Untitled - Kunovské Léto

Komentáře

Transkript

Untitled - Kunovské Léto
Pořadatelé
„Kunovské
pořadatelé
Pořadatel:
Občanské sdružení Kunovjan
Město Kunovice
Spolupořadatelé:
Podporovatelé:
Město Uherské Hradiště
Město Staré Město
Zlínský kraj
Folklorní sdružení České republiky
Mediální partner:
Český rozhlas Brno
Dobrý den s Kurýrem
Slovácký Deník, Slovácké noviny
Rádio PROGLAS
Radio Čas
TV NOE
Mediatel – Zlaté stránky
Dětská tisková agentura
Lidové noviny
Haló noviny
Časopis Folklor
Ministerstvo kultury České republiky
Klub kultury Uherské Hradiště
Evropské strukturální fondy
Nadace Děti-kultura-sport
Slovacké muzeum v Uh. Hradišti
a sponzoři
Osobní záštitu nad festivalem převzali:
pan Petr Nečas – předseda vlády České republiky
pan Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje
pan Pavol Sedláček – predseda Trenčanského samosprávného kraja
paní Olga Hofmannová – ústřední školní inspektorka
19. ročník
Mezinárodního dětského folklorního festivalu
„Kunovské léto“
se uskuteční
11. – 17. 6. 2012
Programový sborník 18. MDFF „Kunovské léto“ 2011
Texty a grafická úprava: Romana Habartová
Překlady: Lucie Polášková, Terezie Habartová, Romana Habartová
Fotografie: Ladislav Chvalkovský, Romana Habartová, Jakub Sabák
a archiv souborů a sdružení Kunovjan
Vydalo: Občanské sdružení „Kunovjan“
Tisk: Agentura NP, Staré Město
Náklad 450 kusů
Červen 2011
Občanské sdružení „Kunovjan“
686 04 KUNOVICE, Záchalupčí 952
tel. +420 775 085 333, + 420 775 084 333
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
léto”
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2011
Mezinárodní dětský folklorní festvial „Kunovské léto“ se za svou 18-letou historii zařadil mezi nejvýznamnější
folklorní festivaly v ČR. Je to určitě nejpříjemnější dětský folklorní festival v naší zemi. Je ozdobou mezi našimi
62 členskými festivaly.
Chtěl bych moc poděkovat všem pořadatelům, spolupořadatelům, mediálním partnerům: Českému
rozhlasu, Mediatelu Zlaté stránky, Dětské tiskové agentuře, Radiu Proglas, Televizi NOE, Literárním novinám.
Velké poděkování patří i letošním patronům.
Své osobní poděkování bych chtěl vyjádřit ředitelce festivalu paní Romaně Habartové, organizačnímu řediteli
panu Liboru Habartovi, tajemnici festivalu paní Martě Poláškové a starostce města Kunovice paní Ivaně Májíčkové.
Vážení přátelé přijďte se podívat na MDFF Kunovské léto 2011.
Zdeněk Pšenica
předseda Folklorního sdružení ČR
Tak už se zase můžeme těšit na léto, na sluníčko i na to, že se v Kunovicích opět sejdou dobří přátelé, kteří
si rádi zazpívají, zatancují a prostě přijedou k nám na Slovácko načerpat energii. A té bývá na Mezinárodním
dětském festivalu „Kunovské léto“ vždy na rozdávání…
Vážím si toho, že máme možnost hostit na území Zlínského kraje soubory z různých zemí a
seznámit se s kulturou mnoha rozmanitých regionů. Je potěšitelné, že se tento festival během své poměrně
krátké historie dokázal zařadit mezi nejvýznamnější dětské festivaly u nás a v očích odborné veřejnosti se těší
samým příznivým přívlastkům. Ještě potěšitelnější je to, že se sem každoročně rádi vracejí návštěvníci, které
láká jak hlavní hudební program, tak i řada zajímavých doprovodných akcí jako je například oblíbené řezbářské
sympozium nebo Svatojánský jarmark.
Všichni, kdo se pořadatelsky či finančně podílejí na zajištění této kdysi malé komorní přehlídky, z níž
se během let stal hojně navštěvovaný a samozřejmě organizačně náročný festival, si zaslouží velké poděkování.
Přeji všem účastníkům a hostům co nejpěknější chvíle ve Zlínském kraji a věřím, že se u nás všichni
budete cítit příjemně.
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje
3
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2011
Vážení účastníci festivalu, milí hosté.
Jako každý rok se právě ve třetím týdnu měsíce června scházíte z nejrůznějších koutů České republiky
i ze zahraničí, abyste společně prožili dny plné lidových tradic vašich krajů a zemí, dny věnované hudbě, tanci,
zpěvu a také řezbářskému umění.
Město Uherské Hradiště již tradičně spolupracuje se svými sousedními městy na přípravě a realizaci
starosta
města
Uherské
Hradiště
kulturních a společenských akcí a festivalů. Je pro nás čest být součástí nebo dokonce
hlavním
dějištěm
snahy
o zachovávání lidových tradic a jejich uchování do budoucna pro další generace.
má čest
pozvat
Vás
Jsem přesvědčen, že v našem regionu mají lidové tradice a folklor tak hluboké kořeny a jsou
natolik
součástí
veškerého lidského konání, že nikdy nedovolíme, aby hodnoty, které jsou v lidových zvycích a tradicích obsaženy,
na slavnostní
odhalení
pamětní
desky s oceněním
přišly vniveč nebo byly znevažovány. Jako příklad lze jmenovat věhlasnou kunovickou
Jízdu
králů, která
se koná
každé dva roky, nebo tento milý a hodnotný festival „Kunovské léto“, který již dosáhl mezinárodního uznání.
ROKU 2010
Mezinárodní statut festivalu je už sám o sobě oceněním vysoké umělecké a organizační BAZÉN
úrovně “Kunovského
léta” a jeho přínosu k uchování lokálních tradic lidové kultury. Všichni, kdokteré
k nám
přijedou
ze
zahraničí,
odjíždějí
se uskuteční ve středu 18. května 2011 v 10:00 ho
obohacení o poznání tradiční kultury dalších zemí.
Protože město Uherské Hradiště je spolupořadatelem a podporovatelem mezinárodního
festivalu
v Aquaparku Uherské
Hradiště
„Kunovské léto“, přeji vám z celého srdce, abyste si také z letošního ročníku odnášeli krásné zážitky a vzpomínky
na neopakovatelné chvíle s přáteli od nás i ze světa. V tomto krásném ročním období a s dobrými lidmi stejného
zájmu kolem sebe tomu ani nemůže být jinak. Mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“ má vysokou
úroveň a já bych Vám z celého srdce přál, aby se Vám ji podařilo nejen udržet, ale dokonce ještě pozvednout.
Květoslav Tichavský
starosta města Uherské Hradiště
Vážení přátelé,
když jsem byl opět po roce požádán, abych napsal pár slov do sborníku MDFF „Kunovské léto“, vzpomněl
jsem si na jeho skromné začátky. V té době se ho účastnily mé děti a jejich vrstevníci, z nichž mnozí jsou už
rodiči dnešních účinkujících. U zrodu dnes tak populární a rozsáhlé akce bylo pár nadšenců, kteří ve svém
volném čase, s minimálními finančními prostředky a za podpory svých nejbližších založili tradici, na kterou
mohou být občané Kunovic právem hrdí.
Festivalu je letos 18 let. V životě člověka je to krásný věk plný nadějí a plánů, hlubokých přátelství a lásek.
Přeji z celého srdce pořadatelům a účastníkům festivalu, aby se splnily i jejich naděje a plány, aby nová
přátelství, která tu vzniknou, nekončila s posledními nedělními slovy rozloučení. V neposlední řadě přeji všem,
ať po celou dobu festivalu platí slova festivalové znělky: „U Hradišťa pršalo, u nás ani nekaplo …“
4
Josef Bazala
starosta Starého Města
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2011
Mezinárodní dětský folklorní festival “Kunovské léto“ nám dospěl. Je mu osmnáct. Dospěly už také děti,
které se účastnily prvních ročníků. Někteří se do Kunovic vracejí jako vedoucí souborů, jiní se podílí na organizaci
festivalu. Dokonce už i děti někdejších účastníků stanou na jevišti stejně jako kdysi jejich rodiče, které sem
přivedli zase jejich rodiče. A tak se u nás předává láska k lidové kultuře z generace na generaci.
Za osmnáct let si tento festival plný pohody, přátelské, radostné atmosféry, hudby, zpěvu a tance vybudoval významné postavení mezi festivaly nejen v naší republice, ale i na poli mezinárodním. Především díky
manželům Romaně a Liboru Habartovým, paní Martě Poláškové i paní Ludmile Habartové, která bude navždy
jeho součástí, ale i díky dalším organizátorům dosáhl vynikající odborné, umělecké i organizační úrovně. Jsem
hrdá na to, že právě Kunovice, nazývané baštou folkloru, jsou jeho centrem.
Přeji festivalu, aby nám ještě dlouhá léta prostřednictvím dětí přinášel kromě typické lidové kultury země
či kraje, odkud k nám přichází, i radost, pohodu a bezstarostnou dětskou hravost do našich srdcí.
Mgr. Ivana Majíčková
místostarostka města Kunovice
Mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“ k nám přichází už celých osmnáct let.
S přibývajícím věkem jakoby náš život plynul rychleji. Tak běží i povinnosti kolem festivalu, a člověk
už aní nevnímá, zda je srpen nebo už zase červen, kdy práce vrcholí…Festival se za tu dobu stal našim
životním průvodcem, nenechává nás v klidu, nedá se ošidit a vyžaduje celoroční úsilí a péči. Přeji festivalu, aby měl vždy kolem sebe lidi, kteří budou vstřícní všem povinnostem nutným k tomu,
aby tato iniciativa vzorně reprezentovala uherskohradišťské souměstí, Zlínský kraj a Českou republiku
v mezinárodním měřítku. Aby měl i nadále své partnery a podporovatele, jejichž morální, finanční
a věcná záštita je výrazem partnerství, sounáležitosti i úcty k této práci. Aby osobnosti měst, kraje
a státu nevnímali svůj patronát jako formalitu, ale vnímali jej jako radost. Pro festival je to ocenění, když
představitelé politickospolečenské scény naší země se na chvíli stávají naší součástí a snaží se festivalu
i našim městům podat pomocnou ruku, diskutovat o trablech i úspěších a na chvíli se zastavit s upřímným
otevřeným mládím, s generacemi, kterým prostřednictvím lidové kultury předáváme základní hodnotu
a devizu do jejich života i pro budoucnost naší země.
Přeji dětem a mladým lidem, kteří na festival přijíždějí jako „vyslanci“ svých zemí, aby u nás prožili
příjemné chvíle, aby po návratu do svých zemí mohli s nadšením tlumočit poselství nových přátelství
s dětmi a lidmi neobyčejného regionu, označovaného za „srdce Slovácka“.
Vám všem, milí čtenáři a vzácní návštěvníci festivalu, přeji, aby se náš kraj stal alespoň na chvíli vašim
novým domovem, kam se budete znovu a rádi vracet, v němž naleznete nová poznání, obohacení a
trvalá přátelství.
PhDr. Romana Habartová
ředitelka festivalu
5
Pozvánka do Kunovic
naše město
Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od
Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího
ústí do řeky Moravy. Jsou rozloženy na ploše 2 854,9 ha v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu
jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby.
Město má díky své poloze na křižovatce starobylých obchodních cest a bohatou historii. Svědčí o tom
množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské leželo na území
dnešních Kunovic několik osad, jejichž funkcí bylo střežení přístupu k centru Velkomoravské říše.
Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice stávají správním a církevním
centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. Jméno Cunovitz zřejmě pochází od franckého knížete
Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku 1196.
Královská osada „Grúň“ se zeměpanským hradem a tvrzí byla na čas i biskupským sídlem. Městečkem
se Kunovice staly již před rokem 1466. V 17. století byly Kunovice terčem ničivých nájezdů. K plnému
rozvoji Kunovic dochází po 2. polovině 19. století. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice
zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím.
Rozvoji průmyslu v dalších letech napomohlo vybudování železnice. Kunovice se staly důležitým
železničním uzlem, spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Největšími zdejšími podniky
druhé poloviny 19. století se staly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou, a začal se rozvíjet potravinářský
průmysl. V minulosti prosluly Kunovice také výrobou letadel, která začala po r. 1936 v letecké továrně
Avia. V novém závodě LET Kunovice, budovaném v padesátých letech, pak byla postupně rozvíjena
výroba lehkých a malých dopravních letadel. Součástí podniku je i letiště s mezinárodním statutem, které
dnes nabízí letecké spojení s Evropou. Po stagnaci a úpadku podniku LET v 90. letech 20. století se začíná
tradice letecké výroby v Kunovicích obnovovat v novém sousedním podniku Evektor. Zdejší bohatou
leteckou tradici dnes připomíná unikátní letecké muzeum.
Jako hospodářsko-správní centrum byly a jsou Kunovice také významným místem v oblasti kultury.
Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Ke kulturněhistorickým a uměleckým
památkám se řadí také řada sakrálních plastik a křížů. Nejstarší kříž pochází z roku 1747.
Kulturní historickou památkou byl v roce 1995 prohlášen komplex pozdně renesančních budov ve
středu města, bývalý „kunovický zámek“, později panský dvorec lichtenštejnských knížat.
Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, soukromá střední odborná škola, Vyšší odborná škola právní a první soukromá vysoká škola v České republice, Evropský polytechnický institut.
Bohatý kulturní život, kterým město žije, je v úzkém spojení s místními tradicemi – především masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi. Z odkazů kulturního dědictví
čerpá pět místních dětských folklorních souborů, dva folklorní soubory dospělých a dvě cimbálové
muziky. Od roku 1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Kunovské
léto“. Od roku 2004 se festival honosí statutem CIOFF. O tom, že Kunovice jsou baštou folkloru, svědčí
i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění městu Cenu Rudolfa II. za příkladný
vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za trvalou ochranu kulturního dědictví
předků v regionu.
Ve sportu Kunovice nejvíce proslavila ženská házená, která zde má dlouholetou tradici. Zdejší fotbalový klub
hraje již několik let II. ligu kopané. Své místo si zde našel u nás méně tradiční sport - softbal. Slovácký aeroklub
využívá letiště k provozování vyhlídkových letů v motorových i bezmotorových letadlech. Je zde i speciální
škola létání a parašutismu, pro zájemce jsou připraveny také tandemové seskoky a balónové létání.
Obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat mnoha sportovišť – široké vyžití nabízí sportovní hala,
sokolské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště a koupaliště.
Od roku 1971 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 začíná
novodobá historie samostatných Kunovic, roku 1997 byly prohlášeny městem, v němž dnes žije více
než pět tisíc obyvatel, ochotných otevřít srdce a přichystat svým hostům vše nejlepší, co jim celý rok
přinesl.
…Vítejte u nás …
6
Pozvánka do Kunovic
kunovice
The town of Kunovice is situated in south-eastern Moravia, in the south-western part of Zlínský District,
about 3km to the south of Uherské Hradiště in the region called Slovácko. Located in the Dolnomoravský
Vale on the Olšava River not far from its mouth into the Morava about 185 metres above the sea, the town
covers the area of 2, 854.9 ha. In the south, Kunovice borders on the Hlucká Upland stretching from the
Vizovické Heights, in the west on the Chřiby Hills.
Kunovice has a rich history thanks to its significant military-strategic location on the cross­roads of the
ancient trade paths. Numbers of archaeological finds from the Old Stone Age prove this. In the times of
Great Moravia, there were several settlements scattered in the area of today’s Kunovice whose purpose was
to control the accession to the centre of the Great Moravian Empire.
Great Moravia declined and Moravia annexed to Bohemia, Kunovice became the ad­min­is­trative and
religious centre of the newly established frontier Hlucká Province. Allegedly, the name of Cunovitz comes from
the Frankish Duke, Kuno, whose descendants were called Kunovici. The first written report of Kunovice dates
back to 1196. The princely settlement of “Grúň” along with the manor and the fortress functioned temporarily
as the bishop’s resi­dence. Kunovice was elevated to the status of a town before the year 1466. In 17th century,
Kunovice got heavily plundered by foreign raiders, but later on, in the second half of 19th century, the town
greatly developed due to its position suitable for growing fruit, vegetable and grapevine.
Industries grew rapidly with the building of the railways. Kunovice became a major railway junction, the
connection between Vlárská Railway and Břeclav – Přerov railroad track. The biggest local en­ter­prises in the
late-19th century were two brick-works, a mill with a power house, and food pro­cessing industry was set in
motion. In the past, Kunovice became renowned for the production of aircraft, which commenced after the
year 1936 in Avia aircraft factory. In the 1950s, a new enterprise, LET Kunovice, was set up to specialize in
the manufacture of small and light airbuses. The international aero­drome that is part of the factory offers
flights to various destinations in Europe. Following the stagnation and decline of LET in the 1990s, the tradition of aircraft production is being reno­vated by the adjacent Evektor company. The rich tra­dition of aircraft
industry is materialized in the unique Slovácké Aircraft Mu­seum lying close to Evektor.
An administrative-economical centre, Kunovice was and still is a notable place in terms of cultural
events. Besides the most valuable historical memory, the Church of St. Petr and Pavel, Kunovice boasts
about various other historical and art sights, such as sacral sculptures and roods the oldest coming from
the year 1747. In 1995, the complex of late renaissance buildings in the centre, the former “Kunovice
manor”, later a mansion of Liechtenstein aristocracy, was listed on the cultural heritage.
Education-wise, in the town there are two elementary schools, a folk arts school, a private high special
school, a higher special school for lawyers and the first private university in the Czech Re­pub­lic, European
Polytechnic Institute. The bountiful cultural events coming out of local traditions – namely Shrovetide,
Kings´Ride, and Village Festival have given the town its special character. The old cultural heritage pro­vides
themes for four children’s ensembles, two grown-ups’ ones and two cimbalom bands. Since 1994 the town
has been the host of the International Children’s Folklore Festival called “Kunovské léto” (CIOFF). The fact
that Kunovice is put down as the bastion of folklore life can be manifested by the Rudolf II Prize given in
2004 to the town by the Masaryk Academy of Arts for the support, development and promotion of culture,
and particularly for the permanent conservation of the cultural heritage of our ancestors in the region.
As far as sports are concerned, Kunovice became most famous for the women’s handball which has a long
tradition here. The local football team has been for a few years a participant in the 2nd Division, the second
highest competition in the country. Also a less traditional sport, softball, has found its place in our town. Slovácký
Aero Club uses the local aerodrome to offer scenic flights in small aircraft and gliders. Available is a special school
for flying and parachuting, you can try ballooning and tandem para­chute jumping. For both residents and visitors
to the town there are many sports facilities ready for instant use – a sports hall, Sokol playing area, football pitch
and an illuminated imitation grass pitch, tennis courts, softball pitch and a swimming pool.
Between 1971 and 1990 Kunovice was part of the conurbation, then separated from Uherské Hradiště
and the new history of independent Kunovice culminated in 1997 when it was officially proclaimed town.
Today there live over five thousand inhabitants ever ready to open their hearts and treat their guests to the
best food the year has provided.
… Well, why not come round…
7
Program festivalu
PROGRAM FESTIVALU
Pondělí 13. června 2011
Příjezd řezbářů - Čechy, Morava, Slovensko, Polsko
Příprava dřeva - přírodní areál Kunovice
Úterý 14. června 2011
09.00
Zahájení řezbářského sympozia - přírodní areál Kunovice
Středa 15. června 2011
09.00
Zahájení řezbářské školy - přírodní areál Kunovice - přednášky, dílny
16.00
Příjezd zahraničních souborů
čtvrtek 16. června 2011
Průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice
10.00
Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště
15.00
Přijetí na radnici - Uherské Hradiště
15.00
Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště
16.00
Vystoupení na Masarykově náměstí a v ulicích - Uherské Hradiště
16.00 Slavnostní předání Ceny města Uherské Hradiště - Ceny Vladimíra Boučka za zachování
a rozvoj lidové umělecké výroby - Reduta Uherské Hradiště
Pátek 17. června 2011
10.00
Festivalový pořad - přírodní areál Kunovice
- vystoupení zahraničních souborů
14.00 Sportovní zápolení - plavecký bázen Uh. Hradiště
16.00 Profilové vystoupení zahraničních souborů - Luhačovice
20.00 Slavnostní představení FS Lúčnica - přírodní areál Kunovice
22.00 Večerka pro děti
Sobota 18. června 2011
Svatojánský jarmark lidových řemesel - Mariánské nám.,  Uh. Hradiště
08.00
09.00
Pozvánky na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště
10.00
Národní přehlídka dětského verbuňku - Masarykovo nám., Uh. Hradiště
12.00-15.00
Den otevřených dveří na stavbě PIK - Panský dvůr Kunovic
13.00
Přijetí zástupců souborů u starosty - radnice Kunovice
15.30 „Dětský svět“ - soutěžní pořad - přírodní areál Kunovice
19.00 Večerní muzicírování - přírodní areál Kunovice
22.00
Ohňostroj, večerka pro děti
02.00
Večerka pro dospělé
Neděle 19. června 2011
Mše svatá za festivalové děti - chrám Páně Kunovice
07.30
08.30
Koncert duchovní písně - chrám Páně Kunovice
13.30
Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí - Kunovice
14.45
Vernisáž řezbářských děl - přírodní areál Kunovice
15.00
„Kde jsme doma“ - závěrečný galaprogram - přírodní areál Kunovice
17.00
„Loučení“ - slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění
Ústupový plán: V případě nepříznivého počasí se programy budou realizovat s půlhodinovým zpožděním
ve sportovní hale v Kunovicích.
8
Program festivalu
PROGRAMme FESTIVAL
Monday 13th June 2011
Arrival of woodcarvers – Czech Republic, Slovakia, Poland
Tuesday 14th June 2011
10.00Opening of a woodcarvers symposium - open-air area in Kunovice
Wednesday 15th June 2011
10.00Opening of a woodcarvers school - open-air area in Kunovice
16.00
Arrival of foreign ensembles
Thursday 16th June 2011
10.00
Invitations to the festival – Masaryk Square in Uherské Hradiště
15.00 Meeting with Mayor, Reception at the Town Hall in Uherské Hradiště
15.00 Festive parade through Uherské Hradiště
16.00 Performance in Masaryk Square, Uherské Hradiště
Friday 17th June 2011
10.00
Festival Performance – Open air area in Kunovice
14.00 Sports competitions in the swimming pool in Uherské Hradiště
16.00 Profile programme of foreign ensembles in Spa of Luhačovice
20.00 Evening programme – Folklor group Lúčnica - open-air area in Kunovice
22.00 The end and going to bed for children
Saturday 18th June 2011
08.00St. John’s fair of folk crafts - Mariánské Square in Uherské Hradiště
09.00Invitations to the festival in Uherské Hradiště
10.00
„Verbíři“ contest and shepherd games in Masaryk Square in Uherské Hradiště
12.00 – 15.00 Open day in business incubator Kunovice - Panský Dvůr
13.00 Reception of group leaders with the Mayor of Kunovice at the Town Hall
Competitive programme “Children world”- open-air area in Kunovice
15.30 19.00 „Večerní muzicírování“ - evening of entertainment and dancing with rich programme, open-air area in
Kunovice
22.00
Great Fireworks, the end and going to bed for children
02.00The end for adults
Sunday 19th June 2011
07.30Holy mass in favour of festival children in local church
08.30Concert of religious songs in local church
13.30
Festive parade with short performance in front of the Town Hall
14.45Vernissage of woodcarved woks
15.00
„Kde jsme doma?“- “Where our home is?” main festival programme in open-air area Kunovice
17.00
Festive finishing of the festival with declaration of the winners and awarding prizes and diplomas
Alternate variant:
In the case of bad weather all the programs will be realised with a half-hour delay in the Sports Hall in Kunovice.
9
Mistři a výstavy
řezbářské sympozium
Jedenáct let provází festival významná aktivita, mezinárodní řezbářské sympozium, které si získalo
zájem veřejnosti i řezbářů samotných. Za tuto dobu se ho zúčastnilo kolem 55 řezbářů, mezi nimiž
jsou lidoví řezbáři i diplomovaní profesionálové, kteří vytvářejí hodnotná díla na základě rozpracovaných maket, jež posuzují odborníci.
Letos setkání nabízí prostor pro tvorbu 6 až 8 řezbářů z Moravy, Čech, Slovenska, Polska a Bulharska,
ale otevírá se spolupráce i pro vzdálenější zahraničí. Řezbáři po dobu jednoho týdne pracují před
zraky veřejnosti a médií, jsou využívány v rámci výuky místních a uherskohradišťských škol všech
stupňů a výsledky jsou v závěru představeny slavnostní vernisáží.
Tvůrčí setkání mistrů je koncertem dřeva a rukou, tentokrát na téma „Podoby lásky“ a úlohou každého
řezbáře je vytvořit v průběhu týdne plastiku v životní velikosti. Půl roku před zahájením sympozia
pracuje lektor s vybranými řezbáři, kteří systematicky zpracovávají dané téma formou výtvarných
návrhů pro předem určená místa a města Uherskohradišťska. Jejich návrhy jsou konzultovány nejen s
mistrem řezbářem, ale také s profesionálními sochaři, výtvarníky, architekty a místními samosprávami.
Materiálem je dubová kulatina. Plastiky se stanou součástí přírodního areálu v Kunovicích, budou
zdobit lokality v Kunovicích, v Uh. Hradišti a v obcích Zlínského kraje. Letos se setkají účastníci
řezbářského sympozia předchozích let s odborníky uměleckých a speciálních škol.
Výstupy jednotlivých sympozií je možné sledovat před kostelem sv. Petra a Pavla v Kunovicích (Kristus
a apoštolové), v Archoskanzenu v Modré a kolem rybníka v Modré, v areálu MŠ a ZŠ v Kunovicích,
a výstupy roku 2011 jsou určeny pro vybraná místa hradišťského souměstí.
Řezbářské sympozium:
Autor setkání:
Zahájení:
Praktické vedení:
13. – 18. června 2011, Přírodní areál Kunovice
Libor Habarta
13. června 2011 Andrej Irša, řezbář
Řezbáři:
Branislav Petráš (1975), Bočany, Slovensko
K práci se dřevem měl vždy blízko. Je paradoxem, že již na SPŠ strojní
se více zajímal o opracovávání dřeva, než o kov. Prvním kontaktem se
pro něj stalo soustružení. Na podomácky zhotoveném soustruhu sám
začal vyrábět misky, stojany a svícny z ořechového a třešňového dřeva
a tato práce jej naplňovala a posunovala vpřed. Tomuto koníčku se
věnoval do nástupu na ZVS, začal rozvíjet další zájmy, folkové muzicírování a náhodou se mu do rukou dostala kniha „Návštěva u řezbáře“
od Heřmana Kotrby a zde začala druhá etapa zájmu o dřevo. Kniha jej
vlastně přivedla k řezbářství. Začal jako samouk a sám musel přicházet
na různé techniky, které už jiní objevili. Směr v tomto krásném umění
byl daný prostředím, kde žil. Jedním z jeho zájmů je myslivectví, a tak se
tvorba zúžila na výrobu podložek pod trofeje. Při pátrání po informacích
o této činnosti využil všech dostupných možností a začaly ho oslovovat
práce různých významných a zkušených autorů. Po osobním setkání s Andrejem Iršou se rozhodl
posunout svou laťku možností dál a pokusit se přistupovat ke dřevu nově. Sympozium v Kunovicích
je první velkou zkušeností.
Dílo: Milenci (abstrakce)
10
Mistři a výstavy
Robert Lukačovič (1968), Piešťany, Slovensko
Autor je profesiánálním restourátorem a výtvarníkem. Sám říká:
„Mám respekt k člověku a také respekt ke všem mareriálům.
Zvláštní postavení mezi nimi zastává právě dřevo.“ To vnímá jako
živý organismus, do něhož každý zásah musí být promyšlený.
Ke své práci dodává, že někdo má rád pouze duchovní svět
a někdo vnímá tuto výjimečnou práci jako práci s materiálem
a oba světy jsou pro ně vzájemě neslučitelné. Jedině umělci se s tím
nechtějísmířít. Jaká je cesta Roberta Lukačoviče, máme možnost
se poprvé přesvědčit také v Kunovicích.
