Spomyšelské aktuality

Transkript

Spomyšelské aktuality
Sp omy š els ké
akt ualit y
Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí
Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli.
srpen 2004
Vážení spoluobčané!
Jménem zastupitelstva obce vám chci
přiblížit několik akcí, které byly dokončeny,
probíhají nebo se intenzivně připravují.
V prvé řadě je dlužno poznamenat, že
byl dokončen chodník v Bosně. Jedná se o
chodník při levé straně vozovky díváme-li se ve směru ze středu obce směrem k Mlčechvostům.
V první polovině srpna 2004 se začne budovat chodník od Obecního úřadu k ulici V chaloupkách. Součástí této akce
bude úprava strouhy na vodu, která
vede
z rybníčka
ve
statku
Burešových (čp. 8) směrem
k silnici III.třídy na Daminěves.
Strouha bude vydlážděna –
zpevněna kamenem.
Dne 1.června požádalo sdružení
sedmi mladých občanů v čele
s Petrem Kumprichtem obecní
zastupitele, aby mohlo užívat
Ďolík, místo zvelebit a trvale
udržovat v čistotě a pořádku.
V rámci této akce byla do Ďolíku
usazena dřevěná budka – kiosk
k zajišťování
občerstvení
při
plánovaných turnajích, zbudováno
posezení, byla zvětšena a antukou
opatřena plocha hřiště na nohejbal a
tenis.
Ve
stadiu
příprav
je
zprůchodnění uličky mezi domy
paní Květoslavy Duchoslavové
(čp.123) a pana Luboše Plicky (čp.
122).
V nejbližší době, ihned po zajištění smlouvy o dílo, která je nutná k „dosažení na dotaci“, bude započata
rekonstrukce Hasičského domu (čp.133). V jejím průběhu bude opravena střecha s okapy, bude provedeno zateplení a
opravena fasáda.
Pro příští rok je naplánována výstavba chodníku po jedné straně silnice od nadjezdu - od domu paní Beránkové (čp.
129) až po dům manželů Titěrových (čp. 98). Předpokládám, že do konce letošního roku bude připraven pro tuto akci
projekt.
Louku uprostřed obce, na níž se vloni konaly oslavy 600.výročí první zmínky o obci, bude obec nabízet k výstavbě
11 rodinných domků. Pro část louky, která je obecním majetkem, je již zhotovena projekční studie, do níž
můžete nahlédnout na OÚ. Na projektu se pracuje. Druhou část louky je obec připravena od majitelů vykoupit a
v případě, že se tak stane, studii o výstavbě rozšířit na celou plochu. Prvním počinem by bylo zasíťování celé plochy
tak, aby zde byl proveden rozvod elektřiny, vody, plynu a stavební plocha byla odkanalizována.
Naše obec se neustále mění k lepšímu. Zastupitelstvo nyní upustilo i od poplatků z předzahrádek a v dobré víře
předpokládá, že na oplátku si občané budou prostor před svým domem udržovat a stále vylepšovat a to nejen výzdobou
keřovou a květinovou, ale i údržbou oplocení.
Ivana Kumprichtová,
místostarostka obce a předsedkyně stavební komise
+
Spomyšelské aktuality
-2-
srpen 2004
8
Sedmého května, v předvečer státního svátku Dne osvobození položil
starosta obce pan František Novák k památníku a pomníčku na návsi květy
šeříku, rostliny tak charakteristické pro dobu vítání sovětských vojáků před 59 roky.
Výzdobu připravily paní Michaela Dušátková a paní Květa Marsová.
2
A víte, proč jsou květiny na památníku a pomníčku stále živé a krásné? Jak by nebyly, když o ně starostlivě pečuje paní
Jaroslava Cinybulková, kterou o tuto laskavost požádal starosta obce. Paní Cinybulkové patří dík nás všech, kteří denně
chodíme kolem a naše oči se nemusí dívat na holé, studené plochy těchto dvou připomínek hrozného období poslední
války. Obec takto vkusným způsobem projevuje trvalou úctu těm, kteří položili své životy v průběhu 2.světové války.
8
Ve sváteční den 8.května se v dopoledních hodinách konalo na březích obecního rybníka soutěžní klání mladých
rybářů. Zúčastnilo se celkem 15 dětí, které soutěžily o co nejdelší chycenou rybu a umístily se takto:
1. Vítek Ondřej
34 cm
2. Bartoň
32 cm
3. Srba Michal
31 cm
4. Hlinovský
23,5 cm
5. Myšková
6. Douděra
23 cm
21 cm
7. Srbová Romana
Hanek
8. Hrubešová N.
Hrubešová
9. Hrubeš
Šeba
10. Myška
Baloun
11. Dušátková
20 cm
19 cm
18 cm
17 cm
Všichni účastníci obdrželi pěknou cenu a občerstvení. Díky za pěkně strávené sobotní dopoledne bezpochyby patří
všem, kteří se zasloužili o pořadatelskou službu a sponzorské dary. Byli to: Bergová Kateřina, Černý Miroslav, Kraus
Richard, Srba Jiří a Výrut Jaroslav. Hlavním sponzorem akce byl pan Rudolf Wünsch.
8
V sobotu 29.května t.r. uspořádali manželé Burešovi společně s dalšími organizátory na svém statku č.p. 8 „Májovou
párty“. Setkání lidí dobré vůle bylo u mnoha příchozích provázeno uznáním pořadatelům za zvládnutí náročné přípravy
a zabezpečení akce. Již od 9 hodin dopoledne mohli zájemci chytat ryby v rybníčku pod vrbami. Odpolední zábava
začínala ve 14 hodin a končila v 02 h. po půlnoci. K poslechu i tanci dobře hrálo duo Regent. Po celou dobu akce bylo
zajištěno občerstvení, ať již to bylo dobře chlazené pivo a jiné nápoje, tak i ve vojenské polní kuchyni připravovaný
chutný guláš, teplé uzené … Rovněž o zabavení dětí bylo postaráno – k dispozici byly houpačky, kolotoč, jistou dobu i
jízda na koni. Po dlouhé době se o víkendu vyvedlo počasí a tak nezbývá než organizátorům popřát, aby se v tomtéž
duchu (a již s parketem) povedla i následující akce, kterou plánují za tři týdny.
Spomyšelské aktuality
-3-
srpen 2004
8
V květnu 04 byla na úřední desce před Obecním úřadem ve Spomyšli zveřejněna vyhláška č.2/2004 Krajské veterinární
správy, ve které byla uvedena mimořádná veterinární preventivní opatření k ošetření včelstev.
8
V sobotu 5.června t.r. od 14 hodin uspořádal Obecní úřad ve Spomyšli, který byl nejen hlavním pořadatelem, ale i
finanční záštitou, oslavu Dne dětí. Tato odpoledne se stala v naší obci dobrou tradicí. Celé odpoledne jsme byli svědky
dobře organizované zábavy pro naše děti, o kterou se postaraly paní Eva Šebová a paní Lada Myšková se svými
pomocnicemi z řad dospívajících dívek (jmenujme alespoň slečny Evu a Janu Margholdovy, Alenu Uhrovou a Terezu
Šebovou) a za vydatné pomoci členů mysliveckého sdružení, mladých hasičů a několika dalších obětavých občanů.
Spomyšelské aktuality
-4-
srpen 2004
Zpestřením úvodní části sportovního odpoledne bylo vystoupení žákyň ze Základní školy v Horních Beřkovicích a
cvičení STEP-AEROBICU. Děti, jichž se nakonec sešlo 72, se mohly rozhodnout a soutěžit v řadě disciplín, z nichž
připomenu alespoň střelbu na cíl, přetahování lanem, přesun pivních lahví z plné do prázdné basy, skákání v pytlích,
prokousávání se koláčem k minci. Medaile za prvá tři místa předával dětem osobně starosta obce pan František Novák.
Odměněny byly nakonec všechny soutěžící děti, i ty, které neměly to štěstí a nedostaly se na stupně vítězů. I přesto, že
počasí bylo nestálé a trvale hrozil déšť, nakonec i po této stránce vše dobře dopadlo a po celou dobu akce, která byla
ukončena kolem 18té hodiny, ani nekáplo. A diváci? Myslím, že se dobře bavili; fandili nejen svým blízkým, ale také
všem ostatním soutěžícím dětem. O občerstvení přihlížejících i o občerstvení dětí se vzorně postarala děvčata
z hasičského sboru. Díky patří všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli nebo ji sponzorovali. Sponzory této
ušlechtilé akce byly: EGIDA CZ, paní Pavelková, SMÍŠENKA (manželé Plickovi, čp.18), LERYS (pan Leger), SK
Spomyšl – ti všichni přispěli věcnými dary, pan Knotek, pan Puchner a MOVEMENT – těm děkujeme za finanční dary.
Pro všechny přítomné, organizátory i přihlížející, byly určitě největší odměnou rozzářené oči šťastných dětí.
8
Horkou aktualitou se v červnu t.r. stala akce „kompostárna“. Záměr firmy Setra, s.s r.o., vybudovat v katastru obce
kompostárnu a využít k tomu bývalý silážní žlab u silnice na Daminěves, se nelíbil jednak zastupitelstvu obce a jednak i
mnoha občanům. Těm prvním primárně proto, že obec byla „obejíta“ při jednání a vůbec nikdo se neobtěžoval pozvat
její zástupce na jednání o tomto připravovaném záměru. Těm druhým hlavně proto, že Setra začala svůj záměr
proměňovat ve skutečnost a šířící se zápach velmi znepříjemňoval život místním usedlíkům. Ve zkratce lze říci, že
výsledným jevem různých peripetií kolem „kompostárny“ se stala m.j. „Aktuální informace pro občany obce Spomyšl“
od zastupitelů obce (do schránek dne 08.06.2004) a „Vysvětlení k aktuální informaci“ od firmy Setra, s.s r.o. (do
poštovních schránek 11.06.2004). Občané zformulovali text petice, v níž se jasně postavili proti výstavbě kompostárny.
