Výroční zpráva Městské knihovny v Přerově, p.o. za rok 2012

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva Městské knihovny v Přerově, p.o. za rok 2012
Městská knihovna v Přerově
příspěvková organizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2012
Březen 2013
Základní údaje
Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Adresa:
Telefon:
E-mail:
URL:
IČ:
Zřizovatel:
Obchodní rejstřík:
Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov
581 738 863, 581 217 761, 581 219 094, 581 200 633
[email protected]
http://www.knihovnaprerov.cz
70 88 76 16
Statutární město Přerov
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě,
oddíl Pr, vložka 78
Evidenční číslo MK ČR:
667
Další pracoviště ve městě:
Pobočka Předmostí
Pobočka Trávník
Pobočka Velká Dlážka
Půjčovna pro děti, Palackého ul.
Pobočky v místních částech:
Místní
Místní
Místní
Místní
Místní
Místní
Místní
Místní
Místní
Místní
Statutární zástupce, ředitel:
Ing. Pavel Cimbálník
Počet zaměstnanců:
26
Stav knihovního fondu:
187 626 svazků (stav k 31.12.2012, včetně fondu RF)
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
Čekyně
Dluhonice
Henčlov
Kozlovice
Lověšice
Lýsky
Penčice
Újezdec
Vinary
Žeravice
2
PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012
Významnou událostí roku 2012 bylo zahájení půjčování čteček elektronických knih. Čtečky byly
vybaveny 200 volnými díly předních českých a světových autorů, které digitalizovala Městská
knihovna v Praze v rámci svého projektu e-knihovna.
Významným krokem k rozšíření služeb knihovny byla v roce 2012 realizace nové počítačové
učebny a přednáškové místnosti v hlavní budově na Žerotínově nám. Učebna byla vybudována
v prostorách útvaru střediskových služeb. Vybavení prostor výpočetní technikou se podařilo realizovat
za přispění grantového programu VISK3 vyhlašovaném Ministerstvem kultury ČR již v roce 2011.
Prostory jsou využívány k zabezpečení počítačových kurzů pro veřejnost a konání besed a lekcí
informační výchovy pro základní a střední školy nebo veřejnost.
Pokračovala spolupráce s partnerskou knihovnou v Kedzierzyně-Kozli a byl realizován, v pořadí již třetí
společný polsko-český projekt zaměřený na podporu poznávání historie obou partnerských měst
"Dějiny zachycené ve fotografii - města nad hranicemi / Historia zamknięta w fotografii miasta ponad granicami". V rámci projektu se uskutečnila fotografická soutěž "Portréty měst Kędzierzyn-Koźle - Přerov / Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov" a na závěr byla
vydána obrazová publikace a sada pohlednic zachycující nejzajímavější fotografie. Projekt byl
financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
PŘEKRAČUJEME HRANICE.
V rámci celostátního projektu Týden knihoven byly představeny „Tématické kufříky“ zaměřené na
různá témata a bylo zahájeno jejich půjčování v půjčovně pro děti.
V průběhu roku 2012 pokračovala intenzivní jednání o budoucnosti přerovské knihovny a přesunu
jejích pracovišť do nových prostor. O přemístění požadovaných pracovišť knihovny nebylo
zřizovatelem knihovny zatím rozhodnuto.
Během roku 2012 byla zpracována studie na přemístění knihovny do nových prostor v objektu na
Palackého ulici (objekt bývalé Union Banky), který patří soukromému subjektu, a který jej nabídl
městu k pronájmu a využití pro potřeby městské knihovny. Na mimořádném, 14. zasedání
Zastupitelstva města Přerova, kterého se zúčastnil i zástupce majitele budovy, byly přítomní
zastupitelé seznámeni s vypracovanou studií. Na 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaném
dne 10.12.2012, byly zastupitelům předloženy varianty možného pronájmu uvedeného objektu. Návrh
byl nakonec stažen z projednávání a odpovědné odbory města byly pověřeny vypracováním
architektonické studie na možné přemístění knihovny do objektu bývalého Chemoprojektu, který je ve
vlastnictví města.
Do nové budovy knihovny by měla být přestěhována všechna pracoviště umístěná v současné době
v hlavní budově na Žerotínově nám. 36 zahrnující půjčovnu pro dospělé, studovnu, čítárnu, hudební
oddělení a sklady. Dále pak půjčovna pro děti, sídlící na ulici Palackého 1, depozitní sklad a oddělení
střediskových služeb, která jsou umístěna společně s pobočkou v Předmostí v budově staré školy
v Předmostí. Při projednávání požadavků na novou knihovnu, byly na 52. zasedání Rady města
Přerova, konaném dne 20.11.2012, ze strany zástupců města vzneseny požadavky na přemístění
také dalších pracovišť do nového objektu budoucí knihovny, konkrétně poboček na Trávníku a Velké
Dlážce.
Do řešení nového umístění Městské knihovny v Přerově se zapojili také studenti FA VÚT Brno.
Prostřednictvím svých diplomových prací zpracovali architektonické návrhy na umístění knihovny
ve vybraných lokalitách města Přerova. Jejich práce, spolu s prezentací jednotlivých řešení, byly
představeny veřejnosti a zástupcům Statutárního města Přerov.
Významnou událostí roku 2012 byla realizace odborného semináře „Současná literatura pro děti a
její vliv na rozvoj čtenářství“, ve spolupráci s Muzeem Komenského Přerov.
3
Prostorové a technické podmínky pracovišť městské knihovny
Technický stav hlavní budovy knihovny na Žerotínově náměstí je neměnný a stále v nevyhovujícím
stavu. Budova vykazuje závažné nedostatky vyplývající z jejího stáří a původního účelu (rodinná vila).
Okna ve větší části objektu jsou ve zchátralém stavu a nelze je dostatečně zavřít. Především v zimě
tak vznikají zbytečné tepelné ztráty a do budovy rovněž proniká hluk a prach z okolních komunikací.
V podzemních částech budovy dochází na několika místech, která nebyla sanačně ošetřena v roce
2009, ke vzlínání vlhkosti do obvodového zdiva.
V důsledku nevyhovujícího stavu elektroinstalace dochází v hlavní budově knihovny také k občasným
výpadkům rozvodů elektrické energie a v nevhodném stavu jsou rovněž rozvody vody a kanalizace.
Vysoký stupeň opotřebení podlahových krytin, hlavně ve skladech, ztěžuje jejich úklid a zvyšuje riziko
úrazu. Knihovna nesplňuje základní hygienické normy. Citelná je absence WC pro návštěvníky,
nedostatečná je i kapacita pro odkládání kabátů a tašek. Přístup pro tělesně postižené a imobilní
občany vzhledem k umístění knihovny na kopci je problematický, v některých případech nemožný.
V rámci pravidelné revize kotelny před topnou sezonou 2011/2012 bylo doporučeno provést celkovou
modernizaci kotlů a rozvodů z důvodu jejich stáří (nedostupné náhradní díly) a neekonomického
provozu. Na základě těchto skutečností bylo jednáno se zástupci zřizovatele o možné rekonstrukci
kotelny a využití nabídky zástupce společnosti Teplo Přerov, a.s. o převzetí kotelny do jejich správy
a následné rekonstrukci. Ke konci roku 2012 byly provedeny patřičné smluvní a organizační náležitosti
a kotelna byla k 1.11.2012 předána do správy výše uvedené společnosti. Ta by měla v průběhu roku
2013 provést její celkovou modernizaci.
Vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům nebyly v roce 2012 na budově Městské knihovny
v Přerově prováděny žádné práce zaměřené na odstranění výše uvedených závad a nedostatků.
Na začátku roku 2012 byla vybudována nová počítačová učebna a přednášková místnost pro školící
činnost a pořádání besed a lekcí informační výchovy. Učebna je umístěna v původních prostorách
Útvaru střediskových služeb. Oddělení muselo být z tohoto důvodu přestěhováno do prostor
v Předmostí, kde má přerovská knihovna současně pobočku. Do stejných prostor byl přemístěn i sklad
výměnného fondu sloužící k tvorbě výměnných souborů a zabezpečení regionálních funkcí.
V budoucnu, až se vyřeší prostorové podmínky knihovny, je plánováno s návratem útvaru do hlavní
budovy knihovny.
Vybudování nové učebny a přednáškové místnosti umožnilo knihovně rozšířit nabídku služeb občanům
i knihovníkům. Jsou zde zabezpečovány kurzy základní počítačové gramotnosti a přednášková
místnost umožňuje konání besed a dalších vzdělávacích akcí i v průběhu půjčování bez omezení
stávajícího provozu. Dříve museli být všechny akce konány pouze ve středu v prostorách studovny,
kdy je knihovna pro veřejnost uzavřena. Prostory jsou využívány i pro konání výstav malého rozsahu.
Všechny ostatní pobočky a půjčovny ve městě jsou umístěny v odpovídajících objektech a vybaveny
potřebným nábytkem a technikou. Pobočka na Velké Dlážce je uzpůsobena pro přístup tělesně
a zrakově postižených uživatelů.
Většina knihoven v místních částech je rovněž umístěna ve vyhovujících objektech s výjimkou
knihovny v místní části Penčice. Knihovna je vytápěna elektrickými přímotopy, které vykazují vysokou
energetickou náročnost, a proto by bylo vhodné tuto pobočku plynofikovat. Knihovna v místní části
Kozlovice byla v průběhu roku 2012 vybavena novými plynovými topidly.
Provozně ekonomické ukazatele
Městská knihovna v Přerově hospodařila v roce 2012 s finančními prostředky v celkové výši
14 273 830,55 Kč. Dotace zřizovatele, Statutárního města Přerov, činila 11 864 724,- Kč
z celkových finančních prostředků vč. dotace na odpisy nemovitého majetku.
4
Přehled hlavních výnosů v letech 2005 - 2012:
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Přípěvek zřizovatele
Provoz
10
11
11
12
12
12
11
11
667
243
692
080
646
173
914
864
Účelová dotace
000
100
800
000
200
000
000
724
673 997
1 010 000
0
0
704 000
0
0
0
Výnosy ze
služeb
672
697
577
582
598
605
602
659
857
866
584
495
894
267
111
929
Ostatní
výnosy
22
20
28
38
19
20
35
66
539
418
255
046
913
050
708
544
Granty,
dotace
213
64
216
90
168
380
154
0
000
000
000
000
000
000
000
Dary
160
130
128
120
50
200
156
131
000
000
000
000
000
000
000
000
Regionální funkce
Příspěvek OK
1
1
1
1
1
1
1
1
219
235
225
291
248
104
103
037
506
611
157
635
960
243
076
024
Fond SF
148
183
222
298
302
299
304
316
410
700
030
680
580
280
600
220
V celkové částce na provoz knihovny pro rok 2012 je zahrnut příspěvek Olomouckého kraje ve výši
1 037 024,- Kč, který byl určen na výkon regionálních funkcí pro střediska Přerov a Všechovice.
V roce 2012 získala knihovna mimořádné peněžní dary ve výši 131 000,- Kč. Tyto finanční
prostředky byly využity k nákupu zvukových nosičů CD, knihovních dokumentů a na úhradu
spoluúčasti v grantových projektech VISK8 (účast v konsorciu knihoven s přístupem k databázím ASPI
a Anopress) a VISK9 (tvorba a synchronizace národních autorit).
V roce 2012 obnovila Městská knihovna v Přerově prodej opotřebovaných knih. Díky tomu se podařilo
získat mimořádné finanční prostředky, které byly využity na nákup dalších, nových knih.
Na počátku roku 2012 byla zahájena spolupráce s advokátní kanceláří zaměřená na vymáhání
pohledávek za nevrácené vypůjčené knihovní dokumenty a sankční poplatky. Právnímu zástupci bylo
předáno k vymáhání celkem 118 případů. Ke konci roku 2012 bylo úspěšně uzavřeno
25 pohledávek a bylo vymoženo 27 561,- Kč. Vymožená finanční částka zahrnuje 11 480,- Kč
za sankční poplatky, 7 206,- Kč za zaplacené nevrácené knihovní dokumenty vč. jejich
zpracování a 8 875,- Kč ve formě vrácených knihovních dokumentů.
Knihovna hospodařila v roce 2012 s vyrovnaným rozpočtem a v souladu s plánem využití těchto
prostředků. Knihovna vedla účetní, mzdovou, personální a majetkovou agendu dle svých povinností
vyplývajících z činností knihovny a v souladu se zákony ČR.
V průběhu roku 2012 byla v knihovně provedena kontrola pověřenými pracovnicemi zřizovatele.
Kontrola proběhla v pořádku a nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
K 31.12.2012 měla Městská knihovna v Přerově 26 zaměstnanců včetně úvazků na
zabezpečení výkonu regionálních funkcí.
Zabezpečení knihovnických a informačních služeb
Veškeré knihovnické a informační služby, které jsou poskytovány v hlavní budově na Žerotínově
náměstí, jsou dlouhodobě limitovány přetrvávajícími prostorovými omezeními. Většina knihovního
fondu půjčovny pro dospělé je umístěna ve skladu (24 547 svazků knih), který je součástí budovy
a v depozitním skladě v Předmostí (12 450 svazků knih).
V roce 2012 se v Městské knihovně v Přerově a ve všech jejích pracovištích, včetně místních částí,
zaregistrovalo a služeb využilo celkem 5 763 čtenářů, z toho 1 592 uživatelů do 15 let. Oproti
roku 2011 se počet registrovaných uživatelů snížil o 131. Na snížení počtu registrací mělo
zásadní vliv sjednocení registračních poplatků a průkazů všech pracovišť Městské
knihovny v Přerově včetně místních částí Přerova. Uživatelům, převážně z místních částí, kteří
při využívání služeb knihovny používali více čtenářských průkazů, byly od roku 2012 sjednoceny jejich
registrace pod jedno evidenční číslo. Tím došlo ke snížení celkového počtu registrací a také
k faktickému snížení registračních poplatků těchto návštěvníků knihovny. Na celkové návštěvnosti
a počtu výpůjček se toto sjednocení neprojevilo.
5
Věkové rozložení čtenářů v roce 2012
Rozmezí
do 6-ti let
7 až 15 let
16 až 19 let
20 až 29 let
30 až 39 let
40 až 49 let
50 až 59 let
60 až 69 let
70 až 79 let
nad 80 let
neuvedeno
počet
162
1 430
432
571
669
679
523
722
405
143
27
Celkem
5 763
%
2,81%
24,81%
7,50%
9,91%
11,61%
11,78%
9,08%
12,53%
7,03%
2,48%
0,47%
100,00%
Tabulka s věkovým rozložením čtenářů knihovny registrovaných v roce 2012 prezentuje poměrné
zastoupení věkových skupin v celkovém počtu uživatelů Městské knihovny v Přerově. Poměr mezi
muži a ženami je již několik let ustálen ve stavu 30:70.
Čtenáři
Přerov
Čekyně
Dluhonice
Henčlov
Kozlovice
Lověšice
Lýsky
Penčice
Újezdec
Vinary
Žeravice
Počet
obyvatel % z obyv.
*
2005
5 288
46
38
71
67
79
34
58
44
48
55
5 828
1 429
4 6 91 0
12,42
2006
2007
5 137
4 821
47
44
38
37
76
42
67
56
79
70
33
31
49
46
61
70
51
42
57
58
5 695
5 317
1 345
1 171
4 6 67 2
4 6 35 0
12,20
11,47
2008
4 872
37
38
50
58
53
29
31
68
30
54
5 320
1 147
4 5 95 3
11,58
2009
5 012
35
42
40
56
63
22
27
66
25
52
5 440
1 266
4 5 74 2
11,89
2010
5 283
30
42
38
65
60
26
36
61
29
54
5 724
1 374
4 5 34 0
12,62
2011
5 484
33
42
40
61
52
23
35
51
28
45
5 894
1 636
4 4 97 2
13,11
2012
5 383
25
39
31
54
45
20
40
59
26
41
5 763
1 592
4 4 65 7
12,91
Rok
Čtenáři
celkem
z toho
dětí
* zdroj www.mvcr.cz (bez občanů EU a jiných států)
Obslužnost v celkovém počtu obyvatel Přerova a místních částí (44 657 obyvatel dle www.mvcr.cz
k 1.1.2013, bez občanů EU a jiných států) se oproti roku 2011 (13,11%) nepatrně snížila na
12,91%. Snížení míry obslužnosti je
Čtenáři 2005 - 2012
důsledkem
demografického
vývoje
6 000
a stálého
poklesu
počtu
obyvatel
5 800
Statutárního
města
Přerov
a jeho
místních částí. K mírnému poklesu přispěla
5 600
také skutečnost, že byla sjednocena výše
registračních
poplatků
na
všech
5 400
pracovištích
knihovny
a
zaveden
5 200
jednotný čtenářských průkaz v rámci
všech pracovišť Městské knihovny
5 000
v Přerově, a to včetně místních části
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Přerova. Byla tak dokončena kompletní
automatizace všech půjčoven zahájená v roce 2005.
6
Výpůjčky
78,46
440 084
76,88
2011 409 917 2 066 2 938 2 193 6 746 3 010 1 357 2 733 3 354 2 212 2 888
439 414
74,55
2012 411 417 1 679 3 081 1 935 5 454 3 350 1 389 3 829 3 014 1 743 2 959
439 850
76,32
Žeravice
426 818
2010 409 518 1 951 3 436 2 643 6 737 2 694 1 396 2 182 3 465 1 998 4 064
Vinary
2009 397 275 2 385 3 088 2 244 5 548 2 624 1 658 2 260 3 834 1 482 4 420
Újezdec
82,77
Penčice
440 334
Lýsky
2008 413 677 2 263 2 890 2 390 4 144 2 468 1 917 1 477 3 800 1 644 3 664
Lověšice
79,91
83,18
Kozlovice
93,66
455 068
442 283
