5178-Code of Conduct Handbook_cs-CZ_vF.indd

Transkript

5178-Code of Conduct Handbook_cs-CZ_vF.indd
PRŮVODCE PRO ZAJIŠTĚNÍ PRVENSTVÍ,
SPOLEHLIVOSTI A VYNIKAJÍCÍ ÚROVNĚ
KODEX ETICKÉHO JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI ALLIANCE LAUNDRY
SYSTEMS V OBCHODNÍM STYKU
NAŠE POSLÁNÍ
Poskytovat našim zákazníkům nejlepší
prádelenské produkty a služby na světě,
proslulé nekompromisní úrovní kvality,
pohodlí a výkonnosti.
Všem zaměstnancům:
Základem bezúhonnosti naší společnosti je vaše důsledné dodržování nejvyšších
etických standardů. Bezúhonnost je velmi důležitá — při našem jednání se zákazníky, dodavateli a našimi komunitami i při naší vzájemné spolupráci.
Tento Kodex etického jednání v obchodním styku udává jasný směr našemu jednání při každodenní práci. Mnohá „pravidla“, která jsou zde uvedena — vždy dělat
to, co je správné, a dělat to správným způsobem — vycházejí z prostého zdravého úsudku. Základní princip je zcela jasný: chceme víc než jen dodržovat výslovná
ustanovení zákonů a předpisů; chceme jednat v souladu s vlastní podstatou etického jednání. Filozofií naší společnosti je vytvářet a pěstovat prostředí čestnosti,
bezúhonnosti a otevřené komunikace ve všech aspektech podnikání.
Seznamte se, prosím, s obsahem tohoto Kodexu a dodržujte jeho zásady při veškerém svém jednání v obchodním styku. To nejdůležitější je posuzovat určité jednání na základě zdravého úsudku. Pokud si nejste jisti, jak máte správně jednat,
požádejte příslušné pracovníky o radu dříve, než podniknete jakýkoli krok, který
by mohl být v rozporu s etickými zásadami naší společnosti. V takových situacích
vám může poradit váš vedoucí nebo pracovníci personálního či právního oddělení. Pokud si nepřejete obrátit se na kohokoli z nich, doporučujeme vám použít
naši důvěrnou linku Alliance Hotline, na které můžete projednat daný problém
anonymně, budete-li si přát.
Důležité je si pamatovat, že je na každém z nás, abychom dodržovali naše podniková pravidla a zachovávali naše základní hodnoty: bezúhonnost, dodržování
předpisů, respekt, týmovou spolupráci, kvalitu, inovace a spokojenost zákazníků.
Michael D. Schoeb, generální ředitel a prezident
Alliance Laundry Systems LLC
„Setkat se je začátek.
Zůstat spolu je pokrok.
Pracovat společně
je úspěch.“
—Henry Ford
NAŠE ZÁVAZKY
Naše přesvědčení o významu nejvyšších etických zásad je vyjádřeno v našich závazcích, kterými jsou bezúhonnost, dodržování předpisů, respekt, týmová spolupráce,
kvalita, inovace a spokojenost zákazníků.
BEZÚHONNOST
Jednáme vždy čestně a poctivě: se spolupracovníky, zákazníky, dodavateli, podílníky,
konkurenty a celou komunitou. Usilujeme o dodržování vysokého standardu obchodního jednání a etiky ve veškeré podnikatelské činnosti.
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
Provozujeme obchodní činnost v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy,
které se týkají celosvětových obchodních zájmů naší společnosti.
RESPEKT
Vždy jednáme s jinými lidmi s respektem a důstojným způsobem a jsme si vědomi,
jak nesmírně přínosná je rozmanitost lidí a jejich myšlenek.
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
Pracujeme společně jako jeden tým na všech úrovních a ve všech obchodních jednotkách v kolektivním zájmu naší společnosti. Náš tým prosazuje vytváření prostředí
založeného na otevřenosti, náročnosti a růstu.
KVALITA
Naším společným závazkem je poskytovat produkty a služby, které splňují nebo přesahují očekávání zákazníků, prostřednictvím neustálého zlepšování našich základních
postupů a aktivního zapojení zaměstnanců do plnění příslušných požadavků.
INOVACE
V souladu s tradicemi naší společnosti vždy hledáme inovativní a tvořivý přístup k vývoji produktů a služeb, které poskytují zákazníkům nejlepší hodnotu a zlepšují naše
obchodní postupy efektivním a nákladově úsporným způsobem.
SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
Nabízíme zákazníkům produkty a služby nejvyšší kvality, splňující nebo přesahující
jejich očekávání. Při veškerém obchodním jednání se k zákazníkům chováme poctivě
a s respektem.
Náš úspěch závisí na plnění závazků ze strany každého z nás a na naší schopnosti
prosazovat zásady obchodního jednání a etiky společnosti Alliance Laundry Systems
ve všem, co děláme.
Alliance Laundry Systems
|
1
ÚVOD
Tento Kodex etického jednání v obchodním styku (dále jen „Kodex“) je vyjádřením
etických zásad, které musí každý zaměstnanec společnosti Alliance Laundry Systems
LLC a jejích přímo a nepřímo vlastněných dceřiných společností (společně označovaných jako „Alliance“ nebo „společnost“) dodržovat při provozování obchodní činnosti
naší společnosti. Od každého zaměstnance očekáváme, že si přečte a obeznámí
se s etickými zásadami popsanými v tomto Kodexu a potvrdí, že jej obdržel, svým
podpisem formuláře souhlasu, který vám zašleme e-mailem.
Podstatou tohoto Kodexu je, že každý vedoucí pracovník, člen představenstva a zaměstnanec musí provozovat obchodní činnost naší společnosti čestným a bezúhonným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud jsou právní
předpisy v rozporu s pravidly uvedenými v tomto Kodexu, musíte jednat v souladu
s právními předpisy.
Ti, kdo poruší zásady stanovené v tomto Kodexu, budou vystaveni disciplinárnímu
postihu, včetně případného ukončení pracovního poměru a právních kroků. Pokud
jste se ocitli v situaci nebo víte o potenciální situaci, která může podle vašeho názoru
porušovat nebo vést k porušení tohoto Kodexu nebo příslušného právního předpisu,
postupujte podle pokynů pro oznamování, popsaných v části tohoto Kodexu nazvané
Oznamování potenciálních porušení pravidel a předpisů.
Tento Kodex pokrývá širokou škálu obchodní praxe a postupů. Nepokrývá každý jednotlivý problém nebo situaci, ke které může dojít, ale spíše stanoví základní principy
jako vodítko pro všechny zaměstnance naší společnosti. Nic v tomto Kodexu proto
nevylučuje ani neomezuje disciplinární postihy, které může naše společnost případně
použít v jakékoli záležitosti týkající se jednání, ať již se tento Kodex danou otázkou
výslovně zabývá či nikoli.
Tento Kodex schválili výkonní vedoucí pracovníci společnosti (dále jen „výkonné
vedení“) a Kontrolní výbor představenstva společnosti ALH Holding Inc. (dále jen
„Kontrolní výbor“). Výkonné vedení a Kontrolní výbor mohou tento Kodex kdykoli
revidovat, změnit nebo doplnit za účelem zohlednění právních a regulatorních
předpisů relevantních pro naši společnost, obchodního prostředí, v němž naše
společnost podniká, vlastní obchodní praxe společnost a převládajících etických zásad komunit, ve kterých společnost působí.
„Inovace je to, čím se liší lídr
od následovníka.“
­­—Steve Jobs
2
|
Alliance Laundry Systems
SOULAD SE ZÁKONY,
PRAVIDLY A PŘEDPISY
Základem etických zásad naší společnosti je dodržování ducha i litery zákona.
Společnost bude dodržovat všechny zákony a nařízení vlády, které platí pro její aktivity,
a totéž očekává od svých členů představenstva, vedoucích pracovníků a zaměstnanců. Neočekáváme od všech zaměstnanců, že budou znát podrobnosti těchto zákonů
a předpisů, ale je důležité mít dostatečné znalosti na to, aby věděli, kdy mají požádat
o radu své nadřízené, manažery nebo jiné příslušné pracovníky. Vedení společnosti
má možnost vyžádat si odborné právní stanovisko, a také si jej vyžádá, kdykoli to
bude zapotřebí.
