zápis a usnesení č. 1

Transkript

zápis a usnesení č. 1
Z1/2015
24.2.2016
Zápis
Č. 1
ze zasedání Zastupitelstva Města Velké Opatovice, které se konalo ve středu 24.2.2016
v 17:00 hodin v zámeckém sále
Přítomno: 15
Omluveni: (Ing. Kolář, Bc. Kolářová)
Hosté: 10 (2 nepodepsaní)
Program:
1. Zahájení
2. Přivítání přítomných
3. Schválení programu jednání
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
5. Schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města dne 9.12.2015
6. Zpráva o činnosti rady města od 23.11.2015 do 8.2.2016
7. Finanční situace města k 3 1.1.2016
8. Daňová výtěžnost k 31.12.2015 a k 31.1.2016
9. Rozpočtové opatření č. 2
10.Dotace TJ Sokol Velké Opatovice, Charita Blansko
11 .Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016
12.Investiční činnost na rok 2016 dle schváleného rozpočtu
13.Zprávy o činnosti výborů a komisí za 2. pololetí 2015
14.Jmenování velitele Městské policie Velké Opatovice
15.Schválení zadání změny č. 6 Uzemního plánu města Velké Opatovice
16.Výkup pozemků lokalita Zádvoří, Velké Opatovice
1 7.Různé
1 8.Diskuse
19.Závěr
Technická poznámka
—
Hlasování
—
pro
—
proti
—
zdržel se hlasování
Ad 1,2) Zahájení, přivítání přítomných
Schůzi v 17:00 hod zahájila pí starostka, přivítala přítomné. Zapisovatelkou je určena pí
Látalová, pracovnice MěU Velké Opatovice. Připomínka, dnes bude probíhat jmenovité
hlasování. Zádost na zastupitele, aby při hlasování brali toto v úvahu, tzn. pokud bude
potřeba, vydrželi se zdviženou rukou déle
Ad 3) Schválení proEramu jednání
pí starostka seznámila přítomné s podrobným programem jednání MZ dne 24.2.2016
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje program jednání MZ dne 24.2.2016
Hlasování: 15—0—0
-
2-
Ad 4) Jmenování ověřovatelů zápisu
pí starostka ověřovatele zápisu jmenuji Mgr. Jiřího Bělehrádka a pí Janu Hegerovou
—
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Bělehrádka a pí Janu
Hegerovou
Hlasování: 13—0—2
Ad 5) Schválení zápisu z jednání MZ dne 9.12.2015
pí starostka Zápis zjednání MZ dne 9.12.2015 byl schválen ověřovatelem p. Slavomírem
Kafkou a p. Leošem Zemánkem bez připomínek
-
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zápis zjednání MZ dne 9.12.2015 bez připomínek
Hlasování: 15—O O
Ad 6) Zpráva o činnosti rady města od 23.11.2015 do 8.2.2016
pí starostka materiály zastupitelé obdrželi v elektronické podobě. Některé body jednání
MR pí starostka objasnila:
-
pí starostka byla uzavřena smlouva o spolupráci a vzájemné součinnosti mezi Městem VO a
společností TRANSLIGNUM s.r.o. o společném záměru Terénní úpravy a biotop v prostoru
před COy ve ‚TO. V této lokalitě má vzniknout prostor pro budoucí průmyslovou zónu dle
zadání změny UP Č. 6 s tím, že společnost TRANSLIGNUM může v této lokalitě deponovat
zeminu zjejich stavby a provedou na své náklady terénní práce a úpravy dle projektu, který
byl zpracován. Tento týden došlo k uzavření smlouvy
-
—
pí starostka RM rozhodla tento týden o podání žádostí o dotace z JmK, a to v těchto
oblastech: 1) Prorodinná politika
letos se žádá pro skupinu seniorů na kurz výpočetní
techniky a vybavení pro ně, 2) Kulturní památky oprava fasády severního křídla zámku ve
VO, 3) oblast hasiči
částečná rekonstrukce hasičárny ve VO a technické dovybavení
zásahové jednotky
-
—
—
—
—
pí starostka RM rozhodla o podání dvou žádostí o podporu (dotaci) z programu EFEKT na
rok 2016 u Ministerstva průmyslu a obchodu. První žádost se týká rekonstrukce vytápění a
ohřevu TV v 2. MS E. Ušela ve VO. Celá 2. MS má letos projít vnitřní rekonstrukcí a toto je
dotace na část z této rekonstrukce. Druhá žádost se týká rekonstrukce veřejného osvětlení
v lokalitě Sraňky ve VO. Až Po výsledku žádosti a zjištění podmínek přidělení dotace se RM
rozhodne, zda bude tento projekt realizovat, a to z důvodu toho, že tato investice nebyla
původně v rozpočtu plánovaná. Dotační titul byl vypsán po schválení rozpočtu, ale zdá se
natolik výhodný, že jsme se rozhodli učinit kroky pro získání této dotace. Uvidíme, zda a
s jakými podmínkami dojde k přidělení a dále se bude tato investice řešit
-
pí starostka dále chci zmínit informaci, že se Město ‚TO opět zapojí do celostátní akce
„Uklid‘me Česko“, které se má konat 16.4.2016. Za naše město tuto akci bude pořádat Spolek
na obnovu a rozvoj veřejné zeleně a památek ve městě pod vedením pí Jindřišky Pátečkové
v součinnosti s městským úřadem. Počítáme se zapojením veřejnosti a spolků našeho města
-
-
3-
p. Strnad —jaká je dohoda s VOS při vývozu digestátu, aby se neopakovala situace, která byla
v loňském roce, na kraji města se nedala otevřít okna
pí starostka informaci o rozvozu jsme obdrželi z VOS, kteří jsou povinni nás o tomto
informovat. V MR jsme tuto problematiku projednali, především noční jízdy techniky, která
občany obtěžuje. Proběhlo jednání mezi tajemníkem a vedením VOS
—
p. tajemník proběhlo jednání s ředitelem VOS, jsou si vědomi této problematiky a budou se
snažit, aby nedocházelo k nepříjemnostem, jako v loňském roce
—
pí starostka
—
spíše jsme řešili noční hodiny, které se budou snažit respektovat
p. Kafka dotaz: návrh místostarosty na možné zřízení „pohotovostní služby“ v rámci řešení
nahodilých situací (znečištění veřejných prostranství, úklid apod.), která by toto řešila v rámci
výzvy strážníků městské policie
—
p. místostarosta např. v sobotu nebo v neděli, kdy město nemá pracovníky v akci, např. na
zavolání (uvedu příklad: úklid chodníku před prodejnou Qanto v nedávné době). Jedná se o
návrh
—
p. Kafka pokud by se jednalo o službu, tak by pracovník musel brát nějakou hotovost. Tak
jak je tomu např. v zimním období při úklidu sněhu. Myslím si, že by se jednalo o zbytečně
vynaložené fin, prostředky. Měli bychom více apelovat na občany, aby se město udržovalo
v čistotě, protože co se poslední dobou děje, je zoufalé. V pondělí se posbírají 3 pytle
odpadků, děti odjedou z autobusového nádraží domů a může se jít uklízet znovu. Toto se
žádnou hotovostí nevyřeší
—
pí starostka dříve již bylo zavedeno, že v neděli ráno se autobusové nádraží uklidilo na
základě dohody s občanem. Zkusíme o dohodu o pracovní činnosti, jednalo by se o víkendy,
kdy jsou akce a je potřeba prostor uklidit a nečekat na pondělí
—
p. Kafka dotaz: zavést tradici kulturně společenského odpoledne a večera (vystoupení dětí
z MS, ZŠ, ZUŠ, amatérských hudebních souborů a tzv. „tahouna“) v sobotu na nádvoří
zámku. Garantem akce město, zajištění akce Služby Města Velké Opatovice, s.r.o. ve
spolupráci se spol. organizacemi působícími ve městě. Na pouť máme tradici, že hasiči u
hasičské zbrojnice mají jak dechovku, tak pohoštění. Pokud zavedeme tradici, že budou děti
z MS atd. vystupovat, tak s nimi budou muset jít rodiče a na pouť má každý pozvané hosty
svoje a pokud budou ještě muset být tímto zatíženi, myslím si, že to není vhodná služba pro
obyvatele. Je to pro ně zátěž. Myslím si osobně, že tradice u hasičské zbrojnice je již několik
let, která funguje, tak proč dělat konkurenci?
—
—
—
—
pí starostka myšlenka není dělat konkurenci, ale o víkendu, kdy je pouť, se jedná o slavnost
celého města. Občané se na tento víkend vrací do svého rodného města a tráví zde čas
s rodinou. Mysleli jsme si, že sobotní odpoledne a večer je natolik volný čas, že bychom
občanům, kteří zde přijedou a bydlí zde, tak jim program zpestřit. Vystupování dětí není žádná
povinnost, ale je to nabídka, kde se mohou děti prezentovat. Je to pro nás myšlenka dělat něco
nového. Hasičům nechceme konkurovat, ale naopak, bude se jednat o nějaké spolupráci
—
-
4-
p. Petrželka pro děti je to možnost se prezentovat a ukázat, Jak město žije dál, co zde je a co
se dělá dál. Nikdo nebude učitele ani děti nutit, je to jen nabídka
—
p. Kafka
