PRÍLOHA

Transkript

PRÍLOHA
PRÍLOHA
Rodokmeň J. A. Komenského
(KUMPERA, J. 1992, s. 176)
J. A. Komenský, rytina považovaná za dielo V. Hollara z roku 1652
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=37, citované 3. 9. 2008)
Rembrandt van Rijn: J. A. Komenský, olejomaľba zo 17. storočia
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=37, citované 3. 9. 2008)
Juriaen Ovens: Portrét Komenského, Amsterdam 1656-1662
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=39, citované 3. 9. 2008)
Portrét Komenského z roku 1665, medirytina Christiana Hagensa
(KUMPERA, J. 1992, s. 409)
Pamätník J. A. Komenského v bývalom zbore Jednoty českobratskej vo Fulneku
(KUMPERA, J. 1992, s. 380)
Vincenc Makovský: Jan Amos Komenský, 1956
(Uherský Brod, Naarden, Betlehem – Pennsylvania, USA)
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=37, citované 3. 9. 2008)
Mapa sveta v 17. storočí od Henrica Hondia, Novus Atlas, Amsterdam 1658
(KUMPERA, J. 1992, s. 377)
Mapa Európy v 17. storočí od Henrica Hondia, Novus Atlas, Amsterdam 1658
(KUMPERA, J. 1992, s. 378)
Obliehanie Uherského Brodu vojskami Imricha Tökölyho v roku 1683,
olejomaľba neznámeho majstra z 18. storočia
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=37, citované 3. 9. 2008)
Přerov v 16. storočí
(KUMPERA, J. 1992, s. 385)
Herborn so zámkom Dillenburg v 17. storočí
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=39, citované 3. 9. 2008)
Heidelberg so zámkom falckých kurfirstov v 17. storočí
(KUMPERA, J. 1992, s. 387)
Fulnek so zámkom v pozadí, baroková kresba z 18. storočia
(KUMPERA, J. 1992, s. 390)
Dobová kresba školy Jednoty českobratskej vo Fulneku
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=37, citované 3. 9. 2008)
Olomouc v 16. storočí
(KUMPERA, J. 1992, s. 390)
Londýn v 17. storočí, výsek z rytiny V. Hollara
(KUMPERA, J. 1992, s. 395)
Elbląg v 17. storočí
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=37, citované 3. 9. 2008)
Leiden s najstaršou univerzitou v severnom Nizozemsku
(KUMPERA, J. 1992, s. 397)
Štokholm v 17. storočí
(KUMPERA, J. 1992, s. 398)
Toruň v 17. storočí
(KUMPERA, J. 1992, s. 400)
Vyhlásenie vestfálskeho mieru roku 1648 pred radnicou v Antverpách, rytina V. Hollara
(KUMPERA, J. 1992, s. 401)
Renesančný zámok Rákociovcov v Blatnom Potoku (Sárospatak)
(dostupné na internete: http://www.google.sk, citované 27. 1. 2010)
Lešno, baroková kresba mesta opätovne vybudovaného po požiari roku 1656
(KUMPERA, J. 1992, s. 406)
Amsterdam v 17. storočí
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=37, citované 3. 9. 2008)
Kostol valonskej cirkvi v Naardene,
kde bol J. A. Komenský pochovaný 22. 11. 1670
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=37, citované 3. 9. 2008)
Súpis vybraných diel J. A. Komenského
Súpis zahŕňa základné bibliografické údaje o vybraných prácach J. A. Komenského.
Titul diela je uvedený v súlade s českým, latinským, resp. nemeckým originálom
alebo podľa najstaršieho prekladu (ak sa originál nezachoval). Názov práce je v niektorých
prípadoch skrátený v zhode so súčasnou komeniologickou literatúrou. Latinský a nemecký
preklad titulov vybraných spisov J. A. Komenského je konkretizovaný v okrúhlych
zátvorkách. Niektoré nepôvodné názvy vyplývajúce zo súčasného komeniologického
označenia pre súbory menších prác sú uvedené v hranatých zátvorkách. Informácie o dobe
vzniku, prípadne prvého vydania sú konkretizované u všetkých diel v hranatých zátvorkách.
Miesto vydania či vydavateľ je uvedený len pri vybraných spisoch J. A. Komenského.1
Spisy J. A. Komenského vytvorené do roku 1628:
Poklad jazyka českého (Linguae Bohemicae thesaurus, hoc est lexicon plenissimum,
gramatica accurata, idiotismorum elegantiae et emphases adagiaque) [1612-1656?].
Smíšené problémy (Problemata haec miscellanea). Herbornae Nassaviorum, 1612
[1612].
[Deset elegických dvojverší], in: Jan Litomil, Metaphysicae brevissima Delineatio
[1612].
Soubor sporných otázek (Sylloge quaestionum controversarum, e philosophiae
viridario depromptarum). Herbornae Nassaviorum, 1613 [1613].
Pravidla snazší mluvnice (Grammaticae facilioris praecepta) [1614-1616].
O andělích [1615].
Divadlo světa a všechněch všudy předivných věcí jeho, kteréž na nebi, na zemi, pod
zemí, u vodách, v povětří a kdekoli v světě jsou aneb se dějí a díti budou od počátku světa až
do skonání jeho, a až na věky věkův to jest Theatrum universitatis rerum [1616-1618].
Retuňk proti Antikristu a svodům jeho, kteříž v zarmoucených těchto časích mnohých
