satanicporn cultshop

Transkript

satanicporn cultshop
Festival Alternativa 2005, kter˘ se letos koná od 25. listopadu
do 3. prosince v praÏském divadle Archa, v prostoru Rybanaruby
a bfievnovském Ka‰tanu, se opût chystá ukázat – vûren svému názvu –
trochu jinou podobu hudby, neÏ je ta, která se k nám dostane
obvykl˘mi kanály. Japon‰tí Satanicporncultshop jsou typick˘m
pfiíkladem. Jsou krásní. Trochu jinak krásní.
SAMOSTATNù NEPRODEJNÉ
28. 11. 2005
Archa
Praha
KULTURNÍ SERVIS âASOPISU REFLEX 47/05
24. – 30. LISTOPAD 2005
SATANICPORN
CULTSHOP
PRAHA > ST¤EDNÍ âECHY
událost t˘dne
LOVCI DINOSAURÒ si rozhodnû zaslouÏí obû fotografie
u tohoto ãlánku, protoÏe úães Bena Kingsleyho
(vlevo nahofie – na Benu Kingsleym) ...
KdyÏ jsem zvaÏoval, kter˘ z trojice nov˘ch filmÛ tohoto
t˘dne si zaslouÏí b˘t recenzován na stránkách Reflexu,
serióznû jsem se zaobíral my‰lenkou vûnovat v‰echno
dostupné místo LOVCÒM DINOSAURÒ. Jistû, Burtonova loutková MRTVÁ NEVùSTA je podafiená, okouzlující a dojemná, a b˘t dabovaná, jistû by potû‰ila nejen
dospûlé, ale i kdekterého desetiletého nekrofila. Své
místo na slunci Reflexu si zaslouÏila. Film ZNÁ JI JAKO
SVÉ BOTY taky není ‰patn˘. ReÏíroval jej Curtis Hanson
(má Oscara za scénáfi L. A. – Pfiísnû tajné), takÏe to není ten „typick˘ film s Cameron Diaz“, ó ne, je to „typick˘ film s Cameron Diaz trochu jinak“. Pohybuje se na
pomezí komedie a dramatu inteligentnû, místy inspirovanû (ale bohuÏel cel˘ch 130 minut), tak proã se nerozepsat o nûm? JenÏe ... Lovci dinosaurÛ jsou úplnû jiná
tfiída. Víte, vidûl jsem uÏ leccos. Vidûl jsem KameÀák 1
i 2. Vidûl jsem Holky to chtûj’ taky (taky 1 i 2). Vidûl jsem
Catwoman i Post Coitum, ale Lovci dinosaurÛ mû zavedli dále – do filmov˘ch hlubin, v jak˘ch jsem byl naposledy pfii sledování filmu Zákefinost Alberta Pyuna
(kde jeden z hrdinÛ fiíká: „Jsem mimozem‰Èan a pro
KINA
AERO
... i krveÏízniví paviánosaufii (vzadu, za tím ãernochem ze seriálu
MI-5) si to totiÏ zaslouÏí
18:00
SALÓ aneb 120 DNÍ SODOMY
20:30
âERNÁ KOâKA, BÍL¯ KOCOUR
22:45
So 26. 11. BAJAJA
15:30
Biskupcova 31, Praha 3, tel. 271 771 349, [email protected],
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA … A JARO
www.kinoaero.cz
3-IRON
20:30
ât 24. 11. S PETREM SÍSEM DO TIBETU – kfiest knihy TIBET –
OSTROV
22:30
TAJEMSTVÍ âERVENÉ KRABIâKY za osobní úãasti
Ne 27. 11. ALADIN
Petra Síse, projekce filmu CESTA VEDE DO TIBETU
18:00
TipEX
tipex
CHCETE B¯T V
ex
21:00 >
FOTO: BIOSCOP
TOMÁ· BALD¯NSK¯
> Pá 25. 11. MÒJ NIKIFOR
MANDERLAY
2
nás je ukrást ãást dvou nebo dokonce tfií nukleárních
reaktorÛ jako nic.“).
Pokud je‰tû nechápete, nesnaÏím se fiíci, Ïe by Lovci
dinosaurÛ byl ‰patn˘ film. SnaÏím se fiíci, Ïe je to film
naprosto pfií‰ern˘ – a to strhujícím zpÛsobem. Takové
filmy dnes jen tûÏko pohledáte, neboÈ úroveÀ ‰patn˘ch
filmÛ se v posledních letech zv˘‰ila na pouhou podprÛmûrnost, takÏe je obtíÏné najít nûco nového, ãemu
by se ãlovûk mohl bez obav zasmát. A na Lovcích
dinosaurÛ se zasmûjete i bez pomoci lehk˘ch drog.
Kombinují v sobû pfiíbûhovou stupiditu 80. let (vznikli
znásilnûním vûdecko-fantastické povídky Raye Bradburyho Zvuk hromu, která vypráví o následcích cestování
ãasem), k ní pfiidávají toporné digitální triky jako z poãátku devadesát˘ch (paneboÏe, ten paviánosaurus!)
a herecké v˘kony – nesvéprávné v kaÏdé dobû. Zvlá‰È
zoufale pÛsobí drÏitel Oscara, Sir Ben Kingsley, kter˘
dokonce jakoby nás po cel˘ film zpod své parádní paruky pohledy prosil o pomoc. Ne, nejsem si jist, zda
bych za tento záÏitek utratil sto padesát korun v multiplexu. Ale jsem py‰n˘ na to, Ïe k v˘sledné podobû tohoto filmu pfiispûli i ãe‰tí vodohospodáfii. Natáãel se totiÏ v létû roku 2002 v Praze, povodnû rozmetaly kulisy,
producenti kvÛli tomu zkrachovali a film se do kin málem nedoplazil.
Díky, ho‰i! Nechcete zkusit pustit nûjakou vodu i na
praÏské natáãení nového Bonda? AÈ je zase sranda ...
FOTO: BIOSCOP
REFLEKTOR
TOMÁ·E BALD¯NSKÉHO
ZELEN¯ RAOUL
UFON
Návrat velkého blond˘na (reÏie: Yves Robert, 1974),
Do Norska, zemû obrÛ (reÏie: Johnny Berg, 1979),
Pád Berlína (reÏie: Michail âiaureli)
FILM
FILMOVÉ MENU PRO
PAVLA NEDVùDA
Lovci! DinosaurÛ!
18:00
14:00
O LESNùNCE – uvádí Divadlo na cestû
16:00
ZLOMENÉ KVùTINY
18:00
NOC NA ZEMI
20:30 >
PRAHA A ST¤EDNÍ âECHY?
KONTAKT [email protected] (OBSAH), [email protected] (INZERCE), TEL. 225 977 478–481 (INZERCE), 225 977 120–1 (AGENTURNÍ INZERCE)
VEDOUCÍ REDAKTOR OND¤EJ FORMÁNEK • PRODUKCE MARCELA LHOTSKÁ • PROGRAMY LENKA KRBCOVÁ • DESIGN MAREK PISTORA
A OND¤EJ HORÁK • GRAFIâKA IVANA ZUBROVÁ • KOREKTOR JAROSLAV ·AJTAR • FOTO NA OBÁLCE ARCHÍV UNIJAZZU
18:00
ZLOMENÉ KVùTINY
20:30
Út 29. 11. LETEC
> So 26. 11. ANDùL PÁNù
14:30
BIBI BLOCKSBERG: TAJEMSTVÍ MODR¯CH SOV
16:00
10:00
ANNIE HALLOVÁ
18:00
HRUBE· A MARE· JSOU KAMARÁDI DO DE·Tù
20:30
St 30. 11. ONG-BAK
15:30
IDIOTI
MANDERLAY
18:30
DOGVILLE
21:00
SLONÍ MUÎ
23:30
Ne 27. 11. BIBI BLOCKSBERG: TAJEMSTVÍ MODR¯CH SOV
14:30
18:00
VEâER ANDREJE TARKOVSKÉHO – kfiest knihy
MÒJ NIKIFOR
Andreje Tarkovského: KRÁSA JE SYMBOLEM
NAPOLA
18:30
MANDERLAY
21:00
Po 28. 11. KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
18:30
PRAVDY + projekce vybraného filmu
20:30
16:00
PÁD DO TICHA
ATLAS
21:00
Út 29. 11. HOTEL RWANDA
Sokolovská 1, Praha 8, tel. 222 312 737, [email protected],
www.kinoatlas.cz
ât 24. 11.–Pá 25. 11. NOâNÍ HLÍDKA
MANDERLAY
vÏdy 18:00
18:30
KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
21:00
St 30. 11. KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
10:00, 18:30
OLOVùNÁ VESTA
21:00
vÏdy 20:30
So 26. 11.–Ne 27. 11. LOONEY TUNES:ZPùT V AKCI vÏdy 15:00
BIO ILLUSION
NOâNÍ HLÍDKA
vÏdy 18:00
MANDERLAY
vÏdy 20:30
Vinohradská 48, Praha 2, tel. 222 520 379,
vÏdy 18:00
[email protected], www.bio-illusion.cz
vÏdy 20:30
ât 24. 11. ZLOMENÉ KVùTINY
18:00, 20:00
15:00
Pá 25. 11. ZLOMENÉ KVùTINY
21:00
NOâNÍ HLÍDKA
18:00
Po 28. 11.–St 30. 11. NECHOë KLEPAT NA DVE¤E
MANDERLAY
20:30
Po 28. 11.–Út 29. 11. NOâNÍ HLÍDKA
MANDERLAY
St 30. 11. ZTRACENO V P¤EKLADU
17:15
SLONÍ MUÎ
20:15
17:15
3:15 ZEM¤E·
TipEX
tipex
Pá 25. 11. POHÁDKA MÁJE
Pá 25. 11. SLONÍ MUÎ
So 26. 11. PODIVNùJ·Í NEÎ RÁJ
vÏdy 18:00, 20:15
FESTIVAL FILMÒ PRO PAMùTNÍKY:
MAL¯ SÁL
ât 24. 11. 3:15 ZEM¤E·
13:00
TùÎK¯ ÎIVOT DOBRODRUHA
16:00
KATAKOMBY
19:00
So 26. 11. MADLA ZPÍVÁ EVROPù
13:00
19:45
OTEC KONDELÍK A ÎENICH VEJVARA
17:15
BLUE STAR VÁCLAVA MARKA – hity pamûtnick˘ch
DEAD MAN
19:45
Ne 27. 11. DEAD MAN
17:15
15:00
filmÛ v koncertu swingového orchestru
Ne 27. 11. POZNEJ SVÉHO MUÎE
18:00
10:00
19:45
KROK DO TMY
17:15
AË ÎIJE NEBOÎTÍK
16:00
DOBLBA!
19:45
KRISTIÁN
19:00
Út 29. 11. DOBLBA!
17:15
PODIVNùJ·Í NEÎ RÁJ
Po 28. 11. TùÎKÁ VÁHA
TùÎKÁ VÁHA
19:45
St 30. 11. TùÎKÁ VÁHA
17:15
19:45
13:00
BIO KONVIKT PONREPO
Bartolomûjská 11, Praha 1, tel. 224 237 233,
>
DOBLBA!
INZERCE
[email protected], www.nfa.cz
ât 24. 11. F PRO FALZIFIKÁT
BIJÁSEK
17:30
Pá 25. 11. âtvrtá imprese: HOLUBICE + SKLENùNÁ OBLAKA
17:30
Revoluãní 1, Praha 1, tel. 224 815 195, [email protected],
BLÁZNIV¯ PET¤ÍâEK + krátk˘ film
www.bijasek.cz
St 30. 11. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROV¯CH FILMÒ
(www.mfof.cz)
TipEX
tipex
Po 28. 11. PùSTI V KAPSÁCH
20:00
17:30
DOKTOR MABUSE, DOBRODRUH
BIO OKO
19:30
St 30. 11. JIND¤ICH IV.
Franti‰ka KfiíÏka 15, Praha 7, tel. 233 382 606, 233 375 675,
20:00
17:30
FALSTAFF + VLCI KULTURY XV
Út 29. 11. AFÉRA Z TITULNÍ STRÁNKY
17:30
VDANÁ ÎENA + krátk˘ film
20:00
[email protected], www.kinooko.cz
ât 24. 11. STOPA¤ÒV PRÒVODCE PO GALAXII
IDIOTI
Pá 25. 11. ANDùL PÁNù
FILM
> Po 28. 11. PODIVNùJ·Í NEÎ RÁJ
18:30
21:00
BLANÍK
18:30
Václavské námûstí 56, Praha 1, tel. 224 032 172
OBâANSKÁ V¯CHOVA
21:00
ât 24. 11. MÒJ AUËÁK BROUK
MANDERLAY
23:30 >
So 26. 11.–St 30. 11. TAJEMNÉ VODY
19:00, 21:00
vÏdy 19:00, 21:00
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
SPECIÁLNĚ
O VLASECH
Můj lékař mi doporučil
používat přípravky TH,
které by měly vyřešit
problém s vypadává−
ním a růstem vlasů.
Poradíte mi kde je můžu
sehnat? pan Pavel U.
Výhradním prodejcem
těchto kvalitních výrobků
TH je firma SENS. Jedna
léčebná kúra se skládá ze
2 ks krému a 1 ks šampó−
nu a stojí 870,− Kč. Může−
te je zakoupit nebo objed−
nat na adrese:
SENS, − 697 01 Kyjov
Komenského 606.
Tel. 518 615 091
FILM
> So 26. 11. T¤I O¤Í·KY PRO POPELKU
EVALD
15:00
·ÍLENÍ
[email protected], www.cinemart.cz
Po 28. 11.–St 30. 11. ·ÍLENÍ
ât 24. 11.–Pá 25. 11. KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
18:00
vÏdy 18:00, 20:30
vÏdy 18:00, 20:30
So 26. 11.–Ne 27. 11. KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
vÏdy 15:30, 18:00, 20:30
Po 28. 11.–St 30. 11. KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
O¤ECHOVKA
Na Ofiechovce 250/30, Praha 6, tel. 233 343 839,
vÏdy 18:00, 20:30
[email protected]
ât 24. 11.–St 30. 11. HRUBE· A MARE· JSOU KAMARÁDI DO
Jsem mûl vybrat francouzsk˘ film, kter˘ se mi líbil. Je to VÁLKA POLICAJTÒ:
ProtoÏe mi pfiipomnûla staré dobré francouzské kriminálky – Povídku
o policajtovi s Alainem Delonem, Profesionála s Belmondem, ale i americk˘
Nelítostn˘ souboj s Al Pacinem a Robertem de Nirem. ProtoÏe mi dokázala,
Ïe i dnes mÛÏe b˘t evropsk˘ akãní film cool.
NA FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU
18:00, 20:30
Ne 27. 11. DVANÁCT MùSÍâKÒ
Národní tfiída 28, Praha 1, tel. 221 105 225,
DE·Tù
FRANCOUZSK¯ INSTITUT V PRAZE
·tûpánská 35, Praha 1, tel. 221 401 011, [email protected],
FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU (fff.volny.cz)
TOMÁ· BALD¯NSK¯
FILMOV¯ KRITIK
vÏdy 17:30, 20:00
PER·T¯N
www.ifp.cz
ex
Na Per‰t˘nû 6, Praha 1, tel. 221 668 432
15:00
ât 24. 11.–Ne 27. 11. DISTRIKT!
tip TipEX
Ne 27. 11. KAÎD¯ HLEDÁ SVOU KOâKU
MALOVAT NEBO MILOVAT
17:00
NULT¯ KILOMETR
20:00
MLADISTVÉ NEBEZPEâÍ
22:00
Po 28. 11. MLADISTVÉ NEBEZPEâÍ
15:30
GILLESOVA ÎENA
17:30
MALOVAT NEBO MILOVAT
20:00
ZABIJI NIXONA
Po 28. 11.–St 30. 11. DISTRIKT!
CRASH
vÏdy 17:30
vÏdy 20:00
vÏdy 17:30
vÏdy 20:00
SVùTOZOR
Út 29. 11. MLâENÍ
20:15
Vodiãkova 41, Praha 1, tel. 224 946 824, [email protected],
St 30. 11. MLâENÍ
18:00
www.kinosvetozor.cz
20:15
ât 24. 11. BOKOVKA
CESTA
KINO LUCERNA
13:15
MÒJ ARCHITEKT LOUIS KAHN
16:00
TAKING OFF
Po 28. 11. BOKOVKA
[email protected], www.lucerna.cz
11:00
TAKING OFF
Pá 25. 11.–Ne 27. 11. BOKOVKA
PasáÏ Lucerna, Vodiãkova 36, Praha 1, tel. 224 216 972,
vÏdy 11:00
vÏdy 13:15
11:00
16:30
TAKING OFF
13:15
·ÍLENÍ
18:45
ÎENY PRO MùNY (angl. tit.)
15:00
Johny Deep – profil: âOKOLÁDA
21:00
TOYEN
17:00
16:30
ZLOMENÉ KVùTINY
19:00
MÒJ ARCHITEKT LOUIS KAHN
21:00
ât 24. 11. BRASILEIRINHO
Pá 25. 11. EROS
·ÍLENÍ
18:45
Johny Deep – profil: TAJEMNÉ OKNO
21:00
So 26. 11. MÒJ MILÁâEK RÁÎE 6,65
14:00,16:30
Út 29. 11. TAKING OFF
ÎENY PRO MùNY (angl. tit.)
·ÍLENÍ
18:45
TOYEN
Johny Deep – profil: ARIZONA DREAM
21:00
ZLOMENÉ KVùTINY
Ne 27. 11. ·ÍLENÍ
14:00, 18:45
MÒJ MILÁâEK RÁÎE 6,65
Johny Deep – profil: HLEDÁNÍ ZEMù NEZemû
Po 28. 11. OLIVER TWIST
·ÍLENÍ
âesk˘ profil: KRÁVA
21:00
ÎENY PRO MùNY (angl. tit.)
15:00
14:00, 16:15
18:45
16:30
19:00
21:00
16:30
·ÍLENÍ
18:45
Johny Deep – profil: MRTV¯ MUÎ
21:00
MAT
[email protected], www.mat.cz
ât 24. 11.–Pá 25. 11. ·ÍLENÍ
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
11:00
13:15
Johny Deep – profil: KDYSI DÁVNO V MEXIKU
St 30. 11. KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
17:00
19:00, 21:00
TAKING OFF
Johny Deep – profil: ZTRACEN V LA MANCHA 21:00
Út 29. 11. KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
St 30. 11. BOKOVKA
13:15
15:00
16:30
Karlovo námûstí 19, Praha 2, tel. 224 915 765, 224 913 688,
4
15:00
·ÍLENÍ
vÏdy 18:00, 20:30 >
TOYEN
ZLOMENÉ KVùTINY
17:00
19:00, 21:00
MAL¯ SÁL
ât 24. 11. MÒJ ARCHITEKT LOUIS KAHN
BOKOVKA
Pá 25. 11.–Ne 27. 11. SPALOVAâ MRTVOL
MÒJ ARCHITEKT LOUIS KAHN
Po 28. 11. SPALOVAâ MRTVOL
13:00
16:15
vÏdy 11:15
vÏdy 13:00
11:15
MÒJ ARCHITEKT LOUIS KAHN
13:00
ZLOMENÉ KVùTINY
16:15
TOYEN
18:30
Dokumentární pondûlí: ST¤ED
20:00
Út 29. 11. SPALOVAâ MRTVOL
11:15
MÒJ ARCHITEKT LOUIS KAHN
13:00
ZLOMENÉ KVùTINY
16:15 >
18:30
ReÏiséfii pod vlivem: JI¤Í MENZEL
St 30. 11. SPALOVAâ MRTVOL
MÒJ ARCHITEKT LOUIS KAHN
15:00
MÉ DRUHÉ JÁ
17:30
11:15
TAJNÍ AGENTI
19:45
MONIKA
22:15
13:00, 20:00
ZLOMENÉ KVùTINY
16:15
TOYEN
FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU (fff.volny.cz)
> Ne 27. 11. CESTA
20:30
18:30
ex
tipTipEX
Kladno
ât 24. 11. ERASMUS 2
20:00
Pá 25. 11. KAÎD¯ HLEDÁ SVOU KOâKU
15:30
ERASMUS A SPOL.
17:30
DK Sitná 3127, Kladno,
ERASMUS 2
20:00
tel. 603 474 334, 608 728 716,
HUTNÍK
FILMOVÁ NOC: NULT¯ KILOMETR / ZEMù NIKOHO /
[email protected]
VODKA LEMON / BOÎÍ ZÁSAH
23:00
ât 24. 11.–St 30. 11. DOBLBA!
vÏdy 18:00
16:00
JESKYNù
vÏdy 20:00
So 26. 11. GILLESOVA ÎENA
U KONCE S DECHEM
18:00
DOO WOP
20:00
VÁLKA POLICAJTÒ
22:00
Ne 27. 11. TRIO Z BELLEVILLE
15:00
T. G. Masaryka 2320, Kladno, tel. 312 247 358,
P¤ÍLI· DLOUHÉ ZÁSNUBY
17:00
[email protected]
INVAZE BARBARÒ
20:00
ât 24. 11. KINSEY
SLAVÍCI V KLECI
22:00
So 26. 11.–Ne 27. 11. BIBI BLOCKSBERG: TAJEMSTVÍ
MAL¯ SÁL
ât 24. 11. ERASMUS 2
20:00
Pá 25. 11. MÉ DRUHÉ JÁ
16:00
JAK SBALIT SUPER KOST
18:00
DEMONLOVER
22:30
So 26. 11. JAK SBALIT SUPER KOST
15:30
MILENEC
FILM
> Út 29. 11. TOYEN
22:00 >
SOKOL
17:30, 20:00
MODR¯CH SOV
vÏdy 15:00
KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
vÏdy 17:30
NOâNÍ LET
vÏdy 20:00
Po 28. 11.–St 30. 11. KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
vÏdy 17:30, 20:00
KONTAKT INZERCE: 225 977 478–481
>
INZERCE
JAK ZÍSKAT TYTO TITULY?
Objednejte si je na tel.: 257 415 259, na emailové adrese
[email protected] nebo vložte objednací lístek do obálky
a pošlete na adresu: Bontonfilm a.s., Nádražní 23/344,
151 34 Praha 5 – Smíchov.
Sága
se uzavírá
Vždy uvádějte název časopisu a jeho číslo, ze kterého objednáváte.
Obratem obdržíte požadovaný titul, poštovné a balné je ZDARMA.
Objednací lístek
EX 47/2005
Objednávám tímto závazně .... ks DVD (699,-)
a .... ks VHS (399,-)
STAR WARS – POMSTA SITHŮ
Jméno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Město . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.:* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail:* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) nepovinné údaje
DVD resp. VHS bude, do 10 dnů od přijetí objednávky, doručeno na adresu uvedenou na objednacím lístku,
poštovné a balné ZDARMA.
V prodeji také
SW1, SW2 a Trilogie.
TM
FILM
MULTIKINA
CINEMA CITY FLORA
Vinohradská 143, Praha 3, tel. 255 742 021, www.cinemacity.cz
ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY / MRTVÁ NEVùSTA TIMA BURTONA / LOVCI DINOSAURÒ
PREMIÉRY
TAJEMN¯ LET / ·ÍLENÍ / MOJE LÉTO LÁSKY / DùJINY NÁSILÍ / KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ / STRA·PYTLÍK / ANDùL PÁNù / DOOM /
/ ZLOMENÉ KVùTINY / LÁSKA NA INZERÁT / WALLACE & GROMIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA / DOBLBA! / VALIANT / MADAGASKAR
OSKAR IMAX
v objektu Cinema City Flora, Vinohradská 143, Praha 3, tel. 255 742 021, 255 742 022, [email protected], www.oskarimax.cz
MIMOZEM·ËANÉ V AKCI 3D / TAJEMNÉ HLUBINY 3D / KRÁLOVSTVÍ HMYZU 3D / GALAPÁGY 3D / SPACE STATION 3D / SANTA
VS. SNùHULÁK 3D
CINEMA CITY GALAXIE
ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY / LOVCI DINOSAURÒ
PREMIÉRY
TAJEMN¯ LET / ·ÍLENÍ / DùJINY NÁSILÍ / KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ / STRA·PYTLÍK / ANDùL PÁNù / DOOM / NOC S NABROU·ENOU
B¤ITVOU / LEGENDA O ZORROVI / NOâNÍ LET / WALLACE & GROMIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA / HRUBE· A MARE· JSOU KAMARÁDI
