Souhrnná technická zpráva

Transkript

Souhrnná technická zpráva
C. Souhrnná technická zpráva
1. Popis stavby
1a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku
Výběr pozemku je určen záměrem investora.Relaxační areál je situován v místě stávajícího
sportovně rekreačního areálu jehož dovybavení a rekonstrukce je dokumentována v územně
analytických podkladech, ve výkresu problémů a záměrů v sídle (č.v.3). Parcely v zájmové
území jsou v majetku zadavatele (Obec Újezd u Svatého Kříže).
1b) zhodnocení staveniště
Pozemky určené pro realizaci relaxačního areálu jsou v katastrálním území Újezd u Svatého
Kříže 738 123 . Celková výměra parcel v zájmovém území činí 15 779m 2 a jsou vesměs
majetkem obce Újezd u Svatého Kříže. Jedná se parcely č. 580/1; 580/2; 580/3; 580/4;580/9;
749/1 a stavební parcela č. 134.Stavební práce spojené s redukcí vodní nádrže se dotknou
parcely č. 595/1, kam v současnosti požární nádrž zasahuje. Pro parcely nejsou evidovány
žádné způsoby ochrany, nemají evidenci BPEJ ani žádná omezení a jiné zápisy.
Zajištění 13 parkovacích stání osobních automobilů pro návštěvníky areálu je řešeno podél
stávající místní komunikace , parcelační číslo 749/1. Stání zasahují také do přilehlé parcely
749/4, která je v soukromém vlastnictví, je proto třeba dořešit majetkoprávní vztah s
majitelem parcely panem Václavem Krhounkem (viz dokladová část) např. odkupem
pozemku nebo smlouvou o pronájmu.
Komunikace v místě naznačených stání sousedí s parcelami : st.p.č.2; pozemkovými
parcelami č.588/1; 588/8; 588/7; 27/2; 27/4; 27/3; 27/1; st.p.č. 110; 778; 582/5; 582/4.
Zájmové území není součástí chráněného území Přírodního parku Horní Berounka, které má
hranici podél západního okraje silnice II.tř.č.232, Rokycany-Kozojedy, která protíná katastr
obce ve směru sever-jih. Územně analytické podklady (ÚAP), zpracované pro obec v březnu
2011 Ing.arch. Petrou Novotnou, ve výkresu č.6- limity územního rozvoje k.ú. obce
dokumentují, že zajmové území je poddolované. Do severovýchodního rohu zajmového
území cca 6m zasahuje ochranné pásmo hřbitova. Podél západního okraje je vedeno
nadzemní vedení VN s ochranným pásmem 10 m od vyznačené trasy v situaci (7m od
krajního vodiče). Obě jmenovaná ochranná pásma nezasahují do navrhovaných objektů
areálu. Ochranné pásmo vodní nádrže je dle územně analytických podkladů 50 od břehových
linií. Ochranné pásmo lesa je stanoveno na 50 m od katastrální hranice pozemků.
V současnosti je území také využíváno pro sportovní a rekreační účely, v jeho jižní části je
umístěna požární nádrž. Jediným pozemním objektem v areálu je restaurace se sezónním
provozem, při západní hranici území.Uprostřed pozemku je stávající víceúčelové
hřiště(volejbal, nohejbal o rozměrech 28m x 35 m= 980 m 2) bez výrazně upravené hrací
plochy. Severně těsně nad ním je vyrovnaná plocha se dvěma brankami na malou kopanou
(5+1hráčů a výše). Nad fotbalovým hřištěm jsou rozmístěny drobné atrakce pro in-line. Pod
víceúčelovým hřištěm, severně nad požární nádrží, západně od restaurace je situováno dětské
hřiště s 2 prolézačkami, 2 houpačkami, kolotočem, skluzavkou a pískovištěm. Zájmové území
je skloněno cca pod 2% k jihu. Výše popsané objkty budou odstraněny.
Vedení podzemních sítí v zájmovém území nená dokumentaci jedná se zejm. O přívod vody
do nádrže)..
1
1c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,
Urbanistického řešení je v souladu se zadáním obecního úředu Újezdu u Svatého Kříže a
předstupněm územního plánu obce (ÚAP). Navrhovaný areál je situován v místě stávající
sportovně - rekreační lokality obce. Architektonický návrh vychází ze zadání a pracuje
vesměs s krajinářskými, plošnými prvky a jejich vazeb na stávající objekt sezónní restaurace
a stavební objekt požární nádrže.Určíme-li restauraci jako středový bod kompozice
areálových ploch můžeme jejich rozvrh popsat jako vějíř. Jeho nejnižnějším segmentem je
upravená podoba stávající nádrže. „Rotace“segmentů směrem od požární nádrže k severu je
možno posat v následujícím pořadí:
a) požární nádrž
b) travnatá plocha při požární nádrži
c) hřiště pro děti
d) hřiště minigolfu
e) hlavní areálová komunikace
f) víceúčelové venkovní hřiště
g) výše uvedená sestava je propojena soustavou chodníků.
Hlavní prostory areálu budou osvětleny stožárovými osvětlovacími tělesy. Na zvážení
zadavatelem je potřeba jejich četnosti. Je navrženo 17 ks areálových venkovních svítidel.
