cesty se seznámíme s historií a současností navštívených míst, energií
krajiny, místy opředenými pověstmi a nevysvětlitelnými jevy a potěšíme se
překrásnými výhledy ...
- autokosmetika, autopříslušenství
- motorové a karosářské díly
Lektvary a jiné kouzelné nápoje jsou cestou povoleny.
Přijďte !!!! Konečně můžete odkrýt svou pravou tvář!
- maziva a kapaliny …
Žižkovo nám. 42, Trhové Sviny
TEL: 386 321 670
MOB: 702 075 300
[email protected]
PO – PÁ 8:00 - 17:00
SO
8:00 - 11:00
!!! SLEVOVÝ KUPON !!!
Při
nákupu
zboží
nad
jednorázová sleva 20‘%
500,-
Kč
Pan 165 cm vysoký, středoškolák, hledá přítelkyni ve věku kolem 50 let.
Telefon: 728 847 705.
English – Camp
V Trhových Svinech se uskuteční 14. 7. - 18. 7. 2014 English - Camp.
Místo konání: SOŠ a SOU Trhové Sviny
Kurzovné činí 500 Kč | Ubytování a stravování není zajištěno.
Kurz povedou pouze lektoři z USA
Podmínka účasti: částečná znalost angličtiny a věk nad 12 let.
Gestorem kurzu je Církev bratrská, Trhové Sviny, Štefanikova 145.
Přihlášky a podrobnější informace:
Novinky ve fondu knihovny
Wood Barbara: Had a hůl
Ryan, Chris: Kdo přežije, vyhrává
Hammer, Liselotte: Klub osamělých srdcí
Tesla, Nikola: Můj životopis a moje vynálezy
Kajínek, Jiří: Můj život bez mříží
Day, Sylvia: Pýcha a rozkoš
Connor, Beverly: Rozeseté hroby
Harasimová, Markéta: Sametová kůže
Huss, Frank: Slabosti velkých mužů
Duran, Meredith: Spoutáni láskou
Banks, Maya: Žár
King, Stephen: Zelená míle
Mgr.Jan Steinbauer,Budovatelská 913, 374 01 Trh. Sviny
mobil: 737 414 355 e-mail: [email protected]
nebo Ing.Kateřina Špírková, Budovatelská913, 374 01 Trh. Sviny
tel. 776 695 628, e-mail: [email protected]
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014STRANA 11
Jízda pro Růži opět zahájí turistickou sezonu
Naše Jízda pro Růži, podobně
jako Borůvkobraní, má už své jméno a pravidelné účastníky. Během
12 ročníků se jízdy účastnilo již
1986 cyklistů. Proto je možné se
letos omezit pouze na informaci
nejdůležitější, a tou je datum jízdy. Při příhodném počasí bude
13. ročník „Růže“ odstartován
17. května v 9 hodin od radnice
v Borovanech, odkud cyklisté vyjedou na stejnou trasu a za stejných podmínek, jako v posledních dvou ročnících. V případě
nevhodného počasí bude jízda
odložena na 24. května. Pokud nebude počasí jednoznačné, mohou
zájemci aktuální informaci o termínu startu získat na www.borovansko.cz nebo v borovanském
infocentru, tel. č. 387001356, a to
16. května po 10. hodině.
Růží ale letos s cykloturistikou
nekončíme! Všem dosavadním
účastníkům Jízdy pro Růži, kteří
absolvovali vždy většinu trasy,
mohu letos nabídnout asi ještě
zajímavější obdobnou cykloturistickou jízdu s neoficiálním názvem „Cyklistický půlmaratón
Rakouskem“, která bude pro
borovanské kratší asi o 8 km než
je Jízda pro Růži. Oficiální název
akce bude „SILVA NORTICA
BIKE“. Podrobnosti o této velmi
zajímavé cyklistické akci jsou uvedeny v následujícím článku.
„SILVA NORTICA BIKE“ skrývá v názvu cyklistický půlmaraton Rakouskem
Mnohým sportovně vnímavým spoluobčanům asi neuniklo,
že v posledních třech letech byl
na českém a rakouském pohraničním území organizován mezinárodní vytrvalecký běžecký závod
Silva Nortica Run, s jehož vyznačením v terénu se turisté setkávají při toulkách Novohradskými
horami. Start a cíl byl v Horní
Stropnici. Podobně tomu bude
i letos 7. června. Organizátoři závodu – občanské sdružení Silva
MĚSTO
TRHOVÉ SVINY
Vás zve na
konaný při příležitosti 69. výročí osvobození a ukončení II. světové války
v středu 7. května 2014
Sraz účastníků průvodu ve 20.15 hodin u základní školy.
