Zpracování absolventské práce - Jihomoravské dětské léčebny, p.o.

Transkript

Zpracování absolventské práce - Jihomoravské dětské léčebny, p.o.
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
OBSAH
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE .................................................................................. 2
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ............................................... 4
I.1 Management ........................................................................................................................... 4
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.1.5
I.1.6
Údaje o organizaci .......................................................................................................... 4
Údaje o vedoucích pracovnících ..................................................................................... 4
Konkrétní realizované kroky k optimalizaci příspěvkové organizace ............................ 4
Významná pozitivní prezentace ...................................................................................... 7
Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů ................................................................. 8
Mimořádné události ........................................................................................................ 9
I.2 Péče zdravotní ........................................................................................................................ 9
I.2.1
I.2.2
I.2.3
I.2.4
Specifikace, popis ........................................................................................................... 9
Počty dětí, rodinných příslušníků.................................................................................. 12
Využití lůžek, ambulantní péče, doplňková činnost ..................................................... 13
Způsob financování ....................................................................................................... 14
I.3 Péče psychologicko-výchovná ............................................................................................. 17
I.4 Péče sociální .......................................................................................................................... 20
I.5 Ostatní ................................................................................................................................... 21
I.5.1
I.5.2
I.5.3
Aktivity zaměstnanců .................................................................................................... 21
Vzdělávání zaměstnanců ............................................................................................... 23
Výzkumné aktivity ........................................................................................................ 25
I.6 Ošetřovatelská péče.............................................................................................................. 26
I.6.1
I.6.2
I.6.3
I.6.4
I.6.5
Kvalita lůžek ................................................................................................................. 26
Dekubity ........................................................................................................................ 26
Ošetřovatelské standardy .............................................................................................. 26
Mimořádné události ...................................................................................................... 27
Zajištění bezpečnosti ..................................................................................................... 27
I.7 Provozní činnosti .................................................................................................................. 27
I.7.1
I.7.2
Provozní činnosti zajišťované vlastními pracovníky .................................................... 27
Provozní činnosti zajišťované dodavatelsky ................................................................. 28
I.8 Technické činnosti ................................................................................................................ 29
I.8.1
I.8.2
Nově pořízená technika ................................................................................................. 29
Energetika a odpadové hospodářství............................................................................. 29
PŘÍLOHY .................................................................................................................. 31
Seznam příloh ............................................................................................................ 31
1 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
„ Děti jsou klenot nejpilnějšího opatrování hodný“ (J.A. Komenský)
Rok 2015 byl pro naše zařízení ve všech směrech pozitivní. Nejdůležitějším měřítkem je pro nás spokojenost
pacientů, zlepšování poskytované péče, záruky kvality a bezpečí na jednotlivých pracovištích.
Od 1. ledna 2015 byla jmenována vedoucí lékařkou v Ostrově u Macochy MUDr. Jarmila Überhuberová. Po
nástupu do své nové funkce vnesla na pracoviště nový tvůrčí elán, který zde již delší dobu chyběl.
Začátek roku byl ve znamení velkých oprav ve všech třech léčebnách.
V lednu byla podepsaná Kolektivní smlouva 2015 platná pro celé zařízení. Odborová organizace má své členy v Ostrově u Macochy a v Boskovicích.
Ve Křetíně se 1. 4. 2015 konala konference Fyzioterapie převážně
prakticky IV. a 27. 5. 2015 konference VI. Obezita dětí a dospívajících
v praxi „Léčba obezity u dětí a dospívajících“. Obě konference se pro
velký zájem jako již tradičně konali v kulturním domě ve Křetíně.
Pan hejtman JmK Michal Hašek poctil svou návštěvou dne 20. 5. 2015
DLPP Boskovice a dne 29. 7. 2015 DL Ostrov u Macochy. Při obou návštěvách byla přislíbena pomoc při investičních akcích.
Dne 26. 6. 2015 zařízení získalo certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001 :2009, kde obhájilo nastavený systém
managementu kvality v oblasti léčebně preventivní péče dle indikačního zaměření a specifik jednotlivých pracovišť.
V roce 2015 byla navázána spolupráce s Českou společností pro akreditaci v oblasti „Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče“.
Celé zařízení JDL absolvovalo na konci roku 2015 předakreditační konzultaci a bude se připravovat k akreditaci ve 2. polovině roku 2016.
Ve Křetíně byla v září 2015 dokončena investiční akce z dotačních titulů - Komplexní revitalizace zámeckého
parku ve Křetíně. Slavnostní kolaudace proběhla 23. 9. 2015.
V DLPP Boskovice od června 2015 probíhaly přípravy a v říjnu 2015 byla zahájena investiční akce „Přístavba
rehabilitace“ (schválená dotace z Jmk ve výši 20 mil. Kč). Stavba by měla být dokončena v srpnu 2016.
Přípravy probíhaly i v Ostrově, kde byla v září 2015 zahájena investiční akce „Rekonstrukce budovy Havaj“
současně se stavbou parkoviště. Budova bude sloužit jako ubytování kapacita pro doprovod s dětmi (7 pokojů) již koncem února 2016.
V září byla v DLPP Boskovice ke schodům do zařízení pořízena pojezdová elektrická plošina na kterou z poloviny přispěl pravidelný sponzor léčebny - firma Otto Junker, Junker Industrial Equipment s.r.o. se sídlem
v Boskovicích. Koncem roku byla zakoupena rovněž do DLPP Boskovice stabilometrická plošina (dotace z
MZČR). Plně se začne využívat v r. 2016.
Během celého roku probíhaly různé prezentační akce – články, inzerce v odborných časopisech, na webu,
podíleli jsme se na informačním panelu Daruma, který je instalován v Boskovicích na náměstí, aktivně jsme
se zúčastňovali výstav se zdravotnickou tematikou – Život bez bariér Ostrava, Rehaprotex Brno, odborné
konference, pořádali jsme interní semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky
V každé léčebně se rozšířily léčebné plány. V DLPP Boskovice to bylo např. využití poznatků ze školení o práci
s dětmi s poruchami autistického spektra, rehabilitačního ošetřovatelství, technice krmení dětí s poruchami
příjmu potravy, polohování dětí. Ergoterapeutka absolvovala první část kurzu v Bobath konceptu. Nově se
využívá přístroj na elektrostimulaci nejen ke stimulaci periferních nervů, ale nově také příslušný program ke
stimulaci spastických svalů. Aktivně se účastníme prezentace firem s protetickými pomůckami, pomáhá se
rodičům s výběrem pomůcek a s orientací v této problematice
2 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
V DL Ostrov u Macochy byl koncem roku zakoupen přístroj Bemmer (investice od JmK 0,5mil. Kč) BEMER terapie je zdokonalená pulzní magnetoterapie. Slouží k prevenci, všeobecné regeneraci, k terapii chorob dýchacích cest, poruch prokrvení, revmatických onemocnění,
psychosomatických potíží, bolesti, ke snížení náchylnosti k infekcím, následků stresu, k urychlení léčby zranění při sportu, je vhodná při onemocněních spojených s poruchou látkové výměny, při poruchách
spánku a nervové vyčerpanosti.
Byla zpracována studie na novou léčebnu v Ostrově u Macochy. Léčebna
by vyřešila problém stávající provizorní léčebny, která je po technické stránce nevyhovující. Součástí nové
léčebny, která by se vybudovala v blízkosti jeskyně, by bylo také ubytování pro doprovod s dětmi , prostory
ZŠ a ev. MŠ při léčebně a stravovací provoz.
Z dalších reprezentativních akcí DL Ostrov u Macochy:
Pro upevnění spolupráce mezi jednotlivými rezorty nabízející speleoterapii byla navázána spolupráce s Gruzijskou skupinou (květen 2015). Návštěva léčebny a jeskyně s výkladem proběhla 18. 6. 2015. Pro mezinárodní
asociaci pro speleoterapii zastupovanou paní Magadalenou Kostrzon byl odeslán dotazník s daty z naší Císařské jeskyně ke zkvalitnění speleoterapie požadovaný Wieliczka Salt Mine Health Resort (28. 9. 2015). Stále
probíhá pravidelná kooperace se Správou jeskyní a CHKO Moravského Krasu.
Dl se speleoterapií spolupracuje na grantu s Ing. Roubalem- měření negativních iontů v Císařské jeskyni, který
je již částečně zpracován - ústav experimentální elektrotechniky VUT Brno, RNDr. Zajíček Správa jeskyní ČR,
Kateřina Šimečková Pedagogická fakulta MU Brno.
V DL Křetín byl propracován a používán nový edukační systém o výživě, abychom zábavnější cestou edukovali
dětské pacienty. Nově jsme v léčbě obezity zařadili řízenou pohybovou aktivitu dětí dle výběru – Jumping,
Zumba, Aerobic, cvičení na fit trampolínách, kruhový trénink, Tabata, atd. Cílem je nabídnout dětem velké
množství aktivit, aby měli možnost si vybrat pro ně tu nejvhodnější a popřípadě v ní pokračovat i v domácím
prostředí.
V rámci rekonstrukce parku byly zbudovány mlatové cestičky, které jsou využívány nejen pro procházky dětí
s doprovodem, které jsou u nás na pobytu, ale také ke kondičním běhům dětí
s obezitou. Byla postavena nová fit trasa, která nabízí širokou škálu prvků pro
různé typy pohybové aktivity - balanční prvky, hrazdy, závěsný kůl nebo zázemí pro využití slacklinových popruhů. Nově bylo taktéž vybudováno dětské
hřiště se skluzavkou pro malé děti a amfiteátr, který slouží k setkávání dětí i
rodičů. Tento prostor je ideální pro pořádání různých společných akcí a
workshopů.
Hospodaření
Hospodářský výsledek za rok 2015 je kladný, celkový zisk je 243796,10 Kč
Cíle do budoucna
Jak jsem již uvedla výše.
Boskovice – dokončit přístavbu rehabilitace a stavbu montovaných domečků pro ubytování doprovodu
s dětmi. Stavba parkoviště a dle možností postupná celková úprava parku.
Ostrov – dokončit rekonstrukci budovy Havaj. Obhájit a realizovat stavbu nové léčebny.
Křetín – stavba parkoviště a oplocení objektu. Pokračování s úpravami venkovního areálu dle zpracované
studie (zoo koutek, hrací prvky pro předškolní děti, smyslový chodník, bylinková zahrada apod.)
Ve všech léčebnách se snažíme každým rokem zavést do léčebných plánů novinky, abychom neustále zkvalitňovali péči o dětské pacienty.
Věřím, že naplánované akce se nám podaří uskutečnit a budeme moci přivít do léčeben opět maximum dětských pacientů.
MUDr. Kateřina Bednaříková
ředitelka Jihomoravských léčeben, p.o.
3 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
I.1
I.1.1
Management
Údaje o organizaci
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
IČ 0038676
Telefon: 516 470 000, 516 470 623
Fax: 516 470 446
www.detskelecebny.cz
I.1.2
Údaje o vedoucích pracovnících
Ředitelka zařízení: MUDr. Kateřina Bednaříková
Hlavní sestra zařízení: Mgr. Jarmila Prudilová
Vedoucí technicko – ekonomického úseku – Ing. Iva Konupková
Zařízení JDL je tvořeno 3 léčebnami.
Dětská léčebna Křetín
Vedoucí lékařka: MUDr. Kateřina Bednaříková
Staniční sestra: Jaroslava Pavlů
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Vedoucí lékařka: MUDr. Zdeňka Koudelová
Staniční sestra: Dagmar Slavíková
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Vedoucí lékařka: MUDr. Jarmila Überhuberová
Staniční sestra: Ivona Žáková
I.1.3
Konkrétní realizované kroky k optimalizaci příspěvkové organizace
Stránka ekonomická
Naše zařízení se snaží optimalizovat náklady také tím, že dochází ke sjednocování dodavatelů, u důležitých
komodit je využívána společnost CEJIZA, s.r.o. Je neustále rozšiřována doplňková činnost. Hledáme možnosti,
jak co nejvíce využít dotačních programů. V letošním roce právě z dotačního programu byla dokončena komplexní revitalizace parku ve Křetíně. Do zařízení DLPP Boskovice byl z dotačního programu MZ - PROGRAM
VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM zakoupena stabilometrická plošina.
4 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Kvalita a rozsah poskytované péče
Dne 26. 6. 2015 zařízení získalo certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001 :2009, kde obhájilo nastavený systém
managementu kvality v oblasti léčebně preventivní péče dle indikačního zaměření a specifik jednotlivých pracovišť.
V roce 2015 byla navázána spolupráce s Českou společností pro akreditaci v oblasti „Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče“.
Celé zařízení JDL absolvovalo na konci roku 2015 předakreditační řízení a bude se připravovat k akreditaci ve
2. polovině roku 2016.
V roce 2015 byla taktéž zahájena spolupráce s firmou Springsystem ohledně informačního sytému celého
zařízení JDL. Dosud Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově nepoužívala informační systém, nyní po zavedení nového informačního systému bude celé zařízení JDL propojeno.
Dětská léčebna Křetín
V oblasti kvality poskytované péče je plně využíván nový kombinovaný přístroj pro aplikaci elektroterapie,
léčebného ultrazvuku a léčebného laseru Intelect Advanced Kombo. Tento přístroj zkvalitňuje rehabilitační
péči o naše pacienty, zejména v oblasti léčby kožních potíží a měkkých tkání.
V roce 2015 jsem plně využily nově zakoupené cyklotrenažéry a běžecký pás, které nám umožňují zajistit