Henčlov
545 823
2006 424 785 2 014 3 019 2 382 3 910 4 856 2 303 3 070 3 294 2 366 3 069
2007 414 828 2 657 2 838 1 514 3 232 4 572 2 049 1 231 3 822 1 723 3 817
Dluhonice
2005 511 178 2 534 3 039 3 949 5 093 5 163 2 351 3 107 3 455 2 470 3 484
Čekyně
Průměr
na
čtenáře
Přerov
Výpůjčky
celkem
Rok
Uživatelé knihovny si v roce 2012 vypůjčili celkem 439 850 knihovních dokumentů (nárůst
o 446 výpůjček oproti roku 2011) při 109 541 návštěvách.
Celková návštěvnost knihovny, včetně
pořádaných besed pro veřejnost, výstav,
besed a lekcí informační výchovy pro školní
zařízení ve městě činila 117 029 návštěv.
Oproti roku 2011 byl zaregistrován nárůst
celkové
návštěvnosti
o
1 420
návštěvníků.
Výpůjčky 2005 - 2012
550 000
500 000
450 000
Služeb internetu a přístupu k dalším
elektronickým dokumentům (ASPI,
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ČTK, Anopress) využili uživatelé knihovny
v celkovém počtu 12 833 návštěv (mírný
pokles o 11 návštěv oproti roku 2011). Bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím
technologie Wi-Fi využilo v roce 2012 celkem 199 uživatelů. Tato služba je dostupná v prostorách
studovny a čítárny.
400 000
Vinary
Žeravice
630 1 107 1 258 1 625
641
835
66 7
567
999
102 285
17,55
2006
2007
84 100
86 528
467
575
739
550
894 1 178 1 162
575 1 100 1 166
602
532
569
91 8
372 1 26 4
640
546
861
917
92 130
94 125
16,18
17,70
2008
90 564
448
718
642 1 158
906
442
314 1 20 5
477
863
97 737
18,37
2009
90 881
402
877
684 1 205 1 178
488
337 1 35 6
389 1 024
98 821
18,17
Lověšice
612
Henčlov
93 344
Čekyně
2005
Přerov
Újezdec
Průměr
na
čtenáře
Penčice
Návštěvy
celkem
Lýsky
Kozlovice
Rok
Dluhonice
Návštěvnost
2010
100 654
610 1 380
709 1 489 1 367
450
461 1 20 3
582 1 118
110 023
19,22
2011
106 327
640 1 177
896 1 428 1 466
423
640 1 04 7
605
960
115 609
19,61
2012
108 020
649 1 348
661 1 201 1 344
436
801 1 14 7
488
934
117 029
20,31
Podrobné statistiky čtenářů, návštěvnosti a výpůjček za rok 2012 jsou uvedeny v samostatné příloze.
Prostřednictvím virtuálních návštěv www stránek knihovny nebo on-line katalogu navštívilo
městskou knihovnu celkem 195 356 návštěvníků. Z uvedeného počtu virtuálních návštěv využilo
služeb on-line katalogu (OPAC 2.0 Carmen nebo LWWW) celkem 102 484 návštěvníků, kteří
7
provedli celkem 561 128 dotazů k získání informací týkajících se knihovního fondu. Do uživatelské
části on-line katalogů bylo provedeno
Návštěvnost 2005 - 2012
11 390 přístupů registrovaných uživatelů.
120 000
Od ledna 2012 začala na všech pracovištích
110 000
Městské knihovny v Přerově platit jednotná
registrace, a to včetně poboček v místních
částech. Byla tak dokončena automatizace
100 000
a centralizace výpůjčních služeb zahájená
v roce 2005, kdy začala platit jednotná
registrace ve všech pobočkách na území
90 000
města Přerova. Tímto krokem došlo
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ke zjednodušení evidence všech uživatelů
využívajících služeb knihovny a k jejich zpřístupnění všem občanům Přerova i z okrajových částí města
v rámci jednoho registračního poplatku.
V rámci účelného využití finančních prostředků, určených k nákupu knihovního fondu, pokračovala
i v roce 2012 tvorba cirkulačních souborů pro pobočky ve městě.
Pro uživatele, kteří využívají elektronických služeb knihovny, pokračovalo posílání pravidelných,
tzv. předupomínek. Předupomínky slouží k upozornění uživatelů (5 dnů předem), že se blíží konec
výpůjční doby, na kterou měli knihy a časopisy zapůjčeny a měli by je včas vrátit, aby se tak vyhnuli
sankčním poplatkům za jejich pozdní vrácení. Možnost prodlužování vlastních výpůjček
prostřednictvím www stránek knihovny je určeno pro ty uživatele, kteří se ve stanovené výpůjční
době nedostanou do knihovny a vypůjčené knihovní dokumenty si přesto chtějí prodloužit.
Prodlužovat však není možné zvukové CD a ty knihovní dokumenty, které jsou rezervovány jinými
uživateli. Rovněž díky novému on-line katalogu OPAC 2.0 Carmen (carmen.knihovnaprerov.cz),
spuštěném v roce 2011, získali čtenáři vyšší komfort při prodlužování vypůjčených dokumentů
prostřednictvím www stránek.
Přehled plnění standardů VKIS v roce 2012 (počet obyvatel > 40 001 obyvatel):
VKIS 2012 (včetně poboček a místních částí)
počet obyvatel - 44 657 (zdroj www.mvcr.cz k 31.12.2012)
Provozní doba knihovny pro veřejnost (hodin/týden)
Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů (KJ/rok)
Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny
Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu
Doporučená
hodnota
50 a více
7500 a více
75 a více
15 a více
Skutečný stav
2012
49,5
6 712
86
28
Přehled plnění standardů VKIS v roce 2012 (počet obyvatel 20 001 - 40 000 obyvatel):
VKIS 2012 (pouze MěK v Přerově a pobočky ve městě)
počet obyvatel - 39 065 (zdroj MMPr k 31.12.2012)
Provozní doba knihovny pro veřejnost (hodin/týden)
Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů (KJ/rok)
Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny
Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu
Doporučená
hodnota
45 - 50
4000 - 7500
40 - 75
10 - 15
Skutečný stav
2012
43
6 062
32
18
Knihovna v roce 2012 provozovala k získávání informací o svém fondu moderní vyhledávací nástroje,
a to On-line katalog OPAC 2.0 Carmen umístěný na adrese carmen.knihovnaprerov.cz a také
On-line katalog LWWW. Oba katalogy se vzájemně doplňují a úkolem nového katalogu (Carmen)
není náhrada původního katalogu LWWW, ale záměrem je doplnit jeho možnosti a nabídnout
uživatelům elektronických služeb knihovny nové způsoby prezentace vyhledávaných informací
o dostupném knihovním fondu a poskytnout přístup k moderním službám. Nový katalog nabízí
graficky přepracované a uživatelsky přívětivé prostředí technologie Web 2.0. Uživatelé se mimo jiné
mohou jeho prostřednictvím účastnit hodnocení vybraných knihovních dokumentů a zapojit se do
8
diskuzí ke knihám a ostatním knihovním dokumentům. Samozřejmostí obou katalogů je přístup do
uživatelského konta umožňujícího prodlužování vypůjčených knih a časopisů, rezervace požadovaných
dokumentů a řadu dalších uživatelských funkcí. Oba katalogy byly pořízeny za podpory grantových
projektů Ministerstva kultury ČR VISK3.
Pro seniory v domech s pečovatelskou službou zabezpečuje přerovská knihovna 1x měsíčně rozvoz
knihovního fondu přímo do těchto objektů.
Od ledna 2012 bylo zahájeno půjčování čteček elektronických knih pořízených na konci roku
2011. Čtečky jsou nabízeny uživatelům půjčovny pro dospělé a z důvodu vyšší pořizovací ceny
(3 000,- až 4 000,- Kč) je při výpůjčce vyžadována vratná kauce ve výši 1 000,- Kč. Tři z těchto
čteček jsou čtenářům k dispozici pro absenční půjčování a jedna čtečka je určena pro prezenční
výpůjčky ve studovně a k realizaci vzdělávacích besed. Čtečky obsahují 200 elektronických knih
vybraných volných děl českých (Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a další) i světových (Artur
Conan Doyle, William Shakespeare a další) autorů, jejichž díla byla digitalizována Městskou knihovnou
v Praze v rámci jejich projektu e-knihovna. Půjčování aktuálně vydávaných literárních děl
v elektronické podobě není v současné době umožněno z důvodů ustanovení Autorské zákona, který
tyto výpůjčky ve standardní formě zakazuje.
U příležitosti celostátní kampaně Týden knihoven bylo zahájeno půjčování Tematických kufříků.
Jedná se o sady knihovních (knihy, zvuková CD) a dalších dokumentů (hry, hračky) zaměřené na
určité téma. V první fázi byly vytvořeny čtyři kufříky pod názvem Dinosauři, Logopedie, Pohádky
a Malý hospodář. Kufříky jsou půjčovány pouze v půjčovně pro děti a vzhledem k vyšší ceně těchto
sad (cca 1 500,- Kč) je vyžadováno zaplacení vratné kauce ve výši 200,- Kč.
Nejžádanější knihovní dokumenty v roce 2012
Literatura pro dospělé (pořízená v období 1.1.2011 – 31.12.2012)
BELETRIE
Monyová, Simona
Nesvadbová, Barbara
Keleová-Vasilková, Táňa
Keleová-Vasilková, Táňa
Roberts, Nora
NAUČNÁ
Srdceboly
Borůvky
Duhový most
Já a on
Na růžích ustláno
Laňka, David
Sacher, Richard
Koudelková, Barbora
Brdička, Jan
Dvořáková, Zlata
Štěpánkovi
Simona Monyová
Na rozcestí
Vladimír Ráž
Elitní špioni
Literatura pro děti (pořízená v období 1.1.2011 – 31.12.2012)
BELETRIE
Kinney, Jeff
Paolini, Christopher
Davis, Jim
Shan, Darren
Cast, P. C.
NAUČNÁ
Deník malého poseroutky
Inheritance
Garfield v plné parádě
Demonata
Škola noci
Trujillo, Eduardo
Valiente, Francisca
Clerc, Marie
Brož, Ivan
Hledej koně v jezdeckém klubu
Dinosauři pod rentgenem
Hledej bájné bytosti
Super testy pro holky
Kriminalistika v komiksech
Zvuková média (pořízená v období 1.1.2011 – 31.12.2012)
HUDEBNÍ CD
Klus, Tomáš
Rachmaninov, Sergej
Matuška, Waldemar
Zelenková, Jitka
Hahn, Hilary
MLUVENÉ SLOVO
Cesta do záhu(d)by
Essential Rachmaninov
Sbohem, lásko-Zlatá kolekce
Higdon & Tchaikovsky
Rose, Reginald
Waltari, Mika
Christie, Agatha
Fitzgerald, Francis Scott
Simenon, Georges
Dvanáct rozhněvaných mužů
Egypťan Sinuhet
Krev na chodníku
Něžná je noc
Maigretova dýmka
9
Periodika
DOSPĚLÍ
DĚTI
Harlequin (různé druhy)
Květy
Vlasta
Story
Mladá fronta DNES
Bravo
Bravo Girl!
Čtyřlístek
Top dívky
ABC
Nákup, zpracování a evidence knihovních fondů
Knihovní fond byl průběžně doplňován a zkvalitňován dle požadavků čtenářů a knihovníků, a to
v návaznosti na množství přidělených finančních prostředků. V roce 2012 bylo pro Městskou knihovnu
v Přerově zpracováno 6 042 svazků knih, 370 zvukových nosičů CD, 158 zvukových knih ve
formátu MP3, 162 elektronických zdrojů (CD, přílohy), 9 hudebnin a 29 trojrozměrných
dokumentů (tematické kufříky). Knihovna v roce 2012 odebírala celkem 186 titulů periodik,
včetně denního tisku, z celkového počtu 836 evidovaných titulů. Celkový počet svazků
knihovního fondu činil ke konci roku 187 626 knihovních jednotek bez periodik.
Přehled zpracovaných jednotek KF za jednotlivé druhy a výdaje na jejich pořízení:
Zpracování knihovního fondu (bez PE)
Rok
Celkem Kč
(bez PE)
Celkem
Kč za PE
počet
Kč obyvatel
obyvatel *
Knihy
AV
ZK
EZ
2005
4 597
4 37
25
12
0
5 071
1 057 526 222 539
47 166
27,14
2006
6 986
3 18
12
7
0
7 323
1 009 667 229 238
46 910
26,41
2007
7 329
4 61
0
7
0
7 797
991 531 199 800
46 672
25,53
2008
7 356
4 16
20
0
0
7 792
1 170 373 241 974
46 350
30,47
2009
7 363
5 28
62
272
0
8 225
1 104 358 204 458
45 953
28,48
2010
5 608
4 84
87
54
0
6 233
1 132 090 200 283
45 742
29,13
2011
2012
5 821
6 042
6 08
3 70
74
158
201
162
8
38
6 712
6 770
1 044 338 181 189
1 115 445 187 742
45 340
44 972
27,03
28,98
Vysvětlivky:
Ostatní
celkem
KJ
AV … CD a DVD, ZK … zvukové knihy, EZ … elektronické zdroje, přílohy časopisů a knih, PE … periodika
* zdroj www.mvcr.cz (bez občanů EU a jiných států)
Vyšší počet zpracovaných titulů oproti roku 2012 odpovídá zvýšenému objemu finančních prostředků
na nákup knihovního fondu oproti roku předchozímu. Podobně jako v roce 2012, byly do roku 2013
přesunuty ke zpracování některé knižní publikace a zvukové knihy pořízené ke konci roku 2012, a to
z důvodu mimořádných přesunů finančních prostředků v rámci rozpočtu organizace ke konci roku.
Jednalo se celkem o 1 385 svazků knih a 72 svazků zvukových knih.
Přehled výše finančních prostředků na nákup KF za jednotlivé druhy dokumentů:
Výše f inančních prostředků za KF
Celkem Kč (bez
Celkem Kč za PE
PE)
(dle dr uhu dokumentu)
Rok
Knihy
AV
ZK
Celkem Kč
2005
946 840
100 666
10 0 20
1 057 526
222 539
1 280 065
2006
904 345
99 982
5 3 40
1 009 667
229 238
1 238 905
2007
884 759
106 772
0
991 531
199 800
1 191 331
2008
1 067 495
99 728
3 1 50
1 170 373
241 974
1 412 347
2009
1 004 325
89 983
10 0 50
1 104 358
204 458
1 308 816
2010
1 004 752
112 128
15 2 10
1 132 090
200 283
1 332 373
2011
2012
932 425
992 511
90 793
99 934
21 1 20
23 0 00
1 044 338
1 115 445
181 189
187 742
1 225 527
1 303 187
Vysvětlivky:
AV … CD a DVD, ZK … zvukové knihy, PE … periodika
10
Akvizice knihovního fondu byla prováděna prostřednictvím distribučních firem a prodejců knih
s rabatem v rozsahu 20 - 40% a prostřednictvím internetu. Knihovna v roce 2012 nevyužila možnosti
nákupu knihovního fondu na knižním veletrhu Svět knihy v Praze.
V roce 2012 získala knihovna do knihovního fondu od fyzických a právnických osob formou darů
celkem 1 207 knih a 1 056 časopisů v odhadované výši 88 859,- Kč.
Z dotačního projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna zaměřeného na podporu
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, získala v roce 2012 přerovská knihovna
39 svazků knih v hodnotě 9 621,- Kč.
V průběhu roku 2012 získala Městská knihovna v Přerově dar od Svazu Esperantistů Přerov, který
bude zpracován v průběhu roku 2013.
Vzhledem k úsporám finančních prostředků a přesunu těchto úspor na nákup knihovního fondu,
vzrostla částka, učená k pořízení knihovních dokumentů, na jednoho obyvatele z hodnoty 27,03 Kč
v roce 2011 na úroveň 28,98 Kč v roce 2012.
Tematické rozložení nákupu KF v roce 2012
Beletrie dospělí
Naučná literatura dospělí
Beletrie děti
Naučná literatura děti
AV-média
Zvukové knihy
Elektronické zdroje a přílohy periodik a knih
Hudebniny
Trojrozměrné dokumenty (čtečky el. knih)
3 260
1 440
1 132
210
370
158
162
9
29
Zpracování knihovního fondu, pořízeného z finančních prostředků určených na výkon
regionálních funkcí a prostředků zřizovatelů obecních knihoven zapojených do střediska
Přerov, i nadále zpracovával útvar střediskových služeb. V rámci těchto finančních prostředků bylo
zpracováno 3 701 svazků knih, z toho 1 407 z prostředků RF a 2 294 z prostředků samostatných
obcí a darů.
V roce 2012 bylo z fondu knihovny vyřazeno celkem 5 208 knihovních dokumentů, jehož
převážnou většinu tvořily poškozené, opotřebované nebo zastaralé knižní publikace. Ostatní
nevyužívané knihy byly nabídnuty k odkupu dalším knihovnám a následně veřejnosti.
Stav knihovního fondu MěK k 31.12.2012
knihy MěK + DěO + pobočky
knihy RF - středisko Přerov
knihy RF - středisko Všechovice
knihy RF - okres
AV-média (CD, DVD)
zvukové knihy
elektronické zdroje a přílohy periodik a knih
Hudebniny
Trojrozměrné dokumenty (čtečky el. knih)
Počet titulů evidovaných periodik MěK k 31.12.2012
Počet titulů docházejících periodik MěK k 31.12.2012
187 626
148 636
22 676
4 955
4 175
5 499
757
877
18
33
732
186
Městská knihovna pokračovala v roce 2012 v přispívání do Souborného katalogu ČR Caslin. Celkem
bylo zasláno 10 214 záznamů knih. Knihovna rovněž pokračovala ve zpracování a aktualizaci
databáze národních autorit. Na tyto práce získala knihovna dotaci z grantového programu MK ČR
11
VISK9. V průběhu roku 2012 se podařilo zaktualizovat 12 416 autoritních záznamů.
K 31. 12. 2012 bylo zaktualizováno celkem 38 472 záznamů z celkového počtu 80 841
autoritních záznamů. V případě získání dalších finančních prostředků z grantových projektů bude
v aktualizaci pokračováno i v následujících letech.
Městská knihovna v Přerově zabezpečovala v roce 2012 excerpci regionálních a řady dalších periodik.
Z regionálních médií byly zpracovávány články z periodik Přerovský a hranický deník (dále jen PHD),
Nové Přerovsko (příloha PHD), Přerovské listy, Hranický týden (příloha PHD), Vlastivědný věstník
moravský, Střední Morava. Dále byly excerpovány články ze zpravodajů okolních obcí, např.
Kojetínský zpravodaj, Dřevohostický zpravodaj a další. Mezi ostatní periodika, ze kterých byly v roce
2012 zpracovávány články patří např. Dějiny a současnost, Ekonom, Host, Literární noviny, Ochrana
