Ke stažení - iispp - Národní památkový ústav

Transkript

Ke stažení - iispp - Národní památkový ústav
Městské domy
Karta ohrožené památky
katastrální území
Část obce
Obec
Okres
Kraj
Žatec
Žatec
Žatec
Louny
Ústecký
číslo k.ú. 794732
Název (označení) památky
Číslo rejstříku ústř. seznamu
42767 /5-1665
Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení
Součást
městský dům č.p. 221
prohlášeno rozhodnutím školské komise 14. 1.
1964
městská památková
rezervace
Umístění památky
Parcelní čísla
Vlastník
Oblouková
st. p. č. 342 *
Zachar Juraj, Oblouková 221, 43801 Žatec
Zacharová Andrea, Beethovenova 3891/5, 43001
Chomutov, pokračování na DL 1b
číslo popisné 221
evid.
Slohové a časové určení
středověký s mladšími úpravami
orient.
Autorské určení
Ochranné pásmo
Stavební (funkční) typ
městský dům
kód AA888
Identifikační foto
Popis
1) Celková situace.
Dům je situován v jihovýchodní frontě ulice Oblouková po jejím jihovýchodním ohybu.
2) Figura domu.
Dům je jednopatrový řadový objekt na obdélném půdorysu s delší osou orientovanou ve směru
jihovýchod - severozápad do hloubky parcely. K jižnímu dvornímu nároží bylo přistavěno obdélné
křídlo, které patrně dnes neexistuje. Dvůr, na půdorysu písmene „L“ je od jihovýchodu ohraničen
objektem na půdorysu písmene „L“, který dnes náleží k domu č. p. 1862 na st. p. č. 341/2, avšak v
minulosti patrně náležel k domu č. p. 221.
3) Průčelí domu.
Průčelí je dvouosé s rozdílným rytmem v přízemí a patře. Přízemí je na severovýchodě prolomeno
obdélným dveřním otvorem se stlačeným obloukem v záklenku. Otvor obíhá plochá pásová
šambrána. Otvor vyplňují do vnějšího líce osazené dřevěné dvoukřídlé dveře dělené rámem do tří
kazet vyplněných vertikálně kladenými prkénky. Křídla jsou zavěšena na trojici zapuštěných
závěsů s oblým zakončením a jištěna v uzavřené poloze pomocí soudobého zámku s klíčovým
štítkem. Nad dveřmi se nachází nadsvětlík dělený uprostřed vertikální příčlí na dvě tabule. Na
jihozápadě je otevřen mírně obdélný okenní otvor s plochou pásovou šambránou. Otvor vyplňuje
do špalet osazené dřevěné dvojité dovnitř a dovnitř otvíravé okno s křídly dělenými příčlí do dvou
tabulí. *
Zdůvodnění památkové chrany
Odkaz na literaturu
Dům č. p. 221 je svým hmotovým a půdorysným řešením nedílnou součástí urbanistické
struktury historického jádra města Žatec. Dům má z obecně historického hlediska výraznou
hodnotu stáří, neboť část konstrukcí má středověké stáří. Rovněž konstrukce a prvky
pocházející z mladších úprav až do první poloviny 20. století mají již také svou významnou
historickou hodnotu. Jako celek je pak svým dochovaným stavebně-konstrukčním řešením
cenným hmotným dokladem stavebně-historického vývoje žatecké zástavby a má významnou
ٍ
vypovídací schopnost o dobových stavebně-konstrukčníchٌ ً →
Literatura:
Stavebně-historický průzkum:
Operativní průzkumy a dokumentace:
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření
Odkaz na fotodokumentaci
Zanedbaný. *
Sbírka obrazové dokumentace Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem,
čísla negativu 97100.