DO DE·Tù / JESKYNù / DOBLBA! / KARLÍK A TOVÁRNA NA âOKOLÁDU / VALIANT / MADAGASKAR / SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
CINEMA CITY ZLIâÍN
Metropole Zliãín, Praha 5, tel. 257 950 966, [email protected], www.cinemacity.cz
ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY / MRTVÁ NEVùSTA TIMA BURTONA / LOVCI DINOSAURÒ
PREMIÉRY
TAJEMN¯ LET / ·ÍLENÍ / ZEMù MRTV¯CH / DùJINY NÁSILÍ / KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ / STRA·PYTLÍK / ANDùL PÁNù / DOOM / LÁSKA
NA INZERÁT / LEGENDA O ZORROVI / WALLACE & GROMIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA / HRUBE· A MARE· JSOU KAMARÁDI DO DE·Tù /
/ DOBLBA! / ·TùSTÍ / MÒJ AUËÁK BROUK / KARLÍK A TOVÁRNA NA âOKOLÁDU / VALIANT / SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ / MADAGASKAR
Distrikt!
Zabiji Nixona
FOTO: CINEMART, SPI, WARNER BROS.
... scénáristovi a reÏiséru vítûzného filmu Famufestu – NEJLEP·Í JE
PùNIVÁ: Film o muÏi, kter˘ se setká s fiadou zajímav˘ch lidí, najde
osudovou lásku a heroicky se vzepfie matce, aniÏ by pfiitom opustil
vanu ...? Jste ìábel, ãlovûãe, málem jsem se popukal smíchy.
VZKAZ JANU PRU·INOVSKÉMU …
Arkalycká 1/874, Praha 4, tel. 296 141 414, pokladna – 267 910 616, [email protected], www.cinemacity.cz
·ílení
MULTIKINO LÁDVÍ
6
TOMÁ· BALD¯NSK¯
FILMOV¯ KRITIK
Bure‰ova 4, Praha 8, tel. 286 587 027, [email protected], www.multikinoladvi.cz
SÁL NÁZEV FILMU
CEL¯ T¯DEN
1
ABSOLUTNÍ MOC – 30,– Kã
10:00 13:00 15:30 18:00 20:30 (Pouze Po)
1
ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY
11:15 14:45 17:30 20:15
2
STRA·PYTLÍK
13:45 15:45
2
TAJEMN¯ LET
17:45 20:00 (Mimo St)
3
40 LET PANIC
14:00
3
DISTRIKT!
11:00 (Pá–Ne) 18:45 (ât–Ne)
3
ZABIJI NIXONA
11:00 (Út–St) 18:45 (Po–St)
3
·TùSTÍ
11:00 (ât–Po) 16:30 20:45
4
LEGENDA O ZORROVI
13:30 16:15
4
LÁSKA NA INZERÁT
19:00
4
KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
10:45 21:00
5
MOJE LÉTO LÁSKY
10:15 15:00 19:15 (Mimo Po)
5
DOOM
12:45 17:00 21:15 (Mimo Po)
6
·ÍLENÍ
10:00 13:00 15:30 18:00 20:30
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
V·EDNÍ DNY SO+NE
10:30
10:30
FILM
PALACE CINEMAS LET≈ANY
nákupní centrum LetÀany, Veselská 663, Praha 9, tel. 257 181 212, www.palacecinemas.cz
MRTVÁ NEVùSTA TIMA BURTONA / ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY / LOVCI DINOSAURÒ
PREMIÉRY
KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ / STRA·PYTLÍK / DOOM / DùJINY NÁSILÍ / MADAGASKAR / TAJEMN¯ LET / MÒJ AUËÁK BROUK / ANDùL
PÁNù / ·ÍLENÍ / LÁSKA NA INZERÁT / DOBLBA!
PALACE CINEMAS PRAHA-NOV¯ SMÍCHOV
PlzeÀská 8, Praha 5, tel. 257 181 212, www.palacecinemas.cz
MRTVÁ NEVùSTA TIMA BURTONA / LOVCI DINOSAURÒ / ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY / MANDERLAY
PREMIÉRY
KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ / LÁSKA NEBESKÁ / STRA·PYTLÍK / ·ÍLENÍ / ANDùL PÁNù / ZEMù MRTV¯CH / TAJEMN¯ LET / ZLOMENÉ
KVùTINY / DùJINY NÁSILÍ / DOOM / DOBLBA! / LEGENDA O ZORROVI / WALLACE & GROMIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA / HARRY
POTTER A KÁMEN MUDRCÒ
Park Hostivafi, ·vehlova 32, Praha 10, tel. 257 181 212, www.palacecinemas.cz
MRTVÁ NEVùSTA TIMA BURTONA / LOVCI DINOSAURÒ / ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY
PREMIÉRY
KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ / TAJEMN¯ LET / MADAGASKAR / STRA·PYTLÍK / ·ÍLENÍ / ANDùL PÁNù / KUR¯R 2 / DOBLBA! / DOOM
PALACE CINEMAS PRAHA SLOVANSK¯ DÒM
Na Pfiíkopû 22, Praha 1, tel. 257 181 212 , www.palacecinemas.cz
MRTVÁ NEVùSTA TIMA BURTONA / HARRY POTTER A OHNIV¯ POHÁR / ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY / LOVCI DINOSAURÒ
PREMIÉRY
TAJEMN¯ LET / KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ / ·TùSTÍ / STRA·PYTLÍK / ZLOMENÉ KVùTINY / ANDùL PÁNù / ·ÍLENÍ / V MOCI ëÁBLA /
/ WALLACE & GROMIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA / ZEMù MRTV¯CH / DùJINY NÁSILÍ / DOBLBA! / CHICKEN LITTLE / FRAME –
VEâER AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY / PRAÎSKÁ FILMOVÁ AKADEMIE (PFA) / MECHANICK¯ POMERANâ / MUZIKA V KINù: TATJA
BOJS – NANOTOUR (DVD) / P¤EHLÍDKA – TIM BURTON: VELKÁ RYBA, KARLÍK A TOVÁRNA NA âOKOLÁDU, PLANETA OPIC
VILLAGE CINEMAS ANDùL
GOLD CLASS
LÁSKA NA INZERÁT / LEGENDA O ZORROVI / 40 LET PANIC
CINEMA EUROPA:
LOVCI DINOSAURÒ
PREMIÉRA
MOJE LÉTO LÁSKY / ·ÍLENÍ / HRUBE· A MARE· JSOU KAMARÁDI DO DE·Tù / TAJEMN¯ LET / DùJINY NÁSILÍ / DOBLBA! / P¤ÍBùH
MODRÉ PLANETY / KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
STANDARDNÍ SÁLY
LOVCI DINOSAURÒ / MRTVÁ NEVùSTA TIMA BURTONA / ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY
PREMIÉRY
BODY DESIGN
Radlická 3179/1E, Praha 5-Smíchov, tel. 251 115 111, www.villagecinemas.cz
Potkal jsem krásnou, ale krásnou blond˘nu. Takovou tu, co má nohy
aÏ do nebe, neskuteãnû proporãní a vydesignovan˘ kaÏd˘ milimetr
tûla a i v podzimním obleãku nabízí kulturu ... Pfiitom vÛbec nejsem
na blond˘ny.
PALACE CINEMAS PRAHA PARK HOSTIVA¤
/ DOOM / STRA·PYTLÍK / LÁSKA NA INZERÁT / LEGENDA O ZORROVI / NOC S NABROU·ENOU B¤ITVOU / MASAJOVÉ – BOJOVNÍCI
DE·Tù / TAJEMN¯ LET
VILLAGE CINEMAS âERN¯ MOST
Chlumecká 8, Praha 9, tel. 266 790 999, [email protected], www.villagecinemas.cz
MRTVÁ NEVùSTA TIMA BURTONA / ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY / LOVCI DINOSAURÒ
PREMIÉRY
KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ / STRA·PYTLÍK / ANDùL PÁNù / TAJEMN¯ LET / ZEMù MRTV¯CH / DOBLBA! / ·ÍLENÍ / DOOM / WALLACE
PETR BABÁK
GRAFICK¯ DESIGNÉR
KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ / WALLACE & GROMMIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA / ANDùL PÁNù / ZLOMENÉ KVùTINY / ·TùSTÍ /
KONTAKT INZERCE: 225 977 478–481
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
7
& GROMMIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA / MADAGASKAR
tipex
Petr Nikl vystoupí ve vizuálnû hudební performanci Tûtiva snÛ
KdyÏ KníÏák lámal a drtil desky, dûlal sice nûco velmi
pokrokového, ale moc se to, pfiátelé, poslouchat nedalo. To Satanicpornocultshop dûlají nûco podobného
a je‰tû ke v‰emu je to libé. Sice tomu mÛÏete tûÏko pfiisuzovat nûjaké prÛkopnické tendence, protoÏe to má na
sobû stejnou uniformu s v˘‰ivkami „glitch“ a „laptop“,
ostatnû jako v‰e, co se dnes v Japonsku dûje, ale od
zbytku této experimentální scény se to li‰í v tom, Ïe se
to vlastnû velmi pfiíjemnû poslouchá, a to klidnû i napo-
ROCK & POP
ALTERNATIVA 2005, Divadlo Archa, scéna Unijazzu Ka‰tan,
kulturnû – studijní prostor Rybanaruby,
25. listopadu – 3. prosince 2005
AKORD
Povltavská 2177, Praha 8, tel. 602 324 434,
V celnici 4, Praha 1, tel. 774 101 091,
[email protected], www.akord-jazz.com
Ne 27. 11. KMFDM (DEU), PANIC DHH (UK) 20:00
TipEX
tipex
Po 28. 11. Free Mondays – live RADIOSTARS, HOOKERS,
DJs TBA
MAREK ·PELINA
âTENÁ¤, PLZE≈
TADEÁ· HAAGER
ABATON
www.prostorabaton.cz
8
prvé. Velezvrhl˘ pop, sestfiihan˘ ze v‰eho, co se namane (Radiohead, ragga jungle, staré filmy, reklamy ...).
Vûzte, Ïe se na tohle hudební vrakovi‰tû dá leckdy
i pûknû houpat do rytmu. Ov‰em ve chvílích, kdy SPCT
nejsou zrovna ve formû, uÏ znûjí jen jako porouchané
rádio. I proto bude jejich praÏské vystoupení tajemnû
nepfiedvídatelné i pro ty, kdoÏ Satanicpornocultshop
znají (ale takov˘ch moc není). PraÏské vystoupení? Kde?
28. listopadu od osmi v Ar‰e. I tam se totiÏ odehrává
ãást festivalu Alternativa 2005. Kromû tûchto glitchov˘ch JaponcÛ tam mÛÏete narazit o pár dní dfiíve na
francouzské Magma (ti se nejprve v sobotu 26. listopadu uvedou dvûma komorními projekty svého „duchovního otce“, skladatele Christiana Vandera – Kosmik
Wokehl a Perkeutehr Slakenzain a následující den pak
zahrají regulérní koncert jako celá skupina) nebo domácí Agon Orchestra, ktefií spoleãnû s MCH Bandem
pfiedvedou orchestrální nastudování deseti básní Ivana
Wernische zhudebnûn˘ch Mikolá‰em Chadimou pod
vedením dirigenta Petra Kofronû. Za pozornost jistû
stojí i spoleãné vystoupení bubeníka a perkusisty
Burnta Friedmana, kter˘ nahrává mimo jiné na prestiÏním labelu Ninja Tune s Jaki Liebezeitem, svého ãasu
bubeníkem legendárních Can. A pokud se vám do
Archy nechce, tak pro vás mÛÏe b˘t alternativou tfieba
Rybanaruby nebo Ka‰tan. Tam se totiÏ tento festival
odehrává taktéÏ. Více na www.alternativa-festival.cz
ât 24. 11. BLUES MESSENGERS –
rhythm and blues
20:00
21:00
Pá 25. 11. VERTIGO QUINTET – original modern jazz
21:00
vÏdy 21:00
Îelezná 16, Praha 1, tel. 222 211 275, [email protected],
ât 24. 11. JI¤Í STIVÍN & CO. – modern jazz
21:00
Pá 25. 11. ROMAN POKORN¯ QUARTET – modern jazz
21:00
So 26. 11. YVONNE SANCHEZ BRAZILIAN MOOD – latin jazz
singer
21:00
TipEX
tipex
Ne 27. 11. VÍT ·VEC TRIO – modern jazz
21:00
Po 28. 11. FRANTI·EK UHLͤ TEAM – modern jazz
21:00
Út 29. 11.–St 30. 11. RHYTHM DESPERADOS feat. TONYA
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
Po 28. 11. PATRIK HLAVENKA & S’AIGHT –
modern jazz
www.agharta.cz
GRAVES – soul jazz
TipEX
tipex
So 26. 11.–Ne 27. 11. PETR ZEMAN TRIO – original fussion
AGHARTA JAZZ CENTRUM
vÏdy 21:00
TipEX
tipex
21:00
Út 29. 11. CABERNET JAZZ SAUVIGNON –
modern jazz
21:00
St 30. 11. ·TùPÁNEK - BARO· – DABOV –
mainstream jazz
21:00
KONTAKT INZERCE: 225 977 478–481
FOTO: UNIJAZZ
Hudební prasata z Japonska, mimojiné ...
V‰em náv‰tûvníkÛm koncertu Richarda Bony (a dal‰ích
koncertÛ Agharta Jazz Festivalu) v Lucerna Baru, ktefií si
koupili lístek za 350 Kã, aby potom cel˘ koncert prokecali
na baru a ru‰ili tím muzikanty i posluchaãe. JDùTE DO
PRDELE!!!
VZKAZ
HUDBA
Alternativa 2005
CROSS CLUB
Balbínova 6, Praha 2, tel. 723 889 143, [email protected],
Plynární 23, Praha 7, tel. 736 535 053, [email protected],
www.balbinka.cz
www.crossclub.cz
20:00
Pá 25. 11. IRISH DEW – keltská hudba
20:00
So 26. 11. DÚN AN DORAS – irská hudba
20:00
Ne 27. 11. VA·EK KOUBEK
20:00
TipEX
tipex
ât 24. 11. NASEREGGAE – B. ROCKA, PAPAPOT, OTAKU
MASIVE
20:00
So 26. 11. CROSSLINK – NASA (DA), SLATER, MIM,
Po 28. 11. VLADIMÍR MI·ÍK & RADIM HLADÍK
20:00
20:00
Pá 25. 11. JUNGLESESSION – T2B a hosté
TRANCEFORMER, ICORE, DEUXEXMACHINA,
TipEX
tipex
Út 29. 11. JAKUB NOHA & NOHA BAND
20:00
St 30. 11. SLÁVEK JANOU·EK
20:00
IGRACZECH, PHLHP
20:00
Ne 27. 11. CROSS’N’ART – COSIGA AND JESUS – beatboxová
improvizace
20:00
TipEX
tipex
Po 28. 11. LOS TEKKENOS – LXR a hosté, TRASH FLOOR –
BARÁâNICKÁ RYCHTA
TrÏi‰tû 23/555, Praha 1 tel. 257 532 461; [email protected],
MALÁ DEMENCE
20:00
Út 29. 11. ZION KABARET – DR. KARY
20:00
St 30. 11. BENEFIâNÍ AKCE NA PREVENCI HIV – M.O.C., JÁ
A BRÁCHA, DJs DAN COOLEY, ROI, KADLEC, NEM,
www.baracnickarychta.cz
So 26. 11. MUGEE – africké rytmy
TV a hosté
20:30
20:00
BOILER
DALEKO OD BURUNDI
Novovysoãanská 19, Praha 9, tel. 603 503 200,
Bofiivojova 15, Praha 3, tel. 608 503 421, [email protected],
[email protected]
www.burundi.cz
ât 24. 11. WADDUP – slovensk˘ reggae útok
20:00
Pá 25. 11. BEATJUICE – DJ SYLON
20:00
So 26. 11. EUROPEAN BASHMENT –
ât 24. 11. GURKHA (UK) – crustpunk, MALIGNANT TUMOUR –
r’n’r punk, PLASTIC GRAVE – hc / punk
TipEX
tipex
So 26. 11. FREAK PARADE (US / UK / NL / CZ) – melodick˘
RAGGAMUFFINWHITEMAN (BE),
TipEX
tipex
punkrock
BONGPRODUCTIONS (BE), NSG SOUNDSYSTEM
(BE), B.ROCKA, DADDY SCAREFACE
Ne 27. 11. FILMOV¯ KLUB
20:00
19:00
Po 28. 11. KOMORNÍ TECHNO VEâÍREK v produkci KMTS
20:00
Út 29. 11. ETA DJs GOLDSTAR, POWERFLOWER – jungle,
breaks
20:00
DELTA
Vlastina 887, Praha 6, tel. 233 312 443, 233 311 398,
[email protected], www.noise.cz/delta
ât 24. 11. PAVEL DOBE·
20:00
Pá 25. 11. PAMPALINI FUNKY JAM, SLY RABBITS
20:00
punkrock
CAFÉ NA PÒL CESTY
20:00
Ne 27. 11.–Út 29. 11. Projekce ÎIVOT JE ZÁZRAK
Centrální park Pankrác (mezi ulicemi Milevská a Pujmanové),
vÏdy 19:00
St 30. 11. BUDOÁR STARÉ DÁMY
20:00
Praha 4, tel. 261 215 322, [email protected],
www.greendoors.cz
ât 24. 11. POZDNÍ LÍTOST – bigbeat
20:00
Pá 25. 11. EDUARDO BORSUCI IN OPTIMA FORMA (SK) –
elektronic hypergroove
Út 29. 11. WORK IN PROGRESS – blues-jazz
EXIT CHMELNICE
Konûvova 219, Praha 3, tel. 777 888 918,
20:00
www.exitchmelnice.cz
20:00
ât 24. 11. LIVE
20:30
Pá 25. 11. DISCOTHEQUE
20:30
So 26. 11. METRORAP live – PRAGO UNION, DJs FIDEL,
CLUB KINO
Fügnerova 263, âerno‰ice, tel. 251 640 397, 550,
EACH, MARPO
20:30
Út 29. 11. NATION 2 NATION PARTY
20:30
NOC BEZ RIZIKA
So 26. 11. VOBSAZENO, VRÁMCI MOÎNOSTÍ –
Doporuãuji benefiãní akci v Cross Clubu v Hole‰ovicích 30.11. V pfiedveãer
Svûtového dne boje proti AIDS ji pofiádá obãanské sdruÏení Rozko‰ bez
Rizika. Skvûlá muzika, Deejayové, poslední moÏnost vidût v˘stavu m˘ch
fotografií a dokumentární film o lidech nemocn˘ch AIDS v ukrajinské
Odûse, navíc anonymní a bezplatné testování slin na HIV.
ât 24. 11. NJOREK s OLINEM NEJEZCHLEBOU
HUDBA
BALBÍNOVA POETICKÁ HOSPÒDKA
HRY LÁSKY PÁLIVÉ – uvádí DDS
Pá 25. 11. VOSÍ HNÍZDO – rock
20:00
20:30
So 26. 11. DIVADELNÍ PODZIM: VOKÁLNÍ SOUBOR BRÉCY
FUTURUM MUSIC BAR
Zborovská 7, Praha 5, tel. 257 328 571, [email protected],
www.musicbar.cz/futurum
NEJEN ZPÍVÁ … – performance – renesanãní hudba
ât 24. 11. AHMED MÁ HLAD, TROMBENIK
s projekcí a vizuálními efekty + ethnopopov˘ mix
Pá 25. 11.–So 26. 11. 80’s & 90’s PARTY – TV SHOW und
20:30
Ne 27. 11. DIVADELNÍ PODZIM : DETEKTIVNÍ P¤ÍBùH K.U.P.A. –
uvádí Divadelní studio âerno‰ice
Út 29. 11. ·TùSTÍ
21:00
VIDEO – DJs JIRKA NEUMANN, JIRKA B¤EZINA,
TOMÁ· UHER, ZUZKAD
vÏdy 21:00
16:00
Ne 27. 11. HORRORPOPS (DA) se ãleny NEKROMANTIX 21:00
20:00
St 30. 11. ZNOUZECTNOST
21:00
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
9
ât 24. 11. DIVADELNÍ PODZIM: H. Sachs:
JAN ·IBÍK
FOTOGRAF
[email protected], www.clubkino.cz
tipex
liky. I kdyÏ prostfiedí praÏské Sedmiãky není tak reprezentativní jako hlavní stage na All Tommorow Parties
2004 (kam je vybral Isaack Brock/Modest Mouse), mÛÏeme ãekat jeden z klíãov˘ch koncertÛ roku. V pulsních
erupcích ãtyfiãlenné kapely se totiÏ neztrácí cit pro písniãku. Vlastnû ani nadání pro upíjení Ïivota pln˘mi
dou‰ky.
Básnické stfievo
Cesta do srdcí velkomûst je v pfiípadû Constantines intuitivní. Na poãátku této cesty stojí skvûlá prvotina The
Constantines (2001), poté prÛlomová deska Shine
A Light (2003), ale nejdÛleÏitûj‰í jsou tendence k sytû
chlapskému písniãkáfiství v nejlep‰í tradici Bruce
Springsteena a Leonarda Cohena. SvÛdnû pomalé, obãas
i surovû punkové kousky pomáhal na poslední desce
nahrávat Jeff McMurrich (Sea Snakes, Hidden Cameras) v domovském mûstû Torontu. Dle vlastních slov vidí tento proces následovnû: „Pracujeme. Hledáme nepopsatelné. Ledoborce drtí desky ledu a my zvuk, kter˘
nám proniká do morku kostí. V‰ude kolem rozhlehlé
vrcholy hor. Na‰li jsme milenky. Pfiekroãili hranice.
S touhou k Nepoznanému se moÏná jednou ztratíme.“
Básnické stfievo jim tedy také nechybí. Zkrátka, hotová
kapela pfiijíÏdí do kacífisk˘ch krajin právû vãas. Tak chutû vpfied pfiátelé, na‰e dny jsou uÏ seãteny!
... se znalostí hudební tvorby Geraldiny Muchové?
Vzdûlání si lze doplnit 30. 11. v rámci PraÏsk˘ch
komorních slavností v sále âNB na koncertû âeského
noneta (spojení smyã. kvarteta a dechového kvinteta).
Jako dal‰í zazní skladby A. Rejchy a A. Vranického.
JAK JSTE NA TOM
Kanad‰tí srdcerváãi The Constantines
Vá‰niv˘ ‰epot
·templ na v˘sadní postavení mezi javorovou smetánkou skupina získala po vydání leto‰ního alba Tournament Of Hearts. Deska plná vá‰nû, nenávisti i vrcholného potû‰ení. Chlapsk˘ ‰arm vybiãovan˘ nesmlouvav˘m severákem. Pfii poslechu se stûÏí ubráníte dojmu,
