články - Sokolská župa Jana Podlipného

Transkript

články - Sokolská župa Jana Podlipného
Ročník PK16
15. června 2010
Číslo 2.
ČLÁNKY
Slavnostní připomínka tří velkých
sokolských výročí
Několik vět úvodem
V době, kdy se udály prvé dvě vzpomínané
události, Praha končila na severu kousek za okrajem
dnešního Václavského náměstí. Necelých osm let
předtím, než začaly ve Vršovicích události
popisované dále, několik významných českých
vlastenců uskutečnilo myšlenku založit spolek, ve
kterém by se pěstovalo národní sebevědomí, ale také
posiloval duch i tělesná zdatnost k případné
konfrontaci s vládnoucím mocnářstvím. Tomu
spolku dali jméno Sokol a stalo se tak v roce 1862.
Prvé jednotě říkali Sokol Pražský, ale velmi brzy po
jeho vzoru byly zakládány podobné spolky v mnoha
dalších českých městech, městysech i vesnicích.
V okolí Prahy k tomu přispěly i výlety pražských
sokolů za hranice města, při kterých nejen ukazovali
to, co se již naučili po stránce tělesných dovedností,
ale seznamovali s cíli spolku všechny, kteří jejich
veselé nadšení při průchodu obcemi pozorovali.
A tak tomu bylo i v obci Vršovice, sousedící
s obcí Královské Vinohrady. Obyvatelé obou obcí
založili v r. 1870, tedy před 140 lety spolek, nazvaný
tehdy Čtenářsko-tělocvičná jednota vršovickovinohradská Sokol. Později si vinohradští založili
spolek svůj a vršovičtí pokračovali v této bohulibé
činnosti doma, čímž zůstal jen název Sokol Vršovice.
Pověst spolku se šířila dále, sokolských
tělocvičných spolků přibývalo jak hub po dešti; ty,
které byly navzájem blízké, se navzájem
navštěvovaly, soutěžily v různých disciplinách,
předávaly si zkušenosti a i si navzájem pomáhaly.
Po čase si mnohé z nich uvědomily, že by bylo
výhodné tuto vzájemnou spolupráci koordinovat. To
je, že by měl vzniknout prvek, který by tuto činnost
řídil. A tak na konci roku 1884, tedy před 125 lety,
byly založeny v Čechách tři první župy – ta první
sdružovala jednoty v Praze a okolí a dostala proto
název Středočeská, další byla župa Východočeská
se sídlem v Hradci Králové a na východ od Prahy
se vytvořila župa Tyršova se sídlem v Kolíně.
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Všechny župy s přibývajícími jednotami
mohutněly, dělily se, čímž vznikaly župy nové, které
dostávaly i nová označení, až nakonec ze
Středočeské župy vzniklo žup pět, přesto té jedné
poslední zůstal až do župní reorganizace v r. 2003
název původní - Středočeská. V r. 1926 přijala další
označení po prvním starostovi České obce sokolské
a také svého času i primátorovi pražském Janu
Podlipném. To jméno je vlastně pojítkem s původní
Středočeskou župou, neboť její původní jméno
Středočeská po zmíněné reorganizaci, která již
nepřipouštěla mezikrajovou působnost žup, muselo
být vypuštěno.
Nicméně Sokolská župa Jana Podlipného se cítí
být jakýmsi dědicem původní župy Středočeské a
proto se rozhodla spolu s vršovickou jednotou obě
výročí připomenout výstavou v nově rekonstruovaném kině Vzlet, které si kdysi svépomocí postavili
vršovičtí sokolové, aby si jeho prostřednictvím
vydělali na stavbu sokolovny. Žel toto kino v r. 1990
nespadalo do restitučních nároků jednoty, protože
jako zařízení kinomatografie bylo znárodněno již
před rokem 1948. V posledních letech minulého
režimu však chátralo ve službách jakýchsi skladů.
Před 2 lety však nastal obrat, když se jeho
rekonstrukce ujal šikovný architekt.
Výstava s vernisáží
Přišel 12. květen 2010. Rekonstruované bio
přijalo na čas pod svoji střechu sokoly prostřednictvím výstavy, připomínající tři výročí:
S malým zpožděním 125. výročí založení
Středočeské župy, 140. výročí vzniku vršovického
Sokola – ale také 20. výročí obnovy České (tehdy
Československé) obce sokolské.
Toho dne v 18 hodin byla výstava otevřena
obřadem u výstav častých, tedy vernisáží. Původně
měla být výstava uskutečněna již na konci února,
aby byla ctěna co nejpřesněji výročí, některé
technické problémy, ale i skutečnost, že pro výstavu
je příznivější období s co nejdelším denním světlem,
daly podnět k posunu do jarního období.
Organizace výstavy a její přípravě se s velkým
nasazením ujaly především dvě ženy – vzdělavatelka
Sokolské župy Jana Podlipného Mgr. Jitka Viktorinová
a jednatelka Sokola Praha Vršovice Pavla Syrová.
Neocenitelným rádcem, zvláště z výtvarného a
estetického hlediska, jim byl člověk, jemuž vděčí bio
Vzlet za návrat mezi skvosty pražské architektury –
ing. arch. Michael Klang. Jeho firma (Klang a.s.) se
také s úspěchem zhostila realizace nádherných panelů
se sokolskou tematikou, umístěných ve výstavní hale
a také zajistila vše potřebné, co k realizaci výstav patří,
včetně tisku pozvánek a propagačních skládaček (viz
obr.)
Na vernisáž výstavy přijalo pozvání mnoho
významných osobností z okruhu pražského veřejného
života i z vedení České obce sokolské. Z toho prvého
okruhu jmenujme především primátora hl. m. Prahy
MUDr. Pavla Béma, senátora za Prahu 10 Jaromíra
Štětinu, místostarostu MČ Prahy 10 Emila Dejmka,
v zastoupení starosty Mgr. Vladislava Lipovského,
který převzal nad výstavou záštitu, ale z vážných
důvodů se nemohl vernisáže zúčastnit. Z vedení ČOS
se vernisáže zúčastnil její starosta doc. Ing. Jaroslav
VZLET č. 2 / 2010
Župní starosta br. Novotný a primátor Pavel Bém
Primátor Pavel Bém předává dar starostovi Sokola Praha
Vršovice br. Pilousovi
Pěvecký sbor Gaudium Praha Sokola Kr. Vinohrady zahajuje
vernisáž Sukovým pochodem „V nový život“
Bernard, CSc. a členové předsednictva poslanec PhDr.
Karel Šplíchal, ředitel Tyršova domu ing. Oldřich
Lomecký, RNDr. Zdeněk Mička a ing. Hana
Moučková. Dále pak ředitelka ÚŠ ČOS Dr. Anna
Jurčičková a jednatelka VS ČOS doc. Květoslava
Volková a další členové z řad volených i zaměstnaneckých kruhů ústředí.
Přirozeně zde byli i představitelé organizátorů
výstavy starosta Sokolské župy Jana Podlipného Dr.
Lubomír Novotný, místostarosta Ing. Luděk Barták,
vzdělavatelka Mgr. Jitka Viktorinová, náčelnice
Dagmar Fischerová a představitelé vršovické jednoty
starosta Ing. Jan Pilous, místostarosta Mgr. Petr
Syrový a jednatelka Pavla Syrová.
Vernisáž zahájil Sukovým pochodem „V nový život“
smíšený pěvecký sbor Sokola Královské Vinohrady
Gaudium Praha pod vedením ing. Vl. Součka.
2
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
K pochodu sbor připojil ještě skladbu slovenského
autora Eugena Suchoně „Aká si mi krásna“.
Poté se ujali slova moderátoři Pavel a Mirek
Zítkovi. Ke krátkým projevům pozvali na podium
starosty župy bratra Lubomíra Novotného a Sokola
Praha Vršovice bratra Jana Pilouse.
Bratr Novotný zdůraznil význam dobrovolné
činnosti v Sokole po celou dobu jeho historie
i kladný vliv Sokola na život regionu, ve kterém
působil. „Spojení tělocviku s obecní a regionální
politikou přispívalo ke stabilitě společnosti,