MĚSTO
TRHOVÉ
SVINY
Vás srdečně zve na
ve čtvrtek 1. května 2014 dopoledne
na náměstí v Trhových Svinech
Nortica Run - nabídli zařadit i příhraniční cyklistickou jízdu, která
bude odstartována z hraničního přechodu v Nových Hradech
v 10:00 hodin.
Protože se jedná o přeshraniční
akci, je potřebné provést předem
i prezentaci účastníků jízdy. Pro
urychlení startu bude prezentace možná již v Borovanech před
radnicí do 8:00 hodin. Následovat
bude odjezd po malých skupinkách či jednotlivě libovolnou trasou do Nových Hradů. Kdo přijede
do Borovan později, nebo pojede
ke startu přímo, zaregistruje se až
na místě. U startu na hraničním
přechodu je stále v provozu penzion a hospoda, kde je možné se
ještě občerstvit. Trasa 21 km dlouhého cyklistického půlmaratónu
povede na Pyhrabruck, Heinrichs
bei
Weitra,
Mandelstein,
Moorbad Harbach, hraniční přechod Šejby, Dlouhá Stropnice
a Horní Stropnice, kde bude
u sportovní haly CÍL. V hale obdrží
SPORT každý zaregistrovaný účastník jízdy jedno sponzorské pivo. Kolem
12. hodiny již budou do cíle k hale
dobíhat první maratónci a odpočinutí cyklisté je mohou před cílem ještě povzbudit.
Pro obzvláště zdatné cyklisty je
možné se u startu přihlásit k jízdě na trasu ultramaratónu, která
vede za Moorbad Harbachem
na Holzmühle – Harmanschlag –
Karlstifft – přes hraniční přechod
na Pohoří na Šumavě – Baronův
most – Terčí dvůr – Žofín – Hojná
Voda – Dobrá Voda – Horní
Stropnice sportovní hala. Mapu
a podrobnosti obdrží účastníci
u prezentace.
K příjemné atmosféře bude
po obědě u sportovní haly hrát kapela TAMTAM BATUCADA. V individuálně zvoleném čase odjedou
cyklisté zpět do svých domovů.
Délka jízdy z Borovan do Borovan
je propočtena na 66 km.
Josef Malík
Máte ve svém okolí cyklistu?
Já tedy ano. A ne jednoho. Sotva nám neskončila běžkařská
sezóna – těžko totiž skončí něco, co letos ani nestihlo začít – začínají se zpevněné i nezpevněné cesty a silnice všech tříd hemžit
cyklisty všech barev, schopností a věků. Přehazovačky přehazují, přesmykače se přesmykují a hustilky hustí, co to dá.
Domnívám se, že jižní Čechy mají cykloturistům co nabídnout. Kupříkladu já jsem celý loňský rok šlapal do pedálů, a tak
vám dnes mohu představit ucelenou mozaiku cílů a zajímavých míst, která by neměl žádný vášnivý kolař vynechat. Nadto
jsem cíle rozdělil podle typu cyklisty, protože víme všichni, že
co je zajímavého pro jednoho, tím druhý bude pohradat a třetí
ignorovat.
Tedy, cyklista – hasič: ten nezůstane v klidu, dokud bude vědět,
že se poblíž nachází Žár. Cyklista – hippie je ten, jemuž rytmus
šlapání určují kytarové riffy Jimmiho Hendrixe, namísto pivem
se osvěžuje spalováním a vdechováním kdejaké květiny a jako
doma se ve svém batikovaném trikotu bude cítit v Chlupaté Vsi.
A co třeba cyklista prasák, kanec a kaňour, toho pošlete rovnou směrem na Bukvice a bude od něj pokoj. Cyklistu milovníka a svůdníka zase můžete zahlédnout, jak mlsně krouží okolo
Dvorce ve stále se zmenšujících kružnicích, až náhle bez varování zacílí přímo na bradavku, pardon na náves. Pak je tu znuděný
manželský pár, děti už odlétly z hnízda, dny a týdny ubíhají čím
dál, tím stejně a i ta dovolená na jihu nemůže ničím překvapit.
Pak bude pořád lepší, když manžel nabídne ženě jako cíl výletu
Slepici a bude se smát svému alegorickému ostrovtipu, než když
jeho ženě humor dojde a navštíví Jedovary.
Jak vidíte, cílů je v okolí mnoho a každý si najde své a tak mi
dovolte opožděně zahájit cyklistickou sezónu slovy: Hledání
cyklistického ráje, na jihu Jihočeského kraje.