Patnáctého července t.r. se uskutečnilo ústní jednání spojené s místním šetřením. Bylo konstatováno, že silážní žlab je
v té chvíli prázdný a jímka zaplněna částečně. Obec Spomyšl měla ústy svých zástupců k použití silážního žlabu
pro výrobu kompostu následující výhrady: obec trvá na předložení dokumentace ke změně užívání na kompostárnu
včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků. Výsledkem celého jednání a
místního šetření je sdělení „stavebního úřadu Mělník“, že stavba až do vydání konečného rozhodnutí o změně užívání
nebude a nesmí být k požadovanému využití užívána.
8
Ve dnech 11.-12.června 2004 se poprvé v naší historii konaly volby do Evropského parlamentu (dále EP). Celkový
rámec pro tyto volby vytvořil zákon č. 62/2003 Sb. ze dne 18.února 2003 „o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů“ a vyhláška Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb. Český
statistický úřad pak v lednu 2004 vydal pokyny, v nichž stanovil postup zjišťování a zpracování
výsledků hlasování.
Nejdůležitější informace: Poslanci EP jsou voleni na období 5 let. Předčasné volby
nejsou možné, EP je předčasně nerozpustitelný. Pro tyto volby tvořilo území České
republiky jeden volební obvod. Česká republika je v EP zastoupena 24 poslanci. V celé
Evropské unii volby probíhaly ve dnech 11.-13.06. V ČR mohl volit každý, kdo v den
voleb dosáhl věku 18 let, zvolen mohl být každý, kdo dosáhl věku 21 roku.
Jak volby vlastně dopadly? Pro porovnání uvádím výsledky voleb ve Spomyšli, bývalém okrese Mělník a v celé Ćeské
republice.
Spomyšelské aktuality
-5-
srpen 2004
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
SPOMYŠL
počet
podíl
název strany nebo hnutí platných platných
hlasů
hlasů (%)
SNK sdružení nezávislých a
3
3,15
Evropští demokraté
Koruna Česká
(monarchisté)
Helax-Ostrava se baví
Česká strana sociálně
9
9,47
demokratická
Národní koalice
1
1,05
Občanská demokratická
37
38,94
strana
Strana pro otevřenou
společnost
Strana demokrat.socialismu
Strana zelených
Humanistická strana
Konzervativní strana
„Sdružení nestraníků“
2
2,10
Strana občanů republiky
4
4,21
České
Masarykova demokr. strana
Všeobecná občanská str.
Dělnická strana
1
1,05
Strana práce
Balbínova poetická strana
2
2,10
Za zájmy Moravy ve
sjednocené Evropě
Křesť-dem.unie-Čs.str.lid.
Pravý blok – strana za
1
1,05
ODVOLATELNOST
politiků, REFERENDA
Strana zdravého rozumu
1
1,05
Unie liberálních demokratů
Komunistická strana Čech a
16
16,84
Moravy
Str. venkova-spoj.obč.síly
Strana za životní jistoty
2
2,10
Nezávislá iniciativa (NEI)
Svobodní
„V.KoženýObč.feder.demokr.
Republikáni Mir.Sládka
Nezávislí
bývalý okres Mělník
počet
podíl
platných
platných
hlasů
hlasů (%)
837
10,16
ČESKÁ REPUBLIKA
počet
podíl
platných
platných
hlasů
hlasů (%)
257278
11,02
12
0,14
4532
0,19
10
664
0,12
8,06
3366
204903
0,14
8,78
21
2721
0,25
33,02
2944
700942
0,12
30,04
17
0,20
5413
0,23
23
274
16
30
43
19
0,27
3,32
0,19
0,36
0,52
0,23
1709
73932
3977
4986
11689
2585
0,07
3,16
0,17
0,21
0,50
0,11
14
12
16
7
46
2
0,16
0,14
0,19
0,08
0,55
0,02
4366
873
4289
1717
13779
9293
0,18
0,03
0,18
0,07
0,59
0,39
342
104
4015
1,26
223383
27504
9,57
1,17
21
125
1767
0,25
1,51
21,44
6316
39655
472862
0,27
1,69
20,26
61
74
1,74
0,89
11734
11951
0,50
0,51
1
-
1,05
-
61
7
5
0,74
0,08
0,06
16762
1300
2030
0,71
0,05
0,08
15
15,78
111
776
1,34
9,41
15767
191025
0,67
8,18
Ve Spomyšli bylo ke dni voleb registrováno 336 oprávněných voličů. V průběhu voleb bylo vydáno 95 obálek, všech
95 hlasů bylo platných. Z toho plyne, že se v obci zúčastnilo voleb 28,27% oprávněných voličů.
V přebíracím místě Mělník se 67 volebními okrsky bylo ke dni voleb registrováno 33 596 oprávněných voličů.
V průběhu voleb byla vydána 8 281 obálka, platných bylo 8 238 hlasů. Z toho plyne, že se v přebíracím místě Mělník
zúčastnilo voleb 27,09% oprávněných voličů.
V České republice se 14 763 volebními okrsky bylo ke dni voleb registrováno 8 283 485 oprávněných voličů.
V průběhu voleb bylo vydáno 2 346 010 obálek, platné byly 2 332 862 hlasy. Z toho plyne, že se v ČR zúčastnilo voleb
28,32% oprávněných voličů.
(zpracováno podle informací Ministerstva vnitra)
Spomyšelské aktuality
-6-
srpen 2004
8
Chci se ještě jednou vrátit k článečku „Názvy ulic, znak a prapor obce“ uveřejněném v letošním únorovém čísle
Spomyšelských aktualit na straně 7. Rozhodne-li se obecní zastupitelstvo pro zavedení názvů, pak jako jeden
z možných námětů pro určování názvů ulic v obci mohou být jména významných, již nežijících občanů Spomyšle, kteří
se zasloužili o obec, její zviditelnění, rozvoj a dobré jméno. Pochopitelně, vžité místní názvy mají podle mého názoru
(-jvm-)
rozhodně přednost. Ozve se ještě někdo k tomuto tématu a zveřejní svůj názor?
8
Poměrně bolavým problémem se pro vedení obce Spomyšl stal záměr investora Pikaso s.s r.o. na změnu rekultivačních
podmínek „pískovny Jeviněves“. Na jednání zastupitelů obce byla informace podaná investorem hodnocena jako
nedostatečná. Problematickými se jeví m.j. také tyto následující údaje: projekt nespecifikuje skutečné zavážkové
kapacity deponované zeminy, chybí nezávislý chemický rozbor popílku, který by se měl dovážet z teplárny Malešice,
projekt neuvádí existenci samostatných kálek se zárostem rákosí, svědčící o trvalém stavu spodních vod, v propočtu
nákladů chybí druhá strana účtu – výnos ze zavážky, chybí řešení o způsobu zachování stávajících živočišných forem
života. V tomto smyslu byla na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) - odbor ekologie krajiny, zaslána žádost, aby se
MŽP k projektu nevyjadřovalo, dokud nebudou nedostatky projektu investorem a projektantem odstraněny a doloženy.
8 Nadjezd.
Po 35 letech existence byl v pondělí 28. června 2004 slavnostně otevřen rekonstruovaný silniční nadjezd nad
železnicí Praha-Děčín u železniční stanice Vraňany. Proč takový zájem našich spoluobčanů o tuto stavbu?
Všichni pamatují doby, kdy se na silnici procházející naší obcí směrem k Mělníku tvořily dlouhé fronty aut u
železničních závor poblíž Vraňan-nádraží. Závory dole – a čekalo se! Situaci měl vyřešit nadjezd, který byl vystavěn
v místě, kde se silnice křižovala s železniční tratí.
Se stavbou se začalo někdy v průběhu ledna 1968, alespoň se o tom zmiňuje naše kronika: Také se začalo pracovat
na stavbě nadjezdu, přes železniční trať Praha Děčín ve Vraňanech (konec citátu).
Další zápis v naší obecní kronice ze dne 15. prosince 1969 k tomu poznamenává: Po dvouleté stavbě nadjezdu ve
Vraňanech nádraží 1968-69 přes trať Praha-Děčín byl 15/12 1969 otevřen a předán do provozu. Při této stavbě se také
provedla 1969 rekonstrukce silnice od nadjezdu přes Spomyšl až k Nové Vsi. Tím se odstranilo dlouhé čekání u závor ve
Vraňanech. (konec citátu).
V loňském roce, konkrétně 23. srpna 2003, byl nadjezd uzavřen. Důvodem pro tento čin byla jeho rekonstrukce.
Vozovka na nadjezdu byla v mizerném stavu a přestávala vyhovovat stále narůstající intenzitě silničního provozu.
Rovněž vzhledem k dlouho připravovanému silničnímu obchvatu obcí Mlčechvosty a Spomyšl bylo třeba mírně upravit
směr nájezdu vozidel na nadjezd a propustnost vozovky zvýšit jejím rozšířením přibližně o 3 metry.
Od zahájení do ukončení rekonstrukce byla skrze naší obec vedena objízdná trasa jak pro osobní, tak i pro nákladní
dopravu, z níž nebyla vyloučena ani těžká vozidla a vozidla s nebezpečným nákladem. Trasa objížďky byla dostatečně
popsána v jednom z předchozích čísel Aktualit.
Co všechno provázelo celou rekonstrukci nadjezdu z pohledu našich obyvatel? Podle mého mínění to v prvé řadě
byla spousta nepříjemností, kterou museli vytrpět spoluobčané obývající domy stojící bezprostředně u objížďkové trasy.