k vyvážené obecní i regionální politice a na tom byl
postaven vznik moderního českého státu. Tak se
vlastně spolková činnost stala i činností státotvornou
a tak tomu může být i nadále.“ Odsoudil žití na cizí
účet, „jsme pro pořádek a řád“. Na závěr za nás za
všechny slíbil, „že přinejmenším udržíme stávající
spolkový tělocvik v naší župě na stejné úrovni
a předáme ho svým nástupcům, aby to dělali lépe
nežli my“.
Starosta vršovické jednoty se krátce vrátil
k počátkům historie vršovické jednoty a popsal vývoj
výstavy od nápadu až po dnešní vernisáž. Upozornil
na možnosti, které přináší vršovický Sokol
obyvatelům regionu. Informoval o vzniku repliky
historického praporu, na jehož žerď byla připevněna
stuha, věnovaná Vzdělavatelským sborem ČOS.
Tento prapor spolu s praporem župním zdobil
podium i při vernisáži.
Za hosty potom vystoupil primátor hl. m. Prahy
Pavel Bém, který vyzdvihl význam činnosti, kterou
v mnoha pražských jednotách Sokol vykonává a to
zejména pro mládež. Na závěr svého projevu předal
oběma „oslavencům“ (župě i jednotě) dárky.
Krátké pozdravy přednesli i senátor Jaromír
Štětina a starosta ČOS br. Jaroslav Bernard. Ten
upozornil na problémy, které nás patrně mohou v
nejbližší době čekat. Týkají se – jak jinak - především
ekonomiky.
Program pokračoval filmem o návštěvě Vršovic
prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka v r. 1930, kdy se zastavil i na
letním cvičišti vršovického Sokola (dnešní hříště
oddílu házené v sousedství bia Vzlet). Film byl
promítnut na historické křídové plátno, které bylo
při citlivé rekonstrukci budovy zachováno a je tak
jediným ve střední Evropě.
Po filmu následovala hlavní část programu,
věnovaná historii sokolských úborů – krojů a
cvičebních úborů od prvopočátku spolku až po dobu
dnešní. Byla to jakási „módní přehlídka“, protože
do předváděných úborů se strojili živí lidé – děti i
dospělí Sokola Praha Vršovice, kteří se snažili vžít
do rolí skutečných modelek.
Nejprve byly na řadě kroje. Dvojice předvedla
sokolské kroje historické – pánský a dámský, další
dvojice pak kroje modernizované v letech
devadesátých minulého století. Není jistě bez
zajímavosti, že první návrhy krojů historických
vytvořil malíř Josef Mánes. Historické kroje používají
někteří sokolové i dnes při slavnostních příležitostech.
Pro slavnostní příležitosti byl vytvořen ve třicátých
letech minulého století i slavnostní ženský kroj Libuše,
který zde byl také předveden.
3
Dorostenecký kroj byl na vernisáži zastoupen
modelem vycházkovým z doby XI. všesokolského
sletu v roce 1948.
Přehlídka pak pokračovala úbory cvičebními.
Předveden byl cvičební úbor žen, tvořený bílou
halenkou s černým vyšíváním, modrou sukní se sklady,
červeným páskem a květovaným šátkem. Předchůdcem
byly modré šaty s námořnickým límcem.
Přišly 3 žákyně v úboru, ve kterém cvičily jejich
předchůdkyně počínaje VI. sletem v r. 1912 až do
sletu v r. 1948. Byla to červená sukénka a blůzka
červeně lemovaná. Tento úbor byl také na figurině
ve výstavní síni, kde byl i cvičební úbor žáků té doby.
Jednodušší úbory mívali muži – cvičili v modrých
šponovkách a bílém, červeně lemovaném tričku od
počátku až do roku 1948. Po r.1990 tomuto úboru
zůstala věrná jen „Věrná garda“ ve svých skladbách,
i když posléze byly i šponovky nahrazeny kalhotami
s volnými nohavicemi. Také tento mužský úbor bylo
možné na přehlídce vidět na urostlém jinochovi.
Ženy v těchto skladbách cvičí s blůzou s tiskem
původního vzoru (ten býval ale ručně vyšívaný) a
se zvonovou tmavomodrou sukní.
Další část přehlídky byla už věnována cvičebním
úborům, používaným po r. 1990. Ty jsou ovšem dle
„příkazu doby“ tak rozmanité, že nebylo možné
všechny předvést, proto byly vybrány jen ukázky.
Byly to např. šatečky pro mladší žákyně z jejich
skladby sletu v r. 1994, jejíž autorkami byly členky
vršovického Sokola Dagmar Kubíčková a Dagmar
Fischerová, dále cvičební úbor „roztleskávaček“ ze
skladby starších žákyň na hudební předlohu skupiny
ABBA, zelenobílý úbor předškoláků ze skladby
„Myši“ a žlutý trikot ze skladby mladších žáků ze
sletové skladby roku 2006.
Protože se sokolové po obnově Sokola začali
objevovat v samostatných skladbách i na tzv.
světových gymnaestrádách, předvádějící ukázali i
několik úborů, použitých na těchto slavnostech.
V závěru přehlídky ukázaly dorostenky i
červenočerný úbor, určený pro letošní soutěž
TeamGymJunior.
Přehlídku zpestřily krátké ukázky činnosti žáčků
některých sportovních oddílů Sokola Praha Vršovice
i ukázky činnosti oddílu Rodiče a děti – obojí s velkým
diváckým ohlasem.
Závěr programu obstaral opět dvěmi skladbami
(lidové „Hájku, hájku“ a „Tolitatoten“) sbor Gaudium.
Moderátoři vernisáže potom prohlásili výstavu
za zahájenou. Účastníci se rozptýlili do výstavních
prostor, kde je čekalo i skromné občerstvení.
Figuriny v sokolských krojích na výstavě
VZLET č. 2 / 2010
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Vlastní výstava byla pojata velmi velkoryse
především díky režii, ale i určitému sponzorství pana
ing. arch. Klanga. Stěny byly vyzdobeny jednak
obrovskými zvětšeninami několika sletových plakátů
z předválečného období, jednak velikými
zvětšeninami fotografií ze sokolského života. Ve 4
vitrínách byly pak pod sklem ukryty sokolské
památky z našich archivů, ale i z předmětů
zapůjčených bývalými sokoly. Na menších panelech
byly umístěny obrázky ze současného životy členů
především Sokola Praha Vršovice. Konečně zde byly
i velké plazmové obrazovky, na kterých se mohli
návštěvníci podívat na záznamy některých novějších
sokolských událostí, jako např. na záznam
všesokolských sletů z r. 1948 a 2006, záznamy
sokolských průvodů, činnosti jednot i činnosti oddílů
vršovického Sokola apod.
Primátor Pavel Bém s malými gymnasty
Ohlasy na vernisáž i výstavu samotnou byly
vesměs velmi příznivé a je tedy možné obě události
pokládat za úspěšné. Dík za to patří zejména oběma
v úvodu jmenovaným organizátorkám.
Vladimír Šilhán
VZLET č. 2 / 2010
Žlutá karta starostovi ČOS, aneb o
sjezdu ČOS.
Proběhnul 9. sjezd České obce sokolské. Některé
body jednání byly připraveny velmi pečlivě a jiné se
zase moc nepovedly. Také to nebyla vina jen ústředí
ČOS, ale svůj podíl na tom měly i župy, včetně naší.
Výborně byly připraveny, jako většinou,
hospodářsko-ekonomické otázky, v programových
jako bychom táhli každý jinam. Co skoro úplně
chybí, je analytická souvztažnost programu a
ekonomiky. V tom smyslu byly úvahy ploché a
neúplné. Problémem byla nedostatečná připravenost
voleb a projednávání změn stanov.
K jednotlivým částem:
Účast a vystoupení hostů nebylo hodno sjezdu.
Bylo správné, že nepřišel p. Hušák ze Sazky, neboť
by zhoršil celkovou náladu. Vystoupení p. Jiráska
bylo jako vždy jen slušné a vystoupení p. Vosyky,