přírody, Sociální péče, Sociální služby, Speciální pedagogika, Učitelské noviny, Veřejná správa, Vesmír
a řada dalších. Nově bylo započato se zpracováním odborného časopisu Jemná mechanika a optika.
V roce 2012 bylo zpracováno celkem 3 543 článků uvedených titulů periodik.
Kulturní a vzdělávací činnost
Knihovna v roce 2012 zajišťovala a pořádala pro veřejnost řadu kulturních akcí a besed, kterých se
zúčastnilo celkem 577 návštěvníků. Ostatních přednášek a školících akcí se zúčastnilo dalších
275 účastníků.
V lednu se uskutečnila cestopisná beseda „Ázerbajdžán“ s RNDr. Jiřím Sladkým, v únoru beseda
„Patagonií na kole - cesta na konec světa“ s Michalem Jonem a v březnu beseda „Kréta“
s Ivanem Hlavatým. V dubnu se uskutečnila beseda „Jižním Kavkazem s nožem a vidličkou“
s Natašou Kučerovou a v květnu bylo první pololetí 2012 zakončeno besedou „Utajené senzace“
s Arnoštem Vašíčkem.
Po prázdninách se v říjnu 2012 uskutečnila beseda „Po stopách Vikingů“ s přerovskými cestovali,
rodinou Jiřího Máry, kteří nás seznámili se svou cestou po severských zemích. Do konce roku 2012
se ještě uskutečnila beseda „Vúdú Afrika“ s Tomášem Kubešem a beseda „Jordánsko“ s Jitkou
Bortlovou.
Většina besed pro veřejnost se vzhledem k absenci vlastního přednáškového sálu uskutečnila
v prostorách Agentury pro zemědělství a venkov v Přerově, která je poskytla knihovně za příznivých
cenových podmínek (cena energií a úklidové služby).
Mimo tyto besedy se v knihovně uskutečnily přednášky na různá společenská, zdravotní a jiná témata.
Proběhly přednášky s psycholožkou Petrou Kolaříkovou - „EFT - technika emoční svobody“,
„Pozitivní přístup k životu“ a „Láska a vztahy“ a přednáška „Ajurvéda v každodenním
životě“ od Markéty Vybíralové.
Vzdělávací akce pro veřejnost byly zaměřeny na základy práce s osobním počítačem
a internetem. Uskutečnila se také odborná přednáška na téma Základy úprav digitálních
fotografií.
Všechny výše uvedené přednášky a školení se uskutečnily v nově vybudovaných prostorách
přednáškové a školící místnosti v hlavní budově na Žerotínově náměstí.
V půjčovně pro děti se v rámci projektu Březen - Měsíc čtenářů uskutečnil další ročník celostátní
akce Noc s Andersenem. Vybrané děti (12 účastníků) mohly přespat v knihovně a účastnit se řady
soutěží společně s ostatními účastníky akce v ČR, Slovensku a Polsku. Tématem roku 2012 bylo dílo
Jiřího Trnky, který v roce 2012 oslavil 100. výročí svého narození. Mimoto se ve stejném termínu,
v pobočce v Předmostí, uskutečnil Večer s Andersenem, při kterém si do knihovny přišlo zasoutěžit
dalších 14 dětí.
Městská knihovna v průběhu roku 2012 aktualizovala a rozšířila nabídku lekcí informační výchovy
a besed pro školy ve městě a regionu Přerov, které probíhaly ve všech pobočkách knihovny, půjčovně
pro děti, studovně a nově také v nově vybudované učebně. Vybraná témata byla rovněž připravována
12
po dohodě s jednotlivými pedagogickými pracovníky přerovských škol a mohla tak navázat na jejich
vzdělávací programy. Během roku 2012 se uskutečnilo celkem 108 besed pro žáky mateřských,
základních a středních škol, kterých se zúčastnilo 2 262 účastníků. Lekcí informační výchovy
a exkurzí do knihovny se v roce 2012 uskutečnilo celkem 44 a těchto akcí se zúčastnilo
970 návštěvníků z řad dětí a studentů.
Přerovská knihovna pokračovala v roce 2012 v úspěšném, celostátně pořádaném, projektu „Knížka
pro prvňáčka“ zaměřeném na podporu dětského čtenářství. Projekt byl završen slavnostním
pasováním všech dětských účastníků projektu na čtenáře, jehož se zúčastnil rekordní počet
330 prvňáčků, a předáním knižních publikací v prostorách Muzea Komenského v Přerově ve školní
třídě z doby působení Jana Ámose Komenského v Přerově. Pro účastníky bylo díky spolupráci
nakladatelství Triton a sdružení SKIP ČR získáno 230 ks knihy Miloše Kratochvíla s názvem
„Školníci“. Z důvodu omezeného nákladu a vysokého počtu účastníků projektu v celé ČR, nebylo
možné uvedený knižní titul zajistit pro všechny přihlášené děti z přerovských ZŠ. Nicméně, po dohodě
se zástupci zúčastněných škol a za jejich finanční pomoci, bylo množství knih doplněno na potřebný
počet a knižní publikaci získal každý školák zapojený do projektu. Do projektu se zapojilo celkem
7 přerovských základních škol - ZŠ Trávník, ZŠ Svisle, ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Velká Dlážka,
ZŠ Za Mlýnem, MŠ a ZŠ Pod Skalkou a ZŠ U Tenisu.
V půjčovně pro děti na Palackého ul. a pobočce v Předmostí pokračovala činnost Herních klubů,
jejichž členové se pravidelně scházeli na společných setkáních, kde se utkávali ve stolních deskových
hrách.
V roce 2012 proběhly v knihovně již tradiční, celorepublikové akce Březen - měsíc čtenářů
a Týden knihoven, zaměřených na podporu čtenářství a knihovnictví. Podrobné informace o akcích
konaných v rámci těchto projektů jsou uvedeny v příloze.
Vzdělávání zaměstnanců
Všichni zaměstnanci knihovny se v roce 2012 průběžně účastnili odborných školení a seminářů
a zvyšovali si tak svoji odbornou kvalifikaci. Získané poznatky zaváděli do běžné praxe.
Zaměstnanci Městské knihovny v Přerově pokračovali během roku 2012 v účasti ve vzdělávacím
projektu Unie zaměstnavatelských svazů. Vzdělávací kurzy a semináře byly realizovány ve spolupráci
s celorepublikovým sdružením Svazu knihovníku a informačních pracovníků SKIP. Zaměstnanci
knihovny se v rámci projektu účastnili odborných kurzů se zaměřením na komunikaci s uživateli
a pokračoval kurz výuky základů anglického jazyka.
Zaměstnanci Útvaru provozně ekonomického se účastnili odborných seminářů se zaměřením na
účetní, personální a majetkovou agentu. Zaměstnanci Útvaru doplňování a zpracování knihovních
fondů absolvovali odborná školení a semináře k problematice nových postupů při evidenci
a katalogizaci knihovních dokumentů.
Všechny vzdělávací akce byly hrazeny z rozpočtu organizace bez spoluúčasti zaměstnanců.
Vzdělávací akce pro odbornou veřejnost a pracovníky knihoven
Pro knihovníky, pedagogické pracovníky a studenty uspořádala v listopadu Městská knihovna
v Přerově, ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, odborný seminář pod názvem „Současná
literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství“.
Semináře ze zúčastnilo 57 účastníků, pro které byly připraveny přednášky zaměřené na problematiku
dětského čtenářství. Odborné příspěvky přednesly PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D. (Filozofickopřírodovědná fakulta Slezské univerzity v Opavě), doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. (Pedagogická
fakulta Ostravské univerzity), Mgr. Markéta Straková (Muzeum Komenského v Přerově) a doc. PhDr.
Veronika Ševčíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity) Ze semináře byl vydán sborník
všech přednášek.
13
Propagace činností a aktivit, publikační činnost
Knihovna prezentuje svoji činnost v regionálních médiích. Upoutávky na konané akce, informace
o dění v knihovně a knižních novinkách se mimo vlastní www stránky objevovaly také v Přerovském
deníku, Přerovských listech, informačním bloku Kabelové televize Přerov, v regionálním vysílání
Českého rozhlasu a v několika dalších internetových médiích.
V rámci přípravy a realizace odborného semináře „Současná literatura pro děti a její vliv na
rozvoj čtenářství“ byl vydán sborník obsahující všechny prezentované přednášky, a to v celkovém
počtu 100 ks.
Spolupráce s partnerskými knihovnami
V březnu 2012 byl zahájen další, v pořadí již třetí společný polsko-český projekt pod názvem "Dějiny
zachycené ve fotografii - města nad hranicemi / Historia zamknięta w fotografii - miasta
ponad granicami". Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kedzierzyně-Koźli
v Polsku a byl realizován za finanční podpory Evropské unie a Evropského fondu pro
regionální rozvoj. PŘEKRAČUJEME HRANICE. Město Kedzierzyn-Koźle je zároveň partnerským
městem Statutárního města Přerova.
Součástí projektu byla fotografická soutěž "Portréty měst - Kędzierzyn-Koźle - Přerov / Portret
miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov", zaměřená na sběr dobových fotografií vytvořených před
rokem 1990 a zachycujících místa, události a obyvatele obou měst. Soutěže se z Přerova a okolí
zúčastnilo 18 soutěžících, kteří zaslali 237 fotografií. Z nich bylo vybráno 6 nejzajímavějších a jejich
majitelé byli oceněni na společném setkání v polském Kędzierzyn-Koźle. Z vybraných fotografií
polských a českých účastníků soutěže byla vydána obrazová publikace s doprovodnými texty a sady
pohlednic.
V rámci projektu se uskutečnily dvě odborné přednášky dr. Piotra Pałyse, polského historika
a archiváře, na téma „Slezsko jako země společných dějin Polska a Česka“. Přednášky se
uskutečnily v Gymnáziu Jana Blahoslava a v přednáškové místnosti přerovské knihovny. V Polsku
naopak proběhla odborná přednáška PhDr. Jiřího Lapáčka, ředitele Státního okresního archivu
v Přerově, na téma „Historie města Přerova“.
Všichni ocenění soutěžící a další účastníci fotografické soutěže se 29. června 2012 zúčastnili
společného setkání v polském Kedzierzyn-Kozle. Zde si za doprovodu průvodce prohlédli historická
místa města a společně s polskými účastníky projektu se vydali na plavbu po Gliwickém kanálu na
řece Odře.
V září 2012 se v Městské knihovně v Přerově a v Městské knihovně v Kedzierzyně-Kozli uskutečnily
výstavy soutěžních fotografií soutěže "Portréty měst - Kędzierzyn-Koźle - Přerov / Portret
miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov".
Na konci října 2012 proběhlo v Polsku, v Městské knihovně v Kedzierzyně-Koźli, závěrečné
vyhodnocení celého projektu a oceněným účastníkům fotografické soutěže byly předány hodnotné
ceny.
Spolupráce s profesními organizacemi a vzdělávacími institucemi
Městská knihovna v Přerově spolupracovala v roce 2012 s hlavními profesními organizacemi a je
členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje
(SKIP10), Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a Sdružení uživatelů knihovních
systémů LANius (SKAT).
14
Knihovna má ve zmiňovaných sdruženích své zástupce ve výkonných a kontrolních orgánech. Členem
Regionálního výboru SKIP10 a v Radě SKAT je Ing. Pavel Cimbálník, členem dozorčí komise SKIP ČR
je Jitka Štiborová.
Knihovna v roce 2012 přispívala svými katalogizačními záznamy do Souborného katalogu ČR
a využívala katalog Národních autorit.
Knihovna ve školním roce 2011/2012 nezabezpečovala odbornou praxi žádným studentům střední
odborných a vysokých škol.
Grantové projekty
Městská knihovna v Přerově získala v roce 2012 finanční prostředky z grantových programů
Ministerstva kultury ČR - VISK3, VISK9 a Knihovna 21. století (K21). Celková výše finančních
prostředků, z výše uvedených grantových programů a dotačních titulů, činila 154 000,- Kč.
Částka ve výši 29 000,- Kč (VISK3) z celkové dotace byla určena na nákup multimediálního vybavení
(dataprojektor, notebook, promítací plátno) do půjčovny pro děti na zabezpečení prezentace při
konání přednášek a besed pro žáky přerovských škol. Další finanční prostředky ve výši 36 000,- Kč
(VISK3) byly vynaloženy na výměnu výpočetní techniky v knihovnách v místních částech, a to
v knihovnách v Lověšicích a v Újezdci.
Finanční prostředky ve výši 81 000,- Kč (VISK9) byly využity, stejně jako v předchozích letech, na
zabezpečení aktualizace autoritních záznamů uložených v knihovním systému městské knihovny vůči
databázi Národních autorit ČR. Částka pokryla mzdové náklady dvou polovičních pracovních úvazků
externích pracovníků, kteří tuto aktualizaci zabezpečovali.
Částka 8 000,- Kč (K21) byla využita k pořízení zvukových knih pro zdravotně postižené uživatele
knihovny, které jsou k dispozici v pobočce Velká Dlážka.
Přehled finančních prostředků získaných v grantových programech v letech 2006 - 2012:
- nákup knihovního systému Clavius SQL
- nákup výpočetní techniky (Újezdec, Henčlov)
2006
213.000,- Kč
- internetové připojení do knihovny v místní části Újezdec
- získána výpočetní technika v rámci projektu SROP
2007
64.000,- Kč - nákup výpočetní techniky (Kozlovice, Dluhonice, Penčice)
- nákup výpočetní techniky (Dluhonice, Lověšice)
2008
216.000,- Kč
- nákup HW a SW pro provoz knihovního systému Clavius REKS
- nákup výpočetní techniky (Čekyně, Lýsky, Vinary, Žeravice)
2009
90.000,- Kč
- nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé
- nákup výpočetní techniky (Penčice)
- nákup On-line katalogu OPAC 2.0 Carmen
2010
168.000,- Kč
- nákup modulu AKS Clavius pro přispívání autoritních záznamů
- nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé
- zpracování a aktualizace autoritních záznamů (VISK9)
- nákup IT do mobilní počítačové učebny (VISK3)
- nákup nového serveru pro OPAC 2.0 Carmen (VISK3)
2011
380.000,- Kč
- nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé (K21)
- realizace společného česko-polského projektu na podporu
dětského čtenářství (Olomoucký kraj)
- zpracování a aktualizace autoritních záznamů (VISK9)
- nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé (K21)
- nákup multimediálního vybavení do půjčovny pro děti
2012
154.000,- Kč
(dataprojektor, plátno, notebook) - (VISK3)
- obnovení výpočetní techniky v půjčovně pro děti a knihovnách
v místních částech Lověšice a Újezdec (VISK3)
15
V rámci projektu Česká knihovna získala přerovská knihovna 39 svazků knih v celkové hodnotě
9 621,- Kč. Projekt je zaměřen na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české
literatury pro veřejné knihovny. Projekt je podporován Ministerstvem kultury ČR.
Služby pro postižené uživatele
Služby pro tělesně a zrakově postižené uživatele jsou i nadále poskytovány bezplatně v pobočce Velká
Dlážka. Vstup do pobočky je umožněn i pro imobilní občany nájezdovou rampou. Tato pobočka je
rovněž vybavena dalšími pomůckami pro slabozraké a nevidomé uživatele (kamerová zvětšovací
lupa). V roce 2012 byl fond zvukových knih rozšířen, stejně jako v letech předchozích, o nové tituly
distribuované na CD nosičích ve formátu MP3. Podstatná část fondu zvukových knih byla pořízena za
podpory grantového programu Ministerstva kultury ČR – Knihovna 21. století. Zápůjčky
dalších titulů zvukových knih z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze nebyly v roce
2012 realizovány.
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí
Na základě smluv s Olomouckým krajem a Vědeckou knihovnou v Olomouci, o výkonu regionálních
funkcí, poskytovala Městská knihovna v Přerově v roce 2012 vybrané regionální funkce pro celý region
Přerov a dále odborné knihovnické činnosti pro neprofesionální knihovny v působnosti středisek
Přerov (36 knihoven, 10 místních částí) a Všechovice (12 knihoven). Seznam obsluhovaných knihoven
je uveden v příloze.
V roce 2012 se do střediska Přerov připojily knihovny v obcích Dřevohostice a Osek nad Bečvou.
V uvedených knihovnách byly zahájeny prověrky jejich kmenových knihovních fondů a bylo navrženo
jejich další využití, popř. vyřazení. Knihovnám bylo nabídnuto zapojení jejich stávajících knihovních
systémů (Dřevohostice) do regionálního knihovního systému Clavius REKS provozovaném Městskou
knihovnou v Přerově. Pro obě knihovny byly zpracovány podklady pro podání žádostí do grantového
programu MK ČR VISK3.
Z finančních prostředků určených na výkon regionálních funkcí bylo v roce 2012 pořízeno celkem
1 407 knihovních dokumentů, z nichž 1 076 tvořily knihy pro středisko Přerov a 331 knih pro
