Vyrocni zprava 2005 Energie

Transkript

Vyrocni zprava 2005 Energie
Konsolidovaná účetní závěrka
E.ON Energie, a.s.
E.ON
1
energie
je život
2
Základní informace
o společnosti
E.ON Energie, a.s., (dále jen ECE)
byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu, obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
na dobu neurčitou, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Čes­
kých Budějovicích v oddílu B, vložka 1390.
IČ
26078201
Telefon
387 861 111
Sídlo
Lannova 16
Fax
386 359 803
370 49
E-mail
[email protected]
České Budějovice
Internet
www.eon.cz
3
Obsah
5
7
11
15
19
25
27
29
55
79
Úvodní slovo předsedy představenstva
Profil společnosti
Orgány společnosti
Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti spol. a o stavu jejího majetku
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Zpráva dozorčí rady společnosti
Zpráva nezávislých auditorů
Účetní závěrka k 31. 12. 2005
Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2005
Doplňující údaje
E.ON
pro váš
spokojený život
5
Michal Šafář
předseda představenstva E.ON Energie, a.s.
Z pohledu společnosti E.ON Energie, a.s.,
bylo v roce 2005 prioritou zajištění obchodu
s elektřinou a udržení pozice na libera­
lizovaném trhu, a to včetně přípravy na
Úvodní slovo
předsedy představenstva
Rok 2005 byl ve znamení implementace
projektu czech.on. Cílem tohoto projektu
bylo posílení a dlouhodobé zabezpečení
konkurenceschopnosti energetické skupi­
ny E.ON integrací většinových podílů kon­
cernu E.ON v České republice. Velmi důle­
žitým faktorem zde byl „unbundling“, tedy
organizační i právní oddělení společností
zabývajících se distribucí elektřiny od spo­
lečností zabývajících se obchodováním
s elektřinou. Naplnění těchto zákonných
předpisů pak vedlo ke vzniku nové skupi­
ny E.ON v České republice se svými třemi
společnostmi E.ON Česká republika, a.s.,
E.ON Energie, a.s. a E.ON Distribuce, a.s.,
které zahájily svou činnost od 1.1.2005.
poslední vlnu otevření trhu s elektřinou
pro segment domácností. Zejména druhá
polovina roku byla plně v režii těchto příprav.
Z mého pohledu lze rok 2005 hodnotit
kladně a rád bych tedy na tomto místě
poděkoval všem zaměstnancům za jejich
obětavou práci.
Michal Šafář
předseda představenstva E.ON Energie, a.s.
Strategie
Od roku 1992
E.ON Energie, a.s., je v rámci energetické
skupiny E.ON v České republice zodpo­
vědná za oblast výroby a obchodování
s elektrickou energií. Koordinuje a řídí
aktivity skupiny v těchto oblastech a usi­
luje o získání dlouhodobého a vedoucího
postavení na českém energetickém trhu.
Zahájení spolupráce v rámci technické
komise pro paralelní provoz energetic­
kých systémů CENTREL a UCPTE.
Společný vývoj opatření proti velkým
poruchám, založení společných podniků.
1995
600MW stejnosměrná spojka společnos­
ti Bayernwerk zajistila zapojení České
republiky do energetického systému
západní Evropy.
E.ON – Historie vývoje
spolupráce
Od roku 1915
Začátek dovozu hnědého uhlí ze sever­
ních Čech pro provoz německých uhel­
ných elektráren společností Bayernwerk
(předchůdcem E.ON Energie AG).
Od roku 1972
Začátek společného obchodování s elek­
trickou energií mezi společností Bayern­
werk a ČSSR.
Od 80. let
Společnost Bayernwerk začíná využívat
pro přepravu zemního plynu také plyno­
vod tehdejší ČSSR.
Od roku 1998
Nabytí podílů v elektrárenských a plyná­
renských společnostech.
1999
Založení společnosti Bayernwerk Bohe­
mia s.r.o.
Od roku 2000
Nabytí podílů v elektrárenských a plyná­
renských společnostech od obcí a ostat­
ních investorů.
2003
Transakce s českou energetickou společ­
ností ČEZ a Energie AG Oberösterreich,
převzetí majoritních podílů regionálních
dodavatelů elektrické energie JME a JČE.
Profil
společnosti
2004
Dokončení projektu „czech.on“ a tím
odpovídající začlenění JME a JČE do sku­
piny E.ON.
2005
Realizace a naplnění zákonem požadova­
ného oddělení výroby, prodeje a distribu­
ce elektřiny, tzv. unbundlingu, a vytvoření
tří samostatných společností skupiny
E.ON Czech.
7
8
Významné události roku 2005
leden
září
Vznik samostatných společností E.ON
Česká republika, a.s., E.ON Distribuce, a.s.
a E.ON Energie, a.s. Energetická skupi­
na E.ON tím jako první energetická spo­
lečnost v České republice zrealizovala
unbundling.
V Brně na Plynárenské ul. byl slavnostně ote­
vřen nově zrekonstruovaný dispečink 110 kV.
únor
Zaměstnanci společnosti se sešli na his­
toricky prvním společenském plese ener­
getické skupiny E.ON v Českých Budějovi­
cích a v Brně.
říjen
U příležitosti Mezinárodního strojírenské­
ho veletrhu v Brně se uskutečnila první
tisková konference energetické skupiny
E.ON. Uskutečnila se konference vedou­
cích zaměstnanců energetické skupiny
E.ON – TOP 100.
březen
Rozhodnutí ÚOHS o vytvoření tzv. „virtuál­
ní elektrárny“ akciové společnosti ČEZ na
roky 2006 a 2007. Tzn. umožnění přístupu
cizím subjektům k výrobním kapacitám
elektřiny ČEZ o celkové kapacitě 400 MW.
duben
V pořadí první celokoncernový OneE.ON
Day. Význam této akce spočívá ve sbližo­
vání a vzájemném poznávání se celého
koncernu E.ON.
květen
listopad
Koncern E.ON prodal svou realitní divizi
Viterra společnosti Deutsche Annington.
Důvodem je naplňování strategie koncer­
nu, zaměření se na své klíčové elektráren­
ské a plynárenské aktivity.
V Českých Budějovicích a v Brně proběhla
setkání zaměstnanců energetické skupi­
ny E.ON.
červen
Východní část České republiky postihla
sněhová kalamita, která měla za následek
rozsáhlé výpadky elektřiny.
Konaly se v pořadí první valné hromady
energetické skupiny E.ON, tedy společ­
ností E.ON Česká republika, a.s., E.ON Dis­
tribuce, a.s. a E.ON Energie, a.s.
červenec
Uskutečnily se mimořádné valné hroma­
dy společností JČE, a.s. a JME, a.s., které
rozhodly o rozdělení sloučením těchto
společností se společnostmi E.ON Česká
republika, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a E.ON
Energie, a.s.
srpen
Energetická společnost ČEZ uzavřela vel­
koobchodní aukci na dodávky elektřiny na
rok 2006, tzv. „virtuální elektrárnu“. Energe­
tická skupina E.ON zde pořídila téměř polo­
vinu z nabídnutého množství elektřiny.
prosinec
9
Složení představenstva k 31.12.2005 bylo následující:
Funkce
Jmenován
Poznámka
Ing. Michal Šafář
předseda
6. 12. 2004
členem je od 26. 10. 2004
Ing. Radek Lucký
místopředseda
6. 12. 2004
členem je od 26. 10. 2004
Dr. Werner Burkner
člen
26. 10. 2004 Složení dozorčí rady k 31.12.2005 bylo následující:
Funkce
Jmenován
Poznámka
Michael Fehn
předseda
22. 3. 2005
členem je od 1. 1. 2005
Lorenz Pronnet
místopředseda
22.3.2005
členem je od 1.1.2005
Peter Ficht
člen
23. 8. 2004
Karel-Dietrich Nespěšný
člen
23. 8. 2004
Alexander Krejčí
člen
23. 6. 2005
Lubomír Šmerda
člen
23. 6. 2005
E.ON
nové hranice
na dosah
11
Ing. Radek Lucký
místopředseda představenstva
Dr. Werner Burkner
člen představenstva
Orgány společnosti
Představenstvo společnosti
k 31. prosinci 2005
Ing. Michal Šafář, předseda představenstva
Narodil se 22. ledna 1961 v Jindřicho­
vě Hradci. Je absolventem Vysoké školy
strojní a elektrotechnické v Plzni, obor
jaderná energetika (1985). Od počátku
své profesní dráhy pracoval v Jihočeských
energetických závodech, k. p. a dále pak
po změně právní subjektivity v Jihočeské
energetice, a.s. Od roku 2002 vykonával
funkci místopředsedy představenstva
Jihočeské energetiky, a.s.
Ing. Radek Lucký, místopředseda představenstva
Narodil se 29. dubna 1964 ve Valticích. Je
absolventem Vysoké školy báňské v Ostra­
vě, studijní obor geologie zemního plynu
a podzemní skladování (1987). V roce 1992
absolvoval Československé manažerské
centrum. Od roku 1988 pracuje v energe­
tice, obor plynárenství. Vykonává funkci
člena představenstva Jihočeské plynáren­
ské, a.s.
Dr. Werner Burkner, člen představenstva
Narodil se 7. prosince 1959 v Augsburgu
(Německo). V roce 1986 ukončil studium
na elektrotechnické fakultě Technické
univerzity v Mnichově, kde od roku 1987
do 1993 působil jako asistent na katedře
energetického hospodářství a elektrá­
renské techniky. V roce 1994 byl zaměst­
nán jako Key Account Manager pro velké
průmyslové zákazníky a městské rozvod­
né společnosti v tehdejším koncernu
Bayernwerk. V roce 1998 převzal vedení
úseku Obchod společnosti Bayernwerk,
po transformaci ve společnosti E.ON
Sales & Trading. Od října 2004 je vedou­
cím útvaru Obchodní strategie u společ­
nosti E.ON Bohemia / E.ON Česká repub­
lika, od listopadu 2004 působil jako člen
představenstva společnosti Jihočeská
energetika, a.s.
12
Dozorčí rada společnosti
k 31.12.2005
Michael Fehn, předseda dozorčí rady
Lorenz Pronnet, místopředseda dozorčí rady
Narodil se 16. prosince 1958 v Kronech, ve
Spolkové republice Německo. Je absol­
ventem Technické univerzity v Mnichově
se zaměřením na elektrotechniku. Od ro­
ku 1999 jednatel společnosti Bayerwerk
Bohemia, s.r.o. a následně E.ON Bohemia,
s.r.o. Od roku 2004 je předsedou předsta­
venstva akciové společnosti E.ON Česká
republika.
Narodil se 13. ledna 1963 v Mnichově,
ve Spolkové republice Německo. Je absol­
ventem Maximilians-Universität se zamě­
řením na revizi a důvěrnickou správu
banky. Od listopadu 2001 jednatel společ­
nosti E.ON Bohemia, s.r.o. Od roku 2004 je
členem představenstva akciové společ­
nosti E.ON Česká republika.
Peter Ficht, člen dozorčí rady
Karel Dietrich-Nespěšný,
Narodil se 12. listopadu 1959 v Norim­
berku, ve Spolkové republice Německo.
Je absolventem Univerzity Erlangen, stu­
dijní obor právo. Od května 2004 je čle­
nem představenstva E.ON Czech Holding,
a.s. a jednatelem E.ON Bohemia, s.r.o.
V současné době je členem představen­
stva E.ON Czech Holding, a.s., je členem
představenstva E.ON Česká republika, a.s.
(od 1.1.2005) a členem dozorčí rady VČP,
a.s. a SMP, a.s. Od roku 2004 je členem
představenstva akciové společnosti E.ON
Česká republika.
Ing. Karel Dietrich-Nespěšný se narodil
3. května 1964 v Sokolově. V roce 1987
odešel do Německa, kde ve Würzburgu
vystudoval vysokou školu ekonomickou.
Od roku 1998 pracoval pro společnost
Bayernwerk, nynější E.ON, v distribuční
společnosti EVO. V listopadu 1999 přešel
v rámci koncernu do společnosti E.ON
Bohemia zpět do České republiky. Od
1. ledna 2001 byl zaměstnancem akcio­
vé společnosti Jihomoravská energetika,
a.s., kde zpočátku zastával funkci ředitele
sekce Ekonomika a následně funkci mís­
topředsedy představenstva.
člen dozorčí rady
13
Michael Fehn
předseda dozorčí rady
Lorenz Pronnet,
místopředseda dozorčí rady
Dozorčí rada společnosti
k 31.12.2005
Alexander Krejčí, člen dozorčí rady
Lubomír Šmerda, člen dozorčí rady
Narodil se 14. března 1966 v Hranicích na
Moravě. Je absolventem Vysokého učení
technického v Brně, kde vystudoval obor
elektroenergetika. Od roku 1989 působil
ve společnosti Jihomoravská energetika,
a.s. a od roku 2005 vykonává funkci vedou­
cího regionálního prodeje Brno, akciové
společnosti E.ON Energie.
Narodil se 7. března 1963 v Brně. Je absol­
ventem Vysokého učení technického
v Brně, kde vystudoval obor elektroener­
getika. Od roku 1987 působil ve společ­
nosti Jihomoravská energetika, a.s. a od
roku 2005 vykonává funkci vedoucího
KAM A Brno, akciové společnosti E.ON
Energie.
E.ON
energie pro
každý den
Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku
Obecný úvod
Společnost E.ON Energie, a.s., patří do
nové struktury společností energetické
skupiny E.ON v České republice. Nová
struktura společností je nejen výsledkem
konsolidace majetkových podílů skupi­
ny majoritního vlastníka koncernu E.ON,
ale s předstihem reaguje na požadavky
evropské a české energetické legislativy,
a splňuje tak nároky na oddělení provozo­
vatele distribuční soustavy od jiných čin­
ností netýkajících se distribuce elektřiny.
V roce 2005, který se nesl ve znamení
implementace restrukturalizačního pro­
jektu czech.on, zahájila společnost E.ON
Energie, a.s., vkladem částí podniku svou
operativní činnost v oblasti energetiky.
Z pohledu společnosti bylo v roce 2005
prioritou zajištění obchodu s elektřinou
a udržení pozice na liberalizovaném
trhu, a to včetně přípravy na poslední
vlnu otevření trhu s elektřinou pro seg­
ment domácností. Zejména druhá polo­
vina roku byla plně v režii těchto příprav.
Poslední fáze liberalizace byla zahájena
1.1.2006 a cílem společnosti je dosáhnout
prostřednictvím kvality, rychlosti a širo­
ké škály služeb maximální spokojenosti
zákazníků.
Další fáze postupné liberalizace trhu
s elektřinou v České republice znamenala
v roce 2005 možnost výběru dodavatele
elektřiny pro všechny konečné zákazní­
ky s výjimkou domácností. Ze zákazníků,
které společnost E.ON Energie, a.s., obslu­
huje, si mohlo přibližně 195 tis. zvolit od
1.1.2005 jiného dodavatele elektřiny. Vět­
šina zákazníků se však rozhodla setrvat
u svého stávajícího dodavatele.