ředitele odboru pro sport MŠMT, jen ukázalo na
programovou slabost stání správy.
Vystoupení starosty bylo jako vždy precizně
připraveno po stránce ekonomické a hospodářské,
horší je to v programové a organizační oblasti,
nicméně politický rozměr naší problematiky, aby
v jeho vystoupení delegát hledal lupou. Dokonalá
zasvěcenost v hospodářských trendech, hromady
čísel a křivky nemohou nahradit skutečné
zhodnocení toho, čeho jsme chtěli dosáhnout a čeho
jsme dosáhli a kdo jak pracoval. Vystoupení starosty
nebo hospodáře má totiž své potřeby a nemůže být
v jednom „balíku“.
Zprávy o činnosti odborných útvarů se
pohybovaly v mezích vyjmenovávání, co kdy kdo
udělal a kde byl, až po snahu vysvětlit problémy a
jak byly řešeny. V tom smyslu lze doporučit odboru
všestrannosti a vzdělavatelům, aby si vzali příklad
z odboru sportu. Obecně lze vytknout všem
zprávám, starostovou počínaje, že se neustále
akcentuje činnost v centru, hodnotí se jeho činnost,
plánuje se jeho aktivita. To je nesprávné! Podstatné
je to, co se děje v jednotách a župách. Jak se
působení centra promítá v jejich životě. Neboť,
např. byť je zájezd na gymnaestrádu ohromným
kusem práce, skutečně důležité je, zda nácvikem na
ni se zvýší počet členů všestrannosti nebo ne. Není
přece tak významné, zda je školení cvičitelů I. třídy,
ale zda každá župa je schopna každoročně vyškolit
cvičitele III. třídy, nebo alespoň má vyškolené
cvičitele u všech družstev. Akce v centru nejsou
hlavním posláním ústředí, je to jen útěk od skutečně
hlavního poslání. Podstatné je, zda jsou vytvářeny
podmínky, systémové nástroje, aby to v jednotách
mohlo jít dobře.
Diskuse na sjezdu je vždy problémem. Nejde ani
o samotnou odbornou úroveň jednotlivých
příspěvků nebo o časový limit, který někteří
nezvládnou, ale o ohromný rozsah problematiky,
finančnictvím počínaje a sletovou skladbou konče.
To vše uřídit, strukturovat i předem připravit.
Nemusí všechno říkat starosta, náčelník atd. Je
patrné, že mnozí při tvorbě programu sjezdu, jak
v ústředí tak v župách, podcenili nutnost přípravy
rozpravy jako plnohodnotného bodu, což je mj.
patrné i u jednání všech minulých výborů ČOS. Na
4
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
rozpravu je jen takový čas, který vyjde. Skoro jako
by se nechtělo, aby byla! Zapomíná se na to, že pro
skutečnou demokracii, ne jen demokracii pravidel a
řádů, je naopak diskuze tou jedinou podstatou.
Vystoupení starostů, náčelníků a dalších činovníků
je jen, a jenom, pouhým úvodním slovem k diskuzi!
Ohromnou pravdu mají všichni co říkají, že
rozdělovat členy ČOS na delegáty a vyslance je
hloupost a plýtvání časem. Jedni jdou v polovině
jednání na pivo a ti druzí zatím volí. Druhý den se
ptají jak to dopadlo, což je jich nedůstojné. Sjezd s
jedním bodem programu a to - výbor ČOS, sice
ukazuje hierarchii jednání, ale již není funkční.
Volby starosty byly pěkné a obtížné. Především
zde hrálo svoji roli naše administrativní pochybení.
To spolu s jeho nešikovným technokratickým řešením
vzbuzovalo lidskou pochybnost a podezíravost na její
účelové využití tak, aby byl jen jeden kandidát na
starostu. Členové nového Výboru ČOS to vycítili a
velkou většinou připustili i možnost nového
kandidáta. Je to tak správné. Nejde o to, že šlo o
naši župu, ale o to, že nesmí být omezeno právo
nového výboru rozhodovat o svém starostovi a
nemůže být zbytečně zavazováno pravidly minulého
orgánu. Mimo jiné v této souvislosti si mnozí myslí,
že čím podrobnější předpis, a pokud možno na
všechno, tak bude život (zejména vládnutí)
jednodušší. Na to platí přísloví, „člověk plánuje a
Bůh se směje“.
Průběh voleb, ve třech kolech, byl korektní a
ukázal na úplnou vyrovnanost kandidátů. Výrazné
zmenšení počtu hlasů pro „staronového“ br.
Bernarda (zvolení minimální většinou 42 hlasů)
ukazuje na touhu po změnách a je především na
něm, jak se s tím vyrovná. Je skutečností, že zná
ekonomiku ČOS jako nikdo jiný a má v této oblasti
řadu velmi dobrých spolupracovníků, doléhají ovšem
na něj všechny potíže se Sazkou, neumí si z nepřátel
vytvořit příznivce a je politicky naprosto nevýrazný.
Druhý kandidát, br. Šplíchal je přístupný kompromisům, nedělá si nepřátele, je politicky zkušený,
ovšem je svázaný s velkou politickou stranou, ve
vyjadřování je nedůrazný a tím pro mnohé nečitelný.
Snad proto se nestal starostou, ale je
v předsednictvu ČOS. Pro celý spolek by bylo
obrovským přínosem, pokud by se oba chopili
jednoho vesla a silami jednoho nahradili slabiny
druhého.
Volby dalších činovníků vlastně potvrdily mandát
původních na další období. To, že je předsednictvo
vlastně ve stejném složení, byť v menším počtu
o jednoho, je i dobré. Nesou větší odpovědnost,
nemohou se totiž vymlouvat, že neměli dosti času
učinit potřebné kroky. Každý z nich by se měl na
konci svého funkčního období odpovídat nejen za
tři roky, ale za šest či devět let, tj. za celou dobu, co
byl ve funkci. A tak se musí dívat, každý den, na
svoji práci.
Věřím, že vystoupení zvolených činovníků
s jejich slibem na budoucí práci bude zveřejněno,
tak jak bylo řečeno. Jediné vystoupení nového
vzdělavatele br. Mičky bylo promyšlené, mělo
výhled přesahující funkční období a skrývalo v sobě
systémové vazby. Mělo by být povinnou četbou pro
ostatní vystupující. Neboť, pokud si neuvědomíme,
5
že výhled činností na tři roky není vůbec žádnou
strategií a jen obyčejným úkolem, tak se během pár
let rozplyneme v historickou vzpomínku. Dlouhou
dobu naše župa upozorňuje, že vlastně nevíme, kde
jsme a čeho jsme dosáhli, především v porovnání
s ostatními organizacemi a spolky, a že je nutné si
již konečně po 20 letech formulovat cíl.
Důležité bylo připomínání starosty a
místostarosty br. Lomeckého významu členské
základny a spojení s regionální politikou. V tom
smyslu upozorňuji na naše župní jednání a opatření
minulých let, kde opakovaně tuto nutnost
akcentujeme a tělocvičné jednoty do toho tlačíme.
Jde ovšem o to, že každý organizační krok, zvýšení
či snížení příspěvků, každé závody a přebory, každá
akademie, výjezd do zahraničí, musí odpovědět na
otázku – přivede nám to další cvičence? Pochopitelně
to se týká stejně tak jednot jako ústředí, stejně tak
našich akcí jako, a o to více, systémových opatření
platných pro celý spolek.
Příznačným průšvihem sjezdu byla volba
kontrolní komise. Bylo malým zázrakem, že to
předseda volební komise zvládl. Nebyli zvoleni totiž
její vedoucí činovníci br. Gaisler a br. Zahradníček,
ačkoliv jejich minulá práce nebyla tak špatná.
O co šlo? Především přes napomínání delegátů a
vyslanců ze strany členů předsednictva ČOS, že se
musí dodržovat řády a usnesení, nebyla jimi volba
připravena a ani provedena v souladu se stanovami,
tj. nejvyšším naším předpisem. Minimální počet
