Práce v Nizozemsku - docs.szw.nl - Ministerie van Sociale Zaken en

Transkript

Práce v Nizozemsku - docs.szw.nl - Ministerie van Sociale Zaken en
Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Práce v Nizozemsku
Práva a povinnosti zaměstnanců z České republiky
Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Holandii
Bestelnummer 148 TJ
Září 2006 - 6466
Neprodejné
Práce v Nizozemsku
Práva a povinnosti zaměstnanců z České republiky
Evropa usiluje o volný pohyb peněz, zboží, služeb a osob. Pro občany
to znamená, že mohou žít a pracovat v kterémkoli z členských států.
Volný pohyb zaměstnanců již v některých členských státech existuje,
ale ještě stále neplatí pro země, které vstoupily do Evropské unie 1.
května 2004, mezi nimiž byla i Česká republika.
Pocházíte-li z České republiky nebo z některého z ńových členských států EU´ *, platí pro Váš vstup na nizozemský trh práce určité
podmínky. Z této brožury se dozvíte více o těchto podmínkách i o
nejdůležitějších právech a povinnostech zaměstnanců v Nizozemsku.
Také zde naleznete adresy institucí, u nichž můžete získat potřebné
rady a informace a které Vám mohou pomoci v problematických
situacích.
Pravidla pro vstup do Nizozemska (volný pohyb pracovních sil) se
budou v budoucnu měnit. Tato brožura uvádí stav k říjnu roku 2006.
Aktuální informace naleznete na stránkách ministerstva sociálních
věcí a pracovních příležitostí (het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) www.szw.nl (pouze v nizozemštině) nebo na
www.employment.gov.nl. Zde naleznete také více informací o tématech uvedených v této brožuře.
* Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko
PRÁCE V NIZOZEMSKU
1
Obsah
Přístup na nizozemský trh práce
5
Pracovní povolení
Práce prostřednictvím zprostředkovatelské agentury
Předpisy pro práci prostřednictvím agentury
Volný pohyb služeb
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Vaše postavení zaměstnance v zaměstnanecké poměru
Vaše postavení odloučeného zaměstnance
(Směrnice pro odloučení -´Detacheringsrichtlijn´)
Pracovní smlouvy
Kolektivní a individuální
Smlouva na dobu určitou a neurčitou
Propuštění ze zaměstnání
Mzda a dovolená
Minimální mzda
CAO-mzda
Dovolená
Volno v období těhotenství a porodu
Rodičovské volno
Sociální pojištění
Sociální podpora
Penze
Přídavky na děti
2
Zdravé pracovní prostředí
8
9
9
10
10
12
Pracovní doba a čas odpočinku
Bezpečnost práce
12
15
15
16
17
26
26
27
Rovnost příležitostí
29
Identifikační povinnost
31
Ostatní
32
Nemocenské pojištění
Daně
Právo na pobyt v Nizozemsku
Bydlení v Nizozemsku
Pracovní inspekce (de Arbeidsinspectie)
32
32
33
34
35
19
19
20
20
21
21
22
23
24
24
PRÁCE V NIZOZEMSKU
PRÁCE V NIZOZEMSKU
3
Přístup na nizozemský trh
práce
Instituce, které Vám mohou pomoci
35
CWI
EURES
UWV
SVB
Odborové svazy
Zprostředkovatelské agentury
Právní poradna
Postbus 51
Ministerstvo sociálních věcí a pracovních příležitostí
(Ministerie SZW)
Velvyslanectví České republiky v Nizozemsku
Nizozemské velvyslanectví v ČR
České centrum v Haagu
4
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
38
PRÁCE V NIZOZEMSKU
Pokud chcete pracovat v Nizozemsku, nabízí se Vám různé možnosti:
můžete například vstoupit do zaměstnaneckého poměru u nizozemského zaměstnavatele (přímo bez zprostředkování nebo prostřednictvím zprostředkovatelské agentury), dále můžete pracovat jako
odloučený zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně
činná. Jaké předpisy se na Vás vztahují, je závislé na druhu pracovního
poměru. Ten je také určující pro pracovní podmínky, na něž máte
právo.
Dokud nebude uplatněn úplný svobodný pohyb pracovních sil, zůstává hlavním pravidlem, že pokud si v Nizozemsku zajistíte práci jako
zaměstnanec, potřebuje Váš zaměstnavatel povolení k tomu, abyste
zde mohl pracovat. Pouze tak je Vaše práce legální. Jako zaměstnanec
pracující v Nizozemsku legálně máte ve většině případů stejná práva
jako Vaši nizozemští kolegové. Vždy tak máte nárok na minimální
mzdu (přibližně 1.280 euro hrubé mzdy měsíčně při práci na plný
úvazek. Přesné částky naleznete na www.employment.gov).
PRÁCE V NIZOZEMSKU
5
6
7
V 7 základních bodech NL CAO
(kolektivní pracovní smlouva)/zákon:
- mzda
- pracovní doba a čas odpočinku
- dovolená
- předpisy pro zprostředkovanou práci
- zabezpečení v těhotenství
- rovný přístup
Dále podle českých pracovních podmínek
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Prostřednictvím nizozemské
zprostředkovatelské kanceláře u
podniku v NL
Prostřednictvím české zprostředkovatelské kanceláře u podniku v
NL
V zaměstnaneckém poměru u českého podniku, dočasně umístěném
v NL
V zaměstnaneckém poměru u
českého podniku, dočasně v NL k
výkonu práce
Jako osoba samostatně výdělečně
činná
V 7 základních bodech NL
CAO(kolektivní pracovní smlouva)/
zákon:
- mzda
- pracovní doba a čas
odpočinku
- dovolená
- předpisy pro zprostředkovanou práci
- zabezpečení v těhotenství
- rovný přístup
Dále podle českých pracovních podmínek
V 7 základních bodech NL
CAO(kolektivní pracovní smlouva)/
zákon:
- mzda
- pracovní doba a čas odpočinku
- dovolená
- předpisy pro zprostředkovanou práci
- zabezpečení v těhotenství
- rovný přístup
Dále podle českých pracovních podmínek
Vlastní podmínky
Jako nizozemští zaměstnanci: podle
CAO (kolektivní pracovní smlouva),
nebo minimálně podle zákonných
dohod
Jako nizozemští zaměstnanci: podle
CAO (kolektivní pracovní smlouva),
nebo minimálně podle zákonných
dohod
Ano
V zaměstnaneckém poměru u
nizozemského zaměstnavatele
Pracovní podmínky
Pracovní
povolení
Pracovní poměr
Volné zřízení v Nizozemsku pro
śkutečné´OSVČ
Verklaring arbeidsrelatie
(Osvědčení o pracovním poměru)
Wet arbeid vreemdelingen (Zákon
o pracovní činnosti cizinců)
/ ohlašovací povinnost
Detacheringsrichtlijn (Směrnice pro
odloučení)/ Wet arbeidsvoor-waarden grens- overschrijdende arbeid
(Zákon o pracovních podmínkách
přeshraniční pracovní činnosti)
Wet arbeid vreemdelingen (Zákon
o pracovní činnosti cizinců)
/ ohlašovací povinnost
Detacheringsrichtlijn (Směrnice pro
odloučení) / Wet arbeidsvoor-waarden grens- overschrijdende arbeid
(Zákon o pracovních podmínkách
přeshraniční pracovní činnosti)
Wet arbeid vreemdelingen (Zákon
o pracovní činnosti cizinců)
Wet allocatie arbeidskrachten door
intermediairs (Zákon o přidělení
pracovních sil zprostředkovatelem)
Wet arbeid vreemdelingen (Zákon
o pracovní činnosti cizinců)
/ ohlašovací povinnost
Detacheringsrichtlijn (Směrnice
pro odloučení) / Wet arbeidsvoorwaarden grens- overschrijdende
arbeid (Zákon o pracovních podmínkách přeshraniční pracovní
činnosti)
Wet allocatie arbeidskrachten door
intermediairs (Zákon o přidělení
pracovních sil zprostředkovatelem)
Wet arbeid vreemdelingen (Zákon
o pracovní činnosti cizinců)
Předpisy
Pracovní povolení
Pokud budete pracovat pro nizozemského zaměstnavatele, ať už
prostřednictvím nizozemské případně české zprostředkovatelské
agentury či nikoliv, platí pro Vás předpisy zákona Wet arbeid vreemdelingen (Zákon o pracovní činnosti cizinců). Tento zákon stanoví,
že zaměstnavatel nebo zprostředkovatelská agentura potřebují