Nejhoršími aspekty byly pravděpodobně hluk a otřesy v denních i nočních hodinách. Mezi řadu dalších nepříjemností
patří také např. rozbité silnice, neustálá možnost přerušení vodovodního řadu umístěného pod silnicí, zvýšená prašnost,
nebezpečí úrazů dospělých i dětí, problémy při jednáních s firmou, která měla na starost opravu vozovek, dopravní
značení apod. Ne vždy se podařilo našim zastupitelům prosadit své dobré myšlenky.
O některých doprovodných jevech provázejících rekonstrukci nadjezdu jsem již informoval a proto dnes pouze o
ukončení akce:
V pátek 25.06.2004 byla stavba předána, ke slavnostnímu otevření pro veřejnost však došlo až v pondělí 28. června
2004 ve 13 hodin za přítomnosti poslance Tomáše Teplíka, senátora Jaroslava Horáka, představitele Ředitelství silnic a
dálnic ing. Otakara Marečka a starosty obce Spomyšl pana Františka Nováka. V ten den začaly opět proudit šňůry aut
po silnici I.třídy od autobusové zastávky, podél hřiště Sportovního klubu směrem k nadjezdu nad železnicí u Vraňannádraží a pochopitelně také v opačném směru.
Protože jsem poměrně pravidelně fotograficky dokumentoval rekonstrukci nadjezdu, mohu vám na následujících
dvou stranách nabídnout několik vybraných snímků z této akce.
Spomyšelské aktuality
-7-
srpen 2004
Spomyšelské aktuality
-8-
srpen 2004
Spomyšelské aktuality
-9-
srpen 2004
8
Sobotní odpoledne a večer dne 19.června 2004 pořádali manželé Burešovi na svém statku čp.8 již předem avizované
druhé letošní setkání při živé hudbě, tanci, dobrém jídle a pití. I tentokrát přálo pořadatelům i příchozím počasí, i když
bylo chladněji, než bývá v tento čas a v tomto podnebním pásmu obvyklé.
8
Na předposlední červnový den v 18 hodin bylo svoláno veřejné zasedání obecního zastupitelstva a konalo se v 1.patře
Hasičského domu. Ze sedmnáctibodového programu si všimneme pouze podstatného:
1. „Parlament“ – budova čp. 138 v majetku obce – její odprodej bude předán realitní kanceláři.
2. Ve sdružení obcí zabývajících se stavbou kanalizace bude Spomyšl zastupovat pan Petr Horáček. Protože je
původní studie sdružení Vltava pro naši obec příliš drahá, obec požádala sdružení Vltava o vypracování nové
studie, varianta „B“ s čistírnou u podjezdu
3. Zájemcům bylo nabídnuto zařízení bývalé samoobsluhy (čp.139).
4. Pojmenování ulic bude realizováno; pan Dušátko, pověřený tímto úkolem, zjistil, že bude třeba 16 tabulí, cena
jedné z nich se pohybuje kolem 1000 Kč, další náklady s označením ulic pro obec nevyvstanou.
5. V diskuzi poděkovala paní Jaroslava Cinybulková za osvětlení ulice Na škvárovně, paní Květa Marsová
poděkovala za vzornou starost o veřejnou zeleň paní Cinybulkové a panu Václavu Cibulkovi.
8
Prvního července 2004, po ukončení objížďky obcí, byla na silnici III.třídy vedoucí přes náves a kolem rybníka směrem
k Daminěvsi, upravena většina poškozených (pod těžkými nákladními vozy propadlých) uzávěrů vodovodních odboček.
8
Jistě jste zaznamenali, že se na našem
obecním rybníku usadil párek divokých
kachen, který vyvedl 7 kachňátek.
Nedostatek potravy, přirozená zvědavost,
výuka potomků nebo jiný důvod způsobil,
že se kachna-matka toulala s mláďaty po
okolí a objevila se i v ulici V chaloupkách.
Pozorní občané pak opatrně zahnali
zatoulaný hlouček zpět do bezpečí, i když
při tom museli omezit dopravu na silnici.
Starosta obce se svým synem Ondrou zřídil
a ve sváteční pondělí 5.července umístil na
hladinu rybníka „budku“, která má sloužit
jako úkryt a místo pro odpočinek
kachniček. Chceme věřit, že se tito krásní
vodní tvorové dočkají klidu a že je
nebudou rušit ani kameny nezbedných dětí,
ani plovoucí psi.
(S potěšením mohu poznamenat, že i koncem července 2004 je všech sedm mladých kachen na živu a má se čile k světu. Fotografie je
všechny zachytila včetně jejich matky uprostřed rybníka před plovoucí budkou.)
8
Dnem 23.5.2004 začal svou činnost v hasičárně oddíl Mladých hasičů. Členy je 10 dětí ze Spomyšle a scházíme se
jednou týdně v hasičárně. Učíme se zacházet s hadicemi, proudnicemi, vázat různé uzly, první pomoc, turistické
značky. Stříleli jsme už i vzduchovkou a stříkali ruční stříkačkou-džberovkou. Až se naučíme víc čeká nás i stříkání
s motorovou stříkačkou.
Vlakem jsme jeli na výlet do Dolních Beřkovic – podívat se na soutěž dospělých hasičů. Ale nejenom učením nových
znalostí živ je človíček, tak si taky hrajeme na louce, běháme různé štafety, honičky a všelijak soutěžíme. V září
budeme ve schůzkách opět pokračovat. Uvítáme i další děti, které se chtějí k nám přidat. Sledujte vývěsku na hasičárně,
kde budou koncem srpna uvedeny termíny schůzek na září.
…a přijďte mezi nás!
za SDH Spomyšl Lenka Margholdová, vedoucí mládeže
Spomyšelské aktuality
- 10 -
srpen 2004
8
Na sobotu dne 24.července byl naplánován a také se uskutečnil již 4.ročník memoriálu
Jiřího Srby sen. v nohejbale. Soutěž začala již v 8 hodin ráno, skončila až kolem 18té
hodiny, proběhla za účasti 12 týmů a na bednu se nakonec dostali Kralupy-Hůrka (1.),
Cítov – Vališ (2.) a Tyle Fr.– hasiči Spomyšl (3.), na čtvrtém místě byl tým MáčekŠtětí a jako páté se umístilo další spomyšelské mužstvo Výrut – Telecom.
Současně vedle na rybníku v dopoledních hodinách závodily děti v chytání ryb. Této
soutěže mladých rybářů se účastnilo se celkem 17 dětí, které soutěžily o hodnotné ceny.
Pořadí se určovalo podle velikosti chycené ryby a druhým kritériem byla celková délka
nachytaných ryb. Děti se umístily se takto:
1. Douděra Pavel
40 cm
4. Srba Michal
483 cm
2. Grunt Michal
882 cm
5. Hrubišová
312 cm
3. Horáčková Barbora 591 cm
6. Polanský Roman
283 cm
… v akci je Václav Cibulka …
Nejmladším účastníkem byl
Vojta Prokeš (*1999) a o největší
úlovek se postaral Pavel Douděra
(40 cm). Všichni účastníci
obdrželi kromě cen i občerstvení
v podobě grilované klobásy. Jako
pořadatelé a rozhodčí opět akci
organizovali
již
osvědčení
spoluobčané: Bergová Kateřina,
Černý Miroslav, Duchoslav Aleš,
Kraus Richard a Srba Jiří.
Sponzorskými dary přispěli a celou akci pro děti tím vlastně
učinili atraktivnější: Bergová Kateřina, Černý Miroslav,
Horáčková Ilona, Kraus Richard, Leger Antonín, Přibyl František,
Šeba Jarmil, Wünsch Rudolf a Obecní úřad ve Spomyšli..
Dědečkova pomoc nebo odborný dohled?
Víte, že …
- poháry a odměny pro nejlepší týmy v nohejbale -
- skupinka soutěžících dětí po akci -
… ve Vraňanech se zastupitelé obce rozhodli o zřízení dvou tříd, místo
dosavadních tří? Vraňanská škola zajišťuje výuku dětí od 1. do 5.třídy.
Důvod je docela prozaický: málo dětí.
(týdeník Mělnicko č.20, 12.květen 2004, str.1)
8
… jsme se z tisku dověděli o některých letošních ledčických jubileích? K roku 1384 se váže první
písemná zmínka o ledčickém kostele sv. Václava, v roce 1884 byly otevřena nová evangelická škola
Spomyšelské aktuality
- 11 -
srpen 2004
od roku 1854 nese obec úřední název „Lečice“, od roku 1890 pak současný název Ledčice; v březnu 1914 byly pro
potřeby války zrekvírovány zvony z kostela sv. Václava.
(týdeník Mělnicko č.20, 12.květen 2004, str.1)
8
… obec Vraňany postupně splácí úvěry v celkové hodnotě cca 6 miliónů Kč? Peníze byly použity na plynofikaci a
kanalizaci. Ročně musí obec splatit 840 tisíc Kč.
8
… pokud schválí zastupitelé města Mělník zvýšení vstupného na tradiční vinobraní, které se má konat 17.-19.září 2004,
pak bude stát vstupenka na 3 dny 150 Kč, jednodenní vstupenka 100 Kč (vloni 80 Kč), děti do 15 let by platily 40 Kč,
děti do 6 let by měly vstup bezplatný?
Loňské vinobraní navštívilo 36 000 lidí, zisk pro město činil 1,5 milionu Kč.
(podle Mladé fronty Dnes, 25.05.2004, str.C/5)
8
… v obci Vraňany oslavil padesátiny Sbor pro občanské záležitosti? V roce 2003 uplynulo rovných sto let od založení
spolku „Klub mladé generace Havlíček pro Vraňany a okolí“, jehož činnost byla zastavena po roce1948.