Ïe posloucháte album zásadního v˘znamu. Stejnû zásadní, jako je Funeral od Arcade Fire nebo F#A# Infinity
od Godspeed You Black Emperor. Nezamûniteln˘ dvojzápfiah (Steve Lambke, Bryan Webb) se opírá o invenãní bicí Dougha McGregora, kter˘ sv˘m stylem atakuje
neotfiesitelné postavení basisty Brendana Cantyho.
âtyfileté putování po klubech a velk˘ch festivalech
a hraní po boku kapel jako Lungfish, Guided By Voices
nebo Modest Mouse nyní protne i území âeské repub-
zaãátek v 19:30, Odkazy: www.subpop.com,
www.constantines.ca , www.silver-rocket.org
> Pá 25. 11. POSH – DJs BELAEN & quest
22:00
So 26. 11. COMUNICATION – DJs LUCAS,
JIMFELLI (US)
Rokycanova 29, Praha 3-ÎiÏkov, tel. 222 783 463,
22:00
[email protected], www.guruclub.cz
Po 28. 11. J. C. – DJ MASTER J. C.
22:00
ât 24. 11. KONCERT PRO PSÍ ÚTULEK – WOLLONGONG –hc,
Út 29. 11. CZECH THIS – DJs MOSKITO, BRAUN
22:00
St 30. 11. COCKTAIL DELAMUSICA – DJ MUCHO
NO NAME DESIRE – ebm, ÚL – hc / blackmetal
20:00
TipEX
tipex
Pá 25. 11. KAMLKERKA + support – jumping rock
20:00
DJ GOLDSTAR – techno
DINA ·NEJDAROVÁ
HUDEBNÍ KRITIâKA
THE CONSTANTINES, Klub 007 Strahov, 26. listopadu,
GURU MUSIC KLUB
22:00
23:00
So 26. 11. DJ H¤EBÍK – d’n’b
10
BED¤ICH ·AMA≈A
TipEX
tipex
JAZZ CLUB U STARÉ PANÍ
21:00
Ne 27. 11.–St 30. 11. JUKEBOX CAFE – DJ YOURSELF
Michalská 9, Praha 1, tel. 603 551 680, [email protected],
vÏdy 21:00
http://jazzinprague.com
ât 24. 11. MATùJ BENKO TRIO – modern jazz
HOSPÒDKA NAD VIKTORKOU
21:00
Pá 25. 11. JAZZ HEADS – modern jazz
21:00
So 26. 11. BLUES BOX HEROES – blues
21:00
Bofiivojova 79, Praha 3-ÎiÏkov, tel. 222 722 557,
Ne 27. 11. PH FACTOR – modern jazz
21:00
www.tady.cz/viktorka
Po 28. 11. JI¤Í STIVÍN & CO. – modern jazz
21:00
Po 28. 11. QUARTET DR. KONOPNÉHO
Út 29. 11. VESNA CÁCERES & BRAZILEIRA – bossa-nova,
19:30
samba, musica popular brazileira
21:00
St 30. 11. JAN KO¤ÍNEK and GROOVE –
CHATEAU L’ENFER ROUGE
groove & funky
21:00
Jakubská 2, Praha 1-Staré Mûsto, tel. 222 316 328,
[email protected], www.chateau-bar.cz
ât 24. 11. LIQUIDACE – DJs LIQUID.A, L.P.D. 22:00
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
TipEX
tipex
>
KONTAKT INZERCE: 225 977 478–481
FOTO: DEVON KNOWLES
HUDBA
The Constantines
KLUB V. KOLONA
nástupi‰tû ã. 5 – âechÛv most, Praha 1, tel. 603 551 680,
PL-Bohnice, Ústavní 91, Praha 8, tel. 284 016 517,
[email protected], www.jazzboat.cz
HUDBA
JAZZBOAT KOTVA
www.greendoors.cz
Pá 25. 11. VESNA CÁCERES BAND – cuban jazz
20:30
So 26. 11. JANA KOUBKOVÁ & EU BAND – vocal jazz
20:30
Ne 27. 11. LEE A. DAVISON Q – original American jazz
20:30
ât 24. 11. BLUES ENDS – jazz-blues-funky + videoprojekce
19:00
So 26. 11. JAZZ DEATH – bigband
19:00
KA·TAN – SCÉNA UNIJAZZU
LUCERNA MUSIC BAR
Bûlohorská 150, Praha 6, tel. 233 353 020, [email protected],
Vodiãkova 36, Praha1, tel. 224 217 108, [email protected],
www.kastan.cz
www.musicbar.cz
20:00
Pá 25. 11. KAL Y CANTO – KáÈa García, Predrag Duronjiç
a spol. – veãer sefardsk˘ch a balkánsk˘ch písní20:00
So 26. 11. POHÁDKOVÉ PROMÍTÁNÍ
15:00
Út 29. 11. HUDEBNÍ TALK SHOW – cyklus pofiadÛ Rosti
Michal Pavlíãek
21:00
Pá 25. 11.–So 26. 11. POP 80’s & 90’s VIDEO PARTY –
DJ JIRKA NEUMANN
vÏdy 21:00
Ne 27. 11. NA STOJÁKA – one man show HBO – TOMÁ·
Tvrdíka O NÁSTROJÍCH SYMFONICKÉHO
ORCHESTRU – FLÉTNA
ât 24. 11. B.S.P. – Ota Balage, Kamil Stfiihavka,
HANÁK, TOMÁ· MATONOHA, LENKA
18:00
St 30. 11. viz ALTERNATIVA PRAHA 2005
VYCHODILOVÁ, MAREK DANIEL, ROBERT
NEB¤ENSK¯, PEPA POLÁ·EK, VÁCLAV KOUBEK,
LUMÍR TUâEK
16:00, 20:00
Po 28. 11. SINATRA 90 – BIG BAND FELIXE SLOVÁâKA + hosté
KAVÁRNA POD VESUVEM
21:00
·aldova 34, Praha 8-Karlín, tel. 724 332 551,
www.kavarnapodvesuvem.cz
ât 24. 11. NESTÍHÁME – folk, host JAMISSON YONG
Út 29. 11. BUTY – TICHÁ PARTA
21:00
St 30. 11. KATAPULT – 30 let
21:00
20:00
Út 29. 11. ·TRÒDL
20:00
St 30. 11. ROMAN KOHLER and his gitar
20:00
MALÁ SPORTOVNÍ HALA
Pá 25. 11. STEREO MCs
KC NOVODVORSKÁ
20:00
TipEX
tipex
Novodvorská 151, Praha 4, tel. 241 494 341, 241 494 558,
www.kcn.cz
ât 24. 11. FRANTI·EK NEDVùD & DRUHÉ PODÁNÍ
19:30
So 26. 11. COUNTRY & CLOG se SKUPINOU CROCK 14, hosté
KLIëÁNKO – moderní americká country music, GO!
DADDY O’ – rockabilly music
St 30. 11. RADÒZA
19:30
19:30
TipEX
tipex
KLUB V JELENÍ
Jelení 196/15, Praha 1, tel. 233 355 355, www.greendoors.cz
ât 24. 11. EDUARDO BORSUCI IN OPTIMA FORMA (SK) –
elektronic hypergroove
WHAT EVIL LURKS
19:30
Út 29. 11. Projekce – SVùTLOPISNÁ TRILOGIE JANA
NA·E ZAHRÁDKA, ADAM KADMON
19:00
St 30. 11. SANTIAGO 2005 – uvádí divadelní tûleso Tyjater 19:00
Brit‰tí Stereo MCs
KLUB 007 STRAHOV
Vaníãkova 5, Praha 6, tel. 257 211 439,
MALOSTRANSKÁ BESEDA
[email protected], www.klub007strahov.cz
Pá 25. 11. 90’s ARE BACK – DJ JOSEF SEDLO≈
Malostranské nám. 21, Praha 1, tel. 257 532 092, 257 534 211,
20:00
TipEX
tipex
hip hop party – DJs WICH, EACH 19:30
TipEX
tipex
So 26. 11. THE CONSTANTINES,
ât 24. 11. A.S.P.M. JANA SPÁLENÉHO
St 30. 11. SELFISH, 2V1, POH¤EBNÍ KAPELA,
afterparty DJ Dr. PETERKA
http://mb.muzikus.cz
19:30
Pá 25. 11. BRAN – bretaÀská hudba
MICHAL NANORU
WWW.ZIVEL.CZ
DA≈HELA A MARTINA âIHÁKA – NEUSTADT,
20:30
20:30
TipEX
tipex
So 26. 11. OOZ ORCHESTRA, HIGHWAY 61
20:30
Ne 27. 11. INGNIS a hosté
17:00 >
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
11
FOTO: ARCHÍV LOVE PLANET
areál V˘stavi‰tû Praha, Praha 7-Hole‰ovice
Kult. Klasika. Kde-Ïe-ty-ãasy-sou. Úplnû první nahrávka
Prodigy, dodnes vydaná jen na vinylu. V‰echny ãtyfii tracky,
které si tu mÛÏete stáhnout, byly na demu, na jehoÏ základû
podepsali v roce 1990 smlouvu.
www.brainkiller.it/prodigy/mp3rare.html
ât 24. 11. NATALIKA
tipex
Reverend dr. BoÏská Láska
Jen proto, abych tuhle kapelu vidûl hrát poprvé v âesku, tloukl jsem se letos v létû vlakem z Prahy na otoãku
do Ostravy. Po koncertu, bohatû zalévaném de‰tûm,
proti mnû v ‰atnû sedûl sympatick˘ chlápek, kter˘ se
toho veãera postavil na pódium jako potuln˘ kazatel
a zpûvák v jedné osobû. V kapele vystupuje pod jménem Reverend dr. BoÏská Láska. „âlovûãe, povaÏujeme
se za dûdice starejch hudebních forem, kter˘ pocházej
z Británie a z Ameriky,“ povídá mi angliãtinou s tûÏko
rozlu‰titeln˘m lond˘nsko-vel‰sk˘m pfiízvukem.
Trainspotting a Velká vlaková soutûÏ
Pro kuriózní spojení elektroniky, gospelu a country zní
kapela Alabama 3 jako doprovod k filmÛm Bratfiíãku,
kde jsi, a Trainspotting. Jméno si vybrali podle vraÏdy
dvou ãernochÛ, které ve 30. letech povûsili na jihu USA
za to, Ïe mûli znásilnit bûlo‰ku.
Ctihodn˘ koncertní agent D Smack U pr˘ jejich vystoupení povaÏoval za splnûn˘ sen. Kdo jejich koncert
vidûl, nebo alespoÀ zná jejich desky, bude chápat proã.
„Co nás na zaãátku nakoplo, byla taneãní muzika. V dobû, kdy se klubala na svût na undergroundovejch
akcích v bejvalejch skladi‰tích. Lidi mûli opletaãky
se zákonem anebo ‰li rovnou do vûzení za podûlan˘
12
JI¤I HRADIL
TATA BOJS, UMAKART
> Po 28. 11. JANIS JOPLIN REVIVAL
20:30
Út 29. 11. LILI MARLENE
20:30
St 30. 11. POTLACH – PACIFIK, PABùRKY MARKO âERMÁKA
20:30
Éãka,“ vzpomínají brixton‰tí kovbojové na své zaãátky.
„V‰echny ty podûlan˘ ãasáky o taneãní hudbû s DJskejma hvûzdama a holkama v naãanãanejch podprsenkách – proã ne, kdyÏ se to nûkomu líbí, ale pro nás to
bylo o nûãem jin˘m.“ Vyprávûní o ãasech stejnû vzdálen˘ch jako historky z písniãek krále v‰ech outsiderÛ
a psancÛ, countryového zpûváka Hanka Williamse, jejich velkého vzoru. JenomÏe tûmhle postar‰ím chlápkÛm s du‰í kovboje a pfiedky mezi vel‰sk˘mi mormony
a skotsk˘mi odboráfii to na pódiu pofiád funguje. Nejen
proto, Ïe kazatelé i odboráfii kdysi nutnû museli mít
smysl pro humor, jinak by jejich spravedlnost byla nelidská a krutá. Dnes je to nejspí‰ v‰echno jinak, vÏdyÈ
i ten potomek mormonÛ musel vyhánût pozÛstatky
pfiísné v˘chovy magick˘mi houbiãkami a muzikou Velvet Underground. Gospelová vzne‰enost se pfies to
v‰echno v jejich muzice nezapfie. Zvlá‰È kdyÏ ãást koncertu patfií jen zmuÏnûl˘m hlasÛm za doprovodu slide
kytary, coÏ je ten nástroj, kter˘ vût‰inou zní odpornû
sladce, ale tady sedne jak obklad z jitrocele na bolavou
ránu. „V Anglii máme tradici ‚plainsongs‘, jednoduchejch popûvkÛ bez doprovodu nástrojÛ,“ vysvûtlil mi
boÏí referent. „Takhle vznikly na‰e písniãky o Johnny
Cashovi, kovbojích, co uÏ nechodûj na technopárty, nebo o Velk˘ vlakov˘ loupeÏi.“ V‰echny jmenované skladby pocházejí z leto‰ního alba Outlaw (Psanec) a poslední z nich, o strÛjci vlakové loupeÏe Bruci Reynoldsovi, pr˘ vznikla v dobû, kdy se je‰tû nevûdûlo kde se
zloãinec ukr˘vá. Soudû podle ostravského vystoupení
i podle hodnovûrn˘ch svûdectví to bratfii z Alabama 3
v druhé ãásti koncertu pûknû rozjedou. Pfiesvûdãit se
o tom mÛÏete v sobotu 26. listopadu, kdy pfiijedou do
âeska podruhé. Tentokrát jako hosté Paláce Akropolis,
kter˘ si je pozval jako hlavního hosta oslavy sv˘ch desát˘ch narozenin.
PETR VIZINA
LIDOVÉ NOVINY
ALABAMA 3, Estrada & host Ivan Král, STP, Palác Akropolis,
sobota 26. listopadu, zaãátek 18:30.
MECCA
U PrÛhonu 3, Praha 7-Hole‰ovice, tel. 283 870 522,
[email protected], www.mecca.cz
Pá 25. 11. EXPRES RADIO presents BLACK STARR NITE
„r’n’b & hip-hop“ –DJs ORION & TRAFFIC
MATRIX
22:00
sax-player IVAN M, support DJ DAN COOLEY;
www.matrixklub.cz
ât 24. 11. ANGELS – koncert
20:30
Pá 25. 11. LAYKA – tekno
21:00
So 26. 11. BASSHOCK – DJs REVERSEART, SPABREARERS,
BABE LN, AKIRA
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
TipEX
tipex
So 26. 11. MECCAMIX - DJs LEE DAGGER (UK), LOUTKA,
Konûvova 13, Praha 3, [email protected],
20:30
TipEX
tipex
NEODISCO RETRO STAGE – DJ NEO
Út 29. 11. 80’s 90’s DISCO NIGHT
20:00
19:00
St 30. 11. ST¤EDA GRATIS – DJs PAT HEART, J.S, LAFAYETTE
22:00
FOTO: PROFIMEDIA.CZ
Kovbojové z technopárty
Skvûl˘ mix moravské cimbálovky a jazzu pfiedvedou
nejpovolanûjsí. V Domû kultury mûsta Ostravy ve ãtvrtek
24. listopadu: GEORGE MRAZ, ZUZANA LAPâÍKOVÁ,
EMIL VIKLICK¯, LACO TROPPO. Lákavé!
LIGOTALA SA HVIEZDIâKA
HUDBA
Alabama 3
HUDBA
> Út 29. 11. TUESDAY RAP – DJs PUFAZ, CHOCOLATIC –
MLEJN
hip hop
23:00
St 30. 11. DJs STANZIM, TRANCEFORMER – breaks and more
Kováfiova 1615/4, Praha 13-StodÛlky,
23:00
tel. 235 522 507, 608 027 142, [email protected], www.mlejn.cz
Pá 25. 11. KRAUSBERRY – blues / rock
TipEX
tipex
20:00
So 26. 11. K. Ungrád: SMRTÍ TO NEKONâÍ – uvádí spolek
Doveda Sloupnice, doprovod + koncert PONY
EXPRES
20:00
Ne 27. 11. KOMÁ¤I SE ÎENILI – uvádí Divadlo Lampion Kladno
15:00
St 30. 11. PAVLÍNA JÍ·OVÁ a CS BAND
20:00
PALÁC LUCERNA – VELK¯ SÁL
·tûpánská 61, Praha 1, tel. 224 212 003, [email protected],
www.lucpra.com
Út 29. 11. MICHAL DAVID, MICHAL DAVID BAND, hosté
MONIKA ABSOLONOVÁ, MICHAL HUDâEK, TRIO
DAMICHI
19:30
St 30. 11. JAZZOV¯ KONCERT – PRAÎSK¯ BIG BAND
PALÁC AKROPOLIS
a KONTRABAND, dirigent: MILAN SVOBODA, hosté
Kubelíkova 27, Praha 3-ÎiÏkov, tel. 296 330 913,
ZBIGNIEW NAMYSLOWSKI (POL) – sax, UWE PLATH
www.palacakropolis.cz
(DEU) – sax, JI¤Í STIVÍN – sax, flute, KAREL
RÒÎIâKA – piano, dal‰í sólisté a hosté SVATOPLUK
VELK¯ SÁL
KO·VANEC, MICHAL GERA, ZDENùK ·EDIV¯,
MARCEL BÁRTA, PAVEL PIVARâI, RADEK KRAMPL,
TipEX
tipex
Pá 25. 11. FRINGE OFF – ozvûny svûtov˘ch fringe festivalÛ:
MY LONG JOURNEY HOME – uvádí divadlo Nie
19:30
TipEX
tipex
KRY·TOF MAREK, P¤EMYSL TOM·ÍâEK, MARTIN
PLACH¯, MILAN KRAJÍC, MARTIN KUMÎÁK,
FRANTI·EK KUâERA, PETR ZEMAN, TOMÁ·
K¤EMENÁK, IVAN AUDES
20:00
So 26. 11. 10 LET PALÁCE AKROPOLIS – ALABAMA 3 (UK),
TipEX
tipex
PUNTO AZUL
ZVͤAT; hosté MAREK EBEN, DAVID KOLLER,
Kroftova 329/1, Praha 5, tel. 257 328 594, www.puntoazul.cz
LENKA DUSILOVÁ, MIRO ÎBIRKA, MATùJ A HONZA
ât 24. 11. HYPERFUNK – DJ TOUCHWOOD – d’n’b
HOMOLOVI (Wohnout), JARDA SVOBODA
Pá 25. 11. RAP SPECIAL ISSUE – DJs RICHARD, VISA –
(Traband), SA·A LANGO·OVÁ (November 2nd),
MARKA RYBIN (Gaia Mesiah), DANIEL HÒLKA,
GABRIELA DEMETEROVÁ, PAVEL BOBEK
vÏdy 19:30
hip hop
21:00
So 26. 11. GLOBAL NON–VIOLANCE – DJs STANZIM, D.T.,
EXT, WOFE, CO.3, IGRACZECH, MC CATTY – d’n’b
TipEX
tipex
21:00
Út 29. 11. PLEXIS, host KORUPCE
19:30
Ne 27. 11. MUSIC SHUFFLE – cd
St 30. 11. Future line: DIRTY AIRLINES + ALBION
19:30
Po 28. 11. NEWCOMERS INVASION – DJ SÁDLO + host –
hip hop
MALÁ SCÉNA
22:30
Pá 25. 11. DJs BABE LN, GHONZALES – downtempo, d’n’b
22:30
So 26. 11. FUNKYDRUMMERZ – latino, funky beats
22:30
Po 28. 11. RUDEBOY RIDDIM – ska, reggae
22:30
TipEX
tipex
22:30
Út 29. 11. DJs LIONHEAD, PAPA POT – reggae dancehall 22:30
St 30. 11. DJs ALWAN (FR), COLTCHARAM – hip hop, urban
beats
22:30
FESTR – d’n’b
21:00
RADOST FX CLUB
Bûlehradská 120, Praha 2, [email protected], www.radostfx.cz
ât 24. 11. FX BOUNCE – The Diamond Night – DJs BUPHE,
KWÉ, special guest DJ FATTE
22:00
Pá 25. 11. VOYAGE – new resident night of Czech no. 1 –
DJs MICHAEL BURIAN, MILLO MORETTI, special
house
ât 24. 11. UNDERGROUND GARAGE DJs E.S.P., PRIAPUS –
dubstep, broken beats
23:00
23:00
23:00
Ne 27. 11. PRO SOUND SYSTEM – DJs LIQUID A, KRYSHPEEN,
Mc. Dr. KARY – reggae, dancehall, dub
BIG J, RICO, very special guest DJ BLACK JESUS
22:00
TipEX
tipex
So 26. 11. 10 LET PALÁCE AKROPOLIS – DJs VICTORIOUS G.,
AKARABU – trumpet
22:00
So 26. 11. SOULTRAIN WEEKENDER 2HOT 2HANDLE – DJs
AND 2RUFF – r’n’b, soul, funk
Pá 25. 11. THE MODELS DJs – electro-disco-punk-
23:00
Po 28. 11. VIVA LA MUSICA – DJs JOKE, SUPAFLY – latino,
soca
St 30. 11. NOC ZLOMENÁ MOC – DJs INFINITY, MEELA,
guest JOSEPH ARMANI (Malta) – progressive
DIVADELNÍ BAR
sex’n’drops’n’chicken roll
21:00
TipEX
tipex
Ne 27. 11. SUNDAY DUBWISE – DJs YUKIMURA, WILD A –
dub
21:00
21:00
Út 29. 11. REZPECTFUNKZ – DJ MIST + host – hip hop
ât 24. 11. DJs SUPAFLY, RAVI – latino, afrobeat
21:00
23:00 >
RE: STAR
ESTRADA & host IVAN KRÁL, STP 18:30
Ne 27. 11.–Po 28. 11. STO ZVͤAT & hosté: DVAKRÁT STO
REDUTA
MICHAL NANORU
WWW.ZIVEL.CZ
19:30
Národní 20, Praha 1, tel. 224 933 487, [email protected],
www.redutajazzclub.cz
ât 24. 11. PH FACTOR
21:30
Pá 25. 11. IMPULS – fusion
21:30 >
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
13
+ TAM-TAM BATUCADA
Khoiba zapípala 20. 11. ve vídeÀské Arenû pfied kanadsk˘mi
indiestars The New Pornographers a Brity Maximo Park.
Filip Mí‰ek pfiedtím napsal hudbu pro právû uvádûn˘ film
RESTART. Jsou tam i Nihilisti a Ecson Waldes. Br˘.
ât 24. 11. TOLERANCE 2005 – TAM-TAM ORCHESTRA +
HUDBA
> So 26. 11. JULEK BARO· Q
21:30
Ne 27. 11. ·AVLE MEâE – jazz rock big band
21:30
Po 28. 11. MILAN SVOBODA BIG BAND
21:30
Út 29. 11. LATIN WAVE – latin jazz
21:30
St 30. 11. JAZZ Q MARTINA KRATOCHVÍLA
21:30
20:00
Po 28. 11.–St 30. 11. viz ALTERNATIVA PRAHA 2005
TipEX
tipex
SALMOVSKÁ LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Salmovská 16, Praha 2, tel. 224 919 364,
www.salmovska.tnet.cz
ROCK CAFÉ
ât 24. 11. BAËA & KALÁBÒF NùÎN¯ BEAT
19:30
[email protected], www.rockcafe.cz
Ne 27. 11. BRAN – hudba z Bretanû
ât 24. 11. PUNK, PUNK-ROCK & ROCKABILLY NIGHT –
DJ CZECH MIKE
20:30
kapel
TipEX
tipex
TipEX
tipex
Po 28. 11. CESTOPÍSNù – ZDENKA LORENCOVÁ, hosté:
19:30
Út 29. 11. ·ANSONOV¯ RECITÁL – LUDùK KANDA – zpûv,
SPIKNUTÍ, 9xMM – soutûÏní klání zaãínajících
19:30
So 26. 11. WALTARI (FIN), support: EGOTRIP
19:30
J. JUST , P. VESEL¯
Pá 25. 11. ROCK CAFÉ CONTEST – BRENDA VOL·OVÁ,
19:30
NATALIA MOROZOVA – klavír
19:30
St 30. 11. COME CI, COME CA – veãer francouzsk˘ch ‰ansonÛ –
EVA KRIZ-LIFKOVÁ – zpûv, MILAN DVO¤ÁK – klavír,
Po 28. 11. FUNKY, ACID-JAZZ, LATIN GROOVE NIGHT –
Sice trochu turistick˘, ale pozornosti hodn˘ koncert.