Segmentová kompozie plošného uspořádání účelových ploch zajišťuje přehlednost a
vnitroarélové pěší propojení se středovou vazbou na stávající objekt sezónní restaurace.
Přístup pro pěší do areálu je navržen pojízdným chodníkem jako funkční skupina D2. Je
navržen jako pojízdný z důvodu zásobování sezónní restaurace a ještě z důvodu příjezdu
vozidel HZS k nádrži . Je zajištěn příjezd k požárnímu stanovišti o rozměru 5 x 12 m. Dále je
zde navrženo obratiště pro vozidlo HZS a zásobování. Pojízdný chodník bude proveden v
místě napojení na stávající místní komunikaci v šířce 5,50 m. V dalším stupni PD bude v
místě vstupu do areálu osazena dopravní značka zákaz vjezdu mimo vozidel HZS a
zásobování. Vstup do areálu je napojen na stávající jednopruhovou obousměrnou místní
komunikaci funkční skupiny C s krajnicemi a výhybnami.Stávající šířka komunikace činí 3
m,proto předmětem projektu je také úprava stávající komunikace ( rozšíření) z důvodu
umístění 13(z toho 1 bezbarierové) podélných parkovacích stání potřebných pro návštěvníky
areálu. Podrobněji viz 2e1.
ada) Požární nádrž bude rozdělana pochozí hrází a dotvořena změkčujícími břehovými
liniemi. Úprava má přispět k přirozenějšímu krajinářskému výrazu vodních ploch v
areálu.
adb) Trávník ve spojení s nádrží má především relaxační význam.
adc) Hřiště pro děti se snaží obec realizovat v rámci samostatné investiční akce.
add) Hřiště minigolfu bylo do zadání vloženo v průběhu zpracování studie. Ve studii bylo následně
řešeno ve dvou variantách. Soutěžní podoba minigolfu se nazývá miniaturgolf, rekreační
hobbygolf. Zadavatel si vybral hobbygolf.
ade) Hlavní areálové komunikace budou navrženy tak , aby jejch konstruční skladba vyhovovala
pojezdu obslužných vozidel. Povrch komunikace se navrhuje s dlažbou z lomového kamene, což
je provedení nejméně narušující přírodní rámec areálu.Ve stejném provedení je navržena
konstrukce nástupní požární plochy u požární nádrže, která má mít min. pl. 12m x 5m.
adf) Víceúčelové hřiště je navrženo v rozměru umožňujícím integraci požadovaných hřištˇ.
(Zejm. fotbal o menším počtu hráčů, volejbal, nohejbal, tenis).Skladba vrstev hřiště je
dokumentována ve studii, která předchází DUR.
adi) Chodník spojující jednotlivé účelové plochy se navrhuje s povrchem jako hlavní
areálová komunikace.
2
Dalšími plochami areálu jsou trávníky mezi jednotlivými funkčními plochami, stávající lesní
porosty a doplňující parkové úpravy se střední a vysokou zelení. DUR počítá s náklady na
úpravu lesních porostů a jejich rozšířením v podobě parku, které vedle krajinného prvku má
význam ochrany víceúčelového hřiště před převládajícími větry.
DUR zahrnuje stavební úpravy restaurace, které jsou dále popsány. Dalším objektem zařazeným do
celkové objektové skladby je zařazen také sklad udržovacích prostředků a sportovního vybavení
areálu.
1d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního,
technologického a provozního),
1d1) DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Dispozice v objektu restaurace bude upravena (pokud stavební úpravy restaurace budou
zahrnuty do celkové investice), zejména ve skladbě wc, tak aby vyhověla i požadavkům na
bezbarierové řešení.
1d2) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Nově navrhovaný objektemje sklad údržby areálu. Je navržen jako dřevostavba.
Stávající objekt restaurace
Bude opatřen fasádním zateplením, novými okny , novou skladbou střechy.
Dispozice bude upravena v soc. zázemí hostů a zaměstnanců.(pokud stavební úpravy
restaurace budou zahrnuty do celkové investice).
1d3) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Budou upraveny v návaznosti na dispoziční úpravy v soc. zázemí restaurace.
1d4) ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Způsob vytápění restaurace zůstane zachován.
1d5) SLABOPROUDÉ ROZVODY
Nejsou kladeny nové nároky na slaboproudá zařízení.
1d8) SILNOPROUDÁ INSTALACE
Bude upravena tak, aby splňovala současné normové požadavky.
1d9) VODNÍ PLOCHA
Zásady návrhu jsou řešeny v souladu ČSN 75 2410. Norma je pro daný objem vody
doporučená (do 5 000 m3). Technické řešení je uzpůsobeno dané výše uvedené normě. Dále je
řešena dvoukomorová nádrž ve smyslu ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411 pro požární zdroje.
Po odstranění panelů ze svahů a dna bude nutné položení folie z mPVC tl.1,5 mm
s oboustrannou ochrannou a podkladní geotextilií min. 500 g/m3 s uložením do 15 cm tl.
štěrkopískové vrstvy se zhutněním s technologickým napojením folie na betonové objekty
(požerák, výpust, vtoky).