dostatečnou pohybovou aktivitu u obézních dětí i za nepříznivého počasí. V letošním roce jsme zakoupili ještě
další cyklotrenažér, vybavení naší kardiozóny pro cvičení obézních dětí, je již na vysoké úrovni.,
V rámci rekonstrukce parku byly zbudovány mlatové cestičky, které jsou využívány nejen pro procházky dětí
s doprovodem, které jsou u nás na pobytu, ale také ke kondičním běhům dětí s obezitou. Byla vybudována
nová fit trasa, která nabízí širokou škálu prvků pro různé typy pohybové aktivity - balanční prvky, hrazdy,
závěsný kůl nebo zázemí pro využití slacklinových popruhů. Nově bylo taktéž vybudováno dětské hřiště se
skluzavkou pro malé děti a amfiteátr, který slouží k setkávání dětí i rodičů. Tento prostor je ideální pro pořádání různých společných akcí a workshopů.
V lednu 2015 byly dokončeny opravy v budově DL Křetín. Byla opravena sociální zařízení pro chlapce, která
byla zmodernizována a vybudovány sociální zařízení u pokojů pro děti s doprovodem. Zvýšil se tedy komfort
doprovodu, kde je již u všech pokojů vlastní sociální zařízení. Byla položeny nové podlahové krytiny, které již
byly nevyhovující. Do 3 pokojů pro děti byl zakoupen nový nábytek, pokoje jsou moderně vybaveny a pro děti
velmi atraktivní.
Byla nainstalována interaktivní tabule SMART Board M 680, která je hojně využívána při aktivitách dětí, ať už
pohybových či vzdělávacích.
Na konci roku 2015 jsme začali zpracovávat analýzu funkčnosti fotokatalytických nátěrů, které ničí viry a bakterie.
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Pokračujeme ve spolupráci s odborníky Fakultní nemocnice Motol v Praze (ortoped. klinika, klinika dět. neurologie, klinika rhb. lékařství) a FN Brno ( klinika dět. neurologie a ort. klinika)
Vedoucí pracoviště se nadále pravidelně účastní seminářů NORA (Neurologicko-Ortopedicko-Rehabilitační
Ambulance). Podle potřeby jsou na seminář zváni naši pacienti ke konzultaci dalších postupů (operace, aplikace BTX, konzervat. postup).
Spolupracujeme stále s panem asistentem MUDr. J. Krausem, CSc. z kliniky dětské neurologie ve FN Motol
(aplikace Botulotoxinu).
Pokračuje i spolupráce s neurologopedkou Mgr. Annou Kejíkovou. Dojíždí do léčebny 2x měsíčně, provádí
konzultace u dětí s doprovodem a na oddělení samostatných dětí konzultace podle našich požadavků.
Nově spolupracujeme s MUDr. P. Krawczykem ( f. Proteor, která zajišťuje protetické zabezpečení pacientů
s pohybovým handicapem), dle jeho možností buď formou konzultace na našem pracovišti, nebo odesíláním
našich pacientů do jeho ambulance.
5 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Postupně doplňujeme pomůcky na ergoterapii, v loňském roce absolvovala fyzioterapeutka, ergoterapeutka
p. D. Randulová, DiS., první část kursu v Bobath konceptu.
Kontinuálním vzděláváním pracovníků udržujeme kvalitu zdravotní péče na vysoké úrovni. Zdravotní sestry
byly proškoleny opět proškoleny v první pomoci, fyzioterapeutky v nových rehabilitačních metodikách.
Koncem roku 2015 proběhla první jednání s vedením ZŠ, MŠ a Praktické. školy v Boskovicích o možnosti zavedení školní výuky v léčebně. V současné době u nás školní výuka není a to nás omezuje v přijímání školáků
v průběhu školního roku.
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Ke zkvalitnění rozsahu poskytované péče byl pořízen pulzní oxymetr, glukometr se sadou testovacích
proužků, bezkontaktní teploměr pro měření tělesné teploty a diatermická poduška. Dále byla zakoupena a
vybavena resuscitační brašna. Pro zkvalitnění rehabilitační péče byly zakoupeny 2 inhalátory OMRON NE – U
17 s příslušenstvím, podložky ke cvičení SM systém a balanční plochy stabilizující hluboký svalový systém pro
posílení zádového a břišního svalstva.
V lednu 2015 jsme získali navázáním úzkého kontaktu s pracovištěm blanenské posádky záchranné služby k
zapůjčení cvičné modely dospělého a dítěte pro nácvik resuscitace při školení KPR. Pokračovala kompletní
oprava podlah započatá v druhém prosincovém týdnu, probíhala výměna oken na hlavní budově, včetně kontroly rozvodů a položení nové podlahové krytiny. Rekonstrukcí jednoho inspekčního pokoje a zefektivněním
mrtvého místa chodby vznikl prostor pro vybudování jednací místnosti primáře a chybějících toalet pro veřejnost. V sanitárních prostorách administrativní části provozu byl položen nový obklad. Byla provedena rekonstrukce koupelen, toalet, oprav veškerých vstupních dveří, tapetování v lůžkové části budovy. Byla zrekonstruována a vybavena původní izolační místnost včetně zabudování vlastního sociálního vybavení.
Podařilo se zajistit brzkou montáž interaktivní tabule SMART Board M 680 a pořídit pro její provoz notebook
HP Pro Book 4730s.
Před Císařskou jeskyní se zastřešily buňky, které slouží jako šatna k převlékání před a po speleoterapii.
V červnu 2015 byla revitalizována hřiště před léčebnou, zkvalitněn herní povrch včetně účelově zavedené
čistící zóny před samotným herním prostorem. Lavičky umístěné před vstup na hřiště umožňují bezpečný
přístup dětí při jejich přezouvání do sportovní obuvi. Vzhledem ke společnému užívání hřišť se ZŠ Ostrov u
Macochy zajištěna spolupráce při úklidu a náhradě případných škod novým Provozním Řádem.
V září 2015 jsme získali kovové obruče, určeny jako držáky na gymnastické míče od firmy JUNKER Industrial
v Boskovicích - sponzorský dar.
Zahájili jsme rekonstrukci parkoviště před vedlejší budovou a následně samotnou rekonstrukci vedlejší budovy Havaj pro ubytování rodičů doprovázejících dětské pacienty na naší léčebně.
V říjnu 2015 proveden posudek skladby dřevin v bezprostřední blízkosti svahu za léčebnou dendrologem. Vytipovány dřeviny vhodné k odstranění. (Doc. Ing. L. Úradníček)
Bylo pořízeno nerezové zábradlí u vchodu do léčebny a provedena oprava protipožárního žebříku na střechu
léčebny.
V prosinci 2015 jsme získali z příspěvku Jihomoravského kraje přístroj BEMER. Pulzní magnetoterapie má
mnohé pozitivní účinky. Působí na celou řadu civilizačních chorob i zánětlivých procesů. Urychluje látkovou
výměnu v orgánovém systému na úrovni buněk. Prokrvuje a pomáhá léčit chronické záněty v kloubech i orgánech. Zvyšuje účinky speleoterapie a napomáhá regeneraci po ní. Využíváme i jejího vlivu při navýšení fyzické a udržení psychické kondice u každého pacienta.
Proběhlé kontroly Císařské jeskyně:
Obvodní báňský úřad, zastupující Ing. Klobása 27. 1. 2015 a 14. - 15. 10.2015.
Do funkce závodního byl jmenován Ing. Flek. Kvalitu elektroinstalace v Císařské jeskyni obhájil Karel Šedivec.
Státní ústav pro jadernou bezpečnost zastupující – Bc. Hana Jurkovská - 14. 7. 2015.
6 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
I.1.4
Významná pozitivní prezentace
Lékaři i nelékařští zdravotničtí pracovníci se aktivně účastní kongresů a vzdělávacích akcí pro pediatry, kde
prezentují naše zařízení, např. Jánskolázeňské sympozium, kongres Pediatrie pro praxi v Ostravě, Zlíně a Brně,
Neurologické dny v Praze, Rehabilitační kongres v Luhačovicích, výstava Vivat VITA v Olomouci, Život bez bariér v Ostravě a Non-handicap v Praze.
Dětská léčebna ve Křetíně pořádala v roce 2015 konferenci – Fyzioterapie převážně prakticky a konferenci
Obezita a nadváha u dětí a dospívajících v praxi, kterých se každoročně účastní velké množství pediatrů i
nelékařských zdravotnických pracovníků. Konference Obezita a nadváha se zúčastnili známí lékaři v oboru
obezitologie, např. MUDr. Jan Boženský, MUDr. Šťastná, doc. MUDr. Pavel Holecsy CSc.
Webové stránky – všechna 3 zařízení inovovala webové stránky. Aktuálně zde publikují novinky, které v zařízeních probíhají, doplňují informace pro rodiče i děti. DL ve Křetíně i Ostrově umožňují na svých stránkách
možnost zarezervovat si termín léčebného pobytu online. Webové stránky všech léčeben umožňují sledovat
aktuální dění v léčebně, včetně možnosti vyjádřit své názory, pochvaly v Návštěvní knize, či sekci Doporučte
nás, která tímto podporuje možnost prezentovat naši léčebnu široké veřejnosti nejen ze strany ošetřujícího
lékaře, ale i ze strany spokojených rodičů, či klientů. Pro velký zájem mladší generace je velmi čile zavedena
komunikace cestou Facebooku, který slouží k virtuálnímu setkávání a předávání informací mezi naší léčebnou
a stálými i dřívějšími pacienty. Na konci roku 2015 jsme začali pracovat na jednotné formě webových stránek
pro všechny 3 léčebny.
Naše organizace Jihomoravské dětské léčebny p. o. se snaží prezentovat i v odborných časopisech a reklamních materiálech pro lékaře. Léčebny v Ostrově u Macochy a v Křetíně jsou prezentovány v publikaci lékařské
ročenky Pomocník alergologa a klinického imunologa - v samostatné kapitole, která se věnuje lázeňským
zařízením. Tento katalog je nejpoužívanějším informačním katalogem se zdrojem všech kontaktů v oboru
a každoročně se dostává do rukou prakticky všem alergologům a imunologům, kteří indikují lázeňské pobyty.
Následně naše zařízení publikovalo v časopise Pediatrie pro praxi, který je dlouhodobě nejčtenější časopis
mezi pediatry. Přináší přehledně podané informace z oblasti pediatrie s důrazem na využitelnost informací
především v ambulantní praxi. O jeho vysoké odborné úrovni svědčí zařazení nejen v databázích Bibliographia
Medica Čechoslovaca a Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, ale i v mezinárodních databázích Embase a Scopus. Je vydáván nákladem 3500 ks a v digitální verzi. Zde naše zařízení uveřejnilo článek popisující všechna tři pracoviště našeho zařízení
DL Křetín publikovala článek v časopise Výživa a potraviny – zpravodaj pro školní stravování. Zde je uveřejněn
podrobný popis léčby obezity u dětí v Dětské léčebně Křetín
Během roku proběhly krátké reportáže o jednotlivých pracovištích, které byly odvysílány v reportážích ČT.
DL se speleoterapií Ostrov u Macochy se prezentovala v těchto médiích:
- Český rozhlas Brno – pro den astmatu Reportáž z Císařské jeskyně M. Záboj, srpen 2015
- Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, srpen 2015 – M. Záboj. Článek prezentující budoucí rekonstrukci vedlejší
budovy pro matky s dětmi „Dětská léčebna v Ostrově bude mít více pokojů pro rodiče“
- Deník Blanenska, srpen 2015 – D. Absolon - Článek prezentující budoucí rekonstrukci: „V ostrovské léčebně přibudou pokoje pro malé pacienty“. Do konce roku“.
- TV Barrandov, září 2015 – M. Chamer - Zprávy TV Barrandov: „Speleoterapie Ostrov u Macochy“
- Wieliczka survey- září 2015, mezinárodní dotazník pro speleologickou společnost, MUDr. Peroutková,
J. Suchánková, MUDr. Überhuberová, I. Žáková
- Rehabilitace a fyzikální lékařství, listopad 2015 – PhDr. P. Uhlíř, PhD. Katedra fyzioterapie FTK UP článek
- „Efekt terapeutického pobytu se speleoterapií na variabilitu srdeční frekvence dětských pacientů
s asthma bronchiale“
- Kazuistika obhajovaná u atestační zkoušky, listopad 2015 - MUDr. Jarmila Überhuberová Dětská léčebna
se speleoterapií Ostrov u Macochy: „Sebepoškození jako příčina vážné infekce u dítěte s bronchiálním
astmatem“
Na podzim roku 2015 jsme uveřejnili prezentaci našeho zařízení Jihomoravské dětské léčebny, p.o. na webu
i-Brno, na hlavní straně a v sekci hledám zdraví.
7 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
V podzimních měsících byla spuštěna reklama našeho zařízení v rámci multimediálního informačního a orientačního systému v Boskovicích. Zde mohou návštěvníci shlédnout krátké videošoty o všech léčebnách, jsou
zde taktéž uveřejněny kontakty na jednotlivá zařízení. Tyto panely jsou rozmístěny po celé republice a lze se
k nim připojit i pomocí chytrých telefonů. Informace o našem zařízení lze tedy získat z těchto panelů po celé
republice.
Dětská léčebna se speleoterapií k prezentaci využívá i Císařskou jeskyni.
Pořádá zde exkurze
Exkurze pro studentky zdravotnické školy z Boskovic – Speleoterapie v Císařské jeskyni - 5/2015
Exkurze pro hosty CHKO z Gruzie – Speleoterapie v Císařské jeskyni - 5 / 2015
Exkurze pro žáky ZŠ Lipovec – Speleoterapie v Císařské jeskyni - 10/2015
Ve spolupráci s JMK Brno - Exkurze pro žáky ZŠ Kunštát a jejich hosty spřátelené školy v Rakousku – Speleoterapie v Císařské jeskyni - 11/2015
Exkurze pro studenty zdravotnické školy Brno v oboru masér – Léčebná rehabilitace při speleoterapii v Císařské jeskyni - 11 / 2015
Jsou zde pořádány také kulturní akce:
Poutní mše v Císařské jeskyni - 16. 5. 2015
Ve spolupráci s úřadem Městyse Ostrov u Macochy – Koncert Lenky Filipové - 17. 7. 2015
Vánoční koncert ve spolupráci s pěveckým sborem ZŠ Lipovec - 11. 12. 2015
DLPP Boskovice
Léčebna se dále aktivně prezentuje na různých výstavách a konferencích. V roce 2015 se jednalo o výstavy
Rehaprotex v Brně, Život bez bariér v Ostravě a Pediatrický kongres v Olomouci, Ostravě a Hradci Králové.
I.1.5
Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů
Dětská léčebna Křetín
Firma SILK and Progres věnovala našemu zařízení sponzorský dar ve výši 7 000 Kč. Za tuto částku byly zakoupeny rehabilitační pomůcky – overbally, balanční čočky, cvičební pomůcky pro nejmenší děti.
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
V roce 2015 jsme dostali sponzorské dary v celkové výši 109 000,- Kč.
Finanční dary účelové:
Firma Junker Industrial Equipment s. r. o. věnovala našemu zařízení částku 70 000,- Kč jako příspěvek na pořízení nájezdové plošiny u hlavního vchodu do budovy
Finanční dary neúčelové:
Firma Junker Industrial Equipment s.r.o.
10 000,- Kč
Firma VAS Boskovice
10 000,-Kč
Firma Arotenal
7 500,-Kč
Ing. K. Tajovská
5 000,-Kč
Dohromady částka 32 500,- Kč, která bude využita na vybavení pomůckami pro psychologické vyšetřování
dětí do 3 let novou diagnostickou metodou BSDI I-III, kterou bychom chtěli v letošním roce na našem pracovišti začít používat.
Dále darovali pan S. Srba 2 000,-Kč a paní L. Mlčoušková 5 000,-Kč. Částky použity jako částečná úhrada na
vybavení ergoterapie pomůckami Petit (celková cena 15 060,-Kč).
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
V prosinci 2015 jsme zakoupili z dotace Jihomoravského kraje přístroj BEMER. Pulzní magnetoterapie má
mnohé pozitivní účinky. Působí na celou řadu civilizačních chorob i zánětlivých procesů. Urychluje látkovou
8 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
výměnu v orgánovém systému na úrovni buněk. Prokrvuje a pomáhá léčit chronické záněty v kloubech i orgánech. Zvyšuje účinky speleoterapie a napomáhá regeneraci po ní. Využíváme i jejího vlivu při navýšení fyzické a udržení psychické kondice u každého pacienta.
I.1.6
Mimořádné události
Ve všech zařízeních byly řešeny mimořádné události v oblasti zdravotnické i v oblasti provozu. Žádná z nich
nebyla závažnou, ohrožující život či majetek. Všechny mimořádné události budou popsány v kapitole I.6.
I.2
Péče zdravotní
I.2.1
Specifikace, popis
Předmětem činnosti Dětské léčebny v Křetíně je