k zahynutí nešťastně se rozmáhají, a nejedněch od víry odstupování se děje, těm, kdož by duše
1
Bližšie o diele J. A. Komenského pozri: http://dejiny.nln.cz/Bibl/Komensky.html, citované 3. 7.
2007. KUMPERA, J. 1992. Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků. Ostrava-Praha: Amosium
servis-Nakladatelství Svoboda, s. 181-323. ISBN 80-85498-03-0.
své retovati a před zahynutím vystřáhnouti dáti chtěli, podaný od jednoho z milovníků Ježíše
Krista. Sepsaný leta Páně 1617 [1617].
[Genealogicko-historický spis o rodu Žerotínů] [1618-1621].
Nová a ze všech dosavadních nejpřesnejší mapa Moravy (Moraviae nova et post
omnes priores accuratissima delineatio). Amsterodami, 1627 [1614-1626].
Listové do nebe, V kterýchž Chudí a Bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe
vespolek ve[zm]ou a rozeznáni býti žádají: spolu i s Odpovědmi oběma stranám danými, až i
s odložením vejpovědi, k budoucímu konečnému jenerálnímu, nejspravedlivějšímu Soudu a
jasnému rozeznání mezi stranami. Léta Páně: M.DC.XIX. Olomouc, 1619 [1618-1619].
Manuálník. Aneb Jádro celé Biblí Svaté. Amsterodam, 1658 [1620-1623].
Zpráva a naučení o kazatelství [1620-1621].
Přemyšlování. O dokonalosti křesťanské. Praha, 1622 [1621-1622].
Nedobytedlný Hrad, Jméno Hospodinovo k němuž: Kdo se koli v svých jakýchkoli
souženích a nebezpečenstvích utíká, přichráněn a zachován bývá ... [1622?].
Truchlivý, to jest; Smutné a tesklivé, člověka Křesťanského, nad žalostnými, Vlasti a
Církve bídami naříkání: V kterémž se jemu nejprve Rozum, potom Víra ozývají, potěšovati ho,
ale nadarmo, usilujíce; Za tím tedy Kristus vystoupě, zůřivě jej z netrpělivosti obviňuje,
místné strašlivých svých ran příčiny ukazuje, bolesti jemu ulehčuje, časné i věčné vysvobození
zaslibuje, i jakby se k obojímu hotoviti měl poučuje (pars I.) [1623].
Truchlivý, to jest: Rány obnovující a jitřící se v Člověku teskností v čas dlouho
trvajících Božích metel a těžkostí: Kdež tělo déle již bíd snášeti se zpěčuje; a tesklení jeho
ačkoli Rozům osvícený zahnati všelijak se snažuje, nemůže však; jako ani Víra; až Kristus
opět se ozva, dokonalou, jemu ku pozbytí hrůz, a nabytí mysli dobré, cestu ukazuje (pars II.)
[1624].
Labirynt Světa a Lusthaus Srdce to jest, Světlé Vymalování, kterak v tom Světě, a
věcech jeho všechněch, nic není než Matení a Motání, Kolotání a Lopotování, Mámení a
Šalba, Bída a Tesknost, a naposledy Omrzení všeho a zoufání: Ale kdož doma v srdci svém
sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a
radosti že přichází. ... Léta Kristova M.DC.XXXI [1623].
O poezii české [1619-1621?].
O sirobě. To jest o Potracování milých Přátel, Ochránců a Dobrodinců, Co a jak
žalostná jest ta Příhoda? Odkud a proč přichází? Co vní činiti, a čím se těšiti? I jak se k
smutným a osiřalým chovati náleží? Spisek. Pro potřebu přítomných žalostných časů z Božího
Slova sebraný Léta Páně 1624. a Léta MDCXXXIV. v čas rány Boží morové, v Lešně Polském
vytištěný. Lešno, 1634 [1622-1624].
Divadlo veškerenstva věcí (Amphitheatrum universitatis rerum) [1624-1627].
Pres boží. To jest, Kratičké rozvážení slov Jeremiáše Proroka, Tlačil Pán presem
Pannu Dceru Jůdskou: v kterémž se cíle a užitečnosti Trápení a Zármutků při Pobožných
vyhledává a považuje [1624?].
Centrum securitatis To jest, Světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu, a
pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života
Bezpečnost, Pokoj, a Blahoslavenství záleží. Lešno, 1633 [1625].
Vidění a Zjevení Kryštofa Kottera, Souseda a Jircháře Šprotavského, kterýž měl od
Léta 1616 až do Léta 1624. Z Německé Řeči do Češtiny přeložené, na tři zvláštní Díly
i Kapitoly summovní spořádané a rozdělené, i Pro náležitou důvěrnost ke všem těmto
Anjelským Proroctvím skrz Concordanci Písem Starého i Nového Zákona srovnalé a
dostatečně vysvětlené. Léta Páně: NVLLa TIrannorVM VIs DIVtVrna [1625].
[Žalmy metrem poetským složené] [1620-1628, 1658-1661].
Spisy J. A. Komenského vytvorené od roku 1628:
Poľsko (1628-1641):
O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé: tak aby se i bez globu,
kdykoli v roce která zvláštnější hvězda se spatří, co a jaká jest a jak slove, spatřiti mohlo
[1616-1627].
Geometrie (Geometria 1: Geometria theoretica 2: Geometria practica neboli
Geodesia) [1628-1630].
Didaktika, to jest umění umělého vyučování [1627-1632].
Moudrost
starých
Čechů
na
zrcadlo
vystavená
potomkům
(Adagiorum
Bohemicorum farrago) [1629-1633].
[Šest učebnic pro školu národní, to jest Violarium, Rosarium, Viridarium,