Adam Zluky
STRANA 12
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014
Reakce fotbalového oddílu na článek z Trhovosvinenských
listů č. 3/2014 – „TEEBALLová zimní sezona u konce“
Jako zástupci fotbalového oddílu považujeme za nutné reagovat na zmíněný článek, ve kterém
se mimo jiné píše o „neshledání
pochopení zástupců kopané
s pořádáním jednoho kola 2. ligy
teeballu v Trhových Svinech, respektive se snahou najít kompromisní řešení, které by vyhovovalo
potřebám komise mládeže České
softballové asociace“. V současné
době fotbalový oddíl čítá 7 kategorií, které v období vegetačního
klidu hrají, a to zdůrazňujeme,
na hlavním fotbalovém hřišti pouze svá mistrovská utkání. Veškeré
tréninkové jednotky se v tomto
období odehrávají na hřišti nad
sportovní halou, na jehož údržbě, ačkoliv je v majetku Města
Trhové Sviny, se podílejí i členové
fotbalového oddílu. V rámci přípravných utkání si fotbalový
oddíl pronajímá travnaté hřiště
ve Slavči a hřiště s umělým povrchem ve Staré Hlíně u Třeboně. Je
tedy zřejmé, že ani samotní fotbalisté nemají možnost odehrávat
svá přípravná utkání na hlavní
travnaté ploše, a to jednak z důvodu enormní zátěže v rámci
konání mistrovských utkání,
a jednak z důvodu ekonomické
náročnosti údržby hlavního fotbalového hřiště. Mimo nespočet
brigádnických hodin členů fotbalového oddílu, bez kterých si snad
žádný oddíl nedokáže představit
své fungování, uvádíme pro zajímavost jen některé částky, investované do údržby hlavní fotbalové plochy:
V sobotu 12. dubna se
uskutečnil ve sportovní hale
v Trhových Svinech již 18. ročník
závodů ve sportovní gymnastice
Trhovosvinenský pohár.
V letošním roce se přihlásil velký počet dětí (třetí největší počet
v historii závodů). Závodilo 127
děvčat a chlapců v 10 kategoriích
ve věku od 6 do 16 let, z toho 84
dívek a 43 chlapců. Soutěže se zúčastnilo 7 oddílů z Jihočeského kraje a dále oddíly z Plzně, Pelhřimova
a Znojma. Z našeho domácího oddílu sportovní gymnastiky závodilo 11 dívek a 6 chlapců.
Výrazného úspěchu dosáhla Veronika Popovičová, která
v základní kategorii vybojovala
15. místo z 36 závodnic. V dalších
kategoriích byly z našich závodnic nejlepší Martina Prachařová
a Eliška Hamadejová. V nejmladších žácích se nejlépe dařilo
Matyáši Jindrovi. Naši mladší
žáci František Kojan a Miroslav
Konopa letos postoupili do vyšší kategorie s těžšími prvky. Oba
předvedli bez velkých chyb vše,
co se při náročném tréninku naučili, ale na umístění v první polovině to zatím nestačilo.
Když se pokusíme odpovědět
na otázku v nadpisu, tak se dostaneme k neuvěřitelnému číslu cca
280 (127 závodníků, 30 rozhodčích, 10 trenérů, +/- 100 rodičů –
diváků a 14 organizátorů). Závod
začal v 9 hod. a skončil v 16:30
hod.
Kromě výše zmíněných závodníků Trhové Sviny dále
reprezentovali:
-roční náklady na travní hnojivo cca
40.000,- roční náklady na vertikulaci a zapískování
cca 30.000,- každý druhý rok celková obnova travnatého povrchu firmou Eurogreen cca 80.000,(tzn. 40.000,-/rok)
- sečení, závlaha atd.
Průměrné
roční
náklady
na údržbu hlavního fotbalového hřiště tedy výrazně přesahují
částku 100.000,-. Je pravdou, že
zástupci softballistů našli pochopení v sousedních Borovanech,
zde jim ovšem nebylo nabídnuto
travnaté hřiště, jak by se čtenář
mohl mylně domnívat, ale hřiště
s umělým travnatým povrchem,
které v Trhových Svinech bohužel
Trhovosvinenský pohár v gymnastice aneb
Kolik lidí se vejde do sportovní haly ve Svinech?
Nástup družstev
Dívky:
Filisteinová Kristýna, Plachá Veronika,
Řežábová Anja, Prachařová Martina,
Linhartová Bára, Hamadejová Libuše,
Jenknerová Karolína, Ježková Aneta,
Čermáková Adéla
Chlapci:
Havel Robin, Novotný Jiří, Novotný
František
Všem dětem patří velké blahopřání za jejich snahu!
Závod se uskutečnil za finanční
pomoci Jihočeského kraje. Se
zajištěním odměn pro všechny
závodníky a s dopravou nářadí ze
ZŠ do haly nám pomohl Městský
úřad T.Sviny a sponzoři (viz níže).
O náročnou přípravu a složitou
organizaci závodu se postarali
rodiče dětí a trenéři oddílu SG.
Všem moc děkujeme!