dotaz: Návrh „Zásady
vjezdy (přístupové cesty) na pozemcích města
k nemovitostem vlastníků~. Odsouhlasili jsme, že k nemovitostem, pokud se jedná o obecní
pozemek, nebudou vlastníci nic přispívat
—
—
pí starostka na podzim roku 2015 jsme odsouhlasili pouze případ ul. Družstevní. Dále jsme
se bavili o tom, že by bylo vhodné udělat nějaká pravidla, jak se k této problematice vrátit. Do
podzimu 2015 byla nějaká pravidla, ale nebyla písemně, pouze ústně a z toho důvodu se
vypracovaly nové zásady
—
p. Kafka takže, když si na ul. Družstevní „zadupali“, tak nebudou nic doplácet, ostatní
občané ano
—
pí starostka myslím si, že to tak není. V pravidlech máme, že případy, které se vymykají
typizovanému případu, se budou posuzovat individuálně. Kdykoliv se bude opravovat nějaká
komunikace, tak se bude řešit podle pravidel nebo individuálním přístupem
—
p. Ševčík dotaz: spolupráce s SDFI v rámci pivních slavností. Je to z důvodu ceny nebo
sklady programu? Jako člen SDH nemám informace, že by se o tomto dále jednalo
—
pí starostka
na konci loňského roku jsem byla navštívena zástupci SDH, kteří přišli
s myšlenkou, že by letošní pivní slavnosti chtěli pojmout trochu jinak. Nejednalo by se o akci
dvoudenní, ale jednodenní a město požádali o spolupráci, tzn. i spolufmancování. Domluvili
jsme se, že SDH předloží koncept do MR, abychom se mohli tímto zabývat. Do MR jsme
dostali materiál, který obsahoval pouze skladu kulturního programu (kapely), ale postrádali
jsme tam, pokud má město platit nebo se spolupodílet na financování (to při každé akci město
dělá), v čem se má město angažovat, což zde nebylo. V první fázi jsme toto odložili a pí
Přichystalovou (starostku SDH) jsem požádala o doplnění, aby více rozpracovala návrh. Do
dalšího zasedání MR jsme nic neobdrželi, proto jsme materiál, který nám byl předložen,
zamítli. Znovu jsme požádali o doplnění, kdy pí Přichystalová sdělila, že již toto řešit
nebudou
—
p. Ševčík 1K na posledním zasedání jsme projednávali opravu skleníku ve škole. Měla být
navržena koncepce, jak bude skleník využíván a potom jsme měli diskutovat o tom, jak ho
opravovat. V posledních zápisech jsou již 3 firmy poptány, 1 firma odpověděla. Jedná se již o
výběr nebo předvýběr? Dnes jsem se byl podívat na skleník, jak je využíván. Plocha je
využívána asi z 1/12, kde je dnes uskladněno několik truhlíků s pelargoniemi a další 2.
Myslím si, že jakákoliv investice řádově nad Kč 10.000,- jsou naprosto vyhozené peníze,
protože asi na to, co dneska v tom skleníku je, musí se vytápět celá plocha, stojí to určitě
hodně peněz, tak by stačil malý školní skleník. Tento se dá pořídit za Kč 20.000,- 15.000,-.
Oprava tohoto bude velmi složitá a náročná. Tato problematika by měla být znovu projednána
v 1K a potom dělat závěry, zda opravovat či nikoliv. Je to moje připomínka k zápisu
—
-
-
pí starostka školní skleník připravujeme jednání s ředitelkou zŠ a budeme se bavit o
investicích v roce 2016. Poptali jsme firmy na opravy jak částečné, tak případnou celou
rekonstrukci. Nejedná se o žádné výběrové řízení. Co se týká využití skleníku přesné
—
-
5-
informace nemám, ale domnívám se, že přes zimní období zde škola nemá naplánovaný
provoz, ale temperuje se zde. Energie přes zimou nejsou. Vyučování zde probíhá od jarních
měsíců až do konce školního roku. O investici rozhodnuto nebylo, jsme ve fázi zjišťování cen
opravy
p. Strnad návrh na přesunutí měření rychlosti v obci. Uniká mi smysl přesunu nákladů,
když to k ničemu není, pouze řidič ví, o kolik překračuje rychlost, když vjíždí do obce
—
-
pí starostka jednalo se o tom, že měřič rychlosti, který je na ul. Jevíčská ev. zabudovat do
další lokality Zádvoří, kde auta jezdí velice rychle. Zjistili jsme, že to není jednoduché, není
přenosný a stálo by to náklady. Proto jsme rozhodli, že měřič, který je pod kostelem u
zámecké zdi se dá do lepšího technické stavu (byl vykloněn). Bavili jsme se o tom, že by bylo
vhodné do příjezdu do VO od Letovic umístit lepší radar (pro lepší měření, vzdálenost, musí
být rovná plocha, příjezd do VOje v oblouku)
—
p. Strnad bude se navážet zemina za sběrné suroviny. Kudy se bude navážet? Je tam jediný
most, který spojuje garáže s veřejnou komunikací. Jak je to namyšleno? Jaká je nosnost
mostu?
—
pí starostka jinudy přes most se nedostanou. O samotné realizaci jsme se zatím nebavili
—
Ing. Šafář v minulém roce proběhly posudky nosností mostů, tento je nejlepší. Dle vyjádření
technika, tento most „snese všechno“
—
p. Zemánek auta, která jezdí na čističku, se musí točit směrem ke garážím a najíždět. Most
chce o 2 3 bloky protáhnout. Na mostě schází I díl zábradlí, který někdo předtím urazil. Je
třeba jednat s Povodím Moravy
—
—
p. Kafka dotaz: návrh na řešení vstupu do zámeckého parku a návrh na možnost uzavírání
zámeckého parku. Myslím si, že je toto zcestné, pokud nemáme park oplocený celý, tak
zavírat pouze nějakou bránu je zbytečnost. Jsou to zbytečně vynaložené prostředky
—
pí starostka jednalo se uzavření 1 vstupu do parku o branku (nyní zde již není) u pomníku
—
p. Kafka
—
-
tam branka nikdy nebyla, byla tam zeď
pí starostka ano zed‘ tarn byla, dostala jsem nákresy z roku 1944 a byla tam zeď, potom se
tam asi branka udělala, která tam již samozřejmě není. V letních měsících tráví někteří občané
na zámecké zdi a tuto cestu využívají (i k nákupu do prodejny Večerka). Uvažujeme o tom,
aby ten prostor zde nebyl
—
p. Kafka
—
budou chodit po schodech u pomníku a bude to ještě horší
p. místostarosta
—
myšlenka byla uzavřít ploty k hlavní bráně (oprava plotů)
Usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené zápisy a usnesení rady města č. 26
a 27/2015 ač. 1 až 3/2016 a schvaluje čiimost rady od 23.11.2015 do 8.2.2016
Hlasování: 15—O—O
-
6-
Ad 7) Finanční situace města k31.1.2016
pí starosta fmanční situace města k 31.1.2016 byla zaslána zastupitelům elektronicky
-
Peněžní zůstatky na běžných účtech ke dni 31.1.2016 činí 25,945.105,76 KČ
Nesplacené úvěry k 31.1.2016 činí 15,833.333,00 Kč
Nesplacené půjčky SFZP k 31.1.2016 Činí 773.751,52 KČ
Usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí finanční situace města ke dni 31.1.2016
Hlasování: 15—0—0
Ad 8) Daňová výtěžnost k31.12.2015 a 31.1.2016
pí starostka
tabulky daňové výtěžnosti k 31.12.2015 a 31.1.2016
zastupitelům elektronicky
-
byly zaslány
Stav výběru daní od začátku roku k 31.12.2015 byl ve výši 41,083.395,79 KČ, což je 102,429
% plnění celkového rozpočtu. Srovnání oproti stejnému období loňského roku jde o navýšení
o Částku 968.844,08 KČ.
Stav výběru daní k 31.1.2016 byl ve výši 3,084.349,6lKč. Srovnání oproti stejnému období
loňského roku jde o navýšení o částku 333.096,06 Kč. Musím upozornit, že začátek loňského
roku byl s výběrem daní velmi opatrný a od poloviny roku se vylepšil. Srovnání není zcela
objektivní
Usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený materiál a daňovou výtěžnost
města Velké Opatovice ke dni 31.12.2015 a 31.1.2016
Hlasování: 15—0—0
Ad 9) Rozpočtové opatření č. 2
pí starostka návrh rozpočtového opatření Č. 2 obdrželi zastupitelé elektronicky
-
Tímto opatřením se příjmy navýšily o částku 1,552.900,- KČ, z těchto příjmů se pokryly
výdaje ve výši 852.000,00 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 700.900,- Kč je přeřazen
do rezervy
Mgr. Bělehrádek
—
dotaz: oprava soklu ZS ve výši KČ 130.000,-?
pí starostka rada města rozhodla, že se dodělá ZS a jeho fasáda. Původní sokol, který je
zespodu z druhé strany- dodělá se i vnitřek, jak se jde k dětskému lékaři. Potom z druhé strany
jsou výklenky, které budou v jednotném vzoru nebo vzhledu. Plný rozpočet je Kč 230.000,nebo Kč 216.000,-, Kč 100.000,-je v rozpočtu a zbytek se navýší RO
—
