06 Metodika_PS- Stavebnictví

Transkript

06 Metodika_PS- Stavebnictví
Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru
POZ E M N Í
S T A V I T E L S T V Í
( S t a v e b n i c t v í )
v rámci projektu
Škola pro praktický život
Zpracovali: Mgr. Jarmila Matulková, Mgr. Růžena Fialová, Mgr. Zdeňka Hudcová,
Mgr. Michaela Grimm, Václav Kitzberger, Ing. Josef Voříšek, Ing. Pavla Wolfová,
Jiří Maroušek, Miroslav Belica
Garant oboru: Ing. Pavla Wolfová
2009
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Obsah metodiky
Zpracovali: Mgr. Jarmila Matulková, Mgr. Růžena Fialová, Mgr. Zdeňka Hudcová, Mgr.
Michaela Grimm, Václav Kitzberger, Ing. Josef Voříšek, Ing. Pavla Wolfová, Jiří Maroušek,
Miroslav Belica ............................................................................................................................... 1
Garant oboru: Ing. Pavla Wolfová .................................................................................................. 1
2009 ................................................................................................................................................. 1
Obsah metodiky............................................................................................................................... 2
Úvod ................................................................................................................................................ 3
Úvod ................................................................................................................................................ 3
Prověřované kompetence ................................................................................................................ 3
Zaměření soutěží v 1. ročníku: ............................................................................................... 4
Odborné kompetence............................................................................................................... 4
Komunikativní kompetence .................................................................................................... 4
Personální kompetence ............................................................................................................ 4
Sociální kompetence ............................................................................................................... 5
Matematické kompetence ........................................................................................................ 5
Společenské kompetence......................................................................................................... 5
Občanské kompetence ............................................................................................................. 5
Zaměření soutěží ve 2. ročníku:............................................................................................. 6
Odborné kompetence............................................................................................................... 6
Komunikativní kompetence .................................................................................................... 6
Personální kompetence ............................................................................................................ 6
Sociální kompetence ............................................................................................................... 6
Matematické kompetence ........................................................................................................ 7
Společenské kompetence......................................................................................................... 7
Občanské kompetence ............................................................................................................. 7
Zaměření soutěží ve 3. ročníku: .............................................................................................. 8
Odborné kompetence............................................................................................................... 8
Komunikativní kompetence .................................................................................................... 8
Personální kompetence ............................................................................................................ 8
Sociální kompetence ............................................................................................................... 8
Matematické kompetence ........................................................................................................ 9
Společenské kompetence......................................................................................................... 9
Občanské kompetence ............................................................................................................. 9
Organizace soutěží ................................................................................................................ 10
Přehled soutěžního dne dle vyučovacích předmětů a hodnocení výsledků .......................... 11
Celkové hodnocení žáků ............................................................................................................... 11
Závěr.............................................................................................................................................. 12
Dílčí metodiky předmětů ........................................................................................................ 14
Pro žáky tisk stránek: 16, 17, 20, 21, 23, 25+25, 27, 30, 34, 36+37, 41, 42, 46+47, 4952,
2
Úvod
Na Česko doléhá celosvětová hospodářská recese. Ze základních škol vychází méně
početné ročníky. V regionu náborové oblasti školy přibývá nezaměstnaných a ubývá
počet nabízených volných pracovních míst. Lidé dojíždí za prací mimo náborový region.
Projekt Škola pro praktický život zkvalitní vzdělávání ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 podporou samostatnosti, zodpovědnosti a podnikavosti absolventů. Paralelně se zkvalitňováním výuky bude kolektiv
učitelů žákům umožňovat využívání a rozvoj jejich aktivity výukou směřující
k podnikavosti a zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Škola se připravuje na vzdělávání
žáků podle vlastních školních vzdělávacích programů. Proti pasivitě žáků ve vzdělávacím procesu chceme působit právě motivací k podnikavosti, výchovou k odpovědnosti
za zvolená rozhodnutí, k samostatnosti v řešení problémů a k umění prosazovat vlastní
řešení prožitím pocitu z vlastního úspěchu. Pro výuku využijeme i kladný vztah jedinců
k soutěživosti. V dílčí aktivitě Ověřování klíčových kompetencí budou v závěru školního
roku organizovány soutěže odborných dovedností pro jednotlivé třídy oborů vzdělání
vyjma koncových ročníků, kde se již žáci připravují k maturitním nebo závěrečným
zkouškám. Na přípravě, průběhu a vyhodnocení výsledků ověřování kompetencí se podílí učitelé odborného výcviku i učitelé odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů.
Po ukončení soutěží všech tříd oboru budou zkušenosti projednány v předmětových
komisích a zobecněné poznatky doporučeny k zapracování do inovací školního vzdělávacího programu. Výsledky soutěží budou podle jednotného klíče převedeny na hodnocení žáka známkou. Známky budou započteny do závěrečných hodnocení předmětů
podle relevance zadání úkolů.
Prověřované kompetence
Studentu oboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s maturitním vysvědčením 3647-M/01 Příprava a realizace staveb v 1., 2. a 3. ročníku v měsíci červnu ve výuce
odborného výcviku absolvují soutěžní discipliny prověřující dosud nabyté klíčové a odborné kompetence během komplexního řešení praktických úkolů. Výběr, nezbytnost a
zařazení disciplin vyplývá z výchovně vzdělávacích cílů školního vzdělávacího oboru
pozemní stavitelství, ze snahy diagnostikovat úroveň a efektivnost vzdělávání žáků a
kvantifikovat přidanou hodnotu vzdělání ve skupině studentů.
3
Zaměření soutěží v 1. ročníku:
Odborné kompetence
- znalost stavebních materiálů a provádění jednoduchých výpočtů spotřeby materiálu a ploch;
- znalost a respektování základních technických a technologických vlastností stavebních
materiálů;
- orientuje se v platných normách a ví kde je najít;
- charakterizuje a rozdělí svislé nosné konstrukce a příček a v půdorysu a řezu zakreslí základní typy;
- vysvětlí nutnost dodržování stavební a modulové koordinace u jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí;
- uvádí jednotlivá nadpraží a jejich osazování a možnosti řešení;
- charakterizuje otvory okenní, dveřní a vratové a jejich možnosti a způsoby zakreslování a kótování;
- vysvětlí základní bezpečnostní předpisy a vyjmenuje zásady pro navrhování a zakreslování komínů;
- uvede vhodné použití povrchových úprav a zásady jejich provádění;
- vyjmenuje druhy zemních prací a popíše způsob zajištění stability stěn výkopů a nakreslí výkres základů jednoduchého RD;
- správná volba a používání materiálu a výrobků pro zednické práce, dočasné správné
uskladnění na staveništi, doprava na místo zpracování a příprava pro zpracování;
- používání materiálových a technických norem;
- dodržování principů efektivního ekonomického a ekologického provozu;
- uplatňování citu pro preciznost navrhování staveb.
Komunikativní kompetence
-
vyjadřování se v písemném projevu,
rozuměl a komunikoval v nejméně jednom cizím jazyce;
prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval ;
formulování a zdůvodňování vlastních názorů, postojů a návrhů;
Personální kompetence
- chápal nutnost svého celoživotního vzdělávání;
- měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru;
- znal práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů;
4
Sociální kompetence
- pracovní samostatnost ;
- prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval;
- pracoval v týmu, spolupracoval s ostatními a podněcoval práci vlastními návrhy;
- řešil běžné pracovní a mimopracovní problémy a problémové situace;
- přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů, uznávání autority nadřízených;
- dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost jiných
lidí.
Matematické kompetence
- aplikoval základní matematické postupy a zobrazení při řešení praktických úkolů;
- používání odpovídajících matematických postupů a vhodných algoritmů ve své práci, řešení
fyzikálních a chemických příkladů ;
- odhad správnosti výpočtů;
- používání a správné převádění jednotek SI a tradičních;
- práce s vlastním kalkulátorem.
Společenské kompetence
Žák při soutěži usiluje o nejvyšší kvalitu své práce (svého návrhu) a dodržuje stavební
zákon a předpisy o obecně technický požadavcích na výstavbu, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy atd.;
Žák má kladný vztah ke kulturním, historickým a estetickým hodnotám;
Žák se během soutěže chová šetrně k životnímu prostředí a usiluje o jeho ochranu.
Preferuje enviromentální technologie jako nezbytné a využívá je. Dodržuje specifické zásady ochrany životního prostředí při navrhování a na staveništi. Přispívá precizností návrhu
stavby ke snižování energetické náročnosti. Uvědomuje si nezbytnost racionálního využívání přírodních vyčerpatelných zdrojů surovin v souvislosti s udržitelným rozvojem
lidstva.
Občanské kompetence
Žák během soutěže:
- jedná zodpovědně, samostatně a iniciativně;
- dbá na dodržování zákonů a pravidel chování, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
- jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie;
- ctí život jako nejvyšší hodnotu, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život;
- myslí kriticky, tj., dokáže zkoumat věrohodnost informací, nenechává sebou manipulovat, vytváří vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi.