Dílo: Oj, joj, joj, život môj... (kunovický realismus)
Franciszek Piecha (1949), Czerwionka-Leszczyny, Polsko
Pokud v sobě odkryjeme nějaké vnitřní zájmy, je na místě jít
tomu vstříc. Jeho prvním materiálem byla kůra, pak dřevo a také
nerosty. A tak se František Piecha věnuje řezbě už více jak 30
let. Jeho celoživotní téma je spojeno se Slezskem, odkud čerpá
nejen materiál, ale také náměty pro svou práci. Obřady, ale i básně
a legendy Horního Slezska, téma hornické i sakrální náměty se
staly základem pro jeho tvorbu.
Z prací ve dřevě je to drobná řezba, ale nejpravdivější výzvou se
stala monumentální řezba a práce v plenéru. Účastnil se v řadě
seminářů a výstav v Polsku, několik jeho prací je součástí muzejních sbírek, v kostelch, parcích, zahradách. Dílo „svého života“
zatím nevytvořil a byl by moc rád, kdyby tomu tak někdy bylo.
Dílo: Stáří s mládím... (realistická řezba)
Rumena Pencheva (1964), Varna, Bulharsko
Autorka se od dětství věnuje řezbaření, absolvovala střední
školu se zaměřením na řezbářství. V roce 1988 ukončila studia
na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Veliko Tarnovo v oboru:
Výtvarné umění a estetika. Od roku 1990 pracuje jako učitelka
výtvarného umění, založila školu kreslení a užitného umění pro
děti ve věku 6 až 12 let se zapojením do dětských soutěží doma
i zahraničí. Od roku 2000 se účastní veletrhu uměleckých řemesel
v německém městě Erkrat, od roku 2006 se pravidelně účastní
řeznářských sympozíí v ČR.
Rumena Pencheva vytváří řezbářská díla pro kostely, stylový nábytek, dřevěné plastiky, ikony a obrazy. Je autorkou ikonostatu pro
kostel v městečku Kamenar, dřevořezeb pro kapli blízko městečka
Osenovo a vytvořila několik biskupských trůnů. Její ikony jsou
vytvářeny starými řeckými malířskými technikami. Malířská díla,
která ráda vytváří, jsou inspirována krajinou, životem a architekturou 16. až 19. století. Používá techniku akvarelu, olejomalby
a techniky kombinované.
Dílo: Symboly lásky... (reliéf)
11
Mistři a výstavy
Vasko Ivanov (1958), Kyustendil, Bulharsko
Vasko Ivanov se narodil v Bulharsku a trvale žije a pracuje ve
městě Kyustendil. Od roku 1985 se věnuje řezbářství, účastnil
se mnoha výstav a veletrhů uměleckých řemesel. Třikrát se již
zúčastnil řezbářského sympozia v České republice.
Dílo: Tvář lásky... (abstrakce)
Andrej Irša (1972, Skalica-Kátov, Slovensko) Andrej Irša je vyučen ve strojírenském oboru, od roku
1987 navštěvoval řezbářský kroužek v Myjavě, vedený
Ivanem Tomešem, významnou osobností západoslovenské oblasti, který byl ovlivněn tvorbou Františka Gajdy
ze Strážnice a zasloužil se o vytvoření řezbářské větve,
navazující na Gajdův mistrovský styl nejen na slovenské
straně hranice. Irša vyhledal Františka Gajdu a od roku 1993
se stal jeho učněm. Dnes se odpoutal od Gajdova stylu
a našel vlastní pojetí, výtvarné vyjádření a styl. Andrej Irša je
zasvěcen do problematiky řezbaření, v roce 1996 vstoupil
do Skalického klubu výtvarníků a v roce 1997 se otevřel
vlastní živnost. Na Kunovském létě a jeho řezbářském
sympoziu se už po páté ujímá vedení řezbářské školy.
Je autorem stránek www.rezbarstvo.sk.
Dílo: Něžná ...
12
Vzdělávací pořady
řezbářská škola
Deset let má veřejnost možnost zúčastnit se řezbářské školy, která bude v roce 2011 zahájena
ve středu 15. června. Zájemci o řezbářství mají příležitost bezprostředně sledovat zkušenější autory
při práci, nahlédnout do dokumentací prací a budou mít možnost pracovat s profesionálními
řezbářskými nástroji. Zkušený řezbář Andrej Irša (autor sousoší Kristus a apoštolové) pracuje se
zájemci prostřednictvím internetu po celý rok a připravuje frekventanty školy na ukončení řezbářské
školy formou absolventského listu.
Je potěšítelné, že se do řezbářské školy hlásí řada žáků, kteří se po absolvování této festivalové
školy chtějí zabývat oborem řezbář. Občanské sdružení Kunovjan tak z důvodu profesionalizace
setkání navázalo spolupráci se Střední odbornou školou lesnickou a rybářskou ve Bzenci-Přívoze, kde
se tento obor začal vyučovat. Pedagogové a mistři se v roce 2011 stanou partnerem řezbářské školy
v Kunovicích. Iniciativa vzešla od učitelů odborného výcviku, oboru řezbář. Zdeněk Péč, Mgr. Lubomír
Sedláček a Ladislav Sedláček se snaží více prezentovat tento obor a tím přilákat nové adepty na studium
čtyřletého oboru umělecko-řemeslné zpracování dřeva, ukončeného maturitní zkouškou. Po celou
dobu konání akce se škola bude prezentovat výstavou prací žáků tohoto oboru.
Pod vedením Andreje Irše se i další zájemci mohou naučit brousit dláta, mohou se seznámit
se základními řezbářskými technikami a výsledky celoroční přípravy budou zúročeny vlastními pracemi
se dřevem. Účastníky řezbářské školy budou rovněž tři nejlepší výrobci dlát z České a Slovenské
republiky, kteří budou přítomné uchazeče zasvěcovat do údržby a zacházení s těmito specifickými
nástroji.
Materiálem pro práci uchazečů školy bude lípa a vyhlášené téma pro účastníky školy je letos
jednotné – vytvoření busty. Adepti si vedle získaných vědomostí, které budou připraveny v grafické
i textové podobě, mohou odnést svá první díla. V současné době se na řezbářskou školu připravuje
kolem dvaceti budoucích absolventů ve věkovém rozpětí od 15 do 60 let.
Řezbářská škola:
Zahájení:
Lektor:
Vernisáž:
úvodní slovo: 15. – 17. června 2011, Přírodní areál Kunovice
15. června 2011
Andrej Irša, Zdeněk Péč a Ladislav Sedláček
19. června 2011, 14.45 hodin
starostka Mgr. Ivana Majíčková a Andrej Irša
13
Profilové pořady
Pozdravy ze zahraničí a představení pro školy
Festival „Kunovské léto” má ve své programové nabídce zařazeny profilové pořady, které budou
i v letošním roce patřit dětským folklorním souborům s pozvánkami na náměstích. Za slunného
počasí dělají radost především těm, kteří se mohou na chvíli zastavit v každodenním shonu.
Také návštěvy škol a realizování tzv. výchovných koncertů neodmyslitelně patří k našemu festivalu.
Prezentace folkloru různých zemí Evropy, seznamování se s tradicemi různých národopisných
oblastí zprostředkovává divákům a posluchačům neopakovatelné zážitky.
Nabízí se také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro děti. Své umění představí
zahraniční soubory i lázeňským hostům v Luhačovicích.
Čtvrtek
Realizace:
Účinkuje:
Moderátor:
16. června 2011, 10.00 hodin – Masarykovo nám., Uherské Hradiště
Libor Habarta
Makedonie, Slovinsko, Litva
Kateřina Andrýsková
Pátek
Realizace:
Účinkuje:
Moderátor:
17. června 2011, 10.00 hodin – Masarykovo nám., Uherské Hradiště
Marta Polášková
Maďarsko, Slovensko
Denisa Kukulková
Pátek
Realizace:
Účinkuje:
Moderátor:
17. června 2011, 16.00 hodin – Lázeňská kolonáda Luhačovice
Marta Polášková
Makedonie, Slovinsko, Litva
PhDr. Blanka Petráková
14
Reprezentační setkání
Přijetí na radnici
Festival “Kunovské léto” podporuje a zaštiťuje město Kunovice, role spolupořadatele se ujalo
“uherskohradišťské souměstí” s městy Uherské Hradiště a Staré Město. Spoluúčast vyjadřují další
obce Zlínského kraje a mikroregiony. Patronátu se ujímá řada významných osobností regionu a státu.
Přijetí zástupců souborů u starostů hradišťského souměstí se tak stalo významným reprezentačním
setkáním nejen jich, ale i hostů z České republiky, ze zahraničí, osobností našeho kulturně
společenského života a zástupců médií.
Představitelé měst přibližují Uherské Hradiště jako město, které skýtá návštěvníkům festivalu
nahlédnutí do dávné minulosti, poznání přítomnosti atraktivního historického města, Staré Město
nabízí pohled ke kořenům velkomoravským a Kunovice, jako mladé tradiční město s bohatou
folklorní minulostí, zvykoslovím a výjimečným lidovým oděvem nebo historií a muzeem letectví.
Tentokrát nabízejí Kunovice prohlídku nově revitalizovaného objektu - Panského dvora.
Čtvrtek Realizace:
Starosta:
16. června 2011 – Uherské Hradiště – 15.00 hodin
Ing. Iva Mošťková
Květoslav Tichavský
Sobota
Realizace: Starostka:
18. června 2011 – Kunovice – 13.00 hodin
Ivana Lůčná
Mgr. Ivana Majíčková
15
Propagační pořady
slavnostní průvod
Kdo alespoň někdy zavítal na folklorní slavnosti a festivaly, těší se na atmosféru slavnostního
průvodu, který je příležitostí k názorné přehlídce folkloru všech zúčastných ve svátečních krojích,
ale i ve stylizovaných kostýmech. Pestrými tóny se rozezní město Uherské Hradiště a Kunovice.
Čtvrtek
Trasa:
Hrají:
Pořadí souborů:
Průvodní slovo:
Taneční pozvánka:
Neděle:
Trasa:
Realizace:
Pořadí souborů:
Průvodní slovo:
Taneční pozvánka:
16
16. června 2011, 15.00 – 17.00 Uherské Hradiště
Bastion, Prostřední ul., Mariánské nám., Protzkarova ul., Masarykovo nám.
Realizace:
Tomáš Miklík
CM Hora z Kunovic
Děcka z Kunovic, Kunovjánek, Věneček, Litva, Merínek, Nezábudka Slovensko, Makedonie, Dolinečka, Slovinsko, Handrláček, Maďarsko
Pavlína Velecká
Masarykovo nám.
19. června 2011, 13.30 Kunovice
Radnice Kunovice, Přírodní areál Kunovice
Tomáš Miklík
Věneček, Kunovjánek, Bartošův folklorní soubor, Nezábudka - Slovensko, Litva, Merínek, Kapušančan - Slovensko, Jitřenka, Trnečka, Děcka z Kunovic, Makedonie, Dolinečka, Slovinsko, Handrláček,
Maďarsko
Ing. Barbora Majíčková Bartošův folklorní soubor
Radnice a společný odchod do areálu na závěrečný galaprogram
Doprovodné programy
Sportovní zápolení
Po několik let se tanečníci, muzikanti i vedoucí souborů zapojují do poměřování sil, které
není pro folklorní soubory a festivaly obvyklé. Ke „Kunovskému létu“ neodmyslitelně patří i
sportovní, taneční, dovednostní, intelektuální i zábavné soutěžení na souši a v krytém bazénu.
Letos se soutěže neodehrávají souběžně ve sportovní hale v Kunovicích a v krytém bazénu
v Uherském Hradišti, ale týmy zastupující všechny soubory se utkají v různých disciplínách v
novém Aquaparku v Uh. Hradišti. Výsledky soutěží budou vyhlášeny po závěrečném galaprogramu v neděli odpoledne. Vítězové jsou příjemně sladce odměněni.
Pátek Realizace:
Garant a moderátor:
17. června 2011, 15.00 hodin, Aquapark Uherské Hradiště
Plavecká škola Uh. Hradiště
Ladislav Botek
Vyhlášení výsledků soutěží: 19. června 2011, 17.00 hodin, Přírodní areál Kunovice
17
Na pomezí žánrů
LÚČNICA a jejich Mladosť a krása
Kdo by mezi milovníky folkloru neznal světoznámý taneční soubor Lúčnica, který stále představuje jeden z vrcholů ve zpracování slovenského folkloru vůbec.
Soubor vznikl v roce 1948 a od počátku své existence čerpá z bohatství slovenských lidových
tanců, písní, hudby a krojů, které obdivovali diváci ve více než 60 zemích celého světa. Umělecký soubor Lúčnica je úspěšným reprezentantem Slovenska v zahraničí. Jen od roku 2000
Lúčnica koncertovala například v Kanadě, v Macau, Egyptě, Itálii, Francii, na Taiwanu nebo
v slavné londýnské The Royal Opera House – Covent Garden.
Koncem loňského roku se Lúčnica vrátila z úspěšného celoaustralského turné, kde ji s programem „Mladosť a krása“ mohli vidět diváci v pěti hlavních městech australských států. Mladé
tanečnice a tanečníci vynikají skvělou technikou, osobitým výrazem a mimořádným nasazením. Jejich výkony podtrhuje strhující hudební doprovod orchestru Zlaté husle pod vedením
Martina Sleziaka.
V Kunovicích se Lúčnica publiku představí 17. června 2011 v přírodním areálu s programem
„Mladosť a krása“, složeném ze starších kmenových choreografických i hudebních děl. Program divákům nabídne poutavý umělecký obraz, který je inspirován bohatými slovenskými
rolnickými, pasteveckými a společenskými tradicemi.
Pátek 17. června 2011, 20.00 hodin, Přírodní areál Sokolského hřiště v Kunovicích
(za nepříznivého počasí ve Sportovní hale).
Realizace: Občanské sdružení Kunovjan
Moderátor: Terezie Habartová
Choreograf a režie:
Prof. Štefan Nosá¾
Hudba:
Svetozár Stračina
Tibor Andrašovan
Igor Bázlik
Peter Parničan
Ján Grener,
Štefan Molota
Návrhy kostýmů:
Šarlota Kišová
Dagmar Roháčová
Scéna:
Ján Ťapák
Účinkují:
Tanečný soubor a jeho sólisté
Orchestr a zpěvácká skupina Lúčnice
18
Pozvánka
Panský dvůr v Kunovicích
Den otevřených dveří na stavbě PIK - Pánský dvůr Kunovice
Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic.