povolení, abyste mohl pracovat. Nizozemský zaměstnavatel získá
toto povolení pouze v případě, že nemá k dispozici nizozemského
zaměstnance či zaměstnance z jiné členské země (pro kterou již platí
volný pohyb pracovních sil). Zaměstnavatel nebo zprostředkovatelská
agentura musí zajistit odpovídající ubytování a dbát platných pracovních podmínek.
Výjimky
Pro některé sektory je v Nizozemsku obtížné najít zaměstnance.
Proto mohou zaměstnavatelé v těchto sektorech snadněji získat pracovní povolení pro české zaměstnance a zaměstnance z jiných nově
přistoupivších členských zemí. V těchto případech CWI (Centrum
voor Werk en Inkomen – Centrum pro práci a příjmy) nekontroluje,
jsou-li k dispozici nizozemští zaměstnanci. Vždy ale platí, že musí být
zajištěny odpovídající pracovní podmínky a vhodné pracovní prostředí. O které sektory se jedná, stanoví vláda. Aktuální informace naleznete na www.employment.gov.
Také pro některé funkce platí pružnější pravidla. Jedná se o vyšší
manažery, specialisty, sportovní trenéry, vědecké pracovníky (znalce informačních a komunikačních technologií), uznávané divadelní,
hudební a cirkusové umělce.
Pozor
Pravidla vztahující se na pracovní povolení se týkají zaměstnavatelů.
Jako zaměstnanec nepotřebujete žádné povolení. Je tedy důležité
ověřit si, zda Váš zaměstnavatel splňuje dané požadavky. Pouze v
tomto případě podléháte nizozemskému právu a máte nárok na
sociální zabezpečení. Pracovní inspekce (de Arbeidsinspectie) pravidelně kontroluje, zda zaměstnavatelé tyto předpisy dodržují. Pokud
ne, bude jim udělena vysoká pokuta. Pokud se můžete prokázat legi-
8
PRÁCE V NIZOZEMSKU
timačním průkazem, nemůžete Vy jako zaměstnanec být pokutován.
Je však velmi pravděpodobné, že Vás zaměstnavatel propustí a Vy se
ocitnete bez práce. V takovém případě nemáte nárok na podporu.
Práce prostřednictvím zprostředkovatelské
agentury
Pokud chcete v Nizozemsku začít pracovat prostřednictvím zprostředkovatelské agentury, je důležité, abyste si vybral spolehlivého prostředníka. Některé nedůvěryhodné agentury zneužívají
své zaměstnance: nechávají je pracovat bez smlouvy, platí málo a
poskytují nekvalitní ubytování. Některé oborové organizace proto
používají známku kvality. Příkladem jsou oborové organizace zprostředkovatelské agentury ABU a NBBU. Také v zemědělském sektoru
a masozpracujících odvětvích existují známky kvality pro tzv. ĺoonbedrijf´ (podnik, který na zakázku zajistí určitou pracovní činnost) a
zprostředkovatele práce. Zvolíte-li si přidruženou agenturu, můžete
počítat s tím, že Vaše práva budou zaručena.
Více informací
Více informací o známkách kvality a zprostředkovatelských agenturách naleznete mimo jiné na ww.abu.nl (také v angličtině a polštině),
www.nbbu.nl, www.kiesria.nl (zemědělský sektor) a www.kiesriv.nl
(masný sektor).
Předpisy pro práci prostřednictvím agentury
Pracujete-li v Nizozemsku prostřednictvím zprostředkovatelské
agentury, platí mimo jiné předpisy zákona d́e Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs´ (Zákon o přidělení pracovních sil
zprostředkovatelem):
• zprostředkovatelská agentura od Vás nesmí požadovat žádné
peníze (nebo jinou protislužbu) za zprostředkování;
• zprostředkovatelská agentura Vás musí předem písemně
informovat o pracovních podmínkách na pracovišti;
budete
placen zprostředkovatelskou agenturou v souladu s CAO
•
PRÁCE V NIZOZEMSKU
9
•
(kolektivní pracovní smlouva) nebo podnikem, u kterého budete
pracovat (pokud zprostředkovatelská agentura nemá CAO);
nesmíte být přidělen do podniků (nebo jejich části), které stávkují
nebo které jsou obsazeny.
Stížnosti
Nedrží se Vaše agentura těchto předpisů? Předložte svou stížnost u
Pracovní inspekce (de Arbeidsinspectie) (adresy naleznete dále).
Volný pohyb služeb
V celé Evropské unii funguje volný pohyb služeb. To znamená, že se
český podnik s českými zaměstnanci smí věnovat provedení určité
práce či zakázky v Nizozemsku. K tomu není zapotřebí žádné pracovní povolení. Podnik však musí být nahlášen u CWI (Centrum
voor Werk en Inkomen – Centrum pro práci a příjmy). Zde musí být
nahlášeny informace o podniku samém, druhu služby a totožnosti
zaměstnanců.
Poskytnutí služby je široký pojem: jednotlivé činnosti tak mohou být
velmi odlišné. Důležitou výjimkou však zůstává, že se nesmí jednat o
ṕoskytnutí práce.́ Pokud začnete pracovat v nizozemském podniku
prostřednictvím české zprostředkovatelské nebo detašované agentury (například jako sběrač rajčat), potřebujete pracovní povolení. Musí
o něj zažádat agentura, která Vás vyslala nebo Váš zaměstnavatel.
Pouze tak budete pracovat legálně.
Ohlašovací povinnost
Formuláře (v angličtině a němčině) potřebné k žádosti o ohlášení
naleznete na www.cwinet.nl.
zadavatel žádné pracovní povolení, abyste pro něj mohl pracovat.
Nizozemský zákon Vás uzná jako OSVČ pokud:
• pracujete zcela na vlastní riziko
• jste přímo a v plné míře vyplácen svým zadavatelem
• sám rozhodujete o výběru práce, pracovních podmínkách a
dohodě o ceně
• pracujete pro více než jednoho zadavatele
Toto jsou výchozí body, s kterými pracuje finanční úřad a Pracovní
inspekce při kontrole, zda někdo pracuje jako OSVČ. Pokud nesplňujete všechny tyto body, jste považován za zaměstnance v zaměstnaneckém poměru. V takovém případě pro Vás musí mít zaměstnavatel
pracovní povolení. Pracovní inspekce při svých kontrolách ostatně
sleduje skutečný stav Vaší pracovní činnosti.
Osvědčení o pracovním poměru
Pokud budete pracovat pro nizozemského zadavatele, může od Vás
požadovat osvědčení, z kterého vyplývá, že jste OSVČ. Pokud žijete
v Nizozemsku, můžete si o toto osvědčení, tzv. ‘Verklaring arbeidsrelatie’, zažádat na místním finančním úřadě (de Belastingdienst).
Finanční úřad poté rozhodne, zda máte nárok obdržet toto osvědčení. Kritérii jsou mimo jiné: zisk, kterého dosahujete, míra samostatnosti při práci, investice do podniku, odpovědnost a počet zadavatelů. Nejste povinen o toto osvědčení žádat, ale mnozí zadavatelé se
Vás na ně zeptají.
Vaše pozice jako OSVČ
Jako OSVČ máte při definování vlastních pracovních podmínek svobodu v tom, jakou hodinovou mzdu budete požadovat. Dále se sám
musíte postarat o pojištění, například pojištění pro případ nemoci,
nezaměstnanosti nebo pracovní neschopnosti. Sám se rovněž musíte
postarat o odvody daní.
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Tím, že existuje volný pohyb služeb, můžete v Nizozemsku začít
pracovat jako źelfstandige´ (živnostník) nebo f́reelancer´ (pracující na
volné noze) podle českého práva tedy jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Pokud pracujete jako OSVČ, nepotřebuje Váš
10
PRÁCE V NIZOZEMSKU
PRÁCE V NIZOZEMSKU
11
Více informací
V případě dalších dotazů ohledně osvědčení ‘Verklaring arbeidsrelatie’ se obraťte na finanční úřad (de Belastingdienst)
www.belastingdienst.nl nebo volejte 0800 0543, při volání ze
zahraničí +31 555 38 53 85.
Vaše postavení zaměstnance v zaměstnanecké
poměru
Jako (legální) zaměstnanec v zaměstnaneckém poměru máte stejné postavení jako zaměstnanci s nizozemskou státní příslušností.