Na dno folie a ochranné geotextilie bude proveden násyp substrátu z promývaného
štěrko písčitého materiálu do hl.1,35 m, dále pode proveden zatěžovací přísyp s písko štěrkovitým dnem s vrchní vrstvou z promývaných štěrků postupně 4-8 mm do 1,35 m dle
3
rozdílných hloubek až 16-22 mm po hloubku od 1,35 m a fr.22-125 mm v nejnižší plavecké
části.
Folie bude vytažena nad max. hladinu a zatažena do zemní rýžky s přitížením
zeminou. Ze strany mimo přístupy bude provedeno svahování s kamennou rovnaninou
s vyklínováním a urovnáním.
Okolo litorální regenerační zony bude proveden pohoz lomovým kamenem fr. 0,15 m
v tl.150 až 300 mm.
Výše nad normální hladinu bude řešeno ohumusování s osetím a doplněním vhodnou
mělce kořenící zelení. Stabilizace drnu bude řešena kokosovou rohoží zataženou pod kámen
z rovnaniny.
Regenerační zona a mělká zona v první zoně č.1 bude oddělena kamenným a zemním
valem s výškou 10 cm pod hladinu normální hladiny. Dno v regenerační zoně bude řešeno
praným kačírkem postupně 4 – 8 mm, 16 - 22 mm a 22 - 125 mm.
V nejnižším místě je navržen požerák – výpustný objekt malý sádkového typu se
zdvojenými dlužemi s obkladem kamenem s výpustným potrubím DN 500 napojeným na
stávající odpad přes novou šachtu. Předmětem řešení není níže pod spojnou šachtou (je
stávající).
Bezpečnostní přeliv mezi zonami bude podveden lichoběžníkový. Jedná se o
lichoběžníkové koryto s opevněním kamennou rovnaninou se sklonem svahů 1:1,5 s lávkou
přes přeliv. Průměrná hloubka koupací zony je 1,30 m. Druhou možností je položení folie
s geotextilií na stávající panelové dno,ale s tím,že následné vrstvy jsou z promývaného
materiálu a folie musí být chráněna došlo by k podstatnému snížení hloubky nádrže o cca 30
cm.Výsledný technický způsob bude řešen v dalším stupni projektu.
1e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných
obecných požadavků na výstavbu,
Jedním ze základních požadavků je splnění kriterií technických požadavků na výstavbu
stanovených Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vydanou
12.8.2009.
1f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a
výsledky posouzení nosných konstrukcí.
Relaxační areál v Újezdu u svatého kříže je novostavbou s převážně plošnými a krajinnými
prvky, výše uvedené průzkumy nebyly prováděny.
4
2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby
2a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku
Vzhledem k tomu, že návrh realizace relaxačního areálu pracuje pouze s venkovními plošnými prvky nebyl vznesen požadavek na provedení radonového průzkumu.
2b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených
výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami
nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích
nebo v památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany
Ochranná pásma
a) nadzemní vedení VN 22 kV 7m od krajního vodič (viz situace)
b) ochranné pásmo hřbitova 100 m (viz.situace)
c) ochranné pásmo vodní plochy je stanoveno v územně analytických podkladech 50m
d) stavba se nachází v ochranném pásmu lesa do 50 m v parcele 595/1
2c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů
Na stavebním pozemku jsou pouze drobné objekty stavajícího dětského hřiště , in-line prvky
a ocelové objekty malé betonárky. Budou také odstraněny menší prvky požární nádrže v souvislosti s její úpravou.
2d) požadavky na zábory a pozemků určených k plnění funkce lesa,
s uvdením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé
Realizace stavby nevyžaduje vynětí pozemků ze ZPF a LPF.
2e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných
přeložek inženýrských sítí, napojení na stavební pozemek na zdroje vody a
energií a odvodnění stavebního pozemku
2e1) KOMUNIKAČNÍ NAPOJENÍ, ROZHLEDY, PŘELOŽKY SÍTÍ
Výběr pozemku je určen záměrem investora. Relaxační areál je situován v místě
stávajícího sportovně rekreačního areálu jehož dovybavení a rekonstrukce je dokumentována
v územně analytických podkladech, ve výkresu problémů a záměrů v sídle . Parcely v
zájmovém území jsou v majetku zadavatele (Obec Újezd u Svatého Kříže).Urbanistického
řešení je v souladu se zadáním obecního úředu Újezdu u Svatého Kříže a předstupněm
územního plánu obce (ÚAP). Navrhovaný areál je situován v místě stávající sportovně rekreační lokality obce. Přístup pro pěší do areálu je navržen pojízdným chodníkem jako
funkční skupina D2. Je navržen jako pojízdný z důvodu zásobování sezónní restaurace a ještě
z důvodu příjezdu vozidel HZS k nádrži . Je zajištěn příjezd k požárnímu stanovišti o rozměru
5 x 12 m. Dále je zde navrženo obratiště pro vozidlo HZS a zásobování. Pojízdný chodník
bude proveden v místě napojení na stávající místní komunikaci v šířce 5,50 m. V dalším
stupni PD bude v místě vstupu do areálu osazena dopravní značka zákaz vjezdu mimo vozidel
HZS a zásobování. Vstup do areálu je napojen na stávající jednopruhovou obousměrnou
5
místní komunikaci funkční skupiny C s krajnicemi a výhybnami. Stávající šířka komunikace
činí 3 m, proto předmětem projektu je také úprava stávající komunikace ( rozšíření) z důvodu
umístění podélných parkovacích stání potřebných pro návštěvníky areálu. Rozšířením
stávající komunikace nedochází ke změně funkční skupiny místní komunikace. Komunikace
je navržena jako jednopruhová obousměrná místní komunikace funkční skupiny C s
krajnicemi a výhybnami MO1k 3,75/3,75/30.Stávající a navržená komunikace jsou řešeny
jako komunikace bez chodníků tj. ,místní komunikace obslužná, jedno nebo dvoupruhová bez
chodníků. Provoz všech účastníků provozu ve společném prostoru místní komunikace s tím,
že chodci se pohybují vlevo v souladu se zvláštním předpisem. Jedná se zpravidla o
komunikace s obslužnou funkcí v malých obcích a v okrajových částech obcí. V
odůvodněných případech se doporučuje omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h (dle
ČSN 73 6110, str. 12).Dle místních podmínek se jako místa pro vyhýbání vozidel využívají
plochy křižovatek,sjezdy účelových komunikací nebo samostatné sjezdy ze sousedních staveb
a pozemků,případně jiné zpevněné plochy přiléhající k jízdnímu pruhu. Jelikož je zde
převážný provoz osobních automobilů mají výhybny délku 6 m a náběhové klíny délku 3 m.