Labyrinthus sapientiae, Balsametum spirituale, Paradisus animae] [1629-1632].
Dvéře jazyků otevřené čili Semeniště jazyků a všech věd (Janua linguarum reserata
sive seminarium linguarum et scientiarum omnium) [1628-1632].
Praxis pietatis. To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé Knížka milostná: Kterakby
Křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti jak Boha, tak i sebe samého, platně
prospívati a život svůj v bázni Boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i
naposledy jej po dokonání běhu blahoslaveně zavříti mohl, vyučující (pars I.). Lešno, 1630
[1629-1630].
Praxis pietatis To jest, O Cvičení se v Pobožnosti pravé Knížka milostná (pars II.)
[1631-1633].
První filozofie (Prima philosophia) [1630?].
Svědectví podle povědomosti a pravdy, dané urozené paní, paní Esteře Sádovské,
rozené ze Vchynic a z Tetova, kterážto život svůj v Pánu dokonala v exilium v městě Lešně
léta 1630, 23. dne měsíce máje, právě v hodinu čtvrtou z poledne [1630].
Informatorium školy mateřské [1630-1632].
Přehled fyziky (J. A. Comenii Physicae Ad Lumen Divinum Reformatae Synopsis,
Philodidacticorum & Theodidactorum censurae exposita). Sumtibus Gotofredi Grossi
Bibliopolae (Exprimebat Johannes Albertus Minzelius). Lipsiae, 1633 [1630-1632].
Latinská gramatika dle nové metody sestavená (Grammatica Latina novâ methodo ad
jucundam facilitatem celeremque praxin ex naturalis didacticae legibus concinnata). Lesnae,
1631 [1631].
Historia o Umučení, Smrti, Pohřbu i Vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista ze všech
čtyř Evangelistů sebraná a v jistý pořádek uvedená. Lešno, 1631 [1631].
Otázky některé o Jednotě Bratří českých [1631-1632].
Polnice milostivého léta pro český národ, zvěstující zarmouceným potěchu, lkajícím
radost, zajatým vysvobození, rozptýleným shromáždění. Počínající na konci r. 1631 a
pokračující r. 1632 [1631-1632].
Zpráva kratičká o morním nakažení, z příčin zvláštních v čas přímoří v Lešně
Polském od církve České v vyhnanství v témž Lešně zůstávající učiněna, a vytištěna, Léta
Páně MDCXXXII. Lešno, 1632 [1631].
Přehled kosmografie (Cosmographiae compendium 1: De astronomia. 2: Medulla
geographiae) [1631].
Navržení krátké o obnovení škol v království českém [1632?].
Haggaeus redivivus to jest Křesťanských vrchností, kněží Páně a všeho pobožného
lidu, z antikristského a babylonského zajetí a rozptýlení navrátilých, k živé a vroucí pokáním
svatým horlivosti a k horlivému vzdělání a znovu spořádání domu božího (jenž jest církev)
horlivé a vroucí jménem božím napomenutí [1632?].
Astronomia ad lumen physicum reformanda [1632].
Zpráva o umění samovolného pohybu (De arte spontanei motus relatio) [1632-1639].
Ráj církve znovu se rozzelenávající. Ráj český (Paradisus ecclesiae renascentis.
Paradisus Bohemiae) [1631-1632].
Řád církevní Jednoty bratří českých (Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in
unitate fratrum Bohemorum) [1632-1633].
Předsíň Dvéří jazyků otevřených (Januae linguarum reseratae Vestibulum) [16321633].
Dějiny světské neboli politické (Historia prophana sive politica) [1632].
Žehnání Ctihodného a v Církvi Boží vzácného Muže, K. Jana Cyrilla, někdy J. B.
Staršího, a Konsistoře Pražské Pod Obojí Seniora etc. s Domem svým, Kněžstvem svým,
Církví svou v Exulantství Lešenském zůstávající: též s Jednotou vlasti, Konsistoří Pražskou, s
Polskem, i Světem. Když Léta 1632, v den Slavnosti S. Ducha Seslání, Lidu Božímu Kázání
čině, a horlivě Boží milost a věrnost vychvaluje, šlakem tknut, a téhož dne k večeru dokonal;
v Neděli pak S. Trojice tam v Lešně vzácně pohřben. Lešno, 1632 [1632].
Renuntiatio mundi, to jest Výhost světu [1632-1633].
Velká didaktika, ukazující obecné umění naučit všechny všemu (Didactica magna
universale omnes omnia docendi artificium exhibens) [1633-1638-1657].
Didaktická rozprava (De sermonis Latini studio . . . didactica dissertatio).
Vratislaviae, apud Davidem Muellerum, 1638 [1637].
[Annotata] [1633, 1640, 1645].
Písně některé nábožné, potřebně z němecských neb polských pod české rytmy
uvedené, a naše některé staré předělané od J. A. C. [1633-1645].
Pobídnutí mládeže (Exhortatio ad juventutem) [1634].
Předchůdce vševědy (Prodromus pansophiae). Oxford, 1637 [1634-1636].
[Předpoklady pansofie] [1634-1640].
Náčrt pansofie (Pansophiae diatyposis) [1639-1643].
Na spis proti jednotě bratrské od M. Samuele Martinia . . . ohlášení [1635-1636].
Krátká a důkladná odpověď na krátké pojednání o otázce, zda Pán Ježíš, když
zemřel, vstal z mrtvých vlastní silou (Auff den kurzen Bericht von der Frage: ob Herr Jesus