Máte tedy stejná práva a povinnosti. V zaměstnaneckém poměru
pracujete, pokud máte uzavřenou pracovní smlouvu s nizozemským
zaměstnavatelem, nebo pokud pracujete prostřednictvím nizozemské zprostředkovatelské agentury. V těchto případech pro Vás platí
nizozemské pracovní podmínky. Pokud je v podniku nebo sektoru,
v němž pracujete uplatňována (obecně závazná) CAO (kolektivní
pracovní smlouva), platí pro Vás její podmínky. Pokud to není tento
případ, platí minimálně zákonem stanovené podmínky, mezi něž patří
například minimální mzda. Více se o této problematice dočtete dále v
této brožuře.
Váš zaměstnavatel za Vás odvede srážky a zaplatí pojistné zaměstnaneckého pojištění. Jste tak pojištěn pro případ nezaměstnanosti,
nemoci a pracovní neschopnosti.
Vaše postavení odloučeného zaměstnance
(Směrnice pro odloučení -´Detacheringsrichtlijn´)
Pokud v Nizozemsku dočasně vykonáváte pracovní činnost v rámci
přeshraničního poskytování služeb (odloučení), uplatňují se předpisy
Směrnice pro odloučení (de Detacheringsrichtlijn). Tato evropská
směrnice je v Nizozemsku uskutečňována Zákonem o pracovních
podmínkách přeshraničního poskytování služeb (de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende dienstverlening - WAGA).
Odloučení je možné ve třech formách:
12
PRÁCE V NIZOZEMSKU
• Přeshraniční kolegiální propůjčení: jste zaměstnán u podniku ve své
•
•
vlastní zemi. Váš podnik vás propůjčí nizozemskému dceřinnému
podniku nebo jinému podniku, který náleží ke stejnému koncernu;
Přechodná práce v cizí zemi v rámci přeshraničního poskytnutí
služeb: pracujete pro podnik ve své vlastní zemi. Tento podnik
přijme zakázku v Nizozemsku a vykonává ji prostřednictvím
vlastních zaměstnanců, kteří jinak v Nizozemsku nepracují
(přičemž Vy jste jedním z nich).
Přeshraniční poskytnutí pracovních sil: jste vyslán nebo přidělen do
Nizozemska prostřednictvím zprostředkovatelské agentury ve své
zemi;
Jste-li dočasně přidělen pro práci v Nizozemsku, platí jako hlavní
pravidlo, že pracujete v souladu s pracovními podmínkami, které platí
ve Vaší vlastní zemi. Přesto máte nárok na nizozemské pracovní podmínky, které lze shrnout do těchto bodů:
1. maximum pracovní doby a minimum času k odpočinku;
2. minimální počet (proplacených) dnů dovolené;
3. (minimální) mzda, včetně náhrad za přesčasy;
4. předpisy a podmínky zprostředkované pracovní činnosti;
5. zdraví, bezpečnost a hygiena při práci;
6. zabezpečení v těhotenství a po porodu, děti a mládež;
7. rovné příležitosti pro muže a ženy a další protidiskriminační opatření.
V těchto sedmi základních bodech jsou shrnuty v Nizozemsku platné zákonné podmínky, které se na Vás vztahují. Pokud je v podniku
nebo sektoru, v němž pracujete, uplatňována (obecně závazná) CAO
(kolektivní pracovní smlouva), platí pro Vás v uvedených základních
bodech i její podmínky. Přirozeně zůstávají také v těchto základních
bodech platné podmínky Vaší vlastní země, pokud jsou výhodnější
než nizozemské.
Pokud budete v Nizozemsku pracovat dočasně a můžete prokázat, že jste ve své vlastní zemi nadále plátcem sociálního pojištění,
nemusíte v Nizozemsku odvádět toto pojistné. Musíte však předložit
formulář E101. To můžete učinit sám nebo o něj může zažádat Váš
zaměstnavatel u instituce, která za toto pojištění ve Vaší zemi odpovídá. ádost o f ormulář E101 není povinná. Pochopitelně ale pokud
PRÁCE V NIZOZEMSKU
13
v Nizozemsku nebudete platit pojistné, nemůžete využívat výhod
sociálního zabezpečení. Pro penzi platí, že nemusíte v Nizozemsku
odvádět žádný příspěvek do povinných penzijních fondů, pokud jej
nadále odvádíte ve své vlastní zemi.
Více informací a stížnosti
Pracujete v Nizozemsku v souladu s uvedenými třemi variantami
pro odloučení a nedostává se Vám pracovních podmínek, na něž
máte nárok? Poté můžete předložit svou stížnost u tzv. śtran CAO´
(de CAO-partijen) (odborů či organizací zaměstnavatelů), které
Vám v této věci mohou pomoci a vynutit si dodržování kolektivní
pracovní smlouvy (de CAO). Svého práva se můžete domoci také
prostřednictvím nizozemského okresního soudu. Radu a pomoc
získáte také prostřednictvím odborů (www.fnv.nl nebo www.cnv.nl)
či Právní poradny, tzv.j́uridisch loket´ (www.hetjl.nl; pouze v nizozemštině). Nakonec můžete celou záležitost nechat projednat soudem
ve své vlastní zemi.
Pracovní smlouvy
Kolektivní a individuální
Kolektivní pracovní smlouva (CAO) je smlouvou mezi jedním či
více odborovými svazy a zaměstnavatelem nebo organizací(-emi)
zaměstnavatelů o pracovních podmínkách v určitém podniku
(ondernemings-CAO, podnikatelská CAO) nebo v určitém sektoru
(bedrijfstak-CAO, CAO pro průmyslové odvětví). Pokud pracujete v
podniku, kde je CAO uplatňována, platí její ustanovení pro všechny
zaměstnance tohoto podniku, nejenom pro členy odborů. Pokud je
za obecně platnou prohlášena b́edrijfstak-CAO´ (CAO pro průmyslové odvětví), platí její ustanovení také pro podniky, které nespadají
přímo pod účinek této CAO. Přibližně 85 procent všech zaměstnavatelů v Nizozemsku spadá pod CAO.
Kolektivní pracovní smlouvy (CAO) zahrnují ustanovení ohledně
několika základních bodů. Důležité jsou: mzda, platové tarify, pracovní
doba, rozvrhy, rozpis směn, dovolená, příplatky za přesčasy či noční
služby a práci o víkendech, nemocenská, právní postavení zprostředkovaných pracovních sil, školení, podmínky na pracovišti, rodičovské
volno, péče o děti, penze, atd..
Ustanovení CAO působí vždy prostřednictvím individuální pracovní smlouvy. Individuální pracovní smlouva je smlouva mezi Vámi a
Vaším zaměstnavatelem. Tyto úmluvy nemusí být vždy v písemné
formě. Platné jsou také ústní dohody, i když jsou hůře dokazatelné.
14
PRÁCE V NIZOZEMSKU
PRÁCE V NIZOZEMSKU
15
Váš zaměstnavatel je povinen předat Vám některé údaje v písemné
podobě:
• jméno a bydliště zaměstnavatele a zaměstnance;
• místo (místa) výkonu práce
• funkce zaměstnance nebo druh práce;
• běžná pracovní doba;
• výše mzdy a termín výplaty;
• den nástupu do zaměstnání;
• doba trvání pracovního poměru (pokud je na dobu určitou);
• (případně) délka trvání zkušební doby (maximálně 2 měsíce);
• nárok na dovolenou;
• výpovědní lhůta;
• (případně) penze;
• (případně) konkurenční doložka;
• uplatnitelnost CAO.
Více informací
Váš zaměstnavatel je povinen uvést v pracovní smlouvě, zda je uplatňována CAO. Pokud tomu tak je, máte možnost u svého zaměstnavatele do této kolektivní pracovní smlouvy nahlédnout.
Smlouva na dobu určitou a neurčitou
Za hlavní jsou považovány dva druhy smluv: smlouva na dobu určitou
a neurčitou.
Smlouva na dobu neurčitou (een vast contract) platí po dobu neurčitou. Smlouva je ukončena v momentě, kdy Vy nebo Váš zaměstnavatel smlouvu vypovíte (viz. také Propuštění). Smlouva na dobu určitou
(een tijdelijk contract) platí pro určité období. Může to být několik
dnů, měsíců, rok či například období nemoci jiného kolegy. Smlouva
na dobu určitou je automaticky ukončena po uplynutí dohodnutého
období.Po několika smlouvách na dobu určitou máte právo na stálý
pracovní poměr. V tomto případě to je možné po třech smlouvách