Velké poděkování sponzorům:
Česká spořitelna, Doppler CZ spol. s.r.o.,
E.ON Česká republika, s.r.o., Hodinářství
Růžena Chadtová, Městský úřad Trhové
Sviny, Policie ČR, CIRET, s. r. o. Pelhřimov,
Lékárna Na Náměstí Trhové Sviny, Nema
spol. s r.o., rodina Novotných, Tisoňova,
Jenknerova, Hamadejova a Kaftanova.
Jana Záhorková
Mladší žákyně
nemáme. Kompromisním řešením může být společná aktivita
jak zástupců kopané, tak zástupců softballu při společných brigádách v rámci úpravy a údržby
horního hřiště tak, aby jeho kvalita odpovídala představám všech
zúčastněných. Nabídka na realizaci této brigády, kterou podal
zástupcům oddílu softballu předseda oddílu kopané Jan Gažák,
a která nebyla doposud vyslyšena, zůstává stále v platnosti.
Na závěr chceme podotknout, že
způsob komunikace přes místní
periodikum je nám cizí a v budoucnosti bychom dali přednost
osobnímu setkání.
Za oddíl kopané
výbor oddílu
69
KULTURA
72
U Těžáků byl masopust jako léta minulá. Ze Soběnova a okolí přišli koledníci
s muzikou, tančili kolem hospodáře a zpívali „Červená růžičko, proč se nerozvíjíš.“ Ostatní maškary dováděly, rybníkář, konšelé, moučňák prohledali stavení,
aby si mohli naplnit své pytle (brali hrách, mouku, obilí, vejce a maso). S tím hospodyně počítala, měla vše připravené. A ještě jim do dřevěné pokladničky přispěla. Koledníci popřáli štěstí, zdraví, poděkovali a šli zase dál.
Mezi tím už se mistr Česák oblékl a měl se k odchodu. Rozárka mu rychle do baťohu dávala, co mohla, na přilepšenou. Těžák svázal všechny kůže, co nastřádal
Modlitebnice byla skutečně postavena a každým rokem v den Svaté Trojice tu bývala pouť a pobožnost. Zpráva o zázračném prameni se roznesla daleko
do kraje. V ten den chodili poutníci až z Moravy i z Němec. Okolo modlitebnice
byly rozestavěny stánky, prodávaly se svaté obrázky, které si poutnice kupovaly
a na šňůrku na krk věšely.
Také muzikanti chodili často na poutě. Když viděli nějaké procesí, už vyhrávali
a šli mu naproti nebo jej vyprovázeli na cestě zpět. Za to dostali nějaký ten šesták.
Roku 1708 byla modlitebnice nahrazena. Základní kámen nového svatostánku
byl položen a vysvěcen Janem Bukovským a prelátem krumlovským. Byla učiněna
sbírka - činila přes 4 000 zlatých, na jejíž základech byl postaven krásný kostel,
který se stavěl za působení faráře Kašpara Maruny. Nový kostel se stal vyhledávaným místem navštěvovaným mnoha poutníky z Čech, Moravy i Rakous, kteří
u pramene hledali občerstvení i uzdravení.
Ten svatotrojiční kostelík je podnes udržován. Kolem něj je loubí a v něm celá
křížová cesta a zpovědnice. Uvnitř památný oltář Svaté Trojice, na stropě překrásné malby se zjevením.
Poblíž kostela je hospoda, která se zove U Svaté Trojice. Kdo jednou v ta místa
přijde, rád se sem vrací.
„Proč od nás tak pospícháte? Nelíbí se vám tu, nebo vám něco schází?“
„I toto, jsem mezi vámi jako doma a taky na vás budu v dobrém vzpomínat. Ani
bych tak nechvátal, ale ve středu je popelec, nerad bych scházel. Faráři by to bylo
nápadné, nestálo by to za to. Zdá se, že má nade mnou dohled, on ví, že je rád
nemám. Co mohu, to udělám, ale stejně mi nevěří. Mám stále na mysli, do jaké
poroby jsme vrženi a jak jsme svobodu ztratili. Musíme se klanět a bát každého
panáčka. Jeden nepěkný pohled a už musíme na vrchnostenský úřad. Důsledky
jsou všem dobře známy. Kdyby moje děti nebyly odešly z vlasti, bylo by to pro mne
lepší, ale takhle mi ještě více nevěří.“
„Mistře, my jsme si vás přivezli a taky vás domů odvezeme, to si starosti nedělejte! Jsme vám za vaši ochotu a pěkné vyprávění vděčni. Aspoň víme, co se děje
ve světě.“
Jarní práce byly v plném proudu. Sníh se konečně ztratil ze strání a země se
ke Slavči. Minul Zaluží a Lhotku a ještě za dne byl zase zpátky doma mezi svými
nejdražšími. Žena už ho čekala, musel jí vše dopodrobna vyprávět.