Poskytování léčebné péče dětem s opakovanými a chronickými dechovými onemocněními, s obezitou a astenií, dětem s vadným držením těla
Poskytování péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc
Péče je poskytována dětem od 2 do 18 let
Popis léčebné a rehabilitační péče
Onemocnění respiračního aparátu u dětí stále přibývá (často nemocné dítě) a jsou nejčastějším důvodem
hospitalizací v dětském věku. Jedná se především o chronická alergická onemocnění dýchacích cest (astma
bronchiale, senná rýma) a infekční choroby vznikající na jejich podkladě, jako recidivující rhinitidy, sinusitidy,
bronchitidy a pneumonie. Naším cílem je v léčebně poskytovat takovou péči, která zmírňuje projevy alergických chorob (kašel, dušnost) a současně napomáhá předcházet dalším recidivám.
Léčba dětské obezity je v našem zařízení založena režimových opatřeních - především na zvýšení pohybové
aktivity se současným upravením stravovacích návyků. U dětí jsou zcela nevhodné přísné redukční diety, protože je nutné zachovat příjem všech vitamínů a minerálních látek, které jsou potřebné pro vyvíjející se organismus. Ne všichni rodiče nebo děti jsou správně poučeni o tom, jaké potraviny jsou nejvhodnější. Do léčby
jsme nově zařadili edukační lekce pro děti, kde se snažíme Informovat děti o výživových návycích zavedením
interaktivního programu „Na zdraví“, který vede nutriční terapeutka a kondiční trenér, s pomocí dětských
sester a pedagogů. Lekce jsou vytvořeny co nejvíce prakticky a interaktivně, aby děti zaujaly.
Nedílnou součástí léčby obezity je pohybová aktivita. Ta je tvořena řízenou pohybovou aktivitu dle výběru –
Jumping, Zumba, Aerobic, cvičení na fit trampolínách, kruhový trénink, Tabata, míčové hry, baseball, florball,
jogging v přírodě, aktivita v kardiozóně, severská chůze, jízda na kole. Motivačně jsme pro děti zavedli bodování různých typů aktivit, aby si samy hravou formou uvědomily množství spalované energie určité aktivity.
Cílem je nabídnout dětem velké množství aktivit, aby měli možnost si vybrat pro ně tu nejvhodnější a popřípadě v ní pokračovat i v domácím prostředí. Dále odpolední pohybovou
aktivitou – spojenou s pohybem na čerstvém vzduchu - turistická vycházka propojená například s geocachingem, airsoftová klání v parku léčebny, cvičení na přírodní fit stezce nabízející širokou škálu prvků pro
různé typy pohybové aktivity - balanční prvky, hrazdy, závěsný kůl nebo
zázemí pro využití slacklinových popruhů. V zimních měsících hodně využíváme cvičení v nově zařízené posilovně. Jako diagnostický prvek začínáme zařazovat práci se sporttestery Sigma. Tyto snímače monitorují srdeční činnost a intenzitu pohybové aktivity, kterou si naši klienti průběžně
zaznamenávají do tabulkových archů.
Dalším diagnostickým prvkem jsou tzv. kondiční a motorické testy, které mají rovněž vstupní a výstupní charakter.
9 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Rehabilitační péče
Rehabilitační péče probíhá na základě individuálního plánu, který obsahuje až 12 různých procedur. Děti
s nadváhou a vadným držením těla absolvují každodenně cvičební jednotku. Do cvičebních jednotek jsou zařazeny aerobní aktivity, které jsou doplňovány posilovacím a protahovacím cvičením. V rámci cvičení jsou
využívány pomůcky, jako jsou overbally, gymbally, TRX, bosu, balanční čočky, SM systém, padák, na dechová
cvičení trenažery CliniFlo či flutter. Děti v léčebně absolvují nejen cvičení, ale mohou relaxovat při procedurách, jako jsou vířivá koupel nebo
sauna. Podle indikace lékařky děti dále chodí na inhalace Vincentky, proplachy nosu, do mořské lázně, aplikaci bioptronové lampy, na střídavé
nožní koupele s relaxační a masážní reflexologickou deskou StoneBoard,
která je složená z přírodního mramorového kamene, ručně naskládaného na karbonové desce. U bolestivých stavů nebo úrazů je aplikována
magnetoterapie nebo tejpy. Nově v našem zařízení využíváme laserovou terapii, léčbu ultrazvukem či elektroterapii.
Předmětem činnosti Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích je






Poskytování komplexní rehabilitační a léčebné péče dětem s poruchami pohybového aparátu, s poúrazovými a pooperačními stavy, včetně postižení psychických
Poskytování péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc
Péče je poskytována dětem od 0 do 18 let
Indikace k pobytu: dětská mozková obrna a jiné poruchy centrálního i periferního nervového systému, degenerativní a heredofamiliární onemocnění, děti po úrazech a operacích CNS, svalová
onemocnění, vrozené i získané ortopedické vady a stavy po ortopedických operacích.
Komplexní léčebný program je sestavován zcela individuálně dle typu a tíže postižení dítěte. Provádíme zácvik rodičů pro domácí cvičení. Zácvikový pobyt doprovodu, který je schválen zdravotní pojišťovnou podle zákona o zdravotním pojištění, je brán jako zdravotní péče.
Výrazně převažuje požadavek na léčbu dětí se zácvikovým pobytem doprovodu. Pokud by se zvýšila
ubytovací kapacita pro tyto děti, zkrátila by se čekací doba, která je nyní až 6 měsíců. Celkem 58
schválených návrhů od zdravotních pojišťoven jsme byli nuceni v roce 2014 z kapacitních důvodů
odmítnout.
Popis léčebné a rehabilitační péče
Léčba je zaměřena především na rehabilitaci, která využívá velké množství metod, zejména Vojtovu metodu, techniky Bobath konceptu, proprioreceptivní neuromuskulární facilitaci. Dále synergickou reflexní terapii, terapii dle Brunkowové,
dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle prof. Koláře, stabilizační a mobilizační systém (SM systém). Dalšími procedurami jsou magnetoterapie, teplé zábaly, laserová akupunktura, vířivá a perličková koupel. Součástí terapie je také
cvičení ve vodě, kde se rodič učí, jak dítě ve vodě správně uchopovat a jak formou
hry navodit relaxaci nebo usnadnit určitý pohyb dítěte. V loňském roce jsme zařadili do rehabilitační péče ergoterapii, která
učí děti samoobslužným úkonům a tedy lepšímu zařazení do běžného života. Dalšími doprovodnými procedurami jsou mořská lázeň,
masáže. Často je využíváno také tejpování, kde se podle způsobu nalepení
snižuje nebo zvyšuje napětí svalu. Do léčby je také zařazena hipoterapie a
10 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
canisterapie. Při hipoterapii speciálně vyškolený fyzioterapeut využívá trojrozměrný pohyb koňského hřbetu
k ovlivnění nervosvalové funkce dítěte. Cílem canisterapie je působením psa zlepšit komunikaci, sociální kontakt, hrubou i jemnou motoriku dítěte.
Komplexní léčebný program je sestavován zcela individuálně dle typu a tíže postižení dítěte. Provádíme zácvik
rodičů pro domácí cvičení.
Jsou přijímány děti s doprovodem i samostatně (pro děti s doprovodem máme k dispozici 11 pokojů, tato
kapacita ale byla z důvodů výstavby nového rehabilitačního oddělení od října 2015 snížena 9 pokojů). Zácvikový pobyt doprovodu, který je schválen zdravotní pojišťovnou podle zákona o zdravotním pojištění, je brán
jako zdravotní péče.
Výrazně převažuje požadavek na léčbu dětí se zácvikovým pobytem doprovodu. V loňském roce jsme z kapacitních důvodů nemohli uspokojit 80 žadatelů o léčbu dětí s doprovodem a jejich návrhy jsme museli vrátit
zdravotním pojišťovnám. Tuto situaci by měla zlepšit plánovaná výstavba 6 domků pro ubytování dětí s doprovodem. Čekací doba na přijetí k léčbě od vystavení návrhu se, ale pravděpodobně nezkrátí – v současné
době je téměř 6 měsíců při šestiměsíční platnosti návrhu.
Předmětem činnosti Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy je