sich aus eigener Krafft von den Todten aufferweckt habe, kurtze und gründliche Antwort Joh.
A. Comenii cum praef. J. G. Schlichting). Leszno, 1638 [1637-1638].
Zrcadlo dobré vrchnosti (Spiegel guten Obrigkeit). Lešno, 1636 [1636].
Kázání XXI o tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista, spasitele
světa, učiněná v Lešně Polském 1636 [1636].
Cesta pokoje, to jest pravý, jediný prostředek kterýmž církev Boží v pokoji, svornosti a
lásce zachována býti může; za příčinou nepokojných spisů M. Samuela Martinia z Písma
svatých vyhledaná, ukázána a všechněm věrným Čechům poddaná od starších kněží Jednoty
bratrské. Lešno, 1637 [1637].
Strůjce štěstí aneb Umění sám si poradit (J. A. Comenii Faber fortunae sive Ars
consulendi sibi ipsi. Itemqve Regulae Vitae Sapientis.). Amstelodami, Ex officina Petri van
den Berge, in vico (: vulgo :) de Blaeuweburgwal sub signo montis Parnassi, 1657 [16361637].
Diogenes kynik znovu na živu neboli etika v kostce (Diogenes Cynicus Redivivus.
Sive De Comendiose Philosophando. Ad Scholae ludentis exercitia olim accomodatus, nunc
autem luci datus; Authore J. A. Comenio.). Amstelodami, Apud Petrum van den Berge, in
vico vulgo de Blaeuw-burghwal sub signo Montis Parnassi, 1658 [1639?].
Z pravých a nepravých (A dextris et sinistris. Hoc est pro fide in Christum DeumHominem cum Marcionitis deliriis : Humanitatem Christi abnegantibus : lucta, quae Johann
Amos Comenio fuit). Amsterdami, 1662 [1639-1640].
Stará víra křesťanů v jediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého (De
Christianorum uno Deo, Patre, Filio Spiritu sancto fides antiqua). Amstellodani, apud
Janssonium, 1659 [1640].
Patriarcha Abraham (Abrahamus patriarcha), in: J. A. Comenii Fortunae Faber.
Petrus van den Berge. Amsterodam, 1661 [1641?].
Dvéře věcí otevřené (Janua rerum reserata). Lugduni Batavorum, 1681 [1640-1670].
Sapientia bis et ter oculata [1640-1656].
Anglicko (1641-1642):
[List přátelům žijícím v polském Lešne] [1641].
[Kratičký nástin porady o tom, co, jak se zdá, směřuje k všeobecné a základní
obnově církve] [1641].
[Katalog děl, která je třeba vypracovat, aby se ve veřejnosti s pomocí boží vzbudila
horlivost o Pravdu a Mír, t.j. o společnou záchranu] [1641].
[Příznivcům pansofických snah v Anglii] [1642].
Cesta světla (Via Lucis). Amsterodami, apud Christ. Cunradum, 1668 [1641-1642].
Švédsko (1642-1648):
Dvojí posudek o pravidlu víry (De regula fidei judicium duplex) [1644-1645].
Latinského jazyka Předsíní (Vestibulum Latinae linguae, rerum et linguae cardines
exhibens ad leges Methodi linguarum novissimae concinnatum. Vor-Thür der Lateinischen
Sprache) [1643-1649].
Dictionarium Vestibulare Latino-Germanicum [1643-1649].
Fundamenta Grammaticae. Grundfeste der Sprachkunst [1643-1649].
Slovník německého jazyka (Stamm-Wörter der Deutschen Sprach dabey sich doch
etliche verdoppelte und abgeleytete befinden. Zum Gebrauch des Vestibuli linguarum, die
lateinische Radices desto leichter zu fassen) [1643-1649].
Informatorium de Vestibuli LL usu, ad paedagogos [1643-1649].
Latinského jazyka Dvéře otevřené, ukazující strukturu věcí a jazyka podle
přirozeného řádu (Latinae linguae Janua reserata, rerum et linguae structuram exhibens
ordine nativo. Ad leges Methodi linguarum novissimae. Die offene Thür der Lateinischen
Sprach.). Lesnae, typis Danielis Vetteri, 1649 [1644-1649].
Klíč k nejnovějším Dvéřím jazyků, Gramatika latinská ve vztahu k národním
jazykům (Januae linguarum novissimae clavis, Grammatica latino-vernacula) [1643-1649].
Poznámky k nejnovějším Dvéřím jazyků (Annotationes super grammaticam novam
janualem) [1643-1649].
Latinsko-německý januální slovník (Lexicon januale. Hoc est Latinae linguae sylva,
vocum derivatarum copiam explicans. Cum insertis vocabulis peregrinis, in januali rerum
nomenclatura occurrentibus versioneque singulorum Germanica) [1643-1650].
Nejnovější metoda jazyků (Linguarum methodus novissima) [1644-1648].
Pravidla života (Regulae vitae) [1645].
Obecná porada o nápravě věcí lidských. Lidskému pokolení, předně však
vzdělancům, duchovním a mocným Evropy (De rerum humanarum emendatione consultatio
catholica ad genus humanum, ante alias vero ad eruditos, religiosos, potentes Europae)
[1645-1670].
Křesťanství smiřitelné smiřovatelem Kristem (Christianismus reconciliabilis
reconciliatore Christo) [1646-1670].
Independentismus, původce věčných zmatků či též Independentství (Independentia
aeternarum confusionum origo). Lesnae, 1650 [1648].
Poľsko (1648-1650):