AMERICKÝ ZÁKON
SARBANES-OXLEY Z ROKU 2002
Zákon Sarbanes-Oxley Act z roku 2002 (dále jen „Sarbanes-Oxley“) byl přijat v USA
v zájmu posílení správy a řízení a zvýšení kvality finančního výkaznictví amerických
obchodních společností. Tento zákon byl reakcí vlády na nesprávné finanční postupy
několika velkých společností, které narušily důvěru veřejnosti ve finanční trhy.
V důsledku toho společnost Alliance podnikla kroky ke splnění různých zákonných
požadavků, včetně zřízení telefonní linky Alliance Hotline, na které mohou jednotlivci
oznámit podezřelé transakce, nesprávné postupy a nesrovnalosti, odchylky od vnitřních kontrolních postupů nebo porušení podnikového Kodexu etického jednání v obchodním styku důvěrným a anonymním způsobem.
Není sice možné uvést všechny potenciální nesrovnalosti, ale následující seznam zahrnuje několik příkladů nesprávných postupů. Pokud se setkáte s následujícími nebo
obdobnými případy nebo pokud máte důvodné podezření na výskyt takových problémů, musíte tuto situaci okamžitě oznámit hlavnímu kontrolorovi společnosti (Corporate
Controller) nebo na linku Alliance Hotline.
• Záznam o prodeji výrobků, které zůstávají i nadále v expedičním skladu.
• Přijímání nepřiměřených darů od prodejců.
• Situace představující střet zájmů.
• Nesprávná klasifikace výdajů (například kapitál versus výdaje).
• Chyby v záznamech času nebo prodlevy při zpracování faktur.
• Nepatřičné urychlení nebo odkládání záznamů o výdajích a příjmech.
• Pokusy o obcházení kontrolních a schvalovacích postupů.
• Zaznamenávání finančních výsledků, které neodpovídají dosaženým výkonům.
• Potenciální krádež nebo padělání.
• Potenciální nesoulad s jakýmikoli právními předpisy.
• Pozměňování, skrývání nebo ničení záznamů.
Alliance Laundry Systems
|
3
Porušování předpisů s cílem podvádět investory vede k vysokým pokutám a trestnímu řízení, včetně případných trestů odnětí svobody. Nedodržení požadavků zákona
Sarbanes-Oxley týkajících se kontrolních postupů ve finančním výkaznictví může také
vést k tomu, že naše společnost obdrží negativní hodnocení svých finančních výkazů
z hlediska efektivity vnitřních kontrolních postupů, což pro nás může mít nepříznivé
důsledky na finančních trzích.
ZÁKONY NA OCHRANU
HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Většina zemí, kde působíme, přijala zákony na ochranu hospodářské soutěže, které
zakazují nezákonné omezování obchodování. Naším závazkem je důsledně dodržovat
příslušné zákony všech zemí nebo organizací na ochranu hospodářské soutěže, které
se mohou týkat naší činnosti.
Zákony na ochranu hospodářské soutěže se v jednotlivých zemích liší, ale příkladem
typických omezení jsou zákony na ochranu hospodářské soutěže ve Spojených státech amerických. Obecně řečeno, zákony na ochranu hospodářské soutěže v USA
zakazují dohody nebo úkony „omezující obchodování“ — jinými slovy, restriktivní postupy, které mohou omezovat hospodářskou soutěž, aniž jsou přínosem pro zákazníky.
Patří mezi ně dohody a ujednání mezi konkurenty o stanovení nebo řízení cen, o bojkotování určitých dodavatelů nebo zákazníků, o rozdělení si zákazníků nebo území mezi
konkurenty nebo o omezení výroby či prodeje výrobků nebo řad výrobků pro účely
poškozující hospodářskou soutěž. Takové dohody jsou v rozporu s veřejnou politikou
a s našimi zásadami. Zaměstnanci by nikdy neměli diskutovat o takových záležitostech s představiteli jiných společností a každý případ, kdy jiné společnosti zahájí takové diskuze, musejí zaměstnanci oznámit řediteli právního odboru (Chief Legal Officer).
Povinnost naší společnosti dodržovat zákony a předpisy platné v USA nekončí,
když my sami nebo naše výrobky opustí území Spojených států. Budeme dodržovat
americký zákon o korupčních praktikách v zahraničí, protibojkotové zákony a zákony
upravující vývoz amerických výrobků.
O
O
Nedávno jsem mluvil/a se zaměstnanci konkurenční společnosti, kteří chtěli
vědět, co účtujeme konkrétnímu zákazníkovi. Neřekl/a jsem nic a nesdělil/a
jsem jim žádné informace. Jednal/a jsem správně?
Tato situace si vyžaduje kompromis. Když neřeknete nic, může to být vykládáno jako
souhlas s praktikami porušujícími předpisy na ochranu hospodářské soutěže. Jestliže
se znovu ocitnete v této situaci, je nejlepší všem říci, že tento námět rozhovoru je nepatřičný, a prostě se z místa takového rozhovoru vzdálit.
ZÁKON O KORUPČNÍCH PRAKTIKÁCH V ZAHRANIČÍ
Zákon o korupčních praktikách v zahraničí (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)
obsahuje široce vymezená ustanovení zakazující jakýmkoli americkým společnostem
nebo osobám uplácet zahraniční státní úředníky nebo politické činitele. Zákaz se
vztahuje na poskytování nebo nabízení peněz nebo „čehokoli hodnotného“ (tj. darů,
pohoštění, zábavy, letenek, ubytování apod.) jakémukoli zahraničnímu státnímu úředníkovi, politické straně nebo politickému činiteli nebo kandidátovi na politickou funkci
4
|
Alliance Laundry Systems
za účelem nepatřičného ovlivňování takové osoby ve prospěch společnosti Alliance.
Definice „zahraničního státního úředníka“ v zákonu FCPA zahrnuje i vedoucí pracovníky nebo zaměstnance jakéhokoli státem vlastněného nebo řízeného podniku. Zákon
FCPA zakazuje poskytování takových plateb nebo peněžních darů jakékoli třetí straně
(jako jsou zprostředkovatelé nebo distributoři), pokud lze důvodně předpokládat,
že některá část nebo veškeré takové platby či dary budou předány za tímto účelem
jakémukoli zahraničnímu státnímu úředníkovi. Pokyny k této otázce naleznete v diskuzi
na téma „Obchodní pozornosti“ na straně 9. Vedle toho zákon FCPA zakazuje také
používání záměrně nesprávných záznamů nebo účtů při podnikání v zahraničí. Další
pokyny ohledně zakázaných aktivit si, prosím, vyhledejte v našich podnikových pravidlech pro zamezení úplatkářství.
O
O
Můj nadřízený mě požádal o peněžní příspěvek pro politického kandidáta a mám pocit, že pod tímto nátlakem budu muset příspěvek poskytnout.
Mám tento příspěvek poskytnout?
Ne. Můžete poskytovat příspěvky politickým stranám jako samostatná osoba, ale nikoli jménem společnosti Alliance. Váš nadřízený nesmí využívat své postavení k tomu,
aby na vás vyvíjel nátlak a přiměl vás tak k poskytnutí příspěvku, a nesmí také využívat
pracovní dobu nebo zdroje naší společnosti pro politické kampaně. Oznamte, prosím,
tuto situaci personálnímu oddělení.
PROTIBOJKOTOVÉ ZÁKONY
Federální zákony Spojených států také zakazují americkým firmám a osobám, stejně
jako jimi řízeným zahraničním dceřiným společnostem, jednat v souladu s bojkoty vyhlášenými jinými zeměmi proti zemím majícím přátelské vztahy se Spojenými
státy a poskytovat informace ohledně obchodních vztahů s bojkotovanými zeměmi.
