KATA (2009) - Český svaz karate

Transkript

KATA (2009) - Český svaz karate
ČESKÝ SVAZ KARATE SOUTĚŽ KATA
Zkušební listina pro KATA soudce Tento list s otázkami a list s řešením musí být vrácen zkoušejícímu. Prosím nevpisujte ani neoznačujte odpověď na listu s otázkami. Všechny vaše odpovědi musí být vepsány na samostatný papír. Řádně zkontrolujte, zda jste vepsali vaše jméno, číslo a další požadované informace na každou stránku listu s řešením Během konání zkoušky nesmíte mít žádné další papíry či knihy na stole. Kdokoliv bude přistižen jak podvádí nebo se domlouvá s dalšími uchazeči, nebude mít možnost dále pokračovat ve zkoušce, což znamená automaticky vyloučení ze zkoušky Pokud si nejste jisti jak správně postupovat nebo máte další otázky ke způsobu zkoušení, obraťte se pouze na vašeho zkoušejícího. Výsledek teoretické i praktické zkoušky bude zaslán oddílu nebo klubu uchazeče. Září 2009 SOUTĚŽ KATA
Část 1. ANO/NE Na list s řešením zapište „X“ do odpovídajícího okénka.Odpověď je možno považovat za správnou,
pokud platí za všech okolností, v ostatních případech je nesprávná.Za každou správnou odpověď je
jeden bod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
V soutěži kata, se nesmí vyhrnout rukávy kimona. Kalhoty mohou být kratší, aby zakrývaly pouze polovinu lýtek. V Shitei kata jsou v kata povoleny jen drobné úpravy. V Tokui kata, jsou povoleny některé varianty jednotlivých škol. Tokui kata není dovoleno opakovat pouze Shitei kata je možné opakovat. Ve třetím kole soutěžící, který použije variaci kata bude diskvalifikován. Po dokončení kata Aka opustí zápasiště, aby zde čekal na výkon Ao. Jestliže kata nevyhovuje pravidlům nebo jsou zde další nepřesnosti, hlavní soudce smí zavolat další soudce, aby se shodli na konečném výsledku. Pokud je soutěžící diskvalifikován, hlavní soudce zkříží a roztáhne praporky jako signál Torimasen v soutěži Kumite. Při Hantei závodník, který obdrží většinu hlasů bude vyhlášen jako vítěz zapisovatelem/oznamovatelem. Po Hantei, když soudci sundají praporky, hlavní soudce prohlásí vítěze praporkem dané barvy. V Hantei, pokud jeden soudce dá pro Aka, jeden pro Ao, a další pro Hikiwake, bude použita kata pro nerozhodný výsledek. V kata musí být ukázána koncentrace, síla a potencionální účinek techniky. Soudci by měli posuzovat správný Kihon stylu, který je demonstrován. Bod začátku pro kata je označen malým křížem uvnitř hranice soutěžní plochy. Soutěžící musí začít i skončit kata v tomto bodě. Hlavní soudce oznamuje začátek cvičení soutěžícího hvizdem z píšťaly. Soupeřům ze zemí, odkud pochází medailoví vítězové, by se mělo dostat zvláštního ohledu a péče. Bod začátku pro kata je dva metry uvnitř zápasnické plochy a a čelem k hlavnímu sudímu. Povel člena družstva pro začátek a konec kata není považován za vnější signál 21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
V Shitei kata jsou povoleny drobné změny, které jsou dány závodníkovou školou. V Shitei kata závodník, který opakuje tuto kata, nebude diskvalifikován. Závodník, který během cvičení kata zastaví, bude diskvalifikován V repasáži jsou povoleny pouze Tokui kata. Jednou předvedená kata již nemůže být opakována. Je zodpovědností trenéra nebo závodníka ujistit se o správnosti/vhodnosti kata pro dané kolo. Tabule skóre ukáže závodníkovi pokud kata není vhodná pro dané kolo. Jestliže se závodník nedostaví a je prohlášen Kiken, vítězí automaticky soupeř. Závodník, jehož soupeř se nedostavil a byl prohlášen Kiken, nemůže použít kata, kterou oznámil u stolku rozhodčích, v dalším kole. Čas, povolený na Bunkai v soutěži družstev ve finále, je pět minut. Obsazení u stolku pro skóre je časoměřiči, zapisovatelé stavu skóre a oznamovatelé/vyhlašovatelé. Zápasiště pro kata je velikosti 12x12 metrů. Jestliže se dostaví 16 závodníků, není vyžadována Shitei kata. Soudce v soutěži kata nemůže být stejné národnosti jako ani jeden ze závodníků Ačkoliv nejsou stuhy nebo jiné ozdoby do vlasů povoleny v soutěži kumite, v soutěžích kata je lze použít Družstvo, které se neukloní po dokončení KATA a před začátkem Bunkai, bude diskvalifikováno V zápasech o medaile ‐ semifinále a