wszystko w naszych rękach

Transkript

wszystko w naszych rękach
wszystko w naszych rękach
Kodeks postępowania Invensys
Od 1 lipca 2014 wszystkie odniesienia do Invensys Helpline
(Biuro pomocy Invensys) w dokumentach Code of Conduct
(Kodeks postępowania) zostają zastąpione przez Schneider
Electric R&ED Line (Linia R&ED Schneider Electric). Numery
telefonów linii RE&D Line można znaleźć na stronie pod adresem
http://www.secure.schneider-electric-redline.ethicspoint.com.
Adres pocztowy Invensys Helpline oraz łącze do strony internetowej
w dokumentach Code of Conduct staną się nieaktualne.
Kodeks postępowania
Spis treści
Wszystko w naszych rękach 2
Szacunek dla miejsca pracy
Zgłaszanie wątpliwości
2 Mów otwarcie 2 Pogotowie telefoniczne
6
7
Wzajemny szacunek
2
2
2
2
2
Sprawiedliwe i równe traktowanie
Nękanie, zastraszanie oraz prześladowanie
Narkotyki oraz alkohol w pracy
Prawa człowieka
Ochrona środowiska
9
10
11
12
13
Szacunek dla prawa
2 Przekupstwa oraz korupcja
2 Oferowane rozrywki, prezenty i datki
2Agenci
2 Kontrola importu i eksportu
2Bojkot
15
16
17
18
19
2
2
2
2
2
Zdrowie i bezpieczeństwo
Mienie Invensys
Dane i dokumenty
IT oraz Internet
Dobra osobiste
21
22
23
24
25
Szacunek dla naszych rynków
2
2
2
2
2
Jakość i bezpieczeństwo produktów
Rzetelna księgowość
Konkurencja i konkurenci
Informacje poufne i wewnętrzne
Media i marketing
Program zgodności z przepisami Invensys
27
28
29
30
31
32
2 Kodex chování
Zpráva od výkonného ředitele společnosti (CEO)
Vážení kolegové,
Invensys je obchodní činnost, na kterou můžeme být hrdí,
a je v našich rukách, abychom to tak i nadále udržovali.
Budoucnost společnosti Invensys závisí na nás a na
hodnotách, které vyjadřujeme prostřednictvím našich
aktivit. Její úspěch závisí na naší inovaci a agilnosti. Její
dobré jméno je podporováno naší odvahou a integritou.
Na oplátku nám její úcta k meritokracii dodává sebedůvěru,
že naše práce dosáhne uznání a bude poctivě odměněna.
V každé části světa stojíme před rozdílnými výzvami a
rozdílnými očekáváními. Náš nový Kodex chování nám všem
poskytuje jediný univerzální standard chování – připomíná
nám kdo jsme, jak se chovat a co očekávat na oplátku.
Prosím Vás, abyste si udělali čas na přečtení tohoto Kodexu
a věnovali zvláštní pozornost částem, které se týkají Vašich
každodenních aktivit. Každý z nás musí převzít osobní
odpovědnost za dodržování tohoto Kodexu, jinak bychom
riskovali, že bychom klamali sami sebe i jeden druhého. Také
bychom mohli společnosti Invensys způsobit vážné finanční
škody i škody ohledně jejího renomé.
Jediným způsobem, jak si být jistí, že děláme správnou věc,
je, pokud se budeme my všichni – v každé jednotlivé části
podnikání společnosti Invensys a v každé části světa – chovat
podle tohoto Kodexu. Je to v našich rukách.
Váš,
Wayne Edmunds
Výkonný ředitel společnosti
zpět na obsah
3 Kodex chování
Je to v našich rukách
Tento Kodex stanoví pravidla a směrnice určené k tomu, aby
nám pomáhaly udržovat vysoké etické standardy ve všem, co
pro společnost Invensys děláme. To se vztahuje na všechny
zaměstnance. To se vztahuje na každé jednotlivé podnikání ve
skupině (Group). To se vztahuje na každou část světa.
Záměrem tohoto Kodexu je také aplikovat ho, tam kde je to
příslušné, na širší obchodní komunitu v jejich obchodování
se společností Invensys, jako jsou např. dodavatelé, smluvní
partneři a agenti.
Tento Kodex obsahuje některá jasná pravidla, ale nepokrývá
každou jednotlivou situaci. Místo toho poskytuje ucelený
soubor principů a standardů, který Vám pomůže při
rozhodování, co udělat v obtížných situacích. Také uvádí do
praxe naše sdílené hodnoty: meritokracii, odvahu, inovaci,
agilnost a integritu.
Sdílený závazek
Každý z nás je odpovědný za dodržování tohoto Kodexu,
závazků a všech platných zákonů. Ačkoli to může být někdy
obtížné, musíme také převzít odpovědnost za upozorňování
na jakýkoli závažný přestupek, který udělají jiní.
Jelikož je tento Kodex tak důležitou součástí našeho přístupu
k práci a podnikání, bere vyhodnocovací proces v úvahu
Váš záznam ohledně dodržování. Závažné nedodržování
bude mít za následek disciplinární řízení, které může vyústit
až ve Vaše propuštění. To samé platí pro manažery, kteří
nepodniknou příslušné kroky proti nedodržování, o kterém
vědí, že k němu dochází.
Na oplátku bude společnost Invensys provádět
následující:
• dodržovat její povinnosti stanovené Kodexem
Tento Kodex odkazuje na řadu zásad Skupiny, které poskytují
• dodržovat další etické standardy, jako např. program OSN
podrobnější popis ohledně specifických problémů. Ty jsou
Global Compact
součástí tohoto Kodexu a jejich záměrem je být s ním v souladu. • nikdy od Vás nebude požadovat porušení Kodexu –
Také tyto zásady platí pro všechny zaměstnance v každé části
například za účelem splnění cílů nebo uzavření obchodu
světa a proto dbejte na to, abyste s nimi byli obeznámeni.
• dělat vše možné, aby Vás chránila před obtěžováním,
násilím, vyhrožováním a jiným nepřijatelným chováním
Také byste se měli obeznámit se zásadami místní úrovně nebo • poskytovat kanály pro nahlašování chování, které
úrovně obchodní skupiny, které se na Vás vztahují. Ty jsou
porušuje Kodex nebo zákon
navržené tak, aby byly v souladu se zásadami Kodexu a Skupiny. • bude Vás chránit a podporovat, pokud čestně nahlásíte
nesprávné chování
Nejnovější verzi všech zásad skupiny je možné nalézt na
• bude Vám pomáhat a radit pokud nebudete vědět, co
stránkách intranetu společnosti Invensys. Tyto stránky také
máte dělat
poskytují podrobnosti o školení v určitých tématických
modulech pokrytých Kodexem a ohledně Vašich etických
a právních odpovědností, což Vám pomůže tento Kodex
dodržovat.
ZPĚT NA OBSAH
4 Kodex chování
Je to v našich rukách
Pokud nevíte, co máte dělat
Jestliže si ani po přečtení Kodexu nejste jistí, co máte dělat,
mohli byste chtít požádat o pokyny. Nebojte se ale spoléhat
na Váš zdravý rozum a dobrý úsudek, a to obzvláště když
potřebujete učinit rychlá rozhodnutí.
Zeptejte se sami sebe:
• je můj přístup v souladu s Kodexem?
• je v souladu s našimi hodnotami: meritokracie, odvaha,
inovace, agilnost a integrita?
• je to legální?
• byl bych šťastný, kdyby o tom věděli moji kolegové,
rodina a přátelé?
• byl bych spokojený, pokud by byly podrobnosti
publikovány v novinách?