Šířka komunikace s převážným provozem osobních automobilů má v místě výhybny šířku
4,80 m (jízdní pruh a výhybna) viz. ČSN 73 6110.Vzdálenost výhyben nepřesahuje 200 m.
Jako výhybna zde bude sloužit místo vstupu do areálu. Komunikace bude provedena s
povrchem z asfaltového betonu střednězrnného s krajnicí šířky 0,50 m ze štěrku. Podélná
parkovací stání jsou navržena jako štěrková a budou lemována zapuštěným obrubníkem.
Parkovací stání nejsou zpevněná z důvodu možného odvodnění. Nenachází se zde kanalizace
a proto jsou navržena ze štěrku pro možný vsak. Pojízdný chodník bude proveden s povrchem
z lomového kamene. Ostatní chodníky v areálu budou provedeny také z lomového kamen.
Parkovací stání jsou navržena o rozměrech 2,00 x 5,75 m s šířkou jízdního pruhu 3,75 m dle
ČSN 73 6056 Březen 2011. Přístup pro pěší je v souladu s vyhláškou 369/2001 sb.
Odvodnění parkovacích stání , komunikace a ostatních ploch v areálu je zachováno
stávajícím způsobem tj. do terénu. Zpevněné plochy uvnitř areálu (hřiště a komunikace )
budou odvodněny drenážním systémem zakončeným ve výpustní šachtě vodní nádrže.
Terénní úpravy zahrnují dorovnání v terénu zeminou a volné plochy budou
ohumusovány v tl. 15cm a následně zatravněny.
Veškeré svislé dopravní značky (v hliníkovém provedení) budou osazeny v reflexní
úpravě.
Geologický průzkum nebyl k dispozici, proto zhotovitel stavby zajistí odběr zeminy v
aktivní zóně vozovky pro zkoušku CBR a případné upřesnění tloušťky sanované vrstvy
tak,aby po úpravě podloží zeminy byl modul Edef2 pláně min. 45 MPa. V případě,že zlepšení
podloží zeminy vápněním nebude možné realizovat,připadá v úvahu výměna nevhodné
zeminy za zeminu nenamrzavou a vhodnou do podloží komunikace v tl. cca 0,50 cm (nutno
upřesnit v rámci autorského dozoru stavby).Případnou výměnu zeminy nutno provádět ve
vhodných klimatických podmínkách ( v co největší míře zamezit přístupu vody do
podloží).Doporučujeme případnou výměnu provádět po úsecích,z důvodu ověření dosažené
míry zhutnění na pláni. Tyto případné výměny zemin musí být odsouhlaseny stavebním
dozorem a projektantem stavby. V případě zjištění jakýchkoliv nepříznivých základových
podmínek,může dojít k navýšení nákladů stavby,které nemusí být zahrnuty ve výkazu výměr.
Na stavbě bude podmínkou účast geologa (zajišťuje investor) a geotechnika stavby
(zajišťuje dodavatel stavby).
6
Pozor!
Podzemní vedení jsou zakreslena pouze orientačně. Před zahájením výstavby musí být
na staveništi polohopisně i výškopisně vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě. Při
výstavbě musí být postupováno v souladu se stanovisky správců všech podzemních i
nadzemních inženýrských sítí. V případě poškození některé sítě musí být neprodleně
informován příslušný správce.
Veškeré práce musí být prováděny podle příslušných závazných předpisů a
technických norem při současném dodržování podmínek bezpečnosti práce a hygienických
předpisů.
Rozhledy
V projektu je navržena jedna varianta podmínek pro určení rozhledových trojúhelníků
dle ČSN 73 6102 ZMĚNA Z1 ze srpna 2011:
a) Uspořádání A – křížovatka s předností v jízdě na hlavní komunikaci určenou
dopravní značkou „ Hlavní pozemní komunikace“, umístěnou na hlavní komunikaci a
dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě, umístěnou na vedlejší komunikaci.