První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku 1196, to už zde bezpochyby stálo opevněné
sídlo. Jeho počátky jsou jen těžko dohledatelné. Listinná zmínka z roku 1301 dokládá, že si
Václav II. ponechává ve svých rukách dvůr s čeledí. Král Jan Lucemburský v roce 1325 rozhodl
o zboření hradu v Kunovicích, ponechal zde dvůr a mlýn. V průběhu staletí byl dvůr několikrát
opraven a přestavěn. Vystřídalo se zde mnoho majitelů.
K nejvýznamnějším patřil rod pánů z Kunovic, který se řadil mezi vlivnou a bohatou moravskou šlechtu.
Dvůr jim náležel v 15. a 16. století. Postupným propojením majetkových vztahů a rodinných vazeb
přecházel do vlastnictví dalších rodů. Na přelomu 16. a 17. století zde stál zámek starobylého původu
a při něm dvůr panský dobře vystavěný. Posledním pánem z Kunovic byl Jan Bernard, který
se přidal ke vzbouřené šlechtě. Po bitvě na Bílé hoře jeho majetek, včetně panského dvora,
přešel do rukou Lichtenštejnských knížat. Po rozsáhlém požáru roku 1645, který zničil mimo jiné
i zdejší zámek, se v Kunovicích uvádí už jen panský dvůr.
V roce 1922 přešel do majetku státu. Vznikl zde školní statek. Po roce 1961 zde hospodařil
státní statek, později zemědělské výrobní sdružení. V průběhu desetiletí došlo k jeho značné
devastaci. Po revoluci v roce 1989 byl ve vlastnictví soukromých subjektů. Dne 15. 9. 1994
byl prohlášen kulturní historickou památkou. V roce 2005 přešel kompletně celý rozsáhlý
komplex o rozloze tří hektarů do majetku města. V letech 2008–2011 díky finanční podpoře
z fondů Evropské unie proběhla rozsáhlá přestavba hlavní části nemovité kulturní památky na
podnikatelský inkubátor.
Sobota 18. června 2011, 12.00 - 15.00 hodin, Pánský dvůr Kunovice
19
Ocenění, tradiční řemesla
Cena Vladimíra Boučka
a svatojánský jarmark lidových řemesel
Festivalu v čase kolem svátku sv. Jana obohacuje Svatojánský lidový jarmark, realizovaný
ve spolupráci s Městem Uherské Hradiště. Um a vlastní výrobu zde prezentují vyhlášení mistři tradiční
rukodělné výroby, ale i začínající řemeslníci. Když se obrátíme do minulosti, právě Uherské Hradiště
patřilo k místům, kam výrobci z venkova přinášeli své zboží k výměně a prodeji. A tak můžeme
v průběhu sobotního dne sledovat práci stovky prodejců, řemeslníků, kteří reprezentují jednotlivé
regiony Moravy, Slezska a příhraniční oblasti Slovenska.
Svatojánský jarmark je od roku 2005 zvýrazněn další významnou iniciativou. V souladu s účinnější
péčí o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda v roce 2003 a v návaznosti na tradice
místního regionu, rozhodlo Město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Ing. arch. Vladimír Bouček
byl nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale
i významnou a důstojnou osobností města.
Tento akt přesahuje svým významem hranice města. Veřejnost navrhuje každoročně kandidáty,
z nichž odborná komise doporučí jednoho tvůrce Zastupitelstvu města Uherské Hradiště
k ocenění. Návrhy všech dalších kandidátů přecházejí do dalšího ročníku. V roce 2005 byla
cena předána Františku Mikulcovi, hradišťskému krojovému krejčímu, v roce 2006 cenu získala
Františka Snopková, která ohromuje objevováním nových kompozic drobné figurální tvorby
z kukuřičného šustí. V roce 2007 byla cena předána Haně Špalkové za zpracování přírodních pletiv
– košíkářství, v roce 2008 byl oceněn Antonín Hájek za práci se dřevem, intarzie a vylévání kovem.
V roce 2009 slavili úspěch krojová krejčí Anna Pohunková z Uh. Hradiště a keramik Igor Chrástek
ze Zlechova, který se věnuje černé hrnčině. V roce 2010 byla oceněna krasličářka Marie Vlčková
z Mařatic a keramik Emil Kobza z Velehradu za jemnou kameninu. Komise doporučila udělit také
významné ocenění za celoživotní přínos v oboru: v roce 2009 byla cena předána pedagožce
a keraničce Marii Sobkové z Uh. Hradiště, v roce 2010 byla oceněnou návrhářka a výtvarnice
Arnoštka Eberhardová. Letos v době konání festivalu ocenění převezme keramička Zuzana Hartlová
z Tupes, zabávající se tradiční tupeckou keramikou a za celoživotní přínost v oblasti tradiční umělecké
výroby (především v nábytkářství) převezme ocenění návrhář a výtvarník Jaroslav Procházka, který
celý život zasvětil práci v ÚLUV v Uh. Hradišti.
Čtvrtek 16. června 2011, 16.00 hodin,
Předání Ceny Vladimíra Boučka, Uh. Hradiště - Reduta
Realizace: Město Uh. Hradistě
Garant:
Ing. Iva Mošťková
Starosta: Květoslav Tichavský
Moderátor:Terezie Habartová
Účinkují: Děcka z Kunovic
CM ZUŠ Hluk
Sobota 18. června 2011, 08.00 hodin,
Uherské Hradiště
Svatojánský jarmark
Realizace: Občanské sdružení Kunovjan
a Město Uherské Hradiště
Moderátor:Pavlína Velecká
20
Soutěžní pořady
Národní přehlídka dětského verbuňku 2011
- Verbuňk jako mistrovské dílo
25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO Koïchiro Matsuura slovácký verbuňk za
Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk se tak stal první oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi devadesát prohlášených fenoménů
z celého světa. Tanec byl oceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň a byl označen za výraz
kulturní identity celé oblasti Slovácka. O zápisu předložených nominací rozhodovala šestnáctičlenná mezinárodní porota, jejíž členkou byla i česká etnoložka PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Porota doporučila k zápisu celkem 43 nominovaných lidových prvků (15 z Asie, 11 z Afriky,
10 z Evropy, 7 z Ameriky). Podrobnější informace o prohlašování Mistrovských děl ústního
a nemateriálního dědictví lidstva nalézt na internetových stranách UNESCO: www.unesco.org .
Název tance je odvozen z německého slova Werbung (tj. najímání, ucházení se) a z praxe
náboru do vojenské služby, prováděného u nás do roku 1781 za účasti profesionálních vojenských tanečníků, jejichž projev byl asi jedním z impulsů ke vzniku tohoto tance.
K předchůdcům verbuňku patří tzv. mládenecké tance, ale i jiné pohybové formy, z nichž
se postupně vyvinul. Patří k nim tance do skoku, soutěživé tance o to, kdo nejvýše vyskočí,
individuální projev mužů v točivých tancích, dále – a asi především – přizdobovaná (cifrovaná)
chůze mužů v průvodech a při obřadních obchůzkách a snad další tance se soutěživými prvky. Dalším impulsem bylo zřejmě též rozšíření písní novo-uherského stylu. Etnochoreologové
soudí, že se verbuňk formoval jako samostatný tanec ve druhé polovině 19. století a v průběhu
20. století se vyvinul do šesti regionálních typů.
Zápis Slováckého verbuňku na zmíněný seznam je pro Českou republiku mimořádnou
událostí, ale přináší sebou i řadu opatření a povinností, ke kterým se náš stát v rámci
nominace zavázal.
A jaký je charakter tance?
Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným
a má zvláštní ráz. Přestože se převážně tančí kolektivně, každý z interpretů tančí sám za sebe,
přičemž jeho projev respektuje výraz vlastní regionální nebo lokální příslušnosti, včetně vlastního
přínosu do svého tanečního umění a povahy. Verbuňk je provázen určitým okruhem písní, mezi
nimiž od druhé poloviny 19. století převládají tzv. písně novo-uherské. Slovácký verbuňk má
obvykle tři části: předzpěv, při němž je pohyb tanečníka, pokud nestojí společně s ostatními
ve vázaném půlkruhu, velmi individuální, taneční část pomalou a taneční část rychlou, která
je volnou pohybovou kompozicí s osobitou atmosférou. Verbuňk je v České republice rozšířen
pouze na Slovácku, kde se pro něj užívají nebo užívaly i jiné názvy – cifra, cifrování, cifruňk,
čardáš, čardášování, verbování, skákání, grepčení (grebčení).
Podle stavu současného bádání lze hovořit o šesti typech slováckého verbuňku:
1. subregion strážnického Dolňácka – kolem města Strážnice
2. subregion kyjovského Dolňácka – okolí města Kyjov
3. podoblast hanácko-slováckého pomezí – okolí měst Hustopeče a Ždánice
4. subregion Horňácko – okolí Velké nad Veličkou
5. subregion hradišťského Dolňácka a Uherskobrodska – okolí Uherského Hradiště
a Uherského Brodu
6. podoblast Podluží – okolí města Břeclav
21
Soutěžní pořady
Při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici pracuje Sbor lektorů a znalců Slováckého
verbuňku a jeho hlavním úkolem je spolupráce při tvorbě a realizaci opatření pro uchování
a rozvoj mužského slováckého tance – verbuňk.
Sbor lektorů a znalců verbuňku pracuje ve složení:
Předseda: PhDr. Karel Pavlištík, CSc. Místopředsedové: Ing. Rudolf Tuček, Josef Bazala
Tajemník: Mgr. Jan Blahůšek
Členové: Zdenek Duroň, Erik Feldvabel, Jan Gajda, Jiří Gregor, PhDr. Romana Habartová, Ing.
Štěpán Hubačka, Hynek Chrenčík, Ladislav Jagoš, Martin Jelínek, Martin Kaňa, MgA. Jan
Maděrič Jiří Mach, Tomáš Machalínek, Rostislav Marada, Ivan Marčík, Mgr. Jitka Matuszková,
PhD., Mgr. David Pavlíček, MUDr. Jan Pavlík, ing. Ludvík Pavlištík, Mgr. Milan Stašek, Ing.
Vojtěch Studénka, Josef Šťastný, Jaroslav Švach, Doc. Ladislav Vašek, Ing. Petr Vozár, Mgr.
Miroslav Vymazal, Mgr. Michal Závodný.
Národní přehlídka dětského verbuňku
Jednou z aktivit Sboru znalců a lektorů je soutěžní přehlídka dětských verbířů Slovácka.
Na zasedání sboru v březnu 2007 v NÚLK ve Strážnici bylo jednohlasně doporučeno a odsouhlaseno, že se vrcholnou národní přehlídkou stane soutěž v rámci Mezinárodního dětského
festivalu Kunovské léto, kde se jeho pořadatelé věnovali od počátku regionální soutěži
v dětském verbuňku – podoblasti hradišťské Dolňácko, kde se každoročně představuje 20-30
malých verbířů od předškolního věku do 15 let. Soutěž během let nabývala na významu. Proto
se lektoři a znalci dohodli, že v roce 2007 proběhnou místní postupové soutěže dětských
verbířů v jednotlivých podregionech Slovácka (včetně souborů a sólistů mimo region, kteří se
věnují oblasti Slovácka v jiných místech) a v Kunovicích se setkají nejlepší verbíři v národním
finále.
Lektoři se dohodli na sjednocení podmínek jednotlivých kategoriích a věkovém rozpětí
tanečníků:
I. kategorie:
nejmladší1. – 3. místo (ročníky 2002 – 200x)
střední 1. – 3. místo (ročníky 1998 – 2000)
II.
nejstarší 1. – 3. místo (ročníky 1996 – 1997)
III.
Absolutní vítěz /pokud je jiný než vítězové kategorií/
Specifický mužský tanec, který se zájmem sledují a napodobují malí sólisté, je rozšířen na
jihovýchodní Moravě. Je založen na originalitě taneční „skočné“ improvizaci svého nositele
– tanečníka a zpěváka. Dokonalost předvedení tance je znakem schopností a talentu, kteří
diváci a často i verbíři „konkurenti“ sledují s napětím.
Interpret musí být nejen dobrý tanečník, ale výborný zpěvák, který nejenže dobře intonuje,
ale také zvládá dialekt svého regionu. Musí mít i dobrou paměť a přesvědčit okolí širokými
znalostmi repertoáru písní. Pohyb každého verbíře musí být osobitý se značnou mírou
náročnosti, množstvím, pestrostí, návazností a adekvátní úrovní tanečních prvků a figur,
kterým říkáme cifry.
Tak se pojďme podívat na cifry chlapců, kteří se snaží vyrovnat se svým vzorům – vyhlášeným
verbířům daných regionů. Jak se jim od nejútlejšího věku daří respektovat správný regionální
taneční typ, jak je jejich tanec vystavěn a jak graduje, se právě dnes opět po roce přesvědčíme.
Za osmnáct let se soutěže zúčastnilo na 300 malých verbířů od tří do patnácti let z celého
Slovácka. Vyznamenáním pro ty nejlepší představuje vystoupení v soutěži verbířů na
Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici příští týden.