Chrámová hudba A. Corelliho a F. I. TÛmy s ãesk˘m
ansámblem Hicpondria. 26. 11. u Sv. malostranského
Mikulá‰e v 17h. Stará hudba na tzv. „staré“ nástroje
v oãekávatelnû slibné kvalitû.
19:30
Pá 25. 11. SESTRY STEINOVY – netradiãní ‰ansony
Národní 20, Praha 1, tel. 224 933 947, 606 908 378,
DJ MAARA
DOPORUâENÍ
> Pá 25. 11. ETNO JAM
20:30
Út 29. 11. FREEZONE – CHLEJF, SPOTS – punk
19:30
St 30. 11. KEâUP
20:00
host MARTA BALEJOVÁ – zpûv
19:30
SAZKA ARÉNA
Oceláfiská 460/2, Praha 9, www.sazkaarena.cz/pg.php
ROXY
ât 24. 11. PHIL COLLINS – First Final Farewell Tour
[email protected], www.roxy.cz
ât 24. 11. GULO âAR
19:00
TipEX
tipex
Pá 25. 11. PAËIV – benefiãní koncert – BENGAS, âILÁGOS,
SEDM VLKÒ
Vlkova 7, Praha 3, tel.222 711 725, 607 717 293,
JAN ÁâO SLEPâÍK A MARIO BIHÁRI, VOJTA
[email protected], www.sedmvlku.cz
LAVIâKA a DO KONCE, VOJTA FABIÁN
Pá 25. 11. DREAD BEAT SQUAT DJs – d’n’b
18:00
TipEX
tipex
KINOKAVÁRNA 3000 – LIGHT CAMERA
21:00
So 26. 11. DJs MAROKO, RASHID, MAJKL – reggae /
dancehall / jungle
21:00
REVOLUTION – projekce filmu, DJs DAN COOLEY,
Út 29. 11. Y-NU, CR3Z – ragga jungle, breakcore
CHRIS SADLER
St 30. 11. BABE LN & host – d’n’b
24:00
21:00
21:00
TipEX
tipex
So 26. 11. PAËIV – benefiãní koncert – KALE, TERNE âHAVE,
FUNKY BAND JOZEFA FEâA – CONECTION,
ROMLATINO
18:00
KINOKAVÁRNA 3000 – LIGHT CAMERA
UNGELT JAZZ & BLUES CLUB
T˘n 2/640, Praha 1, tel. 224 895 748, [email protected],
REVOLUTION – projekce filmu, BREAKBEAT.CZ DJs
www.jazzblues.cz
YANNICK, VOITA
ât 24. 11. PETR ZEMAN JAZZ QUINTET
24:00
Út 29. 11. DIE HAPPY (DEU), pfiedkapela JAKSI TAKSI
19:00
19:00
21:15
Pá 25. 11.–Ne 27. 11. LUBO· ANDR·T BLUES BAND feat.
TipEX
tipex
St 30. 11. BANANA COLOURS TOUR – BANANA
a VLADIVOJNA LA CHIA live
REESIE DAVIS (US)
vÏdy 21:15
Po 28. 11. PETR ZEMAN JAZZ QUINTET
TipEX
tipex
21:15
Út 29. 11. LUKÁ· MARTÍNEK & PRIVATE EARTHQUAKE 21:15
DINA ·NEJDAROVÁ
HUDEBNÍ KRITIâKA
St 30. 11. ROMAN POKORN¯ & BLUES BOX HEROES
14
20:00
Dlouhá 33, Praha 1 tel. 224 826 296, 224 826 330,
21:15
RUDOLFINUM – SUKOVA SÍ≈
U MALÉHO GLENA
Al‰ovo nábfieÏí 12, Praha 1, info Galerie Rudolfinum,
tel. 227 059 205, [email protected],
Karmelitská 23, Praha 1-Malá Strana, tel. 257 531 717,
www.galerierudolfinum.cz
www.malyglen.cz
Pá 25. 11. JAZZOV¯ KONCERT DANA BÁRTY S TRIEM
ROBERTA BALCARA
18:00
ât 24. 11. VEVE DIAMANT & VOXTORY – vocal jazz, blues,
TipEX
tipex
soul & funk
21:30
Pá 25. 11. DAVID DORÒÎKA TRIO – modern jazz
21:30
RYBANARUBY
TipEX
tipex
So 26. 11. OND¤EJ PIVEC ORGANIC Q. – modern jazz
21:30
Mánesova 1645/87, Praha 2,
Ne 27. 11. LEIMONARION JAM SESSION – come to jam 21:30
[email protected], www.rybanaruby.net
Po 28. 11. STAN THE MAN BOHEMIAN BLUES BAND
21:30
ât 24. 11. Projekce v rámci festivalu RESPECT PLUS –
TipEX
tipex
SUBLIME FREQUENCIES: LIDOVÁ HUDBA SAHARY –
Út 29. 11. PRAGASÓN – afro-cuban music
MEZI LIBYJSK¯MI TUAREGY
St 30. 11. RENE TROSSMAN BAND (US) –blues and R&B 21:30
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
20:00 >
21:30
HUDBA
17:00
BURNT FRIEDMAN & JAKI LIEBEZEIT (DEU),
DICTAPHONE (DEU), DOUBLE AFFAIR (SK)
Národní 25, Praha 1, tel. 221 085 599, 605 258 816,
20:00
RYBANARUBY, Mánesova 87, Praha 2
[email protected], www.vagon.cz
ât 24. 11. ECHT!
21:00
Po 28. 11. TùTIVA SNÒ
Pá 25. 11. E!E, NVU, PARAGRAF 219 + reggae párty
21:00
Út 29. 11. FENG-JÜN SONG (CHIN / CZ) A HEARN
So 26. 11. POD âERN¯ VRCH, PÒLNOâNÍ MARIE + rockotéka
GADBOIS (US / CZ)
21:00
St 30. 11. BUCINATORES
Ne 27. 11. KRÁSNÉ NOVÉ STROJE, BBP
21:00
KA·TAN – scéna Unijazzu, Bûlohorská 150, Praha 6
Út 29. 11. LED ZEPPELIN Revival
21:00
St 30. 11. MARGRIT RIEBEN & TSUKI (SWI)
St 30. 11. NATURAL, BABIâKA
21:00
Radia Beat
20:00
20:00
20:00
20:00
VÁÎNÁ HUDBA
WAKATA
CHODOVSKÁ VODNÍ TVRZ
Malífiská 14, Praha 7, tel. 233 370 518, [email protected],
www.wakata.cz
Ledvinova 9, Praha 4, tel. 267 914 831,
ât 24. 11. DJs VIBEZOOM, K.SEEK – d’n’b
21:00
[email protected], www.chodovskatvrz.cz
Pá 25. 11. OPAC DJs – breakbeat
20:00
ât 24. 11. Îánrové vyboãení v Tvrzi: RADEK TOMÁ·EK –
reggae, dancehall, dub, hip hop, funk, breakbeat 20:00
Ne 27. 11. ETA EXPERIENCE – DJs GOLDSTAR, ABU – chillout,
breaks, electro
21:00
Po 28. 11. DJs 2K, IM CYBER –d’n’b
RECITAL, spoluúãinkuje R. Tomá‰ek ml.
19:00
Po 28. 11. RAINBOW KVARTET: J. S. Bach, A. Vivaldi,
L. Anderson, S. Joplin
19:00
St 30. 11. IVAN KLÁNSK¯ – KLAVÍR
19:00
21:00
Út 29. 11. DJs OTAKU MASSIVE SOWND –dancehall to
raggajungle
21:00
St 30. 11. DJ PANORAMA – d’n’b
21:00
OBECNÍ DÒM – SMETANOVA SÍ≈
nám. Republiky 5, Praha 1, tel. 222 002 101, info@obecnidÛm.cz, www.obecnidum.cz
So 26. 11. BOHEMIAN STRING ORECHESTRA: A. VIVALDI:
XT3
âtvero roãních dob, A. CORELLI: Concerto VII op. 6, ã. 8;
Pod plynojemem 1274/5, Praha 8, tel. 284 825 826,
violoncello: K. Lecian
[email protected], www.xt3.cz
Ne 27. 11. KYTARA NAP¤Íâ ÎÁNRY: VICENTE AMIGO (SPA) –
ât 24. 11. HIP HOP THURSDAY – BUICK, FANTOMÁ·
21:00
Pá 25. 11. TH3 SOUND SYSTEM – HOOVER, AIR, TOFEE –
jungle, d’n’b
21:00
20:00
koncert kytaristy a jeho flamenco skupiny: UN MOMENTO EN
EL SONIDO
20:00
St 30. 11. PRAGUE ROYAL ORCHESTRA: W. A. MOZART:
So 26. 11. JAMAAL, RABB1T, MC JANNIE – hip hop, rap 21:00
Divertimento D dur, KV 136 A. VIVALDI: âtvero roãních dob;
Po 28. 11. ETA POWER DJs – GOLDSTAR + host – tekhouse
dirigent: J. VodÀansk˘
20:00
21:00
Út 29. 11. SUKI + host – d’n’b
21:00
St 30. 11. JUNGLE WEDNESDAY – SIMPLE CUT CREW:
SCART, JABBA, SECOND – d’n’b, raggajungle 21:00
RUDOLFINUM – DVO¤ÁKOVA SÍ≈
Al‰ovo nábfieÏí 12, Praha 1, tel. 227 059 352,
www.czechphilharmonic.cz
tipex
FESTIVAL ALTERNATIVA 2005 –
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
ât 24. 11.–Pá 25. 11. STÁTNÍ FILHARMONIE BRNO: L. VAN
BEETHOVEN: Koncert ã. 1 C dur pro klavír a orchestr op. 15,
JAZZ/FOLKLÓR Z OSTRAVY
So 26. 11. CROSSROAD OF STYLES – DJs GLAZY, EXTATICA –
24.listopadu se v Domû kultury mûsta Ostravy setkají v˘borní
muzikanti George Mraz, Zuzana Lapãíková, Emil Viklick˘
a Laco Troppo. Jejich koncert, kter˘ bude v˘jimeãnou
konfrontací dvou rozliãn˘ch hudebních svûtÛ ÷ jazzu
a folklóru, rozhodnû stojí za pozornost.
> Út 29. 11. SW semináfi
VAGON
A. DVO¤ÁK: Symfonické variace op. 78, J. NOVÁK:
Filharmonické tance; klavír: J. Lill, dirigent: P. Altrichter 19:30
tel. 222 24 09 01, [email protected],
DIVADLO ARCHA, Na Pofiíãí 26, Praha 1
Pá 25. 11. NEW KIDS UNDERGROUND, MCH BAND, AGON
20:00
a Perkutehr Slakenzain
20:00
Ne 27. 11. UÎ JSME DOMA a smí‰en˘ pûveck˘ sbor
(FR) – koncert celé skupiny – Da Zeuhl Wortz
Pá 25. 11. C19 PUNK FEST – VOLANT, HOUBA, VNIT¤NÍ
GEORGE, ADAMOS, 3 DEMENTIS BEATS
So 26. 11. DIFFERENT DRUMMER’S NIGHT – 7kW POWER, IM
17:00
HOPPY KAMIYAMA (JAP),
SATANICPORNOCULTSHOP (JAP)
U V˘topny 2341, Kladno, [email protected], www.c19.cz
FAKTOR, NEMÍSTNÉ NÁVRHY, support DJs
20:00
Po 28. 11. CREATIVE COMMONS V âESKÉ REPUBLICE –
beseda
KLUB 19
ât 24. 11. THURSDAY’S D’N’B TEMPO – DJ E-LOGIC
MIKROCHOR pod vedením Luká‰e Prchala, MAGMA
Mekanik
Kladno
CYBER, JANE, GOFLIN, E-LOGIC, LEARY, special
guest GOODAY, NATUR PRODUKT
20:00 >
St 30. 11. RAEGO HIP HOP PARTY
18:00
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
15
ORCHESTRA
So 26. 11. MAGMA (FR) – komorní projekty Kosmik Wokehl
JAN MIKULÁ·EK
DIVADLO PETRA BEZRUâE
www.alternativa-festival.cz
tipex
Tereza Podafiilová a Jifií Kodym v baletu Onûgin
Aãkoliv choreograf John Cranko (1927-1973), neodmyslitelnû spjat˘ se „stuttgartsk˘m baletním zázrakem“ 60. a 70. let minulého století, patfií k v˘znamn˘m
osobnostem taneãního svûta, jeho tvorba pronikla na
ãeská jevi‰tû aÏ po více neÏ tfiiceti letech. Pfied pádem
Ïelezné opony byly na vinû pfieváÏnû dÛvody politické,
pozdûji hrála roli stránka finanãní. Teprve v sezónû
2002/2003 balet Národního divadla uvedl komediální
Zkrocení zlé Ïeny a nyní zafiadil na repertoár dal‰í Crankovo dílo – Onûgina na motivy nesmrtelného Pu‰kinova románu ve ver‰ích. Jako hudební doprovod k baletu byla pouÏita koláÏ z nûkolika skladeb Petra Iljiãe âajkovského v úpravû a instrumentaci Crankova spolupracovníka Kurta-Heinze Stolze.
Repertoárová novinka Národního divadla v nastudování Jane Bourne, Ivana Cavallariho a t˘mu ãesk˘ch
asistentÛ nabízí setkání s Onûginem v pietní podobû
vãetnû pÛvodní scény, kost˘mÛ a svûtel. TfiebaÏe titul
b˘vá fiazen do zlaté pokladnice svûtového baletního
odkazu, místy je aÏ pfiíli‰ patrné, jak nemilosrdnû na
nûm zahlodal zub ãasu. Platí to hlavnû o ka‰írovan˘ch
kulisách ruské krajiny a honosn˘ch interiérÛ jako vystfiiÏen˘ch z operety, ale také o nûkter˘ch reÏijních de-
MARTA VÍTÒ
HEREâKA
SA·A HRBOTICK¯
J. Cranko/P. I. âajkovskij: Onûgin, Choreografie: J. Cranko
Hudba: P. I. âajkovskij, Úprava : Kurt-Heinz Stolze,
Scéna: E. Dalton, Kost˘my: E. Dalton,
Úãinkuje: Balet Národního divadla, Premiéra: 10. 11. 2005
>
ABC
Vodiãkova 28, Praha 1, tel. 224 239 632, [email protected],
www.ecn.cz/abc
ÁBÍâKO – MALÁ SCÉNA DIVADLA ABC
So 26. 11. K. Lupinec, S. ·temberová: ROZPAKY ZUBA¤E
SVATOPLUKA NOVÁKA, reÏie: M. Schejbal
19:00
ât 24. 11. N. Robbins: DO HROBKY TANEâNÍM KROKEM,
reÏie: M. Schejbal
19:00
Pá 25. 11. W. Shakespeare: VESELÉ PANIâKY WINDSORSKÉ,
reÏie: K. KfiíÏ
Ne 27. 11. COP a SAMSON – koncert Country radia
Fr. KfiíÏka 36, Praha 7-Hole‰ovice, tel. 233 376 997,
19:00
[email protected], www.alfredvedvore.cz/alfred
ât 24. 11. Secondhand Women: UÎ MUÎ, reÏijní spolupráce:
19:00
Út 29. 11. J.-B.Thomas: CHARLEYOVA TETA,
reÏie: M. Schejbal
St 30. 11. O. Wilde: IDEÁLNÍ MANÎEL, reÏie: R. Lipus
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
ALFRED VE DVO¤E
19:00
Po 28. 11. J. K. Jerome, F. Zborník: T¤I MUÎI VE âLUNU
A PES, reÏie: M. Schejbal
16
tailech. Crankovy pokusy o prohloubení psychologie
postav a snaha zbavit klasickou baletní formu pompéznosti a tradiãních schémat uÏ zdaleka nepÛsobí jako novum. Je tedy pouze na taneãnících, zda se jim dnes podafií vdechnout lehce za‰lému kusu nov˘ Ïivot.
Zku‰ená první sólistka Tereza Podafiilová interpretuje roli TaÈány technicky standardnû a s nitern˘m proÏitkem, vûrohodnû jí vychází poãáteãní dívãí rozdychtûnost i závûr, kdy coby zralá Ïena získává nad povrchním
Onûginem pfievahu. ·koda Ïe do stejné role nebyla
v alternaci obsazena také dal‰í ãlenka souboru Nikola
Márová. Ta se protentokrát musela spokojit s postavou
diblíkovsky naivní TaÈániny sestry Olgy, s níÏ si poradila s obvyklou jistotou. OlÏin koketní plesov˘ tanec
s Onûginem hnan˘ po scénû v ìábelském tempu se fiadí k vÛbec nejhezãím scénám.
V titulní roli Onûgina mohou diváci vidût mladého
sólistu Jifiího Kodyma. Jeho v˘kon je vyrovnan˘, jako
partner pÛsobí naprosto spolehlivû, a to i v tûch nejkrkolomnûj‰ích zvedaãkách, kter˘mi jsou velká Onûginova pas de deux s TaÈánou pfiímo pfiesycena. V˘razovû
ov‰em zatím zÛstává své roli leccos dluÏen. Postava
OlÏina nápadníka Lenského dokonale padne Michalu ·típovi. Ujal se jí s charakteristickou graciézností a v dramatické scénû pfied osudov˘m soubojem s Onûginem
jí vtiskl i zvlá‰tní stesk a pÛsobivé tragické tóny. Ve velk˘ch sborov˘ch ãíslech nároãn˘ch na prostorovou orientaci se soubor Národního divadla prezentuje na pfiijatelné úrovni bez kfiiklavûj‰ích kolizí.
CrankÛv Onûgin dÛstojn˘m zpÛsobem obohacuje
souãasn˘ repertoár baletu ND: je to pfiedstavení, které
vzdor své muzeální patinû pfiiná‰í trochu nevzru‰ivou
a mdlou, ale rozhodnû kultivovanou podívanou.
FOTO: ROMAN SEJKOT
Jistota bez pfiekvapení
Syrové, silné pfiedstavení! Stejné jako prostor
hole‰ovické La Fabriky, v nûmÏ se odehrává.
PORTA APOSTOLORUM
DIVADLO
CrankÛv Onûgin
P. Zelenka
20:00
Pá 25. 11.–So 26. 11. Secondhand Women: MEZZO vÏdy 20:00
19:00
19:00 >
Út 29. 11.–St 30. 11. V. ·vejda, J. Bene‰-McGadie: POLARIS
vÏdy 20:00 >
DIVADLO
DEJVICKÉ DIVADLO
vÏdy 20:00
Zelená 15, Praha 6, tel. 233 332 430,
[email protected], www.dejvickedivadlo.cz
Ne 27. 11. K. F. Tománek: KFT / SENDVIâE REALITY®,
A STUDIO RUBÍN
reÏie: M. Krobot
19:30
TipEX
tipex
Út 29. 11. P. Zelenka: TEREMIN, reÏie: P. Zelenka – benefiãní
Malostranské nám. 9/262, Praha 1, tel. 257 535 191,
veãer nadace Koleãko
[email protected], www.astudiorubin.cz
Shelagh Delaney: CHUË MEDU
Út 29. 11.–St 30. 11.
vÏdy 19:30
I. a II. premiéra
19:30
St 30. 11. W. A. Mozart, E. Schikaneder: KOUZELNÁ FLÉTNA,
reÏie: M. Krobot – opera
19:30
DISK – DIVADELNÍ STUDIO AMU
Karlova 26, Praha 1, tel. 221 111 086, [email protected],
ReÏie: J. Janeãek, dramaturgie: J.Some‰,
v˘prava: M. Hrdinová
www.divadlodisk.cz
ât 24. 11. B.-M. Koltès: ZÁPADNÍ P¤ÍSTAV, reÏie: K. Schmitt
ChuÈ medu je opilá, nadsazená, pozdnû noãní anekdota na
hru, která se posouvá mezi pravdou a fantazií, fra‰kou
a tragédií, vzru‰ením lásky a dávení … KaÏd˘ charakter se
zvût‰uje v ohnisku rÛznû zakfiiven˘ch ãoãek.
ât 24. 11. M. J. ·vejda: SUROVOSTI LASKAVOSTI – hostuje
soubor Antonín D. S.
19:30
19:30
Pá 25. 11. JAN ZA CHRTA DÁN, reÏie: M. Krobot
19:30
St 30. 11. A. Strindberg: SONÁTA DUCHÒ, reÏie: T. Pomori‰ki
19:30
STUDIO ¤ETÍZEK
Út 29. 11. MEXICO – autorské pfiedstavení Lucie Marquezové
Pá 25. 11. SLOW FINGERS, GENTLEMAN'S BAND – blues,
bigbeat
20:30
19:00
St 30. 11. I. Villqist: BEZ KYSLÍKU, reÏie: ·. Pácl
19:00
So 26. 11. KRIVOHLAVY, ·ENKY GRUP – rock-folk, gypsy pop
20:30
Ne 27. 11. S. Beckett: âEKÁNÍ NA GODOTA, reÏie: D. Czesany
Po 28. 11. J. W. Goethe: FAUST, reÏie: O. Pavelka
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
19:30
Jungmannova 31, Praha 1, tel. 224 946 436, www.bezzabradli.cz
19:30
ât 24. 11. F. Veber: BLBEC K VEâE¤I, reÏie: J. Menzel
19:00
Pá 25. 11. I. Dousková: HRD¯ BUDÎES – hostuje Divadlo
Pfiíbram
CAFÉ TEATR âERNÁ LABUË
19:00
TipEX
tipex
So 26. 11. A. Ayckbourn: KDES TO BYL(A) V NOCI?,
reÏie: J. Menzel
Na pofiíãí 25, 8. patro, Praha 1, tel. 222 827 827,
19:00
Ne 27. 11. L. Lunari: T¤I MUÎI NA ·PATNÉ ADRESE,
www.cernalabut.cz
reÏie: B. ·ãedrin
ât 24. 11. J. Cocteau: LIDSK¯ HLAS, reÏie: A. Nellis
Po 28. 11. I. Dousková: HRD¯ BUDÎES – hostuje Divadlo
TipEX
tipex
Út 29. 11. B. Slade: DAL·Í ROKY VE STEJNOU DOBU,
Pfiíbram
Út 29. 11. VYUâOVÁNÍ DONY MARGARIDY –
hraje E. Koãiãková
20:00
15:00, 19:00
TipEX
tipex
19:00
reÏie: J. Menzel
St 30. 11. F. Veber: BLBEC K VEâE¤I, reÏie: J. Menzel
âESKÉ MUZEUM HUDBY
Novotného lávka 1, Praha 1, tel. 224 901 247,
DIVADLO KOMEDIE
[email protected], www.strunypodzimu.cz
Út 29. 11.–St 30. 11. STRUNY PODZIMU – B. Britten: CURLEW
RIVER (¤EKA SUMIDA), reÏie: J. Hefiman, dirigent:
M. Ivanoviã – opera
vÏdy 19:30
19:00
19:00
TipEX
tipex
Jungmannova 1/15, Praha 1, tel. 224 238 271, 224 222 734,
[email protected], www.prakomdiv.cz
ât 24. 11. R. W. Fassbinder: HO¤KÉ SLZY PETRY VON
KANTOVÉ, reÏie: D. Jafiab
Pá 25. 11. H. Müller: KVARTET, reÏie: D. D. Pafiízek
âINOHERNÍ KLUB
MARTIN PECHLÁT
HEREC
20:00
19:30
19:30
Po 28. 11. D. Jafiab: REKONSTRUKCE (OHE≈ V HLAVù),
reÏie: D. Jafiab
Ve Smeãkách 26, Praha 1, tel. 296 222 123,
Út 29. 11. T. Bernhard: U CÍLE, reÏie: A. Goldflam
[email protected], www.cinoherniklub.cz
ât 24. 11. M. McDonagh: OSI¤EL¯ ZÁPAD, reÏie: O. Sokol
19:30
TipEX
tipex
19:30
19:30
St 30. 11. L. Carroll: ALENKA V KRAJI DIVÒ, scénáfi
a koncepce: D. Jafiab
10:00
Pá 25. 11. D. Mamet: SEXUÁLNÍ PERVERZE V CHICAGU,
reÏie: O. Sokol
19:30
So 26. 11. G. Feydeau: DÁMSK¯ KREJâÍ, reÏie: M. âiãvák 19:30
Út 29. 11. M. McDonagh: PAN POL·TÁ¤, reÏie: O. Sokol
19:30
TipEX
tipex
DIVADLO NA FIDLOVAâCE
Kfiesomyslova 625, Praha 4, tel. 241 404 040,
www.fidlovacka.cz
>
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
17