ZPĚT NA OBSAH
Pokud si stále nejste jistí, poraďte se s Vaším liniovým
manažerem, personálním oddělením, referentem pro
dodržování předpisů, právním oddělením nebo pomocí
linky Helpline. Více informací ohledně linky Helpline
je možné nalézt na stránkách 5 a 31 Kodexu. Nikdy se
nezdráhejte pokládat otázky, upozorňovat na problémy
nebo hledat radu, kterou potřebujete. Otázky pokládejte tak
dlouho, dokud si nebudete jistí, že činíte správnou volbu.
5 Kodex chování
Upozorňování na problémy
Naše pozice
Pokud jste znepokojeni něčím, co nemusí
být povoleno podle Kodexu, měli byste na to
rychle upozornit – ideálně předtím, než dojde
k jakémukoli porušení. To platí pro jakékoli
pracovní problémy týkající se Vás, Vašich kolegů
nebo jiných osob podnikajících se společností
Invensys.
co to
znamená
pro Vás
Upozornění na možné nesprávné počínání vyžaduje
odvahu, ale zatajování nebo ignorování něčeho může
všechno ještě zhoršit. Pokud si nejste ohledně něčeho
jistí, je nejlepší osobou, kterou na to můžete upozornit,
obvykle Váš liniový manažer. Pokud Vám tento způsob
nevyhovuje, můžete to nahlásit referentovi pro dodržování
předpisů pro Vaše podnikání nebo, pokud se to nepodaří,
na následující místa:
•
•
•
•
Personální oddělení
Právní oddělení
EHS&S
Finanční oddělení
Pokud není žádná z těchto možností vyhovující nebo
pokud nebyla Vašim problémům věnována plná pozornost,
kontaktujte linku Invensys Helpline.
Pokud jsou Vaše obavy nebo podezření opravdové,
nepotřebujete mít důkaz. Čím více faktů můžete poskytnout,
tím lépe, ale nebude se od Vás očekávat, že budete mít
všechny odpovědi. Společnost Invensys vyšetří a zjistí, zda jsou
Vaše obavy oprávněné. Nepokoušejte se provádět vyšetřování
sami. Za některých okolností se může stát, že nebudeme
schopní sdělit Vám zpět výsledky našeho vyšetřování.
Kromě toho Vás prosíme, abyste neváhali spojit se s naším
viceprezidentem Global Compliance, který je kvalifikovaným
právníkem s odpovědností za program společnosti Invensys
pro dodržování předpisů.
[email protected]
ZPĚT NA OBSAH
6 Kodex chování
Mluvení otevřeně
Ochrana pro ty, kdo promluví otevřeně
Odvaha mluvit otevřeně
My zaručíme, že nebudete vystaveni žádné protiakci za
čestné upozornění na problém ohledně nějakého tématu.
Pokud bude u někoho zjištěno, že Vás z důvodu Vašeho
upozornění na problém obtěžoval nebo zastrašoval nebo
se k Vám choval nečestně, bude vystaven disciplinárnímu
řízení, které může vyústit až v jeho propuštění.
Mějte odvahu mluvit otevřeně proti nesprávnému počínání.
Uvědomujeme si, že je obtížné a často odstrašující
mluvit bez obalu, když se zdá, že Vaši kolegové se tím
neznepokojují. Buďte ujištěni, že Vám poskytneme
maximální podporu a ochranu, pokud to vezmete
do svých rukou a postavíte se za to, co je správné.
Pokud jste zjistili, že jste udělali něco, co není v souladu s
Kodexem, zásadami nebo zákonem, nebo pokud Vám byly
uděleny pokyny k provedení něčeho takového, je nejlepším
řešením co možno nejdříve požádat o radu. To pomůže
takový problém zastavit – a jeho důsledky pro Vás – ještě
dříve, než se stane ještě závažnějším.
ZPĚT NA OBSAH
7 Kodex chování
Linka Invensys Helpline
zpět NA
na OBSAH
obsah
ZPĚT
Kontaktujte linku Helpline:
• zavoláním na bezplatné číslo pro Vaší zemi
(uvedeno na stránkách 33–35)
• použitím našeho webového oznamovacího systému
třetí strany; nastavte Vaše URL na https://www.financialintegrity.com/INVENSYS.jsp (pro země EU) nebo
https://www.integrity-helpline.com/INVENSYS.jsp
(pro země mimo EU) a postupujte podle uvedených
pokynů
• odesláním dopisu adresovaného na
AlertLine, ATTN: INVENSYS Hotline, PMB 3767,
13950 Ballantyne Corporate Place, Suite 300,
Charlotte, NC 28277 USA
Kdekoli je to možné, zůstanou Vaše identita a to, co nám
sdělíte, důvěrné. Avšak v situacích, jako jsou např. ty, které
zahrnují občanské soudní spory a policejní vyšetřování,
může být společnost Invensys ze zákona povinná Vaší
identitu odhalit.
Linka Helpline:
• je otevřená 24 hodin denně, sedm dní v týdnu
• je další prostředek, nikoli náhrada za normální interní
kanály
• je k dispozici všem zaměstnancům společnosti Invensys,
smluvním partnerům, dodavatelům a agentům
• je provozována nezávislou společností, která se
specializuje na pomáhání obchodním společnostem
reagovat na problémy ohledně dodržování předpisů
• je vybavená zkušenými operátory, kteří budou brát Vaše
problémy vážně, zaznamenají je a odevzdají našemu
oddělení pro dodržování předpisů za účelem vyšetření
• poskytuje překladatelské služby
• bude akceptovat anonymní hovory, ačkoli se budou
Vaše problémy snadněji vyšetřovat, pokud uvedete
Vaše jméno
Veškeré problémy, na které upozorníte, budou rychle,
pečlivě a nestranně vyšetřeny.
Linka Helpline dodržuje zákony a směrnice státu a (kde je
to relevantní) EU ohledně shromažďování údajů a ochrany
soukromí v souvislosti s těmito údaji. Ty chrání identity osob,
které provedou oznámení a jsou obviněni z nesprávného
počínání. V některých zemích také omezují typ problémů,
které mohou být oznamovány prostřednictvím linky
Helpline.
respektování
jeden druhého
9 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respecting
THE LAW
Respektování
ZÁKONA
Respectingnašeho
our workplace
Respektování
pracoviště
Respecting
our trhů
markets
Respektování
našich
Spravedlivé a rovnoprávné zacházení
Naše pozice
Provozujeme pracovní kulturu na bázi zásluh,
kde každý dostane spravedlivou šanci.
Je to v
našich
rukách
Snažte se nevytvářet o lidech domněnky nebo soudy ohledně
jejich hodnoty. Vaše průprava a zkušenosti se mohou stát
příčinou, že budete v soukromí zadržovat názory, které se
neslučují s našimi sdílenými hodnotami v práci. To, na čem ve
společnosti Invensys záleží je, že my všichni dáváme každému
spravedlivou šanci, posuzujeme každého výhradně na základě
toho, jak dobře dělá svojí práci a projevujeme respekt a
toleranci pro naše rozličné rozdíly.
s kým si
promluvit
•
•
•
•
Silně podporujeme rovnoprávné zacházení a
rovnost příležitosti pro všechny zaměstnance.
