školní vzdělávací program

Transkript

školní vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
pro základní vzdělávání
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE
Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Název programu
„ŠKOLA PRO ŽIVOT“
Název školy
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice
Adresa školy
Ředitel
Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02
PaedDr. Zbyněk Slavík
Kontakty:
Telefon
Fax
E-mail
Web
465 534626
465 534632
slavik zs-habrmanova.cz
www.zs-habrmanova.cz
Zařazení do sítě škol
IZO
REDIZO
IČO
Zřizovatel
600104141
70882380
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
Kontakty:
Telefon
Fax
465 544 211
465 544 477
Platnost dokumentu od:
1.9. 2010
Podpis ředitele školy
Razítko školy
-2-
Motto:
Kdo chvíli stál, již stojí opodál,
den žádný dvakráte se nenarodí,
čin dvakrát nezraje – jen dál, jen dál!
Jan Neruda: Jen dál
( Zpěvy páteční)
-3-
1. Charakteristika školy
1.1. Velikost a úplnost školy
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice je úplnou základní školou s 1. až 9.
postupným ročníkem. Zřizovatelem je Městský úřad Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02
Česká Třebová.
1.2. Umístění školy
Škola se nachází ve středu města v těsné blízkosti dvou středních škol. S budovou gymnázia
spojuje školu společný sportovní areál. Škola má dobré autobusové spojení, zastávka je přímo před
školní jídelnou. Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd jsou zakotvena v organizační směrnici.
Spádovou oblast, určující na kterou základní školu mají rodiče děti zapsat, schvaluje RM Česká
Třebová.
1.3. Materiální a technické podmínky
Škola je umístěna ve dvou budovách spojených pergolou. Ve staré budově jsou umístěné kromě
tříd 1. stupně tři třídy školní družiny, sborovna 1. stupně, cvičná kuchyň, dílny a malá tělocvična.
V nové budově je umístěno ředitelství školy, kabinety, kmenové třídy 2. stupně, odborné učebny
přírodopisu, chemie, informatiky, jazyků. Odborné učebny jsou vybavené kvalitní multimediální
technikou. Tělocvična nacházející se v pergole má rozměry 20 x 12 m., je určena většinou pro
výuku míčových her. Pod tělocvičnou jsou šatny a kotelna na plyn. Mezi budovami je hřiště s
umělou trávou. Součástí školy je sportovní areál tvořený 60m tartanovou sprinterskou dráhou,
doskočištěm, pilinovou dráhou. Na venkovní straně tělocvičny je umělá horolezecká stěna. Ke škole
patří také moderní kuchyň a jídelna, která zajišťuje stravování i oběma sousedním středním
školám.
Kabinety a sborovny jsou propojeny počítačovou sítí s připojením na internet. Ve sborovnách
mají učitelé k dispozici výkonné kopírovací přístroje.
Ve škole má svoje sídlo Ekocentrum Červenka a Mineralogický klub. Obě občanská sdružení se
organizačně a materiálně podílejí na vybavení a chodu školy.
1.4. Pedagogický sbor
Pedagogický sbor je stabilizovaný, nicméně každým rokem z důvodů úbytku počtu žáků,
rodičovských dovolených, probíhají personální změny. Učitelé si doplňují vzdělání dle programu
DVPP absolvováním různých školení, kurzů. Všichni učitelé mají přístup do programu Bakalář a
aktivně s ním pracují.. Většina učitelů má základní kurz první pomoci. Ve škole pracuje aktivně
výchovná poradkyně, pomáhá pracovat s dětmi se speciálními poruchami učení a chování,
vycházejícím žákům při rozhodování o výběru povolání. Drogová preventistka pomáhá předcházet
problémům v této oblasti, koordinuje akce s MÚ.
-4-
1.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Aktivně se zapojujeme do akcí s partnerskými městy Svit, Olawa a Agrate Brianza. Chceme
pokračovat v realizaci výměnných pobytů se ZŠ Svit.
Nedílnou součástí života školy jsou lyžařské kurzy, chceme vytvořit pestřejší nabídku realizace
těchto kurzů v závislosti na finančních možnostech rodičů. Vytváříme podmínky pro plavecký
výcvik ve 1. – 4. třídách. V plánu školy jsou sportovní dny, využíváme pestré nabídky sportovišť v
České Třebové, dle zájmu dětí chceme organizovat další jedno či vícedenní sportovní akce. Aktivně
se účastníme a pomáháme organizovat Týden sportu.
Chceme lépe využít školní výlety na konci školního roku k poznávání krás naší vlasti, k
upevnění dětských kolektivů.
Ve spolupráci s Kulturním centrem připravujeme dvakrát ročně kulturní programy pro 1. a 2.
stupeň. Deváté ročníky se účastní
divadelních představení ve Východočeském divadle
v Pardubicích.
Podporujeme veškeré soutěže a olympiády mapující úroveň znalostí žáků ve všech vzdělávacích
předmětech. Organizujeme přírodovědné soutěže.
V podvědomí veřejnosti se naše škola liší od ostatních základních škol města hlavně díky
spolupráci školy s Fotbalovým klubem Česká Třebová. Ostatním žákům vytváříme podmínky pro
sportování při Školním sportovním klubu. Další možnosti využití volného času žáků nabízí Spolek
přátel – Červenka, o.s. , škola úzce spolupracuje se ZUŠ a DDM. Uvědomujeme si význam
působení ZO ČSOP Červenka na naší škole nejen pro zlepšení materiálních podmínek školy, ale
také pro vytvoření další nabídky realizace volného času dětí.
Škola má zpracován program prevence sociálně patologických jevů.
1.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí, uvědomujeme si význam této spolupráce při
zajištění našich cílů. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v
době a třídních schůzek a informačních odpolední. O problémové žáky pečuje Výchovná komise,
která úzce spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí a Oddělením
sociálně právní ochrany dětí při MÚ Česká Třebová. Škola se několikrát ročně prezentuje na
veřejnosti v podobě Dnu otevřených dveří, Akademie, Jara ve škole, Týdne sportu. Rodiče jsou o
průběhu všech akcí školy informováni prostřednictvím webových stránek školy.
Školská rada je tvořena 6 členy. V této radě je zastoupena obec 2 členy, pedagogičtí pracovníci 2
členy a rodiče 2 členy. Školská rada se schází 2x ročně.
Při škole působí občanské sdružení Spolek přátel – Červenka o.s.. Od počátku samotného
založení tohoto občanského sdružení se odvíjí velmi dobrá spolupráce s vedením školy. Spolek
organizuje před třídními schůzkami setkávání vedení školy se zástupci jednotlivých tříd z řad
rodičů. Vedení ZŠ zde informuje rodiče o aktuálním dění, problémech a chystaných změnách ve
škole. Spolek dle smlouvy se podílí na materiálním vybavení školy, v tomto směru se daří získávat
sponzory. Na finančním zajištění akcí přispívá Spolek získáváním prostředků z grantů.
Žáci mají dále možnost vyplnit svůj volný čas aktivitami, které nabízí Základní umělecká škola,
Dům dětí a mládeže a Školní sportovní klub. ZŠ propaguje ve škole jejich činnost a úzce s nimi
spolupracuje, zvláště při organizaci akcí pro veřejnost.
Další Spolek, který pomáhá škole realizovat environmentální výchovu a samozřejmě podílí se i
na materiálním vybavení je Ekocentrum Červenka.
-5-
2. Charakteristika ŠVP
2.1. Zaměření školy
Školní vzdělávací program (ŠVP) vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání (RVP). Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně
rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného
zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.
V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů (RVP):
• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých
• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný
• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
•
2.2. Obecné cíle školy
•
výběr takového učiva, které zajistí žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání
orientované na životní praxi a na další studium
•
využívat vzdělávací metody a prostředky, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků, zejména pak ty, které vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti,
přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci,
k vyhledávání, analýze a účelnému využívání informací z různých zdrojů tak, aby
motivovaly žáka k touze po sebevzdělávání
•
vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách
Na základě analýzy materiálních a výchovně vzdělávacích podmínek si škola stanovila tyto
výchovné a vzdělávací priority:
podporovat rozvoj pohybových dovedností, sportovní výchovu a vést
žáky ke zdravému životnímu stylu
podporovat ekologické myšlení a vztah k přírodě
rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích
rozšířit výuku oboru informační a komunikační technologie
V rámci stanovených priorit škola žákům nabízí :
Podporovat rozvoj pohybových dovedností, sportovní výchovu a vést žáky ke zdravému
-6-
životnímu stylu
Nabízíme:
• volitelný předmět zaměřený na fotbal
• využití volného času ve sportovních kroužcích Školního sportovního klubu
• zájmové kroužky ve ŠD
• pořádání a účast v turnajích v rámci školy
Podporovat ekologické myšlení a vztah k přírodě
Nabízíme:
• volitelný předmět zaměřený na zkoumání přírody
• projekty zabývající se ekologickými problémy města
• účast na akcích v Ekocentru Červenka
Rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích
Nabízíme:
• učebny cizích jazyků, vybavené interaktivními tabulemi, audiovizuální technikou
• výuku volitelných předmětů zaměřených na komunikaci v cizích jazycích
• zájmové kroužky jazyka anglického v 1. a 2. ročníku
Rozšířit výuku oboru informační a komunikační technologie
Nabízíme:
• výuku předmětu informatika v každém ročníku druhého stupně (posílení předmětu
informatika třemi disponibilními hodinami v učebním plánu) s cílem osvojit si a
rozšiřovat dovednosti žáků v ovládání a využití výpočetní techniky a moderních
informačních technologií, jako důležitý předpoklad k uplatnění na trhu práce a
podmínku k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti
Podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů
Nabízíme:
• odborné učebny na druhém stupni vybavené interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a
počítačem připojeným na internet,
• podporu výuky s využitím výpočetní techniky a multimediálních výukových programů a
jejich postupné zavádění do dalších učeben
Součástí základní školy je školní družina, která má vypracovaný vlastní školní vzdělávací
program pro školní družinu.
2.3. Pojetí a cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je rozdělena na 2
části – 1. a 2. stupeň.
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné
péče do povinného systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání a rozvíjení individuálních
potřeb každého žáka.
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá získat žákům vědomosti, dovednosti a návyky, které
jim umožní samostatný přístup k učení.
Na obou stupních se vytvářejí odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané.
Cíle základního vzdělávání
-7-
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a rozvíjet klíčové kompetence. V základním
vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
- umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních
situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám,
učit je žít společně s ostatními lidmi
- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní
životní a profesní orientaci
2.4. Klíčové kompetence
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti.
Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na takové úrovni,
která je pro ně dosažitelná. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý, a proto úroveň
klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání nelze považovat za
ukončenou. Klíčové kompetence jsou multifunkční a lze je získat jen jako výsledek celkového
procesu vzdělávání.
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, kompetence
k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence
občanské a kompetence pracovní.
Výchovně vzdělávací strategie /postupy/ k vytvoření klíčových kompetencí
Kompetence k učení
1. Pracujeme s informacemi a odbornou literaturou.
2. Vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané výsledky
porovnávat a posuzovat.
3. Podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi.
4. Učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska.
5. Cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů.
6. Směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním uplatněním.
7. Umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce.
Kompetence k řešení problémů
1. Učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni.
2. Učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby
řešení.
3. Vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné,
podobné či odlišné znaky.
-8-
4. Učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů.
5. Podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné
řešení problémů.
6. V případě možnosti je vedeme k praktickému ověření správnosti řešení problémů a k tomu, aby
uměli přijmout důsledky svých rozhodnutí.
7. Umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností.
Kompetence komunikativní
1. Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
2. Vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu.
3. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
4. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s jinými
školami.
5. Podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků.
6. Učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje.
7. Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
Kompetence sociální a personální
1. Vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí.
2. Do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají.
3. Podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi.
4. Učíme žáky předcházet a řešit problematiku šikany a dalších negativních projevů chování.
5. Vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování.
6. Učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů.
7. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
Kompetence občanské
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie.
Snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/.
Vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí.
Utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví.
Podporujeme program protidrogové prevence.
Vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.
V případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami.
Kompetence pracovní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Dodržujeme vymezená pravidla
Dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků.
Dodržujeme zásady bezpečnosti práce.
Sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů.
Vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných.
2.5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
-9-
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením
(tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více
vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním
(zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími
k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým
sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní
výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou).
Základní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje podnětné a vstřícné
školní prostředí, které žákům umožňuje rozvíjení rozumových schopností a dovedností.
V rámci ŠVP jsou dle doporučení poradenských zařízení a potřeb žáků zařazeny předměty
speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáků podle druhu
zdravotního postižení nebo znevýhodnění.
Žáci se specifickými poruchami učení – SPU
Žáky, u kterých pozorujeme projevy některé specifické poruchy učení (dále jen SPU),
posíláme se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců na vyšetření do školských
poradenských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického
centra).
V případě potvrzení některé SPU vytvoříme vhodné podmínky pro vzdělávání těchto žáků:
- vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje ve škole formou
individuální integrace do běžných tříd
- na základě doporučení a závěrů PPP je pro žáky vypracován individuální vzdělávací plán
(dále jen IVP)
- dbáme na soulad vzdělávacích požadavků a skutečných možností žáků
- žáci dochází na předmět speciálně pedagogické péče, který vede příslušný vyučující a ke
kompenzaci SPU využívá odpovídajících učebních stylů
- žáci mají možnost používat dostupné pomůcky a speciální učebnice přizpůsobené jeho
individuálním potřebám, výukové programy
- tolerujeme individuální tempo žáků
- při klasifikaci žáků je zohledněn druh a stupeň postižení, hodnotíme s tolerancí
- na základě dohody s rodiči nebo zákonnými zástupci jsou žáci hodnoceni slovně, číselně
nebo kombinací obojího
- snažíme se podporovat nadání a talent žáků se specifickými poruchami učení, chválit jejich
výkon a snahu
- v rámci diagnostiky a další pomoci při vzdělávání žáků s SPU spolupracujeme s rodiči nebo
zákonnými zástupci a dalšími odborníky.
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově
odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci
z různých žijících menšin u nás nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Hlavním problémem
je nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka.
Při práci s těmito dětmi je potřeba věnovat pozornost nejen osvojení českého jazyka, ale
i seznámení s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi. Žákům je však třeba vytvořit i
podmínky pro získávání takových informací, které jim umožní budování své vlastní identity.
Cílem školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí a
podpora jejich úspěšnosti.
Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto
podmínky:
- v případě potřeby vypracovat individuální vzdělávací plán
- 10 -
-
individuální přístup
používat odpovídající metody a formy práce
pravidelnou komunikaci s rodiči
spolupráci s odborníky (psychologem, speciálním pedagogem, atd.)
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Škola rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při jeho zjišťování spolupracuje s poradenským
pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření vypracuje ve spolupráci s rodiči nebo
zákonnými zástupci IVP. Pro nadaného žáka příslušný učitel připravuje a zadává takovou školní
práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání.
Pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků je potřeba zabezpečit tyto podmínky:
- obohacování normální výuky – rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost
výuky
- respektujeme individuální učební tempo, umožníme rychlejší postup v učení
- jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly
- jsou zapojováni do soutěží.
Vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné může být průměrný. Nadaným žákům bez rozšířené výuky
nabízíme možnost dalšího rozvoje individuálním přístupem, v povinně volitelných a nepovinných
předmětech.
2.6. Průřezová témata
Průřezová témata představují v ŠVP okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se
tak významnou součástí základního vzdělávání.
Všechna uvedená průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsah průřezových témat je
rozpracován do tematických okruhů. Každý tematický okruh obsahuje další témata činností a
námětů.
Na naší škole jsou všechna průřezová témata integrována do jednotlivých učebních předmětů a
jsou propojena se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů.
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:
-
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
- 11 -
- 12 -
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
1. stupeň
Rozvoj schopností
poznávání
1. ročník
Čs - cvičení smyslového
3. ročník
4. ročník
5. ročník
M - řešení problémů,
M - řešení problémů,
M - řešení problémů,
M - řešení problémů,
dovedností pro učení
dovedností pro učení
dovedností pro učení
dovedností pro učení
pozornosti a soustředění
Čs - cvičení smyslového
Čs - cvičení smyslového
Čj - cvičení dovednosti,
vnímání, pozornosti
vnímání, pozornosti
dovedností pro učení
zapamatování
a soustředění
a soustředění
a studium
M - řešení problémů,
cvičení dovednosti zapa-
vnímání
Čs - řešení problémů
Čs - řešení problémů
cvičení dovednosti zapa-
matování a řešení pro-
matování a řešení pro-
dovedností pro učení
pro učení
blémů
blémů
a studium
Čs - moje tělo
Čs - moje tělo
dovedností
Sebepoznávání a
sebepojetí
2. ročník
- moje vztahy k druhým
lidem
Čs - moje tělo
- moje vztahy k lidem
a k okolí
- moje vztahy k lidem
a k okolí
Čs - moje tělo
- moje vztahy k lidem
a k okolí
Čs - moje tělo
- moje vztahy k lidem
a k okolí
- moje učení
Seberegulace a
sebeorganizace
Čs - cvičení sebekontroly
Čs - plánování učení a studia
Čj - organizace vlastního
času,
plánování učení a studia
- sebeovládání
Psychohygiena
- dov. zvládání stresových
- dov. zvládání stres.
situací
situací
Vv - kreativita (originální
Kreativita
tvořivost)
- 13 -
Morální rozvoj
1. stupeň
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti
1. ročník
Čs - vytváření mezilid.
vztahů
(soužití v novém
kolektivu)
2. ročník
Čs - vytváření mezilid.
vztahů
(soužití v kolektivu)
Hodnoty,
postoje,
praktická etika
Čs- zodpovědnost
spravedlnost
Čs- zodpovědnost,
spravedlnost
- 14 -
3. ročník
Čs - vytváření mezilid.
vztahů
(soužití v novém
kolektivu)
4. ročník
5. ročník
Osobnostní a sociální výchova
Sociální rozvoj
1. stupeň
Poznávání lidí
1. ročník
Čs - vzájemné poznávání
ve skupině
2. ročník
3. ročník
Čs – charakterové vlastnosti
4. ročník
5. ročník
Aj - vzájemné poznávání
lidí
ve skupině, komunikace
v různých situacích
Mezilidské vztahy
Pč - vztahy v rodině a ve
škole
Komunikace
Čs - lidské vztahy, vzá-
Čs - vztahy v rodině a ve
Pč - vztahy v rodině a ve
Pč - vztahy v rodině a ve
Pč - vztahy v rodině a ve
škole
škole
škole
Čj - naslouchání, komuni-
Čs - lidské vztahy, vzá-
Čs - lidské vztahy, vzá-
škole
Čs - lidské vztahy, vzá-
jemné poznávání ve sku-
jemné poznávání ve sku-
kace v různých situacích
jemné poznávání ve sku-
jemné poznávání ve sku-
pině, naslouchání, komu-
pině, naslouchání, komu-
Čs - naslouchání, komuni-
pině, naslouchání, komu-
pině, naslouchání, komu-
nikace v různých situacích
nikace v různých situacích
kace v různých situacích,
nikace v různých
nikace v různých
lidské vztahy, vzájemné
situacích
situacích
poznávání ve skupině
Kooperace a
kompetice
- 15 -
Čj - řeč těla
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
2.stupeň
Rozvoj schopností
poznávání
Sebepoznání
a sebepojetí
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Př -cvičení smyslového
Př - cvičení smyslového
Př - cvičení smyslového
Př - cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a
soustředění.
Aj - cvič. dovednosti zapamatování,
dovednosti pro učení a studium
pro učení a studium.
D - Pravěk-první sociální
vztahy mezi lidmi.
dovednosti pro řešení a
studium
M - řešení problémů, cvičení
dovedností zapamatování
Fy - řešení fyz. veličin, látky
a tělesa, pohyb těles
Ov - zásady lidského soužití ( pravidla chování )
Vv - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
Pč - dodržování pracovních
postupů, mezipředmětové vztahy
estetické cítění
vnímání, pozornosti a
soustředění.
Aj - cvič. dovednosti zapamatování,
dovednosti pro učení a studium
pro učení a studium.
D - Křes'tanství-etický
kodex.
dovednosti pro řešení a
studium
M - řešení problémů, cvičení
dovedností zapamatování
Fy - pohyb těles
Vv - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
Pč - dodržování pracovních
postupů, mezipředmětové vztahy
estetické cítění
vnímání, pozornosti a
soustředění.
Aj - cvič. dovednosti zapamatování,
dovednosti pro učení a studium
pro učení a studium.
D - 2.sv.válka-hrdinství a
zbabělost.
řešení problémů
dovednosti pro řešení a
studium
M - řešení problémů, cvičení
dovedností zapamatování
Fy - energie
Ch - lab. práce, chemické
výpočty, rovnice
Pč - dodržování pracovních
postupů, mezipředmětové vztahy
estetické cítění
Vv - moje tělo,moje psychika,
Vv - moje tělo,moje psychika,
vnímání, pozornosti a
soustředění.
Aj - cv. dovednosti zapamatování,
dovednosti pro učení a studium
pro učení a studium.
D - Napoleon-úloha jedince
v dějinách.
řešení problémů
dovednosti pro řešení a
studium
M - řešení problémů, cvičení
dovedností zapamatování
Vv - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
Fy - energie, Ohmův zákon
Ch - lab. práce, chemické
výpočty, rovnice, vlastnosti
látek, směsi, kyseliny
Pč - dodržování pracovních
postupů, mezipředmětové vztahy
estetické cítění
Vv - moje tělo,moje psychika,
moje vztahy k druhým lidem
Tv - poznání svého těla
moje vztahy k druhým lidem
Ov - každý člověk je osobnost
Tv - poznání svého těla
moje vztahy k druhým lidem
Pč - orientace a volba povolání
Vz - sexuální orientace
Ov - citový život člověka
Tv - poznání svého těla
moje vztahy k druhým lidem
Pč - orientace a volba povolání
Ov - osobnost ( sebepoznání,
temperament, zájmy, …. )
Tv - poznání svého těla
- 16 -
Vv - moje tělo,moje psychika,
2.stupeň
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Čj - morfologie a lexikologie
Čj - morfologie a lexikologie
Čj - morfologie a lexikologie
Čj - morfologie a lexikologie
cvičení sebekontroly, regulace
vlastního jednání, plánování učení
Tv - cvičení sebekontroly, vůle
Pč - dodržování hygienických
návyků
Př - dobrý vztah k sobě samému
předcházení stresům,
uvolnění, relaxace
Tv - výchova ke zdraví, duševní
a tělesná hygiena
Vv - cvičení pro rozvoj základních
rysů
Pč - kolektivní spolupráce a dělba
práce, společné řešení problémů
Tv - cvičení na rozvoj kreativity
Čj - vypravování, zpráva, oznámení, dopis, úvaha, charakteristka
cvičení sebekontroly, regulace
vlastního jednání, plánování učení
Tv - cvičení sebekontroly, vůle
Pč - dodržování hygienických
návyků
Př - dobrý vztah k sobě samému
předcházení stresům,
uvolnění, relaxace
Tv - výchova ke zdraví, duševní
a tělesná hygiena
Vv - cvičení pro rozvoj základních
rysů
Pč - kolektivní spolupráce a dělba
práce, společné řešení problémů
Tv - cvičení na rozvoj kreativity
Čj - vypravování, zpráva, oznámení, dopis, úvaha, charakteristika
cvičení sebekontroly, regulace
vlast. jednání, plán. učení, syntax
Tv - cvičení sebekontroly, vůle
Pč - dodržování hygienických
návyků
Př - dobrý vztah k sobě samému
předcházení stresům,
uvolnění, relaxace
Tv - výchova ke zdraví, duševní
a tělesná hygiena
Pč - kolektivní spolupráce a
dělba práce, společné řešení
problémů
Hv, Tv - cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity
Čj - vypravování, zpráva, oznámení, dopis, úvaha, charakter.
cvičení sebekontroly, regulace vlast.
jednání, plánování učení, syntax
Tv - cvičení sebekontroly, vůle
Pč - dodržování hygienických
návyků
Př - dobrý vztah k sobě samému
předcházení stresům,
uvolnění, relaxace
Tv - výchova ke zdraví, duševní
a tělesná hygiena
Pč - kolektivní spolupráce a
dělba práce, společné řešení
problémů
Hv, Tv - cvičení pro rozvoj základ.
rysů kreativity
Čj - vypravování, zpráva, oznámení, dopis, úvaha, charakteristika
Tv - tolerance méně zdatných
Př - práce s mikroskopem
Př - práce s mikroskopem
Př - práce s geologickou mapou
spolužáků
Pč - dodržování pracovních postupů
Pč - dodržování prac. postupů
Pč - dodržování prac. postupů
Př - práce s mikroskopem
Pč - dodržování pracovních postupů
Tv - tolerance méně zdatných
spolužáků
Ch - zkumavkou to začíná,směsi a Tv - tolerance méně zdatných
jejich oddělování, chem. reakce
spolužáků
Tv - tolerance méně zdatných
Morální rozvoj
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti
spolužáků
Hodnoty,
postoje, praktická
etika
Vv - hodnoty, postoje praktická etika - Vv - hodnoty, postoje praktická
Vv - řešení problémů a rozho-
vytváření povědomí
etika vytváření povědomí
dování dovednosti
o kvalitách typu odpovědnosti,
o kvalitách typu odpovědnosti,
spolehlivosti, sptavedlnosti
spolehlivosti, spravedlnosti
respektování, atd., pomáhajícía pro.
sociální chování.
respektování,
Ov - člověk a morálka
- 17 -
Osobnostní a sociální výchova
Sociální rozvoj
2. stupeň
Poznávání lidí
Mezilidské
vztahy
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Ov - život mezi lidmi
Pč - společné řešení problémů,
Pč - společné řešení problémů
Pč - společné řešení problémů
Vz - mezilidské vztahy
Vz - partnerské vztahy
Ov - rodina
Pč - společné řešení problémů
Tv - respektování, podpora, pomoc
Tv - respektování, podpora, pomoc
Tv - respektování, podpora, pomoc
Vz - komunikace, spolupráce
Aj - vedení dialogu,omluva,pozdrav, Vz - s kamarády, neznámou
Hv - řeč těla, znaků a slov
Čj - cvičení aktiv. nasloucháním
verbálního sdělování,vedení
dialogu,asertivní komunikace
vysvětlování
Hv - řeč těla, zvyků a slov
Př - cv. pozorování, empatického
osobou, sexuální zneužití
Aj - vedení dialogu, omluva,
pozdrav, vysvětlování
Aj - vedení dialogu,omluva,
pozdrav vysvětlování
Hv - řeč těla, znaků a slov
Aj - vedení dialogu, omluva, pozdrav,
a aktivního naslouchání, otevřená
Př - cv. pozorování, empatického
Př - cv. pozorování, empatického
vysvětlování
pozitivní komunikace
a aktivního naslouchání, otevřená
a aktivního naslouchání,
Př - cvičení pozorování a empatického
Vz - respektování - podpora, pomoc
pozitivní komunikace
otevřená pozitivní komunikace
pravidla soužití v komunitě
Komunikace
Kooperace a
kompetice
Tv - respekt., podpora, pomoc
a aktivního naslouchání, otevřená
Čj - cv. aktivního naslouchání
Čj - cv. aktivního naslouchání
Čj - cv. aktivního naslouchání
pozitivní komunikace
verbálního sdělování, dialogu,
verbálního sdělování, dialogu,
verbálního sdělování, dialogu,
Hv - reč těla, znaků a slov,
asertivní komunikace, dobrodruž lit.
asertivní komunikace,
asertivní komunikace,
národní obrození, rozbory lit. textu
rozbory lit. textu
Pč - vytváření mravních hodnot
Pč - vytváření mravních hodnot
Pč - vytváření mravních hodnot
Pč - vytváření mravních hodnot
Vv-rozvoj individ. dovedností pro
Vv - rozvoj individ. dovedností pro
Vv - rozvoj individ. dovedností pro
Vv - rozvoj individ. dovedností
kooperaci, etické zvládnutí soutěže
kooperaci, etické zvládnutí soutěže,
kooperaci, etické zvládnutí soutěže,
pro kooperaci, etické zvládnutí
konkurence
konkurence
konkurence
soutěže, konkurence
Tv - týmová spolupráce
Tv - týmová spolupráce
Tv - týmová spolupráce
Tv - týmová spolupráce
- 18 -
Výchova demokratického občana
1. stupeň
1. ročník
Čs - umíme se chovat
Občanská společnost a
(školní řád)
škola
Občan,
občanská společnost a
stát
Formy participace občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
2. ročník
3. ročník
Čs - naše město
- 19 -
4. ročník
5. ročník
Výchova demokratického občana
2. stupeň
Občanská společnost a
škola
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Pč - vztah ke své škole,
Pč - vztah ke své škole,
Pč - vztah ke své škole,
Pč - vztah ke své škole, své obci,
své obci, k sobě, lidem
své obci, k sobě a ostaním
své obci, k sobě a ostaním
k sobě a ostaním lidem
Čj - administrativní styl:
lidem
lidem
Př - demokratická atmosféra a demokra-
žádost, životopis, zpráva,
Čj - demokratická atmos-
Př - demokratická atmos-
tické vztahy ve škole
demokratická atmosféra,
féra a demokratické vztahy,
féra a demokratické vztahy
Čj - demokratická atmos-
demokratické vztahy,
způsob uplatňování demo-
ve škole
féra a demokratické vztahy,
dem. principy
kratických principů v životě Čj - demokratická atmos-
způsob uplatňování demo-
Ov - škola (význam vzdě-
školy
féra a demokratické vztahy,
kratických principů v životě
lání, docházka, systém
ČJ - administrativní styl:
způsoby uplatňování demo-
školy,
vzdělání, školní řád)
žádost, životopis, zpráva
kratických principů v životě administrativní styl - žádost,
- zásady lidské�o soužití
PŘ - demokratická atmos-
školy
Př - demokratická atmos-
féra a demokratické vztahy
administrativní styl - žádost,
féra a demokratické vztahy
ve škole
životopis, zpráva
Pč - vztah k jiným náro-
Pč - vztah k jiným náro-
Pč - vztah k jiným náro-
OV - právní minimum (právo, morálka)
dům a národnostem
dům a národnostem
dům a národnostem
- stát a právo
životopis, zpráva
ve škole
Občan, občanská
společnost a stát
Pč - vztah k jiným národům a národnostem
Formy participace občanů
v politickém životě
M - volební systémy -
M - volební systémy -
komunální volby
komunální volby
- 20 -
M - volební systémy - komunální volby
2. stupeň
6. ročník
7. ročník
Principy demokracie jako D - demokracie athénská
Čj - demokracie jako protiformy vlády a způsobu
Čj - demokracie jako proti- váha diktatury a anarchie,
rozhodování
váha diktatury a anarchie,
kategorie demokracie:spravedlnost, řád, zákon, právo,
8. ročník
9. ročník
Čj - demokracie jako proti-
Čj - demokracie jako protiváha diktatury
váha diktatury a anarchie,
a anarchie,kategorie demokracie :
kategorie demokracie:spra-
spravedlnost, řád, zákon, právo, morálka
vedlnost, řád, zákon, právo,
kultura dědictví Evropy : eposy, báje, kro-
vedlnost, řád, zákon, právo, morálka
morálka
niky
morálka
Kultura dědictví Evropy
Kultura dědictví Evropy
1.a 2. světová válka v literatuře
Kultura dědictví Evropy
eposy, báje, kroniky
eposy, báje, kroniky
- exilová a samizdatová literatura
eposy, báje, kroniky
D - toleranční patent, boj
D - demokracie x diktatura
Vv - principy demokracie
amerických osad za nezá-
nacismus, stalinismus, TGM,
vislost
sovětizace po r. 1948, Charta 77
kategorie demokracie:spra-
Čj - literatura národního ob- Ov - principy demokracie
rození
- 21 -
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
1. stupeň
Evropa a svět nás zajímá
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Čj - zvyky a tradice
Hv - lidová slovesnost,
Čs - naše vlast a Evropa,
národů Evropy
zvyky, tradice národů
zážitky a zkušenosti z
Eevropy
Evropy a ze světa
Čs - naše vlast a Evropa,
Aj - zvyky,tradice
zážitky a zkušenosti z
angl. hovořících národů,
Evropy a ze světa
udržování styků
s družební školou
Objevujeme Evropu a svět
Aj - korespodence
výměnné pobyty,
zážitky a zkušenosti
z Evropy a světa
Jsme Evropané
- 22 -
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
2.stupeň
Evropa a svět nás zajímá
6. ročník
7. ročník
8. ročník
Hv - místa, události a
Hv - místa, události a
Hv - místa, události a
Hv - místa, události a
artefakty v blízkém okolí
artefakty v blízkém okolí
artefakty v blízkém okolí
artefakty v blízkém okolí
mající vztah k Evropě
mající vztah k Evropě
mající vztah k Evropě
mající vztah k Evropě
a světu + naši sousedé
a světu + naši sousedé
a světu + naši sousedé
a světu + naši sousedé
v Evropě
v Evropě
v Evropě
v Evropě
Pč - spolupráce ve vědě
Pč - spolupráce ve vědě
Pč - spolupráce ve vědě
Pč - spolupráce ve vědě
a technice, využívání
a technice, využívání
a technice, využívání
a technice, využívání
mezinárodních objevů
mezinárodních objevů
mezinárodních objevů
mezinárodních objevů
Aj - rodinné příběhy,
Aj - rodinné příběhy,
Aj - rodinné příběhy,
Ch - Spolupráce ve vědě a technice
zkušenosti z Evropy
zkušenosti z Evropy
zkušenosti z Evropy
Ov - světo kolem nás OSN, NATO, …
a světa, život dětí v jiných
a světa, život dětí v jiných
a světa, život dětí v jiných
Inf - naši sousedé
zemích, zvyky a tradice
zemích, zvyky a tradice
zemích, zvyky a tradice
v Evropě
Inf - naši sousedé
Inf - naši sousedé
Inf - naši sousedé
Čj - Naši sousedé v Evropě, lidové tradice
v Evropě
v Evropě
v Evropě
národů Evropy, zařazení češtiny do kontextu
Čj - Rodinné příběhy,
indoevropských a slovanských jazyků
zážitky a zkušenosti
z Evropy a světa
Ch - chemické prvky a značky,
voda v životě čl.,složení
látek, chemie v praxi
Vz - AIDS
způsoby vyjadřování lásky
- 23 -
9. ročník
2.stupeň
Objevujeme Evropu a svět
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Hv - vztah k evropské
Hv - vztah k evropské
Hv - vztah k evropské
Hv - vztah k evropské
a světové kultuře
a světové kultuře
a světové kultuře
a světové kultuře
Inf - mezinárodní setkávání,
Inf - mezinárodní setkávání,
život Evropanů
Inf - mezinárodní setkávání,
Inf - mezinárodní setkávání,
život Evropanů
Př - naše vlast, evropské
život Evropanů
život Evropanů
Př - naše vlast, evropské
krajiny, svět
Př - naše vlast, evropské
Př - naše vlast, evropské
krajiny, svět
D - gotická kultura
krajiny, svět
krajiny, svět
Z - Evropské krajiny
Jsme Evropané
Inf - mezinárodní organizace
Inf - meznárodní organizace
Inf - meznárodní organizace
Inf - meznárodní organizace
Čj - kořeny a zdroje evrop.
Čj - kořeny a zdroje evrop.
Čj - kořeny a zdroje evrop.
Čj - kořeny a zdroje evrop.
civilizace, klíč. mezníky
civilizace, klíč. mezníky
civilizace, klíč. mezníky
civilizace, klíč. mezníky
evropské historie
evropské historie
evropské historie
evropské historie
Čj - báje, mýty a pověsti
Čj - báje, mýty a pověsti
Vv - kořeny a zdroje evrop.
Čj - odraz dvou svět. válek v literatuře
Vv - kořeny a zdroje evrop.
civilizace
Ov - my a Evropa, EU
civilizace
Vv - lidová slovesnost,
D - ČR součástí EU a NATO
Vv - lidová slovesnost,
zvyky, tradice
zvyky, tradice
Čj - starověké a
D - kořeny a zdroje evrop.
středověké české lit. památky
civilizace,
Z - integrované procesy
evropský protestantismus
soudobé Evropy EU
ČR součástí EU a NATO
- 24 -
Multikulturní výchova
1.stupeň
Kulturní diference
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Čs - jedinečnost každého
4. ročník
5. ročník
Čs -vlastní kulturní zakotvení
dítěte a jeho indiv.zvl.
Lidské vztahy
Tv-tým.spolupráce dětí,
Tv-tým.spolupráce dětí,
Tv-tým.spolupráce dětí,
Tv-tým.spolupráce dětí,
Tv-tým.spolupráce dětí,
mezilidské vztahy
mezilidské vztahy
mezilidské vztahy
mezilidské vztahy
mezilidské vztahy
Aj- lidské vztahy, udržovat
tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi.
Etnický původ
Čs -odlišnost lidí a jejich
rovnost ,různé způsoby
života
Multikulturalita
Princip sociálního
smíru a solidarity
Čs - nekonfliktní život v dět.
kolektivu
- 25 -
Multikulturní výchova
2.stupeň
Kulturní diference
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Čj - poznávání vlast.kult.
Aj - respektování
Z - sociokulturní rozdíly v ČR
zakotvení,respektování
zvláštností různých etnik,
Aj - respektování zvláštností
zvláštnosti etnik
spolupráce.
různých etnik,spolupráce
Umělec.styl popis uměleckých děl
Aj - reálie cizích zemí a národů
Ov - člověk a náboženství
Lidské vztahy
Čj - vztahy mezi kulturami ,
Vv - vztahy mezi kulturami
Vv - vztahy mezi kulturami
Z - vztahy mezi kulturami
obohacování různých kultur a
uplatňování principů
uplatňování principů
(cizinci v ČR)
konflikty vyplývající z jejich
slušného chování,význam
slušného chování,význam
Čj - vztahy mezi kulturami ,
rozdílnosti.
kvality mezilidských
kvality mezilidských
obohacování různých kultur a
starověká literatura
vztahů pro harmonický
vztahů pro harmonický
konflikty vyplývající z jejich
Ov - obec, region, vlast
rozvoj osobnosti,tolerance
rozvoj osobnosti,tolerance
rozdílnosti.
empatie,osobní přispění
empatie,osobní přispění
Světová literatura 19.a 20.století
k zapojení žáků z
k zapojení žáků z
odlišného kulturního prostředí
odlišného kulturního
Čj - Vztahy mezi kulturami ,
prostředí….
obohacování různých kultur a
Čj-Vztahy mezi kulturami ,
konflikty vyplývající z jejich
obohacování různých kultur a
rozdílnosti.
konflikty vyplývající z jejich
starověká literatura
rozdílnosti.
Ov - člověk v sociálních vztazích,
Svět. literatura 19.a 20.století
člověk a kultura, přírodní a
Př - udržovat tolerantní
kulturní bohatství, globální
vztahy,rozvíjet spolupráci s
problémy Země…
jinými etniky…
- 26 -
2.stupeň
Etnický původ
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Hv - rovnocennost všech
Hv - Rovnocennost všech
Z - národnostní menšiny v
etnických skupin a kultur +
etnických skupin a kultur +
Česku…
informace o různých
informace o různých
etnických a kulturních skupinách
etnických a kulturních skupinách
žijících ve společnosti…
žijících ve společnosti…
Z - obyvatelstvo světadílů
( původní a současné)
Čj - různé způsoby života
Multikulturalita
Inf - komunikace s příslušníky
Inf - komunikace s příslušníky
Inf - komunikace s příslušníky
Inf - komunikace s příslušníky
odlišných sociokulturních
odlišných sociokulturních
odlišných sociokulturních
odlišných sociokulturních
skupin,význam užívání cizích
skupin,význam užívání cizích
skupin,význam užívání cizích
skupin,význam užívání cizích
jazyků
jazyků
jazyků
jazyků
Hv - prostředek vzájemného
Vv - multikultura jako
D - soudobí terorismus:
obohacování
prostředek vzájemného
vstříc dialogu,nebo střetu
D - svět islámu,křížové výpravy
obohacování,naslouchání
civilizací?
druhým,vstřícný postoj
Ov - Všeobecná deklarace
odlišnostem…
lidských práv, Listina
Hv-prostředek vzájemného
základních lidských práv
obohacování
a svobod, rovnost, svoboda,
Čj - specifické rysy jazyků
rasismus, xenofobie…
Princip sociálního
smíru a solidarity
- 27 -
Lidské aktivity
Čs - doprava, bezpečnost
Čs - doprava, bezpečnost
Čs - doprava, bezpečnost
Pč - využití odpadu jako Pč - využití odpadu jako
a problémy
cesta do školy
cesta do školy
cesta do školy
pracovního materiálu
pracovního materiálu
životního prostředí
ochrana přírody
ochrana přírody
ochrana přírody
změny v krajině
změny v krajině
změny v krajině
Pč - využití odpadu jako
Pč - využití odpadu jako
Pč - využití odpadu jako
pracovního materiálu
pracovního materiálu
pracovního materiálu
Tv - prostředí a zdraví
Tv - prostředí a zdraví
možnosti a způsoby
možnosti a způsoby
ochrany zdraví
ochrany zdraví
Vztah člověka
Čs - naše obce
k prostředí
Čs - zdr. výživa, hygiena
- 28 -
Environmentální výchova
2.stupeň
Ekosystémy
6. ročník
7. ročník
8. ročník
Př - les, pole
Př - les, pole
Ch - voda v přírodě
Př - les, pole, vodní zdroje
Pč - vztah čl. k život. prostředí
Pč - vztah čl. k život. prostředí
a životě člověka
lidská sídla, moře
Z - přírodní krajiny
Pč - vztah k ŽP
kulturní krajina
charakteristika, vztah k ŽP
Vv - les, vodní zdroje, moře
Vz - vliv podmínek - stravování
Fy - mechanick vlastnosti
Př - voda, vzduch
Př - vznika vývoj života
Čj - voda, ovzduší, klimat. změny, tekutin, rozklad světla
světlo, teplo
přírodní zdroje, voda
ochrana biol. druhů,
Vz - vliv prostředí na zdraví
Vz - zdrav. a prevent. péče
vzduch, teplo, půda
přírodní zdroje energie
Čj - voda, ovzduší, klimat. změny, Čj - voda, ovzduší, klim. změny,
Vztah člověka
k prostředí
Pč - tříděný odpad
podzemní voda, prameny
ochrana biol. druhů,
Čj - voda, ovzduší, klimatické změny, půda
přírodní zdroje energie
přírodní zdroje energie
ochrana biolog. druhů, přír. zdroje energie
větné rozbory, diktáty s přír. tem.
větné rozbory, diktáty s přír. tem.
Fy - změny skupenství
Pč - tříděný odpad
Pč - tříděný odpad
Pč - tříděný odpad
větné rozbory, diktáty s přír. tem. ochrana biol. druhů,
Lidské aktivity
a problémy
životního prostředí
Vv - aktivity, vztah člověka k prostředí
Pč - vztah čl. k život. prostředí
Vv - les, pole, moře
Základní podmínky
života
9. ročník
Čj - vlivy prostředí na rozvoj
Inf - prog. na ekologické vědomí
M - doprava a životní prostředí
Ch - odpady, recyklace, druhotné suroviny,
ekon. nástrojů
ochrana přír. a kult. památek
a růst ekologického vědomí
Čj - vlivy prostředí na rozvoj
ekon. nástrojů
ochrana přír. a kult. památek
Čj - vlivy prostředí na rozvoj
ekon. nástrojů
Fy - výroba a přenos
co dýcháme
Př ekozemědělství, změny v krajině, odpady
Den Země
a růst ekologického vědomí
elekt. energie., jaderná en.
Pč - těžba přír. sur., jejich ekon. Využití
Vz - zdravý životní styl
D - stavební slohy minulosti
F- jaderné elektrárny
Př - aktuální ekol. problémy
D - nejstarší civilizace: člověk
Pč - využití vytěžených surovin,
tepelné, větrné, vodní el.
globální ekol. problémy
a příroda
ukládání odpadů, recyklace
D - baroko formuje čes. kraj.,
přírodní zdroje, ropa
Pč - využití vytěžených surovin,
Vv - naše obec, životní styl,
tvář krajiny v době romantiků
odpady
ukládání odpadů, recyklace
prostředí, zdraví
průmyslová výroba
Pč - využití vytěžených surovin,
devastace krajiny
ukládání odpadů, recyklace
Pč - využití vytěžených sur.,
ukládání odpadů, recyklace
Vv - prostředí a zdraví
- 29 -
Mediální výchova
Receptivní činnosti
1. stupeň
Krit. čtení a vnímání
med. sdělení
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Čj - přístup ke zpravod.,
reklamě, rozdíly podstaty a sdělení.
Interpret. vztahů med.
sdělení a reality
Čj - různé typy sdělení.
Stavba med.sdělení
Vnímání autora med.
sdělení
Fungování a vliv médií
ve společnosti.
Čj - vliv médií na každodenní
život, společnost
Tv - vliv médií na sport
Produktivní činnosti
Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu
Pč - práce v realizač.týmu
Pč - práce v realizač.týmu, Pč - práce v realizač.týmu
prezentace vlastních
prezentace vlastních
prezentace vlastních
prezentace vlastních
prezentace vlastních
výrobků.
výrobků.
výrobků.
výrobků.
výrobků.
- 30 -
Pč - práce v realizač.týmu
Pč - práce v realizač.týmu
Mediální výchova
Receptivní činnosti
2. stupeň
Krit. čtení a vnímání med.
sdělení
Interpretace vztahů med.
sdělení a reality
6. ročník
Ov - chápání podstaty med.
sdělení
Čj - Kritický přístup ke
zpravodajství, chápání
podstaty mediálního sdělení
publicistický styl
Inf - chápání podstaty
mediálního sdělení
Inf - rozdíl mezi reklamou a
zprávou
7. ročník
Čj - sloh (reklama, zpráva,
inzerát,)
rozlišení zábavných prvků
ve sdělení
rozdíl mezi inf., zábav.,
reklamou a sdělení
Ov - chápáni podstaty
mediální sdělení
Čj - krititický přístup ke
zpravodajství, chápání
podstaty mediálního sdělení
publicistický styl
Inf - chápání podstaty
mediálního sdělení
Inf - rozdíl mezi reklamou a
zprávou
Čj - sloh - rozdíl mezi
reklamou a zprávou
a mezi faktickým a fiktivním
okolím
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních
sdělení
8. ročník
9. ročník
Ov - chápáni podstaty
med. Sdělení
Č j - kritický přístup ke
zpravodajství, chápání
podstaty mediálního sdělení
publicistický styl
Inf-chápání podstaty
mediálního sdělení
Ov - chápáni podstaty
mediálního sdělení
Čj - kritický přístup ke
zpravodajství, chápání
podstaty mediálního sdělení
publicistickýž styl
Inf - chápání podstaty
mediálního sdělení
D - období normalizace
tzv. poučení: jsme odolní
vůči manipulaci?
Inf - rozdíl mezi reklamou a
zprávou
Inf - rozdíl mezi reklamou a
zprávou
Čj - sloh - příklady stavby
a uspořádání zpráv
(srovnávání titul. stran
různých deníků)
Čj - sloh- identifikování
postojů a názorů autora
výběr a kombinace slov,
obrazů a zvuků
Hv - výběr a kombinace
slov, obrazů a zvuků
z hlediska záměru
hodnotového významu
- 31 -
2. stupeň
Fungování a vliv médií
ve společnosti
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Čj- postavení médií ve
společnosti, vliv médií
na každodenní život
publicistický styl
Vv-vliv médií na kulturu
Vv-vliv médií na kulturu
Vz - vliv medií na člověka
Vz - manipulační reklama
a informace
Čj- postavení médií ve
společnosti, vliv médií
na každodenní život
publicistický styl
Čj- postavení médií ve
společnosti, vliv médií
na každodenní život
publicistický styl
Př-role médií v životě
jednotlivce
Vz - rodina, sexualita a media
Čj- postavení médií ve
společnosti, vliv médií
na každodenní život
publicistický styl
Ch-pole zdělení
prostřednictvím
při získávání informací
(průběžně)
Ov-role médií v politckých
změnách
Aj - tvorba věcně správných
a komunikačně vhodných
sdělení
Čj - výběr výrazových
prostředků a jejich kombinace
řeč přímá, odchylky větné sk.,
odborný styl - výtah
Vv - uplatnění a výběr výraz.
prostředků
Pč - týmová práce, spolupráce, dělba práce.
Vv - tvorba mediálního sdělení
Př - pravidelnost mediální
produkce, referáty, články
v regionálním tisku, fotodokumentace, webové stránky
školy.
A j- tvorba věcně správných
a komunikačně vhodných
sdělení
Inf. - tvorba medial. Sdělení
pro internetové medium.
Čj - výběr výrazových
prostředků a jejich kombinace
řeč přímá, odchylky větné
stavby, odborný styl - výtah
Pč - týmová práce, spolupráce, dělba práce.
Vv - tvorba mediálního sdělení
Př - pravidelnost mediální
produkce, referáty, články
v regionálním tisku, fotodokumentace, web stránky
školy,výchova ke zdraví.
Aj - tvorba věcně správných
a komunikačně vhodných
sdělení
Inf. - tvorba medial. Sdělení
pro internetové medium.
Čj - výběr výrazových
prostředků a jejich kombinace
řeč přímá, odchylky větné
stavby, odborný styl - výtah
Pč - týmová práce, spolupráce, dělba práce.
Př - pravidelnost mediální
produkce, referáty, články
v regionálním tisku, fotodokumentace, web stránky
školy.
Aj - tvorba věcně správných
a komunikačně vhodných
sdělení
Inf. - power point
Čj - výběr výrazových
prostředků a jejich kombinace
řeč přímá, odchylky větné
stavby, odborný styl - výtah
Produktivní činnosti
Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu
první pomoc
Pč - týmová práce, spolupráce, dělba práce.
Př - pravidelnost mediální
produkce, referáty, články
v regionálním tisku, fotodokumentace, web stránky
školy.
Vv - utváření týmu, tvorba
mediálního sdělení.
Tv - spolupráce - lyž. kurz
- 32 -
Poznámky a vysvětlivky:
1. stupeň
Čj
M
Čs
Aj
Vv
Tv
Hv
Pč
Inf
2. stupeň
Čj
M
Aj
D
Z
Fy
Ov
Vv
Vz
Ch
Pč
Př
Hv
Tv
Inf
český jazyk
matematika
člověk a jeho svět
anglický jazyk
výtvarná výchova
tělesná výchova
hudební výchova
pracovní činnosti
informatika
český jazyk a literatura
matematika
anglický jazyk
dějepis
zeměpis
fyzika
občanská výchova
výtvarná výchova
výchova ke zdraví
chemie
pracovní činnosti
přírodopis
hudební výchova
tělesná výchova
informatika
3. Učební plán
UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ
Vzdělávací oblast
ročník:
2.
3.
dotace 1.
4.
5.
max/
18/22 18/22 22/26 22/26 22/26
min
35 + 7
9
9
6+2 6+2 5+3
9
3
3
3
20 + 4
4 3+2
5
3+2
5
Předmět:
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Matematika
Inf. A kom.technologie Informatika
1
-
-
-
-
1
2
2
2+1
3
3
1
1
2
1
1
1
2
2+1 2+1
1
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
12 + 1
Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova
12
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
10 + 2
1
1
2
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
5
1
Celková povinná + disponibilní časová dotace
- 33 -
104+14
1
1
1
2
2
1
20 19 + 2 21 + 4 21 + 5 23 + 3
UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ
Vzdělávací oblast
Předmět:
Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura
komunikace
Anglický jazyk
Matematika
Matematika
Inf. a kom. tech. Informatika
Dějepis
Člověk a
společnost
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Člověk a příroda
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce Pracovní činnosti
2. Cizí jazyk / volitelný předmět
Celková povinná + disponibilní časová dotace
Volitelné předměty a druhý cizí jazyk:
6. ročník
Literárně dramatická výchova
Přírodovědná praktika
Vedení domácnosti
Sportovní hry – fotbal
7. ročník
Německý jazyk
Ruský jazyk
Výtvarný seminář
Technika rýsování
Sportovní hry – fotbal
8. ročník
Německý jazyk
Fyzikální praktika
Ekonomika domácnosti
Sportovní hry – fotbal
9. ročník
Ruský jazyk
Psaní na počítači
Sportovní hry – fotbal
- 34 -
dotace
max/
15min
+2
12
15 + 3
1+2
11 + 1
21 + 6
10
10 + 1
3+1
0+8
98 + 24
ročník:
6.
7.
30/28 30/28
3+1
4
3
3
3+2
4
1
0+1
1+1
2
1
1
1
2
2
2
1+1 1+1
1
1
2
2
1
1
1+1
2
0+1
1
0+2 0+2
21 + 9 26 + 4
8.
32/30
4
3
4
0+1
2
1
2
2
1+1
1+1
1
1
1
2
1
0+2
26 + 5
9.
32/30
4 +1
3
4+1
0
2
1
2
2
1+1
1+1
1
1
2
1
0+2
25 + 6
Na 1. stupni je celková povinná časová dotace 118 hodin, z toho je disponibilní časová
dotace 14 hodin.
Na 2. stupni je celková povinná časová dotace 122 hodin, z toho je disponibilní časová
dotace 24 hodin.
4. Učební osnovy
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v ŠVP rozdělen do 9 vzdělávacích oblastí,
které tvoří:
- Jazyk a jazyková komunikace
- Matematika a její aplikace
- Informační a komunikační technologie
- Člověk a svět práce
- Člověk a společnost
- Člověk a příroda
- Umění a kultura
- Člověk a zdraví
- Člověk a svět práce
Jednotlivé vzdělávací oblasti se dále dělí na vzdělávací obory a jednotlivé předměty.
Struktura zpracování vzdělávacích předmětů je následující:
- název vyučovacího předmětu
- charakteristika předmětu
- průřezová témata
- výchovně vzdělávací strategie
- cílové zaměření
- očekávané výstupy a zpracování obsahu učiva do tabulky
- 35 -
4.1. PŘEDMĚTY 1. STUPNĚ
ČESKÝ JAZYK – 1. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících.
Obsahuje čtení, psaní, mluvnici, sloh a literární výchovu. Vyučovací předmět Český jazyk je
úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty.
Časová dotace:
1. – 2. ročník: 9 hodin týdně
3. – 4. ročník: 8 hodin týdně ( z toho 2 hodiny disponibilní)
5. ročník: 8 hodin týdně ( z toho 3 hodiny disponibilní)
Průřezová témata
Do výuky předmětu Český jazyk na 1. stupni jsou začleněna následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Sociální rozvoj
Komunikace (naslouchání, komunikace v různých situacích) -3. ročník
Komunikace (řeč těla) - 4. ročník
-
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání (cvičení dovedností zapamatování) -1. ročník
Seberegulace a sebeorganizace (organizace vlastního času, plánování učení a studia)
- 4. ročník
Výchova k myšlení v evroských a globálních souvislostech (VMEGS)
- Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice národů Evropy - 3.ročník
Mediální výchova (MV)
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - přístup ke zpravodajství a reklamě,
rozdíly, podstata sdělení - 5. ročník
-
Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení - 4. ročník
-
Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na každodenní život, společnost
- 5. ročník
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
-
Pracujeme s informacemi a odbornou literaturou.
Podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace.
Cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů.
- 36 -
-
Umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce.
Vedeme žáky ke stálému zdokonalování čtení.
Motivujeme žáky k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu.
Kompetence k řešení problémů
-
Učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni.
Učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat
způsoby řešení.
V případě možnosti je vedeme k praktickému ověření správnosti řešení problémů
a k tomu, aby uměli přijmout důsledky svých rozhodnutí.
Umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých
činností.
Dáváme žákům možnost pracovat s chybou jako příležitostí hledat správné řešení.
Kompetence komunikativní
-
Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
Vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mimo školu.
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií,
i s jinými školami.
Podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků.
Učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje.
Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
Kompetence sociální a personální
-
Vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí.
Do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách,
ve kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají.
Podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor
pro diskusi.
Učíme žáky předcházet a řešit problematiku šikany a dalších negativních projevů
chování.
Vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování.
Učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů.
Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
Kompetence občanské
- V žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie.
- Snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance).
- Vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí.
- V případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami.
- 37 -
Kompetence pracovní
-
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu ke čtení.
Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Dodržujeme vymezená pravidla.
Sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů, organizaci a plánování učení.
Vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích
oblastí do jiných.
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace směřuje k utváření
a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k :
-
chápání jazyka
rozvíjení pozitivního vztahu k mateřského jazyku
vnímání a postupné osvojování jazyka
zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace
samostatnému získávání informací z různých zdrojů
rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře
Český jazyk - 1. období - 1. ročník
Očekávané výstupy- Učivo
žák
Ad. 1.
Ad.2.
Ad.5.
Ad. 8.