digitální fotografie z let 2013 - 2015, autor: Mgr. Jaroslav Skopec, NPÚ ÚOP
v Ústí nad Labem (uloženo také v MIS)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj
Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
Souží k bydlení. *
Plánová dokumentace:
Projektová dokumentace:
Movité památky (čísla rejstříku)
Evidenční list zpracoval
12.1.2015
Poznámky
výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem
„Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v
příhraniční oblasti severozápadních Čech“
Mgr. Jaroslav Skopec
Přehled doplňkových listů
Městské domy
Doplňkový list - č. 1b
Část obce
Obec
Okres
Název (označení) památky
Žatec
Žatec
Louny
městský dům č.p. 221
Číslo rejstříku ústř. seznamu
42767 /5-1665
vlastníci:
Zachar Juraj, Oblouková 221, 43801 Žatec
Zacharová Andrea, Beethovenova 3891/5, 43001 Chomutov
Zacharová Šárka, Zborovská 4602, 43001 Chomutov
Pokračování zdůvodnění ochrany:
postupech a technologiích. Nezpochybnitelná a značná hodnota domu je i v dobové do značné míry autenticky dochované úpravě uličního průčelí, které významnou měrou spolu definuje
dochovaný historický charakter uličního interiéru a zároveň má vysokou vypovídací schopnost o dobovém estetizmu a architektonickém řešení výrazu staveb té doby.
Městské domy
Doplňkový list - č. 1c
Část obce
Obec
Okres
Název (označení) památky
Žatec
Žatec
Louny
městský dům č.p. 221
Číslo rejstříku ústř. seznamu
42767 /5-1665
V patře je prolomena dvojice obdélných okenních otvorů rámovaných profilovanými šambránami dosedajícími na parapetní římsu. Otvory jsou vyplněny
dřevěnými dvojitými ven a dovnitř otvíravými okny dělenými v jedné třetině odshora poutcem na horní a dolní dvoukřídlá pole s nečleněnými křídly, která jsou
zavěšena na dvojici zapuštěných závěsů s oblým zakončením. Pod opadanou omítkou v okolí severovýchodního otvoru je patrné zdivo tvořené lomovým
opukovým kamenem a pálenými cihlami rámujícími otvor. Průčelí bez soklu je hladce omítané s nečleněným přízemím odděleným drobným ústupkem v
omítce. Patro je rovněž hladce omítané s lizénovým rámem na nějž nasedá korunní římsa. Na korunní římsu navazuje lichoběžný štít sedlové střechy, který
je prolomen trojicí obdélných okenních otvorů se segmentovými záklenky. Střední otvor je širší a dle spár navazujících na jeho špalety se zdá, že se dříve
jednalo o otvor nakládací. Štít je vyzděn z pálených cihel kladených na běhounovou vazbu a opatřen hladkou omítkou s lizénovým rámem.
4) Střešní krajina.
Střecha je sedlová s hřebenem kolmým na uliční průčelí a s polovalbou nad severozápadním průčelím. Kryta je plochou pálenou střešní taškou bobrovkou
kladenou dvojitě na řídké laťování.
5) Dispozice.
Dům nebyl zpřístupněn.
6) Podstřeší.
Dům nebyl zpřístupněn.
7) Krov.
Dům nebyl zpřístupněn.
Městské domy
Doplňkový list - č. 2a
Část obce
Obec
Okres
Název (označení) památky
Žatec
Žatec
Louny
městský dům č.p. 221
Celkový pohled od severozápadu.
Dveřní otvor přízemí v pohledu od severozápadu.
Jihozápadní okenní otvor patra v pohledu od severozápadu.
Detail štítu v pohledu od severozápadu.
Číslo rejstříku ústř. seznamu
42767 /5-1665
Okenní otvor přízemí v pohledu od severozápadu.