Chceme, aby naši zaměstnanci a ti, se kterými
spolupracujeme respektovali rozličný původ,
víry a charakteristické rysy komunit, ke kterým
patříme.
co to
znamená
pro Vás
• chovejte se ke každému v práci se zdvořilostí, důstojností
a respektem
• nezapojujte se do žádné diskriminace na pracovišti ani jí
nepřehlížejte
• veškerá rozhodnutí související se zaměstnáním zakládejte
výhradně na zásluhách
• proveďte přiměřené přizpůsobení pro hendikepy a
náboženské víry nebo zvyky ostatních zaměstnanců
• nezdráhejte se otevřeně mluvit proti diskriminujícímu chování
• nezapojujte se do vytváření negativních stereotypů
• okamžitě nás informujte o jakémkolidiskriminujícím chování
v práci
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
Váš liniový manažer
Personální oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
10 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respecting
THE LAW
Respektování
ZÁKONA
Respectingnašeho
our workplace
Respektování
pracoviště
Respecting
our trhů
markets
Respektování
našich
Obtěžování, zastrašování
a šikanování
Naše pozice
Naše pracoviště a pracovní životy by měly být
prosté obtěžování a šikanování.
je to v
našich
rukách
Nikdo si nemyslí, že je tyran nebo obtěžující člověk, ale chování,
které se Vám jeví jako neškodné nebo neurážlivé, může u jiných
stále vzbuzovat pocit neklidu nebo ponížení. Na dovedení
vtipu příliš daleko, rozšiřování fám nebo uvedení někoho pod
nepřiměřený nebo zbytečný tlak by také mohlo být nahlíženo
jako na týrání nebo obtěžování. Vždy zvažte účinek Vašich činů
a slov na jiné osoby a hrajte Vaší roli ve vytváření pozitivního
pracovního prostředí, kde může každý vzkvétat.
s kým si
promluvit
•
•
•
•
•
Nebudeme tolerovat žádné násilné nebo
zastrašující chování v práci.
co to
znamená
pro Vás
• n
echovejte se žádným způsobem, který by se mohl ostatním
jevit jako zastrašující, násilný, nepřátelský nebo urážející
• vyvarujte se používání jazyka, který se může ostatním jevit
jako hrubý, a to i v případě, že se tak nejeví Vám
• nezapojujte se do žádného zjevně sexuálního, sexuálně
inspirujícího nebo jiného nevhodného chování
• neodesílejte ani nezobrazujte e-maily, obrázky, vtipy nebo
zprávy, které by se mohly ostatním jevit jako urážející nebo
hrubé
• nikdy nepřinášejte na pracoviště zbraně
• s nikým nezacházejte špatně z důvodu, že otevřeně mluvil
proti nesprávnému chování
• okamžitě nás informujte o jakémkoli obtěžování, zastrašování
nebo šikanování na pracovišti
• nebudete vystaveni žádnému postihu pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
váš přímý nadřízený
personální oddělení
právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
11 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respecting
THE LAW
Respektování
ZÁKONA
Respectingnašeho
our workplace
Respektování
pracoviště
Respecting
our trhů
markets
Respektování
našich
Drogy a alkohol v práci
Naše pozice
Pokud byste byli v práci pod vlivem ilegálních
drog, alkoholu nebo léků, mohlo by to mít velmi
nepříznivý vliv na bezpečnost vaší i ostatních a
ohrožovat provozy společnosti Invensys.
Je to v
našich
rukách
Alkohol a léky se stávají problémem, když mají nepříznivý vliv
na vaší práci. Mohlo by se jednat o vaší koordinaci, reflexy,
řeč, úsudek nebo soustředění. Pokud řídíte vozidlo nebo
obsluhujete strojní zařízení, mohli byste ohrozit životy, včetně
vašeho vlastního. Pokud jste se zákazníky nebo potenciálními
zákazníky, mohli byste nás připravit o obchod a poškodit
naše renomé. Nebojte se zasáhnout v případě, že si myslíte,
že je někdo pod vlivem alkoholu nebo drog.
s kým si
promluvit
•
•
•
•
•
Užívání nebo držení nedovolených drog není
nikdy přípustné bez ohledu na to, zda to zhoršuje
vaší výkonnost či nikoliv.
co to
znamená
pro Vás
• nikdy nebuďte v práci pod vlivem nedovolených drog
či alkoholu
• neuchovávejte ani neužívejte nedovolené drogy v práci
• v práci se nesmí konzumovat alkohol, s výjimkou získání
povolení od vedení; za určitých okolností a na určitých
pracovištích může být přísně zakázáno
• okamžitě nás informujte v případě, že užíváte nějaké léky na
předpis nebo volně prodejné, které by mohly zhoršit vaší
výkonnost nebo mít jakýmkoli způsobem nepříznivý vliv na
vaší bezpečnost nebo bezpečnost ostatních v práci
• okamžitě nás informujte, pokud víte nebo máte důvodné
podezření, že je váš kolega v práci pod vlivem nedovolených
drog, alkoholu nebo léků
• těm, kteří hledají pomoc s problémy ohledně drog nebo
alkoholu, mohou být k dispozici místní asistenční programy
pro zaměstnance; poraďte se s personálním oddělením
• nebudete vystaveni žádné protiakci, pokud něco nahlásíte
vdobré víře
ZPĚT NA OBSAH
Váš liniový manažer
Personální oddělení
Právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
12 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respecting
THE LAW
Respektování
ZÁKONA
Respectingnašeho
our workplace
Respektování
pracoviště
Respecting
our trhů
markets
Respektování
našich
Lidská práva
Naše pozice
Jsme zavázáni dodržovat lidská práva, jako jsou
ta uchovávaná v programu OSN Global Compact
a Evropské dohodě pro lidská práva.
co to
znamená
pro Vás
• nediskriminujte nikoho z důvodu, že patří nebo nepatří k
odborové organizaci nebo závodnímu výboru
• okamžitě nás informujte o jakémkoli porušování lidských práv
kýmkoli v našem dodavatelském řetězci
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
Je to v
našich
rukách
Ohledně lidských práv, kterých požíváme, bychom se
měli být všichni rovni. Zastávání se těchto práv pomáhá
poukázat na to, že jsme etická obchodní společnost jak
v praxi tak i teoreticky. Nikdy byste si neměli myslet, že
je v pořádku přimhouřit oko nad zneužíváním kýmkoli v
našem dodavatelském řetězci nebo věřit, že některé druhy
neetického nebo nezákonného chování jsou v určitých
částech světa přijatelnější než je tomu v jiných.
s kým si
promluvit
•
•
•
•
•
Společně s naším dodavatelským řetězcem
pracujeme na eliminaci zneužívání na pracovních
trzích.
Respektujeme právo jednotlivců připojit se
či nepřipojit se k odborové organizaci nebo
závodnímu výboru. V dobré víře budeme
spolupracovat se zástupci zaměstnanců za účelem
dojednání pracovních podmínek a projednání
klíčových obchodních cílů.
co to
znamená
pro Vás
• seznamte se s programem OSN Global Compact a usilujte
o podporování jeho principů v práci
• nenapomáhejte porušování lidských práv
• nevyhledávejte prospěch z porušování lidských práv
spáchaných někým jiným
• nevyhýbejte se dotazování na porušování lidských práv ve
vašich obchodních transakcích s relevantními pravomocnými
orgány
• nevyužívejte nucenou práci nebo dětské pracovníky,
ani neumožňujte jejich využívání dodavateli a ostatními
• nezasahujte do práva pracovníků patřit nebo nepatřit
k odborové organizaci nebo závodnímu výboru
ZPĚT NA OBSAH
Váš liniový manažer
Personální oddělení
Právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
13 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respecting
THE LAW
Respektování
ZÁKONA
Respectingnašeho
our workplace
Respektování
pracoviště
Respecting
our trhů
markets
Respektování
našich
Ochrana životního prostředí
Naše pozice
Jsme hrdí na náš závazek k životnímu prostředí
a na naší roli v pomáhání jiným obchodním
společnostem splňovat jejich povinnosti ohledně
životního prostředí.