Největší oprávnění zákazníci odebírali silo­
vou elektřinu v produktech řady Industry,
zde byl nejoblíbenějším produktem E.ON
ExtraPower. Ostatní oprávnění zákazní­
ci z napěťové hladiny vvn a vn si zvolili
z produktů řady Business. Výběr konkrét­
ního produktu závisel na tom, zda upřed­
nostňují flexibilní přizpůsobení tarifu dle
specifického charakteru odběru elektřiny,
nebo dávají přednost pevným cenovým
podmínkám. Oprávnění zákazníci z napě­
ťové hladiny nn měli na výběr z produktů
produktové řady Small Business.
O významné zákazníky se v roce 2005
staraly útvary Individuální a Regionální
zákazníci. Péči o většinu oprávněných
zákazníků z napěťové hladiny nn a všech­
ny chráněné zákazníky pak zajišťoval
útvar Hromadní zákazníci prostřednic­
tvím Střediska služeb zákazníkům, jehož
činnost pro společnost E.ON Energie, a.s.,
zajišťuje v rámci energetické skupiny spo­
lečnost E.ON Česká republika, a.s., pro­
střednictvím SLA smluv.
Liberalizovaný trh s elektřinou se stává
čím dál více dynamičtějším, tzn., že zejmé­
na velcí zákazníci se častěji rozhodují změ­
nit svého dodavatele elektřiny. Aktivní
byly v segmentu oprávněných zákazníků
zejména společnosti ČEZ, a.s., United Ener­
gy, a.s., Moravia Energo, a.s. a Lumen, a.s.
Podíl prodeje elektřiny oprávněným
zákazníkům na celkovém prodeji dosáhl
přibližně 67 %, v absolutní hodnotě pak
7 611 GWh.
V roce 2005 bylo celkem nakoupeno
13 197 GWh elektřiny, včetně 58 GWh
z vlastních zdrojů. Na nákup elektřiny
a souvisejících služeb bylo vynaloženo
23 706 mil. Kč. Z celkové sumy vynaložené
na pořízení elektřiny připadlo 13 408 mil.
Kč na nákup silové elektřiny. Průměrná
cena silové elektřiny tak činila 1 016 Kč/
MWh. Cenu nakupované elektřiny ovliv­
nila liberalizace trhu, v jejímž důsledku
se podařilo uzavírat cenově přijatelnější
kontrakty na nákup elektřiny s ČEZ, a.s.,
15
16
nezávislými výrobci a obchodníky. Úspěš­
ná byla rovněž spolupráce se společnos­
tí E.ON Sales&Trading (EST). Na dobrém
výsledku se podílel i proces softwarové
optimalizace nákupu, úpravy diagramu
spotřeby prostřednictvím HDO a vhodné
řazení regulačních zdrojů. Odchylky od
smluvních hodnot nakupované elektřiny
tak v průměru nepřesáhly 1,9 %.
V důsledku těchto aktivit nebyl evidován
žádný pracovní úraz.
Z hlediska zajištění a rozvoje IT služeb
je tato činnost v rámci energetické sku­
piny zajišťována společností E.ON Česká
republika, a.s., na základě SLA smluv, stej­
ně tak i zajištění výkonu ochrany životní­
ho prostředí. Vlastním výkonem pak byla
na základě mandátní smlouvy pověřena
Změny v portfoliu dodavatelů elektři­
ny jsou průvodním jevem uvolnění trhu.
Hlavním partnerem zůstává i nadále ČEZ,
a.s., který prodal společnosti E.ON Ener­
gie, a.s., celkem 10 699 GWh elektřiny, což
představuje 81 % z celkové dodávky všech
zdrojů. Od nezávislých výrobců a ostatních
obchodníků bylo pořízeno 1 810 GWh. Přes
EST byly realizovány obchody v celkovém
objemu 291 GWh. Stále nevýrazným a ne­
likvidním byl krátkodobý trh, organizova­
ný Operátorem trhu s elektřinou, a.s.
Drobní dodavatelé provozující malé zdro­
je energie a závodní zdroje přispěli do
bilance nákupu elektřiny 1,5 %. Z malých
vodních elektráren společnost E.ON Ener­
gie, a.s., vykoupila elektřinu v celkovém
objemu 167 GWh a z kogeneračních zdro­
jů 36 GWh. Náklady na výkup elektřiny
z malých zdrojů energie představovaly
365 mil. Kč. V souladu s politikou EU i sta­
noviskem MŽP ČR jsou obnovitelné zdro­
je cenově zvýhodněny.
E.ON Energie, a.s., nepatrnou část celko­
vé dodávky elektřiny získává výrobou ve
vlastních vodních elektrárnách. Jedná se
o vodní elektrárny Vranov, Vír I, Vír II, Zno­
jmo, Písek a Soběnov. Výroba elektřiny ve
vlastních zdrojích dosáhla objemu 58 GWh.
Společnost E.ON Energie, a.s., v roce
2005 zaměstnávala 180 zaměstnan­
ců v průměrném přepočteném stavu.
V hodnoceném roce dosáhl průměrný
výdělek zaměstnanců společnosti hod­
noty 33 499 Kč. V roce 2005 vytvářela
společnost pro své zaměstnance kvalitní
sociální program, jehož prostřednictvím
poskytovala společnost zaměstnancům
mimo jiné příspěvek na penzijní připo­
jištění, příspěvek na závodní stravování,
příspěvek na sportovní a kulturní akce
a poskytovala bezúročné návratné půjč­
ky. V oblasti ochrany a bezpečnosti práce
byly aktivity zaměřeny především na rea­
lizaci školení v oblasti úrazové prevence.
společnost ECO trend s.r.o., s bohatými
zkušenostmi v oboru environmentální­
ho managementu. Pro zajištění ochra­
ny životního prostředí byly vypracovány
a zavedeny potřebné vnitropodnikové
předpisy, směrnice a prováděcí pokyny
pro všechny dotčené oblasti životního
prostředí.
Stěžejním úkolem v roce 2006 je dokon­
čení procesu restrukturalizace dle poža­
davků unbundlingu, a to důsledným pro­
vedením všech potřebných kroků s cílem
ustálení nové organizační struktury, a tím
naplnění požadavků směrnice 2003/54/
ES o unbundlingu a tím i energetického
zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
Michal Šafář
předseda představenstva
17
E.ON
energie pracuje
za vás
19
Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami
Představenstvo společnosti E.ON Energie,
a.s., v souladu s ustanovením § 66a odst.
9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
v platném znění, zpracovalo tuto zprávu
o vztazích mezi společností E.ON Ener­
gie, a.s., se sídlem Lannova 205/16, 370 49
České Budějovice, jako osobou ovládanou
a společností E.ON Energie AG, se sídlem
Brienner Str. 40, 80333 Mnichov, Spolková
republika Německo, jako osobou ovláda­
jící a ostatními osobami ovládanými stej­
nou ovládající osobou za účetní období od
1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 („sledo­
vané účetní období“).
E.ON Energie, a.s., byla během sledovaného
účetního období řízena společností E.ON
Czech Holding Verwaltungs-GmbH (100%
podíl). Společnost E.ON Czech Holding
Verwaltungs-GmbH je dceřinou společ­
ností společnosti E.ON Czech Holding AG
(obchodní podíl ve výši 99,998 %) a společ­
nosti E.ON Energie AG (obchodní podíl ve
výši 0,002 %). E.ON Czech Holding AG byla
ovládána prostřednictvím managementu
E.ON Energie AG (100% podíl).
E.ON Energie AG jakožto osoba ovládající
společnost E.ON Energie, a.s., je členem
skupiny E.ON AG se sídlem E.ON Platz,
40479 Düsseldorf. E.ON Energie AG se síd­
lem Brienner Str. 40, 80333 Mnichov, měla
prostřednictvím E.ON Czech Holding AG
resp. E.ON Czech Holding Verwaltungs-Gm­
bH během sledovaného účetního období
podstatný vliv na řízení společnosti E.ON
Energie, a.s.
Konkrétní výše podílů držených společ­
nostmi skupiny E.ON ve společnosti E.ON
Energie, a.s. se v průběhu roku 2005 vyví­
jely následujícím způsobem. V souvislosti
s vklady částí podniků do společnosti E.ON
Energie, a.s., uskutečněnými k 1. lednu
2005 společnostmi Jihočeská energetika,
a.s., Jihomoravská energetika, a.s. a Morav­
ská elektroenergetická, a.s., odpovídajícím
zvýšením základního kapitálu společnosti
E.ON Energie, a.s., a úpisem nově emitova­
ných akcií společnosti E.ON Energie, a.s.,
získali výše uvedení vkladatelé tyto podíly
na základním kapitálu společnosti E.ON
Energie, a.s.: Jihočeská energetika podíl ve
výši 27,81 %, Jihomoravská energetika, a.s.
podíl ve výši 70,31 % a Moravská elektroe­
nergetická, a.s., podíl ve výši 1,82 %. Podíl
společnosti E.ON Czech Holding Verwal­
tungs-GmbH činil 0,06 %.
20
Dále se společnost v průběhu roku 2005
zúčastnila jako nástupnická společnost
procesů sloučení s rozdělujícími se společ­
nostmi Jihočeská energetika, a.s., Jihomo­
ravská energetika, a.s. a Moravská elekt­
roenergetická, a.s. V návaznosti na tyto
procesy, zejména zrušení rozdělujících
se společností, se podíl společnosti E.ON
Czech Holding Verwaltungs-GmbH dále
zvýšil a po provedení výmazu zanikajících
společností z obchodního rejstříku dne
8. srpna 2005 (Moravská elektroenerge­
tická, a.s.), resp. 17. srpna 2005 (Jihočeská
energetika, a.s. a Jihomoravská energeti­
ka, a.s.) se společnost E.ON Czech Holding
Verwaltungs-GmbH stala jediným akcio­
nářem společnosti E.ON Energie, a.s.
I. Ovládaná osoba
Obchodní společnost E.ON Energie, a.s.,
se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České
Budějovice, identifikační číslo 260 78 201,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovi­
cích, oddíl B, vložka 1390.
II. Ovládající osoba
Obchodní společnost E.ON Energie AG, se
sídlem Brienner Str. 40, 80333 Mnichov,
Spolková republika Německo.
III. Ostatní propojené osoby
Propojenými osobami ve smyslu § 66a,
odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, se dále rozumí rovněž následu­
jící společnosti (uváděny jsou pouze spo­
lečnosti, se kterými byly ve sledovaném účetním období uzavřeny smlouvy, učině­
ny jiné právní úkony či ostatní opatření):
E.ON AG
E.ON Česká republika, a.s.
E.ON Distribuce, a.s.
E.ON IS Czech Republic, s.r.o.
E.ON Sales & Trading GmbH
Jihočeská plynárenská, a.s. (ovládáná společnostmi E.ON Energie AG a Oberös­
terreichische Ferngas Aktiengesellschaft jednajícími ve shodě)
Teplárna Kyjov, a.s.
Teplárna Tábor, a.s.
IV. Smlouvy uzavřené
s propojenými osobami
během sledovaného účetního
období
Během sledovaného účetního období
byly mezi ovládanou osobou a ovládající
osobou a mezi ovládanou osobou a oso­
bami ovládanými stejnou ovládající oso­
bou uzavřeny následující smlouvy, jejichž
předmětem jsou tato plnění:
Společnost
Druh smlouvy
Předmět plnění
E.ON AG
Smlouva o zpracování údajů
Zpracování výsledků zaměstnanecké ankety
společností E.ON AG jako zpracovatelem
E.ON Česká republika, a.s.
Kupní smlouva na odběr tepla
Odběr tepla kupujícím E.ON Česká republika,
a.s,. od prodávajícího E.ON Energie, a.s.
E.ON Česká republika, a.s.
13 smluv o dílo
Energetické audity různých objektů provedené
zhotovitelem E.ON Energie, a.s.
E.ON Česká republika, a.s.
Smlouva o poskytování služeb
Poskytování služeb dodavatelem E.ON Česká
republika, a.s., objednateli E.ON Energie, a.s.
E.ON Česká republika, a.s.
Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny
Standardní dodávky sdružených služeb (dodávka
elektřiny a distribuce) dodavatelem E.ON Ener­
gie, a.s., odběrateli E.ON Česká republika, a.s.
E.ON Česká republika, a.s.
Dohoda o likviditě
Vzájemné půjčky likvidních peněžních pro­
středků mezi společnostmi E.ON Česká repub­
lika, a.s. a E.ON Energie, a.s.
E.ON Distribuce, a.s.
Smlouva o dodávce elektřiny
Dodávky elektřiny dodavatelem E.ON Energie,
a.s., pro krytí ztrát a technologickou spotřebu
společnosti E.ON Distribuce, a.s.
E.ON Distribuce, a.s.
Smlouva o zajištění služeb
Poskytování služeb dodavatelem E.ON Energie,
a.s., objednateli E.ON Distribuce, a.s., v oblasti
povinného výkupu elektřiny
E.ON Distribuce, a.s.
Smlouva o poskytnutí distribuce
elektřiny
Zajištění distribuce elektřiny provozovatelem
distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., pro
obchodníka E.ON Energie, a.s.
E.ON Distribuce, a.s.
Smlouva o poskytování služeb
Poskytování služeb dodavatelem E.ON Energie,
a.s., objednateli E.ON Distribuce, a.s., zejména
v oblasti krytí potřeby elektřiny na krytí ztrát
a vlastní spotřeby provozovatele sítě
E.ON IS Czech Republic, s.r.o.
Smlouva o zpracování osobních
údajů
Zpracování osobních údajů zpracovatelem
E.ON IS Czech Republic, s.r.o.
E.ON IS Czech Republic, s.r.o.
Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny
Standardní dodávky sdružených služeb (dodávka
elektřiny a distribuce) dodavatelem E.ON Ener­
gie, a.s. odběrateli E.ON IS Czech Republic s.r.o.
E.ON Sales & Trading GmbH
Rámcová smlouva o obchodo­
vání s povolenkami na emise
skleníkových plynů
Na základě rámcové smlouvy jednotlivé obcho­
dy s povolenkami mezi prodávajícím E.ON Ener­
gie, a.s. a kupujícím E.ON Sales & Trading GmbH
Jihočeská plynárenská, a.s.
8 smluv o sdružených službách
dodávky elektřiny
Standardní dodávky sdružených služeb
(dodávka elektřiny a distribuce) dodavatelem
E.ON Energie, a.s., odběrateli Jihočeská plyná­
renská, a.s., dle odběrných míst uvedených ve
smlouvách
Jihočeská plynárenská, a.s.
2 smlouvy o dodávce elektřiny
Standardní dodávky elektřiny dodavatelem
E.ON Energie, a.s., odběrateli Jihočeská plyná­
renská, a.s., dle odběrných míst uvedených ve
smlouvách
Teplárna Kyjov, a.s.
Smlouva o dodávce elektřiny
Dodávky elektřiny prodávající Teplárnou Kyjov,
a.s., kupující E.ON Energie, a.s.
