E – Charakteristika studijního předmětu

Komentáře

Transkript

E – Charakteristika studijního předmětu
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
37. Analýza diskurzu
povinně volitelný
od 2 / LS
Typ předmětu
dopor. ročník / semestr
26
1p + 1s kreditů
4
Rozsah studijního předmětu
hod. za týden
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Forma výuky přednáška / seminář
Další požadavky na studenta
Písemná práce v délce 20 stran opřená o empirický výzkum, aktivní účast na předmětu, pravidelná příprava
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámení se základními typy diskurzních analýz v té podobě, jak se uplatňují v různých
společenských vědách, včetně lingvistiky. Speciální pozornost bude věnována kritické analýze diskurzu jakožto
interdisciplinárnímu projektu sociálně orientované lingvistiky.
Tematické okruhy:
Různé cesty k “analýze diskurzu” – perspektiva lingvistiky, perspektiva jiných společenských věd, různé
tradice diskurzních analýz
Konverzační analýza a etnometodologie
Interakční sociolingvistika a etnografie komunikace
Diskurzní psychologie
Kritická lingvistika a kritická analýza diskurzu
Bachtinovský výzkum
Foucaultovský výzkum
Funkční systémová lingvistika jako analytický nástroj kritické analýzy diskurzu
Sepětí sociálních, diskurzních a textových analýz
Žánry a akce
Diskurzy a reprezentace
Styly a identity
Emická reinterpretace “diskurzu”: pojem “mediální dialogická síť”
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Fairclough, Norman (2003). Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. London, New York:
Routledge
Foucault, Michel (1994). “Řád diskursu.” In: Michel Foucault Diskurs, autor, genealogie. Praha: Nakladatelství
Svoboda, s. 7-39.
Halliday, M. A. K., Matthiessen, CH.M.I.M. (2004): An Introduction to Functional Grammar . London: Hodder
Arnold (vybrané kapitoly).
Keller, R. (2004): Diskursforschung. Wiesbaden: VS Verlag.
McHoul, Alec, Rapley, Mark (eds.) (2001): How to Analyse Talk in Institutional Settings. A Casebook of Methods.
London, New York: Continuum.
Nekvapil, J. (ed.) (2006) Analýza promluv a textů, analýza diskurzu (=Sociologický časopis 42, č. 2,
monotematické číslo)
Wetherell, Margaret, Taylor, Stephanie, Yates Simeon J. (2001). Discourse Theory and Practice. A Reader.
London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.
Wetherell, Margaret, Taylor, Stephanie, Yates Simeon J. (2001). Discourse as Data. A Guide for Analysis.
London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.
Doporučená literatura:
Bachtin, M.M., Vološinov, V.N. (1986) Marxizmus, freudizmus, filozofia jazyka. Bratislava: Pravda.
Blommaert, J. (2005): Discourse: A Critical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Erickson, Frederick 2004. Talk and Social Theory. Cambridge: Polity Press.
Fairclough, Norman 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
Foucault, Michel 1987. Slová a veci. Bratislava: Nakladateľstvo Pravda.
Foucault, Michel 2002. Archeologie vědění. Praha: Herrman & synové.
Kendall, Gavin, Wickham, Gary 1999. Using Foucault’s Methods. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.
Martin, J. R. (1992): English Text: System and Structure. Philadelphia, Amsterdam: John Benjamins.
Wooffitt, Robin (2005): Conversation Analysis and Discourse Analysis: A Comparative and Critical Introduction.
London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.
Williams, G. (1999) French Discourse Analysis. London: Routledge.
56

Podobné dokumenty

E – Charakteristika studijního předmětu

E – Charakteristika studijního předmětu E – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 6. Pragmatika povinný 1 / LS Typ předmětu dopor. ročník / semestr

Více

1 Textové struktury

1 Textové struktury samotných dokumentů, které jsou na tomto principu vystavěny. Navíc, jak jsme již zmínili výše, hypertextovou strukturu nemusejí mít nutně pouze elektronické dokumenty, ačkoliv je to jeden z hlavníc...

Více

Diskusní zpráva

Diskusní zpráva 2.2 „Individuální QoL“ jako nástroj hodnocení sociálních služeb pro lidi s potížemi v učení Měření  „individuální  kvality  života“  se  od  80.  let  začalo  více  aplikovat  v  prostředí  sociáln...

Více

Základy sémiotiky 2 - Katedra obecné lingvistiky

Základy sémiotiky 2 - Katedra obecné lingvistiky smyslu lze pak za gravitační centrum sémiotického problému arbitrárnosti – nikoli překvapivě – považovat výklad, který nabízí Kurs obecné lingvistiky a jehož základními komponenty jsou: (1) Znakov...

Více

Výsledky sociálního začleňování - přehledová studie

Výsledky sociálního začleňování - přehledová studie šíře hodnocení má přesahy s koncepty kvality života, ale také se sledováním kvality poskytovaných služeb náročný nástroj kde je nutná plná účast expertů na měření kvality silná normativnost nástroj...

Více