5
Zaměření soutěží ve 2. ročníku:
Odborné kompetence
- čtení a využívání technické dokumentace pozemních staveb;
- aplikuje pravidla pro kreslení a kótování stavebních výkresů;
- vytváří efektivně 2D výkresovou dokumentaci prostřednictvím CAD systému na základě znalosti filozofie práce v CAD aplikacích;
- zná technologie provádění jednotlivých stropních konstrukcí;
- umí nakreslit výkres skladby stropu;
- navrhne a vykreslí jednoduché schodiště;
- navrhne dřevěný krov a vysvětlí funkci jednotlivých prvků;
- seznámí se s problematikou plochých střech, vysvětlí funkci jednotlivých vrstev ve
skladbě a příklady provedení plochých střech;
- popíše, nakreslí a vysvětlí jednotlivé příklady řešení provádění krytin a klempířských
prvků;
- s použitím informačních a komunikačních technologií vyhledání vlastností stavebních
materiálů;
- uplatnění citu pro preciznost provedení stavební práce.
Komunikativní kompetence
- srozumitelné vyjadřování se v mluvených i psaných projevech,
- rozuměl a komunikoval v nejméně jednom cizím jazyce;
- prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval ;
- formulování a zdůvodňování vlastních názorů, postojů a návrhů;
Personální kompetence
- chápal nutnost svého celoživotního vzdělávání;
- měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru ;
- znal práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů;
Sociální kompetence
-
pracovní samostatnost;
prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval;
pracoval v týmu, spolupracoval s ostatními a podněcoval práci vlastními návrhy;
řešil běžné pracovní a mimopracovní problémy a problémové situace;
přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů, uznávání autority nadřízených;
dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost jiných
6
lidí.
Matematické kompetence
- aplikoval základní matematické postupy a zobrazení při řešení praktických úkolů;
- používání odpovídajících matematických postupů a vhodných algoritmů ve své práci, řešení
fyzikálních a chemických příkladů ;
- odhad správnosti výpočtů;
- používání a správné převádění jednotek SI a tradičních;
- práce s vlastním kalkulátorem.
Společenské kompetence
Žák při soutěži usiluje o nejvyšší kvalitu své práce (svého návrhu) a dodržuje stavební
zákon a předpisy o obecně technický požadavcích na výstavbu, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy atd.;
Žák má kladný vztah ke kulturním, historickým a estetickým hodnotám;
Žák se během soutěže chová šetrně k životnímu prostředí a usiluje o jeho ochranu.
Preferuje enviromentální technologie jako nezbytné a využívá je. Dodržuje specifické zásady ochrany životního prostředí při navrhování a na staveništi. Přispívá precizností návrhu
stavby ke snižování energetické náročnosti. Uvědomuje si nezbytnost racionálního využívání přírodních vyčerpatelných zdrojů surovin v souvislosti s udržitelným rozvojem
lidstva.
Občanské kompetence
-
Žák během soutěže:
jedná zodpovědně, samostatně a iniciativně;
dbá na dodržování zákonů a pravidel chování, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie;
ctí život jako nejvyšší hodnotu, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život;
myslí kriticky, tj., dokáže zkoumat věrohodnost informací, nenechává sebou manipulovat, vytváří vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi.
7
Zaměření soutěží ve 3. ročníku:
Odborné kompetence
- charakterizuje základní technické požadavky na navrhování bytových staveb a staveb
základního občanského vybavení a aplikuje je při projektování a realizaci těchto staveb
a uplatnění citu pro preciznost při navrhování;
- aplikuje technologické a technické požadavky staveb při navrhování dispozičního a
stavebního řešení jednoduché stavby;
- zná a uplatňuje zásady zobrazování a kótování ve stavebních výkresech dle platných norem;
- komplexně řeší návrh jednoduché stavby rodinného domu, v rozsahu zadání
v programu Allplan;
- pomocí programu Word napíše technickou zprávu;
- orientuje se v jednotlivých technických zařízeních bytových staveb a běžných technologických postupech a popíše zásady bezpečného provozu zařízení TZB;
- navrhne vnitřní kanalizaci, vodovod a plynovod v jednoduché stavbě;
- zná nejběžnější hydro izolační, zvukově izolační a tepelně izolační materiály a jejich
způsoby provádění;
- umí vypočítat zatížení stavebních konstrukcí,
- dodržování principů efektivního ekonomického a ekologického provozu;
- zapisování do stavebního deníku;
- s použitím informačních a komunikačních technologií vyhledání vlastností stavebních
materiálů;
- dorozumívání se v oboru stavitelství v německém a anglickém jazyce.
Komunikativní kompetence
- srozumitelné vyjadřování se v mluvených i psaných projevech;
- rozuměl a komunikoval v nejméně jednom cizím jazyce;
- prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval ;
- formulování a zdůvodňování vlastních názorů, postojů a návrhů;
Personální kompetence
- chápal nutnost svého celoživotního vzdělávání;
- měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru ;
- znal práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů;
Sociální kompetence
8
- pracovní samostatnost;
- prezentoval své práce a názory, diskutoval a argumentoval;
- pracoval v týmu, spolupracoval s ostatními a podněcoval práci vlastními návrhy;
- řešil běžné pracovní a mimopracovní problémy a problémové situace;
- přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů, uznávání autority nadřízených;
- dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost jiných
lidí.
Matematické kompetence
- aplikoval základní matematické postupy a zobrazení při řešení praktických úkolů;
- používání odpovídajících matematických postupů a vhodných algoritmů ve své práci, řešení
fyzikálních a chemických příkladů ;
- odhad správnosti výpočtů;
- používání a správné převádění jednotek SI a tradičních;
- práce s vlastním kalkulátorem.
Společenské kompetence
Žák při soutěži usiluje o nejvyšší kvalitu své práce (svého návrhu) a dodržuje stavební
zákon a předpisy o obecně technický požadavcích na výstavbu, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy atd.;
Žák má kladný vztah ke kulturním, historickým a estetickým hodnotám;
Žák se během soutěže chová šetrně k životnímu prostředí a usiluje o jeho ochranu.
Preferuje enviromentální technologie jako nezbytné a využívá je. Dodržuje specifické zásady ochrany životního prostředí při navrhování a na staveništi. Přispívá precizností návrhu
stavby ke snižování energetické náročnosti. Uvědomuje si nezbytnost racionálního využívání přírodních vyčerpatelných zdrojů surovin v souvislosti s udržitelným rozvojem
lidstva.
Občanské kompetence
Žák během soutěže:
- jedná zodpovědně, samostatně a iniciativně;
- dbá na dodržování zákonů a pravidel chování, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
- jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie;
- ctí život jako nejvyšší hodnotu, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život;
- myslí kriticky, tj., dokáže zkoumat věrohodnost informací, nenechává sebou manipulovat, vytváří vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi.
9
Organizace soutěží
Soutěž bude probíhat v jednom dni v termínu určeném vedením školy. Soutěž bude
probíhat v kmenových učebnách a případně v multimediální učebně i instalovaným CAD
systémem. Organizaci zajistí podle metodiky učitelé odborných předmětů, ředitel školy
může určit další učitele k pomoci zajištění soutěží. Organizace soutěží počítá se dvěma
variantami:
1. Soutěž bude probíhat ve škole – (upřesníme dle představ jednotlivých předmětů)
Zahájení v 7:55 hodin v kmenových třídách jednotlivých ročníků a seznámením žáků
s organizací dne:
8:15
Přechod do učebny, seznámení se s úkolem a vypracování písemné části soutěže – 1. skupina
Přechod do multimediální učebny, seznámení se s úkolem a vypracování praktické části soutěže – 2. skupina
9:45
Ukončení 1. části soutěže a předání hotového díla učiteli odborného vyučování, zhodnocení práce
10:00
Přechod do učebny, seznámení se s úkolem a vypracování písemné části soutěže – 2. skupina
Přechod do multimediální učebny, seznámení se s úkolem a vypracování praktické části soutěže – 1. skupina
11:30
Ukončení 2. části soutěže a předání hotového díla učiteli odborného vyučování, zhodnocení práce
10
Přehled soutěžního dne dle vyučovacích předmětů a hodnocení výsledků
Pořadí
ověřování
Maximální
Forma
hodnocení
Předmět
počet
bodů
1.
Český jazyk 1.+2+3. ročník
Zpracování
postupu zadané práce
10
2.
RozhoNěmecký jazyk / Ang- vor/Pohledni
ce, čtení s
lický jazyk 1+2+3. ročník
porozuměním
10
3.
Matematika1.+2. +3.ročník
4.
Stavební mechanika a
betonové konstrukce.3. roč.