Teplárna Tábor, a.s.
Smlouva o dílo
Zpracování energetických auditů zhotovitelem
E.ON Energie, a.s.
Teplárna Tábor, a.s.
5 smluv o sdružených službách
dodávky elektřiny
Standardní dodávky sdružených služeb (dodáv­
ka elektřiny a distribuce) dodavatelem E.ON
Energie, a.s., odběrateli Teplárna Tábor, a.s., dle
odběrných míst uvedených ve smlouvách
Plnění a protiplnění vyplývající z těchto smluv byla uskutečněna na základě obvyklých
podmínek na trhu a na základě obecně závazných právních předpisů.
21
22
V. Jiné právní úkony učiněné
v zájmu propojených osob
VII. Újmy vzniklé ovládané
osobě a způsob jejich úhrady
V průběhu sledovaného účetního období
nebyly ve prospěch osoby ovládající nebo
osob ovládaných stejnou ovládající oso­
bou učiněny žádné právní úkony mimo
rámec běžných právních úkonů uskuteč­
ňovaných na základě ustanovení obecně
závazných právních předpisů ovládanou
osobou ve vztahu k ovládající osobě či
osobě jí ovládané (např. úkony uskuteč­
ňované vůči akcionáři ovládané osoby).
Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavře­
ní výše uvedených smluv, jiných právních
úkonů, ostatních opatření a poskytnutých
plnění či přijatých protiplnění žádná újma.
VI. Ostatní opatření uskuteč­
něná v zájmu nebo na popud
propojených osob
V průběhu sledovaného účetního období
nebyla v zájmu či na popud osoby ovlá­
dající nebo osob ovládaných stejnou
ovládající osobou přijata či uskutečněna
žádná opatření mimo rámec běžných
opatření uskutečňovaných na základě
ustanovení obecně závazných právních
předpisů ovládanou osobou ve vztahu
k ovládající osobě či osobě jí ovládané
(např. úkony uskutečňované vůči akcio­
náři ovládané osoby).
VIII. Důvěrnost informací
Za důvěrné jsou v rámci skupiny považo­
vány informace a skutečnosti, které jsou
součástí obchodního tajemství ovládají­
cí, ovládané i dalších propojených osob
a také ty informace, které byly za důvěrné
jakoukoliv propojenou osobou označeny.
Dále jsou to veškeré informace z obchod­
ního styku, které by mohly být samy o so­
bě nebo v souvislosti s jinými informace­
mi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv
z propojených osob.
Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na
straně ovládané osoby, s ohledem na
ustanovení § 51 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník v platném znění, neob­
sahuje tato zpráva informace tohoto cha­
rakteru.
IX. Závěr
Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, společnosti E.ON
Energie, a.s., dne 29.března 2006 a předlo­
žena k přezkoumání dozorčí radě a audi­
torovi, který provádí ověření účetní závěr­
ky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem
k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze
zákona zpracovávat výroční zprávu, bude
tato zpráva k ní přiložena.
Výroční zpráva bude uložena do sbírky
listin vedené obchodním rejstříkem Kraj­
ského soudu v Českých Budějovicích.
V Českých Budějovicích 29. března 2006
Za představenstvo ovládané osoby E.ON
Energie, a.s.
Ing. Michal Šafář
předseda představenstva
Ing. Radek Lucký
místopředseda představenstva
23
E.ON
energie pro
každého
Zpráva dozorčí rady
společnosti
Dozorčí rada společnosti E.ON Energie,
a.s., se v roce 2005 sešla celkem na čtyřech
zasedáních, během kterých v souladu se
stanovami společnosti, s obchodním záko­
níkem a dalšími obecně závaznými práv­
ními předpisy projednávala a plnila své
úkoly. Dozorčí rada dohlížela na uskuteč­
ňování podnikatelské činnosti společnos­
ti a na výkon působnosti představenstva.
Na těchto zasedáních byla dozorčí rada
pravidelně informována o důležitých udá­
lostech a opatřeních společnosti. K tomu
měla dozorčí rada odpovídající podmínky,
které jí umožnily plnit předepsané funkce
v průběhu celého roku 2005.
Mimo zasedání dozorčí rady byl předseda
dozorčí rady v pravidelném kontaktu se
společností a byl průběžně představen­
stvem informován o ekonomické situaci
a strategickém vývoji společnosti E.ON
Energie, a.s.
Dne 22. června 2005 došlo v souladu
s § 200 odst. 1 obchodního zákoníku
k volbě zástupců zaměstnanců do dozorčí
rady společnosti E.ON Energie, a.s. Novými
členy dozorčí rady se na základě výsledků
voleb stali Lubomír Šmerda a Alexander
Krejčí. Dozorčí rada je tímto kompletní
a skládá se z 6 členů.
Hlavním tématem činnosti dozorčí rady
v průběhu roku 2005 byly procesy slou­
čení společnosti s rozdělujícími se spo­
lečnostmi Jihočeská energetika, a.s.,
Jihomoravská energetika, a.s. a Moravská
elektroenergetická, a.s. E.ON Energie, a.s.,
se těchto procesů zúčastnila jako nástup­
nická společnost. Dozorčí rada se touto
tematikou zabývala zejména na svém
zasedání dne 13. června 2005, kdy schvá­
lila především návrhy smluv o rozdělení,
jejichž stranou je E.ON Energie, a.s., jako
jedna z nástupnických společností, dále
převzetí části obchodního jmění rozdělu­
jících se společností a stanovisko dozorčí
rady k návrhům smluv o rozdělení a zprá­
vu dozorčí rady o přezkoumání sloučení.
Mimořádná valná hromada společnosti
schválila uvedené procesy dne 20.7.2005.
Na společnost přešla v rámci těchto pro­
cesů odpovídající část obchodního jmění
zanikající společnosti Moravská elektroe­
nergetická, a.s. (výmaz zanikající společ­
nosti z obchodního rejstříku se uskuteč­
nil dne 8.8.2005), zanikající společnosti
Jihočeská energetika, a.s. (výmaz zanika­
jící společnosti z obchodního rejstříku
se uskutečnil dne 17.8.2005) a zanikající
společnosti Jihomoravská energetika, a.s.
(výmaz zanikající společnosti z obchodní­
ho rejstříku se uskutečnil dne 17.8.2005).
Další důležité téma, které dozorčí rada
na svých zasedáních projednala, byl vývoj
trhu z pohledu úplné liberalizace trhu
s elektřinou od 1.1.2006.
Ve smyslu stanov společnosti přezkouma­
la a schválila dozorčí rada řádnou a kon­
solidovanou účetní závěrku za rok 2005,
které byly přezkoumány auditorem Price­
waterhouseCoopers Audit, s.r.o. V souladu
s výrokem auditora dospěla dozorčí rada
k závěru, že řádná a konsolidovaná účet­
ní závěrka za rok 2005 věrně zobrazují
majetkovou a finanční situaci a výsledky
podnikání společnosti E.ON Energie, a.s.,
za rok 2005. Účetnictví je ve společnosti
vedeno v souladu s odpovídajícími práv­
ními předpisy. Dozorčí rada přezkoumala
a schválila bez výhrad návrh na rozdělení
zisku. Dozorčí rada dále přezkoumala dle
§ 66 a obchodního zákoníku vypracova­
nou zprávu o propojených osobách za rok
2005 a shledala ji úplnou, řádně vypovída­
jící a odpovídající požadavkům zákonných
předpisů.
Michael Fehn
předseda dozorčí rady
25
Zpráva
nezávislých
auditorů
27
29
E.ON Energie, a.s.
Řádná účetní závěrka
31. prosince 2005
Název společnosti: E.ON Energie, a.s.
Sídlo: Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
Identifikační číslo: 26078201
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: obchod s elektřinou, výroba elektřiny, výroba tepelné energie,
rozvod tepelné energie.
Rozvahový den: 31. prosince 2005
Datum sestavení konsolidované účetní závěrky: 28. března 2006
30
Rozvaha
31. prosince 2005
1. leden 2005
Brutto tis. Kč
Korekce tis. Kč
Netto tis. Kč
Netto tis. Kč
AKTIVA
A
Dlouhodobý majetek
4 337 270
- 1 138 735
3 198 535
3 997 413
A. I
Dlouhodobý nehmotný majetek
3 579 815
- 715 963
2 863 852
3 580 168
A. II
Dlouhodobý hmotný majetek
386 285
- 180 872
205 413
270 387
A. III
Dlouhodobý finanční majetek
371 170
- 241 900
129 270
146 858
10 293 035
- 276 743
10 016 292
7 530 838
1 050
0
1 050
468
B
Oběžná aktiva
B. I
Zásoby
B. II
Dlouhodobé pohledávky
10 659
0
10 659
10 120
B. III Krátkodobé pohledávky
10 270 354
- 276 743
9 993 611
7 440 274
10 972
0
10 972
79 976
B. IV
Krátkodobý finanční majetek
C. I
Časové rozlišení
101
0
101
93
14 630 406
- 1 415 478
13 214 928
11 528 344
Vlastní kapitál
2 954 865
3 607 264
A. I
Základní kapitál
3 239 966
3 239 966
A. II
Kapitálové fondy
2
0
A. III
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
A. IV
Výsledek hospodaření minulých let
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A
6 074
4 072
357 100
363 226
A. V
Výsledek hospodaření běžného účetního období
B
Cizí zdroje
B. I
Rezervy
B. II
Dlouhodobé závazky
69 859
63 170
B. III Krátkodobé závazky
10 140 831
7 843 856
C. I
Časové rozlišení
PASIVA CELKEM
- 648 277
0
10 260 063
7 920 557
49 373
13 531
0
523
13 214 928
11 528 344
Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2005
Rok končící 31. prosince 2005
tis. Kč
I
Tržby za prodej zboží
2
+
Obchodní marže
II
Výkony
25 082 304
B
Výkonová spotřeba
24 648 216
+
Přidaná hodnota
434 090
C
Osobní náklady
114 719
D
Daně a poplatky
E
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
729 924
III
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
376 602
F
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
376 250
G
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních nákladů příštích období
2
456
18 097
IV
Ostatní provozní výnosy
10 341
H
Ostatní provozní náklady
116 950
*
Provozní výsledek hospodaření
VI
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
4 931
J
Prodané cenné papíry a podíly
4 988
VII
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
M
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X
Výnosové úroky
N
Nákladové úroky
XI
Ostatní finanční výnosy
O
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření
Q
Daň z příjmů za běžnou činnost
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
- 535 363
255
12 600
8 854
3 549
10 657
33 691
- 30 131
82 783
- 648 277
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
- 648 277
***
Výsledek hospodaření před zdaněním
- 565 494
31
Přehled o změnách vlastního kapitálu
32
Zahajovací rozvaha
k 1. lednu 2005
Základní
kapitál
tis. Kč
Kapitálové
fondy
tis. Kč
Zákonný
rezervní
fond
tis. Kč
Statutární
a ostatní
fondy
tis. Kč
Nerozdělený Hospodářský
zisk /
výsledek
neuhrazená
běžného
ztráta
období
tis. Kč
tis. Kč
Celkem
tis. Kč
3 239 966
0
0
4 072
363 226
0
3 607 264
Vyplacené tantiémy za rok 2004
0
0
0
0
- 1 967
0
- 1 967
Ostatní rozdělení HV za rok 2004*
0
0
2 822
1 337
- 4 159
0
0
Majetek bezplatně převzatý
0
2
0
0
0
0
2
Čerpání sociálního fondu
0
0
0
- 2 157
0
0
- 2 157
0
0
0
0
0
- 648 277
- 648 277
3 239 966
2
2 822
3 252
357 100
- 648 277
2 954 865
Výsledek hospodaření
za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2005
*) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 se týká rozdělení hospodářského výsledku společností Jihočeská energetika, a.s., Jihomoravská energetika, a.s.
a Moravská elektroenergetická, a.s. po jejich rozdělení a sloučení s nástupnickou společností popsaném v poznámce 1.
Přehled o peněžních tocích
Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1
Úpravy o nepeněžní operace:
A.1.1 Odpisy stálých aktiv
A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv
2005
tis. Kč
- 565 494
798 504
729 924
30 695
A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv
- 293
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku
- 255
A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
- 5 305
A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace
43 738
A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
A.2
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:
A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv
A.2.3 Změna stavu zásob
A **
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
A.3
Úroky vyplacené
A.4
Úroky přijaté
A.5
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
A.6
Přijaté dividendy a podíly na zisku
A ***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
233 010
- 308 196
- 2 605 376
2 297 761
- 581
- 75 186
- 4 859
7 526
- 29 224
255
- 101 488
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B ***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
- 318 011
355 235
37 224
Peněžní toky z finanční činnosti
C.1
Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků
C.2
Změna stavu vlastního kapitálu:
C.2.1 Přímé platby na vrub fondů
- 616
- 4 124
- 2 157
C.2.2 Vyplacené tantiémy
- 1 967
C ***
- 4 740
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
- 69 004
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku
79 976
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku
10 972
33
34
Příloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2005
1. Všeobecné informace
E.ON Energie, a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 27. čer­
vence 2004 a její sídlo je v Českých Budějovicích. Předmětem podnikání Společnosti je
obchod s elektřinou, výroba elektřiny, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
(držitel licence).
Podnikatelská činnost Společnosti se soustřeďuje na prodej elektřiny konečným zákaz­
níkům a veškeré související služby a služby podporující tuto činnost jsou nakupovány
na základě smlouvy o poskytování služeb od společností E.ON Distribuce, a.s. a E.ON
Česká republika, a.s. Specifikace služeb je realizována prostřednictvím příloh, ve kte­
rých je uvedena vždy oblast služeb s popisem rozsahu.
Složení představenstva k 31. prosinci 2005 bylo následující:
Funkce
Jmenován
Michal Šafář
předseda
člen
6. prosince 2004
26. října 2004
Radek Lucký
místopředseda
člen
6. prosince 2004
26. října 2004
Werner Burkner
člen
26. října 2004
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2005 bylo následující:
Funkce
Jmenován
Michael Fehn
předseda
člen
22. března 2005
1. ledna 2005
Lorenz Pronnet
místopředseda
člen
22. března 2005
1. ledna 2005
Peter Ficht
Karel-Dietrich Nespěšný
Alexander Krejčí
Lubomír Šmerda
člen
člen
člen
člen
23. srpna 2004
23. srpna 2004
23. června 2005
23. června 2005
Společnost je členěna následujícím způsobem:
Nákup energie
Individuální zákazníci
Regionální zákazníci
Hromadní zákazníci
Produkt management
Back Office
Vklad částí podniku a fúze rozdělení sloučením
Dne 1. ledna 2005, 00:00:01 h došlo ke vkladu dále uvedených částí podniků vyjmenova­
nými společnostmi do společnosti E.ON Energie, a.s.:
• část podniku „provoz výroby a obchodu s elektřinou“ společností Jihočeská
energetika, a.s.,
• část podniku „provoz výroby a obchodu s elektřinou“ společností Jihomoravská
energetika, a.s.,
• část podniku „provoz obchodu s elektřinou“ společností Moravská
elektroenergetická, a.s.