členů komise musí být devět a musí mít lichý počet
členů. Navrženo a zvoleno v prvním kole bylo osm.
Musela se proto opakovat. Doplněním kandidátky
z pléna na 11 členů vznikla nová možnost změn a
zrodilo se překvapení. Z výsledku lze dovozovat i
na možné projevy „sympatií“ delegátů vůči
vystupování v minulých letech a i o „vyřizování si
účtů“ přinejmenším za práci kolem změny stanov.
Personální změny v této komisi mohou mít
v budoucnosti větší význam, nežli na první pohled
se zdá být. Potěšující je, že se nám, díky tomuto
zmatku, podařilo prosadit do komise našeho
kandidáta br. Maternu z TJ Sokol Žižkov II.
Jednání o stanovách mělo velmi nepříjemnou
atmosféru. Projevilo se především to, že nebyla
dlouhodobě zvládnuta politika této věci. Stejně jako
řízení tohoto nevděčného bodu jednání. Otevřeně
si řekněme, že není vůle ke změnám. Momentů je
mnoho. Především, většině je problematika změny
stanov naprosto lhostejná. Druzí vidí v zachování
stávajícího textu odlesk „velkého Sokola“. Třetí se
bojí změn, neboť by již nemuseli být zvoleni
v novém systému do předních činovnických funkcí.
Čtvrtí tomu prostě nerozumí a neumí si odvodit
praktické dopady „slovíčkaření“. Ovšem brzo nás ke
změnám donutí okolí a to je vždy horší, nežli když
to uděláme v předstihu sami.
K tomu problému je třeba říci, že práce na
změnách stanov byly zahájeny strašně pozdě a
nebýt br. Zahradníčka a br. Mandáta, nic by se
neudělalo. Ovšem. Tlak na změny vyvolal protitlak
a ohromná práce pár jednotlivců, kteří se snažili
napravit zanedbané, se obrátila osobně i proti nim.
Dobré je, že se o potřebách změn ví, byl zpracován
velmi solidní podklad, v mnoha otázkách je
VZLET č. 2 / 2010
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
názorová shoda. Snad si všichni uvědomí, že tuto
práci je nutné dokončit. Návrh na vznik tzv.
legislativní rady (komise pro předpisy) je
standardním krokem, „když si nevíme rady, utvoříme
komisi“. Významné je to, že půjde nejen o práci na
stanovách, ale i o návaznost dalších předpisů, řádů,
směrnic, kterými je zaplevelený náš stát. Možná by
prospělo, kdyby tento útvar byl orgánem výboru
ČOS a ne jeho předsednictva, neboť mnohé, takto
zařazené, komise se nemohou chlubit takřka
žádnými výsledky.
Sjezd skončil a bohužel nebylo člena ČOS, který
by řekl, „to je škoda, že to skončilo“. Přes výhrady,
které uvádím, nelze hodnotit proběhnuvší sjezd jako
špatný. I přes určitou nervozitu jednání bylo, až na
výjimky, korektní a rozhodně dalo příslib blízkých
potřebných změn. Ty asi budou větší nežli minulé.
Mnozí činovníci si jistě vezmou varování sjezdu
k srdci. Některé příspěvky byly vynikající, mnozí
činovníci se učí vystupovat a objevily se další nové
osobnosti. Ti, co cítí opakovaně zklamání z obsahové
prázdnoty těchto sjezdů, se s tím musí smířit, ale
takto koncipované sjezdy jiné býti nemohou! Tyto
sjezdy budou vždy především o volbách! Proto
rozumím požadavkům na „valný sjezd“ či na jinou
celospolkovou platformu výměny názorů. Vedle toho
věřím, že nový výbor ČOS si vezme poučení
z průběhu tohoto sjezdu a změní charakter svých
jednání tak, aby se na ně lidé mohli těšit.
Dr. Luboš Novotný, starosta župy Jana Podlipného.
Nový informační systém sokolské župy Jana Podlipného
Před 20 lety jsme si předávali a posílali poštou
papírové dokumenty, před deseti lety jsme si začali
posílat maily. Ale místo ušetření práce máme pocit
chaosu a informačního přetížení. Každý z nás si daný
mail musí přečíst, uvědomit si, zda jej potřebuje a
někam zařadit, uložit, uschovat, pamatovat, co to
bylo, k čemu se to vázalo. Navíc dobře pojmenovat,
protože naprostá většina mailů a dokumentů má
naprosto zmatečný název.
Druhým problémem naší sportovní a nesportovní
sokolské činnosti jsou termíny různých akcí. Nestačí
jen notýsek či diář, většinou je každá akce spojená
s množstvím informací a tak nosíme při sobě tlusté
svazky papírů, abychom něco nezapomněli. Dále jsou
problémy se šířením informací. Autoři informací mají
oprávněné obavy, zda se informace dostane ke všem,
kterým je určena, zda má např. všechny mailové adresy
u sebe. Kdo není na „adress list“, čili seznamu
adresátů, kterým se posílá mail, ten informaci nemá.
Ani neví, že existuje. Také rychlost šíření může být
někdy limitující. Doba mezi vznikem informace a
okamžikem kdy ji dostane konečný a správný příjemce
je, i v době mailů, značná.
Hlavní myšlenka webové stránky (serveru) je tedy
dána snahou eliminovat nevýhody informačního
věku a pomoci členům naší župy: dát všechny
informace na jedno místo, kam je možné se kdykoliv
podívat; budou tam všechny relevantní informace;
informace budou vždy aktuální, není nutno
přemýšlet, zda informaci potřebuji, kam ji uložit,
kde ji najít, každý, kdo požádá o registraci, má
VZLET č. 2 / 2010
přístup ke všem informacím a o žádnou nepřijde;
autoři informací se nemusí obávat, že na někoho
zapomněli a že informaci dostane příjemce pozdě.
Starosta župy Lubomír Novotný požádal na
podzim r. 2009 Vladislava Voráče a Aleše Müllera o
přípravu a realizaci webového serveru, kam by župa
dávala všechny informace.
Inspirace byla snadná - Vladislav Voráč již několik
let provozuje webovou aplikaci pro celý Sokol,
především ve spolupráci s odborem všestrannosti.
Takže naše župa mohla vyjít ze zkušeností, které jsou
získány z tohoto serveru, který je dnes neoficiálním
informačním zdrojem Sokola a přidat specifické požadavky na další zpracování dat.
Vladislav Voráč je autorem technického řešení a
programuje a Aleš Müller je autorem uživatelské
architektury a testuje funkce webu. Od 20. dubna
tohoto roku je web oficiálním zdrojem informací pro
celou župu. Navzájem se zde informujeme o akcích,
máme zde uschované všechny zápisy z jednání župních útvarů, máme zde různé dokumenty, metodiky.
Je k dispozici část, kde zachycujeme život v naší župě
- elektronickou kroniku.
Přidávat další aplikace je na našem uvážení.
Webová stránka (server) je ve vývoji, zatím je vývoj
plánován do konce letošního roku. Hodně lze vymyslet
od „zeleného stolu“, ale oba tvůrci vědí, že podobné
aplikace se nejlépe vyvíjejí ve spolupráci s uživateli, proto
je web k dispozici, byť není hotov na 100%.
Nyní je na členech župy, zda práci s informacemi
na webu přijmou či nikoliv. Každá novinka v našem
životě nás mírně stresuje, ruší, co máme navyknuté,
ruší naši jistotu, vyvolává v nás nejistotu, nutí nás
do aktivity. V Sokole to není až tak běžné, ale
v pracovním prostředí se setkáváme s tím, že lidé
zadržují informace a využívají jich ke zvýšení svého
postavení apod. V Sokole potřebujeme a přejeme si,
aby všichni zájemci měli informace.
Nyní přichází etapa, kdy si členové naší župy na
webovou stránku zvyknou a budou ji používat a to
jak pro čtení, tak jako autoři informací. Postačí
požádat o přidělení příslušných práv a je možné