Komunikační a slohová výchova
Praktické čtení – technika čtení
Hlásky a písmena, otevřené a zavřené slabiky, slova, věty.
Intonace.
Texty přiměřeného rozsahu. Vypravování. Rozvoj
vyjadřovacích schopností.
Mluvený projev - dýchání, správná výslovnost.
Základní hygienické návyky při psaní.
Psaní psacích písmen, slov, vět (opis, přepis), souvislý text,
číslic.
Ad. 1.
Ad. 2.
Jazyková výchova
Zvuková stránka jazyka. Syntéza a analýza slova, věty.
Rozšiřování slovní zásoby.
Doplňování vět. Tvoření jednoduchých vět.
Ad. 1.
Ad. 2.
Literární výchova
Čtení hlásek, slabik, slov, vět, souvislý text.
Říkadla, básničky, rozpočitadla, hádanky, pohádky.
Poslech pohádek a následná reprodukce a dramatizace,
ilustrace.
Čtení ukázek z dětské literatury.
- 38 -
Poznámky
Český jazyk - 1. období – 2. ročník
Očekávané
výstupy – žák
Ad.1.
Ad.2.
Ad.3.
Ad.4.
Ad.5.
Ad.7.
Ad.8.
Ad.9.
Ad. 1.
Ad. 2.
Ad.4.
Ad. 6.
Ad.7,
Ad. 1.
Ad.2.
Učivo
Poznámky
Komunikační a slohová výchova
Praktické čtení – technika čtení, čtení pozorné a plynulé,
orientace v textu. Intonace.
Naslouchání – pozorné, soustředěné.
Mluvený projev – dýchání, správná výslovnost, spisovné
vyjadřování.
Komunikační žánry - pozdrav, oslovení, omluva, prosba,
vzkaz.
Vypravování podle obrázkové osnovy.
Písemný projev – základní hygienické návyky, technika
psaní, úprava, dělení slov na konci řádku. Psaní velkých
tiskacích písmen.
Žánry písemného projevu – adresa, blahopřání, pozdrav.
Jazyková výchova
Zvuková stránka jazyka - souvislá řeč (tempo, intonace,
přízvuk), sluchové rozlišení hlásek, dlouhé a krátké
samohlásky.
Rozšiřování slovní zásoby, tvoření slov, význam slov
(jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souřadná,
nadřazená, podřazená slova).
Skladba – věta jednoduchá, souvětí.
Rozdělení hlásek- samohlásky, souhlásky (měkké, tvrdé,
obojetné)
Gramatika měkkých a tvrdých souhlásek, dělení slov na
slabiky, psaní ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo
morfologický šev. Spodoba znělosti na konci a uprostřed
slov.
Velká písmena – na začátku věty, vlastní jména osob a zvířat.
Interpunkce věty. Druhy vět. Řazení vět v textu.
Literární výchova
Pojmy – báseň (rýmy), pohádka, bajka, spisovatel, ilustrátor,
básník, kniha, čtenář, divadelní představení.
Přednes, reprodukce textu, dramatizace, ilustrace.
Poslech lit. textu.
- 39 -
Český jazyk - 1. období - 3. ročník
Očekávané
výstupy – žák
Ad.1. – Ad. 9.
Učivo
Poznámky
Komunikační a slohová výchova
Praktické čtení – technika. Čtení plynulé a výrazné, tiché a
hlasité, s porozuměním a následnou reprodukcí.
Využití četby jako zdroje poznatků.
Mluvený projev - dýchání, výslovnost, spisovné vyjadřování.
Komunikační žánry – adresa, blahopřání, pozdrav na
pohlednici, vzkaz, vypravování, popis, prosba, poděkování.
Písemný projev - rozvoj jemné motoriky. Základní
hygienické návyky při psaní. Technika psaní. Psaní slov a
vět. Opis, přepis, diktát. Úprava textu.
Ad. 1. – Ad. 7.
Ad. 1. –Ad 4.
Jazyková výchova
Rozšiřování slovní zásoby, tvoření slov, význam slov
(jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souřadná,
nadřazená, podřazená slova)
Abeceda, abecední řazení.
Skladba – věta jednoduchá, souvětí.
Rozdělení hlásek- samohlásky, souhlásky (měkké, tvrdé,
obojetné)
Spodoba znělosti na konci a uvnitř slova. Výslovnost a psaní.
Velká písmena – vlastní jména osob a zvířat, měst, řek apod.
Interpunkce věty. Druhy vět. Řazení vět v textu.
Slovní druhy – podstatná jména, slovesa.
Správně píše skupiny bě, pě, vě, mě.
Vyjmenovaná slova.
Literární výchova
Pojmy – báseň (rýmy), pohádka, bajka, spisovatel, ilustrátor,
básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec, pověst,
povídka.
Přednes, reprodukce textu, dramatizace, ilustrace.
Poslech lit. textu.
Český jazyk - 2. období 4. ročník
Očekávané
výstupy – žák
Ad. 1. – Ad. 10.
Učivo
Poznámky
Komunikační a slohová výchova
Čtení – tiché, hlasité, plynulé s porozuměním, přiměřeně
rychle s prvky uměleckého přednesu, orientace ve čteném
textu, tvoření jednoduchých vět, vyprávění jednoduchého
děje. Věcné čtení (zdroj informací)
- 40 -
Ad. 1.- Ad. 8.
Ad. 1. – Ad. 5.
Mluvený projev – technika mluveného projevu, správná
výslovnost, přízvuk, intonace, rytmizace textu.
Základní komunikační pravidla – oslovení, zahájení a
ukončení dialogu, role mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování, mimojazykové prostředky řeči- mimika, gesta,
dialog na základě obrazového materiálu.
Písemný projev – rozvoj jemné motoriky. Základní
hygienické návyky. Opis, přepis, diktát, výpisky z učebního
textu. Jednoduchá grafická úprava textu.
Formy společenského styku – pozdrav, poděkování, prosba,
omluva, vzkaz, blahopřání, adresa, dopis, sms, telefonování,
pozvánka, oznámení, inzerát, jednoduché tiskopisy
(přihláška, dotazník).
Slohové útvary – vypravování (užití přímé řeči), popis,
blahopřání, pozvánka, práce s osnovou.
Jazyková výchova
Význam slov – slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma,
opozita, citově zabarvená, spisovná a nespisovná.
Stavba slova – slovní základ (předpona, kořen, přípona,
koncovky jmen), předpony a předložky.
Slovní druhy – slova ohebná a neohebná. Podstatná jména,
slovesa– mluvnické kategorie. Přídavná jména, zájmena,
číslovky – druhy. Slovesa – jednoduché a složené tvary,
zvratné sloveso, neurčitek.
Pravopis – koncovky podstatných jmen a přídavných jmen
tvrdých a měkkých, shoda přísudku s holým podmětem.
Slova vyjmenovaná, příbuzná. Velká písmena v názvech.
Skladba - druhy vět podle postoje mluvčího, pořádek slov ve
větě. Modulace souvislé řeči. Tvoření vět a souvětí. Podmět
(holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek.
Základní skladebná dvojice. Věta jednoduchá a souvětí.
Spojovací výrazy.
Literární výchova
Čtení – plynulé, výrazné, s porozuměním, tiché, hlasité.
Orientace v textu, vyhledávání, reprodukce, dramatizace.
Žánry – rozlišení poezie, prózy, různé literární útvary.
Seznámení s autory dětských knih.
Rozlišuje pohádkové a reálné prostředí.
Poslech textu.
Základní literární pojmy.
Rozbor textu – myšlenka textu, hlavní postavy a jejich
vlastnosti, rozlišení místa, času a děje, výchovné působení
textu.
Rozbor básně – rým, verš, sloka.
Český jazyk - 2.období - 5. ročník
- 41 -
Očekávané
Učivo
Poznámky
výstupy – žák
Ad. 1. – Ad. Komunikační a slohová výchova
Čtení – tiché, hlasité, plynulé s porozuměním, přiměřeně rychlé
10.
s prvky uměleckého přednesu, orientace ve čteném textu, tvoření
jednoduchých vět, vyprávění jednoduchého děje. Věcné čtení
(zdroj informací).
Mluvený projev – technika mluveného projevu, správná
výslovnost, přízvuk, intonace, rytmizace textu.
Základní komunikační pravidla – oslovení, zahájení a ukončení
dialogu, role mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování,
mimojazykové prostředky řeči, dialog na základě obrazového
materiálu.
Písemný projev – rozvoj jemné motoriky. Základní hygienické
návyky. Opis, přepis, diktát, výpisky z učebního textu.
Jednoduchá grafická úprava textu.
Formy společenského styku.
Slohové útvary – vypravování, popis, práce s osnovou.
Reklama, příspěvek do časopisu.
Ad. 1.- Ad. 8. Jazyková výchova
Význam slov – slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná,
souřadná, významově nadřazená a podřazená, synonyma,
antonyma, slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná.
Stavba slova – slovotvorný základ, předpony a předložky.
Slovní druhy – slova ohebná a neohebná.
Podstatná jména, slovesa– mluvnické kategorie.
Přídavná jména, zájmena, číslovky – druhy.
Slovesa – jednoduché a složené tvary, zvratné sloveso, neurčitek.
Pravopis – koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda
přísudku s podmětem.
Slova vyjmenovaná, příbuzná. Velká písmena v názvech.
Skladba - druhy vět podle postoje mluvčího, pořádek slov ve
větě.
Modulace souvislé řeči. Tvoření vět a souvětí.
Podmět (holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek.
Základní skladební dvojice.
Věta jednoduchá a souvětí. Spojovací výrazy.
Ad. 1. – Ad. 5. Literární výchova
Čtení – plynulé, výrazné, s porozuměním, tiché, hlasité. Orientace
v textu, vyhledávání, reprodukce, dramatizace.
Žánry – rozlišení poezie, prózy, různé literární útvary.
Seznámení s autory dětských knih.
Rozlišuje pohádkové a reálné prostředí.
Poslech textu.
Základní literární pojmy.
Rozbor textu – myšlenka textu, hlavní postavy a jejich vlastnosti,
rozlišení místa, času a děje, výchovné působení textu.
Rozbor básně – rým, verš, sloka.
- 42 -
Očekávané výstupy
Komunikační a slohová výchova
1. období
Žák
1. čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou a nedbalou výslovnost
5. v mluvených projevech správně dýchá, volí vhodné tempo řeči
6. volí vhodné prostředky komunikace
7. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
8. píše správné tvary písmen a číslic, kontroluje vlastní písemný projev
9. pracuje s obrázkovou osnovou
2. období
Žák
1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
2. rozlišuje informace v textu vhodné pro daný věk
3. posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
4. reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení
5. vede správně dialog, telefonický rozhovor
6. rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
7. volí vhodnou intonaci a tempo při vyjadřování
8. rozlišuje spisovnou a nespisovnou formu výslovnosti
9. píše správně jednoduché komunikační žánry
10. sestaví osnovu vyprávění, vytváří krátký mluvený nebo písemný projev
Jazyková výchova
1. období
Žák
1.
2.
3.
4.
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
porovnává významy slov
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves.
5. spojuje věty do souvětí
6. rozlišuje druhy vět
7. odůvodňuje a píše správně dané gramatické jevy (i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách, po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, slabiky dě, tě,
ně, bě, pě, vě, mě, ú/ů), velká písmena)
2. období
Žák
- 43 -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
porovnává významy slov
rozlišuje stavbu slova
určuje slovní druhy
rozlišuje slova spisovná a nespisovná
vyhledává základní skladební dvojici
odlišuje větu jednoduchou a souvětí
užívá spojovací výrazy
píše správně y/i po obojetných souhláskách, zvládá základní jevy pravopisu
Literární výchova
1. období
Žák
1.
2.
3.
4.
čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku
vyjadřuje pocity z textu
rozlišuje vyjadřování v různých literárních útvarech
pracuje podle pokynů učitele a svých schopností s daným literárním textem
2. období
Žák
1.
2.
3.
4.
5.
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
reprodukuje text podle svých schopností
tvoří vlastní literární text na dané téma
rozlišuje různé typy textu
používá základní literární pojmy při rozboru literárních textů
ANGLICKÝ JAZYK – 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
a jeho obsah tvoří naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk.
Vyučovací předmět poskytuje základy pro budoucí komunikaci žáků v Evropě i ve světě,
pomáhá snižovat jazykové bariéry a umožňuje návaznost dalšího studia a tím i možnost
širšího budoucího pracovního uplatnění. Zprostředkovává poznání odlišnosti ve způsobu
života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní tradice. Vytváří podmínky pro mezinárodní
spolupráci škol a jejich žáků (výměnné pobyty, mezinárodní projekty). Vyučovací předmět
Anglický jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty.
Časová dotace
- 44 -
Vyučovací předmět Anglický jazyk je vyučován na 1. stupni ve 3. – 5. ročníku v rozsahu
3 hodiny týdně v každém ročníku - v návaznosti na tabulku časových dotací hodin
na 1. stupni.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Anglický jazyk na 1. stupni jsou začleněna následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Sociální rozvoj - vzájemné poznávání se ve skupině, komunikace v různých situacích
(informování, odmítání, omluva, pozdrav, žádost, prosba)
Greetings and introductions – 3. ročník
Multikulturní výchova (MuV)
- Lidské vztahy - udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi
Greetings and introductions, Celebrations, My project – 4. ročník
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
- Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice anglicky hovořících národů, udržování styků
s družební školou, korespondence, výměnné pobyty, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
Hello and Goodbye, English in the world, Schools, Letter to a penfriend – 5. ročník
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
-
Pracujeme s informacemi a odbornou literaturou.
Cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů.
Podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi.
Směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním
uplatněním.
Umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce.
Kompetence k řešení problémů
-
Vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich
shodné, podobné či odlišné znaky.
Podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali
vhodné řešení problému.
Umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých
činností.
Kompetence komunikativní
-
Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií,
i s jinými školami.
Podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četby, rozvíjíme slovní zásobu
u žáků.
Kompetence sociální a personální
- 45 -
-
Vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí.
Do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách,
ve kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají.
Učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů.
Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
Kompetence občanské
-
Pěstujeme v žácích sociální cítění a schopnost empatie.
Utváříme v žácích respekt a úctu k tradicím anglicky hovořících zemí,
k jejich zvykům a obyčejům.
Vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí.
Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami.
Kompetence pracovní
-
Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů.
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Dodržujeme vymezená pravidla.
Vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností (projekty, výměnné pobyty,
korespondence).
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace směřuje k utváření
a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
-
vnímání a postupnému osvojování cizího jazyka
rozvíjení pozitivního vztahu k cizímu jazyku
chápání cizího jazyka
zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace
samostatnému získávání informací z různých zdrojů
rozvíjení pozitivního vztahu k cizojazyčné literatuře
Očekávané výstupy
1. období – 3. ročník
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti:
Žák
1. rozumí jednoduchým pokynům a jednoduchým krátkým větám, adekvátně na ně
reaguje
2. rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
3. vyslovuje a čte foneticky správně – v rozsahu probírané slovní zásoby
4. pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou
osob s dostatkem času pro porozumění
5. je schopen krátké jednoduché konverzace dvou osob
- 46 -
6. používá abecední slovník učebnice
Anglický jazyk - 1. období – 3. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Poznámky
Ad. 1, 4, 5
Communication in usual daily situations,
simple statements
Pozdraví, rozloučí se, představí se, osloví osobu. Vyjádří souhlas a nesouhlas.
Rozumí jednoduchým pokynům
a reaguje na ně.
Ad. 2, 3, 6
Vyjmenuje anglickou abecedu,
hláskuje své jméno
a jednoduchá slova.
Pojmenuje školní potřeby,
vybavení třídy.
Vyjmenuje domácí a volně žijící
zvířata. Popíše nabídku ovoce
a zeleniny. Vyjádří, co má
a nemá rád. Znalost slovíček
uplatní při reprodukci říkadel
a písniček s pohybovým
doprovodem, při navrhování
vlastních projektů.
Počítá do dvanácti. Určí barvu
a počet.
Popíše části těla. Vyjmenuje
členy rodiny, popíše svůj domov
– místnosti, předměty, hračky.
Orientuje se v kalendáři,
vyjmenuje roční doby , měsíce
v roce, dny v týdnu.
Odhaluje tradice a svátky
cizojazyčné kultury, jejich
znalosti uplatní v projektech,
třídní slavnosti.
Rozlišuje grafickou a mluvenou
podobu slova.
Přečte foneticky správně slova
z osvojené slovní zásoby.
Greetings
Introductions:
- basic questions
- basic social phrases
Vocabulary and word formation,
meaning of words in context
Topics
- Some useful things
- Simple instructions
-
My face
Animals
My toys
Food
My body
My house
My clothes
My party
- I like / I don´t like
- How old are you?
- Colours
- Numbers
- Colour the picture
- Halloween – My project
- Christmas – My project
- songs
- Easter – My project
- songs
- 47 -
Zvládne napsat jednoduchá
slova z osvojené slovní zásoby.
Basic grammatical structures
-
Ad. 1, 4, 5
Pochopí jednoduchá krátká
sdělení a reaguje na ně.
-
Sentences: affirmative, negative
(to be, to have got, to like).
Questions.
Short answers.
Očekávané výstupy
2. období – 4. a 5. ročník
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Žák
1. rozumí známým slovům a jednoduchým větám
2. rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a
poslechové materiály) a umí je dál využít
3. čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní
zásobu
4. vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a dále s ní pracuje
5. používá dvojjazyčný slovník
6. sestaví gramaticky a formálně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď
7. reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché
konverzace
8. obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
9. aktivně se zapojí do jednoduché konverzace
Anglický jazyk – 2. období – 4. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Poznámky
Ad. 1, 7, 8, 9
Communication in usual daily situations,
PT – MuV
simple statements
Navazuje kontakt s anglicky
Topics
hovořící osobou - aktivně se
zapojí do jednoduché
- Greetings
konverzace.
Pozdraví, představí se
- Introduction
a poskytne o sobě a své rodině
základní informace. Rozloučí se. - Social phrases
Zdvořile požádá, vyjádří souhlas
- Giving and realizing simple instructions
a nesouhlas, libost a nelibost.
Rozumí jednoduchým pokynům - Polite requests and answers
a sdělením, reaguje na ně.
- Questions and answers about age
-
Discussion about personal data
-
Speaking about members of family
- 48 -
Lidské vztahy –
udržovat tolerantní
vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými
lidmi
Ad. 1, 2
Rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých autentických
materiálů (časopisy, obrazové
a poslechové materiály) a dál je
využívá. Popíše předměty, jejich
barvu, počet, velikost.
Vypráví o domácích mazlíčcích.
Vyjmenuje části obličeje, popíše
pocity, uvádí jejich protiklady.
Popíše části lidského těla.
-
Gaining some information from listening
-
Ordering food
-
I like/ I don’t like
- Declaratory questions
- Questions/answers about quantity
Topics
-
Colours. Numbers. School things.
-
Animals. Pets.
Ad. 5, 6,
Sestaví gramaticky a formálně
jednoduché písemné sdělení,
krátký text a odpověď na otázky týkající se rodiny a oblečení.
Ad. 9
Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace - sdělí, jaké jídlo má
rád, jídlo si objedná.
Ad. 2, 3, 4, 5
Používá dvojjazyčný slovník,
hláskuje slova a zapíše slova
hláskovaná.
Rozšíří si slovní zásobu o další
volně žijící zvířata.
Orientuje se v kalendáři, vybaví
si známé svátky a tradice
anglicky hovořících zemí.
Vyhledá v jednoduchém textu
potřebnou informaci a dále s ní
pracuje.
Čte nahlas plynule a foneticky
správně jednoduché texty
obsahující známou slovní
zásobu.
Ad. 1, 2, 6, 8
Rozumí známým slovům
a jednoduchým větám, sestaví
gramaticky a formálně
Parts of my face. My body. Moods and
feelings.
My family. Clothes.
Food. Meals.
Wild animals.
Geographical data.
Calendar. Days of the week. Parts of the
day. Months. Seasons. Weather.
Things round about us..
The Alphabet.
Fests. Customs. Traditions.
Vocabulary and word formation
- Nouns – singular/plural
- 49 -
jednoduché písemné sdělení,
krátký text a odpověď, sdělení
dokáže obměňovat.
Ad. 7
Ústně i písemně reprodukuje
text přiměřeně obtížný.
- regular/ irregular
- Possession: ”-s” genitive
-
Articles: definite/ indefinite
-
Adjectives
-
Pronouns: personal, interrogative,
possessive
-
Cardinal numerals
-
Regular verb forms
-
Auxiliaries – simple present (to be, to have
got)
Ad. 3
Čte nahlas plynule a foneticky
správně jednoduché texty
obsahující známou slovní
zásobu.
Ad. 4
Vyhledá v jednoduchém textu
potřebnou informaci a dále s ní
pracuje.
-
Main verbs
-
Indicative, imperative
-
Elementary prepositions
-
Elementary conjunctions
-
Interjections
-
Synonyms/ Antonyms
-
Spelling
Basic grammatical structures, sentence types
-
Word order within the sentence
- There is/ There are
-
Simple sentence
-
Simple statements
-
Questions
-
Commands
-
Exclamations
-
Negative sentences
-
Short answers
Anglický jazyk – 2. období – 5. ročník
Očekávané výstupy – žák
Poznámky
Učivo
- 50 -
PT – VMEGS
Evropa a svět nás
zajímá – zvyky
a tradice anglicky
hovořících národů,
Introduction and personal information about
udržování styků
s družební školou,
myself
korespondence,
Polite phrases
výměnné pobyty,
zážitky a zkušenosti
Giving and realizing simple instruction
z Evropy a světa.
Polite requests and answers
1. Rozumí známým slovům
Communication in usual daily situations,
a jednoduchým větám a reaguje
simple statements
na ně.
- Greetings
-
2. Rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých autentických
materiálů (časopisy, obrazové
a poslechové materiály) a dál je
využívá.
-
Discussion about personal data
Speaking about family members
Gaining some information from listening
I like / I don’t like
- Declaratory questions
- Questions/answers about quantity
- Understanding and dramatization of a story
3. Vyslovuje a čte foneticky
správně – v rozsahu probírané
slovní zásoby.
4.Chápe obsah a smysl
jednoduché, pomalé a pečlivě
vyslovované konverzace dvou
osob s dostatkem času
pro porozumění.
Topics
-
Names and countries.
-
Numbers
-
Colours.
-
Parts of the body.
-
Age.
-
Favourite things.
-
Family.
-
Days of the week.
-
School and timetable.
-
Daily routine.
-
Time.
-
Free time activities.
-
Culture pages.
5. Je schopen krátké jednoduché
Vocabulary and word formation
konverzace dvou osob.
- 51 -
-
Nouns – singular/plural
- regular/ irregular
-
Synonyms / Antonyms
-
Kinds of possession: ,”-s” genitive
6. Sestaví gramaticky a formálně
jednoduché písemné sdělení,
krátký text a odpověď.
-
- “of” construction
Articles: definite/ indefinite
Adjectives
Pronouns: personal, relative, interrogative,
possessive
-
Cardinal numerals
-
Regular verbs
-
Auxiliaries – simple present (to be, to have
7. Reprodukuje ústně i písemně
obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace.
-
8. Obměňuje krátké texty
se zachováním smyslu textu
got)
Main verbs
Indicative, imperative
-
Prepositions
-
Conjunctions
-
Interjections
-
Spelling
Basic grammatical structures, sentence types
Word order within the sentence
- There is/ There are
-
Simple sentence
-
Simple statements
-
Statements (affirmative, negative)- long
forms, short forms
9. Aktivně se zapojí
do jednoduché konverzace.
-
Questions - to be, to have, to like – long
forms, short forms)
- Commands
- Exclamations
- 52 -
Short answers
MATEMATIKA - 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast je rozdělen na čtyři tématické okruhy:
-
Čísla a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Časová dotace
1. ročník: 4 hodiny týdně
2. ročník: 5 hodin týdně (z toho 2 hodiny disponibilní)
3. ročník: 5 hodin týdně
4. ročník: 5 hodin týdně (z toho 2 hodiny disponibilní)
5. ročník: 5 hodin týdně
Průřezová témata
V tomto předmětu je realizováno toto průřezové téma:
Osobnostní a sociální výchova (OSV) – Rozvoj schopností poznávání (řešení problémů,
dovedností pro učení a studium) - 1. až 5. ročník
Výchovně a vzdělávací strategie vedoucí ke klíčovým kompetencím
Kompetence k učení
-
Vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané
výsledky porovnávat a posuzovat.
Podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi.
Učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska.
Cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů.
Umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce.
Kompetence k řešení problémů
-
Učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat
způsoby řešení.
- 53 -
-
Vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich
shodné, podobné či odlišné znaky.
Učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů.
Podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali
vhodné řešení problémů.
V případě možnosti je vedeme k praktickému ověření správnosti řešení problémů a
k tomu, aby uměli přijmout důsledky svých rozhodnutí.
Kompetence komunikativní
-
Vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mimo školu..
Učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje.
Kompetence sociální a personální
-
Do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách,
ve kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají.
Podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor
pro diskusi...
Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
Kompetence občanské
-
V případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami.
Kompetence pracovní
-
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Dodržujeme vymezená pravidla.
Dodržujeme zásady bezpečnosti práce.
Sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů.
Vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích
oblastí do jiných.
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
-
využití matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření,
a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
rozvíjení paměti žáků prostřednictvím výpočtů a osvojováním si nezbytných
matematických vzorců a algoritmů
rozvíjení logického myšlení,řešení matematických problémů
rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních
matematických pojmů a vztahů
vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění
provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného
postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem
k podmínkám úlohy nebo problému
- 54 -
-
-
přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky,
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh
rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace
z běžného života, k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze
dospět různými způsoby
rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné
sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti
a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo
pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protikladů
Matematika – 1. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Poznámky
Používá číslice 1 až 20, umí je napsat a přečíst.
Počítání do dvaceti.
Rozlišuje význam slov méně, více, první, poslední,
větší, menší apod.
Užívá lineární uspořádání čísel.
Je schopen zakreslit čísla do 20 na číselnou osu.
Používá matematický symboly +, -, =, <, > .
Zapíše, přečte,vyřeší příklady na sčítání a odčítání do
dvaceti bez přechodu přes desítku i s přechodem přes ní
do dvaceti.
Provádí rozklad čísel na desítky a jednotky.
Řeší jednoduché slovní úlohy.
Rozlišuje a je schopen pojmenovat jednoduché geom. Geometrie.
útvary.
Modeluje jedn. geom. útvary v rovině.
Pozná geometrická tělesa – krychle, koule, kvádr.
Geometrické útvary třídí podle tvaru, velkosti, barev.
Orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za apod.
Matematika – 2. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Je schopen zapsat a vyřešit příklady na sčítání
a odčítání do 20 s přechodem přes dvacítku.
Počítání do dvaceti.
Zapíše a přečte čísla do sta.
Zobrazí i zakreslí čísla do sta na číselnou osu.
Porovnává čísla do sta, umí je seřadit vzestupně
i sestupně.
Sčítá a odčítá čísla do sta.
Je mu jasný význam závorek.
Počítá příklady se závorkami.
Počítání do sta.
- 55 -
Poznámky
Provádí samostatně zápis slovní úlohy.
Řeší slovní úlohy s výpočty do sta.
Slovní úlohy.
Ovládá zpaměti násobilku v oboru do 50.
Násobení do 50.
Rozlišuje pojmy: přímá, lomená, křivá čára,
bod, přímka, úsečka.
Narýsuje přímou čáru, lomenou čáru, úsečku dané
délky.
Geometrie.
Porovná úsečky podle velikosti.
Určí délku úsečky.
Pojmenuje, rozezná a modeluje základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) a geometrická
tělesa (krychli, kvádr, kouli, válec, jehlan, kužel).
Seznámí se se základními jednotkami délky.
Matematika – 3. ročník
Očekávané výstupy
Násobí a dělí v oboru malé násobilky.
Řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky.
Učivo
Malá násobilka.
Provádí zpaměti jednoduché početní operace (typ
příkladů 34 + 25, 67 – 56).
Sčítá a odčítá dvojciferná čísla písemně.
Řeší slovní úlohy v oboru do sta.
Počítání v oboru do sta.
Zvládá zapsat a přečíst čísla do tisíce.
Porovnává, řadí vzestupně a sestupně čísla do tisíce.
Zobrazí čísla do tisíce na číselné ose.
Provádí sčítání a odčítání zpaměti i písemně.
Řeší slovní úlohy v obru do tisíce.
Seznámí se se zaokrouhlováním na desítky.
Používá jednotky délky mm, cm, dm, m.
Měří a odhaduje rozměry geom. útvarů (úsečka,
čtverec, obdélník apod.) a vyjadřuje jejich délku ve
vhodných jednotkách.
Narýsuje a označí bod, přímku, polopřímku, úsečku,
trojúhelník, obdélník, čtverec.
Ovládá pojem opačná polopřímka.
Uvědomuje si rozdíl mezi kružnicí a kruhem.
Ovládá význam pojmu průsečík a umí ho určit.
Pozná tělesa.
- 56 -
Počítání v oboru do tisíce.
Jednotky délky.
Geometrie.
Poznámky
Matematika – 4. ročník
Očekávané výstupy – žák
Zvládá zapsat a přečíst čísla do 1 000 000.
Sčítá a odčítá písemně do 1 000 000.
Učivo
Počítání do 1 000 000.
Poznámky
Zaokrouhluje na statisíce.
Orientuje se na číselné ose do 1 000 000.
Ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé
násobilky.
Násobí písemně jednociferným a dvouciferným
činitelem.
Písemně dělí jednociferným dělitelem.
Násobení a dělení.
Používá jednotky hmotnosti, délky, objemu a času.
Převádí jednotky hmotnosti a délky.
Vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku.
Jednotky. Obsah, obvod.
Řeší jednoduché a složené slovní úlohy.
Slovní úlohy.
Zvládá pracovat s kružítkem.
Narýsuje trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici.
Sestrojí trojúhelník ze tří stran.
Pozná a narýsuje pravoúhlý trojúhelník.
Narýsuje kolmici, rovnoběžky, různoběžky.
Dokáže určit souřadnice bodu ve čtvercové síti.
Sčítá a odčítá graficky úsečky.
Geometrie.
Matematika – 5. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Přorozená čísla.
Zapisuje a přečte čísla do 1 000 000.
Orientuje se na číselné ose v oboru do milionu.
Sčítá a odčítá zpaměti i písemně do milionu.
Násobí a dělí deseti, stem, tisícem.
Zaokrouhluje přirozená čísla na tisíce, desetitisíce a
statisíce.
Násobí písemně trojciferným a čtyřciferným činitelem.
Dělí jednociferným, dvojciferným a trojciferným
dělitelem.
Řeší slovní úlohy.
Převádí jednotky času a objemu.
Je schopen vyhledávat údaje v jízdním řádu a řešit
slovní úlohy s časovými údaji.
Jednotky.
Ovládá římské číslice I až X, L, C, D, M.
Římské číslice.
- 57 -
Poznámky
Přečte číslo kapitoly a letopočet.
Rozezná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník
pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný.
Sestrojí obecný, pravoúhlý, rovnoramenný,
rovnostranný trojúhelník.
Sestrojí čtverec, obdélník a obvod mnohoúhelníků.
Změří a vypočítá obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku.
Rozpozná čtyřúhelníky.
Zapíše a dokáže použít data z grafu ve čtvercové síti.
Vypočítá obsah čtverce a obdélníku.
Užívá základní jednotky obsahu, určí obsah obrazce
pomocí čtvercové sítě.
Rozpozná a znázorní jednoduché osově souměrné
útvary a určí osu souměrnosti.
Dbá na přesnost a čistotu rýsování.
Geometrie.
INFORMATIKA – 1. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Informatika patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační
technologie a je realizován v 5. ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny za týden.
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
-
Pracujeme s informacemi a odbornou literaturou.
Podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi.
Cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů.
Kompetence k řešení problémů
-
Vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich
shodné, podobné či odlišné znaky.
Podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali
vhodné řešení problémů.
Kompetence komunikativní
-
Vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mimo školu.
Podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků.
Kompetence sociální a personální
-
Do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve
kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají.
Učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů.
Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
- 58 -
Kompetence občanské
-
Snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/.
Kompetence pracovní
-
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Dodržujeme vymezená pravidla.
Dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků.
Dodržujeme zásady bezpečnosti práce.
Sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů.
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáka k:
-
poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních
a komunikačních technologií
částečnému porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložení na média,
přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů
pochopení funkce výpočetní techniky
zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytující se na
internetu či jiných médií
šetrné práci s výpočetní technikou
- 59 -
Informatika - 2. období – 5.ročník
Učivo
Očekávané výstupy
– nezapojuje přístroj do zásuvky, nezasahuje dovnitř ani se Bezpečnost práce
nedotýká zadní strany skříně počítače a jeho periferií
s počítačem
– u počítače nepije a nejí
- umí rozlišit pojem hardware a software
- dokáže pojmenovat počítač a jeho příslušenství, ví,
k čemu slouží
- využívá základní standardní funkce počítače a jeho
nejběžnější periferie
- respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i
softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady
Počítač a příslušenství
- zná operační systém, jeho základní funkci, uživatelské
rozhraní
- používá klik a dvojklik, zná funkci důležitých kláves a
umí je používat
- předvede operaci s ikonou a okny
- orientuje se na ploše počítače
- používá tlačítka záhlaví okna
- spustí a vypne program
Základy práce
s počítačem
Hlavní panel
- používá nástroje programu, otevírá a ukládá soubory
v tomto programu vytvořené
Grafické programy
- spustí program Internet Explorer
Ovládání
- zapíše adresu do správného pole
internetového
- používá pole Zpět, Vpřed, Zastavit, Domů
prohlížeče
- pod vedením učitele navštěvuje stránky vhodné pro svou
věkovou kategorii
- metody a nástroje vyhledávání informací
- při vyhledávání informací na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty
- vyhledává informace na portálech, v knihovnách a
databázích
Vyhledávání informací
- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných
komunikačních zařízeních
- pracuje s poštou na vybraném freemailovém serveru
Internet a komunikace
- chrání si svá osobní data při práci s internetem a zvažuje, Ochrana osobních dat
kdy je zveřejnit
Netiketa
pod vedením učitele žák:
- napíše krátký text
- vybere písmo, řez velikost, barvu a styl písma
- dokáže do textu vpisovat, dopisovat a mazat
- vloží objekt, mění velikost, zarovnává a přesunuje
- 60 -
Práce s programem
Word
Poznámky
ČLOVĚK A JEHO SVĚT – 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky a zdraví. Tématicky uplatňuje pohled do historie
i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.
Vyučuje se komplexně v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím, čtvrtém
a pátém ročníku tři hodiny týdně.
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tématických okruhů:
-
-
-
-
Místo, kde žijeme - důraz je kladen na praktické poznávání místních
a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků i na dopravní
výchovu, postupné rozvíjení vztahu k zemi a národní cítění
Lidé kolem nás - upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi,
rozlišování blízkých příbuzenských vztahů v rodině, seznámení se
se základními právy a povinnostmi, globálními problémy přírodního prostředí;
objevování Evropy a světa
Lidé a čas - orientace v dějích a čase, současnost a minulost v našem životě
Rozmanitost přírody - poznávání Země jako planety sluneční soustavy,
poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody, základní
podmínky života, ekosystémy
Člověk a jeho zdraví - základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní
prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních
situacích. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti
Průřezová témata
Do výuky předmětu Člověk a jeho svět na 1. stupni jsou začleněna následující průřezová
témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Sociální rozvoj
Komunikace (lidské vztahy, vzájemné poznávání ve skupině, naslouchání, komunikace
v různých situacích) - 1. až 5. ročník
Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění)
- 1. ročník
Sebepoznání a sebepojetí (moje tělo,projekt ,,Zdravé zuby“ moje vztahy k druhým lidem
a okolí, moje učení) -1.až 5. ročník
Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly a sebeovládání) - 1. ročník
( plánování učení a studia) - 4. ročník
Multikulturní výchova (MV)
- Kulturní diference (vlastní kulturní zakotvení) - 3. ročník
- Etnické vztahy – původ (odlišnost lidí a jejich rovnost, různé způsoby života) - 5. ročník
- 61 -
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
- Evropa a svět nás zajímá (Naše vlast a Evropa, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa)
- 4. a 5. ročník
Environmentální výchova (EV)
- Ekosystémy (les) - 3. ročník
- Základní podmínky života (voda, vzduch, přírodní zdroje) - 3. a 4. ročník
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava, bezpečnost, cesta do školy,
ochrana přírody, chování v přírodě, změny v krajině - 1. až 3. ročník
- Vztah člověka k prostředí (naše obec) - 3. ročník
( zdravá výživa, hygiena) - 4.ročník
-
Výchova demokratického občana (VDO)
Občanská společnost a škola (umíme se chovat, školní řád) – 1. ročník
( naše město) - 3. ročník
Výchovně a vzdělávací strategie vedoucí ke klíčovým kompetencím
Kompetence k učení
-
Pracujeme s informacemi a odbornou literaturou.
Vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané
výsledky porovnávat a posuzovat.
Podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi.
Učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska.
Cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů.
Směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním
uplatněním.
Umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce.
Kompetence k řešení problémů
-
Učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni.
Učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat
způsoby řešení.
Vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich
shodné, podobné či odlišné znaky.
Učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů.
Podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali
vhodné řešení problémů.
V případě možnosti je vedeme k praktickému ověření správnosti řešení problémů a
k tomu, aby uměli přijmout důsledky svých rozhodnutí.
Umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých
činností.
Kompetence komunikativní
-
Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
- 62 -
-
Vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mimo školu.
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i
s jinými školami.
Podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků.
Učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje.
Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
Kompetence sociální a personální
-
Vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí.
Do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve
kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají.
Podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor
pro diskusi.
Učíme žáky předcházet a řešit problematiku šikany a dalších negativních projevů chování.
Vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování.
Učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů.
Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
Kompetence občanské
-
V žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie.
Snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance).
Vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí.
Utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému
dědictví.
Podporujeme program protidrogové prevence.
Vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.
V případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami.
Kompetence pracovní
-
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Dodržujeme vymezená pravidla
Dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků.
Dodržujeme zásady bezpečnosti práce.
Sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů.
Vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích
oblastí do jiných.
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
-
utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických,
zeměpisných a kulturních informací
- 63 -
-
rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání
utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům
přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, péče o vlastní zdraví a bezpečnost sebe i
druhých
Očekávané výstupy
Člověk a jeho svět - 1. ročník
Učivo
Poznámky
Osvojí si pravidla školního řádu,
seznámí se s režimem školy.
Je schopen si uspořádat pracovní
místo.
Dítě a škola: osoby ve škole, orientace Vycházky po
ve škole a ve třídě, režim školy.
okolí školy.!
Okolí školy a domova: cestou do školy Četba!
a ze školy-bezpečnost, dopravní
výchova.
Prakticky umí rozpoznat
příbuzenské vztahy v rodině.
Domov: členové rodiny, rodinné
oslavy, práce doma, odpočinek a hry.
Práce dospělých ( v obchodě, na
stavbě), volný čas.
Zvládá režim dne v souvislosti se Péče o sebe: režim dne, čistota, zdraví a Vánoce,
školní docházkou, účelně plánuje nemoc, úraz, životospráva, pomoc
Velikonoce!
čas pro učení, zábavu a odpočinek. nemocným.
Vyjmenuje čtvero ročních období a
Cyklus roku: časové jednotky, hodina,
umí je charakterizovat.
Zařadí časově Vánoce, Velikonoce. den, týden, měsíc, rok.
Vycházky do
Jaro, léto podzim, zima.
přírody.
Cyklus roku: na louce, na poli, v lese,
Chápe význam hygienických
prázdniny. Ovoce a zelenina.
návyků vzhledem ke svému zdraví .
Rozpozná stromy (jejich hlavní
Péče o živé: domácí a volně žijící
dělení).
zvířata, doma chovaná zvířata, rostliny
Pojmenuje domácí zvířata a názvy ve třídě, v bytě, v přírodě, na zahradě.
jejich mláďat.
- 64 -
Očekávané výstupy
Orientuje se v příbuzenských
vztazích.
Zná zaměstnání rodičů.
Vysvětlí význam povolání.
Člověk a jeho svět – 2. ročník
Učivo
Lidé kolem nás - rodina
a příbuzenské vztahy, zásady
spol. chování.
Zaměstnaní, lidé, práce, volný
čas.
Využívá časové údaje.
Rozlišuje minulost, přítomnost,
budoucnost.
Orientuje se v čase – kalendářní
rok, školní rok, týdny, dny,
hodiny, minuty.
Lidé a čas.
Denní režim.
Rok, měsíc, týden, den, hodina,
minuta.
Pozná vybrané dopravní značky.
Rozšiřuje své znalosti o své obci
a okolí.
Rozlišuje rozmanitost krajiny.
Místo, kde žijeme.
Cesta do školy, dopravní značky.
Město, vesnice.
Krajina.
Popíše proměny přírody
Rozmanitost přírody.
v souvislosti s ročními obdobími. Roční období – změny v přírodě.
Popíše tělo zvířete a části rostliny. Kalendář přírody.
Zná zásady péče o živočichy
Pokojové rostliny a domácí
chované v zajetí, pečuje
zvířata.
o pokojové rostliny. Pozná domácí
a hospodářská zvířata.
Pozná vybraná volně žijící zvířata. Zvířata a rostliny ve volné
Rozlišuje stromy jehličnaté,
přírodě.
listnaté a vybrané rostliny.
Rozeznává vybrané druhy
zeleniny a ovoce.
Uplatňuje základní hygienické
návyky.Vysvětlí zásady
bezpečného chování při nemoci
a úrazu. Chápe důležitost
respektování školního řádu.
Objevuje vztah mezi výživou
a zdravím.
Zelenina, ovoce, zemědělské
plodiny.
Člověk a jeho zdraví.
Hygiena a čistota.
Nemoc, úraz.
Potraviny, výživa
- 65 -
Poznámky
.
Člověk a jeho svět – 3. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Poznámky
Zná základní pravidla bezpečnosti silničního provozu Pravidla silničního provozu.
s ohledem na své zdraví a také na zdraví ostatních.
Místo, kde žijeme
Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,
Domov, rodina, škola, naše
v místní krajině s praktickým určováním přírodních a obec
umělých prvků.
Orientuje se v místních tradicích a zvycích.
Země, v níž žijeme
Orientuje se v plánku obce (významné budovy), určí Krajina v okolí domova,
hlavní a vedlejší světové strany (orientace v přírodě). naše vlast.
Orientuje se v časové přímce (minulost, přítomnost,
budoucnost). Kalendáře, režim dne a roční období.
Zná základní údaje z historie a současnosti obce.
Pozoruje, rozlišuje a popíše některé vlastnosti a
změny látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost
apod.
Pozná různé tvary zemského povrchu a jejich změny
způsobené přírodními vlivy. Uvědomuje si podmínky
života na zemi.
Lidé a čas
Orientace v čase a časový
řád.
Jak žili lidé dříve.
Věci a činnosti kolem nás
Lidská činnost a tvořivost.
Práce a volný čas.
Lidé a výrobky. Svět
v pohybu.
Neživá příroda
Látky a jejich vlastnosti.
Vzduch, voda, půda.
Slunce a Země.
Ovládá stavbu těla rostlin a živočichů, jejich
Živá příroda
podobnost a rozdílnost. Rozlišuje základní rozdělení Rostliny, houby,
živočichů – savci, ptáci, obojživelníci, ryby, hmyz. živočichové, zkoumáme
přírodu.
Má povědomí o významu životního prostředí.
Uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě.
Rozmanitost přírody a její
ochrana
Rozmanitost života
v přírodě, rovnováha
v přírodě, chráníme
přírodu.
Osvojí si stavbu lidského těla.
Člověk
Lidské tělo, stavba těla,
pečujeme o své zdraví.
Člověk a jeho svět – 4. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
- 66 -
Poznámky
Čte z mapy, používá školní atlas. Ovládá
přírodní podmínky ČR. Určuje světové
strany v přírodě..
Zná jméno prezidenta a premiéra ČR.
Zná oficiální název ČR a správně ho píše.
Seznámí se se státním uspořádáním ČR,
státními symboly a demokracií v ČR.
Ovládá název kraje a krajského města.
Pracuje s atlasem, používá základní typy
map, umí vyhledávat údaje na mapách.
Orientuje se v základních geografických
značkách a umí je vysvětlit. Vysvětlí a
používá pojmy pohoří, vrchovina a nížina.
Ovládá rozdíl mezi podnebím a počasím.
Charakterizuje podnebí ČR.
Používá pojmy povodí, rozvodí, úmoří.
Nalezne na mapě a pojmenuje velké řeky,
jezera a rybníky v ČR.
Naše vlast – Česká republika
Kraje a krajská města.
Česká republika – demokratický stát.
Mapy a plány.
Orientace v krajině.
Povrch České republiky.
Vodstvo České republiky.
Počasí a podnebí.
Půda a zemědělství.
Nerostné bohatství.
Průmysl.
Chraňme přírodu.
Cestujeme po naší vlasti.
Vyhledá na mapě významná města a seznámí V našem kraji.
se s průmyslem, nerostným bohatstvím a
České země v minulosti- příchod
zemědělstvím v jednotlivých oblastech.
Slovanů, Sámův kmenový svaz, naše
Ukáže na mapě Čechy, Moravu, Slezsko a nejstarší minulost v pověstech,
jednotlivé kraje.
Velkomoravské říše.
Vypráví některé regionální pověsti, zná
významné osobnosti a památná místa jeho Vznik českého státu, vláda
přemyslovských knížat, život za
regionu.
vlády prvních Přemyslovců, vznik
Začlení různá údobí historie ČR do časové Českého království, vláda
přímky.
přemyslovských králů.
Orientuje se v časové ose.
Pozná významné osobnosti českých dějin a Český stát za vlády Lucemburků,
jejich život.
život ve středověku.
Zná významné události českých dějin.
Husitské války. České země po
husitských válkách.
První Habsburkové na českém trůně.
Přehled nejstarších českých dějin.
Společenstva živých organismů
U lidských obydlí.
Charakterizuje některá společenstva.
Pojmenuje běžně se vyskytující živočichy a Na poli.
rostliny v jednotlivých společenstvech.
U vody.
- 67 -
V lese.
Podzimní přípravy rostlin a
živočichů na zimu.
Význam lesa chápe v souvislostech
s koloběhem látek v přírodě.
Život v zimní přírodě.
Pozná důležité nerosty a horniny. Ví o jejich Horniny a nerosty.
využití.
Měření.
Získá praktické dovednosti s měřením času, Délka, hmotnost, teplota, čas.
hmotnosti, teploty a délky.
Rostliny a živočichové na jaře
Rozpozná jarní rostliny a jejich části. Ovládá Domácí zvířata a jejich chov.
běžné druhy zeleniny a ovoce.
Rozlišuje význam chovu a domácích zvířat. Rostliny a živočichové v létě.
Zkoumá význam koloběhu života v přírodě.
Člověk a příroda.
Uplatňuje ohleduplné chování k přírodě.
Hodnotí konkrétní činnosti člověka v přírodě
a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí a
zdraví člověka podporovat či poškozovat.
Člověk a jeho svět – 5. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Najde na mapě ČR jednotlivé kraje, popíše
I. Česká republika
jejich polohu, najde významná města, řeky apod. Kraje ČR
Pojmenuje významné průmyslové podniky
v jednotlivých oblastech.
Pozná významné zemědělské plodiny.
S pomocí mapy porovná hustotu osídlení,
zalesnění, průmysl jednotlivých oblastí.
ČR – demokratický stát
Ovládá letopočet vzniku ČR.
Praha.
Ví jméno prvního a současného prezidenta.
Evropská unie.
Používá pojmy vláda, parlament, zákon.
Orientuje se v historii, kultuře, průmyslu,
hospodářství hlavního města ČR.
Na mapě ukáže státy EU a jejich polohu k ČR,
najde hlavní město. Dokáže stručně
II. Evropa
charakterizovat stát EU.
Sousední státy ČR
Na mapě ukáže sousední státy ČR, najde hlavní Evropa (poloha, povrch,
město. Dokáže je stručně charakterizovat.
vodstvo, podnebí, rostliny a
živočichové, hospodářství,
Vyhledá ČR a další evropské státy na mapě
obyvatelstvo)
- 68 -
Poznámky
Regionální
zajímavosti.
Evropy. Stručně charakterizuje polohu, povrch,
vodstvo, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo,
Cestujeme po Evropě.
hospodářství a obyvatelstvo v jednotlivých
oblastech Evropy.
Opakování starších českých
dějin.
Zařadí dějiny ČR do časové přímky. Pozná
Novější české dějiny.
jména osobností naší historie, rozlišuje současné Doba pobělohorská.
a minulé události naší vlasti.
Život v barokní době.
Na příkladech porovnává minulost a současnost. Ve školních lavicích.
Světlo rozumu.
Život na vesnici.
Manufaktury a první stroje.
Obrození měšťanské
společnosti.
Z poddaného člověka občan.
Stroje ovládly život.
Národ sobě.
Češi a Němci.
Směřujeme k samostatnosti.
Tvář Československé
republiky.
Válečná a poválečná léta.
Od totalitní moci
k demokracii.
Uvědomuje si podmínky života na Zemi a jejich
důležitost pro člověka.
I. Jsme součástí přírody
1. Člověk a neživá příroda
Podmínky života na Zemi.
Pozorování neživé přírody.
Pozná důležité nerosty a horniny.
Ovládá využití některých nerostů.
Zkoumá rozdíl mezi obnovitelnými a
neobnovitelnými přírodními zdroji.
Má základní poznatky o využití elektrické
energie, zná zdroje elektrické energie.
Exkurze
Nerosty a horniny.
Nerudní suroviny.
Rudy.
Energetické suroviny (paliva).
Popíše vznik půdy, zná význam půdy, její
využití a princip ochrany.
Půda.
Používá pojmy vesmír, planeta, hvězda, družice, 2. Člověk a vesmír
zemská přitažlivost.
Od neživé přírody k vesmíru.
Vyhodnotí naši planetu jako součást sluneční
Výprava do vesmíru.
soustavy a vesmíru.
3. Člověk a živá příroda
Uvědomuje si princip rovnováhy v přírodě.
Rozmanitost života na Zemi.
Vysvětluje důležitosti základních podmínek pro Život v různých podnebných
život na Zemi.
pásech.
Třídí organismy do skupin.
Význam botanických a
Zná podmínky života v různých podnebných
zoologických zahrad.
Exkurze
pásech, rostlinstvo a živočišstvo.
ČR – oblast mírného
Hodnotí ekologické podmínky v celosvětovém podnebného pásu.
měřítku.
Třídění živých organismů.
- 69 -
Uvědomuje si původ člověka jako druhu.
Seznamuje se způsobem rozmnožování a
charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka.
Pojmenuje části lidského těla, důležité orgány a
jejich funkci, smyslová ústrojí.
Řídí se pravidly zdravého způsobu života a
prevence.
Využívá poznatků o zdravém životním prostředí
pro člověka.
Pozná hlavní znečišťovatele vody, vzduchu a
půdy.
Používá pojem recyklace. Vysvětlí význam
čističek odpadních vod.
Ovládá pravidla chování v přírodě.
Uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů
člověka do přírody a krajiny.
Ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede
důsledky jejího porušení.
II. Člověk
1. Člověk je součástí přírody
Společné znaky s ostatními
živočichy
Lidské tělo.
Proč chráníme svoje tělo.
Chráníme si zdraví.
Odlišujeme se od ostatních
živočichů.
2. Člověk a lidské výtvory.
Člověk zpracovává výrobky.
Člověk přijímá informace.
Člověk si dokáže svou práci
usnadnit.
Chráníme přírodu.
Vztah člověka k životnímu
prostředí.
HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován na 1. stupni ZŠ v rozsahu 1 hod. týdně.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávací obsah je rozdělen
do čtyř oblastí:
-
Vokální činnosti – práce s hlasem, kultivace pěveckého projevu, základní hudební
pojmy
Instrumentální činnosti – hra na nástroje
Poslechové činnosti – vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob
Hudebně pohybové činnosti – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
Průřezová témata
Do výuky předmětu Hudební výchova na 1. stupni je začleněno následující průřezové téma:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
- Evropa a svět nás zajímá - lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy- 4. ročník
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí ke klíčovým kompetencím
Kompetence k učení
-
Cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů.
- 70 -
-
Směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním
uplatněním.
Umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce.
Kompetence k řešení problémů
-
Umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých
činností.
Kompetence komunikativní
-
Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
Vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mimo školu.
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i
s jinými školami.
Podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků.
Učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje.
Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
Kompetence sociální a personální
-
Vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí.
Do výuk��za�a��jeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách,
ve kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají.
Podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor
pro diskusi.
Vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování.
Učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů.
Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
Kompetence občanské
-
V žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie.
Snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/.
Vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí.
Utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému
dědictví.
Kompetence pracovní
-
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Dodržujeme vymezená pravidla
Sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů.
Vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích
oblastí do jiných.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
- 71 -
Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáka k:
-
rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí
využívání a rozvíjení tvořivých vlastností a dovedností
ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry
k poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
seznámení se s kulturami jiných národů a etnik, jejich akceptování
poznání, že kultura a umění obohacují život člověka
Očekávané výstupy
Žák:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
období
hlasová hygiena
zpívá jednoduché písně na základě svých dispozic
rozlišuje hudební pojmy
reaguje pohybem na znějící hudbu
rozlišuje základní hudební nástroje
rytmizuje a melodizuje jednoduchá říkadla
vnímá jednoduché, krátké poslechové skladby
období
hlasová hygiena
zpívá jednoduché písně na základě svých dispozic
rozlišuje hudební pojmy
propojuje pohyb s hudbou
rozlišuje základní hudební nástroje
rytmizuje a melodizuje říkadla
vnímá poslechové skladby
Hudební výchova - 1. období
Očekávané
výstupy
Ad.1.
Ad.2. - lidové,
umělé
Ad.3
Ad.4.
Ad.5. – Orffovy
nástroje,
smyčcové
nástroje
Ad.6.
Ad.7.
Poznámky
Učivo
Vokální činnost:
Správné dýchání, zřetelná výslovnost, uvolněný zpěv, držení
těla, dodržování rytmu
Zpívání jednoduchých písní, vánočních koled
Pěvecký a mluvní projev
Rytmizace a melodizace jednoduchých slovních spojení a
říkadel
Hudební nauka -zvuk, tón, melodie klesavá a stoupavá, notová
osnova, houslový klíč, noty, názvy not, hodnoty not – celá,
půlová, čtvrťová, zápis not c1 – g1, tempo (pomalé, rychlé),
dynamika – základní dynamická znaménka, taktování
dvoudobého takt
Instrumentální činnost:
Seznámení s nástroji Orffova instrumentáře, hra a doprovod
- 72 -
Hudební nástroje- smyčcové
Hudebně pohybové činnosti
Správné držení těla, jednoduché taneční hry, pochod, chůze,
poskok
Vyjádření hudební nálady – improvizace
Hra na tělo
Poslechové činnosti:
Rozlišení zvuku a tónu, hlasu mluveného a zpívaného, hlasu
hudebního nástroje
Rozpoznání některých hudebních nástrojů
Lidové a umělé písně, koledy
Skladby dle výběru učitele přiměřené k věku dětí
Prvotní seznámení s hymnou ČR
Hudební skladatelé - B. Smetana
Hudební výchova 2.období
Očekávané
Poznámky
Učivo
výstupy – žák
Vokální činnost:
Ad. 1.
Ad. 2. – lidová, Správné dýchání, zřetelná výslovnost, uvolněný zpěv,
držení těla, dodržování rytmu
umělá
Zpívání jednoduchých písní, kánon, vánočních koled
Ad. 3.
Pěvecký a mluvní projev
Ad.4.