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Hlasování: 15 0 0
-
7-
ad 10) Dotace TJ Sokol a Charita Blansko
pí starostka k dotacím obdrželi zastupitelé materiály elektronicky
-
ad 10.1.
pí starostka TJ Sokol: na konci roku 2015 byly schváleny RM dotace jednotlivým oddílům
TJ Sokol (protože jednotlivé dotace byly do 50 tis. Kč). Dále ZM na konci roku 2015
schválilo dotaci na provoz a činnost TJ Sokol ve výši 332.200,- Kč. Auditor Ing. Ondrášek
navrhuje, že všechny žádosti pod jedním ICO musíme posuzovat jako celek, a proto dnes ZM
bude hlasovat o dotacích jednotlivým oddílům TJ Sokol, protože celkově dotace na TJ Sokol
přesáhne částku 50 tis. KČ
-
p. ševčík
—
KČ 330.000,- je rozděleno do jednotlivých oddílů, nejedná se o navýšení
pí starostka ano, protože musíme posuzovat IČO jako jeden celek, proto jednotlivé oddíly
nespadají do kompetence MR, ale do MZ. Cástka zůstává stejná, oddíly jsme schválili v MR,
jedná se pouze o technický přesun
—
p. Ševčík připomínka: když jsme schvalovali dotační programy pro jednotlivé organizace,
tak např. tenisti měli Kč 24.000,-, což bylo mimo dotaci Sokolu, tak se jim tato částka navýší?
—
pí starostka
—
ne
Ing. Gerbrich letos Sokol žádal pouze na provoz a každý oddíl si požádal sám. Oddíly měly
nějaké požadavky, které se ve FV projednaly, a to bylo schváleno. Nyní je vše pod jedním
‚CO
—
Ing. Mazura Sokol dostává dotace každoročně cca ve výši Kč 300.000,-. Schválené částky
zůstávají stejné
-
pí starostka jedná se o tyto oddíly a částky:
a) volejbalisté
8.000,- Kč
b) tenisté činnost
14.220,- KČ
c) tenisté provoz
15.800,- Kč
d) kopaná provoz
10.000,- Kč
e) kopaná činnost
23.600,- Kč
f) florbal
8.000,- Kč
g) stolní tenis
30.080,- Kč
-
—
—
—
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dotace na účely dle jednotlivých žádostí oddílů a
zastupitelstvo město schvaluje veřejnoprávní smlouvy oddílům dle předložených materiálů
Hlasování: 15—0—0
Ad 10.2.
pí starostka Charita Blansko: obdrželi jsme žádost od Charity Blansko na poskytnutí dotace
na provoz a činnost. V žádosti jsou uvedeny tyto organizace a částky:
a) Charitní pečovatelská služba
194.004,b) Betany Boskovice
45.090,c) Emanuel Boskovice
38.001,-
-8Celková částka
277.095,-
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit dotace v těchto částkách:
a) Charita Blansko
194.004,b) Betany Boskovice
20.000,c) Emanuel Boskovice
30.000,Celková částka
244.004,-
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dotaci ve výši 244.004,- Kč Diecézní charitě Brno,
oblastní charitě Blansko na účel uvedený v žádosti a zastupitelstvo města schvaluje
veřejnoprávní smlouvu s Diecézní charitou Brno oblastní charitou Blansko
Hlasování: 15—0—0
—
Ad 11) Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016. 2/2016.3/2016,4/2016,5/2016
pí starostka
písemné materiály k obecně závazným vyhláškám obdrželi zastupitelé
elektronicky.
Jedná se o novou vyhlášku č. 5/2016, která ruší původní vyhlášku č. 2/2010 o místních
poplatcích. Tato obsahovala několik poplatků dohromady. Město se rozhodlo tyto poplatky
vést v samostatných Vyhláškách a dále jsou v těchto nových vyhláškách zohledněny změny
dle platných zákonů. Nyní je vystavená nová vyhláška č. 1/2016 o Místním poplatku ze
vstupného, č. 2/2016 o Místním poplatku ze psů, č. 3/2016 o Místním poplatku z ubytovací
kapacity ač. 4/2016 o Místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství
-
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, která ruší
původní vyhlášku č. 2/2010 o místních poplatcích a vyhlášku č. 1/2016 o Místním poplatku ze
vstupného, č. 2/2016 o Místním poplatku ze psů, č. 3/20 16 o Místním poplatku z ubytovací
kapacity ač. 4/2016 o Místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství
Hlasování: 15—0—0
Ad 12) Investiční činnost na rok 2016 dle schváleného rozpočtu
pí starostka písemné materiály k této problematice obdrželi zastupitelé elektronicky
-
Naplánované investiční akce vychází se schváleného rozpočtu na tento rok a z úkolů, které
vyplývají zjednání RM nebo ZM
p. Strnad
zarazilo mě nmožství projektů, které se budou připravovat nebo financovat.
Možná se již některé financují. Za projekty zaplatíme Kč 1,354.000,- v letošním roce.
Zajímalo by mě, jestli tyto projekty budou následně realizovány, a nebo jestli jsou to projekty
do „šuplíku“?
—
pí starostka
p. Strnad
—
—
musíme se bavit konkrétně
projekt vodovod Velká Roudka
pí starostka projekt se letos zpracovává, realizace vodovodu se bude řešit v budoucnu.
Jedním z řešením je napojení na vodovod V.0.
.-
-9
p. Strnad
projekt dobývací prostor
—
pí starostka řeší se od roku 2015, není to projekt na realizaci, ale celá akce. Zažádali jsme
ministerstvo o zúžení prostoru, celá akce bude stát Kč 130.000,- a má být zrealizovaná
v letošním roce
—
p. Strnad
projekt realizace zeleně MŠ, ZŠ, SOU, ul. Dlouhá
—
pí starostka máme několik projektů a připravují se další. Výsadba zeleně je „stará“, stromy
jsou přerostlé a chceme si nachystat projekty, které by se mohly v budoucnosti využít a
realizovat obnovu zeleně ve městě. Jsou vypsány dotační tituly, proto chceme být nachystáni
na příští rok
—
p. Strnad
projekt sběrný dvůr, toto chápu a záhadný projekt „sihiice“
—
pí starostka pokud chceme opravovat silnici, komunikaci a chceme vypsat výběrové řízení,
musíme mít projektovou dokumentaci, tzn., musí být projekty
—
p. Strnad
neuvědomuji si, že jsme se bavili, kterou silnici chceme spravovat
—
pí starostka letos ul. Družstevní a komunikace k prodejně Qanto na Strážnici spodní
příjezd.
Tento rok budeme chystat projekt na opravu další komunikace, která by se realizovala příští
rok
—
p. Strnad
—
projekt na RD Hliníky, inženýrské sítě. Myslel jsem si, že je toto již dávno hotové
—
pí starostka
—
bylo vypsáno výběrové řízení, projekt se neuskutečnil
Ing. Šafář výběrové řízení na projektanta, je dokončeno a čeká se na to, až bude uvolněn
pozemek z hlediska vysokého napětí, které přes pozemek vede
—
pí starostka prostředky jsou nachystané, pokud se vysoké napětí nevyřeší, tak projekt počká
do doby, než se vše vyřeší
—
p. Strnad
—
projekt veřejné WC
pí starostka chtěli bychom v budoucnosti ve středu města zřídit veřejné WC. Vytipovali
jsme dům, kde by mohly veřejné WC být. Jedná se o Infocentrum ze strany ul. ke kostelu
naproti prodejně pí Pospíšilové. Nyní budeme připravovat projektovou dokumentaci a
v dalších letech zrealizovat
—
p. Kafka
—
bude toto zpoplatněno?
pí starostka systém veřejných WC jsme zatím neřešili. Možností je mnoho, jsou města, která
veřejná WC provozují v rámci otevírací doby Infocentra. Myslím si, že toto není šťastné
řešení, protože ve večerních hodinách je zavřeno. Jedno z řešení dveře na mince
—
-
-
lo
p. Ševčík z loňského roku se převáděli fm. prostředky okolní obce cca Kč 800.000,-.
Dnes Kč 260.000,- příční žlaby V.R., Brt‘ov před obchodem (kaluž), hasičská zbrojnice
střecha V.R.. Dotaz: kolik je cena hasičské zbrojnice
—
pí starosta
—
—
—
Kč 190.000,-
p. Ševčík pokud spočítám Kč 260.000 a 190.000,-, je cca Kč 450.000,- a do Kč 800.000,mně peníze chybí, byly přesunuty jinam?
—
pí starostka
realizovat
—
ne, peníze jsou v rozpočtu. Během března s 1K objedeme obce, co je potřeba
p. Ševčík toto je sepsané již od loňského roku, není potřeba je objíždět, 1K obce loni
objížděla, doporučení bylo předloženo a nic se nestalo. Peníze by se měly pro okolní obce
ještě navýšit
pí starostka jednání s obcemi považujeme za důležité, proto s nimi jednat budeme. Při
schvalování rozpočtu z loňského roku se tam částka, která se nevyčerpala, ponechala a
došlo k navýšení o Kč 340.000,-. Tento rok se bude v Bezděčí realizovat studna, jsou
podepsané smlouvy a napojení kulturního domu na vodovod
—
—
p. Ševčík závada na komínu v Bezděčí. V kulturním domě by se nemělo topit, topí se tam