vkládat informace.
Zdánlivě je práce spojená s vkládáním dokumentů
a informací na web navíc, jakoby se tím přidělala práce.
Ale je to jen několik kliknutí navíc, a je to pro všechny.
Vladislav Voráč, Aleš Müller
6
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Z našich jednot
Pálení čarodějnic v T.J. Sokol Hostivař
Dne 30. 4. 2010 se v T.J. Sokol Praha Hostivař konalo pálení čarodějnic. Byly připraveny soutěže pro
děti. Zapálen byl také oheň, u kterého se zpívalo a opékály špekáčky.
převzato z: www.tjhostivar.net
Minižáci oddílu házené z T.J. Sokol Praha Vršovice
účastníci turnaje 4+1 na hříšti ZŠ Jílemnického v Praze 4
Dne 18. 4. 2010 se na hřišti ZŠ Jilemnického konal turnaj 4+1 v házené. Účastnili se i minižáci oddílu
házené z T.J. Sokol Praha Vršovice. Na turnaj jsme přihlásili družstvo „C", které ve všech zápasech hrálo,
jak nejlépe to šlo. Děti se snažily i když se občas nedařilo, nepřestaly bojovat. Opět jim musíme udělit
pořádnou pochvalu. O místo brankáře se skoro popraly, tak nám třeba roste nový talent. Na hřiště by také
nejraději všichni, a to je dobře. Děti se v brance různě střídaly, někdo chytal lépe, někomu se dařilo méně.
Střelci/branky: Sauerová Terka 8, Šmejkal Chárlí 8, Jirásek Venda 5, Posejpal Martin 4, Šmejkal Pavel 5,
Brdek Vašek, Müller Pepino 4, Müller Vojta, Šmídová Nela 3, Stýblo Kuba 2, Adam Honza.
převzato z: www.hazenavrsovice.cz
7
VZLET č. 2 / 2010
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Soutěž sokolské všestrannosti v gymnastice
v T.J. Sokol Královské Vinohrady
Dne 24. 4. 2010 se v T.J. Sokol Královské Vinohrady konala soutěž sokolské všestrannosti v gymnastice. Účastnily se cvičenky a cvičenci naší župy.
převzato z: www.sokol.cz
Volejbalový turnaj v T.J. Sokol Satalice
V sobotu 20. března se v Satalicích konal další ročník už tradičního volejbalového turnaje. Sešlo se pět
týmů: Přezletice, Dubeč, Kralupy, Krysy a Satalice. Hrálo se systémem každý s každým a do poslední
chvíle nebylo jasné, kdo letos zvítězí. Nakonec vítězství těsně získaly pořádající Přezletice před druhými
Satalicemi a třetí skončili Sokolové z Dubče. Určitě nikdo nelitoval, že tráví krásný jarní den v sokolovně.
Kromě toho, že jsme si opravdu dobře zahráli volejbal, také každé družstvo získalo originální výborný
domácí dort a nakonec jsme ještě poseděli u kytar. Z naší župy se umístili: T.J. Sokol Praha Satalice na
druhém místě a T.J. Sokol Praha Dubeč na třetím místě.
Krysy vs. T.J. Sokol Praha Dubeč
2. místo: T.J. Sokol Praha Satalice
převzato z: www.sokolsatalice.klenot.cz
VZLET č. 2 / 2010
8
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Mistrovství ČR TeamGym Junior 23. - 25. 4. 2010 v Ostravě
Ve dnech 23 - 25. 4. 2010 se konalo na zimním stadionu v Ostravě - Porubě Mistrovství České Republiky
TeamGym Junior. Zúčastnili se i cvičenci a cvičenky z T.J. Sokol Praha Vršovice. Soutěžilo se v kategoriích
Junior I., Junior II. a Junior III. Letošní mistrovství je opětovně po 2 letech zároveň nominačním závodem pro 8th TeamGym Championship, který budou pořádat švédští organizátoři ve dnech 19.-24.10.
2010 ve městě Malmö. Vrcholná evropská soutěž TeamGym se tak po 12-ti letech vrací do své skandinávské kolébky a to poprvé v historii jako oficiální Mistrovství Evropy, navíc premiérově i s kategorii
juniorů.
převzato z: www.vrsovice-gym.wz.cz/
Judisté z T.J. Sokol Praha Vršovice získali na turnaji
v Týně nad Vltavou čtyři zlaté medaile
Ve dnech 17. a 18. 4. 2010 se konal v Týně nad Vltavou turnaj v judu s názvem Český pohár - Týn Cup.
Velké zastoupení zde měl T.J. Sokol Praha Vršovice. Devatenáct zástupců od mladších žáků po juniory do
Prahy přivezlo jedenáct medailí, z toho čtyři zlaté. První skončili Monika Neužilová, Tereza Patočková,
Andrea Moravcová a Václav Žemla.
Nejúspěšnější družstvo roku 2009 - přípravka
obr č.
1
Vršovická výprava tak překonala zisk z předchozího turnaje Českého poháru, kde žáci a dorostenci
získali jednu zlatou medaili.
Dalším úspěchem vršovického juda je třetí místo, které na poháru v litevském Kaunasu 1. a 2. května 2010 získala Tereza Patočková z T.J. Sokol Praha Vršovice. V utkání o třetí místo porazila Annu
Foto
z turnaje vršovických judistů
Bryszovou
z Polska.
převzato z www.judovrsovice.cz
9
VZLET č. 2 / 2010
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
éUPNÕ N¡»ELNICTVO OZNAMUJE
Termínová listina župního náčelnictva:
ČERVENEC
1.-24.7.
Letní tábor Jilm, pořádá Sokol Libeň,
místo konání: Bohdalín u Kamenice nad
Lipou
SRPEN
26.-28.8 Celostátní Sokolský cyklistický sraz,
pořádá náčelnictvo ČOS, místo konání:
Duchcov
ZÁŘÍ
10.9.
15.9.
18.9.
19.9.
Cvičitelská hodina, místo konání:
Praha, TD
Sokolení 4. ročník, čas a místo konání:
14:00 -18:00 hod. Sokol Libuš
Sokolská plavba po Vltavě, pořádá:
náčelnictvo ČOS, místo konání:
Praha, TD
Sraz župních vedoucích jógy,
místo konání: Praha, TD
23.9.
23.9.
ŘÍJEN
Sokolení, místo konání: Sokol Libeň
Běh strmý do zámeckého vrchu
10. ročník, místo konání: Sokol Libeň
2.10.
Podzimní sraz pražských žup,
místo konání: Brdy
2.-3.10
sraz župních vedoucích mladších a starších žákyň, pořádá náčelnictvo ČOS,
místo konání: Praha, TD
9.-10.10
sraz župních vedoucích dorostenek mladších žen a rytmické gymnastiky,
pořádá náčelnictvo ČOS, místo konání:
Praha, TD
16.-17.10 sraz župních vedoucích seniorek a žen,
pořádá náčelnictvo ČOS, místo konání:
Praha, TD
23.-24.10 sraz župních vedoucích RD a PD
PĚVECKÝ SBOR GAUDIUM PRAHA REPREZENTOVAL V POLSKÉM KRAKOVĚ
Na začátku června uskutečnil
smíšený pěvecký sbor Gaudium
Praha Sokola Královské Vinohrady
zájezd do polského Krakova, kde se
zúčastnil mezinárodního festivalu
pěveckých sborů. Přivezl si z něho
cenu za UDRŽOVÁNÍ TRADICE
SBOROVÉHO ZPĚVU. Kromě
několika domácích sborů se účastnili
sbory z Izraele, Singa-puru, Norska,
Maďarska, Rumuns-ka, Estonska a
Litvy.
Sbor zpíval ve třech kategoriích :
Komorní sbory, Sakrální muzika a
Smíšené sbory dospělých. Kromě
účasti na festivalových koncertech
uskutečnil ještě 2 samostatné
koncerty (jeden v krakovskám
kostele, druhý v městě Bochnia). Všechna vystoupení byla provázená velkým zájmem.
Před Krakovským Wavelem
V. Šilhán, Foto J. Vlková
VZLET č. 2 / 2010
10
NA POMOC CVIČITELŮM
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
Krátce z dubnového předsednictva župy,
konaného dne 12. 4. 2010
Schůzi zahájil starosta br. Novotný.
Byla projednána žádost Sokola Žižkov II o návratnou půjčku
na opravu havárie vodovodního přívodu. Předsednictvo souhlasí
s částkou 180 000 Kč s tím, že se bude jednat o předsunutou
dotaci a pověřuje hospodáře a tajemníka župy k vyřízení žádosti. Podmínkou je návrat částky nejpozději do 31.12. 2010
Předsednictvo vzalo na vědomí odstoupení br. Novotného