Út 29. 11.–St 30. 11. H. Lotker: DOMA / AT HOME
Jsem velice zvûdav˘ na novou premiéru Divadla
Komedie, jeÏ se jmenuje Vodiãková-Lazarská
a která pod reÏijnû-autorsk˘m dohledem Davida
Jafiaba nechává rozehrávat genius loci v˘‰e
uvedeného místa. DrÏím palce.
MAL¯ SÁL
VODIâKOVÁ-LAZARSKÁ
>
DIVADLO
> Pá 25. 11.–So 26. 11. T. McNally, D. Yazbek: DONAHA!,
>
Franz Werfel:
JACOBOWSKI A PLUKOVNÍK
ât 24. 11.
19:30
reÏie a choreografie: R. Bala‰ j. h.
vÏdy 19:00
Po 28. 11.–Út 29. 11. T. McNally, D. Yazbek: DONAHA!, reÏie
premiéra
a choreografie: R. Bala‰ j. h. – pfiedpremiéra
vÏdy 19:00
ReÏie: Juraj Deák
St 30. 11. G. Feydeau: BROUK V HLAVù, reÏie: J. Menzel 19:00
Dûj „komedie jedné tragédie“ se odehrává roku 1940, kdy je
velká ãást Francie okupována nacisty. Na pozadí tûchto
historick˘ch událostí se odehrává fiktivní komorní pfiíbûh
o hrdinství, lásce a pfiátelství.
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
Pá 25. 11. F. Werfel: JACOBOWSKI A PLUKOVNÍK,
reÏie: J. Deák
19:30
So 26. 11. J. Patrick: PODIVNÁ PANÍ S., reÏie: T. Töpfer 15:00
Anenské námûstí 5, Praha 1, tel. 222 868 868,
www.nazabradli.cz
Anton Pavloviã âechov:
PLATONOV JE DAREBÁK!
Pá 25. 11.–So 26. 11.
J. Patrick: PANÍ S. V ROZPACÍCH, reÏie: T. Töpfer
vÏdy 19:00
I. a II. premiéra
19:30
Po 28. 11. K. âapek: LOUPEÎNÍK, reÏie: T. Töpfer
10:00
G. Bolton, W. S. Maugham: JULIE, TY JSI
KOUZELNÁ!, reÏie: J. Deák
19:30
ReÏie: Jifií Pokorn˘, pfieklad: Ivan Wernisch, dramaturgie:
Ivana Slámová, scéna: Martin âern˘, kost˘my: Katefiina
·tefková, hudba: Michal Novinski
Út 29. 11. C. Goldoni: POPRASK NA LAGUNù,
reÏie: I. Rajmont
10:00
F. Werfel: JACOBOWSKI A PLUKOVNÍK,
reÏie: J. Deák
19:30
St 30. 11. M. Uhde, M. ·tûdroÀ: BALADA PRO BANDITU,
reÏie: P. Gábor
10:00
A. Ayckbourn: KOMICKÁ POTENCE,
reÏie: I. Rajmont
První dramatické dílo ruského klasika. Latentní kocovina
z neuskuteãnûn˘ch ideálÛ a nenaplnûn˘ch snÛ pfiíznaãná
pro Rusko posledního dvacetiletí 19. století osciluje s na‰imi
souãasn˘mi pocity.
ât 24. 11. A. P. âechov: PLATONOV JE DAREBÁK!,
19:30
reÏie: J. Pokorn˘ – generálka
11:00
Nedûlejte nic. StaÀte se neviditeln˘mi.
BABÁKOVKA
Teatro Matita: PULCINELLA – uvádí Studio Damúza
20:00
DIVADLO NA PRÁDLE
M. Frisch: VELIK¯ HNùV FILIPA HOTZE – uvádí
Studio Damúza
Besední 3, Praha 1-Malá Strana, tel. 257 320 421,
Ne 27. 11. Koncert DG 307
Pá 25.–Ne 27. 11.
Po 28. 11. V. Lodato: POSLEDNÍ POMAZÁNKA,
PEREME SE S THÁLIÍ – pfiehlídka
Pá 25. 11. Autorská ãtení: NOUZOVÉ ¤E·ENÍ?, LOTOSOV¯
KVùT, NENÍ LOSOS JAKO LOSOS, âE·I, BALADY,
VRNùNÍ PÁRY
18:00
19:00
Út 29. 11. L. Lochhead: PERFECT DAYS, reÏie: A. Nellis 19:00
St 30. 11. D. Eldridge: POD MODR¯M NEBEM,
reÏie: M. Doãekal
19:00
NOCTURNO: E. Albee: STALO SE V ZOO – uvádí OS
Balanc
So 26. 11. âinohry: VESELOHRA NA MOSTù
22:00
15:00
DIVADLO POD PALMOVKOU
BAR U ZELENÉHO PISTOLNÍKA
17:30
Zenklova 34, Praha 8, tel. 266 311 708,
ADAM A EVA
20:00
[email protected],
Ne 27. 11. Hudební produkce: ROCKOVÉ ORATORIUM (Sbor
V INDII – opera J. Cimrmana
MICHAL NANORU
WWW.ZIVEL.CZ
20:00
reÏie: J. Ornest
divadelních souborÛ praÏsk˘ch gymnázií
Besharmonie), ÚSPùCH âESKÉHO INÎEN¯RA
www.divadlopodpalmovkou.cz
Po 28. 11. A. Dumas, J. P. Sartre: KEAN, reÏie: P. Hru‰ka 19:00
16:00
St 30. 11. Sofoklés: OIDIPÚS VLADA¤, reÏie: L. Bûlohradská
Hudební produkce: GOESPEL (Chrámov˘ sbor sv.
Ducha, Mikrochor Praha), KOUZELN¯ SVùT
OPERETY
20:00
Po 28. 11. N. R. Nash: OBCHODNÍK S DE·TùM,
reÏie: P. Hru‰ka
St 30. 11. J. Janczarski: UM¤ÍT SMÍCHY – uvádí BUM
19:30
19:30
DIVADLO NA VINOHRADECH
námûstí Míru 7, Praha 2-Vinohrady, tel. 224 257 601,
18
21:30
[email protected], www.napradle.cz
www.dnv-praha.cz
P¤EDPRODEJ NA 13.–17. 12. ZAHÁJEN 28. 11. OD 11:00.
ât 24. 11. T. Stoppard: TO PRAVÉ, reÏie: J. Kali‰ová j. h. 19:00 >
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
19:00
MALÁ SCÉNA
Leopold Lahola:
SKVRNY NA SLUNCI
Pá 25. 11.–So 26. 11.
vÏdy 19:30
II. a III. premiéra
ReÏie: René Pfiibil, reÏijní spolupráce: Petr Kracik, pfieklad
a dramaturgie: Jan Císafi, scéna: Jaroslav Milfajt, kost˘my:
Lenka Vítková
>
> Anna a 7 ÏelezniãáfiÛ v taneãní grotesce z 2. nástupi‰tû.
trojice hrdinÛ a odhalí se jejich skrytá tajemství. Zpoãátku
komická situace se obrací, protoÏe pomsta nemÛÏe b˘t
spravedlivá a kaÏdé zlo plodí zase dal‰í.
Pá 25. 11. A. Stroganov: ORNITOLOGIE,
St 30. 11. L. Lahola: SKVRNY NA SLUNCI,
So 26. 11. D. H. Lawrenc: LI·ÁK, reÏie: J. ·iktancová
ât 24. 11. C. Goldoni: NÁMùSTÍâKO, reÏie: J. ·iktancová 19:30
reÏie: A. Minajev
reÏie: R. Pfiibil
19:30
D. Keyes: RÒÎE PRO ALGERNON, reÏie: J. ·palek
19:30
20:30
TipEX
tipex
Ne 27. 11. TYGR, MNICH A ·AKAL / O NEPO¤ÁDNÉM
DIVADLO UNGELT
K¤EâKOVI – uvádí Divadlo Jednoho Edy
15:00
Molière: LÉKA¤EM PROTI SVÉ VÒLI –
Malá ·tupartská 1, Praha 1, tel. 224 828 082,
soubor CD 2002
www.divadloungelt.cz
19:30
Po 28. 11. I. Villqist: HELVEROVA NOC, reÏie: J. ·palek
Pá 25. 11. F. Dürrenmatt: PLAY STRINDBERG,
19:55
TipEX
tipex
Ne 27. 11. A. R. Gurney: SYLVIE, reÏie: L. Engelová
19:55
reÏie: H. Bure‰ová
16:00
19:30
TipEX
tipex
Út 29. 11. V. Dyk: KRYSA¤, reÏie: F. Nuckolls
19:30
Út 29. 11. E. Albee: HRA O MANÎELSTVÍ, reÏie: L. Smoãek
19:55
DIVADLO V DLOUHÉ
St 30. 11. A. Uhry: ¤IDIâ PANÍ DAISY, reÏie: L. Smoãek 19:55
Dlouhá tfiída 39, Praha 1, tel. 224 826 807,
[email protected], www.divadlovdlouhe.cz
DIVADLO V CELETNÉ
ât 24. 11. S. âech, J. Borna: EPOCHÁLNÍ V¯LET PANA
BROUâKA DO XV. STOLETÍ, reÏie: J. Borna
Celetná 17, Praha 1, tel. 222 326 843, www.divadlovceletne.cz
M. Pacek, J. Va‰áková, M. Hanu‰:
VE STANICI NELZE
St 30. 11.
19:30
II. premiéra
vÏdy 19:00
TipEX
tipex
Ne 27. 11. F. M. Dostojevskij: BùSI, reÏie: H. Bure‰ová
19:00
Po 28. 11. J. Brel, J. Dûdeãek: MUSÍME VIDùT DÁL – hostuje
Jifií Dûdeãek
Uvádí soubor Veselé skoky, reÏie, choreografie: M. Pacek,
J. Va‰áková, M. Hanu‰
19:00
St 30. 11. L. A‰kenazy, J. Borna: JAK JSEM SE ZTRATIL,
>
>
INZERCE
19:00
Pá 25. 11.–So 26. 11. C. Goldoni: LHÁ¤, reÏie: H. Bure‰ová
reÏie: J. Borna
19:00
DIVADLO
> Uprostfied jediné noci se hrou náhody zcela zmûní Ïivoty
DIVADLO
> Ne 27. 11. Adventní koncert
DIVADLO V ¤EZNICKÉ
O. Dohnányi – opera
¤eznická 17, Praha 1, tel. 222 230 996,
19:00
Út 29. 11. G. Verdi: LA TRAVIATA, reÏie: J. Kali‰ová, dirigent:
www.reznicka.cz
O. Dohnányi – opera
ât 24. 11. V. Havel: ZAHRADNÍ SLAVNOST –
uvádí Divadlo Na tahu
19:30
Pá 25. 11. P. Shaffer: VE¤EJNÉ OKO, reÏie: O. Zajíc
19:30
Ne 27. 11. E. Ionesco: KRÁL UMÍRÁ, reÏie: V. Polesn˘
19:30
Po 28. 11. M. Macourek: TONKA ·IBENICE, reÏie: J. Du‰ek
19:30
Út 29. 11. J. N. Nestroy: LIDOÎROUTI, reÏie: M. Hanu‰
19:30
St 30. 11. D. Auburn: DÒKAZ, reÏie: M. Krobot
19:30
KC ZAHRADA
Malenická 1784, Praha 4-Chodov, [email protected],
19:00
St 30. 11. C. Goldoni: SLUHA DVOU PÁNÒ, reÏie: I. Rajmont
19:00
19:30
So 26. 11. M. Panych: TETIâKA A JÁ, reÏie: V. Postráneck˘
TipEX
tipex
KOLOWRAT
Ovocn˘ trh 6, Praha 1, tel. 224 901 448, pfiedplatné 224 901 487
William Nicholson:
NA ÚSTUPU
ât 24. 11.–Pá 25. 11.
vÏdy 19:00
I. a II. premiéra
ReÏie: Michal Doãekal, pfieklad: Jan Hanãil, scéna, kost˘my:
Rebeka Ingimundardóttir, dramaturgie: L. Kolihová-Havlíková
www.kc-zahrada.p11.cz
ât 24. 11. O KRTEâKOVI – uvádí divadlo Genus
9:00, 10:30
FERDA MRAVENEC – uvádí divadlo Genus
Zajdûte do Stavovského divadla na pfiedstavení
Du‰e – krajina ‰irá. Jemná, kultivovaná,
existenciální inscenace s v˘born˘mi herci.
Zasmûjete se, ale zároveÀ vás bude mrazit.
HOP TROP
DOPORUâUJI
14:00
A. Dvofiák: RUSALKA, reÏie: A. VaÀáková, dirigent:
14:00
19:00
Pá 25. 11. TRUE HARMONY – recitál
19:00
So 26. 11. BROUHÁDKA – uvádí Pohybové divadlo 22
15:00
ZIMNÍ DIVADELNÍ ZAHRADA – festival pro dûti, mládeÏ
Souãasné komorní drama pro tfii osoby. Hluboce lidská
anal˘za nelidského poãínání tûch, kdo jsou zahnáni do
kouta. Ústup Napoleonovy armády od Moskvy jako symbol
zoufalého boje o pfieÏití v nefunkãním manÏelství.
St 30. 11. A. Goldflam, T. Werbowski: PROSPAN¯ ÎIVOT
a dospûlé:
(BENEFICE LUBY SKO¤EPOVÉ), reÏie: A. Stanûk
Po 28. 11. RYTͤ – interaktivní ãinoherní a loutkové divadlo
9:30
J. Cimrman, L. Smoljak, Z. Svûrák: ·VESTKA –
uvádí Divadlo Járy Cimrmana
19:00
Út 29. 11. L. Feldek: ·ÍPKOVÁ RÒÎENKA – uvádí Divadlo
Matky Vackové
19:00
STAVOVSKÉ DIVADLO
Ovocn˘ trh 1, Praha 1, tel. 224 901 448, pfiedplatné 224 901 487
ât 24. 11. Z. MatûjÛ: IBBUR aneb PRAÎSKÉ MYSTÉRIUM,
9:30
choreografie: P. Zuska, reÏie: D. Wiesner, P. Zuska –
R. Anderson: VÍ· P¤ECE, ÎE NESLY·ÍM, KDYÎ
TEâE VODA – uvádí agentura Harlek˘n
balet
19:00
19:00
Pá 25. 11. MOZARTISSIMO – to nejlep‰í z Mozartov˘ch oper
St 30. 11. ROZPUSTILÉ POHÁDKY – uvádí Divadlo Bez opony
17:00
9:30
C. Goldoni: SLUHA DVOU PÁNÒ, reÏie: I. Rajmont
A. Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE – uvádí
agentura Harlek˘n
19:00
19:00
TipEX
tipex
So 26. 11. W. A. Mozart: DON GIOVANNI, dirigent:
Chun–Chiang Chiu / Z. Müller, reÏie: V. Ka‰lík,
L. ·tros – opera
KLUB LÁVKA
14:00, 19:00
Ne 27. 11. BALET PRAHA JUNIOR
19:00
Novotného lávka 1, Praha 1, tel. 221 082 299, [email protected],
Po 28. 11. BOLERO – Bohemia Balet
19:30
www.lavka.cz
Út 29. 11. G. B. Shaw: PYGMALIÓN, reÏie: M. Doãekal
19:00
20
KAREL STEIGERWALD
DRAMATIK
ât 24. 11. D. M. Ruiz: âTY¤I DOHODY – Jaroslav Du‰ek
20:00
TipEX
tipex
St 30. 11. D. M. Ruiz: âTY¤I DOHODY – Jaroslav Du‰ek
20:00
TipEX
tipex
PONEC
Husitská 24 A, Praha 3, tel. 222 721 531,
rezervace: 224 817 886, www.divadloponec.cz
ât 24. 11. UVOLNùTE SE, PROSÍM – talkshow Jana Krause 19:30
NÁRODNÍ DIVADLO
So 26. 11. OPA TRNY, OPÍ UM – uvádí Divadlo Vizita
20:00
Národní 2, Masarykovo nábfieÏí 34, Praha 1-Nové Mûsto,
Út 29. 11.-St 30. 11. VerTeDance: TICHOMLUVA
tel. 224 901 448, pfiedplatné 224 901 487,
TipEX
tipex
vÏdy 20:00
[email protected], www.narodni-divadlo.cz
ât 24. 11. G. Verdi: RIGOLETTO, reÏie: H. Bure‰ová, dirigent:
O. Dohnányi – opera
19:00
Pá 25. 11. G. Bizet: CARMEN, reÏie: J. Bednárik,
Václavské námûstí 38, Praha 1, tel. 224 212 837,
dirigent: J. Kyzlink – opera
19:00
So 26. 11. P. Malásek: LUCREZIA BORGIA, choreografie
a reÏie: L. Vaculík – balet
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
ROKOKO
16:00, 20:00 >
[email protected], www.rokoko.cz
ât 24. 11. A. Lindgrenová: BRAT¤I LVÍ SRDCE,
reÏie: T. Zielinski
10:00 >
10:00
·VANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVù
·tefánikova 57, Praha 5, tel. 257 318 666,
19:00
Po 28. 11. G. Tabori: MATâINA KURÁÎ, reÏie: TomበSvoboda
www.svandovodivadlo.cz
ât 24. 11. V. Havel: ÎEBRÁCKÁ OPERA, reÏie: M. Lang
19:00
Út 29. 11. E. Kishon: ODDACÍ LIST, reÏie: O. Zajíc
19:00
St 30. 11. E. E. Schmitt: LIBERTIN, reÏie: J. Kali‰ová
19:00
(angl. titulky)
19:00
Pá 25. 11. D. Fo, F. Rame: OTEV¤ENÉ MANÎELSTVÍ – uvádí
Studio DVA
19:00
Ne 27. 11. R. Schimmelphennig: ARABSKÁ NOC – hostuje
âinoherní Studio Ústí n. L.
ROXY
19:00
TipEX
tipex
Po 28. 11. JAVORY – koncert
20:00
Út 29. 11. M. McDonagh: PORUâÍK Z INISHMORU,
Dlouhá 33, Praha 1 tel. 224 826 296, 224 826 330,
reÏie: D. Hrbek (angl. titulky)
[email protected], www.roxy.cz
Po 28. 11. V. Ullmann: CÍSA¤ ATLANTIDY – SMRT ABDIKUJE –
(angl. titulky)
20:00
UNIVERSAL NOD
19:00
STUDIO
ât 24. 11. POM POKO – MANGA – projekce
20:00
Pá 25. 11. PARAZIT FASHION SHOW IV
20:00
So 26. 11. IMPROVIZACE – uvádí Krepsko
20:00
ât 24. 11. SEDUM STATEâN¯CH – uvádí divadlo Buchty
a loutky
19:00
Pá 25. 11. NA·E SNùHURKA – uvádí Dûtské divadelní studio
Ne 27. 11. B. Nûmcová: O SMOLÍâKOVI – uvádí katedra
11:00
nonverbálního a komediálního divadla HAMU Praha
I. Bergman: PODZIMNÍ SONÁTA – uvádí Studio DVA
18:00
19:00
So 26. 11. CHTùL BYCH SVÍTIT LIDSTVU DÁL – uvádí Dûtské
20:00
Út 29. 11. OZVùNY FRESH FILM FESTU – ANIMACE (od 19:00
divadelní studio
19:00
Ne 27. 11. VÁNOâNÍ POHÁDKA aneb ANDùLÍâEK TONÍâEK –
vás do filmového sálu doprovodí Îidovsk˘ orchestr
uvádí divadlo Buchty a loutky
Varhana Orchestroviãe Bauera)
ROCKY IX – uvádí divadlo Buchty a loutky
20:00
St 30. 11. MAD CUP OF TEA – uvádí Krepsko
20:00
15:00
19:00
TipEX
tipex
Po 28. 11. SEDUM STATEâN¯CH – uvádí divadlo Buchty
a loutky
SEMAFOR
19:00
TipEX
tipex
Út 29. 11. PES BASKERVILLESSK¯ – uvádí divadlo Buchty
a loutky
Dejvická 27, Praha 6, tel: 233 901 390,
19:00
TipEX
tipex
St 30. 11. D. Loher: KLÁ¤INY VZTAHY, reÏie: I. ¤ezáã
[email protected], www.propage.cz/semafor
19:00
ât 24. 11.–Pá 25. 11. PENSION ROSAMUNDA, reÏie: J. Such˘
vÏdy 19:00
So 26. 11. PENSION ROSAMUNDA, reÏie: J. Such˘
16:00
Út 29. 11. GOSPEL TIME PARTY
19:00
St 30. 11. J. Such˘: JAKO KDYÎ TISKNE,
VIOLA
Národní 7, Praha 1, tel. 224 220 844,
www.divadloviola.cz
reÏie: Z. Zelenka
19:00
SEXUÁLNÍ ÎIVOTOPIS MÉ ÎENY
STÁTNÍ OPERA PRAHA
So 26. 11.
Wilsonova 4, Praha 1, tel. 224 227 266,
ReÏie: Jifií Havelka, v˘tvarná spolupráce: Hana Roubíãková
20:00
II. premiéra
www.opera.cz
ât 24. 11. G. Puccini: TOSCA, reÏie: M. Otava,
dirigent: B. Gregor – opera
19:00
Pá 25. 11. G. Verdi: RIGOLETTO, reÏie: K. Jernek,
dirigent: R. Hein – opera
19:00
So 26. 11. A. Dvofiák: RUSALKA, dirigent: F. Drs,
reÏie: Z. Tro‰ka – opera
Dramatická koláÏ vychází pfiedev‰ím z románu Portrét
starého umûlce, objeveného aÏ v Hellerovû pozÛstalosti.
Spisovatel vede nekoneãn˘ dialog se svou Ïenou i sám se
sebou, veden úpornou snahou zavr‰it své dílo nûãím
strhujícím, coÏ s sebou nese fiadu tragikomick˘ch situací.
14:00, 19:00
Ne 27. 11. G. Bizet: CARMEN, reÏie: Z. Tro‰ka, dirigent:
J. Mikula – opera
ât 24. 11. ·PANùLSK¯ VEâER – R. Gómez de la Serna:
19:00
Po 28. 11. G. Verdi, S. Onsoff: DÁMA S KAMÉLIEMI,
reÏie a choreografie: L. Vaculík – balet
Po 28. 11. A. P. âechov: TISÍC A JEDNA VÁ·E≈,
19:00
Út 29. 11. S. Márai: SVÍCE DOHO¤ÍVAJÍ, reÏie: K. Weinlich
19:00
St 30. 11. K. H. Mácha: MÁJ, scénáfi a reÏie: M. Horansk˘ 20:00
reÏie: L. Engelová
St 30. 11. G. Rossini: LAZEBNÍK SEVILLSK¯,
dirigent: M. Keprt, reÏie: M. Otava – opera
20:00
16:00
19:00
Út 29. 11. G. Verdi: LA TRAVIATA, reÏie: L. ·tros,
dirigent: M. Keprt – opera
GREGERIE – ãtení + flamenco
So 26. 11. O PY·NÉ PRINCEZNù
HOZENÁ ORESTEIA
Po 28. 11. NAH¯ ÎIVOT – uvádí Bohnická divadelní spoleãnost
EVA SALZMANNOVÁ
HEREâKA
uvádí Kulturbrauerei E.V. Berlin – opera
19:00
St 30. 11. Molière: ·KOLA PRO ÎENY, reÏie D. Hrbek
20:00
20:00
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
21
reÏie: V. Strnisko
Zkuste si dát Oresteiu v Rokoku. V opatrnickém
ãeském divadelním rybníku je to odváÏnû hozená
rukavice razantního politického v˘kladu. Buì vás
to rozzufií, nebo nadchne. VlaÏní nezÛstanete.
reÏie: R. Bellan
So 26. 11. E. Albee: KOZA aneb KDO JE SYLVIE?,
DIVADLO
> Pá 25. 11. J. Foglar: RYCHLÉ ·ÍPY 2 – SNùHOVÁ MISE,
OBECNÍ DÒM
námûstí Republiky 5 » Praha 1 » otevfieno dennû (10–18) »
do 19. února 2006
Po loÀské v˘stavû legendárního fotografa Roberta Capy se
na stejném místû odehrává pfiehlídka Wernera Bischofa, neménû
podstatného autora ‰v˘carského pÛvodu, kter˘ byl stejnû jako Capa
ãlenem skupiny Magnum. Stal se klíãov˘m pfiedstavitelem
humanistické fotografie a jeden z jeho snímkÛ, jenÏ vznikl v Peru
a zachycuje vykraãujícího mladíka hrajícího si do kroku na pí‰Èalu, patfií
k fotografick˘m ikonám dvacátého století. Právû Peru se mu stalo
osudn˘m, zemfiel pfii autonehodû, v pouh˘ch osmatfiiceti letech. Jeho
snímky ale pofiád d˘chají lidskostí a jakousi vnitfiní ãistotou.
« Na cestû do Cuzca, nedaleko Pisacu, Peru, 1954 © Werner Bischof/Magnum Photos
MÁNES
Masarykovo nábfieÏí 250 » Praha 1 » otevfieno dennû mimo pondûlí
(10–18) » do 29. prosince
Taky se vám zdá, Ïe ãas rychle utíká? (Tuhle otázku samozfiejmû nemyslím