Příští den poručil hospodář Jakubovi, aby Rezku každý den po poledni provedl
po dvoře.
„Víš, byl bych rád, kdyby ještě našeho malého ke křtu dovezla. Bude to moje
poslední přání.“
Jakub Janovi dobře rozuměl. „Myslím, že tu cestu ještě udělá.“
„Buď na ni hodně opatrný, aby neupadla. A vyber na pátek to nejlepší jehně
na zabití. Přijedou Domínů z Třeboně, tak abychom je měli čím pohostit.“
Den za dnem plynul, jako když odfoukne, a přišly svátky. Na bílou sobotu čeleď uklízela, jak bylo zvykem. Čekali také Havla z Hradiště se strýcem Šedivým.
Všecko muselo být v největším pořádku. Jakub věděl, že hospodář nebude hledět na nějaký ten groš. Kačenka s Kalistovou napekly dobrý mazanec a připravily
všechno ostatní, aby se hosté dobře poměli.
Ke třetí hodině je šel hospodář vyhlížet ke zvoničce. Sníh už téměř roztál, sem
tam se ukázal podběl a sasanky, špačci a skřivani zakládali své rodiny.
Dlouho hospodář nečekal. Za chvíli běžel ohlásit přijíždějící povoz. Zavolal
na Jeníka a šli spolu strýci a tetě naproti. Sotva se Domínů se všemi přivítali, už
se ptali po malém, ale to už Jeníček ukazoval na kolébku a chlubil se s bratříčkem.
„Tak tě vítám mezi námi.“ povídá strýc. „Je to chasník. A jak se rozumně dívá!“
Položil mu něco v sáčku na peřinku. „To máš od kmotra.“
„Zaplať vám to Pán Bůh,“ poděkovala hospodyně za Pepíčka.
Byl hezký den, Pepíčka šťastně pokřtili a Rezka statečně odvedla poslední službu
svému pánovi.
Na druhý svátek přijel Havel z Hradiště a přivezl s sebou z Popelic i svého přítele
Šedivého. Hospodář je přivítal, jak se slušelo. Seznámil je s Domínovými, prošli si
hospodářství, zašli za stavení k ohradě, kde měl jehňata.
Sylva zbystřila a ohlásila přicházející. Jakub jim vyšel vstříc, pozdravil příchozí,
Sylva mu usedla po boku. Pozorně hleděla na cizince a čekala na pánův rozkaz.
Havel se podivil, jak vyrostla a pochválil čeledína, že ji má v pořádku.
„Co dostanu já, dostane i ona. Slouží dobře, je to chytré zvíře. Rozumíme si spolu, bez ní bych se tady na té samotě neobešel. No a teď si to naše stádečko obejděte
a vyberte si slíbená jehňata.“
„Vyber mi je sám, Jakube. Všechna jsou pěkná.“
Pasák se nenechal pobízet a vybral Havlovi ta nejlepší, která ve stádě měl.
Brzy po obědě se Havel s Šedivým rozloučili, děkovali za vše a slíbili, že zase
někdy přijdou. Odešli, každý nesouc jedno jehně. V úterý odjeli i Domínů. Hospodáři je ještě poprosili, zda-li by jim nepřišli pomoci o žních a pak se rozloučili.
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014STRANA 13
za zimu, aby mu je nechal u Matouška vydělat.
„Jakube, jdi a zapřáhni! Když jsi mistra přivezl, musíš jej také odvézt.“ Tomu byl
Česák rád. Srdečně se rozloučil a s přáním všeho dobrého odjel.
Nastal půst. Pro popelec do Soběnova nikdo nešel. Rozárka už se bála vydat
na cestu, čekala rodinnou událost a hospodář těm věcem nevěřil, za to rád v Písmu
svatém četl. Hlásil, že se musí na jarní práce řádně připravit, protože jim hospodyně nebude moci pomáhat.
„Prvně bude třeba vyvézt hnůj a dopravit dříví z hory, Jakube,“ upomínal Těžák.
„Mám to všechno v paměti, hospodáři. Bude už pomalu čas, kdy ovce dají jehňata. Dá-li Bůh, stádo se nám rozroste! Na Velikonoce si má přijet pro jehňata
Havel z Hradiště se starým Šedivým z druhé strany.“
„Mám radost, že je na tebe spolehnutí. Myslel jsem, že zapomeneš.“
„I kdepak, hospodáři, těším se na ně, to bude zase návštěva.“
„Jenom Jakube hleď, aby bylo všecko v pořádku, aby byli koně a všechno čisté.