finále Kata družstev předvedou soutěžící týmy demonstraci významu Kata (Bunkai) Panel tří nebo pěti rozhodčích bude pro každý zápas stanoven komisí rozhodčích nebo kontrolorem zápasové plochy Po uplynutí dostatečného času pro spočtení hlasů (přibližně 2‐5 sekund) a dalším krátkém hvizdu na píšťalku jsou praporky stženy dolů. Závodnice musí mít pod kimonem čisté bílé triko. Kalhoty musí být dost dlouhé, aby zakryly alespoň polovinu lýtka, a nesmí dosahovat pod kotník. Nošení neschváleného oděvu, oblečení nebo vybavení je zakázáno. Nenápadná gumička nebo sponka pro culík je v soutěži kata dovolena V zápasech o medaile soutěže Kata družstev předvedou týmy demonstraci významu Kata (BUNKAI) Část 2. Možnost výběru Na papír s řešením napište písmeno, které podle vás považujete za správnou odpověď.Každá
správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Při hodnocení provedení soutěžícího nebo týmu soudcové sledují ____ demonstraci významu cvičení kata. a)reálnou b) rychlou c) výbornou d) praktickou Při hodnocení provedení soutěžícího nebo týmu soudcové sledují porozumění ____ v kata (Bunkai). a) vysvětlení b) kihonu c) technik d) principů Při hodnocení provedení soutěžícího nebo družstva, soudci sledují správné načasování, rytmus, ____, stabilitu a ohnisko síly (Kime). a)hara b) rychlost c)postoje d)kihon Při hodnocení provedení soutěžícího nebo družstva, soudci sledují ____ a koncentraci. a)kime b) reálnost c)správné dýchání d)správné soustředění a pozornost (chakugan) Při hodnocení provedení soutěžícího nebo družstva, soudci sledují správné postoje (Dachi) s náležitým tlakem v nohou,a chodidly ____ na zemi. a)nehybnými b) jemně stojícími c)sevřenými d) celou plochou Při hodnocení provedení soutěžícího nebo družstva, soudci sledují správné ____ v oblasti břicha (Hara). a)svaly b)uvolnění c)napětí d)držení těla Při hodnocení provedení soutěžícího nebo družstva, soudci sledují správnou formu (Kihon) ____, který je předváděn. a)stylu b)kata c)karate‐do d)národní federace Výkon by měl být také ohodnocen s ohledem na náročné ____ momenty. a)důrazné b)úderové c) lehké d) další V soutěži kata družstev je ____ bez vnějších vlivů přidaný faktor. a) ukončení b) synchronizace c) začátek d) výběr kata Kata není tanec nebo ____ vystoupení. a)bojové b)sólo c) týmové d) divadelní V družstvu kata všichni členové musí začít kata ____ a směrem k hlavnímu soudci. a)dohromady b)se šikovností, zručností c) zároveň d) stejným směrem Členové týmu musí demonstrovat ____ ve všech aspektech cvičení kata. d) porozumění a) synchronizaci b) pevnost, celistvost c)šikovnost, zručnost Prudké dupání, plácání do hrudi, paží nebo karate‐gi a nepřirozené výdechy jsou všechno příklady ____. a) síly b) vnějších znaků c) dobrého načasování d) špatného pochopení Bunkai znamená výklad ____ kata. a)rytmu b)zásad c)významu d)historie 15. V prvních dvou kolech si soutěžící smí vybrat ____. a)opakovanou kata b)pouze Tokui kata c)pouze Shitei kata d)záleží na počtu zúčastněných závodníků 16. Při finále družstev v kata, předvedou týmy Kata Bunkai. Je jim dovoleno____. b) využít další členů ze své delegace a)předvést jakékoliv kata z předchozích kol c) tři minuty na předvedení d) pět minut na předvedení 17. Které z těchto kata nejsou na seznamu WKF Tokui kata. a)Tekki Sandan b)Chatanyara Rohai c)Seiyunchin d)Wanshu 18. Doplňte dvě Shitei Kata pro Goju. 19. Doplňte dvě Shitei Kata pro Shoto. 20. Doplňte dvě Shitei Kata pro Shito. 21. Doplňte dvě Shitei Kata pro Wado. 22. Vyjmenujte kritéria pro rozhodnutí v soutěži kata? (jeden bod za každou správnou odpověď) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 23. Kolik Shitei kata je potřeba při 64 závodnících? 24. Kolik Tokui kata je požadováno při 64 závodnících? 25. Kolik Shitei kata je požadováno při 32 závodnících? 26. Kolik Tokui kata je potřeba při 32 závodnících? 27. Kolik kata celkově je stanoveno na seznamu WKF Tokui kata Goju‐ryu? 28. Kolik kata celkově je stanoveno na seznamu WKF Tokui kata Wado‐ryu? 29. Kolik kata celkově je stanoveno na seznamu WKF Tokui kata Shotokan? 30. Kolik kata celkově je stanoveno na seznamu WKF Tokui kata Shito‐ryu? 