Klimatická léčba (využívající jeskynního prostředí) dětí trpících nespecifickým onemocněním dýchacích cest, zejména zaměřená na nemoci provázené poruchou imunity, především alergická onemocnění
Péče je poskytována dětem ve věku od 4 do 18 let
Indikace k pobytu: astma bronchiale, pollinosis, alergické rýmy prokázané alergologem, recidivující
katary horních cest dýchacích s oslabením imunity, sinobronchitis, bronchitis recidivans, dlouhotrvající kašel, dermorespirační syndrom, poruchy dýchací soustavy po výkonech nezařazené jinde, stavy
po operacích horních a dolních dýchacích cest
Popis léčebné a rehabilitační péče
Pobyt pacientů v DL v Ostrově u Macochy trvá 3 - 4 týdny, vlastní léčebná kúra je však šestitýdenní; v první
polovině probíhá tzv. indukční fáze (v léčebně) a v druhé polovině po propuštění domů následuje zklidňující
fáze (rovněž třítýdenní). Lůžková kapacita Dětské léčebny se speleoterapií je 42 lůžek pro děti bez doprovodu.
Pro matky s dětmi do 6 let jsou k dispozici 2 pokoje s WC a koupelnou, po proběhlé rekonstrukci ubytování
bude k dispozici ubytování až pro 7 maminek.
Speleoterapie je klimatická léčebná metoda, která využívá přímý vliv jeskynního prostředí na lidský organismus. Její hlavní, imunomodulační účinek příznivě ovlivňuje jak stavy se sníženou imunitou, tak i alergická
onemocnění. Správně aplikovaná speleoterapie zvyšuje odolnost, a to
jak v oblasti imunity nespecifické, tak i imunity specifické. Jeskynní mikroklima má velice příznivé účinky. Základními vlastnostmi je stálá teplota, vlhkost a malé kolísání barometrického tlaku, čistota ovzduší
(prach, pyly a mikroorganismy jsou přítomny jen v nepatrné koncentraci), je zde vysoký obsah lehkých iontů (důležité jsou zvláště záporné
ionty, které zlepšují krevní průtok kapilárami, a tím se zlepší prokrvení
orgánů, zrychlují pohyb řasinkového epitelu v dýchacích cestách, zvyšují produkci hlenu) a nízká koncentrace radonu (nekolísá více než o 1
řád) přímo ovlivňuje imunologické pochody v buňkách.
11 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Děti v jeskyni pobývají 3,5 hod denně. Polovinu času tráví odpočinkem
na lůžku, druhou polovinu cvičí rehabilitační cviky a hrají sportovně zaměřené hry ke zvyšování kondice a obratnosti. Jednou za pobyt se v jeskyni provádí bronchoprovokační test evokovaný cíleně dávkovanou fyzickou námahou v mikroklimatu jeskynního prostředí. Děti v jeskyni také
provádí tzv. Revendovy testy, které zahrnují provedení a následné vyhodnocení osmi různých motorických cviků se zaměřením na dynamickou ohebnost, rychlost, nervosvalovou koordinaci, statickou a dynamickou sílu paží, svalstva břicha a síly končetin. Pobyt v jeskyni je doplněn
dalším rehabilitačním cvičením a procedurami. Základem léčby je
respirační fyzioterapie a dechové techniky pro inhalační léčbu, program celkové dechové rehabilitace, který
zahrnuje dechová cvičení, masáže, kondiční dechovou průpravu se zvyšováním tělesné zdatnosti, ale i
nácvik správné aplikace inhalačních léků. Mezi doplňující procedury patří flutter, Néti, Urbanovy koupele se
soluxem, facilitace, aplikace bioptronové lampy a krátkovlnné diatermie. U dětí se provádí spirometrické
vyšetření, které vyhodnocuje lékař a dle toho upravuje léčbu. Děti absolvují také inhalační terapii a mořskou
lázeň, která bývá aplikována zejména u dětí s kožními potížemi.
I.2.2
Počty dětí, rodinných příslušníků
Tabulka 1 počet přijatých a propuštěných dětí a doprovodu
DL Křetín
DLPP Boskovice
Počet dětí
Počet dětí samoplátci
Počet rodinných příslušníků - doprovod
Počet doprovod samoplátci
DL se speleoterapií Ostrov
Celkem
přijati
propuštěni
přijati
propuštěni
přijati
propuštěni
přijati
propuštěni
542
8
124
542
8
124
260
2
125
249
2
118
564
0
45
564
0
45
1366
10
294
1355
10
287
12
12
1
1
5
5
18
18
Děti a doprovod v DLPP Boskovice, které nebyly propuštěny v roce 2015 se vracely k doléčení 4. ledna 2016
(propustka).
Všechny děti byly přijaty ze zdravotních důvodů. V našem zařízení jsou vykazovány kódy pro pojišťovny 00727 (OD na lůžkách dětských rehabilitačních ústavů) a 00729 (OD na lůžkách ostatních dětských léčebných
ústavů). Dále 00731, 00732 (OD pobytu doprovodu) a 00798, 00799 (propustka na žádost pacienta nebo
z léčebných důvodů).
Tabulka 2 Počty ošetřovacích dnů
DL Křetín
Ošetřovací dny
Počet dětí
Počet dětí samoplátci
Počet rod. příslušníků - doprovod
Počet doprovod samoplátci
14 095
87
3049
305
12 z 35
DLPP Boskovice
DL se speleoterapií Ostrov
Ošetřovací dny
Ošetřovací dny
7048
61
3154
17
11 281
0
863
99
Celkem
Ošetřovací dny
32424
148
7066
421
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
I.2.3
Využití lůžek, ambulantní péče, doplňková činnost
Využitelnost lůžek v DL Křetín je 93 %, v tomto čísle jsou započítáni pouze dětští pacienti. Pokud bychom
započítali i počet doprovázejících osob, které obsazují lůžka dětí, potom by byla využitelnost 100%.
Využití lůžek v DLPP Boskovice dětskými pacienty je pouze 64%. Pokud bychom započítali i počet doprovázejících osob, které obsazují lůžka dětí, bylo by využití lůžek 93%. Kapacita lůžek pro děti nemůže být plně využita zejména z důvodu malých ubytovacích kapacit pro doprovod dětí. Tlak na zajištění lůžek pro doprovod
se neustále zvyšuje, v dnešní době rodiče nechtějí malé děti vystavovat samostatné hospitalizaci bez rodičů,
což je pochopitelné. V DLPP Boskovice, kde jsou děti s tělesným handicapem, bylo v roce 2015 vráceno 80
návrhů, právě z důvodu nemožnosti ubytovat děti s doprovodem. V následujících letech čekáme navýšení
využitelnosti lůžek, jelikož v tomto zařízení probíhá v roce 2016 přístavba ubytovacích kapacit pro doprovod.
V DL se speleoterapií byla v roce 2015 využitelnost lůžek 74 %. Je zde taktéž velká poptávka na ubytování
dětí s doprovodem, což by mělo být vyřešeno přístavbou ubytovacího zařízení pro doprovod s dětmi, která
bude ukončena na konci února 2016. Předpokládáme tedy v následujících letech vyšší využitelnost lůžek.
Celková využitelnost lůžek je tedy pro celé zařízení JDL 77%.
Celkové náklady na lůžko a den pro Dětskou léčebnu Křetín jsou 1499,62 Kč, pro DLPP Boskovice 1952,53 Kč
a pro DL se speleoterapií 1506,66 Kč. Celkové náklady na lůžko a den pro celé JDL činí 1652,93 Kč.
Dětská léčebna Křetín
Ambulantní činnost je v DL Křetín vykonávána v oboru nutriční terapeut. V roce 2015 se uskutečnilo 192
ambulantních návštěv, z toho 37 bylo nových pacientů. Pacienti se péči hradí sami. První návštěva je zpoplatněna 400 Kč, ostatní návštěvy jsou v ceně 200 Kč. Na konci roku 2015 jsme zahájili vyjednávání s pojišťovnami o možnostech úhrad ze zdravotního pojištění.
V roce 2015 byla nově otevřena ambulantní psychologická poradna pro děti s poruchou příjmu potravy. Pacienti si péči hradí sami. První návštěva je zpoplatněna 400 Kč, další návštěvy jsou v ceně 200 Kč.
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Ambulantně byli ošetřeni 3 pacienti s diagnózou z oblasti respiračních onemocnění.
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Ambulantní péči poskytujeme ve 2 odbornostech. Ambulance lékaře specialisty v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny odbornost dle číselníku 201 a pracoviště fyzioterapeutů v odbornosti 902.
Pacienti se léčí pro dětskou mozkovou obrnu a jiné hybné poruchy centrálního i periferního nervového systému, s degenerativními a heredofamiliárními onemocněními. Dále k nám docházejí děti po úrazech a operacích CNS, se svalovými onemocněními, vrozenými i získanými ortopedickými vadami a po ortopedických
operacích a také předčasně narozené děti k vývojové rehabilitaci.
Počet dětí ošetřených ambulantně
215
Do ambulantní péče je dle legislativy zařazen také rehabilitační stacionář. Na úhradu provozních nákladů byla
stanovena měsíční platba podle počtu dní v týdnu, kdy dítě stacionář navštěvovalo:
Do ambulantní péče je dle legislativy zařazen také rehabilitační stacionář. Na úhradu provozních nákladů byla
stanovena měsíční platba podle počtu dní v týdnu, kdy dítě stacionář navštěvovalo:
celotýdenní docházka
1 800,-Kč,
4 dny v týdnu
1 440,- Kč,
3 dny v týdnu
1 080,-Kč,
2 dny v týdnu
720,- Kč,
1 den v týdnu
400,- Kč.
Stravné
62,- Kč / den.
13 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Rehabilitační výkony jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění dětí.
Počet dětí v rehabilitačním stacionáři
Počet ošetřovacích dnů ve stacionáři
v první polovině roku 10, od září do prosince 5
341
Doplňková činnost je řešena v kapitole III. 7
I.2.4
Způsob financování
Financování našeho zařízení je zajištěno z více zdrojů. Největší část tvoří příjem od zdravotních pojišťoven,
dále příspěvek od zřizovatele, samoplátci a příjmy ostatní (úroky, mimorozpočtové zdroje, ..)
14 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Tabulka 3 Cenové ujednání s pojišťovnami pro jednotlivá pracoviště
DL Křetín
Zdravotní pojišťovna
Sazba za OD
kategorie I
kategorie II
kategorie III
kategorie IV
kategorie V
00731
00732
00798, 00799
VZP
111
1 236,30
1 361,88
1 488,96
1 616,01
1 743,08
540,52
540,52
77,80
VoZP
201
1 415,68
1 542,28
1 668,89
1 795,49
1 922,10
409,73
409,73
378,12
ČPZP
205
1 190,41
1 317,10
1 443,79
1 570,49
1 697,18
326,99
326,99
265,43
OZP
207
1 430,00
1 553,00
1 678,00
1 797,00
1 922,00
545,00
545,00
50,00
ZPMVČR
RBP-ZP
ZP ŠKODA
211
213
1 537,95
1 126,00
0,00
1 662,11
1 252,00
0,00
1 786,27
1 379,00
0,00
1 910,42
1 505,00
0,00
2 034,60
1 632,00
0,00
364,27
330,00
0,00
364,27
330,00
0,00
70,85
0,00
DL Boskovice
Zdravotní pojišťovna
Sazba za OD
kategorie I
kategorie II
kategorie III
kategorie IV
kategorie V
00731
00732
00798, 00799
VZP
111
1 439,62
1 566,68
1 693,75
1 820,82
1 946,40
410,85
410,85
62,78
VoZP
201
1 576,78
1 703,38
1 829,99
1 956,59
2 083,19
686,70
686,70
362,70
ČPZP
205
1 225,69
1 352,38
1 479,10
1 605,79
1 732,48
326,99
326,99
278,70
OZP
207
1 547,00
1 662,00
1 779,00
1 896,00
2 012,00
804,00
804,00
62,00
ZPMVČR
RBP-ZP
ZP ŠKODA
211
213
1 168,96
1 168,00
0,00
1 295,67
1 296,00
0,00
1 422,36
1 423,00
0,00
1 549,06
1 549,00
0,00
1 675,76
1 676,00
0,00
448,84
330,00
0,00
448,84
330,00
0,00
56,68
0,00
DL DL Ostrov u Macochy
Zdravotní pojišťovna
Sazba za OD
kategorie I
kategorie II
kategorie III
kategorie IV
kategorie V
00731
00732
00798, 0799
VZP
111
1 236,30
1 361,88
1 488,96
1 616,01
1 743,08
540,52
540,52
77,80
VoZP
201
1 618,74
1 745,34
1 871,95
1 998,55
2 125,16
409,73
409,73
378,12
ČPZP
205
1 498,38
1 625,07
1 751,77
1 878,47
2 005,16
326,99
326,99
265,43
15 z 35
OZP
207
1 773,00
1 903,00
2 032,00
2 163,00
2 290,00
981,00
981,00
204,00
ZPMVČR
RBP-ZP
ZP ŠKODA
211
213
209
1 569,32
1 126,00
1 170,93
1 696,02
1 252,00
1 279,72
1 822,72
1 379,00
1 388,51
1 949,42
1 505,00
1 497,31
2 076,12
1 632,00
1 606,09
371,71
330,00
94,07
371,71
330,00
94,07
70,85
100,29
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Tabulka 4 Platby za pobyt rodičů, sourozenců
DL Křetín
Pevné lůžko
Doplatek za pokoj
Pevné lůžko (1,5 – 6 let)
Postýlka
Plná penze
Strava 6 x denně
Strava 6 x denně (1,5 – 6 let)
Praní prádla
Sušení prádla (sušička)
Období
Celoročně
Březen - listopad
Celoročně
Celoročně
Celoročně
Celoročně
Celoročně
Osoba/ den
250 Kč
100 Kč
100 Kč
10 Kč
160 Kč
200 Kč
130 Kč
40 Kč
40 Kč
Období
Květen - září
Říjen - duben
Celoročně
Celoročně
Osoba/ den
250 Kč
150 Kč
100 Kč
160 Kč
40 Kč
40 Kč
Období
Celoročně
Osoba/ den
200 Kč
40 Kč
DLPP Boskovice
Pevné lůžko
Pevné lůžko
Pevné lůžko (1,5 – 12 let)
Strava celodenní
Praní prádla
Sušení prádla (sušička)
DL se speleoterapií ostrov u Macochy
Pevné lůžko
Praní prádla
Strava
Řešeno se ZŠ Ostrov
Tabulka 5 Platby za samoplátce
DLPP Boskovice
Dítě na léčebném pobytu bez doprovázející osoby
Červen, červenec, srpen
I.
kategorie: pacient soběstačný
1 300,-
II.
kategorie: pacient částečně soběstačný
1 400,-
III.
kategorie: pacient vyžadující zvýšený dohled
1 550,-
IV.
kategorie: pacient imobilní
1 700,-
Leden, únor, březen, listopad, prosinec
600,-*
Duben, květen, září, říjen
700,-*
V hodnotě jsou zahrnuty výkony ošetřovatelské péče, bez léků, zdravotnických pomůcek a rehabilitace. Rehabilitační výkony jsou hrazeny individuálně dle počtu a aktuálního sazebníku veřejného zdravotního pojištění formou ambulantní péče na základě ordinace rehabilitačního lékaře.
16 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
DL Křetín
Komplexní pobyt (procedury dle léčebného plánu)
Dítě hospitalizované bez doprovázející osoby
1 250,00 Kč/den
(v ceně pobytu je zahrnuto ubytování, strava 6x denně a léčebné procedury a výkony ošetřovatelské a výchovné péče)
Pobyt bez procedur (individuální nasmlouvání jednotlivých procedur hrazené dle ceníku)
Dítě hospitalizované bez doprovázející osoby
říjen – duben
600 Kč/den
květen – září
700 Kč/den
DL se speleoterapií Ostrov u Macochy
Komplexní pobyt (procedury dle léčebného plánu)
Dítě hospitalizované bez doprovázející osoby
1 250,00 Kč/den
(v ceně pobytu je zahrnuto ubytování, strava 6x denně a léčebné procedury a výkony ošetřovatelské a výchovné péče)
I.3
Péče psychologicko-výchovná
Psychologická péče
DL Křetín
Úloha psychologa v péči o děti s poruchami výživy je založená na vícero rovinách. Pro děti s nadváhou a
obezitou jsou 2x týdně organizovány skupiny. Jejich cílem je umožnit ventilaci nahromaděných emocí, pomoci
jim zvýšit uvědomění a prožívání vlastního těla. Děje se tak formou různých aktivit, her či řízených diskusí
nebo pomocí relaxačních a imaginačních technik. Další formou práce jsou pak individuální konzultace zaměřené přímo na jídelní návyky. Analýzou jídelního chování se snažíme rozklíčovat, čím mohou samy děti přispívat ke svému úbytku na váze či k jeho udržení. Důležitým aspektem, o kterém též hovoříme, je i samotná
motivace dítěte k hubnutí. Není-li dítě dostatečně motivováno, pracujeme na konzultaci více na této oblasti,