Výpočet
praktických
matematických úkolů
10
Výpočet zatížení
10
Pozemní stavitelství a
5.
konstrukční
cvičení Projektové
práce
45
1.+2.+3. ročník
Celkem
Bodové
rozpětí
10 – 9
8,5–7,5
7– 5,5
5– 2,5
2-0
10 – 9
8–7
6–5
4–3
2–0
10 – 9
8–6
5–4
3-2
1-0
10 – 9
8,5–7,5
7– 5,5
5– 2,5
2-0
45 - 38
37 - 28
27 – 21
20 – 11
10 - 0
Známka
v předmětu
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
85
Celkové hodnocení žáků
Hodnocení žáků zajistí zkušební komise složená z učitelů dotčených předmětů a odborného výcviku jmenovaná ředitelem školy. Výsledky jednotlivých disciplin budou zapisovány do Tabulky žáka (viz Příloha č. 5) v průběhu soutěží tak, aby mohly být výsledky oznámeny následující den třídnímu učiteli (učiteli odborného výcviku)
k oznámení žákům. Dozor nad žáky během ověřování klíčových kompetencí zajistí uči-
11
telé jmenovaní ředitelem školy. Žáci budou seznámeni s výsledky soutěží třídním učitelem nebo učitelem odborného výcviku a jejich chyby rozebrány učiteli dotčených předmětů a odborného výcviku. O využití výsledků v celkovém hodnocení žáka v dotčeném
předmětu rozhodne vyučující předmětu.
Závěr
Od ověřování klíčových kompetencí definovaných Rámcovým vzdělávacím programem
oboru pozemní stavitelství a rozpracovaných ve Školním vzdělávacím programu oboru
příprava a realizace staveb Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 očekáváme:
1. zlepšení motivace žáků;
2. prohloubení přípravy na budoucí povolání podnícením podnikavosti žáků;
3. uvědomění si zodpovědnosti za přípravu na vyučování u žáků;
4. podnícení soutěživosti žáků v dosahování lepších školních výsledků, odstranění
jejich nezájmu a letargie v učení;
5. prohloubení lásky ke zvolenému oboru u žáků;
6. zkvalitnění zpětné vazby vyučovacího procesu;
7. odstranění stereotypu ve vyučování poznáním nových metod a ověření si jejich
účinnosti ve vlastní práci;
8. zdokonalení využívání mezipředmětových vztahů;
9. poznání jednání žáků v jiných pracovních podmínkách;
10. rozšíření možností propagace dobré práce školy;
11. navázání kontaktů s jinými školami při řešení týchž problémů ve vzdělávání;
12. zvýšení objektivnosti posouzení klíčových kompetencí žáka.
Závěry z vyhodnocení výsledků ověřování klíčových kompetencí projedná garant oboru pro ověřování klíčových kompetencí na jednání metodické a předmětových komisí
v červnu.
Poznámka:
− Žákovi, který se z vážného důvodu nezúčastní ověřování klíčových kompetencí, bude určen náhradní termín.
12
− Žák, který se ověřování klíčových kompetencí nezúčastní bez udání závažného důvodu, získá ve všech disciplinách 0 bodů.
− Ověřování klíčových kompetencí může ředitel školy ze závažných důvodů v daném školním roce pro určitou třídu zrušit bez náhrady.
Rozběhnutí a zapracování metodik do školního vzdělávacího programu je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Po roce spolufinancování
budou ověřování klíčových kompetencí formou závěrečných ročníkových soutěží odborných dovedností financována z rozpočtu školy. Zkušenosti z ověřování klíčových
kompetencí budou projednány garantem oboru v metodické komisi stavebních oborů a
v předmětových komisích. Vzniklé poznatky budou zapracovány do inovací Školního
vzdělávacího programu oboru 36-47-M/01 Stavebnictví SOŠ a SOU, Horšovský Týn,
Littrowa 122.
13
Dílčí metodiky předmětů
1. ročník
Český jazyk a literatura - 1. ročník – Pozemní stavitelství
Úkol:
Na počítači v programu Word vytvořte pozvánku na Den otevřených dveří v naší škole
(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122), který
se bude konat jeden den v prosinci. Vhodné datum si zvolte sami.
Pozvánka musí obsahovat všechny důležité informace, které vzbudí zájem
o pořádanou akci.
Vypracujte na formát A4 (na šířku nebo na výšku). Vpravo nahoru napište své jméno
a třídu.
Dbejte na grafické zpracování (obrázky, kliparty, logo školy, velikost, druh, barva písma), přehlednost a nápaditost. Hotovou práci vytiskněte a odevzdejte.
V případě, že nemáte k dispozici počítač, vytvořte pozvánku v ruce, použijte pastelky,
obrázky.
Způsob vypracování:
Žáci pracují na počítači v programu Word (každý žák u svého počítače), mohou vkládat obrázky,
kliparty, logo školy.
V případě, že žáci nemají možnost použít počítač, vypracují úkol čitelně v ruce, vhodně graficky
upraví s použitím psacích a kreslicích potřeb, případně nalepí přinesené obrázky. Každý žák sedí
sám v lavici.
Hodnocení:
Ve vypracovaném úkolu by se měly objevit všechny potřebné informace – pozvánka, kdo pořádá, co pořádá, kdy, kde, další doplňující informace. Hodnotí se i nápaditost a grafická úprava.
Za uvedené údaje…………………………………………………………… max. 7 bodů
Za grafickou úpravu, nápaditost ………………………………………… max. 3 body
Celkem…………………………………………………………………………10 bodů
Poznámka:
za každý chybějící důležitý údaj se odečte jeden bod
za každou pravopisnou chybu se z celkového počtu odečítá 0,5 bodu
14
Bodové hodnocení - známka
Body
10 -9
8,5-7,5
7 – 5,5
5 – 2,5
2 -0
Známka
1
2
3
4
5
Čas na vypracování:
K vyřešení úkolu je potřeba maximálně 30 minut.
Integrovaní žáci mohou pracovat po dobu 40 minut.
Pomůcky:
a) Varianta vypracování na počítači:
Počítač s programem Word, kancelářský papír formátu A4, tiskárna.
b) Varianta vypracování v ruce
Psací potřeby, pastelky, obrázky, lepidlo, kancelářský papír formát A4.
15
Pracovní list – česky jazyk a literatura 1. P
Jméno a příjmení: ………………………………………….
Datum: …………
Počet dosažených bodů
Úkol:
Na počítači v programu Word vytvořte pozvánku na Den otevřených dveří v naší škole
(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122), který
se bude konat jeden den v prosinci. Vhodné datum si zvolte sami.
Pozvánka musí obsahovat všechny důležité informace, které vzbudí zájem
o pořádanou akci.
Vypracujte na formát A4 (na šířku nebo na výšku). Vpravo nahoru napište své jméno
a třídu.
Dbejte na grafické zpracování (obrázky, kliparty, logo školy, velikost, druh, barva písma), přehlednost a nápaditost. Hotovou práci vytiskněte a odevzdejte.
V případě, že nemáte k dispozici počítač, vytvořte pozvánku v ruce, použijte pastelky,
obrázky.
16
ÚKOL Z ANLICKÉHO JAZYKA (30 nebo 40 minut)
1. Stavebnictví
Jméno a příjmení: ………………………….. Datum: ……………………
Počet dosažených bodů
TASK 1:
A LETTER TO A PENFRIEND
Write a letter (8 - 10 sentences) to your penfriend John (or Sally). Write about you;
you don´t know each other well. This is your first letter to him (her).Use all these sentences and phrases in the correct order.
• Best wishes
• I am a student …
• Dear John (Sally)
• I like …
• My favourite subjects at school …
17
TASK 2:
MY HOUSE
Read the description of the house bellow. Decide and circle which statements (sentences) are TRUE (T) or FALSE (F).
I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, and it´s very small.
There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to
the kitchen and there´s a living room where there´s a lovely old fireplace.
There´s a garden in front of the house. The garden goes down to the beach and in
spring and summer there are flowers everywhere.
I live alone with my dog, Boxer, but we have a lot of visitors. Many of my friends work in
the city, so they often stay with me because they want to relax.
I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in winter,
but the best thing is the view from my bedroom window.
Statements:
1.
2.
3.
4.
5.
The bathroom is downstairs next to the toilet.
I have a garden; it´s behind the house.
I live alone. But I have a dog.
Nobody comes to visit me.
I love my house because I can see the sea
and the beach from my bedroom.
18
F
F
F
F
T
T
T
T
F T
Německý jazyk – 1. ročník – Stavebnictví
Pracovní list – německý jazyk 1. P
Jméno a příjmení: ………………………………………….
Datum: …………
Počet dosažených bodů
Zadání úkolu
Hledáte partnera, se kterým si můžete dopisovat ? Napište dopis.
Suchst du einen Partner zum Briefwechsel ? Schreibe einen Brief.
Horšovský Týn, den _______
Hallo!
Ich heiße ________________________ . Ich bin ____________ Jahre alt.
Mein Vater, ______________________ , arbeitet ___________________ .