z kandidátní komise. Důvodem bylo rozhodnutí kandidovat na
župního starostu i na následující volební období.
Organizační přípravou valné hromady byla pověřena ses. Bartová.
Byly schváleny návrhy kandidátů do odborných útvarů ČOS:
ses. Kocmichová – náčelnice ČOS
br. Kovařovic (ž. Podbělohorská), na návrh župního náčelnictva, za náčelníka ČOS
br. Mach, Šilhán, ses. Viktorinová a Šťastná do vzdělavatelského sboru a jeho komisí
br. Syrový do předsednictva Odboru sportů ČOS.
Na VH budou pozváni čestní hosté (zlatí medailisté, ocenění:
nejlepší náčelník, trenér, vzdělavatel).
V předcházejících valných hromadách odborných útvarů byli
zvoleni pro dallší volební období jejich vedoucí: br. Kačmařík župní odbor sportů, ses. Fischerová a br. Čížkovský - župní
náčelnictvo a ses. Viktorinová - župní vzdělavatelský sbor
Br. Müller informoval:
o návrzích na odměny činovníkům
o odměně br. Voráčovi za realizaci informačního systému župy
Předsednictvo úhradu nákladů odsouhlasilo.
Dále informoval o rozpočtu na r. 2010 , který bude předložen VH
Byla schválena žádost vedení loutkového divadélka Frydolín (S.
Hostivař) o příspěvek z prostředků VS ČOS ve výši 8 000 Kč
na výrobu nového hracího paravánu.
Z Á P I S
valné hromady Sokolské župy Jana Podlipného,
konané dne 19.4. 2010 v sokolovně Vršovice
1) Jednání zahájil br. L. Novotný.
Doporučil jako sčitatele hlasů ses. Bártovou, Bubníkovou a Strnadovou. Odsouhlaseno.
Většinou odsouhlasen jednací řád valné hromady a program valné
hromady – ten s jedinou změnou, týkající se zprávy KK, která
byla zařazena jako samostatný bod.
Zvoleny:
mandátová komise: ses. Břízová, bří Čížkovský a Kracman
volební komise: ses. Smržová, Čakrtová a br. Čížkovský
návrhová komise: ses. Viktorinová, bří Materna, Sixta
zapisovatelé: br. Šilhán, ses. Bartová
ověřovatel zápisu: br. Pilous
2) Zpráva starosty br. Novotného: vzhledem k zařazení zprávy do odeslaných materiálů pro VH pouze doplnil:
poděkoval všem členům předsednictva za kázeň (všechny schůze
byly usnášeníschopné), sekretariátu (přes mnohdy obtížnost komunikace s jednotami jsme neměli problémy s vyúčtováním) a
starostům jednot, že udržely jejich dobrý chod.
3) Br. jednatel Sixta provedl kontrolu usnesení z minulé VH:
úkoly byly splněny.
4) Br. hospodář Aleš Müller: Také s odkazem na svoji písemnou zprávu a na tabulky a grafy na nástěnce v sále, apeloval na
šetření financí a na vyšší úsilí v grantové činnosti, kterou některé
jednoty nevyužívají dostatečně. Doporučuje zvýšit ceny služeb
(Sokol není drahý), ale na jednotách vytvořit sociální fond pro
pomoc potřebným. Máme lukrativní pozemky, ale stav sokolo-
11
ven nevyhovuje – přemýšlet, jak zlepšit stav. Chránit náš havarijní fond (aby se „otáčel“).
5) Zpráva vzdělavatelská – ses. Viktorinová. Také její zpráva
byla zaslána písemně s pozvánkou. Poděkovala aktivním vzdělavatelům v jednotách a apelovala na jednoty, které vzdělavatele nemají, aby o jejich zvolení usilovaly. Informovala o stavu
příprav výstavy k 125. výročí založení Středočeské župy a pozvala všechny na vernisáž 12. 5. do býv. kina VZLET.
6) Zprávu odboru sportu přednesl br. Kačmařík. OS uskutečnil
schůzky vždy asi 3x ročně, účastnili se většinou zástupci jednot
s vrcholovým sportem. Také on apeloval na větší zapojení jednot.
7) Zpráva náčelnictva byla rovněž rozeslána poštou. Ses. Fišerová připomíná pouze, že nás v následujícím volebním období
čeká zvýšené zatížení, představované XV. všesokolským sletem
v roce 2012 a s ním spojenými dalšími aktivitami.
8) Za stavební komisi vystoupil br. Viktorin. Připomněl, že
komise začala pracovat v roce 2007, od té doby již 8 schůzek,
má již 6 členů a schůzky se konají po domluvě vždy v některé
jednotě, aby všichni členové zde mohli posoudit stav budov. Žádá,
aby všechny jednoty informovaly o změnách na budovách, které
provádějí – jde o zhodnocení budov, na základě kterého je možné dostat i vyšší příspěvky.
9) Zprávu kontrolní komise přednesl br. Fišera – po celou dobu
nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Navrhl udělit odstupujícímu výboru absolutorium. Na závěr poděkoval všem svým spolupracovníkům i všem, kteří k práci KK byli po celé období vstřícní a rozloučil se, neboť vzhledem ke svému vysokému věku nebude
nadále na žádná činovnická místa kandidovat.
10) Rozprava.
Místostarosta br. K. Šplíchal – zabýval se především nedostatky práce v předsednictvu výboru ČOS, jehož je také členem. Nelíbí se mu zejména velké zbavování se sokolského majetku , schází sokolský duch a oddanost Sokolu, kterou oceňuje u
br. Fišery. To, že se nerealizovalo sepsání a vydání dějin Sokola
připisuje byrokracii, která panuje na ústředí. Nabízí určitou pomoc při financování připravované výstavy k výročí vzniku župy.
Starosta br. L. Novotný – připomněl blížící se parlamentní volby
a apeloval, abychom volili lidi, kteří jsou Sokolu nakloněni.
Br. A. Müller se zabýval vznikajícím informačním systémem
župy. Vyzývá k intenzivnímu využívání a nabízí jakoukoliv pomoc. Upozorňuje, že tam mohou být i nabídky řemeslných prací
členů Sokola a další inzerce. Systém je otevřen pro dopisovatele,
kronikáře, fotografy, pro jakákoliv sdělení k činnosti jednot.
Ses. Bartová apelovala ne jednoty, aby řádně a včas vyúčtovaly všechny obdržené finance.
11) Ocenění nejlepších činovníků:
Na pokyn předsednictva jmenovali vedoucí odborných útvarů
k ocenění své nejlepší zástupce, kteří byli oceněni diplomem a
věcným darem. Br. starosta Novtný pak tato ocenění předal:
za náčelnictvo: sestře Věře Čížkovské (Sokol Staré Město),
za odbor sportů: bratru Kasíkovi (Sokol Praha Vršovice),
za vzdělavatele: ses. Stodolové (Sokol Libuš).
Obě ženy obdržely rovněž kytičku právě tak jako další aktivní
ženy z řad vyslanců a delegátů i hostů.
Br. Šplíchal předal jménem komise pro udělování ceny Aloise
Hudce (cena fair play) čestné uznání br. ing. Setničkovi ze
Sokola Staré Město.
12) VOLBY.
Na začátku oznámila mandátová komise stav přítomnosti vyslanců a delegátů:
Ze 33 vyslanců bylo přítomno 33
ze 37 delegátů bylo přítomno 26 delegátů
Shromáždění bylo proto usnášeníschopné.
Všechny volby byly provedeny aklamací an bloc na základě
připravených volebních lístků a to jednomyslně (nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel hlasování)
VZLET č. 2 / 2010
VZLET - VĚSTNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO
a) volba KK
Zvoleni byli (v abecedním pořadí): sestry I. Bubníková,
V.Capouchová, br. M. Friš, ses. R. Gýnová, br. M. Procházka
b) vyslanci do výboru ČOS: bři L. Novotný, J.Sixta, K. Šplíchal
c) náhradníky se stávají delegáti na 8. sjezd ČOS v pořadí
jejich volby
d) delegáti: br. L. Barták, ses. D. Fišerová, br. V. Šilhán,
e) náhradníci delegátů: bři. P. Čížkovský, J. Kačmařík, O.
Mach, ses. P. Syrová, J. Viktorinová
