obecní listy

Transkript

obecní listy
č.10 4/2009
OBECNÍ LISTY 
Jarní říkanka
Jaro, jaro, kde jsi?
Za chalupou, za komínem nejsi,
ale vzadu na zahradě,
už jsem zase podběl našel,
co odhání kašel,
chudobku, co sílu má
a pampeliška taky tady je,
tak už jaro startuje.
Bříza v lese raší,
To už tady jaro straší,
Straší, straší trošičku
vystrkuje ručičku,
my tu ručku popadneme
a už tady jaro máme,
čajíčkem ho přivítáme,
podběl, chudobku i pampelišku
si tam dáme.
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
pocítila a tak je vše vzrostlé a nakvetlé (ne-li odkvetlé) jako v květnu.
Počasí přeje i venkovním pracím a tak všichni čile pracujeme.
Velikonoční svátky letos popřály hlavně dětem, které jako
každým rokem s řehtačkami
obešly několikrát vesnici a
v sobotu si vykoledovaly
zaslouženou odměnu. Dětí
školou
povinných
je
v současnosti čím dál méně,
ale malých dětiček naštěstí
přibývá. Pár se jich již letos
v doprovodu jednoho z rodičů
na zkoušku zúčastnilo…
„Zapomenuté tváře našich obcí“
Sílu na rok potom máme!
-p. Podbělčská-
Jaro je již v plném proudu a ačkoli zima dlouho teplým a
slunným dnům bránila, takřka ze dne na den došlo k natolik výrazné
změně, že spíše než vlahé jarní dny teď prožíváme začátek suchého
léta. Podle dlouhodobých měření ČHMÚ je duben o 4-7 stupňů Celsia
teplejší než je dlouhodobý průměr a i na množství srážek je tento měsíc
abnormálně chudý. Na polovině ČR bylo dokonce vyhlášeno zvýšené
nebezpečí vzniku požárů kvůli suchu. Teplotní rekordy padaly zejména
o Velikonocích, kdy bylo opravdu jako v létě (v sobotu např. v Praze
padl 228 let starý rekord. Meteorologové v Klementinu naměřili 23,3
stupně Celsia, v roce 1781 to bylo 22,1 stupně). Jediný rozdíl oproti
skutečně letnímu počasí jsou chladná rána. Příroda již výrazné oteplení
-1-
Oproti předchozím fotografiím, které jsme v této rubrice
doposud otiskli, Vám nyní přinášíme fotografie z doby mnohem mladší,
-2-
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
a to z 60. let 20. století, ale přesto se jedná již o zmizelou tvář v naší
krajině. Jistě jste všichni poznali, že se jedná o dnes již neexistující
panorama Trnčí s vrchem Krušcem ještě ve své plné kráse a
neporušenosti. A aby byl výlet do historie úplný, připojujeme fotografii
ještě „z druhé strany rybníka“ směrem k nejstarší části Trnčí. Snímek
pochází ze stejné doby jako předchozí.
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
Je zajímavé, že již v minulosti naši předkové museli o
kamenném bohatství vrchu Krušce dobře vědět, a proto vrch dostal
právě toto jméno. Staročeské slovo krušec se totiž užívalo ve významu:
úlomek, částka, kus, hrouda nebo označovalo jakoukoli rudu (např.
sirný, železný, zlatý krušec).
Podíváme-li se do etymologického slovníku (o původu a
významu slov), najdeme tento výklad: Krušec označuje hroudu nerostu,
rudný kámen. Výrazy krušec, kruch, kroch vznikly ze slovesa krušit,
což znamenalo původně drtit, rozmačkávat. Krušec byl odlomený kus
rudy, kruch byl odlomený kus soli k lízání pro zvěř, krušina je
odlomený kus chleba či keř, který má křehké a lámavé dřevo. Původní
význam slova krušit rozšířilo svůj význam na drcení abstraktní – člověk
má krušný život, tzn. je zdrcen životem, osudem, těžkou prací apod.
Jak je vidět, nejen u lidí by mohlo platit rčení, že jméno
předurčuje svého nositele a jeho osud. Krušec má prostě krušný život a
pomalu, ale jistě bude rozdrcen…
(zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/krusec)
Za zapůjčení všech tří fotografií děkujeme p. H. Čížkové z Trnčí.
-BK-
A pro srovnání ještě fotografie z 80. let 20. století, kdy již
těžební technika zahájila svou činnost.
Slovo starosty
Veřejné zasedání zastupitelstva
Od posledního vydání Obecních listů se konalo pouze jedno
veřejné zasedání, a to 6. března 2009. Oproti poslednímu zasedání se
účast našich občanů mírně zvýšila. Přesto stále pro získání
podrobných informací doporučuji navštěvovat veřejná zasedání, kde
v rámci diskuze můžete aktivně ovlivňovat jak rozhodnutí obecního
úřadu, tak rozvoj našich obcí. Níže opět uvádím nejdůležitější body
jednání zastupitelstva.
-3-
-4-
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
Během zasedání zastupitelé projednali a schválili šesté
rozpočtové opatření k roku 2008. Nebudu uvádět podrobný rozpis
opatření, jelikož páté bylo uveřejněné v OL č. 9 a od šestého se liší v
detailech, navíc bylo vyvěšeno na vývěsních tabulích a pro zájemce
je k nahlédnutí na obecním úřadu (celkové příjmy 3.807.600,- Kč a
výdaje 2.991.210,- Kč).
Dalším bodem programu zasedání bylo projednání a
schválení prvního rozpočtového opatření pro rok 2009. Vzhledem
k prohlubování hospodářské krize bylo odsouhlaseno snížení příjmů
na částku 2.591.900 Kč. Z toho důvodu bylo nutno snížit i výdaje,
proto zastupitelstvo rozhodlo prozatím pozastavit plán na vybudování