Meine Mutter heißt ______________________ . Sie ist ________________ .
Wir wohnen in ________________ . Die Wohnlage ist ________________ .
Die Luft ist hier ______________ . Unsere Wohnung hat ________________________
______________________________________________________________________ .
Ich habe auch ein Zimmer. Es gefällt mir sehr. Es ist _____________ . Endlich habe ich
genug Platz für meine Sachen : ____________________________________________ .
Am Fenster stehen _______________ und an der Wand hängen __________________ .
Ich besuche _____________________ . Mein Lieblingsfach ist __________________ .
Später möchte ich ____________________ . Hobbys ? Ich _______________________
____________________________________________ .
Also,das bin ich.
Ich freue mich auf ____________________
Mit _________________ Grüßen
19
Matematika - 1. ročník Pozemní stavitelství
Čas na vypracování:
20–25 minut
Integrovaní žáci mohou pracovat 30 minut.
Pomůcky:
psací potřeby, vlastní kalkulátor
Ověření znalostí:
Učivo prvního ročníku – poměr, trojčlenka, procenta, rovnice, goniometrické funkce
v pravoúhlém a obecném trojúhelníku
Hodnocení:
Př 1: 2 body
Př 2: 2 body
Př 3: 2 body
Př 4: 2 body
Př 5: 2 body
Př 6: 4 body
20
Jméno a příjmení:
ZADÁNÍ a řešení:
Př 1: Ze stavby bude třeba odvézt železnicí 12 000 m3 vlhké zeminy. Kolik vagónů bude nutno
naložit, jestliže jeden vagón má nosnost 15 tun a 1 m3 vlhké zeminy má hmotnost
2 000 kg?
[1600 vagónů]
Př 2: Dva brigádníci se mají rozdělit o mzdu 603,- Kč v poměru odpracovaných hodin. První pracoval
42 hodin, druhý 48 hodin. Kolik dostal každý z nich? Výsledek zaokrouhlete na celé koruny.
[281 Kč; 322 Kč]
Př 3: Zedník má vyzdít za hodinu 4,75 m2 příček. Kolik m2 příček má vyzdít žák za 6 hodin, jestliže
norma žáka je 60 % normy zedníka?
[17,1 m2]
Př 4: Řidič nákladního auta vozícího písek na staveniště jezdí průměrnou rychlostí 45 km/h. Jedna jízda
trvá
7
hodiny. Jakou průměrnou rychlostí by musel řidič jezdit, kdyby zkrátil dobu jízdy o 5 mi12
nut?
[52,5 km/h]
Př 5: Lanovka spojuje dvě místa s výškovým rozdílem 182 m a stoupá při tom pod úhlem 27°.
Vypočtěte délku lana, jestliže nebereme ohled na jeho průhyb (zaokrouhlit na metry).
[401 m]
Př 6: V bodě A působí na těleso dvě síly F1, F2 svírající úhel o velikosti 55°50´. Jak velká výslednice sil působí na těleso (na 2 des. místa) a jaký úhel svírá s F1, je-li |F1| = 81 N, |F2| =
47 N.
[114,22 N; 19°54‘]
21
Pracovní list - matematika 1. P
Jméno a příjmení: ………………………………………….
Datum: …………
Počet dosažených bodů
ZADÁNÍ:
Př 7: Ze stavby bude třeba odvézt železnicí 12 000 m3 vlhké zeminy. Kolik vagónů bude nutno
naložit, jestliže jeden vagón má nosnost 15 tun a 1 m3 vlhké zeminy má hmotnost
2 000 kg?
Př 8: Dva brigádníci se mají rozdělit o mzdu 603,- Kč v poměru odpracovaných hodin. První pracoval
42 hodin, druhý 48 hodin. Kolik dostal každý z nich? Výsledek zaokrouhlete na celé koruny.
Př 9: Zedník má vyzdít za hodinu 4,75 m2 příček. Kolik m2 příček má vyzdít žák za 6 hodin, jestliže
norma žáka je 60 % normy zedníka?
Př 10: Řidič nákladního auta vozícího písek na staveniště jezdí průměrnou rychlostí 45 km/h. Jedna jízda
trvá
7
hodiny. Jakou průměrnou rychlostí by musel řidič jezdit, kdyby zkrátil dobu jízdy o 5 mi12
nut?
Př 11: Lanovka spojuje dvě místa s výškovým rozdílem 182 m a stoupá při tom pod úhlem 27°.
Vypočtěte délku lana, jestliže nebereme ohled na jeho průhyb (zaokrouhlit na metry).
Př 12: V bodě A působí na těleso dvě síly F1, F2 svírající úhel o velikosti 55°50´. Jak velká výslednice sil působí na těleso (na 2 des. místa) a jaký úhel svírá s F1, je-li |F1| = 81 N, |F2| =
47 N.
22
Český jazyk a literatura 2. ročník
Úkoly:
1) Na internetu vyhledejte program Divadla Na Fidlovačce v Praze, Křesomyslova 625,
140 00 Praha 4, pro svoji třídu objednejte vstupenky na některé dopolední představení,
které se koná v červnu. Vstupenky nechte poslat na adresu školy pro vaši třídu (SOŠ a
SOU, Littrowa 122, 346 0l Horšovský Týn). Platit budete fakturou.
Objednávku pište na počítači v programu Word formou úředního dopisu, dbejte
na úplnost údajů, správnou úpravu a pravopis. Pracujte se šablonou na S:\ šablona_na
tiskopisy projektu_NOVÁ.dot.
Vpravo nahoru napište datum, vlevo nahoru své jméno, příjmení a třídu.
2) O návštěvě divadla napište krátkou zprávu (vyjděte z údajů na objednávce), akci
stručně zhodnoťte. K tisku využijte druhou stranu předchozího dokumentu. Vpravo nahoru napište své jméno a třídu.
Vypracované úkoly vytiskněte, podepište a odevzdejte.
Poznámka:
Nemáte-li k dispozici počítač s internetem, úkol vypracujte čitelně v ruce na kancelářský
papír formát A4.
Vyjděte z těchto údajů:
Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, 140 00 Praha 4, představení Lucerna, začátek v 10,30 hod.
23
Způsob vypracování:
Žáci pracují na počítači v programu Word, mají přístup k internetu, aby mohli vyhledat požadované informace. Při práci musí dodržet úpravu úředního dopisu, dbají na pravopisnou správnost,
úplnost uváděných údajů.
Hodnocení:
1.úkol:
maximálně 6 bodů, pokud text obsahuje všechny údaje a je dodržena struktura úředního dopisu.
Za každý opomenutý údaj se odečítá 0,5 bodu
Za každou pravopisnou chybu se odečítá 0,5 bodu
Za nedodrženou úpravu se odečtou maximálně 2 body.
2. úkol:
maximálně 4 body
za pravopisnou chybu, stylistickou chybu se odečítá po 0,5 bodu
celkem za oba úkoly…………………………………………………………………10 bodů
Bodové hodnocení - známka
Body
10 -9
8,5-7,5
7 – 5,5
5 – 2,5
2 -0
Známka
1
2
3
4
5
Čas na vypracování:
Oba úkoly by žáci měli vypracovat Hromady za 30 minut
Pro integrované žáky lze čas prodloužit o 10 minut.
Pomůcky:
počítač s připojením k internetu, kancelářský papír, tiskárna
24
Německý jazyk – 2. ročník – Stavebnictví
HODNOCENÍ:
Za každou gramaticky správně utvořenou a logicky správně zařazenou větu obdrží žák 1 bod.
ČAS:
30 min
Bilde ein Gespräch zwischen Sebastian und Martin. Benutze dazu die angebotenen Ausdrücke in
richtigen Formen und in richtigen Reihenfolgen.
Vytvoř rozhovor mezi Sebastiánem a Martinem. Použij k tomu nabízené výrazy ve správných
tvarech a ve správném pořadí.
* guten Tag, gehen – wie?
* wie alt
* natürlich
* etwa zwanzig
* gratulieren
* die Party – stattfinden – wann?
* auf Wiedersehen, Samstag
* hallo, gut, anrufen – warum?
* tanzen, essen, trinken, verschiedene Spiele spielen
* tschüβ, bis bald
* Geburtstag, Freitag
* Geburtstagsfeier, einladen
* die Party – stattfinden, Samstag
* wieviel Uhr
* 4 Uhr, Nachmittag
* Freundin Lisa, mitnehmen
* gern kommen, sich sehr freuen
* Samstag – 17 Jahre alt
* wieviel Partygäste
* Feierprogramm vorbereiten
25
ŘEŠENÍ – příklad:
Sebastian: Guten Tag, Martin. Hier ist Sebastian. Wie geht es dir?
Martin: Ah, hallo, Sebastian. Danke, es geht mir gut. Warum rufst du an?
Sebastian: Am Freitag habe ich Geburtstag.
Martin: Aha, da gratuliere ich.
Sebastian: Ich möchte dich zu meiner Geburtstagsfeier einladen.