22
Soutěžní pořady
Verbuňk jako mistrovské dílo
– Národní přehlídka dětských verbířů 2011
Nejmladší kategorie – do 9 let
Radovan Siman
Kunovice
7 let
Josefov
8 let
René Zhříval
Marek Pavlica
Staré Město
8 let
Jan Mikuš
Staré Město
9 let
Staré Město
9 let
Michal Fryšták
Josef Čech
Nový Poddvorov 9 let
Přítluky
9 let
Luboš Peš
Stará Břeclav
8 let
Petr Huňař
Jakub Doležal
Kostelec
Jaroslav Měchurka Kyjov
Marek Slezáček
Kostelec
Sebastian Herůfek Šakvice
Šakvice
Marek Huňař
Jan Strmiska
Archlebov
Střední kategorie – od 10 do 12 let
Staré Město
11 let
Robin Feldvabel
Benjamin Stagl
Bulhary
11 let
Starý Poddvorov 12 let
Patrik Havlík
Modrá
12 let
Lukáš Balajka
Jakub Tuček
Lednice
12 let
12 let
Roman Vlachynský Popovice
František Blažek
Stará Břeclav
12 let
Martin Ott
Dubňany
Lukáš Spáčil
Čeložnice
Filip Skřivánek
Kyjov
Jakub Pěnčík
Uhřice
Tomáš Havránek
Žižkov
Štěpán Konečný
Čejkovice
Nejstarší kategorie – od 13 do 15 let
Tomáš Ptáčník
Stará Břeclav
14 let
Jan Vlčnovský
Popovice
14 let
Jan Wasserbauer
Popovice
14 let
Martin Vašulka
Kyjov
Michal Varmuža
Svatobořice-Mistřín
Šakvice
Zdeněk Kos
Petr Osička
Žižkov
Martin Vašíček
Dambořice
Chodím, chodím
Pod tým našim okénečkem
Dyž sem já šel přes ty hory
Dyž sem já šel přes ty hory
Škoda tebja šohajku byt
Písala mně moja milá z Ružomberka list
Kde sem išel zrána
Ej vy páni, radní páni
Já su synek svobodný
V poli stojí Anička
Ej, dyž sem já šel přes ta hory
Za Moravú třešně sú
Ej vy páni, radní páni
Už dozrála kukurička
Hromy bijů
Keré dívča nemá doma frajíra
Pod tým našim okénečkem
Bude moja žena
A v tem Brně vprostřed rynku
Dyž na vojnu verbovali
Až já budu z Košic mašírovat
Jede šohaj z Vídňa
Hněvala sa má máti
Já su synek svobodný
Když mně na tu vojnu verbovali
Jede šohaj z Vídňa
23
Soutěžní pořady
Sobota
18. června 2011, 10.00 – Masarykovo náměsti, Uherské Hradiště
Produkce:
Libor Habarta, Jakub Tomala
Odborná spolupráce: Romana Habartová
Doprovází:
CM Mladí Burčáci
Moderuje:
Terezie Habartová
Martina Habartová a O. S. Slunéčko z Popovic
Asistenti:
Odborná porota:
Jaroslav Švach, Břeclav: verbíř, dlouholetý tanečník a zpěvák Břeclavanu, bývalý vedoucí
Břeclavánku, organizátor folklorních aktivit na Podluží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku
při NÚLK ve Strážnici
Tomáš Machalínek, Kyjov: folklorista, zpěvák, tanečník, dlouholetý člen Slováckého souboru
v Kyjově, verbíř, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu kyjovské Dolňácko při NÚLK ve
Strážnici, porotce strážnické “Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku”
Josef Bazala, Staré Město: zpěvák, tanečník, verbíř, dlouholetý vedoucí souboru Dolina
a Dolinečka, vítěz verbířských soutěží, organizátor verbířských soutěží Uherskohradišťska
a Brodska, lektor a znalec verbuňku z regionu hradišťské Dolňácko při NÚLK ve Strážnici, porotce
strážnické “Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku”
Michal Závodný, Archlebov: verbíř, vítěz soutěží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu
hanácké Slovácko při NÚLK ve Strážnici
24
Soutěžní přehlídka choreografií
dětský svět
Kdo se věnuje práci s dětmi, a ve folklorních souborech obzvláště, nezbytně musí neustále
hledat zajímavý slovesný a hudební materiál. I když se zdá, že už se nedá nic nového vymyslet
a vytvořit, obvykle znovu narazíme na novou písničku, nový zápis tance, utkví nám v paměti
zlomek vyprávění stařenky, která nás inspiruje k vytvoření nové choreografie.
Tu a tam najdeme na půdě staré harampádí, které se v souborech hodí jako rekvizity, najdeme
zde zajímavé kusy lidového oděvu nebo písemnosti. A to jsou poklady, které jsou svědectvím
časů minulých. V nich bádají a čerpají nejen odborníci, ale i všichni, kteří si dnes připravili
taneční blok pro soutěž choreografií na Kunovském létě. Tak pojďme společně nahlédnout
do dětského světa.
Sobota18. června 2011,
15.30 - 18.00 hodin
Přírodní areál v Kunovicích
Autor, režie:
Romana Habartová
Inspice:
Marta Polášková
Průvodce pořadem:
Ing. Barbora Majíčková
Doprovází:
cimbálové muziky
zúčastněných souborů
Přehlídka choreografií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Mám já koňa…,Věneček, Kunovice
Husičky řádkem, řádkem, Kunovjánek, Kunovice
Zabijačka, Merínek, Kunovice
Na Masopust, Trnečka, Zlín
Kača..., Jitřenka, Český Krumlov
Mařena…, Děcka z Kunovic, Kunovice
Handrláček..., Handrláček, Kunovice
Pod májů..., Dolinečka III, Staré Město
A co včíl?, Bartošův dětský folklorní soubor, Zlín
Malúnelis, Kuršiukai-Alkiukai, Litva
Drutare, Kapušančan, Slovensko
Povedi kolo, Bijani Kolo, Slovinsko
Vo m¾ine..., Malý Vtáčnik, Slovensko
Egejski igry..., KUD Grigor Prlicev, Makedonie
Na zbojníkov a pandúrov, Nazábudky, Drietoma, Slovensko
Kúttisztítás, Bokréta Egyesulet Gyerokok csoport, Maďarsko
25
Zábavní pořady
Večerní muzicírování
Oblíbenou součástí festivalu jsou večerní doprovodné programy pro děti a mládež, rodiče
i seniory. Všichni bez rozdílu věku si mohou v nabídce vybrat. Jsou připraveny hry virtuálního,
intelektuálního, dovednostního a zábavného charakteru, soutěže, kde si mohou účastníci ověřit
hbitost, zručnost, postřeh či smysl pro humor.
Úspěch a zájem zaznamenala výtvarná a rukodělná dílna, připravovaná ve spolupráci s Domem
dětí ve Strážnici, letos zarámovaná názvem Putování světem. V průběhu večera a začínající
noci se představí další dětské a mladé kolektivy se svým tanečním překvapením.
Sobota
Realizace:
Spolupráce:
Tančí:
Hrají:
Zpívají:
Zábava:
26
18. června 2011, 18.00 – 2.00 hodin, přírodní areál Kunovice
Libor Habarta
DDM Strážnice
Aerobik TJ Ostrožská Nová Ves
Šaryhanky z Kunovic
CM Jana Minkse, Velká nad Veličkou
Kántry kapela Lofoši
Disco Toman
Fčeličky, Strážnice
Vzlet balónu, Ohňostroj, Tvůrčí dílna, Sportovní soutěže
Duchovní setkání
mše svatá a koncert duchovní písně
…Když duše neví, co to znamená milovat Boha, zaplavuje ji často změť hlasů nejrůznějšího
původu. Ty hlasy sice nevydávají žádné zvuky, ale jsou silné. Jsou to hlasy srdce, rozumu,
výčitek svědomí, hlasy smutku, vášní, beznaděje… a my jdeme jak slepí za tím či oním hlasem
a svůj den naplňujeme činy, které jsou těmito hlasy motivovány nebo ovlivňovány. Často se
však zvedne jiný hlas, který je silnější než ty ostatní. Je to spíše světlo, které probleskuje ve
zmatené duši. Je to téměř nepostřehnutelná myšlenka, která se duši nabízí. Je však mnohem
křehčí než ostatní. Je to snad hlas Boží?
Neděle 19. června 2011, 7.30 - 8.15, 8.30 – 9.10, chrám Páně v Kunovicích
Mši slouží:
P. Jaroslav Polách
Autor pořadu, recitace: Romana Habartová
Hudební spolupráce: Josef Fojta a Terezie Habartová
Duchovní poezie:
Antonín Reček a Petra Šuranská
Účinkují:
folklorní soubory, jejich muziky a sólisté
27
Přehlídkové pořady
kde jsme doma
Často si dospělí i děti kladou otázku, kde jsme doma. Domov dříve představoval
to nejdůležitější pro každého. V rychlém plynutí času a žití plném povinností, práce, shonu,
honby za úspěchem, ziskem a kdo ví, čím ještě, se snad už ani nezamýšlíme, co pro nás
znamená náš domov…
Na tuto otázku vám však už děti ve školce odpoví: Čáp má domov tam, kde má své hnízdo
a kde hřeje svá čápátka a my máme domov u maminky.
Symbolicky před kunovickou školkou stojí velká plastika, dílo Aloise Machaje, které vytvořil
před léty v rámci řezbářského sympozia v Kunovicích. Opodál, nad zahradou rodiny Poláškovy,
rovněž aktivní ve festivalových povinnostech, se ve výšce tyčí skutečné hnízdo s čapí rodinou.
O festivalu se čápi rádi zalétávají nad přírodní areál podívat, co se to tu vlastně děje... Snad
skutečné poselství festivalu a výzva pro některé z přítomných, aby nezamomínali na rozšíření
své rodiny a teplo domova. Jak symbolické...
I naše děti, kterým dnes patří scéna, mají svá hnízdečka ve své rodině, ve své obci, ve své
zemi, tam, odkud pocházejí a kam se po týdenním pobytu u nás budou opět vracet.
Domov jim vytvořil na krátký čas náš vlídný kraj, ale zítra na ně čeká už zase jejich pravý
domov....
Účinkují:
1. Čížečku, čížečku, Věneček, Kunovice
2. O pentličce, Kunovjánek, Kunovice
3. Vrabčí tanec, Merínek, Kunovice
4. Trenčianske polky, Nezábudky, Drietoma
5. Nanynka, Jitřenka, Český Krumlov
6. Jak se chystali ogyři do vojny, Bartošův dětský folklorní soubor, Zlín
7. Húzd mög, ereszd mög, Bokréta Egyesulet Gyerokok csoport, Maďarsko
8. Běžel tudy zajíček, Handrláček, Kunovice
9. Mažas músu ratelis, Kuršiukai-Alkiukai, Litva
10. Stoličkový tanec, Kapušančan, Slovensko
11. Tož kdo je lepší, Trnečka, Zlín
12. Dyž se má šel přes Nadaj, Děcka z Kunovic, Kunovice
13. Dovádění, Dolinečka III, Staré Město
14. Banačansko kolo, Kolo, Slovinsko
15. Vodarki, KUD Grigor Prlicev, Makedonie
Neděle Autor pořadu:
Inspice:
Moderuje:
28
19. čevrna 2011
15.00 - 17.00 hodin
Přírodní areál Kunovice
Romana Habartová
Marta Polášková a hostesky
Pavlína Velecká
Slavnostní rozloučení
slavnostní ukončení festivalu
Neděle 19. června 2011, 17.00 hodin, přírodní areál Kunovice
Osmnáct let se v srdci Evropy, Slovácka a uprostřed uherskohradišťského souměstí setkávají
děti různých národností, nejen z Evropy. Možná o reprezentaci v zahraničí příliš nepřemýšlejí,
ale jejich nadšení a odpovědi, proč jsou tu, jsou výmluvné. …Přijeli jsme vám ukázat naše tradice,
přišli jsme se pochlubit, co umíme my, přišli jsme vám udělat radost našimi písničkami, hudbou
a tanci… a také, přijeli jsme se podívat, jak se žije u vás, jak se mluví česky, jakou podobu mají
vaše tradice a co je pro vás typické… a čím se od sebe odlišujeme…
K těmto dětským postřehům není třeba nic dodávat. O to šlo při zrodu festivalu také nám.
Přivést do srdce stařičkého kontinentu mládí z celého světa, umožnit jim už v mladém věku
přirozeně vnímat osobitnost tradiční kultury své země se všemi jejími projevy, uvědomovat si
svůj původ, kořeny, mít možnost srovnání a hledání kulturních souvislostí a obohacovat svůj
život novým poznáním.
V souvislosti se vstupem dalších zemí i naší republiky do společenství evropských národů se
stále častěji hovoří o národní identitě a její možné ztrátě. Myslím, že děti, které se právě na
našem festivalu setkávají (a nejen tady), by mohly opět odpovídat za dospělé.
Od dětství se setkávají s odkazem předků díky rodinnému zázemí, tradičnímu prostředí,
v některých zemích díky školám specializovaným na lidové umění, ale i díky poučeným
souborovým vedoucím umocňují vztah k prostředí, kde žijí, kde mají svůj domov, na který jsou
patřičně hrdí.
Za osmnáct let se u nás vystřídalo přesně 295 dětských folklorních souborů a dalších
230 kolektivů, které se podílely na doprovodných pořadech. Každým rokem to bylo
kolem 500–700 účinkujících. Není špatným zhodnocením přivést do našeho regionu za
uplynulé období kolem 13 500 malých i dospělých účinkujících, kteří ve svých krajích o nás
– o naší zemi, o naší kultuře, tradicích, přírodě a našich dětech či lidech – mluví, rádi
se k nám vracejí nebo doporučují dalším, aby se mohli i oni obohatit o nové zážitky
a poznatky z našeho po všech stránkách zajímavého regionu. A každým rokem se nejen ze zemí,
které se na tomto festivalu už účastnily, hlásí další. To je velké zhodnocení této aktivity.
Za uplynulá léta se u nás vystřídaly soubory z Čech, Slovácka a Kopanic, Valašska, Lašska, Slezska,
Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Ruska, Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Itálie,
Makedonie, Srbska, Bulharska, Řecka, Arménie, Gruzie, Turecka, Mexika, Konga a Taiwanu.
Děti rozličných národností si rozumějí, aniž by dostatečně znaly protější jazyk, navazují přátelské
vztahy, které jsou upevňovány nejen formou dopisování, ale i dalšími aktivitami, jež provázejí
jednotlivé folklorní soubory a často také rodiny.
Těší nás, že nové poznání a trvalá přátelství nacházíte právě u nás. A vzpomínáme na všechny
naše bývalé kamarády, vedoucí souborů a pevné opory našeho týmu, kteří už nejsou mezi námi.
Vzpomínáme na našeho pana starostu.
Zveme Vás už nyní na další setkání, které se uskuteční ve dnech 11. – 17. června 2012.
Jsme na dobré cestě k dvacítce!
Romana Habartová
29
O souborech
KUD Grigor Prlicev – Skopje, Makedonie
Jeden z nejlepších makedonských souborů současnosti vznikl v roce 1945 a za svou historii
jím prošlo přes 5000 členů. Soubor absolvoval 4000 koncertů po celé Evropě a získal mnoho
ocenění za estetickou a technickou hodnotu programu a způsob prezentace. Soubor prezentuje
makedonskou kulturu, folklor, hudbu a tance v podobě, ve které jsou prezentovány již
po staletí. V současnosti má soubor 400 členů.
Typickými nástroji jsou akordeon, klarinet a bubny. Soubor reprezentuje svou zemi v tradičních
krojích.
V sobotu se soubor představí pásmem Egejski igry – jedná se o egejské hry a tance z regionu
Gigola. V neděli to bude pásmo Vodarki – tance z regionu kolem Skopje.