dětského hřiště v Trnčí, výdaje jsou tedy sníženy na 3.578.920,- Kč.
Deficit mezi příjmy a výdaji bude hrazen z úspor z let 2007 a 2008.
V rámci tohoto zasedání byly schváleny dvě smlouvy.
Jednalo se o smlouvu o nájmu pozemků firmě Bögl a Krýsl, a.s. na
Krušci v Trnčí na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Druhá smlouva
řeší pronájem střelnice se Sportovním klubem policie Klatovy na
dobu určitou, a to do 31. 12. 2014 (obě smlouvy byly opět vyvěšeny
na úředních deskách před zasedáním, aby byla veřejnost včas
informována a mohla se k nim na veřejném zasedání vyjádřit).
Výsledky jednání zastupitelstva ohledně neplatičů za svoz
komunálního odpadu uvádím podrobněji v samostatném článku.
Na základě neustálých problémů s volným pobíháním psů
a dokonce několika útoků psů na lidi, které vedly k doporučení
Policie ČR k vytvoření vyhlášky na volný pohyb zvířat na obecních
prostranstvích, byl zastupitelstvu předložen návrh této vyhlášky.
Vyhláška byla připomínkována a je připravena pro schválení na
příštím veřejném zasedání obce.
Během diskuze jsem seznámil zastupitelstvo se stavebním
záměrem firmy Bögl a Krýsl, a.s. vybudovat v lomu v Trnčí
obalovnu živičných směsí. Zastupitelstvo rozhodlo, že nabídka
náhrady za újmy, které by mohly vzniknout provozem tohoto
zařízení, nejsou pro obec zajímavé a záměr jednomyslně nepodpořilo.
Již dříve zastupitelstvo rozhodlo, že případná výstavba obalovny by
musela být schválená referendem ve všech třech obcích (Ježovy,
Trnčí, Chlumská).
-5-
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
Nakonec na zasedání vystoupil host, pan Josef Kadlec –
jednatel spolku ZO ČSV Chudenice. Pan Kadlec přijel poděkovat za
finanční příspěvek na činnost včelařů od naší obce a zároveň obci
předal dvě publikace o včelařství v našem regionu, jejímž je autorem
a kterou připravil k 100. výročí založení spolku. Vřele děkujeme za
krásnou publikaci, kterou je možno si zapůjčit v obecní knihovně.
V otázce přestavby budovy OÚ Ježovy a vybudování nového
společenského sálu zatím není od vydání posledních Obecních listů
nic nového. Čeká se na dokončení projektových prací (konec května
2009), aby mohlo být zažádáno o stavební povolení a mohla být
následně využita možnost dotačních programů. Stále je tedy čas na
rozmyšlení, jak využit dosavadního sálu v prvním patře budovy.
Případné návrhy či nápady můžete sdělit osobně v úředních hodinách
nebo je zaslat na: [email protected] nebo na [email protected]
Děkujeme!
Volby do Evropského parlamentu
Média nás začínají pozvolna informovat o volbách do
Evropského parlamentu a zejména politické strany nás bombardují
předvolební agitací. Volby proběhnou 5. června od 14:00 do 22:00 a
6. června od 8:00 do 14:00. Pro obce Ježovy, Trnčí a Chlumskou
bude opět jedna okrsková volební komise. Volební místnost bude
opět v sále na OÚ Ježovy. Volební lístky obdržíte do svých schránek
nejpozději do 2. června. Při volbách do evropského parlamentu přeji
šťastnou ruku a doufám, že nás výsledky voleb ovlivní pouze
pozitivně.
Oprava střech na obecních budovách
v Ježovech
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením
č. 75/09 ze dne 16. 3. 2009 rozdělení dotací „Programu stabilizace
-6-
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
obnovy venkova Plzeňského kraje 2009“. Na základě naší žádosti o
dotaci z tohoto programu přidělilo naší obci částku 210.000,- Kč na
opravu střech na obecních budovách v Ježovech (budova OÚ, kaple,
požární zbrojnice). V současnosti probíhá poptávání dodavatelů a
připravování podkladů pro podepsání smlouvy s Plzeňským krajem o
přidělení dotace.
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
pohledávku. V zájmu neplatičů je tedy vyřešit tento problém co
nejrychleji.
CZECH POINT
Svoz komunálního odpadu – poplatky
Vzhledem k tomu, že ještě celá řada našich spoluobčanů
neuhradila poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psy,
ačkoli byl vyhlášen termín platby do konce dubna (!), uvádím znovu
výši poplatků:
•
Dospělá osoba (jednotlivě)
390 Kč
•
Dítě, osoba nad 70 let
nebo držitel karty ZTP (jednotlivě)
195 Kč
•
Chalupář (za stavení)
430 Kč
Problematika neplacení svozu komunálního odpadu byla
diskutována na posledním veřejném zasedání. Vzhledem k tomu, že
někteří naši občané nehradí poplatky za svoz komunálního odpadu již
pravidelně, rozhodlo zastupitelstvo následovně.
Neplatiči budou upozorněni doporučeným dopisem na
neuhrazení tohoto místního poplatku a budou požádáni o jeho
uhrazení, případně rozporováni. Pokud nebudou neplatiči reagovat,
budou jim zasláni platební výměry zvyšující místní poplatek o 50%.
Pokud nebude tento výměr opět zaplacen, budou tyto neuhrazené
výměry předány k vyřízení advokátní kanceláři, která zajistí
vymáhání formou exekuce (v případě, kdy dojde až k tomuto bodu,
bude poplatek navýšen o veškeré náklady advokátní kanceláře a