1
Výpis stavu objektu: městský dům č.p. 221
stav objektu
stavební prvek/jev
část objektu
celkový stav
odvodnění
severozápadní průčelí
datace/stáří
stav
příčiny stavu
stavební prvek/jev
část objektu
celkový stav
salinita exteriér
severozápadní průčelí
datace/stáří
stav
příčiny stavu
žlaby
nepozorovány
svody
jeden chybí
vyústění svodů
do kanalizace
odvodňovací rigoly
nejsou
okapní chodníky
nejsou
dešťová kanalizace
ano
revizní šachty
nezjištěny
detail prvku/jevu
materiál prvku
původnost
projevy zasolení
nepozorovány
narušení
nepozorováno
poznámka
stav objektu
stavební prvek/jev
část objektu
celkový stav
statika exteriér
severozápadní průčelí
datace/stáří
původnost
poznámka
stav objektu
detail prvku/jevu
materiál prvku
stav
detail prvku/jevu
materiál prvku
původnost
trhliny
patrně pouze povrchové v omítce
deformace
nezjištěny
mírně zanedbaný
příčiny stavu
poznámka
neúdržba
stav objektu
stavební prvek/jev
část objektu
celkový stav
větrání
severozápadní průčelí
datace/stáří
příčiny stavu
stav
detail prvku/jevu
materiál prvku
původnost
poznámka
typ/způsob
okny
účinnost
neznámá
2
Výpis stavu objektu: městský dům č.p. 221
stav objektu
stavební prvek/jev
část objektu
celkový stav
vlhkost exteriér
severozápadní průčelí
datace/stáří
stav
detail prvku/jevu
materiál prvku
původnost
výška vlhkosti
1m, a u korunní římsy
narušení
omítky a zdivo
silně zanedbaný
příčiny stavu
poznámka
neúdržba, chybějící okapový svod
stav objektu
stavební prvek/jev
část objektu
celkový stav
založení
severozápadní průčelí
datace/stáří
stav
příčiny stavu
stavební prvek/jev
část objektu
exterier
dveře
severozápadní průčelí
datace/stáří
stav
50-60 let
silně zanedbaný
dlouhodobá neúdržba
původnost
hloubka základové
nezjištěna
základová půda
nezjištěna
zdivo základů
nezjištěno
poznámka
stav objektu
příčiny stavu
detail prvku/jevu
materiál prvku
detail prvku/jevu
materiál prvku
dřevo
původnost
ne
poznámka
počet
1
povrchová úprava
krycí nátěr
materiál ostění
pálená cihla
typ
dvoukřídlé kazetové
mříže
nejsou
rám
dřevěný
křídlo
dřevěné
kování
železné
3
Výpis stavu objektu: městský dům č.p. 221
stav objektu
stavební prvek/jev
část objektu
exterier
okna
severozápadní průčelí
datace/stáří
stav
60-90 let
silně zanedbaný
příčiny stavu
dřevo
původnost
částečná
poznámka
dlouhodobá neúdržba
stav objektu
stavební prvek/jev
část objektu
exterier
střechy
objekt - celek
datace/stáří
stav
30 let
dobrý
příčiny stavu
stavební prvek/jev
část objektu
exterier
zdivo/fasády
severozápadní průčelí
datace/stáří
stav
pálená
původnost
neúdržba
3
povrchová úprava
krycí nátěr
materiál ostění
pálená cihla
typ
1x dvojité dvoukřídlé dovnitř a
mříže
nejsou
rám
dřevěný
křídlo
dřevěné
zasklení
jednoduché čiré do tnelu
sítě
nejsou
detail prvku/jevu
krytina
pálená bobrovka
klempířské prvky
nejsou patrné
vikýře
nejsou patrné
štíty
zděný, cihelný
střešní prvky
nejsou patrné
hromosvod
není patrný
detail prvku/jevu
materiál prvku
opuka, cihla
původnost
silně zanedbaný
příčiny stavu
počet
materiál prvku
poznámka
stav objektu
detail prvku/jevu
materiál prvku
ano
poznámka
zdivo
opuka, cihla
konstrukce římsy
přečnělková z pálených cihel
kamenické prvky
nejsou
omítky
vápenocementové
nátěr
fragmentárně dochován
nátěr-barevnost
okr
4
Výpis stavu objektu: městský dům č.p. 221
autor záznamu
datum záznamu
aktualizátor
datum aktualizace
skopec
23.12.2014
skopec
23.12.2014
DOKUMENTACE, DIGITALIZACE A PREZENTACE OHROŽENÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
Žatec
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem
katastrální území:
dům č. p. 221
Žatec
vypracoval: Jaroslav Skopec
číslo pozemku:
spolupracovali:
okres:
Louny
kraj:
Ústecký
Tomáš Brož
rejstříkové číslo
ústředního seznamu
kulturních památek:
stav ke dni: červen 2014
st. p. č. 342
42767/5-1665
Poloha domu:
• Dům je situován v jihovýchodní frontě ulice Oblouková po jejím jihovýchodním ohybu.