Martin: Danke, und wann findet die Geburtstagsparty statt?
Sebastian: Die Party findet bis am Samstag statt.
Martin: Und um wieviel Uhr?
Sebastian: Am Nachmittag, um 4 Uhr.
Martin: Kann ich meine Freundin Lisa mitnehmen?
Sebastian: Ja, natürlich.
Martin: Und wie alt bist du eigentlich schon?
Sebastian: Ich bin am Freitag 17 Jahre alt.
Martin: Hast du schon das Feierprogramm vorbereitet?
Sebastian: Na, wir tanzen, essen, trinken und spielen verschiedene Spiele.
Martin: Aha, und wie viele Partigäste etwa kommen?
Sebastian: Etwa zwanzig.
Martin: Ich komme sehr gern, ich freue mich schon.
Sebastian: Also, am Samstag.
Martin: Tschüβ, auf Wiedersehen, bis bald.
26
Pracovní list – německý jazyk 2. S
Jméno a příjmení: ………………………………………….
Datum: …………
Počet dosažených bodů
EIN TELEFONGESPRÄCH℡
℡
Bilde ein Gespräch zwischen Sebastian und Martin. Benutze dazu die angebotenen Ausdrücke in
richtigen Formen und in richtigen Reihenfolgen.
Vytvoř rozhovor mezi Sebastiánem a Martinem. Použij k tomu nabízené výrazy ve správných
tvarech a ve správném pořadí.
* guten Tag, gehen – wie?
* wie alt
* natürlich
* etwa zwanzig
* gratulieren
* die Party – stattfinden – wann?
* auf Wiedersehen, Samstag
* hallo, gut, anrufen – warum?
* tanzen, essen, trinken, verschiedene Spiele spielen
* tschüβ, bis bald
* Geburtstag, Freitag
* Geburtstagsfeier, einladen
* die Party – stattfinden, Samstag
* wieviel Uhr
* 4 Uhr, Nachmittag
* Freundin Lisa, mitnehmen
* gern kommen, sich sehr freuen
* Samstag – 17 Jahre alt
* wieviel Partygäste
* Feierprogramm vorbereiten
LÖSUNG:
Sebastian:
Martin:
Sebastian:
Martin:
Sebastian:
27
Martin:
Sebastian:
Martin:
Sebastian:
Martin:
Sebastian:
Martin:
Sebastian:
Martin:
Sebastian:
Martin:
Sebastian:
Martin:
Sebastian:
Martin:
28
ÚKOL Z ANLICKÉHO JAZYKA (30 nebo 40 minut)
2. Stavebnictví
Jméno a příjmení: ………………………….. Datum: ……………………
Počet dosažených bodů
TASK 1:
Read the text bellow and answer the questions:
The burglars´ friend (Kamarád zlodějů)
It was 3 o´clock in the morning when four-year-old Russell Brown woke up to go to the toilet. His parents were fast asleep in bed. But when he heard a noise in the living room and saw a light was on, he
went downstairs.
There he found two men. They asked him his name, and told him they were friends of the family. Unfortunately, Russell believed them. They asked him where the video recorder was. Russell showed them,
and said they had a stereo and CD player, too.
The two men carried these to the kitchen. Russell also told them that his mother kept her purse in a
drawer in the kitchen, so they took that. Russell even gave them his pocket money – 50p. They finally left
at 4 a.m. They said,“ Will you open the back door while we take these things to the car, because we don´t
want to wake Mummy and Daddy, do we?“ So Russell held the door open for them. He then went back to
bed.
His parents didn´t know about the burglary until they got up the next day. His father said, „I couldn´t be
angry with Russell because he thought he was doing the right thing.“ Fortunately, the police caught the
two burglars last week.
Anwer the questions:
1. Why did Russell get up?
2. Did he know they were burglars?
3. What did they tell him?
4. Where did his mother keep her purse?
5. When did the parents find out about the burglary?
29
TASK 2:
Write a postcard to an English friend (… imagine you are on holiday)
Write about:
1. where are you on holiday
2. how is the weather
3. something you do often on your holiday
4. something you did yesterday on your holiday
5. something you are going to do tomorrow
30
Matematika - 2. ročník - pozemní stavitelství
Metoda hodnocení:
1. komplexní úloha využívá učiva planimetrie, jeho aplikaci ve stavařské praxi.
2. užití goniometrických funkcí.
Potřebný čas k vyřešení testu je 20 minut.
Pomůcky: psací potřeby, vlastní kalkulátor, matematické a fyzikální tabulky pro střední
školy, jedna až dvě učebny podle počtu žáků ve třídě – každý sedí sám v lavici.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou používat obvyklé kompenzační
pomůcky a na požádání prodloužení času k řešení na dvacet minut.
Zadání úloh s řešením a hodnocením:
1.
Tesaři mají položit v místnosti tvaru obdélníku o rozměrech 4 m a 3,6 m dřevěnou podlahu z prken 25 mm vysokých, 4m dlouhých a 150 mm širokých. Šířka dveřního otvoru
je 900 mm/ ve dveřním otvotu se nepokládá podlahová lišta/. Cena 1 m2 prkem je 870,- Kč, cena 1 m obvodové podlažní lišty je 45,-- Kč. Povolený prořez prken je 10%.
Vypočítejte: a) spotřebu dřeva v m2 na položení podlahy
2b
b) spotřebu podlažní lišty v m
2b
c) cenu materiálu na podlahu v Kč
1b
1b
d) cenu materiálu na obvodovou podlažní luštu v Kč
e) celkovou cenu materiálu na podlahu
1b
f) počet kusů prken na výrobu podlahy
1b
2.
Vypočítejte počet schodů z jednoho patra do druhého, je-li třeba překonat výšku 3,27 m
se sklonem 25° a jednotlivé schody jsou široké 0,27 m.
2b
31
Řešení 1.:
a) Spotřeba dřeva
S= délka místnosti x šířka místnosti
S= 4.3,6= 14, 4 m2
Povolený prořez: 10%= 1,44 m2
Celková spotřeba 14,4+1,44=15,84 m2
Odpověď: Celkem spotřebujeme 15,84 m2 prken.
b) Spotřeba lišty
o= 2.(a+b)-0,9= 2.(4+3,6)-0,9=14,3 m
Povolený prořez 10%: =1,43
Celková spotřeba 14,3+1,43=15,73 m
Odpověď: Potřebujeme 15,73 m podlahové lišty.
c) Cena materiálu na podlahu:
15,84. 870= 13 780,80 Kč
Odpověď: Materiál na podlahu bude stát 18 780,80 Kč.
d) Cena materiálu na obvodovou lištu
15,73.45=707,85 Kč
Odpověď: Za obvodovou podlažní lištu zaplatí 707,85 Kč.
e) Celková cena materiálu na podlahu
Prkna………………………………………………………….13 780,80
Lišta……………………………………………………………….707,85
Celkem………………………………………………………. 14 488,65
Odpověď: Materiál na podlahu bude stát 14 488,65 Kč.
f) Počet ks prken
Obsah jednoho prkna je 4.0,15=0,6 m2
15,84 :0,6=26,4 ks
32
Odpověď: Budeme potřebovat asi 27 ks prken.
Řešení 2.:
cot g 25° =
0,27
25°
x
Výška schodu:
x=
0,27
x
0,27
cot g 25°
x= 0,126 m
Počet schodů: 3,27: 0,126 = /přibližně/ 26 schodů
Odpověď: Počet schodů je přibližně 26.
33
Pracovní list matematika 2. S
Jméno a příjmení: ………………………………………….
Datum: …………
Počet dosažených bodů
1. úloha
Tesaři mají položit v místnosti tvaru obdélníku o rozměrech 4 m a 3,6 m dřevěnou podlahu z prken 25 mm vysokých, 4m dlouhých a 150 mm širokých. Šířka dveřního otvoru
je 900 mm/ ve dveřním otvoru se nepokládá podlahová lišta/. Cena 1 m2 prkem je 870,- Kč, cena 1 m obvodové podlažní lišty je 45,-- Kč. Povolený prořez prken je 10%.
Vypočítejte: a) spotřebu dřeva v m2 na položení podlahy
b) spotřebu podlažní lišty v m
c) cenu materiálu na podlahu v Kč
d) cenu materiálu na obvodovou podlažní lištu v Kč
e) celkovou cenu materiálu na podlahu
f) počet kusů prken na výrobu podlahy
2. úloha
Vypočítejte počet schodů z jednoho patra do druhého, je-li třeba překonat výšku 3,27 m
se sklonem 25° a jednotlivé schody jsou široké 0,27 m.
34
3. Český jazyk a literatura - 3. ročník – Pozemní stavitelství
Jméno a příjmení …………………………………
Datum:
Úkol:
Vytvořte v programu Word STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS – vyjděte z údajů uvedených v zadání
Dbejte na správnou grafickou úpravu, stylizaci a úplnost údajů.