exekutora). V současnosti se nacházíme v prvním bodě, tedy
neplatičům byl odeslán doporučený dopis s upozorněním na
-7-
Pro usnadnění komunikace našich občanů s okolními
úřady a z doporučení Ministerstva vnitra ČR se obec rozhodla zapojit
do programu Czech POINT a požádala o finanční podporu
k vybudování pracoviště Czech POINT v rámci Integrovaného
operačního programu. Po obdržení finanční podpory bude uvedené
pracoviště zřízeno (v podstatě půjde o zřízení počítačové stanice
v kanceláři OÚ Ježovy). O uvedení CZECH POINTu do provozu na
obecním úřadě budete včas informováni, předběžně bude tato služba
přístupná v úředních hodinách, tj. ve středu od 19.00 do 21.00.
Níže uvádím jednoduchý popis a cíle tohoto programu:
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou
byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí
občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech
POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy,
umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak,
aby „obíhala data, ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou
službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných
i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a
listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak,
získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a
podat žádost pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o
maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly
minimalizovány požadavky na občany.
-8-
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení
komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze
na jeden úřad (v tomto případě náš obecní úřad). V konečné fázi
projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova
prostřednictvím internetu.
(zdroj: www.czechpoint.cz)
Co bude možné získat na našem obecním úřadě po
nainstalování pracoviště CZECH POINT:
•
Výpis z Katastru nemovitostí
•
Výpis z Obchodního rejstříku
•
Výpis z Živnostenského rejstříku
•
Výpis z Rejstříku trestů
•
Přijetí podání podle živnostenského zákona
•
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona
č. 124/2008 Sb
•
Výpis z bodového hodnocení řidiče
•
Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
•
Podání do registru účastníků provozu modulu autogramů
ISOH
•
Výpis z insolvenčního rejstříku
Zabezpečení ochranných prostředků pro SDH
V minulém týdnu obec Ježovy bezúplatně převzala od
České republiky (resp. Ministerstva vnitra ČR) 10 párů hasičských
zásahových bot, 10 blůz a kalhot ochranného oděvu BUSHFIRE CZ
v celkové hodnotě 88.500,3 Kč. Bezúplatný převod byl uskutečněn
ve veřejném zájmu. Pořízení převáděného majetku bylo provedeno za
účelem schváleným Ministerstvem financí čj. 19/34 775/2008-191
RO č. 22. Předaný majetek bude využíván členy JPO V obce (Ježovy,
-9-
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
Trnčí) k plnění úkolů podle zákona č. 133/1985 Sb., výhradně pro
účely požární ochrany, ochrany obyvatelstva nebo integrovaného
záchranného systému.
Svoz velkoobjemového komunálního odpadu
Pro usnadnění likvidace odpadů budou opět v našich
obcích v průběhu 19. týdne (7. 5. – 11. 5.) přistaveny ve všech třech
obcích VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY, které budou
v následujícím týdnu vyvezeny. Upozorňuji, že do těchto kontejnerů
nepatří tříditelný odpad (sklo, papír, plast, železo) a nebezpečný
odpad (el. spotřebiče, barvy, pneumatiky, plechovky od barev apod.),
pouze odpad, který svým složením patří do popelnice, ale nevejde se
tam.
Pronájem bistra U splavu v Ježovech
Obecní úřad opětovně nabízí možnost zájemcům o vedení
pohostinství k pronájmu bistro U splavu. Dosavadní provozovatelce
končí nájemní smlouva k 30. 6. 2009, po té bude opět zahájeno
výběrové řízení. Žádáme všechny zájemce, aby se do 10. června
2009 přihlásili na OÚ Ježovy.
-PK-
Ježovská pouť- program
Loňská pouť se ve srovnání s rokem 2007,
kdy byl po oba dny bohatý program, příliš nevydařila.
Přijelo sice pár pouťových atrakcí, které si na vlastní přání
-10-
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
provozovatelé postavili u sportovního areálu, ale nakonec akcím
nepopřálo ani počasí, a tak jsme zmokli v sobotu i v neděli. Pro
letošní rok jsme se snažili organizaci vylepšit, tak snad i počasí bude
alespoň tak pěkné, jako již předchozí tři týdny a nezkazí se zrovna o
pouti…
Sobota 16.5.:
10:00 mše svatá v kapli sv. J. Nepomuckého, celebruje p. A. Lodek
17:00 fotbalové utkání Ježovy – Mečín B
20:00 pouťová zábava s místní skupinou Pokrock v sále OÚ Ježovy
Neděle 17.5.:
Dopoledne, od 9:00 tradiční pouťové střelby na Ostrém vrchu
Odpoledne: Fotbalové utkání mladých proti starým pánům
(hodina bude ještě upřesněna)
Pouťové atrakce letos vzhledem k přání provozovatelů, bezpečnosti
návštěvníků i konání fotbalových zápasů bude opět u sportovního
areálu.
-BK-