na dobu určitou nebo po dvou smlouvách na dobu určitou, jejichž
společná délka trvání byla minimálně tři roky. V kolektivní pracovní
smlouvě mohou být ostatně domluvena jiná ustanovení.
16
PRÁCE V NIZOZEMSKU
Propuštění ze zaměstnání
Nemůžete být propuštěn bezdůvodně. Váš zaměstnavatel se musí
držet přísných pravidel.
Propuštění je možné:
• během Vaší zkušební doby (která ostatně nikdy nemůže být delší
než dva měsíce). V tomto období můžete také sám dát výpověď;
• po vypršení smlouvy na dobu určitou. Zaměstnavatel Vám není
povinen smlouvu opět prodloužit;
pokud
porušíte pracovní kázeň. Podvod či opilost na pracovišti
•
mohou být důvodem k okamžitému propuštění.
Ve všech ostatních případech musí Váš zaměstnavatel před propuštěním zažádat o souhlas u Centra pro práci a příjem (het Centrum
voor Werk en Inkomen). Váš zaměstnavatel musí prokázat, že propuštění je oprávněné. Důvody k propuštění mohou být různé:
• osobní důvody. Například pokud nevykonáváte dobře svou činnost.
Váš zaměstnavatel tuto skutečnost musí prokázat. Je povinen s
Vámi tento problém prodiskutovat a Vy musíte mít možnost výkon
své činnosti zlepšit;
dlouhotrvající
nebo častá nemoc. Zaměstnavatel dostane souhlas k
•
propuštění pouze v případě, že nemoc trvá již dva roky nebo Vaše
nepřítomnost způsobuje podniku závažné komplikace;
• reorganizace nebo uzavření podniku.
Také v případě, že Váš zaměstnavatel získal souhlas k propuštění, platí
vždy minimální měsíční výpovědní lhůta.
Nemůžete být propuštěn:
• kvůli národnosti, etnickému původu, pohlaví, věku, zdravotnímu
postižení nebo náboženství (diskriminace);
• protože jste členem odborů, podnikové rady nebo politické
organizace;
protože
jste na mateřské dovolené nebo si chcete vybrat
•
rodičovské volno;
• pokud musíte vykonat ve své vlastní zemi služební povinnost.
PRÁCE V NIZOZEMSKU
17
Stížnosti
Máte-li pochybnosti o oprávněnosti svého propuštění? Více informací získáte v Centru pro práci a příjem (het Centrum voor Werk
en Inkomen) (adresy poboček naleznete na www.cwinet.nl). Tam se
také můžete obrátit při hledání nového zaměstnání (www.werk.nl).
Mzda a dovolená
Minimální mzda
Jako zaměstnanec v Nizozemsku máte právo na zákonem stanovenou minimální mzdu. U zaměstnanců mladších 23 let pak na tzv.
minimální mzdu pro mladistvé. Dvakrát ročně jsou minimální mzdy
přizpůsobovány průměrnému mzdovému vývoji. Tyto částky naleznete na webových stránkách ministerstva sociálních věcí a pracovních
příležitostí SZW (www.szw.nl nebo www.employment.gov.nl).
Minimální mzda platí pro celý pracovní týden (bez přesčasů).
Pracujete-li na částečný úvazek, budete vyplácen úměrně minimální
mzdě.
Hrubá mzda může sestávat z různých částí:
• příplatek např. za práci ve směnném provozu či za nepravidelnou
pracovní dobu
odměny
od třetích osob plynoucí z práce, např. spropitné
•
• nepeněžité odměny, jako je uhrazení stravy a ubytování.Zákonná
maxima nejsou stanovena.
18
PRÁCE V NIZOZEMSKU
PRÁCE V NIZOZEMSKU
19
Stížnosti
Dostáváte-li méně, než na kolik máte nárok, bude nejlépe, když si o
řešení svého problému nejprve promluvíte se svým zaměstnavatelem. Pokud se to nepodaří, můžete předložit svou stížnost Pracovní
inspekci (de Arbeidsinspectie). Můžete se obrátit také přímo na
okresní soud. Stejně si můžete nechat poradit experty z odborů
(www.fnv.nl nebo www.cnv.nl) nebo prostřednictvím Právní poradny, tzv.j́uridisch loket´ (www.hetjl.nl; pouze v nizozemštině).
Myslíte-li si, že si Váš zaměstnavatel účtuje příliš vysokou částku
za stravu a ubytování atd., neplatí-li zde žádná kolektivní pracovní
smlouva a nemůže-li Váš nadřízený výši tohoto obnosu dostatečně
podložit, pak se můžete obrátit na finanční úřad (www.belastingdienst.nl) s dotazem, zda je obnos reálný. Pokud tomu tak není, můžete předložit stížnost u Pracovní inspekce.
V závislosti na dohodách, které byly uzavřeny, budete vyplácen týdně,
měsíčně nebo po čtyřech týdnech. Od svého zaměstnavatele dostanete výplatní pásku. Tak si můžete sám zkontrolovat vyplacenou
mzdu.
CAO-mzda
Také v CAO a v jiných kolektivních opatřeních je stanoveno mnohé
ohledně odměn. Pokud se na Vás vztahuje takové opatření, může to
znamenat, že máte nárok na vyšší mzdu, než jakou je minimální mzda
(pro mladistvé). Váš zaměstnavatel, personální oddělení nebo mzdové
oddělení Vám mohou sdělit, zda je ve Vašem případě uplatněno takovéto opatření.
Dovolená
Každý zaměstnanec v Nizozemsku má nárok na placenou dovolenou.
Nárok na dny volna vzniká v průběhu roku. Minimální počet dnů
dovolené, na něž máte po roce právo, představuje čtyřikrát sjednaný
počet dnů, které odpracujete během týdne (většinou 4 x 5 = 20
dní). Pokud jste u svého zaměstnavatele ještě neodpracoval celý rok,
bude Vaše dovolená přepočítána úměrně počtu odpracovaných dní.
20
PRÁCE V NIZOZEMSKU
Během dovolené Vám bude proplácena Vaše mzda. Vedle toho máte
nárok na minimální dovolenkovou prémii. Tato prémie je vyplácena zaměstnavatelem minimálně jednou ročně (většinou v červnu).
Váš zaměstnavatel musí uvést výši prémie při výplatě. Dovolenkový
příplatek obnáší 8% finančního příjmu (základní mzda, příplatky a
odškodnění). V CAO mohou být ujednány jiné podmínky ohledně
počtu dnů dovolené a ohledně vyplácení a výše těchto peněz.
Volno v období těhotenství a porodu
Těhotné ženy mají jako zaměstnanci nárok na minimálně 16 týdnů
mateřské dovolené a volna v období porodu. Volno začíná mezi 6 a
4 týdnem před pravděpodobným datem porodu. Minimálně tři týdny
předem musíte o toto volno zažádat u svého zaměstnavatele. K
tomu potřebujete potvrzení od lékaře či porodní asistentky s uvedením stanoveného termínu porodu. Během tohoto volna dostáváte
finanční příspěvek, který není tak vysoký jako Vaše mzda. Těhotenství
nemůže být důvodem k propuštění.
Muži mají po narození dítěte nárok na dva dny porodního volna.
Většinou bývají tyto dny proplaceny. Ohledně délky trvání tohoto
volna a jeho proplacení jsou často sjednány podmínky v CAO nebo
v podniku samém. Informujte se u svého zaměstnavatele.
Rodičovské volno
Pokud pracujete v zaměstnaneckém poměru pro nizozemského
zaměstnavatele, máte nárok na rodičovské volno. To platí, pokud u
svého současného zaměstnavatele pracujete minimálně jeden rok a
pečujete o dítě mladší 8 let. Oba rodiče mají u každého dítěte nárok
na neplacené rodičovské volno. Délka trvaní Vašeho rodičovského
volna je 13 týdnů. Jak a kdy si ho vyberete je na domluvě s Vaším
zaměstnavatelem (někdy je to stanoveno v CAO). Rodičovské volno
je v podstatě neplacené. Je však možné, že ve Vaší CAO nebo doplňkových pracovních podmínkách je zaneseno rozšířené rodičovské
opatření (např. s (částečným) proplácením Vaší mzdy v období tohoto volna).
PRÁCE V NIZOZEMSKU
21
v Centru pro práci a příjem (CWI). Zde Vám objasní jaká jsou
přesně Vaše práva a povinnosti.
Pojištění pro případ nemoci, nezaměstnanosti a pracovní neschopnosti se vztahují na zaměstnance v zaměstnaneckém poměru.
Pracujete-li jako OSVČ, jste za pojištění sám odpovědný.
Sociální pojištění
Více informací