středisko Všechovice. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že průměrná cena pořízených knih v rámci
výkonu RF vzrostla v letech 2005 až 2012 o 23,77%.
Rok
Knihovní fond
celkem KJ Kč Přerov
Kč
Všechovice
Kč
Celkem
cena za KJ
Kč
Dotace
Přerov
Všechovice
2005
2 457
632
3 089
339 968
86 435
426 403
138,04
1 219 506
2006
2 541
595
3 136
356 999
85 993
442 992
141,26
1 235 611
2007
948
499
1 447
139 421
85 980
225 401
155,77
1 289 157
2008
1 313
648
1 961
207 954
86 199
294 153
150,00
1 291 635
2009
1 027
543
1 570
158 214
82 895
241 109
153,57
1 248 960
2010
1 003
418
1 421
160 636
64 109
224 745
158,16
1 104 243
2011
2012
960
1 076
390
331
1 350
1 407
157 642
185 783
62 474
54 600
220 116
240 383
163,05
170,85
1 103 076
1 037 024
16
Stav knihovního fondu RF pro střediska Přerov a Všechovice je 27 631 svazků:
Nákup knihovního fondu - samostané obce
Rok
cena za KJ
Počet
Kč
2005
1 613
148 410
92,01
2006
2007
2 014
1 883
183 733
222 035
91,23
117,92
2008
2 585
298 676
115,54
2009
2 245
302 571
134,78
2010
2 090
299 278
143,20
2011
2012
2 098
2 294
304 595
316 220
145,18
137,85
Vysvětlivky:
stav k 31.12.2012
Pro knihovny v samostatných obcích zařazených do střediska Přerov bylo zpracováno celkem
2 294 knihovních jednotek (KJ) pořízených z vlastních příspěvků jednotlivých obcí.
V roce 2012 bylo vyřazeno 3 892 svazků knihovních dokumentů z fondů samostatných obcí,
633 svazků knih z fondů knihoven v místních částech a 46 svazků publikací z výměnného
fondu pořízeného z dotace Olomoucké kraje určeného na výkon regionálních funkcí.
V roce 2012 bylo ve střediscích Přerov a Všechovice uskutečněno celkem 79 metodických návštěv
a 115 odborných konzultací. Bylo vytvořeno 146 výměnných souborů v celkovém rozsahu
20 544 knihovních svazků. Tyto byly v průběhu roku 2012 rozvezeny do všech obsluhovaných
knihoven.
Průběžně probíhala aktualizace a revize knihovních fondů v knihovnách Henčlov, Horní Nětčice,
Kozlovice, Lýsky, Penčice, Prosenice, Přestavlky, Radslavice, Říkovice, Újezdec a Žákovice. Mimo tyto
revize proběhla také aktualizace knihovního fondu v knihovnách Dřevohostice, Dobrčice a Říkovice.
Celkem bylo zrevidováno 46 855 svazků knihovních dokumentů.
V rámci výkonu regionálních funkcí zajišťovala Městská knihovna v Přerově také servis knihovních
systémů LANius a Clavius. Servis byl poskytován pouze knihovnám středisek Přerov a Všechovice,
které využívají uvedené knihovní systémy. Ostatním profesionálním a neprofesionálním
knihovnám okresu Přerov nebyl servis knihovních systémů vykonáván, a to z důvodu
nového přerozdělení finančních prostředků za nezařazené knihovny okresu Přerov
a následného snížení finančních prostředků na zabezpečení výkonu regionálních funkcí.
Servis knihovních systémů v knihovnách
Dotace na výkon RF 2005 - 2012
v obcích Všechovice a Dřevohostice byl
prováděn fyzickou návštěvou knihovny.
1 300 000
Servis knihovních systému Clavius REKS byl
zabezpečován výhradně prostřednictvím
1 200 000
vzdálené správy. Knihovna poskytovala
také poradenskou a informační činnost při
1 100 000
zpracovávání
grantových
projektů
vyhlašovaných Ministerstvem kultury ČR.
1 000 000
Za všechny knihovny středisek Brodek
u Přerova, Hranice, Hustopeče nad Bečvou,
Kojetín, Lipník nad Bečvou, Přerov, Všechovice a nezařazených knihoven byly zpracovány statistické
výkazy do celookresních a celostátních sumářů.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Objem finančních prostředků určených k výkonu regionálních funkcí pro rok 2012 činil
1 037 024,- Kč. Dotace byla oproti roku 2011 ponížena o 66 052,- Kč. Vzhledem k významnému
snížení této dotace byla provedena optimalizace činností oddělení střediskových služeb a zrušeno
bezplatné poskytování servisních služeb zaměřených na údržbu knihovních systémů Clavius a LANius
17
pro profesionální i neprofesionální knihovny okresu Přerov nepatřící pod střediska Přerov
a Všechovice.
Plnění regionálních funkcí probíhalo v souladu se smlouvami a nákup knihovních fondů byl
uskutečňován nerovnoměrně v závislosti na poskytování splátek finanční dotace Olomouckého kraje.
Dotace byla vyčerpána v souladu se stanoveným účelem.
Spolupráce s komunitními centry a neziskovými organizacemi
Městská knihovna v Přerově během roku 2012 spolupracovala se sdružením JIKA - Olomoucké
dobrovolnické centrum, o.s.. Na základě této spolupráce umožnila knihovna zapojení jedné
dobrovolnice do pracovního procesu v půjčovně pro děti, která se podílela na přípravě aktivit pro
uživatele tohoto oddělení.
V rámci projektu „Senioři komunikují“, podporovaného Nadačním fondem manželů Livie a Václava
Klausových a ve spolupráci se Statutárním městem Přerov, je v pobočce Velká Dlážka k dispozici
výpočetní technika určená nejenom pro absolventy tohoto projektu, ale pro všechny seniory, kteří
projeví zájem o její využití. Tato služba je pro všechny uživatele - seniory, bezplatná.
Pro Územní organizaci Svazu diabetiků v Přerově pořádala knihovna pravidelné, tematicky
zaměřené besedy. Uskutečnily se besedy na téma Zapomenuté osobnosti hudebních dějin Přerova,
Jan Skácel, kníže moravských básníků, Jan Ámos Komenský, „Slezsko jako země společných dějin
Polska a Česka, úvahy o polsko-českém kulturním slohu“, František Venclovský, Josef Škvorecký, Jiří
Trnka, Bohumil Hrabal, Pernštejnové a Přerov, Historie betlémů a další.
Technická a elektronická podpora provozu knihovny
V průběhu roku 2012 byla prováděna běžná údržba a obměna stávající výpočetní techniky
a programového vybavení dle aktuálních potřeb.
Za přispění finančních prostředků získaných z grantového programu Ministerstva kultury ČR
VISK3 byla pořízena multimediální prezentační technika do půjčovny pro děti. Technika je využívána
k zatraktivnění přednášek realizovaných pro žáky základních a mateřských škol. Dále byla ze stejného
dotačního programu realizována výměna výpočetní techniky v pobočkách městské knihovny
v místních částech Lověšice a Újezdec.
K zabezpečení výpůjčních služeb v domech s pečovatelskou službou je využíván přenosný počítač se
snímačem čárového kódu a mobilním připojením k internetu. Díky tomu je zjednodušena a urychlena
evidence výpůjček na místech mimo budovu knihovny. Systém byl dále využíván i při revizích
knihovního fondu a v depozitním skladu v Předmostí.
V návaznosti na platné legislativní předpisy využívá Městská knihovna v Přerově pro elektronickou
komunikaci datovou schránku.
Na www stránkách byly v pravidelných cyklech doplňovány informace o vybraných knižních novinkách
a pokračovalo doplňování náhledů obálek knih do katalogizačních lístků zobrazovaných v on-line
katalozích na internetu. Tyto náhledy byly získávány od kooperujících distribučních společností na
základě smlouvy s NK Praha. Náhledy starých knižních obálek byly pořizovány skenováním. Velké
množství náhledů obálek je získáváno z projektu Obálky knih na internetových stránkách
www.obalkyknih.cz.
V průběhu letních prázdnin došlo v rámci společné rámcové smlouvy Statutárního města Přerov,
příspěvkových organizací a obchodních společností jím zřízených k výměně telekomunikačního
operátora poskytujícího mobilní telekomunikační služby. Novým poskytovatelem služeb se stala
společnost T-Mobile.
18
V prosinci 2012 byla uvedena do provozu nová telefonní ústředna s podporou VoIP technologie. Nová
ústředna nahradila stávající a již dosluhující analogovou telefonní ústřednu, která neumožňovala
využití moderních komunikačních technologií a rozšiřitelnost. Byla doplněna a vyměněna část
telefonních přístrojů s podporou VoIP. Nově byly na pobočkách ve městě a v půjčovně pro děti
instalovány telefonní přístroje s podporou VoIP technologie. Tato pracoviště se stala součástí
jednotné telekomunikační infrastruktury zajišťující jednodušší a levnější (v rámci knihovny bezplatné)
telekomunikační služby. Všechny hovory byly po výměně ústředny uskutečňovány prostřednictvím
internetu.
V Přerově dne 1. března 2013.
Ing. Pavel Cimbálník
ředitel
Městské knihovny v Přerově, p.o.
Přílohy: 1. Organizační schéma organizace
2. Statistický přehled Městské knihovny v Přerově za rok 2012 - město
3. Statistický přehled Městské knihovny v Přerově za rok 2012 - místní části
4. Statistický přehled Městské knihovny v Přerově za rok 2012 - sumář
5. Statistický přehled výkonů obecních knihoven v rámci výkonu Regionálních funkcí (RF)
6. Přehled činnosti Městské knihovny v Přerově za rok 2012
7. Seznam obsluhovaných knihoven v rámci výkonu Regionálních funkcí (RF)
8. Ekonomický přehled - rozvaha a bilance
9. Ekonomický přehled - výkaz zisků a ztrát
10. Ekonomický přehled - příloha
19
Útvar doplňování a
zpracování
knihovních fondů
Útvar knihovnických
a informačních
služeb
Hudební oddělení
Čítárna
Studovna
Oddělení informačních služeb
Pobočka Velká Dlážka
Pobočka Trávník
Pobočka Předmostí
Půjčovna pro děti
Půjčovna pro dospělé
Oddělení knihovnických služeb
vedoucí
vedoucí
vedoucí
Útvar provozně
ekonomický
vedoucí
Knihovny v samostatných obcích
Čekyně, Dluhonice, Henčlov, Kozlovice, Lověšice,
Lýsky, Penčice, Újezdec, Vinary, Žeravice
Knihovny v místních částech Přerova
Pracoviště Přerov
Útvar střediskových
služeb
Ředitel
Organizační schéma Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace
Příloha 1.
53
6
2
624
229
357
198
1 469
1 474
-5
čtenáři
2 381
102
76
748
514
905
657
5 383
5 484
-101
Z toho
čtenáři do 15
Registrovaní
Čtenářů
2 955
441
268
1 104
704
1 220
1 015
7 707
7 741
-34
využívajících
Informační
lekce
0
10
0
19
4
3
8
44
Oddělení
Dospělí
Studovna
Hudební
Mládež
Předmostí
Trávník
Velká Dlážka
Celkem
23
0
0
44
28
9
27
131
Besedy
KpP
0
0
0
26
8
13
11
58
Počty kulturně vzdělávacích činností
Dospělí+Čítárna
Studovna
Hudební
Mládež
Předmostí
Trávník
Velká Dlážka
Celkem
Rok 2011
Porovnání
Oddělení
Počet
Půjčování
0
0
0
18
15
34
0
67
Čteme všichni
ŠD
0
0
0
6
0
6
0
12
celkem
Výpůjčky
0
74
0
0
0
0
0
74
Rešerše
44 379 174 309
7 045 17 636
2 605
8 485
13 012 30 097
12 112 46 078
14 830 71 677
14 037 63 135
108 020 411 417
106 327 409 917
1 693
1 500
Čtení
103
28
3
779
276
439
293
1 921
1 916
5
do 15 let návštěvníků
Z toho
240
0
0
0
0
0
0
240
MVS
obdržené
99 553
25
3
450
22 301
37 368
27 270
186 970
182 673
4 297
pro dospělé
Beletrie
Statistický přehled Městské knihovny v Přerově za rok 2012
Naučná
pro děti
Beletrie
190
0
0
0
0
0
0
190
MVS
zaslané
1
0
0
0
0
0
0
1
Výstavy
32 624
160
1 753
2
64
0
86 17 765
3 126 5 638
3 900 5 787
3 298 3 749
44 851 33 101
46 746 34 431
-1 895 -1 330
pro dospělé
0
8
0
0
0
0
5
13
Školení
39
1
1
5 330
1 390
1 385
1 049
9 195
9 225
-30
pro děti
Naučná
60
0
0
0
0
0
0
60
PD
1
3
3
3
0
0
0
10
12
-2
HB
Ostatní
INT
BIS
271
1 433
31
4 268
0
0
213
911
70
795
9
1 217
120
1 499
714 10 123
623 10 933
91
-810
EZ
testy
3
21
0
802
1
62
28
559
12
0
13
9
22
109
79 1 562
Kvízy,
0
0
4
0
0
0
63
67
247
-180
MC(ZK)
288
1
7 775
15
0
1
1 089
9 169
9 459
-290
CD,MP3
Periodika
57 39 883
0 11 552
27
607
10
4 314
3 12 755
1 22 009
0 24 998
98 116 118
130 115 438
-32
680
Ostatní AV
2 478
0
1
124
46
57
66
2 772
2 699
73
rezervace
Vyřízené
Příloha 2.
Naučná
dospělí
Beletrie
dospělí
Čekyně
Dluhonice
Henčlov
Kozlovice
Lověšice
Lýsky
Penčice
Újezdec
Vinary
Žeravice
CELKEM
Knihovna
1 679 2 066
3 081 2 938
1 935 2 193
5 454 6 746
3 350 3 010
1 389 1 357
3 829 2 733
3 014 3 354
1 743 2 212
2 959 2 888
28 433 29 497
Výpůjčky
2012
2011
Čekyně
103
967
Dluhonice
104 1 260
Henčlov
106
959
Kozlovice
286 2 499
Lověšice
132 1 790
Lýsky
94
658
Penčice
161 1 482
Újezdec
250 1 436
Vinary
87 1 100
Žeravice
267
938
CELKEM za rok 2012 1 590 13 089
Porovnání rok 2011 1 754 12 632
-164
457
Knihovna
Místní části
50
49
48
103
54
35
66
93
32
85
615
784
-169
Naučná
mládež
-387
143
-258
-1 292
340
32
1 096
-340
-469
71
-1 064
Porovnání
Místní části - Statistika za rok 2012
332
1 052
482
1 759
735
359
1 639
600
273
903
8 134
8 972
-838
Periodika
38
53
36
63
55
22
48
77
32
49
473
2012
33
42
40
61
52
23
35
51
28
45
410
2011
Čtenáři využívající
186
349
271
660
341
159
438
470
143
297
3 314
3 436
-122
Beletrie
mládež
5
11
-4
2
3
-1
13
26
4
4
63
Porovnání
41
267
69
147
298
84
43
165
108
469
1 691
1 919
-228
Prezenční
výpůjčky
211
647
470
701
748
394
526
332
92
336
4 457
4 397
60
Prolongace
649
1 348
661
1 201
1 344
436
801
1 147
488
934
9 009
640
1 177
896
1 428
1 466
423
640
1 047
605
960
9 282
Návštěvnost
2012
2011
1 679
3 081
1 935
5 454
3 350
1 389
3 829
3 014
1 743
2 959
28 433
29 497
-1 064
Výpůjčky
celkem
5
19
14
19
16
6
12
14
7
11
123
162
-39
Z toho
do 15 let
38
53
36
63
55
22
48
77
32
49
473
410
63
Čtenáři
využívající
7
26
16
20
19
7
12
21
11
14
153
162
-9
Z toho
do 15.let
9
171
-235
-227
-122
13
161
100
-117
-26
-273
6
14
6
10
10
11
17
10
4
8
9
2
8
3
9
6
7
14
4
2
5
5
44
58
54
87
61
63
80
39
54
60
60
% čtenářů Výpůjčka Výpůjčka
Porovnání z obyvatel na 1 obyv. na 1 čten.
25
39
31
54
45
20
40
59
26
41
380
410
-30
Čtenáři
registrovaní
681
375
566
614
545
208
281
789
753
578
5 390
Obyvatelé
649
1 348
661
1 201
1 344
436
801
1 147
488
934
9 009
9 282
-273
Návštěvnost
Příloha 3.
Městská knihovna
Knihovny v místních částech
Město celkem
Rok 2011
Porovnání
Oddělení
1 469
123
1 592
1 636
-44
čtenáři
5 383
380
5 763
5 894
-131
Z toho
čtenáři do 15
Registrovaní
Městská knihovna v Přerově, statistika za rok 2012
Počet
108 020
9 009
117 029
115 609
1 420
návštěvníků
411 417
28 433
439 850
440 483
-633
celkem
Výpůjčky
Beletrie
186 970
13 089
200 059
195 305
4 754
pro dospělé
Naučná
44 851
1 590
46 441
48 500
-2 059
pro dospělé
33 101
3 314
36 415
37 867
-1 452
pro děti
Beletrie
9 195
615
9 810
10 009
-199
pro děti
Naučná
Ostatní
20 182
0
20 182
23 323
-3 141
dokumenty
117 118
8 134
125 252
124 410
842
Periodika
Příloha 4.
Knihovna
Beňov
Bochoř
Buk
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
H.Moštěnice
Hradčany
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lipová
Líšná
Oldřichov
Oprostovice
Osek n/B
Pavlovice
Podolí
Prosenice
Přestavlky
Rad.Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Říkovice
Soběchleby
Sobíšky
Stará Ves
Sušice
Šišma
Tučín
Věžky
Vlkoš
Zábeštní Lhota
Želatovice
Obce celkem
2012
25
114
45
15
37
139
19
119
29
28
35
46
10
36
11
11
138
144
13
54
43
7
24
162
34
50
62
15
35
28
25
37
19
40
42
24
1715
2011
32
109
52
12
47
115
21
120
37
29
35
47
10
42
10
15
141
147
8
61
42
8
28
161
50
43
63
15
44
26
28
34
17
46
41
24
1760
Čtenáři
Porovnání
-7
5
-7
3
-10
24
-2
-1
-8
-1
0
-1
0
-6
1
-4
-3
-3
5
-7
1
-1
-4
1
-16
7
-1
0
-9
2
-3
3
2
-6
1
0
-45
Knihovna
Beňov
Bochoř
Buk
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
H.Moštěnice
Hradčany
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lipová
Líšná
Oldřichov
Oprostovice
Osek n/B
Pavlovice
Podolí
Prosenice
Přestavlky
Rad.Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Říkovice
Soběchleby
Sobíšky
Stará Ves
Sušice
Šišma
Tučín
Věžky
Vlkoš
Zábeštní Lhota
Želatovice
2012
1231
4974
1211
302
1902
7892
313
5342
1052
802
1134
1060
376
1865
721
245
2686
5047
427
2710
1690
553
820
6138
3033
8900
2307
585
1649
861
1707
1300
882
1029
3259
877
76882
2011
1633
4694
1081
625
1983
4318
394
5363
1402
989
3281
781
312
2101
868
381
785
3480
373
2763
1911
661
1133
6347
2918
5799
2187
526
985
1131
1473
1581
840
755
3869
1463
71186
Výpůjčky
Porovnání
-402
280
130
-323
-81
3574
-81
-21
-350
-187
-2147
279
64
-236
-147
-136
1901
1567
54
-53
-221
-108
-313
-209
115
3101
120
59
664
-270
234
-281
42
274
-610
-586
5696
Knihovna
Beňov
Bochoř
Buk
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