f) VH doporučila jako kandidáty do činovnických funkcí
v ústředí ČOS:
- br. K. Šplíchala do PV ČOS jako kandidáta na starostu ČOS
- br. J. Maternu – KK ČOS
- ses. L. Kocmichovou - náčelnice ČOS
- br. Kovařovic (ž. Podbělohorská) náčelník ČOS
- br. P. Syrový – předsednictvo OS ČOS
- br. J. Viktorin – stavební komise ČOS
- ses. A. Hogenová, bři O. Mach,V. Šilhán, ses. J. Viktorinová – předsednictvo VS ČOS
- ses. V. Šťastná – společenská komise VS ČOS
11) Br.J. Materna přečetl usnesení valné hromady. Usnesení
bylo přijato jednomyslně.
12) Br. starosta L. Novotný poděkoval delegátům za účast a
vyzval vyslance k pokračování zasedání.
Krátce z květnového předsednictva župy,
konaného dne 10. 5. 2010
Schůzi zahájil starosta br. Novotný.
Zhodnocení valné hromady a následující schůze výboru
- ze schůze výboru vyplynul úkol: - vypracovat rozbor na možné
sloučení pražských žup. (zpracují bři Novotný, Müller, Kracman)
Rozdělení působnosti statutárních zástupců župy bude schvalováno na příští schůzi.
Seznámení s rozdělením funkcí členů předsednictva:
- starosta: br. Novotný
- místostarostové: bři Šplíchal, Barták, Kracman
- jednatel: br. Sixta
- hospodář: br. Müller
Hospodář br. Müller informoval
- o propadu financí TJ. Sokol Karlín; řešení: jednota musí vypracovat plán likvidace ztráty (včetně případné vratné půjčky
ze strany župy).
Byla projednána žádost Sokola Hostivař o dotaci nebo půjčku
na odstranění následků havárie (odvodnění severní části sokolovny). Hospodář spolu se starostou jednoty předloží návrh na
řešení na příští schůzi výboru.
Předsednictvo vyjádřilo podporu žádosti T.J. Sokol Praha Vršovice investičnímu odboru ČOS o dofinancování částky, poskytnuté na přestavbu šaten v sokolovně.
Sestra Viktorinová informovala o stavu příprav výstavy ke 125.
výročí založení Středočeské župy. Příprava je v závěrečném
stadiu a přes některé problémy bude včas dokončena.Bylo projednáno proplacení faktury na tisk pozvánek a dalšího propagačního materiálu v hodnotě 36 tisíc Kč.
Br. starosta Novotný přednesl návrh rozdělení působnosti
pracovníků sekretariátu
ses. Bartová – tajemník pro hospodaření a organizaci
br. Šilhán – tajemník pro informatiku a propagaci (redakční rada).
Krátce z červnového předsednictva župy,
konaného dne 14. 6. 2010
Schůzi zahájil starosta br. Novotný
- předal stříbrnou medaili ČOS župní náčelnici sestře Dagmar
Fischerové (nemohla se zúčastnit předání na výboru ČOS)
- vyslovil ocenění vzdělavatelce sestře Viktorinové za iniciativu
při vzniku záměru a při organizaci výstavy ke 125. výročí založení Středočeské župy i za přípravu vernisáže k výstavě.
Oběma oceněným předal květinový dar.
Br. starosta potom zhodnotil v projevu činnost župy v uplynulém
volebním období. Uvedl klady: vznik nové jednoty (Štěrboholy),
VZLET č. 2 / 2010
dobré hospodaření s finančními prostředky (ušetřené peníze budou použity pouze na havarijní fond), navázány kontakty s řadou
městských částí. Byly také neúspěchy: malý vliv na Ústředí ČOS,
iniciativu v oslavách 80. výročí vzniku ČSR se nepodařilo dotáhnout do cíle (převzala ČOS), tím nedopadla dle představ, pokles
členské základny, pokles počtu cvičitelů, neumíme motivovat lidi,
neumíme si říci o dobrovolnou pomoc.
Do budoucnosti: každou činnost posuzovat kriteriem zvyšování
počtu členstva, naučit se budovat ekonomickou stabilitu, naučit
oddíly, aby jim nebyly lhostejné ekonomické problémy jednot. Vedoucí činovníci nemohou dělat vše sami, jako je tomu dosud, musí
sehnat skupinky lidí, kteří budou pomáhat (např. s administrativou).
Daleko více spolupracovat s obecními zastupiteli – pozvat do našich schůzí, pořádat schůze s představiteli jednot (pozvat i jiné
pražské jednoty), pořádat každý rok tělocvičná vystoupení odlišného charakteru než slety, podpora sletu z župních prostředků
musí být úměrná počtu cvičenců – ale určena pouze cvičitelům,
nikoliv cvičencům, i když o ně stojíme.
Diskuse:
br. Čížkovský : v mužských složkách jsme úspěšnější než ostatní
pražské župy, hlavně zásluhou Libně, Vinohrad a Vršovic. Úspěšné
jsou i semináře, které jsme pořádali (ostatní župy nedělají)
ses. Vaňková: Závody předškolních dětí velmi početně obsazené našimi cvičenci
ses. Fischerová: Získáváme i cenná ocenění na celostátních přeborech sokol. všestrannosti. Měli bychom udělat předsletovou akci
i z důvodu, že máme hodně autorů sletových skladeb
br. Šplíchal: Připravuje na sjezd příspěvek o současnosti a budoucnosti Sokola, dřívější síla Sokola byla v postavení jeho špiček v celostátní
politice, nedomyšlený scénář akcí k 80. výročí ČR na Spartě způsobil
nadměrně velké výdaje. Do budoucna přijmout i moderní sporty (golf
apod.) a činnost zabezpečit i vlastním podnikáním
br. Mach: K modernizaci patří i úpravy stanov, kterým jsme
věnovali mnoho času – ale naše návrhy nebyly akceptovány (např.
i otázka souběhu platů a odměn činovníků)
br. Barták: Byl dojat výstavou v bio Vzlet, obává se ale, že
myšlenky, které byly prezentovány, neoslovují mládež a že s námi
staršími odejdou. Navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která se
otázkou bude zabývat
br. Čížkovský: Informoval o letošní naší župní účasti v Oetzu.
Nebyl tam ale nikdo z hlavního vedení ČOS
br. Šplíchal: Na předsednictvu ČOS stále zdůrazňuje, že nestačí
dělat jen stafáže u pomníků (i když jsou potřebné), Sokol musí
uplatnit své mravní a výchovné zásady
ses. Viktorinová – děkuje všem, kteří pomohli s výstavou. Návštěvnost výstavy byla bohužel malá (v průměru asi 20 denně).
Žádala vedení ČOS o propagaci, ale nic se nestalo. Nabízí zapůjčení DVD, pořízené z vernisáže
br. Müller: Plnění žup. rozpočtu se vyvíjí dle předpokladu, dostali jsme už asi 500 000,- Kč příspěvků a dotací. Vytvořen havarijní fond župy díky dobrému hospodaření župy. Pomáháme
tím již 3 jednotám. Měli bychom vypracovat dlouhodobé plány
ve spolupráci s hospodáři jednot.
K župnímu webu – není složitý a je to příležitost, jak k činnosti
župy přitáhnout mladé
br. Novotný – K disposici jsou dotace a příspěvky, protože však
nemáme evidenční listy s podpisy statutárních zástupců od všech
jednot, nemohou být všem rozesílány.
Díky již funkčním webovým stránkám, nebude již většina
informací jednotám od září rozesílána e-mailem, těm bude posílána jen informace o umístění dané zprávy na stránkách.
br. Viktorin - podal stručnou informaci o práci stavební komise. SK
je pouze poradní orgán pro župní vedení, v případě možného příspěvku jednotám dává doporučení, která jednota má mít přednost. Proto
potřebují dobré znalosti o stavu jednotlivých nemovitostí.
K členské základně – je to otázka cvičitelů. Doporučuje vtáhnout
do Sokola učitele ze škol i za cenu zaplacení – přitáhnou děti ze
škol, kde učí.
Br. Novotný ukončil zasedání přáním pěkných dovolených všem
zúčastněným.
12