Očekáváme, že každý převezme v práci
odpovědnost za ohled na životní prostředí
a jeho ochranu.
co to
znamená
pro Vás
• převezměte odpovědnost za porozumění vaší odpovědnosti
za životní prostředí
• na vašem pracovišti dodržujte platné ekologické zákony,
zásady, procedury a směrnice
• snažte se minimalizovat dopad našich činností, produktů,
řešení a služeb na životní prostředí
• pobízejte ostatní v našem dodavatelském řetězci, aby zaujmuli
ekologicky odpovědný přístup
• se všemi chemikáliemi a odpadními materiály zacházejtes
péčí v souladu s veškerými publikovanými pokyny a
výstrahami
• hledejte způsoby pro recyklování a snižování množství
odpadu a minimalizujte používání nebezpečných látek v práci
• hledejte způsoby pro trvalé a efektivní využívání přírodních
zdrojů v našich činnostech a produktech
• okamžitě nás informujte o jakýchkoli únicích látek nebo
ekologických problémech
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
Je to v
našich
rukách
Naše ekologická odpovědnost něco stojí, ale ještě větší
potenciální výdaje hrozí v případě jejího ignorování, a to ve
smyslu poškození životního prostředí, právního řízení a pokut.
Ozvěte se, kdykoli uvidíte nebezpečí související s odpadem,
znečištěním nebo životním prostředím a staňte se pozitivním
příkladem, který budou chtít ostatní následovat.
více
informací
• Zásady společnosti Invensys ohledně životního prostředí,
zdraví a bezpečnosti
• Zásady společnosti Invensys ohledně udržitelnosti
s kým si
promluvit
•
•
•
•
•
váš liniový manažer
váš vedoucí EHS&S
Personální oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
respektování
zákona
15 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Úplatky a korupce
Naše pozice
Korupce je nezákonná bez ohledu na to, na
kterém místě ve světě k ní dochází.
je to v
našich
rukách
Veškeré platby, které provedete nebo přijmete během
vaší práce, musí být řádně zdokumentovány a doloženy.
Úplatky a všimné pro úřední orgány nebo jiné třetí strany
jsou nezákonné i v případě, že jsou nazývány „dojednávací
poplatky“ nebo jinými zavádějícími názvy. Nastavte vysoké
standardy sami pro sebe, a to samé vyžadujte od ostatních.
Korupce není nikdy povolena bez ohledu na to, kdo je v ní
zainteresován, kterého obchodu se týká a na kterém místě
ve světě k ní dochází.
více
informací
• Protikorupční politika společnosti Invensys
s kým si
promluvit
• váš liniový manažer
• Personální oddělení
• linka Invensys Helpline
Společnost Invensys uplatňuje na úplatkářství
a korupci politiku nulové tolerance. Za účelem
poskytování rad v této oblasti máme k dispozici
jasné zásady a procedury.
co to
znamená
pro Vás
• všechny vaše obchodní transakce s třetími stranami,
zejména s vládami a úředními orgány, musí být zákonné
a etické
• nikdy nenabízejte ani neakceptujte žádné přímé nebo
nepřímé platby, jejichž účelem je nebo se může zdát být
ovlivnění obchodního rozhodnutí nebo vytvoření pocitu
závaznosti
• zakázané jsou také úplatky nabízené nebo poskytované
rodinným příslušníkům, přátelům nebo společníkům
• dbejte na to, abyste chápali a dodržovali platné
protikorupční zákony na celém světě
• pokud si nejste jistí ohledně nějakého aspektu vašich
vlastních obchodních transakcí nebo transakcí někoho
jiného s třetími stranami, kontaktujte právní oddělení
• platby pro usnadnění vyřízení záležitosti nejsou povolené
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
16 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Reprezentační pohoštění, dary a
peněžité dary
Naše pozice
Naše obchodní rozhodnutí nesmějí být
ovlivněna (nebo se nesmějí jevit jako ovlivněná)
prostřednictvím darů nebo reprezentačního
pohoštění. Za účelem poskytování rad v této
oblasti máme k dispozici jasné zásady a procedury.
je to v
našich
rukách
Jsme ze zákona povinni zveřejnit naše celkové
peněžité dary politickým stranám kdekoli ve
světě.
co to
znamená
pro Vás
• všechny vaše obchodní transakce s třetími stranami, zejména
s vládami a úředními orgány, musí být zákonné a etické
• nenabízejte ani neakceptujte žádné dary, reprezentační
pohoštění, služby nebo výhody, jejichž účelem je nebo
se může zdát být ovlivnění obchodního rozhodnutí nebo
vytvoření pocitu závaznosti
• to samé platí pro dary, reprezentační pohoštění, služby nebo
výhody nabízené nebo poskytované rodinným příslušníkům,
přátelům nebo společníkům
• akceptujte pouze takové reprezentační pohoštění nebo dary
související s obchodováním, které jsou jednorázové, mají
nízkou hodnotu a u kterých je nepravděpodobné, že by byly
ostatními interpretovány jako pokus vás ovlivnit nebo vytvořit
pocit závaznosti
• pokud si nejste jistí ohledně nějakého aspektu vašich
vlastních obchodních transakcí nebo transakcí někoho jiného
s třetími stranami, kontaktujte právní oddělení
• peněžité dary nejsou nikdy přípustné
• vyžádejte si souhlas od právního oddělení předtím, než
nabídnete nebo předáte politický nebo dobročinný peněžitý
dar od společnosti Invensys
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
Dbejte na to, abyste se neuvedli do pozice, v které by dary a
reprezentační pohoštění mohly ovlivnit váš obchodní úsudek
nebo by se mohly jevit, že jej ovlivňují. Pokud se domníváte,
že by jakýkoli vámi nabízený nebo od vás požadovaný dar
nebo reprezentační pohoštění mohly být příliš štědré nebo by
vyžadovaly splnění skrytých podmínek, promluvte si s vaším
referentem pro dodržování předpisů.
Také pamatujte na to, že některé země mají stanovené přísné
zákonné limity na firemní příspěvky politickým stranám,
kandidátům nebo kauzám. Nikdy nezavazujte společnost
Invensys jakýmkoli druhem dobročinného nebo politického
obdarování bez souhlasu od právního oddělení.
více
informací
• Politika společnosti Invensys ohledně darů a reprezentačního
pohoštění
s kým si
promluvit
•
•
•
•
•
váš liniový manažer
Personální oddělení
Právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
17 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Zprostředkovatelé
Naše pozice
Zprostředkovatelé jsou obchodní společnosti
nebo jednotlivci, kteří nejsou zaměstnanci
společnosti Invensys, ale sehrávají roli v tom,
že nám pomáhají vyhrát v obchodování s určitými
zákazníky nebo proniknout na určité trhy
nebo teritoria. Mezi zprostředkovatele mohou
patřit obchodní zástupci, prodejní poradci
a distributoři.