Datum vypracování životopisu – použijte dnešní datum.
Hotový úkol vytiskněte a ihned odevzdejte.
V případě, že nemáte k dispozici počítač, úkol vypracujte čitelně v ruce.
Úkol vypracujte na 2. stránku tohoto listu nebo samostatný list, kde v záhlaví
uvedete:
Jméno a příjmení …………………….
ČESKÝ JAZYK
Datum:
Strukturovaný životopis
Životopis
Jmenuji se Jan Nový. Narodil jsem se 23. 6. 1980 v Klatovech. V současné době bydlím
v Plzni, Pařížská ulice 10. Jsem ženatý, mám dvě děti. Manželka Alena pracuje jako zdravotní
sestra ve Fakultní nemocnici v Plzni – Bory.
V letech 1995 až 1999 jsem studoval na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Studium jsem zakončil maturitní zkouškou s výborným prospěchem. V září 1999 jsem začal studovat na ZČU Plzeň – Fakulta elektrotechnická, obor aplikovaná elektrotechnika. V roce 2002 jsem
dokončil bakalářské studium a pokračoval jsem ve studiu magisterském, které jsem zakončil v r.
2004 státní závěrečnou zkouškou a získal jsem titul inženýr.
Po ukončení vysokoškolského studia jsem nastoupil v září 2004 na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni jako učitel odborných předmětů. Podílel jsem se na vybudování
dvou učeben výpočetní techniky a na zavedení Intranetu. Pracovní poměr skončil v červnu 2006.
Od července 2006 dosud pracuji jako hlavní inženýr v podniku DIOS s. r. o. Nýřany.
Vlastním řidičský průkaz skupiny B.
Mé jazykové znalosti jsou velmi dobré. Ovládám německý jazyk slovem i písmem na pokročilé úrovni. Z anglického jazyka jsem složil v červnu 2008 státní zkoušku na jazykové škole Extern v Plzni, sady Pětatřicátníků 33.
Pracuji s PC v programech Word, Excel, PowerPoint, SolidWorks, tvořím webové stránky,
pracuji s internetem.
Mezi mé zájmy patří pěší turistika, cyklistika a rybaření, jsem členem Českého rybářského
svazu.
Můj zdravotní stav je dobrý.
V Plzni 30. 4. 2009
Jan Nový
35
Způsob vypracování:
Žáci pracují na počítači v programu Word (každý žák u svého počítače).
V případě, že žáci nemají možnost použít počítač, vypracují úkol čitelně v ruce, přičemž dodrží
požadovanou grafickou úpravu. Každý žák sedí sám v lavici.
Při vypracování úkolu žák vychází z informací, které jsou uvedeny v příloze 1 – Životopis. Pokud uzná za vhodné, může u osobních údajů některé informace doplnit, například kontakt.
Hodnocení:
Celkem…………………………………………………………………………10 bodů
Odpovídající grafická úprava (členění na sloupce a „odstavce“) ……………… 2 body
Úplnost údajů ………………………………………………………………….. 6 bodů
- osobní údaje (jméno, datum a místo narození, bydliště, rodinný stav)
- vzdělání (údaje musí být uvedeny od poslední školy k první)
- praxe (zaměstnání uvedena od posledního k prvnímu)
- další znalosti (jazykové, PC, ŘP,….)
- zájmy
- místo a datum
- podpis
Pravopis, stylizace v heslech …………………………………………………… 2 body
Poznámka:
- u vzdělání a praxe za chybějící údaje, nesprávně seřazené údaje odečteme vždy z celkového
počtu bodů po 0,5 bodu.
- bude-li student kombinovat v jednotlivých bodech věty a hesla, odečte se 1 bod
Bodové hodnocení - známka
Body
10 -9
8,5-7,5
7 – 5,5
5 – 2,5
2 -0
Známka
1
2
3
4
5
36
Čas na vypracování:
K vyřešení úkolu je potřeba maximálně 30 minut.
Integrovaní žáci mohou pracovat po dobu 40 minut.
Pomůcky:
a) Varianta vypracování na počítači:
Počítač s programem Word, kancelářský papír formátu A4, tiskárna, příloha 1 – Životopis
a příloha 2 – vypracování úkolu v elektronické podobě.
b) Varianta vypracování v ruce
Psací potřeby, příloha 1 – Životopis a příloha 2 – Vypracování úkolu v tištěné podobě, kancelářský papír formátu A4
37
Pracovní list český jazyk a literatura 3. P
Jméno a příjmení: ………………………………………….
Datum: …………
Počet dosažených bodů
Úkol:
Vytvořte v programu Word STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS – vyjděte z údajů uvedených v zadání.
Dbejte na správnou grafickou úpravu, stylizaci a úplnost údajů.
Datum vypracování životopisu – použijte dnešní datum.
Hotový úkol vytiskněte a ihned odevzdejte.
V případě, že nemáte k dispozici počítač, úkol vypracujte čitelně v ruce.
Úkol vypracujte na 2. stránku tohoto listu nebo samostatný list, kde v záhlaví
uvedete:
Jméno a příjmení …………………….
ČESKÝ JAZYK
Datum:
Strukturovaný životopis
Příloha 1
Životopis
Jmenuji se Jan Nový. Narodil jsem se 23. 6. 1980 v Klatovech. V současné době bydlím
v Plzni, Pařížská ulice 10. Jsem ženatý, mám dvě děti. Manželka Alena pracuje jako zdravotní
sestra ve Fakultní nemocnici v Plzni – Bory.
V letech 1995 až 1999 jsem studoval na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Studium jsem zakončil maturitní zkouškou s výborným prospěchem. V září 1999 jsem začal studovat na ZČU Plzeň – Fakulta elektrotechnická, obor aplikovaná elektrotechnika. V roce 2002 jsem
dokončil bakalářské studium a pokračoval jsem ve studiu magisterském, které jsem zakončil v r.
2004 státní závěrečnou zkouškou a získal jsem titul inženýr.
Po ukončení vysokoškolského studia jsem nastoupil v září 2004 na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni jako učitel odborných předmětů. Podílel jsem se na vybudování
dvou učeben výpočetní techniky a na zavedení Intranetu. Pracovní poměr skončil v červnu 2006.
Od července 2006 dosud pracuji jako hlavní inženýr v podniku DIOS s. r. o. Nýřany.
Vlastním řidičský průkaz skupiny B.
Mé jazykové znalosti jsou velmi dobré. Ovládám německý jazyk slovem i písmem na pokročilé úrovni. Z anglického jazyka jsem složil v červnu 2008 státní zkoušku na jazykové škole Extern v Plzni, sady Pětatřicátníků 33.
Pracuji s PC v programech Word, Excel, PowerPoint, SolidWorks, tvořím webové stránky,
pracuji s internetem.
Mezi mé zájmy patří pěší turistika, cyklistika a rybaření, jsem členem Českého rybářského
svazu.
Můj zdravotní stav je dobrý.
Jan Nový
V Plzni 30. 4. 2009
38
ÚKOL Z ANLICKÉHO JAZYKA (30 nebo 40 minut)
3. Pozemní stavitelství
Jméno a příjmení: ………………………….. Datum: ……………………
Počet dosažených bodů
Mrs. Andrusko from Prague wants to spend a weekend with her family. They would like
to get away from Prague to London for a few days. She’s writing an inquiry to St.James
Court Hotel in London – she would like them to recommend her some interesting places
in London including pre-reservation at the hotel… Andrusko family just wants to spend
an exciting weekend in London.
TASK 1:
Read Mrs. Andrusko’s email and complete it using the phrases and words in the
box:
recommend
hearing from you
arriving
available
an advertisement
Dear Sir/Madam
I saw _________________ (www.visitlondon.com) for „weekend escape“ at your hotel.
I would like to reserve two rooms at St.James Court Hotel. My husband and I would like
a double room and I would also like to reserve a room for our two teenage daughters.
We are _____________________ on 27 June. We hope to stay for 3 nights departing
on 30 June.
Do you have rooms _________________ for these dates? Could you
________________ us some interesting places in London? We are keen on
sightseeing, theatregoing, shopping, relaxing…
I look forward to __________________________.
Yours sincerely
Alina Andrusko
Na Hanspaulce 7
16300 Praha 6 - Dejvice
e-mail: [email protected]
cellular phone: 777 112 121
39
TASK 2:
Imagine you are a person responsible for answering inquiries at St. James’s
Court Hotel (client service). Write a short reply (answer) to Mrs. Andrusko.
Include the following information:
1. thank her for her inquiry
2. say you are pleased to confirm her reservation for the rooms
3. make a short plan of interesting places you recommend to visit in London
4. end the letter saying that you look forward to welcoming her family
5. finish with Yours sincerely, …
40
Německý jazyk – 3. ročník – pozemní stavitelství
Hodnocení:
Celkový počet bodů : 10
každý doplněný pojem za ¼ bodu
Hodnocení:
1 – 90%
2 – 75%
3 – 60%
4 – 40%
(tj. 9 bodů)
( 7,5 b.)