načerno, není provedena revize, komín je nevyhovující. Není to řešeno ani nevím, zda je to
v plánu a trvá to již dlouho
—
p. Hrbata nmoho projektů se nerealizovalo, požadavek 1K na rychlejší podporu projektů
(výběrová řízení), aby se nemusely odkládat. Byla tato problematika projednána?
—
pí starostka v loňském roce první půl rok se investice neřešily, poté až na podzim. Na
konci února má být vypsáno několik VR, aby se na nic nečekalo, fm. prostředky jsou
—
—
Usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí Plán investiční činnosti na rok 2016 dle
předloženého materiálu
Hlasování: 15—0-0
Ad 13) Zprán o činnosti výborů a komisí za 2. pololetí roku 2015
pí starostka písemné zprávy jednotlivých výborů a komisí byly zaslány zastupitelům
elektronicky
-
Jedná se o tyto materiály: Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti k 31.12.2015,
Zpráva o činnosti Finančního výboru ve druhém pololetí roku 2015, Zpráva o činnosti
Komise pro projednávání přestupků za 2. pololetí roku 2015, Zpráva o činnosti Kontrolního
výboru za 2. pololetí roku 2015 a Zpráva o činnosti Investiční a stavební komise za rok 2015.
Předsedové těchto výborů a komisí jsou přítomni, a proto jestli má někdo ze zastupitelů ke
zprávám dotaz, tak se může dotazovat
—
p. Hrbata
—
11
—
technická připomínka: ve zprávě fmanČního výboruje uveden špatný rok:
zasedání 12.8.2016 a 18.11.2016, správně rok 2015
Usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávy o činnosti výborů a komisí za 2.
pololetí 2015
Hlasování: 15 0 0
Ad 14) Jmenování velitele Městské policie Velké Opatovice
pí starostka na základě usnesení RM Č. 2 ze dne 25.1.2016 RM doporučuje ZM ke
schválení velitele MP Velké Opatovice strážníka Petr Porketa. Má někdo jiný návrh nebo
dotaz?
-
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje a pověřuje podle ustanovení *3 odst. 2 Zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů velitelem Městské policie Velké
Opatovice strážníka Petra Porketa
Hlasování: 15—0—0
Ad 15) Schválení zadání změn“ Č. 6 Územního plánu Města Velké Opatovice
pí starostka na základě vypracované změny č. 6 územního plánu, kterou ZM schválilo na
podzim roku 2015, jsme materiály předložili ke zpracování MěU Boskovice, odboru výstavby
a územního plánování. Na základě jejich připomínek došlo k drobným změnám a úpravám
zadání této změny č. 6 UP města Velké Opatovice. Materiály zastupitelé obdrželi
v elektronické podobě. Změny oproti původnímu zadání byly vyznačeny barevně. Má někdo
k tomuto bodu dotazy nebo připomínky?
-
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s * 47 odst. 5 Zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona zadání “Změny č. 6 Uzemního plánu města Velké Opatovice“
Hlasování: 15—0—0
Ad 16) VÝkup pozemků lokalita Zádvoří. Velké Opatovice
pí starostka písemné materiály k této problematice obdrželi zastupitelé elektronicky
-
Tato lokalita byla zrněnou územního plánu č. 3 změněna z orné půdy na pozemky pro bytovou
výstavbu. Změna UP Č. 3 byla schválena 6.4.2010 a v materiálech se předběžně
předpokládalo vybudovat 32 RD. K výkupům těchto pozemků nedošlo, protože vlastník 1.
parcely nesvolil k odkupu. Na konci roku 2015 při jednání se situace změnila, vlastník
pozemku nabídl svou parcelu k odkupu, a proto RM navrhuje ZM, aby odkoupila parcely této
lokality pro účely, které byly změnou UP č. 3 zadány
p. Kafka připomínka: probíhá posunutí hranic dobývacího prostoru, pokud se to podaří
v letošním roce, tak se nám otevřou daleko větší možnosti na výstavbu, např. v lokalitě za
ústavem. Pokud bychom nabídli 2 varianty lidem: budou chtít stavět za ústavem nebo
v lokalitě Zádvoří? Pochybuji, že někdo půjde do lokality Zádvoří, kde je kopec a velké
terénní nerovnosti. Myslím si, že by se mělo s výkupem v Zádvoří počkat. Je fakt, že dříve se
o torn jednalo, nebyla jiná možnost stavebních pozemků. Můj názor je: do této lokality nejít,
protože to bude složité, jak napojení sítí, komunikace apod.
-
12-
pí starostka kdybychom měli čekat na lokalitu za Paprskem, Strážnickým lesem, je to na
dlouho. Pokud zúžíme dobývací prostor tak, abychom mohli toto nabídnout jako prostor na
bytovou výstavbu, tak se bude jednat o další změnu UP, což může být 1
2 roky. To se
nebavíme o výkupu pozemků, protože nevíme, zda vlastníci pozemků by tyto pozemky
prodali. Do budoucna ano, ale v rozmezí několika let, proto se nám jeví za vhodné pozemky
v Zádvoří odkoupit. Jestli se budou realizovat ihned nějaké projekty nebo studie na RD, to
nemohu říci. Musíme počkat na informace od RON
řešení vysokého napětí. Budeme
pokračovat v řešení lokality Hliníky, v případě komplikací druhá varianta Zádvoří
—
—
—
—
Mgr. Bělehrádek
—
situace na Hliníkách není jasná
pí starostka písenmě jsme vyzvali E.ON, aby se vyjádřil o plánu činnosti ve městě na tento a
příští rok. Nějaké přísliby máme, ale prozatím jsme odpověď neobdrželi
—
Mgr. Bělehrádek
pí starostka
—
—
počítalo se s 15
—
16 Ri) v lokalitě Hliníky
projekt platí
Ing. Gerbrich pokud pozemky někdo dříve nechtěl prodat a nyní ano, tak nevidím důvod,
pokud je cena odpovídající, aby město nemělo pozemky vlastnit. To neznamená, že se tam
stavět musí, je to možnost do budoucna. Pokud se mezitím vyřeší problém s dobývacím
prostorem a bude tam výhodnější stavět, tak město může mít pozemky. Myslím si, že výkup
pozemků ano. Spíše to vzít jako možnost získání pozemků, je to v UP, takže tato možnost tady
je a nemusí se řešit další změny a je výhoda, že chce pozemky teď někdo prodat. Je výhodné
pozemky koupit jako záložní plán. Stejně má přednost lokalita Hliníky, pokud dojde ke
změně vysokého napětí, jedná se o projekt, který je schválený. Je to můj názor
—
p. Hrbata
—
když se jednalo s pánem, který pozemek nechtěl prodat, kdy to bylo?
p. tajemník
proběhlo jednání s p. Novotným vjiných souvislostech. Majitelka jednoho
pozemku, potřebovala přístupovou cestu ke svému pozemku a chatě, tak jsme p. Novotného
vyzvali, zda by nešlo část pozemku prodat. Tento sdělil, že je ochoten celý pozemek prodat
městu. V následném jednání s majiteli dalších pozemků v této lokalitě jsme zjistili, že mají
rovněž zájem svoje pozemky prodat. Dva vlastníci mají zájem rovněž v této lokalitě stavět,
s tím, že nehodlají použít celý pozemek, který vlastní a zbylý pozemek by prodali městu.
—
Ing. Gerbrich
—
kdy jste jednali, když nechtěl pozemek prodat?
p. tajemník
asi před 5 lety
Mgr. Bělehrádek dříve jsme pozemky neměli, proto se hledali možnosti, kde udělat změnu
UP pro stavebníky. Potom se naskytla příležitost Hliníky, která byla přijatelnější, protože to
bylo v blízkosti napojení sítí apod., proto jsme vykupovali Hliníky. Dále jsme žádné pozemky
nepotřebovali, protože jsme měly asi 27 stavebních míst, které jsou postaveny. Další prostory
jsme našli, ale je zde problém s vysokým napětím
—
-
pí starostka
každý preferuje něco jiného, někdo chce bydlet ve středu města, jiný na okraji
—
Ing. Gerbrich
—
pí Pátečková
Brťov
pí starostka
13-
—
město by se nemělo zbavovat možnosti vlastnit pozemky
nevím, o které místo se jedná, ale myslím si, že je to místo po levé straně na
ano
—
pí Pátečková neznám lidi, kteří by tam chtěli stavět, a myslím si, že by se místo max. hodilo
na nějakou zahrádku nebo zahrádkářskou kolonii. Je to můj názor. Místo je nešikovné,
nepřístupné
—
p. tajemník
—
p. Vybral, vlastník největšího pozemku, tam chce stavět
pí Pátečková je to z poslední doby?
—
p. tajemník
—
2
—
3 týdny, před jednáním MZ
p. Ševčík proti odkupu pozemku nejsem, ale i vlastník by se měl koupit celý pozemek
zpátky, protože předpokládám, že město bude pozemky zasíťovávat (odpady, voda,
elektrika). Tak jak se chystají pozemky na stavbu na Hliníkách a myslím si, že je nefér, že si