Nebudeme se proto podílet na žádném zahraničním hospodářském bojkotu, který neschválila vláda USA, a nebudeme poskytovat informace o obchodních vztazích s bojkotovanými zeměmi. Musíme oznámit americkému ministerstvu obchodu jakoukoli
přímou nebo nepřímou žádost o účast na neschváleném bojkotu nebo o poskytnutí
zakázaných informací souvisejících s bojkotem.
KONTROLY VÝVOZU
Vláda USA zavedla systém licenčních požadavků a kontrol pro regulaci veškerého
vývozu komodit a technických dat ze Spojených států. Tyto kontroly platí také pro
zpětný vývoz domácích produktů a technických dat z jednoho místa určení v zahraničí
do druhého. Naše produkty, ať již odesílané ze Spojených států nebo mezinárodně,
podléhají těmto kontrolám.
Americké ministerstvo financí vede seznam zemí, na které byla uvalena obchodní embarga, a vyhlašuje zákazy pro kteroukoli takovou zemi. Vzhledem k tomu, že se tento
seznam stále mění, je velmi důležité, aby o otázkách vývozu rozhodovali výhradně
pracovníci obeznámení se současnými americkými zákony a předpisy.
Porušení zákona FCPA, protibojkotových zákonů nebo zákonů o kontrolách vývozu
mohou mít za následek občanskoprávní a trestněprávní postihy, ztrátu povolení k vývozu, zamítnutí cenných daňových výhod a vyloučení ze smluvních dodávek pro federální vládu. V zájmu zabránění nechtěnému porušení těchto předpisů požádejte o radu
ředitele právního odboru na samém počátku obchodních jednání.
Alliance Laundry Systems
|
5
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ OTÁZKY
Při všech obchodních příležitostech musí naši zaměstnanci soutěžit o získání zakázky
poctivě a eticky. Zaměstnanci, kteří se podílejí na vyjednávání o dohodách a kontraktech, zodpovídají za poctivost a přesnost všech prohlášení, sdělení a tvrzení.
Naši zaměstnanci nebudou za žádných okolností nabízet nebo přijímat nezákonné odměny při činnostech souvisejících s obchodními smlouvami nebo státními zakázkami,
bez ohledu na to, zda se jedná o domácí nebo mezinárodní transakce. Pojem nezákonné odměny zahrnuje jakékoli peníze, poplatky, kredit, peněžní dar, úhradu cesty,
hodnotný předmět nebo jakoukoli odměnu poskytovanou přímo či nepřímo za účelem
nepatřičného získání nebo udělení zvýhodnění v souvislosti s přijetím nebo přidělením
smluvních zakázek, prostředků nebo zdrojů. Tyto komentáře, prosím, nezaměňujte
s pokyny uvedenými v části „Obchodní pozornosti, které je dovoleno přijímat“ na straně 10 tohoto dokumentu.
Před předložením jakéhokoli návrhu nebo podepsáním smlouvy nebo dodatku či změny smlouvy je nutno získat veškerá příslušná schválení. Předložení nebo podepsání
takových dokumentů bez příslušného schválení představuje důvod pro disciplinární
postih, včetně případného ukončení pracovního poměru.
Žádný zaměstnanec ani pověřený zástupce společnosti nesmí uzavřít ani podepsat
žádnou smlouvu, kontrakt nebo přílohu či změnu smlouvy nebo kontraktu, které jsou
závazné pro naši společnost, bez řádného schválení nebo způsobem neodpovídajícím
pravidlům naší společnosti.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Kromě našich zaměstnanců je jedním z našich nejdůležitějších aktiv duševní vlastnictví, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, know-how (jako jsou
různé unikátní postupy) a obchodních tajemství. Každý zaměstnanec odpovídá za
ochranu našich práv k duševnímu vlastnictví: zachovává důvěrnost našich obchodních
tajemství a jiných důvěrných informací a i jinak dodržuje všechna příslušná pravidla
a postupy.
Respektujeme duševní vlastnictví jiných subjektů. Reprodukování autorským právem
chráněného softwaru, dokumentace a jiných materiálů v rozporu s tím, co dovolují
právní předpisy, je neslučitelné s našimi pravidly. Zachováváme omezení stanovená
v licenčních smlouvách s našimi dodavateli softwaru.
O
O
6
Na nedávném obchodním veletrhu jsem pořídil/a fotografie a video konkurenčních výrobků. Je to zákonné a etické?
Je to zákonné a etické, protože tyto výrobky byly vystaveny na veřejném místě.
|
Alliance Laundry Systems
Zaměstnancům není dovoleno používat nebo kopírovat software nebo dokumentaci
jinak než v rozsahu přípustném podle příslušné licenční smlouvy. Na základě příslušných licenčních smluv s dodavateli poskytneme zaměstnancům veškerý software
potřebný pro správné vykonávání jejich funkcí.
Zaměstnancům není dovoleno používat jméno nebo jakoukoli ochrannou známku společnosti Alliance mimo rámec obchodní činnosti naší společnosti. Pokud má kdokoli
ze zaměstnanců otázky ohledně používání duševního vlastnictví, včetně autorských
práv, patentů, ochranných známek nebo servisních známek, know-how nebo obchodních tajemství, měl by se obrátit na ředitele právního odboru.
ZÁKONY A PŘEDPISY NA OCHRANU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jedním z našich závazků je ochrana životního prostředí, stejně jako zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců, jejich rodin, komunit a veřejnosti. Společnost Alliance
zajišťuje tuto ochranu prostřednictvím důsledného dodržování všech příslušných zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí. Je důležité mít na paměti, že porušení
těchto právních předpisů může mít za následek závažné postihy. Trestněprávní odpovědnost může například vzniknout i v případě, kdy zaměstnanec poruší zákon nebo
předpis, protože je nezná nebo aniž to má v úmyslu. Pokud si nejste jisti, jak máte
správně postupovat, požádejte o příslušné pokyny, než cokoli podniknete.
O
O
aslechl/a jsem, že jeden z našich dodavatelů nelikviduje odpad správným
Z
způsobem. Co bych měl/a udělat?
Oznamte toto potenciální porušení předpisů vedoucímu svého závodu nebo podniku.
Nesprávná likvidace odpadu je závažným problémem a společnosti Alliance nebo jejím
jednotlivým zaměstnancům může vzniknout právní odpovědnost za jednání dodavatele.
PŘÍSPĚVKY NA POLITICKÉ ÚČELY
Společnost Alliance neposkytne přímo ani nepřímo žádné nezákonné příspěvky nebo
nevynaloží náklady ve prospěch (i) kandidáta na volenou funkci, (ii) politické strany nebo (iii) politického výboru. Jednotliví zaměstnanci jsou povzbuzován k účasti
v politickém životě, včetně zákonných osobních příspěvků pro kandidáty nebo strany
podle jejich vlastní volby. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat federální a státní
zákony týkající se příspěvků na politické účely.
Alliance Laundry Systems
|
7
FINANČNÍ BEZÚHONNOST
Používání prostředků nebo majetku společnosti pro jakýkoli neetický účel je zakázáno. Není dovoleno mít v držení nebo zřizovat žádné utajené nebo nezaznamenané
prostředky nebo aktiva společnosti pro jakýkoli účel. V účetních knihách nebo
záznamech společnosti Alliance se nesmí z žádného důvodu pořizovat jakékoli falešné
zápisy. Nikdo bez patřičného zmocnění nesmí pozměňovat ani podepisovat žádné
dokumenty. Nesmí být vyplacena nebo schválena žádná platba poskytovaná jménem
společnosti s vědomím, že bude nebo může být použita pro jiný než uvedený účel.
Finanční knihy, záznamy a výkazy společnosti Alliance musejí řádně dokumentovat
všechna její aktiva a pasiva, musejí přesně uvádět všechny transakce společnosti
a musejí být uchovávány v souladu s pravidly společnosti pro uchovávání záznamů a
se všemi příslušnými zákony a účetními zásadami. Žádný zaměstnanec ani manažer
není oprávněn jednat v rozporu se zavedeným systémem vnitřních kontrolních postupů ve společnosti Alliance nebo nařizovat, aby tak činili jiní.