H.Moštěnice
Hradčany
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lipová
Líšná
Oldřichov
Oprostovice
Osek n/B
Pavlovice
Podolí
Prosenice
Přestavlky
Rad.Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Říkovice
Soběchleby
Sobíšky
Stará Ves
Sušice
Šišma
Tučín
Věžky
Vlkoš
Zábeštní Lhota
Želatovice
Statistika obecních knihoven - porovnání roků 2012/2011
2011
536
1021
247
137
445
945
104
5121
683
357
485
230
80
372
60
204
493
1383
94
634
239
85
300
1628
353
311
587
104
331
273
139
416
209
372
654
196
19828
Návštěvnost
2012
738
1514
243
114
398
1566
154
5198
766
248
490
254
69
336
121
120
1295
1589
106
568
219
73
251
1782
325
1162
634
87
376
256
360
292
320
272
655
228
23179
Porovnání
202
493
-4
-23
-47
621
50
77
83
-109
5
24
-11
-36
61
-84
802
206
12
-66
-20
-12
-49
154
-28
851
47
-17
45
-17
221
-124
111
-100
1
32
3351
Příloha 5.
Příloha 6.
PŘEHLED ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY v PŘEROVĚ ZA ROK 2012
Besedy, soutěže, koncerty, vzdělávací akce a školení, výstavy
Práce s dětmi a mládeží
•
•
•
Besedy - 108 (účast 2 265)
Aby děti četly
Báje a mýty
Bajky
Básničky a říkadla
Čeští ilustrátoři pro děti
Čeští spisovatelé pro děti
Čtení na prázdniny
Čtení s otazníkem
Čtu a znám knihovnu
Dětský hrdina v literatuře
E-booky
František Nepil dětem
Honzíkova cesta
Jak se chodí za básničkou
Jaro
Josef Lada
Soutěže - 44 (účast 858)
O nejaktivnějšího čtenáře
Těšíme se na Vánoce! (účast 17 dětí)
Znáš město Přerov? (účast 16 dětí)
Walt Disney a jeho svět pohádek 2.
(účast 17 dětí)
Z pohádek B. Němcové (účast 20 dětí)
Slavné stavby světa 1,2 (účast 27 dětí)
Příroda - známe ji? (účast 26 dětí)
Příroda - přišlo jaro! (účast 25dětí)
Rytíři 1., 2., 3. (účast 42 dětí)
Rytíři - jednotky (účast 7 dětí)
Rytíři - řemesla ve 14. století (účast 8 dětí)
Jiří Trnka (účast 7 dětí)
Dopravní značky (účast 13 dětí)
Naše města (účast 13 dětí)
Mišmaš znalostí (účast 36 dětí)
Záludné otázky - Hvězdy a planety
(účast 19 dětí)
Záludné otázky - Planeta Země
(účast 30 dětí)
Záludné otázky - Zvíře a číslo v názvu
knihy (účast 16 dětí)
Záludné otázky - Věda a technika
(účast 8 dětí)
Kdo má smysl pro nesmysl 1,2
(účast 33 dětí)
K.H. Mácha
Knihy pro nejmenší
Knížky pro tebe
Literární žánry
Město Přerov
Moderní pohádky
Poezie pro děti
Podzim
Pohádky
Pověsti našeho kraje
Romantici v naší a světové literatuře
Slovenský jazyk
V+W - Literární dílo J.Wericha
Velikonoce
Vánoce
Bandikut králikovitý (účast 26 dětí)
Hrošík liberijský (účast 21 dětí)
Poznáváme stromy (účast 21 dětí)
Pohádkové desatero (účast 21 dětí)
Literární kvíz (účast 16 dětí)
Hra na ozvěnu (účast 9 dětí)
Harry Potter (účast 10 dětí)
Vesmír známý i neznámý 1,2
(účast 21 dětí)
Pošťák Pat (účast 5 dětí)
Pohádkové přesmyčky (účast 10 dětí)
Naše města 1, 2 (účast 21 dětí)
Zdravá výživa, zdravý kvíz (účast 10 dětí)
Víš si rady? (účast 10 dětí)
Přesmyčky - české hrady a zámky
(účast 15 dětí)
Přesmyčky - české řeky (účast 14 dětí)
Halloween (účast 9 dětí)
Vánoční zvyky a obyčeje (účast 35 dětí)
Rébusy (účast 10 dětí)
Skryté postavičky (účast 11dětí)
Znáš pravopis (účast 14 dětí)
Už to znám (účast 6 dětí)
Víš, co jíš (účast 13 dětí)
Filmové pohádky (účast 33 dětí)
Pohádky (účast 28 dětí)
Čteme všichni - čtenářský program pro děti ze ZŠ Trávník a školní družiny ZŠ U Tenisu - probíhal
v pobočce Trávník - 25x a zúčastnilo se jej celkem 500 dětí.
1
•
„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ - 4. ročník úspěšného projektu podporující
čtenářskou gramotnost se uskutečnil za podpory sdružení SKIP ČR a nakladatelství Triton. Městská
knihovna v Přerově se do projektu zapojila spolu se sedmi přerovskými základními školami:
ZŠ Trávník (4 třídy), ZŠ Svisle (3 třídy), ZŠ J.A. Komenského (1 třída), ZŠ Velká Dlážka (2 třídy),
ZŠ Za Mlýnem (2 třídy), MŠ a ZŠ Pod Skalkou (1 třída), ZŠ U Tenisu (3 třídy).
•
Do akce se zapojilo dohromady 330 prvňáčků, kteří od února do června 2012 navštívili
minimálně 3x knihovnu. Na setkáních se četlo, hádalo, luštilo, malovalo, soutěžilo a povídalo
o knížkách.
•
„Pasování čtenářů“ - vzhledem k velkému počtu účastníků proběhlo ve dnech 30. května
a 6. června 2012. Akce proběhla v prostorách staré školy Muzea Komenského v Přerově, kde bylo
na čtenáře pasováno 330 prvňáčků zapojených v projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro
prvňáčka“. Každý prvňáček obdržel čtenářský průkaz do Městské knihovny v Přerově s platností
do konce roku 2012 zdarma a 230 dětí obdrželo také knížku „Školníci“ od Miloše Kratochvíla. Kniha
byla vydána za podpory nakladatelství Triton a sdružení SKIP ČR.
•
Březen - měsíc čtenářů
- „Přiveď svého kamaráda“ - během celého měsíce běžela výzva pro stávající čtenáře
knihovny, aby nechodili do knihovny sami, ale přišli se svým kamarádem a přihlásili jej do
knihovny. Noví uživatelé knihovny získaly bezplatnou registraci s platností do konce roku 2012
zdarma. Nově se také přihlásilo 25 dětských čtenářů z celkového počtu 101 nově
přihlášených uživatelů knihovny.
- „Obal si svou knihu“ - svou obratnost a zručnost si vyzkoušeli naši uživatelé během celého
měsíce při obalování knih na pobočce v Předmostí a na Velké Dlážce. Úspěšně se to povedlo
všem 30 zájemcům, kteří obalili 35 knih.
- Soutěž „Poznej knihu“ - své znalosti o knížkách si mohli během celého měsíce ověřit děti
i dospělí ve 13 soutěžních ukázkách z knížek pro děti i dospělé. Zúčastnilo se 73 soutěžích,
z toho 25 dětí.
- Děti ze školních družin ZŠ Trávník a ZŠ U Tenisu se v březnu na pobočce Trávník dobře bavily
díky kouzelným knihám Františka Nepila: Já, Baryk, Lipová alej, Lišky, dobrou noc (účast
193 dětí).
- Pro děti ze školních družin ZŠ Za Mlýnem, ZŠ Svisle a ZŠ Stará Ves byly na dětském oddělení
připraveny speciální programy:
„Rytíři“, kde si děti ověřily, zda jsou vhodnými kandidáty stát se neohroženými
a statečnými rytíři (účast 34 dětí) a
“Příroda“, ve kterém školáci zhodnotili své znalosti o květinách, zvířatech a přírodě
(účast 39 dětí).
- Zábavného odpoledne pro rodiče a jejich malé děti s názvem „Svět pohádek“, které
proběhlo 15. března 2012, se zúčastnilo 8 návštěvníků (4 děti, 4 rodiče).
- Nalákat do knihovny úplně ty nejmenší děti s maminkami jsme se pokusili v Předmostí. Dvě
středy 14. a 28. března 2012 tu byl pro ně připraven speciální program (4 dospělí účastníci).
- Výtvarná dílna - 22. března 2012 - odpoledne na dětském oddělení zaměřené na
velikonoce, na kterém se děti mohly s předstihem připravit a vyrobit si papírové ozdoby na
svátky jara (účast 11 dětí).
- „Úterní čtení“ na pobočce Trávník - pravidelná úterní čtení z knih Boženy Němcové: Národní
báchorky a pověsti, Zlatá slova, Bylo nebylo, Lamentace (účast 23 dětí i dospělých).
- Večer s Andersenem - 30. března 2012 - akce pro 14 dětí, které se přišly do pobočky
v Předmostí pobavit, zasoutěžit a také něco přečíst. Hlavním tématem večera byla Zahrada
Jiřího Trnky.
- Noc s Andersenem - 30. března 2012 - velká pohádková noc v půjčovně pro děti. Celostátní
akce, která přesahuje hranice ČR a probíhá i v zahraničí. Hlavním tématem akce bylo dílo
Jiřího Trnky. Účastníci se stali členy studia „Bratři v triku“ a měly plné ruce práce s plněním
různých úkolů i soutěží a o legraci a zábavu nebyla nouze. Akce se zúčastnilo 12 vybraných
čtenářů.
2
•
„Kde končí svět“ - celostátní projekt zaměřený na tvorbu unikátního dokumentu. Děti z celé
České republiky psaly a malovaly knihu pro děti v Malém Himálaji o tom, co prožívají během
celého roku. Dohromady se projektu zúčastnilo 105 dětí z Přerova a okolí (výtvarná část 78 dětí,
literární část 27 dětí).
•
Rytíři na hradě - společný projekt Klubka SKIP 10. Od jara soutěžily děti v mnoha knihovnách
severní Moravy v různých soutěžích o rytířích a středověku. Nejlepší z nich se 13. června 2012
setkaly na hradě Hukvaldy, kde proběhlo velké klání v dovednostech rytířů (účast na akci 6 dětí)
•
Olympijské hry v knihovně - prázdninová soutěž pro děti do 15 let na všech pracovištích
knihovny. Znalostní i sportovní soutěže a úkoly (účast 14 dětí).
•
Týden knihoven 1. - 10. října 2012
- „Scénické čtení“ (pondělí 1.10.2012) - divadelní představení s četbou. Pro děti
z přerovských základních škol přečetli část knihy Roalda Dahla Čarodějnice dva herci ze
Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Akce se uskutečnila v Loutkovém divadle (účast 121
dětí)
- „Tělo napoví“ - speciální program pro ZŠ o lidském těle, zdraví i handicapech (účast 50 dětí)
- „Zdraví je život, život je hra“ (2.10.2012) - zábavné dopoledne s různými testy
s tematikou zdraví a prověření fyzické zdatnosti dětí (účast 7 dětí)
- „Zdraví? Zdravý!“ (3.10.2012) - akce pro ŠD Za Mlýnem (účast 35 dětí)
- „Dr. Bolíto“ (4.10.2012) - zábavné odpoledne pro děti a rodiče (účast 6 dětí, 2 rodiče)
- „Znám křišťálovou studánku“ (2. a 5.10.2012) - odpolední společné čtení z knihy Znám
křišťálovou studánku (účast 6)
- „Denní plán“ – děti si sestavovaly celý měsíc říjen svůj vlastní denní plán a potom společně
našly ten ideální (účast 8 dětí)
•
Poznej básníka - listopad 2012 - znalostní soutěž pro děti do 15 let. V průběhu listopadu bylo
zveřejněno celkem 13 soutěžních ukázek z básní českých i zahraničních básníků (účast 15 dětí).
•
Společné půjčování knih pro ZŠ Svisle, ZŠ Trávník, ZŠ U Tenisu, MŠ a ZŠ Pod Skalkou, ZŠ J.A.
Komenského - celkem 33 návštěv s účastí 676 dětí.
•
Výtvarné dílny
- Veselé velikonoce - březen 2012 - půjčovna pro děti
- Vánoční balení dárků - půjčovna pro děti
•
„Klub hráčů“ - pokračovala činnost klubů v pobočce Předmostí a půjčovně pro děti na Palackého
ul. Pravidelných setkání klubu v pobočka Předmostí se zúčastnilo celkem 76 děti (10 setkání).
V půjčovně pro děti se klubové činnosti od listopadu 2012 zúčastnilo 28 dětí (5 setkání).
•
Lekce informační výchovy
MŠ a ZŠ: 34 (účast 706 dětí)
SŠ, Gymnázia, SOU: 10 akcí (účast 264 studentů)
•
Bibliograficko-informační služba - 698 registrovaných informací
•
Anketa o nejhezčí knížku pro děti SUK 2011 (54 vyplněných anketních lístků)
•
Den pro dětskou knihu - 1. prosince 2012. Propagace dětské knihy, četby a dětské knihovny.
Akce proběhla v půjčovně pro děti i pobočce Předmostí, kde bylo výjimečně otevřeno v soboru
dopoledne. Pro návštěvníky bylo připraveno několik akcí:
Putování s Večerníčkem - večerníčkovské testy, soutěže a pohádková vyrábění v půjčovně
pro děti (účast 14 dětí).
Společné čtení - v Předmostí se četlo a povídalo o zajímavých knížkách pro děti
(účast 8 dětí).
3
•
Výzdoba a výstavky
- Výzdoba: Jaro, Velikonoce, Rytíři a středověk, Léto, Rytíři na hradě Hukvaldy, Olympijské
hry, Škola, Podzim, Zima, Vánoce
- Výstavky literatury k výročím: Božena Němcová, Markéta Zinnerová, František Nepil,
Zdeněk Miler, Zdeněk Svěrák
Práce s dospělými čtenáři
•
Březen - měsíc čtenářů
- „Začínáme s Internetem“ - 4 školení/lekce pro veřejnost ke zdokonalení dovedností při
práci s osobním počítačem: Základy práce s Internetem, Používáme elektronickou
poštu, Sociální sítě a komunikace a Bezpečnost na Internetu (účast 31).
- „Seznámení s internetem pro seniory“ - školení v rámci projektu „Senioři komunikují“
v pobočce Velká Dlážka (účast 4).
- „Přiveď svého kamaráda“ - během celého měsíce běžela výzva pro stávající čtenáře
knihovny, aby nechodili do knihovny sami, ale přišli se svým kamarádem a přihlásili jej do
knihovny s platností registrace do konce roku zdarma. Nově se přihlásilo 76 dospělých
čtenářů z celkového počtu 101 nově přihlášených uživatelů knihovny.
- „Obal si svou knihu“ - celý měsíc si čtenáři mohli sami vyzkoušet obalit knihu na pobočce
Předmostí a Velká Dlážka. Celkem bylo zabaleno 35 knih od 30 čtenářů.
- Úterní čtení v pobočce Trávník - každé březnové úterní odpoledne pravidelně patřila čtení
z knih Boženy Němcové - Národní báchorky a pověsti, Zlatá slova, Bylo nebylo, Lamentace.
Akcí se zúčastnilo 23 dětí a dospělých.
- „Grafologie aneb Tajemství výkladu písma“ - přednáška Dagmar Kravčíkové (28. března
2012), co o každém vypovídá obyčejný podpis nebo jak lidem může pomoci grafoterapie
(účast 30).
- „Sladký život s knihou“ (23. března 2012) - společné čtení s knihovnou v půjčovně pro
děti. Zamlsat skutečně nebo jen prostřednictvím ukázek z knížek si přišlo celkem 18 účastníků,
7 dětí a 11 dospělých.
- Soutěž „Poznej knihu“ - své znalosti o knížkách si mohli během celého měsíce ověřit děti
i dospělí ve 13 soutěžních ukázkách z knížek pro děti i dospělé. Soutěže se zúčastnilo celkem
73 soutěžích, z toho 48 dospělých.
•
Besedy pro svaz diabetiků
25. ledna 2012
Zapomenuté osobnosti hudebních dějin Přerova (účast 10)
29. února 2012
Jan Skácel, kníže moravských básníků (účast 9)
28. března 2012
Jan Ámos Komenský (účast 11)
18. května 2012
Slezsko jako země společných dějin Polska a Česka“, úvahy o polskočeském kulturním slohu (účast 14)
30. května 2012
František Venclovský (účast 10)
27. června 2012
Josef Škvorecký (účast 7)
26. září 2012
Jiří Trnka (účast 8)
31. října 2012
Bohumil Hrabal (účast 8)
28. listopadu 2012 Pernštejnové a Přerov (účast 9)
12. prosince 2012
Historie betlémů (účast 11)
•
Besedy pro veřejnost
18. ledna 2012
1. února 2012
7. března 2012
beseda s RNDr. Jiřím Sladkým - Ázerbájdžán - pro nás málo známá
země mezi Kavkazem a Kaspickým mořem (účast 83 návštěvníků)
beseda s Michalem Jonem - Patagonií na kole - cesta na konec
světa, krásy a strasti cestování na kole po Jižní Americe (účast
84 návštěvníků)
beseda s Ivanem Hlavatým - Kréta - vyprávění o krásném ostrově,
rodišti boha Dia a kolébce Evropy (účast 95 návštěvníků)
4
11. dubna 2012
16. května 2012
17. října 2012
7. listopadu 2012
28. listopadu 2012
•
beseda s Natašou Kučerovou - Jižním Kavkazem s nožem
a vidličkou - divoká Gruzie a Arménie, země tajemných klášterů
a hrdých labužníků (účast 77 návštěvníků)
beseda s Arnoštem Vašíčkem - Utajené senzace - nevysvětlitelné
a archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy na naší
planetě (účast 76 návštěvníků)
beseda s rodinou Márových - Po stopách Vikingů - cesta přes
Dánsko na Faerské ostrovy, Island, Grónsko a zase zpět (účast
58 návštěvníků)
beseda s Tomášem Kubešem - Vúdu Afrika - cesta po Západní
Africe, tajemných kultech a Vúdu (účast 54 návštěvníků)
beseda s Jitkou Bortlovou - Jordánsko - země odkud Mojžíš kdysi
spatřil zemi zaslíbenou (účast 50 návštěvníků)
Česko - polský projekt "Dějiny zachycené ve fotografii - města nad hranicemi / Historia
zamknięta w fotografii - miasta ponad granicami". Projekt se uskutečnil ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Kedzierzyně-Koźli v Polsku a byl realizován za finanční podpory
Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. PŘEKRAČUJEME HRANICE.
Součástí projektu byla fotografická soutěž "Portréty měst - Kędzierzyn-Koźle - Přerov /
Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov", zaměřená na sběr dobových fotografií
vytvořených před rokem 1990 a zachycujících místa, události a obyvatele obou měst. Soutěže se
z Přerova a okolí zúčastnilo 18 soutěžících, kteří zaslali 237 fotografií.
10. února 2012
Zahájení projektu "Dějiny zachycené ve fotografii - města nad
hranicemi / Historia zamknięta w fotografii - miasta ponad
granicami" a vyhlášení fotografické soutěže
18. dubna 2012
Přednášky Dr. Piotra Palyse - „Slezsko jako země společných dějin
Polska a Česka, úvahy o polsko-českém kulturním slohu“
(Gymnázium Jana Blahoslava a učebna Městské knihovny v Přerově, účast
celkem 39)
25. dubna 2012