nechá část pozemku, kde bude stavět a na zbytku nevyděláme, nemáme zato nic, protože to
město zafinancuje
—
pí starostka je to věc dalšího projednávání. Není problém při jednání (v případě, že by to
takto dopadlo, oni to odmítli prodat s tím, že si to vytipují) jejich výměru zapracovat do
koncepce a budeme po nich požadovat úhradu zasíťování
—
Ad 16.1.
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje záměr odkoupit parcely lokality Zádvoří Velké
Opatovice dle změny č. 3 Uzemního plánu města Velké Opatovice dle předložených materiálů
Hlasování: 12—0—3
Ad 16.2.
Usnesení: Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem smlouvy o budoucí kupní
smlouvě s jednotlivými vlastníky parcel lokality Zádvoří Velké Opatovice
Hlasování: 11—0—4
Ad 17) Různé
Ad 17.1.
pí starostka Komplexní pozemkové úpravy Svárov Sbor zástupců na svém jednán dne
17.2.20216 stasiovil priority pro realizaci schváleného Plánu společných zařízení: 1) Cesta
hlavní Cl, 2) Cesta hlavní C9, 3) Cesta hlavní C6, 4) Cesta hlavní C8
-
—
-
14-
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje stanovené priority realizace Plánu společných
zařízeních Komplexních pozemkových úprav Svárov v tomto pořadí: 1) Cesta hlavní Cl, 2)
Cesta hlavní C9, 3) Cesta hlavní C6, 4) Cesta hlavní C8
Hlasování: 15—O—O
Ad 17.2.
pí starostka schválení žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JmK
-
Na základě budoucí výstavby napojení obce Velká Roudka na vodovod Velké Opatovice,
která je ve fázi projektové dokumentace se musí změnit dokument Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací JmK. Tuto změnu připravuje pro zadavatele (Město VO) společnost VAS, divize
Boskovice, která připravuje projektovou dokumentaci.
Tato investiční akce se může realizovat (mohou se na ni čerpat dotační tituly) až po zahrnutí
do tohoto dokumentu JmK
Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací JmK rozšíření o investiční akci Velká Roudka napojení na vodovod Velké
Opatovice
Hlasování: 15—O—O
-
—
pí starostka chtěla bych touto cestou poděkovat Zásahové jednotce SDH VO, která se
podílela na společném zásahu s LZS Brno a ZZS Velké Opatovice při práci v Borotíně a
náročném transportu pacienta k vrtulníku. Jejich práce byla pohotová a profesionální
-
ad 18) Diskuse
p. Strnad technická poznámka: vyhlášky města, které byly dnes schváleny a budou se
zveřejňovat na internetové stránky: doporučuji napsat celé znění vyhlášek
—
pí starostka
p. tajemník
mění
—
—
formou Zpravodaje budeme občany informovat o novelizaci vyhlášek
na webových stránkách je rubrika „Vyhlášky“, kde budou vypsány v plném
p. Ševčík spíše šlo o podklady pro jednání MZ, přišlo mnoho e-mailů (19), jedná se pouze o
podklad sken. Spíše napsat, že se jedná o změnu plánu
—
—
Mgr. Bělehrádek dotaz: bylo VŘ na auto pro MP? Jedno řízení bylo zrušeno, podruhé
prošlo. Bylo obesláno 6 7 firem a zůstala pouze jedna. Podmínky pro VR byly tak přísné
nebo čím si vysvětlit, že zůstala pouze 1 firma?
—
-
pí starostka u 1. kola byl časový pres, ostatní firmy se zúčastnily. VŘ bylo zrušeno neboť I
nabídka, která byla podána nesplňovala zadání a bylo vypsáno nové VR. I pro ostatní firmy
to byl časový přes, proto jen I firma mohla podmínky splnit
—
—
p. Kafka
návrh pro kontrolní výbor, pokud toto MZ odsouhlasí, aby KV zkontroloval
zadávací podmínky VR na koupi automobilu pro MP
—
-
15-
Usnesení: Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor ke kontrole zadání výběrového
řízení na vozidlo městské policie, výsledek předložit do příštího zasedání MZ
Hlasování: 15—O—O
p. Prosser
KV bude rád za jakékoliv podněty ke kontrolám. Podněty mohou být i
prostřednictvím zástupců
—
pí starostka
vše, ale musí projít MZ
—
p. Živný připomínka: ohledně zeleně na území města. Dochází ke kácení, kdo toto schvaluje
a doporučuje, kdo má tu kompetenci a odborně schvaluje?
—
pí starostka
požadavky vznikají z různých zdrojů, mohou to být občané, ale i město.
Všechno musí být schváleno odborem ZP, který je i na našem MěU. Práce, které jsou nyní
vykonávány (v zimním období, do konce března) by měly odpovídat činnosti, která byla
úřadem schválena
—
p. Živný dotaz: na káceni v zámeckém parku proběhla revitalizace zeleně a opět se tam
kácí. Kácí se jak uvnitř, tak na kraji parku, proč k tomu dochází?
—
—
p. Kafka vykácely se jasany a jilmy, u kterých je houbové onemocnění. Mám obavy, že
jasany, které se letos nepokácí, tak se pokácí příští rok
—
Ing. Šafář
p. Živný
—
—
stromy uschly
tyto stromy musí někdo odborně posoudit
p. Kafka chodil jsem kolem stromů na podzim, kdy měly listy a tyto stromy, které jsem
označil, neměly jediný list. Pokud budete mít zájem, mohu vás provést, projdeme všechny
pařezy, na všech pařezech je vidět, že jsou ztrouchnivělé
—
p. Živný toto musí ale někdo odborně posoudit. Není možné, aby někdo vzal pilku. Např.
směrem od ul. Jevíčská k benzince břízy, na ul. E. Ušela krásně vzrostlé dřeviny, kaštany,
jsou uřezány a vše postrádá logiku. Občané na to poukazovali
—
—
—
pí starostka naše město bylo vysázeno před mnoha lety a spousta stromů je dožitých anebo
přerostlých, tzn., že může docházet k různému nebezpečí. Určitě vás na úřad pozvu a naši
pracovníci doklady předloží, kdybyste chtěl vidět schválení. Můžeme se bavit o jednotlivých
lokalitách, které vás zajímají
—
p. Živný dotaz: jakým způsobem se dřevo rozprodává? Jaký je manuál, postup jako občan,
když mám zájem, jakým způsobem postupovat?
—
-
Ing. Kouřil ze zkušenosti víte, že stačí zavolat pouze mně, kdy si vás zapíši i s telefonním
číslem. Když na vás přišla řada, tak jsem vás oslovil, zda vaše žádost ještě trvá a dřevo jsme
dovezli
—
p. Živný —je nějaký pořadník?
-16Ing. Kouřil —je seznam žadatelů, který se doplňuje
p. Živný
—
seznam žadatelů tedy existuje?
p. místostarosta: vsuvka: pořadník
pí starostka
p. Živný
—
když jsem se ptal, tak mi bylo sděleno, že žádný pořadník neexistuje
Ing. Kouřil
p. Kafka
p. Živný
ano
—
nejedná se o pořadník, ale seznam
-
mohu vám ukázat seznam jednotlivých lidí, které jsme vykryli
—
měl by být pořadník, aby občan věděl, zda je na řadě
pí Pátečková myslím si, že pokud město udělá takovou akci, kterou ví dopředu, tak by se to
možná mělo těm občanům sdělit (předběžná informace do Zpravodaje nebo na web města).
Myslím si, že řada lidí je překvapená, že se tak kácí. Tím, že nejsou dopředu informovaní, tak
mají na to různý názor. Není to nic, co by přišlo ze dne na den. Jsme rada pro zeleň a vždy
poměrně obtížně jednáme na MěU (ne s pí starostkou). Probíhá aktivní kácení nejen stromů,
ale i keřů kdekoliv, místa zůstávají neuklizená. Měl by se udělat nějaký drobný projekt, aby o
tomto lidé věděli, aby nebyli překvapeni a necítili se odstrčeni
—
pí starostka pokud se jedná o informovanost občanů, tak příští rok ano. Pokud již budeme
vědět, kterých lokalit se bude kácení týkat
—
p. Živný dotaz na pí Pátečkovou: jako předsedkyně pro veřejnou zeleň : spolupracuje město
s vámi? Je zde komise, která nemá jen za úkol provést úklid (,‚Ukliďme Cesko“), ale měla by
se k veřejné zeleni vyjadřovat
—
pí starostka s komisí v kontaktu jsme, projednávali jsme v MZ příprava projektů veřejné
zeleně v lokalitách MS, zš, ul. Dlouhá a ul. Mládežnická. Pí Pátečková o tomto byla
informována, na poslední MR bylo schváleno VR na firmu, která toto bude provádět, bude
dělat první návrhy, kterými se bude MR, spolek zabývat, o tomto ví. Prozatím je takto
spolupráce nastavena
—
—
pí Pátečková v zápisech z MR jsem našla nesrovnalosti, kterým jsem nerozuměla. Připravila
se projektová dokumentace, proběhlo označení stromů a potom jsem se dočetla poptat cenu
u jiné společnosti na realizaci a zpracování projektové dokumentace revitalizaci, za účelem
