Herní řád

Komentáře

Transkript

Herní řád
HERNÍ ŘÁD
soutěže „Velká letní soutěž s Primáčkem a seriálem Winx Club“ – č. 4/2015
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
I.
Úvodní ustanovení
Pořadateli soutěže s názvem „Velká letní soutěž s Primáčkem a seriálem Winx Club“ (dále jen „Soutěž“) je
společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ
48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778,
provozovatel televizního vysílání a společnost ADC Blackfire Entertainment, s.r.o., se sídlem Novozámecká
495/4, PSČ 198 00, IČ: 25788418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 70317 (dále jen „Spolupořadatel“).
FTV Prima vysílá na programu Prima pořad s názvem „Winx Club“ (dále jen „Pořad“), přičemž v období od
pondělí 13. července 2015 do neděle 9. srpna 2015 bude v rámci upoutávky na pořad realizována Soutěž.
Každý týden, vždy v pondělí, bude vyhlášena nová soutěžní otázka, na kterou budou diváci odpovídat
elektronicky na stránkách www.winx-soutez.cz, kde bude uveřejněn soutěžní formulář, a také vyhlášeni
výherci Soutěže.
Soutěž probíhá ve čtyřech soutěžních týdenních kolech od pondělí 13. července 2015 do neděle 9. srpna 2015
(dále jen „Doba trvání Soutěže“).
Pro účely pořádání Soutěže vydávají Pořadatel a Spolupořadatel tento Herní řád.
II.
Soutěžící
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba která dovršila 15 let věku a i fyzická osoba mladší 15ti let věku,
které zákonný zástupce udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, za předpokladu, že soutěžící tomuto
Hernímu řádu nerozumí (není schopen porozumět jeho obsahu), tak jak je uvedeno v Herním řádu (dále jen
„divák“). Účastí v Soutěži se divák stává Soutěžícím.
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k
Pořadateli a/nebo Spolupořadateli, a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Pořadu, ani osoby
ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
Každého soutěžního kola se může divák zúčastnit jen jednou.
Soutěžící je povinen účastnit se soutěže poctivě, zejména je povinen zodpovědět otázku vlastnoručně a
osobně, přičemž použití automatizovaného (strojového) systému zodpovězení soutěžní otázky (např.
prostřednictvím k tomu vhodného software) či jiným obdobným způsobem je zakázáno. Pořadatel a/nebo
Spolupořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné
podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto Herním řádem, a/nebo porušuje či
obchází pravidla stanovená tímto Herním řádem.
V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na
převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele a/nebo Spolupořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit,
resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele a/nebo Spolupořadatele Výherci plněním bez právního
titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími
z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III.
odst. 5.
III.
Soutěž – herní systém
Soutěže se divák zúčastní vyplněním odpovědi na soutěžní otázku v Době trvání Soutěže na stránkách
www.winx-soutez.cz. Vyplněním se divák stává Soutěžícím v Soutěži.
Soutěžní odpověď je třeba vyplnit v připraveném soutěžním formuláři, přičemž písmeno odpovědi (A, B,
nebo C) vyjadřuje variantu odpovědi, kterou divák tímto označuje jako správnou odpověď na soutěžní otázku
položenou v rámci upoutávky. Soutěžní otázku sestavuje Spolupořadatel, který určuje správnou odpověď a
který také odpovídá za správnost odpovědi určené jako správné podle skutečného stavu věcí a/nebo
aktuálního stavu vědeckého bádání.
Spolupořadatel vyhodnotí všechny platné Soutěžní odpovědi zaslané v Době trvání Soutěže.
Spolupořadatel bude všechny vyplněné platné Soutěžní odpovědi obsahující správnou odpověď v rámci
Doby trvání Soutěže (dále jen „Správné odpovědi“) shromažďovat v pořadí, ve kterém byly
Spolupořadatelidoručeny. Spolupořadatel z takto sestaveného pořadí Správných odpovědí určí pro každé
soutěžní kolo padesát výherců, kterými budou Soutěžící, jejichž správná odpověď se v tomto pořadí umístila
jako 33., 66., 99., atd. V případě, že bude v příslušném Soutěžním kole doručeno méně Správných výherních
odpovědí než je 50, bude se v počítání pokračovat znovu (i opakovaně) od počátku seznamu pořadí tak
dlouho, dokud se nedojde k 50 výherním odpovědím. Spolupořadatel odpovídá za to, že nikdo nebude moci
ovlivnit sestavení seznamu s pořadím Správných odpovědí a že takové pořadí bude odpovídat skutečnosti.
5. V případě, že Správná odpověď, která byla na výherním místě podle předchozího odstavce, byla zaslána
osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, stane se Výhercem
ten, jehož Správná odpověď byla doručena hned po Správné odpovědi, která byla původně označena jako
výherní. Stejný postup se opakuje v případě, že takto stanovený Výherce opět nebude splňovat podmínky
Soutěže.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
IV.
Výhry
Výherce určený podle předchozího článku získá od Spolupořadatelů výhru, kterou je panenka z limitované
edice Winx Sweet Fairy.
Spolupořadatel kontaktuje Výherce na e-mailové adrese, kterou Výherce uvede v Soutěžním formuláři.
Pokud se Výherce Spolupořadateli neozve zpět nejpozději do 7 dnů od e-mailového kontaktování
Spolupořadatelem a nepřihlásí se tak k výhře, určí Spolupořadatel náhradního Výherce postupem podle