Vedoucí souboru: Doprovází:
Vedoucí muziky:
30
Stojanov Slobodan
KUD Grigor Prlicev
Tasevski Hristo
O souborech
Children`s folk dance group of Academic
cultural-artistic society KOLO – Koper, Slovinsko
Soubor přijíždí v obsazení 12 tanečníků ve věku 8 až 13 let, kteří zpívají a hrají na tradiční
nástroje – frula a dvojnice, a přiblíží nám tradiční tance a hudbu Srbska. Jejich kroje prezentují
severní region Srbska (Vojvodina) i oblast jižní. Vedle různých ocenění se souboru daří také
chránit srbské tradice ve Slovinsku předáváním zkušeností a znalostí tradic a kultury na mladší
generace.
Hudební doprovod je složen v převážné většině z profesionálních muzikantů, kteří budou hrát
na housle, tradiční flétny, akordeony, kytary, violoncello a tradiční buben, má kromě repertoáru
pro folklorní soubor také vlastní repertoár, reprezentující různé balkánské kultury.
V sobotu se kolektiv představí v pásmu Povedi kolo, Bojano, s tradičními tanci a písněmi
z oblasti Vladičin Han na severovýchodě Srbska; v neděli se představí s pásmem Banaæansko
kolo, které přiblíží tradiční tance a písně oblasti Banát (východní Vojvodina v severním Srbsku).
Vedoucí souboru:
Doprovází:
Vedoucí muziky:
Primáš:
Vesna Bajiæ Stojiljkoviæ
Folklore orchestra ACAS KOLO
Saša Stojiljkoviæ
Tanja Tofil
31
O souborech
The childern folk group Kuršiukai-Alkiukai
– KlaipĖda, Litva
Soubor byl založen v roce 1992 při Kulturním centru ve městě Klaipėda. V současnosti má
soubor 30 dětí ve věku od 7 do 16 let, prezentuje autentické písně, hry a hudbu jednotlivých
litevských regionů a aktivně organizuje tradiční slavnosti a další kulturní akce. Hudební těleso se
skládá z houslí, tahací harmoniky, kontrabasu, cimbálu, bubnů a tradičních nástrojů: lumzdelis,
kanklės, ožragis a skudučiai.
V sobotu se soubor představí s pásmem Malūnelis - Mlýn a v neděli s pásmem Mažas mūsų
raflis – Náš malý kroužek.
Vedoucí souboru: Doprovází:
Vedoucí muziky:
32
Nijolė Sliužinskienė
Kuršiukai-Alkiukai
Alvydas Vozgirdas
O souborech
Bokréta Egyesület Gyerökök csoport – Kalosca, Maďarsko
Soubor byl založen v roce 1990, v současnosti má 36 tanečníků ve věku 12 až 15 let a působí
ve městě Kalocsa na břehu Dunaje v severní části Maďarska. Tradiční kroje z oblasti Kalocsa
jsou charakteristické ručně vyšívanými pestrými květinami na zástěrkách, blůzách a vestách.
Pro dívčí kroje je typické několik spodnic, chlapci tancují v botách, klobouku, černých vestách,
košilích a kalhotech. Každý tanec má svůj typický kroj podle regionu. Tradičními nástroji jsou
housle, viola, kontrabas a klarinet.
V sobotu se soubor předvede v pásmu Kúttisztítás, tancem z oblasti Rábaköz a v neděli to bude
tanec z oblasti Kalosca Húzd mög, ereszd mög.
Vedoucí souboru: Doprovází:
Vedoucí muziky:
Illésné Koszta Krisztina
Bokréta
Sztankovics Mariann
33
O souborech
DFS Malý Vtáčnik – Prievidza, Slovensko
DFS Malý Vtáčnik byl založen v roce 1977 jeho současnou vedoucí Eliškou Hrbkovou a pracuje
při Centru volného času Spektrum v Prievidzi. Po prvních letech hledání se soubor zaměřil na sběr
a zpracování materiálu z Hornej Nitry, což se ukázalo jako správná cesta. Pracovní kroje pocházejí
v oblasti Handlovské a Rudnické doliny.
První choreografie z regionu „Kordovníci z Čavoja“ otevřel v roce 1985 souboru cestu až na celoslovenskou soutěž do Prešova. Od tohoto roku kolektiv tancoval v této nejvyšší soutěži pravidelně
a získal zde i několik hlavních cen i cenu Lauretát festivalu.
Díky těmto úspěchům se soubor dostává na festivaly jako jsou Východná, Detva, Likavka, Dulovce,
Hrušov, Červeník, Ve¾ká Lehota, Myjava, Zvolen. Úspešně se představil i na zahraničních festivalech
v Polsku, Bulharsku, Německu, Kanadě, v Česku a ve Francii.
V souboru pracuje 100 dětí od 8 do 16 let, v muzice i mládež. Kolektiv svým novým pohledem
na dětské scénické zpracování lidového tance, her, pověstí a zvykosloví ovlivnil práci mnoha souborů
na Slovensku. Spontánnost, vtipnost a dynamika jsou hlavními znaky souboru. Získavá si jimi diváky
všech věkových kategorií. Z repertoáru souboru uveďme např.: Prievidzský jarmok, Čarovanie na
Ondreja, Na Konope, Keď už Ďuro na svet prišiel, Morena, budeš moja dobrá žena?, Zbojníci, Vynášanie
Moreny, Vianoce, Turci idú!, Amerikán, Juro Jánošík a další.
V sobotu se děti předvedou v pásmu Vo m¾ine na k¾ine. Je to charakterový tanec s pracovním námětem,
zobrazení práce ve mlýně, rytmické vyklepávání, charakter mlynáře, který se pokouší oklamat sedláky
v množství namleté mouky.
V neděli soubor neuvidíme, neboť reprezentuje na festivalu Myjava 2011.
Vedoucí souboru: Doprovází:
Vedoucí muziky:
Primáš:
34
Eliška Hrbíková
D¼H Malý Vtáčnik
Janko Strmenský
Erik Kadlíček
O souborech
Folklórny súbor Kapušančan – Kapušany, Slovensko
DFS Kapušančan je dětským uměleckým souborem s dlouholetou tradicí, který se zabývá
interpretací folkloru a tradičních zvyků s vyšší stylizací. Soubor čerpá náměty pro svou činnost
z oblasti východního Slovenska, z Kapušan a okolí, z regionu Šariš, Raslavice, Zemplín
a prezentuje se vlastními kroji, které jsou tak typické pro obec Kapušany, kde soubor působí.
Obec se nachází severovýchodně od krajského města Prešov, na hlavním tahu směrem na
Vranov, Humenné, Michalovce. V současnosti má soubor s muzikou dohromady 65 členů.
V sobotu se děti předvedou v pásmu Drutare, což je šarišský tanec z oblasti šarišského drutárstva,
kde mladí chlapci předvádí, jak se žilo na dědině, jak se dělalo řemeslo. Tanec je prezentovaný
jako humorně stylizovaný život lidí, kteří se živí vlastníma rukama.
V neděli se soubor představí s choreografií Stoličkový tanec. Jedná se o zajímavě zpracovaný
tanec se stoličkami, kde se chlapci a děvčata navzájem humorně předbíhají, kdo si na stoličce
zatancuje dřív. Tanec je choreografií ze Šarišského regionu.
Vedoucí souboru: Doprovází:
Vedoucí muziky:
Primáš:
Marko Husovský
¼udová hudba FS Kapušančan
Peter Germuška
Marko Husovský
35
O souborech
DFS Nezábudky – Drietoma, Slovensko
Soubor vznikl z pěveckého kroužku v roce 2000, kdy zpěvačky doprovázel pouze harmonikář,
postupně dorostli další muzikanti. Dnes má soubor děti ve věku 5-13 let a mladistvé ve věku
15-22 let. V roku 2009 získal soubor ocenění Zlaté pásmo na soutěžní přehlídce DFS v Zemianskych Kosto¾anoch. V roce 2010 dostal pozvaní účinkovat v hlavním dětském programu
na MFF ve Východnej.
V sobotu se děti předvedou s chlapeckým číslem Na zbojníkov a pandúrov a dívčím pěveckým
číslem Ďurské piesne.
V neděli představí své Trenčianske polky, párový tanec oceněný Zlatým pásmem.
Vedoucí souboru:
Doprovází:
Vedoucí muziky:
Primáš:
36
Monika Zverbíková
¼udová hudba FS Nezábudky Drietoma
¼ubica Lišková
DFS – Simona Zverbíková, MFS ¼ubica Lišková
Jitřenka – Český Krumlov
Dětský folklorní soubor Jitřenka pracuje při Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově od
roku 1975. Dnes v souboru ve dvou odděleních tančí téměř čtyřicet dětí. Nejmladším členům
souboru jsou teprve čtyři roky.
Soubor pro svůj repertoár zpracovává původní tance z oblasti Doudlebska, Českokrumlovska,
Křemežska a Zlatokorunska.
Během své dlouholeté činnosti rozdává radost svým tancem a zpěvem při nesčetných vystoupeních nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější vystoupení souboru
patří účast na mezinárodní Dětské Strážnici, na národních přehlídkách nejlepších dětských
folklorních souborů v Kyjově nebo na zemských přehlídkách.
Tanečníky doprovází v současné době dvě dudácké muziky – jedna dospělá a druhá složená
z dětských muzikantů. Členové souboru se setkávají nejen na pravidelných zkouškách a vystoupeních. Každoročně jezdí na víkendová soustředění, kde při různých soutěžích a hrách
navazují přátelství možná na celý život stejně jako ti, kteří do souboru chodili před mnoha lety
a z dětských krojů již dávno vyrostli. Choreografie tanečních čísel je dílem Vladimíra Maříka,
který byl také téměř 35 let hlavním vedoucím souboru.
V sobotu se soubor předvede v pásmu Káča, v němž vtrhnou na pódium mezi dívky chlapci,
kteří jednu z tanečnic okradou o boty a sukni. Následuje společný tanec prokládaný laškovnými
písničkami, kterými si dobírají kluci holky a opačně.
V neděli soubor představí pásmo Nanynka. Pásmo je iluzí zábavy dětí na pastvě, které se baví
písničkami o své činnosti.
Vedoucí souboru: Vlasta Dvořáková, Vladimíra Berná
Vedoucí muziky:
Zlata Petříková
37
O souborech
Bartošův dětský folklorní soubor – Zlín
Bartošův dětský folklorní soubor byl založen v lednu 2004 jako součást dospělého Bartošova
souboru písní a tanců, od kdy vystupuje pravidelně ve Zlíně; následovala vystoupení na festivalech
v Rožnově pod Radhoštěm, Mezinárodním festivalu v Luhačovicích, v Chropyni a dalších. Soubor
navštěvují děti od 4 let, vedoucí souboru je Ing. Pavla Omelková, choreografie jsou dílem Hany
Sluštíkové, o nácvik tanečních čísel se stará Věra Šabršulová a další. Celkem pracuje v souboru
ve třech věkových skupinách 48 dětí. Soubor doprovází cimbálová muzika Bělina, jejím
zřizovatelem je ZUŠ Morava ve Zlíně a spolupracuje s dětským souborem od roku 2005.
Finančně je činnost podporována Fondem kultury města Zlín. Repertoár souboru tvoří říkadla,
písně, hry a tance ze Zlínska, jihovýchodního Valašska a luhačovického Zálesí. V programech
souboru nechybějí ani zvykoslovná pásma s jarní a zimní tématikou. Soubor úzce spolupracuje
také s mužským pěveckým sborem „Mužáci“ při velikonočních a vánočních akcích. Soubor
patří k „k nejmladším dětským souborům regionu Valašsko, ale už v roce 2007 byl vybrán do
regionálního kola soutěže dětských folklorních souborů v Rožnově, a tento úspěch zopakoval
také v roce 2009 a také letos byl vybrán mezi 10 nejlepších souborů z Valašska do regionální
přehlídky. Se soutěžním pásmem Za plotem, v němž chlapci soutěží ve střílení prakem a předvádí
hry na pastvě, se soubor v roce 2009 zúčastnil národní přehlídky v Jihlavě. Soubor je jako součást
Bartošova souboru členem FoS.
V sobotu se děti předvedou v pásmu A co včíl? Muzikantům a velkým děvčatům ujel vlak na
jarmark do Vizovic.
V neděli soubor vystoupí s pásmem Jak se chystali ogaři do vojny. Jde o hru na vojáky, která
patřila u chlapců vždy k těm nejoblíbenějším; kdo by také nechtěl být vojákem. Malí chlapci se
„chystají“ do vojny, mají jednu šmajdavou „kobylu“. To by je ale nesměla „popichovat děvčata“.
Vedoucí souboru:
Doprovází:
Vedoucí muziky:
Primáš:
38
Hana Sluštíková
Bělina – CM ZUŠ Morava Zlín
Lucie Crlová
Hana Bílková
O souborech
Trnečka – Zlín
Trnečka pracuje od roku 2008 pod hlavičkou Orla jednoty Zlín, kdy jej založili již s nasbíranými
zkušenostmi jako tanečníci i vedoucí dětského folklorního kroužku Marcela Josef Sousedíkovi.
Soubor má v repertoáru především lidové tradice, zvyky, tance a písně z regionu Valašska, ale
rádi nakouknou i do sousedních regionů.
V Trnečce tancuje a zpívá kolem 40 dětí ve věku 3 až 16 let, děti jsou rozděleni do tří skupin.
Soubor přes léto vystupuje především na folklorních festivalech, na akcích pořádaných ve Zlíně
a okolí. V zimě své vánoční pásmo každoročně prezentují v jednom z kostelů rovněž na Zlínsku
a také potěší seniory v domovech důchodců. Celoročně Trnečka vystupuje na akcích Orla a při
vítání občánků města Zlína. Je pořadatelem Česko-slovenského dětského folklorního festivalu
Májíček, který se koná v měsíci květnu. Letos se uskutečnil jeho II. ročník.
V sobotu se soubor uvede pásmem Na Masoupust, kde děti odkrývají svá přání stát se alespoň
na malou chvíli dospělými při masopustní obchůzce.
V neděli se předvede pásmem Tož kdo je lepší?, v tradiční při „cérek“ a „ogarů“ kdo z koho,
jesli „cérky“ nebo „ogaři“.