Pro kontrolování, jmenování a obchodování
s těmito zprostředkovateli máme k dispozici
jasné zásady a procedury. Ty existují proto,
aby zabraňovali vám a společnosti Invensys stát
se součástí praktik, které jsou vždy nepřijatelné
a často nezákonné.
co to
znamená
pro Vás
• dbejte na to, aby byli všichni zprostředkovatelé společnosti
Invensys řádně zkontrolováni a schváleni, jmenováni výhradně
na základě zásluh a bylo od nich požadováno, aby dodržovali
Kodex a další relevantní zásady
• nikdy nejmenujte zprostředkovatele jako způsob zaplacení
úplatku ani si nemyslete, že je lepší neklást příliš mnoho
otázek ohledně toho, jak dosahuje jeho výsledků – vy i
společnost Invensys budete odpovědní za jeho činy
• dbejte na to, aby všichni zprostředkovatele podepsali
písemnou dohodu, která byla schválena právním oddělením
a je zahrnutá v databázi zástupců
• nečiňte zprostředkovateli žádnou platbu, pokud to není
požadováno podepsanou písemnou dohodou, schváleno
prostřednictvím Business CFO a odpovídá to typu a úrovni
poskytnuté služby
ZPĚT NA OBSAH
co to
znamená
pro Vás
• pokud si nejste jistí ohledně nějakého aspektu vašich
vlastních obchodních transakcí nebo transakcí někoho
jiného s třetími stranami, kontaktujte právní oddělení
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré
víře něco nahlásíte
je to v
našich
rukách
Zprostředkovatelé jsou cenným zdrojem pouze tak dlouho,
dokud jsou to správní zástupci používaní správným
způsobem. Dbejte na to, aby byli legitimní a ochotní
dodržovat stejné vysoké standardy jako vy. Nedůvěřujte
zprostředkovatelům, kteří nedisponují konvenční obchodní
infrastrukturou, chtějí mít platby poplatků provedené
pro jinou stranu nebo do jiné země nebo nemohou být
transparentní ohledně jejich služeb.
více
informací
• Politika společnosti Invensys ohledně zprostředkovatelů
s kým si
promluvit
• Právní oddělení
• firemní referent pro dodržování předpisů
• linka Invensys Helpline
18 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Kontrola dovozu a vývozu
Naše pozice
Dodržujeme všechny platné zákony pro kontrolu
vývozu, dovozu a celních náležitostí.
co to
znamená
pro Vás
• pokud je to relevantní pro vaší práci, dbejte na to, abyste znali
a dodržovali aktuální pravidla a předpisy ovlivňující
importní nebo exportní prodej nebo odesílání zboží
nebo služeb
• dbejte na to, aby byly veškeré informace poskytnuté celním
a daňovým úředníků přesné, kompletní a pravdivé
• neposkytujte žádná osvědčení nebo zastupování země
původu na produkt bez předchozího písemného souhlasu
odředitele pro dodržování předpisů v globálním obchodu
• neprovádějte žádné neoprávněné uvolnění kontrolovaných
technických informací cizím státním příslušníkům, v
elektronické ani v listinné formě
• neprodávejte ani neposílejte produkty nikomu na Seznamu
zamítnutých stran (ani jejich společníkům), jak je stanoveno
v zásadách pro dodržování předpisů v obchodování
společnosti Invensys
• pokud je to relevantní pro vaší práci, dbejte na to, abyste
chápali a dodržovali principy „poznejte vašehozákazníka“
a zaručili tak, že nebudeme spoluúčastníky v nezákonném
praní špinavých peněz
• pokud si nejste jistí, zda je navrhovaná transakce nebo akce
zákonná a etická, vždy získejte radu od právního oddělení
nebo ředitele pro dodržování předpisů v globálním obchodu
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
je to v
našich
rukách
Všechny osoby, jejichž práce zahrnuje mezinárodní obchod, by
se měly obeznámit se složitými a podrobnými předpisy, které
jej ovlivňují, a o přenosu informací k cizím státním příslušníkům.
Ty existují z dobrého důvodu – v některých případech, aby
se zabránilo dodávce strategického zboží nebo technologie
tam, kde by mohly být použity pro aktivity teroristů nebo
rozmnožování zbraní. Porušování může znamenat značné
pokuty, a proto věnujte zvýšenou pozornost detailu každé
transakce a každého dokumentu.
Více
informací
• Zásady pro dodržování předpisů v obchodování společnosti
Invensys
s kým si
promluvit
•
•
•
•
Oddělení pro dodržování předpisů v globálním obchodování
Právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
19 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Bojkoty
Naše pozice
co to
znamená
pro Vás
Bojkoty jsou zákazy obchodování s některými
zeměmi, které jsou uloženy zeměmi nebo
organizacemi ve snaze využít obchodování
jako nástroje jejich zahraniční politiky. Podle
zákonů USA je nezákonné jakýmkoli způsobem
podporovat neschválený bojkot.
je to v
našich
rukách
Vždy si přečtěte text na smlouvách, který je psaný drobným
písmem, abyste se ujistili, že neobsahuje něco nesprávného.
Nesouhlaste s podmínkami, které jsou vůči nějaké zemi
diskriminující nebo zahrnují neprovádění obchodu s nějakou
zemí, a to s výjimkou případu, že jste si jistí, že se vztahují ke
kontrole obchodu oficiálně schválené od USA, EU nebo OSN.
Náš přístup k obchodování není ovlivněný
politickými rozdíly mezi zeměmi, ale vyžaduje
od nás dodržovat platné zákony, včetně zákonů
USAohledně neschválených bojkotů.
Více
informací
• Zásady pro dodržování předpisů v obchodování společnosti
Invensys
s kým si
promluvit
•
•
•
•
• dbejte na to, aby veškeré smlouvy, záruky, pokyny k odesílání
a akreditivy neobsahovaly požadavky k účasti v bojkotech
nebo neposkytovaly informace, které by mohly toto umožnit
jiným
• neposkytujte žádné informace (jak např. certifikát černé
listiny), které by mohly podporovat bojkot
• okamžitě nás informujte o jakýchkoli požadavcích týkajících
se bojkotů – Zákon USA po nás vyžaduje, abychom je nahlásili
• vždy získejte radu od právního oddělení nebo ředitele pro
dodržování předpisů v globálním obchodu, pokud si nejste
jistí ohledně nějakého aspektu navrhované transakce
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
Ředitel pro dodržování předpisů v globálním obchodu
Právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
respektování našeho
pracoviště
21 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Zdraví
Kvalitaa abezpečnost
bezpečnost produktů
Naše pozice
Společnost Invensys nebude dělat žádné
kompromisy ohledně zdraví, bezpečnosti nebo
pohody jejích zaměstnanců, smluvních partnerů,
návštěvníků a jiných osob ovlivňovaných jejími
činnostmi.
Všichni zodpovídáme za naší vlastní bezpečnost
a za ostatní osoby ovlivněné našimi aktivitami.
co to
znamená
pro Vás
• vždy dodržujte zákony, zásady, procedury a směrnice ohledně
zdraví a bezpečnosti, které se vztahují na vaší práci
• nikdy nepokračujte v práci, pokud to není bezpečné, ani
nepostupujte podle pokynů, které by mohly ohrožovat vaší
vlastní bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob
• v práci nebo při reprezentování společnosti Invensys se
chovejte bezpečným a odpovědným způsobem. To zahrnuje
obchodní cestování, obchodní společenské funkce a práci
na pracovištích zákazníka
• nikdy nezasahujte do přístrojů souvisejících s bezpečností
na strojním zařízení nebo vybavení
• vždy řiďte v souladu se zákonem a bezpečně
• okamžitě nás informujte o jakýchkoli problémech ohledně
zdraví a bezpečnosti
• vždy rychle nahlaste nehody i v případě, že se zdají
nevýznamné
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
je to v
našich
rukách
Nikdy byste neměli dovolit jiným osobám, aby mohli ohrozit
vaše zdraví a bezpečnost, a to samé byste také neměli činit jim.
Nemá žádnou cenu mít vynikající bezpečnostní zápis historie
nehod, pokud nenahlásíme všechny nehody. Nikdo nebude mít
prospěch z toho, pokud se budeme chovat bezohledně nebo
ubereme z našich standardů, a proto buďte neustále ve střehu
ohledně rizik a nebezpečí.