O
O
Můj nadřízený mě požádal, abych zaznamenal/a poněkud nadsazené finanční
výsledky za minulé čtvrtletí. Bojím se, že když to neudělám, budu propuštěn/a
ze zaměstnání. Co bych měl/a udělat?
Když se dopustíte falzifikace finančních dokumentů, může to pro vás mít právní následky. Oznamte tuto záležitost okamžitě hlavnímu kontrolorovi společnosti (Corporate
Controller) nebo řediteli právního odboru.
ZÁVAZEK KVALITY
Abychom zajistili spokojenost zákazníků, musí být pro nás kvalita našich výrobků
a služeb prioritou číslo jedna. Každý den je nutné úspěšně splnit tisíce jednotlivých
úkolů, aby naše společnost mohla poskytovat výrobky a služby splňující nebo přesahující očekávání zákazníků.
Kvalita ve společnosti Alliance znamená, že naším společným závazkem je poskytovat
produkty a služby, které splňují nebo přesahují očekávání zákazníků, prostřednictvím
neustálého zlepšování našich základních postupů a aktivního zapojení zaměstnanců
do plnění příslušných požadavků, jak dokládá například naše iniciativa „Zákazník
na prvním místě“ (Customer One). Zákazníci jsou ve středu pozornosti veškeré naší
činnosti. Musíme dělat svou práci se zaměřením na zákazníky a s přístupem, na
základě kterého budeme pracovat eticky, poctivě a bezúhonným způsobem.
8
|
Alliance Laundry Systems
PROKAZOVÁNÍ POZORNOSTÍ
V OBCHODNÍ ČINNOSTI
Naše společnost uznává, že „obchodní pozornosti“ (včetně pohoštění, občerstvení
a zábavy) a peněžní dary jsou v obchodním prostředí příležitostně pokládány za vhodné. Zároveň však naše společnost očekává, že všichni zaměstnanci budou při nabízení
pozorností a peněžních darů jednat umírněně a se zdravým úsudkem a dodržovat
pravidla stanovená tímto Kodexem.
Obchodní pozornosti a peněžní dary nejsou nikdy dovoleny, a to bez ohledu na jejich
hodnotu, pokud jsou nabízeny za účelem nepatřičného ovlivňování rozhodnutí zákazníka nebo státního úředníka, včetně činitele podílejícího se na regulatorní inspekci,
vyhodnocování nebo schvalování týkajícím se naší obchodní činnosti. Zaměstnanci
poskytující nebo schvalující výdaje na obchodní pozornosti a peněžní dary musejí jednat uvážlivě a opatrně, aby zajistili, že se jedná o výdaje vynakládané při běžné a řádné
obchodní činnosti, které nelze vykládat jako úplatky nebo nepatřičné ovlivňování.
Obchodní pozornosti a peněžní dary můžeme nabízet pouze obchodním subjektům,
s nimiž má naše společnost obchodní vztahy, pokud jsou splněna všechna tato
kritéria: (i) nabídnutí pozornosti nebo peněžního daru není v rozporu s žádným zákonem, předpisem nebo pravidlem, včetně pravidel zákazníka, (ii) pozornost nebo
peněžní dar jsou přiměřené a v souladu se zdravým úsudkem, (iii) nabídnutí pozornosti
nebo peněžního daru je v souladu s obchodní praxí naší společnosti a (iv) hodnota této
pozornosti nebo výše peněžního daru je schválena, řádně zaznamenána v účetních
knihách a záznamech společnosti a odpovídá příslušným podnikovým pravidlům pro
proplácení výdajů. Kromě toho musíte získat předem schválení ředitele právního odboru, pokud hodnota peněžního daru, který hodláte nabídnout, přesahuje 100,00 USD.
O jakoukoli výjimku z těchto pravidel je nutno požádat předem a musí být schválena ředitelem právního odboru nebo hlavním kontrolorem společnosti (Corporate Controller).
O
O
Alliance se snaží uzavřít smlouvu se zahraniční společností a můj kontakt v této
společnosti je pokládán za zahraničního státního úředníka. Mám v plánu pozvat
tohoto úředníka na večeři s nápoji a zábavou, ale navrhované místo je drahé
a může to proto stát více než 10 000 USD. Mám tedy tento večer naplánovat?
Ne. Na základě směrnic ministerstva spravedlnosti Spojených států by podle amerického zákona o korupčních praktikách v zahraničí taková situace představovala nezákonné
nebo nepatřičné výdaje na cestování a zábavu. Může to být také v rozporu s protiúplatkářskými a protikorupčními zákony jiných zemí.
JEDNÁNÍ SE ZADAVATELI STÁTNÍCH ZAKÁZEK A STÁTNÍMI ÚŘEDNÍKY
Závazkem naší společnosti je dodržovat všechny zákony, pravidla a předpisy týka­jící
se nabízení nebo poskytování obchodních pozorností nebo peněžních darů státním zaměstnancům nebo činitelům ve všech lokalitách a zemích, kde naše společnost působí.
Alliance Laundry Systems
|
9
A. STÁTNÍ ÚŘEDNÍCI USA
Nabízet nebo poskytovat cokoli hodnotného zaměstnancům zadavatelů státních zakázek v USA nebo jiným americkým státním úředníkům za účelem získání nebo zajištění přednostních výhod pro naši společnost je v rozporu se zákony a s pravidly naší
společnosti. Přestože americká vláda připouští určité drobné výjimky z tohoto všeobecného zákazu, jsou pravidla naší společnosti v tomto směru přísnější a zakazují
nabízet nebo poskytovat pozornosti nebo peněžní dary státním zaměstnancům USA.
B. ZAHRANIČNÍ STÁTNÍ ÚŘEDNÍCI
Naše společnost dodržuje za všech okolností zákon FCPA. Tento zákon a pravidla
naší společnosti zakazují věnovat peníze nebo hodnotné předměty zahraničnímu
státnímu úředníkovi nebo kandidátovi na politickou funkci za účelem ovlivňování
zahraniční vlády nebo poskytovat takové předměty nebo peníze jiné osobě, pokud
existuje důvodný předpoklad, že tyto peníze či předměty budou za tímto účelem
předány některému státnímu úředníkovi. Určité omezené výjimky platí pro platby
urychlující „rutinní úřední postupy“ a pro výdaje vynaložené v dobré víře v přímé
souvislosti s propagací, předváděním nebo objasněním produktů či služeb nebo
s uzavřením či plněním smlouvy se zahraniční vládou.
S přihlédnutím k výše uvedeným omezením mohou zaměstnanci nebo zástupci
společnosti nabídnout nebo poskytnout obchodní pozornost nebo peněžní dar
zahraničnímu státnímu úředníkovi, jestliže: (i) nabídnutí pozornosti nebo peněžního
daru není v rozporu s žádným zákonem, předpisem nebo pravidlem, včetně pravidel úřadu, kde státní zaměstnanec pracuje, (ii) pozornost nebo peněžní dar jsou přiměřené a v souladu se zdravým úsudkem, (iii) nabídnutí pozornosti nebo peněžního
daru je v souladu s obchodní praxí naší společnosti, (iv) není pravděpodobné, že by
tato pozornost nebo peněžní dar ovlivnily úsudek státního úředníka, a (v) hodnota
pozornosti nebo výše peněžního daru je schválena, řádně zaznamenána v účetních
knihách a záznamech společnosti a odpovídá příslušným podnikovým pravidlům
pro proplácení výdajů.
OBCHODNÍ POZORNOSTI, KTERÉ
JE DOVOLENO PŘIJÍMAT
VZTAHY S DODAVATELI A KONZULTANTY
Pokud nakupujete nebo máte vliv na nákupy, musíte zajistit, aby se všechny ceny,
termíny, podmínky a dohody zakládaly na rozumném obchodním úsudku. Nesmíte
jednat způsobem, který by představoval jakoukoli protekci nebo upřednostňování kohokoli na úkor naší společnosti. Viz Všeobecné smluvní otázky na straně 6.