(týdeník Mělnicko č.23, 2.červen 2004, str.1)
8
… Ledčice si letos připomínají 50 let od zřízení kina v místní obecní škole a 40 let od postavení autobusové čekárny Na
Cikánce? (týdeník Mělnicko č.23, 2.červen 2004, str.1)
8
… v Lužci n.Vlt. pokračují ve výstavbě obecního vodovodu? V Cítově začala naplno rekonstrukce Základní školy,
většinu nákladů kryje státní dotace. V Ledčicích dokončují chodník k Základní škole. (týdeník Mělnicko č.30, 21.červenec
2004, str.1)
8
… 20.července t.r. tomu bylo právě 35 let kdy stanul na
povrchu Měsíce člověk? V roce 1969 to dokázala
Amerika a jak se dnes říká, byla to reakce vyprovokovaná
letem Jurije Gagarina dne 12.dubna 1961.
V minulém čísle aktualit jsme si připomínali 100.výročí
úmrtí Antonína Dvořáka a právě s jeho tvorbou se
setkáváme i při letu amerických kosmonautů na Měsíc.
Po dvouhodinové procházce a návratu Neila Armstronga
a Edwina Aldrina s povrchu Měsíce zpět do lunárního
modulu zazněly oběma astronautům tóny Dvořákovy
„Novosvětské“ – na cestu si ji vybral Armstrong, protože
ji měl rád a navíc mu připadala pro tuto výjimečnou
událost symbolická.
(A jen moji poznámku na závěr: k této události vydala
Československá pošta dvě letecké známky, což by nebylo
nic divného, ale zajímavý je den vydání: 21.červenec
1969, tedy jediný den po letu a přistání astronautů.
8
… letos v létě uplynulo právě čtvrt tisíciletí od doby, kdy majitel veltruského panství Rudolf Chotek uspořádal na
tehdejší dobu velice převratnou akci? V roce 1754 zorganizoval ve Veltrusích setkání majitelů výroben z celého
českého království. Pod přístřešky byly umístěny výrobky ze skla, textilu, porcelánu, zastoupení zde našlo i šperkařství
a zbraně. Nebylo to však obyčejné tržiště, jak by se mohlo některým mylně zdát; zcela unikátní bylo, že se výrobky na
místě neprodávaly, ale zájemci si je mohli objednat podle sestaveného katalogu. Význam tohoto historicky prvního
veletrhu na našem kontinentě podtrhla svou návštěvou i císařovna Marie Teresie s manželem Štěpánem Lotrinským.
Císařovna pak nejlepší exponáty odměnila medailemi.
Rok 1754 je pro naše historické země ještě něčím jubilejní:
• před 250 roky byl u nás na základě dolnorakouské soustavy zaváděn jednotný systém měr a vah;
• Marie Teresie předložila papeži Benediktu XIV. Žádost na zrušení 24 svátků; přijatý edikt připouštěl konat
v tyto dny bohoslužby, ale současně dovoloval pracovat
Rok 1854 přinesl našim předchůdcům územní reorganizaci ve formě zřízení 13 krajů a 207 okresů v Čechách, 6 krajů a
76 okresů na Moravě a 1 kraj s 22 okresy ve Slezsku (ke zrušení krajů došlo v roce 1862). Tento rok přinesl i částečnou
reorganizaci školství: základním typem středního školství bylo gymnázium o 8 třídách; kromě toho byly zřizovány
reálky (vyšší o 6 třídách, nižší o 2 až 3 třídách). Souběžně však došlo k redukci výuky češtiny. Univerzity přestaly být
pouze vzdělávacími ústavy pro státní úřednictvo, nýbrž se měly stát také středisky vědecké práce a výzkumu. Byl
zrušen státní dozor nad univerzitami. Filozofické fakulty se staly rovnocennými s ostatními fakultami.
Rok 1954 již mnozí z nás pamatují, ale přesto si dovolím připomenout několik událostí: v tomto roce byl odsouzen
k doživotí budoucí president Gustáv Husák, v armádě ukončily svoji činnost PTP (pomocné technické prapory), voleb
no Místních národních výborů se účastnilo 94,2% voličů, vláda zrušila evidenci náboženského vyznání, pro kandidáty
do Národního shromáždění se vyslovilo 97,89% voličů.
Spomyšelské aktuality
- 12 -
srpen 2004
y
Český statistický úřad
Zveřejnil na internetu podrobné výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které bylo provedeno v roce
2001. Vybral jsem pro vás ta nejzajímavější data o skladbě obyvatel naší obce, oboru jejich
povolání, vzdělání, náboženském vyznání apod.
Jak jsem již předeslal, veškeré údaje, které máte možnost dnes shlédnout, se týkají obce Spomyšl
(kód obce 535192). Z některých tabulek nebo grafů je patrné, že ne všichni obyvatelé uvedli
všechny požadované údaje.
Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
obyvatelstvo celkem
z toho ženy
svobodní
ženatí
muži
rozvedení
ovdovělí
nezjištěno
svobodné
vdané
ženy
rozvedené
ovdovělé
nezjištěno
Obyvatelstvo podle národnosti
404
204
97
80
13
9
1
72
82
16
33
1
obyvatelstvo celkem
česká
moravská
slezská
slovenská
romská
polská
německá
ukrajinská
vietnamská
z toho
národnost
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
obyvatelstvo celkem
věřící
církev římskokatolická
církev českosl.husitská
z toho
českobratr. církev evang.
pravoslavná církev
nábož.spol.Svěd.Jehovovi
bez vyznání
nezjištěné vyznání
404
359
0
0
9
0
0
0
0
0
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
404
118
114
0
2
0
0
262
24
obyvatelstvo celkem
ekonomicky aktivní
404
202
359
0
0
9
0
180
80
70
22
česká
moravská
slezská
z toho
slovenská
národnost
romská
ekonomicky aktivní celkem
z
nepracující důchodci
toho
žáci, studenti, učni
osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou
Spomyšelské aktuality
- 13 -
65 - 74
60 - 64
75+ nezj.
věk (roky)
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29
15 - 19
5 - 14
70
60
50
40
30
20
10
0
0-4
počet obyvatel
obyvatelstvo podle věku
srpen 2004
obyvatelstvo podle stupně vzdělání
160
140
120
100
80
60
40
20
0
vzdělání
Spomyšelské aktuality
nezjištěné
v tom
byty obydlené
z toho
v rodin.domech
v bytov.domech
byty neobydlené v obydlených
domech
byty neobydlené
v neobydlených domech
z toho
obydleno přechodně
podle
důvodu slouží k rekreaci
vysokoškolské
Domy podle počtu podlaží a technického
vybavení
132
110
105
5
106
2
1
17
31
38
19
domy úhrnem
z toho
podle
podlaží
počet
domů
vybavených
Bytový fond
byty úhrnem
nástavbové
domy úhrnem
z toho domy obydlené
rodinné domky
bytové domy
z úhrnu
domy
soukr.osob
obydlených podle
obce, státu
domů
vlastnictví
SBD
do r. 1919
domy
1920 – 1945
postavené
1946 – 1980
1981 - 2001
vyšší odborné a
maturitou
úplné střední s
vyučení a
maturity
stř.odborné bez
základní
vč.neukončeného
bez vzdělání
Domovní fond
110
1-2
3-4
5+
přípojkou na kanalizační síť
vodovodem
plynem
ústředním topením
97
1
0
0
103
83
81
Technické vybavení bytů
a ukazatele úrovně bydlení
158
134
114
20
2
obydlené byty úhrnem
plyn v bytě
vodovod v bytě
byty
vlastní splachovací záchod
podle vlastní koupelna, sprchový kout
vybavení
ústřední topení
22
16
134
89
120
111
118
73
etážové topení
1
8
osob na byt
průměr- osob na obytnou místnost 8+m2
ný počet obytné plochy na byt
obytné plochy na osobu
obytných místností na byt
- 14 -
3,01
1,02
58,9
18,08
3,2
srpen 2004
obydlené byty podle velikosti
50
45
40
počet bytů
35
30
25
20
15
10
5
0
1 místnost
2 místnosti
3 místnosti
4 místnosti
5+ místností
počet místností
ekonomicky aktivní podle odvětví
školství, zdravot., veter. a soc.činnosti
odvětví
veřejná správa, obrana, soc.zabezp.
doprava, pošty a telekomunikace
obchod, opravy motor.vozidel
stavebnictví
průmysl
zemědělství, lesnictví, rybolov
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
počet obyvatel
y
Týdeník Mělnicko č.24 ze dne 9.06.2004 přinesl na straně 1 zprávičku o akci „Májová párty“ pořádané na statku
manželů Burešových. Párty je velmi kladně hodnocena, nejen proto, že byla zdařilá, ale hlavně proto, že spomyšelští
sousedé se mohli sejít, podiskutovat a pobavit se, lépe se vzájemně poznat.
y
Pětadvacáté číslo týdeníku Mělnicko ze dne 16.června 2004 zveřejnilo zprávičku o Dni dětí konaném ve Spomyšli
5.června t.r. na hřišti Sportovního klubu.
V tomtéž vydání jsme se na 1. straně dočetli o postupu rekonstrukce nadjezdu v článku „Výstavba nadjezdu u Vraňan a
Spomyšle vstupuje do finále“ podepsaném šifrou (jah).
y
Mladá fronta Dnes uveřejnila dne 18.06.2004 na straně C/1 krátkou informaci o tom, že „Oprava mostu skončí do konce
června“. Byla tím míněna rekonstrukce nadjezdu, která se tak citelně dotýkala většiny obyvatel Spomyšle a jiných obcí.
y
V týdeníku Mělnicko č. 31 ze dne 8.července 2004 se na první straně můžeme dočíst, že nadjezd nad železniční tratí je
již po rekonstrukci zprůjezdněn, ale občané Spomyšle dále trpí neukázněností řidičů, kteří projíždějí obcí rychlostí
převyšující 50 km/h a navíc nerespektují ani řádně vyznačený přechod pro chodce. Zdá se, že se útrapy našich
spoluobčanů přenesly z domů u trasy dočasné objížďky na domy u státní silnice I.třídy I/16. Vypadá to, že nám všem
usnadní život až plánovaný obchvat obce!
y
Spomyšelské aktuality
- 15 -
srpen 2004
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť
katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného
katastrálního úřadu
Citace: 10/2004 Sb.