váÏnû, je to otázka z rodu fieãnick˘ch: nejde o zdání, ale o skuteãnost.)
Vysoká ‰kola umûleckoprÛmyslová uÏ má za sebou sto dvacet let,
a protoÏe je to ‰kola v˘znamná – vedle Akademie v˘tvarn˘ch umûní
nenajdete v téhle zemi prestiÏnûj‰í umûleckou vzdûlávací instituci –, tak
se má ãím pochlubit. V Mánesu je otevfiena v˘stava V·UP Dnes, na níÏ se
mÛÏete seznámit s pracemi studentÛ ze v‰ech ‰kolních ateliérÛ, takÏe
jsou k vidûní malby, grafiky, design, sklo, sochy … více na www.vsup.cz.
Stanislav Kolíbal
NÁRODNÍ GALERIE, VELETRÎNÍ PALÁC
Dukelsk˘ch hrdinÛ 47 » Praha 7 »
otevfieno dennû mimo pondûlí (10–18) » do 12. února 2006
Stanislavu Kolíbalovi byla u pfiíleÏitosti jeho osmdesát˘ch
narozenin (11. prosince) uspofiádána ve VeletrÏním v˘stava
soustfieìující jeho nové akvarely a projekty. Kolíbal je sice
pfiedev‰ím sochafi a autor instalací (ale proslul i vynikajícími
kniÏními úpravami), jeden z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch v˘tvarn˘ch
umûlcÛ souãasnosti, nicménû svoji trojrozmûrnou tvorbu
soustavnû doprovází také akvarelov˘mi kresbami, které obstojí
i jako samostatná díla. Vedle nich jsou v respiriu v druhém poschodí
vystaveny také modely z kartónu nebo z kovu, o nichÏ platí totéÏ
co o jeho akvarelech.
22
PETR VOLF
V¯TVARN¯ KRITIK
Starobylé ulice âeského Krumlova oÏily sochami Ale‰e
Veselého, moderního monumentálního sochafie, coÏ je
sestsakra dobr˘ dÛvod vyrazit do mûsta, jeÏ samo je
umûleck˘m dílem!
JIN¯ TIP
V·UP 120
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
FOTO: ARCHÍV NG / ARCHÍV V·UP
MENU PETRA VOLFA
ART
Werner Bischof
ART
DO 1. 1. 2006
GHMP – Galerie hlavního mûsta Prahy » Mûstská knihovna » 2. p » Mariánské nám. 1 » Praha 1 » tel. 222 310 489 » www.ghmp.cz
Vûfite tomu. Umûlci maj’ tûÏkej Ïivot. Sejí totiÏ své sémû na pÛdu nezoranou. Plahoãí se
v potu tváfie, aby mohli vÛbec zasít. KdyÏ zasejí a nûco vykvete, tak jim za to ãas od
ãasu nûkdo blahosklonnû nabídne cenu. ¤íká se, Ïe kdyÏ uÏ se tu rozdávají ceny skoro
za v‰echno, tak proã by nûjakou nemohli mít umûlci taky, Ïe jo? U nás se takovému
ocenûní fiíká cena Jindfiicha Chalupeckého a mimochodem uÏ se rozdává 16 let.
À propos, s tûmi cenami je to totiÏ takové zvlá‰tní. V zásadû sportovní pfiístup se totiÏ
aplikuje na nûco, co se nedá moc zmûfiit. V tomto pfiípadû je to tedy spí‰e loterie. Nikdy
nevíte, kam to padne. MÛj favorit byl letos Josef Bolf, ale seknul jsem se. Dostala to
Katefiina ·edá, za dobré vûci, které pfiesahují bûÏnû vytyãené hranice umûní. V˘stava je
to pûkná a pestrá, v zásadû taková volná jízda v krasobruslení. Reprezentanti jiÏ mají za
ta léta vytfiíben˘ styl. Zajdûte, ‰koda Ïe to ocenûní nepfiedávají aÏ na konci v˘stavy.
Mohli bychom sázet ve fortunû a v˘tûÏek by ‰el rovnou autorovi.
KRI·TOF KINTERA
GALERIE A.M. 180: ROBERT BÁRTA – BIERGARTEN
DO 30. 11. 2005
Bûlehradská 45 » Praha 2 » tel.: 605 407 320, 731 177 641 » [email protected] » www.am180.org
V A.M. 180 máme Roberta Bártu. âesk˘ho umûlce, kter˘ jiÏ dlouho Ïije v Mnichovû. A ten
na nás narafiãil svoji dal‰í vykutálenost. Témûfi celou místnost okupuje … ale proã bych
Vám to tupû popisoval. Prolustrujte si eventuelnû R. B. na www.zentralmuenchen.de/robert.
A kdyÏ se Vám to bude zamlouvat, tak se rozhodnû stavte. Pfiidám je‰tû jedno heslo:
Mnichovsk˘ Bierfest. Otevfieno je v úter˘, ãtvrtek a pátek, od ‰esti do devíti veãer.
KRI·TOF KINTERA
ZÁMEK ZBRASLAV: KUNISADA – MISTR POZDNÍHO JAPONSKÉHO D¤EVORYTU
DO 8. 1. 2006
Národní Galerie – zámek Zbraslav » sbírka orientálního umûní » BartoÀova 2 » Zbraslav » Praha 5 » tel. 257 921 638–9
Právû je k vidûní jedna skvostná libÛstka! Na Zbraslavi visí rozsáhl˘ poãet tiskÛ z dílny
údajnû nejvût‰ího mistra pozdního japonského dfievorytu, Utaga Kunisady. Jsou to
jemné, formátem relativnû malé a propracované tisky, vyzafiující neuvûfiitelnou
japonskou peãlivost, smysl pro detail a koncentraci. Datovány jsou kolem první poloviny
19. století. V náznacích jsou to témûfi jakési art-deco, zároveÀ jsou velmi expresívní,
a to i díky tomu, Ïe ãast˘mi námûty Mistra Kunisady byl svût kolem divadla kabuki.
Vfiele doporuãuji, jsou to malé nádhery!
Zase bonzuju: Zjara pfiibude Praze dal‰í bujaré místo. Nalaìte svá tykadla za
Smíchovské nádraÏí. Kus za lihovarem, hned u trati, stojí sympatická zelenkavá
továrna, která se zmûní v ateliéry pro hostující zahraniãní i místní artisty. Plus
koncertní a divadelní sál, galerie, project room atd. Je to moÏn˘? Je to moÏn˘!
MùSTSKÁ KNIHOVNA: CENA JIND¤ICHA CHALUPECKÉHO – FINÁLE 2005
RESUREKCE PROJEKTU MEET FACTORY
LANGHANS GALERIE PRAHA: NOBUJO·I ARAKI – TOKYO FLOWERS
DO 19. 2. 2006
Vodiãkova 37 » Praha 1 » tel. 222 929 333 » www.langhansgalerie.cz
BandáÏe, erotické snímky – fotografie Nobujo‰iho Arakiho, nejznámûj‰ího japonského
fotografa, jsou proslulé svou otevfienou sexualitou. I ti, které toto téma zrovna
nepfiitahuje, by nemûli v˘stavu v Langhansu vynechat. Pokud bandáÏe mlad˘ch
Japonek nejsou to pravé, mÛÏete se zastavit nad vizuálnû fascinujícími, erotick˘mi
náznaky nabit˘mi aranÏemi kvûtin, nebo tfieba nad „soukrom˘m deníkem“,
fotografiemi z Tokia.
PETRA ·VECOVÁ
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
KRI·TOF KINTERA
V¯TVARN¯ UMùLEC
KRI·TOF KINTERA
23
FOTO: Z CYKLU FLOWERS, 1997, © NOBUYOSHI ARAKI, S LASKAV¯M SVOLENÍM GALERIE BOB VAN ORSOUW, CURYCH A AUTORA / KRI·TOF KINTERA 3X
V¯STAVY
STAROMùSTSKÁ RADNICE: CZECH PRESS PHOTO
DO 30. 1. 2006
Staromûstské nám. 1 » Praha 1 » tel. 233 370 165 » www.czechpressphoto.cz
Paralympiáda v Aténách, nûmeck˘ cyklista Erich Winkler právû proÏívá ‰tûstí
z bronzové medaile – snímek Václava Jirsy z deníku Právo jenÏ získal hlavní cenu od
Mezinárodní poroty Czech Press Photo. To jiÏ tradiãnû nabízí pfiehled v‰eho, co
v uplynulém roce zaujalo ãeská média a fotografy – napfiíklad události na Ukrajinû,
pohfieb Jásira Arafáta, niãivá vichfiice ve Vysok˘ch Tatrách ... Grant Prahy pak obdrÏel
Karel Cudlín za velmi pÛsobiv˘ ãernobíl˘ soubor ze zákulisí praÏského Baletu Národního
divadla.
PETRA ·VECOVÁ
GALERIE UNIVERSAL NOD: PORTRÉTY
DO 30. 11. 2005
24
MICHAL NANORU
WWW.ZIVEL.CZ
Skvûl˘ Cranach (to je renesanãní malífi, dyby nûco),
a hlavnû jeho ãesk˘ Ïák mistr IW. Nejlep‰í je ale
koncepce a prÛvodní slovo – vtipné, otevfiené,
souãasné, nov˘ pohled, nov˘ jazyk.
CRANACH NA HRAD(ù)
Dlouhá 33 » Praha 1 » tel. 224 826 330 » www.roxy.cz
Lidé zastavení ve své pfiirozenosti na ulici na snímcích Davida Tureckého. Absolut
Misha – fotografick˘ cyklus Katky Kováfiové, ukazující „Mishu“ stylizovanou do rÛzn˘ch
prostfiedí ãi popkulturních symbolÛ. Fotografie „V jejich svûtû“ Jana Langera, na nichÏ
je portrétovan˘ na snímku pfiítomen jen náznakem, jakoby na odchodu, zatímco hlavní
roli hraje okolní prostfiedí. Jedenáct autorÛ vystavujících v galerii NoD ukazuje, jak
odli‰n˘ mÛÏe b˘t pohled na portrét.
PETRA ·VECOVÁ
GALERIE MONTANELLI, 1:1 JITKA A KVùTA VÁLOVY
DO 20. 1. 2006
Nerudova 13 » Praha 1 » tel.257 531 220 » www.galeriemontanelli.com
Dvojãata Jitka a Kvûta Válovy pfiedstavují bezpochyby nejoriginálnûj‰í malífiskou dvojici
v ãeském pováleãném umûní. Za‰ifrovan˘ název v˘stavy 1:1 vystihuje pouto mezi obûma
sestrami, které spoleãnû pluly v divok˘ch vodách stfiídajících se politick˘ch systémÛ. Obû
se pevnû drÏely svého záchranného ‰tûtce, kter˘m vytváfiely zcela osobitá monumentální
plátna. Kvûta je zde prezentována velkoformátov˘m plátnem s názvem „Îena, rostlina,
pták“, symbolizujícím nepostradatelné atributy ‰tûstí. Vedle toho Jitka skr˘vá ve svém
vystaveném obraze vyznání k jejímu jiÏ mrtvému druhému já „Tam, kde jsi, uÏ
nedohlédnu“. Nic neru‰ící prostfiedí galerie Vám poskytne prostor, kde si mÛÏete
dvojjedinost plnû vychutnat. Otevfieno je od pondûlí do pátku, od dvanácti do ‰esti veãer.
BARBORA KLÍMOVÁ
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA: FORM AND NONFORM
DO 1. 1. 2006
Betlémské nám. 5a » Praha 1 » tel. 222 222 157 » www.gjf.cz
V˘stavou Form and Nonform je pfiedstaven dal‰í projekt Stfiedoevropské kulturní
platformy. Jejím cílem je prezentace kulturního v˘voje zemí stfiední Evropy. Pro
pfiesnost jde o tzv. „6“(âeská republika, Slovensko, Maìarsko, Polsko, Slovinsko
a Rakousko). V expozici jsou prostfiednictvím pestr˘ch zavû‰en˘ch panelÛ vystaveny
ãernobílé fotografie, které zachycují architektonické projekty zrealizované v poslední
dobû ve stfiední Evropû.Volné pole pÛsobnosti bylo dáno rÛzn˘m fotografÛm, ktefií
sv˘mi objektivy zaostfiili nûkdy celou budovu, jindy pouh˘ detail. Otevfieno je od úter˘
do nedûle, od desíti dopoledne do ‰esti veãer.
BARBORA KLÍMOVÁ
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
FOTO: ESTER HAVLOVÁ 2X / ARCHÍV GALERIE MONTANELLI / DITA LAMAâOVÁ, ZUZANA BLOCHOVÁ / MICHAL NOVOTN¯
ART
V¯STAVY
dou story o tom, jak Solpera se ·tormem vytváfieli písmo Areplos, a Ïe budou muset pfiidat stolky doprostfied.
Îe to my teì budem sentimentální sráãi. Îe Dynamo
bude pofiád nejstylovûj‰í, nejãist‰í. A vÏdycky první.
Dynamo, P‰trossova 29, Praha 1, tel. 224 932 020,
otevfieno Po–Ne 11:30–00:00
>
MICHAL NANORU
WWW.ZIVEL.CZ
INZERCE
25
Taky jsme b˘vali mladí. Jezdili jsme do mûsta na táhlá
zahálãivá odpoledne aspiraãní kultury. Posedût pod
metronomem, osahávat vysnûná cédéãka v Musiclandu
v PafiíÏsk˘ a oãumovat prodavaãku, o které jsme si nemohli ani nechat zdát, zhodnotit pfiimûfienost nov˘ch
motivÛ triãek Crackers v Jilsk˘, omrknout, jestli nezlevnili lunatick˘ boty Stride nebo Àákej elastickej v Tunelu na Václaváku a jestli mezi tkaniãkama na pultu neleÏí novej Îivel, pohrabat se v Black Marketu na Petrskym,
proslinit ãasáky v Terminal Baru, nabrat letáky v Roxy,
obãas na odpoledne do Joshuy, kdyÏ jsme mûli ãas, na
‰trÛdl ve 14ce v Opatovick˘, kdyÏ odvahu tak do NASA
nebo Erry v Konviktsk˘, kdyÏ rozko‰nickou, a to uÏ bylo o nûco pozdûjc, dopfiáli jsme si ideologick˘ recharge
Dynamem v P‰trossovû. Dlouho jsme vybírali asi
z dvou set whisky a bourbonÛ a pak tu druhou nejlevnûj‰í (abysme nevypadali, ne) dlouho olizovali, na norského lososa peãeného v ãerném sezamu a v kabátku
z parmské ‰unky, pfielitého hofiãiãno-medovou omáãkou ani nepomysleli, na to tu byla sámo‰ka. Nevûdûli
jsme, Ïe v Terminalu dûlal TobiበJirous, Ïe Crackers
dûlal Kay ze Sunshine, Ïe postava za Black Marketem,
Tunelem i Îivlem bude nበboss, Ïe z NASA bude
U Chlupat˘ho ducha. Îe Dynamo graficky vyvedl Ale‰
Najbrt, blahé pamûti, lístek Jan âinãera a interiér Olgoj
Chorchoj. Ale vûdûli jsme, Ïe na nás ta svûÏe minimalistická kombinace pastelové zelené a svûtlého dfieva
five: Design! A: Budoucnost je na‰e! Na stûnách se prsily rámy s plakáty z Îivlu a obrovské chromované digitálky odpoãítávaly minuty do zaãátku milénia, do startu té na‰í budoucnosti. Jasnû, dûlejte si prdel, nûkdy
v t˘ dobû nám indie kids odmítající opustit Krchovsk˘ho, hnûdá batikovaná triãka a lyÏafisk˘ krouÏek a vymûnit Velvet Underground za Maximum Underground taky dali VHSku ·eptej, aby se vysmáli technooptimistick˘m plastikov˘m barvám na‰eho frikulínství. Ale my
vûdûli, Ïe Dynamo je a bude první. Co jsme nevûdûli,
bylo, Ïe sem budeme skoro za deset let chodit na polední menu za kilo s grafiky a fotografy a na stûnách bu-
NA TAHU
Dynamo je pofiád nejstylovûj‰í, nejãist‰í a vÏdycky první. AlespoÀ pro stárnoucí technooptimisty.
POHLEDEM MICHALA NANORU
FOTO: MICHAL NANORU
Dynamo
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
ARGO » 137 str. » 198 Kã
V románu Pavana za mrtvou infantku
vypráví Libu‰e Moníková slovy Francine
Pallasové svÛj pfiíbûh emigrantky, která
ode‰la roku 1968 z Prahy. Cel˘m textem
prostupuje pocit odcizení a zranitelnosti,
vzpomínky na Prahu a na ãeské povûsti.
Na univerzitû Francine pfiedná‰í
v semináfiích o Arno Schmidtovi, Franzi
Kafkovi a Ïenské literatufie. Bolest nad
ztrátou Prahy, kaÏdodenní drobná
zraÀování, zakrnûlé pozÛstatky minulé,
ale je‰tû ne zcela odeznûlé války ...
Ivan Klíma
KOSTLIVEC
POD KOBERCEM
Philip Roth obdrÏel za Lidskou skvrnu,
která je obecnû povaÏována za jeden
z nejvût‰ích americk˘ch románÛ, v roce
2000 prestiÏní Faulknerovu cenu PEN
klubu. Nathan Zuckerman, Rothovo
alter ego, tu vypráví pfiíbûh Colemana
Silka, v˘znamného profesora klasické
literatury, jenÏ byl na základû
vykonstruovaného obvinûní z rasismu
donucen k odchodu z univerzity ... Kniha
je tak souãasnû i kronikou morálního
a politického ovzdu‰í Ameriky 90. let
20. století – Clintonova sexuálního
skandálu, „tyranie slu‰nosti“ a politiky
extrémní rasové korektnosti.
Roberto Cotroneo
Otranto
ARGO » 185 str. » 198 Kã
Ironické, kritické, u nûkoho moÏná
polemiku vzbuzující fejetony prozaika,
dramatika a publicisty Ivana Klímy uÏ
nûjak˘ ãas provázejí ãtenáfie Lidov˘ch
novin a ãasopisu Xantypa. Kniha
Kostlivec pod kobercem je z nich
sestavena, není v‰ak jen jejich pouhou
sumou. Jako svébytn˘ celek, jak˘si
„román ve fejetonech“, je a bude
svûdectvím o podrobnostech ãeského
spoleãenského Ïivota na poãátku
tfietího tisíciletí.
Christiane F.
MY DùTI ZE STANICE ZOO
Holandská restaurátorka pfiijíÏdí do
Otranta, nejv˘chodnûj‰ího cípu Itálie,
aby pracovala na opravû starobylé
mozaiky na dlaÏbû katedrály. Pod
závojem spirituality postupnû odhaluje,
Ïe sem nepfiijela náhodou, ale Ïe sem
byla dovedena „pavouãími vlákny“
jedné dávné rodinné historie. Roberto
Cotroneo ve svém pozoruhodném
románu propojuje pfiediva osobních
pfiíbûhÛ, legend, zpráv o zázracích,
povûr, snÛ a znamení ...
Nic Kelman
HOLKY
ODEON » 160 str. » 199 Kã
OLDAG » 266 str. » 189 Kã
JI¤Í RULF
LITERÁRNÍ KRITIK
Nové vydání slavné knihy.
Na základû zpovûdi zachycené na
magnetofonov˘ch páscích zpracovali
Kai Hermann a Horst Rieck autentick˘
Ïivotní pfiíbûh nûmecké narkomanky
Christiany F.
INZERCE
internetové knihkupectví
www.kosmas.cz
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
Protagonisty této kontroverzní prózy
jsou bohatí byznysmeni se slabostí pro
lolitky. Na‰tûstí netrpí nouzí: tûch
nevinnû vyhlíÏejících striptérek,
prostitutek, v‰elijak˘ch nymfiãek ãi
dceru‰ek kamarádÛ je opravdu dostatek.
Jde o neúprosnou knihu z neúprosného
muÏského svûta. Jako odlehãující, ale
i znepokojující „zprávy“ prolínají textem
stfiípky z Homérovy Íliady a Odysseie,
v nichÏ autor nachází pozoruhodné
paralely s dne‰kem.
FOTO: ARCHÍV
VOLVOX GLOBATOR » 288 str. » 339 Kã
ACADEMIA » 280 str. » 195 Kã
>
26
Philip Roth
LIDSKÁ SKVRNA
Libu‰e Moníková
PAVANA ZA MRTVOU
INFANTKU
Pfiedãasnû zemfielá nûmecká spisovatelka ãeského pÛvodu Libu‰e
Moníková svou Pavanou za mrtvou infantku pronikla aÏ do
nejvy‰‰ích literárních pater. Pro nás je její kniha zajímavá i tím,
Ïe tûÏí z ãesk˘ch reálií a patfií tedy i do na‰ich literárních dûjin.
MÒJ TIP
KNIHY
PRÓZA
KNIHY
Jifií Kovtun
REPUBLIKA
V NEBEZPEâNÉM SVùTù
HAVRAN » 208 str. » 228 Kã
TORST » 904 str. » 688 Kã
V románu Já se nebojím (r. 2001
odmûnûn cenou Viareggio) se ocitáme
v malinké, geograficky blíÏe neurãené
vesniãce na jihu Itálie. Je horké léto
roku 1978. Protagonisté románu jsou
dûti ve vûku mezi 5 a 12 lety. Jedním
z nich je Michele Amitrano, jenÏ se jako
dospûl˘ vypravûã vrací k událostem,
které jej hluboce poznamenaly. Já se
nebojím je syrov˘ a nûÏn˘ román
o krutosti svûta, o pfiedãasném louãení
s ãasem dûtsk˘ch her a bezstarostnosti
a také o boji s dûsem a strachem, jeÏ si
nosíme v sobû.
Historická práce vûnovaná období
prezidentství T. G. Masaryka
(1918–1935) patfií k tomu nejlep‰ímu,
co bylo o novodob˘ch ãesk˘ch
dûjinách napsáno. Je zároveÀ
monumentálním i ãtiv˘m obrazem