Více
informací
• směrnice společnosti Invensys ohledně životního prostředí,
zdraví a bezpečnosti
• směrnice společnosti Invensys ohledně cestování
• směrnice společnosti Invensys ohledně řízení během
provádění obchodování
s kým si
promluvit
•
•
•
•
•
•
váš přímý nadřízený
vedoucí EHS&S pro vaší obchodní skupinu
personální oddělení
právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
22 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Majetek
Invensys
Kvalita aspolečnosti
bezpečnost
produktů
Naše pozice
Abychom Vám pomohli vykonávat vaší práci,
poskytujeme vám zařízení, provozní objekty
a další zdroje, jako jsou např. čas, peníze,
technologie a informace.
Ty jsou klíčem k našemu úspěchu a musí se
používat řádně, opatrně a pouze pro naší práci 
(s výjimkou případů, kdy je také povoleno
osobní používání).
co to
znamená
pro Vás
• při provádění práce pro nás používejte pouze naše zařízení,
provozní objekty a zdroje
• udělejte všechno, co je ve vašich silách, abyste zabránili ztrátě,
nesprávnému používání nebo krádeži našeho majetku
• neodstraňujte naše zařízení z našich pracovišť bez oprávnění
• když opouštíte zaměstnání, vraťte všechno, co nám patří
• okamžitě nás informujte o jakémkoli potenciálním
nesprávném používání nebo krádeži našeho zařízení,
provozních objektů nebo zdrojů
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
• majetek společnosti Invensys obsahuje duševní vlastnictví,
které by mělo být chráněno
ZPĚT NA OBSAH
je to v
našich
rukách
Nepoctivost je nepřijatelná ani v případě, že je relativně
triviální. Měli byste nastavit vysoké standardy sami
pro sebe a to samé vyžadovat od každého kolem vás.
To znamená dodržování pravidel i v případě, že nikdo
neprovádí kontrolu, jako např. vyplňování výdajových
pohledávek, nerozkrádání kancelářských potřeb a
nepoužívání našich provozních objektů pro vaše vlastní
osobní záležitosti.
s kým si
promluvit
•
•
•
•
váš přímý nadřízený
personální oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
23 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Údaje a dokumenty
Naše pozice
Informace jsou důležitou součástí naší každodenní
práce a životů, a musí být řádně chráněné a
organizované, aby se maximalizovala jejich
užitečnost.
je to v
našich
rukách
Společnost Invensys je ze zákona odpovědná
za uchovávání některých informací až za hranici
jejich užitné životnosti a nesmí zničit některé
informace, které jsou potřebné.
co to
znamená
pro Vás
• dbejte na to, aby byly veškeré důvěrné, citlivé a osobní
informace přístupné pouze oprávněným uživatelům a byly
bezpečně chráněné před přístupem k nim kýmkoliv jiným
• z našich pracovišť neodstraňujte údaje uložené na
počítačovém hardware nebo periferiích bez povolení od
liniového manažera
• dbejte na to, aby byly veškeré dokumenty a informace
pravidelně revidovány a nebyly uchovávany déle než je
nezbytně nutné
• neničte ani nevymazávejte žádný dokument nebo informace,
které by mohly být stále užitečné pro společnost Invensys
nebo které podléhají oznámení pro uchování dokumentů
(Document Preservation) nebo oznámení o právním
zadržování (Legal Hold Notice)
• respektujte předpisy ohledně přenosů údajů přes hranice
a zveřejnění technických a osobních údajů
• okamžitě nás informujte o jakémkoli nesprávném používání,
krádeži nebo ztrátě našich informací
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
Je nezbytné, abyste za účelem ochrany našeho duševního
vlastnictví efektivně spravovali obchodní informace, dodržovali
naše právní, finanční a regulační požadavky, a vyvarovali
se zbytečných administrativních nebo skladovacích výdajů.
Pokud ztratíte nebo zničíte důležité informace, způsobí to
škodu, i když to bylo provedeno neúmyslně.
Pokud od právního oddělení obdržíte oznámení pro
uchování dokumentů (Document Preservation) nebo oznámení
o právním zadržování (Legal Hold), musíte v něm uvedené
informace nebo kategorie dokumentů uchovat, protože
by mohly být důkazním materiálem v chystaném soudním
případu, vyšetřování nebo regulační revizi. Okamžitě tomu
vyhovějte a spolupracujte, dokud vás k tomu nevyzve právní
oddělení.
Více
informací
• zásady pro uchovávání záznamů
s kým si
promluvit
•
•
•
•
váš přímý nadřízený
právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
24 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
IT
a Internet
Kvalita
a bezpečnost produktů
Naše pozice
Vaše soukromí je důležité a bude chráněno všude
tam, kde to bude racionální.
co to
znamená
pro Vás
• nikomu nebude poskytnut přístup k vašim komunikacím
bez řádného a zákonného obchodního důvodu
• okamžitě nás informujte o jakémkoli skutečném
nesprávném používání našich IT a komunikačních systémů
nebo zařízení, nebo na podezření, že k němu dochází
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
je to v
našich
rukách
Otevírání e-mailových příloh, u kterých si nejste jistí jejich
obsahem, představuje hlavní hrozbu pro integritu našich
systémů. My všichni musíme převzít odpovědnost za to,
že nebudeme dělat nic, co by mohlo zavést vir, trojského
koně, červa nebo jiný škodlivý software (malware), a stejným
způsobem budeme dbát na to, aby jsme v e-mailech
nenechávali obíhat materiál, který by se mohl jiným osobám
jevit jako urážející.
více
informací
• Zásady společnosti Invensys ohledně IT
• Zásady společnosti Invensys ohledně ochrany soukromí
pro osobní údaje
s kým si
promluvit
•
•
•
•
V rámci zákonných omezení můžeme
zaznamenávat a monitorovat vaše používání
našich IT a komunikačních systémů, zařízení a
software, a to za účelem ujištění, že je prováděno
správně.
Z administrativních a jiných obchodních
důvodů můžeme shromažďovat, používat a
uchovávat osobní informace o vás a také o našich
smluvních partnerech, zákaznících, dodavatelích,
společnících a ostatních.
Dodržujemenárodní a mezinárodní standardy
ohledně ochrany soukromí, zabezpečení a
důvěrnosti.
co to
znamená
pro Vás
• při používání našich IT a komunikačních systémů a zařízení
se chovejte rozumně
• nepoužívejte naše systémy a zařízení pokud činnost vyžaduje
vaše ochranu vašeho osobní soukromí
• můžete provádět omezené osobní používání našich IT a
komunikačních systémů a zařízení
• veškeré používání našich IT a komunikačních systémů a
zařízení musí být racionální, etické, zákonné a zabezpečené
• veškeré propustky, hesla a přístupové kódy uchovávejte
zabezpečené a nenechteje nikoho jiného používat ani odcizit
• e-maily z našich systémů a zařízení patří nám, a to dokonce
i po jejich vymazání
ZPĚT NA OBSAH
Váš liniový manažer
oddělení IT pro vaše podnikání
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
25 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Osobní
Kvalita zájmy
a bezpečnost produktů
Naše pozice
Mezi vašimi osobními a obchodními aktivitami
nesmí docházet k žádnému střetu zájmů ani
k dojmu z nějakého střetu zájmů. Za účelem
poskytování rad v této oblasti máme k dispozici
jasné zásady a procedury a rovněž specifický
proces pro řešení jakéhokoli skutečného nebo
potenciálního střetu zájmů.