Více informací o sociálním pojištění Vám poskytne CWI (adresy
jednotlivých poboček viz. www.cwinet.nl) nebo UWV: www.uwv.nl
(pouze v nizozemštině).
Pracujete-li v zaměstnaneckém poměru, jste pojištěn v rámci nizozemského zaměstnaneckého pojištění. Těmi nejdůležitějšími jsou:
• Proplácení mzdy v nemoci. Pokud jste nemocen, zaměstnavatel je
povinen proplácet Vám mzdu. Bude Vám propláceno minimálně
70% ze mzdy. Tato povinnost platí po dobu dvou let (první rok
obdržíte alespoň minimální mzdu). Někdy Vám nemusejí být
první dny nemoci uhrazeny a teprve později je Vám proplácena
mzda. Dohody o hrazení nemoci jsou vymezeny v CAO. Pokud je
ukončeno trvání Vaší pracovní smlouvy v době, kdy jste nemocen,
přechází proplácení Vaší mzdy na úřad pro vyplácení sociálních
dávek (UWV).
Jako zaměstnanec jste povinen spolupracovat při léčbě. Pokud tak
neučiníte, má zaměstnavatel právo proplácení mzdy pozastavit a v
konečném důsledku Vás propustit.
V takovém případě máte nárok na nemocenské dávky od UWV.
• Pracovní neschopnost. Pokud jste nemocen déle než dva roky a
není možné abyste opět nastoupil do práce, máte pravděpodobně
nárok na dávky v pracovní neschopnosti. A to v závislosti na tom,
jakou práci ještě můžete zastávat. UWV určí, zda na tyto dávky
máte nárok a v jaké výši.
Nezaměstnanost.
Pokud jste nikoliv svou vlastní vinou propuštěn
•
a nemáte jinou práci, získáváte nárok na výplatu dávek v
nezaměstnanosti. Podmínkou je, že jste pracoval minimálně půl
roku. Výše dávek a délka trvání jejich vyplácení je závislá na Vaší
pracovní minulosti. Vyplácení dávek je vždy dočasné. Podstatné
je, abyste se okamžitě po svém propuštění nechal zaevidovat
22
PRÁCE V NIZOZEMSKU
Sociální podpora
V Nizozemsku si v principu každý musí zajistit svou existenci tím,
že pracuje. Pokud se to někomu nedaří a ocitne se bez prostředků,
dostane se mu sociální podpory od obce. Ta je pouze dočasná: cílem
je, aby dotyčný opět začal co nejdříve pracovat a zajistil si potřebný
příjem.
Lidé z ostatních zemí EU mají nárok na výplatu těchto dávek pouze
za určitých podmínek. Pokud přicházíte do Nizozemska, musíte
mít zajištěnu svou existenci. První tři měsíce svého pobytu nemáte
nárok na podporu. Také pokud přicházíte s cílem nalézt práci, nemůžete si činit nárok na finanční podporu. Teprve v momentě, kdy v
Nizozemsku žijete či pracujete již delší čas, máte nárok na finanční
podporu formou sociálních dávek. V některých případech může mít
skutečnost, že se dovoláváte nároku na sociální podporu, vliv na Vaše
právo na pobyt v Nizozemsku.
PRÁCE V NIZOZEMSKU
23
Více informací
Více informací o tom, zda máte nárok na podporu, získáte v
CWI (adresy jednotlivých poboček viz. www.cwinet.nl). Pokud
chcete vědět více o Vašem právu na pobyt v Nizozemsku, obraťte
se na Imigrační službu (de Immigratie en Naturalisatiedienst)
(www.ind.nl).
Více informací
Ministerstvo SZW vydává dvakrát ročně informační leták se všemi
předpisy a částkami, jež se týkají sociálních dávek. Naleznete je na
www.szw.nl (pouze v nizozemštině) nebo www.employment.gov.nl.
Penze
Nizozemsko využívá systému základního penzijního pojištění:
AOW, v němž je povinně pojištěn každý, kdo zde oprávněně žije.
Také pokud v Nizozemsku nežijete, ale pracujete zde a na základě
toho odvádíte daň ze mzdy, jste důchodově pojištěn. AOW zajišťuje každému, kdo byl pojištěn, minimální příjem od 65 let. Penze
AOW vzniká v průběhu 50 let s procentní výměrou 2% za pojištěný
rok Pokud jste celou dobu mezi svým 15 a 65 rokem života žil v
Nizozemsku, byl jste v podstatě průběžně pojištěn. Pokud jste pojištěn kratší dobu, obdržíte úměrnou část. Více informací naleznete na
www.svb.nl
Vedle AOW jsou v Nizozemsku využívány doplňkové formy penze
prostřednictvím zaměstnavatele. Tato důchodová opatření jsou uvedena v CAO. Pokud pracujete v zaměstnaneckém poměru u nizozemského zaměstnavatele, platí tato opatření také pro Vás.
Váš zaměstnavatel Vám poskytne potřebné informace.
Přídavky na děti
Pokud žijete či pracujete v Nizozemsku a Vaše děti jsou mladší
18 let, máte nárok na přídavky na děti. Pokud na obci nahlásíte narození svého dítěte, bude Vám automaticky zaslána žádost o přídavky
na děti. Pokud již máte děti v době svého příchodu do Nizozemska,
musíte o tyto přídavky zažádat sami. Více informací naleznete na
www.svb.nl.
24
PRÁCE V NIZOZEMSKU
PRÁCE V NIZOZEMSKU
25
Zdravé pracovní prostředí
Noční směny jsou vázány přísnými pravidly. Pracovní doba nesmí být
delší než průměrně 40 hodin týdně. Po noční službě máte nárok na
minimálně 14 hodin odpočinku a po sérii maximálně 7 nočních služeb máte právo na minimálně 48 hodin odpočinku.
Odlišné normy platí, pokud vykonáváte źvláštní druh práce,́ jako
hudebníci, lékařští specialisté či zaměstnanci v pobřežním průmyslu.
Jiná pravidla platí také pro zaměstnance v dopravě (říční doprava,
letectví, silniční doprava, námořní doprava a rybolov).
Vláda připravuje zjednodušení těchto pravidel. Podle očekávání
budou nová pravidla zavedena v roce 2007.
Pracovní doba a čas odpočinku
Aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví zaměstnanců, jsou stanovena
pravidla pro pracovní dobu a čas odpočinku. Tato pravidla platí pro
každého, kdo pracuje pod dohledem nadřízeného, aniž by musela být
ošetřena formální pracovní smlouvou. Pracujete-li jako OSVČ, tato
pravidla se neuplatňují. Výjimkou je, pokud jako OSVČ vykonáváte
činnost, při níž můžete ohrozit třetí osoby, např. v dopravě. Pak jsou
i pro Vás povinné přestávky.
Tato pravidla platí pro všechny zaměstnance v Nizozemsku, také
v případě, pokud jsou jiné státní příslušnosti. Pracovní doba a přestávky platí rovněž, když práci pro nizozemského zaměstnavatele
vykonáváte na námořní lodi, v letadle nebo v silniční přepravě
(nákladní či autokarové dopravě), nebo v rámci těžební soustavy na
nizozemské části kontinentální plošiny. Pod pojmem práce je rozuměn veškerý čas, který jako zaměstnanec trávíte na pracovišti; tedy
také čekání na zákazníka je považováno za práci.
Více informací a stížnosti
Domníváte-li se, že jsou normy výrazně překračovány, předložte
svou stížnost u Pracovní inspekce (www.arbeidsinspectie.nl, na
zadní straně naleznete potřebné adresy).
Bezpečnost práce
Každý podnik musí vytvořit odpovídající pracovní prostředí. Váš
zaměstnavatel musí zajistit zdravotně nezávadné a bezpečné pracovní
podmínky. Práce musí být uspořádána tak, aby bylo odstraněno riziko
vzniku úrazů nebo nemocí. Pokud přesto může dojít k nebezpečným
situacím, je Váš zaměstnavatel povinen poskytnout Vám ochranné
prostředky (např. helmu či ochranné brýle). Vy sám jste povinen tyto
ochranné prostředky používat. Máte tedy také svůj díl odpovědnosti.
Norma, která se přesně vztahuje na Vaši pracovní dobu a přestávky,
je závislá na konkrétní situaci na Vašem pracovišti. Obecně nesmíte
pracovat déle než 10 hodin za službu a průměrně 45 hodin za týden.
Vedle toho se příležitostně připouští práce přesčas. Dále platí každodenní odpočinek v délce 11 hodin, který však může být jedenkrát
týdně zkrácen na 8 hodin, a jednou týdně platí nepřetržitý odpočinek v délce 36 hodin. Na přestávky máte právo.