Nesmíte se pro získání osobního prospěchu účastnit žádné soutěže, hry nebo propagační akce dodavatele, ani přijímat v nadměrném rozsahu obchodní pozornosti nebo
osobní dary, jak je stanoveno níže. Můžete přijímat propagační zboží nominální hodnoty,
jako jsou propisky, kávové hrnky, trička a čepice. Můžete přijímat přiměřené pohoštění
a poskytnutí dopravy související s obchodní činností, například pracovní oběd nebo odvoz na letiště. Během jednoho kalendářního roku můžete přijmout od jednoho subjektu
osobní dary nebo zábavu až v hodnotě 100 USD, jako například vstupenky na sportovní
akci pro vás a členy vaší rodiny. Osobní dary nebo zábavu přesahující hodnotu 100 USD
můžete od jednoho subjektu přijmout pouze v případě, že je o tom předem informován
váš manažer, který rozhodne, že takový dar není za daných okolností nepřiměřený.
10
|
Alliance Laundry Systems
O
O
Dostal/a jsem od klienta nepřiměřený dar a nemohu jej vrátit.
Jak mám postupovat?
Předejte takový předmět právnímu nebo personálnímu oddělení.
VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY A JINÝMI SUBJEKTY
Pokud vám zákazník nebo potenciální zákazník nabídne peněžní dar nebo obchodní
pozornost v hodnotě převyšující 100 USD, musíte odmítnout nebo takový předmět
vrátit, pokud je to možné vzhledem k charakteru takového předmětu a s ohledem
na to, zda by takový postup zákazníka neurazil. Dary, které nevrátíte, musíte předat
pracovníkovi vašeho personálního oddělení, aby s nimi naložil patřičným způsobem.
STŘET ZÁJMŮ
FINANČNÍ A JINÉ STŘETY ZÁJMŮ
Zaměstnanci společnosti Alliance a její zástupci se musejí při veškeré činnosti pro
společnost Alliance vyhýbat střetům zájmů. Ke „střetu zájmů“ dochází, když se osobní
zájmy jednotlivce dostávají jakkoli do rozporu se zájmy naší společnosti jako celku.
Střet zájmů může vzniknout, když zaměstnanec nebo zástupce společnosti vyvíjí činnost nebo má zájmy, kvůli kterým je pro něj obtížné vykonávat práci pro společnost
objektivním a efektivním způsobem.
Půjčky a poskytování záruk zaměstnancům, zástupcům společnosti nebo jejich
nejbližším rodinným příslušníkům mohou vyvolat střet zájmů a zákon je za určitých
okolností zakazuje. S určitými omezeními je například pro naši společnost (vlastním
jménem nebo prostřednictvím jakékoli dceřiné společnosti) nezákonné přímo nebo
nepřímo poskytovat nebo udržovat úvěr (kromě překlenovacích úvěrů pro účely schválených nákladů na přestěhování a úvěrů povolených v rámci penzijního plánu společnosti 401K), zařizovat poskytnutí úvěru nebo obnovit poskytnutí úvěru ve formě osobní
půjčky poskytnuté kterémukoli členovi představenstva nebo výkonnému vedoucímu
pracovníkovi společnosti nebo pro tyto osoby (či osoby v obdobném postavení).
Pokud to předem neschválil generální ředitel nebo hlavní finanční ředitel naší společnosti, zaměstnanci a zástupci společnosti Alliance ani jejich nejbližší rodinní příslušníci
nesmějí přímo ani nepřímo půjčovat peníze zákazníkovi, konkurentovi nebo dodavateli,
vypůjčovat si od nich peníze, ani mít v jejich podniku vlastnický podíl vyšší než 1 %.
Zaměstnanci nebo zástupci společnosti Alliance také nesmějí zastávat funkci, například funkci člena představenstva, vedoucího pracovníka, zaměstnance, zprostředkovatele nebo konzultanta podniku zákazníka, konkurenta nebo dodavatele, pokud
neobdrželi příslušné schválení výjimky podle ustanovení tohoto Kodexu. Informace
o výjimkách jsou uvedeny na straně 19.
Pokud je některý z nejbližších rodinných příslušníků nebo přátel zaměstnance společnosti Alliance vedoucím pracovníkem nebo zaměstnancem zákazníka, konkurenta
nebo dodavatele společnosti Alliance, musí tento zaměstnanec zachovávat ostražitost, pokud se týká potenciálního střetu zájmů.
Alliance Laundry Systems
|
11
O
O
Moje manželka pracuje pro dodavatele, jehož faktury schvaluji. Jedná se
o střet zájmů?
Může tomu tak být. Oznamte situaci hlavnímu kontrolorovi společnosti (Corporate
Controller) nebo řediteli právního odboru nebo na ni upozorněte svého nadřízeného
a zařiďte, aby faktury od tohoto dodavatele vyřizoval někdo jiný.
ZAMĚSTNÁVÁNÍ PŘÍBUZNÝCH
Příbuzní zaměstnanců nebo zástupců společnosti Alliance mohou být přijímáni do
zaměstnání a mohou setrvat ve svém zaměstnání ve společnosti Alliance s výjimkou
případů, kdy je zjištěno, že takovýto konkrétní vztah vede ke střetu zájmů, nebo kdy to
podniková pravidla v jiné souvislosti zakazují. Ke střetu zájmů dochází, když zaměstnanec společnosti Alliance (včetně jejích vedoucích pracovníků): (1) zpracovává platby
vyplácené svému příbuznému nebo (2) je podřízeným osoby, která je jeho příbuzným,
nebo osoby, která je přímým podřízeným jeho příbuzného, rozhodující o povýšení do
vyšší funkce nebo zvýšení platu mimo rámec smlouvy s odbory.
„Příbuzný“ je definován jako matka, otec, bratr, sestra, manžel/manželka, dítě,
tchyně, tchán, švagrová, švagr, snacha, zeť, dědeček, babička, vnuk, vnučka nebo jiní
příbuzní, včetně nevlastních příbuzných, kteří žijí v zaměstnancově domácnosti. Jiné
blízké vztahy, jako bydlení ve stejném místě a obchodní partnerství, mohou také vést
ke střetu zájmů.
O všech vztazích, včetně vztahů k uchazečům o zaměstnání ve společnosti Alliance,
které mohou naznačovat případný střet zájmů, je nutné informovat personální oddělení.
POUŽÍVEJTE ZDRAVÝ ÚSUDEK
Nemůžeme zde uvést všechny situace, v nichž může existovat nebo zdánlivě existovat
střet zájmů. Musíme spoléhat na to, že se naši zaměstnanci a zástupci budou vyhýbat situacím, ve kterých může střet zájmů vzniknout, na základě svého smyslu pro
bezúhonnost a zdravého úsudku. Každý zaměstnanec, který je v situaci vyvolávající
skutečný nebo potenciální střet zájmů, musí okamžitě písemně oznámit všechny relevantní podrobnosti svému nadřízenému. Pokud nadřízený nebo manažer nemají jasnou představu o správném řešení tohoto problému, postoupí tuto záležitost k vyřešení
hlavnímu kontrolorovi společnosti (Corporate Controller).
12
|
Alliance Laundry Systems
POUŽÍVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ
DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
Každý zaměstnanec je povinen chránit důvěrné informace společnosti Alliance (včetně soukromých informací, konkurenčně citlivých informací a informací ve výlučném
vlastnictví), a to tak, že je nebude předávat, zveřejňovat, používat ani sdělovat jiným
stranám bez příslušného schválení vedoucím pracovníkem společnosti Alliance.
Čas od času se může stát, že zaměstnanci náhodou zaslechnou nebo se jinak dozvědí důvěrné informace související s různými projekty naší společnosti. Očekává se,
že jakékoli informace, které zaměstnanec bezděky získá a o kterých je přesvědčen,
že jsou důvěrné, musejí zůstat důvěrnými, a není dovoleno je sdílet s nikým jiným než
s generálním ředitelem, hlavním finančním ředitelem, hlavním kontrolorem společnosti
(Corporate Controller) nebo ředitelem právního odboru.
O
O
Můj přítel začíná podnikat a rád by, abych mu zaslal/a vzory smluv, které jsem
vypracoval/a pro naši společnost, aby si podle nich mohl vytvořit vlastní šablony. Mohu to udělat, když odstraním všechny identifikační informace?