Vedoucí taneční složky: Marcela Sousedíková
Vedoucím mužské části: Josef Sousedík
Asistent:
Iveta Hábová
39
O souborech
Dolinečka III – Staré Město
Dětský folklorní soubor Dolinečka ze Starého Města byl založen v roce 1956 při Základní škole
ve Starém Městě, kde působí dodnes. V současné době tvoří soubor převážně děti ze Starého
Města. Ve třech skupinách pracuje přibližně 100 dětí ve věku od 3 do 14 let.
V Dolinečce III, která se představí na letošním festivalu, působí v současnosti nejstarší děti
ve věku 10 až 14 let pod vedením Jarmily Balážové a Martina Baláže. Soubor doprovází cimbálová muzika „Bálešáci“ s primášem Tomášem Vavříkem.
Skupinka má za sebou od roku 1996, kdy již řadu vystoupení a získala i řadu ocenění, za
zmínku stojí verbířské a pěvecké úspěchy Robina Feldvabela a Lukáše Balajky, který postoupil
do národního kola verbuňku a úspěšně se účastnili soutěže Zazpívej, slavíčku. Velký úspěch
zaznamenala skupinka také na Přehlídce dětských folklorních souborů 2009, kde se jí podařilo
postoupit od krajského kola. V roce 2010 se úspěšně zapojila do pořadu Děti dětem na MFF
Strážnice a představila se také divákům v Trenčíně. V současné době se připravuje na zahraniční zájezd do Maďarska. V letošním roce Dolinečka oslavila 55. výročí založení souboru
v premiérovém vystoupení souboru s názvem DOLINEČKA ANEB TAK ŠEL ČAS.
V sobotu se soubor představí pásmem Pod májů. K nejkrásnějším jarním slavnostem na dědině
patří stavění máje. Přípravy už jsou v plném proudu, kláda už je na svém místě připravená,
ořezaná, děvčata i vršek nazdobila. Nezbývá nic jiného, než ji postavit a pod ní se poveselit.
Podívejte se tedy, jak se to dělá ve Starém Městě.
Pro neděli si soubor přichystal pásmo Dovádění. V každé volné chvíli si holky a kluci vždy hráli
a škádlili se mezi sebou. Často k tomu používali i různé věci, které měli po ruce, holky vařečky,
kluci kloboučky, a tak si krátili čas před obědem.
Vedoucí souboru:
Doprovází:
Vedoucí muziky:
40
Jarmila a Martin Balážovi
CM Bálešáci
Tomáš Vavřík
O souborech
Věneček – Kunovice
Nejmladší dětský folklorní soubor vznikl v roce 2009. Důvodem vzniku této skupiny bylo
zapojení nejmladších dětí ve věku 2 až 5 let přirozenou cestou, tedy s maminkou nebo
s blízkým členem rodiny, do dětského kolektivu. Malí tanečníci nejenom navazují nový kontakt
s kamarády, ale poznávají nové prostředí.
Některé hry, říkadla si osobitým způsobem přetvořily děti samy. Skupinka se zatím prezentovala na kulturních akcí v rámci města Kunovice – jízda králů, Den matek, Vánoční zpívání,
dětský folklorní festival Kunovské léto. V letošním roce dosáhl Věneček úspěchu na přehlídce
dětských folklorních souborů v Uherském Hradišti a postoupil s pásmem ,,Běžela ovečka“
do krajského kola.
V sobotním pořadu se představí s pásmem Mám já koňa, hra dětí a maminek na koníky
a v nedělní číslo Čížečku, čížečku představuje pásmo, co všechno se dělá, než se dostane
mák do buchet.
Vedoucí souboru:
Zdeňka Hašková
Doprovází:
CM Lintava
Vedoucí muziky:
Ondřej Siman
Primáš:
Ondřej Siman
41
O souborech
Handrláček – Kunovice
Nová skupina dětského souboru vznikla v roce 2009 při Základní škole U Pálenice v Kunovicích
a MÚ Kunovice. Chtěla navázat na úspěchy předcházejícího kolektivu z let 1997-2007. Soubor
sdružuje 32 dětí ve věku od 7 do 11 let. Zpracovává říkanky, písničky i párové tance z oblasti
hradišťského Dolňácka, Kopanic, Strání. Ve svém repertoáru má soubor dívčí sólové i sborové
zpěvy, verbuňk v podání chlapecké složky i taneční pásma v jevištní úpravě. Za krátkou dobu
působení se může pochlubit několika úspěchy – finálová účast v soutěži ,,Zazpívej, slavíčku
2011“, I. místo ve své kategorii ve verbířské soutěži a účast na Mezinárodním folklorním festivale ve Strážnici získal Radovan Siman. V letošním roce po náročném soustředění se soubor
zúčastnil oblastní přehlídky dětských folklorních souborů a s pochvalným hodnocením poroty
postoupil do krajského kola v Uh. Brodě. Kolektiv se aktivně účastní hradišťských Slavností vína,
vystupoval v programu jízdy králů v Kunovicích, popřál městu k 20. výročí založení a potěšil
svým vystoupením maminky k jejich svátku. V minulém roce Handrláček poprvé reprezentoval Českou republiku na Slovensku na festivalu v Horní Marikové, letos navštíví Trenčín
a Kapušanský festival.
V sobotním pořadu se děti představí s pásmem Handrláček, s typickou kunovickou postavou
podomního obchodníka v minulosti.
V neděli si v pásmu Běžel tudy zajíček myslivec natrefí na malého zajíčka.
Vedoucí souboru: Ivana Janásová a Zdeňka Hašková
Doprovází:Slovácká ZUŠ Uh. Hradiště
Vedoucí muziky: Zuzana Zdráhalová-Lapčíková
Primáš:Štěpán Vaculík
Doprovází:CM Lintava Kunovice
Primáš:Ondřej Siman
42
O souborech
Kunovjánek – Kunovice
Dětský folklorní soubor Kunovjánek vznikl v roce 2006. Děti se v souboru seznamují s písničkami,
říkadly a lidovými hrami. Učí se jednoduchým, základním tanečním krůčkům a jsou vedeny
k přirozenému dětskému projevu.
Soubor je rozdělen na dvě samostatně pracující skupinky, se kterými pracují Pavlína Velecká
a Romana Kalná. Děti se zúčastňují většiny kulturních událostí v Kunovicích (jízda králů, fašank,
Den matek, Zpívání u vánočního stromu, hody). Téměř každý měsíc svým vystoupením vítají
nové kunovské občánky. V loňském roce se náš soubor vydal na svůj první zahraniční zájezd,
konkrétně na Slovensko, do Kátova a Skalice.
Vedoucí si vzaly za cíl v dětech pěstovat lásku k folkloru, předávat poezii tradic a zvyků
a probouzet v nich hrdost na svůj kraj. Dětský úsměv na tváři a radost z tancování jsou tou
největší odměnou.
V sobotu se děti předvedou v pásmu o pasení hus Husičky řádkem, řádkem.
V neděli vystoupí s pásmem plným her a škádlení s hastrmanem O pentličce.
Vedoucí souboru: Romana Kalná
Pavlína Velecká
Martina Hejnová
Doprovází:
CM Lintava
Vedoucí muziky: Ondřej Siman
43
O souborech
MERÍNEK – KUNOVICE
Soubor vznikl v září 2000 pod vedením Gabriely Tvrdoňové a Petry Palečkové. Vedoucími byli
i Jan Rathúský a Pavla Rathúská. Soubor pracuje pod záštitou města Kunovice, a proto i svůj název hledal v lidovém prostředí Kunovic. Merínek je název šátku u kunovského slavnostního kroje.
Nynější skupinka v počtu 20 dětí ve věku od 7 do 12 let spolu pracuje již čtvrtým rokem.
Děti se zde učí poznávat lidové zvyky, tradice a řemesla, která se odrážejí i v jejich tanečních
pásmech. Nejen že se děti učí nové pásma a písně, ale i tance z Kunovic z regionu Dolňácka
a obce Strání.
Merínek se již v minulosti zúčastnil různých pěveckých a tanečních soutěží, kde se jeho děti
úspěšně prezentovaly. V roce 2007 se představily na festivalu ve Valašských Kloboukách
a v roce 2008 zavítaly na Vlčnovské slavnosti s jízdou králů. V roce 2009 se zúčastnily Dětského
folklorního festivalu „Pod Skalkou“ v Ploštíně na Slovensku. V roce 2010 se účastnily Ozvěn
Horňácka ve Velké nad Veličkou, slavností ve Starej Turej na Slovensku, Hodek v Blatnici pod
Sv. Antonínkem a zahajovaly veletrh Regiontour v Brně. Celoročně se představují na akcích města Kunovice především na fašanku, Dnu matek, Kunovském létu a Zpívání u vánočního stromu.
V sobotu se soubor představí s pásmem Zabijačka, které ztvárňuje slováckou zabijačku.
V neděli s pásmem Vrabčí tanec, které pojednává o nenechavosti, štěbetavosti a drzosti vrabců,
kteří sedlákovi vyzobou všechen zasazený hrách.
Vedoucí souboru: Doprovází:
Primáš:
44
Alžběta Majíčková
Magdalena Lůčná
CM Lintava
Ondřej Siman
O souborech
DĚCKA Z KUNOVIC
Soubor Děcka z Kunovic má dlouholetou tradici. Dnes má kolem 30 dětí ve věku 9 až 16 let.
Folklorní témata jsou převážně z oblasti Dolňácka a moravsko-slovenského pomezí. Soubor
se svou muzikou mají v repertoáru písně a tance z Kunovic, Hluku, Dolního Němčí, Strání,
Korytné, Starého Hrozenkova, Myjavy a Trenčína. Vedle autentického materiálu se děti věnují
i tématům stylizovaným. Soubor po celou dobu existence doprovází „Říhovy děcka“. V roce
2010 nahradila CM Pramének při ZUŠ z Uherského Ostrohu s nezaměnitelným rukopisem
jejich vedoucího a ředitele školy Františka Říhy nová mladá muzička ZUŠ Hluk. K největším
úspěchům souboru patří vítězství v celostátních pěveckých soutěžích (MFF Strážnice 1999, Velké
Losiny 2000, MFF Strážnice 2001), účast v Zemské přehlídce ČR (2001, 2005), a druhé místo
cimbálové muziky v celostátní soutěži CM ve Vysokém Mýtě (2003), prvenství v Břeclavi v roce
2006. V roce 2009 řada dětí ukončila svou kariéru premiérovým představením a soubor byl
omlazen. Děti reprezentovaly město a region na festivalech v Polsku, na Slovensku, v Bulharsku,
v Maďarsku, na Mezinárodní festivalu v Bratislavě, na Dětské Strážnici, při Otevírání pramenů
v Luhačovicích, na festivalu Pod Lipú v Topolné, na oslavách 720 let Moravské Nové Vsi. Za
týden odjíždí soubor na mezinárodní festival do Maďarska.
V sobotu se soubor představí dívčími jarními tanci Nesem, nesem Mařenu s vítámím léta.
Pro nedělní pořad si děti vybraly novou choreografii tanců z Uherskohradišťska, nazvaných
Dyž sem já šel přes Nadaj, tanci z Hluku a Dolního Němčí.
Umělecká vedoucí, choreografka:
Organizační vedoucí:
Vedoucí souboru:
Doprovází:
Primáš muziky:
Umělecký vedoucí, hudební úpravy:
Romana Habartová
Šárka Smělíková
Martina Habartová
CM ZUŠ Hluk
Michalea Křápková
František Říha
45
„Kunovské léto” 2011
Folklorní soubory na festivalu „Kunovské léto” 2011
Zahraničí:
KUD Grigor Prlicev - Skopje, Makedonie
Kolo - Koper, Slovinsko
Kuršiukai - Alkiukai - Klaipėdia, Litva
Bokréta Egyesulet - Kalosca, Maďarsko
Malý Vtáčnik - Prievidza, Slovensko
Nezábudky - Drietoma, Slovensko
Kapušančan - Kapušany, Slovensko
Lúčnica - Bratislava, Slovensko
Česká republika: Jitřenka - Český Krumlov
Bartošův dětský soubor - Zlín
Trnečka - Zlín
Dolinečka - Staré Město
Věneček - Kunovice
Kunovjánek - Kunovice
Merínek - Kunovice
Handrláček - Kunovice
Děcka z Kunovic - Kunovice
Muziky:
CM Jana Minkse, Velká nad Veličkou
CM Lintava, Kunovice
CM ZUŠ Hluk
CM Mladí Burčáci, Míkovice
CM Hora z Kunovic
Muziky všech zúčastněných souborů
Zlaté husle - Bratislava, Slovensko
Country kapela Lofoši, Kunovice
46
„Kunovské léto” 2011
Odborná porota festivalu 2011
Jaroslav Švach, Břeclav: verbíř, dlouholetý tanečník a zpěvák Břeclavanu, bývalý vedoucí
Břeclavánku, organizátor folklorních aktivit na Podluží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku
z regionu Podluží při NÚLK ve Strážnici.
Ing. Tomáš Machalínek, Kyjov: folklorista, zpěvák, tanečník, dlouholetý člen Slováckého souboru
v Kyjově, verbíř, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu kyjovské Dolňácko při NÚLK
ve Strážnici, porotce strážnické „Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“.
Josef Bazala, Staré Město: zpěvák, tanečník, verbíř, dlouholetý vedoucí souboru Dolina
a Dolinečka, vítěz verbířských soutěží, organizátor verbířských soutěží Uherskohradišťska
a Brodska, lektor a znalec verbuňku z regionu hradišťské Dolňácko při NÚLK ve Strážnici, porotce
strážnické „Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“.
Michal Závodný, Archlebov: verbíř, vítěz soutěží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu
hanácké Slovácko při NÚLK ve Strážnici.
Ing. Jaroslav Schottl, Uherské Hradiště: muzikant, hudební upravovatel, autor pořadů, umělecký
vedoucí CM Kunovjan.
Hana Sluštíková, Zlín: taneční pedagog, choreograf a autor pořadů.
PhDr. Věra Kovářů, Brno: znalkyně lidové kultury Slovácka a Valašska, tanečnice a zpěvačka,
etnografka, choreografka, choreoložka, poradkyně folklorních souborů Moravy a Slezska.
Mgr. Magdalena Maňáková, Strážnice: etnoložka, tanečnice a zpěvačka, specializace na
národopisnou oblast Horňácko, pozorovatel NÚLK Strážnice a CIOFF.