NAŠI JUBILANTI
(v posledním čtvrtletí)
Miroslav Suchý, 60 let, Ježovy
Jiřina Mlnaříková, 65 let, Ježovy
Václav Sláma, 70 let, Chlumská
Josef Šrámek, 83 let, Ježovy
Jan Koptík, 83, let, Ježovy
Františka Slámová, 86 let, Trnčí
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
Jarní část fotbalové
sezóny je v plném
proudu
Lední hokejová sezóna je u konce a naši hoši skončili na
7. místě ze 14ti mužstev. Je to velice dobrý výsledek - udržet si střed
tabulky v tak velké konkurenci!
Fotbalisté ukončili zimní přípravu. Od ledna se chodilo
běhat a doufáme, že to bude poznat také na hře. Odehráli jsme dva
přípravné zápasy na domácím hřišti. První se Sokolem Koloveč
(dříve Chudenice), ve kterém jsme remizovali 4:4. Druhý zápas se
Sokolem Dlažov, který jsme vyhráli 5:1. V zimní přípravě jsme
zaregistrovali nového občana Ježov, pana Smetanu, který si na hřišti
vede velmi dobře, a doufáme, že nám pomůže k dobrým výsledkům.
Letošní část sezóny začala
11. dubna na domácím hřišti se
Sokolem Strážov B nerozhodně 2:2,
po poločase jsme vedli 2:1.
Odehrajeme doma ještě 5 zápasů a
doufáme, že nás občané Ježov přijdou
podpořit, i když se zdá, že v této obci
o sport není moc velký zájem. Když
sledujeme veřejné zasedání obce, tak
jsou na tom stejně jako sport v
Ježovech. Myslíme si, že by se mohli
občané více zapojit do dění v obci.
Nebo jsou se vším tak spokojeni?
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