Dále se Společnost v průběhu roku 2005 zúčastnila jako nástupnická společnost pro­
cesů rozdělení společností Jihočeská energetika, a.s. („JČE“), Jihomoravská energetika,
a.s. („JME“) a Moravská elektroenergetická, a.s. („MEAS“) jejich sloučením s nástup­
nickými společnostmi. Rozhodným dnem uvedených procesů byl termín 1. ledna 2005,
00:00:00 h. Mimořádná valná hromada Společnosti schválila tento proces dne 20. čer­
vence 2005. Na Společnost přešla v rámci těchto procesů odpovídající část obchod­
ního jmění zanikající společnosti MEAS (výmaz zanikající společnosti z obchodního
rejstříku byl proveden dne 8. srpna 2005), zanikající společnosti JČE (výmaz zanikající
společnosti z obchodního rejstříku byl proveden dne 17. srpna 2005) a zanikající spo­
lečnosti JME (výmaz zanikající společnosti z obchodního rejstříku byl proveden dne
17. srpna 2005).
Obchodní jmění zanikajících společností bylo oceněno nezávislými znalci, Mgr. Ing. Mar­
tinem Zvěřinou, bydlištěm Borek 126, České Budějovice a společností American
Appraisal s.r.o. se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4.
35
2. Účetní postupy
36
(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České repub­
lice (zákon o účetnictví č. 561/1991 Sb. a vyhl. č. 500/2002 Sb.) a Českými účetními
standardy. Majetek a závazky, které přešly na Společnost v procesu fúze rozdělení
sloučením, byly přeceněny ke dni přecházejícímu rozhodný den fúze (tj. k 31. prosin­
ci 2004) nezávislými znalci, společností HZ Praha, spol. s r.o. se sídlem Kodaňská 46,
Praha 10. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provedla pro
společnost HZ Praha, spol. s r.o. společnost Euroenergy spol. s r.o. Určující metodou
pro ocenění jmění byla metoda čistých aktiv. Pro přecenění jednotlivých položek
dlouhodobého majetku byla použita tzv. nákladová metoda. Hodnota majetku byla
stanovena tak, aby odpovídala současné reprodukční hodnotě a danému stupni
amortizace. Přeceňování se provádělo odděleně pro každou položku z účetní evi­
dence majetku. Zpráva nezávislých znalců je uložena v obchodním rejstříku.
Podíly s rozhodujícím vlivem a podstatným vlivem byly oceněny metodou odpoví­
dající podílu vlastnictví na vlastním kapitálu.
Z důvodu nesrovnatelnosti roku 2005 s předchozím účetním obdobím Společnost
využila pravidlo dané vyhláškou č. 500/2002, § 4/odst. 7 pro případ přeměny rozdě­
lením, že ve srovnatelném období v rozvaze se uvedou údaje ze zahajovací rozvahy
a do výkazu zisku a ztráty se údaje za minulé účetní období neuvádějí.
(b) Dlouhodobý nehmotný majetek
Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na
základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem:
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
3 let
3 let
4 let
4 let
Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 60 000 Kč za položku, je
účtován do nákladů při pořízení.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatel­
nou částkou, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto
zpětně získatelnou částku.
Emisní povolenky Společnost účtuje v rámci ostatního dlouhodobého nehmotné­
ho majetku. Společnost není součástí Národního alokačního plánu.
O prodeji emisních povolenek je účtováno v rámci provozních výnosů ve výši pro­
dejní ceny.
Pokud zůstatková hodnota emisních povolenek přesahuje jejich odhadovanou zpětně
získatelnou částku, pak je k těmto emisním povolenkám tvořena opravná položka.
Goodwill, který vznikl v rámci fúze rozdělení sloučením společností JČE, JME
a MEAS (viz. poznámka 1), představuje rozdíl mezi celkovým oceněním nabytého
obchodního jmění ve smyslu obchodního zákoníku a souhrnem jeho individuálně
přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Aktivní goodwill (klad­
ný) se odpisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců od rozhodného dne přeměny do
provozních nákladů.
(c) Dlouhodobý hmotný majetek
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které
zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními nákla­
dy. Aktiva získaná formou daru jsou vykázána v reprodukční pořizovací ceně k datu
převzetí příslušného majetku. Majetek, který přešel na Společnost v rámci procesu
rozdělení sloučením, byl oceněn nezávislým znalcem (viz poznámka 2 (a)).
Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na
základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem:
Pozemky
Budovy a stavby
Stroje a zařízení
Inventář
Motorová vozidla
–
25 – 50 let
5 – 17 let
5 – 25 let
2 – 33 let
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo
do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující
40 000 Kč za rok za položku je aktivováno.
Hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 000 Kč do 40 000 Kč za položku je považo­
ván za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě; o tomto majetku se vede opera­
tivní evidence.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou
částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně
získatelnou částku.
(d) Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem
Společnost s rozhodujícím vlivem (dceřiná společnost) je podnik ovládaný Společ­
ností, jehož finanční a provozní procesy Společnost může ovládat s cílem získávat
přínosy z jeho činnosti.
Ve společnosti s podstatným vlivem (přidružená společnost) Společnost vykonává
podstatný vliv svým podílem na finančním a provozním rozhodování, ale nemá
možnost tuto společnost ovládat.
Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem jsou oce­
něny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku.
(e) Ostatní cenné papíry a podíly
Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou majetkovou účastí, do
následujících kategorií: cenné papíry k obchodování, realizovatelné cenné papíry
a cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry a podíly, které bude Společnost vlastnit po neurčitou dobu, a kte­
ré mohou být prodány v případě, že Společnost bude potřebovat peníze nebo se
změní úrokové sazby, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry. Jsou zahr­
nuty do stálých aktiv, pokud vedení Společnosti nezamýšlí jejich prodej během 12
měsíců od data účetní závěrky nebo pokud mohou být prodány za účelem získání
peněžních prostředků. V těchto případech jsou zahrnuty do oběžných aktiv. Vede­
ní Společnosti určuje povahu cenných papírů a podílů v okamžiku jejich pořízení
a pravidelně ji přehodnocuje.
37
38
Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně trans­
akčních nákladů. Cenné papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány
naběhlou hodnotou. Ostatní cenné papíry jsou oceňovány reálnou hodnotou. Jako
reálnou hodnotu Společnost používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní
závěrky. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je prove­
deno na základě posudku znalce nebo na základě kvalifikovaného odhadu prove­
deného vedením Společnosti.
Nerealizované zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty realizovatelných
cenných papírů jsou vykázány ve vlastním kapitálu a jsou zahrnuty do výkazu zisku
a ztráty v okamžiku realizace.
(f) Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou polož­
ku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob
(zejména dopravné, clo, provize, pojistné, skonto atd.). Pro veškeré úbytky nakou­
pených zásob užívá Společnost metodu váženého aritmetického průměru. Vážený
aritmetický průměr se počítá za každý druh materiálu průběžně po každém přijetí
na sklad.
Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceňovány
vlastními výrobními náklady sníženými o opravnou položku. Vlastní výrobní nákla­
dy zahrnují přímý a nepřímý materiál, přímé a nepřímé mzdy.
Přijaté subdodávky a jiné přímé náklady jsou účtovány přímo do nákladů a součas­
ně se účtuje o nedokončené výrobě do výnosů. Přijaté subdodávky jsou oceněny
skutečnými náklady. K zúčtování nedokončené výroby dochází v okamžiku zachy­
cení tržby za uskutečněnou dodávku.
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám je vytvořena na
základě individuálního posouzení.
(g) Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravné položky k po­
hledávkám po lhůtě splatnosti.
Opravné položky k pohledávkám jsou vytvořeny na základě věkové struktury
pohledávek v souladu s interní směrnicí:
po splatnosti 30 – 90 dnů
po splatnosti 91 – 180 dnů
po splatnosti 181 – 360 dnů
po splatnosti nad 360 dnů
5 %
20 %
50 %
100 %
Společnost vytváří zákonné opravné položky k pohledávkám v souladu se záko­
nem 593/92 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.
Opravné položky nad rámec zákona se tvoří rozdílem z celkových a zákonných
opravných položek.
(h) Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým
kursem platným v den transakce.
Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizo­
vým kursem zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky. Všechny
kurzové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu
zisku a ztráty.
(i) Výnosy a náklady
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně a časově
souvisejí.
Náklady na nákup elektrické energie vycházejí ze skutečně dodaného množství
za příslušné období a z fakturace za takto dodanou elektrickou energii. Dodávky
elektrické energie probíhají na základě smluvního vztahu s dodavateli a cena elek­
trické energie se řídí smlouvou platnou vždy pro určité časové období.
Tržby z prodeje elektrické energie vycházejí z dodaného množství a cen elektrické
energie jednotlivých odběratelů dle smluv platných v době dodávky.
V kategorii odběratelů ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí (VVN a VN) jsou
dodávky elektrické energie fakturovány jednou měsíčně na základě provede­
ných odečtů.
V kategorii odběratelů ze sítí nízkého napětí (NN) – podnikatelé (MOP) jsou dodáv­
ky elektrické energie fakturovány jednou čtvrtletně nebo ročně dle příslušných
cyklů a na základě provedených odečtů.
V kategorii odběratelů ze sítí nízkého napětí (NN) – domácnosti (MOO) jsou dodáv­
ky elektrické energie fakturovány u každého odběrného místa jednou ročně dle
příslušných cyklů a na základě provedených odečtů. Výnosy těchto kategorií se
měsíčně skládají z tržeb získaných skutečnou fakturací a z tržeb za dodanou, ale
nevyfakturovanou elektrickou energii.
U kategorií zákazníků ze sítí NN (MOP, MOO) představuje rozdíl v tržbách mezi
dodanou a fakturovanou elektrickou energií změnu stavu nevyfakturované elek­
trické energie. Pro výpočet a ocenění stavu nevyfakturované elektrické energie se
používá metoda, která vychází z předpokládaného vývoje dodávky a fakturace pro
následující fakturační období se zohledněním vlivu sezónnosti.
(j) Leasing
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního a operativního leasingu
není aktivována do dlouhodobého majetku a je účtována do nákladů rovnoměrně
po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozva­
hovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyce­
ny v rozvaze.
(k) Rezervy
Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude
na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje, a existuje spolehlivý
odhad výše závazku.
(l) Penzijní připojištění
Společnost poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění na zákla­
dě zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Výše pří­
spěvku je stanovena na základě pravidel pro jeho poskytování, a to v závislosti
na počtu odpracovaných let ve Společnosti. K financování státního důchodového
pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.
(m) Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodno­
tou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová
pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově
uplatnit v následujících účetních obdobích.
39
(n) Spřízněné strany
40
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
• společnosti ve skupině,
• společníci / akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný
nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tito společníci / akcionáři
mají podstatný nebo rozhodující vliv,
• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám,
včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,
• společnosti, které mají společného člena vedení se Společností.
Významné transakce a zůstatky transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny
v poznámce 13 a 14.
(o) Základní kapitál
V případě, že Společnost nakoupí vlastní akcie, plnění poskytnuté za tyto akcie je
vykázáno jako snížení základního kapitálu.
(p) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní
závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly dopl­
ňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k vý­
znamným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčto­
vány v účetních výkazech.
(q) Přehled o peněžních tocích
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.
Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno
a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti.
3. Dlouhodobý nehmotný majetek
41
Pořizovací cena
1. ledna 2005
tis. Kč
Goodwill
Emisní povolenky
Nedokončený nehmotný majetek
Celkem
Přírůstky /
přeúčtování
tis. Kč
Vyřazení
tis. Kč
31. prosince 2005
tis. Kč
3 579 815
0
0
3 579 815
0
376 087
376 087
0
353
0
353
0
3 580 168
376 087
376 440
3 579 815
1. ledna 2005
tis. Kč
Přírůstky /
přeúčtování
tis. Kč
Vyřazení
tis. Kč
31. prosince 2005
tis. Kč
0
715 963
0
Oprávky
Goodwill
Zůstatková hodnota
3 580 168
715 963
2 863 852
Aktivní goodwill, který vznikl v rámci fúze rozdělení sloučením společností JČE, JME
a MEAS jako rozdíl mezi celkovým oceněním nabytého obchodního jmění ve smyslu
obchodního zákoníku a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sní­
ženým o převzaté závazky, se odepisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců od rozhodné­
ho dne přeměny (1. ledna 2005) do provozních nákladů, za rok 2005 činil odpis celkem
715 963 tis. Kč.
Společnost nakoupila v roce 2005 emisní povolenky od třetích stran a tyto povolenky
prodávala společnosti E.ON Sales & Trading GmbH.
4. Dlouhodobý hmotný majetek
42
Ocenění / Pořizovací cena
1. ledna 2005
tis. Kč
Pozemky
Přírůstky /
přeúčtování
tis. Kč
Vyřazení
tis. Kč
31. prosince 2005
tis. Kč
2 445
2
91
2 356
Budovy a stavby
232 913
9 374
48 407
193 880
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
183 560
6 652
1 219
188 993
71 702
16 256
87 602
356
Nedokončený hmotný majetek
Poskytnuté zálohy
Celkem
700
0
0
700
491 320
32 284
137 319
386 285
V počátečním stavu k 1. lednu 2005 je zachyceno přecenění majetku popsané v poznámce 2(a), které činí 71 522 tis. Kč.
Oprávky
Budovy a stavby
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
Opravná položka k nedokončenému
hmotnému majetku
1. ledna 2005
tis. Kč
Přírůstky
tis. Kč
Vyřazení
tis. Kč
31. prosince 2005
tis. Kč
132 788
4 324
44 760
92 352
81 272
8 076
828
88 520
6 873
0
6 873
0
Celkem
220 933
12 400
52 461
180 872
Zůstatková hodnota
270 387
205 413
Společnost rovněž používá majetek získaný formou finančního leasingu, který je však
účtován jako dlouhodobý hmotný majetek až po skončení doby leasingu.
Leasingové splátky ze současných smluv o finančním leasingu lze analyzovat takto:
Leasingové splátky
Splacené splátky
31. prosince 2005
tis. Kč
1. ledna 2005
tis. Kč
228
1 725
Splátky splatné do jednoho roku
0
228
Splátky splatné později
0
0
228
1 953
Celková výše splátek splacených
i splatných ze současných smluv
K 31. prosinci 2005 neobsahovala rozvaha žádná aktiva získaná po skončení smluv o fi­
nančním leasingu (1. ledna 2005: 0 tis. Kč). V roce 2005 nebyly uzavřeny žádné nové
leasingové smlouvy.
5. Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím
a podstatným vlivem
43
Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem představují
investice do kmenových akcií a základního kapitálu.