Celková charakteristika domu:
• Dům je jednopatrový řadový objekt na obdélném
půdorysu s delší osou orientovanou ve směru jihovýchod - severozápad do hloubky parcely (A). K jižnímu dvornímu nároží bylo přistavěno obdélné křídlo,
které patrně dnes neexistuje (B).
• Dvůr, na půdorysu písmene „L“ je od jihovýchodu
ohraničen objektem na půdorysu písmene „L“ (C),
který dnes náleží k domu č. p. 1862 na st. p. č. 341/2,
avšak v minulosti patrně náležel k domu č. p. 221.
• Objekt nebyl přístupný. Dokumentováno tak bylo
pouze severozápadní průčelí směřující do ulice.
A
B
C
DOKUMENTACE, DIGITALIZACE A PREZENTACE OHROŽENÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
Žatec
dům č. p. 221
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště
v Ústí Nad Labem
část domu: hlavní objekt
vypracoval: Jaroslav Skopec
místnost:
spolupracovali:
průčelí
Tomáš Brož
SZ
SV
JZ
• Průčelí je dvouosé s rozdílným rytmem v přízemí a patře.
• Přízemí je na severovýchodě prolomeno obdélným dveřním otvorem se
stlačeným obloukem v záklenku. Otvor obíhá plochá pásová šambrána.
Otvor vyplňují do vnějšího líce osazené dřevěné dvoukřídlé dveře dělené
rámem do tří kazet vyplněných vertikálně kladenými prkénky. Křídla jsou
zavěšena na trojici zapuštěných závěsů s oblým zakončením a jištěna v
uzavřené poloze pomocí soudobého zámku s klíčovým štítkem. Nad dveřmi se nachází nadsvětlík dělený uprostřed vertikální příčlí na dvě tabule.
• Na jihozápadě je otevřen mírně obdélný okenní otvor s plochou pásovou
šambránou. Otvor vyplňuje do špalet osazené dřevěné dvojité dovnitř a
dovnitř otvíravé okno s křídly dělenými příčlí do dvou tabulí.
• V patře je prolomena dvojice obdélných okenních otvorů rámovaných
profilovanými šambránami dosedajícími na parapetní římsu. Otvory jsou
vyplněny dřevěnými dvojitými ven a dovnitř otvíravými okny dělenými v
jedné třetině odshora poutcem na horní a dolní dvoukřídlá pole s nečleněnými křídly, která jsou zavěšena na dvojici zapuštěných závěsů s oblým
zakončením. Pod opadanou omítkou v okolí severovýchodního otvoru je
patrné zdivo tvořené lomovým opukovým kamenem a pálenými cihlami
rámujícími otvor.
• Průčelí bez soklu je hladce omítané s nečleněným přízemím odděleným
drobným ústupkem v omítce. Patro je rovněž hladce omítané s lizénovým
rámem na nějž nasedá korunní římsa.
• Na korunní římsu navazuje lichoběžný štít střechy, který je prolomen
trojicí obdélných okenních otvorů se segmentovými záklenky. Střední otvor
je širší a dle spár navazujících na jeho špalety se zdá, že se dříve jednalo o
otvor nakládací. Štít je vyzděn z pálených cihel kladených na běhounovou
vazbu a opatřen hladkou omítkou s lizénovým rámem.
• Střecha je sedlová s hřebenem kolmým na uliční průčelí a s polovalbou
nad severozápadním průčelím. Kryta je plochou pálenou střešní taškou
bobrovkou kladenou dvojitě na řídké laťování.
E01_02 Dveřní otvor přízemí v pohledu od severozápadu.
E01_04 Jihozápadní okenní otvor
patra v pohledu od severozápadu.
E01_03 Okenní otvor přízemí v
pohledu od severozápadu.
JV
prvek:
stav ke dni: červen 2014
E01_01 Celkový pohled od severozápadu.
list č. E1_01
E01_05 Detail štítu v pohledu od severozápadu.

Podobné dokumenty