Ne. Nesmíte sdílet svou práci pro společnost s nikým bez souhlasu ředitele
právního odboru.
Zaměstnanci musejí dbát na to, aby nepředali nikomu mimo společnost žádné důvěrné elektronicky zasílané zprávy nebo zprávy určené pouze pro vnitřní potřebu.
Povinností zaměstnanců je zachovávat důvěrnost informací získaných od jakýchkoli
bývalých zaměstnavatelů a od třetích stran v rámci obchodní činnosti společnosti se
stejnou pečlivostí, s jakou chrání soukromé a důvěrné informace společnosti.
Kromě dodržování povinnosti zachovávat důvěrnost informací společnosti od zaměstnanců očekáváme také dodržování veškerých bezpečnostních předpisů pro ochranu
naší společnosti a místního počítačového systému i pro fyzické zajištění pracoviště.
Zaměstnanci nesmějí získávat přístup nebo se pokoušet o získání přístupu k počítačovým systémům nebo do určitých fyzických prostor bez příslušného oprávnění. Pokud
zaměstnanec nebo zástupce společnosti dostane nebo nepatřičným způsobem či
náhodně získá důvěrné informace třetí strany, doporučujeme kontaktovat ředitele
právního odboru, aby stanovil správný postup.
OBCHODOVÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB
Zaměstnanci a zástupci společnosti, kteří mají přístup k důvěrným informacím, nesmějí
tyto informace používat ani sdílet pro účely investičního obchodování nebo pro jakýkoli
jiný účel kromě obchodní činnosti společnosti Alliance. Veškeré neveřejné informace
o společnosti by měly být pokládány za důvěrné. Používání neveřejných informací pro
osobní finanční prospěch nebo jako „tipy“ pro jiné osoby, které mohou na základě
těchto informací rozhodovat o investicích, je nejen neetické, ale také protizákonné.
O
O
Všiml/a jsem si, že někdo zveřejňuje na internetu důvěrné informace
o společnosti Alliance. Měl/a bych na to reagovat nebo s tím něco udělat?
Prosím nereagujte prostřednictvím internetu. Okamžitě o tomto problému informujte zástupce personálního nebo právního oddělení. Sdílení vnitřních informací je protizákonné
za všech okolností. Bude-li to zapotřebí, nahlásíme situaci orgánům činným v trestním
řízení, které věc dále vyšetří.
K obchodování zasvěcených osob (zvanému také „insider trading“) dochází, když
osoba, které jsou známy „významné neveřejné informace“ o společnosti, kupuje nebo
prodává veřejně obchodované cenné papíry této společnosti, jako jsou akcie, opce
nebo dluhové nástroje. Obecně řečeno, informace o společnosti jsou významné,
pokud by je rozumně uvažující investor pokládal za důležité pro své rozhodnutí koupit,
podržet si nebo prodat svou investici. Významné informace o Alliance by například
představovalo vyhlášení celoročních nebo čtvrtletních výsledků naší společnosti.
Takové informace se považují za „neveřejné“, dokud nejsou všeobecně zpřístupněny
široké veřejnosti a dokud veřejnost nemá čas je zvážit.
Tento zákaz také platí pro významné neveřejné informace týkající se kterékoli jiné společnosti, včetně zákazníků, konkurentů nebo dodavatelů společnosti Alliance, které
některý z pracovníků získá v rámci svého zaměstnání ve společnosti Alliance.
Společnost Alliance zakazuje obchodování na základě jakýchkoli významných neveřejných informací získaných z jakéhokoli zdroje, včetně pracoviště. Porušení tohoto
zákazu může mít za následek disciplinární postih, včetně propuštění ze zaměstnání,
stejně jako závažné občanskoprávní a trestní postihy.
Zákaz obchodování zasvěcených osob se také vztahuje na nejbližší členy rodiny a jiné
osoby žijící ve společné domácnosti s členem představenstva, vedoucím pracovníkem, zaměstnancem nebo zástupcem společnosti. Zaměstnanci jsou povinni omezit
obchodování nejbližších členů své rodiny a osob ve společné domácnosti v případě,
kdy má daný zaměstnanec nebo zástupce v držení významné neveřejné informace.
Pokud má v tomto směru některý ze zaměstnanců nebo zástupců sebemenší pochyby, měl by před obchodováním s cennými papíry požádat o radu. S otázkami tohoto
druhu byste se měli obrátit na hlavního finančního ředitele.
14
|
Alliance Laundry Systems
POUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A
MAJETKU SPOLEČNOSTI
Bez příslušného schválení není dovoleno prodávat, půjčovat, zatěžovat věcnými břemeny, dávat darem ani likvidovat majetek společnosti. Všechna naše aktiva musíte používat pro řádné obchodní účely stanovené společností Alliance. Mezi nepatřičné účely
patří nedovolené osobní používání nebo přivlastňování si našeho majetku, dat nebo
zdrojů, včetně počítačového vybavení a softwaru. Jakékoli podezření na neoprávněné
používání majetku společnosti, podvod nebo krádež byste měli okamžitě oznámit
hlavnímu kontrolorovi společnosti (Corporate Controller) nebo prostřednictvím linky
Alliance Hotline, aby mohlo být prošetřeno.
O
O
Můj nadřízený mi občas dovoluje půjčovat si podnikový majetek. Vždy vše
vracím ve stejném stavu, v jakém to bylo, když jsem si to vypůjčil/a. Je to
v pořádku?
Váš nadřízený nemá oprávnění rozhodovat o tom, zda je takové použití majetku společnosti správné nebo ne. Namísto toho požádejte o písemné svolení manažera závodu
nebo zástupce personálního oddělení a nepůjčujte si nic, dokud toto písemné svolení
neobdržíte.
UVÁDĚNÍ PŘESNÝCH ÚDAJŮ VE
VEŘEJNÝCH DOKUMENTECH
Naše společnost se snaží, aby ve všech jejích výkazech a jiných veřejných sděleních
byly vždy uváděny úplné, pravdivé, přesné, aktuální a srozumitelné údaje. Společnost
proto očekává, že se všichni pracovníci podílející se na přípravě nebo kontrole finančních dokumentů a výkazů podrobně obeznámí s „kontrolami a postupy pro sdělování
údajů“, které společnost přijala, a budou jednat v souladu s nimi a/nebo s požadavky
právních předpisů. Pokud se dozvíte o podstatných odchylkách od těchto postupů
nebo o jakýchkoli důvěryhodných informacích, které by zpochybnily přesnost výkazů
nebo jiných veřejných sdělení naší společnosti, měli byste tyto informace sdělit hlavnímu finančnímu řediteli. Můžete takové odchylky rovněž oznámit prostřednictvím linky
Alliance Hotline.
SPOLEČNOST ALLIANCE A JEJÍ
ZAMĚSTNANCI
Společnost Alliance důsledně dodržuje zásady rovných příležitostí v zaměstnání bez
ohledu na rasu, náboženství, národnostní původ, pohlaví, věk, zdravotní postižení
nebo jakékoli jiné klasifikace, na které se vztahuje ochrana poskytovaná federálními
a státními zákony v USA nebo místními zákony jednotlivých zemí. Uplatňujeme a prosazujeme tato pravidla ve všech lokalitách.
Alliance Laundry Systems
|
15
Veškerá činnost naší společnosti v personální oblasti se zakládá výhradně na bázi
osobních schopností, výkonů a zkušeností zaměstnanců, stejně jako na potřebách
společnosti, a vyhýbáme se krokům, které by byly ovlivněny jakýmikoli diskriminačními
praktikami. Naším cílem je jednat s každým zaměstnancem spravedlivě a rovnoprávně.
Chceme udržovat pracovní prostředí, ve kterém nic nebrání úspěšnému plnění pracovních úkolů a ve kterém se nevyskytují naprosto žádné formy obtěžování, šikanování,
protekce nebo zastrašování zaměstnanců. Náš podnikový předpis proti diskriminaci
a obtěžování obsahuje výslovná pravidla k zamezení sexuálnímu obtěžování. Společnost zavedla vnitřní postupy umožňující okamžité prošetření a řešení stížností ohledně
sexuálního obtěžování. Pokud se setkáte s možným porušením těchto pravidel, měli
byste o takové situaci informovat pracovníky personálního oddělení.