Kázaní pohřební nad ctihodným mužem knězem Pavlem Fabriciem někdy konsistoře
pražské podobojí assesorem, v exilium pak J. B. seniorem a církve české lešenské správcem.
Léta od narození Kristova 1649, ledna dne 6. učiněné. Na žádost pak nejedněch pobožných
osob k tištění podané. Od K. J. A. K. Vytištěno u Daniele Wettera, Lešno, 1649 [1649].
Písnička na prospěch složená ku pohřbu kněze Pavla Fabricia. Lešno, 1649 [1649].
O vymítání němého i jakéhokoliv jiného ďábelství. Kázání učiněné shromáždění
českému v Lešně polském, v neděli Oculi léta 1649. Lešno, 1649 [1649].
Osmá kniha Dějin o původu a činech bratří českých od polského šlechtice Jana
Lasického (Johannis Lasitii Nobilis Polonii Historiae de origine et rebus gestis Fratrum
Bohemicorum liber octavus). Lešno, 1649 [1628-1649].
Kšaft umírající matky, Jednoty bratrské. Lešno, 1650 [1650].
Truchlivý, v němž se zdržuje Řvání Hrdličky v rozsedlinách skalních a skrýši příkré
dlouho zůstávající (pars III.). Lešno, 1651 [1650].
Světlo v temnotách (Lux in tenebris). Amsterodam, 1657 [1650-1656].
Trojumění obecné (Triertum catholicum). Leyden, 1681 [1650-1670].
Uhorsko (1650-1654):
Škola vševědná (Schola Pansophica) [1650-1651].
Prvotiny prací školských (Primitiae laborum scholasticorum) [1650-1651].
Prací školských pokračování (Laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasia
continuatio) [1651-1652].
Završení prací školských (Laborum scholasticorum coronis) [1654].
Školského vzdělání část první, Předsíň ukazující základy věcí a jazyků (Eruditionis
scholasticae pars prima, Vestibulum, rerum et linguarum fundamenta exhibens) [1650-1652].
Školského vzdělání část druhá, Dvéře ukazující vnější strukturu věcí a jazyků
(Eruditionis scholasticae pars secunda, Janua, rerum et linguarum structuram externam
exhibens) [1650-1652].
Školského vzdělání část třetí, Síň ukazující ozdoby věcí a jazyků (Eruditionis
scholasticae pars tertia, Atrium, rerum et linguarum ornamenta exhibens) [1650-1652].
Atriální slovník latinsko-latinský (Lexicon atriale Latino-Latinum). Amstelodami,
apud Joannem Janssonium, 1657 [1650-1657].
Tajná řeč Nathana k Davidovi. Řeč ještě tajnější (Sermo secretus Nathanis ad
Davidem. Sermo secretior) [1651].
Umění číst a psát pro začátečníky (Artificii legendi et scribendi tirocinium) [16511652].
Dedikace ke knihám Fortia a Erasma (Fortii Erasmique libellis praemissa epistula
dedicatoria) [1652].
Oživlý Fortius aneb Jak vyhnat ze škol lenost (Fortius redivivus sive De pellenda
scholis ignavia) [1652].
Osvětlovač Předsíně a Dvéří jazyků (Vestibuli et Januae linguarum lucidarium)
[1652-1653].
Pravidla mravů (Praecepta morum in usum juventutis collecta) [1653].
Zákony školy dobře uspořádané (Leges scholae bene ordinatae) [1653].
Průvodce duše svaté (Animae sanctae ... beatum satellitium ...) [1653].
Svět viditelných věcí v obrazech (Orbis sensualium pictus). Norimbergae, 1658
[1652-1654].
Škola hrou aneb živá encyklopedie (Schola ludus seu encyclopaedia viva). Patakini,
typis cels. principis expressit Georgius Rhenius, 1656 [1653-1654].
Štěstí národa (Gentis felicitas) [1654?].
Posudek o sporu kolem obřadu svatého přijímání chleba a kalicha (De controversia
circa ritum acceptionis in Sacra coena Panis et Calicis judicium) [1654].
Poľsko (1654-1656):
Chvalořeč na Karla Gustava (Panegyricus Carolo Gustavo) [1655].
Boj s Bohem modlitbami. Lešno, 1655 [1655].
Enoch, to jest o stálém lidí Bohu oddaných s Bohem chození a kterak lidi takové
Pán Bůh k sobě bere [1656].
Matuzalém, to jest o daru dlouhověkosti. Lešno, 1656 [1656].
Evigila, Polonia! [1656].
Navržení o pravdivém všech věřících s Kristem sjednocení. Lešno, 1656 [1656].
Zkáza Lešna (Lesnae excidium anno MDCLVI in Aprili factum, fide historica
narratum). Leyden, 1656 [1656].
Holandsko (1656-1670):
Maličký maličkým (Parvulis parvulus). Amsterodam, 1657 [1656-1657].
Ráj mládeže (Paradisus juventuti). Amsterodam, 1657 [1657].
Obrana latinskosti Dvéří jazyků (Pro latinitate Januae linguarum ... apologia).
Amstelodami, ex officina Gabrielis à Roy, 1657 [1657].
Východ ze školských labyrintů (E scholasticis labyrinthis exitus) [1657].
Živá tiskárna (Typographeum vivum) [1657].
Oživlé Latium (Latium redivivum) [1657].
Odevzdání pochodně (Traditio lampadis) [1657].
Vějička moudrosti (Ventilabrum sapientiae) [1657].
Veškeré spisy didaktické (J. A. Comenii Opera didactica omnia. Variis hucusque
occasionibus scripta, diversisque locis edita: nunc non tantùm in unum, ut simul sint, collecta,