Délky stran rozhledových trojúhélníků v m pro vozidla skupiny 2 (vozidlo pro svoz
odpadu, nákladní automobil,autobus) s přednosti v jízdě podle uspořádání A a dovolenou
rychlost na hlavní komunikaci 30 km/hod jsou dány v tabulce 19 a jsou zakresleny v
situaci .Na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být překážky vyšší než 0,75
m nad úrovní jízdního pruhu i sjezdu. Tento návrh vyhovuje.
RELAXAČNÍ AREÁL ÚJEZD U SVATÉHO KŘÍŽE
VVÝPOČET
POČTU POTŘEBNÝCH PARKOVACÍCH MÍST
(dle článku 14.1.11 a tabulek 30 až 34 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací)
N - Celkový počet stání
Po - Základní počet parkovacích stání podle článku 14.1 6 (viz tabulka 34)
VÝPOČTOVÉ SOUČINITELE
Součinitel vlivu stupně automobilizace – 1: 2,5
- (tj. 400 vozidel /1000 obyvatel)
Součinitel redukce počtu stání (tabulka 30) určený:
- charakterem území (tabulka 31) do 5 000 obyv., skupina A
stupněm úrovně dostupnosti (tabulka 32)
Restaurace
Druh objektu: stravování, restaurace 4. skupiny (30m2),
1 stání / 10m2 plochy pro hosty
Parkovací stání: P = (30 : 10) = 3 ≈ 3 místa
Víceúčelové hřiště 20 osob
Druh objektu: sportoviště tréninkové,rekreační
1stání / 2 návštěvníci
Parkovací stání: P = (20 : 2) = 10 ≈ 10míst
Po = 3 + 10 = 13 míst
7
ka = 1,0
1,0
cca 1,0
N = Po x ka x kp
N = 13 x 1 x 1 = 13 stání
Celkem je potřeba 13 parkovacích míst .
Navrženo je 13 parkovacích venkovních stání podélných , z toho 1 stání pro osoby
s omezením pohybu a orientace .
2e2)ODKANALIZOVÁNÍ
Způsob odkanalizování sezónní restaurace bude zachován do jímky na vyvážní o objemu cca
20 m3.
Vypouštění požární nádrže pro čištění je zachováno stávajícím systémem. V rámci stavby je
nutno provést prodloužení odpadního výpustného potrubí DN 500 od požeráku (nové výpusti)
s napojením do stávajícího odtokového potrubí přes šachtu. Podrobný popis je uveden
v průvodní zprávě.
2e3) VODOVOD
Zásobení vodou bude zachováno ve stavajícím systému.Restaurace je zásobována vodou z
obecního vodovodu. K obecnímu vodovodu nejsou k dispozici od obce bližší údaje. Pro další
stupeň projektu je nutno zjistit bližší údaje o tomto vodovodu zejména podmínky tlakové a
užitný objem v akumulaci,materiál a průměr trub vedoucích do aráelu (případně kopanou
sondáží). Důvodem jsou i požární předpisy neboť vodní zdroj - kopaná studna nestačí pro
napouštění požárního objemu do 36 hod dle ČSN 73 0873.Napouštění požární nádrže je
možné z obecního vodovodu ( přívod se šachtou při jižním břehu menší části požární
nádrže) a také užitkovou vodou z vlastní studny ( přívod při severním břehu menší části
požární nádrže). Ke kopané studni hl.8 m průměru 1,5 m je k dispozici povolení k odběru
z 25.9.2007 z průměrnou vydatností 0,07 l/s, což nezajistí samostatně doplňování vody dle
požadavku ČSN 73 0873 pro požární vodovody. K dispozici nejsou rozbory kvality vody.
Toto je nutno doplnit pro další stupeň projektu pokud bude nádrž využívána.jako rekreančí
vodní plocha.
2e4) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ zůstane ve stávajícím provedení.
Navrhované VO bude napojeno na rozvaděč VO při hlavní komunikaci (Břasy -Liblín)
naproti komunikaci vedoucí ke hřbitovu.
2e5) SLABOPROUDÉ ROZVODY
Na slaboproudé rozvody nejsou kladeny nové nároky.
2e6) ODVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO AREÁLU
Nebudou řešeny plochy s možností kontaminace ropnými látkami ve smyslu ČSN 75 6551.
Vypouštění požární nádrže bude zachováno do stávajícího systému dle znalostí investora
(směrem do pozemku k.č. 595/1). Pro novou hráz umístěnou na hranici pozemku (areál však
nebude oplocen) je nutno umístit jako výpust malý požerák - výpustný objekt - s dvojitou
dlužovou stěnou pro možnost regulace s hladinou s novým odpadem DN 500 dl.cca 8 m
s obetonováním výpustné trouby z žebrovaného či korugovaného potrubí.
V místě napojení na stávající potrubí DN 500 bude provedena nová šachta DN 1000 ve smyslu ČSN EN 476 pro zajištění vodotěsného propojení trub. Dále bude součástí pro odvodnění
8
zony .č 1 propojovací potrubí s uzávěrem s česlemi DN 200 s obetonováním v dl.cca 5 m
v nejnižším místě u požárního odběru.