Přednáška PhDr. Jiřího Lapáčka - „Historie města Přerova“
(Městská knihovna v Kędzierzyn-Koźle, účast celkem 56)
24. května 2012
zasedání hodnotitelské komise v Městské knihovně v Kędzierzyn-Koźle a
výběr nejzajímavějších fotografií
29. června 2012
setkání účastníků fotografické soutěže v polském Kędzierzyn-Koźle,
prohlídka města, společná plavba po Gliwickém kanále na řece Odře
(účast 10)
6. září 2012
Vernisáž k výstavě soutěžních fotografií "Portréty měst - KędzierzynKoźle - Přerov / Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov" ve
výstavní místnosti Městské knihovny v Přerově (přednáškový sál)
7. - 18. září 2012
Výstava soutěžních fotografií "Portréty měst - Kędzierzyn-Koźle Přerov / Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov" ve výstavní
místnosti Městské knihovny v Přerově (přednáškový sál - účast 82)
21. září 2012
Vernisáž k výstavě soutěžních fotografií "Portréty měst - KędzierzynKoźle - Přerov / Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov" ve
výstavním sále Městské knihovny v Kedzierzyn-Koźle
5
29. října 2012
slavnostní předání cen vítězům fotografické soutěže "Portréty měst Kędzierzyn-Koźle - Přerov / Portret miast - Kędzierzyn-Koźle Prerov" v Městské knihovně v Kędzierzyn-Koźle
•
Týden knihoven 1. - 10. října 2012
- Čtenářská amnestie - 135 čtenářů (včetně dětí), prominuty upomínky v celkové výši
2 335,- Kč
- Prodej vyřazených a opotřebovaných knih - prodáno téměř 600 ks knih v celkové
hodnotě 2 955,- Kč
•
Pravidelné měsíční půjčování knih v pečovatelských domech - Trávník, Na Hrázi,
Fügnerova, v Předmostí a v penzionu U Žebračky.
•
Internetové znalostní soutěže
Co vím o historii a současnosti olympijských her (červenec - srpen 2012) - prázdninová
soutěž na www stránkách knihovny (účast 8).
Poznej básníka (listopad 2012) - znalostní soutěž pro dospělé. V průběhu listopadu bylo
zveřejněno celkem 13 soutěžních ukázek z básní českých i zahraničních básníků (účast 11).
•
Tématické výstavky literatury a kulturní kalendáře v prostorách knihoven zaměřené na
celostátní a regionální výročí: významní Rožmberkové, Svatá Anežka Česká a církevní řády, výběr
světově oceněných knih v českém překladu vycházejících v nakladatelství Odeon, 70. výročí
atentátu na R. Heidricha, Charles Dickens - nejvýznamnější představitel viktoriánského románu,
Olympijské hry - historie a současnost, Dny evropského kulturního dědictví, Ohrožené druhy zvířat,
Vánoce.
6
Vzdělávání, metodická činnost a péče o odborný růst zaměstnanců knihovny
•
Odborné semináře
1. Jarní setkání Klubka SKIP 10 (MěK Krnov) - Nevřelová
2. Račte poslúchati, co vám chci zpievati aneb Středověká světská píseň (Knihovna
Jiřího Mahena v Brně) - Puppová
3. Tvorba plakátů a informačních letáků (Městská knihovna v Přerově) - Brázdová,
Fojtíková, Janáčová, Matulová, Mátychová, Nevřelová, Novosadová, Skácelová, Štiborová¸
Trochtová, Tomčíková, Válková-Kúdeľová
4. Podzimní setkání Klubka SKIP 10 (MěK Krnov) - Nevřelová
5. Seminář Jedna velká rodina (Regionální knihovna Karviná) - Nevřelová
6. Seminář „Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství“ (Městská
knihovna v Přerově) - Cimbálník, Dočkalíková, Fojtíková, Foltýnová, Grufíková, Mátychová,
Nevřelová, Novosadová, Skácelová, Štiborová¸Válková-Kúdeľová
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
•
Akviziční seminář (Ostrava) - Dočkalíková
Katalogizace elektronických zdrojů (NK Praha) - Dočkalíková, Krásná
Autority - pracovní setkání lokálních supervisorů (NK Praha) - Dočkalíková
Souborný katalog ČR (NK Praha) - Dočkalíková
Seminář - Metodika Clavius REKS ( NK Praha) - Foltýnová
Den knihovníků (MěK Olomouc) - Foltýnová, Štiborová
Roční zúčtování záloh za rok 2011 a další aktuální informace z oblasti
odměňování zaměstnanců - Pospíšilíková
Velká důchodová reforma - Pospíšilíková
Aktuality v provádění srážek ze mzdy a způsoby uplatňování konta pracovní
doby - Pospíšilíková
Změny v zákonech z oblasti odměňování zaměstnanců a personalistiky platné
od 1.1.2013 - Pospíšilíková
Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, ELDP, pojistné na sociální
zabezpečení od 1.1.2013 - Pospíšilíková
Inventarizace majetku a závazků PO v roce 2012 - Borovská
Setkání servisních bodů AKS Clavius (Rytířsko, Ostrov nad Ohří) - Cimbálník
Elektronické služby knihoven II. (Zlín) - Cimbálník
Kurzy UZS:
1. Komunikační dovednosti v kultuře (Olomouc, Zlín, Brno) - Borovská, Cimbálník,
Mátychová, Nevřelová, Novosadová, Pospíšilíková, Ryšavá, Štiborová, Tomčíková,
Válková-Kúdeľová
2. Jazykové kurzy - Angličtina pro začátečníky (Přerov) - Bludská, Brázdová, Matulová,
Trochtová, Dočkalíková, Machalová
3. Linux - rozšířená správa (Praha) - Cimbálník
7
Příloha 7.
SEZNAM OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN V RÁMCI VÝKONU
REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2012
Seznam knihoven střediska Přerov
Seznam knihoven střediska Všechovice
Poř.č. Obec
Ev. číslo
Poř.č. Obec
Ev. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
1646
2481
3585
3701
3702
2934
885
4179
1233
3703
226
2198
3704
509
4230
2932
3086
993
3705
3706
4484
6226
2886
275
3707
3081
1635
1805
661
2242
1728
2493
3465
2815
4114
1515
3946
2547
5075
2239
3708
2382
3709
2498
2740
634
3710
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
3781
3788
3782
3780
3783
3784
3785
3779
3786
3787
2793
3627
Beňov
Bochoř
Buk
Čekyně
Dluhonice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Henčlov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kozlovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lipová
Lišná
Lověšice
Lýsky
Oldřichov
Oprostovice
Osek nad Bečvou
Pavlovice
Penčice
Podolí
Prosenice
Přestavlky
Přerov (P)
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Říkovice
Soběchleby
Sobíšky
Stará Ves
Sušice
Šišma
Tučín
Újezdec
Věžky
Vinary
Vlkoš
Zábeštní Lhota
Želátovice
Žeravice
Býškovice
Dolní Nětčice
Horní Nětčice
Horní Újezd
Malhotice
Opatovice
Paršovice
Provodovice
Rakov
Rouské
Všechovice (P)
Žákovice
Seznam knihoven mimo střediska
(zpracování statistiky)
Poř.č. Obec
1.
2.
5.
6.
7.
Dolní Újezd
Skoky
Staměřice
Tovačov (P)
Výkleky
Ev. číslo
4472
4473
4488
854
2640
70887616
M stská knihovna v P erov , p ísp vková organizace
I O:
Název:
P erov
750 02
obec
PS , pošta
p ísp vková organizace
M sto P erov
právní forma
z izovatel
581 738 863
[email protected]
www.knihovnaprerov.cz
fax
e-mail
WWW stránky
31.01.2013 11h25m53s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Podpisový záznam statutárního
orgánu
Okamžik sestavení (datum, as): 31.01.2013, 11h25m53s
Ing. Pavel Cimbálník
9101
knihovnictví
Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj
Statutární zástupce
Razítko ú etní jednotky
CZ-NACE
vedlejší innost
hlavní innost
P edm t podnikání
PS , pošta
obec
ulice, .p.
Ing. Veronika Borovská
Osoba odpov dná za ú etnictví
581 738 863
telefon
Kontaktní údaje
70887616
identifika ní íslo
Údaje o organizaci
Žerotínovo nám. 36
ulice, .p.
Sídlo ú etní jednotky
Místo podnikání
12 / 2012
Období:
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
p ísp vkové organizace
ROZVAHA - BILANCE
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012
Licence: D8VC
strana 1 / 6
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
5.
6.
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobý finan ní majetek
Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finan ní majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní p edm ty
Stavby
Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí
P stitelské celky trvalých porost
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek
Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
462
464
465
468
469
061
062
063
068
069
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
012
013
014
015
018
019
041
044
051
ú et
Syntetický
1 507 646,50
1 655 531,40
6 048 000,05
6 048 000,05
9 211 177,95
691 905,44
691 905,44
9 675 773,65
55 950,00
10 860,00
1 564 119,10
1 996 844,50
43 200,00
735 105,44
9 946 283,39
129 600,00
821 505,44
10 497 279,09
9 946 283,39
12 274 528,39
Období
Korekce
B žné
Brutto
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferen ní limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Stálá aktiva
AKTIVA CELKEM
Název položky
31.01.2013 11h25m53s
IV.
1.
2.
3.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
I.
III.
A.
položky
íslo
Licence: D8VC
464 595,70
55 950,00
10 860,00
56 472,60
341 313,10
86 400,00
86 400,00
550 995,70
2 328 245,00
Netto
strana 2 / 6
641 366,70
55 950,00
10 860,00
67 008,60
507 548,10
108 000,00
108 000,00
749 366,70
2 598 031,02
Minulé
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Krátkodobé pohledávky
Odb ratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní innosti
Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé
Pohledávky za zam stnanci
Zú tování s institucemi sociálního zapezpe ení a zdravot. pojišt ní
Da z p íjm
Jiné p ímé dan
Da z p idané hodnoty
Jiné dan a poplatky
Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Pohledávky za ú astníky sdružení
Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady p íštích období
P íjmy p íštích období
Dohadné ú ty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
Zásoby
Po ízení materiálu
Materiál na sklad
Materiál na cest
Nedokon ená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Po ízení zboží
Zboží na sklad
Zboží na cest
Ostatní zásoby
Ob žná aktiva
31.01.2013 11h25m53s
Krátkodobý finan ní majetek
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
1.
4.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I.
III.
B.
Název položky
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
položky
íslo
Licence: D8VC
1 683 889,30
93 360,00
100,00
32 500,00
60 760,00
1 777 249,30
Brutto
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
251
253
311
314
315
316
335
336
341
342
343
344
346
348
351
371
373
381
385
388
377
111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
471
ú et
Syntetický
B žné
Korekce
Období
1 683 889,30
93 360,00
100,00
32 500,00
60 760,00
1 777 249,30
Netto
strana 3 / 6
1 803 685,32
31 100,00
13 879,00
44 979,00
1 848 664,32
Minulé
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Jiné cenné papíry
Termínované vklady krátkodobé
Jiné b žné ú ty
B žný ú et
B žný ú et FKSP
Ceniny
Peníze na cest
Pokladna
Název položky
31.01.2013 11h25m53s
3.
4.
5.
9.
10.
15.
16.
17.
položky
íslo
Licence: D8VC
12 401,00
Netto
12 401,00
Korekce
Období
1 553 768,07
79 500,23
38 220,00
B žné
1 553 768,07
79 500,23
38 220,00
Brutto
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
256
244
245
241
243
263
262
261
ú et
Syntetický
strana 4 / 6
13 837,00
1 643 937,48
85 850,84
60 060,00
Minulé
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
II.
I.
II.
I.
Fondy ú etní jednotky
Fond odm n
Fond kulturních a sociálních pot eb
Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení
Rezervní fond z ostatních titul
Fond reprodukce majetku, investi ní fond
Ostatní fondy
1.
4.
5.
7.
1.
2.
4.
7.
8.
9.
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úv ry
Jiné krátkodobé p j ky
Dodavatelé
Krátkodobé p ijaté zálohy
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úv ry
P ijaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé p ijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé p ijaté zálohy na transfery
Rezervy
1. Rezervy
Cizí zdroje
Výsledek hospoda ení
1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení
3. Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
Jm ní ú etní jednotky a upravující položky
Jm ní ú etní jednotky
Transfery na po ízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody
Jiné oce ovací rozdíly
Opravy minulých období
Vlastní kapitál
PASIVA CELKEM
Název položky
31.01.2013 11h25m53s
III.
D.
III.
C.
položky
íslo
Licence: D8VC
133 871,38
1 006 667,40
117 730,05
1 218 501,42
1 218 501,42
319 946,77
463 705,77
1 006 667,40
630 162,90
25 100,00
82 038,65
203 077,48
749 366,70
557 194,70
192 172,00
770 581,90
25 100,00
78 698,65
203 077,48
550 995,70
402 899,70
148 096,00
1 379 529,60
2 598 031,02
2 328 245,00
1 321 577,60
Minulé
Období
B žné
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
281
289
321
324
451
452
455
458
459
472
441
493
431
432
411
412
413
414
416
419
401
403
405
406
407
408
ú et
Syntetický
strana 5 / 6
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé
Zam stnanci
Jiné závazky v i zam stnanc m
Zú tování s institucemi sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní
Da z p íjm
Jiné p ímé dan
Da z p idané hodnoty
Jiné dan a poplatky
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným úst edním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazky k ú astník m sdružení
Krátkodobé závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í
Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery
Výdaje p íštích období
Výnosy p íštích období
Dohadné ú ty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky
Název položky
31.01.2013 11h25m53s
9.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
položky
íslo
Licence: D8VC
Období
343 022,00
88 309,00
88 765,37
575 869,00
46 420,00
121 496,02
454 227,00
4 806,00
Minulé
250 653,00
B žné
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
* Konec sestavy *
326
331
333
336
341
342
343
344
345
347
349
352
372
374
383
384
389
378
ú et
Syntetický
strana 6 / 6
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
70887616
M stská knihovna v P erov , p ísp vková organizace
I O:
Název:
P erov
750 02
obec
PS , pošta
p ísp vková organizace
M sto P erov
právní forma
z izovatel
581 738 863
[email protected]
www.knihovnaprerov.cz
fax
e-mail
WWW stránky
31.01.2013 12h28m31s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Podpisový záznam statutárního
orgánu
Okamžik sestavení (datum, as): 31.01.2013, 12h28m31s
Ing. Pavel Cimbálník
9101
knihovnictví
Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj
Statutární zástupce
Razítko ú etní jednotky
CZ-NACE
vedlejší innost
hlavní innost
P edm t podnikání
PS , pošta
obec
ulice, .p.
Ing. Veronika Borovská
Osoba odpov dná za ú etnictví
581 738 863
telefon
Kontaktní údaje
70887616
identifika ní íslo
Údaje o organizaci
Žerotínovo nám. 36
ulice, .p.
Sídlo ú etní jednotky
Místo podnikání
12 / 2012
Období:
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
p ísp vkové organizace
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012
Licence: D8VC
strana 1 / 4
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
31.01.2013 12h28m31s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Náklady z innosti
Spot eba materiálu
Spot eba energie
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace ob žného majetku
Zm na stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojišt ní
Jiné sociální pojišt ní
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Da silni ní
Da z nemovitostí
Jiné dan a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fond
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zú tování rezerv
Tvorba a zú tování opravných položek
Náklady z vy azených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Náklady celkem
A.
I.
Název položky
položky
íslo
Licence: D8VC
2
1
Minulé období
62 682,50
42 709,00
4 056,00
900 014,45
7 290 733,00
2 438 047,00
20 187,00
241 563,00
36 841,00
2 900,00
84 503,30
17 553,00
5 031,00
669 229,55
7 135 880,00
2 341 442,00
19 604,00
241 559,00
1 500,00
160 320,00
5 595,00
198 371,00