článku III. odst. 5. Spolupořadatel emailovým kontaktem s Výhercem dohodne způsob vyplnění a doručení
prohlášení Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,
prohlášení, že splňuje podmínky Soutěže podle tohoto Herního řádu, a podmínky pro realizaci Výhry a že
Výhru přebírá (dále jen „Prohlášení“). Bude-li se jednat o osobu mladší 15ti let věku, musí být Prohlášení
učiněno jejím zákonným zástupcem.
K realizaci Výhry dojde na Spolupořadatelem určeném místě v České republice do 60 dnů ode dne, kdy bylo
Spolupořadateli doručeno řádně vyplněné a podepsané Prohlášení Výherce. Dokud Výherce nedodá
Spolupořadateli Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Spolupořadatel povinen Výhru předat. Nárok
na Výhru je nepřenosný. Spolupořadatel odpovídá za realizaci Výhry, v souladu s údaji, které mu poskytl
Výherce v Prohlášení. V případě, že Výherce nedoručí Spolupořadateli řádně vyplněné a podepsané
Prohlášení nejpozději do 10 dnů od jeho doručení Výherci (za doručení se pro tyto účely považuje 3. den od
odeslání Prohlášení Spolupořadateli k vyplnění a podpisu na dohodnutou adresu), zaniká nárok Výherce na
Výhru a bude určen náhradní výherce postupem podle článku III. odst. 5.
Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Spolupořadatel.
Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou částí
v Soutěži.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Správné odpovědi,
není Spolupořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru.
V.
Společná ustanovení
V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel, na tuto skutečnost
vhodným způsobem upozorní, zejména v nejbližším vysílání upoutávky. V takovém případě se určení
Výherce příslušného Soutěžního kola provádí mezi Správnými odpověďmi došlými Spolupořadateli předtím,
než došlo k přerušení Soutěže.
Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně,
a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Spolupořadateli. Protest musí
obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost
označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty
přezkoumává komise, v případě Pořadatele a Spolupořadatele složená z právníka Pořadatele a
Spolupořadatele, pracovníka controllingu Pořadatele a Spolupořadatelea dalšího pověřeného pracovníka
Pořadatele a Spolupořadatele.
O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde
k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele a
Spolupořadateleo způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se
uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po
případném zdanění v jednom Soutěžním kole, přičemž hodnota Výhry je pro účely tohoto odstavce tohoto
herního řádu určena běžnými cenami poskytovatele Výhry.
Rozhodnutí komise je konečné.
2
1.
2.
3.
4.
5.
VI.
Ochrana osobních údajů
Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli a Spolupořadateli (dále jen Správci osobních údajů) souhlas
se zpracováním osobních údajů, které Správcům osobních údajů případně sdělí pro účely organizace Soutěže
podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, a to po dobu
trvání Soutěže a po dobu nezbytně nutnou po jejím skončení, nejdéle však 2 měsíců po jejím skončení;
Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů povinni tuto
informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za poskytnutí informace
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce
osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost
Soutěžícího shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li
Správci osobních údajů žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce případně sdělí
Správcům osobních údajů.
Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících nebo jejich zákonných zástupců je podmínkou účasti
v Soutěži.
VII.
Změny Herního řádu
1. Pořadatel a Spolupořadatelsi vyhrazují právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení
změny na webových stránkách Spolupořadatele, pokud Pořadatel a Spolupořadatel neurčí pozdější datum.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.
2. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Spolupořadatele (www.winx-soutez.cz) v období od 13.
července 2015 do 9. srpna 2015 2015.
V Praze dne 10. července 2015
FTV Prima, spol. s r.o.
ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.
3
Příloha č. 1
Prohlášení Výherce o splnění podmínek soutěže „Velká letní soutěž s Primáčkem a seriálem Winx
Club“ a převzetí výhry
FTV Prima, spol. s r.o.
se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8
IČ: 48115908, DIČ: CZ48115908
(„Pořadatel“)
ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.
se sídlem Novozámecká 495/4, 198 00 Praha 9
IČ: 25788418, DIČ: CZ25788418
(„Spolupořadatel“)
PROHLÁŠENÍ VÝHERCE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE „VELKÁ LETNÍ
SOUTĚŽ S PRIMÁČKEM A SERIÁLEM WINX CLUB“
Prohlašuji, že nejsem v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu ke Spolupořadatelům,
ani osobou spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Pořadu, ani osobou ve vztahu k některé výše
uvedené osobě blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Zároveň prohlašuji, že splňuji i další podmínky dle herního řádu Soutěže.
Potvrzuji převzetí výhry (panenky z limitované edice Winx Sweet Fairy)
V Praze dne .............
Jméno, Příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
________________
Podpis
4