Ad. 5. - dechové, Rytmizace a melodizace slovních spojení a říkadel
Hudební nauka - hodnoty not – celá, půlová, čtvrťová,
bicí nástroje
osminová, zápis not c1 – c2, dynamika – základní
Ad. 6.
dynamická znaménka, zesilování a zeslabování, takt,
Ad. 7.
taktové čáry, repetice, taktování dvoudobého, třídobého
taktu, lidský hlas – dělení, pojmy – sólista, dirigent, sbor,
orchestr
Instrumentální činnost:
Hra a doprovod s nástroji Orffova instrumentáře
Hudební nástroje- smyčcové, dechové, bicí
Hudebně pohybové činnosti
Správné držení těla, taneční hry, pochod, chůze, poskok,
polka, valčík
Vyjádření hudební nálady – improvizace, pantomima
Hra na tělo
Poslechové činnosti:
Rozpoznání některých hudebních nástrojů
Vokální, instrumentální a vokálně- instrumentální skladby,
- 73 -
koledy
Skladby dle výběru učitele přiměřené k věku dětí
Hudební skladatelé - B. Smetana, A. Dvořák, J.J. Ryba,
W.A. Mozart, L.W. Beethoven
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Výtvarná výchova
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
- vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
- seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik
- učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
- učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání,
cítění, poznávání
Časová dotace
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku
následovně:
1. ročník – 1 hodina týdně
2. ročník - 1 hodina týdně
3. ročník - 1 hodina týdně
4. ročník - 2 hodiny týdně
5. ročník - 2 hodiny týdně
Průřezová témata
V předmětu Výtvarná výchova jsou realizována tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů – (originalita, tvořivost) - 4. ročník
Environmentální výchova (EV)
- Ekosystémy - les v našem prostředí, lidské sídlo - 3. ročník
Výchovně a vzdělávací strategie vedoucí ke klíčovým kompetencím
Kompetence k učení
-
Umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem.
Psychicky podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce.
- 74 -
Kompetence k řešení problémů
-
Podporujeme žáky v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a
vytrvale hledali vhodné řešení problémů.
Umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení
některých činností.
Kompetence komunikativní
-
Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské
komunikace.
Vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními
dospělými ve škole i mimo školu.
Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
Kompetence sociální a personální
-
Vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí.
Do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách,
ve kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají.
Vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování
a oceňování.
Učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů.
Kompetence občanské
-
V žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie.
Utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému
dědictví.
Vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.
Kompetence pracovní
-
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Dodržujeme vymezená pravidla
Dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků.
Dodržujeme zásady bezpečnosti práce.
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
-
-
pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k využívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace
chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské
existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné
vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování
projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu
- 75 -
-
-
přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům
a potřebám různorodých skupin, národů a národností
uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu,
k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního
života
zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném
světě.
Výtvarná výchova: 1.období – 1. – 3. ročník
Očekávané výstupy – žák
Zvládá techniku malby vodovými barvami,
temperami, suchým pastelem, voskovkami.
míchá barvy.
Dovede používat různé druhy štětců dle
potřeby, rozeznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (barvy,
objekty, tvary).
Zvládá prostorovou techniku a rozfoukávání
barev.
Rozlišuje teplé a studené barvy.
Učivo
Malba – rozvíjení smyslové
citlivosti, teorie barvy – barvy
základní a doplňkové, teplé a
studené barvy a jejich výrazové
vlastnosti, kombinace barev.
Kresba – rozvíjení smyslové
Zvládá kresbu měkkým materiálem, dřívkem citlivosti, výrazové vlastnosti linie,
tvaru, jejich kombinace v ploše,
(špejlí), perem, měkkou tužkou, rudkou,
uspořádání objektu do celků,
uhlem.
vnímání velikosti.
Modeluje z plastelíny.
Tvaruje papír.
Zvládá koláž, frotáž.
Výtvarně zpracuje přírodní materiál –
nalepování, dotváření, tisk, otisk apod.
Techniky plastického vyjádření –
reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly –
hmatové, pohybově podněty
Další výtvarné techniky, motivace
založené na fantazii a smyslového
vnímání.
Ilustrátoři dětské knihy.
Pozná známe ilustrace např. J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové apod.
Utvářet osobní postoj v komunikaci
Zvládá použití výtvarných technik na základě v rámci skupin spolužáků,
rodinných příslušníků apod.,
vlastní životní zkušenosti – citového
prožitku, vnímání okolního světa pomocí
vysvětlování výsledků tvorby,
hmatových,
zrakových
sluchových vjemů,
záměr tvorby.
vjemů, které jsou prvotním krokem
k vyjádření a realizaci jejich výtvarných
přestav, komunikuje na základě vlastní
- 76 -
Poznámky
Náročnost práce
bude postupně od
prvního ročníku
úměrně zvyšována
dle věku žáků.
zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil.
Výtvarná výchova: 2. období – 4. – 5. ročník
Očekávané výstupy – žák
Prohlubuje a zdokonaluje techniky malby z 1.
období zvládá malbu, rozlévání barev a
kombinaci různých technik.
Dokáže barevně vyjádři své pocity a nálady
pojmenovává a porovnává světlostí poměry,
barevné kontrasty a proporční vztahy.
Komunikuje o obsahu svých děl.
Učivo
Poznámky
Malba – hra s barvou, emocionální Náročnost práce
malba, míchání barev, barevný
bude prostupně od
kruh.
čtvrtého ročníku
zvyšována dle věku
žáků.
Ověřování komunikačních
účinků
-osobní postoj v komunikaci
-proměny komunikačního obsahu –
záměry tvorby a proměny obsahu
vlastních děl
Kresba – výrazové vlastnosti linie,
Prohlubuje a zdokonaluje techniky kresby z 1. kompozice v ploše, kresba různým
období.
materiálem – pero a tuš, dřívko a
Dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu
tuš, rudka, uhel, např. kresba dle
materiálu.
skutečnosti, kresba v plenéru.
Zvládá obtížnější práce s linií.
Užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření
v plošném vyjádření linie, v prostorovém
vyjádření a uspořádání prvků.
Zaměřuje se vědomě na projevení vlastních
životních zkušeností v návaznosti na
komunikaci.
Grafické techniky – tisk z koláže,
Rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji ze šablon, otisk, vosková technika.
fantazii životní zkušenosti.
Hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá
vyjádření na základě smyslového vnímání,
které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků.
Techniky plastického
Prohlubuje znalosti z 1. období, získává cit
vyjadřování – modelování
pro prostorové ztvárnění zkušeností získané z papíru, hlíny, sádry, drátů.
pohybem a hmatem.
Další techniky – koláž, frotáž, atd.
Výtvarně zpracuje přírodní materiály –
nalepování, dotváření apod.
Ilustrátoři dětské knihy.
Pozná ilustrace známých českých ilustrátorů –
např. J. Lady, O. Sekora, H. Zmatlíkové,
J.Trnky, J. Čapka, Z. Müllera, A. Borna, R.
Pilaře a další.
Žák si vytvoří škálu obrazně vizuálních
- 77 -
elementů k vyjádření osobitého přístupu
k realitě.
Porovnává různé interpretace a přistupuje
k nim jako ke zdroji inspirace.
TĚLESNÁ VÝCHOVA – 1. stupeň
Charakteristika předmětu
Tělesná výchova patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je realizována v 1.- 5. ročníku,
v 1., 2. a v 5. ročníku je vyučována v rozsahu 2 hodiny týdně, ve 3. a 4. ročníku 3 hodiny
týdně.
Vzdělávací obsah je členěn do tří tématických okruhů:
-
-
-
Činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu,
zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových
činnostech
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry,
základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné
úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě,
plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti
Činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV,organizace při TV,
zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací
o pohybových činnostech
Do hodin tělesné výchovy jsou zahrnuty cviky zdravotní tělesné výchovy a kurz plaveckých
dovedností – realizovaný Plaveckou školou.
Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti,
na stadionu, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují
nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci
dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a
obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré
dostupné náčiní a nářadí.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Tělesná výchova na 1. stupni jsou začleněna následující průřezová
témata:
Multikulturní výchova (MuV)
- Lidské vztahy - týmová spolupráce dětí a mezilidské vztahy - 1. až 5. ročník
Environmentální výchova (EV)
- 78 -
-
Vztah člověka k prostředí - prostředí a zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví
4. až 5. ročník
Mediální výchova (MV)
- Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na sport - 5. ročník
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
-
Umožňujeme širší pohled nadaných jedinců a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Vedeme žáky k osvojení si základního tělocvičného názvosloví a orientaci v informačních
zdrojích o aktivitách a sportovních akcích
Umožňujeme žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti
nebo výsledky
Kompetence k řešení problémů
-
Umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých
činností (rozcvička, hry)
Dodáváme žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům pomáháme
Vedeme žáky k uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí , k řešení
problémů v souvislosti s nesportovním chování
Kompetence komunikativní
-
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy žáků
Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky
Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí (při účasti
na sportovních akcích)
Vedeme žáky ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a
soutěžích
Kompetence sociální a personální
-
Učíme žáky předcházet problematiku šikany a dalších negativních projevů chování
Vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování
Vedeme žáky k jednání v duchu fairplay
Zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňujeme každému žákovi
zažít úspěch
Kompetence občanské
-
Vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
Podporujeme protidrogovou prevenci
Vychováváme ke zdravému životnímu stylu
Podílíme se na realizaci pravidelného pohybového režimu žáka
Kompetence pracovní
-
Dodržujeme vymezená pravidla
- 79 -
-
Sledujeme plnění povinností zadaných úkolů
Vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech v běžném životě
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
-
chápání zdatnosti
aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a fyzickou kondici
poznání vlastních pohybových možností a zájmů
poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost a rozvoj
osobnosti
Tělesná výchova - 1. období
Očekávané výstupy – žák
Učivo
- zvládá základní přípravu organismu Příprava ke sportovnímu výkonu –
před pohybovou aktivitou
příprava organismu, zdravotně zaměřené
- provádí protahovací a napínací cviky, činnosti
cviky pro zahřátí a uvolnění
- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
Cvičení během dne, rytmické a kondiční
využívá nabízené příležitosti
formy
- dbá na správné držení těla při různých Cvičení pro děti - jednoduché tanečky,
činnostech i provádění cviků
základy estetického pohybu
- dbá na správné dýchání
- provádí kompenzační a relaxační
cviky
- zvládá vyjádřit melodii rytmem
pohybu
- zná základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností,
tělocvičného nářadí a náčiní
- je seznámen s pojmy z pravidel
sportů a soutěží
Tělocvičné pojmy - komunikace v TV
- dodržuje pravidla bezpečnosti a
Bezpečnost při sportování
hlavní zásady hygieny při sportování Hygiena pohybových činností, cvičení a
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve
prostředí
vodě
- reaguje na smluvené povely, gesta,
signály pro organizaci činnosti
- používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv
- 80 -
Poznámky
- spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohybových činnostech a
soutěžích
- jedná v duchu fair-play
- zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
- dodržuje základní pravidla her
Základy sportovních her - míčové hry a
pohybové hry, pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení,
organizace při TV, pravidla
zjednodušených osvojovaných
pohybových činností - her a soutěží,
zásady jednání a chování
- je schopen soutěžit v družstvu
- je si vědom porušení pravidel a
následků pro sebe i družstvo
- ovládá techniku hodu kriketovým
míčkem
- ovládá vysoký start
- zná princip štafetového běhu
- nacvičí skok do dálky
- nacvičí správnou techniku skoku z
místa
- zvládne kotoul vpřed
- jednoduchá cvičení na žebřinách
- skáče přes švihadlo
- dokáže podbíhat dlouhé lano
- provádí cvičení na lavičkách
Základy atletiky – rychlý běh, skok do
dálky, hod míčkem,rozvoj různých
forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti
Koordinace pohybu
Základy gymnastiky - cvičení na nářadí
a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly
- učí se respektovat zdravotní handicap Vztah ke sportu - zásady jednání a
- osvojí si význam cvičení pro zdraví chování-fair-play
- rozumí povelům pořadových cvičení Organizace při TV
a správně na ně reaguje
- šplhá na tyči
- zvládne cvičení na žíněnce -.
- naučí se správnou odrazovou
techniku z můstku
- zvládne základní kroky některých
lidových tanců
- seznámí se s kondičním cvičením
s hudbou
- hry na sněhu a na ledu
Základní techniky pohybu na bruslích
- 81 -
Tělesná výchova 2. období
Očekávané výstupy – žák
Učivo
- zvládá základní přípravu organismu Příprava ke sportovnímu výkonu –
před pohybovou aktivitou
příprava organismu, zdravotně zaměřené
- ovládá protahovací a napínací cviky, činnosti
cviky pro zahřátí a uvolnění
- podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu
- zařazuje do pohybového režimu
Rytmické a kondiční formy cvičení pro
nápravná cvičení -především
děti
v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
- seznámí se s cvičením s hudbou, dbá
na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků
- dbá na správné dýchání
uplatňuje zásady pohybové hygieny
- užívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových
činností,tělocvičného nářadí a náčiní
- osvojí si pojmy z pravidel sportů a
soutěží
Tělocvičné pojmy - komunikace v TV
- rozumí povelům pořadových cvičení
a správně na ně reaguje
- cvičí podle jednoduchého nákresu,
popisu cvičení
- dodržuje pravidla bezpečnosti při
Bezpečnost při sportování
sportování v tělocvičně, na hřišti, v
přírodě
- adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
- reaguje na smluvené povely, gesta,
signály pro organizaci činnosti
- používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv
- jedná v duchu fair-play
- respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
- spolupracuje při jednoduchých
Základy sportovních her - míčové – hry
týmových a pohybových činnostech a a pohybové hry, pohybová tvořivost,
soutěžích, vytváří varianty osvojených organizace TV, pravidla zjednodušených
pohybových her, zorganizuje
osvojovaných pohybových činností - her
nenáročné pohybové činnosti a soutěže a soutěží, zásady jednání a chování
- 82 -
Poznámky
na úrovni třídy, zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu provedení
pohybové činnosti
- ovládá přihrávky jednoruč a obouruč,
dribling
- rozlišuje míč na basketbal, volejbal a
fotbal
- učí se ovládat hru s basketbalovým
míčem
- nacvičuje střelbu na koš
- je schopen soutěžit v družstvu
- osvojí si techniku hodu kriketovým Základy atletiky - rychlý běh, skok do
míčkem
dálky, hod míčkem, měření výkonu
- rozumí principu štafetového běhu
- uběhne 300 m, 400 m a 800 m
- ovládá taktiku běhu - k metě, sprintu,
vytrvalostního běhu, při běhu terénem
- skáče do dálky
- nacvičí správnou techniku skoku
z místa
- šplhá na tyči
- zvládne cvičení na žíněnce -kotoul
vpřed a vzad
- provádí přitahování do výše čela na
hrazdě, výmyk
- ovládá správnou techniku odrazu
z můstku při cvičení na koze,
roznožku, výskok do kleku a dřepu,
provádí cvičení na švédské bedně
- zdokonaluje se ve cvičení na
ostatním nářadí -žebřiny, lavičky ….
- provádí kondiční cvičení s plnými
míči
- projevuje přiměřenou radost
z pohybové činnosti, samostatnost,
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
- respektuje zdravotní handicap
- uvědomuje si význam sportování pro
zdraví
- dovede získat informace o
pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě bydliště
- dokáže objektivně zhodnotit svůj
výkon, porovnat ho s předchozími
výsledky
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované dovednosti
Základy gymnastiky - cvičení na nářadí
a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení her a
soutěží, zásady jednání a chování
Vztah ke sportu, zásady jednání a
chování fair-play
Zdroje informací o pohybových
činnostech
- 83 -
- zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti na úrovni třídy
- změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky
- orientuje se v informačních
aktivitách a sportovních akcích,
samostatně získá informace
- hry na sněhu a ledu
Základní techniky pohybu na bruslích
PRACOVNÍ ČINNOSTI – 1. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně.
Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a
návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.
Vzdělávací obsah je členěn do čtyř tématických okruhů:
-
-
Práce s drobným materiálem - vytváření předmětů z tradičních i netradičních
materiálů, poznávání vlastností materiálů; funkce a využití pracovních pomůcek a
materiálů; lidové zvyky, tradice a řemesla
Konstrukční činnosti - práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční);
sestavování modelů; práce s v návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstitelské práce - (základní podmínky pro pěstování rostlin; péče o nenáročné
rostliny, pěstování rostlin ze semen, pozorování přírody)
Příprava pokrmů - (pravidla správného stolování; příprava tabule pro jednoduché
stolování)
Ve všech tématických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a
hygieny při práci.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Pracovní výchova na 1. stupni jsou začleněna následující průřezová
témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy (vztahy v rodině a ve škole) – 1.až 5. ročník
Environmentální výchova (EV) - Lidské aktivity a problémy životního prostředí (využití
odpadu jako
materiálu) – 1. až 5. ročník
Mediální výchova (MV) - Práce v realizačním týmu (prezentace vlastních výrobků) – 1. až 5.
ročník
- 84 -
Výchovně a vzdělávací strategie vedoucí ke klíčovým kompetencím
Kompetence k učení
-
Umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce.
Kompetence k řešení problémů
-
Učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni.
Podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali
vhodné řešení problémů.
Umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých
činností.
Kompetence komunikativní
-
Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
Vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mimo školu.
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i
s jinými školami.
Podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků.
Učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje.
Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
Kompetence sociální a personální
-
Vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí.
Do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve
kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají.
Vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování.
Učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů.
Kompetence občanské
-
V žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie.
Snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance).
Utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému
dědictví.
Podporujeme program protidrogové prevence.
Vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.
Kompetence pracovní
-
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Dodržujeme vymezená pravidla
Dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků.
Dodržujeme zásady bezpečnosti práce.
Sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů.
- 85 -
-
Vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích
oblastí do jiných.
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
-
pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
osvojení základních pracovních dovedností a návyků v různých pracovních oblastí,
k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při
práci i v běžném životě
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních
nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
- kladnému postoji k práci člověka, technice a životnímu prostředí
chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a
k rozvíjení podnikatelského myšlení.
očekávané výstupy
Pracovní činnosti: 1. období - 1. – 3. ročník
učivo
- 86 -
poznámky
Vytváří různé předměty
jednoduchými postupy
z tradičních i netradičních
materiálu.
Práce s drobným materiálem
Vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír, karton, textil,
drát, folie)
Udržuje pořádek na pracovním
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
místě, dodržovat zásady hygieny a využití
bezpečnosti práce.
Jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
Lidové zvyky, tradice, řemesla
Zvládá práci podle slovního
návodu a předlohy.
Zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi.
Konstrukční činnosti
Stavebnice (plošné, prostorové)
Práce podle předlohy, jednoduchého
náčrtku, slovního návodu
Provádí pozorování přírody.
Zaznamenává a zhodnotit
výsledky pozorování.
Znát základní druhy nářadí pro
zpracování půdy a umí s nimi
zacházet.
Dodržuje bezpečnost při jejich
používání.
Zná rozdíl mezi zeleninou a
ovocem.
Pěstitelské práce
Sledovat změny v přírodě podle ročních
období, sledovat změny počasí a umět je
zaznamenat pomocí jednoduchých
symbolů.
Znát základní podmínky pro pěstování
rostlin.
Pěstování rostlin ze semen v místnosti
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina
aj.)
Pojmenuje nábytek a spotřebiče Příprava pokrmů
Základní vybavení kuchyně.
v kuchyni.
Výběr, nákup a skladování potravin.
Sestaví jednoduchý jídelníček.
Ovládá různé způsoby uchovávání Jednoduchá úprava stolu, pravidla
potravin
správného stolování.
Připraví tabuli pro jednoduché
stolování
Chová se vhodně při stolování
.
očekávané výstupy
2. období - 4. – 5. ročník
učivo
- 87 -
poznámky
Dovede vyřezávat, děrovat,
polepovat, tapetovat, vytvářet
prostorové konstrukce.
Seznamuje se se základy
aranžování a využití samorostů.
Montuje a demontuje stavebnici.
Dovede sestavovat složitější
stavebnicové prvky – pracuje
podle slovního návodu, předlohy.
Dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu (dle svých
schopností a možností).
Ovládá základy péče o pokojové
rostliny.
Zná rozdíl mezi setím a sázením.
Ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové a jiné rostliny.
Dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti.
Práce s drobným materiálem
Vlastnosti materiálu, funkce a využití
pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché
pracovní postupy, využití tradic a lidových
zvyků (papír, karton, přírodniny, textil,
modelovací hmoty, drát, dřevo, fólie)
Konstrukční činnosti
Práce se stavebnicemi – plošnými,
konstrukčními, prostorovými
- práce s návodem
Pěstitelské práce
Pěstitelské činnosti – základní podmínky pro
pěstování rostli, pěstování pokojových rostlin,
pěstování rostlin ze semen v místnosti.
4.2. PŘEDMĚTY 2. STUPNĚ
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
- 88 -
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 2.stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován na 2. stupni ZŠ v rozsahu 16
hodin. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura stanovených RVP ZV.
Jmenovaný obor patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a realizuje se
ještě v dalších dvou oborech: Cizí jazyk a Další cizí jazyk.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter,
ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové
výchovy a Literární výchovy. Ve výchově se však vzdělávací obsah jednotlivých složek
vzájemně prolíná.
Dovednosti získané v celém tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové
vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.
Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské
komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit
svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního
světa i sebe sama
V Komunikativní a slohové výchově se žáci 2. stupně učí teoreticky porozumět podstatě
slohových útvarů a prakticky tuto schopnost prokazují ve svých projevech ústně i písemně.
V jazykové výchově jsou žáci vedeni ke zvládnutí pravidel ortografie, syntaxe,
k základní orientaci v oborech morfologie, lexikologie a stylistiky. V 8. a 9. ročníku přibývá
základní poučení o zařazení českého jazyka do systému světových jazyků a informace o jeho
historickém vývoji.
V Literární výchově žáci 6. a 7. ročníku poznávají základní literární pojmy, pokoušejí se
interpretovat literární text. Žáci 8. a 9. ročníku začínají literaturu vnímat chronologicky, učí se
základním pojmům literární teorie, jsou seznámeni s významnými osobnostmi české i
světové literatury a kultury. Získané poznatky aplikují prakticky v literárních rozborech tak,
aby estetický účinek uměleckého textu pozitivně ovlivňoval jejich postoje a hodnotovou
orientaci.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Český jazyk a literatura jsou na 2. stupni začleněna následující
průřezová témata.
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- tematický okruh – Osobnostní rozvoj
Kreativita – cvičení pro její rozvoj (pružnost nápadů, originality, schopnosti vidět věci).
- Vypravování, zpráva, oznámení, dopis, úvaha, charakteristika (6. – 9. ročník)
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, regulace vlastního jednání, plánování
učení.
- Učivo morfologie, lexikologie (6. – 7. ročník), syntaxe (8. a 9. ročník)
Sociální rozvoj
Komunikace – cvičení aktivního naslouchání, verbálního sdělování, vedení dialogu, asertivní
komunikace.
- Dobrodružná literatura (6. – 7. ročník)
- Středověké české literární památky (8. ročník)
- 89 -
-
Národní obrození a literatura 19. století (8. ročník)
Rozbory literárního textu (8. – 9. ročník)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
- tematický okruh – Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové
mezníky evropské historie.
- Báje, mýty , pověsti (6. – 7. ročník)
- Starověké a středověké české literární památky (8. ročník)
- Odraz dvou světových válek v literatuře (9. ročník)
Evropa a svět nás zajímá – naši sousedé v Evropě, lidová tradice
národů Evropy.
- Zařazení češtiny do kontextu indoevropských a slovanských jazyků (9. ročník)
Multikulturní výchova (MuV)
- tematický okruh – Lidské vztahy – vztahy mezi kulturami, obohacování různých kultur
a konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti.
- Starověká literatura (6. – 7. ročník)
- Světová literatura 19. a 20. století (8. – 9. ročník)
Kulturní diference – poznávání vlastního kulturního zakotvení,
respektování zvláštností etnik.
- Umělecký styl (popis uměleckých děl – 7. ročník)
Mediální výchova (MV)
- tematický okruh – Receptivní činnosti
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – kritický přístup ke zpravodajství, chápání
podstaty mediálního sdělení.
Fungování a vliv médií ve společnosti – postavení médií ve společnosti, vliv médií na
každodenní život.
- Publicistický styl (6. – 9. ročník)
Produktivní činnosti
Tvorba mediálního sdělení – výběr výrazových prostředků a jejich kombinace.
- Řeč přímá, odchylky a chyby větné stavby (6. – 9. ročník)
- Odborný styl – výklad (6. – 9. ročník)
Environmentální výchova (EV)
- tematický okruh -Lidské aktivity a problémy životního prostředí – vlivy prostředí na
rozvoj ekonomických nástrojů, ochrana přírody a kulturních památek a růst ekologického
vědomí.
Základní podmínky života – voda, ovzduší, klimatické změny, půda
ochrana biologických druhů, přírodní zdroje energie
- Větné rozbory, diktáty (6. – 9. ročník)
- Literatura s přírodní tematikou (6. – 9. ročník)
Výchova demokratického občana (VDO)
- tematický okruh – Občanská společnost a škola – demokratická atmosféra a
demokratické vztahy ve škole, způsoby uplatňování demokratických principů v životě školy
- Administrativní styl – žádost, životopis, zpráva (6. – 9. ročník)
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování –
demokracie jako protiváha diktatury a anarchie, kategorie demokracie: spravedlnost, řád,
zákon, právo, morálka
- 90 -
-
Kulturní dědictví Evropy - eposy, báje, kroniky (6. – 9. ročník)
Literatura národního obrození (8.ročník)
1. a 2. světová válka v literatuře (9. ročník)
Exilová a samizdatová literatura (9. ročník)
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- Pracujeme s informacemi a odbornou literaturou
- Podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
- Učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska
-Umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně
nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problémů
- Učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni
- Učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat
způsoby řešení
- Umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých
činností
Kompetence komunikativní
- Vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mimo školu
- Podporujeme skupinovou práci, využíváme médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků
- Učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
Kompetence sociální a personální
- Podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmu a dáváme prostor
diskusi
- Učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
- Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské
- V žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
- Utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému
dědictví
- V případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami
Kompetence pracovní
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- Sledujeme plnění povinností a zadaných úkolů
- Vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích
oblastí do jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Jazyk a jazyková komunikace směruje žáka k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že ho vede k:
- 91 -
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní
vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako
důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potencionálního
zdroje pro rozvoj osobního a kulturního bohatství
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku
k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny a i s texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků,
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na
uměleckém textu k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy - žák
1. odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení,
ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními
zdroji
2. rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera
v hovoru
3. rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický
postoj
4. dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci
5. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
6. v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
7. zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace pravidel dialogu
8. využívá základy studijního čtení- vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
9. uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text
s dodržováním pravidel mezivětného navazování
10. využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
Jazyková výchova = mluvnice
Očekávané výstupy – žák
1. spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
2. rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
- 92 -
3. samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné
češtiny a dalšími slovníky a příručkami
4. správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá
ve vhodné komunikační situaci
5. využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
prostředků podle komunikační situace
6. rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí
7. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický
i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
8. rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
Literární výchova
Očekávané výstupy – žák
1. uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
2. rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
3. formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
4. tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie
5. rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
6. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich
výrazné představitele
7. uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
8. porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém
zpracování
9. vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích
- 93 -
Český jazyk a literatura
Učivo
Očekávané výstupy - žák
6.ročník
Komunikační a slohová výchova
č .4 - dorozumívá se
- vypravování – osnova, rozbor a tvorba textu
kultivovaně, prostředky
- popis – prostý, děje, pracovního postupu
vhodnými pro danou
- zpráva, oznámení
komunikační situaci
- dopis – osobní a úřední
č. 10 – využívá poznatků o
jazyce ke gramaticky a věcně
správnému projevu
č. 5 – odlišuje spisovný a
nespisovný projev
č. 4 - správně třídí slovní druhy
č. 5 – využívá znalostí o
jazykové normě při tvorbě
jazykových projevů
č. 7 – v písemném projevu
zvládá pravopis lexikální,
morfologický i syntaktický
Jazyková výchova
- opakování pravopisu
- hláskosloví, zvuková podstata jazyka
- tvarosloví: podstatná jména – abstraktní, konkrétní, pomnožná, hromadná,látková
- odchylky od základního schématu ve skloňování – pozůstatky duálu
- přídavná jména – druhy a pravopis
- zájmena – druhy a skloňování
- číslovky – druhy, pravopis a užití
- slovesa – mluvnické kategorie: osoba, číslo, čas, způsob
- základní a rozvíjející větné členy
č. 1 – uceleně reprodukuje text Literární výchova
a popisuje jeho strukturu
- mýty, báje, pohádky, pověsti
č. 3 - formuluje ústně i
- Na cestě ( cestopisy)
písemně dojmy ze své četby
- Příběhy odvahy a dobrodružství ( dobrodružná literatura)
č. 6 – rozlišuje základní
- Svět lidí a svět zvířat
literární druhy a žánry
- Nevšední příběhy
- Úsměvy a šibalství (poezie)
- 94 -
Poznámky
PT-OSV
MV - Pč
PT – MeV
PT – OSV
MV - M
PT – OSV
MV – D, Z, Př
PT – MeV, VMEGS
PT – VDO
PT – EV
PT – VDO, OSV
PT – EV
-
základní literární pojmy: próza, poezie, rytmus, rým, drama, epika, lyrika
významná ukázka č. literatury 19. st. zpaměti
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
- popis – jeho druhy, charakteristika
č. 1 – odlišuje v textu fakta od
názorů, ověřuje fakta
- popis uměleckých děl
porovnáváním s informačními
- charakteristika – vnější, vnitřní, přímá, nepřímá
zdroji
- subjektivně zabarvený popis
č. 4 – dorozumívá se
- životopis
kultivovaně, prostředky
- administrativní styl
- výtah
vhodnými pro danou situaci
č. 8 – využívá základy
studijního čtení
č. 4 – správně třídí neohebné
slovní druhy
č. 1 – spisovně vyslovuje česká
slova
č. 7 – v písemném projevu
zvládá syntaktický pravopis ve
větě jednoduché i v souvětí
PT – OSV
PT – OSV, MeV
PT – MuV
PT – OSV
PT – MeV
Jazyková výchova
- opakování pravopisu
- neohebné druhy slov: příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
- skladba – druhy vět podle postoje mluvčího
- věta jednoduchá – základní a rozvíjející větné členy
- věta jednočlenná
- souvětí podřadné – druhy vedlejších vět
- tvorba souvětí podle schématu
PT – MeV
č. 5 – rozlišuje literaturu
hodnotnou a konzumní
č. 2 – rozpoznává základní
rysy individuálního stylu
autora
č. 3 - formuluje ústně i
písemně dojmy z četby a
Literární výchova
- V krajinách fantazie (nonsensová literatura)
- Staré příběhy ( eposy, báje, pověsti)
- Jak jsem potkal lidi
- S úsměvem jde všechno líp ( humor, satira)
- základní literární pojmy : próza, poezie, drama
PT – OSV, VDO
PT – MuV
PT – VDO
- 95 -
z návštěvy divadelního
představení
8. ročník
č. 2 – rozlišuje subjektivní a
objektivní sdělení
č. 7 – zapojuje se do diskuse,
využívá zásad pravidel
dialogu, vytváří poznámky,
výpisky a výtah
č. 9 – uspořádává účelně
informace, dodržuje pravidla
mezivětného navazování
Komunikační a slohová výchova
- charakteristika literárních postav
- subjektivně zabarvený popis
- výklad
- výtah
- úvaha
PT – OSV
PT – OSV, MeV
PT – OSV
PT – MuV, VMEGS
Jazyková výchova
- opakování pravopisu
- český jazyk v kontextu indoevropských a slovanských jazyků
- nauka o slovní zásobě – její obohacování
č. 2 – dokládá nejdůležitější
- tvarosloví – nepravidelnosti v deklinaci
- mluvnické kategorie sloves: vid, rod, třída, vzor
způsoby obohacování slovní
- skladba – dvojčlenná a jednočlenná věta
zásoby, rozlišuje způsoby
- větné členy základní a rozvíjející, několikanásobné
tvoření českých slov
- přístavek
č. 3 – samostatně pracuje
- druhy souvětí – podřadné, souřadné, tvoření vět
s Pravidly českého pravopisu a
- významový poměr mezi hlavními větami
Slovníkem spisovné češtiny
- tvorba souvětí podle grafického schématu
č. 6 – rozlišuje významové
vztahy gramatických jednotek
ve větě a souvětí
č. 8 – rozlišuje spisovný jazyk,
nářečí a obecnou češtinu
Literární výchova
- literární vývoj – nejstarší památky světové literatury (eposy, bible,…)
- významné české středověké literární památky, kroniky
- renesance
č. 6 – rozlišuje základní
- baroko, význam J.A. Komenského
literární druhy, uvádí jejich
- 19. století – romantismus, realismus v evropské i české literatuře
výrazné představitele
- české národní obrození – fáze, význam
č. 8 – porovnává různá
- 96 -
PT – OSV
PT – MuV, VMEGS
PT – VMEGS, MeV
PT -OSV
PT – VMEGS, MuV
ztvárnění téhož námětu
v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování
9.ročník
č. 3 – rozpoznává
manipulativní komunikaci
v masmédiích
č. 6 – v mluveném projevu
užívá verbálních,
nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči
č. 7 – zapojuje se do diskuse a
využívá zásad komunikace
č. 2 – příklady v textu dokládá
způsoby obohacování slovní
zásoby, vyhledá frazéry
č. 4 – správně tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich
používá
č. 6 – rozlišuje významové
vztahy gramatických jednotek
ve větě
č. 7 – zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický
-
realismus v české historické próze a v dramatu
významné ukázky české a světové literatury těchto období
kronika, balada, epigram, legenda, epos, romance
Komunikační a slohová výchova
- opakování ze 6., 7., a 8. ročníku – vypravování (umělecké)
- druhy popisu – prakticky subjektivně zabarvený popis a charakteristika
- administrativní styl – životopis
- publicistický styl – zpráva, fejeton
- odborný a umělecký styl – zamyšlení, úvaha
PT – OSV
PT – VMEGS
PT - VMEGS
PT – MeV
PT – OSV
PT – OSV, MeV
PT – OSV
PT – MeV
PT – MuV, OSV
Jazyková výchova
- opakování pravopisu
- opakování skladby – věta jednoduchá, souvětí
- rozbor věty jednoduché na větné členy
- grafické řešení podřadného a souřadného souvětí
- nepravidelnosti a chyby větné stavby, větné rozbory
- hláskosloví, zásady správné výslovnosti
- lexikologie – způsoby obohacování slovní zásoby
- jazyky používané na našem území od 9. století, hláskový a tvaroslovný vývoj staročeštiny
- význam českých slov – polysémie, homonymie, synonymie
- čeština a její místo ve skupině slovanských jazyků
- přechodníky a jejich užití
PT – OSV, MeV
PT – VMEGS
PT – OSV
- 97 -
č. 6 – rozlišuje literární žánry, Literární výchova
porovnává je i jejich funkci
- základní seznámení s pojmy literární teorie: žánry ( epika, lyrika, drama)
č. 9 – vyhledává informace
- rozbor textu, básní (tematický, kompoziční a jazykový plán – rým, rytmus)
- literatura 20. století: nové umělecké směry, odraz 1. světové války
v různých typech katalogů,
- ztracená generace
v knihovně i v dalších zdrojích
- významné osobnosti české literatury 1. poloviny 20. století
- 2. světová válka v literatuře
- 2. polovina 20. století ve světové a české literatuře
- nové literární podněty v 60. letech, divadla malých forem
- oficiální, samizdatová a exilová literatura 70. a 80. let
- nové osobnosti české literatury od 90. let
- významné ukázky z české a světové literatury 1. poloviny 20. st.
PT – MeV
PT – VMEGS
PT – OSV
PT - VMEGS
PT – OSV
PT – OSV
PT - MeV
- 98 -
ANGLICKÝ JAZYK - 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk je vyučován na 2. stupni ZŠ v rozsahu 12 hodin v
návaznosti na tabulku časových dotací hodin na 2. stupni. Obsahem je naplňování
očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Anglický jazyk stanovených RVP ZV.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, který je klíčem
k bezprostřednímu dorozumění. Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které
přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.
• Poskytuje základ a předpoklady pro budoucí komunikaci žáků v Evropě i ve světě.
• Pomáhá snižovat jazykové bariéry a umožňuje tak širší budoucí pracovní
uplatnění.
• Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí a jejich odlišné
kulturní tradice.
• Vytváří podmínky pro mezinárodní spolupráci škol a jejich žáků (mezinárodní
projekty, výměnné pobyty, ...)
Průřezová témata
Do výuky předmětu Anglický jazyk na 2. stupni jsou začleněna následující průřezová
témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- tematický okruh - Sociální rozvoj = téma - komunikace - vedení dialogu, omluva, pozdrav,
vysvětlování (6., 7., 8., 9. roč.)
- Osobnostní rozvoj = téma - cvičení dovednosti zapamatování, dovedností
pro učení a studium (6., 7., 8., 9. roč.)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
- tematický okruh - Evropa a svět nás zajímá = téma - rodinné příběhy, zkušenosti z Evropy a
světa, život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice (6., 7., 8. roč.)
Multikulturní výchova (MuV)
- tematický okruh - Kulturní diference = téma - respektování zvláštností různých etnik,
spolupráce (8., 9. roč.)
Mediální výchova (MeV)
- tematický okruh - Tvorba mediálního sdělení = téma - tvorba věcně správných a
komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení (6., 7., 8., 9.
roč.)
Výchovně vzdělávací strategie (postupy) k vytvoření klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat
s nimi
- učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska
- směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním
uplatněním
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
- 99 -
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni
- vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich
shodné, podobné či odlišné znaky
- podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale
hledali
- vhodné řešení problémů
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií,
i s jinými školami
- podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu
žáků
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
Kompetence sociální a personální
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme
prostor pro diskusi
- učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
Kompetence občanské
- v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
- vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí
- v případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích
oblastí do jiných
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
• chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a
kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního
společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
• vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného
prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a
ke sdělování názorů
• zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a
rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
• samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s
jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření
• získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu
jako prostředku prosazení sebe sama
- 100 -
Očekávané výstupy
Žák =>
1. čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
2. rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů
s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na
otázky
3. rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
4. odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
5. používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
6. sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem
v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
7. jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích, umí vyplnit
formulář a napsat krátký a gramaticky správný text
8. vyžádá jednoduchou informaci
- 101 -
Anglický jazyk – 6. ročník
Očekávané výstupy - žák
Podá potřebné informace;
napíše gramaticky správný
text; rozumí známým
výrazům a jednoduchým
větám.
Podá potřebné informace;
napíše gramaticky správný
text; rozumí známým
výrazům a jednoduchým
větám.
Podá potřebné informace;
rozumí známým výrazům a
jednoduchým větám
Zapojí se do jednoduché
konverzace; dokáže se
dorozumět v běžných
situacích; rozumí známým
slovům a jednoduchým
větám.
Napíše jednoduché,
gramaticky správné texty.
Učivo
Volný čas; základní
Mluvení – samostatný ústní projev
gramatické struktury; Podá časové informace.
základní vztahy (kdy). Psaní
Píše texty o tom, kdy se co odehrává.
Poslech
Rozumí poslechu s časovými údaji.
Škola a rodina; základní Mluvení - ústní interakce
gramatické struktury. Ptá se na každodenní činosti, hovoří o nich.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Volný čas a záliby;
základní gramatické
struktury.
Základní gramatické
struktury.
Volný čas a záliby.
Poznámky
PT-OSV
MV-M
MV-VZ
Mluvení - ústní interakce
PT-MeV
Mluví o svém volném čase; píše o tom, co kdo dělá.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky. Poslech
Rozumí informacím v jednoduché konverzaci.
Mluvení - ústní interakce
MV-VZ
Hovoří o tom, co kdo má a nemá rád; o běžných denních činnostech.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Psaní
Vypracuje projekt týkající se volného času.
Poslech
- 102 -
PT-VMEGS
Rozumí textu písně.
Zapojí se do jednoduché
konverzace.
Volný čas a záliby;
základní gramatické
struktury.
Mluvení - ústní interakce
Hovoří o tom, co kdo může nebo umí dělat.
PT-MeV
Anglický jazyk – 6. ročník
Očekávané výstupy - žák
Vyhledá v textu specifické
informace a odpoví na
otázky. Zapojí se do
jednoduché konverzace.
Vyhledá v textu specifické
informace a odpoví na
otázky.
Vyžádání služby.
Napíše jednoduché,
gramaticky správné texty.
Učivo
Domov; základní
gramatické struktury.
Ve městě: základní
gramatické struktury.
Volný čas; základní
gramatické struktury;
slovosled; vyžádání
služby.
Domov, ve městě.
Rodina; základní
Zapojí se do jednoduché
konverzace, podá potřebné gramatické struktury.
informace; vyhledá specifické
informace v textu a zodpoví
otázky.
Poznámky
Čtení
Rozumí jednoduchému textu o uspořádání domu.
Mluvení - ústní interakce
Mluví o svém domově.
Čtení
Rozumí, kde se co ve městě nachází; rozumí jednoduchým
informacím v textu s obrázky.
Mluvení - ústní interakce
Objednání zboží v kavárně, hraní her v angličtině.
Psaní
Pracuje na projektu týkajícím se různých míst.
Poslech
Rozumí textu písně.
Mluvení – samostatný ústní projev
Popis osob, porovnání osob.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
- 103 -
PT-OSV
Vyhledá v textu
specifické informace a
zodpoví otázky; rozumí
jednoduchým větám.
Domov; základní
gramatické struktury.
Domov; základní
Zapojí se do jednoduché
konverzace, vyhledá v textu gramatické struktury.
specifickou informaci a
zodpoví otázky. Rozumí
jednoduchým větám.
Mluvení – samostatný ústní projev
Hovoří o tom, co kdo dělá.
Poslech
Rozumí informacím
v jednoduché konverzaci.
Mluvení - ústní interakce
Hovoří o zvycích, obvyklých činnostech a tom, co právě dělá.
PT-MeV
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Anglický jazyk – 6. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Nákupy, oblečení;
Požádá o pomoc; vyhledá
v textu specifické informace a základní gramatické
struktury, základní
zodpoví otázky.
vztahy (kolik).
Dorozumí se v běžných
každodenních situacích;
napíše krátké, gramaticky
správné texty.
Vyplní formulář, dorozumí
se v běžných situacích.
Pozdravy.
Škola; slovní zásoba;
formuláře.
Mluvení – samostatný ústní projev
Hovoří o tom, kolik co stojí.
Mluvení – ústní interakce
Nákup zboží v obchodě.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Rozumí textu o otvíracích hodinách institucí v Británii.
Rozumí textu o domech v Británii.
Mluvení – samostatný mluvený projev
Představí se; řekne, odkud pochází.
Psaní
Napíše text o jiných lidech.
Psaní
Vyplní formulář.
Mluvení
Popiše školní třídy.
- 104 -
Poznámky
PT-OSV
MV-M,Z
PT-VMEGS
PT-OSV
PT-MeV
PT-OSV
PT-MeV
Rodina, nákupy.
Požádá o službu, pochopí
jednoduchý text z učebnice,
rozumí jednoduchému
projevu a konverzaci.
Mluvení – ústní interakce
Nákup zboží.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Poslech
Rozumí informacím v jednoduchém popisu.
Slovní zásoba.
Mluvení – samostatný mluvený projev
Dorozumí se v běžných
Data – narozeniny.
každodenních situacích;
Čtení
rozumí jednoduchým textům
Porozumění hádankám.
v učebnici.
Životní styl; gramatické Mluvení – samostatný mluvený projev
Dorozumí se v běžných
struktury.
každodenních situacích,
pochopí jednoduchý text
z učebnice, rozumí
jednoduché, pečlivě
vyslovované řeči.
- 105 -
PT-OSV
PT-MeV
PT-OSV
PT-OSV
Anglický jazyk – 6. ročník
Očekávané výstupy - žák
Pochopí jednoduchý text z
učebnice, rozumí
jednoduché, pečlivě
vyslovované řeči.
Píše jednoduché, gramaticky
správné věty. Správně
vyslovuje.
Učivo
Volný čas a záliby;
gramatické struktury.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Poslech
Rozumí informacím v jednoduché konverzaci.
Poznámky
PT-VMEGS
Psaní
Vypracuje projekt týkající se vlastního života.
Anglický jazyk – 7. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Píše jednoduché, gramaticky Člověk, slovní zásoba. Psaní
Napíše popis vnějšího vzhledu věci.
správné věty. Pochopí
jednoduchý text z učebnice.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky; rozumí
hádankám.
- 106 -
Poznámky
PT-OSV
Slovní zásoba.
Píše krátké, jednoduché,
gramaticky správné texty.
Plynule čte přiměřeně dlouhé
texty.
Psaní
Píše o svém domácím zvířeti.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
PT-MeV
Gramatické struktury,
Píše krátké, jednoduché,
slovosled.
gramaticky správné texty;
rozumí jednoduchým textům
z učebnice.
Slovní zásoba.
Dorozumí se v běžných
každodenních situacích.
Psaní
Napíše příběh.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Mluvení – ústní interakce
Zeptá se na osobní informace.
Čtení
Rozumí faktografickému textu o netopýrech.
Psaní
Vypracuje projekt o svých oblíbených zvířatech.
Poslech
Rozumí textu písně.
Mluvení – ústní interakce
Zeptá se ostatních, co v poslední době dělali.
Psaní
Napíše dopis, v němž omlouvá nepřítomnost.
Poslech
Rozpozná, kdo má jakou nemoc.
PT-OSV
Píše krátké, jednoduché,
gramaticky správné texty;
rozumí autentickému
materiálu; správně vyslovuje.
Zdravotní péče;
Dorozumí se v běžných
gramatické struktury.
každodenních situacích;
vyžádá si potřebné
informace; píše krátké,
jednoduché, gramaticky
správné texty; rozumí
jednoduché, pečlivě
vyslovované řeči.
PT-OSV
PT-VMEGS
PT-MeV
PT-OSV
Anglický jazyk – 7. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Zdravotní péče;
Dorozumí se v běžných
každodenních situacích; píše gramatické struktury.
krátké, jednoduché,
Mluvení – ústní interakce
Zeptá se ostatních, co dělali.
Psaní
- 107 -
Poznámky
PT-OSV
gramaticky správné texty;
rozumí jednoduchým textům
v učebnici.
Gramatické struktury.
Dorozumí se v běžných
každodenních situacích; píše
krátké, jednoduché,
gramaticky správné texty;
rozumí jednoduchým textům
v učebnici.
Zdravotní péče;
Dorozumí se v běžných
gramatické struktury.
každodenních situacích;
rozumí jednoduché, pečlivě
vyslovované řeči.
Píše krátké, gramaticky
správné texty; rozumí
autentickému materiálu;
správně vyslovuje.
Dorozumí se v běžných
každodenních situacích;
vyžádá si službu; rozumí
jednoduchému textu z
učebnice.
Dorozumí se v běžných
každodenních situacích;
rozumí jednoduchým textům
z učebnice; rozumí
jednoduché, pečlivě
vyslovované konverzaci.
Stravovací návyky;
gramatické struktury;
slovní zásoba.
Stravovací návyky;
gramatické struktury;
slovní zásoba.
Napíše, co o kom ví.
Čtení
Rozumí věcnému textu.
Mluvení – ústní interakce
Klade otázky ohledně včerejšího rozhovoru o nemocích.
Psaní
Popíše nehodu.
Čtení
Rozumí textu v komiksu.
Čtení
Rozumí věcnému textu.
Čtení a poslech
Rozpozná rozdíl mezi psaným a mluveným textem.
Psaní
Pracuje na projektu o životě
v minulosti.
Poslech
Rozumí textu písně.
Mluvení – ústní interakce
Rozumí jídelnímu lístku; řekne, co si dá; objedná jídlo v kavárně.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Mluvení – samostatný mluvený projev
Sehraje smyšlený příběh.
Čtení
Rozumí jednoduchým imformacím v textu.
Poslech
Rozumí informacím v konverzaci o nakupování.
Anglický jazyk – 7. ročník
- 108 -
PT-MeV
PT-OSV
PT-MeV
Očekávané výstupy - žák
Dorozumí se v běžných
každodenních situacích;
rozumí jednoduchým textům
z učebnice.
Napíše krátký, gramaticky
správný text; rozumí
jednoduchým textům z
učebnice.
Napíše krátký, gramaticky
správný text; rozumí
autentickému materiálu.
Učivo
Gramatické struktury. Mluvení – samostatný mluvený projev
Pohovoří o svém jídelníčku.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Stravovací návyky;
Psaní
gramatické struktury; Zapíše si kuchařský recept.
slovní zásoba.
Psaní
Rozumí kuchařskému receptu.
Slovní zásoba.
Psaní
Vypracuje projekt o kuchyni své země.
Poslech
Rozumí textu písně.
Příroda; gramatické
Dorozumí se v běžných
Mluvení – samostatný mluvený projev
struktury, slovní
Pohovoří o tom, v čem se věci liší.
každodenních situacích;
rozumí jednoduchým textům zásoba.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
z učebnice.
Gramatické struktury. Mluvení – samostatný mluvený projev
Dorozumí se v běžných
Vyjadřuje skutečnosti přídavnými jmény v superlativu.
každodenních situacích;
rozumí jednoduchým textům
Čtení
Vypracuje kvíz.
z učebnice.
Gramatické struktury. Mluvení – samostatný mluvený projev
Dorozumí se v běžných
Hovoří o oděvech v obchodě.
každodenních situacích;
rozumí jednoduchým textům
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
z učebnice.
Gramatické struktury. Psaní
Píše krátké, gramaticky
Napíše přání k svátku
správné texty; rozumí
sv. Valentýna.
jednoduchým textům z
Čtení
učebnice.
Rozumí smyšlenému příběhu.
- 109 -
Poznámky
PT-MeV
PT-OSV
PT-MeV
PT-VMEGS
Anglický jazyk – 7. ročník
Očekávané výstupy - žák
Píše krátké, gramaticky
správné texty; rozumí
autentickému materiálu.
Učivo
Slovní zásoba.
Psaní
Vypracuje projekt týkající se své země.
Poslech
Rozumí textu písně.
Volný čas a záliby;
Dorozumí se v běžných
Mluvení – ústní interakce
gramatické struktury. Rozhovor o druzích zábavy.
každodenních situacích;
rozumí jednoduchým textům
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
z učebnice.
Gramatické
struktury.
Napíše jednoduché,
Psaní
Napíše první část příběhu.
gramaticky správné texty;
rozumí jednoduchým textům
v učebnici.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Gramatické struktury. Čtení
Dorozumí se v běžných
Rozumí informacím v textu o herci.
každodenních situacích;
rozumí jednoduchým textům
Poslech
Rozumí informacím v rozhovoru o pracovních pozicích.
z učebnice; rozumí
jednoduché, pečlivě
vyslovované řeči.
Volný čas; společenský Mluvení – ústní interakce
Dorozumí se v běžných
program; gramatické Sjednání schůzky.
každodenních situacích;
rozumí jednoduchým textům struktury.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
z učebnice.
Píše krátké, gramaticky
Psaní
Vypracuje projekt týkající se zábavy.
správné texty; rozumí
autentickému materiálu.
Poslech
Porozumí básni.
- 110 -
Poznámky
PT-MeV
PT-OSV
PT-MeV
PT-OSV
PT-MeV
Anglický jazyk – 8. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Využívá dvoujazyčný slovník,
rozumí autentickému
materiálu.
Poznámky
PT-OSV
Čtení
Pracuje se slovníkem.
Poslech
Rozumí textu písně.
PT-VMEGS
Rozumí jednoduchým textům Způsob života, domov; Čtení
gramatické struktury. Rozumí textu o chlapci, který hýbe zeměmi.
z učebnice; dorozumí se v
běžných každodenních
Mluvení - samostatný ústní projev
Porovná život v současnosti s životem v minulosti. Hovoří o životě v
situacích.
minulosti.
Rozumí jednoduchému textu Setkávání s lidmi;
Čtení
PT-OSV
Požádání.
Rozumí zapsanému rozhovoru o nové žačce.
z učebnice za použití
vizuálních vodítek; dorozumí
Mluvení - ústní interakce
Vede běžnou konverzaci;seznámí se s lidmi; vytvoří různé žádosti
se v běžných každodenních
situacích.
Rozumí jednoduchému textu Volný čas; gramatické Čtení
PT-MeV
struktury; slovní
Rozumí rozhovoru o bungee jumpingu.
z učebnice; rozumí
zásoba.
jednoduché, pečlivě
Poslech
Rozumí telefonnímu rozhovoru.
vyslovované řeči; dorozumí
se v běžných každodenních
Mluvení - samostatný ústní projev
Tvoří otázky ohledně toho, co kdo dělal. Hovoří o tom, co dělal o
situacích.
víkendu.
Rozumí jednoduchému textu Rodina; slovní zásoba. Čtení
PT-OSV
Rozumí textu o členech rodiny.
z učebnice; rozumí
jednoduché, pečlivě
Poslech
Rozumí vyprávění o prapradědečkovi.
vyslovované řeči; píše
krátké, gramaticky správné
Psaní
Užívá zájmen v textu o různých lidech.
texty.
- 111 -
Rozumí jednoduchým textům sport; gramatické
struktury; slovní
z učebnice; dorozumí se v
zásoba.
běžných každodenních
situacích.
Čtení
Rozumí textu o sportu.
Mluvení - samostatný ústní projev
Mluví o tom, co obvykle dělají a nedělají, co mají rádi a co nemají
rádi.
PT-OSV
Anglický jazyk – 8. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Rozumí jednoduchému textu Gramatické struktury.
z učebnice za použití
vizuálních vodítek; dorozumí
se v běžných každodenních
situacích.
Rozumí jednoduchému textu Gramatické struktury.
z učebnice za použití
vizuálních vodítek; dorozumí
se v běžných každodenních
situacích; stručně
převypráví obsah přiměřeně
náročného textu.
Napíše krátké, gramaticky Způsob života.
správné texty; rozumí
jednoduchému textu z
učebnice; rozumí
jednoduché, zřetelně
vyslovované řeči; píše
jednoduché, gramaticky
správné věty.
Poznámky
PT-MeV
Čtení
Rozumí přepisu rozhovoru mezi teenagery.
Mluvení - samostatný ústní projev
Vyzývá ostatní ke společným aktivitám; popisuje plány do
budoucna.
Čtení
PT-OSV
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Mluvení- samostatný ústní projev
Mluví o dějích, které se obvykle dějí, a o dějích, které se odehrávají
právě teď; interpretuje příběh.
Čtení
Rozumí textu o životním stylu dětí.
Poslech
Rozumí komentářům k průzkumu.
Psaní
Užívá v textu spojovací a odkazovací výrazy.
- 112 -
PT-MuV
Rozumí textu z učebnice; píše Společenské a kulturní
prostředí anglicky
jednoduché, gramaticky
mluvících zemí.
správné věty; rozumí
jednoduché, zřetelně
vyslovované řeči.
Čtení
Rozumí textu o životě britské domácnosti.
Projekt
Vypracuje projekt o své rodině, o jejím životě nebo
o “mýdlové opeře”.
Poslech
Rozumí textu písně.
PT-VMEGS
Anglický jazyk – 8. ročník
Očekávané výstupy - žák
Rozumí textu z učebnice;
dorozumí se v běžných
každodenních situacích.
Učivo
Člověk a společnost;
gramatické struktury.
Rozumí textu z učebnice;
dorozumí se v běžných
každodenních situacích.
Volný čas; reakce na
podnět.
Rozumí jednoduchému textu Gramatické
struktury: will pro
z učebnice za použití
vizuálních vodítek; dorozumí rozhodnutí.
se v běžných každodenních
situacích.
Čtení
Rozumí prediktivnímu textu, v němž se mluví o dopravních
možnostech v budoucnosti.
Mluvení – ústní interakce
Vede rozhovor o vynálezu; účastníci rozhovoru hovoří o svých
názorech na to, co se v budoucnu stane.
Mluvení - ústní interakce
Vede běžnou konverzaci; nabídne pomoc druhým; vytváří návrhy.
Čtení
Rozumí zapsanému rozhovoru dvou teenagerů na diskotéce.
Čtení
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
Mluvení - ústní interakce
Reaguje na podněty.
- 113 -
Poznámky
PT-OSV
PT-OSV
PT-OSV
Způsob života.
Píše krátké, gramaticky
správné texty; rozumí textu z
učebnice; rozumí
jednoduché, zřetelně
vyslovované řeči.
Čtení
Rozumí dotazníku týkajícímu se budoucnosti.
Poslech
Rozumí odhadům budoucích dějů.
Psaní
Napíší text, v němž popíší své názory na to, jaká bude budoucnost.
Gramatické struktury; Čtení
Rozumí textu z učebnice;
Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky.
vede jednoduchou konverzaci slovní zásoba.
o různých situacích.
Mluvení - samostatný ústní projev
Hovoří o tom, co lidé v minulosti dělali. Udává časové údaje.
Čtení
Rozumí jednoduchému textu Reakce na podněty.
Rozumí zapsanému rozhovoru o počítačové hře.
z učebnice za použití
Mluvení - ústní interakce
vizuálních vodítek; dorozumí
Vede běžnou konverzaci; používá prostředky zdvořilosti pro
se v běžných každodenních
vyjádření zájmu.
situacích.
PT-VMEGS
PT-OSV
PT-OSV
Anglický jazyk – 8. ročník
Očekávané výstupy - žák
Rozumí jednoduchému textu
z učebnice; dorozumí se v
běžných každodenních
situacích.