410,00
631 145,31
300,00
14 434 940,61
2 522 752,25
706 540,41
14 454 554,61
3
Hlavní innost
14 273 830,55
2 139 129,30
779 709,09
14 273 830,55
Hospodá ská innost
B žné období
Hlavní innost
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
ú et
Syntetický
strana 2 / 4
4
Hospodá ská innost
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
II.
Výnosy z innosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkon
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vy azených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk
Výnosy z prodeje pozemk
erpání fond
Ostatní výnosy z innosti
Finan ní výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papír a podíl
2. Úroky
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
I.
Výnosy celkem
Da z p íjm
1. Da z p íjm
2. Dodate né odvody dan z p íjm
V.
Finan ní náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
Ostatní finan ní náklady
Náklady na transfery
1. Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
1.
2.
3.
4.
5.
III.
II.
31.01.2013 12h28m31s
B.
Název položky
36. Ostatní náklady z innosti
položky
íslo
Licence: D8VC
2
1
13,53
13,53
131 000,00
66 544,02
300,00
976 149,00
1 173 993,02
14 273 830,55
8 464,00
Hospodá ská innost
B žné období
Hlavní innost
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
661
662
601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649
591
595
571
572
561
562
563
564
569
549
ú et
Syntetický
259,61
259,61
227 800,00
35 708,00
906 711,00
1 170 219,00
14 454 554,61
19 614,00
19 614,00
3
Hlavní innost
Minulé období
strana 3 / 4
4
Hospodá ská innost
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
Název položky
Výsledek hospoda ení
1. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním
2. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období
C.
31.01.2013 12h28m31s
Výnosy z transfer
1. Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer
IV.
3. Kurzové zisky
4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
6. Ostatní finan ní výnosy
položky
íslo
Licence: D8VC
Hospodá ská innost
2
1
B žné období
Hlavní innost
13 099 824,00
13 099 824,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
* Konec sestavy *
671
672
663
664
669
ú et
Syntetický
13 284 076,00
13 284 076,00
3
Hlavní innost
Minulé období
strana 4 / 4
4
Hospodá ská innost
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
70887616
M stská knihovna v P erov , p ísp vková organizace
I O:
Název:
P erov
750 02
obec
PS , pošta
p ísp vková organizace
M sto P erov
právní forma
z izovatel
581 738 863
[email protected]
www.knihovnaprerov.cz
fax
e-mail
WWW stránky
31.01.2013 12h30m31s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Podpisový záznam statutárního
orgánu
Okamžik sestavení (datum, as): 31.01.2013, 12h30m31s
Ing. Pavel Cimbálník
9101
knihovnictví
Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj
Statutární zástupce
Razítko ú etní jednotky
CZ-NACE
vedlejší innost
hlavní innost
P edm t podnikání
PS , pošta
obec
ulice, .p.
Ing. Veronika Borovská
Osoba odpov dná za ú etnictví
581 738 863
telefon
Kontaktní údaje
70887616
identifika ní íslo
Údaje o organizaci
Žerotínovo nám. 36
ulice, .p.
Sídlo ú etní jednotky
Místo podnikání
12 / 2012
Období:
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
p ísp vkové organizace z izované ÚSC
P ÍLOHA
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012
Licence: D8VC
strana 1 / 18
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
31.01.2013 12h30m31s
Ú etnictví je vedeno v souladu s ú etními metodami v plném rozsahu.
A.3.
Není zm na v obsahovém vymezení používaných ú t .
A.2.
Není p edpoklad omezení innosti.
A.1.
Licence: D8VC
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 18
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Název položky
položky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
961
962
963
964
965
966
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
921
922
923
924
925
926
911
912
901
902
903
ú et
Podrozvahový
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmín né závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmín né závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmín né závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d vodu
Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d vodu
Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce
Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce
Další podmín né pohledávky a ostatní podmín ná aktiva
Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmín né pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í
Dlouhodobé podmín né pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í
Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m
Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m
Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní
Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní
Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení
Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení
Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva
Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce
Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce
Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod
Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod
31.01.2013 12h30m31s
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vy azené pohledávky a závazky
1. Vy azené pohledávky
2. Vy azené závazky
P.II.
P.III.
Majetek ú etní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek
P.I.
íslo
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t
A.4.
Licence: D8VC
B ŽNÉ
21 698,00
21 698,00
1 936 980,32
234 585,10
1 702 395,22
Ú ETNÍ OBDOBÍ
MINULÉ
strana 3 / 18
21 698,00
21 698,00
1 859 537,80
222 649,90
1 636 887,90
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Vyrovnávací ú ty
1. Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m
999
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
967
968
ú et
Podrozvahový
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Další podmín né závazky a ostatní podmín ná pasiva
Krátkodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmín né závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í
Dlouhodobé podmín né závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í
Krátkodobé podmín né závazky vyplývající z práv.p edp.a další inn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Dlouhodobé podmín né závazky vyplývající z práv.p edp.a další inn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní
Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní
Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení
Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení
Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva
31.01.2013 12h30m31s
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VI.
7. Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod
8. Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod
Název položky
položky
íslo
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t
A.4.
Licence: D8VC
B ŽNÉ
1 915 282,32
1 915 282,32
Ú ETNÍ OBDOBÍ
MINULÉ
strana 4 / 18
1 837 839,80
1 837 839,80
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
31.01.2013 12h30m31s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 18
88 309,00
102 913,00
46 420,00
3. Evidované da ové nedoplatky u místn p íslušných finan ních orgán
MINULÉ
240 109,00
Ú ETNÍ OBDOBÍ
75 201,00
B ŽNÉ
175 452,00
Název položky
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stanosti
2. Splatné závazky ve ejného zdravotního pojišt ní
položky
íslo
A.5.
Licence: D8VC
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.7.
Informace podle § 66 odst. 6
Informace podle § 66 odst. 8
31.01.2013 12h30m31s
Fond reprodukce majetku krytý finan ními prost edky.
A.9.
Nebyl p evod vlastnictví k nemovitostem. Vlastníkem není PO.
A.8.
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Nejsou nejisté podmínky ke konci rozvahového období, které by zm nily finan ní situaci ú etní jednotky.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.6.
Licence: D8VC
strana 6 / 18
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
364
Nákup aktiva se sou asn sjednaným zp tným prodejem
B.4.
31.01.2013 12h30m31s
364
364
P j ky cenných papír zajišt né p evodem pen žních prost edk
Prodej aktiva se sou asn sjednaným zp tným nákupem
B.2.
364
Poskytnutí úv ru zajišt né zajiš ovacím p evodem aktiva
B.1.
B.3.
ú et
Syntetický
Název položky
položky
íslo
B.
Licence: D8VC
B ŽNÉ
Ú ETNÍ OBDOBÍ
MINULÉ
strana 7 / 18
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Snížení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku ve v cné a asové souvislosti
C.2.
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Zvýšení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku za b žné ú etní období
C.1.
31.01.2013 12h30m31s
Název položky
B ŽNÉ
44 076,00
MINULÉ
strana 8 / 18
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Ú ETNÍ OBDOBÍ
Dopl ující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jm ní ú etní jednotky" a "C.I.3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku"
položky
íslo
C.
Licence: D8VC
Informace o individuálním limitu prémiových práv
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku
Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem
Výše ocen ní lesních porost
Ocen ní lesních porost jiným zp sobem
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.
D.8.
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Informace o individuální produk ní kvót
D.2.
31.01.2013 12h30m31s
Informace o individuálním referen ním množství mléka
D.1.
Licence: D8VC
strana 9 / 18
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
V tomto období nebyly p ijaty žádné finan ní dary.
Dopl ující informace
Dopl ující informace k položkám rozvahy
31.01.2013 12h30m31s
K položce
E.1.
Licence: D8VC
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10 / 18
ástka
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
V tomto období nebyly p ijaty žádné finan ní dary a dotace.
Dopl ující informace
Dopl ující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
31.01.2013 12h30m31s
K položce
E.2.
Licence: D8VC
strana 11 / 18
ástka
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Nejsou
Dopl ující informace
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Dopl ující informace k položkám p ehledu o pen žních tocích
31.01.2013 12h30m31s
K položce
E.3.
Licence: D8VC
strana 12 / 18
ástka
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Nejsou
Dopl ující informace
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Dopl ující informace k položkám p ehledu o zm nách vlastního kapitálu
31.01.2013 12h30m31s
K položce
E.4.
Licence: D8VC
strana 13 / 18
ástka
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kone ný stav fondu
erpání fondu
P j ky na bytové ú ely
Stravování
Rekreace
Kultura, t lovýchova a sport
Sociální výpomoci a p j ky
Poskytnuté pen žní dary
Úhrada p ísp vku na penzijní p ipojišt ní
Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojišt ní
Ostatní užití fondu
31.01.2013 12h30m31s
A.IV.
A.III.
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Tvorba fondu
Základní p íd l
Splátky p j ek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku 1992
Náhrady škod a pojistná pln ní od pojiš ovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu
Pen žní a jiné dary ur ené do fondu
Ostatní tvorba fondu
A.II.
Položka
Po áte ní stav fondu k 1.1.
Název
Fond kulturních a sociálních pot eb
Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky
A.I.
íslo
F.
Licence: D8VC
strana 14 / 18
78 698,65
890,00
15 600,00
1 335,00
53 360,00
71 185,00
67 845,00
67 845,00
82 038,65
B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
1.
2.
3.
4.
5.
Kone ný stav fondu
erpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení
Úhrada sankcí
Posílení investi ního fondu se souhlasem z izovatele
asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní erpání
31.01.2013 12h30m31s
D.IV.
D.III.
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospoda ení
Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie
Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv
Pen žní dary - ú elové
Pen žní dary - neú elové
Ostatní tvorba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Po áte ní stav fondu k 1.1.
D.II.
Název
D.I.
íslo
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Položka
Rezervní fond - p ísp vkové organizace z izované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Licence: D8VC
strana 15 / 18
203 077,48
131 000,00
131 000,00
130 000,00
1 000,00
131 000,00
203 077,48
B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
1.
2.
3.
4.
Kone ný stav fondu
erpání fondu
Financování investi ních výdaj
Úhrada investi ních úv r nebo p j ek
Odvod do rozpo tu z izovatele
Posílení zdroj ur ených k financování údržby a oprav majetku
31.01.2013 12h30m31s
F.IV.
F.III.
Tvorba fondu
Ve výši odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Investi ní dotace z rozpo tu z izovatele
Investi ní p ísp vky ze státních fond
Ve výši výnos z prodeje sv eného dlouhodobého hmotného majetku
Dary a p ísp vky od jiných subjekt
Ve výši výnos z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace
P evody z rezervního fondu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Po áte ní stav fondu k 1.1.
F.II.
Název
F.I.
íslo
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Položka
Investi ní fond - p ísp vkové organizace z izované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Licence: D8VC
strana 16 / 18
463 705,77
10 536,00
10 536,00
154 295,00
154 295,00
319 946,77
B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a ve ejné osv tlení
Jiné inženýrské sít
Ostatní stavby
Pozemky
G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.
H.
Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastav ná plocha
Ostatní pozemky
H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.
31.01.2013 12h30m31s
Název položky
položky
íslo
Název položky
Stavby
položky
íslo
G.
Licence: D8VC
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
55 950,00
NETTO
55 950,00
KOREKCE
Ú ETNÍ OBDOBÍ
56 472,60
1 195 621,141 195 621,14
56 472,60
NETTO
55 950,00
B ŽNÉ
312 025,36
1 507 646,50
1 195 621,14
KOREKCE
Ú ETNÍ OBDOBÍ
55 950,00
BRUTTO
1 195 621,14
368 497,96
1 564 119,10
BRUTTO
B ŽNÉ
strana 17 / 18
55 950,00
55 950,00
MINULÉ
67 008,60
1 195 621,141 195 621,14
67 008,60
MINULÉ
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
I.
I.1.
I.2.
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
J.
J.1.
J.2.
Ocen ní dlouhodobého majetku ur eného k prodeji
Ocen ní dlouhodobého nehmotného majetku ur eného k prodeji podle § 64
Ocen ní dlouhodobého hmotného majetku ur eného k prodeji podle § 64
K.
K.1.
K.2.
31.01.2013 12h30m31s
Název položky
položky
íslo
K. Dopl ující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
Název položky
položky
íslo
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
* Konec sestavy *
J. Dopl ující informace k položce "B.II.4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Název položky
položky
íslo
I. Dopl ující informace k položce "A.II.4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Licence: D8VC
B ŽNÉ
B ŽNÉ
B ŽNÉ
Ú ETNÍ OBDOBÍ
Ú ETNÍ OBDOBÍ
Ú ETNÍ OBDOBÍ
MINULÉ
MINULÉ
MINULÉ
strana 18 / 18
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Podobné dokumenty