Dále je předmětem požární odběrné potrubí dl.20 m do požární čerpací šachty u požárního
čerpacího stanovistě.
Popis čerpacího stanovistě ve smyslu ČSN 75 2411 je řešen v rámci komunikačního návrhu
s odvodněním této plochy.
Zásyp materiálu bývalé vodní plochy na cizím pozemku k.č595/1 bude proveden materiálem
vhodným (jílovitého charakteru) dle ČSN 75 2410 pro malé vodní nádrže.
2f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho
vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na
venkovní a sadové úpravy
Související stavby nejsou.
Bilance zemních prací:
Sejmutí ornice pod víceúčelovým hřištěm a navrhovanými zpevněnými pjochami (3 900m2
x 0,15m) = cca 600 m3
Bude použita v rámci sadových úprav
Výkop.zemina vytlačená konstrukčními skladbami zpevněných ploch a hřišť
činí cca 4 000 m3 x 0,35 = cca 1 400 m3
Bude třeba uložit v určené deponii.
9
3) Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a
technologii
3a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu
nevýrobní stavba – nedokladuje se
3b) předpokládané kapacity provozu a výroby
nevýrobní stavba – nedokladuje se
3c) technologií, výrobního programu, popřípadě manipulce s materiálem,
vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných
provozů
nevýrobní stavba– nedokladuje se technologie, manipulace s materiálem, systém skladování
3d) návrh řešení dopravy v klidu
Vzhledem k tomu, že navrženými úpravami areálu nedochází k navýšení počtu návštěvníků
nevzniká požadavek na venkovní stání pro osobní automobily.
3e) odhad potřeby materiálů, surovin
nevýrobní stavba – nedokladuje se
3f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení
likvidace splaškových a dešťových vod
Likvidace odpadních vod je zachována ve stávajícím systému.
3g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu
nevýrobní stavba – nedokladuje se
3h) řešení ochrany ovzduší
Problematika je popsána v článku 7 a)
3i) řešení ochrany proti hluku
Provoz areálu
zástavbu.
není zdrojem hluku, který by zvýšil stávající
působení hluku na okolní
3j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob
Zabezpečení upraveného relaxačního areálu nevyžaduje zvláštní opatření před vniknutím nepovolaný osob.
10
4. Zásady zajištění požární ochrany stavby
Popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního
řešení. Objem požární nádrže je pro stávající potřeby obce dostačující i po její menší redukci.
Součástí požárního řešení je odběr DN 200 z nádrže v dl.20 m do požární čerpací
šachty s trvalým sacím potrubím v souladu normou ČSN 75 2411 pro zdroje požární vody.
Min.spád odběrného potrubí je 1% a minimální průměr DN 200 je dodržen. Odběrný objekt
je navržen s česlemi a uzávěrem. Odběrný objekt gravitační je navržen betonový s kamenným
obkladem s vyspárováním typu OG. Požární čerpací šachta je navržena a ze studničních skruží DN 1 500 mm s obetonováním se zákrytovou deskou s možností vstupu žebříkem nebo stupadly s trvalým potrubím DN 100 z oceli se sacím košem a vně koncovkou 110 na požární
vůz dle schématu ve výše uvedené normě. Požární čerpací šachta a nádrž bude označena dle
požárních předpisů. Požární čerpací stanoviště zajišťuje projekt komunikací a zpevněných
ploch. Plocha čerpacího stanoviště je větší než normové rozměry 12mx5m. Na stanoviště je
zákaz parkování.
5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání
-provozovatel sestaví seznam kvalifikovaných a odpovědných pracovníků za provoz a údržbu
technických zařízení areálu
- provozovatel zajistí vypracování provozních a havarijních řádů pro obsluhu technických zařízení, které budou vyvěšeny v objektu restaurace a skladu údržby areálu..
- provozovatel zajistí a bude evidovat harmonogramy revizí a pravidelné údržby technických
zařízení v revizních knihách
- zaměstnanci (především restaurace) budou seznámeni s bezpečnostními předpisy, opatřeními pro případ požáru, úrazu a havárií.
-v objektu restaurace budou k dispozici telefonní čísla pro řešení mimořádných situací a
lékarnička 1. pomoci.
-u vodní plochy se předpokládá provoz a údržba v souladu s provozním a manipulačním
řádem. Stavbu je možno uvést do trvalého provozu po dokončení. Ověřovací provoz není
nutný s ohledem na zahloubený prostor nádrže. Vodotěsnost bude zajištěna prvním plněním
nádrže ve smyslu ČSN 75 2410.
Vodní rostliny jsou účinné v regenerační zoně litorálních částech z hlediska živina zejména
fosforu, tyto je nutno však sklízet vč.odumírajících vodních rostlin a odstraňovat je z vody,
jinak se živiny uvolní a voda zezelená produkcí planktonních řas (omezovat „stárnutí“
nádrže).
Dále je podmínkou budoucího provozu odstraňování případného kalu, které se provádí
v době mimo cirkodiální migraci zooplanktonu tj.v podvečer a po ránu. Bude ohraničeno
rozhraní regenerační a ostatních zon. Do regenerační zony platí zákaz vstupu, což bude
označeno bezpečnostní tabulkou.