sed & ultimô conatu in Systema unum mechanicè constructum, redacta, pars I.-IV.).
Amsterdami, Impensis D. Laurentii de Geer, Excuderunt Christophorus Cunradus, & Gabriel
à Roy, 1657 [1627-1657].
Praktický sylogismus okrsku zemského (Syllogismus orbis terrarum practicus).
Hamburgi, apud Gervasium Joannidis, 1665 [1657].
Přídavek k Předsíni (Appendix Vestibuli) [1658].
Zbožné provolání k nejjasnějšímu švédskému králi Karlovi Gustavovi (Acclamatio
votiva. Serenissimo Svecorum regi Carolo Gustavo votiva acclamatio) [1658].
Úvaha o porážce knížete sedmihradského (De principis Transilvaniae ruina judicium)
[1658].
Noční vidění Štěpána Meliše Pražského, měšťana v polském Lešně (Visiones
nocturnae Stephani Melisch Pragensis, civis Lesnensis in Polonia) [1659].
Šetření o podstatě tepla a chladu (Disquisitiones de caloris et frigoris natura. Cujus
cognitio vera in reseranda multa naturae arcana Clavis erit. In prodromus novae editionis
Physicae ad lumen divinum restituendae, a J. A. Comenio antehac luci datae). Amstelodami,
apud Joannem Janssonium, 1659 [1658-1659].
Descartes od mechaniků vyvrácený (Cartesius cum sua naturali philosophia a
mechanicis eversus). Amsterodam, 1659 [1659].
Historie Zjevení Kryštofa Kottera, Kristiny Poniatowské a Mikuláše Drabíka
(Historia revelationum Christophi Kotteri, Christianae Poniatoviae, Nicolai Drabicii).
Amsterodam, 1659 [1659].
Pokračování Historie zjevení Mikuláše Drabíka od roku 1659 do 1663 (Continuatio
Historiae revelationum Nicolai Drabicii ab anno 1659 ad 1663) [1663-1664].
Pokračování Drabíkových vidění z let 1664, 1665 a 1666 (Drabicianarum visionum
continuatio anno 1664, 1665, 1666). Leyden, 1667 [1667].
Kancionál. To jest Kniha Žalmů a Písní duchovních k chvále Boží a spasitedlnému
Věřících vzdělání i dávno prvé i v nově teď jazykem Českým složených a nyní spolu vydaných.
U Kristofa Kunráda, Amsterodam, 1659 [1633-1659].
Obrana pověsti a svědomí (Vindicatio famae et conscientiae). Leyden, 1659 [1659].
Napomenutí o smíření iréniků (De irenico irenicorum. Hoc est: Conditionibus Pacis
à Socini Secta reliqve Christiano Orbi oblatis; Ad Omnes Christianos facta Admonitio A
Johan-Amos Comenio). Apud Henricum Betkium (Impressit Christophorus Cunradus
Typographus). Amsterodami, 1660 [1659].
Opakované napomenutí křesťanů o opakujícím se sociniánském smíření (JohanAmos Comenii De Iterato Sociniano Irenico Iterata ad Christianos Admonitio. Sive PseudoIrenici, Veri autem Christomastigis, Danielis Zwickeri, Superbus de Christo aeternitatis
Thronô dejecto Triumphus, Virtute Dei dissipatus & dissipandus). Amstelredami, 1661
[1661].
Napomenutí třetí. I. D. Zwickerovi ... II. Křesťanům (Admonitio tertia. I. Ad
Zwickerum ... II. Ad christianos ...). Amsterodam, 1662 [1662].
Stručná historie církve slovanské (Ecclesiae Slavonicae ... brevis historiola) [20. léta
17. století-1660].
O dobru jednoty, řádu, kázně a poslušnosti v církvi (De bono unitatis et ordinis
disciplinaeque et obedientiae in ecclesia). Amsterodam, 1660 [1660].
Truchlivý, to jest: Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému,
hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všechněmi se žehnající (pars IV.). Amsterodam,
1660 [1660].
Oko víry, přirozená teologie čili kniha stvoření (Oculus fidei, theologia naturalis sive
liber creaturum, Raymund de Sabunde). Amsterodami, van den Berge, 1661 [1660-1661].
Zrcadlo sociniánství (Socinismi speculum). Amstelredami, 1661 [1661].
Katechismus pro mládež českou Jednoty bratrské. Amsterodam, 1661 [1661].
Prastaré křesťanské obecné náboženství (Die uralte christliche catholische Religion).
Amsterodam, 1661 [1661].
[List Montanovi], in: J. A. Comenii Faber Fortunae. Diogenes Cynicus. Abrahamus
Patriarcha. Nunc simul editi. Cum appenso ejusdem Authoris Acriptorum Catalogo.
Amsterodami, apud Petrem van den Berge, 1662 [1661].
Confessio aneb počet z víry a učení i náboženství Jednoty brartří českých.
Amsterodam, 1662 [1662].
Moudrého Catona mravná poučování (Dionisii Catonis disticha moralia).
Amsterodam, 1662 [1625-1662].
Výběr z božských zjevení (Revelationum divinarum . . . epitome) [1663].
Poslední pozoun nad Německem (Letzte Posaun über Deutschland). Amsterodam,
1663 [1663].
Světlo z temnot (Lux e tenebris). Leyden, 1665 [1665].
Posudek Odpovědi Serrariovy (Judicium de responsione Serarii) [1667].
Rozeslání prorockého spisu (Voluminis prophetici dimissio) [1667].
Anděl míru (Angelus pacis) [1667].
Jedno potřebné (Unum necessarium, Scire qvid sibi sit necessarium, in Vita & Morte,