Zpráva o výsledku přezkoumání

Zpráva o výsledku přezkoumání dobrovolndho svazku obci ,,lvanovick6 br6na, svazek obci" je uvedeno v samostatn€ piiloze E, kter6 je nedilnou sou66sti t6to zprdvy. V r6mci piezkoum6ni hospodaieni dobrovolnEho svazku obci ,,lvano...

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby (BMČ) http://www.medvik.cz/bmc/index.do

Více

Závěrečný účet města Vejprty za rok 2013

Závěrečný účet města Vejprty za rok 2013 tis. Kč. Pouze pro úplnost uvádíme, že na území města Vejprty nebylo pro rok 2013 přistoupeno k zavedení místního koeficientu daně z nemovitostí. Druhou skupinu příjmů, představují příjmy, vybírané...

Více

závěrečný účet za rok 2013

závěrečný účet za rok 2013 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - in...

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 postupně práce na  vybudování hornického muzea v přírodě v areálu bývalého cínového dolu Vilém. Dne 16. října 2004 byl slavnostně otevřen pro veřejnost celý areál dolu Vilém v  Krásně včetně strojo...

Více

Městys Vranov nad Dyjí-Závěrečný účet za rok 2012 (42 b

Městys Vranov nad Dyjí-Závěrečný účet za rok 2012 (42 b Výkaz FIN 2-12 Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu Přehled o po...

Více

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014 Náš preventivní program pro školy se dostal do systému čtyřletého financování, a to jak na Magistrátu hlavního města Prahy, tak na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nízkoprahové služ...

Více