Na straně (od-do): 26-50
Datum přijetí: 12. září 2003
Vydáno na základě: zákona č.359/1992 Sb.
Částka: 3/2004 Sb.
Rozeslána dne: 14. ledna 2004
Datum účinnosti od: 14. ledna 2004
čl. 11.6
Katastrální pracoviště Mělník se sídlem v Mělníku, které vykonává působnost pro územní obvody obcí: Borek,
Býkev, Byšice, Cítov, Čečelice, Dobřeň, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Dřínov, Dřísy, Horní Počaply, Hořín,
Hostín, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Chorušice, Chvatěruby, Jeviněves, Kadlín, Kanina, Kly, Kokořín,
Konětopy, Kostelec nad Labem, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Křenek, Ledčice, Lhota, Lhotka, Liběchov,
Libiš, Liblice, Lobeč, Lužec nad Vltavou, Malý Újezd, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno,
Nebužely, Nedomice, Nelahozeves, Neratovice, Nosálov, Nová Ves, Obříství, Ovčáry, Řepín, Spomyšl,
Stránka, Střemy, Tišice, Tuhaň, Tupadly, Újezdec, Úžice, Velký Borek, Veltrusy, Vidim, Vojkovice, Vraňany,
Všestudy, Všetaty, Vysoká, Zálezlice, Záryby, Zlončice, Zlosyň, Želízy.
13.05.2004 Bylo přiděleno číslo popisné 147 pro podnikatelský
objekt p. Petra Horáčka.
Firma Strabag oznámila dopisem, že termín ukončení
objížďky nebude dodržen, dojde ke krátkodobému
skluzu.
20.05.2004 Pan Varta Josef, bytem ve Spomyšli, převzal
protokolárně dne 20.5.04 klíče od knihovny s tím, že
vypracuje seznam knih a předá ho na OÚ. Pan Varta
bude v budoucnu zajišťovat aktivní chod knihovny.
10.06.2004 Pan Josef Dušátko dostal za úkol připravit počet ulic,
kterých se bude týkat pojmenování.
16.07.2004 Část plánované opravy Hasičského domu bude provedena z dotace ve výši 45 tisíc Kč.
Na obec přišla nabídka na vysokorychlostní satelitní internet. Vstupní zařízení za 65 tis.Kč + 10 tisíc Kč
regulace rychlosti. Pan Dušátko domluví s firmou JHPRO s.s r.o. podrobnosti.
Zajištění oslavy letošního posvícení provede pan Josef Dušátko.
29.07.2004 O pronájem bývalé prodejny potravin (čp.139) mají zájem dva podnikatelé. Z jejich strany by šlo o
investici do přestavby prodejny na hospodu a odkup části zařízení. Zastupitelé s pronájmem budovy na
hospodu souhlasí.
Nový chodník mezi OÚ a ulicí V chaloupkách bude osvětlen 2 osvětlovacími tělesy na sloupech u p.
Šípka (čp. 14) a na sloupě u p. R. Plicky (čp.18).
Pro předpokládanou rekonstrukci autobusové čekárny bude zajištěna kalkulace a smlouva o dílo.
Smlouva o pronájem Ďolíku je vypracována a vyvěšena na úřední desce. Symbolický roční nájem činí 1
Kč.
NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI ŠIRŠÍHO DOSAHU
Dovedete si spočítat, kdy můžete začít užívat oprávněného nároku na důchod? Z následující přehledné tabulky si to
velmi snadno zjistí ten, kdo má zájem. Pro mladší občany jde o nezajímavé čtení, moc se jich toto téma netýká a není to
pro ně zrovna nejdůležitější činnost, kterou by se měli zabývat. Tabulka platí pouze do případné další úpravy zákona.
Čísla, která uvádějí váš věk při odchodu do důchodu, jsou uvedena v rocích + měsících.
Spomyšelské aktuality
- 16 -
srpen 2004
muži
rok narození
před rokem 1936
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
po roce 1959
ženy (podle počtu vychovaných dětí)
60
60+2
60+4
60+6
60+8
60+10
61
61+2
61+4
61+6
61+8
61+10
62
62+2
62+4
62+6
62+8
62+10
63
63
63
63
63
63
63
63
bezdětná
57
57
57
57
57+4
57+8
58
58+4
58+8
59
59+4
59+8
60
60+4
60+8
61
61+4
61+8
62
62+4
62+8
63
63
63
63
63
1 dítě
56
56
56
56
56
56+4
56+8
57
57+4
57+8
58
58+4
58+8
59
59+4
59+8
60
60+4
60+8
61
61+4
61+8
62
62
62
62
2 děti
55
55
55
55
55
55
55+4
55+8
56
56+4
56+8
57
57+4
57+8
58
58+4
58+8
59
59+4
59+8
60
60+4
60+8
61
61
61
3 – 4 děti
54
54
54
54
54
54
54
54+4
54+8
55
55+4
55+8
56
56+4
56+8
57
57+4
57+8
58
58+4
58+8
59
59+4
59+8
60
60
5 a více dětí
53
53
53
53
53
53
53
53
53+4
53+8
54
54+4
54+8
55
55+4
55+8
56
56+4
56+8
57
57+4
57+8
58
58+4
58+8
59
420 let od přijetí gregoriánského kalendáře v našich zemích.
Jistě jste se již někdy setkali s pojmy juliánský a gregoriánský kalendář a počátek našeho letopočtu. Vybral jsem
stručné, jasné a nepříliš složité povídání o tomto tématu z knihy našeho oblíbeného popularizátora astronomie,
astrofyzika dr. Jiřího Grygara, na něhož si většina z nás jistě pamatuje z úspěšného televizního seriálu Okna vesmíru
dokořán.
Kniha má název
„Jiří Grygar — věda a víra“ , kapitola Gregoriánský kalendář.
„průměrné délky roku“ 365,25 dne,
bylo nejprve vynecháno 10 dnů
Náš (gregoriánský) kalendář je
což je jen o něco málo více než
juliánského kalendáře tak, že po
používán prakticky po celém světě.
„přesná“ délka roku 365,24220 dne.
čtvrtku 4.října 1582 následoval pak
Počíná letopočet údajného roku
Rozdíl mezi průměrnou délkou
hned pátek 15.října 1582. Tím se
Kristova narození, ale v porovnání
juliánského roku a skutečnou dobou
datum jarní rovnodennosti vrátilo na
s dříve
užívaným
kalendářem
oběhu Země kolem Slunce tak činí
den 21.března, jak stanovil koncil
juliánským zavádí složitější pravidlo
jen 11 min 12 s, ale i tato zdánlivě
nicejský.
o přestupných rocích.
drobná
diference
naroste
na
plný
den
Aby
však
v budoucnosti
Juliánský kalendář je založen na
již za 129 let. Za 13 století od
nedocházelo
opět
k sezónním
reformě vyhlášené Juliem Caesarem.
koncilu nicejského (AD 325; AD =
posuvům, bylo pravidlo juliánského
Jelikož doba oběhu Země kolem
Anno Domini, léta Páně) tato
kalendáře o přestupných rocích
Slunce není celistvým násobkem
diference narostla již na 10 dnů, což
upraveno tak, že sekundární roky
délky otočky kolem Země kolem osy
už bylo zjevné při nástupu ročních
(jejichž letopočet končí dvojčíslím
(vztažené ke Slunci), rozešel by se
dob, a proto papež Řehoř XIII.
00) nebudou přestupné (ač je
kalendář s délkou roku 365 dní
požádal astronoma Clavia, aby
letopočet dělitelný čtyřmi), pokud
poměrně rychle s nástupy ročních
připravil
návrh
dokonalejšího
číslo letopočtu není dělitelné 400.
dob, což je velmi nepraktické.
kalendáře. Claviův návrh pak papež
Tím
se
průměrná
délka
Juliánská reforma proto zavedla
uzákonil bulou Inter gravissimas
gregoriánského roku upravila na
vložený (přestupný) den každý
z 24.února 1582. V souladu s bulou
hodnotu 365,2425 dnů, což je jen o
čtvrtý rok. Tím se docílilo
Spomyšelské aktuality
- 17 -
srpen 2004
25 sekund více, než doba oběhu
Země kolem Slunce. Nicméně i
potom by za 3600 let narostl rozdíl o
celý den, čemuž se zabránilo
ustanovením, že rok 4840 AD
nebude přestupným.
Tato gregoriánská reforma byla
přijata ihned v katolické části
Evropy. V Čechách a na Moravě
byla zavedena r. 1584 dekretem
císaře Rudolfa II. tak, že místo
7.ledna se psalo 17.ledna 1584.
Protestantské
země
(včetně
Německa) přijaly reformu až
začátkem 18.století, Anglie až roku
1752. Některé státy vzdorovaly
mnohem déle: Bulharsko (1916),
SSSR (1918), Řecko (1924),
Turecko (1927) a Čína (1949).
V řeckokatolické církvi po 1.říjnu
1923
následoval
14.říjen.
Pravoslavná církev přijala jiné
pravidlo o přestupnosti sekundárních
let, takže místo 400-letého cyklu
gregoriánského zavedla cyklus 900letý. Užívá i jiného postupu pro
určení data velikonoční neděle než
církev
římskokatolická.
Toto
pravidlo je složitější, avšak předností
je pak nepatrný rozdíl průměrné
délky „pravoslavného“ roku od roku
slunečního (pouhé 2 sekundy).
Původní gregoriánský kalendář
počítal letopočet od počátku vlády
význačných panovníků římské říše.
Teprve v 6.století našeho letopočtu
(AD 532) navrhl opat římského
kláštera Dionysius Exiguus, aby za
základ letopočtu přijali křesťané rok
Kristova narození. Návrh se ujal a
tak vznikl křesťanský letopočet AD
(Anno Domini); pro numerickou
chybu se však jeho počátek zcela
určitě nekryje se skutečným rokem
Kristova narození – poněkud
paradoxně se Kristus narodil nejspíš
v r. 7 př.n.l. (BC = Before Christ,
před Kristem).