To víš, jsou to staří hospodáři, tak abychom obstáli. Připomeň taky Kačence, aby
měla hovězí dobytek v pořádku.“
Sylva se Jakubovi otřela o nohy. „To víš,“ povídá, „za tebe dám ty nejlepší jehňata. Co já bych si bez tebe počal.“
Velikonoce se rychle blížily. Těžák zajel do Soběnova k babičce, aby k nim na nějaký ten den přišla. Koudelková s radostí slíbila. Toho času čápi dlouho kroužili
nad Těžákovcem.
Hospodář si liboval, že už přišlo jaro. Květná neděle byla požehnaná, tažní ptáci
se vrátili a s nimi i čáp, který přinesl na statek dalšího synečka. Těžákovi měli starost, kdy jej pokřtít. Hospodář navrhl, že by bylo nejlépe na Boží hod velikonoční.
Když Rozárka souhlasila, nařídil dobře vyčesat hřebici, že ráno pojede do Třeboně.
Na druhý den se zastavil u Kalistových, kde ohlásil šťastnou událost a že jsou
matka i děťátko zdrávy. Staří se radovali, že vše zaplať Pánu Bohu dobře dopadlo.
„To já tam k vám musím,“ rozplývala se Kalistová.
„No, maminko, já vás o to vlastně přišel poprosit. Byli bychom velice rádi. Teď
pojedu dál do Třeboně ke strýci požádat o kmotrovství. Zdržovat se tam nebudu,
je mě potřeba doma.“
„A jaké dáte malému jméno?“ zeptal se Kalista.
„Bude se jmenovat Josef po dědečkovi.“ Děda se spokojeně usmál a těšil se, až
vnoučka uvidí. To už Těžák ujížděl nejkratší cestou k Třeboni.
Před baštou na hrázi rybníka Světa strýc pozoroval přijíždějícího jezdce. To bylo
radostného vítání, když v něm poznal Těžáka.
„Ty jsi nás ale překvapil, co tak najednou?“
„Všechno vám strýčku povím.“
„Tak jen dál, to bude mít teta radost. Matko, vedu ti hosta!“
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014
KULTURA
70
STRANA 14
Koně nechali kočímu. Byl to starý dragoun a o koně se uměl dobře postarat.
„Pěkně vítáme,“ pozdravila Těžáka teta, která se zatím objevila ve dveřích.
Vroucně jej k sobě přitiskla. „Co že ses k nám tak najednou rozjel?“
„Přijel jsem vás pozvat na svátky, u nás bude veselo. Tak abych vás dlouho nenapínal, narodil se nám druhý synek, jdu vás strýčku poprosit, abyste jej podržel
na Boží hod při křtu.“
Strýc zaslzel dojetím: „Jsem rád, že mohu být opět kmotrem. A jak mu budete
říkat?“
„Po dědovi, Josef.“
„A jsou zdrávi?“ ptá se teta. „Ano? Nu to je dobře. Zaplať Pán Bůh za oba. Pojď
dál a sedni, připravím ti něco k jídlo. Po tak dlouhé cestě ti určitě vyhládlo.“
„Nemůžu se dlouho zdržovat. Ještě jsem zapomněl - Rozárka se na vás těší a pozdravuje vás.“
„Poobědvej s námi a víc tě zdržovat nebudeme. Však si u vás všechno povíme.“
Těžák poseděl jenom chvíli a hned uháněl zpátky k domovu. Pěkně se mu jelo.
Minul Domanín, Kojákovice, Jílovice, přebrodil řeku a už byl ve Třebči. Zanedlouho se před ním rýsovala věž svinenského kostela s pozadím Slepičích hor.
Dobře byla vidět místa pokrytá sněhem, kde se budou zase pást jeho ovečky.
Ve Svinech se zastavil u Jánalů.
„Dej Pán Bůh zdraví, šenkýři.“
„Pěkně vítám, Těžáku, jen pojď dál. Tak co u vás, vypravuj.“
„Nemohu se dlouho zdržovat, spěchám. Mám leccos obstarat. Připravte nám
na pátek šenkýři bečku piva a několik hliňáků medoviny. Pošlu pro to čeledína.“
„Rád to připravím. Co budete mít za slávu, že jsem tak zvědav?“
„Budeme mít slavnost radostnou, máme druhého syna!“
„No Pán Bůh požehnej.“
„Teď musím cosi obstarat u perníkáře Tvrdého.“ Vrátil se brzy a už zdálky volal
na podomka Martina, aby zapřáhl koně.
„Cože tak chvátáte?“ ptal se Martin.
„Musím, musím, nemám mnoho času.“ Dal mu spropitné a ještě se rozloučil
s Jánalem.
„Co Gusta Těžáku, už si odvedl tu starou kobylu?“
„Ještě ne, ale už mu ji brzo přivedu,“ řekl Jan smutně.