Podobné dokumenty

zde. - Prima

zde. - Prima rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná. 3. O stížnosti či protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl...

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže „Re-Play - Vánoce 2013

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže „Re-Play - Vánoce 2013 v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Pořadatele o ...

Více

ZDE - Prima love

ZDE - Prima love opatření učiněná v rámci Soutěže správná. O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, ko...

Více

HerniRad - Votvirak

HerniRad - Votvirak Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži. VI. Společná ustanovení V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Organizátor na tuto okolno...

Více

HERNÍ ŘÁD web soutěže „LENINGRAD COWBOYS“

HERNÍ ŘÁD web soutěže „LENINGRAD COWBOYS“ platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná. O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl po...

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb

Všeobecné podmínky pro užívání služeb 1.8. Cenu za poskytování placených služeb na svém Uživatelském účtu Registrovaný uživatel hradí prostřednictvím Platebních kanálů (dále jen „Platební kanál/y“), kterými jsou: a) úhrada prostřednict...

Více

HERNÍ ŘÁD web soutěže „STAR TREK: VOYAGER“

HERNÍ ŘÁD web soutěže „STAR TREK: VOYAGER“ Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži. VI. Společná ustanovení V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Organizátor na tuto okolno...

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České Po dobu platnosti soutěže je v České republice k dispozici rovněž infolinka na telefonním čísle +420 737 229 244. Infolinka je v provozu po Dobu konání soutěže vždy od pondělí do pátku od 9.00 hodi...

Více