Podle Mladé fronty Dnes, 29.05.2004, str.A/5, slaví slavný Kladrubský hřebčín na Pardubicku 425.výročí svého
založení. Připomínáme si ho proto, že místní „koňáci“ mají ve svém stádečku několik kladrubáků. Zasvěceně a zaníceně
o tom napsala Mgr. Romana Hájková do mimořádného čísla Aktualit v loňském roce.
Česko má druhou nejnižší porodnost, a to pouhých 1,17 dítěte na jednu ženu. Pokud by se zachoval tento velmi
nepříznivý stav v porodnosti, bude počet Čechů klesat na polovinu každých 31 let. Studii vypracovala Rada Evropy.
(podle Mladé fronty Dnes, 26.05.2004, str.A/2)
Víte, že v legislativní radě vlády se projednává návrh Ministerstva vnitra, který se týká přípravy nového sazebníku
peněžitých trestů k připravovanému přestupkovému řádu? Měl by platit od začátku roku 2006. A proč o tom píši? Bude
se týkat např. těch z nás, kteří občas vypalují starou suchou trávu. Podle návrhu bude moci být uložena pokuta až do
výše 50 tisíc Kč. (podle Mladé fronty Dnes, 26.05.2004, str.A/4)
Opět byli vyhlašováni vítězové každoroční Ceny Stelly (2003).
Cena je pojmenována podle 81tileté Stelly Liebeck, která se kdysi polila kávou a úspěšně za to nechala odsoudit
McDonalda. Tento případ inspiroval ke každoročnímu vyhodnocení nejkurioznějších a nejúspěšnějších případů v USA.
Bohužel se do loňského hodnocení nedostala současná kampaň teenagerů, kteří teď houfně žalují McDonaldy, že po
jejich jídle ztloustli.
5.místo (dělené)
Kathleen Robertsonová z Austinu, Texas, vysoudila $780000 za zlomený kotník v nábytkářském obchodě, kde zakopla
o pobíhajícího spratka. Majitelé obchodu byli rozsudkem dosti překvapeni, protože ten předmětný spratek byl syn paní
Robertsonové.
5.místo (dělené)
19letý Carl Truman z Los Angeles, Kalifornie, získal $74000 + léčebné výlohy, když mu jeho soused přejel ruku
vozidlem Honda Accord. Pan Truman si zřejmě nevšiml, že někdo sedí za volantem vozu, ze kterého kradl poklice.
Spomyšelské aktuality
- 18 -
srpen 2004
5.místo (dělené)
Terrence Dickson z Bristolu, Pennsylvanie, opouštěl přes garáž dům, který právě vykradl. Nepodařilo se mu ale otevřít
dveře garáže, protože vypovědělo automatické otevírání. Zpátky do domu se taky vrátit nemohl, protože si zaklapl
spojovací dveře z garáže do bytu. Domácí byli na dovolené a tak zůstal p. Dickson v garáži uvězněn 8 dní a přežil jen
díky zásobě Pepsi a velkému pytli psích granulí. Od vlastníka domu pak vysoudil náhradu za duševní újmu ve výši
$500000.
4.místo
Jerry Williams z Little Rocku, Arkansas, získal $14500 + úhradu nákladů léčení, když byl napaden sousedovým psem
beaglem. Pes byl na řetězu na dvorku svého pána za plotem. Vysouzená náhrada byla tak nízká, protože porotě připadal
ten pes poněkud vyprovokován, když pan Williams lezl přes plot na jejich dvorek a po psovi opakovaně pálil ze
vzduchovky.
3.místo
Filadelfská restaurace musela zaplatit panu Amberu Carsonovi z Lancasteru, Pennsylvanie, náhradu ve výši $113500,
když u nich uklouzl na rozlité limonádě a zlomil si kostrč. Limonáda se na podlahu dostala několik vteřin před
incidentem, kdy ji pan Carson chrstl do obličeje svému příteli během výměny názorů.
2.místo
Kara Waltonová z Claymontu, Delaware, vysoudila na nočním klubu v sousedním městě náhradu za to, že při vylézání
z okna záchodu spadla na zem a vyrazila si dva přední zuby. Stalo se to proto, že paní Waltonová se pokoušela utéci ze
záchodu bez zaplacení poplatku $3,50. Získala náhradu $12000 + náklady na zubaře.
1.místo
Vítězem letošní soutěže byl pan Merv Grazinski z Oklahomy. Ten si koupil zcela nový obytný vůz Winnebago. Při
cestě domů z fotbalového zápasu vjel na dálnici, nastavil automat na 130 km/h, přelezl ze sedadla řidiče do obytné části
a vařil si kávu. Nebylo pak divu, že vůz opustil dálnici, havaroval a převrátil se. Pan Grazinski se pak soudil
s výrobcem, že v návodu k obsluze vozidla nebylo výslovně uvedeno, že se toto nesmí. Porota mu přiřkla náhradu
$1750000 plus zcela nový Winnebago Motor Home. Výrobce pak skutečně v tomto smyslu upravil návod k ovládání
vozidla pro případ, že by se vyskytl ještě další úplný blbec a koupil si jejich vůz.
Manželský pár přijde do restaurace.
Přiběhne servírka: „Co si dáte?“
Manželka: „Párky“.
Servírka: „A křen?“
Manželka: „Křen si dá taky párky.“
V kupé vlaku:
„Paní, řekněte tomu svému dítěti,
ať se pomně neopičí!“
„Pepíčku, nedělej ze sebe debila!“
Auto na parkovišti, za stěračem lístek:
Pro zloděje: nádrž je prázdná, motor
vylágrovaný a radio nehraje.
Další den našel majitel na lístku připsáno:
Takže kola ti byla také na nic!
Blondýnka jede autem a zastaví ji policajt: „Váš řidičák, prosím.“
Blondýnka na něj chvíli nechápavě kouká. „Je to taková kartička a je na ní Vaše fotka“, snaží se jí pomoci policajt. Ona
se začne přehrabovat v kabelce, po chvíli vytáhne zrcátko a podá ho policajtovi. Ten se na něj podívá, vrací ho zpátky a
povídá: „To jste měla říct hned, že jste policajt, jeďte!“
Vejde paní do lékárny a chce od lékárníka jed.
„Vážená paní, na co vám ten jed bude?“
„Chci zabít svého manžela!“
„Ale já vám nemůžu ten jed prodat, abyste někoho zavraždila!“
Paní vytáhne z kabelky fotku, na které je muž a žena v jednoznačné pozici. Muž na fotce je manžel zákaznice, žena na
fotce je lékárníkova manželka.
Lékárník se podívá na fotografii a přikývne: Promiňte, nevěděl jsem, že máte recept!“
Spomyšelské aktuality
- 19 -
srpen 2004
Dnes pokračuji v započatém díle a cituji z třetího „Vlastivědného sborníku Mělnicka“. Tentokrát žádná zmínka o
Spomyšli.
Vlastivědný sborník Mělnicka (III.)
Vydalo Okresní muzeum Mělník v roce 1999, náklad 250 výtisků, cena neuvedena.
Zdeňka Křtěnová: Básnířka z Lužce nad Vltavou
str.
5
… Stranou nezůstala ani velká obec na Mělnicku – Lužec nad Vltavou, obec, jejíž osud býval
určován dvěma pány – Vltavou a vrchností. V šedesátých letech zde zemědělci pěstovali
převážně ječmen a řepu, „kteréžto plodiny mají největší odbyt“. 1)
Nové, netradiční možnosti obživy dostalo se Lužeckým již v roce 1862, kdy byl v Lužci
postaven cukrovar- první rolnický akciový cukrovar u nás. Do té doby existovaly cukrovary
jen s jedním majitelem.
Další pracovní příležitost našli obyvatelé Lužce roku 1870 v nově postaveném parním mlýnu.
Při něm byla postavena pekárna, kde se pekly tehdy velmi oblíbené sušenky. Mlýn i pekárnu
vybudoval Ladislav Jiránek (otec význačného malíře Miloše Jiránka, narozeného v Lužci
roku 1875), který „bez ohledu na režii a výnosy mladých podniků knížecím způsobem
podporoval všecky vlastenecké účely“. 2)
1)
2)
Böhm, L.: Královské věnné město Mělník a okres Mělnický. Mělník 1892, s.583.
Mydlil, F.: Miloš Jiránek žákem lužecké školy. In: Mělnicko – vlastivědný sborník kraje Dykova,
1, 1938, s.67.
Alena Šporková: Kultura na Mělnicku v letech 1918-1938 a její ohlas v Mělnických
listech.
str.
81 a 82
str. 89
… Slavností, která souvisí s tradicemi města Mělníka a která ho nejvíce proslavila, bylo (a
stále je) vinobraní.
Mělnická vinařská tradice je dlouhá, ale první opravdová slavnost vinobraní se konala až
v roce 1911. Pořádal ji Klub velocipedistů a mělnický Sokol převážně proto, že došlo ke krizi
z nadvýroby vína a slavnost byla příležitostí k většímu prodeji. Dalších jedenáct let se ale nic
nedělo a teprve v září roku 1922 se konalo další vinobraní, tentokrát již se středověkou
tématikou. Vrcholem akce byla návštěva prezidenta Masaryka – k tomu se pojila symbolika
s příjezdem Karla IV. jako otce vlasti, za kterého byl považován i T.G.Masaryk.
Pak se opět vinobraní nekonalo a tradice každoročních oslav začala až rokem 1933. Během
války byl tento podnik zakázán a po válce se tradice znovu obnovila. Pořadatelem byla
zpočátku Národní jednota severočeská a výtěžek z celé akce byl věnován na podporu českého
školství v severním pohraničí. Děti z těchto oblastí také přijížděly v tuto dobu na Mělník, kde
se jim dostalo pohoštění.