získání dotace z operačního programu ZP, byly vytipovaný 4 lokality, 4. by mohla být ZS.
Když jsme dali fin, prostředky ze stromu roku 2014, hledali jsme místa, kde bychom mohli
něco vysadit. ZS jsme zařadili, došlo k vysázení pouze 1 stromu, zůstaly 3 kontejnerové
rostliny, které uschly, což nám bylo vyčítáno, že jsme se o ně nepostarali. Nevím, kdo má
požadavek na úpravu zeleně v ZŠ?
—
—
-
pí starostka když jsme se rozhodli řešit veřejnou zeleň, tak se nejprve hovořilo o dvou
lokalitách mateřské školy z důvodu toho, že jsou stromy přerostlé a jsou v husté zástavbě,
—
—
-
17
ale s tím souvisí i ZŠ, protože i tam se najdou stromy, které jsou přerostlé. Bylo řečeno, pokud
se budou dělat projekty, ať jsou zahrnuty tyto lokality. V budoucnu je možno čerpat fin.
prostředky z dotačních programů. Jsou i dotační tituly na revitalizaci školních zahrad, kde je
za.hrnuta nejen zeleň, ale i herní prvky. Co se týká zjištění ceny: chceme něco udělat, ale
nevíme, kolik nás to bude stát. Oslovili jsme firmu, která tyto projekty městské zeleně pro
města dělá. Byly naceněny 4 lokality, pro nás to bylo drahé, proto jsme zažádali o druhé kolo.
Zjistili jsme, že další firma je ještě dražší, proto jsme v MR rozhodli, že projekty bude
připravovat firma původní
Závodní dotaz: kolik daňové poplatníky stála úprava meze mezi zahrádkami a plotem p.
Zivného? Proběhlo několik jednání, na podzim se to upravilo, dala se tam dlažba, aby p.
Zivnému na pozemek nic nepadalo. Ve Zpravodaji jsem se dočetla, že to vše bylo k ničemu a
že se bude stavět nějaká opěrná zídka. Mě by zajímalo, jestli se zídka bude stavět po celé
délce zahrádek, protože se to potom týká všech. Je tam šikmina, potom je 40 cm rovné místo
a podezdívka. Na podezdívku plotu p. Zivného nic nepadá a znovu se bude cosi upravovat.
Myslím si, že peníze, které se do toho již investovaly a ještě budou investovat, jsou potřeba
úplně někam jinam
—
pí starostka případ se naposledy řešil v dubnu 2015 (co se týká mé osoby) v MR, kde byli
manželé Zivní přítomni. MR navrhla p. Zivnému nějaké řešení, na kterém jsme se shodli.
Uprav~ které byly provedeny, neodpovídaly domluvě, proto jsme se domluvili s p. Zivným,
že práce provede na jaře (z důvodu špatných klimatických podmínek). Práce nebudou
spočívat ve stavění žádné opěrné zdi, bude se jednat o terénní úpravy
—
p. Živný
—
tato odpověď je dostatečná
pí Pátečková připomínka: bylo by vhodné oslovit zástupce jednotlivých organizací (Sokol,
hasiči, turisti atd.), aby kolem svého objektu udržovali pořádek, krom toho, že to dělá město,
aby se na úklidu také podíleli. Vadí mi vývěsky na Sokolovně, které jsou zastaralé, špatný
odpadkový koš, který je pokřivený
tento vyměnit. Není to věc pouze jednoho dne,
autobusové nádraží je pomyslný střed města, tak by mělo být v pořádku. Věřím, že se do toho
zapojí i policie
—
-
Ing. Mazura Sokolovna nevypadá pěkně. p. Brandes nechává vitríny zasklít, bohužel jsou
za pár dnů opět rozbité. Dostali jsme kontakt na firmu, která dělá nové nástěnky. Okolo
dalších sportovišť o tomto budu jednotlivé představitele oddílů informovat. Pokud je akce
v sobotu večer v Sokolovně může se stát, že ráno v neděli není vše v pořádku
—
—
—
pí Pátečková
-
pořadatel by mohl udělat úklid
Ing. Mazura je možné udělat následnou kontrolu, abychom o tomto věděli, zda je úklid
proveden či nikoliv. Potom se úklid provádí zpětně, pozdě
—
pí starostka k veřejnému pořádku: jedná se o nešvar nejen dnešní doby, ale neustále. Trochu
se zhoršuje, ale vše vychází od výchovy dětí od rodičů, od občanů města. Město má povinnost
město uklízet, ale ve složení v jakém je, není možné vše stihnout. Vnímáme to všichni, že by
úklid mohl být lepší. Třeba když se o tom bude více veřejně mluvit, bude to lepší, ale moc
tomu nevěřím
—
-
18-
Mgr. Bělehrádek tento problém se řeší pořád. Na úklid autobusového nádraží jsme měli
občana, který v sobotu a neděli tento úklid provedl. V Sokolovně již tolik tanečních zábav
není, bývalo jich více. Pořadatelé sice úklid provedou, ale není vždy vše v pořádku, uklidí
chodník, ale okolí už ne. Chtěl bych pochválit „strážnický les“, čtu, že jsou zde nedostatky,
ale já je nevidím. Pokud jsou rozházeny kameny, jedná se o les, pokud se to opraví, bude to
tam znovu. Nechte to tak, cestičky jsou v pořádku, možná jednou týdně posbírat papíry,
vysypat koše a stačí to. Chodím tudy každý den, kolikrát se jedná o kritiku, která ani není.
Když by na někoho spadl v parku strom nebo větev
suché jasany, kdo za to bude
zodpovídat? pí starostka a Ing. Šafář. Strom na autobusovém nádraží když jsme ho chtěli
skácet, byl velký problém. Nyní se bude stejně kácet. Co je důležitější zdraví nebo strom?
Nikdo z nás nechceme dělat něco, co by nemělo smysl
—
-
—
-
Ing. Gerbrich
pokud bysme měli brát na všechno odborníka, tak jsou to zbytečně
vynaložené peníze. Je v plánu vysazování nových stromů
—
p. Ševčík
—
revitalizaci schválili odborníci, jsou to již 3 roky
Mgr. Bělehrádek revitalizaci prováděli odborníci. Vše bylo provedeno dobře. V parku spadl
velký strom den předtím tam byla velká akce hasičů. Strom byl v průměru 4 m a zlomil se
v 5 m, nedalo se předpokládat, že se jedná o špatný strom, který by měl spadnout. Toto se
může stát kdykoliv. Před revitalizací byl park v daleko horším stavu, proto pokud se někde
skácí suché stromy nebo které jsou již staré, které je potřeba odstranit, tak se to musí provést
—
—
p. Strnad
každý den se potkáváme s nedostatečných úklidem psích exkrementů. Proti
pejskařům nic nemám
—
pí starostka připomínka: jsme si všichni této problematiky vědomi. Asi před 3 týdny jsem
požádala p. Porketa ve spolupráci s MěU na vypracování samostatné městské vyhlášky o
volně pobíhajících psech, aby MP mohla na základě vyhlášky konat a činit. Jedná se také o
chování obyvatel, nevyřešíme nevyřešitelné. Město k tomuto nějaké kroky dělá
—
p. Prosser
připomínka: špatné topení v sále (zima)
pí Budínová připomínka k MP: asi před 14 dny jsem byla oslovena paní, že jela do Jevíčka a
na autobusovém nádraží se vyskytovaly 2 „ušmudlanci“ a žádali Po ní peníze. MP by se měla
na autobusové nádraží zaměřit. Existuje vyhláška o požívání al. nápojů na veřejném
prostranství. Platí, když má někdo u sebe rozdělané pivo?
—
pí starostka
ne
pí Budínová pokud se zadělá zeď, tak se bude chodit přes pomník. MP by se měla více
zaměřit na zámeckou zed‘. Připomínka: zjistit situaci stav domku nad letním kinem
—
—
pí starostka MP má každé pondělí úřední hodiny pro veřejnost od 15:00 do 17:00 hod, tak
mohou občané úředních hodin využít, kde mohou dávat podněty, jak osobně, přes internetové
stránky, e-mail. Některé věci již s p. Porketem řešíme. Co se týká pití alkoholu: důležité je
důkazní břemeno, potom se bude jednat o přestupkové řízení
—
-
pí Budínová
—
veřejná zeleň
19-
za pomníkem bylo dohodirnto, že se vysází tisy
pí Pátečková lípa na autobusovém nádraží, toto jsme vzali na vědomí. Topoly dávno měly
být podle nějakého starého projektu odstraněny. Topoly jsou nebezpečné, nemají tam co dělat.
Je to zakresleno i v plánu Povodí, nic proti tornu nemáme. Co se týká vývěsek tyto jsou
nesourodé. Myslím si, že by se vše dalo zlepšit, ale to musí všichni
pí starostka o lokalitě autobusového nádraží jsme v MR mluvili, kdy jsme se domluvili, že
bychom vzhled chtěli vylepšit. Na základě požadavku Povodí dojde ke skácení stromů. Staré
vývěsky budou vyměněny, možná se naplánuje obnova rekonstrukce autobusového nádraží.
Jsou to věci, o kterých víme. Požadavku je mnoho, tin, prostředku málo. Fin, prostředky na
rok 2016 jsou již rozděleny
—
Ing. šafář
kácení
Povodí provedlo na konci loňského kontrolu tohoto území. Byly
označeny dřeviny, kterou jsou již staré nebo nevyhovují. Povodí požádalo o rozhodnutí,