Při provozu je nutno si uvědomit, že neexistuje chemické zdravotní zabezpečení.
Bezpečnostní označení nádrže a vodní plochy bude řešeno jako u víceúčelových nádržích,kde
je koupání na vlastní nebezpečí což bude označeno tabulkou z obou stran přístupu.
Jedná o nový pohled na řešení přírodních vodních ploch pro rekreační využití.
Doporučujeme investorovi zakoupení alespoň kontrolní sady pro chemický a bakteriální
rozbor jako pro „koupání ve volné přírodě“.
V zimním období je možno využívat užitkový prostor nádrže pro zimní bruslení. Je nutná
ochrana betonových objektů proti tlaku ledu – požerák - pro zimní období.
11
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace
Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově
zrakově postižených.
Návrh relaxačního areálu musí splňovat požadavky Vyhlášky 398 z 5.11.2009 o obecných
technických požadavcích zabezpečující bezbarierové užívání staveb a zejm.:
1. Povrch hřišť, přístupových ploch, a podlah vnitřních komunikací musí být rovný, pevný a
odolný proti skluzu. Hodnota součinitele tření musí být nejméně 0,5, úhel skluzu 100.
2. Před bezbarierovým hlavním vstupem do restaurace vedeným od západu do budovy se
dveře otevírají ven je založena plocha v max. spádu 2% převyšující požadovaný min.
rozměrech 1,5m x 2m. Výškový rozdíl vstupu nebude vyšší než 20 mm.
3. Vstupní dveře mají š. křídla 900 mm.
4. Bezbarierová kabina wc bude navržena v nové dispozici WC restaurace. Vybavení
bezbarierové kabiny bude následující: Horní hrana sedátkoklozetové mísy ve výši 460 mm
nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno po straně nejvýš 1200 mm.
Po obou stranách mísy musí být sklopná madla vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 780
mm.Klozetová mísa musí být umístěna tak, aby vedle ní byl prostor n jméně 800 mm, mezi
její zadní stěnou a čelem bylo nejméně 700 mm. Dveře šířky nejméně 800 mm se musí
otevírat směrem ven a musí být opatřeny vnitřní strany vodorovným madlem. Zámek dveří
musí být odjistitelný zvenku. V kabině wc musí být umístěno umyvadlo, opatřené baterií
s pákovým ovládáním. Nad umyvadlem se osadí nejméně jedno svislé madlo délky 500
mm.Rozměry kabiny jsou nejméně 1800/2150mm.
5. Okna v odbytové místnosti restauračního objektu budou mít parapet vysoký nejméně 900
mm. Ovládání oken bude ve výšce 1 100 mm.
6. Jestliže zasklení prosklených dveří zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve
výšce 800-1000 a1400-1600 mm označeno páskou š = min.50mm jasně viditelnou oproti pozadí.
8. Chodníky budou opatřeny pevným povrchem se součinitele smykového tření min. 0,6. Vodící linií přístupového chodníku mimo navrhovanou budovu jsou obrubníky směrem k zeleni.
12
7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních
zájmů
7a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní
prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci
negativních účinků
7a1) VZTAH DANÉ ETAPY PŘÍPRAVY STAVBY (DUR) K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.
V PLATNÉM ZNĚNÍ O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽP
Stavba neobsahuje fenomény, jež jsou předmětem přílohy č.1, kategorie II. výše uvedeného
zákona, tj. projektovaná stavba svým charakterem a rozsahem nevyžaduje provedení
zjišťovacího řízení podle tohoto zákona .
Výše uvedené fenomény jsou následující:
- nedochází k instalace spalovacích zařízení (bod 3.1 přílohy č. 1, kat. II.) a vzhledem k tomu,
že realizací nového relaxačního areálu nedochází k navýšení počtu návštěvníků nevzniká
požadavek na venkovní stání pro osobní automobily.
7a2) VLIVY NA OBYVATELSTVO A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Lze předpokládat, že vlivy realizace a provozování projektované stavby na nejblíže bydlící
obyvatelstvo budou ve stávajících hodnotách a tedy dostatečně prokazatelně a jednoznačně
hluboko pod úrovní limitů v jednotlivých oblastech životního prostředí.
7a3)
VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Realizace a provozování projektované stavby nebude mít vliv na klimatické podmínky.
7a4) . VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUÁLNÍ DALŠÍ FYZIKÁLNÍ
CHARAKTERISTIKY
Celkově se sice realizací a provozováním stavebního záměru hluková situace oproti
stávajícímu stavu nezhorší. Další fyzikální charakteristiky kromě zde uvedených nebyly
identifikovány.
Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace ochranu proti hluku.
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s vyhláškou č,. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.
7a5)
VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Realizace a provozování projektované stavby nebudou mít vliv na jakost podzemních vod.
Mírně se však změní hydrogeologické charakteristiky, neboť malá část lokality změní
charakter na zpevněnou plochu. Vliv na povrchové vody lze zanedbat. Viz 3f.
7a6) . VLIVY NA PŮDU
Jak je uvedeno v bodě 2.d),Realizace stavby nevyžaduje vynětí pozemků ze ZPF a LPF.