Rozumí jednoduchému textu
z učebnice; rozumí
jednoduché, pečlivě
vyslovované řeči; napíše
jednoduché, gramaticky
správné věty.
Učivo
Příroda, gramatické
struktury.
Slovní zásoba.
Čtení
Rozumí rozhovoru o tornádu.
Mluvení - ústní interakce
Vede rozhovor o minulosti.
Čtení
Rozumí reportáži o zločinu.
Mluvení - samostatný ústní projev
Odhaduje, kdo co udělal.
Poslech
Rozumí informacím v rozhovoru.
Psaní
Napíše detektivní příběh.
- 114 -
Poznámky
PT-OSV
PT-OSV
Plynule čte přiměřeně dlouhé Společenské a kulturní
texty; správně vyslovuje; píše prostředí anglicky
gramaticky správně krátké mluvících zemí.
texty.
Čtení
Rozumí textu o Kanadě.
Projekt
Vypracuje projekt o své zemi, o budoucnosti nebo o incidentu.
Poslech
Rozumí textu písně.
Rozumí jednoduchému textu Cestování; gramatické Čtení
struktury.
Rozumí článku pro školní časopis.
z učebnice za použití
vizuálních vodítek; rozumí
Poslech
Rozumí, co kdo dělal v Londýně.
jednoduché, pečlivě
vyslovované řeči.
Rozumí jednoduchému textu Reakce na podněty;
Čtení
omluvy.
Rozumí rozhovoru o počítačové hře.
z učebnice za použití
vizuálních vodítek;
Mluvení - ústní interakce
Vede běžnou každodenní konverzaci; dokáže si vyjednat budoucí
dorozumí se v běžných
záležitosti.
každodenních situacích.
Vyžádání informace, Mluvení - ústní interakce
Dorozumí se v běžných
gramatické struktury. Podá informace o směru a takové informace i získá; rozumí, kde se
každodenních situacích.
co nachází.
PT-VMEGS
PT-VMEGS
PT-OSV
PT-OSV
Anglický jazyk – 8. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Člověk a společnost.
Píše gramaticky správně
krátké texty; rozumí textům
v učebnici; rozumí
jednoduché, pečlivě
vyslovované řeči.
Čtení
Rozumí textu o historické události.
Poslech
Rozumí studentům, kteří vedou rozhovory s lidmi v rámci projektu
týkajícího se historie.
Psaní
Užívá zájmena a přivlastňovací přídavná jména v psaném textu.
- 115 -
Poznámky
PT-VMEGS
Rozumí jednoduchému textu Gramatické struktury. Čtení
Rozumí jednoduchému textu s obrázky.
z učebnice za použití
vizuálních vodítek.
Mluvení - samostatný ústní projev
Hovoří o tom, co lidé právě udělali.
Rozumí jednoduchému textu Reaguje na podněty;
Čtení
omluvy.
Rozumí zapsanému rozhovoru teenagerů o tom, co hodlají dělat.
z učebnice za použití
vizuálních vodítek;
Mluvení - ústní interakce
Vede běžnou každodenní konverzaci; činí rozhodnutí; odmítá
dorozumí se v běžných
návrhy.
každodenních situacích.
Rozumí jednoduchému textu Gramatické struktury. Čtení
Rozumí zapsanému rozhovoru teenagerů o výběru videa.
z učebnice za použití
vizuálních vodítek;
gramatické struktury;
Mluvení - ústní interakce
Hovoří o tom, co kdo udělal a neudělal.
dorozumí se v běžných
každodenních situacích.
Rozumí jednoduchému textu Volný čas, slovní
Čtení
zásoba.
Rozumí filmovým recenzím.
z učebnice.
Psaní
Napíše filmovou recenzi.
PT-OSV
PT-OSV
PT-OSV
PT-MeV
Anglický jazyk – 8. ročník
Očekávané výstupy - žák
Napíše krátké, gramaticky
správné texty; rozumí
jednoduché, pečlivě
vyslovované řeči.
Učivo
Cestování.
Čtení
Rozumí textu o New Yorku.
Projekt
Vypracuje projekt o důležitém městě, ideálním městě, nebo povede
prohlídku coby průvodce.
Poslech
Rozumí textu písně.
- 116 -
Poznámky
PT-MuV
Anglický jazyk – 9. ročník
Očekávané výstupy - žák
Vytvoří jednoduché
rozhovory týkající se
školních situací.
Učivo
Škola; gramatické
struktury.
Rozumí jednoduchému textu
z učebnice za použití
vizuálních vodítek;
dorozumí se v běžných
každodenních situacích.
Rodina a zdraví;
Rozumí textu z učebnice;
gramatické struktury.
dorozumí se v běžných
každodenních situacích.
Rozumí textu z učebnice;
rozumí jednoduché, pečlivě
vyslovované řeči; vytvoří
jednoduché rozhovory
týkající se probíraných
témat; napíše gramaticky
správné texty.
Rozumí textu z učebnice.
Cestování, slovní
zásoba.
Čtení
Rozumí pravidlům školy.
Mluvení - samostatný ústní projev
Hovoří o významu značek a o pravidlech školy.
Čtení
Rozumí rozhovoru, ve kterém se udílejí rady.
Mluvení - ústní interakce
Vede běžnou každodenní konverzaci; dokáže poradit.
Poznámky
PT-OSV
Čtení
Rozumí dopisu psanému pro poradní stránku v časopisu.
Psaní
Píše o tom, co kdo musí/nemusí udělat.
Mluvení - ústní interakce
Říká, co kdo musí/nemusí udělat.
Čtení
Rozumí sledu událostí v textu.
Poslech
Porozumí konci příběhu.
Psaní
Napíše příběh z pohledu určité osoby.
PT-OSV
Čtení
Rozumí krátkému textu o nezvyklých chodcích.
Mluvení - samostatný ústní projev
Užívá číslovky; mluví o příčinách nehod.
Poslech
Rozumí poslechu o příčinách nehod.
PT-OSV
- 117 -
PT-OSV
Anglický jazyk – 9. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Rozumí jednoduchému textu Reakce na podněty.
z učebnice za použití
vizuálních vodítek.
Čtení
Rozumí zapsané konverzaci o události, která se odehrála.
Mluvení - ústní interakce
Používá důraz v otázkách; projevuje souhlas s tím, že něco udělá.
Rozumí jednoduchému textu Gramatické struktury. Čtení
Rozumí rozhovoru o tom, co kdo udělal.
z učebnice za použití
vizuálních vodítek.
Mluvení - samostatný ústní projev
Mluví o tom, co kdo udělal.
Rozumí textu z učebnice;
Čtení
Rozumí textu o snech.
rozumí jednoduché, pečlivě
Poslech
vyslovované řeči a
Rozumí vyprávění o snech.
konverzaci; napíše
Psaní
jednoduché, gramaticky
Píše texty o snech.
správné věty.
Napíše krátké, gramaticky Společenské a kulturní Čtení
prostředí anglicky
Rozumí textu o známých lidech.
správné texty; rozumí
mluvících zemí.
jednoduché, pečlivě
Projekt
Vypracuje projekt o slavných lidech; napíše hru o problémech mezi
vyslovované řeči.
teenagery a rodiči nebo provede průzkum týkající se snů.
Poslech
Rozumí textu písně.
Rozumí jednoduchým textům Gramatické struktuy. Čtení
Rozumí textu s popisem denních činností.
v učebnici; vede jednoduchou
komunikaci.
Mluvení – samostatný ústní projev
Porovnává současné dění s tím, co obvykle dělá.
Rozumí jednoduchým textům Člověk a společnost; Čtení
gramatické struktuy.
Rozumí rozhovoru o profesních poradcích.
v učebnici za použití
- 118 -
Poznámky
PT-OSV
PT-MeV
PT-MuV
PT-OSV
PT-OSV
podpůrných vizuálních
vodítek; vede jednoduchou
komunikaci.
Mluvení - ústní interakce
Vede běžnou konverzaci; hovoří o práci, kterou by chtěl dělat;
vyjádří souhlas.
Anglický jazyk – 9. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Rozumí jednoduchým textům Člověk a společnost.
v učebnici; rozumí
jednoduché, pečlivě
vyslovované řeči; vede
jednoduchou komunikaci.
Slovní zásoba.
Napíše jednoduché,
gramaticky správné věty;
vede jednoduchou
komunikaci.
Rozumí jednoduchým textům Gramatické struktuy.
v učebnici; vede jednoduchou
komunikaci.
Rozumí jednoduchým textům Reakce na podněty.
v učebnici za použití
podpůrných vizuálních
vodítek; vede jednoduchou
komunikaci.
Rozumí jednoduchým textům Člověk a společnost;
gramatické struktuy.
v učebnici; čte přiměřeně
dlouhé texty; napíše
jednoduché, gramaticky
správné věty.
Čtení
Rozumí inzerátu na zaměstnání.
Poslech
Rozumí, co kdo říká o své práci.
Mluvení – samostatný ústní projev
Pohovoří o ideální práci.
Psaní
Napíše formální dopis.
Mluvení – samostatný ústní projev
Pohovoří o pracovních pozicích.
Čtení
Porozumí textu o módě.
Mluvení – samostatný ústní projev
Mluví o tom, co kdo v poslední době dělal.
Čtení
Rozumí rozhovoru o módní přehlídce.
Mluvení – samostatný ústní projev
Návrhuje činnosti, přesvědčuje ostatní.
Čtení
Rozumí článku o změně image hudební skupiny.
Psaní
Píše o změně image.
- 119 -
Poznámky
PT-OSV
PT-MeV
PT-OSV
PT-OSV
PT-MeV
Rozumí jednoduché, pečlivě Nakupování; slovní
zásoba.
vyslovované řeči; vede
jednoduchou komunikaci.
Poslech
Rozumí, co lidé chtějí koupit.
Mluvení - ústní interakce
Vyžádá si služby prodavače v obchodě s oblečením a sám je umí
poskytnout. Popíše, co má na sobě.
PT-OSV
Anglický jazyk – 9. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Čte přiměřeně dlouhé texty; Volný čas.
rozumí jednoduchým textům
v učebnici za použití
podpůrných vizuálních
vodítek; napíše jednoduché,
gramaticky správné věty.
Rozumí jednoduchým textům Člověk a společnost,
gramatické struktuy.
v učebnici.
Rozumí jednoduchým textům Gratulace.
v učebnici za použití
podpůrných vizuálních
vodítek.
Rozumí jednoduchým textům Člověk a společnost;
gramatické struktuy.
v učebnici; čte přiměřeně
dlouhé texty; napíše
jednoduché, gramaticky
správné věty.
Čtení
Rozumí textu o volném čase teenagerů.
Projekt
Vypracuje projekt o zaměstnáních, vyrobí módní časopis, popíše
život teenagerů ve své zemi.
Poslech
Rozumí textu písně.
Čtení
Rozumí textu o archeologickém nálezu.
Mluvení - ústní interakce
Ptá se na život osoby
v minulosti.
Čtení
Rozumí rozhovoru o dobrých zprávách.
Mluvení - ústní interakce
Vede běžné rozhovory;zformuluje blahopřání lidem.
Čtení
Rozumí textu o životních podmínkách kolem roku 1900.
Mluvení – samostatný ústní projev
Mluví o tom, co lidé v minulosti museli a mohli dělat.
Psaní
Píše si deník.
- 120 -
Poznámky
PT-MeV
PT-OSV
PT-MuV
PT-MeV
Rozumí jednoduché, pečlivě Slovní zásoba.
vyslovované řeči.
Rozumí jednoduchým textům Zdraví; gramatické
struktuy.
v učebnici za použití
podpůrných vizuálních
vodítek; vede jednoduchou
komunikaci.
Mluvení – samostatný ústní projev
Mluví o tom, kdy byly určité věci vynalezeny.
Poslech
Rozumí, kdy byly určité věci vynalezeny. Ví, co k čemu slouží.
Čtení
Rozumí rozhovoru o dietě a cvičení.
Mluvení – samostatný ústní projev
Mluví o důsledcích.
PT-VMEGS
PT-OSV
Anglický jazyk – 9. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Rozumí jednoduchým textům Slovní zásoby.
v učebnici za použití
podpůrných vizuálních
vodítek; vede jednoduchou
komunikaci.
Rozumí jednoduchým textům Stravovací návyky;
gramatické struktuy.
v učebnici; napíše
jednoduché, gramaticky
správné věty.
Čtení
Rozumí konverzaci o pocitech.
Mluvení - ústní interakce
Vede běžnou každodenní konverzaci;vyjádří obavy.
Čtení
Rozumí textu o výživě.
Mluvení – samostatný ústní projev
Hovoří o výživě.
Psaní
Používá spojovací a odkazovací výrazy v textu.
Rozumí jednoduché, pečlivě Zdraví; slovní zásoba. Mluvení – samostatný ústní projev
Referuje o nemocech; dává pokyny k provedení pohybů.
vyslovované řeči; vede
jednoduchou komunikaci.
Poslech
Chápe problémy jiných lidí.
- 121 -
Poznámky
PT-OSV
PT-MeV
PT-OSV
Rozumí jednoduchým textům Člověk a společnost;
zdraví.
v učebnici; čte přiměřeně
dlouhé texty; napíše
jednoduché, gramaticky
správné věty.
Čtení
Rozumí textu o Velké Británii.
Projekt
Vypracuje projekt o minulosti, o zdraví teenagerů, napíše příběh o
své zemi.
Poslech
Rozumí textu písně.
- 122 -
PT-VMEGS
MATEMATIKA – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 2. stupni ZŠ v 6. a 9. ročníku pět hodin
týdně, v 7. a 8. ročníku čtyři hodiny týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů
vzdělávacího oboru Matematika stanovených RVP ZV.
Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která žákům
poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje jim tak získávat
matematickou gramotnost.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a
pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují matematické
pojmy, symboliku, terminologii, algoritmy a možnosti jejich užití. Matematické vzdělávání
pomáhá žákům vnímat složitost reálného světa, rozvíjí abstraktní myšlení, logické a kritické
usuzování, učí přesně a věcně argumentovat.
Předmět Matematika velmi těsně souvisí s ostatními předměty:
Fyzika – převody jednotek, užití vzorců
Zeměpis – měřítko mapy, práce s grafy
Chemie – řešení rovnic, úlohy o směsích
Průřezová témata
Do výuky předmětu Matematika jsou začleněna následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova /OSV/
- tematický okruh – Osobnostní rozvoj = téma – rozvoj schopností poznávání – cvičení dovedností
zapamatování, řešení problémů /6.- 9. ročník/
Environmentální výchova /EV/
- tematický okruh – Lidské aktivity a problémy životního prostředí = téma – doprava a životní
prostředí /8. ročník/
Výchova demokratického občana /VDO/
- tematický okruh – Formy participace občanů v politickém životě = téma – volební systémy –
komunální volby /7.- 9. ročník/
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
- učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska
- cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni
- učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat
způsoby řešení
- 123 -
- vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich
shodné, podobné či odlišné znaky
- učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů
- podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali
vhodné řešení problémů
- v případě možnosti je vedeme k praktickému ověření správnosti řešení problémů a
k tomu, aby uměli přijmout důsledky svých rozhodnutí
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií,
i s jinými školami
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
Kompetence sociální a personální
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých
žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor
pro diskusi
- učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/
- v případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků
- sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích
oblastí do jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Matematika a její aplikace směřuje žáka k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že ho vede k:
- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech
- rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných vzorců
a algoritmů
- rozvíjení logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci
- rozvíjení abstraktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů
a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování
- 124 -
a zařazování pojmů
- vytváření zásoby matematických nástrojů /početních operací, algoritmů, metod řešení úloh/
- vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým
modelováním /matematizací reálných situací/; k poznání, že realita je složitější než její
matematický model
- provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu
k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy
- přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky,
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
- rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného
života, k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole ve
všech krocích postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
Očekávané výstupy – OV
Žák → 1. provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou
mocninu a odmocninu
2. zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
3. modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
4. užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část /přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem/
5. řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
6. řeší aplikační úlohy na procenta /i pro případ, že procentová část je větší než celek/
7. matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá
a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
8. formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
9. analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
10. vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
11. porovnává soubory dat
12. určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
13. vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
14. matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
15. zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
16. charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
17. určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
18. odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
19. využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
20. načrtne a sestrojí rovinné útvary
21. užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
22. načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově
a středově souměrný útvar
23. určuje a charakterizuje základní prostorové útvary /tělesa/, analyzuje jejich vlastnosti
24. odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
25. načrtne a sestrojí sítě základních těles
26. načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
- 125 -
27. analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu
28. užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá
řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
29. řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti
z různých tematických a vzdělávacích oblastí
Matematika 6. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Poznámky
Opakování učiva 5. ročníku
- čte a zapisuje desetinná čísla
- porovnává a zaokrouhluje des. čísla
- provádí početní operace s des. čísly
- vypočítá aritmetický průměr
- provádí odhady s danou přesností
Desetinná čísla
- čtení a zápis čísla v desítkové
soustavě
- porovnávání
- zaokrouhlování
- sčítání, odčítání, násobení a dělení
- aritmetický průměr
- užívá a rozlišuje pojmy přímka,
polopřímka, úsečka
- převádí jednotky délky, hmotnosti
- vypočítá obvod čtverce,
obdélníku, trojúhelníku
- řeší praktické slovní úlohy
Geometrické útvary v rovině
- bod, přímka, polopřímka, úsečka,
rovina, kružnice, kruh
- druhy čar
- převody jednotek
- obvod čtverce, obdélníku,
trojúhelníku
- rozumí pojmu, přenese úhel
- sestrojí osu úhlu
- narýsuje a změří daný úhel
- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
- provádí početní operace s velikostmi
úhlů (ve stupních i minutách)
- rozliší vedlejší a vrcholové úhly
- sestrojí pravidelný šestiúhelník
a osmiúhelník
Úhel a jeho velikost
- pojem úhlu, rýsování a přenášení úhlu
- osa úhlu
MV – Tv
- jednotky a měření velikosti úhlu
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi úhlů
- vedlejší a vrcholové úhly
- pojem mnohoúhelník – pravidelný
šestiúhelník a osmiúhelník
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru Osová souměrnost
- osová souměrnost
- pozná útvary osově souměrné
- osově souměrné útvary
- rozumí pojmu násobek, dělitel
- používá znaky dělitelnosti
- rozumí pojmu prvočíslo, složené číslo
Dělitelnost přirozených čísel
- násobek, dělitel
- znaky dělitelnosti
- 126 -
MV – F
MV – D
t
- rozloží číslo na součin prvočísel
- vypočítá nejmenší společný násobek
a největší společný dělitel
- řeší praktické slovní úlohy s využitím
dělitelnosti
-
prvočíslo, číslo složené
společný násobek, společný dělitel
MV – D
- určí a znázorní různé druhy trojúhelníků Trojúhelník
- druhy
a vyjmenuje jejich vlastnosti
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
- pojmenuje, znázorní a správně užívá
- těžnice a výšky
základní pojmy (strana, vnitřní a vnější
úhly,těžnice, výška)
- sestrojí těžnice a výšky v každém
trojúhelníku
Povrch a objem krychle a kvádru
- používá a převádí jednotky obsahu
- jednotky obsahu
- vypočítá obsah čtverce a obdélníku
- obsah čtverce a obdélníku
- charakterizuje tělesa (krychle, kvádr)
- krychle, kvádr, sítě těles
- načrtne a narýsuje síť a z ní těleso
- zobrazování těles
vymodeluje
- povrch krychle a kvádru
- načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru
- jednotky objemu
ve volném rovnoběžném promítání
- objem krychle a kvádru
- vypočítá povrch krychle a kvádru
- užívá a převádí jednotky objemu
- odhadne a vypočítá objem krychle a
kvádru
MV – Z
PT - OSV
Matematika 7. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Opakování učiva 6. ročníku
Poznámky
- zapisuje zlomkem část celku
Zlomky
- celek a jeho část, čtení a zápis
- rozšiřuje a krátí zlomky
zlomku
- porovnává zlomky
- rozšiřování a krácení zlomků,
- převádí zlomky na desetinná čísla a
základní tvar zlomku
naopak
- porovnávání zlomků
- převádí smíšená čísla na zlomky a nepravé
- desetinný zlomek, převádění zlomků
zlomky na smíšená čísla
na desetinné číslo a naopak
- provádí početní operace se zlomky
- smíšené číslo, převádění smíšených
- řeší slovní úlohy s důrazem na přesnost a
čísel na zlomky a nepravých zlomků
přehlednost
na smíšená čísla
- sčítání, odčítání, násobení a dělení
zlomků, převrácený zlomek
- složený zlomek
- slovní úlohy
- 127 -
- rozlišuje kladná a záporná čísla
- zobrazí kladná a záporná čísla na
vodorovné i svislé číselné ose
- rozumí pojmu opačné číslo
- určí absolutní hodnotu celého čísla
- provádí početní operace s celými čísly
Celá čísla
- čtení a zápis celého čísla
- zobrazení na číselné ose
- opačné číslo
- absolutní hodnota celého čísla
- porovnávání celých čísel
- sčítání, odčítání, násobení a dělení
- rozlišuje kladná a záporná racionální čísla Racionální čísla
- porovnávání racionálních čísel
- provádí početní operace s racionálními
- sčítání, odčítání, násobení a dělení
čísly
racionálních čísel
- určí vlastnosti útvarů ve středové
Středová souměrnost
- středově souměrné útvary
souměrnosti
- sestrojení obrazu útvaru ve středové
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
souměrnost
ve středové souměrnosti
- rozliší útvary středově souměrné
- vysvětlí pojem shodnost rovinných útvarů Shodnost trojúhelníků
- shodnost rovinných útvarů
- pozná shodné útvary, trojúhelníky
- shodnost trojúhelníků – věty sss, sus,
- užívá vět o shodnosti trojúhelníků
usu
v početních a konstrukčních úlohách
- konstrukce trojúhelníků
- sestrojí trojúhelník podle zadání, dbá na
správnost rýsování
- zapíše poměr mezi veličinami
- změní čísla v daném poměru
- dělí celek na části v daném poměru
- pracuje s měřítky plánů a map
- řeší slovní úlohy s využitím poměru a
měřítka
Poměr
- poměr, postupný poměr, rozšiřování
a krácení poměru
- změna čísla v daném poměru
(zvětšení, zmenšení)
- rozdělení čísla v daném poměru
- měřítko plánu a mapy
- slovní úlohy
PT – OSV
- rozlišuje přímou a nepřímou úměrnost
Přímá a nepřímá úměrnost
- přímá úměrnost
- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh
- nepřímá úměrnost
- trojčlenka
- vysvětlí pojmy jedno procento, základ,
Procenta
- pojem procento, základ, procentová
procentová část, počet procent
část, počet procent
- vypočítá jedno procento z daného základu
- výpočet procentové části, základu
- při výpočtech používá algoritmus výpočtu
- a počtu procent
procentové části, počtu procent a základu
- slovní úlohy
- řeší slovní úlohy z praxe
PT - VDO
- promile
- vypočítá promile ze základu
- 128 -
- rozliší druhy čtyřúhelníků a popíše jejich Čtyřúhelníky
- jejich třídění
vlastnosti
- rozliší druhy rovnoběžníků a popíše jejich Rovnoběžníky
- rovnoběžníky a jejich vlastnosti
vlastnosti
- konstrukce rovnoběžníku
- sestrojí rovnoběžník
- obvod a obsah rovnoběžníku
- vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku
- slovní úlohy z praxe
podle vzorce
- řeší praktické slovní úlohy
- počítá obsah trojúhelníku s užitím vzorce Trojúhelník
- obsah trojúhelníku
- rozliší druhy lichoběžníků a popíše jejich Lichoběžník
- lichoběžník a jeho vlastnosti
vlastnosti
- konstrukce lichoběžníku
- sestrojí lichoběžník
- obvod a obsah lichoběžníku
- počítá obvod a obsah lichoběžníku
slovní úlohy z praxe
- řeší praktické slovní úlohy
Hranoly
- pojmenuje hranoly a popíše jejich
- třídění hranolů a jejich vlastnosti
vlastnosti
- jednotky objemu, převádění jednotek
- používá a převádí jednotky objemu
- sítě hranolů
- narýsuje síť hranolu
- povrch a objem krychle a kvádru
- vypočítá povrch a objem krychle a kvádru
- slovní úlohy na výpočet S a V
pomocí vzorců
krychle a kvádru, využití v praxi
- vypočítá povrch a objem hranolu pomocí
- povrch a objem hranolu (trojboký,
vzorců
čtyřboký, šestiboký)
- řeší slovní úlohy z praxe
- slovní úlohy na výpočet S a V
- používá kalkulátor pro složitější výpočty
hranolu, využití v praxi
Matematika 8. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
- 129 -
Poznámky
Opakování učiva 7. ročníku
- určí druhou mocninu a odmocninu pomocí Druhá mocnina a odmocnina
- čtení a zápis druhých mocnin a
tabulek nebo kalkulačky
odmocnin
- užívá druhou mocninu a odmocninu ve
- určení druhých mocnin a
výpočtech
odmocnin
- rozliší odvěsny a přeponu
- určí vztahy mezi stranami a užívá je při
výpočtech v pravoúhlém trojúhelníku
- využívá poznatky ve slovních úlohách
Pythagorova věta
- výpočet délek stran v pravoúhlém
trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty
- rozumí pojmu, využívá ho při psaní velkých Mocniny s přirozeným mocnitelem
- čtení a zápis mocnin s přirozeným
čísel
mocnitelem
- provádí početní operace s mocninami
- zápis čísla pomocí mocnin deseti
s přirozeným mocnitelem
- početní operace s mocninami
s přirozeným mocnitelem
- určí hodnotu číselného výrazu
- zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní
text
- dosazuje do výrazu s proměnnou
- provádí početní operace s výrazy
Výrazy
- číselné výrazy
- proměnná
- výrazy s proměnnou, mnohočleny
- úpravy výrazů
- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice Kruh, kružnice
- vzájemná poloha přímky a
- určí vzájemnou polohu dvou kružnic
kružnice
- vypočítá obvod a obsah kruhu, řeší slovní
vzájemná poloha dvou kružnic
úlohy
- délka kružnice
- obsah kruhu
- popíše vlastnosti válce
- vypočítá povrch a objem válce
- řeší slovní úlohy z praxe
Válec
- povrch válce
- objem válce
- zapisuje vztah rovnosti
- rozumí pojmu kořen rovnice
- využívá ekvivalentních úprav při řešení
rovnic
Lineární rovnice
- rovnost
- lineární rovnice, kořen rovnice
- ekvivalentní úpravy
- matematizuje jednoduché reálné situace
- vyřeší daný problém aplikací získaných
Slovní úlohy
- slovní úlohy
- 130 -
PT – OSV
matematických poznatků a dovedností
- používá lineární rovnice k řešení slovních
úloh
- ověřuje výsledek řešení
PT – EV
- čte jednoduché tabulky a diagramy
- zaznamená výsledky jednoduchých
statistických šetření do tabulek
Úvod do statistiky
- základní statistické pojmy
- základní charakteristiky
statistického souboru
- provádí jednoduché konstrukce
- využívá Thaletovy kružnice k sestrojení
tečen
Konstrukční úlohy
- jednoduché konstrukce
- Thaletova kružnice
PT - VDO
Matematika 9. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Opakování učiva 8. ročníku
- využívá vzorců (součin, druhá mocnina)
k úpravám výrazů
- rozkládá výraz na součin (vytýkáním,
pomocí vzorců)
- provádí početní operace s lomenými
výrazy
Lomené výrazy
- úpravy výrazů pomocí vzorců
- rozklad výrazů na součin
- pojem lomený výraz
- početní operace s lomenými výrazy
- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
s využitím znalostí o lomených výrazech
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Poznámky
- rozumí pojmu množiny všech bodů dané Konstrukční úlohy
- množiny všech bodů dané vlastnosti
vlastnosti
- konstrukční úlohy
- využívá všech poznatků v konstrukčních
úlohách
- řeší soustavu dvou rovnic metodou sčítací Soustavy rovnic
- soustava dvou lineárních rovnic se
a dosazovací
dvěma neznámými
- používá soustavy rovnic k řešení slovních
- slovní úlohy řešené pomocí soustav
úloh
lineárních rovnic
PT - OSV
- zakreslí bod v PSS
- rozumí pojmu funkce
Funkce
- pravoúhlá soustava souřadnic
- 131 -
- sestaví tabulku a zakreslí graf dané
funkce
-
pojem funkce
lineární funkce
- rozlišuje shodné a podobné útvary
- užívá věty o podobnosti trojúhelníků
v početních úlohách
Podobnost
- pojem podobnost
- věty o podobnosti trojúhelníků
- řeší úlohy z praxe s využitím znalostí
jednoduchého úrokování
Finanční matematika
- základní pojmy finanční matematiky
- charakterizuje jednotlivá tělesa
- rozeznává tělesa podle sítí
- načrtne síť jehlanu a kužele
- vypočítá povrch a objem těles
Tělesa
- jehlan
- kužel
- koule
- povrch a objem těles
PT - VDO
INFORMATIKA – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Informatika je povinně vyučován na 2. stupni ZŠ v rozsahu 4 hodin
v návaznosti na tabulku časových dotací hodin na 2. stupni, z toho 3 disponibilní hodiny. Žáci
mohou být v hodině děleni do dvou skupin, výuka probíhá v odborně vybavené učebně
v budově školy. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru
Informatika stanovených RVP ZV.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, která
umožňuje žákům získat základní informační gramotnost. Žáci jsou vedeni ke správnému
užívání pojmů z oblasti hardware, software. Dále jsou vedeni k praktickým dovednostem
v práci s textem, grafikou, tabulkami, prezentací a internetem.
Získané dovednosti ve vyhledávání a zpracovávání potřebných informací pomocí
internetu jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce, k rozvíjení profesní
i zájmové činnosti. Předmět Informatika umožňuje žákům aplikovat výpočetní techniku ve
všech vzdělávacích oblastech základního vzdělávání.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Informatika na 2. stupni jsou začleněna následující průřezová
témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
- tematický okruh - Evropa a svět nás zajímá = téma – naši sousedé v Evropě
- Objevujeme Evropu a svět = téma – mezinárodní setkávání, život
Evropanů
- Jsme Evropané = téma – mezinárodní organizace (6.,7.,8.,9. ročník)
- 132 -
-
Multikulturní výchova (MuV)
tematický okruh – Multikulturalita = téma – komunikace s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin, význam užívání cizího jazyka (6.,7.,8.,9. ročník)
Environmentální výchova (EV)
- tematický okruh – Lidské aktivity a problémy životního prostředí = téma – odpady
a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek,
programy a akce zaměřené k ekologickému vědomí (7.,8.,9. ročník)
Mediální výchova (MeV)
- tematický okruh – Kritické čtení a vnímání mediálních sděleních = téma – chápání
podstaty mediálního sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality = téma – rozdíl mezi
reklamou a zprávou (6.,7.,8.,9. ročník)
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- pracujeme s informacemi a odbornou literaturou
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané
výsledky porovnávat a posuzovat
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
- cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich
shodné, podobné či odlišné znaky
- učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů
- umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých
činností
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s
jinými školami
- podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce a ostatních lidí
Kompetence sociální a personální
- vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí
- 133 -
- podporujeme respektování cizích názorů, pravidel týmů a dáváme prostor pro diskusi
- učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance)
- vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- dodržujeme zásady bezpečnosti práce
- sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích
oblastí do jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Informační a komunikační technologie směřuje žáka k utváření
a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že ho vede k:
- poznání významu informací a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologii
- porozumění vzniku informací, uložení na médium, přenosu, zpracování, vyhledávání
- porovnávání informací a poznatků z různých informačních zdrojů
- využívání výpočetní techniky, výukového software ke zvýšení efektivnosti učení
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své
práce
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
- zaujmutí odpovědného a etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na
internetu či jiných médiích
- dodržování bezpečnosti při práci s výpočetní technikou
Očekávané výstupy - OV
Žák → 1. ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost
a vzájemnou návaznost
2. ovládá práci s textovým, grafickým a tabulkovým editorem a využívá
vhodných aplikací
3. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
4. pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
5. používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi údaji
6. zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické
a multimediální formě
- 134 -
Informatika 6. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce s PC
Bezpečnost práce s počítačem
- nezapojuje přístroj do zásuvky, nezasahuje dovnitř ani se nedotýká zadní strany skříně počítače a
jeho periferií
- u počítače nepije a nejí
Poznámky
MV - D
PT - MuV
- zapne a správně vypne počítač
- orientuje se v druzích PC
- vysvětlí význam pojmů hardware a software
- pojmenuje externí zařízení počítače a uvede jejich použití, umí je správně připojit
- orientuje se na klávesnici, vysvětlí funkci kláves
- ovládá práci s myší
- zná kapacitu datových nosičů a možnost jejich využití
- orientuje se v základním prostředí operačního systému Windows
- rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich strukturovanost
- uvede základní příklady typů programů a odpovídající formáty souborů
PC – hardwarová konfigurace
(základní jednotka, procesor, pevný disk,
operační paměť)
- externí zařízení PC (vstupní a
výstupní)
- datové nosiče (kapacita pamětí a
jejich násobky kB, MB, GB)
PC – softwarová konfigurace
(operační systémy, verze, antivirové
programy)
PT - MeV
- zpracovává informace získané z různých zdrojů v textovém editoru
- upravuje vlastnosti textu, stránky, dokumentu
- zařazuje vhodně do textu další objekty - kliparty, obrázky, automatické tvary, textová pole,
WordArt, tabulky, apod.
- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla
- uloží a vytiskne dokument
Microsoft Word – textový editor MV - ČJ
- při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
- otevře stránku jejíž adresu zná
- dovede vyhledat obrázky k daným tématům
- využívá služby základních portálů
- zná klady a zápory využívání sociálních sítí, chrání si svá osobní data
Počítačové sítě – Internet a jeho
fungování, procházení stránek,
vyhledávání, elektronická pošta,
chat, sociální sítě
- spustí a zavře výukové programy, aktivně s nimi pracuje
Výukové programy návaznost na MV – M, ČJ,
probírané učivo
AJ
PT – MeV,
VMEGS
13
Informatika 7. ročník
Očekávané výstupy – žák
- orientuje se v základních parametrech PC
Učivo
Hardware – orientovat se
v základních parametrech PC
zastarávání PC, nabídky PC,
trendy a novinky
Poznámky
- dokáže vytvořit a spustit vlastní prezentaci
- do prezentace vkládá animace, přechody snímků, vlastní pozadí, zvuk
- vytvoří vlastní prezentaci do některého vyučovacího předmětu
PowerPoint – vytváření a
publikování prezentací
- zpracování referátu na zadané
téma
PR – MeV,
VMEGS
- orientuje se v Excelovském okně, sešitě, listě apod.
- dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, naplnit ji daty a upravit její vzhled
Microsoft Excel – tabulkový
procesor
-buňky – jejich označení, sloučení,
vyplnění
- vytvoření tabulky – ohraničení,
zadávání údajů
- grafická úprava tabulky
- posuzuje vzájemnou návaznost a věrohodnost informací z různých informačních zdrojů
- zapíše požadavek na vyhledávání informace v internetovém prohlížeči
- ukáže možnosti využití počítače v různých oborech lidské činnosti
- odpovědně přistupuje k nevhodným obsahům na stránkách
Internet - portály vzdělávacích
organizací, vyhledávání
- spustí a zavře výukové programy, aktivně s nimi pracuje
Výukové programy – návaznost MV – M, J, Z,
na probírané učivo
Př
PT – MuV, EV
PT – MeV,
VMEGS
13
Informatika 8. ročník
Očekávané výstupy – žák
- má přehled o vývoji výpočetní techniky (opakování a rozšiřování učiva z předchozích ročníků)
- dokáže popsat jednotlivé součásti počítače a jejich funkce z hlediska celkového fungování
počítače (opakování a rozšiřování učiva z předchozích ročníků)
- orientuje se ve vybavení hardware a software
Učivo
Hardware a software
Poznámky
- dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a pracovat s různými formáty čísel
- s daty pomocí vzorců provede jednoduché početní operace
- umí na základě tabulky vytvořit graf a upravit jej
MS Excel - tabulkový procesor
- vkládání a odstranění řádků a
sloupců, slučování a rozdělování
buněk
- vkládání dat
- využití základních početních
operací
- tvorba grafu, úprava vzhledu
grafu
PT - MeV
- ovládá a chápe základní pojmy vektorové a rastrové grafiky
- je schopen upravit snímky získané digitálním fotoaparátem či scannerem, retušovat je
- vytváří koláže, dokáže vložit fotografie do šablon a rámečků
Počítačová grafika
Program ZonerPhoto Studio 12
- zná základní služby internetu
- web používá jako zdroj informací
- používá elektronickou poštu pro komunikaci i pro odesílání a přijímání příloh
- suverénně vyhledává a ukládá data z webu ( obrázek, text)
Internet a elektronická
PT – MeV,
komunikace
VMEGS,
- vyhledávání informací pro další
MuV, EV
vzdělávání, volbu povolání
- spustí a zavře výukové programy, aktivně s nimi pracuje
Výukové programy - návaznost
na probírané učivo
MV – M, J, Z,
Př
13
DĚJEPIS - 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Dějepis je vyučován na 2.stupni ZŠ v rozsahu 2 hodin v návaznosti
na tabulku časových dotací hodin na 2.stupni. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů
vzdělávacího oboru Dějepis stanovených RVP ZV a související očekávané výstupy průřezových témat.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti.
„Historie magistra vitae“, zaznělo již v dobách starého Říma. Často se ovšem ptáme, zda nás
dějiny něčemu naučily doopravdy. Jedno je jisté. Poučit se z dějin, tedy z historického
příběhu našeho rodu – našich předků - je schopen jen ten, kdo je nejen dostatečně připravený, ale i
vnímavý.
Ve vyučovacím předmětu Dějepis tedy usilujeme nejen o hromadění informací a poznatků
z dob dávných i nedávno minulých, ale zejména o
- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
- podchycení a rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa
- formování úcty k rodné zemi a respektu ke kulturním odlišnostem lidí cizích krajin
- zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci a propagandě
- rozvoj dětské fantazie formou vlastní četby, soutěží a her
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova /OSV/:
- tématický okruh - Osobnostní rozvoj = téma - rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností
zapamatování, řešení problémů
Lidská společnost v pravěku - první známky sociálních vztahů a pomoci mezi lidmi
- etický kontext převažujícího evropského náboženství
Počátky křesťanství
Napoleon
- úloha jedince v dějinách (pozitivní, negativní)
Čsl.vojáci ve 2.světové válce - i já budu hrdinou či zbabělcem
Výchova demokratického občana /VDO/:
- tématický okruh - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
téma - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie
Starověké Řecko
- počátky demokracie
České země za Josefa II.
- toleranční patent
Boj amer.osad za nezávislost - zrod první novověké demokracie
- příklad rasové nenávisti
Nacismus v Německu
Stalinismus v SSSR
- příklad třídní nenávisti
Tomáš Garrigue Masaryk
- ideál humanitní demokracie
Sovětizace ČSR po 1948
- vymývání mozků včera – a dnes?
Charta 1977
- nebýt lhostejný k věcem okolo nás
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/:
- tématický okruh - Jsme Evropané = téma - kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové
mezníky evropské historie, evropská integrace
Raný středověk
- zrod dnešních států Evropy
Gotická kultura
- jsme součástí kultury evropské
Reformace v 16.století
- evropský protestantismus dnes
ČR součástí NATO a EU - jsme opět součástí vyspělé Evropy
-
Multikulturní výchova /MuV/:
tématický okruh – Multikulturalita = téma - multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti, multikulturalita jako prostředek
vzájemného obohacování, vstřícný postoj k odlišnostem
Svět islámu, křížové výpravy - islám dnes
Soudobý terorismus
- vstříc dialogu, či střetu civilizací?
Enviromentální výchova /EV/:
- tématický okruh - Vztah člověka k prostředí = téma - rozdílný společenský vývoj ve světě,
příčiny a důsledky globalizace v minulosti a její dopady na současnost
Nejstarší starověké civilizace - člověk a příroda
Stavební slohy minulosti
- historické památky
Fenomén českého baroka
- baroko formuje typickou českou krajinu
Průmyslová revoluce
- průmysl devastuje evropskou krajinu
Romantismus
- tvář krajiny v tvorbě romantiků
Mediální výchova /MeV/:
- tématický okruh - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení = téma - pěstování kritického
přístupu k masmédiím
Normalizace. Tzv. „Poučení z krizového vývoje“
- umíme číst kriticky? Jsme odolní vůči dnešním podobám manipulace? (např. reklama)
Považujeme za samozřejmé, že vyučovací předmět Dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími
předměty:
orientace v prostoru, územní rozsah států
Zeměpis:
Občanská výchova:
státní zřízení, lidská a občanská práva
Matematika, fyzika, přírodopis, chemie: vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky
Jazyky:
významní spisovatelé a jejich tvorba
Výtvarná výchova:
stavební slohy, významní umělci a jejich díla
Hudební výchova:
významní skladatelé
odkaz řecké kultury, olympijské hry
Tělesná výchova:
Ve vyučovacím předmětu Dějepis chceme rozvíjet následující klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
- učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska
Kompetence k řešení problémů:
- učíme žáky rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat
způsoby řešení
Kompetence komunikativní:
- učíme žáky naslouchat druhým jako nezbytný prvek mezilidské komunikace
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory
Kompetence sociální a personální:
- učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
Kompetence občanské:
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance)
- utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví
Kompetence pracovní:
- - 139
- sledujeme plnění povinností a zadaných úkolů
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
-
rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání
utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům
získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné
záležitosti
utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, akceptování vlastní osobnosti
i osobnosti druhých lidí
rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporující základním principům demokratického soužití
zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
Očekávané výstupy – OV
Žák – 1. uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků
2. uvede příklady zdrojů informací o minulosti a pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
3. orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy
v chronologickém sledu
4. charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
5. objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost
6. uvede příklady archeologických kultur na našem území
7. rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
8. uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního
dědictví
9. demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
10. porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí
podstatu antické demokracie
11. popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových
etnik, christianizace a vzniku států
12. porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
13. objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto
státních útvarů v evropských souvislostech
14. vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou
a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
15. ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské
a gotické kultury
16. vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
včetně reakce církve na tyto požadavky
17. vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
18. popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
19. objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a
náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
20. objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky
- - 140
21. na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie,
parlamentarismus
22. rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a
příklady významných kulturních památek
23. vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích
a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
24. objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé
25. porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
26. charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin, uvede požadavky
formulované ve vybraných evropských revolucích
27. na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
28. vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla,
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
29. na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
30. rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
31. charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších
ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět, rozpozná
destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu
32. na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv
33. zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické,
hospodářské a kulturní prostředí
34. vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou
bloků
35. vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské
a vojenské spolupráce
36. posoudí postavení rozvojových zemí
37. prokáže základní orientaci v problémech současného světa
V minulosti možná nalezneme odpověď na naše otázky: Proč je současnost taková, jaká je.
Proč jsme my takoví, jací jsme. A co můžeme udělat pro svou budoucnost.
Dějepis - 6. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Poznámky
uvede příklady pramenů
orientuje se na časové přímce
charakterizuje život prav.lidí
Paměť lidstva (úvod do dějepisu)
Kalendář a letopočet
Lidská společnost v PRAVĚKU
vybaví si příčiny jejich vzniku
uvede nejvýznamnější památky
Nejstarší STAROVĚKÉ civilizace:
Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína
uvede příklady antické kultury
popíše podstatu demokratické
vlády
nazve přínos řecké civilizace
Starověké Řecko
uvede příklady antické kultury
popíše územní rozsah říše
nazve přínos římské civilizace
Starověký Řím
MV – Př, Fy
OSV: počátky
lidské komunikace
MV – Z, Čj, Hv,Vv
EV: člověk a
příroda
VDO: počátky
demokracie
MV – Z, ČJ, Vv
- - 141
objasní kořeny naší kultury
Počátky křesťanství
uvědomí si rozdílný vývoj u nás
Naše země ve starověku (Keltové)
OSV: etický
kontext křesťanské
víry
Pomůcky: učebnice, mapy, dějepisné atlasy, obrazové encyklopedie, soubory diapozitivů,
videokazety, soubory modelů archeologických nálezů, historická beletrie, časopisy
(s výjimkou modelů archeologických nálezů platí též pro všechny další ročníky)
Dějepis - 7. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Poznámky
vybaví si podstatu feudální
společnosti
RANÝ STŘEDOVĚK:
barbarské říše
Byzantská říše
VMEGS: zrod
Evropy
Svět islámu
MuV: islám dnes
popíše pilíře islámu, uvědomí si
obohacení Evropy orient.vlivy
uvědomí si rozdíl mezi mýtem
a reálnou historií
První státní celky na našem území
(Sámova říše, Velkomoravská říše)
použije duchovní odkaz č.patrona Počátky českého státu (svatý Václav)
uvede příklady našich vládců
Přemyslovské Čechy: knížata a králové
shrne zákl.znaky román.kultury
Románský sloh
definuje život vrstev společnosti
shrne základní znaky gotiky
uvědomí si počátky dnešní.Evr.
zdůvodní význam osobnosti
Karla IV.
vysvětlí příčinu husitských bouří
uvědomí si okolnosti vzniku
středoevropského soustátí
popíše přelom v myšlení lidí
uvědomí si Husův odkaz Evropě
popíše osudy mořeplavců
vysvětlí příčinu nábožen.válek,
vybaví si důsledky
nesnášenlivosti, pojem
rudolfínské Prahy
zdůvodní význam Jana Amose
Komenského
shrne důsledky války
VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK:
Život na vesnici a ve městech
Gotická kultura
Nástin vývoje v zemích Evropy
Lucemburkové na českém trůnu
EV: historické
památky
VMEGS: gotika
Evropy
Husitské války v Čechách
Jagellonci na českém trůnu
POČÁTKY NOVOVĚKU
Renesance a humanismus
Reformace
Objevné plavby
Nástin vývoje v zemích Evropy
První Habsburkové na českém trůnu
Česká předbělohorská kultura, jednota
bratrská
České stavovské povstání, třicetiletá válka
- - 142
VMEGS: evropský
protestantismus
dnes
Dějepis � 8. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Poznámky
DĚJINY NOVOVĚKU
konkretizuje pojem absolutismu
rozpozná projevy barokní doby
uvede významné představitele
shrne tereziánské reformy
objasní smysl josefínských
reforem
uvede příklady z regionu
porovná průmyslový vývoj
v různých oblastech Evropy
popíše pojem kolonie, uvědomí si
význam boje za svobodu,
zánik Starého režimu
uvědomí si propojenost naší a
evropské historie
shrne hlavní projevy romantismu
Nástin vývoje v zemích Evropy 17.18.století
Barokní kultura
fenomén českého baroka
Osvícenství
České země za Marie Terezie
České země za Josefa II.
Klasicismus
Průmyslová revoluce v Anglii
Boj amerických osad za nezávislost,
vznik USA
Velká francouzská revoluce
Napoleonské války
Ideály romantismu
uvede příčiny revolucí v Evropě
uvede hlavní představitele států
definuje pojem lidských práv
vysvětlí uvedené pojmy
Revoluce 1848 v Evropě a u nás
Nástin vývoje v zemích Evropy
2.pol.19.století
Vznik Rakousko-Uherska, obnovení
ústavnosti
Česká společnost 2.pol.19.století a její
diferenciace
charakterizuje v základních
Nacionalismus a kolonialismus
rysech soupeření mezi velmocemi V předvečer 1.světové války
- - 143
EV:baroko formuje
českou krajinu
VDO:toleranční
patent
EV:průmysl
devastuje
evropskou krajinu
VDO:zrod první
nov.demokracie
OSV:úloha jedince
v dějinách
EV:tvář krajiny
v tvorbě romantiků
Dějepis - 9. ročník
Očekávané výstupy – žák
demonstruje zneužití techniky
Učivo
1.světová válka
Ruské revoluce
určí změny hranic v Evropě
Versailleský systém
vysvětlí pojem a projevy
„Zlatá 20.léta“
uvědomí si příčiny krize
Světová hospodářská krize
porovná nacismus+komunismus
Nástup nacismu v Německu
Stalinismus
vysvětlí pojem boje za svobodu
Češi a Slováci za 1.světové války
vysvětlí smysl 28.října
Vznik Československé republiky
Tomáš Garrigue Masaryk
uvede příklady osobností, chápe
Demokratické základy ČSR
humanitní ideál čs.demokracie
Budování státu
popíše důsledky okupace ČSR
Mnichov 1938
Druhá republika
stručně objasní průběh v.operací
Vypuknutí 2.světové války
uvede příklady hrdinů+kolaborace Protektorát Čechy a Morava
uvědomí si osudy obětí 2.války
Holocaust
zhodnotí obsah st.svátku 8.květen Českoslovenští vojáci na frontách 2.války
Osvobození
vysvětlí pojem „železné opony“
uvědomí si průběh omezování
svobod u nás (Národní fronta),
chápe důvod zaostávání ČSR
uvede příklady represí a obětí
uvědomí si změnu klimatu u nás
snaží se pochopit touhu lidí po
demokratizaci naší společnosti
uvědomí si nesamozřejmost
svobod, kterým se dnes těšíme
v nástinu popíše problémy
soudobého světa
Poznámky
VDO:vznik SSSR
VDO:rasová a
třídní nenávist
VDO:demokracie
ČSR
VDO:antisemitism
us a rasismus dnes
OSV:i já budu
hrdinou či zbabělce
Počátky studené války
Československo 1945-1948
Únor 1948. Vítězný jen pro někoho
Sovětizace ČSR
„Zlatá 60.léta“
Pražské jaro 1968
Normalizace
Charta 77
Krize sovětského impéria
M.S.Gorbačov
Sametová revoluce 1989
Rozpad Československa
Na cestě do NATO a Evropské unie
Rozpad Sovětského svazu a Jugoslávie
Teroristické útoky v USA a Evropě
- - 144
VDO:vymývání
mozků-jen
minulost?
MeV:číst kriticky
VDO:nebýt
lhostejný
VMEGS:ČR
součástí
EU a NATO
MuV: soudobý
terorismus
OBČANSKÁ VÝCHOVA - 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Občanská výchova se zařazuje na 2. stupni . Časová dotace činí 4 hodiny.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Výuka směřuje k postupnému
formování občanského profilu žáků, k jejich sebepoznání, vytváření jejich vnitřních postojů
k důležitým oblastem lidského života a k vědomí odpovědnosti za vlastní život.
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách a je často realizována metodou řízené diskuse,
besed, dramatických výstupů, brainstormingu, sociálních a psychologických her. Dalším způsobem
naplňování cílů předmětu jsou návštěvy veřejného prostranství mimo školu.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Občanská výchova na 2. stupni jsou začleněna následující průřezová
témata:
Osobnostní a sociální výchova /OSV/
- tematický okruh – Osobnostní rozvoj - sebepoznání, sebepojetí = téma Každý člověk je
osobnost /7. ročník/, Citový život člověka /8. ročník/, Osobnost
(sebepoznání, temperament, zájmy, …) /9. ročník/
- rozvoj schopností poznávání = téma – Zásady lidského soužití
(pravidla chování) /6. ročník/
- tematický okruh - Morální rozvoj – hodnoty a postoje = téma Člověk a morálka /7. ročník/
- tematický okruh - Sociální rozvoj – poznávání lidí = téma Život mezi lidmi /7. ročník/
- mezilidské vztahy = téma Rodina /8. ročník/
Výchova demokratického občana /VDO/
- tematický okruh - Občanská společnost a škola = téma Škola (význam vzdělání, docházka,
systém vzdělání, školní řád), Zásady lidského soužití (vztahy mezi lidmi,
konflikty) /6. ročník/
- tematický okruh - Občan, občanská společnost a stát = téma Právní minimum (právo,
morálka), Stát a právo /9. ročník/
- tematický okruh - Principy demokracie jako forma vlády způsobu rozhodování = téma
Principy demokracie /9. ročník/
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/
- tematický okruh – Evropa a svět nás zajímá = téma Svět kolem nás (OSN, NATO…)
/9. ročník/
- tematický okruh - Jsme Evropané = téma My a Evropa, EU /9. ročník/
Multikulturní výchova /MuV/
- tematický okruh – Kulturní diference = téma Člověk a náboženství /8. ročník/
- tematický okruh - Lidské vztahy = téma Obec, region, vlast /6. ročník/,
Člověk v sociálních vztazích, Člověk a kultura, Přírodní a kulturní
bohatství, Globální problémy Země /7. ročník/
- tematický okruh – Multikulturalita = téma Všeobecná deklarace lidských práv,
Listina základních práv a svobod,
Rovnost,svoboda, rasismus, xenofobie,…/9. ročník/
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
- - 145
Kompetence k učení
- pracujeme s informacemi a odbornou literaturou
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
- cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné,
podobné či odlišné znaky
- učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů
Kompetence komunikativní
- podporujeme skupinovou práci, využíváme médií a četbu
- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí
Kompetence sociální a personální
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých
žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají
Kompetence občanské
- utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví
- vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí
do jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Člověk a společnost směřuje k:
-
-
-
poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších
historických, sociokulturních, politických, ekonomických i globálních souvislostech
získávání orientace v důležitých hospodářských a politických otázkách a v aktivitách
důležitých místních, regionálních, státních i mezinárodních institucí, organizací a seskupení
úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či
jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
získávání orientace v důležitých právních otázkách a utváření schopnosti projevovat se jako
odpovědný a aktivní občan demokratické společnosti
porozumění sobě samému, poznávání svých silných i slabých stránek a svých dispozic pro
různé činnosti, kritickému hodnocení a vhodnému korigování svého vlastního chování a
jednání
rozpoznávání názorů a postojů, které ohrožují lidskou důstojnost nebo odporují základním
principům demokratického soužití a aktivní vystupování proti nim, komunikování i přes
názorové a sociální odlišnosti
využívání vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů
a postojů, zvládání zásad účinného řešení konfliktů a hledání kompromisů a k přiměřenému
obhajování svých práv
Očekávané výstupy - OV
- - 146
Žák :
Člověk ve společnosti
1. objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
2. rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
3. zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení
4. uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
5. objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
6. rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobií a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
7. posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
Člověk jako jedinec
8. objasní jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
9. posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
10. rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
Stát a hospodářství
11. rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady
12. rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
13. na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu
Stát a právo
14. rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
15. rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí,
uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
16. objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
17. vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
18. přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a svobod
19. rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
Mezinárodní vztahy, globální svět
20. uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich
hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
Občanská výchova 6.ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Poznámky
- uvědomuje si význam vzdělání
ŠKOLA
- význam vzdělání
- docházka
PT – VDO
- - 147
-
systém vzdělání
školní řád
OBEC
- posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů
a dosahování některých cílů v rodině, ve
škole, v obci
-
státní správa, samospráva
zastupitelstvo
zajímavá památná místa
významní rodáci v minulosti a
přítomnosti
PT – MuV
MV – Čj, D, Z
- objasní potřebu tolerance ve společnosti, REGION
PT – MuV
- život v regionech
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
MV – Z, D, Čj
- regionální zvláštnosti
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
- regiony v minulosti a současnosti
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
- významné osobnosti v minulosti a
přítomnosti
VLAST
- objasní účel důležitých symbolů našeho
PT – MuV
- vlastenectví
státu a způsoby jejich používání
MV – D, Z, Hv,
- státní symboly
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
Čj
- zajímavá památná místa
nacionalismu
- co naši vlast proslavilo
- významné osobnosti v minulosti a
přítomnosti
- státní svátky
- Praha, prezidenti
- uvědomuje si úlohu času v praktickém
životě člověka
- dokáže měřit čas
LIDÉ V KOLOBĚHU ČASU
- měření času
- cyklus přírody
- kalendář
- výroční obyčeje a zvyky během
roku v jednotlivých ročních
obdobích
- významné dny a svátky
MV – D, Čj, Př
ZÁSADY LIDSKÉHO SOUŽITÍ
- uplatňuje vhodné způsoby chování a
PT – OSV
- pravidla chování
komunikace v různých životních situacích,
- vztahy mezi lidmi(osobní,
případné neshody či konflikty s druhými
PT – VDO
neosobní)
lidmi řeší nenásilným způsobem
- konflikty v mezilidských vztazích
- dělba práce a činností
- spolupráce
Očekávané výstupy – žák
Občanská výchova 7. ročník
Učivo
- zhodnotí a na příkladech doloží význam
solidarity mezi lidmi
- vyjádři své možnosti jak pomáhat
v případě potřeby lidem v nouzi
ŽIVOT MEZI LIDMI
- socializace
- společenské skupiny (formální,
neformální)
- vztahy ve skupinách
- - 148
Poznámky
PT – OSV
- posoudí vliv osobnostních vlastností na
dosahování individuálních i společenských
cílů
- rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u
druhých, kriticky hodnotí a koriguje své
chování
- uvědomuje si význam tělesného a
duševního zdraví pro harmonický rozvoj
osobnosti
-pěstuje zdravou sebedůvěru
-ví, jak překonat osobní nedostatky
-rozvíjí své osobní přednosti
KAŽDÝ ČLOVĚK JE OSOBNOST PT – OSV
- vlastnosti, schopnosti, dovednosti
- temperament
PT – MuV
- přiměřeně uplatňuje svá práva a
respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí
- zaujímá tolerantní postoj k menšinám,
rozpoznává netolerantní, rasistické a
xenofobií projevy v chování lidí a zaujímá
aktivní postoj proti všem projevům
nesnášenlivosti
ČLOVĚK A MORÁLKA
- morálka, mravnost v osobním i
veřejném životě
- názory na mravnost v různých
náboženstvích
PT – OSV
ČLOVĚK A KULTURA
- kultura, umění
PT – MuV
PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ
BOHATSTVÍ
- krásy naší země, ochrana
PT – MuV
- rozpoznává základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a náboženství
- řídí se základními normami slušného
chování
- kriticky přistupuje k nutnosti ochrany
přírodních a kulturních památek
- uvede některé globální problémy
současnosti
ČLOVĚK V SOCIÁLNÍCH
VZTAZÍCH
- asertivita, náročné životní situace
- životospráva, zdravý životní styl
- relaxace, odpočinek
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ZEMĚ
Občanská výchova 8. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
- je schopen sebepoznání, poznání jiných
CITOVÝ ŽIVOT ČLOVĚKA
lidí
- chování a city
- uvědomí si význam vůle
- tělesné projevy citů
- dokáže posilovat své volní jednání
- druhy a vlastnosti citů
- pochopí, že každý člověk má kladné a
- agrese, hněv
záporné vlastnosti a že je důležité rozvíjet
dobré stránky osobnosti a potlačovat špatné
- uvědomuje si význam rolí v životě
dnešního člověka, sílu rodinných vazeb a
citovou funkci rodiny
- uvědomuje si význam rodiny pro
harmonický vývoj člověka
RODINA
- rodina, příbuzenské vztahy
- manželství
- funkce rodiny
- práva a povinnosti rodičů a dětí
- náhradní výchova
- - 149
Poznámky
PT – OSV
PT – OSV
- přiměřeně uplatňuje svá práva a
respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam obrany
lidských práv a svobod
- orientuje se v nejvýznamnějších světových
náboženstvích
-rozpoznává základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a náboženství
PT – VDO
MÁ ZEMĚ JE MŮJ DOMOV
- občané
- cizinci
- výhody a závazky občanů
- práva a povinnosti občanů
ČLOVĚK A NÁBOŽENSTVÍ
- víra, přesvědčení
- různé podoby víry
- křesťanství, judaismus, islám
Občanská výchova 9. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
- objasní, jak může poznání a hodnocení
OSOBNOST
vlastní osobnosti pozitivně ovlivnit kvalitu
- sebepoznání
života
- vůle, temperament
- posoudí vliv osobnostních vlastností na
- zájmy, vlohy, talent
dosahování individuálních i společenských
- potřeby
cílů
- životní hodnoty
- uvědomuje si rozdíl mezi právem a
PRÁVNÍ MINIMUM
morálkou
- právo a morálka
- respektuje práva jiných lidí
- následky porušení norem
- posoudí význam ochrany lidských práv a
- právní systém, ústava
svobod
- legislativa, exekutiva, justice
- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
- základní práva a svobody
složek státní moci ČR, jejich orgánů a
- ombudsman
institucí
- politické spektrum ČR
- objasní výhody demokratického způsobu
- právo a EU
zřízení státu pro každodenní život občanů
- vysvětlí smysl voleb do zastupitelstev
- uvede hlavní znaky státu
STÁT A PRÁVO
- orientuje se v různých historických typech
- právní základy státu
států
- znaky, typy a formy státu
- vysvětlí pojem demokracie
PRINCIPY DEMOKRACIE
- vyjmenuje výhody demokratického řízení
- znaky demokratického způsobu
státu v každodenním životě občanů
rozhodování a řízení státu
- Ústava ČR
- rozlišuje a porovnává různé formy
EKONOMIKA
vlastnictví, uvede jejich příklady
- dělba práce
- rozlišuje úlohu výroby, obchodu, služeb,
- výrobní a nevýrobní odvětví,
uvede příklady jejich součinnosti
služby
- na příkladu chování kupujících a
- trh – nabídka, poptávka
prodávajících vyloží podstatu fungování
- cena
trhu
- seznamuje se s účastí a působením ČR ve
světových mezinárodních institucích,
organizacích a integracích států
SVĚT KOLEM NÁS
- My a Evropa, EU
- OSN, NATO
- - 150
PT – MuV
Poznámky
PT – OSV
PT – VDO
PT - VDO
PT – VMEGS
PT - MuV
-
-
Všeobecná deklarace lidských
práv , Listina základních lidských
práv a svobod
rovnost, svoboda
ochrana obyvatel
rasismus, xenofobie
ČLOVĚK A PŘÍRODA
FYZIKA – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně a
v 7., 8. a 9.ročníku dvě hodiny týdně.