rozhoduje MěU Boskovice, povolení je na 4 roky. Akce bude probíhat postupně
-
pí Budínová
—
—
nástěnky v Zádvoří jsou také ve špatném stavu
p. ševčík topení v zámeckém sále: proběhla výměna nového kotle a dle názoru odborníku
bez výměny těles a rozvodů, tento postrádá smysl. Jsou zde větší problémy jak před výměnou.
Zádám MR a MZ, aby se zasadili o to, aby zámecký sál konečně dostal reprezentativní
podobu nebo opravu. Padá omítka, je prasklá celá klemba. Prosazuji, aby fin, prostředky do
opravy zámeckého sálu byly. Minulý týden proběhla společná prohlídka. P D Re&actories
CZ a.s. zde má 16.6. akci „50. let nové šamotky“, jsou ochotni malou fm. částkou přispět na
opravu. Bylo by vhodné, aby i město přispělo řádnou částkou. Jsou v havarijním stavu toalety
—
pí starostka stav zámeckého sálu je dlouhodobý. Nevím, proč se to dříve neřešilo. O tomto
stavu víme. Proběhlo jednání za účasti p. Sevčíka a Kouřila a domluvili jsme se na nějakých
částečných opravách a úpravách, bude se řešit stav, který je. Sál si zaslouží zásadní investici.
V roce 2016 máme v rozpočtu na sál Kč 200.000,-. Budeme opravovat sociálky, spodní
prostor~ prostor baru, kde je vlhká zeď. Domluvili jsme se, že si necháme nacenit výměnu
těles a podle rozpočtu, který budeme mít, tak se rozhodneme, zda opravu provedeme ještě
letos
—
p. Bárta
p. ševčík
kdy proběhla výměna kotle?
před Vánocemi
ad 19) Závěr
pí starostka poděkovala přítomným za účast a jednání MZ v 19:00 hodin ukončila
‚
Ing. Kateřina * erbrichová
star.: :
místostarosta
NrV
fl<
O~z
~OO
~z
(fl
Ct
~‚
W‘‘
<
Z~
E~
~c
a)
„‘
O
C
N<
fl
‚- Z
(fl
OJ‘
<
3
W
—‚
..
‚_.‚
0
<
OJ‘
Z
-V
O
3-
~<~3
N
.
a
O
NVt
fl<
3-
~oo
.
‘—Z
~‘
(fl
OJ‘.,
flCZ~
O
C
~r
ni‘
3
a)
Z
<
—
—
ni‘
2‘
C
O~
3-
~<~o
WC
(fl
—‘
..
0
<
OJ‘
Z
Bárta J.
8árta J.
Bárta J.
Bělehrádek J. Mgr.
Bělehrádek J. Mgr.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Hegerová J.
Hegerová J.
Hrbata J. DIS.
Hrbata J. DiS.
Hrbata J. DiS.
(aderkaA.
KaderkaA.
KaderkaA.
Kafka S.
Kafka S.
Kafka S.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
~ Bělehrádek J. Mgr.
—
fl<
Ondrová E. Mgr.
~ Ondrová E. Mgr.
Petrželka P.
—.
Petrzelka P.
—
Gerbrichová K. Ing.
~ Hegerová J.
—
Mazura M. Ing.
Ondrová E. Mgr.
—
Petrželka P.
ProsserP.
ProsserP.
ProsserP.
Strnad M.
Strnad M.
Strnad M.
Ševčík P.
Ševčík P.
Ševčík P.
Zemánek L.
zemánek L.
Ct
Z
1‘
Mrv
fl<
oz~
.
~oo
~.
F
~=
r
~4‘
(fl
Q)‘.‘
rn< z~
(fl
O
<
rc
(fl
Z
0
MtV
fl<
.
~Ioo
Z.
F
‚—~
~‘
(fl
W‘~‘
rn<
O
<
z~
2)‘
Z
ETC
01
0
<
<
~J‘
2‘
~
r~ ~‘
(fl
W‘~i
rn< z-
‚-
.
rnZ
(fl
O
<
2:3~
wC
2)‘
Z
‚fl
—%
..
~
3ártai.
Bárta J.
Bárta J.
Bělehrádek J. Mgr.
Bělehrádek J. Mgr.
Bělehrádek J. Mgr.
Gerbrich R. Ing.
Serbrich R. Ing.
Gerbrich R. Ing.
Serbrichová K. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Hegerová J.
Gerbrichová K. Ing.
—
Hegerová J.
Hegerová J.
Hrbata J. DIS.
Hrbata J. D1S.
Kaderka A.
Kaderka A.
Kafka S.
—
—
Kafka S.
—
-IrbataJ.DiS.
Kaderka A.
-~
Kafka S.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Dndrová E. Mgr.
Ondrová E. Mgr.
Petrželka P.
-
~oO
fl<
QJ‘
-
—
~
0
<
2‘
._
Mtt
—
Prosser P.
—
Strnad M.
Sevčík P.
zemánek L.
— —
—
~
—‘
Dndrová E. Mgr.
Petrželka P.
-~
Petrželka P.
ProsserP.
—
ProsserP.
Strnad M.
Strnad M.
Ševčík P.
Ševč~k P.
Zemánek L.
Zemánek L.
3
O
<
—
rn‘
Z.
UlO
W
<
N
O
.v.v
OO
fl<
~
.
E
ni ~Z
I
‚fl
(D
Z.
W
‚fl
O
W
Z OJ‘
C‚
OJ‘
<=~
—
C
~
!
=•
<
Z
~
NV~D
fl
~
.
~IOO
Z.
2)
~<~Z
1~Z ~‘
‚fl OJ‘.‘
(DC Z•
‚J
~c
Ln
0
—%
C
2)‘
Z
3-
..
Ntt
~
fl<
~<~Z
rZ ~‚
(fl OJ‘.,
m < =~
;.
.
~oO
(fl
O
<
3.
2)‘
Z
wC
‚fl
0
—‚
..
C
OJ‘
Z
2‘
Č~
Bárta
—
J.
--
~
3ártai.
Bárta
—
J.
Bělehrádek J. Mgr.
Bělehrádek J. Mgr.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrich R. Ing.
č5erbrich R. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Bělehrádek J. Mgr.
—
Gerbrichová K. Ing.
Hegerová J.
Hegerová J.
Hrbata J. D1S.
-I rbata J. D1S.
Kaderka A.
KaderkaA.
(aderka A.
KafkaS.
Kafka S.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Ondrová E. Mgr.
Ondrová E. Mgr.
Petrželka P.
Petrželka P.
Hegerová J.
—
—
Hrbata J. D1S.
—
)ndrová E. Mgr.
—
Petrželka P.
ProsserP.
-
—
~
-
Prosser P.
—~
~
Kafka S.
ProsserP.
Strnad M.
Strnad M.
Strnad M.
Ševčík P.
Ševčík P.
Ševčík P.
zemánek L.
Zemánek L.
Zemánek L.
m
Z
1‘
NrV
~
zIoo
fl<
.
Z.
~
U
Ez-
O
C
ni‘
~z ~‚
‚fl W‘_
(DC0
(fl
Z
WC
Ia
—‘
0
<
Q)%
..
NVt
~
~IoO
~(~z
r~ ~‚
(fl W‘.,
fl<
G~
-
—
~r
(D<~~
WC
‚fl
ni
(fl
O
C
~
rz
(fl W‘~‘
~
ni‘
Z
E~
wC
—‚
0
..
2‘
.
~OO
O
C
ni‘
Z
(fl
0
—‚
..
<
W‘
Z
Bárta J.
Bárta J.
Bárta J.
Bělehrádek J. Mgr.
Bělehrádek J. Mgr.
Bělehrádek J. Mgr.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Hegerová J.
Hegerová J.
Hegerová J.
~
Hrbata J. 015.
~ Hrbata J. DiS.
Kaderka A.
~ Kaderka A.
~ KaderkaA.
Kafka S.
Kafka S.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Ondrová E. Mgr.
Qndrová E. Mgr.
Petrželka P.
Petrželka P.
Prosser P.
Prosser P.
Strnad M.
Strnad M.
Strnad M.
Ševčík P.
ševčík P.
Ševčík P.
Zemánek L.
Zemánek L
Zemánek L.
~ Kafka S.
•
fl<
Z.
<
W‘
2‘
Nt0
~
.
Ondrová E. Mgr.
Petrželka P.
Prosser P.
.
—
Hrbata J. DIS.
—
(D
Z
I
N
C
0
I
Z.
0)
O
N<
fl
‚‚a
CD
Z.
W
fl<
Z
W.
<
—
Z
W.
<
—
Z.
0)‘
2‘
C
NrV
fl<
~
.
~OO
I
~<~Z
0)
O
O
~Z
~‘
C~
W.,
CD
<
Z.
O
C
r_Z
‚fl
W.-‘
E~WC
0)‘
E~
WC
~
~IoO
~‚
CD<
<
~
-‚
Z
CY‘
CD
<
Z.
W
Ln
O
~‚
.
—
.
~
Z
fl<
o~x
Z.
0)
~:
—
Ntt
5:
-.
~ártaJ.
Bárta
Bárta J.
Bělehrádek J. Mgr.
Bělehrádeki. Mgr.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Hegerová J.
Hegerová J.
~ Hegerová J.
Hrbata J. DIS.
Hrbata J. DIS.
—
KaderkaA.
Kaderka A.
Kafka S.
Kafka S.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Ondrové E. Mgr.
Ondrové E. Mgr.
Ondrové E. Mgr.
Petrželka P.
Petrželka P.
Petrželka P.
Prosser P.
Prosser P.
—
Prosser P.
Strnad M.
Strnad M.
—
Strnad M.
Ševčík P.
Ševčík P.
Ševčík P.
Zemánek L
Zemánek L.
Zemánek L.
J.
-
—
Bělehrádek J. Mgr.
Hrbata J. DiS.
Kaderka A.
~
KafkaS.
<
W.
Z
N
C
0
I
Z.
0)
O
N<
fl
‚‚a
CD
Z.
W
fl<
Z
W.
<
—
Z
W.
<
—
Z.
0)‘
2‘
C
NrV
fl<
~
.
~OO
I
~<~Z
0)
O
O
~Z
~‘
C~
W.,
CD
<
Z.
O
C
r_Z
‚fl
W.-‘
E~WC
0)‘
E~
WC
~
~IoO
~‚
CD<
<
~
-‚
Z
CY‘
CD
<
Z.
W
Ln
O
~‚
.
—
.
~
Z
fl<
o~x
Z.
0)
~:
—
Ntt
5:
-.
~ártaJ.
Bárta
Bárta J.
Bělehrádek J. Mgr.
Bělehrádeki. Mgr.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Hegerová J.
Hegerová J.
~ Hegerová J.
Hrbata J. DIS.
Hrbata J. DIS.
—
KaderkaA.
Kaderka A.
Kafka S.
Kafka S.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Ondrové E. Mgr.
Ondrové E. Mgr.
Ondrové E. Mgr.
Petrželka P.
Petrželka P.
Petrželka P.
Prosser P.
Prosser P.
—
Prosser P.
Strnad M.
Strnad M.
—
Strnad M.
Ševčík P.
Ševčík P.
Ševčík P.
Zemánek L
Zemánek L.
Zemánek L.
J.
-
—
Bělehrádek J. Mgr.
Hrbata J. DiS.
Kaderka A.
~
KafkaS.
<
W.
Z
Ntt
fl<
~
.
Z
~Ioo
~(~z
r2
(fl
CD
<
0)
~‚
O
<
Z
E~
wC
O
C
Q)‘
Z
fl<
~
.
~oo
~
ZOO
E.
rZ ~
w~_
CD< Z~
O
C
fl2 ~‚
‚fl
W‘~
(D< 2
0)‘
Z
E3
wC
(fl
~
—‚
(fl
wC
—‚
0
..
C
Ů)‘
Z
fl<
(-
Q
.
3
>—
V~
Ntt
~z
0)‘
Z
(fl
N~Vt
~z
Z
E.
O
C
Z
(fl
—..
..
0
C
CD
Z
O
<
-..
CD‘
Z.
W
(fl
O
<
Z
~‘
-‚
J.
Bárta .1.
Bárta J.
Bělehrádek J. Mgr.
Bělehrádek J. Mgr.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrich R. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
Hegerová J.
Hegerová J.
Hrbata J. D1S.
Hrbata J. D1S.
—
Hrbata J. DIS.
Kaderka A.
Kaderka A.
—
Kaderka A.
Kafka S.
Kafka S.
—
Kafka S.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolář P. Ing.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Kolářová M. Bc.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Mazura M. Ing.
Qndrová E. Mgr.
Qndrová E. Mgr.
Qndrová E. Mgr.
Petrželka P.
Petrželka P.
Prosser P.
Prosser P.
Strnad M.
Strnad M.
Ševčík P.
Ševčík P.
Ševčík P.
Zemánek L.
Zemánek L.
Zemánek L.
—~
Bárta
Bělehrádek J. Mgr.
~ Gerbrich R. Ing.
Gerbrichová K. Ing.
—
~ Hegerová J.
—
Petrželka P.
ProsserP.
—
Strnad M.

