zde

Transkript

zde
OŠETŘOVATELSKÝ PROCES
Náš Domov není zdravotnickým zařízením, proto neposkytujeme klientům lékařskou
péči. Tu zprostředkujeme, neboť máme smluvně zajištěnou lékařku, která dvakrát týdně
dochází do naší ordinace a zde poskytuje lékařskou péči našim klientům.
Na čtyřech odděleních přímé obslužné péče, které tvoří náš Domov, pracuje deset
všeobecných sester, které našim klientům poskytují ošetřovatelskou péči. Ta představuje
aplikaci injekcí, aplikaci inzulínu inzulínovou pumpou, podávání léků, sledování
fyziologických funkcí (měření krevního tlaku, měření pulzu, kontrola dýchání), zajišťování
výživy sondou, katetrizaci močového měchýře, perkutánní endoskopickou gastronomii,
kardiopulmonální resuscitaci a další ošetřovatelské úkony.
Na ošetřovatelskou péči je úzce navázána péče obslužná, která je zaměřena na
nahrazování těch schopností, které v důsledku věku nebo onemocnění ztratili. Tato péče je
zaměřena na úkony sebeobsluhy, jako je osobní hygiena, oblékání, důstojnost stravování,
zavodňování, vyprazdňování, a další úkony obslužné péče. Důležitou součástí přímé obslužné
péče je prevence pádů, prevence dekubitů a polohovaní jako prevenci kontraktur.
Celý průběh sociální služby je u každého klienta založen na individuálním plánování.
V našem Domově pracuje 54 pracovnic v sociálních službách ve funkci tzv. klíčových
pracovnic, které (mimo zdravotních sester) poskytují přímou obslužnou péči klientům. Každá
z nich plánuje průběh sociální služby pro dva až čtyři klienty podle toho, jak složitá je s nimi
komunikace. Individuální plán musí prokazatelně vycházet ze schopností, přání a potřeb
konkrétního klienta. Pomoc a podporu poskytujeme pouze v těch činnostech, které již klient
nezvládá, abychom co nejvíce napomohli zvládnutí jeho sebeobsluhy.
Důležitou součástí péče o klienty v našem Domově jsou aktivizační činnosti. Jedná se
různé druhy činností, které konkrétní klient rád vykonává a které uspokojují plně jeho
potřeby. Pro výběr správných metod aktivizace musí klíčový pracovník znát životní příběh,
svého klienta, jeho zvyklosti a porozumět jeho chování.
Ukázky terapeutického vaření a pečení
Zvláštní skupinu aktivizací tvoří podpora kognitivních (poznávacích) schopností.
Jedná se o zajímavá cvičení, která pomáhají zlepšit pozornost, myšlení, paměť a orientaci.
K oblíbeným aktivizačním metodám patří reminiscenční terapie. Reminiscence
podporuje vzpomínání na všechny důležité životní události klienta. Vhodným pomocným
prostředkem jsou staré fotografie, alba klienta, staré časopisy apod. K tomuto účelu mají u nás
klienti svůj „kufr vzpomínek“, ve kterém mají uloženy osobní vzpomínkové předměty.
Velmi oblíbené je terapeutické vaření nebo pečení, při němž se mohou využít dávno
naučené dovednosti a zažít kromě radosti z podařeného jídla i vůni a chuť připravovaného
pokrmu.
Zavedenou máme taneční terapii, která vede ke zlepšení pohybu, rovnováhy, vytváří
se při ní skupiny lidí, kteří si mají co říct. S doprovodnou hudbou, pohybem a humorem
přináší radost a dobrou náladu., zlepšuje emoční, kognitivní i fyzické schopnosti klientů.
Denně je v provozu výtvarná dílnička, kde pod vedením aktivizační pracovnice klienti
vyrábí nápadité výrobky z textilu, papíru, polštáře apod.
Ukázka z terapeutické dílny
Ukázka taneční terapie
Oblíbená je i canisterapie. Při těchto setkáních se speciálně vycvičenými psy je
využíváno pozitivního působení psa jak na fyzický, tak zejména na psychický stav člověka.
Ukázka canisterapie