26
PRÁCE V NIZOZEMSKU
PRÁCE V NIZOZEMSKU
27
Více informací
Informujte se u svého zaměstnavatele o pravidlech a opatřeních zdravotně nezávadné a bezpečné práce ve Vašem podniku.
Zaznamenal-li jste problémy týkající se bezpečnosti práce, poraďte
se s Vaším zaměstnavatelem. Pokud se nedohodnete, můžete
předložit svou stížnost Pracovní inspekci (de Arbeidsinspectie).
Váš zaměstnavatel je také povinen okamžitě nahlásit vážné pracovní
úrazy, které vedly k hospitalizaci. Máte právo zeptat se, zda tak
učinil.
Více informací o obecných předpisech pro bezpečnost práce naleznete na www.szw.nl (pouze v nizozemštině) a na www.arbo.nl.
Rovnost příležitostí
Podle nizozemského práva nemohou být lidé diskriminováni kvůli
svému náboženství, životnímu či politickému přesvědčení, etnickému
původu, pohlaví, národnosti, heterosexuální či homosexuální orientaci, občanskému postavení, délce pracovní doby (práce na plný či
částečný úvazek), zdravotnímu postižení či chronické nemoci, druhu
smlouvy (smlouva na dobu určitou či neurčitou) a věku. Váš zaměstnavatel v podstatě nesmí při přijímání zaměstnanců činit rozdíly na
základě těchto diskriminačních prvků, což platí také v případě pracovních podmínek a propuštění.
Obtěžování
Urážlivé či posměvačné poznámky kolegů v práci jsou vnímány jako
obtěžování. Při obtěžování jde o vyhrožování a urážlivé chování,
které má spojitost s diskriminačními prvky. Obtěžování může mít
podobu žertů, poznámek, posunků, vyobrazení, trvalého šikanování
z důvodů jeho či její víry, původu, národnosti, sexuální orientace či
věku. Váš zaměstnavatel je povinen Vás před obtěžováním ochránit.
Rovné ohodnocení
Srovnatelný druh práce musí být rovnocenně odměněn. Rozdíl v
platu nesmí mít nic společného např.s pohlavím, původem, národností, zdravotním postižením či chronickou nemocí, délkou pracovní
doby nebo druhem pracovní smlouvy. Také srovnatelný druh práce v
rozdílných funkcích musí být rovnocenně odměněn. Váš zaměstnavatel nemůže profitovat z toho, že např. jeden ze zaměstnanců je ochoten vykonávat stejný druh práce za nižší mzdu než jiný zaměstnanec.
28
PRÁCE V NIZOZEMSKU
PRÁCE V NIZOZEMSKU
29
To ovšem neznamená, že ve shodné funkci dostane každý naprosto
stejnou mzdu. Zaměstnavatel může dát vyšší mzdu např. tomu, kdo
má více zkušeností, než ten, kdo v dané funkci právě začíná.
Stížnosti
Máte pocit, že během přijímacího pohovoru, na pracovišti nebo
při propouštění s Vámi nebylo rovně nakládáno? Neshodl jste se v
tomto se svým zaměstnavatelem? Pak si můžete stěžovat. Po celém
Nizozemsku jsou aktivní organizace, které Vám mohou poradit
v otázce diskriminace a nerovného zacházení. Ve svém okolí jistě
naleznete místní Protidiskriminační kancelář (het Anti Discriminatie
Bureau). Zde Vám poradí, zda se máte obrátit na soud nebo na
Komisi pro rovné příležitosti (de Commissie Gelijke Behandeling).
Adresy naleznete na www.lvadb.nl nebo kontaktujte Zemské sdružení protidiskriminačních kanceláří a ohlašoven (de Landelijke vereniging van Anti Discriminatiebureaus en –meldpunten).
E-mail: [email protected] Tel.č. 06 10519175 nebo 0900 2 354 354. Více
informací o zásadách rovných příležitostí v Nizozemsku naleznete
na www.cgb.nl.
Identifikační povinnost
V Nizozemsku platí identifikační povinnost pro osoby starší 14 let.
Je tedy důležité, abyste průkaz totožnosti nosil vždy u sebe. Také v
práci jste povinen mít průkaz totožnosti s sebou. V případě kontroly
např. finančním úřadem či Pracovní inspekcí, musíte předložit svůj
průkaz totožnosti. Tato povinnost se na Vás vztahuje také v případě,
že pracujete prostřednictvím zprostředkovatelské agentury nebo
subdodavatele či jako OSVČ. Také zaměstnavatelům plynou ze zákona různé povinnosti. Při nástupu do práce Vás proto zaměstnavatel
požádá, abyste se prokázal platným a originálním průkazem totožnosti. Je povinen zkontrolovat jeho pravost a platnost a kopii uložit
ve svých úředních dokladech. Při vstupu do zaměstnání jste tedy
povinen předložit svůj průkaz totožnosti zaměstnavateli.
Platným průkazem totožnosti je pas jedné ze zemí (EHP )
Evropského hospodářského prostoru, evropský průkaz totožnosti
nebo jiný doklad cizinců. Řidičský průkaz není při nástupu do práce
považován za platný průkaz totožnosti; není v něm uvedena národnost a nejsou v něm zaneseny údaje o statutu pobytu.
30
PRÁCE V NIZOZEMSKU
PRÁCE V NIZOZEMSKU
31
Právo na pobyt v Nizozemsku
Ostatní
Nemocenské pojištění
Pokud žijete či pracujete v Nizozemsku, jste povinen uzavřít nemocenské pojištění. Můžete tak učinit u jedné z mnoha zdravotních
pojišťoven (www.kiesbeter.nl; pouze v nizozemštině). V některých
případech můžete toto pojištění uzavřít u zahraniční pojišťovny.
Je však nezbytné, aby toto pojištění odpovídalo požadavkům nizozemského zákona. To je kontrolováno institucí dohlížející na
pojištění h́et College toezicht zorgverzekeringen,́ www.ctz.nl. S otázkami týkajícími se povinnosti uzavřít nemocenské pojištění se obracejte na Postbus 51, tel.č. 0800 8051 nebo pro volání ze zahraničí
+31 10 428 95 51.
Daně
Abyste mohl pracovat v Nizozemsku, potřebujete tzv. identifikační sociální daňové číslo (het sofi-nummer). Pod tímto číslem jste
zaregistrován v daňovém a sociálním systému. O číslo si zažádejte
v kanceláři finančního úřadu. Pozor: toto pravidlo bude změněno.
Vláda pracuje na zavedení nového typu čísla - tzv. občanské servisní
číslo - které nahradí výše uvedené. Pokud pracujete v zaměstnaneckém poměru, odvádí zaměstnavatel z Vaší mzdy pojistné a daně. Tyto
odvody předcházejí přiznání daně z příjmu, které vyplňujete jednou
ročně. Více informací a adresy jednotlivých poboček F naleznete na
www.belastingdienst.nl nebo volejte 0800 0543 (z Nizozemska) nebo
+31 555 38 53 85 (ze zahraničí).
32
PRÁCE V NIZOZEMSKU
Jako občan EU nepotřebujete žádný doklad o pobytu, abyste mohl
začít pracovat v Nizozemsku. Může se Vám však velmi hodit. Někdy
si ho zaměstnavatelé vyžádají, než s Vámi uzavřou smlouvu. Také
Vás o něj požádají v bance, budete-li si chtít otevřít účet. Stejně se
zachovají také ostatní oficiální instituce. O tento doklad si můžete zažádat na imigračním oddělení (het immigratieloket) nebo
na oddělení pro občanské záležitosti (de afdeling Burgerzaken) v
obci, kde pobýváte. Pokud v Nizozemsku zůstanete déle než tři
měsíce, musíte se nahlásit na imigračním úřadě (de Immigratie- en
Naturalisatiedienst - IND). Na webových stránkách www.ind.nl
naleznete tzv. ṕobytový ukazatel´ (v angličtině ‘residence wizard’),
kde jsou k dispozici pravidla pro pobyt v Nizozemsku jak pro Vás,
tak případně pro rodinné příslušníky.
Státní svátky
V Nizozemsku jsou dva státní svátky:
30. dubna: Koninginnedag (Den královny)
5. května: Bevrijdingsdag (Den osvobození)
Dále obecně uznávané svátky:
Nový rok (Nieuwjaarsdag): 1. ledna
Velký pátek (Goede Vrijdag)
Druhý svátek velikonoční (Tweede Paasdag)
Nanebevstoupení (Hemelvaartsdag)
Pondělí svatodušní (Tweede Pinksterdag)
Oba vánoční svátky (Beide kerstdagen)