Podobné dokumenty

Jak dopadl jarní úklid Kbel 21. a 22. 5. 2005 - OŽP

Jak dopadl jarní úklid Kbel 21. a 22. 5. 2005 - OŽP zdárně rozvíjely a podařilo se i činnost klubu tak říkajíc zatraktivnit, jak se dále dočtete. Podívejme se na to, u sportovního klubu nejdůležitější, na činnost fotbalistů. Především je nutno se zm...

Více

stáhnout - Akademie nevšedního vzdělávání

stáhnout - Akademie nevšedního vzdělávání Master of Business Etiquette (MBE) představuje nový profesní vzdělávací program zaměřený na prohloubení znalostí v oboru etikety, především business etikety. Rozvíjí manažerské dovednosti v praktic...

Více

Směrnice pro účtování kursových rozdílů

Směrnice pro účtování kursových rozdílů 3.3.Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kursové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů (účet 405). 3.4.Pokud netlí dluhový cenný papír oceněn...

Více

Manuál k ovládání kamen na pelety pomocí modulu GPRS

Manuál k ovládání kamen na pelety pomocí modulu GPRS Resetování modulu Pokud je potøeba, je možné k vymazání telefonních èísel modul zresetovat, podržením resetovacího tlaè?tka na modulu po dobu 15 sekund. Pøi zresetování se vymaže nastavení jazyka, ...

Více

206 (20.1) 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnice

206 (20.1) 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnice Podle toho má elektrický vodič tím větší odpor, čím je delší a čím má menší průřez. Zavádí se ještě další veličina, která je rovna převrácené hodnotě odporu G=1/R, nazývá se vodivost a její jednotk...

Více

usnesení rady města č. 27

usnesení rady města č. 27 vánočních svátků a nového roku 22.Informaci starostky o jednání s ing. Bártlem ve věci možné dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení 23.Informaci starostky o jednání s panem p. T K – vyjádřil st...

Více