-11-
Pes je přítel člověka a tento navíc i přítel
fotbalu. Přejeme fotbalistům SK Ježovy hodně úspěchů v nové sezóně! Čtenáři
Obecních listů (foto M. Slámová).
-12-
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
Další větší akce bude o pouti. V sobotu se odehraje
mistrovský zápas se Sokolem Měčín a na nedělní odpoledne je
připravený pouťový zápas mladí proti starým. Na léto se opět
připravuje turnaj v malé kopané a Memoriál Ing. Jana Sysla.
•
•
4. ročník Klatovského ligového poháru 2009 v malé
kopané je plánován na víkend 27. - 28. června
3. ročník Memoriálu Ing. Jana Sysla bude sehrán
v sobotu 25. července.
Více by se mělo využívat asfaltové a antukové hřiště. Má
někdo nějaký nápad?
Rozpis zápasů na domácím hřišti:
25.4.2009 Ježovy- Běšiny
2.5.2009 Ježovy-Plánice
16.5.2009 Ježovy-Měčín B
30.5.2009 Ježovy-Křenice
13.6.2009 Ježovy-Vrhaveč B
Začátky zápasů jsou vždy od 17:00.
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
10 ŽPK
26
09
01
16
79:99
19
11 LIPNICE
26
07
04
15
72:105
18
12 LOSINÁ
26
07
02
17
76:128
16
13 JAM
26
07
02
17
74:99
16
14 PANASONIC 26
06
01
19
62:121
13
Tabulka fotbalu
Rk.
Tým
Skóre
Body
(Prav)
1.
Strážov B
Záp + 0 11
7 2 2
29: 6
23
( 8)
2.
Plánice
11
7 1 3
24: 18
22
( 7)
3.
Vrhaveč B
11
6 3 2
20: 17
21
( 3)
4.
Běšiny
11
6 2 3
29: 12
20
( 2)
5.
Ježovy
11
4 2 5
24: 22
14
( -1)
6.
Bezděkov B
11
4 2 5
20: 21
14
( 2)
7.
Dlažov
11
4 2 5
17: 26
14
( -4)
8.
Měčín B
11
4 1 6
15: 24
13
( -8)
9.
Spůle
10
4 0 6
13: 22
12
( -3)
10.
Zavlekov
11
2 3 6
20: 27
9
( -6)
11.
Křenice
11
3 0 8
24: 40
9
( -9)
Všechny občany srdečně zveme, aby přišli svou účastí podpořit
náš sportovní klub!
Konečná tabulka hokeje
-MNskupina B
zápasy výhra remíza prohra poměr
body
01 CHOTÍKOV 26
21
01
04
137:46
43
02 KDYNĚ
26
18
02
06
128:95
38
03 NÝŘANY
26
17
03
06
120:69
37
04 SEDLEC
26
17
02
07
78:54
36
05 PLZEŇ 2000 26
15
02
09
116:89
32
06 VEJPRNICE 26
14
02
10
117:109
30
07 JEŽOVY
26
10
03
13
53:80
23
08 BLOVICE
26
10
02
14
68:76
22
09 VIPERS
26
09
03
14
110:120
21
-13-
S jarem přišly i nové knihy!
Milí čtenáři i nečtenáři,
opět jsem pro Vás vybrala několik titulů nových knih, které nám byly
zapůjčené z klatovské knihovny koncem března. Některé již znáte
z kin nebo televizních obrazovek. A věřte, je z čeho vybírat!
-14-
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
NAUČNÁ DOSPĚLÍ:
Jiřina Jirásková o sobě, Manželství století, Plzeňská čára, Kapesní
atlas ptáků
BELETRIE DOSPĚLÍ:
Obermannová I. – V pěně, Poledňáková M. – Líbáš jako bůh, Šmíd
Z. – Volejem i peřejemi, Šafránek M. – Anglické jahody, Braverman
K. – Zaříkávání Fridy K., Devátá I. – V oblaku dezinfekce, Erskine
B. – Údolí havranů
NAUČNÁ MLÁDEŽ:
Kluci a holky v akci, Škola kreslení, 365 nápadů pro kutily na každý
den
BELETRIE MLÁDEŽ:
DiCamillo K. – Příběh o Zoufálkovi, Buberle M. – Peklo
s princeznou, Barry D. – Petr a zloději stínů, Lamb CH. – Příběhy ze
Shakespeara, Sage A.- Příběhy Septimuse Heapa, Paolini CH. –
Odkaz dračích jezdců, Rowling J. K. – Bajky barda Beedleho,