Účelem tohoto postupu je zachovávat důvěrnost v maximální možné míře, která
však zároveň umožní spravedlivé a zevrubné prošetření; účelem je také zajistit
účinnou nápravu situace, včetně ochrany osob podávajících stížnost a svědků před
jakoukoli odvetou.
Jedním ze závazků společnosti Alliance je ochrana zdraví a bezpečnosti našich
zaměstnanců, zástupců, návštěvníků a veřejnosti. Všichni zaměstnanci a zástupci
společnosti Alliance jsou povinni dodržovat všechny zákony na ochranu zdraví a
bezpečnosti, stejně jako související podniková pravidla.
O
O
Jeden můj kolega je zdravotně postižený a někdy o svém postižení sám vesele
žertuje. Jiní spolupracovníci se k němu připojují, ale někteří zacházejí příliš
daleko a chovají se urážlivě. Co bych měl/a udělat?
Taková situace může být ve smyslu zákona pokládána za nezákonné obtěžování a společnost Alliance nic takového netoleruje. Oznamte, prosím, tuto situaci svému nadřízenému nebo zástupci personálního oddělení, případně kontaktujte právní oddělení.
SPOLEČNOST ALLIANCE,
JEJÍ ZÁKAZNÍCI A INICIATIVA
„ZÁKAZNÍK NA PRVNÍM MÍSTĚ“
Společnost Alliance může prosperovat jen tehdy, když bude poskytovat vynikající služby svým zákazníkům. Náš úspěch na trhu se musí zakládat na kvalitě našich produktů
a služeb, na vědomí zákazníků, že tyto naše produkty a služby pro ně představují dobrou
hodnotu, a na odborné úrovni a pravdivosti prezentace našich produktů a jejich prodeje.
SPOLEČNOST ALLIANCE A JEJÍ
DODAVATELÉ
Jednáme s našimi dodavateli vždy otevřeně a upřímně a usilujeme o vytváření vzájemně přínosných vztahů. Naše dodavatele budeme vybírat výhradně na základě kvality,
ceny a nabízených služeb.
16
|
Alliance Laundry Systems
SPOLEČNOST ALLIANCE A
KOMUNITY, VE KTERÝCH PŮSOBÍME
Máme povinnosti vůči zemím, kde podnikáme. Mezi tyto povinnosti patří znát jejich
zákony a zvyklosti a dodržovat je, uvědomovat si, že jsme součástí každé z komunit,
ve kterých působíme, a chovat se jako občané, a nikoli jako cizinci. Musíme mít také
vždy na paměti, že budeme vítáni jen v případě, že dokážeme zodpovědným způsobem poskytovat přínos společenstvím, ve kterých žijeme a pracujeme. Na straně 3
naleznete konkrétní právní předpisy a na straně 9 pokyny k poskytování obchodních
pozorností v kontextu podnikání v zahraničí.
OZNAMOVÁNÍ MOŽNÝCH
PORUŠENÍ PŘEDPISŮ
Oznámení zaměstnanců budeme prošetřovat s maximálním zachováním důvěrnosti.
Přísně zakazujeme a nebudeme tolerovat odvetu proti nikomu, kdo v dobré víře upozorní na problém nebo oznámí nesprávné jednání.
Měli byste oznámit jakékoli obavy nebo konkrétní vám známé údaje ohledně potenciálního porušení zákonů, předpisů nebo tohoto Kodexu. Pokud víte o takovém porušení
předpisů a neoznámíte je, porušujete tím sami tento Kodex. Pokud má kterýkoli ze
zaměstnanců nebo zástupců jakékoli otázky nebo pochyby o tom, zda potenciální
akce nebo opomenutí může představovat porušení předpisů, musí si nejprve pročíst
příslušná ustanovení tohoto Kodexu, aby mohl situaci lépe posoudit. Jestliže i přesto
nemá jistotu, měl by předtím, než bude jednat, požádat o radu. Naše společnost důrazně doporučuje zaměstnancům, aby při vznášení takových dotazů spolupracovali se
svými nadřízenými. Nadřízený může mít hlubší znalosti o dané problematice a má za
povinnost být svým podřízeným při řešení těchto dotazů k dispozici. Pokud pro vás
rozhovor s vaším bezprostředním nadřízeným nevede k uspokojivému závěru, doporučujeme vám vyžádat si další přezkoumání dané otázky, ať již za přítomnosti vašeho
nadřízeného či nikoli. Tato přezkoumání otázky by měla pokračovat až na úroveň vedení příslušnou pro řešení daného problému. V závislosti na podstatě dané záležitosti
máte k dispozici alternativní komunikační kanály: můžete například sdělit svůj problém
vedoucímu závodu nebo provozovny, zástupci personálního oddělení, hlavnímu kontrolorovi společnosti (Corporate Controller) nebo řediteli právního odboru.
Pokud byste si z jakéhokoli důvodu nepřáli hovořit o daných problémech s kteroukoli
z výše uvedených osob, můžete problémy oznámit anonymně na webových stránkách
linky Alliance Hotline, mysafeworkplace.com, nebo telefonátem na linku Alliance Hotline, jejíž provoz zabezpečují pracovníci nezávislé firmy. Telefonní čísla na tuto linku pro
svou zemi naleznete na straně 21. Veškerá potenciální porušení předpisů oznámená na
webových stránkách nebo telefonní lince Alliance Hotline, týkající se účetnictví, vnitřních kontrolních postupů, záležitostí auditu nebo přesnosti finančních výkazů naší společnosti pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), jiných veřejných sdělení nebo problémů, budou postoupena hlavnímu kontrolorovi společnosti (Corporate
Controller) nebo předsedovi Kontrolního výboru, aby mohli zahájit vyšetřování.
Alliance Laundry Systems
|
17
O
O
Důvodně se domnívám, že zaměstnanec v odpovědném postavení pravděpodobně porušuje naše podniková pravidla a možná i zákony. Když tento problém oznámím, mohu přijít o zaměstnání?
Je vaší povinností na tento problém upozornit a naše společnost nebude tolerovat
žádnou formu odvety proti vám (například propuštění ze zaměstnání, když v dobré víře
upozorníte na problém). Upozornit na chování, které může porušovat zákon, podniková
pravidla nebo etické zásady, je v nejlepším zájmu nás všech. Na straně 20 naleznete
bližší informace o tom, komu můžete takové chování oznámit.
Všichni manažeři musejí dodržovat praxi „otevřených dveří“ pro otázky ze strany zaměstnanců, včetně otázek ohledně etického jednání v obchodním styku. Zaměstnanci
a naši zástupci by měli otázky ohledně etického jednání vznášet předtím, než budou
příslušně jednat, spíše než poté. Nikdy neváhejte promluvit si se svými nadřízenými,
i když daná záležitost může vypadat jen jako malý nebo nedůležitý problém.
Manažeři jsou povinni oznámit jakékoli podezření, že může docházet k neetickým
aktivitám, a požádat o pomoc hlavního kontrolora společnosti (Corporate Controller).
Konečné rozhodnutí se bude zakládat na relevantních skutečnostech, a kdykoli budou
oznámeny případy možného nesprávného jednání, budou podniknuta vhodná nápravná opatření.
Potřebujeme spolupráci ze strany každého zaměstnance a zástupce, abychom zajistili,
že na porušení těchto zásad budou upozorněni ti pracovníci naší společnosti, kteří by
o tom měli být informováni. Společnost Alliance chce, abyste si byli jasně vědomi,
že dodržování těchto pravidel je naší nejvyšší prioritou.
PROŠETŘOVÁNÍ A
DISCIPLINÁRNÍ POSTIHY
Společnost prošetří všechna oznámení o údajném porušení tohoto Kodexu a bude
dohlížet na příslušnou odezvu na tato oznámení, včetně nápravných a preventivních
opatření. Pokud se na údajném porušení předpisů podílí člen představenstva či výkonného vedení nebo kterýkoli z vedoucích pracovníků v oblasti financí, povede vyšetřování Kontrolní výbor.