dobové ãeské spoleãnosti.
Vladimir Voronov
SLUHOVÉ LIDU
JOTA » 374 str. » 348 Kã
Kniha ruského novináfie Vladimira
Voronova pfiiná‰í nov˘, netradiãnû
zpracovan˘ pohled na jednu
z nejoÏehavûj‰ích souãástí ruské
a sovûtské historie – na vliv a v˘znam
tajné policie. VoronovÛv styl je typick˘
ostrou ironií a velmi subjektivním,
pfiitom ale pronikav˘m pohledem
na minulost i souãasnost âeky,
OGPU, KGB ãi jaké je‰tû dal‰í názvy
hrozivá instituce tajné policie
v Rusku nesla.
Milo‰ Hubáãek
BOJ O FILIPÍNY
PASEKA » 544 str. » 369 Kã
V polovinû roku 1944 ztrácely
japonské armády v Tichomofií
jednu pozici za druhou. Po dobytí
strategicky v˘znamn˘ch ostrovÛ
Marian bylo ve spojeneck˘ch ‰tábech
rozhodnuto, Ïe pfií‰tí úder bude
smûfiovat proti Filipínám.
Pro Japonce se mûla oãekávaná
pozemní a námofinû-letecká bitva
zmûnit v rozhodující pokus zvrátit
celkovou nepfiíznivou situaci.
OSTATNÍ
HYPEMAGAZINE
IMEDIA » 132 str. » 149 Kã
Hudební speciál magazínu
Hype – exkluzívní prÛzkum
na téma, co s hudebními kapelami
dûlá koncertování. Nejhor‰í obaly
desek v‰ech dob. Rozhovor
s Karlem Lagerfeldem, fenomén
stand-up comedy a reportáÏ ze
superekologické ãtvrti Bo01
ve ‰védském Malmö. Modelka
Kristina Chrasteková na fotografiích
Adama Holého. DVD s filmem
reÏiséra Wima Wenderse Million
Dollar Hotel.
KONTAKT INZERCE: 225 977 478–481
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
MICHAL NANORU
WWW.ZIVEL.CZ
Aztékové byli poslední z velk˘ch
indiánsk˘ch civilizací Mexika a byli
zároveÀ první z vyspûl˘ch indiánsk˘ch
kultur, s nimiÏ se setkali a kterou si
podrobili evrop‰tí dobyvatelé.
Kniha sleduje cestu AztékÛ k moci,
pfiedstavuje je v okamÏiku vrcholného
rozmachu, líãí jejich boj se
‰panûlsk˘mi „conquistadory“,
ale také jejich osudy v následujících
pûti stoletích pod nadvládou
·panûlska a nezávislého
mexického státu.
HISTORIE
27
ALE· SK¤IVAN » 128 str. » 99 Kã
Svérázná miniatura miniaturního nakladatelství Akropolis. Prvotina
polského scifisty Stanislawa Lema MarÈan se surra obálkou jak na
detektivky 60. let a nevídanou nûkolikastránkovou vizuální poctou
autorovi od ilustrátorky Michaely Kukoviãové.
Markéta KfiíÏová
AZTÉKOVÉ
VYTVO¤ÍME ATMOSFÉRU MARSU …
FOTO: ARCHÍV
Nicolo Ammaniti
JÁ SE NEBOJÍM
LEONA MACHÁLKOVÁ: VODA DIVOKÁ
EMI
Bofiek si asi fiek’, Ïe uÏ se nechce ukazovat s muzikálovou vidrbínou, ale distinguovanou dámou evrgrín
popu. KdyÏ uÏ to vy‰lo Robbiemu a v‰em. A tak se v‰ichni ohromnû snaÏili: O design, ale s AvantGardem
neumûj’ zacházet. O fotky, ale skrz Tona Stana Leona Machálková zas volá: jen chci v˘‰, chci uznání, chci
b˘t seriózní, ci ci ci. Ta kombinace jména pfiíjmení, nomen omen. Tonovi nezávidim, protoÏe s takhle
banálním obliãejem prodavaãky tureck˘ho medu opravdu nejde udûlat nic jin˘ho neÏ copy girl, a kdyÏ to
má k nûãemu vypadat, schovat ho do ‰átku jakoÏe maskovan˘ zlodûjky klenotÛ – coÏ Leo je a ne moc
dobrá, vÛbec ne jako Zeta-Jones v Pasti. O sleevenote, kter˘ je ale jen selfpromem a ãumí z nûj snaha
dovysvûtlovat, Ïe ano, opravdu to je teì v módû, vy milí, ktefií jste ãekali svoji dávku kolotoãáfiského popu,
med uÏ není, ale tahle hofiká ãokoláda Loindt je sice totál hnusná, není v ní moc kakaa a má sem tam
o písmenko navíc, ale pr˘ se to jí ve vy‰‰í spoleãnosti, víte, tak to nekupte za ty ãesk˘ karaoke ceny.
O repertoár, váÏen˘ repertoár, kter˘ uÏ mockrát poslouÏil pfii bezpracném pfierodu v popovû tajemnou
divu. A co, jak fiikám, dûlaj’ to v‰ichni, no problema. Ale Leona je tak bez krve, tajemství, napûtí, tak
prázdná, Ïe hrozí implodovat jak v˘plÀ televizní pfiestávky 80. let. Ani voda divoká, ani voda Ïivá, voda
odstátá. Leona byla odjakÏiva studená jak klika polární stanice.
Doporuãuji nûkolik nenápadn˘ch, ale skvûl˘ch desek
z podzimní skliznû: Deerhoof – The Runners Four, Vashti
Bunyan – Lookaftering, American Analog Set – Set Free,
Piana – Ephemeral.
ZKUSTE ZLEHKA ZAPÁTRAT
NA E-SHOPECH
MICHAL NANORU
STEREO MCS: PARADISE
Stereo MCs. KaÏd˘ ãlánek o nich zaãíná stejnû: zmínkou veleúspû‰ného alba Connected z roku 1992.
Stejnû jako kaÏdá jejich následující deska zaãíná, pokraãuje a konãí – nemohu fiíci stejnû, ale pfiinejmen‰ím
v tomtéÏ duchu, jako zmínûná nejvy‰‰í dosaÏená meta jejich tvÛrãí i komerãní kariéry. KaÏdá dal‰í deska
se s tímto vrcholem pokou‰í nûjak vyrovnat, aby se nakonec musela opût jen krãit v jeho stínu, a zároveÀ
z nûj Ïít. A podle toho vypadají recenze. TakÏe není divu, Ïe ani na nejnovûj‰ím albu Paradise se Stereo
MCs nikam neposunuli. ZÛstali trãet u svého sviÏného, chytrého funku a breakbeatu, obãas zpomaleného
do tmav‰ích, aÏ trip hopov˘ch nálad. Opût dominuje ono tûÏko popsatelné leÏérní charisma zpûváka-rappera Roba Birche, které jakoby z v˘‰ky a rezervovanû komentuje pulsující hudební podklad, a ãlovûk si
neodpustí hledat pod ním stíny drogové závislosti, s níÏ tento frontman se strhanou tváfií zápasil ãi zápasí
od doby, kdy jej známe. Ale nejsou tam. Na to má on i celá skupina pfiíli‰ siln˘ návyk plnit poptávku
zábavy, jakoby se koksem nechumelilo. Pfiesnû to ãekejte v pátek 25. listopadu v praÏské Malé sportovní
hale, kam Stereo MCs pfiijedou. Zábavu. A trochu nostalgického vzpomínání na doby, kdy tam bylo i nûco
navíc, nûco nového a vzru‰ujícího.
OND¤EJ FORMÁNEK
JÁRA TARNOVSKI
MIOU MIOU
JANIKA KOLÁ¤OVÁ: JANIKA
28
CDIRECT
EMI
Janika, to dítû! Ta, co vypadala, Ïe se slu‰ností rozpadne, a taky hned vypadla! A ty vó-le, otvírá kytarou
jak od System of a Down, deep beat a ‰up tam s r’n‘b vokálem a uÏ to má tah jak Britno‰ka, jak komín
kafilerky v epicentru ptaãí chfiipky! VÛbec se neupejpá! Pak uÏ to ãe‰tina odvane tam, kam byste ãekali,
tam, kde se pfiiÏivil mladej Soukup, kde se dûlaj’ promofotky se ‰tûÀátkama a pí‰ou dûjiny ãeského
textafiství (domácí anti-bling od sedmnáctileté BrÀaãky, jejíÏ nejvût‰í úlet v Ïivotû byl pfieÈápnutej úãet za
telefon, VIP party musí sexy b˘t/tohle není Ïádnej r’n’r/pafiit do svítání … urãitû znበty kluby, diamantÛ
háj / mercedes – za ten ti na tuty dá / urãitû ví‰, jak prudûj’ fotografové / urãitû ví‰, jak chutná vodka
s redbullem … v‰ichni jsou cool a hlavnû dûsnû VIP a socky jim to závidí). Na deseti tracích není moc kam
skipovat. Ale ty první koupili z dobr˘ banky.
MICHAL NANORU
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
FOTO: ARCHÍV
CD+DVD
CD
Je pomûrnû málo dÛvodÛ, které by pfiimûly Stfiedoevropana k cestû na Taiwan, ostrov, kter˘ leÏí asi dvû
stû kilometrÛ od jihov˘chodního pobfieÏí âíny. Je to totiÏ daleko. Jednou z moÏn˘ch pohnutek, proã se vydat
na takovou cestu, mÛÏe b˘t obchodní zájem, napfiíklad
potfieba rozmnoÏit kolekce bizarních svûtélkujících robotÛ v regálech obchodÛ s hraãkami nebo dovézt poslední v˘kfiik techniky v oblasti karaoke. Samozfiejmû se
Taiwan nabízí i jako atraktivní turistická destinace –
portugal‰tí mofieplavci, ktefií jej v 15. století jako první
Evropané spatfiili, jej nazvali hned „Ilha Formosa“, tedy „Krásn˘ ostrov“. Exotické místo s originální pÛvodní kulturou, starou pfies 30 tisíc let, které bylo po nûkolik posledních staletí prÛbûÏnû okupováno Holanìany,
·panûly, âíÀany a Japonci, aby do sebe vstfiebalo prvky
kaÏdé z tûchto kultur. Je tu tedy asijská tradice pití ãaje,
která se prolíná s tradicí ãaje s mlékem na evropsk˘
zpÛsob, historická zástavba ve mûstech nese prvky staré jihoãínské architektury – za pozornost stojí pfiedev‰ím slavn˘ chrám Long-‰an v hlavním mûstû Taipeji,
zatímco nejnovûj‰í módní vlna sem v‰ak dorazila z Japonska: ano, je to karaoke. Ale je to daleko.
Nicménû jsou tu je‰tû pfiírodní krásy, Taiwan je
ostrov s pfiíjemn˘m tropick˘m klimatem a zároveÀ ma-
P. S. Nûkteré filmy jsou s anglick˘mi titulky, zbytek je
tlumoãen do mandarín‰tiny.
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
NA CESTù
OND¤EJ FORMÁNEK
REDAKTOR EXU
Na místním Filmovém festivalu tak mÛÏete shlédnout tfieba
nûmeck˘ film Mein Bruder Des Vampir.
jestátními horsk˘mi masívy – nejvy‰‰í hora Ju-·an má
3 952 metrÛ. Patrnû nejvyhledávanûj‰í chránûnou oblastí je Ali‰an, která byla objevena na poãátku japonské
okupace Taiwanu na pfielomu devatenáctého a dvacátého století. Tehdy její pfiitaÏlivost spoãívala v zásobû
cypfii‰ového dfieva, které Japonci velmi intenzívnû tûÏili, a na jeho dopravu zde i postavili pozoruhodnou, dodnes fungující Ïeleznici, která cestou do této horské oblasti prochází úctyhodn˘m pfiev˘‰ením: zatímco poãáteãní stanice stojí tfiicet metrÛ nad hladinou mofie,
koneãná je ve v˘‰ce pfiesnû 2 216 metrÛ. Hluboké cypfii‰ové lesy se na‰tûstí vykácet nepodafiilo, a tak nyní
tvofií jednu z hlavních atrakcí – vãetnû legendárního
posvátného cypfii‰e, kter˘ je pr˘ star˘ pfies 3000 let.
Ale i tak je to daleko.
Nicménû chcete-li b˘t skuteãn˘mi rozmazlen˘mi
eskapisty, ryzími frikulíny a neohroÏen˘mi snoby, stojí
pfied vámi je‰tû jeden dÛvod, proã se vypravit na tento
ostrov. Co dÛvod ... v˘zva! Poslouchejte, od 16. do 19. prosince se na Taiwanu koná Festival evropského filmu! Koná se v prostoru Majestic Theatre v hlavním mûstû Taipeji (7F, N°116, Han-âong Street, Taipei) a pfiedstaví se
na nûm celkem deset vybran˘ch evropsk˘ch snímkÛ: napfiíklad nizozemsk˘ film Polleke, o mladém dûvãeti, které zahofií láskou k drogovû závislému marockému chlapci, koprodukãní irsko-britsko-nûmeck˘ film reÏiséra Davida Gleesona Cowboys & Angels, slovinsk˘ snímek Slepa Pega, a pfiedev‰ím nûmeck˘ opus Mein Bruder Des
Vampir (zde uvádûno pod názvem „Jak dostat bráchu do
postele“) o patnáctileté dívce Nicol a jejím tfiicetiletém,
mentálnû retardovaném bratrovi, kter˘ si rád hraje na
upíra, a zároveÀ zaãíná b˘t ãím dál více sexuálnû pfiitahován svojí sestrou ...
A pozor, zakoupíte-li si lístky do konce listopadu,
získáte 10 % slevu. Zakoupit si je mÛÏete zde: www.artsticket.com.tw.
29
Taiwan byl v historii nejvíce ovlivnûn kulturou staré âíny a Japonska. V poslední dobû sílí import moderní západní zábavy a umûní ...
TAIWAN
FOTO: ARCHÍV / PROFIMEDIA.CZ / SPI
Festival pro eskapisty
Rakousko
SUMMER OF LOVE
GOYA
Schirn Kunsthalle Frankfurt, Römerberg, D-60311 Frankfurt,
Kunsthistorisches Museum, Maria Theresien-Platz, A-1010 Wien
tel. +49 69 29 98 82-0, www.schirn-kunsthalle.de,
tel. +43-1-525 24-307, e-mail: [email protected]
[email protected], otevfieno út, pá–ne: 10–19, st, ãt: 10–22
http://www.goyainwien.at, út–ne 10–18 hod., ãt 10–21 hod.
Do 12. 2. 2006 – Summer of Love: Art of the Psychedelic Era
18. 10. 2005 – 8. 1. 2006 GOYA - Prorok moderny
Pokud jste nebyli u toho, kdyÏ
Jedineãnou v˘stavu obrazÛ, kreseb
v praÏském domû U Zlatého prstenu
a tapiserií Franciska de Goyi lze do
papeÏ koufiil trávu, máte moÏnost
zaãátku pfií‰tího roku zhlédnout ve
tento svÛj kulturní deficit vyrovnat na
vídeÀském Kunsthistorickém muzeu.
podobnû zamûfiené, leã podstatnû
Ve stfiední Evropû jde o první velkou
rozsáhlej‰í v˘stavû ve frankfurtské
monografickou v˘stavu vûnovanou
galerii Schirn Kunsthalle. Expozice,
tomuto umûlci, kter˘ je povaÏován za
jejímÏ kurátorem je Christoph
nejv˘znamnûj‰ího ‰panûlského malífie
Grunenberg z liverpoolské Tate Gallery, útoãí na náv‰tûvníkovy
v období mezi Velázquezem
smysly (a du‰evní rovnováhu) záplavou koncertních plakátÛ,
a Picassem. V˘stava mapuje
nejdÛleÏitûj‰í fáze Goyovy tvorby
pak stojí instalace Phantasy Landscape Visions II (na snímku),
a prezentuje tohoto malífie jako mistra tapiserie, velkolepého
kterou vytvofiil v roce 1970 dánsk˘ návrháfi nábytku Verner
portrétistu, ale i zobrazitele temn˘ch stránek svûta a lidské
Panton. Pfiipomíná barevn˘, jemnû prosvûtlen˘ vnitfiek jakéhosi
existence. Francisco José de Goya y Lucientes (1746–1828)
fantaskního zaÏívacího traktu, kter˘ láká k prolézání. Dále si
ve‰el ve známost nejprve sv˘mi obrazy rozmanitého lidového
neopomeÀte pov‰imnout olejomalby nûmeckého umûlce Richarda
Ïivota ve ·panûlsku. Následovaly ãetné portréty ‰panûlské
Lindnera, jehoÏ v˘tvarn˘ styl pozdûji inspiroval vznik animovaného
‰lechty. Vedle nich stojí témûfi hororové v˘jevy z vûzení a útulkÛ
filmu skupiny Beatles Yellow Submarine, nebo halucinatorní
pro du‰evnû choré ãi temné vize ãarodûjnick˘ch sletÛ. Na
projekce barevn˘ch kapek oleje na vodní hladinû od Marka
vídeÀské v˘stavû nechybí ani rané idylické tapiserie vzniklé
Boylea a Joan Hillové, které doprovází hudba britsk˘ch
v královské dílnû a hrÛzné váleãné reportáÏe z napoleonského
progresivních rockerÛ Soft Machine. Léto lásky pfies celou zimu.
dob˘vání ·panûlska.
LOND¯N,
Velká
Británie
LOND¯N,
Velká
Británie
TURNER PRIZE 2005
THE HERBALISER
Tate Britain, Millbank, London SW1P 4RG, tel. +44 20 7887 8000,
Jazz Café, 5 Parkway, Camden Town, London NW1 7PG, tel.
www.tate.org.uk, otevfieno dennû 10–17:50
+44 (0)20 7916 6060, [email protected], www.jazzcafe.co.uk
Do 22. 1. 2006 Turner Prize 2005 – v˘stava nominovan˘ch umûlcÛ
29., 30. 11. a 1., 2. 12. – otevfieno od 19:00 –
Turnerova cena, jedno
THE HERBALISER, support: FOREIGN BEGGARS
z nejprestiÏnûj‰ích evropsk˘ch
âeské republice se The Herbaliser pfii sv˘ch
ocenûní v oblasti v˘tvarného umûní,
turné vyh˘bají s Ïeleznou pravidelností.
se ve Velké Británii udílí pravidelnû
Pravda, v létû jsme je mohli zastihnout na
kaÏd˘ rok britskému umûlci
Slovensku na festivalu Hodokvas (viz
mlad‰ímu padesáti let, kter˘ bûhem
praÏsk˘ EX 35/05). Nemuselo to b˘t ‰patné,
uplynul˘ch dvanácti mûsícÛ
ale nejvût‰í síla téhle party se ukáÏe spí‰e
uspofiádal „vynikající v˘stavu ãi
v komornûj‰ím prostfiedí klubu. Kdo sly‰el
jinou prezentaci své práce“. Smyslem ceny je „podnítit ‰ir‰í
nûkterou z jejich pûti vesmûs skvûl˘ch
vefiejnou diskusi o nov˘ch smûrech v souãasném britském
desek, urãitû bude zvûdav˘ na koncertní
umûní“ a lákadlem finanãní odmûna pro vítûze: 25 000 liber.
podobu temn˘ch skladeb v nichÏ je umnû
V˘stava v galerii Tate Britain ukazuje práce ãtyfi
kombinován hip hop s jazzem, funkem, filmovou hudbu a kdo ví
nominovan˘ch autorÛ – malífiky Gillian Carnegieové, která
ãím je‰tû. KdyÏ si navíc uvûdomíme, Ïe dvojice Ollie Teeba a Jake
pracuje s tradiãními kategoriemi záti‰í, portrétu, krajiny
Wherry disponuje desetiãlenn˘m „Ïiv˘m“ bandem, v nûmÏ jsou
a figurální malby, sochafie Jima Lambieho, dále Simona
nejpoãetnûji zastoupeny dechové nástroje, vzbuzuje to nadûji, Ïe
Starlinga, jenÏ vytváfií objekty, instalace a uvádí náv‰tûvníka
právû koncerty jsou dÛstojnou nadstavbou studiové práce tûchto
do role jakéhosi poutníka aranÏovan˘mi prostfiedími,
pánÛ. A prostfiedí lond˘nského Jazz Café by pro událost tohoto
a nakonec Darrena Almonda, kter˘ se prostfiednictvím soch,
druhu mohlo b˘t takfika ideální. The Herbaliser zde na pfielomu
filmu, fotografie a satelitního pfienosu v reálném ãase zab˘vá
listopadu a prosince uspofiádají ãtyfii vystoupení. Jako vhodnou
úãinky ãasu na ãlovûka-jednotlivce.
pfiípravu doporuãujeme poslech leto‰ního alba Take London.
K U LT U R N Í S E R V I S â A S O P I S U R E F L E X
FOTO: ARCHÍV SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT / © MUSEO LÁZARO GALDIANO, MADRID
VÍDE≈,
FOTO: ARCHÍV TATE BRITAIN / NINJA TUNE
MATùJ BARTO·EK
REDAKTOR EXU
30
Nûmecko
filmÛ, fotografií, svûteln˘ch show a hudby. Za zvlá‰tní zmínku
Projekt De Vibroluxe vychází u Couch Records. Zní
trochu jako Dzihan & Kamien, coÏ není pfiekvapivé.
Tfietího prosince hraje ve Vídni ve Flexu v rámci
Couch night. Dzihan & Kamien vystoupí jako DJs.
Ten veãer by mohl b˘t pomal˘ i rychl˘. Zajel bych.
COUCH VE FLEXU
EUROTIPY
FRANKFURT,
31
JAROMÍR 99
NÁMùT A KRESBY
JAROSLAV RUDI·
NÁMùT A SCÉNÁ¤
NA TRATI
ALOIS NEBEL