Štíplová L. – Pohádky na týden a hrátky na každý den
Někteří z Vás si podali v knihovně požadavek na
konkrétní knihu, kterou by si rádi přečetli, ale jelikož jsou to většinou
knihy žádané i v klatovské knihovně, musí je p. Halířová
zarezervovat anebo počkat, než se vrátí z jiných knihoven, což může
bohužel trvat i rok. Proto Vás prosí o trpělivost.
Také tímto prosím všechny čtenáře, kteří mají knihy
zapůjčené ještě v loňském roce, aby je co nejdříve vrátili!
Pro všechny zájemce opět připomínám, že v knihovně
najdete mimo knih i možnost využití internetu, kopírování a další
služby týkající se počítače, a to bezplatně. Vždy v pondělí a středu
mezi 17-19 hodinou.
Na závěr bych ráda jménem
všech dětí poděkovala p. M. Slámové,
která pro obecní knihovnu připravila
spoustu
velikonočních
hádanek,
omalovánek a křížovek. Všem dětem,
které během Velikonoc knihovnu
-15-
 OBECNÍ LISTY č.10, 4/2oo9
navštívily, jsem je předala a s radostí jejich práce vystavila.
Těším se na nové čtenáře, ale i na nové nápady!
-IK-
Připravujeme dětský den aneb
“Z pohádky do pohádky“
V letošním roce chystáme několik koncepčních změn v
organizaci dětského dne. Rádi bychom totiž otevřeli tuto akci širší
veřejnosti a pozvali také děti z okolních vesnic, pokud budou mít
zájem přijít. Snahou je také předejít každoročním obavám, že přesný
počet balíčků – odměn nevystačí pro všechny děti, protože zrovna
přišel někdo, kdo nemá v našich obcích trvalé bydliště, a tudíž se
s ním vlastně „nepočítalo“. Rozhodli jsme se proto, že systém odměn
bude odlišný než v minulých letech. Děti budou dostávat drobnější
odměny a hned po splnění úkolů na stanovištích. Finanční stránka
může být řešena i dobrovolným vstupným, sponzoři vedle OÚ Ježovy
a SK Ježovy jsou vítáni!
Cílem je také, aby se akce účastnily nejen děti, ale i
dospělí, kteří tak budou moci se svými dětmi strávit příjemné
odpoledne procházkou po zdejším okolí (podobně
jako v loňském roce). Nejde o co nejrychlejší
zvládnutí trasy, závod na čas, jde o hezký zážitek.
Doufáme, že nám bude přát počasí a podaří se vše
ke spokojenosti účastníků dobře připravit. Budeme
rádi, když se s námi budete na této akci podílet ať nápadem nebo
fyzicky v den konání. Zjednodušeně řečeno, délka trasy a množství
stanovišť záleží na počtu dobrovolníků, kteří budou ochotni na
stanovištích stát a dávat dětem připravené úkoly a odměny za jejich
splnění.
Informační schůzka pro všechny, kteří chtějí pomoct, se
bude konat v pondělí 25. května od 17.30 v obecní knihovně.
Přijďte!!!
-16-

Podobné dokumenty

WMRA GRAND PRIX 2009

WMRA GRAND PRIX 2009 AUT AUT NOR USA BEL SLO

Více

obecní listy

obecní listy Poslední veřejné zasedání zastupitelstva v minulém roce se konalo 19. 12. 2008, bohužel na něm byla velmi malá účast našich občanů. Během tohoto zasedání byla schválena smlouva s paní Bayerovou na ...

Více

D L O U H O V E S K É L I S T Y

D L O U H O V E S K É L I S T Y 17.00 hod.). Nevhazujte biologický odpad a tříditelný odpad (sklo, plast, papír, kovy). Nevhazujte polystyren – patří do plastu.

Více