Získejte písemné povolení od referenta pro
dodržování předpisů předtím, než zainteresujete
společnost Invensys do jakéhokoli ujednání (bez
ohledu na to, jak přínosné to bude pro společnost
Invensys) s vaší rodinou nebo přáteli, a to i v
případě, že zastupují jinou organizaci.
co to
znamená
pro Vás
• nedovolte, aby vás vaše osobní zájmy nebo vztahy uvedli do
pozice, v které by mohly ovlivnit vaše obchodní rozhodování
nebo činy, nebo v které by se mohly jevit, že je ovlivňují
• okamžitě nás informujte o jakémkoli potenciálním konfliktu
mezi zájmy společnosti Invensys a vašimi vlastními zájmy
nebo vztahy, případně zájmy nebo vztahy někoho jiného
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
je to v
našich
rukách
Je vám důvěřováno, že zaručíte, aby mezi prací a domovem
byla zřetelná rozdělující čára. Jestliže někdo z vašich blízkých
přátel nebo z rodiny pracuje pro konkurenta nebo pro
organizaci, s kterou v práci pravidelně realizujete obchodní
transakce, ihned to sdělte vašemu referentovi pro dodržování
předpisů, abyste nebyli uvedeni do pozice, kde budete
rozpolceni mezi vaší osobní a pracovní loajálností. Stejně
tak byste neměli mít žádnou osobní zainteresovanost nebo
investici v obchodních společnostech, které by mohly
nepříznivě ovlivňovat vaší schopnost fungovat v našem
nejlepším zájmu.
více
informací
• Zásady společnosti Invensys ohledně střetu zájmů
s kým si
promluvit
• Váš liniový manažer
• firemní referent pro dodržování předpisů
• linka Invensys Helpline
Jakékoli politické aktivity, do kterých se zapojíte,
musí být prováděny ve vašem volném čase a
z vašich vlastních prostředků.
Povzbuzujeme všechny, kterí mají vztah
ke společnosti Invensys, aby věnovali čas a
prostředky na dobročinné i jiné společensky
uznávané aktivity.
co to
znamená
pro Vás
• jasně rozlišujte mezi vaším osobním životem a vaší prací tím,
že nikdy nevyužívejte čas, majetek nebo zařízení společnosti
Invensys pro osobní, politické nebo komerční účely
• nedovolte, aby vyhlídka na přímý nebo nepřímý osobní zisk
ovlivnila vaše obchodní rozhodování nebo činy a aby se tak
ani nejevila
• máte naprostou volnost provádět osobní investování a
udržovat zdravé společenské a komerční vztahy, pokudnejsou
v konfliktu se zájmy společnosti Invensys
ZPĚT NA OBSAH
respektování
našich trhů
27 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Kvalita a bezpečnost produktů
Naše pozice
Usilujeme o budování kvality světové třídy do
každého kroku v našich designérských, výrobních,
montážních a dodacích procesech.
je to v
našich
rukách
Nikdy se nesnažte přimhouřit oko, pokud máte obavy ohledně
kvality nebo bezpečnosti produktu. Smýšlejte o sobě jako o
strážci našeho dobrého jména a bojovníkovi za kvalitu. Vždy
upozorňujte na technické problémové záležitosti a nedostatky,
které by mohly vést k problémům. Veškeré informace
předávejte vašemu liniovému manažerovi, abychom mohli
danou situaci pečlivě zhodnotit a rozhodnout se, co udělat.
Vypořádání se s našimi odpovědnostmi často něco stojí, ale
jejich ignorování může stát dokonce ještě více.
s kým si
promluvit
•
•
•
•
Vůči našim zákazníkům a veřejnosti jsme vázáni
povinností zajistit bezpečné používání našich
produktů
co to
znamená
pro Vás
• dodržujte všechny zákony ohledně bezpečnosti, které platí
tam, kde pracujete
• dodržujte procedury společnosti Invensys pro výrobu,
kontrolu kvality, manipulaci, skladování a přepravu
• dbejte na to, aby všechny nové produkty, procesy a
dodavatelé splňovaly relevantní standardy pro kvalitu
a bezpečnost
• při instalování nebo používání produktů společnosti Invensys
nebo třetí strany dodržujte veškeré příslušné pokyny a
směrnice
• zaveďte a dodržujte procedury prooznamování zákazníkům
nebo procedury svolávání produktů, jestliže dojde k tomu,
že produkty nesplňují standardy kvality nebo bezpečnosti
• okamžitě nás informujte v případě, že jste znepokojeni tím,
že produkt možná není bezpečný nebo nemá dobrou kvalitu,
a to i když splňuje příslušné standardy
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
váš přímý nadřízený
právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
28 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Kvalita a bezpečnost
Integrita
účetnictví produktů
Naše pozice
Veškeré vykazování firemních informací musí být
přesné, úplné a včasné.
je to v
našich
rukách
Je nezbytné, aby naše účetní knihy a účty vždy poskytovaly
jasný a přesný obraz naší obchodní pozice a splňovaly účetní
zásady skupiny a všeobecně uznávané účetní praktiky.
Uznáváme, že veškeré podnikání čelí tlakům ohledně
dosahování stanovených cílů a maximalizování zisků, avšak
toto nikdy nesmí důvodem k vytváření kompromisů ohledně
průhlednosti a přesnosti v našich interních a publikovaných
účtech.
více
informací
• Zásady ohledně vykazování finančních informací
s kým si
promluvit
•
•
•
•
•
Je nezákonné falšovat záznamy nebo vynechávat
nebo zkreslovat fakta a číselné údaje.
co to
znamená
pro Vás
• dbejte na to, aby naše účetní knihy a záznamy byly přesné,
dostatečně podrobné a aktuální tak, aby poskytovaly
pravdivý obraz o našem podnikání
• spolupracujte se všemi požadavky vznesenými našimi
interními i externími auditory
• okamžitě nás informujte o jakékoli žádosti o zfalšování zápisu
nebo vytvoření zavádějících nebo nepřesných údajů
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
Váš liniový manažer
Finanční oddělení
Právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
29 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Kvalita a bezpečnost
Konkurence
a konkurenti
produktů
Naše pozice
Usilujeme o volnou a otevřenou konkurenci na
všech trzích.
je to v
našich
rukách
Většina zemí má zákony zakazující chování bránící hospodářské
soutěži, jako je např. určování pevných cen a podvádění při
procesu výběrového řízení a činy zaměřené na zneužívání
dominantního postavení na trhu. Tyto zákony mohou uložit
velmi vysoké pokuty a dokonce i tresty vězení. Obzvláště
nebezpečné mohou být schůze obchodních sdružení nebo
jiné situace, kde se setkávají konkurenti. Jestliže jste požádáni,
abyste se připojili k obchodnímu sdružení nebo navštívili
nějakou schůzi, kde je pravděpodobné, že se setkáte se
zástupci konkurenta, vždy si nejprve vyžádejte souhlas od
právního oddělení nebo referenta pro dodržování předpisů.
více
informací
• směrnice společnosti Invensys ohledně zákonů na ochranu
hospodářské soutěže
s kým si
promluvit
•
•
•
•
Určování pevných cen a podvádění při procesu
výběrového řízení jsou nezákonné, stejně jako
mnoho dalších dohod mezi konkurenty.