K 31. prosinci 2005
Výsledek
Podíl na
hospodaření
Vlastní
základním
v roce 2005
kapitál
kapitálu [Neauditováno] [Neauditováno]
%
tis. Kč
tis. Kč
Příjem
z dividend
v roce 2005
tis. Kč
Nominální
hodnota
Pořizovací
cena
tis. Kč
2 120
3 244
100,00
924
3 868
255
Tuzemské
ECO trend s.r.o.
Praha
ENERGETIKA INVEST, s.r.o.
České Budějovice
80 000
124 053
40,00
6 272
326 431
0
Teplárna Kyjov, a.s.
Kyjov
241 900
243 873
47,34
22 674
612 687
0
Celkem
324 020
29 870
942 986
255
Opravná položka
371 170
- 241 900
Zůstatková hodnota
129 270
K 1. lednu 2005
Nominální
hodnota
tis. Kč
Pořizovací
cena
tis. Kč
Podíl na
základním
kapitálu
%
Výsledek
hospodaření
v roce 2004
tis. Kč
Vlastní
kapitál
tis. Kč
Příjem
z dividend
v roce 2004
tis. Kč
2 120
3 244
100,00
898
3 244
2 172
223
4 988
51,00
632
9 787
1 020
80 000
124 053
40,00
7 703
310 132
2 978
47,34
Tuzemské
ECO trend s.r.o.
Praha
AISE JME s.r.o.
Zlín
Energetika INVEST s.r.o.
České Budějovice
Teplárna Kyjov, a.s.
Kyjov
241 900
243 873
Celkem
324 243
376 158
Opravná položka
Zůstatková hodnota
- 35 665
590 015
0
- 26 432
913 178
6 170
- 229 300
146 858
V žádné ze společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem není rozdíl mezi procen­
tem podílu na vlastnictví a procentem podílu na hlasovacích právech.
Změnu opravné položky na snížení hodnoty majetkových účastí v dceřiných a přidruže­
ných společnostech lze rozčlenit takto:
2005
tis. Kč
Počáteční zůstatek k 1. lednu
Tvorba za rok
Konečný zůstatek k 31. prosinci
229 300
12 600
241 900
6. Zásoby
44
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba
Celkem
31. prosince 2005
tis. Kč
1. ledna 2005
tis. Kč
562
468
488
0
1 050
468
31. prosince 2005
tis. Kč
1. ledna 2005
tis. Kč
7. Pohledávky
Pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
- do splatnosti
474 869
- po splatnosti
506 119
980 988
602 003
Zálohy z obchodních vztahů
- do splatnosti
1 749 649
728 881
Pohledávky – ovládající
a řídící osoba
- do splatnosti
488 373
0
Daňové pohledávky
- do splatnosti
20 771
0
Jiné pohledávky
- do splatnosti
5 624
16 454
Celkem
3 012
0
Celkem
- po splatnosti
2 267 429
745 335
Dohadné účty aktivní
7 021 937
6 334 302
Opravné položky na pochybné pohledávky
- 276 743
- 241 366
Čistá hodnota krátkodobých pohledávek
9 993 611
7 440 274
Dlouhodobé pohledávky
Čistá hodnota celkových pohledávek
10 659
10 120
10 004 270
7 450 394
Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny.
Pohledávky – ovládající a řídící osoba do splatnosti ve výši 488 373 tis. Kč vyplývají
ze zavedení korunového cash poolingu mezi společnostmi E.ON Česká republika, a.s.
a Společností.
Výsledkem převodů jsou úvěrové vztahy mezi výše uvedenými společnostmi skupiny
E.ON. U úvěrů v rámci skupiny se uplatňují odpovídající tržní úrokové sazby.
Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:
Změny opravné položky
2005
tis. Kč
Počáteční zůstatek k 1. lednu
241 366
Tvorba opravné položky
276 743
Zrušení opravné položky
- 200 050
Použití na odpis
- 41 316
Konečný zůstatek k 31. prosinci
276 743
8. Vlastní kapitál
Společnost byla založena dne 20. července 2004 a do obchodního rejstříku byla zapsá­
na dne 27. července 2004. Společnost je plně vlastněna společností E.ON Czech Holding
Verwaltungs-GmbH, zapsanou v Německu.
Do 31. prosince 2004 byly zaúčtovány pouze náklady spojené se založením Společnosti
ve výši 103 tis. Kč.
V návaznosti na vklady částí podniku uvedených v poznámce 1 došlo ke zvýšení základ­
ního kapitálu Společnosti z částky 2 000 tis. Kč (původní výše základního kapitálu při
vzniku Společnosti dne 27. července 2004) na částku 3 243 067 tis. Kč. Zvýšení základní­
ho kapitálu bylo dne 14. února 2005 zapsáno do obchodního rejstříku.
Valná hromada Společnosti dne 14. června 2005 rozhodla o převedení ztráty za rok
2004 ve výši 103 tis. Kč do neuhrazené ztráty minulých let.
Společnost vyplatila v roce 2005 tantiémy za rok 2004, které připadly na část fúzujících
společností JČE a JME, a to v celkové výši 1 967 tis. Kč. Za rok 2005 byl čerpán sociální
fond ve výši 2 157 tis. Kč., majetek bezplatně převzatý Společností činil 2 tis. Kč.
Společnost eviduje 2 768 099 ks vlastních akcií v celkové hodnotě 3 101 tis. Kč, které
vznikly vyplacením doplatků na vyrovnání jako důsledek nerovnoměrného výměnné­
ho poměru a budou odkoupeny společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH
v roce 2006.
Zákonný rezervní fond nelze rozdělit akcionáři, ale lze jej použít výhradně k úhradě
ztrát. V souladu s příslušnými ustanoveními stanov obchodního zákoníku Společnost
vytváří zákonný rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku ročně, dokud výše tohoto
fondu nedosáhne 20 % základního kapitálu.
45
9. Rezervy
46
Rezervy
Zákonná
Rezerva na
rezerva na restrukturalizaci
rekultivaci
– odstupné
skládky
a mobilita
tis. Kč
tis. Kč
Stav k 1. lednu 2005
Rezervy
ostatní
(odměny,
nevyčerpaná
dovolená)
tis. Kč
Rezerva
na daň
z příjmů
tis. Kč
Rezerva na
ostatní
daňové
závazky
tis. Kč
Celkem
tis. Kč
402
11 687
1 442
0
0
13 531
Tvorba rezerv
0
240
1 954
46 250
6
48 450
Čerpání rezerv
0
- 11 166
- 1 442
0
0
- 12 608
402
761
1 954
46 250
6
49 373
Konečný zůstatek
k 31. prosinci 2005
Společnost tvoří rezervy podle zákona č. 563/1991 Sb. na rizika a ztráty, rezervu na nevy­
placené odměny a nevybranou dovolenou. Z daňových rezerv pak rezervu na daň z pří­
jmů, na daň silniční a na daň darovací.
Dále Společnost tvoří finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o odkaliště TRIAN­
GL a asanace po ukončení provozu v souladu s ustanovením zákona č. 125/97 Sb. a pro­
váděcí vyhlášky MŽP č. 340/97. V roce 2005 byl pro výrobu tepelné energie použit jen
zemní plyn, proto nebyla rezerva na rekultivaci v tomto roce tvořena.
Rezerva na daň z příjmů k 31. prosinci 2005 ve výši 75 474 tis. Kč je kompenzována
zálohami ve výši 29 224 tis. Kč. V následujícím účetním období se rezerva rozpustí ve
prospěch nákladů a zaúčtuje se skutečný závazek daně z příjmů právnických osob na
základě sestaveného daňového přiznání.
Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 11 Daň z příjmů.
10. Závazky
Závazky
31. prosince 2005
tis. Kč
Závazky z obchodních vztahů
- do splatnosti
1. ledna 2005
tis. Kč
117 842
146 066
Zálohy z obchodních vztahů
6 598 702
6 625 863
Dohadné účty pasivní
3 414 860
1 063 766
Daňové závazky
1 109
0
Závazky ze sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění
2 140
0
Závazky k zaměstnancům
4 797
0
Závazky – ovládající a řídící osoba
0
5 060
Závazky ke společníkům
0
3 101
Jiné závazky
1 381
0
10 140 831
7 843 856
Dlouhodobé přijaté zálohy
37 410
38 030
Odložený daňový závazek
32 449
25 140
Krátkodobé závazky celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem
- do splatnosti
69 859
63 170
10 210 690
7 907 026
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společ­
nosti. Společnost neeviduje závazky po lhůtě splatnosti.
11. Daň z příjmů
Daň z příjmů
Daňový náklad zahrnuje
2005
tis. Kč
Splatnou daň
75 474
Odloženou daň
7 309
Celkem
82 783
Splatná daň byla vypočítána následovně
Ztráta před zdaněním
- 565 494
Položky snižující základ daně
37 283
Položky zvyšující základ daně
893 235
Daňový základ
290 458
Daň z příjmů právnických osob ve výši 26 %
75 519
Slevy na dani
45
Splatná daň
75 474
Daňový náklad
75 474
Placené zálohy na daň z příjmů
29 224
Závazek daně z příjmu
46 250
Odložený daňový závazek je vypočten ve výši 24 % (daňová sazba v období očekávané
realizace odložené daně) ze základu a lze jej analyzovat následovně:
31. prosince 2005
tis. Kč
1. ledna 2005
tis. Kč
Rozdílu účetní a daňové zůstatkové ceny
dlouhodobého hmotného majetku
- 25 114
- 24 575
Přecenění cenných papírů a podílů
- 10 566
- 11 709
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
- 971
0
- 36 651
- 36 284
4 202
11 144
- 32 449
- 25 140
Odložený daňový závazek z titulu
Celkem
Odložená daňová pohledávka z titulu
Ostatních rezerv a rozdílu účetní a daňové
zůstatkové ceny pohledávek
Čistý odložený daňový závazek
47
12. Členění výnosů podle odvětví
48
Výnosy z běžné činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:
2005
tis. Kč
Prodej el. energie
- zahraničí
360 731
- tuzemsko
19 195 724
Prodej tepla
29 019
Ostatní tržby z prodeje vlastních produktů a služeb
5 496 830
25 082 304
Celkové prodeje vlastních produktů a služeb
Prodej zboží
2
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
376 602
Ostatní provozní výnosy
10 341
Celkem
25 469 249
13. Analýza zaměstnanců
Počet zaměstnanců
2005
Počet členů představenstva, kteří jsou zaměstnanci*
0
Průměrný počet ostatních členů vedení
5
Průměrný počet ostatních zaměstnanců
175
Celkem
180
Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci
2
*) Společnost má 3 členy představenstva, kteří nejsou jejími zaměstnanci a 2 z nich jsou zaměstnanci
společnosti E.ON Česká republika, a.s.
Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva a vedoucí zaměstnance,
kteří jsou jim přímo podřízeni.
2005
Mzdové náklady
Odměny členům vedení
Náklady na sociální zabezpečení
Ostatní sociální náklady
Celkem
Vedení
tis. Kč
Ostatní
tis. Kč
Celkem
tis. Kč
4 011
79 522
83 533
164
0
164
1 412
25 968
27 380
242
3 400
3 642
5 829
108 890
114 719
Vedoucím pracovníkům jsou poskytnuta pro služební i soukromé účely motorová vozi­
dla. Hodnoty zdanitelných základů v roce 2005 představovaly u vedoucích pracovníků
161 tis. Kč. Vedoucím pracovníkům je hrazeno úrazové pojištění. V roce 2005 činila úhra­
da pro vedoucí pracovníky 21 tis. Kč.
Ostatní transakce se zaměstnanci Společnosti jsou popsány v poznámce 14 Transakce
se spřízněnými stranami.
14. Transakce se spřízněnými stranami
Spřízněnými stranami Společnosti jsou E.ON Česká republika, a.s, E.ON Distribuce, a.s.,
E.ON Energie AG Mnichov, E.ON Czech Holding AG, E.ON Czech Holding Verwaltungs­
-GmbH, E.ON Sales & Trading GmbH, ECO trend, s.r.o., ENERGETIKA INVEST, s.r.o., Teplár­
na Kyjov, a.s., Jihočeská plynárenská, a.s., Ško-Energo FIN, s.r.o. a Ško-Energo, s.r.o.
Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:
Transakce se spřízněnými stranami
2005
tis. Kč
Prodej vlastních výrobků
1 320 304
Prodej služeb
144 395
Úroky přijaté
8 026
Výnosy z prodeje emisních povolenek (pozn. 3)
376 588
Ostatní výnosy
937
Celkem
1 850 250
Spotřebované nákupy
172 615
Nákup služeb
5 745 763
Úroky placené
3 524
Ostatní náklady
693
Celkem
5 922 595
Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
Zůstatky se spřízněnými stranami
Pohledávky z obchodních vztahů a zálohy
Dohadné položky a ostatní pohledávky
Pohledávky celkem
Závazky z obchodních vztahů a zálohy
31. prosince 2005
tis. Kč
1. ledna 2005
tis. Kč
674 580
52 090
700 174
0
1 374 754
52 090
225 110
42 000
Dohadné položky a ostatní závazky
1 264 459
3 850
Závazky celkem
1 489 569
45 850
Úvěry poskytnuté a přijaté jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Pohledávky a závazky
z obchodního styku vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Ostatní
pohledávky za spřízněnými stranami zahrnují dohadné položky a pohledávku vyplývající
ze zavedení korunového cash poolingu mezi Společností a společností E.ON Česká republi­
ka, a.s. Ostatní závazky vůči spřízněným stranám vznikly z dohadných položek. Společnost
nevytváří opravnou položku k pohledávkám za spřízněnými stranami.
Členům představenstva, členům dozorčí rady Společnosti, akcionáři a ostatním členům
vedení nebyly poskytnuty v roce 2005 žádné úvěry.
Vedoucím pracovníkům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební
vozidla v celkové ceně 5 272 tis. Kč.
Odměna členům představenstva Společnosti činila 164 tis. Kč. Členové dozorčí rady nepo­
bírají žádnou odměnu.
V roce 2005 nevznikly žádné penzijní závazky bývalých statutárních orgánů.
Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 2005 a 2004 akcionářům/společníkům, čle­
nům statutárních a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnuto žádné další plnění
jak v peněžní tak v naturální formě.
49
15. Významné investiční přísliby a jiné budoucí závazky
50
K 31. prosinci 2005 neevidovala Společnost žádné investiční přísliby, pouze budoucí
závazky z uzavřených smluv o poskytování služeb ve výši 702 375 tis. Kč a závazky z ná­
kupu elektřiny od externích dodavatelů ve výši 15 454 620 tis. Kč.
16. Potenciální závazky
Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti
k 31. prosinci 2005.
17. Mimořádné výnosy a náklady
K 31. prosinci 2005 Společnost neevidovala žádné mimořádné výnosy a náklady.
18. Následné události
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na
účetní závěrku k 31. prosinci 2005.
Schválení účetní závěrky
Tato účetní závěrka byla představenstvem schválena k předložení valné hromadě
a z pověření představenstva podepsána.
28. března 2006
Ing. Michal Šafář
Ing. Radek Lucký
předseda představenstva
místopředseda představenstva
51
Zpráva
nezávislých
auditorů
53
55
E.ON Energie, a.s.