zatím co u dětí aktivně chtějících změnu, jsou tématem spíše výše zmíněné emoce a přesvědčení, které si
s jídlem spojuje. Naše psycholožka právě z tohoto důvodu absolvuje vzdělávání „Motivační rozhovory“ pro
zefektivnění práce s dětmi.
V DLPP Boskovice se psycholožka věnuje převážně doprovodu dětí s pohybovým postižením, které se zde léčí.
Maminkami těchto dětí je tato možnost velmi kladně hodnocena.
Na konci roku 2015 jsme započali záměr - na pracovišti Dětská léčebna pohybových poruch v Boskovicích
bychom chtěli začít využívat novou psychodiagnostickou metodu Bayley Scales of Infant and Toddler Develepment (dále jen BSDI –III). Tato speciální psychodiagnostická metoda slouží k diagnostice mentálního a motorického vývoje dětí ve věku 1 – 42 měsíců. Podnět k zavedení této metody v rámci léčby v DLPP Boskovice
vzešel od PhDr. Veroniky Novotné (psycholog) a především od samotných rodičů, kteří opakovaně vyjadřovali
nesouhlas k dlouhým čekacím dobám na posouzení psychického stavu dítěte u psychologa. Vysoká úroveň
odbornosti této metody v DLPP Boskovice bude zajištěna díky spolupráci PhDr. Veroniky Novotné a Mgr.
Hany Jahnové, která se škálou BSDI –III dlouhodobě pracuje v rámci neonatologické ambulance FN Brno a
bude v pozici supervizora této metody v našem zařízení.
DL se speleoterapií využívá konzultace s psychologem především pro děti, u který se během pobytu vyskytnou nějaké potíže, a to převážně v rámci adaptace nebo kontaktů s vrstevníky nebo personálem.
17 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Péče psychologa je také velkým přínosem pro děti okamžité péče, kterým naše zařízení poskytuje též sociální
službu. Psycholog zde zajišťuje, jak konzultace s dětmi, tak i s jejich rodinnými příslušníky, kteří jsou ve velmi
svízelné životní situaci.
Výchovná péče je zajišťována pedagogickými a zdravotnickými pracovníky.
DL Křetín
V každém turnusu je vypracován týdenní výchovný program na jednotlivé dny pobytu pro skupiny - Sluníčka
– větší zastoupení pohybových her a pohybových aktivit, menší zastoupení výtvarných činností a nepohybových aktivit a Hvězdičky – rovnoměrné zastoupení pohybových a nepohybových her a aktivit a výtvarných
činností. Pro děti z MŠ – hry a činnosti vhodné pro předškolní věk, pohybová aktivita, výtvarná činnost
Vychovatelé vedou písemnou dokumentaci o výchovné a jiné činnosti do programového deníku.
Na každý turnus je vypracována patnáctidenní hra, ve které vzájemně soupeří družstva; témata patnáctidenních her pro rok 2015 stejně jako pro předchozí rok volena podle současných populárních animovaných filmů
Během každého turnusu je pro děti organizovány výtvarná činnost – malování na sklo, modelování z keramické hlíny – 1 x za turnus; výroba valentýnských přání, zdobení velikonočních kraslic, pletení pomlázek, pečení velikonočních mazanců, přání ke dni matek, halloweenské dlabání dýní a výroba podzimních dekorací,
pletení adventních věnců, pečení vánočních perníčků – zařazováno aktuálně dle svátků - 1x ročně.
Součástí každého turnusu probíhají zábavné programy – karneval, talentmánie, karaoke, kouzelnické představení, oslava narozenin, táborák – 1 x za turnus
Jelikož v našem zařízení jsou s dětmi hospitalizování i rodinní příslušníci, chystají pedagogové program i pro
doprovod dětí – výroba šperků, pletení košíků, fleurogami, geocaching, jumping, aerobic, kondiční cvičení –
1 x za turnus.
V každém turnusu pořádají pedagogové 1 celodenní výlet, např. do Moravského krasu, Western Parku Boskovice, Bongo Brno, Science centrum VIDA!
V zimních měsících, jelikož nevlastníme vlastní bazén, navštěvují děti 2 x za turnus krytý bazén v Boskovicích
– 2 x za turnus (říjen – duben)
Pro zpestření pobytu v našem zařízení chodí děti na celodenní pěší výlety, např. do jeskyně Blanických rytířů Rudka, Muzea strašidel Olešnice, rozhlednu na Zelenkově kopci u Veselky, do Letovic.
V určitých turnusech naše zařízení navštěvují různé organizace se zábavným programem - bublinová show,
den s Fan Klubem HC Kometa Brno, projekt Cirkus Paciento, improshow týmu Dotiky, oslava Dne dětí, cestopisné vyprávění cestovatele J. Vařeky, Mikulášská nadílka, climbing v Bohuňovských skalách, představení
Loutky v nemocnici.
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Psychologicko – výchovná péče je součástí léčebného režimu a je zajištěna odborným personálem.
V rámci třítýdenního léčebného režimu mají vychovatelky připraveny tematicky zaměřené programy, který
děti provází celým pobytem („Ledové království“, „Pozoruhodný svět tučňáků Císařských“, „Pat a Mat se učí
s GPS“, „Dobývání Císařské pevnosti“ „Ostrovice – škola mágů“, …).
Velkou mírou je dětmi využíván sportovní areál – 2 hřiště u léčebny.
Jednou za pobyt jsme ke spolupráci zajistili pedagogického pracovníka Mgr. Tichou z Vlastivědného Muzea
v Olomouci, která prezentuje cestopisná i historická témata z aktuálních či stálých expozic interaktivní přednáškou s možností vlastní tvorby každého našeho pacienta. Jde o edukační programy s využitím pohybových
her, muzikoterapie (flétna, zpěv), pracovní a výtvarné výchovy.
Ve volnočasových aktivitách pod vedením vychovatelů se děti učí batikování, zpracování keramické hlíny, výrobě papírových košíků, korálkových miniatur, poštovních obálek, vyšívání, tvorbě koláží z různého materiálu
18 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
a výrobě dekorací z přírodního materiálu. Pro předškolní děti je uzpůsoben soubor k přípravě na školu a k rozvoji osobnosti. Systematicky je do celoroční práce s dětmi zařazena environmentální výchova s poznáváním
Moravského krasu a v rámci volnočasových aktivit vedou vychovatelky děti ke zdravému životnímu stylu.
Děti v roce 2015 navštívily zbylé turisticky přístupné jeskyně: Balcarka, Výpustek, jeskyni Kateřinskou, jeskyni
Sloupsko - šosůvskou, jeskyni Punkevní. Podnikli jsme několik výletů: naučnou stezkou děti prošly Koňské
spády a propast Macochu, zříceninu hradu Holštejn a Rasovnu, navštívily letiště Kotvrdovice. Vycházky do
přírody jsou dětem zatraktivňovány používáním GPS navigace. Pravidelně navštěvujeme Lanový park Velká
Dohoda, kde se dětem velice líbí. Pracovníci Domu přírody na Skalním mlýně s novou moderní interaktivní
expozicí a 3D kinem připravují pro naše děti speciální poznávací programy.
Děti se rovněž účastnily akcí pořádaných Městysem Ostrov u Macochy – Hejkalova stezka, Drakiáda, Dýňobraní, velikonoční a vánoční výstavy, na které děti dodaly i své výrobky.
V průběhu roku byly pro děti zajištěny výlety do okolí – Dinopark ve Vyškově, koupaliště a zámek Lysice,
zámek a hrad Boskovice, koupaliště ve Spešově, Medový jarmark ve Sloupě, jeskyni Býčí skála. V listopadu
jsme pro děti připravili výlet do Brna s návštěvou zábavního vědeckého parku VIDA v Brně.
Vedení organizace spolupracuje s pracovníky ZŠ při DL při řešení výchovných problémů a při zajištění společné
výchovné činnosti.
V zařízení je v indikovaných případech a po dohodě s rodiči zajištěno logopedické cvičení, vychovatel zajišťující tuto činnost předává při odjezdu své zkušenosti a písemné zhodnocení logopedické péče rodičům těchto
dětí. Stejně tak je v zařízení při léčebném pobytu v indikovaných případech zajištěna péče psychologická.
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Výchovnou péči poskytuje Základní škola, mateřská škola a praktická škola na Štefánikově ulici v Boskovicích,
která je také zřizována Jihomoravským krajem. Jejich učitelky zajišťují výchovnou péči pouze v MŠ na celkový
pracovní úvazek 1,6 a pomáhá jim pedagogická asistentka na pracovní úvazek 0,66.
Zcela chybí školní výuka, rozsah výchovné péče je nedostačující. Rozsah pracovní doby učitelek nepokryje
požadavky na vzdělávání hospitalizovaných dětí.
Převažují děti s kombinovanými vadami, které vyžadují speciální pedagogický přístup i mimo školu. Tento
nemohou zajistit zdravotníci.
Absence školní výuky nám neumožňuje přijímat v průběhu školního roku děti školou povinné, to nás omezuje
a má negativní dopad na hospodaření organizace. V současné době o zavedení školní výuky v našem zdravotnickém zařízení jedná vedení školy se svým zřizovatelem.
Téměř všechny aktivity dětí ve volném čase zajišťují zdravotníci. Organizování těchto aktivit je vzhledem k těžkému pohybovému postižení děti velmi náročné. Kromě běžných aktivit jsme v loňském roce navštívili v letním kině koncert M. Davida, účastnili se vítání Nového roku v Zámeckém skleníku a Dne policie ČR. V léčebně
nám 2x uspořádali představení Klauni v nemocnici a Loutky v nemocnici (také 2x).
Spolupráce s rodiči
Všechna 3 zařízení spolupracují s rodiči jak ve výchovné, tak i edukační oblasti. Rodiče mají kontakty na výchovné či zdravotnické pracovníky, kterým mohou kdykoli při zavolat. Výchovní pracovníci poskytnou rodičům veškeré informace týkající se pobytu dětí v léčebnách. Pokud rodiče potřebují poskytnout informace
týkající se zdravotní péče, mohou každý den v určených hodinách kontaktovat lékaře a ten jim poskytne potřebné informace o zdravotním stavu dětí.
U rodičů, kteří své vlastní dítě pro věk nad 6 let nedoprovází, dbáme na jejich maximální informovanost. Jsou
plně informování před pobytem v léčebně o průběhu pobytu u nás cestou ošetřujícího pediatra, se kterým
jsme v kontaktu. Další informace čerpají před nástupem přímou domluvou s naším pracovníkem v přijímající
kanceláři. Mají možnost se informovat cestou webových stránek, ev. facebooku, v neposlední řadě podrobnou pozvánkou zasílanou ještě před nástupem a přijímacím lékařem v době nástupu.
19 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Pro rodiče v DL se speleoterapií a v DL Křetín, kteří jsou s dětmi na pobytu, probíhá úvodní přednáška o pobytu v našem zařízení, kde primář a staniční sestra informují o programu, léčebných procedurách, ošetřovatelských úkonech. Edukací rodič s dítětem prochází celý pobyt. Z Dotazníku spokojenosti rodičů vyplývá, že
jsou s naší léčbou spokojeni a většina z nich chce přijet na léčebný pobyt s dítětem opakovaně. Z důvodu
pracovního vytížení rodičů dochází během 3-4 týdenního léčebného pobytu často ke střídání doprovodu dítěte za druhého rodiče, či prarodiče, což je náročné pro zachování kontinuity edukace pracovníky léčebny,
leckdy však přínosné díky různému přístupu jednotlivých rodinných pečovatelů o často, nebo chronicky nemocné dítě v rodině.
V DL Křetín na konci každého léčebného pobytu probíhají edukační schůzky s rodiči, kde nutriční terapeutka,
kondiční trenér a psycholog představí rodičům terapii, která v léčebně probíhala a upozorní na možná úskalí,
jenž při domácí léčbě mohou nastat. Nutriční terapeutka seznámí rodiče s proběhlým edukačním výživovým
programem, přičemž důraz je kladen na skutečnost, že i po opuštění léčebny je vhodné pokračovat ve
stanoveném režimu a je nutné do programu zahrnout nejenom rodiče, ale i širší rodinu (zejména pak
prarodiče). Důležité jsou i následné pravidelné návštěvy ve výživové poradně. Kondiční trenér pomocí
záznamových archů popíše celý průběh individuální pohybové aktivity každého dítěte, kterou děti v léčebně
absolvovaly. Upozorní na zásady, jenž je dobré při výběru pohybové aktivity dětí dodržovat a čeho se naopak
vyvarovat. Psycholog pak s rodiči hovoří o významu emoční podpory dětí (legitimizace jejich emocí, ventilace
prožívání, relaxace atd.). Tématem jsou však i ryze praktické zásady, které pomáhají dětem situaci změny
životního stylu lépe zvládnout a nefixovat nevhodné jídelní návyky (např. jako jíst na jednom místě v domě,
co je to uvědomělé jedení apod.). Zásadou je, že udržitelná je pouze ta změna, která je příjemná! Právě
z důvodu nutnosti návaznosti léčby obezity i v domácím prostředí v Dětské léčebně Křetín funguje
ambulantní psychologická poradna a nutriční poradna.
V DLPP Boskovice je snahou zapojit rodiče do dění v léčebně, některé aktivity jsou přímo zaměřeny na nácvik
volnočasových aktivit pro rodiče s postiženými dětmi. Ošetřovatelský personál si připravuje tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi, učitelky MŠ organizují hudební chvilky.
Spolupráce s jinými institucemi
DL v Ostrově spolupracuje se Základní školou v Ostrově u Macochy, která našim dětem umožňuje návštěvu
tělocvičny s posilovnou. DLPP Boskovice spolupracuje s Hasičským sborem v Boskovicích, který navštěvuje
léčebnu a pořádá pro děti výcvikové odpoledne. DL v Křetíně spolupracuje s fan klubem Komety Brno, který
pro naše děti v letních měsících pořádá zábavné odpoledne.
I.4
Péče sociální
Dětská léčebna Křetín a DLPP Boskovice má pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí.
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv
péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené
jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí
nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti
spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.
Základním cílem je pomoc rodinám, které se vzhledem k tíživé životní situaci nemohou na přechodnou dobu
o dítě postarat, a také dětem zanedbávaným, zneužívaným nebo týraným. Pobyt dítěte v zařízení umožní
dítěti neztratit kontakt s rodinou a svým přirozeným sociokulturním prostředím, aniž by muselo být umístěno
do zařízení pro výkon ústavní výchovy, a po vyřešení nepříznivé rodinné situace se co nejdříve do původní
rodiny opět vrátit.
Poskytujeme čtyřiadvacetihodinovou péči vychovatelek a všeobecných sester, zajišťujeme ale i odbornou
péči sociální pracovnice, psychologa a dalších odborníků podle aktuální potřeby. V době svého pobytu v zařízení děti řádně navštěvují školská i předškolní zařízení a účastní se volnočasových aktivit.
20 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Rozsah poskytovaných činností









zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení
poskytuje výchovnou péči
zajišťuje poskytování zdravotních služeb
poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte
zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy
vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí
poskytuje dítěti odbornou pomoc prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa
spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí
týkajících se dítěte, zajišťuje jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo
jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu
s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany
činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí vnitřním řádem, který vychází z vymezení činnosti zařízení zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
DL Křetín
Pro děti okamžité pomoci je vyčleněno 5 lůžek.
počet dětí okamžité pomoci
o ošetřovací den
17
1298 dní
DLPP Boskovice
Pro potřeby je vyčleněno 5 lůžek. Z důvodů výstavby nového oddělení rehabilitace byla tato činnost od 1. 6.
2015 do 31. 5. 2016 pozastavena.
počet dětí okamžité pomoci
o ošetřovací den
6
92 dnů
Spolupráce s institucemi
Všechny léčebny spolupracují s OSPOD po celé republice, poskytujíc nezbytné informace, které se týkají dětí
sledovaných úřadem pro ochranu dětí.
Omezené finanční možnosti některých sociálně slabších rodin nedovolují zajistit dítěti dostatečnou osobní
výbavu, a to zejména v zimním období. Organizace jim proto propůjčuje nezbytnou výbavu po dobu léčebného pobytu.
I.5
I.5.1
Ostatní
Aktivity zaměstnanců
Členství v odborných společnostech
Ředitelka zařízení MUDr. Kateřina Bednaříková je členkou ČLS, Sociální pediatrie, OSPLDD a SPO (sdružení
pediatrické obezitologie)
MUDr. Jarmila Überhuberová je externím pracovníkem Zdravotnické záchranné služby Brno.
Lékaři jsou členy ČLS JEP, ČPS, ČSAKI a ČSS, SPLDD a SPO.
21 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Psycholog zařízení PhDr. Veronika Novotná je členkou ČSGT (Česká společnost pro Gestalt terapii)
Všeobecné sestry jsou členkami ČAS – pediatrická sekce nebo sekce odborných léčebných ústavů.
Organizace odborných konferencí
Fyzioterapie převážně prakticky IV. – 3/2015
Obezita a nadváha u dětí a dospívajících v praxi VI. – 5/2015
Pracovníci DLPP Boskovice se aktivně podílejí na prezentaci zdravotnického zařízení také za branami léčebny.
Jsou členy profesních sdružení, svépomocných skupin např. na sociálních sítích a získávají příznivce z řad podnikatelů, kteří nás dále různou formou podporují například firmy:
Medicco a Otto Bock - poskytují opakovaně výrazné slevy při nákupu protetických pomůcek pro naše
pacienty na oddělení samostatných dětí
Invacar s.r.o. - již několik let nám bezplatně poskytuje plochu svého stánku na různých výstavách (viz výše –
aktivní účast na výstavách). Dále toto zařízení podporují firmy R82, DMA, Meyra, Solift, Loped a Ortoservis.
Účast na odborných konferencích a vzdělávacích akcích
Tabulka 6 Odborné konference
Konference JDL
Fyzioterapie převážně prakticky IV.
Obezita a nadváha u dětí a dospívajících v praxi
VI.
Název konference a vzdělávací akce
VIII. Janskolázeňské sympozium
XXI. Luhačovické dny
Pediatrie pro praxi – Ostrava
1. Košumberský den
Pediatrie pro praxi Brno
12. ročník Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Dny dětské neurologie Praha
Rehabilitační kongres Luhačovice
11. pediatrický kongres Zlín
Mezinárodní kongres vývojové kineziologie Olomouc
Přátelské pracovní setkání pediatrů
Kongres primární péče Praha
XIV. dny dětské diabetologie Brno
Atheroskleróza 2014, Praha
Obezitologie a bariatrie 2014, Olomouc
Dětská výživa a obezita v teorii a praxi, Poděbrady
Novinky v péči o novorozence a kojence, Brno
Zdravotnictví 2015
Dietní výživa 2014
Dětská psychiatrie
III. celostátní konference AKP ČR, Brno
26. konference DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE
zdravotničtí pracovníci JDL dle zájmu
zdravotničtí pracovníci JDL dle zájmu
Účastníci
MUDr. Zdeňka Koudelová,
Fyzioterapeuti DL Ostrov, DLPP Boskovice
Aktivní účast – všeobecná sestra DL Ostrov
výstavní stánek – dětské sestry DLPP Boskovice
MUDr. Zdeňka Koudelová, staniční sestra DLPP Boskovice
dětská sestra DLPP Boskovice – výstavní stánek
MUDr. Dostálová
MUDr. Zdeňka Koudelová
Fyzioterapeut DLPP Boskovice
Fyzioterapeut DLPP Boskovice - aktivní účast- přednáška, Nutriční terapeut, MUDr. Kateřina Bednaříková
MUDr. Zdeňka Koudelová, fyzioterapeuti DLPP Boskovice
MUDr. Kateřina Bednaříková
MUDr. Kateřina Bednaříková
MUDr. Kateřina Bednaříková
MUDr. Kateřina Bednaříková
Nutriční terapeut DL Křetín
MUDr. Kateřina Bednaříková
Nutriční terapeut DL Křetín
MUDr. Kateřina Bednaříková
Nutriční terapeut DL Křetín
MUDr. Kateřina Bednaříková
MUDr. Kateřina Bednaříková
Nutriční terapeut DL Křetín
Psycholog JDL
Psycholog JDL
Psycholog JDL
22 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Odborná publikační činnost
Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost
Fyzioterapeutky DL Křetín uspořádaly pro děti ZŠ Letovice osvětovou akci týkající se problematiky zdravého
životního stylu a pohybové aktivity. V rámci školní družiny Základní školy v Letovicích proběhlo dne 8. 10.
2015 již třetí pohybové odpoledne. Kdo měl zájem, shlédl teoreticko – praktickou přednášku „Ležíme, sedíme, stojíme, chodíme, … jak je to správně?“
V září roku 2015 se konala přednáška a beseda na Základní škole ve Žďáře nad Sázavou na téma Výživa dětí a
dospívajících. Přednáška byla určená pro děti na druhém stupni základní školy. Po skončení přednášky se
konala beseda o výživě, které se zúčastnili i zaměstnanci školy. Potěšující bylo, že děti a dospělí mají o zdravé
stravování zájem, a k tomu jim je nápomocná i školní kuchyně, která zařazuje nutričně hodnotné pokrmy
pravidelně kontrolované registrovanou nutriční terapeutkou.
Fyzioterapeutky DLPP jsou organizátorky pravidelného pracovního setkání terapeutů Vojtovy metody regionu
Morava.
Zdravotničtí pracovníci DL se speleoterapií Ostrov u Macochy
- podpora tělovýchovných aktivit žáků místní ZŠ
- podpora hudebních aktivit žáků pěveckého sboru ZŠ Lipovec
- členství v občanských sdruženích a veřejném životě:
I.5.2
Vzdělávání zaměstnanců
Tabulka 7 Vzdělávací aktivity
Název školící akce
Interní semináře
Poskytování první pomoci ve zdravotnickém zařízení i v terénu
Problematika krmení u dětí raného věku
Rozhovor a jeho význam ve zdravotnictví
Respirační rehabilitační ošetřovatelství a STEPS
Zdravotnický pracovník
Všichni zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci JDL
Všeobecné sestry a fyzioterapeuti DLPP Boskovice
Všeobecné sestry a fyzioterapeuti DLPP Boskovice
Zdravotničtí pracovníci DLPP Boskovice + dle zájmu
Metodický seminář zážitkové pedagogiky
Všichni zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci JDL
Metodický seminář zážitkové pedagogiky – specifické zaměření herních činností
Všichni zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci JDL
Výživová edukace dětí s nadváhou
Zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci DL Křetín
Kurz – školení – interaktivní tabule SMARTBoard
Specializační vzdělávání
Klinická psychologie
5 všeobecných sester + 3 vychovatelky – DL Ostrov
2 pedagogové + 2 všeobecné sestry
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Ivana Bednářová DL Křetín
Psycholog – PhDr. Veronika Novotná
Certifikované kurzy
Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví
PhDr. Novotná Veronika - psycholog
23 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy –
Praha
Rehabilitační péče některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
Řízená dokumentace v podmínkách zdravotnických zařízení
Veronika Štrajtová, DL Ostrov
ukončeno
Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola
Kurz NDT Basic Bobath
Hlavní sestra – Mgr. Jarmila Prudilová
Interní auditor ve zdravotnickém zařízení
VS – Podrazilová – DL Ostrov
Fyzioterapeut – Lucie Gloserová – DL Křetín
Hlavní sestra – Mgr. Jarmila Prudilová
Fyzioterapeutka Dana Randulová – DLPP Boskovice
Semináře, školící akce
Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s neu- ZA – Kateřina Andrésová, dětské sestry – Žáčková,
rologickým onemocněním
Šustrová – DLPP Boskovice
Kinesiotaping
VS - Margit Podrazilová, DL Ostrov
Kinesiotaping - korekce
VS - Bc. Petra Lepková – DL Ostrov
Kinesiotaping I. + II.
Fyzioterapeut Eva Králová – DL Ostrov
První pomoc u dětí
VS – Bednářová – DL Křetín
Tišení bolesti u dětí
VS – Monika Šichová – DL Křetín
Neodkladná péče o pacienta s poruchou respiračního systému
VS – Tesařová Marie – DL Křetín
Synergická reflexní terapie
Fyzioterapeut – Bc. Kropáčková - DLPP
Škola zad
Fyzioterapeut – Bc. Kropáčková - DLPP
SM systém rehabilitační léčba skoliózy
Fyzioterapeutka – Ondrášková M. - DLPP
Jednodenní kurz I - Pad
Fyzioterapeutka – Randulová D. - DLPP
Jógová terapie
Fyzioterapeutka Kolářová – DLPP Boskovice
DNS část D
Fyzioterapeutka Ondrová – DLPP Boskovice
Využití nových konceptů v terapii u dětí s DMO
Fyzioterapeutka – Janásková H. - DLPP
Kurz ACT
Fyzioterapeutka Ondrová – DLPP Boskovice
Postura-stabilita-přesuny
Fyzioterapeuti – Bc. Kropáčková, Kolářová - DLPP
Alternativní augmentativní komunikace
Fyzioterapeutka – Randulová D. - DLPP
Rehabilitační ošetřování s využitím neurovývojových přístupů
Všeobecná sestra Holíková - DLPP
Reflexní zónová terapie na noze podle H. Marguardt I +II (RTN I + II) NCO NZO Brno
Králová Eva,
Fyzioterapeut DL Ostrov
Facilitace
Fyzioterapeuti Králová, Bc. Pařízková – DL Ostrov
Školení zdravotnického personálu v oblasti
práce s pacienty s autismem
DL Ostrov – Žáková, Štrajtová, Pernicová
DLPP Boskovice – Holíková, Navrátilová, Ruibarová
DL Křetín - Folerová
24 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Výživa dětí časného věku, Praha
M. Bednaříková – nutriční terapeut
Dietní stavování ve školeních jídelnách z pohledu nutričního terapeuta
M. Bednaříková – nutriční terapeut
Očkování v praxi praktického lékaře, Praha IPVZ
MUDr. Nádeníčková Olga
Školení v metodice bahaviorální terapie obezity
PhDr. Novotná V. - psycholog
Motivační rozhovory I. část
PhDr. Novotná V. - psycholog
Roschachova metoda – pokračuje 2016
PhDr. Novotná V. - psycholog
Specializační kurz v dětské klinické psychologii
PhDr. Novotná V. - psycholog
Specializační kurz v klinické psychologii
PhDr. Novotná V. - psycholog
Kurz v klinické psychologii - konzultační
PhDr. Novotná V. - psycholog
Kurz – Radiační ochrana
MUDr. Gabriela Peroutková, MUDr. Überhuberová J. –
DL Ostrov
MUDr. Gabriela Peroutková, MUDr. Überhuberová J. –
DL Ostrov
MUDr. Gabriela Peroutková, MUDr. Überhuberová J. –
DL Ostrov
MUDr. Gabriela Peroutková, MUDr. Überhuberová J. –
DL Ostrov
Kurz – Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy – 3/2015
Kurz – Lékařská první pomoc – 9/2015
Kurz – Prevence škodlivého užívání návykových
látek a léčba závislostí – 9/2015
Další vzdělávací aktivity
Lékaři – samostudium odborné literatury, účast na vzdělávacích seminářích.
Ostatní zdravotničtí pracovníci – samostudium odborného tisku, zdravotnické legislativy, účast na vzdělávacích seminářích. Dle plánu probíhalo školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO a školení řidičů referentských
vozidel.
Proběhl školící seminář pro pracovníky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, při činnosti prováděné hornickým způsobem v Císařské jeskyni – DL se speleoterapií Ostrov u Macochy.
Školící seminář – Seznámení pracovníků s platnými předpisy o bezpečném zacházením s elektro. přístroji
v jeskyních – K. Šedivec – DL se speleoterapií Ostrov u Macochy
I.5.3
Výzkumné aktivity
DL Křetín
Spolupráce s Fakultní nemocnicí Brno a Fyziologickým ústavem LF MU Brno - studie „Regulace krevního tlaku
od genetiky po klinickou praxi“ – Autonomní a oběhové funkce u dětí, dospívajících a dospělých ve zdraví a
nemoci.
DL se speleoterapií Ostrov u Macochy
- DL spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a AOP CHKO na výzkumu
kolonie netopýrů v Císařské jeskyni
- Spolupracujeme s Elektrotechnickou fakultou VUT v Brně, Ústav experimentální elektrotechniky při
zkoumání elektrických vlastností a iontového složení aerosolu v jeskyni a v okolí Císařské jeskyně Ing.
Roubal
25 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
-
I.6
SÚJCHBO Kamenná – Milín – zajišťuje monitorování záření v jeskyni Císařské i Sloupsko – šošůvské a
vyhodnocuje expozici záření.
Správa jeskyní ČR - RNDr. Zajíček pravidelně vyhodnocuje stav iontového složení jeskynního aerosolu