(6 bodů)
(4 body)
41
Pracovní list – německý jazyk 3. P
Jméno a příjmení: ………………………………………….
Datum: …………
Počet dosažených bodů
Zadání úkolů
1. Sie haben von ihrer Mutter ein E-mail bekommen. Was sollen Sie heute alles machen?
Ergänzen Sie:
__________________________________________________________________________
schnell
Hund
abholen
sehen
vorbei
später
Weg
zuerst
Abendbrot
Besuch
Frühstückstisch
Bett
Straße
draußen
gegen
bleiben
___________________________________________________________________________
Hallo!
Ich muss heute länger in der Firma ................., wir haben hier einen ...................aus Italien. Besorge bitte folgende Sachen: geh .............. in den Supermarkt einkaufen, weil Vati auch ...............
kommt und es nicht schafft. Kauf etwas zum ............................, vergiss bitte nicht etwas zum
Trinken zu kaufen. Füttere auch unseren ................. Zieh dich warm an, heute ist es .................
ziemlich kalt. Geh auf dem ................. nach Hause kurz bei Oma ................, und wenn sie etwas
braucht, hilf ihr. ...............15 Uhr musst du deine Schwester von der Schule .................. . Passt
auf der ................ auf die Autos auf, sie fahren manchmal sehr .................. Macht dann zu Hause
euere Hausaufgaben, bereitet euch gut für die Schule vor. Nach dem Abendessen seht nicht zu
lange fern. Wartet nicht auf uns und geht bald ins ............ Wenn es nötig ist, ruf mich in der Firma an. Wir .................. uns erst morgen am .....................
Mutti
2. Was gehört zu Österreich und was zu Deutschland? Ordnen Sie zu:
___________________________________________________________________________
die Zugspitze
Tirol
das Ruhrgebiet
der Main
das Salzkammergut
der Stephansdom
der Kaiserschmarren
das Hundertwasserhaus
der Kölner Dom
Neuschwanstein
Schönbrunn
Rügen
___________________________________________________________________________
Österreich
Deutschland
.............................................
...........................................
.............................................
...........................................
.............................................
...........................................
.............................................
...........................................
.............................................
...........................................
.............................................
...........................................
42
.............................................
...........................................
3. Ihr Freund aus München lädt Sie in ein Restaurant der gehobenen Klasse zum
Mittagessen ein.
Was bringt der Kellner als erstes an den Tisch?
.............................................
Was möchten Sie am liebsten als Vorspeise bestellen?
.............................................
Welche Suppe essen Sie am liebsten?
.............................................
Welche Fleischsorte würden Sie bestellen?
.............................................
Was würden Sie am liebsten als Beilage nehmen?
.............................................
Welchen Salat essen Sie gern?
.............................................
Was würden Sie zum Trinken bestellen?
.............................................
Was bringt der Ober nach dem Essen?
.............................................
4. Was sehen Sie auf dem Bild?
1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
4. ..................................
1.
2.
3.
43
4.
44
Matematika - 3. ročník Pozemní stavitelství
Metoda hodnocení:
1. komplexní úloha využívá učiva stereometrie, jeho aplikaci ve stavařské praxi.
Potřebný čas k vyřešení testu je 45 minut.
Pomůcky: psací potřeby, vlastní kalkulátor, matematické a fyzikální tabulky pro střední
školy, jedna až dvě učebny podle počtu žáků ve třídě – každý sedí sám v lavici.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou používat obvyklé kompenzační
pomůcky a na požádání prodloužení času k řešení na dvacet minut.
Zadání úlohy s řešením a hodnocením:
Podle půdorysu garáže pro osobní automobil na obr. vypočtěte:
a) objem zdiva v m3
2b
b) celkovou spotřebu cihel a malty na zdivo
2b
c) plochy vnitřních omítek stropu a stěn /odečtěte a přičtěte plochu ostění/
2b
d) celkovou spotřebu písku, vápna a cementu na výrobu vápno-cementové malty na
zdivu a vnitřní omítky.
4b
Pomocné údaje:
Stavba bude provedena z plných cihel velkého formátu, jejichž spotřeba je 280 ks.m-3 zdiva.
Norma množství malty na zdivo je 0,28 m3.m-3 zdiva.
Normy spotřeby materiálu (písek, vápno, cement….) najděte ve stavebních tabulkách. Omítka
tloušťky 10 mm.
U spotřeby materiálu zaokrouhlujte vždy směrem nahoru na číslici o jednotku větší. Spotřeba
cementu a vápna se zaokrouhluje na celé kg, popř. pytle.
Výňatek ze stavebních tabulek:
Spotřeba materiálu na
zdivo
Písek
1,06 m3.m-3
Vápno
74 kg.m3
omítky
1,07 m3.m-3
123 kg.m3
45
106 kg.m3
Cement
42,5 kg.m3
Řešení:
a) Objem zdiva-objem otvorů
Objem zdiva
(6,8+2,4).2.0,3.2,25=11,34 m3
Objem otvorů
0,216+1,23=1,538 m3
Celkový objem zdiva – 9,801 m3
b) Spotřeba cihel
9,801 . 280 = 2 745 ks
Spotřeba malty: 9,801.0,28= 2,745 m3 malty
c) Plochy vnitřních omítek stropu a stěn
Strop: 2,4.5,4=12,96 m2
Vnitřní stěny – po přičtení ostění a odečtení otvorů pro okna a dveře….31,905
m2
Celkem vnitřní omítky + strop: 44,865 m2
d) Celková spotřeba písku, vápna, cementu na omítky a zdění
Malta na zdění
Malta na omítky 10 mm
=2, 745 m2
= 0,449 m2
Malta celkem
=3,194 m2
Písek:
Na zdivo
Na omítky
Celkem
=2,910 m3
=0,481 m3
=3,391 m3
Vápno:
46
Zdivo
Omítky
=203,130 m3
=55,227 m3
Celkem
=259kg
Cement:
Zdivo
Omítky
=290,7 kg
=19,083 kg
Celkem
=310 kg
47
Pracovní list matematika 3. P
Jméno a příjmení: ………………………………………….
Datum: …………
Počet dosažených bodů
Podle půdorysu garáže pro osobní automobil na obr. vypočtěte:
a) objem zdiva v m3
2b
b) celkovou spotřebu cihel a malty na zdivo
2b
c) plochy vnitřních omítek stropu a stěn /odečtěte a přičtěte plochu ostění/
2b
d) celkovou spotřebu písku, vápna a cementu na výrobu vápno-cementové malty na
4b
zdivu a vnitřní omítky.
Pomocné údaje:
Stavba bude provedena z plných cihel velkého formátu, jejichž spotřeba je 280
ks.m-3 zdiva.
Norma množství malty na zdivo je 0,28 m3.m-3 zdiva.
Normy spotřeby materiálu (písek, vápno, cement….) najděte ve stavebních tabulkách. Omítka tlouštky 10 mm.
U spotřeby materiálu zaokrouhlujte vždy směrem nahoru na číslici o jednotku
větší. Spotřeba cementu a vápna se zaokrouhluje na celé kg, popř. pytle.
Výňatek ze stavebních tabulek:
Spotřeba materiálu na zdivo
Písek
1,06 m3.m-3
Vápno
74 kg.m3
Cement
106 kg.m3
omítky
1,07 m3.m-3
123 kg.m3
42,5 kg.m3
48
Betonové konstrukce a stavební mechanika – 3. ročník – Pozemní
stavitelství
Metoda hodnocení:
Žák má za úkol vypočítat zatížení, kde ukáže znalosti z předmětu betonové konstrukce,
stavební mechanika a matematika. Ve zpracovávaném úkolu postupuje dle níže uvedených bodů zle zadání úkolu.
Za bod č. 1 získá - 3 body
Za bod č. 2 získá - 2 body
Za bod č. 3 získá - 4 body
Za bod č. 4 získá - 1 bod
celkem získá 10 bodů.
Body
10 -9
8,5-7,5
7 – 5,5
5 – 2,5
2 -0
Známka
1
2
3
4
5
Potřebný čas:
K vyřešení úkolu je potřeba 30 minut.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o prodloužení času
k řešení otázek na 40 minut. Vyplněné testy ihned po ukončení odevzdají.
Pomůcky:
Psací potřeby, kalkulátor, tabulky (které má každý žák k dispozici) – každý žák sedí
sám v lavici.