Zda budete mít v tyto dny volno, závisí na dohodách mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – jak jsou uvedeny v CAO nebo ve
Vaší pracovní smlouvě. Chcete-li tedy vědět, zda máte v určitý
svátek volno, informujte se u svého zaměstnavatele. Pokud pracujete ve svátek, neznamená to, že máte automaticky nárok na zvláštní
odměnu (peněžní či časovou). Tuto záležitost neupravuje zákon, ale
závisí na domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Více informací naleznete v CAO, pokud se uplatňuje, nebo ve Vaší
pracovní smlouvě.
PRÁCE V NIZOZEMSKU
33
Bydlení v Nizozemsku
Informace ohledně bydlení získáte nejlépe u obce, v níž budete bydlet. Většina obcí má své vlastní webové stránky. Tam naleznete také
důležitá telefonní čísla a adresy, např. policie, hasičů a nemocnice.
Ve veřejné knihovně jsou většinou dostupné nezbytné informace o
obecních záležitostech, jakou je i bydlení. Často zde zdarma můžete
použít také internet.
V některých případech můžete mít nárok na přídavky na nájemné, tj.
finanční pomoc na zaplacení nájemného. To však závisí na výši Vašeho
příjmu a nájmu, který platíte. Informujte se o tom u svého pronajímatele, u obce nebo se podívejte na www.huurtoeslag.nl (pouze v
nizozemštině). Více informací o bytové situaci v Nizozemsku naleznete na www.vrom.nl.
Instituce, které Vám mohou
pomoci
Pracovní inspekce (de Arbeidsinspectie)
Pracovní inspekce dbá na to, aby zaměstnavatelé i zaměstnanci dbali
zákonů a pravidel souvisejících s pracovní činností. Jako zaměstnanec
můžete předložit stížnost, pokud Váš zaměstnavatel neplní zákonné
předpisy v této věci. Musíte se však nejprve pokusit vyřešit tento
problém vzájemnou dohodou. Pokud se nedohodnete, předložte
stížnost u Pracovní komise (na pobočce, která sídlí nejblíže Vašemu
pracovišti). Můžete tak učinit písemně či telefonicky. Inspekce se
vynasnaží zachovat anonymitu stěžovatele v nejvyšší možné míře.
Více informací na: www.arbeidsinspectie.nl (pouze v nizozemštině).
Arbeidsinspectie Groningen
Postbus 30016, 9700 RM Groningen
Tel.: 050 522 58 80
Arbeidsinspectie Arnhem
Postbus 9018, 6800 DX Arnhem
Tel.: 026 355 71 11
Arbeidsinspectie Amsterdam
Postbus 58366, 1040 HJ Amsterdam
Tel.: 020 581 26 12
34
PRÁCE V NIZOZEMSKU
PRÁCE V NIZOZEMSKU
35
Arbeidsinspectie Utrecht
Postbus 820, 3500 AV Utrecht
Tel.: 030 230 56 00
SVB
Banka pro sociální pojištění (De Sociale Verzekeringsbank - SVB)
zajišťuje mimo jiné výplatu penze (de AOW ) a přídavků na děti.
Na webových stránkách www.svb.nl naleznete více informací o
organizaci a opatřeních realizovaných SVB. Tel.: 020 656 56 56.
Arbeidsinspectie Rotterdam
Postbus 9580, 3007 AN Rotterdam
Tel.: 010 479 83 00
Arbeidsinspectie Roermond
Postbus 940, 6040 AX Roermond
Tel.: 0475 356 666
CWI
Centrum pro práci a příjem je Vaším kontaktním místem pro nalezení práce v Nizozemsku. Také Vám zde zodpoví otázky týkající se propuštění a podpory v nezaměstnanosti. Ve většině obcí má CWI svou
pobočku. Adresy naleznete na www.cwinet.nl. Více informací ohledně
práce v Nizozemsku naleznete na www.werk.nl.
EURES
EURES (EURopean Employment Services) představuje formu spolupráce Evropské komise, pracovních úřadů v zemích EHP a dalších
regionálních a národních institucí, které se zabývají otázkami pracovního trhu, jako jsou odbory, organizace zaměstnavatelů a místní a
regionální vládní orgány. EURES nabízí informace, rady a zprostředkování práce zaměstnancům, zaměstnavatelům a občanům, kteří
chtějí využít práva na volný pohyb v Evropské unii.
Viz. www.europa.eu.int/eures.
UWV
řad pr o vyplácení sociálních dávek (Uitkeringsinstantie UWV)
(Social Security Agency UWV) zajišťuje mimo jiné vyplácení dávek v
případě nezaměstnanosti, nemoci, těhotenství a pracovní neschopnosti. řad můžete k ontaktovat prostřednictvím UWV telefonního
čísla 0900 92 94 nebo se podívejte na www.uwv.nl (pouze v nizozemštině), kde naleznete adresy jednotlivých UWV-poboček.
36
PRÁCE V NIZOZEMSKU
Odborové svazy
Odbory zastupují zájmy zaměstnanců. Děje se tak na kolektivní úrovni v rámci jednání se zaměstnavateli ohledně pracovních podmínek
(CAO-vyjednávání). Vedle toho nabízejí odbory svým členům radu a
pomoc při konfliktech na pracovišti. Dva největší odborové svazy v
Nizozemsku jsou:
• FNV. Podívejte se na www.fnv.nl. Nebo volejte servisní tel. linku
FNV: 0900 3 300 300 (€ 0,10 za minutu; v pondělí, úterý a pátek
mezi 12.30 a 16.00 hod.). E-mail: [email protected]
• CNV. Podívejte se na www.cnv.nl. Nebo volejte informační tel.
linku CNV: 0900 268 46 36 (€ 0,10 za minutu).
E-mail: [email protected]
Přehled všech odborových svazů naleznete na www.vakbond.startpagina.nl (pouze v nizozemštině).
Zprostředkovatelské agentury
ABU a NBBU jsou oborové organizace pro zprostředkovatelské
agentury v Nizozemsku. Poskytují informace o CAO pro zprostředkované pracovní síly a o pravidlech zprostředkované práce. Webové
stránky ABU jsou také v angličtině a polštině: www.abu.nl.
Tel.: (020) 655 82 55, e-mail: [email protected] NBBU: www.nbbu.nl;
tel.: (030) 229 22 19 (od9.00 do 12.30 hod); e-mail: [email protected]
Právní poradna
Právní informace a rady Vám zdarma poskytnou v Právní poradně.
Zde Vám poradí prakticky ve všech právních otázkách, mezi něž spadají také pracovní záležitosti. Pokud je to nutné, odkáží Vás na další
instituci, která Vám může pomoci. Na www.hetjl.nl (pouze v nizozemštině) naleznete adresy jednotlivých poboček. Můžete také volat:
0900 8020 (10 centů za minutu).
PRÁCE V NIZOZEMSKU
37
Postbus 51
Postbus 51 je centrem pro veřejné informace nizozemské vlády. Zde
získáte odpověď na otázky ohledně všech záležitostí, které se vlády
týkají. Na Postbus 51 se můžete obrátit různými způsoby. Telefonicky:
0800 8051 (zdarma), nebo při volání ze zahraničí + 31 70 308 19 85
(běžný tarif). Emailem: [email protected] nebo prostřednictvím
webových stránek: www.postbus51.nl.
Paleisstraat 4
2514 JA Den Haag
tel.č.: +31-70-3561477
[email protected]
Všechna práva vyhrazena.
Ministerstvo sociálních věcí a pracovních příležitostí
(Ministerie SZW)
Máte-li v souvislosti s informacemi v této brožuře další otázky,
můžete se obrátit na ministerstvo sociálních věcí a pracovních příležitostí (het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), tel. č.
0800 9051 (zdarma), nebo při volání ze zahraničí +31 70 333 44 44.
Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva: www.
szw.nl (pouze v nizozemštině) nebo na www.employment.gov.nl.
Velvyslanectví České republiky v Nizozemsku
Tsjechische ambassade in Nederland
Paleisstraat 4
2514 JA Den Haag
tel.č.: +31(0)70 3130031
e-mail.: [email protected]
Nizozemské velvyslanectví v ČR
Gotthardská 6/27
160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.č.: +420 233 015 200
e-mail: [email protected]
www.netherlandsembassy.cz
České centrum v Haagu
České centrum organizuje kulturní aktivity v nejširším slova smyslu
(hudba, film, literatura, výtvarné umění, architektura, atd.) a koordinuje vzájemné vztahy mezi nizozemskými obcemi a jinými organizacemi
jako jsou muzea a různé spolky a sdružení.
38
PRÁCE V NIZOZEMSKU
PRÁCE V NIZOZEMSKU
39
40
PRÁCE V NIZOZEMSKU