Podobné dokumenty

informační zpravodaj města

informační zpravodaj města Jak lehce přišla na svět myšlenka o eko­ vláčku, který by optimálně spojoval město Benešov s Konopištěm, tak těžce a komplikovaně se realizovala. Vše bylo naplánováno… Vláček měl zahájit svůj pravi...

Více

2 - Sokolská župa Jana Podlipného

2 - Sokolská župa Jana Podlipného Byla zvolena ses. Moučková, vedoucí majetkoprávního oddělení a členka předsednictva. Je nepochybné, že zvolení této osobnosti by před pár lety nikdo nečekal, nicméně i tak se tvoří dějiny. Nová sta...

Více

Sokol - Přerov památník k 125 vý založení 1871 -1996

Sokol - Přerov památník k 125 vý založení 1871 -1996 Do oddílů všestrannosti přicházejí cvičenci, kteří nemají nadání a talent pro některé sporty jinak by šli přímo do sportovních oddílů, takže jim musíme poskytnout širokou nabídku cvičební aktivity ...

Více

PF 2015 - Sokolská župa Jana Podlipného

PF 2015 - Sokolská župa Jana Podlipného většina členstva však za jedinou konfrontaci své výkonnosti považovala úspěchy v sokolských soutěžích, konaných v jednotách, župách až po přebory ČOS. Pro ně, ale i pro ty, kteří nedosahovali soutě...

Více