Vzdělávání v předmětu fyzika směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich
vzájemných souvislostí, vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit
fyzikální vlastnosti a procesy. Fyzika učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a
vztahy mezi nimi, směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie.
Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny .
Předmět fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověka příroda a úzce souvisí s ostatními
předměty:
- chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos
elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
-tématický okruh – Osobnostní rozvoj = téma – rozvoj schopností poznání
- 6. ročník – Pohyb těles, Fyzikální veličiny,
Látky a tělesa
- 7. ročník – Pohyb těles
- 8. ročník – Ohmův zákon, Energie
- 9. ročník – Energie
Environmentální výchova (EV)
- tématický okruh – Základní podmínky života – 7. ročník – Mechanické vlastnosti tekutin
- Rozklad světla
- 9. ročník – Změny skupenství
- tématický okruh – Lidské aktivity a problémy životního prostředí
– 8. ročník – jaderné elektrárny
- tématický okruh – Vztah člověka k prostředí - 8. ročník - elektrárny
Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
- cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů vedeme žáky k
- - 151
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky rozpoznat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby
řešení
- učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů
- v případě možnosti je vedeme k praktickému ověření řešení problémů a k tomu, aby uměli
přijmout důsledky svých rozhodnutí
Kompetence komunikativní
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
- podporujeme skupinovou práci, využívání médií a rozvíjíme slovní zásobu žáků
Kompetence sociální a personální
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty/ohleduplnost, takt, toleranci/
Kompetence pracovní
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti Člověk a příroda směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod
poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky
formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech
více nezávislými způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení
nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz i závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu
zdraví i zdraví ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně
co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru,
vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně i
aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
Očekávané výstupy - OV
Žák �
č.1.LÁTKY A TĚLESA
- změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
- - 152
- předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
- využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických
problémů
č.2 POHYB TĚLES
- rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
- využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
- změří velikost působící síly
- určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
- využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
- aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
č.3 MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
- využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
- předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
č.4 ENERGIE
- určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
- využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
- určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
prostředí
č.5 ZVUKOVÉ DĚJE
- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro
šíření zvuku
- posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
č.6 ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
- sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
- rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
- využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
- využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
- zapojí správně polovodičovou diodu
- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
-rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami
č.7 VESMÍR
- objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců
planet
- odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
- referuje o Sluneční soustavě, naší galaxii a zkoumání vesmíru
- - 153
Fyzika 6.ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Poznámky
1.LÁTKY A TĚLESA
-rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles
rozdělení látek na pevné,
kapalné a plynné
č.2 POHYB TĚLES
-popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a
- síla působící na těleso
PT - OSV
plynnou a vlastnosti, kterými se od sebe liší
- rozpozná, zda na dané těleso působí síla a
pomocí prodloužené pružiny porovná podle
- gravitační síla, gravitační pole
velikosti dvě působící síly
- změří sílu siloměrem
síla
- užívá s porozuměním vztah mezi gravitační
silou působící na těleso a hmotností tělesa
F=m.g při řešení jednoduchých úloh
- rozeznává jednotlivé druhy sil
- změří třecí sílu
- užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí
třecí síla
na druhu materiálu a drsnosti třecích
ploch, ale nikoli na jejich obsahu
- navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly
- určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice skládání sil
výslednice sil
dvou sil stejných či opačných směrů
- určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické situace těžiště tělesa
využívá fakt, že poloha těžiště závisí na rozložení
látky v tělese
- využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo
předvídání změn pohybu tělesa při působení sil
Newtonovy pohybové zákony
(první,druhý a třetí)
- využívá poznatky o podmínkách rovnovážné
polohy na páce a pevné kladce pro vysvětlení
praktických situací
otáčivé účinky síly
páka
pevná kladka
č.1 LÁTKY A TĚLESA
- změří délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit
v různých jednotkách
- délka
- změří hmotnost pevných a kapalných těles na
vahách a výsledek zapíše ve vhodné jednotce,
vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
- hmotnost
PT - OSV
- - 154
- změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí
odměrného válce a zapsat výsledek
- vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
- objem
- změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot - teplota
z naměřených hodnot
- předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně
teploty zvětší nebo zmenší
- teplotní roztažnost těles
- změří časový úsek pomocí stopek
- ovládá značky a jednotky základních veličin
- vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
- čas
- fyzikální veličiny dokáže vyjádřit v různých
jednotkách (d, V, m, t, t)
fyzikální veličiny
PT - OSV
Fyzika 7.ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
č.1 LÁTKY A TĚLESA
- fyzikální veličiny dokáže vyjádřit v různých
jednotkách (d, V, m, t, t)
Fyzikální veličiny
Poznámky
hustota
- z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu,
s porozuměním používá vztah ρ=m/V, měří
hustoměrem, pracuje s tabulkami
č.2 POHYB TĚLES
- rozhodne, zda je dané těleso v klidu či
v pohybu vzhledem k jinému tělesu
- změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas
- určí průměrnou rychlost z dráhy uražené
tělesem za určitý čas
- používá s porozuměním vztah v=s/t pro
rychlost rovnoměrného pohybu tělesa při
řešení úloh
- znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného
pohybu na čase a určí z něj k danému času
dráhu a naopak
pohyb a klid tělesa, jejich
relativnost
dráha a čas
okamžitá a průměrná rychlost
rovnoměrného pohybu
- v jednoduchých případech určí velikost a směr
působící tlakové síly
- užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou
silou a obsahem plochy na níž síla působí
tlaková síla
č.3 MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
- užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce
Pascalův zákon
- - 155
tlak
PT - OSV
hydraulických zařízení
hydrostatický tlak
- vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a
s porozuměním používá vztah p=h ρ g k řešení
problémů a úloh
- objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a
směr v konkrétní situaci
- porovnáním vztlakové a gravitační síly dokáže
předpovědět, zda se těleso potopí v kapalině, zda se
v ní bude vznášet nebo zda bude plovat na hladině
vztlaková síla působící na tělesa PT – EV
v kapalině
plování, vznášení se a potápěn
těles v kapalině
atmosférický tlak
tlak
plynu v uzavřené nádobě
- vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho a určí
tlak plynu v uzavřené nádobě
č.6 ELEKTROMAGNETICKÉ A
SVĚTELNÉ DĚJE
- rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla
- rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které světlo
pouze odráží
- využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře,
objasní vznik stínu
- vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro
vakuum a pro další optická prostředí
- využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou
optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném
zrcadle
- pokusně určí rozdíl mezi dutým a vypuklým
zrcadlem a dokáže uvést příklad jejich využití
v praxi
- najde pokusně ohnisko dutého zrcadla
- rozhodne na základě znalostí o rychlostech světla
ve dvou prostředích, zda se světlo při přechodu
z jednoho prostředí do druhého bude lámat ke
kolmici nebo od kolmice
- rozliší pokusně spojku a rozptylku, najde pokusně
ohnisko tenké spojky a určí její ohniskovou
vzdálenost
- dokáže popsat, z čeho jsou složeny jednoduché
optické přístroje a jak se využívají v běžném životě
- porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost a
způsobu nápravy těchto očních vad brýlemi
- pokusně objasní rozklad bílého světla optickým
hranolem, vysvětlí vznik duhy v přírodě
- - 156
světlo, zdroj světla
přímočaré šíření světla
rychlost světla
odraz světelného paprsku
zrcadla
lom světla na optickém rozhraní
optické čočky
rozklad světla
PT - EV
Fyzika 8.ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Poznámky
PT - OSV
č.4 ENERGIE
- rozumí pojmu mechanická práce a výkon,
dokáže určit, kdy těleso ve fyzice práci koná,
s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t
při řešení problémů a úloh
mechanická práce
výkon
- z vykonané práce určí v jednoduchých
případech změnu polohové a pohybové
energie, je schopen porovnat pohybové
energie těles na základě jejich rychlostí a
hmotností
polohová a pohybová energie
č.6 ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE
- porozumí základním pojmům (atom a jeho složení, atom a jeho složení
proton, neutron, elektron
molekula, iont)
- na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se elektrický náboj
budou dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat iont
- podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda
jde o kladný či záporný iont
elektrická síla, elektrické pole
- ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda
v jeho okolí existuje elektrické pole
- rozliší vodič, izolantu a polovodič
vedení elektrického proudu,
- pokusně ověří, za jakých podmínek prochází
kovech,polovodičích,
obvodem elektrický proud
v kapalinách a v plynech
- objasní účinky elektrického proudu (tepelné,
světelné, pohybové)
- změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické elektrický proud
elektrické napětí
napětí voltmetrem
pravidla bezpečné práce
- dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení
s elektrickými zařízeními, objasní nebezpečí vzniku zkrat
pojistka
zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem
- používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy
v úlohách ( A = U/I )
Ohmův zákon
odpor vodiče
PT - OSV
- správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický jednoduchý a rozvětvený
elektrický obvod
obvod podle schématu
- odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle
sebe a určí výsledné elektrické napětí, výsledný
elektrický proud a výsledný odpor spotřebičů
- ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného elektromagnetická indukce
střídavý proud
proudu v cívce a objasní vznik střídavého proudu
transformátor
- popíše funkci transformátoru a jeho využití při
přenosu elektrické energie
výroba a přenos elektrické
- dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické energie
energie
-popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě elektrické
- - 157
PT – EV
energie v elektrárnách na životní prostředí
č.4 ENERGIE
- vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová
reakce a popíše, na jakém principu funguje
jaderný reaktor
- porozumí jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné
elektrárně
- dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a
ultrafialového záření na lidský organismus
Jaderná energie
štěpení atomového jádra
řetězová reakce
jaderný reaktor
PT - EV
Fyzika 9.ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
č.4 ENERGIE
- vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně
vnitřní energie tělesa
teploty
- rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé
formy
tepelná výměna
tepelné výměny (vedením,tepelným zářením)
- dokáže určit množství tepla přijatého a
odevzdaného
tělesem, zná-li hmotnost,měrnou tepelnou kapacitu teplo přijaté a odevzdané
tělesem
a
změnu teploty tělesa (bez změny skupenství)
změny skupenství
- rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude
schopen
uvést praktický příklad(tání,tuhnutí,vypařování,
var,
kondenzace, sublimace a desublimace)
- určí skupenské teplo tání u některých látek
- zjistí, kdy nastává kapalnění vodní páry ve
vzduchu, dokáže vysvětlit základní meteorologické
děje
- objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě
č.5 ZVUKOVÉ DĚJE
Akustika
- určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že
zvuk, zdroj zvuku
k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové
šíření zvuku
prostředí
- chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu
odraz zvuku
od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny
- využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku
závisí na prostředí, kterým se zvuk šíří
- zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho
tón, výška tónu
kmitočet
- rozumí pojmu hlasitost zvuku a má představu, jak kmitočet tónu
hlasité jsou různé zdroje zvuku v jeho okolí
- určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně hlasitost zvuku
hlasitého zvuku na člověka
- - 158
Poznámky
PT – OSV
PT - EV
č.7 VESMÍR
Sluneční soustava
-popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu
vesmírných těles
-odliší planetu a hvězdu na základě jejich vlastností
-popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety,
měsíce, planetky, komety)
-má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci
-objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik
jednotlivých měsíčních fází
vesmír
CHEMIE – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Chemie je vyučována jako samostatný předmět na 2. stupni ZŠ v 8. a 9. ročníku v rozsahu dvou
vyučovacích hodin týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Člověk
a příroda. Výuka chemie úzce spolupracuje s ostatními předměty vzdělávací oblasti, kterými jsou
fyzika, přírodopis a zeměpis.
V užším vymezení je chemie předmětem, který především podchycuje a rozvíjí zájem o obor.
Vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí a to především na látkách s kterými
je žák běžně v denním životě konfrontován. K naplnění jsou využívány především jednoduché
chemické pokusy. Učí řešit problémy , správně jednat v mezních situacích a získané poznatky učí
aplikovat do běžného života. Učí pracovat v souladu s bezpečnostními pravidly a poskytnout první
pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.
Formy a metody práce směřují k využívání nejmodernějších AVP. Preferuje se práce ve
skupinách. Nedílnou součástí výuky je i řád poloodborné učebny fyziky a chemie, jehož pravidla
jsou pro všechny žáky závazná.
Průřezová témata
Předmětem Chemie se prolínají následující průřezová témata.
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- tematický okruh – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti = téma - laboratorní práce
/8., 9. ročník/
- Rozvoj schopností poznávání = téma – chemické výpočty, chemické
rovnice /8., 9. ročník/
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
- tematický okruh – Objevujeme Evropu a svět = téma – spolupráce ve vědě a technice
/8., 9. ročník/
Environmentální výchova (EV)
- tematický okruh - Vztah člověka k prostředí = téma – člověk a chemie /9.ročník/
- Ekosystémy = téma – oxid uhličitý /8.ročník/
- Základní podmínky života = téma – voda, ovzduší, přírodní zdroje
/8., 9. ročník/
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí = téma – odpady, re- - 159
cyklace, druhotné suroviny /9.ročník/
Mediální výchova (MeV)
- tematický okruh – Fungování a vliv médií ve společnosti = téma - role sdělovacích
prostředků při získávání nových informací /8.,9.ročník/
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- Vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování .
- Učíme žáky vyhledávat a třídit informace a správné používání odborné terminologie.
- Umožňujeme nadaným žákům širší pohled na problematiku a podporujeme žáky měně nadané začleněním do pracovních skupin.
Kompetence k řešení problémů
- Vedeme žáky k vyhledávání informací potřebných k řešení problémů.
- Umožňujeme žákům, aby se aktivně podíleli na realizaci některých činností.
Kompetence komunikativní
- Vedeme žáky k formulování svých myšlenek a k schopnosti jejich zaznamenání.
- Učíme žáky mezilidské komunikaci a schopnosti naslouchat jiným.
- Vedeme žáky k vhodné komunikaci s vrstevníky i s dospělými.
- Netolerujeme hrubé , agresivní a vulgární chování, jsme důslední.
- Učíme žáky asertivnímu chování.
- Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání školy a města.
Kompetence sociální a personální
- Navozujeme situace vedoucí k pocitu zodpovědnosti.
- Vytváříme estetické pracovní prostředí.
- Učíme žáky pomocí příkladů a vzorů.
- Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
- Dáváme prostor otevřené diskusi a respektování názorů jiných.
Kompetence občanské
- Vedeme žáky k pochopení práv i povinností vedoucích k ochraně zdraví
- Pěstujeme v žácích sociální cítění a schopnost empatie.
- Utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickém
dědictví.
- Vedeme žáky k ochraně přírodního bohatství.
Kompetence pracovní
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
- Vedeme žáky k dodržování bezpeč. a hygienických pravidel při zacházení s pomůckami a
s chemikáliemi.
- Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
- Učíme žáky aplikovat získané poznatky do jiných předmětů.
- Sledujeme plnění povinností , zadaných úkolů a vymezujících pravidel.
- - 160
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Člověk a příroda
kompetencí tím, že ho vede k:
-
směřuje žáka k utváření a rozvíjení klíčových
pochopení přírody jako celku, ve kterém se prolínají obory neživé a živé přírody
autentickému a objektivnímu vnímání okolního světa
kladnému vztahu k životnímu prostředí
kolektivní experimentální práci při řešení problémů
hygienickým návykům a dodržování bezpečnosti práce
třídění odpadu ve škole i doma
seznámení s nejnovějšími objevy vědy a techniky v oboru
ověřování hypotéz, jejich analyzování a vyvozování závěrů
hlubšímu porozumění zákonitostí přírodních procesů
seznámení s regionálními i republikovými zvláštnostmi v oboru chemie
potřebě klást si otázky o příčinách přírodních procesů a hledat adekvátní odpovědi
zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodě, k vlastnímu zdraví i k zdraví
ostatních lidí
Očekávané výstupy – OV
Žák = 1. Úvod
- zná postavení chemie mezi ostatními vědami
- ovládá telefonní čísla pro záchranu života
- rozeznává základní druhy chemického skla a nářadí
-
2. Směsi
rozlišuje směsi a chemické látky
vypočítá složení roztoků
navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení
rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a využití
uvede příklady znečišťování vody a ovzduší a navrhne preventivní opatření likvidace
znečištění
-
3. Částicové složení látek a chemické prvky
používá pojem atom a molekula ve správných souvislostech
rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a používá je ve správných souvislostech
orientuje se v periodické soustavě prvků
rozpozná vybrané kovy a nekovy podle jejich vlastností
-
4. Chemické reakce
rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí
uvede příklady důležitých chemických reakcí
přečte chemické rovnice
s použitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost reaktantu i produktu
rozlišuje faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
-
5. Anorganické sloučeniny
porovná vlastnosti vybraných oxidů, sulfidů, halogenidů, kyselin, hydroxidů a solí
posoudí vliv těchto látek na životní prostředí
vysvětlí vznik kyselých dešťů a jejich vliv na životní prostředí
uvede opatření, kterými lze předcházet vzniku kyselých dešťů
orientuje se ve stupnici pH, změří stupeň pH pomocí indikátoru
uvede příklady využití neutralizace v praxi
- - 161
-
6. Organické sloučeniny
rozliší vybrané uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a využití
zhodnotí využívání fosilních a vyrobených paliv
uvede příklady produktů frakční destilace ropy a jejich využití
rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a využití
zná princip a podmínky fotosyntézy
uvede příklady zdrojů, vlastností a využití cukrů, tuků, bílkovin a biokatalyzátorů
-
7. Chemie a společnost
zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska udržitelného rozvoje Země
aplikuje znalosti o principech hašení požárů v praxi
orientuje se v přípravě a využití významných chemických látek v praxi a v jejich vlivu na
životní prostředí a zdraví člověka
Chemie 8. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Úvod
- zná postavení chemie mezi přírodními vědami
- zná důležitá telefonní čísla pro případ ohrožení
Zkumavkou to začíná
života
- ovládá názvy vybraných druhů chemického skla Vlastnosti látek
a nářadí
- rozeznává látky podle význačných vlastností
Směsi a jejich oddělování
- rozliší fyzikální a chemický děj
- umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí
- zná pojem roztok nasycený, zředěný, koncentrace
roztoku
Voda v přírodě a životě člověka
- umí vypočítat hmotnostní zlomek
- zná metody oddělování složek směsí
- umí provézt filtraci a krystalizaci
Co dýcháme
- dokáže vyjmenovat druhy vod podle výskytu a
využití
Složení látek
- zná princip čištění odpadních vod
- zná složení vzduchu
- zná princip oddělování složek vzduchu
Izotopy
- dokáže pojmenovat části atomu
- zná rozdíl mezi atomem a molekulou
Ionty
- dokáže graficky znázornit atom
Chemická vazba
- zná pojem protonové číslo a umí ho nalézt
- ví co jsou izotopy a dokáže nakreslit izotopy
vodíku
Chemické prvky a jejich značky
- umí vyvodit vznik kationu a anionu
Periodická tabulka
- zná pojem elektronegativita a��ej� význam pro
vznik chemic.vazby
- dokáže graficky znázornit vznik chemické vazby
- zná druhy chemické vazby
- ovládá značky a názvy vybraných prvků
Prvek a sloučenina
- zná zákonitosti uspořádání periodické tabulky
Chemické zákony
- dokáže se orientovat v periodické tabulce
Chemická reakce a rovnice
České chemické názvosloví
- zná výskyt, vlastnosti a využití vybraných
Halogenidy,oxidy sulfidy
chemických prvků
- - 162
Poznámky
PT – OSV
PT – OSV
PT – EV,
VMEGS
PT – EV
PT – VMGES
PT – VMGES
PT – MeV
- dovede vysvětlit rozdíl mezi prvkem a
sloučeninou
- umí formulovat Zákon zachování hmotnosti
- umí zapsat a odvodit jednoduché chemické
rovnice
- ovládá oxidační čísla a dovede je uplatnit
v chemickém názvosloví
- ví jak se tvoří vzorce halogenidů, oxidů a sulfidů
- zná význam a využití NaCl
- zná vlastnosti a využití vybraných oxidů
- orientuje se ve stupnici pH
- zná pojem indikátor
- zná pravidla pro názvosloví kyselin
- zná rozdělení, vlastnosti a využití vybraných
kyselin
- umí poskytnout první pomoc při potřísnění
kyselinou
- zná pravidla pro názvosloví hydroxidů
- zná vybrané hydroxidy, jejich vlastnosti a využití
- umí poskytnout první pomoc při poleptání
louhem
- zná principy neutralizace
- zná a aplikuje pravidla pro názvosloví solí
- ovládá vzorce a využití vybraných solí
- dokáže vysvětlit principy výroby skla a keramiky
Kyseliny
PT – OSV
Hydroxidy
Soli
PT – OSV
Chemie v praxi
PT – OSV
PT - VMEGS
Chemie 9. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
- - 163
Poznámky
- zná pojem oxidace, redukce, redoxe
- umí aplikovat oxidační čísla pro určení druhu
redoxní reakce
- dovede definovat elektrolýzu
- zná praktické využití elektrolýzy
- orientuje se v řadě napětí kovů
- zná konstrukci suchého galvanického článku
- dovede vysvětlit příčiny a důsledky koroze
- dokáže vypočítat molární hmotnost sloučeniny
- dovede uplatnit molární hmotnost při řešení
rovnic
- dokáže vysvětlit faktory, které ovlivňují rychlost
chem. reakcí
- zná vlastnosti uhlíku pro tvorbu vzorců
v organické chemii
- dovede odvodit chemické vazby mezi uhlíky a
tvorbu řetězců
- zná obecné vlastnosti uhlovodíků
- zná pojem alkan, cykloalkan, alken, alkin , aren
- dokáže vyjmenovat homologickou řadu alkanů
- dovede tuto řadu aplikovat při tvorbě dalších
uhlovodíků
- dovede napsat strukturní, molekulové a
racionální vzorce uhlovod.
- zná vlastnosti a využití vybraných uhlovodíků
- ví , které jsou základní zdroje uhlovodíků
- dovede objasnit principy frakční destilace a
karbonizace
- zná bezpečnostní pravidla pro práci
s hořlavinami
- zná význam radikálu pro tvorbu vzorců derivátů
uhlovodíků
- umí zařadit deriváty uhlovodíků podle
charakteristické skupiny
- ovládá mechanismus tvorby vzorců
halogenderivátů
- zná praktické využití vybraných halogenderivátů
- zná vzorce,vlastnosti a využití vybraných
alkoholů a fenolů
- zná podstatu a využití alkoholového kvašení
- zná důsledky působení alkoholu na člověka
-zná principy tvorby vzorců aldehydů a ketonů
- zná praktické využití vybraných alkoholů a
ketonů
- zná podstatu tvorby vzorců karboxylových
kyselin
- zná vlastnosti a využití vybraných kyselin
- zná princip a využití esterifikace
- zná význam DNA a RNA pro dědičnost
- dovede napsat a vysvětlit rovnici fotosyntézy
- zná rozdělení, vlastnosti a využití vybraných
sacharidů
- zná podstatu diabetes
- umí provézt důkaz škrobu
Redoxní reakce
PT – OSV
PT – EV
Chemické výpočty
Rychlost chemických reakcí
PT - OSV
Úvod do organické chemie
Uhlovodíky
Zdroje uhlovodíků
Paliva
PT – EV
PT - EV
PT – OSV
Hasicí přístroje
Halogenderiváty
PT – OSV
Alkoholy a fenoly
Karbonylové sloučeniny
PT –EV, OSV,
VMEGS
Karboxylové kyseliny
PT – EV
Sacharidy
- - 164
- dovede rozlišovat tuky podle původu a vlastností
- zná zdroje tuků a jejich význam
Tuky
- zná zdroje a využití bílkovin
Bílkoviny
- zná základní vitamíny, jejich zdroje a význam
- umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodní látkou Biokatalyzátory
- zná znečišťující vliv plastů na životní prostředí Plasty
- zná vzorce, vlastnosti a využití vybraných plastů
- zná význam recyklace chemických produktů pro
život
Člověk a chemie
- zná významné chemické závody v kraji a regionu
- má přehled o skupinách chemických látek, které
přinášejí užitek
- má přehled o škodlivých chemických látkách
- - 165
PT – EV, Mev
PT – EVENT,
OSV, VMEGS
PŘÍRODOPIS – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět na 2. stupni ZŠ ve všech ročnících v rozsahu
dvou vyučovacích hodin týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti
Člověk a příroda. Výuka přírodopisu úzce souvisí a spolupracuje s ostatními předměty vzdělávací
oblasti jako jsou chemie, fyzika a zeměpis.
V užším vymezení je však přírodopis oborem, který především směřuje k podchycení a
rozvíjení zájmů o přírodu a o její ochranu. Umožňuje pochopit přírodu jako systém propojení
neživé přírody s živými organismy. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění
přírodním zákonům. Učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě. Vede k chápání
podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností a závislosti člověka na přírodních
zdrojích.
Formy a metody práce se zaměřují na využívání pracovní stěny, sbírkových fondů a moderních
technických a demonstračních pomůcek v pracovně přírodopisu. Preferuje přírodovědné vycházky,
exkurze a krátkodobé projekty.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Přírodopis jsou začleněna následující průřezová témata.
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- tématický okruh - Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení smyslového vnímání pozornosti a
soustředění (6.- 9. ročník)
Psychohygiena – dobrý vztah k sobě samému, předcházení stresům,
uvolnění, relaxace (6.- 9. ročník)
Sociální rozvoj
Komunikace cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání,
otevřená a pozitivní komunikace (6. – 9. ročník).
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti pro řešení problémů (6.–8.r.),
práce s mikroskopem, 9. ročník práce s geologickou mapou +
zkamenělinami
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
- tématický okruh - Objevujeme Evropu a svět – naše vlast, evropské krajiny, svět. (6.- 9.r.)
Multikulturní výchova (MuV)
- tématický okruh - Lidské vztahy udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými
lidmi. Zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy.
8. ročník – lidské rasy
Environmentální výchova (EV)
- tématický okruh - Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, moře, lidská sídla, kulturní
krajina (6.- 9. ročník)
Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, krajina, ochrana
biologických druhů, energie, přírodní zdroje, (9. ročník)
Lidské aktivity a problémy životního prostředí životní prostředí,
ekologické zemědělství, odpady, změny v krajině, Den Země,
Den Životního prostředí, (6.-9.r.)
Vztah člověka k prostředí – přírodní zdroje, odpadové hospodářství,
životní styl, globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, (9. roč.).
- - 166
Výchova demokratického občana (VDO)
- tématický okruh - Občanská společnost a škola – demokratická atmosféra a
demokratické vztahy ve škole (6.-9. ročník).
Mediální výchova (MeV)
- tématický okruh - Receptivní činnosti
Fungování a vliv médií ve společnosti, role médií v každodenním životě
jednotlivce, (8.-9.r.).
Produktivní činnosti
Práce v realizačním týmu, pravidelnost mediální produkce, referáty,
články v regionálním tisku, fotodokumentace, prezentace na web
stránkách školy, 6-9.roč.
Výchovně vzdělávací strategie /postupy/ k vytvoření klíčových kompetencí
Kompetence k učení
-
pracujeme s informacemi a odbornou literaturou.
vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané výsledky
porovnávat a posuzovat.
podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi.
učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska.
cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů.
umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce.
Kompetence k řešení problémů
-
učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby
řešení.
vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné,
podobné či odlišné znaky.
učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů.
podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné
řešení problémů.
umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností.
Kompetence komunikativní
-
učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu.
netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků.
učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje.
vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
Kompetence sociální a personální
-
vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí.
- - 167
-
do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají.
podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi.
učíme žáky předcházet a řešit problematiku šikany a dalších negativních projevů chování.
vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování.
učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů.
podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
Kompetence občanské
-
v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie.
snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/.
utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví.
podporujeme program protidrogové prevence.
vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.
Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
dodržujeme vymezená pravidla
dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků.
dodržujeme zásady bezpečnosti práce.
sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů.
vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných.
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Člověk a příroda směřuje žáka k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že
ho vede k:
- navázat a dále rozvíjet zájem žáků o zkoumání přírodních jevů a zákonitostí
- naučit žáky využívat pro zkoumání různé metody: metody racionálního uvažování
a empirické metody (měření, pokusy, pozorování)
- v průběhu celého období se zamýšlet nad průběhem a příčinami různých přírodních
procesů, učit žáky formulovat otázky jak tyto procesy probíhají a v mezích možností
formulovat odpovědi
- orientace v základních přírodovědných pojmech
- formou praktických činností a projektů se zapojovat do konkrétních aktivit, které vedou
k šetrnému chování k přírodním systémům
- rozebrat problematiku využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, zaměřit
se na tuto problematiku z pohledu blízkého regionu, celé republiky, ale i globální
- odhalování souvislostí mezi přírodními podmínkami a životem lidí v blízkém okolí,
regionu, na celém území republiky, v Evropě a ve světě
- učit se šetrnému chování ke svému zdraví, zdraví ostatních
- učit se získat správné návyky chování
Očekávané výstupy - OV
- - 168
Obecná biologie, biologie hub, biologie rostlin
Žák
1. Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou, živočišnou a bakteriální, objasní funkci
základních organel
2. Rozpozná a objasní funkci základních orgánů a orgánových soustav rostlin, uvede
na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
3. Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
4. Vysvětlí způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech
5. Dokáže objasnit pojem symbióza na soužití řasy s houbou ve stélce lišejníků
6. Na základě pozorování odvodí uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva
až k jednotlivým orgánům
7. Dokáže porovnat rostlinné orgány podle jejich vnější stavby , orientuje se ve vnitřní
struktuře kořene, stonku, plodu a semene
8. Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a ovládá základní vyhledávání v atlase
rostlin, seznámí se s prací s klíčem k určování rostlin
Biologie živočichů
Žák
1. Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů, rozliší základní rozdíly mezi bezobratlými a strunatci
2. Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je
do hlavních taxonomických skupin (kmen, třída)
3. Na základě pozorování dokáže odvodit základní projevy chování živočichů v přírodě,
na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
4. Zná význam živočichů v přírodě a pro člověka
5. Dokáže určit charakteristické znaky savců a porovnat je se znaky, kterými se odlišuje
člověk
6. Rozlišuje základní řády savců, určuje vybrané druhy
7. Orientuje se otázkách domestikace
Biologie člověka
Žák
1. Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí
jejich vztahy
2. Orientuje se v základních stupních fylogeneze člověka
3. Objasní vznik a vývin jedince od početí až po stáří
4. Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí, uplatňuje zásady jejich prevence a
léčby
5. Orientuje se v aplikaci předlékařské první pomoci při poranění a jiném poškození těla
Neživá příroda
Žák
1. Dokáže popsat jednotlivé sféry Země
2. Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny a nerosty, využívá základní
určovací pomůcky
3. Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu
hornin a vody
4. Rozlišuje hlavní půdní typy, porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy
5. Rozlišuje jednotlivá geologická období
6. Uvede příklady výskytu organismu v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
7. Rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy
8. Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí
jejich význam
- - 169
9. Uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy ekosystému
10. Aplikuje praktické metody poznávání přírody
Přírodopis 6. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
- vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické Uspořádání živého světa
vědy
- uvede příklady rozmanitosti přírody
- popíše buňku, vysvětlí funkci organel
Buňka
- vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou
buňkou
Nebuněčnost, jednobuněčnost,
- pracuje s mikroskopem, připraví
mnohobuněčnost
jednoduchý mikroskopický preparát
- vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným,
jednobuněčným a mnohobuněčným
organismem, uvede příklady
- vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán,
orgánová soustava, organismus
- vymezí základní projevy života, uvede
jejich význam
- dokáže roztřídit organismy do říší
Projevy života: fotosyntéza,
- pochopí rozdíl mezi bakterií a virem
dýchání, výživa, růst,
- na příkladech řas, kvasinek a prvoků
rozmnožování, dráždivost, vývin
vysvětlí pojmy producent, konzument ,
Třídění organismů
reducent
Viry a bakterie
- pochopí nezbytnost jednotlivých složek
v potravním řetězci
Jednobuněčné organismy:
- vysvětlí význam řas a vybrané zástupce
- rostliny
- vysvětlí rozdíl ve stavbě buňky hub a
- houby
rostlin
- živočichové
- popíše jednotlivé části hub
- zná význam hub v přírodě i pro člověka, Mnohobuněčné organismy:
rozlišuje mezi parazitismem a symbiózou - nižší rostliny
- pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější
- houby
jedlé a jedovaté houby
- vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších
rostlin
- lišejníky
- pozná lišejník zeměpisný
- popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za
použití osvojené odborné terminologie a
- nižší živočichové (bezobratlí)
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
žahavci
- porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky
ploštěnci
- rozlišuje vnitřní a vnější parazity
hlísti
- podle charakteristických znaků rozlišuje
měkkýši
plže , mlže, hlavonožce
- pochopí vývojové zdokonalení stavby těla
- rozlišuje vodní a suchozemské druhy
- pozná vybrané zástupce (hlemýžď,
páskovka, škeble, srdcovka, sépie), vysvětlí
kroužkovci
jejich význam a postavení v přírodě
- popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce
jednotlivých orgánů
- - 170
Poznámky
OSV, EV
MuV
EV
OSV
MuV
EV
MeV
-
-
členovci
vysvětlí význam žížaly v přírodě
dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla - pavoukovci
- korýši,
členovců
rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle - hmyz
charakteristických znaků
uvede nejznámější zástupce jednotlivých
tříd
dokáže popsat tělo včely medonosné jako
modelový příklad hmyzu
rozlišuje proměnu dokonalou a
nedokonalou
orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu
a pozná vybrané zástupce
zhodnotí pozitivní i negativní význam
hospodářských a epidemiologických druhů
hmyzu
VMEGS
pochopí význam ostnokožců z vývojového ostnokožci
hlediska
Přírodopis 7. ročník
Očekávané výstupy – žák
-
Učivo
Třídění organismů
vysvětlí význam a zásady třídění
organismů
zařadí jednotlivé taxonomické jednotky
porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů
za použití osvojené odborné terminologie a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
Strunatci: podkmen obratlovci
dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých
tříd a chápe vývojové zdokonalování
třídy - kruhoústí
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému
- paryby
prostředí
- ryby
pozná vybrané zástupce ryb
rozlišuje nejznámější mořské a
sladkovodní ryby
- obojživelníci
rozumí postavení ryb v potravním řetězci,
význam ryb v potravě člověka
pozná vybrané zástupce obojživelníků
vysvětlí přizpůsobení obojživelníků
vodnímu prostředí
pozná vybrané zástupce plazů
seznámí se s exotickými druhy plazů a
možností jejich chovu v teráriích
určí význam plazů v potravním řetězci
definuje vývojové zdokonalení stavby těla
ptáků, jejich přizpůsobení k letu
- plazi
- ptáci
- - 171
Poznámky
OSV
EV
MuV
EV
MeV
VMEGS
-
pozná vybrané zástupce a dokáže je podle
znaků rozdělit do nejznámějších řádů
(pěvci, dravci, hrabaví,atd.) -přizpůsobení
prostředí
- savci
- vyjmenuje zástupce tažných a
přezimujících ptáků
- popíše stavbu těla savců a základní
charakteristiku
- podle charakteristických znaků rozlišuje
základní řády savců a správně roztřídí
vybrané zástupce
- vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a
způsobu života (např. kytovci, netopýři,
krtek, apod.)
- pozná vybrané zástupce
- popíše význam těchto živočichů v přírodě i Vývoj rostlin, přechod rostlin na
pro člověka, jejich postavení v ekosystému souš
Vyšší rostliny
- vysvětlí vývoj rostlin
Rostliny výtrusné
- dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu
Mechorosty
- vyjmenuje příklady výtrusných rostlin
Kapraďorosty - plavuně,
- vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty
přesličky, kapradiny
a kapraďorosty
Nahosemenné rostliny
- vysvětlí význam výtrusných rostlin
v přírodě
- vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a
Ekosystém les
semennými rostlinami
Vycházka do parku k poznávání
- podle charakteristických znaků rozlišuje stromů
hlavní zástupce nahosemenných rostlin
Stavba rostlinného těla
- definuje význam lesa a způsoby jeho
Krytosemenné rostliny
ochrany
- vysvětlí funkce jednotlivých částí
rostlinného těla
(kořen, stonek, list, květ, plod)
- pochopí význam charakteristických znaků Ekosystém louka
pro určování rostlin
- vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a
krytosemennou rostlinou a uvede
konkrétní příklady
- rozliší podle morfologických znaků
základní čeledi rostlin
- vyjmenuje významné zástupce jednotlivých
čeledí a dokáže je roztřídit
- vysvětlí význam lučních porostů
- vyjmenuje příklady a využití kulturních
plodin
- pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči
rostlin
- - 172
VMEGS
OSV
MuV
EV
EV
MeV
VMEGS
Přírodopis 8. ročník
Očekávané výstupy – žák
-
žák rozlišuje vrozené a získané chování
rozlišuje chování ochranné a obranné
vysvětluje komunikaci živočichů
definuje sociální chování živočichů hierarchie
žák zařazuje člověka do systému živočišné
říše, charakterizuje biologické znaky
lidského a živočišného organismu
vysvětlí vývoj člověka
definuje lidské rasy a jejich
charakteristické znaky
žák vysvětlí pojmy: buňka, tkáň, orgán,
orgánová soustava, organismus
popíše stavbu a funkci jednotlivých tkání
lidského těla
určí význam soustav tvořící oporu a tvar
těla a umožňující pohyb
dovede pojmenovat základní kosti a svaly
definuje příčiny nemocí, jejich prevence a
zásady první pomoci
vyjmenuje složení krve a funkci
jednotlivých částí krve
popíše stavbu srdce a druhy cév
vysvětlí činnost srdce a celé oběhové
soustavy
definuje příčiny nemocí oběh. s. a krve,
jejich prevenci a zásady první pomoci
pojmenuje a popíše části dých. soust.
vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci a
při zátěži
definuje příčiny nemocí dých. s., prevence,
zásady první pomoci
dovede vysvětlit, jak tělo získává energii
pojmenuje a popíše části tráv. soustavy a
jejich funkci
definuje příčiny nemocí tráv. soustavy,
jejich prevence a zásady první pomoci
definuje stavbu a funkci vylučovací
soustavy
definuje příčiny onemocnění vyluč. s.,
jejich prevence a zásady první pomoci
vyjmenuje význam a stavbu kůže
vyjmenuje příčiny onemocnění soustavy
kožní, jejich prevence a zásady první
Učivo
Poznámky
Základy etologie – Konrád Lorenz VMEGS
OSV
Vývoj člověka
MuV
Lidské rasy – Aleš Hrdlička
EV
MeV
VMEGS
Soustava opěrná a svalová
Tělní tekutiny – Jan Jánský
Oběhová soustava
OSV
MuV
EV
MeV
Dýchací soustava
Praktické cvičení k umělému
dýchání s pracovníky ČČK
Energie
Trávicí soustava
MeV
OSV
Soustava vylučovací
MuV
Soustava kožní
Nervová soustava
Smyslové orgány
- - 173
-
pomoci
vyjmenuje stavbu nervové soustavy
Žlázy s vnitřní sekrecí
popíše činnost nervové soustavy
popíše části mozku a jejich význam
Rozmnožování
Pohlavní soustava
definuje příčiny nemocí nerv. s., jejich
prevence a zásady první pomoci
popíše stavbu a funkci zrakového,
sluchového a rovnovážného ústrojí
definuje příčiny nemocí, jejich prevence a Vývoj jedince
zásady první pomoci
Člověk a zdraví
vyjmenuje nejdůležitější hormony lidského Genetika
těla a jejich vliv na řízení lidského
organismu
popíše stavu a funkci mužské a ženské
pohlavní soustavy
vysvětlí způsob oplození
definuje nebezpečí přenosu pohlavních
Beseda s gynekologem
chorob
popíše jednotlivé etapy života
popíše vliv vnějšího prostředí na zdraví
člověka
definuje návykové látky a jejich nebezpečí
vysvětlí význam dědičnosti a
proměnlivosti organismu
EV
MeV
VMEGS
OSV
Přírodopis 9. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
- - 174
Poznámky
-
vysvětlí teorii vzniku Země a její
postavení ve vesmíru
popíše stavbu zemského tělesa a
význam geosfér
rozeznává rozdíly mezi nerostem a
horninou
orientuje se ve struktuře
krystalových soustav
rozeznává vybrané nerosty podle
důležitých znaků
ovládá stupnici tvrdosti
dokáže zařadit nerosty do
mineralogického systému
rozlišuje horniny podle vzniku
pojmenuje význam a využití vybraných
hornin
rozlišuje vnitřní a vnější
geologické děje
určuje význam půdotvorných činitelů
rozlišuje hlavní půdní typy a druhy
uplaťňuje význam podzemní vody a
pramenů
určuje význam fosílií pro
paleontologii dokáže interpretovat
teorii o vzniku života na Zemi
rozliší geologické éry podle významných
organismů a geologických událostí
orientuje se v geologické mapě
určuje hlavní geologické jednotky na
území ČR
orientuje se v základních
ekologických pojmech
uvede konkrétní příklad
potravního řetězce
uplaťňuje základní vztahy mezi
organismy
sleduje aktuální stav životního
prostředí v regionu
odhaluje základní globální problémy
lidské společnosti
Země, vznik, stavba
Mineralogie, nerosty a horniny,
krystal
Fyzikální a chemické vlastnosti
nerostů
Třídění nerostů
Petrologie, přehled hornin
OSV
Vnitřní a vnější geologické síly
Pedologie
Podzemní voda a prameny
MuV
Vznik a vývoj života na Zemi
Přirodovědná exkurze zaměřená MeV
na poznávání neživé přírody,
VMEGS
vzniku života na Zemi a
globálních problémů lidstva.
Geologický vývoj a stavba ČR
Ekologie
- - 175
EV
MeV
VMEGS
ZEMĚPIS - 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku dvě hodiny
týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Zeměpis stanovených
RVP ZV a související očekávané výstupy průřezových témat.
Předmět Zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry…
- fyzika: sluneční soustava, vesmír…
- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, NP…
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy…
- informatika: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování
- dějepis: kultura národů, historie států
Předmětem prolínají tato průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/:
- tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět: evropské země
Jsme Evropané: integrační procesy soudobé Evropy
ČR součástí EU a NATO
Multikulturní výchova /MuV/:
- tématický okruh: Etnické vztahy – původ: obyvatelstvo světadílů
rovnocennost všech etnických skupin a kultur
odlišnost lidí, ale jejich vzájemná rovnost
postavení národnostních menšin
Environmentální výchova /EV/:
- tématický okruh: Ekosystémy: přírodní krajiny (charakteristika, problémy, vztah
člověka k životnímu prostředí)
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:
- - 176
Kompetence k učení:
- pracujeme s informacemi a odbornou literaturou
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a pracovat s nimi
- vedeme žáky k pochopení termínů, znaků a symbolů
- směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům, podporujeme méně nadané žáky
Kompetence k řešení problémů:
- vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházení jejich shodných, podobných či odlišných znaků
- učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů
Kompetence komunikativní:
- učíme žáky naslouchat druhým
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli i s ostatními dospělými ve škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé a vulgární projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky
- podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu
Kompetence sociální a personální:
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – dvojice, skupinky
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat své názory a postoje
- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své obce
Kompetence občanské:
- utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví
- vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní:
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí
do jiných
Cílové zaměření:
Vzdělávání v předmětu Zeměpis směřuje k:
- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních
geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti
životního způsobu moderního člověka
- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
- aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Očekávané výstupy:
Žák 1. organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších
informačních zdrojů
- - 177
2. používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
3. přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité
4. vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální)
mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení
míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
5. zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními
tělesy sluneční soustavy
6. prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země
na život lidí a organismů
7. rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
8. porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a
na lidskou společnost
9. rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa
10. lokalizuje na mapách světadíly, oceány a mikroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
11. porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů a oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných států
12. zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co
je příčinou zásadních změn v nich
13. posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení,
strukturu, růsty, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku multikulturního světa
14. posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné
základní geografické znaky sídel
15. zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na
mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
16. porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
17. porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných
znaků
18. lokalizuje na mapách hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy
v konkrétních světových regionech
19. porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
20. uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů).
21. uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí
22. vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
23. hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším
územním celkům
- - 178
24. hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje,
lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu
25. lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
26. uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
27. ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
28. aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
29. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě
Zeměpis - 6. ročník
Učivo
Očekávané výstupy - žák
Postavení Země ve vesmíru objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární
systém a tělesa sluneční soustavy
Tvar a pohyby planety
Země
používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti
planety Země
vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné
Glóbus, plány, mapy
střídání ročních období
Určování zeměpisné
polohy
Poznámky
MV - M
MV – M, Fy
MV - Př
používá různé druhy plánů a map,umí je orientovat,
seznámí se se znázorněním výškopisu a polohopisu, zná
smluvené značky, vrstevnice, kóty, orientuje se
v mapových atlasech, obsahu, rejstřících
MV - M
EV: Ekosystémy
(přírodní krajiny)
používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných
Krajinná sféra Země a její souřadnic určuje polohu jednotlivých lokalit na Zemi
složky (litosféra, atmosféra, vysvětlí rozdílný čas, seznámí se s časovými pásmi na
hydrosféra, pedosféra,
Zemi, rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní MV – Př, Ch
biosféra)
poledník, zemský rovník, rovnoběžka, datová mez
orientuje se v jevech a procesech v jednotlivých složkách
Zeměpis světadílů – Afrika, přírodní sféry
Austrálie a Oceánie:
MuV: etnický
základní údaje, přírodní
původ
poměry, obyvatelstvo a
(multikulturalita
hospodářství
dokáže na mapě lokalizovat geografické pojmy, se kterými soudobého světa)
se seznámil
MV – D,Př,Fy
provede regionalizaci v jednotlivých světadílech
vyhledá a provede stručnou charakteristiku vybraných
států jednotlivých oblastí
Pomůcky: Učebnice, mapy, atlasy, encyklopedie, VHS, DVD, časopisy, fólie, diapozitivy, internet,
Statistická ročenka ČR
- - 179
Zeměpis - 7.ročník
Učivo
Očekávané výstupy - žák
Zeměpis světadílů:
Amerika, Asie
provede regionalizaci v daných světadílech
Poznámky
vytyčí společné znaky regionu
(základní údaje,
přírodní poměry,
obyvatelstvo a hospodářství vybraných států)
vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a
významná města
vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a
hospodářských činností uvedených světadílů, regionů,
států
MuV:
etnický
původ
(multikulturalita)
vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního
ruchu
seznámí se s mezinárodními organizacemi
dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy,
se kterými se seznámí
Zeměpis - 8. ročník
Učivo
Očekávané výstupy - žák
Evropa
uvede, v čem spočívá výhodná geografická poloha
Poloha a postavení
světadílu ve světě
objasní problematiku demografického vývoje
Poznámky
zdůvodní, proč Evropa patří k hospodářsky nejvyspělejším
oblastem světa
vysvětlí, proč je jednou z priorit všech demokratických sil VMEGS:
Přírodní poměry Evropy v konkrétním státě začlenění do EU
integrační procesy
(povrch, vodstvo, podnebí)
zemí Evropy
dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy,
Obyvatelstvo Evropy
se kterými se seznámil
(národy, jazyky)
vyhledá na mapě hlavní soustředění osídlení v Evropě
Regiony Evropy:
Jižní Evropa
Západní Evropa
Střední Evropa
Severní Evropa
JV + V Evropa
Rusko (evropská část)
určí příslušnost jednotlivých národů k jazykovým
skupinám
provede regionalizaci jednotlivých zemí, daného regionu,
porovná
vyhledá a pojmenuje vybrané státy, hlavní a významná
města
- - 180
VMEGS: evropské
země
popíše a porovná hospodářskou strukturu v souvislosti
s přírodními podmínkami
vyhledá nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu
v Evropě
podrobněji se seznámí se státy střední Evropy
Zeměpis - 9. ročník
Učivo
Očekávané výstupy - žáky
Poznámky
Zeměpis České Republiky určí absolutní i relativní geografickou polohu ČR
uvědomí si postavení naší země v rámci Evropy a světa VMEGS:
ČR
porovná její rozlohu s rozlohou vybraných států světa a součástí
s rozlohou sousedních států
EU a
Geografická poloha,
NATO
rozloha,
popíše vznik a vývoj reliéfu, vyhledá základní horopisné
celky
přírodní poměry
charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a
živočišstvo
zhodnotí stav životního prostředí
Rozmístění obyvatelstva a vymezí NP, CHKO a pochopí jejich důležitost
sídelní poměry
vyhledá, popíše a zdůvodní na mapách největší a nejmenší
soustředění obyvatelstva v ČR
vyhledá největší a nejvýznamnější sídla v ČR, určí jejich
Regiony ČR (14 krajů)
funkci
srovná ukazatele o lidnatosti, rozmístění, pohybu a
struktuře obyvatelstva ČR se sousedními státy
vyhledá aktuální demografické údaje
Místní region ČR
(Pardubický kraj)
lokalizuje na mapách jednotlivé administrativní celky
v ČR
charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství,
zvláštnosti, kulturní zajímavosti, porovnává jejich
hospodářskou funkci a vyspělost (včetně dopravní
infrastruktury, služeb a cestovního ruchu)
zjistí historii, statistické údaje vztahující se k našemu
městu
popíše a posoudí regionální zvláštnosti obce i kraje,
charakterizuje typické znaky přírodních poměrů (povrch,
vodstvo, podnebí, biota)
popíše hospodářské odlišnosti (průmysl, zemědělství,
doprava)
posoudí perspektivy rozvoje místního regionu a pracuje
aktivně s turistickou mapou místního regionu
- - 181
UMĚNÍ A KULTURA
HUDEBNÍ VÝCHOVA – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován na 2. stupni ZŠ v rozsahu 4 hodin
v návaznosti na tabulku časových dotací hodin na 2. stupni. Obsahem je naplňování očekávaných
výstupů vzdělávacího oboru Hudební výchova stanovených RVP ZV.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která poskytuje žákům vzdělávání
s estetickým účinkem. Dochází zde k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti k uměleckým dílům a díky
nim i rozvoji žáků ve vztahu k okolnímu světu.