PhDr. Romana Habartová, Kunovice: etnografka, choreografka, dlouholetá tanečnice souboru
Kunovjan, bývalá umělecká vedoucí FS Kunovjan a vedoucí souboru Děcka z Kunovic, autorka
pořadů na festivalech u nás i v zahraničí.
47
Tým festivalu
Realizační tým festivalu 2011
Ředitelka festivalu: Vedoucí organizačního výboru,
hospodář, ubytování, stravování: Romana Habartová
Libor Habarta
Tajemnice festivalu, vedení týmu hostesek:
Marta Polášková
Manažer festivalu:
Lucie Nováková
Vedoucí technického zajištění: Antonín Polášek, Tomáš Miklík, František Bartoň
Vedoucí dopravy: Zdenek Habarta, Jaroslav Fišer
Ubytování souborů: Jakub Sabák
Překlady a tlumočení: Jakub Sabák, Terezie Habartová, Lucie Polášková,
Barbora Majíčková
Koordinátorka města: Ivana Lůčná, Jan Šobáň
Koordinátor v Luhačovicích:
Petra Hrbáčová, Blanka Petráková Dokumentační středisko a medializace:
Jakub Sabák, Miloš Snížek, Romana Habartová
Programový vedoucí: Romana Habartová
Moderování: Terezie Habartová, Romana Habartová, Pavlína Velecká,
Barbora Majíčková
Inspice:
Marta Polášková, Markéta Sukupová, Ivo Ertl,
Jiřina Habartová
Produkční soutěží verbířů a muzik: Jakub Tomala, Libor Habarta, Markéta Sukupová,
Martina Habartová
Zábavy a soutěže: Petra Bittnerová
Raut, hostesky: Péče o účinkující: Marta Polášková
Kristýna Tomalová a Sdružení pro obnovu tradic
„Slunéčko“
Pitný režim pro učinkující:
Tomáš Miklík
Ceny:
Jiřina Habartová, Markéta Sukupová
Zdravotní a hygienická služba:
Libor Habarta
Vstupenky: Jana Holásková, Ludmila Hubíková,
Jarmila Fornůsková, Ludmila Straňáková
Hostesky: Kateřina Vašíčková, Veronika Friedlová, Simona
Miskovičová, Romana Kukulková, Denisa Kukulková,
Kateřina Andrýsková, Monika Motyčková, Štěpánka
Dvořanová, Alžběta Nováková, Gabriela Adamová,
Hana Kunovjánková, Jana Kunovjánková, Hana Hrňová,
Eva Kyseláková
Technický servis:
Tomáš Miklík, František Bartoň, Zbyněk Vávra, Michal
Filípek, Petr Galuška, Michal Frecer, Alan Olšák, Tomáš
Habarta, Martin Němec, Radek Straka, Jaroslav Fišer
Pozdrav všem, kteří jsou v sučasné době nemocní a nemohou být s námi.
48
Uplynulé ročníky
festival „Kunovské léto” 1994–2010
1. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1994 se zúčastnily tyto soubory:
Jičíňánek, Jičín
Olšinka, Orlová
Valášek, Zlín
Štěpnička, Veselí nad Moravou
Šohajek, Vlčnov
Hradišťánek III. a IV., Uherské Hradiště
Handrlačky, Kunovice
Handrláček I., II., III., Kunovice
Děcka z Kunovic
2. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1995 se zúčastnily tyto soubory:
Zespól piesni i tanca ziemi cieszynskiej, Polsko Štvorlístok, Trenčianská Turná
Malí Jackové, Jablunkov
Ostrožánek, Uherský Ostroh
Žerotínek, Strážnice
Kohútek, Bánov
Kopaničárek, Starý Hrozenkov
Sedmikvítek, Frenštát pod Radhoštěm
Pálavánek, Mikulov
Hradišťánek V., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
3. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1996 se zúčastnily tyto soubory:
Šeltinis, Litva
Teplanček, Trenčanská Teplá
Barvínek, Zlín
Břeclavánek, Břeclav
Ostravička, Frýdek-Místek
Rosénka, Praha
Slezánek, Český Těšín
Nivnička, Nivnice
Ostrožánek, Uherský Ostroh
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek III., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrlačky, Kunovice
4. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1997 se zúčastnily tyto soubory:
Komes, Polsko
Solnyško, Rusko
Perníček, Pardubice
Vonička, Havířov
Pištělákův dětský soubor písní a tanců, Brno
Hradišťánek VI., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
5. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1998 se zúčastnily tyto soubory:
Jarošáček, Mělník
Trójczyce, Polsko
Tecza, Polsko
Jičíňáček, Jičín
Lúčka, Bratislava
Nivnička, Nivnice
Bajdýšek, Třebíč
Zálesáčci, Luhačovice
Hlubinka, Ostrava
Dolinečka, Staré Město
Handrláček I., II., Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
6. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1999 se zúčastnily tyto soubory:
Powiœloki, Polsko
Artugna, Itálie
Mladinka, Plzeň
Lučinka, Praha
Malá Lipta, Liptál
Slováček, Brno
Radovánek, Napajedla
Světlovánek, Bojkovice
Rosénka, Spytihněv
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Malý Handrláček, Kunovice
Handrláček I, II, Kunovice
Děcka z Kunovic
49
Uplynulé ročníky
festival „Kunovské léto” 1994–2010
7. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2000 se zúčastnily tyto soubory:
Mousikochoreytikos Omilos Alexandrias, Řecko Kočo Racin, Makedonie
Ryki, Polsko
Vrchárik, Slovensko
Malý Vizovjánek, Vizovice
Malušata, Liptál
Malenky, Ostrov Kančúch, Vlčnov
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Handrláček I, Kunovice
Handrláček II, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
8. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2001 se zúčastnily tyto soubory:
Ani, Armenie
Zemplén, Maďarsko
Žuna, Chorvatsko
Zamojszczyzna, Polsko
Štvorlístok, Slovensko
Rozmarýnek, Praha
Vonička, Havířov DFS Skoronice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Malý Handrláček I a II, Kunovice
Handrláček I a II, Kunovice
Děcka z Kunovic
9. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2002 se zúčastnily tyto soubory:
Trakijce, Sinite kambanky, Bulharsko
Starinš, Narbuli, Lotyšsko
Dzieciêcy zespó³ tañca ludowego Œwidnik, Polsko Ďumbier, Šarišanček, Slovensko Malý Furiant, České Budějovice Malá Ostravica, Frýdek Místek
Dolinečka, Staré Město
Malá Jasénka, Vsetín Hradišťánek, Uherské Hradiště Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice Děcka z Kunovic
Handrlák, Kunovice
Handrláček, Kunovice
10. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2003 se zúčastnily tyto soubory:
Tonalli, Ambar, Mexiko
Darshali, Mumbai, Indie
Aglika, Sliven, Bulharsko
Šeltinis, Kaunas, Litva
Pieniny, Spišská Stará Ves, Slovensko
Mladinka, Plzeň
Slezánek, Český Těšín
Kopaničárek, Starý Hrozenkov
Dolinečka, Staré Město
Štěpnička, Veselí nad Moravou
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
11. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2004 se zúčastnily tyto soubory:
Philip Kutev, Kotel - Bulharsko
Mimino, Tbilisi - Gruzie
Zamojszczyzna, ZamoϾ - Polsko
Zsivajgó, Kazár - Maďarsko
He³pančok, He³pa - Slovensko
Jičíňáček, Jičín
Malá Lipta, Liptál
Vínek, Zlín
Světlovánek, Bojkovice
Popovjánek, Popovice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
50
Uplynulé ročníky
festival „Kunovské léto” 1994–2010
12. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2005 se zúčastnily tyto soubory:
M-Bunda - Kongo
Mileta Protiæ, Tovariœevo - Srbsko
Ahmet Uyar, Bursa - Turecko
Memelite, Bauska - Lotyšsko
Békés, Békés - Maďarsko
Powiœloki, Opole Lubelskie - Polsko
Skaličánek, Skalica; Kapušančan, Kapušany
Gymnik, Bratislava - Slovensko
Kyjovánek - Kyjov
Malá Vonica - Zlín
Dolinečka - Staré Město
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
13. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2006 se zúčastnily tyto soubory:
Pungo Music & Dance Theater, Hsin-Ying City - Taiwan
Astghik, Aghavnadzor - Arménie
Bakony - Höcögö, Vérteskethely
Eszterlánc, Réde - Maďarsko
Vesselie, Sliven - Bulharsko
Warszawianka, Warszawa - Polsko
Kremienok, Bratislava - Slovensko
Úsměv, Opava
Veličánek, Velká nad Veličkou
Křenováček, Křenovice
Popovjánek, Popovice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
14. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2007 se zúčastnily tyto soubory:
Řecko - Ailotos
Srbsko - Kud “Orfej” Andriljek
Slovensko - Klások
Maďarsko - “Bakony”
Mladinka - Plzeň
Břeclavánek - Břeclav
Dolinečka - Staré Město
Ovečky - Valašské Meziříčí
Hradišťánek - Uh. Hradiště
Děcka z Buchlovic - Buchlovice
Kunovjánek - Kunovice
Kyjovánek - Kyjov
Merínek- Kunovice
Malý Handrláček - Kunovice
Handrláček - Kunovice
Děcka z Kunovic - Kunovice
15. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2008 se zúčastnily tyto soubory:
Řecko - Laografikos Omilos Poligirou
Itálie - Herbessus
Gruzie - Laprebi
Turecko - Ahoy Folk Dance Group
Maďarsko - Höcögõk
Slovensko - Zemplínik
Slovensko - Malý vtáčnik
Slovensko - Turanček
Klobúčánek - Valašské Klobouky Holúbek - Uherský Brod
Dolinečka - Staré Město
Hradišťánek - Uh. Hradiště
Děcka z Buchlovic - Buchlovice
Kyjovánek - Kyjov
Kunovjánek - Kunovice
Děcka z Kunovic - Kunovice
Handrláček - Kunovice
51
Uplynulé ročníky
festival „Kunovské léto” 1994–2010
16. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2009 se zúčastnily tyto soubory:
Rumunsko - Doina
Lotyšsko - Gaida
Ukrajina - Perlyna
Chorvatsko - Ivan Mažuraniæ
Maďarsko - Belencéres Slovensko - Ďumbier
Slovensko - Fialka
Slovensko - Gerulata
Radost - Pardubice Malý Mionší - Dolní Lomná
Dolinečka - Staré Město
Hradišťánek - Uh. Hradiště
Buchlovjánek - Buchlovice
Popovjánek - Popovice
Trnéčka, Jarošov
Lhotáček, Nová Lhota
Velehrádek, Velehrad
Stodolánek, Modrá
Polešovjánek, Polešovice
Věneček, Kunovice
Kunovjánek, Kunovice Merínek, Kunovice
Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
17. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2010 se zúčastnily tyto soubory:
Organizacija za narodnu umetnost - Kragujevac, Srbsko
Mali Grojcowianie - Wieprz, Polsko
Kitka Cvete - Varna, Bulharsko
Belencére s- Békés, Maďarsko
Rozmarija - Prešov, Slovensko
Biela Voda - Púchov, Slovensko
Maryjánek – Zlín
Žarúžek – Hluk
Dolinečka I . – Staré Město
Hluboček – Hluk Hradišťánek V. – Uh. Hradiště
Trnéčka – Jarošov Děcka z Buchlovic I. – Buchlovice
Písečánek – Moravský Písek
Pentlička – Boršice
Věneček – Kunovice
Veleťánek – Veletiny
Kunovjánek – Kunovice
Merínek – Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček – Kunovice
52
Sponzoři festivalu
Sponzoři XVIII. ročníku festivalu „Kunovské léto” 2011
Agentura NP - Staré Město
CGM - Boršice
CItröen uh car s.r.o. - Uh. Hradiště
D & Z servis, spol. s r.o. - Kunovice
Favex s.r.o. - Uherské Hradiště
FRANEK - Kunovice
Gemco s.r.o. - Uherské Hradiště
H + H autobazar - Kunovice
Heger - Kunovice
Jeřáby - Uherský Brod
Klenotnictví Sládková - Uh. Hradiště
Klub kultury - Uh. Hradiště
Kovář - maso-uzeniny - Míkovice
PaPP - Uh. Hradiště
PS Slovácko - Kunovice
Schulte - Uherské Hradiště
Termos - Kunovice
Tradix - Uherské Hradiště
Trefal, s.r.o. - Kunovice
Tufír - šlosar - Kunovice
53
Sponzoři festivalu
Sponzoři XVIII. ročníku festivalu „Kunovské léto” 2011
Mediální partner
akce se koná
za finanční podpory
mk čr
54
Pořadatelé
„Kunovské
pořadatelé
Pořadatel:
Občanské sdružení Kunovjan
Město Kunovice
Spolupořadatelé:
Podporovatelé:
Město Uherské Hradiště
Město Staré Město
Zlínský kraj
Folklorní sdružení České republiky
Mediální partner:
Český rozhlas Brno
Dobrý den s Kurýrem
Slovácký Deník, Slovácké noviny
Rádio PROGLAS
Radio Čas
TV NOE
Mediatel – Zlaté stránky
Dětská tisková agentura
Lidové noviny
Haló noviny
Časopis Folklor
Ministerstvo kultury České republiky
Klub kultury Uherské Hradiště
Evropské strukturální fondy
Nadace Děti-kultura-sport
Slovacké muzeum v Uh. Hradišti
a sponzoři
Osobní záštitu nad festivalem převzali:
pan Petr Nečas – předseda vlády České republiky
pan Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje
pan Pavol Sedláček – predseda Trenčanského samosprávného kraja
paní Olga Hofmannová – ústřední školní inspektorka
19. ročník
Mezinárodního dětského folklorního festivalu
„Kunovské léto“
se uskuteční
11. – 17. 6. 2012
Programový sborník 18. MDFF „Kunovské léto“ 2011
Texty a grafická úprava: Romana Habartová
Překlady: Lucie Polášková, Terezie Habartová, Romana Habartová
Fotografie: Ladislav Chvalkovský, Romana Habartová, Jakub Sabák
a archiv souborů a sdružení Kunovjan
Vydalo: Občanské sdružení „Kunovjan“
Tisk: Agentura NP, Staré Město
Náklad 450 kusů
Červen 2011
Občanské sdružení „Kunovjan“
686 04 KUNOVICE, Záchalupčí 952
tel. +420 775 085 333, + 420 775 084 333
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
léto”

Podobné dokumenty