Podobné dokumenty

Nově v Nizozemsku

Nově v Nizozemsku Pocházíte z Evropské unie, Lichtenštejnska, Norska, Islandu, Chorvatska nebo Švýcarska? A chcete pracovat a žít v Nizozemsku? Pak je tato brožura určena pro vás. V této brožuře se píše, co máte dě...

Více

(3) Haburdzania,N - Kiriakov,Petr [D11]

(3) Haburdzania,N - Kiriakov,Petr [D11] Bb7 15.f3 d5ч] 14.Bc2 Qxc3 [14...Qb6 15.b4±] 15.Nxc3 Ba6 [15...Nb6 16.b3] 16.Rfd1! Bxc4 [16...Rb6 17.b3 Rfb8 18.Rd2 Kf8 19.Rbd1 Ne8 (19...Ke7 20.Ne4+-) 20.Ne4 f6 21.Nxd6+-] 17.Rxd6 Rb6?! [17...Bb3‰...

Více

(2) Fichtl,Jiri

(2) Fichtl,Jiri 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.e3 Nbd7 6.Qc2 a6 7.b3 Bb4 8.a3 Bd6 9.e4 dxe4 10.Nxe4 Nxe4 11.Qxe4 e5 12.c5 Be7 13.Nxe5 Nxe5 14.dxe5 Bxc5 15.Bb2 Qb6 16.0–0–0 Bxf2 17.Kb1 Be6 18.Bc4 0–0 19.Bxe6 ...

Více

(1) Krogius,Nikolay - Shestoperov,Alexej [B84] (2) Shestoperov

(1) Krogius,Nikolay - Shestoperov,Alexej [B84] (2) Shestoperov 0–0–0 14.fxe6 fxe6 15.Bg4 f5 16.exf5 exf5 17.Rxf5 Kb8 18.Kh1 Bg7 19.Bf3 Bxf3 20.Rxf3 d5 21.Qf2 Rhf8 22.Nxd5 Rxf3 23.Qxf3 Qxc2 24.Qg3+ Ka7 25.Qe3+ Ka8 26.Rc1 Qxb2 27.Nc7+ Kb8 Mednis,E-Denker,A/New Y...

Více

otvoriť pdf verziu

otvoriť pdf verziu Objem verejných zdrojov v zdravotníctve sa pritom za uplynulú dekádu zdvojnásobil a aj po zohľadnení inflácie je vyšší o 40 %. V parite kúpnej sily dáva Slovensko na zdravotníctvo dva a pol krát vi...

Více

návod na instalaci a použití hydrogenerátorů firmy axial pump

návod na instalaci a použití hydrogenerátorů firmy axial pump Ověřte si, že plnící tlak je správný. Doplňte hladinu oleje v nádrži. Zapněte stroj na chvíli na nejnižší rychlost, potom odvzdušněte a zkontrolujte hladinu oleje v nádrži. Ponechte stroj běžet nap...

Více

Privátní apartmány

Privátní apartmány ubytovacích kapacit. Máte tak na výběr z téměř 100 rezidencí či chaletů všech kategorií a vybírat můžete z více než 20 středisek. Do katalogu se nám samozřejmě vše nevešlo, proto neváhejte navštívi...

Více