49
Betonové konstrukce a stavební mechanika – 3. ročník – Pozemní
stavitelství
Zadaný úkol:
Výpočet zatížení
1. Výpočet stálého a nahodilého zatížení - stropní desky
2. Stanovení zatěžovací šířky desky s vykreslením průběhu momentů
3. Výpočet stálého a nahodilého zatížení v patě stěny z cihel plných na
maltu vápennou – střešní konstrukci uvažuj ve skladbě stropní konstrukce
4. Přepočet charakteristických hodnot na hodnoty návrhové
Skladba stropní konstrukce:
- keramická dlažba tl. 10 mm
- cementová malta tl. 15 mm
- betonová mazanina tl. 30 mm
- tepelná izolace tl. 35 mm
- panely PZD tl. 140 mm
- vápenocementová omítka tl. 20 mm
Charakter budovy: Obchodní dům
50
51
Řešení:
1. Výpočet zatížení stálého stropní desky:
- keramická dlažba tl. 10 mm
- cementová malta tl. 15 mm
- betonová mazanina tl. 30 mm
- tepelná izolace tl. 35 mm
- panely PZD tl. 140 mm
- vápenocementová omítka tl. 20 mm
Stálá zatížení stropní desky celkem
m
0,010
0,015
0,030
0,035
0,140
0,020
Nahodilá zatížení stropní desky
Obchodní dům
Nahodilá zatížení celkem
kN/m3
22
23
23
1
24
18
kN/m2
0,220
0,345
0,690
0,035
3,360
0,360
gdk = 5,01 kN/m2
kN/m2
5,0
qdk = 5,0 kN/m2
2. Stanovení zatěžovací šířky desky
a:
0,4 x rozpětí + šířka stěny = 0,4 x 4 + 0,45 = 2,05 m
3. Výpočet stálého zatížení v patě stěny
kN/m´
41,082 kN/m´
- od stropní desky
a x gdk x počet desek = 2,05 x 5,01 x 4 =
- vlastní tíha stěny
objemová tíha x šířka x výška = 18 x 0,45 x (4*3-4*0,14) =
92,664 kN/m´
stálá zatížení v patě stěny celkem
G k =133,746 kN/m´
Výpočet nahodilého zatížení v patě stěny
- od stropní desky
a x qdk x počet desek = 2,05 x 5,0 x 4 =
Nahodilá zatížení v patě stěny celkem
41,00 kN/m´
Q k = 41,00 kN/m´
4. Přepočet charakteristických hodnot na hodnoty návrhové
Fd = G k x 1,2 + Q k x 1,5 = 133,746 x 1,2 + 41,00 x 1,5 = 222 kN/m´
Za bod č. 1 získá - 3 body
Za bod č. 2 získá - 2 body
Za bod č. 3 získá - 4 body
Za bod č. 4 získá - 1 bod
celkem získá 10 bodů.
52
53
Pracovní list - stavební mechanika a betonové konstrukce 3. P
Jméno a příjmení: ………………………………………….
Datum: …………
Počet dosažených bodů
Zadaný úkol:
Výpočet zatížení
1. Výpočet stálého a nahodilého zatížení - stropní desky
2. Stanovení zatěžovací šířky desky s vykreslením průběhu momentů
3. Výpočet stálého a nahodilého zatížení v patě stěny z cihel plných na
maltu vápennou – střešní konstrukci uvažuj ve skladbě stropní konstrukce
4. Přepočet charakteristických hodnot na hodnoty návrhové
Skladba stropní konstrukce:
- keramická dlažba tl. 10 mm
- cementová malta tl. 15 mm
- betonová mazanina tl. 30 mm
- tepelná izolace tl. 35 mm
- panely PZD tl. 140 mm
- vápenocementová omítka tl. 20 mm
Charakter budovy: Obchodní dům
54
55
Pozemní stavitelství a konstrukční cvičení – 3. ročník – Pozemní stavitelství
Metoda hodnocení:
Žák má za úkol zakreslit v programu ALLPLANE
1. vykreslete v programu ALLPLANE předložený slepý půdorys se všemi zařizovacími předměty a na jinou fólii okótujte
2. do tohoto slepého půdorysu navrhněte ležaté vedení kanalizace s popisem průměrů, redukcí a všech armatur.
Student zde ukáže znalosti z předmětu pozemní stavitelství a konstrukční cvičení.
Ve zpracovávaném úkolu se hodnotí dle níže uvedených bodů.
Za bod č. 1 - práce s programem allplane získá - 20 bodů
Za správné vykreslení půdorysu ……………....10 bodů
Za správné okótování………………………...… 5 bodů
Za zvládnutí vykreslení kanalizace s popisem….5 bodů
Za bod č. 2 – vykreslení kanalizace získá (hodnotíme trasu vedení, zásady zakreslování, popis profilů řadu a armatur, legendu) - 15 bodů
Za zvolení vhodné trasy ležaté kanalizace ……….……...5 bodů
Za vhodné volení redukcí a všech prvků……………….…5 bodů
Za popis celkový popis průměrů a armatur a legendy … 5 bodů
celkem získá 45 bodů.
Body
45 - 38
37 - 28
27 – 21
20 – 11
10 - 0
Známka
1
2
3
4
5
Potřebný čas:
K vyřešení úkolu je potřeba 60 minut.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o prodloužení času
k řešení otázek na 90 minut. Vyplněné testy ihned po ukončení odevzdají.
Pomůcky:
Počítač s instalovaným software ALLPLANE, zadání s půdorysem přízemí – každý žák
sedí sám u počítače. Pravítko a kalkulátor.
56
Pracovní list - pozemní stavitelství a konstrukční cvičení 3. P
Jméno a příjmení: ………………………………………….
Datum: …………
Počet dosažených bodů
Zadaný úkol:
Projekt kanalizace
1. Vykreslete dle přílohy č. 1 v programu ALLPLANE předložený slepý půdorys se
všemi zařizovacími předměty a na jinou fólii okótujte.
2. Do přiloženého slepého půdorysu v programu ALLPLANE navrhni svodné (ležaté) potrubí s jednou hlavní větví napojenou na kanalizační řad a s připojením
všech zařizovacích předmětů.
Navrhni světlosti potrubí a zakresli a popiš všechna kolena a redukce a revizní
šachtu.
Veškerá potrubí jsou vedená v plastu.
VÝSLEDNÁ TABULKA SOUTĚŽE OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ OBORU
57
POZEMNÍ STAVITELSTÍ
Jméno a příjmení …………………………….. 1. ročník
Dosažený
počet
bodů
Pořadí
ověřování
Předmět
1.
Český jazyk a literatura (MAX. 10 BODŮ; 30 minut)
2.
Německý jazyk (MAX. 10 BODŮ; 30 minut))
3.
Matematika (MAX. 10 BODŮ; 20 minut))
4.
Datum ………………………
Známka
v
předmětu
Stavební mechanika a betonové konstrukce (MAX. 10
BODŮ; 30 minut))
Pozemní stavitelství a odborné kreslení (MAX. 40 BODŮ; 60 minut)
5.
Úprava žáka s ohledem na bezpečnost a hygienu práce
(oblečení, užívání ochranných pomůcek)
Výběr a příprava nářadí (volba správného nářadí, stav
nářadí s ohledem na bezpečnost a hygienu práce)
Výběr a příprava stavebního materiálu (správná volba
písku a pojiva)
Příprava pracoviště (organizace pracoviště, navezení
materiálu)
Závěrečný úklid staveniště
Celkem za pozemní stavitelství a odborné kreslení
Celkové hodnocení žáka
Podpis zpracovatele
………………………….
VÝSLEDNÁ TABULKA SOUTĚŽE OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ OBORU
58
POZEMNÍ STAVITELSTÍ
Jméno a příjmení …………………………….. 2. ročník
Datum ………………………
Dosažený
počet
bodů
Pořadí
ověřování
Předmět
1.
Český jazyk a literatura (MAX. 10 BODŮ;)
2.
Německý (anglický) jazyk (MAX. 10 BODŮ)
3.
Matematika (MAX. 10 BODŮ)
4.
Pozemní stavitelství a konstrukční cvičení
(MAX. 70 BODŮ)
Známka
v
předmětu
Celkové hodnocení žáka
Podpis zpracovatele
59
………………………….
VÝSLEDNÁ TABULKA SOUTĚŽE OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ OBORU
POZEMNÍ STAVITELSTÍ
Jméno a příjmení …………………………….. 3. ročník
Dosažený
počet
bodů
Pořadí
ověřování
Předmět
1.
Český jazyk a literatura (MAX. 10 BODŮ; 30 minut)
2.
Německý jazyk (MAX. 10 BODŮ; 30 minut))
3.
Matematika (MAX. 10 BODŮ; 20 minut))
4.
Datum ………………………
Známka
v
předmětu
Stavební mechanika a betonové konstrukce (MAX. 10
BODŮ; 30 minut))
Pozemní stavitelství a konstrukční cvičení (MAX. 45 BODŮ; 60 minut)
Za správné vykreslení půdorysu
Za správné okótování
Za zvládnutí vykreslení kanalizace s popisem
5.
Za zvolení vhodné trasy ležaté kanalizace
Za vhodné volení redukcí a všech prvků
Za popis celkový popis průměrů a armatur a legendy
Celkem za pozemní stavitelství a konstrukční cvičení
Celkové hodnocení žáka
Podpis zpracovatele
60
………………………….