Podobné dokumenty

ROâNÍK 13 / LEDEN 2006 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro

ROâNÍK 13 / LEDEN 2006 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro nového pro podnikatelskou sféru? Co pro obãany? Za zmûny, jejichÏ dosah je‰tû dnes nedokáÏeme plnû docenit, povaÏuji dokonãení sítû permanentních stanic GPS CZEPOS, které se podafiilo v závûru roku ...

Více

romantismus v evropské literatuře - Po-07

romantismus v evropské literatuře - Po-07 oblíbené postavy ÏebrákÛ, tulákÛ, katÛ; láska je vÏdy ne‰Èastná, hrdina miluje vysnûn˘ ideál a tu‰í, Ïe jeho zosobnûní nezíská; spoleãnost je svázána konvencemi a odmítá silné city a vá‰nû; proto h...

Více

Mens Sports Rožnov pozvánka Galaxy série 2010

Mens Sports Rožnov pozvánka Galaxy série 2010 Mens Sports c12 - 04-05_Mens Sports c12 - 04-05 7.6.10 14:09 Stránka 5

Více

KAREL GOTT VZPOMÍNÁ NA JIŘÍHO ŠTAIDLA

KAREL GOTT VZPOMÍNÁ NA JIŘÍHO ŠTAIDLA Pochyboval jste nûkdy o tom, Ïe to, co dûláte, má smysl? Jistû. Umûlecká tvorba je sice krás-

Více

na volný čas a kultura - i

na volný čas a kultura - i a budete mezi 5 vylosovanými, vyhrajete čestnou vstupenku pro dvě osoby do jednoho z objektů Národní galerie v Praze s platností do konce roku. Odpovědi posílejte do 1. srpna 2014 e-mailem na adres...

Více

Radnice odmítá legální graffiti

Radnice odmítá legální graffiti Teatro Tatro, kombinující odkaz cirkusu s divadlem, kolektiv Vosto5 se představí pod vlastním stanem a tvůrčí dvojice SKUTR Martina Kukučky a Tomáše Trpišovského premiérově uvede projekt Mistr a žá...

Více

03/2005

03/2005 V leto‰ním roce f irma oslavila 10 let své existence. ZároveÀ k 1. 2. 2005 do‰lo k pfievzetí f irmy Automateriál Majer ve Znojmû vãetnû jejích obchodních aktivit.

Více

19. s.deln. zele. a parky_1

19. s.deln. zele. a parky_1 V této kapitole vûnujeme pozornost dfievinám pûstovan˘ch v sídlech (zejména tûm zajímavûj‰ím z dendrologického hlediska) a v˘znamnûj‰ím parkÛm.

Více