Wieliczka survey – výměna mezinárodních dat pro speleoterapeutický standart M. Kostrzon, Wieliczka Salt Mine Health Resort
Spolupráce s pracovištěm ClinLab Svitavy na specifických krevních odběrech
Ošetřovatelská péče
Veškerý zdravotnický personál Jihomoravských dětských léčeben pokračuje v neustálém zlepšování kvality
poskytované péče. Pro kvalitní ošetřovatelskou péči byla prováděna vnitřní kontrolní činnost dle plánu, byla
zaměřena zejména na vedení zdravotnické dokumentace – ošetřovatelská část, dodržování hygienicko – epidemiologického režimu podle provozních řádů zařízení, dodržování vnitřních směrnic JDL. Byl ustanoven auditorský tým z řad zdravotnických pracovníků, který začne v roce 2016 provádět audity ošetřovatelské péče.
V roce 2015 byla proškolena jedna všeobecná sestra v kurzu Interní auditor ve zdravotnickém zařízení,
v květnu 2016 budou proškoleny další 3 všeobecné sestry.
Během roku 2015 byla sjednocena ošetřovatelská dokumentace pro celé zařízení JDL, zejména v oblasti ošetřovatelských standardů, které se používají jednotně.
Bylo zahájeno sjednocování ošetřovatelských diagnóz. Ošetřovatelský personál pracuje metodou ošetřovatelského procesu, od roku 2015 je využívána škála na hodnocení soběstačnosti Bartehelův test. V zavádění
používání škál se bude pokračovat i v roce 2016.
Organizační, provozní, metodické, personální, hygienické a ostatní záležitosti jsou pravidelně projednávány
vždy na poradách zdravotnického týmu, které probíhají po ukončení turnusu, v Boskovicích 1 x 2 měsíce.
I.6.1
Kvalita lůžek
Kvalita lůžek v našem zařízení je na dobré úrovni. Lůžka a matrace jsou pravidelně dokupována a dle potřeby
měněna. V DL ostrov u Macochy byly v letošním roce zakoupeny nové potahy na lůžka a ložní povlečení. Pokoje byly vybaveny novými nočními stolky.
V DL Křetín bylo zakoupeno 12 nových lůžek pro děti. Matrace jsou pravidelně prány a dezinfikovány v Prádelně Fišer Česká Třebová. Byly zakoupeny nové lůžkoviny (polštář + přikrývka) na 15 postelí. Dále bylo zakoupeno nové povlečení a prostěradla na 25 postelí.
V DLPP Boskovice jsou používány malé postýlky s postranicemi, dále je zde zakoupeno 5 elektrických lůžek.
I.6.2
Dekubity
V celém zařízení JDL se dekubity nevyskytují. V loňském roce zde nebyly léčeny žádné dekubity. K této
problematice byla zpracována směrnice, jelikož se jedná o resortní bezpečnostní cíl Ministerstva zdravotnictví.
I.6.3
Ošetřovatelské standardy
S nástupem hlavní sestry pro celé zařízení JDL byly standardy zrevidovány a sjednoceny pro celé zařízení. Byly provedeny revize a standardy, které vyžadovaly úpravu, byly dopracovány či přepracovány. Týkalo
se to např. standardů – podávání léků, dezinfekce a sterilizace pomůcek. Se zakoupením některých nových
přístrojů a pomůcek byly vytvořeny nové standardy – obsluha přístroje Intelect Advanced Kombo, obsluha
nového běžeckého trenažeru, edukační program o výživě, odběr krve na CRP a vyšetření na přístroji
QUICKREAD CRP, odběr moči a vyšetření na močovém analyzátoru, obsluha vertikalizační pomůcky Bantam,
krmení dětí raného věku s postižením, obsluha zvedacího zařízení pro imobilní klienty. Nově byly zpracovány
standardy pro obsluhu přístroje Bemer a stabilometrickou plošinu.
V roce 2015 bylo zahájeno sjednocování standardů pro fyzioterapii.
26 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
I.6.4
Mimořádné události
Dětská léčebna Křetín
V léčebně bylo evidováno 16 nežádoucích událostí. U 13 NU se jednalo o pády a úrazy dětí při hrách. Jedna
nežádoucí událost byla na majetku cizího majitele – dítě neúmyslně poškodilo čekárnu (rozbité sklo). Vše bylo
vyřešeno s pojišťovnou. Dvě NU se týkali problému s chováním pacienta.
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
V roce 2015 v tomto zařízení nebyly žádné nežádoucí události.
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
V léčebně bylo za rok 2015 evidováno 11 nežádoucích událostí. Ve všech případech se jednalo o pády a úrazy
dětí. Všechny události byly nezávažné, bez následků.
I.6.5
Zajištění bezpečnosti
Pracovníci JDL jsou pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti při práci a požární ochrany a pracovníci DL
Ostrov jsou také každoročně proškoleni v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v Císařské jeskyni. Všechny osoby, které vstupují do
Císařské jeskyně, jsou vybaveny ochrannou přilbou.
Je kladen velký důraz na zvýšený dozor zdravotnických pracovníků a vychovatelek při sportovních aktivitách
dětí. Bezpečnost dětí je zajištěna minimálně 2 pracovnicemi ve službě, z toho jedna je vždy všeobecná sestra
s oprávněním poskytovat ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu. Děti nesmí zůstat nikdy bez dohledu.
Všeobecné sestry a vychovatelé pravidelně kontrolují přístroje, poškozené pomůcky se musí ihned vyřadit
z provozu. V Boskovicích je zavedena řádná identifikace pacientů pomocí náramků.
I.7
Provozní činnosti
V oblasti provozní činnosti na jednotlivých pracovištích, které vzájemně spolupracují, se v průběhu roku
2015 na základě zkušeností po sloučení 3 samostatných organizací, prohloubila vzájemná spolupráce v oblasti ekonomiky, personální i provozní pro pracovníky poskytující zdravotní služby, tak i výchovné pracovníky a HTS. Hospodaření a úroveň ekonomické agendy splňuje požadavky zřizovatele.
I.7.1
Provozní činnosti zajišťované vlastními pracovníky
•
kuchyň – zajišťuje celodenní stravu pro pacienty, poskytování jednoho hlavního jídla pro zaměstnance
zařízení, v doplňkové činnosti vaření obědů pro cizí strávníky, stravu pro rodiče doprovázející dětské
pacienty, pohoštění na seminářích a jiných akcích pořádaných v našem zařízení. Dále zajišťují vaření
různých diet dle stravovacích omezení pacientů. Na pracovišti Ostrov u Macochy je vaření stravy zajišťováno dodavatelským způsobem Základní školou v Ostrově u Macochy, která je v těsné blízkosti léčebny. Tato varianta dodavatelského stravování sebou nese řadu problémů. Rádi bychom řešili stravování vlastními zaměstnanci. Tento úkol je dlouhodobý a nese sebou potřebu velkých investičních
prostředků.
•
úklid – pracovnice zajišťují kompletní úklidové práce celého zařízení včetně dezinfekce dle Hygienického řádu Ř/III, mimořádné úklidy např. po opravách a malování v objektech zařízení, denní úklid pokojů pro doprovod pacientů, zajišťují úklid po školících akcích, seminářích apod.
•
údržba – pracovníci zajišťují opravy ve všech objektech organizace včetně vybavení - opravy nábytku a
přístrojů a nástrojů mimo elektriky, montáže, drobné stavební opravy, úklid v okolí budov, sečení trávy
27 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
a úklid listí na pozemcích, na pracovišti Křetín zajišťují péči o nově zrekonstruovaný park, drobné nákupy, dopravu pacientů na odborná vyšetření na specializovaná pracoviště, zajišťují chod ČOV, vytápění
objektů, bazénů, kontrolu a bezpečný provoz v Císařské jeskyni apod..
I.7.2
Provozní činnosti zajišťované dodavatelsky
•
ostraha objektů – Firma F.D.A. Blansko – na základě smlouvy, zabezpečovací zařízení je napojeno přímo
na pult bezpečnostní agentury 24 hodin denně, při vyslání poplachu okamžitě telefonicky zavolá operátorka osobě odpovědné pracovníky za zajištění zabezpečení objektů a následně je vyslána hlídka,
která přijede do 8 minut od vyslání poplachu. Platba je řešena měsíčním paušálem. Na pracovišti Boskovice byla tato ochrana řešena pro všechny objekty. Bezpečnostní opatření bylo realizováno v roce
2014. V současné době jsou všechny objekty celé organizace zajištěny zabezpečovacím zařízením.
•
likvidace odpadů – odpad, mimo domovního komunálního odpadu, je odvezen i likvidován odbornou
firmou SITA Boskovice. Směsný komunální odpad je řešen dle způsobu zajištění v jednotlivých místech,
kde jsou naše pracoviště - ve Křetíně firmou Technické služby Letovice, v Boskovicích firmou SITA Boskovice a v Ostrově u Macochy je komunální odpad řešen společně se Základní školou, která provádí
přefakturaci dle objemu odpadních nádob. Odvoz všech odpadů vyjma domovního komunálního odpadu je objednáván telefonicky dle potřeby a fakturován dle množství, druhů a skutečnosti. Domovní
komunální odpad je likvidován pravidelně na základě smlouvy a fakturován dle počtu sběrných nádob.
Kaly z ČOV Křetín likviduje firma CHEMWORK Borotín na základě smlouvy. Fakturace probíhá dle skutečného odebraného množství. Pracoviště Boskovice a Ostrov u Macochy jsou napojeny na veřejnou
splaškovou kanalizaci a platí stočné.
•
praní prádla – Coramexport Moravská Třebová – zajišťuje praní ložního prádla, ručníků, utěrek, pracovního oblečení zaměstnanců, matrací pro všechna pracoviště od 1. 1. 2014. Platba je fakturována na
základě odebraného množství, cena stanovena na kus jednotlivého druhu prádla. Prádelna neeviduje
množství prádla na váhu, proto nelze vyčíslit cenu vypraného prádla na kilogramy. Fakturace vypraného
prádla se provádí dle ceníku a druhu. Odvoz, manipulace s prádlem i dovoz do zařízení jsou v ceně
vypraného prádla.
•
bezpečnost práce a požární ochrana. Koncem roku 2013 bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele služby, a byl vybrán pan Jiří Škrabal Letovice. S prováděním kontrol a vedení evidence nejsme
spokojeni, a proto bude tato služba od roku 2016 zajišťována firmou SAFEA IVS s.r.o. Brno, která je
asociací techniků BOZP a PO. Do budoucna bude tato činnost prováděna vlastním zaměstnancem.
•
péče o park – park v dětské léčebně Křetín je významným krajinným prvkem, údržbu stromů a výsadby
provádí firma Šarapatka Brno. Práce jsou zajišťovány na základě objednávky, fakturace po ukončení a
předání prací dle skutečných nákladů. Úpravy a údržba parku je prováděna v souladu s odborným posudkem vypracovaným Doc. Ing. Úradníčkem z roku 2009. V roce 2012 byl zpracován projekt na obnovu
parku a podána žádost o dotaci z evropských fondů. V květnu 2013 byla přiznána dotace na Rekonstrukci zámeckého parku ve Křetíně. Tato byla realizována v období březen 2014 – červen 2015. Součástí rekonstrukce parku dotované z OP ŽP bylo kácení, ošetření dřevin a keřů, výsadba nových stromů
a keřů. Ukončení obnovy parku bylo dle podmínek a smluv k 30. 6. 2015. Celá akce byla řádně provedena, vyfakturována i uhrazena dotace se SFŽP. Součástí projektu na obnovu zámeckého parku jsou
mlatové cestičky, parkoviště pro zaměstnance a vybudování Vodního světa okolo rybníků. Tyto však
nejsou uznatelným nákladem dotace a organizace je bude hradit ze svých prostředků provozních nebo
investičních dle charakteru staveb. V roce 2015 byly zbudovány mlatové cestičky a v roce 2016 bude
realizováno parkoviště pro zaměstnance z dotace zřizovatele. Součástí zámeckého parku bude vybudovaný ZOO koutek.
28 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
• péče o Císařskou jeskyni – jeskyně není v majetku zřizovatele, ale je velice důležitou součástí léčebné
péče na pracovišti Ostrov u Macochy. Provozní a technické práce provádí pracoviště dle aktuálních problémů a zajišťuje bezpečný provoz.
Tabulka 8 Náklady na provozní činnosti
Praní prádla
ve vlastní režii/ dodavatelsky
Celkové náklady
Kč
531 286,50,-- Kč
Vyprané množství
kg
x
Náklady na vyprání 1 kg prádla
Kč
x Kč
Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
kg
Stravování
ve vlastní režii/ dodavatelsky
Náklady na stravu pacientů
Celkové náklady (potraviny + režie)
Kč
8 129 671 Kč
Počet celodenních stravovacích jednotek
ks
40 916 Kč
Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta
Kč
198,69 Kč
z toho cena potravin
Kč
96,21 Kč
Roční kapacita provozu - celodenní stravování ( jen vl. zařízení)
ks
38 325
Celkové náklady na obědy
Kč
1 145 423,-- Kč
Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)
ks
15 611
Náklady na 1 oběd celkem
Kč
73,37 Kč
z toho cena potravin
Kč
35,62 Kč
Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)
ks
20 990
Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky
I.8
Technické činnosti
I.8.1
Nově pořízená technika
V roce 2015 byl zakoupen přístroj do rehabilitace tělní analyzátor In Body, rehabilitační přístroj BEMER,
na pracovišti Boskovice byl zřízen bezbariérový přístup do hlavní budovy pomocí šikmé schodišťové plochy.
I.8.2
Energetika a odpadové hospodářství
Tabulka 9 Náklady na energie a vodu v roce 2015 v tis. Kč
Energie/Rok
2013
2014
2015
Elektrická energie
945
831
798
Plyn
1328
983
1010
Voda
268
269
265
29 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín

V roce 2015 jsou energie dodávány přes firmu Cejiza s.r.o. Brno. Cenová ujednání nejsou obsahem
smlouvy o dodávkách energií. Provádí se jak měsíční zálohové platby, tak i měsíční vyúčtování u
některých odběrných míst. Na konci kalendářního roku je zaslána vyúčtovací faktura v korunovém
vyjádření.

Ve spotřebě vody došlo k navýšení ceny vodného a stočného firmy Vodárenská a.s. Boskovice, která
je dodavatelem těchto služeb pro všechna zařízení. Finanční náklady na spotřebu vody jsou na stejné
úrovni jako v letech 2013 a 2014, to znamená, že spotřeba vody v m3 je nižší než v předešlých letech.
Řešení nákladovosti na spotřebu energií do budoucna

Řešením bylo využití alternativních zdrojů energií. Naše organizace pro pracoviště Křetín získala dotaci ze SFŽP na úsporu energií, která obsahuje – výměnu oken a venkovních dveří, výměnu vnějšího
i vnitřního světlíku, zateplení půdy a instalaci tepelného čerpadla na využití obnovitelných zdrojů –
vzduch – voda. Tato investiční akce začala v říjnu 2012 a byla ukončena 31. 3. 2013. Jak je patrné
z přehledové tabulky č. 8 činí snížení nákladovosti na spotřebu plynu cca 25 %. V roce 2014 byly
provedeny přípravné práce na podání žádosti o využití dotací ze SFŽP na zateplení pro budovy Ostrov
u Macochy. Organizace nechala zpracovat Studie proveditelnosti na objekty hlavního pavilonu a budovy Havaj. Bohužel žádný z objektů nevyhovuje, uznatelné náklady by byly velice nízké a spoluúčast
vysoká. Organizace již započala realizovat dílčí opatření na snížení energií a provedla výměnu oken
na pavilonu v Ostrově.

V Boskovicích se tento problém vyřešil z dotací EU, kde se realizovala akce „Zateplení hlavní budovy
DLPP v Boskovicích“. Rádi bychom využili na snížení objemu spotřeby elektrické energie a plynu prostředků z dotací.
30 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
PŘÍLOHY
Seznam příloh
Příloha 1 Konference Fyzioterapie převážně prakticky IV. ................................................................ 32
Příloha 2 Konference VI. Obezita dětí a dospívajících ....................................................................... 33
Příloha 3 Informační leták .................................................................................................................. 34
Příloha 4 Informační leták .................................................................................................................. 35
31 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Příloha 1 Konference Fyzioterapie převážně prakticky IV.
32 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Příloha 2 Konference VI. Obezita dětí a dospívajících
33 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Příloha 3 Informační leták
34 z 35
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
Příloha 4 Informační leták
35 z 35

Podobné dokumenty

Část I Termodynamika

Část I Termodynamika Tato změna nenastává okamžitě. Na základě výše uvedeného víme, že po ustálení vnějších a vnitřních parametrů nastává rovnovážný stav soustavy. Doba, která uplyne od změny vnějších parametrů do vzni...

Více

číslo 24

číslo 24 Kontaktní údaje pro korespondenci a konání nejrůznějšího charakteru: Jiří Mach, Dimitrovova 29, Svitavy 568 02, [email protected], tel.: 603 349 088, č.účtu 1280232379/0800 - Česká spořitelna ...

Více

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2010 Histologicko – cytologická laboratoř a obdržely osvědčení o splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009. Ve dnech 9.-10. září 2010 uspořádalo Urologické oddělení Nemocnice Kyjov, pod odbornou zášt...

Více

číslo 17

číslo 17 V pátek 10.března se v učebně biologie svitavského gymnázia uskutečnila členská schůzka naší organizace. Předseda ZO krátce slovně zhodnotil uplynulý rok, a zejména upozornil na některé výjimečnost...

Více

Sebepoškození jako příčina vážné infekce u dítěte s bronchiálním

Sebepoškození jako příčina vážné infekce u dítěte s bronchiálním http://www.apla-jm.cz/wpimages/other/doc13/clanek%20web.pdf 5. Žumárová P. Děti s poruchou autistického spektra (PAS) v projektu integrací k inkluzi na táboře pro hendikepované děti z pohledu dětsk...

Více

ve formátu pdf - Nemocnice Nové Město na Moravě

ve formátu pdf - Nemocnice Nové Město na Moravě vysvětlení a komunikaci s pacientem vzaty zpět, zbylé byly po prošetření vyhodnoceny buď jako nedůvodné (2) nebo jako částečně důvodné (5). Ve všech případech bylo s pacienty komunikováno a byla uč...

Více