V tvořivých hudebních činnostech se pak rozvíjejí schopnosti nonverbálního vyjadřování a to
především prostřednictvím tónů a zvuků. To znamená, že Hudební výchova vede žáky díky
vokálním, instrumentálním, hudebně pohybovým a poslechovým činnostem k porozumění
hudebního umění a hudbě vůbec.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Hudební výchova na 2. stupni jsou začleněna následující průřezová témata:
-
-
-
-
Osobnostní a sociální výchova /OSV/
tematický okruh - Sociální rozvoj = téma - komunikace - řeč těla, zvuků a slov /6., 7., 9. ročník/
- Osobnostní rozvoj = téma - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity /8., 9. ročník/
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/
tematický okruh - Objevujeme Evropu a svět = téma - vztah k evropské a světové kultuře
- Evropa a svět nás zajímá = téma - místa události a artefakty v blízkém okolí
mající vztah k Evropě a světu + naši sousedé v Evropě /6., 7., 8., 9. ročník/
Multikulturní výchova /MuV/
tematický okruh - Etnický původ = téma - rovnocennost všech etnických skupin a kultur +
informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících ve společnosti
- Multikulturalita - prostředek vzájemného obohacování /7., 8. ročník/
Mediální výchova /MeV/
tematický okruh - Vnímání autora mediálních sdělení = výběr a kombinace slov, obrazů a
zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu /6. ročník/
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
- - 182
Kompetence k učení
- cíleně vedeme žáky k pochopení termínů, znaků a symbolů
- směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním uplatněním
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky podporujeme
méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problémů
- umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií
- podporujeme skupinovou práci, využívání médií a rozvíjíme slovní zásobu u žáků
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, obce, sebe a ostatních lidí
Kompetence sociální a personální
- vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi
- vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování
- učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské
- v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/
- vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
- utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu dědictví
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- sledujeme plnění povinností a zadaných úkolů
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Umění a kultura směřuje žáka k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že ho vede k:
- - 183
-
pochopení umění jako specifického způsobu poznání
užívání jazyka umění jako prostředku komunikace
chápání umění a kultury ve vzájemné provázanosti, tj. neoddělitelné součásti lidské existence
spoluvytváření atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších
souvislostech
tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti
toleranci projevů a potřeb různých skupin, národů a národností
uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince
zaujímání osobní účasti v procesu tvorby, chápání a vyjadřování osobních prožitků i postojů
k jevům ve světě
Očekávané výstupy - OV
Žák ⇒ 1.využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
2. uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase,
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
3. reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
4. orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje
5. rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků k poslouchané hudbě s na základě individuálních hudebních schopností a
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
6. orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje
k hudebnímu dílu jako logicky utvářenému celku
7. zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
8. vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
Hudební výchova 6. ročník
Očekávané výstupy – žák
č. 2 – zpívá dle svých
dispozic /jednohlas,
dvojhlas/
č. 6 – vnímá hud. výr.
prostředky
- rozdělí hud. nástroje
- rozpozná tonalitu dur moll
č. 4 – orientuje se v not.
zápise
- rozlišuje pěv. hlasy
- rozpozná variace tématu
Učivo
Opakování písní a HN z 5. ročníku
Lidový dvojhlas
Poznámky
Hudební výrazové prostředky
PT – MeV
MV - Čj
Hudební nástroje v lidové hudbě, posuvky a
předznamenání
Stupnice – dur a moll
Partitura
Dělení pěveckých hlasů a rozšiřování hlasového
rozsahu
Hudební variace
- - 184
MV – Čj, Z
č. 2 – uplatňuje získané pěv. Vánoční koledy
dovednosti
Akord a kvintakord
- vysvětlí rozdíl
- rozlišuje malou a velkou Píseň /hudební forma, proměny ve staletích/
písňovou formu
Hudba na jevišti
č. 5 – rozliší hud. pohyb.
prvky
Česká opera a ND
- seznámí se s vybranými
skladbami
č. 5 – dtto, seznámí se s díly Hudba a tanec
skladatelů
č. 6 – vnímá vztah hud. výr. Hudba a slovo
prostředků a sémantických
prvků
č. 7 – zařadí prvky dle indiv. Hudba kam se podíváš
schopností a porovná
s dalšími skladbami
Hudební osobnosti regionu – B. Martinů, A.
- seznámí se s činností
Bennewitz, B. Smetana, J. Kocian
uvedených osobností
MV - Vv
PT – VMEGS
PT – VMEGS
PT – OSV
PT – VMEGS
PT – OSV,
VMEGS, MV – Tv
PT - VMEGS
PT – VMEGS
Hudební výchova 7. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
- zpívá dle vlastních dispozic Putování za lidovou písní a její typy
Hlasová hygiena, mutace
č. 2 – dokáže ocenit pěv.
projev druhého
Intonace v durových a mollových tóninách
- správně intonuje
č. 2 – zpívá intonačně čistě a Kánon, vícehlasý zpěv v praxi
rytmicky přesně /vícehlas/
- srovnává díla uvedených Koncert jako hud. forma
autorů
Lidské nešvary v hudbě
Sonáta, sonátová forma, symfonie
- vysvětlí rozdíly
Česká mše vánoční + koledy
č. 3 – vytváří jednoduché
doprovody
Hudba a tanec
č. 5 – rozpozná některé
z tanců, předvede
jednoduchou pohyb. vazbu
Symfonická báseň jako programní hudba
č. 6 – analyzuje hud. dílo
jako logický celek
Duchovní hudba a světská hudba
- rozpozná rozdíly
- používá 2/4, 3/4, 4/4 takt Taktování
Historie hud. přehrávačů a nosičů
č. 6 – spojuje pěv. a pohyb. Muzikál
činností
Nadání, virtuozita a genialita W. A. Mozarta
- seznámí se s životem a
dílem
č. 6 – definuje význam hud. Interpret v praxi
výr. prostředků v hudbě
č. 1 – využívá individ. hud.
dovednosti
- - 185
Poznámky
PT – MuV
PT – VMEGS
PT – VMEGS
PT – VMEGS
PT – OSV
PT – VMEGS
PT – VMEGS
PT - VMEGS
Hudební výchova 8. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Artificiální a nonartificiální hudba
- odůvodní rozdíly
Pravěk a starověk v hudbě
- charakterizuje vývoj
hudby
č. 4 – orientuje se ve stylech 1. jazz
2. swing /30.-40. léta/
a žánrech, skladby na
základě indiv. schopností
realizuje
Stupnice a tónina
- vysvětlí rozdíl pojmů
- rozpozná středověkou h. a Středověk – gotická hudba /gregoriánský chorál x
Ars nova/
char. znaky
- identifikuje renesanční h. a Renesanční hudba
zná char. znaky
J. J. Ryba, koledy
č. 4 – písně dle získaných
dovedností svým způsobem
realizuje
Záznam hudby, akordové značky
- rozlišuje hud. záznamy
č. 7 – zařadí slyšenou hudbu 50. léta v USA - country and western
rock and roll
do stylové oblasti
Barokní hudba
- rozpozná barokní h. a
Opera, suita, koncert, fuga
char. znaky, pojmenuje
hud. formy
Anglie = vstupní brána moderní populární hudby do
Evropy /50. – 60. léta/
Hudební klasicismus
- rozpozná klasicistní h. a
char. znaky
č. 3 – provádí jednoduché Moderní hudební nástroje
hud. improvizace
- identifikuje romantickou h. Hudební romantismus
a char. znaky
- vyvodí souvislosti s jinými Vážná hudba 20. století
obory umělecké činnosti
č. 8 – vyhledává souvislosti 70. – 80. léta v moderní populární a rockové hudbě
s jinými druhy umění
Poznámky
PT – VMEGS, OSV
PT – MuV
PT – VMEGS
PT – VMEGS
PT – VMEGS
PT – MuV
PT – VMEGS
PT – MuV
PT – VMEGS
PT – OSV
PT - VMEGS
Hudební výchova 9. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
- charakterizuje hud. vývoj Počátky hud. dějin v Čechách
- uvědomuje si vývoj hudby Přehled české populární hudby
Hra na hud. nástroje = rytmus a tempo
č. 3 – reprodukuje na
základě indiv. hud.
schopností motivy, témata
- zařadí renesanční h., zná Hud. renesance v Čechách
char. znaky
č. 4 – orientuje se v různých Jazz a swing v české hudbě
stylech a žánrech
České hud. baroko
- rozpozná barokní h.,
charakterizuje ji
Tramping a trampská píseň
- zpívá čistě dle indiv.
možností
Český hud. klasicismus a emigrace
- zařadí klasicistní h. a
- - 186
Poznámky
PT – OSV
PT – VMEGS
PT - MuV
PT – VMEGS
PT – VMEGS
charakterizuje ji
J. I. Linek a vánoční hudba
č. 7 – zařadí hudbu
z hlediska stylové
příslušnosti
Divadla malých forem /50. – 60. léta/
- zpívá písně dle indiv.
schopností
- rozpozná romantickou h., Český hud. romantismus, generace ND
zná char. znaky
č. 5 – zvolí vhodný typ hud. Big beat 60. let
pohyb. prvků k poslouchané
hudbě
- uvědomuje si důležitost děl 20. století v české vážné hudbě
70. – 80. léta v české populární hudbě
- rozpozná rozdíly
90. léta až po současnost
- zařadí slyšenou hudbu
č. 6 – orientuje se v proudu Vlna muzikálů
hudby
- seznámí se s hud. tradicemi Významné festivaly v našem regionu
PT – VMEGS
PT – VMEGS
PT – VMEGS
PT – OSV
PT – VMEGS
PT - VMEGS
VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován na 2. stupni ZŠ v rozsahu 6 hodin
v návaznosti na tabulku časových dotací hodin na 2. stupni. Obsahem je naplňování očekávaných
výstupů vzdělávacího oboru Výtvarná výchova stanovených RVP ZV.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která poskytuje žákům vzdělání
s estetickým účinkem. Dochází zde k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti k uměleckým dílům a díky
nim i rozvoji žáků ve vztahu k okolnímu světu.
Pracujeme s vizuálně obraznými znakovými systémy.
Rozvíjíme tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity. Přistupujeme k
uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápeme ho jako způsob poznání a komunikace.
Užíváme různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a
komunikačních technologií.
Vyučovací předmět výtvarná výchova probíhá v 6. a 7. ročníku dvě hodiny týdně. V 8. a 9.
ročníku jednu hodinu týdně.
Do výuky předmětu Výtvarná výchova na 2. stupni jsou začleněna následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- Osobnostní rozvoj - Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
( pružnosti nápadů, originality, schopnosti
vidět věci jinak, citlivosti, ( 6., 7. roč.,)
Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo, moje psychika, moje
vztahy k druhým lidem ( 6.- 9. roč.).,
Rozvoj schopností poznání- cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění( 6.- 8. roč. )
- Sociální rozvoj - Komunikace- řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a
prostředí vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků, dovednosti pro sdělování
neverbální ( 6., 9. roč.)
Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností
pro kooperaci, rozvoj
individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládnutí
- - 187
-
Morální rozvoj
situací soutěže, konkurence
(6.,7.,8.,9. roč.)
- Hodnoty, postoje, praktická etika –vytváření povědomí
o kvalitách typu, odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování atd., pomáhající a prosociální chování ( 6.,7. roč.)
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti ( 8. roč.)
Výchova demokratického občana
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování = principy demokracie ( 6. roč.)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace (7., 8. roč.).
- Evropa svět nás zajímá - lidová slovesnost, zvyky a tradice
národů Evropy (7., 8. roč.)
Mutikulturní výchova
- Lidské vztahy – vztahy mezi kulturami, uplatňování principu slušného chování,
význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj
osobnosti, tolerance, empatie, osobní přispění k zapojení žáků
z odlišného kulturního prostředí do kolektivu
třídy (7.,8.roč.)
Multikulturalita – multikultura jako prostředek vzájemného obohacování,
naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem ( 6.,8. roč. )
Environmentální výchova
- Ekosystémy - les, pole, vodní zdroje, moře, lidské sídlo- město – vesnice, k
- kulturní krajina ( 6., 9. roč.)
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí ( 6., 7.,8. roč. )
- Vztah člověka k prostředí – – naše obec, náš životní styl,
prostředí a zdraví (7., 8., 9.roč. )
Mediální výchova
- Práce v realizačním týmu- utváření týmu, význam různých sociálních skupin pro
obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu,
stanovení si cíle, časového harmonogramu a
delegování úkolů a zodpovědnosti ( 9. roč. )
- Tvorba mediálního sdělení- uplatnění a výběr výrazových
prostředků a
- kombinaci
- pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
( 6., 7.roč.)
- Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na kulturu
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí :
Kompetence k učení:
-vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané výsledky
porovnávat a posuzovat
-cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků, symbolů
-umožňujeme širší pohled nadaným žákům a individuálním přístupem psychicky podporujeme
méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
- - 188
Kompetence k řešení problému:
- umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností
Kompetence komunikativní:
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorii
- podporujeme skupinovou práci, využívání médií a rozvíjíme slovní zásobu u žáků
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, obce, sebe a ostatních lidí
Kompetence sociální a personální:
- vytváříme esteticky vhodné školní prostředí
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti- práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmu a dáváme prostor pro
diskusi
- vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování
- učíme žáky pomocí vzorů a příkladů
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské:
- v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/
- vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
- utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví
Kompetence pracovní :
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivýcj vzdělávacích oblastí do
jiných
- dodržujeme zásady bezpečnosti práce
- sledujeme plnění povinnosti, zadaných úkolů
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Umění a kultura směřuje žáka k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že ho vede k:
-
pochopení umění jako specifického způsobu poznání
užívání jazyka umění jako prostředku komunikace
chápání umění a kultury ve vzájemné provázanosti, tj. neoddělitelné součásti lidské
existence
spoluvytváření atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších
souvislostech
tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti
toleranci projevů a potřeb různých skupin, národů a národností
uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince
zaujímání osobní účasti v procesu tvorby, chápání a vyjadřování osobních zážitků i postojů
k jevům ve světě
- - 189
Očekávané výstupy - OV
vyjádření a
Žák = 1. vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků
2. užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
3. užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích
4. vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících a běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
5. interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
Výtvarná výchova 6. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Vybírá a samostatně
vytváří bohatou škálu
Vizuálně obrazných
elementů zkušeností
z vlastního vnímání,
z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup
k realitě.
Kresebné studie
Jednoduché plošné kompozice
z geometrických tvarů
Poznámky
Hv – rytmus, melodie
OSV- kreativita
Např. zátiší, kresba dle
skutečnosti, kresba
v plenéru, vyjádření pocitů
Variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro
získání osobitých výsledků.
Užívá viz. obr. vyjádření
Výtvarné zpracování hudebních motivů.
k zachycení zkušeností
získaných pohybem,
hmatem a sluchem. Užívá
Plastická tvorba.
viz. obr. vyjádření
k zachycení zkušeností
získaných pohybem,
hmatem a sluchem.
Malba.
Správně užívá techniku
Teorie barev.
malby,texturu, míchá a
vrství barvy.
Vytváří společné kompozice
v prostoru- instalace, své
Společná práce na jednom objektu představy.
koordinace, komunikace.
Hv- hudební nahrávky
OSV- rozvoj schopností
poznávání
- D pravěk-starší doba
kamenná Emocionální
malba
Plastická a prostorová
tvorba.
M- geometrické cítění
Společná práce na jednom
objektu- koordinace,
komunikace.
Čj-Řecko,Řím-báje a pověsti
Např.-shon na ulici
M- rýsování, prostorové
vyjádření
Dokáže využít perspektivu Nauka o perspektivě.
ve svém vlastním
výtvarném vyjádření.
- - 190
K tvorbě užívá některých Třetí prostor budovaný liniemi.
metod ze současného
Práce s www stránkami
výtvarného uměnípočítačová grafika,
fotografie, video, animace.
Seznamuje se s některými
netradičními výtvarnými
postupy.
Zobrazuje vlastní fantazijní Subjektivní vyjádření fantastických představ
za využití různorodých materiálů a
představy a odhaluje
výtvarných postupů - kombinované techniky.
interpretační kontext
vlastního vyjádření.
Užívá znalostí o základních, Přírodní motivy.
druhotných a doplňkových
Zvětšování (makrokosmos),
barvách k osobitému
zmenšování(mikrokosmos) - detail,
výtvarnému vyjádření
polodetail,celek.
Osobitě stylizuje vizuální Lidská figura.
.
skutečnost, zvládá
kompozici, dokáže vhodně Tvarová a barevná kompozice.
rozvrhnout hlavní motiv na
ploše.
Dekorační práce.
Využívá dekorativních
postupů- rozvíjí si estetické Písmo. Např. plakát,reklama, obal na CD..
cítění.
Tematické práce - Vánoce, Velikonoce.
Výtvarně se vyjadřuje
k lidovým tradicím,
zvykům, svátkům.
Užívá viz. obr. vyjádření Subjektivní výtvarné vyjádření reality.
k zachycení vztahu ke
Vnímání okolních jevů.
konkrétní osobě.
MeV- tvorba mediálního
sdělení Např . vynález
století-fantastický strojtechnický výkres
Např. tisk z koláže,koláž,
fantastická planeta..
EV – ekosystémy
D- Mezopotámie,Řecko,Řím
VMEGS- Jsme Evropané
MeD- fungování a vliv
médií ve společnosti.
M- geometrie
ČJ- poezie a próza
s tématem Vánoc
Např. můj kamarád.
OSV- sebepoznání a
sebepojetí, komunikace
Výtvarná výchova 7. ročník
Očekávané výstupy – žák
Vybírá a samostatně
vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných
elementů zkušeností
z vlastního vnímání,
z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup
k realitě.
Uvědomuje si možnost
kompozičních přístupů a
postupů.
Užívá viz. obr. vyjádření
k zachycení zkušeností
získaných pohybem,
hmatem a sluchem
Učivo
Prvky viz.obr. vyjádření - kresebné etudy .
Poznámky
OSV- rozvoj schopností
poznávání
Analýza celistvě vnímaného tvaru na
skladebné prvky.
Zvětšování.
Rozvíjení smyslové citlivosti. Přenášení
prostoru na plochu.
- - 191
EV- vztah člověka
k prostředí
OSV- rozvoj schopností
poznání Např. vytrhávaný
reliéfní portrét, přírodní
děje-bouře,mlha,..
Správně užívá techniku
malby, texturu, míchá a
vrství barvy.
Barevné vyjádření.
D- byzantské, arabské
umění
EV- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí Např. rok- měsíce,
kalendář.
.
Hodnotí a využívá výrazové Odstín - sytost, tón, kontrast
možnosti barev a jejich
kombinací.
Rozliší působení viz. Obr. Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, Např. kašírování- výtvarné
poznatků.
náměty z Asie,
vyjádření v rovině
Afriky,..masky
smyslového účinku,
v rovině subjektivního
účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického
obsahu.
Užitá grafika. Písmo-styly, druhy.
MDV,ČJ- tvorba
Využívá dekorativních
mediálního sdělení Např.
postupů- rozvíjí si estetické
Tematické práce - Vánoce, Velikonoce, pálení orientační tabule do
cítění.
čarodějnic.
architektury.
Vlastní prožívání. Interakce s realitou…
OSV- sebepoznání a
Vybírá a kombinuje
sebepojetí. Např. rozvíjení
výtvarné prostředky
jednotné výchozí
k vyjádření své osobitosti a
sit�ace��kolorovaná
originality.
kresba.
Událost – originální dokončení situace Čj- literární texty Např.
Užívá prostředky
rozvíjení jednotné výchozí
k zachycení jevů a procesů vyprávění výtvarnými prostředky
situace – kolorovaná kresba.
v proměnách, vývoji a
vztazích.
OSV- kreativita
Užívá viz. obr. vyjádření Uplatnění subjektivity ve viz. obr.
vyjádření.Např. fantazijní variace na základní
k zaznamenání podnětů
tvary písmen.
z představ a fantazie.
Očekávané výstupy – žák
Vybírá a samostatně
vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných
elementů zkušeností
z vlastního vnímání,
z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup
k realitě.
Výtvarná výchova 8. ročník
Učivo
Kresebné etudy.
Poznámky
OSV- rozvoj schopností
poznávání
Různé typy zobrazení( pohledy,rovnoběžné
promítání).
Užívá viz. obr. vyjádření
k zaznamenání vizuálních
zkušeností.
ČJ- ex libris
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti Ex
libris
Práce s uměleckým dílem. Teoretické práce - D,ČJ- renesance, baroko,..
Interpretuje umělecká
vizuálně obrazná vyjádření renesance, baroko, klasicismus - na příkladech VMEGS- Jsme Evropané
výtvarných děl vyhledávat a srovnávat .
OSV-řešení problémů a
současnosti i minulosti,
rozhodovací dovednosti
Vychází při tom ze svých
Orientuje se v grafických
technikách.
Některá z grafických technik.
- - 192
znalostí historických
souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků.
Rozvíjí se v estetickém
cítění-využívá
dekorativních postupů.
Tematické práce - Vánoce,Velikonoce - jak se EGS- Evropa a svět nás
slaví v jiných zemích.
zajímá.
OSV-kooperace a
Písmo,užitá grafika, reklama a propagační
kompetice Např. vitráž
prostředky.
z barevných papírů.
OSV- rozvoj schopností
Správně uplatňuje techniku Zdokonalování technik kresby - způsoby
poznávání Např. Kresba
kresby a zachycuje prostor. stínování, kontrast
zátiší s geometrickými a
měkkými tvary.
EV- lidské aktivity a
Zobrazuje vlastní fantazijní Dekorační práce.
problémy životního
představy a odhaluje
prostředí
interpretační kontext
OSV- sebepoznání a
vlastního vyjádření,
sebepojetí Např. proměny
kombinuje výtvarné
všedních předmětů-PET
prostředky a experimentuje
lahve
s nimi.
Z- mapa světa, obal Země
Objemové vyjádření námětu barvamiSprávně užívá techniku
doplňkové a lomené barvy, valéry, barvy
MuV- lidské vztahy
malby, využívá texturu,
Ev- vztah člověka k
podobné a příbuzné.
míchá a vrství barvy.
prostředí Např. zátiší,
mnoho zemí- jeden svět,
rozdílné kvality obalu Země
Lineární perspektiva
D- renesance- objev
Užívá perspektivních
perspektivy
postupů.
Práce s internetem - vyhledávání www stránek MeV- fungování a vliv
K tvorbě užívá některé
- orientace
médií ve společnosti
metody současného
výtvarného umění a
digitálních médiípočítačová grafika,
fotografie, ..
Správná technika malby
D- historické souvislosti 2.
Umí využívat znalostí o
pol. 19. st. A přelomu 19. a
základních, druhotných a
20. st.
doplňkových barvách
k osobitému výtvarnému
vyjádření.
Očekávané výstupy – žák
Vybírá a samostatně
vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných
elementů zkušeností z
Vlastního vnímání,
z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup
k realitě.
Výtvarná výchova 9. ročník
Učivo
Techniky kresby .
Komplementární barvy..
Umí využívat znalostí o
základních , druhotných a Kontrast (barevný, světelný).
doplňkových barvách
k osobitému výtvarnému
- - 193
Poznámky
Vztah člověka k prostředí.
Např. kruh,koloběh
vody,zátiší s jablky,kresba
hlavy.
Např. nenarozené mládě
vyjádření.
Např. PF,ex libris
Orientuje se v grafických Grafika.
technikách-zvládá tisk
z výšky.
Práce s uměleckým dílem .
Historické souvislosti
Rozlišuje obsah viz.obr.
vyjádření uměleckých
projevů současnosti a
minulosti, orientuje se
v oblastech moderního
umění.
Porovnává na konkrétních
příkladech různé
interpretace viz. obr.
Vyjádření, vysvětluje své
postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti
svých hodnotových soudů.
OSV- komunikace
Užívá viz. obr. vyjádření Společná práce - komunikace
EV-ekosystémy Např. Jaká
k zachycení jevů
byla léta minulá_- graf
v proměnách, vývoji a ve
vztazích.
Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními OSV – sebepoznání a
Užívá viz.obr. vyjádření
smysly.
sebepojetí Já- kombinovaná
k zachycení zkušeností
technika- plastika,koláž,..
získaných pohybem,
hmatem a sluchem
MeD-Práce v realizačním
K tvorbě užívá některé
Reklama s propagační prostředky( obaly,
týmu
metody současného
plakáty, prostředky doplňkové reklamy, ..)
výtvarného uměnífotografie, video, animace,..
Zaznamenává zachycení
pomíjivého okamžikuskicování.
Práce v plenéru. Krajinomalba , frotáž.
EV- vztah člověka
k prostředí
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Výchova ke zdraví – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je vyučován na 2. stupni ZŠ v rozsahu 1 hodiny v 6.
ročníku, 1 hodiny v 7. ročníku, 1 hodiny v 8. ročníku v návaznosti na tabulku časových dotací hodin
na 2. stupni.
Přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat
a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe,
aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i problémy spojené s nemocí či jiným
poškozením zdraví.
- - 194
Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných
situacích, osvojují si dovednosti a způsoby rozhodování a chování, které vedou k zachování či
posílení zdraví. Získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Poznávají
zásadní životní hodnoty, postupně si utvářejí postoj k nim a aktivně jednají v souladu s nimi. Důraz
je kladen především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích
i v každodenním životě.
Předmět přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví.
Žáci se učí aktivně rozvíjet a chránit zdraví a být za ně odpovědní.
Upevňují si hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, dovednosti
odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimo –
řádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků,
o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat na vlastní činnosti z hlediska zdravotních
potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni jsou začleněna následující průřezová
témata:
-
-
-
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
tematický okruh - Osobnostní rozvoj = téma – sebepoznání a sebepojetí – moje psychika - /6.r./,
seberegulace, sebeorganizace, osobní cíle - /7. ročník/, sexuální orientace
/8.ročník/
- Sociální rozvoj = téma - mezilidské vztahy – pravidla soužití v komunitě –
/6. ročník/, partnerské vztahy /7. ročník/
= téma komunikace – spolupráce, komunikace - /6. ročník/,
respektování, podpora, pomoc - /7. ročník/, komunikace s kamarády,
neznámou osobou, sexuální zneužití - /8. ročník/
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMGES)
tematický okruh – Evropa a svět nás zajímá = téma – AIDS, způsoby vyjadřování lásky - /8.r./
Mediální výchova (MV)
tematický okruh – Fungování a vliv médií ve společnosti = téma - vliv médií na každodenní
život ve společnosti - vliv médií na člověka - /6. ročník/, manipulační
reklama a informace - /7.r./, rodina, sexualita a média - /8. ročník/
Environmentální výchova(EV )
tematický okruh - Vztah člověka k prostředí = téma – zdravý životní styl – spotřeba věcí,
energie, odpady - /6. ročník/
- Základní podmínky života = téma – vliv životních podmínek – na způsob
stravování člověka - /6. ročník/, vliv prostředí na zdraví - /7. ročník/,
zdravotní a preventivní péče - /8. ročník/
Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- pracujeme s informacemi a odbornou literaturou
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
- učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky podporujeme
méně nadané jedince formou skupinové práce
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané výsledky
porovnávat a posuzovat
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni
- - 195
- učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby
řešení
- umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mino ni
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií
- podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí
Kompetence sociální a personální
- vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých
žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi
- učíme žáky předcházet a řešit problematiku šikany a dalších negativních projevů chování
- vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování
- učíme žáky pomocí vzorů a příkladů
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské
- v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance)
- vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
- utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví
- podporujeme program protidrogové prevence
- vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků
- dodržujeme zásady bezpečnosti práce
- sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí
do jiných
Cíle vzdělávací oblasti
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- jednání v souladu se zdravím
- pochopení zdraví jako stavu tělesné, duševní a sociální pohody a k usilování o vyrovnanost
těchto složek v každodenním životě
- získávání orientace v základních názorech na zdraví a v činnostech preventivně podporujících
zdraví i k jejich postupnému aktivnímu uplatňování v každodenním životě
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví (nemoc, úraz, osobní
ohrožení, návykové látky) a k osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit
- upevňování způsobů jednání, která neohrožují zdraví vlastní, ani zdraví jiných lidí
- poznávání dostupných míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví a jejich využívání
- - 196
-
pochopení tělesných, psychických, sociálních změn spojených s dospíváním
zvládání vlastních aktuálních problémů
spoluvytváření vhodných vztahů v rodině a širším společenství
utváření a upevňování základů odpovědného chování a rozhodování v otázkách partnerství
a rodičovství
získávání orientace v základní péči o děti, handicapované a nemocné
získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního
chování v souvislosti s ochranou zdraví, etikou, morálkou a vírou
poznávání zdravotních a psychosociálních rizik návykových látek a osvojování způsobů jejich
odmítání
osvojení a procvičení způsobů bezpečného chování v různých, i krizových, situacích a při
komunikaci s neznámými lidmi
pochopení významu životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou zdraví
upevnění návyků poskytovat základní první pomoc
Očekávané výstupy – OV
Žák =>
1. respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací
a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství
(v rodině, komunitě)
2. vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
3. vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím
4. vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
5. dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví
i zdraví druhých
6. usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
7. vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny
i v nejbližším okolí
8. dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
9. uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými,
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se ze zdravotním problémem a v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc
10. projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého
životního stylu
11. samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím
12. optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví
13. v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost
za bezpečné sexuální chování
14. dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových
látek a životní perspektivu mladého člověka
15. uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni
16. v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
17. vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií,
sekt
18. uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
19. projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných
událostech a v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc
20. orientuje se v informacích o sexualitě a umí je uplatnit
- - 197
Výchova ke zdraví 6. ročník
Očekávané výstupy – žák
- respektuje přijatá
pravidla mezi vrstevníky
- vysvětlí na příkladech
souvislost mezi tělesným,
duševním sociálním
zdravím
Učivo
Poznámky
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola,
rodokmen
PT – OSV
MV Ov,D,Z
Dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské
změny
MV Př
- vysvětlí vztah mezi
uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou
zdraví
Zdravý způsob života a péče o zdraví
výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, tělesná a
duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny,
otužování, význam pohybu pro zdraví, režim dne, prezentace
svých koníčků
- dovede posoudit různé
způsoby chování lidí
z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví
druhých
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – stres, překonávání PT - MV
únavy, posilování duševní odolnosti, civilizační choroby –
PT - EV
zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče, zdravotní a
MV Př,Ov
sociální rizika zneužívání návykových látek, návykové látky a
bezpečnost v dopravě, šikana a jiné projevy násilí,
bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými
lidmi, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví –
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých
činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního
provozu, ochrana člověka za mimořádných událostí
- využívá osvojené
kompenzační a relaxační
techniky k regeneraci
organismu
Hodnota a podpora zdraví – a její formy – prevence a
intervence, odpovědnost jedince za zdraví
- optimálně reaguje na
fyziologické změny
- dává do souvislostí
zdravotní rizika spojená se
zneužíváním návykových
látek
- uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a
agresi
Osobnostní a sociální rozvoj – sebepoznání a sebepojetí –
vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem, seberegulace a
sebeorganizace činností a chování – cvičení sebekontroly,
sebeovládání a zvládání problémových situací, sociální
dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech, mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – respektování sebe sama i druhých, přijímání
názoru druhého, chování podporující dobré vztahy
- projevuje odpovědné
chování v situacích
ohrožení zdraví
Morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových a
rozhodovacích dovedností, dovednosti pro řešení problémů
v mezilidských vztazích, v situacích ohrožení zdraví, osobního
bezpečí, při mimořádných událostech – spolupráce,
komunikace
MV Př,Tv
PT – OSV
MV Př,Vv
MV Př
PT - OSV
MV Př
Výchova ke zdraví 7. ročník
Očekávané výstupy – žák
- respektuje přijatá
Učivo
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity
- - 198
Poznámky
pravidla mezi vrstevníky
- projevuje odpovědný
vztah k sobě samému,
k vlastnímu dospívání
-kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví
Rodina, vztahy ve dvojici – láska, partnerské vztahy
Rodina, sexualita a média
PT - OSV
PT- MV
Změny v životě člověka a jejich reflexe - sexuální dospívání a
reprodukční zdraví
PT - EV
MV Př
Dospívání – tělesné, duševní a společenské změny
- dává do souvislostí složení Zdravý způsob života a péče o zdraví
stravy a způsob stravování Výživa a zdraví – vliv životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví, duševní hygiena, zdravotní a preventivní
s rozvojem civilizačních
lékařská péče, odpovědné chování v situacích úrazu, poruchy
nemocí
příjmu potravy (anorexie, bulimie)
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – stres a jeho vztah
ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky
k překonání únavy, rizika zneužívání návykových látek, práce MV Př,Pč
s počítačem, patologické hráčství, trestná činnost, dopink ve
sportu, skryté formy a stupně individuálního násilí
a zneužívání, bezpečné chování – přítomnost v konfliktních a
- uplatňuje chování a
krizových situacích, dodržování pravidel bezpečnosti a
PT - MV
jednání v souvislosti
ochrany zdraví, manipulační reklama a informace – reklamní
s civilizačními a jinými
vlivy, ochrana člověka za mimořádných událostí – živelní
chorobami, v případě
potřeby vyhledá odbornou pohromy, terorizmus
Hodnota a podpora zdraví – celostní pojetí člověka ve zdraví a
pomoc
nemoci – složky zdraví a jejich interakce, programy podpory
- uplatňuje osvojené
zdraví – působení na změnu kvality prostředí a chování
dovednosti komunikační
jednotlivce
obrany proti manipulaci
Osobnostní a sociální rozvoj – sebepoznání a sebepojetí,
a agresi
seberegulace a sebeorganizace činností
a chování – stanovení osobních cílů a postupných kroků
PT - OSV
k jejich dosažení, mezilidské vztahy, komunikace a kooperace
– aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace
a kooperace v různých situacích, morální rozvoj – dovednosti
pro řešení problémů v mezilidských vztazích, psychohygiena,
cvičení zaujímání hodnotových a rozhodovacích dovedností,
respektování, podpora, pomoc
- dává do souvislostí
zdravotní rizika spojená se
zneužíváním návykových
látek
Výchova ke zdraví 8. ročník
Očekávané výstupy – žák
- respektuje základní
informace o sexualitě
Učivo
Sexuální výchova
Význam sexuální výchovy
Fakta o sexualitě
Anatomie ženských a mužských pohlavních orgánů, nemoci,
- pojmenuje tělesné,
psychické a sociální změny neplodnost
dospívání
- osvojí si pojmy z oblasti Slovníček pojmů
sexuality
Intimní hygiena pro každý den, hygiena při menstruaci,
- respektuje základní
pravidla osobní i intimní hygiena pohlavního styku
hygieny
- - 199
Poznámky
PT – OSV
MV Př
Předčasná sexuální zkušenost a její rizika (strom rozhodování)
- uvede argumenty pro
odložení pohlavního života
- orientuje se v rozdílech
sexuálního chování
jednotlivců
Sexuální orientace
Potřeba citu a lásky u tělesně a smyslově postižených
- vysvětlí početí a vývoj
plodu, porod
Početí, těhotenství, porod
PT VMGES
Antikoncepce
- pojmenuje způsoby
ochrany proti nechtěnému
těhotenství
PT - EV
Pohlavní choroby
- vysvětlí rizika
nechráněného pohlavního Předčasné ukončení těhotenství
styku a střídání partnerů
- pojmenuje nejčastější
pohlavní choroby
- vysvětlí jak dochází
k přenosu viru HIV
HIV/AIDS
Cesty přenosu
Rizikové chování a ochrana před nákazou, promiskuita
- orientuje se v
problematice zneužívání
dítěte
Nevhodné chování v oblasti sexuality
Sexuální zneužití
Sexualita a zákon
PT - OSV
PT - EV
TĚLESNÁ VÝCHOVA – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Tělesná výchova je vyučován na 2. stupni ZŠ v rozsahu 8 hodin. Obsahem
je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova stanovených RVP ZV.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je zaměřen na optimální rozvoj tělesné,
duševní a sociální zdatnosti žáků. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité
nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Člověk a zdraví, ale umožňují získávání poznatků ve všech
dalších oborech. Žáci si utváří pozitivní vztah ke zdraví a k pohybu.
Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, v areálu školy, popř. dle potřeby v parku, na zimním
stadionu, na sjezdovce. Důraz je kladen na získávání radostného pocitu z pohybu a utužení
sociálních vztahů mezi žáky v kolektivu.
Žáci mají možnost formou kurzu absolvovat lyžařský kurz (7. ročník) a kurz bruslení.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Tělesná výchova na 2. stupni jsou začleněna následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova /OSV/
- tematický okruh - Osobnostní rozvoj – psychohygiena, kreativita, sebepoznávání, sebepojetí,
seberegulace
- Sociální rozvoj – mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, kompetice
Mediální výchova /MeV/
- tematický okruh - Práce v realizačním týmu = komunikace a spolupráce v týmu /lyžařský výcvik/
- - 200
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním uplatněním
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové práce
Kompetence k řešení problémů
- učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby
řešení
- podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné
řešení problémů
- v případě možnosti je vedeme k praktickému ověření správnosti řešení problémů a k tomu, aby
uměli přijmout důsledky svých rozhodnutí
- umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s jinými
školami
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí
Kompetence sociální a personální
- vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi
- učíme žáky předcházet a řešit problematiku šikany a dalších negativních projevů chování
- vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování
- učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské
- v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance)
- vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
- vychováváme ke zdravému životnímu stylu
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků
- dodržujeme zásady bezpečnosti práce
- sledujeme plnění povinností a zadaných úkolů
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
- - 201
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Člověk a zdraví směřuje žáka k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že ho vede k:
-
poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody
k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a
atmosférou příznivých vztahů
získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co
zdraví ohrožuje a poškozuje
aktivnímu zapojování do činností podporující zdraví a do propagace zdravotně prospěšných
činností ve škole i v obci
chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu
pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti
Očekávané výstupy – OV
Žák→
1. usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
2. aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
3. předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
4. uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť
5. samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překonání únavy
6. je schopen individuálního rozcvičení, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla
7. zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
8. zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže
9. posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny, s pomocí spolužáků nebo učitele pracují na jejich odstranění
10. užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence
11. rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího
Tělesná výchova 6. - 7. ročník
Očekávané výstupy – žák
č. 3 – předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
č. 4 – uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí
sportovišť
Učivo
BEZPEČNOST
Seznámení žáků s vhodným a bezpečným
chováním při tělesné výchově, na sportovních
akcích konaných ve škole i mimo školu.
Hygiena při tělesné výchově.
č. 10 – užívá osvojované názvosloví na
úrovni cvičence
Komunikace v tělesné výchově – tělocvičné
názvosloví osvojovaných činností, povelová
technika.
č. 2 – aktivně vstupuje do organizace
svého pohyb. režimu, některé pohyb.
činnosti zařazuje pravidelně a
s konkrétním účelem
č. 5 – samostatně využívá osvojované
kompen. a relax. techniky a soc.
ROZCVIČENÍ A PROTAŽENÍ
PT - OSV
Teoretické zdůvodnění nutnosti vhodného
rozcvičení před a protažení po aktivním cvičení,
vhodné série cviků pro rozcvičení a protažení
v praxi, opakované používání.
Správné držení těla, zvyšování kloubních
- - 202
Poznámky
PT - OSV
dovednosti k regeneraci organismu,
překonání únavy
č. 1 – usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti
č. 6 – je schopen indiv. rozcvičení, na
závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších
partií těla
pohybů, preventivní pohybová činnost, správné
zapojení dechu.
Celkové posilování svalového aparátu (prevence
a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí).
Rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientovaná
zdatnost.
č. 7 – zvládá v souladu s indiv.
předpoklady osvojované pohyb.
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
č. 8 – zorganizuje samostatně i v týmu
závody na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže
PRŮPRAVNÉ A POHYBOVÉ HRY
Závody družstev a jednotlivců s různým
zaměřením.
PT - OSV
ÚPOLY
Význam úpolových sportů pro sebeobranu.
Přetahy, přetlaky, úpolové odpory, střehové
postoje.
č. 7 – zvládá v souladu s indiv.
předpoklady osvojované pohyb.
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
č. 8 – zorganizuje samostatně i v týmu
závody na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže
č. 9 – posoudí provedení osvojované
pohyb. činnosti, označí zjevné nedostatky
a jejich možné příčiny, pracuje na jejich
odstranění
č. 11 – rozlišuje a uplatňuje práva a
povinnosti vyplývající z role hráče a
rozhodčího
SPORTOVNÍ HRY
Týmová hra dle platných či dohodnutých
pravidel.
Pravidla osvojovaných pohybových činností a
jejich aplikace při hře v poli.
Vybíjená, přehazovaná, odbíjená, basketbal,
fotbal, nohejbal, florbal, ringo, pozemní ringo,
frisbee, softbal, házená, softtenis, lední hokej.
č. 7 – zvládá v souladu s indiv.
předpoklady osvojované pohyb.
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
č. 9 – posoudí provedení osvojované
pohyb. činnosti, označí zjevné nedostatky
a jejich možné příčiny, pracuje na jejich
odstranění
ATLETIKA
PT - OSV
Atletická abeceda – liftink, skipink, zakopávání,
předkopávání, odpichy, oštěpařský krok, cval
stranou.
Rychlé běhy na krátkou trať, stupňované
rovinky, nízký start, starty z poloh, delší
vytrvalostní běhy, štafetové běhy.
Skok daleký.
Hody kriketovým míčkem.
č. 7 – zvládá v souladu s indiv.
předpoklady osvojované pohyb.
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
č. 9 – posoudí provedení osvojované
pohyb. činnosti, označí zjevné nedostatky
a jejich možné příčiny, pracuje na jejich
odstranění
GYMNASTIKA
Cvičení na nářadí a s náčiním – postup podle
metodické řady.
Kondiční cvičení.
- - 203
PT - OSV
PT - OSV
Tělesná výchova 8. - 9. ročník
Očekávané výstupy – žák
č. 3 – předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
č. 4 – uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí
sportovišť
č. 10 – užívá osvojované názvosloví na
úrovni cvičence
Učivo
Poznámky
BEZPEČNOST
PT - OSV
Seznámení žáků s vhodným a bezpečným
chováním při tělesné výchově, na sportovních
akcích konaných ve škole i mimo školu.
Hygiena při tělesné výchově.
Komunikace v tělesné výchově – tělocvičné
názvosloví osvojovaných činností, povelová
technika.
PT - OSV
č. 2 – aktivně vstupuje do organizace ROZCVIČENÍ A PROTAŽENÍ
svého pohyb. režimu, některé pohyb. Teoretické zdůvodnění nutnosti vhodného
rozcvičení před a protažení po aktivním
činnosti zařazuje pravidelně a
cvičení, vhodné série cviků pro rozcvičení a
s konkrétním účelem
č. 5 – samostatně využívá osvojované protažení v praxi, opakované používání.
Správné držení těla, zvyšování kloubních
kompen. a relax. techniky a soc.
dovednosti k regeneraci organismu, pohybů, preventivní pohybová činnost,
správné zapojení dechu.
překonání únavy
Celkové posilování svalového aparátu
č. 1 – usiluje o zlepšení své tělesné
(prevence a korekce jednostranného zatížení a
zdatnosti
č. 6 – je schopen indiv. rozcvičení, na svalových dysbalancí).
závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších Rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientovaná
zdatnost.
partií těla
Strečink celého těla před a po ukončení
hodiny, na závěr hodiny uvolnění
nejzatíženějších partií těla.
č. 7 – zvládá v souladu s indiv.
předpoklady osvojované pohyb.
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve
hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
č. 8 – zorganizuje samostatně i v týmu
závody na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže
PRŮPRAVNÉ A POHYBOVÉ HRY
Závody družstev a jednotlivců s různým
zaměřením.
č. 7 – zvládá v souladu s indiv.
předpoklady osvojované pohyb.
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve
hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
č. 8 – zorganizuje samostatně i v týmu
závody na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a
soutěže
č. 9 – posoudí provedení osvojované
pohyb. činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny,
pracuje na jejich odstranění
č. 11 – rozlišuje a uplatňuje práva a
SPORTOVNÍ HRY
PT - OSV
Týmová hra dle platných či dohodnutých
pravidel.
Pravidla osvojovaných pohybových činností a
jejich aplikace při hře v poli.
Vybíjená, přehazovaná, odbíjená, basketbal,
fotbal, nohejbal, florbal, ringo, pozemní ringo,
frisbee, softbal, házená, softtenis, lední hokej.
PT - OSV
ÚPOLY
Význam úpolových sportů pro sebeobranu.
Přetahy, přetlaky, úpolové odpory, střehové
postoje, sebeobrana.
- - 204
povinnosti vyplývající z role hráče a
rozhodčího
č. 7 – zvládá v souladu s indiv.
předpoklady osvojované pohyb.
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve
hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
č. 9 – posoudí provedení osvojované
pohyb. činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny,
pracuje na jejich odstranění
ATLETIKA
PT - OSV
Atletická abeceda – liftink, skipink,
zakopávání, předkopávání, odpichy,
oštěpařský krok, cval stranou.
Rychlé běhy na krátkou trať, stupňované
rovinky, nízký start, starty z poloh, delší
vytrvalostní běhy (800 m, 1500 m), štafetové
běhy, běh terénem.
Skok daleký.
Hody kriketovým míčkem.
Hod granátem.
Vrh koulí.
č. 7 – zvládá v souladu s indiv.
předpoklady osvojované pohyb.
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve
hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
č. 9 – posoudí provedení osvojované
pohyb. činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny,
pracuje na jejich odstranění
GYMNASTIKA
PT - OSV
Cvičení na nářadí a s náčiním – postup podle
metodické řady.
Kondiční cvičení.
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
PRACOVNÍ ČINNOSTI - 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Pracovní činnosti je vyučován na 2. stupni ZŠ v rozsahu 4 hodin
v návaznosti na tabulku časových dotací hodin na 2. stupni. Obsahem je naplňování očekávaných
výstupů vzdělávacího oboru Pracovní činnosti stanovených RVP ZV.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, která poskytuje široké spektrum
pracovní činnosti a technologií, učí žáky pracovat s různými materiály. Svými formami výuky a
vymezeným obsahem učiva, využíváním znalostí získaných v jiných oblastech vzdělávání i
zkušeností nabytých v běžném životě, vede žáky k získání základních pracovních dovedností a
návyků v různých oborech lidských činností ( Práce s technickými materiály, Design a
konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů ).
Formuje jejich osobnost rozvíjením některých vlastností, motorických i tvořivých schopností a
dovedností. Dále přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků a k odpovědnému
rozhodování o dalším profesním zaměření ( Svět práce ).
Koncepce této vzdělávací oblasti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a
širších souvislostech.
Vzdělávací oblast Pracovní činnosti se cílevědomě zaměřuje na praktické pracovní činnosti a
návyky, doplňuje celé základní vzdělání na ZŠ o důležitou složku, která je nezbytná pro uplatnění
jedince v dalším živote a společnosti. Tato oblast je založena na vzájemné spolupráci a tvůrčí
myšlenkové spoluúčasti žáků. Je určitou protiváhou k ostatním vzdělávacím oblastem .
- - 205
Průřezová témata
Do výuky předmětu Pracovní činnosti na 2. stupni jsou začleněna následující průřezová témata
:
Osobní a sociální výchova ( OSV )
( 6., 7., 8., 9. ročník )
tematický okruh
- Rozvoj schopností poznání = dodržování pracovních postupů
= estetické cítění - vzhled výrobku,
přesnost
= mezipředmětové vztahy - využívání
poznatků z jiných předmětů
- Sebepoznání a sebepojetí = orientace a volba povolání ( 8., 9. ročník )
- Psychohygiena
= dodržování hygienických návyků
- Kreativita
= kolektivní spolupráce a dělba práce,
= společné řešení problémů
- Mezilidské vztahy
= sociální cítění
- Kooperace a kompetice
= vytváření mravních hodnot
Výchova demokratického občana ( VDO ) ( 6., 7., 8., 9. ročník )
tematický okruh
- Občanská společnost a škola
= vztah ke své škole, své obci, k sobě a ostatním lidem
- Občan, občanská společnost a stát = vztah k jiným národům a národnostním menšinám
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( VMEGS ) ( 6., 7., 8., 9. ročník )
tematický okruh
- Evropa a svět nás zajímá = spolupráce ve vědě a technice,
využívání mezinárodních objevů
Environmentální výchova ( EV )
( 6., 7., 8., 9. ročník )
tematický okruh
- Ekosystémy = vztah k životnímu prostředí
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
= těžba přírodních surovin ( organického a anorganického
původu )
= ekonomické využití vytěžených surovin
= odpadové suroviny - ekologické ukládání, využití
recyklovaných surovin
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- pracujeme s informacemi a odbornou literaturou
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané výsledky
porovnávat a posuzovat
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat nimi
- směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním uplatněním
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni
- - 206
- učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů
- podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné
řešení problémů
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s jinými
školami
- podporujeme skupinovou práci, využívání medií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
Kompetence sociální a personální
- vytváříme esteticky vhodné a třídní prostředí
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých
žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají
- učíme žáky předcházet a řešit problematiku šikany a dalších negativních projevů chování
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi
- vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování
- učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
Kompetence občanské
- v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty ( ohleduplnost, takt, tolerance )
- vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
- utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví
- vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků
- dodržujeme zásady bezpečnosti práce
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných oblastí
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce směřuje žáka k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že ho vede k :
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění základních úkolů
- k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na
dosažení kvalitních výsledků
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
- - 207
- rozvoji osobních zájmů a cílů, vlastností, tělesného a zdravotní stavu, osobních vlastností a
schopností, sebehodnocení
- organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí, nástrojů a pomůcek při
práci i v běžném životě
- poznání, že technika a objevy jsou významnou součástí lidské kultury a jsou vždy úzce
spojeny s pracovní činností člověka
- autentickému a objektivnímu poznání okolního světa
- vztahu k přírodě, efektnímu využívání surovin a významu využití druhotních surovin
- práci s odpadem - jeho třídění a ukládání
- potřebné sebedůvěře a k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a
životnímu prostředí
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a
k rozvíjení podnikatelského myšlení
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formám fyzické a duševní práce
- osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu
vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
- volbě studijních oborů a povolání
Očekávané výstupy – OV
Žák 1. Práce s technickými materiály:
- provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci s nástroji a nářadím
- poskytne první pomoc při úrazu ve školní dílně, včetně úrazu elektrickým proudem
Žák 2. Design a konstruování:
- sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model
- navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost
- provádí montáž a demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při
úrazu
Žák 3. Pěstitelské práce a chovatelství:
- udržuje pořádek na pracovním místě
- dodržuje základní zásady péče o pracovní a životní prostředí
- používá vhodné pracovní pomůcky, nástroje, náčiní a osobní ochranné prostředky
- volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
- pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
- prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásady bezpečného kontaktu se zvířaty
- poskytne první pomoc při astmatických potížích v době pylové sezóny
Žák 4. Provoz a údržba domácnosti :
- ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti
- zvládá jednoduché postupy ručního šití
- orientuje se v návodech, obsluze šicích strojů a žehliček
- zná základy pletení a háčkování
- využívá dovednost, estetiku, vkus, úpravu
- orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
- - 208
- správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou
domácí údržbu
- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy
- poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
Žák 5. Příprava pokrmů:
- provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
- používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
- připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
- dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
-
Žák 6. Svět práce:
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
posoudí své možnosti při rozhodování a volbě vhodného povolání a profesní přípravy
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělání
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce
Pracovní činnosti 6. ročník / chlapci – dívky /
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Poznámky
1.
- dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
s nástroji a nářadím
- poskytne první pomoc
při úrazech ve školní
dílně
1. Práce s technickými materiály :
Seznámení se zásadami chování ve školní
dílně:
- používání vhodných pracovních pomůcek,
nástrojů a náčiní
- dodržování pořádku a čistoty na svém pracovišti
- používání vhodných osobních ochranných
prostředků
- práce s nátěrovými hmotami
- ekologie – zacházení s odpady, jejich třídění
a ukládání
výuka
s tech.
materiály
probíhá
v dílnách
- provádí jednoduché
práce s tech. materiály a
dodržuje tech. kázeň
- řeší jednoduché tech.
úkoly s vhodným
výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a
nářadí
- organizuje a plánuje svoji
prac. činnost
- užívá technickou
dokumentaci, připraví si
jednoduchý náčrt
PT – OSV,
Dřevo:
VDO
- vlastnosti, základní dělení, poznávání a
zpracování, užití v praxi
Jednoduchý výrobek ze dřeva:
- plánování a organizace práce, orientace v
technické dokumentaci, příprava
jednoduchého tech. náčrtu
- osvojení jednoduchých pracovních operací a
postupů (měření, orýsování, řezání, pilování,
broušení)
- správné použití vhodných nástrojů (skládací
metr, úhelník, pilka čepovka, pilník, rašple)
2.
- navrhne a sestaví
jednoduché konstrukční
prvky a provede jejich
2. Design a konstruování:
- základy kótování
- sestavení podle návodu, náčrtku, plánku,
jednoduchého návodu daný výrobek
- - 209
PT - OSV,
EV
mezip.
vztahy – M
PT - OSV
ověření
3.
- dodržuje pořádek na
pracovním místě
- volí vhodné pracovní
postupy při pěstování
vybraných rostlin
- dodržuje základní zásady
péče o pracovní a životní
prostředí
- používá vhodné
pracovní pomůcky,
nástroje, náčiní a osobní
ochranné prostředky
3. Pěstitelské práce, chovatelství:
volba vhodných pracovních postupů při
pěstování vybraných rostlin
- zelenina – osivo, sadba, výpěstky, rozdělení
- základní podmínky rostlin pro pěstování
- používání vhodných pracovních
pomůcek a provádění jejich údržby
- zásady pěstování rostlin, práce ve skleníku,
rychlení rostlin
- ověřování základní znalosti chovu
drobných zvířat a zásad bezpečného
chovu drobných zvířat a
kontaktu se zvířaty
zásady bezpečného
- chovatelství – chov zvířat v domácnosti,
kontaktu se zvířaty
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost
- pěstuje a využívá květiny
- dodržování zásad hygieny a bezpečnosti
pro výzdobu
práce, poskytnutí první pomoc při úrazu
ři práci, včetně úrazu způsobeného zvířaty.
- lidové tradice, zvyky, řemesla, vánoční
vazby
- práce s přírodními materiály
výuka
probíhá
v učebně
pěstitelství
PT - OSV
mezipřed.
vztahy - Př
- prokáže základní znalost
PT - OSV
PT - VOD,
VMEGS
Pracovní činnosti 7. ročník / chlapci – dívky /
Očekávané výstupy - žák
1.
- dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti
a ochrany zdraví při
práci s nástroji a nářadím
- poskytne první pomoc při
úrazech ve školní dílně
Učivo
1. Práce s technickými materiály:
Připomenutí zásad chování ve školní dílně.
Osvojení a upevnění zásad první pomoci ve
školní dílně.
- provádí jednoduché
práce s tech. materiály a
dodržuje tech. kázeň
- řeší jednoduché tech.
úkoly s vhodným
výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a
nářadí
- organizuje a plánuje svoji
prac. činnost
- užívá technickou
dokumentaci, připraví si
jednoduchý náčrt
Dřevo:
PT - OSV
- prohlubování učiva ze 6.ročníku
- náročnější pracovní operace a postupy
(dlabání, vrtání, lepení, povrchová úprava nátěr)
Plasty:
- význam a užití plastů, rozdělení plastů
Výrobek ze dřeva a plastu:
- aktivní spolupráce na technické dokumentaci PT – OSV,
EV
- získání zručnosti při použití jednoduchých
nástrojů
- zkvalitnění jednoduchých pracovních operací
a postupů (měření, orýsování, řezání,
pilování, vrtání, broušení)
- správné použití dláta, rýsovací jehly, lepidla,
- - 210
Poznámky
výuka
s tech.
materiály
probíhá
v dílnách
PT - OSV,
EV
nátěrových hmot
2.
- sestaví podle návodu,
náčrtu, plánu daný model
- navrhne
a
sestaví
jednoduché konstrukční
prvky a ověří a porovná
jejich funkčnost
- provádí
montáž
a
demontáž
a
údržbu
jednoduchých předmětů
a zařízení
2. Design a konstruování:
- základy kótování
- nakreslení složitějšího náčrtu, tvorba
technické dokumentace
- demontáž a montáž
- oprava a údržba nářadí a nástrojů
3. Pěstitelské práce, chovatelství:
3.
- pěstuje a využívá květiny - pěstování a využívání květiny pro
výzdobu
pro výzdobu
- okrasné rostliny – základy pěstování poko- dodržuje pořádek na
jových rostlin, hydroponie a bonsaje, vazba
pracovním místě
květin
- dodržuje základní zásady
- květiny v exteriéru a interiéru, řez, vazba,
péče o pracovní a životní
úprava květin, sušení rostlin, velikonoční
prostředí
vazba k různým příležitostem (Velikonoce,
Den matek..)
- práce s přírodními materiály
- volba vhodných pracovních postupů při
- volí vhodné pracovní
postupy při pěstování
pěstování vybraných rostlin
vybraných rostlin
- léčivé rostliny a koření – pěstování vybra- používá vhodné
ných druhů rostlin, léčivé účinky rostlin na
pracovní pomůcky,
člověka, jedovaté rostliny, alergeny
nástroje, náčiní a osobní
- ovocné rostliny, druhy ovocných rostlin, řez,
ochranné prostředky
štěpování a roubování
mezipř.
vztahy - M
PT - OSV,
VDO,
výuka
probíhá
v učebně
pěstitelství a
ve skleníku
PT - OSV
PT - OSV,
VDO
mezipřed.
vztahy - Př
- poskytne první pomoc při - dodržování technologické kázně, zásad
astmatických potížích
v době pylové sezóny
hygieny a bezpečnosti práce, poskytování PT - OSV,
první pomoci při úrazu a astmatických
VDO
potížích (v době pylové sezóny)
PT - OSV
- rostliny jako drogy a jejich zneužívání
Pracovní činnosti 8. ročník / chlapci /
Očekávané výstupy - žák
1.
- dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti
a ochrany zdraví při
práci s nástroji a nářadím
- poskytne první pomoc při
Učivo
1. Práce s technickými materiály:
Připomenutí zásad chování ve školní dílně.
Osvojení a upevnění zásad první pomoci ve
školní dílně.
Poznámky
práce s tech.
materiály
probíhá v
dílnách
PT - OSV,
- - 211
EV
úrazech ve školní dílně
- provádí jednoduché
práce s tech. materiály a
dodržuje tech. kázeň
- řeší jednoduché tech.
úkoly s vhodným
výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a
nářadí
- organizuje a plánuje svoji
prac. činnost
- užívá technickou
dokumentaci, připraví si
jednoduchý náčrt
Kovy:
- druhy a vlastnosti některých barevných kovů
a jejich slitin
- výroba železa a oceli
- zpracování
- využití kovů v praxi
Plasty:
- druhy (termoplasty a reaktoplasty)
- vlastnosti (tvrzené PVC, organické sklo,
vinidur)
- zpracování
Výrobek z kovu (popř. dřeva resp.plastu)
- seznámení s novými pracovními
pomůckami, nářadím a nástroji pro ruční
zpracování a opracování patřičných
technických materiálů (ocelová měrka,
rýsovací jehla, kružítko na kov, vrtáky,
důlčík, průbojník, kladivo, pilka na kov,
pilníky, smirkové plátno, nátěrové hmoty
- jednoduché pracovní operace a postupy
- kovy : měření, orýsování, řezání, pilování,
broušení, úprava kovů proti korozi,
povrchová úprava
- plasty : měření, orýsování, řezání, pilování,
vrtání, řezání závitu, spojování, broušení,
povrchová úprava
2.
- sestaví podle návodu,
náčrtu, plánu daný model
- navrhne
a
sestaví
jednoduché konstrukční
prvky a ověří a porovná
jejich funkčnost
- provádí
montáž
a
demontáž
a
údržbu
jednoduchých předmětů
a zařízení
2. Design a konstruování :
- pravoúhlé promítání
- kótování
- narýsování jednoduchého tech. výkresu
- práce na zlepšení školního prostředí
- opravování školního nářadí a náčiní
- technika a životní prostředí technika a volný
čas, tradice, řemesla
6.
- orientuje se v pracovních
činnostech vybraných
profesí
- posoudí své možnosti při
rozhodování a volbě
vhodného povolání
- využije profesní
informace a poradenské
služby pro výběr zdělání
6. Svět práce - úvod do problematiky
- trh práce – povolání, druhy pracovišť,
pracovní činnosti a pracovní prostředky,
požadavky na kvalifikaci, zdravotní a
osobnostní předpoklady příležitostí na trhu
práce
- volba profesní orientace – sebepoznávání :
osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav,
osobní vlastnosti a schopnosti,
sebehodnocení
- zaměstnání - pracovní příležitosti v obci –
regionu, způsoby hledání zaměstnání,
problémy nezaměstnanosti, úřady práce
- - 212
PT - OSV,
EV,
VMEGS
PT - OSV,
EV
mezip.
vztahy - M
PT - OSV,
VDO
PT - OSV,
VDO
PT - OSV,
DVO
VMEGS,
EV
mezipřed.
vztahy - Ov
Pracovní činnosti 8. ročník / dívky /
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Poznámky
4.
Provoz a údržba domácnosti
- ovládá jednoduché
pracovní
postupy při základních
činnostech v domácnosti
- Finance,– rozpočet, příjmy, platby, úspory,
hotovostní a bezhotovostní platební styk,
ekonomika domácnosti,
- údržba oděvů a textilií, žehlení a opravy
oděvů
- úklid domácnosti, postupy, prostředky a
jejich dopad na životní prostředí, odpad a
jeho ekologická likvidace,
- spotřebiče v domácnosti – návlek spodní a
vrchní nitě, zapojení šicího stroje a žehličky
- Elektronika v domácnosti – elektrická
instalace, elektrické spotřebiče, elektronika,
bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
- Ovládání jednoduchých pracovních
postupů při základních činnostech
v domácnosti
základy ručního a strojového šití – vzorník
výběr vhodného materiálu, šití jednoduchých
výrobků (batoh, hračka, míček..)
základy pletení a háčkování – vzorník
háčkování jednoduchého výrobku (penál,
pouzdro na mobil, bačkory, šála..)
pletení jednoduchého výrobku (hračka,
šála…)
bezpečnost při šití a žehlení.
výuka
probíhá
v učebně
šití
- orientuje se v návodech
k obsluze běžných
domácích spotřebičů
- správně zachází
s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením
včetně údržby; provádí
drobnou domácí údržbu
- dodržuje základní
hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy
- orientuje se v návodech,
obsluze šicích strojů a
žehliček
- zvládá jednoduché
postupy ručního šití
PT - OSV,
VDO,
VMEGS
PT - OSV
mezipřed.
vztahy - F
PT - OSV,
VDO
PT - VDO,
EV
- zná základy pletení a
háčkování
- využívá dovednost,
estetiku, vkus, úpravu
- poskytne první pomoc při
úrazu, včetně úrazu
elektrickým proudem
6. Svět práce : - úvod do problematiky
6.
- trh práce – povolání, druhy pracovišť,
- orientuje se v náhledu na
pracovní činnosti a pracovní prostředky,
svou osobnost
požadavky na kvalifikaci, zdravotní a
- orientuje se v pracovních
osobnostní předpoklady příležitostí na trhu
činnostech vybraných
práce
profesí
- volba profesní orientace – sebepoznávání :
- posoudí své možnosti při
osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní
rozhodování a volbě
stav, osobní vlastnosti a schopnosti,
vhodného povolání
sebehodnocení
- využije profesní
- zaměstnání - pracovní příležitosti v obci –
informace a poradenské
regionu, způsoby hledání zaměstnání,
služby pro výběr vzdělání problémy nezaměstnanosti, úřady práce
- - 213
PT OSV,VDO,
VMEGS,
EV
PT – OSV
mezipřed.
vztahy - Ov
Pracovní činnosti 9. ročník / chlapci /
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Poznámky
6.
- orientuje se v pracovních
činnostech vybraných
profesí
6. Svět práce : - návaznost na 8. ročník
Trh práce:
- povolání lidí, druhy pracovišť, pracovní
prostředí, výrobní sféry, pracovní prostředky,
pracovní objekty, charakter a druhy
pracovních činností, požadavky na
kvalifikační, zdravotní a osobnostní, rovnost
příležitostí na trhu práce
výuka
probíhá
ve školní
dílně
mezipřed.
vztahy - Ov
Volba profesní orientace:
- základní principy, sebepoznávání (osobní
zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní
vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy
na volbu profesní orientace
Možnosti vzdělávání:
- využije profesní
informace a poradenské - informační základna pro volbu povolání,
náplň učebních a studijních oborů, přijímací
služby pro výběr vzdělání
řízení, práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb
Zaměstnání:
- prokáže v modelových
- pracovní příležitosti v obci, regionu, způsoby
situacích schopnost
hledání zaměstnání, psaní životopisu,
prezentace své osoby při
pohovor
u zaměstnavatele, problémy
vstupu na trh práce
nezaměstnanosti, úřady práce;
- práce a povinnosti, práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů ( Zákoník
práce )
Podnikání :
- druhy a struktura organizací, nejčastější
formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání
PT - OSV,
VDO,
VMEGS,
EV
1.
- dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
s nástroji a nářadím
- poskytne první pomoc při
úrazech ve školní dílně
1. Práce s materiálem :
Připomenutí zásad chování ve školní dílně.
Osvojení a upevnění zásad první pomoci ve
školní dílně.
První pomoc při úrazu elektrickým proudem.
Ekologie – zacházení s odpady, jejich třídění a
ukládání
mezipřed.
vztahy – M,
F
- provádí jednoduché
práce s tech. materiály a
dodržuje tech. kázeň
- řeší jednoduché tech.
Práce s elektrotechnickými a elektronickými
stavebnicemi:
- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro
elektromontážní práce
PT - OSV,
VDO
- posoudí své možnosti při
rozhodování o volbě
vhodného povolání a
profesní přípravy
- - 214
PT- OSV,
VDO, EV
- pájení konců elektrických vodičů
úkoly s vhodným
výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a
nářadí
- organizuje a plánuje svoji
prac. činnost
- užívá technickou
dokumentaci, připraví si
jednoduchý náčrt
PT - OSV
PT - OSV
3.
- navrhne a sestaví
jednoduché konstrukční
prvky a ověří a porovná
jejich funkčnost
- provede montáž,
demontáž a údržbu
jednoduchých zařízení
3. Design a konstruování:
- pravoúhlé promítání, technické náčrtky a
výkresy, narýsování jednoduchého
technického výkresu
- elektrotechnické a elektronické stavebnice
(montáž a demontáž – zapojování
elektrických obvodů podle předlohy –
schéma zapojení)
mezipřed.
vztahy - F
Pracovní činnosti 9. ročník / dívky /
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Poznámky
6.
- orientuje se v náhledu na
svou osobnost
- orientuje se v pracovních
činnostech vybraných
profesí
- posoudí své možnosti při
rozhodování a volbě
vhodného povolání
1. Svět práce : - návaznost na 8. ročník
- orientace se v pracovních činnostech
vybraných profesí
(trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť,
pracovní prostředí, výrobní sféry, pracovní
prostředky, pracovní objekty, charakter a
druhy pracovních činností, požadavky na
kvalifikační, zdravotní a osobnostní, rovnost
příležitostí na trhu práce )
- technika jako pracovní prostředek, jako
objekt, nebo produkt práce
- posouzení svých možnosti při rozhodování
o volbě vhodného povolání a profesní
přípravy
(volba profesní orientace – základní
principy; sebepoznávání : osobní zájmy a
cíle, vlastnosti, tělesný a zdravotní stav,
osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení,
vlivy na volbu profesní orientace )
- využívání profesních informací a
poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělání (informační základna pro volbu
povolání, náplň učebních a studijních oborů,
přijímací řízení, práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb )
- prokazování v modelových situací
schopnost prezentace své osoby při vstupu
na trh práce
učebna
vaření
- využije profesní
informace
a poradenské služby pro
výběr vzdělání
- prokáže v modelových
situacích schopnost
prezentace své osoby při
vstupu na trh práce
- - 215
PT - OSV,
VDO,
VMEGS,
EV
mezipřed.
vztahy - Ov
- zaměstnání - pracovní příležitosti v obci –
regionu, způsoby hledání zaměstnání, psaní
životopisu, pohovor u zaměstnavatele,
problémy nezaměstnanosti, úřady práce;
práce a povinnosti, práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů - ( Zákoník
práce )
- podnikání - druhy a struktura organizací,
nejčastější formy podnikání, drobné a
soukromé podnikání )
5.
- používá základní
kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje
základní spotřebiče
- provádí jednoduché
operace platebního
styku a domácího
účetnictví
- připraví jednoduché okrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
- dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc
při úrazech v kuchyni
- dodržuje základní
principy stolování,
společenského chování a
obsluhy u stolu ve společnosti
Příprava pokrmů
kuchyně – základní vybavení, udržování
PT - OSV,
pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena
VDO, EV
provozu
potraviny – výběr, nákup, skladování,
skupiny potravin, sestavování jídelníčku
životospráva – režim dne, vhodná sestava
jídelníčku
koření – použití koření a bylinek při přípravě
jídla
- příprava pokrmů za studena, základní
způsoby tepelné úpravy, základní postupy při
přípravě pokrmů a nápojů,
zpracování ovoce a zeleniny, příprava
pokrmů za studena – saláty
rychlé občerstvení: chlebíčky, jednohubky,
toasty
základní způsoby tepelného zpracování
pokrmů: vaření, dušení, smažení a pečení:
polévky, omáčky, saláty, úpravy masa,
pokrmy ze sýra, sladké pokrmy – palačinky,
lívance, moučníky, cukroví, slané pečivo,
pokrmy z kynutého a třeného těsta
- úprava stolu a stolování – jednoduché
PT - OSV,
prostírání, obsluha a chování u stolu,
VDO
slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky
a květiny na stole.
- - 216
2. CIZÍ JAZYK
Německý jazyk – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Německý jazyk je zařazen na 2. stupni ZŠ mezi doplňující vzdělávací obory
dle RVP ZV. Tyto obory nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, a proto jeho vzdělávací
obsah pouze doplňují a rozšiřují.
Žáci naší školy mohou využít obsah tohoto oboru v rámci povinně volitelných předmětů. Obor
Německý jazyk je žákům k dispozici od 7. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně, a to jako alternativa
k ruskému jazyku v rámci možné volby 2. cizího jazyka.
Vzdělávacím obsahem tohoto oboru budou základní komunikační pravidla v běžných
každodenních situacích, jednoduchá sdělení, slovní zásoba, tvoření slov a základní gramatické
struktury spolu s typy vět. Tento obsah bude probírán v rámci tematických okruhů jako např.
domov, rodina, škola, volný čas atp., se kterými se člověk každý den setkává nebo se v nich nachází
a v nichž žák prokáže produktivní řečové schopnosti a dovednosti.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, který poskytuje žákům
klíč k bezprostřednímu dorozumění se, zároveň přispívá k chápání a objevování skutečností, které
přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Německý jazyk na 2. stupni ZŠ jsou začleněna následující průřezová
témata:
-
-
-
-
Osobnostní a sociální výchova /OSV/
tematický okruh - Osobnostní rozvoj = téma – cvičení dovednosti zapamatování, dovednosti pro
učení a studium
- Sociální rozvoj = téma - komunikace – vedení dialogu, pozdrav,
vysvětlování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech/VMEGS/
tematický okruh – Evropa a svět nás zajímá = téma – rodinné příběhy, zkušenosti z Evropy a
světa, život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice
Multikulturní výchova /MuV/
tematický okruh – Kulturní diference – respektování zvláštností různých etnik, spolupráce
Mediální výchova /MeV/
tematický okruh produktivních činností – Tvorba mediálního sdělení = téma – tvorba věcně
správných a komunikačně vhodných sdělení
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
-
podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska
směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním uplatněním
umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky podporujeme
méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
- - 217
Kompetence k řešení problémů
-
učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni
vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné,
podobné či odlišné znaky
podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné
řešení problémů
Kompetence komunikativní
-
učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s jinými
školami
podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků
učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
Kompetence sociální a personální
-
podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi
učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
Kompetence občanské
-
v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
v případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami
Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
dodržujeme vymezená pravidla
vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace směřuje k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
-
-
chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako
důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání
a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření
získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku
prosazení sebe sama
Očekávané výstupy - OV
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Žák ⇒ 1. vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé
slovní zásoby
- - 218
2. rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám
3. rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje
4. rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledává potřebnou informaci a
odpověď na otázku
5. používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník
6. sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních
situacích, vyplní základní údaje do formulářů
7. reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché
konverzace
8. napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních
gramatických struktur a vět
9. zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím
běžných výrazů, poskytne požadované informace
Německý jazyk – 7. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Začínáme s němčinou – němčina jako germánský
jazyk.
Podobnost s angličtinou, převzatá slova.
Specifika německé abecedy.
Zvuková stánka řeči.
Poznámky
Č. 3 – rozumí pokynům,
adekvátně na ně reaguje
Řečové situace – představení se, jak se kdo
jmenuje, kde bydlí?
PT – OSV,
VMEGS
Č. 1 – vyslovuje
foneticky správně
Zvuková a grafická stránka jazyka.
Specifika přízvuku, přehlásek.
Č. 2 – rozumí výrazům,
frázím, jednoduchým
větám
Dokáže pochopit jednoduché povely učitele
v cizím jazyce
Č. 5 – používá slovník
Práce se slovníkem
Č. 4 – rozumí obsahu
jednoduchého textu
Věty typu: Das ist eine Blume. Gitti lernt
Tschechisch.
Č. 6 – sdělí ústně údaje a
reaguje v každodenních
situacích
Představí svého spolužáka a řekne jeho koníčky.
- popíše druhy vět
Slovosled ve větě oznamovací a tázací.
Velké písmeno, člen
- poslouchá a zařazuje
získané informace do
kontextu
PT – MuV,
VMEGS, MeV
-Aj
PT – OSV
PT – OSV
PT – OSV
- určí specifika
podstatných jmen
Mluvnice – 1. a 4. pád podstatných jmen
Č. 6 – sdělí ústně údaje a
reaguje v každodenních
situacích
Moje rodina – představí ji a řekne o ní něco
- správně použije
Zápor v německých větách – nein, nicht, kein
- - 219
německý zápor
Č. 4 – rozumí obsahu
jednoduchého textu
Meine Schule – situace ve škole
- vyčasuje pravidelná
slovesa
Časování sloves – machen, spielen, haben, sein
PT – OSV
Č. 3 – rozumí pokynům,
adekvátně na ně reaguje
Dokáže se orientovat v jednoduchých řečových
situacích.
PT – OSV
Č. 7 – reprodukuje ústně
přiměřeně obtížný text
Meine Woche – V jednoduchých větách představí
svůj týdenní program.
Německý jazyk – 8. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Poznámky
- vyjmenuje číslovky 1 20
Číslovky 1 – 20, jednoduché početní úkony
PT – OSV,
VMEGS
Č. 9 – zapojí se do
jednoduché konverzace
Rozhovor s kamarádem – jednoché otázky a
odpovědi – jméno, bydliště, koníčky, škola atd.
- intonuje foneticky
správně
Tvoření rozkazovacího způsobu.
Intonace věty rozkazovací.
- rozliší 1., 3. a 4. pád
v německé větě
Mluvnice - 3. pád podstatných jmen
- vyčasuje způsobové
sloveso
Časování slovesa „möchten“.
Č. 8 – napíše jednoduchá
sdělení za použití
základních
gramatických struktur
Moje osoba – v jednoduchých větách napíše něco PT – OSV,
o sobě
MeV
- vytvoří množné číslo u
základních podst. jmen
Specifika množného čísla podstatných jmen
v německém jazyce
- vyčasuje nepravidelná
slovesa
Časování sloves „geben, nehmen, essen, fahren,
laufen“.
Č. 4 – rozumí obsahu
jednoduchého textu
Auf dem Markt – běžné konverzační situace, nová PT - MeV
slovní zásoba – „Essen“, další číslovky
- vyčasuje způsobové
sloveso
Časování slovesa „können“.
- správně užívá
předložky se 3. pádem
Předložky „bei, mit, zu“.
PT - OSV
Č. 9 – zapojí se do
jednoduché konverzace
Řečové situace: Wann fährst du zu Oma? Wann
kommt dein Opa? Was möchtest du machen?
PT - MeV
- - 220
PT - OSV
PT – OSV,
VMEGS
Č. 2 – rozumí výrazům,
frázím, jednoduchým
větám
Fráze typu: Wie geht´s? Was findest du gut?
- používá přivlastňovací
zájmena
Přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4. pádě.
PT - OSV
- správně užívá
předložky se 4. pádem
Předložky: „für, gegen, ohne“.
PT - OSV
Č. 9 – zapojí se do
jednoduché konverzace
Telefongespräch.
PT - MeV
- rozlišuje u osobních
zájmen 1. a 3. pád
3. pád osobních zájmen „ich, du“.
Č. 5 – používá slovník
Deutschland – překlad jednoduchého textu za
pomoci slovníku
PT – VMEGS,
MuV
Ruský jazyk – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Ruský jazyk je na 2. stupni ZŠ zařazen mezi doplňující vzdělávací obory,
který si žáci volí v 7. ročníku a vyučuje se v rozsahu dvou hodin týdně.
Tyto předměty nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, a proto jeho obsah pouze
doplňují a rozšiřují. Doplňující vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro některé
žáky jako povinně volitelný vzdělávací obsah. Jedná se o činnosti, které rozvíjejí především
komunikační dovednosti.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, který poskytuje žákům
klíč k bezprostřednímu dorozumění se, zároveň přispívá k chápání a objevování skutečností, které
přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Ruský jazyk na 2. stupni ZŠ jsou začleněna následující průřezová témata:
-
-
-
Osobnostní a sociální výchova /OSV/
tematický okruh - Osobnostní rozvoj = téma – cvičení dovednosti zapamatování, dovednosti pro
učení a studium
- Sociální rozvoj = téma - komunikace – vedení dialogu, omluva, pozdrav,
vysvětlování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech/VMEGS/
tematický okruh – Evropa a svět nás zajímá = téma – rodinné příběhy, zkušenosti z Evropy a
světa, život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice
Multikulturní výchova /MuV/
tematický okruh – Kulturní diference – respektování zvláštností různých etnik, spolupráce
- - 221
-
Mediální výchova /MeV/
tematický okruh produktivních činností – Tvorba mediálního sdělení = téma – tvorba věcně
správných a komunikačně vhodných sdělení
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
-
podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska
směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním uplatněním
umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky podporujeme
méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problémů
-
učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni
vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné,
podobné či odlišné znaky
podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné
řešení problémů
Kompetence komunikativní
-
učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s jinými
školami
podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků
učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
Kompetence sociální a personální
-
podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi
učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
Kompetence občanské
-
v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
v případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami
Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
dodržujeme vymezená pravidla
vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace směřuje k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
-
chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako
důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
- - 222
-
vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání
a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření
získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku
prosazení sebe sama
Očekávané výstupy - OV
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Žák ⇒ 1. vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé
slovní zásoby
2. rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám
3. rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje
4. rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledává potřebnou informaci a
odpověď na otázku
5. používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník
6. sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních
situacích, vyplní základní údaje do formulářů
7. reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché
konverzace
8. napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních
gramatických struktur a vět
9. zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím
běžných výrazů, poskytne požadované informace
Ruský jazyk – 7. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Poznámky
- - 223
- poslouchá, fixuje a dále
používá získané
informace
Č. 4 – v textu vyhledává
odpověď na otázku
Č. 3 – rozumí pokynům,
adekvátně na ně reaguje
Č.1 – vyslovuje foneticky
správně
Č. 2 – rozumí výrazům,
frázím, jednoduchým v.
Č. 4 – rozumí obsahu
jednoduchého textu
Č. 6 – sdělí ústně a
reaguje v běžných
každodenních situacích
Č. 1 – vyslovuje a čte
foneticky správně
jednoduché texty
- rozlišuje typy oslovení
- vyjmenuje číslovky
Č. 4 – rozumí obsahu a
smyslu jednoduchého
textu
- odpovídá na otázky
Č. 9 – zapojí se do
jednoduché konverzace
- vyjmenuje azbuku
Č. 8 – napíše jednoduchá
sdělení za použití zákl.
gramatických struktur
- vyjmenuje číslovky
- správně používá
- časuje základní slovesa
Č. 7 – reprodukuje ústně
přiměřeně obtížný text
Začínáme s ruštinou – zaměření na globální
poslechové obeznámení s některými rysy
zvukové stránky ruského jazyka a na porovnání
azbuky s českou abecedou.
Ruština jako slovanský jazyk.
Řečové situace - Kак тебя зовут?
Představení se, jak se kdo jmenuje a kdo to je?
PT – MuV,
VMEGS
MeV – D, Čj
PT - OSV
Zvuková a grafická stránka jazyka
Základní poučení o přízvuku.
Rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik.
Písmena A, K, M, T, O, б,з,э,в,н,у,е,я.
Mluvnice
Věty typu: Кто это? Это (не) моя мама. Это не PT – OSV
Аня, а Таня.
Řečové situace - Познакомьтесь!
Představení se při setkání, při loučení, představení
kamaráda, kamarádky.
Telefonická domluva setkání.
Zvuková a grafická stránka jazyka
Výslovnost: и,л,л,ч,ш,ы.
Rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik.
Intonace tázacích a oznamovacích vět.
Písmena: г,д,и,й,л,п,ч,ш,ы,с,ь.
Mluvnice
1. pád podstatných jmen v oslovení.
Oficiální a neoficiální oslovení.
Číslovky 1 – 10 v 1. pádě.
Řečové situace - Вы говорите по-русски?
PT - OSV
Odkud kdo je, kdo kde bydlí a kolik je komu let?
Který jazyk kdo zná a který se učí?
Pozvání na návštěvu, poděkování a omluva.
PT – MuV,
VMEGS
MeV- Aj, Čj
PT - OSV
MeV – Aj, Čj
PT - OSV
Zvuková a grafická stránka jazyka
Pohyblivý přízvuk.
Písmena: ж,ф,ц,щ,х,ё,ю,ъ.
Pořadí písmen azbuky.
Poučení o funkci jotovaných písmen.
Psaní не u sloves.
Pravopis jmen příslušníků národů.
PT – MuV,
MeV – Čj, Aj
Mluvnice
Číslovky 11 – 20 v 1. pádě.
Spojení два (три, четыре) часа, пять ..... часов.
Časování sloves жить, знать, говорить v
přítomném čase.
Řečové situace - У Димы в гостях.
Jak se telefonuje?
Jak kdo překonává jazykové obtíže?
- - 224
PT - OSV
Č. 6 – sdělí ústně …..
Č. 5 – používá slovník
- vyčasuje slovesa
- intonuje foneticky
správně
- vyjmenuje číslovky
- užívá osobní zájmena
- časuje uvedená slovesa
Jak se co řekne rusky?
Zvuková a grafická stránka jazyka
PT – MeV,
Nepřízvučné o, a.
VMEGS
Pohyblivý přízvuk sloves учить, посмотреть
v jednotném č.
Intonace zvolacích vět.
Porovnání intonace oznamovacích a tázacích vět.
Souhrnné opakování azbuky.
Mluvnice
Číslovky 30 – 90 a 100 – 900 v 1. pádě.
Podstatná jména po číslovkách.
Pod. jména mužského a ženského rodu (брат, мама
v 1. - 3. pádě j. č.
Osobní zájmena v 1. a 3. p.
Časování sloves звонить, быть, учить,
посмотреть.
Ruský jazyk – 8. ročník
Očekávané výstupy - žák
Č. 4 – rozumí obsahu
jednoduchého textu
Č. 1 – vyslovuje a čte
foneticky správně
jednoduché texty
Č. 6 – sdělí údaje o sobě
a své rodině
Č. 3 – rozumí pokynům,
adekvátně na ně reaguje
- správně používá
pohyblivý přízvuk
- užívá správný pád
podstatných jmen po
číslovkách 2, 3, 4
Č. 2 – rozumí výrazům,
frázím, jednoduchým v.
Č. 5 – používá abecední
slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník
- užívá osobní zájmena
v 1. a 3. pádě
- používá přivlastňovací
zájmena
- časuje uvedená slovesa
Učivo
Opakování učiva ze 7. ročníku
Řečové situace – Наша семья.
Poznámky
Členové rodiny, studium a zaměstnání.
PT –
VMEGS
PT – Me,
OSV
Zvuková a grafická stránka jazyka
Změny intonace otázek podle jejich smyslu.
Pohyblivý přízvuk slovesa „учиться.“
Mluvnice
Podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4.
Věty typu „Папа – врач. Он врач. У тебя
есть брат? У меня есть брат. У меня нет
брата.“
Osobní zájmena v 1. – 3. pádě.
Přivlastňovací zájmena v 1. pádě j. a mn. čísla.
Časování sloves „работать, учиться.“
- - 225
PT - OSV
Č. 7 – reprodukuje ústně
přiměřeně obtížný text
Č. 8 – napíše jednoduchá
sdělení
- správně vyslovuje
- správně intonuje
Č. 2 – rozumí základním
frázím a jednoduchým
větám
- vyjmenuje profese
- používá správně
- vyčasuje sloveso
- rozlišuje slovesné tvary
Řečové situace – Профессия. Интервью.
PT – OSV,
Me
Profese a zájmy.
Zvuková a grafická stránka jazyka
Výslovnost „де, те, не“ v přejatých slovech.
Intonace otázek.
Mluvnice
Věty typu „Папа работает врачом.“
7. pád j. čísla vybraných podstatných jmen.
Názvy profesí mužů a žen.
4. pád osobních zájmen.
Časování slovesa „хотеть.“
Rozlišování slovesných tvarů „нравиться,
нравятся, интересует, интересуют.“
Řečové situace – Свободное время.
Č. 9 – zapojí se do
jednoduché konverzace
Так когда же мы встретимся?
Č. 8 – napíše jednoduchá Zájmy, oblíbené činnosti, přijetí a odmítnutí
pozvání.
sdělení
Zvuková a grafická stránka jazyka
Opakování výslovnosti nepřízvučných samohlásek.
Výslovnost
tvrdého „л“ a měkkého „л“
- správně vyslovuje
Mluvnice
- rozlišuje u sloves I. a II. I. a II. časování sloves typů „читать, жить,
časování
говорить, учить.“
Slovesa se skupinou „-ова-/-ева-.”
Zvratná slovesa.
- užívá zvratná slovesa
Slovesa se změnou kmenových souhlásek typů
- vyčasuje správně
„писать, ходить.“
slovesa se změnou
kmenových souhlásek
- používá slovesné vazby Slovesné vazby „играть на чём, играть во что.“
Řečové dovednosti – Знакомство.
Č. 9 – poskytne
požadované informace
Объявление.
Č. 8 – napíše jednoduchá Seznámení, dopisování, seznamovací inzerát.
sdělení za použití zákl.
gramatických struktur
Zvuková a grafická stránka jazyka
Opakování intonace otázek a odpovědí.
Výslovnost zakončení zvratných sloves „-ться, –
- správně vyslovuje
тся.“
Mluvnice
Slovesa se změnou kmenových souhlásek.
- používá zvratná slovesa Zvratná slovesa /pokračování/.
- používá slovesné vazby Slovesné vazby „интересоваться чем,
увлекаться чем.“
Skloňování osobních zájmen.
- správně skloňuje
osobní zájmena
Opakování a systematizace poznatků /podle
potřeby i v průběhu školního roku/.
PT Me – Čj, Aj
PT – OSV,
Me
PT – OSV
PT - OSV
PT – OSV,
Me
PT - Mu
Ruský jazyk – 9. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Poznámky
- - 226
Opakování učiva z 8. ročníku
Řečové situace – В школе.
Č. 4 – rozumí obsahu
jednoduchého textu
Č. 1 – vyslovuje a čte
foneticky správně
jednoduché texty
Jak se zapsat do jazykového kurzu?
PT – MeV,
Jak se orientovat ve školní budově?
OSV
Kdy začíná a končí vyučování?
Do které třídy kdo chodí /chodil/?
Kde kdo byl a co dělal?
Mluvnice
- správně používá řadové Řadové číslovky v 1. a 6. pádě.
Vyjadřování data /odpověď na otázku Какое
číslovky
- odpoví na otázku
сегодня число?/
Minulý
čas.
- používá minulý čas
PT – MeV –
Č. 3 – rozumí pokynům, Vyjádření vykání.
adekvátně na ně reaguje
Čj, Aj
Řečové situace – На занятиях.
Jaký kdo má rozvrh hodin?
Č. 2 – rozumí výrazům,
Jaké kdo má oblíbené předměty?
frázím, jednoduchým v.
PT - OSV
Jaké kdo má známky?
Č. 5 – používá abecední
Z jakého předmětu kdo psal /bude psát/ kontrolní
slovník učebnice a
práci?
dvojjazyčný slovník
Mluvnice
- používá předložkové v. Předložkové vazby odlišné od češtiny: по, после.
Skloňování zájmen кто, что.
- skloňuje zájmena
Skloňování podstatných jmen typů магазин,
- skloňuje podstatná
портфель, школа, неделя, фотография v j. č.
jména
Řečové situace – Как туда попасть?
Č. 7 – reprodukuje ústně Jak se orientovat ve městě?
Jak se ptát a jak odpovídat na dotazy jak se kam
přiměřeně obtížný text
PT – OSV,
Č. 8 – napíše jednoduchá dostat, který autobus, která tramvaj kam, jede?
MeV
Co kdo hledá, co kde může najít, kdo komu pomůže?
sdělení za použití zákl.
Čím kdo jede /pojede, jel/?
gramatických struktur
Mluvnice
- časuje uvedená slovesa Časování sloves ехать, /по/мочь.
Č. 2 – rozumí základním Infinitivní věty typu: Как пройти /попасть,
frázím a jednoduchým
проехать/ к....? Кому позвонить? Что купить?: PT Где выйти?
větám
MeV – Čj, Aj
Řečové dovednosti – В торговом центре.
Co komu koupit?
Č. 9 – zapojí se do
Kolik co stojí?
jednoduché konverzace
PT – OSV,
MeV
Č. 8 – napíše jednoduchá Co komu sluší /nesluší/?
Co
si
kdo
koupí
/koupil/?
sdělení
Co kdo kupuje?
Č. 6 – sdělí ústně a
PT – OSV
Co kdo viděl v obchodě a ve městě?
reaguje v běžných
Kdo koho potkal?
každodenních situacích
Mluvnice
Časování sloves купить, спросить, взять.
- vyčasuje slovesa
1. a 2. pád mn. č. podst. jmen typů магазин,
портфель, школа.
Pohyblivé -o- , -e- u podst. jmen.
- skloňuje podstatná
4. pád mn. č. neživotných a životných podst. jmen.
jména
Opakování a systematizace poznatků /podle
potřeby i v průběhu školního roku/.
- - 227
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Literárně dramatická výchova – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova je na 2. stupni ZŠ zařazen mezi volitelné
vzdělávací předměty 6. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně.
Tyto předměty nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, a proto jeho obsah pouze
doplňují a rozšiřují. Jedná se o činnosti, které rozvíjejí smyslové a komunikační dovednosti
a zároveň uplatňují subjektivitu osobnosti.
Tento obor patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která poskytuje žákům vzdělávání
s estetickým účinkem. Dochází zde k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti k uměleckým dílům a díky
nim i rozvoji žáků ve vztahu k okolnímu světu. Protože se jedná o mezipředmětový obor,
předpokládá se spolupráce vyučujících Čj, Vv, Hv, Pč, Tv atd.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Literárně dramatická výchova na 2. stupni ZŠ jsou začleněna následující
průřezová témata:
-
-
-
Osobnostní a sociální výchova /OSV/
tematický okruh - Osobnostní rozvoj = téma - kreativita - cvičení pro rozvoj základních
rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
= téma - seberegulace a sebeorganizace –
sebeovládání, vůle, plánování učení, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
- Sociální rozvoj = téma - komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
lidských skutků, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro
sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti /monologické formy/,
dialog /vedení, pravidla, typy dialogů/
= téma - mezilidské vztahy – chování podporující dobré
vztahy, respektování, podpora, pomoc
= téma - poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve
skupině/třídě
Multikulturní výchova /MuV/
tematický okruh – Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální
zvláštnosti
Lidské vztahy – tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého
Mediální výchova /MeV/
tematický okruh receptivních činností – kritické čtení a vnímání mediálního sdělení – hodnotící
prvky ve sdělení, identifikování základních orientačních prvků v textu
tematický okruh produktivních činností – práce v realizačním týmu – utváření týmu,
komunikace a spolupráce v týmu
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
-
pracujeme s informacemi a odbornou literaturou
- - 228
-
vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané výsledky
porovnávat a posuzovat
učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska
cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů
směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním uplatněním
umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky podporujeme
méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problémů
-
učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni
učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby
řešení
podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné
řešení problémů
v případě možnosti je vedeme k praktickému ověření správnosti řešení problémů a k tomu, aby
uměli přijmout důsledky svých rozhodnutí
umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností
Kompetence komunikativní
-
učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s jinými
školami
podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků
učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí
Kompetence sociální a personální
-
do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají
podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi
vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování
učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
Kompetence občanské
-
snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/
vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví
v případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami
Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
dodržujeme vymezená pravidla
dodržujeme zásady bezpečnosti práce
sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů
vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
- - 229
Cílové zaměření
Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Umění a kultura směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
-
seznámení se základními díly světového a českého dramatu
technice kultivovaného mluveného a pohybového projevu
vymezení rozdílů divadelních forem
rozpoznání základních prvků dramatu
subjektivnímu hodnocení literárně dramatických děl
tvořivému přístupu k práci a společnému tvůrčímu procesu
orientaci na praktické dovednosti: četbu, porozumění a dramatizaci známého textu
Očekávané výstupy - OV
Žák ⇒ 1. uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje základy hlasové hygieny a
správného držení těla
2. propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním vyjádření, na příkladech
doloží souvislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i druhých
3. rozvíjí, variuje a opakuje herní situace /samostatně, s partnerem, ve skupině/, přijímá
herní pravidla a tvořivě je rozvíjí
4. prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt,
uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
5. přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, ve
kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího
výsledku
6. rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu, pozná
základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky, kriticky hodnotí dramatická díla
i současnou mediální tvorbu
Literárně dramatická výchova – 6. ročník
Očekávané výstupy - žák
č. 1 - uplatňuje a
dodržuje základy
hlasové hygieny a
správného držení těla
- správně pracuje
s dechem
Učivo
Úvod do předmětu
Psychosomatické dovednosti
Poznámky
MV - D
PT – OSV
Co je literatura, kdy vznikla?
- zařadí ukázky do žánrů 3 základní žánry literatury /lyrika, epika, drama/ PT - MeV
MV - Čj
literatury
Základní stavební prvky, vývoj a struktura
č. 6 – rozpozná
PT - MeV
dramatu /světového a českého/
v dramatickém díle
MV – Čj, D,
základní prvky dramatu,
Hv
Dramatické žánry
pozná základní
MV – Čj, Hv
dramatické žánry a
jejich hlavní znaky
Sociálně komunikační dovednosti
č. 2 – propojuje
PT – OSV,
somatické dovednosti při
MeV
verbálním a neverbálním
vyjádření
- - 230
č. 4 – prozkoumává
témata z více úhlů
pohledu a pojmenovává
hlavní téma a konflikt
č. 5 – přistupuje
k dramatické a
inscenační tvorbě jako
ke společnému tvůrčímu
procesu, ve kterém plní
své úkoly
č. 4 – uvědomuje si
analogie mezi fiktivní
situací a realitou
č. 3 – rozvíjí herní
situace /samostatně, ve
skupině/, přijímá herní
pravidla a tvořivě je
rozvíjí
Dramatická situace – příběh
PT - OSV
Inscenační tvorba, komunikace s divákem
/dramaturgie, režie, herecká práce atd./
PT – OSV,
MeV
Dramatizace literární předlohy
PT – MeV,
OSV
MV - Čj
PT – OSV,
MuV, MeV
Herní dovednosti
Opakování a systematizace poznatků
Přírodovědná praktika – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Předmět Přírodovědná praktika si mohou zvolit žáci 6. ročníku jako volitelný předmět a
v učebním plánu II. stupně ZŠ je vymezen 1 hodinou týdně.
Vyučovací předmět je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru
Člověk a příroda.
Klade důraz na prožitkové poznávání přírody (přírodovědné vycházky, práce s přírodninami a
vlastní badatelská práce).
Je zaměřen na budování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření postojů, které jsou
v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, na zdravý životní styl člověka a na praktické
procvičování základních druhů první pomoci při úrazech.
Předmět Přírodovědná praktika úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru Člověk a
příroda a zejména s průřezovým tématem Environmentální výchova.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Přírodovědná praktika na 2. stupni ZŠ jsou začleněna následující
průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova /OSV/
- tematický okruh - Osobnostní rozvoj = téma - kreativita - tvořivost v mezilidských vztazích
Sociální rozvoj = téma - komunikace – řeč lidských skutků, cvičení
pozorování a empatického a aktivního naslouchání, komunikační dovednosti
= téma - mezilidské vztahy – chování podporující dobré
vztahy, respektování, podpora, pomoc
-
Multikulturní výchova /MuV/
tematický okruh – Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální
zvláštnosti
Lidské vztahy – tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého
- - 231
-
Mediální výchova /MeV/
tematický okruh produktivních činností – práce v realizačním týmu – utváření týmu,
komunikace a spolupráce v týmu
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
-
pracujeme s informacemi a odbornou literaturou
vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané výsledky
porovnávat a posuzovat
učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska
cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů
směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním uplatněním
umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky podporujeme
méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problémů
-
učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni
učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby
řešení
podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné
řešení problémů
v případě možnosti je vedeme k praktickému ověření správnosti řešení problémů a k tomu, aby
uměli přijmout důsledky svých rozhodnutí
umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností
Kompetence komunikativní
-
učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s jinými
školami
podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků
učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí
Kompetence sociální a personální
-
do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají
podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi
vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování
učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
Kompetence občanské
-
snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/
vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví
Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- - 232
-
dodržujeme vymezená pravidla
dodržujeme zásady bezpečnosti práce
sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů
vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
-
poznání přírody v místě bydliště a okolí
porozumění významu stromů v lidských sídlech
pochopení vazeb mezi živou a neživou přírodou
pochopení významu zelených rostlin jako producentů, principu fotosyntézy
získávání základních znalostí o ochraně přírody
uvědomění si významu ochrany přírody
seznámení s druhy odpadů a se způsobem jejich dalšího využití
seznámení s chováním různých drobných živočichů s cílem porozumět jejich životním potřebám
Očekávané výstupy - OV
Žák ⇒ 1. Dovede určit hlavní druhy listnatých a jehličnatých druhů stromů v naší krajině
2. Dokáže vysvětlit význam zeleně pro život živočichů
3. Vysvětlí pojem fotosyntéza a jeho význam pro život
4. Rozliší základní druhy živočichů v okolí lidských sídel
5. Sleduje život lesa v průběhu ročního období, provádí různá samostatná pozorování
6. Naučí se pracovat s atlasy, určovacími klíči
7. Je seznámen se základními způsoby šetření energií
8. Vysvětlí rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie
9. Dokáže rozdělit odpady, vytřídit je a má informace o jejich dalším využití
10. Upřednostňuje biologickou ochranu rostlin před chemickou
„Přírodovědná praktika“ – „6. ročník“
Očekávané výstupy žák
Žák:
-se orientuje
v základních
ekologických
pojmech
- porovnává různé
typy přizpůsobení
různým životním
podmínkám
- pracuje s
mikroskopem a
připraví jednoduchý
mikroskopický
preparát
- rozlišuje přírodní a
umělé ekosystémy, na
příkladu lesa pochopí
Učivo
Zakládáme chov
Chov strašilek - založení chovu, seznámení s
ošetřováním, příprava na přírodovědnou soutěž:
Poznávání rostlin živočichů a minerálů.
- referáty o vybraných druzích zvířat
Objevujeme mikrosvět
Mikroskopování, stereolupa, lupa, fungování
fotosyntézy.
- mikroskopování školních + vyrobených preparátů
Život v lese
Listnaté stromy, vytvoření pexesa s listy listnatých
stromů. Čtení v letokruzích stromů.
- sběr listů + život stromu, kalendář stromů
Život v lese
Jehličnaté stromy, poznávání větviček, šišek a kůry.
- - 233
Poznámky
EV - Př
OSV - Př
MV - Př
MeV
EV - Př
OSV
EV - Př
potravní řetězec
- porovnává druhové
bohatství
jednotlivých pater
- vysvětlí, proč listy
opadávají a proč se
zbarvují
- uvádí příklady
zásahů člověka do
krajiny (kladné i
záporné)
- analyzuje tyto
zásahy, hodnotí
jejich význam a
důsledky
- na konkrétním
příkladě ekosystému
vysvětlí základní
vztahy a zhodnotí
důsledky narušení
ekosystému
- uvede příklad
ohrožených druhů
rostlin a živočichů
- je obeznámen se
systémem ochrany
přírodního bohatství
- dokáže třídit
správně odpad a
pochopil recyklaci
odpadů
Hmatem i čichem. Poznávání šišek a větviček.
Život lesních mravenců, biotop lesa.
Jedovaté rostliny v lese. Jedovatá zvířata lesa. Škůdci
lesa.
Život v lese
Pobytová znamení zvířat v lese (okousané šišky, trus,
hálky,..), léčivé účinky částí stromů, význam léčivých
rostlin.
EV - Př
OSV
Život v lese
Hlasy ptáků a zvířat, stopy zvířat - odlévání stop
sádrou
- druhy ptáků, nahrávky hlasů
MuV
Chov zvířat
Chov drobných laboratorních zvířat, založení
akvária, vytvoření prezentace vybraného zvířete.
- pracovní listy k chovaným domácím zvířatům
EV - Př
Živá zahrada
Živá zahrada + přezimování drobných obratlovců,
jak přikrmovat zvířata v zimě.
prohlídka a mapování úkrytů drobných obratlovců
EV - Ch
Odpady
Výroba ručního papíru z novin, recyklace odpadu,
pohřebiště odpadků
- tvorba ručního papíru z novin
EV - Př,
Ch, Ov,
Vedení domácnosti – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Předmět Vedení domácnosti se vyučuje jako samostatný povinně volitelný předmět v 6. ročníku
v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.
Vzdělávání směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků, které lze využít
v běžném životě při vedení domácnosti a budování domova. V 1. pololetí si žáci vyzkoušejí spoustu
tradičních i netradičních technik ručních prací a osvojí si jejich základní postupy, ve 2. pololetí se
budou věnovat především stolování a přípravě jednoduchých jídel s důrazem na zdravou a pestrou
stravu, zaměří se na ekonomickou stránku domácnosti a naučí se zásady první pomoci.
Při práci budeme využívat přirozené kreativity žáků s cílem získat pozitivní vztah k práci a mít z ní
radost. Protože se jedná o mezipředmětový obor, předpokládá se spolupráce vyučujících Pč, Př, Ch,
D.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Vedení domácnosti na 2. stupni ZŠ jsou začleněna následující průřezová
témata:
- - 234
Osobnostní a sociální výchova/OSV/
- tematický okruh - Rozvoj schopností poznání – pracovní postupy – estet. cítění
- Psychohygiena – hygienické návyky
- Kreativita – kolektivní spolupráce – společné řešení problémů
- tematický okruh - Sociální rozvoj – mezilidské vztahy – respektování - pomoc
– poznávání lidí – vzájemné poznávání ve skupině
Výchova demokratického občana/VDO/
- tematický okruh - Občanská společnost a škola – vztah ke škole – ke svému pracovišti
Mediální výchova/MeV/
- tematický okruh - Práce v kolektivu – práce v kolektivu – utváření kolektivu, komunikace a
spolupráce v kolektivu
Enviromentální výchova/EV/
- tematický okruh - Lidské aktivity a životní prostředí – voda, elektrická energie, plyn, potraviny
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- pracujeme s informacemi a odbornou literaturou
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané výsledky
porovnávat a posuzovat
- směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním uplatněním
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové práce
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni
- učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů
- podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné
řešení problémů
- umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s jinými
školami
- podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
Kompetence sociální a personální
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti - práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají
- vytváříme esteticky vhodné pracovní prostředí
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskuzi
- učíme žáky pomocí vzorů a příkladů
- - 235
Kompetence občanské
- v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance)
- vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
- utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví
- vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků
- dodržujeme zásady bezpečnosti práce
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Pracovních činností směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění základních úkolů
- k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z oblasti ručních prací a vaření
- organizaci a plánování práce a k používání vhodných pomůcek při práci
- práci s odpadem - jeho třídění
- volbě studijních oborů a povolání
Očekávané výstupy - OV
Žák => 1. udržuje pořádek na pracovním místě
2. používá vhodné pracovní pomůcky a osobní ochranné prostředky
3. volí vhodné pracovní postupy při ručních pracích i vaření
4. ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti
5. využívá dovednost, estetiku, vkus, úpravu
6. dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy
7. používá základní kuchyňský inventář
8. připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
9. dodržuje základní principy stolování a společenského chování
Vedení domácnosti – 6. ročník
Očekávané výstupy - žák
1. - udržuje pořádek na
pracovním místě
2. - používá vhodné
pracovní pomůcky
a osobní ochranné
prostředky
Učivo
Úvod do předmětu
Dodržování pořádku a čistoty na svém
pracovišti
Poznámky
Požívání pomůcek potřebných k ručním pracím
a vaření
PT - VDO
Pč, Př, Ch
3. - volí vhodné pracovní Výrobky – jednoduché ruční práce tradiční i
- - 236
PT - OSV
PT - OSV
postupy při šití i vaření
netradiční, výroba dekorací
4. - ovládá jednoduché
pracovní postupy při
základních činnostech
v domácnosti
Rozpočet, ekonomika domácnosti, úklid
domácnosti, vaření jednoduchých jídel,
dodržování zásad zdravé výživy
5. - využívá dovednost,
estetiku, vkus, úpravu
Stolování, dekorace
6. - dodržuje základní
hygienická
a bezpečnostní pravidla
a předpisy
Údržba pracovny šití a cvičné kuchyně, osobní
hygiena, bezpečnost při práci, uchovávání
potravin
7. - používá základní
kuchyňský inventář
Seznámení s kuchyňským inventářem
8. - připraví jednoduché
pokrmy
v souladu se zásadami
zdravé výživy
Bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerály
a stopové prvky, voda
Třídění odpadu
Jednoduché pokrmy, recepty
9. - dodržuje základní
principy stolování
a společenského chování
Použití ubrusů, prostírání, konverzace při
konzumování jídla, úklid
PT - OSV,
VDO
Pč, Př
PT - MeV
PT - OSV
Pč
PT - VDO
PT - EV
Př, Ch, Eko
PT - MeV
Ekonomika domácnosti – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Ekonomika domácnosti je na 2. stupni ZŠ zařazen mezi volitelné
vzdělávací předměty 8. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně.
Tento obor rozšiřuje a doplňuje vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a Člověk a
společnost a je zaměřen na osvojení základních ekonomických znalostí potřebných v každodenním
životě.
Žáci se zorientují v oblasti příjmů a výdajů, rozpoznají výhody a nevýhody reklamy, pochopí
smysl ochrany hmotného a duševního vlastnictví apod.
Součástí výuky je vyhledávání informací na internetu, třídění a zpracování dat v tabulkách a
grafech, vyhodnocování anket. Činnosti budou převážně vedeny formou debaty celé třídy nebo
formou skupinové práce s využitím her a experimentů.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Ekonomika domácnosti na 2. stupni ZŠ jsou začleněna následující
průřezová témata:
-
Osobnostní a sociální výchova /OSV/
tematický okruh - Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání – řešení problémů
- kreativita – společné řešení problémů
- - 237
-
- Sociální rozvoj – kooperace a kompetice – týmová spolupráce
Výchova demokratického občana/VDO/
tematický okruh – Občan, občanská společnost a stát – veřejné rozpočty
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/
tematický okruh – Jsme Evropané – zahraniční obchod se zbožím
Mediální výchova/MeV/
tematický okruh – Receptivní činnosti – kritické čtení a vnímání med. sdělení – reklamní
psychický nátlak, skutečná/falešná sleva
tematický okruh – Tvorba mediálního sdělení – ankety, reportáže, reklama
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
-
pracujeme s informacemi a odbornou literaturou.
vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané výsledky
porovnávat a posuzovat.
podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi.
učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska.
cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů.
směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním uplatněním.
Kompetence k řešení problémů
-
učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby
řešení.
vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné,
podobné či odlišné znaky.
učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů.
podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné
řešení problémů.
v případě možnosti je vedeme k praktickému ověření správnosti řešení problémů a k tomu, aby
uměli přijmout důsledky svých rozhodnutí.
umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností.
Kompetence komunikativní
-
učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu.
netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s jinými
školami.
podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků.
učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje.
vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
Kompetence sociální a personální
-
do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají.
podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi.
učíme žáky předcházet a řešit problematiku šikany a dalších negativních projevů chování.
vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování.
učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů.
- - 238
-
podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
Kompetence občanské
-
v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie.
snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/.
vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí.
v případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami.
Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
dodržujeme vymezená pravidla.
dodržujeme zásady bezpečnosti práce.
sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů.
vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných.
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
-
seznámení se základními pojmy z oblasti majetku, financí, trhu, fungování bank, hospodaření
apod.
využívání svých schopností řídit zodpovědně vlastní finance
seznámení s problematikou finančního světa a odhalení negativních vlivů rizikových finančních
operací
orientaci ve světě veřejných financí
Očekávané výstupy - OV
Žák ⇒
1. porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady, dodržuje zásady ochrany
duševního vlastnictví
2. rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich
součinnosti
3. na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu
4. popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi
5. vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí
6. dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi
7. rozlišuje, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do kterých oblastí směřuje stát své
výdaje
Ekonomika domácnosti – 8.ročník
Očekávané výstupy - žák
1. porovnává různé
formy vlastnictví, uvede
jejich příklady, dodržuje
zásady ochrany
duševního vlastnictví
Učivo
- majetek, vlastnictví – formy vlastnictví,
hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana
- - 239
Poznámky
PT – VDO
2. rozlišuje a porovnává
úlohu výroby, obchodu a
služeb, uvede příklady
jejich součinnosti
-
dělba práce v rodině, ve firmě, mezinárodní
výroba, obchod, služby – jejich funkce a
návaznost
principy tržního hospodářství – nejčastější
formy podnikání
PT –
VMEGS
3. na příkladu chování
kupujících a
prodávajících vyloží
podstatu fungování trhu
-
podstata fungování trhu
nabídka, poptávka
reklama
PT – MeV,
VDO
4. popíše a objasní
vlastní způsoby
zacházení s penězi
-
peníze – funkce a podoby peněz
formy placení
PT – VDO
5. vysvětlí, jakou funkci
plní banky a jaké služby
občanům nabízejí
-
služby bank
PT - VDO
6. dodržuje zásady
hospodárnosti a vyhýbá
se rizikům hospodaření
s penězi
-
hospodaření s penězi a majetkem
PT - VDO
rozpočet státu, význam daní
PT - OSV
-
7. rozlišuje, ze kterých
zdrojů pochází příjmy
státu a do kterých oblastí
směřuje stát své výdaje
Technika rýsování – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Předmět Technika rýsování se vyučuje jako samostatný volitelný předmět v rozsahu jedné
vyučovací hodiny týdně.
Je zaměřen na zkvalitnění grafického projevu žáků a k prohloubení a rozšíření znalostí
z geometrie. Vede žáky k přesnosti a pečlivosti. Žáci budou rozvíjet svou prostorovou představivost
a fantazii a podpoří svou tvořivost. Zdokonalí se v pracovních postupech při řešení základních
geometrických konstrukcí.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Technika rýsování jsou začleněna následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova /OSV/
- tematický okruh - Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností poznávání – cvičení dovedností
zapamatování, řešení problémů
- Kreativita – modely základních těles z papíru
- - 240
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
- učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska
- cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problémů
- učíme je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby
řešení
- vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné,
podobné či odlišné znaky
- učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů
- podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali
vhodné řešení problémů
- v případě možnosti je vedeme k praktickému ověření správnosti řešení problémů a k tomu,
aby uměli přijmout důsledky svých rozhodnutí
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i
s jinými školami
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
Kompetence sociální a personální
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi
- učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/
- v případě potřeby spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků
- sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí
do jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané oblasti směřuje žáka k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že ho vede k:
-
rozvíjení logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci
- - 241
-
-
-
rozvíjení abstraktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických
pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto
vlastností k určování a zařazování pojmů
provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu
k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy
přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky,
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace
z běžného života, k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět
různými způsoby
rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole
ve všech krocích postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
Očekávané výstupy – OV
Žák →
1. správně používá pomůcky pro rýsování
2. zdokonaluje se v pečlivém, přesném a čistém rýsování
3. řeší jednoduché geometrické úlohy
4. rozvíjí svou prostorovou představivost
Technika rýsování - 7. ročník
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Poznámky
1. správně používá pomůcky pro
rýsování
2. zdokonaluje se v pečlivém,
přesném a čistém rýsování
Druhy čar
Písmo pro technické výkresy
Geometrické hříčky
PT – OSV
MV – M, Pč
3. řeší jednoduché geometrické
úlohy
Geometrické útvary v rovině:
- bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina,
kružnice, kruh (vlastnosti, vzájemné polohy,
základní konstrukce)
- n-úhelníky (rozdělení, vlastnosti, konstrukce)
Osová a středová souměrnost
4. rozvíjí svou prostorovou
představivost
Volné rovnoběžné promítání
Geometrické útvary v prostoru:
- tělesa (třídění, vlastnosti, zobrazení)
- sítě a modely základních těles
Domácí nauky – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Předmět Domácí nauky se vyučuje jako samostatný povinně volitelný předmět v 6. ročníku
v rozsahu 1vyučovací hodiny týdně.
- - 242
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány
tematické okruhy pro dívky i chlapce.
Vzdělávání směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků v 1. pololetí zejména
v ručním šití a ve 2. pololetí ve stolování a vaření.