Podobné dokumenty

pravidla WKF

pravidla WKF obsahovat jméno země nebo klubu, barvu pásku, která je družstvu pro příslušné utkání přidělena, a pořadí zápasů jednotlivých členů družstva. Formulář musí obsahovat jméno závodníka i jeho turnajové...

Více

pravidla kumite

pravidla kumite sedět na předem připravené židli a nesmí zasahovat slovně či jinými skutky do hladkého průběhu zápasu. VII. Jestliže chybou v rozpise dojde k tomu, že zápasí špatní závodníci, bude zápas/utkání pro...

Více

pravidla-WKF-2012-7 1 CZE

pravidla-WKF-2012-7 1 CZE 1. Turnaj v karate může zahrnovat soutěž v kumite a/nebo v kata. Soutěž v kumite se dále může dělit na utkání družstev a na utkání jednotlivců. Utkání jednotlivců se může dále dělit na věkovou a hm...

Více

skif pravidla 2014 - Shotokan Karate

skif pravidla 2014 - Shotokan Karate také popisuje individuální soutěže v KUMITE, a to mezi dvojicemi závodníků soupeřících družstev. 2. V utkání jednotlivců nesmí být žádný závodník nahrazen jiným závodníkem. 3. Závodník či družstvo,...

Více

Školení rozhodčích ČSKe

Školení rozhodčích ČSKe I. Kategorie - rozhoduje jeden rozhodčí (střídání po třech zápasech v rychlém sledu) – vítěz na první techniku, zjednodušené vyhlašování: AKA/AO - NOKACHI (pokud závodníci v rozumné době do max. 20...

Více

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA KARATE (KATA a KUMITE) Verze 9.0 CZE

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA KARATE (KATA a KUMITE) Verze 9.0 CZE 1. Závodníci musí nosit bíle neoznačené karate-gi bez pruhů, lemování nebo osobních výšivek. Závodníci smějí nosit pouze státní znak nebo vlajku. Ty musí být na prsou na levé straně kabátu a nesmí ...

Více

Kodomo no Taikai 2016 – pravidla soutěže

Kodomo no Taikai 2016 – pravidla soutěže Bod 1 – Po vyzvání se závodník postaví před startovní čáru. Bod 2 – Na povel (píšťalka) závodník zdolá předepsaným způsobem připravenou dráhu (sada překážek a úkolů). Bod 3 – Po doteku (minutí) cíl...

Více

Návod pro webmail

Návod pro webmail soubor se zobrazí jako odkaz s popisem typu souboru. Kliknutím na název souboru se buď soubor zobrazí, nebo se otevře okno ke stažení souboru. Jestliže chcete raději soubor uložit, klikněte na tlač...

Více