Zaměstnanci jsou povinni spolupracovat při vnitřním prošetřování nesprávného jednání. Přísně zakazujeme a nebudeme tolerovat odvetu proti nikomu, kdo pomáhá při
prošetřování oznámeného porušení předpisů. Naše společnost neprozradí totožnost
nikoho, kdo se podílí na tomto prošetřování, a to v míře, která je za daných okolností
účelná a vhodná v zájmu ochrany soukromí zúčastněných osob. Kdokoli, kdo nevhodným způsobem prozradí důvěrné informace získané při prošetřování stížnosti, bude
vystaven disciplinárním postihům tak, jak je popsáno v tomto Kodexu.
Společnost bude spolupracovat při jakémkoli vyšetřování vedeném regulatorními
orgány nebo orgány činnými v trestním řízení. Před pracovníky regulatorních orgánů
18
|
Alliance Laundry Systems
nebo orgánů činných v trestním řízení ani před nezávislými auditory nebo právníky
společnosti nesmíte skrývat informace týkající se záležitostí, které jsou předmětem
jejich činnosti v naší společnosti. Porušení tohoto Kodexu a jakýchkoli zákonů nebo
předpisů mohou mít vedle jiných postihů za následek pozastavení výkonu práce
(se zachováním platu nebo bez něj), převedení na méně odpovědnou práci nebo do
nižší funkce, ukončení pracovního poměru a/nebo příslušný zákonný postih.
O
O
Dostal/a bych se do problémů, kdybych nebyl/a osobně vyšetřován/a pro porušení předpisů, ale kdybych během prošetřování při pohovoru se zástupcem
společnosti zamlčel/a informace, které by mohly případně znamenat ztrátu
zaměstnání pro mého dobrého přítele?
Ano. Vědomé uvádění nepravdivých, zavádějících nebo neúplných informací při prošetřování vedeném v naší společnosti je porušením Kodexu, a vystavil/a byste se tak
možnému disciplinárnímu postihu, včetně případného ukončení pracovního poměru.
VÝJIMKY
Společnost může čas od času udělit výjimku z některých ustanovení tohoto Kodexu.
Každá jednotlivá výjimka musí být povolena na základě písemné žádosti a schvaluje
se následujícím způsobem:
• pro generálního ředitele, ředitele právního odboru a hlavního finančního
ředitele musí výjimku schválit představenstvo nebo Kontrolní výbor; a
• pro jiné členy výkonného vedení a zaměstnance musí výjimku schválit
ředitel právního odboru, hlavní finanční ředitel nebo hlavní kontrolor
společnosti (Corporate Controller).
DOTAZY
Společnost Alliance si stanovila závazek jednat v souladu s tímto Kodexem a vnitřním
smyslem těchto zásad. Abychom toho mohli dosáhnout, očekáváme a vyžadujeme
od všech našich členů představenstva, vedoucích pracovníků a zaměstnanců stejný
závazný přístup.
Tento Kodex je jenom začátek; nemůžeme podrobně popsat všechny druhy neetických obchodních praktik. Nejlepším vodítkem je naše vlastní svědomí, zdravý úsudek
a přísné dodržování všech příslušných zákonů, předpisů a smluvních ustanovení.
Společnost Alliance usiluje o dodržování nejvyšších standardů etického jednání v obchodním styku ve všech svých podnikatelských činnostech.
Naše společnost bude podporovat veškerou snahu zaměstnanců dodržovat tyto zásady. Pokud potřebujete radu nebo pomoc ohledně jakýchkoli aspektů těchto zásad,
obraťte se na svého nadřízeného nebo na hlavní kontaktní osoby uvedené na následující stránce.
Alliance Laundry Systems
|
19
HLAVNÍ KONTAKTNÍ OSOBY
Kevin J. Krautkramer
Corporate Controller (hlavní kontrolor
společnosti)
Bruce P. Rounds
VP Chief Financial Officer (viceprezident,
hlavní finanční ředitel)
Alliance Laundry Systems LLC
Shepard Street, P.O. Box 990
Ripon, WI 54971-0990, USA
Alliance Laundry Systems LLC
Shepard Street, P.O. Box 990
Ripon, WI 54971-0990, USA
Telefon: 920-748-1618
Fax: 920-748-1629
E-mail: [email protected]
Telefon: 920-748-1651
Fax: 920-748-1613
E-mail: [email protected]
Douglas J. Jorgensen
Director of Human Resources (ředitel
lidských zdrojů)
Scott L. Spiller
VP Chief Legal Officer (viceprezident,
ředitel právního odboru)
Alliance Laundry Systems LLC
Shepard Street, P.O. Box 990
Ripon, WI 54971-0990, USA
Alliance Laundry Systems LLC
Shepard Street, P.O. Box 990
Ripon, WI 54971-0990, USA
Telefon: 920-748-1651
Fax: 920-748-1613
E-mail: [email protected]
Telefon: 920-748-1651
Fax: 920-748-1613
E-mail: [email protected]
Charles J. Philippin
Audit Committee Chairperson
(předseda Kontrolního výboru)
Wim Vandererfven
CFO-International (hlavní finanční
ředitel – mezinárodní)
45 Clearwater Avenue
Massapequa, NY 11758, USA
Alliance International BVBA
Nieuwstraat 146
B-8560 Wevelgem, Belgie
Telefon: 917-331-5922
Fax: 516-795-1378
E-mail: [email protected]
20
|
Alliance Laundry Systems
Telefon: +32 56 41 20 54
Fax: +32 56 41 86 74
E-mail: [email protected]
O
O
Na koho se mám obrátit s otázkami nebo problémy?
Pokud potřebujete projednat problém nebo oznámit potenciálně neetické jednání,
možné porušení zákona nebo porušení podnikových pravidel, obraťte se, prosím, na:
• svého nadřízeného
• ředitele vašeho závodu nebo provozovny
• zástupce vašeho personálního oddělení
• právní oddělení
• důvěrnou a anonymní linku Alliance Hotline* — navštivte stránku
mysafeworkplace.com nebo volejte na tato čísla:
Univerzální mezinárodní bezplatné číslo: 800.1777.9999
Belgie/Francie/Německo/Španělsko: 00.800.1777.9999
Čína (mandarínština a kantonština): 00.800.1777.9999
Česká republika: 001.720.514.4400
Brazílie: 0021.800.1777.9999
Hongkong: 001.800.1777.9999
Indie: 00.800.100.3428
Spojené státy americké: 800.461.9330
Pro všechny ostatní země, které nemají mezinárodní
bezplatné číslo: 1.720.514.4400
*Na lince Alliance Hotline pracují zaškolení odborníci na komunikaci z externí firmy, kteří si vyslechnou váš problém. Tato služba je k dispozici
24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Když použijete linku Alliance Hotline, máte možnost zachovat si anonymitu.
DODRŽOVÁNÍ KODEXU ETICKÉHO
JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI ALLIANCE
V OBCHODNÍM STYKU JE POVINNÉ.
CHCETE-LI SI PŘEČÍST A PODEPSAT KODEX ELEKTRONICKY,
NAVŠTIVTE STRÁNKU ALLIANCELAUNDRY.COM/CODE.
22
|
Alliance Laundry Systems
„Bezúhonnost znamená
udělat to, co je správné,
i když se nikdo nedívá.“
—C. S. Lewis
Alliance Laundry Systems
|
23
Ve společnosti Alliance je iniciativa „Zákazník na
prvním místě“ výrazem naší snahy o to, aby byl
pro zákazníka každý kontakt s námi potěšením.
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC
SHEPARD STREET, P.O. BOX 990
RIPON, WI 54971-0990, USA
920-748-3121
ALLIANCELAUNDRY.COM
WEBOVÁ STRÁNKA ALLIANCE HOTLINE
MYSAFEWORKPLACE.COM
© 2015 ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC

Podobné dokumenty