Konsolidovaná účetní
závěrka
31. prosince 2005
Název společnosti: E.ON Energie, a.s.
Sídlo: Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
Identifikační číslo: 26078201
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: obchod s elektřinou, výroba elektřiny, výroba tepelné energie,
rozvod tepelné energie
Rozvahový den: 31. prosince 2005
Datum sestavení konsolidované účetní závěrky: 28. března 2006
56
Konsolidovaná rozvaha
Brutto tis. Kč
Korekce tis. Kč
31. prosince 2005
1. leden 2005
Netto tis. Kč
Netto tis. Kč
AKTIVA
A
Dlouhodobý majetek
4 389 962
- 896 835
3 493 127
4 262 153
A. I
Dlouhodobý nehmotný majetek
3 579 815
- 715 963
2 863 852
3 580 168
A. II
Dlouhodobý hmotný majetek
386 285
- 180 872
205 413
270 387
A. III
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci
420 618
0
420 618
403 366
A. IV
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
B
Oběžná aktiva
3 244
0
3 244
8 232
10 293 035
- 276 743
10 016 292
7 530 838
B. I
Zásoby
1 050
0
1 050
468
B. II
Dlouhodobé pohledávky
10 659
0
10 659
10 120
B. III Krátkodobé pohledávky
10 270 354
- 276 743
9 993 611
7 440 274
10 972
0
10 972
79 976
101
0
101
93
14 683 098
- 1 173 578
13 509 520
11 793 084
B. IV
Krátkodobý finanční majetek
C. I
Časové rozlišení
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A
Vlastní kapitál
3 249 457
3 872 004
A. I
Základní kapitál
3 239 966
3 239 966
A. II
Kapitálové fondy
A. III
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
A.IV
A.V
A.VI
Výsledek hospodaření běžného účetního období
2
0
6 074
4 072
Konsolidační fond
281 349
264 740
Výsledek hospodaření minulých let
357 100
363 226
- 648 277
0
A.VII Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci
B
Cizí zdroje
13 243
0
10 260 063
7 920 557
B. I
Rezervy
49 373
13 531
B. II
Dlouhodobé závazky
69 859
63 170
B. III Krátkodobé závazky
10 140 831
7 843 856
0
523
13 509 520
11 793 084
C. I
Časové rozlišení
PASIVA CELKEM
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2005
Rok končící 31. prosince 2005
tis. Kč
I
Tržby za prodej zboží
2
+
Obchodní marže
II
Výkony
25 082 304
B
Výkonová spotřeba
24 648 216
+
Přidaná hodnota
434 090
C
Osobní náklady
114 719
D
Daně a poplatky
E
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
729 924
III
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
376 602
F
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
376 250
G
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
2
456
18 097
IV
Ostatní provozní výnosy
10 341
H
Ostatní provozní náklady
116 950
*
Provozní výsledek hospodaření
VI
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
4 931
J
Prodané cenné papíry a podíly
4 988
VII
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
M
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X
Výnosové úroky
N
Nákladové úroky
XI
Ostatní finanční výnosy
O
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření
- 535 363
255
12 600
8 854
3 549
10 657
33 691
- 30 131
82 783
Q
Daň z příjmů za běžnou činnost
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez podílu ekvivalence
- 648 277
Výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence (+/-)
- 648 277
***
Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci
13 243
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
- 635 034
***
Výsledek hospodaření před zdaněním
- 552 251
57
Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu
Konsolidační
fond
Základní a kapitálové
kapitál
fondy
tis. Kč
tis. Kč
58
Konsolidovaná zahajovací
rozvaha k 1. lednu 2005
Zákonný
rezervní
fond
tis. Kč
Statutární
a ostatní
fondy
tis. Kč
Nerozdělený Hospodářský
zisk /
výsledek
neuhrazená
běžného
ztráta
období
tis. Kč
tis. Kč
Celkem
tis. Kč
3 239 966
264 740
0
4 072
363 226
0
3 872 004
Vyplacené tantiémy za rok 2004
0
0
0
0
- 1 967
0
- 1 967
Ostatní rozdělení HV za rok 2004*
0
0
2 822
1 337
- 4 159
0
0
Majetek bezplatně převzatý
0
2
0
0
0
0
2
Čerpání sociálního fondu
0
0
0
- 2 157
0
0
- 2 157
Vliv konsolidace metodou
ekvivalence
0
16 609
0
0
0
0
16 609
Výsledek hospodaření
za účetní období
0
0
0
0
0
- 648 277
- 648 277
Podíl na hospodářském
výsledku v ekvivalenci
Zůstatek k 31. prosinci 2005
0
0
0
0
0
13 243
13 243
3 239 966
281 351
2 822
3 252
357 100
- 635 034
3 249 457
*) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 se týká rozdělení hospodářského výsledku společností Jihočeská energetika, a.s., Jihomoravská energetika, a.s.
a Moravská elektroenergetická, a.s., po jejich rozdělení a sloučení s nástupnickou společností popsaném v poznámce 1.
Konsolidovaný přehled o peněžních tocích
Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1 Odpisy stálých aktiv
A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv
2005
tis. Kč
- 552 251
785 261
729 924
30 695
A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv
- 293
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku
- 255
A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
A.1.6 Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci
A.1.7 Úpravy o ostatní nepeněžní operace
A*
A.2
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv
A.2.3 Změna stavu zásob
A **
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
A.3
Úroky vyplacené
A.4
Úroky přijaté
A.5
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
A.6
Přijaté dividendy a podíly na zisku
A ***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
- 5 305
- 13 243
43 738
233 010
- 308 196
- 2 605 376
2 297 761
- 581
- 75 186
- 4 859
7 526
- 29 224
255
- 101 488
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B ***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
- 318 011
355 235
37 224
Peněžní toky z finanční činnosti
C.1
Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků
C.2
Změna stavu vlastního kapitálu
- 616
- 4 124
C.2.1 Přímé platby na vrub fondů
- 2 157
C.2.2 Vyplacené tantiémy
- 1 967
C ***
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
- 4 740
- 69 004
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku
79 976
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku
10 972
59
60
Příloha konsolidované
účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2005
1. Všeobecné informace
E.ON Energie, a.s., (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 27. čer­
vence 2004 a její sídlo je v Českých Budějovicích. Předmětem podnikání Společnosti je
obchod s elektřinou, výroba elektřiny, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
(držitel licence).
Podnikatelská činnost Společnosti se soustřeďuje na prodej elektřiny konečným zákaz­
níkům a veškeré související služby a služby podporující tuto činnost jsou nakupovány
na základě smlouvy o poskytování služeb od společností E.ON Distribuce, a.s. a E.ON
Česká republika, a.s. Specifikace služeb je realizována prostřednictvím příloh, ve kte­
rých je uvedena vždy oblast služeb s popisem rozsahu.
Složení představenstva k 31. prosinci 2005 bylo následující:
Funkce
Zvolen
Michal Šafář
předseda
člen
6. prosince 2004
26. října 2004
Radek Lucký
místopředseda
člen
6. prosince 2004
26. října 2004
Werner Burkner
člen
26. října 2004
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2005 bylo následující:
Funkce
Zvolen
Michael Fehn
předseda
člen
22. března 2005
1. ledna 2005
Lorenz Pronnet
místopředseda
člen
22. března 2005
1. ledna 2005
Peter Ficht
Karel-Dietrich Nespěšný
Alexander Krejčí
Lubomír Šmerda
člen
člen
člen
člen
23. srpna 2004
23. srpna 2004
23. června 2005
23. června 2005
Společnost je členěna následujícím způsobem:
Nákup energie
Individuální zákazníci
Regionální zákazníci
Hromadní zákazníci
Produkt management
Back Office
Vklad částí podniku a fúze rozdělení sloučením
Dne 1. ledna 2005, 00:00:01 h došlo ke vkladu dále uvedených částí podniků vyjmenova­
nými společnostmi do společnosti E.ON Energie, a.s.:
• část podniku „provoz výroby a obchodu s elektřinou“ společností Jihočeská
energetika, a.s.,
• část podniku „provoz výroby a obchodu s elektřinou“ společností Jihomoravská
energetika, a.s.,
• část podniku „provoz obchodu s elektřinou“ společností Moravská
elektroenergetická, a.s.
Dále se Společnost v průběhu roku 2005 zúčastnila jako nástupnická společnost pro­
cesů rozdělení společností Jihočeská energetika, a.s. („JČE“), Jihomoravská energetika,
a.s. („JME“) a Moravská elektroenergetická, a.s. („MEAS“) jejich sloučením s nástupnic­
kými společnostmi. Rozhodným dnem uvedených procesů byl termín 1. ledna 2005,
00:00:00 h Mimořádná valná hromada Společnosti schválila tento proces dne 20. čer­
vence 2005. Na Společnost přešla v rámci těchto procesů odpovídající část obchodního
jmění zanikající společnosti MEAS (výmaz zanikající společnosti z obchodního rejstříku
byl proveden dne 8. srpna 2005), zanikající společnosti JČE (výmaz zanikající společnos­
ti z obchodního rejstříku byl proveden dne 17. srpna 2005) a zanikající společnosti JME
(výmaz zanikající společnosti z obchodního rejstříku byl proveden dne 17. srpna 2005).
Obchodní jmění zanikajících společností bylo oceněno nezávislými znalci, Mgr. Ing. Mar­
tinem Zvěřinou, bydlištěm Borek 126, České Budějovice a společností American Apprai­
sal s.r.o., se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4.
2. Vymezení konsolidačního celku
Konsolidační celek zahrnuje Společnost a následující přidružené společnosti (dále
„Skupina“).
Přidružené společnosti k 31. prosinci 2005:
Podíl
na základním
kapitálu v %
Vlastník
Společnost
Sídlo společnosti
ENERGETIKA INVEST s.r.o.
Lannova 16,
České Budějovice
40,00
49,00
11,00
E.ON Energie, a.s.
E.ON Czech Holding AG
Jihočeská plynárenská, a.s.
Teplárna Kyjov, a.s.
Havlíčkova 180
Kyjov
47,34
19,86
32,10
E.ON Energie, a.s.
E.ON Czech Holding AG
Jihomoravská plynárenská, a.s.
0,70
Ostatní
Teplárna Kyjov, a.s., Havlíčkova 180, Kyjov, IČ 25326368
Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod elektřiny a tepla.
ENERGETIKA INVEST s.r.o., Lannova 16, České Budějovice, IČ 25172662
Hlavním předmětem podnikání společnosti je zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a průmyslu a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomic­
kých poradců.
61
3. Účetní postupy
62
(a) Základní zásady zpracování konsolidované účetní závěrky
Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka skupiny podniků, která
slučuje stav majetku a závazků a dosažené výsledky hospodaření Společnosti s její
podílovou účastí v ostatních účetních jednotkách, které jsou ovládanou, spoluovlá­
danou nebo řízenou osobou nebo ve kterých vykonává podstatný vliv. Konsolidova­
ná účetní závěrka slouží k informování akcionářů Společnosti.
Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými
v České republice (zákon o účetnictví č. 561/1991 Sb. a vyhl. č. 500/2002 Sb.) a Čes­
kými účetními standardy. Majetek a závazky, které přešly na Společnost v procesu
fúze rozdělení sloučením, byly přeceněny ke dni předcházejícímu rozhodný den
fúze (tj. k 31. prosinci 2004) nezávislými znalci, společností HZ Praha, spol. s r.o., se
sídlem Kodaňská 46, Praha 10. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku provedla pro společnost HZ Praha, spol. s r.o., společnost Euroenergy spol.
s r.o. Určující metodou pro ocenění jmění byla metoda čistých aktiv. Pro přecenění
jednotlivých položek dlouhodobého majetku byla použita tzv. nákladová metoda.
Hodnota majetku byla stanovena tak, aby odpovídala současné reprodukční hod­
notě a danému stupni amortizace. Přeceňování se provádělo odděleně pro každou
položku z účetní evidence majetku. Zpráva nezávislých znalců je uložena v obchod­
ním rejstříku.
Pro konsolidaci přidružených společností byla dle konsolidačních pravidel zvolena
ekvivalenční metoda. Touto metodou se rozumí následující úpravy účetní závěrky
Společnosti:
a) Vyloučení podílů v konsolidovaných společnostech z rozvahy Společnosti a jejich
nahrazení samostatnou rozvahovou položkou „Cenné papíry a podíly v ekviva­
lenci“, které jsou oceněny na úrovni podílu na vlastním kapitálu konsolidovaných
společností.
b) Vypořádání rozdílu mezi účetní hodnotou podílů v nekonsolidované účetní závěr­
ce a jejich hodnotou v ekvivalenci vykázáním:
1. podílu Společnosti na výsledku hospodaření za běžné účetní období konso­
lidovaných společností v samostatné položce konsolidovaného výkazu zisku
a ztráty „Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci“ a v samostatné roz­
vahové položce „Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci“;
2. konsolidačního fondu, který představuje kumulovaný podíl Společnosti na
výsledcích hospodaření a ostatních složkách vlastního kapitálu konsolidova­
ných společností (tj. podíl na celkovém vlastním kapitálu kromě výsledku hos­
podaření za běžné účetní období).
Podíly s rozhodujícím vlivem a podstatným vlivem byly oceněny metodou odpovídající
podílu vlastnictví na vlastním kapitálu.
Z důvodu nesrovnatelnosti roku 2005 s předchozím účetním obdobím Skupina využila
pravidlo dané vyhláškou č. 500/2002, § 4/odst. 7 pro případ přeměny rozdělením, že ve
srovnatelném období v konsolidované rozvaze se uvedou údaje z konsolidované zaha­
jovací rozvahy a do konsolidovaného výkazu zisku a ztráty se údaje za minulé účetní
období neuvádějí.
(b) Dlouhodobý nehmotný majetek
Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na
základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem:
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
3 let
3 let
4 let
4 let
Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 60 000 Kč za položku,
je účtován do nákladů při pořízení.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku.
Emisní povolenky Společnost účtuje v rámci ostatního dlouhodobého nehmotné­
ho majetku. Společnost není součástí Národního alokačního plánu. O prodeji emis­
ních povolenek je účtováno v rámci provozních výnosů ve výši prodejní ceny.
Pokud zůstatková hodnota emisních povolenek přesahuje jejich odhadovanou zpětně získatelnou částku, pak je k těmto emisním povolenkám tvořena opravná položka.
Goodwill, který vznikl v rámci fúze rozdělení sloučením společností JČE, JME a MEAS (viz. poznámka 1), představuje rozdíl mezi celkovým oceněním nabytého obchodního jmění ve smyslu obchodního zákoníku a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Aktivní goodwill (klad­
ný) se odpisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců od rozhodného dne přeměny do provozních nákladů.
(c) Dlouhodobý hmotný majetek
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními nákla­
dy. Aktiva získaná formou daru jsou vykázána v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku. Majetek, který přešel na Společnost v rámci procesu rozdělení sloučením, byl oceněn nezávislým znalcem (viz. poznámka 3 (a)).
Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem:
Pozemky
Budovy a stavby
Stroje a zařízení
Inventář
Motorová vozidla
–
25 – 50 let
5 – 17 let
5 – 25 let
2 – 33 let
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 000 Kč za rok za položku je aktivováno.
Hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 000 Kč do 40 000 Kč za položku je považo­
ván za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě; o tomto majetku se vede opera­
tivní evidence.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku.
63
(d) Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem
64
Společnost s rozhodujícím vlivem (dceřiná společnost) je podnik ovládaný Společ­
ností, jehož finanční a provozní procesy Společnost může ovládat s cílem získávat
přínosy z jeho činnosti. Dceřiné společnosti, tj. takové, ve kterých Společnost vlast­
ní více než jednu polovinu hlasovacích práv, popřípadě je oprávněna jinak kontro­
lovat jejich finanční a provozní pravidla, jsou konsolidovány.
Dceřiné společnosti se konsolidují od data, kdy byla na Společnost převedena pra­
vomoc vykonávat nad nimi kontrolu, a jsou vyloučeny z konsolidace k datu pozbytí
této pravomoci.
Veškeré vnitroskupinové transakce, zůstatky a nerealizované zisky z vnitroskupi­
nových transakcí jsou z konsolidace rovněž vyloučeny, kromě případů, kdy pořizo­
vací náklady nejsou návratné. V případě nutnosti byla účetní pravidla pro dceřiné
podniky pozměněna tak, aby byla zachována konzistence s pravidly Společnosti.
Ve společnosti s podstatným vlivem (přidružená společnost) Společnost vykonává
podstatný vliv svým podílem na finančním a provozním rozhodování, ale nemá
možnost tuto společnost ovládat.
Investice v přidružených společnostech se zachycují za použití ekvivalenční meto­
dy. Nerealizované zisky a ztráty z transakcí mezi Společností a jejími přidruženými
společnostmi se vylučují v míře odpovídající účasti Společnosti v těchto přidruže­
ných společnostech. Nerealizované ztráty se vylučují s výjimkou případů, ve kte­
rých transakce poskytuje důkaz o snížení hodnoty převáděného aktiva.
Účtování ekvivalenční metodou je ukončeno, jestliže účetní hodnota investice
v přidruženém podniku klesne na nulu, pokud ovšem Společnosti nevznikly ve
vztahu k přidruženému podniku další účetní nebo smluvní závazky.
(e) Ostatní cenné papíry a podíly
Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou majetkovou účastí, do
následujících kategorií: cenné papíry k obchodování, realizovatelné cenné papíry
a cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry a podíly, které bude Společnost vlastnit po neurčitou dobu a kte­
ré mohou být prodány v případě, že Společnost bude potřebovat peníze nebo se
změní úrokové sazby, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry. Jsou zahr­
nuty do stálých aktiv, pokud vedení Společnosti nezamýšlí jejich prodej během 12
měsíců od data konsolidované účetní závěrky nebo pokud mohou být prodány za
účelem získání peněžních prostředků. V těchto případech jsou zahrnuty do oběž­
ných aktiv. Vedení Společnosti určuje povahu cenných papírů a podílů v okamžiku
jejich pořízení a pravidelně ji přehodnocuje.
Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně trans­
akčních nákladů. Cenné papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány
naběhlou hodnotou. Ostatní cenné papíry jsou oceňovány reálnou hodnotou. Jako
reálnou hodnotu Společnost používá tržní hodnotu cenných papírů k datu konso­
lidované účetní závěrky. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných
trzích je provedeno na základě posudku znalce nebo na základě kvalifikovaného
odhadu provedeného vedením Společnosti.
Nerealizované zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty realizovatelných
cenných papírů jsou vykázány ve vlastním kapitálu a jsou zahrnuty do konsolido­
vaného výkazu zisku a ztráty v okamžiku realizace.
(f) Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou polož­
ku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob
(zejména dopravné, clo, provize, pojistné, skonto atd.). Pro veškeré úbytky nakou­
pených zásob užívá Společnost metodu váženého aritmetického průměru. Vážený
aritmetický průměr se počítá za každý druh materiálu průběžně po každém přijetí
na sklad.
Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceňovány
vlastními výrobními náklady sníženými o opravnou položku. Vlastní výrobní nákla­
dy zahrnují přímý a nepřímý materiál, přímé a nepřímé mzdy.
Přijaté subdodávky a jiné přímé náklady jsou účtovány přímo do nákladů a součas­
ně se účtuje o nedokončené výrobě do výnosů. Přijaté subdodávky jsou oceněny
skutečnými náklady. K zúčtování nedokončené výroby dochází v okamžiku zachy­
cení tržby za uskutečněnou dodávku.
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám je vytvořena na
základě individuálního posouzení.
(g) Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravné položky k po­
hledávkám po lhůtě splatnosti.
Opravné položky k pohledávkám jsou vytvořeny na základě věkové struktury
pohledávek v souladu s interní směrnicí:
po splatnosti 30 – 90 dnů
po splatnosti 91 – 180 dnů
po splatnosti 181 – 360 dnů
po splatnosti nad 360 dnů
5%
20 %
50 %
100 %
Společnost vytváří zákonné opravné položky k pohledávkám v souladu se záko­
nem 593/92 Sb., o rezervách, pro zjištění základu daně z příjmu.
Opravné položky nad rámec zákona se tvoří rozdílem z celkových a zákonných
opravných položek.
(h) Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým
kurzem platným v den transakce.
Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devi­
zovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k datu konsolidované účet­
ní závěrky. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou
účtovány do konsolidovaného výkazu zisku a ztráty.
(i) Výnosy a náklady
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně a časově
souvisejí.
Náklady na nákup elektrické energie vycházejí ze skutečně dodaného množství
za příslušné období a z fakturace za takto dodanou elektrickou energii. Dodávky
elektrické energie probíhají na základě smluvního vztahu s dodavateli a cena elek­
trické energie se řídí smlouvou platnou vždy pro určité časové období.
Tržby z prodeje elektrické energie vycházejí z dodaného množství a cen elektrické
energie jednotlivých odběratelů dle smluv platných v době dodávky.
65
66
V kategorii odběratelů ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí (VVN a VN) jsou
dodávky elektrické energie fakturovány jednou měsíčně na základě provedených
odečtů.
V kategorii odběratelů ze sítí nízkého napětí (NN) – podnikatelé (MOP) jsou dodáv­
ky elektrické energie fakturovány jednou čtvrtletně nebo ročně dle příslušných
cyklů a na základě provedených odečtů.
V kategorii odběratelů ze sítí NN – domácnosti (MOO) jsou dodávky elektrické
energie fakturovány u každého odběrného místa jednou ročně dle příslušných
cyklů a na základě provedených odečtů. Výnosy těchto kategorií se měsíčně sklá­
dají z tržeb získaných skutečnou fakturací a z tržeb za dodanou, ale nevyfakturo­
vanou elektrickou energii.
U kategorií zákazníků ze sítí NN (MOP, MOO) představuje rozdíl v tržbách mezi
dodanou a fakturovanou elektrickou energií změnu stavu nevyfakturované elek­
trické energie. Pro výpočet a ocenění stavu nevyfakturované elektrické energie se
používá metoda, která vychází z předpokládaného vývoje dodávky a fakturace pro
následující fakturační období se zohledněním vlivu sezónnosti.
(j) Leasing
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního a operativního leasingu
není aktivována do dlouhodobého majetku a je účtována do nákladů rovnoměrně
po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozva­
hovému dni splatné, jsou vykázány v příloze ke konsolidované účetní závěrce, ale
nejsou zachyceny v rozvaze.
(k) Rezervy
Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude
na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý
odhad výše závazku.
(l) Penzijní připojištění
Společnost poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění na zákla­
dě zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Výše pří­
spěvku je stanovena na základě pravidel pro jeho poskytování, a to v závislosti
na počtu odpracovaných let ve Společnosti. K financování státního důchodového
pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.
(m) Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodno­
tou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová
pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově
uplatnit v následujících účetních obdobích.
(n) Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Skupiny se rozumí:
• společníci / akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný
nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tito společníci / akcionáři
mají podstatný nebo rozhodující vliv,
• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám,
včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,
• společnosti, které mají společného člena vedení se Společností.
Významné transakce a zůstatky transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny
v poznámce 14 a 15.
(o) Základní kapitál
V případě, že Společnost nakoupí vlastní akcie, plnění poskytnuté za tyto akcie je vykázáno jako snížení základního kapitálu.
(p) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení konsoli­
dované účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události
poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému
dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení konsolidované účetní
závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly
po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze konsolidova­
né účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
(q) Přehled o peněžních tocích
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.
Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno
a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti.
4. Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena
1. ledna 2005
tis. Kč
Goodwill
Emisní povolenky
Nedokončený nehmotný majetek
Celkem
Přírůstky /
přeúčtování
tis. Kč
Vyřazení
tis. Kč
31. prosince 2005
tis. Kč
3 579 815
3 579 815
0
0
0
376 087
376 087
0
353
0
353
0
3 580 168
376 087
376 440
3 579 815
1. ledna 2005
tis. Kč
Přírůstky
tis. Kč
Vyřazení
tis. Kč
31. prosince 2005
tis. Kč
0
715 963
0
715 963
Oprávky
Goodwill
Zůstatková hodnota
3 580 168
2 863 852
Aktivní goodwill, který vznikl v rámci fúze rozdělení sloučením společností JČE, JME
a MEAS jako rozdíl mezi celkovým oceněním nabytého obchodního jmění ve smyslu
obchodního zákoníku a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sní­
ženým o převzaté závazky, se odepisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců od rozhodné­
ho dne přeměny (1. ledna 2005) do provozních nákladů, za rok 2005 činil odpis celkem
715 963 tis. Kč.
Společnost nakoupila v roce 2005 emisní povolenky od třetích stran a tyto povolenky
prodávala společnosti E.ON Sales & Trading GmbH.
67
5. Dlouhodobý hmotný majetek
68
Ocenění / Pořizovací cena
1. ledna 2005
tis. Kč
Pozemky
Přírůstky /
přeúčtování
tis. Kč
Vyřazení
tis. Kč
31. prosince 2005
tis. Kč
2 445
2
91
2 356
Budovy a stavby
232 913
9 374
48 407
193 880
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
183 560
6 652
1 219
188 993
71 702
16 256
87 602
356
Nedokončený hmotný majetek
Poskytnuté zálohy
Celkem
700
0
0
700
491 320
32 284
137 319
386 285
V počátečním stavu k 1. lednu 2005 je zachyceno přecenění majetku popsané v poznámce 3(a), které činí 71 522 tis. Kč.
Oprávky
Budovy a stavby
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
Opravná položka k nedokončenému
hmotnému majetku
1. ledna 2005
tis. Kč
Přírůstky
tis. Kč
Vyřazení
tis. Kč
31. prosince 2005
tis. Kč
132 788
4 324
44 760
92 352
81 272
8 076
828
88 520
6 873
0
6 873
0
Celkem
220 933
12 400
52 461
180 872
Zůstatková hodnota
270 387
205 413
Společnost rovněž používá majetek získaný formou finančního leasingu, který je však
účtován jako dlouhodobý hmotný majetek až po skončení doby leasingu.
Leasingové splátky ze současných smluv o finančním leasingu lze analyzovat takto:
Leasingové splátky
Splacené splátky
31. prosince 2005
tis. Kč
1. ledna 2005
tis. Kč
228
1 725
Splátky splatné do jednoho roku
0
228
Splátky splatné později
0
0
228
1 953
Celková výše splátek splacených
i splatných ze současných smluv
K 31. prosinci 2005 neobsahovala konsolidovaná rozvaha žádná aktiva získaná po skon­
čení smluv o finančním leasingu (1. ledna 2005: 0 tis. Kč). V roce 2005 nebyly uzavřeny
žádné nové leasingové smlouvy.
6. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci
69
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci představují investice do kmenových akcií a základ­
ního kapitálu.
K 31. prosinci 2005
Cenné papíry
v ekvivalenci
tis. Kč
Pořizovací
cena
tis. Kč
Podíl na
základním
kapitálu
%
Výsledek
hospodaření
v roce 2005
tis. Kč
Vlastní
kapitál
tis. Kč
Příjem
z dividend
v roce 2005
tis. Kč
ENERGETIKA INVEST, s.r.o.,
České Budějovice
130 572
124 053
40,00
6 272
326 431
0
Teplárna Kyjov, a.s.,
Kyjov
290 046
243 873
47,34
22 674
612 687
0
Celkem
420 618
367 926
28 946
939 118
0
Cenné papíry
v ekvivalenci
tis. Kč
Pořizovací
cena
tis. Kč
Podíl na
základním
kapitálu
%
Výsledek
hospodaření
v roce 2004
tis. Kč
Vlastní
kapitál
tis. Kč
Příjem
z dividend
v roce 2004
tis. Kč
ENERGETIKA INVEST, s.r.o.,
České Budějovice
124 053
124 053
40,00
7 703
310 132
2 978
Teplárna Kyjov, a.s.,
Kyjov
279 313
243 873
47,34
- 35 665
590 015
0
Celkem
403 366
367 926
- 27 962
900 147
2 978
K 1. lednu 2005
V žádné ze společností s rozhodujícím a podstatným vlivem není rozdíl mezi procen­
tem podílu na vlastnictví a procentem podílu na hlasovacích právech.
7. Zásoby
70
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba
Celkem
31. prosince 2005
tis. Kč
1. ledna 2005
tis. Kč
562
468
488
0
1 050
468
31. prosince 2005
tis. Kč
1. ledna 2005
tis. Kč
8. Pohledávky
Pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
- do splatnosti
- po splatnosti
Celkem
474 869
506 119
980 988
602 003
Zálohy z obchodních vztahů
- do splatnosti
1 749 649
728 881
Pohledávky – ovládající
a řídící osoba
- do splatnosti
488 373
0
Daňové pohledávky
- do splatnosti
20 771
0
Jiné pohledávky
- do splatnosti
5 624
16 454
3 012
0
Celkem
- po splatnosti
2 267 429
745 335
Dohadné účty aktivní
7 021 937
6 334 302
Opravné položky na pochybné pohledávky
- 276 743
- 241 366
Čistá hodnota krátkodobých pohledávek
9 993 611
7 440 274
Dlouhodobé pohledávky
Čistá hodnota celkových pohledávek
10 659
10 120
10 004 270
7 450 394
Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny.
Pohledávky – ovládající a řídící osoba do splatnosti ve výši 488 373 tis. Kč vyplývají
ze zavedení korunového cash poolingu mezi společnostmi E.ON Česká republika, a.s.
a Společností.
Výsledkem převodů jsou úvěrové vztahy mezi výše uvedenými společnostmi skupiny
E.ON. U úvěrů v rámci skupiny se uplatňují odpovídající tržní úrokové sazby.
Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:
Změny opravné položky
2005
tis. Kč
Počáteční zůstatek k 1. lednu
241 366
Tvorba opravné položky
276 743
Zrušení opravné položky
- 200 050
Použití na odpis
- 41 316
Konečný zůstatek k 31. prosinci
276 743
9. Vlastní kapitál
71
Společnost byla založena dne 20. července 2004 a do obchodního rejstříku byla zapsána
dne 27. července 2004. Společnost je plně vlastněna společností E.ON Czech Holding
Verwaltungs-GmbH, zapsanou v Německu.
Do 31. prosince 2004 byly zaúčtovány pouze náklady spojené se založením Společnosti
ve výši 103 tis. Kč.
V návaznosti na vklady částí podniku uvedených v poznámce 1 došlo ke zvýšení základ­
ního kapitálu Společnosti z částky 2 000 tis. Kč (původní výše základního kapitálu při
vzniku Společnosti dne 27. července 2004) na částku 3 243 067 tis. Kč. Zvýšení základního
kapitálu bylo dne 14. února 2005 zapsáno do obchodního rejstříku.
Valná hromada Společnosti dne 14. června 2005 rozhodla o převedení ztráty za rok 2004
ve výši 103 tis. Kč do neuhrazené ztráty minulých let.
Společnost vyplatila v roce 2005 tantiémy za rok 2004, které připadly na část fúzujících
společností JČE a JME, a to v celkové výši 1 967 tis. Kč. Za rok 2005 byl čerpán sociální
fond ve výši 2 157 tis. Kč., majetek bezplatně převzatý Společností činil 2 tis. Kč.
Společnost eviduje 2 768 099 ks vlastních akcií v celkové hodnotě 3 101 tis. Kč, které
vznikly vyplacením doplatků na vyrovnání jako důsledek nerovnoměrného výměnného
poměru a budou odkoupeny společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH v roce
2006.
Zákonný rezervní fond nelze rozdělit akcionáři, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.
V souladu s příslušnými ustanoveními stanov obchodního zákoníku Společnost vytváří
zákonný rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku ročně, dokud výše tohoto fondu nedo­
sáhne 20 % základního kapitálu.
Skupina vytvořila konsolidační fond ve výši 281 349 tis. Kč (1. ledna 2005: 264 740 tis. Kč)
jako rozdíl hodnoty cenných papírů konsolidovaných Společností v ekvivalenci a jejich
účetní zůstatkové hodnoty nekonsolidované účetní závěrky po zohlednění části připa­
dající na hospodářský výsledek v ekvivalenci.
K 31. prosinci 2005
Vlastní
kapitál
tis. Kč
Podíl na
vlastním
kapitálu
%
Cenné papíry
a podíly
v ekvivalenci
tis. Kč
Účetní
zůstatková
hodnota*
tis. Kč
Konsolidační
fond
tis. Kč
Hospodářský
výsledek
v ekvivalenci
tis. Kč
ENERGETIKA INVEST, s.r.o.,
České Budějovice
326 431
40,00
130 572
124 053
4 010
2 509
Teplárna Kyjov, a.s.,
Kyjov
612 687
47,34
290 046
1 973
277 339
10 734
Celkem
939 118
420 618
126 026
281 349
13 243
K 1. lednu 2005
ENERGETIKA INVEST, s.r.o.,
České Budějovice
Vlastní
kapitál
tis. Kč
Podíl na
vlastním
kapitálu
%
Cenné papíry
a podíly
v ekvivalenci
tis. Kč
Účetní
zůstatková
hodnota*
tis. Kč
Konsolidační
fond
tis. Kč
Hospodářský
výsledek
v ekvivalenci
tis. Kč
124 053
124 053
0
0
310 132
40,00
Teplárna Kyjov, a.s.,
Kyjov
590 015
47,34
Celkem
900 147
*) z nekonsolidované účetní závěrky
279 313
14 573
264 740
0
403 366
138 626
264 740
0
10. Rezervy
72
Rezervy
Zákonná
Rezerva na
rezerva na restrukturalizaci
rekultivaci
– odstupné
skládky
a mobilita
tis. Kč
tis. Kč
Stav k 1. lednu 2005
Rezervy
ostatní
(odměny,
nevyčerpaná
dovolená)
tis. Kč
Rezerva
na daň
z příjmů
tis. Kč
Rezerva na
ostatní
daňové
závazky
tis. Kč
Celkem
tis. Kč
402
11 687
1 442
0
0
13 531
Tvorba rezerv
0
240
1 954
46 250
6
48 450
Čerpání rezerv
0
- 11 166
- 1 442
0
0
- 12 608
402
761
1 954
46 250
6
49 373
Konečný zůstatek
k 31. prosinci 2005
Společnost tvoří rezervy podle zákona č. 563/1991 Sb. na rizika a ztráty, rezervu na nevy­
placené odměny a nevybranou dovolenou. Z daňových rezerv pak rezervu na daň z pří­
jmů, na daň silniční a na daň darovací.
Dále Společnost tvoří finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o odkaliště TRIAN­
GL a asanace po ukončení provozu v souladu s ustanovením zákona č. 125/97 Sb. a pro­
váděcí vyhlášky MŽP č. 340/97. V roce 2005 byl pro výrobu tepelné energie použit jen
zemní plyn, proto nebyla rezerva na rekultivaci v tomto roce tvořena.
Rezerva na daň z příjmů k 31. prosinci 2005 ve výši 75 474 tis. Kč je kompenzována
zálohami ve výši 29 224 tis. Kč. V následujícím účetním období se rezerva rozpustí ve
prospěch nákladů a zaúčtuje se skutečný závazek daně z příjmů právnických osob na
základě sestaveného daňového přiznání.
Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 12 Daň z příjmů.
11. Závazky
Závazky
31. prosince 2005
tis. Kč
Závazky z obchodních vztahů
- do splatnosti
1. ledna 2005
tis. Kč
117 842
146 066
Zálohy z obchodních vztahů
6 598 702
6 625 863
Dohadné účty pasivní
3 414 860
1 063 766
Daňové závazky
1 109
0
Závazky ze sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění
2 140
0
Závazky k zaměstnancům
4 797
0
Závazky – ovládající a řídící osoba
0
5 060
Závazky ke společníkům
0
3 101
Jiné závazky
Krátkodobé závazky celkem
- do splatnosti
1 381
0
10 140 831
7 843 856
Dlouhodobé přijaté zálohy
37 410
38 030
Odložený daňový závazek
32 449
25 140
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem
69 859
63 170
10 210 690
7 907 026
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Spo­
lečnosti. Společnost neeviduje závazky po lhůtě splatnosti.
12. Daň z příjmů
Daň z příjmů
Daňový náklad zahrnuje:
2005
tis. Kč
Splatnou daň
75 474
Odloženou daň
7 309
Celkem
82 783
Splatná daň byla vypočítána následovně:
Ztráta před zdaněním
- 565 494
Položky snižující základ daně
37 283
Položky zvyšující základ daně
893 235
Daňový základ
290 458
Daň z příjmů právnických osob ve výši 26 %
75 519
Slevy na dani
45
Splatná daň
75 474
Daňový náklad
75 474
Placené zálohy na daň z příjmů
29 224
Závazek daně z příjmu
46 250
Odložený daňový závazek je vypočten ve výši 24 % (daňová sazba v období očekávané
realizace odložené daně) ze základu a lze jej analyzovat následovně:
31. prosince 2005
tis. Kč
1. ledna 2005
tis. Kč
Rozdílu účetní a daňové zůstatkové ceny
dlouhodobého hmotného majetku
- 25 114
- 24 575
Přecenění cenných papírů a podílů
- 10 566
- 11 709
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
- 971
0
- 36 651
- 36 284
4 202
11 144
- 32 449
- 25 140
Odložený daňový závazek z titulu
Odložená daňová pohledávka z titulu
Ostatních rezerv a rozdílu účetní a daňové
zůstatkové ceny pohledávek
Čistý odložený daňový závazek
73
13. Členění výnosů podle odvětví
74
Výnosy z běžné činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:
2005
tis. Kč
Prodej el. energie
- zahraničí
360 731
Prodej el. energie
- tuzemsko
19 195 724
Prodej tepla
29 019
Ostatní tržby z prodeje vlastních produktů a služeb
5 496 830
25 082 304
Celkové prodeje vlastních produktů a služeb
Prodej zboží
2
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
376 602
Ostatní provozní výnosy
10 341
Celkem
25 469 249
14. Analýza zaměstnanců
Počet zaměstnanců
2005
Počet členů představenstva, kteří jsou zaměstnanci*
0
Průměrný počet ostatních členů vedení
5
Průměrný počet ostatních zaměstnanců
175
Celkem
180
Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci
2
*) Společnost má 3 členy představenstva, kteří nejsou zaměstnanci Společnosti a 2 z nich jsou zaměstnanci
společnosti E.ON Česká republika, a.s.
Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva a vedoucí zaměstnance,
kteří jsou jim přímo podřízeni.
2005
Mzdové náklady
Odměny členům vedení
Náklady na sociální zabezpečení
Ostatní sociální náklady
Celkem
Vedení
tis. Kč
Ostatní
tis. Kč
Celkem
tis. Kč
4 011
79 522
83 533
164
0
164
1 412
25 968
27 380
242
3 400
3 642
5 829
108 890
114 719
Vedoucím pracovníkům Společnosti jsou poskytnuta pro služební i soukromé účely
motorová vozidla. Hodnoty zdanitelných základů v roce 2005 představovaly u vedou­
cích pracovníků 161 tis. Kč. Vedoucím pracovníkům je hrazeno úrazové pojištění. V roce
2005 činila úhrada pro vedoucí pracovníky 21 tis. Kč.
Ostatní transakce se zaměstnanci Společnosti jsou popsány v poznámce 15 Transakce
se spřízněnými stranami.
15. Transakce se spřízněnými stranami
Spřízněnými stranami Společnosti jsou E.ON Česká republika, a.s, E.ON Distribuce, a.s.,
E.ON Energie AG Mnichov, E.ON Czech Holding AG, E.ON Czech Holding Verwaltungs­
-GmbH, E.ON Sales & Trading GmbH, ECO trend s.r.o., ENERGETIKA INVEST, s.r.o., Teplár­
na Kyjov, a.s., Jihočeská plynárenská, a.s., Ško-Energo FIN, s.r.o. a Ško-Energo, s.r.o.
Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:
Transakce se spřízněnými stranami
2005
tis. Kč
Prodej vlastních výrobků
1 320 304
Prodej služeb
144 395
Úroky přijaté
8 026
Výnosy z prodeje emisních povolenek (pozn. 4)
376 588
Ostatní výnosy
937
Celkem
1 850 250
Spotřebované nákupy
172 615
Nákup služeb
5 745 763
Úroky placené
3 524
Ostatní náklady
693
Celkem
5 922 595
Skupina vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
Zůstatky se spřízněnými stranami
Pohledávky z obchodních vztahů a zálohy
Dohadné položky a ostatní pohledávky
Pohledávky celkem
Závazky z obchodních vztahů a zálohy
31. prosince 2005
tis. Kč
1. ledna 2005
tis. Kč
674 580
52 090
700 174
0
1 374 754
52 090
225 110
42 000
Dohadné položky a ostatní závazky
1 264 459
3 850
Závazky celkem
1 489 569
45 850
Úvěry poskytnuté a přijaté jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Pohledávky a závazky
z obchodního styku vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Ostatní
pohledávky za spřízněnými stranami zahrnují dohadné položky a pohledávku vyplývající
ze zavedení korunového cash poolingu mezi Společností a společností E.ON Česká republi­
ka, a.s. Ostatní závazky vůči spřízněným stranám vznikly z dohadných položek. Společnost
nevytváří opravnou položku k pohledávkám za spřízněnými stranami.
Členům představenstva, členům dozorčí rady Společnosti, hlavním akcionářům a ostatním
členům vedení nebyly poskytnuty v roce 2005 žádné úvěry.
Vedoucím pracovníkům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební
vozidla v celkové ceně 5 272 tis. Kč.
Odměna členům představenstva Společnosti činila 164 tis. Kč. Členové dozorčí rady nepo­
bírají žádnou odměnu.
V roce 2005 nevznikly žádné penzijní závazky bývalých statutárních orgánů.
Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 2005 a 2004 akcionáři, členům statutárních
a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnuto žádné další plnění jak v peněžní, tak
v naturální formě.
75
16. Významné investiční přísliby a jiné budoucí závazky
76
K 31. prosinci 2005 neevidovala Společnost žádné investiční přísliby, pouze budou­
cí závazky z uzavřených smluv o poskytování služeb ve výši 702 375 tis. Kč a budoucí
závazky z nákupu elektřiny od externích dodavatelů ve výši 15 454 620 tis. Kč.
17. Potenciální závazky
Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti
k 31. prosinci 2005.
18. Mimořádné výnosy a náklady
K 31. prosinci 2005 Společnost neevidovala žádné mimořádné výnosy a náklady.
19. Následné události
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na
konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 2005.
Schválení konsolidované účetní závěrky
Tato konsolidovaná účetní závěrka byla představenstvem schválena k předložení valné
hromadě a z pověření představenstva podepsána.
28. března 2006
Ing. Michal Šafář
Ing. Radek Lucký
předseda představenstva
místopředseda představenstva
77
E.ON
energie pro
budoucnost
79
Doplňující údaje
Doplňující údaje
Čestné prohlášení
Za sestavení výroční zprávy je zodpovědné
představenstvo společnosti zastoupené
předsedou představenstva Ing. Michalem
Šafářem, nar. 22. ledna 1961 v Jindřicho­
vě Hradci, bytem Kolářská 1972/7, 370 01
České Budějovice, a místopředsedou
představenstva Ing. Radkem Luckým, nar.
29. dubna 1964 ve Valticích, bytem Zváno­
vická 3, 140 00 Praha 4.
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční
zprávě nebo její části odpovídají skuteč­
nosti a žádné podstatné okolnosti, které
by mohly ovlivnit přesné a správné posou­
zení emitenta a jím vydaných cenných
papírů, nebyly vynechány. Prohlašuji, že
účetní závěrka za poslední účetní období
byla ověřena auditorem a že výrok audi­
tora uvedený ve výroční zprávě odpovídá
skutečnosti.
Účetní závěrku i celou výroční zprávu ověřili:
2004
PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., IČ
40765521, se sídlem Praha 2, Kateřinská
40/466, osvědčení č. 21, auditor Ing. Hele­
na Čadanová, osvědčení č. 53, s výrokem
„bez výhrad“.
V Českých Budějovicích dne 24. dubna 2006.
E.ON Energie, a.s.
2005
Veškeré dokumenty a materiály souvise­
jící s výroční zprávou jsou k nahlédnutí
v sídle společnosti.
Ing. Michal Šafář
předseda představenstva
Společnost nemá organizační složku
v zahraničí.
Ing. Radek Lucký
místopředseda představenstva
E.ON Energie, a. s. Lannova 16 370 49 České Budějovice
T +420-545 14-11 11
www.eon.cz

Podobné dokumenty