& post Mortem. Quod Non-necessariis Mundi fatigatus, & ad Unum Necessarium sese
recipiens, senex J. A. Comenius Anno aetatis suae 77 Mundo expendendum offert ...). Apud
Christophorum Cunradum, Amsterodami, 1668 [1668].
Bratrské napomenutí o horlivosti bez umění a lásky (De zelo sine scientia et
charitate admonitio fraterna J. A. Comenii ad Samuelem Maresium). Amsterodam, 1669
[1669].
Pokračování bratrského napomenutí o mírnění horlivosti laskavostí (Continuatio
admonitionis fraternae de temperando charitate zelo ... ad S. Maresium). Amsterodam, 1669
[1669].
Klasobraní didaktické (Spicilegium didacticum). Amsterodam, 1680 [1670].
Výzvy Eliášovy (Clamores Eliae) [1665-1670].
Doposiaľ je známych približne dvesto spisov J. A. Komenského. Presný počet prác
nemožno jednoznačne stanoviť, pretože niektoré diela sú sporné. Za súčasť tvorby J. A.
Komenského sa pokladajú aj nezvestné texty, prepracované verzie i vydania spisov, vybrané
dopisy určené verejnosti alebo kratšie útvary (úvahy, úvody či predhovory) tvoriace súčasť
väčších prác.
Tlačiarne prác J. A. Komenského vydaných do roku 1670
(KUMPERA, J. 1992, s. 179)
Výsek z Mapy Moravy, Amsterdam 1627
(KUMPERA, J. 1992, s. 385)
Předchůdce vševědy, 1644, 3. vydanie
(KUMPERA, J. 1992, s. 394)
Linguarum methodus novissima, Lešno 1648
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=40, citované 3. 9. 2008)
Kšaft umírající matky, Jednoty bratrské, Lešno 1650
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=39, citované 3. 9. 2008)
Orbis sensualium pictus, Norimberk 1658
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=40, citované 3. 9. 2008)
Smutný hlas, to jest Truchlivého díl čtvrtý, Amsterdam 1660
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=39, citované 3. 9. 2008)
Labyrint světa a ráj srdce, Amsterdam 1663, 2. vydanie
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=40, citované 3. 9. 2008)
Lux e tenebris, Amsterdam 1665
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=39, citované 3. 9. 2008)
Angelus pacis ad legatos Pacis Anglos et Belgas, Amsterdam 1667
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=40, citované 3. 9. 2008)
Vlastnoručná poznámka J. A. Komenského o význame Prahy v Clamores Eliae
(KUMPERA, J. 1992, s. 411)
Didactica magna
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=39, citované 3. 9. 2008)
Začiatok IX. kapitoly Pampaedie (Vševýchovy), ktorá sa zaoberala výchovou detí
do šiestich rokov veku – rukopis z hallského objavu Obecné porady o nápravě věcí lidských
(ČAPKOVÁ, D. 1968, s. 224)
Rukopis Informatória školy materskej z roku 1632
(ČAPKOVÁ, D. 1968, s. 56)
Informatorium maternum, der Mutterschul, Norimberk 1636
(dostupné na internete: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=39, citované 3. 9. 2008)
Prvé latinské vydanie Informatória školy materskej z roku 1657
(ČAPKOVÁ, D. 1968, s. 100)
Prvé české vydanie Informatória školy materskej z roku 1858
(ČAPKOVÁ, D. 1968, s. 180)
KOMENSKÝ, J. A. 1951. Informatorium školy mateřské.
In Didaktické spisy. Praha: Dědictví Komenského, s. 297-344
KOMENSKÝ, J. A. 1973. Informatorium školy mateřské.
Informatorium maternum, der Matterschul.
In Opera omnia 11. Praha: Academia,
s. 225-265 (česká verzia); s. 279-334 (nemecká verzia)
KONENSKÝ, J. A. 2007. Informatorium školy mateřské.
Praha: Academia. 132 s. ISBN 978-80-200-1451-1
(dostupné na internete: http://www.academia.cz/cs/kniha/informatorium-skoly-materske,
citované 20. 3. 2009)
KOMENSKÝ, J. A. 1991. Informatórium školy materskej.
Bratislava: SPN. 160 s. ISBN 80-08-01568-3
Zoznam kapitol spisu Informatórium školy materskej
Slovenské vydanie Informatória školy materskej z roku 19912 obsahovalo okrem
úvodu aj 12 kapitol pomenovaných takto:
1. Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším Božím darom a
klenotom, ktorý sa nedá s ničím porovnať
2. Načo Boh dáva rodičom deti a k čomu má smerovať ich výchova
3. Mládež nevyhnutne potrebuje výchovu a správne poučovanie
4. V čom sa má mládež postupne cvičiť hneď od narodenia, aby v šiestom roku svojho
veku bola v tom vycvičená
5. Ako treba upevňovať zdravie a silu mládeže
6. Ako sa majú deti cvičiť v chápavosti
7. Ako treba deti privykať na pracovitý život a na neustálu činnosť
8. Ako treba deti cvičiť vo výrečnosti
9. Ako treba mládež cvičiť v mravoch a cnostiach
10. Ako sa majú deti cvičiť v zbožnosti
11. Ako dlho sa majú deti držať v materskej škole
12. Ako majú rodičia pripraviť svoje deti do školy
2
KOMENSKÝ, J. A. 1991. Informatórium školy materskej. Bratislava: SPN. 160 s. ISBN 80-08-
01568-3.