Rechla byla neklidná, tak jí dal kousek chleba. Rozloučil se se všemi a vyjel
pomalu k Braňce a doleva kolem mlýna brodem přes potok směrem k Markům,
kudy vedla nejkratší cesta směrem ku Slavči. Když dojel k jednotě, vzpomněl si
na zázračný pramínek. Byl překvapen jeho úpravou a čistou pramenitou vodou.
Nedaleko stála připravena hromada otesaných kmenů na novou modlitebnici. Nabral vodu do dlaní, připadalo mu, že je to ta samá voda, co je u nich doma. Ještě
se rozhlédnul ke Svinům a vydal se přes Stráň, kde bylo několik jednot, směrem
71
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014STRANA 15
Proč mají svinenští rybáři tak vysoké nároky na své členy?
Mnoho lidí (rybářů) si často stěžuje, že místní organizace v Trhových
Svinech klade na své členy až příliš vysoké pracovní nároky. A mají
pravdu! Proto je také celá řada svinenských rybářů registrována v jiných organizacích. Ta naše totiž vyžaduje od svých členů odpracovat
minimálně 15 hodin ročně, aby si mohli zakoupit krajskou povolenku
a 25 hodin ročně pro povolenku na revír Brigádník. Neodpracované
hodiny je nutné nahradit finanční částkou ve výši 100 Kč za každou.
Ve srovnání s jinými organizacemi v regionu je to opravdu hodně.
Rád bych se zde pokusil vysvětlit, proč tomu tak musí být. Místní rybáři si velice zakládají na svém rybníku Brigádník. Platí zde pouze místní povolenky, je perfektně udržován a zarybněn jako žádný jiný sportovní revír v kraji. Na 2 ha vodní plochy do něj ročně nasazujeme přes
5 000 kg ryb. To je asi 4x více, než dává Jihočeský územní svaz do svých
revírů. Často se žertem říká, že na Brigádník nechodíme na ryby, ale pro
ryby nebo, že v něm máme víc ryb než vody. Žádná z okolních organizací, které na své členy kladou podstatně nižší nároky než my, takto
kvalitně zarybněný revír nemá.
A v tom je právě onen pověstný kámen úrazu. Mnozí rybáři, kteří
povolenku na Brigádník nemají, nám toto luxusní zarybnění nemohou odpustit. Závidí, aniž by si uvědomovali, že si jej musíme sami
hradit z vlastního rozpočtu. Každá legrace něco stojí! Roční náklady
naší organizace přesahují 1 200 000 Kč. Vzhledem k tomu, že svinenská organizace je, co do počtu členů, poměrně malá (včetně dětí, mládeže a důchodců čítá na 140 lidí), nejsou ani naše příjmy z členských
příspěvků nijak vysoké. Mnohem lépe jsou na tom velké organizace
(např. v Českých Budějovicích), které mohou své členy počítat na tisíce.
Na rozdíl od nich nemáme jinou možnost, než si chybějící peníze tvrdě
vydělat chovem ryb. Nechceme-li se dostat do finančních problémů, je
nezbytné, aby každý náš člen vydělal organizaci v průměru 15 000 Kč
ročně. To opravdu není málo. Hospodaříme celkem na 22 rybnících
a rybochovných zařízeních, z čehož 15 slouží jako chovné. Co se produkce týče, jsme 2. největší organizací v kraji. Ročně vyprodukujeme
více než 30 000 kg ryb. To je, vzhledem počtu našich pracovně aktivních členů, úctyhodný výkon!
Abychom si takto vysoký standart udrželi, musí naši členové pracovat téměř na úrovni profesionálních rybářů. Chápu, že se to mnohým
nemusí líbit, ale jinak to prostě nejde. Pokud bychom z našich nároků
slevili, museli bychom výrazně omezit zarybnění Brigádníku a ještě
učinit další úsporné kroky. Z Brigádníku by se tak stal průměrně zarybněný revír, ze kterého bychom si tu a tam odnesli nějakého toho
kapříka. To si nikdo z nás nepřeje. Brigádník a jeho současné zarybnění považujeme za jakýsi benefit pro místní rybáře, k jehož udržení
je zapotřebí také přiložit ruku k dílu. Nepředpokládám, že by se tento
postoj měl v budoucnu nějak výrazně měnit. Je na zvážení každého
rybáře, zda mu to za to stojí, či nikoliv.
Závěrem bych ještě rád podotkl, že někteří naši členové ve svém
volném čase dobrovolně odpracují 200 až 300 hodin za rok. To jsou
téměř 2 měsíce v zaměstnání! Jsou to nadšenci, pro které se svinenská
organizace stala srdeční záležitostí a kteří by za ni byli ochotni snad
i dýchat. Těm všem samozřejmě patří obrovský dík, obdiv a úcta. Bez
takovýchto obětavců bychom se však neobešli. Velmi si jejich práce vážíme a mnohokrát jim za ni děkujeme.