Žáci si osvojí základní pracovní dovednosti a návyky v ručním šití a vyšívání, ve stolování a
vaření jednoduchých pokrmů. Osvojí si správné volby a postupy práce, uplatňování zásad
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce, základy organizace a plánování práce. Získají
pozitivní vztah k práci a odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě. Budou se
orientovat v oboru ruční šití a vyšívání, vaření. Osvojí si potřebné poznatky a dovednosti pro další
životní a profesní orientaci. Protože se jedná o mezipředmětový obor, předpokládá se spolupráce
vyučujících Pč, Př, Ch, D.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Domácí nauky na 2. stupni ZŠ jsou začleněna následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova/OSV/
- tematický okruh - Rozvoj schopností poznání = téma - pracovní postupy - estetické cítění
- Psychohygiena
= téma - hygienické návyky
- Kreativita
= téma - kolektivní spolupráce - společné
řešení problémů
- tematický okruh - Sociální rozvoj
= téma - mezilidské vztahy - respektování pomoc
= téma - poznávání lidí - vzájemné
poznávání se ve skupině
Výchova demokratického občana/VDO/
- tematický okruh - Občanská společnost a škola = téma - vztah ke své škole - ke svému
pracovišti
Mediální výchova/MeV/
- tematický okruh - Práce v kolektivu = téma - práce v kolektivu - utváření kolektivu,
komunikace a spolupráce v kolektivu
Environmentální výchova/EV/
- tematický okruh - Lidské aktivity a životní prostředí = téma - voda, elektrická energie,
plyn, potraviny
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- pracujeme s informacemi a odbornou literaturou
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané
výsledky porovnávat a posuzovat
- směřujeme žáky k uvědomění si významu vzdělání v kontextu s jeho pracovním
uplatněním
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové práce
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni
- učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
- - 243
-
problémů
podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali
vhodné řešení problémů
umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých
činností
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií,
i s jinými školami
- podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
Kompetence sociální a personální
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti - práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých
žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají
- vytváříme esteticky vhodné pracovní prostředí
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor
pro diskuzi
- učíme žáky pomocí vzorů a příkladů
Kompetence občanské
- v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance)
- vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
- utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému
dědictví
- vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků
- dodržujeme zásady bezpečnosti práce
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích
oblastí do jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Pracovních činností směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění základních úkolů
- k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z oblasti šití a vaření
- organizaci a plánování práce a k používání vhodných pomůcek při práci
- práci s odpadem - jeho třídění
- volbě studijních oborů a povolání
Očekávané výstupy - OV
- - 244
Žák => 1. udržuje pořádek na pracovním místě
2. používá vhodné pracovní pomůcky a osobní ochranné prostředky
3. volí vhodné pracovní postupy při šití i vaření
4. ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti
5. využívá dovednost, estetiku, vkus, úpravu
6. dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy
7. používá základní kuchyňský inventář
8. připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
9. dodržuje základní principy stolování a společenského chování
Domácí nauky – 6. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Úvod do předmětu
č 1. - udržuje pořádek na Dodržování pořádku a čistoty na svém
pracovišti
pracovním místě
Poznámky
PT - OSV
č 2. - používá vhodné
pracovní pomůcky
a osobní ochranné
prostředky
Požívání pomůcek potřebných k ručnímu šití
a vaření
PT - VDO
Pč, Př, Ch
č 3. - volí vhodné
pracovní postupy při šití
i vaření
Výrobky - ruční šití - přišívání knoflíků,
patentů, základy stehování - jehelníček,
zvířátko ...
PT - OSV
č 4. - ovládá jednoduché
pracovní postupy při
základních činnostech
v domácnosti
Rozpočet, ekonomika domácnosti, úklid
domácnosti, vaření jednoduchých jídel ze
zdravé výživy
PT - OSV,
VDO
Pč, Př
č 5. - využívá dovednost,
estetiku, vkus, úpravu
Stolování
PT - MeV
č 6. - dodržuje základní
hygienická
a bezpečnostní pravidla
a předpisy
Údržba pracovny šití a cvičné kuchyně, osobní
hygiena, bezpečnost při práci
PT - OSV
Pč
č 7. - používá základní
kuchyňský inventář
Seznámení s kuchyňským inventářem
PT - VDO
č 8. - připraví
jednoduché pokrmy
v souladu se zásadami
zdravé výživy
Bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerály
a stopové prvky, voda ...třídění odpadu
Jednoduché pokrmy, recepty
PT - EV
Př, Ch, Eko
č 9. - dodržuje základní
principy stolování
a společenského chování
Použití ubrusů, prostírání, konverzace při
konzumování jídla, úklid
PT - MeV
- - 245
Sportovní hry - fotbal
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Sportovní hry – fotbal je vyučován na 2. stupni ZŠ v rozsahu 2 hodin týdně
a navazuje na tělesnou výchovu. Je to volitelný předmět určený pro chlapce a nahrazuje fotbalovou
tréninkovou jednotku.
Tento předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je zaměřen na optimální fyzický,
psychický a sociální rozvoj člověka s cílem jeho zdokonalování po stránce tělesné i duševní.
Získané či osvojené dovednosti pak žáci uplatňují nejen v oblasti člověk a zdraví, ale i v jiných
oborech. Žáci si utváření pozitivní vztah ke zdraví, hygieně a k pravidelné pohybové aktivitě.
Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, v celém areálu školy. Důraz je kladen rozvíjení vlastních
schopností a zájmů, na tvořivost a tvořivé řešení problémů, na osvojení účinné komunikace, na
spolupráci a respekt ke druhým, na schopnost projevovat se jako svobodná osobnost, na toleranci a
ohleduplnost, na odpovědný vztah k sobě a zdraví své i druhých.
V úvodu absolvují žáci nástup, rozběhání a rozcvičku. Následuje průpravná část, ve které se
věnujeme určité fotbalové dovednosti, kterou uplatní v části hlavní. Ke konci vyučovací hodiny
dochází k závěrečnému zklidnění a relaxaci.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Sportovní hry – fotbal na 2. stupni jsou začleněna následující průřezová
témata:
Osobností a sociální výchova (OSV)
- tematický okruh:
- Osobností rozvoj - sebepoznání a sebepojetí – vlastní temperament,
seberegulace – cvičení sebekontroly, sebeovládání, vůle
psychohygiena – dovednosti zvládnutí stresových situací
kreativita – pružnost nápadů, tvořivost při hře
- Sociální rozvoj – poznávání lidí – vzájemné poznávání v týmu (hledání výhod a nevýhod
v odlišnostech)
mezilidské vztahy – respektování, podpora druhých
kooperace a kompetice – využití individuálních schopností a dovedností pro
skupinu
- Morální rozvoj – hodnoty, postoje, praktická etika – odpovědnost, spolehlivot, respekt
Multikulturní výchova (MuV)
- tematický okruh:
- Kulturní diference – respektování zvláštností různých etnik nebo cizinců a spolupráce s nimi
- Lidské vztahy - integrace jedince ve třídě, v mužstvu
Mediální výchova (MeV)
- tematický okruh:
- Práce v realizačním týmu – komunikace a spolupráce v týmu na turnajích (McDonald´s Cup,
CocaCola Cup)
Výchovně vzdělávací strategie (postupy) k vytvoření klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- učíme žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska
- - 246
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky podporujeme
méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky rozpoznávat problém, pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézt způsoby
řešení
- podporujeme je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné
řešení problémů
- umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností.
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole
i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
Kompetence sociální a personální
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojících i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi
- učíme žáky předcházet a řešit problematiku šikany a dalších negativních projevů chování
- vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování
- učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
Kompetence občanské
-
v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
snažíme se v žácích vytvářet mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance)
vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
podporujeme program protidrogové prevence
vychováváme ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
dodržujeme vymezená pravidla
dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků
dodržujeme zásady bezpečnosti práce
sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů
Cílové zaměření
Na hodinách poskytujeme žákům jak prostor pro práci celého kolektivu, tak i pro individuální
práci. Hlavním principem je spolupráce, ale cílovým subjektem je žák, kterého vedeme k:
- kladnému prožívání pohybových aktivit a jejich využití jako prostředku k překonávání
aktuálních i negativních tělesných a duševních stavů
- začlenění pohybu do každodenního režimu
- orientaci v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnosti člověka
- osvojení si nové pohybové fotbalové dovednosti, kultivovanému pohybovému projevu, …
- - 247
Očekávané výstupy - OV
Žák 1. samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky k regeneraci organismu,
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím
2. zvládá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace a uplatňuje je ve hře
3. je schopen organizace a naplánování tréninkové jednotky
4. uvědomuje si nebezpečí vzniku úrazu a důležitost dodržování pravidel
5. zvládá základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění pohybové
aktivity ve známém i méně známém prostředí
6. rozvíjí sociální vztahy a chápe role v družstvu a jedná při hře v duchu fair-play
7. rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka i
organizátora, rozumí základním pravidlům fotbalu
8. užívá sportovní názvosloví
9. zvládá základní údržbu a úpravu hřiště před a po utkání
10. umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci spoluhráče, učitele)
- - 248
Sportovní hry – fotbal ( 6. – 9. ročník)
Očekávané výstupy - žák
č. 4 - uvědomuje si nebezpečí
vzniku úrazu a důležitost
dodržování pravidel
Poznámky
Učivo
Bezpečnost
PT - OSV
Seznámení žáků s vhodným chováním při
hodinách, sportovních akcích ve škole i mimo
školu
č. 5 - zvládá základní organizační, Dodržení vymezených pravidel
hygienické a bezpečnostní zásady
pro provádění pohybové aktivity
ve známém i méně známém
prostředí
č. 9 - zvládá základní údržbu a
úpravu hřiště před a po utkání
č. 8 - užívá sportovního názvosloví Vzájemná komunikace ve sportovních hrách
PT – OSV
č. 1 - samostatně využívá osvojené Rozcvičení a protažení
kompenzační a relaxační techniky Zdůvodnění adekvátního rozcvičení (zahřátí
k regeneraci
organismu, organismu) a protažení před hlavní náplní.
překonávání únavy a předcházení Strečink. Metoda post-izometrické relaxace
stresovým situacím
č. 8 - užívá sportovního názvosloví
PT – OSV
č. 3 – je schopen organizace a
Průpravná cvičení
Pohybové hry
naplánování tréninkové jednotky
Soutěže jednotlivců i družstev bez míče i
s míčem – různé variace
Automatizace pohybových dovedností
č. 5 - zvládá základní organizační, Nácvik základních herních činností
hygienické a bezpečnostní zásady jednotlivce (HČJ) – střelba,
zpracování, vedení míče, obcházení
pro provádění pohybové aktivity
protihráče, přihrávky, …
ve známém i méně známém
prostředí
PT - OSV
č. 2 – zvládá základní herní činnosti Hlavní část
jednotlivce a kombinace a uplatňuje Cvičení HČJ v týmu při hře
Nácvik standardních situací – útočné a
je ve hře
obranné
Herní kombinace s různými variacemi
č. 3 - je schopen organizace a
(zakončení, přenesení hry, narážečky, osobní
naplánování tréninkové jednotky
obrana, zónová obrana, výběr místa, ....)
Taktika
č. 6 - rozvíjí sociální vztahy a chápe role
PT – MuV
v družstvu a jedná při hře v duchu fairplay
č. 7 – rozlišuje a uplatňuje práva a
povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka i organizátora, rozumí
základním pravidlům fotbalu
č. 8 – užívá sportovní názvosloví
PT - MeV
č. 10 – zvolí taktiku hry a dodržuje
ji /za pomoci spoluhráče, učitele/
- - 249
č. 1 - samostatně využívá osvojené Závěrečné protažení a zklidnění organismu PT - OSV
kompenzační a relaxační techniky
k regeneraci organismu,
překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
č. 8 – užívá sportovní názvosloví
Výtvarný seminář - 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Výtvarný seminář je zařazen na 2. stupni ZŠ mezi doplňující vzdělávací
obory dle RVP ZV. Tyto obory nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, a proto jeho obsah
pouze doplňují a rozšiřují.
Žáci naší školy mohou využít obsah tohoto oboru v rámci povinně volitelných předmětů.
Výtvarný seminář je žákům nabízen v 7. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně. A to jako možná
varianta k předmětu Relaxační cvičení.
Vzdělávacím obsahem tohoto oboru jsou činnosti rozvíjení smyslové citlivosti
uplatňování subjektivity
ověřování komunikačních účinků .
V tomto oboru pracujeme s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným
nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání
a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu
uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.
Do výuky volitelného předmětu Výtvarný seminář na 2. stupni jsou začleněna následující
průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- Osobnostní rozvoj - Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
( pružnosti nápadů, originality, schopnosti
vidět věci jinak, citlivosti)
Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo, moje psychika, moje
vztahy k druhým lidem
Rozvoj schopností poznání- cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
- Sociální rozvoj - Komunikace- řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a
prostředí vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků, dovednosti pro sdělování
neverbální
Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností
pro kooperaci, rozvoj
individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládnutí
situací soutěže, konkurence
-
Morální rozvoj
- Hodnoty, postoje, praktická etika –vytváření povědomí
o kvalitách typu, odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování atd., pomáhající a prosociální chování
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- - 250
Výchova demokratického občana
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování = principy demokracie
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace
- Evropa svět nás zajímá - lidová slovesnost, zvyky a tradice
národů Evropy
Mutikulturní výchova
- Lidské vztahy – vztahy mezi kulturami, uplatňování principu slušného chování,
význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj
osobnosti, tolerance, empatie, osobní přispění k zapojení žáků
z odlišného kulturního prostředí do kolektivu
třídy
Multikulturalita – multikultura jako prostředek vzájemného obohacování,
�� �
naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem
Environmentální výchova
- Ekosystémy - les, pole, vodní zdroje, moře, lidské sídlo- město – vesnice, k
- kulturní krajina
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí – – naše obec, náš životní styl,
prostředí a zdraví
Mediální výchova
- Práce v realizačním týmu- utváření týmu, význam různých sociálních skupin pro
obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu,
stanovení si cíle, časového harmonogramu a
delegování úkolů a zodpovědnosti
- Tvorba mediálního sdělení- uplatnění a výběr výrazových
prostředků a
- kombinaci
- pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na kulturu
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí :
Kompetence k učení:
-vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané výsledky
porovnávat a posuzovat
-cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků, symbolů
-umožňujeme širší pohled nadaným žákům a individuálním přístupem psychicky podporujeme
méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
Kompetence k řešení problému:
- umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností
Kompetence komunikativní:
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorii
- - 251
-
podporujeme skupinovou práci, využívání médií a rozvíjíme slovní zásobu u žáků
učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, obce, sebe a ostatních lidí
Kompetence sociální a personální:
- vytváříme esteticky vhodné školní prostředí
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti- práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmu a dáváme prostor pro
diskusi
- vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování
- učíme žáky pomocí vzorů a příkladů
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské:
- v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/
- vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
- utváříme v žácích respekt a úctu k národním tradicím a kulturnímu a historickému dědictví
Kompetence pracovní :
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
- dodržujeme zásady bezpečnosti práce
- sledujeme plnění povinnosti, zadaných úkolů
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Umění a kultura směřuje žáka k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že ho vede k:
-
pochopení umění jako specifického způsobu poznání
užívání jazyka umění jako prostředku komunikace
chápání umění a kultury ve vzájemné provázanosti, tj. neoddělitelné součásti lidské
existence
spoluvytváření atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších
souvislostech
tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti
toleranci projevů a potřeb různých skupin, národů a národností
uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince
zaujímání osobní účasti v procesu tvorby, chápání a vyjadřování osobních zážitků i postojů
k jevům ve světě
Očekávané výstupy - OV
Žák = 1. vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a
jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků
2. užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
3. užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích
4. vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících a běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
- - 252
5. interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
Výtvarný seminář
Očekávané výstupy – žák
Učivo
Kresebné etudy. Etuda s linií jako výtvarným
- vybírá a samostatně
prostředkem.
vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných
elementů zkušeností
Praktické ověřování a postupné využívání
z vlastního vnímání,
z představ a poznání.
- kompozičních principů
(
uplatňuje osobitý přístup
dominanta,subdominanta,vertikála,horizontála,diagon
k realitě
ála,zlatý řez,kontrast,harmonie) v experimentálních
činnostech a vlastní tvorbě.
- orientuje se v grafických
technikách
- rozvíjí se v estetickém
cítění
využívá dekorativních
postupů
Linoryt,tisk z koláže, papírořez
Poznámky
OSV- rozvoj
schopností
poznávání
ČJ- ex libris
OSV – řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti Ex
libris
Tematické práce- Vánoce,Velikonoce-jak se slaví
- v jiných zemích.
EGS- Evropa a
svět nás zajímá.
OSV-kooperace a
Písmo,užitá grafika, reklama a propagační prostředky. kompetice Např.
vitráž
z barevných
papírů.
- správně uplatňuje techniku Zdokonalování technik kresby- způsoby stínování,
OSV- rozvoj
kresby a zachycuje prostor kontrast
schopností
poznávání Např.
Kresba zátiší
Regenerační a kompenzační cvičení – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Regenerační a kompenzační cvičení je na 2. stupni ZŠ zařazen mezi
doplňující vzdělávací obory, který si žáci volí v 7. ročníku a vyučuje se v rozsahu jedné hodiny
týdně.
Tento předmět není povinnou součástí základního vzdělávání, a proto jeho obsah pouze
doplňuje a rozšiřuje.
Tento předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je zaměřen na optimální rozvoj
tělesné, duševní a sociální zdatnosti žáků. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou
důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Člověk a zdraví, ale umožňují získávání poznatků ve
všech dalších oborech. Žáci si utváří pozitivní vztah ke zdraví a k pravidelné pohybové aktivitě.
Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, v celém areálu školy.
- - 253
Průřezová témata
Do výuky předmětu Regenerační a kompenzační cvičení na 2. stupni jsou začleněna
následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova /OSV/
- tematický okruh:
• Osobnostní rozvoj – psychohygiena, kreativita, sebepoznání, sebepojetí, seberegulace
• Sociální rozvoj – mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, kompetice
• Morální rozvoj – hodnoty, postoje, praktická etika – odpovědnost, spolehlivost, etika
Mediální výchova /MeV/
- tematický okruh:
• Práce v realizačním týmu = komunikace a spolupráce v týmu
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky
podporujeme méně nadané jedince formou skupinové práce
- systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti
Kompetence k řešení problémů
- ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání cesty k odstranění chyb v jeho zvládání jako
problémový úkol
- hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech
- umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve
škole i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s jinými
školami
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
Kompetence sociální a personální
- vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají
- podporujeme respektování cizích názorů, respektování pravidel týmů a dáváme prostor pro
diskusi
- učíme žáky předcházet a řešit problematiku šikany a dalších negativních projevů chování
- vybízíme žáky ke sdělování svých pocitů, ke vzájemnému povzbuzování a oceňování
- učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské
- v žácích pěstujeme sociální cítění a schopnost empatie
- podpora aktivního sportování
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance)
- vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
- - 254
-
vychováváme ke zdravému životnímu stylu
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- dbáme na ochranu zdraví a vedeme k osvojování hygienických návyků
- dodržujeme zásady bezpečnosti práce
- sledujeme plnění povinností a zadaných úkolů
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Člověk a zdraví směřuje žáka k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že ho vede k:
-
poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody
k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a
atmosférou příznivých vztahů
získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co
zdraví ohrožuje a poškozuje
aktivnímu zapojování do činností podporující zdraví a do propagace zdravotně prospěšných
činností ve škole i v obci
chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu
pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti
Očekávané výstupy – OV
Žák→
1. rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence
2. usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
3. zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
4. z nabídky zvolí vhodný rozvojový program ke zlepšení své tělesné zdatnosti
5. samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností
(zatěžovanými svaly)
6. uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotního oslabení
7. zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení
8. aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
9. předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
Regenerační a kompenzační cvičení - 7. ročník
Očekávané výstupy – žák
č. 9 – předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
Učivo
BEZPEČNOST
Seznámení žáků s vhodným a bezpečným
chováním při hodinách
Poznámky
PT - OSV
č. 1 – rozumí osvojovanému
názvosloví na úrovni cvičence
Komunikace v tělesné výchově – tělocvičné
názvosloví osvojovaných činností
PT - OSV
- - 255
č. 8 – aktivně vstupuje do organizace ROZCVIČENÍ A PROTAŽENÍ
Teoretické zdůvodnění nutnosti vhodného
svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně rozcvičení před a protažení po aktivním
cvičení, vhodné série cviků pro rozcvičení a
a s konkrétním účelem
protažení v praxi, opakované používání.
PT - OSV
č. 2 – usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti
Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
PT - OSV
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí.
č. 3 – zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti
Psychomotorické hry
PT - MeV
č. 4 – z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program ke zlepšení své
tělesné zdatnosti
Kondiční programy
PT – OSV, MeV
Individuální rozcvičení, strečink, kompenzace, PT - OSV
č. 5 – samostatně se připraví před
relaxace před a po ukončení hodiny
pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností (zatěžovanými
svaly)
č. 8 – aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně
a s konkrétním účelem
Základní druhy oslabení, jejich příčiny a
č. 6 – uplatňuje odpovídající
vytrvalost a cílevědomost při korekci důsledky
zdravotního oslabení
PT - OSV
Speciální vyrovnávací cvičení
č. 7 – zařazuje pravidelně a
samostatně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením,
usiluje o jejich optimální provedení
PT - OSV
č. 3 - zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti
Overbally a gymbally – posilovací a
protahovací cviky
č. 3- zvládá v souladu s individuálními Jóga – seznámení, Pozdrav slunci
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti
.
- - 256
PT -OSV
PT -OSV
Domov a domácnost – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Předmět Domov a domácnost se vyučuje jako samostatný volitelný předmět v 8.ročníku
v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.
Tematické okruhy bytová kultura, oděvní kultura, péče o dítě jsou vybrány pro chlapce a dívky.
Vzdělávání směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků zejména v bytové,
oděvní kultuře a v péči o dítě.
Žáci si osvojí správné volby a postupy práce, uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, hygienu práce, základy organizace a plánování práce. Získají pozitivní vztah k práci a
odpovědný a tvořivý postoje k vlastní činnosti a její kvalitě. Budou se orientovat v různých
oborech lidské činnosti a osvojí si potřebné poznatky a dovednosti významné pro volbu
vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. Seznámí se s historií bytové a
oděvní kultury. Protože se jedná o mezipředmětový obor, předpokládá se spolupráce vyučujících
Pč, VZ, Př, Ch, D.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Domov a domácnost na 2. stupni ZŠ jsou začleněna tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova/OSV/
- tematický okruh - Rozvoj schopností poznání = téma - pracovní postupy - estetické cítění
- Psychohygiena
= téma - hygienické návyky
- Kreativita
= téma - kolektivní spolupráce - společné řešení
problémů
- Sociální rozvoj
= téma - mezilidské vztahy a schopnosti
Výchova demokratického občana/VDO/
- tematický okruh - Škola
= téma - vztah ke své škole, ke svému pracovišti
Enviromentální výchova/EV/
- tematický okruh- Lidské aktivity
= téma - bytová a oděvní problematika, péče o dítě
Mediální výchova /MeV/
- tematický okruh - Média
= téma - zpracování, vyhodnocení a využití podnětů
z médií
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
-
cíleně vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle učení
podporujeme pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky
umožňujeme posoudit vlastní pokrok
podporujeme kritické zhodnocení výsledků práce žáka
zadáváme úkoly, které umožní volbu různých postupů
vedeme žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou
hodnotíme pokrok u všech žáků v hodině
Kompetence k řešení problémů
- umožňujeme promýšlet pracovní postupy praktických cvičení
- - 257
- vedeme žáka k pochopení, že se při práci bude setkávat s problémy
- umožňujeme aplikovat poznatky v praxi
- vedeme žáka k zájmu o další náměty
Kompetence komunikativní
-
vedeme žáky ke správnému technologickému postupu při práci
podporujeme při komunikaci používat správné názvosloví
vedeme žáky využívat informační zdroje k získání nových poznatků
zadáváme kolektivní úkoly
vedeme žáky, aby na sebe brali ohledy
Kompetence sociální a personální
-
zařazujeme činnosti jednotlivců i ve skupinách
umožňujeme spolupráci při řešení problémů
vybízíme k diskusi a respektování názorů jiných
umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
dodáváme žákům sebedůvěru
Kompetence občanské
-
vedeme k respektování pravidel při práci
vedeme ke znalosti 1. pomoci
vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
dodáváme žákům sebedůvěru
Kompetence pracovní
- vedeme k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci
- podporujeme dodržování technologického postupu , plnění povinností a ochranu svého zdraví i
zdraví ostatních
- podporujeme znalosti o ochraně životního prostředí
- vedeme využívat znalosti v běžné praxi
- vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů a pomůcek
- oceňujeme pokrok při práci v hodině
- umožňujeme žákům vnímat vlastní pokrok
Cílové zaměření
-
získávání orientace v oblasti bytové kultury
zvládání vybavení bytu
osvojení a procvičení ručních prací
zvládání bezpečnosti a ochrany při práci
získávání orientace v oblasti výživy a pohybového vývoje dítěte od narození do tří let
Očekávané výstupy – OV
Žák =>
1. vysvětlí na příkladech zařízení bytu
2. rozezná vkusné a nevkusné
3. zvládá řešení prostoru
4. pracuje s prospekty
5. orientuje se v návodech
6. osvojí si pracovní dovednosti
- - 258
7. dodržuje bezpečnost a ochranu při práci
8. získává orientaci ve stravě a pohybových dovednostech dítěte
9. sestaví denní režim dítěte
10. upevní si návyky v poskytnutí 1. pomoci
Domov a domácnost – 8. ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Poznámky
č 1.- zvládá řešení prostoru
č 2.- vyjmenuje prvky, které
tvoří byt
č 3.- barevně ladí vybavení
bytu
č 4.- řeší prostor pomocí
měřítka
č 5.- pracuje s prospektem
č 6.- rozezná vkusné a
nevkusné
č 7.- rozezná bytové
doplňky
byt – základní prostředek rodinného soužití
typy bytů
klidové a rušné zóny
funkčnost a estetika, pravidlo volného prostoru
stěny, podlaha, nábytek, bytové doplňky
ekonomická stránka
zařizování netypických bytů, rekreační objekty
obchodní síť prodejen nábytku
péče o životní prostředí v okolí domu, bytu
PT – OSV
PT – VDO
PT – MeV
PT – EV
Pč,VZ
č 1.- používá vhodné
materiály a pomůcky
č 2.- orientuje se v návodech
č 3.- dodržuje zásady
bezpečnosti a ochrany při
práci
č 4.- zvládá základy pletení,
háčkování a vyšívání
č 5.- zvládá jednoduché
postupy při strojovém šití
č 6.- zapojí šicí stroj,
žehličku
č 7.- esteticky a vkusně
upraví a navrhne oblečení
výběr vhodného materiálu pro výrobek
základy pletení, háčkování, ručního šití
výrobek
zapojení šicího stroje, návlek spodní a vrchní nitě, šití
výrobku
výrobek
zapojení žehličky a vyžehlení výrobku
PT – OSV
PT – VDO
PT – MeV
PT – EV
Pč,Fy, Ch
č 1.- vyjmenuje obsah
kojenecké výbavičky
č 2.- zvládá koupání
č 3.- zvládá přebalení,
oblečení
č 4.- vyjmenuje mléčné
výrobky pro kojence
č 5.- sestaví denní režim
č 6.- vymyslí a sestaví
vhodné hry pro volný čas
batolete, dítěte předškolního
věku
kojenecká výbavička, ekonomická stránka
změna režimu v rodině
prostředí pro novorozence a kojence
hygiena, výživa, oblékání, pobyt na čerstvém
vzduchu
prvotní návyky
péče o batole a dítě předškolního věku, denní režim
základní výchovné návyky
dětská onemocnění a úrazy, prevence
PT – OSV
PT – VDO
PT – MeV
PT - EV
Př,VZ,Pč
- - 259
Fyzikální praktika – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Předmět Fyzikální praktika je vyučován jako volitelný předmět v 8. ročníku jednu hodinu
týdně .
Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich
vzájemných souvislostí, vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit
fyzikální vlastnosti a procesy, a to hlavně prohlubováním poznatků již osvojených v hodinách
fyziky nebo jejich rozšiřováním.
Předmět přírodovědná praktika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda a úzce souvisí
s ostatními předměty jako je fyzika, ale i chemie, přírodopis a zeměpis.
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
-tématický okruh – Osobnostní rozvoj = téma – rozvoj schopností poznání – cvičení dovednosti
zapamatování, řešení problémů
Environmentální výchova (EV)
- tématický okruh –Základní podmínky života = téma – energie – využívání energie, možnosti a
způsoby šetření , různé druhy elektráren
Výchovně vzdělávací strategie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
- cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky rozpoznat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby
řešení
- učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
problémů
- v případě možnosti je vedeme k praktickému ověření řešení problémů a k tomu, aby uměli
přijmout důsledky svých rozhodnutí
Kompetence komunikativní
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
- podporujeme skupinovou práci, využívání médií a rozvíjíme slovní zásobu žáků
Kompetence sociální a personální
- do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci
spolupracují a vzájemně si pomáhají
Kompetence občanské
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty/ohleduplnost, takt, toleranci/
Kompetence pracovní
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
- - 260
Cílové zaměření
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti Člověk a příroda směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod
poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky
formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech
více nezávislými způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení
nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz i závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu
zdraví i zdraví ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně
co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru,
vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně i
aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
Očekávané výstupy - OV
Žák →
č.1.LÁTKY A TĚLESA
- změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
- využívá s porozuměním poznatků učiva fyziky v 6.ročníku
č.2 POHYB TĚLES
- využívá s porozuměním poznatků učiva fyziky v 7.ročníku
- určí v konkrétní jednoduché situaci druhy pohybu, rychlost a trajektorii pohybu
č.3 ENERGIE
- určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
- využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
prostředí
č. 4 ELEKTŘINA
- sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
- využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
- využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
č. 5 METEROLOGIE
-prakticky sleduje počasí: měří teplotu, srážky, tlak vzduchu a pozoruje oblačnost
-vytváří závěry o vlivu složení atmosféry
-sleduje předpovědi počasí
- vyhledá informace o zdrojích znečištění atmosféry
č. 6 VYPRACOVÁNÍ REFERÁTU
- porozumí slohové stavbě referátu
- vyhledá v různých zdrojích informace
- vypracuje na dané téma referát
- - 261
Fyzikální praktika 8.ročník
Očekávané výstupy - žák
Učivo
Poznámky
č.1.LÁTKY A TĚLESA
-změří u tělesa fyzikální veličiny : délka,
hmotnost, objem,teplota, čas
- určí hustotu látky
- zapíše hodnotu dané fyzikální veličiny
ve vhodné jednotce a dokáže ji převést na
jinou
- využívá vhodná měřidla
-
učivo 6. a 7. ročníku na dané
téma
jeho opakování
PT - OSV
č.2 POHYB TĚLES
-určí průměrnou rychlost dráhy
uražené
tělesem za určitý čas-používá
s porozuměním
vztah v=s/t pro rychlost rovnoměrného
pohybu tělesa při řešení úloh
-znázorní grafem závislost dráhy
rovnoměrného pohybu na čase
- vše aplikuje na konkrétním pohybu
č. 3 ENERGIE
-rozumí pojmu mechanická práce a
výkon,
- dokáže určit, kdy těleso ve fyzice práci
koná,
-s porozuměním používá vztah W=Fs a
P=W/t
-při řešení problémů a úloh na
jednoduchých strojích
-z vykonané práce určí v konkrétních
případech změnu polohové a pohybové
energie, je schopen porovnat pohybové
energie těles na základě jejich rychlostí a
hmotností
- přeměnu energií aplikuje na zdrojích
energií: jako jsou zdroje tepla,vodní kolo,
vodní turbína, generátor el.proudu a
další zařízení
č. 4 ELEKTŘINA
- ověří, jestli na těleso působí elektrická
síla a zda v jeho okolí existuje elektrické
pole
-
praktické sledování pohybu a
měření dráhy a času
vytvoření zápisu o daném
pohybu
PT - OSV
-
Pokusy s jednoduchými stroji
Vztahy pro rovnováhu a práci PT- EV
na jednoduchých strojích.
-
učivo 8. ročníku na dané téma
vodní kolo a turbína
PT - OSV
tepelné zdroje
.
učivo 8. ročníku na dané téma
praktické zapojování
el.obvodů
- - 262
Fyzikální praktika 8.ročník
Očekávané výstupy - žák
- rozliší vodič, izolantu a polovodič
- porozumí vzniku napětí na
jednoduchých zdrojích
- pokusně ověří, za jakých podmínek
prochází obvodem elektrický proud
- správně sestaví jednoduchý a
rozvětvený elektrický obvod podle
schématu
- odliší zapojení spotřebičů v obvodu za
sebou a vedle sebe a určí výsledné
elektrické napětí, výsledný elektrický
proud a výsledný odpor spotřebičů
-změří elektrický proud ampérmetrem a
elektrické napětí voltmetrem
Učivo
-
Poznámky
Voltmetr a ampérmetr
měření napětí a proudu
v konkrétním obvodu
- dodržuje pravidla bezpečné práce při
zacházení s elektrickými zařízeními,
objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše
možnosti ochrany před zkratem
- používá s porozuměním Ohmův zákon
pro kovy v úlohách ( A = U/I )
PT - OSV
- objasní vznik střídavého napětí
v generátoru v elektrárně
č. 5 METEROLOGIE
-prakticky sleduje počasí: měří teplotu,
srážky, tlak vzduchu a pozoruje
oblačnost
-vytváří závěry o vlivu složení atmosféry
-sleduje předpovědi počasí
- vyhledá informace o zdrojích znečištění
atmosféry
-
č. 6 VYPRACOVÁNÍ REFERÁTU
- porozumí slohové stavbě referátu
- vyhledá v různých zdrojích informace
- vypracuje na dané téma referát
-
Atmosféra
Předpověď počasí
Znečišťování ovzduší
PT- EV
vyhledávání informací
zpracování referátu
PT - OSV
- - 263
Psaní na počítači – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Tento volitelný předmět je věnován získání tzv. klávesnicové gramotnosti, tj. psaní na stroji
desetiprstovou hmatovou metodou naslepo na klávesnici počítače.
Těžiště výuky je v nácviku prstokladu. K výuce je používán počítačový program ATF – Psaní
všemi deseti, který učí psát rychle a přesně, kontroluje přesnost a měří počet úhozů. Tento program
také umožňuje individuální přístup ke každému žáku.
Žáci se naučí psát podle předlohy na monitoru a také opisem z tištěné předlohy. Nácvik
textů lze kdykoliv přerušit, vybrat k nácviku jen určité lekce, opakovat je nebo se vrátit k dřívějším
lekcím.
V současné době, kdy se s počítači setkáváme na každém kroku, je velkou výhodou pro
člověka zvládnutí psaní na klávesnici všemi deseti. Tuto znalost, která přináší vyšší výkony,
využívají žáci v běžném životě při psaní na počítači (chat, elektronická pošta), dále i při
následujícím studiu (ročníkové práce, referáty, aktuality) a v budoucím zaměstnání.
Učivo, které ovládnou v hodinách Psaní na počítači, dále rozvinou v předmětu Informatika
při práci s textovými editory a internetem.
Průřezová témata
Do výuky předmětu Psaní na počítači na 2. stupni jsou začleněna následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- tematický okruh – Osobnostní rozvoj = téma Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
= téma Seberegulace a sebeorganizece – cvičení
sebekontroly, vůle
= téma Psychohygiena – předcházení stresům, uvolnění,
relaxace
- tematický okruh – Sociální rozvoj = téma Mezilidské vztahy – respektování, podpora, pomoc
Výchova demokratického občana (VDO)
- tematický okruh – Občanská společnost a škola – administrativní styl – žádost, životopis,
zpráva
Mediální výchova (MeV)
- tematický okruh receptivních činností – kritické čtení a vnímání mediálního sdělení – chápání
podstaty mediálního sdělení
- tematický okruh receptivních činností – produktivní činnosti – tvorba mediálního sdělení –
tvorba věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- pracujeme s informacemi a odbornou literaturou
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, aby dokázali získané výsledky
porovnávat a posuzovat
- podporujeme u žáků schopnost vybírat, vyhledávat a třídit informace a operovat s nimi
- cíleně vedeme žáky k obecnému pochopení termínů, znaků a symbolů
- umožňujeme širší pohled nadaným jedincům a individuálním přístupem psychicky podporujeme
méně nadané jedince formou skupinové spolupráce
- - 264
Kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné,
podobné či odlišné znaky
- učíme je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů
- umožňujeme žákům aktivně se podílet na přípravě, realizaci a hodnocení některých činností
Kompetence komunikativní
- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
- vychováváme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole
i mimo školu
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií, i s jinými
školami
- podporujeme skupinovou práci, využívání médií a četbu, rozvíjíme slovní zásobu u žáků
- učíme žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje
- vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce a ostatních lidí
Kompetence sociální a personální
- vytváříme esteticky vhodné školní a třídní prostředí
- podporujeme respektování cizích názorů, pravidel týmů a dáváme prostor pro diskusi
- učíme žáky pomocí působení vzorů a příkladů
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské
- snažíme se vytvářet v žácích mravní hodnoty (ohleduplnost, takt, tolerance)
- vedeme žáky k hrdosti na školu, kterou navštěvují a ke zdravému sebevědomí
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- dodržujeme vymezená pravidla
- dodržujeme zásady bezpečnosti práce
- sledujeme plnění povinností, zadaných úkolů
- vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí do
jiných
Cílové zaměření
Vzdělávání v oblasti Psaní na počítači směřuje žáka k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že ho vede k:
- poznání významu informací a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologií
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů
- efektivnímu ovládání základů psaní na klávesnici
- správnému držení těla při psaní
- využívání výpočetní techniky, výukového software ke zvýšení efektivnosti učení
- zaujmutí odpovědného a etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na
internetu či jiných médiích
- dodržování bezpečnosti při práci s výpočetní technikou
Očekávané výstupy - OV
Žák →
1. používá správný prstoklad na klávesnici počítače
2. dodržuje pravidla a zásady správného sezení u počítače
3. dovede zvolit a správně provést vhodná relaxační cvičení
4. správně používá klávesy při psaní a umí popsat jejich funkci
- - 265
5. ovládá práci s textovým editorem a využívá vhodných aplikací
6. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem
7. pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
8. zpracuje na uživatelské úrovni informace v textové formě
Psaní na počítači 9. ročník
Očekávané výstupy – žák
- dodržuje předpisy a zásady ochrany,
bezpečnosti a hygieny
Učivo
Seznámení s řádem učebny, s učivem
Poznámky
PT – OSV
- volí vhodnou polohu těla a vzdálenost
od monitoru při psaní
- dovede zvolit a správně provést vhodná
relaxační cvičení
- správně používá klávesy při psaní a
dovede popsat jejich funkci
- zná rozložení kláves na klávesnici
Základní práce s počítačem a klávesnicí
- správná poloha těla při psaní
- rozložení kláves na klávesnici
- ergonomické zásady při práci
- hmatová metoda
PT- OSV
MV - Tv
- dokáže ovládat deseti hmatovou
metodou střední řadu;
- zvládá opis bez dívání na klávesnice;
Střední řada kláves
- dokáže ovládat deseti hmatovou
metodou horní klávesnicovou řadu;
- zvládá opis bez dívání na klávesnice;
Horní řada kláves
PT - MeV
- dokáže ovládat deseti hmatovou
metodou dolní klávesnicovou řadu;
- zvládá opis bez dívání na klávesnice;
Dolní řada kláves
- dokáže ovládat deseti hmatovou
metodou číselnou klávesnicovou řadu;
- zvládá opis bez dívání na klávesnice;
Číselná řada kláves
- dokáže ovládat deseti hmatovou
metodou znaky bez i s použitím klávesy
Shift;
- zvládá opis bez dívání na klávesnice;
Znaky na klávesnici
PT - VDO
MV - Čj
- diakritická znaménka
- velká písmena s diakritikou
- nácvik otazník
- nácvik pomlčka
- nácvik vykřičník
- nácvik uvozovky
- nácvik závorky
- nácvik lomítko
Praktika z matematiky – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Předmět Praktika z matematiky je vyučován na 2. stupni ZŠ jako volitelný předmět v
9. ročníku jednu hodinu týdně. Vzdělávání klade důraz na rozvíjení logického myšlení a úsudku,
provádění rozboru problémů a volbě správného postupu pro řešení, odhadování výsledků,
zdokonalování grafického projevu.
Vyučovací předmět je zaměřen na problémové a náročnější úlohy směřující k procvičování
a prohlubování učiva 9. ročníku a na přípravu ke studiu na střední škole.
- - 266
Praktická cvičení z českého jazyka – 2. stupeň
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Praktická cvičení z českého jazyka je zařazen na 2. stupni ZŠ do
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Jedná se o povinně volitelný předmět.
Praktická cvičení z českého jazyka doplňují složky Jazyková výchova a Komunikační a slohová
výchova, obě jsou součástí předmětu Český jazyk a literatura. Předmět je k dispozici žákům pouze
9. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně.
Smyslem předmětu je prohloubit, procvičit a upevnit znalosti z mluvnice a syntaxe, procvičit
dovednosti komunikační, vést žáky k samostatnosti v mluvení a v rozhodování. Částečně je
obsahem tohoto předmětu i příprava na přijímací zkoušky.
Obsah je probírán v rámci tematických okruhů oboru Český jazyk a literatura.
5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
5.1. Hodnocení žáka
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které on sám získává
informace o tom, jak danou problematiku zvládá a jak s ní dovede zacházet, o tom, co se naučil,
v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje.
Toto hodnocení vychází z předem stanovených jasných cílů a kritérií, jimiž lze žákovu činnost a
výsledky měřit. Na základě těchto zjištění může žák i svou práci hodnotit. Součástí každého
hodnocení musí být návod, jak má žák postupovat, aby své nedostatky odstranil. Žáci jsou na
začátku každého školního roku, individuálně v každém předmětu příslušným vyučujícím,
informováni o způsobu hodnocení své práce. Hodnocení probíhá v rámci respektování
individuálních zvláštností každého žáka.
Nedílnou součástí hodnocení žáka je také hodnocení projevů jeho chování. Žáci se řídí platným
školním řádem, se kterým jsou seznámeni na začátku každého školního roku a který je zveřejněn na
přístupném místě ve škole.
Pro efektivní proces učení je třeba, aby zpětná vazba byla co nejbohatší, aby se do procesu
hodnocení kromě učitelů zapojili i samotní žáci při inovativních metodách učení.
Pravidla pro hodnocení žáka
V nastávající praxi se hodnocení vztahuje k dosahování očekávaných výstupů v jednotlivých
vyučovacích předmětech a tím i k utváření příslušných klíčových kompetencí. V jednotlivých
předmětech ve všech ročnících jsou vymezeny konkrétní způsoby a kritéria hodnocení /klasifikace,
slovní hodnocení, kombinace obou, atd./, které jsou vytvořeny v souladu se společnými výchovně
vzdělávacími strategiemi školy. Pravidla pro hodnocení žáka jsou vytvářena společně všemi učiteli
a stávají se tak pro ně závaznými.
Při hodnocení žáka se budou učitelé postupně snažit sledovat individuální pokrok každého žáka
a poskytnout tak komplexní informace o silných a slabých stránkách jeho výkonu. Hodnotit
pokroky vzdělávání mohou různými formami hodnocení, které se stávají východiskem pro
rozhovory a konzultace o výsledcích žáka s ním samotným a jeho zákonnými zástupci.
Portfolio žáka se stává nástrojem, který se využije při komplexním hodnocení práce žáka.
Shromážděný materiál různého druhu bude dokumentovat stav vědomostí a dovedností žáka.
Kritéria hodnocení žáka
Kritéria hodnocení žáka představují soubor obecně platných kritérií pro jednotlivé způsoby
hodnocení žáků ve vyučovacích předmětech v dané škole. Při hodnocení žáka vždy zohledňujeme
- - 267
individuální rozdíly, jejich možnosti, které odrážejí společné výchovně vzdělávací strategie školy.
Kritéria hodnocení žáka odvíjíme od klíčových kompetencí naší školy.
Kritéria hodnocení chování a prospěchu žáka jsou konkretizována v klasifikačním řádu školy.
Při procesu tvorby kritérií jsou zapojeni různými způsoby i sami žáci.
5.2. Autoevaluace školy
Oblasti hodnocení školy:
a)
b)
c)
d)
e)
podmínky ve vzdělávání
průběh vzdělávání
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči
řízení školy, personální politika, další vzdělávání učitelů
prezentace školy
Podmínky ve vzdělávání
Škola má odpovídající prostorové podmínky pro chod školy. Investice v dalších letech
budou směřovat do nákupu nového nábytku s cílem zlepšit prostředí zvláště kmenových učeben.
Využití odborných učeben je dané rozvrhem školy, žáci i učitelé v maximální možné míře
pracují a využívají didaktickou techniku. Další zlepšení podmínek pro výuku bude spočívat
v zavádění interaktivních tabulí, dataprojektorů. V této souvislosti bude nutné vyřešit také
zatemnění tříd. Staré počítače z učebny informatiky využijeme ve třídách a na chodbách školy.
Průběh vzdělávání
Učitelé zavádějí moderní metody a formy vyučování, podporují učení v souvislostech,
využívají mezipředmětových vztahů. Žáci jsou vedeni stylem výuky ke vzájemné spolupráci
(různé metody a formy skupinového vyučování, na 1. stupni společná práce na projektech).
Učitelé vytvářejí příležitosti k neformálnímu vyučování ( péče o třídu, květiny, výzdobu).
Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči
Škola vytváří v rámci svých možností podmínky ke studiu žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami, žákům sociálně znevýhodněným a také žákům mimořádně nadaným
včetně mimořádně nadaných sportovců. Učitelé organizují, sledují a vyhodnocují zapojení žáků
do soutěží, akcí a prezentují dosažené výsledky. Žáci mají možnost komunikace se svými
učiteli i v době mimo vyučování. Rodiče jsou pravidelně seznamováni se studijními výsledky
svých dětí prostřednictvím třídních schůzek a informačních odpolední. Vedení školy pravidelně
informuje rodiče o organizačních změnách, nových školních dokumentech, nabídce
volnočasových aktivit. V případě nestandardního chování žáků odporujícímu řádu školy, třídní
učitelé neodkladně informují rodiče nebo další instituce dle směrnic vypracovaných výchovným
poradcem. Informace o dění ve škole jsou zveřejňovány na webové stránce školy. Rodiče
mohou prezentovat své názory na třídních schůzkách, prostřednictvím Školské rady a jejich
volených zástupců.
Řízení školy, personální politika, další vzděláváni učitelů
Vedení školy se snaží o zajištění maximální aprobovanosti učitelů ve stěžejních
předmětech. Škola vytváří učitelům podmínky pro modernizaci výuky a pro další mimoškolní
vzdělávací práci. Předsedové předmětových komisí sledují průběžně výchovně vzdělávací
činnost pedagogů za své komise, zejména se zaměřují na plnění osnov rozpracovaných v
plánech a na dodržování dohodnutých strategií. Učitelé se podílejí na vypracování projektů.
Každý vyučující usiluje o sebehodnocení v oblasti plánování a realizace výuky, také v oblasti
- - 268
sebevzdělávání a zvyšování kvality své práce a v neposlední řadě hodnotí svůj podíl na týmové
práci.
Pedagogičtí pracovníci se vzájemně respektují a tím vytvářejí pozitivní klima školy.
Doplňování vzdělání některých pedagogů, závěrečné zhodnocení a další cíle jsou podkladem k
autoevaluaci školy.
Prezentace školy
Škola prezentuje výsledky své práce:
- webové stránky
- Českotřebovský zpravodaj, Orlický deník, OIK TV
- výstavky prací, nástěnky
- vystoupení pro veřejnost
- školní rozhlas
- - 269
PODMÍNKY VE VZDĚLÁVÁNÍ
Cílová oblast
Prostorové podmínky
Kritéria hodnocení
Umístění kmenových, odborných učeben, družiny,
sportovní areál,…) vzhledem k počtu žáků; vhodnost
řešení vzhledem k činnostem; sklady
Nástroje – četnost
prognózy vývoje počtu
žáků – 1x ročně
Poznámka
vedení školy,
zřizovatel,
vyučující, hygiena,
BOZP
Materiální podmínky
Vybavení prostor odpovídajícím nábytkem a zařízením;
testování, hospitace
využitelnost pomůcek a spotřebního materiálu v odborných inventarizace
učebnách; estetický vzhled ve kmenových třídách,
2x ročně
komunikační technika, informační zdroje – dostupnost
vedení školy,
správci sbírek,
vyučující
pozorování; průběžné
kontroly
2x ročně
vedení školy,
vyučující
Hygienické podmínky
Velikost nábytku, okna - osvětlení, větrání, stínění, tabule,
šatny, konstrukce rozvrhu; pitný režim; pohybové aktivity
a relaxace o přestávkách i v hodinách; čistota, hluk; WC,
hygienické potřeby; znalost a dodržování hygienických
zásad; správné sezení, psaní
BOZP
Schopnost poskytnout 1. pomoc vzhledem ke svému věku;
přivolání pomoci; odpovídající znalosti bezpečnostních
pravidel, dopravních pravidel, pravidel bezpečného
chování a jednání; vybavení budovy; ochrana před násilím,
ponižováním, šikanou; vybavení a rozmístění lékárniček,
proškolení zdravotníci; nácvik evakuace budovy
test praktických
dovedností a teoretických
znalostí; diskuse se žáky
1x ročně
vedení školy,
zaměstnanci,
výsledky kontrol –
firma Zeman
rozhovor, hospitace,
dotazník; diskuse se žáky
i rodiči,
průběžně
všichni zaměstnanci
Klima školy a psychosociální
podmínky
atmosféra, pocit bezpečí, ochota pomoci, respekt
k individuálním zvláštnostem a možnostem; pocit
sounáležitosti a hrdosti; podíl žáků na činnosti školy;
podmínky pro přiměřený rozvoj žáků
PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ
Cílová oblast
Kritéria hodnocení
Vztahy mezi učiteli a žáky
Partnerství učitel – žák, vzájemný respekt, empatie učitele
k potřebám žáka; slušné, férové chování
dotazník rozhovor,
pozorování, třídnické
hodiny, třídní schůzky
naplňování kompetencí; vhodnost metod a forem –
motivace a stimulace; samostatnost a iniciativa –
kooperace; plnění vzdělávacích plánů; hodnocení a
sebehodnocení, individuální přístup; pracovní tempo;
pozitivní prožitky – pochvala; přístup k plnění povinností,
příprava na vyučování; osobnostní rozvoj žáků
analýza dokumentů,
hospitace, pohovor,
dotazník, průběžně
všichni pedagogičtí
pracovníci,
metodická zařízení
analýza výsledků,
pohovor, 1x ročně
pedagogičtí
pracovníci
Soutěže, olympiády
Zapojení žáků do soutěží a olympiád, práce s těmito žáky;
schopnost pracovat s informačními zdroji – aplikace takto
získaných poznatků v těchto aktivitách; zapojování žáků
do volnočasových aktivit; prezentace školy na webových
stránkách
Kulturní akce
Účast na kulturním dění v regionu; zapojení tříd do
kulturních cyklů; příprava vlastních kulturních akcí
pozorování, rozbor, 1x
ročně
vedení školy
Vyučovací proces
Nástroje – četnost
Poznámka
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A ÚROVEŇ PRÁCE ŠKOLY
Cílová oblast
Kritéria hodnocení
Nástroje – četnost
Poznámka
analýza výsledků, testy,
pozorování, informace
veřejnosti, dotazník,
DAP testy,
vedení školy
Vzdělávání žáků
Plnění učebních plánů; úroveň vědomostí, dovedností a
schopností v relaci na plánované výstupy a naplňování
klíčových kompetencí; kvalita rozmisťovacího řízení;
výsledky vzdělávání; etické a kulturní chování žáků,
dodržování řádu školy
Úroveň školy
Spokojenost rodičů s průběhem vzdělávání, s činností
školní družiny, se stravováním; úspěšnost rozmisťovacího
analýza dokumentů,
dotazník, informace
vedení školy
- -
271
řízení vzhledem k 1. volbě, úspěšnost žáků ve středních
školách; úspěšnost žáků školy v olympiádách a soutěžích,
image školy
veřejnosti, kontrolní
orgány
PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM
Cílová oblast
Kritéria hodnocení
Nástroje – četnost
Poznámka
Uplatňování zásady přiměřenosti a aktivizujících metod
práce; přístup žáků k informačním zdrojům; individuální
přístup k žákům
hospitace, pohovor,
rozbor žákovských prací,
analýza dokumentů,
žákovský dotazník
vedení školy,
pedagogičtí
pracovníci
Spolupráce s poradenskými centry PPP, OSPOD;
seznámení žáků s dostupným poradenským systémem,
kontaktními telefonními čísly; kontrolními osobami; šíře a
vhodnost nabídky školy v oblasti prevence a budování
právního vědomí
rozhovor, pozorování,
Drogová
preventistka a vých.
poradkyně
Včasná diagnostika a reedukace vývojových poruch,
uplatňování a dodržování doporučených metod; vytváření
podmínek pro případnou integraci; dostatek pomůcek,
materiálního vybavení, proškolených pracovníků
analýza dokumentů,
rozhovor
vedení školy,
výchovný poradce
Konzultace a příprava na
povolání
Zveřejnění konzultačních hodin; informační nástěnky,
kontaktní telefonní čísla; příprava na přijímací zkoušky,
operativní předávání informací; pomoc při profesionální
orientaci, výsledky rozmísťovacího řízení
dotazníky, testy, analýza
dokumentů, pohovor
výchovný poradce,
pedagogičtí
pracovníci
Osobnostní rozvoj
Podnětnost prostředí, působení na etické a kulturní chování dotazník, pozorování,
žáků, multikulturní výchova; kvalita učitelského sboru;
průběžně
sociální vztahy mezi žáky, respekt k věkovým rozdílům a
individuálním zvláštnostem; zapojení školy do společensky
prospěšných aktivit
Přiměřenost a náročnost
učiva
Poradenství
Speciální vzdělávací potřeby
– integrace
- -
272
vedení školy,
vyučující
ŘÍZENÍ ŠKOLY
Cílová oblast
Kritéria hodnocení
Nástroje – četnost
Poznámka
Aprobovanost výuky, mezilidské vztahy; flexibilita;
efektivní zapojení do činnosti školy, týmová práce;
spokojenost a nálada v pedagogickém sboru
analýza dokumentů;
rozhovor; pozorování
vedení školy
Personální oblast
Další vzdělávání
pedagogických pracovníků
Zapojení učitelů dle aktuální nabídky a potřeb školy;
přenášení informací z DVPP v rámci metodických
zařízení;
Diskuse,1x ročně,
vedení školy
Spolupráce s rodiči a subjekty
Spolupráce s o.s. Červenka, se Školskou radou;
komunikace s rodiči žáků; spolupráce se zřizovatelem,
ostatními školami, ostatními složkami,
pozorování, informace
veřejnosti; dotazník,
třídní schůzky
vedení školy, KPŠ,
Rada školy
Organizace školy
Organizační schéma; plány; koncepce – realizovatelnost;
kompetence; participace jiných subjektů ovlivňující
činnost školy; financování, efektivita
analýza dokumentů, 1x vedení školy, Rada
ročně
školy, zřizovatel
Objektivnost, pravidelnost, přesná kritéria
hospitace; pozorování;
rozbor dokumentů;
dotazník, průběžně
vedení školy,
Postoje a zájem učitelů o výsledky, problémy a chování
žáků – způsob řešení, hodnocení, vztahy mezi učiteli a
žáky, mezi školou a rodiči, mezi vedením a zaměstnanci;
výskyt sociálně patologických jevů; důvěra žáků i rodičů
ke zvoleným metodám, postupům a způsobu vzdělávání
dotazník; pozorování;
informace veřejnosti;
třídní schůzky
vedení školy, Rada
školy
Hodnocení a odměňování
pracovníků
Klima školy
- -
273
Obsah:
Identifikační údaje
1. Charakteristika školy……………………………………..………………… 4
2. Charakteristika ŠVP……………………………..……………………..….. 5
2.1. Zaměření školy……………………………………………………………. 5
2.2. Obecné cíle školy…………………………………………………………. . 6
2.3. Pojetí a cíle základního vzdělávání ……………………………………….. 7
2.4. Klíčové kompetence………………………………………………………. . 7
2.5. Vzdělávání žáků se SVP………………………………………………….. 9
2.6. Průřezová témata…………………………………………………………. 11
3. Učební plán ………………………………………………..………………. 32
4. Učební osnovy………………………………………..……………………. 34
4.1. Předměty 1.stupně…………………………………………………………. 35
4.2. Předměty 2. stupně………………………………………………………… 89
5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy…………………..…………………. 255

Podobné dokumenty