Podobné dokumenty

Homilie P. Vaňka a P. Přibyla • Rozhovor s P

Homilie P. Vaňka a P. Přibyla • Rozhovor s P Když jsi rozpoznal své povolání, co přišlo dál? Jak ses dostal k redemptoristům? Znal jsi je už dřív? Ano, znal. Bydlel jsem ve farnosti, kde redemptoristé působili. Bylo to ve farnosti Povýšení sv...

Více

Tomáš Garrigue Masaryk, Republika Československá a idea České

Tomáš Garrigue Masaryk, Republika Československá a idea České nepřijímal extremismus jako takový), je i nacionalismus. Paradoxním faktem se jeví, že stál i u zrodu naší 1. republiky, a tím pádem u Masarykova prezidentství. Československo tedy bylo konsekvencí...

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ TRUCHLIVÝ

JAN AMOS KOMENSKÝ TRUCHLIVÝ kterémž se jemu nejprvé Rozum, potom Víra ozývají, potěšovati jeho, ale nadarmo usilujíce. Zatím tedy Kristus vystoupě zůřivě jej z netrpělivosti obvinňuje, místné strašlivých svých ran příčiny uka...

Více

zde

zde ZKOUŠKA Z LATINY ZK+ SEZNAMY ČETBY K DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ (letní semestr 2013/2014)

Více

5 Contents / Inhalt ARTICLES / STUDIEN Miquel

5 Contents / Inhalt ARTICLES / STUDIEN Miquel Johannis Amos Comenii Opera omnia 9/II: Historia Lasitii, Historie Lasitského, Lesnae excidium, Carolo Gustavo votiva acclamatio (K. ŠOLCOVÁ) .................... Manfred Richter, Johann Amos Comen...

Více

Význam Fríské akademie ve Franekeru pro pobělohorský exil

Význam Fríské akademie ve Franekeru pro pobělohorský exil Johannes Cloppenburg byli v Nizozemí hlavními nepřáteli všeho neortodoxního, lze předpokládat, že k psaní obou knih ho vyzval právě Makowski. Tehdy nejznámější dílo Veselského, Compendium historiae...

Více