Pozn.:
O vinobraní se lze dočíst i na obrazových přílohách:
Příloha č.3 (r.1936)
Příloha č.7 (r.1937)
Spomyšelské aktuality
- 20 -
srpen 2004
Velká dohoda ve Spomyšli - 80 let.
Díky pochopení paní Cinybulkové, která s ochotou sesbírala informace a díky
téže paní, která spolu s panem Antonínem Točínem zapůjčila svá památeční
fota, vám mohu dnes sdělit, že ve Spomyšli existovala společnost lidí, „kroužek
mládenců“, kteří si vytvořili tzv. „VELKOU DOHODU“.
Obsahem ústní dohody, která vznikla právě před 80 roky, byla pouze společná
úmluva několika zdejších mladých pánů o tom, že se budou (a již budou
bydlet kdekoli) každých 20 let scházet ve Spomyšli a nechají udělat společnou
fotografii i se svými budoucími rodinami.
Mohu vám dnes představit ony pány, kteří se v roce 1924 dohodli, dále pak
vidíte fotografie skupin z roku 1944 a 1964. Bohužel, snímek z roku 1984 již
asi neexistuje. Že by dohoda uzavřená v roce 1924 po 60 letech pozbyla
platnosti? Nestálo by za to sejít se opět v roce letošním, obnovit tradici
a pořídit snímek po 80 letech?
Spomyšelské aktuality
- 21 -
srpen 2004
Fotbalový míč.
Parametry míče
Fotbalový míč je pro nás asi nejlepší reprezentant sportovního náčiní, ale jen opravdu zasvěcení vědí, jaký byl jeho
historický vývoj.
Pravidla FIFA (Fédération Internationale de Football Association) určují, že míč má mít obvod mezi 68 až 71 cm, tedy
průměr od 21,65 cm do 22,60 cm. Vážit by měl od 396 do 453 g. O materiálu se pravidla nezmiňují. Proč také, v době,
kdy vznikala, bylo samozřejmostí, že to bude kůže. Brzy se ukázalo, že k výrobě pláště míče se nehodí každý kus
hověziny. Krk, boky a končetiny jsou za života zvířete velmi namáhány a nemohou poskytnout kůže na míč trvalé
hodnoty. Nejlépe se hodí krupon ze hřbetu.
Hledání optimálního řešení
Způsob stříhání a sestavení dílů nutných pro dosažení celkového kulového tvaru byly určitě šarádou a dalo moc
přemýšlení, jak na to. Dlouho pak to bylo 18 proužků kůže, lépe řečeno šest trojic proužků, sestavených navzájem v
úhlu 90o. Pokud bylo vše dobře sešito, kůže bez chyby a duše uvnitř hladce nafouknuta, pak byl výsledkem míč, o
kterém se dalo prohlásit, že je kulatý. V jednom místě zůstala mezi díly mezera, ohraničená vyraženými dírkami. Tudy
se vkládala duše, která se nafoukla hustilkou, krček se dokonale zavázal, aby míč během hry nesplaskl, a vtlačil se pod
plášť. Mezera se pak "ženglí" sešněrovala jako boty. Mnohem později se objevily míče bez šněrování, s vloženou duší,
která se nafukovala speciální hustilkou. To už byl pokrok. Později se šily míče ze sestavy upravených kruhových úsečí,
pak se zase výrobci vrátili k proužkům. Plášť musel být dobře promaštěn, aby v případě deště nenasál příliš vody, jinak
míč ztěžkl a byl k neukopnutí. Zvlášť nepříjemné to bylo, když začali hráči obouvat nové, lehčí kopačky, které nebyly
právě vhodné pro takový těžký balon. Ukazovala se tedy potřeba vyrábět míče z materiálu, který by nevlhl.
Fotbal v televizi
Výrazný vliv na vývoj fotbalového míče měla televize. Na přelomu padesátých a šedesátých let se započalo ve světě s
vysíláním zápasů místních soutěží a nakonec i mistrovství světa a na tehdejší černobílé obrazovce se světlý míč nedal
dobře sledovat. O opakovaných záběrech si všichni tehdy mohli nechat jenom zdát. Stoupající četnost mezinárodních
střetnutí také prokázala, že ne všichni mají, pokud se týká míčů, stejné podmínky k tréninku a hře. Vyvstávaly nároky
na shodnou kvalitu, optimální pružnost, dokonalý let vzduchem, neměnnost vlastností během zápasu. To vše se do té
doby nesledovalo, fotbalista však při hře každou změnu pozná. Při střetnutí s jihoamerickými mužstvy se navíc
prokázalo, jak může citlivé nahuštění ovlivnit vedení míče u nohy hráče.
Reklama na míči
Brzy v tomto sportu začínalo jít o veliké peníze. Různé firmy zjistily, že televizní zápasy jsou výtečným reklamním
prostředím a prostředkem, a začala bitva o dresy a kopačky. V tomto směru pronikla bezesporu do popředí firma
Adidas. K její cti budiž řečeno, že mnoho prostředků, které vydělala, věnovala právě na
vývoj nového typu fotbalového míče. I na něm měla nakonec reklamu. Už v roce 1970 se na
mistrovství světa hrálo s černobílým balonem zcela nové, zajímavé sestavy. Míč už neměl
žádné proužky, ale 12 pětiúhelníků propojených 20 šestiúhelníky. Dalších třicet let se tato
koncepce nezměnila, jenom byla novými počítačovými analýzami dále vylepšena. Míče však
byly stále kožené, i když impregnované, aby nepřijímaly vodu, vyrobené z měkké a vláčně
vyčiněné kůže, dokonale šité polyamidovými vlákny a nakonec natírané mnohoúčelovým
polyuretanem. Pokrok se však nezastavil a v roce 1986 se na mistrovství světa objevila další
novinka, kterou opět vyvinula firma Adidas. Po dlouhá desetiletí používanou kůži nahradil
nový materiál. Plášť byl celý z umělé hmoty sendvičového charakteru, jenom duše byla z
přírodního latexu. Vrchní vrstva je z několika povlaků polyuretanu, odolného vůči změnám teploty i slunečnímu záření.
Pod nimi je vrstva syntetické pěnové gumy, neoprenu, zcela odolné vůči pronikání vody. Nejspodnější vrstvu tvoří
pletivo z impregnované technické tkaniny, zaručující tvarovou stálost a mechanickou pevnost.
Spomyšelské aktuality
- 22 -
srpen 2004
Výroba míče
Připravených 32 dílů se až čtyři hodiny pečlivě sešívá ručně 18 metrů dlouhou nezničitelnou polyamidovou nití. Plášť
se šije naruby až na posledních sedm či devět stehů. Tehdy se musí obrátit na líc, vložit duši a pak došít - jak, to už je
tajemství, jež se neprozrazuje.
Testování
Než se míč určité firmy dokutálí na hřiště při velkých utkáních, jako je mistrovství světa či liga mistrů, musí nejprve
prodělat řadu zkušebních testů, ověřujících a zaručujících jeho kvalitu. Počítačem řízená a vyhodnocovaná kontrola
kulatosti se provádí v několika osách a udává, do jaké míry je průměr míče konstantní. Ve vzduchovém kanálu se
kontroluje odpor vzduchu. Jinde se sleduje eventuální změna tvaru a opotřebení po mnohonásobném namáhání tlakem.
V dalším zařízení se míč vystřeluje rychlostí 200 km/h proti zkušební stěně a kontroluje se po 400, 800, 3200 či
4800násobném dopadu. Když to přečká bez deformací a opotřebení, musí ještě prodělat zkoušku nasákavosti vodou v
rozličně dlouhých cyklech.
Autor: Karel Smrček (18. 10. 1999)
Dagmar Damková, jediná fotbalová rozhodčí v naší lize, bude pískat na olympijském fotbalovém turnaji žen
v Athénách v srpnu 2004, kde bude soutěžit 10 týmů. Sama to považuje za prozatímní vrchol své kariéry. Čest pískat
fotbalové utkání na olympiádě měli pouze dva Češi: v roce 1920 v Antverpách Josef Fanta a v roce 1964 v Tokiu
Václav Korelus. D.D., „civilním povoláním“ učitelka angličtiny, vloni poprvé pískala 1.ligu mužů jako hlavní rozhodčí.
Její mezinárodní zkušenosti jí předurčují k úspěšné reprezentaci českého fotbalu – vždyť bude v Athénách jeho jedinou
představitelkou. Zúčastnila se mistrovství světa žen 2002 v Kanadě, letos řídila semifinále Ligy mistrů Malmö –
Frankfurt a také zápas Španělsko – Dánsko.
V období průšvihů (slušně řečeno) ve zkorumpovaném českém fotbale je to jistě balzám pro duši slušného českého
fanouška. Alespoň výbornou rozhodčí se můžeme světu pochlubit.
(podle Mladé fronty Dnes, 21.05.2004, str. A/1 a D/1)
Pavel Nedvěd, letošní držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy, vyhrál popáté také český Zlatý míč za
sezónu 2003/2004. Cena mu byla předána několik dní před odjezdem českého národního fotbalového týmu na
Mistrovství Evropy 2004 do Portugalska.
Mistrovství Evropy v kopané – EURO 2004 v Portugalsku.
Základní skupiny
A
P
Portugalsko
GR
E
RUS
skore
b.
poř.
1-2
1-0
2-0
4-2
6
1
Francie
1-1
1-2
4-4
4
2
Anglie
1-2
1-0
2-2
4
3
Švýcarsko
1-3 0-3
2- 4
3
4
Chorvatsko
2-2 2-4 0-0
Řecko
2-1
Španělsko
0-1 1-1
Rusko
0-2 2-1
C
I
Itálie
0-1
F
GB
b.
poř.