Respektujeme důvěrné informace náležející
našim konkurentům a rovněž očekáváme od nich,
že budou respektovat naše.
co to
znamená
pro Vás
• přísně dodržujte smysl a literu všech zákonů po celém
světě, které zakazují praktiky překážející obchodování nebo
omezující svobodnou a poctivou konkurenci
• nikdy se nedávejte dohromady s konkurenty za účelem
určování pevných cen nebo dohodnutí se na jiných
omezeních pro konkurenci
• při vytváření nabíek se nikdy nedomlouvejte s konkurenčními
subjekty na podmínkach
• nepřipojujte se k žádnému obchodnímu sdružení ani se
neúčastněte žádné schůzky s konkurenty bez souhlasu od
právního oddělení nebo referenta pro dodržování předpisů
• za účelem pomoci společnosti Invensys nezískávejte
informace krádeží nebo špionáží nebo jiným špionáží nebo
jinou kamufláží chováním
• okamžitě nás informujte o jakémkoli skutečném nesprávném
používání informací konkurentů nebo na podezření, že k
němu dochází
• neuchovávejte důvěrné dokumenty nebo údaje z předchozích
zaměstnání, ani nepobízejte nikoho jiného, aby tak činil
• nepobízejte nové kolegy, aby prozrazovali důvěrné informace
získané v předchozích zaměstnáních
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
váš přímý nadřízený
právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
30 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Kvalita a a
Důvěrné
bezpečnost
interní informace
produktů
Naše pozice
Abychom vám pomohli dělat vaší práci, můžete
mít přístup k důvěrným informacím, které by
mohly poškodit naše podnikání v případě, že
by byly nepatřičně použity nebo prozrazeny.
Interní informace jsou důvěrné informace,
které by mohly mít v případě jejich zveřejnění
nepříznivý vliv na cenu akcií nebo ovlivnit
rozhodování investorů.
co to
znamená
pro Vás
• pokud zneužijete nebo prozradíte interní informace, budete
čelit disciplinárnímu řízení nebo propuštění, stejně jako
možnému trestnímu řízení
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
je to v
našich
rukách
Pokud budete pracovat s externími konzultanty a poradci, dejte
si pozor na to, abyste před nimi nemluvili otevřeně o firemních
problémech, dokud si nebudete jistí, že podepsali dohodu o
mlčenlivosti.
Obchodovat s cennými papíry společnosti Invensys
na základě interních informací nebo pomáhat
někomu jinému toto činit, je trestným činem.
co to
znamená
pro Vás
• naše firemní informace používejte pouze pro náš prospěch
• důvěrné informace odhalujte pouze, když jste k tomu
oprávněni a jste chráněni dohodou o mlčenlivosti, a omezte
vaše odhalení na relevantní informace
• s interními informacemi nikdy neobchodujte ani je
nepředávejte nikomu uvnitř společnosti Invensys ani mimo ní
• důvěrné informace společnosti Invensys zahrnují technické,
obchodní, finanční informace, informace o společném
podnikání, dodavatelích a zákaznících, které vlastníme,
kontrolujeme nebo používáme, a které nejsou
veřejně dostupné
• udržujte naše obchodní informace v utajení dokonce i poté,
kdy ukončíte zaměstnání
• okamžitě nás informujte o jakémkoli nesprávném používání
nebo neoprávněném odhalení důvěrných nebo interních
informací
• udržujte interní komunikování uvnitř společnosti Invensys; to
by nemělo být vystavováno na externích webových stránkách
nebo internetových denících (blogy)
ZPĚT NA OBSAH
Pokud vám vaše práce poskytuje pravidelný přístup k interním
informacím, budete upozorněni tajemníkem společnosti, že
nemůžete obchodovat s akciemi společnosti Invensys během
tohoto období nebo dokud nebudete odstraněni ze seznamu
interních pracovníků.
s kým si
promluvit
•
•
•
•
váš přímý nadřízený
právní oddělení
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
31 Kodex chování
Respektování jeden druhého
Respektování ZÁKONA
Respektování našeho pracoviště
Respektování našich trhů
Kvalitaaamarketing
Média
bezpečnost produktů
Naše pozice
Naše renomé je pro nás velmi důležité, stejně jako
je potřeba bezspornost, které zveřejňujeme.
je to v
našich
rukách
Většina z nás není vyškolena nebo oprávněna hovořit za
společnost Invensys, ale to neznamená, že nám nikdy nebudou
kladeny otázky od lidí, které známe a také od lidí, které
neznáme. Ve vašich rozhovorech o věcech, které již jsou veřejně
známé to může být problém jen málokdy, vždy však dbejte,
aby jste mluvilit tak, aby jste neodhalili neúmyslně informace o
našich produktech, službách, výkonnosti nebo plánech, které
nejsou obecně známé mimo společnost, nebo že se nenecháte
vtáhnout do vyjadřování názorů na společnost Invensys, které
by mohly způsobit škodu v případě, že budou oznámeny v
médiích.
s kým si
promluvit
•
•
•
•
•
Naše reklama nikdy nepřehání, nezavádí,
neopomíjí ani nelže ohledně faktů, aby tak
získala výhodu nad našimi konkurenty.
co to
znamená
pro Vás
• ohledně společnosti Invensys nikdy nic nesdělujte médiím
nebo investiční komunitě, ani neodpovídejte na jejich dotazy,
pokud to není přiznaná součást vaší práce a nejedná se o
téma, o kterém jste oprávněni hovořit
• pokud nejste výkonný úředník společnosti Invensys
nebo vaše role zahrnuje externí komunikování, je velmi
nepravděpodobné, že budete oprávněni hovořit s médii
nebo investiční komunitou
• veškeré reklamní, marketingové a prodejní informace
společnosti Invensys musí poskytovat jasné a přesné
informace o cenách, službách a produktech
• v našich reklamních, marketingových a prodejních
informacích jsou přípustná přesná srovnání produktů a služeb
společnosti Invensys a produktů a služeb našich konkurentů,
pokud nejsou zkreslovaná a jsou v souladu s místními zákony
• nebudete vystaveni žádné zpětné akci, pokud v dobré víře
něco nahlásíte
ZPĚT NA OBSAH
váš přímý nadřízený
vztahy s investory
vztahy s korporacemi
firemní referent pro dodržování předpisů
linka Invensys Helpline
32 Kodex chování
Program společnosti Invensys pro dodržování předpisů
Kodex je součástí programu společnosti
Invensys pro dodržování předpisů, který
podporuje a povzbuzuje kulturu dodržování
předpisů ve společnosti Invensys. Zaměřuje
se na prevenci, odkrývání a řešení:
Prevence
• zavedení Kodexu a jeho zásad
• zajištění, aby byla kultura dodržování předpisů udržována
prostřednictvím efektivních systémů, struktur a školení
• disponování pevným závazkem ohledně dodržování
předpisů od vyššího managementu
• jmenování referentů pro dodržování předpisů, kteří
zahrnují výkonného viceprezidenta a všeobecného
právního poradce (Executive VP & General Counsel),
viceprezidenta Global Compliance (VP Global
Compliance) a všeobecného právního poradce každé
obchodní skupiny
Detekce
• zřízení linky Invensys Helpline
• zaručení že zaměstnanci, kteří v dobré víře nahlásí
podezření na nesprávné počínání, nebudou vystaveni
žádné zpětné akci
• řízení velkého procesu interního auditu
• řízení velkého a spravedlivého vyšetřovacího procesu
Vyřešení
• vyšetřování všech nahlášených problémů
• dovedení k odpovědnosti každého, kdo neplní Kodex
nebo jeho zásady
• praktikování kultury nulové tolerance u závažných
přestupků
Více informací
• Program společnosti Invensys pro dodržování předpisů
S kým si promluvit • Firemní referent pro dodržování předpisů
(jména a kontaktní údaje jsou v programu)
ZPĚT NA OBSAH

Podobné dokumenty