Za ČRS MO Trhové Sviny
Čeněk Štojdl (předseda)
Skřivánci bez nití
Tento nadpis mě napadl, když jsem chodil přírodou v letošních
hezkých březnových i dubnových dnech a slyšel trylkovat skřivany
na obloze. Trochu jsem jim záviděl tu volnost v nekonečné nebeské
modři.
Při tomto rozjímání o skřiváncích mi přišel na mysl český hořce poetický film režiséra Jiřího Menzela z roku 1969 Skřivánci na niti. Byl
natočen podle knihy Bohumila Hrabala Inzerát na dům, ve kterém
už nechci bydlet. Po neveřejné premiéře tohoto filmu byl pro svoji
kritiku tehdejšího totalitního režimu zakázán na více než 20 let. Při
této příležitosti bych chtěl vzpomenout výročí narození Bohumila
Hrabala (narodil se jako Bohumil František Kilian). Letos 28. března by
mu bylo 100 let. Jen pro zajímavost – v tento den se v roce 1936 narodil Zdeněk Svěrák a v roce 1592 J. A. Komenský. Svátek mají i paní
a páni učitelé.
Vraťme se ale ke skřivánkům bez nití. Prý mají na Hromnice vrznout,
i kdyby měli zmrznout. Podle zkušených pozorovatelů přírody to prý
nejsou skřivani, kdo vrzají, ale chocholouši, kterým se také říká trpělky a patří do čeledi skřivanovitých. Podobají se skřivanům, ale na hlavě mají chocholku. Zpívají i v zimě, častěji na zemi než za letu a zpěv
je podobný skřivanům obecným. Ti k nám přilétají z jihu v houfech
čítajících kolem sta kusů v posledních únorových dnech a počátkem
března. Tito pěvci dovedou stejně rychle a vytrvale běhat jako létat
a zpívat.
Setkají-li se na obloze dva nebo tři samečkové, zanechají rázem
zpěvu, srazí se spolu v jediném chomáči a řítí se k zemi jako vířivý kotouč peří. Jejich krásný zpěv nad lesy a lukami zvěstuje příchod jara.
Nejsou ale sami, dalšími zvěstovateli jara z říše ptactva jsou špačci,
vlaštovky, konipasi, čejky, čápi a jiní.
Paní zima opět předala pomyslné žezlo vládnutí jaru. Jsme svědky zázraku k životu se probouzející přírody. Příchod jara se sluncem
a teplem znamenal pro naše předky konec dlouhé zimy a počátek
nového léta. Svou naději na dobrý a úrodný rok se snažili podpořit
různými pověrečnými obřady. Některé z těchto pohanských rituálů,
ať už byly keltské, germánské nebo slovanské, se smísily s křesťanskými a existují dodnes (např. čas Velikonoc).
Přeji vám příjemné užívání jarních dnů.
Václav Heidinger
STRANA 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 4/2014
Rybářství Nové Hrady
s.r.o.
PRODEJ NOVOHRADSKÝCH
HOUSAT A KACHŇAT
přímo od šlechtitele
jednodenní
novohradské house
jednodenní Pekingské
kachně (tradiční bílé)
speciální krmná směs
pro výkrm drůbeže
85,- Kč/ks
20,- Kč/ks
15,- Kč/kg
K cenám starších mláďat se připočítávají
2,- Kč za každý krmný den.
HUSÍ FARMA BYŇOV
tel: 777 751 930
úterý až pátek 9:00 - 14:00
sobota 9:00 - 10:00
www.rybarstvinovehrady.cz

Podobné dokumenty

Události 16-06

Události 16-06 MATERIÁLY Z VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY SOKOLA SUDSLAVA 23. dubna 2016 (POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA)

Více

Trhovosvinenské listy 3/14

Trhovosvinenské listy 3/14 příspěvku na LSPP v roce 2014 mezi Městem Trhové Sviny a Jihočeským krajem. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem „Pří...

Více

GLORIA POLO O POTRATU OBSAH Gloria Polo o potratu Stojan

GLORIA POLO O POTRATU OBSAH Gloria Polo o potratu Stojan poskytnout jedině katolický kněz. Když jsem se zeptala kamarádky, jestli cítila tělesnou či duševní bolest, řekla: Ále, z čeho bych měla být smutná? Je menší zlo snést takovou bolest, než se trápit...

Více

Mezi námi 0603 -- 7. číslo

Mezi námi 0603 -- 7. číslo jsou špatné, ale skoro všechny zahraniční typu Nezkrotná Lucia a Ošklivka Betty – nekvalitní jsou. A řada lidí svůj čas promrhává právě před světélkující obrazovkou, aby zapomněla. Na co chceme zap...

Více