7-4
7
1
3-0 4-2
8- 4
6
2
0-0
1-6
1
4
4-6
2
3
S
DK
BG
skore
b.
poř.
0-0
2-1
3-2
5
3
Česko
2-2
5-0
8-3
5
1
Německo
1-2
2-0
4-2
5
2
Nizozemí
2-3
1-1
1-9
0
4
Lotyšsko
1-2
0-0
1-1
Dánsko
0-0
2-2
Bulharsko
1-2
0-5
0-2
Čtvrtfinálová utkání
1.mužstvo ze sk.A : 2.mužstvo ze skupiny B:
Anglie
Portugalsko :
2.mužstvo ze skupiny A : 1.mužstvo ze skupiny B:
D
2 – 2 po prodl.
- 23 -
CZ
skore
2-1 3-1 2-2
1-1
Švédsko
Spomyšelské aktuality
B
CH
HR
D
NL
LV
skore
b.
poř.
2-1
3-2
2-1
7-4
9
1
1-1
0-0
2-3
2
3
3-0
6- 4
4
2
1-5
1
4
0-3
(1-1, 0-0), 6:5 na penalty
srpen 2004
Francie
Řecko
:
1.mužstvo ze sk.C : 2.mužstvo ze skupiny D:
Švédsko
:
Nizozemí
2.mužstvo ze skupiny C : 1.mužstvo ze skupiny D:
Dánsko
:
Česko
Semifinálová utkání
Portugalsko
1-0
0 – 0 po prodl.
(0-0, 0-0), 4:5 na penalty
0-3
:
Nizozemí
2–1
Řecko
:
Česko
1 – 0 po prodl. (0 – 0)
Portugalsko
:
Řecko
0-1
Finále
Tabulka zveřejněná v minulých Aktualitách obsahovala výsledky do 15. kola. Dnes nabízím výsledky dalších utkání
třídy mužů skupiny B v kopané a tabulku po ukončení ročníku 2003/2004:
16.kolo
neděle 09.května 2004
SK Spomyšl – PMB Mělník
1–2
17.kolo
neděle 16.května 2004
SK Spomyšl – AFK Veltrusy
3–2
18.kolo
neděle 23.května 2004
SK Úžice – SK Spomyšl
2–4
19.kolo
neděle 30.května 2004
SK Spomyšl – TJ Slovan Horní Beřkovice
1–2
20.kolo
neděle 6.června 2004
TJ Sokol Hostín – SK Spomyšl
7–2
21.kolo
neděle 13.června 2004
SK Spomyšl – FC Zlosyň
6 – 3 0 – 3 (kontumačně)
22.kolo
neděle 20.června 2004
SK Koupaliště Neratovice – SK Spomyšl
1-3
Konečná tabulka vypadá následovně:
Mužstvo
Body
TJ Slovan Horní Beřkovice
SK Botafogo Mělník
SK Úžice
TJ Sokol Cítov
FK Čechie Kralupy "B"
TJ Sokol Ledčice
AFK Veltrusy "B"
PMB Mělník
SK Spomyšl
SK Koupaliště Neratovice
TJ Sokol Hostín
FC Zlosyň
Skóre
58
128 : 27
45
50 : 24
45
52 : 30
44
79 : 37
42
60 : 38
30
53 : 54
28
50 : 52
24
54 : 77
22
44 : 51
21
34 : 83
18
37 : 67
3
18 : 127
Několik místních sportovců a jejich příznivců se za aktivní spoluúčasti členů SDH Spomyšl sešlo v neděli 27.června
2004 dopoledne, aby pokračovalo v načatém díle a udělalo další krok k postupnému oplocení fotbalového hřiště.
Tentokrát se jednalo o část oplocení za tribunou, konkrétně zabetonování nosných sloupků.
Spomyšelské aktuality
- 24 -
srpen 2004
Co nového ve spomyšelském fotbale.
Naše mužstvo se v ročníku 2003-2004 umístilo na 9.
místě v tabulce IV. třídy od. B. Co k tomu říci: V první
řadě nezodpovědnost hráčů ke kolektivu a ke klubu.
První dva zápasy byly odehrány v 9 lidech. Dva
kontumované výsledky, zápasy s Botafogem, PMB,
Hostínem a Cítovem odehrány bez koncentrace na hru a
chuti vyhrát. Další kapitolou je chybějící trenér. Sečteno
a podtrženo: toto umístění je obrazem celkového stavu,
v jakém se už dlouhá léta místní SK nachází. Při snaze
posílit mužstvo novými hráči, nám na druhé straně
z mužstva hráči odcházejí – hlavně z řad domácích.
V loňském roce to byl Roman Plicka, letos odcházejí
Ondra Novák, Petr Vůčka a Jirka Rulec. Je to
začarovaný kruh, ze kterého najít východisko bude běh
na delší trať. Jedním z důvodů, proč hráči odcházejí, je
špatná vybavenost kabin, na dnešní poměry mizerné
sociální zařízení (nedostatek teplé vody) a špatný stav
hrací plochy. Již od loňského roku sháníme ochotného
člověka, který by za menší finanční odměnu zaléval
hřiště. Bezvýsledně! Díky tomu, že jsou letos dešťové
srážky lepší než vloni, je hřiště aspoň trochu zelené.
Spomyšelské aktuality
V minulosti získal SK Spomyšl jednak darem a také
následnou další koupí část pozemku, na které se rozhodl
vybudovat letní parket pro pořádání letních zábav pro
příznivce a návštěvníky. Součástí tohoto projektu mělo
být vybudování nového venkovního sociálního zařízení,
přístavba kabin, rekonstrukce starých kabin, WC a
sprchy atd. Začalo se již s oplocováním pozemku, ale už
zde se narazilo na problém – jít pomoci!!!
Proto se ptáme: Kde jsou všichni bývalí fotbalisté,
kteří před léty dres místního SK oblékali? Proč dnes už
cestu na hřiště ani neznají? Ani jako fandové, natož jít
pomoci! Proč nám bývalé vedení SK ani po několika
urgencích dosud nepředalo dokumentaci včetně kroniky?
Chtěli bychom věřit tomu, že se tento stav do budoucna
zlepší. V dnešní době má totiž místní SK více různých
kibiců a kritiků, než opravdových, skalních příznivců,
kteří by naše hráče povzbuzovali.
Na závěr děkujeme všem, kteří nám až doposud
zachovali přízeň a pomohli.
Výbor SK Spomyšl
- 25 -
srpen 2004
Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct.
Hubbard
Blahopřejeme
našim spoluobčanům, kteří oslavili nebo teprve oslaví svá životní výročí.
Ve 3.čtvrtletí letošního roku jsou to:
60 let
Bartoš Zdeněk
Tichotová Jana
65 let
Guzejová Božena
Lipš Čestmír
Hořánková Jaroslava
75 let
Melicharová Hana
82 roky
Uhrová Ludmila
Šťastné manželství.
1. Moje žena a já chodíme dvakrát týdně na večeři do nějaké dobré restaurace. Nejdřív si dáme nějaký aperitiv a
potom obvykle místní specialitu. Přitom si užíváme příjemné společnosti. Ona chodí v úterý, já v pátek.
2.
Máme oddělené ložnice. Její je v Brně, moje v Praze.
3.
Beru svou ženu všude. Ona však vždycky najde cestu zpátky.
4.
Když jsem se zeptal své ženy, kam by chtěla jít na výročí naší svatby, odpověděla, že někam, kde dlouho nebyla.
Tak jsem jí navrhl kuchyni.
5.
Vždycky se držíme za ruce. Kdybych ji pustil, šla by na nákupy.
Spomyšelské aktuality
- 26 -
srpen 2004
6.
Má elektricky vyhřívanou postel, elektrický mixer, elektrický opékač topinek, elektrickou kulmu, elektrickou
troubu, elektrickou myčku nádobí. Jednoho dne povídá: „Všude spousta technických vymožeností a já si přitom
nemám kde sednout!“ Tak jsem navrhl, že jí koupím elektrické křeslo.
7.
Moje žena mi řekla, že ji zlobí její auto. Prý má vodu v karburátoru. Vzal jsem tašku s nářadím a zeptal se, kde je.
Odpověděla, že v rybníku.
8.
Nechala si dát v salonu krásy pleťovou masku z piešťanského bahna. Dva dny vypadala skvěle. Pak bahno opadalo.
9.
Ráno běžela za popelářem a volala: „Stihla bych ještě odvoz?“ Popelář se jen vyklonil z okénka a řekl: „Ale jo,
naskočte si!“
10. Podle statistik je manželství jednoznačně číslo jedna v příčinách rozvodu.
11. Nemluvil jsem se svou ženou dva měsíce. Nechtěl jsem ji přerušovat.
12. Poslední hádku jsem zavinil já. Když se mě žena zeptala, co je v televizi, odpověděl jsem, že tištěné spoje a prach.
Ke zprávě o rekonstrukci nadjezdu u vraňanského nádraží jsou přiloženy dvě strany barevného tisku – fotodokumentace
o postupu prací při rekonstrukci od srpna 2003 do června 2004.
Přílohou těchto Aktualit je osmistránkové pojednání o označování domů domovními znameními a čísly.
Spomyšelské aktuality
- 27 -
srpen 2004

Podobné dokumenty

Spomyšelské aktuality

Spomyšelské aktuality Lokalita B: obce Spomyšl a Jeviněves a místní část Vraňany – nádraží Odpadní vody z těchto lokalit budou přečerpávány na navrženou ČOV Mlčechvosty. Vyčištěná voda bude vypouštěna do Vltavy. Lokalit...

Více

číslo 136/X/2013

číslo 136/X/2013 rapeuta než jen pro dietního odborníka. A co jako Ale to vůbec ne! Vyřešit problém musí sami klienprvní rodičům zdůrazňuji? To, že dítě trpí nadti, já jen pomáhám hledat cestu a to takovou, aby váh...

Více