13
7a7)
VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
V oblasti projektované stavby se nenalézají využitelná ložiska nerostných surovin, je
signalizováno poddolované území. Realizace ani provozování záměru nebude mít vliv na
horninové prostředí.
7a8)
VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Stavba nového relaxačního areálu nebude mít vliv na hmotný majetek a kulturní památky.
7a9)
JINÉ VLIVY
Z hlediska celkového vlivu na životní prostředí v rámci trvale udržitelného rozvoje lze
realizaci projektované stavby hodnotit jako neutrální, tj. vliv na ŽP celkově nevýznamný.
7b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů
7b1) VLIVY NA BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY A ŘEŠENÍ JEJICH OCHRANY
Jedná se o biologické charakteristiky v podobě polohy ve smyslu klimatických oblastí,
geologického prostředí, geomorfologie povrchu, hydrologické polohy, hydrogeologické
polohy, fytogeografické polohy a další se týkají vesměs širšího okolí, vlivy na ně z hlediska
projektované stavby budou nevýznamné až zanedbatelné a tudíž v tomto směru není zapotřebí
realizovat žádná ochranná opatření.
7b2) VLIVY NA PŘÍRODNÍ ZDROJE A ŘEŠENÍ JEJICH OCHRANY
Přírodním zdrojem s identifikovatelným vlivem je zejména zemědělská půda. V souvislosti se
se tavbou nejsou požadovány trvalé zábory zemědělské. p Hodnocení vlivu na vody bylo
předmětem bodu a) 4. Jiné vlivy na další přírodní zdroje se nepředpokládají.
7b3) VLIVY NA FAUNU, FLÓRU I EKOSYSTÉMY A ŘEŠENÍ JEJICH OCHRANY.
Vzhledem ke svému charakteru bude mít realizace a provozování stavebního záměru
nepatrný vliv. Nedochází k záborům ZPF. V plochách dotčených stavbou se nepředpokládá
výskyt biologických druhů zvláště chráněných či k ochraně doporučených a tudíž se
nepředpokládá nutnost jejich ochrany.
7b4) VLIVY NA KRAJINU, KRAJINNÝ RÁZ A ŘEŠENÍ OCHRANY TĚCHTO
FENOMÉNŮ
Vzhledem k charakteru stavebního záměru a jeho umístění je zřejmé, že tento vliv bude
minimální.
7b5)
JINÉ VLIVY A ŘEŠENÍ JEJICH OCHRANY
Jiné vlivy vztahující se k ochraně přírody, krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů
nebyly identifikovány
7c) NÁVRH OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSEM VYPLÝVAJÍCÍCH
Z CHARAKTERU REALIZOVANÉ STAVBY
Stavba nemá takový charakter, aby z titulu její ochrany bylo nutno navrhovat ochranná a bezpečnostní pásma.
14
8.
návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky
vnějšího prostředí
8a) POVODNĚ
Zájmový pozemek výstavby neleží v záplavovém území.
8b) SESUVY PŮDY
V zájmovém území nebyly sesuvy půdy zaznamenány
8c) PODDOLOVÁNÍ
Územně analytické podklady dokumentují, že zájmové území výstavby se rozkládá v oblasti s
řívější důlní činností. Současný stav nevykazuje žádné znaky po důlní činnosti a je
stabilizován.
8d) SEIZMICITA
V zájmovém území nebyly seizmicita registrována.
8e) RADON
Vzhledem k charakteru navrhovaných, především venkovních plošných objektů nebyl zpracován radonový průzkum. Orientační geologický průzkum je třeba vypracovat pro vyhodnocení vsakování dešťových vod.
8f) HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU A CHRÁNĚNÉM
VENKOVNÍM PROSTORU STAVBY
Součástmi stavby nejsou objekty, kterých se týkají záležitosti chráněných venkovních
prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb. Jedná se pouze o objekt stávající sezónní
restaurace a venkovní pošné úpravy.
9. Civilní ochrana
9a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně
obyvatelstva
Nepočítá se s budováním specielních prostorů pro úkryt obyvatelstva.
9b) řešení zásad prevence závažných havárií
Stavba nemá takový charakter, aby bylo nutno řešit prevenci závažných havárií.
9c) zóny havarijního plánování
Stavba nemá takový charakter, aby bylo nutno určovat zóny havarijního plánování.
15
16

Podobné dokumenty

Sentinel Kinetic

Sentinel Kinetic Standardně jsou k rozvodu vzduchu používány plastové talířové ventily s možností redukování průtoku vzduchu o průměru 125mm. Talířové ventily se umisťují do stropní konstrukce, většinou do sádrokar...

Více

GD1- GD10 - TECHNOPARK.CZ

GD1- GD10 - TECHNOPARK.CZ které souvisejí se seřizováním výrobku a neukládejte žádná data do paměti, jinak se během instalace octnete v situaci, kdy budou výrobky nastavené na jiné parametry, které budou odlišné od původní ...

Více

Stáhnout

Stáhnout Mnoho hald v minulosti zaniklo, byly odstraněny, například ty, které se nacházely na Černé louce, kdysi všeobecně známé pod lidovým označením „ostravské Alpy“. Na těch byla dokonce vybudována horsk...

Více